Sunteți pe pagina 1din 20

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

TDG-50 TDG-80 TDG-100 TDG-150

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

V mulumim pentru achiziionarea produsului nostru. Boilerul electric a fost proiectat i fabricat cu grij de specialitii notri, fiind testat intensiv n vederea satisfacerii tuturor exigenelor clienilor. Pentru ca noul dumneavoastr boiler electric s dea cel mai mare randament posibil i pentru a prelungi durata de via a acestuia, v recomandm s citii cu atenie instruciunile din prezentul manual.

Acest produs respect cerinele Directivei UE 2002/96/CE. Simbolul pubelei tiate de pe aparat indic faptul c acesta trebuie ndeprtat separat de deeurile menajere, la sfritul duratei de via. Se recomand ducerea aparatului la un centru de colectare selectiv a aparatelor electrice i electronice. Responsabilitatea pentru depunerea aparatului la centrele de colectare special nfiinate i revine utilizatorului. ndeprtarea corect a aparatului la sfritul ciclului duratei de via a acestuia permite reciclarea, demontarea i prelucrarea ecologic a acestuia, contribuind la prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului nconjurtor i sntii umane i favorizeaz[ n acelai timp reciclarea materialelor componente ale produsului. Pentru informaii mai detaliate privind sistemele de colectare existente, v rugm s v adresai institu\iilor locale de colectare a de;eurilor.

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

CUPRINS
1 INSTRUC|IUNI DE INSTALARE, UTILIZARE :I ~NTRE|INERE ...........2 1.1 Caracteristici generale..................................................................2 1.2 Instruc\iuni de instalare ................................................................2 1.3 Amplasarea aparatului ................................................................3 1.4 Montarea ;i fixarea.......................................................................3 1.5 Racordarea la re\eaua de alimentare cu ap[...............................3 1.6 Descrierea supapei de siguran\[ .................................................4 1.7 Racordarea la re\eaua de energie electric[ .................................4 1.8 Punerea `n func\iune a aparatului ...............................................5 1.9 ~ntre\inerea ..................................................................................5 FUNC|IONAREA PANOULUI DE COMAND{ DIGITAL ............................6 PROCESUL DE FUNC|IONARE A BOILERULUI ELECTRIC TDG ..........7 2 VOLUMUL DE INTERDIC|IE :I VOLUMUL DE PROTEC|IE ..............13 3 DIMENSIUNILE GENERALE ALE BOILERELOR .................................12 4 SCHEMA INSTALA|IEI ELECTRICE .....................................................15 5 SCHEMA DE FUNC|IONARE................................................................16 5.1. Instalarea `n pozi\ie vertical[.....................................................16

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

I. INSTRUC|IUNI DE INSTALARE, UTILIZARE :I NTRE|INERE


Buna func\ionare a boilerului nu depinde numai de calitatea produsului, ci ;i de instalarea corect[ a acestuia de c[tre personal calificat.

1.1. Caracteristici generale


MODELE TDG-150 TDG-100 TDG-80 TDG-50
CAPACITATE litri 150 100 80 50 NOMINAL GREUTATE kg 185,8 127,7 103,5 68,5 (CU AP)* INTERVAL DE (C) 30-75 30-75 30-75 30-75 TEMPERATUR PRESIUNE MAXIM bar 8,5 8,5 8,5 8,5 DE LUCRU TENSIUNE V/Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz ALIMENTARE PUTERE (REGLABIL{ 1.000/1.500 1.000/1.500 1.000/1.500 1.000/1.500 W ~N 3 TREPTE) /2.500 /2.500 /2.500 /2.500 TIMP DE NCLZIRE DE LA 15C LA 50 C (2.500 W) PROTECIE ELECTRIC TIP INSTALARE 105 min. IPX4 VERTICAL 70 min. IPX4 VERTICAL 56 min. IPX4 VERTICAL 35 min. IPX4 VERTICAL

1.2. Instruc\iuni de instalare


Instalarea aparatului trebuie efectuat[ cu respectarea legisla\iei `n vigoare, precum ;i a Regulamentului privind echipamentele electrotehnice de joas[ tensiune, a Codului Construc\iilor ;i a reglement[rilor locale aplicabile. Volumele stabilite `n Regulamentul privind echipamentele electrotehnice de joas[ tensiune trebuie respectate mai ales la instalarea `n camera de baie sau toalet[. ~n volumul de interdic\ie (fig. 1) ilustrat la pag. 13 nu se vor instala `ntrerup[toare, prize ;i corpuri de iluminat.

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

1.3. Amplasarea aparatului

~n volumul de protec\ie (fig. 2) ilustrat la pag. 13 nu se vor instala `ntrerup[toare, dar pot fi instalate prize cu contact de protec\ie.

Se recomand[ amplasarea boilerului ct mai aproape de punctele de racordare la re\eaua de distribu\ie a apei calde, pentru a evita pierderea de c[ldur[ pe conducte. Boilerele TDG se monteaz[ `ntotdeauna `n pozi\ie vertical[, cu racordurile `n partea inferioar[ (pag. 16). Pentru facilitarea opera\iilor periodice de revizie ;i cur[\are a interiorului trebuie l[sat un spa\iu de minimum 25 cm `ntre capacul de protec\ie (nr. 13, de la pag 16) al boilerului ;i orice obiect fix care ar putea obstruc\iona accesul la acesta.

1.4. Montarea ;i fixarea


Pentru fixarea pe perete (vezi dimensiunile, la pag. 14) utiliza\i 2 dibluri adecvate pentru a sus\ine greutatea boilerului plin cu ap[ (vezi tabelul caracteristici" de la pag. 2).

1.5. Racordarea la re\eaua de alimentare cu ap[


La instalarea conductelor de ap[, respecta\i regulile esen\iale pentru prevenirea coroziunii> Nu se instaleaz[ \evi de cupru `naintea celor din fier sau o\el `n sensul de circula\ie al apei. Pentru a evita formarea perechilor galvanice ;i prevenirea efectului distrug[tor al acestora, `n;uruba\i dup[ cele dou[ conducte ale boilerului (conform ilustra\iei de la pag. 16) cele dou[ racorduri izolatoare furnizate `mpreun[ cu acesta (nr. 12), cu ajutorul unei benzi din teflon. ~n;uruba\i `n conducta de ap[ rece (culoare albastr[) ansamblul de protec\ie hidraulic[ cu dispozitiv de golire furnizat (nr. 8, de la pagina 16) ;i fixa\i racordul pentru procesul electrolitic la acesta. Instala\i un robinet de `nchidere pe conducta de alimentare, conform ilustra\iei (pag. 16). Conecta\i conductele de distribu\ie a apei calde la racordul izolator montat pe \eava de ie;ire a apei calde (de culoare ro;ie). Grupul sau supapa de siguran\[ furnizat[ `mpreun[ cu boilerul con\ine o clapet[ de re\inere ;i de suprapresiune, care se deschide la maximum 8,5 bar. Dac[ presiunea apei din instala\ie dep[;e;te 5 bar, instala\i un limitator de presiune.

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

Utilizarea clapetelor anti-retur la racordurile re\elei de ap[ menajer[ genereaz[ o cre;tere puternic[ a presiunii ca urmare a procesului de `nc[lzire< `n acest caz este obligatorie instalarea unei conducte de evacuare cu sifon (nr. 9, de la pag.16) la ie;irea supapei de siguran\[. Aceast[ conduct[ trebuie s[ aib[ deschidere `n aer liber ;i s[ prezinte o pant[ descendent[. Golirea boilerului se poate efectua cu ajutorul robinetului (1). Verifica\i etan;eitatea tuturor conexiunilor.

1.6. Descrierea supapei de siguran\[


1. Robinet pentru golirea boilerului. 2. Orificiu de scurgere sau evacuare. Direc\ia de intrare a apei reci

1.7. Racordarea la re\eaua de alimentare cu energie electric[


Asigura\i-v[ c[ tensiunea re\elei de alimentare cu energie electric[ este de 230 V / 50 Hz. :techerul cablului de conectare a boilerului este de tip Schuko, cu borne laterale pentru `mp[mntare. Asigura\i-v[ c[ terminalul de alimentare este o priz[ adecvat[ pentru acest tip de ;techer ;i c[ cei trei conductori (dintre care unul de `mp[mntare) au sec\iunea corespunz[toare puterii electrice consumate. De asemenea, verifica\i ca instala\ia electric[ s[ fie prev[zut[ cu un disjunctor diferen\ial, conform normelor `n vigoare (pag. 15). Cablul de alimentare este de tip H05 V V F 3 x 1 mm2, de culoare alb[.

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

1.8. Pornirea aparatului


Umple\i boilerul cu ap[ prin deschiderea robinetului de `nchidere de pe conducta de alimentare cu ap[ rece ;i a robinetelor de alimentare cu ap[ cald[. ~n momentul cnd din robinetele de ap[ cald[ `ncepe s[ curg[ ap[, `nchide\i-le `ncepnd cu cel mai de jos (bideu) ;i terminnd cu cel mai de sus (du;). Astfel se elimin[ aerul din boiler ;i de pe conducte.

1.9. ~ntre\inerea
Centrul de service trebuie s[ efectueze o revizie anual[ a boilerului, pentru `ndep[rtarea depunerilor de calcar de pe elementul de `nc[lzire (nr. 5 de la pag. 16) ;i verificarea anodului de magneziu (nr. 15 de la pag. 16). Dac[ apa din regiune este foarte dur[ sau coroziv[, ave\i obliga\ia de a solicita revizii mai frecvente. Dac[ anodul de magneziu prezint[ semne de uzur[ avansat[, acesta va fi `nlocuit de c[tre Centrele de service. Toate aceste opera\iuni de `ntre\inere sunt contracost. Re\ine\i c[ supapa de suprapresiune trebuie ac\ionat[ regulat, pentru a evita blocarea acesteia, cu ajutorul robinetului nr. 1 al dispozitivului supapei de siguran\[ pentru golirea boilerului (pag. 4). Cur[\a\i exteriorul boilerului cu o lavet[ `nmuiat[ `n ap[ cu detergent. Nu utiliza\i produse abrazive sau care con\in solven\i (de exemplu alcool). Din motive de siguran\[, Ferroli nu `;i asum[ r[spunderea `n cazul utiliz[rii altor piese dect a celor originale instalate de c[tre Centrele de service autorizate.

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

FUNCIONAREA PANOULUI DE COMAND DIGITAL


Descriere
Panoul de comand este format din dou pri diferite> - afiaj cu indicarea funciilor i a parametrilor - taste manuale de comand i programare - de asemenea, include o telecomand cu infraroii.

Afiajul pentru funcii


Pe afiaj sunt indicate toate funciile i indicaiile privitoare la boiler.

Tastele manuale de comand i programare


Pentru controlul general al boilerului.
Tasta ON / OFF (Pornirea i oprirea boilerului) Utilizat pentru selectarea secvenial a urmtorilor parametri> 1 Temperatur 2 or (ore i minute) 3 putere utilizat 4 programarea disponibilitii apei calde Utilizat pentru selectarea secvenial a urmtorilor parametri>> 5 nclzire instantanee 6 funcionare nocturn 7 funcia de economisire maxim i consum redus de energie 8 programarea disponibilitii apei calde 9 zilele de activare a disponibilitii Confirmarea parametrilor sau a funciilor selectate Ajustarea parametrilor sau a funciilor, ntotdeauna n sens cresctor
10 11 12

SET

MODE

CONFIRM +/-

DISPLAY

funcia anti-nghe (automat) indicator de funcionare avertizare n caz de defeciune

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

PROCESUL DE FUNC|IONARE A BOILERULUI ELECTRIC TDG


Conectarea la re\eaua de alimentare cu energie electric[
La punerea boilerului `n func\iune, dup[ introducerea ;techerului `n priza de 230 V / 50 Hz, pe afi;aj lumineaz[ intermitent simbolurile corespunz[toare orelor ;i minutelor. Indicatorul de func\ionare se aprinde. ~n cazul deconect[rii boilerului de la re\ea, indiferent de motiv, panoul de comand[ digital memoreaz[ ultimele set[ri programate.

Punerea `n func\iune a boilerului


Este important s[ ap[sa\i tastele rapid `n timp ce simbolurile afi;ate lumineaz[ intermitent, deoarece dispune\i de doar cteva secunde pentru introducerea noilor date. De aceea, v[ recomand[m s[ v[ familiariza\i cu tastele ;i modul de programare a diferitelor func\ii. ~n acest scop, realiza\i diverse set[ri de mai multe ori, pn[ ce ajunge\i s[ cunoa;te\i bine panoul de comand[ digital ;i tastele acestuia. |innd cont de observa\iile de mai sus> Ap[sa;i tasta ON / OFF. Afi;ajul indic[ o serie de simboluri ;i parametri pe care `i putem regla dup[ necesit[\i. Totu;i, la ap[sarea tastei ON / OFF boilerul `ncepe s[ `nc[lzeasc[ apa conform ultimei program[ri efectuate. Acest proces poate fi observat prin mi;carea barelor colorate.

Reglarea temperaturii apei


Ap[sa\i tasta SET. Simbolul corespunz[tor temperaturii se aprinde intermitent. M[ri\i temperatura pn[ la valoarea dorit[, cu ajutorul tastei + / -. Re\ine\i c[ modificarea se realizeaz[ `ntotdeauna `n sens cresc[tor ;i c[ intervalul de temperatur[ este de 3075 C. Ap[sa\i CONFIRM. RE|INE|I C{, ATUNCI CND LUMINEAZ{ CONTINUU, AFI:AJUL INDIC{ ~NTOTDEAUNA TEMPERATURA APEI DIN BOILER.

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

Reglarea orei
Dup[ selectarea temperaturii, ap[sa\i din nou tasta SET pn[ ce simbolul corespunz[tor orelor se aprinde intermitent. Ap[sa\i tasta + / - pentru setarea orei curente, \innd cont de faptul c[ reglarea se efectueaz[ numai spre `nainte. Ap[sa\i CONFIRM pentru validare. Ap[sa\i din nou SET< simbolul minutelor se aprinde intermitent. Seta\i minutele ap[snd tasta + / -. Ap[sa\i CONFIRM.

Setarea zilei s[pt[mnii


Dup[ reglarea orei, ap[sa\i din nou SET. Simbolurile 1 7 (luni duminic[) se aprind pe afi;aj. Ap[sa\i tasta + / - pentru stabilirea zilei curente. Ap[sa\i CONFIRM.

Reglarea puterii dorite


Dup[ setarea zilei, ap[sa\i SET. Afi;ajul indic[ puterea rezisten\ei electrice> - 1.000 W - 1.500 W - 2.500 W (1.000 + 1.500). Selecta\i valoarea dorit[ ap[snd + / -. Dup[ reglarea puterii, ap[sa\i CONFIRM.

Programarea disponibilit[\ii apei calde Descriere


Ave\i posibilitatea de a realiza 3 program[ri diferite, pentru fiecare dintre acestea setnd urm[toarele> - temperatura dorit[ - ora de `ncepere a perioadei de disponibilitate - ora de `ncheiere a perioadei de disponibilitate. Fiecare perioad[ este identificat[ printr-o culoare> - programarea disponibilit[\ii A> ro;u - programarea disponibilit[\ii B> portocaliu - programarea disponibilit[\ii C> galben 8

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

Func\ionarea boilerului `n urma program[rii


Comenzile electronice ale panoului digital regleaz[ boilerul astfel `nct s[ `nc[lzeasc[ apa la temperatura ;i ora de `ncepere programate, boilerul activndu-se mai devreme pentru a atinge parametrii seta\i. ~n mod logic, trebuie s[ \ine\i cont de durata necesar[ `nc[lzirii prealabile. De exemplu> Seta\i `nceperea perioadei de disponibilitate A la ora 18>15. Seta\i `ncheierea perioadei de disponibilitate A la ora 22>00. Seta\i o temperatur[ de 75 C. Stabili\i ca puterea de `nc[lzire s[ fie 1.500 W. ~n func\ie de capacitatea boilerului (litri), de puterea programat[ ;i de cre;terea de temperatur[ ce trebuie realizat[, Comanda Electronic[ Inteligent[ calculeaz[ durata de func\ionare prealabil[ necesar[ pentru a DISPUNE DE AP{ CALD{ LA ORA PROGRAMAT{ (18>15) :I LA TEMPERATURA PROGRAMAT{ (75 C), BOILERUL OPRINDU-:I FUNC|IONAREA LA ORA 22>00. Dac[ utiliz[m apa cald[ `nmagazinat[ `n decursul perioadei programate, boilerul se pune `n func\iune cnd temperatura real[ a apei scade cu 5 C fa\[ de cea setat[.

Programarea disponibilit[\ii A
Re\ine\i c[ boilerul func\ioneaz[ la puterea setat[ anterior. Dac[ dori\i s[ o modifica\i, urma\i pa;ii procesului de reglare a puterii descri;i mai sus. Dup[ selectarea puterii dorite, ap[sa\i din nou tasta SET. Afi;ajul indic[ simbolul pentru programare sau rezerv[ A (cadranul sau sectorul ro;u). Seta\i valoarea dorit[ a (+ / -) ;i ap[sa\i CONFIRM. Stabili\i ora de `ncepere (ore ;i minute) (+ / -) ;i ap[sa\i CONFIRM (programarea minutelor se realizeaz[ `n trepte de cte 15). Stabili\i ora de `ncheiere (ore ;i minute). Ap[sa\i tasta CONFIRM. Boilerul va func\iona conform program[rii realizate. 9

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

Programarea disponibilit[\ii B
Realiza\i acela;i proces pentru a programa disponibilitatea B (sectorul portocaliu).

Programarea disponibilit[\ii C
Realiza\i acela;i proces pentru a programa disponibilitatea C (sectorul galben). Zilele de utilizare a disponibilit[\ii apei calde Pute\i programa zilele `n care s[ activa\i sau s[ utiliza\i func\ia de disponibilitate a apei calde. Programarea se realizeaz[ `ntotdeauna pentru cele cei disponibilit[\i A, B ;i C `mpreun[, ;i nu separat. De exemplu> - pute\i selecta toate zilele s[pt[mnii, de luni pn[ duminic[ (1 - 7)< - pute\i selecta sfr;itul de s[pt[mn[ (6 ;i 7)< - sau zile diferite `n func\ie de necesit[\i, de exemplu mar\i, vineri ;i smb[t[ (2, 5 ;i 6). ~n acest scop, urma\i pa;ii de mai jos> Ap[sa\i tasta MODE pentru a accesa numerele zilelor s[pt[mnii, trecnd prin ordinea indicat[ mai sus> - `nc[lzire instantanee< - tarif de noapte< - economisirea energiei< - programare diferit[< - NUMERELE ZILELOR S{PT{MNII< - Cu ajutorul tastei CONFIRM, memora\i ziua selec\ionat[ (simbolul acesteia lumineaz[ intermitent)< - Ap[sa\i + / - pentru a elimina ziua selectat[.

Anularea program[rii disponibilit[\ii


Pentru anularea program[rii efectuate pentru apa cald[> - Ap[sa\i tasta MODE pn[ ce accesa\i func\ia de programare a disponibilit[\ii (T). - Cnd simbolul se aprinde intermitent, ap[sa\i + / - pentru a ;terge programarea.

10

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

Func\ia de `nc[lzire instantanee


Cu ajutorul acestei func\ii boilerul `nc[lze;te apa direct. - Selecta\i `nc[lzirea instantanee prin simpla ap[sare a tastei MODE< func\ia este identificat[ prin mi;carea barelor colorate. Dac[ dori\i s[ modifica\i parametrii de func\ionare ale;i pentru `nc[lzirea instantanee> - Ap[sa\i tasta SET ;i selecta\i temperatura dorit[ `n intervalul 3075 C, precum ;i puterea de func\ionare (1.000, 1.500 sau 2.500 W), `n modul descris mai sus. - Ap[sa\i tasta CONFIRM. Boilerul ini\iaz[ procesul de `nc[lzire, a c[rui durat[ difer[ `n func\ie de variabilele de mai sus. ~n momentul cnd temperatura apei calde `nmagazinate scade cu 5 C fa\[ de valoarea selectat[, boilerul intr[ automat `n func\iune pn[ la atingerea temperaturii programate.

Modul de func\ionare nocturn[


~n acest mod, boilerul func\ioneaz[ `ntre orele 23>00 ;i 07>00. Selecta\i mai `nti temperatura dorit[ ;i puterea de func\ionare, cu ajutorul tastei SET, urmnd pa;ii descri;i mai sus. Apoi ap[sa\i tasta MODE pn[ la afi;area simbolului lunii. Ap[sa\i CONFIRM. ~nc[lzirea apei la temperatura setat[ are loc `n acest interval orar. De asemenea, unitatea digital[ de comand[ permite modificarea intervalului setat din fabric[. ~n acest scop, alege\i noua or[ de `ncepere cu ajutorul tastei + / atunci cnd ora presetat[ (23>00) lumineaz[ intermitent, dup[ care pute\i seta ;i ora de `ncheiere a ciclului. Dac[ dori\i s[ anula\i func\ia dup[ activarea acesteia> - Ap[sa\i MODE pn[ la accesarea modului de func\ionare nocturn[, identificat prin simbolul lunii albastre care lumineaz[ intermitent. - Prin ap[sarea tastei + / -, simbolul (luna albastr[) dispare ;i func\ia este dezactivat[.

Func\ia de economisire maxim[


Cu ajutorul tastei MODE, selecta\i pozi\ia de economisire ;i consum redus de energie. Ap[sa;i CONFIRM. ~n acest mod, boilerul `nc[lze;te apa la 40 C, func\ionnd la puterea selectat[. 11

BOILERE ELECTRICE DIGITALE

Dac[ dori\i s[ anula\i aceast[ func\ie predeterminat[ sau activat[> - Ap[sa\i MODE pn[ la accesarea func\iei de economisire< simbolul lumineaz[ intermitent. - Ap[snd tasta + / -, simbolul dispare ;i func\ia este dezactivat[.

Memorarea func\iilor
Boilerul p[streaz[ set[rile realizate 3 zile de la lipsa aliment[rii cu energie electric[. Dac[ curentul electric se opre;te `n timpul func\ion[rii, boilerul memoreaz[ set[rile din acel moment, iar la revenirea curentului electric (maxim 3 zile) va reporni `n modul `n care era.

Func\ia anti-`nghe\
Aceasta este o func\ie intrinsec[ a boilerului. Dac[ circumstan\ele de amplasare (de exemplu `n zone friguroase, utilizare doar la sfr;it de s[pt[mn[ etc.) determin[ sc[derea temperaturii apei din interiorul boilerului la 5 C, acesta se activeaz[ pentru a o `nc[lzi la 10 C. Func\ia automat[ de prevenire a `nghe\ului este activ[ dac[ boilerul este alimentat cu energie electric[.

Codurile defec\iunilor
Afi;ajul panoului de comand[ semnaleaz[ apari\ia defec\iunilor printrun semnal de alarm[. De asemenea, este afi;at un cod de avarie, conform urm[torului tabel de identificare. SIMBOL AFI:AT E1 E2 E3 E4 E5 DEFEC|IUNE Probleme de natur[ electric[ (punerea la mas[ sau curen\ii de fug[) Senzor de temperatur[ defect Temperatur[ prea ridicat[ a apei -

12

2. VOLUMUL DE INTERDIC|IE :I VOLUMUL DE PROTEC|IE

Volum de interdic\ie (Fig. 1).

Volum de protec\ie (Fig. 2).

13

3. DIMENSIUNILE GENERALE ALE BOILERELOR


Tabel cu dimensiuni (mm)
MODEL TDG150 TDG100 TDG-80 TDG-50 DIMENSIUNI (mm) A 450 450 450 368 B 480 480 480 390 C 1275 934 770 745 D 157 157 157 126 E 1102 759 602 585 F 270 270 270 270 G 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" H 100 100 100 100 L 855 552 395 360

F E

H D

* Modelul de 100 l dispune de dou[ suporturi metalice de fixare.

14

4. SCHEMA INSTALA|IEI ELECTRICE


Schema instala\iei electrice

15

5. SCHEMA DE FUNC|IONARE 5.1. Instalare `n pozi\ie vertical[

ATEN|IE! INSTALA|I RACORDURILE ~MPOTRIVA PROCESULUI ELECTROLITIC Nr. 12 (FURNIZATE ~MPREUN{ CU BOILERUL) :I VERIFICA|I ANUAL ANODUL DE MAGNEZIU Nr. 15 PENTRU A PREVENI CORODAREA ACESTUIA. FERROLI ~:I DECLIN{ RESPONSABILITATEA ~N CAZUL APARI|IEI COROZIUNII DIN CAUZA NERESPECT{RII INDICA|IILOR MEN|IONATE.

16

Legend[ 1. Carcas[ 2. Izola\ie (spum[ de poliuretan expandat f[r[ CFC) 3. Boiler emailat 4. Panou digital. 5. Element de `nc[lzire 6. Intrare ap[, prev[zut[ cu sit[ 8. Grup hidraulic de siguran\[ 9. Golire dirijat[* 10. Robinet de `nchidere pentru apa rece* 12. Racorduri izolatoare 13. Capac de protec\ie 14. Ie;irea apei calde 15. Anod de magneziu 16. Reductor de presiune> dac[ presiunea dep[;e;te 5 bar, acesta trebuie amplasat dup[ apometru, la intrarea `n locuin\[ (niciodat[ `n apropierea boilerului).* * montate de instalator

17

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.