Proiect de Lectie Pedagogie

Prof. dr.

Constanța CHELARU Specialitatea: PEDAGOGIE PROIECT DE LECȚIE DATA: 17 mai 2012 CLASA: a X-a B, specializarea ÎNVĂȚĂTOR/EDUCATOARE DISCIPLINA: Teoria și practica instruirii și evaluării UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Evaluarea școlară SUBIECTUL LECȚIEI: Mijloacele de învățământ – verificare; Evaluarea – concept, dimensiuni, funcții – predare/învățare TIPUL LECȚIEI: Mixt OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 1. Identificarea problematicii evaluării în educație; definirea noțiunii de evaluare; 2. Caracterizarea funcțiilor evaluării și argumentarea rolului lor în practica evaluării rezultatelor școlare. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Experiențele de învățare proiectate pentru această lecție, vor facilita manifestarea la elevi a următoarelor comportamente observabile: O1. Să identifice termeni corelați conceptului de evaluare;

O3. decizie. fișe cu texte ce descriu situații de evaluare școlară. Să formuleze aprecieri referitoare la următoarele aspecte: răspunsurile proprii la ora de pedagogie. explicația. măsurare. MATERIALE ȘI MIJLOACE TEHNICE: suport de curs. Să argumenteze importanța evaluării în raport cu predarea și învățare. activitate din învățământul preșcolar filmată și prezentată la video-proiector. STRATEGIA DIDACTICĂ: A. prezentare în format PowerPoint cu obiectivele lecției și elementele esențiale de conținut. O6. problematizarea. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. O4. lectura explicativă. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația de verificare. Să denumească funcțiile evaluării școlare având la dispoziție suportul de curs și texte care descriu situații de evaluare școlară. video-proiector. prezentată la videoproiector. etichete colorate. Să analizeze semnificația conceptului de evaluare prin raportare la următoarele dimensiuni: sistem de învățământ. o secvență didactică dintr-o activitate practică din învățământul preșcolar.O2. C. FORME DE ORGANIZARE: frontal. proces de învățământ. Să definească noțiunile de evaluare școlară. prin prisma funcțiilor acesteia. activitatea celorlalți colegi în cadul lecției. flip-chart. pe grupe. mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecției de către profesor. apreciere. exercițiul. markere. individual . metoda ciorchinelui. conversația euristică. B. O5.

Landsheere. b. Tratat de pedagogie școlară. fișe de evaluare. Polirom. EDP. aprecierea verbală. verificarea orală curentă. turul galeriei. EDP. București . Ioan. document aprobat prin Ordin al Ministrului nr. Bibliografice: . Bucureşti . Manual de docimologie. TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul lecției. Ioan.11. EDP. EDP.2002 c. interaprecierea. RESURSE: a. Evaluarea continuă a elevilor şi examenele.METODE. București . Constantin. De. Pedagogie. autonotarea controlată. Sorin. G. București .Nicola. Dicţionar de termeni pedagogici.Cristea. 2002. 1998. Oficiale: Programe școlare pentru disciplinele pedagogice și psihologice. 4875/06. Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului. Temporale: 50 min.Radu. 1975. 1996. Iași . autoaprecierea. 1981.Cucoș.

1min.prezintă elementele distinctive ale mijloacelor de învățământ. clasificare.este verificată lecția Mijloacele de învățământ.identifică motivația studiului acestor componente.descoperă modalitatea prin care putem aprecia eficiența procesului de învățământ – activitatea de evaluare Conștientizează subiectul și obiectivele lecției noi. Se notează titlul noii unități de învățare pe tablă și pe caiete: Conversația euristică Problematizarea Calitatea și rapiditatea corelațiilor stabilite între cunoștințele asimilate Aprecierea verbală Conversația Expunerea Observare sistematică a .verificarea prezenței elevilor .denumesc componentele procesului de învățământ studiate. .argumentează rolul cadrului didactic în raport cu utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ .pregătirea materialelor pentru lecție . - DISCUȚII INTRODUCTIVE 3 min. metodele de învățământ.ETAPELE LECȚIEI MOMENT ORGANIZATORIC VERIFICAREA LECȚIEI ANTERIOARE ȘI A TEMEI SCRISE DOZARE OBIECTIV TIMP OPERAȚ. responsabilități ale cadrului didactic în raport cu mijloacele de învățământ EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE PROPUSE ELEVILOR . caracteristici.crearea unei atmosfere detensionate. obiectivele educaționale. ANUNȚAREA SUBIECTULUI LECȚIEI 2 min. STRATEGII DE PREDARE/ ÎNVĂȚARE Conversația frontal Conversația de examinare Frontal Suport de curs Tema pentru acasă MODALITĂȚI DE EVALUARE Observare sistematică a comportamentului Verificare orală curentă Calitatea temei pentru acasă Autonotare controlată 12 min. - CONȚINUTURI/ACȚIUNI ORGANIZATORICE . motivația utilizării.definesc conceptul de mijloace de învățământ. conținuturile învățământului. . . . avându-se în vedere următoarele aspecte: definiție. Se reactualizează componentele procesului de învățământ studiate până în acest moment: activitățile de predare și învățare. mijloacele de învățământ și formele de organizare a învățării. propice învățării . . principiile didactice.clasifică și exemplifică tipuri de mijloace de învățământ.

2 min.definirea conceptului de evaluare O2 . decizie Explică de ce este necesară anunțarea obiectivelor la începutul unei lecții noi: determină participarea conștientă a elevilor la lecție. sunt repere pentru pregătirea individuală a lecției. Notează definiția evaluării școlare pe caiete. interapreciere. O1 O2 . Completează schema lecției cu noțiunile corelate evaluării școlare.realizarea distincției dintre evaluarea de sistem și evaluarea de proces: se reactualizează definiția conceptelor de sistem de învățământ și proces de învățământ Observare sistematică a comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală . prezentare. Se solicită elevilor să explice motivul prezentării obiectivelor urmărite. acasă.CONCEPT ȘI FUNCȚII Sunt prezentate obiectivele urmărite (la videoproiector). scop – identificarea noțiunilor corelate evaluării. .indică aspectele specifice sistemului și procesului de învățământ ce pot fi evaluate și explică modul în care pot fi valorificate Problematizarea Videoproiector Obiectivele lecției PPT comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală Interaprecierea Conversația Exercițiu pe grupe Coli A2. se prezintă structura acesteia și se indică elementele de conținut ce vor fi dezbătute în această lecție: Evaluarea școlară . 1 min. asigură o bună dozare a eforturilor de învățare. Realizează un ciorchine conceptual pornind de la conceptul de evaluare – 4 grupe de lucru.elaborare. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 17 min. 3 min. sunt cele mai importante criterii de evaluare a activității comune a profesorului și elevilor. markere Etichete colorate Turul galeriei Explicația Conversația Frontal Conținutul esențial al lecției PPT Videoproiector Explicația Conversația Frontal Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală O3 O5 . apreciere.definirea conceptelor de măsurare.NOI ȘI A OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE O2 EVALUAREA ȘCOLARĂ .

Răspund la întrebările profesorului: Ce înțelegem prin evaluare școlară? Care sunt cele două dimensiuni ale evaluării? Care sunt funcțiile evaluării? Numesc mijloacele de învățămînt utilizate în lecția de pedagogie. Sunt formulate aprecieri Explicația Conversația Frontal Exercițiul Individual Fișe de evaluare Corectitudinea răspunsurilor Pertinența observațiilor Aprecierea verbală Conversația Explicația Aprecierea verbală . Identificați mijloacele de învățământ utilizate în această lecție. importanța tipului de evaluare identificat. Sunt reluate obiectivele formulate la începutul lecției și este analizat gradul lor de realizare. Conversația de fixare O5 O6 ANALIZA ȘI APRECIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 3 min. Formulează observații referitoare la modul de apreciere a activității preșcolarilor prezentat în activitatea înregistrată la practica pedagogică. Explică relația dintre predare. învățare și evaluare. Formulați aprecieri referitoare la modul în care. O2 O3 O4 Sunt reluate ideile de bază prezentate în lecție: definiția evaluării școlare. Activitate pe grupe Explicația Exercițiul Conversația Fișe de lucru Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală Calitatea răspunsurilor Corectitudinea răspunsurilor Aprecierea verbală O4 O5 ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 10 min.identificarea și explicarea funcțiilor evaluării Se scriu pe tablă și pe caiete funcțiile evaluării și explicarea sintetică a acestora. Analizează activitatea desfășurată și apreciază gradul de realizare a obiectivelor propuse la începutul lecției.informațiile obținute . nivelurile la care se realizează evaluarea și funcțiile evaluării. dna educatoare realizează aprecierea activității copiilor. în secvența următoare. Primesc fișe cu texte ce descriu situații de evaluare și au sarcina de a explica rolul. b. O6 Sarcini de lucru individuale: a.

suportului de curs și dicționarului. Explicația Observarea sistematică a comportamentului elevilor Aprecierea verbală . solicitarea explicațiilor suplimentare. coordonarea atenției către sarcinile de lucru. Formularea răspunsului la întrebarea: Ce funcții îndeplinește evaluarea elevilor prin intermediul tezei? Conștientizează aprecierile formulate de profesor și își exprimă opinia în legătură cu acestea. modul de colaborare în activitățile de grup. Învățarea lecției prin utilizarea caietului de notițe. Notează tema pentru acasă. gradul de implicare voluntară în lecție. referitoare la activitatea elevilor pe baza următoarelor criterii: calitatea răspunsurilor.RECOMANDĂRI ȘI SARCINI DE LUCRU PENTRU ACASĂ 2 min.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful