Prof. dr.

Constanța CHELARU Specialitatea: PEDAGOGIE PROIECT DE LECȚIE DATA: 17 mai 2012 CLASA: a X-a B, specializarea ÎNVĂȚĂTOR/EDUCATOARE DISCIPLINA: Teoria și practica instruirii și evaluării UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Evaluarea școlară SUBIECTUL LECȚIEI: Mijloacele de învățământ – verificare; Evaluarea – concept, dimensiuni, funcții – predare/învățare TIPUL LECȚIEI: Mixt OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 1. Identificarea problematicii evaluării în educație; definirea noțiunii de evaluare; 2. Caracterizarea funcțiilor evaluării și argumentarea rolului lor în practica evaluării rezultatelor școlare. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Experiențele de învățare proiectate pentru această lecție, vor facilita manifestarea la elevi a următoarelor comportamente observabile: O1. Să identifice termeni corelați conceptului de evaluare;

Să denumească funcțiile evaluării școlare având la dispoziție suportul de curs și texte care descriu situații de evaluare școlară. prezentată la videoproiector. decizie. exercițiul. problematizarea. măsurare. etichete colorate. O4. conversația euristică. C. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. STRATEGIA DIDACTICĂ: A. fișe cu texte ce descriu situații de evaluare școlară. mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecției de către profesor. activitate din învățământul preșcolar filmată și prezentată la video-proiector. Să formuleze aprecieri referitoare la următoarele aspecte: răspunsurile proprii la ora de pedagogie. FORME DE ORGANIZARE: frontal. pe grupe. O3.O2. Să analizeze semnificația conceptului de evaluare prin raportare la următoarele dimensiuni: sistem de învățământ. markere. Să argumenteze importanța evaluării în raport cu predarea și învățare. lectura explicativă. flip-chart. individual . metoda ciorchinelui. video-proiector. apreciere. Să definească noțiunile de evaluare școlară. B. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația de verificare. MATERIALE ȘI MIJLOACE TEHNICE: suport de curs. O6. explicația. O5. proces de învățământ. prin prisma funcțiilor acesteia. o secvență didactică dintr-o activitate practică din învățământul preșcolar. activitatea celorlalți colegi în cadul lecției. prezentare în format PowerPoint cu obiectivele lecției și elementele esențiale de conținut.

Manual de docimologie. Bucureşti . București . Tratat de pedagogie școlară. G. 1981. 1975. Ioan. Constantin. EDP. EDP. Bibliografice: . autoaprecierea. Sorin.Cucoș. Polirom. aprecierea verbală. Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. EDP. turul galeriei. 1996. 2002.Landsheere.2002 c. De. Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului. EDP. Oficiale: Programe școlare pentru disciplinele pedagogice și psihologice. TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul lecției.Cristea.METODE.11. fișe de evaluare. București . RESURSE: a. Ioan. 1998. interaprecierea. București . 4875/06. verificarea orală curentă. Iași . autonotarea controlată. Temporale: 50 min.Radu. b. Pedagogie. Dicţionar de termeni pedagogici.Nicola. document aprobat prin Ordin al Ministrului nr.

prezintă elementele distinctive ale mijloacelor de învățământ. Se notează titlul noii unități de învățare pe tablă și pe caiete: Conversația euristică Problematizarea Calitatea și rapiditatea corelațiilor stabilite între cunoștințele asimilate Aprecierea verbală Conversația Expunerea Observare sistematică a .pregătirea materialelor pentru lecție . STRATEGII DE PREDARE/ ÎNVĂȚARE Conversația frontal Conversația de examinare Frontal Suport de curs Tema pentru acasă MODALITĂȚI DE EVALUARE Observare sistematică a comportamentului Verificare orală curentă Calitatea temei pentru acasă Autonotare controlată 12 min. obiectivele educaționale.descoperă modalitatea prin care putem aprecia eficiența procesului de învățământ – activitatea de evaluare Conștientizează subiectul și obiectivele lecției noi. responsabilități ale cadrului didactic în raport cu mijloacele de învățământ EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE PROPUSE ELEVILOR .crearea unei atmosfere detensionate. clasificare. ANUNȚAREA SUBIECTULUI LECȚIEI 2 min. 1min. . caracteristici. .definesc conceptul de mijloace de învățământ.argumentează rolul cadrului didactic în raport cu utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ . . metodele de învățământ. - DISCUȚII INTRODUCTIVE 3 min.este verificată lecția Mijloacele de învățământ. motivația utilizării.identifică motivația studiului acestor componente.verificarea prezenței elevilor . - CONȚINUTURI/ACȚIUNI ORGANIZATORICE . avându-se în vedere următoarele aspecte: definiție. Se reactualizează componentele procesului de învățământ studiate până în acest moment: activitățile de predare și învățare.ETAPELE LECȚIEI MOMENT ORGANIZATORIC VERIFICAREA LECȚIEI ANTERIOARE ȘI A TEMEI SCRISE DOZARE OBIECTIV TIMP OPERAȚ. propice învățării . . .clasifică și exemplifică tipuri de mijloace de învățământ. conținuturile învățământului. mijloacele de învățământ și formele de organizare a învățării. principiile didactice.denumesc componentele procesului de învățământ studiate.

O1 O2 . Realizează un ciorchine conceptual pornind de la conceptul de evaluare – 4 grupe de lucru.definirea conceptelor de măsurare. 3 min. prezentare. asigură o bună dozare a eforturilor de învățare. 2 min.NOI ȘI A OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE O2 EVALUAREA ȘCOLARĂ . Completează schema lecției cu noțiunile corelate evaluării școlare. sunt cele mai importante criterii de evaluare a activității comune a profesorului și elevilor.elaborare.indică aspectele specifice sistemului și procesului de învățământ ce pot fi evaluate și explică modul în care pot fi valorificate Problematizarea Videoproiector Obiectivele lecției PPT comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală Interaprecierea Conversația Exercițiu pe grupe Coli A2. 1 min. sunt repere pentru pregătirea individuală a lecției. Notează definiția evaluării școlare pe caiete. apreciere. scop – identificarea noțiunilor corelate evaluării. . markere Etichete colorate Turul galeriei Explicația Conversația Frontal Conținutul esențial al lecției PPT Videoproiector Explicația Conversația Frontal Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală O3 O5 . Se solicită elevilor să explice motivul prezentării obiectivelor urmărite.CONCEPT ȘI FUNCȚII Sunt prezentate obiectivele urmărite (la videoproiector).definirea conceptului de evaluare O2 . interapreciere. decizie Explică de ce este necesară anunțarea obiectivelor la începutul unei lecții noi: determină participarea conștientă a elevilor la lecție. se prezintă structura acesteia și se indică elementele de conținut ce vor fi dezbătute în această lecție: Evaluarea școlară . acasă.realizarea distincției dintre evaluarea de sistem și evaluarea de proces: se reactualizează definiția conceptelor de sistem de învățământ și proces de învățământ Observare sistematică a comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală . DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 17 min.

Formulează observații referitoare la modul de apreciere a activității preșcolarilor prezentat în activitatea înregistrată la practica pedagogică. învățare și evaluare. Primesc fișe cu texte ce descriu situații de evaluare și au sarcina de a explica rolul.identificarea și explicarea funcțiilor evaluării Se scriu pe tablă și pe caiete funcțiile evaluării și explicarea sintetică a acestora. O6 Sarcini de lucru individuale: a. nivelurile la care se realizează evaluarea și funcțiile evaluării. Răspund la întrebările profesorului: Ce înțelegem prin evaluare școlară? Care sunt cele două dimensiuni ale evaluării? Care sunt funcțiile evaluării? Numesc mijloacele de învățămînt utilizate în lecția de pedagogie. Analizează activitatea desfășurată și apreciază gradul de realizare a obiectivelor propuse la începutul lecției.informațiile obținute . dna educatoare realizează aprecierea activității copiilor. Formulați aprecieri referitoare la modul în care. Sunt reluate obiectivele formulate la începutul lecției și este analizat gradul lor de realizare. Sunt formulate aprecieri Explicația Conversația Frontal Exercițiul Individual Fișe de evaluare Corectitudinea răspunsurilor Pertinența observațiilor Aprecierea verbală Conversația Explicația Aprecierea verbală . în secvența următoare. O2 O3 O4 Sunt reluate ideile de bază prezentate în lecție: definiția evaluării școlare. b. importanța tipului de evaluare identificat. Identificați mijloacele de învățământ utilizate în această lecție. Conversația de fixare O5 O6 ANALIZA ȘI APRECIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 3 min. Explică relația dintre predare. Activitate pe grupe Explicația Exercițiul Conversația Fișe de lucru Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală Calitatea răspunsurilor Corectitudinea răspunsurilor Aprecierea verbală O4 O5 ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 10 min.

solicitarea explicațiilor suplimentare. Notează tema pentru acasă.RECOMANDĂRI ȘI SARCINI DE LUCRU PENTRU ACASĂ 2 min. suportului de curs și dicționarului. gradul de implicare voluntară în lecție. Învățarea lecției prin utilizarea caietului de notițe. Explicația Observarea sistematică a comportamentului elevilor Aprecierea verbală . coordonarea atenției către sarcinile de lucru. Formularea răspunsului la întrebarea: Ce funcții îndeplinește evaluarea elevilor prin intermediul tezei? Conștientizează aprecierile formulate de profesor și își exprimă opinia în legătură cu acestea. modul de colaborare în activitățile de grup. referitoare la activitatea elevilor pe baza următoarelor criterii: calitatea răspunsurilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful