UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

FACULTATEA DE DREPT Master Carieră Judiciară Disciplina Instituț ii de Drept procesual civil

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Suspendarea judecăţii

Coordonator: Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Masterand: Dan Panaete

Bucureşti

-2011CUPRINS
CAPITOLUL I . Introducere………………………………….………………..…..5
• •

Secţiunea I. Consideraţii generale……………………………………….….…5 Secţiunea a II-a. Definire, forme şi distincţii.....................................................6 2. 1. Definiţie şi sediul materiei.........................................................................6 2. 2. Clasificare...................................................................................................6

2. 3. Distincţii faţă de alte instituţii…………………………………………...........7
• •

Secţiunea a III-a. Raţiunea instituţiei…………………………..….…………..9 Secțiunea a IV-a. Noutăți privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. Generalități……………………10

CAPITOLUL II. Suspendarea voluntară................................................................12

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei...............................................................12
1. 1. Definiţie...................................................................................................12 1. 2. Sediul materiei........................................................................................12

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare voluntară................................12
2. 1. Când amândouă părţile o cer...................................................................12 2. 2. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii, deşi toate

părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă.........................................................................................13 2.3. Evitarea suspendării. Judecata în lipsă…………………………………..14

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă………………………………………………………..15

CAPITOLUL III. Suspendarea legală de drept (obligatorie).................................16

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei................................................................16
1. 1. Definiţie...................................................................................................16

2

1. 2. Sediul materiei........................................................................................16 •

Secţiunea a II-a. Cazurile de suspendare legală de drept...................................16
2. 1. Cazuri generale de suspendare legală de drept - art. 243 C. proc.

civ. ...............................................................................................................16
2. 2. Alte cazuri de suspendare legală de drept................................................19 • •

Secţiunea a III-a. Controverse………………………..…………………..……20 Secțiunea a IV-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă……………………………………………………..…21

CAPITOLUL IV. Suspendarea legală facultativă (judecătorească)……….…….20

Secţiunea I. Definiţie. Sediul materiei……………………………………..…..20
1. 1. Definiţie…………………………………………………………….…...20 1. 2. Sediul materiei ………………………………………………………….20

• • • •

Secţiunea a II-a. Cazuri generale de suspendare legală facultativă……...……20 Secţiunea a III-a. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. 244 pct. 2 C. proc. civ. şi art. 19 alin. (2) C. proc. pen…………………………………...27 Secţiunea a IV-a. Alte cazuri de suspendare legală facultativă..........................28 Secțiunea a V-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă …………………………………………………….…32

CAPITOLUL V. Procedura şi efectele suspendării.................................................33

Secţiunea I. Constatarea suspendării. Încheierea de suspendare........................33 1. 1. Constatarea suspendării.............................................................................33 1. 2. Încheierea de suspendare..........................................................................33 1. 3. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare.

Controverse……………………………………………………………………..…….34

Secţiunea a II-a. Efectele suspendării………………………………………....35
2. 1. Efectul general al suspendării………………………………………..….35 2. 2. Nulitatea actelor de procedură………………………………………......36

2.3. Corelaţia suspendare – perimare……………………………………….…36

3

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ……………………………………………………….38

CAPITOLUL VI. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare………………………………………………………………………..….39
• •

Secţiunea I. Încetarea suspendării………………………………………….….39 Secţiunea a II-a. Redeschiderea judecăţii după suspendare…………………...39 2.1. În caz de suspendare voluntară…………………………………….….…..39 2. 2. În cazurile de suspendare legală de drept…………………………….…..40 2. 3. În cazurile de suspendare legală facultativă…………………..……………40 2. 4. Procedura redeschiderii judecăţii……………………………..…………...41

Secțiunea a III-a. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă ………………………………………………………42

Concluzii…..…………….......………………….………………………..…………..43 BIBLIOGRAFIE...…………………………………………………………..………44 ABREVIERI…………………………………………………………………………47

4

care se concretizează în efectuarea diferitelor acte procesuale corespunzatoare fiecărei faze în parte2. iar în alte cazuri nu mai ajunge în faza sa finală. a recursului (dacă hotărârea primei instanţe nu este susceptibilă de a fi atacată cu apel). p. neparcurgând toate fazele sau parcurgându-le cu întârziere. D. în vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. momentul iniţial îl constituie sesizarea instanţei prin introducerea cererii de chemare în judecată (etapa scrisă). apoi urmează etapa dezbaterilor. dar nu obligatoriu. organe de executare şi alte persoane sau organe care participă la înfăptuirea de către instanţele judecătoreşti a justiţiei în pricinile civile. conform procedurii prevăzute de lege1. a apelului sau după caz. părţi. iar momentul final al judecăţii în prima instanţă îl reprezintă deliberarea şi pronunţarea hotărârii. Înăuntrul acestor momente are loc desfăşurarea procesului civil. Tăbârcă-Tratat de procedură civilă. Atunci când continuitatea nu mai este posibilă sau nu mai este necesară sau când menţinerea ei ar compromite rezultatul judecăţii. 5 . Suspendarea judecăţii este provocată de ivirea anumitor evenimente care ţin pe loc procesul şi împiedică desfăşurarea normală a procedurii judiciare pe perioada 1 2 M. Referitor la desfăşurarea în timp a procesului civil. Bucureşti.Suspendarea judecăţii CAPITOLUL I .Drept procesual civil. După finalizarea acesteia. Astfel. Bucureşti. p. Introducere Secţiunea I. două faze: judecata şi executarea silită. Negru. partea nemulţumită poate opta pentru începerea unei noi etape. procesul trebuie suspendat sau perimat3. o desfăşurare continuă. Aceasta este desfăşurarea normală a procesului civil. 2008. se arată că acesta parcurge în mod obişnuit. Editura Didactică şi Pedagogică. Consideraţii generale Procesul civil reprezintă activitatea desfăşurată de instanţă. 32 V. potrivit prevederilor legale în materie. 257 3 Ibidem. vol I. însă există şi cazuri când procesul civil nu se desfăşoară în mod normal. Editura Universul Juridic. Radu.

Editura Didactică şi Pedagogică. Boroi.M. Definire. Ed. sau. I.. p. se produce perimarea cererii de chemare în judecata şi procesul civil se stinge în faza în care se găseşte. R. sau în diferite acte normative. a II-a. Procedura contencioasă. 6 . 6/1976. Procedura înaintea primei instanţe. Judecata la primă instanţă. Bucureşti. nr. 1983.D. odată cu îndeplinirea şi a altor condiţii legale. Suspendarea judecăţii) . Zilberstein.suspendării. Vasilescu. Tratat de procedura civilă. Definiţie şi sediul materiei Prin suspendarea judecăţii se înţelege oprirea cursului judecăţii datorită apariţiei unor împrejurări voite de părţi. Supr. G. Deleanu . Drept procesual civil. Cazurile de suspendare se regăsesc reglementate fie în Codul de procedură civilă (Cartea II. Secţiunea a IV-a. Legea nr. sec. 2009.H. 5 Cazurile de suspendare prevăzute de lege sunt limitative şi instanţa nu poate lua această măsură şi pentru alte motive. ( Trib.I. S. fie în alte texte din C.818. p.. cazurile de suspendare legală pot fi grupate în două subcategorii : cazuri de suspendare legală de drept sau obligatorie şi cazuri de suspendare facultativă sau judecătorească.. Titlul III. 1943. care nu mai stăruie în soluţionarea pricinii. 4 V. Capitolul III. La rândul lor. în cazul în care acestea nu sunt îndeplinite.286. Legea nr. P. cazurile de suspendare pot fi clasificate astfel : cazuri de suspendare voluntară a judecăţii şi cazuri de suspendare legală a judecăţii5. Judecata. Teorie generală. Beck. proc. III. 1. Teste grilă. spre exemplu. civ. p. civ. forme şi distincţii 2. Bucureşti 2007. când părţile sunt în imposibilitate fizică sau juridică de a se prezenta la judecată4. Stoenescu. Curs selectiv. I.H. fiind o măsură cu caracter temporar. Codul de procedură penală. Secţiunea a II-a. speciale“ .Teorie Generală.şi sunt denumite în literatura juridică “cazuri generale” .47/1992. 2. Hotărârea. Bucureşti. Editura C. Tratat teoretic şi practic de procedura civilă. Bucureşti. p. Ediţia 4. vol.R. Ciobanu. Ediţia 2. însă. nr. C. Clasificare În funcţie de natura împrejurărilor care a determinat suspendarea. Drept procesual civil. Beck. iar suspendarea s-a prelungit un timp mai îndelungat. 85/2006 şi Legea nr. dec. ea durează până la dispariţia cauzei de suspendare. 554/2004 – denumite “cazuri particulare. p.483.51. vol. ori independente de voinţa lor. 2. când judecata îşi reia cursul. 322 ). 2068/1975.

I. Editura C... în continuare. fixat de instanţă. proc. civ. cauza poate fi scoasă de pe rol. după trecerea unui termen. în toate situaţiile. V. 8 I. proc. Ediţia 4. Astfel. Drept procesual civil. I. Spre exemplu.art. voi analiza suspendarea judecăţii din prisma acestei prime clasificari. Beck. întreruperea judecăţii este reglementată în alte legislaţii. unele asemări. (2) C. S-a remarcat că noţiunile de suspendare voluntară şi legală utilizate şi consacrate de doctrină şi jurisprudenţă nu sunt riguros exacte7. civ. H. pen.. dar odată dispărute aceste împrejurări.819. 244 alin. dar.M. 242 C. art. 4 alin.În literatura de specialitate se regăseşte în mod izolat şi urmatoarea clasificare : suspendare obligatorie. art. G. civ. Deleanu. art. cit..(1) C.. ea poate fi „radiată”8. 31 alin. 286. 155 alin. Astfel. cu care poate prezenta. Deleanu. supendarea de drept . art.) 6 . proc. 554/2004) şi suspendare facultativă sau judecătorească ( art. si art. (2) C. 282 alin. (2) C.. (1) C. cazurile de suspendare sunt prevăzute de lege. ci numai o evocă. proc. civ. p. Ciobanu. cit. judecata este suspendată în împrejurări dependente sau independente de părţile din proces sau de reprezentanţii acestora. civ. 21 C. aparent. proc.. proc. (1) din Legea nr. civ. 2. 243 C. vol. art. proc. 40 alin. art. Distincţii faţă de alte instituţii Suspendarea judecăţii este o instituţie aparte a dreptului procesual civil. 2009. Întreruperea judecăţii nu dezînvesteşte instanţa. civ.. în cazul întreruperii judecăţii intervine o modificare în situaţia părţilor sau a reprezentanţilor. (2) C. op. impusă de norme imperative (care cuprinde suspendarea voluntară. deoarece. referindu-se la posibilitatea atacării cu apel a încheierilor premergătoare... civ. Bucureşti. Boroi. 114 alin (3) C. dar cauzele care o determină sunt motive de suspendare în dreptul procesual civil român (moartea unei părţi sau a mandatarului). care nu trebuie sa fie confundată cu alte noţiuni. proc. civ. proc. ceea ce determină “reînceperea“ judecăţii. având în vedere faptul că fiecare caz de suspendare are un temei diferit. 831. 19 alin. 3. prin manifestarea de voinţă a părţilor. art. (3) C. 1551 alin. op. p. art. Legea de procedură civilă nu reglementează instituţia întreruperii judecăţii. 10/2001. o soluţie de continuitate în procedură. Dimpotrivă. p. Curs selectiv. proc. vol. Teste grilă. însă.art. (1) din Legea nr. art. 7 7 . 47 alin. spune printre altele că încheierile prin care s-a 6 I. judecata “continuă”. proc. civ..

regăsindu-se reglementat un caz special de suspendare legală de drept. Pentru a se înlătura practicile abuzive a amânarilor repetate de comun acord. Bucureşti. (1) C. Gh. 1960. Totuşi în anumite situaţii ea este necesară. 2007. Aceasta din urmă este reglementată în diferite articole din C. invocându-se la instanţa de fond greşita compunere a acesteia. procesul se suspendă.sau când o parte solicită amânarea pentru lipsă de apărare -156 alin. proc. 9 I. G. Editura Ştiinţifică. După aceasta. proc. De asemenea. Codul de procedură civilă. p. Expresia „în cursul instanţei“ desemnează judecata într-o anumită etapă procesuală – în primă instanţă. Se mai menţionează faptul că. deşi era îndreptăţită să o facă. comentat şi adnotat. de exemplu atunci când procedura de citare nu a fost legal îndeplinită faţă de toate părţile din proces -art. civ. într-o asemenea situaţie. Deci în etapa procesuală următoare. cit. (2). apel.. p. 501. 107 C.. Porumb. civ. 11 M. vol. deoarece duce la tărăganarea procesului. 10 8 . în cazul în care o parte nu se opune la cererea de amânare. Bucureşti. Buta.. pe cât posibil evitat. I. astfel. Codul de procedura civilă comentat şi adnotat.întrerupt cursul judecăţii pot fi atacate separat de fond şi bineînteles înaintea abordării acestuia. deoarece este liantul dintre cele două instituţii. şi anume conflictul între două secţii ale aceleaşi curti de apel9. p.338. încheierea ar putea fi atacată cu apel sau recurs întrucât s-ar ajunge astfel la întreruperea cursului judecăţii. Amânarea judecăţii este un fenomen care trebuie. Pentru a nu se eluda legea. în care se află pricina respectivă. de către părţi. în alin. I. se consideră că este vorba de o amânare în temeiul învoielii părţilor si va urma să fie respinsă amânare10. se va putea din nou amâna judecata în temeiul învoielii părţilor. procuror sau de instanţă din oficiu. suspendarea judecăţii nu trebuie să fie confundată cu amânarea judecăţii. 155 este cel important. căi extraordinare de atac-. proc. civ. Deleanu. că.Tăbârcă. legea a limitat posibilitatea unei asemenea apărări la una singură în cursul aceleasi instanţe. preşedintele instanţei nu ar fi de acord cu transferul pricinii la un alt complet sau când completul desemnat de preşedinte ar constata că primul complet a fost legal constituit.. În doctrină s-a considerat că o asemenea situaţie ar putea interveni atunci când. UJ. izolat în practică s-a ivit şi o altă ipoteză de întrerupere a judecăţii. op. o singură dată11.. în cuprinsul acestui articol. vol. dintre care art. 831. instanţa este obligată sa cerceteze adevărata natură a unei noi cereri de amânare.

1 C. şi art. instanţa nefiind obligată sa acorde un termen. iar dacă instanţa apreciază că cererea de amânare urmareşte doar tergiversarea judecăţii.Boroi. această facultate rezultând din art. admiterea cererii fiind condiţionată de temeinica motivare a lipsei de apărare. civ. cit. Codul de procedură civilă adnotat. principiul egalităţii părţilor. numirea altui mandatar. p. op. instanţa având posibilitatea să nu suspende judecata. O. fie prin manifestare expresă de voinţă. în funcţie de împrejurarea ivită. ci.333. numirea şi citarea reprezentantului legal. p. Raţiunea instituţiei Suspendarea judecăţii nu este numai o consecinţă a unora dintre principiile procesului civil. 156 alin. în cazul suspendării voluntare a judecăţii. prin introducerea în cauză a moştenitorilor părţii decedate. cererea de apel legal timbrată. nu va acorda un nou termen12. acordând însă şi posibilitatea celor interesaţi de a lua măsurile necesare în vederea continuării procesului. în temeiul căruia părţile pot dispune de obiectul procesului. Spineanu Matei. Deleanu. civ. dreptul la apărare. 10 C. proc. Totuşi. efectul suspendării nu este atât de energic. proc. Astfel. partea are dreptul să ceară amânarea pronunţării pentru a putea depune concluzii scrise.Potrivit art. dar ea rămâne o simplă facultate. Suspendarea legală de drept a judecăţii are ca scop asigurarea dreptului la apărare al părţilor şi contradictorialitatea. 2007. fie tacită. Pentru a putea aprecia asupra temeiniciei cererii. civ. 9 . Ediţia a 2-a.. 818. 12 13 G . principiul contradictorialităţii. (1) C. Editura Hamangiu. 87 pct.. Secţiunea a III-a. 243 alin. Dacă cererea este refuzată. se concretizează principiul disponibilităţii. instanţa este obligată sa ţină cont de opţiunile părţilor relative la judecată. de soarta acestuia. Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de legea procesual civilă. I. principiul disponibilităţii)13. (1) pct. dar şi o garanţie a acestora (dreptul părţii la un proces echitabil. introducerea în cauză a părţii care şi-a dobândit (redobândit) capacitatea procesuală de exerciţiu sau introducerea în cauză a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare poate fi acordată o singură dată. instanţa trebuie să fie legal sesizată şi respectiv. proc. poate acorda un termen pentru a se îndeplini formalitatea necesară continuării procesului.

op. atât pentru soluţii judecătoreşti principial greşite. instanţa trebuie să manifeste precauţia necesară pentru ca suspendarea să nu constituie un simplu pretext pentru tergiversarea judecăţii15. 244 C. Sectiunea a IV-a. de condamnare a României. se schimbă sediul fiecărei materii şi numerotarea articolelor. fiind de natură să preîntâmpine şi pronunţarea unor hotărâri greşite. îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie. I. Bucureşti.H. Ca o măsură de tehnică legislativă. Leş. 289. Tratat de drept procesual civil. Generalităț i În expunerea de motive se precizează că Proiectul se doreşte a fi o intervenţie legislativă pentru reglementarea complexă şi coerentă a procesului civil. în raport cu alte constatări făcute pe cale judecătorească.D. 14 15 V.O. Ciobanu. se observă introducerea denumirilor marginale..Se admite că şi în celelalte situaţii poate fi evitată suspendarea. Secţiunea a 3-a. precum şi recunoaşterea şi clarificarea. Boroi. într-un termen optim şi previzibil. Proiectul are în vedere eliminarea deficienţelor care au condus. civ. precum şi soluţionarea proceselor într-un termen rezonabil. C. Instituţia suspendării legale facultative este deosebit de utilă pentru realizarea unei optime administrari a justiţiei. suspendarea cauzei în temeiul art. cât şi pentru prejudicii cauzate de durata excesivă a procedurilor judiciare. 2008. G. sau a unor hotărâri contradictorii. Ediţia 4. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă. Unele incidente procedurale. Beck. Odată cu inserarea unor noi reglementări. dacă instanţa apreciază că acordarea unui termen ar fi suficientă pentru asigurarea drepturilor procedurale ale părţilor14. cit. 10 . sediul principal al suspendării este reglementat în Cartea I. a drepturilor şi intereselor legitime deduse judecăţii. proc. care să constea în măsuri având drept mobil simplificarea şi accelerarea procedurilor judiciare.E. Suspendarea procesului. Titlul II. p. În acelaşi timp. Capitolul III. în multe cazuri.M. Astfel. la hotărâri ale C.

proiectul se concentrează în mod special asupra măsurilor de natură să accelereze obţinerea soluţionării cauzelor într-un termen rezonabil. o instituţie şi un mijloc procesual care contribuie la apărarea acestor drepturi şi principii. şi a celorlalte drepturi procedurale ale părţilor şi a principiilor fundamentale ale procesului civil. suspendarea judecăţii constituie şi ea. iar moficările prezentate sunt binevenite în acest scop.Urmărind construcţia unei proceduri civile moderne şi echilibrate. Astfel. din prisma Proiectului. în acelaşi timp. cu respectarea. 11 .

1. cit. Dacă părţile nu solicită suspendarea judecăţii. op. Ciobanu. iar instanţa de judecată o va înscrie în încheierea de suspendare a judecăţii. op. 12 . 1. Sediul materiei 1. expresă. Manifestarea expresă de voinţă a părţilor poate fi făcută în scris sau oral în faţa instanţei. 16 17 I. (1) al Legii nr. O reglementare specială în ceea ce priveşte suspendarea judecăţii o regăsim în art. cit. instanţa nu o poate dispune din oficiu.. cum ar fi o posibilă tranzacţie. V. de soarta procesului civil. Secţiunea a II-a. Definiţie.2. a dreptului părţilor de a dispune de obiectul. p. Boroi. prin cerere neechivocă. în secţiunea destinată controverselor. O. în secţiunea special rezervată instituţiei suspendării. voinţă exprimată expres sau tacit. cit. în art. sau în cazul în care una din părţi se opune la suspendarea cerută de către cealaltă parte17.. alte împrejurări exterioare cadrului procesului neputând fi luate în considerare18. Când amândouă părţile o cer Acest caz de suspendare reprezintă o aplicaţie a principiului disponibilităţii. Definiţie Suspendarea voluntară a judecăţii reprezintă sistarea temporară a activităţii judiciare datorită unor împrejurări voite de părţi16. Spineanu Matei.1. prin manifestare de voinţă. Sediul materiei Suspendarea voluntară a judecăţii este reglementată cu caracter general de Codul de procedura civilă. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. op. p. 242.. 446. Leş. Sunt prevăzute două astfel de cazuri de suspendare voluntară. însă natura juridică de suspendare voluntară nu este unanim admisă în doctrină. Suspendarea voluntară Secţiunea I. Cazuri generale de suspendare voluntară 2. 18 G . 287. o plată viitoare la care se obligă pârâtul şi asupra căreia reclamantul consimte. 580. spre deosebire de celelalte feluri de suspendare care au o reglementare mai extinsă şi care înglobează în cuprinsul lor şi alte exemple şi aplicaţii ce se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului codului. rezultând din împrejurări neîndoielnice. ea putând avea mobiluri diferite. p.Boroi. 62 alin. G. motiv pentru care o voi trata separat.M.CAPITOLUL II.

voinţa părţilor de a suspenda judecata este prezumată de lege din împrejurarea neprezentării acestora (datorată lipsei de diligenţă.M. Supr. în R. instanţa va păşi la judecată. instanţa trebuie să verifice ca procedura de citare a părţilor să fie legal îndeplinită. Evitarea suspendării. dacă pârâtul este prezent. pronunţă hotărârea. Dacă se prezintă o parte. 2. p. 21 G . Neprezentarea reclamantului la judecată nu atrage respingerea cererii ca nesusţinută (spre deosebire de procesul de divorţ). deoarece dispoziţia respectivă este imperativă. cit. cit. 20 V.. p. deoarece în caz contrar. iar dacă aceasta. civ. a recursului21. 19 Expresia „putând “ nu trebuie înţeleasă în sensul că instanţa ar avea un drept de opţiune între a primi sau nu apărările părţii care lipşeste. ca urmare a exercitării apelului sau dupa caz. proc. 3. G. decizia nr. instanţa va trece la judecată. 242 C.D. M. Tăbârcă. 5/1968. cit. Rezultă deci că instanţa trebuie să suspende judecata. Dacă niciuna din părţi nu se înfăţişează la strigarea pricinii. 13 . căci o atare soluţie ar constitui o „judecată“. 152 C. colegiul civil. 2. proc.Boroi. p. 287. 2100/1967. ci. Boroi. Ea este obligată să dispună această masură în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile acestui text. Spineanu Matei. ci în sensul că dacă partea lipşeste se vor lua în considerare şi excepţiile şi apărările ei. 630... nefiind supusă aprecierii instanţei.. iar nu facultativă.2. O.D. p. fără a mai efectua vreun alt act de procedură. în loc să suspende judecata. În practica judiciară s-a arătat că nu se poate dispune anularea acţiunii pentru neplata taxelor de timbru dacă sunt îndeplinite condiţiile art.. aceasta este susceptibilă de a fi desfiinţată. dezinteres deliberat) unită cu faptul că nu s-a formulat nici cerere de judecare în lipsă. Ciobanu. civ. op. iar nu suspendarea. iar dacă lipseşte şi pârâtul şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă. op. în conformitate cu art.. Judecata în lipsă. pronunţându-se pe temeiul dovezilor administrate şi putând primi excepţiile şi apărările părţii care lipseşte19. deşi toate părţile au fost legal citate şi nici nu s-a cerut de cel puţin una din părţi judecarea în lipsă În acest al doilea caz. instanţa nu poate dispune suspendarea judecăţii în temeiul acestui text. 446. 22 Trib. op. instanţa va dispune suspendarea judecăţii20. nr. chiar dacă nu se intră în fondul procesului22. ci.161. ar trebui să dispună amânarea judecăţii. Primordial.

. şi dacă sunt îndeplinite condiţiile. p. p. secţia civilă. 98 C.J. neputând dispune suspendarea judecăţii27.. 26 G . 242 pct. deşi părţile nu se înfăţişează. în C. proc.J. C. nr. Cererea privind judecarea în lipsă produce efecte numai în etapa procesuală în care se află pricina. Supr. civ. 640. instanţa poate face aplicarea art. Secț iunea a III-a. 138.Galaţi. instanţa este obligată să ţină cont de aceasta şi să continue judecata. p. decizia nr. 640. Tăbârcă. proc.448. O. cit. 2 C. op. 14 . Solicitarea părţii poate fi consemnată în încheiere şi va produce aceleaşi efecte ca şi cererea scrisă. doar pentru acest considerent23. Deci în acest caz nu ar fi vorba de o citare nelegală. p . dacă dovada de citare a fost restituită cu menţiunea că partea şi-a schimbat adresa. proc. cererea trebuie reiterată24. dar trebuie avut în vedere şi faptul că. De asemenea.A. se prevede sancţiunea neluării în seamă a schimbării domiciliului unei părţi în cursul judecăţii. măsura suspendării şi apoi constatarea perimării este nelegală şi duce la casarea hotărârii. 5998/2001. decizia nr. op.P.D. prin întâmpinarea depusă. p. Spineanu Matei. Spre exemplu. În cazul în care există cerere de judecare în lipsă. Înainte de toate însă. în R.S. secţia civilă. 25 C. s-a cerut judecarea în lipsă25. 27 Trib. 2546/1988. ar fi de un formalism excesiv să se respingă o cerere de judecare în lipsă făcută verbal în şedinţă. cit. în dispoziţiile art. astfel incât dacă o parte doreşte ca judecata să se desfăşoare în aceleaşi condiţii.. decizia nr. este bineînţeles necesar ca părţile să fi fost legal citate. cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de apel.R. civ. judecata continuă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. 65. M. Deşi codul se referă expres la cererea scrisă. Reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă 23 24 M. dacă această schimbare nu este adusă la cunoştinţa părţii adverse şi a instanţei.8/1989. nu se poate suspenda judecata apelului dacă. într-o decizie a Tribunalului Suprem susţinându-se faptul că. 242 alin (2) C. civ. instanţa era obligată să depună toate diligenţele pentru aflarea noii adrese.. op. cit. secţia comercială. dacă în cauza respectivă apelantul solicitase judecarea în lipsă26. Tăbârcă. 1995. 1069/1995. se prevede că.Boroi.Potrivit art.

însă sunt introduse expres unele aspecte constatate în practica judiciară. (2) Cererea de judecată în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată. faptul că este necesar ca părţile să fie legal citate şi că cererea de judecare în lipsă. Sediul materiei 1. Suspendarea legală de drept (obligatorie) Secţiunea I. cauza se judecă dacă reclamantul sau pârâtul au cerut în scris judecarea în lipsă. 399 alin.(1) Judecătorul va suspenda judecata: 1. când amândouă părţile o cer. Definiţie. legal citate. trebuie să fie facută în cadrul fiecărui ciclu procesual. în faţa instanţei competente cu judecarea pricinii.. nu se înfăţişează la strigarea cauzei. pentru a produce efecte. 2. 15 . când niciuna din părţi. CAPITOLUL III. 1. asemănător cum este ea reglementată în codul actual. Cu toate acestea.Art. şi anume. (1) din Proiectul Noului Cod de procedură civilă28 prezintă suspendarea voluntară. 399. Definiţie 28 art.

243 C. Aceste cazuri se întemeiază pe principiul asigurării dreptului de apărare al părţii.. Boroi. cit. etc. 1. Titlul III. 289. art. Aceste două cazuri sunt: art.Suspendarea legală de drept a judecăţii reprezintă oprirea temporară a cursului judecăţii care intervine în puterea legii. proc. art. 2. Cazurile speciale de suspendare legală de drept a judecăţii sunt reglementate în urmatoarele articole: art. proc. 21 C. op. • prin deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului. art.) nu are posibilitatea de 29 V. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti irevocabile.. civ. incapacitate. Secţiunea a IV-a. Capitolul III. (2) C. civ. 62 alin. • prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului.. 31 alin. instanţa fiind obligată să pronunţe suspendarea. 192/2006. civ. proc. 16 . pen. proc. (3) C. 85/2006. • prin moartea mandatarului uneia din părţi. dacă a intervenit cu mai puţin de 15 zile înaintea termenului de judecată. (2) C. 1. Cazuri generale de suspendare legală de drept29 . 10/2001 şi art. • prin punerea sub interdicţie sau punerea sub curatelă a uneia dintre părţi. 36 din Legea nr. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept este reprezentat de art. civ. proc.. G. 554/2004. (1) din Legea nr. Cazurile de suspendare legală de drept 2. art. aflat în Cartea II. p. 19 alin. Ciobanu. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a moştenitorilor.art. 243 C.M. 47 din Legea nr. În doctrină se prezintă şi alte două cazuri de suspendare. Aceste cinci cazuri sunt denumite în doctrină „cazuri generale“. spre a le deosebi de alte cazuri particulare care se regăsesc în alte secţiuni ale prezentului cod sau în alte legi speciale. • prin moartea uneia dintre părţi. art. care. 4 din Legea nr.. proc. Secţiunea a II-a. 155 alin. datorită împrejurărilor intervenite (moarte. atunci când se iveşte unul din cazurile expres prevăzute de lege. civ. dar nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura lor..

56 33 G.1 C. Dacă se constată existenţa unuia dintre aceste cinci cazuri. căci moştenitorii preiau poziţia procesuală a autorilor lor numai dacă decesul a intervenit pe parcursul judecăţii. 1997.. 1. în funcţie de fiecare caz în parte. p.A. 642. nepublicată. Dacă moştenitorul intimatei reclamante decedate pe parcursul judecăţii era parte în proces. C. iar unul dintre soţi decedează pe parcursul procesului. op. astfel că o încheiere prin care s-a pronunţat suspendarea în baza art. p. Dacă s-a solicitat partajarea bunurilor comune în timpul căsătoriei. întrucât pâratul a decedat înainte de introducerea acţiunii.. Gh.cit. aceasta din urmă nu mai poate fi formulată impotriva lui. instanţa putând pronunţa hotărârea deoarece părţile au avut posibilitatea să discute în contradictoriu şi să-şi formuleze fiecare apărările. De asemenea. Porumb. p. proc. în cazul în care decesul unei părţi s-a ivit anterior acestui moment32. 31 17 . Bucureşti. 339. op. iar drepturile moştenitorilor vor fi valorificate în cadrul procedurii succesorale33. judecata nu continuă între soţul supravieţuitor şi alţi moştenitori ai soţului decedat. Ele nu produc acest efect dacă s-au ivit anterior introducerii acţiunii. nu mai au relevanţă.C.P.Tăbârcă. s-a mai constatat în practica judiciară că. independent de voinţa părţilor sau de aprecierea judecătorului. Secţia a III-a civilă. proc. a părţii.890/2000. civ. 1037/1997.a lua parte la dezbateri. 30 G. cit. Suspendarea va dăinui până la introducerea în cauză a moştenitorilor31. 450. proc. cit. (2) al art. M... 243 pct. astfel că drepturile lor procesuale nu sunt încălcate. Octavia Spineanu Matei. a unui alt mandatar sau a administratorului sau lichidatorului judiciar. ci dosarul se va închide. 243 C. op. decizia nr. Dacă împrejurările au apărut după momentul închiderii dezbaterilor. spre exemplu. nu se impunea suspendarea judecăţii în condiţiile art. secţia civilă. în C. Continuarea judecăţii fără introducerea în cauză a moştenitorilor (sau numirea unui curator special până la intervenirea lor în proces) sau a persoanelor enumerate nu este posibilă. p. iar cererea de introducere în cauză a moştenitorilor nu mai poate fi primită. decizia nr. ori după caz. Buta. Iaşi. 243 pct. rezultă că suspendarea va interveni numai în cazul în care aceste împrejurări s-au ivit în intervalul cuprins între momentul introducerii cererii de chemare în judecată şi acela al închiderii dezbaterilor.J. civ. a tutorelui sau curatorului. În principiu. Boroi. pricina fiind scoasă de pe rol30.. Din alin. civ. el nemaiavând capacitate de folosinţă. acestea au ca efect sistarea automată a cursului judecăţii. 32 C. instanţa este obligată să suspende judecata.A. este nelegală.

situaţie care. cit. cit. p. Zilberstein.. op. nu se va dispune suspendarea de drept.5 C. nu şi a pârâtului) printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă. Dreptul nr. proc.M. a atras casarea deciziei34. Boroi. 18 . nelegal a fost refuzată cererea de suspendare a judecăţii. deci el va sta personal în proces. 2.A. Alte cazuri de suspendare legală de drept36 • art. Rezultă deci că. Ciobanu. S.7/1998.485. sau după caz. urmând doar să fie asistat de către părinţi.Pentru a se putea dispune suspendarea. 21 C. 36 V. Însă pentru a opera această suspendare de drept. s-a arătat în doctrină şi jurisprudenţă că.M. prevede că instanţa înaintea căreia i s-a ivit conflictul de competenţă va suspenda din oficiu orice altă procedură şi va înainta dosarul instanţei în drept să hotărască asupra conflictului. p. Suspendarea prevăzută de conţinutul art.cit. civ.. este necesar să fie îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege în ipoteza respectivă. p. şi pentru aceasta. G. care vor semna alături de minor actele încheiate. op. V. G.Perju. spre exemplu. 289. 85/2006 a insolvenţei. Boroi. Ciobanu. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. dacă mandatarul decedează cu mai mult de 15 zile înaintea judecăţii. este necesară pentru numirea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar care să-l reprezinte pe reclamant în proces. 2. dacă moartea moartea mandatarului s-a întâmplat cu 14 zile înainte de ziua soluţionării apelului. 35 I. Stoenescu. potrivit Legii nr. 243 pct. pentru ca minorul respectiv să fie introdus în proces35.. proc. tutore. 290. în recurs. suspendarea judecăţii intervine şi în cazul în care minorul împlineşte vârsta de 14 ani în cursul procesului (când reprezentarea legală se transformă în asistare). Pentru viitor minorul trebuie să fie citat personal. civ. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. 73. Suspendarea durează până la rezolvarea conflictului de competenţă. trebuie să fie indeplinite condiţiile: să fi fost deschisă procedura reorganizării judiciare şi a falimentului asupra reclamantului (vizează deci numai situaţia patrimonială a acestuia. desigur că vor trebui să fie şi ei în continuare citaţi. În cazul în care încetează funcţia tutorelui sau curatorului. p. 34 P. op.

.• art. consacră regula “penalul ţine în loc civilul“ şi prevede că judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale. instanţa de contencios administrativ competentă şi suspendă cauza. judecata va fi suspendată şi nu va fi redeschisă decât după plata sumelor prevăzute de legea timbrelor pentru redeschiderea pricinilor. 4 alin. dispune că dacă dupa o amânare a judecăţii în temeiul învoielii părţilor. iar suspendarea de drept a judecăţii va dura până la rezolvarea cererii de recuzare. 155 alin. (5) C. (1) din Legea nr. 243 pct. deci acest caz particular acoperă situaţia neprevăzută de art. 19 alin. prin încheiere motivată. civ. 19 . proc. cu excepţia cazului în care instanţa în faţa căreia s-a ridicat excepţia este chiar instanţa de contencios administrativ competentă să o rezolve. 554/2004 prevede că. 85/2006 dispune că de la data deschiderii procedurii insolvenţei se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale. proc. dacă acţiunea penală a fost pusă în miscare . arată că în cursul judecării cererii de recuzare nu se va face niciun act de procedură. în cazul în care instanţa este sesizată cu excepţia de nelegalitate a unui act administrativ. (2) C. (3) C. şi este deci obligatorie. Suspendarea durează pe perioada soluţionării excepţiei de nelegalitate. 31 alin. constatând că de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond. 36 din Legea nr.. proc. • art. acestea nu stăruie. • art. deci suspendarea va dura pâna se formulează o cerere de reluare a judecăţii. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată anterior sesizării instanţei civile sau cel puţin. proc. adică situaţia referitoare la patrimoniul pârâtului.se referă la cazul în care se solicită reparea pagubei cauzate prin infracţiune. civ. 5 C. civ. sesizează. • art. pen. • art.

este vorba de suspendări legale. instanţa este obligată să pronunţe suspendarea. fiind la dispoziţia părţii. 3729/2001. Ea poate fi dispusă la cererea persoanei îndreptăţite la măsuri reparatorii. 62 din Legea nr 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator: „(1) Pentru desfăsurarea procedurii de mediere.C. decizia nr. şi durează până la soluţionarea pe cale administrativă a cererii de restituire. 10/2001. Un alt caz particular îl reprezintă art.22 alin. este tratată ca o suspendare obligatorie şi criticată . această măsură poate fi solicitată numai de partea interesată. sau clauzele contravin legii sau ordinii publice. dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere. potrivit art. va dispune în consecinţă prin încheiere în privinţa cererii principale şi va continua procesul pentru soluţionarea cererii de intervenţie principală. şi atunci când obiectul judecăţii îl constituie nulitatea contractului de vacnzare-cumpărare încheiat în baza Legii nr.. iar nu facultativă pentru instanţă. precum şi în cazul în care mediatorul desemnat de catre părţi nu poate avea vocaţia de mediator.820. acesta fiind singurul în măsură să provoace oprirea procesului şi să aleagă momentul producerii incidentului procedural. procedura de restituire începuta în temeiul prezentei legi este suspendată până la soluţionarea acelor acţiuni prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă. intervenind în funcţie de voinţa părţilor sau independent de aceasta. 20 . 45 si 47. sau contractul nu cuprinde elementele expres arătate în textul acestui articol. 1/2004 se arată că este vorba despre o suspendare obligatorie. deoarece intervine prin manifestarea unilaterală de voinţă a reclamantului. numai că temeiul acestora este diferit. dar suspendarea va interveni doar dacă împrejurările se ivesc înainte de închiderea dezbaterilor. C. în condiţiile prevazute de art.I. deoarece instanţa poate refuza suspendarea dacă: conflictul nu e susceptibil de mediere.S. 46. (2) Cursul termenului perimarii este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere. în funcţie de clasificările diferite date acestei instituţii.J. Sectia civila. p. (1) din Legea nr. P. sub sanctiunea nulităţii absolute. “ Conform practicii judiciare. nu şi pentru cererea de intervenţie. p . şi după verificarea îndeplinirii tututor condiţiilor legale. (3) Cererea de repunere pe rol este scutită de taxa judiciară de timbru. dacă se îndeplinesc condiţiile legale ale acesteia. 4/2001. 46 din Legea nr. În doctrină nu există un punct de vedere unitar în ceea ce priveşte natura acestui caz de suspendare. Briciu. alin. (1) pct. Reclamantul alege calea administrativă pentru realizarea dreptui său şi abandonează procedura judiciară în forma special reglementată a suspendării cauzei. Se prezintă şi interpretarea conform căreia ar putea constitui un caz de suspendare voluntară.R. B. instanţa. (2) În cazul actiunilor formulate potrivit art. cit. persoana indreptăţită putând alege calea acestei legi. În Dreptul nr.148-150. 1 din Codul de procedură civilă. (4). nr. neputând fi dispusă din oficiu de către instanţă. asa cum am arătat anterior. op. dacă reclamantul solicită suspendarea cauzei în baza art. 242 alin.. Deci.Secţiunea a III-a.T. luând act de cererea de suspendare. 10/2001 dispune astfel : „Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi în cazul acţiunilor în curs de judecată. . putând chiar să dispună despărţirea ei pentru a fi judecată deosebit. 920.11/2002 si Dreptul nr. 2 alin.J. 112/1995.” Din cuprinsul articolului rezultă că acestă suspendare are natura unei suspendări voluntare. p. Odată constatate aceste împrejurări. Leş. Însă în doctrină. 37 Art. nota II-a la decizia civilă nr. potrivit art. Această suspendare operează numai în privinţa cererii principale. putând fi mai degrabă interpretată ca o suspendare facultativă./1990-2003.9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. Persoana indreptaţită va instiinţa de îndată persoana notificată. În toate situaţiile însă. Controverse În literatura de specialitate şi în practica judecătorească există şi controverse în legătură cu anumite cazuri particulare de suspendare37. deoarece toate cazurile sunt prevăzute de lege. renuntând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei. judecarea cauzelor civile de catre instantele judecatoresti sau arbitrale va fi suspendată la cererea partilor. (1).

. 39 I. 244 alin. când persoana juridică este dizolvată. până la numirea unui nou tutore sau curator. Sediul materiei Sediul principal al materiei în ceea ce priveşte suspendarea legală facultativă este reprezentat de art. neavând nici o modificare majoră care să-i schimbe întelesul şi reglementarea potrivit legislaţiei în vigoare. prin deschiderea procedurii insolvenţei. până la introducerea în cauză a moştenitorilor. în cazul în care instanţa formulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. 1. prin interdicţia judecătorească sau punerea sub curatelă a unei părţi. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În cazul suspendării legale de drept. este păstrat în totalitate de Proiectul Noului cod. Suspendarea legală facultativă (judecătorească) Secţiunea I. p.Secț iunea a IV-a. (1) nu împiedică pronunţarea hotărârii. prin decesul uneia din părţi. proc. până la numirea administratorului ori lichidatorului judiciar. potrivit prevederilor tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană. până la numirea unui nou reprezentant sau mandatar. (1) C. Cazul special prevăzut de art. 583.cit. Definiţie Suspendarea legală facultativă reprezintă acea formă de suspendare care este lăsată la aprecierea instanţei. 21 . civ. CAPITOLUL IV. (2) C.proc. ce constituie o suspendare legală de drept. (2) Cu toate acestea.Leş.civ. 5. până la desemnarea lichidatorului. 7. să aprecieze asupra oportunităţii sistării temporare a judecăţii39. 1. în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive. 400 din Proiect 38 sunt păstrate în principiu aceleaşi cauze care determină suspendarea. reglementate în art. 8. în alte cazuri prevăzute de lege. până la numirea tutorelui sau curatorului. 155 alin. în anumite împrejurări determinate de lege. 4. dacă debitorul trebuie reprezentat. op. – (1) Judecarea cauzelor se suspendă de drept: 1. lărgindu-se deci sfera de aplicare a suspendării. afară de cazul când partea interesată cere termen pentru introducerea în judecată a acestora. 2. 6. survenit cu mai puţin de 15 zile înainte de ziua înfăţişării. 3. deci care permite judecătorului ca. cu menţiunea că sunt adaugate cazuri noi şi enumerarea nu mai este limitativă. 400. Sediul materiei 1. Definiţie. 2. prin încetarea funcţiei tutorelui sau curatorului. 38 Art. prin decesul reprezentantului sau al mandatarului uneia dintre părţi.. faptele arătate la alin. dacă ele au survenit după închiderea dezbaterilor.

22 .J.. proc. civ. şi anume : art. spre deosebire de suspendarea voluntară..Există şi alte articole în cuprinsul prezentului cod care reglementează această instituţie sau care reprezintă o aplicaţie a acestei forme de suspendare. cit. Secţiunea a II-a. civ. (2). Suprem. Mihuta. în Dreptul nr. civ. 5/2006. Tăbârcă.S. proc. (2) C. art. 1 C. prevede două cazuri în care instanţa poate suspenda judecata: • • când dezlegarea pricinii atârnă în tot sau în parte. Repertoriu II. 42 I. p. proc. secţia civilă. când s-a început urmărirea penală40 pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauză. se prevede în Legea contenciosului administrativ nr.stăruie în continuarea judecării pricinii. şi deci instanţa poate să aprecieze în ce măsură cea de-a doua cerere nu a fost promovată pentru tergiversarea judecăţii41. că instanţa de contencios administrativ nu poate suspenda judecarea pricinii când s-a început urmarirea penală pentru o infracţiune săvârşită în legătură cu actul administrativ atacat. 244 alin. art. ca o situaţie specială. Deci. Suspendarea nu este condiţionată42 însă de acordul părţilor. decizia nr. decizia nr.. p. proc.. iar procesul ce are ca obiect chestiunea prejudicială să fie în curs de judecată. 41 C.. este necesar să existe o altă judecată pendente44 şi să se demonstreze că soluţionarea 40 Totuşi. Cazuri generale de suspendare legală facultativă Art..C. 183 C. Chestiunea prejudicială este acea problemă care are o influenţă hotărâtoare asupra rezolvării cauzei. civ. 1238 din 18 februarie 2005. este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: soluţia dintr-un proces să depindă de rezolvarea unei chestiuni prejudiciale ce se judecă într-un alt dosar. 1551 C. in I. de existenţa sau neexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. civ. proc. dacă reclamantulpersoană vătămată. Suspendarea în aceste două cazuri nu este obligatorie.J. 28 alin. G. 114 alin. p. (1) pct. 43 M. civ. decizia nr. proc. deci nu are relevanţă faptul că părţile se opun suspendării. (1) C. secţia civilă. 1512/1970. 554/2004. 44 Trib. (2) si (3) C. pentru ca textul să aibă aplicare. 370. 40 alin. de excepţie. Pentru a se putea dispune suspendarea judecăţii potrivit art 244 alin. art. în art. 635. 283. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală. op.. 738/2001. să nu fi fost el insuşi suspendat43.C.

p. Suprem. deoarece. op. ele neputând fi extinse prin analogie şi la alte situaţii similare. 487. V. op. D. decizia nr. 51. Nu există însă temei de suspendare a ordonanţei preşedinţiale în temeiul art. 1595/1995. Boroi. sectia a IV-a civilă. Trib.R.C. iar anularea certificatului de moştenitor atrage dispariţia principalului mijloc de dovadă a dobândirii unui drept real pe cale de moştenire. p. astfel încât rezolvarea acţiunilor posesorii 45 46 G.Beck. când revendicarea se sprijină pe un titlu succesoral a cărei anulare a fost cerută într-un proces aparte. şi a altor instanţe judecătoreşti.C. cit. iar alte împrejurări. 6/1976. cit. cu consecinţa că reclamanţii vor triumfa în revendicare48. Zilberstein. ca terţ.454. op. nu sunt de natură să justifice suspendarea judecăţii47. Radu. combate titlul succesoral al adversarului său din proces. p. nr. O. Negru. până la soluţionarea procesului asupra fondului. 47 I.Matei. ci doar aparenţa acestuia.J. decât acestea. S. 2068/1975. practic. proc.pricinii depinde de dreptul care face obiectul unei alte judecăţi45. 316. Editura C. şi nici în cazul în care se se solicită suspendarea acţiunii posesorii până la soluţionarea acţiunii în revendicare a imobilului. Stoenescu. astfel că în mod corect instanţa a dispus suspendarea cererii de evacuare până la soluţionarea cererii având ca obiect anularea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între reclamanţi şi pârâţi49. 48 P. 49 Trib.. 1 C. Se poate dispune suspendarea judecăţii conform primul caz enunţat. Evacuarea pârâţilor pentru lipsa de titlu locativ depinde de situaţia titlului de proprietate invocat de reclamanţi. p. Bucuresti. În aceste cazuri suspendarea se impune pentru a se evita darea unor hotărâri contradictorii. cit.S. Jurisprudenţă civilă comentată a I. deoarece în cadrul acţiunilor posesorii instanţa nu cercetează fondul dreptului subiectiv. 2007. Bucureşti. Secţia civilă.D. civ. decizia nr. 260.. 244 pct. întrucât acordarea sau neacordarea pensiei depinde de admiterea sau nu a cerererii de stabilire a paternităţii46. 23 .Perju.H. p. Cazurile de suspendare lăsate la facultatea instanţei sunt limitativ prevăzute de lege. de vreme ce procedura ordonanţei preşedinţiale se caracterizează prin urgenţă. reclamantul în revendicare. constestând calitatea de moştenitor a titularului şi întinderea drepturilor sale succesorale. o acţiune pentru plata unei pensii de întreţinere facută de un copil din afara căsătoriei va putea fi suspendată până la soluţionarea acţiunii privind stabilirea paternităţii.. Spre exemplu. R.

. Tăbârcă. în cadrul căruia pârâta. iar nu să decline acea obligaţie procesuală în favoarea altei instanţe. întrucât nu sunt îndeplinite condiţiie articolului mai sus menţionat. Gh. chiar în situaţia în care ambele părţi sunt în posesia unui titlu de proprietate asupra lucrului revendicat. Studii şi cercetări juridice nr. În practica judiciară s-a mai statuat că. deoarece acesta nu este o instanţă judecătorească. Dispoziţiile acestui articol nu au caracter imperativ.371. precum şi recunoaşterea unui drept de retenţie. Editura All Beck. 51 M. proc. prin cerere reconvenţională. instanţa are nu numai căderea. 648. activitatea de analizare a cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate a comisiei neputând fi asimilată cu o judecată51. 52 Trib. 232/27. ci şi obligaţia de a examina titlurile. p. dând eficienţă celui ce va face dovada proprietăţii. 53 Culegere de practică judiciară. 50 I. O altă soluţie de speţă prevede că acţiunea reclamantului. cit. nu poate fi suspendată. 57. dacă se invocă existenţa unui alt proces civil. a solicitat obligarea reclamantului la contravaloarea îmbunătăţirilor efectuate la imobil. chiar pe calea contestaţiei la executare. Buta. deoarece acesta poate fi cerut oricând. 244 C.02. Nici depunerea unei cereri de restituire a dreptului de proprietate la Comisia constituită în baza Legii nr.Mihuţă. decizia nr. secţia a IV-a civilă. Leş. dreptul de retenţie invocat de pârâtă nu poate bloca soluţionarea cererii de evacuare pentru lipsă de titlu. proc. prin care a solicitat rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea pârâtei.. 244 pct. decizia nr. introducerea separată a unei acţiuni în anularea titlului de proprietate a reclamantului nu constituie un motiv de suspendare din oficiu a judecării acţiunii în revendicare promovată de către acesta. 24 . ci lasă la aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării judecării cauzei54. în acest caz.nu depinde de soluţia ce se va da în petitoriu50. Curtea de Apel Bucureşti. Curtea de Apel Piteşti. Astfel. contravenindu-se astfel dispoziţiilor art. secţia civilă. nu se poate dispune suspendarea judecăţii pe motiv că nu s-a terminat dezbaterea succesorală52. civ.53. p. Supr. deoarece. aşadar. op. p.G. 1 C.262-263.3/1987. civ.1995. în I.18/1991 nu poate duce la suspendarea cauzei.. în condiţiile art. suspendarea judecăţii ar duce doar la prelungirea nejustificată a solutionării acţiunii ce are ca obiect rezilierea contractului şi evacuarea. Nu poate fi asimilată unei judecate nici dezbaterea succesiunii în faţa notarului. p. 319. 1044/1972. Repertoriu II. 54 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. 1998. p.

O aplicaţie a acestui caz de suspendare o reprezintă art..G.C. iar aceasta trebuie interpretată în sensul că instanţa nu este însă obligată să dispună suspendarea. 58 M. civ. Actuala reglementare a fost dată prin modificările aduse Codului prin O. soluţia trebuie motivată. atunci când are îndoieli cu privire la autenticitatea înscrisului. înaintând procurorului înscrisul şi procesul-verbal ce trebuie încheiat. 57 Când fapta nu constituie infracţiune. In orice caz.civ. împreună cu procesul-verbal. indiferent dacă admite sau respinge cererea de suspendare. în situaţia în care părţile intrebate conform art. ci doar o faptă ilicită civilă si se cer daune în baza art. 2 C. nu se poate suspenda procesul în temeiul acestui text. în care se prevede că. deoarece era de natură să provoace. Dacă dispune suspendarea.58 55 56 I. p. ambele condiţii trebuind să fie indeplinite cumulativ55. acesta se întemeiază pe declanşarea urmăririi penale pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe. dacă partea care defaimă înscrisul ca fals arată pe autorul sau complicele falsului. op. Editura Didactică şi Pedagogică. civ. proc. Tratat . În doctrină se apreciază că. 59/2001. 1966. Noua reglementare instituie ca o condiţie esenţială începerea urmăririi penale pentru o infracţiune. în cazul în care hotărârea pronunţată nu mai este susceptibilă de apel sau de recurs prin care să se invoce motivul de modificare prevăzut de art. adeseori.În ceea ce priveşte al doilea caz de suspendare. în redactarea anterioară textul avea în vedere doar existenţa unor “indicii“ în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni. 584. cit. Secţia comercială..562. 304 pct. deci partea interesată trebuie să prezinte elemente suficiente din care să rezulte că existenţa infracţiunii57 ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra soluţiei ce urmează să se pronunţe în cauza supusă suspendării. Renunţarea la vechea formulă este firească. 25 . în Dreptul nr. Buta..223 din 23 ianuarie 2005. împrejurare ce trebuie probată în mod corespunzător56. Porumb. 322 pct. Bucureşti.283. Tăbârcă. 183 C.. p.proc .U. hotărârea poate fi desfiinţată pe calea revizuirii în condiţiile art. instanţa va trimite înscrisul procurorului. proc. 9 C. 998 C. aceasta va dura până la pronunţarea unei hotărâri penale definitive.G. civ. 252. cuprins în art. p.J.. 182 C. instanţa poate suspenda judecata pricinii. 244 pct. întrucât se prevede că “poate…“. Instanţa va lua această măsură numai dacă există o justificare temeinică. civ. proc civ. . şi după pronunţarea hotărârii s-a stabilit că înscrisul este fals. nr. I.C. proc.. Leş. îşi păstrează punctul de vedere iniţial. p. Gh. Drept procesual civil român. 4 C. adică una stăruie în defăimarea înscrisului şi cealaltă în folosirea lui. suspendări nejustificate ale procesului civil. Dacă nu s-a suspendat judecata. 5/2006. decizia nr.

tipic. Buta. proc. O. instanţa se poate pronunţa asupra cererii de suspendare conform art. 1997. Aprecierea instanţei asupra suspendării. Perju. cu consecinţa întârzierii soluţionării pe fond a unei cauze. 232. p. op. o reprezintă necesitatea ca urmarirea penală să fie începută.civ.Numai după ce apreciază că are competenţă materială.. I.. 304 ptc. civ59. după numeroase amânări a judecăţii şi după 7 luni de la înregistrarea cauzei pe rolul instanţei. Tăbârcă. 5362 din 12 decembrie 2003. şi judecând cauza.J. 919. 129 alin.C. proc. în Dreptul nr.P. trebuie să se întemeieze pe convingerea fermă că rezultatul cercetării ar avea o înrâurire decisivă asupra hotărârii ce urmează a se da în cauză. p.C. 62 P. p. poate prejudicia grav pe oricare din părţi63. în C. (2) C. Suspendarea trebuie temeinic motivată si în acelaşi timp justificată prin prisma dispoziţiilor art. impunând ca starea de suspendare să dureze până la pronunţarea unei hotărâri irevocabile în cealaltă pricină. printre care şi cel al celerităţii şi al rezolvării cauzelor într-un termen rezonabil. (1) C. 61 C. secţia civilă. 63 Curtea Supremă de Justiţie.J. 2 C. decizia nr. civ. p 651. proc.. reprezentând. Boroi. . B. Limita reglementării suspendării judecăţii conform pct. 64 G.C.şi. nu se mai poate reveni asupra ei. instanţa a dat o hotărâre cu încălcarea legii.Matei. Odată ce a fost luată masura suspendării în baza art. Repunând din oficiu cauza pe rol. secţia contencios administrativ. 317.. op.A. În condiţiile concrete ale unui caz. civ64. 244 C. atât timp cât începerea urmăririi penale nu a fost dispusă conform legii procesual penale. nefiind suficientă numai depunerea plângerii prealabile60.J. 59 60 M.. cit. p.S. decizia nr.2 al art. civ. p. întrucât dispoziţiile alineatului ultim al acestui articol au caracter imperativ. care a motivat suspendarea. cit. care îl obligă pe judecător să respecte el însuşi principiile procesului civil. proc . 244 alin.C. 9 C. 987/1997. Jurisprudenţă civilă a I. Într-o speţă. proc. Instanţa nu poate lua masura suspendării nici în cazul în care urmărirea penală a fost deja finalizată prin scoaterea de sub urmarire a învinuitului61. deşi nu se soluţionase irevocabil cealaltă pricină.. Gh. suspendarea a fost dispusă fără nici o motivare. secţia civilă. pentru a nu fi arbitrară şi a produce tergiversarea judecăţii.J. 2/2005. /1990-2003. 244 pct. 322/2002. 57. 26 . se va examina dacă nu cumva suspedarea judecăţii. fără să menţină suspendarea.Iaşi. 459. un caz de tergiversare a judecăţii62. fiind incidente dispoziţiile art. decizia nr.

proc. alin.M. 19 se prevede. atât în privinţa existenţei faptului. hotărârea definitivă a instanţelor penale. proc. 244 pct. 2 C. dar. 244 C. “.Potrivit alin. în alin. în acest caz. Dacă nu sunt îndeplinite aceste condiţii. 244 C. cât şi a culpabilităţii. 480. dacă acţiunea civilă se întemeiază pe 65 Astfel. În caz de reluare a procesului penal. iar suspendarea judecăţii înaintea instanţei civile se dispune dacă instanţa penală a fost sesizată cu judecarea infracţiunii anterior sau. provocată de acelaşi fapt care face obiectul procesului penal. Ciobanu. având autoritate de lucru judecat. în consecinţă.. acţiunea introdusă la instanţa civilă se suspendă. proc. poate să pornească acţiune în faţa instanţei civile persoana vătămată care sa constituit parte civilă sau pentru care s-a pornit din oficiu acţiunea civilă în procesul penal. indiferent că a figurat sau nu în instanţa penală. 292. În schimb. precum şi cererea de chemare în garanţie.. trebuie suspendate de instanţa civilă până ce instanţa penală se va pronunţa în mod definitiv asupra acţiunii penale. dar acesta a fost suspendat. ea trebuie suspendată până ce instanţa penală se pronunţă definitiv asupra acţiunii penale înaintate fie mai înainte. Boroi.“... dar de data aceasta nemaifiind vorba de o suspendare obligatorie a judecăţii. şi art. 19 alin. suspendarea judecăţii poate fi dispusă în baza art. Astfel. proc. acţiunea civilă pt daune. (2) C. cit. dacă acţiunea penală a fost pusă în mişcare. pen. G. 67 G. fie în cursul judecării acţiunii civile. op. Porumb. ca faptă care prezintă pericol social. Codul. Corelaţia între suspendarea judecăţii conform art. lăsată la aprecierea instanţei66. p. Acest text nu-şi poate avea aplicaţie decât în cazul cănd faptul generator al daunelor pretinse este o infracţiune67. (1) „ Persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal poate introduce la instanţa civilă acţiune pentru reparerea pagubei materiale şi a daunelor morale pricinuite prin infracţiune. civ.. va fi opozabilă unei părţi. Textul din Codul de procedură penală65 are în vedere numai situaţia în care se solicită repararea pagubei cauzate prin infracţiune. 27 .(2) al art. acţiunea civilă având ca obiect repararea daunelor cauzate prin infracţiune se poate intenta separat înaintea instanţelor civile. cel puţin. suspendarea judecăţii va dăinui până când hotărârea care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă (sau. aşa cum ea este definită în Codul penal. iar nu numai deodată cu cea penală. Secţiunea a III-a. in art. săvârşită cu vinovăţie şi prevazută de legea penală. iar alin (3): “ De asemenea. p. În cazul prevăzut de Codul de procedură penală. în penal definitivă). ci facultativă. “ 66 V. civ. civ.. (2): “ Judecata în faţa instanţei civile se suspendă până la rezolvarea definitivă a cauzei penale.

proc. suspendarea judecării pricinii. reclamantul. (2) C. Suspendarea va dura până la rezolvarea cererii de strămutare. proc. • Art. 339 C. 177/2010 pentru completarea și 68 I. 114 alin . Alte cazuri de suspendare legală facultativă Codul de procedură civilă reglementează şi cazuri speciale de suspendare facultativă. proc. În încheiere de suspendare. civ. civ. 28 . instanţa va arăta care anume obligaţii nu au fost respectate. prevede că atunci când desfăşurarea normală a procesului este împiedicată din vina părţii reclamante.. civ prevede că. preşedintele instanţei competente va putea cere dosarul pricinii şi să ordone. C. 826. după caz. Secţiunea a IV-a. p . instanţa va putea dispune suspendarea judecăţii.(3) C. dacă obligaţiile au fost îndeplinite şi aceasta poate continua. civ.68 Suspendarea se va dispune prin încheiere potrivit dispoziţiilor art. cit.art. instanţa poate suspenda judecata. 1551 C. op. 40 alin. prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau stabilite în cursul judecăţii. arătând în încheiere care anume obligaţii nu au fost respectate. nu se va supenda judecata în temeiul art. 19 Cod de procedură penală. comunicând de urgenţă această măsură instanţei respective. • Art. dacă de îndată sau până la termenul ce i s-a stabilit. acestea având însă temeiuri diferite faţă de cele generale prezentate mai sus şi anume: • Art. civ. • Un caz relativ nou de suspendare legală facultativă este cel care rezultă din modificările aduse de Legea nr. dispune că. 998 şi urm. judecata va fi reluată. fără citarea părţilor. (răspundere civilă delictuală). deci conform procedurii necontecioase. proc. nu completează sau nu modifică cererea ori nu depune copii certificate de pe înscrisurile pe care se întemeiază cererea. Deleanu. La cererea părţii. în cazul în care s-a formulat o cerere de strămutare. iar nu pe existenţa unei infracţiuni.

114 C. reclamantului i se poate pune în vedere să o acopere. ci se fixează termen de judecată. instanţa învestită cu judecarea pricinii a cărei strămutare se cere. instanţa nu ar mai putea dispune ulterior suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiei de modificare sau completare a cererii de chemare în judecată. cit. Norma înscrisă în art. Totuşi. (3) şi (4). potrivit art. nu poate face aplicarea dispoziţiilor art. deci. art. Buta. ci va anula cererea pentru lipsa unor menţiuni. 1551 C. 40 alin. este facultativă. preşedintele instanţei va numi acestora un curator special70. Gh. Dacă însă pârâţii nu-şi aleg mandatarul. op. această suspendare fiind lăsată la aprecierea instanței. judecarea cauzei se suspendă. 133 şi 105 alin. 29 .40 alin. toate actele instanţei învestite cu judecarea cererii vor trebui refăcute. p. (2) C. civ.modificarea Legi nr.1 C. Buta. (2) este una specială.va arăta în ce măsură actele îndeplinite în instanţă urmează să fie păstrate. 244 alin. 181. sau va anula cererea ca netimbrată. pentru că în acest caz pentru neîndeplinirea obligaţiei menţionate instanţa nu mai poate aplica alte sancţiuni. (4) precizează că hotărârea asupra strămutării -care se da fără motivare şi nu este supusă nici unei căi de atac. Suspendarea este obligatorie indiferent de instanţa judecătorească în faţa căreia s-a invocat excepţia.. dacă se constată o neregularitate care nu a fost sesizată la primirea cererii. 69 70 M. civ. În urma abrogarii acestei preveri legale suspendarea judecații devine una facultativă. proc. astfel încât dacă nu se dispune prin încheiere necontencioasă suspendarea. proc. p. art. aşa cum o poate face dacă nu se modifică sau completează cererea de chemare în judecată. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și anume abrogarea aliniatului 5 al articolului 29( care prevedea că pe perioada soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate a legii sau a ordonanţei aplicabile speţei. proc. Tăbârcă. proc. Astfel.). Dacă s-a cerut strămutarea. M. Dacă reclamanţii nu-şi aleg unul sau mai mulţi mandatari. Gh. astfel încât suspendarea poate fi dispusă numai în condiţiile din acest text69. şi să dispună suspendarea până la soluţionarea cererii de strămutare. op. civ.. judecata trebuie să fie suspendată în mod obligatoriu. Tăbârcă. cit. civ. (1) pct. 404. Suspendarea în condiţiile alin. sau nu se înţeleg asupra persoanei acestora. sub sancţiunea prevăzută de art. dacă hotărârea nu va cuprinde aceste menţiuni.

care a luat parte la judecată. care se referă la „vina părţii reclamante”72 Instanţa nu poate dispune suspendarea decât după ce i-a pus în vedere reclamantului îndeplinirea unor cerinţe şi acesta nu s-a conformat. 1551 C. proc. O. reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor. 322 pct. Se consideră ca nu poate fi promovată o cerere de revizuire conform pct.. p 827. în B. Deleanu.C. civ. cererea de revizuire ar fi admisibilă pe baza art.M.Matei. Ciobanu. 75 I. de exemplu. nu sunt îndeplinite condiţiile suspendării judecăţii în baza art. dacă. 1994/2005. 332. partea interesată poate formula o cerere de chemare în judecată. 74 V.. Ciobanu. 322 ptc. proc. civ.M.75 71 72 I.. p. op. proc. op. cit. spre exemplu. op. pentru că actul nou (htărârea judecătorească) trebuie să fi existat la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere74. proc. Unele împrejurări din art. iar nu doar să se precizeze.. 5 prima teză C. în cazurile vizate de art. a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărarea s-a dat în temeiul unui înscris declarat fals în cursul sau în urma judecăţii.Cazul particular prevăzut de dispoziţiile art.. p. civ.J. s-au descoperit înscrisuri doveditoare.2 şi care nu ar justifica introducerea unei cereri de revizuire. cit. civ. p 292. Boroi. proc. Boroi. G. 1551 C. decizia nr.C. În altă opinie..293. În doctrină se apreciază că. instituind condiţia culpei părţii reclamante pentru neîndeplinirea unor obligaţii prevăzute de lege ori stabilite la primirea cererii de chemare în judecată sau în cursul judecăţii. că recurenta nu a depus la dosar „acte”71.Bază de date. Trebuie să fie arătate în concret care anume obligaţii nu au fost respectate. 2 C. proc. întrucât aceasta a depus diligenţele neceasare imediat ce a luat cunoştinţă de dispoziţiile din închierea de şedinţă. cit. Nefiind imputabilă reclamantei întârzierea răspunsului de la Oficiul Registrului Comerţului referitor la adresa sediului pârâtei. 5 al art. deoarece are în vedere o hotărâre care a stat la baza hotărârii a cărei reviziure se cere. Spineanu. proc. martor sau expert. civ. pentru ipoteza prevăzută la pct. când un judecător. 322 C. 4 C. şi nici teza I. constituie o sancţiune procedurală.. deoarece nu există identitate de obiect sau cauză. cit. teza II. Boroi. pot constitui temei pentru introducerea unei cereri de revizuire73. 73 V. după darea hotărârii. fără a i se putea opune autoritatea de lucru judecat. op. 30 . G. 244 pct. G. 1 al art 244 C. precum şi pentru pct. Secţia civilă şi de proprietetate intelectuală. civ. civ.J.

Secţiunea a V-a. 78 Art. îndeplineşte această condiţie. în tot sau în parte. care nu conţine numai prevederi ce au legătură cu legea procesual penală. dacă legea nu prevede altfel. 2 este o continuare a întregului alin. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Suspendarea legală facultativă rămâne principial cu aceeaşi reglementare. 401 din Proiect77. în Repertoriu II. când dezlegarea cauzei depinde. 132. potrivit pct. cu darea unei cauţiuni în cuantum de 2. cât şi la cea irevocabilă (în cazul hotărârilor pronunţate în materie civilă). Măsura suspendării judecării 77 procesului va fi comunicată de urgenţă instanţei de la care s-a cerut strămutarea. 1. 396. 2. Un caz special de suspendare legală facultativă rămâne strămutarea78. întrucât nu era în putinţa părţii să determine pronunţarea ei la o dată anterioară. în alte cazuri prevăzute de lege. suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii. dec. 1. Supr. în caz de o prevedere specială. doar cu unele modificări în ceea ce priveşte pct. se vor aplica respctivele dispoziţii. prezentată ca “înscris nou“ în revizuire. pentru ca să poată astfel îndeplini cerinţa ca hotărârea să existe în momentul pronunţării hotărârii atacate cu cerere de revizuire76. completul de judecată poate dispune. 76 Trib. în condiţii diferite faţă de actuala reglementare. dacă este cazul. – (1) Instanţa poate suspenda judecata: 1.. ci se aplică şi în cazuri civile. – (1) La solicitarea celui interesat. 132. Secţ civ. de I. 31 . care se poate dispune conform art. Consider însă ca varianta optimă ar fi fost să se facă referire atât la hotărârea definitivă (în penal). 3. se modifică din „hotărâre irevocabilă” în „hotărâre definitivă”. atunci când a fost obţinută pe baza cererii introduse înainte de soluţionarea definitivă a litigiului în care se solicită revizuirea. 2.000 lei. Mihuţă. deşi a fost dată după pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere. (2) Suspendarea va dura până când hotărârea pronunţată în cauza care a provocat suspendarea a devenit definitivă. 1716 din 23 iulie 1974. fără citarea părţilor. p. Încheierea asupra suspendării nu se motivează şi nu este supusă niciunei căi de atac. iar nu cadrul general al suspendării. Art. iar pentru motive temeinice. 2. deoarece alin. suspendarea judecării procesului. nr. de existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul unei alte judecăţi. când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce urmează să se dea. precum şi în cazul alin. 401.Printr-o interpretare extensivă s-a admis că o hotărâre judecătorească. inserându-se expresia „dacă legea nu prevede altfel”. chiar înainte de primul termen de judecată. cuprinsă însă în art. deci.

când niciuna dintre părţi nu se prezintă la strigarea pricinii şi nici nu s-a cerut judecarea în lipsă79. Procedura şi efectele suspendării Secţiunea I. aceasta din urmă având menirea să oprească mersul normal al procesului prin scoaterea de pe rolul instanţei pe toată perioada cât durează cauza care a determinat luarea acestei măsuri81.. cit. printr-o încheiere.2 C. ea se dispune. 81 V. indiferent de felul ei. op.Negru. 261. p. Constatarea suspendării Suspendarea judecăţii reprezintă un incident procedural care poate fi invocat de oricare dintre părţile interesate. în cazul în care se dă fără citarea părţilor. cu respectarea cerinţelor legale. cu condiţia ca măsura să fie pusă în discuţia prealabilă a părţilor. pentru un timp determinat sau până la 79 80 I. Încheierea de suspendare Descrierea amănunţită a cauzei de suspendare va constitui motivarea încheierii de suspendare. 2. instanţa poate dispune în mod direct suspendarea judecăţii în baza art. D. S. 242 pct. Calea procedurală a sesizării este aceea a unei cereri scrise sau verbale formulate în faţa instanţei. Întrucât suspendarea se analizează ca un incident procedural. ca o aplicaţie a principiului accesorium sequitur principale.Stoenescu. 32 . civ. 1. civ. prin care instanţa constată existenţa împrejurării care a condus la suspendarea judecăţii 80. suspendarea judecăţii intervine sau poate interveni.. şi de către instanţă din oficiu. 488. că închierea nu se motivează şi nici nu este supusă nici unei căi de atac. Suspendarea se poate dispune.. p. precum şi prevederea expresă. 585. Constatarea suspendării. Încheierea de suspendare. De asemenea.. op. op.Noutatea constă în obligaţia depunerii unei cauţiuni şi faptul că. 1. 244 C. 1. p. proc. Radu. se poate dispune chiar înaintea primului termen de judecată. la cerere sau din oficiu. I. Leş. CAPITOLUL V. cit.Zilbestein. proc. În acest mod se poate proceda în cazurile prevăzute de art. cit. Dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege.

Deleanu. civ. cu excepţia celor pronunţate în recurs. închierea prin care s-a dispus suspedarea unui recurs nu poate fi recurată. 1. 86 Ibidem. Boroi. care nu pot 82 83 I.. De asemenea. Rezultă deci că în cazul suspendării recursului în faţa unei curţi de apel. iar nu din momentul survenirii cauzei de suspendare83. Potrivit art. G. Leş. 85 M.. cât şi împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de repunere pe rol a procesului. op. încheierea prin care s-a dispus suspendarea Controverse. op.J. (2) din Legea nr. 84 V. De această dată comunicarea nu marchează momentul de la care începe să curgă termenul de recurs. cunoscând justificarea măsurii. op. text de lege special. conform prevederilor potrivit cărora secţiile acestei instanţe judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti. cit..828.. ţinând cont şi de principiul accesorium sequitur principale. 586. 2441 C. M. p. judecăţii poate fi atacată cu recurs în mod separat. 3. nu va mai putea formula o nouă cale de atac84. 23 alin.. cit. ci ea este necesară pentru ca partea interesată. 293. astfel că. proc. dacă recursul a fost respins. în faţa oricărei jurisdicţii şi în orice judecată82. civ. Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului. p . 33 . I. cit.C. în temeiul art. Totuşi.producerea unui eveniment determinat. în ceea ce priveşte durata termenului de recurs. p. 301 C. încheierea prin care curtea de apel dispune suspendarea judecării recursului poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie86. singura cale procedurală pentru desfiinţarea unei încheieri nelegale este aceea a recursului la I. Suspendarea judecăţii va începe numai din momentul în care instanţa a dispus o atare măsură. Posibilitatea atacării cu recurs a încheierii de suspendare.C. 304/2004. op. în principiu.641. p.. Tăbârcă. nu înseamnă că încheierea nu trebuie comunicată părţilor. proc. Ciobanu. întrucât nu există recurs la recurs. Împrejurarea că textul derogă de la art. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. Bineînteles că partea poate exercita doar o singură dată recursul împotriva respectivei încheieri.cit. de orice natură. să-şi poată motiva recursul85.

dacă se formulează un recurs împotriva încheierii prin care tribunalul judeţean. conform art. civ. 1693 din 30 iunie 1973. aceasta nu poate fi considerată decât ca recurs90. decizia nr. 2904 /2001. proc.. 245 C. p.S. Dar din ansamblul reglementării procesuale în vigoare rezultă neîndoielnic faptul că suspendarea determină o sistare temporară a judecăţii91. op. Pandectele Române nr. Termenului de “întrerupere“ trebuie să i se dea o interpretare largă. 299 C. judecând în ultimă instanţă. Este lipsit de relevanţă faptul că reclamantul a denumit “apel” calea de atac declarată împotriva încheierii de suspendare a judecăţii. 586.. respectiv. ci doar dacă sunt atacate odată cu fondul. Nu sunt însă supuse recursului în mod separat încheierile interlocutorii de respingere a cererii de suspendare88. 282 şi art. Decizia Secţiei civile nr. Secţia civilă. civ. 89 Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973. iar cursul judecăţii a fost întrerupt în faţa curtilor de apel.586. civ. (2) C. care fac referire la faptul că împotriva încheierilor premergătoare nu se poate apel decât odată cu fondul. cit. se constată şi în practica judiciară că.fi atacate pe nici o altă cale. p. anume în sensul de a cuprinde în conţinutul său toate împrejurările ce pot determina o sistare temporară a judecăţii87.S. Bucureşti-1974. se determină doar mijloacele procedurale de reluare a judecăţii. decizia nr. ci în art. 90 C. Efectul general al suspendării Codul de procedură civilă nu prevede în mod expres şi detaliat efectele suspendării judecăţii. op. Leş. – Bază de date. 91 I. întrucât textul fiind imperativ.J. în afară de cazul când prin ele s-a întrerupt cursul judecăţii. 282 alin. J. 4678 din 18 decembrie 2002. 34 . proc. C. a dispus suspendarea judecăţii. 4 /2002. Astfel.J. 51. 1. cit. p.317. stiinţifică.. şi deci. încheierea prin care s-a suspendat cursul judecăţii poate fi atacată cu recurs numai dacă hotărârea ce ar urma să fie pronunţată de instanţa care a dispus suspendarea este supusă căii de atac a recursului. dispoziţii ce sunt aplicabile şi în cazul recursului. Leş.. Ed. Efectele suspendării 2. în B. raportat şi la art. 87 88 I. p. proc. Secţiunea a II-a. Secţia civilă. recursul urmează să fie respins ca inadmisibil89.

pârât. Suspendarea judecăţii are deci un efect general. Boroi. op. cit. p. civ. apariţia unei cauze de suspendare a judecăţii în privinţa uneia dintre părţi sau a uneia dintre cereri are drept consecinţă suspendarea totală a judecăţii.. deoarece nu se poate concepe ca procesul să se suspende în privinţa unei părţi şi să continue faţă de cealaltă. dacă se iveşte o împrejurare ce justifică suspendarea judecăţii cu privire la o cerere incidentală. G. dar procesul rămâne în nelucrare. prin intermediul căilor de atac94. intervenient sau chemat în garanţie. în cazul coparticipării procesuale. p. 94 I. proc. 243 C.este lovit de nulitate. G. p . Deleanu. V.Efectele suspendării se răsfrâng asupra tuturor părţilor din proces. cit. Totuşi. deci indiferent că este vorba de un reclamant. al cererilor conexate sau de intervenţie voluntară sau forţată. şi art. Porumb. 2. Corelaţia suspendare – perimare Lipsa de stăruinţă a părţilor un timp îndelungat poate duce la perimarea pricinii.3. 155 alin. Pe tot timpul suspendării nu se mai pot îndeplini în mod legal acte procedură. 2. instanţa ar putea să dispună disjungerea acesteia de cererea principală şi deci să continue judecata cererii principale. Nulitatea actelor de procedură Prin încheierea de suspendare instanţa nu se dezînvesteşte de soluţionarea pricinii. iar orice act îndeplinit . M.253. Stoenescu. (2) C. faţă de toate părţile din proces. anume a moştenitorilor care nu au fost introduşi în cauză în temeiul art. nulitatea va interveni numai la cererea părţii interesate. cit. Spre exemplu.. 92 Aşadar. op. 830. fără nicio considerare faţă de calitatea lor procesuală. aceeaşi fiind soluţia şi în cazurile de suspendare prevăzute de art. 294. procesul civil reprezintă un tot unitar şi are deci un caracter indivizibil. civ. Astfel. 35 . data la care s-a dispus suspendarea constituie momentul de la care începe să curgă termenul de perimare.cu excepţia cererii de redeschidere a judecăţii . în cazul suspendării voluntare a judecăţii. în masura în care legea permite disjungerea93. op. Nulitatea are însă un caracter relativ. ea putând fi invocată numai de partea în folosul căreia s-a dispus suspendarea. 2.. ea operează în bloc. Ciobanu. 92 93 I. proc.

36 . proc. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iulie-decembrie 1995). Dacă însă una din părţi a solicitat judecarea în lipsă. p. Repertoriu II. dar numai dacă aceste fapte s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de perimare. secţia civilă. 372.A. M. nu se poate constata perimată acţiunea fără a se cere din oficiu relaţii cu privire la soluţia dată în cauza penală97. civ. De exemplu. civ. Prin urmare. 95 96 V. 243 C. acest termen se prelungeşte cu trei luni. civ. (2) C. civ. proc. 244. 1995. proc. secţia civilă. Dreptul nr. Însă atunci când suspendarea procesului a fost determinată de chiar moartea părţii. proc. dacă la data decesului părţii procesul se găsea în nelucrare (chiar de la începutul său era suspendat) şi moartea a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare (de un an). 243 C. deci până la rămanerea irevocabilă sau respectiv. iar instanţa a dispus în mod greşit suspendarea cauzei. Supr. dacă nu se va face nici un act de procedură prin care să repună cauza pe rol. Mihuţă. 98 P. nr. deci are în vedere ipoteza în care perimarea a început să curgă şi în acest caz. perimarea nu operează96. cursul perimării este suspendat timp de 3 luni de la data când s-au petrecut faptele care au prijeluit suspendarea. a survenit în ultimele 6 luni ale termenului de perimare98. definitivă (în penal) a hotărârii pronunţate în procesul care a determinat suspendarea ori până la definitivarea soluţiei procurorului. potrivit distincţiilor făcute în cuprinsul art. nu are aplicare. op. G.1551 C. decizia nr. p. începând să curgă după această dată.Galaţi. Pentru celelalte cazuri de suspendare. cursul perimării este suspendat şi în alte cazuri stabilite de lege. Perju. Cursul perimării este suspendat cât timp se găseşte în curs judecata penală într-o cauză a carei soluţionare are o înrâurire hotărâtoare în rezolvarea actiunii civile... Ciobanu. 97 Trib. 250 C. J. 1069/1995. 2667/1973. 119. civ. chiar dacă s-a menţinut cauza în nelucrare mai mult de un an. textul art. 9/1996.112. perimarea va opera la împlinirea termenului de un an. Boroi. proc. Aşadar. G. decizia nr. C. deoarece suspendarea termenului de perimare cu 3 luni este recunoscută doar dacă una din împrejurările prevăzute de art.294. De asemenea. 136.. 250 alin. în C. p. termenul de perimare se suspendă pe perioade diferite. cit. În cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. P. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată.95. termenul de perimare este suspendat cât timp durează suspendarea potrivit art. p . în I.

Codul. 302 101 Art.În cazurile prevăzute de art. Gh. civ. 99 M. 243 C. termenul de un an (sau după caz. 676.. lăsată la aprecierea instanţei). G.. la instanţa ierarhic superioară. (2) Recursul se poate declara cât timp durează suspendarea cursului judecării procesului.. M. şi anume. de 6 luni) este împlinit. .. 402101 ca o noutate că. Dacă până la sfârşitul acestui interval nu se solicită repunerea cauzei pe rol. atunci când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. după încetarea împrejurărilor care au determinat suspendarea.. cursul perimării va continua de la punctul la care s-a oprit. Când suspendarea a fost dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie recursul se judecă de Completul de 9 judecători. Un alt caz în care se suspendă termenul de perimare este reprezentat de forţa majoră. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă În ceea ce priveşte regimul procedural al suspendării. termenul de perimare este suspendat numai pe o perioadă de 3 luni. scăzându-se termenul de suspendare. Tăbârcă. – (1) Asupra suspendării judecării procesului instanţa se va pronunţa prin încheiere care poate fi atacată cu recurs în mod separat. Boroi. 402. Secț iunea a III-a. se remarcă faptul că viitoarea reglementare prevede în art. cât timp partea este împiedicată de a stărui în judecată datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa (acest lucru este o chestiune de fapt. Dacă pricina a rămas în nelucrare mai mult timp.Buta.V. va opera perimarea dacă. Ciobanu. p. atât împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea. 100 37 . perimarea îşi reia cursul99. În toate cazurile de suspendare a termenului de perimare. incluzându-se şi timpul scurs înaintea suspendării100. Drept procesual civil. cât şi împotriva încheierii prin care s-a dispus respingerea cererii de repunere pe rol a procesului. p. interval în care au intervenit şi cauze de suspendare a termenului de perimare.. proc..

p. modificând doar termenele în ceea ce priveşte suspendarea legală de drept. în funcţie de felul suspendării care a operat în pricina respectivă. 103 104 Trib. iar în alin. Codul. şi în consecinţă. p. Cluj. (3) Perimarea se suspendă. pe timpul cât partea este împiedicată de a stărui în judecată din cauza unor motive temeinic justificate. la termenul care a precedat suspendarea procesului103. – (1) Cursul perimării este suspendat cât timp durează suspendarea judecăţii. art.. În caz de suspendare voluntară Art. cursul perimării este suspendat timp de o lună de la data când s-au petrecut faptele care au determinat suspendarea judecăţii. Încetarea suspendării şi redeschiderea judecăţii după suspendare Secţiunea I. deci judecata se redeschide. Porumb. Reg. 259 /1957. 120. 406102 păstrează dispoziţiile referitoare la suspendarea legală facultativă. şi anume. cu o singură limită: trebuie făcută înainte de împlinirea termenului de perimare104. Reluarea judecăţii are loc în mod diferit. CAPITOLUL VI.. 481. 244 C. Gr. ea nefiind îngrădită de curgerea unui termen. proc. definitivă în penal). dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urmă 3 luni ale termenului de perimare. 406. precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege. părţile trebuie să fie citate din nou. decizia nr. în Legalitatea populară nr 10 /1958. voluntară şi forţa majoră. termenul de 3 luni cu care era suspendat cursul perimării se înlocuieşte cu un termen de o lună. Cererea de redeschidere se poate face după dispariţia cauzei care a produs suspendarea. precum şi în alte cazuri stabilite de lege. (2) În cazurile prevăzute de art. (2) al art. 401. 38 .. Secţiunea a II-a. 102 1. civ. După încetarea cauzei de suspendare.Referitor la corelaţia dintre suspendare şi perimare. procesul işi reia cursul. Încetarea suspendării Dacă a dispărut împrejurarea care a produs suspendarea judecăţii. de asemenea. iar faptele care au prijeluit suspendarea trebuie să se fi petrecut nu în ultimele 6 luni. se prevede în mod expres că suspendarea va dăinui până cand hotărârea pronunţată în pricina ce a motivat suspendarea va deveni irevocabilă (respectiv. Redeschiderea judecăţii după suspendare 2. ci în ultimele 3 luni ale termenului de perimare. la redeschiderea procesului. dacă suspendarea nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată. pronunţată de instanţă în cazurile prevăzute de art. nu mai produce efecte luarea în cunoştinţă a termenului de judecată. 400.

înăuntrul termenului de perimare şi timbrată cu jumătate din taxa datorată pentru cererea a carei judecată s-a suspendat. în C.. Dispoziţiile art. fie de către pârât.. în funcţie de situaţia concretă. civ. 39 . referitoare la termenul în cunoştinţă. 103. Procurorul are dreptul să ceară redeschiderea procesului potrivit art. a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar. 245 pct. făcută cu arătarea moştenitorilor. 153 alin. putând cel mult să dea termen în cunoştinţă acelei părţi care s-a prezentat cu petiţie de repunere pe rol. civ. În cazurile de suspendare legală de drept În cazurile de suspendare legală de drept prevăzute de art.. P. civ. 1 C. Plen. Supr. astfel: în cazul prevăzut de art. op. p. tutorelui sau curatorului. Matei. proc. Atunci când părţile declară că nu se cunosc moştenitorii părţii decedate. civ. 91/1998. judecata se reia prin cererea de redeschidere. urmând ca părţile să fie citate. după caz. decizia de îndrumare nr. 245 C. 21 C. (2) C. nu se aplică în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată106. instanţa trebuie să fixeze termen. A. succesiunea nefiind dezbătută. ci ea trebuie să solicite repunerea cauzei pe rol108.. p 464. proc. C. în Îndreptar interdisciplinar. 108 C. a părţii interesate.Conform art. În anumite cazuri speciale de suspendare legală de drept judecata se reia din oficiu. nu îndreptăţeşte instanţa să repună cauza pe rol în aceeaşi zi. proc. O. civ. 258. proc. deci fie de către reclamant. a celui reprezentat de mandatarul decedat. 107 Trib. pentru a putea fi introduse în cauză. instanţa pronunţă o încheiere de suspendare. secţia a IV-a civilă.. Bucureşti. 2. În cazul redeschiderii după suspendarea cauzei. proc. Aceste persoane enumerate trebuie menţionate după caz. proc. 482. când judecata s-a suspendat în lipsa părţilor107. când pricina s-a suspendat prin învoirea părţilor sau prin lipsa lor. Prezentarea mai târziu a uneia din părţi. 1993-1998. S. (1) C. J. după rămânerea irevocabilă a 105 106 Ibidem. 12 /1960. judecata reîncepe prin cererea de redeschidere formulată de una dintre părţi. 243 C.. decizia nr. p. Boroi. Aflarea numelui moştenitorilor nu îndreptăţeşte partea interesată de continuarea judecăţii să declare recurs împotriva încheierii de suspendare a judecării apelului. G. care nu a răspuns atunci când fusese strigată. 155 alin. civ. p.2. Aceeaşi situaţie se aplică şi în cazul suspendării legale de drept prevăzute de art. cit. a noului mandatar sau. când suspendarea este determinată de lipsa de stăruinţă a părţilor după ce li s-a acordat o amânare în temeiul învoirii lor. doarece nu se poate îndeplini procedura cu partea absentă105.

proc. A. G. p. Ciobanu. instanţa pronunţă o hotărâre legală atunci când respinge cererea de repunere pe rol. 113 Culegere de practică judiciară în materie civilă. Se va mai arăta domiciliul la care partea adversă urmează să fie citată. proc. civ.. civ.. însă numai dacă a îndeplinit obligaţiile menţionate în încheierea prin care instanţa a dispus suspendarea şi dacă plăteşte jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea suspendată110. instanţa de judecată va fixa termen şi va dispune citarea părţilor în 109 110 M. cit. Primind cererea. Bucureşti. Ciobanu. 2. însă numai după ce hotărârea pronunţată în pricina care a determinat suspendarea a devenit irevocabilă (în penal. iar în cel prevăzut de art. scoatere de sub urmărire penală sau încetare a urmăririi penale. G. 112 V. (2) C. M. judecata se poate relua.. 31 alin. Boroi.659. Braşov. partea interesată poate să ceară redeschiderea judecăţii după rămânerea definitivă a hotărârii penale. facută fără arătarea moştenitorilor113. Buta. proc. proc. în cerere partea interesată va trebui să menţioneze: numărul dosarului. reluarea judecăţii va fi dispusă după primirea hotărârii definitive a Curţii Constituţionale109. 2. (3) C.hotărârii prin care s-a rezolvat conflictul de competenţă. precum şi solicitare repunerii pe rol a cauzei111. 1551 C. Procedura redeschiderii judecăţii Cererea pentru redeschiderea judecăţii se face în formă simplă. (2) C. p 294. All Beck. cit... Boroi. Cererile de repunere pe rol a cauzelor a căror judecare s-a suspendat datorită părţilor se taxează cu jumătate din taxa de timbru datorată pentru cererea a cărei judecată a fost suspendată. 111 V. În cazul prevăzut de art. op. 245 pct.. civ. op. C. p. 40 alin. cit. definitivă). civ. În cazurile de suspendare legală facultativă În cazurile de suspendare legală facultativă prevăzute de art. 19 alin. op. 262. Negru. respectiv după ce s-a defintivat soluţia procurorului de clasare. pen. proc. în condiţiile art. 40 . 3. Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile art. M. 2005. 2 C. p 295. D. fiind posibil ca aceasta să-şi fi schimbat între timp domiciliul112. după ce se soluţionează cererea de recuzare. Tăbârcă. Dacă suspendarea e întemeiată pe art. Radu. prin cererea de redeschidere a judecăţii formulate de reclamant. V. proc. 244 C. op. judecata se reia după ce s-a soluţionat cererea de strămutare.. Ed.. civ. Gh. cit. data şi cauza suspendării. 2003-2004. date cu privire la dispariţia cauzei de suspendare. iar dacă suspendarea a fost pronunţată în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate.4. la cererea părţii interesate.

(1) pct. 403. 4. pe lângă cazurile de redeschidere a judecăţii deja existente în legislaţia actuală. în cazurile prevăzute de art. făcută cu arătarea moştenitorilor. 400 alin. a administratorului judiciar ori a lichidatorului judiciar. . 2441 alin. prin cererea de redeschidere a procesului. G. încheierea prin care s-a respins cererea de repunere pe rol poate fi atacată separat cu recurs. p 295. Noutăț i privind reglementarea instituţiei din perspectiva Proiectului Noului Cod de procedură civilă Această etapă a instituției nu a suferit mari modificări. cit. Ciobanu. Reluarea judecăţii după suspendare mai poate fi cerută de către creditorii chirografari ai unei părţi. (2). Secț iunea a III-a. după caz. precum şi de dobânditorul unui drept ce formează obiectul judecăţii care a fost suspendată. după pronunţarea hotărârii de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene. cât timp durează suspendarea cursului judecăţii. (1) pct. dezbaterile fiind reluate de la ultimul act de procedură. tutorelui sau curatorului. prin cererea de redeschidere făcută de una din părţi. a noului mandatar sau.vederea continuării judecăţii. a lichidatorului. 400 alin. 7. în conformitate cu extinderea suspendării prezentată mai sus. 115 41 . a celui reprezentat de mandatarul defunct. 2. a părţii interesate. aici remarcându-se cuprinsul art.. îndeplinit înainte de suspendarea judecăţii. cu excepţia pricinilor cu caracter strict personal. 114 V. încă alte două. op. în cazurile prevăzute de art. prin alte modalităţi prevăzute de lege. Boroi.Judecata cauzei suspendate se reia: 1. 3. M. Art. 1-6. el preluând calitatea procesuală a celui ce i-a înstrăinat dreptul respectiv114. Potrivit art. când suspendarea s-a dispus prin învoirea părţilor sau din cauza lipsei lor. 403 al Proiectului115 care prevede.

cele mai des folosite instrumente procesuale pentru tergiversarea proceselor pot fi strămutarea cauzelor şi recuzarea. instanţa trebuie să analizeze cu rigurozitate susţinerile acestora. Spre exemplu. dacă sunt într-adevăr respectate toate normele legale pentru a putea fi dispuse astfel de măsuri care pot afecta buna desfăşurare a procesului civil şi care pot duce la prelungirea acestuia în timp. Instanţele trebuie să uzeze în egală măsură şi de rolul activ în judecarea pricinilor. Atunci când suspendarea este determinată de voinţa părţilor. În funcţie de temeiul şi raţiunea fiecărui caz concret. pentru tergiversarea procesului. de către instanţă. iar judecătorii trebuie să verifice de la caz la caz. la îndeplinirea anumitor condiţii legale. pentru a se evita admiterea unor cereri de suspendare făcute cu rea-credinţă. suspendarea pricinii se poate afla la dispoziţia părţilor sau poate fi dispusă chiar din oficiu. Trebuie însă respectate şi principiile consacrate la nivel european şi să se evite pe cât 42 .Concluzii Suspendarea judecăţii reprezintă o instituţie deosebit de importantă a dreptului procesual civil. ce are menirea să asigure respectarea normelor legale şi a drepturilor procesuale ale părţilor.

Drept procesual civil. Tăbârcă. Tratat de procedură civilă. Bucureşti. Drept procesual civil român. 43 . M.a II-a. Editura Didactică şi Pedagogică. II. 1966 • I. S. Beck.posibil acordarea nejustitificată de amânări sau suspendări ale judecăţii. ed. 2008 • M. vol. Drept procesual civil. ed. Teste grilă.D. Deleanu. Zilberstein. Ciobanu. 1983 • I. Gr. Beck. la posibilitatea condamnării României de către C. Leş. C. H. Stoenescu. Teoria generală. Ciobanu. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. Hotărârea. Astfel vor putea fi înlăturate orice modalităţi de prelungire îndelungată şi de tărăgănare a procesului. M. D. Bucureşti. H. a II-a.O. 2008 • V. Ediţia 4. Bucureşti. Bucureşti. Negru. 4. fapte negative ce pot conduce la încălcarea termenului rezonabil în care trebuie să se desfăşoare procesul civil şi în consecinţă. Drept procesual civil. 2009 • V. Editura Naţional. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Boroi. Porumb. Bucureşti. C. Radu. ediţia a II-a revăzută şi adăugită. BIBLIOGRAFIE Tratate şi coduri de procedură civilă adnotate • V. G. Editura Didactică şi Pedagogică. 2007 • I. 1972. H. I. Ed. Bucureşti. vol. Beck. Universul Juridic.. 1997 • I. Bucureşti. Curs selectiv. Drept procesual civil. Ed. Editura C. Stoenescu. ed.E. Tratat de drept procesual civil. Judecata în primă instanţă.

P. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor din circumscripţia C. 4/2001 • I. sec. Bucuresti. J. Bucureşti. Repertoriu II 44 .D. civ. 2100/1967. secţia civilă. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat. 1943 • G.J. Secţia civilă.C. Editura Ştiinţifică. în Dreptul nr.8/1989 Trib. Din practica Tribunalului judeţean Sibiu în materia dreptului procesual civil. 2546/1988.S.C. Jurisprudenţă civilă comentată a I. Editura C. 5/1968 Trib.Perju.7/1998 • P. studii şi jurisprudenţă • P. Briciu. 2007 • Gr. decizia nr. Supr. nr.Beck. Editura Hamangiu. Ediţia a 2-a.. III.D. Supr. secţia civilă. Bucureşti. Bucureşti. în Dreptul nr. în R. 2007 • P. Perju. nr. Pandectele Române nr.3/1987 • • C. Boroi.. Secţia civilă. Studii şi cercetări juridice nr.. 6/1976 • • • Trib. 2007 Articole. Vasilescu. Buta. Mihuţă. Porumb.H. O.A. nr. Leş.R.S. în B. 4678 din 18 decembrie 2002.J. Tratat teoretic şi practic de procedură civilă. 2904 /2001.• P. 2068/1975. 1044/1972. Spineanu-Matei. Codul de procedură civilă adnotat..Perju. 9/1996 • T. 1960 • M. Supr. Gh.J. decizia nr.A. Institutul de Arte Grafice „Eminescu” S. Suceava în domeniile dreptului civil şi dreptului procesual civil. în R..9472001 a secţiei civile a Curţii de Apel Alba. R. 4 /2002 • Trib.C. nr. decizia nr.D. – Bază de date C. Supr. dec. vol. nota II-a la decizia civilă nr... Universul Juridic. Codul de procedură civilă comentat şi adnotat.R.R. colegiul civil.R. Sinteză teoretică a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti din judeţele Suceava şi Botoşani în domeniul dreptului civil şi procesual civil (iuliedecembrie 1995). decizia nr. nr. şi a altor instanţe judecătoreşti. în I.. decizia nr. Tăbârcă.

1037/1997. Curtea de Apel Piteşti. 2667/1973.1995 C. B. C. 5/2006 • I. în C. Secţ. secţia a IV-a civilă. J. 1693 din 30 iunie 1973 • Trib. Secţia civilă şi de proprietate intelectuală.J.J.• Trib. 2005.. Culegere de decizii pe anul 2006.C. 259 /1957.C.C. Mihuţă.. în Dreptul nr. Secţia comercială. secţia civilă. 1716 din 23 iulie 1974. 2007 • C. decizia nr.J. decizia nr. Bucureşti. în Dreptul nr. 1993-1998 Culegere de practică judiciară în materie civilă. 5/2006 • • I.. decizia nr. Ed. dec. secţia a IV-a civilă. secţia civilă. în I. Ed.J. Curtea de Apel Bucureşti. 5362 din 12 decembrie 2003. civ.J. Repertoriu II • Trib. decizia nr. Bucureşti. 2/2005 I..C.. P. 91/1998. decizia nr. Bucureşti.A. Supr.C. Ed. A. C.H. Ştiinţifică. 1997 • Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem pe anul 1973.02.C. Mihuţă. Supr. în I. All Beck. 1998 Culegere de practică judiciară civilă 1993-1998.C. 2003-2004. A. Braşov. decizia nr.. C. Bucureşti-1974.P.C. în C. Repertoriu II • • Culegere de practică judiciară. nr. Decizia Secţiei civile nr. secţia civilă. Cluj.J. Beck. Reg. All Beck. 232/27. decizia nr. decizia nr. în Legalitatea populară nr 10 /1958 45 . Iaşi. Ed. 1238 din 18 februarie 2005. • • • I.223 din 23 ianuarie 2005. în Dreptul nr.

. Lesviodax. Repertoriu de practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem şi a altor instanţe judecătoreşti pe anii 1969-1975. civ. – Tribunalul Suprem 46 . pen.S.R. proc. Ed. – Revista Pandectele Române R. – Codul de procedură penală C.P.J. Bucureşti.J. – Ediţia Dreptul. proc.D. Mihuţă. 1970 Secţ. Supr.Revista Dreptul C.C.J. – Secţia civilă Trib. civ.A. – alineat art.ABREVIERI alin. – Curtea Supremă de Justiţie Ed.C. – Curtea Supremă de Justiţie I.Culegere de practică judiciară C. – Codul de procedură civilă C. – Editura ed. – Curte de apel C. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie P.R.S. – articol B. Ştiinţifică şi Enciclopedică.J.J. – Buletinul Jurisprudenţei C. Al. – Revista Română de Drept Repertoriu II – I.

reg. – tribunal regional 47 .Trib.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful