I" ....

I •U •

DESPRE"CEI MAl BUNI PRODUcATORI DE JOCURI JUCAIVS PREDATOR, FIFA 99, ALPHA CENTAURI, GANGSTERS, MYTH 2

· clip.'N!

'

_"

':

I
ExistO tn ziuo de ozi a gama de posturi foorte I'iVnite_Crainic Tv, redactor 10 unele ziare de more tirn], munca in presa de sueces Tn general presupune posturi bine proosro, ojunge 50 ttl afere pina la 1 milion de lei pe a paginn core sa conrino sernnnturo to, mol ales doco prin ceeu C9 oi focot pina atund ai copomt un renume. Aceosto se nurnsste lumea more a preset, ocolo unde bonii mori se invfrt, ocala unde reclamele curg, de navoie sou de frieo de publicitate procsto, unde tirojele depcsesc (U mult 100_000 lunar. Acest amalgam de bani si putere ests Tn general ce vedem 10 televizor, unde biJrbotii Inalti poarto costume negra si pufnle din trobuce, fiecore inholore a fumului 10 cTtevo zed de serunde reprezenffnd in medie un venit de citevo zed de milioone. $i dotorito acestor lucruri, 0 atitudine nejusfificoto ineepe so se instoureze In ultimul limp. Foptul (0 lucrezi 10 0 revlstn, fie eo ~ide [ocuri, a tncepur so 9 en e reze opinii cu m co portofelul esre doldorn, covorcsul rosu 1ti crorn drumul din viln ptno 10 lrrnuztno, unde un safer cu 0 sopco olbosrro ill deschide ceo de a 8-0 usu a lungii tale mosini. De oici si pin(] la vulgaritClfi ~i magorii de genul "ce, eu am revism ca voi so a vind sa mo umplu de bani?" sou "voi exlstnf dorortro noun, en vo cumpnrorn si vo umplem de bani", sou chior din partea omosnnrelor eu intrebori discrete gen "dar, (om cit se ci$tigo cu revisto? bins, nu?" nu a mol fast decTt un PO,. Dupo oceosta au inceput remo rei gen "de ce puneti publicitote in revistd?", sou "ce, foceti redomn moscorc?" sou "10 86 de poqini nvef dejo 4 de reclcrnc", core canfirmo noivitatea sl imoturitoteo celor ell Ie-au prcnuntor, pe de 0 porte, dar ~i a otitudine core neoprita se poote omplifico si genera fenomene neplncute. Dlnocensto COUZD voi i'ncerco so clarifie problemo publicitatii, din pomt·e devenita pentru unii a problema. in primul (fnd publicitateo reprezinto singurul moriv pentru core 0 revista 10 ora actualo, in core
plcrtre. 0 revlsro ce cpnrtine unel mari corporotn, fie eo bund sou

fiecare opnsnre 0 tostei de entre mine presupune 0 nouo devolorizare 0 leului, nu costa 30 sou 40 de mii in ocest moment, si inca 2 sou 3 mii de lei in plus 1n fiecare luna. Tn 01 doilao rind reprezintn 0 excelentn surse de informore, Si multi si-ar do seama de cstn doca Tn loc 50 sune 10 noi sou 50 ne serie tntrebtnd de preturl de componente or suno 10 firmele care au reelome speciolizate iil revisto. Reclomele or trebui so va scureosco de a qrcmodo de probleme de cournt firme sou couror components printr-un simplu telefon. Publico rea unai revisre de jocuri, cum ssta PC Gaming de exemplu, dacl revisrc romnneosco de jocuri faro flnonrori strnins, lnseornnn co in oforo de publicitote nu exista pentru firma prcducctoore nici un venit, cum veri vedea si in calculele core vor urrno. lor pentru co nu ssre destul co struonc economicn este core ssta, 10 noi se mol manifesto douo fenomene negative fundamentale. in primul esre nverslmten unoro fota de numarul de redo me. Cei dintre voi (are au citit 0 revlsro stroind, core Tn oehii celor mol sus rnenttoncn are 1 70 de pogini, stiu co numorul de popini de reclornn dintr-o ostfel de revista este de aproope 50, ceeo Insernnn un procent de oprocpe 30% din nurnorul total de poginL Asto or Tnsemno co pentru a fi compentivi si (] oveo c1stiguri or trebui so nvern 25 de pagini de reclomil Tn fo rmcrtuI actuol 01 revlstel, $1 otd mai opore un mie argument. Pagino de radomo 10 0 revista stroina esrs pe undeva Tn jurul a 8000 de dolon, La noi, este sub 7% din aceosto voloare. Pentru o fi co ai, deei ceeo ce rnulrl cititori lsi doresc, 100 de pagini, poster, COfCOSO 10 CD ~i pret competitiv 5i so ovem ~i uceleosi torif.e de reclorno or trebui (0 din 100 de pagini en- or oven revisto peste 300 so fie de reclomi'i conform (U standardele occidentale de redomc. sou 30-40 de pagini de redama 51 60-70 de ortkole conform tarifelor de 10 noi, dor, cu colitatile de mai sus puse in opllcore, insa fard profitul COfepe multi ered co 11 avem sou I-om oveo. Repet oiet eu nu vorbasc de revistele (omOnesti de iocuri cu finontore stroino core

ou totol alte cnlcule, ci de eele eu capital privat autohton. AI doileo aspect fundomentol este monogementul multor firme marl rorncnestl de eolculatoare. Nu vreau so spun mol mult decit co produsa destinote jocurilor, (a ploci voodoo, alte occelerotoore 3D, plod de sunet 3D, sunt promovote Tn reviste de IT so u reviste finonciare, lucruri core, doco am fi in stroinotate or fi promovote fn reviste de jocuri. Rolul redomei in eadrul pretulul revistel este decisiv Tn conditiile Tn core 30% din pretul de pe revism este luot de distribuitori. Voloareo totalo a costurilor de produtne depcseste 105-1 10% din pretul total 01 ~evi5teL Ce lnseomno osto foro reclornc. inseomno oproximotiv 20 de milioone de lei pierdere 10 un singur numor de revistn, 10 un tiro] mediu de 10.000 de reviste, 01 nostru fiind cevo moi more, deci si pierderile moi mori, si. considennd toote revistele vindute, lueru imposibil de oltfe!' Aid or interveni reclomc, dnco or existo. Ceea ce vedef Tn revisrc (0 reclornc D(Um, ocopero com 0.5%1 % din eei 5-10%, core or presupune so nu existe pierderi majore. Aceste colculs Tnseamna un singur lucru: ca firma ce publico revisto ocum 0 publico co spercrrra In suflet sl gouri Tn buzunar ~i 0 publica pentru voi si in ultima instanfo si pentru noi, redactarii core lucrom aid, penrru co si noi suntem pcslonort de jocuri co 5i vol Luna aceasta este un exernpla elocvent pentru snuorto explicate. Pentru ell multi au, darit poster, avam luna aceasto un mega poster. Dar ce tnseornno asto? fnseomlfo lipso rubricii hardware si a citorva orncole din revisrn. Asfa este singuro modalitote de realizure. Alte revlsts de 10 noi nu au moi puM oporen tocmai din aceste considerente si in principal datoritti foptului co sa foci ceva de colltnte casto extrem de muir. Trebuie sa Tntelegem si sa gTndim pfofesionist si realist, penfru ca Tn cazul Tn core nu a focem nu yom ojunge departe, si, din pocote, ne vam enerva ford rost. Numoi bine. Camil PerTan

_).__

_"---" _..:._. -- -

--.

----------~---~

-

-.

..--.

~-

--

-

-'

.

CUPIINS

fij!HT!l!ll, nlJi II ill
luna de luni tele mai noi jo(uri, eele mai proaspete $tiri

22 AGE OF IMPI R£S II
Aha, porrec a douo a orhicunoswtului RTS sto so oporii.

40 ROGUE SQUADRON
42 SIN

Un nou joe Star Wrm, un pic cam arcade pentru gustul nosrru mori

4 DESCENT 3
50UrCAST 6 WARZONE2100 7 PLAVnAT'lON
8 RAINBOW 6:EA.GLf WATCH 10 .SEVEN KINGDOMS 2

26 SHOGUN

Imogini stnqerocse, onoore sou moarte ~i lupte ihcfTrrcenote

Din pocote promisiuni dar rezuitote puntine

28 GAllEON

Creotorii Tomb Roider-ului sa Tntrac din nou pe sine

44 BROOD WARS
46 fALCON 4

VO fi cel moi jueot RTS ptno

30 SIMON THE SORCEROR 3D

Realizate dupa poze,

informatii sl fler ziarislic!
14 BRAVE HEART
Decizii economice pe turn-uri cu lupre real-time. E dudot

l;PJ;) nu its!!l [8

Micul Simon foca un pas istoric in lumea celor 3 dimensiuni.

32 ALIENS VERSUS PREDATOR
Sa para cO avem Tn fnre eel mai bun 3D Shooter din 1999 !

;I_

vn cpnren Tiberiun Sun

Cel mai bun simulator timpurile a oparut!

din toate

50 TEST DRIVE 4X4

De ee nu S8 nurneste Test Drive 1 6? Ar fi mult moi sirnplu

5210MB
gemete

RAIDER 3
multe, joe vechl, ...

lnro. sTni mori, mime purine.

16 fLEEl COMMAND'
Un nau tip de RPG opere, Esre yorba de RPG-ui realist

PR£2£011181
CD cu versiunea orlginala lUpUS testului cu ciocanul PCG
36 SEnLERS
Micii verzi rntncctori de iezi sunt in slujba to Strotegie, sarin Worhammer, bun pentru pcsionotl

54 CAESAR 3

Doco nu ;;tiati cum orntu un RTS de vuloora vedeti oeum

18 KINGPIN

Bandit pe srrozile New York-ulul. Kick their orse, baby.

3

S6 THIEf

Un joe original Si coptivont in core moi Si fun,

20 TA: KINGDOMS Covedoq preqcteste un RTS
Tntr-o lume cu z,eitt'1ti.

38 CHAOS GATE

58 HEREne 2
3D Shooter

obordcre noun, dar preo scurr,

cu grafico buno,

,60 ACTUA SOCCE,R3
Revitalizo! si retmbunatatit, AS incepe so sarnena a joe de ferbol

62 TIGER WOODS 99
Un joe de golf, moi bun co clrele. etc, etc, etc

U£CHISIBun£
L-am ratat? Hid uite-I putin .mai
0

problema,

ios...

64 .X·WING COLLECTOR SERIES

Tot ca era vechi Tn oreosm serle dar cu engin e-u I Bola nee of Power

a

Systiiii Srioc1i2
Nici nu s-a terminat tatoboiuJ rscor de Thief ~i npnre a nouo somil1fo de _.. soc. Uno din legendefe jocurifor first-person so recidiveze, m{ji mulr

RPG flrst-persor'! view.
Sereenshot-erile de pino acurn mota chior prea bin'e, am

chlor. eel de 10 Loakirlg Glass ~i-ou propus so puna System Shock 2 In fruntea jocurilor

vozor chior ~i'0 orrno, Viral Proliferotor, core mota tore dudot, dar este nOIlJlol, mli'nd co principiu contaminoreo munitiei cu tot {elul de chastii oribile 5i foarte "virole".

ndeva '," primevnro lui 1999 vom aveo porte de Descent 3_ Fora prea multe euvinte, sti trecem la esennol: diferentele fate de precedentele titluri, Iota ce putem 'ntelege de 10 Matt Toscl1log, presedintele Outrage Entertainment: "Poore reo mai importanta diferento va fi engineul folosit,

U

DESCE T3
seep de realizaf, legate de telul final, de fiecare data va fi ceva diferit de fa cut. Modificari va suferl ~i AI-ul Inamicilor, care vor deveni o umenintore ceva mai mare 10 adresa navei iucatorului. lata unrm si Gale mol plaCUle zie eu moclificfiri: nu va mai fi 0 singurtl nova pentru jucator, ci trei, Initial 59 va porni cu a nnvd similara CUi (el'e, din Descent 1 $i 2, dar pe parcurs vor deveni disponibile inca douo, una mica, manevrabilo si foarte rapid a, si una mare, CU sruturi si capacitate mare. Nivelele vor fi astfel parrurse cu nova care sa potriveste mai bine necesitntilor; Desigur aceasta facilitate este excelento si pentru multiplayer, ctici prerum sun. mai multe tipuri/stiluri de pilotaj este de bun augur sii fie~i mai multe tipuri de neve,"

"FUSion", co vo
combina rendering de in-door si out-door (zone Inchlse de perefi $i zone de spatiu liber), ceea ee va permite rrenreo unor nivele rnulr mai maTi $,i mai speclaculoase. Fusion va permite de asemeneo si eEede de lumini, foarte la modo in ultima vreme. Mai pufin evidenle vor fi modifictirile aduse iocului In sine: nivelele au cite un

eom Fortress a fost initial un add-on pentru Ounke, a po rut Tn august 1996, fn dorfnto de a reoliza un joe de strategie first-person pe echipe pentru LAN. lmsdtor a upnnrt verstunea 1 .1, cu moi multe close (Scout, Sniper, Soldier, Demolition Man, Combat Medic, Heavy

T

TERm FRTRESS 2
weapans Guy, Pyra, Spy ~i Engenear), krr in

Heavy Inftmtry, Rocket
Infantry, Sniper,

decembrie 1996 opare versiun eo 2.0 pentru Quake World_ Dar cantrar legilor lui Murphy, ce e bun nu se termina, ci opere pmteo 0 2-0. Team Fortress 2 vo aveo cite close de jucot-ori (Ught Infantry, Medium Infantry / Field Medic,

Commando, Spy, Engineer). Inso poote cel mai more inreres 11 prezinm onunrul celor de 10 Valve (produccrorn Holf life) core au Ilchi;zitjonot Team Fortress, cu intentia de Il publieu Team Fortress 2 co un expansion pock pentru Half life.

J

TUROK 2

ccurl noi, iTilogini nci, loto com cum orotfi Turok2 de 10 Acclaim. Prebnbll mol Dine dectt versiuneo pentru console, care aveo a rezolutie (am mica.

Eehipo core lucreazo 10 engine-ul KICK
(http://www.kickengine.co.uk) au fncut ceva confesiuni: angine-ul va fi folosit intr-un fOc ee va purto ccelosl nume (KI CK) sl va fj un first

HICR •

Joe

0

engme.

evo ,.a nu m..anm trecut cu vedereo este Outcast, 01 celor de 10 lnfoqrornes Entertainment Outcast folosesra un engine C6 folosesre otit voxell cil $i poligoone pemru o-si cren universul, ior pentru co foote so meorgo chior moi frumos, sa vor folasi st ds GAIA (Gorrre's ArfifrdollntelligenclM with Agents) in creorao unui joe "suparior" de oqiune/Dventuro. Totul omta faorte frumos, pentru co 10 reohzoreo terenului sunr folositi voxelii (deja stiti ee sum, pixe]l 3D, sou volumetricD, .
I

C

ou

"stari .suflete~t,j" (recrno, doce te del 10 ei cu orrne, pot (him pcnico, doccr Ie 13 sete se duc sO bea opn.i.), to!lt1l esento octiunil~H tale stau Tn asto. AjutO un negutotor S I fa ve ra.,splatl, va 5fJune S'i prletenllor des pre tine. intomce-i spotele, dar sl oltH vor face osre, coci stlu ce poorno asti. Cef moi frurnos este cind dol de gorzi de examplu, (ore comunkd prin voce, i~i dicteozfi rccnce, tug dupil ojutot, te mconlooro sou tug.

person shooter. Folosind tehnolcqlo lor proprie (sunr toorte mindri ,de Kick Engine), sa vor folosi lumini si umbre dinornke, 3D texture mopping, suprnfete curbs (co in Quake ArenD), recto Si lichid volu metric intr-u n joe de generatie superlcnrd, lucrul 10 joe va Tncepe din ianuorie 1999, Tnso nid 0 data fmolo nu este disponibila.

Dark Uengeance
Este disponibil arum de 10'5T Interoctive s.i Reolity Bytes. Este vorba de un joe de ocnone 3D plin de ..

evident, actiune. 3 parsonaje diferite, 30 nrme, 30 monsrri, 1 6 nivele $i suport pentru multi player.

oC65tio nu papa muir din procesor, ln ceea C6 prive~te dadirile SIlU obiecrele,

Rfiinine cum am srobilit, tncercotl ~i vo veti

convinge.

sa falosesc pol1goanele, ior pentru animofie 'S,unt tolosite cqptunle de rnisctiri reale pentru 0 face toful sa crete eft mol reel.

,£11K
llrmoronren versiune a EAX pentru S8 live va fi comporlbiln cu Aureal 2.0

MESSIAH
I
ota clteva screenshot-ori noi dio Mes-s4Jh, un mod sigur de 0 verifiso ce nl se pregate~te de 10 Messiah Universe.

Outcast ere .:;i un Al e calent core

ve purls cccenrul pe interocjlunea per~onoiurui (U NPC'Urile ocesrrc ovind

.SltQ,UUhbo
Volition <http:t'lwww.voliriQninc, com) r2I Iqm;ot 0' lI.e[siune nouo 0 slre-ului lot. Vesta bun a . cad astrel om of lot Iueruri noi de.wre IlfOiecte!e urmotoore: "5ummo(ler""~ .un RPG 3D fantezist, F~eeSpa(lil 2, 01 doileQ

titlu din serio FreeS"pnctl, ~i delocfrr ultlrnl)1 rfnd Descent 4, follow-up pannu Descant 3 (6 fr'ebul.e sa ap,Oft'icurind .

.3Oh.1a Gumparatun

Systems. Aceflsta rnlsccre vo PllJmite: 3Dlx un spar sensibll In cesa ce prive?te produssle OEM. Nu s.e $tiainsil doen $IB va moi rQ'alizo plrrci non 3~ Mogic

3D&: ihtinde .mina 1ipre STB"C;:.u Flashpmnt alte (Uvlnte ach ilitionEmzd ':sTB Plunurile.lnteroctivEl

indud acum ;>1 joc de un octJune online exlusil,(, FloshPblnt Floshf'omr vo fl "first person'toctkol combat game", iucbtorii purfntl lun r@lulunor infonteri·~li, toncuri sou ovioone tntr-o lume 3D.

Un proaept RPG ,.
Tile Awakening P'tqject

este unRP"" medieval
online de prop0rfii cofl:sistente" ell duport cornplet 3D p:e.iltru eele mai noi OCCE!leraroare $'i

DARK SIDE OF THE

Moo

tehnoloyii.

FolDsind

(n.;fi, s9c1",sh.dlimgine

"Freedom" el.eelor de 10 Dl (otnpilf!l'T<S, joml va permtta U1H~z(ltprilor

control mmf?I'a~ 01
hJturGr

eilementelor

mn

i,oc {mse, (opoci, rhlar sj p.eilalti oameni) •. ,!,\c;eosfli hmle
VII oven cam 27.000 pe 27.000 mile, 10 rnceput "teren vinm" pe core jucotOlfii vor fi fiber so $e. joacs' de-a (Q'lplli$tii $i so ptmti Ilozele ul)ei civi· liilil'ii (poote moi buna dePt (~o. reelg:l.

dinomieo

mmOi 'oi primit 0 mnstenira pe 0 ph:metfi! indepeRoNl, mni preds proprietote osupra unei ,axplootilfi miniere. Tre!Juie sa rnerqi ecole, fnterd'nd 'sa descoperl misterul ,~e invaluie moarteo unchiului toul.evident eli ero proprlareruL.I', dor 'flue usor

T

nice co. sa Hi creeze probleme, Mislere, persennie sillislre si ... dor nu esta un vis, ci un joe Ilinemotic de 'oven'ufa$i role-pinyin!). SistelT!ul Vi de o Reality(TMI

folosit perrnite fov (field of view) de 360, !:teind 0,
atmosfera extreordlncro populutd ru persnneje reelizate d upa eetorl reIlli.

deloc, intereselein iurul minei sunt destul de purer-

WARZ £210
unei erori sistemul de cporora de pe i orbito planeteio lonsot ceve pachere nueloore codon in Maswvo,

'T.' - orul a Tnceput .crndTn urma

tnrrebcm dam nu cumvo scenoriul pore plouzibil pentru noi, pocre, spar co nu .. Oricum, ptno una nlrn, OGe$fO esrs backgroundul de 'Subjowl de strotegie Tn timp real oj cllior de 10 Pumpkin StudioS, "Worzons 2100". Worzone £100 pare lo pri mai mpresie (0 se inser;e tn trendu I, RTS'urilor~fo b071l/construie~fe dodiri/fo unitati, do 10 bot inomicului. Cll Irnpresioneaze Ins.1l sunt efecrele grciflce, moi oles exploJiile ~i fowl. zoorn-trl sl (Omera de vedere perfect controlnbllo, terenui sf dad irile eElsuht ofecrcre crt se poote de vizibil de efedele luptelor bropnel, explozu). Unitfifjle sunt foorte vcrlcte jar reseorch-ul vo perrnlte folnsfren de t-ehnolagii (~me(hefii noi de felosir pe mosinute), inso eel moi iareresont per unitatile dntote GU AI (Command Units) (Be v.or puren cornendo alte unit(!ti ~i seta fintele otmuri!or. Ce mot 10 dt de bine oroto jaw I, sunt ebso lut sigut ca· nu ma pot Washington $i Beijing. Slsrernele de 10 lnselu: Worzone 2100 e rscemcndcr 10[')%. sol au rospuns ~iele ... ocesro a fast Colnpsul, Cei (8 au supravietuit lmpacrslcr ou cazut proda bolllorsl apiderniilor. Civilizatiopareo (0 0 (ljuns 10 punctul terminus ... Moi putin de jumotate din oornenl au suptovietuit insil. Cel ramQl;i: S"QU Irnpcrtit Tn bonde core se luptti pentru (8 a moi remus din npusn civilizaJie umonu Ponrte puflnl ou rneercnr so tnceopn reconstructio. Ceeo ce nid unul din ei mq.trn em cO en"titoteo res ponsabila uenrru Colcps Ti osreprn.; Gata cu povestsc. Am putea so na

6

UPRISI

GX

Play5tation.
GTA J
Vialenfii puro, fora premec!itora, OC9051aeste ref eta core a vinclut Grand Theft Auto in peste 1 milion de mpii_ Iota orum Grand Theft Auto 2 pentru PloySfotion, veste insotita de promisiunea unei urmert (GTA 3), prabobil prin septembrie 1999.

UDIUaISAI. TOUII
Midway Home Entertainment ofera Rapmage 2: Ilniversol Tour, pentru 'PlayStaion sl Rintenclo 64, ambele versiuni urmind sa opera in magazine Tn martie 1999. Povestea jocului incepe ru rapi rea 0 3 m onsfri (George, Lizzy $1 Rolph) de cerre oomeni, iadn aiutorul lor vor sari olti trei mut'Onti in oventurice Ii vor purto prin tol universuL Pe perrurs, moxim 3 iucalori vor puleo sa in "on1folul celortrei rnutcnti (alte' persunoje vor Ii disponibile pe mosuro ca actiunea se desfesccre), Condifii meteo ce pot influento capo cila'ile personaielor ~i 5 nivele bonus sunt numoi din putinele elemente ce vor face Rampage 2~ U.niversol lour so fie osteprct eu inferes de posesorii de console.

LEGENDS OF ZELDA
rimul joe din seria Zelda a aporutin Iulie 1987, desigur pe ptoro japoneza care 10 vremso IlCG{JO era. principalul consurnoror 01 [ocurllor de acestgen pe console. Succesul initial de pe urma meritelor jocului a fast iDlaritsl de ineditul posibilltotil fie a solvu urtiunen, lutru ce a fnorr jocul~i moi alroctiv. Lumea din Zelda 0 Tmpiiturit bine jucatarii In magie, mister sl paricol cum nici un olt joe de oC1iunanu 0 facuse pino otunci. Zeldo a prlns imediot st 10 publkul omericon. devenind in scurt tirnp unul din eele moi jucote RPG-uri, distanlfndu-se de tncerccnle prece-

P

dente prin diversitofea setorilor
jocului in sine, rnonsm, obiecte,

si

puzzle-uri tot mctmul. Zelda
creozn 0 lume ce imbie 10 ore

intregi de joe. Solvorile au rrecur accentul pUs pina atunei pe indemTnore a fast "poser" spre inteli,gelJtii. Avem evident de a face cu a moleifca entitate (G{Jnon, cal core o rnpeste pe Zelda» sl cu eroii nosrri pozitivi. (Link, tinllrul, evident si pl'lnTTn ocelosl timp, ce se juri! (0 0 VQ cdaca Tnapoi pe Zelda). Link pornesre Tn questul stiu, pnrnsind torTmul natal Hvruls, si de otunci tot bote cele 9 labirinte ole lumii din Zelda... Raul resident tn ioe. Texturi detoliate, lumini ji umbra, 0 perspectiva third person interesonta, grofica poligol1olo, rnonsrrl hides), horror si violento puro. sunet surround si mol multe persono]e din care ifi poti olege ... Nu esre de rrecur w vederea.

p.riSi.ng X pentru_ PI~yStatio~l ~Sla diSPO~ibii o:.um de 10 3DO. Muzlca mteractlva re se schlmba In _ funrne de evolutlo srtunfiei, nivele de on1renoment pentru novid, detolii in numor faorte more uni1titile deja cunoscote din vortenro pentru Pc. s~n1 oisponilJile ~i ocum. Juctltorul posedn un Wfllith, rncsinorle infernol'a datola (U destulc putere distrucfiva sa linistecscc orice inomic, daca esle folosita cum trebuie. in modul "Two Player", un fel de muhiploy intre doi [ucotorl, se ponte rulo Uprising X in 5 mod uri diferife: Infantry Crush, The Lost Standin,g, Wraith vs, Gtcde], Death Match - Wroith vs. Wraith pur si simplu ~i Siege Mode. Uprising X suporto Digital Controller, Anolog Controller, $i Dual Shock™ Anolog Controller,

U

Resident Evil 2
Totula Tnceput de fa dtevo otocuri in zona unor loborotoore oduce in nctluna S.T.A.R.S. (Special Tactics ond Rescue Squad). Bravo Team ajunge si piarde comunicatiile. Iorul dapinde de echipa to acum. [sti intr-o vilo izolutn, faro curent electric 51 oproape nnnorn, pune rnlnu pe orice ormO gOse~ti ~i incetrrcd so romn Tn vioto. Jowl nu irnpllcc nurnnl shooting, sunt destule puzzles de rezolvat, trebuie gosite secrete, sunt copcone de evitnt, iar arice impos rrecut te va duee mai oproape de

IJIG ConsOUlT
Sonya onuntor lonsoreo unui RPGnumit Legends of Legaio pentru rnurtle 1 999. Produs de oceeosl echip1i core a renhznt Si Wild Arms si de Contrnil, Legends of Legaio vo include un slstsrn de combat nou ("the Tactical Arts System") folosit Tn

simulatoorela closice de lupto. Personajele vor fi poligonole, astfel putind lovi reo list inomicii
(rniscnren brctelor), rniscdri

complexe de combat si/sou l11ogi8· entru efecte spectarup loose, teren Ii monstrl 3D, Dual Shock Analog, Controller cu feedback vibrations.

I. IRlpuns: I rasp o'iirbeltare. Crna I I
Pla~m[lon.

r:--- ..-- .-COIICURSPlAISTI :
Numal Prenume:

Ci$tiga1i un joe

original

CROG:

Telefon:

PentJu

ada un

al Ioculul Croc1 1. Undlnozaur 2. Sylvester Starlona

ns trabule dalgar ,I aste panDnalul principal

Sony Play Stati.on $i un
uri CROCI

GOB.BOS pentru

LEGEND OF THE

suport de CD-

3. Dan BItman 4.11.1Vaslla

Ce face lumeo cind nu are ce face ~j vreo sa invete Kung Fu? Pai face SlJft de Kung Fu, Zen Ta.o hUeractive (hHp:/ /:zellillo._gameplex.nel ) locrellzfi III un program pentru 0 invalo Kung fu

HungFn

(door oslo am zls nu?). Siu Lim Tao din stilul Wing (hun (nu fnseamna obsolut nimle pentru m me dar sunn exotic) vor puten fj inv,a,ate, pro!Jramul~folosi.ndengine-ul de (evident) Unreal. Pute.i deveni usrfsl un student/stu-

denla. infr~un larnplu reolizaf dupe un model real, Inrr-e chestie pe care nu $fiu rum sa 0 nurnesc ... (urs rnultlmadia de Kung fu probabil .. Un demo va fi disponIbil prolba. hil in 01 doileo trimestrlj din 1999.

GI.IJOOI1I
Cum se puteo sarbiitori mai bine 5 ani "de 10 DOOM? Simplu, 10 decembrie, este datu 10 (are a cperur gIDOOM. a verslene anterioara 0 fost oralata 10 Farg 1'1 la Iexes, in octombrie, ~i a fest primila chier foerte bine. Jocul este In sine orelasl, insil tiU 0 grofica mult superlourn, cu
tronspcrente ~imonstrl

realizati rusprites, $i va suporlo Doorn shareware, Doom, Ultimate Doom, Doom .2 $i Elnol Doom. glDOOM vo rula pe accelerafoarele 3D ce au drivere de OpenGL. Site-ul dedicat are adresa http:// frog.com/ doom

AI d011ea barpon
SSI (I detis sa incredinfeze Horpoon 2 (joe de strotegie nlIValeil designerior de 101 Ultimation Irreatori ai Panzer Commanderului). Anterior de [ocurile de razboi 58 oel.· pau Crusader Studios. Oricum vorn IIvea ceva de O$teptat pentru a tQri diferenfele. TIllul va apare prin 2000 .. _

Chickamauga
TolonSoft, experti In jocuri de razbe], au terminot 01 9~lea tiflu din serio Battleground Civil War, Chickamauga, ce (we acfiunea plasato in 1863 (co ~iprecedenlul Murfreesboro). Jocul este disponibil door de 10 Tolon$oft (http:// wwyualonsoft.com).

ed Storm Entertainment ore ceva informafH noi, des pre un rnlsslon-pock pentru Rainbow Six: Eagle Walch. Cu am-a terorism Tn rooro lumea, era necesar, nu'? De data cceosto sunt ojccore Toj Mohal, Big Ben, Orosul lnterzls, US Capitol in Washington. Jucof In "watch mode" supraveghind onmenli, sou tncercof un joe In multiplay (U prietenii. 4 noi oameni (induztnd-o pe Louis LOiselle, din recento nuvelo 0 lui Tom

R

58 poote

Clancy) sl un AI mai bun? Nu so ne dezomcqecscc. loto ce moduri de joe se otero de ghicil.

Rssasmabon:

pentru mulnplover: USaf

Scatter, ournenli sunt

ScatlerRssasmabon: so "dol los" a tinto cu echipa Tmprostioto.

despllljitL Team Terrorist Hunt: Ec.hipele porn esc din boza separate, incercind sn rode reroristii, Cine ornoorc Iumatat'9 din ei CiSligo. SauetheBase: Echipele 1i1ceorco 50 dezomarseze 0 bornbn din bazo celeilolte

Stiri de 10 Portio AdicQde 10 Gates ... Bill si prolifica sa companie, moi precis servitiul de netwo.rking (MSN Network), induzind MSN Gaming Zone (http://www. zone.corn) a ovut in J 998 0 cr~$I~re de 59%, mni mult dedI AOt sau Yahoo.

Open the Gates

8

1.

- ACORP

1.

I

::_

'-_'~

toate acestla, indiferent numesc Intel, AMD sau Cyrix Chipset-uri<de inalta p'8rformant~: lntel ~ii $i SiS VIA Au performante ridicate sl 0 camate indiscutabila Pre,urile Jor sunt minime:

reprezinta caUtate ~d garantlew
CD-ROM-urile MITSUMJ sunt cele mai rapide. ' Au raportul optim calitate I pret

INTERNATIONAL CO PUTERS GROUP
MAGAZlN FAX:

Unlc Distribuitor Acorp tn Rominla

& SERVICE: 8TR.. §;TIRBEI VODa, NR. 172. TEL: (01) 2217343, (01) 2217380, E-MAIL: OFFICE@ACORP.RO, WEB: WWW.ACORP.RO

Stuffnou pe IGZ

o olta

,Bornmg

«ompo!llie pJOdutlotome de jOcwl a le COfOf pod~s e vor PUBtO fijumte pe MSN
Zone

fi

arnlntirn dj primul rttiu cote Va
g!lsit pe Zone este ~i ceo
mol rec<Elnf{] reali zore:

Cyberstrike Z,

AOf: Rise of Rome ~l eltele. Evident OJ de- orurn 10 tapul celcr mai jucat13 s-o plasat

Quake 2: Rocket lIrena 2,

un ~xpo.nsjon pock pentru fifst pfjf,son shootarul de 10

MenolTth, Shofl-O.
ExpansioniJ'l va pInto numele Shogo: Lflgpcy of the FaH~Il. ~i V{),Dveo'Q bjers.onoje Iloi, 8 inoffllei tn plus, 8 arme ~i 8 rnech-j oOitionali sl nivele non-tineore.

Xl1tt~:/ /www:2"one'.com)estB $imu lrron i~. PemhJC,o identificarrmi bine (;9 estl) S)mu[rrqptx,

Om JOCUI'1, ;IIDIT
HEAINET ore. vesti bune: jQ(uri
noi

comfmtobif Quake 2.

Sbogo

&xpm,s.OI1i

supor.tnte,.

D'e cru m se vn

Azteen Media Corp a pririJit
"QutoTj;::Clfia" penttu a pl'l'Iduce

puteo juco Need fer Speed In,

OIacprunUI
(iT lntewrrille ~iMo(SQtt au reclizctversiunen pentruMdriintO"sn
Q

Darkllengeallrn

jan'-lUI (ocfiune

third-person) . Versiuneo de P'C; est,a si eo disjJonibiM, un pic moi ffo:iu lnso (,ollul nou

o idee

HOMEWORLD
oferltEl' Ql;evo screanshorufi, nu de alta dar lucruriJe. buna sa nOli 1l1Clilt ~icu ti'tiita.

despre ce pregotesc Relic'sJ Si erra:

un RT~3D, Hornerworld. De Crot:iun au fosr

J 999 probelnl).

Tank

-,
>_~ ..... 1 ' ~>- ...

"

:'~f~~ .., ~
,.

,

'"

.....

~.~. ~~\
.

Magic nu sa dszlca Si ofaro un joe
OOU.,

l

ocrrea

atD nitl 7 Kingdoms nu s-o co putut .abTi.ne si si-n FO. rosr de (~t
a

tatea de n do ord ina dt de cit pre-

douo.

cise, de genu! a

(8

formatie de

Interactive

I'upto $0 io rrupele (linie. drenpre, in zig·zog, Tn cere, tn arc, etc).

dlfero fora de prima varsiuna. In primul rind gmfica, normal, I'a osto 5 e U In bill prim a d ato cind faci -cnumede joc- 2, door vrei sa crete mel blne co primul, nu? Si se vede foarte hine din screenshof-uri cd uu reus it. (8 mai este DOU? Un stsrern de combat mult
moi ovensor

rnulte flind elementele cure

prirnuljoc. Acum ei va liar creea cevn problema, caci sufero de ceva tendinte "orupntloniste'' ...

Foorre TtnbunCltafiti vor fi :;1 Frythan·i. De datu ncacstn nu mal esre vorba de monstri fa ra creier ce nu isi gaseau mare rost Tn

Oricum, [ocul mal ore multe surprize de oferit. Mai oflnm, va
spunem.

ce va

afari,

posibili-

lagazin: Pasajul Lipacani (Bd. I.C.

BEST
OMPUTERE IMPRIMANTE

CONSUMABILE MULTIMEDIA SUB,ANSAMBL

Editor pentru rJ"S
Microsoft a realizaf un editor de misiuni pentru [ocul lor Combot Right Slmulotor, Editorul are nevoie de Excel 97 si permite crearea de misiuni si compnnii ce vor fi schimbate liber intre juctitori. Daca sunteji interesoti, un download se ponte face de 10 http://www.microsoft_ corn/ games/ combotfV downl oods.htm.

ataco X-Files esre aeum sursn de inspirotie pen.tru. altcevo deert un joe . cu X-files, mel exact un "serial" RPG. Imoginati-vo un joe ln., episocde. PlanuriJe prsvnd 41 episoode, frecore din ele fn,-emnind com 8-10 are de joe, ior nceste episoode sunr similore celor din xfifes: fiecore are un finol ce suqerenzn ceva, Tngeneral nu au legotura intra ala, dar vor sxlsre elements (a vor lego sptsoode rntre ele (on grup de personoje core npor intr-un eptsod pot de to pt 5,0 Introduto cevo elemente din oqiuneo ee va ovsoloc peste drevo eplsonde). Elysiumvo oveo multe in comun eu visala Si olte chestii poro-cevo,__oricum multa nu am oftot. Jowl nu va apore Tnointede sfirsitul lui 99.

ELVSlum
l

Acbon Half life
Sierrn ore a veste extruordlnore penfru noi, in numorul trewl am facut prima impresie pentru Action Quake 2, un extroordinar MOD pentru Quake 2_ Ce o'i zice Inso daca se va of'eri o(ela~i mod de joe (fiI'me cu John Woo) pentru un all shooter, Half Life, 01 celor de .10 Valve? Nu sunt detalii, dar (ombinaTia Action Half Life suno preo bine penfru a fi trecutn cu vederea.

r:

rrninus este un joe e actiune Tnsporiu pentru multiplayer

renliznt de Vicarious Visions. Folosind eulori pe 1 6 biti $i tahnologia 3D, toote bine "imponate"cu o povesre interesonti'i, Terminus nu poote so deo qres, moi ales co Vicarious Visions isi propune (0 Terminus so devina un competitor

serios psntru Wing Commander: Prophecy sou X-Wing V5_ Tie Fighter. Sigur co nu rnereu promisiunile se mctertoiizeuzc ..• do f_. __

Toplhmla IGZ

DRulers Isi propun sa reclrzeze un joe de actiune 9D, un shooter adicfi, inedit. Cu ce or putan so se laude odice., dar nol

q

vrem dovada, ior dovodc lor va fi: personaje si obiede complet 3D, shodow mopping, 6 grade de libertate, lumini dinamice, gourad shading, lens Flares, sunet dinornie pe 16 biti, multiplayer, supcrt penlru plod 3Dfx, singe care sore (mai un personaj (imbriicatl merge, hainele lui vor face ee fac si ole noastre se misce unduit in jurul cnrpuluL Engine-ul va permite $i modificorea numorului de poligoane folosite in cadrul jocului (cevn in genul lOD -

realist declt pine ocum) din rdnl, membre ce pot fi despornte de corp, si ah _ multe olfele. Totul suno usn frumos plna arum, iar daca ne< uifom ~i 10 pozele luote ncum, rind joeu! esle inca in lueru series, inclinam sa Ie dam dreptnte, Do, se mai poate face ravn In shooterele 3D_ Gore va atroge probabil gamerii eei mal "srngero~i", dnr nu vor lipsi $i puzzle-uri $i aile iisparturi ale min'ii"_ in rest .. _ arme superbe, ,animafii pentru secventele de reload pe mosurc, sunefe __ohh, abia osrept sa oflu mel multe, Gore este promis pentru prirnevorn lui] 999, dar pina otund probobil va, vom moi oferi detaliL

Ultimul titlu de 10 Microprose, Top Gun: Hornet's Nest va fi suportot pe MSN Gaming Zone, serviciul de jocuri online al Microsoft-uluL Top Gun include peste 30 rnlsiuni pe un F/A - 18 Hornet.

1£5 beta pe bara.
Kesmai ntenfioneczo ju(atorii de pe serviciul GomeStorm core Inraorcn beta-ul de 10 Internet Explorer 5 50 _ nu i1 interce_ Versiunea beta nn este pe deplin com,potibilo cu sarvidul online, se promife Insa
(a pinn 10 opcritio IE5

full, sa fie fOCUle modificllrJile necesore astfelinc:il so nU moi existe nki a problema. a ununtnt eo luftwaffe Commander este in stadiu de munulndurc, (eea ce lnseornnc c{j joeul esle gata sl va ajunge ell de curind tn magazine, cu toafe ({j se enuntcse 0 data cu 'clteva luni mol tirziu,

ma.lummos
Shiny pregateste ceva suprize pi acute pentru not "Messiah", titlulla care luueoZ'a ei ve [clesi RT-DAT (Real TIme Tessellation and Deformation Engine)_ Ce inseomno asta? and'

Level of Details), 05tfel indl do co avem un calculator mol slab, pierdem ceva poligolme dar putem juca iocul mai ropid.

fDultevafe
Destul de pe nensreptate, SSI

CANALUL DE STIRI

LOC

TEN HUME.rOC

TIP
RTS
~_. _.,,~ .. U. to

.Joe
_ .. , •••••

TIMP scaR PREZ DISTRIB.

1 (1)
~ •••••••• ~••••• "'"


•••••••••

STARCRAFT
•••••••••••••••••••••••• _._ ••• p • __ •••••••

5
_ •••••• " •• _ ••••••

90
_ ••••••••••••••• _ ••

7
0•••••••

Cendant
• _ ••••••••••• _ ••••••••••• t_ ..

..~..J~>. A ~.~~~.~..~ ...~ ..~~~ A ~.~ ~ ..~.~~~.~..~ 5 (-) A HALF LIrE .
... ···· ......• ·.....•.•. ·•. ·· ...•.. ·····, •••••. U..•·H

... A ~.~~.~.~~.~.~~~ ..~ ~ ~~~.i.~~ ~ t~
n •••••••...........•....••.....

3D Shooter

~~ ..~~~~~~~ ~~~~.~.~ ~
·.._.·u······

...........••....••.•......•.••.•...•••..•...•.•

-97

~?.I .. ?.~ ~.~ ~!.I.~~~~~~ .. ... ~ T~ s..~~t.9.~~~ ...
~ ~.~
,.,

,.,.,.,.,.,.,.M.,

.2

•••••••"

Cendant
l..,

..

·..i··(sj·· ·..·I ·cA£SRR ..iu· ······· ··..·· ·..· R·T8·..·..····.·..···· ·..·2..····.···89···· ···1·2··..·'··~~·~i~~t .. . . .. .. · ·
·6 {~}
1

,

QUAHf:2.
uu

30' Shooter

5 .11

Activision

••••••

... ~J~~ J. ~.~~,~..~.~.. ~
... ~J~L y
10 (-)

,.u

·.·

_

A

FALLOUT 2

~.~~.~.~~~~~.~~.~

?.P~.~ ..,

? ?

~.~ ?, ~ ~
95

~.~~.~~.~~ .
~.i.~~~ .. GTlnteract.

12

ITOPUL REDACTIEI
LOC NUMEJOC TIP~OC
3D Shooter

SCOR
97

np~oc
1
FIm gg
Sport

··. f·.·.... .~ . mico·ii"·ijji'·· ··· ····· ·si~, ~~ ····00·..· ..··.2··.·····POPUlOiJ's··j··....·..·..·· · RTS···..··· · 90"·.. .... .. ~ .. · . ····3··..·····Fi·m··gg····...···..· · ·..··..·~·rt·. ··· · 00·,.. ..··a·..······K~Fii£5····..·..·..·· ·····Ad·~~~tjj~~ .. . .· .. ..··. . ·..·4..·····BLO~iii·2..·..· · ·.... ···3D·:S·h~;t~~·..·· 4 nEED FORSPCCD J .. · ·~}2 Driving 93
..................................... ' • .. •••• .. • .. ····'·.··· • 11 ••••••

1

HALF un:

00

5

GHUD rAnDAnGO

Adventure

92

··..5·····....c~c~R£D..ilL£Ri· ..·····..·RTs· ··.....··.··.·...... .. ..... · . .
Luno ncecstn 2 chestii. Una, fnptul co noi initial nu am numerot In primul top prime luna a jocurilor din doscrnent, Drept care, cele core suprcvtennesc de. mund ou primit 1 lunii de exisfento in plus. A doua chesne esre un talon la D-I Castel Bczortn, tnlonul Iunil de altte!. Conform tolonului in hmo trecutii. 5-0 jucaf Quake 3 Arena si Half Time!

TEN

- Tendlnto jocului in fop

TIMP - Numorul de luni in top

I Pentru a pcrtldpn 10 topul lunii, aste .119resar sisufldent : 1oc.' J' I 'sa derupati aces.t talon, sa complafnti pe e'l prirnele veos- ::.;;.;o, ~------------I tre 5 favorite ill materie de [oruri $i detalnle person a Ie si I sa II trimltef pe odresa redcrtiei

p-----------------~---------~--------------~
::_,_0 c._'_2
: 1oc ' •.

PRIZ - Numjjrul in care a fost prezentot DEMO - NUlT10rulin core este derno-ul

de

• Nume & Prenu.me:

:.;;;1;,;;.o.;,;C'u~f~4;:;...-----------_

3

_

I I

~------------------------------------------~

JoC' 'flVorl,

.11

"mB:

.~~~----------------------:=1;,;;.o.:.;C'u~I;..;S;:;...

CANALUL DE STIRI

VA RECOMANDAM DEMO-UR'ILE
ALlER US JlR£DATDR
III luafi CD-ul to mlna drlipta. (u mina stlogB aptisati butonul de 10 (0... ROM perifru a~1 deschide. Funari fD-1i1 din ;l1lIITO dFepta tn drive, eu I3f!}ta ru ile5~n in sus. 5coote1i de!J,ifc'til d~o' (~. Apasoti cu.eri~are din re 'milni buJonul de Ig (D"RPM pel)tru.a-~JOc;h,d~. Asteptafl Plifin.. . ICfoJosindjYindows Explo duceJi-va pe· dnve-lir [Qr~. reprezltltii _WROM-ur. Executati un d irk pe numete de cd:garnmg.exe. Dam I. 0$0 nu ali nlmerjf. :dupa ~B'"h'ltrodu(en CD-ul ~iinc;hiileli drive-ul dati '!I!! ilfn Windows STARTapoi RUN $i scriefi litem CD-ROM ifrlv.~-ului vostru ~ urmofa de .\cdgamillg.:exe De exemplu datil CD-ROM drlve-ut vostm eSfe D SfriefilaRUrfD:\(4g:aming.exe Doell tot nu oti reuslt tneo._.
~'9;. .:

2:

o

e

DTILITAnE
DIRECTI6.0 HYPERSNAP

DEmo
: GANGSTERS : MYTH.

PATCH
(ARMAGEDDON2 FAlLOUT2

DI 4.5

II

ICQ
NETSCAPE

IWAR
MONACOGP2 RETURNFIRE2

SMACKER

WlHUR 2.04 WINZIP 7

DEmo
ALpHA CENTAURI

REDLINE ROGUE .SQUADRON

WU99
THIEF

AmN

VS. PREDATOR

MARINE

DEMO

• WARZONE2100 FIFA99
EARTH

2150

GRIM fANDANGO

PATCH
CARNIVORES CHAOS G.ATE DARK VENGEANCE

MADDEN99
QUAKE2 SEnLERS3

FILmE
: BAnLECRUISER : DESCENT3

.

DE mCI nCTlUATI
Fiemre buton dill pO_r1eo

.-".----:=::--------.,

in acest loe sunt prezentate
(magini din joeul, utilitarul sau add-enul care este selectat. DacA datl click pe acsasta imagine va fi expusa. una mult

stingo 0 browser-ului denume$fe una dintre sectiilel specifice rli n (lid rul
sau. Astfel, prin apiisorea

butonului DEMO va fi adivala selectio de demo-uri In ccdrul ferestrei centrale. Butanul APLltATIl va educe fn centru programele u1ililare degrofj. ta, sunet sau oltela care . sunt prezente pe ucest GO. Butanul PATCHvorbe~fe de 10 sine despre lntrebulnloreo sa, morlu-va posibili.laleD de 0 instolo miniimbunotlltiri 10 [ocurlle voaslre favorite. La Promo veti puleo ve_deo 2 filme,

..A.A ••••••••••. ~•..•.•• ~....
De aiel sa lanseazA programul de instaJare al apUcati'.. &i selectate

ApAsTnd pe aceste butoane puteti vlzuaJlza alte imagini

Te.xt care' vA Infor:meaza, ett de elt, asupra aplicaijei pe care ati sslectat-o Un buton foarta folositor sA traceti browssr-ul tn background 1n lee sA-11l1chldetl Sa apaslt lnainte de culcara
................... ", •• J •••••••• J ••••••

...........•..............

unul al jocului Siove Zero oltul al episodului .Slor Wars te sUi sa opora. '
iOf

Distribuitor: Eidos tip joe: RTSjTBS Seamini cu: Shogun Redactor: Don Morino "..•deciziile econom ice, diplomatice $i planificarea macromilitara a conflictelor var fi luate intr-un mediu bazat pe turn-uri. Luptele propriu'zise S8 yor desfa$ura in timp reDI..•"

entru identifico cu preeizie radoeinile ocestul joe trebule sa descendern un pic scorn tirnpului ~i so ne lmcqinnrn pentru 0 secunda un cotun section din perioodo celui de01 13-leo secol 01 erei
0.

P

crestine :

Pe uhte umblou borbosi si- Vfnjo~i munteni, babe sl

copii, gaini bezmetice si tinere. Prin ceoto daosn ce tocmol 5-0 ridicof din vale se ponte torusl distinge in apropiere 0 coso cevo rna i orcitooso deeTt celelolte. Cei trei [oi de rosa core bot din copite Tn curte trodeozo stotutul special de core se bucuro seful danului. In timp ce ne opropiern, din coso se nude un pltnset de copil oblo noscut : om ajuns exact unde trebuio - 10 ncsrerec unui nou erou 01 Scotlel. Odota co el s-o noscur si posibilitoteo 10 core s-o visot offt de mult in timpul iernilor, In juwl focului : unireo
fernel

Scotier ~i Tnfti'ngereo englezilar. La co potu I drumului trasot deja de ne7nduplecotele ursitaore mkutului rozboinic se ofla

gloria si hucu rio soortei Tmplinite; pe lcrurile drumului isi cosca Tnso quru flamTndo snnturile loslrotll, trodorii ~i ole rnortii. ..

Dapa 1 secule ...
I'ovesteo continuo in zilele noostre, odoro cu decizio bodygurd-ului Mel Gibson de a portidpo 10 creoreo unui nou til m de cqlune (Broveheort) sl hotorlreu firmei Eidos de a curnpnrc dreptul de folosire osupra titlului unui film despre (are nu S9 srln inca cit de mult succes vo oveo, Aceste dcuo dedzf vor educe ill otentio noastra echipo de 10 firma scotlono "Red Lemon Studios" ~i conducotorul proiectului, Eric Adoms.

N

Cileva cuvinte daspre joe •.•
Lalnceputul sscolulol 01 1,3-leo Scotto em Tmpilrtito in dan uri (jocul va oveo 16 donuri principale, fiecare ovind ovar1toje Si dezcvontn]e $i Tn iur de 200 de donuri secundore). Scopul unui conducetcr era so uneosco sou so Tnfrtngo oceste donurl pantru a creo 0 Scotie un ito. Ultimul abiectiv vo f infringerea englezilor ~i lnstouroreo domniei stotiens osupra insulator brlronlce. Fiecore astfel de dan va putea f condos de un conducnror ole carul obilitoti vor porento cnpoclrntile respectivulul grup de soldori. A<>tfel, dccn jucatorul vo lnceps [ocul a legl'od donul Wallace sou vo rsusi so 11 obtino co ollct. 11vn oveo sub cornondo pe William Wallace, "eroul Scotiei", personojul interpretot de Mel Gibson 1'0 Broveheort. fl nu va oveo un statut special fota de ceilolJi conducntori. [orul putind sa continue sl dupo moortea ccesnno. Flacore conducotor va oven 10 trosaturi core 11 vor corcctertzo. cum or fi intelig.enta, consrlturlo, capacitateo de condocotor, gradu! de loialitate foto de jucotor, etc. Acelo~i gen de trdsaturi vor avea si trupele oblsnulre.

RTS VS Tum~ased Strate!W 1
Acest joe vn porni pe 0 direetie pina acum foarte putin explororn : hotarfrile strategiee, de lungo duroro, in legotura cu deciziile economice, diplomatice si planificareo mocromilitora 0 conflictelar vor fi luote intr-un mediu bozor pe turnuri. Luptele propriu-zise se vor desfo~ura Tn timp real, fiind un madul aproape independent de restul jocului. Astfel, iucotorul poote decide so lose tn seomo colculotorului luptele de mica importonta si sa elba 1n grijti door deciziile strategiee sou poote sa porneoscd jocul in modul "Quick Combat" sl so isi seteze lupte 1n timp real fora so moi isi bore copul cu deciziile din modul "Campaign". simuleze universu'l insulelor britanice de ocum 7 seeole: Horta a fost obtinutn (U ajutorul fotografiilor din sate lit In core pot fi recunoscute obiecte de SOm/SOm. Acest grad de detaliere este merit (Tn cozul unui eventual "Zoom in") pTM 10 50cm/50cm cu ojutorul froctalilor. Rezultatul este co intreoga hcrrn a Angliei va fi compusa din oproximotiv 6S0 de miliarde de poligoone (numoi pentru teren). Aceosto ho rto va moi confine multe zone cu continut istoric, sure de arose si sate si, bineinteles, un nurncr mare de castele sl alte consrrucrtl fortificate. In otero de imoginea globalo 0 propriului imperiu, jucotorul iSi ve putea cdrnirn supusf intr-un mediu complet tridimensional. Se va pureo plrrnbn prin erose jefuite de at!lcotori sou va osisto 10 reparatiile core sa foe unei cerotl proospot ie$ite de sub osediu. Binetntels sl luptele vor putea fi vizualizate In ecelosi fel. o scene tipico de lupto or puteo conjlns mai mult de 30 de kilometrii patroti, eu 100 de luptotor], 500 de copori si tufe. 20 de dodiri moi mici si un costal desenot din mai rnult de 50 de mii de poligoone. Inrr-o zi sanlno jueatorul or puteo so va do Tn depnrrcre pe a dlstcnto de moi mult de 1 5 kilometrii. Tn timpul luptelor vremso se poote schimbo ~i, bineinteles, se ponte lumino sou tnrunecc. La lupte vor puteo portidpn 3000 de luptbtorl, fiemre trotot independent de ceilolti. Vor exista 20 de tipuri de unitoji, incluzmd cavalerio grea -si rnosinile de osedlu, La fel co 10 orice alt joe, productitorii prornlt un AI copabil so-sl deo seoma dccn 11 plouo ploaia sou sogetile orcosllor. Tn consecmtn putem spune co dace scotienii or fi avut pe vremeo cceeo crest tip de tehnologie acum s-ur fi vorbit de "The United Kingdom of Great Scotland nnd North Ireland" ...

An~lia seOOlului 13 ?
lorn cum lsi propune Eric Adams sa

Dupa 1

nle $11

Pfno.Tn ccest moment am ora tot ce slau propus eei de 10 Red Lemon si Hdos. Abia in ocrombrte-nolembrte anul viitor vom vedeo ce au reusit ei sa reolizeze. Poote f yorba de un joe, care, impreuna cu "Shogun" (prezentot tot in ocest nurnnr 01 revistei) sa deschldc o noun direcrie in domeniul strotegiei militore sou, ponte, 0 cornbinotie nereusltn de Warlords si Command & Conquer. Tntre timp vern urmi:Jri dezvoltoreo acestui proiect si vorn spero 10 ell mai bine.

15

Distribuitor: N/A np ioe: RTS Seamiini cu: Redadol': Dan Dimitrescu "Fleet Command nu est. un RTS obi$nuit~ Nu ai deeules resune cu denumiri dudal. $i nlel de construit bClu sau ,nave. Abordarea actlunli se flue intr· un mod mull mai realistlJ'

nn

998 [] fost foro·ndoiala excelent pentru

un

slmulorortsrl.

lnslnd 10 0

porte oporitlle unor reali'Zliri extraordinare (Jane's WW2 Fighters: sou Falcon 4.0), elemente de realism au rncepur sa. nporc sltn alte genuri decit cele asociote in mod standard cu oceosrc notiune, Dupa mvqzlo din domeniul 30 Shoeter-elor; sa pore eo a venit timpul co genul Reol Time Strategy so sufere a more schimbare. Ca-l drspt, mai existase antecedentul Total Annihilation, dar odata cu Fleet Command si Worgasm, lucrurrleiou ptoportii. Fleet Command nu este un !ITS obisnult. Nu ai de cules resurse cu denumiri dudote s i nlci de co nstruit boze sou nove. Abordorea aqiunii se face intr-un mod mult rnnl realist, luew normal ovind in ved ere ca jowl esre reolizor de a echipo de la Sonolyst, firma avind pe lista de productf simulotaare
perrrro U.S. Navy. Jurotorul 59 otic 10 eomanda flotei unein dinrra

vorbl despre un fel de

(este modeler Thtreg globul
pnmlntesc) $i fortele

cele 1 6 natiuni madelate, avTnd de ales dintre crrevc sute de tipuri de nave de rozbol, ovioane, submarine. etc, roote cu caracteristicile lor raole. Joeul vine ~i [U campanii predefinlre, care rnsa nu pot f considerate liniore avind Tn vedere cajucatorul primeste a zona de opsrorf ~i niste ordine, obordareo nctiunii fiind la aJegereo so. De 10 0 misiune 10 qlta se postreozn anumite dernlu, dscl putem

campanie seml-dlrmmkc. Esteimportant de sfiut co se pcsrreozo dotele despre stricddunile navelar din flota. Anumite cvoril (are ar fi putut fi reporate intre mis iuni vor dlspureo, dar eele majore vor romine. Singurele detain de management "economic" care sunt losore jucdtorului se rafera 10 ndministroreo resurselor de 10 hordul novelor. Este important so utilizezi cu cap diferitele tipuri de orme aflote 10 dispozitio to, ocestea nefiind infinite. ooca spre sxernplu utilizezi toote rorherele de cronzierc, mol ftrziu vei duee
llpsn.

implicate, obiectele civile, militare sou neutre.

lnterfata
joe de strategie in timp real, in care minute Ie Si chiar secundele sunr vtrole, este important co jucotorul so poutn vizuolizo Informafile des pre cimpul de lupta si luo decizii tactice cit mai usor $1 rapid co putinto. Interfata din FI:eet Command este alcfituitti dintr-un ecron prlnclpnl ce ruleozo 10 640x480, compus din mai rnulte ferestre. Ceo prindpolo, (are prezinttJ a vedere 3D a cTmpului de luptti sou a obiectului selectat ruleazii la 1024x768. Tn plus, moj oj 10 dispozitie cTteva ferestre co re prezir:rt1iinformatn rocnce fonrre neeesare Tn luorea deciziilor. Informarile despre situotto tccnco ou Ia bozo dotele provenite de 10 diferitele unitoti (nove, aviaone AWACS) Tmprospotote Tn timp reel, Deed spre exemplu unul din avioanele tole ofiate in Combat Air Patrol do peste nisre nove necunoscute, pozltin acesto ra iti va fi adiiugota pe ha rto imediat.
Intr-un

In general jocul se oeupa el insu~i de micromanagementul fiecore1 unitoti, jucotorul trebuind so 10 door dedzli rnclore cum ar fi schimborec pozitiai de patrulare, atacorea unui anumit obiedilJ. Cei core sunr co cdsvorot manioc! si stiu ca foe pot tnso sa, dea ordine muir mal amdnuntite cum or fj ihchide/deschide r-odor-ul, otoce cu 0 onumita crrno, cobonro 10 altitudinea X etc"

Poti olaqe zona de lopto

Mul lye Desi va trebui so nsteptom jowl final pentru a vedea care sent optiuni1e 10 acest capitol, anumite detalii ou fast deja dezvaluite. Jucotorii pot reprazentc fie natiuni fie elemente ole ocelaiosi flote (spre exemplu un jucotor cornondc novele de linie, oltul grupul aerian de lupte, un ai' treilea subrnnrlnele). Si mai interesont mi se pore faptul co FC Of puteo sto 10 bozo unui ctmp debtitalie virtual. Sa dtscure deja posibilitatea co mot vechiul 6881 sa poota fi conectot cu acesta (comandantul de submarin prirneste ordinele de 10 cornondontul flotei) si co in viiror so ma I fie adaugate nove de suprofatli (cruclsctocre AEGIS) si ovioone de lupta.

Ii'

IRESA:PASAJUL LlPSCANI B·DUL IC BRATIANU. BUCURE,TI. TEL 310.28.32 FAX: 6795742

Di:slribuitor: Xatrix Tip ioc: 3D Shooter
Seamiina CU: Moi nimic Redacto.r: Cristi Radu

ingpin este un joe 3D cote nu mat Tncenrco so osrundn violenta de pe strazi prin folosirea unor arme core trag cu bile de energie pentru a produce rani din care (Urge sYnge verde, ci dlmpornvo or puteo fi comparat cu un Carmegeddon 2 01 3d shoorer-elor. Despre firmo putea sa nu f ouzit prea multe lueruri insii este suficient so vii spun co ei au produs cdd-on-ul de 10 Quake2 numit The Reckoning precum si mult mai cunoscurul Redneck Rampage core se situeoza ocrecurn pe ncaeasi linie cu KingPin. Prin ce se deosebesre

ar putea fi comparat cu un
11 •••

(armageddon 2 al 3d shooter·

elor."

prodccoroore. Xorrlx, s-or

insa Kingpin de un 3D Shooter obisnuit, Tn primul rTnd el1mprumutti multe idei din alte genuri co adventure ,DU RPG. in linii mari octiunen se perrece Tn SUA Tn parioada prohlblttei, mai exocr tn 1 930, Tntr-un univers oorecurn parolel (are justifieD oarecum nctele de vtolentu din joe. Co orrnosferu se apropi e toorre mult de un olt rival, Max Payne, core prababil vo aporeo 1n nceensi perioudo. si Tn core predornlno uceensi senzojia din suburbiile pline de vlolonrn ole orosului New York. In joc oi rolul unui srnschsr de strode core vreo so ajunga Tn virfu I pirnrnidal mofiote, cdicd so fie numir Kingpin aka King of the Hill.

;>i pentru a ajunge Tn aeel loc te pori folosi de oriee mijlooce fie ale violente sou prietenoose .. Dotorita implernentorii unui foorre bun sistem de locoliznre a loviturilor sunt poslhila 0 serie de metode de convlnqere. Ideeo este co unele personoje pe care le in11lnesti detin informQrii core S8 pot dovedii vitale pentru tine. Primo solutle ogreato de orice gangster este torture

desiqur, Astfel potltncerrn un glont Tn genunchi sou Tn mino care nu ucid victimo dar poote fl foarte convingl'lfor. Apai In functie de rezultot te asezi In spotele lamer-ului sH tmpusrl tn ceofn nazi-style sou scott puscn retezotii si tragi In foto a lo Quentin Tarantino In Despercdo, Acest mijloc de convingere poote fi folosit si in olte ocozii nu numoi pentru obtinereo de informatii (i si pentru

II

forroren plotii to)(ei de protectie sou pur j;i simplu penrru furt. Omorurile sl terturo nu sunt tnsa singurele rniilocce pentru o-Ticrai drum spre virful piromidei. De 0 more Irnpertnntn sunt si prietenii core pot so tl se aloture tnrr-o banda. Tn crest mod se pot creo clonuri puternlca (U core oi mol multe sense de reu~ito tn (azul unui rdzboi locol intre bends. Conrrolul osupro mernbrilor bandei esfe total putind so oi drept de vloro sou de moorte OSUpTO orlcorulo. lnterocttuneo nu se opresre oici din

fericire. Astfel pentru a usuro onumite scrdni pot fi folosite diverse eblecre din decor cum [II fi trenurl,
rnosini si thior [et-por-url Tn

binecunoscutul stil Duke Nukem. Mosinile-pot fi urllizore pentru a creo distrugeri bandelor cdverse sou pur ~i slrnplu pentru a omori cu a teavo de rnitroliere bine pazitionoto 10 uno din ferestre in srilul lichidcrrlor sumore ole gangsterilor din ncen perioodtr, De fopt chlor produ ccrori jocului au recunascut co s-ou inspirat din filme closice ole ocestui gen co Goodfellos sou Casino. Pruette puteau

falosi orice film in care jaoeo UI1 italion gen AI Pocino, Joe Pesci sou Ro bert de Nlro. Eventual Tn regia lui Martin Scoreese sau Quentin Torantino. you takin' to me mall? that's the stuff! Pentru a face jowl -5imai picont sa vor folosi voci "spedcle" ole unor actori cunoscuti sou nu, Tnsa deprlnsl cu subtilitatile lirnboiului. Muzica vo f eu totul cporte, numele celor core a vor interpreto fii nd un rnotiv suficient pentru a compere jowl. Rapu1 agresiv, gangsto rap, va fi aproape sigur cTntat de Cypress Hill sauhi Bustha Rhymes ceeo ce tnsecmnn co probabi I vei oposo pe tragaci si atunei clnd nu asts cnzul numai usc de disrrncne so mai spargi cUeva geamuri sou so omori niste treeatori
nevlnovotl,

Pentru co ~i imaginea conteozo pina 10 urrno, Xatrix foloseste rnotorul grofi' de 10 Quake 2 tnso foorre mult modificat. Prirnul lueru pe core n veti observe vo fi colitotea culorilor cora vor fi reprezentote cu a (]{:lrncimede culoore de eel putin 6 biti osto insemntnd 65536 de culori slmultone fato de eele door 256 din Quake 2. Au moi fnsr introdusa multe efeete noi core erou de neconceput tntr-un nsrfel de joe. Printre cele mai importonte S6

numartJ umbririle dinomiee ofit ole personajelor cit si a obiectelor, efeete de po rticule pentru repre zentoreo cft mai realisttl a focului si a fumului ce se ridica dintr-o loda dB gunoi ploscro 10 coltu I srrnzil. Toote aceste tmbunotOtirl grofies nu vor oveo. surprinziitor ocelost impact osupro vitelei jacului cum se Tntimpla spre exemplu 10 Unreal. Cerintele de rulore, Pentium 200 co 32 MB de RAM Si aecelerare 3D nu var f greu de implinit 10 data oporijiei jocului. Oespre multiployer Xatrix nu a divulgat preo multe roso dnrorlrc motarului Quake 2 se spare Tn suportcrso a peste 32 de ju(otori simultan. Fiind un joe orientat pe luptain echipe, este de presupus co ospectul multi-ployer nu va f neglijot ior Al-ul tn modul single-player va f foorte bun, ln conduzts vc fi un joe Cafe meritO intr-odevar osteptot, dotoritO elementelor noi introsuse Tn genul
3D shooter,

Distribuitor: GT Interactive liploe: RTS .Seamini cu: Redactor: Alex Bortle "Ae,lunea se desfi$oarii lntr-o
lume fantastitii in care patru rase diferite se lupta La fel co 10 Storcraft, cele potru parti sunt total diferite, deosebirile ofecffnd moi mult decit ospectul unltotllor ~i modul de lupto, cum era 10 TA. Douo ruse lupro de porteo binelui ior celelolte doun Ii sa opun, fiind de porteo roulul, PomTntul (Alden) esrs una din pomle pozltlve, lor unitlitile lor vor fj destul de closice - covclerl, orcosi, fortificotii si costele, toore terestre. Apo (Veruna) este si eo pozitivii, si probabil tot urnono. Evident unitotlle vor fi nova le, 10 fel co ~i a porte din dcdiri. Aerul (Zhon) este 0 porte negotiva, trupele fiind Tn moreo lor mojoritote

rnonsrrf zburotori. Focul (Toros) esre ombosodo diovolului

pentru domina rea
lumrl.Flecare dintre

pe pomint, de oiei venind Si gusrul pentru zombi ~i olte fiinte reinviate. Principalul ovnntu] detinut de Foe sunt vrOjile, core Ie deposesc pe ole tuturor
celorlnltl.

cele potru are

0

zeita,te sau un element de boza dintre Pamint, Aer, Apa ,i Foe ~d este

GRADE ~I GRADAJlI
Chior dam universul este unul magic prin axcalanrn, existento vrlljilar nu Tmpiedico upnritlo unor unitati mol moderniste co runurile, corobrile sl musinlle zbunrronre. Sistemul de ovansore 0 unitoplor, respectiv gradul de

(undus de un raga
sou
0

regina"

strategie nu se mol mdolesre nirneni. Viziuneo lui Chris Taylor ~i o lui Ron Gilbert osuprn modului in cnre trebuie so orate un ostfel de ioc a adus teren 3D ndevurot. sure de unittiti, 0 interfoti'l excelento si mii de toctici posibile pentru TnfrTngereo cdversorului, Total Annihilation Kingdoms nu ore nki o legoturo cu TA-ul in oforo engine-ului modernizer pe core 1'0 mostentr, fiind moi opropiot de WOfCroft dedt de diversele RTS-uri fururisrtce oporure Tn ultimo vreme. Actiunea se dasfnsoom intr-o lume fa nrosrtco 7n care patru rose diferite se lupta pentru dominorea lurnii. Fiecore dintre cele patru ore 0 zeitote sau un element de bozo dintre Pamint, Aer, Apo S i Foc si este condus de un rege sou a regini'l, cu un rol destul de osemonfitor cu eel 01 Commonder-ului.

C

O Total Annihilation 0. deschis 0 noun era in istorio jocurilor de

vetcron 10 Hecare 5 kill-uri din TA este ~ el diferlt, ovtnd
un aspect moi opropiot de stilul RPG, bazot pe experlenro, (are qenereczd diverse mod ific.ari' ale parametrilor cu core sunt mzesrrore trupele. Pe cimpul de lupfo i$i fnc oporiTio eroi core lupto pentru tine snu i'mpotriva to, lor zell 1Ti vin ~i ei Tn nlutor din dnd in CTnd, zdrobind trupele inomice si protejTndu-le pe ale tole. Numorul total 01 unitatilor din joe este (sou vo fi) moi more dec11 cele 1 50 ole TA-ului, dar vor fi Tmptirtire tntre eele potru rose. ln continuore eel de 10 Covedog merg pe principiul lonsorii unor noi trupe core so poem f luote de pe Internet, dor acesteo VOl fi mult mai rare si Tn special

moi bina gTndite pentru a nu ofecto echilibrul jocului (urn s-o TntTmpl'at 10 un moment dot cu TA. HarTile sunt Tn contlncore realizate co 10 Total Annihilation, dar de cceostn dora sunt mult moi detoliate, cum se observe din imagini, lor pe ele existo semne ole activitotii umone ~i mai ales sunt locuite de rnonstrii ~i diverse animale core se pot davedi periculoose chlor ~i pentru soldoti.

Scrlsnlturile dubioase cu care
TA-ul dsronlo urechile se vor trc nsfor rna Tn su [tete udevcrore, (are so ojute jucotorul so inteleago slruotlo de pe cim pu I de

La bozo [oculul srou doun tipuri de resurse: Mana,
utilizata 10 magie 51 Magrium, pentru recnrroreo si consrruireo noilor unitOti. Spre deosebire de TA,.zonele Tn care se VOT gasi resursele vor fi ceva moi rare, in cso fel inelt pierderea lor va ofscto muir moi serios lurtitnrul.

lupro.
Engine-ul este oso cum spuneom ~i moi Tnointe generotia urrnorocre a celui din TA, datot acum cu l ehpp, occelorore hardware ~i lurnlnl colorate ior eu sper sa se rniste mai bine dedt vnrinrrtn oiiginolo. 0 nautate a constituie poslbllltoteu de a face zoom, rnortnd sou micsorind distonta pina 10 pommt dupo plccere, Jocul probe hi I va fi livrat pe dOUG CDuri, la aeest nurndr contribuind $i filmuletele dintre misiuni core ltpsesc Total Annihilation-lui. Pa domeniul multiplayer TA-ul stereo onorobil, dor anumite elemente co importirea automata a resurselor erau setabile door cu anumite comenzi

speclole, destul de greu de
aecesot. TAK ore Integ rota cceosro facilitate, co si radorul comun pentru oliati. Anumite harti MP au bnze 51 unitati goro forute, Hind (eva moi odecvote unor botoli 10 care rush-ul nu mai este elementul principal. lnterfnto a fost si eo modifiwta, interesanto fiind posibilltotea (onfigurorii to.stelor dupd plocsreo fiecoruia.

Total Annihilation: Kingdoms, core tlebuio SCi lose 10 sfTrsitullui 1 998 o fast ominat pentru mortiemoi ale ccestui an, com Tn uceinsi periooda urmind sc-si fuca oporttto si concu rente w Age Of Empires 2 si (&(2 Tiberlrm Sun. Cel moi probabil vom osista 10 0 confruntare a titanilor RTS, din (are oricum eei moi avontajofi vor lesi tot jucotorii.

"este denolla' ,dupa aceleasi principii care au sial la baza suecesului AoE, anume, un joc care se adreseaza futuror, Distribultor: Microsoft inditerent d. virsla, lip joe: RTS sex, experienfa sau 5eamiina cu: Age of Empires pasiune penlru jocurUe pe calculator" Redactor: Mihai Dobrico _

Cum era sl normal,in efortul nostru de a va aduce eete mai proaspete informatii cu privire la mega hltul care va fi Age of Empires II, am stat de yorba cuunul dintre produc;:itorii jocului, .0-1 Bruce Shelley, EI a avut amabilitatea sa, rlspunda Muror intrebarilor nDasUe, pentr.lll care iI multumim. lata in continuare ce na-a spus.
oru ·e, e 1I0ti spune cum e-ar un ll at m in ustrla juc Irilnr ? Am fost un tip pcsionor de jomrile "pe tnblc" ~iam fncur nists teste pe gratis pentru producdtori spre sfir~ilul onilor '70. Mi-om ojutot prietenii so porneascd Iron Crown Enterprises Tn 1 980 $i am luemt ecole. Apoi am lucrnr pentru Simulations Publicotions, care 0 dcceou prost, si m-om mutot Tn 1982 in Baltimore unde am lucrat pentru Avalon Hill. Dupo sese ani, Tn 1988 rn-om motor 10 Microprose (aVind functia de Co-Designer oloturt de Sid Meier - n.r.).

Se rol ai avut In reallzarea joculul Age of Empires cum s-a. scbimbat' tunctia' ta odati cu uece ala Aof II" Am lucrat co Rick Goodman si Brian Sullivan 10 design-ul AoE. Am focut 0 rnulnrne de cercemrl si discutam de mai multe ari pe soptomino despre specificariile jocului (Bruce se ocupo Tn special de portee istorico $i ospscml [oculul - n.r.). Penfru AoE 110m fncut deosemenea 0 rnultirne de cercetari si ii ajut pe Mark Terrano si Ion Flscher, Eu am facut llsro initiolo de clodiri, unitaft civilizotii ~i tehnologii, de exemplu. lnso de munea zilnico de design se ocupo si. Eu daor porticip 10 dis-cutiile despre noile focilito)i si 10 testareo ioculut, oE fos prima ro U ne fn~n bte SttldiOS!? s-a virrdut in mai bine de 1 mi ivn de eremptare; Cum
a\i reuslt?

cum un on Age af Empires ne-e uimit prin gl'afica sxrmordmoro, lnterfntn prietenoaso 5i suportul multi-ployer solid, colitoti ce au contribuit 10 succesul de core jocul se bucurn si ostozl. Trebuie spus co Age of Empires II (Age of Kings) este dezvoltat dupii nceleosi principii core. au stat 10 boza succesului AoE, anume, un iDe cote S8 ndreseuzu nrruror, indiferent de vtrsro, sex, experiento sou posiune pentru jowrile pe calculator. in consedrrm _

descoperireo proflilui de pu~ca). Sa poors afirma co siguronjo co tree ere a 10 o nouo ern va aduce unitiiti .si dodiri noi, deri [ocul va fl 0 experienta diferita de AaE, neeesitTnd tehnici de luptfi noi. Bo chior se zvonesre [0 unimrtle unor civilizatii diferite var ovea onimotii diferite, altfal spus fiecore unifote din joe va fi unlce (cu obilitoji,

aspect si coracteristici
spedftce). Doed oso stau

lucrurile trebuie so ne osteprorn 10 cerinte mori de memorie pentru multiployer (prabobil 64 MB Rom). Este cert fa ptu I co fi ern re rnso va ovea 0 "super-unlrure". Aceosta vo f rosa scurnpn $i va necesito 0 gromoda de upgrade-uri pentru 1'1 putea f construitil (neceslrn constructia

o Daua epDca
AoE II vo face soltul catre sclavagism Si feudalism ocoperind un mileniu de istarie (tntre 450 Si 1450). Astfel jucatorul va avec de porrurs cinci ere tehnologice - Middle, Dark, Feudal, Castle si Gunpowder Age_ Inco nu este sigur doco AoE II va include sou nu ultima perlocdtt Gunpowder Age (dupn

Ros,punsul scurt este co am avut un proiect bun si lam executot bine. Am stucli(1t cu otentie plonurile

concurentei $1 am deds unde trebuio so fim 10 fel de buni co ei :;i unde puteom fi mol buni, Prasadlnrele nostru, Tony Geodrnon. 0 pus looiolta a achipe foorte tclennrto cnre a fost copabilo so construtnscn un lac dupe proiectul nostru. Am vrut sa ne odresom (]t1't jucOtorilor pesionof cit Si .oslor ocazionoli. Cu ojutorul Microsoft am rsuslt sa recltzam un joe de colitate, bogat si interesont. Timnd ront de succesul AoE sunt C I vlns ea Jucatarii asteapta. foarte multe de la AIlE fI Cum .cJlalUllti sa satlsfaeetl aceste "$ ept!tri ? Cit de mult
e
1:1 .. "

oE

I

Juratorii de AoE vor recunonsra foarte usor AoE II. In principal noi doar mutam periooda octlunii (otra epoco medlevolo introducind unitati, dddirl, tehnalagii si civilizarii nol. Pe de alto parte AoE II va include noi facilltoTi sl un design diferit, osn co va orntu putln olttel. (redern co veti fi foarte rnulturnltl cu noul "look and feel". TrecTnd 10 epaca rnedievulo veti vedea covaleri in orrnoro, costele, 5ulitO?i, etc. Flecore dvilizetie vo even 0 unitote spedftco. Japonezii de exemplu vor avea Samurai. llnitnjile vor puteo fl grupate Tn fcrrnojti de lupta pentru 0 marii eftciento acestora. m aunt ca te-ai OCUPilt ne partea de eereetare istu iell entru AoEII. Cit de "aprD3 e de roalitate" (e j' r. Noi folosim lstorio Co bozo pentru joe, insa dezvolrorn un produs distroctiv nu unul educational. Folosim ceea ee se porrfvaste din realitate si ignarom pornle care nu sunr deosebit de interesante. De exernplu, probabil co nu vom avea nici 0 referire '0 Plaga Neagro, core (I omor'it poote o trelrns din pepuloflo EuropeL PUI ~isimplu nu or f distroctiv sOon moorn a treime din unitot!. De studiile pentru recllzureo camponiei se ourpn Greg Street si Sandy Petersen. Incercorn so gosim p.ersonaje si evenimente core puse cap 10 cap so se poorc tronsformo lnrr-o serie de seenorii interesonte. Sunfem moi lnterescri co oamenii sa Sa disrreze deci't s1!Tnvete cevo, d~li credem co Ie pot fnce pe amTndouo. 'J II rl ,a, hU ta~, i I .I ui '> Credem co vom oveo eel mai "tare" AI pentru I singhrployer dintre to ate jocurile existente. Canstruim un slstern expert Tn core oponentii controloti de calculator se ojusteazo "din rnsrs" modifictirilor CQnditiilor de joc. Vor urmtirli anumife reguli si vor reocnonc in functte de conjujlctura. Aceste reguli sunr puse Tn scripturile AI.-uluisi majoritatea vor f prezente In varslunec fiooln. Fieeore vn juca diferit. Aceasta va oferi experiente , de joe Si nivele de dificultote dif"erite. Scripturile AIului su nt cod extern ior jucatorii interesati Ie vor puten modifica sing uri. Tn momentul de fato seriem

castelului - ded nvnnsnren a 34 perioode tehnoloqice).

Cea mai tare
grafie'

sj

mai ta e

Trecerea de 10 antiehitote 10 feudalism 0 impus rnodiftccn Tn ospectul unirojilor ~i01 dodlrllor Tnsa nu aces-teo consntule odevororul "upqrcde" in grafico. Des! AoE n ovur a grofico pe core eu 0 consider co fiind ceo mal burin implementatti vreodnm Tntr-un RTS, produetitorii - Ensemble Stud los - au deds co se poate mult mai bine. Tn primul find AoE II aduce a grafico redirnensionurn, In care dndlrile sunt mult mai mari decit eele din AoE. Astfel, dupe cum puref vedea imaginile, unlmjlle vor fi mult mai mid Tn rupert cu dadirile ?i pentru a puteo posno dstallul orestoru produeOtorii au fast nevoiti so moreaseo mult rezolutia [oculut, Rezolufia minimll pentru a [uco AoE II va fi probchll

BODx6DD,. $i ehiar si 10 ccecsm rezolurle existn probleme Tn redorea unlrntllor. o imagine sugestivD usuprn cTmpului de lupto vo necesito probcbll 0 rszolurie de 1 0.24x7 68. Dnco om dreptate, si spar so nu am, [ocul va f foarte obositor ($i unilotile de lupto prea mid) pe un monitor de14". Pe de alto parte screenshots-urile din AoE ll 11i taie resplrctlo, de$i

grafica nu este inca fin isoto. Pe lingli delfinii ce VOl urmoru vopoarele ~i cTrdurile de pusdr], Tn AoE 11 vor f incluse efecte co reflexia in ope, voluri si onimntii imbunototite. Multe nu sa ~fiu Tnca, ins!i produeotorii prom it ((] AoE 11 vo oferi un peisn] "foarte natural" 5i onimat 0 so vedem core copaci leganindusa in bctuln vintului ? Cert e co. eei de 10 Ensemble au

s(ripruri AI ~i Ie punem

sd "[once"

una cu eeolulfo.

If! ':ttispulleJ~,' r te ;)1 Credarn co interfaro iil AoE a. fost excalentn. Puteoi iuca lfItregul lac folosiod rurmni mOUSeiJJ. Asto nu sa va sdumbo. Revizoim interfola ~i (otltam salU1Lii pentru a o irnbunorarH. (i'tevo diotre modificari au fost incluse Tn AoE: RisB of Rame. Acesteo includ posibilitoteo comondarif productiei mai molter unitati cdcro si poslbllltnreu selectarii rururor unifatilor de o(elo$i tip prin dublu-dk.

Cum se ra mmfifica rupia trecind de HI AoI la AoE II ? He pot! Sil 'no cum VDr modifica fornraUile milltare ~ru? Spemrn co formotiile de unitati (Ilnis, rornb, celoono, etc. - n, 0.) sa foni lupta moi inrereso rita, Ideeo consro Tn a folosl formoliile pentru a protejo unitoti moi frngile ~i penrnr a bloea murcrlle dusmonulul, Cavaleria va trehui so ocolsosco 0 forrnorte de infonterie, nu so treoc(l prin ea. Unitarile oflete In forma]ie vor produce- disrruqeri moi mori.si vor putec primi mel rnulre lovituri.
Cc re poU spline despre sistemul defensi" ? Rush-ul de arcesr "3 fI eflclent in contilluStb ? liJu vrern sa elirninern rush-ul de orcesi sou oncoro olt rush, TflsCi Tncelc(im se oferimjucotorull!Ji posibilitoti de o se apora de acesteo .. Vorn include unitati defensive, ziduri Ieftlne din lemn si alta
d'teVQ cptluni,

Trtelnd

rafica ...

fn atara modiflcarilor datorate

trl"'Brii "a IIOlia flfa , ee alteera J r d' fe·it ? Nimic 3D de data ccsosto, insCi detnliu mult moi

mare 01 dudirilor, teren nnu, ~i in general un upgrade Tn grofi"ca. Cred eel vi se vo pareo foorre atroctiv. aIlzit col bartile
IIOf fi

Care va ti efectul asupra cerlntelor de slstem ? Unui taran Ii yor trebui Rlopt) minute penhu a trasersa barta - cum ra influenta acaasta strategia

AlII

cu p'ioa ta.anD'l. mal marL

azata pe rush-un ? Door cele mar rneri hnrti sunt mal mort si 'neeesita mult timp p.entru 0 Ie srrnbote. Jocul pe horf foorte mori este util To special io multi-player cu multi combotonjt, Hortile mici sunt lfI(O disponibile. Cermrele de sistem erase pujin, msn ll.oE se mi~(d hin e pe Pentiu m-uri lente. 0 strate~ ie penrru rus huri (] fast intotdeaun[l consfmctio unitnjllor militare chiar trngo orosul dusrnon Tn lOGsa Ie pui sa srrcborn rocm horro.

dezvo Itill 0 grofico ofl't de detaliato Tncit e greu de ingnesuit pe un monitor de
14".

Am vazu1: !;3 in AuE II c!arlirile vor fi mult mai marl decit tele din ABE. ~ tntl.l~i, 'Vte11 sa manti net!
Vedf!3 umt ..ti!p d .. ~p'-If!l e cladifilllr
?

eel IDai tare AI I
Bruce Shelly spune cg AoE'11 aeum. "Un sistem expert ... AI influentat de mutnrlle ju(iltorului... fiecore (roSil / unitote) VII oveo AI prepriu ... ". Nu vreuu sa fiu pasirrrlst, dor am mal citit' aceste ofirmotiil de citevo ori, si se pore 0] frewre se lnudn cu eel moi tare AI. Pe de alta parte AI-ul AoE a fast €eO mel slobo porte. a [ocului si era de cstepretsn fie radical modificat. F'e scurt, dace Ensemble i~i afinge telurile '10 in acest domeniu, vom oven de a face cu primal AIm core nu existll strategii universale
vo cveocel mel tare AI irnplernentot in vreun RTS pinel

u' ensfunile ul11Ultiior. Nil apar pm"leme ? Cum vel
Acum lnern Ttl «ikul lrnpoctul dodirilor. La rezolutii mari nu Unitarile din sporels cladirilot culaore disfincto ostfel putind maririi dimensiunHor apar probleme. sum conrurore lntr-o f vozure si selecrore.

de cistig. Chinr dael! rush-urile 'lor fundiono in continuore ccesteo nu VOl' moi oven efecrul devostutor din AoE~i vor puree fi preinfimpinote. 80 mol mulr, colcuhnorul nu numoi (0 vo juco diversiricot,

bo chior va construl strofe.!!ii de controornc 10 muttifile jucmorului " dadj un spion 01 dusmonului te vo surprinde construind multe unitati de acelo~i tip ocesto '10 construi Tn nurncr mare luptotorii care

e pagma oficlall!i ests mllTl\iDllat faptul ca arbere Il teilllolQgic din lIllf II are mai mull !Ie 100 de "oduri.

ea e

till

!lilt Ii -exillorate

1l1tNfD

singur

inc.

Potl

talra ..... Cf7'ICIl f t Numerul de upgradeiJri tehnologice pe (are Ie pof cercern de-c lungul jocului este.tn jur de 100. A.fI.:lsteosum upgrada--uri ole orrnurll, scururilor, agri(ulrurii, etc. ldasa asts cIT probobll nu Ttl vei psrrnlte sa cercetezi totul usa co 0 olegere interesonto or ff so selectezi cele mol ufil e tehnolaQii pearru misiunea pe core a oi de

tndeplinit_
Poti detalla conceDtul de "eccnamle de piata" •

imrodusa ill' of- ~ f' ""1 a 111ft· ta l0l.UI ? La "piotc" vei puteo curnpnru ~ vinde bunuri Tn schimbul ourului. Daco 0; 0 multime de lemn, de exemplu, II poti vinde pentru our. Preturila bunurilor erase sou scud Tn funcrie de (ontitatile cumpdrore sou vrndute. Daco prerunle nu sunt convenabila, ceeo ce se Tntlmplo des, vei putea rotusi objine nista our sou piotro sou (a oi nevoie in schimbul b.unurilor.
Am allzit ell vei putea juea AoE II ea en joe pur

nici marcenorii sa nu ojungo Tn vsrslunan finola. Iotusi AoE 11 include facilitoti econornice complexe, cum or fi vorlotto preturilor Tn functia de ruportul cerera/oferrn, srocuri limitate de bunuri (ostfel port impiedica odversarul sc-si construtosco a flotn puternkc de exemplu - cumptlrind lemnul de pe pioto.), olionte economice I diplornctice, etc.

economic, iar pentru mine asia suna dezam<igltor. Cit a sten Je a nee ss'ta pa+ea e ono Ccutnrn rnerode pentru a face porran econcrnko o jacului mnilnteresnntn fiindea ccecsrc porte otruge multi jucotori. Avem de-c face cu un comsrt tmbunottttit si eu posibilitoteo obrinsni bunurilor 10 "ptoru" rnSQ jawl este Tn contlnunrs uxnt pe lupta. "minereurilot'·, IntrolfUCllrea mercenarller ~i a hiltilor in joe, pusibilitatea comertului In afara hiil1ii. Care dintre a estea wor fl il1clu~e in versiunea final a ? In momentul de foro comertul in oforo hartii este sees, co ~i "minereurile", Tn lorul cororo am reintrodus ourul, exact co Tn AoE. Nu (fed en aceosto sa va schrmbo. Cit despre mercsnori ~i nelegiuitori, nvern in vedere crnbele ripuri de unrtotl Inso nu au fast Tnca introdusa in joe. Hotii vor fi osernnncrori ((0 efeet) ru leii si crocodilii din AoE. Cu e
Leta tvif' alii ne vom "Iuea" in AoE II 7 Pu i tOIWeptul de "ci ilizatli llugratD J" '1 Civilizotiile Si deosebirile intre ocesteo se afla 7n S-au venicula deeiJe renuatarh ta aur 111 tavoarea

Alte i unat

tirl

sunt eei moi efi cienti lmpotrivo unifOTiior rule (10 covoleria va rnspunde cu orcosl, 10 ziduri cu orrne de osediu, etc.). AoE II indude noi fac.ilitciti de organizore si cornnndo 0 unitotilor. in primul rind VOl fi imp'lementote eomenzi co "Guord", "Perrell" si "Follow". osffel cO un tnrun rczlet nu iti va mal dezorganiza route ormoto. MO ostepr (a pathfinding-ul so nu moi olbo niei 0 stnrno, 10 ocestn lucrtndu-se TilCO de 10 uporitln AoE. Pentru trnbunorottreo luptelor a fost introduso opjiuneo gruparii trupelor tn formatii de otoc Sou defensive. Astfel itl vei puteo proteja trupele mol sluhe (orccsu. pmotii), Inconjurlndu-i cu unitati rezistente
(inlnnterie, covolerte).

preo mult jocul, cert este fo ptv I co au fast abo ndonate multe idei (ora Tncurojou jowl economic. Cornartul tn afuro horf (ceva gan Caesar III) a fost seas definitiv, 10 fel si minereurile cora trebuiou so inlocuiasco nurul. fQ(Tnd din ocesto doar 0 rnonedo de schimb. 0 olto solutie de c1j;tig era oxorsc pe 0 economie solidn (are sD-ti educe suficienti bani pentru a ongaja rnarcenori, nemaifiind nevaie so-ti dezvolti (1mbunotate~ti) trupele. Din po core s-ur putea co

Oespre muzidi nu se srie mare lucru, tnso ve i puteo scoots CD-ul cu AoE II din unirure Tn timpul [otului pentru a asculta rnuzico to preferotu. Porteo de SFX 0 fosr mult TmbunDtotiti'i
si, pe

nnga

numorul

impresionant de eferte sonore, AoE II introduce un sistem nou de sernnohznre audio 0 evenimentelor din joe. Cerintele mini me de sistem sunt: P1133, 32 MB Rom, 100 Mb Hdd, 800x600x256 SVGA. Tintnd Tnsti cant de detoliul graficii ered ca cerintele reole pentru un joe curslv vor f mai mati - P200. 2MB SVGA. AoE II va apore cal mai devreme 10 sfirsitul prirncveril 1999.

lueru inca. Fcvoritele sunr bretonii, frcncezii, germani.cii, viking ii, sorocienii, rurcn, persfi, mongolii, chinezii, [aponezll, goJii ~i celtil. Popaorele rniqrutoure nu functtoneozn Tneo ~i s-ur putea so IlU aj,unga In versloneo fmolo.
an.: este joclIl toil) fa arit 1 Ce loc ~tepti eel mai mill 'ii care ., E gell,,1 tau favorlt i Arum JOE Railroad Tycoon II si decurlnd am jucot eu plocere Commandos. Nu ustept nid un joe Tn mod speciol, nu preo am timp so joe jocuri door pennu distroctie. Genul meu favorit sunr [oturile de strategie gen Heroes of Might and Magic si
lmperiulism.

Cf I ~. 1r'<!'1 jor'JI Ibfeel Cred co .AoE Q fast fourts oproape de perfactlune. A fast foorre otractiv afft penrru j,ucotarii posionati c1l

sl pentru cei ocazionali. A oferit multo distrortia tuturor.

La Tnceputul dezvclrnrf AoE II producotorli au pus more

uccerrr pe pcrten economtco a [oculul, ojungTndu-se 10 sperulojf da genul "poote fi rrntot co un joe pur economic" - frozn rnentlonoto pe pagino ofieiala de 10 Microsoft. Fie co oceostn idee nu a ovut su cces 10 public,fie coo complicat

Distribuito'~ Best Compu1ers lip joe: RTSjrBS Seamanii cu: Broveheort Redactor: Don Dimitrescu "Biitaliile din Shogn Tofal War sunt, co $i eele reale din epoca re,prezentata in ioc, extrem de violente. Hid nu e greu avind in vedere ca fiecare din generali poate avea in subordine pina 10 5000 de solda1i, iar luptele se due 10 nivel om

erioadn medievole a istoriei omeni~ii a repre~antotThtotdeou.~o un subject fovont pentru craororn de jocuri pe PC Tn special cei de jocuri de strategie. Docn pino ocum aveom lnsd de-c face cu subiecte mai fonteziste, iatd co a venit timpul so IDsDmorcii ~i magicienii 10 0 porte ~i so descoperim istorio reala 0 Joponiei. Tn Shogun Total War ni se prezintn uno dintre perioodele cele moi zbuciumote

P

ole ocestei tori, denurrriro "Seng.aku
Ildni", core din punct de vsdsre

cronologic pore so se Tncodreze prin anii 1600. Aceasto periocdd o fost coracterizatd prin luptele pentru putere dintre mai multi Doimyo (nobill feudoli - mandorini), fiecore dintre ei conrrolmd 0 porte !l tdrli. Tn ccecsto perioodo trnpnrmul nu mai era decTt 0 uneolrn rn rnlno celui care controla omsul Kyoto, neexisnnd practie niei un judeei'itor 01 luptelor. Pentru co lucrurile sa fie si mol interesonte, in cceeost perioado au loc prtrnele contacte seriouse cu civilizalio europeana, nvtnd eo rezultat schimburi tehnologice, cultumle si chior oporirin unor noi nrrente religiaase. Evident, jucatarul nostru va fi unul din eel 1 6 Daimyo care TneeareD so devine Shogun (dictator rnilitor) , '1I';::- 1 Dt,; J J(; Jowl este alcotuit din douc faze: srroreqieo sl rnctlcc. Ceo strategiC(i este dedicato administrorii prpvinciilor cflots sub controlul jucDtorului, certeturli de noi orme si tipuri de trupe, spionajului, construirii de fortificoTii, dtplcmotlel, negotutui si aicaruirii de armata, ceva Tn genul Civilization. Atunci cind douo

armote se TntTlnescintervine fuze tactiea a luptei, totul Iiind prezentot cernplet 3D sl, tin so mentianez, extrern de
specroculos.

La nevoie, jucatorul poate opto sO sore peste partea tactica [] jocului, rezultutele botoHei filnd calculate de joe La tel, unlucoror core nu vrea so se incurce cu IntreoQo campanie strotegico poote olege 50 joore numai batalii de sine stototoare. in multiplayer [ocul devine sl mai interesant. P,e lingo faptul (0 fiecare Daimyo poate fi un jucoror uman in campanie sou ill bOtOlie, rnoi existo ~i posibilitatea jucllrii pe unul din serverels dedicate oferite de firma producnroore. Aid vern ovea 1 6 [ucotori 10 nivel strategic, ocestio urmTnd so ongajeze ulti jucatori pe past de generali core so

mol bina dar se si cemportn mult mol inteligent ntund clnd Ie executa. Spre exemplu unitdttle pot sari uno ill ojutorul olteio ~l forti so pnrneosco ordlne directe de 10 cornondont dar il1 ocelost timp pot ~i fugi infricosote din foro inomicului. La nivel macroscopic intaligenta comandantilor militari este consrrultn ostfel Tncit so respects spiritul epocii. Sou folesit reguli simple definite de Sun Tzu tn "Arto mzbolulul", Tokugowo leyosu, colugorii Sohei sou olti rozbainici srrnve chi oi Japoniei pentru ((] modul de actiune 01 AI-ul so sa upropls de (el 01 unui general joponez real. EAlB AN GL Una din trosoturile de corocrer cele moi pregnonte ale somuroilor 0 reprezenrn anooreo sou mal deqrobo importonto pe (are 0 ocordou onoarei. Tn colitate de condecoror trebuie sc-i ocorzi 51tu ocseosi lmperronto pentru o beneficia de loiolitatea supusllor tai. (urn totusi joponezii sunt un popor nuder, nu Tnseamna cd nu pof so spionezi Si so eamonzi oscsinote. Unelre utile In cceste scopuri sunt Ninja, core se pot infiltra in nrmoreie inamiee ~i Geisha. Odcru ee DoimY<HJ1 core iI pe reprezinti Tnainreaza in vTrsto, trebuie so re osiguri co exisrd un rnosteruror care so preia purereo, altfel iocul ojungTnd 10 un final bruse. La nevoie, pori so declzl co e timpul (0 botrinul so lose loc tinerilor prinrr-un harakiri,. ge,5t core va atroge de portae fornillei multi odmirotori j;i multe puncte 10capitolul ononre. Tn acest moment, onoorea si toote trurotele sum recalculate in functie de fiul oles drept rnosrenitor si urrnos 10 tron. Nu ramine dedt sa usteptorn reinviereo trudltiei sornurcllor, dar nu uitoti, nu este decit un joe !

Ie conduce ormotele in lupto. Iof cei care VaT so fie qensroll vor fi inscrisi intr-o bozo de date, decizia putind fj luoro 111funcrte de statisticile si rapurntio fiecoruia. Evident, pot intervani ~i considerente de loiolitate, pentru co un conducator virtua I poate fi trod at 10 fel de usor co si unul real. Tn ocelnsi timp, onooreo Si experientn generolului determina morolul Si copcdtoteo de lupm a trupelor din subordinea so. o ultimo metoda de a juca in multiployer este ceo prin email. Corn porteu strotegicil Q iocului se desfusooro pe tum-uri nu este niei a problema co fiecore so lsi deo ordinele 10 el ocosc. Atunei clnd are lac a betalia tnsn, sinqurul core io activ porte 10 eo esre otocatorul, rolul opnrotorului fiind luat de inteligento ortificiolo. CU MIINll£ ARE 80toliil9 din Shogun Total War sunt, co si eels reole din epoea reprezentataTn joe, extrem de vialente. Nici nu e grau ovind in vedere co fiecare din generali poate ovea in subordine pino 1'0 5000 de soldof de diferite tipurl, iar luptele sa due 10 nivel am

contra am. Hecnre saldat in porte ore propriile carocteristici (onoore Si expe rienta) core se trnbunotctesctn rirnp, mnd foorte important so 11pasrrezl pe eel moi veehi. Dupe cum sa loudo realizotorii, pot exista pTnii 10 1 5.000 de poligoane pe eeron In ocela~i limp, dor sa nu uirnrn cO in general nu vel vedeo decit a mica portiune a oTmpului de bctclle, Inteligenta urtlfidola e si eo de mare close. Tn primul rtnd. unltotlle osculto de ordine mult

n porrul Akboh se oflo 0 corobie rnlstsrloosc. Nimeni nu II cunoosre origin eo sl nici loeul dill core eo s-o mrors {U o jncorcoturo extrem de volorocsd. Pentru o-l dezlego secretele este chernnr un rnorlncr ilupfotor/ pirat legendm : Rhama Sobrier. Impreuno cu echipajullui de plrnf ~icredinciooso lui tovomsc (numele acesteia nu este Tned cunoscut) el va pleca mrr-o aventura COTe 11va purta peste oceane, Tn cournreo unor indicii,11 va face sa dezgroape comori indescriptihile sl, bineinteles, so salveze fecioare aflote Tn pericol.

(artist) si Paul Douglas (progromator) sunt cei core iI vor desena si, respectiv, animo pe Rhamo. Primul a ales pentru ccesr joe un sril diferit de desenore a personojelor, Tn Galleon, domnisoorele nu vor mai oveoformele Larei d forme purin

er
Cei doi care au format nucleul echipei core ne-e oferit-o pe Lara, Toby6ord

np ioc: Adventure

Dis.rlbui.or: Interplay Seamana cu: Tomb Raider Redactor: Dan Marina Dov.loper: Confounding Foctor ".•.Rham,a va puteasari ,i inota. Va pulea sa alerge sl sii seeatere. Mis(arlle lui vor fl (u mult mai firesll decit cole ale Larei, asa incif presupun ca se vor apropia de perfectlune .... ,.

mai modeste dar puse Tn eVidentii de mijlocele tmse prin inel (de unde or puteo rezulto co TG lucreozn tnrr-an stil pur postora I). De osemenea trebuie so rarnnrcorn co 1n universul Galleon nimeni nu mai se do in vTnt dupe armele de foe. Cele dOUDpistoole au fast inlocuite cu sabii de diferite mcrlrnl (de prefennrc cft mot
rncrl).

arunee Tn ope oflata cu alri
dnci rnatrl mol tn

fotol

Grofico va fi hlnetnreles mult Tmbun t'itatitO (osro este de fopt de osteptor ovmd tn vedere echipa producaroore). Pozitlo comerei va fi "Third Person View" In genu I celei din Tomb Raider. Cele moi multe promisiuni sunt insa legate de onlrnotio personojelor. Rho'ffio vn puteo sari $i inoto .. Va puteo so cletqe ~i sa ss cotere. Miscarile lui vor f cu muir moi fire$ti decTt eele ole Lorei, 0$0 ineft presupun en se vor opropin de perfectiune. 0 deosebitii atentie a fast ocordom (ontinuitoTii mi5carilor : jucatorul va puree do moi rnulte cornenzl consecutiv (de exemplu, il vo puteo mute pe Rhoma 5 metri in fata iI va pune so ridice un obieet de pe Ios si opoi sO se

urmfnd co dupe cceen Rhome so urmeze lnsrructiunlle tnrr-un mod fluid, faro itreruperi. 0 ustfel de miscore fireosco, de neimaginat pentru fonii Tomb Raider, se poate renlizu prin anticiparea comenzilor iucotcrulul, ojuroto fiind de folosirea. mouse-lui Tn locul tostoturii. Pentru luprele core vor aveo lac se vo creo un sistem special core va permite un duel co sabii user de conrrolor si de vizuolizat Sf in (ore odversarii se vor comporto intr-un mod realist. Unul din eele mai interesonte elemente ale [ocului esre co iucnrorul va puten do ordine echipojului in mod firesc slln orice moment 01 jaw lui. Producororu nu au dot inca nici un detoliu cu privire 10 gama de optiunl existente 5i 10 felu I in care vor implementa oceosrn idee. Un alt omnnont cnrulo i 5·0 dot atentie este usu rinto cu (are un tncepotor va puree sa se [ocra. GaHeon va beneficia de a interfoto crsoto special pentru a usuru acomodareo cu jocul.

Este cozul so odunom route elernentele de cere dispunem in prezent (in r.eolitote putine si probcbil inexacte . jowl de-oblo a deposit stadiul de idee) si 50 ne formam a parere generoio. Este vorbo, deci, de un joc usemonctor din punct de vedera 01 genului si groficii cu Tomb Raider. (U a imagine 5i a cnimojie core probobil cti vor stabili nivelul srochetei 7n dornsnlu pentru incljputul onutui 2000 si ovTnd tn plus. si citeva idel inovotaare a ca ror punere in prncticti nu poote fi asteptata decft cu multo nercbdore. Ceeo ce nu prea srirn se refem 10 tnsuSi subiecrul jocului. Nu snrn 7ncO decft cTteva cuvinte

despre poveste, rezumat core s-ur putea pattivii 10 (om 90% din povestile cu pimti, nu srirn exact core este combinotio dintre porteo de aventura ~i ceo de lupm ~i niei In ce fel este indus in ocesteo eehipojul. Si In fine, desi se pore cO iucatoruI va oven mult de navigot pe combio lui s-or

puteo co cceostn parte so fie minimolizattJ din couzo eli aceosto octivitote au se prea potrlvesre mediului Tn crearea ecru ia sunt spsdollzef cei doi procucnrort $i care este prezent Tn toots imoginile. So csteprom deei si so vedem cum se va dezvolto acest proiect in timp.

Distribuitor: N/A

• Yip joc: Advemure
Seampna cu: Tomb Raider Redactor: Don Morino

" ••farmecul se obtine ,printr'un ,amestec complex de umor, atmosferii7 ,explDrareE infe.radiune $i puzzleuri. intrebarea faniJDr acestei serii este dacii versiunea 3D va reu,i sa urmeze drumul deschis cu mull limp in urnta de Simon the Sorcere.r ••••"

imon here! I repeat. Simon here! Permission for going 3D J - "z' connection ready! 'x' & y standing by ! - This is the Gaming Tower ! Permision granted ! Farewell Sfmon ...

primul joe 01 serlei, Simon trece printrun portal (paceJlit fiind de dinela unui vrniitor) si ptno lo sfir~it reusesre sn-l TnfrTngope maleficul magician Sordid. Tn continua rea denumita "The Lion,

The Wizard and The Wardrobe", Sordid se reincorneaZQ ~i il atrage din nou pe Simon Tn lumea lui, pentru o-l folosi in schema sa dioboltcn de cucerire a universulul. In sfrr~it, Tn "Simon 3D",

Simon face porte dintr-o serie de jowri de aventuri tn core ocfiuneo se petrece intr-un sporiu bidimensional. La fel co si in cazul olror jocuri apartinTnd ccesnii gen, formecui sa obnne printr-un ornestec complex de umor, atmosfera, explornre, interncjkme Si puzzle-uri. Intreboreo fonilor acesfei serii este doro versiuneo 3D va reusi so urmeze drumul deschis cu mult timp In urmo de Simon the
Sorcerer (1 ).

Informatiile pe (Ore ' Ie voi prezenta Tn continuore sper sa dea cititorului un rdspuns cit moi exact ...

Simoo art1 C
Acest joe vo continua povestea simpoticului (Si fi'mrrului) vrojitor Simon Si a prierenului ncestuio, Swampy. Tn

erou I nostru trebuie so goseasco a coIe pentru a se reintorce ccnso ~i pentru o-si Tnfringe penrru 0 trslo core eternul inomic. Povesteo mcepo intr-un tamplu antk, npo i 11 poa rta prin tot felu I de olte zona axtroordinore cote vat pune in volome nouI motor 3~.

2D i 3D
Simon 3D vo include si genul de puzzle-uri specfice prtrnelor douo versiuni. Aceastti serie s-a remmeot prin ghr(itorilelogi(e cure necesitou explororso tuturor posibilitstllar existente. fn plus, acest joe va include $i .situotll core nu pot f reolizote derrr Tn sporil tridimensionale, ded nu va fi un Simon .20 tronspus intrun spotiu tridimensional. Jacul va pune Tn connnucre nccent pe gindire si nu pe nttiune fizid:i. [a ~iin cozul c:elorialte iocun 3D, producotorii vat reoliza mai mulrs posibilitl.lfi de vizualizme a mediului, (U comere pozmonote dinomic permlttnd vederi "First Person" 10 fel de bine co $i "Third Person". Motorul gfOfic va perm ite toote elementele pe bozo de accelerator 3D core au devenit deja standard: exploZii', vroji, transparento (upn si stido), umbra

pozmonotn corea, marirea deroliului pe mosure ce jucotorul se apropie de un oblact, Simon va fi desenot din circa 600 de paligoone, in genul parsonoislor din desenele onirnote joponeze. In consecinto vo puteo avea un nurnnr more de expresii faciale ~rsa vn rnlscn Tntr-un mod natural.

Simon OOG twice ...

$im

povesri vc fi rejucobilitatea.

PunctuI forte 01 acastei

Intr-adevilr, marea ptoblemil a jocurilar adventure este cd cdom terminate nu moi prezintd niei un interes pentru jucntor,
Pentru
0

elimina
oceostn

problema,
producctorll var reolizo mai multe eOi de rezolvare a

unor sjtuatii ~i mai multe posibilitoti de final. In consecinta, aventura poore fi terminot!'! faro sa fie Tnmnite onumite personoje si faro a fi explorote roore zonele incluse In joe. a doto ce 0 rerrnlnor, oriCine i~i vo puteo pune intreborea ee s-or f infimplat dnco in loe so vrojeoscil brooscc or fi surlt pe col sou dueo pur si simplu

lnceput so iI bore pe Swampy. De osemeneo vor exism zone secrete care vor puree fi vizitate door Tn cazul unor anumite finoluri.

food, dudntul swampling ore un trecut (are de-abio csreopro so fie descoperit. core 11 niuta pe Simon in timpul jocului. Sordid & Runt; diobollcul vrajitor ~icredinciosul lui servitor, mic de stat 10 fel de rou sl vicleon co si sftipinu] sou. ,Melissa Leg : un nou
Simon's Fairy Godmother: persono] mogie ~i simpotic

caraeter lntrodus odoro Simon 3D. 0 Ierneierozbolnlc 01 corui trecut connne un secret Infrkosotor.

((U

Concluzia
Un joe deosebit dintr·o serie care continuo un drum core pino acum pnreo so se fi resemnot sa steo in umbra un crentll de tip "Tomb Raider" 5i "Heretic", aventuri combinate cu dale importonte de conflict or mot 5i {I gilifate pur ftztco.

0111111 filra

tow ,asl nu

ein\~
Majoritatea personajelor din
seria vor fi postrote ~i lor Ii

se vor cdouqo Inca aproximativ 50 de altele noi. Printre (ale mai importanre sa nurnoro : Calypso : botrinu] mag care l-o Tnvatot pe Simon tat ce ocesto sne despre orto vrojitorlei. Bottinul era putin tien it ee eo (9 explltd finalul neasteptot 01 vriiiilor eroulut
nostru.

Swampy: tovorcsul credincios.

Manioco-depresiv, co 0 draaie de copii si un lent de mogazine fast-

AVANPREMIERA
I

Shooter Seamina e.u: nimic oltceva Redactor: Dan Dimitrescu

np ioe: 3D

Distribuitor: Best Computers

Aliens versus
Predator' este

un 3D shooter or(gincd, cu accentul pus pe Dc,june hI maxim.

upo cum ali observer din primul orticol despra oeest joe, multi dintre noi II osreoprc co nerobdore. Au oporur prlrnele demo-uri, dor din po cote ocesteo necesitii 0 ploce video 3~. Oricurn, jowl rnl sa pore posionont si ocesr prim nivel (ocelosi in ambele demo-uri) este unul din eele pe core le-orn jueat eel rnoi mult tnrr-un joe single player.

D

lucru, dar ne putem foce dejo 0 idee dastul de bund despre cum va fi jowl finol. A:;a ziso interactivitate complete a madiului tnconlurctor este dastul da restrinstr. Armels Iasa tnrrndsvor urme pe perstl, 10 fel co si singele fiecnrui

psrsono] (acid-ul Alieni-lor Tnegre}ta msrolul, singele oomenilor pateozo evident (U rosu ior cal 01 Predotorilor cu verda fosforescent). Becurlle Tn schimb pot fi sparta fie prin foe direct fie de explszll cproplote,

Jowl nu foloseste hlirti de luminozitote

TEHN010GIE
Co Tntotdeouno dupn upnritin unui demo 01 unui joe ontlopot moi demult, este timpul so raonollzcm engine-ul jocului prin prismn promisiunilor fa cute anterior. Desiqur, este lnco vorbo de 0 versiune in

J2

prerenderizcte. toate luminile sunt dina mice sf de aceea se pot implemento efeete absente in Quake 2 cu m Of fi cecto. Anumite obiecte din nlvele pot fj
distruse, dor osemsni «rdcvrelor rtimjj~itele lor VOf disporsc dupn un
timp.

AvPeste un 3D shooter original, cu occentul pus ps octiune 10 moxim. Poore dezamagi pe multi faptul (0 nu sun. mori puzzle-uti de rezolvor, ~inu folosesti nprocpe nid un obiect. (him Si usile se deschid aproape toate prin senzori de proximitote, dar poore e moi bine oso pentru co altfel Alieni or fi rnrnos blocorl 10 fiecore pas. 0 alternativa or fi fost so ll sa perrnire acestero rcpireo cu acid a usllor, lucru imposibil Tn joe. Exista lnloc portiuni de podso top ite de acid do r sunt deer elernente de design 01 nivelelor,

INIVELE
Nurncrul total de nivele din AvP este mrr-odsvnr 50, dar aici intra toote cele trei specii. Vor exista nivele ru specific pentru flecore specie. Astfel, cele ole puscosilor morini vor fi olcdfuite mai mult din spntii lorgi, (ore' fuvorizeczc tirul de 10 dlstantti more, in rlrnp ce rele- ale AHEm-ilor or fovorizo spatiile v strtmre, propiee pentru a te apropin de prado pe nevozute. Design-ul nlvelelor serveste bine [ocul, eel putln Ti1demo-uri. Spre deosebire de olte 3D Shooter-e. uici oglomerotia de culoare nu deronleczo otit de mult pentru co octiunea nu se opresre nidodoto si susponsul este incredibil (cine jO(lCO AvP si nu este pe puncrul de a Tipo 10 fieccre 15 minute este fie Nostradamus, fie odormit de mult). Un mic minus intervine 10 copitolul llnenrltote, pentru (a nivelela nu TJi losn 0 libertote prea more de mlscore sl de olegere a drumului, Tn oforo de cazul Tn core e~ti Alien. in funcne de gusful fieceruin este posibil co jowl so vi se para prea

Tntunecot sou nu. Dar este unul din modurile de a te foce sa folosesti obilitntile fiecorei rase pentru 0 vedeo moi blne. Cum demo-ul de Alien nu a npdrut inco 10 data serierii aeesfui nrtlcol, ocsosrd spede v-o vorn prezenta mai pe larg odoto cu review-ul final ol jotutul, Pat so va. spun Tnsa cu siguranra co doco tofu I Tn jurul tou este calm, peste a secunda este faa rte posibil sa f Tnconjurat din rcore portlle de nlsra extroterestrii foorrs vioi core ta bot pe urnnr cu lobe Ie.

AIlJUlPREMlfRA

Predatorul este spade cen moi cvcnsotn tehnologic dintre (ele trei, dar tehnolagio nu sa traduce direct tn orrne mari Si ultro distrugdtoare. EI este mni deqrobo 0 creatura a tnrunariculuj, un odevorar vmctor core I~i pindests prado ~i 0 loveste pe neostsprnte. Predororul este tmbrocor tnrr-un costurn/nrrnum core este alimentat cu en ergie greu de g05it. EIfolessste a forma dudorc de invizibilitota, core devlozo lumina in [urul lul, Invizibilitateo Predotorului paote fi compromisa in moi multe situotti. In primul rind, vederea Alien-ilor nu se bazeaza pe lumina deci ccesrio te "vod" foro probleme.

In 01 doilea rind, dam fa rnlsri sou chim doco stoi pe loc silueta ta poote fi vizibild unui marine vigilent_ Oricum, puscoSii se mai bnzoozo Si pe sanzorll de rnisccre din dorore ~i pe un principiu 01 bunului simr core zice "nlcl 0 usa nu se deschide de una sinqurn" Dupo ce a activot invizibilitoteo, prodotorul intra tn unul din eele douo moduri de vedere spedole : pe infrnrosu (oamenil ies in evldentn pentru (0 sunt colzi, dar nu vezi alieni core au singe rece) sou electromagnetic (vezi alieni dar aomenii 11observi in general prin fiocarile de 10 gum orrnelor, cTnd tfClg Tn tine).

Pfno ocum, armela occesibile sunt : wrist blades : curlre prinse 10 mm(i care it; permit sCi hOcui Tn stinga ~iin dreapto. AI doileo mod de tmgera e mai puternic Si foarte util trnpotrivo alieni-lor, cdroru Ie pori sparge copul dlnrr-o lovituro. speargun : traga cu nlste sogeti puternke, care daca tree printr-un inomie vor lua cu ele 0 porte din al. Deco ncec porte se nim ereste sii fie capul sou toraeele inseomna co e ziuu to norocoosn. Munitia este finito ~i dnd Tncepi so 0 folosestt ti sa dezoctiveazo invlzibilltuten. plasmacoster : tunul ru plasma esre extrem de eficoce impotrivo oricarui tip de nmo. dor consumn energie 10

fiecore foc,energie necesoro evldenr pentru invizibilitate. Ooco te ofIi7ntrunul din modurile de vedere speciale, tunul 'le vo orienta outomot spre una din jlnrsle de ccel tip pe (ore Ie ai in fata. mooicomp : nu este propriu-zis 0 orma ci un medikit porrobll, Este slngurn modolitate de a te vindeca si consume foorte multo energie de fiecore data. Alternotiv, 11 pof folasi pentru a stinge floeorile docn cumva oi fumor prea multo Pentru predator luerurile nu sunt de loc simple, mi se pare en or trehui so evite siruarile Tn care poote fi prins lntre celelo Ite douc sped i, pentru co difera modul optim de obordare 01 lor. Alieni trebuiese vinati ei tnsusi cu lamele de 10 mTnosou cu speargun-ul (esre preferobila ultima optiune deoarece corpul victimei nu sa ofla in apropiere deci nu ri~ti so te ofecteze singele acid), pentru co, doco 11alltepti pe loc ei ill pot sari in cap din toore portile. Pusccsll marini Tn schtmb trebuiesc losati so-sl faca

, ,

I1UP

pdcate arotq
, pozirlc

inamicilar atTt pe orizontala tit ~i pe , vertleoln, deci poate f destul de. derutant. Marine·ul este , eel moi sensibilia oddul ellenilor

Pentru

(1

detecta inomici morlne-ul

esre echipat cu un senzor de rniscora (are i1 ofissozn tot (8 ride, unto ~i,

i

de cop Tn jurul tau si opoi elirninotl, eventual cu tunul cu plasma, pentru a nu fi nevait so te rnisti si deci sa-ti trcdezi pozitto.

COLONI'AL MARINI:
Puscosul marin este destul de slob fizic faro de restul speciilar, singele unui alien trece prin orrnurn si corpul lui in doar cTtevo secunda. Si orrnele predatorului n pot rurotn pe lac, deci atentie! Din fericire oi 10 dlspozme cele rnni rnnri si distruqorocre arme : pulse rifle/grenade launcher: orma de bozo core a vei gasi com 10roore

ccdovrele. Modul unu de ttogere este a rnlrrnllerc puternlco care folosesra tnccrcrtroore de 99 de gloante, iar modul 2 un lonscrtor de grenade. Citeva glaonre de rnitrullerd hncuie un alien, dar otentie co aeestia vin dupo tine chiar si fora mTini sou picioore, smart gun; 0 ormo care vorbeste cu lnornicul, faclrrdu·1 so S8 simta idiot si impingTndu·lla sinucidere (olternotiv ponte fi conslderotn a mitroliera rotativo extrem de puremlco, cu gloome explozive, care se ghideazo sinquru dupo tinte dar trebuie ojurorn in procesul de

corscrore a Iiniai de trcqere). flame thrower: oruncctorul de flacon esrs 0 plccere de urmctrit de 10 distonrn, doronro evident a fltictirilor foarte spectoculoase. Din pocote consume rnunijio foarte repede si trebuie so oi grijo so nu otingi tu tnsuti flo(orile. Alienii eel putln se opresc pe lac imediot (8 simt cillduro 10 nos, moment in core sunt foarte vulnerobili. De mentionot co ei nu mor instontoneu deci trebuie so fa farestl Tn continuare (sunt foarte . vizihili rotusl atunei cind nrd) pIna sa mistuie cU totul.

dcnseozn in fora. Senzorul este Tns(j too rte confuz pentru co octioneozo ~i pe verticolo. (0 murine. otunci dnd ta oflii Tn vedereo norrnola, poti sa faci lumina orundrtd in stingo sln dreopto cu nisre rochete de semnolizare (8 ro mTn prinse pe pereti. Altfel, potl so folosesri ornphfkoreo luminii (stiti voi - co Tn Bagdad) dar ostn inseomno co 1) nu moi vezi ofi~ojul senzorului de rnlscora ~i 2) orice lumina te orbesre. Marine-ul gaseste Tn general fie ormuri fie medildturi, lucru bun pentru co este foorte vulnerobil. Iomsl mi se pare (0 In retso este cel moi usor de jucot, ior dtivQ puscosi (ore .se ocopero unul pe oltul pot so impiedice arice alien de a sa opropia de

"REZENTAII

Distribuitor: Blue Byte Tip joe: RTS Seamana cu: Settlers 2 Redactor: Crisf Radu "este un srmpatic ,joe de strategie in care controlezi o rasa de omuleti micufi, foarte asem aniitori e.u celebrii lemmings, pe care trebuie sj·i ajuti Sii·5i construiascii 0 civilizatie bazatii pe o economie puternlca"

nceputullui99 .S9 onunrn foorte prom itotOf. $i osrn nu numoi dntorito nurnorulol mare de [oturi de rooro coreqortlle core vor oporeo d si dorortro cantorii ocestorn. lor calitote tnseomnc Tn eels mai bune cozurt nopti nedormite Si coni de eafea tmprosriore pe blrou, ior in cazul cal mai rau lipsa oricnrei forme de octivitote soclcld timp de mol multe zile.

I

Ptintre jocurile core posedc nceosto calitote de 0 te tine pur sl simplu lipit de calculator s-n nurnorot dintotdeouno Settlers. lndiferent de numorul versiunli sou de celelolte jocuri pe care Ie oi pe calculator in momentul Tn care te npuci sa joei Settlers 2 de exsmplu uiti de trecereo timpului. Settlers 3 nu face exceptie de 10 uceosro regula be duor vine

sa

0

confirma din nou,

Illoriall r,.p.ti Pentru cei ca nu sriu Settlers este un simpotic joe de strotegie in care controlszi 0 rosa de omuleti micuti, foorte oserncndtorl cu eelebrii lemmings, pe care trebuie su-i ajuti sa-~i construloscc a civilizatie bczcm pe 0 econornia puternlcd, precum ~i0 armata pe mosuro. Tn Settlers 3 ai posibilitatea so alegi penrru prima ooro Tntre trei rose: chlnezt, romani Si egipteni. Aceosta olegere a roselor nu este intimplatoore, deoorece fiecare ora tra~aturile sale specifice ceea ce conduce 10 moduri diferite de nbordcre a strotegiei.

nurnorul prospecrcrllor de rncterii prime, numerul splonllor; numorul pionierilor

cora pot revendica orice terlrorlu neocupot in numela russi tale, precum Si nurnorul negustorilor. Ioti ecestlo trebuiesc hroniti Tn mod cores,punzator astfel incit exista cladiri spedollzore in cultivorea grTuluisou 0 orezului, clndirii destinate cresterlionlmolelor sou pur si simplu colibe de pescari. Moi departe hrono trebuie
prelucrnm lvindu-sa

Svu. fl 'HUrs.
Orkeeconornte puternica trebuie sa otbo surse core sa o olimenteze. Primo resurso, ~i (eo moi importonta este desigur cea umand. Prin construireo unor resedlnte de diverse mortml poate f

nlimenrnto forte de rnunco,

dar poote fi crascut si

necesitotea existentei unor mori pentru obtlnereo fainif care opoi esta trcnsporrorn 10' brumrle de unde rezulto in fino I otft de necesoro pTIne.. Desigur (0 moi existo si olte dadiri absolut necesore pentru co traseul vital 01 hronei sa hmctioneze in condltf opfime. $i dnca morn lumea este snrulo, parco poote so rnunceosco :;i mai bine. Primale douc marerii prime absolut necssore, $1 a coror existenta nu trebu ia neglijato nktodcm sunt lemnul Si

36

plctro, Aceasta deoorece lipso uneia din ele conduce loimpasibilitatea construirii de noi dadirL In Settlers 3 ai moi multo flexibilitote Tn gestiono reo ocestor resurse esantiole. Am toterorulul de lernne, preeum ~i muncitorului din corlero de piotro tt poote fi asigurata a nouc zona de lucru ill momentul in care ceo Tn (ate lucreozo s-cepulzor. lor prin oducerea unui poduror, zonele defriscte pot fj rmpodurlre din nou Tntr-o periocdo de timp putind devenii din nou functionnle. Urmotorul nivel de dezvoltare este otins in momentul Tn core existento trupelor de armata devine necesoro. in Settlers 3 armata este mult diferlta de ceeo ce ne-om obisnult Tn versiunile onterioare. Diversificareo tipurilor de nrrne conduce 10 0 muir mol mare diversitote de strategii core pat f obordote. Soldntli obtsnulti pot fi lnormof cu scbii oblsnulre fiind recomondati pentru luptele corp 10 corp, eu oreuri penfru lupte 10 distonto sou cu sullte pentru pozitii defensive. Fiecore rnso ore ~i unitOTispecifice care pot hornrt soorto unui rnzbol docc sunt folosite cu inteliqento, Pentru primo oorn se

pot construi ~iunitof novole oti't pentru comert cit sl pentru lupte.
Turnul Babel

Romonii su nt rosa echili broto. Ei au nevoie in oceiosi rncsuro de lemn si plorm pentru construireo locuintelor sou pentru fobricoreo orrnelor, Pentru cazurile speciale, clnd un rnurrta din care se extroueo carbune este cucsrit da cMre innmlc, romanii au a ccnstructie specinle care poate transforma prin ardere lemnul in corbune, obtinind ostfel 0 .ourecnre
lndependentn,

La chinezi luerurile stou punn oltfel. In primul rind au nevoie de mult mai mult lemn pentru constructiile lor, dar acest lueru poote f cu usurintn nsipurot ~i pe de alta porte necesorul de piotro fiind moi scozur ta pof dezvolto mai repede intr--lJnteritoriu relativ restrTns. Pe dealta parte chinezii se hrnnssc door cu orez core nu poote crests dscil Tn mlostlni ocsste zone fllnd mol greu de gosit. Egiptenii, din contra au nevoie de mult moi multo piotrc, neglijind lemnul. N ecesorul ridicot de pintrn poote fi sotisfiicut otTt prin exponsiune teritoriolii moi rnpldn dar

si prin folosireo vmjitorilor, Pimin' in zare! Odorn ce oi Tnceput prima colonie nu se poote sa nu ramil foscinot de calitoteo groficii din Settlers 3. Toote obiectele OlJ urnbre dlnemlce care S8 protecreezo pe sol, copoeli sunt otTt de detoliot desenoti incit fiecore frunze pore a fi animarn independent. Apa are un faorte bine realizat efect de voluri core efectiv strolucesc in botolo soorelui in anumite mamente. Ornuletii sunt foarte bine ommort, fiecare pozijie 0 ocasroro suger1ndu-i ucnvtroreo curenttL Un alt element nou introdus este reprezentot de exlstsnto zailor, Acestto pot oduce wtremure, molimi suulnundntii dadi S1Jntsuporofi sou fe pot ajuto Tn lupte docd au pozitie binevoitoore foto de rasa to. Ilispozitin zeilor poote fi din fericire schlmbcrn cu ajutarul oltarelor ~i stotuilor de diverse mdrirni ~i forme. (onduzie Din punctul de vedere 01 optiunllor oferite jucatorului Settlers 3 include tat ceeo ce ti-ai puree dori. Misiuni simple Tn core trebuie door sa urceresti teritoriul incmic tara sa-ti pese de consednte. componii militore elaborote in care felu ITn core termini a luptti nu mol este chior orlr de indiferent. (ore sunt lnsri luerurile core nu sunt bine Irnplernentore? In primul

rind vitezo jo(ului pore a fi pre a mica pentru 0 fi rezonabilo si din couzo oceosro probobil co Age of Empires Z va oven moi rnult succes, a alta problema este legato de conrrolul untrcttlcr coreesre destul de greoi si neintuitiv, Toate nceste mid seopori nu nfecteczc muir joeul Tn single-player Tnsti T1fo( pe cel multi·ployer greu de obordat.

lIE SCORT
BrafICil:

!Ii!
iii! III

IIlmnn

181~
toO mb

Sunet:
ffiUZlcil:

Atncbud:ate
Dlfilcultate.

B1
!II

Procesor. PI]] lllemune, 16 mb
IIarddlsk. CO"Hom,LJI! Opbm

mulbplayet".

"JI

Uldeo, Dlf"ectX 5.0

co simulare, mults apecte abardatB.

PlIO: FOIIItII complllX

Procesor.P[!OO

I

CDllTIUt SelllCtaro dastul de dificilll D uniMIilor.

OIemDr"le. ]2 mb Harddlsk: 250 ffib IfIdeo: Acc. hard.

31

I

PREZENTARE

I

np iDe; TBS
Seaman

Distribuitor: Mindscape

a cu: .

Redactor: Mihoi Dobrlcc nAmatorUor 30Shooter-elor, IIi rush-urilor din AoE sl C&C, ai sin.gelui din Carmageddon nu pot detit sa Ie recomaltd sa ia 0 pauza. ChClDs Gate inseamnastrategie $i numai strategie. Strategiepe turnuri, mai exact."

Tndeportat (01 40-leo mileniu), Tn core oamenii forrele T mporotului -due a continuo lupto pentru dominatie Tn lnrerlorul galaxiei, impotriva dilerirelor rose de "extroteresrn". Povesrile des pre Warhommar au produs cevn ma cuIuturo, de$i Tn RomTnio ocesre pove$ti/iocuri nu sunt cunascute. Printre creotille pentru PC inspirote din lumea Worhammer se numora Final Liberation, Dark Omen, Specs Hulk si, in foarte mica masura, Warcroft.

Despr'Bce e vorba
Revenind 10 loeul nostru., Chaos Gate te pune Tn posturn eomondantului fortelor Imperiului - Space Marines_ Co Si versiunile pe tabla ole ioculul, CG esre 0
obcrdore 10 nivel de escadron

din (armageddon nu pot decit sti Ie recomond so io 0 pouzn, Chaos Gote Inseamnc'i strotegie si numoi strcteqle. Strotegie pe turn-uri, moi exact.

n

motor. ilor 3 D-Shooterelor, ai rush-urilor din AoE sl C&C, oi sTngelui

Carton colorat:;i soldltei de plastiC
Chaos Gate esre primo productie [ore reusesre sa trnnspurro intr·un mod cit de cit natural universul Warhammer tntr-un [oc pe

calculator. Acest univars 0 aparut acum destul de mult timp, inventot fiind de campania Games Workshop producotoore de jocuri "pe roblo" pentru copii. Co idee, un joc Worhammer era format dintr-o "tnblo" spotiul jocului - core putea fi chior 3D,. dnr costa mai rnult, lor pe ccesto tabla se plosou "soldotli" de plcsnc. Hacore soldat avea arme spedflce, raza de ocriune, skill-uri ~i expertentd proprli, hit-points, ~i un numor de puncte de miscore, pe care jucotorul Ie

consumo dupe cum doreu. lor copiii - iucotorii - srctsou sa colculeze in functie de orrno, distanto pina [0 lnornlc si skill-ul soldotului, at "damage" produce acesto Inomicului si cito experientn n ravine. Va lnchipuiti ce de-a eaicule dificile pentru un pusf necesitau cceste [ocuri. si totusi, cred (0 erau jocuri de vis pentru romTnii oblsnultt cu soldoteli jalnici, din plastic prost, vopsif jnrr-o singuro culcore, core S8, gaseou "In llbrnrle". Wmhommer este 0 lume plosote In viitorul

a luptel or dintre fo rtela haosului - Chnos - sl lmperlu Ultra rnorlnes. Tn ncest joe trebuie sa conduci plne 10 trei escadroane formate din eTta cinei luptatori fiecore st, In onumite rnisiunl, c:1teva personoje deosebite (vroiitori, ingineri, comondontil. Luptele se desfosoorn intr-o varietote lorgel de medii - rnlostlno, pndore, [imp deschls, zona industriola, zona fortificota ''impodobite cu construcfil futuristice sou rnedlevcle, Cu exceptio elemenrelor naturale, cadrul uctlunli este format din temple, fabric!
n

sou baze militore, toote consrruite mn-un mod cit moi dudnt cu punnto - 0 cornblrrofle lnrre stilul gotie :;i stilul modern. Aeest spotiu esrs consrrutr cu ojutorul a sopte niveJe de taron, core permit reolizorec dadirilor (U moi multe etoje, o vnilor; a deolurilor sou 0 rTurilot Din ncest puner de vedere - 01 vorietatii si complexitatii codrului in core au lac luptel.e - Indrdznesc so ofirrn eo este eel mal complex joe de strategie pe turn-uri existent. Si, co in orice joe de stmtegie pe turn-uri, terenul este trnportit Tn peitrorele mid cu loturn de un metru, horto fiind clcorulrc din moxim 400x400 de ostfel de porrorele, Tn (are se ponte oflo un slrrgur soldot ]0 un moment dot.

de luptiitori - "Assault Troopers" $i "Terminator" . ou carocterlstic jetpock-ul cu (Ore pot "sari" 0 dlstontn de pinO Ia 40 de patrot ele Si, respocnv, ormuril foarte puremico comblnoro cu orme dedicate luptei corp 10 corp. Vrantorii, trupe pe core le primesti Tn anumite rnlsnmi, folosesc mogio co orrne de lupte, pentru a modiffco terenul, pentru e-st ojuto sou vindeco cnmorozii. Alte unitati speciale sunt inginerii - care pot repora vehicule si cornendontu . eei mai tnri luptetori. 00, in Choos Gote pori folosi 5i vehicule, ccesteo fJJnd Rhino $1 Predator tronsportoure blindate dotate cu guri de foe - 5i tend-Speeder ~i Dreadnought - rnosinl de luptb. Ilrnrrd cant :;i de diversitatea luprotorilor inamiei 51 a vehiculelor OC8StOro, (fed co se poors ofirma co Chaos Gote nu este un joe moncton,

Cum te joel
Chaos Gate reintroduce sistemul "punetelor de ccnune". motiv core 0 dus 10 osernnnorea jocului eu X-COM. Adlco fiecore luptator ore un anumit nurnor de puncte de octluns pe core iucOtorul Ie ponte consumo dupo cum erede de cuvilntn, Hecate mutore executato dudnd la scodsreo ocestui numor Tn functie de complexitotea rnutrrll. ln of ora punctslor de ocnune un luptnror moi este coroctenzot .de incu douo "skill-uri" prlncipole: ormuro sl numorul de hit-points.
Dintra corccteristicile

Cu.cine te joci
Te joel cu uno sou moi rnulte grupe formote din cite cinei soldoti. Luptatorii din codrul unui escodron au caracreristici osernonorcore. insa lntre escodroone exisro diferente mori. Cornea de tun este formatil din cele cinci grupe de "Tactical Morine,", dorotl cu arme simple orrnuro medie. Faro 0 fi specinllznti lntr-un domeniu onurne, soldotn Tactical Marines pot face fora oricorei situntil, ovTnd "cunostinte generale de luprn". Cel de-al doilea tip de luptotor 10 care lucororul poote apela de-a lungul eampanie1 este devcsrcrorul. Nu existo dedt a unitote de "devastatori", formoro din dnd soldnti derort cu urrne foarte puternice. A1te douc unitnti speciale

secundore propril fiecorei unitali se nurnoro: puterea, donroreo, lnltiotivn ~i prlcepero In minuireo diferitelor tipurl de orrne. Toote oceste cifre ce definesc putereo generolo a unui luptnror pot fi trnbunorotlte ocumutind experienjn Tn lupro. Pentru fiecore dose de Iuptatori existti patru nivele de experienta - solder. veteran, erou si super-erau . a unitote din ultimo cotegorie echivalind (am cu trei soldntl neexperimentoti. Si, tinTnd conr (0 nu prirnesri inlocuiri (deci (ele 50 de unifOri cu care Tncepi jocul sunt singurele pe care Ie vei putea folosi) este evident cO nu-tl pof permite so pierzl soldorl oiureo. Avem de afore ded cu 0 particica RPG- influento experientei - dosico pentru [ocurile de strotegie pe turnuri.

rninusurile

mari ole io(ului 11 constituie sistemul reloriv oleoror de declzie a eficientei unei lovituri. De exernpluntod cu cinci aomeni un inomic, ocestn refuzo so dec cohul, drepr core toota strategic se ponte duee de rrpo, lasindu-ti saldatii necdnpostiji Tntncercoreo de o-ti ornon dusmonul. Aceste neploceri pot fi ameliorate ocordind 0 crentie mai mare obiectelor of late pe troiectoria proiectilului, Tnso ramTne totusi in cckul un factor oleotor destul de more. Componio este formoto din 1 5 seenorii plus 0 duzinO de misiuni "de oportunitute" seenorii generate elector de computer Tn urmo cororo poti obrme Fiindco, cit de more 0 fi Irnncrorul, stocul de munitie este lirnjtnt 5i docn nu mai "furi" de 10 dusrnon s-ur puteo sa nu ujunqi in misiuneofinolo - confruntarea cu Zymran. Tn ciudo exlsrenrel unui editor de misiuni foorte puternic, jucatorul nu poote [urn de porteo Chcos-ului decTt"lh
ovonrole rnareriole si experientti.

misiunile pentru multip!ayer, ce.ea ce o dus 10 nporitio ideii reollzorii unui nou pochet de misiuni. Dupe turn spunsorn Choos Gate include un generator oleotor de misiuni core rnoreste putin otroctivlroteo [otului. In conduzie - Chaos Gote este unul din putinele jocuri bune de strategIe pe turn-uri eporure Tn ultimii ani, Tnso nu as Tndroznii so-l recomond celor care nu sunt furnlliorizuti cu ocest gen. Este un joe difieil care necesitil foo rte mu Ito rubdore.

lIE SCUHl
Grafll:a.
511I1e1:. ml12lca.

1

85 ~
~~_ 2511 mil

ntracbwtate Dtf,cuJI:ate,
muItJplayer,

Chestii I'ume$ti
AI-ul Chaos Gate este unul de exceptie. nu de putins ori fiind nevoif so construiestl plonuri de cctiune pentru 'fiecore soldot In porte, oscunzindu-te, otocTnd sl odapostindu-te Tnapai dupn oeeeo.

:: • IlarddlSh; ID11mb !IJ Otdeo. 3D ace q mb CO-Rom,'l1>! ~
Dpbm

III • IDmnn !liProcesor, P5elli6 . • memone. 32 mb

m:

Pllll Strotegle solido, reoliz[]r8 de exceptie

COIJTllR, e S
odresaozd din plicate

ProcesOJ',P2DIl

redus de luc(lt()ris

unui sector de51U1de

H.ardd.sk,

rnemor.9, 6'l mb

Utdeo, U2

np loe: Arcade

Distribuilor:

Activisian

Seamana cu: Rebel Assault Redactor: Morius Neocso un arcade a carui ac,iune presupune 0 inlantuire de misiuni, iueiilorul awand la dispozitie un numor de "vieti" $1 putand sii acumuleze punctai.

• •


G mol ornlntif de Rebel Assault? (I Sf II). DauG jocuri arcade bazate pe Star Wars, prlrnul ovtnd drept scenariu 0 odoptore a primului episod "A new Hope" ee

U

osupm imperiuluL Ambele

beneficiou de

0

rereto simple

culrrunenzn co distrugerea Death Star, iar 01 doileo,
supranumit "The Hidden

Empire" este constituit dintr·o
serie de misiuni de orcc

(ee a odus multe critki): seevente multimedia ee presupuneuu 0 interactivitota SCDZUtti. Principalul atu era atmosfera Star Wars. Ei bina subiectul ocestui orticol asre cu totul altul, pe nurnele 50U cdevoror si cornplst: STAR WARS: Rogue

Seamiinii dot•••
Am omlntit 10 Tnceputul orticolului serio Rebel Assault pentru co Rogue Squadron se oseornonc din punet de vedere 01 continutului cu oceosta, fiind un meade a carui actiune presupune 0 inlantuire de misluni iucntonrl avind 10 dlspozitie un ' nurnnr de "viefl" ~i putind so ocumuleze punctoj. La lncaputul fiscorel misiuni oi 10 dispozitie un briefing prin core esri pus 10 corent cu ce 0 sa trsbutosca so foci. Aceste "rrebu ie sa foci" se moi numesc obiective :;i urrneozn sa Ie otingi treptot pe timpul misiuni.

...forma·i alia
Forma esre diferitci Tn mod esentlul, Tehnologia isi spune din plin (UVintuL Rogue Squadron fiind in eels din urrnc un simulator cu un engine, din puncr de vedere vizual mai ales, 10 ihOltime. Aeeosro presupune intreaga pleicdc de focilltari 3D: csoro, lumlni dlnomlce, corectoreo perspectivel sau fum. Se ajunge astfel 10 0 coltrore daosebrro o reprezentorii vizuole, lurneo vlrruclo astfel ereatofiind de 0 fidelltara remorcabila, moi ales co engine-ul gratic pune 10 dlspozitle mol multe camere prin care pot fi odmirots prlvellsrlle. Foorte importont este nivelul de lnterocnune cu mediul. POP sa tragi si so distrugi in sfTngo si in dreopro, toate elementele (6 compun mediul (clodiri, instolatii) fiind obiecte. De asemenea oceste obiecte sufera distrugeri dare (dobortreo unui Tie-Bomber presupune un intreg dans ueornponlnr de un miefoc de artiflcii sl muir multfum). Chlor doca s-o renuntot 10 secvente renllzure a priori ~i s-a trecut 10 a "execurle ln timp real", se observe rorusl 0 ingradire. Putem pune cceosto pe seamo definitlei "arcade". De exemplu, nu sxisrc implementate functllle novalor usn cum sunt tn serio X-Wing, totul fiind redus 10 un pilotaj sirnplu CUi vitezu, frina si fOL Chiorsi oeest pilotaj nu este total liber, pentru ea doco fa rnalti prea muir 0 sa te lovesrl cu capul de nori si 0 so trebuosco so te into rd. La fel se Tnfimpla Si cTnd ta lovesti de sol. Toote ocesteo. 10 (ore sa odougii si red nru I core te oiuta so-n gose~ obiectivele tara so foci vreun eforr, nduc 0 nota de superficiolitate cere este reduso de:

pentru un onumit tip de rnisiuni sl invers. Pentru co fieeare nova ore anumite eoracteristici diferite. Acestea suntTn principal: viteza, monevrabilitateo, nrrne secundore si functii speciale .. Firi olenTi ee alegeti pentru co nu 0 so vref so urrncrltl niste, Tie Interceptors cu un Y Wing gm3 Si lanes. Co so Vii dati senrnc cern ce vo a~teapra. a so ominresc de porteo Impetiului: oporate TIe ( Fighter, Interceptor, Bomber), AT-AT, AHT si AT-STsi shuttle. Ioote ocestea sustinute puternic de turbolasere si mlssile-mrete. o sO averi posibilitatea so Ie intilniti pe porcursul a potru capitole ce conttn Tn total 16 misiuni (8 fe poorta de pe ploneta norolo a lui Luke - Iotooine. prin lumile din Outer Rim pina in Mon Calamari - plcneto acoperitci de ape.

"Acei oamenj minuna1i ,i ma$inile lor zburitoare"

x.mnt Taota lurneo 0 vnzut unul, Se ~tje totul despre ill e. R.apid, monevrobil, nu foerte durobil si en armoment mediu. Secondary weapon: Proton Torpedoes Spedal Fundion: S-Foils pentru supermcnevrobrlltcte.
Y.IlIII1B. Si despre el se stiu multe m[lfi Incet dar moi bine inormol !?i muh moi rezistent. Secondary weapon: Bombs Special Funrtlon; Ion carmen

Star Wars

Nici Rougua Squadron nu sa abate de 10 linia Star Wars, principolul sou otu Hind atmosfera: un "toto I immersion" Tn cockpit strTmt 01 unui fjghter rebel. Din pccote simuloreo se opresre 10 nivelul vcizului si auzului. Inso aceste doua "perrl" surrr aglomerate sufident. Am dot rnol devteme exemplul dobortrf unui Tie Bomber, Fiti atenti insO 10 fiecare detalui: 10 [eturile X-Wing-ului, 10 frinele aerodinomke ole speederelor, 10 voluri fncute de woveskimmer, 10 deolurile si voile printre core 0 so zbori eu sropl. cki nebule sa spun co totul pore com lncet, urmorirlle de fightere fiind cam slobute, dar dncn trebuie so trsci printre picioarele unui AT-AT, printre clndiri foarte sou apropiate roml e OK. Acest "decor" beneficiozO din plin de un design de
primo-rnlnd.

till dawn

A-mmG. (el moi rapid sl cel mai manevrabil cpnrut extorectmosferic. Mai slab inSH din punct de vedere 01 rezistenteL Arme rsdutcbile. Secondary weapon: (oncussion mi,ssile
AIRSP££O£fI (lncom T-47). Folosit in misiunile ce presupun otoruri ropide impotriva finfelor ce cctlveoze 10 nivelul solului. Are frfine oerodinomice pentru 0 manevrobilitate excelentn. INu ore insa snnuri, Secondary weapon: Tow

10
Squadron 3D. So fucern prezenrortle: Rogue Squadron (RS) este un grup de lupto format din. 1 2 piloti eel moi bun; dintre eei mai bun; pe cere poole sa-i scooto Rebele Alliance. (onstituie un fel de "commando" stelor, pentru care sunt rezervate eele moi periculaose, riscante ~i mal ales importonre misiuni pe core rebem Ie Tntreprlnd impotrlvo Imperiulul.

Portea video esre pursrnlc susrinoto . de sunet. Cnlltnteo so nu se moi u-wmG AIRSPE£D£R. Mai discuto, putem Tnsa so vorbim despre usor si rnui rapid decot porteo de cornunlrotie rodio, despre pretedentul. suntele de mediu sou despre Secondary weapon: (luster su netele co raeteristieeonu mitor missile obiecte Si interactiunii intre ocesteo. Specila function: Scram Jet BineTntelas en nimic nu or f oso pentur supliment de viteze faro minunea core sa nurnesre occelerore 31l Lucas Arts a cpelor (neindexabil) pentru prima duro 10 ncsostn sotutle in Shadow of the Empire. Acum vedem RS ... Mi1ne cine ~tie?! ? Deco te grndesti bine toote osreo nu formeazo dedt "un am!irit creede". Dor probabil co nu este indeo;uns un G.. MIca, !II • mnum cuVlnt pentru 0 defini Rogue Sunel 85 • ~-... Squcdron. muzlca, III : Proce5Of': P5"'165

cable.

lIE SCunT [..

~

Sil,uatia din leren
Acum 0 so vedem exoct (om COB avem de fawt in mod dar. Adica pit-paf din pistoole. Sou lasere. Sou rachete. Whatever. Fiewre obiectiv presupune distrugreo a eel pulin unui dusman imperial. Unele nave sunt moi bune

DlflcuJtate, ffi.uJbplayer,

AtracbvltatB

15 : memone. 32 mb • CO-Rom,'-IK
:

III : HilI"ddlSk, 100 mb •• Uldea, 3D ace '-I mb
.~

PRO, Gruflc~1superba,

mmmmro~d~fi

Opbm'

~

_

COIll1lA. Muirpreo : Pracesor-, P200 arcode,· oamenn mai : memo ..lB: 6'-1 mb vor sl oltcevo dedi'. • HarddlSk, 250 mb door arcade. : Utden, U£l

PREZENTARE
i __

Dlslribuilor; Activision fip 10(: 3D Shooter Seamina cu: Duke/Quake Redactor: Orogos Inoon D'Ritual Entertainment a dovedit eii 0 ratare pe an nu este de- aiun! (vezi Dune 2000) , ci trebule sa vina $; a doua (de '0 Ireia nu mai e loc, pentru ca sa terminal anu!). SiN dez.amige$le prin ,eisaje monotone, (ulori fara de vialii, lumini puse prost $i in g,eneral pliclisealii generali. "

ine nu a ouzirde SiN? Unul dintre eels moi mediotizate [ocuri in prsso de speciolitate , un odevnrot "Quake2 killer" dupo pnrereo multor oomeni care sa uitou numoi 10 pozele promotionole. Closicul super-erou ~i "vTOjitoorea" ceo reo (si cu drcurnfennjo bustului considerobilo) poreou 0 formo un cocktail exploziv core so spargo toate topurile. Derno-ul ucestui [oc 0 focut more Vi1vatn route lumeo prezenrlnd SiN-ul co un urrnos dernn de urmot 01 lui Duke 3D , ovtnd o(alosi stil , arme osemanatoore plus unele serventa inedite, cum or fi vtnotul terorlstiler co chaingunul din elicopter, modifieiirile aduse Tntr·un nlvel putTnd Influenfn nspertul celui de-nl doileo, si oltele. Ei bine, odorn cu lonsoreo versiunf ftnola, Rituol Entertoinment 0 dovedit co o ratore pe an nu este de ojuns (vezi Dune 2000) , d trebuie sa vi no si a douo (de a treio nu rnni e lee, pentru co s-oterminot onull. SiN dezornngeste prin peisoje monotone, eulori fara de vioto, lumini puse prost 5i Tn geneml plictiseala generalo.

C

Sper

Povestea este desrul de dosico, st este de tipul "geniul IOU care vreo so puna stdplnire pe lume este oprit (temperer) de rnorele, curojosul ~i blo-blo-blo-ul erou pozltiv". Geniul eel rou aste Elexis Sinclaire , potroono (sou matroano) de 10 SinTek Industries care produce un fel de Viagra ee or trebui so tmbunotorecscn ospectul fizic , eo fiind dovndn vie a efectelor pozitive 0 ocestui medicament. Toote buns sl frumoose pTno oiei deoorece nu e nimic ilegol In roote osreo. Problema intervine atund dnd se descopern ·afectele secundore (tmnsforrnorso utlllzotorulul tnrr-un monstru) precum 5i Ioptul (0 drogul rrebuin luot destuJ de des pentru a nu oveo loc oceosrn

sa nu fie' vreodata

De unul singur
Jocul incepe cu un peiso] feerie dinrr-un orns unde efectul de sera :;i smogul sunt 10 ele erose. (U zborul lin oj unui porumbel cere-s! gose~te brusc sfirsitul dnd esre tmpuscor de un terorist de pe un bloc. La punn timp isi face aporitio Blade, 10 bordul unui elicopter cere
otenzeczn pe ocoperlsul unei band

transformnre. Eroul pozitiv este John R. Blade un persona] core 1nceorca din rnspurerl so demonstreze cii exlsta loc si pentru creier tnrr-o moso compacta de muschi. EI 0 crescur de unul singur , orton fiind, pe srrnzlle orosului Freeport. Prin eforturi proprii ojunge ernul de bozo 01 Hardcorps,el dovedindu-si curolul Tn multe rnisiunl.

unde se desfnsoro un jof. Dar jaful nu em unul obtsnulr. ci mai degrobo scos din scenariul ftlmului "Die Hard 3", seiful boncii fiind deschis co explozibll de undeva de sub pomint. Blade desropero tonte ocesteo precum si

sin

fnprul co joful em 0 mica porte dintro lrnensd opamriune a SinTek industries, moi blne zis a volumlnoosei Ele){is core pusese ochii pe brawl nostru polltist sl vroio sa-I elimine pentru a puteo cuceri lumeo nestingherito. Totu$i dupo 0 in~iruire de foorte multe nivele Blade 0 gdse:;te pe Elexis Tntr-o oscunzotoore subtemno , oceosto scnptndu-t efectiv printre degete, losTnd loc pentru 0 poslblln continuqre:SiN 2.

Tn mino. in SiN

explodeozn

nivel unde nu stii niciodoto doca mergi pe podeo, pe rovon sou pe peretl.

Armele
Singurul lucru cu cdsvorut rernurcobil 10 acest joe sunt orrnele , unele dcslce, unele lnovutlve, Pistolul este foarte precis sl cu codenm desrul de mare, pusco seomuno cu ceo din Duke Nukem, Plasma accelerator (un fel de thunderbolt de 10 Quake) , Sniper Rifle (ceo mai precisti orrno pe core am vnzut-o vreodntd , fora niei un fel de rscul ~i care se csornbleozo cel moi qreu), Chaingun-ul (foorte bine reolizut), precum si Quantum Oestobilizer , 0 ormo care trage co un fel de bulgari de foe destul de bins reulizort core dcco este suprolncorcot Ttl

conteazd unde tragi, fie Tn cap (unde este cel mai perlculos) r fie Tn rntini, corp, pidonre. Interesont este co dow tragi in mina unui inamic, in rrnno Tn care tine nrrnn, ocestn 0 scope si fuge spre tine so te io 10 pumni. Alto noutote a constituie posibilitoteo de 0 te plimbo prin sediul HordCorps unde pori vizito birouri sou poti so te antrenezi cu ormels aflate tn dotarea politiei. in eele din urrnn 10 capitolul "noutati" goslm peratll din care ricoseozo gloantele (putind so-ti tragi efectiv un glontin cop dcco nu esti ntenf), IUCTU COTe: este pentru primo oora implementot lnrr-un 3D shooter.

Orafica $1sunetul
Engine-ul de Quake 2 a fast pus 10 lucru destul de serios Tn SiN, door cO nu lecreuzd 10 ee trebuie. Grofico nu este foorte rea, ihsa culorile nu ou pic de farmec, totul Hind porco srers cu buretele, ior efectele spedole, desl au potentlol, nu reusesc so trrrbunototeosrn cu mult ospeetul general 01 jocului. Sunetul nu 0 fast neglijut aVfnd deja fncorporate madurile stereo si surround, sunete de colitate
superiooro

comporotlv co publicitatea core I s-o focut. Versiuneo finold 0 fest S(005a in grobo , ostfel co OV€1l 0 grO(1li'ide bug-uri precurn ~i un sistem de incorcore/solvare foorte lent. Nu lie cO nu or puteo sa ploco unor oomeni, dar eu unul nu-l preo simpotizez, probobil co v"oti prins deja. DocD rorust ojunge in colculotor pe vreun CD prcfu It, pas-troti-I pentru multiplayer ,deoorece de single player vo veti plicttsi rspede.

P£5CURT
Graflca
5unet mU21ca

I... ~

(11 khz) ,

rnuzicn pe piste audio.

(22khz)

sl lnferloorn

110 • mmnn
-----~PrOCBSDf", Pill

Multiplaver
Probobil (0 multlplayerul este sfnguro facilitate cu odevorot buna 10 SiN, cu to ate ca modelele de ploveri si skinurile sunt sub cries cnrlco (purtnd initio I sa joci cu Blade, J B sou Hexls). NiveJele de multiplayer sunt destul de drcqute , unul leslnd in evldenjn ~i onume "Paradox" , un

Voei sunr prezente pe tot pnrcursul [ocului , Blade comunlcnd cu JB (omul de 10 bozo Hordcorps) oproape continuu , precum :;1 Inamicii discuto Tntre el din clnd Tn
and.

85 : 60 • AtracbVltate"J) : Dlflcultat.e, III:

memOf"le. Iii mb HanidlSh, 100 mb multi I· . B5. UJden, DJrectH S.O P ayBr.. ICDoRom,411 0 televiziUTI8 pennu vol
PfIIJ,

'.
:

Sfi'I'$[t
Co 0 conduzle finaJa, SiN'ul este , dupo pnrerse mea, 0 nereusirn in domeniul 3D shooterelor, mai ales

C~l1Ilt subject destul de penibil, ccfjuna IlU plea IIImctivil

: Procesor, P200 Culon srerse, : memOMO; 32 mb
Utdeo, nee. hard.

• Dpbm • ~ __

~!'!'!'!'!!!!"_

• HanldlSlt, 250 mb

PREZENTARE

Distribuitor: Cendan'
ieamana cU: ~ Red'actor: Alex Bartie
R

np joe: RTS

Addon-ul d.epii$e,te insii pana si cele mai optimiste idei din preview-ul din numiirul anterior, revitaliland total un loe "obosit""

n add-on pentru eel mai • obiectivul Protoss devine bun [oc de strategie din eliberarea ultimului lor ultimii ani este greu de refu,giu de invadatori, reolizat, chior doeo firma folosind pentru aceosto un core 11produce esre chiar strevechl templu pentru a BUzzard. Broodwars asta c{irui punereih funcrluna sunt pentru Storcroft ce a fest Sith necssore doud crista Ie. pentru Jedi Knight, eu singura Campania Terranilor esre mentiune co engine-ul a povesteo flotei trimise de rnrnos neschimbat. Addon-ul United Earths Directorate sou depusesre 7nso ptno ~i cele pe scurt UED pentru a pune mai optimiste idei din copnt Terron Oominion-ului preview-ul din nurnarul crent de Arcturus Mengsk ~i a anterior, revitolitlnd total un preluo controlul csupro ioe "ohos it" . Zergilor care au creat am haas. in ultimo campanie ies 10 iveala plonurile lui 101 mi.cl povesliri Kerrigon, sinistrc Queen of Povestea pesrreozo stiluf ~ the Baldes, care rsuseste sa originalului, fiind plinn de distrugil noul Overmind suprize, cel mol odeseo in ccaturut in preolobll de floto timpul misiunilor dnd obiectivele se pot schirnbo de ~ UED, obrinrnd contralul definitiv nsupro zergilor. citevo ori. PMisind Aiur-uJ Co ~i1n original cele trei ruinat 1n timpulluptetor • campanii nu se desfcsoore impotrivo lergilor, simuftan ele fund consecutive supravietuitorii batoliei exlor octiuneo are a finale sl: muto pe Shokuros, I continuitote nemaITn11lnita 10 lumeo Dork Ternplor-ilor, olte jocuri. Co a noutote deJint'ltorii perfii n eqoriven sxisto hCirtiale ccror energiei Protoss. Q dote eu ei moda1itati de rezolvcrs lntro mso si Zargii, controlof influenjeOZ(l misiunila de un nou Qvermind aflat Tn • urrnctcore, cum or fi ceo in formore pe Char, ior

U

care dncn distrugi silozurile nucleare te bati eu Battle Cruiser-e mai rtrzlu lor dcco llchidezi Storport-urile vei fi atoeot cu bombs. La eele 26 de rrtisiuni single-plover din (are sunt ulcotulta eela rrei scenorll, dificile in cornporotte cu cele din oriqinnl, sa mai odauga inca 130 de hOrti pentru multiployer, 7mpCirtite in (megar!1 co Allied, Ladder si WebMaps (harti simetrice). Multe tiin ocestea sunt reolizate co eele trei noi

tile-set-uri: 1(81, Twilight ~i Desert, lor cel putin ultimale douo Ie dspnsesc de deporte pa eela origin ole.

Santine.e noj
UnitCiTilenoi, suplimentare, nu foorte multe dar excslent integrate intra (ala vachi reusesc foorte bine so dea un nou oVint [ocului. Protoss-ul beneficiazo de Dark IernplorI, unitdti invizibile asemcnornore zealot-ilor dar (U un scur mol slob, 1nfi'lni)i pmo arum door Tn misiunila da singleployar din Starcraft. Doi Dark Templar-i creoze un Dark Archon core spre deosebire de varianto so pozitiva nu are ato c direct fiincl clotQt in schimb cu wait respediv Mind Contro I, (are preil:]in "nrstodle" 0 unitate srrfiino, Maelstrom care porullraezn pentru citeva secunda taate trupele organ ice din zona si Feedback, core scade din snnnroteo inamicilor un nurnnr de HP egal cu cel al ehergiei. Corsair este 0 unitote oertono dorotc cu un fel de mltrollaro cer-aar, desrul de sloba dar cu a rom de foe mol more dacIt ceo a unui Marine si co 0 vloio Dtsruptlon Web care tmpledlce arrt unitatile prietene cit ~i cele dusmnne o~oto in zona de deflogratie

STI=IRCRJlPT:

BW

ingrapate de 100 moi troge In exteriorul ei. Un fel de pentru a tra 9 e tntr-un mod moarte a turelelor, core nu csernonotqr pot iesl din suprnfnro ofecrorn pentru n-si cu Sunken Colonv-ul, continua tocul. Terranul beneficiozo de : provortnd pogube foorte rnorl Medic. unitate speclolo Zeolot-llor sl Morinepentru vlndecoreo si liar. Devaurer-ul este a curutoreo vrcjilor co zbu rcroo re core orocc door Porozite, Plague, Ensnare sou propriul Blind, core in ner, lovind cu un fel de 1050 unltotlle cu sight 1 . spori core pe lingii ovariile Valkyrie este un fel de creote mai rcrnnn Si pe bombardier core troge rinte Tntr-un mod osernonoror plogii, door Tn oer cu moi multe slobindu-i temporar ormuro focouse simulton, foorte si co pnclroreo de orcc. eficient contra Muta si a Wraith-ilor. Blizzard a lllrrollsk-ul ore douo rsnuntut 10 afterburner upgrodeuri supllmenrnre, pentru a impiedico unul de ormuro (+2) si unul de vitezu, cel din onumite toctici de hit&run foorte usor de pus in urrnn perrnitindu-i so se io • [0 Intrecere w un zerling, prncticd contra OverlordIlor Zergului. Golioth-ul nu : si el upgrodeuit. Poote este niei pe departe a principolo schirnbnre este Tnsa Sunken Colony-ul unitote rroun, dar ncurn dejlrre un upgrade core 11 Zerg, core arum este ieffin, se face repede Si do permite sa trogo cam 10 cu erne normal. Alte cceiosi dlsrnnrn cu modlficari sunt ormurile Guordlon-ol, drndu-i 0 recln ~onsii In luprn contra crescute pentru Bottle Cruiser sl Corrier si ocestuic. Zergul ore posibilitoteo preturile scezute pentru Wraith. de o-sl transformo Hvdrollsk-ll in lurker-l, Desi Strocroft-ul norma'i unitdti care trebuiesc pore qmv ofectat (ehior

stricot din perspectiva cnurnltor fonatici zerq), torusi oceste mid regloje reusssc sa of ere celor trei rase poslbllltoteo de a se opo ro de rush-url fo ro a ramlne In urrnn ~i moi ales dau Hecorei unirnti din joe
o functionulitote

rnsoruc cu ei 10 omc. probemo exlsto in

inexistento pina in ocesr moment. (ambinorea rrupelor, nu tocmai • necesorii cindvo a deven it arum un element de bozo chior si pentru zerg i care nu fsceou deal so stringa o mote de Hidra sou Muto ~iso

continuore, deoorece Protoss-ul ore posibilitoteo de o-si moi constui bcze Terron si Zerg In momentul Tn core ojunge 10 Psi 200, dar sper co ocesr element va fi rezolvat prinrr-un patch core sa nu moi perrnirn capturarea S(V"iJlui ~ia Drone-t,

o

Orafle vorbind ••.
La copitolul groficii cele tre! tipuri de pelso]e sunr prindpn lele madificari, lrnpreunn cu nolle unitati. lor eel de to Blizzard si-ou fccut treabo bine. Desert si Twilight World mota cu udevcrnt extmordlnor, co si Ice World, (U singuro rnsntiune co
zopcdo preo

deschisa 10 culoore

pune problema 10 citireo rnescielor. Doca portee audio din Starcroft era exrmordinoro; onmci (eo din Broodwcrs este sl mai ~i. Diver~ii eroi care si-ou croit drum prni:Jtn expansion s-ou ales cu nai speechuri, ior ronra unimtila suplimentare au sunere superloore calor dio originol, oT1lprin umor cit ~iprin inventivitote. Existil trei noi melodii, cite una pentru fieca re rasa, jar cornpozitin 0 depcseste sensibil pe ceo din Storcroft. AI-ul este Tn cantinuore slabut, computerul fiind incapabil sa bata de unul singur un odversor rnediu, Slrunrlo se 5chimba clnd sunt douo specii controlote de AI, dar tn acel moment nu cistigo lnrellqento ci nurnorul, odesea ~i ocesro fiind insuficient. Broodwars este exoct genul de add-on pe care eu los recomondo producotorllcr co model pe viilar. Fanaticii Starcroft-uli vor gasi Tn el probobil rnoi mult decit si-ou Tnehipuit, si eel putin pIna 10 cporitic (&(2 - Tiberian Sun, Broodwors vn romine compionul de necontestat 01 RTS-urilor.

fIE SCURI
6f'aflCiI= Sunet.
DluzICd.

!II !IS
!IS
II)

Olmnn

I!II~
PlOD i[JII.lmU

Procesor:

Atra.cbulta.te !II
UlflCultate

ffiemone, lEi mb
HanidlSi1, ISO mb

CU""Rom.,LJII PIIOi Stracraft, . Dpbm unitQfi nol, toctici : ·!!i----'!!I!'!'noi • Pn:icesor, P201l IDIlJ11t Al-ul : memorle: 32 mb acelosi, adieo : llanhhsk. 150 mb u~or de hOM • Uideo, 0)(5, 1mb

mWtJpiayllf';

!II,

OulaD,

Distribuitor: Microprose fiploc: Sim zbor Seamiina cu: Falcon 3 Redactor: Don Dimitrescu Lasind la 0 parte povestea cu ,anUde as-t.ptare pentru continuatorullui Falcon 3.0 $i cu numarul imens de fani, F'4 coniine atitea lucruri unite $i nee.ent realbate incit nimeni nu ar trebur sa-l rateze daca are 'u.n cit de cit interes in avlatie

he King Of. all flight sims is now cleared for toke off. Aso suno reclomo 10 Falcon 4 ..0 pe care am gosito in cutia cu EAW. Microprose nu ou exogerat. LasTnd 10 a porte povesteo cu onii de osteptnre pentru continu otoru I lui Fa Icon 3.0 ~i cu nurnutul imens de funi, F4 confine otlleo lucruri unko ~i excelent reo lizate Tneil nimeni nu or trebui so- I rateze do co ore un cIt de cit interes in ovlojie. Falcon 4.0 este de' deports eel mai umbitios simulator de zbor de pina ocum, mult moi mult decTt EAWsau M lTP2 (pentru toncuri) :;i din viitorul apropiat. Oricum pot spune CG MPS este firma care risco (I'll moi rnulr cu proiecte foorre complicate si umbittoose, investind enorm fn ele ~ilesind din tiporele oblsnutrs, ior noi nu ovem declt de cT~tigQtdin acest

T

lucru. Din pncore. un proiect de osemeneoonverguro nu poote fi terminer eu uno (U douo, motiv pentru care au a.vut loc toote innrzierile de pino ucurn. A fost nevoie co o more porte din eehipo Falcon 3.0, Tn frunte cu Gilman "Chopstick" Louie (prssadlnrele Microprose), sa vina in ojutor, pentru co [ocul sil ojunga rotusl pe piota in 1998. Asto nu Inseumnn insa co jowl esfe complet finisat, niei de deporte, dor depinde de fiecare doea merito sou nu sa fie jueat in ocest moment. So vedem lnso cum stou lucrurile ...

evident. Iojusi fiind vorbo de un F-' 6, comenzile ed zbor de tip Fly By Wire re ojuta un pic sa nu g[e~estL Nu va grobiti, ovionul nu face more luuu pentru voi, oricum nebuie so vo ginditi bine ce vrsti sa foceti [U odavdmt ~i cu rn sa 0 fnceti, pentru co

ovionul nu identified complet prosrin umono. Aterizilrile si renltrnenturtle in oer sunt foorre grele (se pare co door un pic moi usoore deeilTn reolltots), spre exemplu door printr-o mica deposue 0 ratei de coborire optime te pori trezi co rotil e cedeozo sub

PUNCTE BUNE
Madelareo zborului Din nou Microprose Tmping limito reolismului, ovionul fiind 0 reolo plocers de pilotor, doco stll ce foci

tine si in lac so rulezi te tirii de-c lungul pistei. Feedbock-ul pe {are ti-l do jocul este excelenf. Deco scof trenul de nrerizore distributln forte lor de portonto $; greutate ole ovionului se sdumbc sl lucrul ucesto se simte irnedlor. Dupd cum spuneo un fost instructor pe F-l 6, ccecsto era uno din metodele eele moi sigure de a veritko scootereo trenului de oterizare (nu este vizibil din corlingo ~i luminile de 10 bard pot f defects). F-] 6 C-ul este foorte puternie ~j manevrabil, dar odctn ce agari munltie de el trebuie sa f toarte otent 10 ene[gio avionului. Cerul Coreei este plin de ovioone de vTnotoore, ior un Fulcrum aflat Tn momentul potrivit 10 locul potrlvit ili poota face zile fripte. Jocul Tti impune 0 ctentie sporitil in legoturil cu situatiile in core te bagi, nu pori so zid d00 r "h ef 0 so merg dreptTnainte sl daca se ln dnevn de mine mo Tntore ~i 11 dis-trug" pentru co : 0) a poslbil co primul semn eli cinevo s-o IUDtde tine so fie pnrnsuto (are ti se

deschide deosupro copului; b) e ~i mai posibil co deja inomicul sa te oiba 10 cheremul lui.

.AVIONICA
Corlingo evlonulut esre rnodelotn foorte rninutlos, si otunci cTnd folosesf versiuneo 20 pof so operezi diferitele switch-uri sou butoone cu rnouse-ul. Desi cmlingo cuprinde probabil toate butaonele din ovionul real. nu toote sunt tnso funqlono!e, ci numai eele relativ impartante (foarte multe de clrfel). Acelo~i esre 5,i (azul sistemelor de bard. Astfal, IFF-ulnu este cu udevorut operont pentru co in lumeo renld el nu moi este folosit deeit pentru a puree fj identificat de co ntrolorii de zbor, lucru irelevant aiel. In locul ncestuin, F-l 6 C-ul folosesre uno din posibilitdtile rodnrului numitil NCTR (Non Cooperative Torget Recognition). Odoro ca ul locor 0 finta pe radar, ocesto iti ofj~eozii posibilitatea (0 oceosto so fie prieteno sou ina mica. Probabil cO astfel se evita incidente dotorate

nefunqianorii IFF-ului (in Folcon 3.0 doborTsem un A10 core nu rospunsese pozitiv 10 identificme, pentru ca em Foxtrot Uniform Fucked Up), dor nu inseomnl'i co nu rrebulo so f otent in cine tragi. 0 alto metoda de verificore este locor-eo tintei si opoi cererea confirrnuril prin radio 0 identitotii, printr-un mesaj Roygun cu privire lo coordonorele respective. Pilotul core oude coordonotele sale 5i tacmoi a fost locor vo rnspunde pirntr-un "Buddy Spike" $i va scnpo cu viota. Din nou, pot ofirmo co Falcon 4.0 te forteozn so gindesti si sa uctionezi co un pilot real, pentru co trebuie so stii 50 folosesti toote sistemele reale de lo bordul ovionului pentru o-tl puteo Tndeplini rnlsiunile.

transporente (de dnd tnso se vede oso cevo din carlingo to ?). Suprofetele de cornnndd sunt mobile, dar caeoce do cu adevtirot sovome jocului sunt efeetele speciale. Clnd supui ovionul unor oeceleroTii puternice, veiobserva dar desprindereo fileurilor de oer de pe avion. Docli zbori 10 oltitudine mien, nvionul vo ridico (dupe coz) prof sou vapori de opn in urmo so. Norii si ceoto adougfi mult 10 otmosfera [ocului, chior doco norii nu sunt atit de 3D co in Jane's WW2 Fighters (eei (ore nu i-

ari vczur verificafj demo-ul colculotorul 0 so rnghete dar yeti aveo ceo moi inreresonro priveliste dintr-un simulator de pino ocurn). Sa pore co asemenea nori au existot intr-o versluns cnteriocrn a [ocului, dar nu erou suficient de bine pusi 10 punct astfel TncTtso pcorc fi folosif corect Tmpotriva rachetelor ghidate termic Tn plus, ocest tip de nori nacaslre multo putere de cokul,

SUNET
Un olt capitol foorre bine

GRAflcl
La ora actualo Fn Icon 4.0 este unul dintre eele moi ortrtooss simulotoore de zbor. Modelele ovioanelor sl ale unltonlor de pe sol sunt excelente, dor numai cele mal importonte au corlingile

Warning System-ul, care pentru fiecore tip de rodar core te ilurnineozo are un beep cororterlstic, Cu pufin ontrenament se pot Tnvota sunsrele ceroctertstice celor mai lmpottonts rudore din Teatrul de Operotf (spre exemplu Slot Back de pe

pentru joe, cu un more plus otunci cind privesrl lumeo din carlingo. Co si Tn ovionul real, pof primi lntorrncnlle pe cole oudio,1n timp ce ochii i'ti sunt ccupof cu sconorea cerului sou cu urrnorlreo unor tinte. AtTt vitezu cit sl regimul de lucru 01 motorului pot fi ghicite din sunetu I pe core TI cuzi, Sistemele de bord ou sunetele lor spedfice pentru o-f otroge atentia. Cel moi spectoculas este Threat

o inovcrie imeresontil 0 reprezinta convorbirile radio, prin intensitatea traficului si faptul co in functie de distanto de 10 core se emite se degmdeozd eolitatea
convcrhlrll.

Mlg-29 $i Su-27).

CAMPANIA
Puncrul forte 01 [otului este campania dinomicd occesibiln 5i Tn multiplayer. Engine-ul esre atit de puternic, inert nu poote fi comporot (U nlrnk olteevo. Depnsesre cu mult TAW ior Flanker 2.0 orirurn nu va ovea componii dinomice In primo versiune. Numorul de unitofi (Ore iou

optimizore a colwlotoorelor pentru jocuri complexe cum este F4, pentru eo so vc putsn bucuro de el tit de numai. Dedziile strategiee sunt luote . cit. Oricurn, fiti lilli~titi, nu a cpour de un sistem ierorhizot dupe madelul : inea PC-ul care so ruleze Falcon 4.0 : 10 detoliu maxim. Vreti sa verificati : militar, urmTnd co din misiunile rulnti Falcon 4 eu optiunlla+htres ~i plonlficote pe Tntfeg reotrul de -g2 (sou chim 93). operotii 0 porte sa fie repartizote escadrilel tole. Dupd preferinte, pof cere eo rnisiunlle ofectote tie so fie BUG·URI predominant de un onumit tip, dor Morele detect 01 lui Falcon 4.0 aste ccesr lucru se va Infimplo numoi foptul co totusi nvern de-c face cu un dnco sunt necasore osernaneo beta. Bug-urile sunt atit de multe, misiuni. : inert este posibil so dureze pino 10 Gnd esti tn misiune, in jurul tau • opormo lui Fulcrum (Tneeputullui octiunen cbundn. dar depinde de 2000) penrru a scope de ele. Buguri ealculotarul tau dncn iti perrnlrl sa opor cThd te astepti mol perm, icr vezi si (8 se intTmplo mel departe de primul patch deja a stricot moi mult lungul nasului. Pentru eel {are pot so deeit a rapurot, vodo. spectocolul este fantastic. E important de ratinur co extsto un Explozn 10 orizont se retlecto in bug in cnrnpnnie, core uito so moi geomul corlingii, rdzboiul oerion si elibereze memoria folasite pina terestru face rovugii, etc. ntunci, deci e bine so resetof din De ce este compania esc Cind in dn d calcu lotoru I. fenomenolo? Din ocelosl rnoriv pentru core companiile necesita RAPORT cerinte foorte morL Jocul ruleozil in Este cel moi bun simulator de zbor timp real sl un engine de univers npnrut pTnil acum. Chior dace virtuol (are cokulsuzn permanent momenton poote pdreu de nelucnr in evolutio rozbolulul total din funcrle de colmlatorul fiecorulo. peninsula Coreennn. Din ferieire oricum a so vn io tTtevo luni sa pentru cei cu PC-uri mol slobs pot f : TnvOTatifolosireo corecto a avlonului create mini-componii core sa luereze ; din dotore, timp Tn (ore e posibil so cu un numi:ir mai restrlns de unitoli, : moi opere patch-uri. in excelentul editor de misiuni incorporat in joe. Tntreg rezboful este reereat toorte veridic, nimic nu opere din senin si evolutio fieccrei unittlti este urmorita in nmenunr. Si tu potf Grafu:a, !IS : IIIIIm_m_nn __ IIIIIIIII"IIIII""_ vedea osto prin intermediul scronelor Sunet: !II • Procesof', Plff6 DlflcuJl:.at.e !II • de informotie, otunci dnd nu ta ofIii mamone, 32 mb intr-o misiune lItI'acbUltaie!IJ HarddlSk, 115mb ReJucablhtate!15 "deo, BDO)(600 porte 10 rczbot este imens, ?i evolutiu cornponiet aste intr-odevdr decisn de rezultotele ju(otorului ~i nu

l

lIE SCURT

I!II~

Cerintele specificate de Mi(roprose sunt oorecum a gluma. Personal nu v-os recamonda 50-1 rulori sub mai putm de 64 de MB de RAM, minimul optim fiind 128. In numerele viitoore vorn publica un ghid de

C£RJIIJELE

mulbplayer,!II PIW, II oid ~iB chillt
mol bun de dt ne

CD-Rom, 411 Opbm

As fi perfect dar...
Dneptum..

COOlJlll..ere mal .
Win95
mults bug-tJri CII

memone, 64 mb Harddlsk: 1,100 mb lIldeo, OlD

Pf"ocesOf", P2"30~

fRc,A
IN-I

t5RNerr

I

Pro 20. 2,0 USD/h.inA • 50 Mb PrO'25· 25 USDlluni· 100 flAb Pro 33. 33 USDllunA,· 200 Mb

Timpd t:onectare ".lImita

'#f.l1-V
ItmRNET
0'

I

I '-':,' ,0

Hell'o S· 5,USC· 2 ore Holto 10- 10 USC ~ 1001'8 Hello 20· 20 USC ,35ore

Trafic nellmHat.

PREZfNrARf

Distribuitor: Best Compo Tip io(: Driving Seamana cv: Test Drive Redactor: Marius Neocso

Materializa,i sub forma ucelora,i sprite-uri arhaice Imui sus intilnite se gasese Gameni ,i anim alepi:ronite co sl cum. ar fi prinse sub vraia unei alte piiduri adormite.

oPtUI co outovehiculele de teren reprezinto ceo mot 10 mode cotegorie de autovehicule poate fi evidentiot Tn fiecare zi daca observi prin oms numerosll rnonsrrl cu roti late sl gordo 10 sol Tnolta, cu berbece 5i troliu, cu proiectoare ~i rnotoors Diesel de mare litrn] ... Electronic Arts a de cis sa sa cllniezs acestei mode adaugTnd seriei Test Drive nouo realizare "Test Drive 4x4". Publicul tinto 01 ocestui produs iI constituie iubitoril de off-rood core isi pot demonstro siesl sou oltoro indemTnmea 10 volcn, Orgonizarea curselor este simple: 6 concurenti se lntrec pe un circuit rnorcnt ru checkpoints (puncte core trebuiesc otinse tnrrun anumit tirnp-lirnltn). Ghici cine este desemnat (i~tigotor!

P

copeti credite cu core vei putsu so olegl o rnoslnc de close superioor1i 10 sfir~itul turneului Si so pornesti la a alto tnrrecere. Dupe ce oi terminal toote dosele, urrneozh intrecerea suprema: dose Open. Tn cceoste dasa au voie toate ripurtle de vehicule, Tnsa so nu va o~teptori 10 0 treohc usooro, rhior doea o sa existe 0 diferentn de putere. Gradul de dificultate creste proportional cu stodiul 10 Cafe ni cluns, Parteo de multiployer nu aduce cevo grozov. Este un modul oblsnult, care insa nu trebu ie so lipseosco, Enjoy it!

Simularea
Pentru lncaput luerurile par norma Ie, rnoslno este vnzuto de undeva de sus. Probobil 0 chastie. de cnmerc, Nu asre nso pentru co eele 8 moduri de vizuoli:tore nu sunt deal' nlste voriatiuni pe oceaosl temo. Conrmucrn ... Motorul bizTIe nerves - srorr- rnoslno pleoco co scir)'i1t de cauciucuri, - vitezO - depnsesc un olt concurent, al dollao, curbn spre dreopto - Tncerc sa virez . zbong! in primul capac. Ce naiba! de-obio am mingTiat tosta! Redresez, iorosi vitezo ~i.. senzono co te oflii 10 ghidonul unel . bkldete nu 10 volanul unei rnnslni de zeci de mii de paroi continua... Tn cele din urmo rsusesti so te obisnulestl cu acest ciudat mod de o rospunde la comenzl $; tastatura 0 sa benefideze de un tratament mult moi prietenos ... Aporltia deolurilor ofero hurducnrun, redate excelent de motorul care se omboleazo in gol dnd e~ti in ner, plus co rncsrno urco, coboora. se cpleocn mrr-o parte ~i Tn alta de parco or fi pe urturl nu pe cauciucuri. Ma Tntreb cum 5' or vedea taate osteo ptin ochii soferului, Probabil co de osro nu s-a recurs decTt 10

Races & Places
Multiplayer. Primul mod servesre Tn principalla anfrenament ~i permite dezactivarea check-point-urilor. Acest lueru conduce 10 posibilitatea terminarii cursei indiferent de timpul obtinut. Ai la dispozitie un nnumir nurnor de rnostnl ~i rrnsee, care pot f sporite dcco fa dosezl pe primul loc in uno din dosele din World Tour. Acest mod reprezinta adevarato rnrrecere fiind modul de organizore in carefiecare vehkul poote concurc in uno din cele 5 close: Hummer, Safari, SUV, Trucks sou Military. La tnceputul tumeului oi un anumit credit cu care nu pof so·ti cumperi decit o amanta de rnoslno de close Safari. Poti ovcaso dupe fiecore cursa doc a te plosezi in primii 3 ~i In ocelasi timp 0 sO

curse: Single Race, World Tour

Exista ttei moduri de

0

perticipa

10 0 ~i

so

TEST l1RIUE 4>:4
senzotie extrem de neplticuto - de porco timpul a stat Tn lac. Moteriolizoti sub forma ocelorost sprite-uri orhaice moi sus Tn11lnitese gasesc aomeni ~i animale pironite co ~i cum or fi prinse sub vroja unei olte pod uri adormite. Unale trosea aduc un oorecare spirit arhitectonic, purrindu-ts print· re si prln cladiri oorscum deosebite, core Tnsa par mult prea srerse din punet de vedere 01 decorurilor si
colcristicii.

mmere "ueriene", Ru~nd pe un off-road este normal so gasest! uneori coped cresCUTi n rnlilocul troseuluui. Acesrio I (e-o si celelolre semne de viara) se gasesc sub forma unor sprite-uri ce par so nu fi au zit de 3D. Primul copoc in care am intrat nu a tnsernnot decTt un fosnet minuscul sub ron, 01 doilea 10 fe!... de 01 treileo m-om izbit sl [esp-ul meu ultramodern s-o rdsturnar co 0 cutie de chibrifuri !

.Atmostera
Grofico merge pina 10 un anumit punct. De aid Tn colo se TntTlnesc: rnusinl com patrotoase (noroe (U

texturile bine mcpote). texturi care ocopero solul, monotone (chlur ~i opo este de fapt a texturo core nu are alte proprietojl decit schim· boreo profului de lo rof din mora in olbostru si un pic de sunet diferit), sfTnci si dodin core in lac sa te destindo te prind tntr-un lures core Tti do dureri de cop. Cel mai hnzliu aspect este cel leg at de margineo drumului. Ei bine, pe ccesre margine (bine ~i brusc delirnltotn). se [l0ses( fot felul de ciudatenii. lnrr-o situotie, rnoslnlle sunt oprite sa i05a in decor de un sir de ... stegulete prinse pe sfori. Doco opresti mosino 5i te ulti un pic olbturi a sa oi a

Se beneficiozo Tnso de occelerare 3D, core moi solveozo oarecum cTte ceva. Dar c1hd te glnde~ti 10 eTte efeete oi 10dlspozijie prin oceosrn accelerare 5i 10 cTte sunt folosite de TO 4X4, nu preo mai opreciezi nceostc focilitate. Porteo sonora sa reduce 10 motor, roti, ciocniri. ~i nid ocesteo nu exceleozn, dlrnoornve, uneori sunt chior frustrante. Muzica in schimb (track-uri audio) este 10 Tnoltime. Aceosta parte esre 1n50 subiertivn Tn cel moi rnolr grad, faptul co eo se porrivssra de minune cu oceste curse nabune, nefiind dadr 0 parere paesonole. Penrru cei care prefera stilul acesta cevo mol dur recomond rnccor cscultoren CD-ului cu un soft CD-player. Tn concluzie nimic de efeet, ni m lc ints resa nt. TO 1 6 esre preo arcode pentru un simulator. Asemenea IUCTuris-ou mai v!lzut 5i or so se mai vado. Numoi co unele realizari beneficiau eel putin de grafito $i de efeete deosebite. Este inso un bun material Ije promovors a ocestui gen de vehlcui, si, prin ineditul intrecerii intra "off-reeders' a experlentO nouo si binevenita pentru arice fan 01 spotturilor cu motor si rotl.

lIE SCURT
G,.ahca:
StineL
mUZICa.

III "11

"'Ii Atracbull:.ate 66 ReJl1cablbtate "II mulbplaye,., "Ii! Simuillfor outo cu nil· fuorte rnuhe reprezEIIlfOri
PIIf),

PrOC8sor, PI33
msmDf"le. iii mb Harddtsk, 100 mb CD-Rom, Ill!!

Uadeo, DlrectK S.O

Opbm
Proceso,., P200
msman&; 3i! mb HanJdlSh, 250 mb VIdeo, Ree. hard.

cOIlm

Prea arcade.

graflCll slobil

_-

-~

PREZENTARE

np ioc~Action/

Distrlbuitor:

Eidos

Adv

Seamiinii cu: Tomb Raider R.edactor: Mihai Dobrica
(eea ce am (onstalat insii el,'e di acesta cu greu se deosebeste de TR H, si per total, i,i lasiiimpresia de

D
......_", ..-

deia

upo ce producotorf ne-au ffirut :apul .col~,ndar.:u "nelinearitatea iocolui", spojille vaste de explorot", "rniscnri noi ole aroinei care uduc puzzle-urile rnrr-o nouo
dirnensiune".

YU.

rna

osreprorn

sa

PUNeTE DE VEDER! Hlndco din punetul de vedere of fanilor ocestui [or, TR III este 10 fel de lnteresent co TR " si nu aduce nimic revolurionnr, lor din puncrul de vedere 01

tipului core pune pentru prima doto cad pe spate in faro noului Tomb mine pe un TR, este un joe foorre difkil Raider- Adventures of lara (raft. (mult mol dificil decTt pradecesonrele) Caso ce am constatot rnsa este ell co 0 grofico core ommresre de '97. Pur acesto cu greu sa deosebesta de si slrnplu nu se ridicil 10 inoltimeo altar TR II, sl per total, iti loso "!!!Iij1ililllli;:i>D impresia de deja vu. 3rd person odventure-uri oporute In ultima vreme, ceea ce este trlsr pentru un Noutcnle sunt putlne 10 joe (are practic a definlt ocssr gen. numar si rozlete cTtevo rnlscorl noi, trei orrne noi, grofico foorre putin RUN&JU~'&JUMP&RUN Trnbunototita inat nuse poote Tn contimfore actiunea consm In cororor, vorbi de vre-o schimbore rodclerqo sl sarit, inso de data oceosro 0 ieola. fast pus. un accent cevo mai more pe )/partea de explarare. Aceosta face jocul TOMB RAIDER /; destul de difldl ~i, in elude DacO nu oti nuzit inca : "nelineoritorii" pe care om infilnit~ de de Tomb Raider sl lara ! vreo porru-dncl ori Tn primele 10 nivele, Croft, ofloJi co oceasto : solutio este grau de .gasit. Revenind 10 jin urmc este 0 nelinearitoteo nlvelelor, oceasta ar trepreofrumoaso ovenrunbui so ofera jucatorului pasibilitatl era Inzestrotd cu capacitori diferite de a termina un nivel, faIo a fi fizice supmornenssti, pe neva it so porcurgo toore lncnperlle acescore Ftrt-Frurnos or f tuio, Din pncets, oeeste "drumuri olterpreferat-o (U sigiJronto native" sunt purine si ocopern numai CasTnzanei. Pentru n-sl etola pOrti mid (per total) din sporiul ovenfrurnussreo si posibllltotile turiL TR IJI necssifu ceva mai multo pre'orletiee, lara a plecat in dzis decTt TR, exisl'lnd destuJ de multe explororea rntsterelor lumii. situotii Tn joe in (ore esti nevon so foci Tn jocurile din serio TR tu 0 salturi "10 mlllmerru", sou trebuie so conduci pe lora dmtr-o sprintezi pentru a rezolva puzzle-uri perspecrivn 3rd Person mortole - concluzlo: nebuie 50 salve.zi de-a lungul unui spojlu des. foarte frumos Tn (are tre, buie sa rezolvltcr felul .PUZZLE-URI ,I ACTIUNE de puzzle-uri core neceJocul te poartO prin cinci colturi ale sitb Tndeminore si inspilumii: Indio, 10 inceput, opoi in ordine rali e, sa u so infrunti opfionoln Nevada, Londro ~i South mon~.trii fiorosl, tipi Pacific Islands lor in final Antortica ..Tn supcrof si capcone fiecare din ocesta zone lora poortn a mortale. costurnotle diferita. TR III lrnplicn foorte

multo explorore, unaorl plictisitoore sl descurajanta, core iti ocupo partea (eo mal mare a t1mpului de joe. Restu! tim· pului e.ste impartit tntre nctiune si rezolvarea puzzle-urilor, 10 Tnceputul jocului predominTnd puzzle-utile pentru ca 10 final lupteJe so se-nreteosco. At-uJ monsrnlor a fost Tmbunatatit jnsa connne dlevo bug-uri, putlnd sa' stoi exact in fnro lor Si so tragi fora so-ti fa co nimic. Inomicii pe core i1 infilnesti au acorn dmp vizuol limitat, deci pof sb-i evlf docs stou co spotele sau daco ii ocolesti pe 10 deportore, Deosemeneo onumiti inamici fug clnd Ii otoo si S8 tnrorc cu intorirL .Acestora Ii se ndouqn Tn lncercorea de 0 Tmbunfitoti lupro trei arme nol - lansatarul de grenade· (are funrnoneozo nsernonotor cu eel din Quake, .. lansatorul de rochete - core nu pune tinta automat dar ore lazo mate de distrugere $i - "Desert Eagle". in continuare majoritotea puzzle-urilor irnplicc peretele (U repi core te strivesre

rnrnn

RnlDER ]

dam nu te rnisf rapid sou - 0 idee care pore so fi plocut mult producorortlor - bolovonul cnre-tl code Tn cop- fuze rapetoroexogerat de mult Tn joe Avonsoreo nivelelor lrnpllco gosirea chen, pozito de oblcel de un monstru mai "tore" sou de un bolovon. Printre putlnela puzzle-uri deosebite de ce am vozur pina ncurn se numMi cel din Nevodo-"Areo 51" clnd Lora ajunge in inchisoore, faro nrrne, lnconjuroto de senzori cu laser. Aid ITebuie so gase~ti un prizonier care sa fa ghideze prin reteoua de senzori. Hindea vehiculele din TR II au avut succes 10 public, tn TR III au fost introduse "Quad Bike-ul" - 0

mosinuta de teren (Indio), cotoculcu care trebuie sa straboti rTuride munte sl cascade in South Pacific, o bfrrco cblsnultn, sistemul de propulsie subacvotica sl "mine curtul" (Antartica). Mi~carilor Lorei Ii sa odouqor "Monkey Swinq-ul" core-l permite so moore tn timp ce sro agototo In mTInide un object otlot deosupra opei, mersul Tn pntru lobe, ingenunchiatul (uti I pentru evitarea rochetelor) si "Rope Swing" core Ii permite sa lnoote ogototo de 0 fringh ie.

GRAfICA ,. SUNETUL
Motorul grafic 01 TR III a fost modifleet, folosind co element de bozo triunghiul in locul potrotului. Iotusl rnujorltnteo obieetelor au rurnos cit se poote de potrotoase si tmbunnrejmle vizibile ole ocestei schimbiiri sunt minime. Tn plus fota de TR II ou fost introduse sfertele de lumino colororo sl ceara/fum. Spatiile lorgi ortr de mult loudore arato prosr, cohuros si nanorurol. in mare, imbunotiJtirile groficii sunt nesemniflcative. Muzlea, (ore este foarte frumooso si urrnoreste actiunea: are.-;,problema de a mult preo punne/-ln general este introduso nuFricJiin scopul maririi sus-

!i

ponsului, in timpul unui puzzle contra timp sau a unei lupte. Tn rest local muzieii esre luor de un fond senor - driplr, plooie, vTnt etc. in conduzie Tomb Raider III este un joe interesant, dar din po cote mult preo osemonotor cu versiunile onterioore pentru n-si indnta fonii ~i mult preo dificil pentru jueotorii neexperimentoti in acest gen.

lIE SCURJ
G.-MICa, 5unet
mUZlCiJ,

lIS III
80

IIInmn

IIN~

Proceso ... Pl33
IDemon&.. 16 mb HanidlSk, 100 mb Uuloo, OlrectX 5.0 COoRom,4X Upton

Jltracbultate OiflCultate OIulbplayer", PlIO,Moi mults nivele, rTJ(]i multe armll, mai mults

18
80 ..

OIlliuni

CUOmll, Esta tot Tomb Raider ...

Proce5or,P200 memone, 32 rnb HanidlSk, 2.50mb
Uldoo,lh::c.hard.

Distribuitor: Sierra np joe: Strotegie Seamina cu: Sim City Redactor: Cristi Radu

ocurile de strategie ou (eo moi lungo perioada de 'Iiato. DEl' cite, ori nu ne-crn Tntors so moi fncern tnce 0 portido de soh sou UI1 Starcraft sou Command & Conquer? Aceosto 58 " •,• mtT,))pro mo i ales dotoritn Probabd 10(ul care se :Qrodului more de aseamana cel mc!!>",," rejucobilitote, de fiecore deto mult cu (aesar 3..sfe pulindu"s8 tnttrnplo olteevo. SimCity. IdeeD de bazi Caeo ce rnl se pore eel mai

J

este co ocest domeniu nu vo f epuizot niciodotil. Avam jocuri de strategie rnlhroro reel-time sou pe turn-uri (Panzer General, C&(), jocuri de strategie de dezvoltare sconornko si geografica (Civilization) si jocuri de strategie de construcns ($im City, Railrood Iycocn). Caesar 3 foce parte faro
lrrteresnnt

nici indoiala din cceosro ultima. coreqorie a jocurilor de constructls.

°

Ave Caesar, morituri te salutant!
Probobil jowl core. se oseomcnn cel mai mult cu Caesar 3 este Sim(ity. Ideeo de boza este cceen de a construi un oms perfect care so poota foce fato orkarui til' ee dezostre. Acest lueru nu este atit de simple pe cit or puree pareo 10 primo vedere. Cele mol importante elemente ale unui orcs sunt drumurile. lor romanii erau renurniti pentru drumurile pe core le consrruiou tocmoi pentru co au reo Iiznt importonto ocesroro. lnrrodevor pentm a fi funcrronclo oproope flecore consrrucrte trebufe sa oibe cel purin a iesire 10 on drum. Acest lucru este evident Tn rnornenrul Tn (are inginerii nu pat face verificorile de reztstenrc ale ceselor din vecinotote pentru

este aceea de a construi un ora$ perfect care sa poata face 'atii oricirui tip de dezaslre. Aeest lucru nu este atitde simplu pe cit ar pul.ea pirea fa prima
vede:re. "

simplul motiv co lnsosl coso lor nu esre legoto 10 un drum. Spra deosebire de alte iocuri, tn Caesar 3 chiar si drumurile pot evolua ceeo ce este foorte important, coci a zono moi I'or~otn core se intretoie mar mulre strazi poate f povotn rrensforrnrndo-se Tntr-o piata frurneustl care- cresta nivelul de prosperitate 01 locultortlor. Cnsele, unitateo de bozo a unui orcs, 58 pot construi foarte simplu prin curotoreo loculul dosrmor constructiei si opai Tnsemnoreo ocestuio CIl zono rszidsntiolo. Restul TI foe locuitorii. ln funcne da
nurnnrul ocsstoro si de

([]litoteo servid lor din zan a (bOi, barbter, scooto, doctor, efe) constructiu core oporeTn acel lac poate fi un simplu cart sou 0 cladire luxocso cure se Tntinde pe un spotiu moi more. Un lucru fourre impcrtnnt, si care poote f trecut user cu vedereo este

reprezenrot de asigurorea apei

poroblle Tn zonele rezldentiole. fora cceosto dezvaltoreo loculntelor spre o treapto 5uperiooro fiind lmposibllo. Ceo mai simpla metoda, si ceo mol ieftmo este plosorea unei ftnrtni Tn aprapiere rnsa solutio care are (eo mai mare efleiento este reprezentatc de combtnoric rez:ervor de opa cpaducre. Exista chlor o opfiune J spscin 10 de vlzu nlizn re iil gen u I (elei din SimCity,in core.se pot urmmf rroseele apei ~i 0 rorrelor Tn [Ore irigotia trebuie tmbunoronm.

imperium In Imperio
Insi,l foti oce$ti noi locuitOJi trebuie sa rnnnince si so cT~tjg~bani. Singura solutle este dezvoltoreo unsi ecanamii putemks. Primul lucru core' trebule luat in considerare este osigurorea hronei, ded consnuctlc unor ferrne care Tn fun<;)"iede zona tn (DfB se censtnneste orosul potf ferme'de gnu, plcntntll de rncsllne sou de viro-de-vle. Pentru a f osigurati in perioodele de secero sOU' de rczhoi exlsro posibilitoteo con.struirii unor depozite de alimente Core pot f Inchise sou deschisein

functie de nsvoi, Odoto ce 0 fast asigumt un flux 01 hronei sufieient de bun see ponte trece 10 etapo urmnroore. ceo Q micilor monufacturL De aid se intro in ddul obisnulr oljocurilor de strotegia de acest tip: co So pori face mobile 11itrebuie materia prirnf care este furnlzoro de 0 mica fnbrice de cheresreo core 10 rfndul ei sa . cprovtztoneuzn cu tulpin] de copod de 10 padurari, etc. Bunurile realizote in 0 teste mki monufoc;ttJri nu sunt destinate exduslv uzului intern ci prin intermediul pietelar de sthimb pot fi comerdolizote 5i in olte erose core ou cerere pentru ncesteo. Astfel, deschidereo unei rute comerdole, fie oceosro pe mare (parr) sou pe uscat cu ajuforul corovonelor ponte fi decisiva pentru tndeplinlreo cerintelor de buncsrore irnpuse de impoTOt_ Pentru 0 oveo 0 mai bunc perspectivo csupra damersutilor tqla constructive, oi 10 diSpozirle 0 serie de consilieri specioliznf pe unurnite domenii: mrnom, TnvoromTnt, cornert, industrie, s.c. Ace5tio tti otfOg otentln osupro ospectelor neglijote oferindu-f astfel un indidu

se desfnsoorc 111inferiorul ornsului osupro 0 ceen ce ol €Ie fnrur Tn ceeo ce produce tntordeouno pierderl de consrruqli, So nu va nsteptnti continuare. Tnsa 10 cevo in genul C&C in Coesor PosibiJlitatile de 3 luerurile sunt mult moi simple, purvizuaJizare ole si-simplu muti fonnorlile militare 111 planului ornsului nu se opresc door 10 retecuo apei diverse puncte de pe harto 7n ci pot oferi lnformntf osupro spera nrn c(l var intra in bnf.ofie cu zone lor cu un grad more de psrkol forrnotille adverse. La ocest «ipttel seputea face moi mult, dor 10 urmo 10 incendii scudarlrncri, asupro urmei esre votbe de, un joe de colitotii lnvi'ifa mTntului sou a acoperirii prin asistenro rnedlcolc. consrructie bazat exclusiv pe modul sinqle-plover de joe. Cel mai neglijate ospecte sunt legate de ocupntlile care nu oferil un profit Venl, Vldl, Vlel! imediot dar (ore Tn reolitote nu sunt La sftrslr, dupe dtevn ore de joe moi putin importante_ Astfel, faro un neTntrerupt, niei rnucnr de sunetul nivel rldicut 01 culturii Intr-un orcs nu enervant 01 soneriei telefonului, sa poote pun e problema freceril 10 0 ramil cuimpresio (0 oi ovut de-a etopo ulterinoro. Solutio: canstruirea foee cu un joe de strotegie odevorot. teotrelor si 0 "poplnlerelor" de Pinn lo urma conteczo sti ra distrezi, orristt, Acelo$i lucru se poote spune ior CaesarS fe ojutfi 50 0 fact despre nivelul bunastorli core poote fj ridleat prin constructin de hipodroame sou arene (are au reprezentotii psriodka. Un element nou introdus e5te reprezentat de reliqie. 5i cum romonii nu aveou un singur zeu care or f simplificat lucrurile pina 10 disolurte C--), lord co se creezn posibilitoteo canstruirii unor serii de monumente Tnehinate dlverselor zeito),; din pnntsonul porronot de Zeus. Consrructro ncestorn nu trebuie neglij[ltCi din eel putin dOUd motive .. Pe de-a porte ajuta 10 rrestereo nivelelor 10 culture si bunostare, pe de-alta porte un zeu rninios poeta so-f lncurce treburile srufundind corcbli sou binecuvinfindu-te cu 0 GraflGa. 85 secerc. SuneL 80 muzlca. 80 ProcesGr: P133 memorle. 16 mb Hannibal ad portas! Rtrach",tl:ale IN Hankhsh. 100mb Exlsrn sl 0 cornponentn rnilirord Tn IreJUCabliatate IN Uldeo, DIf'll!ctK 5_0 Coesor 3 dar uceoste nu a fest mufuplayer, COoRom, 1I1f niciodoto 0 prioritafe in dezvoltareo PlIo, Strotegio, Opbm joculuL Se pot canstrui ziduri de constn;u;lii, tomponii proreene Tn jurul ornsului, cu tumuri p'M)oosor, P2[][) militnr9, zsi 5i cotapulte plasore tn zone IIIemone, 32 mb CODTRIL Sunatul ~i protejote, lor pentru opomreo HarddlSk: 250 mb muzica IIU sunt 10 propriu-zlsti se pot forma unitori de U!deo. (lcc_ har-d. blol!ime loncieri. coloreti sou psdestrl, Luptele

P£ SCUHT

PREZENTARE

I

• •
0 In(epi sou sa nu lncepl sa furi .. osto-i mtreboreo pe care ajungi so Ti-Dpui dupo ce [oci acest joe chior si pentru D scurm perioodti de timp. Thief: the dark project vine sa spargo ploto suprosnturoro a 3D shooterelor din ziua de ostozi co ideile sale inavotive. Primul lucru care sore in evidentcl este cii el nu este un 1 st person 3D shooter, ci door 1 st person "stealing game" (odico "joe de furor"), singurul lucru co (ore tragi in ocest joe Hind orcul, core si in ccndttille unicitatii soleesre folosit cam ror, Jacul prezinto un grad destul de more de atractivitote, eu raminlnd lingo calculator chior de 10 primul contort cu el vreo 3 are pentru 0 termino tutorialul, prima misiune si pufin din Q douo. De asemenea cei core lucrsozo prin outobuze (nu pe post de controlori sou soferl) Of puteo so-l Inceree deoorece are 0 qroozo de inform alii instructive in dornenlu,

5

Distribuitor: Eldos np ioe: De furat? Seamiinii w: Nimic Redactorc: Dropos Inoan Primul. lucru (are sare in evldenta

Scurt istoric ...
Jowl se desfnsocro Tntr-o lume rnedtevulo, unde a tehnologie rudirnenroro convierulesre co magia. unde puterile se contrunro pe usnms ~i unde bufnljele nu sunt ceeo ce par o fl, rnlcrofcone SRI. Personajul principal esrs Garett, un hot marunt core a reusit so otrogo orentio unui am bogot care i-o

este ea el nu este un ht person 3D shooterl ci doar 1 sf

gosit colitotile foarte folositoore. Prima sa misiune este una ralotiv usooro (comparativ cu cele ee urrneozn). so fure un sceptru din custslul unui lord. Dar dupe ocest prim fest lucrurile evolueozo tnrr-o conspirotie de mori proporril, Garett fiind din ce in ce moi
lrnplicor.

person ":slealing
gamel'

in sabli sa ne luplim ...
Ceeo ce disronteozo "Thief"-ul de olte

joeuri cu aspect oserncnctor este felul in care dewrge lupto, moi bine zis nu dacurge, deaorece Garett nu este lupmtor prolesionist, ci hot. ceea ee jnssornno cO trebuie sa se furiseze mai tot timpuL La primo vedere • [owl poote poreo un jae plkticos, lipsit de dinomism. Acesre oftrrnotn sunt eft se poote de lipsite de odevor, deoorece , cu toate co trebuie so ta rnisti Tncet pentru a trece nedatectat door simplul sunet 01 pnsllor unei garzi ponte sa te bage Tn sperieti, obligTndu-te so stai pe lac, so te Tntorci intr-o parte sou alto co so ouzi din ce porte vins sou so seati copul dupo colt, Tn cozul nefericit in cora se ojunge la borole, eo trebuie 50 sa termine repede, deoorece garzile au prostul obkel de a fugi so deo olarma , dccn troles( preo mult. Gorettstie sa , loveosco dinspre stTnga, dreapto sou poote so sa in cordeze ~i so dea a lovirore mult mol puternieo de sus Tn [os, core rnsa nu are ccurotete.

i:nsuliti sa

ine lovim... "Arsenolul" pus 10 dlspozitle tn joe cuprinde com roete uneltele necesore pentru usurnreo buzunorelor $i cuferelor celor core sunt virtlmlzoti. Astfel pentru omor avem a subie scurto si usoorn , pentru borole overn a bito ("Blackjack") cu core se pot "udorml"

56

THIEf: TOP
oomenll foro zqomor, oreul cu foorte multe tipuri de saget!, cum or f cele norrncle pentru asosinat, eels umede pentru stingereo tortelor ~ia focurilor, sou sogetlle cu funie fo.losite pentru cntoror. De osernenen, orice hot care se respecrn are in dotore dou o setu ri de
sperccle.

Sau in dorapl si ne mirGsim ••• Iorusl ncest [oc se bozeozo pe obilitoteo jucatorulul de 0 nu-sl face simtita orezenro lor nivelele de dificultote sunt construlte tocmoi pe oceosm idee. Cel moi usor gasim nivelul "Normal" core nu ore (0 obiective decit so termini rnisiuneu cu arlee pret otingind obiectivul final. Lo 01 doileo, "Hard" lucrurile se mol cornpllcc, inomicli sunt moi perceptivl, obiectivele se schlrnbo-si ele. cum or fi faptul co trebuie so furl tot (8 56 poate furo din nivel. Pe nivelul "Expert" nu mal e de jucot, deoorece nu trebule so ornori pe nimeni, inomicii se bat co nebunil si orice pas qresit re poote costa vloro. Tn cele 14 misiuni prin care trebuie so te furisezi schlrnbi decorul foorre des, trectnd prin orcse, castele, cunullzcrl, pivnite, pu~carii, mine bmrulre, fabrici si uzine si multe altele. Ce este interesant este eli rnrre misiuni trebuie so-n chelruiesti rof bonii pe eehipament sou informotori pentru Ci] tu flind un hot urmorlr nu oi unde so-rt pui bonii sou obiectele, ostfel co 7n cazul in care speri so stringi averi fobuloase vei oveo 0 mare surprizn, Spuneom (0 nici obiectele nu se postreozd .. Astfel co 0 sogaato cu care nu s-o nos este 0 si:igeoto lnutilo, dar osta nu Inseornnd co rrsbule sa·ti consumi toota rnunitlu 10 Tnceput ~i so termini nivelul cu mTinile in buzunar. Pentru a rrece nedetecrot trebuie so oi Tn vedere foorte multi factori, cum or fi iluminorea locului Tn core te of ll, dccc podeoua este din metal sou plotm. sou dacli ai cover prin

opropiere pentru a te misco faro zgomot. Tn caz co nu oi, 1ti foci unul cu sageri cu moloz. In acest coz mergi pe el cit pori de mult. De nssrneneo trebuie so tii cont dncn ai vre-o orrno sconse lumina reflecroro din eo te poate face vizibilintr-un loc unde te crezi in siguranro. $i tot pentru a f sigur co nu est] detectot trebule so duci toate coduvrele pe core Ie produci Tn locuri cit moi ferire de ochii patrulelor ce circulo. prin nivel. Jocul nu ofero posibilitoteo de a prncnco 0 rto srroveche a chinezilor de a rronsportn oameni Tn vnlizn sub forma de frog mente de dimensiuni
reduse, Ceen ce regret este co [ocul nu ore multiplayer (nimic nu s-or ft putut compere cu un iaf in grup) lueru care-i confero a jucobilltote

destul de redustr, ustfel incit cai (Ore nu au foarte multo rnbdore nu 11 vor rein cepe pe un nivel de dificultote moi more (I il vor sterqe probobil faro ezitare.

chsolur fiecare nctiune avTnd un

Engine-ul grofic 01 acestui joe permite crearea unor peisaje de un realism lssir din comun. Fiind primul joe core utilizeaza din plin ccporttotlle DiredX 6.0 el vine cu ultimele drlvere psntru plnd video sl de suner moi speclole, Grofica este foorte bine reclizom. ovTnd rotusi mici hibe 10 rnodelele si texrurile de pe inomici, ei fiind uneori prea "rnernnid" si faro nid 0 expresie pe faro. Un alt lucru care lipsesre este lumina, astfel daca tn primul nivel te chinui so stingi toate torrele de pe peretl, in 01 doileo oproape co doi a fuga pTnfiin bucororte sO iai un chibrit pentru monitor, penrrurn e totul gri Inchis pe negru, cu ocazionale luminire 10 capetele unor tuneluri. In rest toote bune ~i frumoose,focul ests foe, ior duca-l stingi se intuneco exact (0 Tn realitote , door Tn zonele unde lumina. SraflCCl: Sunetul Sunetul este procnc (eo moi importanta porte din acestjoc. Fora sunet nu are sens so joel deoorece nu ai absolut nici a sense, jowl are suport integrot pentru sunet 3d, stereo surround, 1 2 cana Ie si accelerore hardware pentru piddle A3D. AS putea spune foro a laud a Thief-ul excesiv, co are eel mol bun sunet core a existot vreodnro,
Sunet,

Grutlca

zgomot proprlu, precurn si zgomotele de fond sunt toorte bine reolizote, uneori chlor sinistre cum or fi urletele prtzoniarilor , mortil core sa rrezesc sou posfi pe care Ii foci. In incheiere nu pot spune dedr (0 Looking Gloss si Eidos au fcurr a treoba foorte- bunG produdnd un joe camplet original, cum rar se mal oblsnuleste in zllele noastre.

P£ SCURT
IN • IDmnn

112~
PI33 16mb P2DD

muzlca:

!II • ~--~"II : Procesor,

Ittracb"date

D.lflCultal:8=

!II cab I HI!Ju II.tate 60 Plllt Foorte original.
$Unet meelent, orupatie plCirulil

!N: medlOMe,
: Opbm : Procesor,

: HM'ddISk, 100 mb • Uldoo, Drrectll5.D • Cn"'Rom, IJII

conmNu

• Hanldlsh: 250.lllb multiployer $i este muff preo 1I1IunllCOS" : lIIdeu, Dwect II 5

are

: memone: 32 mb

51

Distribu.itor: Activision Up joe: 3D Shooter Seamana cu: TR/Qunke Z Redactor: Oragos Inoan

BEfedele viIuale sun' pina a.cum cel mai bine realilate la catego.ria 3D sh.ooter, avind cam tot ce se poate : nori, eeata, 'ulgare, explorii , lumini colorate,
multitexturi, astfel

cii ,i eei mai snobi ollmeni , care (umpiirii un foe door pentru gratlca vor Ii multumitlT'

e dnd l-o oporur demoul , Heretic 2 a devenit un "Most Wonted" 01 3D shoorerelor peste nonpre, confirmind statutul de rncestri ai celor de 10 Roven Software. Acum ca a opnrur ~i versiuneo finola s-o dedonsor 0 nebunie generalo pe tot Internet·ul. Astfel au oporur concursuri de modelare, de nivele , conversll, skinuri, webringuri, laddere si multe oltele. Ioute acesteo au fast incurajote de continutul CDului , probobll eel mai bine dotnt CD de pino acum.Pe ccestc putem gosi editoore de nivele, texturi precum si sursele dll-ulul principal psrrnhtnd astfel rnodificorea faarte usoorn 0 [ocului.

D

cu 0 singura problema : este toarte scu rt! Comparotiv ru a Ite jocu ri , Heretic 2 se sltuenzn undeva Tntre demoul de Duke Nukem 3D sl Quake 2. Tot jucind 10 el am constatot co dupe ce am jucot cTtevo ore a juns 8S8m oproope de stirs it, oprocpe.

roro

sO sirnt.

SingI. Play.r
Pe single player Heretic 2 este un joe frumos, as putea spune chior foorte frumos ,

Jocul tncepe dupa ce Corvus gase$te drumul cotre oro ~uI sou nota I Silvers pring ojutat de cradindosul sou Tome of Power cu voce de stewordeso. Ajuns aici el1:;i goseste fostf prlsteni, odorn elfi co el, tronsfo rrnotl intr-un fel de zombi de catre a boa 10 ciudata core este rnsptndrrn de oornenf unui anume Morcalovin, more vrojitor more. EJ descopsro repede (0 ocelo (Ore condusese elfii prin perlonde grete a fast ~i el otins de boola si s-o transformat tntrun fel de sac cu microbl care
r

osupreo tot orosul. Dupo ca 11 Tnvinfje, Corvus se rnolipseste si el dnr oflo de exlsrento unui vroci pe nurne Siemon core rrtrieste in orosul Andoria, oros Tn core locuiou un fel de reptile pe nurne Sslrhro. Dupa ce trece prin Dorkmire Swamps Si 11 salveaza pe Siemon de creaturile lui Moreolavin , Corvus fncepe sa coute leacu I pentru boola pentru o-si solva frarii elfi. in oventurile soleel trece prin orosul K'chekrik locult de un sol de insecte , iar dupn ce 0 invinge pe regina ccesroro tn luptn dreopto este teleportot direct sub coste lui lui Morcolovin Tn Muntii de 10 copntul lumii (World's End mountains) mai precis in nista mine. De aiei nive.lele incep so semene un pic cu eele din Jedi Knight , oVind dimensiuni impresianante. Lupto in aceste locun devine moi

periculooso culminTnd cu bamlio finolo centro lui Morcolovin core nu este neopnror personolul negativ , ci esta .... dar nu vreau sa spun pentru n nu va ro pi plccsren de 0·1 juco p1na 10 final. Pe porcursul iocului pot fi vizionate rnu.lte filmulete scurte • cet de 10 Raven alegind ceo moi simple vorionro si unurne filmele, folosesc modelele si nivelele dj 11 joe, [ocu I ocuplnd ostfe I mult mai punn spcnu. Mon$trii sunt fonrre vuriof utTt III forme at ~i 10 dfmensiuni , inrilnind de 10 elfii eel urnonoizi pTilO10. Ssithra sou de 10. sobolanul cel minuscul (care de-obio po ate f nimerit) pina la gOrzi cu biee si topoore mori 6i tine Si foarte puternice.

Noutiiti
Tn ofern de camero moblla ,
He rene 2 contin e noutntl ~i

58

rnodlftccrl spectoculoase si 10 nivelul ormelor/ vrojllor. Astfel avem ceo mai originalo ~i moi dlstructivo vraja Iron Doom (Si Plastic Quake) care ne fuca sa ne gindim 10 motto-uJ NBA (rrn) "I love this game!"_ Astfel in mod normal Iron Doom-ul aiunge instantoneu 10 rinta distrugind aproape orlce, Pe tome of power lnso se schlrnbn dotele problemei, Corvus aruncTnd cu un fel de mingii de bnsdiet cu repi core rlcoseozo din peren si care nirnicesr orice ating. Alte noutatj consrou in modificorea vrojii Force Blost In Thunder Blast (core do un pic mai

precum Sf ospectul sferei de cnlhllnre (sphere of annihilation)
rou)

de cutremure dnd tmzneste,

core oduce oarecum a Glvph-ul paladinului din Hsxen2 , door co mult mai frumos. in afar a de cornerc norrnulc, jowl moi are Si a camero fixn C!He poote sto intr-un lac si urrnorl rniscorlle personnjului foro a sa rntscn , ci door rotlndu-se dupo el, Firewall (zidul defoc) nu m-e irnpreslonor nici prin aspect, nld prin efect r fund efectiv un zid de foe ce inointeozo repede in dlrectio tn careo fast tros si orde tot ce misco. Stann Bow-ul froge cu tome of power un pic diferit, creind si un fel

Multi·Player
La coplrolul nivele multi-player, jowl s-a Tmbogotlt co inca douo noi noute, lar co so descriu pe scurr eel (ore ore iron doom sou phoenix bow ore sense mereta de a cT~tigofaro pren rnulr sforr, fiind impiedicol door de mniestrto odversarului. Co tot vorbeam de rnniestrle , jocul introduce douo onimotii noi fora de demo douo moduri de a do co stoff-ul si un mod foarte spectoculos de mers cu spotele.Ior ce pot spune este co ovem noroe cu editorul de nivele oflot pe CO.
j

nivel sou de 10 zone 10 zona , dupo cum e necesor. Heretic 2 mai ore sf suport pentru occelerora hardware A3D (perrrru sunet31J) dar nu esra (azul in taro noostro un de a ploca de sunet mal de doamne-ojuto cosro cit soloriul mediu pe econornie.

G.-aileD ,I sune'
Efectale vlzuole sunt prno acum cel mol bine reulizote 10 cotegoria 3D shooter, avTnd com tot (8 58 poote : non, cento, fulgere, explozn , lurninl colorate, multitexturi, astfel ca ~i cei moi snobi oomeni , core curnpero un [oc door p entru grafkD vor fi
rnultumln.

Tot ce pot spune este co recomand tuturor ocest JOG orit ju(otorilor pentru multiployerul foarte distroctiv cit si progromotorilor core pot gosi sursele oflots pe CD desnil de interesonte. Bucurntl-vn de multiployer cit mai rnulr deoarece pe single nu se poote compom cu Holf Ufe sou Blood 2.

in stiult

...

lIE SCIIIT
Graflca:
5unet:,

Jowl este plin de voci si efecte sonore de colnote faorte rldlcorn, fiind 0 odevororu plocere pentru ureche. Muzleo oflorn poe CD este foorte ctmosterko ~i cu toote co nu merito a fi oscultota cu cd-ployerul are un impact daosebit osupro lorului, schimbTndu-se de 10 nival 10

muzlGa: Rtrachull:ate Jw:alllbtate muItJplager,

!II go !II ....

IIblUm

IlIIt

!II !I

Prncesor, PSol66 memol"le. Ji! mb HanJdlsh: 1110 mil Uldeo, 30 ace q mb CO-Rom,4H

: Proceso,., P200 memorle. 64 mb toorte sent, OpooGl : HanJd.sk, '250 mb QI bulJ'Uri : Uufeo. U2

Pml Unjoc OJ adevDrut frumos si dis1Tactiv_

• Opbm

conmll

Single player-

S!I

CAHALUL Df SPORT

Distribuitor: Gremlin Tip joe: Fatbal / creede
Seamana eu: WLS

Redador~ Comil Perian
"Nu va figreu insii sa vezi dupii ce-I vei luca chiar penfrv prima da:tii cii Actua
Souer 3 a devenit

un arcade destul de reu$if. Viteza, pase fie scurfe fie lungf, eert esle cii mulle, $u.uri dese la pOllrta $i in multe ccauri .$1 goluri. "
volutin destul de unrloreroln a sl mceOfca a evolutie dln

fenomenului fotbal pe PC, Tn sensu I dorninorii totole o seriei FJFA de-a lungul
timpului, se pore cO a complexat nu numai crentiile dot ~ipe producotorii altar

punet de vedere 01 ospectului grofic 01 j.ocului, Tnce.pTndcu meniurile sl terminind (U jocul efe(tiv.

Pe scurt

jocuri de acest gen. In spiritul reinvierii unei troditii Tn core serio Actua se putea numi concurentc, Actuo Soccer 3 se apropie co joe mol mult de .Actua Soccer 1 decil de 2

Cornpomt cu recent apt:irutul sou rival, FIFA 99, in modul

{him T~i depnseste cencurentul, venind Tn foro ju(atorului cu 0 gomo de puncta, TncepTnd de 10 echipele cu core se poote juco ~i pino 10 grofica din joe, fomte bine reolizate si structurote.

bins doter 10 copito'lul echipe. Pe lingo echipe nojlonole si

tn cora oceostd cornporotle

se poate focecdlcc totul tu exceptio jocului efectiv, pot spune pentru primo oaro co Actua Soccer egoJeazo ~i

In Actua Soccer 3 ovem pentru primo data a melodie occeptobllc co background son or sl onume "let Me Entertain You" a lui Robbie Williams. Nu neg, nu orlcui Ii place, tnso fato de urletele de "Shearer!" de 10 versiuneo onterioorO esre molt, mult mai occeptobilo. AIBturi de melodie, portea ne-uconto are un meniu, desi nu extroordinor de intuitiv, blne reolizut si care dupn ce-I inveti iti do' posibilitotea cccesulul foorte scurt 10 arieore dintre opnunile jocului. A fast 0 surprizo plccutc pentru mine so descopor co Actuo Soccer 3 este foorte

Tn detaliu

mari complenore, regasite Si Tn FIFA 99 cum or fi Anglia, Span in, Brozilio, Olondo sou multe oltele ovem, aici 0 fost cdevoroto surprlzn, Si divlzii secunde in Itolio, serie B si Tn Anglia, tocmoi pTnf]10 Uga a 3-0. Este un aspect core prelungeste durota de viato a unui ostfel de joe core pe single player poate muri destul de repede tocmai din lipsa lucrurilor noi pe core Tn general tj Ie ofern dupo ee-l joei de mai multe ori.

Cum am mai spus Actuo Soccer 3 ne duce eu gindul din multe puncte de vedere 10 primo porte a serlel. Din nefericire ocesten nu sunt punetele eele rnni ferieite iar dtevo dlnrre ele sunt co orice sur poate intra In poorro, portorii vor so ridice a minge of[oto lingo ei si nu reus esc sa a atingo, ntornntii ofloti

§ut, bam, gOI. .Intr-un ouvint

nCTUI=I SOCCER 3

CE POll FACE UIOR iN ACTUA SOCCER 3
POTI sA FII ELiMINAT. Tasta de $ut este accea!jii cu cea de fault dur drept care dad '8$11 dep05edat in momentul $utului ii vei da adversarulul din fa,a ta un pumn In figuri $i vei vedea cartona$ul fO$U exec~i un comer $1 v,rei sa reiei eentrarea in' poarta ape$1 pe $out, dar dacil din neferici:re mingea nu se afla inca la tine pocn&$ti un adversar $1 vezi iar ro$U. POTI sA j:1I ELlMINAT (3). Clnd se eJtecutil un corner la poarta ta vrei sa respingi mingea ,i ape$i pe !jut. D,aea mingea nu, se ana inca la tine vei poeni un adversar, vezi resu $i se dlcteazi $1 penalty.

sA ACORZI PENALTY. Chiar daca fault.ezi en judl.or atlat in fuga spre poarta ta in56 in afara careului iar el se r05togole$te pina in suprafa,a de pedeapsi, arbitrul indica punctul cu vaf. sA DAI GOl: OriC8 $ut din jumatatea adversa de teren poat.e fl gol, daca ghidezi mingea suficient de bine cu sigetile spre vlnclul po"ii. sA lEI
GOl: La fel, Jiar da.ca "a! noracul" sa 0 ghideze calculatorul,

POTI sA FII ELlMlNAT (21. Cind

SA TRAGI LA POARTA: Nu itl trebuie mai mult de3 pas. pentru a fe ·afla in pozitie de $ut. Dad e$1i abil dai 0 groaza de goluri pe meci.

toto Tnforo cu portorul fie nu trag fie possozn Tnopoi Tn terenul propriu sou, Tn ultima instonm un nurnor de cnlrnotf our-of-qcme (degojmeo portorului sou repunereo mingei ln [oc din out) foarte scczur Tn elude posibililotilor men oferite de numorul ridicat de pollgoone din cora ju(otorii sunt focun. Nu va f greu Tnso so vezi dupe ee-l vei juca (him pentru primo data cO Actuo Soccer 3 0 devenit un creede destul de reusit. vlrszc. pose fie scurte fie lungi, cert este co rnulte, sururt dese 10 poortn ~iin rnulre cnzuri $1 golurL

~ut, bara, gol ..in multe cuvinte
Aspectul 10 core puncteozo foorte bine Actua Soccer 3 este gratico. Dssi pentru 0 rulo 10 putere deplinn oceosto solldtn un calculotor rezonobll, efectele de ceoto, ninsoare, plooie sou so are foarte puternie sunt excelent realizote, orcrlnd foorre realist, nici pe departs

fortor (0 In nlte jocuri. De olttel room grofico acestui joe este bins reoliznro, ior rulind de exernplu, daco plcco video va permite, a rezolcne de 1024x7 68 veri vedeo co Actua Soccer 3 este jocul de fotbo I cu ceo m a i buno g rofico 10 oro octuola. Partea de onimoril individuale, oparent, nu 0 fost toorte bine rrototd. jueatorii nastilnd so deposedeze decif indoind tntr-un mod ciudat g.enunchiul din fota, nepu1tnd repune mingeo Tn joe dedi dupe ee au rldlcor-o cu piciorul sou, (azul portorului core mereu inointe de a deqo]o face 0 simulore ciudorn, manito so te fa co so crezl co oruncc mingea pe [os crhd el de fapt 0 va
deqo]o.

fie unul zice co decizlo orbitrului e buno in timp ee celdlolr 0 vede pronsro, tnso nu co 0 corectcre 0 primului comenrotor, Pur ~i simplu 0 ztce, ior tu nu moi stii core a ovut dreprore. Lo ocensto cdoupom un ospect 01 eomentariului nu faorte entuzlcsr si ovem Tn fata imogineo clara n comentoriului ocestui joe nu pren bine reolizot. Din feric ire rnsa 11 pori opri site pof concentro pe sunetele praduse de loviturile rningei de catre ju(atori, voceo comentatorului de pe stadion sou scondorlle tribunal cora In opinia mea creczn a otmosfera excslenro.

Adlca?
Ihh ... odico Actua Soccer 3 nu esre un creede am de ruu, Nici un joe de fotbol axcesiv de bun nu este Tnst'i. Pentru cei core vor 0 experienro cit rnoi opropiurn de realitote Ie reromnnd FIFA 99, tnso, pentru eel care doresc a distrnctia multiployer, prefera stilul arcade ~iignoro bug-uri AS3 este 0 buno a lternonvo.

Trage puternic sageata in jos
Actua Soccer 2 a reuslr co distrugere masivo fntn de original so puno 10 pornmt un sistem de control destul de bun initial. AS3 mai rsporn porco cava foTO da jowl anterior rnsa nu Tn prea more mosuru. Lucrul core stIka eel mai mult rnso dinamismul 5i jucobilitateo este rigiditotea jucotorilor in efeetuorea paselor si a deposedorilcr in special. Un singur mod de deposedore, un fel de lovire a odversorului (U ganunchiul 5i 0 deposedare prin olunaccre opraope inutilo, generind rnni mereu fault dou un foorte mara ovontaj echipei 10 minge. Problema, mol mult, se occenrueoze dotorita modului Tn core poji efeclUa tucklinq-ul, ocesta realizindu·se chlor Tn locul spre cora esti orientot si nu direct spre jucator, deci orlce imprecizie de cTtivo rnilimetri te duee 10 rotarea intercepttsl, Niei osto nu or f oso rou dow sistsmul de control nu n-or depurtn foarte mult jueotorul ttiu de cal pe core l-ol atocot in urma ocesrei nereusite. Toote otacurile devin in ocest fel foorte usoore, surtndu-sa muir prec des 10 pcorro, mai ales pentru un joe 10 core este toarte usar de Tnscris.

Un lucru core pe mine rna mira, In rnoter!a de sunet, este de (e joeurile de fatbol, inclusiv FIFA 99, au 2 eomentotori in loc de 1 ? Problemo in (azul celor 2, de fiec[]re data este (0 fie sunt intr-un cons ens total, spunlnd exact qceulcsl lucru,

lIE SeURT I
GraflCCl: mUZlca, lItracb,,1tate

B1~
P5"·lfi

51D1eL

!II • IHnmn

85 :6
III •

III • HarddlSh, 100mb ..: VIdeo: 3D ace 4 mb • CD-Rom, "1M • Opbm PIn Graflco bun!!, • III.ulbplayer,
YBrsiun9 TmblJni!tlllffil

Dlfll:u1.t:aie,

'!i: memof'le,
•~

Pf'lOCeS1lf';

32 mb

11111111111~_

COOTftll,Lowri de
undB peti. sigur

: Procesof', P200 • HarddlSh,
• mem~,f'Ie: fi4 fllb

1'llscrle control slab

onimaffl reduse ' : Uldeo, U2

250 mb

61

CANAIUI Df SPORT

-

.

Tntatdeouno in prlvinto dientilar lor cei de 10 EA s-ou gTndit co dupe ce ne vom sparge capetele juc1hd forbol, sou dupe ce ne vom rupe mTinile ogaTindu-ne de inelul cosului de boscher so ne reloxcrn tmpreunn cu prierenii 10 0 mica partido de golf In mijlacul noturii. So umfiom ded sacul co erose in spate ~i so vedem de ce or trebui sou nu so iucorn Tiger Woods 99 PGA ..

G

sonororn

rijulii

CD

Distribuitor: Best Computers Tip joc: Sport- golf Seamana cu: Actuo Golf Redactor: Dun Antonescu "eei de la EA s·au gindit co dupii (e ne Yom sparge capetele jucind fotbal, sau du,pi ce De vomrupe munile ag.iitindu·ne de, ,inelul cO$ului debasch.et sii' ne
relaxiimimpreunii cu

figer Woods 99
Un IU(fU te se regase~te constant in jocurile celor de 10 EA ~i este remorcot imediat e sistemul de meniuri toarte hlne pus 10 punct ~i foorte user de folosit. Un exemplu dor or fi fa pruI co Tn meniul principal exism un buren (e te tronsportc direct pe terenul de golf, foro a moi fj nevole so setezi tot felul de cnructeristici ce pot so nu spunn more lucru unui neinitiat nerobdotor sa puna rnlno pe crosn si 50 articuleze mingea! TW99 iti of era trai terenuti de golf pe care pori sn-tl demonstrezi copccltotile: Pebble Beach Gelf links, TP( at Sowgross sl TP( at Summerlin si nu mai punn de nouo tipuri diferite de jocmi de golf (de 10tnvotnre si pmcnco pe reren pTna10 madul turnsu). Pe lingo toote uceste bunoroti pe CD-ul auxiliar eei de 10 EA au pus pentru "golferii" inroiti Tnca dnci terenurl de joe, sa tot dol cu erose 51altceva nimic! Tti poti olege jueotorul Si cdversorli dintre eel opt juCatori prefesionlsf "livroti" odato cu jowl sou it! pof Cleo propriii [ucdtori. Tncepdtorii n-ou de ce 50 se teama: exlsto patru nivele de dificultate presetote Tn joe sl multe opriuni ce odote (]ctivote ili sunt de mare oiutor Tn

prielenU la

mica partida de golf in mijlocul naturii.
0
II

a fntelege ee vreo galful de 10 un quaker nevinovor (0 tine. Deco tot nu te descurei pe display-ul din dreapta [os all ecrunului existo douo buronne ce-ri dou rnuro-n gun] roore indkojiile necesore pentru a execute a lovituro bono in situ aria dutc.

20 mm c.oloanii de mercu~
Fiind un [oc llpslr de elementul numit specrocol $i avTndun firm destul de lent devine clor co reproducereo cTfmai fidelo a mediului Tn cora se desfnsooro portidele de golf este un lucru esenriol pentru succesul unui ostfel de joe. Din

TIGER WOO[]S
grofico si atmosfera de joe. Co tot om ornintit de atmosfera de joe trebuie mentionot aiei si sunetul (are nu este niei el excelenr dar niei nu rrcqe jocul Tn [os, pe cele doud CD-uri sxisrtnd si trei truck-uri audio acceptabile, rezulrotul finol obnnur Tn privinto atmosferei de joe (reate fiind unul mediu.

I

ReaUsm sau suprarealism? po cote celor de 10 • Ceeo ce ridico [ocul din prapastiile EA nu prea le-o iesit treabo de data ; odinci in core 1-0 oruncot grafico nu : preo bund este simulareo deosebit osro, : de reusiro a jocului de golf prepriaOe~i ne onuntn plini de • zis. lmportonte ca [ocul ne otero Cele trei terenuri de joe sunt posibilitateo de a opta pentru a reproduceri oproope perfecte ole. redore software, prin Direct 30 sou celor reole exlstente Tn State, fieccre 30h, ocesr lucru nu se observe rnai dintre oceste terenuri consfind din deloc, Absolut stupefionto decizia moi multe zone de [oc reproduse Tn celor de 10 EA de (] pune pe un ornonunt de designerii [ocului, teren modelot 3D (poligoane tu : Modelul fizictme seamo de 0 texturi) imogini starke bitmapote : multitudine de factori te pot deci nici mncor sprite-uri Tn chip de ; infiuento rezultatul final cl sWing-ului copoci, buruieni $i chior spectotori! : dumneovoostro: tipul $i Tndinotia Oespre cnimotie (niscaiva pnsorele zburtnd, fruze frernortnd in j suprofetei de joe care poate fi bataia vtnrulul, un norisor rnisdndu- : uscoto. norrnold sou urnedn - cu crt : este mai uscorn cu om mingea S8 se pe cer, o bucOficti de iepure 1 rostogoleste moi repede; dccc este jopcind, ceva ucolo) ... niei nu moi : neregulata sou nersdo . cu cite moi incape yorba osto docn nu cumvo : neregulotil cu otit moi more este fonionul ce S8 miscn in botoln ~ ferro necesnro swinq-ulul; daeo este vTntului - chiar dncn ocesto nu bote deloe- sou tentativo de ope vuluritn : lenm sau lenta de viteza : cu cit e de vint rsprezlnta in opinia celor de : rnoi lento cu atit mingeo se va j rostogoli mai putin sou felul in core 10 EA nnlmotlo, co so nu moi spun ; lovesn mingeo (U cr050, purind opto despre efectele atmosferice ce sunt : Tntra cind tipuri de traiectorii asupro subllrn realizote dar lipsesc cu : cdroro poti opllca 0 serie de efecte. desnvtrslre! Un olt element ce contribute 10 Animotie exista totusl Tn joe, dar : j reolismul [ocului sunt juciitorH pe consro dintr-un singur sprite: [ucrrtorul, Toate onlrnofiile jucotorilor, : eare-i pori oleqe drept udvsrsorl sou In nurnor de opt, sunt de fapt sprite- j coerhipieri si (are sunt, oineTilteles, : nume sonore Tn materie de golf uri fotografice iar tot ceeo ce au profesionist, toti ovTnd setote rsuslt sa obtino eei de 10 EA prin curocrerlsticile Tn funrtie de cele a Ie supropunereo ocestor bitmap-uri $i jucotorilor reali. Tot oici trebuie sprite-uri fotogrofice peste terenul de mennonor sl foptul co exista ioe modelot 3D esre 0 graficfi de posibilitateo vlzuollzorll rnlscnrilor nivelul celei din jocurile de acum pregi.'ititoore pe (ore Ie foe iucotorii cTtivo ani ~i a more minge de golf pentru ex ecutareo lovitu rii si a oeogro din parteo mea 10 copitolul
felului in (are rroteozo a "more rotare" ...

Mega realism In concluzie TG99

esre un joe core, desl nu sa poote loudn cu 0 grofico

sl 0 ntmosferu 10 nivelul celor din The Golf Pro, ridico aspectul simulorii lorulul de golf pine 10 un nivel greu de deposit pe viitor, ocesrc filnd 51 motivul pentru core ocum a obtinut calificotivul general de bun.

lIE SCURT
6I"aflCih muzlca.1i5 DIf.cuJt.at.e, mutbplayer.. "II

SuneL

111
!II iii

~--"!""'!!"'!!mmnn Procssor, PIJ3 Hanldlsk, 100 mb U.deo. [Il1"ectll S.1l .CDoRom, t!!! Opbm P21l1l

1

88 ~

Atracb"ltale III

memor •." f6 fllh

PHil 0 simulma
nproope parfadiJ jorului de golf
0

• PI"OC8S0r,

CIIIllRll Grnfiro ~i

: ffiemone: 32 mb
• HanldlSk, 2S0 Illb : Uldeo, lhrect, K S

sun9tul send nato
jorului

I
urile.

Distribuitor: AcHvision Tip joe: Sim sponu Seamanii cu: X-Wing Redactor: Marius Neccso "un pfoiect pe cit de indrarnet pe atit de asteplat de fanii X' Wing: realizarea unor versiuni o'le (elebrelor titluri XWing sl Tie-Fighter care sii beneficie,ze de avantaiul tehnologiilor actuale"

fAZA 2
(sou OEM2, cum a numit-o LucosArts) de X-Wing vs Tie Fighter - Flight School tore cuprinde nurnoi mis.iuni de ontrenoment, 1 4 in total. Misiunile cuprind exertltlt de trogere, exercitii de oporore sl doua 2 botolil pentru fiecore dintrs po rtl. Ai 10 dispozitie 9 fightere, orrr de portea rebelilar cit si a impsrlolilor. Modulul multiplayer este function obi I in Intregime_ Din pocnte nu functioneozo decit (U olte copil de Flight School.
a versiune "Ute"

etc.). Ai 10 dispozitie 4 fightrofsjio 5-0 produs! Lucas Arts 0 onuntor in ere: X,A,Y si B-Wing.Pe linga engine grafic s-a moi luerot 10 vora un proiect pe cit de jndrczner pe orrr de ostsp- secventele de treeere, 10 tot de fonii X-Wing: interfato Si 10 0 porte din cutscene-uri. reolizoreo unor versiuni ole celebrelor titluri X-Wing sl Tie-Fighter core so benefiFAZA 1 dezs de ovantajul tehnologiVersiuneo completo llor orruole.acest proiect 5-0 (Collector CD) de TIe-Fighter concretizat 1£1 "X-Wing ce contina 100 de misiuni Collector Series" un produs single-ployer in codrul comcnre cuprinde pe 2 CD-uri paniilor plus un "Imperial variantele Collector CD ole training simulator" }i "Virtual calor doi rnonsrri soeri, plus a combat chamber" _ Pori pilorn versiune simplificato de X5 fightere closice: Tie Wing vs Tie-Fighter: Flight Fighter, -Bombsr, -lnrercepror School. $i -Advanced plus Assault Munea celor de 10 Gunboat, 10 core se odougo LucosArts a fast mu It usu rota douo oporote secrete: Tieprin folosireo Tn totolitote a Defender si Missile Boot engine-ului de 10 XvT pe care S-a I'uerat purin 10 interl-orn prezenrortn articolul : fore. cutscene-unle au ro mas des pre XvT: Balance of : oceleasi, lao 10ItO cu briefingPower, De osemeneoTntr-un nurnor rrecur am vorbit 10 rubricu "vechi si bune" despre X-Wing Collector CD, de aeeeo nu 0 sa mol prezinr nlrnic legat de eele 3 joeuri In sine, ci mai deqrobn 0 sa vorbesc des pre oportunitoteo ren Ii:zoriiunor not versiuni pemtru titluri deja consocrote (mai cu senrno pentru co de wr'fnd a fost ridicato problema Dune2000)_

P

ADlCA?
Suno tentont, nu-l oso? Nu }tiu exact care esre pretul

ucsstsi coleqli, dar Tn rnomenrul in core te gTnde$ti cniti pori procure 0 suprizo de oceste proportil, luounle intro sub 0 alto lumino, Sper co rotodnto se rezolvo si problema reedltoril. Ptobobil co exemplul Dune 2000 nu este eloevent, pentru co dccn fncem 0 porolala Tntre acesta ~iCollector Series, or trebui sa ne gTndim la un Dune 2 CD un engine de Total An ihilotion. Sa Tneroznim cere sa spercrnjn multiplover pentru rnisiunile dostce pentru XWing ~i Tie-Fighter! Ginditivo cum or ororo otctul osupro Deeth Star-ului !lltlturi de cel moi bun prieten. Pentru moment ne rnulturnlrn cu ofi't. May the Force be with you I

E AVEM AICI?
Arum so vedem des pre ce esre vorbo. A~a cum am spus pe eele 2CO-uri tnccp: versluneo complete (Collector CD) de X·Wing ce presupune 120 de misiuni single-player (fota de 50 Tn versiunen orig inola) core foc pa rte din campanii lo (are sa adaug(j misiuni de ontrenoment (dogfighting, pilot proving ground, historcol combat

I

CI

» n
~

1)

0 -I 0 I -I UJ

» nn
I Z CI 0

1J

» 1[']
-I

1]

-

n

rrI

n

tn
1"1
;;C

r

n -<

m

< -

![j]

ARTICOLUL IUN"

~

in ultimii ani industriile cornpurerelar Si a jocurilor, oflote mrr-o strinso legoturo, au cunoscut a 9devorato explozie core le-o transformot lntr-unels dlnrre cala mai profitabile domenii din istoria, Firmele de softwore ou r!fsorit co dupereile dupo plente sl nu esre soptomino Tn rurs so nu ouzim cO IlU sriu cine a J"lItl" cat de 10 nu sriu ce producator pentru o-si tnfiinto proprio lui coso de jocuri, core va revolutiono intregul dorneniu. Cei de 10 Interploy oflseczo de a buna bucato de tirnp pe. siteul online cuvintele "by garners for gamers", core se dovedesc dar 0 fl moi mult decit un slrnplu slog on dncn stern so ne utrum [o Fallout2- flllmeplay excelent, programme mizerobilo pline de bug-uri. Chtor daco moreo mojoritate 0 firmelor sunt americane sou vsstics, febro producerii jacurilor l-o cuprins si pe cei recent scopof de cornunlsm, co polonezli, bulgorii, (ehii ~i nrsi, ccesnc din urmo fiind responsobi Ii pentru Vongers, prezentat ~iin PC Gaming si Raga Of Mages, 0 exceJenti'i dona RPGRTS, (U ample influente
rdsdritene,

Ok, toore bune sl frumoose, dar probabil cii va intreboti (ore este siruotio 10 noi, sou mol exact dow nu suntem si in ocesr dameniu pe penultimul lac in Europa, inainteo Albaniei. R1ispunsu\ este destul de simplu - nu, nu suntem. lntentlile legate de reolizoreo unor jocuri tn Romania durenzo d.e (itivo ani bunl, lor unele au deposit aceosta fuzo transformindu-se Tn proiecte, unele destul de senoose cum a fast eel 01 fidonoutilor (esuor dataritll schimbarilor permanente in codrul echipei realizotoorel, altele mai In qlurno dor core au reuslt sa ojungb relativ deporte, trecind cle etopa de programore a engine·ului. llnr toote acastac se infilnplou pina prin 95, anul censlderot fotldlc de (Citre ml)ltl deoareee ctunci Microsoft ne-e focur codou (0 se (iti bago pe git) Windows 95, ior vremurile Tn core un joe se renlizo cu cunosrinte de C++&ASM, un

compilatar si ceva incapotTnore au opus deftnlrlv, Actuolmente se discuto de DirectX (Direct3D), OpenGL si VisuoIC++, prime\e doun necesifind cevo timp pentru Invatare ior VC-ul 0 rnultirne de spntfu pe hdd, memorie si microprocesor rn pid, Probe bil sa vo r goSi cTriva so afirme sus sl tore (0 Borland (inprise) Delphi si Builder sunt excelente, exrroordinars, msrg perfect si au componente de OpenGL si DX, dar odevorul este (0 utiliznran lor pentru osemeneo scopuri aduce a rnulnrne de problema, dintre {Ore bug-urile si viteza reduso de executie a codului sunt eele mai sernnihcntlve, Revenind 10 subiect, tn ultimo vrerne am dot dtevo onunturi pe listo PC-GAMES de pe PCNet si interesont este (0 mi-en rospuns tn portlculor desrui oameni dispus] so se opure de un (lsemenea proiect realizorea unui joe Dar sunt deja unii core au trecut 10 trecbc.In elude tuturor obstacolelor si spre bucurio noostrO BxistO in Romania ce! putin patru-cinei grupuri sou flrrns co re S8' ow po cu dezvoltarea de jocuri ~i/sau produse rnultlrnedlo, unele dintra ele cu un reol succes, Acum cltevu sdptilmTni am avut ocnzio so ju(om Rivol Realms, publicot de Digital Integration UK Si produs de entre Active Pub - firm a rcmlneosco din cite scrlu pe pagina de web, din nefericire cam secretooso ~i imposibil de contcctor. (it daspre joe, este un RTS care a imprumutat Q rnultirne de elernenre dec10 Worcran & 7KingdQms, riim1hlnd inovotiv lii mterescnt, fiind stricat door de grafica cu culori sterse si sunetele prea repetitive. Oncurn. este un importont pas Tnainte deoorece jowl se vinde octualmente in Morea Britanie. Pe lingo Active Pub pe cure nu i-am putut conadu, am reus it so discutorn tn flnol cu a firma sl trei grupuri, lor infarrnutiile primite de 10 ei sunt
fOCI rte interesonrs,

irrnon nu este un nume tocmai necunoscur pentru noi, el Hind prezentot 10 Ccnolul de $tiri din numorul 12_ Jowl este un 3D shooter (ore l~i propuna revitolizareo domeniului singleployer, cam

H

sloburtn ultima vrerns
HolfUfe Si Thief). foro Tnso a neglijo partea de multi pi oyer, ot1t de lrnportcntd pentru tof cei core au 0 rereo 10 dispozlfte. (a noutate echipa reolizotoore doreste so lnrroduco rnonsrrf cu
(exrepnnd

odsvnror inteligenti, core so sa ratrago dnco sunr singuri, so {BOra ejuroru I controjilor, so otoce Tn grul3 Sou ,0 fuga doco sent gray ranitL Veri spune cd to ate acesteo ex isto deja, dar cdevdnrl este co au fost numoi promise

iii

·

'-

PRO[)UCIlTORI
-

nnmum

DE JOCURI

,

pentru Unreal. rezulrorul findl ; torii Unreol-uluD a diONO imagiftind insa departe de odevor. ni din engine-ul roycosting (tip Doom) _ Raspunsu! a fost tncu rnPlna si in Half Life, 0 capodopem a scripturilor ~i mal pufln a AIi:atoL Tn 1 9971'0 intTInit 10un ului, rnonstrll sunt destul de forum de dezvoltare a iocufilor nottnoi, cornpenstnd prostia prin pe Terry Morgan, un american putere de foe pe dificultate de 46 de ani din Arizona, care maximo. Varianta Hitman preactual mente lucreeznlo un joe alpha pe core om avut ocozio so bozor tot pe noul engine folesit o vad seamdna mai mult cu si in Hitmon. Ceilalti membrii oi Unreal dedi cu Quake, ore 0 echipei sunr Axel - 30 ani, gerpalata de eulori faarte bagato sl man si Florin Jude - 14 ani, surrer 3D functionol, dar in roman, ombii graficiani. Proiectul ocelost timp va mai trace 0 bunu Hitmon se contrunro (U onumite perloodo pine va fi terminota. problema, ctosice din punetul Progromalorul principal si meu de vedere: lipso graficienilor seful proiecrului este Don Pirvu, si a designer-i1ar de nivele. directorul firmei Enter SRL, cu Hitman este genu) de joe raotlzor vechi stote in domeniul enginedin poslune, 10 core se lucreczc urilor 3D. Primo sa tncereure benevol, iar eel core se simr doreozn din onu11995, finalcopoblll, au cunostinrsle si timizoto Tn 1996 prin trimiterea pul necesor TI pot contccro pe corte Epic Megogames (renliznDon PiNU 10 enter@fx.ro.

ure Power este proiectul 10 core lucreoza cei de 10 Piron, un grup cu 0 isrorie care porneste din

P

1993.
PP asta ce.eo ce se
nurneste un worgome,

odico un RTS lipsit de porte econornica in tim ..

pul misiunii, jucotorul oVind 10 dspozme un nurnor llmlrot de unlrnti (eel mult 24) C:U core

trebuie so facti foto obiectivelor; Co si 10 alte WG-uri co Me.ch Commonder sou

61

·~
!

ARrleOLUL LUNII
conspirorn). reren 3D stil TA, totul fiind reprezentot In 1 6 bpp. Suportul de multfployer este nnunjot door co csvo (Ore vn fi odouqor dcco se vo gosi un publisher series. eventucl inrrun potch,formulorea IOsind putln lac interpretOrilor. Purepower, Tn ciuda calor afirmate de mine to tncepurul orticolului este renlizut cu ojutorul DirectDraw si 01 Borland Builderului (core este torusi "un fel' de (++). Membrii Piron sunt student], si, din motive inexplimbile, prefero sc-si pastreze ononimotul. Kerg aka Dicu Stefan (22 ani) esre fondoforul ~i progromotorul principal, ortlvtnd lnso ~i co designer & manager de project. La fel co moreo mojoritnte a celor carom le-o intmt tn cop ideeo fixo a reolizdrii unui joe a trecut prin diverse experiments, de simuloto.are de zbor oeterminate pTno 10 creede-uri in 1 6 eulori si demo-uri, dndvo foorte 10 modo. Steli - grafica ~irnodelore, Grab - progromere, AI tot ceea ce rnlscn filnd responsobilitoteo lui. Kafka se ocupo de poveste ~i programore, Karg - project monaging, interfoto si programme ..in final, mr.E - grafico ~i rnuzkn.

Warhammer Dork Omen unlrorllor
suprovietultnnre Ie creste exparlanjo tmbunnrctindu-le onumite copobtltron, intr-un mod opropiot RPG-urilor. Toru~i cceosto parte cu lupte va fi door un aspect 01 universului format din peste 20D de plonete, domre cu coroctertsrld specifice ~i care trebuiesc administrate in pouzele dintre botoli. Jocul promite 30 de urntof diferite In cere pot f puse echlpn]e ~i piloti, 0. poveste bczoro pe un scenariu stiJ Asimov, poote un pic pren slrnponsn (din moment (8 ere dragoste, eroism si

oldiers Of Fortune, tn lucru 10 Mecosoft, ssre un fel de cornbinutie nitre moi rnulre [ocun !!Ie succes: Heroes of Might and Mayic, Monopoly ~i (nu rideti) Piticot, bozot de csernanso pe tum-uri. )oF este de fapt (Ursa intra moi multe personaje dif~rite (d intre (ore 0 parte su nt controlore de computer), in co re inte rvin arit elemente rundorn (numarul maxim de po~i posibili) cTt sl vrfJji, obiecte unice ~i diverse cunostlnts cum IlT fi cele de Logis.tico (conferind posibilitoteo

S

srrobotern unor dlsmnte moi
mnri). De-a lungul jocului se intnoes( diverse dcdlri, teleportooce, personole pozitive sou negative ~i

erose tn core se fa c cu mparoturil e neeesare unui oventurier, Existn un sisram de axperiento cu ajutorul coroio onurnire coracteristici co otocui, oparareo, norocul ~i rnngin crese. Porte a de multiplayer nu va [lpsi nid eo, fiind posibile schimburile de obiecte Intra [occtori In modul cooperativ sl evident luptele intre adversori.

--

PRO[)UCnTORI
Soldiers of Fortune va aveo in final un englns lznmetrk, jar stilul gmfici va fj osemdncro« cu eel din Heroes Of Might Magic, tnsn cu filme intercalate tntre misiuni. Mecosoft este un grup creat in 1 990 de cotre lanur Ghionea si Adrian Chivu, aV'ind co domeniu de activitate 10 vrerneo respectiva programele de Spectrum. Evoluind 10 P(-uri, Mecosoft [] reollzct dtevo programe utilitare de DOS (CD Ployer 2, Lentile, Agendq, Sound Box) ~i un [oc osernondtor Damelor numit Triads. Aporitia Windows 95-ului a dus si eo 10 mutoreo onumitor proiecte pe ncesto, grupul lucrtnd octuolmente 10 SoF si Remover 98, un progrom (me so monitnrizeze si so dezinstaleze diversele oplicatii instalate pe sistem, oflct inco tn faza bem. Lo cei doi membrii inijioli s-ou mai odougat Dan Opren, responsobll (U: grofico si conrepric. Rodu Lazar - pagini de web, Adriall Bueur si Florin Honganu, avind co domeniu de octivitate sunetul si muzica. lanut Ghionea ~i Adrian Chivu sunt ambii studentl 10 Pollrehnico, unul 10 IMTS ior celololr 10 Automatico, ~i eunosc bine 3D Studio 4 si MAX. Adrian Chivu, Tn collrnrs de progfClmator~ lucreazo om- Tn Visual C++ at sl Tn Builder. a mare parte din grafica 2D este reolizotn cu njutorul unui program de uz intern, dezvoltat de-a ungul tirnpului special pentru a aeoperi nevoile proprii ale grupului. Mecosoft poote f eontactat 10 mecosoft@k.ro iar lonut Ghioneala ghionea@imst.mu5.pub.ro.

anmnm

DE: JOCURI

bi Soft. De ce Ubi? De~i Ubi nu este 0 firma romnneosco de jocuri, apraope tof angajoTii reprezentanjei sale de aiei sunt romcnt. deci toata programateo este realizatd de programotari ourohtoni. In perioada 1986-1988 eei cinei frof Guillemot au creotTn Franta Ubi Soft, mai TnrTI o pe a c firma de software, rmnsforrnlnd-o de-c lungul timpului $i in publisher si distribuitor 01 produselor altar producorort, Tn 1993 Michal Guillmot, unul dineei patru vlce-presedlntl, a venit in Romania sl a pus pe pieioare studioul de produqie din Bucurssrl, core 5-0 exnns de-a lungul timpului de 10 door en-iva oomeni 10 (C[J 100 citi sunt 10 ora ocruolo, Intre timp Ubi si-c rnni deschis osemenea satelitl in Canada, China sl mai nou in Morae, toti ucestln odaugTndu·se grupului principal oflot Tn Franta. In materie de distributie Ubi ore reprezentonte in mareo majoritota a statelor eurapene, in Australia si SUA. Pe linga jocuri, ((]re au fosr prima lor mareiubite dupe cum rernnosc chiar ei, Ubi Soft produce si distribuie software educativ penrru ropii (Tnvarorea rnoternotldl. geogrofiei, istoriei si a limbilot froncezo si germana) si praduse multimedia (Artist!, Piano Hits 5i Guitar Hits, ultimul dezvoltot ehiar in RomTnio, sl cuimea pentru a piato soturora de produse pirotate (Q a noosrro, vTndut'ehior feorre blne). Cele mai mari succese de-a lungul timpului au fost F1 Racing Slmulorton, Rayman, POD, Sub Culture, Kick Off 98 $i Tonic Trouble, recent oporut ~i vTndut prn(! $i to OEM trnpreuna cu placile grafke din ultimo generajie. Ubi Soft este cunoscut pentru realizorea unuia din primele jocuri cere a utilizat tehnologia MMX (noud 10 acea ora) - POD, iar rnai nou Tonic Trouble folosesre din plin capabilitatile AGP de pe placile de P2 ~iSuper 7. Firma mol ore printre proierrele principals realizarea unui SDK - un set de obiecte core sa incopsuteze un engine generiC, folosibil in foote locurile, permiJ1nd a usurnre majora a lucrului si folasirea resurselor Intr-un mod mai eficient.

U

Sutursola rorntneosce a trecur Si eo prin douo ernpe, pregotindu-se so intre Tn ceo de-a treio. Imediot dupe oporltie, co un fel de test, Ubi Romania a realizot slnqurn Action Soccer, un fotbal dupo cum 11 spune ~i numele. a a douo perioada, core tocmoi se incheie, cuprinde dezvolta reo in colaborare cu firma mama din Franta )i filialele din Canada si Chino a divsrselor jocuri ca Tonic Trouble (engine), D-Jump (grofiw) ~i seriu Playmobile (groft· co) plus 0 mica contributle 10 portea de cod a Speed Busters, lonsor deja Tn SUA si Tn curtnd Si Til Europa. Ce-o de-a treio eropo in core Ubi se ovTntd este oproope 0 revenire 10 inceputurlle firmei, urmTnd co flecore filialo sa rreoco din nou 10 realizareo unor proiecte In
lnrreqlme.

Structuro Ubisoft RomTnio este destul desirnpla, firma ovmd com 25 grmi(ieni, 10 betn-tesreri (irnpliccti Siin proiecte reollzors exclusiv tn exterior) Si aproape 70 de programotori, rof fiind obsolvenf de facultote. Co cerinte 10 angajorea programotorilor sunt C si C++ ior pentru groficieni PhotoShop sl 3D Studio MAX. Chim dam mareo lor majoritate au peste 25 de ani cu totH sunt jucatori inrOiti, acesto nen· ind insa un element principal 10 .selecttonoreo lor. Spiritul de echlpo este rnsc 0 cerintfi obligotorie Si core Tn final face lucurile 50 meargl'l mai bine decTt 10 rnorso rnajorltcte

a firmelor din taro. in ceea ce privssre plo.nurile de vnror, se [Jude ceva de Tonic Advelitures, dar deocomdoro titlul este tot ce se sne despre el. In iunle 1998 Ubi si-c deschis Si reprezentanto cornerciolo, aducTnd Tntaro diverse produse hardware Guillmot, In special plod grofice si de suner. Pe ~nga acestea Ubisoft urmeazo sa distribuie tn Roml'nia ~i Heroes of Might and Magic 3, nsteprot de a rnulnms de gameri
romnnl.

-.

CANALUI DE eBlAr

"<,

HERETIC 2
Se va folosi consolo, 10 fel co in Quoke. Codurile sunt: pl'ayba1ter - toggle pentru god twoweeks - toggle pentru power up meotwcqon - omoard tott rnonstril (nu ~i BOSS-ii) victor - ornooro obsoluttoti rnonstrfl nngermonsters - monstri furlos! auzymonsters - rnonsrri $i moi furlosl kiwi - toggle pentru fly (rreci prin pereri) showcoords - crete coordonorele woopprev - selecteoz·(i ormo precedenrn weopnext - selecteozn urrrm urrnnroore
(ODURI. PENTRU OBIECTE:
<..

-ooooc-. lore si codurile pentru orme,
mono $1 sanotate. item_weapon_firewoll item_ w eo pan _ mocebol Is item_weopon_mogicmissile item_ weo pon_phoenixbow item_weopon_redroin_bow item_weapon _ sphereofo nnihilotion item heolth full item -health _ holf item-mono combo holf item - mo no-com bo-qu'Orter item -mono-defells~e full item=mono=defensive=half item mona affensivefull item=mono=offensive=holf

console EO 10 Quake; codurile sunt: /health 999 - snnnrote 999 /wuss - taote orrnsls /supeITuzz - God /nocollision - fly /wallflower - nid 0 tinta Iota cornenzile pentru arme: /spown magnum /spawn shotgun /spown ossouftrifle /spawn rocketlounchar /spawn sniperrifle /spown heliguh Idem pentru obiecte: /spown reoctiveshields /spown rockets /spown coin

spawn

<XXX>!> -

creeozc ohiectul

/spawn hoohh /spawn COOKies /spawn lensflore

HAL.F
Jowl trebuie pornit cu comando "hl.execonsole" pentru a puteo folosi codurile, Pentru comondo /GIVE va trebui so lonsort chior "hl.exedey -console", in timpul jowlui consolo va fi orrlvoro cu tasto "-,, co 1n Quake. Sor puteo sa fiti nevoiti so doji In console moi fnITi "sv_cheats 1 ': IMPULSE 101 - roote
orrnele ~i rnunitie

Pentru a obtine urme secrete: "Give Throllqun". Folositor este si "use thrullqun" (2 rnoduri de foe).

/600- god ... /NOCUr - fly/treel prin
pereti

/GIVE JOOO{ - iti do obiectul xxxx. Iota sl c1teva dintre armele si obieetele disponibile

item nirtank; item=ontidote ; item _ battery iteril_healthkit ; item_longjump ; item_security item_sodaean ; item_suit weopon_357 ; weopon_9mmAR; woopon_ 9mmhondgun weapon_crossbow;

weopon _ crowbar; weopon_egon weapon_gauss; weapon_glock ; weapon_handgrenade weapon_hornetgun ; weapon_mp5 ; weapon_python weopon_rpg; weopon_satchel ; weapon _shotgun weapon_snark;

Obiecte core pot f obtinure prin comondo "/spown xxxx": ChoinGun - choingun B lueCord - blue I dentcard OrangeCard - orange Identcord YellowCmd - yellow ldenrccrd GreenCord - green ldsntcord Keymng - chete mica MoneyBcrg - geonta de 10 [aful bandi Evidence· hTrtio cu dovado PulsePortl - Pulse Connon - parteo 1 Pu!sePart2 - Pulse Connon - portec 2 PulsaPart3 ~ Pulse Connon - porteo 3 Chermuit - protection suit Silencer - surdino

"IJ

CANJUUl DE CHEAT NJ.C.E. 2
lnrroducef cadorile 10inceputul joeului sou punef pauzo:
vlrezo de 600 km/h cursu

MACHTHREE- a mosina nouo cu 10 fiecare IMPAG - rnunijia nelimitota Tn deathmotch OVERKlll- weoponmode Tn
cornplonut

Star Wars Rogue Squadron
CREDITS - opore scrisul similor cu sf1r~itul filmuJui 5TARWAR5 LEIAWORKOUT - orrlveuzn force

AllOFF - cheats off BUGGYBOY • introduce jowl In debuq mode, acum se pot introduce codurile: A· Autopilot F - orato fromemte G - schimbo rnnslnile (trsbuia so fiTi in autopilot) I - inforrnotii de sistem P - screenshot

le,s,t Drive 5
Introti Tn primul meniu Options
npnsotl;
si

feedbock pt Joystick
GUNDARK - rnodiflca force feedback CHICKEN - joci co un AT-5T

cup of choice - toote rnosinrle fhottolcas me betk - pof merge Tn
sens invers

DIREGOR - vezi toote cut-scenes MAESTRO- taote sunetela disponibile IAMDOLlY - vieti infinite . TOUGHGUY- feoote power-up-urile USEDMO RCE - ???

i have the JQay- toote rnnsinile si troseele maxim
I

Puneti ON pentru checkpoints, intrari 1n toplist :;i mni puteti £01'0$1 codurile: knocked -traseele pe dos whOO()(JSh - Nitro (doxonott Tn nrnpul cursei pentru efect) mlctm.rc - rnasinile rnui mici sausage - mnslni bonus

CAESAR 3
In timpul iocului se construieste un Well si se right-clici.eozu pe orenstc.Se oposo Alt+K sl astfel cheatul esra octivat: Aft+C - citel 000 dencrl numoi in cnzul in care aveti moi putin de 5000 denori

AIt+V • victoria 10 nivelul in couzo

pentru Pentru a oveo toti luptdtarii: Evade de 4 ori 810ck de 4 ori Tag de 4 ori Tount de 4 ori Help 0 data (oeum trebui so au ziti 0 conflrnora sonara)

0

activo chat-

urile, In meniul de

Of

T'RESPASSER
Perrrru a activo codurile, tostoti CtrlFll, codul, ENTER. ln fino I, din nou

cheat introduceti unul din codurlle: GLOBAl- toote trnseela dispanibile DEV6 - toate rnosinile disponibile RAE CORPS - toote sezoonele disponibile

Ctrl-Fll . Ccdurile sunt: BIONICWOMAN - rniscore inceata INVUl- invulnerabilitote mc - ororo locatio to GORE 2 • rnoresre eonrnoreo de singe DlNOS - pune paulo pentru dinozouri BONES - orata obiectele cu core poti interoctiono WOO· rnunifie infinito TNEXT - te duce in zonels importonte WIN - teminn montumdestobilizotoruL

Ancient Conquest
Tn tirnpul jacului apusati Enter, apoi "EXITON" si Enter din nou. Veti primi 50000 amber $i 30000 fish.

10MB RAIDER
Tn timpul iocului opesof Ctrl-X $i cpoi unul din Cavalry - invincibilitofe Hernmit - foote armele Medic - shlald-urile 10
- scoore pistoolele

3

Sam peste

niVels:

foote nrmele:
- sconte pistoolale - pas Tn spate - pos Tn foto - duck,stat Tn picioore - TnvTrtitde 3 ari • salt Tn spate

I

Tn meniul principal OPOS{]tiShift + Ctrl + C

DETHKARZ

codurile:

• pos Tn spore- pas Tn fora - duck, srcr jn pieiaore - invTrtit de 3 ori - so ltin fotti

..

---

,"

'.

'>

(AZARMA P(GAMING
REDUCER. Obiectiv: Reducere:
Sc iau:

'
'

"

'::/'",: ," " '... \ ;_

.'

~",~""":_

"

-,

,cl:':~"';'1..~~.:'-::=,.-,..~.,

, ,-_ ",'"

PENTRU CAZARMElE DIN BUCURE$TI

Greeen Computers

3.5 10
0

al-Illate

A,rhlue, e
Obiectiv:
Reducel"c:

Soldatii din cazarma Galati 30/0

Alte area: Contact: Obiectiv:
Rcducel"e:

Calculaloare, acce.soril, ,lid Voodoo. imprlmante Fiirii restric,ii

.~Calculatoare, accesorli, plad de sunet, imprimante Flira restrictll 036-474000/fOll. 036·412222

Se iau: Alte alea: Contact:

3102092

• •••••••••••••••••••••••••••••

30/0
JOCURI, calculatoare, accesorii, imprimante Sumi achilitie :> 1.000_000

Soldatii din eazarma lesl
Obiectiv: Reducere:

Se iau:
Alte
alea:

20/0
Calculatoare, accesorii, plici de sune'. imprimanle Fijrii ",strictU

·

Contact:
,

092566510
'
'

Obicctiv:

fijGateway~
3
'
0 /0

.

Se iau: Alte alea: Contact:

032-217594/0U·211595

Rcducere: Se iau: Alte alea: Contact: Obicctiv
Reducci"c: Se iau:

Callulatoare, Qccesorli, (onsumabile, periferice, sofl Firi r,es,lridii

Soldatii din cazarma Harghita
Obiectiv:
Rcduce ..e:

~

~

MikroAtlas

230.53.10; 230.43.15

30/0
Calcuilitoare, o((e.sorli, ,'id de ,sunet, imprimante Firi r.strictii 066-171745/066-171856

••••••••••••••••••••••••••••••

ltd
3
0

Se iau: Alte alea:
<'

K TECH Electronics

/0

Contact:

Cal.culatoare, ac(e50,I1, plid de sunet, imprimante Firi restrictii 2222036
-

Altc

alca:

Soldatii din eazarma Buzau
Obiectiv:

Contact:

• ••••••••••••••••••••••••••••• Obicctiv: ENTER Computers
Reducere: Se iau: Alte alea: Contact:

Area Int SRL Reducere: ' 3 %
Se ~au: Alte ',alea:
Calculatoare, occesorii, plid de sunet, imprlmante firi restricfji 038·414949/038·4.24016

30/0
Calculatoare, anesorii, de sunet, imprimanle Firi restrictli plad

Contact:

Soldatii din cazarma Bra$ov
II ••

659.75.20
Advances

Obiectiv:
Reducerc:

Obicctiv: Reducef'c:

in High Technology

30/0
Calculatoar., aC(esorii, ,Iici de sunet, imprimante Firi reslri'fli 068-418000/068-154000

20/0
Calculatoare, auesorii, rim an Ie, plid Voodoo imp· Sumi achizltle > 1.000.000

Se iau: Alte alea: Contact:

Se iau: Alte alea: Contact: ,

.......... ·I~i············
Obiectiv:

211662.4

Soldatii din cazarma Bistrita
Obiectiv: Reduce ..e:
Se iau: COMPUTER SHOP

Reducerc:

20/0
Ccllculaloar., aceesorii, plati de sune., Imprimante Maxim reducere 1..000.000

100/0
Calculatoare. accesorii, ,lid de 5unet, imprimant. Valabili la achiziUa de' loeurl

Se tau:
Alte alea: Contact:

Alte alea: Contact:

2217343

063 - 232796/ 063-232797

Fii so
••••• ~ ••••••••••• ~ •• I ••••••••••••

••• beneficiazii de cele mai bune pre,uri $i arme sl

inroleaza·te cit mai este timp in armata PCGaming. Aboneaza·te acum $i vei beneficia de cele mai tari reduceri la toate firmele de calculatoare din tara! Acumesle momentul cind pe Iingi 0 eX.celentii, evisti: vei beneficia de laciliituti care n.u'au r mai fo·sloferite la noi in ,ara. NUmai ~••••• , ••••••••••••••••••••••••••• conteaza modul de obonare! • ~.*~••••••••

5c.pul luptei -este de a .mobiUzasolda'U
Oriee membru al armatei PC Gaming beneficiazA de reduceri in toata tara la 0 multime de firme de ealculatoare. Cu cit armata va deven! mal numsroasa $i reduce rile vor crests deci nu ezitati sa. va Tnrolatil Alaturi de aeeste reduceri oriee soldat-abonat beneficiaza de clasieele facilitati oferite de noi

CERERE DE iNROLARE

I

Modul de inrolare

- pen'tru

0

porn ire u$oarii
J

Dore~i sa te aflii in armata PC Gaming? Nimie mai simplul Aboneaza-te pe un an $i estl tncorporatl Plna la pnrnlrea noilor ordine vel prlrnl prin pOljita Adeverinta De Inrolare au care te vel legltima $i 0 realizare anterioara a armatei pe care 0 vei putea savura pina. la primirea urmatoaret productii

• , J

~ ~Perioada de InrOIDJe :
: I
I I

'

'.

~
p,etul de

[Doreso sa rna inrolaz pentru 0 perioa,da della

Pregatirea luptei • este cheia victoriei

00 lunl
0 1 an

Cum te abonezi prirnesf prin poeta Adeverinta De inrola.re. Acaasta ests individ'ualizata pentru tine ei parafata de noi. Ea dovedeste oa D,taliil .. tale. te afm In armata PC Gaming ei oa ai dreptul sa lmpu~ti reducerl la : Nume,--;;-_--:firmele de calculatoare mentionate de noi. A~a deci soldat, cum ai ! Adresa. primit Adeverinta lei banUljiifuga la jat. Cael acum preturile la toate marile firme de ealculatoare pentru tine au scaaut,

,

t20,QOO ler 240.000 lei

i

--,,-O-

~-_--

__

-~~

'jrn!

irow - pentru

piistralea disciplinei

Exista ~Ict1:eva reguli care trebuiesc respectatel Este 0 armata, ce naiba? Daca firmele au vreo restrietle la sume sau la discount-uri Ie aoordate este mentionata in dreptul Ior, Adeverinlele nu sunt cumulatiVe ~isunt individuale. Odata eu primirea Adeverint.eise confirma ca eljiti soldat matur ljii capabil sa pornesti un calculator

U:t;ilj.JI· sii nu fii

surprins de posta$
0

Mal jos potl vadea un exemplu de Adeverin1a de inrolare. Nu pa, nu aste oea originala oi doar un exemplu asemanator,

decu-

Nume solda' PC Gaming

NUMEU Tiu VA FI AI(II
AdresQ sold"t PC Gaming

..~.I~:I..~..IJ.!~:~~.~!~ !A.. F .~~~;~~~.!!: .
.•~:..I: .~.I.C?I. .' !?:~.f?~.~.~!~ .. ...... " "'A
Autorizore 50ldot PC Gnming
Sa adeverests dl mal. sus mentlenaiul 9St9 soldat-abonat plM fa !FiR$1I DE ABONAMENT ~i are dr9piulla teats reducarlle din revlsta

13
.,. -.& _---.... __ -... •

~

.

.

CASUT. POSTALA
CARE ESTE ADRESA? criefi udreso 10 concursuri pentru co am trimis lo un concurs pe odrsso voosrro ~inu snu dccn am fowt bine. S.tefun leonte- Iulcec

.
2. A5 oveo nevoie de un sfot. co sunt un sarae lnrr-o taro

S

lo un P2/333, 64 RAM, . Monitor 1 5" ce 3DFx Imi recomandan (poora un Voodoo Banshee?) Nu (fed ea am sugerat co fete sunt ce'l'e (ore se uila 10 telenovele d mai repede ceva In genu' fetelE sunt cele core se uitO 10 telenovele. Desigur nu toote, dor afirmafio nu este departe de adevtir. Referitor 10 ploco (are fi-e vei luo un Voodoo Banshee asle bun sou un nVlDlA Riva TNT. Atentie Insil 10 firma. Deexemplu in com en ocum mi~'unc'i niste Banshee-uri de firme fonlorna => periormanfe sleba, driveri inexistenti, etc. ore?c ~?felidt pentru revistc. Fund un posionot 01 strotegiilor Wes1Wood doresc so vo intreb (ind veti moi vorbi despre Tiberian Sun. Co doar a oparut deja. \I,olentin Voirulesru - Bururesti Arum ceva timp, moi exoct in vora anului rreeur am fost primo revisto din Romania (e a prezentat publicului pTimele informotii, stiri si poze despre Tlberlan Sun, ovtnd $i a coperrd 10 numfirul respectiv (P(G6) cu ncest joe. ~I inca nu a opurut, pro'bobili'ntr-o luna aouD va fi pe piota.
JEAN CLAUDE!

plnn de bogati. .. deduc co sunt inca neadoptot 10noile "legitoti istorice" - fura cit mai muir so ai at rrebuie. Sou nu? Prezenfilrile din rubrieo de hardware nu vizflt aired cornponente legote de domenLul'jocurilor. Hard-disk-urile de exemplu sunr ele lrnportonte dar nu sunt cele decisive in materie de [nruri. Cum ai zis sl tu existo reviste de IT (are se O(Upa de ostfel de probleme. Sa sfii co ce ne omocrn pe nei in Romania nu este fumtul. d modul de vioJo comunist.
OJ DDMNE' DA!

rnlno pe un colculator cu Voodoo. lamuriti-ma ~ pe mine ce e nceln Banshee Anostasiu Adrian - Bucuresti

Ai fa cut foorte bine. lOATE teloenele trebuiesctrimise pe odresa revistei, in cczul in care nu este mentianat expres pe el so fie trimis pe adresa firmei core orgonizeoza ronarrsul.
AUTOWGIRJ

ineva de pe 10topullunii spuneo co 11surprinde fop__tul ([] pe acolo nu tree sI jocuri not. Poi ce, sunt multi care ou cokulotoore osn de performante? Sunt multi (me au occos 10 jocuri noi neplrotate? Sunt multi core ou posibilitoteo sO vcdo iocurile 050 repede co voi? Eu spun co nu. Am un calculotor bunicel cease, Pentium 200, Voodoo core 0 50 devina Pentium II 400 luna viitoare. Eu nu pot sa rna plTngde calculator d door de jocuril:e noi Paul ApostoI-Ploi9$11. Niei clI voi so te inspaimi"nt dar ceeo ce spui nu ore nid cop ~i niei cocdo. incepi prin a zire "ce, noi ovem cclculataore bune?", pentru co opoi sil spui (D oj u.n mega calculator, Apoi, spui co nu sunt iowr; noL Und'e nu sunt j:ocuri noi.? Tn Zambia poote., pentru ell niei nu opar jocuTile ori.ginole in strainlifate si 10 noi se ~i gases( versiunile lor pira1ate, iar cele originole apor com fn poralel cu cele din straintitate. Ded nvern si i~curi $i colculotoore. Si otunci intreboreo romine: de cs sunr numoi [ocurl vechi in topu,1 lunii? LOS l£LENOVElINOS il numesc Diona, om 1 9 ani Si sunt din Bucure~ti. Chiar eredeati co fete sunt numoi cele (Ore st!lU cu ochii lipiri de ereanul TVde 10 1 4 10 19 sovuJ'fnd toate "telenovelurile" ~i olergind opoi cu limbo SCOOS() dupa postere cu cutare sou cutare? Sorry 9U'YS but you're very WRONG!. Eu md pregatesc pentru medici no dor mlli am timp ~i pentru un Quake, Hexen, Heretic sou ni~te RPG·uri.Am terminot Tomb Roider iar ocurn Tmi maninc zilele cu Tomb Raider

C

li'entru primo porte a scrisorii, ce ,ai zis tu este motivul pemru core s-o invental expresia "life sucks". Banshee este 0 ploca ce are 10 boza tehnologio Voodoo 2, include placo 2D, ore 16Mb Sf este moi rapidii co Voodoo 2. CHEATING 'inso va felicit pentru ultimels numere care au fast super·mego ... Ss aude co bogoti cheo-url, Pentru ca onmeni buni vreri so ne luon buwria de a jU(Ope bune? Daca e~fi un gamer cum sene 10 corte termini orice [oc fora caduri Cornel Bursuc - Brasov

T

IIIRE

O

FALSI

:0

hpse~te 10revista? Interactivitatea CO publicul. Cu topul e oproope Ok, co e fawt de cititori. De (8 nu foceti pe lorg nnunjul co putem pune pe CD harti facute de noi, demouri co eele de 10 Assembly sou de 10Dracula Party din Brasov, poate chiar demo-uri produse ~i focute de cititorii revistei. Sou rnuzicc focuta de nol, poote (him concursuri. Cu tontn prietenia
P"([aIu'

5

r~ce mai bin~. Stiti ce vo

e pare co mergeti din ce

Din connn. Cheet-urile nu iau buturic. deo jU(!OUII joe pe bune ri dau unoro huesrio de a trece de prima tamera a prirnului nivel. Sau relor cere vor so exploreze unele jocuri dor sunt Sfresoti de monstrf sou timp, etc,

m

a nurnesc Jeon CJaude Oiamondescu, am ~ tnrepur sa wmpor revista dvs (him de 10 primul nurnnr in primul rind pentru connnur ~i mai purln pentru CO nu Om un de 50-I rulez, ... Pina acum dispuneom de un DX2/66 10 10eulde munea dar Tilurma defs(tarii controllerulul I/O a fost luot pentru reporatii Si luot a ro mas. Acoso, nici yorba de cok\llotor III urmiitorii 10 ani, cel 2 copH oi melr cis I si cis III mol ovind mult plno so pooto produce cevo pentru bugatul familieL La rubrko de hardware am aftat lu(ru ri cora nu a par in aIte reviste de IT. Poate or trebu i sa diversiflcoti rubrica respectiva, axata pina ocum pe portea video $i audio. Ttncercati pre.zentmeo Si oltor com panente, placi de bazo, hord-diskuri, etc.. DintT-unrOspuns 10cosuta postala am oflot cu surprindere

rn

StTIcevo ... stii [Bvo... lhhh .. uhh.h (fierbere lntensn) r $tii ceva? Ai dreptafe. Esfe a metoda foarte. buno de intereurrcostere a cititorllor. Vom face anuntul, insti nu vern recunocste niciodoto co tu ne-oi dot ideeo pentru ca suntem prea ingimfofi. Niciodota! rnsa ceum, ~i nu vom rsomonste co om zis asto nidodotu, iti rnultumim penfru idee, care dasi simplti este foorte util (j si foarte· .'0105itoo reo
VOODOO PEOPLE

VAWE VS RETAIL are este diferenta dintre un produs VALUE Si RETAIL?Care placa de sunet este moi buno; Sound Blaster Live sou placile de sunar AureoI? Vega TIberiu - Bucuresti

C

Produsele vaJue, denumite si
OEM, fie nu indud unele

elicito~lle ~ele penl.ru . nouo Imagine a revlsteL folosesc oceasto metoda pentru 0 publico protestul meu 10 odreso neomului Voodoo 3DFx. Nu millnrelegeti gre~it, e (hiar beton sa oi aso ceva dar (8 focem noi cors nu posedam obiectul cu pricino? Stom si ne uitam pe pats,i sou mergem prin vacini so ne miJogim sa ne lose si pe nol 10 minute 50 ne delectom cu privirea sou mai rou scoatem hirtiute roz pe ([]re Ie cheltuim 10 duburi co so punem si noi

r

focilifiifi ole produselor Retail, fie pur si simplu nu au door rutie, fate de celelalte. Depinde de 10 prod us 10 prod us. Pentru jocuri,. se pore ['0 10''oro o.duala ceo. mai perform onto plm'a este Diamond MX3000 core suportil Aureol 2.0. (0 vol01lf8, imediat dupo eo vine Sound Blaster Uve.
ALTE PREIURI?

r fl. posibil co in revist(l so opara preturi 10 PC·uri~i copanente? Dragos Prnzori - lasi Dejoopar, existti rubrica Ghidul (umpilrfitorului.

n

.-

;

--

.
I __

, ·CASUTA POSTALA
-

lmcitit orticolul de (ormageddon 2 pentru co m-o surprins spotiul ocordor unui joe w tematieo sirnplutd. Am trecut peste introducere ln articalul proprlu-zis cu convingerea co DU sunt un tip "mol posnic". Articalul se corocterlzeezn ptln trei elemente: tulburore adolescentino, a undo de prost gust ~i a froze de final teribillsto dar obosltn. Si eu Tmi exprim vlelento in lumeo virtuolo dar nu Tn mod gTotuit. E a dlterenro Tntre a orunco in oer comondomentul germol (BEL), a omort un monstru u g.res IV (Qu ake) s i a ca leo pi eron i sou (] lovi un cline cu rnoslnn. Eu nu am moi jucot Wolfenstein pentru co am trnpuscot un (line din core a lT$nit singe pe fondul sonar 01 unui schelOlliit. Vreou prin cceostn scrisoare sa protestez trnpordvo prostiei grotuite prin core se produce violenrn in unele jawri pe Pc. Referitor 10 "eele 2 scene mirifice" de care vorbesre 0·1 Carnil Psricn vreau so Tntreb doco tot el a scrls orticalul cu odevcrnt lnteresont "Are influento asupra ncosrro vlolenrn din [ocuri?". Nu era mol potrivit co articolul de (armageddon .2 so fie SCJis de Cam llper Ion sau de flul sou din Uganda (cu procenr descolortzore de 61 %) $1nu de cine. snum nai Tn Romania

n

lID SinGE 11 UID£ 0 HUBRICA IE mO'L£STAR£ UERRAlA
(cu paste 95%)? A devenit PC Gaming moniacilor lOia sadicilor din Romania? Pentru a nu se Intelege prost ideea exprirnnto de mine rnentlonez co am 1 8 oni ~i protestez, nu foe rnorclu. Florin Huhoru

cumparo pentru

(0

ploca Wid<ed 3D este fOQrte

revere

urn te-o mlror spottul ocardat unui subiart o~a slab bonutesc (0 fa SO(he01Ci co ri-crn rospuns 10 usn scrisoore.. In primul rind pentru copii de 1 8 ani (are tncep so pllnga ctnd vod singe existo ~i versiuneo enqlezecsce a jocului eu rnonsml cu singe verde in loc de oomeni. Ideeo este alto. intra octivitateo zilnico de a ornorr eTInisou a do foc 10 pisici. corocteristica mutter imbecili in ziuu de ozi sl a coleo moi snu eu ce prln (armageddon 2 este a more diferenra. Existil 0 linia de demorretis ps core eel snncrosl, normali 0 vod. Cei mol purin normoli au impresia co [ocurlle ;;i vinto renlo sunt ocelusl !ucru, eeeo te nu esre odevorat sl tind so condomne violento din [ocuri confundind·o w eeo reolc. Referitor 10 Uganda, 10 61 % cit foe sronlo ocolo sunt convms co ies moi mult inteligenti deell din 95% oi nostri.
deja. (eo.Ircu A1exondru Ciprion Bucure.sti Tlberion Sun nu a nparut. P(G#6 contlne, cum om mol zis, prima ovonprerniern din Romania 0 ucestui joe iar dtitotorii fideli nu cred co au rntut-n, MATEMATICA ASTA ... . a bucofti Diamond onster Voodoo 2 cu 2 Mb respira in P(ul meu. M..a costet numal 220S $i (red ca are aceeasi performanta (U Wicked 3D (are asle 450$. A$o co nu :;Ilu dne va

O

scumpn. Ha, ha ho $i de 10 on ho he, Ne-o fost greu 50 De dumirim cum costG WiCked 3D 4.50S ipentru fine,pfna and am i'oteles cai 01 iotales fu, Redamo mre afost 10noi in remll $puneo dI plam rostG cu 450$ mai putin dec) 600S. AsIa este 600450= 1.50$, mmemalica de dose Iprimare.$i este mult mol buni:l dam Doua to plam. Me pare rau pentru
vastea proastlL DESPRE CARMA2 celenf joe (armageddon 2. . Parerea mea estecn ocestu ests eel InIIi bu n simulator (U masini, mai bun chior dedt NFS 3, Speed Busters. Gldespre pnrtee co violentc in ocest joe mi se pare nedrenptc eenzuroreo jot:ului sou infroduceree robotilor $i zombiilor in loc de enmeni,

"0

axistg anevo care ne

Nu bagom O$Gcava pe CD din arelO$i mofiv din CQre nu putemprograma de sporn sau in ultima. instantU drfi de aaGlf false. Din piJarte miliordul nu l....am d$!igm, dar, doCii

ur0$f8 alii de molt ineft ne vreo 10 mii de kilometri distonta de Romiinia, pe 10 Miami de 8Xemplu, ii retomondilm sa ne dea un mil-

lard.

C

CONTRA E LA DlNAMO 0lU1. La nrtirnlul de Railroad Tycoon 2 nu m-am prins 10. (ontro; [occo 10 Dinamo. De unde pot sa foe rost de Populous 3, Half Life, (armageddon .2.... Punem pnrlu ai ~tiu (e-o so-ml rospunden? 0 sn-rnl spunefi co Best Computers.

5

¥lad Miricescu - (ralova Primul era un bone. Contra este un jumtor de fatbol care juaea 10 adtipa Dinoma. A douu ooro, fi-ai
raspuns singur_

Uviu Predo - RUOlTesti RIVAL REALMS
I

DE CE OAHE?
d co n-om prim it espuns 10 ultimo scrisenre ca v-om trimis-c, Ma oHico un lueru, !ntr-un numer tracut afl striS ni~te starcrmegii. Din te-am dtit .... (~i aeum urmeoza 0 listo lungo de cckule core dovedese matematic Co un rush recomendct de redoctorul nostruponte fj Invins-Ed),.

C

e porere ovef despre Rival Realms? (parco e facut de romenn EI Maestro - Bururesti este un foarte pnrete cam veche

Din ce-om vnzut joe co (ilevQ idei interesante. Din este 0 conceptie

lar producCl19rlLh.!.inu s-ou
obosil so ni-l trim ito, chinr data sunt romiinL

(reden co intre ell! se puteo gosi ~iunul mai vechi Quake 1, Caesar 2, Duke 3D sou Heretic 2? Bogdon Mo(finescu - Bue AceS1e demo-uri s-ou aflat pe (0, unele 10 vremea lor altele niciodoto pentTu co sunt eXlrem de ve(hi. (e rost or oYea so punem 0 datil Ie (freva Humere ior jumo' din demo-urile vechi pe CD? DUNE 2000 0 DATI ore eroore. Po gino 84 (nr trecut) titlul este incomplet. Coreet era "Am sTn{le-n vine $i ... multo opa·n ereier".

NO POSIBLO yeti 1 9 demo-uri. Nu

n

Tipul rn-o lcsot perplex, osro dupe ce rn-o interzis C-amplet. Pai Tn prtmul rind s-a luof de un redactor co re nu Q focut decit sa fie obiectiv. Apai, fiind pus pe harto l-o jignit complet pe Fronk Herbert. Dune 2000 a primit 51 fiindco 0 fost privlr co un joe de sine srororor 01 anului 98. Docn-l privim co un remake 01 lui Dune 2 {fed co 30 e muir. lor deca-l mai si clcrurcm romanalor lui Herbert se dues linistit 10 subsol. Porereo meo este co Westwood {]Tncereot so foco bani multi cu munco putino .. Banii i·au luot pe nemeritate, dar, Tn compensatie ou pierdut din respectul gamerilOL

Schimharea oomenilor mo~1 mloo orim farmec 01, joo.tlui. "interzis sub 18 onin KILLING BASTARD

OJ

Cenzurarea insti, in sellSlll plasanl unui SliCkar OJ
pe

mfie este foarte normala.
e ce nu bagofi pe CD programe de uds I,Puri ell Nukke? Doca clstigoti miliordul 10 PRON co fo ceti cu el? Foeefi (eo moi tare revistii: de games din Europa sou va muloti cu tofii pe ploja In Miami? Mihal 10neSOJ - la$i

D

Adrian Bolan - Rm Valcea
Dupa 10 eo?
CD

oj lrimis primo
nu te-ai intrebat

saisoore

de ce nu oi primit rOSpuns1

Focsoni

Valentin Burghi~on -

Do, cd bine ziti. DUNE 2000 DE 2 ORi unt de acord cu voi 1n privinta lui Dune 2000 . E ceo moi more dezomagire a anului. Sincer mi-o placut 50 joe Dune 2 moi mult decTf Dune 2000, chiar cu aceste diferenTe enorme e grofica, AI si intertoto. CTnd a sa scrieti de Tlberian Sun? A sl aparut

S

m

Ge n IUS
PRENUME" ADRESA, " . .

.

HayeS ATCommand compat1ble

56KdownIood 14.4 Kbps fat Ironsmlsion Speaker & Microphone Jacks