Prof. dr.

Constanța CHELARU Specialitatea: PEDAGOGIE PROIECT DE LECȚIE DATA: 17 mai 2012 CLASA: a X-a B, specializarea ÎNVĂȚĂTOR/EDUCATOARE DISCIPLINA: Teoria și practica instruirii și evaluării UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Evaluarea școlară SUBIECTUL LECȚIEI: Mijloacele de învățământ – verificare; Evaluarea – concept, dimensiuni, funcții – predare/învățare TIPUL LECȚIEI: Mixt OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 1. Identificarea problematicii evaluării în educație; definirea noțiunii de evaluare; 2. Caracterizarea funcțiilor evaluării și argumentarea rolului lor în practica evaluării rezultatelor școlare. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Experiențele de învățare proiectate pentru această lecție, vor facilita manifestarea la elevi a următoarelor comportamente observabile: O1. Să identifice termeni corelați conceptului de evaluare;

problematizarea. decizie. O3. metoda ciorchinelui. Să definească noțiunile de evaluare școlară. etichete colorate. prin prisma funcțiilor acesteia.O2. Să denumească funcțiile evaluării școlare având la dispoziție suportul de curs și texte care descriu situații de evaluare școlară. prezentare în format PowerPoint cu obiectivele lecției și elementele esențiale de conținut. markere. lectura explicativă. măsurare. O5. flip-chart. o secvență didactică dintr-o activitate practică din învățământul preșcolar. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația de verificare. C. video-proiector. pe grupe. prezentată la videoproiector. STRATEGIA DIDACTICĂ: A. mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecției de către profesor. B. MATERIALE ȘI MIJLOACE TEHNICE: suport de curs. activitate din învățământul preșcolar filmată și prezentată la video-proiector. conversația euristică. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. explicația. Să analizeze semnificația conceptului de evaluare prin raportare la următoarele dimensiuni: sistem de învățământ. proces de învățământ. O6. apreciere. Să argumenteze importanța evaluării în raport cu predarea și învățare. fișe cu texte ce descriu situații de evaluare școlară. individual . activitatea celorlalți colegi în cadul lecției. O4. exercițiul. Să formuleze aprecieri referitoare la următoarele aspecte: răspunsurile proprii la ora de pedagogie. FORME DE ORGANIZARE: frontal.

aprecierea verbală. TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul lecției. 1998. Bibliografice: . Bucureşti .11. interaprecierea. Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului. Ioan. EDP. Dicţionar de termeni pedagogici. Pedagogie. EDP. București . Oficiale: Programe școlare pentru disciplinele pedagogice și psihologice.2002 c. 2002. București . EDP.Radu. Tratat de pedagogie școlară. Sorin. Constantin. document aprobat prin Ordin al Ministrului nr. autonotarea controlată. RESURSE: a.Cristea.METODE. 4875/06. Manual de docimologie. turul galeriei. b. EDP. Iași . autoaprecierea. Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. București . verificarea orală curentă. G. Ioan. fișe de evaluare.Landsheere.Cucoș. 1975. 1996.Nicola. Polirom. Temporale: 50 min. 1981. De.

denumesc componentele procesului de învățământ studiate. - CONȚINUTURI/ACȚIUNI ORGANIZATORICE . principiile didactice.argumentează rolul cadrului didactic în raport cu utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ . responsabilități ale cadrului didactic în raport cu mijloacele de învățământ EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE PROPUSE ELEVILOR . metodele de învățământ.prezintă elementele distinctive ale mijloacelor de învățământ. . .descoperă modalitatea prin care putem aprecia eficiența procesului de învățământ – activitatea de evaluare Conștientizează subiectul și obiectivele lecției noi.definesc conceptul de mijloace de învățământ. - DISCUȚII INTRODUCTIVE 3 min. obiectivele educaționale.ETAPELE LECȚIEI MOMENT ORGANIZATORIC VERIFICAREA LECȚIEI ANTERIOARE ȘI A TEMEI SCRISE DOZARE OBIECTIV TIMP OPERAȚ. Se notează titlul noii unități de învățare pe tablă și pe caiete: Conversația euristică Problematizarea Calitatea și rapiditatea corelațiilor stabilite între cunoștințele asimilate Aprecierea verbală Conversația Expunerea Observare sistematică a . 1min. propice învățării . . Se reactualizează componentele procesului de învățământ studiate până în acest moment: activitățile de predare și învățare.clasifică și exemplifică tipuri de mijloace de învățământ. ANUNȚAREA SUBIECTULUI LECȚIEI 2 min.pregătirea materialelor pentru lecție . . caracteristici.identifică motivația studiului acestor componente.verificarea prezenței elevilor .este verificată lecția Mijloacele de învățământ. conținuturile învățământului. clasificare. motivația utilizării. avându-se în vedere următoarele aspecte: definiție. mijloacele de învățământ și formele de organizare a învățării.crearea unei atmosfere detensionate. STRATEGII DE PREDARE/ ÎNVĂȚARE Conversația frontal Conversația de examinare Frontal Suport de curs Tema pentru acasă MODALITĂȚI DE EVALUARE Observare sistematică a comportamentului Verificare orală curentă Calitatea temei pentru acasă Autonotare controlată 12 min. .

Notează definiția evaluării școlare pe caiete. 3 min.definirea conceptelor de măsurare. 2 min. scop – identificarea noțiunilor corelate evaluării. sunt cele mai importante criterii de evaluare a activității comune a profesorului și elevilor. Se solicită elevilor să explice motivul prezentării obiectivelor urmărite. se prezintă structura acesteia și se indică elementele de conținut ce vor fi dezbătute în această lecție: Evaluarea școlară .realizarea distincției dintre evaluarea de sistem și evaluarea de proces: se reactualizează definiția conceptelor de sistem de învățământ și proces de învățământ Observare sistematică a comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală . sunt repere pentru pregătirea individuală a lecției. 1 min.indică aspectele specifice sistemului și procesului de învățământ ce pot fi evaluate și explică modul în care pot fi valorificate Problematizarea Videoproiector Obiectivele lecției PPT comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală Interaprecierea Conversația Exercițiu pe grupe Coli A2. asigură o bună dozare a eforturilor de învățare. .definirea conceptului de evaluare O2 . apreciere.CONCEPT ȘI FUNCȚII Sunt prezentate obiectivele urmărite (la videoproiector).NOI ȘI A OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE O2 EVALUAREA ȘCOLARĂ . Completează schema lecției cu noțiunile corelate evaluării școlare.elaborare. prezentare. O1 O2 . acasă. Realizează un ciorchine conceptual pornind de la conceptul de evaluare – 4 grupe de lucru. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 17 min. decizie Explică de ce este necesară anunțarea obiectivelor la începutul unei lecții noi: determină participarea conștientă a elevilor la lecție. markere Etichete colorate Turul galeriei Explicația Conversația Frontal Conținutul esențial al lecției PPT Videoproiector Explicația Conversația Frontal Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală O3 O5 . interapreciere.

Analizează activitatea desfășurată și apreciază gradul de realizare a obiectivelor propuse la începutul lecției. importanța tipului de evaluare identificat. Răspund la întrebările profesorului: Ce înțelegem prin evaluare școlară? Care sunt cele două dimensiuni ale evaluării? Care sunt funcțiile evaluării? Numesc mijloacele de învățămînt utilizate în lecția de pedagogie. O2 O3 O4 Sunt reluate ideile de bază prezentate în lecție: definiția evaluării școlare. O6 Sarcini de lucru individuale: a. Primesc fișe cu texte ce descriu situații de evaluare și au sarcina de a explica rolul. Explică relația dintre predare.identificarea și explicarea funcțiilor evaluării Se scriu pe tablă și pe caiete funcțiile evaluării și explicarea sintetică a acestora. nivelurile la care se realizează evaluarea și funcțiile evaluării. învățare și evaluare. dna educatoare realizează aprecierea activității copiilor. Formulează observații referitoare la modul de apreciere a activității preșcolarilor prezentat în activitatea înregistrată la practica pedagogică. Sunt formulate aprecieri Explicația Conversația Frontal Exercițiul Individual Fișe de evaluare Corectitudinea răspunsurilor Pertinența observațiilor Aprecierea verbală Conversația Explicația Aprecierea verbală . Formulați aprecieri referitoare la modul în care. Conversația de fixare O5 O6 ANALIZA ȘI APRECIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 3 min. Identificați mijloacele de învățământ utilizate în această lecție. b. Activitate pe grupe Explicația Exercițiul Conversația Fișe de lucru Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală Calitatea răspunsurilor Corectitudinea răspunsurilor Aprecierea verbală O4 O5 ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 10 min. în secvența următoare.informațiile obținute . Sunt reluate obiectivele formulate la începutul lecției și este analizat gradul lor de realizare.

Notează tema pentru acasă. Explicația Observarea sistematică a comportamentului elevilor Aprecierea verbală . modul de colaborare în activitățile de grup. referitoare la activitatea elevilor pe baza următoarelor criterii: calitatea răspunsurilor.RECOMANDĂRI ȘI SARCINI DE LUCRU PENTRU ACASĂ 2 min. suportului de curs și dicționarului. Formularea răspunsului la întrebarea: Ce funcții îndeplinește evaluarea elevilor prin intermediul tezei? Conștientizează aprecierile formulate de profesor și își exprimă opinia în legătură cu acestea. solicitarea explicațiilor suplimentare. Învățarea lecției prin utilizarea caietului de notițe. gradul de implicare voluntară în lecție. coordonarea atenției către sarcinile de lucru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful