UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT Master Carieră Judiciară Disciplina Instituț ii de Drept procesual civil

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Suspendarea judecăţii

Coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Masterand: Dan Panaete

Bucureşti

-2011CUPRINS
CAPITOLUL I . Introducere………………………………….………………..…..5
• •

Secţiunea I. Consideraţii generale……………………………………….….…5 Secţiunea a II-a. Definire, forme şi distincţii.....................................................6 2. 1. Definiţie şi sediul materiei.........................................................................6 2. 2. Clasificare...................................................................................................6

2. 3. Distincţii faţă de alte instituţii…………………………………………...........7
• •

Secţiunea a III-a. Raţiunea instituţiei…………………………..….…………..9 Secțiunea a IV-a. Noutăți privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. Generalități……………………10

CAPITOLUL II. Suspendarea voluntară................................................................12

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei...............................................................12
1. 1. Definiţie...................................................................................................12 1. 2. Sediul materiei........................................................................................12

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare voluntară................................12
2. 1. Când amândouă părţile o cer...................................................................12 2. 2. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi toate

părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă.........................................................................................13 2.3. Evitarea suspendării. Judecata în lipsă…………………………………..14

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă………………………………………………………..15

CAPITOLUL III. Suspendarea legală de drept (obligatorie).................................16

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei................................................................16
1. 1. Definiţie...................................................................................................16

2

1. 2. Sediul materiei........................................................................................16 •

Secţiunea a II-a. Cazurile de suspendare legală de drept...................................16
2. 1. Cazuri generale de suspendare legală de drept - art. 243 C. proc.

civ. ...............................................................................................................16
2. 2. Alte cazuri de suspendare legală de drept................................................19 • •

Secţiunea a III-a. Controverse………………………..…………………..……20 Secțiunea a IV-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă……………………………………………………..…21

CAPITOLUL IV. Suspendarea legală facultativă (judecătorească)……….…….20

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei……………………………………..…..20
1. 1. Definiţie…………………………………………………………….…...20 1. 2. Sediul materiei ………………………………………………………….20

• • • •

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare legală facultativă……...……20 Secţiunea a III-a. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ. şi art. 19 alin. (2) C. proc. pen…………………………………...27 Secţiunea a IV-a. Alte cazuri de suspendare legală facultativă..........................28 Secțiunea a V-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă …………………………………………………….…32

CAPITOLUL V. Procedura şi efectele suspendării.................................................33

Secţiunea I. Constatarea suspendării. Încheierea de suspendare........................33 1. 1. Constatarea suspendării.............................................................................33 1. 2. Încheierea de suspendare..........................................................................33 1. 3. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare.

Controverse……………………………………………………………………..…….34

Secţiunea a II-a. Efectele suspendării………………………………………....35
2. 1. Efectul general al suspendării………………………………………..….35 2. 2. Nulitatea actelor de procedură………………………………………......36

2.3. Corelaţia suspendare – perimare……………………………………….…36

3

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ……………………………………………………….38

CAPITOLUL VI. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare………………………………………………………………………..….39
• •

Secţiunea I. Încetarea suspendării………………………………………….….39 Secţiunea a II-a. Redeschiderea judecăţii după suspendare…………………...39 2.1. În caz de suspendare voluntară…………………………………….….…..39 2. 2. În cazurile de suspendare legală de drept…………………………….…..40 2. 3. În cazurile de suspendare legală facultativă…………………..……………40 2. 4. Procedura redeschiderii judecăţii……………………………..…………...41

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ………………………………………………………42

Concluzii…..…………….......………………….………………………..…………..43 BIBLIOGRAFIE...…………………………………………………………..………44 ABREVIERI…………………………………………………………………………47

4

2008. Bucureşti. Radu. Tăbârcă-Tratat de procedură civilă. organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile. iar momentul final al judecăţii în prima instanţă îl reprezintă deliberarea şi pronunţarea hotărârii. Aceasta este desfăşurarea normală a procesului civil.Drept procesual civil. se arată că acesta parcurge în mod obişnuit. o desfăşurare continuă. iar în alte cazuri nu mai ajunge în faza sa finală. Negru. D. 5 . însă există şi cazuri când procesul civil nu se desfăşoară în mod normal. Atunci când continuitatea nu mai este posibilă sau nu mai este necesară sau când menţinerea ei ar compromite rezultatul judecăţii. două faze: judecata şi executarea silită. Consideraţii generale Procesul civil reprezintă activitatea desfăşurată de instanţă. După finalizarea acesteia. procesul trebuie suspendat sau perimat3. Suspendarea judecăţii este provocată de ivirea anumitor evenimente care ţin pe loc procesul şi împiedică desfăşurarea normală a procedurii judiciare pe perioada 1 2 M. 32 V. potrivit prevederilor legale în materie.Suspendarea judecăţii CAPITOLUL I . Astfel. partea nemulţumită poate opta pentru începerea unei noi etape. 257 3 Ibidem. conform procedurii prevăzute de lege1. apoi urmează etapa dezbaterilor. în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. Editura Didactică şi Pedagogică. părţi. momentul iniţial îl constituie sesizarea instanţei prin introducerea cererii de chemare în judecată (etapa scrisă). neparcurgând toate fazele sau parcurgându-le cu întârziere. Înăuntrul acestor momente are loc desfăşurarea procesului civil. Referitor la desfăşurarea în timp a procesului civil. vol I. p. Editura Universul Juridic. a recursului (dacă hotărârea primei instanţe nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel). dar nu obligatoriu. care se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzatoare fiecărei faze în parte2. a apelului sau după caz. p. Introducere Secţiunea I. Bucureşti.

. p. dec. 2009. Teste grilă. Procedura contencioasă. Secţiunea a II-a. Ciobanu. cazurile de suspendare legală pot fi grupate în două subcategorii : cazuri de suspendare legală de drept sau obligatorie şi cazuri de suspendare facultativă sau judecătorească. Judecata. Bucureşti.H. 6 . Secţiunea a IV-a. 1943.Teorie Generală. ea durează până la dispariţia cauzei de suspendare. Hotărârea. 6/1976. 1983. p. fiind o măsură cu caracter temporar. vol. Tratat teoretic şi practic de procedura civilă. Teorie generală. Vasilescu. cazurile de suspendare pot fi clasificate astfel : cazuri de suspendare voluntară a judecăţii şi cazuri de suspendare legală a judecăţii5. La rândul lor. se produce perimarea cererii de chemare în judecata şi procesul civil se stinge în faza în care se găseşte. Definire. P. Capitolul III. Bucureşti. 2068/1975. 322 ). Procedura înaintea primei instanţe. G. fie în alte texte din C. sau. speciale“ . Drept procesual civil. p. Ed. I. Drept procesual civil. Judecata la primă instanţă. civ.51.I. 85/2006 şi Legea nr.483. Cazurile de suspendare se regăsesc reglementate fie în Codul de procedură civilă (Cartea II. C. Editura C. R. sau în diferite acte normative. 5 Cazurile de suspendare prevăzute de lege sunt limitative şi instanţa nu poate lua această măsură şi pentru alte motive. Tratat de procedura civilă. Stoenescu. Boroi. III. Legea nr.47/1992. Definiţie şi sediul materiei Prin suspendarea judecăţii se înţelege oprirea cursului judecăţii datorită apariţiei unor împrejurări voite de părţi. 2. însă. forme şi distincţii 2. Bucureşti.818. nr. spre exemplu. p.H. a II-a. nr. 1. odată cu îndeplinirea şi a altor condiţii legale. când părţile sunt în imposibilitate fizică sau juridică de a se prezenta la judecată4..R.şi sunt denumite în literatura juridică “cazuri generale” . p. Supr. Suspendarea judecăţii) . care nu mai stăruie în soluţionarea pricinii.D. civ.286. sec. Beck..suspendării. ( Trib. ori independente de voinţa lor. când judecata îşi reia cursul. Beck. Editura Didactică şi Pedagogică. Codul de procedură penală.M. Clasificare În funcţie de natura împrejurărilor care a determinat suspendarea. 2. Titlul III. 554/2004 – denumite “cazuri particulare. Bucureşti 2007. 4 V. vol. Curs selectiv. Legea nr. Ediţia 2. S. iar suspendarea s-a prelungit un timp mai îndelungat. proc. Ediţia 4. I. în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite. Deleanu . Zilberstein.

op. civ. fixat de instanţă. 10/2001. Boroi. 1551 alin. 3. (1) din Legea nr. art. 244 alin.. deoarece. 2. 8 I. pen. V. S-a remarcat că noţiunile de suspendare voluntară şi legală utilizate şi consacrate de doctrină şi jurisprudenţă nu sunt riguros exacte7. civ. si art. p. în continuare. aparent. civ. 47 alin. Spre exemplu. proc. prin manifestarea de voinţă a părţilor. 243 C. civ. Bucureşti. proc. I. 282 alin. în cazul întreruperii judecăţii intervine o modificare în situaţia părţilor sau a reprezentanţilor. dar.. ci numai o evocă. cazurile de suspendare sunt prevăzute de lege.. (1) din Legea nr. p. Distincţii faţă de alte instituţii Suspendarea judecăţii este o instituţie aparte a dreptului procesual civil. I. ceea ce determină “reînceperea“ judecăţii. având în vedere faptul că fiecare caz de suspendare are un temei diferit. cu care poate prezenta. H. întreruperea judecăţii este reglementată în alte legislaţii. op. Editura C. care nu trebuie sa fie confundată cu alte noţiuni. Legea de procedură civilă nu reglementează instituţia întreruperii judecăţii. G. p.În literatura de specialitate se regăseşte în mod izolat şi urmatoarea clasificare : suspendare obligatorie. civ. 7 7 . Deleanu. referindu-se la posibilitatea atacării cu apel a încheierilor premergătoare. civ. unele asemări. proc. art. Întreruperea judecăţii nu dezînvesteşte instanţa. art. Deleanu.. proc. 19 alin. proc.(1) C. vol. proc. (2) C. 831. supendarea de drept . Teste grilă.art. vol...) 6 . art. 31 alin. impusă de norme imperative (care cuprinde suspendarea voluntară. art. civ. 554/2004) şi suspendare facultativă sau judecătorească ( art.. proc. proc. (1) C. voi analiza suspendarea judecăţii din prisma acestei prime clasificari. cit. art. Astfel.. Curs selectiv. spune printre altele că încheierile prin care s-a 6 I.819. după trecerea unui termen. Ediţia 4. 2009. cauza poate fi scoasă de pe rol. însă. 114 alin (3) C. Beck. 242 C. în toate situaţiile. dar odată dispărute aceste împrejurări.art.. (2) C. Ciobanu. Drept procesual civil. civ. judecata este suspendată în împrejurări dependente sau independente de părţile din proces sau de reprezentanţii acestora. (3) C. proc. o soluţie de continuitate în procedură. (2) C. art. art. civ. Dimpotrivă. art. cit. 4 alin. (2) C.M. proc. 40 alin. 286. Astfel. proc.. judecata “continuă”. 155 alin. civ. dar cauzele care o determină sunt motive de suspendare în dreptul procesual civil român (moartea unei părţi sau a mandatarului). ea poate fi „radiată”8. 21 C..

