P. 1
Ordin 2012 Validare Teze Doctorat

Ordin 2012 Validare Teze Doctorat

|Views: 11|Likes:
Published by Sorcaru Iulian

More info:

Published by: Sorcaru Iulian on May 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

Ordin nr.

3504 din 12/03/2012

Page 1 of 1

Ministerul Educeiiei, Cerceietii, Tineretului §i Sportului

Ordin nr. 3504 din 12/03/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 0410412012 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor §i Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat

Avand in vedere prevederile Ordinului ministrului educeiiei, cercetani, finerefului §i sportului nr. 3.75912011 privind aprobarea Requlamentului de organizare §i tunciionere a Consiliului National de Atesfare a Tit/urilor, Diplome/or §i Certificatelor Universitare §i a structurii acestuia, in baza Hofiirarii Guvemului nr. 53612011 privind organizarea §i function area Minisferului Educatiei, CerceUirii, Tineretului §i Sportului, cu modificarile §i completarile ulterioare, in temeiul art. 168 din Legea educatiei nationale nr. 112011, cu modificarile §i complefarile ulterioare, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului §i sportului emite prezentul ordin. Art. 1. - Se aproba Regulamentul de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor §i Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. 2. - Regulamentul prevazut la art. 1 se aplica pentru validarea tezelor de doctorat sustinute public dupa intrarea in vigoare a prezentului ordin. Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei §i cercetarf nr. 4.826/2004 de aprobare a sistemului de evaluare privind conferirea titlului §tiintific de doctor §i acordarea distinctiei de doctorat*).

5 Ordinul ministrului Romanlel, Partea 1.

educatiel

~i cercetarii

nr.

4.826/2004

nu

a fost

publicat

in

Monitorul

Oficial

al

Art. 4. - Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor §i Certificate lor Universitare, Unitatea Executiva pentru Finantarea fnvatamantu(ui Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii sl lnovarii (UEFISCDI) §i institu1iile organizatoare de studii universitare de doctoratqnstitutiile organizatoare de doctorat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea I. .

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului ~i sportului, Catalin Ovidiu Baba Bucuresti, 12 martie 2012. Nr. 3.504.

ANEXA
REGULAMENT de funcfionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor §i Certificatelor Universitare in vederea valldaril tezelor de doctorat

http://www.legenetindaco.ro!?page=view

_act&actiune=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi...

09104/2012

sub forma unei copii scanate sau a unui document semnat electronic. 143 alin. Cele doua dosare vor fi inaintate in termen de 30 de zile de la sustinerea publica a tezei de doctorat. diploma de master (dupa caz) l?i foaie matricolalsupliment la diploma. semnatarul i§i asurna raspunderea pentru conformitatea cu originalul a documentelor inciuse in dosar. Pot face exceptie de la aceasta regula materialele audio. conform art. b) procesul-verbal al sustinerti publice a tezei de doctorat cu propunerea comisiei de acordare a titlului de doctor §i cal ificativul. h) copii legalizate ale urrnatoarelor documente: certificat de nastere.. Partea I nr. Cercetarii. video sau ilustratlile grafice. prin document semnat electronic se intelege documentul semnat cu sernnatura electronica extinsa. (5) Dosarul de doctorat in format tiparit. 6. (3) Propunerea de acordare a titlului de doctor prevazuta la alin. rezumatul. a dosarelor inaintate acestuia in vederea validarii tezelor de doctorat §i propunerii de acordare/neacordare a titlurilor de doctor se realizeaza in conformitate cu prevederile prezentului regulamenL Art. 3. in doua exemplare. in cazul tezelor care trateaza subiecte interdisciplinare sau multidisciplinare mai pot fi indicate inca maximum doua alte comisii de specialitate din cadrul CNATDCU care corespund subiectului tezei. (5)-(7) din Codul studiilor universitare de doctorat.rol?page=view _act&acti une=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi. (2) UEFISCDI respinge dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate 9i invalidate 0 sinqura data de catre http://www. diploma de licenta §i foaie matricola/supliment la diploma. institutiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) §i institutiile organizatoare de doctorat (100) au obliqafia de a constitui l?i de a inainta doua dosare pentru fiecare student-doctorand: unul in format electronic.(1) UEFISCDI verifica din punct de vedere administrativ cornponenta dosarului in format electronic transmis de catre 10SUDIIOD prin platforma electronica l?i are obliqatia de a semnala institutiilor care au transmis dosarele respective eventuale erori de inregistrare sau lipsa unor documente. i) teza de doctorat in format electronic. d) decizia de numire a comisiei de sustinere publica a tezei de doctorat. cuvintele-cheie §i cuprinsul in limba romana (in format PDF). precum §i a respectarii standardelor de calitate l?i de etica profesionala. d) rapoartele referentilcr oficiali. (2) Dosarul in format electronic. diploma de bacalaureat. semnate de acestia. §i ale art.Regulament din 12/03/2012 Page 1 of4 Ministerul Educeiiei.legenet. asigurat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Tnva\amantului Superior. care va cuprinde: textul integral al tezei de doctorat (in format PDF). care atesta parcurgerea programului de studii universitare de doctoral conform prevederilor legale aplicabile. 5. inaintat MECTS. Diplomelor §i Certificatelor Universitare. b) indicarea comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU care corespunde cel rnai bine subiectului tezei de doctorat. sunt Tnaintate in format PDF. . cuvintele-cheie §i cuprinsulin limba franceza (in format PDF). f) teza de doctorat §i anexele sale. cuvintele-cheie §i cuprinsul in limba engleza (in format PDF). 1/2011. numita in continuare comisie principala. . publicate sau acceptate spre publicare. inaintat CNATDCU. b) copie scanata a certificatului de nastere alstudentuluidoctorand. in care textul principal este reprezentat ca atare. (1).Evaluarea de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor. Art. c) data sustinerii publice a tezei de doctoral. Art. certlficat de casatorie (dupa caz). 09/04/2012 . §i unul in format fiparlt. in format electronic. Cercetarii. (2) Platforma electronica asiqura transmiterea in format electronic a lnforrnatiilor in cadrul procedurilor prevazute de prezentul regulament. Art. cu modificarile §i cornpletarile ulterioare. pe CD. (2) lit.. 2. rezumatul. include urmatoarele: a) cople scanata a actului de identitate al studentuluidoctorand. e) decizia de inmatriculare la studii universitare de doctorat. 170 din Legea educatiei naflonale nr. asa cum este definita aceasta de Legea nr. Art.ln cadrul prezentului regulament. membri al comisiei de doctorat. . . Cercetiuii. precum §i corectitudinea inforrnafiilor solicitate prin platforma electronica. inaintat CNATDCU prin intermediul platformei electronice asigurate de UEFISCDI. 226 din 0410412012 de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor. Dezvoltaril §i lnovarii (UEFISCDI). sernnata de presedintele comisiei de doctorat. e) include: a) caHficativul propus a se acorda. Diplomelor l?i Certificatelor tezelor de doctorat Universitare in vederea validarii Art. (2) Prin sernnatura prevazuta la alin. denumit in continuare platforrna electronica. inaintat Ministerului Educatiel. (4) §i art. g) curriculum vitae §i lista de lucrari semnate de studentuldoctorand. aprobat prin Hotararsa Guvernului nr. . inciuse in dosar. . §i nu prin imagini. Tineretului §i Sportului (MECTS). c) referatul final Intocrnit in vederea sustinerii publice a tezei de doctorat. c) copie scanata a certificatului de casatorie. 1. f) copie a contractu lui de studii universitare de doctorat.(1) ln vederea derularii procedurilor de evaluare a tezelor de doctorat. daca este cazul. sub forma un or copii scanate sau documente semnate electronic. 681/2011. (4) Teza de doctorat §i anexele sale. denumit in continuare CNATDCU. e) propunerea de acordare a titlului de doctor. daca este cazul: h) cople scanata dupa declaratla sernnata de studentuldoctorand §i de conducatorul de doctorat privind asumarea raspunderf cu privire la asigurarea originalitalii continutului tezei de doctorat.(1) Evaluarea dosarelor de catre CNATDCU beneficlaza de suportul unul sistem informatic. confine: a) adresa oflciala de inaintare a dosarului de doctorat in format tiparit catre MECTS.indaco. g) lista publlcatiilor rezultate in urma tezei. rezumatul. 455/2001 privind semnatura electronica.(1) Dosarul solicitat prin platforma electronica se sernneaza electronic de catre reprezentantullegal al 10SUDltOD sau de catre 0 persoana deleqata de acesta. 65 alin. Tineretului §i Sportului Regulament din 12/03/2012 Publicat in MonitorulOficial. 4.

(2) Presedintele comisiei principale emite decizia de numire a comisiei de evaluare cuprinzand evaluatorii confirmati. g) masura in care rezultatele prezentate in teza au fost publicate sau acceptate spre publicare.(1) ln termen de 15 zile lucratoare de la primirea dosarului. dupa caz. in ultimii 5 ani anteriori evaluarii.(1) in cazul in care intr-o comisie de specialitate a CNATDCU nu exlsta numarul necesar de membri care sa nu se afle in conflict de interese pentru evaluarea tezei. e) dupa accesul la informatille din dosar.Procesul de evaluare incepe imediat dupa stabilirea comisiei de evaluare ~i emiterea deciziei de numire a acesteia. 1/2011. 11. .legenet. precum §i dosarele privitoare la teze de doctorat care au fost analizate §i invalidate de doua ori de catre CNATDCU. . (2) In cazul prevazut la art.indaco. 09/04/2012 . (8) din Legea nr. desemnate dintre membrii CNATDCU. Art.Membrii comisiei de evaluare se pot consulta intre ei in vederea evaluarii dosarului. cu modiflcarlle sl cornpletarile ulterioare. cornunica nemarut de evaluatori repartizaf fiecarei comisii de specialitate ~i transmite dosarul tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate sau birourilor comisiilor de specialitate care propun evaluatorii din comisia de evaluare a respectivei teze. tineretului ~i sportului aceasta propunere spre aprobare prin ordin. cu modiflcarile ~i completarile ulterioare. propun cate un evaluator in termen de 5 zile lucratoare. Art. e) masura in care modalitatea de prezentare a lnforrnatillor in cadrul tezei este adecvata: f) rnasura in care candidatul dernonstreaza intelegerea literaturii relevante in domeniu 1}ifamiliarizarea cu aceasta. presedintele comisiei principale stabileste nurnarul de evaluatori care sunt propusi de cafre fiecare comisie de specialitate. in IOSUD/IOD care propune acordarea titlului de doctor sau in una dintre institutiile componente ale IOSUD/IOD. a unor membri suplimentari.(1) Pentru fiecare teza. b) sunt sau au fost angajate. votul fiind considerat valid in cazul in care voteaza pentru confirmare cel putin jurnatate plus unu din membrii biroului comisiei de specialitate. . f) procedura se finalizeaza atunci cand evaluatorii conflrmati ~i care au transmis acceptul lor sunt intr-un nurnar egal cu numarul de evaluatori repartizat comisiei de specialitate. (1) lit. Art. UEFISCDI tnainteaza dosarul presedintelui comisiei de specialitate din cadrul CNATDCU indicate drept comisie principala in propunerea de acordare a titlului de doctor. ori stau la baza unor cereri de brevet sau a unor aplicatii ori masura Tn care rezultatele prezentate in teza au potentialul de a fi publicate in acest fel sau de a fi aplicate. (2) in cazul tezelor care trateaza subiecte multidisciplinare sau interdisciplinare. prin care declara ca nu se afla in conflict de interese pentru evaluarea tezei. c) in cazul in care unul sau mai multi membri ai biroului comisiei de specialitate nu si-au exprimat opfiunea pan a la expirarea termenului prevazut la lit. 219 alin. d) rnasura in care candidatul a utilizat in mod adecvat metodele 1}imetodologiile de cercetare. in urma evaluarii de catre evaluatori externi (prin peer review). Art. 8 alin. Art. evaluatorii pot fi propusi de catre mai multe comisii de specialitate.. Art. 13. in cazul in care presedintele comisiei principale considera ca subiectul tezei de doctorat se tncadreaza mai bine unei alte comisii de specialitate. . 16. 8. . (1) 1}iart. Art. informeaza presediotele respectivei comisii ~i. potrivit prevederilor art. 14.Comisia de evaluare analizeaza teza de doctorat din urrnatoarele perspective: a) relevanta ~tiintifjca. h) respectarea normelor de buna conduita in activitatea de cercetare-dezvoltare. Motiva~ia alocarii la 0 alta comisie de specialitate se transmite de catre presedintele comisiei principale initiale catre presedintele panelului din care face parte comisia initiala ~i catre presedintele CNATDCU. lnsotit de un referat care argumenteaza votul ~i care nu poate dezvalui identitatea http://www. Ii transmite dosarul. 7. astfel tncat numarul de evaluatori propusi de comisia principala sa nu fie mai mic decat numarul de evaluatori propusi de alte comisii. (2) Membrii suplimentari propusi potrivit alin. 10.(1) UEFISCDI poate analiza teza de doctorat cu programe de calculator specializate in verificarea originalita~ii. 12. . (1) trebuie sa satisfaca condifiile 1}i standardele minimale necesare pentru conferirea titlului didactic de conferenfiar universitar prevazute de art. b) oricare dintre membrii biroului comisiei de specialitate 1}i cel putin un numar de membri egal cu nurnarul de evaluatori repartizaf comisiei de specialitate. b) impactul potential al rezultatelor ~i masura in care teza aduce contributii substanfials la cunoastere: c) originalitatea 1}i caracterul inovativ sau creativ 1}i rnasura in care candidatul dernonstreaza abilitaf de gandire critica lndependenta. 1/2011. (2) in termen de 15 zile lucratoare de la primirea dosarului. exclusiv pentru aceasta evaluare. cu acordul acestuia.ro/?page=view _act&acti une=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi. Presedintele CNATDCU transmite ministrului educatiei. 9. Art. 168 alin. noua comisie de specialitate devenind comisia principala.Fiecare teza de doctorat este analizata de cafre 0 comisie de evaluare fermata din 3 persoane.Regulament din 12/03/2012 Page 2 of4 CNATDCU §i care nu se transmit in termenul de un an de la invalidare. evaluatorii confirmati transmit acceptul lor pentru participarea in comisia de evaluare a tezei. Rezultatul acestei analize este inclus in dosar. care sa faca parte din comisia de evaluare a dosarului. Art. afini ~i rude pana la gradul al III-lea inclusiv cu studentul-doctorand sau cu conducatorul de doctorat al acestuia. . Art. Art. pe baza propunerii din dosar. b) vor fi luate in considerare numai opfiunile exprimate pana in acel moment.. indicafi de presedintele comisiei de specialitate.Se afla in situafia de conflict de interese in cazul evaluarii unui dosar persoanele care: a) se afla in relatie de soti. pressdintele comisiei de specialitate transmite presedintelui CNATDCU propunerea de includere in comisia de specialitate. . 15. d) fiecare dintre evaluatorii propusi este confirmat prin votul membrilor biroului comisiei de specialitate. (2).(1) In termen de 15 zile lucratoare de la primirea dosarului. a) din Legea nr. b) votul de invalidare a tezei de doctorat. . cu nominalizarea acestora. din cadrul panelului din care face parte comisia principal a ~i. c) s-au aflat in orice tip de relatii contractuale cu studentuldoctorand sau cu conducatorul de doctorat al acestuia. din cadrul altor paneluri. in termen de 10 zile lucratoare de la primirea dosarului de catre birourile comisiilor de specialitate: a) dosarul este transmis tuturor membrilor biroului comisiei de specialitate.(1) Raportul individual de evaluare a tezei cuprinde unul dintre urmatoarele elemente: a) votul de validare a tezei de doctorat 1}icalificativul propus a se acorda. cercetarii. . presedintele comisiei principale. 217 alin. birourile fiecarei comisii de specialitate careia is-a repartizat dosarul selecteaza evaluatorii repartizaf respectivei comisii dupa urmatoarea procedura. pe baza propunerii din dosar. 17. .

(3) In cazul in care panelul decide reluarea evaluarii tezei de doctorat. in cazul in care nu a fost solicltata analiza tezei in cadrul panelului. in cazul in care posibilitalile tehnice nu permit. Decizia de invalidare. (3) Pentru lncalcarea prevederilor alin. persoanele numite fiind altele decat cele care au facut parte din comisia de evaluare a tezei. . 21. cercetarii. (2) Comisia de analiza a contestatiei este fermata din 3 persoane §i se numeste de catre Consiliul general al CNATDCU. cercetarii. 1/2011. 19. cercetarii. 168 alin. (5) Raportul sintetic de evaluate a tezei de catre cornisia de evaluate este constituit din numarul de voturi de validare. Art. respectandu-se procedura prevazuta la art. 10. comisia de evaluare aproba calificativul acordat de comisia de doctorat. cercetaril.. (3) Comisia de analiza a contestatiei lntocmeste in termen de 14 zile lucratoare de la numirea acesteia un raport de analiza a contestatlei.. dupa caz.(1) In baza deciziei de validare. in cazul in care posibilita~ile tehnice nu permit. Art. 22.(1) ln cazul in care comisia de evaluare a stabilit validarea tezei de doctorat. b) se reia evaluarea dosarului de catre noua comisie de evaluare. conform art. b). in vederea derularii procedurii privind contestatiile. in termen de 15 zile lucratoare de la emiterea ordinului. 23. 21. Art. care se transmite membrilor comisiei de evaluare §i birourilor comisiilor de specialitate din care acestia fac parte. din referatele prevazute la art.(1) Comisia de evaluare decide validarea sau invalidarea tezei de doctorat pe baza maioritatii voturilor membrilor comisiei de evaluate. 168 alin. precum §i decizia de invalidare a tezei pot fi contestate in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarf catre IOSUD/IOD. (2) Referatul prevazut la alin. presedintele CNATDCU emite decizia de validare in termen de 10 zile lucratoare. birourilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii ~i celorlalti membri ai cornisiei de evaluate. aprobarea panelului se acorda din oficiu. tineretului si sportului emite ordin de neacordare a titlului. dintre membrii CNATDCU. in termen de 5 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de analiza a contestatiei. 09/04/2012 . 18. din motive temeinice. (1) lit. membrii panelului pe un domeniu fundamental din care face parte comisia principala ~i membrii Consiliului general al GNATDCU pot solicita analiza tezei in cadrul panelului. presedmtele GNATDGU emite decizia de invalidare a tezei. in limba in care a fost redactata teza de doctoral. Art. Art. iar presedintele CNATDGU emite decizia de validare. poate decide reluarea evaluarii tezei de doctorat. respectiv de neacordare a titlului de doctor. (2) Procedura reJuarii evaluikii unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit valida rea se dsclanseaza automat ~i la solicitarea ministrului educatiei. . potrivit prevederilor prezentului regulament. in care se speciflca calificativul acordat. membrilor Consiliului general al CNATDCU ~i membrilor comisiilor de specialitate din care fac parte evaluatorii. prevazuta de prezentul regulament. din calificativul propus de comisia de evaluare.Regulament din 12/03/2012 Page 3 of4 evaluatorului pentru studentul-doctorand.legenet. Art. Contestatia se lnreqistreaza oficial la MECTS ~i se transmite la UEFISCDI. potrivit prevederilor prezentului regufament. . respectiv calificativul acordat acesteia se transmit prin plattorma electronica sau. (4) Fiecare membru al comisiei de evaluate trebuie sa cunoasca modul in care au votat toti membrii comisiei de evaluare. ~i. (1) §i (2) sunt valide in cazul in care fiecare membru al comisiei de evaluare i§i exprima votul. Solicitarea se transmite presedintelui panelului prin mijloace electronice.(1) Rapoartele individuale de evaluate a tezei de doctoral. tineretului §i sportului acordarea titlului de doctor. panelul ia decizia reluarii evaluarii unei teze de doctorat pentru care comisia de evaluare a stabilit validarea: a) se reia procedura de stabilire a componentei comisiei de evaluare. inso~ita de raportul sintetic de evaluare. persoanele in culpa raspund conform legii. 24. .ro/?page=view _act&acti une=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi. precum ~i membrilor Consiliului general al CNATDCU. Ministrul educatiei. ministrul educatiel. (8) din Legea nr. Art. potrivit prevederilor prezentului regulament. tara indicarea modului in care a votat individual fiecare evaluator. pentru motive bine intemeiate. Insotit de raportul sintetic de evaluare a tezei. in cazul in care a fost decisa validarea tezei. cu modiflcarile §i completarile ulterioare. in termen de maximum 5 zile lucratoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare. direct de catre membrii comisiei de evaluare presedintelui cornlslei principale. Panelul din care face parte comisia principala aproba prin decizie validarea sau. (2). se transmite MECTS in vederea comunicarf acesteia catre IOSUD/IOD.indaco. 25. (8) din Legea nr. potrivit prevederilor art. in baza raportului sintetic de evaluare a tezei de catre comisia de evaluare. in termen de 5 zile lucratoare de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare. de catre presedintele comisiei principale membrilor panelului din care face parte comisia prlnclpala. comisiilor de control stabilite de catre Consiliul general al CNATDCU §i organelor abilitate de control. (2) Gel pu~in 0 patrime din membrii panelului din care face parte comisia principala sau cel putin 0 patrirne din membrii Consiliului general al CNATDCU pot solicita analiza tezei In cadrul panefului. 20. la propunerea comisiei de analiza a contestatiei Consiliul general al CNATDCU decide reluarea procedurii de la etapa unde s-a dovedit procedura nu a fast respectata. Art. in termen de maximum 30 de zile de la exprimarea votului tuturor membrilor comisiei de evaluare. (2) Modul in care a votat fiecare membru al comisiei de evaluare constituie secret profesional §i nu poate fi dezvaluit decat persoanelor prevazute la alin. b) poate fi redactat in limba romans §i. (1). panelul adopta prin decizie 0 motivare scrisa. 17 alin. . tineretului ~i sportului. In acest caz. . ca ca http://www.(1) In cazul in care comisia de evaluare a stabilit invalidarea tezei de doctorat. (1) lit. 1/2011. (3) Deciziite prevazute la atin. tineretului §i sportului atribuie titlul de doctor prin ordin. . (4) in cazul in care raportul ~omisiei de analiza a contestatiei dovedeste procedura nu a fost respectata.Tn baza aprobarli panelului pentru validarea tezei de doctorat sau. (2) Compartimentul de specialitate al MECTS trans mite IOSUDIIOD ordinul de aprobare. cu modiflcarile §i completarue ulterioare. CNATDCU propune ministrului educatiei. respectiv de invalidare. . {2} In cazul in care CNATDCU emite decizie de invalidare dupa evaluarea unei teze retransmise CNATDCU conform prevederilor art.(1) In cazul in care. pe care ll inainteaza'Consiliului general al CNATDCU. Consiliul general al CNATDCU va decide. (2) In cazul in care se decide validarea tezei de doctorat. in termen de 30 de zile lucratoare de la emiterea deciziei de numire a comisiei de evaluare. tineretului §i sportului neacordarea titlului de doctor. presedintele CNATDCU propune ministrului educatiei. astfel incat membrii comisiei initiale de evaluare sa nu faca parte din noua comisie de evaluare. (4) Raportul sintetic de evaluare a tezei se sintetizeaza ~i se trimite prin plattorma electronica sau.(1) Ordinul de atribuire. cercetarli. (3) In cazuJ in care noua comisie de 'evaluare stabileste validarea tezei.

consultand. in termen de maximum 60 de zile de la primirea aeesteia. inclusiv existenta plagiatului. cu modlflcarile !ji completarile ulterioare. avand ca responsabili conducatorul de doctorat sau persona lui didactic ori de cercetare-dezvoltare al IOSUDIIOD. 170 din Legea nr. inclusiv membrii CNATDCU. in termen de maximum 45 de zile de la inregistrarea oficiala a contestatiei. 27. iar pressdintele CNATDCU transmite autorului sesizani decizia Consiliului general al CNATDCU !ji motivarea acesteia. tineretului §i sportului poate lua rnasuri. http://www. membrii CNATDCU constata existenta unor abateri de la buna conduita in cercetare-dezvoltare. conform prevederilor art. fara indicarea identitafii persoanelor care au evaluat un anumit dosar.indaco. 1/2011. acestia invalideaza teza de doctorat. Consiliul general al CNATDCU eu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profeslonala. (5) in urma propunerilor prevazute la alin. (3) In urma flecarei sesizari. in decursul analizei tezei de doctorat. 09/04/2012 . (2) Consiliul general al CNATDCU analizeaza fiecare sesizare prirnita. 170 din Legea nr. membrii CNATDCU sunt obligali sa sesizeze. potrivit prevederilor art. 26. 143 alin. Art. prin intermediul UEFISCDI. (6) in cazulin care membrii CNATDCU din cadrul unei comisii de evaluare a unei teze constata nerespectarea standardelor de calitate sau de etica profesionala. (6) Raportul comisiei de analiza a contestatiei §i decizia CNATDCU se transmit MECTS pentru a fi eomunicate contestatarului.ro/?page=view _act&actiune=viewprint&ln2iss=dfnlstu09ccdi. (7) in cazul in care. indiferent de data sustinerii acesteia. inclusiv de asigurarea originaliUllii confinutului. in vederea analizarii cazului.Regulament din 12/03/2012 Page 4 of4 (5) in cazul In care raportul eomisiei de analiza a contestatiei coveceste ca obiectul contestatiei este nefondat.legenet.. cornunlca aceste constatari celorlalf membri ai comisiei de evaluare §i sesizeaza Consiliul general al CNATDCU pentru analiza responsabilitatii concucatorului de doctorat sau a scolii doctorale §i aplicarea prevederilor alin. Consiliul National de Etica a Cercetarii ~tiintifice. dupa caz. Consiliul general al CNATDCU decide daca au fost sau nu respectate standardele de calitate sau de stlca profeslonala. (8) Conducfltorul de doctorat raspunde tmpreuna cu autorul tezei de respectarea standardelor de calitate sau de etlca profeslonala. 1/2011. (4) sl art. cercetsrii. cercetarii. al1i membri ai CNATDCU. ministrul educaliei. (4). (4).La inceputul fiecarui an. (4) In cazul in care. CNATDCU decide mentinerea deeiziei initiale. . in cadrul tezei §i/sau a aclivitatilor care au dus la realizarea acesteia. UEFISCDI publica pe site-ul web al CNATDCU numele membrilor CNATDCU care au evaluat dosare in vederea acordarii titlului de doctor in anul precedent. Dezvoltarii Tehnologice §i lnovarii. b) retragerea titlului de doctor. in cadrul unei teze de doctorat. Consiliul general al CNATDCU decide ea nu au fost respectate standardele de calitate sau de etica profesionala. . c) retragerea acreoitarii scolii doctorale. Art. presedintele CNATDCU propune ministrului educatiei. in urma unei sesizari sau prin autosesizare. indicandu-se pentru fiecare membru numarul de dosare evaluate. poate sesiza in scris. potrivit leg ii. inclusiv existenta plagiatului. cu rnodificarile §i cornpletarile ulterioare.(1) Orice persoana. tineretului §i sportului una sau mai multe dintre urrnatoarele rnasuri: a) retragerea calitafii de conducator de doctorat. inclusiv cu privire la existenta plagiatului..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->