Sunteți pe pagina 1din 24

Impozitarea nerezidentilor conform Titlului V din Codul Fiscal

Impozitarea nerezidentilor
Contribuabili: 1. Nerezidenti persoane juridice straine (art. 7 alin. 1 pct. 24 si pct. 25) 2. Nerezidenti persoane fizice (art. 7 alin.1 pct. 22 si pct. 23) 3. Orice entitati straine, inclusiv organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, fara personalitate juridica, care nu sunt inregistrate in Romania (OUG nr. 127/2008) care obtin venituri impozabile din Romania

Impozitarea nerezidentilor
Venituri impozabile obtinute din Romania: a) dividende; b) dobanzi; c) redevente; d) comisioane; e) venitul din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania

Impozitarea nerezidentilor
Venituri impozabile obtinute din Romania (cont.): f) Venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu (efectuate in afara teritoriului Romaniei); g) Venituri din servicii prestate in Romania, exclusiv transportul international si prestari de servicii accesorii acestui transport; h) Venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane.

Impozitarea nerezidentilor
Venituri impozabile obtinute din Romania (cont.): i) Venituri din profesii independente desfasurate in Romania j) Venituri din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat; k) Venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;

Impozitarea nerezidentilor
Venituri impozabile obtinute din Romania (cont.): l) Venituri din jocuri de noroc practicate in Romania; m) Venituri realizate de nerezidenti din lichidarea a unei persoane juridice romane. Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice romane reprezinta suma excedentului distributiilor in bani sau in natura care depaseste aportul la capitalul social al persoanei fizice/juridice beneficiare.

Impozitarea nerezidentilor
Venituri obtinute din Romania de nerezidenti, insa impozitate conform altor titluri din Codul fiscal: - veniturile atribuibile unui sediu permanent din Romania Titlul II sau III; - Veniturile din proprietati imobiliare situate in Romania titlul II sau III; - Veniturile din transferul titlurilor de participare detinute de o persoana juridica straina la o persoana juridica romana titlul II;

Impozitarea nerezidentilor
Venituri obtinute din Romania de nerezidenti, insa impozitate conform altor titluri din Codul fiscal (cont.): - veniturile obtinute de o persoana fizica nerezidenta dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania titlul III; - veniturile obtinute de o persoana fizica nerezidenta din inchirierea sau alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania, din transferul proprietatilor imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de valoare detinute intr-o persoana juridica romana titlul III;

Impozitarea nerezidentilor
Venituri obtinute din Romania de nerezidenti, insa impozitate conform altor titluri din Codul fiscal (cont.): - veniturile obtinute de nerezidenti dintr-o asociere constituita in Romania, inclusiv dintr-o asociere a unei persoane fizice nerezidente cu o microintreprindere (OUG nr. 127/2008).

Impozitarea nerezidentilor
Nu reprezinta venituri impozabile in Romania, incepand cu data de 1 ian. 2009: (cf. OUG. Nr. 127/2008): a)Veniturile obtinute de organismele nerezidente de plasament colectiv din transferul titlurilor de valoare, definite la art. 65 alin. 1 lit. c), respectiv a titlurilor de participare definite la art. 7 alin. 1 pct. 31, detinute direct sau indirect intr-o persoana juridica romana; b) Veniturile obtinute din Romania de nerezidenti din transferul instrumentelor financiare derivate; c) Veniturile obtinute de nerezidenti pe piete de capital straine din transferul titlurilor de participare, definite la art. 7 alin. 1 pct. 3, detinute la o persoana juridica romana, precum si din trasferul titlurilor de valoare, definite la art. 65 alin. 1 lit. c, emise de rezidenti romani.

Impozitarea nerezidentilor
Retinerea la sursa a impozitului asupra veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti: - Impozitul se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii romani de venituri; - Impozitul astfel calculat este impozit final; - Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra veniturilor brute obtinute din Romania de catre nerezidenti; - Impozitul se calculeaza si se retine la momentul platii venitului; se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul.

Impozitarea nerezidentilor
Retinerea la sursa a impozitului asupra veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti (cont.):

- exceptie de la regula anterioara: 1. in cazul dobanzilor capitalizate (la momentul capitalizarii); 2. in cazul dobanzilor la depozitele la termen, cerficatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit autorizate, impozitul se calculeaza si se retine la momentul inregistrarii in contul de depozit al titularului, respectiv la momentul rascumpararii. Virarea acestui impozit se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii.

Impozitarea nerezidentilor
Retinerea la sursa a impozitului asupra veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti (cont.): - exceptie de la regula anterioara: 3. in cazul dividendelor distribuite dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale (impozitul se plateste pana la 31 decembrie a anului respectiv).

Impozitarea nerezidentilor
Cote de impozit:
a) Cota de 10% , pe perioada 1.01. 2007 - 31. 12. 2010, pentru veniturile din
dobanzi si redevente daca beneficiarul efectiv al acestor venituri indeplineste concomitent urmatoarele conditii: este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al UE sau ntrunul dintre statele Asociaiei Europene a Liberului Schimb, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al UE sau dintr-un stat al AELS (modificare COD prin OUG 91/2008 s-a aplicat acelasi regim de impozitare si pentru statele AELS) detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana platitoare detinerea titlurilor de participare este pe o perioada neintrerupta de 2 ani

Impozitarea nerezidentilor
Cote de impozit ( continuare):

a^1) 10% pentru dividendele pltite de o ntreprindere, care este persoan juridic romn, unei persoane juridice rezidente ntrun alt stat membru al Uniunii Europene sau n unul din statele AELS, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, ori unui sediu permanent al unei ntreprinderi dintrun stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat al AELS, situat ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al AELS (modificare COD - OUG 91/2008 aceasta cota de impunere se aplica daca nu sunt indeplinite conditiile de participare la capital- cuantum si durata, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, pentru anul 2008 cota fiind de 16%) b) 20% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc; c) 16% in cazul categoriilor de venituri, enumerate la art. 115, obtinute de nerezidenti din Romania.

Impozitarea nerezidentilor
Cote de impozit (cont.): d) Veniturile reprezentand remuneratii primite de nerezidenti care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane cota de impozit de 16% cf. Titlului III; e) Veniturile din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat conform Titlului III.

Impozitarea nerezidentilor
Scutiri prevazute de Titlul V din Codul fiscal:
a) b) dobanzi la depozitele la vedere/conturi curente; dobnda aferent instrumentelor de datorie public n lei i n valut i veniturile obinute din tranzacionarea titlurilor de stat i a obligaiunilor emise de ctre unitile administrativteritoriale, n lei i n valut pe piaa intern i/sau pe pieele financiare internaionale, precum i dobnda aferent instrumentelor emise de ctre Banca Naional a Romniei n scopul atingerii obiectivelor de politic monetar i veniturile obinute din tranzacionarea valorilor mobiliare emise de ctre Banca Naional a Romniei;(modificare OUG 91/2008) dobanda la instrumentele/titlurile de creanta emise de societati comerciale romane constituite potrivit legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata;

c)

Impozitarea nerezidentilor
Scutiri prevazute de Titlul V din Codul fiscal (cont.): d) Premiile obtinute din Romania de persoane fizice nerezidente ca urmare a participarii la festivaluri nationale sau internationale finantate din fonduri publice; e) Premii acordate elevilor si studentilor nerezidenti la concursurile finantate din fonduri publice; f) veniturile persoanelor juridice straine care desfasoara in Romania activitati de consultanta in cadrul unor acorduri de finantare gratuita, incheiate de guvernul Romaniei/autoritati publice cu alte guverne/autoritati publice/organizatii internationale guvernamentale sau neguvernamentale

Impozitarea nerezidentilor
Scutiri prevazute de Titlul V din Codul fiscal (cont.): g) Veniturile obtinute de nerezidenti din Romania care presteaza servicii de consultanta, asistenta tehnica si alte servicii similare in cadrul contractelor finantate prin imprumut, credit sau alt acord financiar incheiat intre organisme financiare internationale si statul roman ori persoane juridice romane;

Impozitarea nerezidentilor
Scutiri prevazute de Titlul V din Codul fiscal (cont.): h) incepand de la data aderarii Romaniei la UE, impozitul asupra dividendelor platite de o persoana juridica romana catre un beneficiar din UE sau AELS este 0% cu conditia indeplinirii concomitente a urmatoarelor conditii: este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al
UE/AELS sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintrun stat membru al UE/AELS detine minimum 15% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana platitoare pana la 31 decembrie 2008 si de 10% dupa data de 1 ianuarie 2009; detinerea titlurilor de participare este pe o perioada neintrerupta de 2 ani care se incheie la data platii dividendului

Impozitarea nerezidentilor
Scutiri prevazute de Titlul V din Codul fiscal (cont.): i) dupa data aderarii Romaniei la UE, cota de impozit de 0% se aplica asupra dobanzilor aferente economiilor, obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre ale UE; j) dobanda la depozitele la termen si/sau instrumente de economisire, realizata din Romania de persoane fizice rezidente in alte state decat cele ale UE, incepand cu data de 1 ian. 2009 (OUG nr. 200/2008); k) incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cota de impozit de 0% se aplica asupra dobanzilor si redeventelor obtinute din Romania, daca beneficiarul efectiv al acestor venituri indeplineste concomitent urmatoarele conditii: este o persoana juridica rezidenta intr-un stat membru al UE /AELS sau un sediu permanent al unei intreprinderi dintr-un stat membru al UE/AELS detine minimum 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare la persoana juridica romana platitoare detinerea titlurilor de participare este pe o perioada neintrerupta de 2 ani

Impozitarea nerezidentilor
Certificatul de rezidenta fiscala:
prezentarea cerficatului de rezidenta fiscala de catre beneficiarul nerezident al veniturilor la momentul realizarii acestora; neprezentarea certificatului de rezidenta fiscala inseamna ca la momentul platii se aplica prevederile din titlul V; prezentarea certificatului de rezidenta fiscala da dreptul la efectuarea regularizarii in perioada de prescriptie (numai cu conditia ca in certificatul de rezidenta fiscala sa se mentioneze faptul ca nerezidentul a fost rezident al celuilalt stat pe intreaga perioada de prescriptie); extinderea valabilitatii certificatului de rezidenta fiscala prezentat intrun an fiscal si pentru urmatoarele 60 de zile calendaristice din anul urmator.

Impozitarea nerezidentilor
Obligatia platitorilor de venituri rezidenti romani de depune o declaratie la autoritatea fiscala competenta pana la data de 28, respectiv 29 februarie urmator celui in care s-a platit impozitul (format prezentat in normele la titlul V).

Impozitarea nerezidentilor
Certificatele de atestare a impozitului retinut in Romania - nerezidentul depune o cerere la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla inregistrat platitorul de venituri; - Eliberarea certificatului de atestare fiscala; - Forma cererii si a certificatului de atestare a impozitului sunt prevazute in OMEF nr. 1798/1998.