Sunteți pe pagina 1din 16

mai - iunie 2005

anul XXX
H R I S T O S A Î N V I A T!
RugaĠi-vă pentru Claudiu Alexandru!

REFLECğII este încercarea. Aici se arată dacă


sunt într-adevăr pregătiĠi! ÎnĠeleg că
editorial

COMUNITARE unii sunt angrenaĠi în activităĠi


Prof. Laurenįiu Pâunescu intense, deseori creatoare, care-i
istovesc fizic úi psihic, dar aceútia –
University of Sydney
fie vorba între noi –, pe lângă faptul
Rândurile de mai jos vin ca o că ne fac cinste pe termen lung, sunt
continuare pentru două articole puĠini la număr. Restul, să

Învierea Domnului
apărute deja în ViaĠa Parohială. De recunoaútem, suntem doar
fapt, este mai mult o continuare compatibili cu ceilalĠi, úi zic eu că
cronologică, răspunzând apelului putem rupe puĠin timp pentru
declanúat implicit, cel puĠin în citirea creúterea noastră. Nu trebuie să avem
mea, de cele două articole numai fotbal, ori numai baluri;
precedente: dialogul comunitar. putem avea úi cenacluri sau alte
Expunerea mea este aleatoare, pe forme de exprimare, conservare; de
alocuri imprecisă, dar sper ca evoluĠie, în ultimă instanĠă.
cititorul interesat să poată găsi Gândindu-mă la cei care se Ġin
câteva păreri sincere úi constructive. departe de românii de la Sydney, îmi
Nu vreau să insist asupra poveútii vine în minte o comparaĠie: este ca úi
cu “capra vecinului” (nu comentez cum “pe vremuri” am fi refuzat să
veridicitatea ei!). Nu vreau să văd mergem la Atheneul Român doar
numai batiste curate, pâine cu sare pentru că era situat prea aproape de Vin alegerile! Iulie 2005
etc. ... Trebuie să înĠelegem că celebrul sediu (al SecurităĠii)...
Într-un mediu ideal poate evolua preot Doru Costache
suntem aúa cum suntem úi că, în cele
din urmă, numai noi putem contribui oricine, dar probabil că nu este foarte
interesant! ASPECTE INTRODUCTIVE
la imaginea noastră. Comunitatea nu La sfârúitul lunii iulie, are loc
poate avea numai buni sau numai Cuget 2: Să credem în strămoúii úedinĠa Adunării generale a
frumoúi, ori numai deútepĠi... noútri úi să urmăm înĠelepĠii membrilor înscriúi ai parohiei noastre.
Eterogenul este specific. Lucrurile se neamului, în vederea unei bune Ca de obicei, vor fi prezentate
întâmplă pentru că se pot întâmpla. conectări cu viitorul. Adunării raportul preotului paroh, al
Incapacitatea ne disperă úi ne Am fost mai demult la un spectacol secretarului Comitetului parohial úi
dispersează, ne face vulnerabili – de japonez (teatrul lor naĠional). N-am raportul financiar pentru ultimul an
la plecarea urechii la intrigile atât de înĠeles nimic! Le-am întrebat pe (2004-2005). Pentru că anul trecut nu
familiare ... úi până la răutăĠi gazdele mele ce au înĠeles. a avut loc úedinĠa Adunării generale,
exacerbate. Răspunsul a venit oarecum jenat, dar úedinĠa din acest an va avea ca obiect
Cuget 1: Să facem misiunea ferm: nici ei nu înĠelegeau totul, dar úi prezentarea pe scurt a rapoartelor
intrigantului (să nu zic altfel) mai veneau din respect pentru cei pentru anul 2003-2004.
complicată; să nu mai cedăm naiv dispăruĠi, pentru tradiĠiile lor, Anul acesta expiră mandatul de doi
unor presiuni tupeiste! manifestând în acest fel încrederea în ani al Comitetului parohial úi al
Desigur că-i înĠeleg pe cei nou strămoúii lor úi deci continuitatea. cenzorilor; trebuie să organizăm
veniĠi úi mai pregătiĠi, în atitudinea Conectarea cu trecutul înseamnă o alegeri. IntenĠia mea este ca, la fiecare
lor de a sta departe de tulburări, dar úansă pentru viitor. doi ani, o parte dintre membrii
nu-i aprob. Cred eu că tocmai aici )pag. 3 vechiului Comitet parohial să facă loc
)pag. 4
pag. 2

CRONICA EVENIMENTELOR jocuri. Întâlnirea a fost dedicată Zilei


Mamelor, familiei Zetea (39 ani de
ƒ 28.03: slujba sfântului maslu úi masa parohiei – spre decorarea hall-ului – o căsătorie) úi Dlui. Toma Eracovici,
comună organizate de filiala Sfântul hartă a României membru al Comitetului parohial
Apostol Andrei din Newcastle. Familia ƒ 14.05: a fost oficiat botezul lui Daniel
preotului Costache, familia Zetea ùtefan, cel de-al treilea nepot al familiei
(Sydney) úi membrii comunităĠii
româneúti din Newcastle au fost găzduiĠi
cu generozitate de părintele Nicholas
Scordilis úi de comunitatea greacă
ƒ 06.04: úedinĠa Comitetului parohial. Au
fost discutate cele necesare pentru buna
organizare a sfintelor sărbători de Paúti
úi a fost stabilit programul liturgic al
bisericii
ƒ 10.04: după sfânta liturghie,
credincioúii au luat împreună o gustare Mihai úi Maria Zetea
în Henley Park, Enfield. Picnicul a fost ƒ 17.05: s-a mutat la Domnul, vegheată
însoĠit de fotbal úi alte jocuri de întreaga familie úi asistată spiritual,
ƒ 23-24.04: Sâmbăta lui Lazăr úi Intrarea una dintre primele membre ale bisericii
Domnului în Ierusalim noastre, Dna. Elena Siokos. Dumnezeu
ƒ 26.04: familia preotului Costache a să-i dăruiască odihnă! Slujba de
participat la sesiunea omagială dedicată prohodire a avut loc, vineri, 20 mai, în
semnării tratatului de aderare a biserica noastră, în prezenĠa familiei, a
României la Uniunea Europeană. ƒ 01.05: slujba numită A Doua Înviere a prietenilor úi a credincioúilor parohiei.
Ceremonia a avut loc la House of fost săvârúită la filiala Sfântul Apostol Înmormântarea (la cimitirul Rookwood) a
Parliament, cu participarea corpului Andrei din Newcastle, fiind urmată de o fost urmată de o masă de pomenire,
diplomatic românesc acreditat în masă comună. Comunitatea greacă a organizată de către familia Siokos în
Australia, a oficialităĠilor australiene, a oferit úi de această dată gratuit biserica hall-ul bisericii noastre
unor diplomaĠi din Ġările europene úi a úi hall-ul spre utilizare ƒ 21.05: sfinĠii Constantin úi mama sa
reprezentanĠilor comunităĠilor româneúti ƒ 02.05: a doua zi de Paúti. Sfânta Elena. Credincioúii participanĠi la sfânta
din New South Wales úi Victoria liturghie a fost urmată de o masă liturghie i-au felicitat pe purtătorii
ƒ 27-29.04: deniile din Săptămâna comună numelor sfinĠilor, printre care pe Dl.
Sfintelor Patimi Costin HuĠanu, secretarul Comitetului
parohial
ƒ 22.05: sfânta liturghie a fost urmată de
úedinĠa Comitetului parohial. Au fost
discutate chestiuni legate de
organizarea úedinĠei anuale a Adunării
generale úi au fost aprobate 10 cereri de
înscriere a noi membri (Julius Nicolae
Florescu, Tasica Florescu, Ioana Gudaú,
Marika Kalafatis, Ana Mănescu, Ileana
Păunescu, LaurenĠiu Păunescu,
ƒ 06.05: părintele Doru Costache a Cornelia Stănescu, Denisa TiĠă, Dragoú
participat la liturghia panortodoxă TiĠă). După amiază, au avut loc
oficiată, sub auspiciile Standing obiúnuitul picnic úi jocul de fotbal în
Conference of the Canonical Orthodox Henley Park. Picnicul a fost dedicat
Churches of Australia, de către ÎPS familiei Toma úi Elisabeta Maria
Arhiepiscop Stylianos, primatul Bisericii Eracovici, care a împlinit 45 de ani de
Ortodoxe Greceúti din Australia, úi de căsnicie, úi tuturor celor care, într-un fel
PS Episcop Seraphim de Apollonias, la sau altul, poartă numele sfinĠilor
biserica SfinĠii Constantin úi Elena, Constantin úi Elena. Au contribuit
ƒ 30.04-01.05: noaptea Sfintelor Paúti. Newtown. Sfânta liturghie a fost urmată următoarele familii: Costache (cârnăciori,
Sfânta liturghie a fost urmată de o de o masă comună pâine, sosuri, sucuri, cafea), Eracovici
modestă gustare, la hall, spre a marca ƒ 08.05: duminica sfântului Toma. După (mititei úi tort), GheorghiĠoiu (cârnăciori),
sărbătoarea. Biserica a fost vizitată de sfânta liturghie, credincioúii au participat HuĠanu (tort), Păunescu (bere),
membrii Consulatului general al la un picnic în Henley Park, Enfield. Strungaru (sucuri, unt, chips, tomato
României la Sydney, care au oferit Picnicul a fost însoĠit de fotbal úi alte sauce), Zetea (pâine úi bere)

ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |


pag. 3

ReflecĠii comunitare... ( pag. 1 PENTRU SLAVA LUI DUMNEZEU


Spre completarea stocului de lumânări, pe lângă
Am realizat pe loc: aici este buba noastră! Neîncrederea
noastră patologică, paralizantă, în cei dinainte úi în cei de alocarea unei sume din fondul parohiei, au fost
lângă noi. primite următoarele donaĠii (în ordinea alfabetică):
Traian Andrei, $50; Doru Costache, $100; Gheorghe
Cuget 3: Să ne implicăm sincer, cu răbdare. În ultimă
Costea, $100; Marin Cruceanu, $35; Petre CuruĠ,
analiză, să arătăm că existăm úi nu doar să pretindem a
exista.
$50; Ioan DiĠu, $30; Elena Elin, $50; Toma
Se vehiculează în comunitate o serie de aúa-zise soluĠii Eracovici, $70; Dorin Gheoghiu, $20; Ioana Gudas,
imediate... Părerea mea este că aúa ceva nu-i posibil. $20; Octav Hrincu, $50; Costin HuĠanu, $60; Iulian
Trebuie să mergem înainte aúa cum putem, după Iúfan, $30; Stavru Kalafatis, $30; Mircea Lăutaru,
posibilităĠile noastre, cu smerenie úi bun simĠ, cu $35; Ana Mănescu, $50; Vasile Nistor, $20;
Dumnezeu. Realizările nu vin peste noapte. Cei ce Alexandrina Păunescu, $35; Ilie Popa, $30; Dumitra
pretind că au soluĠia nu numai că se înúeală pe ei înúiúi; Popescu, $30; Ioana Radu, $30; George Strungaru,
mai grav, ei afectează sensibilitatea comunitară, úi aúa $50; Vasile Theodorescu, $35; Maria Tiron, $50;
destul de erodată. Mihai Zetea, $100. La aceútia s-au adăugat cei $126
Când lucrezi cu oameni neplătiĠi, voluntari, care nu pot rezultaĠi din donaĠiile pentru revista ViaĠa parohială.
fi răspunzători legal, trebuie să procedezi cu
menajamente úi delicateĠe. Acest voluntariat implică În săptămâna sfintelor patimi úi în săptămâna
desigur un anumit tip de responsabilitate morală. Aici luminată, biserica a fost decorată generos de către
trebuie umblat úi modelat. familiile Bunescu (flori naturale) úi Schweiger (flori
În viitor, aripile coordonatoare ale României se vor artificiale).
extinde din ce în ce mai mult úi asupra Australiei. Este Coroana de flori cu care a fost împodobită sfânta
important, în opinia mea, ca factorii de referinĠă să cruce, în Joia Mare, a fost cumpărată cu ajutorul
rămână totuúi locali. Altfel există pericolul ca imaginea
donaĠiei Dlui. Valentine Loumbos ($100).
australă să capete o tentă balcanică. În altă ordine de idei,
cred că trebuie ignorată apariĠia unor grupări mai mult Pentru procesiunea din Vinerea Mare, familia Costea
sau mai puĠin individualizate (efemere de altfel). Ele scot a donat bisericii úase lumânări mari (de botez),
în evidenĠă anumite caracteristici importante (plăcute sau familia Strungaru a achiziĠionat suliĠele pentru cele
neplăcute) ale vieĠii comunitare. “Colectivizarea” vine în trei steaguri bisericeúti (prapuri), iar familia Zetea a
contradicĠie cu sensibilitatea emigrantului român. donat crucea de lemn.
Echilibrul între local úi global va determina
prosperitatea noastră comunitară.
Familia Eracovici a aprovizionat sfântul altar cu o
cantitate însemnată de lumânări pentru uzul liturgic.
Cuget 4: Să gândim úi ca neam, nu numai ca indivizi. Tanti Mica úi familia Kalafatis au donat bisericii
Închei cu relatarea a două întâmplări care m-au afectat prescurile necesare anaforei úi sfinĠirii paútelui.
considerabil.
Familia Lăutaru a donat o cantitate însemnată de
Prima. O fetiĠă, premiată de Unirea pentru rezultate
formidabile la HECS, a dat un interviu la radio SBS. cărbune, tămâie úi fitiluri pentru candele.
Întrebată, la sfârúit de interviu, ce vrea să transmită Lista donatorilor pentru achiziĠionarea mobilierului
ascultătorilor, a rostit imperativ despre Ġara-mamă: nou pentru bucătărie va fi publicată atunci când
PăstraĠi-o úi îngrijiĠi-o ca pe o floare! lucrarea va fi încheiată.
Noi, românii din Australia, putem face aúa ceva? Cum?
Crescând aici, ca úi aiurea. Copilul útia; aceasta este DonaĠiile cumulate de la întâlnirile de fotbal din 10
calea de urmat, în felul acesta răspunzând implicit aprilie úi 8 mai 2005 (în ordine alfabetică):
chemării copilei. Mircea Alexandru - $10, Nicolae Almăjan - $50,
Ce intuiĠie formidabilă! Tiberiu Boroboc - $20, Ron Chant - $10, Doru
Să preĠuim ceea ce ne adună, să creútem împreună în Costache - $20, George Costea - $10, Carol Cruceanu -
această Ġară, atât de generoasă cu noi, Australia. $10, Elisabeta Eracovici - $50, Emil Eracovici - $70,
A doua. În ultimele săptămâni, am fost lovit de o Dorin Gheoghiu - $20, Mărgărint Ghindă - $10,
încercare îngrozitoare. Am fost încurajat úi abordat de o Veronica Hrincu - $10, Costin HuĠanu - $20, Mircea
mulĠime de români (pe unii nici nu-i cunosc). MulĠi se Lăutaru - $20, HoraĠiu Mureúanu - $10, Iosif Neag -
roagă pentru vindecarea nepotului meu, accidentat grav, $10, LaurenĠiu Păunescu - $60, Viorel Predoúanu - $20,
la numai 23 de ani…
George Strungaru - $20, Sebastian Tănase - $20,
Aúa-i românul!
Denisa Tita - $50, Mihai Zetea - $10.
Privind mulĠimea de copii din jurul nostru, îmi revine în Din totalul de $530, s-a scăzut suma de $107.50,
minte ideea de úcoală românească… reprezentând închirierea terenului de fotbal pe data de
La urma urmelor, nu suntem decât ceea ce vom deveni!
10 aprilie. Pe 8 mai nu au existat cheltuieli de
organizare. Suma de $422.50 s-a predat casierei
“Pot totul în Hristos care mĆ întĆreüte” bisericii, pentru depunere în fondul parohiei Sfânta
Filipeni 4,13 Maria.
ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |
pag. 4

Vin alegerile! ( pag. 1 privinĠa bunurilor imobile (biserica, depuse candidaturi suficiente pentru
sala úi terenul) úi imobile (inventarul ocuparea celor nouă poziĠii din
altor membri ai Adunării generale, de obiecte) aflate în proprietatea Comitetul parohial úi pentru cele două
astfel încât, în timp, cei mai mulĠi Sfintei Maria. Celor patru membre ale funcĠii de cenzor, vor fi înaintate
dintre membrii înregistraĠi ai parohiei Comitetului de doamne le revine propuneri în ziua alegerilor.
noastre să poată cunoaúte dificultăĠile responsabilitatea de a coordona Eventualele propuneri vor fi făcute
úi bucuriile inerente responsabilităĠii activităĠile comunitare (mese comune, doar în acord cu cele opt puncte
de a lucra în numele úi în favoarea serbări, tombole, vizitarea bolnavilor enunĠate mai sus.
celorlalĠi membri ai parohiei. úi a celor singuri etc.). La aceste Maniera în care vom vota (deschis/
poziĠii se adaugă, fără drept de vot în prin ridicarea mâinii, sau prin vot
STRUCTURA ùI FUNCğIILE Comitetul parohial însă, două funcĠii secret) va fi stabilită de către
COMITETULUI PAROHIAL de cenzor; responsabilitatea cenzorilor Adunarea generală, în chiar ziua
Sunt necesare câteva precizări, este verificarea periodică a actelor alegerilor.
înainte de a discuta despre funcĠiile contabile ale parohiei. Pentru eventualitatea în care se va
din cadrul Comitetului. Prima: nu opta pentru votul secret, vor fi
există nici o remuneraĠie bănească sau CINE POATE CANDIDA PENTRU O pregătite din timp (la scurtă vreme
de altă natură pentru activitatea FUNCğIE ÎN COMITETUL PAROHIAL după încheierea depunerii
membrilor Comitetului parohial úi nici Cu respectarea celor opt condiĠii candidaturilor), buletinele de vot cu
pentru aceea a cenzorilor. A doua: a fi de mai jos, fiecare membru înregistrat toĠi candidaĠii înscriúi, urmând ca
membru al Comitetului implică al parohiei are dreptul să candideze fiecare alegător să marcheze nouă
asumarea unor responsabilităĠi, fără ca pentru o funcĠie în Comitet sau de nume din listă.
aceasta să însemne că membrii cenzor. Persoanele interesate trebuie Pentru eventualitatea în care se va
Comitetului devin servitorii celorlalĠi să îúi înscrie candidatura printr-o opta pentru votul deschis, Adunarea
ori stăpânii celorlalĠi. A treia: este cerere adresată preotului paroh, până îúi va exprima votul pentru fiecare
necesar ca din numărul de nouă la data de 26 iunie 2005 (inclusiv). candidat în parte (secretarul Adunării
membri aleúi (funcĠia de preúedinte Cererea va fi însoĠită de un rezumat al va citi pe rând numele candidaĠilor, în
revine din oficiu preotului paroh), o activităĠii desfăúurate până acum în ordine alfabetică), urmând să fie
parte să alcătuiască Biroul Comitetului cadrul parohiei (va fi pus la dispoziĠie consideraĠi aleúi pentru o poziĠie în
úi epitropia, iar cealaltă parte să fie un formular spre completare). Comitet sau de cenzor acei candidaĠi
alocată Comitetului de doamne. CondiĠiile pentru depunerea care au întrunit cele mai multe voturi.
În privinĠa celei de-a treia precizări, candidaturii pentru o poziĠie în Acelaúi criteriu cantitativ
trebuie observat că această departajare Comitetul parohial sunt de ordin moral funcĠionează úi în cazul votului secret.
este cerută úi de Regulamentul de úi practic: (1) vechime neîntreruptă ca Alegătorii vor avea grijă să voteze cel
organizare úi funcĠionare al Patriarhiei membru/-ă înregistrat/-ă de cel puĠin puĠin patru femei, pentru Comitetul de
Române (sub a cărei jurisdicĠie doi ani; (2) prezenĠă la sfânta liturghie doamne.
canonică se află parohia noastră), úi de cel puĠin o dată la trei săptămâni; (3) La o săptămână după alegeri,
necesităĠi de ordin practic, privind spovedanie frecventă; (4) împăcare cu membri nou aleúi pentru Comitetul
organizarea mai eficientă a membrii înregistraĠi ai parohiei úi cu parohial se vor întruni pentru
activităĠilor parohiale. În principiu, cei care se roagă împreună cu noi; (5) stabilirea, prin vot, a celor nouă
ideea este ca, pe lângă Biroul familie bine întemeiată, fără probleme funcĠiuni ale Comitetului.
Comitetului (alcătuit din preúedinte, majore de ordin moral; (6) participare
vicepreúedinte, secretar úi casier/ la activităĠile comunitare; (7) CINE VOTEAZĂ
trezorier) úi cei doi epitropi, să fie disponibilitatea de a lucra voluntar, Pentru participarea la úedinĠă úi la
alocat un număr de patru locuri pentru fără urmărirea unor interese personale, vot, este necesară plătirea cotizaĠiei
Comitetul de doamne. Este posibil ca în beneficiul comunităĠii noastre anuale.
poziĠia de casier/trezorier să fie parohiale; (8) calităĠi organizatorice. Tot ca o condiĠie necesară pentru
ocupată de o doamnă, cum a fost cazul Cererile celor care nu întrunesc cele participarea la úedinĠa Adunării
úi până acum. În această situaĠie, din opt condiĠii nu vor fi luate în generale úi la vot, îi rog pe toĠi
cei zece membri ai Comitetului, considerare. membrii înregistraĠi să trimită, pe
incluzându-l pe preúedinte, cinci Este de dorit, dar nu obligatoriu, ca adresa parohiei (64 Linthorn Avenue -
poziĠii ar fi alocate bărbaĠilor úi cinci fiecare candidat să poată comunica Croydon Park - NSW 2133), adresa
femeilor. fluent în limbile română úi engleză; poútală exactă úi numărul de telefon
PoziĠiile din Comitetul parohial pentru poziĠiile de vicepreúedinte úi (eventual úi email), pentru a putea
pentru care se organizează alegeri sunt secretar, aceasta e însă o condiĠie primi convocarea pentru úedinĠă.
aúadar: vicepreúedinte, secretar, casier/ obligatorie. Persoanele care nu vor trimite adresa
trezorier, epitrop 1, epitrop 2, úi patru poútală exactă până la 20 iunie 2005,
locuri pentru Comitetul de doamne. PROCEDURA PENTRU ALEGERI nu vor fi convocate pentru úedinĠă úi
ResponsabilităĠile vicepreúedintelui, După 26 iunie, lista candidaĠilor nici nu vor putea să delege un alt
ale secretarului úi ale casierului/ înscriúi pentru o poziĠie în Comitetul membru al parohiei pentru a vota în
trezorierului sunt de ordin parohial sau de cenzor, va fi adusă la locul lor.
administrativ. Cei doi epitropi cunoútinĠa membrilor parohiei. Dacă Persoanele care nu pot fi prezente în
reprezintă interesele parohiei în până la data de 26 iunie nu sunt ) pag. 5
ViaĠa parohială | martie - aprilie 2005 |
pag. 5

( pag. 4 să se decidă dacă rămân sau nu


OBSERVAğII FINALE membri/-e ale parohiei noastre. Nu
ziua alegerilor au posibilitatea să La final, am de făcut un îndemn úi o este drept ca oameni care nu participă
voteze prin intermediul altor membri rugăminte. la viaĠa parohiei să îúi exprime vreo
înregistraĠi ai Adunării generale, cu Îndemnul: este important ca tot mai părere sau un vot în treburi pe care nu
condiĠia să confirme în scris acest mulĠi credincioúi să se implice în le cunosc. Personal, voi propune
lucru, în faĠa unui Judecător de Pace activităĠile parohiei; aúadar, nu ezitaĠi Adunării generale excluderea dintre
(Justice of Peace), nominalizând úi să vă depuneĠi candidaturile. Nu membrii înregistraĠi a tuturor celor
persoana delegată pentru exprimarea consideraĠi un afront personal dacă aĠi care lipsesc de la sfânta liturghie mai
votului. Potrivit statutului parohiei, pierdut alegerile anul acesta – peste mult de două luni, fără motiv
nici un membru al Adunării generale doi ani va fi organizat alt vot (de întemeiat (comunicat în scris
nu poate vota pentru mai mult decât o altfel, vă puteĠi aduce aportul la Comitetului parohial). Desigur, aceste
persoană absentă, din partea căreia a treburile parohiei úi fără a fi membri în persoane vor fi oricând binevenite la
primit delegaĠie în acest sens. Comitet). rugăciune împreună cu noi.
[Judecător de Pace agreat: Dl. Carol Rugămintea: persoanele care nu Pace peste poporul lui Dumnezeu!
Cruceanu, Mobil: 0410 599 250; frecventează biserica din alte motive
Email: ccruceanu@bigpond.com] decât vârsta înaintată úi boala trebuie

Din Statutul bisericii Wales. ConstrucĠia comunitară


c) Parohia se află sub dependenĠa úi
Sfânta Maria - Sydney jurisdicĠia canonică a Patriarhiei
nu este posibilă fără deprinderea
1. a) Denumirea: Numele Ortodoxe Române úi acĠionează spiritului comuniunii. Cei care
organizaĠiei va fi “Parohia Bisericii potrivit cu învăĠătura de credinĠă úi doresc să experimenteze viaĠa ca
Ortodoxe Române Sf. Maria din în general cu canoanele Bisericii iubire, compasiune, solidaritate,
Sydney”, New South Wales. Ortodoxe. sunt invitaĠi să citească Faptele
b) Parohia a fost constituită sub d) De asemenea, Parohia sfinĠilor apostoli, lectură biblică
autoritatea Patriarhiei Bisericii funcĠionează cu respectarea legilor recomandată în această
Ortodoxe Române (cea mai înaltă locale australiene úi cu loialitate perioadă.
autoritate bisericească) úi este deplină faĠă de Statul australian.
condusă de un preot paroh úi de un
Comitet parohial ales de persoanele “DacĆ murim acum, nu mai murim ca osândiĦi, ci ca unii
de credinĠă ortodoxă-română care care ne vom ridica, aüteptând învierea comunĆ tuturor,
locuiesc în Sydney, cu dorinĠa de a pe care la timpul potrivit o va arĆta Dumnezeu, care a
ajuta úi a împlini cerinĠele spirituale-
lucrat üi a dĆruit aceasta prin întruparea Cuvântului.”
religioase ale celor de origine
(Sfântul Atanasie cel Mare)
română din Statul New South
concentrat esenĠa experienĠei liturgice ne îndeamnă să descifrăm
Perioada creútine cu Hristos cel înviat úi prin experienĠa noastră prezentă ca
Penticostarului aceasta esenĠa Bisericii, fiecare similară cu cea a ucenicilor
preot Doru Costache duminică revelând un alt aspect al Domnului.
acestei experienĠe. Textele biblice recomandate spre
Perioada liturgică pe care o Între sărbătorile învierii úi înălĠării citire în perioada dintre Sfintele
străbatem se numeúte Penticostar, Domnului, nu se stă în genunchi Paúti úi înălĠarea Domnului sunt
cuvânt de origine grecească, nici în biserică, nici la rugăciunea Evanghelia după Ioan úi Faptele
însemnând 50. Altfel spus, este privată. De asemenea, nu se fac sfinĠilor apostoli. Prima carte
perioada de 50 de zile dintre metanii úi nici închinăciuni până la propune viziunea specifică Bisericii
învierea Domnului úi coborârea pământ, fiind vreme de bucurie, nu asupra lui Hristos (nu este o
Duhului Sfânt. Practic, în simbolica de pocăinĠă. Simbolica acestei lectură pentru cei angrenaĠi
liturgică, este vorba despre o perioade liturgice trimite spre în procesul convertirii, cum este
singură mare sărbătoare. În experienĠa celor 40 de zile de cazul celorlalte versiuni ale
realitate, această perioadă liturgică intensă comuniune între Domnul Evangheliei), iar cea de a doua
se întinde până la Duminica Tuturor înviat úi ucenicii săi, invitând la o descrie structurile úi viaĠa primelor
SfinĠilor, în care se descoperă mai mare familiaritate cu Hristos úi comunităĠi bisericeúti (temă
roadele învierii Domnului úi ale la o mai adâncă meditaĠie asupra permanentă pentru meditaĠia
coborârii Duhului Sfânt. Mistic, sensului vieĠii creútine. Textele creútină).
perioada Penticostarului manifestă

Hot Vestea bună: parohul bisericii Sfânta Maria din Sydney se numeúte Doru Costache
Vestea proastă: Doru Costache nu are nimic de-a face cu trecutul mai mult sau mai puĠin ciudat al
News românilor de la Sydney
ViaĠa parohială | martie - aprilie 2005 |
pag. 6

CREZUL – TEMA DEZBATERILOR NOASTRE CATEHETICE


- partea a doua -
preot dr. Doru Costache

Cel de-al doilea articol al Crezului confruntaĠi de nici un dezacord, de confirmă calitatea de Fiu veúnic a lui
vorbeúte despre identitatea veúnică a vreme ce Tatăl úi Fiul “sunt una”, Iisus: el este realmente Fiul, stând cu
Domnului Hristos. FaĠă de unele adică o unitate de fiinĠă, viaĠă úi Tatăl în relaĠie de naútere (desigur,
opinii, potrivit cărora cineva care se cinste (cf. In 10,30). nu cunoaútem conĠinutul acestei
naúte din mamă, creúte úi moare, nu naúteri). În acelaúi timp, termenul
poate fi altceva decât om, Biserica Iisus Hristos. Este interesant că face aluzie la calitatea celor
mărturiseúte, întemeindu-se pe părinĠii Bisericii care au alcătuit credincioúi de a fi “fii ai lui
revelaĠia dumnezeiască úi pe propria Crezul nu pornesc la descrierea celei Dumnezeu” (cf. Ioan 1,12-13; text
sa experienĠă, faptul că Iisus Hristos de a doua persoane a Sfintei Treimi citit în noaptea de Paúti). Noi nu
este într-adevăr, mai înainte de orice, de la numele său divin, veúnic, ci de suntem însă fiii proprii ai Tatălui,
Dumnezeu. la cel omenesc, asumat în timp. aúa cum este Iisus Hristos, ci suntem
ExplicaĠia acestui fapt vine din aceea adoptaĠi de Dumnezeu prin faptul că
Textul articolului (în traducerea că niciodată credinĠa noastră nu însuúi Fiul a coborât la noi úi ni l-a
mea) este următorul: predă învăĠături noi, ci se referă la trimis pe Duhul Sfânt, Duhul înfierii,
[Cred] úi în singurul Domn, Iisus persoane úi fapte deja cunoscute, pe care ne îndeamnă să-l numim pe
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unicul- care însă încearcă să le caracterizeze Dumnezeu Tată.
Născut, care din Tatăl s-a născut, corect. Noi îl cunoaútem pe Fiul lui
mai înainte de toĠi vecii. Lumină din Dumnezeu mai întâi sub numele său Din Tatăl s-a născut, mai înainte de
lumină, Dumnezeu adevărat din omenesc, Iisus Hristos. Acest nume toĠi vecii. FaĠă de cei care pretind că
Dumnezeu adevărat, născut, nu a fost simbolic ales de pronia Fiul nu este veúnic împreună cu
creat, de aceeaúi fire cu Tatăl, prin dumnezeiască. În limba ebraică, Tatăl, Crezul mărturiseúte limpede
care toate au fost create. Ieúua, redat în greceúte ca Iisus, că Fiul nu are altă origine decât
înseamnă “Domnul care naúterea din Tatăl, iar acesta este un
Singurul Domn [în traducerea mântuieúte”. La rândul său, termenul “eveniment” petrecut înainte de
populară: într-unul Domn]. Prima grecesc Hristos traduce ebraicul timp, înainte de univers úi de istorie.
afirmaĠie în privinĠa lui Iisus e că ne Maúiah, însemnând “Unsul”, În realitate, relaĠia dintre Fiul úi
este Domn, Stăpân. Deja acest “Alesul” lui Dumnezeu. Prin Tatăl nu este ceva ce s-a consumat
apelativ anunĠă – indirect – asocierea celor două nume, Iisus cândva, mai înainte de timp, ci o
mărturisirea deplină a faptului că el Hristos, persoana Mântuitorului este relaĠie veúnică: Tatăl úi acum úi
este într-adevăr Dumnezeu. Sigur că, deja mărturisită în identitatea sa pururi îl naúte pe Fiul, după cum
din politeĠe ori respect, úi oamenii veúnică (Domnul) úi în misiunea sa Fiul acum úi pururi se naúte din
sunt numiĠi “domni”, însă este (Mântuitorul, Alesul). Tatăl. AfirmaĠia Crezului vrea doar
evident că singurul Stăpân/Domn să arate că această relaĠie nu cade
adevărat este Hristos. Multe dintre Fiul lui Dumnezeu. Numele omenesc sub incidenĠa timpului, cum se
slujbele noastre conĠin chemarea de al Mântuitorului este urmat de întâmplă cu fiinĠele create.
a ne închina úi de a ne prosterna mărturisirea explicită a identităĠii
(“veniĠi să ne închinăm úi să sale divine. Hristos nu este doar om, Lumină din lumină, Dumnezeu
cădem”) în faĠa lui Hristos, ci mai întâi de toate Dumnezeu. adevărat din Dumnezeu adevărat.
“Împăratul nostru – Dumnezeu”. Potrivit credinĠei noastre în Sfânta Provenind veúnic din Tatăl, Fiul este
Această chemare úi această Treime, Iisus Hristos este numele realmente Dumnezeu, aúa cum este
mărturisire a calităĠii domneúti a lui omenesc – asumat în urma întrupării cel din care provine. Crezul apelează
Hristos se află în acord cu – al celei de-a doua persoane la o analogie pentru a exprima
mărturisirea de la începutul dumnezeieúti. Fiind Dumnezeu întrucâtva maniera în care Fiul
Crezului, potrivit căreia există un adevărat, el nu se confundă însă ca provine din Tatăl: când aprinzi o
singur Dumnezeu. În cele din urmă, persoană cu Tatăl úi cu Duhul Sfânt; lumânare de la altă lumânare, nici
chiar dacă respectăm autorităĠile numele Fiul revelează de fapt lumina celei dintâi nu scade, nici
seculare úi ne rugăm pentru pacea diferenĠa sa personală. Chiar dacă nu lumina celei de-a doua nu este mai
lor, singurul căruia i se cuvine putem úti în ce constă această slabă.
închinare este Dumnezeu. diferenĠă, înĠelegem că numele Fiul
arată provenienĠa lui din Tatăl úi Născut, nu creat [în traducerea
Spunând un singur Dumnezeu úi, populară: născut, nu făcut]. Crezul
prin aceasta, nominalizându-l pe relaĠia lui cu Tatăl.
revine la chestiunea manierei în care
Tatăl, de asemenea spunând un Unicul-Născut [în traducerea Fiul provine din Tatăl, atenĠionând
singur Domn úi, prin aceasta, populară: Unul-Născut]. Termenul
nominalizându-l pe Fiul, nu suntem
) pag. 7

ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |


pag. 7

Crezul… ( pag. 6 MANUALUL ATLEğILOR


asupra diferenĠei dintre naúterea LUI HRISTOS
veúnică a Fiului din Tatăl úi Alina Victoria Paraschiv, Bucureĩti
maniera în care vin la fiinĠă
lucrurile din lume, adică prin Spunea Avva Iosif Tebanul (în Cuvinte despre duhovnici, ale
facere/creaĠie. În greacă (limba în Patericul egiptean) că între sfântului Siluan Athonitul (1866-
care a fost elaborat iniĠial Crezul), mărturiile de viaĠă bineplăcută 1938), un atlet al lui Hristos
cei doi termeni pot fi uúor Domnului pot fi úi unele ca contemporan veúniciei pe care au
confundaĠi (gennesis, naútere; acestea: (prima) primirea cu întrupat-o în viaĠa lor monahii
genesis, facere) úi tocmai de aceea bucurie a bolilor úi a altor Patericului
este notată diferenĠa. Provenind încercări; (a doua) împlinirea
veúnic prin naútere din Tatăl, Fiul faptelor cu faĠa spre Dumnezeu; (a Cine vrea să se roage neîncetat
nu are nici o asemănare sau relaĠie treia) renunĠarea la voia proprie úi
fiinĠială cu creaĠia/lumea.
(sfântul nu se referă doar la
ascultarea până la capăt de monahi, ci la toĠi cei care ajung să-
De aceeaúi fire cu Tatăl [în părintele duhovnic. i poarte cu iubire în inima lor pe
traducerea populară: deofiinĠă cu Într-o primă fază, sfântul ne toĠi semenii – úi aceasta e o formă
Tatăl]. Expresia anterioară, vorbeúte despre tot atâtea moduri de rugăciune) trebuie să fie
Dumnezeu adevărat, este de a fi în Hristos úi în Biserică: curajos úi înĠelept úi în toate să-l
confirmată: Fiul este realmente ca (primul) cel blând úi răbdător, care întrebe pe părintele său
fiinĠă ceea ce este Tatăl (aceasta nu nu se lasă copleúit úi nici nu se duhovnicesc. Întreabă-l chiar dacă
înseamnă însă că Fiul se confundă răzvrăteúte în faĠa vreunei dureri el însuúi n-a trecut prin experienĠa
ca persoană cu Tatăl). Mai mult, trupeúti/strâmtorări sufleteúti; (al rugăciunii úi, pentru smerenia ta,
fiind úi Fiul Dumnezeu adevărat ca doilea) cel care a asumat ca normă Domnul se va milostivi de tine úi te
úi Tatăl, nu înseamnă că există doi existenĠială înĠelepciunea va păzi de orice nedreptate; dar
dumnezei, ci un Dumnezeu, pentru dumnezeiască, luând iniĠiative dacă gândeúti: “Duhovnicul este
că persoanele dumnezeieúti (aceeaúi numai în contextul planului lui neexperimentat úi prins în
situaĠie este úi în cazul Duhului Dumnezeu cu el, (al treilea) cel zădărnicii (lucruri fără sens); mă
Sfânt) împărtăúesc aceeaúi natură/ care prin ascultarea părintelui său voi călăuzi eu însumi după cărĠi”,
fire divină. Ne putem apropia de duhovnic face experienĠa
această taină prin analogie cu
eúti pe o cale primejdioasă úi nu
paternităĠii lui Dumnezeu. departe de înúelăciune. Cunosc pe
umanitatea: sunt multe persoane
umane, dar o singură natură umană. În acelaúi timp, dincolo de mulĠi care s-au amăgit aúa în
DiferenĠa este că în timp ce autonomia celor trei modele, ne gândurile lor úi, din pricina
persoanele dumnezeieúti îúi trăiesc este descrisă o posibilă evoluĠie: de dispreĠului faĠă de părintele lor
împreună, în comuniune, natura la conútiinĠa că nu ne aparĠinem duhovnicesc, n-au înaintat
comună, oamenii trăiesc fiecare pe nouă înúine, ci lui Dumnezeu, până duhovniceúte. Ei uită că în Sfânta
cont propriu natura umană. la fericita stare de colaboratori ai Taină a Mărturisirii (Spovedania)
Lui. În acest context, relaĠia cu / lucrează harul Sfântului Duh, care
Prin care toate au fost create [în atitudinea faĠă de părintele ne úi mântuieúte.
traducerea populară: prin care toate duhovnic devine “spaĠiul” tainic al
s-au făcut]. Crezul începe să creúterii spirituale. Amintirea
desemneze acĠiunea Fiului în lume. În Sfânta Taină a Mărturisirii,
patimilor lui Hristos ne Duhul Sfânt e Cel ce lucrează prin
TrimiĠând la expresia din Ioan 1,3, concentrează atenĠia asupra acestei
Crezul arată că, nefiind creat, Fiul duhovnic úi, atunci când vine de la
realităĠi: Părinte, de voieúti, să duhovnic, sufletul simte înnoirea
este – împreună cu Tatăl – creator
treacă de la mine acest pahar. Dar lui printr-un simĠământ de pace úi
al întregii lumi văzute úi nevăzute.
nu voia Mea, ci voia Ta să fie iubire faĠă de aproapele; dar dacă
În teologia creútină (începând cu
prologul Evangheliei după Ioan), (Luca 22,42). pleci de la duhovnic tulburat,
numele Fiului angajat în opera de Nefiind o împlinire formală a aceasta înseamnă că te-ai
creare a universului este Logos unor prescripĠii, ori acceptarea mărturisit nesincer úi n-ai iertat
(RaĠiune, Cuvânt). Crezul nu unei impuneri, ascultarea se din suflet fratelui tău greúeala lui.
menĠionează însă acest nume, din realizează în cunoaúterea úi iubirea Cuviosul Siluan Athonitul, Între
cauza faptului că în secolul al reciprocă, iar rodul ei este trecerea iadul deznădejdii úi iadul
patrulea existau controverse, de de la moarte la viaĠă. smereniei, Editura Deisis, Sibiu,
ordin filosofic, în privinĠa identităĠii Să luăm aminte / în minte. 2001, pp. 187-188.
Logosului.

d r a g o s t e a e s t e c e l m a i m a r e d u ü m a n a l t i m p u l u i

ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |


pag. 8

DESPRE ICOANA ÎNVIERII


Doru Slâdescu
În istoria iconografiei creútine, Isaia, Ieremia, úi multe alte este un simbol al slavei sale.
tema învierii Domnului cunoaúte personaje ce alcătuiesc “turma” Această slavă se manifestă deodată
trei forme principale de care îúi recunoaúte cu extrema cu desăvârúirea smereniei sale.
reprezentare. Încă de timpuriu, s-a bucurie Păstorul. În întreaga scenă, Dumnezeu s-a smerit pe sine,
folosit ca simbol al învierii lui lumina strălucitoare, evidentă prin întrupându-se. Urmând această
Hristos imaginea vechi- culorile vii, copleúeúte întunericul cale a smereniei, prin jertfa sa l-a
testamentară a profetului Iona iadului. Această lumină, veúmântul răscumpărat pe Adam – a coborât
ieúind din pântecele balenei. În alb cu sclipiri aurii al până la iad, pentru a-l salva pe
perioada de început a iconografiei Mântuitorului, precum úi slava ce îl Adam úi, cu el, întreaga umanitate.
bizantine, au apărut reprezentările înconjoară, amintesc toate de Căile de acces ale raiului au fost
celor unsprezece voscresne [slav. lumina taborică, a schimbării la deschise, lumina învierii s-a făcut
“înviere”], adică momentele faĠă, care odinioară se arătase (pe simĠită. Razele slavei divine au
relatate în evanghelii referitoare la vârf de munte atunci) lui Petru, risipit întunericul. “ùi i-a scos din
înviere: mironosiĠele la mormânt Ioan úi Iacob, ca o prevestire a întuneric úi din umbra morĠii, úi
întâmpinate de îngeri, Iisus vorbind învierii. Petru, dorind sa legăturile lor le-a rupt” (Psalmul
Mariei Magdalena úi apoi apariĠiile înveúnicească clipa învăluirii 106:14).
Mântuitorului în faĠa În arta creútină occidentală,
apostolilor. Aceste s-a dezvoltat un al treilea tip
reprezentări formează, în iconografic, cu imaginea lui
grup, un prim tip iconografic Iisus înviind în slavă,
specific tradiĠiei bizantine deasupra mormântului (pictat
pentru zugrăvirea temei greúit de unii iconari cu
învierii. lespedea prăvălită), având
Un al doilea tip iconografic mai jos imaginea soldaĠilor
pascal bizantin apare ceva puúi spre pază.
mai târziu, unii istorici În icoana ortodoxă, acest
apreciind că ar putea fi vorba moment efectiv al învierii nu
despre secolul al VI-lea. se obiúnuieúte a se
Acesta reprezintă învierea lui reprezenta. Se face o
Hristos sub forma “Coborârii distincĠie clară între învierea
la iad”, aúa cum o întâlnim lui Hristos úi celelalte învieri
pe coloanele altarului bisericii luminoase, a dorit să construiască descrise în evanghelii (foarte des
Sfântului Marcu din VeneĠia. trei colibe. Evanghelia lui Marcu ilustrate în iconografia bizantină).
Astfel văzută, tema învierii va ne lămureúte: “coborând ei din Ca úi naúterea, învierea Domnului
deveni predilectă úi specifică munte, le-a poruncit ca nimănui să se petrece sub formă miraculoasă,
pentru tradiĠia iconografică nu spună cele ce văzuseră, decât neaccesibilă percepĠiei noastre
ortodoxă. numai când Fiul Omului va învia obiúnuite. Lazăr a fost înviat într-
CărĠile de pictură bisericească din morĠi” (IX:9). SimĠirile lui un trup obiúnuit, trecător, supus
(cea mai cunoscută fiind Erminia Petru pe Tabor le regăsim la Adam aceloraúi legi fizice úi fiziologice.
lui Dionisie din Furna) descriu cel scos din adâncul întunericului, Trupul lui Iisus a înviat lăsând
scena “Coborârii la iad” ca în momentul învierii. Scrierile din peceĠile mormântului intacte,
petrecându-se deasupra unei peúteri tradiĠia creútină care vorbesc trecând prin uúile încuiate,
întunecate, la poalele unor munĠi. despre coborârea la iad descriu úi arătându-se apostolilor după
Uúile iadului, zdrobite, sunt date ele această stare: “Adam, părintele înviere, demonstrând acestora
deoparte. Hristos le calcă în neamului omenesc, a tresărit de adevărul învierii sale cu trup
picioare, îl apucă pe Adam cu bucurie îndată úi, laolaltă cu nemuritor, preaslăvit.
mâna dreaptă, iar cu stânga pe Eva. patriarhii úi cu prorocii, a spus: Aúadar, acceptând aceste mistere,
Alături, Ioan Botezătorul îl arată pe lumina aceasta este lumina fără iconografia ortodoxă a ales să
Iisus celorlalĠi (chiar úi în această amurg úi fără sfârúit, pe care ne-a reprezinte tema pascală ori sub
împrejurare se vădeúte rolul său de făgăduit-o Creatorul lumii”. forma ilustrării evangheliilor
înaintemergător). Lângă el sunt Haloul de lumină ce-l înconjoară învierii (cele 11 voscresne) ori sub
David úi Solomon, alĠi regi, pe Hristos, reprezentat în icoană forma coborârii la iad.
“drepĠi”, proroci, precum Iona, sub forma unor nuanĠe de albastru,
ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |
pag. 9

DUREREA ùI CELE ZECE PROCENTE


ReflecĠii la pilda vindecării celor zece leproúi (Luca 17,11-19)
Sebastian Tânase

Pilda celor zece leproúi pare la foloseúte termenul nesimĠire. De numai unul din zece s-a întors la el?
prima vedere doar o simplă mărturie fapt, un alt aspect caracteristic Să lăsăm aúadar partea “medicală”
despre vindecarea “miraculoasă” a acestei boli este îngroúarea pielii, úi să trecem la partea a doua, cea
unui grup de leproúi de către adică, am spune noi, obrazul gros. despre credinĠă. Iisus aude
Hristos. Un subiect destul de tentant ùi totuúi, de ce este lepra o boală rugăciunea celor zece úi, prin mila
pentru un medic, nu-i aúa? Totuúi, aúa de cumplită? De ce vor leproúii sa, produce vindecarea prin simplul
Noul Testament este plin de să scape de anestezie când noi îndemn: “duceĠi-vă si arătaĠi-vă
asemenea mărturii, încât această plătim atâĠia bani pe anestezice úi preoĠilor”. E uúor de înĠeles ce avem
întâmplare ar putea trece aproape pain killers? Pentru că mai este ceva de făcut pentru a scăpa de “lepră”:
neobservată chiar úi de către un ce nu am amintit: desfigurarea. În trebuie să ne lepădăm de păcate úi
infecĠionist.. O reamintesc pe scurt: termeni medicali, faĠa bolnavilor de să-L mărturisim pe Hristos sau,
zece leproúi îl roagă pe Hristos să fie lepră este descrisă prin termenul de altfel spus, să mergem la preoĠi
vindecaĠi. Hristos îi îndeamnă sa facies leonin, adică faĠă de leu, pentru a ne dezbrăca de “hainele de
meargă la preoĠi, iar pe drum unul determinată de colapsarea nasului úi piele” úi a ne “îmbrăca” în Hristos.
dintre leproúi, cel samaritean, de îngroúarea feĠei. La aceasta se Ceea ce urmează este însă ceva
realizând că s-a vindecat, se întoarce mai adaugă úi infecĠiile oportuniste mai greu de înĠeles, chiar úi pentru
úi îi mulĠumeúte Domnului. care apar în locurile expuse Iisus, care îl întreabă pe singurul
Am putea disocia planurile pildei traumelor úi care descompun úi mai întors: “Oare nu zece au fost
– pentru că aceasta întâmplare, prin mult faĠa úi membrele leprosului, vindecaĠi? Unde sunt ceilalĠi nouă?”
povestire, a devenit la rândul ei transformându-l într-un spectacol Singurul care nu ajunge la preoĠi
pretextul unei pilde – spre a trata înfiorător pentru orice spectator. este aúadar cel care se întoarce úi îi
separat cele două aspecte: cel Probabil că nimeni dintre noi nu s- mulĠumeúte lui Iisus. Nu este
“medical”, legat de vindecarea a întâlnit cu vreun lepros, dar cred paradoxal!? ExplicaĠia vine însă
leprei, úi cel al credinĠei, întoarcerea că este acum clar de ce aceúti imediat: “era samaritean”.
samariteanului. În realitate, pilda nu bolnavi sunt în suferinĠă deúi nu Samaritenii erau păgâni, adică nu
poate fi ruptă în două, iar cele două simt durerea. Ba, mai mult, începem aveau preoĠi la care să meargă, deci
planuri despre care vorbeam se să înĠelegem importanĠa durerii úi, nu i se poate imputa samariteanului
referă în egală măsură la credinĠa in poate, pericolul “anesteziei”. că nu l-a ascultat pe Iisus, din
Dumnezeu. Nu pledez aici pentru durere úi contra, credinĠa în El l-a vindecat.
Dar, pentru a înĠelege mai bine, să nici nu sunt împotriva anestezicelor. Samariteanul străbătuse deci
începem cu lepra. De ce a fost aleasă Este vorba de o altă durere, dar procesul dureros de “jupuire” úi se
pentru această pildă lepra úi nu pentru a o explica trebuie să o luăm întorsese de fapt să se îmbrace cu
tuberculoza ori altă boală? Pentru că din nou de la Adam úi Eva. ùtim din “noua haină” care lipsea, din păcate,
lepra are câteva caracteristici foarte Geneză că omul a fost creat în din “garderoba” de atunci a
interesante, care ajută pildei in chipul lui Dumnezeu; asta preoĠilor.
cauză. Lepra este o boala infecĠioasă mărturisim noi de fapt în Crez: că Ce s-a întâmplat totuúi cu ceilalĠi
cronică, incurabilă, produsă de un Hristos S-a întrupat spre a restaura nouă? Nu útiu, dar cred că putem
microb, Mycobacterium leprae, în noi chipul lui Dumnezeu; spre a afla dacă transformăm cifrele în
foarte asemănător, de exemplu, cu ne transforma în icoane ale lui procente. Probabil de aceea pilda
Mycobacterium tuberculosis, care Dumnezeu. Deúi recalibrarea acestei foloseúte cifra zece úi nu alt număr:
produce tuberculoza. Nu este matriĠe deformată de păcat este ca să facem calculele mai uúor.
intenĠia mea aici de a descrie lepra, dureroasă, în afara acestei forme HaideĠi să vedem cum sună datele
existând cărĠi întregi de medicină omul este condamnat aceleiaúi pilde transformate în
pentru asta, însă un amănunt este descompunerii. procente.
foarte impresionant: nu doare. În “Obrazul gros”, pe de altă parte, Se făcea că, într-o Ġară îndepărtată,
forma clasică a bolii, primul poate fi asemuit cu îngroúarea oamenii sufereau de cincizeci de ani
simptom este neuropatia periferică. “hainelor de piele” cu care Adam a de lepră. După îndelungi rugăciuni,
Adică, de exemplu, un lepros poate fost învelit după păcat úi care, la cei lui Dumnezeu i S-a făcut milă úi i-a
foarte bine să-úi lase mâna “neanesteziaĠi”, mai lasă din când în vindecat. Pe drum, 10% dintre ei, s-
accidental pe o plită încinsă úi să nu când să treacă durerea pricinuită de au întors la Hristos.
simtă nimic, doar eventual să vadă schimonosirea chipului iniĠial. Restul de 90% mi-e teamă că se
sau să miroasă fumul produs de Oare Hristos le oferise celor zece găsesc într-o majoritate foarte
propria carne arsă. În popor se leproúi durere úi, probabil, de aceea “confortabilă”.

ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |


pag. 10

DESPRE IPOCRIZIE ùI IERTARE


M. Constanįa
PąMÂNT
Între caracter úi inteligenĠă n-ar trebui să fie
Motto: Topite în trupuri de ierburi amare,
alegere. Din păcate, inteligenĠe se găsesc, iar
înaripĆrile mele, aripile tale.
caractere mai rar. Cu cât útii mai mult, cu atât riúti să
fii mai nefericit, fiindcă înĠelegi, simĠi, suferi úi nu
poĠi schimba nimic. Nici un sĆrut,
De obicei, caracterul este întipărit pe faĠa omului. nici un foünet înserat
Din aceste motive, există simpatii úi antipatii. Când üi totuüi cerul cĆzu üi azi în chemare.
zece persoane la un loc afirmă ca eúti ipocrit úi ÎnoatĆ izvoare în odĆi ca üi când
mediocru, iar tu susĠii că te afli în posesia adevărului stelele ar fi adormit în miücare.
suprem úi că vrei binele omenirii, e ceva necurat la
mijloc. Există multe adevăruri. Câte persoane, atâtea Tu treci, îngerul meu,
adevăruri. Adevărul care îĠi convine numai Ġie nu are din vĆzduh în vĆzduh,
însă nici o valoare pentru alĠii. ùi deseori este doar o neînserat, nevĆzut, nepĆtruns,
simplă minciună, care îmbracă în fiecare zi o haină descui mĆrile visĆrii de sus –
nouă. melcul cu coarne arzând.
Dreptatea poate merge úi singură. Niciodată un om
cinstit nu se poate apăra cu înverúunarea …A despicat norii
mincinosului care a fost prins. Dar cu aceeaúi toiagu – unui sfânt…
minciună nu poĠi pescui de două ori aceeaúi Când Noe, întâiul, rĆsuci cheia-ape,
încredere. Adevărul este ca o apă rece, din cauza pragul de jos privind pragul de sus
căreia dor numai dinĠii bolnavi... s-a numit întâi cântec,
Un suflet nu poate trăi toată viaĠa în compromisuri apoi legĆmânt.
pe care le urăúte. ùi nu poate accepta la nesfârúit
ipocrizia úi egoismul unor persoane care vor să aibă Pe-atunci ne-ntâlnirĆm, îngerul meu,
dreptate totdeauna – úi cu orice preĠ. de soare ascuns, de stea prins în unde…
Cei mai mulĠi sunt în stare a se iubi numai pe ei Cântai
înúiúi. Nu-i urâĠi! E mai uúor să întoarceĠi ochii de la pentru ochiul cu pene din munĦi
cineva; e o risipă de sensibilitate să-i urâĠi. un vis al iubirii rĆstignit peste lume:
Iar tu, Doamne, iartă-i, că nu útiu ce fac. Iartă-i úi pĆmânt.
astăzi, úi mâine. Iartă-i, că nu au vrut să asculte úi să
caute adevărul. Cristiana Memelis
Doamne, dă-ne tăria de a schimba lucrurile ce pot Ploieĩti
fi schimbate, seninătatea de a le accepta pe cele ce
25 martie 2004
nu pot fi schimbate, înĠelepciunea de a le deosebi pe
unele de altele...

ceea ce făcuse. Înfuriat, úoferul l-a úters acestuia cu batista sa fină


Secolul vitezei úi certat cu asprime úi i-a spus că zgârieturile provenite din
solidaritatea umană părinĠii lui trebuie să-i repare căzătură. Apoi a pornit încet cu
Mira Lefter (Bucureĩti) maúina. Copilul úi-a cerut scuze, elegantul său automobil, profitând
spunând că a recurs la această de plimbare pentru a privi oamenii
Un bogat om de afaceri soluĠie numai din nevoie: fratele de pe stradă. Nu numai că a
conducea cu viteză, savurând său căzuse din scaunul cu rotile úi renunĠat să ceară despăgubire
senzaĠia de zbor úi libertate, la el nu-l putea ridica singur. Deúi părinĠilor celor doi copii, dar nu
volanul elegantului sau automobil. făcuse semne tuturor úoferilor care úi-a mai reparat niciodată portiera.
Nu observa nimic din ce era în treceau, nimeni nu a oprit. Atunci, A început să spună tuturor ca
jurul său. Brusc, o cărămidă s-a s-a văzut nevoit să arunce portiera zgâriată îi aminteúte
oprit în portiera maúinii sale, cărămida, spre a determina pe mereu să nu mai gonească prin
zgâriind-o destul de rău. ùoferul a cineva să se oprească úi să-l ajute viaĠă atât tare, încât ceilalĠi să fie
oprit úi s-a uitat în direcĠia din să-úi ridice fratele. nevoiĠi să arunce cu cărămizi
care venise cărămida. Acolo era Impresionat, omul de afaceri l-a pentru a-i atrage atenĠia…
un copil, care stătea speriat de ajutat să-úi ridice fratele úi i-a

ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |


pag. 11

Despre iertare Dumnezeu pentru iertarea celor care menĠionăm numele persoanei
îl răstigneau, convinúi fiind aceútia neagreate, de schimonosirea feĠei
Dr Emil Eracovici că fac o favoare imperiului roman: atunci când încercăm să evităm
Una dintre cele mai importante “Părinte, iartă-i, căci nu útiu ce aruncarea unei priviri reci în direcĠia
învăĠături pe care le-am primit de la fac” (Luca 23,34). celui pe care considerăm că l-am
Iisus Hristos este aceea de a ierta. Deci, răspunsul la întrebarea de mai iertat. Greul vine atunci când ne dăm
Câteodată ne vine uúor să o facem, sus este afirmativ. Putem úi este de seama că a-Ġi iubi aproapele ca pe
mai ales atunci când cel care ne-a datoria noastră să iertăm chiar úi tine însuĠi înseamnă a iubi úi pe cel
greúit vine la noi, îúi recunoaúte atunci când nu ni se cere iertare. Ba, care te-a supărat, cu sau fără intenĠie,
greúeala úi îúi cere iertare. Alteori, mai mult, dacă într-adevăr vrem să indiferent dacă úi-a recunoscut sau
cei doi certaĠi ajung la înĠelegerea trăim în spiritul credinĠei ortodoxe úi nu vina. Dragostea faĠă de vrăjmaú
creútinească de a lăsa deoparte a bunei înĠelegeri între creútini, să nu cred că este un lucru pe care îl
vorbele tăioase, învinuirile, úi decid cerem noi iertare, chiar úi atunci putem învăĠa citind vreo carte, cred
să se împace, ambii dorind când ne considerăm nevinovaĠi … că este un dar de la Dumnezeu, pe
reconcilierea. Dar ce facem atunci dacă ne permite mândria din noi ... care îl putem primi doar cerându-l
când dorinĠa iertării úi împăcării este Pentru că nu există nevinovaĠi atâta prin rugăciuni úi posturi.
unilaterală? Ce facem atunci când timp cât nu există împăcare. ùtim că într-adevăr am iertat atunci
cei cu care suntem certaĠi consideră Ce înseamnă însă a ierta pe cineva când, în urma dezancorării de
că nu ne-au greúit cu nimic úi nu – a nu-l ataca fizic sau verbal? A nu- instinctul primar al răzbunării úi al
caută împăcarea? Putem ierta pe i face vreun rău personal sau urii, simĠim o uúurare sufletească úi
cineva care nu doreúte să fie iertat? profesional? A-i răspunde la salut? acea căldură dumnezeiască ce ne
Cele mai profunde învăĠături despre Oare, ajunge?... ajută să privim în ochii oricarui om
iertare le avem chiar de la Citind cu atenĠie învătăturile lui úi să-L vedem pe Hristos.
Mântuitorul nostru pe cruce, care l-a Hristos, ajungem la concluzia că ni Să iertăm când ni se cere, să ne
iertat pe tâlharul răstignit alături de se cere ceva mai mult decât atât. cerem iertare când ne consideram
El, când acesta úi-a recunoscut Este important să nu ne răzbunăm pe nevinovaĠi, să iubim când mândria
greúeala úi s-a pocăit chiar úi în cel pe care încercăm să-l iertăm, dar lezată din noi ne îndeamnă la ură …
ceasul al doisprezecelea: acesta este doar primul pas spre Doamne, ce lucruri grele!!! Dar úi ce
“Pomeneúte-mă, Doamne, când vei iertare. Greul vine atunci când ni se promite în schimb este de
veni în împărăĠia Ta. ùi Iisus i-a zis: încercăm să scăpăm de întunericul úi nedescris!!! “FericiĠi făcătorii de
Adevărat grăiesc Ġie, astăzi vei fi cu de povara urii din sufletul nostru, de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se
mine în rai” (Luca 23,42-43). De strângerea de stomac pe care o vor chema” (Matei 5,9).
asemenea, Iisus s-a rugat lui simĠim când ne întâlnim sau

SFINTELE PAùTI noastră din moartea păcatului la viaĠa Omul – fiinĠă rugătoare
preot Doru Costache de fii ai lui Dumnezeu. Alina Victoria Paraschiv
Acest conĠinut este foarte bine redat
Chiar dacă în limbajul popular ne-am în prima strofă a canonului pascal: Orice acĠiune înaintea căreia sau
obiúnuit să vorbim despre “Ziua învierii! Să ne luminăm, după care nu poĠi spune o
“Paúte” (singular), textele liturgice popoare! Paútile Domnului, Paútile! rugăciune, e mai bine să nu o
vorbesc despre “Paúti” (plural). Hristos-Dumnezeu ne-a trecut din faci. sfântul Siluan Athonitul
Termenul este de origine ebraică: moarte la viaĠă úi de pe pământ la cer,
Pesah este foarte bine tradus în pe cei ce cântăm cântarea de biruinĠă”. Ne rugăm în Sfânta Liturghie,
engleză prin Passover. Aúadar, este În învierea lui Hristos contemplăm ne rugăm acasă, uneori la servici,
vorba despre “treceri” sau “depăúiri”. propria noastră înviere, victoria lui fiind sau călătorind.
Lumea iudaică serbează de Paúti garanĠie pentru propria noastră înviere, CâĠi ne-am gândit însă că
trecerea Mării Roúii úi trecerea de la prin puterea iubirii lui. Canonul pascal atitudinea rugătoare a inimii
sclavia egipteană la libertate. cântă însă úi despre efortul nostru de a curate úi smerite (Psalmul 50,18)
Liturghia creútină a preluat termenul în învia spiritual prin abandonarea vieĠii în trebuie să ne însoĠească în orice
forma grecească, Pascha, de unde păcat: “să ne curăĠim simĠirile úi să-l gând úi faptă? Este un drum lung
avem în româneúte Paúti. ConĠinutul vedem pe Hristos”. Doar trecând peste úi dificil până când starea de
sărbătorii este însă altul: trecerea lui sau dincolo de sclavia păcatului putem rugăciune devine felul noastru de
Hristos din moarte la viaĠă úi trecerea deveni realmente fii ai lui Dumnezeu.
a fi, modul nostru de viaĠă. SfinĠii
ne sunt modele, dar mai ales
“Înviind Hristos din morĦi, üi pe noi ne va învia, dacĆ vom împlini Hristos. L-aĠi văzut în Evanghelie
voia Lui, dacĆ vom iubi ceea ce a iubit El üi ne vom abate de la de câte ori úi cât de constant s-a
orice nedreptate, lĆcomie, iubire de argint üi de vorbire de rĆu.” retras pentru a se ruga, înainte úi
(Sfântul Policarp) după o acĠiune?

ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |


pag. 12

ARDEAL

M-am nĆscut acol’ departe


Într-un oraü din Ardeal
ûi-am sĆ mor printre strĆini
Pe-al Pacificului mal.

Dorul mĆ macinĆ-ncet
ûi-mi aduc cu drag aminte
De strada copilĆriei
ûi de-o vorbĆ de pĆrinte.

Am lĆsat acolo totul


Cu durere üi regret
ûi-acum simt cĆ amintirea
Se üterge încet-încet!

Inima îmi plânge tare


DupĆ sfânta Românie
© AsociaĠia Provita Nu mai cânt ca altĆdatĆ
Nu mai recit poezie.
comun pentru a iniĠia un plan de
Doamnelor úi sprijinire a acĠiunilor părintelui
Aü vrea sĆ mĆ-ntorc acasĆ
Domnilor, Tănase în favoarea celor ce au
nevoie de ajutor. Să căutăm în
SĆ gĆsesc ce am pierdut,
Dulcea mea copilĆrie
Am aflat de curând despre adâncul inimilor noastre pentru a ûi ...s-o iau de la-nceput.
uimitoarele fapte ale unui foarte găsi compasiunea de care avem
deosebit creútin, părintele Nicolae nevoie pentru a încerca să ûtiu cĆ asta nu se poate
Tănase, preot paroh într-un sat din schimbăm în bine vieĠile altora. MĆ învinge depĆrtarea
România (Valea Plopului, judeĠul Pe cei interesaĠi de această ûi puterile mĆ lasĆ
Prahova). Părintele Tănase a întreprindere, îi rog să mă CĆci se stinge lumânarea.
transformat parohia sa úi satul Valea contacteze la:
Plopului într-un adăpost pentru cei Dac’ o fi sĆ mor aici
aflaĠi în nevoi. A oferit mângâiere, Lily Strungaru Pe-al Pacificului mal
căldură úi adăpost, dar mai presus Tel. (02) 4647 5294 Sufletul meu sĆ se-ntoarcĆ
de toate speranĠă, femeilor, copiilor Mobil: 0416 267 309 Tot acolo în Ardeal.
úi orfanilor lipsiĠi de locuinĠă. Email: strungaru@ozemail.com.au
Împreună cu enoriaúii săi úi cu George Roca
membrii comunei, părintele Tănase De asemenea, îl puteĠi contacta pe 14 iulie 2001
lucrează din greu pentru a putea părintele Nicolae Tănase la:
oferi cele necesare celor care caută Tel. 004-0244-280600 Sydney
ajutor, în cele mai grele clipe ale Mobil: 004-0722384794
vieĠii lor. Email: “Moartea adevĆratĆ este
Apelez la Dvs. toĠi, în calitatea de asociatiaprovita@hotmail.com înĆuntru, în inimĆ, üi este
creútini pe care o aveĠi, fie că sunteĠi A Dvs., cu sinceritate, ascunsĆ. Omul dinĆuntru
sau nu membri ai parohiei Sfânta Lily Strungaru moare. Cine a trecut din
Maria, să ne unim într-un efort moarte la viaĦĆ, în cele
ascunse, acela trĆieüte
Pentru mai multe informaĠii depsre AsociaĠia Provita vizitaĠi site-ul: în veci üi nu moare.”
http://www.asociatiaprovita.org (Sfântul Macarie cel Mare)

SămânĠa o zi, această tihnă a fost întreruptă; încălzea, umezeala ploii îl hrănea,
bobul a auzit vocile oamenilor, a până într-o zi, când o căldură mare l-
Alina Victoria Paraschiv simĠit niúte mâini calde cum l-au luat a înconjurat din toate părĠile… s-a
pe sus … multă lumină, o scurtă simĠit atât de iubit, încât a înĠeles
Un bob de grâu se odihnea într-un plutire prin aer úi apoi întuneric… numai binecuvântarea Domnului
hambar, înconjurat de celelalte mici fusese sădit în pământ într-o brazdă putea să fie… úi bucuria a fost atât
seminĠe, fraĠii úi surorile lui. Multă adâncă. S-a gândit că în tot ce i se de mare, încât coaja i-a plesnit, iar
vreme s-a bucurat de ceilalĠi, de întâmplase e un rost, aúa că a din mijlocul său a început să răsară
poveútile pe care úi le spuneau. Într- aúteptat în tăcere. Pământul îl un firicel nou de plantă…

ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |


pag. 13

în biserică
Despre ungeri
Pr. Doru Costache
Cuvântul creútin vine de la sfântul mare mir, o taină de
CredinĠa ca viaĠă
supra-numele lui Iisus, anume aceeaúi putere cu botezul. Sfântul Ion Nedelcu
Hristos; prin urmare, a fi creútin mir confirmă apartenenĠa la AveĠi credinĠă în Dumnezeu. Adevărat
înseamnă a fi al lui Hristos. poporul lui Dumnezeu (în acest vă spun, că oricine va zice acestui
SemnificaĠia termenului merge caz: adunarea celor unúi) úi munte: Ridică-te úi te aruncă în mare,
însă mai departe, pentru că supra- comunică harul Duhului Sfânt. úi nu se va îndoi în inima lui, ci va
numele Domnului, Hristos, Această ungere nu se mai repetă crede că ceea ce spune se va face, fi-
înseamnă în limba greacă Cel în viaĠa creútinului. Sfântul mare va lui orice va zice ( Marcu 11,23)
uns. Prin extensie, creútinii, în mir mai este utilizat la sfinĠirea
măsura în care îúi trăiesc viaĠa în bisericilor. Acest text este unul al credinĠei, mai
Hristos (cf. Ioan 15,5), sunt úi ei bine spus unul care arată ce este
unúi sau aleúi: harul lui La taina sfântului maslu credinĠa úi care sunt rezultatele ei.
Dumnezeu, revărsat prin Hristos (“ungere”), participanĠii sunt unúi Pentru noi, cei de astăzi, aceste cuvinte
cu ulei sfinĠit, spre iertarea sună oarecum ciudat, căci nu mai
Iisus, locuieúte cu bogăĠie în ei.
păcatelor úi vindecare de boli. suntem sensibili la minuni. Iar
În Biserică, calitatea de a fi unúi ciudăĠenia vine chiar din imposibilitatea
se manifestă în diverse maniere: Evident, această ungere se poate
repeta. aparentă de a miúca munĠii din loc.
Oare aúa este?
Înainte de scufundarea în apa
botezului, cei care urmează a se În Biserica română úi în cea rusă, Cu siguranĠă, credinĠa nu aparĠine
uni cu Hristos primesc ungerea după sfânta liturghie, are loc aúa- numai domeniului religios; psihologia
cu uleiul bucuriei. Uleiul a fost numita miruire. Este vorba de o gândirii pozitive o foloseúte astăzi cu
în prealabil binecuvântat, iar ungere simbolică (se poate utiliza succes (în managementul firmelor, în
aplicarea acestuia face parte orice ulei aromat, cu sau fără educarea copiilor, în vindecarea
dintr-un ritual simbolic de sfinĠire), amintind de ungerea anumitor suferinĠe mentale sau fizice),
pregătire pentru primirea sfântului mare mir úi de pecetea dar adevărata ei origine este
celor mântuiĠi (Apocalipsa 7,3). dumnezeiască.
botezului. Această ungere nu se
mai repetă în viaĠa creútinului. Această ungere face apel aúadar Din textul de mai sus reiese faptul că
la identitatea noastră de unúi ai ecuaĠia credinĠei este simplă: când vrei
Aproape imediat, cel/cea lui Dumnezeu, fără a constitui ceva, chiar poĠi avea sau poĠi fi, dar
botezat/-ă primeúte ungerea cu neapărat un moment sfinĠitor. trebuie să te încrezi în Dumnezeu, fără
a te gândi că nu se poate realiza (fără a
te îndoi – opusul credinĠei). Sunt multe
unei creúteri spirituale; mântuirea povestiri celebre, cu oameni încă în
ÎNTÂLNIREA - este a-fi- împreună pentru a viaĠă, cărora existenĠa li s-a schimbat
ELEMENT înĠelege cine-suntem-fiecare-în- uimitor doar pentru simplu fapt că au
RELAğIONAL parte. Martin Buber observă că crezut cu putere în realizarea viselor
“unde nu există nici o participare, lor, de orice natură ar fi fost acestea
ESENğIAL nu există nici o realitate”. (materiale sau spirituale). Surprinzător
Carmen Manoliu, Bucureĩti Dumnezeul-iubire revelându-se este faptul că ei nu au crezut doar în
printr-o capacitate absolută de puterea lor de a realiza acele lucruri.
Progresiva dezvăluire a divinităĠii De fapt, au crezut că puterea lor de a
în faĠa omului, pedagogia pe care o relaĠionare, reprezintă paradigma
adecvată pentru vindecarea face acel lucru le-a fost dăruită de
aplică Dumnezeu persoanei umane Dumnezeu úi s-au purtat ca atare,
úi poporului Său, trebuie privită úi persoanei rănite de egoism.
“Adevărata relaĠie este să ieúi din adică cerând ajutor úi mulĠumind lui
ca o formă de relaĠionare. De fapt, Dumnezeu pentru tot.
reprezintă forma perfectă a tine însuĠi úi să-Ġi recunoúti
relaĠionării. Istoria revelaĠiei divine propriul epicentru în Însă cea mai importantă idee pe care o
coincide cu dezvăluirea modelului celălalt” (Buber). putem extrage din aceste cuvinte este
supremei iubiri. Cei doi termeni ai “Suntem suma întâlnirilor pe că prin credinĠă trebuie să înĠelegem un
relaĠiei nici nu au liniúte, nici nu-úi care le-am avut”, ne destăinuia, mod de viaĠă (un mod de viaĠă sinergic,
sunt de ajuns, până ce nu se vor fi celor ce-i erau studenĠi, precum úi divino-uman), nu doar un concept
întâlnit úi vor fi devenit una (In acelora care au avut úansa de a-l fi filosofic sau de altă natură. Ea nu îúi
17,11). cunoscut în calitate de părinte, poate afla rezultatele decât dacă este
Mântuirea se realizează în duhovnicul plecat printre străini. pur úi simplu trăită, experimentată în
comuniune, în virtutea necesităĠii fiecare moment al vieĠii.

ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |


pag. 14

4) Actualele bancnote úi monede, de la 1 iulie 2005, a taxei suplimentare


COLğUL respectiv leii vechi, vor avea putere pentru contribuĠii personale la fondurile
FINANCIAR circulatorie până la data de 31 de pensionare (superannuation funds),
ec. Carol Cruceanu decembrie 2006 úi vor fi acceptate la în acest fel încurajându-i pe contributori
plată la valoarea calculată de 10,000 lei să îúi majoreze contribuĠiile anuale;
InformaĠii generale : vechi pentru 1 leu nou. Peste 2 miliarde de dolari vor fi investiĠi
Cursul valutar pentru lunile mai - iunie 5) Preschimbarea se va putea face pe în programe de ajutorare a celor care
2005 va fi aproximativ următorul: o perioadă de maximum 3 ani, respectiv caută locuri de muncă;
AUD 1 = Lei vechi 21700; Lei noi 2,17 până la data de 31 decembrie 2009. Guvernul va majora cheltuielile pentru
USD 1 = Lei vechi 28700; Lei noi 2,87 6) PreĠurile úi tarifele bunurilor úi sănătate la 40 miliarde de dolari în 2005-
EURO 1 = Lei vechi 36100; Lei noi 3,61 serviciilor vor fi afiúate atât în monedă 2006;
veche, cât úi în monedă nouă, începând 196 milioane de dolari vor fi alocate
NoutăĠi în legătură cu denominarea cu data de 1 martie 2005 úi până la data pentru cercetări în domeniul cancerului,
leului de 30 iunie 2006. precum úi 321 milioane de dolari vor
1) La data de 1 iulie 2005, moneda finanĠa cheltuielile pentru cercetarea úi
naĠională a României, leul, va fi ùtiri úi informaĠii financiare din asistarea celor care suferă de boli
denominată astfel încât 10 000 lei vechi, Australia mentale;
aflaĠi în circulaĠie la această dată, vor fi În luna mai, ca în fiecare an, Guvernul Guvernul a anunĠat că va cheltui 1.3
preschimbaĠi pentru 1 leu nou. Federal al Australiei a anunĠat bugetul miliarde de dolari pentru îmbunătăĠirea
pentru anul financiar 2005-2006. Din securităĠii misiunilor diplomatice de peste
acest document, de peste 100 de pagini, hotare, a aeroporturilor, precum úi a
reies următoarele: securităĠii naĠionale;
Trezoreria Australiei va avea un Guvernul va dona Indoneziei, aúa cum
surplus de 8.9 miliarde de dolari la a promis, un miliard de dolari, pentru
sfârúitul anului financiar 2005-2006; reconstruirea ariilor afectate de tsunami.
Prosperitatea economiei va continua
2) Leul nou va fi unitatea monetară sa crească la o rată de 3 %; Până la noua ediĠie, spor la finance!
naĠională a României, denumită în ùomajul va rămâne neschimbat (în jur
continuare leu, úi se va diviza în 100 de de 5.2%);
bani. ToĠi ce care plătesc taxe personale vor
3) Banca NaĠională a României va primi reduceri în taxe, pe o perioadă
pune în circulaĠie noile bancnote úi etalată de 4 ani, de 21.7 miliarde dolari;
monede începând cu data de 1 iulie Guvernul a anunĠat anularea, începând
2005.

MENS SANA IN CORPORE SANO ducând la scăderea nivelului acestuia în sânge. De


asemenea, fibra prelungeúte senzaĠia de saturaĠie după
Fibra úi sănătatea sistemului digestiv masă, ajutând la menĠinerea unei greutăĠi ideale.
dr. Emil Eracovici Cerealele bazate pe tărâĠe, adică bran (Bran Plus, All-
Bran), sunt foarte bogate în fibră úi pot fi servite la
Fibra este unul dintre cei mai importanĠi factori în micul dejun cu lapte, felii de fructe úi diverse alune úi
menĠinerea sănătăĠii digestive. Aceasta este o substanĠă nuci.
provenită din plante, surse bune de fibră fiind pâinea
Masa principală a zilei este bine să conĠină legume,
integrală, fructele, legumele, cerealele, diverse nuci,
fasole, linte sau paste făinoase pregătite al dente, iar o
alune úi seminĠe.
salată de fructe este ideală pentru masa de seară, cu 1-2
Odată trecută prin stomac úi intestinul subĠire nealterată, ore înainte de culcare.
fibra este digerată în colon, favorizând o tranzitare úi
Introducerea gradată a fibrei în dietă este recomandată
eliminare mult mai uúoară úi rapidă a scaunului. Prin
pentru a preveni posibila distensie abdominală
aceasta se reduce timpul de contact între pereĠii
postprandială, cauzată de digerarea acesteia la persoane
intestinali úi substanĠele potenĠial cancerigene din scaun.
neobiúnuite cu un consum adecvat de fibră.
De asemenea, digestia fibrei în colon duce la formarea
unor acizi graúi specifici, care în prezent sunt Orice modificare în frecvenĠa sau consistenĠa scaunului,
consideraĠi ca având efect protectiv împotriva în special după vârsta de 40 de ani, necesită o vizită la
cancerului de colon. medicul de familie în vederea examinării úi investigării.
Fibra mai are úi alte efecte benefice asupra sănătăĠii, în Consumul a 2 litri de apă pe zi úi un program gradat de
afara sistemului digestiv. Încetineúte digerarea úi exerciĠii (discutaĠi cu medicul de familie, dacă suferiĠi
absorbĠia glucidelor, lucru pozitiv în lupta împotriva de boli renale sau cardiace), îmbogăĠesc arsenalul
diabetului zaharat, reduce absorbĠia colesterolului, necesar luptei pentru menĠinerea unui sistem digestiv
sănătos.
ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |
pag. 15

ÎNFIINğAREA emisiunea de bancnote; îndeplinea asupra organizării băncii a fost


rolul de casierie a statului. Banca nu Eugeniu Carada, personalitate
B.N.R. 125 ANI putea acorda împrumuturi pe ipoteci marcantă a Partidului NaĠional
Brânduĩa Graįiela Costache, sau pe acĠiuni industriale, nu putea Liberal.
avea participări la întreprinderi Sediul B.N.R. se afla la Bucureúti,
Bucureĩti industriale sau comerciale ori la alte primele sucursale fiind înfiinĠate –
proprietăĠi imobiliare în afara celor încă din 1881 – la Brăila, Craiova,
Banca NaĠională a României a luat strict necesare funcĠionării sale. GalaĠi úi Iaúi. Până la sfârúitul
fiinĠă prin Legea din 17/29 aprilie Privilegiul de emisiune reprezenta secolului, numărul acestora se ridica
1880 privind “înfiinĠarea unei bănci monopolul exclusiv al B.N.R. pe o la 21, Banca NaĠională fiind astfel
de scont úi circulaĠiune”, organizarea perioadă de 20 de ani. GaranĠiile prezentă în toate capitalele judeĠelor
sa fiind inspirată de modelul emisiunii monetare erau reprezentate din Ġară.
instituĠiei similare din Belgia. de stocul de acoperire format din Imediat după înfiinĠare, pentru
ImportanĠa îi era reliefată de rezerva metalică a băncii, compusă B.N.R. se impunea construirea unui
contemporani astfel: “Necesitatea din aur úi argint. Această rezervă local propriu, în acest scop a fost
înfiinĠării unei bănci de scont úi trebuia să acopere 1/3 din suma cumpărat de la stat, cu suma de
circulaĠiune simĠită de societatea biletelor emise. Bancnotele B.N.R. 800.000 lei, localul numit “Hanul
noastră într-un mod atât de intensiv erau convertibile, potrivit legii, în ùerban Vodă“, care se afla pe
de mai mulĠi ani încoace nu provine aur sau monedă naĠională de argint, amplasamentul actualei Bănci
numai din cauza legitimei dorinĠe ce la prezentare, la biroul băncii. NaĠionale. În anul 1882, s-a
are fiecare om de a afla cu înlesnire Privilegiul de emisiune, care expira încredinĠat întocmirea proiectelor
úi cu cât mai mică dobândă, un în 1900, a fost prelungit de mai pentru palatul B.N.R. arhitecĠilor
capital necesar spre a pune în multe ori succesiv, fiind în vigoare úi francezi Cassien Bernard úi Albert
miúcare activitatea sa comercială úi astăzi. Galleron. Doi ani mai târziu, s-au
industrială, ea este mai ales efectul Din conducerea B.N.R. făceau parte procurat materialele necesare, iar în
dezvoltării ce au luat într-o Ġară un guvernator úi 6 directori, care anii 1885-1887 s-a ridicat imobilul.
tranzacĠiunile comerciale úi formau Consiliul de AdministraĠie, la În anii următori s-au făcut finisajele
industriale, mijloacele de care se adăuga un Consiliu de 7 interioare úi abia în 1889 s-a mutat
comunicaĠiune úi în fine deúteptarea cenzori. Guvernatorul trebuia să fie mai întâi tipografia băncii, iar, în
intelectuală în genere, care, român úi era numit de guvern pe o iunie 1890, toate celelalte birouri.
nemaiputând sta în nelucrare úi perioadă de 5 ani. Persoana care Întreaga lucrare s-a executat sub
paralizate, caută, în toate părĠile úi îndeplinea această funcĠie nu putea conducerea arhitecĠilor N. Cerchez úi
prin toate modurile, a-úi satisface deĠine un loc în Parlament sau alte C. Băicoianu, úi a costat circa 2,7
spiritul de întreprinderi, a multiplica atribuĠii în aparatul administrativ al milioane lei.
necontenit ceea ce are deja, a se statului. De asemenea, nu trebuia să Prin organizarea Băncii NaĠionale a
miúca în fine mai liber úi cu puteri desfăúoare activităĠi comerciale sau României se punea capăt
mai mari pe calea cea largă a industriale, dar era obligat să deĠină îndelungatului proces de structurare
progresului úi a bună-stării”. cel puĠin 40 de acĠiuni ale Băncii a unui sistem bancar úi monetar
Potrivit legii de înfiinĠare, Banca NaĠionale. Guvernul controla toate modern în România. În acest fel, Ġara
NaĠională a României era o operaĠiunile desfăúurate de bancă noastră dispunea, la sfârúitul
“întreprindere pe acĠiuni”, cu capital prin intermediul unui comisar numit secolului al XIX-lea, de întreaga
de 30.000.000 de lei, subscris în special cu acest scop. gamă a instituĠiilor de credit
proporĠie de 2/3 de un grup de Primul guvernator al B.N.R. a fost moderne precum úi de un sistem
capitaliúti particulari, iar restul de 1/3 ministrul de finanĠe din acea monetar comparabil cu cele deĠinute
de stat. perioadă, Ion Câmpineanu, dar cel de statele europene în epocă.
OperaĠiunile pe care avea să le care úi-a pus cu adevărat amprenta
efectueze erau multiple, dintre
acestea amintim: scontarea úi
cumpărarea de poliĠe, bilete la ordin
sau bonuri de tezaur; comerĠul cu aur
úi argint; încasarea efectelor
încredinĠate de particulari sau de
diferite stabilimente; acordarea de
credite pe lingouri sau monede de
aur úi argint, pe depozite de efecte
publice naĠionale, înscrisuri funciare
sau alte valori garantate de stat;
primirea de sume în cont curent úi
depozite de titluri, metale preĠioase,
monede de argint úi de aur;
ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |
pag. 16

DIN ÎNĥELEPCIUNEA Raftul degrabă, o bibliotecă


virtuală, de unde putem
CREûTINą A ÎNAINTAûILOR cu ebook “împrumuta” (a se citi:
…fraĠii mei, în orice ceas, primiĠi pe Dumnezeu în Ion Nedelcu, Bucureĩti “descărca gratis”) orice
inimile voastre úi pe preacurata lui Maică, pentru că carte ce apare în listă.
http://www.e-librarie.ro
orice binefacere este de la Domnul nostru úi de la Domeniile sunt variate
preacurata sa Maică. Cine nădăjduieúte într-înúii, Vă prezint de această dată (arte, poezie, tehnică,
întru nimic úi niciodată nu va fi ruúinat, ci de la toĠi un proiect al Institutul religie etc.), úi la fel de
va primi cinste îndestul. De aceea, dacă veĠi da NaĠional de Cercetare- diverse sunt úi limbile în
întotdeauna laudă lui Dumnezeu úi veĠi împlini voia Dezvoltare în Informatică, care sunt scrise (engleză,
lui întru curăĠenie úi smerenie úi priveghi úi desfăúurat sub îndrumarea portugheză, spaniolă,
rugăciune, úi dacă veĠi fi milostivi, în adevăr veĠi fi Ministerului română).
miluiĠi, precum spune în Sfânta Evanghelie: "FericiĠi ComunicaĠiilor úi Nu-mi rămâne decât a vă
cei milostivi, că aceia vor fi miluiĠi!" După cuvântul Tehnologiei InformaĠiei. invita să căutaĠi o carte úi
Domnului nostru, úi voi veĠi fi miluiĠi. (p. 286). Este vorba despre să lăudaĠi proiectul realizat
înfiinĠarea unei librării de cele două instituĠii
Însă mai mult decât toate, să te rogi Domnului electronice în România. româneúti.
Dumnezeu, ca întocmirea ta să fie la dânsul. Aú spune că este, mai Lectură plăcută!
Asemenea, să-Ġi ridici mintea sus către cer, ca să-Ġi veúti bune
fie Dumnezeu în ajutor. (p.292).
Comunitatea românească românesc, conĠine
Neagoe Basarab (1481-1521), ÎnvăĠăturile lui din Newcastle se exprimă informaĠii úi glume din
Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, Editura prin intermediul unui lume, din Ġară úi din
Minerva, Bucureúti, 1984 buletin informativ, realizat comunitatea românească
de Dl. Ing. Ionel Popescu, de la Newcastle. Dorim
secretarul filialei Sfântul acestei noi publicaĠii
TąMąDUIRE Andrei a parohiei noastre. româneúti succes úi viaĠă
Buletinul, Cuvânt lungă!
Se-ncondeiazĆ lumea cu luminĆ.
Îngerii deseneazĆ pe pĆmânt Parohia noastrĆ este acum prezentĆ în reĦeaua
un sentiment Internet prin douĆ situri cu trĆsĆturi distincte:
crescut cu raiu-ntr-o grĆdinĆ – http://www.geocities.com/sfmaria_sydney/
stejari de veghe tainei
umbresc cu înnorarea Duhul Sfânt.
Cuvântul Trup se frânge pentru oameni.
ûi-aceleaüi mâini L-înting
în propria lor fire. Hot
News
WWW (autor: Ion Constantin Nedelcu)
http://alcor.com.au/sf_maria/
(autor: Gabriel DiĦu)

SPONSORI
Ram, grohotiü, ĦĆrânĆ,
piatra fuge, Veste utilă:
preotul Doru Consulatul General
pasĆre ĦipĆ, frunza-ntunecând.
Costache are al României
Pe-acelaüi drum îngenuncheat sub cruce
statutul de
trecuse iadul – celebrant
la Sydney
monütri-ntorüi se-ascund. înregistrat pentru Dr. Ovidiu Florică
oficierea Dl. George Strungaru
Iisus sorbi genune cu genune. căsătoriilor în
NSW
ûi Maica vede, vine peste ape Veste realmente
cu sĆlciile lacrimi desfrunzind. importantă: redacĠia:
De milĆ, iarba inimii Dna. Marika pr. dr. Doru Costache
ca iedera strĆveche Kalafatis, prof. Cristina Tănase
crescu prelung pe cerul rĆstignit. membră a dr. Simona Eracovici
parohiei noastre, dr. Emil Eracovici
Adie Golgota-n fiorul sfânt. oferă gratuit
Omu-a strĆpuns seninul mort lecĠii de limba concepĠie grafică &
üi-a rĆsĆdit engleză. tehnoredactare:
üi-a izvorât din coastĆ apa vieĦii. Persoanele Ion Nedelcu (Bucureúti)
Robul sorbi… interesate să
Robul sorbi. urmeze acest 64 Linthorn Ave,
curs sunt rugate Croydon Park, NSW 2133.
Cristiana Memelis, 16 aprilie 2004 să o contacteze phone: (02) 9642 02 60
la biserică

ViaĠa parohială | mai - iunie 2005 |