Prof. dr.

Constanța CHELARU Specialitatea: PEDAGOGIE PROIECT DE LECȚIE DATA: 17 mai 2012 CLASA: a X-a B, specializarea ÎNVĂȚĂTOR/EDUCATOARE DISCIPLINA: Teoria și practica instruirii și evaluării UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Evaluarea școlară SUBIECTUL LECȚIEI: Mijloacele de învățământ – verificare; Evaluarea – concept, dimensiuni, funcții – predare/învățare TIPUL LECȚIEI: Mixt OBIECTIVE DE REFERINȚĂ: 1. Identificarea problematicii evaluării în educație; definirea noțiunii de evaluare; 2. Caracterizarea funcțiilor evaluării și argumentarea rolului lor în practica evaluării rezultatelor școlare. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Experiențele de învățare proiectate pentru această lecție, vor facilita manifestarea la elevi a următoarelor comportamente observabile: O1. Să identifice termeni corelați conceptului de evaluare;

activitatea celorlalți colegi în cadul lecției. O4. individual . mijloacele de învățământ utilizate în cadrul lecției de către profesor. MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT. video-proiector. C. METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația de verificare. o secvență didactică dintr-o activitate practică din învățământul preșcolar. problematizarea. Să analizeze semnificația conceptului de evaluare prin raportare la următoarele dimensiuni: sistem de învățământ. B. măsurare. Să denumească funcțiile evaluării școlare având la dispoziție suportul de curs și texte care descriu situații de evaluare școlară. exercițiul. Să argumenteze importanța evaluării în raport cu predarea și învățare. O3.O2. FORME DE ORGANIZARE: frontal. lectura explicativă. activitate din învățământul preșcolar filmată și prezentată la video-proiector. Să formuleze aprecieri referitoare la următoarele aspecte: răspunsurile proprii la ora de pedagogie. MATERIALE ȘI MIJLOACE TEHNICE: suport de curs. explicația. O6. O5. fișe cu texte ce descriu situații de evaluare școlară. pe grupe. STRATEGIA DIDACTICĂ: A. conversația euristică. flip-chart. apreciere. prin prisma funcțiilor acesteia. proces de învățământ. decizie. markere. Să definească noțiunile de evaluare școlară. prezentată la videoproiector. prezentare în format PowerPoint cu obiectivele lecției și elementele esențiale de conținut. etichete colorate. metoda ciorchinelui.

Temporale: 50 min. 1981. Iași . Tratat de pedagogie școlară.Radu. aprecierea verbală. București . EDP.Cucoș. Manual de docimologie. București . Bucureşti . 1996. interaprecierea. Teorie și practică în evaluarea eficienței învățământului. Ioan. Sorin. autonotarea controlată.11. G. 4875/06. Dicţionar de termeni pedagogici.Cristea. Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Ioan.Landsheere. Oficiale: Programe școlare pentru disciplinele pedagogice și psihologice. EDP. EDP. 1975. b. turul galeriei.Nicola. Pedagogie. Bibliografice: . Polirom. verificarea orală curentă. autoaprecierea.METODE. fișe de evaluare. EDP. Constantin. RESURSE: a.2002 c. 2002. TEHNICI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul lecției. document aprobat prin Ordin al Ministrului nr. 1998. București . De.

definesc conceptul de mijloace de învățământ. . obiectivele educaționale.identifică motivația studiului acestor componente. motivația utilizării. . metodele de învățământ. principiile didactice.prezintă elementele distinctive ale mijloacelor de învățământ. . propice învățării .pregătirea materialelor pentru lecție . caracteristici.clasifică și exemplifică tipuri de mijloace de învățământ. - DISCUȚII INTRODUCTIVE 3 min. 1min.descoperă modalitatea prin care putem aprecia eficiența procesului de învățământ – activitatea de evaluare Conștientizează subiectul și obiectivele lecției noi.crearea unei atmosfere detensionate. ANUNȚAREA SUBIECTULUI LECȚIEI 2 min. . Se notează titlul noii unități de învățare pe tablă și pe caiete: Conversația euristică Problematizarea Calitatea și rapiditatea corelațiilor stabilite între cunoștințele asimilate Aprecierea verbală Conversația Expunerea Observare sistematică a .verificarea prezenței elevilor . Se reactualizează componentele procesului de învățământ studiate până în acest moment: activitățile de predare și învățare. responsabilități ale cadrului didactic în raport cu mijloacele de învățământ EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE PROPUSE ELEVILOR .denumesc componentele procesului de învățământ studiate. clasificare. . - CONȚINUTURI/ACȚIUNI ORGANIZATORICE . conținuturile învățământului.ETAPELE LECȚIEI MOMENT ORGANIZATORIC VERIFICAREA LECȚIEI ANTERIOARE ȘI A TEMEI SCRISE DOZARE OBIECTIV TIMP OPERAȚ.este verificată lecția Mijloacele de învățământ. STRATEGII DE PREDARE/ ÎNVĂȚARE Conversația frontal Conversația de examinare Frontal Suport de curs Tema pentru acasă MODALITĂȚI DE EVALUARE Observare sistematică a comportamentului Verificare orală curentă Calitatea temei pentru acasă Autonotare controlată 12 min. mijloacele de învățământ și formele de organizare a învățării. avându-se în vedere următoarele aspecte: definiție.argumentează rolul cadrului didactic în raport cu utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ .

NOI ȘI A OBIECTIVELOR OPERAȚIONALE O2 EVALUAREA ȘCOLARĂ . scop – identificarea noțiunilor corelate evaluării. apreciere. O1 O2 . Se solicită elevilor să explice motivul prezentării obiectivelor urmărite. acasă. Realizează un ciorchine conceptual pornind de la conceptul de evaluare – 4 grupe de lucru. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 17 min. interapreciere. prezentare. Notează definiția evaluării școlare pe caiete. .CONCEPT ȘI FUNCȚII Sunt prezentate obiectivele urmărite (la videoproiector). 3 min.definirea conceptului de evaluare O2 . sunt cele mai importante criterii de evaluare a activității comune a profesorului și elevilor. sunt repere pentru pregătirea individuală a lecției.realizarea distincției dintre evaluarea de sistem și evaluarea de proces: se reactualizează definiția conceptelor de sistem de învățământ și proces de învățământ Observare sistematică a comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală . 1 min. decizie Explică de ce este necesară anunțarea obiectivelor la începutul unei lecții noi: determină participarea conștientă a elevilor la lecție.definirea conceptelor de măsurare. 2 min.indică aspectele specifice sistemului și procesului de învățământ ce pot fi evaluate și explică modul în care pot fi valorificate Problematizarea Videoproiector Obiectivele lecției PPT comportamentului Calitatea răspunsurilor Aprecierea verbală Interaprecierea Conversația Exercițiu pe grupe Coli A2. asigură o bună dozare a eforturilor de învățare. markere Etichete colorate Turul galeriei Explicația Conversația Frontal Conținutul esențial al lecției PPT Videoproiector Explicația Conversația Frontal Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală O3 O5 . Completează schema lecției cu noțiunile corelate evaluării școlare.elaborare. se prezintă structura acesteia și se indică elementele de conținut ce vor fi dezbătute în această lecție: Evaluarea școlară .

dna educatoare realizează aprecierea activității copiilor. importanța tipului de evaluare identificat. O2 O3 O4 Sunt reluate ideile de bază prezentate în lecție: definiția evaluării școlare. Activitate pe grupe Explicația Exercițiul Conversația Fișe de lucru Observarea conduitei în activitatea de grup Interaprecierea Aprecierea verbală Calitatea răspunsurilor Corectitudinea răspunsurilor Aprecierea verbală O4 O5 ASIGURAREA FEEDBACK-ULUI 10 min. Formulează observații referitoare la modul de apreciere a activității preșcolarilor prezentat în activitatea înregistrată la practica pedagogică. învățare și evaluare. Răspund la întrebările profesorului: Ce înțelegem prin evaluare școlară? Care sunt cele două dimensiuni ale evaluării? Care sunt funcțiile evaluării? Numesc mijloacele de învățămînt utilizate în lecția de pedagogie. b. Sunt formulate aprecieri Explicația Conversația Frontal Exercițiul Individual Fișe de evaluare Corectitudinea răspunsurilor Pertinența observațiilor Aprecierea verbală Conversația Explicația Aprecierea verbală . Explică relația dintre predare. Sunt reluate obiectivele formulate la începutul lecției și este analizat gradul lor de realizare. nivelurile la care se realizează evaluarea și funcțiile evaluării. Primesc fișe cu texte ce descriu situații de evaluare și au sarcina de a explica rolul. Conversația de fixare O5 O6 ANALIZA ȘI APRECIEREA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 3 min. Formulați aprecieri referitoare la modul în care.identificarea și explicarea funcțiilor evaluării Se scriu pe tablă și pe caiete funcțiile evaluării și explicarea sintetică a acestora. O6 Sarcini de lucru individuale: a.informațiile obținute . Analizează activitatea desfășurată și apreciază gradul de realizare a obiectivelor propuse la începutul lecției. în secvența următoare. Identificați mijloacele de învățământ utilizate în această lecție.

referitoare la activitatea elevilor pe baza următoarelor criterii: calitatea răspunsurilor. Învățarea lecției prin utilizarea caietului de notițe. solicitarea explicațiilor suplimentare. suportului de curs și dicționarului.RECOMANDĂRI ȘI SARCINI DE LUCRU PENTRU ACASĂ 2 min. gradul de implicare voluntară în lecție. Notează tema pentru acasă. modul de colaborare în activitățile de grup. Explicația Observarea sistematică a comportamentului elevilor Aprecierea verbală . coordonarea atenției către sarcinile de lucru. Formularea răspunsului la întrebarea: Ce funcții îndeplinește evaluarea elevilor prin intermediul tezei? Conștientizează aprecierile formulate de profesor și își exprimă opinia în legătură cu acestea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful