Prof. dr.

Constanța CHELARU Specialitatea: PEDAGOGIE PROIECT DE LECȚIE DATA: 17 mai 2012 CLASA: a X-a B, specializarea ÎNVĂȚĂTOR/EDUCATOARE DISCIPLINA: Teoria și practica instruirii și evaluării UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Evaluarea școlară SUBIECTUL LECȚIEI: Mijloacele de învățământ – verificare; Evaluarea – concept, dimensiuni, funcții – predare/învățare TIPUL LECȚIEI: Mixt OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 1. Identificarea problematicii evaluării în educație; definirea noțiunii de evaluare; 2. Caracterizarea funcțiilor evaluării și argumentarea rolului lor în practica evaluării rezultatelor școlare. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Experiențele de învățare proiectate pentru această lecție, vor facilita manifestarea la elevi a următoarelor comportamente observabile: O1. Să identifice termeni corelați conceptului de evaluare;

Să argumenteze importanța evaluării în raport cu predarea și învățare. O5. exercițiul. o secvență didactică dintr-o activitate practică din învățământul preșcolar. pe grupe. flip-chart. măsurare. apreciere. individual . MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. explicația. markere. Să formuleze aprecieri referitoare la următoarele aspecte: răspunsurile proprii la ora de pedagogie. O4. O6. C. B. Să denumească funcțiile evaluării școlare având la dispoziție suportul de curs și texte care descriu situații de evaluare școlară. MATERIALE ȘI MIJLOACE TEHNICE: suport de curs. mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecției de către profesor. activitate din învățământul preșcolar filmată și prezentată la video-proiector. fișe cu texte ce descriu situații de evaluare școlară. activitatea celorlalți colegi în cadul lecției. video-proiector. problematizarea. proces de învățământ. STRATEGIA DIDACTICĂ: A. O3. etichete colorate. Să analizeze semnificația conceptului de evaluare prin raportare la următoarele dimensiuni: sistem de învățământ. conversația euristică. Să definească noțiunile de evaluare școlară. FORME DE ORGANIZARE: frontal. prin prisma funcțiilor acesteia. metoda ciorchinelui. prezentată la videoproiector.O2. lectura explicativă. decizie. prezentare în format PowerPoint cu obiectivele lecției și elementele esențiale de conținut. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația de verificare.

interaprecierea.Radu. 1998. Temporale: 50 min. Bibliografice: . Polirom. document aprobat prin Ordin al Ministrului nr.METODE. Dicţionar de termeni pedagogici. Tratat de pedagogie școlară. EDP. verificarea orală curentă. 4875/06. 1981. G. EDP. Bucureşti . b.Cristea. EDP. Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. 2002. Iași . 1996. autonotarea controlată. Sorin.Nicola. RESURSE: a.Landsheere.2002 c. Constantin. TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul lecției. 1975. București .Cucoș. Pedagogie. Ioan. București . Ioan. Manual de docimologie. EDP. autoaprecierea. Oficiale: Programe școlare pentru disciplinele pedagogice și psihologice. De. turul galeriei.11. București . aprecierea verbală. Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului. fișe de evaluare.

. caracteristici.crearea unei atmosfere detensionate. mijloacele de învățământ și formele de organizare a învățării.pregătirea materialelor pentru lecție . Se notează titlul noii unități de învățare pe tablă și pe caiete: Conversația euristică Problematizarea Calitatea și rapiditatea corelațiilor stabilite între cunoștințele asimilate Aprecierea verbală Conversația Expunerea Observare sistematică a .prezintă elementele distinctive ale mijloacelor de învățământ. responsabilități ale cadrului didactic în raport cu mijloacele de învățământ EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE PROPUSE ELEVILOR . metodele de învățământ.identifică motivația studiului acestor componente. Se reactualizează componentele procesului de învățământ studiate până în acest moment: activitățile de predare și învățare. conținuturile învățământului. motivația utilizării. - DISCUȚII INTRODUCTIVE 3 min. . .descoperă modalitatea prin care putem aprecia eficiența procesului de învățământ – activitatea de evaluare Conștientizează subiectul și obiectivele lecției noi. principiile didactice. ANUNȚAREA SUBIECTULUI LECȚIEI 2 min. STRATEGII DE PREDARE/ ÎNVĂȚARE Conversația frontal Conversația de examinare Frontal Suport de curs Tema pentru acasă MODALITĂȚI DE EVALUARE Observare sistematică a comportamentului Verificare orală curentă Calitatea temei pentru acasă Autonotare controlată 12 min. . 1min. propice învățării . clasificare.argumentează rolul cadrului didactic în raport cu utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ .este verificată lecția Mijloacele de învățământ. obiectivele educaționale. avându-se în vedere următoarele aspecte: definiție.denumesc componentele procesului de învățământ studiate. - CONȚINUTURI/ACȚIUNI ORGANIZATORICE . .ETAPELE LECȚIEI MOMENT ORGANIZATORIC VERIFICAREA LECȚIEI ANTERIOARE ȘI A TEMEI SCRISE DOZARE OBIECTIV TIMP OPERAȚ.clasifică și exemplifică tipuri de mijloace de învățământ.verificarea prezenței elevilor .definesc conceptul de mijloace de învățământ.

realizarea distincției dintre evaluarea de sistem și evaluarea de proces: se reactualizează definiția conceptelor de sistem de învățământ și proces de învățământ Observare sistematică a comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală . sunt cele mai importante criterii de evaluare a activității comune a profesorului și elevilor. . apreciere. scop – identificarea noțiunilor corelate evaluării. Realizează un ciorchine conceptual pornind de la conceptul de evaluare – 4 grupe de lucru. O1 O2 . Completează schema lecției cu noțiunile corelate evaluării școlare.CONCEPT ȘI FUNCȚII Sunt prezentate obiectivele urmărite (la videoproiector).elaborare. asigură o bună dozare a eforturilor de învățare.definirea conceptului de evaluare O2 . 2 min. 1 min. prezentare. markere Etichete colorate Turul galeriei Explicația Conversația Frontal Conținutul esențial al lecției PPT Videoproiector Explicația Conversația Frontal Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală O3 O5 . sunt repere pentru pregătirea individuală a lecției. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 17 min. 3 min. interapreciere. Se solicită elevilor să explice motivul prezentării obiectivelor urmărite.definirea conceptelor de măsurare.indică aspectele specifice sistemului și procesului de învățământ ce pot fi evaluate și explică modul în care pot fi valorificate Problematizarea Videoproiector Obiectivele lecției PPT comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală Interaprecierea Conversația Exercițiu pe grupe Coli A2. acasă.NOI ȘI A OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE O2 EVALUAREA ȘCOLARĂ . se prezintă structura acesteia și se indică elementele de conținut ce vor fi dezbătute în această lecție: Evaluarea școlară . decizie Explică de ce este necesară anunțarea obiectivelor la începutul unei lecții noi: determină participarea conștientă a elevilor la lecție. Notează definiția evaluării școlare pe caiete.

Sunt formulate aprecieri Explicația Conversația Frontal Exercițiul Individual Fișe de evaluare Corectitudinea răspunsurilor Pertinența observațiilor Aprecierea verbală Conversația Explicația Aprecierea verbală . dna educatoare realizează aprecierea activității copiilor. în secvența următoare. Conversația de fixare O5 O6 ANALIZA ȘI APRECIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 3 min.identificarea și explicarea funcțiilor evaluării Se scriu pe tablă și pe caiete funcțiile evaluării și explicarea sintetică a acestora. O6 Sarcini de lucru individuale: a. Activitate pe grupe Explicația Exercițiul Conversația Fișe de lucru Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală Calitatea răspunsurilor Corectitudinea răspunsurilor Aprecierea verbală O4 O5 ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 10 min. importanța tipului de evaluare identificat.informațiile obținute . Primesc fișe cu texte ce descriu situații de evaluare și au sarcina de a explica rolul. Formulează observații referitoare la modul de apreciere a activității preșcolarilor prezentat în activitatea înregistrată la practica pedagogică. Analizează activitatea desfășurată și apreciază gradul de realizare a obiectivelor propuse la începutul lecției. Răspund la întrebările profesorului: Ce înțelegem prin evaluare școlară? Care sunt cele două dimensiuni ale evaluării? Care sunt funcțiile evaluării? Numesc mijloacele de învățămînt utilizate în lecția de pedagogie. b. Explică relația dintre predare. Sunt reluate obiectivele formulate la începutul lecției și este analizat gradul lor de realizare. Identificați mijloacele de învățământ utilizate în această lecție. învățare și evaluare. Formulați aprecieri referitoare la modul în care. O2 O3 O4 Sunt reluate ideile de bază prezentate în lecție: definiția evaluării școlare. nivelurile la care se realizează evaluarea și funcțiile evaluării.

solicitarea explicațiilor suplimentare. Învățarea lecției prin utilizarea caietului de notițe. suportului de curs și dicționarului. coordonarea atenției către sarcinile de lucru. gradul de implicare voluntară în lecție. Explicația Observarea sistematică a comportamentului elevilor Aprecierea verbală . Formularea răspunsului la întrebarea: Ce funcții îndeplinește evaluarea elevilor prin intermediul tezei? Conștientizează aprecierile formulate de profesor și își exprimă opinia în legătură cu acestea. Notează tema pentru acasă.RECOMANDĂRI ȘI SARCINI DE LUCRU PENTRU ACASĂ 2 min. referitoare la activitatea elevilor pe baza următoarelor criterii: calitatea răspunsurilor. modul de colaborare în activitățile de grup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful