Prof. dr.

Constanța CHELARU Specialitatea: PEDAGOGIE PROIECT DE LECȚIE DATA: 17 mai 2012 CLASA: a X-a B, specializarea ÎNVĂȚĂTOR/EDUCATOARE DISCIPLINA: Teoria și practica instruirii și evaluării UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Evaluarea școlară SUBIECTUL LECȚIEI: Mijloacele de învățământ – verificare; Evaluarea – concept, dimensiuni, funcții – predare/învățare TIPUL LECȚIEI: Mixt OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 1. Identificarea problematicii evaluării în educație; definirea noțiunii de evaluare; 2. Caracterizarea funcțiilor evaluării și argumentarea rolului lor în practica evaluării rezultatelor școlare. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Experiențele de învățare proiectate pentru această lecție, vor facilita manifestarea la elevi a următoarelor comportamente observabile: O1. Să identifice termeni corelați conceptului de evaluare;

exercițiul. O6. explicația. măsurare. prin prisma funcțiilor acesteia. activitatea celorlalți colegi în cadul lecției. proces de învățământ. Să formuleze aprecieri referitoare la următoarele aspecte: răspunsurile proprii la ora de pedagogie. FORME DE ORGANIZARE: frontal. Să definească noțiunile de evaluare școlară. C. prezentare în format PowerPoint cu obiectivele lecției și elementele esențiale de conținut. O4. fișe cu texte ce descriu situații de evaluare școlară. activitate din învățământul preșcolar filmată și prezentată la video-proiector. apreciere. O5. mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecției de către profesor. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. B. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația de verificare.O2. markere. Să analizeze semnificația conceptului de evaluare prin raportare la următoarele dimensiuni: sistem de învățământ. conversația euristică. video-proiector. pe grupe. Să denumească funcțiile evaluării școlare având la dispoziție suportul de curs și texte care descriu situații de evaluare școlară. prezentată la videoproiector. problematizarea. etichete colorate. individual . decizie. STRATEGIA DIDACTICĂ: A. lectura explicativă. MATERIALE ȘI MIJLOACE TEHNICE: suport de curs. metoda ciorchinelui. O3. flip-chart. o secvență didactică dintr-o activitate practică din învățământul preșcolar. Să argumenteze importanța evaluării în raport cu predarea și învățare.

EDP. Pedagogie. interaprecierea.2002 c.METODE. b. document aprobat prin Ordin al Ministrului nr. Dicţionar de termeni pedagogici.Nicola. aprecierea verbală. Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Iași . 4875/06. 2002.Radu. EDP. Bibliografice: . Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului.Cristea. București . 1996. Temporale: 50 min.Landsheere. Manual de docimologie. Oficiale: Programe școlare pentru disciplinele pedagogice și psihologice. autoaprecierea. Tratat de pedagogie școlară. 1998. RESURSE: a. Ioan. Constantin.11. fișe de evaluare. Polirom. verificarea orală curentă. Sorin. G.Cucoș. 1981. București . Ioan. autonotarea controlată. EDP. București . TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul lecției. 1975. De. Bucureşti . EDP. turul galeriei.

descoperă modalitatea prin care putem aprecia eficiența procesului de învățământ – activitatea de evaluare Conștientizează subiectul și obiectivele lecției noi. Se reactualizează componentele procesului de învățământ studiate până în acest moment: activitățile de predare și învățare.clasifică și exemplifică tipuri de mijloace de învățământ. metodele de învățământ.ETAPELE LECȚIEI MOMENT ORGANIZATORIC VERIFICAREA LECȚIEI ANTERIOARE ȘI A TEMEI SCRISE DOZARE OBIECTIV TIMP OPERAȚ.denumesc componentele procesului de învățământ studiate. obiectivele educaționale. mijloacele de învățământ și formele de organizare a învățării. responsabilități ale cadrului didactic în raport cu mijloacele de învățământ EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE PROPUSE ELEVILOR . - DISCUȚII INTRODUCTIVE 3 min. propice învățării .definesc conceptul de mijloace de învățământ.prezintă elementele distinctive ale mijloacelor de învățământ. motivația utilizării. - CONȚINUTURI/ACȚIUNI ORGANIZATORICE . . clasificare. conținuturile învățământului. ANUNȚAREA SUBIECTULUI LECȚIEI 2 min.pregătirea materialelor pentru lecție .verificarea prezenței elevilor . Se notează titlul noii unități de învățare pe tablă și pe caiete: Conversația euristică Problematizarea Calitatea și rapiditatea corelațiilor stabilite între cunoștințele asimilate Aprecierea verbală Conversația Expunerea Observare sistematică a . avându-se în vedere următoarele aspecte: definiție.este verificată lecția Mijloacele de învățământ. STRATEGII DE PREDARE/ ÎNVĂȚARE Conversația frontal Conversația de examinare Frontal Suport de curs Tema pentru acasă MODALITĂȚI DE EVALUARE Observare sistematică a comportamentului Verificare orală curentă Calitatea temei pentru acasă Autonotare controlată 12 min. .argumentează rolul cadrului didactic în raport cu utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ . .crearea unei atmosfere detensionate. principiile didactice. .identifică motivația studiului acestor componente. 1min. caracteristici. .

realizarea distincției dintre evaluarea de sistem și evaluarea de proces: se reactualizează definiția conceptelor de sistem de învățământ și proces de învățământ Observare sistematică a comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală . 2 min. interapreciere. . Realizează un ciorchine conceptual pornind de la conceptul de evaluare – 4 grupe de lucru. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 17 min. 1 min. asigură o bună dozare a eforturilor de învățare. 3 min.NOI ȘI A OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE O2 EVALUAREA ȘCOLARĂ . sunt cele mai importante criterii de evaluare a activității comune a profesorului și elevilor. markere Etichete colorate Turul galeriei Explicația Conversația Frontal Conținutul esențial al lecției PPT Videoproiector Explicația Conversația Frontal Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală O3 O5 . prezentare.definirea conceptului de evaluare O2 . sunt repere pentru pregătirea individuală a lecției. se prezintă structura acesteia și se indică elementele de conținut ce vor fi dezbătute în această lecție: Evaluarea școlară . decizie Explică de ce este necesară anunțarea obiectivelor la începutul unei lecții noi: determină participarea conștientă a elevilor la lecție. Completează schema lecției cu noțiunile corelate evaluării școlare.CONCEPT ȘI FUNCȚII Sunt prezentate obiectivele urmărite (la videoproiector).indică aspectele specifice sistemului și procesului de învățământ ce pot fi evaluate și explică modul în care pot fi valorificate Problematizarea Videoproiector Obiectivele lecției PPT comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală Interaprecierea Conversația Exercițiu pe grupe Coli A2. acasă.elaborare. Se solicită elevilor să explice motivul prezentării obiectivelor urmărite. Notează definiția evaluării școlare pe caiete.definirea conceptelor de măsurare. O1 O2 . scop – identificarea noțiunilor corelate evaluării. apreciere.

b. Răspund la întrebările profesorului: Ce înțelegem prin evaluare școlară? Care sunt cele două dimensiuni ale evaluării? Care sunt funcțiile evaluării? Numesc mijloacele de învățămînt utilizate în lecția de pedagogie.identificarea și explicarea funcțiilor evaluării Se scriu pe tablă și pe caiete funcțiile evaluării și explicarea sintetică a acestora. dna educatoare realizează aprecierea activității copiilor. Sunt reluate obiectivele formulate la începutul lecției și este analizat gradul lor de realizare. Primesc fișe cu texte ce descriu situații de evaluare și au sarcina de a explica rolul. Explică relația dintre predare.informațiile obținute . Identificați mijloacele de învățământ utilizate în această lecție. învățare și evaluare. în secvența următoare. Analizează activitatea desfășurată și apreciază gradul de realizare a obiectivelor propuse la începutul lecției. importanța tipului de evaluare identificat. O2 O3 O4 Sunt reluate ideile de bază prezentate în lecție: definiția evaluării școlare. Sunt formulate aprecieri Explicația Conversația Frontal Exercițiul Individual Fișe de evaluare Corectitudinea răspunsurilor Pertinența observațiilor Aprecierea verbală Conversația Explicația Aprecierea verbală . Formulați aprecieri referitoare la modul în care. Conversația de fixare O5 O6 ANALIZA ȘI APRECIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 3 min. O6 Sarcini de lucru individuale: a. Formulează observații referitoare la modul de apreciere a activității preșcolarilor prezentat în activitatea înregistrată la practica pedagogică. nivelurile la care se realizează evaluarea și funcțiile evaluării. Activitate pe grupe Explicația Exercițiul Conversația Fișe de lucru Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală Calitatea răspunsurilor Corectitudinea răspunsurilor Aprecierea verbală O4 O5 ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 10 min.

Învățarea lecției prin utilizarea caietului de notițe. solicitarea explicațiilor suplimentare. Notează tema pentru acasă. referitoare la activitatea elevilor pe baza următoarelor criterii: calitatea răspunsurilor. coordonarea atenției către sarcinile de lucru.RECOMANDĂRI ȘI SARCINI DE LUCRU PENTRU ACASĂ 2 min. suportului de curs și dicționarului. Formularea răspunsului la întrebarea: Ce funcții îndeplinește evaluarea elevilor prin intermediul tezei? Conștientizează aprecierile formulate de profesor și își exprimă opinia în legătură cu acestea. gradul de implicare voluntară în lecție. Explicația Observarea sistematică a comportamentului elevilor Aprecierea verbală . modul de colaborare în activitățile de grup.