P. 1
Ordin 2012 Validare Teze Doctorat

Ordin 2012 Validare Teze Doctorat

|Views: 11|Likes:
Published by Sorcaru Iulian

More info:

Published by: Sorcaru Iulian on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

Ordin nr.

3504 din 12/03/2012

Page 1 of 1

Ministerul Educeiiei, Cerceietii, Tineretului §i Sportului

Ordin nr. 3504 din 12/03/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 0410412012 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor §i Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului educeiiei, cercetani, finerefului §i sportului nr. 3.75912011 privind aprobarea Requlamentului de organizare §i tunciionere a Consiliului National de Atesfare a Tit/urilor, Diplome/or §i Certificatelor Universitare §i a structurii acestuia, in baza Hofiirarii Guvemului nr. 53612011 privind organizarea §i function area Minisferului Educatiei, CerceUirii, Tineretului §i Sportului, cu modificarile §i completarile ulterioare, in temeiul art. 168 din Legea educatiei nationale nr. 112011, cu modificarile §i complefarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului §i sportului emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aproba Regulamentul de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor §i Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Regulamentul prevazut la art. 1 se aplica pentru validarea tezelor de doctorat sustinute public dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin. Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei §i cercetarf nr. 4.826/2004 de aprobare a sistemului de evaluare privind conferirea titlului §tiintific de doctor §i acordarea distinctiei de doctorat*).

5 Ordinul ministrului Romanlel, Partea 1.

educatiel

~i cercetarii

nr.

4.826/2004

nu

a fost

publicat

in

Monitorul

Oficial

al

Art. 4. - Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor §i Certificate lor Universitare, Unitatea Executiva pentru Finantarea fnvatamantu(ui Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii sl lnovarii (UEFISCDI) §i institu1iile organizatoare de studii universitare de doctoratqnstitutiile organizatoare de doctorat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I. .

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului, Catalin Ovidiu Baba Bucuresti, 12 martie 2012. Nr. 3.504.

ANEXA
REGULAMENT de funcfionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor §i Certificatelor Universitare in vederea valldaril tezelor de doctorat

http://www.legenetindaco.ro!?page=view

_act&actiune=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi...

09104/2012

inaintat CNATDCU. (5) Dosarul de doctorat in format tiparit. aprobat prin Hotararsa Guvernului nr. rezumatul. rezumatul. diploma de bacalaureat.indaco. 681/2011. Pot face exceptie de la aceasta regula materialele audio. d) decizia de numire a comisiei de sustinere publica a tezei de doctorat. 170 din Legea educatiei naflonale nr. (4) Teza de doctorat §i anexele sale. Art.legenet. (2) UEFISCDI respinge dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate 9i invalidate 0 sinqura data de catre http://www. g) curriculum vitae §i lista de lucrari semnate de studentuldoctorand. 4.. Diplomelor l?i Certificatelor tezelor de doctorat Universitare in vederea validarii Art. certlficat de casatorie (dupa caz). asa cum este definita aceasta de Legea nr. 226 din 0410412012 de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor.(1) Dosarul solicitat prin platforma electronica se sernneaza electronic de catre reprezentantullegal al 10SUDltOD sau de catre 0 persoana deleqata de acesta. 6. Diplomelor §i Certificatelor Universitare. pe CD. sunt Tnaintate in format PDF. sernnata de presedintele comisiei de doctorat. membri al comisiei de doctorat. (1). f) teza de doctorat §i anexele sale. (4) §i art.(1) Evaluarea dosarelor de catre CNATDCU beneficlaza de suportul unul sistem informatic. . Tineretului §i Sportului (MECTS). . h) copii legalizate ale urrnatoarelor documente: certificat de nastere. (2) lit.(1) ln vederea derularii procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat. (2) Platforma electronica asiqura transmiterea in format electronic a lnforrnatiilor in cadrul procedurilor prevazute de prezentul regulament.Regulament din 12/03/2012 Page 1 of4 Ministerul Educeiiei. Cercetiuii. §i unul in format fiparlt. . asigurat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Tnva\amantului Superior. Cercetarii. 65 alin. b) indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU care corespunde cel rnai bine subiectului tezei de doctorat. daca este cazul: h) cople scanata dupa declaratla sernnata de studentuldoctorand §i de conducatorul de doctorat privind asumarea raspunderf cu privire la asigurarea originalitalii continutului tezei de doctorat. inaintat CNATDCU prin intermediul platformei electronice asigurate de UEFISCDI. Cercetarii. §i nu prin imagini. (3) Propunerea de acordare a titlului de doctor prevazuta la alin. §i ale art. precum §i a respectarii standardelor de calitate l?i de etica profesionala. inaintat Ministerului Educatiel. in care textul principal este reprezentat ca atare. semnate de acestia. care va cuprinde: textul integral al tezei de doctorat (in format PDF). . e) include: a) caHficativul propus a se acorda.. sub forma un or copii scanate sau documente semnate electronic.(1) UEFISCDI verifica din punct de vedere administrativ cornponenta dosarului in format electronic transmis de catre 10SUDIIOD prin platforma electronica l?i are obliqatia de a semnala institutiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de inregistrare sau lipsa unor documente. f) copie a contractu lui de studii universitare de doctorat. (2) Dosarul in format electronic. diploma de licenta §i foaie matricola/supliment la diploma. g) lista publlcatiilor rezultate in urma tezei. 2. diploma de master (dupa caz) l?i foaie matricolalsupliment la diploma.ln cadrul prezentului regulament. sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic. cuvintele-cheie §i cuprinsul in limba romana (in format PDF). Art. inciuse in dosar. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat. b) procesul-verbal al sustinerti publice a tezei de doctorat cu propunerea comisiei de acordare a titlului de doctor §i cal ificativul. d) rapoartele referentilcr oficiali. Tineretului §i Sportului Regulament din 12/03/2012 Publicat in MonitorulOficial. c) referatul final Intocrnit in vederea sustinerii publice a tezei de doctorat. b) copie scanata a certificatului de nastere alstudentuluidoctorand. a dosarelor inaintate acestuia in vederea validarii tezelor de doctorat §i propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentului regulamenL Art. institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) §i institutiile organizatoare de doctorat (100) au obliqafia de a constitui l?i de a inainta doua dosare pentru fiecare student-doctorand: unul in format electronic. c) copie scanata a certificatului de casatorie. 455/2001 privind semnatura electronica. conform art. in format electronic. Art. Dezvoltaril §i lnovarii (UEFISCDI). numita in continuare comisie principala. cu modificarile §i cornpletarile ulterioare. cuvintele-cheie §i cuprinsulin limba franceza (in format PDF). in cazul tezelor care trateaza subiecte interdisciplinare sau multidisciplinare mai pot fi indicate inca maximum doua alte comisii de specialitate din cadrul CNATDCU care corespund subiectului tezei. 09/04/2012 . 5. . Partea I nr.rol?page=view _act&acti une=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi. c) data sustinerii publice a tezei de doctoral. in doua exemplare. prin document semnat electronic se intelege documentul semnat cu sernnatura electronica extinsa. (2) Prin sernnatura prevazuta la alin. i) teza de doctorat in format electronic. confine: a) adresa oflciala de inaintare a dosarului de doctorat in format tiparit catre MECTS. care atesta parcurgerea programului de studii universitare de doctoral conform prevederilor legale aplicabile.Evaluarea de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor. 1. cuvintele-cheie §i cuprinsul in limba engleza (in format PDF). inaintat MECTS. e) decizia de inmatriculare la studii universitare de doctorat. . daca este cazul. Cele doua dosare vor fi inaintate in termen de 30 de zile de la sustinerea publica a tezei de doctorat. 3. publicate sau acceptate spre publicare. 143 alin. denumit in continuare platforrna electronica. semnatarul i§i asurna raspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor inciuse in dosar. include urmatoarele: a) cople scanata a actului de identitate al studentuluidoctorand. Art. video sau ilustratlile grafice. denumit in continuare CNATDCU. precum §i corectitudinea inforrnafiilor solicitate prin platforma electronica. rezumatul. 1/2011. e) propunerea de acordare a titlului de doctor.

a unor membri suplimentari. d) fiecare dintre evaluatorii propusi este confirmat prin votul membrilor biroului comisiei de specialitate.indaco. . 13. birourile fiecarei comisii de specialitate careia is-a repartizat dosarul selecteaza evaluatorii repartizaf respectivei comisii dupa urmatoarea procedura. b) vor fi luate in considerare numai opfiunile exprimate pana in acel moment. 7. .Fiecare teza de doctorat este analizata de cafre 0 comisie de evaluare fermata din 3 persoane. votul fiind considerat valid in cazul in care voteaza pentru confirmare cel putin jurnatate plus unu din membrii biroului comisiei de specialitate. in IOSUD/IOD care propune acordarea titlului de doctor sau in una dintre institutiile componente ale IOSUD/IOD. presedintele comisiei principale stabileste nurnarul de evaluatori care sunt propusi de cafre fiecare comisie de specialitate. 11. pe baza propunerii din dosar. in termen de 10 zile lucratoare de la primirea dosarului de catre birourile comisiilor de specialitate: a) dosarul este transmis tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate.(1) in cazul in care intr-o comisie de specialitate a CNATDCU nu exlsta numarul necesar de membri care sa nu se afle in conflict de interese pentru evaluarea tezei. g) masura in care rezultatele prezentate in teza au fost publicate sau acceptate spre publicare.Comisia de evaluare analizeaza teza de doctorat din urrnatoarele perspective: a) relevanta ~tiintifjca. Art. d) rnasura in care candidatul a utilizat in mod adecvat metodele 1}imetodologiile de cercetare. ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicatii ori masura Tn care rezultatele prezentate in teza au potentialul de a fi publicate in acest fel sau de a fi aplicate. (2) In cazul prevazut la art. f) procedura se finalizeaza atunci cand evaluatorii conflrmati ~i care au transmis acceptul lor sunt intr-un nurnar egal cu numarul de evaluatori repartizat comisiei de specialitate. 219 alin. (2). evaluatorii pot fi propusi de catre mai multe comisii de specialitate. care sa faca parte din comisia de evaluare a dosarului. dupa caz. (2) Presedintele comisiei principale emite decizia de numire a comisiei de evaluare cuprinzand evaluatorii confirmati. lnsotit de un referat care argumenteaza votul ~i care nu poate dezvalui identitatea http://www. Art. 14. Motiva~ia alocarii la 0 alta comisie de specialitate se transmite de catre presedintele comisiei principale initiale catre presedintele panelului din care face parte comisia initiala ~i catre presedintele CNATDCU. cu modiflcarile ~i completarile ulterioare. Art. Presedintele CNATDCU transmite ministrului educatiei. Art. cu acordul acestuia. evaluatorii confirmati transmit acceptul lor pentru participarea in comisia de evaluare a tezei. . 168 alin. cercetarii. in urma evaluarii de catre evaluatori externi (prin peer review). pe baza propunerii din dosar. din cadrul altor paneluri. .legenet. 12. Art. desemnate dintre membrii CNATDCU. Art.(1) Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre urmatoarele elemente: a) votul de validare a tezei de doctorat 1}icalificativul propus a se acorda. .Regulament din 12/03/2012 Page 2 of4 CNATDCU §i care nu se transmit in termenul de un an de la invalidare. b) sunt sau au fost angajate. informeaza presediotele respectivei comisii ~i.Membrii comisiei de evaluare se pot consulta intre ei in vederea evaluarii dosarului. 8. in cazul in care presedintele comisiei principale considera ca subiectul tezei de doctorat se tncadreaza mai bine unei alte comisii de specialitate. Art. Rezultatul acestei analize este inclus in dosar. 17.ro/?page=view _act&acti une=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi.Se afla in situafia de conflict de interese in cazul evaluarii unui dosar persoanele care: a) se afla in relatie de soti. 1/2011. a) din Legea nr. . potrivit prevederilor art. . propun cate un evaluator in termen de 5 zile lucratoare. (8) din Legea nr. in ultimii 5 ani anteriori evaluarii. c) s-au aflat in orice tip de relatii contractuale cu studentuldoctorand sau cu conducatorul de doctorat al acestuia. indicafi de presedintele comisiei de specialitate. (1) lit.(1) UEFISCDI poate analiza teza de doctorat cu programe de calculator specializate in verificarea originalita~ii. c) in cazul in care unul sau mai multi membri ai biroului comisiei de specialitate nu si-au exprimat opfiunea pan a la expirarea termenului prevazut la lit. astfel tncat numarul de evaluatori propusi de comisia principala sa nu fie mai mic decat numarul de evaluatori propusi de alte comisii. presedintele comisiei principale. h) respectarea normelor de buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare. e) dupa accesul la informatille din dosar. 10. tineretului ~i sportului aceasta propunere spre aprobare prin ordin. Art. . b) votul de invalidare a tezei de doctorat. cu modiflcarlle sl cornpletarile ulterioare. . din cadrul panelului din care face parte comisia principal a ~i. 8 alin.(1) ln termen de 15 zile lucratoare de la primirea dosarului. noua comisie de specialitate devenind comisia principala. Art. 9. cu nominalizarea acestora. Ii transmite dosarul. cornunica nemarut de evaluatori repartizaf fiecarei comisii de specialitate ~i transmite dosarul tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate sau birourilor comisiilor de specialitate care propun evaluatorii din comisia de evaluare a respectivei teze. (2) in termen de 15 zile lucratoare de la primirea dosarului. 16. 217 alin. precum §i dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate §i invalidate de doua ori de catre CNATDCU. (1) 1}iart. . 09/04/2012 . (1) trebuie sa satisfaca condifiile 1}i standardele minimale necesare pentru conferirea titlului didactic de conferenfiar universitar prevazute de art.(1) In termen de 15 zile lucratoare de la primirea dosarului. UEFISCDI tnainteaza dosarul presedintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU indicate drept comisie principala in propunerea de acordare a titlului de doctor. pressdintele comisiei de specialitate transmite presedintelui CNATDCU propunerea de includere in comisia de specialitate. afini ~i rude pana la gradul al III-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducatorul de doctorat al acestuia. (2) Membrii suplimentari propusi potrivit alin.(1) Pentru fiecare teza. b) oricare dintre membrii biroului comisiei de specialitate 1}i cel putin un numar de membri egal cu nurnarul de evaluatori repartizaf comisiei de specialitate.. e) masura in care modalitatea de prezentare a lnforrnatillor in cadrul tezei este adecvata: f) rnasura in care candidatul dernonstreaza intelegerea literaturii relevante in domeniu 1}ifamiliarizarea cu aceasta.Procesul de evaluare incepe imediat dupa stabilirea comisiei de evaluare ~i emiterea deciziei de numire a acesteia. Art. Art.. (2) in cazul tezelor care trateaza subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare. . exclusiv pentru aceasta evaluare. b) impactul potential al rezultatelor ~i masura in care teza aduce contributii substanfials la cunoastere: c) originalitatea 1}i caracterul inovativ sau creativ 1}i rnasura in care candidatul dernonstreaza abilitaf de gandire critica lndependenta. 15. prin care declara ca nu se afla in conflict de interese pentru evaluarea tezei. 1/2011.

in cazul in care posibilitalile tehnice nu permit. (2) Compartimentul de specialitate al MECTS trans mite IOSUDIIOD ordinul de aprobare. tara indicarea modului in care a votat individual fiecare evaluator. (8) din Legea nr. 20. precum ~i membrilor Consiliului general al CNATDCU. presedintele CNATDCU emite decizia de validare in termen de 10 zile lucratoare. in termen de 30 de zile lucratoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare. Art. (3) Comisia de analiza a contestatiei lntocmeste in termen de 14 zile lucratoare de la numirea acesteia un raport de analiza a contestatlei. ca ca http://www. persoanele in culpa raspund conform legii. comisia de evaluare aproba calificativul acordat de comisia de doctorat. . panelul ia decizia reluarii evaluarii unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea: a) se reia procedura de stabilire a componentei comisiei de evaluare.legenet. Solicitarea se transmite presedintelui panelului prin mijloace electronice.Tn baza aprobarli panelului pentru validarea tezei de doctorat sau. de catre presedintele comisiei principale membrilor panelului din care face parte comisia prlnclpala. tineretului si sportului emite ordin de neacordare a titlului. iar presedintele CNATDGU emite decizia de validare. Art. (1) lit. b) se reia evaluarea dosarului de catre noua comisie de evaluare. cercetaril.. Ministrul educatiei. CNATDCU propune ministrului educatiei. . (2). in vederea derularii procedurii privind contestatiile. Art.(1) In baza deciziei de validare. potrivit prevederilor prezentului regufament. in termen de 15 zile lucratoare de la emiterea ordinului.(1) In cazul in care. 21. cu modiflcarile §i completarile ulterioare. 19.. astfel incat membrii comisiei initiale de evaluare sa nu faca parte din noua comisie de evaluare. potrivit prevederilor prezentului regulament. 18. b) poate fi redactat in limba romans §i. birourilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii ~i celorlalti membri ai cornisiei de evaluate. se transmite MECTS in vederea comunicarf acesteia catre IOSUD/IOD. dupa caz. Consiliul general al CNATDCU va decide. pentru motive bine intemeiate. care se transmite membrilor comisiei de evaluare §i birourilor comisiilor de specialitate din care acestia fac parte. din calificativul propus de comisia de evaluare. . membrilor Consiliului general al CNATDCU ~i membrilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii. in limba in care a fost redactata teza de doctoral. aprobarea panelului se acorda din oficiu.Regulament din 12/03/2012 Page 3 of4 evaluatorului pentru studentul-doctorand. in termen de maximum 30 de zile de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare. Art. ministrul educatiel. presedmtele GNATDGU emite decizia de invalidare a tezei. Art. (2) Referatul prevazut la alin. (4) in cazul in care raportul ~omisiei de analiza a contestatiei dovedeste procedura nu a fost respectata. in cazul in care a fost decisa validarea tezei. 1/2011. (2) Modul in care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituie secret profesional §i nu poate fi dezvaluit decat persoanelor prevazute la alin. Panelul din care face parte comisia principala aproba prin decizie validarea sau. inso~ita de raportul sintetic de evaluare.indaco. (1) §i (2) sunt valide in cazul in care fiecare membru al comisiei de evaluare i§i exprima votul. in cazul in care nu a fost solicltata analiza tezei in cadrul panelului. in cazul in care posibilita~ile tehnice nu permit. {2} In cazul in care CNATDCU emite decizie de invalidare dupa evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art. 168 alin. 21. Decizia de invalidare. respectiv de neacordare a titlului de doctor. comisiilor de control stabilite de catre Consiliul general al CNATDCU §i organelor abilitate de control. (8) din Legea nr. (5) Raportul sintetic de evaluate a tezei de catre cornisia de evaluate este constituit din numarul de voturi de validare.(1) Comisia de evaluare decide validarea sau invalidarea tezei de doctorat pe baza maioritatii voturilor membrilor comisiei de evaluate. cu modiflcarile §i completarue ulterioare. (4) Fiecare membru al comisiei de evaluate trebuie sa cunoasca modul in care au votat toti membrii comisiei de evaluare. Art. in termen de 5 zile lucratoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare. . poate decide reluarea evaluarii tezei de doctorat.ro/?page=view _act&acti une=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi. cercetarii. 25.(1) Ordinul de atribuire. Insotit de raportul sintetic de evaluare a tezei. Art. in termen de maximum 5 zile lucratoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare. potrivit prevederilor art. potrivit prevederilor prezentului regulament. (1). tineretului §i sportului acordarea titlului de doctor. Contestatia se lnreqistreaza oficial la MECTS ~i se transmite la UEFISCDI. (2) Comisia de analiza a contestatiei este fermata din 3 persoane §i se numeste de catre Consiliul general al CNATDCU. In acest caz. respectiv de invalidare. persoanele numite fiind altele decat cele care au facut parte din comisia de evaluare a tezei. din referatele prevazute la art. . ~i. 22. . 24. (4) Raportul sintetic de evaluare a tezei se sintetizeaza ~i se trimite prin plattorma electronica sau. 17 alin. pe care ll inainteaza'Consiliului general al CNATDCU. 168 alin. tineretului §i sportului atribuie titlul de doctor prin ordin. in baza raportului sintetic de evaluare a tezei de catre comisia de evaluare. prevazuta de prezentul regulament.(1) In cazul in care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat. (3) In cazul in care panelul decide reluarea evaluarii tezei de doctorat.(1) Rapoartele individuale de evaluate a tezei de doctoral. respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin plattorma electronica sau.(1) ln cazul in care comisia de evaluare a stabilit validarea tezei de doctorat. tineretului ~i sportului. (2) Gel pu~in 0 patrime din membrii panelului din care face parte comisia principala sau cel putin 0 patrirne din membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei In cadrul panefului. (2) In cazul in care se decide validarea tezei de doctorat. conform art. direct de catre membrii comisiei de evaluare presedintelui cornlslei principale. (3) Deciziite prevazute la atin. in care se speciflca calificativul acordat. respectandu-se procedura prevazuta la art. (2) Procedura reJuarii evaluikii unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit valida rea se dsclanseaza automat ~i la solicitarea ministrului educatiei. b). din motive temeinice. panelul adopta prin decizie 0 motivare scrisa. 23. cercetarli. . tineretului §i sportului neacordarea titlului de doctor. in termen de 5 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de analiza a contestatiei. . 10. dintre membrii CNATDCU. (3) In cazuJ in care noua comisie de 'evaluare stabileste validarea tezei. cercetarii. (3) Pentru lncalcarea prevederilor alin. Art. cercetarii. 09/04/2012 . 1/2011. precum §i decizia de invalidare a tezei pot fi contestate in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarf catre IOSUD/IOD. membrii panelului pe un domeniu fundamental din care face parte comisia principala ~i membrii Consiliului general al GNATDCU pot solicita analiza tezei in cadrul panelului. la propunerea comisiei de analiza a contestatiei Consiliul general al CNATDCU decide reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit procedura nu a fast respectata. (1) lit. presedintele CNATDCU propune ministrului educatiei.

legenet. poate sesiza in scris. avand ca responsabili conducatorul de doctorat sau persona lui didactic ori de cercetare-dezvoltare al IOSUDIIOD. indicandu-se pentru fiecare membru numarul de dosare evaluate. . inclusiv de asigurarea originaliUllii confinutului. tineretului §i sportului poate lua rnasuri. .(1) Orice persoana. 143 alin. (4) sl art. prin intermediul UEFISCDI. in termen de maximum 60 de zile de la primirea aeesteia. (4) In cazul in care. 170 din Legea nr. 26. (8) Conducfltorul de doctorat raspunde tmpreuna cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etlca profeslonala. inclusiv cu privire la existenta plagiatului.La inceputul fiecarui an.ro/?page=view _act&actiune=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi. tineretului §i sportului una sau mai multe dintre urrnatoarele rnasuri: a) retragerea calitafii de conducator de doctorat. 1/2011. inclusiv membrii CNATDCU. http://www. iar pressdintele CNATDCU transmite autorului sesizani decizia Consiliului general al CNATDCU !ji motivarea acesteia. in vederea analizarii cazului.indaco. in cadrul unei teze de doctorat. inclusiv existenta plagiatului. c) retragerea acreoitarii scolii doctorale. Dezvoltarii Tehnologice §i lnovarii. cu modlflcarile !ji completarile ulterioare. in cadrul tezei §i/sau a aclivitatilor care au dus la realizarea acesteia. Art. CNATDCU decide mentinerea deeiziei initiale. (6) in cazulin care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze constata nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala. potrivit leg ii. cornunlca aceste constatari celorlalf membri ai comisiei de evaluare §i sesizeaza Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilitatii concucatorului de doctorat sau a scolii doctorale §i aplicarea prevederilor alin. (4). in decursul analizei tezei de doctorat. conform prevederilor art. cercetsrii.. potrivit prevederilor art. indiferent de data sustinerii acesteia. Consiliul general al CNATDCU eu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profeslonala. Consiliul National de Etica a Cercetarii ~tiintifice. 1/2011. (7) in cazul in care. Consiliul general al CNATDCU decide daca au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de stlca profeslonala. dupa caz. membrii CNATDCU sunt obligali sa sesizeze.Regulament din 12/03/2012 Page 4 of4 (5) in cazul In care raportul eomisiei de analiza a contestatiei coveceste ca obiectul contestatiei este nefondat. (4). 170 din Legea nr. Art. fara indicarea identitafii persoanelor care au evaluat un anumit dosar. (5) in urma propunerilor prevazute la alin. (3) In urma flecarei sesizari. inclusiv existenta plagiatului. 27. consultand. (6) Raportul comisiei de analiza a contestatiei §i decizia CNATDCU se transmit MECTS pentru a fi eomunicate contestatarului. in termen de maximum 45 de zile de la inregistrarea oficiala a contestatiei. ministrul educaliei. cu rnodificarile §i cornpletarile ulterioare. acestia invalideaza teza de doctorat.. (2) Consiliul general al CNATDCU analizeaza fiecare sesizare prirnita. UEFISCDI publica pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare in vederea acordarii titlului de doctor in anul precedent. presedintele CNATDCU propune ministrului educatiei. Consiliul general al CNATDCU decide ea nu au fost respectate standardele de calitate sau de etica profesionala. al1i membri ai CNATDCU. cercetarii. b) retragerea titlului de doctor. in urma unei sesizari sau prin autosesizare. membrii CNATDCU constata existenta unor abateri de la buna conduita in cercetare-dezvoltare. 09/04/2012 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->