într-o asemenea situaţie.întrerupt cursul judecăţii pot fi atacate separat de fond şi bineînteles înaintea abordării acestuia.sau când o parte solicită amânarea pentru lipsă de apărare -156 alin. p. Buta. Bucureşti. comentat şi adnotat. Amânarea judecăţii este un fenomen care trebuie. Aceasta din urmă este reglementată în diferite articole din C. Bucureşti. izolat în practică s-a ivit şi o altă ipoteză de întrerupere a judecăţii. 155 este cel important. civ. Deci în etapa procesuală următoare. vol. pe cât posibil evitat. op. preşedintele instanţei nu ar fi de acord cu transferul pricinii la un alt complet sau când completul desemnat de preşedinte ar constata că primul complet a fost legal constituit. (1) C.. Porumb. Totuşi în anumite situaţii ea este necesară. 107 C. În doctrină s-a considerat că o asemenea situaţie ar putea interveni atunci când. deoarece este liantul dintre cele două instituţii.338. legea a limitat posibilitatea unei asemenea apărări la una singură în cursul aceleasi instanţe. Expresia „în cursul instanţei“ desemnează judecata într-o anumită etapă procesuală – în primă instanţă. 11 M.. (2). încheierea ar putea fi atacată cu apel sau recurs întrucât s-ar ajunge astfel la întreruperea cursului judecăţii. Deleanu. Gh. procuror sau de instanţă din oficiu. 10 8 .. p.Tăbârcă. civ. căi extraordinare de atac-. în alin. 2007. 1960. regăsindu-se reglementat un caz special de suspendare legală de drept. invocându-se la instanţa de fond greşita compunere a acesteia. 831. Codul de procedură civilă. vol. Codul de procedura civilă comentat şi adnotat. I. UJ. G. astfel. în care se află pricina respectivă. Pentru a se înlătura practicile abuzive a amânarilor repetate de comun acord. instanţa este obligată sa cerceteze adevărata natură a unei noi cereri de amânare. Se mai menţionează faptul că. cit. în cazul în care o parte nu se opune la cererea de amânare. procesul se suspendă. apel. I. şi anume conflictul între două secţii ale aceleaşi curti de apel9. de către părţi. se consideră că este vorba de o amânare în temeiul învoielii părţilor si va urma să fie respinsă amânare10. suspendarea judecăţii nu trebuie să fie confundată cu amânarea judecăţii. 9 I. proc. p. După aceasta. în cuprinsul acestui articol. 501. se va putea din nou amâna judecata în temeiul învoielii părţilor. Editura Ştiinţifică. o singură dată11.. deoarece duce la tărăganarea procesului. proc. civ. Pentru a nu se eluda legea. De asemenea. de exemplu atunci când procedura de citare nu a fost legal îndeplinită faţă de toate părţile din proces -art. deşi era îndreptăţită să o facă. că. proc.. dintre care art.

dreptul la apărare. civ. introducerea în cauză a părţii care şi-a dobândit (redobândit) capacitatea procesuală de exerciţiu sau introducerea în cauză a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. Astfel. de soarta acestuia. instanţa trebuie să fie legal sesizată şi respectiv. ci. dar şi o garanţie a acestora (dreptul părţii la un proces echitabil. (1) pct. dar ea rămâne o simplă facultate. Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea procesual civilă. partea are dreptul să ceară amânarea pronunţării pentru a putea depune concluzii scrise. Ediţia a 2-a. nu va acorda un nou termen12. admiterea cererii fiind condiţionată de temeinica motivare a lipsei de apărare.333.. prin introducerea în cauză a moştenitorilor părţii decedate. 87 pct. fie tacită. cit. I. instanţa nefiind obligată sa acorde un termen.Potrivit art. p. în temeiul căruia părţile pot dispune de obiectul procesului. Pentru a putea aprecia asupra temeiniciei cererii. se concretizează principiul disponibilităţii. iar dacă instanţa apreciază că cererea de amânare urmareşte doar tergiversarea judecăţii. Secţiunea a III-a. 156 alin. 243 alin. Suspendarea legală de drept a judecăţii are ca scop asigurarea dreptului la apărare al părţilor şi contradictorialitatea. Spineanu Matei. proc. civ. numirea şi citarea reprezentantului legal. această facultate rezultând din art. 1 C. Deleanu. principiul disponibilităţii)13. op. 10 C. O. proc. p. principiul egalităţii părţilor. amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi acordată o singură dată. poate acorda un termen pentru a se îndeplini formalitatea necesară continuării procesului. fie prin manifestare expresă de voinţă. acordând însă şi posibilitatea celor interesaţi de a lua măsurile necesare în vederea continuării procesului. principiul contradictorialităţii. (1) C. 9 . Totuşi. 818.Boroi. Editura Hamangiu. civ. Dacă cererea este refuzată. şi art. cererea de apel legal timbrată. 2007. efectul suspendării nu este atât de energic. Codul de procedură civilă adnotat. numirea altui mandatar. proc.. instanţa având posibilitatea să nu suspende judecata. în funcţie de împrejurarea ivită. instanţa este obligată sa ţină cont de opţiunile părţilor relative la judecată. Raţiunea instituţiei Suspendarea judecăţii nu este numai o consecinţă a unora dintre principiile procesului civil. 12 13 G .

a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii. Boroi. 14 15 V. Sectiunea a IV-a.D. de condamnare a României. Ediţia 4.O. Secţiunea a 3-a. în raport cu alte constatări făcute pe cale judecătorească. se observă introducerea denumirilor marginale.H. cât şi pentru prejudicii cauzate de durata excesivă a procedurilor judiciare. Unele incidente procedurale. într-un termen optim şi previzibil. în multe cazuri. 10 . atât pentru soluţii judecătoreşti principial greşite. cit. 244 C. care să constea în măsuri având drept mobil simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare. p. precum şi soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil. Suspendarea procesului.. op. Odată cu inserarea unor noi reglementări. Proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus. G. instanţa trebuie să manifeste precauţia necesară pentru ca suspendarea să nu constituie un simplu pretext pentru tergiversarea judecăţii15. În acelaşi timp. îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. proc. Tratat de drept procesual civil. sau a unor hotărâri contradictorii. Leş. se schimbă sediul fiecărei materii şi numerotarea articolelor. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. precum şi recunoaşterea şi clarificarea. Ciobanu. 289. Bucureşti. Capitolul III. la hotărâri ale C. I. Generalităț i În expunerea de motive se precizează că Proiectul se doreşte a fi o intervenţie legislativă pentru reglementarea complexă şi coerentă a procesului civil. C. Ca o măsură de tehnică legislativă. civ. Beck. Astfel.E. 2008.M.Se admite că şi în celelalte situaţii poate fi evitată suspendarea. sediul principal al suspendării este reglementat în Cartea I. suspendarea cauzei în temeiul art. fiind de natură să preîntâmpine şi pronunţarea unor hotărâri greşite. Titlul II. dacă instanţa apreciază că acordarea unui termen ar fi suficientă pentru asigurarea drepturilor procedurale ale părţilor14. Instituţia suspendării legale facultative este deosebit de utilă pentru realizarea unei optime administrari a justiţiei.

11 . cu respectarea. proiectul se concentrează în mod special asupra măsurilor de natură să accelereze obţinerea soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. o instituţie şi un mijloc procesual care contribuie la apărarea acestor drepturi şi principii. suspendarea judecăţii constituie şi ea. iar moficările prezentate sunt binevenite în acest scop.Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate. şi a celorlalte drepturi procedurale ale părţilor şi a principiilor fundamentale ale procesului civil. Astfel. din prisma Proiectului. în acelaşi timp.

62 alin. sau în cazul în care una din părţi se opune la suspendarea cerută de către cealaltă parte17. Leş. Ciobanu. prin manifestare de voinţă. 242. O. Cazuri generale de suspendare voluntară 2. 287. op.CAPITOLUL II. op. 18 G . 12 . Manifestarea expresă de voinţă a părţilor poate fi făcută în scris sau oral în faţa instanţei. a dreptului părţilor de a dispune de obiectul. rezultând din împrejurări neîndoielnice. Sediul materiei Suspendarea voluntară a judecăţii este reglementată cu caracter general de Codul de procedura civilă. Sediul materiei 1. alte împrejurări exterioare cadrului procesului neputând fi luate în considerare18. 446. Sunt prevăzute două astfel de cazuri de suspendare voluntară. de soarta procesului civil.. în art. Secţiunea a II-a. instanţa nu o poate dispune din oficiu. p. voinţă exprimată expres sau tacit. O reglementare specială în ceea ce priveşte suspendarea judecăţii o regăsim în art. ea putând avea mobiluri diferite. Definiţie Suspendarea voluntară a judecăţii reprezintă sistarea temporară a activităţii judiciare datorită unor împrejurări voite de părţi16.. G. iar instanţa de judecată o va înscrie în încheierea de suspendare a judecăţii. cit. însă natura juridică de suspendare voluntară nu este unanim admisă în doctrină. (1) al Legii nr. p.Boroi. o plată viitoare la care se obligă pârâtul şi asupra căreia reclamantul consimte.M.. 1. în secţiunea special rezervată instituţiei suspendării. Suspendarea voluntară Secţiunea I. p. 16 17 I. 1. expresă. 580. op. Dacă părţile nu solicită suspendarea judecăţii. Definiţie. cit. în secţiunea destinată controverselor. cit. V. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Când amândouă părţile o cer Acest caz de suspendare reprezintă o aplicaţie a principiului disponibilităţii.2. cum ar fi o posibilă tranzacţie. Spineanu Matei. prin cerere neechivocă. spre deosebire de celelalte feluri de suspendare care au o reglementare mai extinsă şi care înglobează în cuprinsul lor şi alte exemple şi aplicaţii ce se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului codului. motiv pentru care o voi trata separat. Boroi.1.

630. Rezultă deci că instanţa trebuie să suspende judecata. Evitarea suspendării. a recursului21.. 287. pronunţă hotărârea. op. instanţa trebuie să verifice ca procedura de citare a părţilor să fie legal îndeplinită. fără a mai efectua vreun alt act de procedură. în loc să suspende judecata. p. deoarece dispoziţia respectivă este imperativă. civ. op. voinţa părţilor de a suspenda judecata este prezumată de lege din împrejurarea neprezentării acestora (datorată lipsei de diligenţă. iar nu facultativă. op. iar dacă lipseşte şi pârâtul şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă.. 13 . Judecata în lipsă. 446. instanţa va trece la judecată. M.2.M. iar nu suspendarea. deşi toate părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă În acest al doilea caz. Boroi. 19 Expresia „putând “ nu trebuie înţeleasă în sensul că instanţa ar avea un drept de opţiune între a primi sau nu apărările părţii care lipşeste. Ea este obligată să dispună această masură în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile acestui text. aceasta este susceptibilă de a fi desfiinţată. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. în R. dacă pârâtul este prezent. proc.161. cit. p. nefiind supusă aprecierii instanţei. Neprezentarea reclamantului la judecată nu atrage respingerea cererii ca nesusţinută (spre deosebire de procesul de divorţ). ci. chiar dacă nu se intră în fondul procesului22. cit. dezinteres deliberat) unită cu faptul că nu s-a formulat nici cerere de judecare în lipsă. 242 C. 20 V. pronunţându-se pe temeiul dovezilor administrate şi putând primi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte19. O. ca urmare a exercitării apelului sau dupa caz. Dacă se prezintă o parte. Primordial.. căci o atare soluţie ar constitui o „judecată“. Ciobanu. ci în sensul că dacă partea lipşeste se vor lua în considerare şi excepţiile şi apărările ei. 22 Trib. nr. iar dacă aceasta. G. 21 G . 152 C. Supr.Boroi. colegiul civil. instanţa va păşi la judecată.D. deoarece în caz contrar. p.. instanţa va dispune suspendarea judecăţii20. în conformitate cu art. ar trebui să dispună amânarea judecăţii. cit.. Tăbârcă. proc. instanţa nu poate dispune suspendarea judecăţii în temeiul acestui text.D. ci. 2100/1967. 2. Spineanu Matei. 2. 5/1968. În practica judiciară s-a arătat că nu se poate dispune anularea acţiunii pentru neplata taxelor de timbru dacă sunt îndeplinite condiţiile art. decizia nr. civ. p. 3..

în dispoziţiile art. cit. civ. Spre exemplu.P. în C. decizia nr. 640. este bineînţeles necesar ca părţile să fi fost legal citate. ar fi de un formalism excesiv să se respingă o cerere de judecare în lipsă făcută verbal în şedinţă. p . judecata continuă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. civ. dacă în cauza respectivă apelantul solicitase judecarea în lipsă26. Deci în acest caz nu ar fi vorba de o citare nelegală. cit. p.. 242 pct. Solicitarea părţii poate fi consemnată în încheiere şi va produce aceleaşi efecte ca şi cererea scrisă. Înainte de toate însă. Cererea privind judecarea în lipsă produce efecte numai în etapa procesuală în care se află pricina. se prevede sancţiunea neluării în seamă a schimbării domiciliului unei părţi în cursul judecăţii.8/1989. O. op. De asemenea.S. Supr. Tăbârcă.D. se prevede că. C. nr. În cazul în care există cerere de judecare în lipsă.Boroi. 242 alin (2) C. neputând dispune suspendarea judecăţii27. p. secţia civilă. 98 C. proc.Galaţi. cererea trebuie reiterată24. 1995. decizia nr. Deşi codul se referă expres la cererea scrisă. nu se poate suspenda judecata apelului dacă. şi dacă sunt îndeplinite condiţiile. p. proc. Tăbârcă. instanţa era obligată să depună toate diligenţele pentru aflarea noii adrese. Secț iunea a III-a. civ. cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel.R.. 640. decizia nr. 1069/1995. s-a cerut judecarea în lipsă25. proc. instanţa este obligată să ţină cont de aceasta şi să continue judecata. cit. instanţa poate face aplicarea art. secţia civilă. doar pentru acest considerent23.Potrivit art. 27 Trib. 65. într-o decizie a Tribunalului Suprem susţinându-se faptul că.. deşi părţile nu se înfăţişează.J. Spineanu Matei. în R. măsura suspendării şi apoi constatarea perimării este nelegală şi duce la casarea hotărârii. 2546/1988. astfel incât dacă o parte doreşte ca judecata să se desfăşoare în aceleaşi condiţii. op. dacă această schimbare nu este adusă la cunoştinţa părţii adverse şi a instanţei. 2 C. M. 138.. prin întâmpinarea depusă. op. 26 G . dar trebuie avut în vedere şi faptul că. 25 C.J.448. 5998/2001. p. 14 . secţia comercială. dacă dovada de citare a fost restituită cu menţiunea că partea şi-a schimbat adresa. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă 23 24 M.A.

şi anume. 1. Suspendarea legală de drept (obligatorie) Secţiunea I. Sediul materiei 1. 399. Definiţie. (2) Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată. faptul că este necesar ca părţile să fie legal citate şi că cererea de judecare în lipsă. însă sunt introduse expres unele aspecte constatate în practica judiciară. când amândouă părţile o cer.Art. (1) din Proiectul Noului Cod de procedură civilă28 prezintă suspendarea voluntară. 15 . asemănător cum este ea reglementată în codul actual.. 399 alin. legal citate. cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. Cu toate acestea. pentru a produce efecte.(1) Judecătorul va suspenda judecata: 1. în faţa instanţei competente cu judecarea pricinii. când niciuna din părţi. Definiţie 28 art. trebuie să fie facută în cadrul fiecărui ciclu procesual. nu se înfăţişează la strigarea cauzei. 2. CAPITOLUL III.

Secţiunea a IV-a. Cazurile de suspendare legală de drept 2. pen. 289.M. art. În doctrină se prezintă şi alte două cazuri de suspendare. 36 din Legea nr.Suspendarea legală de drept a judecăţii reprezintă oprirea temporară a cursului judecăţii care intervine în puterea legii. 4 din Legea nr. Titlul III. (3) C. cit. Aceste două cazuri sunt: art. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moştenitorilor. • prin moartea mandatarului uneia din părţi. civ. Aceste cazuri se întemeiază pe principiul asigurării dreptului de apărare al părţii. proc. Capitolul III. art. etc. • prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. op. proc. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile. (1) din Legea nr. • prin moartea uneia dintre părţi. art. 1. 31 alin. Aceste cinci cazuri sunt denumite în doctrină „cazuri generale“. 62 alin. dar nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura lor. incapacitate. civ. proc.. 10/2001 şi art. • prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului.art. Boroi. civ. Ciobanu. proc. 19 alin. datorită împrejurărilor intervenite (moarte. 155 alin. G. aflat în Cartea II. proc. 243 C. Secţiunea a II-a. dacă a intervenit cu mai puţin de 15 zile înaintea termenului de judecată. Cazurile speciale de suspendare legală de drept a judecăţii sunt reglementate în urmatoarele articole: art. Cazuri generale de suspendare legală de drept29 . 85/2006. 192/2006. 554/2004. spre a le deosebi de alte cazuri particulare care se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului cod sau în alte legi speciale. (2) C. • prin punerea sub interdicţie sau punerea sub curatelă a uneia dintre părţi... (2) C. p. 47 din Legea nr. art. proc.. instanţa fiind obligată să pronunţe suspendarea.) nu are posibilitatea de 29 V. care. 2. civ.. 16 . 1. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept este reprezentat de art. atunci când se iveşte unul din cazurile expres prevăzute de lege.. 243 C. art. 21 C. civ.

J. cit. a tutorelui sau curatorului. De asemenea.890/2000. 1037/1997. 31 17 . astfel că o încheiere prin care s-a pronunţat suspendarea în baza art. instanţa putând pronunţa hotărârea deoarece părţile au avut posibilitatea să discute în contradictoriu şi să-şi formuleze fiecare apărările. s-a mai constatat în practica judiciară că. spre exemplu. 1. secţia civilă. 243 pct. civ. Bucureşti. Porumb. Suspendarea va dăinui până la introducerea în cauză a moştenitorilor31. ori după caz.. Continuarea judecăţii fără introducerea în cauză a moştenitorilor (sau numirea unui curator special până la intervenirea lor în proces) sau a persoanelor enumerate nu este posibilă. aceasta din urmă nu mai poate fi formulată impotriva lui. Dacă moştenitorul intimatei reclamante decedate pe parcursul judecăţii era parte în proces.. judecata nu continuă între soţul supravieţuitor şi alţi moştenitori ai soţului decedat. rezultă că suspendarea va interveni numai în cazul în care aceste împrejurări s-au ivit în intervalul cuprins între momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi acela al închiderii dezbaterilor. p.A. în C.C. Secţia a III-a civilă. iar cererea de introducere în cauză a moştenitorilor nu mai poate fi primită. în funcţie de fiecare caz în parte. Octavia Spineanu Matei. civ. 450. nu se impunea suspendarea judecăţii în condiţiile art. 339. C.. a părţii. În principiu. astfel că drepturile lor procesuale nu sunt încălcate. 243 pct. a unui alt mandatar sau a administratorului sau lichidatorului judiciar. Boroi. 243 C. căci moştenitorii preiau poziţia procesuală a autorilor lor numai dacă decesul a intervenit pe parcursul judecăţii. p.cit. op. op.A. independent de voinţa părţilor sau de aprecierea judecătorului. proc. este nelegală. nu mai au relevanţă. decizia nr.. p..56 33 G.1 C. decizia nr. Dacă se constată existenţa unuia dintre aceste cinci cazuri. Dacă împrejurările au apărut după momentul închiderii dezbaterilor. civ. (2) al art. instanţa este obligată să suspende judecata. ci dosarul se va închide. 30 G. op.P. nepublicată. Din alin. Iaşi.a lua parte la dezbateri. proc. p. el nemaiavând capacitate de folosinţă. iar drepturile moştenitorilor vor fi valorificate în cadrul procedurii succesorale33.Tăbârcă. 32 C. pricina fiind scoasă de pe rol30. Dacă s-a solicitat partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. întrucât pâratul a decedat înainte de introducerea acţiunii. 1997. proc. cit. Gh. Buta. Ele nu produc acest efect dacă s-au ivit anterior introducerii acţiunii. M. acestea au ca efect sistarea automată a cursului judecăţii. iar unul dintre soţi decedează pe parcursul procesului. 642. în cazul în care decesul unei părţi s-a ivit anterior acestui moment32.

civ. sau după caz. urmând doar să fie asistat de către părinţi. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. Boroi. În cazul în care încetează funcţia tutorelui sau curatorului. spre exemplu. Dreptul nr. op.485. potrivit Legii nr. este necesară pentru numirea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar care să-l reprezinte pe reclamant în proces. Ciobanu. şi pentru aceasta. p. este necesar să fie îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege în ipoteza respectivă. 290. cit. care vor semna alături de minor actele încheiate. civ.5 C. Ciobanu. 36 V.cit.Pentru a se putea dispune suspendarea. prevede că instanţa înaintea căreia i s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu orice altă procedură şi va înainta dosarul instanţei în drept să hotărască asupra conflictului. situaţie care. proc. 2. a atras casarea deciziei34.. 85/2006 a insolvenţei. p. p. Zilberstein. cit.7/1998. 34 P. nelegal a fost refuzată cererea de suspendare a judecăţii.M. Suspendarea prevăzută de conţinutul art. S. 18 . 243 pct. p. Rezultă deci că. Pentru viitor minorul trebuie să fie citat personal. 21 C. trebuie să fie indeplinite condiţiile: să fi fost deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului (vizează deci numai situaţia patrimonială a acestuia. desigur că vor trebui să fie şi ei în continuare citaţi. în recurs. Alte cazuri de suspendare legală de drept36 • art. nu şi a pârâtului) printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. Boroi. pentru ca minorul respectiv să fie introdus în proces35. op. deci el va sta personal în proces. dacă mandatarul decedează cu mai mult de 15 zile înaintea judecăţii. nu se va dispune suspendarea de drept.Perju. 35 I. 289. op. Suspendarea durează până la rezolvarea conflictului de competenţă. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. 2. 73. suspendarea judecăţii intervine şi în cazul în care minorul împlineşte vârsta de 14 ani în cursul procesului (când reprezentarea legală se transformă în asistare). V. proc. Însă pentru a opera această suspendare de drept. G. tutore. s-a arătat în doctrină şi jurisprudenţă că. dacă moartea moartea mandatarului s-a întâmplat cu 14 zile înainte de ziua soluţionării apelului. G. Stoenescu..M..A.

155 alin. • art. prin încheiere motivată. (1) din Legea nr.• art. judecata va fi suspendată şi nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrelor pentru redeschiderea pricinilor. deci acest caz particular acoperă situaţia neprevăzută de art. proc. proc. (3) C..se referă la cazul în care se solicită reparea pagubei cauzate prin infracţiune. civ. 4 alin. civ. în cazul în care instanţa este sesizată cu excepţia de nelegalitate a unui act administrativ. cu excepţia cazului în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia este chiar instanţa de contencios administrativ competentă să o rezolve. sesizează. iar suspendarea de drept a judecăţii va dura până la rezolvarea cererii de recuzare. instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza. dacă acţiunea penală a fost pusă în miscare . pen. 85/2006 dispune că de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. proc. adică situaţia referitoare la patrimoniul pârâtului. civ. (2) C. dispune că dacă dupa o amânare a judecăţii în temeiul învoielii părţilor.. 36 din Legea nr. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată anterior sesizării instanţei civile sau cel puţin. • art. Suspendarea durează pe perioada soluţionării excepţiei de nelegalitate. • art. 19 . constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond. consacră regula “penalul ţine în loc civilul“ şi prevede că judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. 5 C. şi este deci obligatorie. acestea nu stăruie. 243 pct. deci suspendarea va dura pâna se formulează o cerere de reluare a judecăţii. 19 alin. (5) C. proc. 31 alin. • art. arată că în cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură. 554/2004 prevede că.

. şi durează până la soluţionarea pe cale administrativă a cererii de restituire. dar suspendarea va interveni doar dacă împrejurările se ivesc înainte de închiderea dezbaterilor. în condiţiile prevazute de art. Briciu. deoarece intervine prin manifestarea unilaterală de voinţă a reclamantului. 242 alin. p. alin. 45 si 47. este tratată ca o suspendare obligatorie şi criticată . sau contractul nu cuprinde elementele expres arătate în textul acestui articol.Secţiunea a III-a. . Se prezintă şi interpretarea conform căreia ar putea constitui un caz de suspendare voluntară. potrivit art. 1/2004 se arată că este vorba despre o suspendare obligatorie. Deci.. 10/2001. şi după verificarea îndeplinirii tututor condiţiilor legale. putând chiar să dispună despărţirea ei pentru a fi judecată deosebit. p . nr. este vorba de suspendări legale. 46 din Legea nr. şi atunci când obiectul judecăţii îl constituie nulitatea contractului de vacnzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr. 2 alin. În doctrină nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura acestui caz de suspendare. (1). Controverse În literatura de specialitate şi în practica judecătorească există şi controverse în legătură cu anumite cazuri particulare de suspendare37. Însă în doctrină. numai că temeiul acestora este diferit. 4/2001. va dispune în consecinţă prin încheiere în privinţa cererii principale şi va continua procesul pentru soluţionarea cererii de intervenţie principală.R. instanţa. 62 din Legea nr 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: „(1) Pentru desfăsurarea procedurii de mediere. dacă reclamantul solicită suspendarea cauzei în baza art. În Dreptul nr. (2) În cazul actiunilor formulate potrivit art. C./1990-2003. decizia nr.148-150. intervenind în funcţie de voinţa părţilor sau independent de aceasta. deoarece toate cazurile sunt prevăzute de lege. potrivit art. p.” Din cuprinsul articolului rezultă că acestă suspendare are natura unei suspendări voluntare. (3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru. “ Conform practicii judiciare. Această suspendare operează numai în privinţa cererii principale. precum şi în cazul în care mediatorul desemnat de catre părţi nu poate avea vocaţia de mediator. 20 . op. deoarece instanţa poate refuza suspendarea dacă: conflictul nu e susceptibil de mediere. putând fi mai degrabă interpretată ca o suspendare facultativă. acesta fiind singurul în măsură să provoace oprirea procesului şi să aleagă momentul producerii incidentului procedural. Un alt caz particular îl reprezintă art. (2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere.J. B. Persoana indreptaţită va instiinţa de îndată persoana notificată. judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendată la cererea partilor. neputând fi dispusă din oficiu de către instanţă. această măsură poate fi solicitată numai de partea interesată. P. Leş.T. iar nu facultativă pentru instanţă. 46.22 alin. nota II-a la decizia civilă nr. 112/1995.C. Ea poate fi dispusă la cererea persoanei îndreptăţite la măsuri reparatorii. dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. persoana indreptăţită putând alege calea acestei legi. nu şi pentru cererea de intervenţie. În toate situaţiile însă.820. dacă se îndeplinesc condiţiile legale ale acesteia. 1 din Codul de procedură civilă. instanţa este obligată să pronunţe suspendarea. asa cum am arătat anterior. sub sanctiunea nulităţii absolute.I.S. 10/2001 dispune astfel : „Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată. procedura de restituire începuta în temeiul prezentei legi este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă. (1) din Legea nr.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. Odată constatate aceste împrejurări. fiind la dispoziţia părţii. (4). Sectia civila. 3729/2001.11/2002 si Dreptul nr.J. 920. în funcţie de clasificările diferite date acestei instituţii. (1) pct. sau clauzele contravin legii sau ordinii publice. Reclamantul alege calea administrativă pentru realizarea dreptui său şi abandonează procedura judiciară în forma special reglementată a suspendării cauzei. 37 Art. cit. renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei. luând act de cererea de suspendare.

6. 244 alin. până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar. prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. 39 I. 583. ce constituie o suspendare legală de drept. este păstrat în totalitate de Proiectul Noului cod.Secț iunea a IV-a. în anumite împrejurări determinate de lege. 3. 5. neavând nici o modificare majoră care să-i schimbe întelesul şi reglementarea potrivit legislaţiei în vigoare. civ. proc. până la introducerea în cauză a moştenitorilor. până la numirea tutorelui sau curatorului. până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. 2. deci care permite judecătorului ca. 400. Definiţie. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora. 2. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În cazul suspendării legale de drept. 1. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive.. op. dacă debitorul trebuie reprezentat. cu menţiunea că sunt adaugate cazuri noi şi enumerarea nu mai este limitativă.proc. până la desemnarea lichidatorului. dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor. lărgindu-se deci sfera de aplicare a suspendării. 7. Definiţie Suspendarea legală facultativă reprezintă acea formă de suspendare care este lăsată la aprecierea instanţei. p. CAPITOLUL IV. faptele arătate la alin. survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării. 8. 38 Art. în alte cazuri prevăzute de lege. (2) C. când persoana juridică este dizolvată. până la numirea unui nou tutore sau curator. Cazul special prevăzut de art. 400 din Proiect 38 sunt păstrate în principiu aceleaşi cauze care determină suspendarea. prin deschiderea procedurii insolvenţei. prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi. 4.. în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. (2) Cu toate acestea. Suspendarea legală facultativă (judecătorească) Secţiunea I. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală facultativă este reprezentat de art. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi. potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. 21 . reglementate în art. (1) nu împiedică pronunţarea hotărârii.cit. prin decesul uneia din părţi. Sediul materiei 1. 1. să aprecieze asupra oportunităţii sistării temporare a judecăţii39. – (1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: 1.civ. 155 alin. (1) C.Leş.

1 C. 635. proc.J. art. cit. 1512/1970. civ. 283. când s-a început urmărirea penală40 pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauză. Cazuri generale de suspendare legală facultativă Art. (2). prevede două cazuri în care instanţa poate suspenda judecata: • • când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte. decizia nr. în art. (2) si (3) C.S. 28 alin. ca o situaţie specială.C.. Suspendarea în aceste două cazuri nu este obligatorie.J.. de excepţie. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. civ. p. 114 alin. (1) C.. proc. este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: soluţia dintr-un proces să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale ce se judecă într-un alt dosar. 5/2006. (1) pct. 370. că instanţa de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a început urmarirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul administrativ atacat. 43 M. 22 . 244 alin. secţia civilă. Secţiunea a II-a. civ. 1551 C. art. proc. Mihuta. 42 I. art. 183 C. proc. Chestiunea prejudicială este acea problemă care are o influenţă hotărâtoare asupra rezolvării cauzei. în Dreptul nr. şi anume : art. civ. 40 alin. 1238 din 18 februarie 2005. este necesar să existe o altă judecată pendente44 şi să se demonstreze că soluţionarea 40 Totuşi. decizia nr. dacă reclamantulpersoană vătămată.stăruie în continuarea judecării pricinii. 41 C. in I. op. Pentru a se putea dispune suspendarea judecăţii potrivit art 244 alin. p.Există şi alte articole în cuprinsul prezentului cod care reglementează această instituţie sau care reprezintă o aplicaţie a acestei forme de suspendare. 44 Trib. Suspendarea nu este condiţionată42 însă de acordul părţilor. G. 554/2004. civ. Tăbârcă. 738/2001. Deci. deci nu are relevanţă faptul că părţile se opun suspendării. civ.. proc. pentru ca textul să aibă aplicare.C.. să nu fi fost el insuşi suspendat43.. se prevede în Legea contenciosului administrativ nr. p. de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. Repertoriu II. şi deci instanţa poate să aprecieze în ce măsură cea de-a doua cerere nu a fost promovată pentru tergiversarea judecăţii41. (2) C. decizia nr. secţia civilă. Suprem. spre deosebire de suspendarea voluntară. iar procesul ce are ca obiect chestiunea prejudicială să fie în curs de judecată. proc..

49 Trib. Radu. cit. combate titlul succesoral al adversarului său din proces. p.C. Secţia civilă. cu consecinţa că reclamanţii vor triumfa în revendicare48. Boroi. de vreme ce procedura ordonanţei preşedinţiale se caracterizează prin urgenţă. deoarece. ci doar aparenţa acestuia. op. 51. Bucureşti. proc.H.Perju.Beck. o acţiune pentru plata unei pensii de întreţinere facută de un copil din afara căsătoriei va putea fi suspendată până la soluţionarea acţiunii privind stabilirea paternităţii. până la soluţionarea procesului asupra fondului. R. Editura C. când revendicarea se sprijină pe un titlu succesoral a cărei anulare a fost cerută într-un proces aparte. V. Cazurile de suspendare lăsate la facultatea instanţei sunt limitativ prevăzute de lege. p. deoarece în cadrul acţiunilor posesorii instanţa nu cercetează fondul dreptului subiectiv. nr. 260. 23 . 1595/1995. Nu există însă temei de suspendare a ordonanţei preşedinţiale în temeiul art.pricinii depinde de dreptul care face obiectul unei alte judecăţi45. p.. 47 I. 2007. Bucuresti. Spre exemplu. şi a altor instanţe judecătoreşti.S.. 316. întrucât acordarea sau neacordarea pensiei depinde de admiterea sau nu a cerererii de stabilire a paternităţii46. civ. şi nici în cazul în care se se solicită suspendarea acţiunii posesorii până la soluţionarea acţiunii în revendicare a imobilului. Jurisprudenţă civilă comentată a I. ca terţ. sectia a IV-a civilă. Negru. iar alte împrejurări. 48 P. cit. decizia nr. 244 pct.C. 487. reclamantul în revendicare. ele neputând fi extinse prin analogie şi la alte situaţii similare. În aceste cazuri suspendarea se impune pentru a se evita darea unor hotărâri contradictorii. p. O. Evacuarea pârâţilor pentru lipsa de titlu locativ depinde de situaţia titlului de proprietate invocat de reclamanţi.. Se poate dispune suspendarea judecăţii conform primul caz enunţat. S. decizia nr. Zilberstein.J. nu sunt de natură să justifice suspendarea judecăţii47. 2068/1975. op. 6/1976.454. practic. Trib.R. iar anularea certificatului de moştenitor atrage dispariţia principalului mijloc de dovadă a dobândirii unui drept real pe cale de moştenire. p. constestând calitatea de moştenitor a titularului şi întinderea drepturilor sale succesorale. Suprem. Stoenescu. op. cit. D.D. astfel încât rezolvarea acţiunilor posesorii 45 46 G.Matei. astfel că în mod corect instanţa a dispus suspendarea cererii de evacuare până la soluţionarea cererii având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţi şi pârâţi49. 1 C. decât acestea.

proc.G. 244 C. chiar pe calea contestaţiei la executare. prin cerere reconvenţională. Astfel. aşadar. 50 I. întrucât nu sunt îndeplinite condiţiie articolului mai sus menţionat. 648. în I. ci şi obligaţia de a examina titlurile.. Nici depunerea unei cereri de restituire a dreptului de proprietate la Comisia constituită în baza Legii nr..3/1987. p. Curtea de Apel Piteşti. Gh.53. 57. Supr. cit. secţia civilă.1995. introducerea separată a unei acţiuni în anularea titlului de proprietate a reclamantului nu constituie un motiv de suspendare din oficiu a judecării acţiunii în revendicare promovată de către acesta. nu poate fi suspendată. Editura All Beck. p. a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobil. civ. prin care a solicitat rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea pârâtei.nu depinde de soluţia ce se va da în petitoriu50. contravenindu-se astfel dispoziţiilor art. Dispoziţiile acestui articol nu au caracter imperativ. Studii şi cercetări juridice nr. 244 pct. O altă soluţie de speţă prevede că acţiunea reclamantului. În practica judiciară s-a mai statuat că. deoarece acesta poate fi cerut oricând. dând eficienţă celui ce va face dovada proprietăţii. 319. dreptul de retenţie invocat de pârâtă nu poate bloca soluţionarea cererii de evacuare pentru lipsă de titlu. civ. dacă se invocă existenţa unui alt proces civil. ci lasă la aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării judecării cauzei54. 24 . iar nu să decline acea obligaţie procesuală în favoarea altei instanţe. p. 51 M. 1998.18/1991 nu poate duce la suspendarea cauzei. Buta. decizia nr. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. p. precum şi recunoaşterea unui drept de retenţie. p. Repertoriu II. 53 Culegere de practică judiciară. deoarece acesta nu este o instanţă judecătorească. activitatea de analizare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comisiei neputând fi asimilată cu o judecată51. deoarece. Tăbârcă. proc. nu se poate dispune suspendarea judecăţii pe motiv că nu s-a terminat dezbaterea succesorală52.371. suspendarea judecăţii ar duce doar la prelungirea nejustificată a solutionării acţiunii ce are ca obiect rezilierea contractului şi evacuarea. Leş. instanţa are nu numai căderea. op. Nu poate fi asimilată unei judecate nici dezbaterea succesiunii în faţa notarului.02.Mihuţă. 54 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. în condiţiile art. în cadrul căruia pârâta. 232/27. Curtea de Apel Bucureşti. 1044/1972. decizia nr.262-263.. chiar în situaţia în care ambele părţi sunt în posesia unui titlu de proprietate asupra lucrului revendicat. 52 Trib. secţia a IV-a civilă. 1 C. în acest caz.

183 C. 57 Când fapta nu constituie infracţiune. O aplicaţie a acestui caz de suspendare o reprezintă art. 182 C.C. p. dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului.. înaintând procurorului înscrisul şi procesul-verbal ce trebuie încheiat. adică una stăruie în defăimarea înscrisului şi cealaltă în folosirea lui. în Dreptul nr. In orice caz. Instanţa va lua această măsură numai dacă există o justificare temeinică. şi după pronunţarea hotărârii s-a stabilit că înscrisul este fals.. Gh. Tratat . decizia nr. 304 pct. Dacă dispune suspendarea.. cuprins în art. deoarece era de natură să provoace. p. ci doar o faptă ilicită civilă si se cer daune în baza art. indiferent dacă admite sau respinge cererea de suspendare. proc civ. în situaţia în care părţile intrebate conform art. Noua reglementare instituie ca o condiţie esenţială începerea urmăririi penale pentru o infracţiune. Actuala reglementare a fost dată prin modificările aduse Codului prin O. 58 M. ambele condiţii trebuind să fie indeplinite cumulativ55. civ. Renunţarea la vechea formulă este firească.În ceea ce priveşte al doilea caz de suspendare. acesta se întemeiază pe declanşarea urmăririi penale pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe. atunci când are îndoieli cu privire la autenticitatea înscrisului. 998 C. . 2 C. Drept procesual civil român. p. împrejurare ce trebuie probată în mod corespunzător56.U. adeseori. hotărârea poate fi desfiinţată pe calea revizuirii în condiţiile art. 1966. soluţia trebuie motivată. op.civ.G. p. Secţia comercială. 59/2001. 322 pct.58 55 56 I.. în cazul în care hotărârea pronunţată nu mai este susceptibilă de apel sau de recurs prin care să se invoce motivul de modificare prevăzut de art. Tăbârcă. iar aceasta trebuie interpretată în sensul că instanţa nu este însă obligată să dispună suspendarea. nu se poate suspenda procesul în temeiul acestui text.G.283. civ. aceasta va dura până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive. proc. împreună cu procesul-verbal. 5/2006. 25 . I. suspendări nejustificate ale procesului civil. 244 pct. în care se prevede că. Dacă nu s-a suspendat judecata. Bucureşti.J. Porumb. proc.223 din 23 ianuarie 2005. civ. cit. întrucât se prevede că “poate…“. îşi păstrează punctul de vedere iniţial. în redactarea anterioară textul avea în vedere doar existenţa unor “indicii“ în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni.. 252. 9 C. instanţa poate suspenda judecata pricinii. proc. Editura Didactică şi Pedagogică. 4 C. deci partea interesată trebuie să prezinte elemente suficiente din care să rezulte că existenţa infracţiunii57 ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauza supusă suspendării. În doctrină se apreciază că.proc .C. civ. instanţa va trimite înscrisul procurorului. 584.562. Buta.. Leş. nr.

Perju.J. 61 C. proc . reprezentând.J. proc.2 al art. după numeroase amânări a judecăţii şi după 7 luni de la înregistrarea cauzei pe rolul instanţei. nu se mai poate reveni asupra ei. 2 C... Aprecierea instanţei asupra suspendării. Repunând din oficiu cauza pe rol. nefiind suficientă numai depunerea plângerii prealabile60. secţia civilă.S. un caz de tergiversare a judecăţii62. decizia nr. O. impunând ca starea de suspendare să dureze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cealaltă pricină.C. în C. 5362 din 12 decembrie 2003. p.. Gh. şi judecând cauza. fiind incidente dispoziţiile art. 232. 987/1997.J. (2) C. 304 ptc. civ59. 317. 64 G. instanţa se poate pronunţa asupra cererii de suspendare conform art. tipic. atât timp cât începerea urmăririi penale nu a fost dispusă conform legii procesual penale.C. /1990-2003. o reprezintă necesitatea ca urmarirea penală să fie începută. p.. op. fără să menţină suspendarea. . 2/2005.civ. se va examina dacă nu cumva suspedarea judecăţii. 129 alin. În condiţiile concrete ale unui caz. Limita reglementării suspendării judecăţii conform pct. pentru a nu fi arbitrară şi a produce tergiversarea judecăţii. Tăbârcă. civ.P. Buta. I.şi. Suspendarea trebuie temeinic motivată si în acelaşi timp justificată prin prisma dispoziţiilor art. civ. (1) C. proc. instanţa a dat o hotărâre cu încălcarea legii.Iaşi. op. 244 alin. suspendarea a fost dispusă fără nici o motivare.Matei. Odată ce a fost luată masura suspendării în baza art..C. p. Instanţa nu poate lua masura suspendării nici în cazul în care urmărirea penală a fost deja finalizată prin scoaterea de sub urmarire a învinuitului61. 63 Curtea Supremă de Justiţie. cit.. secţia contencios administrativ. Jurisprudenţă civilă a I. p. printre care şi cel al celerităţii şi al rezolvării cauzelor într-un termen rezonabil. decizia nr. 244 C. 62 P.Numai după ce apreciază că are competenţă materială. 26 . care îl obligă pe judecător să respecte el însuşi principiile procesului civil. p. 9 C. 322/2002. întrucât dispoziţiile alineatului ultim al acestui articol au caracter imperativ. secţia civilă. poate prejudicia grav pe oricare din părţi63. care a motivat suspendarea. 1997. 244 pct.A. în Dreptul nr. p 651.C. 919. deşi nu se soluţionase irevocabil cealaltă pricină. decizia nr. Într-o speţă. 57. proc. cit. 59 60 M.J. 459. Boroi. proc. trebuie să se întemeieze pe convingerea fermă că rezultatul cercetării ar avea o înrâurire decisivă asupra hotărârii ce urmează a se da în cauză. B. cu consecinţa întârzierii soluţionării pe fond a unei cauze. civ64.

ca faptă care prezintă pericol social. cit. ea trebuie suspendată până ce instanţa penală se pronunţă definitiv asupra acţiunii penale înaintate fie mai înainte. Ciobanu. “ 66 V. (2) C. G. fie în cursul judecării acţiunii civile.“. “. 19 se prevede. 244 pct. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii.(2) al art. Textul din Codul de procedură penală65 are în vedere numai situaţia în care se solicită repararea pagubei cauzate prin infracţiune. În caz de reluare a procesului penal. În cazul prevăzut de Codul de procedură penală. aşa cum ea este definită în Codul penal. săvârşită cu vinovăţie şi prevazută de legea penală. iar alin (3): “ De asemenea. precum şi cererea de chemare în garanţie. trebuie suspendate de instanţa civilă până ce instanţa penală se va pronunţa în mod definitiv asupra acţiunii penale. dar. 480. În schimb. proc. dacă acţiunea penală a fost pusă în mişcare. in art. 2 C. civ. poate să pornească acţiune în faţa instanţei civile persoana vătămată care sa constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acţiunea civilă în procesul penal. dar acesta a fost suspendat. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată cu judecarea infracţiunii anterior sau...Potrivit alin. op. suspendarea judecăţii va dăinui până când hotărârea care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă (sau. 19 alin. cât şi a culpabilităţii. 244 C. cel puţin. alin. p. pen. în penal definitivă). ci facultativă. Astfel. (1) „ Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanţa civilă acţiune pentru reparerea pagubei materiale şi a daunelor morale pricinuite prin infracţiune. proc. indiferent că a figurat sau nu în instanţa penală. acţiunea civilă având ca obiect repararea daunelor cauzate prin infracţiune se poate intenta separat înaintea instanţelor civile. civ.. şi art. 67 G. Secţiunea a III-a. având autoritate de lucru judecat. 27 . proc. lăsată la aprecierea instanţei66. iar nu numai deodată cu cea penală. Codul. p.. dacă acţiunea civilă se întemeiază pe 65 Astfel.. în alin. civ. 292. va fi opozabilă unei părţi. Acest text nu-şi poate avea aplicaţie decât în cazul cănd faptul generator al daunelor pretinse este o infracţiune67. Porumb. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art.M. proc. (2): “ Judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă. acţiunea civilă pt daune. 244 C. dar de data aceasta nemaifiind vorba de o suspendare obligatorie a judecăţii. hotărârea definitivă a instanţelor penale. în acest caz. suspendarea judecăţii poate fi dispusă în baza art.. atât în privinţa existenţei faptului. în consecinţă. Boroi. provocată de acelaşi fapt care face obiectul procesului penal.

826. suspendarea judecării pricinii. 339 C. instanţa va arăta care anume obligaţii nu au fost respectate. nu se va supenda judecata în temeiul art. Secţiunea a IV-a. judecata va fi reluată. • Art. civ. iar nu pe existenţa unei infracţiuni. 114 alin . 1551 C. după caz. • Un caz relativ nou de suspendare legală facultativă este cel care rezultă din modificările aduse de Legea nr. proc. dacă de îndată sau până la termenul ce i s-a stabilit. fără citarea părţilor. 40 alin. nu completează sau nu modifică cererea ori nu depune copii certificate de pe înscrisurile pe care se întemeiază cererea. 28 . prevede că atunci când desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante. La cererea părţii. civ. p . acestea având însă temeiuri diferite faţă de cele generale prezentate mai sus şi anume: • Art. proc. În încheiere de suspendare. prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite în cursul judecăţii. instanţa poate suspenda judecata. instanţa va putea dispune suspendarea judecăţii. deci conform procedurii necontecioase. reclamantul. preşedintele instanţei competente va putea cere dosarul pricinii şi să ordone. în cazul în care s-a formulat o cerere de strămutare. civ prevede că. 177/2010 pentru completarea și 68 I. arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate.68 Suspendarea se va dispune prin încheiere potrivit dispoziţiilor art. dispune că. cit. Alte cazuri de suspendare legală facultativă Codul de procedură civilă reglementează şi cazuri speciale de suspendare facultativă. 998 şi urm. (2) C.. Deleanu. • Art. comunicând de urgenţă această măsură instanţei respective. (răspundere civilă delictuală). proc. dacă obligaţiile au fost îndeplinite şi aceasta poate continua. op.(3) C. Suspendarea va dura până la rezolvarea cererii de strămutare. civ. proc. civ. 19 Cod de procedură penală.art. C.

sau nu se înţeleg asupra persoanei acestora. Gh. proc. toate actele instanţei învestite cu judecarea cererii vor trebui refăcute. această suspendare fiind lăsată la aprecierea instanței. 181. judecata trebuie să fie suspendată în mod obligatoriu. M. cit. Totuşi. preşedintele instanţei va numi acestora un curator special70. Dacă reclamanţii nu-şi aleg unul sau mai mulţi mandatari. Tăbârcă. 29 . 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și anume abrogarea aliniatului 5 al articolului 29( care prevedea că pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a legii sau a ordonanţei aplicabile speţei. În urma abrogarii acestei preveri legale suspendarea judecații devine una facultativă. astfel încât suspendarea poate fi dispusă numai în condiţiile din acest text69. civ. Tăbârcă. deci. nu poate face aplicarea dispoziţiilor art. sau va anula cererea ca netimbrată.1 C. (2) C. Suspendarea este obligatorie indiferent de instanţa judecătorească în faţa căreia s-a invocat excepţia.. instanţa nu ar mai putea dispune ulterior suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiei de modificare sau completare a cererii de chemare în judecată. reclamantului i se poate pune în vedere să o acopere. ci se fixează termen de judecată. proc. ci va anula cererea pentru lipsa unor menţiuni. 1551 C. proc. Dacă însă pârâţii nu-şi aleg mandatarul. civ. civ. pentru că în acest caz pentru neîndeplinirea obligaţiei menţionate instanţa nu mai poate aplica alte sancţiuni. 404. instanţa învestită cu judecarea pricinii a cărei strămutare se cere. 40 alin. dacă hotărârea nu va cuprinde aceste menţiuni. 133 şi 105 alin. este facultativă. (4) precizează că hotărârea asupra strămutării -care se da fără motivare şi nu este supusă nici unei căi de atac.modificarea Legi nr. Buta. Astfel. civ. 244 alin. judecarea cauzei se suspendă. art. şi să dispună suspendarea până la soluţionarea cererii de strămutare. sub sancţiunea prevăzută de art. op.va arăta în ce măsură actele îndeplinite în instanţă urmează să fie păstrate. Buta. Suspendarea în condiţiile alin. potrivit art. Norma înscrisă în art.). 114 C. Gh. proc. (2) este una specială. 69 70 M. (3) şi (4). dacă se constată o neregularitate care nu a fost sesizată la primirea cererii. astfel încât dacă nu se dispune prin încheiere necontencioasă suspendarea. p. cit. p. art. aşa cum o poate face dacă nu se modifică sau completează cererea de chemare în judecată.. Dacă s-a cerut strămutarea. op.40 alin. (1) pct.

pentru că actul nou (htărârea judecătorească) trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere74.. op. 244 pct. după darea hotărârii. şi nici teza I. decizia nr. 74 V. Boroi. op. constituie o sancţiune procedurală.Cazul particular prevăzut de dispoziţiile art.J. pentru ipoteza prevăzută la pct.Bază de date. 2 C. dacă. cererea de revizuire ar fi admisibilă pe baza art. Ciobanu. proc. p. Trebuie să fie arătate în concret care anume obligaţii nu au fost respectate. 1 al art 244 C. în B. teza II.M. 75 I. s-au descoperit înscrisuri doveditoare. 73 V. proc. 4 C. Secţia civilă şi de proprietetate intelectuală. 30 . a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărarea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii. 5 prima teză C.C.C. 5 al art. 322 pct. fără a i se putea opune autoritatea de lucru judecat. op.. civ. cit. 1551 C.. spre exemplu. proc. nu sunt îndeplinite condiţiile suspendării judecăţii în baza art. deoarece nu există identitate de obiect sau cauză. G. deoarece are în vedere o hotărâre care a stat la baza hotărârii a cărei reviziure se cere. pot constitui temei pentru introducerea unei cereri de revizuire73. instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii. p 827. O.M. Unele împrejurări din art. proc. op.... civ. civ. cit.293. martor sau expert.75 71 72 I. care se referă la „vina părţii reclamante”72 Instanţa nu poate dispune suspendarea decât după ce i-a pus în vedere reclamantului îndeplinirea unor cerinţe şi acesta nu s-a conformat.J. civ. în cazurile vizate de art. civ. când un judecător. 322 C. În altă opinie. civ. proc. de exemplu. În doctrină se apreciază că. reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. care a luat parte la judecată. Deleanu. proc. Nefiind imputabilă reclamantei întârzierea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului referitor la adresa sediului pârâtei. p. cit. că recurenta nu a depus la dosar „acte”71. precum şi pentru pct. G. partea interesată poate formula o cerere de chemare în judecată.2 şi care nu ar justifica introducerea unei cereri de revizuire.. G. 322 ptc. 1994/2005. 332. Boroi. întrucât aceasta a depus diligenţele neceasare imediat ce a luat cunoştinţă de dispoziţiile din închierea de şedinţă.Matei. proc. p 292. Ciobanu. iar nu doar să se precizeze. 1551 C. civ. Spineanu. cit. Boroi. Se consideră ca nu poate fi promovată o cerere de revizuire conform pct.

întrucât nu era în putinţa părţii să determine pronunţarea ei la o dată anterioară. 1. atunci când a fost obţinută pe baza cererii introduse înainte de soluţionarea definitivă a litigiului în care se solicită revizuirea. Secţiunea a V-a. care se poate dispune conform art. în caz de o prevedere specială. în condiţii diferite faţă de actuala reglementare. când dezlegarea cauzei depinde. se vor aplica respctivele dispoziţii. în Repertoriu II. 401. Mihuţă. precum şi în cazul alin. îndeplineşte această condiţie.. 2 este o continuare a întregului alin. de I. Secţ civ. 132. 2. Măsura suspendării judecării 77 procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea. suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii. 2. prezentată ca “înscris nou“ în revizuire. Consider însă ca varianta optimă ar fi fost să se facă referire atât la hotărârea definitivă (în penal). ci se aplică şi în cazuri civile. suspendarea judecării procesului. iar nu cadrul general al suspendării. nr. în alte cazuri prevăzute de lege. 396. care nu conţine numai prevederi ce au legătură cu legea procesual penală. cuprinsă însă în art. 401 din Proiect77. Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac. 2. iar pentru motive temeinice. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Suspendarea legală facultativă rămâne principial cu aceeaşi reglementare. deoarece alin. fără citarea părţilor. pentru ca să poată astfel îndeplini cerinţa ca hotărârea să existe în momentul pronunţării hotărârii atacate cu cerere de revizuire76. 132. dacă este cazul. 3. potrivit pct. deşi a fost dată după pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. 31 . 1. cu darea unei cauţiuni în cuantum de 2. 78 Art. p. 76 Trib. (2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă. deci. cât şi la cea irevocabilă (în cazul hotărârilor pronunţate în materie civilă). – (1) La solicitarea celui interesat. chiar înainte de primul termen de judecată.Printr-o interpretare extensivă s-a admis că o hotărâre judecătorească. doar cu unele modificări în ceea ce priveşte pct. Un caz special de suspendare legală facultativă rămâne strămutarea78. completul de judecată poate dispune. dec. în tot sau în parte. dacă legea nu prevede altfel.000 lei. – (1) Instanţa poate suspenda judecata: 1. Art. 1716 din 23 iulie 1974. Supr. de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. se modifică din „hotărâre irevocabilă” în „hotărâre definitivă”. inserându-se expresia „dacă legea nu prevede altfel”.

2. S..Negru. Calea procedurală a sesizării este aceea a unei cereri scrise sau verbale formulate în faţa instanţei..Zilbestein. 1.Noutatea constă în obligaţia depunerii unei cauţiuni şi faptul că. Leş. Întrucât suspendarea se analizează ca un incident procedural. I. cu condiţia ca măsura să fie pusă în discuţia prealabilă a părţilor. printr-o încheiere. pentru un timp determinat sau până la 79 80 I. De asemenea. 1.Stoenescu. op. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege. civ. Încheierea de suspendare. cu respectarea cerinţelor legale. p. Suspendarea se poate dispune. 261. în cazul în care se dă fără citarea părţilor. Radu. civ. Încheierea de suspendare Descrierea amănunţită a cauzei de suspendare va constitui motivarea încheierii de suspendare. 244 C. se poate dispune chiar înaintea primului termen de judecată. instanţa poate dispune în mod direct suspendarea judecăţii în baza art. 1. ca o aplicaţie a principiului accesorium sequitur principale. indiferent de felul ei.2 C. 488. proc. cit. Procedura şi efectele suspendării Secţiunea I. cit. CAPITOLUL V. Constatarea suspendării. 242 pct.. 32 . aceasta din urmă având menirea să oprească mersul normal al procesului prin scoaterea de pe rolul instanţei pe toată perioada cât durează cauza care a determinat luarea acestei măsuri81. 585. p. şi de către instanţă din oficiu. D. cit. op. 81 V.. când niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea pricinii şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă79. În acest mod se poate proceda în cazurile prevăzute de art. p. proc. suspendarea judecăţii intervine sau poate interveni. la cerere sau din oficiu. Constatarea suspendării Suspendarea judecăţii reprezintă un incident procedural care poate fi invocat de oricare dintre părţile interesate. că închierea nu se motivează şi nici nu este supusă nici unei căi de atac. precum şi prevederea expresă. op. ea se dispune. prin care instanţa constată existenţa împrejurării care a condus la suspendarea judecăţii 80.

641. civ. Totuşi. Leş. cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului. iar nu din momentul survenirii cauzei de suspendare83. nu va mai putea formula o nouă cale de atac84. p . să-şi poată motiva recursul85. ci ea este necesară pentru ca partea interesată. 1. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. în ceea ce priveşte durata termenului de recurs. 23 alin. cu excepţia celor pronunţate în recurs. 293.. civ. judecăţii poate fi atacată cu recurs în mod separat. 304/2004. Ciobanu. care nu pot 82 83 I. De această dată comunicarea nu marchează momentul de la care începe să curgă termenul de recurs. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare. proc. dacă recursul a fost respins. 33 .828.J. de orice natură. întrucât nu există recurs la recurs.C. op... Tăbârcă. 3. astfel că. G. Boroi. singura cale procedurală pentru desfiinţarea unei încheieri nelegale este aceea a recursului la I.C.producerea unui eveniment determinat. cit. 86 Ibidem. p. 85 M. nu înseamnă că încheierea nu trebuie comunicată părţilor.. op. 586. 84 V.. în faţa oricărei jurisdicţii şi în orice judecată82. M. Potrivit art. p. Rezultă deci că în cazul suspendării recursului în faţa unei curţi de apel. cunoscând justificarea măsurii. Împrejurarea că textul derogă de la art. op. Bineînteles că partea poate exercita doar o singură dată recursul împotriva respectivei încheieri. De asemenea. p. încheierea prin care s-a dispus suspendarea Controverse. (2) din Legea nr. închierea prin care s-a dispus suspedarea unui recurs nu poate fi recurată. text de lege special. în principiu. op. încheierea prin care curtea de apel dispune suspendarea judecării recursului poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie86. 301 C. conform prevederilor potrivit cărora secţiile acestei instanţe judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti. proc. Deleanu. cit.. 2441 C. I. Suspendarea judecăţii va începe numai din momentul în care instanţa a dispus o atare măsură.cit. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. ţinând cont şi de principiul accesorium sequitur principale. cit. în temeiul art.

decizia nr. Bucureşti-1974. recursul urmează să fie respins ca inadmisibil89. Secţia civilă.S. Ed. aceasta nu poate fi considerată decât ca recurs90. civ. Secţia civilă.. Nu sunt însă supuse recursului în mod separat încheierile interlocutorii de respingere a cererii de suspendare88. 245 C. proc. ci în art.fi atacate pe nici o altă cale. Leş. cit. dispoziţii ce sunt aplicabile şi în cazul recursului.317.586. se constată şi în practica judiciară că. respectiv. 90 C. a dispus suspendarea judecăţii..J. întrucât textul fiind imperativ. 51. care fac referire la faptul că împotriva încheierilor premergătoare nu se poate apel decât odată cu fondul. 2904 /2001. 91 I. încheierea prin care s-a suspendat cursul judecăţii poate fi atacată cu recurs numai dacă hotărârea ce ar urma să fie pronunţată de instanţa care a dispus suspendarea este supusă căii de atac a recursului. 4 /2002. 1. C. Efectele suspendării 2. Efectul general al suspendării Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres şi detaliat efectele suspendării judecăţii. Termenului de “întrerupere“ trebuie să i se dea o interpretare largă. Dar din ansamblul reglementării procesuale în vigoare rezultă neîndoielnic faptul că suspendarea determină o sistare temporară a judecăţii91. – Bază de date. 282 alin. ci doar dacă sunt atacate odată cu fondul. Pandectele Române nr. cit. civ. se determină doar mijloacele procedurale de reluare a judecăţii. 586. anume în sensul de a cuprinde în conţinutul său toate împrejurările ce pot determina o sistare temporară a judecăţii87.. civ. op.S. J. 89 Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. 1693 din 30 iunie 1973. stiinţifică. în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii. p. p. p.. 87 88 I. (2) C. şi deci. judecând în ultimă instanţă. Astfel. iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curtilor de apel. op. proc. Leş. p. raportat şi la art. 282 şi art. dacă se formulează un recurs împotriva încheierii prin care tribunalul judeţean. în B. 4678 din 18 decembrie 2002. Secţiunea a II-a. Este lipsit de relevanţă faptul că reclamantul a denumit “apel” calea de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. proc. 34 . 299 C.J. conform art. Decizia Secţiei civile nr. decizia nr.

294. p . data la care s-a dispus suspendarea constituie momentul de la care începe să curgă termenul de perimare..Efectele suspendării se răsfrâng asupra tuturor părţilor din proces. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. ea operează în bloc. (2) C. fără nicio considerare faţă de calitatea lor procesuală. în cazul coparticipării procesuale. 2. Nulitatea actelor de procedură Prin încheierea de suspendare instanţa nu se dezînvesteşte de soluţionarea pricinii. op. Suspendarea judecăţii are deci un efect general. pârât. deoarece nu se poate concepe ca procesul să se suspende în privinţa unei părţi şi să continue faţă de cealaltă. 155 alin. deci indiferent că este vorba de un reclamant. civ. anume a moştenitorilor care nu au fost introduşi în cauză în temeiul art. dar procesul rămâne în nelucrare. Porumb. Ciobanu. al cererilor conexate sau de intervenţie voluntară sau forţată. cit. şi art. 92 Aşadar.. p. 830. civ. Spre exemplu. op. ea putând fi invocată numai de partea în folosul căreia s-a dispus suspendarea. G. Astfel. proc. Pe tot timpul suspendării nu se mai pot îndeplini în mod legal acte procedură.3. 94 I. 92 93 I. dacă se iveşte o împrejurare ce justifică suspendarea judecăţii cu privire la o cerere incidentală. Stoenescu. aceeaşi fiind soluţia şi în cazurile de suspendare prevăzute de art. Totuşi. Boroi. iar orice act îndeplinit . V. nulitatea va interveni numai la cererea părţii interesate. faţă de toate părţile din proces.cu excepţia cererii de redeschidere a judecăţii . p. 35 . procesul civil reprezintă un tot unitar şi are deci un caracter indivizibil. Corelaţia suspendare – perimare Lipsa de stăruinţă a părţilor un timp îndelungat poate duce la perimarea pricinii. op. M. 243 C. 2. apariţia unei cauze de suspendare a judecăţii în privinţa uneia dintre părţi sau a uneia dintre cereri are drept consecinţă suspendarea totală a judecăţii.. prin intermediul căilor de atac94. Nulitatea are însă un caracter relativ.253. 2. cit.este lovit de nulitate. G. intervenient sau chemat în garanţie. instanţa ar putea să dispună disjungerea acesteia de cererea principală şi deci să continue judecata cererii principale. proc. Deleanu. în masura în care legea permite disjungerea93. cit.

Galaţi. cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prijeluit suspendarea. 372. Prin urmare.1551 C. deoarece suspendarea termenului de perimare cu 3 luni este recunoscută doar dacă una din împrejurările prevăzute de art. proc. Însă atunci când suspendarea procesului a fost determinată de chiar moartea părţii. Dreptul nr. op. C. definitivă (în penal) a hotărârii pronunţate în procesul care a determinat suspendarea ori până la definitivarea soluţiei procurorului. nu se poate constata perimată acţiunea fără a se cere din oficiu relaţii cu privire la soluţia dată în cauza penală97. iar instanţa a dispus în mod greşit suspendarea cauzei. p. dar numai dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare. termenul de perimare se suspendă pe perioade diferite. decizia nr. perimarea va opera la împlinirea termenului de un an. perimarea nu operează96. Dacă însă una din părţi a solicitat judecarea în lipsă. J. 9/1996. p. dacă nu se va face nici un act de procedură prin care să repună cauza pe rol. G. Perju. (2) C. deci are în vedere ipoteza în care perimarea a început să curgă şi în acest caz. 1069/1995. 243 C. 98 P. De asemenea. 250 alin. Mihuţă. decizia nr. cit. proc. În cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. 2667/1973. textul art. De exemplu. în I. 95 96 V. chiar dacă s-a menţinut cauza în nelucrare mai mult de un an. termenul de perimare este suspendat cât timp durează suspendarea potrivit art. G. deci până la rămanerea irevocabilă sau respectiv. civ. Cursul perimării este suspendat cât timp se găseşte în curs judecata penală într-o cauză a carei soluţionare are o înrâurire hotărâtoare în rezolvarea actiunii civile. proc. cursul perimării este suspendat şi în alte cazuri stabilite de lege. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iulie-decembrie 1995).112. 1995. proc.. 97 Trib. 243 C. Supr. 136. acest termen se prelungeşte cu trei luni. 36 .. P.. Pentru celelalte cazuri de suspendare. civ. civ.294.95. nr. secţia civilă. 244. civ. M. Ciobanu. Repertoriu II. Boroi. dacă la data decesului părţii procesul se găsea în nelucrare (chiar de la începutul său era suspendat) şi moartea a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare (de un an). nu are aplicare. începând să curgă după această dată. p .A. 250 C. a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare98. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. secţia civilă. Aşadar. proc. potrivit distincţiilor făcute în cuprinsul art. 119. civ. în C. p.

va opera perimarea dacă. incluzându-se şi timpul scurs înaintea suspendării100. p. 402. termenul de perimare este suspendat numai pe o perioadă de 3 luni. Tăbârcă. 302 101 Art.În cazurile prevăzute de art. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. Dacă până la sfârşitul acestui interval nu se solicită repunerea cauzei pe rol. Boroi. În toate cazurile de suspendare a termenului de perimare. perimarea îşi reia cursul99. Codul. cât timp partea este împiedicată de a stărui în judecată datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa (acest lucru este o chestiune de fapt. termenul de un an (sau după caz. şi anume. G. de 6 luni) este împlinit.. civ. (2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. – (1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat. 676. lăsată la aprecierea instanţei). cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului.. 243 C.. la instanţa ierarhic superioară. Un alt caz în care se suspendă termenul de perimare este reprezentat de forţa majoră. 99 M.. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În ceea ce priveşte regimul procedural al suspendării. Dacă pricina a rămas în nelucrare mai mult timp.. . scăzându-se termenul de suspendare.Buta. M. atunci când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. Drept procesual civil. Ciobanu. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători... 402101 ca o noutate că. se remarcă faptul că viitoarea reglementare prevede în art. interval în care au intervenit şi cauze de suspendare a termenului de perimare. proc. Gh. p. Secț iunea a III-a. 100 37 . după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea.V. cursul perimării va continua de la punctul la care s-a oprit.

Cluj. 120. 406102 păstrează dispoziţiile referitoare la suspendarea legală facultativă. termenul de 3 luni cu care era suspendat cursul perimării se înlocuieşte cu un termen de o lună. 401. Gr. (2) În cazurile prevăzute de art.. cu o singură limită: trebuie făcută înainte de împlinirea termenului de perimare104. pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. modificând doar termenele în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept. ci în ultimele 3 luni ale termenului de perimare. proc. precum şi în alte cazuri stabilite de lege.Referitor la corelaţia dintre suspendare şi perimare. 102 1.. 400. CAPITOLUL VI. (3) Perimarea se suspendă. în funcţie de felul suspendării care a operat în pricina respectivă. Reg. iar în alin. Porumb. ea nefiind îngrădită de curgerea unui termen. decizia nr. şi anume. Codul. 481. 244 C. de asemenea. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare Secţiunea I. Încetarea suspendării Dacă a dispărut împrejurarea care a produs suspendarea judecăţii.. Cererea de redeschidere se poate face după dispariţia cauzei care a produs suspendarea. la redeschiderea procesului. 103 104 Trib. În caz de suspendare voluntară Art. civ. (2) al art. 406. în Legalitatea populară nr 10 /1958. definitivă în penal). dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare. Reluarea judecăţii are loc în mod diferit. părţile trebuie să fie citate din nou. 259 /1957. iar faptele care au prijeluit suspendarea trebuie să se fi petrecut nu în ultimele 6 luni. voluntară şi forţa majoră. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecăţii. Redeschiderea judecăţii după suspendare 2. După încetarea cauzei de suspendare. la termenul care a precedat suspendarea procesului103. procesul işi reia cursul. nu mai produce efecte luarea în cunoştinţă a termenului de judecată. deci judecata se redeschide. – (1) Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii. art. şi în consecinţă. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. p. Secţiunea a II-a. p. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate. se prevede în mod expres că suspendarea va dăinui până cand hotărârea pronunţată în pricina ce a motivat suspendarea va deveni irevocabilă (respectiv. 38 .

p. proc. civ. când pricina s-a suspendat prin învoirea părţilor sau prin lipsa lor. care nu a răspuns atunci când fusese strigată. Supr. Plen. S. 155 alin.. C. 103. 245 C. doarece nu se poate îndeplini procedura cu partea absentă105.. înăuntrul termenului de perimare şi timbrată cu jumătate din taxa datorată pentru cererea a carei judecată s-a suspendat. Prezentarea mai târziu a uneia din părţi. În anumite cazuri speciale de suspendare legală de drept judecata se reia din oficiu. putând cel mult să dea termen în cunoştinţă acelei părţi care s-a prezentat cu petiţie de repunere pe rol. fie de către pârât. pentru a putea fi introduse în cauză. urmând ca părţile să fie citate. În cazurile de suspendare legală de drept În cazurile de suspendare legală de drept prevăzute de art. civ. P. 258. a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. 21 C. 243 C. nu îndreptăţeşte instanţa să repună cauza pe rol în aceeaşi zi. ci ea trebuie să solicite repunerea cauzei pe rol108. (1) C. op. Aflarea numelui moştenitorilor nu îndreptăţeşte partea interesată de continuarea judecăţii să declare recurs împotriva încheierii de suspendare a judecării apelului. astfel: în cazul prevăzut de art. În cazul redeschiderii după suspendarea cauzei. Atunci când părţile declară că nu se cunosc moştenitorii părţii decedate. Procurorul are dreptul să ceară redeschiderea procesului potrivit art. 2. a celui reprezentat de mandatarul decedat. când judecata s-a suspendat în lipsa părţilor107. secţia a IV-a civilă. J. proc. Matei. civ. când suspendarea este determinată de lipsa de stăruinţă a părţilor după ce li s-a acordat o amânare în temeiul învoirii lor. p. 39 . în funcţie de situaţia concretă. 1 C. 245 pct. 1993-1998. 153 alin. 12 /1960. civ. p 464. judecata reîncepe prin cererea de redeschidere formulată de una dintre părţi. proc. judecata se reia prin cererea de redeschidere. instanţa pronunţă o încheiere de suspendare. Dispoziţiile art. în Îndreptar interdisciplinar. după caz. instanţa trebuie să fixeze termen. a părţii interesate.2. 107 Trib. 91/1998. A. Aceste persoane enumerate trebuie menţionate după caz. (2) C. a noului mandatar sau. nu se aplică în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată106. proc. 108 C. proc. Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. în C. proc. deci fie de către reclamant. decizia nr.Conform art. Bucureşti. succesiunea nefiind dezbătută. p.. referitoare la termenul în cunoştinţă. făcută cu arătarea moştenitorilor. civ. G.. O.. tutorelui sau curatorului. Boroi. decizia de îndrumare nr. civ. cit. 482. după rămânerea irevocabilă a 105 106 Ibidem..

respectiv după ce s-a defintivat soluţia procurorului de clasare. Primind cererea. Ciobanu.659. 2. cit. 40 alin. 111 V. Boroi. 245 pct. op. judecata se poate relua. data şi cauza suspendării. 1551 C. M. Tăbârcă. op.. 19 alin. reluarea judecăţii va fi dispusă după primirea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale109. Cererile de repunere pe rol a cauzelor a căror judecare s-a suspendat datorită părţilor se taxează cu jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea a cărei judecată a fost suspendată. Boroi. proc.hotărârii prin care s-a rezolvat conflictul de competenţă. instanţa pronunţă o hotărâre legală atunci când respinge cererea de repunere pe rol. 31 alin. judecata se reia după ce s-a soluţionat cererea de strămutare. 112 V. fiind posibil ca aceasta să-şi fi schimbat între timp domiciliul112. 3. în condiţiile art. civ. 2. civ..4. 262. A. pen. facută fără arătarea moştenitorilor113. proc.. prin cererea de redeschidere a judecăţii formulate de reclamant. 113 Culegere de practică judiciară în materie civilă. în cerere partea interesată va trebui să menţioneze: numărul dosarului. op. 40 .. 2003-2004. proc. M. În cazurile de suspendare legală facultativă În cazurile de suspendare legală facultativă prevăzute de art.. Ciobanu. (2) C. la cererea părţii interesate. 2 C. civ. civ. civ. iar în cel prevăzut de art. Se va mai arăta domiciliul la care partea adversă urmează să fie citată. instanţa de judecată va fixa termen şi va dispune citarea părţilor în 109 110 M. precum şi solicitare repunerii pe rol a cauzei111. G. proc. op. după ce se soluţionează cererea de recuzare. Radu. G. cit. D. însă numai după ce hotărârea pronunţată în pricina care a determinat suspendarea a devenit irevocabilă (în penal. cit. p 294.. p 295. proc. 2005.. (2) C. All Beck. însă numai dacă a îndeplinit obligaţiile menţionate în încheierea prin care instanţa a dispus suspendarea şi dacă plăteşte jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea suspendată110. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. Buta. partea interesată poate să ceară redeschiderea judecăţii după rămânerea definitivă a hotărârii penale. scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale. Negru. Dacă suspendarea e întemeiată pe art. C. iar dacă suspendarea a fost pronunţată în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate. (3) C. date cu privire la dispariţia cauzei de suspendare. cit. Braşov. Procedura redeschiderii judecăţii Cererea pentru redeschiderea judecăţii se face în formă simplă. p. Gh. proc. În cazul prevăzut de art. p. Ed. V. definitivă). Bucureşti. 244 C..

(2). (1) pct. a lichidatorului. cit. îndeplinit înainte de suspendarea judecăţii. 403. a părţii interesate. pe lângă cazurile de redeschidere a judecăţii deja existente în legislaţia actuală. făcută cu arătarea moştenitorilor. cât timp durează suspendarea cursului judecăţii. 114 V. în conformitate cu extinderea suspendării prezentată mai sus. precum şi de dobânditorul unui drept ce formează obiectul judecăţii care a fost suspendată. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Această etapă a instituției nu a suferit mari modificări. după caz. 115 41 . . prin alte modalităţi prevăzute de lege. Potrivit art. în cazurile prevăzute de art. 400 alin. 1-6. el preluând calitatea procesuală a celui ce i-a înstrăinat dreptul respectiv114. Art. 4.vederea continuării judecăţii. prin cererea de redeschidere făcută de una din părţi. op. cu excepţia pricinilor cu caracter strict personal. a noului mandatar sau. Reluarea judecăţii după suspendare mai poate fi cerută de către creditorii chirografari ai unei părţi. a celui reprezentat de mandatarul defunct. 403 al Proiectului115 care prevede. prin cererea de redeschidere a procesului. Secț iunea a III-a. 7. 2441 alin. p 295. 400 alin. M. încheierea prin care s-a respins cererea de repunere pe rol poate fi atacată separat cu recurs. tutorelui sau curatorului. Ciobanu. a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar. 2. 3. (1) pct.Judecata cauzei suspendate se reia: 1. dezbaterile fiind reluate de la ultimul act de procedură. când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor. încă alte două. Boroi. G. în cazurile prevăzute de art. aici remarcându-se cuprinsul art.. după pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene.

Instanţele trebuie să uzeze în egală măsură şi de rolul activ în judecarea pricinilor. pentru tergiversarea procesului. suspendarea pricinii se poate afla la dispoziţia părţilor sau poate fi dispusă chiar din oficiu. Trebuie însă respectate şi principiile consacrate la nivel european şi să se evite pe cât 42 . Atunci când suspendarea este determinată de voinţa părţilor. Spre exemplu. la îndeplinirea anumitor condiţii legale. iar judecătorii trebuie să verifice de la caz la caz.Concluzii Suspendarea judecăţii reprezintă o instituţie deosebit de importantă a dreptului procesual civil. ce are menirea să asigure respectarea normelor legale şi a drepturilor procesuale ale părţilor. pentru a se evita admiterea unor cereri de suspendare făcute cu rea-credinţă. cele mai des folosite instrumente procesuale pentru tergiversarea proceselor pot fi strămutarea cauzelor şi recuzarea. de către instanţă. instanţa trebuie să analizeze cu rigurozitate susţinerile acestora. dacă sunt într-adevăr respectate toate normele legale pentru a putea fi dispuse astfel de măsuri care pot afecta buna desfăşurare a procesului civil şi care pot duce la prelungirea acestuia în timp. În funcţie de temeiul şi raţiunea fiecărui caz concret.

43 . M. Judecata în primă instanţă. 2008 • V.a II-a. Editura Didactică şi Pedagogică. Teste grilă. Bucureşti. Drept procesual civil. BIBLIOGRAFIE Tratate şi coduri de procedură civilă adnotate • V. Drept procesual civil. 1997 • I. ed. 4. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Editura Naţional. Bucureşti. Boroi. Gr. Zilberstein. S. Bucureşti. Porumb. Drept procesual civil. Beck. Bucureşti. Beck. Universul Juridic. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. M. Tratat de procedură civilă. Bucureşti. 1983 • I.E. Ed. H.D. Stoenescu. a II-a. Hotărârea. Tratat de drept procesual civil. 2009 • V. Radu. Bucureşti. Deleanu. vol. Ciobanu. vol. Drept procesual civil român.. Ciobanu. ed. Leş. C. fapte negative ce pot conduce la încălcarea termenului rezonabil în care trebuie să se desfăşoare procesul civil şi în consecinţă. Drept procesual civil. Ediţia 4. 2007 • I. Beck.posibil acordarea nejustitificată de amânări sau suspendări ale judecăţii. Teoria generală. Negru. I. 2008 • M. ed. Tăbârcă. Bucureşti. II. 1966 • I. D. Editura C. H.O. la posibilitatea condamnării României de către C. Curs selectiv. C. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. 1972. Stoenescu. Editura Didactică şi Pedagogică. H. Ed. G. Astfel vor putea fi înlăturate orice modalităţi de prelungire îndelungată şi de tărăgănare a procesului.

Perju. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iuliedecembrie 1995). Codul de procedură civilă adnotat. secţia civilă. J. R.8/1989 Trib. Bucureşti. Supr. 2007 Articole. III. Tăbârcă. nr. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. nr. 9/1996 • T. civ. 1943 • G. 5/1968 Trib.R. Gh.R. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. Repertoriu II 44 . decizia nr.C.• P. Mihuţă.D. 6/1976 • • • Trib. nota II-a la decizia civilă nr.. 4678 din 18 decembrie 2002. decizia nr. în B.7/1998 • P.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba.. Briciu.S.R.H. Bucureşti.C. 2546/1988. Universul Juridic.R. 1044/1972. Studii şi cercetări juridice nr. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Vasilescu. nr. nr. în R. decizia nr. decizia nr.A. 4 /2002 • Trib.J. 4/2001 • I. Ediţia a 2-a. şi a altor instanţe judecătoreşti. colegiul civil. Leş. dec. Bucuresti. Perju. 2904 /2001. sec. Supr.J. Supr.D. Jurisprudenţă civilă comentată a I. 1960 • M. – Bază de date C.C. Editura C. Supr. vol. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. în Dreptul nr. secţia civilă. Buta.3/1987 • • C. Editura Ştiinţifică. Spineanu-Matei. în R. Secţia civilă.S. nr. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. 2100/1967. în I.. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. Bucureşti. Pandectele Române nr. P.J.. studii şi jurisprudenţă • P. Porumb.Perju.D.. decizia nr.Beck. 2007 • Gr.. Secţia civilă. 2068/1975. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. în Dreptul nr. Editura Hamangiu.A. O.. 2007 • P. Boroi..

• • • I.J.223 din 23 ianuarie 2005. în I. Mihuţă. C.C. Culegere de decizii pe anul 2006. Ed. Bucureşti.C. All Beck. 232/27. A.1995 C. secţia a IV-a civilă.H.J. Decizia Secţiei civile nr. decizia nr.C.C. decizia nr. Cluj. decizia nr. 2667/1973..C. decizia nr. secţia civilă.J. 2007 • C. 1997 • Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. Beck. Ştiinţifică. civ. în C. Bucureşti-1974. P. A. Ed. decizia nr. J. Secţ.C.A. B. Bucureşti. decizia nr. 5/2006 • • I. în Dreptul nr. în C.. C.P. 1993-1998 Culegere de practică judiciară în materie civilă. secţia a IV-a civilă. decizia nr. Supr. All Beck. 1998 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. Curtea de Apel Bucureşti.02. nr.• Trib. dec. secţia civilă. 1238 din 18 februarie 2005. Supr.J.J. în Dreptul nr. Bucureşti. 1037/1997.J. Mihuţă. Reg. 2003-2004. 5/2006 • I. Ed. C. în I..C. 2005. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. 2/2005 I. 259 /1957. 1716 din 23 iulie 1974. Iaşi. Braşov. Repertoriu II • Trib. secţia civilă. Ed. decizia nr.. 91/1998.. Repertoriu II • • Culegere de practică judiciară. 1693 din 30 iunie 1973 • Trib. Secţia comercială. în Dreptul nr. 5362 din 12 decembrie 2003.C. Curtea de Apel Piteşti. în Legalitatea populară nr 10 /1958 45 ..

J. – alineat art. – Buletinul Jurisprudenţei C. Ed.A. – Curtea Supremă de Justiţie I.R. proc. – Curtea Supremă de Justiţie Ed.J. – articol B.J. Bucureşti. – Codul de procedură civilă C.Revista Dreptul C. – Codul de procedură penală C. pen. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie P. Mihuţă. Al.R.S.J. – Secţia civilă Trib.C. – Editura ed.ABREVIERI alin. Ştiinţifică şi Enciclopedică.. – Tribunalul Suprem 46 .S. – Revista Română de Drept Repertoriu II – I.P.Culegere de practică judiciară C. 1970 Secţ. Lesviodax. civ.C. proc.J. – Revista Pandectele Române R. – Curte de apel C. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975.D. – Ediţia Dreptul. Supr. civ.

– tribunal regional 47 .Trib. reg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful