UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT Master Carieră Judiciară Disciplina Instituț ii de Drept procesual civil

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Suspendarea judecăţii

Coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Masterand: Dan Panaete

Bucureşti

-2011CUPRINS
CAPITOLUL I . Introducere………………………………….………………..…..5
• •

Secţiunea I. Consideraţii generale……………………………………….….…5 Secţiunea a II-a. Definire, forme şi distincţii.....................................................6 2. 1. Definiţie şi sediul materiei.........................................................................6 2. 2. Clasificare...................................................................................................6

2. 3. Distincţii faţă de alte instituţii…………………………………………...........7
• •

Secţiunea a III-a. Raţiunea instituţiei…………………………..….…………..9 Secțiunea a IV-a. Noutăți privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. Generalități……………………10

CAPITOLUL II. Suspendarea voluntară................................................................12

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei...............................................................12
1. 1. Definiţie...................................................................................................12 1. 2. Sediul materiei........................................................................................12

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare voluntară................................12
2. 1. Când amândouă părţile o cer...................................................................12 2. 2. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi toate

părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă.........................................................................................13 2.3. Evitarea suspendării. Judecata în lipsă…………………………………..14

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă………………………………………………………..15

CAPITOLUL III. Suspendarea legală de drept (obligatorie).................................16

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei................................................................16
1. 1. Definiţie...................................................................................................16

2

1. 2. Sediul materiei........................................................................................16 •

Secţiunea a II-a. Cazurile de suspendare legală de drept...................................16
2. 1. Cazuri generale de suspendare legală de drept - art. 243 C. proc.

civ. ...............................................................................................................16
2. 2. Alte cazuri de suspendare legală de drept................................................19 • •

Secţiunea a III-a. Controverse………………………..…………………..……20 Secțiunea a IV-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă……………………………………………………..…21

CAPITOLUL IV. Suspendarea legală facultativă (judecătorească)……….…….20

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei……………………………………..…..20
1. 1. Definiţie…………………………………………………………….…...20 1. 2. Sediul materiei ………………………………………………………….20

• • • •

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare legală facultativă……...……20 Secţiunea a III-a. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ. şi art. 19 alin. (2) C. proc. pen…………………………………...27 Secţiunea a IV-a. Alte cazuri de suspendare legală facultativă..........................28 Secțiunea a V-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă …………………………………………………….…32

CAPITOLUL V. Procedura şi efectele suspendării.................................................33

Secţiunea I. Constatarea suspendării. Încheierea de suspendare........................33 1. 1. Constatarea suspendării.............................................................................33 1. 2. Încheierea de suspendare..........................................................................33 1. 3. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare.

Controverse……………………………………………………………………..…….34

Secţiunea a II-a. Efectele suspendării………………………………………....35
2. 1. Efectul general al suspendării………………………………………..….35 2. 2. Nulitatea actelor de procedură………………………………………......36

2.3. Corelaţia suspendare – perimare……………………………………….…36

3

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ……………………………………………………….38

CAPITOLUL VI. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare………………………………………………………………………..….39
• •

Secţiunea I. Încetarea suspendării………………………………………….….39 Secţiunea a II-a. Redeschiderea judecăţii după suspendare…………………...39 2.1. În caz de suspendare voluntară…………………………………….….…..39 2. 2. În cazurile de suspendare legală de drept…………………………….…..40 2. 3. În cazurile de suspendare legală facultativă…………………..……………40 2. 4. Procedura redeschiderii judecăţii……………………………..…………...41

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ………………………………………………………42

Concluzii…..…………….......………………….………………………..…………..43 BIBLIOGRAFIE...…………………………………………………………..………44 ABREVIERI…………………………………………………………………………47

4

conform procedurii prevăzute de lege1. o desfăşurare continuă. apoi urmează etapa dezbaterilor. Negru. 32 V. neparcurgând toate fazele sau parcurgându-le cu întârziere. Aceasta este desfăşurarea normală a procesului civil. p. dar nu obligatoriu. momentul iniţial îl constituie sesizarea instanţei prin introducerea cererii de chemare în judecată (etapa scrisă). Bucureşti.Drept procesual civil. Bucureşti. însă există şi cazuri când procesul civil nu se desfăşoară în mod normal. Consideraţii generale Procesul civil reprezintă activitatea desfăşurată de instanţă. în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. 5 . 257 3 Ibidem. potrivit prevederilor legale în materie. iar în alte cazuri nu mai ajunge în faza sa finală. partea nemulţumită poate opta pentru începerea unei noi etape. După finalizarea acesteia. organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile. Introducere Secţiunea I. Editura Universul Juridic. Înăuntrul acestor momente are loc desfăşurarea procesului civil. Tăbârcă-Tratat de procedură civilă. Atunci când continuitatea nu mai este posibilă sau nu mai este necesară sau când menţinerea ei ar compromite rezultatul judecăţii. se arată că acesta parcurge în mod obişnuit. care se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzatoare fiecărei faze în parte2. două faze: judecata şi executarea silită.Suspendarea judecăţii CAPITOLUL I . vol I. Astfel. Referitor la desfăşurarea în timp a procesului civil. p. Suspendarea judecăţii este provocată de ivirea anumitor evenimente care ţin pe loc procesul şi împiedică desfăşurarea normală a procedurii judiciare pe perioada 1 2 M. D. iar momentul final al judecăţii în prima instanţă îl reprezintă deliberarea şi pronunţarea hotărârii. părţi. procesul trebuie suspendat sau perimat3. Editura Didactică şi Pedagogică. a recursului (dacă hotărârea primei instanţe nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel). Radu. 2008. a apelului sau după caz.

şi sunt denumite în literatura juridică “cazuri generale” . în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite. ori independente de voinţa lor. Supr.Teorie Generală.H. p. Titlul III. sau în diferite acte normative. când judecata îşi reia cursul. S.R. 2009. Editura Didactică şi Pedagogică. La rândul lor. Suspendarea judecăţii) . 5 Cazurile de suspendare prevăzute de lege sunt limitative şi instanţa nu poate lua această măsură şi pentru alte motive.I. fiind o măsură cu caracter temporar. p. Teste grilă. Ediţia 4. 2. Hotărârea. ea durează până la dispariţia cauzei de suspendare.suspendării. Drept procesual civil. sau. 4 V. Beck. Definiţie şi sediul materiei Prin suspendarea judecăţii se înţelege oprirea cursului judecăţii datorită apariţiei unor împrejurări voite de părţi. Judecata.M. R. Procedura contencioasă.. iar suspendarea s-a prelungit un timp mai îndelungat. Tratat de procedura civilă. 1943. I. Beck. Curs selectiv. Ciobanu. Bucureşti. Bucureşti. Legea nr. Clasificare În funcţie de natura împrejurărilor care a determinat suspendarea. Judecata la primă instanţă. I. Deleanu . civ. P. p.. 6 . cazurile de suspendare legală pot fi grupate în două subcategorii : cazuri de suspendare legală de drept sau obligatorie şi cazuri de suspendare facultativă sau judecătorească. Tratat teoretic şi practic de procedura civilă. când părţile sunt în imposibilitate fizică sau juridică de a se prezenta la judecată4. 1. Zilberstein. Stoenescu. cazurile de suspendare pot fi clasificate astfel : cazuri de suspendare voluntară a judecăţii şi cazuri de suspendare legală a judecăţii5. Secţiunea a II-a.818. 322 ). ( Trib. C. care nu mai stăruie în soluţionarea pricinii. III. Legea nr. Capitolul III.286. a II-a. Editura C. vol. Drept procesual civil. 554/2004 – denumite “cazuri particulare. Boroi. Bucureşti. proc. 2.D. nr. 2068/1975. însă. p. Secţiunea a IV-a. spre exemplu. Vasilescu. Ed. se produce perimarea cererii de chemare în judecata şi procesul civil se stinge în faza în care se găseşte.. Ediţia 2. Procedura înaintea primei instanţe. forme şi distincţii 2. Teorie generală. fie în alte texte din C. sec. 85/2006 şi Legea nr. 1983. nr. civ. Definire. Bucureşti 2007. vol. p. odată cu îndeplinirea şi a altor condiţii legale. Cazurile de suspendare se regăsesc reglementate fie în Codul de procedură civilă (Cartea II. 6/1976.483. speciale“ .47/1992.51. dec.H. G. Codul de procedură penală.

civ. în continuare. proc. civ. ci numai o evocă. vol. Ciobanu. dar cauzele care o determină sunt motive de suspendare în dreptul procesual civil român (moartea unei părţi sau a mandatarului). 243 C. civ. proc. (2) C. (1) din Legea nr. întreruperea judecăţii este reglementată în alte legislaţii.. cazurile de suspendare sunt prevăzute de lege. proc. 1551 alin. art. cit. civ. ea poate fi „radiată”8.În literatura de specialitate se regăseşte în mod izolat şi urmatoarea clasificare : suspendare obligatorie. ceea ce determină “reînceperea“ judecăţii. Deleanu. 21 C. Editura C. civ. S-a remarcat că noţiunile de suspendare voluntară şi legală utilizate şi consacrate de doctrină şi jurisprudenţă nu sunt riguros exacte7. H. cu care poate prezenta. în cazul întreruperii judecăţii intervine o modificare în situaţia părţilor sau a reprezentanţilor. dar odată dispărute aceste împrejurări. Astfel. op.. civ. 4 alin. (2) C. o soluţie de continuitate în procedură. după trecerea unui termen. având în vedere faptul că fiecare caz de suspendare are un temei diferit. Beck. proc. Legea de procedură civilă nu reglementează instituţia întreruperii judecăţii. p. cit. 3. aparent.M. Drept procesual civil. 554/2004) şi suspendare facultativă sau judecătorească ( art. 286. prin manifestarea de voinţă a părţilor. civ. civ.art.) 6 . art..art. civ. 831. (3) C. (2) C. Întreruperea judecăţii nu dezînvesteşte instanţa. Teste grilă. dar. Spre exemplu. proc.. supendarea de drept . voi analiza suspendarea judecăţii din prisma acestei prime clasificari. I.819. 155 alin.. judecata “continuă”. p. art. V. însă. 2009. (2) C. proc. unele asemări. fixat de instanţă. Bucureşti. Curs selectiv. art.. p. care nu trebuie sa fie confundată cu alte noţiuni. art. proc. 47 alin. impusă de norme imperative (care cuprinde suspendarea voluntară. 19 alin. (1) din Legea nr. (1) C. 40 alin. 242 C. 2. G. Deleanu. art. proc. vol. Ediţia 4. referindu-se la posibilitatea atacării cu apel a încheierilor premergătoare. judecata este suspendată în împrejurări dependente sau independente de părţile din proces sau de reprezentanţii acestora. proc. art.(1) C.. art. 282 alin. pen. spune printre altele că încheierile prin care s-a 6 I. Dimpotrivă. în toate situaţiile.. 114 alin (3) C. Boroi. I. op. 31 alin. civ. si art. Astfel.. deoarece. 244 alin. 10/2001. 8 I. proc. proc.. cauza poate fi scoasă de pe rol.. 7 7 . art. Distincţii faţă de alte instituţii Suspendarea judecăţii este o instituţie aparte a dreptului procesual civil.

într-o asemenea situaţie. 1960. dintre care art. Bucureşti. Buta. procuror sau de instanţă din oficiu. şi anume conflictul între două secţii ale aceleaşi curti de apel9. 501. izolat în practică s-a ivit şi o altă ipoteză de întrerupere a judecăţii. I. civ.întrerupt cursul judecăţii pot fi atacate separat de fond şi bineînteles înaintea abordării acestuia. De asemenea. Codul de procedura civilă comentat şi adnotat. p.338. deşi era îndreptăţită să o facă. Deci în etapa procesuală următoare. vol. în cuprinsul acestui articol. deoarece este liantul dintre cele două instituţii. Gh. 9 I. cit. invocându-se la instanţa de fond greşita compunere a acesteia. instanţa este obligată sa cerceteze adevărata natură a unei noi cereri de amânare. procesul se suspendă. preşedintele instanţei nu ar fi de acord cu transferul pricinii la un alt complet sau când completul desemnat de preşedinte ar constata că primul complet a fost legal constituit. 10 8 . Totuşi în anumite situaţii ea este necesară. După aceasta. căi extraordinare de atac-.. de către părţi. Codul de procedură civilă. Bucureşti.. apel. se va putea din nou amâna judecata în temeiul învoielii părţilor. 155 este cel important. op. deoarece duce la tărăganarea procesului. 2007. regăsindu-se reglementat un caz special de suspendare legală de drept. vol. Editura Ştiinţifică. se consideră că este vorba de o amânare în temeiul învoielii părţilor si va urma să fie respinsă amânare10. pe cât posibil evitat. 11 M. de exemplu atunci când procedura de citare nu a fost legal îndeplinită faţă de toate părţile din proces -art.Tăbârcă. 831. Aceasta din urmă este reglementată în diferite articole din C.sau când o parte solicită amânarea pentru lipsă de apărare -156 alin. civ.. (2). G. Amânarea judecăţii este un fenomen care trebuie. Se mai menţionează faptul că. UJ. suspendarea judecăţii nu trebuie să fie confundată cu amânarea judecăţii. 107 C. p. că. Expresia „în cursul instanţei“ desemnează judecata într-o anumită etapă procesuală – în primă instanţă. în cazul în care o parte nu se opune la cererea de amânare. astfel. p. Pentru a nu se eluda legea. comentat şi adnotat. încheierea ar putea fi atacată cu apel sau recurs întrucât s-ar ajunge astfel la întreruperea cursului judecăţii. Porumb. Deleanu. proc. În doctrină s-a considerat că o asemenea situaţie ar putea interveni atunci când. I. civ. în alin. proc. proc.. o singură dată11. legea a limitat posibilitatea unei asemenea apărări la una singură în cursul aceleasi instanţe. (1) C. Pentru a se înlătura practicile abuzive a amânarilor repetate de comun acord. în care se află pricina respectivă..

Dacă cererea este refuzată. se concretizează principiul disponibilităţii. (1) C. Pentru a putea aprecia asupra temeiniciei cererii. instanţa este obligată sa ţină cont de opţiunile părţilor relative la judecată. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. acordând însă şi posibilitatea celor interesaţi de a lua măsurile necesare în vederea continuării procesului. numirea altui mandatar. partea are dreptul să ceară amânarea pronunţării pentru a putea depune concluzii scrise. 1 C. op. proc. iar dacă instanţa apreciază că cererea de amânare urmareşte doar tergiversarea judecăţii. instanţa trebuie să fie legal sesizată şi respectiv. 2007. Spineanu Matei. instanţa nefiind obligată sa acorde un termen. civ. numirea şi citarea reprezentantului legal. Totuşi. p. în funcţie de împrejurarea ivită. în temeiul căruia părţile pot dispune de obiectul procesului. ci. I. Editura Hamangiu.. amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi acordată o singură dată. Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea procesual civilă. fie prin manifestare expresă de voinţă. poate acorda un termen pentru a se îndeplini formalitatea necesară continuării procesului. această facultate rezultând din art. principiul contradictorialităţii. dar şi o garanţie a acestora (dreptul părţii la un proces echitabil. 818.333. 156 alin. civ. principiul egalităţii părţilor. dreptul la apărare. cit. Astfel. 12 13 G . Raţiunea instituţiei Suspendarea judecăţii nu este numai o consecinţă a unora dintre principiile procesului civil. principiul disponibilităţii)13. proc. 10 C. admiterea cererii fiind condiţionată de temeinica motivare a lipsei de apărare. 87 pct. prin introducerea în cauză a moştenitorilor părţii decedate. Codul de procedură civilă adnotat. cererea de apel legal timbrată. p. Ediţia a 2-a. nu va acorda un nou termen12. O. Secţiunea a III-a. civ. Suspendarea legală de drept a judecăţii are ca scop asigurarea dreptului la apărare al părţilor şi contradictorialitatea. dar ea rămâne o simplă facultate. introducerea în cauză a părţii care şi-a dobândit (redobândit) capacitatea procesuală de exerciţiu sau introducerea în cauză a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. proc. Deleanu. 243 alin. instanţa având posibilitatea să nu suspende judecata.Potrivit art.. efectul suspendării nu este atât de energic. 9 .Boroi. şi art. de soarta acestuia. (1) pct. fie tacită.

Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. suspendarea cauzei în temeiul art. sau a unor hotărâri contradictorii. 289. îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. cit. proc. precum şi recunoaşterea şi clarificarea. se schimbă sediul fiecărei materii şi numerotarea articolelor. fiind de natură să preîntâmpine şi pronunţarea unor hotărâri greşite. Ca o măsură de tehnică legislativă. care să constea în măsuri având drept mobil simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare. în multe cazuri. în raport cu alte constatări făcute pe cale judecătorească. Suspendarea procesului.O. la hotărâri ale C. 14 15 V. G.H. Instituţia suspendării legale facultative este deosebit de utilă pentru realizarea unei optime administrari a justiţiei. C. Beck. Titlul II. Tratat de drept procesual civil. civ.E. atât pentru soluţii judecătoreşti principial greşite. într-un termen optim şi previzibil. Capitolul III. Astfel. Leş. Ediţia 4.. de condamnare a României. Unele incidente procedurale. Boroi. În acelaşi timp. Secţiunea a 3-a.Se admite că şi în celelalte situaţii poate fi evitată suspendarea. Sectiunea a IV-a. cât şi pentru prejudicii cauzate de durata excesivă a procedurilor judiciare. a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii. Ciobanu. 10 . Odată cu inserarea unor noi reglementări. p. Proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus. 2008. 244 C. Bucureşti. Generalităț i În expunerea de motive se precizează că Proiectul se doreşte a fi o intervenţie legislativă pentru reglementarea complexă şi coerentă a procesului civil. dacă instanţa apreciază că acordarea unui termen ar fi suficientă pentru asigurarea drepturilor procedurale ale părţilor14. sediul principal al suspendării este reglementat în Cartea I.D. se observă introducerea denumirilor marginale. I. op.M. precum şi soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil. instanţa trebuie să manifeste precauţia necesară pentru ca suspendarea să nu constituie un simplu pretext pentru tergiversarea judecăţii15.

Astfel.Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate. proiectul se concentrează în mod special asupra măsurilor de natură să accelereze obţinerea soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. suspendarea judecăţii constituie şi ea. iar moficările prezentate sunt binevenite în acest scop. şi a celorlalte drepturi procedurale ale părţilor şi a principiilor fundamentale ale procesului civil. cu respectarea. din prisma Proiectului. în acelaşi timp. 11 . o instituţie şi un mijloc procesual care contribuie la apărarea acestor drepturi şi principii.

Leş.M. 16 17 I. în art. cit. V.1. iar instanţa de judecată o va înscrie în încheierea de suspendare a judecăţii.. Manifestarea expresă de voinţă a părţilor poate fi făcută în scris sau oral în faţa instanţei. ea putând avea mobiluri diferite. a dreptului părţilor de a dispune de obiectul.2. O reglementare specială în ceea ce priveşte suspendarea judecăţii o regăsim în art. în secţiunea special rezervată instituţiei suspendării. voinţă exprimată expres sau tacit. expresă. Definiţie Suspendarea voluntară a judecăţii reprezintă sistarea temporară a activităţii judiciare datorită unor împrejurări voite de părţi16. 287. Cazuri generale de suspendare voluntară 2. O. 446. 12 . în secţiunea destinată controverselor. cit. Ciobanu.. cit. 62 alin. o plată viitoare la care se obligă pârâtul şi asupra căreia reclamantul consimte. Definiţie. G. 1. Secţiunea a II-a. Sediul materiei Suspendarea voluntară a judecăţii este reglementată cu caracter general de Codul de procedura civilă. Spineanu Matei. sau în cazul în care una din părţi se opune la suspendarea cerută de către cealaltă parte17. 580. Suspendarea voluntară Secţiunea I. op. prin cerere neechivocă. p. spre deosebire de celelalte feluri de suspendare care au o reglementare mai extinsă şi care înglobează în cuprinsul lor şi alte exemple şi aplicaţii ce se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului codului. cum ar fi o posibilă tranzacţie. motiv pentru care o voi trata separat. (1) al Legii nr. Dacă părţile nu solicită suspendarea judecăţii. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. prin manifestare de voinţă. op. 1.Boroi. 242. p. 18 G . Boroi. op. Când amândouă părţile o cer Acest caz de suspendare reprezintă o aplicaţie a principiului disponibilităţii. de soarta procesului civil. p.. alte împrejurări exterioare cadrului procesului neputând fi luate în considerare18. Sunt prevăzute două astfel de cazuri de suspendare voluntară. însă natura juridică de suspendare voluntară nu este unanim admisă în doctrină. Sediul materiei 1. instanţa nu o poate dispune din oficiu.CAPITOLUL II. rezultând din împrejurări neîndoielnice.

instanţa va dispune suspendarea judecăţii20. pronunţându-se pe temeiul dovezilor administrate şi putând primi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte19. p. op.. civ. instanţa nu poate dispune suspendarea judecăţii în temeiul acestui text. voinţa părţilor de a suspenda judecata este prezumată de lege din împrejurarea neprezentării acestora (datorată lipsei de diligenţă. instanţa va trece la judecată. 22 Trib. 20 V. civ. în loc să suspende judecata. deşi toate părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă În acest al doilea caz. dezinteres deliberat) unită cu faptul că nu s-a formulat nici cerere de judecare în lipsă. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. a recursului21. p. proc.. cit.. p. p. decizia nr. ci. dacă pârâtul este prezent. 13 . G. 2.Boroi..2.. iar dacă lipseşte şi pârâtul şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă. nr.. op. 5/1968. proc. Primordial. ca urmare a exercitării apelului sau dupa caz. O. pronunţă hotărârea. M. în conformitate cu art. aceasta este susceptibilă de a fi desfiinţată. 446. În practica judiciară s-a arătat că nu se poate dispune anularea acţiunii pentru neplata taxelor de timbru dacă sunt îndeplinite condiţiile art. deoarece dispoziţia respectivă este imperativă. Evitarea suspendării. în R. 630. colegiul civil. op. Spineanu Matei.D.D. ar trebui să dispună amânarea judecăţii. chiar dacă nu se intră în fondul procesului22. Judecata în lipsă. căci o atare soluţie ar constitui o „judecată“. Boroi. iar dacă aceasta. Ciobanu. 19 Expresia „putând “ nu trebuie înţeleasă în sensul că instanţa ar avea un drept de opţiune între a primi sau nu apărările părţii care lipşeste. fără a mai efectua vreun alt act de procedură. 2100/1967.161.M. 242 C. Rezultă deci că instanţa trebuie să suspende judecata. ci. iar nu suspendarea. ci în sensul că dacă partea lipşeste se vor lua în considerare şi excepţiile şi apărările ei. Supr. iar nu facultativă. 152 C. 3. 287. cit. Neprezentarea reclamantului la judecată nu atrage respingerea cererii ca nesusţinută (spre deosebire de procesul de divorţ). instanţa va păşi la judecată. cit. Dacă se prezintă o parte. Tăbârcă. Ea este obligată să dispună această masură în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile acestui text. 21 G . 2. instanţa trebuie să verifice ca procedura de citare a părţilor să fie legal îndeplinită. nefiind supusă aprecierii instanţei. deoarece în caz contrar.

dacă dovada de citare a fost restituită cu menţiunea că partea şi-a schimbat adresa. prin întâmpinarea depusă. p. op.Galaţi. 242 pct. secţia comercială. secţia civilă.. măsura suspendării şi apoi constatarea perimării este nelegală şi duce la casarea hotărârii.R. Cererea privind judecarea în lipsă produce efecte numai în etapa procesuală în care se află pricina.8/1989. secţia civilă. Spineanu Matei. Supr. în dispoziţiile art. Secț iunea a III-a. 138. cit. civ. Înainte de toate însă. 5998/2001. M. în R. Deci în acest caz nu ar fi vorba de o citare nelegală. instanţa este obligată să ţină cont de aceasta şi să continue judecata. dacă această schimbare nu este adusă la cunoştinţa părţii adverse şi a instanţei. ar fi de un formalism excesiv să se respingă o cerere de judecare în lipsă făcută verbal în şedinţă.S. judecata continuă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. civ. astfel incât dacă o parte doreşte ca judecata să se desfăşoare în aceleaşi condiţii. s-a cerut judecarea în lipsă25. op. O. Solicitarea părţii poate fi consemnată în încheiere şi va produce aceleaşi efecte ca şi cererea scrisă. decizia nr. 640. cit.. 242 alin (2) C.J. instanţa era obligată să depună toate diligenţele pentru aflarea noii adrese. civ. p. şi dacă sunt îndeplinite condiţiile. cit. Spre exemplu. 640. decizia nr. 1069/1995. doar pentru acest considerent23. deşi părţile nu se înfăţişează. 2 C.. p. dar trebuie avut în vedere şi faptul că.D. se prevede sancţiunea neluării în seamă a schimbării domiciliului unei părţi în cursul judecăţii.J. 1995. Tăbârcă. decizia nr. 98 C. nr. 65.. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă 23 24 M. instanţa poate face aplicarea art. se prevede că.A. proc. în C. proc. 27 Trib. este bineînţeles necesar ca părţile să fi fost legal citate. într-o decizie a Tribunalului Suprem susţinându-se faptul că. nu se poate suspenda judecata apelului dacă.Potrivit art. De asemenea.448. cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel. cererea trebuie reiterată24. 2546/1988. 26 G .Boroi. p. dacă în cauza respectivă apelantul solicitase judecarea în lipsă26. op. proc.P. Deşi codul se referă expres la cererea scrisă. 14 . neputând dispune suspendarea judecăţii27. C. p . 25 C. Tăbârcă. În cazul în care există cerere de judecare în lipsă.

(2) Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată. legal citate. trebuie să fie facută în cadrul fiecărui ciclu procesual. Definiţie 28 art. faptul că este necesar ca părţile să fie legal citate şi că cererea de judecare în lipsă. Definiţie. 399. însă sunt introduse expres unele aspecte constatate în practica judiciară. pentru a produce efecte. asemănător cum este ea reglementată în codul actual.. CAPITOLUL III. 15 . Cu toate acestea. 1. când amândouă părţile o cer. în faţa instanţei competente cu judecarea pricinii. cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. când niciuna din părţi. Suspendarea legală de drept (obligatorie) Secţiunea I. Sediul materiei 1.Art. 2. şi anume. 399 alin. (1) din Proiectul Noului Cod de procedură civilă28 prezintă suspendarea voluntară.(1) Judecătorul va suspenda judecata: 1. nu se înfăţişează la strigarea cauzei.

Secţiunea a IV-a.. proc. civ. proc. 4 din Legea nr. proc.Suspendarea legală de drept a judecăţii reprezintă oprirea temporară a cursului judecăţii care intervine în puterea legii... 21 C. op.. Secţiunea a II-a. art.art. Aceste două cazuri sunt: art. 10/2001 şi art. art. art. 192/2006. civ. 16 . 243 C. Cazurile de suspendare legală de drept 2. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. civ. Ciobanu.. Cazurile speciale de suspendare legală de drept a judecăţii sunt reglementate în urmatoarele articole: art.M. Aceste cazuri se întemeiază pe principiul asigurării dreptului de apărare al părţii. spre a le deosebi de alte cazuri particulare care se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului cod sau în alte legi speciale. În doctrină se prezintă şi alte două cazuri de suspendare. proc. 19 alin. 1. 31 alin.) nu are posibilitatea de 29 V. 62 alin. civ. Capitolul III. incapacitate. instanţa fiind obligată să pronunţe suspendarea. • prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului. 85/2006. (2) C. Boroi. 155 alin. Aceste cinci cazuri sunt denumite în doctrină „cazuri generale“. 47 din Legea nr. aflat în Cartea II. (3) C. 554/2004. art. civ. datorită împrejurărilor intervenite (moarte. • prin moartea uneia dintre părţi. (2) C. pen. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moştenitorilor. dar nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura lor. Titlul III. atunci când se iveşte unul din cazurile expres prevăzute de lege. • prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. 1. • prin moartea mandatarului uneia din părţi.. 2. • prin punerea sub interdicţie sau punerea sub curatelă a uneia dintre părţi. 289. p. proc. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept este reprezentat de art. care. etc. G. dacă a intervenit cu mai puţin de 15 zile înaintea termenului de judecată. cit. Cazuri generale de suspendare legală de drept29 . 36 din Legea nr. proc. art. (1) din Legea nr. 243 C.

nepublicată.. căci moştenitorii preiau poziţia procesuală a autorilor lor numai dacă decesul a intervenit pe parcursul judecăţii. Iaşi.1 C. s-a mai constatat în practica judiciară că. ci dosarul se va închide. Boroi. Secţia a III-a civilă.C. a părţii. op. a unui alt mandatar sau a administratorului sau lichidatorului judiciar. nu mai au relevanţă. 243 pct. în C. p.56 33 G.A. Dacă moştenitorul intimatei reclamante decedate pe parcursul judecăţii era parte în proces. acestea au ca efect sistarea automată a cursului judecăţii. în cazul în care decesul unei părţi s-a ivit anterior acestui moment32. 339. Bucureşti. pricina fiind scoasă de pe rol30. De asemenea. civ. p. Dacă se constată existenţa unuia dintre aceste cinci cazuri. 30 G. 243 pct. 1997. este nelegală. Porumb. proc. 31 17 . cit..P. astfel că o încheiere prin care s-a pronunţat suspendarea în baza art. Octavia Spineanu Matei. (2) al art. aceasta din urmă nu mai poate fi formulată impotriva lui. în funcţie de fiecare caz în parte. Continuarea judecăţii fără introducerea în cauză a moştenitorilor (sau numirea unui curator special până la intervenirea lor în proces) sau a persoanelor enumerate nu este posibilă. 1037/1997. proc. proc. Dacă împrejurările au apărut după momentul închiderii dezbaterilor. Ele nu produc acest efect dacă s-au ivit anterior introducerii acţiunii. Gh. p. civ.cit.a lua parte la dezbateri. decizia nr.A.J. iar drepturile moştenitorilor vor fi valorificate în cadrul procedurii succesorale33.. Dacă s-a solicitat partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. 243 C. Din alin. 642.890/2000. judecata nu continuă între soţul supravieţuitor şi alţi moştenitori ai soţului decedat. spre exemplu. nu se impunea suspendarea judecăţii în condiţiile art. op. ori după caz. decizia nr. instanţa este obligată să suspende judecata. p. 450. iar cererea de introducere în cauză a moştenitorilor nu mai poate fi primită. M. el nemaiavând capacitate de folosinţă. instanţa putând pronunţa hotărârea deoarece părţile au avut posibilitatea să discute în contradictoriu şi să-şi formuleze fiecare apărările. Buta.Tăbârcă. independent de voinţa părţilor sau de aprecierea judecătorului. op.. C. astfel că drepturile lor procesuale nu sunt încălcate. a tutorelui sau curatorului. 1. întrucât pâratul a decedat înainte de introducerea acţiunii. iar unul dintre soţi decedează pe parcursul procesului. Suspendarea va dăinui până la introducerea în cauză a moştenitorilor31.. 32 C. secţia civilă. civ. rezultă că suspendarea va interveni numai în cazul în care aceste împrejurări s-au ivit în intervalul cuprins între momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi acela al închiderii dezbaterilor. cit. În principiu.

proc.7/1998. dacă mandatarul decedează cu mai mult de 15 zile înaintea judecăţii. S. a atras casarea deciziei34. 243 pct. 85/2006 a insolvenţei. 2. p. op. G. 73. p. op.Perju. este necesar să fie îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege în ipoteza respectivă. sau după caz.5 C. s-a arătat în doctrină şi jurisprudenţă că. 36 V.M. Alte cazuri de suspendare legală de drept36 • art. op. este necesară pentru numirea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar care să-l reprezinte pe reclamant în proces. Ciobanu.Pentru a se putea dispune suspendarea. 18 . nu se va dispune suspendarea de drept.. 290. şi pentru aceasta. V. 34 P. deci el va sta personal în proces. În cazul în care încetează funcţia tutorelui sau curatorului. trebuie să fie indeplinite condiţiile: să fi fost deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului (vizează deci numai situaţia patrimonială a acestuia. Pentru viitor minorul trebuie să fie citat personal. care vor semna alături de minor actele încheiate. dacă moartea moartea mandatarului s-a întâmplat cu 14 zile înainte de ziua soluţionării apelului. potrivit Legii nr. 2. situaţie care..cit. 289. civ. desigur că vor trebui să fie şi ei în continuare citaţi. Însă pentru a opera această suspendare de drept. Stoenescu. Ciobanu. proc. în recurs. Suspendarea prevăzută de conţinutul art. Suspendarea durează până la rezolvarea conflictului de competenţă. 21 C. cit. Dreptul nr. Rezultă deci că. Boroi. Boroi. G. Zilberstein.485. nu şi a pârâtului) printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. cit. urmând doar să fie asistat de către părinţi. 35 I. tutore.M.. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. prevede că instanţa înaintea căreia i s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu orice altă procedură şi va înainta dosarul instanţei în drept să hotărască asupra conflictului. p. pentru ca minorul respectiv să fie introdus în proces35. suspendarea judecăţii intervine şi în cazul în care minorul împlineşte vârsta de 14 ani în cursul procesului (când reprezentarea legală se transformă în asistare). spre exemplu. p. nelegal a fost refuzată cererea de suspendare a judecăţii. civ.A. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil.

243 pct. 19 alin. (1) din Legea nr. instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza. 554/2004 prevede că. proc. Suspendarea durează pe perioada soluţionării excepţiei de nelegalitate. (5) C. 5 C. 19 . dacă acţiunea penală a fost pusă în miscare . iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată anterior sesizării instanţei civile sau cel puţin. 85/2006 dispune că de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. proc. cu excepţia cazului în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia este chiar instanţa de contencios administrativ competentă să o rezolve. deci acest caz particular acoperă situaţia neprevăzută de art. 4 alin. • art. pen. şi este deci obligatorie. civ. 155 alin. (2) C. deci suspendarea va dura pâna se formulează o cerere de reluare a judecăţii. iar suspendarea de drept a judecăţii va dura până la rezolvarea cererii de recuzare. dispune că dacă dupa o amânare a judecăţii în temeiul învoielii părţilor. proc. acestea nu stăruie. constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond. civ.• art. civ. 31 alin. judecata va fi suspendată şi nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrelor pentru redeschiderea pricinilor. în cazul în care instanţa este sesizată cu excepţia de nelegalitate a unui act administrativ.se referă la cazul în care se solicită reparea pagubei cauzate prin infracţiune. prin încheiere motivată. • art. consacră regula “penalul ţine în loc civilul“ şi prevede că judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. (3) C. adică situaţia referitoare la patrimoniul pârâtului. • art.. arată că în cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură. proc.. 36 din Legea nr. • art. sesizează.

Secţiunea a III-a. dacă se îndeplinesc condiţiile legale ale acesteia. Briciu. iar nu facultativă pentru instanţă. nr. 4/2001. 20 . 62 din Legea nr 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: „(1) Pentru desfăsurarea procedurii de mediere.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. 10/2001 dispune astfel : „Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată. dar suspendarea va interveni doar dacă împrejurările se ivesc înainte de închiderea dezbaterilor. Leş. (3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru. Deci. 242 alin. 10/2001. fiind la dispoziţia părţii. 46 din Legea nr.. şi atunci când obiectul judecăţii îl constituie nulitatea contractului de vacnzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. p.S. (4). (2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere.T. Ea poate fi dispusă la cererea persoanei îndreptăţite la măsuri reparatorii. deoarece instanţa poate refuza suspendarea dacă: conflictul nu e susceptibil de mediere. sau contractul nu cuprinde elementele expres arătate în textul acestui articol. 1 din Codul de procedură civilă. deoarece toate cazurile sunt prevăzute de lege. 37 Art. renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei. 3729/2001. (2) În cazul actiunilor formulate potrivit art. numai că temeiul acestora este diferit. intervenind în funcţie de voinţa părţilor sau independent de aceasta. neputând fi dispusă din oficiu de către instanţă.148-150. În Dreptul nr. cit./1990-2003. putând chiar să dispună despărţirea ei pentru a fi judecată deosebit. Persoana indreptaţită va instiinţa de îndată persoana notificată. p. luând act de cererea de suspendare. este vorba de suspendări legale. În toate situaţiile însă. sau clauzele contravin legii sau ordinii publice. C. 2 alin. Sectia civila. persoana indreptăţită putând alege calea acestei legi.820. potrivit art. dacă reclamantul solicită suspendarea cauzei în baza art. Un alt caz particular îl reprezintă art. asa cum am arătat anterior. potrivit art. Reclamantul alege calea administrativă pentru realizarea dreptui său şi abandonează procedura judiciară în forma special reglementată a suspendării cauzei. această măsură poate fi solicitată numai de partea interesată. Această suspendare operează numai în privinţa cererii principale. putând fi mai degrabă interpretată ca o suspendare facultativă. precum şi în cazul în care mediatorul desemnat de catre părţi nu poate avea vocaţia de mediator.22 alin. P.C. nu şi pentru cererea de intervenţie.R. alin. şi după verificarea îndeplinirii tututor condiţiilor legale.. Însă în doctrină.J. decizia nr. în funcţie de clasificările diferite date acestei instituţii. 112/1995. (1). op. . 46. sub sanctiunea nulităţii absolute. dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. este tratată ca o suspendare obligatorie şi criticată . 920. instanţa este obligată să pronunţe suspendarea. “ Conform practicii judiciare. Controverse În literatura de specialitate şi în practica judecătorească există şi controverse în legătură cu anumite cazuri particulare de suspendare37.J. În doctrină nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura acestui caz de suspendare. p . (1) din Legea nr. nota II-a la decizia civilă nr. în condiţiile prevazute de art. 1/2004 se arată că este vorba despre o suspendare obligatorie. şi durează până la soluţionarea pe cale administrativă a cererii de restituire. deoarece intervine prin manifestarea unilaterală de voinţă a reclamantului.11/2002 si Dreptul nr. procedura de restituire începuta în temeiul prezentei legi este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă. acesta fiind singurul în măsură să provoace oprirea procesului şi să aleagă momentul producerii incidentului procedural. 45 si 47. va dispune în consecinţă prin încheiere în privinţa cererii principale şi va continua procesul pentru soluţionarea cererii de intervenţie principală. B.” Din cuprinsul articolului rezultă că acestă suspendare are natura unei suspendări voluntare. Se prezintă şi interpretarea conform căreia ar putea constitui un caz de suspendare voluntară. judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendată la cererea partilor. instanţa. (1) pct. Odată constatate aceste împrejurări.I.

. (2) C. 155 alin. 5. prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. 3. 400.proc. 1. până la numirea unui nou tutore sau curator. p. survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării. dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor. cu menţiunea că sunt adaugate cazuri noi şi enumerarea nu mai este limitativă. 244 alin. 38 Art. Definiţie. 2. CAPITOLUL IV.Secț iunea a IV-a. până la numirea tutorelui sau curatorului. până la desemnarea lichidatorului. până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar. Definiţie Suspendarea legală facultativă reprezintă acea formă de suspendare care este lăsată la aprecierea instanţei. în alte cazuri prevăzute de lege. până la introducerea în cauză a moştenitorilor. Sediul materiei 1. potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. prin decesul uneia din părţi. în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. ce constituie o suspendare legală de drept. 583. să aprecieze asupra oportunităţii sistării temporare a judecăţii39. în anumite împrejurări determinate de lege. 4. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. (1) nu împiedică pronunţarea hotărârii. 39 I.Leş. lărgindu-se deci sfera de aplicare a suspendării. prin deschiderea procedurii insolvenţei. 6. până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar.civ. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală facultativă este reprezentat de art. (1) C. – (1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: 1. dacă debitorul trebuie reprezentat. 1. civ. 21 . faptele arătate la alin.. când persoana juridică este dizolvată. (2) Cu toate acestea. 400 din Proiect 38 sunt păstrate în principiu aceleaşi cauze care determină suspendarea. neavând nici o modificare majoră care să-i schimbe întelesul şi reglementarea potrivit legislaţiei în vigoare. reglementate în art. 7. op. prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi. este păstrat în totalitate de Proiectul Noului cod. 8. Cazul special prevăzut de art. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În cazul suspendării legale de drept. proc.cit. Suspendarea legală facultativă (judecătorească) Secţiunea I. 2. deci care permite judecătorului ca.

proc.J. (2) C. spre deosebire de suspendarea voluntară. Suspendarea nu este condiţionată42 însă de acordul părţilor. Mihuta. când s-a început urmărirea penală40 pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauză. cit. 43 M. este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: soluţia dintr-un proces să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale ce se judecă într-un alt dosar. G. Secţiunea a II-a.. p.S.. secţia civilă. că instanţa de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a început urmarirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul administrativ atacat. deci nu are relevanţă faptul că părţile se opun suspendării. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. secţia civilă. de excepţie. 5/2006.stăruie în continuarea judecării pricinii. proc. în art. proc. decizia nr. se prevede în Legea contenciosului administrativ nr. 28 alin. decizia nr. Tăbârcă. (1) pct. art. să nu fi fost el insuşi suspendat43. iar procesul ce are ca obiect chestiunea prejudicială să fie în curs de judecată. proc.. p. dacă reclamantulpersoană vătămată. 283. 42 I. Suprem. ca o situaţie specială.. 114 alin. 1551 C. 40 alin.. Repertoriu II. art. proc. op.C. pentru ca textul să aibă aplicare. Suspendarea în aceste două cazuri nu este obligatorie. 41 C. 183 C. civ. p. 244 alin. proc. şi deci instanţa poate să aprecieze în ce măsură cea de-a doua cerere nu a fost promovată pentru tergiversarea judecăţii41..Există şi alte articole în cuprinsul prezentului cod care reglementează această instituţie sau care reprezintă o aplicaţie a acestei forme de suspendare. 370.J. şi anume : art. în Dreptul nr. 1512/1970. 738/2001. Cazuri generale de suspendare legală facultativă Art. de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. 1238 din 18 februarie 2005. 44 Trib. civ. 1 C. civ. Pentru a se putea dispune suspendarea judecăţii potrivit art 244 alin. este necesar să existe o altă judecată pendente44 şi să se demonstreze că soluţionarea 40 Totuşi. art.. Deci. (2) si (3) C. prevede două cazuri în care instanţa poate suspenda judecata: • • când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte. 635.C. (1) C. 22 . Chestiunea prejudicială este acea problemă care are o influenţă hotărâtoare asupra rezolvării cauzei. 554/2004. (2). decizia nr. civ. civ. in I. civ.

Boroi. 6/1976. Bucuresti. Editura C. iar anularea certificatului de moştenitor atrage dispariţia principalului mijloc de dovadă a dobândirii unui drept real pe cale de moştenire. cu consecinţa că reclamanţii vor triumfa în revendicare48. p.D. cit. p. sectia a IV-a civilă.. Negru.Matei. Spre exemplu. O. 2007.S. op. 260. decizia nr. când revendicarea se sprijină pe un titlu succesoral a cărei anulare a fost cerută într-un proces aparte. Secţia civilă.C.H. reclamantul în revendicare. Stoenescu. S. Zilberstein. deoarece. Se poate dispune suspendarea judecăţii conform primul caz enunţat. şi nici în cazul în care se se solicită suspendarea acţiunii posesorii până la soluţionarea acţiunii în revendicare a imobilului. 1 C. Trib. p.J. constestând calitatea de moştenitor a titularului şi întinderea drepturilor sale succesorale. Cazurile de suspendare lăsate la facultatea instanţei sunt limitativ prevăzute de lege. ci doar aparenţa acestuia. 47 I. 244 pct. V. până la soluţionarea procesului asupra fondului. o acţiune pentru plata unei pensii de întreţinere facută de un copil din afara căsătoriei va putea fi suspendată până la soluţionarea acţiunii privind stabilirea paternităţii. 487. 51. p. 48 P. cit. nr. 49 Trib. astfel încât rezolvarea acţiunilor posesorii 45 46 G. cit. Radu. ca terţ. civ. astfel că în mod corect instanţa a dispus suspendarea cererii de evacuare până la soluţionarea cererii având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţi şi pârâţi49. D. combate titlul succesoral al adversarului său din proces. 2068/1975. În aceste cazuri suspendarea se impune pentru a se evita darea unor hotărâri contradictorii.pricinii depinde de dreptul care face obiectul unei alte judecăţi45. întrucât acordarea sau neacordarea pensiei depinde de admiterea sau nu a cerererii de stabilire a paternităţii46. op. deoarece în cadrul acţiunilor posesorii instanţa nu cercetează fondul dreptului subiectiv.454. op. Bucureşti. Nu există însă temei de suspendare a ordonanţei preşedinţiale în temeiul art. p. practic. şi a altor instanţe judecătoreşti.. nu sunt de natură să justifice suspendarea judecăţii47. R. Suprem. iar alte împrejurări. decât acestea.Perju.R. 23 . proc. 316. Jurisprudenţă civilă comentată a I. Evacuarea pârâţilor pentru lipsa de titlu locativ depinde de situaţia titlului de proprietate invocat de reclamanţi.C.. ele neputând fi extinse prin analogie şi la alte situaţii similare. decizia nr.Beck. 1595/1995. de vreme ce procedura ordonanţei preşedinţiale se caracterizează prin urgenţă.

02. p. ci lasă la aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării judecării cauzei54.nu depinde de soluţia ce se va da în petitoriu50. Gh. în acest caz. p. Tăbârcă. p. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. instanţa are nu numai căderea. decizia nr. prin cerere reconvenţională. dacă se invocă existenţa unui alt proces civil. 244 C. 1 C. dreptul de retenţie invocat de pârâtă nu poate bloca soluţionarea cererii de evacuare pentru lipsă de titlu.Mihuţă. deoarece. Dispoziţiile acestui articol nu au caracter imperativ. 50 I. deoarece acesta nu este o instanţă judecătorească. 1044/1972.. Editura All Beck. Studii şi cercetări juridice nr. Curtea de Apel Piteşti. 648. op.18/1991 nu poate duce la suspendarea cauzei.3/1987. nu se poate dispune suspendarea judecăţii pe motiv că nu s-a terminat dezbaterea succesorală52. Curtea de Apel Bucureşti. civ. proc.G. iar nu să decline acea obligaţie procesuală în favoarea altei instanţe. deoarece acesta poate fi cerut oricând. în condiţiile art. Repertoriu II. 232/27. Supr. chiar în situaţia în care ambele părţi sunt în posesia unui titlu de proprietate asupra lucrului revendicat. proc. În practica judiciară s-a mai statuat că. chiar pe calea contestaţiei la executare. Buta. prin care a solicitat rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea pârâtei. ci şi obligaţia de a examina titlurile. 53 Culegere de practică judiciară. secţia a IV-a civilă. 319. 24 . O altă soluţie de speţă prevede că acţiunea reclamantului. 1998. a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobil. Leş. 244 pct. în I. p. Nici depunerea unei cereri de restituire a dreptului de proprietate la Comisia constituită în baza Legii nr.53. contravenindu-se astfel dispoziţiilor art. secţia civilă. activitatea de analizare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comisiei neputând fi asimilată cu o judecată51. p. aşadar. în cadrul căruia pârâta. introducerea separată a unei acţiuni în anularea titlului de proprietate a reclamantului nu constituie un motiv de suspendare din oficiu a judecării acţiunii în revendicare promovată de către acesta.262-263. Astfel. civ.1995. suspendarea judecăţii ar duce doar la prelungirea nejustificată a solutionării acţiunii ce are ca obiect rezilierea contractului şi evacuarea. decizia nr. dând eficienţă celui ce va face dovada proprietăţii. cit.371. întrucât nu sunt îndeplinite condiţiie articolului mai sus menţionat. nu poate fi suspendată. precum şi recunoaşterea unui drept de retenţie. Nu poate fi asimilată unei judecate nici dezbaterea succesiunii în faţa notarului. 57.. 54 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. 52 Trib.. 51 M.

584. p. 5/2006.. O aplicaţie a acestui caz de suspendare o reprezintă art. 252. deoarece era de natură să provoace. 183 C. împrejurare ce trebuie probată în mod corespunzător56. 25 . instanţa poate suspenda judecata pricinii. 322 pct. p.. în Dreptul nr. Secţia comercială. 304 pct.C. În doctrină se apreciază că. înaintând procurorului înscrisul şi procesul-verbal ce trebuie încheiat. nu se poate suspenda procesul în temeiul acestui text. op. deci partea interesată trebuie să prezinte elemente suficiente din care să rezulte că existenţa infracţiunii57 ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauza supusă suspendării. Noua reglementare instituie ca o condiţie esenţială începerea urmăririi penale pentru o infracţiune. aceasta va dura până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive.G. Tratat .223 din 23 ianuarie 2005. decizia nr. îşi păstrează punctul de vedere iniţial. întrucât se prevede că “poate…“. atunci când are îndoieli cu privire la autenticitatea înscrisului.civ. Renunţarea la vechea formulă este firească. soluţia trebuie motivată. adeseori. Dacă nu s-a suspendat judecata. civ. proc... proc civ. cuprins în art.283. hotărârea poate fi desfiinţată pe calea revizuirii în condiţiile art. nr. iar aceasta trebuie interpretată în sensul că instanţa nu este însă obligată să dispună suspendarea. Drept procesual civil român. 4 C. Instanţa va lua această măsură numai dacă există o justificare temeinică. ambele condiţii trebuind să fie indeplinite cumulativ55. Actuala reglementare a fost dată prin modificările aduse Codului prin O. Porumb.58 55 56 I.. 57 Când fapta nu constituie infracţiune. acesta se întemeiază pe declanşarea urmăririi penale pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe. dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului. împreună cu procesul-verbal. în care se prevede că. Leş. în cazul în care hotărârea pronunţată nu mai este susceptibilă de apel sau de recurs prin care să se invoce motivul de modificare prevăzut de art. în situaţia în care părţile intrebate conform art. Buta. suspendări nejustificate ale procesului civil. I. civ. cit.562. indiferent dacă admite sau respinge cererea de suspendare.G. . 244 pct. în redactarea anterioară textul avea în vedere doar existenţa unor “indicii“ în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni. Editura Didactică şi Pedagogică. Dacă dispune suspendarea. Tăbârcă.U. şi după pronunţarea hotărârii s-a stabilit că înscrisul este fals. civ. Bucureşti. p. civ. 9 C.proc . proc. 182 C. proc. 59/2001. In orice caz. 58 M. Gh. 2 C..C. instanţa va trimite înscrisul procurorului.J.În ceea ce priveşte al doilea caz de suspendare. ci doar o faptă ilicită civilă si se cer daune în baza art. p. adică una stăruie în defăimarea înscrisului şi cealaltă în folosirea lui. 1966. 998 C.

S. 62 P. poate prejudicia grav pe oricare din părţi63. 322/2002. printre care şi cel al celerităţii şi al rezolvării cauzelor într-un termen rezonabil. Suspendarea trebuie temeinic motivată si în acelaşi timp justificată prin prisma dispoziţiilor art. nu se mai poate reveni asupra ei. fără să menţină suspendarea. op. p. p. 63 Curtea Supremă de Justiţie.Numai după ce apreciază că are competenţă materială.A. 2/2005. 244 pct.civ. 304 ptc. . p 651. decizia nr. instanţa a dat o hotărâre cu încălcarea legii. Perju. Limita reglementării suspendării judecăţii conform pct. un caz de tergiversare a judecăţii62. civ59. 9 C. în C. civ. Boroi. 26 . /1990-2003.. decizia nr. care îl obligă pe judecător să respecte el însuşi principiile procesului civil.C. deşi nu se soluţionase irevocabil cealaltă pricină. B. atât timp cât începerea urmăririi penale nu a fost dispusă conform legii procesual penale. 317. care a motivat suspendarea. cu consecinţa întârzierii soluţionării pe fond a unei cauze. secţia contencios administrativ. Jurisprudenţă civilă a I. În condiţiile concrete ale unui caz... 61 C. 57. decizia nr.J. Instanţa nu poate lua masura suspendării nici în cazul în care urmărirea penală a fost deja finalizată prin scoaterea de sub urmarire a învinuitului61. impunând ca starea de suspendare să dureze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cealaltă pricină. civ. 2 C. Odată ce a fost luată masura suspendării în baza art. secţia civilă. civ64. cit. întrucât dispoziţiile alineatului ultim al acestui articol au caracter imperativ. proc . 987/1997. o reprezintă necesitatea ca urmarirea penală să fie începută. Într-o speţă. după numeroase amânări a judecăţii şi după 7 luni de la înregistrarea cauzei pe rolul instanţei. tipic.Iaşi. 64 G. (2) C. p.şi. 459. reprezentând. trebuie să se întemeieze pe convingerea fermă că rezultatul cercetării ar avea o înrâurire decisivă asupra hotărârii ce urmează a se da în cauză.J. cit. secţia civilă. p. Tăbârcă. I. p. se va examina dacă nu cumva suspedarea judecăţii. 232.C. 5362 din 12 decembrie 2003.Matei. Aprecierea instanţei asupra suspendării.C. Repunând din oficiu cauza pe rol.. Buta. suspendarea a fost dispusă fără nici o motivare.J. proc. în Dreptul nr.C. nefiind suficientă numai depunerea plângerii prealabile60. Gh. (1) C. 919. şi judecând cauza. proc. op. 129 alin. proc. 59 60 M... 1997. fiind incidente dispoziţiile art.2 al art. 244 C. proc.P. 244 alin. instanţa se poate pronunţa asupra cererii de suspendare conform art.J. pentru a nu fi arbitrară şi a produce tergiversarea judecăţii. O.

civ. Textul din Codul de procedură penală65 are în vedere numai situaţia în care se solicită repararea pagubei cauzate prin infracţiune. cât şi a culpabilităţii. în acest caz. (2): “ Judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. 67 G. G. Astfel. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art.(2) al art. În schimb. (2) C. iar alin (3): “ De asemenea. acţiunea civilă având ca obiect repararea daunelor cauzate prin infracţiune se poate intenta separat înaintea instanţelor civile. proc. trebuie suspendate de instanţa civilă până ce instanţa penală se va pronunţa în mod definitiv asupra acţiunii penale. dar. poate să pornească acţiune în faţa instanţei civile persoana vătămată care sa constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acţiunea civilă în procesul penal. ci facultativă. 292. În caz de reluare a procesului penal. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii. civ. Codul. “. dar de data aceasta nemaifiind vorba de o suspendare obligatorie a judecăţii. alin. lăsată la aprecierea instanţei66. pen.M. ea trebuie suspendată până ce instanţa penală se pronunţă definitiv asupra acţiunii penale înaintate fie mai înainte. Ciobanu. cel puţin. în consecinţă. in art. dacă acţiunea penală a fost pusă în mişcare. 27 . va fi opozabilă unei părţi. 480. 244 pct. În cazul prevăzut de Codul de procedură penală. fie în cursul judecării acţiunii civile. Secţiunea a III-a. Porumb. 19 se prevede. suspendarea judecăţii va dăinui până când hotărârea care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă (sau. proc. în alin. 244 C. cit... dar acesta a fost suspendat. săvârşită cu vinovăţie şi prevazută de legea penală. 244 C. hotărârea definitivă a instanţelor penale. dacă acţiunea civilă se întemeiază pe 65 Astfel. p.. aşa cum ea este definită în Codul penal.Potrivit alin. 19 alin. p. iar nu numai deodată cu cea penală.. Acest text nu-şi poate avea aplicaţie decât în cazul cănd faptul generator al daunelor pretinse este o infracţiune67. atât în privinţa existenţei faptului. civ. suspendarea judecăţii poate fi dispusă în baza art. 2 C. provocată de acelaşi fapt care face obiectul procesului penal. “ 66 V. precum şi cererea de chemare în garanţie. în penal definitivă). având autoritate de lucru judecat.“. proc. (1) „ Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanţa civilă acţiune pentru reparerea pagubei materiale şi a daunelor morale pricinuite prin infracţiune. indiferent că a figurat sau nu în instanţa penală. şi art. op. proc. ca faptă care prezintă pericol social. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată cu judecarea infracţiunii anterior sau. Boroi. acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă... acţiunea civilă pt daune.

proc. instanţa va arăta care anume obligaţii nu au fost respectate. civ. civ. dispune că. 998 şi urm. 40 alin. La cererea părţii. preşedintele instanţei competente va putea cere dosarul pricinii şi să ordone. • Art. proc. instanţa va putea dispune suspendarea judecăţii. nu se va supenda judecata în temeiul art. prevede că atunci când desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante.(3) C. proc. proc. civ. în cazul în care s-a formulat o cerere de strămutare. cit. Suspendarea va dura până la rezolvarea cererii de strămutare. comunicând de urgenţă această măsură instanţei respective. p . op. 19 Cod de procedură penală. • Art. după caz. 177/2010 pentru completarea și 68 I. nu completează sau nu modifică cererea ori nu depune copii certificate de pe înscrisurile pe care se întemeiază cererea. dacă de îndată sau până la termenul ce i s-a stabilit. 1551 C. C. civ prevede că. • Un caz relativ nou de suspendare legală facultativă este cel care rezultă din modificările aduse de Legea nr. (răspundere civilă delictuală). 826. civ. Alte cazuri de suspendare legală facultativă Codul de procedură civilă reglementează şi cazuri speciale de suspendare facultativă.. acestea având însă temeiuri diferite faţă de cele generale prezentate mai sus şi anume: • Art. În încheiere de suspendare. prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite în cursul judecăţii. fără citarea părţilor.68 Suspendarea se va dispune prin încheiere potrivit dispoziţiilor art. iar nu pe existenţa unei infracţiuni. Secţiunea a IV-a.art. instanţa poate suspenda judecata. (2) C. arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate. deci conform procedurii necontecioase. 339 C. suspendarea judecării pricinii. 28 . judecata va fi reluată. reclamantul. Deleanu. 114 alin . dacă obligaţiile au fost îndeplinite şi aceasta poate continua.

judecata trebuie să fie suspendată în mod obligatoriu. instanţa nu ar mai putea dispune ulterior suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiei de modificare sau completare a cererii de chemare în judecată.). civ. pentru că în acest caz pentru neîndeplinirea obligaţiei menţionate instanţa nu mai poate aplica alte sancţiuni. Dacă s-a cerut strămutarea. op. aşa cum o poate face dacă nu se modifică sau completează cererea de chemare în judecată. Suspendarea este obligatorie indiferent de instanţa judecătorească în faţa căreia s-a invocat excepţia. (3) şi (4). sau va anula cererea ca netimbrată. sub sancţiunea prevăzută de art. Astfel. 181. 29 . art. civ. 40 alin. astfel încât dacă nu se dispune prin încheiere necontencioasă suspendarea. p. Tăbârcă. este facultativă. instanţa învestită cu judecarea pricinii a cărei strămutare se cere. dacă se constată o neregularitate care nu a fost sesizată la primirea cererii. art. 114 C. Gh. Gh. (2) C. nu poate face aplicarea dispoziţiilor art. 244 alin. astfel încât suspendarea poate fi dispusă numai în condiţiile din acest text69. civ. (4) precizează că hotărârea asupra strămutării -care se da fără motivare şi nu este supusă nici unei căi de atac.40 alin. toate actele instanţei învestite cu judecarea cererii vor trebui refăcute.va arăta în ce măsură actele îndeplinite în instanţă urmează să fie păstrate. 1551 C. proc. În urma abrogarii acestei preveri legale suspendarea judecații devine una facultativă. Dacă reclamanţii nu-şi aleg unul sau mai mulţi mandatari. Dacă însă pârâţii nu-şi aleg mandatarul. această suspendare fiind lăsată la aprecierea instanței. dacă hotărârea nu va cuprinde aceste menţiuni. proc. Buta. judecarea cauzei se suspendă. 404. şi să dispună suspendarea până la soluţionarea cererii de strămutare. Norma înscrisă în art.1 C. preşedintele instanţei va numi acestora un curator special70. reclamantului i se poate pune în vedere să o acopere. 133 şi 105 alin. (2) este una specială. deci. civ. Buta.. Suspendarea în condiţiile alin. ci va anula cererea pentru lipsa unor menţiuni. proc. potrivit art. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și anume abrogarea aliniatului 5 al articolului 29( care prevedea că pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a legii sau a ordonanţei aplicabile speţei. Tăbârcă. op. 69 70 M. cit. proc. sau nu se înţeleg asupra persoanei acestora. M. (1) pct. ci se fixează termen de judecată. p.modificarea Legi nr. cit.. Totuşi.

când un judecător.. G. 1551 C. deoarece nu există identitate de obiect sau cauză. constituie o sancţiune procedurală. op. martor sau expert. Nefiind imputabilă reclamantei întârzierea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului referitor la adresa sediului pârâtei.. op. instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii.J.Matei. op. 30 . civ. 75 I. 1 al art 244 C. Se consideră ca nu poate fi promovată o cerere de revizuire conform pct. deoarece are în vedere o hotărâre care a stat la baza hotărârii a cărei reviziure se cere. iar nu doar să se precizeze. civ. 2 C. civ.. civ. precum şi pentru pct.M.293.J. Ciobanu. 1994/2005. În doctrină se apreciază că. cit. 322 pct. că recurenta nu a depus la dosar „acte”71. 4 C. Spineanu. cit. întrucât aceasta a depus diligenţele neceasare imediat ce a luat cunoştinţă de dispoziţiile din închierea de şedinţă. civ.75 71 72 I. 322 C. civ.. p. proc. p 827.2 şi care nu ar justifica introducerea unei cereri de revizuire. pot constitui temei pentru introducerea unei cereri de revizuire73. G. pentru că actul nou (htărârea judecătorească) trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere74. cit. civ. 74 V.. Boroi. a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărarea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii.Cazul particular prevăzut de dispoziţiile art. după darea hotărârii. 5 prima teză C. Trebuie să fie arătate în concret care anume obligaţii nu au fost respectate. pentru ipoteza prevăzută la pct. care se referă la „vina părţii reclamante”72 Instanţa nu poate dispune suspendarea decât după ce i-a pus în vedere reclamantului îndeplinirea unor cerinţe şi acesta nu s-a conformat. O. dacă. proc.M. op. partea interesată poate formula o cerere de chemare în judecată. 322 ptc. 332. Boroi. nu sunt îndeplinite condiţiile suspendării judecăţii în baza art. 5 al art. care a luat parte la judecată. teza II. cit. Ciobanu. s-au descoperit înscrisuri doveditoare. proc. spre exemplu.Bază de date. Boroi. p. cererea de revizuire ar fi admisibilă pe baza art. de exemplu. p 292. Deleanu. Secţia civilă şi de proprietetate intelectuală. proc.. proc.C. reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. Unele împrejurări din art. G. proc. proc. şi nici teza I. 73 V. 244 pct. În altă opinie.C.. 1551 C. în B. fără a i se putea opune autoritatea de lucru judecat. decizia nr. în cazurile vizate de art.

suspendarea judecării procesului. ci se aplică şi în cazuri civile. cuprinsă însă în art. care nu conţine numai prevederi ce au legătură cu legea procesual penală. 132. de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. 401. de I. 2. Supr. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Suspendarea legală facultativă rămâne principial cu aceeaşi reglementare.000 lei. fără citarea părţilor. dacă legea nu prevede altfel. se modifică din „hotărâre irevocabilă” în „hotărâre definitivă”. 401 din Proiect77. 2. Mihuţă. deci. Măsura suspendării judecării 77 procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea. Consider însă ca varianta optimă ar fi fost să se facă referire atât la hotărârea definitivă (în penal). 2. completul de judecată poate dispune. în Repertoriu II. – (1) Instanţa poate suspenda judecata: 1. în tot sau în parte.Printr-o interpretare extensivă s-a admis că o hotărâre judecătorească. – (1) La solicitarea celui interesat. 1. 78 Art. deoarece alin. chiar înainte de primul termen de judecată. doar cu unele modificări în ceea ce priveşte pct. Secţ civ. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. care se poate dispune conform art. p. 396. 3.. cu darea unei cauţiuni în cuantum de 2. întrucât nu era în putinţa părţii să determine pronunţarea ei la o dată anterioară. dacă este cazul. dec. inserându-se expresia „dacă legea nu prevede altfel”. 132. iar pentru motive temeinice. iar nu cadrul general al suspendării. îndeplineşte această condiţie. potrivit pct. atunci când a fost obţinută pe baza cererii introduse înainte de soluţionarea definitivă a litigiului în care se solicită revizuirea. precum şi în cazul alin. în alte cazuri prevăzute de lege. Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac. 76 Trib. cât şi la cea irevocabilă (în cazul hotărârilor pronunţate în materie civilă). 31 . 2 este o continuare a întregului alin. (2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă. prezentată ca “înscris nou“ în revizuire. în caz de o prevedere specială. deşi a fost dată după pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere. pentru ca să poată astfel îndeplini cerinţa ca hotărârea să existe în momentul pronunţării hotărârii atacate cu cerere de revizuire76. 1. suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii. 1716 din 23 iulie 1974. Secţiunea a V-a. Un caz special de suspendare legală facultativă rămâne strămutarea78. Art. când dezlegarea cauzei depinde. nr. se vor aplica respctivele dispoziţii. în condiţii diferite faţă de actuala reglementare.

p. la cerere sau din oficiu. p. Întrucât suspendarea se analizează ca un incident procedural. Constatarea suspendării Suspendarea judecăţii reprezintă un incident procedural care poate fi invocat de oricare dintre părţile interesate. 585. D. 488. cu respectarea cerinţelor legale. 1. op.Noutatea constă în obligaţia depunerii unei cauţiuni şi faptul că..2 C. p. civ. De asemenea. că închierea nu se motivează şi nici nu este supusă nici unei căi de atac. ca o aplicaţie a principiului accesorium sequitur principale. Leş. ea se dispune. Procedura şi efectele suspendării Secţiunea I. cit. şi de către instanţă din oficiu. cit. Calea procedurală a sesizării este aceea a unei cereri scrise sau verbale formulate în faţa instanţei. 32 . Încheierea de suspendare. Suspendarea se poate dispune. suspendarea judecăţii intervine sau poate interveni. 2. prin care instanţa constată existenţa împrejurării care a condus la suspendarea judecăţii 80. în cazul în care se dă fără citarea părţilor. 261. În acest mod se poate proceda în cazurile prevăzute de art. 81 V. proc.. I. printr-o încheiere. civ. op. CAPITOLUL V. S. 1.. op. Încheierea de suspendare Descrierea amănunţită a cauzei de suspendare va constitui motivarea încheierii de suspendare. se poate dispune chiar înaintea primului termen de judecată. cu condiţia ca măsura să fie pusă în discuţia prealabilă a părţilor. 1. 244 C. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. precum şi prevederea expresă. aceasta din urmă având menirea să oprească mersul normal al procesului prin scoaterea de pe rolul instanţei pe toată perioada cât durează cauza care a determinat luarea acestei măsuri81. 242 pct. Radu. proc. când niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea pricinii şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă79. pentru un timp determinat sau până la 79 80 I.Stoenescu.Negru. Constatarea suspendării.. instanţa poate dispune în mod direct suspendarea judecăţii în baza art.Zilbestein. indiferent de felul ei. cit.

. de orice natură. nu va mai putea formula o nouă cale de atac84. 85 M. conform prevederilor potrivit cărora secţiile acestei instanţe judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti. Potrivit art. ci ea este necesară pentru ca partea interesată. p. 3. judecăţii poate fi atacată cu recurs în mod separat. text de lege special.. în faţa oricărei jurisdicţii şi în orice judecată82. op. civ.C. Împrejurarea că textul derogă de la art. Rezultă deci că în cazul suspendării recursului în faţa unei curţi de apel. Deleanu. I. 84 V. Suspendarea judecăţii va începe numai din momentul în care instanţa a dispus o atare măsură.J. cit. Tăbârcă. astfel că. G. op. 23 alin. 33 .cit. 586. Totuşi. nu înseamnă că încheierea nu trebuie comunicată părţilor. De asemenea. proc. Ciobanu. 293. p. civ. în ceea ce priveşte durata termenului de recurs. dacă recursul a fost respins. iar nu din momentul survenirii cauzei de suspendare83. Leş.. 304/2004. op. p .. p. proc. cit. închierea prin care s-a dispus suspedarea unui recurs nu poate fi recurată. 86 Ibidem.641. 2441 C. în temeiul art. Bineînteles că partea poate exercita doar o singură dată recursul împotriva respectivei încheieri.. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. 1. Boroi. încheierea prin care curtea de apel dispune suspendarea judecării recursului poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie86.828. în principiu. (2) din Legea nr. De această dată comunicarea nu marchează momentul de la care începe să curgă termenul de recurs. cu excepţia celor pronunţate în recurs. ţinând cont şi de principiul accesorium sequitur principale. cunoscând justificarea măsurii.. 301 C. care nu pot 82 83 I.C. să-şi poată motiva recursul85. întrucât nu există recurs la recurs. încheierea prin care s-a dispus suspendarea Controverse. op. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare. cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului. singura cale procedurală pentru desfiinţarea unei încheieri nelegale este aceea a recursului la I. cit. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea.producerea unui eveniment determinat. M.

4678 din 18 decembrie 2002. încheierea prin care s-a suspendat cursul judecăţii poate fi atacată cu recurs numai dacă hotărârea ce ar urma să fie pronunţată de instanţa care a dispus suspendarea este supusă căii de atac a recursului. decizia nr. aceasta nu poate fi considerată decât ca recurs90. p. 90 C.586. Termenului de “întrerupere“ trebuie să i se dea o interpretare largă. (2) C. dispoziţii ce sunt aplicabile şi în cazul recursului. Pandectele Române nr.. stiinţifică. civ. Leş. civ. p. care fac referire la faptul că împotriva încheierilor premergătoare nu se poate apel decât odată cu fondul. şi deci. proc. în B. ci în art. în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii. Secţiunea a II-a. 1693 din 30 iunie 1973. respectiv. Efectele suspendării 2. proc.J. a dispus suspendarea judecăţii. 282 şi art. Secţia civilă. p. 299 C.317. 245 C. 2904 /2001. raportat şi la art..fi atacate pe nici o altă cale. Este lipsit de relevanţă faptul că reclamantul a denumit “apel” calea de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. cit. C. cit. Efectul general al suspendării Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres şi detaliat efectele suspendării judecăţii.S. Nu sunt însă supuse recursului în mod separat încheierile interlocutorii de respingere a cererii de suspendare88. dacă se formulează un recurs împotriva încheierii prin care tribunalul judeţean.J. op. iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curtilor de apel.. civ. p. Dar din ansamblul reglementării procesuale în vigoare rezultă neîndoielnic faptul că suspendarea determină o sistare temporară a judecăţii91. 282 alin. Decizia Secţiei civile nr. op. Astfel. conform art. anume în sensul de a cuprinde în conţinutul său toate împrejurările ce pot determina o sistare temporară a judecăţii87. J.S. 1. judecând în ultimă instanţă. 89 Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. 51. decizia nr. 586. se determină doar mijloacele procedurale de reluare a judecăţii. se constată şi în practica judiciară că. 91 I. – Bază de date. Bucureşti-1974. ci doar dacă sunt atacate odată cu fondul. 4 /2002. Secţia civilă. recursul urmează să fie respins ca inadmisibil89. Ed. întrucât textul fiind imperativ. Leş. 87 88 I. 34 . proc..

Astfel. procesul civil reprezintă un tot unitar şi are deci un caracter indivizibil. cit. 294. 35 . 2. şi art. deci indiferent că este vorba de un reclamant. ea putând fi invocată numai de partea în folosul căreia s-a dispus suspendarea.. intervenient sau chemat în garanţie. (2) C. 2. G..253. ea operează în bloc. nulitatea va interveni numai la cererea părţii interesate. deoarece nu se poate concepe ca procesul să se suspende în privinţa unei părţi şi să continue faţă de cealaltă. Nulitatea actelor de procedură Prin încheierea de suspendare instanţa nu se dezînvesteşte de soluţionarea pricinii. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. proc. 830. în masura în care legea permite disjungerea93. op. Ciobanu.Efectele suspendării se răsfrâng asupra tuturor părţilor din proces. apariţia unei cauze de suspendare a judecăţii în privinţa uneia dintre părţi sau a uneia dintre cereri are drept consecinţă suspendarea totală a judecăţii. aceeaşi fiind soluţia şi în cazurile de suspendare prevăzute de art. Pe tot timpul suspendării nu se mai pot îndeplini în mod legal acte procedură. Deleanu. V.3. Spre exemplu. fără nicio considerare faţă de calitatea lor procesuală. prin intermediul căilor de atac94.. proc.este lovit de nulitate. Totuşi. Stoenescu. civ. civ. dacă se iveşte o împrejurare ce justifică suspendarea judecăţii cu privire la o cerere incidentală. p . data la care s-a dispus suspendarea constituie momentul de la care începe să curgă termenul de perimare. Suspendarea judecăţii are deci un efect general. 94 I.cu excepţia cererii de redeschidere a judecăţii . 92 Aşadar. anume a moştenitorilor care nu au fost introduşi în cauză în temeiul art. în cazul coparticipării procesuale. Porumb. 243 C. 155 alin. p. M. op. dar procesul rămâne în nelucrare. p. instanţa ar putea să dispună disjungerea acesteia de cererea principală şi deci să continue judecata cererii principale. G. op. faţă de toate părţile din proces. pârât. Nulitatea are însă un caracter relativ. iar orice act îndeplinit . 92 93 I. cit. al cererilor conexate sau de intervenţie voluntară sau forţată. Corelaţia suspendare – perimare Lipsa de stăruinţă a părţilor un timp îndelungat poate duce la perimarea pricinii. cit. 2. Boroi.

nr.. textul art. dacă nu se va face nici un act de procedură prin care să repună cauza pe rol. G. 9/1996. p. perimarea nu operează96. definitivă (în penal) a hotărârii pronunţate în procesul care a determinat suspendarea ori până la definitivarea soluţiei procurorului. Ciobanu.A. 1995. chiar dacă s-a menţinut cauza în nelucrare mai mult de un an. termenul de perimare este suspendat cât timp durează suspendarea potrivit art. p . De exemplu. 136. dar numai dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare. deci până la rămanerea irevocabilă sau respectiv. acest termen se prelungeşte cu trei luni. decizia nr. Dacă însă una din părţi a solicitat judecarea în lipsă. op. proc. C. Dreptul nr. Boroi. Repertoriu II. J.112. 250 alin. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iulie-decembrie 1995). nu are aplicare. iar instanţa a dispus în mod greşit suspendarea cauzei. M. proc.. (2) C. Prin urmare. dacă la data decesului părţii procesul se găsea în nelucrare (chiar de la începutul său era suspendat) şi moartea a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare (de un an). decizia nr. civ. începând să curgă după această dată. De asemenea. 2667/1973. cursul perimării este suspendat şi în alte cazuri stabilite de lege. a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare98. proc. Mihuţă. 119. În cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. cit. P. perimarea va opera la împlinirea termenului de un an. 97 Trib. deoarece suspendarea termenului de perimare cu 3 luni este recunoscută doar dacă una din împrejurările prevăzute de art. 243 C. 244. potrivit distincţiilor făcute în cuprinsul art. 36 . Perju. în C. Pentru celelalte cazuri de suspendare. G. civ. p. 98 P. proc. în I.95. Însă atunci când suspendarea procesului a fost determinată de chiar moartea părţii. civ. Cursul perimării este suspendat cât timp se găseşte în curs judecata penală într-o cauză a carei soluţionare are o înrâurire hotărâtoare în rezolvarea actiunii civile. deci are în vedere ipoteza în care perimarea a început să curgă şi în acest caz. 1069/1995. 243 C. civ.. Aşadar.Galaţi. nu se poate constata perimată acţiunea fără a se cere din oficiu relaţii cu privire la soluţia dată în cauza penală97. termenul de perimare se suspendă pe perioade diferite. secţia civilă. p. secţia civilă. Supr.294. 372. 250 C. cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prijeluit suspendarea.1551 C. 95 96 V. civ. proc.

. 302 101 Art.. cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. p. Boroi. – (1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat.În cazurile prevăzute de art. Dacă pricina a rămas în nelucrare mai mult timp. civ. Drept procesual civil. Gh... 99 M. incluzându-se şi timpul scurs înaintea suspendării100. proc. G. cursul perimării va continua de la punctul la care s-a oprit. M.Buta. atunci când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. . În toate cazurile de suspendare a termenului de perimare. se remarcă faptul că viitoarea reglementare prevede în art. p. 100 37 .. termenul de perimare este suspendat numai pe o perioadă de 3 luni. la instanţa ierarhic superioară. 243 C.V. interval în care au intervenit şi cauze de suspendare a termenului de perimare.. Tăbârcă. termenul de un an (sau după caz. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În ceea ce priveşte regimul procedural al suspendării. perimarea îşi reia cursul99. Dacă până la sfârşitul acestui interval nu se solicită repunerea cauzei pe rol. 402101 ca o noutate că. 402. (2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. 676. cât timp partea este împiedicată de a stărui în judecată datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa (acest lucru este o chestiune de fapt. Codul. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. Ciobanu. după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea. de 6 luni) este împlinit. scăzându-se termenul de suspendare. şi anume. Un alt caz în care se suspendă termenul de perimare este reprezentat de forţa majoră. Secț iunea a III-a. lăsată la aprecierea instanţei).. va opera perimarea dacă.

. Gr. Redeschiderea judecăţii după suspendare 2. p. şi anume. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. voluntară şi forţa majoră.. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate. Cererea de redeschidere se poate face după dispariţia cauzei care a produs suspendarea. 38 . părţile trebuie să fie citate din nou. termenul de 3 luni cu care era suspendat cursul perimării se înlocuieşte cu un termen de o lună. iar faptele care au prijeluit suspendarea trebuie să se fi petrecut nu în ultimele 6 luni. 406.Referitor la corelaţia dintre suspendare şi perimare. După încetarea cauzei de suspendare. definitivă în penal). precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. decizia nr. p. – (1) Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii. Porumb. (2) În cazurile prevăzute de art. civ. (3) Perimarea se suspendă. art. Încetarea suspendării Dacă a dispărut împrejurarea care a produs suspendarea judecăţii. 102 1. 259 /1957. 400. (2) al art.. cu o singură limită: trebuie făcută înainte de împlinirea termenului de perimare104. procesul işi reia cursul. 481. CAPITOLUL VI. în funcţie de felul suspendării care a operat în pricina respectivă. pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. Cluj. proc. iar în alin. 401. şi în consecinţă. modificând doar termenele în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept. 406102 păstrează dispoziţiile referitoare la suspendarea legală facultativă. cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecăţii. Secţiunea a II-a. de asemenea. la redeschiderea procesului. precum şi în alte cazuri stabilite de lege. 120. la termenul care a precedat suspendarea procesului103. ea nefiind îngrădită de curgerea unui termen. În caz de suspendare voluntară Art. 103 104 Trib. nu mai produce efecte luarea în cunoştinţă a termenului de judecată. Reluarea judecăţii are loc în mod diferit. Reg. 244 C. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare Secţiunea I. în Legalitatea populară nr 10 /1958. deci judecata se redeschide. ci în ultimele 3 luni ale termenului de perimare. se prevede în mod expres că suspendarea va dăinui până cand hotărârea pronunţată în pricina ce a motivat suspendarea va deveni irevocabilă (respectiv. Codul. dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare.

. Matei. p. 39 . civ. civ. Atunci când părţile declară că nu se cunosc moştenitorii părţii decedate. instanţa trebuie să fixeze termen. când judecata s-a suspendat în lipsa părţilor107. când pricina s-a suspendat prin învoirea părţilor sau prin lipsa lor. G. proc. nu îndreptăţeşte instanţa să repună cauza pe rol în aceeaşi zi. 1 C. 108 C. când suspendarea este determinată de lipsa de stăruinţă a părţilor după ce li s-a acordat o amânare în temeiul învoirii lor. referitoare la termenul în cunoştinţă. Supr.. Aflarea numelui moştenitorilor nu îndreptăţeşte partea interesată de continuarea judecăţii să declare recurs împotriva încheierii de suspendare a judecării apelului. a celui reprezentat de mandatarul decedat. judecata se reia prin cererea de redeschidere. În anumite cazuri speciale de suspendare legală de drept judecata se reia din oficiu. succesiunea nefiind dezbătută.Conform art. civ. 258. 245 C. fie de către pârât. nu se aplică în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată106. 153 alin. 482. doarece nu se poate îndeplini procedura cu partea absentă105. a noului mandatar sau. Bucureşti. 103. Dispoziţiile art. A. p. 1993-1998. în funcţie de situaţia concretă. P. proc. 2. 21 C. În cazurile de suspendare legală de drept În cazurile de suspendare legală de drept prevăzute de art. proc. urmând ca părţile să fie citate. O.. care nu a răspuns atunci când fusese strigată. decizia de îndrumare nr. Plen... a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. civ. cit. (1) C. Procurorul are dreptul să ceară redeschiderea procesului potrivit art. proc. după rămânerea irevocabilă a 105 106 Ibidem. pentru a putea fi introduse în cauză. judecata reîncepe prin cererea de redeschidere formulată de una dintre părţi. Boroi. (2) C. C. instanţa pronunţă o încheiere de suspendare. Aceste persoane enumerate trebuie menţionate după caz. op. Prezentarea mai târziu a uneia din părţi. tutorelui sau curatorului. secţia a IV-a civilă.. civ. 91/1998. În cazul redeschiderii după suspendarea cauzei. după caz. p 464. 245 pct. p. a părţii interesate. Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. în Îndreptar interdisciplinar.2. înăuntrul termenului de perimare şi timbrată cu jumătate din taxa datorată pentru cererea a carei judecată s-a suspendat. proc. astfel: în cazul prevăzut de art. 243 C. făcută cu arătarea moştenitorilor. 12 /1960. deci fie de către reclamant. civ. 107 Trib. în C. J. S. ci ea trebuie să solicite repunerea cauzei pe rol108. decizia nr. proc. putând cel mult să dea termen în cunoştinţă acelei părţi care s-a prezentat cu petiţie de repunere pe rol. 155 alin.

Cererile de repunere pe rol a cauzelor a căror judecare s-a suspendat datorită părţilor se taxează cu jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea a cărei judecată a fost suspendată. Tăbârcă. Boroi. 31 alin. scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale. 2. Radu. 262. G.. data şi cauza suspendării... facută fără arătarea moştenitorilor113. precum şi solicitare repunerii pe rol a cauzei111.. civ. cit. civ. op... la cererea părţii interesate.659. respectiv după ce s-a defintivat soluţia procurorului de clasare. Buta.. prin cererea de redeschidere a judecăţii formulate de reclamant. p. partea interesată poate să ceară redeschiderea judecăţii după rămânerea definitivă a hotărârii penale. judecata se reia după ce s-a soluţionat cererea de strămutare. p 295. Procedura redeschiderii judecăţii Cererea pentru redeschiderea judecăţii se face în formă simplă. 40 . A. instanţa pronunţă o hotărâre legală atunci când respinge cererea de repunere pe rol. iar în cel prevăzut de art. (2) C. op. (2) C. op. M. Boroi. reluarea judecăţii va fi dispusă după primirea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale109. 2. All Beck. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. Ciobanu. 2005. 2 C. proc. civ. Gh. cit. 113 Culegere de practică judiciară în materie civilă. 1551 C. op. după ce se soluţionează cererea de recuzare. definitivă).4. D. Ed. proc. Negru. proc. Primind cererea. p 294. proc. V. instanţa de judecată va fixa termen şi va dispune citarea părţilor în 109 110 M. (3) C. pen. 19 alin. proc. însă numai după ce hotărârea pronunţată în pricina care a determinat suspendarea a devenit irevocabilă (în penal. cit. 111 V. Braşov. C. judecata se poate relua. 3. civ.. civ. în condiţiile art. în cerere partea interesată va trebui să menţioneze: numărul dosarului. însă numai dacă a îndeplinit obligaţiile menţionate în încheierea prin care instanţa a dispus suspendarea şi dacă plăteşte jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea suspendată110. G. Se va mai arăta domiciliul la care partea adversă urmează să fie citată. În cazul prevăzut de art. 40 alin. 244 C. date cu privire la dispariţia cauzei de suspendare. Dacă suspendarea e întemeiată pe art. M. Ciobanu. iar dacă suspendarea a fost pronunţată în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. Bucureşti. p. 245 pct. În cazurile de suspendare legală facultativă În cazurile de suspendare legală facultativă prevăzute de art. proc. cit. 112 V. 2003-2004. fiind posibil ca aceasta să-şi fi schimbat între timp domiciliul112.hotărârii prin care s-a rezolvat conflictul de competenţă.

prin cererea de redeschidere făcută de una din părţi. 3. făcută cu arătarea moştenitorilor. prin cererea de redeschidere a procesului. în cazurile prevăzute de art. prin alte modalităţi prevăzute de lege. 114 V. încheierea prin care s-a respins cererea de repunere pe rol poate fi atacată separat cu recurs. (2). când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor. în conformitate cu extinderea suspendării prezentată mai sus. cu excepţia pricinilor cu caracter strict personal. el preluând calitatea procesuală a celui ce i-a înstrăinat dreptul respectiv114. Potrivit art. Secț iunea a III-a. Art. Boroi. în cazurile prevăzute de art. 400 alin. 403. 2441 alin. 7. (1) pct. p 295. op. tutorelui sau curatorului. 2. pe lângă cazurile de redeschidere a judecăţii deja existente în legislaţia actuală. a celui reprezentat de mandatarul defunct. . a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar.. după pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. a părţii interesate. încă alte două.vederea continuării judecăţii. dezbaterile fiind reluate de la ultimul act de procedură. îndeplinit înainte de suspendarea judecăţii. a lichidatorului. (1) pct. 400 alin. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Această etapă a instituției nu a suferit mari modificări. a noului mandatar sau. Ciobanu. Reluarea judecăţii după suspendare mai poate fi cerută de către creditorii chirografari ai unei părţi. G. 403 al Proiectului115 care prevede. M. cât timp durează suspendarea cursului judecăţii. 1-6. după caz. precum şi de dobânditorul unui drept ce formează obiectul judecăţii care a fost suspendată. aici remarcându-se cuprinsul art.Judecata cauzei suspendate se reia: 1. cit. 115 41 . 4.

În funcţie de temeiul şi raţiunea fiecărui caz concret. ce are menirea să asigure respectarea normelor legale şi a drepturilor procesuale ale părţilor. Instanţele trebuie să uzeze în egală măsură şi de rolul activ în judecarea pricinilor. la îndeplinirea anumitor condiţii legale. pentru a se evita admiterea unor cereri de suspendare făcute cu rea-credinţă. cele mai des folosite instrumente procesuale pentru tergiversarea proceselor pot fi strămutarea cauzelor şi recuzarea. Spre exemplu. de către instanţă. dacă sunt într-adevăr respectate toate normele legale pentru a putea fi dispuse astfel de măsuri care pot afecta buna desfăşurare a procesului civil şi care pot duce la prelungirea acestuia în timp.Concluzii Suspendarea judecăţii reprezintă o instituţie deosebit de importantă a dreptului procesual civil. iar judecătorii trebuie să verifice de la caz la caz. instanţa trebuie să analizeze cu rigurozitate susţinerile acestora. Atunci când suspendarea este determinată de voinţa părţilor. pentru tergiversarea procesului. Trebuie însă respectate şi principiile consacrate la nivel european şi să se evite pe cât 42 . suspendarea pricinii se poate afla la dispoziţia părţilor sau poate fi dispusă chiar din oficiu.

2007 • I. II. I. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. C. Ed.a II-a. Bucureşti. Ciobanu. H. 4. Deleanu. Bucureşti. ed. fapte negative ce pot conduce la încălcarea termenului rezonabil în care trebuie să se desfăşoare procesul civil şi în consecinţă. Ed. Bucureşti. S. Drept procesual civil român. Boroi. Drept procesual civil. Editura C. ed. vol. 1983 • I. Editura Didactică şi Pedagogică. Astfel vor putea fi înlăturate orice modalităţi de prelungire îndelungată şi de tărăgănare a procesului. Teste grilă. Bucureşti. Bucureşti.posibil acordarea nejustitificată de amânări sau suspendări ale judecăţii. Universul Juridic. Tratat de procedură civilă. D.E. 2008 • V. Stoenescu. H. Editura Naţional. Judecata în primă instanţă. Gr. Tăbârcă. Bucureşti. Stoenescu. C. Zilberstein. Drept procesual civil. M. 1997 • I. Beck. Teoria generală.. a II-a. la posibilitatea condamnării României de către C. Bucureşti. Ediţia 4. vol. Drept procesual civil. Bucureşti. 2008 • M. 1972.D. 43 . Drept procesual civil. Porumb. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Curs selectiv. Radu. Beck. Negru. Beck. Tratat de drept procesual civil. 2009 • V. ed. M. 1966 • I. G. Ciobanu. Editura Didactică şi Pedagogică. H. Editura Didactică şi Pedagogică.O. Leş. Hotărârea. BIBLIOGRAFIE Tratate şi coduri de procedură civilă adnotate • V.

Briciu. Bucureşti. Pandectele Române nr. în R.• P. Perju..S. Supr. R. Editura Hamangiu.Perju. nr.C. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. decizia nr..8/1989 Trib. 4 /2002 • Trib.J. Gh. secţia civilă.J. 2100/1967.R. decizia nr.R. nr. 6/1976 • • • Trib. O. Bucureşti. Tăbârcă. Studii şi cercetări juridice nr. Universul Juridic. decizia nr.J.D. Spineanu-Matei.D. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. 5/1968 Trib.D.. Repertoriu II 44 . Bucuresti. J. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. 1960 • M. vol. 2546/1988. Secţia civilă. în R.7/1998 • P. 1943 • G. Porumb.C. – Bază de date C. dec. în Dreptul nr.S. în B. Supr. civ..R. III. 2904 /2001. Editura C. Buta. nota II-a la decizia civilă nr. 1044/1972. Ediţia a 2-a. 2068/1975. nr. 4/2001 • I. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. Leş. Vasilescu.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. decizia nr. P. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. în Dreptul nr. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă.C. 2007 • P. colegiul civil.R.Perju. 2007 • Gr. sec.H. Mihuţă. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iuliedecembrie 1995). nr.Beck. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. studii şi jurisprudenţă • P. în I.. Secţia civilă. Boroi.. 2007 Articole. şi a altor instanţe judecătoreşti.A. decizia nr.3/1987 • • C. secţia civilă.. Codul de procedură civilă adnotat. nr. Jurisprudenţă civilă comentată a I.. 9/1996 • T. Supr. Supr. 4678 din 18 decembrie 2002. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil.A.

5/2006 • • I.J.02.1995 C. • • • I. 2007 • C. în Dreptul nr. Repertoriu II • • Culegere de practică judiciară. 1037/1997. decizia nr. Braşov. civ. C. în Dreptul nr. 1238 din 18 februarie 2005. Curtea de Apel Bucureşti.J. 232/27.H. în I. nr. Supr. 91/1998. B. dec.A. secţia civilă. Beck.• Trib.. Curtea de Apel Piteşti. Culegere de decizii pe anul 2006. Cluj.223 din 23 ianuarie 2005. 1693 din 30 iunie 1973 • Trib. C. 1997 • Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973.. în C. Reg.. Bucureşti. în Dreptul nr. P. Ed.. Ed. în C.. Ştiinţifică. secţia a IV-a civilă. Bucureşti-1974.C. decizia nr. secţia civilă.J. 2667/1973. Mihuţă. Iaşi. 5/2006 • I. All Beck. A.C.J. decizia nr. J. 5362 din 12 decembrie 2003. decizia nr.C. Secţ. în I. 2003-2004.C. All Beck.C. 1716 din 23 iulie 1974. Supr.C. decizia nr. Bucureşti. Secţia comercială. 259 /1957. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. 1998 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998.J.J.C. A. în Legalitatea populară nr 10 /1958 45 . Decizia Secţiei civile nr. Repertoriu II • Trib. Mihuţă.C. Bucureşti. secţia a IV-a civilă.. decizia nr. decizia nr. secţia civilă. Ed. decizia nr. 2005. C. Ed.P. 2/2005 I. 1993-1998 Culegere de practică judiciară în materie civilă.

Revista Dreptul C.D.C.P.R.J.J. 1970 Secţ. proc.C. – Ediţia Dreptul. Supr. civ.S.. Al. – Curte de apel C. – Secţia civilă Trib. Bucureşti. Ştiinţifică şi Enciclopedică. – Codul de procedură civilă C. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975. – Codul de procedură penală C.J. Mihuţă. – Editura ed. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie P. – Revista Română de Drept Repertoriu II – I. civ.J. – articol B. pen.Culegere de practică judiciară C. – Buletinul Jurisprudenţei C. Ed. – Revista Pandectele Române R. – Curtea Supremă de Justiţie I.R.J. proc.A. – alineat art. Lesviodax.S. – Tribunalul Suprem 46 . – Curtea Supremă de Justiţie Ed.ABREVIERI alin.

Trib. – tribunal regional 47 . reg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful