Sunteți pe pagina 1din 516

ALEXANDRU

H~JD{U

CLIPE DE INSPIRA|IE
n colaborare cu Biblioteca Municipal B. P. Hasdeu din Chinu

Colec\ie ini\iat[ =i coordonat[ de Anatol Vidra=cu =i Dan Vidra=cu Concep\ia grafic[ a colec\iei =i coperta: Vladimir Zmeev Edi\ie alc[tuit[ =i ]ngrijit[ de Pavel Balmu=, Centrul Na\ional de Hasdeulogie (Biblioteca Municipal[ B.P Hasdeu din Chi=in[u) . Traduceri din ruse=te de C. Stamaty, B.P Hasdeu, . Z.C. Rally-Arbore, N. Dabija, P Balmu= etc. . Fotografii din arhivele editurii, autorului =i a lui Nicolae R[ileanu Ilustra\ii de Alex Ussow REFERIN|E ISTORICO-LITERARE: Mihai Dr[gan, Constantin Stamaty, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Zamfir C. Rally-Arbore, Gabriela Dr[goi, Nicolae Iorga, Ion Orpi=an, Vasile Veti=anu

Editura Litera Interna\ional O. P 61; C.P 21, sector 1, Bucure=ti, Rom`nia . . tel./fax (021) 3303502; e-mail: info@litera.ro str. B. P Hasdeu nr. 2, mun. Chi=in[u, . MD-2005, Republica Moldova tel./fax (37322) 292 932, 294 110; e-mail: litera@litera.ro Prezenta edi\ie a ap[rut ]n anul 2004 ]n versiune tip[rit[ =i electronic[ la Editura Litera Interna\ional. Toate drepturile rezervate.

Editori: Vidra=cu =i fiii Redactor: Iulian Ciocan Tehnoredactare: Olga Ciuntu Tiparul executat la Combinatul Poligrafic din Chi=in[u. Comanda nr. 41656 CZU 821.135.1-1 H 16 Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C[r\ii Alexandru, H`jd[u Clipe de inspira\ie / H`jd[u Alexandru; (Bibl. =colarului; serie nou[/ col. ini\. =i coord. Anatol =i Dan Vidra=cu; conc. gr. col. =i cop./ Vladimir Zmeev; nr. 424) B., Ch.: Litera Int., 2004 (Comb. Poligr.). 248 p. ISBN 973-675-229-1 ISBN 9975-74-835-X 821.135.1-1
ISBN 973-675-229-1 ISBN 9975-74-835-X

LITERA INTERNA|IONAL, BUCURE+TI, 2004 LITERA INTERNA|IONAL, CHI+IN{U, 2004

1942
3 septembrie Se na=te la Larga, jude\ul Hotin (actualmente raionul Briceni), din p[rin\i agricultori Ilie =i Ana (nepoat[ de preot). Tat[l este originar din Horodi=tea-Boto=ani.

Elev ]n clasa a IV-a (1953)

Petrea Darienco ]l trimite pe corespondentul lipcanean P Smolnov . s[-l viziteze acas[, b[nuind c[ este un ]nv[\[tor pensionar care scrie ]ntr-o limb[ romneasc[ de salon (Salonni rumnskii iazk).

1949
Urmeaz[ =coala primar[ din mahalaua Susu, apoi =coala medie din Larga, pe care o termin[ ]n 1959. Dragostea pentru literatura romn[ i-o cultiv[ profesorii Parfenie Gu\u =i Tatiana Calalb (Ciorni). }mpreun[ cu Ion Gheorghi\[ =i Ion Melniciuc scoate o gazet[ literar[ de perete, fiind aspru criticat de D. Jurbinski ]n Cultura Moldovei pentru excesul de neologisme. Scrie articole din 1953, publicate ]n gazeta raional[ Leninistul din Lipcani =i cronici literare din 1956. Redactorul =ef al gazetei Moldova Socialist[

1959
Este angajat ca lucr[tor literar la gazeta raional[ din Lipcani Leninistul, unde-i obligat s[ scrie ]n ruse=te, articolele fiindu-i traduse pentru varianta romneasc[. Cutreier[ pe jos =i cu c[ru\a toate satele raionului. Public[ ]n presa periodic[ de la Chi=in[u primele articole de critic[ literar[. C[l[tore=te la Chi=in[u =i la Cern[u\i

Cu p[rin\ii, sora =i cumnatul (1957)

Cu colegii de Universitate

pentru a-=i procura c[r\i romne=ti. Primul critic romn pe care ]l lectureaz[ este Garabet Ibr[ileanu (dou[ volume ]n BPT, cump[rate de la Chi=in[u de Ion Gheorghi\[).

Anatol Ciobanu, Gheorghe Dodi\[, Mihail Ignat, Ana Harghel, Vitalie Marin.

1966-1967
}=i satisface serviciul militar ]n Ba=kortostan.

1965
Oferta de angajare la serviciu din partea gazetei Cultura este t[inuit[ =i este repartizat ]nv[\[tor la =coala de =apte ani din Lingura-Cahul. Hot[rrea este comutat[ la insisten\a lui Pavel Bo\u =i Arhip Cibotaru de c[tre ministrul ]nv[\[mntului, fiind angajat ]n calitate de =ef al sec\iei poezie =i

1968
Apare, la editura Lumina, studiul monografic Mirajul copil[riei (via\a =i opera lui Grigore Vieru).

Ziarist la Lipcani (1959)

1969
Apare, la editura Cartea Moldoveneasc[, volumul de articole =i cronici literare Disocieri.
Cu Gr.Vieru =i G.Gheorghiu la Cern[u\i (1957) Redactor la revista Nistru (1970)

1960
}=i ]ncepe studiile la Universitatea de Stat din Chi=in[u, facultatea de litere, pe care le ]ncheie ]n 1965. Este, din 1963, pre=edinte al cenaclului universitar Mihai Eminescu =i al clubului literar Miori\a de pe lng[ Biblioteca Na\ional[. critic[ literar[ Particip[ la lucr[rile a revistei Nistru. cenaclului =tiin\ific Public[ pe studen\esc =i la toate parcursul anului manifest[rile culturale 10 articole de critic[ importante. Ia parte literar[, pentru care ]mpreun[ cu colegii este primit ]n rndul Ion Vieru, Aurel Uniunii Scriitorilor Ciocanu, Gheorghe din Moldova. Ciocoi, Iulian Nicu\[, Este cu intermiten\e, Anatol Gavrilov, pn[ ]n 1972, Lidia Hlib, la cenaclul redactor la revista Luceaf[rul, condus Nistru, consultant, de Liviu Deleanu, la Uniunea Scriitorilor, are ca profesori pe redactor la Enciclopedia Ion Osadcenco, Moldoveneasc[. Nicolae Corl[teanu,

Autografe, autografe...

redac\ia de literatur[ original[ din cauza edit[rii volumului Temerea de obi=nuin\[ de Mihail Ion Cibotaru, considerat ideologic periculos, este transferat ]n cadrul aceleia=i edituri la o redac\ie de traduceri pentru copii.

1979
Iese de sub tipar, la editura Literatura artistic[, volumul Narcis =i Hyperion, eseu despre poetica lui Eminescu, care prezint[ debutul s[u ]n eminescologie, remarcat de marii c[rturari Constantin Noica =i Edgar Papu.

1970
La dezvelirea bustului Eminescu. Str[=eni

Vede tiparul ]n ruse=te, la editura Lumina, studiul monografic despre Grigore Vieru.

1971
Apare, la editura Cartea Moldoveneasc[, volumul de eseuri =i cronici literare Alte disocieri.

1982
Secretar literar la Teatrul Na\ional din Chi=in[u (pe atunci Teatrul Moldovenesc Academic de Stat

1973-1974
}i este interzis[ semn[tura =i activitatea public[ dup[ ce este acuzat de na\ionalism ]ntr-un raport al lui Ivan Bodiul, primul secretar al partidului Comunist al Moldovei (obiectul de acuzare: un articol despre D. Cantemir din Calendarul pe 1973, ]ntocmit de Gheorghe Cincilei ]n care nu a relevat prietenia moldo-rus[).

1974
septembrie Este, pn[ ]n ianuarie 1977, redactor superior la editura Cartea Moldoveneasc[, iar ]ntre 1977-1982 redactor la editura Literatura artistic[.
Citind Literatura =i arta

1975
}i apare, cu deosebite dificult[\i, volumul Focul sacru.

1977
Destituit din postul de redactor literar la

A. S. Pu=kin). Apare, la editura Literatura artistic[, volumul Cicatricea lui Ulysse, care con\ine eseuri duminicale despre literatura romn[ clasic[ =i universal[.

Din cauza atmosferei tensionate, pleac[ de la Teatrul Na\ional =i se angajeaz[ redactor la Enciclopedia Literatura =i arta Moldovei.

1985
Public[, la editura Literatura artistic[, eseul monografic despre Grigore Vieru }ntoarcerea la izvoare.

Autografe ]n prezen\a fiului Doru (1974)

1984

1986
Este angajat secretar literar la Teatrul poetic Alexie Mateevici. Vede tiparul cea de-a doua edi\ie a eseului Narcis =i Hyperion. Public[, la editura Lumina, micromonografia Crea\ia lui Ion Dru\[ ]n =coal[ neacceptat[ de Ion Dru\[ ca prefa\[ la Scrierile sale (]n 4 volume).

mai. Este ales secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova ]n cadrul =edin\ei furtunoase din noaptea de la 17-18 mai.

1989
Tip[re=te, la editura Literatura artistic[, volumul Cicatricea lui Ulysse II sub denumirea Duminica valorilor. Semneaz[, ]mpreun[ cu Mihail Dolgan, culegerea Crea\ia scriitorilor moldoveni

]n =coal[: L. Damian, P Zadnipru, G. Meniuc, . S. Vangheli. Este ales deputat al poporului din fosta URSS (circumscrip\ia Criuleni-Chi=in[u) =i activeaz[ ]n aceast[ calitate pn[ la dizolvarea parlamentului ]n septembrie 1990.

La Larga cu Arcadie Suceveanu

1987

Cu Gr.Vieru, I.Grosu, Ion Dru\[, I.C.Ciobanu, I.Had`rc[

1991
19 septembrie. Este ales membru de onoare al Academiei Romne. Septembrie. Este ales pre=edinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. I se decerneaz[ premiul G. Bacovia al revistei Ateneu.

1992
3 septembrie. Cu ocazia anivers[rii 50 i se confer[ titlul Maestru al literaturii. 20 decembrie. Este ales membru titular al Academiei de +tiin\e din Moldova.

steaua exilului. I se decerneaz[ Premiul de Stat al Republicii Moldova pentru volumul Narcis =i Hyperion =i eseurile despre Eminescu. Este coordonator al Direc\iei Literatur[ romn[ Modern[ din cadrul Institutului de Literatur[ =i Folclor al A+M. Este ales membru al Consiliului director al Uniunii Scriitorilor din Romnia.

1993
Apare, la editura Hyperion, volumul de dialoguri cu eminescologi =i traduc[tori din ]ntreaga lume Spre un nou Eminescu. La editura Porto-Franco din Gala\i vede lumina tiparului volumul de eseuri despre Eminescu C[derea ]n sus a Luceaf[rului.

La Lipcani

1994
Scoate de sub tipar, ]n colec\ia Eminesciana a Editurii Junimea din Ia=i volumul Narcis =i Hyperion (Eminescu-poet al fiin\ei: poem critic). La editura Viitorul Romnesc din Bucure=ti vede lumina tiparului volumul Basarabia sub

Cu E.Boteazatu la seara omagial[ Mihai Eminescu

1995
Volumul Spre un nou Eminescu apare, ]ntr-o variant[ prescurtat[, la Bucure=ti, la editura Eminescu. Apare, la o editur[ particular[, culegerea de medalioane

1996
Apare, ]n traducere rus[, culegerea de medalioane Sfinte firi vizionare sub denumirea Provid\y duha (traducere Iurii Grecov). Apare, la editura Arc, O istorie deschis[ a literaturii romne din Basarabia, a c[rei publicare a fost sus\inut[ de Funda\ia Soros.

+tefane, M[ria Ta...

1997
O edi\ie a Istoriei deschise a literaturii romne din Basarabia iese de sub tipar la Porto-Franco din

Gala\i, la propunerea poetului-editor Ion Chiric. La editura Dacia din Cluj-Napoca vede lumina tiparului poemul critic Lucian Blaga: paradisiacul, lucifericul, mioriticul. I se acord[ Istoriei deschise a literaturii romne din Basarabia premiul pentru critic[ al Uniunii Scriitorilor din Romnia.

Cu actorul Vitalie Rusu

despre clasicii romni Sfinte firi vizionare. I se acord[ Premiul Nichita St[nescu. Premiul Lucian Blaga pentru exegeze.

La Centrul Academic Mihai Eminescu (2000)

1998
Ob\ine titlul de doctor ]n filologie =i doctor habilitat ]n filologie ]n temeiul unui referat-sintez[ Eminescu, poet al fiin\ei (conduc[tor =tiin\ific: acad. Eugen Simion; referen\i: acad. Constantin Ciopraga, prof. Dan M[nuc[, acad. Constantin Popovici).

cultur[, =tiin\[, ]nv[\[mnt =i mass-media.

2000
Vede tiparul, la editura Litera-David, cea de-a doua edi\ie a dialogurilor cu eminescologii Eminescu m[ topesc ]n fl[c[ri (vol. 8 al Corpusului Eminescu). Lanseaz[, la Timi=oara, volumul Cump[na

cu dou[ ciuturi, carte despre fiin\a romneasc[, ap[rut[ la Editura Augusta. Este decorat cu medalia jubiliar[ M. Eminescu a Romniei =i medalia jubiliar[ M. Eminescu a Republicii Moldova.

Cu I.Dru\[, V.Vasilache, Gr.Vieru, D.Matcovschi =i I.C.Ciobanu

2001
Apare, la editura Prut Interna\ional, volumul de eseuri ]n francez[ La Pomme dor, care include integral M[rul de aur =i cteva capitole din Cump[na cu dou[ ciuturi. Se tip[re=te, la Funda\ia Scrisul romnesc de la Craiova, la propunerea cunoscutului istoric literar Tudor Nedelcea, primul volum al seriei Critice, intitulat Fier[ria lui Iocan.

Public[, la Editura Didactic[ =i Pedagogic[ din Bucure=ti, volumul M[rul de aur (valori romne=ti ]n perspectiv[ european[).

1999
Public[, la Editura Junimea (col. Eminesciana), volumul Plnsul Demiurgului cu subtitlul noi eseuri despre Eminescu. Este ales deputat ]n Parlamentul Republicii Moldova, unde activeaz[ ]n cadrul Alian\ei Democratice =i ca membru al Comisiei pentru

Cu N.Costenco =i I.Gheorghi\[ (1974)

Vede lumina tiparului, ]n acela=i an, eseul Brncu=i, poet al ne-sfr=irii.

2002
Vede lumina tiparului, la Editura Funda\iei Culturale Romne, cea de a treia edi\ie rev[zut[ =i ad[ugit[ a Istoriei deschise a literaturii romne din Basarabia. Se tip[re=te, la Craiova, cel de-al doilea volum al Criticelor, intitulat Centrul =i marginea

(schi\[ fenomenologic[ despre exilul literar romnesc), iar la

Foc=ani volumul Duiliu Zamfirescu ]ntre Natur[ =i Idee. Cu ocazia jubileului de 60 ani la ini\iativa prim[riei municipiului Chi=in[u se editeaz[ Zeul ascuns, eseuri despre labirint (ed. Prut Interna\ional). I se decerneaz[, la propunerea Academiei Romne (pre=edinte: Eugen Simion), Ordinul Na\ional Serviciul Credincios ]n grad de cavaler. Ob\ine =i dou[ premii importante: Premiul Opera omnia al revistei Convorbiri literare din Ia=i =i Premiul pentru excelen\[ redac\ional[ al Trgului Interna\ional de carte Bookarest 2002 (pentru coordonarea Corpus-ului Eminescu ]n 8 vol.).

La aniversarea 60 (2002)

La Larga cu I.Vatamanu, L.Sainciuc, M.Botnaru

DRUMUL SPRE CENTRU


( C U R R I C U LU M V I TA E )

ncepem prin a ne ntreba ce nseamn un curriculum vitae, ceea ce e totuna cu a deslui n spirit kantian-noicist cum este cu putin un drum n via. Un drum nu n sensul su rectiliniu, ci mereu de-viat, adic (dac e s ne jucm cu cuvintele n sens postmodernist) anume de-via (sau de-vian). E un drum socratic cu re-veniri, e un drum hegelian cu de-veniri, e un drum heideggerian ntrerupt (de pdure)? Vedele spun c omul devine ceea ce gndete; cred totui c, dat fiind orizontul ilimitat i abstract al gndirii, omul devine ceea ce fptuiete, ceea ce i traduce gndirea, ceea ce face cu putin din ceea ce gndete. n decursus vitae omul nu este dect irul faptelor sale, spune Hegel n Logica sa. Un curriculum vitae va trebui s in cont de aceast prim ncurctur, creia anticii i ziceau aporie, i s pun n cumpn (iari dreapta cumpn romneasc) realul i posibilul. De aceea, n viziunea noastr el reprezint nu o descriere notarial, parafat juridic, ci o meditaie pe (n) marginea vieii, pe (n) marginea drumului par-curs, o profesiune de credin, o spovedanie n faa altarului adevrului din care s se vad nu faptul c ai trit, ci faptul cum ai trit i cum apari ntre dorin i realizare. Constantin Ciopraga, unul dintre marii crturari de azi, delimita categoric curriculum vitae de jurnalul intim, preciznd c primul este uzual, plat, sec, superficial i nscris n cercul datelor temporale i spaiale (nscut n anul, luna, ziua), cel de-al doilea exprimnd strile labile, fiina ideal, nelinitile i discontinuitile. Curriculum-ul, indiferent al cui este, se las dominat de stilul informativ-notarial, de pozitivitate i de realul cotidian; jurnalul, ns, e legat de sinele fluctuant, de pluralitatea Eurilor autorului. Biografiei reci i tipice a curriculumului i se opune textul atipic sub form de unicat al jurnalului.

16
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Un curriculum nu depete limbajul de cod administrativ general; diverse mostre de jurnal (profunde) invit la transcenden, la nostalgii abisale ori la zboruri planetare (Constantin Ciopraga, Perspective, Convorbiri literare, nr. 2(74), 2002, p. 29). Vom renuna pe ct e cu putin la limbajul notarial-administrativ, nclinnd mai mult spre un jurnal intim de idei trite, dect spre un curriculum ca atare, necesar mai cu seam bibliografiei. Ca romn nscut n spaiul basarabean, cel mai marcat de teroarea istoriei dintre teritoriile romneti, sunt nclinat s cred n existena destinului i a cii (cliei) rtcite din filosofia noastr popular. Sunt ncredinat c irurile ontologice se produc dureros, determinnd fiina s poarte, ca pe un blestem existenial (sau ca pe un blazon de noblee tragic), anume pecetea destinului. ntmplarea a fcut s apar la lumina zilei la 3 septembrie 1942, orele 6.00 dimineaa, n zodia Fecioarei i anul Calului i in s mrturisesc c prescripiile zodiacale le recunosc ca date eseniale ale felului meu de a fi. Prinii, oameni de frunte n sat, reprezint cele dou maluri ale Prutului, tatl, Ilie Cimpoi fiind originar din Horoditea Botoani (stabilit mai apoi n Cuzlu Pltini), iar mama, Ana, pe numele de fat Habureac, nepoat de preot, fiind nscut n Larga, judeul Hotin. Tatl, supranumit cu bunvoin n sat Ilie Romnul, era un bun povestitor i recitator de balade i drame populare. nzestrat cu o buntate natural, o risipea cu generozitate, ajutnd fr nici un gnd de profit toat lumea din sat. Purta un ciocan la bru i un buzunar de inte i repara din mers un gard ubred, un acoperi de cas deteriorat, un perete drmat la el acas sau la vecini. Era parc eroul liric al poemului lui Karl Sandburg Reparaia zidului. Era cel dinti care se trezea n cas pentru a pregti uneltele de munc ce trebuiau s fie toate perfecte. (A fost un om fericit, cci a vzut toate rsriturile de soare cte i-a fost dat s le vad.) Mama, dei estoare i artist n felul de a alege i a realiza motivele (i le alegea de una singur, refuznd asistena altora!) era mai raional, mai interesat de latura profitabil a lucrurilor i, bineneles, i plcea s umble pe la piee i trguri. Astfel am cunoscut Cernuul, oraul copilriei mele, ciudat prin pitorescul lui de burg austriac i prin pestriimea oamenilor de diferite seminii care-l populau (Cernuul lui Eminescu i

MIHAI CIMPOI

17
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Aron Pumnul, al Hurmuzketilor i Pucariu, al lui Mircea Streinul i Paul Celan, al Olgi Kobleanska i Olgi Caba!). Tata trata cu bunvoin i chiar cu mndrie printeasc deosebit calitatea mea de etern student, n timp ce mama se ntreba cam cu ce o s se aleag din toat nvtura mea. Buna gospodrire a celor dou hectare i jumtate i nu n ultimul rnd faptul c era nscut dincolo de Prut i originea preoeasc (ulterior genealogitii au constatat c e i domneasc) a mamei mele puteau s fie tragice pentru destinul familiei noastre. ncepnd, n 1949, campania de colectivizare forat, urma s fim deportai n Siberia. ntmplarea fast a fcut ns ca lista deportailor trimis de Securitate (NKVD) la primrie (selsovet) s fie copiat de cumnatul meu, soul surorii Vera, nvtor, i acesta, bineneles, a omis la transcriere numele Cimpoi. (Cartea Memoriei, editat acum, atest 500 de deportai din comuna Larga.) Acuzrile de naionalism (de orientare proromn, dup cum se mai formula) aveau drept temei ascuns i aceast origine moldoromn dubioas a mea. M-a ajutat oricnd i n orice mprejurri dragostea fa de valori i cultur, faptul c m-am modelat cu o consecven care m uimete i astzi ca om de cultur cu un statut de independen mi place s cred moromeian. n ciuda cumplitului proces de nstrinare i de ideologizare, pe care l-a cunoscut spaiul basarabean, am ascultat numai de acest daimon luntric: s fii un om de cultur, s fii un om al culturii. Cu aceast ncredere n cultur, n mntuirea prin cultur de tot ce este nstrintor, fals, relativ, mi-am fcut studiile la coala medie din Larga i la Universitatea de Stat din Moldova (1960-1965), plin de profesori ideologizai i ignorani, dar i de profesori doci i buni romni, precum Anatol Ciobanu, Nicolae Corlteanu, Ion Osadcenco. (n coal am avut profesori buni de limba i literatura romn: Parfenie Guu i Tatiana Calalb). De fapt, Universitatea mea a fost Biblioteca Naional din Chiinu (fosta Krupskaia, poreclit de studeni Femeia lui Lenin), unde n secia de literatur strin era un fond bogat de cri romneti, supravegheat de securitate, n sala de lectur fiind atrnat i portretul lui Sadoveanu. Aici am nfiinat clubul literar Mioria, cu eztori lungi, nflcrate i arhifrecventate, considerat mai apoi de guvernanii comuniti un cuibar de naionalism.

18
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Un alt cuibar de naionalism era cenaclul literar Mihai Eminescu de la Universitate, al crui preedinte am fost din 1963. n aceti ani, petrecui n spaiul bibliotecii, pe care am neles-o ca pe o lume sub form de cri, un ontos concentrat n libros o lume vzut borgesian (i eminescian) ca bibliotec a avut loc ntlnirea mea modelatoare cu George Clinescu. Crile sale reeditate apreau n bibliotecile chiinuiene i se vindeau i ntr-o librrie Prietenia (interzis mai apoi de I. I. Bodiul, primul secretar al CC al Partidului Comunist al Moldovei, dup rcirea relaiilor dintre Romnia i fosta URSS), cu excepia bineneles a Istoriei literaturii romne de la origini pn n prezent, care circula conspirativ printre scriitori, cci, fiind un singur exemplar, se ddea spre lectur ironia sorii! pentru o singur zi. Pentru mine Clinescu a fost constant CRITICUL, el servindu-mi, cel puin n anii formrii, drept pattern. Statura i statuia lui cretea n ochii mei n raport cu criticii rui ideologizai i inclui obligatoriu n programa colar, dintre care l preferam pentru calitile sale de literat pe Bielinski, i n raport cu criticii sovietici total aservii dogmelor ideologice. Am visat toat viaa s am un exemplar al Istoriei... Visul mi s-a mplinit n 1985, cnd consultantul moldovean de la Uniunea Scriitorilor din Moscova, Nicolae Romanenco, mi-a adus de la Bucureti un exemplar din ediia a doua, pentru preul de 80 de ruble. (Mai trziu m-am fcut i cu ediia princeps datorit gestului fiicei mele Raluca, pianist i profesoar la Universitatea de Muzic din Bucureti, i al ginerelui meu Drago, preot.) Lectura operei critice clinesciene trezea n mine fascinaia i tentaia de a scrie frumos, genernd complexul Clinescu, pe care l-am avut o perioad bun de timp. Viaa lui Eminescu am citit-o de cel puin zece ori, astfel nct, dac printro fatal ntmplare ar disprea toate exemplarele tiprite, a putea s-o refac din memorie. Astfel am descoperit paradoxalul adevr psihologic c printr-o ndelungat i profund relecturare poi nltura complexul de dominare pattern a autorului admirat. n cazul frecventrii repetate a unui text, ca i n cazul hermeneutizrii metodologice struitoare, apare efectul reducionismului fenomenologic neantizator, al punerii n paranteze relativiste husserliene: farmecul iniial al lecturii, al

MIHAI CIMPOI

19
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

declicului hermeneutic dispare n mod progresiv, devine o urm derridian. (De altfel, Derrida va fi promotorul, n anii 70 ai secolului al XX-lea, al caracterului indeterminat al semnificaiei, al sensului niciodat atins de descifrarea hermeneutic i al relaiei de interpretan mereu rencepute. Postulat ce a dat natere deconstructivismului i pansemiotismului. Avem de-a face mereu cu o prezen amnat, manifest doar n urme. Eseniale mi se par, la Clinescu, oscilarea ntre absolutism i relativism, ntre factorul surpriz fenomenal i banalitatea conceptual, nencrederea n interpretarea istoric obiectiv (Orice interpretare istoric este n chip necesar s u b i e c t i v ), conceperea istoriei literare ca o comedie uman cu opere i scriitori, ca o nlnuire de puncte de vedere din care s ias structuri acceptabile, ca tiin inefabil i sintez epic i ca o revelaie a ochiului formator care surprinde transcendenele dindrtul realitii lui cum este i clasificarea mai mult dect descripia. Datorit lui Clinescu am neles c eudemonismului impresionismului trebuie s i se substituie demonismul totalitii, cci critica modern este o critic a ansamblurilor, nu a detaliilor (J.-P Richard), a prilor . legate de ntreg. Cu timpul la patternul clinescian s-a mai adugat modelul fiinial noicist i n special cel ontologic generalizat care aplic grila existenial. Drumul meu formator (etern-formator!) a ajuns n sfrit n aceast zon care stimuleaz cuprinderea cea mai larg, declicul cel mai lumintor. Am ajuns astfel, cu o anumit linite metodologic (s-i zic aa!), sub zodiile lui Heidegger, Kierkegaard, ale lui Eliade i Jung, ale lui Noica i Blaga. Am cutat s-mi pun cercetrile eminescologice sub semnul cluzitor al ontologicului. Am scris, dintr-o nevoie luntric, i o carte despre fiina romneasc: Cumpna cu dou ciuturi (Timioara, Ed. Augusta, 2000), tradus i n francez de un grup de profesori de la Universitatea Aix-enProvence, condus de profesorul Valeriu Rusu, care, alturi de cunoscutul eminescolog Aurelia Rusu, animeaz acolo cercetrile de romanistic i romnistic. O critic existenial nu poate fi ntemeiat dect pe existena criticului, spune Serge Doubrovsky, preciznd c cogito-ul criticului i nsuete modul de existen manifestat i comunicat de scriitor

20
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

i reflectat de ctre contiina criticului. ntre scriitor (cogito-ul scriitorului) i critic (cogito-ul criticului) se stabilesc, dup prerea mea, nite relaii de ordin ontologic; sunt relaii omologice (deci nu att analogice) dintre fiina unuia i fiina celuilalt, ntre tremurul existenial al celui dinti i tremurul existenial al celui de-al doilea. E un mod de re-cunoatere fiinial. Opera se relev i ea ca fiin, ca ontos rostit, exprimat. Actul critic este, prin el nsui, un act ontologic. Cu Noica, pe care-l cred FILOSOFUL, am avut o coresponden scurt surprinztoare, n temeiul creia am realizat un dialog epistolar pe care l-am inclus n volumele Spre un nou Eminescu i M topesc n flcri. Nu mi-a fost dat s-l vd n 1986, cnd am fcut prima cltorie n Romnia cu viza Ministerului de Interne al Federaiei Ruse. La Chiinu treceam drept naionalist i autoritile moldovene nu puteau s-mi aprobe aceast plecare subversiv; au nceput s bat ns nnoitoarele vnturi gorbacioviene, care au fcut posibil mult rvnita cltorie de studii: scriam despre mitopoetica eminescian n contextul poeticilor moderne i vroiam neaprat s studiez Caietele, despre care Noica vorbea ca despre un miracol al culturii romneti. Constantin Noica a fost Heideggerul nostru; el nu a fcut doar figur de filosof, ci a rostit filosofia romnete. n anii 1986-1987 a nceput procesul de renatere naional care a avut ca revendicri prioritare schimbarea de mentalitate, impunerea valorilor democraiei, oficializarea limbii romne i revenirea la grafia latin, lichidarea petelor albe din istorie, adic dezvluirea adevrului despre cele cteva valuri de deportri, despre foametea din 1947 i colectivizare, despre masacrarea intelectualilor i celor care au lucrat n administraie, a aa-ziilor dumani de clas . a. Angajarea mea i a colegilor mei n aceast lupt sfnt pentru adevrul despre ntmplrile tragice care au avut loc n perioada postbelic a fost un act istoric justiiar mpotriva procesului de nstrinare, de deznaionalizare (sau mancurtizare, dup un termen lansat de kirghizul Cinghiz Aitmatov), rusificare i internaionalizare comunist, mpotriva execuiilor fr jude ale intelectualilor (despre calvarul a doi intelectuali basarabeni a scris Aleksandr Soljenin n Arhipelagul Gulag), aciunilor de exterminare a fruntailor satelor prin deportri i de organizare a genocidului ntregii populaii n timpul secetei i foametei din 1947.

MIHAI CIMPOI

21
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Justiiar i recuperator totodat, cci printr-o schimbare logic i legic a cursului istoriei care pn atunci ne trata doar cu teroarea ei trebuia s recptm i s punem n drepturile lor valorile, simbolurile, limba ca loc de adpost al fiinei (Heidegger). Reacia a fost irezistibil, vulcanic, temeiul ei revoluionar fiind indiscutabil. Basarabia, rmas dup rzboi n fond fr intelectualitate, i arunca acum lava revindicativ i ieea pe baricade pentru a reimpune autoritatea Adevrului. Demersurile patetice ale oamenilor de creaie, mitingurile frenetice de protest, adunrile furtunoase, Marea Adunare Naional cu freamtul ei oceanic al setei de libertate (700.000 de persoane, dup estimrile presei), dezbaterile agitate de le Uniunea Scriitorilor, de la Academie, de la cenaclul Alexei Mateevici, ieit n strad, din Parlament i din pieele publice se revrsau ca o Bun-Vestire, ca o nou profeie luminoas c ngerul a strigat! Fremta cu toat puterea aerul unei mree reconstituiri pompeiene a adevrului istoriei. Lupta mai continu i astzi, astfel nct, spre deosebire de ieirea din infernul dantesc, ieirea din infernul basarabean nu ne-a permis nc s vedem stelele. Izbucnirea contiinei identitare cu fora erupiei vulcanice a fcut lumea s vorbeasc despre miracolul basarabean i ageniile de pres din strintate, care ne daser cu totul uitrii, i trimiteau de zor corespondenii la Chiinu. Uniunea Scriitorilor din Moldova, prima care a nceput aceste aciuni, s-a transformat ntr-un fel de Cartier General al revoluiei basarabene (Smolni i se mai zicea, n glum). Se trimiteau soli la Gorbaciov, se ntocmeau zilnic apeluri i scrisori, se angaja n fine o lupt pe via i pe moarte cu autoritile locale care elaborau decrete, hotrri, dispoziii (am descris odiseea acestei confrunri n vol. Basarabia sub steaua exilului, aprut la Bucureti n 1994). Noaptea furtunoas din 18-19 mai 1987 de la Uniunea Scriitorilor (o zi i o noapte ntreag) a formulat imperativele luptei, a schimbat Comitetul de Conducere, scondu-m i pe mine din zodia anonimatului public prin alegerea ca secretar. (Din septembrie 1991 am devenit preedinte al acesteia). Procesul redobndirii romnismului cultural s-a desfurat sub semnul cluzitor al lui Eminescu. ntlnirea cu Eminescu, evenimentcheie al vieii mele, avusese loc n anii studeniei, semnificnd att

22
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

o revelaie de ordin cvasimistic cci e modelatoare, lumintoare n sens axiologic i ontologic , ct i un impact stimulator, productiv. Opera i personalitatea sa sunt pline de ontos romnesc i general uman, demersul su artistic i intelectual fiind unul prin excelen fiinial. Calificativele superlative de omul deplin al culturii romneti (Noica), de patronul canonizat al scrisului romnesc (Perpessicius), de sfntul ghiersului romnesc (Arghezi), de expresia integral a sufletului romnesc (Iorga) nu sunt expresii encomiastice, bune de persiflat n stil postmodernist sau dilemator. Ele denumesc o realitate valoric ce se impune prin reprezentativitate, productivitate i interpretativitate. Eminescu rmne statornic Biblia noastr lucrtoare, fiind o statuie a meditaiei n micare (precum zicea Baudelaire despre Hugo). n cazul lui miticul drum spre Centru capt un sens lmuritor, cci ne alimenteaz apriori contiina centrrii. Mergem, n cmpul fiinei noastre, n i, totodat, spre Eminescu (ca spre noi nine), direcionarea coninndu-se n chiar raiunea micrii. De-a lungul timpurilor s-au profilat n chip desluit trei atitudini fa de el: epigonic iconodul, retardar (n sensul lui Lovinescu care atepta s devin anacronic) i contestatar iconoclast cu o diagram ciudat a reaciilor negativiste de la canonicul Grama la autorii Dilemei (1998, Nr. 265), printre care, alturi de mediocriti crase, i ntlnim regretabil pe Nicolae Manolescu i Mircea Crtrescu, acetia etalnd chiar o bucurie i o mndrie n a demitiza. Dup 1990 Eminescu a revenit cu fora lui modelatoare n societatea romneasc democratizat, nemaivorbind de rolul su patternal n procesul de renatere naional a romnilor basarabeni de care vorbeam mai sus. Ca om de cultur romn trebuia s ajung neaprat la Eminescu, el fiind cel care mi-a asigurat certitudinea c avem valori i n temeiul lor putem susine un dialog cu lumea, c putem intra cu aceste valori n dialogul multicultural despre care se vorbete insistent acum. De acest lucru m-am convins convorbind i cu 74 de eminescologi, traductori i oameni de cultur din ntreaga lume. Orele mele matinale au fost, dup 1976, cnd, dup moartea prinilor, mi-am zis s scriu ceva esenial, orele Eminescu, la care pe parcurs s-au adugat orele Blaga. n legtur cu aciunile de detractare, de demitizare nverunat i de autodispreuire cioranian care s-au declanat n societatea

MIHAI CIMPOI

23
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

romneasc extrem de caragializat, inta fiind marele valori i printre ele Eminescu, sunt de spus cteva lucruri. Ne st oare bine n faa lumii s ne autodefimm, s ne urinm pe biserici (vorba lui Arghezi) i s ne alegem ca zeu protector pe Momos care era la greci zeul sau mai bine zis zeuleul ironiei, zeflemelei i brfelei, s ne reactualizm vechile complexe de inferioritate, s ne (re)complacem n autodispreuire, s ne aservim total jocului politic al circumstanelor (vezi articolul nostru Zeul Momos i noi, romnii n buletinul Mihai Eminescu, nr. 1(4), 2001 p. 4-18). Defimarea zeilor este o rea deteptciune, spune Pindar. Cu Eminescu am obinut o demnitate estetic i etic, pe care nimeni i nimic n-o mai clintete din loc. Este firesc ca raportarea permanent la el s ne impun i nnoirea paradigmelor i a instrumentarelor (n cazul nostru, a paradigmelor culturale i instrumentarelor critice), fr a renuna la ceea ce este viabil i eficient n vechile modele. n domeniul criticii i istoriei literare Sainte-Beuve mai rmne o personalitate de referin cu portretizarea axat pe psihologism (el, dup propria mrturie, din Mes Poisons, nu este un istoric, dar are unele laturi de istoric). Dintr-un fiziolog care opereaz cu trsturile generale i cu documentul, el se transform ntr-un fenomenolog al spiritului creatorului de valori, ntr-un analist al viului din el. Biografia evenimenial exterioar este nlocuit de biografia interioar a faptelor sufleteti. Firete, istoria literar i eseistica filozofic au valorificat i grila psihanalitic sau existenial. Baudelaire al lui Sartre e un exemplu n acest sens. Fr s eludez documentul, am mers n lucrrile mele despre Eminescu (i nu numai) pe aceast hermeneutic existenial constituit din depistarea complexului de artri/ascunderi ale nsi fiinei scriitorului, a codurilor psihologic-comportamentale i personalistetice care definesc portretul fenomenologic. Fenomenologicul i ontologicul s-au ntlnit temeinic cu paradigma modern i postmodern. (Blaga vorbea despre lucifericul n cunoatere, despre ascuns i mai ascuns). Privirea criticului de azi se ndreapt spre obiectul cunoaterii, ca i privirea lui Orfeu spre Euridice: atunci cnd vrea s-o vad cu adevrat, s-i constate existena real, se ndeprteaz, se ascunde n neantul necunoaterii. Ca i n fizica

24
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

modern, rezultatele studiului depind de obiectivul pe care i-l propune cercettorul (operatorul), de declicul hermeneutic, de grila aplicat, cci se resimte marca ontologic a relativismului, a aproximrii (= a stabilirii valorice prin apropiere de mrimea cutat), a relaiei critice de care vorbea Jean Starobinski, care constata nevoia de coduri preexistente, de o interpretare comprehensiv ce nltur judecata de valoare. Este o relaie complex de identificare i distanare care pune ntr-o ecuaie capricioas empatia, intropatia i antipatia. Structuralismul ne-a propus cutarea unui logos comun, a unor genera dicenda, a unui context general, n timp ce criticul se cade s caute nsui textul cu toate codificrile sale, recurgnd la instrumentul fenomenologiei i ontologiei. Esenialmente, criticul nu se va limita la contextualizare, ci va recurge la o textualizare nuanat, descifrnd ce spune fundamental scriitorul despre fiin i fiinare. Orice metod i mod de investigaie ne-am propune, ne ntoarcem volens-nolens, la Erlebnis, la trirea codificat n legile imanente ale artei. Monismul structuralist, opus dualismului obinuit gndire / expresie, ne ajut prea puin n actul critic. Sensul existenial al operei e codificat n pluralismul semiotic, n marele imperiu al semnelor i structurilor pe care-l ascunde. Criticul de la nceputul mileniului al III-lea este hrzit luptei cu umbrele, cu ascunderile fiinei operei. Deruta este datul existenial al actului critic care e supus presiunii unor criterii antinomice universaliste/antiuniversaliste, determinate de naionalism, europenism, multiculturalism i de moartea crii sau de moartea literaturii. Cci cartea i literatura suport de la sfritul secolului al XX-lea concurena internetului, TV, CD-urilor, bibliotecilor electronice. Literatura nu are valoarea estetic de altdat, fiind stingherit i de paraliteratur, antiliteratur, near literature (literatura de frontier sau marginal), de textul postmodern sans rivages, de sub-literatur, non-literatur etc. n atare condiii, demersul critic s-a vzut extrem de ideologizat, formalizat n sens structuralist semiotic textualist, psihanalizat. Judecata de valoare, estetic i generalizant prin existen, a cedat studiului textualitii (mutaia literaturii n text a Juliei Kristeva) sau al interrelaionaritii semnificaiilor, codurilor de lectur (textul busculat, infinit deschis al lui R. Barthes), studiului cinefic (care refuz conotaiile estetice, cutarea valorii literare).

MIHAI CIMPOI

25
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Indiferent de aceste excese formalizante, metodologizante, critica (i istoria literar) nu poate exista fr o comunicare sympatetic cu opera, scriitorul, literatura, fr acel le plaisir du texte, dar nu neaprat n sensul psihanalizat al lui R. Barthes, fr dragostea fa de literatur pe care o cerea criticului Gogol, fr ntlnirea emoional, intim deschiztoare de semioz. Ca i lingvistul, criticul i istoricul literar pare s poarte vemintele caraghioase croite din peticele multicolore i zdrenoase ale lui Arlechino. n ciuda nlocuirii modelului mecanic cu modelul electronic, obstacolele epistemologice nu pot fi depite, dup cum afirm i Bachelard. Cibernetica, informatica i teoria comunicrii au sporit aporiile, n loc s le spulbere. De la Saussure, Propp i Cercul de la Praga pn la Chomsky care anuna amurgul structuralismului (n 1950) lucrurile nu s-au lmurit, ci s-au complicat, cci, formele lingvistice nefiind capabile de a transmite prin ele nsele un semnificat i de a realiza un raport perfect ntre locutor i destinatar, ntre dictum i dicere, revenim la un nivel zero, la o nchidere sistematic ce duce la omogenizarea superficial (Chomsky), la relativizarea prii i la reimpunerea binarismului logic aristotelic. Ajungem, aadar, la tabula rasa a empiritilor i la vidul incontientului de care vorbete Lvi-Strauss (vidul fiinei aristotelice, vidul cogito-ului cartezian, vidul statuii lui Condillac, precizeaz Gilbert Durand). Ne nchidem permanent n cercul semantic conturat de semnificat i semnificant, confundm limbajele (cel natural cu cel artificial) i absolutizm contextul, reeaua formal. Desprinzndu-se de fundamentul lor lingvistic iniial, sensurile se proiecteaz n metalimbaje (descriptiv, translativ, metodologic, epistemologic). Filosofii comunicrii sfresc prin a gsi semnificaia metalingvistic suprem n limbajul artistic sau metapoetic ( mitopoetic), care este, dup Eugeniu Coeriu, un limbaj absolut. Totul const n a aproxima ceea ce semnific etimologic meta: dup, pe lng, cu. Limbajul este, esenialmente, un metalimbaj. Critica i istoria literaturii este, de asemenea, o metaliteratur axat pe metalimbajul artistic. Fr o atare legtur asimptotic actul hermeneutic este de neconceput. La aceste complexe de ordin ontologic (fenomenologic) se adaug complexele de ordin deontologic pe care le are n mod obinuit

26
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

omul de cultur romn. El este copleit de complexe originare i venite din afar. Lucru curios, cci marii notri oameni de cultur nu le-au avut i ne gndim ndat la Cantemir, Eminescu, Hasdeu, Iorga, Noica. Complexul fragmentarismului, al marilor proiecte nerealizate (manolism mitic manifestat n cultur; renceperea zidirii de la nivelul zero). Un alt complex, viabil de-a lungul secolelor, este cel al inferioritii, care-i face i azi pe muli s afirme c avem o cultur mic i c ceea ce-i romnesc (nu doar n cultur) este sub orice nivel. Toate duc la un complex generalizat al fatalitii mioritice, complexul cioranian al neantului valah fiind ncoronarea grupului de complexe ce ne este hrzit. Sunt, ns, complexe i complexe; sunt complexe bune i rele. Cu puncte de reper n psihanaliz, Charles Boudouin i Gaston Bachelard aduc demonstraia unor clare linii de demarcaie. n mare, complexul este un reactor i un transformator de energie psihic. Suprapunndu-se peste complexul originar, complexul de cultur realizeaz transformarea n chip efectiv, mpcnd sublimarea cultural cu cea natural. Sub forma lui cea bun, complexul de cultur retriete i rentinerete o tradiie. Sub forma lui cea rea, compelxul de cultur este obiceiul colresc al unui scriitor lipsit de imaginaie (Gaston Bachelard, Apa i visele, Bucureti, 1995, p. 24). ntr-un om al complexelor este o parte vdit de comic i de tragic. Comicul l d ridicolul calitii lui fundamentale de complexat ca atare, de aservit complexelor, n timp ce tragicul este determinat de faptul c el nu-i mai poate schimba acest dat fatal. Este inutil s demonstrezi cu instrumentar analitic inutilitatea urmririi broatei estoase sau ateptrii zborului sgeii lui Zenon din Elea. Sfatul pe care i-l d Cosini lui Zeno, n romanul lui Italo Svevo, este: singurul remediu pentru a se elibera de complexe este rememorarea trecutului. E un sfat absurd, cci i rememorarea realitilor revolute e tot un complex; unde mai pui c trecutul nsui poate depozita i el complexe. Complexarea apare ca ceva de nenlturat, ca o determinare i o finalitate. Este indiscutabil ca romnul (i romnul basarabean n spe) are foarte accentuat complexul Marginii i al Drumului spre Centru. Iat de ce m-a preocupat ntotdeauna i n legtur cu destinul

MIHAI CIMPOI

27
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

meu fenomenul exilului. Am scris i o schi fenomenologic a exilului literar romnesc (vezi Critice 2. Centrul i marginea, aprut la Fundaia Scrisul romnesc, Craiova, 2002, prin strdaniile amicale ale lui Tudor Nedelcea). Exilul face parte din destinul romnesc, spune att de exact i tulburtor Mircea Eliade. Exilul basarabean este cu precdere un exil interior, precum l-am caracterizat n O istorie deschis a literaturii romne din Basarabia (1996 i ediiile ulterioare din 1997, 2002), carte pe care eram ca i cum obligat s-o scriu, ca ncercare de prim sintez critic, deoarece istoriile mai vechi ale lui tefan Ciobanu i P V. Hane erau prea sumare i se ncheiau la 1940, . istoriile lui Clinescu, Lovinescu i Iorga nu conineau dect referine la unele nume i reviste din perioada interbelic, iar Istoria literaturii moldoveneti aprut n anii 1986-1990 la Chiinu era marcat de schemele ideologice realist socialiste, dei insera i studii despre scriitorii i revistele anterior tabuizate (Stere, Viaa Basarabiei). Treptat, literatura basarabean a fost scoas din conul de umbr al interdiciei prin studiile lui Vasile Badiu, Alexandru Burlacu, Alina Ciobanu, prin valorificarea mai ampl a operei lui Mateevici (F. Levit, S. Pnzaru, I. Nu). Ce a fost exilul basarabean (interior) pentru mine? Bineneles, o perioad de teroare intelectual i o perioad de rezisten rizomic, de ascundere a Tulpinei i de cultivare strategic a rdcinilor. O perioad de frustrri i recuperri, de replici mute la ideologismul terorizant, impus prin directive, hotrri periodice ale partidului, critici n presa de partid i cea literar, edine, audieri n diferite instane, somri din partea Securitii (KGB). Scriitorul se mai putea ascunde n metafor, n parabol, n limbajul esopic, n timp ce criticul era impus s fie un ideolog n sens partinic (marxist-leninist). Refuzul interior (spuneam c daimonul meu luntric mi optea s evit ideologizarea extrem) m-a costat mult, fiind nevoit s prestez munci grele de redactor inferior la reviste i edituri, la teatre i enciclopedii, s stau mai mult vreme fr serviciu. (Scriitorul armean Ghevorg Emin, vzndu-ne angajai la posturi de rutin, observa c n Moldova se face o adevrat risip de talente.) Strategia mea estetic a fost susinut de scriitori, de criticul cel mai doct i mai

28
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

de temut Vasile Coroban, de preedintele Uniunii Scriitorilor de atunci Pavel Bou, de anumite reviste din Moscova, care erau mai liberale n materie de ideologie literar. Faptul c mi s-au acordat premii ale sptmnalului Literaturnaia gazeta i revistei Drujba narodov publicaii care stimulau n linii mari valorile i promovau i un spirit nnoitor era de-a dreptul ncurajator. n contrapondere cu Simion Cibotaru, ideolog dogmatic pn n mduva oaselor, eram membru al Comisiei pentru critic a Uniunii Scriitorilor din fosta URSS. Viaa literar i avea sinusoida ei de realizri/eecuri, de sperane / nfrngeri, spiritul adevrului se manifesta latent rizomic astfel, nct atunci cnd a aprut momentul fast, vnturile nnoirii s-au dezlnuit irezistibil. Oricum, pn la 1985-1987, am fost copleit de un presant sentiment al exilului i de un ngusttor spirit al locului de felul celuia s zic pe care l avea Albert Camus, francezul din Africa de Nord. M-am nscut acolo, rspundea el unui intervievator care l ntreba despre ataamentul profund pentru locurile natale, este o mare ar cu puteri neatinse. Departe de cercul ei, m simt ntotdeauna n exil. De vreme ce o cunoatei, m vei nelege (Albert Camus, Eseuri, Bucureti, 1976, p. 374). Sentimentul exilului este determinat de intrarea ntr-o zon a rigidului, tiutului, monotonului, a mortificrii simirii care poate fi depit doar de actul retririi: Vine o zi cnd, din prea mult rigiditate, nimic nu m mai minuneaz, totul este dinainte tiut, i a tri nseamn a rencepe. Este timpul exilului, al vieii uscate, al sufletelor moarte. Pentru a retri, este nevoie de un anumit har, de uitare de sine sau de o patrie (Ibidem, p. 153). n viziunea lui Camus, patria rmne generatoarea existenei rennoite a artistului. De aceea, momentul cel mai fericit pentru mine a fost redobndirea Patriei culturale, a romnismului. n Anul 1989, aa cum a spus att de inspirat Eugen Ionescu, Dumnezeu a fost romn. Cultura basarabean, datorit acestei ntoarceri a Ziditorului cu faa spre noi, s-a reintegrat spaiului cultural generalromnesc i mi-am scris de acum nainte crile cu sentimentul mntuitor al acestei uniti. Momentul 89, precedat de momentul 87, a fost cu adevrat un mare eveniment sentimental, cci aa cum

MIHAI CIMPOI

29
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

spunea marele exilat Ovidiu, cnd i pierzi Patria atuncea i este pieirea. Refacerii acestei uniti mi-am consacrat ntreaga activitate de preedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova (din septembrie 1991), de academician (membru de onoare al Academiei Romne din 1991 i membru titular al Academiei de tiine a Moldovei din 1992, unde coordonez sectorul de literatur romn modern), de vicepreedinte al Ligii Culturale pentru Unitatea Romnilor de Pretutindeni, condus de profesorul Victor Crciun, care a fcut att de mult pentru refacerea spiritual a Basarabiei, iniiind podurile de flori i de contiin romneasc, de membru al Comitetului i Consiliului Director al Uniunii Scriitorilor din Romnia. mpreun cu societatea Lucian Blaga din Cluj-Napoca (sunt i cetean de onoare al acestui municipiu prin grija redutabilului primar Gheorghe Funar), ai crei animatori au fost, printre alii, regretaii Liviu Petrescu, Traian Brad, Tudor Dumitru Savu, Alexei Mare i n care activeaz neobosiii Mircea Borcil, Mircea Muthu, Doina Cetea, Constantin Cublean, Virgil Bulat, Mircea Popa, Petru Poant, Irina Petra, Aurel Ru i Adrian Popescu, am organizat cteva ediii ale Zilelor Lucian Blaga la Chiinu. Poemul critic Lucian Blaga paradisiacul, lucifericul, mioriticul s-a nscut pe unda prielnic a acestei colaborri. ntre 1998-2000 am fost coordonatorul programului academic Relaii cultural-spirituale dintre Ardeal i Moldova (Basarabia), lucrrile fiind adunate n volumul Lumini modelatoare (Bucureti, Editura Fundaiei Culturale Romne, 2002). Eugen Simion m-a angajat, cu fermitatea i soliditatea sa valah, n treburile Academiei Romne, desemnndu-m autor i coordonator al Dicionarului General al Literaturii Romne. A pune la activul meu i alte aciuni, dac nu s-ar datora preamultului suflet pe care l-au pus n ele colegi i confrai din diverse centre de cultur ale rii: Dan Mnuc, Cezar Ivnescu, Lucian Vasiliu, Nicolaie Busuioc, Andi Andrie, Cassian Maria Spiridon, Mircea Radu Iacoban i Ioana Irimia din Iai, Sterian Vicol, Viorel Dinescu i regretaii Ion Chiric i Radu Dorin Mihiescu din Galai, Gheorghe Calot din Brila, Mircea Cosma, Alexandru Bdulescu i Constantin Manolache din Ploieti, George Vulturescu din Satu Mare, Ioan epelea, Dumitru Chiril i marele bibliofil Lazr Drjan din Oradea, Ion Beldeanu din Suceava, Lucia Olaru Nenati din Botoani, Elena Poam din Vaslui, Cornel

30
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Moraru i Dimitrie Poptma din Trgu-Mure, Ionel Mrgineanu din Alba Iulia, Gruia Novac de la Brlad, Toma Istrati, Petre Popescu-Gogan, Vasile Cpn i regretatul Octavian Ghibu din Bucureti, Theodor Codreanu de la Hui, Gheorghe Neagu i regretaii Florin Muscalu i Traian Olteanu de la Focani, Anca Augusta, Adrian Dinu Rachieru, Cornel Ungureanu, Iosif Cheie-Pantea i Dorina Mrgineanu de la Timioara, Tudor Nedelcea i Jean Bileteanu de la Craiova, Gheorghe Prja de la Baia Mare, Nicolae Lupan, Valeriu Rusu i Aurelia Rusu din Frana, Ioan Baba i colegii lui din Banatul Srbesc i atia alii. Cultura real se ine pe sufletism, pe entuziasmul nerspltit al unor asemenea oameni, cu care poi face ntotdeauna un ntreg. n fond, m ntreb, ce nseamn azi cultura i omul de cultur? Oswald Spengler vorbea despre o cultur posibil i una real. Dac o cultur, ca necesitate uman, devine destin, pot spune c sunt un om de cultur devenit un destin. Cultura (inclusiv limba) i d certitudinea mplinirii, certitudinea de a fi ca personalitate, ca popor furitor de istorie (la nivel de comunitate). A fi om de cultur nseamn deja a fi un om cu identitate, cu personalitate. Cultura instaureaz suveran spiritul democratic i d individualitii devenite personalitate o linite a aciunilor care ndeprteaz vanitatea i alte pasiuni josnice, distructive. n aceste condiii e bine s fii Aristarc, i nu Zoil. Mi-am propus ca deviz (de)ontologic anume s construiesc i nu s demolez, s gsesc temeiul nfiintor i nu principiul neantizator. Am conceput, prin urmare, cultura romneasc n ansamblu ca o cultur a dreptei cumpene, singura capabil s ordoneze lucrurile, s le dea sens i s le pun, astfel, sub semnul sacrului.
Iulie 2002 Chiinu Olneti

Mihai CIMPOI

ARGUMENT Istoria st adesea n faa noastr ca un sfinx cu tainele pecetluite, ca o carte cu apte pecei. O tcere desvrit, cobort parc din Neant, zdrnicete ncercrile noastre de a-i ptrunde sensurile intime, ordinea interioar, legile implacabile. Pornim, totui, dinspre noi spre ea, cci structurile pe care le identificm ne implic n mod firesc. Evitnd, cu delicatee i probitate profesional, viziunea subiectiv care, aa cum spune Cassirer, nu ne ofer dect fragmente risipite ale oglinzii sparte a umanitii, istoricul apeleaz la metode mai obiective: se ded experimentelor psihologice, adun date statistice i documente, las faptele s vorbeasc cu glasul lor propriu. Zadarnic ns, cci tot pe omul viu, real, individual l gsim acolo, n fapte. Istoria, ca i poezia, este un organon al propriei noastre autocunoateri, un instrument indispensabil pentru edificarea universului nostru uman (Ernst Cassirer, Eseu despre om, Bucureti, 1994, p. 285). Literatura romn din Basarabia s-a nchis n tcerea propriului su cerc, emblem prin excelen a mioriticului. Spiritul romnului basarabean cunoate o micare circular, care este aceea a unui fatum asumat. n acest cerc identificarea cu Iisus i asigur linitea existenei, chiar dac aceasta e pus sub semnul tragicului. n linii mari, literatura ce se creeaz aci este expresia unui asemenea cerc care i este suficient siei. Ea este, bineneles, o literatur romn, etalnd totui un anumit regionalism cultural n care a ntrezrit o not proprie i n legtur cu aceasta un provincialism pgubitor: Este greu s scrii istoria unei literaturi naionale, ca art, cnd ntreg cadrul te ispitete s faci referiri esenialmente neliterare, s te dedai la speculaii despre etica i despre caracteristicile naionale care n-au aproape nimic de-a face cu arta literaturii, afirm Ren Wellek, nu fr a preciza, ngduitor i obiectiv, c desigur, orice dezvoltare naional a artei literare prezint o pro-

32
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

blem pe care istoricul nu-i poate permite s-o ignore (Ren Wellek, Austin Warren, Teoria literaturii, Bucureti, 1967, p. 353). Criteriul valoric, literatura fiind esenialmente un sistem de valori, trebuie s preocupe o istorie a literaturii ce se vrea critic prin excelen. Totui, e de competena istoricului literar german s-i trateze cu o consideraie deosebit pe filosofii-popularizatori din a doua jumtate a secolului al XVIII-lea, aa-ziii nicolaii (de la marele editor Nicolai, care a realizat Biblioteca general german n 250 de volume), dup cum intr n atribuiile istoricului literar american s vad nceputurile literaturii naionale n drile de seam despre cltoriile n lumea nou a unor spanioli, francezi sau englezi aprute n 15291531, ale celui portughez s se preocupe de textele de logic, medicin, teologie, educaie ale xenofililor din secolul al XVIII-lea (vezi Antonio Jos Saraiva, Istoria literaturii portugheze, Bucureti, 1979, p. 100154) sau ale celui japonez s considere un capitol al literaturii naionale teatrul no, teatrul de ppui i kabuki (Donald Keene, Literatura japonez, Bucureti, 1991, cap. III). Tot astfel e treaba istoricului literaturii romne din Basarabia s in cont de condiia tragic a ei de adevrat Bibliotec din Alexandria ars de mai multe ori (vom mai putea recupera unele din crile nimicite? vom fi n msur s separm gndurile sincere ale autorilor de crusta ideologic ce li s-a suprapus sau s le descifrm n dedesubturile limbajului esopic? vom ti s-i evalum pe unii scriitori rmai fatalmente la pragul promisiunilor cu maximum de obiectivitate n contextul general al literaturii romne?), de ponderea publicitilor, a animatorilor i popularizatorilor culturii (ecuaia istorie literar-istorie cultural fiind aci o condiie sine qua non). Ea abia se deschide din tcerile ei, astfel nct poate fi reflectat doar n oglinzile dinamice ale unei istorii deschise, capabile adic de reconstituire pompeian ce s considere att pietrele pstrate, ct i cele disprute din construcia iniial sau cele ce vor mai fi gsite. Am preferat dintre metodele pe care le cunoate istoriografia modern n valorificarea trecutului nu labirintul, ci catedrala, cu toate c materialul de construcie poate fi uneori doar intuit.
MIHAI CIMPOI 28 iunie 1994

Literatura basarabean: caracterele eseniale

Acest pmnt parc etern sortit pierzaniei genereaz statornic o senzaie de nchidere progresiv: dealurile, adevrai grumaji de bouri tbcii de vnturi i de sarea trudei, codrii merei, gzduind sufletul blnd n zona umbrei i a tainei, nchid, limiteaz, ntorc n sine nsui orizontul. Deasa accidentare a suprafeei plane a cmpiei este expresia geografic a lanului vitreg al destinului ce determin o micare de retragere instinctiv. Retractibilitatea, nchiderea n sine, strngerea de arici strategic sunt datele fundamentale ale spiritului basarabean, situat geografic pe una din extremitile spaiului mioritic mereu hruit de nvlitori. E semnificativ n acest sens asocierea fireasc, n poezia basarabean, a sentimentului acut al trecerii timpului cu groaza produs de contiina pustiitoarelor nvliri ale cuceritorilor. n Basarabia, bate puternic, ca un torent stihinic al istoriei ce terorizeaz continuu, nsui vntul pierzaniei. Gurile negre ale Neantului se casc la orice pas, n oricare dintre momentele timpului nendurtor. ara aceasta rar s-a bucurat deplin de bunurile ei. Pe pmntul ei au curs atta snge i lacrimi, a fost atta nclcare i sil, nct privirile i cntecele urmailor au rmas triste, noteaz Sadoveanu n Drumuri basarabene. Aceeai imagine, de pictur flamand, o schia Geo Bogza n Basarabia, ar de pmnt (1939): pmnt negru, drumuri negre, oameni negri la fa pe chipul crora se aterne parc fumul infernului Viaa ncepe aici s se apropie, s se amestece tot mai mult cu pmntul, s fie una cu el, de-a valma, nedesprit, ca n alte pri, de nscocirile civilizaiei. Oameni de pmnt n case de pmnt, pe drumuri de pmnt. Pmnt

34
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

pur, hum arabil, materie unic. Pmnt i numai pmnt. Nu vom avea, aadar, de-a face, n literatura basarabean, cu o atitudine oarecare, contemplativ, de bucurie extatic de ordin ontologic. Pmntul este, pentru romnul basarabean, matricea vieii i morii, cosmosul sub form de materie unic, de realitate palpabil, de ultim raiune. Nici un alt adevr nu e mai puternic dect acela c el vine din pmnt i c el pleac n pmnt i c face parte dintr-o ordine suprem, dintr-un tot. Mioritismul se confund, fr nici o iot de ndoial, cu moldovenismul i n particular cu basarabenismul care pune un accent puternic pe a fi. Or, ce nseamn, dup Noica, a fi dect micare nchis: Oriunde te uii, de la sistem solar pn la atom, totul intr n fiin, pe planul materiei, prin nchiderea micrii (Jurnal de idei, Bucureti, 1990, p. 125). A fi, n cazul basarabeanului, nseamn n virtutea destinului mai vitreg de romn mrgina o micare nchis absolutizat. E o nchidere care nchide, vorbind n termenii aceluiai filosof. Orizontul basarabean m-a chemat ntotdeauna spre deprtri necunoscute, mrturisete n unul din eseurile sale George Meniuc, preciznd anume c urcarea dealului i coborrea n vale nu este o pur aciune metafizic n sens blagian; e mai mult dect att: o ncercare sisific, tipic basarabean, de a evada din orizontul ngust. Urci dealul i de pe culmea lui vezi alt vale i alt deal, i iari cobori i iari te ridici, ca s vezi ce o fi mai departe (Cheile artei). Totul se limiteaz la spectacolul intrinsec al alternanei zadarnice a lui alt (alt) i iari, preferabil fiind resemnarea de natur mioritic n faa nchiderii. ntreaga literatur basarabean de la Hasdeu pn la autorii sfritului secolului al XX-lea poart pecetea acestei puternice marcri ontologice: nscrierea pe traiectele umbroase ale micrii nchise. Ieirea din cercul vetrei, n plan geopsihic, este identic ieirii din cercul originar, n planul cunoaterii, i cu ieirea din cercul tradiiei, n plan etic i estetic. Fixarea strategic n cerc

MIHAI CIMPOI

35
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

este forma mentis a basarabeanului, dup care se modeleaz i omul de cultur romn din Basarabia, sentimentul nstrinrii neantiznd fiina. Tema rdcinilor i acea contrastiv a dezrdcinrii sunt temele literare fundamentale, la care se adaug topoi izomorfi (izvorul, casa, drumul, codrul etc.). Tipul de poet impus de literatura basarabean n mod programatic este acela de rapsod modelat de mentalitatea folcloric i de poet naiv (poet al naturii i naturalului n sens schillerian), tipul de prozator preferat fiind acela de povestitor. Costache Stamati se declar programatic autoriu popular, rustic deprins mai mult cu stilul vechi al romnilor, cu limba veche popular; n cheie folcloric i scriu versurile Tudose Roman, Ion Bour-Cazn i Alexie Mateevici la nceputul secolului al XX-lea; Gheorghe V. Madan trece drept un Creang al Basarabiei; profund marcai de folclor sunt n anii 19601980 Ion Dru, Ion Bolduma, Grigore Vieru, Pavel Bou, Dumitru Matcovschi, Ion Vatamanu, Ion Vieru. De fapt, regimul sufletesc al literatorului basarabean este unul paradoxal, mbinnd tipul naiv, corespunztor unui homo naturalis (sau homo folcloricus n plan artistic), cu tipul paroxistic al exilatului care se afl mereu ntr-o situaie-limit, la ultimul hotar al strii poetice, cum spunea Emil Cioran. Complementar acestor dou tipuri n fuziunea lor aparent ciudat este cel de-al treilea tip frecvent: acela al unui homo naturaliter christianus, care se impune o dat cu poezia mesianic a lui Alexie Mateevici, se configureaz pregnant n poezia de inspiraie religioas a lui Ion Buzdugan, Pan Halippa, Magda Isanos n anii 3040 ai secolului al XX-lea i revine ca simbol al suferinei umane n genere i al martiriului Basarabiei n poezia lui Grigore Vieru, Grigore Chiper, a Leonidei Lari i a optzecitilor Arcadie Suceveanu, Teo Chiriac, Emilian Galaicu-Pun. S-ar putea crede c tentaia inspiraiei religioase este stimulat de micarea mistic ce are loc n Romnia anilor 2030 ai secolului al XX-lea, doi dintre reprezentanii acestui curent, care era conceput fie ca o simpl mod, fie ca o continuare organic a semntorismului, poporanismului, tradiionalis-

36
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

mului n genere, fie ca o expresie a ortodoxismului opus europenismului, fiind o prezen activ n viaa cultural a Chiinului: Nichifor Crainic i Gala Galaction. Eroare! Cultivarea misticismului face parte din programul estetic al unei reviste ca Viaa Basarabiei, fiind considerat o trstur esenial a sufletului romnesc basarabean. Nicolai Costenco crede c imperativul poeziei basarabeane este mbinarea dintre spiritul faustic, eroic i cel mistic, ortodox pe care-l crede att de specific basarabeanului. Nic. Pndaru, ntr-un articol publicat ntr-un numr al sus-numitei reviste din 1941, constat c particularismul lui Costenco nsui st n mpcarea misticismului ortodox cu mentalitatea contemporan. Chiar dac se revendic de la dumnezeietile epifanii ale Iisus-ului lui Nichifor Crainic trecnd prin grul rii, de la mesagerii angelici, ngerii Ndejdii, Arhanghelii Durerii anilor 19261927, de la existena n orizontul misterului a lui Blaga, misticismul basarabean are o not social aparte: Puine zile i-au rmas / Pentru cina ta. / Deci scoal i fii treaz, / Mai mult nu dormita. // ndreapt-i mintea spre Hristos, / Dreptate i adevr: / Cina unui pctos / i srbtoarea-n ceri (Alexie Mateevici). Christul basarabean e un Mntuitor social prin excelen; ca i iudeii de altdat, poeii Basarabiei se gndeau nu la un mntuitor religios, ci la un erou naional, la un eliberator politic i la un crainic de noi vremuri. Readucerea la via prin cuvntul creator al lui Iisus stimuleaz credina autorilor Vieii Basarabiei n fora mntuitoare i creativ a verbului. Christ aduce, n concepia poeilor basarabeni, i mntuirea actului poetic, i dezlegarea Logosului. Observnd, cu finee, c mitul christic devine un mit crescut ca din vlaga pmntului romnesc, c imaginaia popular l scoate din sanctuar, l rspndete n lanuri i podgorii, preschimbnd pmntul rii ntr-o nemrginit i venic Cin de tain, fapt care ntoarce nelesul mistic ntr-unul naturalist, Nichifor Crainic vorbea de o excludere, n firea poporului nostru, a groaznicului spectacol al suferinei: Ea nu struie asupra momentului de vaiet i de snge de pe Golgota, care,

MIHAI CIMPOI

37
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

n doctrina mntuirii cretine, joac un rol capital (Dreptul la memorie, vol. IV, Cluj, 1993, p. 274). Ei bine, poezia basarabean reactualizeaz tocmai episodul crucificrii pe Golgota, valoriznd pe Christ ca pe un simbol al suferinei. Situndu-se n lumina mntuitoare (i revendicativ!) a lui Christ, care-l modeleaz pe poet sau pe prozator ca un homo christianus (cazul lui Mateevici sau acela al lui Dru), evoluia literaturii romne n Basarabia este o palingenezie, o succesiune de renvieri ce survin n urma unor crucificri pe Golgota suferinei continue, a unor rvitoare vnturi ale istoriei ce-l arunc mereu pe omul de cultur basarabean la ultimul hotar al existenei. Literatura basarabean s-a scris, astfel, cu vaietul nfundat al suferinei, cu lacrima tremurnd a nstrinrii, cu sngele picurat de pe cuiele rstignirii, cu geamtul surd al jalei nestinsului dor, cu duhul strmoilor renviat din mormintele trecutului dacic sau voievodal, cu respiraia fierbinte a nsi istoriei. Christul basarabean este o revelaie fireasc, din ordinea obinuitului cotidian, creia i adaug vraj apusul blnd de soare, ngnarea discret a umbrelor ntunericului cu lumina. El apare adesea nu ca o fptur divin, misterioas, de domeniul Tainei, ci ca un om necjit prigonit de soart, mergnd pe un drum spinos cu o cunun de spini care-i neap fruntea i-i las rni sngernde. Poezia lui Mateevici pune un semn de identitate ntre Christos, prorocul gonit i sfnt, i ranul basarabean ncovoiat de amaruri, plngeri, suferine grele. Poetul tie c epifania, dei eliberatoare, e de scurt durat, cci n spaiul basarabean pe fiul lui Dumnezeu l ateapt din nou Iuda. De aceea Mntuitorul apare mai cu seam ca om cruia i este hrzit suferina etern, cununa de spini. Apariiile lui Christos fac ca orizontul ngust basarabean s fie invadat de lume cu ntreaga ei plintate, iar pe cntrei i determin s rosteasc ntregul nevtmat al existenei de ordinul lumii care se rnduiete n spaiul interior al lumii intime (Heidegger). Cu alte cuvinte, lumea srac a zrilor nchise strlucete deodat de bogia de culori i sunete.

38
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Particular literaturii romne din Basarabia este oscilarea aceasta ntre plin i vid, ntre bucuriile vieii i hotarul ultim al existenei, ntre sentimentul calm al ordinii divine i suferina neantizatoare. Dreapta cumpn caracteristic fiinei romneti n genere cunoate, n cazul basarabeanului, uoare periclitri de echilibru. Printre caracterele fundamentale ale literaturii basarabene este i regionalismul cu cunoscutul accent pus pe etnic, cultural, pe incontientul colectiv ce hrnete subtextual tradiia. Tradiionalismul basarabean, care se impune autoritar dincolo de orientri i mode (semntorism, poporanism, baladismul anilor 70, resurecia poeziei lirice n anii 60, folclorismul organic al generaiei Vieru sau cel intelectualizat al lui Vatamanu, Anatol Codru, Teo Chiriac), trebuie vzut n toate manifestrile lui ca o vis regenerativa, ca un spaiu securizant, ca un fundamental modus vivendi. C literatura basarabean este n linii mari, ca i cea ardelean, regional (n accepia lui Eugen Lovinescu, v. Opere, IV, 1986, p. 310) prin restrngerea n orizontul ngust al patriei mici (aa au procedat literaii grupai n jurul Vieii Basarabiei, aa s-au refugiat n baladism poeii i prozatorii afirmai n anii 60) este indiscutabil. Deschiderea spre marele context romnesc sau spre orizonturile largi ale literaturii universale care au fost bntuite de attea vnturi nnoitoare (cazul acelorai poei ai anilor 2030: Costenco, Meniuc, Buzdugan, Isanos sau al poeilor i prozatorilor anilor 60, 70 sau 80) n-a lipsit ns. N-au fost absente n literatura basarabean care a motenit contemplativitatea, paseismul, nclinarea spre poetizare i umor bonom, caracterul domol, static al narrii i alte note specifice ale spiritului moldovenesc sensibilitatea aprig, ardent n plan moral, accentele mesianice i chiar eroice, varietatea formulelor lirice sau narative. (Astfel, alturi de tradiionaliti aflm, n perioada postbelic, intelectualiti, expresioniti, postmoderniti.) Regionalismul cultural nu poate fi combtut din necesitatea de a nu ne mpietri n forme strmte, el impunndu-se, dup Lucian Blaga, ca un imperativ categoric (Vederi i istorie, Galai, 1992, p. 67). La fel, tradiionalismul care poate fi pur

MIHAI CIMPOI

39
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

doar programatic apare adesea n fond i ca o form de modernism, dup cum constat G. Clinescu. Date fiind condiiile specifice de izolare i exilare interioar, Basarabia are o istorie cultural superioar ntr-un fel istoriei ei literare. Delimitarea culturalului de estetic este un prim obiectiv al criticului. Apariia unui poet, a unui prozator sau a unei reviste poate fi un eveniment cultural, nu i unul literar, nu i o contribuie important n cadrul literaturii romne. tefan Ciobanu credea c, spre deosebire de Ardeal, care a lsat o urm adnc n istoria literaturii romneti, i de Bucovina, care dei nu are o contribuie n aceeai msur cel puin a satisfcut cerinele sufleteti ale romnilor de acolo, Basarabia n lunga noapte de nstrinare a rmas stearp pe ogorul literar. Istoricul literar basarabean gsea nu o literatur, ci civa scriitori izolai i depista singura not specific basarabean n influena literaturii ruseti (Cultura romneasc n Basarabia sub stpnirea rus, Chiinu, 1992, p.153). Petre V. Hane mprea literatura basarabean n etape marcate de marile evenimente din istoria Rusiei. Sunt nite interpretri evident simplificatoare. Literatura basarabean este ntru totul asemenea Bibliotecii din Alexandria: cum ai putea s investighezi i s valorifici ntregul ei fond de cri, manuscrise, publicaii, mrturisiri epistolare cnd o parte bun din ele au fost arse, nimicite, cenzurate, arestate, bombardate, ascunse n tainie, dosite dup alte cri sau predate securitii spre a fi lichidate, puse sub sechestru sau mutate la Cri rare (n Romnia comunist goana dup basarabenii fugii din Basarabia era nsoit de goana dup crile autorilor basarabeni). Cte cri au pierit astfel neputndu-se nici mcar expune judecii: ele au fost cufundate n anonimat, fr s li se dea dreptul elementar la via bibliografic i bibliologic, la prezena cel puin n istoria cultural. Vom mai putea gsi n vreun subsol, n vreo bibliotec public sau particular romanul lui Mihail Curicheru n deal la cruce? Vom putea ti oare ce coninea manuscrisul de poezii al lui Pan Halippa ce se afla ntr-o tipografie supus bombardamentului? Vom mai putea gsi ceva mrturisiri,

40
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

manuscrise, note, cri prin dosarele securitii? Mai stau pe undeva conservate de eternul frig siberian, prin zpezile tundrei i blocurile de ghea ale Oceanului de Nord pagini ale scriitorilor basarabeni? Le-am putea, eventual, dezghea cu atenie, simindu-le prospeimea cernelurilor sau poate a sngelui cu care au fost scrise Cte un poem inedit, ca Balada pucriei Aleksandrovski entral (v. revista Basarabia, 6 / 1993) a lui Nicolai Costenco, cte un grupaj de poezii de prin caiete tinuite ca acela al lui Sergiu Matei Nica, publicat de Literatura i arta n numrul su din 9 decembrie 1993, se mai gsesc i se vor gsi nc. Intr, aadar, n sarcina cercettorului aplecat asupra procesului literar basarabean s fac spturi arheologice i s se consacre unor reconstituiri pompeiene, s ghiceasc dup crile existente personalitatea unui sau altui scriitor, s in cont de proiectele anunate, s intuiasc dup pulsul unui moment pulsaia unei ntregi perioade. Factorul recuperare documentar arhivistic, intuitiv, contextual, dup principiul holografic al fizicii moderne ce permite reconstituirea ntregului prin parte este factorul decisiv n actul critic. Dac am concepe literatura romn ca o grdin, pe lotul ce revine basarabenilor am gsi flori de prloag (dup un titlu al lui Pan Halippa) cu chip vegetal mai puin suav, dar rezistente la intemperii i cu arome tari, unice. Literatura basarabean este, astfel, o literatur a proiectelor nerealizate i a sacrificiului esteticului n numele culturalului, etnicului, socialului. Ea a impus, n ideea de a pstra fiina romneasc, imaginile iconografice ale lui Decebal i tefan cel Mare, ale lui Christos i pstorului de timpuri, ale ranului ca model de homo ethicus i Poetului-preot sau Poeta Vates. Limitarea la orizontul ngust basarabean a adus de-a valma splendoarea i mizeria, tradiionalismul i modernitatea ei. Marea ans a scriitorilor basarabeni au fost deschiderile periodice ale cercului strmt al orizontului local, iar marea neans strmutarea zilnic i din acest spaiu matern. Oricum, limba romn le-a nlocuit ntreaga patrie.

MIHAI CIMPOI

41
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Problema-cheie a fost mereu, pentru literaii basarabeni, problema limbajului, care prin actul misterios al transfigurrii d adevrata art. Ei au fost constrni adesea s se limiteze la sracele, dar melodioasele mijloace expresive folclorice, la limba uzual, la oralitate. Ion Pillat, prefaatorul i alctuitorul antologiei Scriitori basarabeni, aprut n 1936 la Bucureti, consemna anume aceast calitate de a putea obine valene poetice prin recursul la realitatea lingvistic a satului: cei patru poei, mai cu seam A. Mateevici, cel mai autentic i mai original dintre toi i care a jucat acolo, atunci, rolul asumat, pe vremuri, de O. Goga n Ardeal, au reuit s creeze dintr-un grai rnesc care era realitatea lingvistic a satului, o limb literar capabil de a exprima taina, harul i frumuseea sufletului moldovenesc. nc greoi i nclcit la C. Stamati, lmurit, dei tot stngaci, n fabulele lui Donici sau Srbu; scprtor, cerebral i de o frumusee miraculoas la Hasdeu, versul este marcat de nalt lirism la Mateevici n capodopera lui Limba noastr. Printre caracterele specifice sufletului moldoveanului i firii lui profunde sunt dragostea de neam, grai i moie (n sensul de pmnt i de ar) care d, n poezie, sentimentul naturii i iubirea de ran; de unde caracterul rnesc i patriarhal, acel aspect rustic al poeziei basarabene att de pronunat la T. Roman ca i la Al. Mateevici, la Pan Halippa (al crui volum e intitulat Flori de prloag) ca i la I. Buzdugan. Ion Pillat depisteaz pe bun dreptate, n poezia basarabean, influena misticismului slav i a marilor prefaceri ale revoluiei ruse. Religiozitatea mistic i caracterul rnesc social dau, mai ales la unii poei ca Al. Mateevici (care era de altminteri preot i la care nota mistic domin) sau ca T. Roman (unde precumpnete tendina social), un aspect propriu care difereniaz poezia dintre Prut i Nistru. Dincolo de nchideri, deschideri, exilrile exterioare i interioare, dincolo de rzleirile i izolrile forate, dincolo de trecerile peste Prut i ncadrrile organice n contextul literar general romnesc se configureaz pregnant, cu notele particulare de care am pomenit, o literatur basarabean cu o genez inte-

42
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

rioar ce respinge sau asimileaz influenele, schemele ideologice sau metodologice impuse, modelele convenionale. Din ea fac parte integrant marile figuri basarabene, intrate n palmaresul clasic al literaturii romne: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alecu Russo, Costache Negruzzi, Costache Stamati, Alexandru Donici, Alexie Mateevici, Constantin Stere; scriitorii anilor 2030 Ion Buzdugan, Pan Halippa, Nicolai Costenco, George Meniuc, Liviu Deleanu, Alexandru Robot, Magda Isanos, Bogdan Istru (unii cu o sinuoas evoluie ulterioar); scriitorii transnistreni supui ideologizrii mai mult dect alii (Nistor Cabac, Toader Malai, Dumitru Milev, Mihail Andriescu, Filimon Steanu); generaia de la 1960, generaia ochiului al treilea i cea optzecist. Are vreo importan oare faptul c unii dintre ei au activat pe amndou malurile Prutului? Basarabenismul neles ca romnism ardent, la limit, este nvederat att la Hasdeu, Stamati, Negruzzi, Stere, care se formeaz n mediul intelectual basarabean sau chiar cel rusesc, ct i la Alecu Russo, care a avut o formaie intelectual francez i s-a aflat n anii maturitii n Romnia. Paul Goma este i el un moldavo-basarabean tipic n Din Calidor, ca i n felul de a nara i a observa faptele (a auzi glasul faptei, cum observ Eugen Ionescu la Stere) din celelalte romane ale sale. E mai greu de spus prin ce rmn basarabeni Leonid Dimov, Anatol Baconsky sau Cezar Baltag. Or, problema basarabenismului lor nici nu se pune din moment ce s-au format n mediul literar bucuretean sau clujean, dei un ochi critic ager ar putea-o face. Pe de alt parte, cu toate notele particulare amintite, basarabenism pur nu exist. Sincronizarea cu evoluia literelor romneti s-a fcut totui de-a lungul deceniilor, mesianismul poeziei romne a prins, n schimb patosul de estrad al poeziei ruse nu a avut dect un impact nensemnat n perioada postbelic, aflat total sub zodia nstrinrii. Arghezi, Blaga, Barbu, Stnescu dinamizeaz i nnoiesc poetica basarabenilor. Este adevrat c mesianismul basarabean vine de la poeii rui, dar nu-i mai puin adevrat c el vine i de la Goga, ale crui poezii le transcrie n caietele sale Al. Mateevici. Nu se poate tgdui, apoi, c el (mesianismul) este determinat de o necesitate interioar de a sparge orizontul ngust i a susine

MIHAI CIMPOI

43
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

elanurile vitale slbite, de a iei din registrul minor al jalei dorurilor noastre. Poezia basarabean, mesianic i mistic n continuare, cunoate o faz simbolist ce-i d o deosebit strlucire valoric fiind n paralel electrizat de blagianism, coboar, cu nostalgia nceputurilor, n adncurile incontientului, n dacismul protoistoric, i se ptrunde de sentimentul acut al marii treceri (George Meniuc va glosa n acest sens, ntr-un eseu, asupra marii teme blagiene a nefiinei), somnului lumii i al povetilor sngelui uitate demult, al retragerii napoi, n prini, n spectacolul cosmic al luminii i fantomelor angelice iniiat ntre cer i pmnt, al transfigurrii spiritualizate ale realului n genere. n sfrit, printre caracterele fundamentale ale literaturii basarabene este impactul specific cu politicul, a crui sondare, asociat cu rul existenei ddea, aa cum observ i Clinescu, marea proz a lui Stere sau care genereaz un spectru ntreg de reacii: de la cea de minim rezisten a conformrii i de fixare documentar frust (gustul faptei l depista Eugen Ionescu la acelai Stere), pn la formula artistic evaziv i la parabola satiric (proza lui Vasile Vasilache). Leviathanul a modelat scriitorii basarabeni ntr-un anumit fel: ei au profitat de existena lui pentru a-i cunoate mai bine fascinaia negativ, legile funcionrii mecanismului lui acaparator i mcintor. Ei i-au asumat trirea participativ patetic a istoriei, opunndu-i rezisten i adjudecndu-i n mod individual impactul dramatic sau tragic cu ea, ceea ce a impus ca genuri preponderente jurnalul i memoriile. Oricum, adesea literatura Basarabiei a fost la nivelul istoriei ei tragice, nnobilate de nlrile sufletului romnesc.
E X I LU L B A S A R A B E A N C A E X I L I N T E R I O R

Firete, nu putem vorbi, n cazul culturii basarabene, de un exil total sau de un mediu diasporic propriu-zis. Exilul vestic se distinge de exilul estic prin nsi condiia de statut ontologic sau geopsihic al exilului: el rmne n propria ar, dei aceasta este n fond colonizat i supus unor factori coercitivi sau

44
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

chiar unui proces de tergere a identitii. (Dublul exil, adic nstrinarea de mediul romnesc i chiar de cel basarabean n cazul unor scriitori i regizori de teatru sau cinema de felul lui Ion Dru, Ion Ungureanu sau Emil Loteanu, stabilii la Moscova, nu schimb esenial situaia, el doar favoriznd o anumit afirmare a identitii n ciuda constrngerilor locale fcute cu mai mult ignoran i sub forme directe vulgar-sociologiste, vigilente, Chiinul oficial fiind sub aspect ideologic mai catolic dect papa de la Moscova). Chiar dac romnismul se limiteaz numai la moldovenism, admis ca orientare ngust-naional (prin form numai, conform formulei metodologice realist-socialiste socialist prin coninut i naional prin form, printr-un anumit specific naional redus la vestimentaie, limb etc.) oamenii de cultur se afl la ei acas. Ei nu vor avea deci problema repatrierii (dup ex-patriere), ci doar problema n-patrierii, a revenirii la matca stilistic fireasc. Exilul basarabean const n nstrinarea de patria cultural adevrat, n privarea (pn prin 1956) de acces la valorile clasice, apoi prin limitarea acestuia (Eminescu, Creang, Alecsandri fiind considerai clasici moldoveni, iar Caragiale i Cobuc nemoldoveni). Deosebirea fundamental dintre cele dou exiluri este c exilul vestic nu impune o alegere ntre dou spiritualiti i ntre dou limbi, ci numai gsirea unei soluii mai bune (esopice) pentru a pstra spiritualitatea i de a o feri de vnturile nprasnice ale nstrinrii. Exilul oblig ochii unui scriitor, dup expresia lui Iosif Brodski, s rmn fixai pe trecutul su; impactul cu o ar i cultur strin stimuleaz funcionarea unui mecanism retrospectiv care se declaneaz cu de la sine putere nluntrul contiinei ori de cte ori aceasta nregistreaz n realitatea nconjurtoare un semn minim de nstrinare: Trecutul, plcut sau apstor cum este, este invariabil un teritoriu sigur, dac nu pentru altceva, mcar pentru c ai trecut aceast experien; i capacitatea speciei de a merge napoi, de a alerga de-a-ndratelea mai ales cu gndurile i n vise, pentru c aici ne simim n general n siguran este foarte puternic n noi toi,

MIHAI CIMPOI

45
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

oricare ar fi realitatea pe care o avem n fa (vezi cuvntarea lui Brodski la Conferina despre condiia exilailor inut la Viena n decembrie 1987, cf. Contemporanul, nr.15, 1993). Exilatul se aga de clipa frumoas, nu pentru a o contempla n chip faustic, ci pentru a o ndeprta pe cea care vine. El are, prin urmare, o team organic fa de ziua de mine, care poate veni cu anumite coreciuni eseniale, de unde blocarea lui ntr-o ncpnare incorigibil, potenat de repetivitatea nostalgiei dup trecut. Omul de cultur din exilul vestic i fixeaz ochii nu pe trecutul su individual, ci pe trecutul neamului su, legtura cu acesta nefiind o form de nostalgie, ci de ataament spiritual i chiar sacral, etic. Scriitorul basarabean nu este constrns s renune definitiv la limba sa, vzndu-se obligat doar s-o conserve. Singurul lui complex n aceast privin e c are o limb mai puin evoluat, mai neao. Exilul marcheaz puternic contiina scriitorului basarabean care, ca oricare exilat, trebuie s se ntoarc spre Ithaka. Orice existen real reproduce Odiseea, noteaz Mircea Eliade n Jurnalul su, presupunnd un drum spre Ithaka, spre Centru. Oricrui exilat i se ofer ansa de a deveni din nou Ulysse, pentru simplul motiv c a fost condamnat de zei, de Puterile care influeneaz i decid destinele de jos, de pe pmnt. Dar pentru a nelege asta, exilatul trebuie s fie capabil s ptrund sensul ascuns al rtcirilor sale i s le conceap ca pe o lung serie de ncercri iniiatice (voite de zei) i ca pe tot attea obstacole pe drumul care-l readuce acas, spre Centru (Mircea Eliade, Jurnal, vol. I, Bucureti, 1993, p. 350). Exilul basarabean este un exil interior i drumul spre Centru trebuie parcurs adesea n chiar propria cas n care este nstrinat de zei i de Puterile dinafar. ntoarcerea la Ithaka e plin de aciuni recuperatoare, cci exilaii se vd obligai s ard puni, s acopere goluri imense, s amalgameze micri, etape, curente. Datoria de sincronizare ntrziat (de postsincronizare, n fond) este o suprasarcin a specificului de care vorbea la 1937, n Viaa Basarabiei, Nicolai Costenco: i basarabenii au multe de realizat. Noi trebuie

46
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

dintr-o dat s crem i pentru clasici i pentru romantici i pentru parnasieni, semntoriti, poporaniti, moderniti i pentru cei cu tendine sociale etc. (an. VI, nr. 56). n sfrit, o deosebire de natur existenial: exilatul din Vest tie c el, rmas cu limba lui sau acceptnd limba rii care l-a adpostit, se afl pe margine de abis i c anume din acest loc are o perspectiv absolut asupra lucrurilor. Exilatul din Est are contiina c legtura sacr cu trecutul neamului su ofer perspectiva absolut i c numai prin el poate evita cderea n neant. Devenind apatrid i uneori acronic, primul se rzvrtete i se resemneaz, fiind supus mereu ndoielii n ce privete alegerea sa i nemaiavnd bucurii sincere, naturale; cel de-al doilea rmne cu patria n continuare (dei nstrinat) i cu sigurana c o dimensiune temporal i aparine pe deplin, stimulndu-i identitatea, trecutul. Cele dou nostalgii, pe care le are n mod inevitabil exilatul din Vest (Am pierdut totul i nc n-am gsit nimic, vorba lui Vintil Horia din Dumnezeu s-a nscut n exil) i care genereaz suferina pierderii i contiina senin a ctigrii libertii, apar atenuate, la exilatul din Est: este n fond nostalgia dup patria cultural pierdut i nostalgia mplinirii prin cultul trecutului. Nu am pierdut chiar totul i putem regsi ceea ce s-a pierdut, cam astfel ar reformula exilatul basarabean formula lui Vintil Horia, exilatul din Vest. Peste aceast contiin a posibilitii de a rezista, de a se reintegra n ntreg i de a evita izolarea ca perspectiv absolut s-au aternut totui mari goluri de cultur, cci tocmai pe acest cult al trecutului i-a fixat ochii Cerberul oficial, nengduitor fa de tot ce era naional n simire i n gndire. Problema adaptrii la o spiritualitate (i chiar la o limb) strin, caracteristic exilatului din Vest, a fost, pe meridianele exilului vestic, problema adaptrii aparente, disimulate la o schem de internaionalism, cu rdcini suspendate n aer, opus naionalismului viu, cu rdcini n solul patriei, aceste rdcini ntinzndu-se subversiv i peste Prut. Dac exilatul din Vest a fost i rmne un cavaler al resemnrii, exilatul din Est a fost un cavaler al rezistenei. Al rezistenei i prin limb,

MIHAI CIMPOI

47
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

bineneles, cci limba pentru acesta din urm este Cas a fiinei, rostire esenial (nu joc secund al poetului, spectacol filologic, textualist sau intertextualist, hazard dadaist). Este semnificativ c tocmai un exilat romn, Eugen Ionescu, care a oscilat ntre dou limbi (i dou spiritualiti) a neantizat limbajul i a dezvluit absurdul lumii prin absurdul limbajului, sfidnd n acest domeniu, dup cum arat Marie-Claude Hubert, logica aristotelic a non-contradiciei: Limbajul se contrazice n fiece clip. Scenografia arunc, i ea, ndoial asupra discursului personajelor. Gesturile sunt n contradicie cu cuvintele, precizeaz autoarea, sugernd c Ionescu las s se neleag c oamenii nu se pot acorda cu timpul, pentru c timp obiectiv i durat interioar nu coincid niciodat (Ionescu i bilingvismul, n Caiete critice, nr. 12, 1993). Bilingvismul exercit asupra scriitorului basarabean teroare, nstrinnd i neantiznd limba romn, i chiar dac Ion Dru a acceptat rusa ca a doua limb a scrisului su (aceasta fiind i o stratagem pentru a-i putea publica i edita crile la Moscova n ciuda neacceptrilor la Chiinu), faptul nu a trecut fr consecine negative grave asupra romnei lui. Dru o fi cunoscut, n faa limbii ruse, acelai complex ca i Cioran n faa francezei (Prin rigiditatea ei, prin suma de constrngeri elegante, pe care le reprezint, limba francez mi apare ca un exerciiu de ascez sau mai degrab ca un amestec de cma de for i de salon) i o fi fost ntrit n convingerea c nu locuim ntr-o ar, locuim ntr-o limb. Asta i nimic altceva nseamn patria (Em. Cioran, Eseuri, Bucureti, 1988, p. 288 i 300). Timpul exilatului, producnd i un impact distructiv sau numai inhibitiv asupra limbajului su, este un timp subiectiv, al dezacordului cu timpul obiectiv (ca n piesele lui Ionescu), al izolrii, refulrii i regresiunii, ca s vorbim n termeni freudieni. Refugiul n nevroza exilatului ofer avantaje interne (pentru pstrarea identitii eului) i externe (n sens c face publicul atent la condiia exilului) i instinctul de conservare se constituie ca un modus vivendi al lui. Este ceea ce unete ambele tipuri de exilai.

48
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Condiia unui scriitor n exil seamn cu acea a unui cine sau a unui om catapultat n spaiu dintr-o capsul (seamn mai mult cu a unui cine, bineneles, pentru c nimeni nu se mai preocup vreodat s te recupereze). i capsula este limbajul lui, spune Brodski. Aadar, scriitorul exilat este catapultat sau nchis n interiorul limbii sale materne, ceea ce era o liaison privat, intim cu ea, devine departe de cas destin, obsesie, datorie resimit ca povar. Exilatul din Est i cel din Vest au ceva n comun i sub acest aspect. Starea de exil nate aceleai complexe psihologice, aceleai manifestri ale contiinei, acelai comportament psihic i acelai statut al limbajului numai c n grad diferit i n mod nuanat. Sub golurile sensibile ale culturii romneti din Basarabia postbelic se ntrevd, subiacent, eforturi reconstructive i recuperative uriae n cutarea i regsirea identitii pierdute. Fenomenul basarabean, care i ateapt integrarea fireasc n contextul global romnesc, a cunoscut i spectaculoase reveniri la matca romnismului prin personaliti marcante de felul lui Hasdeu i Stere, rentori din diaspora i depind uimitor de rapid ruptura produs de nstrinare. Lucru firesc, cci dezrdcinarea nu i-a fcut captivi pe oamenii de cultur basarabeni, care au supravieuit procesului de nstrinare tocmai printr-o ndrtnic i progresiv n-rdcinare. Chiar i atunci cnd au activat n mediul cultural romnesc (cazul lui Alecu Russo) sau n anturaj romnesc basarabean (cazul lui Gheorghe V. Madan i Nicolai Costenco), ei au impus ca temei spiritual i etic revenirea la rdcini, ntoarcerea la izvoare. Vatra, calidorul, casa cea mare, condiiunile i accidentele solului (expresia lui Stere) devin permanene cu valoare de axis mundi din creaia dublilor sau chiar triplilor exilai Ion Dru i Paul Goma, primul stabilit la Moscova, deci nstrinat nu doar de patria cultural, ci i de mediul matern basarabean, iar cel de-al doilea cunoscnd (i ca basarabean) un exil interior n Romnia, apoi unul exterior la Paris. Ulyssele basarabean se ntoarce la Ithaka fr a-i fi pierdut ceva din identitatea sa pe drumurile nstrinrii; el nu se afl, de fapt, n cutarea identitii pierdute, ci caut s-i pstreze identitatea pe cale de a fi pierdut din cauza sirenelor dulci-viclene

MIHAI CIMPOI

49
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ale nstrinrii n propria Ithaka. Asemeni eroului homeric, omul de cultur basarabean este un polytropos, un personaj cu multe nfiri pe arena istoriei, adaptabil la situaiile imprevizibile ale acesteia, dar neschimbat n esena sa intim. Fiind ntrebat de nite studeni andaluzi dac se poate tri fr fundamentacion, Emil Cioran le-a rspuns c dac contiina lipsei de fundament ar strui nencetat i totodat intens, ar trebui s ne punem capt vieii sau s lunecm iremediabil n idioie. n procesul de nfruntare a adevrului, n disperarea i dispreul de sine nsui marele nihilist spune c important e s reueti s te menii n fiin sau ntr-un simulacru de fiin (Eseuri, Bucureti, 1988, p. 286). Efortul existenial al omului de cultur basarabean este depus spre a pstra fundamentul i a se menine continuu n fiin n faa riscului de a le pierde. Simulacrul de fiin nu poate fi, prin urmare, acceptat de el. O alt deosebire de nuan ntre exilatul din Vest i exilatul din Est o aduce modul de adaptare: n primul caz e vorba de o familiarizare cu o alt cultur, pe ct vreme n cel de-al doilea avem de-a face doar cu o adaptare n situaia intervenit. Emigrantul romn cunoate, n diaspora, ceea ce Sorin Alexandrescu denumea dubla identitate care, sub aspect psihologic i moral, este scuza cu care i faci posibil supravieuirea, este preul carierei, este drogul cu care uii pierderea identitii (Farmecul ndoielnic al dublei identiti n Secolul 20, nr. 349350351, 1991, p. 140146). Linia de ruptur strbate amndou spaiile, cel matern i cel de adopiune: Acas eram numai cnd nu-mi puneam ntrebarea dac, sau unde, eram acas. Identitate aveam, numai cnd nu cunoteam alternative. Emigrantul triete ara de adopiune, precizeaz Sorin Alexandrescu, ca o lume cronic sub-codat ori ne-codat, identitatea adevrat este identitatea naional-cultural i din perspectiva acestui tip de contiin ce cunoate un singur cod, dubla identitate este o anomalie: n fond, eti ori romn, ori olandez. Acceptnd aceti termeni ai discuiei, am putea spune c basarabenii, spre deosebire de romnii din diaspora, au avantajul cunoaterii, dei cenzurate, a codurilor culturii naionale.

50
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Dorin Tudoran distingea trei tipuri de exil: exilul autoimpus (cu o contribuie direct i fireasc la dezvoltarea literaturii rilor de origine), exilul forat n cazul cruia constatm un impact ntrziat cu literatura matern i cu o contribuie indirect (de felul celei a lui Vintil Horia) i exilul interior (uneori ntrerupt ca n cazul lui Noica sau al basarabeanului Andrei Ciurunga). Exilul cultural basarabean este, n lumina acestei categorisiri tipologice, un exil interior impus oficial i cu un impact ntrziat cu contextul general romnesc (Nicolai Costenco, ntors din gulagul sovietic, nu mai este romnul din anii 30; singurul dintre poeii de atunci care s-a ntors la uneltele sale este George Meniuc). El, exilul, a generat acea nchidere mocnit n sine i acea fortificare a contiinei fundamentului, despre care Grigore Vieru a vorbit sugestiv n celebrul Formular: (Profesiunea: mi iubesc plaiul. / Ai fost supus / judecii vreodat: / Am stat nite ani nchis: / n sine. (Este o aluzie transparent la formularele pe care le ntocmeau efii seciilor cadre subordonai securitii statului, n care se fixa originea social, rubedeniile de peste hotare, bineneles i cele din Romnia, cunoaterea limbilor strine etc.) O literatur a exilului, care este eminamente a rezistenei i de rezisten (n ciuda faptului c a mbriat i anumite scheme sociologizante) a generat i anumite formule de discurs direct, publicistic, univoc, imperativ (excluznd, adic, gratuitatea verbal, ludicul convenional, cu adres i cu o miz pe complicitatea cititorului i pe complicitate codificat cu cititorul), esopic, exhortativ, imprecativ-mesianic. Caracterul de contraband, de replic al unei astfel de literaturi, relevat de Menning Krauss i n poezia de rezisten francez, este criteriul valoric pe care l impune i de care trebuie inut cont ca atare.
R E G A L I TAT E A D O C U M E N T U LU I U M A N

Teroarea istoriei, care se exercit cu o for deosebit asupra scriitorului moldavo-basarabean, impune autoritatea indiscutabil n plan literar a documentului. Exist chiar o regalitate a documentarului, creia pana i se supune cu trufa obedien. Aceast supuenie irezistibil se vrea ea nsi

MIHAI CIMPOI

51
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

regal, aureolat de o mreie moral. Se exprim n acest sens chiar o sfnt naivitate sau primitivitate care las faptele s curg cu de la sine putere i cu ncpnarea lor logic (sau alogic) n albia fireasc a irului lor cronologic. Documentul este, n aceast perspectiv, un primum movens, care trebuie rostit cu candoare, fr vreo not de contrafacere adic, i o ultima ratio, de care nu mai e cazul s te ndoieti. Adevrul documentar este asemenea adevrului biblic: este sacrosanct i are o strlucire i o valoare iconografic. Interpretarea lui ntr-un fel ine de domeniul profanului. n planul evocrii narative, el i este suficient siei; e o existen n sine, o realitate monadic, autonom. De aceea este pus pe tapet cu ardoare sau cu indiferen epic, dar cu contiina autoritii sale. Documentul copleete prin maxima sau chiar totala obiectivitate pe care o conine n sine. n lumina august a adevrului documentar nu mai poate crete, la voia ntmplrii, vreo umbr de ndoial, vreun proiect, vreo perspectiv liber. Scriitorul moldavo-basarabean nu concepe modele existeniale, ci un singur model existenial care presupune trirea sincer i fr istov la limita evenimentului social. Proza documentar e, prin urmare, genul preferat cu toate structurile, strategiile i conveniile acesteia: memorii, jurnal, autobiografie, roman social i istoric, scrisori, fiziologii, schia publicistic, nsemnrile de cltorie. Documentarul este mduva ntregii literaturi basarabene care formeaz sngele ei epic ce pulseaz viguros cu diastole i sistole periodice i ritmice bine supravegheate din partea naratorului. De la Jurnalul intim al lui Bogdan Petriceicu Hasdeu pn la Jurnalul lui Pan Halippa, Din Calidor al lui Paul Goma i Eu i lumea, jurnal de nchisoare (GULAG) al lui Alexei Marinat, documentarul i face o carier solid, care vdete indiscutabila sa supremaie n raport cu ficiunea. Or, nu e vorba de o opoziie tranant ntre aceste orientri i strategii narative; e la mijloc o forma mentis epic, bazat pe suveranitatea faptului de via, redus la semnificaia sa documentar. Am putea oare delimita acest fel de literatur autentic de vreme ce se consider mai autentic dect aceasta? Am putea

52
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

trage o linie de demarcaie net ntre modelul de biografie goethean care prevede descrierea omului n mprejurrile vremii i ale relaiilor lui cu totalitatea lumii ce i se opune sau l favorizeaz i modelul rousseauist care pretinde prezentarea omului n tot adevrul firii sale? Am putea separa Scrisorile lui Constantin Negruzzi, saturate de documente, de Alexandru Lpuneanul, n care invenia epic pare s domine verosimilitatea documentar? Am putea, n sfrit, considera ciclul epopeic al lui Constantin Stere n preajma revoluiei drept memorialistic pur sau sofisticat, fals romanizat, precum crede Clinescu? Exist mai multe raiuni care ne fac s credem n valoarea literaturii documentului. n chiar cea mai pretins obiectiv notaie realist-documentar se ascunde omul care noteaz, care scrie sau de-scrie, deci i proiecteaz subiectiv; fie i involuntar. Esteticul nsui st pitit printre rnduri, n prezena emotiv a autorului, ca fenomen in nuce, care, aa cum observa i Negoiescu n cazul lui Nicolae Filimon, se conjug cu un ansamblu de valori ce in deopotriv de sfera culturii i artei. Mai apoi se impune adevrul indiscutabil c documentele sunt tocmai literatura fr transfigurare special care s le fac artistice. Dostoievski transcrie documente chiar atunci cnd coboar n abisul sufletesc al eroilor si. Eugen Ionescu vorbea despre aceast inutilitate a transfigurrii atunci cnd se referea la romanul Uraganul din pomenitul ciclu al lui Constantin Stere. n realitate, faptele vii se transfigureaz prin ele nsele: cnd sunt semnificative, i nu e literatur tocmai ceea ce nu e document, ceea ce este literatur pe marginea documentelor, ceea ce este comentar, i nu fapt (Eugen Ionescu, Rzboi cu toat lumea, vol. I, Bucureti, 1992, p. 270). Realismul brutal american, verismul italian, cin-vrit-ul au reactualizat valoarea literaturii basarabene a documentarului. Firete, absolutizarea faptului brut duce adesea la fotografism, la factologism, iar n perioada postbelic la scheme sociologizante care nfieaz evenimentul n chip extrem de ideologizat, dintr-o perspectiv unilateral, maniheist.

MIHAI CIMPOI

53
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Paradoxal este c orizontul ngust, care apas asupra eului interior al scriitorilor din Moldova de Est, se sparge frecvent, transformndu-l cu ajutorul terorii istoriei puternic resimite ntr-un om al zrilor sociale, ntr-o persoan public i ntr-un homo historicus. Literatura se scrie, n Basarabia, fie ca jurnal intim, fie ca scrisoare adresat negruzzian la un prieten, fie ca mrturie sincer ardent pe scena de lumini i umbre a istoriei n modul lui Stere, cu un strigt existenial menit s asigure supravieuirea, rezistena, depirea spaimei de singurtate, de nstrinare.
M R E I A N AT U R A L I S M U LU I

S ne amintim o noapte or, anume noaptea este marea tem, toposul esenial al naturalismului , care nu este dect o noapte frmntat i marcat de spaim a lui Franz Kafka, transcris de el ca atare n Jurnalul su. Se fcea c prozatorul degusta cu rafinamentul ntreg al visului un moment culminant de fericire, care se transforma firete prin intensitatea i lipsa de certitudine generat de acest prag de sus ntr-o nefericire. Atunci cnd i veni crdul de zeiti ale rzbunrii i se npusti asupra celui care visase, pline de mnie, amenintoare, cu degete asemenea ghearelor, scond pocnete din cimbale ngrozitoare n cele dou ceasuri ct i-au mai rmas de vegheat pn la ziu, Kafka nu numai c nu putu s beneficieze de dulceaa visului; el fu prins n mrejele frigurilor angoasei. Autorul Castelului i Procesului are revelaia paradoxal a unei nstrinri de strmoi, ca i de urmai, a unei mini ntinse cu disperare creia nu i se rspunde dect tot cu o mn ntins de la distan: Fr strmoi, fr csnicie, fr urmai, cu o slbatic dorin de strmoi, de csnicie, de urmai. Cu toii mi ntind mna strbunii, cstoria, urmaii; ns eu sunt prea departe. Pentru orice exist un nlocuitor, artificial, jalnic, i pentru strmoi, csnicie i urmai. i creezi tu nsui n chinurile astea, i dac nu cumva ai pierit tu nsui n aceste chinuri tot are s te omoare (Pagini de Jurnal i coresponden, Bucureti, 1984, p. 221222).

54
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Noaptea kafkian cu spaima, cu ameninarea fioroas a zeitilor pornite s rzbune, cu sentimentul incontienei legturilor cu strmoii i cu cei care te urmeaz i al neputinei de a crea ceva (artificial), care s le nlocuiasc neputin tragic, omortoare de orice speran. Reale sunt n aceast angoas doar chinul i spaima, spaima fundamental existenial, venit din profunzimile somnului, din tremurul originar al fiinei, din noaptea dens a incontientului, de unde i proiecteaz eterna rentoarcere n noi strmoii. Din conurile ntoarse de ntuneric, cu plniile extrem de lrgite i cscate spre zona mut a originilor, ies doar sunetele nspimnttoare ale cimbalelor zeilor, ce se adun ntr-o melancolie stranie de mpotrivire. Aceast potrivnicie a spiritelor protectoare ale nopii (a zeilor? strmoilor? geniilor rele? demonilor?) nu este alta dect potrivnicia destinului n genere, magia neagr a fatum-ului universal stpnitor de lumi, pe care ine s-l releve estetic (printr-o estetic a negativului, urtului, animalicului, bineneles) naturalismul. n raport cu superbia princiar a romantismului i clasicismului sau chiar cu regalitatea n anumite epoci a realismului comiliton naturalismul pare a fi o Cenureas modest i obscur a curentelor literare. i totui, dispensndu-ne de prejudeci i urmrind recrudescenele lui evolutive, dup suveranitatea sa din a doua jumtate a secolului al XIX-lea, el, fiind regsit n ecloziunea realismului brutal american al secolului al XXlea, n verismul italian, n neorealismul spaniol reprezentat de Sebastian Juan Arb, cel englez amestecat cu impresionismul n cazul lui Galsworthy, n proza rural rus, npdit de factologism, am putea vorbi, mpreun cu R.-M. Albrs, de o mreie a naturalismului. Serile de la Mdan anun programatic, astfel, nu doar nopile zoliste i maupassantiene prin care societatea francez, aa cum spunea memorabil Albert Thibaudet, era vzut cu candoare, popular sau prin gaura cheii, ci i drumurile nopii lui Arb i cltoria de la captul nopii a lui Cline, i amurgurile lui Hemingway, nopile de snziene ale lui

MIHAI CIMPOI

55
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Sadoveanu i apusurile de soare nelinitite ale lui Rebreanu, nopile infernale ale lui Stere, ca i cele ale penitenciarului totalitar romnesc ale lui Paul Goma. Fa de realismul obinuit, inclusiv fa de cel psihologic, naturalismul impune accente programatice noi: povestitorul este acum nu att un Demiurg distanat i crend n tcere suveran, ci un creator cobort pe pmnt i aproape de suferina celor muli, el asumndu-i rolul de romancier popular; idealismului clasic i mai cu seam celui romnesc i este preferat idealismul social, cu excluderea visului, proieciilor fantastice ale gndului, poeziei; naratorul nu este un observator obinuit al realului, ci un observator tiinific al acestuia privit ca material de laborator. napoi la Kant, ndeamn naturalistul, preamrind experiena, raiunea practic, transcendentalul (nu transcendentul), cci este ceva ce premerge experienei umane: e vorba de temeiurile ancestrale, strmoeti ale existenei, de impulsurile care vin din zona obscur a incontientului. Naturalismul se revendic n totul de la acest atavism tutelar, care marcheaz genetic (filogenetic, am zice) fiina, mai cu seam dac e aruncat n medii prielnice degradrii i nstrinrii. De aceea, naturalismul prefer centrului provincia, cercurile strmte, ungherele, gropile, familiile, pntecele oraelor, speluncile (pandant al grotelor romantice), cuibarele, clanurile, grupurile umane, clasele. Naraiunea se desfoar ciclic, pe felii i episoade de via, pe fie clinice, nfind nu doar o istorie, ci anume o istorie natural i social n spirit zolist i acumulnd progresiv nsumarea de detalii i amnunte, un inventar biografic material, medical (de plgi, cazuri patologice, slbiciuni) general-sociografic. Se pune pre ndeosebi pe desfurarea descriptiv, pe amploare, pe cantitatea de via, despre care vorbete i Liviu Rebreanu, naturalistul din convingere. Realul, n aceast viziune, e prag, limit, obstacol insurmontabil, el fiind invocat mai cu seam ca obiect de ur, repulsie i interesnd nu substana i esena lui, ci reacia preponderent fiziologic la el. Naturalistul este un fiziologist prin vocaie. Elementaritatea i instinctualitatea micrilor psihologice montate ntr-un agregat mecanic, nu-i cere dect fidelitatea descrierii,

56
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

obinuinei, documentrii. Interesul cade n exclusivitate pe destin, pe dramatic i tragic, pe o nchidere n cercul fatalitii. Descrierea, dei simplist, rudimentar, ca de proces-verbal, asimilat cu fotografierea sau filmarea (uneori cu camera ascuns, ca n filmele neorealiste italiene sau polone), e fcut cu nsufleire patetic, n stil flamboaiant. Cci n interiorul ei arde flacra milei, demnitii umane. Este ceea ce l determin pe R.-M. Albrs s vorbeasc despre mreia naturalismului: Cci mreia inspiraiei e ceea ce caracterizeaz acest roman i l deosebete de simpla fresc plat i pitoreasc, documentar i abil, creia i putem rezerva numele mai simplu de realism. S-ar cuveni poate s numim naturalism acea imens i crud viziune romaneasc universal caracteristic pentru a doua jumtate a secolului al XIX-lea: amploarea tabloului, suflul aproape epic al unei istorii ce rmne pur uman i sociologic i mai ales simul ascuit, biologic, al individului strivit de societate sau zdrobit de istorie, care radiaz un stoicism i o mil talentat Destinul uman e n ntregime reintegrat n destinul social i istoric, drama colectiv i drama individual se echilibreaz perfect i autorul prezint aceast dram ca pe o tragedie epic (R.-M. Albrs, Istoria romanului modern, Bucureti, 1968, p. 75). Ce se ntmpl n plan ontologic n naturalismul simplificator, superficial, dar i doritor de amploare i profunzimi biologice? E un refuz categoric al transcendentului, al metafizicului, miticului i poeziei, i, prin contrast, o absolutizare a contingentului, a observaiei tiinifice, a materialitii vulgare. Naturalismul, dup cum observa Lucian Blaga, reduce ntreaga via (negnd, astfel, metafizica putere vital) la sensul mecanic al atomilor. Respingnd, n via, principiul creator, puterea plsmuitoare de organisme ce depete nsi materia, el respinge uor i principiul creator n art. Creaia (n cazul lui Flaubert) se limiteaz la observaie, creierul se reduce la retin, diformarea idealist (n cazul lui Courbet) este considerat un sacrilegiu. Imperativul categoric al vremii era: artistul n-are dreptul s schimbe nici o linie n imaginea plin

MIHAI CIMPOI

57
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

de ntmpltoare umbre i sinuoziti ale firii. Artistul e chemat s vad, dar n-are dreptul s creeze. n redarea realitii, artistul trebuie s fie complet pasiv, receptiv, un aparat de nregistrare (Zri i etape, Bucureti, 1990, p. 80). Concepia mecanicist despre via i lume nu-i permite, prin urmare, artistului dect o menire n pasivitate, n spiritul mioritismului cosmic romnesc. Recomandabil e coborrea n concret, n singular i accidental, adic acolo unde evenimentele mrunte, brutale, statice nu se constituie n legi i generaliti. Fenomenalitatea tiranizeaz mentalitatea naturalist. Cioplitorii n piatr ai lui Courbet sunt pur i simplu fiziologii concrete, nsui Iisus Christos, este, la Strauss i Renan, demitizat, umanizat, naturalizat. Fiina uman se cufund cu plcere nedisimilat n Noapte care, la greci, este fiic a Haosului, mam a Cerului i Pmntului. Naturalistul vede cu precdere Cerul cu patru cai negri, nsoit de fiicele acestuia, Furiile i Parcele. Adncurile htoniene nu sunt dect prpastii ontologice. Pentru Nick, eroul ciclului nuvelistic de tineree al lui Hemingway, toate lucrurile, toate situaiile de via au un sfrit i dac dimineile cu soare mbelugat l ntresc n sigurana c nu va muri niciodat (Sat indian), plimbrile lui pe fundalul amurgurilor i spulber bucuria simurilor i l face s mediteze asupra condiiei umane i a morii. Vrtejul nendurtor al fatalitii tragice i scufund i pe eroii nuvelisticii lui Rebreanu n noaptea care e timpul obscur, htonian, al destinului, sau n amurg care e ante-timpul sorii, clipa ei suspendat. Nopile l macin pe David Pop, nchis n cercul datoriei, care l determin s trag pe front n fraii si romni i care este pn la urm ucis de acetia. Contiina lui e terorizat i modelat de dou melodii tragice una a datoriei i cealalt a sorii implacabile, cu neputin de depit: I se ivi n minte ntrebarea: Care datorie?, dar avea puterea s-o nlture. Orice datorie-i sfnt, mormi dnsul. n suflet i se zbtea o ncletare dureroas, era micat, i n ochi avea lacrimi. i nbui inima scrnind: Soarta e afurisit. Soarta e crncen. Dar ce poi face mpotriva soartei? (Catastrofa).

58
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

O noapte cu pai de lup coboar peste culcuul juctorilor de cri i peste cei doi soi mpcai dup btaia ce o primi femeia care nu vroia s cedeze banii (Culcuul). Cu o hain de jale nvluie noaptea pmntul n finalul Cntecului iubirii, care ncheie o relatare despre o ncierare dramatic a ofierilor n casa unei fete frumoase, Minodora. Ofilire, n care se relateaz un pcat al unei fete, Saveta, cu feciorul popii, i necul acesteia, ncepe cu notarea zmbetului soarelui i se ncheie cu nvlirea beznei nopii n care Luna zmbete ca un om nepstor i se ascunde la spatele unui nour negru ca jalea. Soarele asfinete mnios, nsngernd cerul i pmntul i n Hora morii, n care mor pe front doi foti rivali n dragoste. Soarele ntrzie s rsar n cadrul narativ al nuvelei Iic trul dezertor, cnd are loc executarea evreului de fostul su prieten romn. Nopile naturaliste, mree prin taina lor neagr, atoare de instincte ancestrale i deschiztoare de huri existeniale, poart pecetea neagr a morii tragice. *** Naturalismul romnesc, care strnea rezerve fireti din cauza deficienei de art i de metafizic, l are drept cel mai fervent aprtor pe Garabet Ibrileanu. ntr-un ciclu de luri de atitudini polemice fa de interpretrile lui Mihail Dragomirescu, el apr senzualismul simirii, naturalismul impresiei i vulgaritatea materialului n proza lui Sadoveanu (G. Ibrileanu, Opere, vol. 10, Bucureti, 1981, p. 312, 317318). Tot astfel respinge atacurile mpotriva lui Liviu Rebreanu, considerat de ctre critici adeptul clasic al ideilor naturaliste (expresia exact, autenticitatea, motivarea minuioas a aciunii, creditul acordat iluziei vieii, creditul acordat i ereditii, vezi Marin Beteliu, Liviu Rebreanu et le naturalisme, n rev. Dialogue, Universit Paul Valry, Montpellier III, 1978, nr. I, p. 89). Atacurile sunt ndreptite, dar, consider Ibrileanu, Rebreanu este totui un romancier remarcabil i din moment ce concepe lumea mai cu seam n raporturile ei, e mai mult un sociolog dect un psiholog: Cele dou romane veritabile ale sale (Ion

MIHAI CIMPOI

59
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i Pdurea spnzurailor n.n.) zugrvesc societatea ardelean, curentele sociale i de idei de acolo, conflictele de ras, de clas i cele morale etc. Deci, trebuia s aib un deficit de art (G. Ibrileanu, Spre roman, Bucureti, 1972, p. 269). Naturalismul, n virtutea specificitii sale, este un dat ontologic al literaturii ardelene i, vom aduga noi, basarabene (ilustrat fiind aici de Leon Donici, Stere, Goma, Timonu, Sabin Velican): Concepia realitii n raporturile ei, i concepia moral (nu moralist) au adus cu ele stilul lor, i au determinat un stil ce nu putea fi ca al lui Anghel ori Arghezi, care vd individualul, i-l vd subt categoria pur estetic. D. Agrbiceanu este i el un scriitor n felul d-lui Rebreanu. Ca i Slavici. i toi sunt ardeleni. Oare viaa de lupt de acolo, unde trebuia s primeze problemele, i influena literaturii germane, mai puin estetic dect a popoarelor de sud, adic mai moral oare aceast situaie special din Ardeal n-a selectat ea, pentru literatur, firi speciale, morale i sociologice. Selecie cci nu nsi rasa ardelean e aa. Poezia popular din Ardeal e ca i cea de la noi, iar Cobuc este un exemplu tipic de artist pur (Ibidem, p. 269270). Un David Pop sau un Vania Rutu sunt, ca s zicem aa, firi predestinate, mai mult: le este prielnic un nietzschean amor fati, o ndrgostire de propria soart. (Am avut totdeauna o ncredere oarb n fatalitate, n minunile necunoscutului, spune n Calvarul Remus Lunceanu, alias Liviu Rebreanu.)

Pionieri i clasici

COSTACHE STAMATI, R O M N U L N S T R I N AT

O figur tipic de autori(u) popular rustic, care scrie i gndete n stilul vechi al romnilor, afieaz programatic-organic i realizeaz estetic boierul ruginit, desratul din Moldova copilriei sale (probabil Huul) i stabilitul prin destin n Basarabia, varvarul de credin veche, clasicizatul parc pentru totdeauna i clasatul definitiv Costache Stamati, cel ce-i semneaz compunerile originale i compilate cu pomposul cavalerul de. Specificarea orgolioas a titlului de noblee pe foaia de titlu a ediiei princeps din 1868 a Muzei romneti nu e de domeniul aleatoriului: ea ne indic, dac suntem ateni, o mentalitate social i moral veche tradus, de asemenea, n stil vechi. Stamati aparine, ontogenetic, lumii vechi dacoromne, precum Ariosto, pe care l imit, face parte dintr-o lume cavalereasc medieval opus lumii moderne. El este nu un nvechit, ci un vechi, vechimea fiind blazonul de noblee al universului organic n care triete cu sentimentul acut al risipirii lui sau pe care l modeleaz imaginar. Din punctul de vedere al secolului al XX-lea varvarul cavaler de Stamati ne apare ca un poet al originilor, perfect identificat cu omul arhaic. Decebal, Bogdan, Drago i tefan nu sunt doar himere romantice renviate pentru a elogia trecutul glorios, ei sunt intimii poetului epic, sunt oameni arhaici trind n acelai univers n care triete i omul arhaic Stamati. Este, astfel, modelat o lume daco-romn, real i totodat misterioas, n ideea mai ndrznea sau chiar monumental de a da dup tiparul epopeic homeric sau ariostesc o fabul a fabulelor vechi populare (sau Rolando furios moldovenesc) bazat pe simbioza ntmplrilor (istorice) i tradiiilor: Pe mine m-au ndemnat s alctuiesc aceast fabul eroic i printre ideile

MIHAI CIMPOI

61
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

fantastice s descriu spre neuitare i vechile tradiii i ntmplri ale Romniei, mai nti: suferinele romnilor despre cumpliii tatari, ce foarte ades prda i cotropea Romnia, rpindu-le averile, muierile i fetele, cci pe brbai ce le cdea n mn i omorea; al doilea, s amintesc de eroicele lupte ale domnilor cu aceti fel de crnceni i nempcai dumani a moldovenilor; al triilea, s descopr uzurile vechi i eresurile Costache Stamati populului, precum i ceremoniile ce erau ndatinate la nunile domneti, care mai pr n seculul trecut s-au pstrat, i, n fine, am vrut s descopr ct nrurire avea lieii, iganii n demoralizaia poporului romn cu maghiile i descntecele lor Modestul boier de vi veche cu lauri de cavaler al unui ordin rusesc pe cap i cu ochi blnzi i tnguitori privind spre un altdat arhetipal, care, spre a mai alunga plictiseala patriarhal, i ddea mereu socrul n judecat ca s-i ntoarc moiile giuruite drept zestre soiei sale Tincua Ciurea, mergea la teatru, dansa mazurca, valsul i cadrilul pe la balurile chiinuiene sau juca cri cu Costache Conachi la Iai, avea aspiraii literare temerare. Firete, nu reuete pe deplin s le realizeze, el ne d, ns, splendide fragmente ale epopeii moldoveneti proiectate i contureaz sugestiv modelul. Ideea unui mare nerealizat o acrediteaz figura de prim poet pe care o face cu toate atribuiile de pionierat patentate. Costache Stamati nu e un pionier pur, totui, ci unul de rscruce, de tranziie; cu tot varvarismul versificrii, cu toate iregularitile de limb improvizat metrificat ce permite asperiti, hiaturi, diereze de doggerel romnesc (cum ar estima Vladimir Streinu), firele poeziei stamatiene duc att spre parnasianismul

62
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

macedonskian (observaia aparine lui I. Negoiescu), ct i spre viziunile arhetipale eminesciene i blagiene. Primul recurs prin care s-a cerut ferm casarea judecii critice a operei lui Stamati n posteritate l face George Clinescu, care, dup ce constat contribuia Basarabiei n literatur prin el, reface energic imaginea mpietrit: Lipsa unei tradiii critice face pe muli s socoteasc pe Stamati scriitor mediocru. n realitate el este eminamente mare n privina limbii ca Bolintineanu, n cteva puncte comparabil doar cu Eminescu. El aduce multe accente byroniene, prin poeii rui, note romantice n general, de la Hugo, Lamartine, nu mai puin totui, ca i ceilali scriitori ai vremii, aspecte de clasicism francez i de mai vechea Renatere italian, avnd deci puncte comune cu Asachi, Eliad, Negruzzi, Bolintineanu. O limb moldoveneasc fastuoas, n care se amestec cuvntul dialectal i finul neologism i d o personalitate neted (Istoria, ed. II, p. 242). La vocaia fabulosului terifiant i aulic, umorului satanic sau de colori, burlescului i descripiei epice concrete sau fanteziste, teratologice am mai aduga dinamismul i intensitatea viziunii, ce trdeaz o not expresionist. Eroul Ciubr-Vod e, n fond, o parabol a pustiului. Viforul vars nisip din sn asupra eroului ca s-l doboare i strrnete un uria vrtej de nisip, iar iragul de clrei este o adevrat fantom de nisip: Iar din a lor cpni, / Curgea pru de nisip / Pe unde fusse ochi, / Gur, nasuri i urechi. Costache Stamati nu-i propune programatic dect s fie un autori popular, rustic cu o lucrare poetic ndrumat numai i numai de instinct asemenea lucrrii inocente a albinei. Este un artist dezinteresat, colit doar de natur i fiind adeptul declarat al firescului: Lsai versurile i proza mea s se rtceasc, s curg neregulat ca vntul, norii i praiele i de-ar fi rspltirea mea ca i a albinei creia i rpim rodul, fr a-i mulumi, eu ns ca servul credincios ntorc talentul vechei mele patrii i zic:
Sum mulumit, ca albina, de am putut cu a mea gur S pun n fagurii notri de miere o pictur

MIHAI CIMPOI

63
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i n fine:
Quod potui feci faciant meliora potentes

Un autor popular de felul lui Stamati ascult exclusiv de slbticita lui muz romneasc i cnt fr note ca i lutarul, dar trist, ptima, aa precum fantezia lui l nsufleeaz. Nefiind nvat scolastic ex professo, desratul din Moldova prefer s scrie firesc i liber, precum vorbete, imitnd compunerile altora, dar scriind cteodat i de la sine-mi aceea ce mi-a insuflat instinctul i slbticita muz romneasc, ce odinioar era domesnica namoratului Ovidie, agronomului Virgilie, blndului Oraie, mult simitorului Tibul, elegiacului Properiu i altor asemenea autori romani. Bineneles c, dorindu-i astfel de genealogie po(i)etic, Stamati ine s scrie proz i poezie fr rime, rustice, precum vorbeau i scriau vechii romani. Autoriul popular Stamati va prefera, firete, stilului modern stilul vechi al romnilor, stilul plebei, Limba veche popular de dup secolul al XIV-lea, la care se refer Edgar Quinet. Costumat n cntreul orb Homer, n pstor, ca Pietro Metastasio, sau n cavallero, ca Lodovico Ariosto, Stamati ne propune un homo antiquus confundat cu un homo rusticus i cu eroul legendar de felul lui Decebal, Drago, Bogdan, Ciubr, tefan Vod. Lumea antic i cea cavalereasc a evului mediu de asemenea sunt identificate unei lumi rustice, acoperite cu voalul vechimei btrne. Mai bine zis: toate aceste trei lumi se topesc ntr-o singur lume, rezultat al unei simbioze fantastice naive. Dei aparent ancorat istoric, timpul stamatian este unul atemporal. Lucrnd instinctiv, ca albina, Stamati nu mai face deosebire ntre florile slbatice i cele cultivate, ntre aromele tari i obinuite, ntre cmpiile reale i cele imaginare, fabuloase. El i inventeaz de fapt florile, le transplanteaz pe trmuri exotice sau le readuce pe cele rare de acolo, rusticizndu-le. Lumea rustic, daco-romn prin excelen, arhetipal deci n miezul ei fiinial, se creeaz pe sine nsi, ca i cea cavalereasc a lui Ariosto: e lumea trecutului n stare pur,

64
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

reactualizat, venic retoars din propriul fuior, este o lume numit barbar, trecutul refcut de imaginaie i nimicit de spirit, cum spunea Francesco de Sanctis (Lumea cavalereasc este pentru el (pentru Ariosto M. C.) n afara istoriei, este creaia liber a imaginaiei sale. Ceea ce are de nfptuit n ea este forma, forma pur, arta pur, visul acelui secol, i al acelei societi, muza Renvierii, v. Istoria literaturii italiene, Bucureti, 1965, p. 497). Lumea daco-romn este visul de aur al lui Stamati, heimatul, moia, vatra lui populat de acest vis, de slbtcita lui muz romneasc, este valoarea de schimb (vorba lui Rolland Barthes) pe care o propune orizontului nostru de ateptare. Este un univers arcadic ce-i triete vrsta de aur, n care i duc traiul pstori de prsil romneasc, necorcii cu alte naii i cu legi bune deprini / La fire simpli, buni la fapte, cu deprinderi rneti. Este o lume a binelui i frumosului, asemenea lumii homerice care, n viziunea lui Stamati, tria n etern pace. Populul acesta blnd, cucernic, de prostatici pstori, buni, darnici, cu suflet duios i simit, cu ochi ce rostesc dulce, cu gusturi de asemenea prostatici, cu strai simplu i curat, doinind cu mult meteug i spunnd cimilituri istee constituie prin excelen o eminescian lume ce gndea n basme i vorbea n poezii. Stamati, boierul de vi veche prudent n politic i poetul-clasicist de tip secolul al XVIII-lea ce ncrucieaz fabula (parabola) cu elegia, epicul i liricul, poeticul cu prozaicul, armonia cu doggerel-ul, se retrgea mereu ntr-un astfel de oiu cmpenesc horaian strjuit de un blnd cer patriarhal, se stinse din via la 12 septembrie 1869 (n. 1786 la Hui sau la Iai, ca fiu al vel-paharnicului Toma i strnepot al mitropolitului Iacov Stamate), dup ce practicase mai multe slujbe administrative i judectoreti (expeditor i referent pe lng Departamentul Basarabiei, ispravnic al Hotinului i Ismailului, consilier titular . a.). Caracterul dezinteresat al scrisului su l ilustreaz i obiceiul de a traduce dup bunul plac (n ideea totui de a ndrepta moravurile i de a lumina lumea) sau de a-i alege subiectele din autori francezi i rui (Hugo, Alfred de Vigny, Lamartine, Jukovski, Pukin, Lermontov, Krlov). E i n acest

MIHAI CIMPOI

65
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

procedeu o mentalitate de albin care strnge miere de pe orice floare i o depune n fagurele colectiv. Alegea totui arome vechi, modelnd o lume a nceputurilor protoistorice, n care era att de familiar cu eroii si (eroul meu Bogdan, i zice el personajului central al Fabulei fabulelor), n care se mica att de natural. n intimitatea sa se simea ns un dezrdcinat absolut, dnd glas sentimentului nstrinrii basarabene ntr-un lamento sentimentalist, prin care se invoc mntuirea prin moarte: Aliarg, moarte, grbeti, / D sfrit unii viei / Ce cumplit s chinuieti. / Mngierea mi-i mormntul, / Nesimirea mi-i scpare, / S m-ascunz dar pmntul (nsui n singurtate); Mhnit i pe gnduri d posomort, / Cu un dor nespus / -ntristat, i dornic trind amrt, / M uit spre apus // Acolo i viaa! / Acolo-i sperana! / S fim fericii / De-am fi toi unii. // Eu tnr fiind, / Acolo lsnd / Strmoeti mormnturi, frai ce m iubea, / i plin de graii pe Moldova mea / Dornic prsind (Un romn nstrinat).
I O A N C A N TA C UZ I N O

Printre puinele cri tiprite n romnete n Moldova de Est se afl Poezii nou (Dubsari sau Movilu, 1794) a marelui sptar i cneaz rosienesc Ioan CANTACUZINO (20.I.1757, Istanbul 3.VII.1828, Kantakuzinka, Rusia), care insereaz piese lirice pentru petrecere d vreme de inspiraie neoanacreontic, n care clasicismul se mbin cu preromantismul. Hedonist ce ndeamn la beivire i amor, el alterneaz cntecul de lume petulant cu cel de tnguire sentimental i senzualitate erotic, cu satira, epitalamul de sorginte biblic i pastorala marcat de o tulburare sentimental (Faa, ai zice, foc curat, / Ochii, suflet tulburat. / Ea cu lacrimile sale / Mulete apa spre vale Cntec pstoresc). A tradus, n versuri nendemnatice sau mai degajate, fluente, din La Fontaine, Metastasio, cardinalul Fr.-S. de Bernis i Cntarea cntrilor, precum i Cercare asupra omului dup Alexander Pope i Narchis dup Jean-Jacques Rousseau.

66
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

T E O D O R V R N AV

Modesta crulie Istoria vieii mele, scris n 1845 i editat n format de buzunar de Artur Gorovei n 1908, impune un memorialist important, autor de prim biografie, cap de serie n literatura romn. Vor veni mai trziu inegalabilele autobiografii ale lui Ion Creang, Nicolae Iorga, Garabet Ibrileanu, Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga; totui acest minuscul volum ne vrjete ca o mrturie fcut n deplin intimitate la gura sobei, focul cu vlvoirea lui miraculoas fiind amintirea-ecran a unui destin asumat i consumat. Este adevrat c mrturisirile boierului-artist (I.III.1801, Floreti-Vaslui 25.II.1868, Pociumbeni din preajma Rcanilor Basarabiei, fostul inut al Eilor) sunt, precum zice Artur Gorovei n prefa unul din puinele documente care lumineaz ntunericul vieii noastre de la nceputul veacului trecut, umplnd un gol n literatura romn. Stilul lui Vrnav fiind o icoan vie a gndirii i a graiului unui moldovean, cuvinte de pe vremuri, care se nduioeaz i se nveselete, dup situaie. Astzi Istoria vieii mele ne apare, indubitabil, i ca un document al nceputurilor triste de neantizare a limbii romne n Basarabia (n vara anului 1819 toate cilenurile judectoriei din poronca nacelsvii). Meninut n cheia notaiei reci documentare (cu izbucniri de verbe i culoare, ns), Istoria vieii mele e o lucrare realist care mbin convenia picaresc i cea senzaional-romantic, nsui autorul vorbind de oarecare anecdoturi romaniceti i urmrind nsilarea unui subiect din aventuri pitoreti care par azi inocente. Cci nu e vorba att de un picaro adevrat n felul lui Lasarillo sau Alfarache, ci de un dezrdcinat ce-i recapt contiina rdcinilor prin reaezarea ca atare n albia boieriei, intrarea n slujb (ca scriitor de limb moldoveneasc i ef de birou la judectoria din Hotin) i intrarea n posesia unor moii (la Zhicani, Burlneti sau Pociumbeni). Pe ecranul moravurilor, mediilor sociale, tipurilor de boieri, negociani, funcionari romni, greci, turci etc., eul-narator apare i el ca un tip colorat lung la mn, cu slbiciuni fireti pentru

MIHAI CIMPOI

67
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

neamul Evei i lunatic. Lunaticia i spiritul de fin observator realist fac cas bun, dnd portretizrii o dens past epic. Constantin Lad, fratele mtuii sale, n grija creia nimerete, era n vremea aceea n vrst de peste 30 de ani, holtei, frumos la fa, cu ochi albatri, cu prul negru, la stat de mijloc, cu cuttur vesel i priincioas, iubea s aib mas curat de 7 sau 8 feluri bucate, vin bun de desert, i avea mare plcere asupra gastronomiei. Dup ce ni se precizeaz c n posturi mnca pete adus n fiina lui viu din apa Dmboviei i c tia grecete, romnete, nemete, franuzete i italienete, urmeaz o spectaculoas descriere vestimentar: Purta straie turceti, antireu de suvaia i de cutnie, se ncingea cu al turcesc, giubea de samur, bini de postav englezesc floare strin, i n cap adeseori purta un ilic ca fanarioii de la arigrad, din pelicele de Krm i foarte subiri la pr, i fcut n chipul i mrimea courilor cu care se prinde pe la noi pete caras de prin iazuri.
ALEXANDRU (ALECU) DONICI, I LU S T R U L FA B U L A R

Un autor(iu) popular nu poate s nu exceleze ntr-un gen sau o specie popular n care se simte n elementul su cu toate disponibilitile artistice naturale: Creang i alege basmul i amintirile din copilrie, Cobuc balada i idila, Stamati povestea povetilor i fabula. Lui Alexandru Donici i este hrzit s fie un fabulist prin predispoziia nativ spre ludic: att mustaa sa epoas rsfirat neglijent peste pomeii obrajilor ovali, ct i stilul ca atare cu niri de verv, alert, simplu i plin de culoare poporan trdeaz un mucalit, un spirit nastratinesc pus pe glum i pcleal, un homo ludens. tiina rsului e un dat nnscut, transmis deci prin tradiie i ereditate: pclind, el totodat se pclete, cci pe scena lumii, conceput ca teatru, el este juctorul ce dirijeaz i este dirijat; e regizorul i deopotriv actorul spectacolului. Fabularul intr, ca i strbunii si din vremuri imemorabile, n nvlmeala carnavalului cu o naturalee evident a gesturilor rznd i simind rsul celorlali asupra lui, cci jocul carnavalesc are o semnificaie universal i

68
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

democratic, afirmnd i negnd n mod ambivalent. n el eti subiect i n acelai timp obiect al rsului; rd toi de toi i de toate. Rsul creeaz, aa cum a demonstrat M. Bahtin, o alt lume, o lume pe dos, fr trepte ierarhice, i liber, nsui regele carnavalului fiind ceremonios ntronat ca s fie cu aceeai pomp detronat. Aerul sacral, doctoral al linitii i aezrii sociale absolute dispare prin scandal, gesturi familiare sau chiar obscene. Totul se Alexandru Donici supune jocului. Alexandru Donici vine din chiar copilria lumii, din vrsta nelepciunii ei naive, adic nesofisticate. Este ceea ce cerea fabulistului (ca o condiie sine qua non) Ion Heliade Rdulescu: Ca s exceleze ns cineva n fabul se cuvine a nu uita prima ei origine, a nu uita adic c ea reprezint copilria i a omului individual i a omului colectiv; se cere dar cu mare talent i cu o art din cele mai fericite stilul copilresc la dnsa. Cat s tii a te face copil ca s placi copiilor i s fii neles de dnii. Stilul fabulei se cuvine a fi natural, familiar, rident, graios, naiv (I. H. Rdulescu, Critica literar, Bucureti, 1979, p. 161). Alexandru Donici este nzestrat cu darul de a se copilri cu gravitate, de a-i nsui stilul copilresc cu tot arsenalul lui de naturalee, familiaritate, voie bun, finee, naivitate. Antrenat n jocul carnavalesc, el stabilete imediat, n versuri sltree, rimate mperecheat, disonana dintre mas, aparen i esen, dintre lumea de aici i lumea de acolo, surprinznd cu aer familiar micrile eroilor, pe care i consider ai si: Multe mate sunt frumoase, / Dar ca lumea-s minciunoase. / Aici vezi pe un nlban / Avnd portul i organ / Unul doftor la consult, / Latinete vorbind mult, / Vezi din coal un biet / Cu cunun de poet. / Dama care-o lume

MIHAI CIMPOI

69
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nal / Vezi cu hobot de vestal, / Jidovul din Podul Vechi / mbrcat ca irou grec. / i-avocatul cel limbut / Gioac-aice rol de mut! / Prin acesta iarmaroc / Ai mei oaspei i fac loc! (Momia la bal masche, fabul pe care o gsim i la Asachi). Un antologator al fabulei romneti observa pe bun dreptate nota care-l deosebete pe Donici de fabulitii contemporani lui: spiritul su mucalit i tonul familiar, folosirea unei limbi populare, mai puin intelectualizate (v. Const. Ciuchindeal, prefa la Antologia fabulei romneti, Bucureti, 1966, p. 16). Datorit copilririi sale sincere, comunicat ca atare micrii ritmului (de obicei polimetrice sau simple ca n jocurile celor mici), limbajul (degajat-popular), desenului imagistic economicos (dar ferm conturat) artistul Donici mpinge n planul doi pe moralistul Donici. Animalele, insectele (greierul, furnica, racul, broasca, tiuca, vulpea, lupul), plantele, rurile, heleteiele sunt personaje familiare, domestice, ncadrate cu dezinvoltur n acelai joc carnavalesc. Ele se bucur, sufer i au necazuri zilnice, ca i ranii i copiii acestora, participnd la drama existenial unic, la universalul theatrum mundi. Fabulele sale, dispunnd de ntreaga nelepciune (Donici, cuib de nelepciune, l definete Eminescu n Epigonii), de toate subiectele i alegoriile animaliere de la Esop ncoace (plagiatul sincer i total fiind admis de clasicism), sunt n fond graioase nscenri comice n care oameni i animale joac, mpreun, teatrul vieii. Firii sale de copil nu i-a priit, evident, cariera de militar (n. 19.I.1806, Bezeni-Orhei, el i-a fcut studiile la Corpul de cadei din Sankt-Petersburg, dar calitatea de podporucic al Armatei ruse de sud i repugn, se vede, cci demisioneaz pe motive familiale) i se angajeaz de preferin n teatrul social, ca s zicem aa, fiind asesor la Judectoria Regional a Contiinei din Chiinu i asesor al Curii de Apel din Iai, preedinte al Divanului ntriturilor, sau chiar n Comitetul de Conducere al Teatrului

70
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Naional din Iai. (Stabilindu-se n 1841 la Piatra-Neam, moare acolo la 20.X.1865.) Donici, copilrindu-se amuzant, scrie n genere ceea ce se cheam posie lgre, trecnd de la fabul la comedia n versuri (Undina, ntre 18351840), poezie pur satiric (Zi nti, april), meditativ (Gndul) sau patriotic (Dorina romnului din 1862). n naivitatea sa, n viziunile sale infantile, Donici se crede totui un superior, avnd prin excelen contiina manifest a superioritii poetului fa de lumea pe care o surprinde ca teatru. Comicul, n genere, presupune o perspectiv hiperionic asupra obiectului vizat, i Jean Paul spune memorabil n acest sens c se poate rde de un nger, cu condiia s fii un arhanghel. ngerul-copil Donici se transform adesea n arhanghelul-adult Donici, identificat uneori cu Poetul. Conflictul irezolvabil de esen eminescian ntre etern i relativ, ntre nemurire i viaa trectoare a lumii apare n fabula Poetul i bogatul: Doar cum nu giudeci tu, c singur, i-ai ales / Din bunurile lumei / Al slavei falnic nume, / i scrierile tale n veacuri viitoare / Vor fi nemuritoare; / Iar desftarea lui e numai pe via. Poetul se simte apoi actor (neputincios, jucat,) n Teatrul Creaiei: Spre pild, eu ades scriu, terg i iar gndesc, / Ca cnd o epic prim nscocesc; / Iar dup trud mult / n fapt m trezesc cu o fabuli scurt. Principiile jocului carnavalesc sunt respectate pn la capt: poetul-regizor devine actorul regizat i covrit de truda mult a Creaiei.
C O S TA C H E N E G R UZ Z I , BASARABEANUL UNIVERSAL

Moldovenismul i basarabenismul ca manifestare la limit (existenial) a acestuia genereaz fenomenul Negruzzi, care ndrum cultura i literatura romn din albia tradiiei n albia modernitii fr ecluze i stvilare speciale sau prin impunerea unor ntorsturi brute. Sinuozitile sunt evitate, rul negruzzian curgnd firesc n aval, fr a fi ntors cu eforturi n

MIHAI CIMPOI

71
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

amonte, ndreptate n cascade spectaculoase i n vltori precipitate sau chiar n abis, ca n proza modern a secolului al XX-lea. Este, la Negruzzi, o nvrtejire luntric ce schimb cursul apelor n chip invizibil. Autorul lui Alexandru Lpuneanul ne propune, astfel, suprafee linitite, nvolburarea fiind ascuns: prozatorul absorbit n cursul narativ ne propune o oper nchis, dup cum observ I. Negoiescu, dar totui deschis Costache Negruzzi prin structura ei dramatic. Miracolul artei negruzziene const, prin urmare, ntr-o nchidere-deschidere realizat cu subtilitate de ordinul tainei. Cursul narativ este aci colorat de prezena sentimental a autorului, aci absolut impersonal i conturnd o formul clasicist desvrit, aci total liberalizat n linia eseismului. Boierul ruginit de vi veche cu aer seniorial, frunte nalt bombat, pr rar, ochi blnzi i fa blajin ce impune o efigie clasic de om btrn btrnul Costache Negruzzi mereu retrgndu-se n linitea patriarhal a moiilor sale de la iruii Hotinului i Trifetii Iaului, cumpnit i temtor de a nu tulbura ordinea lucrurilor, nelenit n vechile datini i privilegiuiri fr nici o dorin de a iei vreodat din cercul lui (ca s folosim o expresie a lui Alecsandri), fixat aulic n poze aristocratice, este deschiztorul cilor prozei moderne romneti. Din matca negruzzian, zgrcit n debit, curg bogate i repezi fluvii solemne, praie modeste, dar ducndu-i vlaga vital cu demnitate. Rezumnd i completnd aici aseriunile mai multor critici, putem afirma c din izvorul primordial negruzzian se desprinde un fir de ap ce duce la Rebreanu cu formula sa obiectiv sobr, un altul paremiologic la Creang i Urmuz, iar cel de-al treilea leag scrisorile din Negru pe alb de momentele caragialiene, tabletele

72
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

argheziene i cronicile clinesciene, firul dacismului negruzzian prevestindu-l pe cel eminescian i sadovenian, iar firul memorialistic al Scrisorilor fiind dus la adncimi surprinztoare de Constantin Stere (pe linia memorialismului basarabean), firete dup ce a fost valorificat de Sion sau D. Moruzi. (I. Negoiescu stabilea i alte filiaii ntre vivacitatea observaiilor lui Negruzzi i Codru Drguanu, ntre umilele personaje ale autorului lui Lumnric i Agrbiceanu.) Orict aproximaie s-ar pune n asemenea afirmaii, Negruzzi se impune oricum ca un mare creator epic (Clinescu: C. Negruzzi este nti de toate un mare prozator; Lovinescu: nsemntatea lui Negruzzi e covritoare ca prozator. Pentru noi, ca i pentru viitorime, el va rmnea creatorul nuvelei romneti; Vianu: primul scriitor epic de seam al literaturii noastre). Se pare c steaua cluzitoare a lui Negruzzi este, n toate, buna cumpn, echilibrul. Simul msurii, trstur doctrinar de cpetenie a clasicismului, are ca echivalent sub aspect moral bunul-sim, sub aspect psihologic reinerea, iar sub cel practic moderaia n aciuni. Le gsim pe toate acestea la autorul lui Alexandru Lpuneanul? Psihologia lui Negruzzi e de cutat, dup Lovinescu, n originea sa boiereasc, el fiind un om de juste-milieu, devotat ierarhiei, funcionar prin vocaie; conservator prin temperament i concepie, pe vremea lui trecea drept liberal. Datul organic, temperamental al lui ar fi aurea mediocritas, calea de mijloc. Din toate manifestrile sale publice, Negruzzi ne apare, aadar, ca un boier cumptat, patriot, iubitor de cultur naional, admirator al trecutului, doritor de progres, dar de progres ncet, organic, nemulumit de prejudecile, de nedreptile timpului, mpcndu-se ns i cu ele, nefcnd nimic pentru a le nimici prin violen i agitaie, dar adaptndu-se i la situaii noi. Iubitor de coal, el i gsea i primejdii; iubitor al ranilor, nu-i mgulea totui, i mai presus de orice, era exponentul boierimii mijlocii iat portretul moral al lui Negruzzi (E. Lovinescu, Opere, III, Bucureti, 1984, p. 221). Este adevrat, Negruzzi apare n aciunile sale ca un om cumptat, ca un funcionar impecabil ce a avut o carier

MIHAI CIMPOI

73
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ordonat, clasic i, aa cum a artat n investigaiile sale documentare Dan Mnuc, un dar al administrrii, fiind numit adesea n slujbe pentru supravegherea bunului mers al treburilor i pentru mai buna organizare a unor instituii de stat. Nscut, dup toate probabilitile, n 1808, la moia Trifetii Vechi nvecinat cu Hermeziu a tatlui su Dinu Negru (unde se retrage bolnav i n deplin singurtate, murind la 24 august 1868 de apoplexie), el este rnd pe rnd cminar, diac, copist de vistierie, sptar, secretar al Obtetei Adunri, primar al Iaului (prezident al Eforiei oreneti), deputat de judeul Iai n 1837 i 1841, director al Teatrului Naional, ag, vornic al Vistieriei, director al Departamentului Lucrrilor Publice, comisar al Guvernului pentru delimitarea frontierelor Moldovei conform Tratatului de la Paris. Principiul cii de mijloc pare a fi aplicat consecvent, manifestnd reinere fa de revoluia de la 1848, ca i fa de actul Unirii din 1859. Dac linia vieii este att de regulat (cu excepia unei exilri la moie pentru articolul Vandalism din Albina romneasc), cea a creaiei este mai sinuoas, mai accidentat, cu mutaii ascunse dintre cele mai surprinztoare, metamorfozele producndu-se, dup cum am spus, n adnc, pe ascuns. Nici nu prinzi de veste cum descendentul din clasicismul secolului al XVII-lea, ptrunzndu-se de spiritul epocii Luminilor, trece prin formula balzacian i cea romantic-hugolian pentru a se pomeni n albia discursului att de specific secolului al XX-lea. Negruzzi covrete msurile obiceiului, nu se fixeaz odat pentru totdeauna n formule doctrinare, ceea ce-l face pe Clinescu s spun c impresia ultim a celui ce citete Alexandru Lpuneanul e mai puin a unui portret romantic ct a unei puternice creaii pe deasupra oricrui stil de coal. (Istoria, ed. II, p. 218). Tot astfel, diletantul Negruzzi demonstreaz, lucru observat de Lovinescu, seriozitate i pregtire intelectual temeinic, diletantismul lui fiind un diletantism al simplicitii i buneicuviine, al ascunderii cunotinelor i convingerilor n scris, n surs, observaie, glum, aforism, parabol. Moldovenismul (i basarabenismul) su realizeaz o deschidere spre universalitate, nu o nchidere n local: trecutul surpat i

74
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

nstrinat n spaiul patriarhal al iruilor i Trifetilor Vechi sau n cel semiurbanizat al Iailor ce amestecau Occidentul cu Orientul, ntr-un amalgam pitoresc al Chiinului, plin de dezrdcinai, de o lume de oameni care triau de azi pe mine, care nu tiau de se vor nturna la vetrele lor, nu strnete doar sentimentul romantic al melancoliei, al nostalgiei dup temeiurile vechi ale vieii, ci al urieizrii mitice a trecutului dacic, iar culoarea local, concretul caracterologic se topete deodat n semnificaii general universale, Lpuneanul, bunoar, nermnnd un domnitor moldovean, ci fiind Domnitorul, Generalul Universului n sens actualizat, iar naratorul nsui nu se limiteaz la ipostaza sa de povestitor moldovean sftos, ci ncalec pe diavolul lui Lesage pentru a vedea cu un ochi perspicace i neierttor ce se face sub acoperiul caselor. Spaiul narativ negruzzian, populat de atia tipi locali, se las pe neprins de veste ptruns de suflul universalului, miticului, fantasticului, parabolicului. Cercurile mari ale istoriei se nscriu n cercurile mici ale observaiei. Naratorul, cel att de nevzut i impersonal n Alexandru Lpuneanul, n fiziologiile de proviniali, ntrezrete o realitate fantasmagoric plsmuit sub semnul lui Briareos, gigantului monstruos cu 100 de brae i 50 de capete, zboar cu dracul chiop spre a vedea contrastele, culorile, relele sociale, ambiiile, i sfie disperat haina ca biblicul Iona i plnge n hohote pe ruinele trecutului ca filosoful de odinioar pe ruinele Palmyrei: Luat-ai seama atunci la o cea ce vine i se ntinde ca un giurgiu mortuar peste vrful turnurilor i al clopotnielor, cea grea ca somnul trdtorului i rece ca mna soartei; care uneori ca un zmeu ncoltcete mprejurul oraului, sau ca un Briareu i ntinde braele n toate prile, nsemnnd feluri de figuri fantastice, precum un mare caleidoscop? Nu i-ai nchipuit oare atunci c acest nor gros este un menitor prevestitor soartei oraului i a rii, i, ptruns de ideea aceasta, n-ai fi dorit s vezi pe Asmodeu, dracul chiop i, de se poate, s-l ntovreti de la palatul bogatului ce se vrcolete n patul su, pn la coliba sracului ce doarme pe aternutul su de paie? O! negreit, ai fi descoperit multe crime, multe frdelegi i poate,

MIHAI CIMPOI

75
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ca i Iona, i-ai fi sfiat haina strignd vai! Pe urm ai fi alergat s te ascunzi n vreun unghi, unde s nu te ajung intriga i calomnia, i ai fi plns, precum un filozof, pe ruinele Palmirei, gndind la trecuta mrime a strmoilor, la ale lor fapte mari de care nu suntem vrednici, noi, pigmei, degenerai, ce n-am fost creai dup msura lor Dei Negruzzi scrie cu condeiul, nu cu pumnalul, dup cum observ Lovinescu, el urmeaz nu o aurea mediocritas, n creaie, ci ci diferite: de la crrile moiilor printeti unde i-a scris Zbvile mele din Basarabia, strzile Chiinului i Iailor pn la cele inverse, spre arhetipal la zborul cu diavolul chiop de la o altitudine s-i zicem hyperionic, la flaneriile romantice i plimbrile intelectuale prin diferite realiti care-l fac s ncurce Vlcica cu Aheronul, gurile Ocnilor cu intrrile Imperiului lui Pluton, iar vuietul din fundul minelor i zgomotul Ciclopilor furind fulgerele lui Joe Citit azi, din perspectiva nceputului de secol al XXI-lea, cunosctor de aventuri narative dintre cele mai insolite, proza lui Constantin Negruzzi prin capodopera ei Alexandru Lpuneanul i nu numai se dovedete a avea mai mult dect o valoare de tranziie (de la romantismul de spe lacrimogen, melodramatic la realism) sau una de anticipare. Brazda tras de marele prozator e cu mult mai adnc: n el se ntlnesc, ncruciate, cile magistrale ale prozei moderne. Negruzzi se scutur de excese la puterea a doua: att de efectele romantice uoare, ct i de notele descriptiviste, pe care le-ar putea ngdui formula realist. Rigoarea e piatra unghiular a prozei negruzziene; nu putem atesta vreo deviere, vreo complacere de ordin bizantin, vreo piruet formal. Linia narativ evenimenial e pus sub semnul logicii. Este n toate respectul Necesitii, care imprim un suflu aspru povestirii. Faptele sunt ndrumate pe drumul nendurtor al logicii, impunnd chiar un apodictism narativ. E un mers neabtut spre Steaua Polar a Necesitii: ochiul negruzzian, cruia i sunt strine fastul alexandrin, complacerea n descrierea a ceva neesenial privete la acest punct fix cu o consecven supravegheat. Micrile narative sunt supuse

76
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

vegherii, revelnd o stpnire din strns a aciunii i a aezrii prilor n ntreg. Proza negruzzian e o arhitectur perfect, bazat att pe cldirea temeinic a pietrelor i blocurilor, ct i pe reliefarea asprimii naturale a materialului de construcie, pe excluderea, firete, a arabescurilor i arcadelor. Paradoxul e c Negruzzi, cultivnd un vers greoi, prozaic, se debaraseaz n proz de balastul descriptiv, urmnd ndeaproape frazarea baladesc. E o gndire ce se mic dup legile versului modern, dens, eliptic, intempestiv: Cerul era tulburat, / nori groi se plimbau ca nite muni pe el, / lsnd n urma lor / o cea cenuie; / luna se ascunsese; / cteva stele pribage / se iveau unde i unde / printre nori. / Vedeam oraul adormit / desfurndu-se sub mine / ca o mare umbr. / Linitea domnea pretutindeni, / numai inima mea / era tulburat (nuvela O alergare de cai). Constantin Negruzzi cizeleaz totul (spune Vasile Alecsandri) n spiritul lui Benvenuto Cellini, soliditatea fiindu-i crezul (clasicist) suprem. La cupola final ajungem ca la o ncheiere logic a construciei. E o proz lucrat, dar nu foarte lucrat, e o minuiozitate, dar fr pedanterie, e o tifsuial intim, complice, dar fr alecsandrinism ce s se complac n relatarea a orice. Apriga voin realist a secolului de sorginte balzacian pune stpnire pe Negruzzi, care este, nainte de toate, cavaler al esenialului. coala naturalist, cea care i face un crez din nsi fidelitatea fa de natur, pactizeaz la un moment dat cu gustul flaubertian pentru excesele artizanale ale stilului, pentru cizelare voit. Autorul nuvelei Alexandru Lpuneanul e, ns, statornic un adept al realismului esenial, ale crui nsemne sunt: fora, precizia, obiectivitatea. Linia continu s se nchid n cerc, dup ce parcurge drumul Necesitii, acesta mereu verificat n mod aproape ascetic. Devierea n ntmpltor i n secundar este exclus. Focalizarea i concentrarea narativ extrem in, de asemenea, de poetica prozei moderne, programatic i practic realizate magistral de Dostoievski. Aleatoriul nu poate s se strecoare din cauza compoziiei strnse, asigurate de alturarea rapid, de ntretierea (sincopa) subtextual

MIHAI CIMPOI

77
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

sau juxtapunerea fulgertoare a planurilor. Ordinea, logica, necesitatea sunt o triad prin excelen negruzzian. Farmecul narativ const n precizia tieturii, n felul prompt de a decupa secvena, fragmentul sau felia de via i de a le regiza n spiritul unei logici severe care apropie brusc, ndeprteaz tranant sau ntrerupe subit. Scena narativ e umplut cu un anumit numr de personaje, fiind eliberat, apoi, n dependen de necesitatea micorrii sau mririi planului. Constantin Negruzzi ine mereu cumpna dreapt ntre tieturile realiste, ascunde comentariul (semnificaia) n jocul supravegheat al simetriei i asimetriei, al suprapunerii contrapunctice. n O alergare de cai se ntlnesc nu numai dou iubiri una romanioas a eroinei i alta concret a eroului-narator, ci i dou timpuri narative: unul al evenimentelor consumate i altul (ironic) al prezentului; n Alexandru Lpuneanul, peste scena masacrului boierilor se suprapune discuia dintre domnitor i Mooc. De fapt, capodopera negruzzian demonstreaz o art perfect a succesiunii planurilor, sincronizat cu schimbarea strategic a procedeelor (descriere portret aciune pur dialog). nceputul enuniativ, de cronic, este urmat de o aducere operativ n prim-plan a eroului i a vornicului Bogdan, angajai n dialog; pe scena narativ apar, apoi, cei patru boieri (Mooc, Veveri, Spancioc i Stroici), care lrgesc, prin nfruntarea cu domnitorul, planul general expozitiv i prim-planul aciunii, n capitolul al doilea planul general expozitiv este reluat, ca s se treac la prim-planul aciunii .a.m.d. E n realitate o aciune (inteniile i faptele lui Lpuneanul), ntretiat logic de o contraaciune (ntmpinrile celor patru boieri, ale Ruxandei-doamne, ale poporului, apoi cele de la distan, ale lui Stroici i Spancioc, care ntrein spaima de rivalitate a domnitorului i care realizeaz actul justiiar final: otrvirea lui). Spaiul lui Lpuneanul este un spaiu zmislitor de moarte, de daune, de autocondamnare la inexisten. Din acest loc tragic exist o singur ieire: spre ua mormntului. Cetatea

78
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Hotinului, n clipa reapariiei lui Stroici i Spacioc (victimele care se salveaz i care nfptuiesc vendeta), era mut i pustie ca un mormnt de urie. n spiritul prozei moderne, Constantin Negruzzi realizeaz o mare metafor a puterii, un general al Universului, plsmuit de realitile moldoveneti ale secolului al XVI-lea. Cci dictatorul lui Gabriel Garca Mrquez nu-i dect un Alexandru Lpuneanul latino-american. Ambiiilor de biruitori absolui li se prezint n cele din urm argumentul suprem al limitei. Genialoizii, ajuni n punctul de vrf al individualismului lor aprig, cunosc cderea, ntoarcerea la sfera animalicului. (Lpuneanul mugea ca un taur la vzul securei pornite s loveasc). Generalul Universului redevine Nicanor, iar Alexandru Lpuneanul, clugrit, se transform n Paisie, dupre numele Petru ce avea pn-a nu se face domn. i ntr-un caz, i n altul pe tirani i nspimnt burzuluirea poporului. Proti, dar muli!, recunoate clarvztor domnitorul moldovean; cum s te nfiezi n plin statur n faa hului pre nume poporul, iat i ntrebarea dictatorului latino-american. n ce sens Alexandru Lpuneanul este un personaj shakespearian: Firete, la autorul lui Macbeth ne trimite nu numai piramida de cranii boiereti. Dup opinia lui Brutus din Iuliu Cezar, mrirea devine samavolnic n caz cnd dispare mustrarea contiinei de putere; Brutus nu este singurul care decreteaz nevoia de glasuri interioare. Contiina cu mii de voci care aduc mrturii i osndesc este msurarul etic al eroilor shakespearieni. Lpuneanul negruzzian cunoate doar o singur dat mustrri de contiin, care este, ns, un efect tragic final; el nu se mai poate elibera de obsesia vinii: n delirul frigurilor, i se prea c vede toate jertfele cruziei sale fioroase i ameninrile, ngrozindu-l i chemndu-l la judecata dumnezeului dreptii. n deert se nvrtea n patul durerii, cci nu putea afla rgaz. Nimic nu i se iart lui Alexandru Lpuneanul n nuvela negruzzian: spre final, el este un nelinitit, iar chiar n final i

MIHAI CIMPOI

79
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

se d lecia de moarte pentru morile svrite (nva a muri, tu care tiai numai s omori). Ultimul acord caracterologic, prin care e fixat moartea, de o puternic rezonan sugestiv (Nenorocitul domn se zvrcolea n spasmele agoniei; spume fcea la gur, dinii i scrneau i ochii si sngerai se holbaser; o sudoare ngheat, trist a morii prevestitoare, ieea ca nite nasturi pe obrazul lui. Dup un chin de jumtate de ceas, n sfrit, i dete duhul n minile clilor si) este urmat i de o pova moral, uor insinuat ntr-o constatare: Acest fel fu sfritul lui Alexandru Lpuneanul, care ls o pat de snge n istoria Moldovei (cu o ampl apreciere moral, expus ntr-o adresare confesiv ctre generalul universului, se va ncheia i Toamna patriarhului). La ora afirmrii lui Negruzzi ca prozator, proza francez, prin Mrime i Balzac, i proza rus, prin Pukin, se punea sub semnul aspiraiei spre un maximum de istorie; realism nsemna atunci observaie, document, mrturisire sincer, studiu social i psihologic. Din raiuni polemice, formula realist implica, n primul rnd, precizie i concizie, coborre n sfera cotidianului, libertatea i degajarea naraiunii. Gnduri i iar gnduri cere prozei Pukin, care o elibereaz de efectele romantice melodramatice i care parodiaz stilul romanticizant cu scopul clar de a reabilita firescul, modalitatea oral a povestirii, linia de subiect bazat pe construcia clar a evenimentelor. Cavaler al conciziei i preciziei era i Mrime, cu care l compara Alecsandri, att n privina economiei de volum (a ctimii), ct i a naturii talentului i chiar a spiritului lor; Amndoi aveau condeie de oel mldios, cu care tiau a cizela foarte fin limba de care se serveau. Ei aveau deopotriv simul estetic n producerile lor i posedau acelai farmec de naraie. Orice ntmplare zilnic, orice istorioar, ct de nensemnat, Negruzzi tie s o prezinte sub forme interesante, i att convorbirea lui variat, ct i tactul purtrii, modestia i blndeea caracterului su, l-a fcut a fi mult simpatic contemporanilor si.

80
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Compararea lui Negruzzi cu Mrime, devenit loc comun al exegezei, binecuvntat nc de Alecsandri, este justificat de faptele stilistice de suprafa (surprinse deci la nivel denotativ), de spiritul de ordine imprimat cursului narativ vizibil. Reinere, sobrietate, rceal neutr, rigoare, neoclasicism: Jean Freustier, ntr-o biografie romanat, aprut n 1982, ne nfieaz o imagine paradoxal a lui Mrime, al crui stil auster e de o netgduit actualitate: superbul povestitor, cavaler al simplitii chirurgicale, interpret virtuos: numai pe opt note la pianul su, dup cum zicea Stendhal, este, n realitate, un om cu simul ascuit al vieii, un obsedat de spaime i ndoieli, gata a-i iei din fire Sub masca naturii senine, impariale a lui Negruzzi se descoper, de asemenea, un om sensibil, nelinitit, ros de probleme i speriat de dispariia lent i iremediabil a vechii Moldavii, cufundat adic n marile pasiuni umane; el nu doar le prezint fiziologia, ci i le degusteaz narcisic, ca prta interesat de ele. Rolul mtii e, firete, s trdeze, s trimit la esen prin crusta neltoarelor aparene. Constantin Negruzzi este un om al vieii i un om de via, exaltnd clipele petrecerii i ntristndu-se cnd i d seama c sunt i ale trecerii. Plcerea de a ne arta viaa cu toate plcerile i neplcerile este obiectivul prim al artei narative negruzziene. Chiar i n Alexandru Lpuneanul, nuvela care atinge cel mai nalt grad de impersonalitate i discreie a tonalitii, exist o not de complacere n dialog i n a ne arta fie mcelul, fie prin contrast vindicativ nsei omorrea i moartea domnitorului-despot. Nu lipsete, apoi, nici plcerea de a repeta cuvntul snge (i a seriei sinonimice ce i se asociaz: cumplit, asprime, groaz, cruzie, fioroas, amenintoare, crud) care constituie o linie continu a expresivitii, dnd pregnan parabolei puterii. n descrierea scenei masacrrii boierilor cititorul este implicat i el printr-o formul de adresare direct: nchipuiasc-i cineva Proza negruzzian este convorbire prin excelen, desfurat ntr-o form absolut liber, cci, pornind de la orice (amintire, impresie, ntmplare anecdotic, fapt istoric concret,

MIHAI CIMPOI

81
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

not polemic ntr-o problem, nsemnare fiziologic), el se ndeprteaz cu uurin de obiectul ales pentru a ajunge la altceva, la o generalizare moral, social, psihologic. Scuzele pentru obiceiul de a se ndeprta de obiectul descrierii sunt, de fapt, un mod de a sublinia disponibilitatea necenzurat pentru convorbire: Dar vd c m-am deprtat de elul meu i vorbesc cu moral i politic, cnd voiam s-i vorbesc numai de patriotismul femeilor (Scrisoarea XXIII). Aceste ndeprtri nu sunt dect nsemnele celui mai pur eseism modern. Prin galeria de figuri interesante de boieri ruginii, de vi veche cu o optic mrunt, cuminte, depit de vreme, Scrisorile negruzziene l trimiteau pe Eugen Lovinescu, autorul cunoscutei monografii (de la 1913, 1924 i 1940), la Sufletele moarte gogoliene. Cu mult mai ndreptit ni se pare azi, cnd poetica ndeprtrilor s-a instaurat autoritar n literatur asocierea cu Arabescurile, n care Gogol ne propune un amestec original de nuvelistic i eseistic, ce-i d mn liber s dizerteze pe orice tem (sculptur, pictur, muzic, evul mediu, predarea istoriei, creaia pukinian, domnia lui Al-Mamun, Schletzer, Miller i Herder, cntecele maloruse, gnduri despre geografie, tabloul lui Briullov Ultima zi a oraului Pompei, micarea popoarelor n secolul V): Nu am scris la comand aceste piese, afirm scriitorul rus n prefa. Le-am spus din suflet, i drept obiect mi-am ales numai ceea ce m-a impresionat puternic (subl. noastr M. C.). Largul repertoriu tematic negruzzian, plcerea de a porni de la orice, de fapt de la impresia cea mai puternic, i de a se ndeprta prin disertaie eseistic e rolul unei aspiraii spre universalism, ntreinut, printre alii, n epoc de Herder. Este herderian nu numai punctul de vedere al lui Negruzzi asupra Cntecelor populare ale Moldaviei, dup cum s-a vorbit pn acum (fitecare ar are cntecele sale, a cror muzic i poezie sunt potrivite cu firea pmntului su i caracterul lcuitorilor ei), ci nsui felul lui de a vedea istoria, omul n istorie i omul ca istorie (ca parte a ei).

82
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Spre deosebire de Rousseau, care concepea istoria ca ceva aflat n opoziie cu natura, Herder vedea n ea expresia evoluiei naturale a omenirii de la formele inferioare la cele superioare. Orice ntmplare nu poate avea un motiv n domeniul tainei, ci se produce pentru ea nsi. Societatea urmeaz ntocmai legile naturii; tot ce s-a petrecut n ea a fost cauzat de climat (ca totalitate a tuturor condiiilor), loc i timp. Nu mai puin importante se dovedesc a fi forele interioare ce acioneaz n societate, care prezint un ntreg organic: dac am ignora reeaua de relaii dintre toi oamenii i dintre oameni i ntreg, nu am nelege natura omului i istoria sa. Oriunde omul este un exponent al ntregii omeniri (gnd evideniat i de Gogol). Ideile asupra filosofiei istoriei omenirii sunt o convorbire cu nite cititori, a cror inim bate n acelai tact cu inima autorului. Cartea herderian se vrea o spovedanie de sintez, la care a conlucrat ntmplarea; prefaa ei caut s angajeze i conlucrarea sufleteasc a cititorului, invitat s-l trateze pe autor ca pe un prieten cruia s-i ncredineze ntregul suflet i creia s-i expun pe un ton de ncredere gndurile negndite pn la capt Este un universalism deschis, predispus s se mbogeasc pe parcurs i s implice confidenial n acest scop i cititorul. Istoria este, pentru Herder, o sintez a tuturor disciplinelor; n ea intr ca ntr-un summum viu i metafizica, i morala, i fizica, i tiinele naturii, i religia. Scrisorile negruzziene sunt de asemenea adresate la un prieten i prezint n spirit herderian o cltorie nsufleit prin istorie: D-mi voie, prieten, a-mi dezvlui ideea, sau, mai bine zicnd, a spune ceea ce cugetam ntr-o sear, cnd m aflam la apusul soarelui pe dealul Cetuii; i dac dup trecut putem judeca viitorul, s ne ntoarcem cu cteva veacuri n urm, ca s aruncm o privire asupra strii noastre, mrginindu-ne ns numai ntr-un mic cerc. Ca i pentru Herder, pentru Negruzzi preocuparea de istorie nseamn universalitate a cunotinei, care presupune nsumarea descrierii geografice, studiului de moravuri i politic (ceea ce recunoate nsui autorul c face n Scrisoarea XXIII), note

MIHAI CIMPOI

83
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

despre arhitectur (prezentarea detaliat a amestecului de stil gotic i bizantin a Trisfetitelor n Scrisoarea XXI), observaii filologice (Scrisoarea XIV); asemenea lui Herder, Negruzzi concepe omul ca parte ce reflect ntregul: Tot ce este n lume, n istorie, n om se prevede (Prefa la traducerea melodramei Treizeci de ani sau viaa unui juctor de cri de V. Ducange i M. Dinaux). Deosebirea de vederi, e totui, tranant. Autorul Ideilor are o privire senin, evoluia omenirii i se pare armonioas, n timp ce autorul Scrisorilor i al Fragmentelor istorice este un nelinitit ce vede n istorie (surprins n micile cercuri ale istoriei naionale) un ir al rului i altul, absolut paralel, al binelui, iar la vzul tidvelor din catacombele mnstirii Neamu este cuprins de cugetri triste. Orice craniu este mrturia virtuilor i viciilor celui care l-a purtat, ascunznd i triste drame, ca n cazul grecoaicei Calipso, logodnica lui Byron i cunotin a lui Pukin la Chiinu. n faa istoriei Negruzzi are un sentiment de groaz i uimire, de tristee de esen existenial. ntre galeria de fragmente, scene, concepute i dispuse, bineneles, n chip balzacian, de portrete i foi de observaie arde, ns, flacra dogoritoare, aprig a vieii. O voin de confesiune, de mrturisenie a pcatelor noastre anim din interior proza negruzzian care ntrezrete n cercuri mici multicolorul i dialecticul cerc mare al istoriei. (Pn la roata eminescian a istoriei ce adun punctele de solstiiu i cele de echinociu ale omenirii nu e dect un pas). Ca la toi marii realiti (i naturaliti), aspiraia spre adevrul total, spre mrturisenia pcatelor, depete bizantismul descripiei, struirea n cercurile mici ale existenei, rvite de jocul demonic al destinului.
A L E C U R U S S O, RUGINITUL MODERN

nsui chipul blajin-eroic, dominat de ochii ce eman o privire voluntar, de pomei bine reliefai i de o toalet preoeasc a prului vlurat cu grij, aezat peste urechi i susinut de o musta alungit pn peste brbie i de o barb

84
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

ce cade ca un fuior pe albul cmii scrobite trdeaz o nfiare de dac speriat n forul su intim de civilizaie, de o integrare neantizatoare n istorie. Spaima de golurile care se casc ntre trecut i prezent i determin micrile tipice de retragere, de ntoarcere n urm, la origini, in illo tempore. Copilul al crui elogiu l face frecvent nu este doar copilul de romn basarabean din satul frumos rchiAlecu Russo rat ntre grdini i copaci pe o vale a codrilor Bcului, ci copilul universal, omul ca un copil al firii, identificat cu dacul dintr-o Dacie protoistoric, adic necontaminat nc precum n viziunile eminesciene de civilizaie. Desprinderea de cmpul cu flori, de povetile nesfrite, de cuibul printesc i eztorile satului a copilului cel vesel i slobod ca o cprioar (Amintiri) e de domeniul tragicului, pierderea copilriei aduce inconsistena moral i spiritual a individului, iar n plan doctrinar, a dacismului originar: Oamenii acetia fr copilrie n-au nici amintire, nici viitor (Iaii i locuitorii lui n 1840). Russo este, ca evocator al copilriei universale i mitologice, al paradisului pierdut i al Daciei un precrengian, un preeminescian i, bineneles, un presadovenian i un preblagian. Concepnd, n mod herderian-romantic, poezia popular ca pe o expresie a copilriei popoarelor, Alecu Russo se vrea un rapsod, un poet mitologic: Dac a fi poet i mai ales poet mitologic, a edita nti mitologia romn, care-i frumoas ca i aceea latin sau greac, i care nu-i btrn i purtat ca o ruf lepdat, i ar fi nleas de tot omul ce tie romnete (Studie moldovan). Formaiunea intelectual francez abia ascunde sensibilitatea sa rapsodic pornit s fabrice oda, drama, vodevilul sau elegia trecutului.

MIHAI CIMPOI

85
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Noul roman i coala vocii din romanul modern ne ofer o prism adecvat a receptrii lui Alecu Russo din perspectiva zilei de azi, o gril prin care i nelegem mai bine natura scrisului singular n contextul literar romnesc. E vorba de o transcriere a unei viei de om n registrul propriei sale voci, care instaureaz, dup cum observ cu justee R.-M. Albrs, un discurs interior bine elaborat i exprimat printr-un canto intim i totodat patetic, oratoric: cursul logic i discursiv al evenimentelor cedeaz, n atari condiii, unui ir obsesiv (vezi R.-M. Albrs, Istoria romanului modern, Bucureti, 1968, p. 334). Deosebirea, esenial, e c accentul cade, la Russo, nu pe prezentul patetic, acesta fiind unica dimensiune temporal consistent, plan de existen real (deci i de semnificaie). Monomania retoric este expresia unei voci de fond, care supune autoritar evocarea i care e a unei contiine organizatoare a materialului. n aceast contiin prezentul neantizeaz trecutul, l macin progresiv i-i surp consistena; de aceea ea se ded, nfierbntat, nerbdtoare, unor aciuni de recuperare a tot ce a mai rmas nealterat din trecut. Scriitura i trdeaz pe loc drama: alunec din cadrul ntmplrilor de acum n acela al faptelor de odinioar, din planul perspectiv n acela retrospectiv, din zona certitudinii n aceea a ntunericului. Este panta alunectoare a discontinuului epic. Sub semnul dictatorial al obsesiei rsipei iute a trecutului chiar i puinele ntmplri epice se dilueaz, se subiaz, se neac n vag. Sfierea dramatic a scriiturii e vizibil chiar sub aspect tehnic: punctele de suspensie ntrerup mereu discursul extrem de intimizat i sincronizat cu vocea de fond. Sincopele se vd cu ochiul liber, mersul ritmic nainte este, n fond, o ntoarcere napoi. Mania romantic a trecutului genereaz o specific retromanie de ordin stilistic: Patria e aducerea-aminte de zilele copilriei coliba printeasc cu copacul cel mare din pragul uii, dragostea mamei plsmuirile (nevinovate) ale inimei noastre locul unde am iubit i am fost iubii cinele care se giuc cu noi, sunetul clopotului bisericii satului ce ne vestete zilele frumoase de srbtoare zbieratul turmelor cnd se ntorceau n amurgul srii de la pune Fumul vetrii

86
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

ce ne-a nclzit n leagn, nlndu-se n aer barza de pe strein, ce caut duios pe cmpie i aerul care nicierea nu este mai dulce! (Cntarea Romniei, 28). Alecu Russo flutur disperat o pnz epic destrmat, n care nu se mai vede firul de bttur; tocmai reconstituirea lui ntr-o urzeal rsfirat e urmrit obsesiv. Obsesia i este siei suficient cu fixrile persuasive, cu ncetiniri i pauze sistematice, cu proiectrile n vag i abstract, cu monomonia oratoric din care se autotoarce i n care se nchide ca ntr-un cerc autarhic. Totul se cufund (fapt observat i de Tudor Vianu) ntr-un flux nedifereniat al muzicalitii interioare, n care articulaiile logice sunt eliminate, importante fiind continuitatea melodic cu realitatea epic n sine, sentimentul i nu viziunea, nsufleirea general i nu imaginile concrete. Raportndu-l la experienele i strategiile narative moderne, am putea spune c Alecu Russo nu att scrie, ct doar intenioneaz s scrie, identificnd naratorul cu eul sau cu dacul, personajul narator cu care, bineneles, iari se contopete. Acest eu sau acest dac se plimb prin toate zonele contiinei i mai cu seam prin aceea a substratului originar dacic al ei bntuit de suvenirile antichitii. Alecu Russo este, esenialmente, un scriitor al hiaturilor, al golurilor, al sprturilor ontologice ce apar ntre prezent i trecut, cuvntul care traduce starea de spaim i de derut permanent este nedesluit. nsi amintirea trecutului genereaz o zare a Nedesluitului, care se coloreaz existenial, cci, dei pare s se umple cu un coninut negativ al prerilor de ru, al resemnrii, durerii, cu prpstii de ndoial, ea este totui o zare a plinului sau mcar a mplinirii posibile. Exist, n lucrrile lui Russo, un uria con de umbre sonore i nmiresmate, cu vrful ascuit spre origini. Sunt sunetele i miresmele vechimii celei mai vechi, care formeaz patriarhala motenire. Eul naratorului se scufund mereu n aceste umbre, proiectate pn n vremurile cele vechi i bune, n suvenirile antichitii, ntr-o simire general de nedesluit i atrgtoare tristee, susinut de o micare regulat a procesului rememorrii n care amintirile mi vin una cte una. ntre aceste

MIHAI CIMPOI

87
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

suveniri din antichitate, amintiri mari i simple ce se ntroneaz n contiin, i natura nconjurtoare este, bineneles, o consonan perfect. Vederile vesele, ntunecoase, cmpeneti ale Moldovei au, de asemenea, un caracter nelmurit de suav melancolie, ca parfumul unei flori delicate. Din colinele ce au un nu tiu ce primitiv, din costiele singuratice i fnaurile-i deerte, din pdurile ce cnt pentru ele nsei izvorte parc o cntare sublim de preri de ru i de resemnare, de amar mil, apoi de zmbet i mai amar nc. ntr-o atare perindare de icoane tivite cu o melancolie universal se desluete o stingere nceat a tinereii, melancolia unei luciri slabe pe un loc linitit, o simire adnc de descurajare, o venic vorbire cu sine nsi a unei preri de ru, a unei dureri, apoi o privire sfioas, n ceaa zrii, ctre viitor. Scriitorul e surghiunit n vocea sa interioar precum Basarabia, mica lui patrie pomenit adesea n scrierile sale, e surghiunit n propriul destin. El este, n faa prpstiilor de ndoial i a viscolului pustiirii ce bntuie peste pmntul romn, un nou Ieremia tnr proroc al poporului sau cu o for deosebit de a avea vedenii, a prevesti i a plnge, a mustra i a vorbi n pilde. Cugetrile, Amintirile, Cntarea Romniei, Piatra Teiului, Studii naionale, Holera, Stnca corbului, Soveja, Decebal i tefan cel Mare constituie, n fond, un singur cntec de lacrimi, ale crui linii plngtoare (motenite de la cronicari, precum zice n Amintiri) se ptrund de melancolia Bibliei i care pot fi numai ale unui neam necjit. Russo a visat, se vede, la un tablou omeric concentrat i saturat de durere, luminat de o zare de foc, cu semnele deteptrii i primenirii pmntului romn. Puintatea epicului se explic prin aceast struire obsesiv n rapsodic, i, pe de alt parte, n teoretizare doctrinar. De aceea prefer s fie un antiquus, un om copleit de suvenirile antichitii i dispus s aduc totul n starea dinainte conform principiului facere in antiquum. Sentimentul, att de basarabean (i att de general romnesc), c suntem pribegi n coliba printeasc i strini n pmntul rscumprat cu sngele nostru! determin axarea temeinic pe tradiie.

88
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

Biografia sa interioar impune calitatea fundamental de romantic, de copil al firii, de rousseauist (transcrierea numelui sub forma aceluia al scriitorului francez trdeaz i aceast trstur), de venic pelerin i exilat care observ din trsur sau din celula penitenciarului natura i moravurile i care, prin lacrima copilriei (a copilriei lumii!), vede pulberea cetilor ruinate, sfrmturile i bucile mprtiate ale vechimii. E firesc, aadar, s gsim la Russo o viziune a fragmentelor, el fiind un fragmentarist programatic, un observator filosof al nfruntrii dintre geniul unui secol sprijinit pe amintirea trecutului i geniul unui secol al vremii nou, puternic i nervos (Iaii i locuitorii lui n 1840), al punctului unde viaa tradiiilor se preface n viaa istoric (Cugetri). Privirea cu toate reflexele cenuii ale tristeii lui Russo se ndreapt constant spre ntregul care se risipete n pri. Tinereea, atins de geniu, spirit revoluionar, lipsuri i boal (ftizie), este, de asemenea, a unui romantic: nscut la 17 martie 1819, n Basarabia (Chiinu sau Prodnetii Vechi), el este, la 10 ani, elev la Institutul Franois Naville din Vernier; din Viena, unde vine s urmeze studiile comerciale, este expulzat pentru o od dedicat lui Alibaud, atentatorul la viaa lui Ludovic-Filip. Asesor la judectoria din Piatra (18411844) i avocat, se dedic scrisului, dar dup ce sunt reprezentate piesele Bclia ambiioas i Jignicerul Vadr sau Provincialul la Teatrul Naional (11 ianuarie i 25 februarie 1846) este exilat la mnstirea Soveja, unde culege Mioria. Este un osta al propirii, un animator al Revoluiei de la 1848 la Iai i Blaj, dup care ia drumul pribegiei, n Bucovina i n Transilvania. Este arestat la Dej i trimis n preveniune la Cluj, de unde, eliberat, cltorete la Viena i Paris. Iertat de domnitorul Grigore Al. Ghica, devine director n Departamentul Lucrrilor Publice i membru al Sfatului Administrativ (1846), procurist al Bncii Naionale. Srac, bolnav incurabil, obosit de exil i pribegii, moare la 5 februarie 1859 la Iai. Prin excelen romantic este i doctrinarismul su naional-poporan; criticismul (opus strinrismului) l anun ca pe un precursor al junimismului, iar n calitatea sa de tradii-

MIHAI CIMPOI

89
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

onalist ortodox, de profet i de adept al dacismului prefigureaz o tendin fundamental a literaturii romne din secolele XIXXX. Programaticul moldovan ruginit Russo cultiv literatura de frontier, fiind primul nostru eseist modern. Polemica sa cu D. Gusti i cronica Poetul Dsclescu l consacr i ca printe al criticii romneti care definete tranant statutul de susintoare a literaturii originale (n spiritul programului Daciei literare i al Convorbirilor literare va spune c aplecarea naional genereaz literatura naional i nu tlmcirile, imitaiile, cercrile, momiria strinilor, ntreitul pedantism al formelor). Critica presupune giudecata neprtinitoare, erudiie, talent, cunoaterea vieii, soliditate logic (critica bun, r, trebuie s fie logic), combaterea frazeologiei, srciei ideilor, pedanteriei, obiceiurilor literaturilor strine i rspndirea bunului. I. Negoiescu vedea n Alecu Russo un homo aestheticus, a crui preocupare de trecut vine din gustul fa de exotic trezit de contrastul dintre lumea colii ce l-a format i lumea societii contemporane lui (Istoria literaturii romne, Bucureti, 1991, p. 52). Oscilarea lui ntre creaie i ideologie, sectuirea lucrrilor (a Cntrii Romniei ndeosebi) prin teoretizare i doctrinarism (n special n Amintiri) s-ar explica prin prezena acestui contrast. Nu e vorba, ns, de o contradicie, ci de o armonizare: modernul homo aesthteticus se contopete cu omul primitiv, antic, cu homo primigenius. Antinomia lui Jean-Jacques Rousseau homme naturel homme civil este spulberat de Alecu Russo, moldovanul ruginit att de modern.
C O N S TA N T I N D E S TA M AT I - C I U R E A : LU M E A C A P R A D

Romn regsit, mntuit de nstrinare prin revenire la snul mamei-patrii de care rmase ca orfan din leagn i avnd instinctiv contiina c este o prticic de corpul viguros al unui popor brav, pe care nu l-am cunoscut, un atom din o patrie pe care nu am vzut-o, Constantin de Stamati-Ciurea se ntoarce, ca i tatl su, la muza romneasc ce-i inspir

90
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

opere de un violent colorit existenial-romantic. Nscut la 4 mai 1828 n Chiinu ca fiu al lui Costache Stamati i al Ecaterinei Ciurea, el se formeaz n mediul intelectual parizian (studii liceale i universitare de drept, filosofie i tiine naturale) i activeaz n cadrul ambasadelor ruseti din Paris, Berlin, Londra, dup care se retrage la moia sa din Caracuenii Vechi, judeul Hotin, unde moare la 22 februarie 1898. Constantin Stamati-Ciurea Scriind mai nti n rusete (de asemenea, n german i francez), i elaboreaz versiunile romneti ale operelor de tineree i trece definitiv la limba mamei romne (Eu cercai cu lira mea poetic s vorbesc limba patriei, s desmierd acel odor scump, cum mama romn m desmierda, cnd m legna n pruncie. Ea, murind, m strnse-n brae, inndu-mi obrazul lipit de buzele sale: eram atunci n vrsta numai de patru ani). Spre deosebire de tatl su, autoriu popular, rustic, este un scriitor de factur modern, cu o scriitur nscut spontan din jocul scnteietor al inteligenei, ce se desprinde (cum zice un personaj al su) din noroiul realismului i se scufund n irizrile opulente ale mrgritarelor idealismului. Alura lui voluntar, osianic, mpresurat parc de ceurile nordului i sculptat pe suprafee dure de camee cu proeminenele osoase ale feei i buclele scoroase ale prului trdeaz, dup cum ni-l prezint opera, un solar meridional, un homo ludens cu tendina vesel a gndului (cum afirm undeva). Firete c i fraza sa dinamic, economicoas, colorat, rezultat din acrobaiile spectaculoase ale inteligenei, este angajat ntr-un joc intertextual, atrgnd numeroase referine livreti, comentarii culturale ntr-un plan unic ce conjug proza, drama, poezia, eseul, documentarul i ficiunea, crivul

MIHAI CIMPOI

91
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

realismului i efluviile estivale ale visului. Este adic un intertextualist avant la lettre. Maestru al copiilor de pe natur, al scenelor balzaciene de provincie, al contrastului, paradoxului romantic, farsei i qui pro quo-ului comic, precum sunt atia n secolul al XIX-lea, Constantin de Stamati-Ciurea proiecteaz o original viziune a lumii ca prad i a omului care vneaz inte i care el nsui este o int de vnat. Vntorul suprem este, bineneles, destinul care intete i sgeteaz viei, anihileaz voine, rstoarn sau ntunec perspective, arunc n neant. Aventurile cinegetice nu au menirea, prin urmare, de a distra cititorul, ci de a-i vorbi lucruri grave, de a-l iniia n marele theatrum mundi care reproduce analogic la nivel ontologic superior ritualul cinegetic. O excursiune vntoreasc nu este dect o incursiune revelatoare n experiena uman fundamental. O vntoare n Basarabia conine ca prim acord narativ anume constatarea senin-melancolic a acestui adevr filosofic: Dar cum se vede, aa a fost lumea i aa va fi n toate apucturile ei omeneti, dup cum zice proverbul francez: Le monde est une pipe, / O lon est tour--tour chasseur et gibier. Fiind instinctul vntoresc sau, mai bine zis, lcomia de cucerire, nnscut omului, ea iese la iveal n diferite chipuri. Unii alearg dup vnat, intind n psrele, alii vneaz frumuseea, mpucnd cu fraze sentimentale, fgduieli nfocate sau cu louis dor i glbinai. Bancherii mpuc n creditori cu polie nepltite, crturarii de la masa verde cu condici, diplomaii cu htre combinaii. Damele mpuc cu cutturi nerezistibile, izvorte din gingai ochiori, ce strbat cuirasele inimilor celor clite. i toi aceti vntori de ambe sexe sunt cnd intai, cnd int. ntr-un asemenea cadru ludic au loc trecerile de la un registru ironic, susinut de accente sau largi proiecii burleti, la unul tragic, conturat de sublinierea ultimei raiuni. Aadar: lumea este o goan, n care eti rnd pe rnd vntor i vnat. intind cu pasiune prada, devii prad a pasiunii, care atinge limitele nebuniei, absurdului. Absurdul i exercit fascinaia sa pozitiv i deopotriv negativ, atracia intei supreme, camuflnd cursele

92
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

ntinse de aspectele ridicole ce se opun sublimului pasiunii. Spre a-i demonstra observaia, Constantin Stamati-Ciurea ne trimite la cazul autorului Tristelor i Metamorfozelor: Ovid, n opurile lui Ars amandi i Remedia amoris zice c dibaciului vntor i curtezanului i trebuiesc trei nsuiri: htrie, rbdare i prevedere. Eu sunt de perfect acord cu marele poet, care a pit-o din cauza vntoarei de amor, c fr aceste caliti vntoarea are numai puine anse de reuite. Cteodat pasiunea aceasta, dac nu-i nfrnat de rbdare i prevedere, poate aduce pe vntor pn la nebunie i la urmri periculoase, mai ales din cauz c lcomia de cucerire e cea mai durabil din toate pasiunile. Registrul narativ grav iari alterneaz cu unul jucu-ironic: Aceasta o dovedesc muli octogenari, care mai c pe brnci se trie la vnat, spernd a dobndi ceva, de nu pasrea ntreag, atunci cel puin o peni de pe dnsa, iar de la frumuic, de nu o srutare, mcar un zmbet de speran ce-i pas lui, dac acesta e chiar dispreuitor: El i-l tlcuiete n folosul su i pace. n spiritul Pseudokinegheticos-ului odobescian ni se vorbete despre vntoarea cea mare n care omul, fcnd dovada zeiescului dar al brbiei, pomenit n Republica lui Platon, trebuie s dea nsui piept n faa primejdiei. Adevrata bucurie a vntorii nu este nimicirea psrii n zbor sau a fiarei n goan, ci simul bravurii de a le fi nimerit fr gre. Anume acest sim asigur certitudinea depirii pericolului, a nclinrii cumpenei luptei de partea vntorului. Se impune o delimitare net ntre vntorul adevrat ca personificare a darului zeiesc al brbiei i vntorul elegant de prin orae ce umbl la vnat n ghete lustruite i mnui palide sau de voinicii fanfaroni ce ncremenesc de spaim la vederea lupului sau mistreului: Aa dar dorina mea este ca episoadele vntoarei noastre s ne lase nu numai amintirea dibciei de a fi nimerit pasrea n zbor, ci i simul bravurei de a fi nimerit fr gre slbatica fiar, ce nu o dat l pune pe vntor n pericol de via. Tocmai acele momente formeaz actele plcerii pentru voinic, acte ce rmn pentru totdeauna ntiprite memoriei adevratului vntor.

MIHAI CIMPOI

93
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Momentul capital, cu adevrat existenial, nu este cltoria de agrement i nici obinerea trofeului ca atare, ci intrarea i ieirea din cercul vntorii, care este prin definiie un cerc tragic. Contiina impactului cu un asemenea cerc tragic se manifest nu numai n timpul goanei fiarelor sau al ochirii psrii n zbor: ea se manifest n pnda destinului n genere, n cmpul vast al relaiilor cu oamenii, n trirea mcintoare a pasiunii, n ambiiile nemsurate de acaparare, dominare, cucerire. Dac viaa individual este o vntoare de int, cea a societii umane devine un spectacol cinegetic grandios n care intele se ncrucieaz, se concretizeaz n fapte morale oneste, n fapte ridicole sau chiar criminale. O lege fatal a raptului este ordinul predominant pe pmnt, n aer, n ap. Dup cum afirm un personaj al lui Stamati-Ciurea, din familia petilor se deosebete rechinul, din a fiarelor tigrul, din a psrilor vulturul, din a oamenilor houl. Plugarul i leapd plugul su pe brazd i lund sabia n mn rpete de la megieul su terenul semnat gata. Houl pndete la potic pe cltor rpindu-i viaa cu punga de odat. i unul i altul sunt confrai n sensul rpirii. Aa a fost omenirea, aa este i aa va fi. i mcar c legea pedepsete foarte aspru prdciunea, chiar prdciunea singur este o lege, fiindc orice proprietate este n principiu o prdciune. Cel ce gsete nti inspir invidie celui ce-l urmrete, i cel de pe urm caut prilej dorind s-l prade pe cel dinti (Omul enigmatic). Firete, nu acest plan social-istoric concret al naraiunii intereseaz, ci viziunea carnavalesc, cu implicaii tragice i comice semnificative ale lumii, ca spectacol cinegetic, materializat n trirea, la limita alienrii, a pasiunilor, ideilor ciudate, fixe, obsesiilor, vedeniilor adnci i negre i stafiilor, a ntlnirilor cu oameni enigmatici, hipnotizatori, cu atorii calamitilor universale de felul lui Napoleon. Micarea fundamental e iari una de experien-limit: prin vlmagul cumplit al viscolului i n pustiul codrului. Situaia din spectacolul vntorii apare rsturnat acum, omul fiind asemenea fiarei prigonite. n secvene baladeti, legende sau memorii ale nsei personajelor evocate sunt surprinse cpii luate dintr-o via

94
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

zdrobit, dintr-o inim sngernd, dintr-un suflet sfiat de durere. Sunt, dup cum precizeaz nsui naratorul n Contrabandistul, mrturisiri ale unui om ale crui legturi cu omenirea s-au rupt, care acum e prigonit ca o fiar prin codru i pustiuri. E regretabil faptul c viziunea lumii ca teatru cinegetic rmne uneori doar anunat, fr a fi materializat epic. n proieciile burleti ale vodevilurilor, farselor i studiilor dramatice personajele din provincie devin prad a spaimei de holer (Fricosul), pasiunii pentru cini (Cinofilul), amorului (Bacilul amorului), navuirii (Un unchi i trei nepoate). C. Stamati-Ciurea nu scrie piese ca atare, ci anume studii dramatice n cheie familiar i comic, fr intensitate interioar i aciune, ele fiind nereprezentabile scenic. Nuane aparte apar n romanul Insula Sagalin (Cernui, 1894), unde revoluionarii sunt tratai ca nihiliti, incendiari, hoi care vor s fie slobozi ca fiarele, spre a putea fr piedic s sar i s nimereasc victima ce o ochesc i care sunt mai apoi surghiunii la Sahalin de unde evadeaz, i n drama Moartea lui Lermontov (Odessa, 1885), n care poetul rus nu e numai victima duelistului Martov, ci i prada iubirii pentru Olga. n cheie ironic i fantezist, care se nscrie n acelai cadru cinegetic-carnavalesc, este prezentat memoriul unui nar, care ne convinge c i n viaa lui sunt lacrimi i dureri, c i n zborul lui l urmrete fantoma morii fr timp i prigoana dumanilor aprigi i nendurai (Istoria unui nar). Pretutindeni ne ntmpin o viziune grav a vieii ca prad ce ne duce la Marin Preda, viziune proiectat pe ecranul combinat al realului i posibilului, cci, aa cum spune Odobescu n Pseudokinegheticos, e greu s tim la ce punct al orizontului vntoresc asfinete soarele putinei i ncepe s licureasc fofangherul (luceafrul) ndoielnic al fantasticelor plsmuiri.
IOAN SRBU

Cunoscut ca fabulist, Ioan Srbu (15.II.1830, Ignei-Orhei 10.IV.1868, Mcui-Orhei) i propune, dup cum mrturisete n nainte cuvntarea la volumul su intitulat Fabule, alctuite n limba moldovineasc de d. Ioan Srbu, 1851,

MIHAI CIMPOI

95
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

oraul Chiinu, s aduc la situaia patriotismului acel mic grunte, preciznd c urmrete nu s obin gloria proprie, ci s lumineze compatrioii fa de care e nsufleit de scnteia dragostei, s le fie de folos i s nzestreze limba romn. ntr-o limb arhaizant, mai puin fluent dect cea a lui Donici, ostentativ-discursiv, plsmuiete i versuri originale, patriotice sau gnomice n Ioan Srbu care ncearc s surprind greul i urtul (Visul), scrba de relele sociale i de amgelile lumii i de viaa neltoare (Scrba), sentimentul trecerii timpului i al deertciunii (Cu o plin amgire, / C-o deart rtcire, / Cu o chioar norocire, / Cu a ndejdei momele. / S trec, s trec zlele mele!) G. Clinescu l cita n Istorie pentru vechimea inspiraiei sale i pentru descripia carnavalului (Pe la multe fgdi. / Vezi veselii i bti. / n care d rusu strigare / S-i de blini unse tare, / i o oc butur / S-i de noua gnditur; // Deci ntre ei i moldovanul, / Cutnd n pung banul, / Dar gsind el mrunele, / Strig s-i de plcinele). Didacticismul sec este salvat, ntr-o poezie, de o romantic vedere a Minervei, invocat s-i dea sfaturi pentru a-i potoli nstrinarea (Visul).
ALEXIS NACCO

Traducerile (din Krlov i Lermontov) i poeziile originale ale lui Alexis Nacco (10.III.1832, Blneti-Lpuna ianuarie 1915, Odesa), fluent folclorice, cu note ironico-sentimentale aduc dovada unui poet cu posibiliti reale de expresie liric: Atunci mama-n ajutor / i descnt de amor / i vrjete-o biat fat / Ca s-l ndrgosteasc-ndat. // Iar pe dnsul l-o schimbat, / n ficior de mprat / i i-o dat un talisman / S nu par gogoman (Poem dedicat la acei cari au de gnd s

96
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

fac voiajuri prin ri strine n anul 1867). Fiu de nobil, a studiat arta militar la Petersburg, trecnd cu regimentul nobililor n Moldova n timpul rzboiului din Crimeea. Dup ce a demisionat din armat, a fost slujitor n cancelaria guvernatorului Basarabiei, prefect de poliie al judeului Tighina, redactor al revistei Bessarabskie gubernskie vedomosti. A scris mai multe studii despre Basarabia care conin interpretri n spiritul istoriografiei ariste oficiale i o dram cu tematic moral Boala secolului (1885, mpreun cu C. Mironici).
BOGDAN PETRICEICU HASDEU, D E M I U R G I S ATA N

Cltor prin naltele ceruri ale cugetrii cuprins de o irezistibil sete de Absolut, Bogdan Petriceicu Hasdeu sparge orizontul ngust basarabean, care-i marcheaz, totui cel puin programatic, opera, i zboar ca un vultur (ce sfideaz mereu musca mediocr conform adagiului antic aquila non captat muscas), peste ntreg orizontul romnesc i peste cel al lumii ntregi. Patria mic, Basarabia, l apas prin monotonele deerturi aternute cu nisip lucitor, presrate cu arbuti debili i cu slbatice ierburi i buruiene, de producerile meschine ale naturii peste care omul ncearc s nale grmjoare de pmnt, printr-o ntindere fr margini a unui pustiu neantizator (aa o descrie n Ioan Vod cel Cumplit); ea este nencptoare pentru spiritul su mre i debordant care exalt mai degrab n preajma Carpailor i Apusenilor, muni de granit ale cror culmi se pierd n nori, adevrate fortree cldite cu mna lui Dumnezeu, acoperii cu brazi gigantici ale cror rdcini se nfig n vale, n vreme ce vrfurile ntrec piscurile stncilor. Bogdan Petriceicu Hasdeu este romnul de dincolo de orizontul basarabean i de cel romnesc mai larg; el se simte, n elementul su doar n zrile lumii i n infinitul cosmic ctre care trimite mereu gndurile sale nemrginite: Ctre ceruri zboar al omului gnd (Muza); Eu nasc o cugetare i gndu-i ia avntul / Nimic n-o mai oprete n spaiu sau n timp; / A mea-i

MIHAI CIMPOI

97
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i parc-i alt, cci este fr margini, / A mea-i, i-i infinit, plutind n univers (Dumnezeu). Hasdeu a fost un geniu universal i se poate afirma c a izbutit aproape peste tot, afirm tranant Clinescu n monumentala sa Istorie (Ed. a II-a, p. 372). Hasdeu, este, dup Eliade, printre oamenii de Renatere care trebuia s fac, n secolul al XIX-lea romnesc tot i s fac repede sub semnul monumentalului, al marilor modele i planurilor giganB. P. Hasdeu tice. Dumnezeu era cu noi. Cu Hasdeu, nainte de Eminescu, nu mai copiam Europa, nici nu o respingeam, ci ne msuram cu ea; Hasdeu, marele naionalist, nu are nici un sentiment de inferioritate fa de Europa (Mircea Eliade, Despre Eminescu i Hasdeu, Iai, 1987, p. 61). Viaa lui Hasdeu, romantic, zbuciumat, trit la nalte pasiuni umane via de Ulysse intelectual , configureaz odiseea depirii nstrinrii prin redobndirea identitii romneti i a ntoarcerii la Ithaka. Nscut la 26 februarie 1838 n Cristineti-Hotin, pe numele adevrat Tadeu, tatl su fiind scriitorul romn de limba rus Alexandru Hjdeu, i format n mediul intelectual rusesc (dup ce-i termin studiile gimnaziale la Camenia i Rovno i este nrolat n regimentul de husari Contele Radeky, se nscrie ca student extern la Facultatea de Drept a Universitii din Harkov), el se stabilete la Iai, apoi la Bucureti i Cmpina, fcnd cltorii de documentare n ntreaga Europ. Este un adevrat benedictin i ciclop al studiului arhivistic, un animator al investigrii cercetrilor fntnelor privind istoria naional, limba, mitologia, geografia, etnografia, jurisprudena, ntr-un cuvnt un geniu al studiului interdisciplinar, al enciclopedismului. Figura lui de om de cultur de proporii titaniene, renascentiste o ntregete activi-

98
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MIHAI CIMPOI

tatea de profesor universitar la Bucureti, decan al Facultii de Filologie, director general al Arhivelor Statului, redactor-fondator al revistelor Columna lui Traian, Revista nou, Amicul copiilor, Aghiu, Satyrul i opera sa proiectat grandios n numeroase volume, pentru care i rezerva cte cel puin 10 ani: Istoria critic a romnilor (au aprut doar dou volume n 1873 i 1874), Cuvente den btrni (trei volume: n 1878, 1880 i Bogdan Petriceicu Hasdeu 1881), Dicionarul limbii istorice i poporane sau Magnum etimologicum Romaniae (trei volume n 1886, 1887 i 1893). Basarabean romn, preedinte al societii Romnismul din Bucureti (1870), cu atitudini patetice pentru romnism (care este umanitate, libertate i adevr) i mpotriva cosmopolitismului (care este egoism, sclavie i minciun), Hasdeu este ptruns de fapt de un irezistibil suflu al universalismului. Am putea spune multe, prezentndu-i portretul fizic i intelectual (aa cum o face Nicu Gane), dominat de o frunte ca o cupol puternic desfurat ndrtul creia furnicau gndurile, de ochii vii, plini de lumin i autoritate, i de o frumusee brbteasc, sculptural, invocnd asemuirea cu Peciorinul lermontovian de care vorbea el nsui, de duhul byronian de care era aprins sau vzndu-l clinescian ca un Don Quijote de pust (Istoria., ed. a II-a, p. 381) sau ca un incurabil pelegrin romantic? Ar putea fi o complet comparare n chiar stilul hasdeian cu Dumnezeu sau cu Demiurgul creator de universuri, sprijinit de autoafirmaii de felul mi-am neles misiunea pe o scar colosal din prefaa la Istoria critic a romnilor? Aa este, peste tot dm, la Hasdeu, de o adevrat manie a monumentalului i universalului n aspiraia de a cunoate i a cuprinde Absolutul, de planuri gigantice i de realizri pe

MIHAI CIMPOI

99
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

msura lor, de prisme generale i de Istorii proiectate condensat n cte un specimen, de legi universale, de un enciclopedism monstruos care seac toate fntnele (sursele adic), ntregul volum de informaii din trecut i pn n prezinte i care arunc o lumin vie asupra tuturor originilor. Aciunea de spargere a ntunericului este deosebit de efectiv, Hasdeu fiind marele Lumintor, aruncnd fie raze de lumini agere, fie fulgere de Jupiter tonans, al esenelor, universalurilor, chestiunilor eseniale, ntregurilor percepute holografic n fragment. Deci, nici temerara comparaiune cu Demiurgul nu ar spune totul: Hasdeu prezint o simbioz pe ct de ciudat, pe att de fireasc, dat fiind gigantismul i nebunia, scelerateea cea mai neagr a spiritului su dintre Demiurg i Satan. De aceea i propune, n stilul su caracteristic, s-l corijeze pe Pascal: Anima este care simte pe Dumnezeu! zice marele Pascal. Am putea adogi: Anima este care simte pe Satana (Ioan-Vod cel Cumplit). Farmecul operei lui st n acest amestec original de spirit constructiv i distructiv (de nihil nitzschean), de Demiurg i Satan, nii eroii lui fiind n chip romantic firi superioare ieite din Obinuitul cotidian: nite genii care, binecuvntai de ziditorul suprem, dar i atini de aripa lui Lucifer, sunt de fapt nite genialoizi, nite ngeri care, sfidndu-i creatorul, se transform n ngeri czui. Asemenea creatorului lor Hasdeu, Ioan-Vod cel Cumplit, Rzvan, sunt nite creaturi dumnezeieti-satanice, spre deosebire de purii demonici Ghi Tciune sau arpe. mprirea, contradictorie prin excelen, ntre Demiurg i Satan i nal i-i sfie tragic pe eroi oameni alei, dominai i condui de ursit, categorie hasdeian ce unete scopul nalt, marea misiune i fatumul. Cnd cerul voiete a ncredina unui om ales o mare misiune, el ncepe totdeauna prin a ispiti sufletul i cugetul su n amrciunea zilelor grele, spune Hasdeu, referindu-se la un filosof antic. Dup vagabunde colindri din ar n ar, dup numeroase sperane amgite, dureri i nfrngeri morale, i munc fizic nerspltite, Cerul i ncredineaz lui Ioan-Vod cel Cumplit o mare misiune: s introduc reforme, s discearn ntre ar i boieri i

100 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

clugri, s promoveze o politic exterioar dibace, s ncheie o puternic oaste moldoveneasc i s fie un strateg excepional, un geniu militar. Firete, este i un geniu al contradiciei care recurge i la trdare. Este o mreie tragic explicat prin aceeai ursit i prin mreia cderii nsi: Apoi apare figura cea curat romneasc a eroului; oviete din deprtare, crete i se caracterizeaz din ce n ce mai bine, apropiindu-se de int, aici ia proporii gigantice i pierde cumptul! Dar privii-o chiar n pulberea cderii: ea tot nc este mult mai mare, dect tremurnzii pigmei, care calc sub picioare cadavrul! (din Prefaa primei ediiuni). Moartea lui Rzvan este pus, de asemenea, ntr-o astfel de lumin tragic a cderii n mreie, accidentul fatal obinnd strlucire n raport cu nalta ursit dat de nsui Dumnezeu. Vidra nu este dect o confident a eroului, un alter ego demonizat al lui, ca o porta voce, ca un sine ce mediteaz distanat asupra faptelor:
VIDRA Moarte! Moarte! Dar se poate? Moar oamenii cei mici, Precum clciul turtete muuroiul de furnici; Omul, ns, care lumea pe palm-i ar vrea s-o poarte, Zodia-i, scris pe frunte, respinge pizmaa moarte! (Se gndete.) Dumnezeule puternic! De ce mai faci uriai, Dac-n rnd cu toi piticii prad morii vrei s-i lai? Cum? Cereasca ta dreptate se pogoar pn la fiar; Vulturul triete veacuri, iar musca de-abia o var, i numai omul cel mare, stpne, tu-l osndeti, Ca s moar dopotriv cu mutele omeneti! (Se cutremur.) O, nu, nu! Rzvan nu moare! Orice pai n ast lume Trebui s-aib vreo ursit, o int, vrun scop anume, La care-i dator s mearg de vntul sorii mpins, i cade numai atunce cnd este semnul atins! Calea lui Rzvan e lung i de-abia se desfoar! Pnla capt e departe Rzvan nu poate s moar! Nici chiar Dumnezeu el nsui nu schimb ceea ce-i scris!

MIHAI CIMPOI

101
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Ghi Tciune din nuvela Duduca Mamuca (Micua) este omul romantic de excepie, care i vdete prin spiritul de observaie acut, prin ironie i intensitate a tririi, superioritatea fa de cercul strmt al realitii. Ghi Tciune este din stirpea lermontovianului Peciorin: e un adolescent genialoid oscilnd ntre contiina esenei sale superioare i neputina de a se realiza n aciuni concrete. El urmeaz un drum implacabil al fatalitii. Stranietile, oboseala de a tri, care duce la un deznodmnt tragic, aerul de filosof i psiholog atottiutor fac din Ghi Tciune un erou al timpurilor lui. Forma de manuscris i autoaprecierea din final a faptei sale sunt indiscutabil lermontoviene: Aa dar, oamenii vor fi silii a crede, fr alte comentarii c m-am mpucat simplu, pentru c am obosit de a tri. Cauza i se pare, poate, a fi cam curioas? Crede-m, amice, cine triete prea repede, ostenete ntocmai aa ca acela care alearg prea iute; i unul, i altul ajung la scopul lor mai curnd dect broatele estoase ale umanitii! Dar odat ce au ajuns la scop, ei nu mai au ce face Trirea repede, intens, la mari altitudini creeaz hiatusul ntre erou i lume. Zborul hyperionic nu se mpac nicidecum cu mersul mrunt i monoton al broatelor estoase ale umanitii. Fora demonic, ce lucreaz n fiina eroilor de tipul lui Peciorin, duce, astfel, la hipertrofia i amara contiin a oboselii de a tri, trstur definitorie a omului de prisos. Ghi Tciune este, ca i Hasdeu la vrsta studeniei, un neneles: nc nimeni nu m-a neles, citim n jurnalul su, eu singur abia m neleg, iar o alt observaie, fixat acolo, ne trimite direct la Lermontov: Nu mi s-a ntmplat s ntlnesc o femeie, desprindu-se de mine, s nu-mi fi mrturisit, i mie i siei, c i plac, i cu toate acestea, eu nu pot s m laud cu frumusee: n nfiarea mea e ceva la Peciorin. Lermontovian ni se pare, n Duduca Mamuca, i motivul mascaradei, al jocului, prin care eroul i realizeaz scopul de a o cuceri pe Micua.

102 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

n ciuda antieminescianismului su declarat-polemic i conjunctural, Hasdeu este un eminescian prin spiritul general (romantic n spe) al operei sale. Eminescianismul de substan hasdeian l vdete disonana mereu invocat dintre firile superioare i cercul ngust al realitilor cotidiene, dacismul i nostalgia general a originilor, cultul trecutului (de unde predilecia pentru balad i drama istoric elogiat programatic pentru capacitatea de a surprinde spontaneea varietate a faptelor, persoanelor i limbajului, i de a reproduce viaa uman cum este), sceleraia neagr a avnturilor i contiinei eroilor. Poetul care oscileaz ntre sfera hyperionic a luminilor nestinse i glodul patimei lumeti este poetul de esen eminescian, al contrariilor sfietoare i al demenei geniale: Idei contrare, cerul i pmntul, / Din inima srmanului detun. / S-adun gloate spre-a-asculta cuvntul / i apoi rostesc osnda: i nebun! Vidra este ipostaza pmntean, Ctlina lui Rzvan. tefan cel Mare este, ca i la Eminescu, personajul iconografic axial al istoriei naionale, fiind evocat n cntecul brbtesc tefan i Radul, n romanul neterminat Ursita i invocat mereu n meditaiile istorico-publicistice. Eminescu nsui laud inteligena genial (memoria i judecata), patima descoperirii izvoarelor i a documentelor arhivistice, folclorice, datorit crora se reconstruiete piatr cu piatr, ca manifestare uniform a unui singur geniu naional, a geniului poporului romnesc (Eminescu, Opere, ed. naional, XIII, p. 88). Fiind peregrini intelectuali romantici n cutare de fntne documentare, drumurile lui Hasdeu i Eminescu se ntlnesc, se ncrucieaz sau se despart. Eminescu parcurge, ca i Hasdeu, drumul spre arhivele Cracoviei i-i scrie lui Ioan Al. Samurca c intenioneaz s-l consulte pe distinsul savant n ce privete numele dicionarelor auxiliare i a caracterului autentic sau apocrif al documentelor (Ibidem, XVI, p. 53). Poetul utilizeaz frecvent citate din Hasdeu, dei i incrimineaz nemrginita nchipuire despre sine nsui (Ibidem, X, p. 115), unele greeli i pune la ndoial ipoteza c dacii sunt slavi i lituanienii daci. Eminescu se ntlnete temeinic cu

MIHAI CIMPOI

103
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Hasdeu i n atitudinea vehement fa de strinism, cosmopolitism, considernd preioas Columna lui Traian, fiindc ntrete prin promovarea tiinei naionale (tiina istoriei, limbii, a manifestrilor artistice ale unui popor) vertebrele naionalitii i pstreaz originalitatea, tinereea ei, mntuind-o de platitudinea unei culturi cosmopolite (Ibidem, XIII, p. 88). Romantismul hasdeian e o derivaie a romantismului social, eminescian, impregnat de sarcasm infernal. Anume pe aceast linie, eminescian, se impune magistral basarabenismul su programatic constnd n suspinul cristalizat, n lacrima fierbinte czut n undele mrii i transformat n lacrim rece (a durerii i nstrinrii) i expresia crud i chiar dur. Geniul imperios a inspiraiunii mele poetice ofer aspra idee sub o form dur (prefa la Poezie, 1873). Figura titanian a lui Hasdeu se nscrie n orizontul de ateptare al contemporaneitii noastre printr-o contradictorie reacie de acceptare-respingere, cci el poart programatic nu numai un palton ponosit de om al tradiiei, ca i Iorga i majoritatea scriitorilor basarabeni, ci i o pelerin romantic i o hain din mai multe stofe, prefigurnd, aa cum observa Nicolae Manolescu (n Istoria critic), intertextualitatea generalizat a sfritului de secol al XX-lea. Retoric, veleitar, programatic i pragmatic n liric (ce este dintre toate ramurile ncercate cea mai slab, dup aprecierea lui Clinescu, Istoria, ed. a II-a, p. 372), creznd greit n primordialitatea gndului (pragmatismul lui este cauzat de punerea poeziei n serviciul naionalitii i al educaiei morale, dup cum consider erban Cioculescu, Istoria, p. 126), el este totui un pionier al poeziei de idei i un cultivator al unei estetici energetice, vitaliste, agresive la porunca demoniei din strfunduri care, dup Negoiescu, genereaz poetica neagr, dur, privat de un deosebit caracter evocator (T. Vianu, Arta prozatorilor romni, 1988, p. 144). Proza hasdeian se citete, azi, pentru caracterul ei de frontier, eseistic, dinamic, economicos, ce sfideaz ritmul domol moldovenesc al narrii:

104 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Vznd pe Luca bolnav i zcnd fr micare, Mihu i zise: ncai acesta de ar muri deocamdat! Invidia este unul din acele simminte cari se nasc i se dezvolt n om mai nainte de toate. Biblia, totdeauna sublim n alegoriile sale, reprezint invidia iscndu-se ntre cei dinti doi copii de pe faa pmntului: Cain i Abel. Nemic mai adevrat! Mihu a fost de fa cnd doftorul se rosti asupra netrebniciei descntecelor babei, i el resimi bucurie. Mihu a fost de fa cnd doftorul promise a aduce leacuri cumsecade, i el se ntrist. Bdi Iorgule, zise deodat copilul ctre gramaticul postelnicului, aruncnd mingea n sus, oare piperul stric la o ran sau nu? Cum s nu strice, nebunule, de vreme ce arde? Nu degeaba muntenii i zic ardei! Cine sunt muntenii? Nite romni ce ascult de o alt domnie. Vrea s zic, piperul arde ranele! Firete. Peste ctva timp, doftorul aduse un borcna cu o unsoare de culoare trandafirie, zicnd lui Iorgu s ung rana la noapte i s lase aa pn la a doua zi, cnd se va vedea ce va mai fi de fcut. (Ursita)

Genial n ansamblul operei, unde este uvrier i artist deopotriv, depind radical basarabenismul i chiar romnismul programatic printr-un har al titanismului creativ, Hasdeu ne d, n domeniul literaturii, att fragmente sclipitoare, ct i ntreguri ru cldite.
ZAMFIR RALI-ARBORE (ARBURE-RALLI)

Ober-contrabandistul Zamfir Rali-Arbore, fanaticul fourierist, saint-simonist i owenist, romn proscris, ca i un alt basarabean, Nicolae Zubcu-Codreanu, a crui fi caracterologic ne-o prezint n nsemnrile sale, i pune evocarea memorialistic, aci sec-documentar, aci pigmentat cu lirismul rememorrii copilriei chiinuiene, al amintirilor de familie ale mtuii sale Ecaterina Zaharievna Ralli despre poetul rus A. S. Pukin, cu analitica patetic-subiectiv a situaiei Rusiei i Europei din anii 6070 ai secolului al XIX-lea, ntreprins

MIHAI CIMPOI

105
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

din punctul de vedere al fanaticilor Bakunin i Neceaev, sub semnul sacrificiului lui Iisus Christos i al iubirii lui pentru oameni. Spusa acestuia Mai mare dragoste dect aceasta nimeni nu are, ca s-i pun cineva viaa sa pentru semenii si este ntrit cu o afirmaie a lui Adam Smith: Oamenii care comptimesc suferinele altora sunt cei mai virtuoi. Acest nstrinat nscut la 14.XII.1845, la Cernui, i face studiile la Liceul Zamfir Rali-Arbore de Biei din Chiinu, la universitile din Moscova i Petersburg, este arestat i deinut n fortreaa Petropavlovsk, dup care e trimis n exil la Krasnoiarsk. Dup ce fuge din exilul rusesc ntr-un exil voluntar n Europa, se stabilete apoi n Romnia, unde editeaz Temni i exil (1894) i n exil (1896), n care preocuparea fundamental a memorialistului este pentru tablourile exacte despre viaa fanaticilor arestai politici sau a oamenilor pctoi, demoralizai i fr Dumnezeu n suflet i pentru a arta n trsturi generale, dup cum afirma el nsui, caracterul i simmintele tipurilor. La 1908, n cadrul conferinelor sale despre trecutul armatei romne, Nicolae Iorga l ntlnea pe interesantul btrn basarabean Arbore, icoan de stare, istovit de posturi, supt coama de vechi revoluionar pe care-l preuiam i ca prezentator pentru Academia Romn al patriei sale mici (O via de om aa cum a fost, Bucureti, 1984, p. 249). Vechiul revoluionar, devenit n 1881 cetean romn, a lucrat la diferite reviste (Amicul copiilor, Romnul, Telegraful romn . a.), a fost funcionar la Arhivele Statului sub direcia lui B. P Hasdeu, . director al serviciului statistic al primriei Bucuretiului, profesor de limba rus la coala Superioar de Rzboi. S-a stins din via la 2.IV.1933.

106 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

DUMITRU C. MORUZI

Proza, publicistica i poezia lui Dumitru C. Moruzi are toate caracteristicile basarabenismului literar: mesianism, romnism patetic exprimat n volute retorice i ofuri sentimentale, cultul culorii locale, preeminena motivelor nstrinrii, paseismul, preferina pentru notaia realist i liric. Dumitru C. Moruzi se nate n Iai la 2 iulie 1850, tatl fiind prinul Constantin Moruzi, grec de origine, iar mama Ecaterina Sturdza. Copilria i-o petrece la moiile printeti Ceripcu i Cosui din Basarabia sau la Chiinu n timp de iarn. i face studiile la Liceul St. Louis din Paris. Este, n funcie de mprejurri, funcionar n cancelaria nobilimii din Soroca, translator pentru limba romn n cancelaria diplomatic a armatei ruse, administrator de plas la Constana, subprefect la Sulina, ultimii ani trindu-i-i n uitata csu din fundul Ttrului ieean. Moare la 9 octombrie 1914. Romane sub form de studiu social: nstrinaii (scris n 1909; aprut: ed. I, Vlenii de Munte, 1910, ed. a II-a, Iai, 1912), Pribegi n ara rpit, 1912, Moartea lui Cain, 1914, nepublicat, studiul Ruii i romnii, 1906, culegerea de versuri Cntece basarabene, 1912, nuvele aprute sub genericul Din amintirile unui btrn n revista Neamul romnesc literar (Vlenii de Munte), 19091910, i n Arhiva ieean, 1911, proza memorialistic Curtea domneasc din Iai, Ulia mare i Podul verde, 1913, opera muzical Cetatea Neamului, opera comic Pescarii din Sulina . a. Marea tem a nstrinrii capt o expresie original prin proiectarea ei naturalist pe ecranul mai larg al apusului unei lumi specifice: cea a boierilor de vi veche i n genere a unei lumi romneti bine rnduite i temeinic axate pe o etic milenar. Contiina nruirii iminente, a intrrii ntr-un timp crepuscular, coloreaz naraiunea n tonuri de lamento universal, elegiace prin excelen. n fiecare secven se prefir, subversiv, cte-o raz de amurg care, pn la urm, incendiaz atmosfera general, mutnd totul ntr-un registru minor al nostalgiei dup un timp iremediabil pierdut. Un vl de sfumato se aaz peste realiti, transformnd prezentul ntr-un prezent de mult consumat i

MIHAI CIMPOI

107
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

apus, revolut, de fapt revolutizat cu precipitaie ostentativ. Este un timp narativ pe ct de real pe att de ireal, suspendat printr-o substituire surprinztoare a lui acum prin altdat sau prin e cam de mult de atuncea, a lui este prin era. Lumea aceasta a coconailor, vechililor, starostilor, preoilor, ranilor-proroci n majoritatea lor basarabeni (la care se mai adaug iganii i fanarioii) se retrage ntr-o oaz social patriarhal, ntr-un otium specific, Dumitru C. Moruzi ** avnd i un comportament i o vestimentaie pe msur, ciudat, cumulnd mai multe mode i stiluri: Nalt, sptos i rocovan la fa, era vnjos de rupea potcoava n dou, cu toat barba lui cea lung i toate pletele sale lungi i totdeauna bine ngrijite, mai albe dect cea dinti zpad de iarn nainte de a se fi deschis prtia pe dnsa. Portul lui nu era nici de preot, nici de clugr, dar nici de mirean: nite iari de aba alb, un ilic i un mintean de iac cafeniu, cum poart rzeii din Basarabia, i pe deasupra un fel de liber tot de iac care ns nu semna ntocmai nici a ras clugreasc, nici a caftan rusesc i nici a suman moldovenesc, amintindu-le totui pe tustrele. Sunt evident proroci din stirpea mai veche a lui Zamolxe. n nuvelistic personajele nu au contururi fizice precise: sunt nfiri spectrale, siluete din lumea amintirilor. nstrinarea este potenat prin dou topoi-uri caracteristice: drumul i ntoarcerea acas, prozatorul nfind, dup cum observa Clinescu, cltoriile cu mult pitoresc, iar vehiculele fiind portretizate ca nite personaje. Basarabia, sub npdirea ruseasc este prezentat ca un univers nchis n sine, ca un adpost intim, adevrata cas romneasc unde te poi hrni din ceaunul mmligii strbune unde nu poi rosti nici o vorb de alt limb dect graiul cel dulce romnesc. E adevrat

108 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

oare c n bun parte romancier nu este n nici un fel, dup cum spune acelai Clinescu n Istoria literaturii romne, este adevrat oare c toat valoarea romanului (Pribegi n ar rpit) st n documentaia asupra boierilor i ranilor din Basarabia? E drept c Moruzi i romaneaz amintirile n stilul lui Filimon i c substituie adugm noi ficiunea cu biografismul memorialistic n spiritul lui Constantin Stere, fiind i prin aceasta un literat basarabean. Secvena evenimenial sau portretistic, pe care ne-o ofer Moruzi, este ceva intermediar ntre fia caracterologic naturalist i sociogram sau studiu social. Secolul nostru reclaseaz, totui, cazul Dumitru C. Moruzi, recunoscndu-i noi valene din perspectiva realismului aa-zis brutal al americanilor, al romanului verist italian, noului roman spaniol, cin-vrit-ului sau a literaturii evenimentului de tipul celei cultivate de Norman Mailer, Malaparte, Remarque sau de prozatorii universului concentraionar. Neorealismul, prin cultul formulei documentare, nude, dure, ultrarealiste reportericeti deschide un nou orizont de receptare prozei socio-caracterologice a lui Dumitru C. Moruzi. Lumea renviat de Moruzi i artat aa precum a trit, a simit i a cugetat, cu metehnele i cusururile ei, cu pornirile sale frumoase i mree, dar hulit pe nedreptul, mult zbuciumat de mprejurri i care nici n-a avut parte de linitea mormntului este radiografiat cu minuiozitate i o rceal verist. ntr-o fraz aci fluent, mustoas i plin de verv crengian, aci rigid, incolor i necat n verbalism excesiv, Moruzi surprinde, printr-un inventar sociografic i (auto)biografic romanat, o lume ntreag de chipuri i fantome peste care coboar vlul idealitii i al rnduielii sacre: moi pitoreti cu inima de aur i mintea sntoas, pstrtori de datini i nelepciune, coconai i cocoane mrunte, boieri de rang mare avnd os domnesc sau numai fumuri aristocratice, domnitori, demnitari i intelectuali de felul lui Mihalache Sturdza, Grigore Ghica i Mihail Koglniceanu, bonjuriti i surtucari cu idei socialiste, ruginii i cosmopolii, agi, cinovnici rui i amploaiai nemeti, cafegii armeni, beizadele turceti i dascli

MIHAI CIMPOI

109
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

greci, franuji fluturatici, negustori, calfe, slugi boiereti, igani afirmnd credina c se trag i ei din vi veche, primadone italiene, oameni vrednici i luminai, cu dragoste de ar, pstrnd cte un buzdugan n pod de pe vremea lui tefan cel Mare. Moruzi radiografiaz adnc, pigmentnd sociograma cu lirism i umor spre a reliefa mai bine mentalitatea, aezarea piramidal a societii, moravurile, tabieturile, partizanatele politice, predispoziia spre nstrinare, avnturile i lncezirile contiinei naionale, lupta dintre ideile noi i vechi n epoca domniei lui Mihalache Sturdza i n perioada postpaoptist: Cercetnd strile sufleteti, ar fi gsit desigur, c, n Moldova cel puin, afar de Mitropolit i de Episcopi, cari nu puteau rvni la un scaun lumesc, erau mai muli candidai la domnie dect alegtori. Toi aceia cari avuseser vreun strmo sau scaunul ppuc sau rsppuc: mai erau i alii, fr strmoi miruii, ca, de pild, Lascr Catargiu, Anastase Panu i pn i Vasile Alecsandri, marele poet, acesta ns fr voia lui. Aveau fiecare partizanii lor printre bonjuriti. Toate crmpeiele acestea ale partidului bonjurist susineau, cu mult dreptate, c nengduindu-li-se un principe strin, trebuie s se ridice un btina; dar numai dintre aceia fr nici o legtur cu trecutul. Un om nou pentru o lume nou, aceasta era lozinca lor. Dar nici n gsirea acelui om nou nu se puteau nelege, fiecare propunnd pe un altul, cu gndul ascuns s mpiedice pe vecin s se aleag, doar vor cdea toi unul dup altul, i-l vor alege pe dnsul (nstrinaii, partea I, cap.XIII). Dm astfel nu doar de o fraz artoas, domoal sau dur, obiectiv, rece, att de caracteristic prozei basarabene, ci i de una acid, violent, caragialian, semn c registrul negativ al lui Moruzi e complex de variat. n ciuda tranantei separri a memorialistului vieii romneti din Basarabia de romancierul fr ficiune, fr intrig i compoziie, dup cum opina Eugen Lovinescu n Istoria literaturii romne contemporane (Bucureti, 1989, p. 174), credem c Moruzi trebuie considerat, azi, ca un autor de proz romneasc n stilul realist brutal, sociografic sau verist cu propensiune spre eseistic. Mai aproape de orizontul de azi de receptare

110 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

este N. Iorga care-l consider pe boierul basarabean bogat n amintiri, pe prinul fanariot i cneazul rus izolat n csua sa din Ttraii Iaului ca un hidalgo, ce a dat o serie ntreag de note asupra vieii trecute n care sinceritatea adnc se ridic de la sine la nlimea unei adevrate literaturi, o remarcabil putere de construcie se adaug la sensul adnc i dulce al vieii, dnd pagini care vor rmnea (Istoria literaturii romneti contemporane, Bucureti, 1985, p. 199).
VICTOR CRSESCU ( T E FA N B A S A R A B E A N U ) , SCHIISTUL

Faptul c am cunoscut, n secolul al XX-lea, mai multe naturalisme alturi de cel clasic zolist verismul italian, neorealismul planetar, naturalismul patetic cu tent miraculoas al lui Cline sau naturalismul tragic al fatalitilor biologice la Eugen ONeill ne determin s fim mai nelegtori fa de Victor Crsescu, autor de forme narative mici, adevrate fragmente de real crud, brut i brutal, din care ficiunea este eliminat i n care regalitatea o are concretul monoton i cenuiu: schie dintr-o trstur de condei care reproduc fidel o ntmplare, scene i tablouri, studii i moravuri sau mici studii psihologice (mai rar ntlnite), note i impresiuni, fiziologii din viaa seminarelor i a clerului. Schiismul lui este, nainte de toate doctrinar, innd pe de o parte de misionarismul narodnicist, de naturalism (opus idealismului) i de tendenionismul gherist. Naturalismul sub toate aspectele programatice i aplicrile lui practice de la Zola pn la Crane, Dreiser, Cline sau Rebreanu se revendic de la pozitivism, darwinism i evoluionismul spenserian, promovnd un determinism social mecanicist. Recurge, prin urmare, la descrierea direct a mprejurrilor care dau n vileag esena exterioar a ntmplrilor sau a reaciilor psihologice. De aici preocuparea exclusiv pentru mecanismul aciunii mediului i instinctelor asupra omului, pentru interdeterminarea biologicului i socialului.

MIHAI CIMPOI

111
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Schiismul lui Victor Crsescu este, n linii mari, ilustraia acestui program, limitndu-se la descrierile sumare, pe orizontal, a mediilor sociale i profesionale umile (lumea ranilor, lumea seminaritilor i clerului, lumea pescarilor dunreni, lumea oamenilor noi) i la inciziunile anatomice fcute operativ pe tipurile culese din aceste medii. ncredinat c o mic ntmplare i arat vocaiunea vieii ntregi, Crsescu ne prezint bagatele fabricate n grab n Victor Crsescu forme aspre, neglijente i n culori terse (cenuiul e cea care domin). Monotonia i mediocritatea deconcertant a stilului e salvat, ns, de un suflu tragic ce se infiltreaz uneori n text cu o putere devastatoare. Moartea lui Spirca, pescarul romantic-idealist ce aspir la o tovrie salvatoare, survenit din cauza vendetei marelui ticlos Iani Milano, i moartea social a lui Nepomuc, funcionar umilit de cstoria cu o cucoan a crei ruine (a conceput un copil cu trengarul Scipione) trebuia salvat, se ine pe o himer crearea unei drame istorice excepionale cu un personaj care nnebunete n final creznd c este chiar Shakespeare, sunt expresia acestui tragism nediminuat de naturalism. Fiecare col de pmnt i are tragediile lui, meniona Mihail Sadoveanu, referindu-se n Priveliti dobrogene, la locurile unde se petrece aciunea i drama lui Spirca, exploatat i exterminat de Milano. Medic i fugar politic cu lungi zbuciumri pe drumuri i n voiajuri, cu aderene clare la programul Contemporanului (n. 16.X.1850 la Chiinu, urmeaz seminarul teologic din localitate, apoi, dup numeroase peregrinri, Facultatea de Medicin a Universitii din Bucureti; m. 1917), Victor Crsescu

112 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ntocmete un adevrat fiier de experiene i observaii clinice, sumare, generale, cu rceala i exactitatea cu care se fixeaz i se claseaz insectele ntr-un insectar: Vasile Mooiu din Doi prieteni era, bunoar, bolnav, prpdit de reumatismuri, ca vai de dnsul, o ducea de azi pe mine, fr s crcneasc, fr s se jeluiasc. Pe alocuri survine cte o arjare grotesc, precum n cazul profesorului de latin, poreclit Clasicul, din schiele despre seminariti i preoi:Nalt ca o prjin i slab ca un ogrinj, cu un nas crn care parc tot mirosea aerul, Isaia se credea frumos i fermector: se ndrgise singur, sau cte-o observaie psihologic mai penetrant: Cine a fost n lupt pentru a-i scpa viaa tie bine acea oboseal i nepsare care te apuc dup ce ai nlturat teama i te simi scpat (Furtuna). n afar de Schie i nuvele, adunate n 4 volume (1893), a mai editat romanul Ovreiul (1899), n care n cheie naturalist, dar cu analize psihologice mai detaliate, este prezentat un triunghi melodramatic francez (Casandra-Isac-Mocanu) i conflictul acut dintre sentimente i normele sociale, la care se adaog cele naionale i religioase.
M ATEI DONICI

Versuri de inspiraie naional, de revolt social mpotriva deznaionalizrii Basarabiei de ctre arism, dure, fruste, stngace, n dialect rnesc, fr culoare satiric a scris unul din vlstarii familiei Donici, generalul Matei Donici (1847, Brneti-Bli 26.IX.1921, Tighina): Cci soarta me a propus / S m fac pe aicea rus, / S m fac eu porcotin / i de-a rusului scatin (SoarMatei Donici ** ta). Mai mult general dect poet, totui Matei Donici devine pentru noi un simbol al aspiraiilor de libertate, un fel de semn de egalitate ntre

MIHAI CIMPOI

113
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

eliberare prin mijloace militare i tendina de a ne izbvi prin mijlocirea fanteziei, prin plasma spiritului, noteaz patetic Nicolae Iorga n Oameni cari au fost.
GHEORGHE PUN

De o fire artistic nnscut a dat dovad un autor populariu, cantor bisericesc (n corul catedralei din Chiinu) i cntre pe la nuni i cumetrii, actor de teatru i peregrin romantic pe nume Gheorghe Pun (1848, Fleti-Bli 19.VIII.1875, tot acolo), care a scris pro domo sua n cheie alecsandriano-folcloric (cu preluri din autorul Doinelor, Legendelor i LcrGheorghe Pun ** mioarelor), sentimental-elegiac, spre alinarea dorului arztor i al sentimentului de nstrinare (Dar durerea de oftare / Nici un leac n lume n-are. / Nu-i durere mai amar, / Nici mai arztoare par, / Dect focul de amor / Cnd s-aprinde vrai s mori. A lsat un caiet cu 166 de poezii, intitulat pompos Cartea aceasta este a smeritului scriitor i singur socinitor Gheorghe Teodor Pun, 1868.
DIMITRIE PETRINO, L E VA N T I N U L B A S A R A B E A N

Basarabeano-bucovineanul Dimitrie PETRINO (1838 sau 1836, Rujnia-Soroca 30.IV.1878, Bucureti; n 1867 a editat la Cernui volumul Flori de mormnt, ntmpinat cu entuziasm de Alecsandri), boem i risipitor de averi, adevrat picaro de epoc, intrat ntr-un litigiu cu Eminescu care l iart totui n necrolog, i axeaz lirica ce aduce aminte de nceputurile eminesciene n care sun chemrile dragostei i ntrebrile

114 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

asupra sensului cntecului (Suspin e oare? sau melodie? / Plns de durere? sau glas de-amor? [] Ce este oare cntecul meu?) pe motivul-cheie fortuna labillis n versuri elegiace, ptrunse de vntul nprasnic al morii i de o trans a simirii, extrem de clieizate, dar armonioase (Zile vin, zile vor trece, / Eu pe toate le privesc, / Dar de-i cald sau de e rece, / Eu de-acum nu mai simesc Tot una). Poetul e cavalerul senzual de tip medieval n cutarea himerei iubirii pure ideale, al Nurului conachian obsedant, tririle erotice fiind trecute printr-un katharsis dup ce cunosc supliciul. Nostalgia romantic a trecutului, ca i a unui col securizant, al gurii sobei, tensioneaz sentimentul dominant de orfan i de prsire din partea lui Dumnezeu (Orfani suntem n lume, / Ah, pruncuorul meu! / Orfani de-acum nainte, / Orfani i tu i eu Copilului). Mtile pe care le-a mbrcat el nsui aceea de levantin, cea byroniano-mussetian de dandy i, n plan literar, cea de elegiac incurabil s-au contopit ntr-o singur masc mulat de posteritate, aceasta datorit i portretului emblematic fixat de adversarul su Eminescu: Dimitrie Petrino nu este att un poet, ct un personaj insolit de istorie literar. Adic un scriitor cu valoare extraliterar, extraestetic, actor de figuraie, compars n teatrul literelor. (Faptul nu scpa peniei agere a lui George Clinescu.) Caraghioslcul petrinist este pus n relief de tradiionala prpastie ce se casc ntre aparen i esen, ntre vocaie i rolul asumat n plan social i bineneles literar. De dup ochelarii mici ai chipului su filigranat i dichisit cu toate atributele aristocreti ale secolului (lavalier, guler scrobit nalt, surtuc boieresc, jilet) ne privesc doi ochi sfredelitori i plini de demonie. E demonia plcerilor salonarde i picareti de hoinreal basarabeano-bucovineano-european, a vicleugurilor mrunte i a politichiei, rsfrnt i n mimarea abil a fondului elegiac prin conveniile disimulante. Adevratul Petrino e de gsit nu n sinceritate i nici n contrafacerea mascat, ci n fisurile mtii, n discrepanele dintre fond i form, dintre franchee i trucaj. Baronul din

MIHAI CIMPOI

115
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

natere ce-i afieaz nobleea princiar de snge degradeaz ntr-un dandy de spe provincial, ntr-un fustangiu de mahala ce aspir la carier prin protecie de fuste, ntr-un zurbagiu i moftangiu public; n planul creaiei poetice el se transform dintr-un bard ntr-un scriitor de dedicaii la boieri i la cucoane, ntr-unul din acel soi ciudai de barzi / Ce ncearc prin poeme s devin cumularzi. Statutul de poet se discrediteaz, n cazul scandalos al lui Petrino, poart pecetea ridicol a ciudeniei, a anormalului, a paradei cu versuri traduse i mimate. Soliditatea intelectual a personalitii se anihileaz prin nclinaia frivol pentru scandal, insult, proteism public cameleonic. Or, se tie c Petrino i aduce ofense chiar i printelui su literar Vasile Alecsandri, de la a crui poetic i revendic nceputurile i care i i ntmpin printete creaia, aa cum pe linie filial el insult prinii ca fiu risipitor de avere. Sunt aciuni care, surpnd personalitatea, o pervertesc n persoan social-scandaloas. Dimitrie Petrino este lovit greu de soart, trind adnc i fatal moartea soiei, apoi i a copilului, i aceast condamnare pare a justifica comportamentul su sfidtor fa de societate i fa de nsui Dumnezeu, considerat drept cioclu al fericirii. Din punct de vedere etic, totul ar aprea aezat la locul lui, dac, firete, nu ar interveni contaminarea de politicianism pe plan social i de convenionalism clovnesc pe plan artistic. Cel mai generos dintre critici este Nicolae Iorga care vedea n aceast disperare o simire sincer, iar n mijloacele de exprimare a ei afluxul unui suflet n adevr creator de poezie trainic. n poemul Raul depista ndrzneli de ritm, prevestind poezia american de mai trziu i denotnd accente ale romantismului englez reprezentat de Shelley i Keats: i de-am putea s scoatem din fundamentul su / Pe-acest pmnt pe care pcatul l rotete / Spre-a-l azvrli n faa acelui Dumnezeu / Ce l-a vzut i care durerii l jertfete, / De-am face-o hecatomb din lumi desfiinate, / De-am stnge pe-acel soare ce-i ochi dumnezeiesc, / Din univers frnte i liber de pcate / Ar fi supremul gemt al lumii drmate, / Acordul sfnt: iubesc.

116 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Aici, conchide Iorga, nu e materialul poetic, mult timp adunat, i din stupi strini, nu e cernerea ndelungat, ndoit i revenirea, mbinarea poruncit, n care se simt totui frnturile, ca, uneori, n mult mai realul, mai concretul Eminescu, n care totul se face imagine, ci o spontaneitate naripat se arunc furtunos ctre inte neclare, pe care numai inima le simte, iar ochiul nu le va vedea niciodat. n nenorocitul nobil bucovinean, mutat de soart la Iai, ntr-un srccios post de bibliotecar, nlocuind pe Eminescu i legat printr-o nou iubire de o femeie care era legiuit a altuia, scpra scnteia unui mare poet, pe care fatalitile vieii l-au zdrobit (Istoria literaturii romneti contemporane, I, Bucureti, 1986, p. 185). Cel mai mare i, n ciuda adversitii, singurul critic obiectiv al lui Dimitrie Petrino rmne Eminescu, cel care l stigmatizeaz n Scrisoarea II i n variantele acesteia i care, ntr-un necrolog, recunoscndu-i talentul, separ net printr-o intuiie superioar sincerele i cele mai bune poezii din Florile de mormnt de poemul mimetic Raul, poemul bun La gura sobei de Legenda nurului, care e slab. Strlucitul adversar delimiteaz apoi, n cheia nobleei morale, ce are talent de ceea ce, n virtutea atragerii bardului Bucovinei n vrtejul vieii politice i instigaiilor coteriei politice care l captivase, era mai prejos de demnitatea unui adevrat talent. Talent a avut, poet era! Ct despre celelalte caliti ale caracterului, nu a inteligenei, ele astzi nu mai sunt. E bine chiar c de la cei mai muli oameni care se deosebesc ntructva de turma cea mare i neagr, de turma celor ri i mrginii totodat, nu rmn n urm dect faptele inteligenei (Opere, ed. naional, X, 1989, p. 84). Omul la mode, liderul tinerilor de high-life, cum l fixa i G. Sion, dandy-ul de investitur romneasc, bummlerul degusttor infernal de pahare, conachianul admirator de nururi i dbauche-atul, coruptor de Marii (ca n poemul Raul), ftizicul incurabil (deci purtnd amprenta genialitii romantice), surdul beethovenian este un proscris care i pune i poezia sub semnul fatalismului tragic: Am plns, vznd ce-i lumea, i ea a plns cu mine; / Cci Nurul pn atunce noi nu

MIHAI CIMPOI

117
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

l-am ntlnit Legenda Nurului; Destin al omeniei, o oarb fatalitate? / Lege fr putere, izvor de nedreptate, / Extrem de ru i bine ce-n crieri omeneti / Pe tronul netiinei ca un despot domneti Desperarea. Din perspectiva zilei de azi Petrino trebuie citit i neles ca un poet al golului existenial, al unei lumi cu temeiul surpat, visul fiind, la el, un ce ne-ntemeiat. Un vl de nesciin se depune peste toate; misterul este unul din topoii nceputurilor lui Dimitrie Petrino: Viaa noastr are taine, omul lor li se supune, / Da de ce, i cum sunt ele: nimeni, nime nu-l va spune / Cer, natur, providen, i tu vierme muctor, / Voi cu toii suntei o tain, un mister ngrozitor. Thanaticul i eroticul formeaz o simbioz att de modern. S-a vorbit frecvent de influena mussetian, declarat de nsui poetul i ironizat de Eminescu (Pe Musset, pe alii prad / i cu versuri ru traduse tu i vezi fcnd parad), mai cu seam n ce privete subiectul poemului Raul. Aspiraia petrinist la axarea poeziei pe drama sa sufleteasc e mussetian prin excelen i se generalizeaz progresiv: bardul Bucovinei ine s fac o confesiune de fiu al secolului n felul su, conform crezului poetului francez: Les plus dsesprs sont les chants les plus beaux. Durerea e izvorul cntului celui mai frumos. Numai c, n plan poetic, durerea se exprim n convenii i atunci ea devine simulat, n spiritul teatralitii omului de salon. De altfel, nc Maiorescu observa c tristeea lui Petrino este o coard prea ntrebuinat, aa nct se apropie de monotonie (Titu Maiorescu, Critice, vol. I, Bucureti, 1973, p. 199). Mutatis mutandis, i-am putea imputa lui Petrino ceea ce i reproa lui Musset Baudelaire: tonul uuratic, caracterul feminin i lipsit de doctrina structurant, coala melancolico-farsoare, calitatea de ef de filfizoni, cu o neobrzare de copil rsfat care cheam cerul i infernul n sprijinul aventurilor lui de meniu fix i cu neputina totodat de a nelege munca prin care o reverie poate s ajung un obiect de art. La Petrino, suflul epopeic se mbin cu cel erotic sentimental-petrarchist, poetul Laurei fiind invocat n Cntul II al

118 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

poemului La gura sobei, iar meditaia sfrete n jelanie, ofuri i cugetare nocturn, ceea ce ngusteaz evident diapazonul confesiunii sale de fiu al epocii.
UN ROMAN ANONIM (1859?)

n arhivele Ministerului Afacerilor Externe al Imperiului Rus a zcut n umbra misterioas a anonimatului timp de 135 de ani primul roman basarabean i unul dintre primele romane romneti, neavnd specificat autorul i anul n care a fost scris. A fost editat la Chiinu de Editura Arc, n 1996, sub titlul convenional Aglaia, cu un cuvnt nainte de cunoscutul cercettor ieean Dan Mnuc, cu o prefa de istoricul Ion Varta de la Chiinu, cruia i-a surs norocul s fie descoperitorul manuscrisului. ngrijirea textului, nota asupra ediiei, postfaa i glosarul le datorm lui Pavel Balmu care a i enunat cteva ipoteze cu privire la paternitatea scrierii. Dei tehnica romanesc este rudimentar, iar personajele sunt concepute n mod maniheic-balzacian, avnd fizionomii total pozitive sau total negative, intriga e bine nchegat dup toate prescripiile genului, ritmul narativ e trepidant, fraza, dei marcat de calchieri din limba rus, e laconic, sprinar, neavnd nimic comun cu naraiunea domoal de tip moldav. Sub acest aspect este o proz scris n spirit modern cu dinamism narativ, cu dramatism n cretere, bine gradat i cu personaje sigur plsmuite din nsi substana vieii reale. Este, fr ndoial, un roman satisfcnd cerinele fundamentale ale genului i avnd toate datele sfioasei, dar totodat i ndrzneei copilrii, s-i zicem franceze, a artei romaneti. Aadar: creaie pe baza liniei unice a vieii sale (Albert Thibaudet), naraiune organizat n jurul unui suflet, de natur romantic bineneles, mreje de momente emotive fugare, eroi care, aruncai de-a dreptul n hiul vieii, triesc o dragoste candid i sunt marcai de o psihologie sumar a vrstei (adolescenei), aciune consumat n spaiul dintre real i vis (iluzie), destine de zei tineri, mpmntenii tragic n contingent i n cotidianul mediocru, cu care simpatizeaz vdit autorul anonim.

MIHAI CIMPOI

119
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

E un roman romnesc, cu tehnic francez, un roman basarabean ce anticipeaz cu o or Ciocoii vechi i noi al lui Nicolae Filimon, Dinu Pturic avnd numele basarabene groteti de Iorgu Mrvesco i Negutoresco, acetia reprezentnd retrograzii, spiritele satanizate i ncremenite n arivism i materialism pragmatic. naintaii sunt tinerii cu nume senine de Aglaia i Ioan Viitoresco, suflete plsmuite din gingie, candoare i rafinament, firi ingenue flaubertiene, petale fragile de mac aprute n grul buntii necontrafcute, care tie doar de ea nsi. Primul roman basarabean i unul dintre primele romane romneti n genere reprezint povestea sentimental a doi tineri Ioan i Aglaia , care cunosc o dragoste inocent i nvalnic spulberat de moartea celui dinti. (n final o gsim i pe protagonist n pragul morii, bolnav de ftizie.) E o istorie tipic romantic, nchis ntr-un cerc al predestinrii (=preursirii), n care eroii mor tragic nu doar ca individualiti fizice i psihologice (sunt tineri, puternici, plini de via, dei marcai de contiina dominrii), dar i ca prototipuri sociale (ale cititorului posibil). Moare lumea de vis i idealitate a lui Ioan Viitoresco i Aglaia; se nate i se nvigoreaz lumea pragmatic, materializat a lui Mrvesco i Negutoresco (onomastica e prin ea nsi semnificativ), afinii basarabeni ntru arivism stendhalian ai lui Dinu Pturic i Tnase Scatiu. Aceste flori gingae aruncate n noroi se vetejesc asemenea balzacienei flori care este Eugnie Grandet, cotropitoarele buruieni slbatice i duntoare nimicind visul romantic. Semnificaia romanului o dezvluie acest contrapunct i aceast mutagenez, care-i imprim un sfrit de basm trist: Mrvesco, care a acaparat nelegitim averea Aglaiei, a ascuns i vestea morii mtuei ei, ngropnd nc vreo tain cunoscut desigur numai sufletului lui (acelui) ntunecat. n mod surprinztor, primul roman basarabean nu vdete caracteristicile specifice ale scrisului moldovenesc; avnd o micare narativ dinamic, fiind bine articulat arhitectonic, find rapid fizionomiile (dac Aglaia are o fizionomie plin de simetrie i via, Mrvesco are o fizionomie neagr i

120 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

posomort). Cpiilor naturaliste balzaciene le sunt preferate meditaiile eseistico-metafizice, ceea ce asigur modernitatea temeinic a acestui fulminant discurs romanesc. Portretizrile sunt fcute cu trsturi ferme, bine reliefate, n spirit vdit realist: Madama ce se scubors numai era la stat mic i cam gheboas. Pe faa ei erau brzdate nite urmri de patimi nc nepotolite; iar ochii erau ntr-o moie necontenit, i fiind intii la ceva, prea c vor s ias din orbitele lor. Avnd o frunte nclinat i mic, ochii exprimau o htrie i rutate. ntr-un cuvnt, o cuttur puin mai ptrunztoare, ndat putea nsemna, c ea era nu mai puin dect o guvernant. Liniile fizionomiei ei erau foarte aspre, care asprime se nmulea nc prin repejiunea brbasc i hotrrile n micri cu care ea poseda din natur. Pe lng aceasta, faa ei, devreme mbtrnit i topit sub nrurirea patimilor ce clocoteau nc nuntru, d dovad despre creterea ei culeas prin strini. Mcar de i ea pe deasupra n-avea nc nici 40 ani, dar prul ei dei vpsuit, totui se vedea mai mult alb dect negru, i pentru aceasta ea totdeauna purta bonet alb, cu pretenzie de eleganie. Prin urmare: nici prul ei acel alb, vpsuit n negru; nici boneta pe cap nu st n dizgarmonie cu fizionomia ei, ce exprima, desigur, jele dup trecut. ncrederea n sinea ei acei poruncitoare, destul dovedea ce rol deinea ea n casa lui Mrvesco. Ea, desigur, c nu ataa ctre clasa guvernantelor urmrite la tot pasul. Aceasta era o femeie ce o trit n cele mai nobile relaii cu stpnii si, ea era capabil pe oriicine, mai ales pe noi, a deprinde s-i preuiasc meritele personale. Parcurgem astfel o estur narativ cu adevrat balzacian, o descriere en dtail de stare civil, de lume polarizat de stpni nobili i guvernante, de ciocoi vechi (Mrvesco) i noi (Negutoresco), de madame de mod veche, cu nostalgia trecutului brzdat pe faa nsprit de vreme, cu pretenzie de eleganie i de tinere fragede colcind de via, dar deja ncercate de destin cu semnele prevestitoare ale destinului i bolii (ofticii).

MIHAI CIMPOI

121
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Sunt patimi ascunse n ridurile btrneti i altele izbucnind vulcanic, hrpree ce nspresc sufletul i-l arunc n noroiul hleios al materialismului n expansiune, al ciocoismului de spe basarabean i general romneasc. Aglaia premerge cu un an-doi pionieratului romanesc al lui Nicolae Filimon (Ciocoii apar n 1864), fiind devansat cu vreo cinci ani de primul roman social romnesc, editat n 1855 de V. A. Urechia. Aglaia are meritul, dac nu ne nelm, de a fi cel de-al doilea roman social romnesc n deceniul marilor pionierate romaneti 18531863, care ncepe cu fragmentele lui Mihail Koglniceanu i Ion Ghica i continu cu pnzele mai ample sau mai retrase ca estur i ntindere ale pomenitului V. A. Urechia, Al. Pelimon, al crui Catastrof ntmplat boierilor n muntele Gvanul, 1821, apare mai trziu dect Aglaia, n 1864, i cu Bucur, Istoria fundrii Bucuretilor, Pantazi Ghica cu Un boem romn (1860), Bolintineanu cu romanul original de datine politic-filosofic Elena i cu renumitul Manoil (1864), C. D. Aricescu cu Misterele cstoriei (1862), George Baronzi cu romanul original Misterele Bucuretilor i cu Muncitorii statului, I. M. Bujoreanu cu Misterele din Bucureti, ce se revendic de la Misterele Parisului al lui Egne Sue. Romanul mai are o puternic latur eseistic, dup cum o numim noi astzi, romancierul referindu-se la Descartes, Lavater, fcnd extinse speculaii filosofice pe marginea legilor universale, a ideilor sociale i comunistice care neal lumea, a fizionomiei, sufletului i existenei noastre spirituale. Se pune, firete, i ntrebarea prin ce se difereniaz i prin ce se apropie primul roman basarabean de modelul epic cu bonus pastor n centru, caracteristic romanului romnesc de pionierat. Dan Mnuc, cercettorul avizat al deceniului 18501860, preciza pe bun dreptate c bunul pstor reprezint, n contextul literar romantic al timpului, descoperirea a nsi naturii omeneti. Pentru scriitor, societatea contemporan eluda formele originare. n replic, bunul pstor este imaginea tiparelor primare nentinate (Dan Mnuc, Lectur i interpretare, Bucureti, 1988, p. 165).

122 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Dei Aglaia investigheaz realitile oraului (Chiinul anilor 50 ai secolului al XIX-lea), pledoaria pentru natur, natural i formele originare sunt invederate, autorul simpatiznd cu tinerii care au un suflet curat. Retorica, n primul roman basarabean, nu constituie un pretext al literaturitii, situaiile de via descrise nefiind att avantextuale, ct propriu-zis textuale. Oricum, aa cum remarc i Dan Mnuc n prefa, textul este n mod explicit roman; este un important document de istorie literar care se asociaz ntru totul la modelul epic care a funcionat n literatura romn ntre 18501880 i chiar pn la nceputul secolului al XX-lea. Este, totodat, un document de sociologie literar, care atest prezena acestui model epic i n spaiul de limba romn din stnga Prutului. Probabil c este cel dinti roman scris n limba romn pe teritoriul Basarabiei. Consider c cercetrile de arhiv ale colegilor de la Chiinu vor sfri prin identificarea autorului, care poate fi Constantin Stamati-Ciurea. Consider, de asemenea, c ne aflm n faa unui precursor, modest desigur, al lui Constantin Stamati-Ciurea (p. VI).

Mesianicii nceputului secolului al XX-lea


S E C O LU L A L X X-L E A : E TAPE (ARSE) I DRUMURI (NTRERUPTE)

Drumul spre Centru al literaturii romne din Basarabia secolului la XX-lea este un drum ntrerupt adesea, dar reluat de fore estetice refcute i cu mult nverunare energetic n ciuda obstacolelor de orice natur; e un peisagiu, un landaft foarte caracteristic i deconcertant prin ciudenia lui geografic. Conturndu-se sub legea palingenetic a stingerilor aparente i regenerrilor miraculoase, a ntreruperilor i rennodrilor firului ntrerupt, acest Drum se adun din mai multe i diverse drumuri cu aspect de ci anunate doar programatic, de nceputuri firave de drum, de crri lturalnice ndeprtate pe un timp de magistral i de drumuri ncheiate fericit cu toat splendoarea mplinirii. Se configureaz clar o sinusoid a devenirii prin revenire, a unui drum ca i cum inversat spre Centru ce trece, nu fr repercursiuni anume, printr-o contiin tensionat a nstrinrii i depirii psihologice a limitelor acesteia. Pe fundalul auroral al zrilor lumii noi, aprinse i cu ajutorul lui Octavian Goga sau al lui Nichifor Crainic i Gala Galaction, tustrei prezeni activ n orizontul spiritual basarabean (ultimii doi i ca profesori la Facultatea de Teologie din Chiinu), apare-dispare-reapare imaginea simbolic a lui Christos topit, la nceputul secolului, n acel homo christianus organic al lui Alexie Mateevici, contopit cu misticismul mai general i mai declarativ al poeziei anilor 20 i 30 (Ion Buzdugan, Nicolai Costenco, Pan Halippa, Sergiu Matei Nica, Vladimir Cavarnali), retopit n sensurile mai specifice ce actualizeaz spiritul de jertf al poeziei nchisorii (Andrei Ciurunga), i, dup o lips de mai multe decenii, n poezia de inspiraie social i naional a lui Grigore Vieru i Leonida Lari (fr nuan mistic) i n cea a lui Arcadie Suceveanu, Emilian Galaicu-Pun, Teo

124 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Chiriac, care pun lumea modern n genere i Basarabia sub semnul unei Golgote a suferinei i a levitaiei deasupra hului. Mntuitorul este, ntr-o succesiune bizar, dar organic n ansamblu, Mesia, Christosul blnd mergnd prin grul basarabean, mbunnd i nfrgezind lumea, Crucificatul, fantoma care bntuie n lumea de azi ce reia dup dou milenii drumul spre Golgota. Oricum i-ar ncepe drumul fie zgomotos-programatic, fie sub semnul senin al tradiiei, fie sub imperiul cuteztoarelor nnoiri formale scriitorul basarabean pstreaz mai totdeauna dreapta cumpn a sufletului romnesc, avnd o viziune a plinului i rotundului. El ntrzie cu bun tiin, ncepnd temerar dar cu o pruden specific i sfrind cu senintate i calm clasicist; e o mbinare organic, prin urmare, fie c este romantic, simbolist sau expresionist n avnturile sale iniiale, el sfrete neaprat prin a se clasiciza. Astfel, Al. Robot, trecut prin efervescenta coal a simbolismului, i limpezete contururile lirismului su cu fire ca acelea ale unui mosor czut n clei (G. Clinescu) n chiar cea de-a doua carte a sa, dup cum tot n cel de-al doilea volum este mai echilibrat n sens clasicist Vladimir Cavarnali, vulcanicul incendiator de zori noi. Clasicismul poeziei basarabene, ca dimensiune fundamental i permanent a ei, se poate alimenta cu acelai succes din filonul folcloric, din acela eminescian i alecsandrian, din acela mai ndeprtat al antichitii latine, ca n cazul lui Petru Stati. Sincronizarea cu procesul literar general-romnesc sau european are de asemenea aspecte stranii, fiind aci de o concomiten momentan, aci ntrziat, aci de o intermiten pe parcursul a ctorva decenii: dac poezia lui Alexie Mateevici se pune pe unda celei a lui Octavian Goga chiar n momentul apariiei volumului acestuia Poezii (1907), Petru Stati i scrie Strofele pentru veac nou n cheia profetic a poemelor ptimirii noastre n 1937, iar poezia lui Ion Bolduma se revendic n mod expres de la ele abia n anii 60. La fel cu intermitene i exercit influena poezia lui Lucian Blaga, n special prin panteismul bucolic, beatitudinea vegetal, prin

MIHAI CIMPOI

125
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

panism i spiritualizarea lumii, asupra poeilor anilor 30 (George Meniuc i Vladimir Cavarnali se refer la ea i n eseuri) i asupra poeilor anilor 60 (n special asupra lui Grigore Vieru) i a poeilor anilor 70. Ceea ce am putea denumi postsincronism este un fenomen specific basarabean. Nicolai Costenco, Ion Buzdugan, Teodor Nencev, Al. Robot, Bogdan Istru, Andrei Ciurunga, George Meniuc, Magda Isanos, Petru Stati prefer n anii 40 esenele deja bine distilate trecute prin retortele romantismului, simbolismului i expresionismului, ca i prin acelea ale clasicismului romnesc i universal. Ca i n secolul al XIX-lea, moldo-basarabenilor le aparin, n secolul al XX-lea, mari iniiative de direcionare a spiritului, de manifestare a maximului de romnism, de nnoire ideologic i estetic de rnd cu ntreinerea cultului neclintit al tradiiei: dac atunci ei impuneau, dup prerea lui Garabet Ibrileanu, spiritul critic, dnd primul junimist (Costache Negruzzi), acum ei sunt, prin Constantin Stere, iniiatorii i promotorii poporanismului nu att ca doctrin politic i estetic i ideal bine hotrt, ct ca sentiment general, ca atmosfer intelectual i emoional, presupunnd cultul poporului ca venic martor ce a muncit veacuri ntregi i i-a vrsat sngele pentru a ridica ntreaga cldire social i cultul regionalismului cultural cu toate plusurile i minusurile acestuia prin Nicolai Costenco ndeosebi i al cretinismului spiritual, sub mai multe forme de manifestare. Unor autori basarabeni le aparin i cteva formule narative absolut novatoare: Constantin Stere realizeaz primul n literatura romn roman-fluviu, iar Eugeniu Coeriu promoveaz, naintea lui Eugen Ionescu, absurdul. Legturile lui Constantin Stere cu Octavian Goga, dup cum observa i George Clinescu, sunt expresia unei nverunri programatice de a cultiva o literatur vie scris de romni despre problemele romnimii (Istoria, p. 661). Dac vom cdea de acord cu Eugen Lovinescu, care spunea categoric c poporanismul e ultima manifestare din seria destul de lung a manifestrilor reacionare moldoveneti i c doctrina nu

126 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

are consisten (Istoria literaturii romne contemporane, Bucureti, 1989, p. 22) i c tradiionalismul este o form avansat superioar a poporanismului, am ndrzni s afirmm c literatura basarabean aduce corective importante acestor spuse categorice, vznd n tradiie o modalitate de rezisten i supravieuire. Firete, scriitorii basarabeni nu au mers doar pe un singur drum, fie acesta singurul dttor de siguran. Pn n 1941 n Basarabia a aprut, dup cum constata un cronicar literar al timpului, o literatur dinamic, cu distinct nuan de lupt, de ofensiv, regenerare a unor lacune nvechite, o literatur de sfrtecare a tuturor draperiilor ce acopereau dreptul la o existen onorabil n universul literar al provinciei nistrene (Sergiu Matei Nica, Marile perspective ale literaturii basarabene, n rev. Viaa Basarabiei, 1941). Nicolai Costenco ncepuse, vulcanic-sentimental, dar pstrnd blazonul clasicismului, sub pavza rencarnrilor lui Goethe i sub influena sinceritii baudelairiene, obsedat de frumosul libertinaj al lui Serghei Esenin. George Meniuc i Vladimir Cavarnali reprezentau, la acea or, poezia de reflecie filosofic. Vasile Lucan descoperea frumuseea tcut a cimitirelor basarabene. Pe alte dou fgauri pe unul elegant, prins n forme pline i simbolice, pornea Bogdan Istru, adeptul lui Mallarm i Paul Valry, iar pe altul, dionisiac, mai sincer, mai ntregitor i care se ridic de la pmnt direct la cer, se ndemna Teodor Nencev, care privea pronia basarabean prin ocheanul tulbure al unei rezerve personale. Peisajul literar era ntregit cu diferite reliefuri i nuane de Dominte Timonu, modelator de alt destin dect cel basarabean, Olga Cruevan-Florescu, subtil baladist, Dimitrie Iov cu neologismul su i cu aspiraia de a exprima adncurile vulcanice ale fiinei, pe care o aveau poeii preoi Anton Lucan i Trofim Suruceanu i Pan Halippa, Lotis Dolnga, Nicolae Sptaru, Iorgu Tudor, Silvia Murafa, Gheorghe V Madan, . precum i ataaii de orizonturile basarabene Augustin Z. N. Pop, George-Dorul Dumitrescu, Octav Sargeiu, Codin Negulescu, Laureniu Fulga, Radu Popescu, Constantin Virgil Gheorghiu.

MIHAI CIMPOI

127
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

n ciuda eclipselor i golurilor ce s-au instaurat dup 1941, literatura basarabean i-a pstrat identitatea prin cultul eticului i sacrului, ca i prin spiritul baladesc, reluat pe linia folclorului, a lui Cobuc, Iosif, cerchitilor de la Sibiu i Marin Sorescu, prin sincronizare tacit cu generaia Labi i punerea deplin n concordan a poeilor din anii 80 cu optzecitii postmoderni din Romnia. Din literatura rezistenei basarabene face parte i poezia sau proza exilailor Paul Goma, Andrei Ciurunga, Sergiu Matei Nica. Poezia nchisorii, pe care au scris-o Radu Gyr sau poeii basarabeni ai generaiei 1935 (Andrei Ciurunga, Nicolae Coban, Sergiu Matei Nica), este poezia unui univers al suferinei care, firete, se nchide n sine ntr-un fel autarhic: lumea spectral de dincolo, reducndu-se la negativul ei, genereaz un soliloc amar dominat de ideea fix a osndei asumate sau respinse (este de fapt o stare complex, paradoxal de acceptare resemnat respingerea ferm a condiiei de judecat). Este o poezie prin definiie existenial. nchiderea aceasta psihic ntr-o rostire monoman, persuasiv duce tocmai la o deschidere franc absolut a tririlor sub semnul unei confesionaliti totale i ardente. Din aceast mbinare dialectic a nchisului i deschisului ntr-un cerc emblematic al existenei, n care se sufer la limita ce contureaz supliciul la temperatura moral cea mai mare a caznei, adic ies acorduri puternice ce ne tulbur prin ele nsele, fr vestminte imagistice alese. Imaginarul pete n faa realului infernalizat, suferina vorbete din ea i prin ea nsi. Esteticul cedeaz locul, fr nici o rezerv, eticului (durerii). Condamnatul la nchisoare, ca i exilatul n general, se afl, vorba lui Emil Cioran din Ispita de a exista, ntr-o situaie-limit care genereaz n cazul scriitorului un fel de ultim hotar al strii poetice. El exploateaz, prin urmare, acest hybris al tririi n acelai registru al tensiunii i paroxismului, stimulnd un epigonism al propriei suferine. n poezia nchisorii trirea monoman n aceeai cheie a disperrii i dorului de ar se transform la acest prag de sus ntr-o trire sentimental. nchisoarea i-a determinat,

128 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

astfel, pe poeii basarabeni ai generaiei 1935 s reactualizeze anume n regimul rememorrii afective imaginea locurilor natale. n modul acesta, dramatic i tragic, se atern drumurile literaturii romne din Basarabia, care i iau nceputurile i se deapn din tcerea i strigtul suferinei, din continuitate organic i intermitene, din rou i lacrim, din traiecte netede, drepte sau priporoase i ntortocheate, toate adunate, ns, ntr-un Drum spre Centru drumul predestinat fiinei romneti.
ALEXIE MATEEVICI, HOMO CHRISTIANUS

Micarea de renatere naional din Moldova de Est l-a reactualizat pe Alexie Mateevici, l-a valorificat n ansamblu (cci poeziile sale religioase erau interzise) i i-a nlat o statuie de apostol al neamului; el a devenit, n fond, cel de-al doilea poet naional, dup Eminescu, iar Limba noastr s-a impus ca un al doilea imn de stat, alturi de Deteapt-te, romne al lui Andrei Mureanu. mpreun cu definiiile apoftegmatice, sacramentale, tiate ca inscripiile n piatr, erau rostite cu aceeai nsufleire general pateticile sale rnduri publicistice din Ce ne trebuie nou?, scrise n 1906: crmuirea (autonomia) neamului (Cci fiecare neam numai atunci se ocrmuiete bine, cnd se crmuiete potrivit cu obiceiurile lui, potrivit cu drepturile lui naionale) i dreptul de a-i vorbi limba (Toate neamurile neruse, precum suntem i noi, moldovenii, cnd au drepturile lor naionale, adesea cnd au voie s vorbeasc, s scrie, s citeasc, s se nvee, s se judece i s se roage n limba lor, atunci ele pot desfura n pace i linite toate puterile minii i ale inimei lor). Aceleai drepturi le revendicau moldovenii i la 1987, relund pledoariile lui Alexie Mateevici de la nceputul frmntat al secolului trecut. Figura de Christ blajin, parc cobort de pe crucea Golgotei, cu barb apostolic redus la un cioc blnd i cu o rostire moldoveneasc n care are o blndee comunicativ ce te mprietenea fr zbav (aa ni-l descriu contemporanii), se cobora imaginar n mijlocul mulimilor agitate care cereau

MIHAI CIMPOI

129
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

imperativ un reiterat Ce ne trebuie nou? Firea lui de adevrat cretin se speria de ntuneric, ap i de fulger, dar le invoca frenetic atunci cnd trebuia s ne prezinte o zare neagr, colorat apocaliptic, nfricotoare care urma s aduc lumina pur a unei noi zri: cea a mntuirii. n aceast figur apostolic Poetul i Preotul s-au ntlnit ntr-o simbioz organic, de identificare absolut, astfel nct putea fi vzut n mn cu cri romAlexie Mateevici ** neti pe care le cerea insistent de la prietenii si de peste Prut (pentru a se documenta i a se sincroniza cu scrisul poetic de acolo) sau printr-o pdure sedus de mirosul florilor i de cntecul privighetorilor n timp ce n jur rsuna canonada rzboiului. Alexie Mateevici impune prin opera i pledoariile sale publicistice nu un om cretin doctrinar, ci un homo christianus genuin, organic. Acordul dintre Christos i popor, asemenea acelui dintre smn i artur, dup cum zicea Nichifor Crainic, este intuit magistral de Alexie Mateevici i exprimat ca marea tem, ca toposul fundamental al poeziei sale tuntoare, oraculare, mesianice. Poetul, ca Preot, le nal n tonuri psalmodiate, de rugciune pmnteasc spre cerurile pline de tain ale lui Dumnezeu. El se nchide n cercul Credinei, ca un nou Ioan Damaschin, spre a se lepda de lumeasc deertciune i a se ptrunde de duhul Mntuirii: Chemarea mea-i Fiina sfnt, / Viaa mea-i cerescul cntec (am citat din poemul Ioan Damaschin al lui Al. K. Tolstoi, tradus de Mateevici). Ca homo christianus, poetul basarabean nu poate concepe lumea dect prin Iisus, ca singurul Domn care o ntruchipeaz, precum se spune n ntia epistol ctre Corinteni a Sfntului apostol Pavel: un singur Domn, Iisus Hristos,

130 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

prin Care sunt toate i noi prin El (I. Cor., 8, 6). Statutul de om cretin Mateevici l precizeaz n teza sa de licen Concepia religioas i filosofic a lui Fechner, susinut n 1914 n cadrul Academiei Teologice din Kiev. Christos este msura universal vie cu care sunt msurai oamenii i nu o msur moart, mijlocind o plintate cu El i n El; Iisus triete n ucenicii si, iar prin ucenicii si duhul su trece n alii. Taina, Scriptura i Cuvntul sunt purttorii materiali principali ai aciunilor spirituale ale existenei lui, datorit crora trupul su dobndete noi i noi mdulare existnd venic. Cci precum trupul unul este, i are mdulare multe, iar toate mdularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aa i Hristos (I. Cor., 12, 2). Aceast afirmaie a apostolului Pavel este valorificat de Mateevici prin concepia luminoas fechnerian. Nu poate fi mprie a Cerului dect n mijlocul celor care se unesc ntru pilda, nvtura i fapta lui Christos; el fiind acela, dup Fechner, care le pune tuturor n mn cheia pentru aa ceva. Or, Alexie Mateevici l despoaie de aura divin i l mpmntenete, l face s semene cu Pstorul cel Bun (bonus pastor), cu Semntorul i Plugarul, adic face ca mitul christic s creasc, vorba lui Nichifor Crainic, ca din vlaga pmntului romnesc. Iisus este mereu cu cei muli i necjii. Cnd crucea vieii te doboar / Pe tine la pmnt, cretine, / Grozava soart te-nfioar / F-i pace: Domnu-i cu tine (Mngiere). Survine, n reprezentarea lui Christos, dup cum preciza Hegel n Prelegerile de estetic, o dilem: el trebuie s fie nfiat fie mai cu seam n comparaie cu mediul n care a vieuit, cu pcatele i relele ce slluiesc n om, fie prin mbinarea naturii lui divine cu cea uman astfel nct l vedem nlat n cerul spiritului i n acelai timp avem i posibilitatea s vedem c el n-a aprut numai ca Dumnezeu, ci i ca figur obinuit, natural, nu ideal, i c n chip esenial, ca spirit, i are existena concret n omenire, n comunitate i i exprim natura divin, oglindindu-se n aceast comunitate (Hegel, Prelegeri de estetic, Bucureti, 1966, vol. II, p. 217). Firete, pictura (i n genere arta) nu are mijloace adecvate

MIHAI CIMPOI

131
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

pentru a exprima natura lui divin, cci subiectivitatea omeneasc l mpmntenete, l umanizeaz, depunnd eforturi spre a-i transfigura chipul ntr-o lumin mai pur. Alexie Mateevici face uz n acest sens de arsenalul sugestiv tradiional al luminii. tim c imaginaia popular a excelat n colinde n ce privete gsirea unor mijloace picturale, acustice sau sinestezice cu ajutorul cruia s ne sugereze revelaia nvierii (s ne aducem aminte de acea rarisim i eufonic linu-i lin i iar lin). Poetul basarabean valorific toposul luminii cereti i acela al rsririi stelei ce vestete marea minune anume n cheia folclorului de inspiraie religioas: Lumini lucesc la gura mormntului deschis, / ntunecimea piere o clip-n toat firea / Hristos nvie! Paznici, s fie vou vis, / Lumina v vorbete, v-au nlemnit uimirea! // Lumin din lumina cerescului cuprins / Lucete-acum pe chipuri, l-nal biruina. / i lepdnd pmntul, l las foc nestins / Pe calea mntuirii: ndejdea i credina (Hristos au nviat); i-o stea-n rsrit s-au aprins minunat, / Ceriu-ntreg bucurnd i pmntul, / i pornind, au lucit ca un ochi nfocat / Drumul drept spre Hristos artndu-l (Noaptea naterii); Vars line strluciri / Pruncul sfnt i luminos, / i ceretile luciri / Ard pe faa lui Hristos (n Betleem). Faa Fecioarei-Mame este de asemenea luminat la vzul Fiului lui Dumnezeu (Hristos pruncul). Simbolismul luminii subliniaz n mitul cristic venicia, puritatea, micarea perpetu, iubirea confundat cu absolutul. Referindu-se la Dante, Petre uea spune n acest sens: Dumnezeu este lumin venic, iubire venic, ntlnit cu omul, creat de el, n Hristos i cu universul creat de el, n legile care stpnesc, n armonia cosmic (Petre uea, Proiectul de tratat. Eros, Braov-Chiinu, 1992, p. 188). Important este, n contextul evocrii lui Christos, actul comuniunii spirituale cu el, mntuitor prin sine nsui: Povestirea cei sfnt n inima ta / Viu rsunet ndat gsi-va, / i durerea n sufletul tu va-nceta, / i plnsoarea cei gre conteni-va (Noaptea naterii). O asemenea predic este fireasc, deoarece pentru homo christianus Iisus vine pe pmnt spre a salva mpria czut

132 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

a lui Dumnezeu, a pune capt rupturii cu Creatorul i a ntemeia un nceput nou, istoric, compromis prin drama cderii omului n pcat i intrarea ei ntr-un imperiu al morii (Ion Bria, Iisus Hristos, Bucureti, 1992, p. 40). Aa cum terapia persoanei (vindecarea, terapia social i ispirea pcatelor) este completat de terapia social (nfrngerea rului), restabilirea raporturilor armonioase ntre oameni (scoaterea demonilor), Mateevici se gndete, ca i iudeii altdat, nu numai la un mntuitor religios, ci i la un erou naional. Poetul nsui se crede apostol al lui Christos, profetiznd n versuri cu foc arztoare pe linia lui Goga aprinderea unor zri noi: Vezi:! n zarea deprtrii / Zorile s-aprind, / Sfnta zi a nvierii / Vine strlucind. Dintr-un homo christianus, dintr-un misionar cretin tipic poetul se transform ntr-un vizionar social, ntr-un Mesia al nceputului nou de er care aduce nu doar mntuirea de pcatul originar, ci cheam la lupt pentru-nfrngerea robiei / Bietului plugar. Un cntec nou al zorilor ce vor mistui venica durere nlocuiete doinele de amar, de dor: Eu cnt, cci vd necazul frnt / -aud plugari n zori cntnd. / Nu doine de amar, de dor, / nviorarea rii lor // i glasul vieii ascultnd, / Venirea zorilor eu cnt! Devenind retoric, clamoros, oracular, ntr-un suflu mesianic total, versul cunoate i o frngere elegiac din cauza umbrelor apocaliptice pe care le las asfiniturile nflcrate i albastrele amurguri ale zrilor anilor trecui (n zarea anilor) i a prbuirii cte-unei stele, ce face s se zbat sufletul cntrii mele (Vd prbuirea). Alexie Mateevici a trit dialectic certitudinile i incertitudinile nceputului nou de veac i prbuirile de mndri luceferi n timpul primului rzboi mondial, n care a fost ncadrat ca preot militar n Brigada 71 ruseasc de artilerie de pe Frontul romn. Nscut la 16 martie 1888 n Cinari-Tighina n familia preotului Mihail Mateevici, mort la 13 august 1917 din cauza unei febre tifoide contractate pe front la Mreti, Alexie Mateevici este o apariie meteoric, romantic prin excelen, lsnd nerealizat promisiunea de mare poet, anunat n Limba noastr, cel mai frumos imn dedicat limbii romne.

MIHAI CIMPOI

133
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Prezentat la Cursurile de Limb romneasc pentru nvtorii moldoveni, inute la Chiinu n zilele de 1819 iunie 1917, ea conine imagini superioare de mare poezie (Clinescu). Fiina sa de homo christianus, aureolat de lumina comuniunii cu Dumnezeu, experiena sacerdotal, tiina de a pune sentimentele nimbate de sacralitate ntr-un desen imagistic simplu (Numai Eminescu a mai tiut s scoat atta mireasm din ritmurile poporane, susine Clinescu, citnd poezia Pietre vechi) explic farmecul acestui imn identificat cu un psalm. Definiiile metaforice, dispuse conform unei reacii nucleare n lan, sunt foarte sugestive. Limba este fundamentul etern al neamului, aurul sufletului su, deci ceea ce d valoarea lui suprem (n debutul poeziei este, deci, fireasc comparaia cu o comoar, cu un irag de piatr rar ce mpodobete moia intelectual ca pmnt strmoesc, ca patrie sufleteasc). Ca foc latent al istoriei naionale, ea trezete neamul din somnul de moarte, trezire semnificat de imaginea mesianic a deteptrii viteazului din poveste. De acum ncolo suflul profetic se intensific, limba nsemnnd cntecul fundamental al neamului, doina dorurilor noastre care prin puterea sa creativ, asemenea cuvntului lui Christos, fulger i despic nourii negri ngnai cu zrile albastre, imagine iari din arsenalul mitului cristic a alungrii ntunericului i nceputului nou. Graiul pinii ne aduce aminte de sfinirea cu sudori a rii, de btrnii notri, ca mai apoi poetul s ne vorbeasc n imagini memorabile, despre comuniunea cu codrii i apele, despre izvoarele vechi care au pecetluit povestirile din alte vremuri, vechimea limbii. Limba este, heideggerian vorbind, rostire esenial, rostire a zeului prin intermediul muritorului, poetul exprimnd-o deci printr-un discurs care este zeiesc, este ceea ce d identitatea unui neam, certitudinea nalt a acestei identiti. Ea este Logos, principiu ultim al existenei neamului, n acest sens mijlocind comuniunea cu Dumnezeu, care d strofele axiale ale poeziei: Limba noastr i aleas / S ridice slav-n ceruri, / S ne spuie-n hram -acas / Venicele adevruri. // Limba

134 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

noastr-i limb sfnt, / Limba vechilor cazanii, / Care-o plng i care-o cnt / Pe la vatra lor ranii. Prorocul pe care-l visa Alexie Mateevici s-l ridice basarabenii a fost chiar el nsui. Dominanta mistic a obinut, n poezia i publicistica lui Alexie Mateevici, aspect att de doctrin cretin i social, ct i de manifest estetic.
TUDOSE ROMAN

Un poet uitat de Dumnezeu, cu destin greu, orb, susinut doar de cultura sa folcloric, este Tudose Roman (5.I.1887, Chipercenii de Sus-Orhei 1921, Step-Soci-Orhei). Fiu de mazili, s-a impus n atmosfera cultural basarabean a nceputului de veac (a colaborat la revistele Basarabia i Cuvnt moldovenesc) ca un poet-ran mesianic n linia lui Octavian Goga, titlul singurului volum Cntecul plugarului (Chiinu, 1919) fiind sugestiv n acest sens. Nota social foarte pronunat este generat de motivul-cheie al nstrinrii uitrii de Dumnezeu, al durerii nfundate att de caracteristic ranului (Fost-am noi dai la pieire / i uitai de Dumnezeu, / Nu tim carte, n-avem parte / i trim amar i greu) de frecventele chemri vaticinare Tudose Roman ** (i pmnt, i libertate, / Voi, Romni, vei cpta / Dac toi pentru dreptate / n unire vei lupta!). Acest Kolov al Basarabiei (tefan Ciobanu), fiu al cmpurilor i stncilor orheiene cu pecetea ingenuitii i supliciului pe faa-i oval, se scufund n miresmele naturii conceput ca oiu (Aer dulce cu miresme / De pe cmpul nflorit / Mi-a fost drag s m dezmierde / Cnd m aflu obosit) sau n umbrele trecutului care readuc ntr-o

MIHAI CIMPOI

135
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

formul baladesc bine stpnit fantoma unui crai dac (Craiul de rsare, i ncet zmbete, / Iar cnd doina tace, mprejur, privete / -astfel st viteazul i se uit-ntruna / Pn-ce cnt cucorii, pn-apune luna. / Calul lui atuncea, speriat tresare / i viteazul ntr n movila mare). Este invocat i Mntuitorul (Venirea lui Iisus Hristos n noaptea nvierii), Tudose Roman fiind, ca i Alexie Mateevici, un homo christianus. O excepie curioas este poezia n zadar, ncercare de reflecie filosofic asupra tainelor de necucerit ale universului (Haosul din lumea larg / E prea greu de neles, / ns mintea se ncearc / S-neleag prin progres).
L E O N D O N I C I -D O B R O N R AV O V

De cumplita nstrinare la care a fost predestinat, Leon Donici-Dobronravov este mntuit prin revenirea la limba romn n care i scrie Revoluia rus i prin nhumarea n pmntul basarabean, singurul care, zicea el, pstreaz trsturi patriarhale de negsit n Apus sau n Rusia: conform testamentului su, corpul su nensufleit a fost adus la Chiinu de la Paris, unde se stinse din via din cauza ofticii, boala fatal a revoluionarilor, la 26 mai 1926. La funeraliile naionale, ce i s-au Leon Donici-Dobronravov ** organizat, au luat parte Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Elena Alistar, Nichifor Crainic. Astfel, i ncheia, mpcat, cariera sa de scriitor, revoluionar nepotul cunoscutului preot-naionalist Petru Donici (s-a nscut la 5 iunie 1887 n familia fiicei acestuia Domnica i Mihail Dobronravov, secretarul Consistoriei din Chiinu). Leon Donici-Dobronravov este un adevrat corifeu al genului memorialistic, dndu-ne mai nti n

136 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

rusete studiul radiografic sclipitor al lumii viitorilor preoi n romanul Noul seminar (1913; trad. romneasc a lui G. Ivanov, colegul lui Alexie Mateevici de la Academia Teologic din Kiev, a aprut n 1929), apoi romanele Apele mici (1914), Cneazul veacului (1917), cu personajul axial Pobedonosev, ober-procurorul Sfntului Sinod, ambele confiscate n Rusia, volumul de nuvele Floarea amar (1915), O cltorie din Petrograd la Basarabia (1920), apoi vasta panoram memorialistic Revoluia rus (1923). Mediile radiografiate sunt strluminate din interior de prezena auctorial, autorul rmnnd un martor interesat al ntmplrilor. Sentimentul parialitii, complexul psihologic al parti pris-ului ordoneaz ntr-un anumit sens faptele, le d culoare i ritm (precipitat, sincopat). Simfonia mictoare i stranie a revoluiei cu ieirile pe aren ale mpratului i mprtesei, minitrilor, marilor sforari de tipul lui Rasputin, atotputernicul, i Kerenski, uuratecul erijat n postura unui Napoleon fr un sfert de ceas, al unor tipuri de intelectuali de felul lui Leonid Andreev semnnd puin cu Christos sau al lui Gorki, tmpit n politic (dup prerea lui Plehanov) ca i Lenin i Lunacearski, cu sunetele Marseliezei, cu deplasri de trupe, cu chemri la lupte, cuvntri, strigte i uierturi, contureaz tabloul sintetic al unei viei necate ntr-o negur deas i etern a unei crime monstruoase n faa spiritului, civilizaiei, culturii, omenirii (din aceste elemente generale se compunea smburele vieii republicii sovietului):
Teroarea roie, muni de cadavre, iat i simbolul vremurilor care fgduiau un cer nou i un pmnt nou. Cnd mi amintesc de trecut, mi se pare c am dormit i am visat un vis nspimnttor i urt. Nu pot s descriu azi domnia bolevicilor cu rceala necesar unei descrieri adevrate. Numai cnd vor trece anii i vremurile se vor liniti, atunci poate ne va fi cu putin s privim la tabloul trecutului cu ochi mai senini.

Leon Donici i valorific n mod excepional toate calitile de memorialist, fapt pentru care operele sale au fost traduse

MIHAI CIMPOI

137
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

n mai multe limbi sau au suportat mai multe ediii n rusete: micare caleidoscopic energic a faptelor, radiografie sumar, dar sugestiv, a tipurilor sociale i moravurilor, portretizare prin date fiziologice exacte, psihologice, sau prin exagerare grotesc i diminuare litotic, surprinderea n cteva linii a strii de spirit dominante. Cartea dlui Donici, scrie ntr-o cronic de ntmpinare n Viaa romneasc (1923, nr. 2) Garabet Ibrileanu, e scris cu talentul d-sale obinuit, e clar, plin de micare, conine tipuri de portrete, e presrat de anecdote interesante, care contribuie la crearea atmosferei.
UN AROMN BASARABEAN: NUI TULLIU

Mediul basarabean a sensibilizat aromnismul lui Nui Tulliu care, ca i basarabenismul, este un romnism la limit. Asemenea Basarabiei, Pindul e scufundat ntr-o Vale a Plngerii i a Vaierului cosmic; el este simbolul pustiului n care viaa e sortit pierzaniei: Dar multe sate astzi sunt ruin vai de noi / i va rmne Pindul mut, btut de vnt i ploi. Nscut la 23 aprilie 1872 n Avdela (Macedonia), i-a luat licena n litere la Bucureti, 1899, dup care a urmat cursurile Facultii de Drept. A fost revizor colar n Epir i Tesalia, redactor-ef al unor periodice romneti (Ecoul Macedoniei . a.), profesor de liceu la Silistra, Chiinu i Bucureti. Volume: Poezii lirice-eroice, Bucureti, 1907; File rupte din viaa aromnilor, vol. I, Chiinu, 1919; Poezii (n aromn i transpunere romneasc), Bucureti, 1926; Tragedia unei idile. Roman din meleagurile Pindului, Chiinu, 1928. A murit, la Bucureti, n ziua de 8 aprilie 1941. Mihail Dragomirescu constat n primul volum al lui Nui Tulliu simple pastie dup Eminescu, Cobuc, Bolintineanu, Alecsandri, Vlahu, Duiliu Zamfirescu, Iosif, poezia popular, dar i anumite buci elegiace pline de un adevrat simmnt poetic. Nu att mimetismul e cel care se arunc n ochi, ci abilitatea tehnic deosebit cu care preia forme i tonaliti eminesciene

138 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

sau cobuciene. Ca poet vaticinant, epic i eroic, se nscrie organic n procesul literar basarabean din perioada interbelic. O jelanie universal ptrunde versurile aromnului basarabean. Pe plaiurile Pindului nu mai cade roua i nu mai cad picturi de ploaie: curg doar lacrimi ca de snge (Cntece). i dorete programatic un vers osianic, jelitor i trezitor de neam, cultivnd un retorism ruritor excesiv, ce se nate din propria micare, ca spuma din spum. Pe ct de despletit i discursiv e poezia, pe att de disciplinat apare proza, care mpletete iari n spiritul prozatorilor basarabeni documentul cu ficiunea, fiind nmuiat n culorile sumbre ale Pindului ce mprtete soarta oraului Pompei: un fior de groaz de ultim noapte i d suflu tragic. Este remarcabil surprins exodul de Ahasverus n pluralitate a aromnilor ce se refugiaz, acetia obrind de la legiunile republicii consulare i fiind, dup spusele scriitorului, nu ai lui Alexandru Macedon, ci ai lui Decebal i Traian. Nui Tulliu trebuie judecat ca literat aromn, adic pentru contribuia ce o aduce la micarea cultural-naional a aromnimii. n acest sens l evalueaz Tache Papahagi n prefaa la Poezii, 1926; din ncheiata, dar plina de avnt eflorescen literar aromneasc, opera lui Nui Tulliu constituie cea mai puternic i mai plastic expresiune liric-elegiac n deosebi a patriarhalismului pastoral al Aromnilor: ca inspiraie, constatm fericite i mictoare sesizri ale momentelor, iar ca form o miestrie desvrit. Poetica baladesc, nsuit de Tulliu, este excepional, amintind de Lorca: Oi-lele i oi-bobo, / Plngu oclili di dor, / Ca bibiilu tru nior; / C-anlu-aestu multu-aru / N lovetea Dumiadzu / N lo turmile di oi / O, ca vai, ca vai di noi! Dac precizm c bibiilu nseamn privighetoare, totul este clar n acest tulburtor Plng al Aromnului.
O DRAM ROMANTIC: V A S I L E L U P U D E S E V E R Z O T TA

Sever ZOTTA (14.IV.1874, Chiinu, jud. Cernui toamna lui 1943, Dvideni, jud. Storojine), genealogist, este autorul volumelor La Centenarul lui Vasile Alescandri, Iai, 1921; Paul

MIHAI CIMPOI

139
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Gore, Chiinu, 1928, i al unor articole despre originea Cantemiretilor, Hasdeilor, Hurmuzchetilor, Andronache Donici tiprite n Arhiva genealogic. n neantul nervit al anonimatului zace piesa lui Sever Zotta Vasile Lupu, aprut n 1909 la Institutul de Arte Grafice i Editura Minerva din Bucureti. Cunoscutul genealogist rmne fidel, n ea, domeniului su preferat de investigaie: trecutul cu Sever Zotta ** marile revelaii documentare n care stau pitite, ca n nite cifruri ezoterice, pasiuni dintre cele mai mistuitoare. Piesa scriitorului basarabean apare ntr-o epoc de eflorescen a dramei istorice romneti naionale i naionaliste, reliefat, dup cum meniona E. Lovinescu, printr-un caracter permanent de specific naional solemn i inaugural, romantic i supraromantic (Istoria literaturii romne contemporane, 1937, p. 321); n chiar anul 1909 apare Apus de soare de Barbu Delavrancea, dup ce Al. Davila ddu Vlaicu-Vod (1902), devenit clasic n linia romanticizant hugoliano-hasdeean; Victor Eftimiu i A. de Her se inspir din realitile istorice moldoveneti n Ringala (1915), i, respectiv, n Domnia Ruxanda (1907), iar Mihail Sorbul din cele munteneti n Letopiseii (1914). Romantic prin pathosul ei fundamental i prin simbolurile centrale (umbrele lui tefan cel Mare i Traian se infiltreaz n gndurile i faptele personajelor), naional prin situaia dramatic pe care o cunoatem de la Miron Costin i Mihail Sadoveanu i prin meditaia mioritic asupra destinului, Vasile Lupu e i o dram sentimental i moral, cci n prim-plan apare ceea ce Hegel denumete subiectivitatea mentalitii i a inimii bune sau rele (Prelegeri de estetic, vol. II, Bucureti,

140 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

1966, p. 631). Dac n cazul Domniei Ruxanda inima bun de romnc i de fecioar cast, torturat de mprejurrile nefaste ale istoriei, este una integr, n ce-l privete pe Domnitor inima bun se confrunt dramatic sau chiar tragic cu inima rea pe care o impune voina de putere ce duce la prbuire moral (Eu sunt stpnul rii i fac ceea ce vreau / i dup ce-am fcut-o m-mpac cu Dumnezeu, Eu sunt stpn-n ar, ce fac e treaba mea), Timu care cere rachiu (pentru putere), carne i, bineneles, pe Domni (Ce-mi pas Voievodul i bietul popor, / Ea mie se cuvine, eu sunt nvingtor) are ntreg spectrul negativ al inimii rele n spiritul cronicarului (Ginerele numai singur chip de om, toat firea de hear). Nota original, accentul pus iari pe conflictul tat-fiic, nu domnitor-boieri, constituie un topos al dramei istorice romneti. Stilul e fluent i dinamic, cu triade retorice ce surp relieful dramatic, cu o solemnitate asigurat de cuviinciosul alexandrin francez (alexandrinul francez se potrivete cu buna-cuviina formal i cu retorica declamatoare, constat Hegel). Drama istoric n 3 acte i n versuri, semnat Sever cavaler de Zotta, se remarca n special prin actul 3, gradual tensionat sub ameninarea npastei fatale ce se leag de scaunul domnesc pe care l va ocupa n final Gheorghe tefan i prin alura romantic i inima mcinat de contrarii a personajului central: Eu sunt nscut n munte, sunt fiu de Albanez / Deprins s vd eu viaa din nlime mare, / Am sufletul de vultur, nu sufr eu hotare / i ce nu prin putere o pot s mi-o supun, / O ieu cu viclenie i nu ntreb de-i bun / Sau ru chipul cu care eu scopul l ating, / N-am alt rvn-n via dect ca s nving. Ca n cazul multor scriitori basarabeni nerealizai, Sever Zotta demonstreaz n Vasile Lupu virtui poteniale de dramaturg, sacrificate ns ulterior studiului istorico-genealogic, dndu-ne date despre V. Alecsandri, Paul Gore, Andronache Donici, mnstiri i neamul Cantemiretilor.

MIHAI CIMPOI

141
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

UN FENOMENOLOG AL MULIMILOR: PAUL GORE

Paul GORE (27.VII.1875, Chiinu 8.XII.1927, tot acolo; studii la Facultatea de Drept a Universitii din Sankt-Petersburg; a fost membru al Comitetului Zemstvei Guberniale, preedinte al Societii Culturale a Romnilor din Basarabia i al Comisiei Arhivelor Statului, director general al Crucii Roii din Basarabia; din 1919 membru de onoare al Academiei Romne; studii de sociografie: Plebiscitul n Basarabia, 1919, Populaia Basarabiei pe naionaPaul Gore ** liti dup izvoarele ruseti, n colaborare cu P Cazacu, Autoadministraia i Zemstvoul, . 1920, Basarabia, 1926). A fost incidental i prozator care a conjugat notaia naturalist, sentimental-memorialist cu cea de reportaj de rzboi (Flmnzii, Rtciri sub impresia ocului, Abisul, Mo Vrnceanu, datate 19171918, anii aflrii autorului pe front). A scris i un ciclu de naraiuni cu personajul central Ionel Nzuin: Dibuiri sentimentale, Amintiri din sat, Amintiri din ora, publicate post-mortem n nsemnri ieene, 19361938. Prozele de rzboi (i nu numai) ale lui Paul Gore atrn ca nite negative expuse la lumin pe o tram de mtase: tonurile i laturile subiectului filmat prezint imagini inverse, siluete. Naraiunea, nscut la frontiera dintre notaia reportericeasc i convenia nuvelistic, se disipeaz lesne n fii de colaj. E o proz filmografic prin excelen, n care febra naturalist, caracteristic oricrei scrieri de rzboi, e cenzurat de cursul domol, sadovenian, al evenimentelor. Ceea ce aduce nou Paul Gore e foto-sensibilizarea halucinaiei, apropiat ntr-un fel de cea a prozei interbelice.

142 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Scriitorul basarabean este programatic un fenomenolog al mulimilor: Nici nu caut prea mult facerea cronologic, dar in cu orice pre s nu pierd amnunte care pot deslui ceva din firea mulimilor de oameni. Peste teatrul de rzboi descris de autor, dup cum precizeaz el nsui n timpul luptelor ntr-un blocnotes de medic de batalion, se aterne un vl al stranietii, al unui vis de zi identificat cu o tresrire a memoriei. Norii amintirii proiecteaz pe momentele surprinse umbre, ca un joc de salamandre n penumbra unui fund de lac. Totul se prezint, printr-o reducie fenomenologic, asemenea unor fragmente dintr-un fragment mai mare: i astfel mulimi eterogene, n forme trectoare, fixeaz tainic viaa lor n gndurile mele. Attea cte au tot trecut prin faa mea. S-au transformat n umbre i s-adun noaptea n visuri isprvite n tresrituri i s-adun ziua-n nouri grei cu psri de plumb. Oamenii din cetele rtcite nu mai poart cte un nume. Sunt confirmai n obrie i fiecare e o frm dintr-un fragment mai mare. Mozaicul mulimilor se completeaz organic cu mozaicul psihic, ntr-o ncercare, rareori rspltit, de a surprinde marea complexitate a fiinei umane, abisurile sufleteti: Eram frmntat de nelinite i cu toat oboseala zilei, fugise somnul, nghiit de spaima abisurilor din suflet. Fragmentele din Ionel Nzuin (Dibuiri sentimentale, Ionel Nzuin etc.) fac parte dintr-un proiectat Bildungsroman, n care observaia psihologic e mai accentuat dect n episoadele propriu-zise de rzboi, intitulate Fragment, La Bucureti, Cei plecai, O vizit medical, n drum spre Oituz, Laurii izbnzii, Mo Vrnceanu, Abisul, Ironia vieii, Flmnzii, iar scenele de provincie i de ora obin un caracter epic mai pregnant.

Ora stelar
(Anii treizeci: romnism i culoare local)

R E G I O N A L I S M U L C U LT U R A L . V I A A B A S A R A B I E I I A LT E R E V I S T E

Revistele literare basarabene au avut, n afar de obiectivul fundamental de a ntreine climatul cultural i manifestarea activ a spiritului critic, i sarcina de a acoperi golurile culturii romneti i a promova romnismul. Profilul lor literar propriu-zis s-a conjugat, n virtutea unui asemenea fapt, cu un profil cultural universal care s includ studii sociologice, de istorie, etnofolclorice, teologice, filosofice menite s modeleze contiina identitii romneti a basarabenilor intrat n zodia nstrinrii.
Redacia gazetei Basarabia (a. 1906) n picioare: Pan Halippa, N. Roca, Gh. Strcea. Pe scaun: T. Incule, Alexei M. Mateevici, S. V. Cujb, M. Vntu, I. Pelivan **

144 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Regionalismul e un dat organic al fenomenului basarabean, i el este formulat zgomotos n programul estetic al Vieii Basarabiei (19321944) sau n programul nedeclarat al altor reviste care-l discut, totui, la rubrica de note. n anii 20 apare un ntreg buchet de reviste literare cu o eflorescen vie i multicolor, care l determina pe George Clinescu s conchid n Istoria sa: Basarabia a dat dovezi de un mare interes literar (ed. a II-a, p. 968). De la chiinuiana Viaa Basarabiei pn la bleana Flori de step din care a aprut, pare-se, un singur numr, semnalabile sunt un ir de reviste care atest o via literar dinamic, intens, democratic, de o efervescen intelectual aparte: Cuget moldovenesc (19321943); Bugeacul (19351940); Familia noastr (19351938); Pagini basarabene (1936); Poetul (19371938); Din trecutul nostru (19331939); Moldavia (1939); Itinerar (1938); Ardealul (Transilvania) (19171918); Arhiva C.F.R. (19221925); Crai nou (1934); Gndul neamului (19241928); Romnia nou (1918). Capul de serie al revistelor din anii 30 i steaua cluzitoare a culturii romneti din aceast perioad fecund a fost Viaa Basarabiei, al crei profil croit dup cel al Vieii romneti cu adugarea unui orgolios aer provincial. Ea a fost, dup cum s-a anunat programatic, plmnii spirituali ai Basarabiei. Meritul ei fundamental e c a publicat i a lansat un ir strlucit de scriitori de real talent care au devenit figuri notorii ale literaturii basarabene, ncadrai organic literaturii romne n genere (Constantin Stere, Magda Isanos, Alexandru Robot, Teodor Nencev, Gheorghe V. Madan, Nicolai Costenco, Vladimir Cavarnali, Ion Buzdugan, George Meniuc, Nicolae Sptaru, Lotis Dolnga, Dominte Timonu, Bogdan Istru), realizndu-i, astfel, obiectivele eseniale pe care le enumera n articolul-program semnat n nr. 1, 1932 de Pan Halippa: 1) deselenirea paraginei trecutului de robie, care mai persist n unele privini n Basarabia; 2) dezvluirea i nfiarea sufletului romnesc basarabean n ceaa vremurilor apuse i n splendoarea luminii de azi; 3) cercetarea pmntului Basarabiei din punct de vedere geografic i etnografic; 4) ndrumarea fiilor Basarabiei pe cile romnismului i ale statului naional romn; 5) crearea de

MIHAI CIMPOI

145
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

legturi sufleteti ntre locuitorii Basarabiei, fr deosebire de naionalitate i religie; 6) cimentarea legturilor ntre romnii din tot cuprinsul Romniei Mari i cei n afar de hotarele ei politice; 7) urmrirea mersului instituiilor de cultur spiritual i material n Basarabia i chiar n ara ntreag, n msura n care nregistrarea faptelor poate ajuta aducerea la lumin n problemele basarabene; 8) dezbaterea nevoilor economice ale Basarabiei; 9) revista presei, care trateaz chestiuni obteti, ce privesc i regiunea noastr; 10) mprtirea cititorului uitat i izolat pe meleagurile basarabene la problemele de cultur general i de civilizaie uman, care frmnt capete, popoare, universul ntreg; 11) orice alte probleme i chestiuni, care n cursul muncii, vor fi gsite c rspund scopurilor Asociaiei Cuvnt Moldovenesc i revistei Viaa Basarabiei. Conturndu-i o astfel de vast sfer de activitate cultural (i culturalizatoare) i deschizndu-se larg spre orizonturile culturii universale, revista i restrnge n plan estetic cercul afirmrii sale, limitndu-se la promovarea nverunat a regionalismului, ai crui adepi erau scriitorii din echipa redacional: Pan Halippa, Nicolai Costenco, A. Terziman. ndoctrinarea regionalismului a fost, prin urmare, punctul forte i totodat slab al revistei basarabene. Regionalismul e unul din aspectele dialecticii afirmrii unei literaturi, reprezentnd un b cu dou capete: el poate fi expresia culorii locale i fondului arhetipal care zace n subliminarul contiinei fiecrui scriitor, dar i expresia provincialismului ca o contiin estetic primitiv, nchis n propriul orgoliu. Lucian Blaga, n pledoaria sa pentru un anumit regionalism, acceptabil numai n msura n care contribuie efectiv la cultivarea unor particulariti ce prezint o valoare din punct de vedere etnic i cultural (Vederi i istorie, Galai, 1992, p. 66), apeleaz la cunoscuta lege a progresului formulat de Spencer: Progresul e o continu difereniere n vederea unei uniti superioare. Diferenierea i integrarea sunt condiiile necesare ale naintrii noastre (Ibidem, p. 6667). Romnii, formnd un popor tnr i unitar prin felul lui de a fi, nu sunt primejduii, dup prerea lui Blaga, de tendinele regionaliste de afirmare individual a diferitelor inuturi, ci mai degrab de

146 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

tendina contrar de a nivela temperamentul artitilor n starea lor embrionar, de a reteza mugurii ce pot da roade bune. Regionalismul basarabean se revendic n plan pur estetic de la linia tradiional impus de Smntorul, Gndirea i Viaa romneasc, opunnd curentelor literare moderniste i chiar clasicismului, romantismului filosofia ranului: Toate filosofiile tiute i toate viitoarele, toate curentele literare culte, dar absolut toate, de la clasicism la romantism, simbolism, pn la absurda literatur modern au pe reprezentanii lor populari (Nicolai F. Costenco, Necesitatea regionalismului cultural, n Viaa Basarabiei, 1937, nr. 34, p. 113). Legmntul cu huma natal este singurul principiu valabil admis de regionalism, care este n mod clar un poporanism redivivus: Numai tu cel ce simi harul firesc i putere de sus; numai tu cel plmdit; numai tu cel care judeci din dragoste i loveti cu mna printelui, numai tu care ai primit altoiul cu sngerarea minii i inimii tale, numai tu eti acel chemat s altoieti la rndul tu i nu alii. Iat ce cer n Basarabia basarabenii: sufletul, obiceiurile, legile nescrise, gndul, btaia inimii, graiul trebuie s mbine ntr-o desvrit armonie cu aceleai elemente ale norodului. Numai de aici va iei folosul (Ibidem, p. 114). Alimentat de teoretizrile lui Nicolae Iorga, Garabet Ibrileanu, Eugen Lovinescu, Nichifor Crainic, Camil Petrescu, Ion Agrbiceanu, Cezar Petrescu, Mircea Streinul i de micrile regionaliste din Frana i Bulgaria (la ele fac referine articolele programatice publicate n Poetul, 1936, nr. 45, 1938, nr. 1112), regionalismul basarabean devine n linii mari o teorie a specificului naional, a tiparului sufletesc caracteristic al basarabeanului care include, dup Nicolai Costenco, credina aproape mistic ntr-un ideal social ireductibil (Stere), aptitudinea pentru abstracie i doctrinarism, nclinaia de a duce tezele pn la ultimele lor consecine logice i de a susine i propaga cu pasiune nezgzuit propriile convingeri; ncrederea n contiina sa: onestitatea, sentimentul dezvoltat de pudoare, naivitate i idealism. Basarabeanul este, ntr-un cuvnt, fiu al paradisului ideilor ireductibile, platonician ntr-o msur (Nicolai Costenco, Era nou, n Viaa Basarabiei, 1938, nr. 89).

MIHAI CIMPOI

147
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Dup cum reiese i din articolul lui Petru V. tefnuc, Mustrrile unei conferine (1934, nr. 78, p. 118119), regionalismul cultural este identificat cu aciunea de cercetare i cultivare a tot ce prezint o valoare cultural caracteristic regiunii. Nu lipsesc nici teoretizrile naive: Vasile Cotig n articolul Reflecii despre regionalismul cultural (Viaa Basarabiei, 1938, nr. 12, p. 111113) delimiteaz trei feluri de regionalism cultural: regionalismul ambiioilor i nemulumiilor, promovat de oamenii politici care confund regiunea cu persoana lor, regionalismul ca mentalitate sau regionalismul locului natal care poate duce la excluderea non-natalilor i regionalismul de realiti (Regionalismul de realiti nseamn cunoaterea nevoilor locale, satisfacerea lor i o prodigioas activitate regionalist, ncadrat n romnism). ntre regionalism i localism este pus un semn de identitate absolut. Nicolai Costenco apare i ca ideologul unui regionalism independent, suveran, opus ca reacie psihologic centralismului. Se manifest n acest plan un subiectivism evident, o recalcitran provincial agresiv, provenit dintr-un complex de inferioritate fa de Centru: Dac astzi nc nu, mine, n concertul culturii romneti, se vor observa instrumentiti spirituali basarabeni. Dup cum o politic egoist nbuea orice avnt local, tot aa i politica literar, mai bine zis cultural, n-a dat posibilitate provinciilor alipite s consume produse spirituale de la Centru. Dreptul de colaborator sincer este nerecunosctor: ba, mai mult, prigonit (Era nou, Ibidem). Orgoliul provincial i spiritual aprig de independen spiritual determin absolutizarea regionalismului i exagerarea influenei culturii ruse i opunerea moldovenismului romnismului care va constitui punctul-cheie al politicii oficiale din perioada postbelic: Ca gen suntem frai. ns o alt specie, n Basarabia cultura trebuie s se dezvolte pe dou fronturi [] E o binefacere pentru noi faptul c am luat parte la dezbateri, cnd s-a creat nalta literatur ruseasc! [] Din mbinarea acestor culturi, cea slav i cea latin, Basarabia de mine va fi, spiritualicete, un lan de muni, vrfurile cruia vor licri

148 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

scldate n splendoare peste vremuri, peste hotare (Nicolai Costenco, Ce este regionalismul?). Dei revist de provincie, Bugeacul promoveaz un regionalism mai temperat, punnd accentul pe o simbioz a tradiiei cu modernitatea i stimulnd n primul rnd elanurile creatoare ale tinerilor autori. n dedesubtul denumirii poart specificarea revist literar i de lupt cultural a tinerei generaii i are ca model revista bucuretean X-Y revista noii generaii a lui Neagu Rdulescu. Cuvntul nainte al primului numr, aprut n septembrie 1935 la Bolgrad, precizeaz limpede misiunea revistei: a forma gustul tineretului pentru literatur i a-l ndruma pe calea adevrului i a lumii (Facem uz de puterile noastre nensemnate ca s rscolim energii nebnuite i s dm la iveal talente Astzi mai mult ca oricnd tineretul bolgrdean i cel de pe ntinsul Bugeacului trebuie s-i ridice capul din balta de toropeal n care s-au zbtut generaiile trecute i s se afirme puternic pe calea adevrului). n spiritul altor reviste ale noii generaii care grupeaz tinerii, dup cum observ Clinescu, pe principiul generaiei sau al provinciei i care sunt intolerante fa de btrni, Bugeacul se anun ca revist exponenial a rupturii cu trecutul, ca promotoare energic a spiritului nou (T. Nencev, Misiunea tineretului, Ibidem). Intoleranii sunt Teodor Nencev, redactorul prim, Dragomir Petrescu, directorul de mai trziu (de la numrul 11, 1935) i membrii echipei de colaboratori, printre care cei mai importani sunt Vladimir Cavarnali, Iacob Slavov, Al. Basarab Tibereanu, George Meniuc, Robert Cahuleanu, Gh. Bujoreanu, Al. Piru (cu versuri), Ion Buzdugan, Octav Sargeiu, Gheorghe Voievidca, C. Aldea-Cuarov. O anumit orientare regionalist o are Poetul, revist literar lunar a Societii Scriitorilor i Publicitilor Romni din Basarabia, sub ngrijirea lui Iorgu Tudor, nou numere, 1938; printre colaboratori: Vladimir Cavarnali, Teodor Nencev, Gh. Bezviconi, Iacob Slavov, George Meniuc, Iorgu Tudor, Irina Stavschi, Elena Dobroinschi, Sergiu Grosu, Leonid eptichi, Constantin Aldea-Cuarov, Dragomir Petrescu.

MIHAI CIMPOI

149
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Antiregional este Pagini basarabene (director L. T. Boga, redactor George Dorul Dumitrescu) cu o apariie de un singur an (112, 1936), dar cu o aspiraie susinut de a cuprinde ntreaga noastr micare literar, cci, dup prerea revistei, datorit mprejurrilor, este vdit inferioritatea cuvntului romnesc din oraele Basarabiei, fa de alte graiuri (Cuvnt de drum din nr. 1, 1936). Alturi de autorii basarabeni i ntlnim aici pe Tudor Arghezi, Grigore Th. Creu-Creescu, Gala Galaction, Zaharia Stancu, Ion Minulescu, N. Crevedia, Ion Pillat, Demostene Botez, Eugen Lovinescu, Gib Mihescu, Lucia Demetrius, Anton Holban, Sandu Teleajen. Antiregional, cu nuanarea c se strduiete s fie o rsfrngere a contiinei neamului romnesc, obijduit altdat i a propirii mai frumoase i mai desvrite, apare revista Cuget moldovenesc, foaie lunar a Societii Culturale Naionale George Enescu (24.I.1932 decembrie, 1937, Bli; ntre ianuarie 1938 i decembrie 1943, Iai, prim-redactor, de la 15 octombrie 1933, Petru Stati). Numele autorilor publicai reprezint diferite meridiane ale literaturii romne: Mircea Streinul, Eusebiu Camilar, Ion Buzdugan, Magda IIsanos, Petru Stati, Al. T. Stamatiad, Edgar Papu, Petre V. Hane, George Lesnea, Emanuil Bucua, Gr. Scorpan. Basarabia urmeaz s fie recunoscut i ca provincie romneasc ce a nregistrat o eflorescen de reviste colare fr egal: fiierele Bibliotecii Academiei Romne atest circa 130 de titluri. Anume aceste reviste, peste care s-au aternut, de asemenea, umbrele fatidice ale anonimatului, au gzduit debutul unor scriitori din ntreaga Romnie: George Meniuc, dup ce debuteaz n revista literar-tiinific a Societii M. Eminescu, i public primele versuri n revistele colare Licurici, Armonia, Revista noastr, afirmarea lui Bogdan Istru ca scriitor e legat de coala basarabean, Laureniu Fulga, rspunztorul pentru partea literar a revistei Liceului Militar din Chiinu Crai nou, a binecuvntat primii pai ai Magdei Isanos, care debutase ceva mai nainte cu poezia Toporai n Licurici a Liceului B. P Hasdeu din Chiinu, ai lui Haralambie ugui, Vasile . Crlan (Vornic Basarabeanu), Constantin Virgil Gheorghiu,

150 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Tudor Enache; n revista Mugurel (1943), nr. 1 a Liceului Alecu Russo din Chiinu a susinut debuturile lui Anatol Baconsky (Linite-n noapte. / Totu-i de lemn: / luna, luceafrul, stelele. / Stau nemicate, / toate solemn, / chiar i ielele / destrblate, / ce cu strigoii i schimb inelele Linite); Licurici asigur i botezul literar al lui Mihail K. Djentemirov i Mihai Jemneanu; n revista Crengua, editat de Liceul Ion Creang din Bli gsim primele afirmri ale lui Eugeniu Coeriu, Boris Cazacu i Arcadie Donos, n Almanahul tinerimii al Liceului Ioan Voievod din Cahul debutul lui Andrei Ciurunga, intitulat sugestiv 24 ianuarie, iar n Flamuri primele poezii ale lui Constantin Ciopraga. Istoria vieii literare basarabene, oglindit n direciile programatice ale revistelor anilor 30 este, n linii mari, o istorie a luptei dintre regionalism i antiregionalism, dintre spiritul vechi, reprezentat de btrna generaie, i spiritul noual tinerei generaii afirmat prin intermediul blocurilor i frnturilor sub zodia vnturilor nnoitoare ale modernismului. Polemica reapare, n alte mprejurri i cu o alt culoare ideologic, dar sub acelai steag agitat al rupturii, n anii 60 cnd se rediscut problema specificului naional i se impune intelectualismul (nichitastnescianismul) i n anii 80 cnd iari se reactualizeaz disputa att de basarabean ntre adepii tradiionalismului i cei ai modernismului i postmodernismului. E, n literatura basarabean, un drum spre Centru, reluat, care presupune o fatal ntoarcere instinctiv la tradiie. GLASUL MOLDOVENESC (GLAS ROMNESC). A aprut la Bli ntre 22.III.1918 i 3.II.1920 bisptmnal i sptmnal. Organ de propagand popular, preschimbat n organ de propagand naional Bli o dat cu schimbarea denumirii n Unirea (9.IX.1918), de la 5.XI.1919 numindu-se Unirea din Bli. Director: I. Petrescu-Podari; redactori: Traian Cristescu i Victor A. Bacaloglu (din 28.I.1919). A publicat, n reluare, lucrri de G. Sion (Limba romneasc), Al. Mateevici (Limba noastr), M. Eminescu, V. Alecsandri, A. Russo, articole de L. Marian i P Fal. .

MIHAI CIMPOI

151
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MOLDOVANUL (ziar), primul numr apare la 14 (27) ianuarie 1907, Chiinu, redactor i editor fiind Gheorghe V. Madan. Este cea de-a doua publicaie de limba romn din Basarabia. Are iniial o orientare ideologic promonarhist, dei i propune drept obiectiv programatic (n nr. 1) s lupte pentru redeteptarea naional i dezrobirea economic a romnilor moldoveni. A publicat poezii de G. Cobuc, M. Eminescu, O. Goga, t. O. Iosif, Gh. Sion, povestiri de M. Sadoveanu, folclor din diferite zone ale Romniei. Articolele lui G. Madan abordeaz problemele romnilor basarabeni. Autori mai puin cunoscui: P. Lupa, V. Podeanu, N. Vasiliu, G. Donaru, L. Brsan, Em. Vasilachi. MOMENT POETIC, revist de poezie editat de Direcia Cultur a Primriei municipiului Chiinu (editori: Iurie Colesnic, Iulian Filip, Vasile Romanciuc i Iano urcanu). Public poei din ntreg spaiul cultural romnesc (nr. 1, 2, 1995; nr. 3, 4, 1996; nr. 520, 19962002). n jurnalul bisericesc LUMINTORUL (apare la Chiinu din ianuarie 1908 pn n 1944, seria nou din ianuarie 1992, editat de Societatea cultural-bisericeasc Mitropolitul Varlaam, redactor-ef preotul-protoiereu Petru Buburuz). Primii redactori: protoiereul C. Popovici i ieromonahul Gurie (viitorul Mitropolit Gurie Grosu). Revista a publicat poezii de Al. Mateevici i traducerile acestuia din poeii rui, precum i primele creaii ale lui Iorgu Tudor i Nadejda (Sperana) Tudor, Anton Lucan, Trofim Suruceanu, S. V. Cujb, S. M. Nica, L. Rusu, S. Mihnevici, AL. Bardier(u), D. Protase-Prut, Natalia Buruian. FAMILIA NOASTR, revist literar, tiinific i distractiv a Liceului Carol II din Bolgrad (1936). Director: A. Melnicov, prim-redactori: V. ranu, Gh. Bujoreanu. A publicat poezii de T. Nencev, I. Slavov, Al. Tibereanu, C. Aldea (Cuarov), V. Hondril, G. Teodosiu, proz de Gh. Bujoreanu i T. Nencev, critic literar de C. Aldea i P Grmad (Vl. Cavarnali). . LUMINA POPORULUI, foaie popular. A aprut la Chiinu un singur numr la 27.IV.1924, avndu-i drept colaboratori pe tefan Ciobanu, Pan Halippa i Ludovic Dau.

152 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

CAHULUL LITERAR, editat, n primvara lui 1940, ntr-un singur numr, de poetul Robert Cahuleanu (Andrei Ciurunga), cu ajutorul lui Haralambie ugui i Napoleon Nioescu, pe atunci ofieri. RSRITUL, revist pentru nvtori i ndemnuri bune, care a aprut lunar i bilunar la Chiinu i Bucureti, ntre 15.I.19191.II.1939. Primul redactor-ef a fost poetul Vasile Militaru (19191920), care i-a publicat mai multe poezii. PrinRevista Cuvnt Moldovenesc ** tre colaboratori au fost Lucian Blaga, Zaharia Stancu, George Voevidca (poet bucovinean), George Tutoveanu, Liviu Marian, Mircea Dem. Rdulescu. Camil Petrescu a publicat traduceri din Chenier, Panini, Heine. CUVNT MOLDOVENESC, revist de cultur basarabean, aprut bisptmnal, apoi nesistematic, la Chiinu, ntre februarie 1917 i decembrie 1939. Din direcie au fcut parte Pan Halippa, S. Murafa i N. Alexandri. La nceput (19191920) a fost subintitulat Gazeta naional moldoveneasc, apoi (din 1921) Gazeta de cultur i gospodrie naional. Din 1920 a aprut cu caractere latine. n CM a vzut lumina tiparului prima dat Limba noastr de Al. Mateevici (1918, nr. 49 din 21 iunie). Au mai colaborat: Onisifor Ghibu, D. Iov, V. Militaru, Ion Sn-Georgiu, V. Bumbac, G. Talas. A publicat n reluare poezii de M. Eminescu, V. Alecsandri, G. Sion, t. O. Iosif, G. Cobuc, O. Goga i proz de I. Agrbiceanu i B. Delavrancea. GNDUL NEAMULUI, revist literar, tiinific, social, aprut bilunar la Chiinu ntre 17 mai 1924 i aprilie 1928. Printre colaboratori: Cezar Petrescu, Petru Stati, Cincinat Pavelescu, Ludovic Dau, Nui Tulliu, Nicolae Dunreanu,

MIHAI CIMPOI

153
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Cezar Titus Stoica, t. A. Berechet, Sandu Tudor, Constantin Goran. A publicat n reluare poezii de V. Alecsandri, O. Goga, G. Cobuc i aforisme de Titu Maiorescu. CUVNT MOLDOVENESC, gazet sptmnal pentru romnii din Basarabia i de peste Nistru, aprut la Chiinu ntre 5.I.1914 i 14.XII.1916, editat de I. Buzdugan (N. Romna). A publicat n reluare texte de V. Alecsandri, Anton Pann i Al. Donici. CRENGUA, revist a Societii de lectur G. Cobuc de pe lng Liceul Ion Creang, aprut trimestrial la Bli ntre octombrie 1935 i martie 1940; 1942. Printre colaboratori: bleanul Eugeniu Coeriu, viitorul mare lingvist, i chiinuianul Boris Cazacu, viitorul autor al Istoriei limbii romne literare. MOLDOVA NOU, revist trimestrial, apoi anual, editat cu intermitene de Asociaia cultural a transnistrienilor n 1935 (nr. 13), 1936 (nr. 4), 1939 (nr. 5), 1941, la Iai i Bucureti. A avut drept program reflectarea obiectiv a adevrului tiinific, ideii naionale i culturii generale privind romnii (moldovenii) din Transnistria i din ntreaga Uniune a Rusiei Federative. Pe lng cercetarea fenomenului transnistrian, revista i propunea s se ocupe i de relaiile istorice i culturale dintre romnii i slavii de rsrit. Cei mai importani colaboratori au fost Nichita Smochin, director, fondator care a semnat i cu pseudonime (M. Florin, An. Ciobanu-Vlaicu), Onisifor Ghibu, Pan Halippa, Teodor T. Burada. MOLDOVA DE LA NISTRU, revist ilustrat scris pe nelesul poporului, aprut la Chiinu lunar ntre 1920 i mai 1922, avndu-l drept director pe Dimitrie V. Pun, iar drept director literar pe Iorgu Tudor. Obiectivele programatice erau recuperarea hrnii sufleteti de care a dus atta lips intelectualitatea i mulimea de jos, de a publica povestiri din viaa rneasc, cntece i legende, nscute din codrii btrni ai Basarabiei, povestiri de rzboi la care au luat parte moldovenii, buci din trecutul nostru sub dominaia ruseasc, din micrile culturale naionale pentru luminare. Personalitatea estetic a revistei apare srcit att de orientarea spre un cititor frustrat de cultur naional, de actul valoric recu-

154 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

perator care o constrnge la o anumit informare i culturalizare cu caracter general, ct i de necesitatea de a publica ilustraii fotografice. Stema veche a Moldovei, reprodus pe copert, este indiciul orientrii naionaliste programatice, susinut de medalioanele despre clasici (El. Alistar), de versurile mesianice ale lui Al. Mateevici, prezent i cu traduceri, i Pan Halippa, Sergiu Cujb, Tudose Roman, Ion Buzdugan, de demersurile publicistice febrile ale lui Iorgu Tudor, Simion Murafa, Andrei Murafa, Anton Lucan. Prefaa lui Octavian Goga e, de asemenea, semnificativ pentru orientarea ei programatic etnico-cultural local sau mai general-naional. TRIBUNA ROMNILOR TRANSNISTRIENI, revist editat de Comitetul pentru ajutorarea btinailor din localitile de peste Nistru i aprut lunar la Chiinu ntre octombrie 1927 i decembrie 1928. Redactor-ef: tefan Bulat. Articolul-program precizeaz tranant vrerea grupului de romni-transnistrieni aflai pe teritoriul Romniei Mari la studii i n pribegie, ultragiai de micrile bolevicilor, de a mplini un gol n presa romneasc, de a se ajuta reciproc la ntrirea contiinei naionale i de a ncepe o lupt cultural pentru purificarea sufletului de tot ce-i strin i pentru renvierea trecutului lor istoric. Dou obiective programatice se profileaz clar: cel teoretic al pledoariei pentru romnitatea Transnistriei, redacia recurgnd i la solidele argumente din studiile reluate ale lui N. Iorga, i cel de ordin reportericesc de a prezenta evenimentele politice, sociale i culturale din Transnistria, fapt care explic preeminena rubricilor Informaii i Cronica i consacrarea unui ntreg numr Primului Congres al Transnistrienilor din Tiraspol. Revista nregistreaz colaborarea activ a lui tefan Bulat, Nichita Smochin, Paul Iliin, Dominte Timonu, Vasile Harea, Onisifor Ghibu, Ion Dumitracu. TRANSNISTRIA, tribuna romnilor de peste Nistru i Bug, aprut ntre anii 19351939 la Cluj. Redactor: I. Zaftur. Dei public i anumite texte literare, interesul programatic vdit al revistei merge spre informaie politic, social, cultural asupra evenimentelor din Transnistria i Rusia i spre studiul publicistic i sociologic (instituiile, coala, evoluia i situaia limbii romne). Colaboratori: Onisifor Ghibu, Paul Iliin, Nichita Smochin.

MIHAI CIMPOI

155
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Lespede comemorativ n amintirea gazeteti Basarabia **

EFEMERIDE, ziare cu preocupri literare sau culturale sumare. Numere speciale: BASARABIA, organ al Partidului Naional Romn din Basarabia, ChiinuGeneva. Cteva numere aprute n decembrie 1906, redactate de Zamfir C. Arbore i Petre Cazacu; BASARABIA, gazet naional-patriotic aprut la Chiinu ntre 24 mai 1906 i 11 martie 1907 sub redacia lui C. E. Gavrilu (printre colaboratori i aflm pe Alexie Mateevici, Pan Halippa, semnat i Pintilie Cubolteanu, t. Basarabeanu); BASARABIA, ziarul noii viei romneti, aprut la Bucureti Chiinu ntre 23 iunie 1941 i 5 martie 1944, avndu-i drept autori pe Vasile epordei, Teodor Al. Munteanu, Ion Buzdugan, Margarita N. Izboiu; NISTRU, ziar sptmnal aprut la Cetatea Alb ntre 1935 i 1937; VIAA BASARABIEI, gazeta moldovenilor din Basarabia cultural i neatrnat, aprut la Chiinu ntre 22 aprilie i 25 mai 1907 sub direcia lui Alexis Nour, printre colaboratori fiind Alexie Mateevici; VIAA BASARABIEI, gazet aprut la Chiinu ntre 14 noiembrie 1932 i 5 aprilie 1938, avndu-i drept colaboratori pe Pan Halippa, t. Ciobanu, Al. David.

156 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Adevrata eflorescen a vieii literare din Basarabia o confirm numrul impresionant al revistelor profesionale cu profil cultural sau numai cu rubrici de cultur: GHIOCELUL, revist a Societii culturale Iulia Hasdeu de pe lng Liceul Eparhial de Fete, Chiinu; DOINA BASARABIEI, revist a Societii literar-artistic-pedagogice a Corpului Didactic din Chiinu (primul numr a aprut la 15 mai 1929); CULTURA POPORULUI, revist a Asociaiei nvtorilor din Cetatea Alb; STUDENTUL, revist Revista coala Basarabiei ** a studenilor din Chiinu, aprut sub redacia lui Vasile epordei; GNDUL NEAMULUI, 1920 1928, revist literar, tiinific, social bilunar de propagand naional a Cercului studenimii romne cretine din Chiinu Arta Naional; CUVNTUL COALEI, revist a Cercului didactic al profesorilor secundari de stat din inutul Nistru; IZVOR DE VIA, 19261938, revist a Asociaiei Corpului didactic primar din judeul Tighina; LICURICI, revist a Societii literare B. P Hasdeu din Chiinu (19371939); NZUINA, revist . a Asociaiei nvtorilor din Cahul; REVISTA ASOCIAIEI NVTORILOR din or. i jud. Bli, 19281938; REVISTA LITERAR-TIINIFIC a Societii Mihai Eminescu din Chiinu; SOLIDARITATEA (19231927), revist a Asociaiei nvtorilor din jud. Soroca; UNIREA, revist a elevilor Liceului de Biei Alexandru Donici din Chiinu, UNIREA LITERAR (19191944), COALA BASARABIEI (1918), ALMANAHUL ORAULUI I JUDEULUI TIGHINA, IZVORAUL, organ de publicitate al Societii artistico-culturale I. H. Rdulescu de pe lng coala de nvmnt Mihai Viteazul, Chiinu, 19301940. BULETINUL EPARHIEI CHIINULUI (KIINEVSKIE EPARHIALNE VEDOMOSTI) a aprut la Chiinu de la 1 iulie 1867

MIHAI CIMPOI

157
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

pn n 1917 bilunar (18671904), apoi sptmnal, cu texte n limbile romn i rus. n afar de documentele guvernului i sinodului rus i articole cu caracter religios a publicat articole despre istorie, coal, viaa politic, economic, social, limb, localiti, scurte informaii despre cri i periodice recente. Din 1871 apariia prii romneti a fost suspendat. Printre colaboratori au fost Alexie Mateevici cu studii lingvistice, folclorice, etnografice, istorico-literare (istoria tipriturilor bisericeti), Nicolae Popovschi, Iosif Parhomovici (care a fost un timp i redactor-ef). TRANSNISTRIA, apare la Cluj (nr. 16, 1935; nr. 12, 1936; nr. 1, 1938) i Bucureti cu subtitlul Gazeta redeteptrii naionale a romnilor dintre Nistru i Bug (nr. 16, 1941); Poeziile publicate sunt, n mare, de inspiraie social i naional (Nistor Cabac, tefan Bulat, Paul Iliin, Ion Dumitracu, Petru Pulescu). VIAA BASARABIEI. Revist cultural-literar, editat de Asociaia CulturalCuvnt moldovenesc i aprut ntre ianuarie 1932 i iunie 1940 la Chiinu, iar ntre 1941 i ianuarie-februarie 1944, la Bucureti, director fiind Pantelimon Halippa, iar prim-redactor Nicolai Costenco. Prin caracterul exponenial care marcheaz spiritul programatic general, iluminist i naional, cu tent regionalist ns, prin personalitatea cultural-literar dinamic, susinut i de o puternic armatur ideologic, polemic, Viaa Basarabiei este cea mai important publicaie basarabean interbelic. Prelund modul de a pagina al Vieii romneti, al crui cofondator este tot un basarabean, Constantin Stere, ea nu-i propune un rol epigonic, mimetic. Este o anumit ncpnare programatic, ce trdeaz o mentalitate literar provincial, deschis spre romnismul cultural general, dar nchis n contiina propriei identiti sufleteti de margine, specific-basarabean analog celei ardelene. Struirea n pionierat, ntr-un prag zero al actului cultural sub influena unui complex identitar care genereaz o fireasc contiin a crizei identiti i a necesitii permanentizrii notei particulare, culorii locale, este steaua fix a programului ei. Astfel, basarabenismul cultural compensativ, recuperator, se impune ca o substan medular a textelor gzduite, a

158 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

polemicilor, articolelor de critic, bilanurilor anuale, articolelor programatice, publicate ntr-un ritm susinut. Dei fixeaz punctual urmarea imperativelor sincronizrii i integrrii n contextul cultural romnesc, ndrumarea fiilor Basarabiei pe cile romnismului i ale statutului naional romn; cimentarea ntre romnii din tot cuprinsul Romniei Mari i cei n afar de hotarele ei politice i cel universal (mprtirea cititorului uitat i izolat pe meleagurile basarabene la problemele de cultur general i de civilizaie uman, care frmnt capete, popoare, universul ntreg), accentele cad mereu ca recurenele instrumentelor de percuie pe dezvluirea i nfiarea sufletului romnesc basarabean i pe procesul de adaptare, neterminat nc. Contribuia basarabean la cultura romn (Al. Donici, C. Stamati, Al. Russo, C. Negruzzi, B. P Hasdeu, Al. Mateevici) este mereu pomenit ca un titlu . de demnitate i ca dovad de personalitate (local). Este o consonan perfect ntre posturile teoretice ale spectrului sufletului basarabean i profesiunile de credin pur estetice: poetul basarabean trebuie s fie rapsod care s dea expresie pmntului natal, n lanurile cruia Christos plutete ca un Sfnt (basarabean), universului satului din vechine i strvechilor lui temeiuri, care adie-a lapte, leutean i mmligu (Nicolai Costenco, Rapsodie basarabean, 1938, nr. II). Viaa Basarabiei promoveaz consecvent poporanismul sterist cu o not naional mai reliefat, dictat de condiiile istorice ale provinciei: iubirea (nemrginit) pentru popor din manifestele de tineree ale lui Stere, publicate n Evenimentul literar din 1894, se nuaneaz cu pledoaria pentru puterea creatoare a geniului naional: Ca i creaiunea limbii, viaa sufleteasc comun creeaz, d natere unor anumite nsuiri morale i intelectuale, d un anumit caracter geniului naional, formeaz o individualitate naional, care se manifest, mai nti, n cntecele, n baladele, n credinele, n obiceiurile populare, n toate creaiunile anonime ale maselor care, ca pe valuri, merg de la un capt la cellalt al neamului, crescnd i dezvoltndu-se o dat cu el, nchegndu-l ntr-o unitate tot mai strns; apoi vin operele de art, gndirea tiinific i filosofic

MIHAI CIMPOI

159
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

a fiilor aceluiai neam, n care se concentreaz puterea creatoare a geniului naional (Viaa Basarabiei, 1936, nr. 10). Poporanismul doctrinar se traduce, n plan estetic, n naturalism i naturism, n idilic colorit local, n mitopoetica universului nchis. Poetul basarabean trebuie s aib o orientare mesianic i rapsodic, prozatorul se cade s fie un sociograf, un grefier al moravurilor i al feliilor de via adevrat, criticul va fi atent la specific, la ceea ce se valorific din geniul naional (local). Tradiional structural, poetul basarabean este chemat s nfrunte curentele contemporaneitii, artificialul fabricat cu surle i trmbie de Occident i s asculte doar vocea lui Dumnezeu (Sergiu Matei Nica, Dumnezeu n lirica basarabean, n nr. 1112, 1939). Eminescu, Cobuc, Goga, Mateevici, dar parial i Blaga, Rebreanu sunt scriitorii paradigmatici. (Sunt sesizabile i influene ale lui Arghezi, Ion Barbu.) Apare i pledoaria pentru un realism liric crud al cntreului basarabean, flmnd, poate ngreoat de viaa vagabond, care s se entuziasmeze de umanitarismul gloatei din care s-a ridicat (Vasile Lucan, Ideologii literare, nr. 12, 1934). Direcia revistei, bine precizat, urma s favorizeze caracterul exotic amestecat cu aburi imeni ai primitivitii. Poezia dur n sens hasdeean ar fi imperioas din moment ce mediul este arhaic, infect, unde totul parc puroiaz, sngereaz (Ibidem). Arhaicitatea, primitivitatea, exotismul, caracterul infect, cruditatea genereaz descriptivismul naturalist i sociografic, sesizabil i n proz. Retractibilitatea spre propriul element, spre geniul locului este direcia invers, prin excelen provincial, susinut de revist. Se pare c basarabenii sunt venic infeudai acestui spiritus loci, autonimicitor din punct de vedere estetic. nchiderea aceasta regionalist, autofon i autograf, ce presupune alimentarea din propriile izvoare i producerea propriilor sunete, este condiionat evident i de o stratagem etnogenetic securizant. Antioccidentalist i antiavangardist, Viaa Basarabiei este cu adevrat vieist-basarabean, preocupat fiind de orizon-

160 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

turile est-moldovene, suficiente prin ele nsele. Ce-i drept, universul cultural monadic e tulburat de cte o not existenial nedoctrinar care apare, s zicem, n eseurile lui George Meniuc, care l crede pe poet, aruncat n naufragierea stranic a sufletului i preocupat de sentimentul morii (Sentimentul morii n poezie, n nr. 12, 1938 i Consideraii literare, nr. 23, 1939). Onorndu-i practic principiile imuabile, cercul autorilor revistei este un fel de grdin a lui Academos, n el neintrnd dect ai casei: Constantin Stere, Pantelimon Halippa, Nicolai Costenco, Magda Isanos, Eugeniu Coeriu, Vladimir Cavarnali, Ion Buzdugan, Sergiu Victor Cujb, George Meniuc, Teodor Nencev, Al. Robot, B. Jordan, Gheorghe V. Madan, Sergiu Matei Nica, Nicolae Sptaru, Dominte Timonu, Nicolae V. Coban, Andrei Lupan, Bogdan Istru, Vasile Lucan, Iacob Slavov, Ioan Sulacov, Sergiu Srbu, Al. Terziman, Mihail Curicheru, Petru Cazacu, Lotis Dolnga, Petre tefnuc, Vasile epordei, tefan Ciobanu, Chiril Aldea-Cuarov, Elena Dobroinschi i muli ali autori clasici i contemporani, reprezentnd toate vrstele i meridianele literaturii romne. Reluat n serie nou n 2002 ca revist a Uniunii Scriitorilor din Moldova i Uniunii Scriitorilor din Romnia (editori-coordonatori Mihai Cimpoi i Eugen Uricaru), Viaa Basarabiei a fost tipic regionalist, promovnd o politic cultural de afirmare a autorilor basarabeni, dar i de integrare n spaiul romnesc unic. PAGINI BASARABENE. Revist literar i de cultur general, care a aprut pe parcursul anului 1936, avndu-l ca director pe L. T. Boga i ca redactor pe George Dorul Dumitrescu. n profesiunea de credin (deci nu un program propriu-zis) din primul numr pe ianuarie se specific mplinirea uneia din dorinele dragi inimii i tinereelor noastre: o revist literar a Basarabiei, a unei Basarabii ce-i ateapt alesul ntru poezie i cntec pentru cntecul frumuseilor ei mari, tristeilor ei. Un prim punct programatic fixeaz atragerea celor care nu se afl nc n cadrul vieii romneti, preconizndu-se posibiliti de cunoatere (Cititorului lui Cehov i vom prezenta pagini din Caragiale, cititorului lui Turgheniev

MIHAI CIMPOI

161
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

operele lui Sadoveanu, iar ceteanului neoromn admirator al lui Pukin poemele lui Tudor Arghezi). Se mai precizeaz c nu e o revist ideologic, ci una cu caracter informativ ce nregistreaz faptul literelor, indiferent de poveniena lui. Revista i propune ca obiectiv programatic conjugarea fireasc a micrii literare basarabene, prezentat prin personalitile cele mai reprezentative cu micarea artistic romneasc n ansamblu, punnd totui un accent pe specificul naional, fapt despre care vorbesc republicarea studiului lui G. Ibrileanu Caracterul specific naional n literatura romn (nr. 3), publicarea unor texte despre Basarabia ale lui M. Sadoveanu, G. Galaction i ale scriitorilor basarabeni. Promovarea general-romnescului se face, paradoxal, prin evidenierea particularului basarabean i a particularului romnesc. (Discuiile despre nota rsritean a ortodoxiei din serialul lui Al. Leontescu are aceleai raiuni). E parc o ncercare ciudat (a)sincronic de ncadrare a basarabenismului n romnism i de readucere modelatoare a romnismului (cu notele lui specifice) n basarabenism ntr-o ntreprindere fin dialectic de ncurajare-descurajare. Dac obiectivul revistei nu e unul ideologic, social-artistic propriu-zis, ea are unul lovinescian, de sincronizare intra muros. Conjugarea estetic (i naional, firete) urmrit este susinut de tabloul nominal, Pagini basarabene strduindu-se s aduc n coloanele sale ct mai muli scriitori romni din ntreaga ar. Alturi de basarabenii alei dup un indiscutabil criteriu estetic (Magda Isanos, George Meniuc, Leon Donici, Olga Cruevan-Florescu, B. Jordan, Al. Robot, Teodor Nencev, D. Iov, Ion Buzdugan, Tatiana Gluc, George Dorul Dumitrescu, Octav Sargeliu, T. Plop-Ulmeanu) sunt inserai Mihail Sadoveanu, Radu Boureanu, Eugen Lovinescu, Radu Gyr, Tudor Arghezi, Mircea Eliade, Lucia Demetrius, Sandu Teleajen, Ion Pillat, Cezar Petrescu, G. Mihail-Zamfirescu, Al. T. Stamatiad i Al. O. Teodoreanu. Tema Basarabiei e frecvent n liric, dar lipsete poezia ocazional de factur retoric. Cronica i viaa literar, foarte bogat, prezint cri importante aprute n ntreaga ar. Numrul dublu VI-VII d

162 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

o ampl relatare a srbtoririi lui Liviu Rebreanu la Chiinu n ziua de 14 iunie 1936. Rubrica permanent de folclor basarabean este susinut de Al. Bardieru. Dintre numeroasele ecouri critice la apariia revistei o reinem pe cea a lui Sadoveanu din nsemnri ieene: Revista are o bun i curat nfiare, suntem bucuroi s-o recomandm cititorilor. CUGET MOLDOVENESC. Foaie lunar a Societii CultuRevista Cuget Moldovenesc ** rale Naionale George Enescu din Bli, care l-a avut drept director pe Marc Vlu, iar ca prim-redactor pe Petru Stati (de la 15 octombrie 1938). A aprut ntre ianuarie 1932 i decembrie 1937 la Bli; apoi ntre ianuarie 1938 i decembrie 1943 la Iai. Cuvntul nainte din primul numr (24 ianuarie 1932) precizeaz ca program rsfrngerea contiinei neamului romnesc, obijduit altdat, dar menit de aici nainte, fa de rgazul ce i s-a dat unei propiri mai frumoase i mai desvrite. Neavnd un concept structural bine precizat, revista are mai degrab un caracter de magazin literar, de tutti frutti amalgamate. Poezii public Magda Isanos, Mircea Streinul, Niculae V. Coban, V. Lucan, Eusebiu Camilar, G. Lesnea, L. G. Delafntanele, H. T. Stamatiad, V. D. Florea-Rarite, I. Buzdugan, cel mai amplu prezentat fiind Petru Stati; prozatorii cei mai importani sunt Tatiana Gluc, D. Iov, Al. Vicol. Printre colaboratorii din ultima faz a apariiei revistei i gsim pe Eugen Coeriu, Petre V. Hane, Emanoil Bucua, Onisifor Ghibu, Radu Vulpe, Gr. Scorpan, Valeriu Grecu, Edgar Papu i Petru Stati (cu studii literare). Numere speciale sunt nchinate lui Eminescu (1939, nr. 812) i B. P Hasdeu (1933, nr. 78). . POETUL. A aprut n 1919, ianuarie, aprilie, mai 1921 i 1931 la Chiinu, redactor fiind Iorgu Tudor i avnd un format miniatural, ceva mai mare dect Biletele de papagal argheziene,

MIHAI CIMPOI

163
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i un caracter de buletin de cenaclu, de foi basarabene care trebuie mbriate de noi cu toat dragostea (Povestiri, scrise din viaa real a provinciei noastre, folclor etc. toate acestea vor fi ilustraiunea vie a Basarabiei; Prin Pagini basarabene vom renvia trecutul o lume minunat de timpuri i de fapte mree). Revista nu face dect cronica cenaclului basarabean, organizat de Pagini basarabene, publicaiunea revistei Poetul anunndu-i ntr-un numr pe toi cei trezii s scrie romnete: Alla Razu, V. Adiasevici, I. Buzdugan, t. Bulat, V. Burjacovschi, S. Cujb, Ec. Cerchez, P Crihan, L. Donici. Dobronravov, E. Eliad, L. Elvichi, Al. Guma i B. Guma, Th. Incule, V Lacu, A. Lucan, A. Leidenius, M. Mo, Gh. Madan, . S. Mustea, Oxinoit, E. Popp, C. Popescu, A. Rupa, N. Sptaru, T. Spnu, A. Terziman, Sp. Tudos, Tudor Iorgu. Coloniele revistei modeste, mrunte, caleidoscopice mai gzduiesc pe Octavian Goga, Cincinat Pavelescu, Mihail Codreanu, M. Eminescu, t. O. Iosif, Lucian Blaga, Mircea Streinul, Nichifor Crainic, Vl. Cavarnali, Teodor Nencev, George Meniuc, Gh. Bezviconi, Pan Halippa.
C E R C U L D E S T I N U LU I . N E O S E M N T O R I S M I N AT U R A L I S M

Neputina spiritului basarabean de a depi contiina predestinrii, de unde sentimentul acut al nchiderii fatale n cerc, se traduce n contemplare i resemnare. Viaa este trit ca soart, ca ir de ntmplri pus sub semnul predeterminrii. Anticipaia existenial-impersonal, ca s folosim o expresie heideggerian, decide n cazul romnului basarabean care nu caut s ndeprteze barierele dintre el i lume, ci s considere ca ceva organic, propriu lumii, direcia pasiv (i paseist) a cunoaterii. Dac e vorba chiar de o micare n cerc, micarea este precipitat, sumar, tiut dinainte, cci cercul se nchide repede. Numai o contiin marcat tragic poate aciona astfel, cluzit fiind de sensul unei limitaii rele, dup cum ar zice Noica. Cercul

164 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

este un dat aprioric n viziunea basarabeanului care concepe destinul ca pe o pur predestinare. Obsesia cercului destinului nate, n proza anilor 30, dou categorii de personaje care au aceeai rdcin genetic: contemplativii i nvinii. Unii sunt atemporali prin refuzul dinainte al cercului cotidianului i imediatului, ceilali prin faptul dezrdcinrii marea tem a literaturii romne din Basarabia i al neputinei de a tri timpul real (l triesc, n fond, la modul negativ, prin reacia de neacceptare). Atmosfera basarabean se impune n cele mai reprezentative romane i nuvele n contratimp cu aspiraiile personajelor. Pecetea mioriticului se imprim puternic orizontului ngust basarabean, pe fundalul lui colorat tragic proiectndu-se numeroase crize de identitate i cderi n anonimatul locurilor unde nu se ntmpl nimic, dar i fugile n cercul originar al naturii, n adposturile ei securizante. Clinescu observ c autorii basarabeni sau cu tematic basarabean din aceast perioad (B. Jordan, George Dorul Dumitrescu, Sabin Velican) au dat, n fond, romane i nuvele de atmosfer (basarabean), documente scrise cu vigoare. Darul construciei epice lipsindu-le, ei alunec deasupra oamenilor i faptelor fr a le ptrunde esena, limitndu-se la un reportaj vioi i superficial (Istoria, p. 931). Dac i lum n considerare i pe ali autori reprezentativi (Dominte Timonu, Nicolae Sptaru, Gheorghe Bujoreanu), tabloul apare mai complex, nregistrnd att o resurecie a semntorismului i a naturalismului, ct i un accent mai apsat pus pe drama intelectualului sau pe cea, mai general, a cutrii i pierderii identitii consuntoare cu destinul Basarabiei n ansamblu. Astfel, literaii basarabeni se apropie n mod cert de nelegerea condiiei eseniale a literaturii i n special a romanului, condiie pe care o formula limpede Camil Petrescu la 1927: Literatura presupune, firete, probleme de contiin. Trebuie s ai deci ca mediu o societate n care problemele de contiin sunt posibile (Camil Petrescu, Teze i antiteze, Bucureti, 1971, p. 236). Experiena romanesc a lui Proust impunea i literaturii romne din Basarabia preocuparea prioritar pentru

MIHAI CIMPOI

165
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

fluxul contiinei, pentru inefabilul devenirii, pentru problematica nou a personalitii mutate din zona clar a raiunii i voinei n cea a incontientului arhetipal, pentru subiectivitate n locul obiectivitii. Prozatorii basarabeni se sincronizeaz cel puin tematic, dac nu adnc-articular, cu aceste noi strategii narative europene. Meditaia asupra curgerii timpului nsoete desfurarea epic a lui Nicolae Sptaru, problemele de contiin i ale devenirii apar mai frecvent, ce-i drept, pe fundalul semntorist al conflictului dintre sat i ora sau pe acela naturalist al predestinrii ereditare. Totul, ns, sub semnul general al nchiderii progresive a cercului destinului. Pe principiul nchiderii n cercul destinului, fie c e vorba de firi ingenui, de moieri de vi veche sau de o mam care-i pierde fiul n rzboi, se axeaz naraiunile lui Sabin VELICAN, oltean basarabenizat, la care demonia prbuirilor morale se exercit cu o for irezistibil (numele adevrat Popescu-Lupu, n. 4.II.1909, com. Celei-Gorj, m. 5.II.1999, Trgu-Jiu): romanul Pmnt viu, Bucureti, 1939, premiat de Uniunea Intelectual din Romnia; nuvele: Frumoasele, Chiinu, 1943; Drumul Sevastopolului, Chiinu, 1943; povestea pentru copii Rusalin; romanul ncntare, Bucureti, 1994; foarte multe volume rmase n manuscris). Mediul basarabean absolut demitizat, fr aureol, mistic sau idealistic, l acrediteaz pe Sabin Velican ca pe cel mai redutabil exponent al naturalismului zolist potenat cu simbolistica romantic a vnturilor, crivului i apelor dezlnuite. Realitatea nsi e scufundat ntr-un uria con de umbr n care oamenii apar crepusculari, ca siluete adic ale propriei esene umane pierdute. Din gesturile eroilor dispare orice motivaie psihologic obiectiv; e sugerat doar una singur, cea social a mediului infect, redus, n Pmnt viu, la cercul familial i la bordeiul inochentitilor, care e cercul fatal al pcatului prpstios. Avnd n rndurile lor i un spion comunist semntor de haos i dezm, bltreii sunt montrii supremi ai acestei realiti intrate ntr-un proces total de degradare moral, propagnd ideea naterii unui nou Mntuitor prin orgiile organizate de ei. Prizonieri ai instinctelor primare, bestiale, ranii se transform uor n

166 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

brute i ucigai, btile, aciunile de vendet, pornirile nenfrnate fiind recuzita detectivist a romanelor i nuvelelor lui Sabin Velican. Un somnambulism agresiv domin firea oamenilor: Ceva din dedesubtul creierului partea care ine pe om viu n timpul somnului i conduce paii. Coborrea n bordeiul inochentitilor este conceput ca o coborre n adncurile netiute ale firii pmnteti. Oamenii n genere sunt buci de pmnt viu, prizonieri orbi ai fatalitii crnii, lumea basarabean n ansamblu este o lume srman care-i croiete singur, n nestingherit mcinare omeneasc, fgaul vieii. ntr-un astfel de abis al nstrinrii desvrite este aruncat i adolescenta Nina, una din florile satului Ciobancova, sat de margine de ar peste care se abat i vnturile stepelor ruseti. Urmrirea procesului de nstrinare al acestei firi ingenui prilejuiete romancierului secvene memorabile de analiz psihologic, identificat adesea firete cu cea psihopatologic. Iat una din primele halucinaii pe care o genereaz vederea bordeiului bltreilor: Nina, pierdut ntre zdrenele n care s-a vrt, soarbe prin lumina ochilor cu toat fiina sa din frumuseia vedeniei, frumusee fr margini pentru un suflet n lumea sa mic i crud, intuit cu hotar pustiu, nimicitor de vis la fiece pas, i de neasemuit ca o floare ca aceasta. Sabin Velican, cznd el nsui n cursa conveniei naturaliste, exacerbnd fiziologicul, este maestrul indiscutabil al unor astfel de vedenii demonizate care fascineaz locuitorii mediului basarabean. Cpitanul Dragomir PETRESCU (n. 2.IX.1886, com. CobiaDmbovia; a fost directorul revistelor colarie i Bugeacul; nvtor n Brtuleti i cpitan, activat din 1920, n Bolgrad; colaborri la Albina, Revista general a nvmntului, Universul literar, Curentul) a scris versuri patriotice nflcrate, cu ritm i fraz cam silnice (Cci neamul nostru romnesc, / De la Daci i din Romani, / E-n trup cu snge vitejesc, / Ce bag groaz n dumani), relevndu-se n proz cu aer de evocare semntorist a vieii de la ar ca un bun povestitor n cheie tradiional ce-i propune s ne nfieze ntreg spectrul

MIHAI CIMPOI

167
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

copilriei rurale cu reluarea unor otii tipic crengiene: Nou, copiilor, ne fulger gndul iadului prin cap: s parlim o pereche-dou de moai i s-i vindem i s lum parale pe ei pentru zmeuri; zis i fcut (Povestirile lui Sic). A editat, la Bolgrad, volumul de versuri Gnduri revrsate (1936). Un neosemntorist i un neorealist care aparine, dup prerea lui Eugen Lovinescu, mai degrab romantismului istoric, este LuLudovic Dau ** dovic DAU (19.III.18731953; a fost directorul Teatrului Naional din Chiinu), prozator care nu s-a ncadrat (dup expresia aceluiai critic) ritmului literaturii din pricina unei faciliti fr frn artistic i care a fost i un participant pasager, dar serios, al vieii literare basarabene. Asfinit de oameni (1932) i O jumtate de om (1937), romane totui de o for epic remarcabil ce au tangene evidente cu proza romn din Basarabia, cel puin prin felul n care exploreaz procesul de nstrinare a provincialilor orenizai i prin vigoarea prezentrii faptului de via frust. Un prozator nclinat spre analiza psihologic, spre studiul unor momente i stri sufleteti de tranziie este Mihail CURICHERU (n.VIII.1910, Negreti-Lpuna mort n timpul deportrii n 1943 la Igarka sau Taiet, Siberia; a fost nvtor; romanul n deal la cruce, aprut n 1938 i recenzat n Viaa Basarabiei, nu se gsete la nici una din marile biblioteci; Fundul negru, anunat ca un roman de larg respiraie epic i prezentat n ianuarie 1940 spre editare, a disprut o dat cu arhivele editurii; este tatl traductoarei Elena Curecheru-Vatamanu i socrul scriitorului Ion Vatamanu). Parc prezicndu-i tragica soart, a dat expresie n nuvelele sale sentimentului nstrinrii de mam, de cuibul printesc i oscilrii dramatice ntre vis

168 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i realitate, ntre mplinire i cderea n abisul neansei (nuvelele Mama triete i Petale de mac). Filonul neosemntorist se mbin cu psihologismul de esen intelectualist, mbinare care este nsemnul unui prozator de mari perspective. Caracteristice n acest sens sunt romanul Al nimnui (Chiinu, 1937) i nuvelele din volumul Ulia pcatelor (Chiinu, 1940), ale lui Dominte TIMONU (august, Dominte Timonu 1911, com. Mahala, judeul Tiraspol 18.I.1972, Bucureti); studii la Liceul A. D. Xenopol din Soroca i Conservatorul de Art Dramatic din Chiinu; a fost, n 19411943, director al Teatrului Naional din Tiraspol, iar ntre 19451949, 19561964 angajat n diferite trupe teatrale din Bucureti i apoi (19641966) regizor la Teatrul de Copii i Tineret. Cursul evenimenial, urmrit cu o tietur modern a scrisului, cu notaii fugare, reci i exacte (El a rmas singur i strein, n Mihail Curicheru mijlocul unei lumi n care n-avea pe nimeni i nimic; i iari singur n via. Acum gndurile lui zboar nvalnic, la zilele de foame i lipsuri, la toat suferina crud de mai trziu) este doar un pandant la procesul de pierdere treptat a identitii, potenat i de statutul social de bastard al personajului Victor Crior: ateptarea plictisitoare de la biroul de plasare, primirea rece la conacul lui Dendrino, relaiile cu depravatul Mircea i vizitarea mpreun

MIHAI CIMPOI

169
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

cu el a unui cuibuor de dragoste de la ora, plecarea btrnului Silvestru, singurul om pe care l prezint cu dragoste, moartea Lizici de care s-a ndrgostit la ora, discuia patetic cu printele Damian care, auzindu-l pe Crior confesndu-se c Dumnezeu nu-i dect o nchipuire, i pune la ndemn un revolver pentru a se sinucide. Nimic nu-l intereseaz pe romancier dect aceast nchidere n cercul destinuNicolae Sptaru ** lui, aceast alunecare vertiginoas i ireversibil n abisul identitii pierdute. Un destin ofticos, destrmat, jigrit are i Arghir Lupu, eroul nuvelei Ulia pcatelor, suflet vlmit i nsngerat; suflet de om neneles. Gestul generos de a salva un copil este primul ndemn hotrt de a alunga blestemul de pe Ulia Pcatelor, de a scpa de identificarea existenial cu ceea ce semnific numele su: lupul. Majoritatea personajelor firi inocente, poetice ale lui Dominte Timonu poart pecetea blestemului singurtii i nenelegerii. Ca pe nite prticele sau mici cercuri bine delimitate n perimetrul macrocercului existenei general-umane puse sub semnul trecerii concepe vieile eroilor si Nicolae SPTARU (31.VII.1898, com. Toceni-Cahul 10.I.1987, Bucureti; a absolvit, n 1922, Institutul Politehnic din Bucureti; a fost bursier la coala de poduri i osele; subdirector i director la Casa autonom a monopolurilor; inginer-constructor; n perioada postbelic a lucrat i la fabrica de tutun din Bucureti; vol. de poezii n fuga anilor, 1936; romanele Dar anii trec, 1931, n drumul nostru, 1933, napoi, 1935 i vol. de schie Fr cuvinte, 1940), prozator ce cultiv un stil rece-obiectiv, descongestionat de lirism i pitoresc, adesea fr plasticitate. Tnrul inginer Mihai Dragu din Dar anii trec apare ca fiin mic, trectoare n

170 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

raport cu marele timp, ca o prticic din acest timp, ce vroia s ptrund n intimitatea nesfritului. Intelectualul Dragu urmeaz o cale a vieii conform unei succesiuni de evenimente obinuite (organizarea lucrului pe antier, cstoria, apariia copilului, Rodica, ce i aduce echilibrul pierdut). Or, timpul trece nepstor, parc preocupat numai de mersul lui, dup cum zice prozatorul n motto. Dac n Dar anii trec prozatorul se limiteaz doar la o astfel de raportare elegiac la trecerea timpului (latura secundar a subiectului cu conflictul sentimental ntre Dina i Ionescu, care surprinznd-o pe ea cu un amant i mnat de o pornire bestial din adnc pune n funciune revolverul, nu schimb situaia), n romanul napoi este preocupat de o problem de contiin: profesorul de liceu Ion Pruteanu se simte la ora un intelectual fals deplasat din fgaul satului i eliminat din natur, cu multe cerine i aspiraii, cu un ideal rustic, dar complet. Dilema i pledoaria pentru o via chibzuit, asemntoare cu micarea la deal sunt specifice semntorismului. Pruteanu, purttor al faclei romnismului i al ideii de progres intelectual, se claustreaz ntr-o lume proprie, ca pn la urm s-i jertfeasc averea pentru folosul cooperativei din Cotu, satul lui de batin. Ca i eroul din nsemnrile lui Neculai Manea, ca i Maria Spnu din Apa morilor, Daria Mazu din Locul unde nu s-a ntmplat nimic i Constana Corban din Patele blajinilor, personaje ale lui Mihail Sadoveanu, Ion Pruteanu, Dezrdcinatul desvrit al lui Nicolae Sptaru, este cuprins de o regresivitate ancestral, ntorcndu-se din oraul care este colecionarul de lichele i secturi n cercul originar al naturii. Prozatorii basarabeni sunt prin excelen pictorii atmosferei de provincie care lipsete viaa de suflul mre al existenei, grefierii ntocmitori de procese-verbale, de fie caracterologice i documente n sensul naturalismului ale unor medii ce se nchid n cercuri autarhice. ntr-un stil reportericesc, ce surprinde sumar conturul i culoarea faptelor, descrie B. JORDAN (numele adevrat Iordache Buc, schimbat prin sentin judectoreasc, n Botn,

MIHAI CIMPOI

171
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

29.II.1903, Iorti-Covurlui 30.VI.1962) sfera nvmntului primar (romanele Normalitii i nvtorii), anturajul ostailor demobilizai stabilii n Delta Dunrii (Pmntul ispitelor) i acela stesc (Satele), n care se isc conflicte de clas. Febrilitatea cu care prozatorii fixeaz aspectul documentar (i, prin urmare, naturalist) al faptelor de via face ca mobilul psihologic s fie nlocuit cu cel pur fiziologic. O asemenea substituire are loc n proza unui nuvelist nzestrat, Gheorghe BUJOREANU, al crui dar de povestitor i constructor epic a fost remarcat de N. Iorga, M. Dragomirescu i Camil Petrescu (14.X.1900, com. ucani, jud. Vaslui 28.V.1990, Galai; studii la coala Normal C. Negri din Galai, dup care este nvtor la Cetatea Alb, unde colaboreaz la revistele de acolo, urmnd apoi Facultatea de Litere i Filosofie a Universitii din Bucureti, 19261930; a fost profesor la Liceul de Biei din Bolgrad, 19331937, unde a colaborat la Familia noastr i Bugeacul; dup rzboi a colaborat la Orizonturile din Galai, Pagini dunrene, Viaa nou; a editat, n 1936, la Bolgrad, un singur volum de nuvele, Demonul). Dincolo de faptele propriu-zise, nuvelistul surprinde cu miestrie procesul de demonizare a micrilor sufleteti care mping personajele n cercul nrobitor al pasiunilor, pornirilor stihiale vindicative, glcevei cu lumea: un doctor cunoate demonia atraciei erotice pentru nepoata soiei (Demonul), nevasta unui gospodar, surprinzndu-l pe acesta cu o amant, incendiaz casa fcnd s ard i fptaii (Gelozie), o coan Maria, care prilejuiete unui erou rememorarea adolescenei, e otrvit pn n fundul inimii de lumea asta care merge din ru n mai ru lumea care nu mai tie de Dumnezeu, de biseric, de ruine, de nimic. Cercurile demonizate nfiate de prozator sunt acelea ale cminului familial sau ale colii. Dintr-un alt cerc demonic al mizeriei i pustiului sufletesc nu poate iei studentul Vanea al lui Ion SULACOV (n. 1908 n sudul Basarabiei arestat i exterminat de securitatea sovietic n 1941; face parte din cercul de scriitori adunai n

172 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

jurul revistei Bugeacul; romane: nsemnrile unui flmnd, 1936; Studentul din Bugeac, 1938 i Fiul poporului). n notaii fulgurante, de o confesionalitate intimist ardent, ce au caracter de nsemnri de jurnal pro domo sua, uneori fcute cu stngcie stilistic, este urmrit microistoria neantizrii sufletului unui nvins: M gndeam la mine Ce trist e s te gndeti la tine atunci cnd eti un nvins; Am rmas iari singur, trist i Preotul P. Gheorghian ** tcut. Din nou momente grele: din nou n impas; Din nou zdrobit i nvins. De data asta mai puternic i mai mult. Astzi sunt cel mai nenorocit de cnd m in minte. Drama se consum la marginea societii, ntr-o camer scund, care ia nfiare de groap, de cavitate abisal: Am fugit dup propria mea umbr, pn ce am czut n prpastie. Nu mai pot merge nainte. N-am cum. Stau ca ntr-o groap adnc, cu sufletul rtcit; ca ngropat de viu. Naraiunea are Alexandru Tambur ** caracter existenial-katarctic, este o texisten avant la lettre: E aa de plcut s-i povesteti durerea n scris Uneori umorul salveaz spiritul torturat de himere n cercul restrns al provinciei, deschizndu-i perspective de mntuire, precum la crengianul P GHEORGHIAN n volumul Popasuri, . Hotin-Bli, 1935, sau n secvenele vesele ale lui George Dorul Dumitrescu.

MIHAI CIMPOI

173
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Al. TAMBUR (21.XII.1901, Bolotina-Bli 18.VI.1984, Chiinu; volume: Alb i rou, 1938, Bandiii, 1938, Osndiii la moarte, 1938, Volojanca, 1938 i Spre Golgota, toate aprute la Bli i fiind subintitulate povestiri din viaa sovietic) surprinde ntr-o viziune reportericeasc, intens colorat ideologic, cu o intenie serioas de beletrizare, fragmente din realitile de peste Nistru i tipuri de rani, muncitori, ostai ai Armatei Roii i Armatei Albe, partizani ai naionalitilor (alb-verzui), susintori ai bolevicilor (roii-verzi), speculani (meocinici), securiti i victime ale acestora, studeni, iuncheri. Dup rzboi a fcut civa ani de detenie, fiind angajat mai trziu administrator la studioul Moldova-film. A scris piese, rmase inedite. Prozatorii basarabeni ai anilor 30, tradiionaliti sau ndreptai spre zrile noi rebreniene i camilpetresciene, s-au impus mai cu seam prin darul de a auzi i a fixa, aa cum remarca Eugen Lovinescu n cazul lui Stere, glasul faptelor.
CONSTANTIN STERE, R O M A N C I E R U L T O TA L

Din erupiile vulcanice ale spiritului, din elanurile sufleteti titaniene ce au ca int Necunoscutul sau Absolutul, din ebuliia intelectual alimentat de temperaturile nalte ale tririlor la limit, din suflul eroic al aspiraiilor se plsmuiete figura monumental a lui Constantin Stere, basarabeanul nstrinat, mntuit, dup ce a cunoscut neantul dezrdcinrii, prin revenirea n albia romnismului. Contemporanii, uluii de proporiile giganteti ale personalitii sale, au ncercat s-i surprind i s-i neleag nsufleirea cu adevrat zeiasc. George Clinescu i vedea fptura mitologic de zeu al Moldovei intelectuale materializat n contiin ca un tunet prelung de step, ca un vifor smulgnd tablele coperiurilor i vibrnd pe loc un ir de ulmi nali, ca un gigant dobort de Jupiter i sfidnd cu voce cavernoas i subteran cerul cu fulgere (G.Clinescu, Ulysse, Bucureti, 1967, p. 44). Tudor Arghezi distingea n el omul septentrional tenace i mnat de orgolii dure i de un puternic instinct de rzbunare datorit cruia a lichidat un secol ntreg; s-a rzbunat adic pe o epoc ntreag. Indivi-

174 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

dualitate masiv i dur fcut pentru autoritate i pentru expresie dictatorial a existenei, domnul Stere s-a retras din circulaia forfotit, mprejmuindu-se dincolo de bine i de ru. Sfidnd confortul banal al casei i cursul monoton al vieii cotidiene, el i-a ales drumul fr sfrit i fr rgaz al nconjurului lumii, urmat n permanen pe linia de margini, de unde vin, zice autorul slovelor de foc i slovelor furite, constelaiile i vntul (Fclia din 10 aprilie 1930 i Adevrul literar i Constantin Stere ** artistic din 25 decembrie 1932). Creator demiurgic de tip balzacian, Stere-naratorul surprinde consubstanialitatea Om-Dumnezeu, pe unda fascinant a mesianismului: Grandoarea ameitoare a mesianismului const n concepia unui Om care, ridicndu-se ca expresie a contiinei umanitii ntregi, prin aceasta devine Dumnezeu (Hotarul). Demiurgismul sterist este programatic prin excelen, nsemnnd nu doar compulsare pe linie memorialistic a unor date documentare, ci o ntreag constelare a realului i visului, a socialului i psihologicului, a epicului i liricului etc. Dominat de mreul suflu epopeic general, strategia narativ se modific mereu, impunnd schimbri brute de registre, ritm, perspective, ale descrierii. Demiurg grbit, Stere alterneaz negurile de haos cu spaiile de materie cosmic bine armonizat, insufl lutului uman comun via ideal, frumusei sublimate n sensul lui Platon, amestec n voie pulberea incandescent stelar cu nebuloasa interastral, fiina cu neantul. Graba i neglijenele din actul plsmuirii sunt scuzate de mreia ntreprinderii. Sunt trei romancieri n romancierul Stere: unul al condiiei umane propriu-zise, cel de-al doilea al condiiei subumane (al

MIHAI CIMPOI

175
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

lumii penitenciarelor i satelor siberiene) i cel de-al treilea al condiiei supraumane (al firilor morale superioare). Arta romanesc sterist exceleaz att n toate aceste trei sfere, ct i n relaiile dintre ele, n aezarea lor n contratema ce d natere contrapunctului simfonic. Stere nu face numai roman social (sau istorie social, dup cum i propune iniial), ci un roman psihologic, roman-poem, roman-eseu, ntreaga uria construcie romanesc vdind un roman existenialist sau un roman tragic al condiiei umane (subumane, supraumane) structurat concentric pe laitmotivul lutului i neantului. Timpul i spaiul (exterior i interior) sunt ca i cum personajele metafizice ale romanului-fluviu n preajma revoluiei, din sfera eternului care regizeaz micarea i mplinirea destinelor pe scena foitoare a istoriei. ntr-un cuvnt, Stere este un romancier total, topind pictura de moravuri, documentul istoric, portretele tipurilor umane, observaia psihologic, reflecia intelectual, proiecia parabolic n poezia tragic a existenei umane. Strategia narativ este ndrumat manifest sau latent spre a reliefa motivele zdrniciei, comunului (lutului), neantului, eternului i energiei morale a omului care ncearc s neleag rostul vieii i luptei pentru idealuri. Critica de ntmpinare l-a taxat nejustificat pe autorul epopeii n preajma revoluiei drept memorialist. Clinescu vedea chiar o greeal capital n faptul de a-i fi romanat memoriile: Sftuit ru, adulat, literatul, n al aptelea deceniu al vieii, s-a crezut cu naivitate un romancier universal, un Dostoievski, i s-a pierdut n iluzia c simplele date ale vieii sale, transfigurate, reduse la o idee general, pot s aib un interes absolut. Falsitatea punctului de plecare este aceeai ca la orice biografie romanat (Istoria ed. a II-a, p. 757). Stere nu i-ar fi ntemeiat romanul ciclic pe ideea de destin, ca Romain Rolland. Fidelitatea fa de documentul nud, fa de filonul pur memorialistic ar fi sporit, dup Eugen Lovinescu, interesul depindu-l pe acela stpnit de romanare: Cele opt volume ale romanului n preajma revoluiei constituie totui cel mai mare monument memorialistic al literaturii noastre, minat doar de voina ciudat a romanrii unui material imens, i mai inte-

176 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

resant dac rmnea n nuditatea lui autentic (Istoria, 1989, p. 177). Dei i recunosc pn la urm fora epic i nsuirile de romancier, cei doi mari critici ngustau evident perspectiva receptrii complexitii romaneti a ciclului. Nu putem s nu inem cont de nsui argumentul autorului care i precizeaz cu claritate intenia: Vznd c pot scrie portrete, c pot reda figuri i caractere, am ncercat s fac un roman povestea lui Vania Rutu. i aa s-a nscut romanul pe care l tii i care este n curs de publicare. Pentru mine, romanul (subl. ne aparin M. C.) acesta nu este dect istoria unui suflet, n epoca de pregtire a revoluiei mondiale, nchegarea unei concepii de via i de cugetare politic, pe care a rezuma-o astfel: lupta dintre Rsritul n vecinic stagnaiune i Apusul continuu progresiv (din mrturisirile fcute lui Tudor Teodorescu-Branite, Dimineaa din 31 octombrie, 1932, p. 3). i n interviurile date altor ziariti Stere delimiteaz net eul su de personajul central Ion Rutu (Greit s-a scris n pres despre acest roman. Eroul nu sunt eu, ci un personaj sintetic, Omicron, n Curentul din 7 dec. 1931, p. 34) i romanul de autobiografie (Acest roman nu este o autobiografie i nici mcar biografia unui alter ego. Vania Rutu nu sunt eu, iar viaa lui intim nu are nimic cu a mea, E. Lovinescu, n Adevrul literar i artistic din 10 ian. 1932, p. 12). Adevrul, recunoscut i de autor, este c chiar dac a utilizat amintirile sale, aa cum procedeaz orice scriitor, avem de-a face cu un roman. Firete, amintirile n nvlmeala lor retrospectiv-caleidoscopic ntresc articulaiile povestirii de larg respiraie epic, dar i le slbesc evident, reducnd-o fie la o cronic evenimenial gazetreasc, fie la o cronic sentimental de mrunt interes narativ. Pe de alt parte, fragmentarismul, caracterul de reportaj nud i brutal, de montaj i de rotire cilindric a oglinzilor n care se proiectez faptele i tririle, rotire care genereaz o reluare sub alt perspectiv sau n lumina unui alt erou, o repetare chiar de experien sub semnul lutului i al neantului, confer prozei steriste o indiscutabil modernitate. Liniile epice, ngroate cu pasta dens a descrierii, cu

MIHAI CIMPOI

177
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

fragmentele mici ale amintirii discontinue ramificate cu traiectorii evenimeniale secundare sau susinute de evocarea unei atmosfere generale, se axeaz n fond pe aceste dou laitmotive lirico-filosofice. Ele au, bineneles, o semnificaie existenial. De o larg respiraie epopeic, masiv, arborescent, structurat din plasm sentimental de amintiri (efuziuni, scrisori, rememorri afective), din blocuri epice mari, uneori greoaie i cenuii, scoase de-a dreptul din arhitectura haotic a realului, fragmentar-eseistic, plin de sincope i suspansuri, poematic, natural-stihial n esena ei intim, proza lui Constantin Stere urmeaz anumite mari modele literare. n ntreprinderea sa ciclopic el rvnete, asemenea lui Tolstoi, s dea via mulimilor, unui popor ntreg de tipuri i personaje, ntr-o perspectiv ce se pierde n infinit i se confund pe nesimite n mas. Demiurgul, masa de creaiune, magica putere vizionar, capacitatea de a arta toat complexitatea sufletului omenesc, fr mprirea elementar n bun i ru, supunerea faptelor eroilor unei aprecieri morale sunt caliti deosebit de preioase relevate n arta tolstoian. Acest program estetic le-a materializat cu strlucire, aa cum observa i I. Negoiescu. n preajma revoluiei ne aduce cu adevrat un popor de personaje i tipuri, de la monumentalul Iorgu (Egor Stepanovici) Rutu i Smaragda Theodorovna, soia acestuia, la Ion Rutu, el nsui plasat ntr-o mulime impresionant de intelectuali, revoluionari, funcionari, temniceri, administratori de diferite ranguri. Se ascunde poate n aceste consemnri (despre Tolstoi n. n.), de pe la 1900, un propriu program incontient al viitorului romancier, care trecuse deja prin acele mulimi, fcuse parte din ele, ca personaj real. De aici ncolo trebuie judecat scriitorul Stere, cruia nicidecum nu i se poate reproa preferina epicii de ficiune fa de memorialistic, atunci cnd, creator el nsui de mulimi de tipuri (i aici fr ndoial nu-l ntrece nimeni din literatura romn), a plsmuit probabil cel mai interesant, mai apropiat omenete, mai simpatic erou din proza noastr, pe Vania Rutu (I. Negoiescu, Istoria, 1991, p. 210). Ca ntr-o veritabil epopee, nu gsim persoane oarecare, ci anume personaje urieizate n

178 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

chip homeric, rabelaisian sau swiftian, acestea fiind investite cu funcii de eroi de legend, de opere sau personaliti istorice: Iorgu Rutu este un uria, un Gulliver printre liliputani, un urs; Smaragda Theodorovna este o goethean Mignonetta, apoi o matroan a judeului; cucoana Anica Mesnicu este o instituie, lutarul Leme e i el o instituie social, printele Vasile din Npdeni este un Alexandru Machedon grotesc, vechilul Alexandru un factotum, Natalia Chirilovna o blond rubensian; Ivan Nicolaevici Telega un Diogene al judeului S***; Chiril Chiriacovici Leon e cunoscut ca Metternich-ul Basarabiei; Saharov e un nihilist turghenievian; Tania, iubita lui Vania Rutu, este o misterioas Kundry din Parsifal de Wagner; Ecaterina Efimovna este un stlp de sare, ca femeia lui Lot . a. m. d. La cellalt pol, litotic, al viziunii se contureaz oameni mruni, nensemnai, incolori sub aspect social-moral, fcnd parte din lutul comunului sau chiar din glodul (subsolul) vieii. Ostaticii subterani sunt vzui ca nite pitici swiftieni, pocii i stranii angajai ntr-o lupt demenial buf, absurd: Prin mzga hleioas cteva zeci de pitici, pocii i stranii, se zbteau ntr-un vlmag de forme omeneti mpleticite capete nsngerate, picioare pe jumtate goale agitate prin vzduh, brae ncordate, mini ncletate. Din grmad, ca dintr-un enorm muunoi omenesc, se auzea cnd un ipt de femeie, cnd un geamt nbuit sau un rget fioros, n care aproape nici nu se mai putea ghici o voce omeneasc. n rstimpuri, de sub zvrcolirea trupurilor ncolcite, izbutea s se smulg cte un chip bestial, rupt i plin de glod care, abia inndu-se pe picioare, apuca o scurttur de lemn i cuta s dea n grmad, dar, cznd deasupra ei, era ndat acoperit de alte trupuri. Sau vreo femeie cu prul vlvoi, numai ntr-o cma zdrenuit, se cra n vrful piramidei de trupuri omeneti, spre a se prbui ndat n mijlocul ei, cu ipete slbatece n aceast ncierare nprasnic nu se mai putea spune cine cu cine se btea. Fiecare lovea orbete n toate prile i cu toii se npusteau cu o furie nebun asupra fiecruia n parte

MIHAI CIMPOI

179
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Constantin Stere proiecteaz o viziune dantesc asupra Rusiei cu infernul ei, adevrat cimitir de suflete, i universului siberian, alb i rece, sumbru ca un mausoleu de marmor, lipsit total de via. Taigaua primordial a fost transformat ntr-o imens colonie penitenciar, populat de vagabonzi profesionali, zeci de mii de ucigai, tlhari de drumul mare, hoi de cai i cambriolori, incendiari, siluitori, falsificatori, escroci, de Ivani Nuiuminte (mancuri n limbajul de azi) care sunt n afar de orice lege. E un ocean de barbarie primitiv, un pustiu al urtului, un imens vid n care se mic umbre mute, umbrele neantului. Fumurile dense ale infernului nvluie cel mai degradat, cel mai sub- sau anti-uman univers: cel concentraionar. E o realitate de comar, unde se triete la limita bestialului i unde suferina ia expresie de manifestri excesive ce rup toate zgazurile:
Rcnete slbatice, sudlmi, uiere, cntece, huiduieli, gemete, chiote, scrniri de dini Exhibiiuni sculpturale deasupra paraei Emanaiuni imunde

Lumina scund ce ndeas umbrele, ferestruicile chioare acoperite de horbota pienjeniului i de arabescurile mutelor, exhalaiunile delatere, scndurile goale i vscoase, nemturate i nesplate de la construcie, paraa ciubrul infect de la intrare fac ca ncperea deinuilor s se asemene cu o peter de animale apocaliptic. Penitenciarele sunt infernele mici ale marelui infern care este Siberia n viziunea dostoievskian a lui Stere. Arta sa culmineaz indiscutabil n vrtejurile de dantesc fantasmagorie ale convoaielor de deinui, n armonia lugubr care topete ntr-un singur acord tragic zornitul lanurilor n caden, tropitul de pai ai caraulei, gemetele, oftrile, bocetele, hohotele de plns, sunetele nearticulate, strigtele nbuite i lamentaiunile de orice fel ale deinuilor. Infernul e sugerat i de cltoria cu barca pe Obi, imagine parabolic a luptei cu existena. Taigaua cu tcerea ei ncruntat sub povara vzduhului mort, tundra scufundat n comarul singurtii slbatice a nemrginirii mute, aurora boreal cu erupiunea vrjma a

180 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

oceanului de lav incandescent care incendiaz adncurile cereti pn n zenit fac ca totul s se roteasc, s se prbueasc i s se reaprind ntr-o tcere grav i solemn, mai grea i mai tainic dect nsi moartea Proza lui Stere este cu adevrat, aa cum spune Clinescu, o epopee grandioas a infernalului geografic; este de o mare poezie sociologic n nfiarea vieii mulimilor, aglomerrilor primitive dominate, ca i natura, de fora elementaritii, stihialului, ornduirii instinctuale. Vom aduga, ns, c mreia acestor peisaje fantasmagorice, configurate de umbrele i irizrile irealului ce readuc o primitivitate precosmic, este atins de fiorul Neantului care-l obsedeaz mereu, n dezamgirile sale abisale, n hiatusurile ce se creeaz ntre noumen i fenomen, pe Vania Rutu, kantianul sfiat de antinomii. E adevrat, intensitatea epic slbete n volumele finale, n ciuda ambiiei nemsurate de a acumula ct mai mult material de via trit i de a completa galeria de personaje pitoreti. Scriitura, rmas nervoas, patetic, febricitant, este marcat acum de platitudinea jurnalistic (Clinescu) i covrit de un material brut de cronic politic, de mrturiile pro domo ale prozatorului erijat n postur de lupttor social (Cioculescu). Am putea reactualiza, deci, ntrebarea pe care i-o punea, n 1936, mpreun cu ali critici, Perpessicius: dac nu ar fi fost mai cu cale ca Stere s-i fi scris memoriile n mod franc fr a recurge la ficiune? Autorul ne-a transferat din neantul geografic, geologic i concentraionar al Siberiei n neantul intrigilor i patimilor politice ale Romniei prerevoluionare. Teatrul electoral i cel al discuiilor publice e unul caragialean prin definiie i Stere d dovad i aici de un penetrant spirit de observaie. Un fragment din controversa circuitilor i faritilor, generat de o nuvelet romantic n care sunt prezentai ca supraoameni, este elocvent. La observaia unui preot al artei pure (Naum Clrau) c ranii ar fi doar elemente ale peisajului, o turm de oi, Rutu obiectiveaz c ei sunt temelia statului, rezerva moral a naiunii.

MIHAI CIMPOI

181
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Profesorul de istoria filosofiei sri n ajutor: Elementul de valoare, nervul vital al unei naiuni l constituie intelectualii ei, care extrag din sol i sublimizeaz duhul ei! filosoful cu o micare a degetelor de jos n sus ilustr cum se extrage din sol i se sublimizeaz duhul. Iar gunoiul care se ntinde pe jos poate fi util, dar numai dup ce e mistuit i transformat n sucuri ce ar putea fi folosite! cteva cercuri descrise deasupra duumelii cu degetele rsfirate nchipuiau mprtierea gunoiului, iar apoi, degetele, mpreunate plnie, simbolizau transformarea n sucuri. Nu se las mai prejos nici profesorul de logic. Pentru ca s existe o circonferin, circonferina fu i descris cu o micare elegant a braului, pentru ca s existe o circonferin e necesar un centru! arttorul mpins nainte indic centrul Ciorbadgioglu nu mai putu rbda i ncepu s gngveasc de furie, dezarticulndu-i toate degetele: n natur totul poate fi justificabil, dar numai parazitismul nu! Cum parazitismul? Nu neleg ngaim domnul D. D. Dinescu. Aici explod ns i tarasconicul Vdrcan? Nu-nelegi? Ha! i rotea el furios braele. Nu nelegi estetica pduchelui ce iese pe frunte? Ha?

Evident, aerul de anecdotic conjunctural, de scandal, cancan i trncneal caragialian, de resentiment i vendet personal au slbit nervul epic, prozatorul recurgnd doar la mijloace pamfletare i caricatural-groteti. n ciuda acestei scderi de intensitate, volumele finale trebuie privite, sub aspect filosofic i psihologic, ca o expresie a revenirii lui Ion Rutu acas, la Ithaka. El nu este, n acest sens, doar un revoluionar pur i simplu, modelat dup tipul lui Artamon Danilov (prototipul acestuia fiind Lenin) sau al altor revoluionari rui. i nici numai un poporanist. Dincolo de forma mentis revoluionar, doctrinar, el este un intelectual complex, sfiat de antinomiile kantiene (dup Eminescu atestm, astfel, un al doilea puternic impact al unui gnditor cu raiunea pur) i de contiina scufundrii n abisul ontologic (i ce-i n fond contiina noastr dect o clip de licrire luminoas ntre dou abisuri de bezn?, se ntreab eroul n jurnalul su). Modelarea epic nu urmeaz o schem, ci o realitate vie. Rutu cunoate ntreaga odisee a nstrinrii cu toate drumurile ei diabolice: ca fiu nedorit al mamei sale, el este privat de dragostea matern, ca basarabean este ndeprtat

182 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

de matricea cultural romneasc, n calitate de revoluionar profesionist el se ndeprteaz de viaa pmntean a simirilor, ca fire moral superioar studiaz comunul, ludicul, materialul, ca revoluionar i intelectual modelat de ideologia socialist rus se simte strin n mediul rusesc, dup cum o recunoate de cteva ori (Doar mereu mai presus de toate se simea mereu tot mai strin de Rusia, citim n Hotarul). ntoarcerea acas nu e o nostalgie oarecare, ci un factor al subcontientului mereu reactualizat n fiin care determin drumul spre centru: Dar precum un zmu de hrtie se urc n azurul cerului atta timp ct l trage firul care l leag de punct al pmntului, tot aa un om cade bicisnic la pmnt, nu mai poate realiza naltele lui idealuri, dac se dezrdcineaz. i eu m simt legat printr-un fir indestructibil de coliorul acela al Basarabiei, n plnia Npdenilor sat de rzei moldoveni, printre care au trit i au murit generaii de Ruteti pn n negura vremurilor. Rutu este nstrinatul mntuit prin trirea tuturor supliciilor infernului. Vania (Ion) Rutu este astfel copia beletrizat a autorului su, el nsui personaj monumental, cetean al lumii de tipul schillerianului de Posa, romantic incurabil devorat de o irezistibil sete de Absolut, figur intelectual titanian n linia lui Cantemir, Milescu Sptaru, Hasdeu, Asachi, Heliade Rdulescu, Eminescu, Iorga, Eliade. Apariie meteoric, dincolo de cercul fermecat basarabean (de care vorbete n chiar primul volum), nscut n Ciripcu (sau Horodite-Soroca) la 1 iunie 1865, cu studiile fcute la Liceul Nobilimii din Chiinu i la Facultatea de Drept din Iai, unde n 1897 a susinut i teza de licen cu tema Evoluia individualitii i noiunea de persoan n drept, cu o experien infernal de exilat politic i cu o activitate de lupttor social pentru Unirea Basarabiei cu Romnia (el a fost spiritul rector al actului de la 27 martie 1918) i cu alta de codirector al Vieii romneti, n paginile creia promoveaz poporanismul, cu o cale de militant politic efervescent, el i ncheie existena tumultuoas la 27 iunie 1936 n deplin izolare la Bucov, localitate din Valea Prahovei, unde i-a zmislit

MIHAI CIMPOI

183
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ansamblul epic n preajma revoluiei (vol. I, Smaragda Theodorovna, i vol. II, Copilria i adolescena lui Vania Rutu, 1931; vol. III, Lutul, 1932; vol. IV, Hotarul, 1933; vol. V Nostalgia, 1934; , vol. VI, Ciubreti, 1935; vol. VII, n ajun, 1935; vol. VIII, Uraganul, 1936). Un merit deosebit al romanului ciclic al lui Constantin Stere este acela de a prezenta i un preios document lingvistic: cititorul aude cu exactitate fonic cum se vorbea romnete n Basarabia secolului trecut, cum suna limbajul intelectualilor din Romnia din acea perioad sau al temnicerilor i ntemniailor din Rusia. Scrisul prozatorului este inegal, spunea Perpessicius care depista chiar i un aer de traducere nerevizuit: Stngciile de form i curiozitile pur gramaticale alterneaz cu scene fragede sau cu peisagii descriptive, n aa msur c cetitorul are deseori impresia unui voiaj de cru, pe drumuri basarabene (v. Meniuni critice, IV.1938, p. 390). Avem impresia c, n elanurile sale nezgzuite, Stere scrie n timp ce scrie; pornete adic de la un ndemn automatic, s-i zicem suprarealist, ca s ajung pe parcurs la formule stilistice disciplinate, armonioase. El devine, astfel, un scriitor cu stil sau chiar, cum observ Clinescu, un artist desvrit. Avnd attea de spus, d. Stere nu are vreme s scrie, adic s fac fraze. Dar n ritmul paginilor sale simi un stil, care nu e numai un conduct necesar al ideii, dar, reprezentnd minimum de piatr pentru dimensiunile statuii, produce satisfaciunea completei consumri a cuvintelor (G. Clinescu, Cronici literare i recenzii, Bucureti, vol. II, 1992, p. 97). Romanul dlui C. Stere este, desigur, contribuia cea mai nsemnat a Basarabiei n literatura noastr i o vast arhiv de tipuri sociale, exterior dar pitoresc portretizate, n limitele istorice ale unei epoci, n care se credea c provincia moldovean, subjugat de arism, era nelinit n inerie. Scriitorul aliaz nsuirile unui stufos memorialist, cu interesul naraiunii atrgtoare, de o bogat substan epic; n zona ficiunii e stpnit ns i de o remarcabil obiectivitate a evocrii (Pompiliu Constantinescu).

184 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

G H E O R G H E V. M A D A N , ROMANTICUL TRADIIONALIST

Stingheritoare, pentru un scriitor popular (un autoriu popular, cum se credea Stamati) de felul lui Gheorghe V. Madan, este umbra tiranic a lui Ion Creang. Ce-i drept, poporanismul su a trecut i prin filiera romantismului tradiionalist. Umbra lui Creang se ntlnete, astfel, cu umbrele demonizate ale lui Panait Istrati i Gorki. Din aceste umbre se desprinde un povestitor de factur popular aezat la vorb i pornit pe verv, expunnd ntmplarea cu jovialitate i o anumit culoare, angajnd asculttorul ntr-un discurs pe care-l presoar crengian cu vorbe de duh. George Clinescu observa c dac un prozator ne uluiete cu vocabularul lui regional, atunci se obinuiete ndat a se zice c a aprut un nou Creang. Calificativul prea generos de Creang al Basarabiei a fcut n cazul lui Gheorghe V Madan . o lung carier de la apariia celor dou volume de proz Rsunete din Basarabia (1935) i De la noi din Basarabia (1938) pn la actul revalorificrii lui la nceputul anilor 90 (bucureteanul Iordan Datcu i chiinuianul Ion Ciocanu subscriu la el fr rezerve). nzestrat ntr-adevr cu un indiscutabil dar de povestitor colit la arta folclorului, noul Creang al Basarabiei se impune pe linia regionalismului programatic de provincie (postsemntorist i postpoporanist), el nefiind un artist dezinteresat ca marele su predecesor. Crengianismul lui Madan se poate demonstra prin folclorism, oralitate, jovialitate, prin chiar reiterarea anumitor inflexiuni narative: He-e-ei tu, doamne! C tare bine i frumos mai era la noi n Trueni de srbtorile Crciunului, cnd eram eu bieel! (Ignatul). Cu toate aceste similitudini incontestabile, ce se pot depista textual, crengianismul lui Gheorghe V. Madan ine de un poporanism de fond caracteristic n genere prozatorilor basarabeni. i sub aspect valoric apropierea e amendabil: Truenii nu sunt ptruni de suflul homeric care d dimensiuni epopeice

MIHAI CIMPOI

185
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Humuletilor. Adesea prozele lui Madan sunt pur i simplu studii etnologice: chiar atunci cnd conin subiecte epice mai ample, ele reproduc ritualuri, datini, jocuri ale copiilor, danuri brbteti, locurile i atmosfera satelor i trgurilor, povestiri populare, legende, cntece haiduceti, prezint inventare de mrfuri i unelte sau chiar soiuri de fructe (Cireele sunt de mai multe feluri i de mai multe soiuri. Cele mai bune la gust i mai cutate de ctre negustori sunt aa-numitele romance i susGheorghe V. Madan ** lene). Gesturile verbale, faptele personajelor sunt automatizate i puse sub semnul unei mecanici a rnduelii pmntului, al unei chemri tainice a firii: Pe la Sfntul Gheorghe, cnd i codrul ncheiat i toat firea ndrgostit, atunci demiaza, cnd se duceau lutarii la mas, noi, flcii, trimiteam fetele la deal prin vii i livezi. Ele plecau nainte, noi mai trziu; i cnd ajungeam prin partea locului, ncepeam a chiui; dnsele ne rspundeau tot prin chiote, pn-ce dm unii de alii i ne ntorlocm lng vreo fntn sau izvor. Apoi ne rzleeam, perechi-perechi ca nite hulubai, pe cte o crru, pn-ce ne gseam cte un cuibuor pe iarb verde, la umbra vreunui copcel sau n vreo poeni din pduricea rzasc. Totul se axeaz pe ntmplarea vzut i trit n spiritul acestei realiti milenare rneti sau pe amintirea care aduce o not sentimental. La copilul universal i la moul pitoresc tot att de universal se adaug, n proza lui Madan, golanii de specie balcanic sau ruseasc absolut degradai (Mereu mic din umeri sau se scarpin de ziduri i de garduri ca vitele; c-s plini de gngnii crcnee i mcele ct gruntele de orz. C de-ar arunca vreunul buleandra de pe dnsul jos, ar merge buleandra i singur) i dezmoteniii din satele basarabene numii tineri i

186 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

strinei. Creatorul sau, mai degrab, portretistul acestora i trdeaz el nsui, sub acoperirea unui tradiionalism blnd, o fire romantic de inadaptabil incurabil. El este un vagabond venic, un ales ce sfideaz sfera practicului, comunului, prozaicului, un Sotir basarabean. Codrean seme din zona median a Basarabiei, umblnd, dup mrturiile contemporanilor, cu casa sub cciul, locuind pe la hoteluri i chiar pe la spitaluri de bolnavi mintal, copleit de un oboroc de boli, dup cum i se confesa lui G. T. Kirileanu (bronit cronic, prostat, emfizem, malarie), accidentat de un automobil la Bucureti, el era la aptezeci de ani un nalt i voinic btrn, pe care nici timpul, nici urgia bolevic n-au putut s-l aplece (Gh. Bezviconi). Boemul aventurier, nscut la 5 octombrie 1872 n Truenii Lpunei, sat descris n monografie de el, trece, la vrsta de 19 ani, Prutul unde se afl n cercul lui Bogdan Petriceicu Hasdeu (volumul de poezii populare din Basarabia Suspine, aprut n 1897 n Biblioteca pentru toi, este dedicat eminentului folclorist, romn din Basarabia) i al romnilor basarabeni ntrunii n societatea Milcov, cea a lui Dobrogeanu-Gherea (la Ploieti a fost chiar director al restaurantului acestuia i om al casei). ntors la Chiinu, scoate ziarul Moldovanul, conduce prima trup de teatru romnesc din Basarabia, particip n calitate de translator de limba romn la primul rzboi mondial, ndeplinete funcia de consilier comunal al Chiinului. Sotirul basarabean, care cunoate doar periodice fixri n aciuni culturale, moare, n deplin singurtate la Piteti, n 1944. i d ntreaga msur a talentului su, ndrumat pe fgaul romantismului tradiionalist, al mentalitii poporane i poporaniste, n Puior, i-a fi pcat i mai cu seam n Ciuboelele lui Ionel, nuvel antologic, solid construit i scris cu o savuroas culoare dialectal n care surprinde povestea tragic a unui biat basarabean deprins cu toate necazurile vieii de pstor i care viseaz la nite ciuboele noi i scurte, dar, colindnd descul cu tovarii si, se mbolnvete i moare. Scena n care micul erou se plimb cu sania prin cas este ptruns de un puternic suflu dramatic ce anun finalul tragic al despririi fatale de visul su copilresc.

MIHAI CIMPOI

187
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Gheorghe V. Madan este un adevrat moldovean rtcitor care ascult nu att de pornirile picareti sau racomboliti, adic fantastice, ci de ndrtnicia sa rzeeasc de a rmne om al locului care l-a nscut, dar i om cu carte, om de lume larg. Schimbndu-i localitile i locurile activitii (Chiinu, Bucureti, Ploieti, Piteti), el rmne n centrul vieii literare romneti, nu la marginea ei, ca un mo Ghi arhetipal; dar i un conu Gheorghe care cultiv moda (naturalist) i este preocupat de ce gndesc i ce fac americanii i ruii n domeniul romanului (Hart, Howells, Tolstoi, Dostoievski sunt scriitorii la care se refer n polemicile sale publicistice). Pe lng slujba de casier la restaurantul lui Gherea din Ploieti, angajarea sa n 19001912 ca actor la Teatrul Naional din Bucureti (vroia s fie i artist, ca tip sensibil la teatrul lumii!), ca funcionar la Ministerul Cultelor i colaborator al Institutului Briloiu (cu 206 nregistrri de piese folclorice), l aflm, n alternan, ntre 18911897, caleidoscopic, redactor la Vatra lui Vlahu i Cobuc, la Epoca literar, Literatura i Arta romn a lui Ascanio, D. Zamfirescu i Caragiale, Floare albastr a lui t. O. Iosif i t. Antimireanu, iar ntre 19021908, la Literatura Romn, Nou revist romn a lui B. P Hasdeu i . director, n 1907, al ziarului Moldovanul. n proz, procedeaz ca i eroul su, stareul Pimen: i sfie haina (tradiional) cu care se mbrac, recurgnd la una nou, naturalist a unui suprasuflet (de tipul celui american) ros de patimi. n plan epic conceptual propriu-zis Madan e mai aproape, prin urmare, de Sadoveanu dect de Creang. Oglinda lui mo Ghi, pus n faa cercului strmt al Truenilor ca i n aceea a lumii largi, arat nu numai chipul cert al lucrurilor, ci i petele de ntuneric greu de desluit, ca n practicile magice ale vergilatului.
PAN HALIPPA, POETUL FLORILOR DE PRLOAG

De o valoare artistic modest, poezia fondatorului Vieii Basarabiei i Cuvntului moldovenesc, a militantului pentru nflorirea sufletului romnesc basarabean, Pantelimon Halippa (1.VII.1883, com. Cubolta-Soroca 30.IV.1979, Bucureti)

188 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

transfigureaz liric viaa social tensionat a autorului (dup ce absolvete Seminarul Teologic din Chiinu i i face studiile timp de 3 ani la Universitatea din Tartu, se ded unei activiti politice i publicistice fervente, pentru care este, firete, surghiunit n Siberia, aruncat n nchisorile de la Sighet i Gherla. A editat doar volumul de poezii Flori de prloag (Iai, 1921) i cteva studii istorice: Basarabia pn la Pan Halippa ** anexarea ei la Rusia (n limba rus, 1914); Basarabia sub mpratul Alexandru I, 18121825 (1914), Bogdan Petriceicu-Hasdeu (1939) i un Jurnal aprut postum. Produs al obijduitei Basarabii, dup cum l consider Mihail Sadoveanu n prefaa la volumul de poezii, ridicat pe propriile mijloace, n armonie cu nceputurile de cultur ale moldovenilor de peste Prut i cu nevoile lor sufleteti, considerat urmaul poeilor renaterii noastre dinainte de Eminescu, Pan Halippa i trece versurile prin surdina jalei basarabene, dndu-le asperiti vegetale graios-slbatice de flori de prloag i mbinnd tonalitatea de lamento cu una mesianic i cu o alta mistic, potenat i de figura lui Christos, cluzitorul cii jertfei -a iubirii, al cii pcii -a nfririi (Vreau spirit de proroc / i inspiraii sfinte. / S ard cu bici de foc, / s-aud din morminte / i morii glasul meu, Poem, 1937). Marii critici l-au interpretat n mod diferit: dac George Clinescu gsete simpatic, la el, vorbirea apsat ca la basarabeni n genere, care sun pentru urechile noastre de azi cum trebuie s rsune pentru francezi franuzeasca canadienilor (Istoria, ed. a II-a, p. 941), dac pentru Eugen Lovinescu reprezint doar dovezi de continuitate cultural romneasc ntr-o epoc de nstrinare (Istoria literaturii romne contemporane, 1989, p. 6869), pentru Nicolae Iorga e un vechi scriitor sincer

MIHAI CIMPOI

189
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ntr-o form naiv, dar bun traductor din rusete (Istoria literaturii romneti contemporane, 1985, p. 280). Poezia sa este, ntr-adevr, naiv, sincer, luminos-tragic asemenea unei rugi ndreptate evlavios ctre blndul Hristos ntr-un ceas al peirii, care se sleiete pe buze, ruga fiind expresia unui suflet cernit ce atinge culmi de dureri decantate, mntuite printr-un katharsis de esen cretin (Dar iat c mucul se-ndoaie / i sfrie-n ceara topit, / Apoi lumnarea se stinge / n noaptea amarnic cumplit. / i-n sufletu-mi slab i molatic / Cernit-ndoiala rzbete; / Iar ruga, fierbintea mea rug, / Pe buze ncet se sleiete (n miez de noapte, 1913). Strlucit personalitate politic, martir al Unirii, fondator al Societii Scriitorilor i Publicitilor Basarabeni (1940), al Societii de editur i librrie Luceafrul din Chiinu, Pan Halippa este un scriitor nerealizat, autor nc a dou volume de poezii Cntare omului i Pmntul ndejdilor mele, prima distrus n tipografie n timpul unui bombardament, cea de-a doua arestat, n 1940, de Armata Sovietic, i al Cronicii vieii mele (dactilograma conine 1250 de pagini) scris pentru Institutul de Istorie de pe lng CC al PCR. Cele mai rezistente sunt poeziile sale de inspiraie religioas, care se nscriu organic n albia profetismului, misticismului i rusticismului basarabean, conturat pregnant n creaia lui Alexie Mateevici, Tudose Roman, Magda Isanos, Nicolai Costenco. Mesianismul su este tuntor, incendiar, fantoma christic fiind nu doar mntuitoare, ci i incitatoare la aciuni sociale i etice revendicative. Miezul de noapte este un timp zero, renceptor de istorie. n 2001 apare la Chiinu volumul Publicistic.
ION BUZDUGAN, POETUL PSTORILOR DE TIMPURI

Expediat prea uor n tagma minorilor i medienilor, Ion Buzdugan capt contururi viguroase de creator liric important, tipic basarabean, ce d glas lumii jalei i durerii i, totodat, renun la registrul minor, urieiznd i eroiznd viziunile. Printr-o lacrim-mrgritar de snge, care este lacrima

190 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nstrinrii, el nu att contempl blnd-paseistic viitorul, ct i percepe icoanele care cresc i iau proporii fantastice. E o micare dubl n lirica lui Buzdugan: una, ascensional, ce duce spre crestele eternitii i alta, descensional, de retragere nspre nceputurile imemoriale. Timpul (i zilele) e (sunt) vzut(e) mereu ca o turm de oi urcnd munii i contopindu-se ntr-o viziune cosmico-mioritic cu stelele sau mnate napoi ca o caravan Ion Buzdugan ** nomad. Nu e o urcare linear, ci una spre culmi, urmat de o pogorre ctre cellalt hotar: hotarul morii unde latr cinii timpului; i nu e numai pur retragere ndrt, ci alunecare n Tain i Necunoscut, identificat, bineneles, cu Neantul (M sperii de umbrele norilor / De bezna de noapte-a trecutului; / De viforul nvlitorilor, / De tainele Necunoscutului); senzaia c totul devine poveste, sub semnul trecerii ineluctabile a Timpului (ortografiem mereu cu majuscul ca la poet) este dominant, impunnd la treapta de sus a tririi, a hybrisului sentimentul colorat existenial al pustiului: Dar cnd pornete vaier pe irug / i sun-n mii de buciume pdurea / Venind de pe trmuri, de aiurea: / Apoi n vremi blestem i plns i glas de rug // Atunci mi-aplec urechea, Doamne, ctre Tine: / S-ascult durerea miilor de neamuri / i zbuciumul frunziului din ramuri / i strigtul pustiului din mine! (Gorunul din Carpai). Cel ce-a auzit cu o acuitate fizic durerea neamului i a omenirii, freamtul frunziului i strigtul pustiului din fiina sa a fost un mare lupttor pentru cauza romnismului, citind n istorica edin a Sfatului rii, n calitate de secretar al acestuia, Actul Unirii. Nscut la 9 martie 1887 n Brnzenii Vechi-Soroca, i-a fcut studiile agronomice la Gore-Gorki n

MIHAI CIMPOI

191
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Belarus i studiile juridice la Universitatea din Moscova i la cea din Iai. i ia licena n drept la Iai, iar titlul de doctor n tiine economice l obine la Cernui. A participat la primul rzboi mondial n rndurile armatei ruse. n buletinul de identitate rusesc numele lui a fost nscris sub forma Ivan Buzdga. A semnat cu pseudonimele Nic Romna, B. I. Alion, Ion Cmpeanu, B. Coglnic, I. Dumbrveanu, numele fictive vorbindu-ne, ele nsele, despre un romn nflcrat, poet de factur rapsodic a cmpiilor, dumbrvilor i rurilor basarabene. Culegtor mptimit al folclorului, a editat mai multe volume de texte colectate Cntece din Basarabia (vol. I, Chiinu, 1921, vol. II, Craiova, 1928 etc.). Firete, poezia i-a fost impregnat de vigoarea, curenia i sntatea versului popular: Miresme din step, 1922, ara mea, 1928, Pstori de timpuri, 1937, Metanii de Luceafr, 1942. A fost un excelent traductor din poezia rus (Pukin, Blok, Severeanin . a.). A murit n ziua de 27 ianuarie 1967 la Bucureti. Tradiionalismul lui Ion Buzdugan e numai al cadrului (basarabean sau moldovenesc n genere) i al topoilor, conveniilor lirice ale timpului (cas, vatr, via cu strugurii de snge, ruginitele podgorii, cumpene de fntni ca nite cocostrci btrni, turme de oi etc.), n fondul viziunilor el fiind un neoromantic i un neoclasicist cu note evidente de mesianism expresionist social ce-l situeaz n linia GogaCotru. Firete, mesianismul su e blnd, basarabean, redus la evocarea vremurilor de odinioar, la rug i invocarea lui Christos n cadene line de colind. Poetul valorific intens i n mari spaii baladeti dacismul i timpul originar al Daciei, Decebal aprnd ca strmo legendar al tuturor pstorilor. Imaginea pstorului se complic psihologic, fiind polivalent n contextul baladei. Pstorul este pstorul dacic, figura prototipal perpetuat de-a lungul secolelor, aprnd totodat ca pstor de timp care-l transform n om de poveste sau n stan de piatr. Aruncat n noaptea nfricotoare a trecutului, din care vin Nvlitorii (pecenegi, nogai, goi cruzi, turci i muscali, vizigoi), viziunea curgnd elegiac i litanic (i

192 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

turma de zile coboar pe cmpuri, / Sosind de pe crestele albe; / Simedru le trece-n rbojii de timpuri, / Iar turmele Vremii: oi negre, oi albe, / Se pierd, n adncile cmpuri, Rbojul vremii) sau nvlvorat, nfurtunat, dinamic ca n cunoscutele cavalcade romantice (Vin Hunii? Vin Nogaii puhoiu de la hotare? / i prinde el din culme s buciume din bucium: / S dea la toi de veste, c Vremuri vin de zbucium / De jale i durere vin hoardele barbare! // Vin potopind Bugeacul, cmpia, cerul, leahul / Gonete-n zri cireada Pstorul n amurg: / n dangt de talang i anii lui se scurg, / C mini Stpnul cheam n venicul lui Staul! Glas de Bucium). Pastelist remarcabil, dnd imagini de fineuri picturale rare (Amurgul liliac de noapte / Pe aripi negri de mtas / Molatic flfind se las / Peste cmpii i lanuri coapte Pe valea Prutului), Ion Buzdugan coloreaz notaia peisagistic cu fior mistic (Trec sfios de la vecerne / Ucenicele tcerii, / Harul Domnului se cerne, / Picurnd din cupa serii La mnstire) sau cu dorul i jalea sufletului nstrinat (O, voi, chinuitoare drumuri! / Ce erpuii sub nimbul zrii, / Perind n ceaa deprtrii, / Ca-n rotogoale-le de fumuri // Privesc la voi din culmi de dealuri, / Cum unduii, ca negre ruri, / Prin lanuri de secri i gruri, / Se mic-n argintate valuri // Ca semn de suferin-n cale / Se-nal Troii la rscruce: / Cci fiecare drum i duce / Un suflet ncrcat de jale). Gsim, colit la arta folclorului sau a simbolitilor, un instrumentalism revelator de spe modern: Vin, n sear, s-asculi, / Cum rsun din muni, / Clopoeii de stele, / Peste deal i muncele // Pe sub crng, / Pe sub crngi: / Tilinci plng, / Plng tlngi / Lin mioarele, lin, / Calea Laptelui vin: / din cmpii, / Colilii, / Cu miros de pelin / i din grind, / pogornd, / Pe sub crngi, / vin scncind, cu suspin, / Clopoei de argint, / din cer lin, / picurnd / cristalin, // Pe crri, ce-se-alint: / Cnd n vi, / Cnd pe grind, / Clopoei / de argint, / risipind / mrgrint, / Tot pe cale ne mint: / Zi-din-zi / Zi-din-zi

MIHAI CIMPOI

193
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Ion Buzdugan este, dup cum se vede, un magician al ritmului, n versurile sale auzindu-se ecouri din Eminescu, Goga, precum i din poezia rus. Pstorii si sunt, n cheie romantic i expresionist, stncoi, muntoi, trimindu-ne cu gndul la ranii pietroi ai lui Aron Cotru. Ion Buzdugan a respirat cu intensitate atmosfera proprie a timpului n care Pukin i-a petrecut, ca un alt Ovidiu, anii exilului, scrie Perpessicius, referindu-se la traducerea lui Evgheni Oneghin: Transpunerea n limba noastr a acestui poem, unul din cele mai moderne ca inspiraie i compoziie de o fantezie pururi tnr n mpletitura autobiograficului cu ficiunea, i unul dintre cele mai riguroase sub raportul tiparului metric, cu tirania rimelor simetrice, pune tlmcitorului variate probleme, defel simple, pe care tlmcitorul Ion Buzdugan le-a nvins datorit i srguinei, i priceperii, i talentului su. La aceasta a contribuit utilizarea arhaismelor, alternarea expresiilor populare cu neologismele i expresiile strine, iniiativele lexicale n rim, miestria cu care a redat efluviul de poezie din original. Toate acestea mrturisesc disciplina secundat de fantezie n care Ion Buzdugan s-a aplicat ntr-o trudnic, dar victorioas, operaie. n planul traducerilor din alte limbi, i-n deosebi n cea a poemelor n versuri, din care literatura noastr cunoate un bogat palmares de titluri i nume dintre cele mai prestigioase, Evgheni Oneghin i interpretul su Ion Buzdugan vor figura printre cele dinti (Perpessicius, Prefa la Pukin, Evgheni Oneghin, BPT, Bucureti, 1967, p. XXIV).
SERGIU VICTOR CUJB

Binecuvntat de George Cobuc la nceputurile sale cu asigurarea unui cert talent, Sergiu Victor Cujb, fiul lui Victor Crsescu (10.X.1887, Chiinu8.III.1937, tot acolo; studii la Liceul Matei Basarab i Facultatea de Drept a Universitii din Bucureti; a fost redactor literar la gazeta Basarabia; n 1907 a fost expulzat din Chiinu de autoritile ariste; n

194 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Sergiu V. Cujb **

Volumul Cntri Basarabene de Sergiu V. Cujb **

Romnia redacteaz Curierul bncilor populare i al cooperativelor steti; dup 1918 se stabilete la Chiinu, unde a colaborat, printre altele, la Viaa Basarabiei; volume: Povestiri din copilrie, 1886; Patrie i libertate, 1916; Cntri basarabene, 1918; a mai scris nuvelele istorice Poetul Antioh Cantemir i arul Petru i Viaa i luptele lui tefan cel Mare, ultima retopit n poemul dramatic Chemarea lui tefan cel Mare, scris la sfritul anilor 20), nu s-a realizat dect n poezii de inspiraie social i naional, toate consacrate luptei de nfrire a mndrului Ardeal, dulcii Bucovine, Mamei Romnia. A preferat linia nu att mesianic-elegiac a lui Goga, ct retoric-sltrea a lui Vasile Alecsandri, ceea ce explic preferina pentru ode, hore, imne, doine, cntece vechi: nal fruntea ta ndurerat, / Venit-a timpul s recucereti / A Legei tale mngieri cereti / i-a graiului tu miere nestimat (Basarabiei).

O L G A C R U E VA N -F LO R E S C U ( O. C A N TA C UZ I N O )

Olga Cruevan-Florescu, care din motive lesne de neles i-a semnat dup rzboi crile cu pseudonimul O. Cantacuzino (6.VI.1896, Pistruieni-Orhei 1975, Bucureti; i-a luat doctoratul la Lausanne cu o tez despre originea i evoluia claselor

MIHAI CIMPOI

195
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

sociale; traduceri n l. francez din Eminescu i Cobuc; vol. de poezii: Crugul anului, suit bucolic, Bucureti, 1970; Roata anului, alt suit bucolic, Bucureti, 1973; romanul Nluca gliei, rmas probabil n manuscris), public mai nti n presa basarabean versuri ce cultiv miniaturalul, ca s recurg mai apoi la o viziune arcadic a lumii rurale, privite prin prisma copilriei. Cufundarea extatic i empatic n aceasta stimuOlga Cruevan-Florescu ** leaz levitaiile sufletului ntr-un spaiu ptruns de duhul mplinirii paradisiace, care e teluric i totodat cosmic (Ct spaiu n cer tot att i-n cmpie) i care se ascunde n germinare, nflorire, coacere. Sunt spectacole vergiliene ale procesiunilor agreste sub semnul unui naturism accentuat, pigmentat de note bufe (cocorii se plimb n pas ostesc) i al unui grai sibilinic ce vine din adncuri obscure, potenat de contururile picturale expresive, de creaii lexicale proprii sau de basarabenisme: lumina rota, omizi suigii, adic urctoare, malade ciobna, tinoase ci, ispod cu sens de subteran, aer trean, lumina e-n culme, e ziua-n rsplin. Primul volum de bucolice e consacrat pmntului natal, adic Basarabiei, iar cel de-al doilea Romniei. n astfel de georgice basarabeano-romneti apar i note artificioase, manieriste, pitorescul expresiei ngustnd respiraia epic i subminnd profunzimea viziunii. Tonalitatea din poeziile despre viaa nou este prea afectat. Ca toi moldo-basarabenii, Olga Cruevan-Florescu reia nonalant, n ndelungate reverii, amintirile copilriei, ce constituie o oaz de idealiti, un oiu liberator i recuperator.

196 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

LIUBA DIMITRIU

Suav i fragil ea nsi, ca i crinul pe care l-a ales ca simbol-cheie i care se oglindete narcisic n apa ce este chiar apa amar a Morii, Liuba Dimitriu a scris o poezie ce a conjugat n chip ciudat un filon eminescian, un altul mesianic la Goga i un al treilea simbolist de fineuri plastice, profunzimi de sunete, parfumuri, irizri solare i gingii florale. Freamtul nvluitor Liuba Dimitriu ** al feminitii capt forme (att de intim-feminine!) de rug, nsemnare de album, rva, porunc i chemare a iubitului, a mamei, a miresmelor i sunetelor locului de batin: S nu cumva s-mi tulburi apa / Pe care-am s plutesc de acum, / C n-am s pot s-nchid nici pleoapa / i tii ce lung e-al nopii drum Cea din urm porunc; i-acelai fir, i tu, i eu, / S-l toarcem dintr-o mie; / S-mi fii de-a pururi Dumnezeu, / Iar eu lumin ie! Urtule. Nscut la 1.I.1901 la Ciucur-Mingir, judeul Tighina, dintr-un tat bulgar, Lazr Dimitriev, i o mam grecoaic, Vasilisa, a fost o adevrat romnc prin cuget i simiri, intonnd doine Oltului, Mureului i Prutului (Oltule, dac m-oi duce / S-mi fac patul peste nori, / Pune-mi doina ta sub cruce, / Ca s-mi ie loc de flori), limbii romne i Basarabiei pe care o vedea ca pe o mireas ce-o implora pe maica sfnt s-i pun vlul de nunt i s-o uneasc cu Prutul. Volumul Crinii Basarabiei aprut n 1931, postum (a murit dup o boal incurabil 22.III.1930), conine versuri scrise pe urmele Veronici Micle la mnstirea Vratic, n sanatoriile de la Cluj i Piatra-Neam, n care sfideaz lutul ntng, visnd s treac, asemenea ramului, prin al soarelui inel,

MIHAI CIMPOI

197
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i elogiaz florile n care cnt cte-un Dumnezeu, totul sub narcoza Crinului, floare a Morii.
P E T R U S TAT I

Poet remarcabil cu drumuri ntrerupte n perioada postbelic, Petru Stati impune un moment aparte n poezia basarabean i cea romn n general printr-o topire organic a motivelor simboliste i expresioniste n tipare clasiciste vegheate cu un acut sim al msurii, al dreptei Petru Stati ** cumpene. Poeziile sale sunt adevrate giuvaiericale, poetul vdind o nclinaie deosebit pentru arta bibeloului, dominat de finee, elegan de strlucirea preioas a formelor mici adic i care imit, n toate, micarea graioas i avntat a arabescului mizical. Tehnica minor, observat de George Clinescu, este, n fond, o tehnic a miniaturalului, a preiozitii baroce, strunit mereu n spirit clasicist, de unde o reinere a excesului, o echilibrare, o ndreptare stpnit a curgerii nvalnice n albia lin a normalului, de parc rul de munte e transformat rapid n ru de cmpie. Avntul nzuitor, cu nclinri spre exces, este potolit, cenzurat, ngrdit, redus la impulsuri raionalizate. Citit atent, Petru Stati este esenialmente clasicistul marcat nu att de spiritul mre i linitit al Eladei lui Winckelmann, ct de unirea apolinicului cu dionisiacul n sensul lui Nietzsche, ceea ce impune figura paradoxal a unui clasicist modern. Petru Stati, profesorul de antichitate greco-roman de la Bli i Iai (n. 24.I.1903 n Tuteti-Iai, i face studiile la Liceul Naional i la Facultatea de Litere i Filosofie a Universitii Movilene, este profesor de latin la Liceul Ion

198 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Creang din Bli i prim-redactor al revistei Cuget moldovenesc, n timpul rzboiului stabilindu-se la Iai, unde moare la 8.VI.1978; a fost condamnat la nchisoare n 1952, dup ispirea creia, n 1964, a fost angajat profesor la Bucureti), este n realitate discipolul noilor orientri moderne ale poeziei n volumele pe care le-a publicat: Din timpuri de urgie, Iai, 1930; Spre viitor, Bli, 1932; Icoane de lumin, Iai, 1936; Strofe pentru veac nou, Iai, 1937; Licriri de stele, Iai, 1938; Cartea dorurilor mele, Iai, 1939; La poarta visului, Iai, 1940; Talaz spre veac nou, Bucureti, 1940; Chemarea soarelui, Bucureti, 1943; Spre viitor, Iai, 1941 1942; volumul de eseuri despre Eminescu Poteci albastre, 1940; volumele de traduceri: Interpretri din lirica latin, Iai, ed. a II-a, 1942; Satirici i epigramiti latini, Bucureti, 1967; Poei latini, Bucureti, 1973. Clasicistul Petru Stati este aci uor baroc n sensul lui Voiculescu, romantic n cheia eminescianului Andrei Mureanu (citm din poemul simbolic Spre viitor: Ce zbucium fr seamn nu-i poate face drum, / nvemntat n straiul prea lnced al vorbirii? / Ct de neneleas-i i crud legea firii), aci mesianic n stilul lui Goga (nu ntmpltor un poem din Strofe pentru veac nou este dedicat bardului Octavian Goga: Profet poetul vede ce nu cunosc ceilali), aci arid-intelectualist la Alexandru A. Philippide (Orgolioase imnuri fastuos topete lira), demonstrnd un proteism stilistic pe care caut s-l disciplineze, s-l prind ntr-o ordine-sintez, ordine constructiv, clasic, integral n sensul integralismului lui Ilarie Voronca (la poetul moldovean lipsind, firete, imaginismul supraabundent, alchimia demonic a autorului Zodiacului). E mai degrab la Petru Stati o cutare fervent a clasicismului, a mreiei i durabilitii acestuia n formele austere ale miniaturii, sonetului, pastelului modernizat. Perfeciunea n sens clasic este fantoma ce bntuie visele poetului: n testamentul meu sentimental / Scris n tumultul unor noi Cartagini, / Vei deslui plutind peste paragini / Un chip de fat cu surs banal. // Dar contemplnd profilu-i sculptural, / Transfigurat prin filtru de imagini, / Tu s

MIHAI CIMPOI

199
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

citeti pe locul gol din pagini / Nepotolita-mi sete de ideal. // A mea e candida nviorare / i tot izvorul luminos, din care / i-a furit sublima ei gteal. // i dac uneori n-am fost n stare / S-i mpletesc cunun de beteal, / Am plns atunci fptura-i ideal (Epilog sentimental cititorului). nfiorri de roze aurore, nzratice icoane, melodice zvonuri, plpire de snge n ro de bronz etc.; goana dup astfel de gteli fine duce la manierism, stimulnd artificiul tehnic. Poeziile par fabricate n serie. Poetul i impune programatic formele de dimensiuni reduse i contururile austere, cci este n fond romanticul cu sufletul dezmrginit n care se dezlnuie negrele uragane ale demoniei stihiale: Trecutu-i nfloritul rm de mntuire, / Cu vnt domol i linii diafane, / Cnd pe ocean sunt negre uragane, / Dar cnd pornete rurind n fire, / Cu vuietul uvoaielor avane, / El nzuina-i spre desvrire (sonetul Trecutul). Nzuina spre desvrire cu toate proieciile fantasmatice ale idealitii rvnite stimuleaz, ns, contiina extrem de lucid a zdrniciei eforturilor, aici survenind profunda not modern a poeziei lui Petru Stati: Eterna cutare, crbunele i-l scrie / Pe lespedea stncoas, pe arbori i pe zri, / Rspunsul singur nate iar mii de ntrebri / Ca vntul ce ridic nisipul din pustie (poezia Nzuini din vol. Chemarea soarelui). Prin urmare, rspunsul obinut nu fortific, ci neantizeaz contiina prin miile de ntrebri pe care le nate. Este, la Petru Stati, o neputin ontologic de a aduna lumea n semne materiale palpabile, ntr-o catedral de armonie; infernul trimite n mod baudelairean semnele stridenei demonice i absurdului, miasmele putrefaciei, degradrii: n mintea-mi se strecoar nevrnd, fr s caut, / Stridene odioase, catifelri de flaut, / Frnturi de iad, odoare cu glod amestecate. / n loc de-o catedral de armonie plin, / Cu umbre graioase i cretet n lumin, / Sunt un bazar de lucruri absurde i-ncurcate (Mi-i sufletul o nav). Lumea pe care vrea s-o prind cu braul de fier i s-o fixeze n contururi armonioase mereu alunec, se destram n

200 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nluci, n semne vagi: Spun tuturor c lumea sunt eu i lumea pare / C tremur-n vpi ce suie ca o mare. // Vezi, fiecare stare un anotimp perind, / De fiecare faz m-anin cu bra de fier, / Dar magul meu destinul vrea s-l destind / i mna mea se-ndoaie i fuge naltul cer. Versul nu este dect un sol din inutul simbolului vag, / Somn peste care un semn s-a lsat (Dezvluire). Acordul melancolic fundamental l d, n poezia lui Stati, sentimentul oboselii existeniale generat de relativizarea Absolutului rvnit, frmntarea i fragmentarea lumii rotunde i pline visate, de reducerea frumosului la vagi scprri i fugare scntei de esen simbolist: ntrezrind n lucruri trectoare / Cte-o frntur din eternul absolut, / Din mii de lumi eu s adun am vrut / Doar chintesena lor nepieritoare. // Tot ce-i mre i delicat sub soare / S le triesc prin mine mi-a plcut, / Din nveliul meu de searbd lut / Eu mi-am tiat oglind sclipitoare. // Vagi suprri de aspre epopei / Sau chipuri zmbitoare de femei, / n apele-i s-au perindat uor. // i cnd s-au stins fugarele scntei, / Pe lume mi-a rmas n urma lor, / Un suflet trist i obosit de zbor (sonetul Melancolie).
LOTIS DOLNGA (ELISABETA ELIADE)

Tangenele cu contextul literar basarabean ale poeziei Elisabetei Eliade, care i-a semnat crile cu pseudonimul Lotis Dolnga (1905, Bli 1961, Bucureti; volume: Simfonia amurgului, 1937; Cartea ultimelor vise, 1940; Picturi de tristee, 1940; Slove de jar, 1941 toate aprute la Bucureti; a mai tiprit volumul de proz n ghearele vulturului, Bli, 1937 i cteva cri n limba francez: Le Luth bris, Lidylle dun pote, A lInconnu, Bucureti, 1929; mai multe cri anunate nu le-am putut gsi n bibliotecile din Romnia), sunt incontestabile, poeta dedicnd unul dintre poemele sale lui Nicolai Costenco, n care apar note de demonism i pgnism sentimental caracteristice creaiei acestuia, ca i altor poei basarabeni.

MIHAI CIMPOI

201
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Poezia lui Lotis Dolnga, marcat de o sensibilitate feminin romanioas i de fundaluri nocturne demonizate, esute de ursitoare rele, conjug vagul simbolist cu lugubrul romantic: Pe poarta zilelor pustii, / n gndu-mi singuratec / Pesc morbide frenezii / C-un pal amurg brumatec (Amurgete). E un romantism parc scos de la naftalin, reactualizat din cuferele bunicilor literari mai cu seam n registrul unui Lotis Dolnga ** soi de morbidee mistic: pe drumul bovaric al visului spulberat, trecutei dureri, i dragostei cumplite trei topoiuri ale simirii feminine paroxistice trece o adevrat caravan de nimfe din lunc i gingae undine, de bufnie i stafii, de himere i miraje, toate fiind proieciile sensibilizate ale extazelor morbide de care vorbete nsi poeta. ntr-o astfel de atmosfer, produs de o artificier ce mnuiete abil exploziile i combinarea efectelor luminescente cu cele opalescente iubitul e, firete, un crai Nebun, un tnr zeu cu fruntea palid de Christ. (Universul acesta fantasmagoric, de esen feminist romantic-desuet ne trimite la lirica de nceput a Leonidei Lari din volumul Piaa Diolei.) Poeta se ded unei vntori obsesive de himere i miraje i unei rsfrngeri de magice lumini i raze n apele ireale ale nopilor (Deprtate, magice lumini / Tremur n ape ireale / i din cer buchet de venici crini, / Raze cad n ploaie de petale. // Duioii nespuse s-au pierdut / Scufundate-n valul de tcere, / Cnd o stea trimite un srut / Florilor crispate de plcere. // Iar oceanul norilor e lin, / Jazzul nopii cnt n surdine / i ca-n basmul despre Aladin / Arde-n cer o lamp luna plin Nocturn) n sperana de a-i alimenta visele cu mirajul unor mari fericiri ameninate de fatumul universal (Voi mpleti o nou rapsodie / i voi cnta haotic, ireal, / Miragiul unei fericiri prea mari, / De ru prevestitoare, / Aprins / n mii de focuri de bengal / Pe

202 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

creasta mictoarelor altare / De mna unor rele-ursitoare Nocturn). Astfel se autodefinete poeta, dndu-ne, n acest sens, versuri de un convenionalism evident sub semnul unei sensibiliti feminine ce se vrea profund dramatic. n ghearele vulturului este un jurnal sentimental-fantezist n linia sensibleriei programatice a autoarei al unui arhiduce care-i analizeaz pasiunile i reflecteaz naiv-adolescentin despre dragoste, neant, venicie, invocnd caravane de amintiri, frecvente i n lirica animistei pasionale Lotis Dolnga.
ALFRED BASARAB TIBEREANU

naltele i sacrele umbre ale lui Decebal i tefan cel Mare, ale tuturor voievozilor se ntlnesc, la Alfred Basarab Tibereanu (numele adevrat: T. Domusciev; 12.V.1909, satul Traian-Cahul 12.III.1998, Brila; n perioada postbelic a fost muzeograf la Muzeul de Art din Brila i membru al cenaclului literar Panait Istrati, editnd volumele de poezii Somnul lebedelor, Buzu, 1944 i Galai, 1980; Miracol carpatin, 1969, interzis de cenzur, i PoeAlfred Basarab Tibereanu zii, 1979; n 1986 i-a aprut placheta Caravana robilor), cu umbrele Destinului crud sub cupola unic a cerului latin. Miracolul carpatin, constituit din linite, vise-albastre, miresme-mbttoare, din zri nsngerate de vltoare, chemri ale tainei, se ntreptrunde cu mirajul abisurilor de moarte, care se risipete n multe alte miraje, fantome ale morilor de vnt, ale fetei-morgana, ecouri din strfund de milenii, ndemnuri de remember, dangte de clopot sau glasuri de siren: Otiri de gondole, / Apus de cletar; / Un glas de siren, / Icnit n zadar //

MIHAI CIMPOI

203
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Pe lespezi tcerea / Evoc umil: / Legenda cu sciii, / Ovidiu-n exil (rm). Totul se proiecteaz pe fundalul unui rm unic al destinului cu invocarea neaprat a unor peisaje autumnale sau hibernale expresie generalizat a sentimentului pustiului i uitrii: n snul codrului pustiu / Izvoarele au mucezit. / i a rmas ca un sicriu / Cu frunze moarte-mpodobit. // i mierla tace-n timp trziu, / Iar cucu-n ore a murit; / n snul codrului pustiu / Izvoarele au mucezit (Rondelul toamnei). Maestru al sonetului, rondelului i poemului ntr-un vers, Alfred Basarab Tibereanu ne propune esturi fine, miniaturale, strbtute de un fir de lurex ce aduce o luminescen potolit i o not general de rsfirare strns vegheat a gndului: Negre zpezi / Grele vestminte resfir, / Peste frunziul de lir, / Peste livezi. // Cade-n genunchi / Codrul, sub hde stindarde. / Inima-mi plnge i arde // Freamtul lin / Unde mi-l stinse, departe, / Printre abisuri de moarte, / Crudul destin? (Negre zpezi).
V L A D I M I R C AVA R N A L I

Slav romnizat, ca i Teodor Nencev, mpletindu-i rdcinile genetice ntr-o formul arhetipal simbiotic, Vladimir Cavarnali face figur eseninian-maiakovskian de dinamitard al erei i incendiator al zrilor, pe ct de insolit pe att de n linia poeziei basarabene i ardelene. Poet planetar, cu gesturi de o teatralitate emfatic, larg-democratice n stil Whitman, Cavarnali este productor de chiote i ipete nfricotoare, colorate n chip expresionist. El se ptrunde evident programatic de o durere universal, chiuit (Chiui ca un Scit n step) sau intonat clamoros din almuri n ritmurile chemtoare ale marurilor, de asemenea, universale sau, precum zice altdat, n marul furtunilor universale. Fugos, eruptiv, dominat de o imaginaie aprig i nvolburat de enigme, poetul basarabean cnt la o lir nebun sau suav, dar pus oricum s vibreze n ritmurile cosmosului, ale viforelor rscolite i pornirilor slbatice: Eu voi umbri albastra nevinovie a cerului, / Cnd vor porni s chiuie poemele pmn-

204 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

turilor, / S-mi odihnesc lira suav-n mrgritare, / Pe jratecul potolit i uman al tuturor stelelor (n slovele mele). Cavaler al hiperbolei, poetul cere s i se pun pe fruntea crepuscular aurora ncins, alearg n crue de foc pentru a nfri bucuria cu oelul, se ncunun din crinicia nviforat de rzvrtitul Prometeu, i spal palmele n cer, aterne sub fiecare brazd a cernoziomului, cu care se crede tovar, cte-o poem i cu visurile-n ceruri d nval, simindu-se mpratul lui Aici, nchipuindu-i c peste avnturile imaginaiei sale vulcanice venicia apas cu pleoapa ei suav. Superficial expresionist, viziunea capt adncime atunci cnd poetul proiecteaz pe fondul de ingenuitate eseninian, de buntate christic i de singurtate ciudat, logodit cu taina, sentimentul unei crpturi produse n lume, al unei rupturi dintre vremi (S-au rupt zilele clare ale istoriei; Sub fruntea de vis moare o epoc, / Ca un mugure biciuit de fiorul crivului Viziune), de aceea el se aseamn petalei care-i poart chipul (Ies din tain i apar ciudat pe lume / Chinul iar ncepe s despoaie viaa. / Pretutindeni e durere, nu-i minune, / Iar grdina potolit moare-n cea Chipul n petal). Cunoate o afirmare remarcat de critici ca George Clinescu, care-i gsete filiaia n lirica proletarian modern a hoinririi, a umilitii diurne, din jurul lui Esenin, fr apocalipticul aceluia, apropiindu-se n felul acesta de ardeleni, i Eugen Lovinescu, care observ c poezia sa e eruptiv, oarecum primar dar viguroas, cu adevrat liric i patetic. Fundaia pentru Literatur i Art Regele Carol II i acord premiul pentru scriitorii tineri needitai. Vladimir Cavarnali (10.VIII.1910, Bolgrad 20.VII.1966, Bucureti) editeaz dou volume (Poezii, Bucureti, 1934 i Rsadul verde al inimii stelele de sus l plou, Bolgrad, 1939), fiind ns nevoit s-i ntrerup, n perioada postbelic, avnturile imaginative. Dup rzboi e profesor de liceu, inspector colar, redactor la mai multe periodice. Moare la Bucureti n umbra anihilatoare a anonimatului, n faa cruia probabil s-a resemnat cu contiina amar c fisura rvnit s-a produs n lume altfel dect dorea.

MIHAI CIMPOI

205
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

IACOB SL AV O V

Fiu al Bugeacului, Iacob Slavov (n. 15.II.1911, Bolgrad-Ismail m. 2001, Bucureti; studii la Liceul Teoretic din Bolgrad i la secia de matematici a Universitii din Iai; n perioada postbelic a fost funcionar n administraia de stat a oraului Tulcea, activnd n cadrul cenaclului Panait Cerna i editnd, n 1980, un singur volum n braele deltei) a cultivat o poezie a stepei i a deltei danubiene, n care roua Iacob Slavov tremur n spic, stelele cad bulgri n marele Nimic, iar zorile srut orice frunte / Cu petale purpurii, mrunte. Dorul de step i freamtul cailor slbaticei delte se ngn n ale codrului nostalgii subiri cu dragostea moldav. Versurile sunt fr fior liric, obinnd contururi exacte, clasiciste, uneori ornate cu imagini plastice memorabile: Cmpul a rmas dechis, / ntins cu-aripi de vultur ucis / Din orizont, / Ca din fum, ies atrii de fier: / Flori de soare, cu talgere spre cer (Zorile-n step). A publicat, n anii 30, i cronici literare.
T E O D O R N E N C E V, D E D U B L AT U L

Complexul apartenenei genetice la dou arealuri culturale (Eu torn n cntec sufletul meu slav / Clit sub cerul bun i moldovean) determin o dedublare psihologic esenial, ce se traduce ntr-o stare generalizatoare de mprire n dou i de unire simbiotic a prilor intrate n glceav. Dubla origine, duhul mpreunat a dou lumi (am luat duh din dou lumi Origine), poetul, fiind nscut la 9 martie 1913 n comuna Vleni, judeul Cahul, dintr-un tat bulgar i o mam romnc,

206 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

alimenteaz sentimentul predestinrii i nstrinrii, al unui zbor alb i lung spre un departe care e al nsei triilor cereti; chemarea nelmurit a deprtrilor tainice se propag nu doar pe orizontala stepei, ci i pe verticala naltului ncununat de zenit, nu doar din verdele crud i din sngele nfiorat al viului, ci i din suflul rece al unui pustiu ce sugereaz Nimicul: Mi-i inima copac i pustiu, / Sngele strig n deprtri, / Braele ramuri n zri / Cheam ce cheam: Nu tiu. // Logodna lutuTeodor Nencev lui cu naltul / Trece prin mine i salt. / Sunt clopot btut n trud / De mine, de altul (Incertitudine). Lirismul de candori primare i de tulburri pubere adolescentine (de unde un anumit senzualism violent) se adncete prin contiina dispariiei stelei poetului i a rtcirii prin hiatusurile singurtii i n genere ale indeterminrii necunoscutului. Este o ngnare ciudat, esenialmente oximoronic de bucurie i tristee (tristeea de a fi), de micare tulbure nainte, spre zone vagi i de ntoarcere instinctiv spre zonele senintii: De ce, de ce pe fruntea-n limpezire / Se-ngrmdesc nori de preri de ru? (Poemul bucuriei). mprit ntre dou lumi, poetul topete n spiritul lor unic duhul huliganic eseninian ce-l ndeamn la colindri, vagabondaj, hlduiri i scufundri n abisuri de ptimire cu efecte uneori remarcabile ca n Troica, pe care Iorga o credea o bucat de antologie ( i crivul adun Siberia la geamuri / i-n suflet mi aterne pustiul ei solar. / Ah, unde eti, o, troic, s te strunesc n hamuri / i-n noaptea care vine din lume s dispar) i duhul arghezian al lutului patimilor, al divinului materializat. Pe planul reprezentrilor mitopoetice orizontul larg deschis, spiritualizat alterneaz cu un orizont ngust, ostrov de aspre

MIHAI CIMPOI

207
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

suferini. Celor dou orizonturi le corespund respectiv versurile tinereti, spumoase, turnate n forme miniaturale, disciplinate (Hohotete toamna pe crri / Ca o trengri de la coal. / Ah, cum a vrea sub cer de smoal / S m pierd strin n deprtri) i versuri mai discursive, cu o micare ritmic mai potolit (Mi-e pasul obosit i totui nou. / Pe asfalt rsun ca un ciudat ecou. / n juru-mi Capitala freamt, se zbucium, tresalt). Exist, bineneles, i duhul lumii basarabean ancestral, mesianic (Sngele meu din ce adncuri vine / De s-au ntlnit strbunii toi n mine? Atavic; Basarabie, tu, patria mea drag, / Eu pe toi fiii ti i salut! / Crivul pornit e s vesteasc / Pe Acel ce-i ateptat demult). Nicolai Costenco vedea n debutul lui Teodor Nencev, mort la 3 noiembrie 1944, pe front, n Lieidzelda, judeul Liepaia, Lituania, un exponent al fenomenului basarabean: Versurile lui sunt att de realizate, au atta vis i farmec basarabean, sunt impregnate de un lirism att de curat prin legtura dintre trecerea omenescului i sperana n viitor, nct oricnd ar putea figura ntr-o antologie a poeziei cu adevrat basarabene. Autor a dou volume (Poezii, Bolgrad, 1937, Poezii, Chiinu, 1940), animator al culturii romne n Bugeac a fost fondatorul i primul redactor al revistei bolgrdene Bugeacul Teodor Nencev este un fin poet al toamnei, duse n brae de Dumnezeu: n noaptea asta de crbune / i umed cum nu s-a pomenit, / Pmntul pare un cimitir n care / Toi s-au culcat i nu s-au mai trezit (Stihuri de toamn).
VASILE LUCAN

O poetic a dou labirinturi basarabene copilria i moartea cultiv Vasile Lucan (n. 1.I.1913, Cucioaia, judeul Bli, a fost redactor la Viaa Basarabiei, unde a publicat poezii i articole programatice, iar n perioada postbelic profesor de romn la Drgani; avea gata n 1940 volumul n umbra iubirii, needitat, cel de-al doilea, Poemele stepei, pierzndu-se n vltoarea evenimentelor din 1940), poet al cimitirului (George Meniuc). Suflul pustiitor al morii ncearc za-

208 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

darnic s usuce lacrimile copilriei i s se amestece ntr-o simfonie a lacrimilor universale, care sunt nsei lacrimile morii. La nihilistul incurabil Lucan, pentru care nu exist, aa cum spunea memorabil Laureniu Fulga ntr-o cronic de ntmpinare, dect Dumnezeu i Basarabia, sentimentele sparg orice crust a convenionalitii, ptrunzndu-se de dramatismul zrilor nchise: Voi rtci n lacrimile nebuniei, / Pstor pe cea din urm cale. / Copilrie, slav buntii tale (Lacrimi de copilrie); Tata privete din cimitirul oriental / Cum ar roi n amurg o oal / Nu ne-ntrista. Mn calul botor ca un pocal / i, hai, birjarule, hai! (Hai, birjarule!) Golul morii se instaleaz, prin urmare, n toate, n leagnul copilului, n pdurea adolescenei, n cele mai tinuite fibre ale fiinei, fiindc, sigilat pe crucea lui Christos, moartea domin viaa popoarelor, ca pstorul turma lui. Moartea picur pe zplazurile sufletului, spune poetul, roua consolatoare, principiul ordinei n lume i nebiruitele taine ale naterii i dispariiei: Voi prsi oraul cu ulii, unde stele par ngeri albi asupra tcerii pe pmnt. / Aicea dorm schelete cu zne la mormnt, / Dar nu tiu unde este mormntul znei mele (Voiu prsi).
N I C O LA E C O BA N

Att de basarabeana nostalgie dup alba csu de pe Prut, adevrat axis mundi, i dup morile de vnt, christic rstignite pe zrile mloase (Peste Prut, parc ar vrea s se mute, cu noi / Mori de vnt, mori de vnt de la noi, / M chinuie cerul, pe care v vd rstignite. / Zlude i fr vestminte de soi / Parc-ai fi duhuri de moarte, ursite) se preschimb surprinztor, la Nicolae Coban, n nostalgia Sfritului Nord. Acesta e bntuit nu att de o osianic bucurie a melancoliei sau de o romantic melancolie universal, ci de o bucurie rece-calm a atingerii unei limite (evident, existeniale), ce contopete fantasma iubirii cu cea a morii. Poetul se simte stpnul atotputernic al acestui trm unificator de pasiuni contradictorii Hiperboreea care, mai trziu, la Nichita

MIHAI CIMPOI

209
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Stnescu, va fi zona mortal / a mai marilor minii, / loc al naterilor de copii de piatr, / din care sculptai sunt doar sfinii (Elegia a opta, hiperboreean). Este, n prenichitastnescianul sentiment al mreiei frigului, o tentaie de mutare mntuitoare din zona sufletului n cea a spiritului, din trmul iubirii dogoritoare n cel al puritii ideale, unde fiorul vieii se ntlnete cu cel al morii. Inima nsi, n aceast proiecie cosmic, Nicolae Coban adun brume din ceretile livezi i se transform n sloi de ghea (Stau zrile). Poetul, purces la Sfritul Nord, simte cum ntinsuri de ninsoare i url stol n suflet, agitnd zurglii golurilor pline de frig i jucndu-se cu ei n modul cel mai candid: Simeam c-i o plcere rece s zbrni golul plin de frig, / din el s muc ca dintr-o prad vie / atunci, cnd duhurile vntului te frig, / povrna lor s-o vnturi pe-a cerului moie (Fr motiv). Mirificele palate septentrionale se nal spontan din avnturile imaginative de esen preromantic ale poetului, cuprinse n curgerea ceremonioas i larg a versului accidentat de preioziti baroce: Au fulguit polare Amphitrite spum peste mri. / Din gheurile ninse nasc psrile albe, / Norvegii amgite fiordurile pleac peste zri / glas nevzutelor zpezi s-adune nordicile salbe. // Pe liniti ngheate pesc duiumuri de laponi, / trufii balane, zri de argint nelinitite cheam / i divagaii calme, blestemele polare plng piloni / cnd intuite vraiti falduri slbateci s nfram // Necunoscute rmuri de mtas i de puf polar, / pe ele urma lunec patin de zenit, / Jignii albe, urc urii un ghear / i frigul arctic plnge noaptea, hohotit // Am rtcit spre Nord, s lunec prin troieni. / mi vrvuise n snge anii, chemrile de ghea. / Iubirea mea trise pe ntinsuri i licheni / i-am alinat-o vrstnic, cnd negurile nghea (Rsleire).

210 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Arghezian, baroc, poezia lui Nicolae Coban contureaz un univers de o materialitate grea, de plumb, ce se instaleaz n stnci, aer, ierburi i fntni; un univers de rsfrngeri metalice i reci, de arcuri trosnitoare ce se ntind prin spaiu, de columne sfrmate sub lava cenuie ce reactualizeaz Pompeiul istoric, de tceri nfundate, ape negre, umbre dese. ntr-un cuvnt, un univers pietros, nisipos, lemnos, afectat de pecingini mari i grele de pcat i ptruns de un universal duh rece. Geamurile cheam platina de sus, / spinii n acest univers, l strig venic pe Iisus, / frunzele grele se adap cu rugin, / iar zarea este o cript pentru tin (Poem). Volumul Eka, ce prezint o selecie din mai multe manuscrise efectuat de Eudochia Pavel (poetul fiind imobilizat i paralizat dup un accident cerebral), relev o intelectualizare n sens nichitastnescian, un sentiment rvitor al adncurilor arhetipale ale eului i al necunoscutului ce neantizeaz fiina i o ipostaziaz sub semnul mendeleevianului eka, al elementului ipotetic. Aripile larg desfcute ale imaginaiei hiperboreene ale poetului basarabean au fost nevoite s planeze, n perioada postbelic, n zone mai prozaice, mai terestre: se mai pstreaz, n versurile reflexiv-discursive, supuse unei evidente cenzuri ideologice (nscut la 1.X.1915, n Sudarca, Soroca, i face studiile la Facultatea de Filosofie a Universitii din Iai, fiind funcionar, pn n 1941, la Ministerul Informaiilor; editeaz la Chiinu volumele de poezii Carte de nceput, 1935, Casa de pe Prut, 1939, Cntece de acas, 1941, Sfritul Nord, 1945; dup rzboi este redactor i secretar de noapte la mai multe publicaii bucuretene, editnd, dup o mare ntrerupere, volumele Proteus la mal, 1969, n memoria substanei, 1972, Eka, 1995; i mai multe plachete pentru copii n colaborare cu Eudochia Pavel), un sentiment al Nimicului, al Marelui Cerc care nate cercul mic care fuge: Triesc pe pmnt, / sub pai mai simt rn / dar vin din nefiin / unde-s toate / de-o seam-n coninut / i n culoare / O parte a izvorului meu cu rdcina n neantul difuz, / Se preface n vise i dor, / o alta n oapt i-auz (Triesc pe pmnt). Decedat la 4 decembrie 1996 n Bucureti.

MIHAI CIMPOI

211
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

MAGDA ISANOS, N E P O AT A G R E C I E I I FIIC A BASARABIEI

O po(i)etic a sufletului veted ce mbin simbiotic un clasicism solar, firesc la nepoata frumoasei strbune Sapho, un impresionism modernist i un vizionarism mistic i social de spe basarabean ntlnim la Magda Isanos ce are cu adevrat disponibiliti de mare poet (Const. Ciopraga). Autoarea rii luminii cnt ca privighetorile oarbe, dup propria mrturisire, netiind dac soarbe cntecul sau el o soarbe (Cnt), i afieaz o masc de Proroci Magda Isanos grav cu harul premoniiilor negre sau de mai simpl vrjitoare ce apeleaz la mijloacele ezoterice ale descntecului, prefernd ns figura inocent i blnd a fiicei omului mntuit prin invocarea imaginii lui Iisus. Copleit de o cereasc spaim i de o suferin terestr, sor cu floarea i iarba ce are visuri vegetale, sor cu toi oamenii risipii pe ntinsul pmntului, solitar ca un Robinson, cufundat n umbre i contemplndu-i imaginea din apele tulburi, ca un nou Narcis, ea optete cu buzele reci-fierbini cntece despre sraci, copii i foame sau rugi evlavioase ctre Creatorul suprem care-i vorbete la rndu-i din stufiuri: Ca rugul din care a vorbit Dumnezeu / aa arde sufletul meu. / Cred n zne, n sfini i minuni, / prieteni, nu-mi mpletii cununi. / Cntecul e-n mine ca-n voi tcerea. Deci cntarea este, n sens heideggerian, rostire de zeu prin fiina poetului. Este, la autoarea rii luminii, un blagianism de fond,

212 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nsuit organic, feminizat i amestecat cu un vizionarism mistic n spiritul lui Alexie Mateevici. Pasre creia i s-a frnt de timpuriu zborul (la nici douzeci i nou de ani ncheiai), afectat de o boal grav la vrsta de un an i jumtate (poliomielit), ea a scos un cntec sincer, organic, dur pe alocuri, dar mereu nfrgezit de sufletu-i mprietenit cu natura i naturalul. Nscut la Iai n ziua de 20 aprilie 1916, Magda Isanos se mut cu familia n Basarabia, unde prinii ei Mihail Isanos i Elisabeta Blan ocup posturile de medici la spitalul din Costiujeni. Primele poezii le public n revista Licurici a Liceului Eparhial de Fete din Chiinu, n cadrul cruia ia fiin Societatea cultural Iulia Hasdeu. A publicat cele mai multe poezii n nsemnri ieene i Viaa Basarabiei, opera sa ilustrnd elocvent punctele-cheie ale programului cultural i estetic al acestei din urm reviste. n toamna anului 1934 se nscrie la Facultatea de Litere i Filosofie din Iai, prefernd mai apoi Facultatea de Drept, dup care practic avocatura la Baroul ieean. A fost cstorit cu scriitorul Eusebiu Camilar. A participat la edinele Societii Noua Junime, al crei fondator a fost George Clinescu. Moare, la Bucureti, n ziua de 17 noiembrie 1944, dup ce i-a tiprit la Iai, n 1943, volumul de debut Poezii. n 1945 i apare volumul Cntarea munilor, iar n 1946 ara luminii (ediii postbelice: Cntarea munilor, BPT, Bucureti, 1988; Poezii, Chiinu, 1989; Cnd ngerii cnt When angels sing, Iai, 1994). Cu toate c aparine strlucitei perioade interbelice, poezia Magdei Isanos, datorit i indiscutabilei dimensiuni basarabene a vizionarismului ei social, e o poezie de nceput de secol cu flfiri agitate de drapele i aprinderi de sfenice, cu strigte de groaz i sunete chemtoare de goarne, cu mini ntinse peste ruine i morminte, cu incendieri de zri, cu galopri tropotitoare i cu sulii ridicate la ceruri, cu oameni pornii dup pilda uvoaielor revrsate. O astfel de viziune intens colorat social, halucinatorie, spectaculoas, alegoric, culmineaz, bineneles, n invocarea imperativ a fantomei Mntuitorului (Profetul tnr edea-n gloat trist / i pe nisip scria

MIHAI CIMPOI

213
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ngndurat Dup scriptur; Dac-a fi fost un lan m-ai fi cosit / De diminea pn-n asfinit, / i-n mers domol pe care m-ai fi dus / S m presori n ieslea lui Iisus) sau n chipul substaniat al lui Dumnezeu, multiform, ubicuu, ascuns n lucruri, plante i fiine: Ne-nchinm pmntului Dumnezeu, / care ne trimite puterea i somnul su (ara luminii); Uneori Dumnezeu se fcea porumbel i-mi intra n cas (Am fost departe de oameni). Poezia Magdei Isanos nu se limiteaz, ns, la o dimensiune social monocrom, la o cntare de laud i naiv mirare, la bucuria fraged c este printre pomii i turmele ocrotite-n poala albastr a Creatorului, la beia de lumin, trit extatic i exteriorizat patetic, la micrile de rugciune i adorare a tot ce este divinul ntrezrit n lucruri. E adevrat, preeminena viziunii panteiste se impune cu putere att de mare nct n mijlocul florilor poate distinge ochiul lui Dumnezeu, bolnav de vis i mereu deschis. Este indiscutabil, apoi, c lirica de acuiti senzoriale este tipic feminin, recurgnd i la formele caracteristice acesteia (rug, invocaie, blestem, cntare imnic, linitit, solar, formule de adresare matern, tandr, ocrotitoare). Elixirul vital se mic blagian n sngele ancestral ca un val domol i plin, frgezindu-l i ridicndu-l la culmile beatitudinii: Din cretet pn-n sprintenul clci / simt viaa ca un val domol i plin, / a crui spum spulber spre sn / o bucurie fr de temei. Starea de fericire deplin ptrunde n toate manifestrile naturii, n cheia unui panpsihism general: Simeam cum se nfioar sub picior / pmntul umed, fecundat de soare. Pdurea apare, ntr-o imagine liric memorabil, ca un domeniu al divinitii: Primvara-n pdure am vzut cum trecea Dumnezeu cu cetele lui; / i-aprindea n fiecare mugur un fir / de lumin, ca un safir. // Plecarea sevelor murmurtoare / i-nlnuirea lor cu puterea din soare; / ntr-o diminea, dup zpad, / fiecare frunz-ncepea s vad. // Apoi orice lucru prea / plin de rou i srutat de stea, / n noaptea care ne inea ca pe toate / plantele nenflorite, necltinate (n pdure).

214 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Totui, sufletul fraged al Poetei prsete albia candorilor primordiale, a epifaniilor sau a izbucnirilor incendiare, mutndu-se adesea n aceea, mai sinuoas, a spaimelor existeniale, a revelaiilor abisurilor luntrice i a morii, visurile vegetale, panteiste schimbndu-se cu viziunile halucinatorii, iar bucuriile simple ale unui sunt inocent, sentimentul c n toate prea mult-i lumin sunt substituite prin sentimentul rvitor al marii treceri i risipe umane, care o transform pe autoarea rii luminii ntr-o elegiac distins. Ritmurile fiinei sunt racordate acum la cele ale cosmosului, poeta auzind acum, cu aceeai acuitate senzorial, fonetul trenei morii, lucrarea soarelui negativ al descompunerii, sunetele cderii generale ale otilor, copiilor, fructelor, frunzelor. Tabloul apocalipsului este conturat cu o dens past expresionist: Numai omul, printre toate pind, / auzea ngerii morii cntnd un colind; / viermii n snul rodiilor mari, / otile de omizi i de cari, / furnicile cu mutele istee, / n soarele descompunerii dndu-i binee, / trena morii fonind erau ele, / mantia ei cu ibii i asfodele / Un nour cuprindea capul meduzei, / rsul hdos, fr petala buzei, / era mut i-auzit n toate. / Degetul uscat prea msura ce bate / i-n vremea asta ngerii cntau / pentru moarte fiinele farmec au. / Pentru seceriurile morii, / n fiece zi tragem sorii. / Lanurile blnd cltinate-n amurg, / otile i copiii spre dnsa curg, / fructele cad, frunzele-n vnt s-arunc / fr porunc, fr porunc. Lirismul Magdei Isanos este, n fond, un panlirism cu mijloace diverse i stri contrarii, patetismul exterior nedisimulnd, aa cum observa i Constantin Ciopraga, anxietile, rsucirile, spaimele; rostirea ei nefiind att feminin ct aspr, energic, cu un aer masculin (a se vedea prefaa la vol. Cntarea munilor, 1988). Ca la Blaga, dar fr substana metafizic a viziunilor lui, Magda Isanos resacralizeaz lumea, o pune la loc, retrgndu-se n timpuri imemoriale, tind din bezn prima stea, ca i omul primordial fr timp i fr vin.

MIHAI CIMPOI

215
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

AL. ROBOT

Nscut n punctul de ntlnire, generator de forme hibride, al simbolismului cu expresionismul, cu alte micri avangardiste ce absolutizeaz ruptura cu tradiia artistic i duce, aa cum observ Lovinescu, la o internaionalizare a artei, poezia lui Al. Robot exceleaz prin insolitul suveran al asociaiilor i corespunderilor, obscurizarea mesajului i absconsitatea de esen Al. Robot gramatical provenit dintr-o ignorare groaznic a limbii romne, fapt care atrgea dura replic critic a lui Clinescu. Prestidigitator superb, de o teatralitate bine nsuit a gesturilor, el flfie panglici lungi multicolore cu ndemnare acrobatic i i reflect senzaiile, impresiile, reveriile, senzualismele n oglinzi paralele, rsturnate, turnante, nceoate artificial sau micate n sensuri opuse spre a oferi rsfrngeri bizare, contururi hieratice mpietrite ca n celebra Camer mortuar a lui Munch. E o operaie abil de sensibilizare, rezonare, subtilizare sau intensificare violent a imaginii pn la un hybris halucinatoriu, de surdinizare, estompare, trecere prin aerul septentrional al abstraciei sau prin cel dogoritor, meridional al voluptii senzoriale. Poetul proiecteaz, pe orizontal, cortegii de umbre, fantome, tenebre, fii de lumin, valuri de somn, trenuri de amintiri, sau, pe vertical, coloane sonore ce ating triile celeste, totul fiind trecut ca i cum printr-o imens cutie de rezonan: Fantom necat ntr-o vioar trist, / Adolescena ca o fntn artezian, / Arunc reveria n sus ca o coloan / i pieptul i ascunde ftizia n batist (Poem). Al. Robot e, n linii mari, poetul micrilor dinamice, tlzuitoare sau statice, mpietrite care neantizeaz sau cufund totul ntr-o simire panteist: M-a risipi prin iarb s-o ngra cu jertf nou, /

216 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Cnd turmele vor trece, s cresc sub paii lor, / Tlngile s-mi pun un clinchet lng rou / i vntul s m culce pe fluier lng dor (Pastoral). Din asemenea coloane i cortegii de umbre ruginite, somnolare, crepusculare prin excelen, din contururi rigide, Al. Robot construiete un Escurial sumbru, monoton i rece, al propriilor vedenii slbatice pastoral-biblice, care gzduiete marele gol al singurtii: n cuiburi, ce bogate sunt streainile mele! / i-n stuf e zbor i cntec mai mult ca-ntr-o dumbrav, / Cnd miezul nopii-i umple gleile cu stele, / Ascult prin somn un scncet de arip bolnav. / O despletire zvelt de eder-n ferestre / ntinde prin odaie poteci de umbre verzi, / n geamuri o tristee de fat fr zestre / Spre fruntea lumii urc i sus prin stele-o pierzi // Cnd ntr-o toamn parc strbat crri natale, / De-asupra lor trec neguri i stoluri ctre sud, / Ce mut e absena din cuiburile goale! / Sunt destrmat de ploaie i sufletul mi-i ud (Strofe). Nscut la 15 ianuarie 1916, pe numele adevrat Alter Rotmann, n Bucureti, frecventeaz de tnr cenaclul lovinescian Sburtorul, i editeaz, n 1932, primul volum Apocalips terestru, iar dup ce se stabilete la Chiinu, i tiprete, n 1936, cel de-al doilea volum Somnul singurtii. A murit pe front, probabil n 1941. Poeziile publicate dup 1940 cnt, dup calapodul realist-socialist, roada nou, primvara colhoznic, tinereea sovietic, fiind irelevante i prevestind moartea artistului anunat n insolitele sale nceputuri. Music-hall este romanul iniierii unui adolescent n lumea Erosului sub semnul complexului lui Oedip i al primelor mari ntrebri fundamentale. Nelinitea coloreaz intens gndirea, simirea i comportamentul protagonistului, manifestndu-se sub forme diverse; se strecoar n sufletul su ca un fior, apoi capt putere de obsesie, lund contur de sentiment complex. Igor se mic printre fantomele Erosului, chemat de prevestirile lui dulci-amrui, ros de o pasiune fr obiect. Monstrul nelinitii l devor i-l apropie de prpastie. Romancierul coboar energic n subcontient, adic acolo unde sentimentul este de fapt un presentiment. Chemarea oarb a incestului lucreaz tainic n fiina lui, imaginaia sa adolescentin e nvpiat de chipul lui Siegfried, nscut din Siegeldina. Atraciile subcon-

MIHAI CIMPOI

217
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

tiente sunt stimulate de gustul pentru aventur, specific pubertii. Aruncat printre aventurieri, care schimbau rile, nu i mediul, eroul are nostalgia patriei, i dragostea lui pentru o slavon vine ca o expresie logic a acestui sentiment. E drama, trit dureros, a dezrdcinrii, nstrinrii, nu doar a unei crize de pubertate, nscut n umbra legendei lui Siegfried.
S E R G I U M AT E I N I C A

Ca i Andrei Ciurunga, Sergiu Matei Nica este un dublu tragic, trindu-i n condiiile universului concentraionar propriul exil i exilul Basarabiei natale, alb i orfan, transformat ntr-o Vale a Plngerii, n care ranii n mute snii cu tlpile late ca brazdele plugului l duc pe Hristos n paie, ca pe un rug (Decor). Oamenii, cu fruntea lor de cear, copacii, dealurile i vile sunt parc scldate ntr-o imens lacrim a lui Christ; cei plecai din Basarabia pustiit de rzboi poart cu toii n rani zmbetul lui Hrist. Poetul pune ntr-o tonalitate psalmodiat acest legmnt de snge (M-a fi culcat n leagnul morii, Basarabie, / ntins, nemicat, ca o sabie Od la Basarabia) cu mica lui patrie nstrinat, oscilnd ntre rug, blestem i jelanie. Discursul poetic ia adesea form de acatist (Bucur Doamne, icoanele sparte, / Cu lacrimi prea multe pentru cei dui departe), de bocet, colind, invocare sentimental sau od locurilor natale. Descifrnd n poeziile de nceput un amestec de Cntarea Romniei i de litanii ale misticei patriotice a lui Charles Pguy, constatnd un vocabular bogat, zdravn i reavn, cu multe provincialisme i rusisme, Nichifor Crainic vedea n Sergiu Matei Nica cel mai personal dintre tinerii poei basarabeni, care scrie o poezie cu un caracter de clocot turbure i de spontaneitate de improvizaie i trecere repede (Gndirea, 1944, nr. 3). Poezia scris dup nchisoare (nscut la 20 august 1917 la Holercani-Orhei, i face studiile la Seminarul Teologic din Chiinu i colaboreaz la mai multe reviste literare din epoc: Viaa Basarabiei, Raza, Lumintorul, Basarabia literar, Itinerar, Cuget moldovenesc, adunndu-i poezia nceputurilor n dou volume, singurele tiprite: Aluviuni, 1940, i Furtuni pe Nistru,

218 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

1943. A fost tehnician i ef al Serviciului Exploatare la Regia Autonom a Transporturilor Auto din Bucureti, iar dup eliberarea din nchisoare, n 1964, muncitor necalificat i secretar tehnic la un institut de cercetri n domeniul construciilor. S-a stins din via la 17 august 1973 la Bucureti, fiind nmormntat n cimitirul Bellu) se menine n acelai registru sentimental epistolar (Iart-mi scrisoarea, citete-o i uit-o apoi, / Precum dreptatea ne uit pe noi! ScriSergiu Matei Nica soare de pe Rut), n care i transcrie tririle din surghiun ajunse la pragul de sus al suferinei (Fug de rspntii i-mbrac colanul fals de majolic, / M altoiesc pe coarn ca snagul, mpietrit, / Spre zori m sting ca roiul de stele Ananith, / n timp ce toi m mustr cu limba venetic. // n munii Galaad beau amintirile nedrepte, / Rsfrng n coaste vrfuri curbe de cosor, / Din petera rotund cu pene nsingurate de coco, / M-au osndit obleii s nu m urc pe trepte Surghiun) sau inventarul biografic n whitmaniene fluxuri de notaii fruste veriste (Seara apar poeii Costenco, Istru, Meniuc i Lucan, / nfiorai de Apollinaire i Chateaubriand. / O salut pe eleva Magda Isanos, / Despre care se spune c scrie frumos. / / Apoi vine i Nencev, flmnd i detept, / sta plnge cnd scrie, cu Esenin pe piept poemul 1935). Astfel, pustiul surghiunului, identificat cu cel al Palestinei antice, i d ntlnire cu pustiul Basarabiei terorizate de istorie (Pridvoarele-s uscate, cmrile sunt supte, / Pdurea mcinat, povetile-s-ntrerupte Judecata).
ANDREI CIURUNGA (ROBERT CAHULEANU)

n Celularul lui Andrei Ciurunga ard nsei fumurile Infernului; este firesc ca toate contururile lumii s fie configurate cu astfel de fumuri ce le estompeaz i le destram, ntr-un cuvnt le

MIHAI CIMPOI

219
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

neantizeaz. Aflat acolo, n preajma spectrului lui Ovidiu, el intoneaz, n singurtatea sfietoare n care se simte desprins pn i de sinea proprie, Noile Tristii. Aici-ul infernal este cuiul psihic de care atrn ntreaga fiin i care o sensibilizeaz dureros: Cu alte poze vine abecedarul, / iar geografia alte hri aduce, / istorii noi aterne cronicarul, / noi tot aici noi tot btui de cruce Noi tot aici). Celularul este trmul umbrelor pe care le aterne viaa, Andrei Ciurunga viaa de dincolo, adevrat peter platonician, iar nstrinatul de lume i simte, n el, identitatea deplin cu Iisus Christos: Sngernd pe coluroase ci, / am urcat prin primveri i toamne / i-am ajuns din urm anii Ti, / anii mari ai rstignirii, Doamne. // Leat m tiu cu toat firea Ta, / leat cu fruntea ce-au ptruns-o spinii, / leat cu mna care se-nchin / de plngeau pe munte i mslinii. // Am i eu 33 de ani, / duc i eu sub spini aceeai frunte / i aceleai tlpi prin bolovani, / crucea vieii cnd o sui pe munte Am 33 de ani). Poetul este osnditul ce-i duce cu demnitate crucea pe Golgota, invocnd prin tceri mute sau strigte a doua nviere a lui Christos: Cu dinii strni de aspra suferin / urcm pe brnci Golgotele, cdem, / ne ridicm scrnind de neputin / i iar ne prvlim dar nu tcem [] Noi nu tcem, cci url de pe roat / n trupul nostru, oase ce s-au frnt / i strig morii ce-au tcut odat / Cu gura cald plin de pmnt Noi nu tcem). Iisus este identificat ntr-un sentiment de solidaritate n suferin cu poetul Radu Gyr: Cnd noaptea m prindea de caraul / nsngerat de-al gndurilor ir, / Iisus venea la mine, n celul, / adus de mucenicul Radu Gyr. Universul Celularului este un univers invers, poezia i poetica deteniei pornind de la acest minus existenial: Dobrogea e un Parnas pustiu, vagonetul de tabl un crud i credincios Pegas, muzele albe i diafane sunt nlocuite de iele, scorpii i stihii,

220 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

lopata e transformat n uria condei, iar drept cerneal servete sngele vrsat de fraii mei (Aa le-am scris), snge pe care l vars pe a patra sa gur nsi Dunrea (Istoria, ce curge-acuma ntoars, / va ine minte i-ntre foi va strnge / acest cumplit Danubiu care vars / pe trei guri ap i pe-a patra snge Canalul). Rsturnarea de perspectiv vizionar se ontologizeaz efectiv astfel nct, n Celular, moartea devine realitatea vie, obinuit, viul dinafar mortificndu-se i neantizndu-se: Acum nu mi-e fric de mori, / de feele lor pmntii, / dar fug ngrozit dup pori / cnd sun din pinteni cei vii Nu m mai tem de mori. Celularul prezint emblematic ca ntr-o viziune de ev mediu o hor a morii, un permanent i tragic bal mascat, n care sunt antrenate fee desfigurate, abrutizate, bestializate ce se contopesc de fapt ntr-o singur fa, tears, uniformizat, fr identitate uman: Trziu, pe sub festive lampioane, / pornete dansul morii pe crri / i umbrele valseaz diafane / n spasmul arcuitelor spinri. // Obrazul nostru nu e cel de-afar, / oglinzile zadarnic le strivim, / cci toi purtm o singur povar / pe feele ce nu ni le mai tim. // Dar ca s poat muli s-o recunoasc / atunci cnd vine printre noi discret, / doar moartea mai strbate fr masc / i ne invit goal la balet (Bal mascat). Fumul infernal al Celularului este convertit adesea n fum de rugciune ctre Dumnezeu, care este implorat s mntuie osndiii czui i s-i lase s bea din Calea Laptelui i s le mpart la mas Luna lui (Rugciune pentru osndiii czui, Liturghie, Ajut, Doamne). Celularul se nchide ca o scoic a Durerii, din care se aude doar versul de rug i ndurare adresat Ziditorului suprem i lui Iisus, Mntuitorul. Ca s poat crea, n ciuda interdiciei impuse de legile severe ale Celularului, Andrei Ciurunga inventeaz decastihul dispus structural-oral ntr-o form mnemotehnic perfect (ca n celebra Unde sunt cei care nu mai sunt? a lui Nichifor Crainic sau n sonetele lui Radu Gyr): primul vers provoac conceptual i eufonic altele dou, ca acestea s cheme n cmpul semantic o terin i tot astfel pe scara gradual a viziunii un catren: Ai obosit. nchide cartea deci, // S lunecm, iubito, mpreun, / din lumin n lumin de lun. // Aci izvorul cald, cu unde reci, / prin iarba grea, ca versurile-i

MIHAI CIMPOI

221
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

sun. / Alturi teii nsoesc poteci // Spre lacul plin de nuferi i culbeci, / iar plopii parc-ascult cum rsun / n tot ce mic-n ar, sfnt strun / din pieptul celui fr so n veci (Eminescu). La acest procedeu de compunere, care s-i asigure memorizarea uoar, recurge poetul atunci cnd nu putea folosi scrisul cu acul i aa pe buci de materie rupte din cma. Remarcabil poet al rezistenei (n. 28.X.1920, Cahul, a fost condamnat de dou ori la nchisoare n 1950 la patru ani i n 58 la 18 ani munc silnic, dar a fost graiat, mpreun cu toi deinuii politici, n 1964), Andrei Ciurunga ne-a dat, n afar de volumele Melancolie (Cahul, 1936), Zodia cumpenei (1939), Poemul dezrobirii (1943), Cntece de dor i de rzboi (1944), Decastihuri (1968), Vinovat pentru aceste cuvinte (1972), Argumente mpotriva nopii (1976), Echivalene (1988), Gestul mpcrii (1983; toate la Bucureti) tulburtoarele documente umane i literare ale deteniei: Memorii optimiste, Poemele cumplitului canal, ambele n 1992. Dar Ciurunga nu cultiv numai ceremonialul suferinei, ci i ceremonialul iubirii i ceremonialul dragostei de patrie i de patria-mic Basarabia (vol. Lacrimi pentru Basarabia, Bucureti, 1995). Erosul este, la el, nu doar un complex de sentimente de iubire, ci paradisul pierdut recuperat, poetul configurnd-o din linii ideale, ca un nou Tristan, nu doar pe Isolda setei lui de mplinire prin dragoste, ci i lumea spectral care i-a lipsit n Celular. E o aciune recuperatoare febril, ce transform duritile i asprimile n gingii i frgezimi, fulgerul n rou, negurile n zpezi; gndurile nsngerate n gnduri nfiorate i nmiresmate. Are loc o nfrgezire general a contururilor lumii, altdat materiale, grele, apstoare, a senzaiilor, sentimentelor, altdat trite la limita paroxistic a tragicului. Exist i acum o limit, numai c ea e a preaplinului sufletesc: La logodna visului cu luna, / cnd sub gene candele s-aprind, / stelele coboar cte una / din mtsuri palide fonind. // Logodii nimicului, tcerea / plopii ca din caiere i-o torc. / Vntul doare lin ca mngierea / minilor ce nu se mai ntorc. // Siei neputnd s-i mai ncap / sub adnca zare-a nimnui, / sufletul se vars ca o ap / dincolo de limitele lui (Limite).

222 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Toate figurile retorice ale Erotikonului sunt ncadrate n chintesene clasiciste, limpezi, dense, sigur conturate, cu o tietur auster, prin care poetul ndrznete (o spune el nsui) s surprind rotundul i plinul vieii, n mici gesturi demiurgice: Iubind ntia oar, am zidit / eu nsumi lumea din stihii i ape, / s-mi fie c-un miracol mai aproape / sursul tu i plopul infinit. // Pe fiecare or am aezat un semn / de umbr sau de soare, la fel privirii tale, / i-am pus, la-nceputul genezei ancestrale, / n mugura i-n fruct cte-un ndemn. // Iar dac-n preajma crustei, ctre miez, / ntind o mn cu vibraii fine / i degetele mi se-ntorc n sine- / e c mai ovi nc pcatul s-l creez (Sfial). n aceasta const farmecul eroticii lui Ciurunga: n cutarea unei identiti absolute ntre statuia iubitei, nlat din candori i fineuri, ce le imit, evident, pe cele din Cntarea cntecelor i statuia lumii. Dup cum, iubirea de ar i de Basarabia este att de rotund, nct din ea se poate face-o ar / fr unghiuri intrndu-i n carne, / fr unghiuri ieind n afar. Dincolo de impresia de clieizare monoman, de cderile n conveniile senintii, impuse de mentalitatea postbelic, poezia lui Andrei Ciurunga e una exponenial att pentru literatura romn a rezistenei ct i pentru localismul basarabean, universal-romnizat de ast dat.
EUGENIU COERIU, P R E C U R S O R A L A B S U R D U LU I

Ca i n cazul lui Ion Barbu, un hobby intelectual, un pariu cu sine nsui, o pornire involuntar spre glum, ajutat de o predispoziie ludic nativ (n acest sens se vdete descendena clar din spiritul mucalit crengian i din nonsensurile snoavei populare romneti) d natere, n cazul basarabeanului Eugeniu Coeriu, unei proze ce se situeaz cu o or mai devreme n linia literaturii absurdului. nainte de a deveni un gigant al lingvisticii (Hans Helmuth Christemann), Coeriu (n. 27.VII.1921, Mihileni-Bli; studii universitare neterminate la Iai; studii la Roma, 19401944, Padua, 19441945 i Milano, 19451949 terminate cu titlul de doctor n litere i n filosofie; a fost lector de limba romn la Universitatea din

MIHAI CIMPOI

223
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Milano, profesor de lingvistic general i indoeuropean la Universitatea din Montevideo i director al Institutului de lingvistic de acolo; din 1963 titular al Seminarului de filologie romanic i Lingvistic general al Universitii din Tbingen; este autorul unor opere de referin n domeniul lingvisticii: Sistem, norm i vorbire, 1952; Sincronie, diacronie i istorie 1958; n trad. rom. Limba romn n raport cu limbile romanice, Cluj, 1994); a fost autorul unor ncercri poetice tiEugeniu Coeriu mide sub semnul lui Blaga. Pe timiditatea poetului se rzbun cumplit ndrzneala nezgzuit a prozatorului care se joac dezinvolt cu realul, nfeudndu-l unor apetituri enorme de a-l mpinge n neant sau mcar n zonele fantasmatice ale irealului. Publicate iniial ntre 1946 i 1950 n Corriere Lombarde i LEuropeo, aprute apoi i n traducere spaniol la Montevideo (19501951), ele au fost adunate n volum n 1988 la Tbingen, cu specificarea modest se retipresc acum, cu cteva nensemnate retuuri, pentru cei din familie, pentru prieteni i colegi i editate n versiune romneasc, la Cluj, n 1992. Jocul se extinde pe o scar a complexitii sporite de la nivelul anagramrii numelor zeilor (eroul Kalin din Cavalli neri sulla strada di Pietraburgo Cai negri pe drumul Petersburgului se aseamn semantic, dup cum observ Cornel Mihai Ionescu, cu zeul hindus Kala care semnific timpul i culoarea neagr i Kali (Devi-Kali Zeia Neagr, care nseamn energia obiectivat i distrugtoarea timpului) pn la dislocarea i conjugarea planurilor narative; n aceeai nuvel agonia btrnului Kalin d natere la o retrospectiv absolut realist: cltoria ntr-o troic ce-l duce spre Palatul de Iarn petersburghez,

224 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

numai c aceast cltorie regresiv are loc ntr-un spaiu al morii, n care se intr progresiv prin etapele neantizatoare ale ceii, frigului, ntunericului. Este o moarte metafizic, mitologic i estetic, ce rscumpr moartea obinuit, terestr prin contemplarea de ctre revoluionarul trdat de istoria imaginar a reflexelor aurorei boreale. Proza lui Eugeniu Coeriu, aprut la confluena prozei lui Dino Buzzati, marcat de spaiile anxietii i morii, i prozei lui Mircea Eliade al apariiilor i dispariiilor eroilor sub semnul arhetipalei eternei rentoarceri. Glumele aparent nevinovate i destinate pentru divertisment intelectual sunt n fond metafore existeniale. Alunecarea n neant, provocat de disoluia sensului i periclitrii ordinii realului, se produce n spiritul absurdului, al acelei imposibiliti de a despri realul de ireal, adevrul de fals, ordinea de dezordine: M simt aici, la limita existenei, strin de desfurarea istoriei, deloc n treab, zpcit, imobilizat n aceast stupefacie primordial. Uile mi sunt nchise sau poate c au disprut toate, mpreun cu pereii, cu deosebirile (Eugne Ionesco, Note i contranote, Bucureti, 1992, p. 171). Literatura absurdului nu e, dup Ionescu, dect literatura paradoxului, jocului demonic al contradiciilor, care trebuie lsat s se desfoare cu de la sine putere. n proza lui Eugeniu Coeriu un grup de inochentiti trec, n prezena Diavolului, printr-un ritual de ispire a pcatelor, care se dovedete a fi ritualul morii, cele trei surori care se numesc Anna, Elisa i Francesca nu pot fi identificate cu adevrat dect dup ce mor tustrele (Aa, cel puin, puteai fi sigur c, vorbind cu una din cele trei surori, vorbeti fr ndoial cu o moart), o mic pat cenuie aprut sub brbia eroului crete i se extinde asupra ntregii lumi (Pete mai mari sau mai mici ntunecau chipul tuturor fiinelor, oameni i animale. i aceleai pete, la fel de tenebroase, la fel de opace, acopereau zidurile oraului, trimiteau protuberane pe acoperiuri i pe clopotniele bisericilor. Pete la fel se vedeau pe pietre, pe copaci i pe cer. Da, i pe cer. i era aceeai umbr. N-avea de ce s se bucure, Domenico, dar era totui o uurare), acelai Domenico simte cum i se face frig i frigul l transform ntr-un lup (Lupul), un alt erou, Alberto, pornit cu soia la

MIHAI CIMPOI

225
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

cinematograf, dispare cu alt doamn, Clara, timp de douzeci de ani, dup care se ntoarce la cinematograf unde este ateptat de nevast-sa; povestea e ascultat de civa prieteni dintr-o cafenea care, bineneles, n-au auzit nimic (Cinematograful). Aceste glume inocente trdeaz, virtual, un mare prozator al absurdului, dup cum poeziile sale relev un poet remarcabil al acelorai metafore existeniale, proiectate chiar pe spaiul basarabean al nstrinrii i morii (La nord de cercul polar, / rtcesc moldovenii prin noapte, / n cutare de slauri de iarn. / Se poticnesc i cad n troiene. / Lupii miloi din Carelia / le sfie pieptul cu colii / nu-i las s moar de frig Rtcesc moldovenii).
ARCADIE DONOS

Alimentat din universul copilriei i adolescenei basarabene, poezia lui Arcadie Donos (1.III.1923, Rudi-Soroca 25.XII.2001, Bucureti; studii la Liceul Comercial din Bli, Academia Regal de Muzic i Dram din Bucureti, 19431946, la Institutul de Art Cinematografic; din 1950 pn n 1975 a fost actor la Teatrul Mic, jucnd-o printre altele n travesti pe Chiria; volume: Sunete arse, 1972; Cntarea verbului a fi, 1979; Cetile de rou, 1985; i punctum, 1989; culegeri de proz i S vii acas pe un nor, 1989; vol. de memorii Aduceri aminte de pe Nistru i Dmbovia, Ed. Sagitarius, Bucureti, 1996; vol. Carr de ai (mpreun cu Elis Rpeanu, Ioan Teca, Geo Clugru), Ed. Sagitarius, Bucureti, 1996; Rugi, versificri i alte nchinri, 1999; piese de teatru: Vifor, S-a ntmplat la seceri, Bogata la telefon, Misiune n prima zi de pace) se nscrie n registrul retoric al unei convorbiri evlavioase i jelalnice cu Dumnezeu care folosete att ruga i imploraia, ct i blestemul i invectiva mpotriva uitrii i nstrinrii (Coboar-i alinarea MNTUITORULE / Spre crucea / Pe care basarabeanul / A fost uitat! Proza, oralizant i plin de umor de sorginte popular, este structurat n episoade parabolice, avnd n centru pe un mo Carp rostitor de pilde.

Perioada postbelic: rtciri dogmatice i ntoarceri la Ithaka


Ori de cte ori citesc presa romneasc, declaraii fcute de conductorii de azi ai Basarabiei, ori de cte ori citesc un poem scris dincolo de Prut, mi dau seama de ct romanism n stare pur au tiut s pstreze n sufletele lor aceti basarabeni fr cusur. Vintil Horia (Tribuna, 1991, nr. 39)

N S T R I N A R E , R U P T U R , C O N T I N U I TAT E

Aceast privire de ansamblu o facem la captul unei lungi nopi a nstrinrii. ntunericul dens n-a disprut cu desvrire de pe retin, lumina, pur i nvalnic, a dimineii regsirii de sine produce nc o iritare ce determin pleoapele s se nchid. Oricum, chiar n uriaul con de ntuneric se ntrezresc puncte luminoase, raze ce-l despic piezi i l destram energic. Sunt zonele de veghe nestins a contiinei de sine care dinuie n ciuda oricror constrngeri i limite. Chiar cele mai presante i, firete, opresante mprejurri nu au puterea nermurit de a nstrina o contiin: acesteia i rmne oricnd ultima ans de ordin existenial de a se nchide asupra ei n faa ameninrilor cu disoluia, cu mcinarea, cu neantul. Ca i Dante la ieirea din infern, scriitorul basarabean reprezentativ va vedea stelele. Cci a avut drept cluz lumina incandescent a Luceafrului eminescian, din care el i-a fcut o icoan. O literatur care a orbecit timp de o jumtate de secol prin ntuneric (e chiar ntunericul terorii istoriei teoretizate de Mircea Eliade) i care a fost privat i de condiia lingvistic necesar (clasicii romni ncep s fie editai, trunchiat, abia n a doua jumtate a anilor 50, contactul cu ntreaga cultur

MIHAI CIMPOI

227
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

romn fiind sporadic i supravegheat pn n a doua jumtate a anilor 80) poate fi respins n bloc, de plano. Ne ntrebm, ns, dac literaturile, culturile n genere s-au dezvoltat numai atunci cnd au beneficiat de condiii istorice favorabile i dac nu tocmai spiritul de opoziie, de reacie contra a ceea ce o constrnge i-a dat noblee i mreie etic i estetic. Chiar nihilistul Nietzsche vorbea despre pericolul pe care-l prezint pentru cultur nu att vremurile de corupie, ct civilizaia, cea care pare att de prietenoas omului: Marile momente ale culturii au fost ntotdeauna, sub aspect moral vorbind, vremuri de corupie; dup cum epocile domesticirii voite i silite a omului (civilizaia) au fost vremuri de intoleran pentru caracterele cele mai elevate spiritual i cele mai ndrznee. Civilizaia dorete altceva dect cultura: poate chiar ceva invers(Friedrich Nietzsche, Aforisme. Scrisori, Bucureti, 1992, p. 100101). Dar s nu confundm planurile logice ale discuiei: dac prezena unor mprejurri vitrege se dovedete a fi stimulatoare ntr-un fel pentru literatur, pentru destinele mari ale culturii ea este foarte pgubitoare, descurajant. Cultura nu se poate dezvolta dect ntr-un mediu protector, domestic, civilizat. Cultura romneasc din Basarabia (Moldova de Est) a fost nstrinat n dublu sens: att de arealul (paideia) cultural() din care face parte organic: cel mioritic, general-romnesc, ct i de elementul naional formator. A fost, ns, o nstrinare relativ, din moment ce contiina nstrinrii a fost mereu treaz i i-a activizat progresiv funciile reparatoare i compensative. Acceptnd tematica specific literaturii sovietice n ansamblu, copiind mimetic anumite scheme realist-socialiste (scriitorii basarabeni erau chemai s scrie, bunoar, un Pmnt deselenit n variant moldoveneasc, cu un Davdov, cu un Nagulnov moldoveni, o ar Muravia cu schem tvardovskian, dar cu un Nikita Morgunov mbrcat n cojoc mocnesc i cu nume autohtone, cum ar fi Sandu Plmad sau Badea Costache) sau chiar anumite forme strine tradiiei naionale (poemul lirico-epic de proporii), ea a rmas o literatur romneasc att prin expresie, ct i prin spirit. Romnismul ei a fost

228 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

curat, fr moderniti pretenioase, alimentat cu sevele adnci ale autohtonismului. Nu a fost dect incidental i inocent regional, fiindc n-a contientizat programatic culoarea local basarabean, fiindc a fost nevoit s fie aa cum este, cum ar trebui s fie o literatur n orice condiii: naional. i a purtat umil, dar onest povara destinului care i-a fost hrzit. Nu a mbrcat mti i haine de import dect momentan, ca s par n rnd cu lumea. Fidelitatea fa de ea nsi constituie splendoarea i mizeria literaturii basarabene. Ea strlucete prin propriile caliti i pctuiete prin propriile pcate. Nu s-a ferit, astfel, de datele ei organice. n ciuda ritmurilor accelerate ale secolului scriitorul basarabean a rmas, n linii mari, un povestitor ce prefer tonalitatea domoal, blnd, contemplaia retrospectiv, umorul bonom i chiar prolixitatea, gratuitatea verbal. Totui, nu a rmas indiferent fa de laconismul hemingwaian, fa de fluxul proustian al memoriei, fa de pluralitatea faulknerian a planurilor narative, fa de valorificarea parabolei i mitului n maniera camusian sau kafkian. Scriitorul basarabean a continuat s nece faptele nude n sentimentalism literar, aa cum a procedat Sadoveanu. Dar nu a rmas prizonierul total al acestui dat fatal: a ascultat, cu ncordare, i glasul sec al faptului, pe care l-a nfiat precis, viguros, plastic (aceast trstur a artei narative a lui Stere a fost remarcat la timpul su de Eugen Lovinescu). Literatura romn din Basarabia a continuat mult timp s rmn, n spiritul literaturii moldovene, feminin, romantic-dulceag, melancolic i populat de eroi nvini, umilii n faa durerii i dragostei. Aa vedea literatura Moldovei Mircea Eliade n 1928, spunnd c singura soluie salvatoare e s scrie o carte eroic. Paradoxul e c literatura Moldovei de Est a putut mbina feminitatea delicat din domeniul unui sentimentalism de fond cu un eroism al rezistenei n faa terorii istoriei i nu conteaz dac aceast rezisten a fost fi ca n cazul lui Ion Dru sau Vasile Vasilache, disimulat ca n cazul lui

MIHAI CIMPOI

229
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Grigore Vieru care s-a nchis n cercul motivic al mamei, copilriei i dragostei sau mut ca n cazul attor ali scriitori. Ar fi lipsit de orice raionament nvinuirea de colaboraionism adus unui sau altui poet, prozator, dramaturg sau critic din moment ce ntreaga literatur a fost supus ideologizrii totale, devierile de la linia dogmatic fiind prompt i aspru sancionate. Firete, au fost scriitori total aservii dogmatismului de felul lui Petrea Darienco, Petrea Cruceniuc, Emilian Bucov sau Andrei Lupan, dar ei ineau totui (n special ultimul) la tradiie. Rupt abuziv de contextul literaturii romne care, de altfel, a cunoscut i ea o faz proletcultist, literatura basarabean a trebuit s fie, pe cont propriu, o literatur, i nc o literatur naional. Ea a putut produce valori care s-au impus n lume att prin traduceri din original, ct i prin traduceri n rusete. (Succesul literaturii pentru copii din Basarabia n diferite ri a fost uimitor.) Farmecul ei general const n faptul c nu a fost nicicnd expresia unei reaciuni mpotriva tradiiei, nici a unei lupte ntre Tradiie i Revoluie (asemenea literaturii franceze a secolului al XX-lea), ci o lupt pentru tradiie ca pstrtoare a fiinei naionale. i a mesajului existenial, umanist al literaturii romne. Literatura basarabean trece acum examenul aspru al integrrii n contextul global al literaturii romne. Este procesul mbucurtor al revenirii la matca stilistic proprie, n mediul geopsihic matern. Este, totodat, procesul dureros de lichidare energic a distanei ntreinute artificial i a sechelelor unei mentaliti strine i nstrintoare, contiina moldovenismului cu note specifice, independente, autonomizatoare, deci diferit ntr-un fel de romnism, mai dinuie nc n mediul basarabean. Ea apare i ca expresia acelei bariere psihologice pe care o prezint nc integrarea n spaiul cultural romnesc unic. Bineneles, dimineaa regsirii de sine genereaz i o perspectiv exegetic mai nou i mai lucid. Procesul revenirii la matc pune problema fireasc a raportrii valorilor literare basarabene la marele context literar romnesc. Intervine,

230 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

autoritar, i Timpul nsui, vmuitorul suprem. Importana estetic difer de cea pur cultural, ceea ce nseamn c opere ce au avut un rol excepional n declanarea i desfurarea Renaterii basarabene s aib o valoare modest la un examen estetic dezinteresat. Intervine, apoi, i factorul personal, subiectiv n evaluarea faptelor personale, cci: Istoria este interpretarea nsi, punctul de vedere, nu grupul de fapte, i aceast interpretare presupune un ochi formator (G. Clinescu, Opere, vol. 15, Bucureti, 1979, p. 81). Subiectivismul nostru este agravat i de lipsa distanei temporale necesare. Albert Thibaudet afirma, nu fr temei: Critica trecutului e o critic de judeci de valoare, critica prezentului, o critic de acuzare i de aprare (Reflecii, vol. I, Bucureti, 1973, p. 57). Deci, dac-i dm crezare, ne resemnm n faa gndului c nu putem face, la aceast or, dect rechizitorii i pledoarii i c trebuie s ateptm, aa cum susine el, cei cincizeci de ani necesari pentru a pronuna adevrata judecat de valoare. (Exemplul cu adevrat tipic criticul i scriitorul literar francez l consider semicentenarul morii lui Baudelaire). S-ar putea, firete, s fim orbii de lumina alb a dimineii regsirii de sine, s-ar putea s fim nelai de unele aprecieri exagerate ale unor confrai de condei romni (Adrian Punescu spunea, ntr-un articol din Moldova suveran, c poeii basarabeni sunt, pur i simplu, geniali, Ioan Alexandru c ei merit ordinul Mihai Viteazul, iar mai multe reviste literare din Romnia i-au tratat, mrinimos, pe mai muli scriitorii de pe malul stng al Prutului cu calificativul mare). Cu toate acestea, nu vom atepta anul 2044. A aprut, totui, ansa primei perspective asupra acestei literaturi a exilului i a mpriei (fgduite) i noi ne grbim s-o propunem cititorului avizat al ntregii literaturi romne. Oricum, n Basarabia s-a fcut o istorie care se sincronizeaz cu cea a Romniei, s-a fcut o literatur ncepnd, s zicem, de la titanul Bogdan Petriceicu Hasdeu, continund cu Alexie Mateevici, Constantin Stere i, bineneles, nencheind cu cei de azi, literatur care se integreaz organic n cea romn, care este una i indivizibil, dup afirmaia lui Clinescu din monumentala sa Istorie.

MIHAI CIMPOI

231
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

I N F E R N U L P R O L E TC U LT I S T

n timpul proletcultist instituionalizat, literatura romn din Transnistria anilor 2030 nu a mai avut nici o ans de via normal: ruptura total cu tradiia, impus ca program ideologic obligatoriu, excludea orice manifestare a viului i autenticitii. n lipsa rdcinilor vitale, nfipte n solul fertil al tradiiei, se modela un copac uria, cu ramurile ntinse peste tot universul, dar butaforic, steril. Reducerea spiritului la o monstruoas tabula rasa s-a sincronizat cu o tot att de monstruoas tabula rasa mechen, adic cu o aducere instituionalizat a lui la ordine prin ndrumri ideologice ordonatoare. Pustiul ideatic creat era animat doar de fantoma proletarului ca nou Mntuitor al lumii i de singura idee a luptei de clas, care stimula o contiin maniheic a nfruntrii dintre Bine i Ru: Eu tiu c lumea / Se-mparte-n dou / S-alege grul de psat (Toader Malai). Totul se nchidea ntr-un astfel de cerc ngust al maniheismului i al iluziei suverane a noului absolut. Cntarea imnic a acestui nou, impus ideologic, este unica form de manifestare a poeticii. Din elementele realului poetizate excesiv (aureolate, poleite, nsufleite) se creeaz o utopie, o minciun romantic nvemntat n largi i fonitoare falduri retorice. Supralicitarea optimismului, voioiei generale nate efecte parodice: De via-s plin, / i fr vin / s beat de dulce mngiere. / M scald n flori, / i de cu zori / Salut eu ziua primverii / Pe cap din zori / Cununi de flori / mi pun, rznd, pe chica deas, / i chiui des, / c-s vesel, vezi, / i primvara mi-i mireas (Leonid Corneanu). i la Mihail Andriescu gndurile sunt asemenea florilor, asocierile mergnd pe aceast linie a ridicolului: comsomolca-mndra primvar, cucoii-pionieri, tractorul-cobzar. Lumii vechi acelai poet i pune la piept, spre a-i preface chipul, scumpeii de fierrii gigante i fabrici-dinamice. La Nistor Cabac satul e mbrcat n straie de oel, pe fa curgndu-i ge lungi de srme. Simpliste i vulgarizatoare sunt i subiectele prozei i dramaturgiei. n povestirea Lupta de Nichita Marcov, un ran,

232 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Iftodie, ndemnat de chiaburul Filip Pdpdac, i ucide socrul care este activist colhoznic, avnd-o complice i pe soia sa Chilia, l arunc ntr-o fntn de team s nu fie descoperit, cu ajutorul fiului su Miron, d foc casei acestuia i magazinului. Pn la urm Miron denun crima, Iftodie Crp i Filip Pdpdac sunt arestai i cauza colhozului triumf. Contiina artistic e modelat astfel de comandamentele sociale, fiind meninut la nivelul unui primitivism monstruos. Dictatura tia, vorba lui Albert Camus, n carne vie: realismul trebuia s fie numai i numai socialist, al crui obiect nu constituie ceea ce este, ci ceea ce va fi, adic viitorul utopic. Realitatea nefiind nc socialist, scriitorul va alege din ea numai ceea ce contureaz cetatea perfect a viitorului. Deci, ne vom consacra, pe de o parte, negrii i condamnrii a ceea ce n realitate nu este socialist, pe de alta, exaltrii a ceea ce este sau va deveni astfel. Obinem inevitabil arta de propagand, cu cei buni sau ri, pe scurt, o bibliotec roz, rupt de realitatea vie i complex, tot att ct i arta formal. n cele din urm, aceast art va fi socialist, exact n msura n care nu va fi realist (Albert Camus, Artistul i timpul su, n Romnia literar, din 1 nov. 1990, p. 20). Este o estetic idealist, care reduce n cele din urm arta la nimic. Paradoxul e c aceast literatur, voind programatic s fie social este tocmai asocial sau insuficient social. Socialul i conflictele nu pot fi doar de clas, i a reduce ntregul social la asta, observ Eugen Ionescu, nseamn a micora socialul i omul: n realitate, tocmai teatrul politic este insuficient de social; el este dezumanizat pentru c nu ne nfieaz dect o realitate omeneasc i social redus, aceea a unei prejudeci (Eugne Ionesco, Note i contranote, Bucureti, 1992, p. 151). Meritul fundamental al scriitorilor romni din Transnistria este acela de a fi ntreinut n condiiile infernului proletcultist flacra, dei plpnd, a latinitii printr-o limb srac, stngace, dar n multe cazuri vie, curat, mustoas n sens folcloric (Nistor Cabac: Noaptea-i surd, noaptea e tcut, /

MIHAI CIMPOI

233
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Nu s-aude nici un glas de om. / Doarme vntul i copacii dorm, / Stau haiducii n pdurea mut) Ion Pillat reinea, de altfel, pentru antologia sa Poei basarabeni din 1939 poezii semnate de Nistor Cabac i Filimon Steanu. Scriitorii acetia, n majoritatea lor exterminai de regimul stalinist n 1937 sau mai trziu, au ntreinut prin sacrificiu o via literar dinamic sub semnul valorificrii creatoare a folclorului i al luptei pentru revitalizarea limbii romne i revenirea ei la alfabetul latin (aciunea lor a dus la adoptarea acestui alfabet n perioada 19321937). La 1 aprilie 1928 la Balta a fost convocat o adunare a scriitorilor care a decis nfiinarea societii literare Rsritul. O hotrre special a Biroului Comitetului Regional din Moldova al Partidului Comunist (bolevic) din Ucraina din 9 august 1932 Despre starea organizaiei literare din Moldova lichideaz cele dou societi literare Rsritul i Tineretul, decizie care determin nfiinarea Uniunii Scriitorilor Sovietici din RASSM. Scriitorii Dumitru Milev i Samuil Lehtir au luat parte, n componena delegaiei ucrainene, la Congresul I al scriitorilor sovietici (17 august 4 septembrie 1934). n mai 1928 a nceput s apar suplimentul Moldova literar al cotidianului Plugarul rou, transformat mai apoi n revista cu aceeai denumire (schimbat n 19311956 n Octombrie; ntre 19411945 revista i-a ntrerupt apariia; n 1957 a fost denumit Nistru, iar n 1988 Basarabia).
S I N G U R I S U B S E M N U L E X I LU LU I

Le-a fost dat basarabenilor s creeze sub semnul unui nendurtor fatum, fie c acesta e expresia terorii ntregii istorii, fie c l concepem mai restrns ca o manifestare a procesului nstrinrii de ar (a desrrii) i de contextul cultural general-romnesc. Cum o nstrinare absolut nu poate exista, date fiind legturile organice (de continuitate) cu matca stilistic comun, cu incontientul colectiv conservat n fondul arhetipal, iari comun, ruptura definitiv este imposibil. Tulpina aerian, fiind n fond retezat, vitalitatea constant i uneori chiar eruptiv, excedentar (nct nu putea s nu fie

234 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

observat de dinafar), a reactivat tulpina subteran cu muguri ascuni i plini de zemuri dulci, hrnitoare. De aici primele caractere nvederate ale literaturii basarabene postbelice consonante cu particularitile ei observate i n secolul al XIX-lea: conservatorismul funciar, subtextualismul, polemismul esopic camuflat, ruralismul i regionalismul ei nvederat care mai continu vechiul paoptism sau semntorism, luate n sensul lor programatic al promovrii ideii naionale i al punerii n prim-plan a omului pmntului, a omului naturii, a omului lui Dumnezeu. Ca s putem nelege destinul culturii romneti, trebuie s inem mereu seama de vitregia Istoriei Romnilor, spune Mircea Eliade. Raportat la destinul culturii basarabene, afirmaia i sporete justeea, cci teroarea, vitregia istoriei a fost, n Basarabia, nu doar anticultural, ci i antiromneasc, antinaional n absolut. De aceea n liniile ei mari literatura romn din Basarabia a fost o literatur rizomic, nchis n sine, dei obligat s rspund la imperativele oficiale strine fiinei ei, o literatur a rezistenei i o literatur de rezisten. Desigur, conformismele i mai cu seam compromisurile (sub forma general a acceptrii de scheme ideologice, propagandistice ale gndirii categoriale i normative, ale oscilrii ntre adevr i convenie, minciun etc.) au fost multe i regretabile, dar ele nu au afectat dect parial talentele adevrate. Tema mamei, conceput ca un principiu cosmic, ca o Magna Mater, ca un simbol al continuitii, este o tem fundamental a literaturii basarabene. Mioritismul rmne o dimensiune esenial a contiinei romneti din Basarabia cu tot complexul ei geopsihic de situare hic et nunc sub semnul unui fatum universal, dar i sub semnul vetrelor securizante ce asigur continuitatea. Este firesc dar ca proza basarabean din anii 6080, dei populat i de copii care cunosc experiena amar a rzboiului (Isai din romanul Zbor frnt al lui Vladimir Beleag), de eroi intelectualizai de felul nvtorului Radu Negrescu din romanul Singur n faa dragostei al lui Aureliu Busuioc sau al interogativilor existenializai din romanul

MIHAI CIMPOI

235
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Vmile al lui Serafim Saka, de intelectuali provinciali, ariviti n linia lui Pturic-Scatiu, adaptabili i inadaptabili n felul tandemului Serafim Ponoar-Anghel Farfurel din romanul satiric Povestea cu cocoul rou al lui Vasile Vasilache, s aib ca personaj central Pstorul, nstrinat nu doar de oi i meserie, ci de ar, cci este deportat n Siberiile de ghea. Acest pstor revine dup un timp, moare n singurtate i pe mormntul su crete o miraculoas iarb mustoas i deas, simbol al perpeturii neamului terorizat de istorie (vezi nuvela Toiagul pstoriei de Ion Dru). Miracolul re-mioritizrii personajului central al literaturii basarabene corespunde, n mare parte, revitalizrii esteticului n ciuda unor mprejurri vitrege care l-au desconsiderat, l-au ostracizat i l-au sancionat. Nu e vorba numai de o supravieuire a esteticului doar prin cultural, etnic i etic, ci prin pstrarea n atmosfera liric sau epic general a unui puternic suflu existenial-baladesc, care a asigurat n operele reprezentative ale autorilor basarabeni o dramaticitate opus optimismului oficial necondiionat, idilicului, rozului, liniarului, ntr-un cuvnt, schematicului. Putem supune blamului acest tradiionalism programatic i polemic al literaturii basarabene, postulat teoretic n anii 30 40 de generaia lui Nicolai Costenco i aplicat practic de aproape toate generaiile postbelice? Poate trece sub tcere aceast literatur a exilului, literatur a rezistenei o istorie critic a literaturii romne? Nu, din moment ce ea supravieuiete i prin estetic; nu, din moment ce i formuleaz programatic imperativul supravieuirii prin cultul tradiiei, continuitii i nu al inovaiei de dragul inovaiei i al rupturii; nu, din moment ce ea are ca pivot ontologic farmecul sfnt al singurtii romneti (expresia e a lui Duiliu Zamfirescu) care a copleit sufletul basarabean. nsui actul nvierii de sub propria cenu asemenea miticei Psri Phoenix este nu numai un act cu semnificaie moral, existenial, ci i un act de natur artistic ce dezvluie procesul de germinare latent, de nmugurire tainic n substraturile arhetipale, de revenire la viaa

236 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

anterioar i de izbucnire manifest sub pavza sensibilitii mioritice i viziunii mioritice asupra lumii. S struim asupra argumentelor lovinesciene pentru suveranitatea fondului de cultur autohton care nu se poate sincroniza cu prefacerea revoluionar a instituiilor i condiiilor de via social. Noi, romnii, nu putem avea un tradiionalism tiinific, ci numai un conformism etnic, dup cum precizeaz criticul Sburtorului; sufletul agrar al poporului nostru nu se realizeaz prin Creang i Cobuc din ndemnul unei ideologii a momentului, ci prin nsi structura lor sufleteasc de scriitori ieii i crescui din snul poporului. E o manifestare reacionar a spiritului ce nu vrea s se adapteze la formele fr fond, o procedare invers prin negarea evidenei, ranul fiind privit ca singura realitate economic, social a poporului romn. De aici naionalismul istoric al lui Eminescu dizolvat, pentru prezent, n misticism rnesc; de aici rnismul semntorist mrturisit reacionar i poporanismul democrat al Vieii romneti; de aici teoria literaturii ce vine i se duce la popor i naionalizarea literaturii prin poezia popular; de aici teoria slav a datoriei intelectualilor ctre popor i obligaia scriitorilor de a iei din popor sau de a fi crescui n snul lor; de aici teoria specificului naional ca o dovad nendoioas de talent; de aici ura mpotriva tuturor curentelor noi literare i combaterea modernismului sub cuvnt c ar fi lipsit de realiti naionale sau c a produs o literatur de imitaie, dei literatura noastr romantic a fost mult mai imitativ; de aici teoria unei rnimi, singura pstrtoare a virtuilor rasei sau chiar a oricror virtui, de aici ura mpotriva orenimii, care nu e dect un conglomerat de rase diferite, cu defecte i fr nsuiri, i, prin urmare, ura mpotriva literaturii urbane; de aici ntoarcerea spre ortodoxie a Gndirii (E. Lovinescu, Istoria literaturii romne contemporane, 19001937, Bucureti, 1937, p. 54). Tradiionalismul basarabean nu difer prin lineamentele sale eseniale de cel general-romnesc descris de Eugen Lovinescu; se cade subliniat cadrul socio-cultural cu totul strin, caracterul cu totul alogen al orenimii basarabene i faptul c autorii

MIHAI CIMPOI

237
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

moldoveni din stnga Prutului au fost deosebit de receptivi la formulele artistice moderne, la vnturile noi ale modernitii, la procesele de intelectualizare, metaforizare intens, cinematografizare, eseizare, fragmentare a discursului. Naionalizarea (baladizarea, dup cum am spus) naraiunii, mesajului poetic sau chiar a formulelor dramaturgice, mioritizarea (prin impunerea unitii omului, naturii i cosmosului, prin morile filosofice ale eroului sau prin plsmuirea personajelor dup modelul arhetipal al pstorului) au avut ca temeiuri att raiuni existeniale compensative (mai simplu spus: de pstrare a tradiiei), ct i de modernizare a viziunii asupra lumii (utilizarea limbajului magic al baladelor sau descntecelor, al celui colocvial n sensul baladelor lui Sorescu sau jocului metalingvistic n spiritul necuvintelor nichitastnesciene). Literatura basarabean autentic s-a datorat, n fond, opunerii sau nelrii (prin discurs esopic, prin metafor, tonalitate elegiac sau baladesc) controlului total instituionalizat i refuzului de a ilustra istoria oficial (rzboiul, colectivizarea, industrializarea etc.), cenzurii politice i ideologice care supravegheaz de aproape, cu angajarea activ a mecanismelor de partid, securiste Orice not pesimist era detectat, eliminat sau proiectat imediat pe un fundal de optimism solemn, experimentalismul, modernismul erau blamate, fiind favorizat poezia tradiional, cu mesaj social-patriotic, general-umanul era condamnat preferndu-se, desigur, zugrvirea veridic a actualitii; concepia materialist asupra lumii excludea misticismul, sacrul (pn i n textele clasice ale lui Creang, s zicem, se escamota pomenirea lui Dumnezeu), poezia social era preferat celei lirice, personajul central al romanelor trebuia s fie nu omul mic, ci comunistul, noul socialist era total elogiat, iar patriarhalul absolut blamat . a. m. d. Tot ceea ce contravenea liniei generale a ideologiei totalitarist-comuniste era imediat fixat, condamnat i sancionat n referatele la congresele i conferinele de partid, n hotrri speciale ale partidului care erau urmate de campanii acerbe n pres. Hotrrile unionale, de la Moscova, alternau cu cele republicane, de la Chiinu. Asemenea aciuni de strngere

238 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

a uruburilor, dup cum erau denumite de scriitori, aveau o periodicitate de cel puin doi ani (d. ex., Hotrrile Biroului CC al PC (b) din Moldova: Despre activitatea Uniunii scriitorilor sovietici din Moldova, 1944; Despre starea literaturii artistice sovietice moldoveneti i despre msurile pentru mbuntirea ei, 1948; Cu privire la activitatea Uniunii Scriitorilor Sovietici din Moldova, 1952), obligau insistent scriitorii s nu neglijeze lupta de clas, rolul partidului, al poporului rus n eliberarea i refacerea economiei Moldovei, s nu idealizeze trecutul i s creeze lucrri adnc ideinice i nalt artistice, care s oglindeasc marea nsemntate a ornduirii sovietice n viaa poporului moldovenesc i munca eroic a oamenilor sovietici. Literaturii romne din Basarabia i se impuneau nite scheme ideologice rigide i instituionalizate n spiritul realismului socialist, metod de creaie de baz a literaturii i artei sovietice, a literaturii i artei socialiste de peste hotare, metod ce const n zugrvirea realist veridic, de pe poziii partinice consecvente, a realitii concret-istorice trecute prin prisma dezvoltrii revoluionare i perspectivei idealului comunist (cf. Enciclopedia Literatura i arta Moldovei, Chiinu, 1986, vol. II, p. 180). Unul dintre ideologii oficiali, cercettorul literar Simion Ciubotaru, considera chiar c literatura moldoveneasc ar avea dou simboluri centrale: lampa lui Ilici (becul electric) i plugul care ar Evident, tabloul literaturii basarabene e cu mult mai complex i departe de a fi ilustrat doar linia general a partidului. Impactul scriitorilor basarabeni cu schema ideologico-metodologic impus de realismul socialist a fost, totui, adnc i dramatic, prezentnd ntregul spectru al acceptrii forate / neacceptrii (declanate i stimulate de instinctul artistic): conformarea tematic ex officio inconformismul de ordin etic cerut de adevrul i de imperativul sinceritii; cultivarea limbajului cu adevrat artistic refuzul limbajului de lemn, oficializat i academizat; respectul personalitii omului opunerea tratrii lui ca uruba. Drama scriitorului basarabean, ca i a celui romn postbelic n genere, a constat n neputina de a spune adevrul i de a dialoga cu contemporanii surzi i distrai, cum spunea

MIHAI CIMPOI

239
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Albert Camus ntr-o conferin a sa inut cteva zile dup decernarea Premiului Nobel (14 decembrie 1957). Ce se ntmpl cu realismul socialist, dup autorul Ciumei i Strinului, realism ce-i propune ca adevrat obiect tocmai ceea ce nu era nc realitate? E o contradicie esenial. Or, contradictorie este nsi expresia de realism socialist, cci realitatea nu e pe deplin socialist. Astfel, obiectivul prim devine alegerea a ceva perfect din realitatea de ieri i de azi, ce va sta la temelia perfect a viitorului. Are loc, de fapt, substituirea realismului unui nou idealism asemenea celui burghez. Arta este redus la nimic, fiindc se servete, i, servind, este aservit: Doar cei care se vor feri s descrie realitatea vor fi numii scriitori i ludai. Suprimnd vremelnic arta n scopul ntemeierii dreptii, realismul socialist se autoamgete, cci barbaria nu e niciodat provizorie. El trece pe lng suferina oamenilor, cznd n ur, n mediocritate, n portret fotografiat, n pies de patronaj. Aici arta culmineaz cu un optimism de comand, exact luxul cel mai ru, minciuna cea mai derizorie. Chemat, imperativ, s fie realist-socialist, literatura basarabean nu a uitat de omul pmntului i al naturii, punndu-l fa n fa cu focul cel mare al vieii, precum procedeaz Ion Dru n finalul Poverii buntii noastre: De undeva de departe se aude urnindu-se greoi focul cel mare i picturile fierbini nu-i mai pot afla loc n cuptor. Tot ce au ele pn i hrjoneala ceea a lor totul e motenit de la focurile vechi ce-au vuit cndva pe vatra asta, dar ia cearc s le-o spui! Nici nu vor s aud Noi ncoace, noi ncolo; noi i numai noi!
V N T U L LU M I I I F O C U L S A C R U D I N VAT R A P R O P R I E

Fenomenul basarabean presupune o incomoditate chiar i pentru cel care l cunoate din interior: e vorba de o coexisten paradoxal a organicismului i eclectismului, a unui spectru de formule, orientri, tendine ntre care tranziiile sunt greu desluibile. Cum am putea, n acest caz de confuzie

240 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

diabolic, s desprim apele de uscat, cum am putea s trasm cu fermitate segmentul orientat (sgeata) vectorului? Ne surprindem c, zbovind asupra diferitelor perioade, autori i direcii, nu scriem o istorie pur, o istorie de evoluie fireasc, bazat pe succesiunea evenimentelor, apariiilor editoriale, modificrilor de perspectiv estetic, ci, aa cum zicea Blaga c ne este caracteristic nou romnilor, o cvasiistorie sau pseudoistorie, istorie deviat sau istorie prin reaciune. Aadar: o metaistorie, o infraistorie capricioas, inndu-se de matca ei organic n contratimp cu istoria natural sau cu istoria. Situarea dramatic ntre cei doi poli existeniali, unul al nstrinrii i cellalt al regsirii de sine, nate o multitudine de segmente vectoriale, chiar de adevrat micare brownian n care sgeata directoare este greu de tras. Cultura basarabean se zmislete din cele patru vnturi ale lumii, fr a renuna s asculte de muzica sferelor i de melodia propriului suflet. Baladismul e datul ei organic, dar poeii basarabeni scriu balade i ca replic la poemul de mari proporii, impus de tradiia rus, i totodat ca act de sincronizare cu resurecia baladei n poezia romn (poezia lui Marin Sorescu are n acest sens un impact deosebit asupra lor). Indiferent la poezia de estrad rus a anilor 60, poezia basarabean revine la formula mesianic, dar n cheie paoptist, abia n a doua jumtate a anilor 80. Reticent (am n vedere scriitorii reprezentativi) la doctrinarismul realist-socialist, proza a reacionat sensibil la momentul revoluionarizator al aa-zisei proze lirice (Solouhin, Aitmatov, Brl, Goncear, Berggol), care i propunea ca obiectiv lumea bogat i complex a sufletului, i i-a asimilat, n cadrul naional, ca un bun transplant, modul de a valorifica viaa religioas (sub acest aspect a excelat Ion Dru) a scriitorilor rui (Tolstoi n spe) sau de a-l concepe pe mujicul rus, pe omul mrunt ca pe un Mesia purttor al unei misiuni istorice. De aici vine conceptul de spaiu sacru la Dru sau Vieru i axarea operelor pe personajul-simbol al ranului, al moului nelept, conservator, adevrat raisonneur n situaii de via i pilon al moralitii.

MIHAI CIMPOI

241
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Ar fi o eroare s reducem procesul evolutiv al literaturii romne din Basarabia la cearta reactualizat dintre tradiionalism i modernitate sau la confruntarea unor tendine derivate din aceast confruntare. Esenial pentru ntreaga perioad postbelic, ea este determinat, dar nu i decisiv, ngduind aciunea unor factori modelatori dintre cei mai diferii. Tabloul diagramatic al evoluiei conine de fapt att reaciuni mpotriva factorilor modelatori ct i elemente catalitice (precum e influena prozei sau poeziei moderne) i reaciuni iconoclaste ndreptate mpotriva unor formule mpietrite, banalizate, clieizate, cum este neacceptarea de ctre prozatorii tineri din anii 60 a manierei narative tradiionale i a moionologiei (Mo-Ionii sunt nlocuii energic cu tineri eroi.) Printre factorii formativi sunt, bineneles, i literatura clasic ce ncepe s fie reeditat pe la mijlocul anilor 50, i opera marilor scriitori interbelici care ptrunde peste Prut, i a scriitorilor generaiei Labi: dedicaiile numeroase, din care nu lipsesc numele lui Arghezi, Blaga, Bacovia, Barbu, Sadoveanu, Stnescu, Sorescu, Ioan Alexandru, vorbesc despre impactul serios pe care-l au asupra basarabenilor nu doar anumii scriitori, ci i anumite orientri, formule. Simbolismul (cel autohtonizat n spe), baladismul sorescian, formula intelectualizant nichitastnescian au cea mai accentuat influen modelatoare. Antenele mai conservatoarei proze sunt de asemenea foarte sensibile la metamorfozele discursului epic, pe care le genereaz lumea modern, ceea ce cauzeaz altoiuri surprinztoare: modul de narare sftos, domol se poate mbina cu dinamismul cinematografic, cu impresionismul n maniera Virginiei Woolf sau al noului roman care caut s exploreze straturile mai profunde ale realului, cu realismul brutal de tip american (abordat de Hemingway, Caldwell sau Steinbeck). La fel ca n pnzele romaneti ale lui Faulkner, Michel Butor sau Alain Robbe-Grillet, aceeai situaie de via poate fi relatat de cteva personaje sau din cteva unghiuri de vedere, la Vasile Vasilache, Vladimir Beleag, Nicolae Vieru. Balzacianismul se intersecteaz spectaculos, n proza basarabean, cu proustianismul, dup

242 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

cum realismul cel mai neutru (brutal, naturalist) poate s se cufunde deodat n fantasticul imaginar, n simbolic i parabolic. Influenele sunt totui de domeniul accidentalului, n literatura basarabean, fiindc ea prefer s se alimenteze din sevele tradiiei, dintr-o vlag tinuit n ascunziurile firii. O adevrat vis generativa irupe, cu interminene, revigorndu-i propriile fore. Modelul este poezia basarabean a anilor 40, att de fidel fondului su autohton n ciuda accentelor i tonalitilor moderniste pe care le accept. Anume spre o astfel de modelare arhetipal s-au orientat aizecitii care puteau s ia act de aceast direcie a poeziei basarabene: n 1957 aprea volumul de Poezii alese al lui Nicolai Costenco, ce includea i ciclurile scrise n 19371940, n 1958 i tiprea Cnturile de ieri Liviu Deleanu, ceva mai trziu apreau i poeziile de tineree ale George Meniuc, intitulate sugestiv Vremea Lerului (1969) i Scrierile alese ale lui Alexandru Robot (1968), poet cu o fizionomie distinct din anii 30, dup expresia lui Eugen Lovinescu, cu un sim insistent al ruralului, al bucolicului, al bucolicului vzut decorativ, alegoric, sau simbolic, i o expresie original, cu material strict personal i limitat, cu imagini tot personale. Aureliu Busuioc mai valoriza, cu efect ntrziat, dar proaspt n acel context vlguit i doctrinizat, parfumurile, culorile i sunetele unui simbolism organic nsuit pe via. Formula intelectualist a nceputurilor sale, bazat pe impresii muzicale i picturale, este reiterat de Paul Mihnea. Voina recuperativ ardent conjug extremele, aceast conjugare impunndu-se programatic: nu spunea Nicolai Costenco, n Viaa Basarabiei, c marele poet al sufletului autohton basarabean ar trebui s aib duh faustic, adic eroic, i totodat mistic, misticismul fiind propriu rzeului codrean, c literatura dintre Prut i Nistru trebuie s dea expresie eternului omenesc, dar cu o coloratur curat basarabean, cu aburii imeni ai primitivitii exotice? (Ideologii basarabene, 1937, nr. 12). Este programul estetic i al perioadei postbelice n care oscilarea frecvent ntre diferii poli s-a vrut prin ea nsi o ncercare disperat de a-i mpca.

MIHAI CIMPOI

243
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

FENOMENUL M O R I I A R T I S T U LU I

Este un fenomen inerent literaturii romne din Basarabia prin nsi fora lucrurilor: scriitorului i se cerea n mod oficial s fie un conformist, un cntre al timpurilor noi atent mai cu seam la calendar, optimist, ncreztor n idealurile sociale (comuniste), s aib o concepie afirmativ asupra vieii, s zugrveasc Alexandru Cosmescu lupta dintre bine i mai bine. (Petru Crare a scris o pies satiric n care se pregtete o nmormntare cu bocete optimiste, spre a fi nregistrat n colecia de folclor a Academiei, dar nimeni nu vrea s moar i s fie nmormntat cu veselie). Bineneles c iminena distrugerii personalitii l fcea pe scriitor s recurg la forme evazioniste, iar cnd acestea erau deconspirate sau nu erau pur i simplu gsite, intervenea tcerea sau cufundarea n anonimatul cultural (consacrarea traducerii de cri din alte literaturi, publicisticii gazetreti, alctuirii de manuale colare, fuga n alte arte: teatru, cinematografie etc.). Moartea artistului evazionismul esopian (retragerea n tematica general-uman) anonimatul cultural (care presupunea munc de rutin, editorial, gazetreasc sau funcionreasc) este triada fatalitii ce a marcat profund evoluia literaturii basarabene de la noaptea nstrinrii la aurora regsirii identitii. Un caz tipic este acela al lui Alexandru COSMESCU (24.V.1922 n Vorniceni-Orhei 29.IX.1989, Chiinu; volume de proz: Dealul viei, 1951; Povestiri, 1952; Spre liman, 1954; eseuri: Maietri i nvcei, 1979; Crugul lunilor, 1968; traduceri din Andersen, Gogol, Cehov, OHenry, Tolstoi, Turgheniev, olohov,

244 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Kuprin i muli alii) care a convertit moartea sa de artist-scriitor, la care a fost condamnat de mprejurri, la o via strlucit de om de cultur, de artist traductor. Opera i este schematic i fragmentar, dar, citit de-a-ndoaselea, rebours, ne servete o imagine a procesului de partinizare i ideologizare extrem a gazetriei i literaturii. n Spre liman e surprins atmosfera antiromneasc, ntreinut de nomenclaturistul Matvei Chirilovici Igor Creu Tzu i imigrantul pus pe carier Gheorghe Putinaru, demascator fervent al naionalismului. Atmosfera e tensionat de conflictul, sprijinit oficial, dintre basarabeni i transnistrieni (stngomaluriti). Romanul La hotarul negurilor, aa cum observa criticul Ioan Adam, anticipeaz prin tem i fundal istoric, Delirul lui Marin Preda, avndu-l ca personaj central pe omul providenial Ion Antonescu. Ostaii basarabeni nu vor, bineneles, s mearg n neVladimir Belistov gura romneasc. Prozatorul a cultivat, lucru uor de neles n mediul lingvistic basarabean, o limb aproape de cea cronicreasc, cu o past arhaic ce d naraiunii patin de vechime. Distins om de cultur, adevrat monstrum eruditionis, Cosmescu fascina tinerii condeieri basarabeni ce i-au fost n majoritate ucenici, semnnd cu un fachir oriental ce ntreinea o fumigaie permanent din care se lmureau surprinztor cuvinte,

MIHAI CIMPOI

245
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

adevruri, crezuri. A fost modul prin care a scos fascicole de lumin din densa i parc aezat pe veacuri nainte negur basarabean. Nite artiti sacrificai ntru cultur trebuie considerai i Igor CREU care a dat traduceri de un nalt nivel literar (n. 21.III.1922 n Vladimirovca-Cahul; a scris versuri neadunate n volum i a tradus cri de Burns, Gogol, Pukin, Esenin, Rustaveli, Nekrasov, Saint-Exupry i muli alii), Pavel STAROSTIN (n. 17.III.1924, ChiPavel Starostin inu); romanul Trenul cu un singur pasager, 1966, i unele povestiri; traduceri: Kalevala, Hiawatha de Longfellow, din Eschil, Sofocle, Sandburg, Neruda .a.) i Vladimir BELISTOV (n. 22.IV.1918, Oneti-Streni m. 21.II.2000 Chiinu, romanul Dou surori, aprut n rev. Nistru, traduceri din autori antici, Goethe, Nisami .a.). Traducerile, mai cu seam cele efectuate ntr-o bun limb romn, au avut o deosebit contribuie la procesul de culturalizare a basarabenilor, de deschidere spre valorile literaturii universale i la purificarea mediului lingvistic. Artitii cuvntului, marginalizai i desfiinai ca personalitate, s-au imolat n att de firavul templu al culturii basarabene, consolidndu-l cu pietre preioase mprumutate din folclor i literatura romn clasic.
GENERAIA PIERDUT I N T O A R C E R E A L A U N E LT E

Un poet basarabean crucificat pentru aspiraiile naionale i ntors la uneltele sale dup o lung perioad de exil concentraionar siberian este Nicolai COSTENCO (21.XII.1913, Chiinu

246 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

29.VII.1993, tot acolo; volume: Poezii, 1937; Ore, 1939; Elegii pgne, 1940; Cleopatra, 1938; Poezii alese, 1957; Poezii noi, 1960; Poezii, 1961; Mugur, mugurel, 1967; Trie, 1972; Poeme, 1973; Poezii i poeme, 1976; Scrieri, vol. 12, 1979; romanul Severograd, vol. I, 1963, vol. II, 1970), care mpreun cu Pan Halippa au fost animatorii vieii literare n Basarabia anilor 40. Studii la Liceul Bogdan Petriceicu Hasdeu din Chiinu i la Universitatea din Iai. n 1940 a fost deportat (pn n 1955) n Siberia. Recunoaterea meritelor literare vine cu ntrziere n 1988, cnd i se acord titlul de Scriitor al Poporului i n 1990, cnd i se decerneaz Premiul republican de stat. Dei a publicat versuri ocazionale cu caracter superficial-publicistic, poezia sa a rmas temperamental aceeai. E o poezie vulcanic ce gsete pentru lava interioar a tririi erupii exterioare de pajuri de foc i nori de cenu. Versurile vin nvalnice i fierbini, fumegoase sau vaporoase, cu pietrele care au dovedit s le desprind la ieirea prin craterul ngust al gndului, stpne fiind imediatitatea, impetuozitatea, deschiderea. Se mizeaz pe contactul direct, nemijlocit cu realul: sufletul este asemuit unui hlujdan ntomnat, chiparoii stau, ca nite dini de grebl, balta fumeg ca laptele la fiert, iar infinitul i plnge sirenele de ghea. Rapiditatea pictural a gndului e semnul artei veritabile. La Costenco ea are un farmec aparte mai ales atunci cnd se contopete cu un fond primar al sensibilitii amestec de sentimentalism i violen erotic, de moliciune oriental, cavalerism romantic i accente telurice, toate manifestndu-se ntr-un cadru tradiional moldovenesc. Senzorialitatea i tristeea eseninian se altoiesc pe trunchi eminescian, realiznd doctrinar imperativul basarabenismului anunat n anii 40; culoare local, fond sentimental pgn marcat de note mistice. Poetul caut ascunziurile sngelui, muza lui fiind demonul redeteptat anume n astfel de adncuri ancestrale. Mijloacele folclorice, cele galant-madrigaleti medievale i

MIHAI CIMPOI

247
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

cele energice telegrafiate realizeaz o sintez sui-generis. Dei a acceptat o ideologizare extrem n spiritul dogmatic al realismului socialist, crainicul de rspntii la marile prefaceri de pn la 1940 a rmas uimitor de consecvent i n perioada nstrinrii de batin, cnd a fost aruncat timp de 15 ani n gulagul sovietic. Demonismul su este un mijloc de rezisten i supravieuire, o form de perpetuare a spiritului su basaraNicolai Costenco * beano-romn. n cronica la Istoria noastr din literatorul, acad. Eugen Simion scria c ar fi fost cazul ca unele biografii s fie mai ample i c ar fi curios s afle ct mai multe detalii despre Nicolai Costenco. Tip sanguinic, vulcanic, cu reacii rapide, hispanice, cu aere aristocratico-doctorale, pus pe uete, care consuma repede triile, trdeaz un infernalism slav i un sentimentalism dulce moldav rezultat atavic al genealogiei mixte polono-romneti, Nicolai Costenco struie n pstrarea basarabenismului ca spiritus loci, tinznd s fie un poet tipic al provinciei, al unui trm crede el faustico-mistic. Atmosfera cretin, nostalgia dup paradisul pierdut, contopirea cu mpria vegetal a zeiei Freya, nevroza nelinitii stimulat de nserrile simboliste i urcat n cer ca suferin nemntuit l face, dup cum observa George Meniuc, s constrng universul n jurul Omului solitar, pierdut n contemplaia fericit a lumii, ns tnjind mereu dup marele trecut al minunilor (V. cronica la Ore, 1939, n Bugeacul, 1939, nr. 812, p. 6468). Condamnat pentru faptul de a fi declarat, n 1940, c e de acord cu comunismul, numai ca s fie construit n rom-

248 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nete, el suport 15 ani de deportare, unde se cstorete cu Maria Frunz, basarabeanc i ea, care i-a nscut apte copii. Infernul siberian este idealizat n romanul Severograd i n poeziile sale, fapt care dovedete c exilul l-a nfrnt (Pmntul sterp al tundrei, prin prile tunguse. L-am ndrgit. / Pe semne aa a fost ursit!; Octombrie cu steagul purpuriu pretutindeni / Ne nfrete-n munca Slvitei Uniuni Sub luna palid). Norilskul, n care-i ispete detenia, i pare poetului un trm de basm: Casele, ceti de basme, / Muncitorii fei-frumoi, / Munii ncruntai n spasme / Zmei rpui i fioroi. / Alb Lean-Cosnzean / Rodul muncii, slobozit, / Omenirea o ndeamn / Spre un el nebiruitOraul Norilsk. (Nota bene: Pukin nu a ntmpinat niciodat cu atta disponibilitate simpatetic exilul basarabean). Oracularul crainic de rspntii la marile prefaceri se transform n rapsodul convertit al mreei mpliniri socialiste. Uurina de a trece suferina este, firete, suspect, dup cum faptul c scria, n intimitate, i versuri de revolt interioar, de felul acelora din Balada pucriei Aleksandrovskii entral, nu dovedete o nfrngere moral total. (Poemul, expediat fratelui su An. Pduraru la Bucureti, a fost publicat postum n Basarabia, 1993, nr. 6): n loc de cntec / Frumos, / Muzical, / Url sinistru cinii, Aleksandrovskii entral. / Iarn, ger, / mprejurul mesei / oameni disculi, / Asta-i la 70 km / de la Irkutsk. / Ce greu cur / uvia vieii, / Prin a vieii crpturi. / O zi / Dou, / Trei, / Zece; ndur, Basarabie, / ndur pentru copiii ti, / Viaa a luat o nou / ntorstur, / Dar clii au rmas cli, / Indignarea aceasta / Trezit-n flcri, / Cnd i va ridica pumnul / S izbeasc mai tare ca bomba i tunul. Oscilarea ntre masc i esen genereaz un histrionism pgubos: pgnismul senzual impune farmecul constant al celor mai bune poezii, din pcate puine n faza postexilului. Unele poezii sufer din cauza unei grandilocvene social-patriotice (n sens sovietic) monstruoase. Dualitatea sufletului su slavo-latin se exprim ntr-o deschidere frenetic de ordin

MIHAI CIMPOI

249
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

senzual, eseninian, i, pe de alta, ntr-o nclinaie pentru pitoresc, pentru duhul ornamentic local, mistic, ancestral. Voluptoasa Cleopatr senzual e vivificat i readus sub zri aride basarabene. Potrivit declaraiilor lui Filip-Lupu, cu care s-a ntlnit n satul natal al acestuia, Pneti, dup rzboi, n condiii suspecte, cnd i striga de pe treptele autobuzului De la Nistrul pn la Tisa / Tot romnul plnsu-mi-s-a, tatl lui Nicolai Costenco ar fi fost ofier rus, iar mama romnc, recstorit apoi cu avocatul Pduraru, nepot de al lui Pan Halippa. (Un frate uterin al lui Nicolai Costenco, An. Pduraru, locuiete la Bucureti). Originea rus nu este confirmat de documentele de familie, care atest doar un bunic Costenco-Radziowski, polon romnizat. N. Costenco, scrie Gr. Filip-Lupu, era o fire de boem. Dei nu era aa de bogat, la orice ntlnire, fie la edina scriitorilor, fie la restaurant sau la bodeg, se comporta ca un nabab. Era de principiul c viaa trebuie trit, nelegnd prin aceasta att satisfaciile sufleteti, ct i cele fizice. Chiar dac de jignea prin unele ieiri de expresie lingvistic, nu te puteai supra pe el. Boem cu gesturi largi, darnice, spirit epicureu, iubitor de Ialte meridionale, ca i de trmuri septentrionale (cci Siberia, dup cum am vzut, i-a priit sufletului su semi-slav), Nicolai Costenco descinde, efectiv, din lumea matern a crailor de curte veche i din cea eseninian a bodegilor moscovite. Creaia lui George MENIUC (20.V.1918, Chiinu 8.II.1987, tot acolo; vol.: Interior cosmic, 1939; Imaginea n art, 1940; Iarba fiarelor, 1959; Ultimul vagon, 1965; Eseuri, 1967; Vremea Lerului, 1969; Florile dalbe, 1979; Preludiul Bucuriei, 1988; Disc, 1969) este dovada elocvent a unei dedublri caracteristice intelectualului basarabean: ncepe sub semnul unui simbolism ntrziat, punnd pre pe sonoritate, stilizarea graioas, corespondenele baudelairiene ntre culori, sunete, parfumuri, continu printr-o adaptare anevoioas la canoanele realist-socialiste (n special ale retoricii calendaristice) i sfrete prin

250 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ntoarcerea la uneltele sale. Urmnd Liceul M. Eminescu (1937), Facultatea de Litere i Filosofie a Universitii din Bucureti (1937 1940), se ptrunde de aerul meditativ al slilor de studii, profesnd poezia la modul intelectual al Lirei (Ion Barbu) i eseul. Angajat sporadic n campaniile ideologice postbelice, se autoblameaz prin culpe, renunri la rtciri i ntoarcere la unelte. Simbolismul lui Meniuc este unul colorat social, localizat n orizonGeorge Meniuc turile strmte basarabene i avnd adesea nuane folclorice. Scrnciobul temporal este motivul-cheie al ntregii sale creaii, vremea Lerului cu florile dalbe ale tinereii mpletindu-se ntr-o cunun unic cu frunzele toamnei lui Orfeu. Poezia intelectualist, hrnit din asociaii mitico-folclorice i din impresii culturale, cultivat n anii 40, renvie sub pana rentinerit a lui Meniuc din anii 70. Noul Orfeu, intrat n toamna maturitii (brumat i nou), retras n contiina sa zbuciumat, ne face iari demonstraia naterii unor armonii i plsmuiri din iarb, din aer, din valuri, din melodiile lunii i din culorile poienilor, din ngnarea molcom a luceferilor de flori, din plonjrile curcubeului dedublat n ape, pod eleat, sublim n umedele zri. Reapare fptura dulce i plin de mister a dragostei, reizbucnesc miracolele vegetale generate de flori (De mijloc o cuprinde potirul de cristal / Din care-ar bea i zeii, de-ar fi ce de but, / Candid i suav, miracol vegetal, / Deschide multe taine sub orizontul mut). Versurile din Florile dalbe i Toamna lui Orfeu descoper un spectacol de candori, puriti i luminiuri, stimulat de o deschidere sufleteasc larg ctre viaa identificat orfic cu cntecul. Proza sa (Disc, Coloana de tandree, Caloian, Ultimul vagon) este simbolico-liric, eseistic, bine

MIHAI CIMPOI

251
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

construit, abordnd n special tema artei (creaiei) i rzboiului, a morii, dragostei i vieii. Personajul central e, n Disc, moneagul nflorit care nir nostalgic povestea celor care au murit i l-au lsat. Dramaturgia lui George Meniuc are la baz motive culturale specifice ntregii sale opere: artistul i anturajul cotidian, inspiraia, cutrile creatoare, anormalitatea geniului (Floarea soarelui surprinde dou instantanee din biografia lui Van Gogh i Gauguin, n Raa i rutele la aceste motive se adaug unele accente satirice care vizeaz prpastia dintre vorbele personajului i faptele sale). n eseuri, care au ilustrat o direcie estetic limpede a creaiei sale ntr-un context ostil acesteia, prevaleaz unghiul de vedere personal, amnuntul biografic, reflecii asupra esenei i tainei artei, de unde motivul central al ierbii fiarelor. Eseismul su, depistabil i n poezie i n proz, este dovada fundamental a formaiei intelectuale a scriitorului basarabean, nstrinat, inadaptat, frmntat de ntrebri nfrigurate i ntreinnd n ciuda ideologiei oficiale cultul artei adevrate i al artistului adevrat mereu n cutare, mereu inconformist. n viziunea unui asemenea poet nclinat spre contemplarea tiparelor frumuseii eterne, natura este tain, tcere i armonie ascuns, iar arta mimesis, de asemenea, sub semnul misterului al acestora: Cade rou, rosti Heraclit, n zori, pe rcoare. / Uitai-v, soarele e ct o clctur de om / Armoniile ascunse, gri el ucenicilor si, / Sunt cu mult mai motrice dect cele aievea. // n timp ce vorbea, un abur pe mare se ridica. / Din msura apei n msura aerului se prefcea. / Aerul n broboane de rou se condensa. / Psiheia din rou se zmislea. n astfel de parabole lirico-filosofice se realizeaz simbioza dintre ratio i emotio, dintre livresc i nota senzual frust. Intelectual de esen superioar, retras n sine ca ntr-o cochilie de tain i zmisliri adnc luntrice, Meniuc a fost eternul inadaptat la orizontul ngust basarabean. Scriitorul a dat dovad de o nalt contiin estetic, refuznd s includ produciile sale ocazionale (Cntecul

252 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

zorilor, consacrat colectivizrii . a.) n volumele selectate pe care le-a editat spre sfritul vieii. Un poet modelat de poezia modernist romn, avnd i note de provincialism moldovenesc n sensul lui Demostene Botez, este Liviu DELEANU (n. 8.II.1911, Iai 12.V.1967, Chiinu; volume: Oglinzi fermecate, 1927; Ceasul de veghe, 1937; Glod alb, 1940; Vremuri noi, 1952; Poezii i poeme, 1954; Tineree fr moarte, 1957; Stihuri alese, 1958; Cnturi de ieri i de azi, 1958; Freamt, Liviu Deleanu 1962; Dragostea noastr cea de toate zilele, 1966; Cartea dorului, 1968; Destinuire, 1970; Scrieri, vol. I-II, 1976). Dei tematica oficial a fost abordat struitor n poezii, piese i poeme ntinse ca Tineree fr moarte (iniial intitulate Krasnodon) i Buzduganul fermecat, Liviu Deleanu (care nu a avut funcii oficiale) a salvat adesea artisticul prin grija pentru cuvnt, disciplin clasicist i cultivarea general-umanului. n primele sale volume apar toate atributele poeziei moderniste: timpul bolnav, ravagiile urtului, vidul, femeile ofticoase, pustiul i noaptea nchis cu lacte, tcerea de sicriu, atmosfera macabr, populat de draci i strigoi. Sensurile alunec n abis (semnele ptrunse n neptruns se-nsemn), lucrurile se reflect ntr-o oglind cu semnele moarte, care l cheam pe poet (Sunt semne dar nu tii ce-nseamn). E o poezie a urtului, pustiului i morbideii n linia Baudelaire-Arghezi-Bacovia cu note satanice (nu i sarcastice), nvederate n hohotele slbatice i horele de draci. Paii Mriei Sale Poezia, bolnav bineneles, sunt Melancolia, Tristeea, Dezndejdea i Jalea (ntoarcerea din vid). Simbolismul se autohtonizeaz vdit, la Liviu Deleanu, n spiritul poeziei lui Ion Pillat, timpul static, oprit respirnd n aer autohton, de provincie, apoi se conjug cu note sociale

MIHAI CIMPOI

253
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

vdite: peste ntreaga atmosfer de rzboi a Spaniei se proiecteaz, bunoar, fantoma Cavalerului tristei figuri (i Don Quijote, arca iberic, / apocaliptic spadasin isteric / netemut mai zvrle o sgeat / i-nsngereaz Spania-toat). Poetul se ntoarce la uneltele sale n Cartea dorului, cultivnd un lirism subtil (erotic n esen) n forme originale de elegie, rug, sonet, crochiu, miniaturi, stampe, cntece ciobneti, arabesAndrei Lupan * curi, rondouri, motive florale i n genere vegetale. E o liric spiritualizat, galant, jucu, folcloric, marcat de pasionalitate i ironie subire. n ciuda ideologiei oficiale i a poporanismului, afiliat pe de o parte acesteia i fcut pavz a tradiiei mereu ameninate de cenzura partinic i de chemrile de a zugrvi noul, pe care a promovat-o fervent, Andrei LUPAN (15.II.1912, Mihuleni-Orhei 27.VIII.1992, Chiinu; volume: Poezii, 1947; Intrare n balad, 1954; Haz de necaz, 1957; Meter faur, 1958; Frate al pmntului, 1962; Legea gzduirii, 1966, 1969; Gromovnic, 1973; Scrieri, vol. I-III, 1973) a deviat de la orientarea sa programatic: a scris poemul pmntului i al omului ca frate al lui n versuri bolovnoase, directe, obiective n sens cobucian. Poezia fostului activist utecist i comunist (studii la coala Agricol din Cucuruzeni, coala de Viticultur din Chiinu, la Facultatea de Agronomie i Institutul Agricol M. V. Frunze din Chiinu), a adeptului partinitii este, bineneles, extrem de ideologizat. A ocupat mai multe funcii oficiale (preedinte i lociitor de preedinte al Sovietului Suprem al RSSM, preedinte al Uniunii Scriitorilor), fiind academician, Scriitor al Poporului, Erou al Muncii Socialiste, deputat al Sovietului Suprem al URSS i RSSM, deintor al Premiului de Stat al URSS (1975) i RSSM (1967), a dou

254 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ordine Lenin i al altor distincii. Poetul a izbutit totui acolo unde a evitat materialitatea, spiritualiznd imaginile (Cntec trziu, Dor, Din amintiri) i unde a mbriat formula barbian, eliptic, uor ermetic, uznd de cuvntul dur, pitoresc i dedndu-se unei gratuiti sonore: Au zvcnit n scrte, / au rzbit prin stive, / traiectorii frnte, / zboruri reactive. // Un bondar ceasornic / duruie minuscul, / el sudeaz spornic / muscul lng muscul (Din bocn). Barbianismul de tineree (Noi i Emilian Bucov prcnenii) a cunoscut astfel o resurecie evident, impunndu-se n pofida programatismului rnesc etic i estetic al poetului. Dac Andrei Lupan are ca blazon tradiia (dei ngust neleas), Emilian BUCOV (8.VIII.1909, Chilia Nou 17.X.1984, Chiinu; volume: Clocotul muncii, 1936; Discursul soarelui, 1937; China, 1938; dup rzboi a semnat zeci de volume din care a fcut o selecie n Scrieri, vol. I-V, 19701973) este un poet al rupturii radicale, un versificator monstruos de curs lung, care compune cronici rimate ale propriei biografii i ale unor tablouri obiective, precum cel al colectivismului sau industrializrii (ara mea, Oraul Rut), poeme de mari proporii pe teme ocazionale axate pe scheme sociologizante. Toate aceste compuneri sunt discursiv-retorice, frontal-sociale, agitatorice, coninnd formule de felul Iaca intru n colhoz, S piar notele de jale! / Triasc strunele / majore!, nainte, drumule, spre zarea, / unde se-ngroap ntristarea!, Cine-a spus c nu se poate / Soaa ta s i-o-ndrgeti!, Ni-i Moscova soare, ni-i Kievul frate!, Partidul nseamn putere, / Partidul nseamn avnt!. Pentru astfel de discursuri poetul crede, pe bun dreptate, c cea mai potrivit este scara maiakovskian. La fel de discursiv

MIHAI CIMPOI

255
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i sociologizant este proza masiv a lui Em. Bucov. Demne de interes rmn unele instantanee din lumea pescarilor dunreni i a lumii interlope bucuretene (Sunt vagabond / Ieri am dormit, amice, / n cmp sub plapom de spice, / azi am dormit sub pod / pe o perin de glod); cunoscnd obinuina poetului de a mistifica, este greu de crezut c anumite poezii din volume pe care le declar confiscate de poliie sunt Bogdan Istru * scrise pn la rzboi. nceputurile lui Bogdan ISTRU (13.IV.1914, Pistruieni-Orhei 25.III.1993, Chiinu; volume: Blestem, 1937; Moartea vulturului, 1938; poezia postbelic este adunat n Scrieri, vol. I-II, 1971 i Pasrea albastr, 1991; studii la Universitatea din Bucureti; asumndu-i rolul de ideolog oficial n perioada postbelic, a deinut mai multe posturi birocratice: lociitor al preedintelui Sovietului Minitrilor al RSSM, 19471951; preedinte al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor, 19451946; 19551958; redactor-ef al revistelor Scnteia leninist, 19461947 i Nistru, 19661971; laureat al Premiului de Stat republican, Scriitor al Poporului, deputat al Sovietului Suprem al URSS i RSSM, deintor al ordinului Lenin . a.; studii la Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu), poet cu o ntins creaie poematic ce a rspuns prompt la comandamentele timpului, au toate nsemnele poeziei simboliste autohtonizate cu anumite note protestatar-sociale i expresioniste (mti, mti ne ip groaz-n fa), cu o accentuat culoare local basarabean (cu FeiFrumoi i zei, cu frunile ranilor de rou i ulei, cu turmele pe dealuri, cu fierul care scurm brazdele). Poetul cu sufletul hulub calic care se vrea dezgolit de straiul zilelor nfieaz, cu patetism surdinizat, lumea birjarilor, a fetelor srace, ceretorilor ce poart durerea-n toamn ca pe o hain,

256 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nebuni ce recit catrene i beau vin i lumea temeinic rneasc cu oameni drji i chipul blnd. Sufletul pustiu (cu amurguri, limite i scene) se ntlnete, ntr-o simbioz original tipic basarabean, cu sufletul aspru ancestral, cu rni sngernde n care trecutul se redeteapt ca o butur tare, ca un chin. ntoarcerea poetului la uneltele sale are loc anevoie ncepnd cu anul 1987.
SCRIITORII PERIOADEI 19551965 FA C U T E R O A R E A I S T O R I E I (Reabilitarea eticului i a sacrului)

Prin caracteristicile ei eseniale, opera lui Ion DRU (n. 3.IX.1928, satul Horodite-Soroca; ntreaga creaie este adunat n 4 volume n 19861987, reluat n caractere latine n 1989; vol. I conine nuvele, naraiunea autobiografic Horoditea,1975, romanul Frunze de dor, 1957, ciclul de povestiri pentru copii Daruri, 1969, i nuvela de mari proporii Ultima lun de toamn, 1975; vol. II cuprinde romanul Povara buntii noastre, 19611967, 1985, aprut i n BPT a Editurii Minerva din Bucureti, 1991, nuvelele ntoarcerea rnei n pmnt, 1969, 1970, Toiagul pstoriei, 1984; vol. III insereaz romanele Biserica Alb, 19751981, 19861987; i Clopotnia, 1972, aprut i la Cartea Romneasc; vol. IV conine eseuri i piesele Casa mare, 1959, Doina, 1958, Psrile tinereii noastre, 1971, Horia, 1973, Frumos i sfnt, 1979, Cervus divinus, 19771981, 1987) este reprezentativ pentru literatura romn din Basarabia: refuzul conveniilor ideologice oficiale, respectul valorilor etice, cultul culorii locale, pitorescului povestirii i oralitii etc. Nscut dintr-un tat zugrav de biserici, plin de demnitate, argos i ncpnat i dintr-o mam cu descenden genealogic ucrainean de o buntate cretineasc, urmeaz cursurile de tractoriti, 1945, coala silvicol, 1946 i, dup terminarea serviciului militar, Cursurile literare superioare de pe lng Institutul de Literatur Maxim Gorki din Moscova

MIHAI CIMPOI

257
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

De la stnga la dreapta: Grigore Vieru, Gheorghe Malarciuc Ion Dru, Leonid Mursa, Samson leahu

(1957). A fost secretar al sovietului stesc (primriei) Ghica Vod n perioada grea a deportrilor i colectivizrii. Stabilindu-se, n 1969, la Moscova, scriind n limbile romn i rus i sfidnd criticile oficiale de la Chiinu, cunoate o carier strlucit de prozator i dramaturg cu cri traduse n mai multe limbi i piese jucate n teatrele din fosta URSS i din alte ri. Premiul de Stat al RSSM. Scriitor al Poporului din RSSM. Mai multe ordine i distincii de stat ale fostei U.R.S.S. i ale Republicii Moldova. Opera sa este n linii mari o expresie a rezistenei spirituale i morale n faa a tot ce submineaz naionalul, umanul, sacrul. Nu ntmpltor multe din scrierile sale, care au nfruntat zidul mentalitii oficiale (zidul apare ca metafor a puterii n piesa Cervus divinus), au fost interzise, blamate, supuse interdiciei, aprnd editorial cu mult ntrziere la Chiinu dup ce treceau cenzura mai liberal a Moscovei. Controlul de partid instituionalizat (prin securitate, critica oficial, agenia pentru pstrarea secretelor de stat, chiar i Biroul CC al partidului) s-a exercitat din plin asupra scriitorului, ncepnd mai cu seam dup publicarea

258 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

celei de-a doua pri a romanului Povara buntii noastre. ncepnd cu anul 1994, scriitorul a pactizat n mod paradoxal cu cei care l-au blamat, manifestnd atitudini conservatoare de pstrare a seminelor socialiste, a moldovenismului i cretinismului modelat dup cel rusesc. Cititorii i criticii au nceput s se ntrebe, uimii, dac scriitorul a fost cu adevrat sincer n scrisul su. Aceast debusolare a ncrederii are, firete, temei, fiindc n opera sa n-au lipsit notele de regionalism literar cu o tendin estetic antiromneasc. Ion Dru debuteaz n contextul literaturii basarabene din anii 50 cnd, dup moartea lui Stalin, crmaciul popoarelor, se instaureaz o epoc a dezgheului social. Dru impune, autoritar, formula narativ lirico-simbolic, afirmndu-se pe linia tradiiei crengiene i sadoveniene a literaturii romneti. n primele nuvele i n lucrarea de mari proporii Frunze de dor cultiv aproape fr excepie un principiu baladesc, naraiunea fiind intens colorat de atitudinea emoional, de ataamentul simpatetic fa de eroii si. Autorul i personajele pe care le creeaz constituie o unitate plasmatic, actul identificrii absolute fcnd dovada apartenenei la un univers autarhic. Raportat la epoc, lirismul druian i vdete rosturi polemice: este expresia personalitii omului, conceput de Stalin ca un uruba supus mainii statale. Printr-o astfel de redimensionare a mentalitii artistice, Dru se ralia valului prozei lirice i confesionale ce se impunea n literatura rus, ucrainean sau kirghiz. Firete, formula sa liric nu era una de mprumut i cu att mai mult una conjunctural: e de ntrevzut n ea spiritul tradiiei. Cultul povestirii i povestitorului vorbete despre un prozator moldovean. Naraiunea urmeaz un curs domol al ntmplrilor, sub semnul oralitii tradiionale, i numai din cnd n cnd a raccourci-ului, a ochiului cinematografic, trdnd semne ale poeticii romaneti a secolului al XX-lea. Tipologic, Dru aparine categoriei creatorilor rurali n literatur, a acelora care cred c venicia s-a nscut la sat

MIHAI CIMPOI

259
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

(Lucian Blaga). Or, universul rural exist sub semnul naturalului, al organicului. Organicismul se comunic i concepiei despre art. Ion Dru, n spe, cultiv o fraz articulat dup legile naturalului, simplitii, tcerii semnificative. Ea trebuie auzit, stngcia expresiv poart pecetea ingenuitii i rostirii disimulate, ocolite, rneti. Pe de alt parte, ea vorbete despre refuzul sincronizrii totale cu tendinele nnoitoare din Ion Dru proza secolului al XX-lea. Prozatorul accentueaz, cu mndrie, c este al lumii pe care ne-o nfieaz. ntregul e o form de existen a lumii rurale, un mod de a fi. Anume contiina lui nate, dincolo de formula lui liric, suflul epic; Horoditea, Ciutura, Ocolina sunt nite organisme vii, cu o singur respiraie, care nfrunt destoinic vicisitudinile soartei, vnturile istoriei. George Clinescu observ c la Sadoveanu indivizii au o autenticitate fenomenal, nu una structural. Ion Dru nu se deosebete esenial de acest tip de creatori rurali care concep nu att eroi, ct un specimen uman ce nu configureaz structuri psihologice, ci o ontologie vag a spiritului. Numai c, la el, este resimit mai dramatic invazia civilizaiei, a tot ce pericliteaz i anihileaz frumuseea i sfinenia naturii. De aceea satul apare ca spaiu sacru. Ca i ranul lui Sadoveanu, ranul lui Dru este apsat de civilizaie, simte o tulburare sufleteasc n faa invaziei ei. Mijlocul securizant la care recurge este cel universal: retragerea n sine, ajutat de credina imuabil n valorile etice, n ceea ce este frumos i sfnt. Trind ntr-o lume n care temeiurile etice s-au cltinat, eroii si caut n mod fervent salvarea prin sacru. Nu exist, de fapt,

260 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

eroi, la scriitorul basarabean, ci un singur erou aflat mereu n cutarea absolutului. Revelaia sacrului este, dup Mircea Eliade, singura n msur s stimuleze convingerea noastr c ceva ireductibil real exist n lume, c acest real are o bogie de sensuri i o ordine ce se opune curgerii haotice i periculoase a lucrurilor. La nivelurile cele mai arhaice ale culturii, a fi sau mai cu seam a deveni om nseamn a fi religios (Istoria credinelor i ideilor religioase, vol. II, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1986, p. IX). Religiozitatea lui Dru ine de primitivitatea sufletului rnesc, de arhetipalitatea lui, precum i de antiintelectualismul programatic al stilului. Nu e vorba, la el, de un misticism profund rezultat din cutarea absolutului i crearea unor abisuri i stri sufleteti specifice, ci de o aplicare a preceptelor biblice i de propunerea soluiilor cretine pentru lumea modern, care a uitat de Dumnezeu. Prin urmare, evocarea istoric n Biserica Alb e axat pe o ideologie teologic ce demonstreaz ansa mntuirii de suferinele rzboiului ruso-turc i de nlarea spiritual prin construirea unui templu. ntr-un atare context, alturi de Paisie Velicikovski figureaz i Grigori Potiomkin n care Dru nu vede att simbolul expansionismului, al mndriei ruse (Dostoievski), ct al omului religios cruia i sun mereu n urechi melodia clopotului de la Cernigov, localitatea sa de batin. n prima pies a lui Ion Dru, eroina respect tocmai ornduiala pmntului, visnd la o cas mare n care se vedea mai tnr i mai voinic. (Casa cea mare este, la moldoveni, odaia mpodobit cu grij i predestinat evenimentelor cruciale ale vieii, ntlnirilor, rugciunilor i spovedaniei). Casa mare nu e dect un spaiu sacru n care sufletul pstreaz o ordine etic i se raporteaz intim la lumea dinafar. Vasilua este o vdan, care face parte la Dru din irul oamenilor simpli ai pmntului i viseaz la o mplinire

MIHAI CIMPOI

261
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

prin dragoste, dar tie c sentimentul datoriei este superior acesteia: ea trebuie s pstreze amintirea soului su czut pe front i trebuie s fie n continuare mama feciorului su Andrei. n virtutea supremei legi etice, nu poate s accepte dragostea flcului Pvlache, de altfel cu mult mai tnr dect ea. Eroina lupt cu ea nsi i n cmpul contiinei nu accept nici un argument dinafar, chiar dac el ar justifica o pornire fireasc a sufletului. Desolidarizarea de sacru sau refuzul lui contient exprim, dup Dru, drama lumii contemporane, dezaxarea ei moral. Cele dousprezece porunci, spune patetic Potiomkin n Biserica Alb, sunt hotarele lumii n care trim, secole la rnd, popoare, limbi, datini. A nclca aceste hotare nseamn a te situa n afara lumii civilizate, nseamn a fi un om slbatic, un om stranic, c nu n zadar celor ce nu recunosc poruncile li se zice: Nu au nici un Dumnezeu. Expresia cneazului se cade a fi luat n sens etic mai larg: omul fr Dumnezeu, fr credin n ceea ce este frumos i sfnt, fr contiin (de sine ca i de neam, de prticic a omenirii), fr cuvnt (= fr personalitate) este un om fr umanitate. n el s-a stins flacra esenei divine, adic a demnitii. Ieirea din spaiul sacru se soldeaz cu un eec pe planul realizrii existeniale a omului. Sacrul permite perspectiva cea mai nalt asupra lucrurilor i faptelor umane, de unde se vd clar binele i rul, frumosul i urtul, esena i aparena, adevrul i minciuna, sublimul i mediocritatea, absolutul i relativul, deci lumea n categoriile ei distincte. Poetica lui Dru, n aspiraia ei spre durabil i concentrare (Crearea unei lumi pe un spaiu suprascurt acesta este prinosul cehovian n literatura universal, spune el n eseul despre Cehov), se alimenteaz subteran din reprezentrile mitice populare, din substratul cretin autohton al culturii noastre spirituale. De remarcat c modelul cultural rusesc care l marcheaz puternic aduce construcii topice nefireti, oralitatea struitoare

262 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

impune o limb care nu-l distaneaz pe autor de eroi, o simplitate care cade uneori n simplism. Nu este cazul s-i cerem lui Ion Dru s ne dea expresia complexitii omului modern, fiindc el i propune alt obiectiv: s nfieze sufletul rudimentar i totodat complex al ranului dup cum ar fi nerezonabil s-i cerem alte soluii dect cea a sacrului i alte categorisiri dect cea folcloric, maniheic n bine-ru, frumos-urt, sacru-profan. De aici un anumit schematism evident al naraiunii i elementaritatea analizei sufleteti, care ine att de comandamentele timpului, ct i de concepia i felul de a fi ale scriitorului. nsi prezena preedinilor de gospodrii (colhozuri), a membrilor guvernului sunt o cuiras care s salveze punerea de probleme i care s blindeze opera ca s mearg; Pavel Rusu i Mihai Gruia au, astfel, spre deosebire de Tudor Mocanu, o aur cam ideologizat. n virtutea mentalitii liniar-cretine, scriitorul ncearc s mpace normele etice milenare cu formele noi de via, ceea ce genereaz nota de falsitate evident. Deficitul epic este compensat prin darul povestirii, iar dialogul, n dramaturgie, cedeaz adesea locul narrii unor evenimente i situaii de ctre personaje. Pentru rezolvarea tuturor conflictelor se propune o unic soluie: cea cretin, ceea ce simplific lucrurile. Artistul Dru este, n unele lucrri ale sale, grav subminat de moralistul Dru. Ion Dru a struit s fie un director de contiin n domeniul vieii sociale, avnd perfect dreptate uneori i greind profund alteori. Att prin intermediul eroilor si Onache Crbu, Mtua Rua, Clin, Ghi , ct i prin lurile energice de atitudine n pres i n Parlament, a vorbit despre marile probleme basarabene: ciudata babilonie care a subminat limba romn, rolul nefast al experimentrilor i structurilor social-economice strine obiceiului pmntului, periclitarea echilibrului ecologic. Apele nu pot s dispar, va spune eroul su, Gruia. Apele ba se revars, ba i schimb albia, ba cobor n adncuri, dar s dispar

MIHAI CIMPOI

263
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nu pot, pentru c apa i aerul i cerul e tot ce-avem mai frumos, tot ce avem mai sfnt. Aceste atitudini ferme ale lui Dru au devenit mai apoi ezitante sau consuntoare cu cele oficiale. Un adevrat fenomen n literatura basarabean este proza lui Vasile VASILACHE (n. 4.VII.1926, Uneti-Iai; volume de proz: Dou mere igance, 1964; Povestea cu cocoul rou, 1966, 1994; Elegie pentru Ana-Maria, 1983; Vasile Vasilache * Mama-Mare profesoar de istorie, 1988; Navetista i pdurea, 1989; i-a fcut studiile la Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu (1958), dup care a fost profesor la coli de cultur general, redactor la publicaii de cultur; n 1964 a absolvit Cursurile superioare de scenaristic din Moscova; n 1994 a fost redactor-ef al revistei Columna), scriitor contestat pentru accentele satirice i pentru limbajul esopic la care a recurs spre a spune adevrul despre perioada postbelic. Disponibilitatea carnavalesc este un dat organic al prozei lui Vasile Vasilache, a crui filiaie direct cu cultura popular a rsului este de netgduit. Deformarea uor parodic sau grotesc a viziunii are loc n cadrul unui curs narativ familiar, n care cititorului i se clipete complice din ochi. (Modelul narativ crengian este nvederat.) Dup ce, vrjit de vorbele naratorului, el se transpune fr eforturi speciale pe unda nsufleirii generale a povetii (povestirii), i se strecoar unghiuri noi de vedere, certitudini i incertitudini, iar dac aciunea are loc n plan cotidian intrigi, brfeli, pribuluieli, cum zice autorul. n Povestea cu cocoul rou, roman parabolic n care apare ntreg tabloul complex i contradictoriu al colectivizrii gospodriei rneti, eroul fiind un fel de Dinu Pturic basarabeano-sovietic, avem gama ntreag a comicului:

264 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

voioia general alterneaz cu intonaia discret a vocii autorului, solemnitatea verbului scade brusc i cade chiar n neutralitate epic, condensarea aforistic i are la polul opus un retorism despletit, farsa nlocuiete dezvluirea dezacordului adnc dintre esen i aparen. Realiznd o simbioz ntre formulele narative tradiionale i moderne, Vasilache, moralist subtil i filosof-ran, ncepe mereu de la Adam i Eva un Clanul Vasilache * dialog despre existena uman. Nuvelele sale sunt artistic-rotunde i au un sens parabolic, conjugnd efectul nstrinrii de esena adevrat a omului i de ethosul popular cu efectul nstrinrii prin limbaj. Serafim Ponoar i Anghel Farfurel (numele poart, dup cum se vede, aceeai semnificaie) formeaz un cuplu caracterologic: primul rmne ingenuul aservit frumosului, nu utilului (cumpr un bou frumos n loc de viic), este firea angelic, inadaptat la destin, cel de-al doilea este ngerul czut, uor demonizat, adaptat caraghios la noile realiti, fiind aservit n toate utilitarismului, materialismului. Efectul comic vine din tabloul caricat al birocratizrii la scar miniatural, dar intens nstrintoare, a omului mrunt. Noile realiti i reflect eecul att n oglinda inocent a lui Serafim ct i n cea viciat a lui Anghel. Prozatorul conjug, ntr-o viziune original filosofic-rneasc, timpul anistoric al primului personaj cu timpul istoric al celui de-al doilea, rsfrngndu-le prismatic n timpul moral al autorului nsui. Astfel, pe baz de material rnesc i cu ajutorul procedeelor rsului popular, este ilustrat dicotomia platonician daimonion omul-marionet. Serafim Ponoar ascult doar de ndemnurile lui luntrice, boicotnd istoria, n timp ce Anghel Farfurel rspunde la provocrile timpu-

MIHAI CIMPOI

265
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

lui, participnd la negustoria lui de principii ca om mic, nu ca reprezentant al puterii, ca general al universului i transformndu-se, astfel, ntr-un personaj caricatural al lui, ntr-o oglind ce arat monstruozitatea mecanismului social. Prin acest de-al doilea, Vasilache face demonstraia efectelor ultime ale nstrinrii, cci e vorba de o implicare ntr-un timp care nu este al omului, de fapt ntr-un gol de timp ce dezumanizeaz, dezindividualizeaz, deznaionalizeaz. Un studiu psihologic al fenomenului navetismului, care rvete satul basarabean contemporan, ne propune V. Vasilache n Navetista i pdurea. Stenii de la Lozioara i de la Dulmu, care i fac naveta obligatorie la ora, svresc ritualul parc inocent al dezrdcinrii, adic al pierderii propriei esene umane, al nstrinrii progresive de tradiii, obiceiuri, strmoi, de tot ce au sntos n fiina lor nsi, al Neantului moral i spiritual. Lumea navetitilor se neantizeaz printr-un satanism al mediului urban (mrunte afaceri i tranzacii, brfeli, gesturi automatizate, comportament mojicesc, total-impudic). Portretului fenomenologic al dezrdcinatului i se asociaz cel al bastardului, cci irul personajelor lui Vasilache este din stirpea lui Tom Sawyer sau a lui Oliver Twist, adic a copilului gsit sau a aceluia din flori. Sunt, sociologic explicnd lucrurile, copiii foametei i ai colectivizrii, chemai, trimii, dorii, blestemai, neuitai, neateptai. Daltonismul cultivat programatic de Aureliu BUSUIOC (26.X.1928, Coblca, azi Codreanca, jud. Orhei, volume de poezii: Prafuri amare, 1955; Piatra de ncercare, 1958; Firicel de floare rar, 1961; Dor, 1962; Poezii, 1964; n alb i negru, 1977; mblnzirea mainii de scris, 1988; Plimbtorul de purici, 1992; Concert, 1993; romane: Singur n faa dragostei, 1966; Unchiul din Paris, 1973; Local ploi de scurt durat, 1986; Ltrnd la lun, 1997; Pactiznd cu diavolul, 1999; dramaturgie: i sub cerul acela, 1971, i piesa Radu tefan ntiul i ultimul neaprut n volum; volumul de sintez Scrieri

266 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

alese, 1981; fost ofier al Armatei romne, i face studiile la Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu, deinnd apoi mai multe funcii de redactor-ef al gazetei Tinerimea Moldovei, redactor-ef al revistei satirice Chipru, redactor de editur, consultant i secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor) a fost bineneles, expresia, unei reacii contra conveniilor disAureliu Busuioc cursului oficial care prefera o unic culoare: albul. n condiiile oficializrii dirijate a poeziei, Aureliu Busuioc a recurs la o masc: cea a unui ntrziat simbolist cu un ceremonial hieratic i uor histrionic pe cunoscuta linie Macedonski-Minulescu. E, de altfel, masca ce-l prinde bine. Ea are, ns, dincolo de tenta simbolist general, o original trstur busuiocian care const ntr-o prezen mai activ a ironiei i parabolei, nsemn deja al poeticii secolului al XX-lea. Bunoar, poetul nu-i plimb pur i simplu nesfritele melancolii, ci are contiina c aceste melancolii sunt izvorte (de altfel formal, precizeaz) din proasta cunoatere a logicii, i c este un plimbtor de nostalgii aa cum un tip cunoscut i-a spus c este plimbtor al propriilor purici. Impactul dintre cele dou poetici se traduce efectiv ntr-un impact dintre sentiment i ironie, de esen, s-i zicem, postmodern. Albul perfect al zpezilor venice, ctre care tinde cel ce-i srbtorete nunta de argint sau contururile vagi de mri i continente care rsar n creieraele mici ale psrilor cltoare aduc aminte de vagul simbolist, configurnd un model de Btrn Poet (btrnul, extrem de btrnul Poet) ce vine minulescian din lumea creat dincolo de zare, dintr-un Eldorado paradisiac. Survine, ns, adesea i cellalt model: al Poetului lucid-ironic, care, mbrcat n straie arlechineti, observ

MIHAI CIMPOI

267
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

marele teatru al lumii: Mulimea n pia / se ine de burt / bravo, panglicarul / cocoatul, paiaa! [] / Piaa cu tai, mame, / bunici, / nepoi. // Podiumul cu Nebunul. / Rdem cu toi. // Plngem aa, / cte unul. Nichita Stnescu Plimbtorul de nostalgii este, i Aureliu Busuioc * cum se vede, i un plimbtor de ochi ager care surprinde spectacolul complex al lumii. Proza i dramaturgia sunt ale unui poet, dat fiind deficitul de substan epic i construcie dramaturgic, recuperat ns de sentimentul dramaticitii vieii. Dotat cu inteligen i spirit de observaie i umor, Busuioc reprezint tipul rar de scriitor urban care valorific cu predilecie un material de via rural. Proza sa refuz relatarea domoal moldoveneasc, fiind dinamic, cinematografic, eseistic i avnd nerv ironic. Perspectiva observaiei acide permite o creionare rapid a fielor caracterologice: creierul unui director de coal are dou circumvoluiuni. ncercarea de a pune problema societii contemporane e pe alocuri timid, dar prin prisma ironiei aspectele urte sau chiar monstruoase apar oricum n relief. Un erou memorabil este Radu Negrescu din Singur n faa dragostei, proiectat pe fundalul unui mediu stesc dominat de ignoran, lncezeal social, frazeologie goal, prostie, ipocrizie. Dup ce mbrac mai nti masca unui Don Quijote al satului basarabean, personajul se vindec de romantism, las n pace morile de vnt, ateptnd marele semnal chemarea la doctorat, la ora. Este singura soluie salvatoare din acest mediu afectat de idioenie, mediocritate, rutin i obtuzitate. Romanul utilizeaz procedeul scrisorilorcelor doi eroi ndrgostii, recurgnd la faceie, speculaie metafizic spumoas, gratuit. Radu tefan ntiul i ultimul surprinde n cheie burlesc drama pohtelor de putere a unui domnitor obscur care mai mult i-o imagineaz bovaric dect o exercit n realitate.

268 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Ltrnd la lun (Ed. Arc, Chiinu, 1997) este un roman alegoric, esut pe fa i pe dos, o dubl antiutopie, prin care demitizeaz att lumea armonioas a totalitarismului, ct i cea marcat de haos a tranziiei. Din perspectiva canin a oricarului Enrique, povestitorul traductor din oricreasc face o radiografie social, civil i moral, mpingnd totul n grotesc i absurd i constituind o parabol a Puterii i Leviathanului. Naraiunea e meninut ntr-un regim stilistic auctorial-nonalant, melifluu, colorat de verv, ironie corosiv i burlesc hofmannesc. (De altfel, oricarul Enrique este descendentul literar vdit al Motanului Murr.) Un loc aparte n contextul poetic basarabean l deine Paul MIHNEA (n. 22.VII.1921, Briceni-Hotin 31.VIII.1994, Chiinu; volume: Preludiu, 1940; Lumina ochilor mei, 1957; Galerie cu autoportret, 1968; Hingher i Demiurg, 1973; Grdinar, 1980; Coroan de sonete, 1992), poet de esen modernist, traductor al lui Rilke, Valry i Verlaine, adevrat monah al poeziei, care s-a hrnit numai din scris i a degustat in petto licorile ei sacre. Pentru Paul Mihnea, ca i pentru Valry, poezia este o srbtoare a intelectului i el intr n grdina exotic, semi-mitic a lumii ca un esculap-inventator ce-i altoiete propriului suflet rdcinile copacilor. Semi-omul, semi-copacul n aceast postur semi-fabuloas i altoiete cerului soarele sau altoiete ierburilor razele solare, ceva din sufletul lui pietrei, iar copacului cuvinte. Jocul acesta sibilinic al metamorfozelor, al introvertirilor (el este floare de ninsoare, focar al flcrilor, Val, paratrsnet, drum, pustiu de visuri), al transplantrilor i altoirilor reciproce (fr ca poetul s tie pn la urm cine n cine-i transplantat i care-i el i care-i infinitul) este nsi odiseea intelectului pornit pe drumurile cunoaterii cu oglinzi reci, aceast rceal a refleciei desfurat ntr-un lan nuclear, se transmite i versului care are, evident, i o not factice. Paul Mihnea este un grdinar-geometru, un poeta faber care construiete ecuaii intelectuale sub semnul logicii raionaliste i care are o propensiune spre impresii auditive i vizuale (n acest sens muli dintre compozitori i pictori i sunt surse de inspiraie). O coroan de sonete

MIHAI CIMPOI

269
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nu era deci o dificultate prea mare pentru un asemenea meter iscusit de interaltoiuri. Debutnd cu versuri uor afectate de note gndiriste i simbolist-autohtone, dar avnd halouri de senintate muzical, poetul nu a deviat dect mnat de circumstane de la formula intelectualist, hermetic, glacial (este depistabil la el o lucrare industrioas, de turbin generatoare de lumin rece, a intelectului), superior-valryst (Parterul ca madona, i scena ca un leah / vioara i Paul Mihnea Ciacona i sufletul lui Bach). Proza Ariadnei ALARI (n. 27.IX.1923, Cetatea Alb, principalele volume de proz: Oameni i destine, 1961; Neastmpr, 1961; Valul lui Traian, 1968; Scrieri alese, vol. I-II, 1983; Labirint, 1990; studii la Institutul Politehnic din Bucureti, 1947, i la Cursurile literare superioare de pe lng Institutul de Literatur Maxim Gorki din Moscova; a fost un timp inginer-chimist i profesoar la coala de cultur general) este scris cu acuratee supravegheat i cu inteligen. Pecetea livrescului se resimte nu doar n stilul baroc, ci i n construcia savant, n viziunea asupra lucrurilor, hrnit de lecturi dintre cele mai diverse, care face tears pasta epic. Romanele Ariadnei alari sunt dur-realiste, ncrncenate, mustind de via aspr, rvitoare sub semnul destinului necrutor (rzboi, foame, deportri, repatrieri, lagre de concentrare). Labirintul este romanul destinului intelectualitii romne din anii 3040 (perioada include i primii ani postbelici trii n Republica Popular Romn), care nfieaz n fie caracterologice bine conturate i n studii de moravuri sugestive, exotice o galerie ntreag de personaje: albaiulieni, bucureteni, basarabeni de la comerciantul angrosist Ilie Balot, doctorul ginecolog Titus Marda, moierul Cezric Rare, care are ceva din alura ducelui Mussolini pn la Marin Preda, Gala Galaction, Ionel Teodoreanu,

270 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Alexandru Jar i Veronica Porumbacu. Tehnica e a desfurrii n evantai de scene i episoade epice, dinamic rsfirate sub form de portrete punctate energic i uor caricate n sensul personajelor clinesciene. Bunoar, doamna avocat Dorica: Aceast femeie rece i mndr, pe care lumea bun albaiulian o considera oricnd o achiziie rvnit, pentru icul de-a mpri trapeza cu o descenden de veritabil spi aristocratic, Ariadna alari avea maniere de regin i-i afirma personalitatea cu o distincie suveran, artnd oricnd c dispreuiete lumea, fiindc e n drept s-o fac. Ion Constantin CIOBANU (27.X.1924, Budi-Orhei, dup date precizate 19.I.2001, Chiinu; volume de proz: Codrii, vol. I-II, 1954, 1957; ntlnire cu eroul, 1962; Podurile, 1966; Cucoara, 1975; Scrieri, vol. I-II-III, 19771978; Voci pe oglinda apei, 1981; Podgorenii, 1982; a absolvit coala pedagogic din Orhei, coala central comsomolist de pe lng CC al ULCT din URSS (1951) i Cursurile literare superioare de pe lng Institutul de Literatur M. Gorki din Moscova, 1959; a fost activist comsomolist i profesor, secretar i preedinte al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor 19611965; 19871990) depete cadrul realist-socialist al naraiunii, fa de care este fidel n multe din scrierile sale, prin fie caracterologice miestrit realizate (n special al btrnilor i al tnrului abia intrat n viaa mare, care este uneori i narator i care are de trecut podurile ei). I. C. Ciobanu are, ca s zicem aa, vocaia tinereii i btrneii. Eroii si populeaz la poluri diferite aceste dou sfere. Dac vrsta naintat caut s vorbeasc prin adevruri primite, cea fraged se exprim prin preceptele vieii nsi. n tineree gndurile roiesc repede, spune prozatorul. Timpul narativ tnr,

MIHAI CIMPOI

271
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Ion C. Ciobanu i Mihai Cimpoi la o edin festiv

prezent n Podurile, este generat de euforia i bogia simurilor, de cerul senin pe fundalul cruia alearg fantomele gndirii i ale dragostei. Bogata experien de via nu i-a gsit materializarea deplin n vastele pnze romaneti din cauza respectrii schemelor impuse de timp; oricum, dincolo de aceast escamotare a adevrului vieii, sunt scene de o autenticitate indiscutabil. Fenomenul ntoarcerii la estetic ce trecea neaprat prin resurecia eticului genereaz un adevrat reviriment n poezia lui Petru ZADNIPRU, care i-a sfidat curajos formaia dogmatic din nceputuri (13.I.1927, Sauca-Soroca 23.X.1976, Chiinu, nmormntat n satul natal; volume de poezii: Luminile cmpiei, 1952; nsetat de deprtri, 1959; Lume, drag lume, 1962; Gustul pinii, 1964; Mi-e dor, 1971; M caut, 1975; Poezii, 1981; studii la Universitatea din Chiinu; a fost activist comsomolist, redactor la diferite reviste, secretar responsabil al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor, 19631971). Accesele de revolt moral ce au fcut s-i explodeze inima acestui poet, care a fost ntruchiparea noiunii de homo ethicus, s-au tradus n autoflagelri nemiloase, n formule imperative sau n demonstraii mai discrete ale caracterului dialectic al

272 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

vieii. Suprarea etic suprem o produce jumtatea de msur, pisica din ceasul de perete care msoar egal cadenele timpului. nsui destinul basarabenilor este pus sub semnul ngnrii contrariilor: Moldovenii cnd se strng / i-n petreceri se avnt / La un col de mas plng / La alt col de mas cnt. // Sufletul precum le-ar fi / Glob cu dou emisfere: / Una-i noapte, alta-i zi. / Bucurie Petru Zadnipru * i durere. Anatol GUJEL (n. 6.VI.1933, Iai; principalele volume de poezii: Fereastra cu trei mucate, 1956; Poezii i poeme, 1959; Vnt de april, 1959; Ostroave verzi, 1962; Sonata lunii,1965; Versuri, 1967; Cutia de rezonan, 1968; Scoica sarmatic, 1969, Lanterna magic, 1978; Crug, 1982; studii la Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu; a fost secretar responsabil la gazetele Tinerimea Moldovei, Moldova socialist i revista Moldova); transcrie stri sufleteti Anatol Gujel complexe ntr-un desen liric de o deosebit puritate (Iese un colte de iarb / zvcnet de ciocrlie. / Ochi-i deschide de asupra-i / linite clar i-adnc) sau scrie o poezie de reflecie existenial n volute largi, cu retrospective amnunite asupra drumurilor vieii care cristalizeaz n forme de glose moderne, punctate cu frecvente formule gnomice concluzive sau cu iluminri spirituale i comprimate de experien trit cu tensiune. Este o poezie a interconexiunii adnci om-univers, omnatur (Din floare-n floare-mi readuc pe lume chipul / Copi-

MIHAI CIMPOI

273
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

lria care graviteaz-n juru-mi. / Nu las aijderi nopii alb pe stele, / Stau intuite pe loc: pdurile se mic, / pulseaz, iui i reci, izvoarele prin vine. // Vorbesc i n mii de limbi le tiu pe dinafar. / n picurul de rou linitea cuvnt. / Un bob de gru, i el, e privegheat de cosmos: O prozatoare a generaiei care a impus un moment aparte n nuvelistic prin dramatismul situaiilor i laconism este Raisa LUNGUPLOAIE (n. 15.VIII.1928, MihiRaisa Lungu-Ploaie leni-Bli; volume: Povestiri, 1960; Cntecul unei viori, 1962; Mrioare, 1964; Pana albastr, 1972; Zri albe, 1974; Scrieri, 1990; a absolvit Cursurile literare superioare de pe lng Institutul de Literatur M. Gorki din Moscova; a fost profesoar la coala de cultur general, redactor la revistele Nistru i Femeia Moldovei). Scrie o proz tipic feminist, sentimental cu accente dramatice, cu personaje ce se prbuesc n Valentin Roca golurile dintre iluzia bovaric a vieii i situaiile ei vitrege. Nuvela Mrioare povestete destinul unei nvtoare de ar, a crei singurtate i tristee, cauzat de nemplinire spiritual, sunt diminuate cathartic printr-o druire sufleteasc celor din jur. Valentin ROCA (n. 7.I.1925, Alexndreni, Edine 28.IX.1987, Chiinu; principalele volume de poezii: Bun dimineaa, 1952; Floare a pmntului, 1960; Descntece de dragoste, 1977; Patosul potrivirii, 1980; Amiaza lucrurilor, 1982; Cu viaa de-o fiin, 1982; Mereu ucenic, 1984; Scrieri

274 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

alese, vol. I-II, 1987; i-a fcut studiile la coala Agricol din Brnzeni i la Cursurile literare superioare de pe lng Institutul de Literatur Maxim Gorki din Moscova; a fost profesor, redactor la mai multe publicaii, secretar responsabil al Uniunii Scriitorilor, 19581965), a cultivat struitor alturi de Paul Mihnea formele fixe, n special sonetul, fiind ca i acesta un poeta faber, constructor de coroane, cicluri, grupaje, Ion Podoleanu * galerii de portrete cu note lirice sau satirice (O, rigorismul meu aceeai zon / De neacces: i pentru cei lascivi / i pentru cei cu masc pur cazon. // Mieroi cu cei mai tari, cu noi nocivi, / Degeaba, ncruntai ca o gorgon, / Ne-arat superfinii incisivi). Baladesc i cam schematic n dramaturgie, Ion PODOLEANU (n. 16.I.1929, Ulmu, jud. Lpuna, dup ce a urmat Facultatea de Filologie a Institutului Ion Creang din Chiinu i doctoratul la Institutul de Literatur Maxim Gorki din Moscova, a fost lector universitar, redactor la mai multe publicaii, consultant la Uniunea Scriitorilor; a deinut funcia oficial de instructor la CC al PCM; a fost director la Teatrul Luceafrul i Teatrul academic Pukin; deintor al Premiului de Stat, 1978; volume de proz: Din gura satului, 1963; Traverse, 1966; Creioane colorate, 1980; piese: Pe un picior de plai, Sptmna patimilor, Pe o gur de rai, Ce frumoas este viaa) este autorul unor nuvele axate pe situaii anecdotice de o nuditate documentar i avnd personaje cu reacii violente, pe muchia de cuit a sentimentului. Spiritul justiiar se manifest cu ajutorul arjrii n sens satiric, prozatorul fixnd automatisme, abloane, fraze-tip, ntr-un cuvnt trncneala caragialean a eroilor si. Alturi de numeroase poezii ocazionale gsim la Agnesa ROCA (n. 17.X.1929, Chiinu; volume de poezii: Bat gndurile,

MIHAI CIMPOI

275
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

1950; Mozaic, 1967; Cntecul tu, Gealil, 1968; Vin negru, 1969; Amnar i cremene, 1971; Flori albe, flori roii, 1981; Venica ardere, 1982; Vis i veghe, 1984; Scrieri, 1987; Aerul de tain, 1995; a absolvit Universitatea din Chiinu n 1953, dup care a fost redactor la editurile de stat; n 19661967 a deinut funcia oficial de ef al Direciei Editurilor) i versuri erotice ce surprind tensiunea sentimentului proiectat n simboluri (vin negru, floare, ardere). RegisAgnesa Roca trul liric alterneaz uneori cu cel satiric, poeta valorificnd activ sarcasmul, grotescul. Intense clipe de regsire sub semnul valorilor perene i al sacrului, de ntoarcere la unelte, al aerului de tain i de demnitate triete Agnesa Roca n vol. Aer de tain (Chiinu, Ed. Hyperion, 1995). Schimbarea radical la fa se face n versuri de o factur clasicist sub contururile linitite ale crora se ascunde o combustiune sufleteasc, o tensiune a mprtirii i mntuirii, a naltului i adncului, a valenIrina Stavschi elor clare. E o ntoarcere, nsoit de ardoare etic i mrturisire cretin, la sacru, etern i romnesc. Dreapta cumpn clasicist este bine nsuit nu att n poemele lungi, unele prea discursive, ci mai cu seam n poemele scurte, precum Pasrea miastr, O clip, Doar el, poetul, Ca floarea, n sonete i crochiuri. Elogiul valorilor se face i prin readucerea marilor simboluri (Decebal, tefan cel Mare, Eminescu, Sadoveanu, Enescu) i punerea lor n lumina dumnezeirii.

276 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Irina STAVSCHI (n. 5.III.1919, Balan-Bli 20.X.1994, Chiinu; volume: Casa cntecelor, 1952; Vin cocoarele, 1961; Buciume, 1964; Meditare, 1966; Treptele anilor, 1968; Pasrea miastr, 1969; Fir rou, 1971; Ancore, 1977; Poezii i poeme, 1978; Scrieri alese, 1986; studii la Universitatea din Cernui i Cursurile superioare de pe lng Institutul de Literatur Maxim Gorki din Moscova, 1960) a rmas n versuIosif Balan rile sale cele mai reprezentative, absolvite de schematism, n perimetrul formulei romantice, recurgnd la simboluri specifice n acest sens: pasrea miastr, ceasul necunoscut, rul vremii, lebda. Iosif BALAN, prezen solomonic n peisajul basarabean prin nelepciunea cotidian i, bineneles, uor-conformist, este un poet mai cu seam meditativ, cultivator de versuri atent construite, cam forate i fr clorofil, ca plantele de odaie care au acces limitat la lumin i aer: Nu te Alexandru Gromov teme izvorul s seci, / N-o ascunde prudent sub lcat. / Vorba bun urte Hobseci / i se vrea peste tot alocat. Poet ce potrivete cnd mai reuit, cnd mai anevoios rimele i ritmul (25.XII.1923, Chiinu 18.IX.1975, tot acolo; volume de poezii: La straja vieii, 1949; Poezii, 1952; Din iureul anilor, 1959; Patru sute de privighetori, 1963; De vorb cu dragostea, 1965; Feele clipei, 1973; Cirear, 1974; Liric, 1980; Versuri, 1983; eseuri: Zile i drumuri, 1961;

MIHAI CIMPOI

277
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

De la stnga la dreapta: Vasile Levichi, Vlad Iovi, Vasile Coroban, Anatol Codru, Nicolai Costenco, Andrei Strmbeanu *

Slluinele frumosului, 1975), este ca eseist mai volubil, manifestnd o adevrat predispoziie spre cltorii intelectuale pe trmurile frumosului; studii la Cursurile literare superioare (1956) i Institutul de Literatur Maxim Gorki din Moscova, 1958; a fost consultant la Uniunea Scriitorilor, redactor-ef adjunct la revistele Nistru i Cultura Moldovei. Genul literaturii de frontier i de anticipaie, marcat de reflecie eseistic, este cultivat cu inteligen de Alexandru GROMOV (n. 22.IV.1925, Ismail; studii pedagogice la Chiinu; vol: O vacan n cosmos, 1962; Cltorii n necunoscut, 1968; Copii dinainte de rzboi, 1975). Din strunele nfiorate ale nstrinrii a scos acorduri lirice suave bucovineanul Vasile LEVICHI, sincronizat cu procesul literar basarabean (n. 15.XI.1921, com. Carapciu-Cernui; volume m. 21.X.1997, Chiinu; Versuri, 1959; Gru i cntec, 1962; La izvoarele Siretului, 1966; Mrturisiri n drum, 1966; Poezii, 1963; Inima iari, 1972; ntrziere de-o via, 1982; Se destrma o noapte alb, 1985; Adaos la cartea de vise, 1989; Multe trec pe dinainte, publicistic, Timioara, 2001; studii la Institutul Pedagogic Alecu Russo din Bli; a predat mai muli ani la Universitatea din Cernui; a fost redactor-ef la cotidianul Zorile Bu-

278 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

covinei). Este un poet structural romantic, care trece ntregul univers prin inim, adevrat cutie de rezonan, i care-i propune ca s transgreseze realul printr-un vis pur i eliberator. Accidenteaz dramatic aceast puritate a strilor sufleteti contiina ndeprtrii de batin, adic a dezrdcinrii (Iertai-m, fagilor, / C v uit numele). n formule limpezi i disciplinate atinse de un mister melodios general, a surprins momente psihice vag-simboliste de spaime, reverie i ateptare: Zborul cderii sporetenmiit. / Pierzania toamnei crete-n risip. / Cu o iarn de-un veac va fi pedepsit / Armiul orgoliu de-o clip.
C U TA R E A D E S I N E A L I T E R AT U R I I B A S A R A B E N E . COPIII ANILOR TREIZECI

Datorit generaiei aizeciste (generaia lui Grigore Vieru i a lui Liviu Damian), literatura basarabean se racordeaz la generaia lui Nicolae Labi, pleiada basarabean a copiilor anilor 30 avnd de depit mai multe goluri i descoperind cu mult mai trziu att poezia lui Eminescu, ct i cea a marilor poei interbelici (Blaga, Barbu, Arghezi, Bacovia). Lupta cu ineria se nuaneaz, la basarabeni, devenind totodat lupta cu ineria contiinei naionale. Autorii din Transnistria au de depit, bineneles, i handicapul psihologic: limbajul rmas la nivelul graiului moldovenesc conservat ntr-o sfer oral-folcloric i afectat serios de conveniile lingvistice (limbaj de lemn oficial, construcii sintactice ruseti, infiltrarea unor calchieri, lexic srac, calchieri sau chiar rusisme i sovietisme). Neologismul sun, n unele contexte poetice, strident sau chiar impropriu, sinteza dintre tradiie i modernitate sub aspect stilistic se realizeaz anevoie; lipsa unui mediu lingvistic romnesc elevat determin pe poei s recurg la livresc. Descoperirea contiinei de sine a literaturii basarabene nseamn, efectiv, (re)descoperirea frumuseilor i puterii de expresie ale limbii romne, ale verbului matern, inseparabil de verdele matern (Liviu Damian va scrie o poezie inspirat de aceast organic asociere).

MIHAI CIMPOI

279
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Generaia aizecist basarabean impune, n primul rnd, un statut etic, suprapus, firete, unui statut estetic. Poeii ei cultiv o religie a sinceritii, mitiznd ceea ce este sacru (trecutul i marile lui personaje: tefan cel Mare, Eminescu, Creang, mama, limba, vatra, izvoarele, cerul) i demitiznd ceea ce ine de profan, urt, imediat. Nu orice devine poezie i nu orice trire poate constitui materia ei, ci numai cea sincer, profund, dramatic, cu adevrat existenial. Declararea realului este linia minimei rezistene, n vers, identificarea emoional cu el fiind totul. Pragul de jos al contemplaiei pasive, al contopirii simpatetice se cere abandonat. Distanarea de real este crezul generaiei care caut s coboare n interioritatea subiectiv a poetului, n sufletul sentimentelor ncercate de el i s surprind acolo esenialitatea mai adnc ntr-o expresie substanial, hegelian vorbind. Poetul se identific cu lumea, aezndu-se n mijlocul lucrurilor ca un zeu getic. Un astfel de program poetic e prin excelen nichitastnescian, pus ns, la basarabeni, sub semnul unei ardori etice: Dar mai nti / s fii smn, / Tunet s fii. /
De la stnga la dreapta: Liviu Damian, Mircea Tomu, Nichita Stnescu, Victor Prohin

280 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Ploaie s fii. / Lumin s fii. / S fii os / de-al fratelui tu / retezat de sabia duman. / Brzdar s fii. / Doin s fii / Ca s ai dreptul / a sruta acest pmnt / ndurerat / de-atta rod (Grigore Vieru). Dac la Nichita Stnescu i la poeii generaiei sale identificarea cu marele tot are aerul contopirii intelectuale (prin prisma acuitii vizuale sau auditive), la poeii basarabeni ea se realizeaz n temeiul preaplinului emoional, al elevaiei i cureniei etice a tririi. ArgumenGrigore Vieru tului etic imparabil i revine un loc deosebit (creaia lui Liviu Damian este elocvent n acest sens). aizecitii basarabeni repun limbajul n albia natural a romnescului, poeticul n cea a firescului, realul n tabloul obiectiv al diversitii lui polimorfe, sensibilitatea n matricea dialecticului, a dramatismului. Ei asigur, programatic i practic, resurecia baladescului i a elegiacului ntr-un context istoric favorabil doar imnicului. Totui, nu constatm o fixare n anumite formule, poeii find cuprini de febra experimentrii celor mai diverse modaliti; ei cultiv poemul de mari proporii, ca i crochiul, miniatura, trec de la tonul intim-elegiac la cel colocvial i prozaic, metaforizeaz excesiv sau mbrieaz elementul discursiv, sunt rapsodici sau construiesc piramide logice la Platon. Elementul publicistic nu este neglijat de aceast generaie, fiind transformat ntr-un instrument eficace de implicare n dialog a cititorului. Poemul urmeaz s fie scris mai departe nu n sensul con-creativitii de tip modernist, ci n sensul co-participrii la dezbaterile eseistice despre condiia omului n secol sau chiar despre anumite probleme morale sau sociale. Unul dintre cei mai reprezentativi poei ai generaiei este Grigore VIERU (n. 14.II.1935, comuna Pererta-Hotin; volume de referin: Numele tu, 1968; Aproape, 1974; Un verde ne vede, 1976; Fiindc iubesc, 1980; Taina care m apr, 1983; Cel care

MIHAI CIMPOI

281
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Lucrnd asupra filmului Maria-Mirabela. De la stnga la dreapta: compozitorul Eugen Doga, poetul Grigore Vieru, regizorul Ion Popescu-Gopo *

sunt, 1987; Rdcina de foc, Ed. Univers, 1988; Izvorul i clipa, Bucureti, 1991; Hristos n-are nici o vin, Bucureti, 1991; Curirea fntnii, Galai, 1993; Rugciune pentru mama, Craiova, 1994; Albinua, Chiinu, reeditat n 1994 la Bucureti; Vd i mrturisesc, Bucureti, 1997; Acum i n veac, Chiinu, 1997; 2001; Izbvirea, Galai, 1999; Strigat-am ctre tine , Chiinu, 1999 (ed. bibliofil, Col. Biblioteca de aur), ed. Litera, 2002; Cntec de leagn pentru mama, Timioara, 2003; Micarea n infinit. Aforisme, Craiova, 2001), a crui creaie este organic legat de tradiia eminescian i folcloric a literaturii romne, mai apoi orientndu-se spre formule magic-vegetale blagiene. De la ora debutului (1957, placheta pentru copii Alarma) viaa literar i public a Chiinului i a satelor moldovene a fost animat de poetul cu nfiare isusiac, subire ca o trestie, avnd faa emaciat i fruntea larg boltit i elegiac ngndurat pe care i-a imprimat pecetea nsui destinul frmntat al Basarabiei. Se putea citi pe chipu-i biblic singurtatea i nstrinarea copilului rmas orfan n rzboi, dar

282 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

totodat i hotrrea ferm de a le rzbuna prin poezie. Contestarea i cenzurarea poetului ntmpina obstacolul forei lui lirice neobinuite i popularitatea crescnd. A absolvit Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu i s-a consacrat n mod dezinteresat i ptima scrisului, refuznd angajrile n posturile birocratice. Recunoaterea simpatetic din partea cititorului s-a preschimbat n cea valoric a criticii, colii, instituiilor oficiale i academice: Premiul de Stat al Moldovei (1978), Diploma internaional Andersen (1988), alegerea ca membru de onoare al Academiei Romne (1990). n 1989 a fost ales deputat al poporului. Poetul basarabean prefer comunicarea deschis, colocvial, sentimental (recurgnd i la mijloace publicistice) cu cititorul, ncheindu-i poeziile cu poante dens-emoionale. n genere, nclin spre o poezie a prea-plinului emotiv (O poezie trebuie s fie mult. Dac-i mult, e i frumoas). Contiina firetei ordini, a unitii omului i cosmosului nate un nvederat organicism al tririi i viziunii. Chipul mamei i al poetului-fiu este nconjurat cu un nimb sacru, cci Grigore Vieru a sacralizat copilria, maternitatea, bucuriile simple, ca i suferina ce se uit n ochii lui din inel, din flori de tei, din statutul de fiin al omului. O not aparte profund existenial l aduce dialogul cu nefiina din Litanii pentru org (Nu am, moarte, cu tine nimic). Poetul cultiv perseverent o estetic a reazemului moral, pe care i-l ofer pmntul, natura, cerul i frumuseile acestora, mama i maternitatea. Poezia erotic se apropie blagian de starea complex, contrapunctic, de situaia-limit care atinge intensitatea maxim, amestecarea (M-am amestecat cu cntul, / Ca mormntul cu pmntul. / / M-am amestecat cu dorul / Ca sngele cu izvorul. // M-am amestecat cu tine / Ca ce-ateapt cu ce vine). Poetul caut, fervent, sensul nalt al tririi erotice, romantica ieroglif a iubirii unice, eterne (Fr. Schlegel), sfera ideal a manifestrii sentimentului. Erosul are, la el, o semnificaie mitic: femeia este tain n taina naturii, stpn a Marelui stpn Dorul, lumin stins n lumin. Misterul cosmic se strecoar n ritul nupial, amplificnd dimensiunile tririi. Gsim n lirica erotic

MIHAI CIMPOI

283
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

a lui Vieru modulaii de rug, acorduri solemne de imn sau uor-sentimentale de madrigal, unduiri grave de cantilen i elegie, chemri i invitaii galante, strigri optite, blesteme refulate, nostimade i vorbiri alegorice, care traduc de fapt o singur melodie pur: cea a dragostei. Energetismul pasional irupe n accente memorabile de intensitate, ca n Pdure verde, pdure: I-a fugit iubita. Cu altul. / S-a ascuns n codru. Uuu! / El a smuls pdurea toat. / ns n-a gsit-o, nu. Grigore Vieru este un poet prin excelen al Mamei i al maternitii. Mama poetului, concret, real, veghetoare i nsufleitoare a spaiului copilriei care este unul matern, devine Mama Naturii i a Cosmosului, Muma n genere. Mama va fi naturalizat, dup cum, n acelai sens, natura va fi maternizat; identitatea ontologic se exprim prin paralelismul perfect dintre micrile sufleteti materne i cele cosmice: Uoar, maic uoar, / C-ai putea s mergi clcnd / Pe seminele ce zboar / ntre ceruri i pmnt / n priviri c-un fel de team, / Fericit totui eti / Iarba tie cum te cheam, / Steaua tie ce gndeti (Fptura mamei). Mama are capacitatea magic de a repara i a ntreine ntregul, starea de echilibru a omului i universului: Aceast lun lin / De nu va rsri, / n locu-i rsri-va / Lin chipul maic-mi. Maternintatea este eminamente Neuitare i poezia lui Vieru realizeaz, n fond, dubla micare de naintare-ntoarcere n circuitul, constant reluat, al Amintirii. Marea Mam, n jurul creia graviteaz dorinele umanitii e arhetipul principiului structurant al universului ce se prefigureaz n zorii omenirii, genernd cunoscutele figuri mitice Mama Pinii, Astarte, Isis, Maya, Magna Mater, Anaitis, Afrodita, Cybele, Reya, Geya, Demeter, Miriam sau Diana, Ephesia, o multimamia, care apare ca o reprezentare iconografic a naturii n form de femeie care ine un glob pmntesc, mod de a exprima aciunea de a ocroti i a alimenta tot ce este viu. n lirica lui Vieru strvechiul motiv este cultivat pe fecundul sol al tradiiei romneti, care este anume nota specific a apropierii calde, nvluitoare, intimizatoare i nnemuitoare.

284 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Grigore Vieru este i un poet remarcabil al copilriei ca stare plenar, ca al doilea univers, creat de copil, adevrat homo ludens. Jocul ca atitudine suveran fa de real presupune imaginaie, simul metaforicului i al familiaritii lucrurilor: copilul lui Vieru, care preface curcubeul ntr-o coard, are ca date organice att impulsul de joc, ct i percepia intuitiv a frumosului; el nu mai este o jucrie oarecare, ci parte integrant a fiinei juctorului. Graie cunoaterii profunde a logicii i psihologiei infantile, Vieru a creat unele din cele mai frumoase versuri pentru copii din poezia romneasc: Am gsit n prag un ou, / Ouorul este nou. / Nou ca roua de sub stele / Cald ca gura mamei mele (Oul); Bate toamna nucile, / Aurete frunzele, / ndulcete merele / Ce eti trist, mi greiere:! (Toamna). Suie frunz, urc ram: / Tare mult de lucru am!, / Trece vale, trece coasta: / Tare-i scurt viaa asta (Furnica); Pe ramul verde tace / O pasre miastr, / Cu drag i cu mirare / Ascult limba noastr. // De-ar spune i cuvinte / Cnd cnt la fereastr, / Ea le-ar lua, tiu bine, / Din limba sfnt-a noastr (Frumoas-i limba noastr). Grigore Vieru reactualizeaz i d un farmec original motivului universal i totodat specific romnesc al copilriei, concepute ca axis spiritual, ca trm al primordiilor i jocului recreator de lume, ca paradis recuperat prin simul, nealterat de secolul grbit, al candorilor i frgezimilor. Un capitol aparte n creaia sa l constituie poezia de inspiraie naional i social pe linia tradiional Eminescu-AlecsandriCobuc-Mateevici-Goga, poezia-strigt existenial, oracular-mesianic i nverunat-pamfletar: Sunt pata cea de snge, zis / Republica Modoveneasc / Ce-n loc s frig ucigaii / ncearc venic s-i zmbeasc. // Sunt dorul care zboar peste / Zgaz i ap nspumat / Un fel de trist libertate / Cu lacrimi mari ncoronat. // Sunt Prutul singur i istoric, / Ghimpat srm l rnete. / l suge de-o vecie marea, / El de-o venicie izvorte. // Sunt doina, taina ei, pe care / Nu poi s-o nbui, nici s-o sperii. / Chiar dac-ar fi acoperit / Cu-o mie una de Siberii (Sunt).

MIHAI CIMPOI

285
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Pe versurile lui Grigore Vieru, structural-cantabile, au fost compuse numeroase cntece, foarte populare n Basarabia i n ntreg spaiul romnesc. Un poet reprezentativ al generaiei aizecitilor prin latura etic a creaiei sale este Liviu DAMIAN (13.III.1935, Corlteni-Bli 20.VII.1986, Chiinu, nmormntat n satul natal; volume: Darul fecioarei, 1963; Sunt verb, 1968; De-a baba iarba, 1972; Partea noastr de zbor, 1974; Mndrie Liviu Damian * i rbdare, 1977; Altoi pe o tulpin vorbitoare, 1978; Salcmul din prag, 1979; Inima i tunetul, 1981; Coroana de umbr, 1982; Scrieri alese, vol. I-II, 1985; dup ce a absolvit Facultatea de Filologie a Universitii din Chiinu, n 1960, a fost redactor adjunct al revistei Nistru, redactor principal al Comitetului de Stat pentru Edituri i secretar al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor, 19761986; Premiul de Stat al RSSM n 1984 pentru volumul de eseuri Dialoguri la marginea oraului, 1980, i poemul Maraton). Poeziile sale sunt construite dup principiul piramidei logice platoniciene cu adevrul esenial n centru. Spiritul de opoziie net fa de ru, absurd, cinismul de ghea, automatizare, gsete o manifestare patetic, Themis fiind zeia protectoare a poetului. Umbra divinitii greceti st n actele de contiin ale poetului, n verdictele decise, n observaia acid instituit asupra propriului sine, n nestrmutarea voinei, n ndrtnicia rneasc a dovezilor, n tratarea sever a metehnelor omeneti mari sau mici, n logica de fier a raionrii, n contrapunerea elementar a albului i negrului, a spiritului i srciei cu duhul, n cultul statorniciei rdcinilor de lut. Sub aspect ontologic, poezia lui Damian se coloreaz de un tremur, generat de contiina inevitabilitii destinului. Poetul coboar mereu n planul existenial al ntrebrilor

286 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

fundamentale, al strii totale, al complexitii care sfideaz labiiana inerie (mbrbtai-v gndirea / i cugetul v fie clar / Tot ce-i nscris pe seama noastr / alturi nu va fi s treac: / i-aripa ce ne suie zborul / i-adncul care ne neac). Raionalist n fond, poezia lui Damian coboar adesea n registrul baladesc, imprimnd concretului for vital i expresivitate. Dintre poemele de mare ntindere, n care n-a evitat schematismul comun, se evidenSerafim Saka * iaz Melcul, axat pe cufundarea simultan n propriul eu i n lume, tensiunea dintre aceste jumti configurnd o lege a universului. Profund gnomic este poemul Cavaleria de Lpuna n care tefan cel Mare, Daniil Sihastru, codrenii, otenii, cronicarii i meterii zugravi sau iconografi fac de fapt schimburi de ndemnuri morale att de frecvente n toat poezia sa (Tot ce-i atins de laud dispare, Trim mari i asfinim de tot mici, Mai mult dect se tie nu-i, Dei-am pierdut, tot am pierdut spernd). Un loc aparte n proza basarabean l ocup romanele i nuvelele lui Serafim SAKA (n. 16.III.1935 n comuna Vancicui-Hotin; proza sa este adunat n volumele Era trziu, 1968, Vmile, 1972, aprut i la Bucureti n 1991, i Linia de plutire, 1987, aprut la Cartea romneasc n 1994; a absolvit Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu i Cursurile superioare de regie i scenaristic din Moscova; a fost redactor la publicaiile Tinerimea Moldovei, Cultura, Nistru, consultant la Uniunea Scriitorilor, editor, din 1996 a fost preedinte al PEN / Moldova). Publicist de for, menionat i prin Premiul de Stat, pentru Saka ntrebarea este un mod esenial de existen: ntrebnd i ntrebndu-se, eroii si i nsui prozatorul se transpun n miezul realului, l strlumineaz din interior. Ea este, ca atare, procedeul de analiz, apropiind proza de eseu.

MIHAI CIMPOI

287
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Vmile prin care trec eroii, tentai s se mplineasc n virtutea unor porniri umane fireti, iau chip de ntrebri obsesive, uneori chiar mcintoare. n felul de a fi al lui Delaoancea, eroul romanului Vmile, recunoatem o trstur proprie prozei moderne: caracterul ei dialectic, tendina de a nfia nu un erou gata format, ci unul n formare. Delaoancea este confruntat cu vmile vieii de toate zilele, cu multele i mruntele probleme ale cotidianului. tie c nu mai poate rmne un copil-minune, dar ardoarea donqijotesc a pornirilor sale nu se stinge. Nevoia de personalitate (deci de rezisten, de lupt) i rennoiete puterile sectuite i el pornete spre alte vmi. n schimb, toi eroii din Linia de plutire, sunt nite nvini totali, necndu-se n inerie, stereotipie (uniformizare, zice prozatorul), prin urmare n nerealizare, nemplinire. Puterea ineriei este irezistibil; ea este hul care nghite omul; este factorul care-l depersonalizeaz, care-l transform, ca s vorbim chiar n limbajul autorului, ntr-un naufragiat, ntr-un obiect plutitor n niciunde. Linia de plutire face radiografia provincialismului ca mentalitate i fenomen antisocial: nchistare, incultur, dublat de agresivitate, grij de treburile altuia, aplauze menite s evidenieze neaprat un mare maestru. Provincialismul se devor pe sine nsui, fiind forma fr coninut, locul fr spaiu, ambiia fr personalitate, prezentul fr trecut. O anumit deficien de materie epic, cauzat i de caracterul vdit caleidoscopic, fragmentar-eseistic al naraiunii, se face simit n mai multe scrieri ale lui Serafim Saka, spirit neconformist i incomod, prezen intelectual deosebit n contextul cultural basarabean. Tradiionalist ortodox, cntre al Bugeacului multptimit, de unde este originar, Pavel BOU (14.VII.1933, Ceamair-Ismail s-a sinucis la 17.II.1987, Chiinu; volume de poezie: Credin, 1963; Continente, 1966; Versuri, 1967; Panoplie, 1968; Zodiac, 1971; Cas n Bugeac, 1973; Ruguri, 1975; Ornic, 1978; Legmnt, 1981; Verb la netrecut, 1985; Scrieri alese, 1986; Poeme, 1986; a absolvit Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu, a fost redactor la cotidianul Moldova socialist, apoi timp ndelungat preedinte, din 1965, i prim-secretar ntre 1971 i

288 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

1987 al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor din Moldova; a deinut funcia de Preedinte al Sovietului Suprem al RSSM; deputat al Sovietului Suprem din RSSM i URSS, laureat al Premiului republican de Stat din 1974) este un poet de vocaie epic, creator de situaii poetice, cu un sim al categorialului i al construciei, n care se infiltreaz i un schematism sociologizant sau un raionalism glacial. Simbolurile-cheie sunt cele devenite poncife ale periPavel Bou oadei date (cas, corabie, Patrie etc.), dar unele poezii se delimiteaz de spiritul arid al locurilor comune printr-un acut sentiment al trecerii timpului, poetul fiind structural un elegiac, fr dramatism profund. Formula liric este disciplinat, lucrat atent i cufundat n arome arhaice, prin care a ncercat s surprind un specific sudic, un spiritus loci (sunt utilizate, astfel, cuvinte ca cirac, coviltir, potir, mejdie, ostatec, odjdii, zltar, cheza, care sunt, pare-se, rodul savurrii unor texte cronicreti sau de Sadoveanu). Motivul-cheie al poeziei lui Mihail Ion CIUBOTARU, poet-aizecist cu o perioad de tcere i cu un moment de revenire semnificativ (n. 11.X.1936, com. Nicoreni-Bli, volume: Linia, 1973; Temerea de obinuin, 1977, volum arestat; ntoarcerea ctre leagn, 1981; Punct de sprijin, 1982; Te ine minte iarba, 1984; Rsai, 1986; Un loc n vreme, 1989; Noi, pictura de snge, 2002; volume pentru copii: La bunici, 1972; Grdina, 1974; ntrebarea, 1984; Toboarul, 1987; a absolvit Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu; a fost redactor la publicaiile Tnrul leninist, Scnteia leninist, Tinerimea Moldovei, secretar responsabil al revistei Moldova n 19661977, consultant i secretar cu probleme organizatorice la Uniunea Scriitorilor) este continuitatea, privit nu doar ca o linie genealogic i ca un fatum, ca o povar, ci ca un miracol cosmic

MIHAI CIMPOI

289
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

al plsmuirii din linite aeriform, din neumbre i dintr-un spectaculos joc al umbrelor care sunt ale strmoilor, ale vremurilor grece i imemoriale, ale lui Cain i Abel, ca simboluri ale convertirii iubirii n ur, ale unui umblet miraculos al timpului pe umbra poetului care este chiar podul sensibil pe care trec toate ale lumii (Plng apele-n continuare. / Iarba e tnr. Visul e verde). Constructor de concepie lirico-parabolic, bun geometru, M. I. Ciubotaru alege tocmai linia continuitii n centrul Mihail Ion Ciubotaru construciilor sale. Un ferment al nnoirii poetice i poietice a fost poezia lui Anatol CODRU (n. 1.V.1936, Malovata Nou-Transnistria; volume: Nopi albastre, 1962; ndrtnicia pietrei, 1967; Feciori, 1971; Piatra de citire, 1980; Mitul personal, 1986; Ruperea din nefiin, 1999; Piatra de citire, 2000; a absolvit Universitatea din Chiinu, Facultatea de Filologie, 1963, Cursurile superioare de scenaristic i regie din Moscova, 1971, dup care a realizat mai multe documentare despre Eminescu, Cantemir, sculptorul Al. Plmdeal, arhitectul A. ciusev, a fost redactor la editura Cartea moldoveneasc i sptmnalul Cultura; din 1993 este Preedinte al Uniunii Cineatilor din Moldova; Premiul de Stat republican n 1990), neobosit vntor de concetti, de comprimate metaforice care s surprind prin insolit. Versurile sunt dinamice, agitate, mereu tensionate, poetul (sau timpul?) trage mereu de sforile unor clopote aeriene, scurtcircuitul e amintit adesea, aripile se desfac ntr-o febr susinut de zboruri, sngele ip ne-nduplecat, avan, capricios, ora fierbe, caii, taurii, pisicile in o goan neoprit, focurile nal flcri uriae, mistuitoare, soarele se scurge pe fruni. Poezia lui Anatol Codru i arat mereu nite ascuiuri fiziologice (carne, snge, cearcne, osul frunii). Piatra, simbolul central al ei, este

290 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

expresia timpului nsui, a stratificrilor adnci temporale: E-un clopote de piatr sur / Pe turn de piatr ridicat / i piatra sta ca piatra-n gur / i piatra-n piatr a spat. Depind anumite bariere de limbaj, n poeziile din anii 70 renun la metaforicul electrocutant n favoarea baladescului, a rostirii sacre de ritual cu invocarea formulelor cntecelor btrneti sau a unei tonaliti vechi. O und de calm epic vine s se suprapun peste lirismul agitat i plin de acuiAnatol Codru * ti unghiulare, fizice i geometrice. Continuitatea de neam, tem important pentru un romn transnistrean, apare subtextual, iarba ce crete fiind chiar brbile strmoilor daci. n contextul resurecionist al aizecitilor se nscrie i Vitalie MANOLESCU-TULNIC, care se stabilete n Basarabia dup ce termin, n 1951, coala de Literatur Mihai Eminescu din Bucureti (9.III.1931, com. Enichioi-Ismail Vitalie Manolescu-Tulnic 3.XII.1973, Chiinu; volume: Trezirea viorilor, 1963; Drum deschis, 1966; Dor de cuvinte, 1971; Culori i anotimpuri, 1974; Ultima frunz, 1976; a fost redactor i colaborator la gazeta Tinerimea Moldovei i revista Moldova). A rmas, n spaiul basarabean, un inadaptat, situaie care a acutizat sentimentul dezrdcinrii i trecerii tradus n stri lirice pure, discrete, muiate n tcere sugestiv, dincolo de cuvinte, n ateptare mistuitoare a propriei identiti (atept s-mi aud numele). Este, n versurile lui Vitalie Tulnic, o intimitate aparte cu cuvintele, care vorbete despre o

MIHAI CIMPOI

291
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

contopire mai adnc rilkean a cntecului cu existena (Scurgerea timpului n-o s ne doar / ntre soare i amurg / Vom simi numai cum se fac pulbere / i-n pmnt oasele noastre se scurg). Un alt prozator al generaiei cu un spirit fin de observaie i cu simul acut al situaiilor de via paradoxale este Andrei STRMBEANU (n. 25.VIII.1935, Fntna Alb-Bli; volume: Fntna alb, 1963; Mireasa, 1967; piese: Minodora, Armsarul cu dini de aur, Andrei Strmbeanu * Consumatorul de onoruri) care practic un realism lefuit pn la simboluri; a absolvit Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic Ion Creang din Chiinu, a fost redactor la revista Nistru i studioul Moldovafilm, secretar literar la Teatrul Naional i ef al Direciei teatre la Ministerul Culturii, n 19992001 deputat n Parlamentul R. Moldova. Procesele nnoirii satului cu toate repercusiunile sale n psihologia oamenilor sunt fixate n fie caracterologice memorabile i axate pe o osatur simbolic i parabolic (nuvelele Gndacul de Colorado, Fata Morgana, oseaua, piesa Minodora). Observator fin al comportamentului i psihologiei oamenilor, bun constructor epic, este laconic n expresie, fiind n genere un cavaler al preciziei i detaliului. Fraza i este modern, eliptic-camusian, n proz, i sugestiv-parabolic n poezie. Armsarul cu dinii de aur, scris n 1989, este radiografia totalitarismului, n manifestrile lui provinciale: cererea ranului Solomonescu de a iei din colhoz i de a i se ntoarce averea apare pn la urm absurd, cci dei e aprobat sub presiunea opiniei publice mondiale este omort de Vifor, armsarul cu dini de aur al preedintelui, dezvat s mai munceasc i formnd cu acesta un cuplu zoomorf ce semnific slbticirea moral. Eliberarea lui Solomonescu ar produce o fisur n zidul puterii, ar periclita rnduiala instaurat autoritar, care a

292 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

afectat rnduiala rneasc cu toate valorile ei. Cercul tragic se nchide n jurul figurii ranului. Poezia sa, anticonvenional, se constituie din notaii concrete i proiecii parabolice. n publicistic abordeaz probleme sociale, politice, naionale. Piesa Consumatorul de onoruri (2002) abordeaz tema totalitarismului, fiind o parabol a puterii. n poezie e un modern nativ. Un poet reprezentativ al generaiei aizecitilor este Gheorghe Gheorghe Vod * VOD (n. 24.XII.1934, VleniIsmail, volume de poezii: Zborul seminelor, 1962; Focuri de toamn, 1965; Ploaie fierbinte, 1967; Aripi pentru Manole, 1969; Pomii dulci, 1972; De dorul vieii, de dragul pmntului, 1983; Valurile, 1974; Frumos s-i fie pururi chipul, 1976, 1980; Inima alergnd, 1981; La captul vederii, 1984; Scrieri alese, 1988; Viaa pe nemncate, 1999; a absolvit Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu n 1959 i Cursurile superioare de regie i scenaristic din Moscova n 1966; a fost timp ndelungat consultant la Uniunea Scriitorilor din Moldova; Premiul de Stat republican n 1986 pentru volumul La captul vederii). Versul su e direct, dens i tios, sunnd ca o sentin, desfurndu-se adesea ntr-o albie baladesc. Afiliat la mesajul etic al generaiei Labi, Vod refuz ineria. Totul i toate trec examenul adevrului. Raportarea la bunul-sim de sorginte popular, la viu, natural, genereaz o ardoare etic, n spiritul Glossei eminesciene sau a poeziei gnomice argheziene (Nu e Ru i nu e Bine, / este bine, este ru. / Tu s pleci cnd altul vine / mai seme n locul tu). Pildele socratice ale lui Mo Pasre, personajul epic al mai multor poeme, sunt rostite n spirit folcloric, aci cu mijloace publicistice, aci n formule intelectuale. Mo Pasre a fost prezent n versurile poetului i n anii renaterii basarabene,

MIHAI CIMPOI

293
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ironiznd pe toi cei crora le sunt strine idealurile naionale, adevrul i limba, aceast cas a Fiinei noastre. Fiind convins c spaiul peisagistic basarabean e aproape fr spaiu, c acest cadru n-ar favoriza cursul narativ ntins, epopeic, c romanul moldovenesc nu este dect un conglomerat de nuvele, mai reuit sau mai puin reuit, unite printr-o atmosfer poetic, i nu printr-o structur romanesc, Vlad IOVI, prozator i cineast Vlad Iovi (25.XII.1935, Cocieri-Transnistria 23.VI.1984, Chiinu; volume de nuvele: Rsul i plnsul vinului, 1965; Trei proze, 1971; Dimitrie Vod Cantemir, 1973; Dincolo de ploaie, 1979; Un hectar de umbr pentru Sahara, 1984; Friguri, 1985; a absolvit coala de coregrafie A. Vaganova din Leningrad n 1954, fiind angajat la Teatrul Moldovenesc Muzical-Dramatic A. Pukin i la Televiziune; dup ce absolvete Cursurile de scenaristic n 1964 se consacr cinematografiei, realiznd filmele documentare de rezonan Fntna, Mtile iernii noastre, Dansuri de toamn, i artistice Dimitrie Cantemir i Se caut un paznic (mpreun cu Gh. Vod); Premiul de Stat republican n 1976), a cultivat un laconism programatic, uneori n dauna naturaleei stilistice. Proza sa este prin excelen comportamentist, cu eroi care apar conturai zgrcit ca ntr-un basorelief. Destinele i faptele eroilor sunt predeterminate i puse sub un fatum basarabeano-transnistrean. Este spaiul n care respir eternul, fac ravagii apa rzboiului i mlul i n care, bineneles, se moare. O nuvel remarcabil, care se reine i prin formula epic mai liber, este Un hectar de umbr pentru Sahara, cntecul de lebd al prozatorului transnistrean. Nuvela are drept protagonist un dezrdcinat, Simion, care, ntors acas din rtcirile sale, moare pe meleagurile natale, invadate de turitii strini. Tema funda-

294 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

mental a prozatorului Iovi, ca i a literaturii basarabene n genere, este nstrinarea, iar eroul principal este nstrinatul, dezrdcinatul care, dei se ntoarce la vatr, moare din cauza invaziei strinilor. Proza lui Vladimir BELEAG (n. 25.VII.1932, Mlieti-Grigoriopol, Transnistria; volume de proz: La fntna Leahului, 1963; Zbor frnt, 1966; Acas, 1976; Ignat i Ana i Durere, 1979, Viaa i moartea nefericitului Filimon i anevoioasa cale a cunoaterii de Vladimir Beleag * sine, scris n 19691970, edit. n 1988; Snge pe zpad, 1985, primul din trilogia despre Miron Costin, 1985; Cumplite vremi; ed. a II-a Zbor frnt care include i volumul Viaa i moartea nefericitului Filimon i nuvelele Cel de-al treilea dac ar fi fost acolo i Pdurea albastr, 1992; Jurnal, 2002; a absolvit Universitatea din Chiinu; a fost redactor la revistele Scnteia leninist, Cultura, Chipru, redactor-ef adjunct la revista Nistru, secretar la Uniunea Scriitorilor; n 19901993 a fost ales deputat n Parlamenul Moldovei ca reprezentant al Frontului Popular; Premiul de Stat republican n 1978) conjug formula tradiional de fresc i cronic evenimenial (ca n cazul romanelor despre Miron Costin, al lui Acas i Durere) cu formula modern evident proustian i faulknerian, ce valorific fluxul memoriei, elementul eseistic, interogaia polemic. Prozatorul reconstituie monografic istoria vieii eroilor, suprapunndu-le i trecndu-le printr-un examen moral. Acetia sunt de obicei nite dezrdcinai i dedublai care caut s recupereze timpul pierdut i identitatea social. Monografierea lor este discontinu, alternativ, sentimentallucid, purtnd pecetea unei zone afectate a sufletului uman (dragostea pierdut, copilria sau adolescena pierdut). Elementul epic se pulverizeaz, se topete n gndurile, emoiile i obsesiile pe care le genereaz. Omul, nimerind n

MIHAI CIMPOI

295
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

hiul ntrebrilor i problemelor existeniale, merge pe firul cluzitor al lmuririlor, dar se pomenete pe drumurile ntrerupte heideggeriene, ntorcndu-se mereu spre punctul de pornire. Atunci cnd evoc copilria, adolescena sau epoca mai ndeprtat a Cantemiretilor i Costinetilor fraza este limpede, aezat, plin de o past epic dens i colorat. Exist i un al treilea Beleag, care mbin rsucirea nervoas a Ion Vatamanu gndului cu situaia epic clar conturat (Ignat i Ana, roman care dezbate ideea nstrinrii n cadrul familiei de azi). n romanul Viaa i moartea nefericitului Filimon ne propune o modelare a existenei umane: trei zile i trei nopi. Declararea lui Filimon de ctre nsui tatl su drept copil din flori, trimiterea lui (iari la insistena printelui su) n colonie, dup ce a spart dintr-o pornire bieeasc un magazin, se las ca o umbr fatidic asupra vieii lui sufleteti. Eroul cunoate un proces de nstrinare ireversibil. Nefericita via a lui Filimon trebuie considerat, aa cum ne propune i titlul, i ca o anevoioas cale a cunoaterii de sine. Or, recunoaterea se cere pltit cu vmi; cu triri, frmntri, cu preul chiar al propriei viei. Ca s obii mplinirea (ca om, muncitor, creator) e nevoie de jertf, i n acest sens pare indiscutabil retopirea n substana crii a mitului meterului Manole. Nscut la 1.V .1937 n Costicenii-Hotin, poetul Ion VATAMANU (m. 9.VIII.1993, Chiinu; volume de poezii: Primii fulgi, 1962; Monologuri, 1964; Linitea cuvintelor, 1971; Ora psrii 1974; De ziua frunzei, 1977; Iubire de tine, 1981; Mslinul oglindit, 1983; Dimineaa mrului, 1986; Nimic nu-i zero, 1987; Dialoguri banale 1988; Att de mult al pmntului, 1990; Secunde cu muni, Bucureti, 1998; S m chemai s cnt,

296 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Timioara, 2000; Nimic nu-i zero, 2001; Alt iubire nu este, 2 vol. Bucureti, 2001; volumul de eseuri Viaa cuvntului, 1980; a absolvit Universitatea din Chiinu n 1960; a fost din 1973 ef de laborator la Institutul de Chimie al Academiei de tiine a Moldovei; n 1990 a fost ales deputat i desemnat preedinte al Comisiei Parlamentului Moldovei cu problemele culturii), a fost, n 1944, martorul unui act surprinztor: apariia frontierei chiar n grdina casei printeti. Srma ghimpat produce o ruptur n fiina lui, care va tnji mereu dup ntreg, dup deplintate. Poezia lui st, la propriu i la figurat, sub semnul refuzului frontierei. Fisura produs n sufletul copilului devine, n poetica lui Vatamanu, o fisur ontologic. Poemul de mai mari proporii Pasre Eu aduce n prim-plan sugestia unei amare rupturi sufleteti, n care coexist pasrea venirii i pasrea plecrii, fel de a spune c viaa i moartea i dau mna, polariznd fiina poetului. Motivul mioritic al predestinrii se infiltreaz n poezie. Ca orice poet basarabean, Ion Vatamanu este modelat de matricea stilistic a satului n care s-a nscut blagian venicia. Sentimentul plaiului, care apare ca o grdin aleas, genereaz o sintez a liricului i epicului, a baladescului i imnicului, a reaciei publicistice imediate i a refleciei sentimentalo-existeniale. Nu lipsesc accentele neopaoptiste, atitudinile patetice de promovare a idealurilor naionale. n volumul Att de mult al pmntului poetul este mai cu seam un tribun, un purttor de voce al renaterii basarabenilor sub semnul revenirii la matca fireasc a tradiiei, limbii, valorilor clasice. Unire, moldoveni!, Ce vor scriitorii?, Matern la Bucovina i altele sunt poezii care au nfiorat mulimile n anii de cotitur 19871991. E cutat fervent i noutatea senzaional, racordat firete la cea de substan. Poetul cltorete dintr-o formul n alta, dintr-un protest programatic n altul (Nichita Stnescu sau Marin Sorescu au procedat la fel). Ion Vatamanu e convins iari programatic c poezia nu exprim un nceput, ci doar continuarea unei idei, nu un ntreg rotunjit, ci o parte din el. n De pe dou margini de rzboi, volum aspru cenzurat pn la apariie, publicat apoi

MIHAI CIMPOI

297
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

cu titlul Mslinul oglindit, totul se desfoar sub semnul legilor destinului. Tipurile de steni sunt croite parc dup modele generale de avari, vrjitoare, de firi aprige i semee de muncitori ai pmntului. Senzaia de ciudat se ntregete cu una de real ardent. n afar de fixarea epic a ntmplrilor (ea l preocup, de fapt, mai puin pe baladist), se reine esena tipologic surprins n metafora-cascad: bunoar, Drua, model de buntate, este simpl Victor Teleuc i mult ca o stea pe cerul plin, uoar ca o ciut, ca o cmpie, ptruns de iz de floarea-soarelui, este simpl i distins, ca sarea din pit, ca raza ce aduce amintirea de departe. Cnepa, ntr-o alt balad, devine martora mut a tuturor evenimentelor-cheie ale existenei ranului de la natere pn la moarte: i ningea, ningea, / i se esea, / se msura / cu chioapa, cu cotul, / cu faa Varvarei, / cu nunta lui Iorgu / i cu Petrache-mortul. Firul de cnep trece, metafizic, prin fiin i nefiin, ntreesndu-le. Victor TELEUC (n. 19.I.1932, Cepeleui-Hotin m. 12.VIII.2002, Chiinu; principalele volume de poezii: La ruptul apelor, 1960; Neliniti, 1963; Din patru vnturi, 1964; Insula cerbilor, 1966; mblnzirea focului, 1971; Momentul inimii, 1975; ncercarea de a nu muri, 1980; ntoarcerea dramaticului Eu, 1983; Scrieri alese, vol. I-II, 1985; Ciclul italian sau criza de timp, 1987; Piramida singurtii, 2000; Decebal i Ninge la marginea existenei, 2002; a absolvit Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu; a fost redactor la gazeta ranul sovietic, Televiziunea moldoveneasc, revista Nistru, consultant la Uniunea Scriitorilor, iar n 19641983 redactor-ef al sptmnalului Cultura, din 1977 Literatura i arta; Premiul republican comsomolist Boris Glavan n 1969; Premiul de Stat republican n 1980) i-a adunat, rnete, tcerile, dorurile i nelinitile, inndu-le

298 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

n jarul ascuns n cenu spre a le aprinde n flcri vlvitoare. Retractibilitatea sa n firea domoal i supus predestinrii mioritice s-a conjugat n mod straniu poate sub comandamentele timpului cu disponibilitatea simpatetic de a mbria spectacolul lumii i o sete romantic de impresii care a stimulat lungi inventare de notaii prozaice. A venit, apoi, criza de timp n care i-a resimit prezena unui dramatic Eu i atunci versul i s-a disciplinat, a devenit dens, coGheorghe Malarciuc lorat psihologic i plin de ntrebri existeniale. n marele du-te-vino al lumii s-a fcut auzit rostogolirea zgomotoas a bolovanului lui Sisif, nlrile i prbuirile, nfloririle i dezndejdile, ca spinul, sau chiar urletul timpului n fiina poetului, urlet mut, temut i vertical. Poetul e prins n hora etern, cnd lumea e dus n somn cu tot cu cer i pmnt, cu tceri i zpezi spre punctul prelnic final (Cad pietrele din muni pe capul tu i-ntreab, / Cum stai cu nemurirea, cu focul i-ndoiala?). ntrebrile i le sporesc i filosofii de tipul lui Kant, Hegel i Heidegger, cu care convorbete des poetul n ultimele sale volume de versuri, salvate de povara discursivitii Ninge la marginea existenei, 2002. Gheorghe MALARCIUC (6.VI.1934 Bursuc-Soroca 30.XI.1992, Chiinu; principalele volume de proz i piese: Firicel de iarb verde, 1959; La Piatra Cucului, 1963; piese: Nu mai vreau s-mi facei bine, Drag consteanule!) a scris o proz n cheie uor arhaizant, sadovenian, n care, n afar de tema revoluionar ocazional, abordat n scheme sociologizante, prezent n scenariile de filme pe care le-a scris (Serghei Lazo, Viscolul rou), evoc trecutul istoric. Din moi strmoi fixeaz n fie caracterologice uor caricate procesul de lunecare a unor indivizi n abisul materialismului brutal, al meschinriei, al lipsei de idealuri care duce la parvenitism, dezumanizare i

MIHAI CIMPOI

299
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nstrinare, la exilarea spiritului n cochilia casei i familiei (romanul Firicel de iarb verde, care a atras o critic oficial acerb, drama Drag consteanule!, care face i radiografia chiriismului basarabean). Contiina critic a aizecitilor se manifest pregnant n poezia lui Petru CRARE (n. 13.II.1935, Zaim-Tighina; volume: Soare cu dini, 1962; Trandafir slbatic, 1965; Parodii, 1965; Stele verzi, 1967; ntre patru ochi. Schie i nuvele umoristico-satirice, 1971; Zodia Petru Crare musafirului, 1971; Sgei, 1972; Oglinzi, 1974; Vatra, 1980; Parodii i epigrame, 1981; Cadene, 1985; Rezonane, 1985; Eu nu m las de limba noastr. Poem pentru A. Mateevici, 1988; Penia i brdia, parodii i epigrame, 1988; Sgei, Carul cu proti, 1990; Fulgere basarabene, 2000; Plria gndurilor mele, parodii din Basarabia, 2000; Punctul de reper. Schie i versuri umoristice, 2000; Leul n-are frigider, 2000; dramaturgie: Strinul, Drum deschis, Comedii, 1988; mai multe cri pentru copii; a absolvit coala central comsomolist din Moscova n 1956 i Cursurile superioare de pe lng Institutul de Literatur Maxim Gorki n 1969; a fost redactor la Chipru, Moldova suveran, director al Biroului de propagare a literaturii; a fost exilat i admonestat pentru poeziile satirice) este un umorist nativ cruia nu i-a tors maica pe limb, cum s-ar spune, i care s-a cantonat n naivitate (avem n vedere poetica) ca ntr-un dar suprem, ferindu-se s se aventureze spre a obine efecte comice mai solide n jocuri verbale mai inteligente i mai elevate. Spirit critic incoruptibil, nu a fost nfrnt nici de exilul din tineree (exil blnd: la ar, nu n Siberia), nici de arestarea crii Sgei n care sub masca demascrii capitalismului se fceau aluzii transparente la socialism. A debutat sub auspiciile evidente ale lui George Toprceanu, demonstrnd mai cu seam n parodii

300 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

putina (cum zicea Clinescu despre autorul Rapsodiilor de var) de a tri pe felurite chei muzicale. Capacitatea mimetic, precum i cea de a prinde din mers contradicia dintre esen i aparen, ntre hegelian vorbind scopul nensemnat i aparena de mare seriozitate cu care e realizat sau ntre scopurile substaniale i instrumentele absolut ineficiente de a le atinge. mpingerea la absurd, arjarea i sublinierea grotesc, fixarea convenionalismului, a poArhip Ciubotaru * zei, a locului comun, rsturnarea uoar a viziunii celui parodiat sunt procedee bine stpnite (Pmntul era lutos, pmnt srac, / Seminele sreau napoi n sac, se spune ntr-o parodie la Gheorghe Vod; iar, parodiindu-l pe Nicolai Costenco, contureaz urmtoarea imagine burlesc: Bei un ulcior, bei dou i i pare / C nsui globul pmntesc e un butoi / Cu cepul n republic la noi). Sgeile basarabene de la sfritul deceniului 8 i nceputul deceniului 9 se orienteaz spre o int precis: absurdul care a terorizat Basarabia, depeizarea, afiarea tabieturilor strinului, babilonia lingvistic, iluzia libertii ntreinut de regimul comunist etc. Poezia lui Arhip CIUBOTARU (n. 20.II.1935, com. Coblnea-Soroca; volume: Ecoul gliei, 1958; Distane, 1964; Trepte, 1970; Spaii, 1971; Dans de toamn, 1973; Cntec pentru tine, 1974; ntre lume i cuvnt, 1976; Ferestre, 1978; Pe urmele dorului, 1980; Ultimul Noe, 1999; Inscripii pe Turnul Babel, 2000; Scrieri alese, vol. 12, 1984; ntoarce-mi dragostea, 1986; Patru cuvinte, 1987; romanul-foileton ateist Umbra comorilor, 1967; culegerea de comedii ase de dob, 1981; a absolvit n 1957 Universitatea din Chiinu; a fost vicepreedinte din 1965, apoi secretar al Uniunii Scriitorilor i timp ndelungat, pn la 1988, redactor-ef al revistei Nistru, Premiul comso-

MIHAI CIMPOI

301
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

molist Boris Glavan, 1970, i de Stat republican 1982; din 1994 deputat n Parlamentul Moldovei din partea partidului agrar) este puternic marcat de topoiurile caracteristice timpului (drumuri, urme, dor de duc etc.), evolund de la o tent sociologizant la o tonalitate meditativ, elegiac i ironic sentimental. O poezie tipic adolescentin, care nsumeaz valorile tinereii i ale romanticei deschideri spre lume scrie Anatol CIOCANU Anatol Ciocanu * (n. 3.VI.1940 Mlieti-Bli; volume: Srutul soarelui, 1965; Firul Ariadnei, 1970; Sonetele cmpiei, 1975; Venic renate, 1981; Vrsta teiului, 1984; Cntece de acas, 1971; Alte cntece de-acas, 1978; Flori de tei deasupra noastr, Bucureti, 1995 Rug de ostatec, Bucureti, 1998; Poemele durerii, Bucureti, 2001; Cntecele mntuirii, Bucureti, 2001; Blestemele nobleii, Timioara, 2002; a absolvit Universitatea din Chiinu, Facultatea de Filologie i Istorie n 1962; a fost redactor la revista Moldova i Glasul naiunii; Premiul Naional, 2002; n prezent colaborator la Muzeul de Literatur Romn M. Coglniceanu din Chiinu). Este la acest poet al pragului, ca simbol al permanenei i ntemeierii (ruralismul de fond se ntlnete cu elementul intelectual de atmosfer i meditaie), i al soarelui, ca simbol al vieii, o jilveal rimbaldian a sufletului care se leag simpatetic de tot ce este fraged, candid, mrunt (n sens lorchian i arghezian), ingenuu: Srut, soare, pragul acesta, i strig / Srut-l, pzete i intr-nuntru drept mire! / Bun dimineaa, soare, i zic. Nota dramatic o aduce totui contiina existenei asprimii, vicisitudinilor, btrneii, rului universal, al nopii cu tirani, fiii groazei. Fascinaia universului rustic se exercit cu o asemenea tensiune asupra poeilor basarabeni nct el apare ca trm

302 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

al idealitii, trm al primordiilor, frumuseii i puritii paradisiace. Ion GHEORGHI (n. 2.IV.1939, Larga-Hotin asasinat la 28.XI.1991, Chiinu; volume: Mrul discordiei, 1969; La marginea cmpiei, 1972; Simplu, 1981; mai multe volume de poezii i nuvelete pentru copii: Brad de munte, 1979; De-a baba oarba, 1971; Freamt verde, 1974; S vezi i s crezi, 1977; Ochi de stea, 1979; Vorbe nzdrvane, 1982; vol. de piese Viaa n continuare, 1991; a absolvit UniversiIon Gheorghi tatea din Cernui; a fost redactor la revista Moldova, redactor-ef al Colegiului pentru traduceri al Uniunii Scriitorilor din Moldova) l concepe ca pe o marj de eternitate protoistoric n care ranii sunt vzui ca nite oameni arhaici, arhetipali, contopii panteistic cu natura. Pentru a exprima mai bine acest univers de vis se recurge, firete, la pastoral, eglog. Personajele-simbol Ion i Maria sunt urieizai n manier crengian, nsui poetul adoptnd, n ntreaga sa liric, un comportament de copil al firii, care trdeaz, bineneles, o fire copilreasc, cultivnd programatic adic simplitatea, candoarea, primitivitatea, iar n expresie, firescul, necontrafacerea. O prezen insolit n poezia anilor 70 este Petru DUDNIC (10.VI.1941, Iacobstan-Cahul 6.XI.1984, Chiinu; volume de versuri: Infinitul aproape, 1968; Revrsarea culorilor, 1970; Rvae din zbucium, 1971; Nerv, 1973; Vzduh pentru suflet, 1982; a absolvit Cursurile literare superioare de pe lng Institutul Maxim Gorki din Moscova; a fost redactor la Radio Moldova; Premiul comsomolist Boris Glavan n 1975 pentru poemul Solts, 1975), poet modelat de poezia de estrad rus, avnd i un comportament straniu prin care i epata cititorii i pe cei din jur i purtnd chiar un chipiu proletar

MIHAI CIMPOI

303
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

la Evgheni Evtuenko. E de fapt o poz romantico-revoluionar de tip maiakovskian, susinut de versuri agitatorice, sacadate, clamoroase care sfresc n chip obinuit cu chemri lozincarde scrise cu majuscul (n om s crezi o via, / S crezi numai n OM!). Sentimentul de apartenen genealogic la pmnturile natale rzbate totui, ntremtor, ntr-o astfel de atmosfer afectat-romantic (Iertai-m, alte pmnturi, / Iertai-m, alte pduri, / Dar cel mai al meu i mai sfnt mi-i / PmnPetru Dudnic tul lsat de strbuni). Diametral opuse liniei ideologice i sociologice i organic afiliate filonului liric al prozei moldoveneti sunt povestirile lui Iacob BURGHIU, care printr-o introvertire fireasc scrie i poezii cu o evident propensiune spre epic (n. 3.V.1941, Zicani-Bli m. 27.VI.2003, Chiinu; volume de proz scurt: Soare n crj, 1966; Fntna adun ap, 1970; Lebda roie, 1981; vol. de poezii Spre o mioar, 1990; Sor lume, povestiri, eseuri, 2001; Rup spice duminica, versuri, 2001; a fost Iacob Burghiu * actor la Teatrul V. Alecsandri din Bli i Luceafrul din Chiinu; n 1969 a absolvit Facultatea de Regie a Institutului de Cinematografie din Moscova, realiznd mai multe filme documentare i artistice; a fost prim-viceministru al culturii 19901994; din 1994 director al Centrului Naional de Studii Literare i Muzeografie

304 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

M. Koglniceanu; n 19951996 i prim-vicepreedinte al USM, iar din 1997 consilier prezidenial). Povestirile sale sunt poeme n proz cu un subiect convenional i cu o situaie generatoare de atmosfer n care a poetizat totul: eveniment, stare existenial (sufleteasc), descriere (Copilul cerului, soarelui a fcut ochi, i-a cltit obrajii n rou, i-a zvntat cu o pulpan alb de nor i dornic de joac, umbl cu privirea prin vale. Ne caut.), iar poeziile sale iau aspect de secvene Dumitru Matcovschi * baladeti avnd ca tem fundamental ntoarcerea la izvoare, la rdcini, spre mioara originar (vezi nuvela intitulat sugestiv A rmas via, a rmas smna). Dumitru MATCOVSCHI (n. 20.X.1939, Vadul-Racov, Soroca; volume de versuri: Maci n rou, 1963; Univers intim, 1966; Melodica, 1971; Grul, 1974; Ax, 1977; Patria, poetul i balada, 1981; Tu, dragostea mea, 1987; Soarele cel mic, 1990; Mria sa poetul, 1992; Vad, 1998; Crucea, 1999; volume de proz: Duda, 1973; Btuta, 1975; Toamna porumbeilor albi, 1979; Focul din vatr, 1982; Roman teatral, 1984; Of, Capul i sabia, Al rii fiu, toate n 1993, plachete de omagiu cu poeme consacrate lui Eminescu i Mateevici n 1992; piese: Preedintele, Cntec de leagn pentru bunici, Tata, Pomul vieii, Abecedarul, Troia, Ion Vod cel Cumplit; a absolvit Universitatea din Chiinu n 1961; a fost redactor la Moldova socialist i revista Nistru, redactor-ef adjunct al sptmnalului Cultura, iar din 1989 redactor-ef al revistei Basarabia; Premiul de Stat republican n 1990), i propune s intoneze o cntare a ptimirii noastre n versuri accentuat folclorice i mesianice peste care se vars lacrima tremurat a unui col de ar romneasc nstrinat, vitregit, btut nemilos de vnturile istoriei. Tonalitatea elegiac i sentimental, ca i cea blasfematorie, ncruntat, care se infiltreaz n dedesubturile

MIHAI CIMPOI

305
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

versurilor, ne vorbesc despre un dramatism organic sau chiar despre un suflu tragic ardent. Poetul este situat ntre un dincoace i dincolo de hotarul existenial, aprndu-se de ameninarea neantului printr-un sentiment necontrafcut al valorilor vieii. n acest sens poezia lui Matcovschi denot un pathos etic, justiiar, deontologic. Lumea se desface maniheic n antinomii bine delimitate. Legtura cu folclorul este una consangvin, ca la cei mai reprezentativi poei basarabeni, configurnd un program etic i estetic care presupune cultul rdcinilor, originilor, solului, casei, pragului i vetrei. Satul este un univers rotund, o cetate moral o axis mundi care sacralizeaz ntregul univers. Programatic, o astfel de poezie sntoas, clasicist, bazat pe tradiie se opune mievrriilor moderne (expresia lui Maiorescu). Dumitru Matcovschi prefer balada iari din raionamente etice i estetice limpezi. Poezia obine dramatism i miracol, ntmplrile fiind puse sub semnul trecerii timpului i al destinului. Elementul publicistic este abundent, stimulnd discursivitatea, retorismul. O figur insolit de copil teribil care sfideaz starea de normalitate a limbii i accept numai paradoxul, ciudenia face Nicolae ESINENCU (n. 13.I.1940, Chicanii Vechi-Orhei; volume de versuri: Antene, 1968; Sens, 1971; Dealuri, 1974; Copilul teribil, 1979; Stai s-i mai spun, 1983; Cuvinte de chemat fetele, 1986; Contraprob, 1989; Borcane de aer, 1992; Cu mortul n spate, 1993; Disciplina mondial, 1995; volume de proz: Sacla, 1968; Portocala, 1970; Toi, 1972; Era vremea s iubim, 1977; Nunta, 1980; Lumina alb a pinii,1980; La furat brbai, 1982; Roman de dragoste, 1984; Copacul care ne unete, 1985; Tunul de lemn, 1988; Doc, 1989; Un moldovan la nchisoare, 1990; Gaura, 1991; Scrieri alese, n 5 vol., Chiinu, 1999-2003; piese: Fumuarul, Oameni de paie; mai multe cri pentru copii i scenarii de filme; a absolvit Cursurile literare superioare de pe lng Institutul de Literatur Maxim Gorki din Moscova, 1973; a fost redactor la editura Lumina i secretar al Uniunii Scriitorilor din Moldova n 19891991; Premiul de Stat republican n 1991 pentru romanul Doc). Starea de opoziie, replica sunt statutul poeziei

306 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

groteti, ironice a lui Esinencu: sentimentale, lirice, grave, galnice, fireti i nastratineti i mai cum? Poate fi oricum, numai s se dea n spectacol, s se ncadreze n joc. Nazul, moftul, capriciul ciudenia n genere ntemeiaz poezia lui Esinencu. El dorete, bunoar, ca trenul s plece, mobiliznd toate mijloacele (crbuni, ap, ciomege, cldri cu gazolin) i toate forele posibile, dar apoi nu mai vrea s Nicolae Esinencu * plece trenul (vecinul vroia s mearg napoi); el dorete apoi s urneasc (s demareze) maina din loc, dar apoi o oprete, cci fratele su nu vroia s mearg ncolo. Naraiunea parabolic continu n acelai sens (toi vor s plece, n afar de poet: Eu ncotro m duc? / Eu nu m duc nicieri! / Eu atept calul!) Dincolo de spectacolul paradoxurilor axate pe capricioasa alternan vrere-nevrere, e sugerat teatrul lumii care anuleaz voina individului, stimuleaz automatismul i complicaia n dauna firescului, organicului. n Disciplina mondial rmne copilul teribil care arat cu degetul spre monstruoasa scen politic basarabean i care mediteaz n comprimate aforistice asupra vieii i nefiinei. O angoas evident se traduce n viziunile groteti, de esen kafkian, ale gndacului negru ce-l urmrete pas cu pas pe poet i ale roii strivitoare i nivelatoare (Sare gardurile, le spun, / i piseaz totul n cale). i n proz, Esinencu este un prestidigitator, cu o abilitate de a face gesturi multe, unele evident fr vreo semnificaie, prin care caut s demonstreze un adevr i totodat s vrjeasc cititorul. ine n mn un adevrat currente calami, un condei ce zboar, fixnd situaia prin cteva trsturi sau chiar numai prin exclamaii elementare, nominalizri fugare, schiri rapide ale momentelor sufleteti. E firesc ca un astfel de condei s

MIHAI CIMPOI

307
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

alunece adesea n gratuitate, n prolixitate. De aceea prozatorului Esinencu i reuesc mai ales instantaneele, miniaturile, nuveletele, nu i romanele sau povestirile de proporii (excepie fac lucrri ca Alo Teo, Doc, Lumina alb a pinii n care eroii sunt surprini n situaii limit). Prin debutul care a scandalizat autoritile i prin proza de mai trziu, de asemenea, oficial contestat, fiindc aducea n Lidia Istrati * prim-plan figura voievodului tefan cel Mare, simbol al renaterii basarabene, Lidia ISTRATI (22.VI.1941, Sofia-Bli 25.IV.1997, Germania, unde a fost operat; nmormntat la Chiinu; a absolvit, n 1962, Institutul Agricol din Chiinu, dup care i-a luat doctoratul la Academia de tiine a Moldovei n domeniul biochimiei i fiziologiei plantelor; a fost director la Muzeul Republican de Literatur D. Cantemir, din 1990 deputat n Parlamentul Moldovei; din 1994 a reprezintat Blocul ranilor i Intelectualilor; volume de proz: Nica, 1978; Tot mai departe, 1987; Scara, 1990; Goan dup vnt, 1992; Nevinovata inim, 1995) are un dar indiscutabil de povestitoare care surprinde oamenii la rscruce, subt vremi i legi. Adevrul spus de prozatoare e dur, manifestndu-se uneori chiar cu o ndrzneal naturalist; ea face, n fond, antropometrie, adic determin esena moral a omului dup aciunile sale concrete. Naraiunea ia forma unui evantai de fie etice, caracterologice i fiziologice. Gama pictural se reduce uneori la clarobscur. Pana prozatoarei e neovitoare n surprinderea zmislirilor de ru i a vicleugurilor monstruoase (romanul satiric Goan dup vnt) urzite fie de boierii din tinereea lui tefan, fie de boierii noi din spaiul basarabean, peste care se aaz aerul fatidic al predeterminrii istorice.

308 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Aerul agitat al nnoirii, amestecat cu revoluionarismul conjunctural, strbate poezia neoromanticului zgomotos Emil LOTEANU (n. 6.XI.1936, Clocuna-Hotin m. 18.IV.2003, Moscova; studii cinematografice la Moscova; vol.: Zbucium, 1956; Chemarea stelelor, 1962; Ritmuri, 1965; proz: Vioara alb, 1963; Bucolica, 1966; Lutarii, 1972), care s-a realizat preponderent n cinematografie (Poienile roii, 1966; Lutarii, 1971; O atr urc spre cer, 1976; Dulcea i tandra mea fiar, 1978; Luceafrul, 1984; Emil Loteanu Goacea, 1994; filme documentare). Nelu TIRONEAC-CODREANU (n. 8.X.1937, com. Arbore-Suceava; refugiat din Cernui n Oltenia n timpul rzboiului; din 1992 stabilit la Chiinu, unde este profesor de romn la Liceul de Arte Plastice Alexandru Plmdeal; vol.: Drumul regsit, roman, Ed. Scrisul romnesc, 1989, Crime ascunse, tot acolo) reconstituie, printre altele, n cheie sentimental-romantic, destine de oameni din provincie, inclusiv de basarabeni. Lucia PURICE, (24. 01.1949, Lucia Purice * s. Voloave-Soroca 23.V.1998, Chiinu; studii la Universitatea de Stat din Chiinu, Facultatea de Ziaristic), imobilizat mai mult timp la pat de o durere ca cea invocat de Iov, dialogheaz, n eseuri, cu lumea i Dumnezeu prin geamul apartamentului despre condiia uman i despre art (vol.: Eleonora Romanescu, Chiinu, 1983; n faa formulelor de venicie, 1986; A patra dimensiune, mpreun cu Vl. Zbrciog, Chiinu, Hype-

MIHAI CIMPOI

309
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

rion, 1991; Lumea n chenarul geamului, Ed. Eminescu, Bucureti, 1996). Vlad ZBRCIOG, (n. 22.XII. 1943, Horodite-Bli; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat din Moldova; redactor la Cultura i Literatura i arta; n prezent director-adjunct al Muzeului Literaturii Romne M.Koglniceanu). Volume de eseistic i proz: Flcri albastre, portocali, 1976; Poemele sufletului, 1981; Oraul de la captul pmntului, 1984; Vlad Zbrciog * Conul de umbr, roman, 1990. Volumele Suntem ca o poveste, 1999; ncercarea de foc, 2000, Treci ca o lumin, 2001, Conul de umbr (roman) 1990; Orizontul pierdut, 2001 sunt istorisiri autobiografice, sentimentale, coninnd accente patetice i dezvluiri documentare despre perioada postbelic. Sunt scrise n cheie tradiional cu dizlocri temporale ale naraiunii.
S C H I M B A R E A L A FA

Perioada anilor 7080 care a pregtit momentul auroral al literaturii basarabene a fost marcat de revirimentul pe care l-am denumit generic ntoarcerea la balad, la copilrie i la vatr (= la Ithaka), redescoperirea veniciei ce s-a nscut la sat. Universul rural este identificat cu universul mic. Balada nlocuiete poemul de proporii, schematic i prolix. Fresca social, care era realizat doar cu culoarea roz, cedeaz locul memorialisticii, jurnalului, romanului indirect, cum definete Mircea Eliade naraiunea fragmentar (nsemnri zilnice, memorii, digresiuni reflexive, impresii rzlee . a.); ntr-un cuvnt, de literatura documentului istoric i uman. Literatura basarabean se scutur de dogme i urmeaz consecvent i perseverent drumurile redobndirii identitii.

310 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Un gen care reflect pregnant drama nstrinrii i care apare strin literaturii basarabene prin nsi natura lucrurilor este POEMUL lirico-dramatic, impus prin filier rus. Influena tradiiei ruseti s-a extins, dup cum se tie, i peste Prut, dnd ntinsele i irevelatoarele poeme ale Mariei Banu (ie-i vorbesc, Americ, Despre pmnturi), ale lui Eugen Jebeleanu (Sursul Hiroimei), Cicerone Theodorescu (Povestea Ioanei), Mihu Dragomir (Tudor din Vladimiri), Dan Deliu (Lazr de la Rusca, Minerii din Maramure), Victor Tulbure (Balada tovarului care a czut mprind Scnteia n ilegalitate). Cantitativ, poeii basarabeni au scris cam vreo douzeci de Odisei, valabilitate artistic avnd, bineneles, doar o parte infim. Prin schema sociologizant, pe care se structureaz n chip obinuit, poemul de mari proporii este cel mai aservit aa-zisei metode a realismului socialist: el prezint mai nti o cronic versificat a eliberrii, colectivizrii i rzboiului (Sat uitat de Andrei Lupan, ara mea i Oraul Rut de Emilian Bucov, Cntarea zorilor de George Meniuc, Pohoarnele i Primvara n Carpai de Bogdan Istru), apoi, cu ambiia de hegemon literar, genul se impune n anii 60 i chiar 70, revigornd mai vechiul schematism narativ prin mijloace publicistice, prin inventarul autobiografic whitmanian i prin fuziunea mai larg a celor trei elemente liric-dramatic-epic. Tendina general e aceea de a scrie Marele poem al zilei, de a realiza o sintez a veacului i de a-i surprinde suflul epopeic. Naivi n aceste intenii gigantomane, poeii basarabeni au sfrit prin a-i povesti biografia i a schia o atmosfer abstract a veacului. Epopeea are ca obiect, dup Hegel, desfurarea unei aciuni, care trebuie s fie nfiat intuiiei noastre cu toat bogia mprejurrilor i relaiilor, ca eveniment complex, n legtur cu lumea n sine total a unei naiuni i a unei epoci. Un asemenea imperativ estetic constituie o adevrat piatr de ncercare pentru poeii ce ambiioneaz proiecte att de ndrznee. Un loc comun al poemelor de larg ntindere este urcuul spiritual spre Lenin, raportarea tuturor gndurilor i tririlor la el, proiectarea faptelor n lumina mitului leninist. Lenin este rimat mereu cu milenii, lumina de pe chipul lui idealizat i sacralizat se vars mereu peste meditaiile asupra timpului

MIHAI CIMPOI

311
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i destinului individual sau cel colectiv al neamului, peste retrospectivele simbolice, asupra cursului narativ i digresiunilor lirice (Vasile de pe Mgura de Andrei Lupan, Cirear de Iosif Balan, Trepte de Arhip Ciubotaru, Cas n Bugeac de Pavel Bou, Dar mai nti de Liviu Damian, Marx de Anatol Codru, Balada celor trei de Nicolai Costenco, Portretul tririlor de Ion Vatamanu, toate poemele lui Emilian Bucov). Se infiltreaz n unele din aceste poeme i un limbaj esopic, un discurs polemic, cu o atitudine opoziional fa de acel ce este nume pentru alte nume (Portretul tririlor, bunoar, bucat contestat i cenzurat, sau Dar mai nti). Din producia att de industrioas a poemelor homerice, necat n poncife i truisme tematice sociologizante, viabile rmn cteva care se aaz pe o parabol sau simbol central, pe meditaie de natur filosofic (Melcul de Liviu Damian, Glossa de Anatol Gujel, Grdinar de Paul Mihnea). Este firesc ca perioada anilor 7080 s dea i o replic acestui gen prin cultivarea baladei. Volutele largi au fost substituite respiraiilor scurte, pline de oxigen vital. Schema narativ, adesea autobiografic i pndit de repetri, a cedat locul unui nucleu epic dens. Contrapunctul, uneori artificial sau redus la varierea poliritmic i la suprapunerea mecanic de fragmente ale realului, a rechemat o mai exigent nstrunare structural sub semnul binefctor al disciplinei. Apoi, mijloacele poemului, nu ntotdeauna potrivite felului de a fi al poetului, sunt mai greu manevrabile dect att de familiarele i simplele procedee baladeti, motenite prin tradiie: substan epic puin, frazare solemn i muzical, ritm susinut, expresie oral la ndemna oricui. Balada asigur un dramatism mai accentuat al viziunii prin nsi natura speciei, mbinnd elementul narativ cu cel parabolic i simbolic. (S ne amintim c, la romantici, balada nseamn cntec al unui destin. Schiller ntrevedea n ea posibiliti ideale pentru o simbioz original ntre descrierea de ordin narativ i lirism). Epicul se umple de semnificaie datorit mbinrii libere a realului cu mitul i legenda; structura baladesc se poate constitui pe baza democratic a unor evenimente dispersate sau a unui singur fapt senzaional. Fragmentarismul se simte n voia lui, poetul se mulumete cu

312 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

lumina emoional pe care o proiecteaz asupra faptelor. Balada a fost cultivat pe o scar larg de Grigore Vieru, Liviu Damian, Pavel Bou, Ion Vatamanu, Dumitru Matcovschi, Mihail Ion Ciubotaru, Anatol Codru, Gheorghe Vod i alii. La sfritul anilor 70 i nceputul anilor 80 se scriu foarte multe arte poetice, aducnd o adevrat inflaie de afirmaii programatice, de meditaii asupra rosturilor poeziei, de definiri ale ei. Este, de asemenea, un pact evaziv, de refuz tacit al tematicii oficiale. Toi poeii fr excepie se vor proaspei, sonori, neprihnii, micndu-se spre nceputuri, spre izvoare i spre albul zpezilor, spre clipele suave ale nfloririi i nverzirii. Cu toate acestea, dramatismul fiind evitat, poezia fixeaz doar neimportante momente sentimentale. Crearea sau numai provocarea artificial a strilor de cntec, de ngndurare, de srbtoare a sufletului, de neliniti dulci, reactualizarea analogiei clasice Poet-Pasre (Poet-Privighetoare, Poet-Ciocrlie), reluarea la infinit a propriei tematici (se poate semnala un proces desfurat de butire i altoire a motivelor) a generat multe locuri comune. Pe de alt parte, aceast ntoarcere a poeilor basarabeni la tradiie a mldiat uneltele poetice, le-a pregtit pentru un nou impact cu realul i cu existena uman. Literatura pentru copii este unul din prestigioasele compartimente ale literaturii basarabene care nglobeaz opere valoroase ce s-au impus i peste hotarele Moldovei de Est. Palmaresul succeselor acestui tip de literatur (priza deosebit la propriul cititor, zeci de traduceri n alte limbi, tiraje de ordinul milioanelor, dou Diplome internaionale Andersen lui Spiridon Vangheli i Grigore Vieru) se explic prin modul fundamental de a concepe lumea prin prisma universal a copilriei cu pdurea ei cu tot, cu natura adic. Ochiul scriitorului basarabean e nmuiat n rou i lacrim, care impun o limpezime i o concretee a viziunii, o sensibilizare a auzului i viziunii care provoac un joc de reflexe sonore i vzului att de propriu acelui homo ludens care este copilul. Mitul copilriei este marele mit al literaturii basarabene, fr ca ea s ncerce a o priva de dimensiunea existenial a suferinei i nstrinrii. Copilria scriitorilor moldoveni nscui nainte de rzboi, n timpul lui sau imediat n anii ce i-au urmat, perioad

MIHAI CIMPOI

313
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

de mari lipsuri, foamete i deportri, este n fond un paradis pierdut. Asupra universului de candori i frgezimi s-a exercitat astfel, nemilos, teroarea istoriei. Grigore Vieru spunea memorabil c poezia sa vine de acolo, din plinurile i golurile copilriei orfane, din teama de singurtate trit plenar, din abisul nstrinrii devremi. Prin inteligena senzorio-motorie, care asimileaz intens realul, copilul, dup cum observ Piaget, construiete singur spaiul, concepe n mod spontan cauzalitatea i timpul. Universul creat de el este ntreg, solid, coerent. Numai atunci omul este un adevrat ntreg cnd se joac (Schiller). Copilul ca homo ludens este un om deplin. Frustrarea de copilrie duce, evident, la o mitizare intens a ei, la conceperea ei rebours ca univers pus sub semnul plintii, al valorilor supreme. Copilul este personajul fundamental al literaturii basarabene, candidul, ingenuul din proza anilor aizeci (Isai, Serafim, Nua) fiind o ipostaz a lui. Exist, bineneles, o tendin nvederat de a face din copil, n virtutea eticismului ardent, un om frumos, un homo ethicus (n sens hegelian) i o alt tendin polemic de a crea ntr-un univers al nstrinrii un cmp securizant de valori, un col de paradis recuperat. Cci copilul este organic dispus prin intermediul jocului, al carnavalescului, s recreeze lumea, s-o supun imperativelor dorinei, s plsmuiasc chiar o alt lume. Valorile copilriei asigur organicismul viziunii, datul funciar al literaturii i culturii romne din Basarabia. Readucnd n plan artistic o copilrie frustrat, scriitorii moldoveni realizeaz un act compensativ, redndu-i ceea ce i-a lipsit. Jucriile devin nite actori n marea dram a vieii pe care camera obscur a micii lor mini, spunea Baudelaire, o prezint n dimensiuni micorate. Copiii basarabeni nu au avut, n anii imediat postbelici, jucrii artificiale, ci s-au jucat cu spicele, frunzele, animalele domestice, avnd n preajm natura ca spaiu ideal de joc. De aceea moldovenii sunt poei prin excelen ai universului copilriei. La Ion Dru, Grigore Vieru, Spiridon Vangheli se adaug ali poei i prozatori importani care au valorificat cu miestrie ntregul complex de procedee, forme i formule puse la ndemn de basm, balad, fabul, ghicitori, frmntri de limb, snoav etc.: George Meniuc, Liviu Deleanu, Aureliu Busuioc, Valentin Roca, Ion Gheorghi, Aurel Ciocanu, Petru Crare, Efim Tarlapan,

314 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Raisa Lungu-Ploaie, Ioan Mnscurt, Alexandru Gromov, Titus tirbu. S-au consacrat aproape n ntregime scrisului pentru copii Filip Mironov, Gheorghe Blnaru, Gheorghe Gheorghiu, Gheorghe Dimitriu, Pavel Darie, Lida Codreanca, Claudia Partole, Iuliu Crchelan, Lidia Hlib. Literatura basarabean pentru copii a ajuns cunoscut n lume n bun parte datorit crilor lui Spiridon VANGHELI (n. 14.VI.1932, Grinui-Bli; studii la Institutul Spiridon Vangheli Pedagogic Ion Creang din Chiinu; a fost redactor la editur; Premiul de Stat al RSSM, 1980 i Premiul de Stat al URSS, 1988. Diploma de onoare internaional Andersen, 1974; volume: Balade, 1966; Isprvile lui Gugu, 1967; Ministrul bunelului, 1971; Bieelul din coliba albastr, 1964; Gugu cpitan de corabie, 1979; Steaua lui Ciuboel, 1981; Calul cu ochii albatri, 1981; Gugu i prietenii si, 1983; Pantalonia ara piticilor, 1989; Mria sa Gugu, 1989; Gugu i prietenii si, 2 vol., 1994; Tatl lui Gugu cnd era mic, 1999; Copii n ctuele Siberiei, 2000). Spiridon Vangheli este nzestrat cu darul de a satisface setea de epic i de fantastic prin cteva ntmplri obinuite, de a se folosi doar de cteva elemente ale realului pentru a crea o atmosfer poetic. Naratorul procedeaz la o personalizare a eroului, el devenind prin rolul deosebit care i se acord de ctre aduli mria sa Gugu. n ultim analiz, fantasticul nu este dect realul care, angajat n joc, este trit cu intensitate i reparat n sensul dorinei copilului. Faptele lui Gugu se transform n isprvi sub ndemnul demonului constructiv i bun al copilriei. Eroii se nasc la intersecia realului cu visul (fantasticul), a universului copilriei cu cel al maturilor, a logicei imprevizibilului, a percepiei ingenui i a celei automatizate. Firete, lumea copilriei e complex, avnturile constructive

MIHAI CIMPOI

315
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

coexistnd cu pornirile diabolice spre aventur. Gugu e fiul bunei credine, Ciuboel e fiul visului i al dorului, Titiric e, ns, plsmuirea nclinrii spre trengrie: un demon miniatural al rului, un Mefisto al copilriei. Pantalonia este denumit n titlu ara Nstrunicilor i ea apare, ntr-adevr, n cartea lui Spiridon Vamgheli, ca un Trm al unor oameni ciudai i al unor ntmplri ciudate sub semnul Nstruniciei, adic al Nzdrvniei ce sfideaz banalul, comunul. Povestirile despre Gugu se menineau n zona cotidianului, cele despre Ciuboel i adugau elemente de semifantastic; n Pantalonia, cadrul realist se mai pstreaz doar n elementele lui concrete (sat, oameni, psri); fantasticul aici e potenat mai cu seam n sensul c ntreg universul apare copilrit: norii, stelele, soarele, psrile se comport ca nite copii. E o viziune antigulliveric, antihiperbolic, dimensiunile universului real fiind micorate de dou ori: avem de a face cu pitici i cu pui de pitici; altfel zis, cu nite oameni-copii i cu copiii acestora. Dragostea, prietenia, categoriile existenei (viaa, moartea), valorile spirituale i morale) sunt prezentate din punctul de vedere al copilului. Intuiia prozatorului a dictat aici necesitatea nu a unui singur personaj (de tipul lui Gugu sau Ciuboel), ci a unei colectiviti de copii (copii-aduli i copii-copii, cum spuneam). Prozatorul rstoarn mereu situaiile astfel ca s triumfe ntotdeauna Copilria: o privighetoare prigonit i cu aripile tocite de zbor n cutarea puilor se ntoarce acas pe aripile puilor cutai, cei doi vntori cu trei ochi vneaz n loc de mistrei propriul porc, dar l mpart frete n dou conform nelegerii Prin stratageme istee piticii fac s biruie Binele i Adevrul, punnd la punct orice viclenie sau nesocotin a mpratului sau a piticilor-ntngi. Pantalonia e scris cu o fantezie sclipitoare, cu lirism i cu o desfurare epic rapid i plin de imprevizibil. Mucalit, din spe antonpannesc, aruncnd peste htrenie un vl de candoare i lirism, fr a putea nela i hrtia, care l face timid n stil, oralizant, Aurel SCOBIOAL (n. 17.IX.1941, Mlieti-Bli; studii la Institutul Pedagogic Al. Russo din Bli; a fost editor, apoi eful Departamentului Edituri, Poligrafie

316 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i Comerul cu Cri; n prezent consilier literar la Uniunea Scriitorilor din Moldova) scrie nuvele, miniaturi pentru copii (La menagerie) i dou Ulcioare cu ptrnii din lumea literar. n afar de limbajul esopic, o bun stratagem prin care scriitorii basarabeni s-au sustras doctrinarismului realist-socialist a fost documentarul. Regalitatea documentarului, care s-a impus cu forme specifice n literatura american sau francez a anilor 60, s-a maniAurel Scobioal * festat, n contextul cultural basarabean, i ca un imperativ al investigrii, cunoaterii i actualizrii sau aducerii n prezent a istoriei naionale. Prin document se recuperau astfel epoci sau evenimente puse sub interdicie, considerate tabu de ideologia oficial. Figura legendar a lui tefan cel Mare, care mai apoi a devenit simbolul Renaterii basarabene, era scoas pn i din cmpul aluziilor subtextuale, astfel nct romanul Tot mai departe al Lidiei Istrati a zcut n sertarul autoarei mai mult de zece ani. Celebra formul a lui Norman Mailer Romanul ca istorie. Istoria ca roman este mbriat de prozatorii moldoveni cu amendamentul specific Romanul ca istorie naional. Istoria naional ca roman. Readucerea documentului istoric n literatur a avut cteva raiuni distincte: redarea prezentului, a dimensiunii temporale genetice de care l absolvea ideologia oficial trecutul; contientizarea identitii naionale, a apartenenei la istoria comun a romnilor, cultivarea documentului ca o contrapunere strategic ficiunii artistice convenionalizate submintoare i poleitoare a adevrului i rectigarea prin aceasta a creditului cititorului dezamgit de prezentarea n roz a realitii. Ion Dru scria n acest sens: Ficiunea artistic azi nu mai poate convinge pe nimeni. Ficiunea l-a nscut i l-a dezordonat pe cititor. Am ajuns la ora suprasaturaiei, i

MIHAI CIMPOI

317
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

cititorului i se face ru cnd o simte. Azi cititorul caut s ghiceasc, n primul rnd, cam ce factur documentar zace la baza celor nirate. Azi cititorul caut printre rnduri s vad cam ce vam a pltit autorul pentru a veni cu o brum de adevr (Scrieri, vol. IV, 1987, p. 423). Suveranitatea evenimentului, stimulat i de sentimentul situaiei, de care vorbea Goethe, sau de necesitatea de confesiune sincer, n dependen direct de aceast situaie-eveniment, dicteaz o modificare esenial a tradiionalei ecuaii autornaraiune fapt narat (brut). Acesta din urm este prezentat n mediatitatea sa dezarmant i cu tensiunea luntric, intrinsec, nediluat. ntre narator i faptul de via brut nu mai exist vreo mijlocire, cel dinti recurgnd la tehnica procesului-verbal i erijndu-se n postura balzacian a secretarului de stare civil, simplificat, redus la acea de grefier. n acest sens s-au impus romanul realist-magic latino-american, cin-vrit-ul, teatrul documentar de felul celui practicat de Peter Weiss, pictura hiperfigurativ, noul roman francez, cu obiectualitatea sa imperativ, romanul documentar-fragmentar de tipul lui Kurt Vonnegut sau de tipul anchet i antiutopic ale lui Truman Capote i George Orwell. Lipsa strlucirii artistice e compensat n cazul reconstituirii minuioase a documentului de vibraia sufleteasc a autorului n faa lui, vorba Sfntului Augustin: Si verba non sonant, in corde suo dicit utique qui cogitat. Prin nsi readucerea n actualitate a documentului, a fntnilor, cum zicea Hasdeu, literaii basarabeni au acoperit o enorm pat alb pe harta istoric a neamului, evocnd sub form beletrizat marile personaliti ale trecutului. n afar de sus-pomenitele deja pnze romaneti despre Miron Costin ale lui Vladimir Beleag i despre tefan cel Mare a Lidiei Istrati, citibile sunt Spicul visului (1972), Cruci de sbii (1977), n care este evocat figura lui Dimitrie Cantemir, i Calea lupilor (1989), al crui obiectiv este viaa i activitatea lui Nicolae Milescu Sptaru; Grdina cu ciree coapte (2001); Constantin-Vod cel Tnr (2003); Caii albi ai mpratului

318 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

De la stnga la dreapta: Gheorghe Vod, Pavel Starostin, Gheorghe Madan, Alexandru Cosmescu *

Negru (2003), de Gheorghe MADAN, prozator cu o formul narativ mbibat n spirit sadovenian cu aroma arhaizant a vorbirii timpului (n. 16.VIII.1938, Trueni-Chiinu; alte romane de valoare mai modest: Semne bune anul are, 1965; Piatra de temelie, 1980); Sub crma vremii, 1986 i Zbucium, 1989, care constituie biografiile romanate ale lui Vasile Lupu i Ion Neculce, de Sanda LESNEA (n. 3.VIII.1922, DumbrviaBli; alte volume: Inimi nflcrate, 1973, Brndu, 1975); Recviem pentru Maria 1986; 1990, reconstituire documentar emoionant a vieii dramatice a celebrei cntree basarabene Maria Cebotari (Ciubotaru), de Vera MALEV (5.X.1926, Chiinu 28.I.1995, tot acolo; alte volume: Cntecul i face cale, 1961; Revedere, 1964; Cumpna, 1970; Tcere i strigt, 1972; Scrieri alese, n 2 vol., 1984; Vrsta de argint, 1982); Jocul cu umbra, 1982, este un alt roman n care viaa aceleiai cntree este nfiat ca destin romantic nscris ntre realitate i vis, de Silvia CELAC (n. 22.X.1948, Pelinia-Bli; volume de proz tipic feminine, de atmosfer i observaie psihologic: Daniveia, 1978; Deplasarea, 1981); din acelai trecut istoric se alimenteaz i Peregrinrile i suferinele sptarului Neculai din

MIHAI CIMPOI

319
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Mileti, reconstituire cinematografic de Serafim Saka i Valeriu Matei, Ion Vod cel Cumplit, poem dramatic de Dumitru Matcovschi, Zile de cumpn, dram istoric despre Vasile Lupu i vremea sa de Constantin Condrea, Lutarii (1972) de Emil Loteanu. Un capitol aparte l constituie valorificarea pe o scar mai larg a documentului uman mai cu seam sub aspect biografic i autobiografic. Naratorul este aici un martor Vera Malev i participant implicat, nu un evocator distanat obiectiv de real. Romanul apare, n asemenea caz, ca istorie (naional) trit subiectiv, din interior, suveranitatea aparinnd nu att evenimentului frust, ct confesionalitii, spovedaniei autoriceti sau transfigurate n mrturisirile personajelor. Viaa st sub legile implacabile ale destinului, urmnd un drum ce nu poate fi ndreptat. Omul, ca personaj-marionet a istoriei, aluSilvia Celac nec involuntar n imperiul necesitii i hazardului. Cadrul basarabean este prin sine nsui un infern. Rzboiul aduce o not de tragism n plus. Un astfel de document uman rvitor l prezint romanele Anei LUPAN arin fr plugari i Regsirea, dilogie, 1963; 1974 i Neagr-i floarea de cire, 1977 (n. 12.IX.1924, Mihuleni-Orhei; a absolvit n 1950 coala Agricol din Cucuruzeni, iar n 1960 Cursurile Literare din Moscova; Premiul de Stat al RSSM n 1984; alte volume: Drumul spre sat, 1955; Las vntul s m bat, 1957;

320 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Toaca iernii, 1970; La cntatul cocoilor, 1973; Vltoarea, 1988; Scrieri alese, 2 vol., 1981). n genul reconstituirii memorialistice a perioadei rzboiului i universului concentraionar cu o deosebit ardoare confesiv i etic exceleaz Alexei MARINAT, supranumit Soljeninul basarabean, n jurnalul Eu i lumea publicat n volumul de Scrieri alese, 1991, i n Literatura i arta din 1994 (24.V.1924, Valea Hoului-Cetatea Alb; a absolvit n 1959 Institutul PedaAna Lupan * gogic Ion Creang din Chiinu, Maestru al literaturii, 1993; dup ce particip la rzboi este arestat i face mai muli ani de lagr; public apoi romanele Fata cu harag, 1962, Urme pe prag, 1960, Mesagerii, 1977, Grdina dragostei, 1980, mai multe culegeri de povestiri umoristice, piesa Unde eti, Campanela?, care abordeaz problema urmrilor nefaste ale cultului personalitii lui Stalin, comediile Oprii planeta, Dragostea din mai, Curajul brbailor, Un joc pentru maturi). Aspectul nsufleit, juvenil al romaAlexei Marinat nelor de actualitate ale lui Marinat este tulburat de nfruntarea dintre mentalitile generaiilor, dintre dogmatic i viu, ca i de umbra trecutului nu prea ndeprtat, marcat de facticiti ce au constrns i au anihilat spiritul. Experiena dramatic trit d frazei aerul autenticitii. Mai muli scriitori, n special cei tineri, valorific documentul uman n cheie reportericeasc. n astfel de scrieri ale prozatorilor-gazetari, afectate totui de un schematism inerent, se

MIHAI CIMPOI

321
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

mizeaz pe febricitatea descrierii evenimentului, pe surprinderea pe viu a formelor vieii, a imediatului nedevenit nc istorie. Se procedeaz filmic, n spiritul cin-vrit-ului, apelndu-se la stop-cadru sau la flash-back, la racourci-ul surprinztor. Magma actualitii se revars, fierbinte, peste secvenele descriptive. Sigur c o importan deosebit ntr-o astfel de proz o are seciunea transversal care nvedereaz miezul de foc al realului i aspectul problematic Mihail Gheorghe Ciubotaru social. O astfel de manier narativ e mbriat de Mihail Gheorghe CIUBOTARU, autor de proz ce se nate la intersecia reportajului literar cu ficiunea, de unde preeminena toposului drumului i a eroului aruncat n vltoarea vieii i n mrejele diabolic nnodate ale cotidianului gol (n. 21.VI.1934, Vrvruca-Soroca; a absolvit, n 1959, Universitatea de Stat a Moldovei i, n 1967, coala superioar de partid de pe lng CC al PCUS; a deinut postul de redactor-ef al revistei Moldova, din 1994 ministru al Culturii din Republica Moldova; Premiul de Stat republican n 1986; romane: Semntorii, 1974; Drumuri, 1979; ndrzneala, 1983; mai multe volume de nuvele i schie); de Haralambie MORARU, prozator nclinat s conjuge elementul narativ cu cel eseistic i reportericesc (n. 10.X.1950, Cotangalia-Cantemir; a absolvit, n 1972, Universitatea de Stat a Moldovei; a fost redactor la mai multe publicaii; Premiul comsomolului din Moldova n 1983; volume: Nimeni nu rmne singur, 1980; Gru nou, 1983; Pragul dinspre zi, 1987; Ploi mari n secolul XX, 1989); de Victor DUMBRVEANU, acesta avnd o predilecie i pentru istoriile sentimentale, melodramatice (n. 20.VIII.1946, Corlteni-Rcani; a absolvit, n 1983, Universitatea de Stat din Moldova; a fost redactor la mai multe publicaii; volume: Insula de coral, 1975; Strigtul de pe cellalt rm al dragostei,

322 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

1977; File de adio, 1981; Numete fericirea altfel, 1981; Trim ultima dat, nuvele, 2002, n care exploreaz universul mic populat din un om care triete cu toate fibrele drame sentimentale); de Feodosie VIDRACU (n. 11.I.1929, MiletiLpuna; a absolvit, n 1957, coala superioar de partid de pe lng CC al PCUS; a deinut diferite funcii oficiale, fiind mai mult timp corespondent al oficiosului moscovit Pravda la Bucureti, secretar i redactor-ef adjunct al revisVictor Dumbrveanu tei Novyi mir; n romanul Pe strada trandafirilor, 1974, relateaz n tehnic de reportaj despre construirea Centrului de televiziune din Chiinu, iar n Naberejnie Celn, 1971 1974 i Cheiurile Speranei, 1982, despre construirea uzinelor de automobile de pe rul Kama; a mai scris romanele Prin vltoare, 1956; Rcoarea brazdelor, 1961, i biografiile romanate Petru Groza, 1976, i Tudor Arghezi, 1980, piesa Dou viei i a treia, 1962), de Samson LEAHU (20.VII.1915, Clrai 27.III.1993, Chiinu; Haralambie Moraru * a nvat la o coal de meserii din Bucureti, unde a fost ilegalist; participant la cel de-al doilea rzboi mondial, dup terminarea cruia a lucrat pe antierele de construcie din Chiinu; nuvele: Ziditorii, 1950, i Mahalaua de jos, 1963; alte cri: Tovarul Vanea, 1952; Dup rzboi, 1975; Omul de ncredere, 1974; Hul, 1968; i luna era ca o gur de tun, 1970; Scrieri, n 2 vol., 1979); imperativul implicrii n destinele naturii l-au fcut pe Mihail

MIHAI CIMPOI

323
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

GARAZ victima dumanilor acesteia (13.IV .1930, Susleni-Orhei a murit tragic la 1.VIII.1991, Trebujeni-Orhei; a absolvit, n 1957, Institutul Pedagogic din Tiraspol; a fost profesor de biologie la coal, redactor literar la televiziune; volume documentare i cu problematic divers, n special sociologic: Biografia copacilor, 1967; Din valea Rutului, 1973; Semnele arpelui, 1982; volume de poezii: Cntec n septembrie, 1966; Salcie Samson leahu * alb, 1972; Meter i zburtor, 1981; Povestirile corbierului, 1993; Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova); o cronic a unei familii evreieti din Basarabia n not realist dur este Rugciune pentru cei mori de Boris VLSTARU-WEXLER (20.X.1922, Rezina 1993, Tel Aviv, Israel; volume de proz n care face ndeosebi o investigaie psihologic a universului infantil: Anicua, 1953; A licrit o stea, 1957; Povestiri, 1960; Chiric, 1960; Perdeaua de plopi, 1961; Paii, 1962; Popasuri, 1963; Arbori de veghe, 1962). Dup cum mrturisete autorul n revista Basarabia (1992, nr. 9), Rugciune pentru cei mori a fost scris n adnc ilegalitate n iarna din 19721973, dintr-o nevoie luntric de a dezvlui una din paginile cele mai triste i mai sngeroase din istoria Basarabiei, manuscrisul fiind expediat conspirativ n strintate. Hotrrea de a spune adevrul pn la ultimul drum imprim mrturisirilor o evident tensiune existenial. Este ceea ce se cere de la o istorisire documentar. Chiar dac adesea nu a depit cota notaiei directe, a niruirii evenimeniale cronicreti, literatura basarabean a documentului istoric i uman a deschis dou ci att de trebuitoare contiinei de sine a cititorului: una spre istoria naional i alta spre adevr, spre autenticitate. Ea s-a apropiat de adevrata literatur sau chiar s-a identificat cu ea atunci cnd a sfidat dogma, dovedind o implicare adnc a scriitorului,

324 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

un self-engagement (practicat de literatura american), o radiografie operativ a magmei actualitii ce strlumineaz nodul de contradicii pe care-l leag mersul nainte sau de ce nu: stagnarea vieii (basarabenii au fost tocmai hrzii cu astfel de perioade lungi de cufundare n mocirl social, cci stagnum n latin nseamn anume mlatin). RURALISMUL nu este doar o orientare tematic, ci substana organic a literaturii basarabene, dimensiunea ei ontologic fundamental. Blagianul Eu cred c venicia s-a nscut la sat este un crez estetic, etic i, bineneles, unul filosofic: satul este nceptor i continuator de fiin, este leagn, vatr i lca sfnt. Ca adevrat axis mundi, ndeplinete att funcia Heimat-ului german intim, ct i a cetii moarte flamande ca spaiu securizant i vindector. Nostalgica ntrebare a lui Octavian Goga De ce m-ai dus de lng voi / De ce m-ai dus de-acas? a fost puternic reactualizat de poeii basarabeni n tonaliti sfietoare, n doruri mistuitoare de ntoarcere, n accente cu adevrat existeniale. Ca oglind a universului, ca imago mundi, satul este o realitate absolut. El apare, astfel, ca un model arhetipal care se impune cu de la sine putere, nsi raportarea (etic i fiinial) instaurnd un temei, un rost, o ordine (sacr) a lucrurilor, o siguran a valorilor. Intrm n sat, ca ntr-un cerc originar, ca n primul cerc al sferei cunoaterii, celelalte cercuri fiind, aadar, concentric adugate n ordinea iniierii n lume. Dat fiind procesul extraordinar de nstrinare, bucolicul este absolut exclus. Satul basarabean se identific mai degrab spaiului suferinei; istoria l terorizeaz din toate cele patru pri ale lumii, l transform ntr-un nod tragic. Marcat de fatum, agresat de civilizaie, se ine, ns, de obiceiul pmntului i supravieuiete. Ion BOLDUMA (6.VI.1933, Colicui-Hotin 19.IV.1993, Chiinu; a studiat la Universitatea de Stat a Moldovei, fr a o termina; a fost redactor la gazeta Moldova socialist, director al Biroului de propagare a literaturii; volume: Patima izvorului, 1961; Cntarea fiinrii mele, 1968; Trestienii, 1975; Amurguri verzi, 1978; Drum de ar, 1983; De vorb cu inima, 1987; Scrieri alese, 1991) este poetul care duce cu

MIHAI CIMPOI

325
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

gravitatea i credina celui ales s fie ultimul poet cu satu-n glas toiagul pstorului rapsod pe care gsim rbojul odiseei rneti. E o cntare a ptimirii noastre n spiritul lui Goga, transformarea celebrei expresii n cntarea fiinrii noastre nefiind una de sens. Satul, despre care poetul zice declarativ c s-a nnoit, rmne acelai sat patriarhal strns lng izvor, vatr i leagn, enclav patriarhal a spiritualitii, loc natal i minunat cu aceleai stele Ion Bolduma * care venic curg i sub licrul crora se trec tcui mo Scridonu, Iftimie a lui Zota, Turcule, mo Terinte i Cercel-iganul. n aceast galerie a suferinei neamului o prezen aureolat, de sfinenie o are mama poetului: n zare ies din neguri / bsmlile-nserrii, / i nopile cu lun / m-ndeamn s te-ascult, / Cci te-am chemat la mine / i te-am lipit durerii, / Doar amndoi pe lume / Rmas-am de demult. / Sraci ca dou ierne / i plni ca dou ape, / Ce-n ruptul lor ngn / Un dor nemrginit. Inegal, compromindu-i scrisul i cu reportaje lirice, Ion Bolduma este autorul unor secvene baladeti, pasteluri i miniaturi de o patriarhalitate nu mimat, ci autentic, organic, dnd farmec viziunilor. Un ruralism de fond programatic gsim i la Ion VIERU (n. 7.XII.1941, Pelinia-Rcani; a absolvit, n 1965, Universitatea de Stat a Moldovei; a fost redactor literar la Radio, director al Biroului de propagare a literaturii, consultant la Uniunea Scriitorilor din Moldova; volume de poezii: O palm de cer, 1969; Ploile dorului, 1972; Fluvii, 1976; Autografe n cmp, 1981; Rostul rnei, 1980; ntreaga iubire, 1984; Cer i pmnt, 1991; Prin valuri, 2002), poet care cultiv, firete, formula tradiionalist bazat pe cantabilitate folcloric i pe desenul imagistic simplu i clar conturat. Viziunea e marcat de

326 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

dramatism, poetul intonnd un cntec nou al ptimirii noastre, creznd blagian c venicia s-a nscut la sat: Doamne, ct e de frumos / Satu-acesta dintr-o parte. / Parc-ai spune c aici / Nu e nici un fel de moarte. Sensibilitatea liric acut d natere la acorduri elegiace memorabile. Poezia lui Ion Vieru e simpl i clar cum e nsi lacrima din care vine (Gheorghe Vod). Gheorghe BRC (2.X.1929 Ion Vieru * 23.V.1967, Teleneti; volumul de proz Dup nsurtoare, 1969) a scris proz umoristic oralizant-crengian, n care surprinde situaii comice ale satului basarabean narate cu mult nsufleire i dar de povestitor. Tot cu un aer patriarhal apare satul n poezia lui Nicolae URCANU (21.I.1918, Nezavertailovca-Transnistria 17.VIII.1985, tot acolo; studii la Institutul Pedagogic din Tiraspol; volume: ntiul pahar, Tiraspol, 1940; Cntri din tineree, 1941; Rod, 1963; Vnjosul pmnt, 1968; Poezii, 1983), poet format n perioada proletcultist i deportat n Siberia pentru romnism. ntors la uneltele sale cu greu n ultimii ani ai vieii, a publicat versuri care dovedesc un sim nealterat al limbii, un lirism autentic, un dor de a surprinde culoarea locului: Prin livezi rcoare crete, / Toamna-i ici, vara-i pe duc. / Stelele, bulbuci de aur, clocotesc n preajma lunii, / Ca petalele arznde de pe marginea cununii. / Iat una ce se rupe dintr-a atrilor moie, / ntr-o clip-n hu dispare, lsnd numai o fie, / Ca o scurt amintire c-a fost stea pe naltul cer, / Dar se stinge n lumin cum pe lume toate pier (Nopi de august). Legmntul afectiv cu locul de batin, denumit Triunghiul Ocniei sau Cerul de la Cepeleui alimenteaz i poezia lui Gheorghe CIOCOI (n. 4.VIII.1942, Cepeleui-Ocnia; a absolvit, n 1965, Universitatea de Stat din Moldova, iar n 1980

MIHAI CIMPOI

327
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

coala superioar de partid din Rostov pe Don; a fost redactor la cotidianul Moldova socialist, ef de sector la CC al PCM, secretar al Uniunii Scriitorilor din Moldova, redactor-ef adjunct al sptmnalului Viaa satului; volume de scrieri: Constelaia dragostei, 1970; Amfor, 1972; Arbori ndrgostii, 1977; Cerul de la Cepeleui, 1982; Izvoarele lui august, 1984; Steaua Eminescu, 2000), care, dup ce a scris poezii erotice i cu caracter circumstanial, a publiGheorghe Ciocoi * cat cicluri consacrate lui Eminescu i Stamati (Steaua Eminescu, Teiul lui Stamati) i poeme cu o viziune dramatic asupra vieii, cauzate de moartea fiului i a soiei sale. i Victor PNZARU (n. 4.II.1953, Drago Vod-Drochia; studii la Universitatea din Riga; a fost redactor la publicaii pentru copii, director-adjunct al Centrului de Studii i Muzeografie M. Koglniceanu; volumul de poezii: Muzeul seminelor, 1984) se vrea Victor Pnzaru un cntre al minunilor simple ale Naturii, pe care o vede ca un uria muzeu al sentimentelor n germinaie. Un caz aparte de ruralism naturist de genul celui al lui Ilarie Voronca, intrat ntr-o simbioz organic cu intelectualismul (care e mai mult de atmosfer reflexiv, de impresie) l constituie poezia lui Andrei BURAC (n. 17.VIII.1938, CrneniCueni; a absolvit, n 1964, Institutul de Medicin din Chiinu,

328 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

iar n 1977 Cursurile Literare de la Moscova; redactor la revista Columna; n 19941995 secretar al Filialei Moldova a Organizaiei mondiale a scriitorilor (PEN); volume de poezii: Ispita nfloririi, 1970; Culegtori n amurg, 1976; volume de sintez: Primvara n doi, 1988; ntoarcerea lui Traian, 1990). Ca dramaturg (Moartea dup prnz, Iulia) este preocupat cu precdere de problemele etice ale tineretului surprins n zona de tensiune existenial dintre ideal Andrei Burac * i realitate. Satul este un adevrat personaj colectiv i n proza de factur romantic a lui Iulian NICU (n. 9.X.1942, Izvoare-Floreti; a absolvit, n 1965, Universitatea de Stat a Moldovei; a fost redactor la sptmnalul Cultura i la revista Basarabia; volume de nuvele: Aerodromul, 1969; Vpaia focului latent, 1972; Lumina este dulce, 1978; Inspectorul vine pe ploaie, 1978) i Viorel MIHAIL, prozator care ezit ntre formula tradiional i cea modern, iroIulian Nicu nico-sentimental (n. 1.VIII.1951, Costeti-Rcani; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei 19681972; redactor la Tineretul Moldovei, nvmntul public, Basarabia i oficiosul camuflat Sptmna; volume de proz: Brbaii la mijlocul verii, 1982; Iubirile pierdute se pot recupera, 1986). La Serafim BELICOV (n. 9.III.1947, com. Viioara-Edine; a absolvit n 1970 Universitatea de Stat din Moldova; redactor

MIHAI CIMPOI

329
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

la Radio, Cultura, Moldova suveran; volume de versuri: Veghe, 1976; Ev, 1987; Vame, 1991; Procesul lui Narcis, 2000) formula publicistic, ncrcat de afirmaii directe sau de ntrebri nelinititoare (Dar ct dureaz veacul? Tu, veacule, s-mi spui), se mbin cu notaia sentimental-muzical uneori n cheie de roman, poetul invocnd mereu gingia mugurului, fragezimea luminii matinale, alba pace sufleteasc. La impunerea adevrului ca Serafim Belicov criteriu moral suprem n viaa social i n literatura Basarabiei a contribuit poezia umoristic i satiric a anilor 80, cea care a asigurat transparena i lichidarea deficitului de contiin, ca s zicem aa. Adevrat rara avis, unicul ce o cultiv pn acum fiind Petru Crare, ea se transform ntr-o pasre domestic. Este, bineneles, i un comandament al timpului de nnoiri i de renatere. Pus sub oboroc de ideologia oficial (dei se cita mereu cunoscuta formul marxist omenirea se desparte Viorel Mihail de trecutul su rznd, adevrul face implozie n contiinele individuale i explozie pe plan social. Spiritul ironic i cel sarcastic (sau chiar sardonic din cadrul manifestrilor pudice) devine spiritul rector. Vechii mentaliti i se prezint nsui verdictul istoriei. O atare mentalitate, cameleonismul ei ca i paradoxurile celei noi sunt vetezite de Efim TARLAPAN (n. 17.V .1944, Mgurele-Iai; a absolvit, n 1970, Universitatea de Stat a Moldovei

330 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i Cursurile Literare Superioare de la Moscova, a fost redactor literar la Viaa satului, la Radio, la Editura Lumina, sptmnalul Literatura i arta; volume de poezii: Scuzai pentru deranj, 1974; Tatuaje, 1977; Revers, 1980; Complimente necesare, 1983; Acarnia, 1986; Zmbete cu supliment, 1987; Asta-i situaia, 1989; Cartuiera, 1991; Dioptrii pentru ochelari de cai, compuneri selecte, cu o pref. de V. Prohin, 1995; a ntocmit mai multe volume selective din umoEfim Tarlapan * ritii romni i umoritii lumii). Spre a afia genealogia spiritului critic, i-a ajustat i o musta caragialian i s-a consacrat i antologiilor de epigramiti, paroditi i fabuliti romni. Umorist ingenuu, se bizuie cu vrf i ndesat pe nzestrarea sa nativ, substituind deficitul de sare atic necesar cu chipru (ardei iute) basarabean. Obiectul ridiculizat poate fi colegul de breasl, scriitorul, mruntul funcionar, marii efi, ca i montrii sacri, fenomenul social, ca i situaia cotidian, Vladimir Rusnac prozaic: Orice imperiu / Are un criteriu: / Reducerea statelor / Cu fora armatelor (Diplomatic); A pit-o i el, deci / L-a furat somnul de veci (Epitaful unui ho). n cheie umoristic i scrie versurile i Vladimir RUSNAC (n. 22.VI.1936, s. Ciorna-Orhei; studii neterminate la Facultatea de Fizic i Matematic a Institutului Pedagogic din Tiraspol; a fost redactor la gazeta Comunistul din Teleneti, Scnteia

MIHAI CIMPOI

331
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

din Rcani, Pentru comunism din Orhei, redactor la editurile Lumina, Cartea Moldoveneasc; volume de versuri umoristice: Poam acr, 1969; Ultima mod 1982; Cioara celebr, 1984; Mrgeanul zilei, 1987). Firete, ludicul inteligent, realizat cu subtilitate i cu o capacitate rar de a explora nsei resursele comice ale limbii romne rmne nc un deziderat al umoritilor i satiricilor basarabeni, nclinai mai cu seam s valorifice rsul popular, comicul gras de Gheorghe Urschi circ, menit s strneasc reacia imediat a publicului i s-l relaxeze. Efectul de estrad e urmrit cu ajutorul povestirii oralizante de Gheorghe URSCHI (n. 1.I.1948, Cotiujenii Mari-Soroca; studii la coala teatral ciukin din Moscova, 19651971; actor la Teatrul Luceafrul; volume de nuvele: Dealul fetelor, 1977; Insula adolescenei, 1980; Biatul cu ghitara, 1981; culegerile de scheciuri i povestiri umoristice Cazuri i necazuri, 1986; Eu sar de pe fix, 1995). La polul inteligenei, rafinaIon Diviza mentului l gsim pe Ion DIVIZA (n. 7.II.1955, Stolniceni-Lpuna; Facultatea de Jurnalism a Universitii de Stat din Moldova; secretar la Teatrul Satiricus; vol.: Tineric mi-am luat, 1998; Sgetat de-o idee, 2000; Pilat din Poant, 2002) Cu nuane mai fine, subtextuale apare comicul n poeziile umoristice ale lui Aureliu Busuioc i Vasile Levichi, n proza lui Victor PROHIN (n. 2.X.1942, satul Vindrei-Torbeevo-Mordovia;

332 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

a absolvit, n 1965, Universitatea de Stat din Moldova, a fost redactor la Radio, redactor ef-adjunct la revistele Chipru, Nistru, actualmente e redactor la revista Alunelul; volume de proz: Supracotoi, 1970; Olimpia, 1976; S-a copt frunza, 1979). Formele ultrascurte ale genului (aforismul, schia, miniatura) sunt cultivate cu tiina paradoxului i spontaneitate de Ion DIORDIEV, membru al Uniunii epigramitilor din Romnia (n. 20.V.1935, NezaVictor Prohin vertailovca-Transnistria; studii la Facultatea de Istorie i Filologie a Universitii de Stat a Moldovei terminate n 1962; din 1969 redactor la revista satiric Chipru; volume: Zigzaguri, 1976; Amrciunile dulcelui, 1982; Hopuri, 1983; plachetele pentru copii Soarele i mama, 1978 i Recreaia vesel, 1989): Am gsit limbaj comun / Ea trsnete i eu tun (Csnicie); Mult mi place i mi-i drag / Viaa cu paharu-n doi; / Dac nu-mi ajunge-o doag, / O-mprumut de la butoi (Mie nIon Diordiev sumi uneori). Efim BIVOL (n. 16.I.1951; Costeti-Ialoveni; a absolvit, n 1974, Universitatea de Stat a Moldovei; a fost profesor de romn, din 1986 redactor la Chipru; volume: Lei-paralei, 1985; Curcanul ludros, 1988; Brna din ochi, 1991; SRL, scris cu rspundere limitat, 1993) i arunc ades sonda satiric nu numai n zona viciilor general-umane, ci i n realitile politice imediate ale mentalitilor curente (Lucoarea vine de la rsrit: / Pi,

MIHAI CIMPOI

333
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

de lumina ei am i orbit. / Mai d-ne, Doamne, o raz din apus. / Prin ntuneric ea ne-ar fi de-ajuns). Ali umoriti: Gheorghe Cutasevici (George Distant), Dumitru Marian, Victor Pavliuc, Sergiu Cojocaru, Grigore Drgan, Emil Nicula, Vasile Plcint.
G E N E R A I A O C H I U LU I A L TREILEA (Reabilitarea esteticului)

Odat cu apariia n anii 70 a Efim Bivol primelor cri ale poeilor Nicolae Dabija, Arcadie Suceveanu, Leonida Lari, Vasile Romanciuc, Leo Butnaru, Iulian Filip, Valeria Grosu, Ion Hadrc, Ilie Zegrea, Vasile Treanu, Marcela Benea, Nina Josu, Ludmila Sobiechi, Constantin Dragomir, Leonard Tuchilatu, prozatorilor Nicolae Vieru, Ion Bogatu, Viorel Mihail, Constantin Munteanu s-a conturat imaginea distinct a unei generaii de creaie (T. Vianu) cu un program anumit care continu, n linii mari, programatismul etic al generaiei copiilor anilor treizeci cu un maximalism estetic la nivelul strii de graie i naturaleii discursului poetic (sau naraiunii). E o generaie ce se ncredineaz ochiului al treilea care anuleaz tirania realului, stimulnd insinuarea posibilului i visului, care desfiineaz hotarele dintre mimesis i fantezie, imaginaie. Vederea cu cel de-al treilea ochi interiorizeaz viziunea, o scoate din vechile convenii realiste, purific verbul poetic, l scoate pe poet (prozator) din contingentul care-l intuia tiranic i l transfer n transcendent (care e, de fapt, un trm mai mpmntenit al poeticului, o zon de puritate solar, de firesc i organic): De la un timp, din ce n ce mi-e mai greu / s deosebesc realul de vis, ceara din lun de seara din plopi / ameitor, ameitor se-nvrt n jurul meu / lucrurile vzute cu al treilea ochi (Nicolae Dabija).

334 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Aceast pleiad de poei renvie cultul romantic al sufletului, care constituie evident o replic la elogiul necondiionat al realului pe care-l cerea realismul socialist. Ochiul al treilea nu e dect organul tinuit al sufletului. Trecerea sub tcere a neadevrului speria tinerii poei de atunci. Nu e o deosebire ntre a tcea adevrul i a tcea neadevrul; contiina imposibilitii de a spune adevrul se suprapunea dramatic tiinei i posibilitii de a-l tcea. Frumosul exaltat de poei i ridicat la rang de imperativ estetic formeaz un contrast izbitor cu realul, contrastul acesta fiind imediat sesizat de cel de-al treilea ochi. Curajul adevrului i candoarea credinei, constat Andrei urcanu, criticul avizat al generaiei, nu se puteau exprima dect prin prefigurri, prin iluminri profetice, singulare, prin forme i imagini excesive, care s bat alarma, certificnd neaprat o realitate colectiv i un imperativ colectiv. Figura reprezentativ a poeziei anilor 70 i 80 este, astfel, Profetul. Nu, ns, un profet care vede n timp. E un profet nzestrat cu cel de-al treilea ochi care constat pur i simplu taina sufletului. Seamn mai degrab cu un mic gnditor romantic palid, cu frunte grea; mbrcat n mantie albastr, el umbl prin rou, plutete pe ape, se arunc gol n torentul ploilor abundente, i transcrie fidel visele sau i le proiecteaz n spectacolele grandioase ale naturii. Tnrul poet aptezecist basarabean se transform ntr-un caligraf al peisajelor sufleteti: ntmplrile cotidiene capt un aer extraordinar, mesele din slile de lectur nfrunzesc, psrile acoper cu aripile lor suave lumea, rnile sunt legate cu bandaje de iarb, aceleai psri au i aripile verzi prnd minuni ce ard, frunzele sunt de aer, seminele nuntesc, umbrele ploilor trec pe pmnt etc. Ochiul al treilea al poeilor basarabeni se sincronizeaz evident cu ochiul cu dini al lui Nichita Stnescu sau cu ochiul de greier al Anei Blandiana, aciunea de recuperare a poeticului corespunde n totul aciunii de poetizare a universului cu ajutorul simbolurilor romantice, atmosferei adolescentine, nfrgezirii lucrurilor (scldarea-n rou), sensibilizrii vzului i auzului, dinamizrii expresioniste a viziunilor pe care o ntreprinde generaia Nicolae Labi. aizecitii basarabeni i asum nichitastnescianul drept de

MIHAI CIMPOI

335
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

a vorbi n numele frunzelor. mbriarea mugurilor de ctre ploaie, aerul de verde prea transparent i pur, dansul ploii, ploile i ninsorile inverse, lumina ce se ntoarce n petale, plutirea printre fructe i petale, miresmele florii nenscute, lumina ce se prelinge fr vlag prin ramuri goale au, indiscutabil, echivalenele lor basarabene, cauzate de aceleai aciuni sincronice de identificare a poeziei cu existena interioar, de zeificare a tririi (n special a celei erotice), de valorificare intens a poeticii visrii i de mpcare a strii naturale a poeziei cu cea de cunoatere (numai c la poeii din dreapta Prutului ea este tensionat de un dramatism mai pregnant, la cei din stnga Prutului ea impunndu-se ca un imperativ estetic pur sub semnul nevoii de reabilitare a poeticului i autoafirmrii). Lumea e, la poeii basarabeni, modelat. Efectul romantizrii excesive, care obine forme diferite, dar care, e n fond, prin eforturi de a spori frumuseea real i de a depi n acest fel polarizarea contiinei, se face deosebit de sensibil. Poezia are totui un aspect de gratuitate, de joc graios de viziuni care st nu att sub semnul dramatismului, ct al unei idealiti frumoase n sine. nvrtirea caleidoscopic de peisaje sufleteti la Nicolae Dabija, Piaa Diolei cutreierat de vise i chipuri fantasmagorice la Leonida Lari, crugul zilelor, apoi al lunilor la Ion Hadrc, spaiile pe care Iulian Filip le distinge n jurul seminelor, copacilor, crizantemelor, starea total a Ninei Josu, cavalcadele, cderea ploilor de toamn la Marcela Benea, proieciile imaginare ale culorilor lui iunie, ale florilor de salcm, ale aripilor hulubilor, vulturilor, albatroilor la Leo Butnaru, ninsorile cu privighetori la Valeria Grosu, prezena splendorilor lunare la Ludmila Sobiechi, visurile cu cai, exodurile marilor ninsori, transfigurrileadolescentine la Arcadie Suceveanu ne vorbesc despre un deosebit sim al imaginarului neoromantic. Lumea fiind modelat cu atta zel tineresc, devine cntec, poem, carte frumoas; poetul nsui se topete, se impersonalizeaz n muzica naturii, este plsmuit de ea: Nu-s poet, sunt cel nscocit de poeme (Nicolae Dabija). Tot astfel Leonida Lari se transform ntr-un trandafir, Arcadie Suceveanu poart prin gri cisterne de azur.

336 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Bineneles c drumurile poeilor aptezeciti basarabeni se vor rzlei i se vor particulariza: unii i vor alimenta viziunile cu dialectic, alii vor sacraliza i le vor pune sub semnul mesianismului, cei de-ai treilea vor deveni ironici i sentimentali. Lider de generaie, animator al Renaterii basarabene, redactor-ef al sptmnalului Literatura i arta care a impus o contiin naional, Nicolae DABIJANicolae Dabija Ciobanu (n. 15.VII.1948, comuna Bicotari, azi Codreni-Tighina; a absolvit, n 1972, Universitatea de Stat a Moldovei; n 1988 laureat al Premiului de Stat al Moldovei, n 1977 al Premiului comsomolului i al mai multor premii literare din Romnia i alte ri, deputat al poporului al URSS din 1989; ntre 19901993 membru al Parlamentului Moldovei; volume de versuri: Ochiul al treilea, 1975; Ap nenceput, 1980; Zugravul anonim, 1985; Arip sub cma, 1988, aprut i la Editura Junimea cu o prefa de C. Ciopraga, 1991; Dreptul la eroare, 1993; volume de eseuri: Pe urmele lui Orfeu, 1983; Daciada, 1991; Transnistria, 1990; Lacrima care vede, Iai, 1994; Oul de piatr, col. Poei romni contemporani, Bucureti, 1995; Tcerea asurzitoare, Galai, 1999; Volume de publicistic: Harta care snger, 4 vol. Craiova, 1998 2001). Scrie o poezie n cheie imnic, elegiac sau monodic, programatic mesianic n ultimele volume. Formula liric este ferm conturat, limpede, cu aerul filtrat al clasicitii, cufundat adesea n pathos retoric sau chiar didacticist. Poet al unui univers al candorilor n care dispare materialitatea i obiectivitatea, fiindc totul se nfrgezete, nflorete i nmugurete, el mbrieaz mai apoi registrul inspiraiei naionale i sociale care implic, firete, hieratism, oracularitate, nverunare polemic. Panteist, cenzurat-umoristic, acut senzorial, cu o propensiune spre starea romantic total (i-am s mor de prea

MIHAI CIMPOI

337
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

mult iubire), ptruns de un suflu ardent, poezia nceputurilor practic tehnica inocenei dinti (expresia aparine lui Juan Ramon Jimnez). Adolescentul cu o fa plin de buntate i curat, cu reflexe de ap nenceput devine n scurt timp poetul grav i impersonalizat, avnd cultul sacrului i al valorilor, solidarizndu-se cu toi poeii ntru promovarea acestora (Poei din toate rile, unii-v!, iat cum convertete el cunoscutul slogan marxist). Ca i Mallarm, Leonida Lari * Dabija viseaz la o carte n care ar gsi toate versurile pe care a vrut s le scrie. Aceast carte poate fi scris prin transcrierea poeziei vieii nsei sau a cntecului fundamental al neamului (Voi scrie-n vers de spaima arturii, / c-avem trecut, c ne-au minit prelaii / chiar de-ar risca-n istoria literaturii / S fiu mereu pus la captul i alii). Aderena patetic la formula impersonalizat, etico-social, mesianic genereaz calitile i deficienele acestei poezii aci delicat-fanteziste, aci cu caracter ocazional, de notaie realist febril. Leonida LARI (n. 26.IX.1949, Bursuceni-Bli; studii la Facultatea de Filologie a Universitii de Stat a Moldovei, 19661971; funcionar la Muzeul Republican de Literatur D. Cantemir, redactor la Ed. Cartea Moldoveneasc, ntre 19761979, la Literatura i arta; din 1989 deputat al poporului din URSS; din 1989 redactor-ef al Glasului naiunii; din 1992 deputat n Parlamentul Romniei; volume: Piaa Diolei, 1974; Marele vnt, 1980; Mitul trandafirului, 1985; Scoica solar, 1987; Dulcele foc, Bucureti, 1991, Premiul Mihai Eminescu al Academiei Romne, 1993; Anul 1989, 1990; Lir i pianjen, 1992; Al noulea val, Chiinu, 1993, Epifanii, Galai, 1994; Scrisori de pe strada Maica Domnului i Lunaria, Bucureti, 1995; Aldebaran, Col. 33, Ed. Geneze, ed. bilingv, trad. n francez de Constantin Frosin, Galai, 1996) transcrie stri lirice

338 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

pure proiectate fantasmagoric sub semnul unui romantism desuet, pe fundalul cruia se d lupta ntre spirit i materie. Trirea se vrea ideal, ardent, purificat n cel mai nalt grad prin lumina solar. Actul poetic ine de sacru i nu poate fi conceput dect ca spiritualizare, purificare, nnobilare. Poeta devine, cu timpul, mistic fr ca misticismul s fie acoperit artistic, i mesianic, fcnd o cronic liric a procesului de renatere basarabean n acorduri patetico-publicistice, solemncivice sau mnios-etice ce cnt idealurile naionale i vetejesc respectiv gusturile imperiale, rul, minciuna, vanitatea, nepsarea, gestul puterii, mncrii, buturii, iubirilor uoare, mediocritatea. Aceast Jeanne dArc a renaterii basarabene, cum credea mulimea, demonic, mesianic, etic-necrutoare a semnat versuri ce-au nfiorat adunrile, dar inegale din punct de vedere artistic. Dup cum observa Marin Sorescu n prefaa la Lira i pianjenul, poezia se cufund n cel mai nalt grad cu viaa sa, iar viaa-i devine poezie: Mi-e greu s-ndur acest blestem frumos, / Mi-e tot mai greu cu fiece trire, / Ci-ajuns sunt de cntec i n os, / i pieptul ia forma unei lire Cerc. Chintesen de existen destinal, poeta simte seismografic schimbrile meteo-sociale, fiind nvluit de o tristee adnc iremediabil ca o ap mustind subterana, generat de vnzarea de ar, de trdarea ca-n Mioria, de lichelismul bolevic i loialismul fa de ocupani, de demonii albi, danteii moderni ce-n suflete mpuc, lupii lsai la stn pentru pace, de mbolnviii de sine i neant (Peste Moldova ceru-i deschis / Ca un ochi care plnge Glasul naiunii). Timpul amintete clipa cderilor ancestrale, iar ntre Poet, identificat cu Geniul, Druitul suprem, Ascetul, i lumea schimbtoare apare o piatr de hotar prpstioas. Contiina, electrizat, a apariiei acestei linii despritoare nate versuri imprecative cu adres, uneori stngace (Dar cui s-i spui? i-ai notri tineri / Deloc nsingurai i pali / Nu prin parizieni trecur, / Fcur carte la muscali i-ai notri tineri; Ieri comunistul, azi modernismul / Ne calicete Timpul i noi), dar i poezii cu un penetrant fior existenial (i atunci cnd m va ascunde moartea / de privirile voastre, /

MIHAI CIMPOI

339
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

vorba-mi nespus / va fi un surs ndurerat de dup care se aude / etern chemare i atunci). Tradiionalismul ingenuu al lui Vasile ROMANCIUC (n. 17.XII.1947, Bdragii Vechi-Edine; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei, 19661972; a fost redactor la Radio, consultant la Uniunea Scriitorilor din Moldova, redactor-ef adjunct la Literatura i arta; Vasile Romanciuc * redactor la Editura Enciclopedic Gh. Asachi; volume: Genealogie, 1974; Din tat-n fiu, 1984; Citirea proverbelor, 1979; Note de provincial, 1991; Un timp fr nume, 1996, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova i Premiul Naional al R. Moldova pe anul 2000, Un ochi Un il, Ploieti, 2000, Marele pustiu invizibil, Timioara, 2001) este programatic i securizant. Pillatiana Cas a amintirii care i alimenteaz sentimentul genealogiei este o axis mundi, principiul structurant al universului su. Poetul basarabean nu scrie deci scrisori din provincie, ca Fundoianu i Voronca, nu-i caligrafiaz tristeile atavice ca Demostene Botez i nu cultiv provincialismul cultural n manier simbolist. El este un organicist de spe nou, plednd nu pur i simplu pentru suflet, ci pentru suflet i iubire, pentru suflet i credin, pentru suflet i lumin (Drumul ce rmne-n urma ta). Sacralitatea plugului, a brazdei i holdei este argumentul etic suprem, msurariul plintii existenei. Pledoaria pentru firea provincial este o pledoarie pentru fire n genere, pentru sufletul strmtorat de nstrinare, de conjunctur, de discordie i robotizare. Nu ntmpltor n poezia lui sunt prezeni marii ingenui: Ft-Frumos, Don Quijote, Creang, Sadoveanu, Eminescu, la care se altur furnicile, albinele, lacrimile, florile i izvoarele. Este o ardoare etic n pledoariile pentru firesc ale lui Vasile Romanciuc, care se traduce ntr-o formul original, cea a citirii proverbelor (titlul unui volum din 1979): Cnd vii n

340 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

verdele zvoi / ca lacrima s-i fie dorul. / Necinstea supr izvorul / i el se-ntoarce napoi. Vasile Romanciuc ne ofer la tot pasul astfel de comprimate etice, care sunt lecii ale sufletului nstrinat n istorie i terorizat de ea, dar nenfrnt datorit rdcinilor genealogice, sentimentului ardent al continuitii, firescului. De unde elogiul statornic al organicului i refuzul mtii, al lacrimilor de mprumut, vorbelor nvate pe de rost, al conveniei i mecanicului, artificiului: (Azi nu se Nicolae Vieru * poart mtile / pe fa. / Azi feele se poart / pe mti. / Spune-mi ce masc / ascunzi / sub fa / i-am s-i spun cine eti). Prozatorul acestei generaii Nicolae VIERU (4.XI.1947, Bezeni-Soroca 3.III.1995, Chiinu; studii neterminate la Universitatea de Stat din Moldova, 19651971; ntre 1977 1979 a urmat Cursurile Literare Superioare la Moscova; redactor la Tinerimea Moldovei, Nistru, Editura Literatura artistic. Studioul Moldova-film; volume: Vnt i lumin, 1974; Maria, 1977; Inele de iarb, 1981; Rul i frunza, 1982; Omul din oglind, 1984; Ecouri, Studioul Ileana-film, 1988; Noli me tangere, 1990) nu este mai puin preocupat de ochiul al treilea, de lumea din interior, punnd mereu n faa personajelor oglinzi. O oglind rece, metalic, aburit apare n faa contiinei mereu prezentat ca un mecanism kantian, angrennd faptele rzlee i interconexndu-le, clasificndu-le, categorisindu-le i clasndu-le, ca pe nite procese. Prozatorul contureaz adevrai arbori genealogici, urmrindu-le atent ramificrile i ncrengturile ce configureaz generaii. Rul i frunza, Inele de iarb, i Ecouri, sunt romane ale interdeterminrii generaiilor, omul aprnd n genere, la Vieru, ca un amalgam tridimensional: trecut, prezent, viitor. La aceast tridimensionalitate se adaug spaiul (satul sau oraul care nstrineaz

MIHAI CIMPOI

341
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

mai tare). Este utilizat tehnica faulknerian a multitudinii perspectivelor narative, prozatorul moldovean alternnd firele caracterologice detaliate cu procesele de contiin care sunt tot attea ci eroi exist. Lanul evenimenial, epic este mereu ntrerupt de suspansuri, trecndu-se la radiografia moral a faptelor. Victor Negri, tehnocraii i arhitecii Michi, Brigitte, Melania i Marius Crucinski (din Studioul Ileana-film) sunt oamenii din oglind, deduMarcela Benea blai, avnd un chip dublu: unul obinuit, banal i ters pentru ceilali i altul retras n umbr, crncen, drept i cu o voin de fier care s-i ajute s ia viaa de la nceput pentru ceilali. Realitatea e din fragmente, la Vieru, iar existena uman din inele de iarb care se pot uor desprinde i risipi. n romanele sale personajele devin Personaje, simboluri: ntemeietorul, Stoicul, Schimnicul (din Ecouri), iar contiina Contiin. Pornit pe drumurile cunoaterii, ea izoleaz i focalizeaz mai cu seam Eroarea i caut s vad problema n adnc, la rdcin. ranc descins parc din cunoscutul tablou al lui Nicolae Grigorescu, cu chipul de fraged nceput, de rumeneli de mr i palori lactescente, Marcela BENEA (n. 4. 06. 1948, Vratic-Bli, studii la Universitatea de Stat din Moldova; vol.: Zestre, 1974; Poveste neterminat, 1988) a produs, n anii 70, o spargere de inerie clieistic n poezia basarabean prin sinceritate i tcere, prin mbolnvire romantic de lumin (Lumin, / sora mea de via i de moarte / srbtorit de soare, / nspimnt-te / de cumplita mea groaz de moarte) i claustrare simbolist-romantic ntr-o atmosfer de tristee sttut, poeta trind, ntr-o resemnare mut, povestea neterminat a Mioriei (povestea / a rmas neterminat, / iar eu, de atunci, / stau nchis-n ateptare). n atmosfera baladesc general

342 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

se mai aud inflexiunile descntecului ce traduce prin nsi monotonia lui o marcare de destin mioritic-feminin. Valeria GROSU (n. 22.VI.1950, Sofia-Soroca; studii neterminate la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei, 1968 1971; a urmat Institutul de Literatur M. Gorki din Moscova; redactor la Tinerimea Moldovei, redactor la Columna, din 1994 Valeria Grosu * coordonator de programe la Fundaia Soros, n prezent redactor la rev. Sud-Est; volume: Chip i suflet, 1979; Ninsori i privighetori, 1988; Schimbarea la fa, 1990; Miere eretic, 2002) scrie un jurnal liric, meditativ, ntrebtor (Liviu Damian), transfigurnd un timp ce curge-ncet, timp al ninsorilor domoale, al ninsorilor cu privighetori, al dragostei albe, ntr-un cuvnt al sufletului cltor dintr-o fiin n alt fiin. Poeziile din Schimbarea la fa propun o viziune spiritualizat, nmuiat n tain i lumin divin, care se traduce arghezian n rug, epifanie, imn i psalm (Trebuia, vezi Doamne, s vin n faa ta cu ndoieli i nu le aveam. Trebuia s cer s-mi dai, s-i scuturi i peste mine mana cereasc i nu se putea). Uor raionalist, poezia lui Leo BUTNARU (n. 5.I.1949, Negureni-Bli; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, 19671972; redactor la Tinerimea Moldovei, Literatura i arta, Nouti editoriale, ef secie relaii la Uniunea Scriitorilor din Moldova, din 1993 director artistic, apoi, din 1995, redactorcoordonator la Editura Uniunii Scriitorilor i redactor-ef la revista Moldova; actualmente secretar al Filialei Chiinu al Uniunii Scriitorilor din Romnia; volume de poezii: Arip n lumin, 1976; Smbt spre duminic, 1983; Formula de politee, 1985; Duminici lucrtoare, 1988; De ce tocmai mine-poimine, 1990; oimul de aur, 1992; Iluzia necesar, 1993; Identificare de adres, Timioara, 1999; Lamentaia Semiramidei, Timioara,

MIHAI CIMPOI

343
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Al doilea din stnga Leo Butnaru, alturi de Paul Goma (n centru) i Emil Galaicu-Pun (n dreapta)

2000; Premiul Naional al R. Moldova, 2002; ngerul i croitoreasa, nuvele, 2000; vol. de interviuri Spunerea de sine, 1994; Student pe timpul rinocerilor, jurnal, 2000; Premiul revistei Luceafrul, 1992) nu urmeaz programatic vreuna din orientrile opozitive (tradiionalist, modernist, postmodernist), ci un drum al su care prefer gndul, conturul palpabil, nirea lui revelatoare. Fragmentarismul este, cu toate acestea, al viziunii moderne asupra lumii. Poezia sa se prezint, n fond, ca un jurnal liric n frme, n comprimate aforistice pendulnd ntre hokku i concetti. Lipsa de trup a poeziilor e completat prin concentrarea de spirit. Apare, bineneles, i un aer glacial-intelectualizant. Formula caracteristic este definiia lapidar i sugestiv n stil gnomic: Doar un fir de nisip ncape / ntre inimile noastre. Din el / Perl ar putea s apar, / Dar i pustiul cu el / Poate-ncepe (Dragoste). Se reine senzaia general a unei margini existeniale: M opresc, / de popas, / pe marginea unei prpstii / care disparte / o culme cu brazi verzi / de alta cu stejari ruginii, / care e marginea unei prpstii / ntre ceea ce tiu / i nc nu tiu / despre alctuirile lumii. Aceast senzaie de indeterminat este susinut de aceea, de asemenea sugestiv, a ncturii n iluzia necesar, care-l face pe poet s renune la cheia aforistic i s se cufunde n trirea tensionat a raporturilor cu lumea: Nerbdtoare i fuga de

344 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

grab, / dovad de tain amar, / csua cu sclipt de salb / iluzia mea necesar. Povestirile, eseurile, interviurile, pe care le-a adunat n cri, denot un nivel de cultur elevat, gust i verv publicistic. Arcadie SUCEVEANU (n. 16.XI.1952 Suceveni-Cernui, studii la Universitatea din Cernui, 19691974; a fost profesor de romn la coala general din Horbova-Adncata i Carapciu, redactor i redactor-ef la LiteArcadie Suceveanu * ratura artistic; din 1990 este vicepreedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova; volume de versuri: rmul de echilibru, 1982; Mesaje la sfrit de mileniu, 1987; Arhivele Golgotei, 1990; Secunda care sunt eu, 1993; Eterna Danemarc, col. Poei romni contemporani, Bucureti, 1995) scrie o poezie adolescentin, ironic-sentimental, narcisicsenzual, nclinat n ultimul timp spre parabolic. Poetul, larg deschis afectiv spre fonetele suave ale Pomului Vieii, are sufletul jilav, asemenea adolescentului rimbaldian, numai c ceea ce-l jilvete nu e doar roua matinal; e i lacrima copilului de suflet al secolului al XX-lea. n Arhivele Golgotei are loc o schimbare la fa, o rupere a viziunii n registrul dramatic: mbrcat n costum de hidalgo medieval, el apare n postura lui Don Quijote mcinnd o fin tragic la morile secolului al XX-lea, veac modern i preatrziu care d cu-amurg pereii i picur fclia morii pe reverul hainei. Noul cavaler al tristei figuri e cuprins chiar de o tristee infernal care se infiltreaz n toate tririle. Suceveanu e, n acest volum, poetul unei triple tristei: una, apocaliptic, pe care i-o genereaz sfritul de veac infernal, alta de sorginte bacovian (Bacovia apare ca un nou Mesia Vestitor de Alb i sigilnd lumea cu ninsori) i cea de-a treia sub forma nostalgiei dup evul mediu pe care-l vede pur. E un istovitor sentiment al nstrinrii la acest poet bucovinean, proiectat n simbolurile i parabolele Nimicului (Marele Zero al deprtrii), Golgotei i Infernului, al Marelui pete imperial i al noului

MIHAI CIMPOI

345
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Hamlet reaprnd ntr-o nou putred Danemarc. Lumea e demitizat, desacralizat, nct nsui Dumnezeu cuprins de o presimire, / Ros de-ndoieli, de spleen i disperare, / Renun, trist, la propria-i zidire. Asemenea viziuni, hrnite cu substan mitico-biblic, sunt materializate liric n versuri rotunjite (preferina pentru sonet este nvederat) ce obin tonaliti elegiace, baladeti i de colind. n volumele Mrul ndrgostit de vierme (Timioara, 1999) i Cavalerul nzadar (Chiinu, 2001), apar strategiile postmodernismului i atmosferizarea n pozitiv i totodat n negativ a universului, pus sub semnul nihilist al Nimicului. Poetul distinge nu doar tcerea universal (semn al bacovianismului nsuit), ci i aerul confuz al unei nebunii universale, proiectat ntr-o uria-grotesc Corabie a lui Sebastian sau ntr-o main a Apocalipsei, bineneles mondializat. Procedeele nu sunt noi; se adaug, la ele, o elegan cavalereasc a referenialului liric. Solidar cu generaia sa n ce privete cultivarea toposului lacrimi seculare a acestui neam ntreg, Iulian FILIP (n. 27.I.1949, Sofia-Bli; studii la Institutul Pedagogic Alecu Russo din Bli, 19661970; a fost cercettor tiinific la sectorul folclor al Institutului de Limb i Literatur; din 1990 eful Direciei Cultur Chiinu; volume: Nempcatul meter, 1974; Dialoguri primordiale, 1978; Hulub de pot, 1985; Unde eti, 1987; Cafea neagr, 1989; Fir de nisip, 1991; Dansul timizilor, 1994; vol. de sintez Cutarea pstorului, 2001), obine o not aparte prin mbinarea cioburilor de reflecie cu iluminrile sufleteti, care dau o formul discret elegiac, alimentat abundent de sentimentul Marii treceri (Vulcani de nisip curg / n fundul oceanelor. / Se furieaz spre noi / din oceane pustiile). Punctat de puseuri i momente epifanice ca n catrenele sale reflexive (vol. Mergtorul, Ed. EUS, Chiinu, 1996), proza lui Iulian Filip (romanul-divertisment Cobaiul nu triumf, Ed. Cartier, Ed. EUS, Chiinu, 1996) este o faceie modern, o nostimad ce transcrie ntmplri cotidiene n registru diurn-nocturn, de frontier realitate-vis, suprarealistic n fond, ale unor artiti, textualiznd i grafiznd (prin desene-simboluri) impresii i senzaii n intenia de a obine proiecii parabolice. Stilul e obiectiv / auctorial, aci jurnalistic discursiv (nendemnare de poet), aci nfiorat de poezie (ntoarcere la uneltele proprii). Apelnd i la

346 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Mihai Cimpoi i Iulian Filip *

grafic, descoper bucuria n-rdcinrii i ludicul ca mod de a ajunge la un centru existenial luminos (vol. de poezie i grafic: Aventura neolatin i nmormntri prealabile, 1996; Seminele mrului oprit, 1998; Amrtele hri, 2000 . a.) Un prozator care prefer crua rachetei este Constantin MUNTEANU (n. 4.VI.1950, Samacani-Rezina; studii neterminate la Institutul de Art G. Muzicescu, 19731976, i la Institutul de Literatur M.Gorki din Moscova, 19771980; redactor la Tinerimea Moldovei, artist la Filarmonica din Moldova, ntre 19881991 redactor-ef la studioul Moldova-film; volume: Maica Maria, 1983; Livada cu nuci albatri, 1985). Dup un ir de instantanee nuvelistice, n care surprinde oameni singuratici de tipul mtuii Maria, a ncercat s ne dea, ntr-o construcie epic fragmentar, eseistic, romanios-livresc (avnd i o paralel deplasat: erou-soie-Don Quijote-Sancho Panza) povestea vieii unui artist din zilele noastre care-i uit visele de tineree. Aceast nstrinare a lui Pslaru de idealurile sale l duce la concluzia c triete greit. Insuficiena epic i finalul precipitat i incredibil n care are mustrri de contiin i care e schematic n spiritul timpului submineaz valoarea lucrrii.

MIHAI CIMPOI

347
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Formula micului realism care dezvluie lumea sufleteasc a omului mrunt cu fire ingenu, dar nclinat s se contamineze lesne de maladiile sociale ale timpului o ntlnim la Nicolae RUSU (n. 26.II.1948, com. Risipeni-Bli; a absolvit, n 1970, Institutul Politehnic din Chiinu; a fost contabil al acestui institut, economist la cteva direcii de construcie, din 1987 este director al Fondului Literar al Uniunii Scriitorilor din Moldova; volume de proz: Pnzele babei, Constantin Munteanu 1978; Havuzul, 1982; romanul Lia, 1983; Avem de trit i mine, 1992; Ploaia de aur, 1997; oboloniada, 1998; Treac alii puntea, 2000, Marginea lumii, 2001). Viaa cotidian a constructorilor, maitrilor, contabililor, oferilor, a ranilor devenii peste noapte oreni rvit de toate inconvenienele n primul rnd morale ale mediului strin i luminat de Ludmila Sobiechi cte o raz a bucuriei de-o clip, este nfiat dinluntrul ei. Povestirile sale bazate pe notaia realist direct, frust, sunt populate de rtcii, de mutani sau de montri, izolai de mediul rural natural, matern i, desigur, deznaionalizai (mancurtizai). Ludmila SOBIECHI (n. 24.I.1952, Beriozovo-Zverinogolovsk, regiunea Kurgan, Federaia Rus; a absolvit, n 1977, Universitatea de Stat a Moldovei; a fost consultant literar i secretar literar la Uniunea Compozitorilor din Moldova i Teatrul pentru copii Licurici; n prezent redactor la gazeta Florile dalbe; volume: Naiul ploii, 1974; Paznic la comori, 1982; n toamna uitrii de sine, 1988; Spaiu fr timp, 1993; Premiul Uniunii

348 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Scriitorilor din Moldova) surprinde stri de la rscrucea de toamn i vise n formule tradiionale, la hotarul dintre clipa trecut de cea prezent, nchipuindu-se o pasre pe care strinii au intuit-o cu privirea crud i pe care o pndete timpul mbolnvit de ghea. Cteva poezii portretizeaz eroii miturilor vechi. Umbra, tristeea, Fata Morgana, singurtatea, denumit Unica stpn, uitarea sunt motivele-cheie Leonard Tuchilatu ale volumului Spaiu fr timp, care surprinde n instantanee confesionale o stare complex de urcare a unor trepte ce se nruie mereu, lsnd n urma poetei conturul unei mari prpastii. E o alunecare ntr-un spaiu evanescent, ce reduce totul la ceva vag i iluzoriu (i sorb iluzia de-un secol, de o clip), adic un spaiu fr timp. Leonard TUCHILATU (10.XI.1951, Bursuceni-Bli 4.XI.1975, Chiinu; volume: Sol, 1977; Fata Morgana, 1989; vol. de sintez Sol, 1995) a fost afectat de o boal incurabil n timpul serviciului militar fcut n Armata Sovietic i, trind aceast condiie tragic de damnat, a avut mereu sentimentul marginii i abisului, al umbrelor rvitoare ale Nimicului. Poeziilor i prozei sale poematice aceast circumstan nu-i imprim att o tent expresionist (cu proiectri fantomatice, comareti) ct o not existenial-mioritic, de resemnare senin, poetul avnd senzaia veciei, a integrrii cosmice (Sim apele tulburi ce-mi nvluie crarea / i, fr s vreau, paii m duc spre sfrit. / Sunt vechi ca frunza / czut la inima pmntului, / Ridicat de vnt i mprtiat / Prin pustiul umbrelor). Leonard Tuchilatu are, ca i sora sa Leonida Lari, simul insolitului fantasmagoricului, al profeiei negre. n proza sa poematic, scris, de asemenea, prin prisma sentimentului alunecrii n abis, evenimentele par la un moment dat o hain de boal, o cmpie pustiit de toamn, personajul

MIHAI CIMPOI

349
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Nae este un stejar ce-i arunc ultimele frunze, iar naratorul are senzaia c i mbrac singur fiarele pe mini, ctue ale nimicului. Nea Nae triete jocul frumos de chinuitor i amar al vieii, joc att de neregulat, n care se simte orfan. Naraiunea, baladesco-parabolic n esen, se axeaz pe simbolul roii destinului, care imit eterna rentoarcere, revenirea la arhetipal: Pornii dar roata. Roata destinului gigant, cnd n Renata Verejanu * rotirea ei ajunge n sfrit s ne striveasc, eliberndu-ne. Apoi din nou peste ani atrnm de ea, ca s repetm micarea. Toate sunt att de vechi i-i pare c ai mai fost cndva pe aici, i-i pare c ai mai auzit muzica asta a foamei de nimic, de tot, de absolut. Renata VEREJANU (n. 22.X.1949, Verejeni-Edine; studii la Institutul Politehnic din Chiinu, 19661971 i fr frecven la Institutul de Literatur M. Gorki; a fost revizor la Ministerul de Finane i Ministerul de Ameliorare, lucrtor la Muzeul de Literatur, din 1992 fondator i editor al revistei Micul prin; volume de versuri: Pn la dragoste, 1979; Ofrand omeniei, 1989 i 1993) are prins n pr o coroni ciudat mpletit dintr-o jerb de flori i o alt de spini, simboluri ale dragostei i urii: Eu, cu stropul meu de via i cu stropul meu de mort / Eu, cu stropul meu de dor i cu stropul meu de ur / Eu, cu gndul meu ce rde i cu gndul meu ce plnge). Versul e nverunat, fr edulcorri cantabile, cu fulgerri de imprecaie i blestem i cu proiectri romantice, n spaiul puritii, care e chiar cel al nemorii. La stlpul infamiei sunt intuii birocraii, ticloii, nepatrioii, impostorii: josniceleanimale, oamenii-ambigeni, toi cei certai cu visul, bunul sim, iubirea nltoare, omenia. Pe linia reabilitrii esteticului prin decantarea strlucitoare a expresiei se nscriu unele poezii ale lui Ioan HADRC

350 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

(n. 7.VIII.1949, Sngereii Vechi; studii la Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu, 1970 1974; doctorand la Academia de tiine a Moldovei, redactor la Editura Literatura Artistic, consultant i secretar al organizaiei de partid a Uniunii Scriitorilor din Moldova; din 1989 deputat al poporului din URSS, iar din 1991 prim-vicepreedinte al Parlamentului Moldovei; din 27.II.1994 reprezint Blocul Intelectualilor i Ion Hadrc ranilor) volume: Zilele, 1977; Lut ars, 1984; Darul vorbirii, 1985; Helenice, 1998; Dou imperii, 1998; Albe cetile negre, 1999; Dezinfecia de frontier, Iai, 2001; Echipa de ngeri, 2001; volumul de publicistic Arena cu iluzii, 2000), care a adoptat postura de poet-copil ce privete la lume nu att prin copilria maturului, ct prin maturitatea copilului, ncercat deja de asprimile timpului i secolului. De aceea hamletizeaz n sens modern: A fi n timp aceasta-i ntrebarea. Formula fixeaz implicarea, participarea i risipa, consumul uman. Perdeaua tainei se aaz peste lucruri, fcndu-l pe poet s se petreac n ele, s lunece n neantul lor cu chipul disparent: M tot petrec n lucruri mai nou i mai departe. Ioan Hadrc, participant activ la renaterea basarabean, a mbriat i formula mesianic, a scris i poezii sociologizante pe temele zilei despre carnetul comsomolist etc., dar n Darul vorbirii i Lut ars este cioplitorul de bazalt, constructorul dezinvolt al straturilor sonore ale graiului, utiliznd cuvntul uor arhaizant, nmuiat n mit i tain, n vraja copilriei (iese toamna din alun / i rcoarea din fntn. / ntlnete-m cu luna / Lumineaz-m cu mna). Dei conine cte un tandru sonet de dragoste sau de amintire a copilriei (Cocorii, Sonet cu miez de nuci), umoarea neagr, sarcastic domin n Ambasadorul Atlantidei (Iai, 1996), poetul transcriind parc cu mijloace textualiste postmoderniste Scrisoarea III

MIHAI CIMPOI

351
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

eminescian actualizat, firete i dndu-ne micro-satire la adresa lumii de azi i abrasarabenismului (= a basarabenismului abracadabrant!) sub form de sonet, litanie sau cntecel comic: Farsorii bancagii sforarii / Postmligitii prelingurarii / Echilibritii hingherii, haramiii n ultimele volume apare ca un clasicist, dublat de un suprarealist, mesianic i degusttor de lumesc, cultivator al ludicului postmodernist. Ioan Mnscurt Literatura de frontier este domeniul mbriat de Ioan MNSCURT (n. 28.IV.1953, Popetii de Sus-Soroca; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei, 19701975; redactor la Tinerimea Moldovei, Femeia Moldovei, Editura Literatura Artistic; redactor-ef la Colegiul de traduceri, din 1992 director al Editurii Uniunii Scriitorilor din Moldova; volume: Noi cu gndurile noastre, 1979; Brbaii Universului, 1980, Artefact, 1989; Mine, cnd ne vom ntlni pe pmnt, 1989; Tierea capului, 1995), publicist i prozator sobru, parcimonios i ceremonios, afind inteligena ca pe ceva suficient actului creativ. Tabletist, creionist uor-fantezist, cultiv un gen de respirri nichitastnesciene, de fulguraii reflexive surprinse n fraze graioase. Graia stilistic se pstreaz n romanul copilriei sale Artefact i n proza de anticipaie n care Cosmosul apare ca o bulboan, ca o beie, ca o mlatin care-i nghite pe cei patru lupi astrali mereu n lupt cu dragonii universului: Leo, Theo, Geo i naratorul. Locurile comune ale literaturii Science fiction nu lipsesc (maina vremii, dragonii cosmici, insula znelor etc.), proieciile fantastice fiind timide, realiste n fond. Conteaz aventura romantic, nostalgia cerului conjugat cu cea invers a pmntului. Ca i la Bradbury, maestrul acestui gen, fantasticul nu este dect realitatea noastr, dus pn la absurd, iar omul o persoan dedublat,

352 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

n care, ca ntr-o oglind fidel, se scindeaz nsui realul polarizat de Bine i Ru. Un poet dintre generaii, care aparine totui generaiei ochiului al treilea, dei i-a amnat cu cel puin zece ani debutul i care se autodeclar cel mai trist poet din Europa, este Eugen CIOCLEA (n. 4.VIII.1948, satul Dru-Bli, studii neterminate la Facultatea de Matematic a Universitii de Stat a Moldovei, 19661967, i la Facultatea de Matematic a Eugen Cioclea Universitii M. Lomonosov din Moscova, 19681971; a fost traductor n diferite instituii; muncitor i ajustor de maini-unelte cu programare automat; din 1992 pn n 1995 redactor-ef al gazetei bulevardier-conformiste Tineretul Moldovei i Poligon (2003); volume: Numitorul comun, 1988; Alte dimensiuni, 1991; Dai totul la o parte ca s vd, 2001; Subversiunea poetului revoltat, 2002). Eruptiv, raionalist, dur, sentenios, teribilist, goliardic, el recurge la Vasile Treanu confesiunea ardent, sincer, direct, profetic-ironic, mbrcat n hain expresionist sau naturalist. Sunt evidente (chiar i sub aspectul decalculelor lingvistice) influenele poeziei ruse de estrad. Prefernd modul strident-hiperbolic de a intra n art cu capul sus i dezgolit, ca-n treang, poetul se erijeaz, spectaculos, n postura de copil teribil: Te-am jertfit, iubito, prin minciun. / De aceea mi crete barb, ca de ap ispitor / (Legenda-i recurent!) / Mai sunt i totui parc-mi fac de cap, / mndru ca Lev Tolstoi pe biciclet.

MIHAI CIMPOI

353
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Afiliai programatic i afectiv acestei generaii de creaie (mai cu seam prin sentimentul nstrinrii) sunt bucovinenii Ilie T. ZEGREA (n. 3.VI.1949, Sinuii de Jos-Cernui; volume de versuri Navigator n septembrie, 1983; Crinul ngndurat, 1986) i Vasile TREANU (n. 20.VIII.1945, aceeai comun; volume: Harpele ploii, Ujgorod, 1981; Dreptul la nelinite, 1984; Linia vieii, Ujgorod, 1988; Teama de nstrinare, Ilie T. Zegrea 1990), primul transcriind n versuri riguros-clasiciste triri decantate, nimbate de melancolii autumnale, cel de-al doilea surprinznd n formule adesea folclorice senzaia pustiului invadat (Pustiu nuntru, / pustiu n afar / un vnt singuratic / m sufl cu paz) i teama de nstrinare generat de amestecul existenial al vieii i morii. Vasile Treanu cultiv o poezie necesar, simpl, n formele miniaturii, crochiului, sonetului i rugii, cuvintele sunnd tare, patetic, agitatoric chiar, sau stingnNina Josu du-se n murmure susurate i n frgezimi de otav. Mereu pornit pe cile romnismului i mereu bolnav de Romnia, precum l definete n prefaa la volumul Litanii din ara de Sus (Timioara, 1995) Gheorghe Tomozei, poetul este un copil ingenuu al firii i un btrn copil al poeziei, la care ochii mai pstreaz doar sarea rezidual a lacrimii. O und extatic general, de un contact simpatetic cu lumea mbriat cu blndee i fraternitate biblic, cu o iubire fr margini i cu dragoste fr de moarte (m-ndrgos-

354 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

tesc uor de lumea-aceasta) cu o predispoziie extatic (n care se prefer mereu un har dumnezeiesc) spre lumin, linite, limpedea cmpie, clipele senine, florile primverii, timpul prielnic i bun, ntr-un cuvnt spre tot ce d ideea de gingie se propag n versurile Ninei JOSU, care face o figur de homo bonae voluntatis, de om plin de bunvoin i generozitate (n. 17.II.1953, iganca-Cahul; studii la Institutul de LiteraZinaida Cenu tur M. Gorkidin Moscova; actualmente redactor la Literatura i arta; volume: La eztoare, 1975; Trecere n alb, 1980; Stare total, 1986; Dorul, 1991). n ultimele sale versuri apare i o figur dramatic n unitatea empatic eu-lumea, produs de contiina c neamul sngereaz, fapt care aduce un nerv publicistic ntr-o poezie sentimental neted, dulce i nclinat de la un timp spre autopastiare. O bun povestitoare n cheia realismului mrunt, feminist i liric, o constructoare de giuvaieruri nuvelistice cu fiorul nealterat al autenticitii i fr grija construciei mai solide, cultivnd o fraz elegant, este Zinaida CENU, soia lui Efim Tarlapan (n. 4.VIII.1948, s. Boca-Bli; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei; a fost redactor la Televiziune, la editurile Lumina i Hyperion, ef de serviciu la Departamentul Limbilor; volume: Semnele de tain, 1985; Om de bunvoie, 1987; Jur pe pmnt, 1990; Cincizeci de nuvele triste, 1996), evocatoare a oamenilor de la ar i n special a odraslelor de srmani i a copiilor de suflet. Naraiunea e trecut printr-o sensibilitate feminin ca printr-o cutie de rezonan, ceea ce d evenimentelor un ecou prelungit, o gravitate sentimental: n noaptea ceea de lacrima Victoriei s-au scuturat florile, de clctura ei s-au bttorit brazdele, de bocetul ei s-au nfiorat vile i dealurile. Mihai PREPELI (n. 18.X.1947, Bhrineti, Bucovina, studii la Universitatea de Stat din Moldova, volume: mbln-

MIHAI CIMPOI

355
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

zirea curcubeului (roman), 1981; Constelaia tinerelor talente, 1982; Constantin Constantinov, 1985; Tnguiosul glas de clopot, 1989; vol. de poezii: Peste Carpai, peste cutremure, Chiinu, 1989; 101 poeme haiky, Ed. Haiky, Bucureti, 1995; Necropole pentru suflet, Bucureti, 1996; Dialoguri de snge, interviuri, Bucureti, 1996) este o fire de peregrin romantic incurabil i parcurge zbuciumate drumuri ntre Bhrinetii Bucovinei, satul Mihai Prepeli natal, i Chiinu, Moscova i Bucureti, cultivnd cu uurin toate genurile posibile de art, despre care scrie cu aceeai spontaneitate ce duce i la o fireasc facilitate a expresiei, la o universalitate superficial: Eu sunt un vagabond aproape pozitiv / Cu-o floare de cire n mna stng. Picteaz, scrie despre teatru, muzic, cinema, literatur . a. Volumul Necropole pentru suflet, Ed. Vasile Crlova, Bucureti, este un jurnal sentimental n linia inventarului autobiografic whitmanian cu momente sincere, dar i cu note jurnaliere politice i sociale (cu referine n special la GULAG-ul sovietic) transcrise fad-discursiv i n reluri monomane: o noapte de suflet / la doctorul basarabean tefan raievschi / e chiar noaptea de crciun / la orele 10.00 doamna nina / ne anun c i-a vzut la TV / pe elin jukov umeiko / la serviciul divin / la catedrala elohin patriarhal /. Serviciul divin oficiat, de alexii II / noi punem ara la cale n buctrie / discutm destinul basarabean / mai ales blestemul / care ne nfrete n capitala imperiului Curriculum-ul vitae final e prezentat la modul narcisiaco-megaloman. Ion ANTON (n. 5.XII.1950, Gheluza-Chiinu; studii de ziaristic la Universitatea de Stat din Moldova; a fost secretar de redacie la sptmnalul Literatura i arta; actualmente redactor-ef al revistei pentru copii Florile dalbe; vol.: Vam pentru speran, 1983; Viitorul ca motenire, 1992, ambele la

356 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Chiinu, Mine va fi ieri, Timioara, 2002 i plachete de versuri pentru copii) rmne un tradiionalist ce mediteaz, n forma pastelului i rondelului modernizat, asupra vremelniciei i eternitii materializate n clipe de-o via, venicul tablou al contradiciilor, la matematica sentimental a dorului i timpul plin sau gol al lui. Oscilnd ntre genul liric i cel satiric, din cauza unei propensiuni ctre ocazional i spiritul critic, Ion Anton Grigore BOSTAN (n. 4.V.1940, Budine-Storojine, Cernui, doctor n folcloristic comparat, profesor, ef al catedrei de filologie romn i clasic la Universitatea din Cernui; din 1991 membru de onoare al Academiei Romne; preedinte-fondator i copreedinte al Societii pentru Cultura Romneasc Mihai Eminescu; volume de poezii: Cntece de drum, 1982; Revenire, 1990; Vitrina manechinelor, 1992; Cetatea de Sus, 1994) este un cultivator de scenarii lirice, piramidal construite, de viziuni geologice, expresioniste, n care percepe fenomenalul la scar cosmic (Adrian Dinu Rachieru). Ezitarea ntre tradiionalism, care i se potrivete evident, i modernism, se traduce, la Grigore Bostan (vol. Dincolo de vrst, Ed. Augusta, Timioara, 1996, prefa de Eugen Simion i postfa de Adrian Dinu Rachieru), ntr-o oscilare ntre versul ordonat, urmnd tipare clasiciste (Dincolo de amurg) i cel sincopat, cu intensiti expresioniste ce nsceneaz o epifanie negativ a apocalipsului cotidian, naional-bucovinean sau a unor utopice secole XXI i XXII ntr-o viziune grav, fr ironia necesar. Formula tradiional de naraiune e cultivat de Ion BRADU (n. 5.XI.1948, Dondueni-Edine, studii la Universitatea de Stat din Moldova; gazetar) n Bulboana ielelor, Chiinu,

MIHAI CIMPOI

357
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

1980, n care satul Lunca apare ca un microcosmos, etic i social, asupra cruia picur o linite curat i mpciuitoare. Marcela MARDARE-ROMANCIUC (n. 1.XII.1948, MicletiChiinu, studii la Universitatea de Stat din Moldova; redactor, din 1994 director la Ed. Hyperion; actualmente director-fondator al Ed. Pontos) scrie o proz rural, marcat de sentimentul loviturilor destinului (vol. Scut pentru Leonora, Chiinu, 1989; Nelinitea Galina Furdui iubirii, 2002) i versuri intimiste. Un poem textualizat pe tema vieii ca scen i zbor, ca zbor i prpastie, scrie actorul Dumitru FUSU (n. 29.III.1938, Parcova-Hotin; studii la coala teatral ciukin la Moscova) n Vocea din culise, 1994. Dasclul de romn i lupttorul pentru ea Gheorghe BOSIDUMENEANU (n. 26.XI.1941, Dumeni-Edine; studii la Universitatea de Stat din Moldova) este n volumele Icoan din suflet (1994) i Dangt de clip (1995) un tradiionalist ce se confeseaz pro domo sua ntr-un jurnal sentimental cu o not de autenticitate ce se relev dincolo de ecourile blagiene (misterul), bacoviene (nervii care plng) i eminesciene, sentimentul trecerii timpului fiind tiranic: Mai bate ceas de tain n germen de smn, / Lumina-i n lumin din vzul nevzut, / Iar ntre alb i negru e semnul de fiin / i timp se face numai ce e de timp nscut (Insomnii obscure). Boris DRU (n. 5.II.1955, Ineti-Orhei; studii juridice; vol. de nuvele La Ineasca, Chiinu, 1989) cultiv o proz de mic realism n stil jurnalistic (romanul Acoperi deasupra ploii n Basarabia, 1993, nr. 79, nuvele). Galina FURDUI (n. 21.VI.1946, Vrncu-Soroca; este de mai mult timp redactor literar la Radio; vol. de poezii: Omul ctre om, 1987; Crucifix, 1993; Ne caut o veste, 77 de

358 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

rondeluri, Ed. Uniunii Scriitorilor, 1995, Aud preludiul, 2001, Monolog pentru Maica Maria, 2002 n care surprinde reflecii i momente sufleteti fulgurante ntr-un stil sentenios) propune o formul gnomic, de generaliti aforistice (Dar nlarea soarelui e unic i calm), nfiorat totui de o nelinite matern n preajma a tot ce contravine firii. Lucreia BRLDEANU (n. 30.V.1956, Ttruca Veche-Soroca; vol.: Rou de cuvinte, 1988) Lucreia Brldeanu * semneaz o liric de atitudine simpatetic, ce presupune o logodire cu tot ce este fiin i mai cu seam cu miracolul iubirii. Marcat n cel mai nalt grad de universul rural, Vasile NEDELCIU (n. 13.XI.1948, Bulboci-Soroca, a absolvit Institutul Politehnic din Chiinu, din 1991 deputat n Parlamentul Moldovei din partea Frontului Popular, iar din 1994 din partea Congresului Democrat Unit) i asum destinul de ran i aceast nalt mpcare de ordin etic cu ceea ce este hrzit de soart devine program i comportament moral, adic imperativ categoric. Dou motive, adesea conjugate, susin microuniversul su poetic: cel al temeiului i cel al jertfei. Este, la el, o plmad ancestral, care se opune risipirii, dezagregrii (A. urcanu), o gravitate arghezian transpus ntr-o sintax uor-baroc: Schimb anotimpurile, chipul s-mi ctig, / mplinind vrsta mersului drept. / Ce multe i cum se justific cntrile toate din piept. n Peitor de vnt (1993) Ion PROCA (n. 1.XII.1945, Colonia-Chiinu; ziarist; studii universitare la Chiinu; vol. de piese La ipova-n chilie, Chiinu, 1992) i duce autoironia, fr prejudeci programatice, la extreme groteti, fiind mai convingtor n nostimadele ocazionale (Caiete din ara de Vis) i irelevant n Aducerile aminte.

MIHAI CIMPOI

359
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Un romantic (ntrziat; modern; postmodern;) este Iano URCANU (n. 26.VII.1951, com. Pelinia-Bli; studii la Institutul de Medicin din Krasnodar i, fr frecven, la Institutul de Literatur M. Gorki din Moscova; actualmente efadjunct al Departamentului Cultur), a crui poezie (plachetele Oglind stranie, Chiinu, 1994; Ora anatomiei, 1995) se remarc printr-un aer general de Fortuna labillis i printr-o ncercare de recuperare n mreaja aparenelor. Iano urcanu Tonul este ludic, gnomic, mereu sfrind n cte un loc comun: Nu observm c vremea-ntruna trece / i c uitarea vine peste noi. n Ploaie la apus infinit (Ed. Cartier, Chiinu, 1996) Iano urcanu este un neoromantic cu note reflexiv-didactice.
OPTEZECITII. CEARTA DINTRE TRADIIONALITI I (POST)MODERNI

Nu mai ntlnim, la poeii basarabeni din anii 80, prospeimea i ingenuitatea adolescentin, jilveala sufleteasc rimbaldian, deschiderea extraordinar a simurilor, ravagiile vnturilor ce tbcesc pielea i umf pieptul cu miresmele universului, clipocitul tainic al stelelor ce rsdesc n fiina fraged darul absolutului. Fascinaia vieii (necunoscute) este nlocuit prin fascinaia morii (cunoscute), iar senzaia deschisului cedeaz n faa terorii senzaiei nchisului. Poeii nu mai sunt copii ai firii fremtnd de vitalitate, ci nite copii ai Neantului, copii condamnai s fie devorai de Kronos, zeul-monstru al timpului. Trezindu-se dintr-o dat pe marginea hului, ei au o viziune prin excelen negativ, neagr, limitativ. Nici mcar drumurile de pdure heideggeriene ale ascunderii / revelrii fiinei nu sunt acceptate de ei, universul fiind fr cer, iar cile

360 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

scurte, fr perspective sau cu perspective lli, precum zice cineva dintre ei. Sunt poei care ncep de la neantizatorul zero i se ntorc tot la el. Sunt drumuri ce se pierd n neunde i n nicicnd, cci lumea e demitizat, desacralizat, desanguinizat, ntr-un cuvnt dezontologizat. nii poeii din cavaleri ai tristei figuri devin cavaleri ai propriei mori, mbrcnd histrionic masca mortuar sau punndu-i faa mpalidat i crispat de spaime ntr-o ram cu chenar negru. E un gest sincer sau o poz, un autoportret construit artificial, ngroat, caricat? Nici rafinamentul dulce (Weltschmerz-ul) de fin de sicle nu poate fi gsit, totul e incolor, vag, lunector, discrepant, sileptic, degenerescent sau delicvescent, nct dac Verlaine spune Je suis lEmpire la fin de la dcadence, optzecitii ar putea spune: Suntem imperiul care n-a avut nici nceput, nici sfrit. Ca i Nichita Stnescu, ai crui discipoli se vreau i se cred, ei se prezint bolnavi la preedintele Baudelaire dup ce Saturn le trecuse prin zodie, adic dup ce au fost pui sub semnul fatum-ului, al inexorabilului. Locuind ntr-un spaiu de clor, ei scap adesea frnele existenei, lsnd s crape sub osul frunii un creier frumos cercetat de duhuri. Asemenea maestrului, preedintele Baudelaire le spune, lsndu-le scheletic braul lui pe umr, c moartea, ea nsi, e o form, c este la fel de perisabil ca celelalte forme. El a deplns alturi de mine / situaia jalnic a albatroilor / i rrirea din lume a codrilor de simboluri, / degradarea cuvntului i versul alb. // Preedintele era de prere c, pentru cei vii, / experiena tristeii / este nepotrivit, ngrijorndu-se totodat de faptul / conectrii mele prea repezi la Cosmos. Dialogul preedintelui Baudelaire cu poeii basarabeni ar conine, bineneles, aceleai sfaturi: s ndelungeasc mcar stafia vreunei stri de spirit coherente, s salveze de o aparen mult prea curent limba poezeasc. Firete, ucenicii basarabeni sunt i mai neasculttori fa de preedintele poeziei, dect ucenicul mai mare Stnescu, cci ei nu mai deplng degradarea: se ncredineaz ei; nu mai caut s ndelungeasc stafia vreunei stri de spirit incoerente: mbrieaz frenetic nsi incoerena. Antrenai ntr-o emulaie tehnic, ei s-au vzut productori, monstruoi adesea, de

MIHAI CIMPOI

361
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

neant fie cu maini de o capacitate redus, fie cu agregate ntregi. Cel mai potrivit procedeu al ntunericului este cosmogonia negativ, invers, universul retrgndu-se n haosul primordial. Lumea e devitalizat, repliat, re-ncarnat astfel ca s dea dovad de o materialitate destrmat. Toate lucrurile curg spre vid, de fapt nefiind ceva material, ci umbre, siluete. Oamenii sunt fantome, aparene, spectre opace. Uriaul theatrum mundi este vzut ca un teatru chinezesc de umbre, de gesturi desprinse de corp i formnd un spectacol de proiecii ciudate, spectacol al levitaiei universale deasupra hului. Poeii optzeciti tiu c nu vor scrie Cartea, Marea Carte, la care visa Poe, Mallarm sau Valry, i de aceea readuc n prim-plan geneza operei. Ca i naintaii lor, ei cultiv fragmentul, nota, exerciiul, caietul (n limbaj modern: flash-back-ul, peisajul) i vor crede (asemenea lui Ion Barbu) n metod, n instaurarea unui mod de gndire, ce depete tiina ancilar. Livrescul invadeaz poezia, instaurndu-se ca realitate mediat, ca secund care concureaz realitatea frust, primordial. Deliciul impresiei culturale, al artificiului i tehnicitii intensive i excesive, al discontinuului, voluptatea citatului intertextual domin procesul po(i)etic. Alternativa Via / Cri este sfidat energic, poeii recurgnd la elementul livresc ca la natura noastr secund, ca la un dat organic al incontientului nostru colectiv, al personanei, cum zice Blaga. Pornind de la efect la cauz, ne ntrebm de ce poeii-optzeciti i-au ales un astfel de comportament creativ i de ce au preferat un spaiu al viziunilor de dincolo de real i cuvinte, ba chiar dincolo de transcendent, dincolo de idei i esene. De unde aceast fraternizare zeloas cu nimicul, de unde refuzul de a gsi temeiurile lumii n transcendental, n dincoacele de Absolut? Este el, acest act (n vid) natural sau mimetic? Este, apoi, iconoclastia lor un antidot contra iconolatriei tradiionalitilor? Dei polemizeaz tacit-discret sau fi-ptima cu tradiia, ruptura programat se dovedete a fi o continuitate organic: pur i simplu marea tem basarabean a nstrinrii resimite n plan naional i social este acum ontologizat in extremis. Unilateral ontologizat, am zice, cci tinerii poei prefer o dimensiune: fascinaia nefiinei, mai uor de exprimat n plan

362 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

poetic prin concepte negative dect tabloul complex al cutrii fiinei cu toat devenirea, mplinirile i eecurile ei. Dialecticienii fini lipsesc, ns. Nichita Stnescu rmne nc astrul singular pe firmamentul dialecticii. Intervine, n sfrit, o defeciune de sincronizare cu optzecitii de pe malul drept al Prutului, cu Cenaclul de luni n spe. Or, aceast sincronizare se face cu gesturi disperate i cu aciuni de recuperare care, n cazul basarabenilor, presupune valorificarea arsenalului de mijloace ale poeziei interbelice, ale avangardei, generaiei Labi, postmodernismului. Gsim, desigur, i o preluare, mecanic, din spirit de adaptare (psihologic), a locurilor comune (topoi). Ca i la Mircea Crtrescu, Florin Iaru, Ion Stratan, Ion Bogdan Lefter, Nichita Danilov, Magdalena Ghica-Crneci, Marta Petreu, Elena tefoi, la poeii basarabeni putem atesta propensiunea spre marile simboluri (Viaa, Hul, Dumnezeu, Rul, Marea, Lumea, Cosmosul) i spre parabol, Lumea fiind vzut ca o carte cu semne indescifrabile, ca un teatru absurd sau ca un circ, ca un trm al instabilitii, incoerenei, indeterminatului ce se desacralizeaz i se demitizeaz progresiv. Comun este procesul de textualizare a discursului poetic prin recurs la referinele culturale, la citat i parodie, de sensibilizare a abstraciunilor i de folosire a lor ca schele ale edificiului poetic, de iniiere a unui joc secund, a unei ars combinatorica generatoare de manierism (ca i Ion Bogdan Lefter, poeii basarabeni sunt la captul pipirii conceptelor), de reluare a dicteului automat suprarealist sau de prozaizare extrem a limbajului, de desprindere de real prin reverie i levitaie (Mircea Crtrescu sau Emilian Galaicu-Pun umbl adesea clare prin realitate, halucinaie, vis / prin adevr i prin nu se poate), de impersonalizare a eului ce cade mereu n trans, a strii existeniale paroxistice, de fragmentare a realului. Iat toate aceste topoi-uri i ntreg spectacolul ludic al abstraciilor ntr-o singur secven de poem al lui Emilian Galaicu-Pun: MOARTE LIMPEDE CU FLUX DE AMNUNTE / se revars-n lucruri, urc-n ochii / necuvnttoarelor: pe Limba-mi / gustul de potop revine-n valuri / ca-ntr-o Iliad hexametrii. / Niciodat bnuit adncu-i / dup cercurile alergnde-n / unde circ roman pe suprafaa / mrii ne absoarbe n

MIHAI CIMPOI

363
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

natura lucrurilor flux de amnunte / i corabia plutete: Ave Caesar Imperator, morituri / te salutant Pe un submarin lsat n deriv zice c ne aflm cu toii Grigore Chiper, care caut mereu un fir al Ariadnei prin toamn cnd cerul se sparge n miile de fragmente ale crengilor pustii i care nimerete mereu n plasa ndoielilor, avnd sentimentul eminescian c triete de parc cineva ar povesti despre clipele astea. Cum poi fi o dat tu / i alt dat gndul tu despre tine? se mai ntreab el, deconcertat, riscnd i o definiie a poeziei: Poezia e abia tangibilul, primul semn / Restul / e uoar nlnuire de vocale i consoane, / valuri ce nu rzbat dincolo de hotarele verii. Poetul face gestul de a ridica sus de tot, pn n genuni, / S adulmec limitele nemaitiute ale sufletului, / acolo unde totul ncepe / i nu sfrete nimic. Criticul Andrei urcanu spunea pe bun dreptate n prefaa la volumul Abia tangibilul c titlul lui sugereaz un program, precum programatice erau titlurile Ochiul al treilea al lui Nicolae Dabija, Piaa Diolei al Leonidei Lari, Numele tu al lui Grigore Vieru, i Sunt verb al lui Liviu Damian: Abia tangibilul este reflexul unui alt sfrit de secol (i sfrit de epoc), i concomitent, o replic (indirect, implicat) gestului n poezie, maximalismului, forei direcionale, fie egocentriste, fie etnocentriste. Sfritul de secol e o modalitate marcat de o stingere a potenelor energetice (subiective i obiective), de oboseal, de dispersare a integritii realului i a percepiei lui, de nchideri i de secionri succesive pn la pragul limit al abia tangibilului. Perspectiva temporal a Frdentoarcerii e subliniat obsesiv, torturant, pn la epuizare. Captivai de aspectul metafizic al morii, neantului i limitelor fiinei, care sunt deopotriv i ale cuvntului, optzecitii basarabeni nu uit nici de destinul istoric al Basarabiei pus pe o roat ce se mic cu greu de-a rostogolul spre marile siberii morfolind nmolul i al pstorului fr mioare despre care scrie o elegie-rock Teo Chiriac. Volumul Salonul 33 al acestui poet st sub semnul Christului lui Salvador Dali, reprodus pe copert. Isus este i personajul-simbol central al lui Emilian Galaicu-Pun (cu toate implicaiile ce le genereaz asocierea cu destinul Basarabiei: trdare, crucificare, nlare, renviere

364 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

prin moarte pe moarte clcnd, coborrea de pe cruce), al lui Valeriu Matei i al lui Arcadie Suceveanu, poet care se ncadreaz n sfera motivic a optzecitilor. Firete, poezia generaiei abia tangibilului i peisajelor bolnave, sincronizat tematic i poetic cu cea a colegilor lor de pe malul drept al Prutului, trdeaz uneori o elaboraie cam muncit sub aspect stilistic, practicnd asindentonul i silepsa, eliminnd adic conjunciile copulative i nclcnd regulile gramaticale i siluind sintaxa pentru a scoate n relief ideea dominant, situaia existenial. Preocuparea fundamental a optzecitilor fiind revelarea realitilor ultime, a esenelor, sufletul bate n retragere n favoarea spiritului devenit autoritar, sngele cald al vieii se scurge din arterele poeziei, raiunea tronnd semea i modelnd construciile abstracte. De fapt sngele exist, dar numai sub form de pete, de embleme fizice, ale unei lumi n stadiul de mortificare. Totul lcrimeaz din chiar Cartea Morii, zice Daniel Corbu, moldoveanul din Trgu-Neam, i colegii lui basarabeni i reitereaz spusele programatice. Toposul axial al optzecitilor este, aadar, cderea n abis, dovedindu-se prin aceasta nc o dat discipoli ai Preedintelui Baudelaire, la care Gnd, Form, Fiin cad jos din azur n Styxul de plumb i mocirl, unde nu mai rzbate raza din cer (LIrrmdiable). Ca i Ion Barbu, un alt copreedinte al poeziei moderne, ei caut, dincolo de tririle sufleteti efemere, nsei figurile spiritului. Ct privete cel de-al treilea copreedinte, Bacovia, himera acestuia bntuie atmosfera devitalizat a poeziei, tiprindu-le cu minile sale scheletice umerii plpnzi i asigurndu-i c pustiul i trziul sunt dimensiuni imuabile. Cavaleri ai Melancoliei (unul dintre ei, Vsevolod Ciornei, poart un ceainic la gt, precum altul, de pe malul Dmboviei, poart o cup neagr n loc de guler), istrionici i chiar satanici (s-ar putea vorbi de un satanism mrunt n poezia basarabean a anilor 80, ca i n cea romneasc n genere a acestei perioade), ei sunt nite bolnavi cultivatori bineneles de flori de asemenea bolnave. Plnsul universal pe care-l aud, bacovian, ar fi total teatral i abstract dac nu s-ar

MIHAI CIMPOI

365
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

contura i lacrima att de trit i att de concret a crucificatei Basarabii. Oricum, teatralitatea rece, pantomimic, hieratic, ce trdeaz masca, disimularea, nu lipsete. Exist i mult poezie din poezie. Optzecitii basarabeni i n aceasta se ntrevede nota lor original pregnant, deosebirea de colegii lor de dincolo de Prut sunt sau Grigore Chiper mai degrab vor s fie isusiaci, modelndu-i chipul dup asemnarea Mntuitorului. (Generaia aizecitilor ndura, ns, fizic i moral rstignirea pe Golgota!) Retras, narcisiac, n fumigaiile i iluminrile sale opace, Grigore CHIPER (n. 16.IV.1959, Copanca-Slobozia; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, 19761981; lector de romn la Universitatea din Tiraspol; volume de versuri: Abia tangibilul, 1990; Aici n falset, 1991) cltorete spre esenele ce ne scap, avnd ca pandant cltoria spre limite a lui Mircea Crtrescu. Se alege, firete, nu cu o cunoatere, ci cu iluzia cunoaterii, nu cu ceva cert, ci cu incertul, fiindc totul e doar un simbol, lumea este de scrum fiindc numai albul i negrul n-au margini. Dou ipostaze cunoate eul liric: aceea a cltorului prin labirinturi i a naufragiatului pe mare. Cultiv o poezie de atmosfer existenial, sugerat cu ajutorul vagului simbolist, al notaiei impresioniste directe, fragmentare (i s-a dat s prinzi numai fragmente este profesiunea lui de credin), al mozaicului de puncte, de fulguraii alternate cu suspansuri i sincope. n cea de-a doua carte este un pointilist, un poet al universului mic creionat prin cteva trsturi (pajite neagr nnegrit de ochelarii negri / rotond n care se nvolbur literele de pe banc / un flirt epuizat / reete ce conin / o parte din / alerta vieii / nefericirea ta mrunt i / important att ct / se vede n / inelul palid al / rostogolirii). Fraza e preios-baroc sau eliptic, fiind uneori abscons sau chiar abracadabrant.

366 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Aerul ingineresc al avangardei i al letrismului strbate poezia lui Vasile GRNE (n. 3.II.1958, com. Hnsenii Noi-Lpuna; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei ntre 19781983; din 1983 redactor i redactor-ef la Editura Hyperion, director al rev. Contrafort din 1994; romanul Martorul, 1988; volume de versuri: Peisaje bolnave, 1990; Personaj n grdina uitat, 1992; Premiul Uniunii Scriitorilor din Vasile Grne Romnia, 1993, Cmpia Borges, 2002), creator de negativuri n mic serie i de autoportrete reci, scheletice, tanate, temuite sau schiate cu un creion alb. Morbul negativului mbolnvete peisajele, genereaz o atmosfer general de morbidezza, de spleen baudelairean ntrziat. Fragmentarismul, blazonul de noblee al optzecitilor, e, la Grne, patetic-programatic, manierist-baroc. n spaiile incomunicrii poetul rmne un nstrinat, un bolnav ce face mereu exerciii de singurtate. Zidul nstrinrii srcete, nghesuie lumea; dar contiina acestui fapt nu este un remediu contra peisajelor bolnave: Am marcat ficiunile / i visele / ale mele i ale prietenului meu / bun i uor aerian / dar nu reuesc dect peisaje bolnave // poate lumina inimii / ar trebui s rzbat altfel spre voi? // Mi-e fric ntruna c scrisul meu nghesuie lumea. Intelectualismul lui Grne este ambiios, livresc, factice, limitndu-se uneori la elaboraia artizanal a bibelourilor neologistice: Sub ur, emaciat / bunica mnca savarine / mngind basetul negru, calin / ntins pictural la picioarele ei (Puzzle). Colocvialitatea, ironia i aluzia inteligent la cotidian sunt mrcile optzeciste care se ntlnesc cu narativitatea neo-liric, dezinvoltura realismului i scepticismul irascibil ca semne nouzeciste (Laureniu Ulici). n romanul Martorul eroii nu reprezint arhetipul mioritico-sadovenian, adic blnd-contemplativ i resemnat n faa terorii istoriei, ci cel rebrenian, al voinei

MIHAI CIMPOI

367
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

obscure, mcintoare. Influenat vdit de formula marquezian a realismului magic, romanul este populat de rani aprigi, cu reflexe biologice nesupuse controlului, mcinai de o ur i o fric atavic, aproape animalic, i mereu pomenindu-se la marginea unei prpastii adnci. Satul nsui este mprit geografic ntr-un centru, margini i case de pe dealuri (unul este numit La castel) de unde ranii nverunai i trimit blesteTeo Chiriac mul ancestral asupra celor din inima localitii. Fenomenologia narativ a rdcinilor genetice ale acestei margini de sat i margini de lume (ura, frica, nsingurarea, insensibilitatea moral, moartea clanului) este remarcabil. ranii lui Grne au codificat n ei morbul singurtii, al nstrinrii; exist chiar o demonie a alienrii. Prozatorul ntreprinde o retrospectiv spre rdcinile genetice, spre adncurile ancestrale care alimenteaz firile voluntare demonizate ale Stanci, Fulgeroaiei i a lui Ilarion nsui, naratorul-martor al acestei lumi peste care se aaz neantul, prin care i regsete identitatea. Cimitirul e cel care conciliaz fiinele rzleite i le pune sub semnul ntregului existenial. Teo CHIRIAC (n. 29.V.1956, com. Coernia, Soroca; studii la Facultatea de Filologie, secia Jurnalistic, a Universitii de Stat a Moldovei, 19741979; a fost redactor la Radio, redactor i redactor-ef la Editura Hyperion; din 1993 director artistic la firma Mihaela; n 1995 reprezentant al Uniunii Scriitorilor din Moldova la Bucureti; volume de versuri: Lucrare de control, 1987; Salonul 33, 1989; Critica iraiunii pure, Ed. Cartea Romneasc, Bucureti, 1996, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova) este un poet inteligent, cultivat, cu un umor intelectual subire (nu sarcastic sau sardonic ca la colegii si) i cu simul acut al unei lumi desacralizate n care exist totui ngerul Mihai Eminescu. Lacrima sa nu ine att de un plns universal, ct de unul mioritic, poetul dndu-ne o odisee

368 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

n miniatur a destinelor Basarabiei (De trei zile-ncoace pasrea prin cer se tot lamenteaz / c uite nu mai are strmoi [] de trei zile-ncoace / Dumnezeu doarme la masa din sufragerie / cu numele meu sub cerul gurii). Transnistrean, Leo BORDEIANU (n. 19.VII.1955, com. ConiaDubsari; studii la Facultatea de Matematic i Cibernetic a Universitii de Stat a Moldovei, 19721977; a fost inginer-mateLeo Bordeianu matician la Centrul de Calcul din Chiinu, stagiar la Institutul de Investigaii Nucleare; inginer superior la Universitate, doctorand la Centrul de Calcul al Academiei de tiine din Moscova; redactor la revista Limba romn; volume: Mai mult dragoste dect ur, 1989; Palpabilitatea marginilor, 1993), i vede satul ca o Pasre Phoenix, ca pe o aren pe care viaa se logodete cu Moartea, ntr-un limbaj desctuat, beneficiind de prozaisme. Poetul struie ntr-un spaiu unde se uit de via dar nu se Clina Trifan * tie nc de nefiin. n cel de-al doilea volum al su Leo Bordeianu ne propune o poezie de atmosfer cu proiecii uor-existeniale ale ntrebrilor i spaimelor nocturne, stranietilor autumnale, dalbelor flori i rarefiatului aer al iernii i ale refleciilor asupra timpului, marginilor i omului ca purttor de iluzii. Versurile sunt dispuse spaial n ideea de a contura caligramatic stri, noiuni, cuvinte.

MIHAI CIMPOI

369
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Clina TRIFAN (n. 30.IV.1953, com. Slobozia Mare-Cahul; studii la Facultatea de Biblioteconomie i Bibliografie a Universitii de Stat a Moldovei; a fost bibliotecar principal la Universitate, redactor la Glasul naiunii; acum e cercettoare i secretar tiinific la Muzeul Literaturii Romne Mihail Koglniceanu; volume: Adagio, 1989; Soliloc, 1992) recurge la forme clasiciste, bine disciplinate spre a vorbi pe Scena lumii ngust, de cercul nchis al rtcitoarei noastre Irina Nechit * fiine i despre hul dintre real i vis. Printr-un perspectivism sui-generis i prin rezisten la ispitele postmodernismului, Irina NECHIT (n. 1.I.1962, AntonetiCahul, studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat din Moldova; este redactor la sptmnalul Literatura i arta; volume arpele m recunoate, 1992, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova; Carte rece, 1996) redescoper pe cont propriu drumul cunoaterii, mucnd arhetipal din fructul oprit i gsind n el o disensiune ntre coaj i mr. Mai cerete printr-o rug feminin, n afar de adevr, privirea lui Dumnezeu, adic puritatea i desfiinarea hotarelor dintre lucruri, visnd la instaurarea unor singure frontiere de flori. Sub linitea aparent, clasicizant, arde un suflet vistor, bovaric, sfiat de umbrele i fantomele vieii de apoi i ale ngerilor cu aripi frnte. n Cartea rece (Chiinu, Ed. Cartier, 1996), Irina Nechit invoc o urcare i o cdere n barbienele ri de ghea urgisit sau n Hyperboreea nichitastnescian, adic ntr-un trm al idealitii, al vrstelor de aur. Poeta Nechit, n aceast ipostaz nichitian, este o impresionist care i proiecteaz senzaiile culese din micul univers familial i n genere interior i montate ntr-un scenariu epico-liric la modul fantasmagoric. Conturarea de trsturi energice aduce aminte de Jean Cocteau i Ion Vinea. Strategiile textualiste optzeciste sunt bine nsuite,

370 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

cu deosebirea, esenial, c nu mbrieaz i agresivitatea, s zicem a Denisei Comnescu sau a Elenei tefoi. n masivul volum de versuri fruste, discursive, de o sinceritate dezarmant care ascunde o anumit poz convenional, Eu nu sunt nger (1990) Lora RUCAN (Larisa Capi, n. 8.VII.1953, or. Taraclia; studii la Universitatea de Stat din Moldova; redactor la sptmnalul Viaa satului), bolnav de amurgul vieii i zVsevolod Ciornei mislit din aluatul nopii, se agit n imensul teatru al lumii n care esena se amestec cu masa, iar curenia albastr a universului cu amgelile groteti. Lipsa discreiei, a nuanelor fac s apar o not artificioas a tristeii. Cele mai bune sunt versurile n stil Bacovia, zeul tutelar al volumului: Tot plou la captul lumii, / Ce ploaie adnc se-aterne / C-alung tristeea de-acolo / Cu pturi amare, eterne Tot plou la captul lumii. La Vlad NEAGOE (n. 2.II.1952, Tntari-Tighina; studii neterminate la Universitatea de Stat din Chiinu, a absolvit Institutul Pedagogic A. Russo din Bli, 1972 1975; a fost redactor la mai multe publicaii, secretar literar la Teatrul Ion Creang din Chiinu, din 1993 doctorand la Bucureti; vol. de nuvele: Poteci rzlee, 1987, i de poezii Memoria cuvintelor, 1990) gsim, ntr-un discurs poetic nvlmit, toate topoiurile poeziei optzeciste: deriva, sentimentul schimbrii la fa a lucrurilor, Daimonul, Oarba ntmplare, steaua Cinelui care latr. Stilul e livresc-oralizant, iar viziunea strbtut de o cea metafizic. n cheie profetic-ironic, acid i grotesc i scrie poezia i Vsevolod CIORNEI (n. 14.IX.1955, Lipnic-Edine; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei ntre 19761981; redactor la publicaiile Orizontul, Tinerimea Moldovei, actualmente la revista conformist Sptmna; volume:

MIHAI CIMPOI

371
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Cuvinte i tceri, 1989; Istoria geloas, 1990; Cuvintele dintre tceri, 2002), poet care i mbrac ntr-un mod istrionic o masc (satanic: bineneles) cu un rictus amar-ironic al negativismului nonalant. Cu o asemenea masc pe fa poetul smulge caustic mtile altora (bunoar ale patriotarzilor: Cad ploi blazate peste lozincile-univoce /, solemna cizm calc ntr-un noroi stupid) Raporturile cu iubita, ca i cu cei din jur, cu realul n genere, sunt de asemenea Nicolae Popa tratate cu o soluie de sod caustic, soluia obinuit a negativismului de dincolo de bine i de ru (Prsete-m, iubite, pentru clipa-n care sunt / cel mai trist dintre toi rii, cel mai ru dintre toi tritii) Ca s ajungi la esena poeziei justiiar-ironice a lui Vsevolod Ciornei, trebuie s-i dai seama c e o sinceritate mascat, trucat, jucat. Nicolae POPA (n. 13.II.1959, Buda-Clrai; studii la coala Poligrafic din Chiinu, Universitatea de Stat a Moldovei (19781983); redactor la Literatura i arta, Sfatul rii, iar din 1994 la revista Basarabia; volume de poezii: Timpul probabil, 1983; Ghid pentru cometa Halley, 1987; Lunaticul nopii scitice, Cartier, 1995, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, Premiul Uniunii Scriitorilor din Romnia; romanul Cubul de zahr, 1991; volumul de povestiri de nepovestit Psri mergnd pe jos, 2001) este din categoria ironitilor sentimentali care ntrein lirismul ntr-o zon elegiac, dar i ntr-un registru dramatic. n postura ciudat de ghid al cometei Halley, el se vrea un tnr Orfeu, care s restabileasc legturile rupte ntre Om, Natur i lucruri sub semnul cntecului identificat cu existena. Lunaticia este expresia punerii sub regimul tririi tensionate, paroxistice, barbare sau panice (n sensul lui Blaga), poetul aprnd ca un butor de imagini tari n faa unei Eterniti dumnezeieti sau satanice (bacoviene). Gesturile sunt prea largi, unele poezii fiind

372 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

lipsite de densitate, de substan. Romanul Cubul de zahr denot un bun prozator, care n ciuda lipsei de experien, a unei digitaii epice, mbin reuit formula sadovenian tradiional cu textualitatea sau cu inter-textualitatea postmodern mai cu seam prin prezena auctorial a naratorului. Naraiunea, fluent i bine stpnit n cursul ei aci domol, aci precipitat i accidentat de ntmplri dramatice i tragice imprevizibile, este axat pe contrastul dintre proiecia utopic a visurilor i aspiraiilor adolescentine ale lui Sava, personajul central (cubul de zahr ca simbol al armoniei, puritii, dulceii vieii i perfeciunii morale) i perspectiva antiutopic pe care o impune mediul alienant al satului de codru Bahuseni, cufundat n infernul sovietizrii, Sava i sora sa Dora, agresat de strinii amorali, venali i veroi, adevrai montri ai depravrii care vneaz plcerile de tot felul, vor sfri prin a se sinucide, fiind, de fapt, victime ale mediului viciat. Ei se simt dezrdcinai, nstrinai n vatra strmoeasc, a satului natal, ale crui temeiuri morale au fost surpate. n neantul imoralitii alunec pn i ranii acum completamente desrnizai (prinii lui Sava i Dora), devenii, din pcate, oameni de paie, aservii manoperelor autoritilor, maniei mistificrilor i experimentrii aberante, devenite fenomene sociale periculoase. n vrful piramidei acestor funcionari corupi, imbecili, transformai n vntori de posturi i himere st Iulius Floresco, regizorul mediocru i fanfaron care viseaz la un film n dou episoade despre ncruciarea absurd a mistreilor cu scroafele din ferma de la Bahuseni, proiecie grotesc a experimentelor monstruoase care au distrus satul basarabean. Singurul adolescent mai puin grav, rimbaldian, eruptiv i extatic al generaiei, Emilian GALAICU-PUN (n. 22.VI.1964, Unchiteti-Soroca; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, 19811986; doctorand la Institutul de Literatur M. Gorki din Moscova; redactor la Literatura i arta, Sfatul rii, Basarabia, actualmente redactor-ef la Editura Cartier; volume: Lumina proprie, 1986; Abece-Dor, 1989; Levitaii deasupra hului, 1991; Cel btut l duce pe Cel nebtut, Cluj, 1994; Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova, Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Romnia, Premiul republican pentru tineretul de creaie, 1993; Gestuar, 2002) coloreaz prin accente expresi-

MIHAI CIMPOI

373
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

oniste viziunile sale supravegheate, nrmate raionalist ntr-un scenariu. Gesturile sunt largi, teatrale, poetul trecnd cu pletele rsfirate prin aer, incendiindu-l cu flcrile senzualitii (topos al ntregii poezii optzeciste romneti) i rcindu-l deopotriv cu angoasa sa de sorginte livresc. Cum se ntmpl adeseori ntr-o astfel de poezie, faa (citete personalitatea) nu se vede, cci o estompeaz i o acoper propriile gesturi. Discursiv, pletoric, whitmanian, i nmoaie viziunile Emilian Galaicu-Pun n culori apocaliptice, axndu-le pe cunoscutul strigt existenial ce-l transpune poetic pe cel din pictura lui Munch. Levitaia, plutirea aerian, desprinderea gesturilor de trup, motive frecvente de la Nichita Stnescu i Cezar Baltag ncoace, realizeaz, la el, un scenariu al cderii n huri (de obicei concentrice) i al aruncrii mitice n jos a lui Christos (aluziile la crucificarea Basarabiei sunt evidente); Era un hu mai tnr ca celelalte huri / i mai adnc format prin prbuirea / n sine-a unui hu mai vechi (aproape o rp) care ncerc s ias (pe brnci) la suprafa prin surparea / metodic a buzei de prpastie / n care locuia prpastia. Fr adncime filosofic i fr consisten epic (sunt preluate cteva formule cunoscute i sunt textualizate i intertextualizate naterea, descoperirea sexului, actul sexual propriu-zis, starea civil i psihic a nsui autorului), Gesturi (Ed. Cartier, Chiinu, 1996) de Emilian Galaicu-Pun este un poem existenial n variant anecdotico-delfinist (presupunnd c delfinii sunt adulii) i sub form de silogism cioranian despre moarte, nimic i fiina omului care triete groaza i nelinitea (kierkegaardian), generate de acestea. Bineneles, nu vom gsi o tensiune a tririi pe cont propriu; e vorba doar de o plcere de ordin literar de a construi (de-construi) o schelrie silogistico-parabolic ce s ne aminteasc de spectacolul absurd al existenei.

374 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Dei mbrieaz aparent o formul narativ tradiional, Vitalie CIOBANU (n. 4.V.1964, Floreti; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei; din 1986 redactor la Editura Hyperion, din 1994 la revista Contrafort; romanul Schimbarea din straj, 1991) este un intertextualist ce unete, contrapunctic, stilul uor arhaizant al epocii lui Grigore Chica-Voievod, cu limbajul modern, iar cursul epic cu parantezele autorefereniale. Pe plan psihologic cpitanul Vitalie Ciobanu Toma Albule, protagonistul romanului, triete revelaia dramatic de asemenea contrapunctat a Marii Ordini a Lumii, ordinii din ar i a micii ordini a fiinei sale. Evenimentele unei perioade de criz sunt, pur i simplu, un pretext pentru a ne prezenta o fenomenologie a contiinei, cci pn i despre rani autorul vorbete astfel: Totui, gravitatea mprejurrilor, precum i prospeimea senzaiei prime a frustrrii deocamdat nu cedase ntietatea altor sentimente, ivite s marcheze detaarea individual de ornduirea satului. Depresiunea, mare i unic, aciona asupra lor ca un drog, fcndu-i s uite cu desvrire c existena le numra i trcoale n care nu se intr cu hurta. Erau ameii de acelai damf al vexrii i aveau nevoie unii de alii ca s-i pstreze verticalitatea serios periclitat de ultima lovitur a dumanului. Volumele de publicistic Frica de diferen (1999) i Vals pe eafod (2001), concepute programatic n spiritul postmodernismului, suntcolecii de nevroze i sfieri epidemice, dup propria mrturisire, denotnd un raisonneur la evenimentele culturale i politice ale perioadei de tranziie cu un spirit critic radicalizat i parti pris-uri fireti pentru un eseist care se vrea spiritul receptor al generaiei. Lorina BLTEANU (n. 21.XII.1960, Pecitea-Orhei;, studii la Institutul de Literatur M. Gorki din Moscova, 19771982; din 1992 a fost Preedinte al Fundaiei Soros-Moldova, volume:

MIHAI CIMPOI

375
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Obstacolul sticlei, 1984; Cioburi, 1990) i proiecteaz strile sufleteti prin obstacolul sticlei sau prin ntuneric, vis i somn sub semnul predestinrii sau smulge cioburi din livada sau cmpul minat al memoriei, cioburi care reprezint eurile mici, micile viei ale poetei. Sunt nite iluminri, nite fulguraii ale amintirii, ale jocului de-a viaa. Este o ncercare, mereu euat, de a cuprinde i nelege ntregul prin cioburi, de a continua s se nasc, ntreprindere ce duce sub povara actului grav existenial mai aproape Lorina Blteanu * de moarte. La Valeriu MATEI (n. 31.III.1959, Cazangic-Lpuna; studii la Universitatea M. Lomonosov din Moscova, 19781982; exmatriculat din anul I de doctorat la etnografie, este ntre 1983 1987 cercettor tiinific la Muzeul Etnografic Noul Ierusalim, Istra, reg. Moscova, apoi ntre 19871990 consultant cu problemele literaturii romne din Moldova la Uniunea Scriitorilor din URSS; din 1990 parlamentar, reprezentnd, din 27.II.1994, Blocul Intelectualilor i ranilor, iar apoi Partidul Forelor Democratice, 19992001; n 19931994 director al Editurii Hyperion, iar din 2003 al Editurii Mesager; volume: Stlpul de foc 1988; Somn de lup, 1990; Moartea lui Zenon, Iai, 1994) sgeata este unit cu inta, lumea-i un amestec de ap, foc, ca la Empedocle, sufletul se arcuiete rebel, iubita e templul nlat pe ruine. E o poezie a fervorii adolescentine (Am vrsta, cnd ncep s simt lumina / i umbra stelei rstignindu-m n vid), a ruperii timpului n dou printr-un uria stlp de foc, a unui dans pasional al fiinei n care se proiecteaz umbrele vieii i neantului, umbra lui Christos nsui purtndu-i crucea spre locul rstignirii, a unui mare Duh ce bate-n pori de tain. Dac Stlpul de foc traduce ritualul trezirii firii i sufletului adolescentin, Somn de lup este expresia dacismului ancestral al sufletului proiectat n fantomele lupilor, aceste imagini

376 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

fantasmagorice fiind cluzite de un sentiment al pustiului i nopii, pe care le-a cunoscut neamul nostru. Numele Moldova, Mesosia, Altinum, Alba, Histria, Tyras, Tropaeum Traiani, Enisala, Elhov, Istrios, Ibra sunt salbe materne n sngele poetului nfiorat de lupt, uitare i jertf pltit. Poet substanial n descenden nichitian, dup cum observ Eugen Simion, Valeriu Matei mbin dou registre: tradiional i modern, fiind cuprins de febra Valeriu Matei unui gnd mpietrit, de angoasa vidului sau de tristeea senin-mioritic a lupului de jertf. Scriind cu o creang de salcie plngtoare, dup observaia lui Alex. tefnescu, nzestrat cu o inteligen artistic remarcabil, marcat de influene nichitastnesciene, Valeriu Matei este un poet cultivat i modern, ce-i estetizeaz emoiile, le radicalizeaz expresiv i le transform ntr-o viziune. Drago VICOL (n. 26.VI.1974, Cahul; studii la Liceul Mihai Eminescu din Iai i Universitatea din Bucureti; volume: Vntoarea de bouri sau desclecarea rii Moldovei, 1990; Ehove, Burebista, 1990; Hoii Prutului, 1991; Rzbunarea lui Nero, Galai, 1993; Cornul de aur, 1994) scrie o proz adolescentin, impregnat cu o culoare romantic vaporoas (Acum n miezul verii, pdurea era numai vraj, numai farmec: cerul deasupra ei prea mai nalt ca niciodat) beletrizat, cu readucerea unor voievozi daci i reactualizarea unor legende, sau de notaie publicistic i eseistic. Aura CHRISTI (numele adevrat: Aurelia Potlog; n. 12.I.1967, Chiinu; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat din Moldova; n 19901993 a fost redactor la Tinerimea Moldovei, Galaxia Gutenberg, Parking; actualmente la Contemporanul; volume: Din partea cealalt a umbrei, Bucureti, 1993; mpotriva mea, Bucureti, 1995; Ultimul zid, Trilogie de poeme, Bucureti, 1999; Crini imperiali Imperial lilies,

MIHAI CIMPOI

377
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ediie romno-englez, Timioara, 1999; Vulturi de noapte (Sculptorul, poem epic, Cluj, 2001) i adreseaz lui Dumnezeu ruga de a o apra de ea nsi, cci nu poate rezista nvalei ntrebrilor pe care le transcrie febril ntr-un Ceremonial al cunoaterii (n sus, nluntru, n interior) de nuan autoreferenial, n cadrul cruia interogaia i efuziunea senzual-intelectualist (Carusel disperat. Segmente din zborul / deasupra pustiului) alterneaz n cte Aura Christi * un flash-back postmodernist (Orizontul i-a fcut bagajele. / Cerul s-a rstignit pe pmnt. / Singurtatea a dovedit / s culeag stelele. Cea de-a doua carte a Aurei Christi (mpotriva mea, Ed. Du Style, Bucureti, 1995) prezint un spaiu cu zei. E o adevrat demonie a zeificrii: micii zei ai slbiciunii senine (spiriduii) se ntlnesc cu titanii voinei de a fi i a cunoate toate treptele vieii. Femeia gracil se transform ntr-o suprafemeie ce vrea s ating absolutul iubirii i s fie fecundat de sperma eternitii. E, firete, ceva grotesc n aceste porniri bovarice ale simurilor unui eu auctorial suveran ce textualizeaz n chip expresionist sau letrist urletele, strigtele, pndele senzuale, cderile n goluri i tot rzboiul cu propriul sine (Fantasme post-genuine, trndu-se ca nite omizi violete, / fermectoare pe urmele invizibile lsate de inocena fetei). O deificare autoreferenial are loc i n Ceremonia orbirii, cu invocarea unor daimoni n chip de ngeri blnzi i aduceri aminte ntr-un gol autumnal bacovian (Col. Poeii oraului Bucureti, selectat, prin vot secret, de un juriu al Asociaiei Scriitorilor din Bucureti, prezidat de Cezar Baltag, Ed. Cartea Romneasc, 1996). Volumul Rug de neliniti (1992, Chiinu) al Liei CU (n. 18.VI.1967, Rdenii Vechi-Ungheni, studii la Institutul de Literatur Maxim Gorki din Moscova) e plin de ngeri i perso-

378 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

naje biblice, semn al cutrii candorii i imaculrii n spiritul poeziei Anei Blandiana (S-a sfrit ngerul. / Cu aripa obosit n jos. / Pe merele toamnei rscoapte. / Trist i frumos. / Iudeic moarte printr-un srut). Galina CHICIUC traduce n versurile sale (vol. Suspensie, 1992) tensiunea relaiilor poetei cu lumea, vzut ca o piramid a unui timp bolnav: n lumea asta nu mai tie nimeni / cum o putem lua de la nceput. n plin modernism programaLia cu tic Alexe RU (n. 23.XII.1955, Larga-Edine; a absolvit Universitatea de Stat a Moldovei; este director general al Bibliotecii Naionale din Chiinu; vol. de versuri Spune ceva, Chiinu, 1993) scutur de praf i naftalin straie folclorice scoase din sofaua bunicii, evideniind pietrele scumpe i fluturaii metalici, demonstrnd croiala lor modern, fineurile esturii prin care a trecut i firul greu al dorului: Pe tine / Leru-i ler te iubesc eu / Numai aa cum spune Dumnezeu / Uor ca fulgul Alexe Ru i ca piatra greu. n fond, e un necomplexat de formule, un conservator dezinteresat, un spontan i un primitiv risipitor de frumusei vechi de psalmi, romane, colinde i descntece, care-i transcrie senzaiile i tririle n desene mai ocante: i-acum un rece alb se scurge-ncet / Pn la urm totul e omt Elegie n alb. n afar de versuri cumini, romantic colorate, exist la Nelu SALAHORU (n. 25.VI.1949, Moeni-Bli; a absolvit Facultatea de Filologie romn a Institutului Pedagogic Alecu

MIHAI CIMPOI

379
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Russo din Bli; este ziarist; vol. Memoria frunzei, Chiinu, 1991) o ncercare de viziune mai dialectic, de vz n miez (este titlul unui poem) mai temerar. O inim nflorit de doruri i vise are Gheorghe BLICI (n. 3.II.1963, n satul Hiliui-Bli; studii la Facultatea de Filologie a Universitii de Stat a Moldovei; vol. Floarea din inim, Chiinu, 1991; vol. de umor: Contra bolilor de stat, 2001), romantic de mod veche, dar marcat de neliGheorghe Blici niti moderne, umorist dur-sentimental, care scrie cu lumina lunii, cu muguri i clopoei de rou, cu jratic de flori, semn al unei ardori ce aaz tririle n sfera naltului. Ghenadie NICU (n. 13.II.1963, Bli; studii la Universitatea de Stat a Moldovei) este, dup opinia lui Eugen Lungu, prefaatorul volumului de debut Calmant pentru Alter ego (Chiinu, 1992), un scruttor de sine, un exorcizant de datini diavoleti, ce caut purificarea: Fresc injectat n oglinGhenadie Nicu * d / mai agonizezi mai ai convulsii / nu te teme n-o s te mai prind / hrca s te stoarc n emulsii // Cu geometria ta lasciv / poi corupe fluturi sau femei / zici de o teroare costeliv / haida de! pi unde-i coasa ei? Coasa exist i, narcisiacul efeb msliniu, cinic i biruitor, devine heteronomic nu n sensul mtilor lui Fernando Pessoa din care i ia motto-ul (Ignorarea faptului de a tri / Ne umple viaa), ci al multitudinii reaciilor, el simindu-se ba un frenetic scufundat n spaiul de oglinzi unde descoper eul ca form cea pur a singurtii, ba un solitar retractil, ba un

380 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

barbar, ba un electrizat de ochiul hipersexual al mrii, ba un rtcit prin sanctuare, temtor de pedeapsa divin. Instabilitatea postmodernist este zeia protectoare a poetului timid i totodat cinic, ironic. Alexandru CORDUNEANU (n. 5.XII.1953, com. DnceniChiinu; studii la Institutul Politehnic din Chiinu, terminate n 1975; a fost, ntre 19901993, director al Teatrului Eugne Ionesco i Teatrului-studiu Din provincie, secretar literar la Teatrul Naional M. Eminescu din Chiinu) este n Steaua nflcrat (Chiinu, 1990) i Cnd vine dimineaa va fi luni (2002) un crepuscular ce modeleaz grdini suspendate (va veni ziua cu ger / cu albe grdini suspendate-n vzduh Geneza) n cheie hermetic barbian (Eti ntru chezia acelor calme creste), apelnd la fragmente de lume fantasmat, spiritualizat, colorat apocaliptic. irurile blajine de vzduh, verdele crud al ierburilor, ceasurile crmizii urbane, hurile de cletar, fantomele zilei sumbre, jocurile molcume de culori au un efect compensativ, alungnd mirosul morii ce vine din Levantul biblic. Versurile sunt spaiate capricios, caligramatic, spre a sublinia sincopele, pauzele, surprizele provocate de amurgurile i luminile stranii ale lumii: i
deasupra acestei lumi dintre lumi aura strlucind n tine nu-i oare una i aceeai (Aura)

ntr-o postur bovaric, sentimental-vetust, de autoare de adolescentine amintiri de album, sincere i totodat convenionale, Claudia PARTOLE (n. 14.VI.1955, satul Cotova-Soroca; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei; actualmente redactor la revista pentru copii Alunelul; volume de versuri: Psri suntem cnd ne natem, Chiinu, 1990; Psalmii Mariei Magdalena, 1995) nchide ntre gene uor-senzuale visuri albe sau fantome tot att de albe ale unor brbai i femei celebre care vin fiecare cu venicia lui: O fi, cred, un blestem, blestem nlcrimat, / Cui i-a fugit iubitul. / Au cine-i ateptat Ploaie.

MIHAI CIMPOI

381
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

O viziune a lumii, ptruns de un freamt nupial florar-sentimental ce se traduce n elegii, dar i n semne tulburi de-ntrebare, gsim n poezia Mariei BRIEDE-MACOVEI (n. 22.X.1947, Rzei-Lpuna, stabilit la Riga, unde este cstorit cu poetul leton Leons Briedis, traductor din poezia romn). Poezia Mariei Briede-Macovei vibreaz de sensibilitate modern, este fragil i profund, ginga i nuanat (Ana Blandiana). Constantin Olteanu Constantin OLTEANU (n. 15.X.1959, s. Baurci-MoldoveniCahul, studii de ziaristic la Universitatea de Stat a Moldovei; vol. Pachete de zpad, 1991) este un romantic de vi veche cu tabieturi moderne, la care locomotiva alterneaz cu carul cu cort i care i spune iubitei o poveste cu Fei-Frumoi sau o invit n abstracte friguri eterne i renviate Sahare; este lejer-romantic, sumar-intertextual i mai cu seam sentimental, afindu-se nu att ca un postmodernist, ct ca un antimodern delicat. Nicolae Leahu * Prezena lui Urmuz i Salvador Dali nu este ntmpltoare n poezia lui Nicolae LEAHU (n. 20.II.1963, Bdicul Moldovenesc-Cahul, studii la Facultatea de Filologie Romn a Institutului Pedagogic Alecu Russo din Bli, unde din 1988 este lector; vol. de poezii Micare brownian, 1993, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova), nscut la punctul de intersecie dintre impresia frust i referina livresc, al fragmentului adus n colaj i a unei uniti metafizice a lumii sugerat de sentimentul golurilor,

382 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ea deformeaz maladiv sau numai sentimental-ironic senzaiile i mizeaz pe ocul absenei, care-i o absen a absenelor: Ideile din gnduri carnivore / pndesc n ochiul rourrilor de sear, / la cimitir iriii se-nfioar / de arderea amurgului n ore (mblnzitori de amurg). Pornit s dea expresie spectacolului existenial, brownian (lumea se brownete prin brownirea inilor), poetul de cert vocaie care este Nicolae Leahu mai degrab proiecteaz, firete cu note silnice, o metafizic a absurdului i nefiinei pe real dect exploreaz absurdul realului ca atare. E o introvertire de esen bacovian, ntr-o atmosfer a indeterminatului n care contiina identitii alunec irezistibil n sentimentul lipsei de identitate (Eu nu sunt eu. / Eu sunt cavoul cavoului meu). Cu mijloacele povetilor suprarealiste i ale textualizrii, dar i cu sugestiile mai vechi ale Cntrii cntrilor, Nicolae Leahu imagineaz, n Personajul din poezie, 1997 i Erotokritkon, 2001 o nou genez a lumii. Este autorul sintezei Poezia generaiei 80 (2000) cu aplicarea grilei postmodernismului. Ghenadie POSTOLACHE (n. 2.IV.1964, or. Teleneti, studii de ziaristic la Universitatea de Stat; a fost redactor literar; vol. Isaia, 1992; Rafail, excalibur, 1995) este un hermetizant ce pune demersul poetic sub semnul dezarticulrii, fragmentizrii, sincoprii, folosind ca i cum practicile magiei negre i Zen sau expresii tari argotice ruseti i romneti, reactualiznd motive, simboluri i personaje biblice de tipul profeilor nnegurai Isaia i Iezechiel, pentru a sugera o universal perspectiv apocaliptic (de unde obsesiile expresioniste ale cderii, surprii, alunecrii pe margini de pustiu). Postmodernismul ntr-o formul heteronomic i stngace marcheaz cele dou debuturi ale lui Dumitru CRUDU (n. 8.XI.1967, Flutura-Ungheni; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat din Moldova, 19851988, Facultatea de Litere din Tbilisi, 19881991, i Facultatea de Filologie a Universitii din Braov; volume: E nchis, v rugm nu insistai, Constana 1994; Falsul Dimitrie, Trgu-Mure 1994, premiul Christel pentru debut n poezie, Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova; ase cnturi pentru cei care vor s nchirieze apartamente, poezie, Piteti, 1996; Crima sngeroas din staiunea violetelor, Chiinu, 2000; Salvai Bostonul, teatru,

MIHAI CIMPOI

383
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

2001). Dimitriada nscenat cu bun tiin de poet proiecteaz, n fond, o antidemiurgie, Falsul Dumitru fiind personajul demonic care, deghizndu-se n stil Pessoa, ncearc s ridice evenimentul cotidian la proporia de act semnificativ. Antidemiurgismul reinstaurator de nimic i singurtate, de frig, foame i spaim care se constituie n cerc se traduce lingvistic n joc dadaist i suprarealist (personajul-copil se copilrete i n expresie), recurgnd la colocviaVasile Spinei litatea moldavo-basarabean, la anagram, recuren, cruditi i violene, ntr-un cuvnt la joc semiotic ndrzne: Dimitrie avea emoii i se prea / c sfritul este bnuitor de banal / re moii i e nuitor e anal / imitrie imitrie fritul ui imitrie (Dimitrie michea). Un constructor de situaii poetice cu ajutorul unor elemente cotidiene, al cuvintelor de o materialitate apsat sau al unor proiecii fantasmagorice prin care se urmrete sugerarea trecerii timpului, al bucuriilor i necazurilor dragostei, este Vasile SPINEI (n. 15.X.1948, Bdiceni-Soroca; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat din Moldova; din 1988 redactor-ef al sptmnalului Viaa satului; vol. Team de semn ru, Chiinu, 1993; Scut de zpad, Iai, 1994): Picur ceara / i flacra mai adun fluturi de noapte, / mai trezete lilieci buimaci / care migreaz n crduri de fantom / din grot n grot; / mai d luciu diamantului / din inimi decente (Prag n 2000). n ultimul timp cultiv hokky-ul (Poeme n alb-negru, 2003). Tehnicile po(i)etice optzeciste sunt solfegiate cu un aer de ultime consecine neoavangardiste n volumul Haydn ntre dou claxoane (Chiinu, Ed. Arc, 1995, Premiul Festivalului internaional de poezie tnr, Chiinu, 1995) de Mircea V.CIOBANU (n. 29.II.1956, Petreni-Soroca; este profesor de romn la Liceul B. P Hasdeu din Drochia i lector universitar . la Bli, viceministru al nvmntului, actualmente redactor-ef

384 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

al Editurii tiina din Chiinu). Poetul este preocupat esenialmente de modelarea lumii prin ordonare i dez-ordonare, gsind pentru plmada ei ridicol cu logica unei elucubraii metafizice o plasm lingvistic ce se ordoneaz-dezordoneaz progresiv sub semnul discontinuitii, jocului (inter)textual, citatul eminescian fiind cel mai frecvent, al nirvanei metaforice, produs de obsesia curgerii timpului, care uneori se toarn n limpezimi distilate de roman, i al instaurrii golurilor n el. Intrat ntr-un templu vid, ca ntr-un Escurial trist, FIDEL (n. 5.VIII.1966, Unchiteti-Soroca, ca fiu al lui Vasile Galaicu i frate al lui Emilian Galaicu-Pun; studii la Facultatea de Filologie romn a Universitii de Stat din Moldova, reporter la Agenia BASA-press i Reporters sans frontires) este n Vnat interzis (Chiinu, Ed. Arc, 1995) un poet al tcerilor Sfietoarei singurti, al unui timp bacovian al trziului mut, al unui cer rece, oglindit n viziuni negre i reci, al strvurilor de minuni, al umbrelor i fantomelor cadaverice invocate litanic-discursiv sub semnul unei universale morbidezza. Carte Orange (Chiinu, Ed. Arc, 1995) a lui Gheorghe IERIZANU (n. 8.VI.1967, Cigrleni-Tighina, cu o copilrie petrecut n satul Pererta al lui Grigore Vieru; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat din Moldova; redactor la revista Sptmna i gazeta Momentul, din 1996 director al Editurii Cartier) este un obinuit jurnal de cltorie parizian naiv i sincer, cu trei interviuri substaniale cu Paul Goma, Matei Viniec i Nicolas Trifan, cu un mic dicionar netiinific al presei franceze, cu paralele ntre spiritul francez i cel basarabean. Optzecitii croiesc noi prtii sincronizate cu drumurile magistrale ale literelor romne unice i indivizibile, ca s-l citm iari pe Clinescu, continund pe cont propriu o literatur a nstrinrii i rezistenei, a exilului i mpriei (promise). *** Senintatea olimpian nu e att natural, ct elaborat, la Andrei URCANU, adept ortodox al clasicismului fundamental, dar tentat totui n devian organic de expresionism i de manierism, versurile avnd uneori caracter de digitatio, de

MIHAI CIMPOI

385
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

solfegiu. n volumul Cmaa lui Nessos (Chiinu, 1988, ed. II, tot acolo, 1996) apare ca un constructor de carte n sens cartezian (cartea lumii + cartea eului) i mallarman (cartea utopic), prefernd doricul corinticului i ionicului, adic simplitatea imperativ. Degusttorul clasicist de medievaliti i antichiti readuse spre a-i construi o lume auroral pe ingenuul Simplicimus, neleptul Chiron i pe Cavalerul Tristei Figuri Don Quijote, pe disperatul ndrgostit Abelard Andrei urcanu * i pe ironicul Momos i conjug mai multe ri i localiti utopice: Arcadia, Hypnos, Oniros, Lotofagia (trm al uitrii), Abatida (localitate simboliznd absurdul), Strmonia (ara laurilor i a laureailor), Lemuria (trm populat de duhurile rele). Gesturile de constructor sunt astfel evident justiiare, avnd ca scop, romantic, repunerea lumii contemporane n temeiurile arhetipale: Alb flfit. Trap n diez. / Tril. Nechezat. Almuri. Topaze. / uier prelung. es, numai es / imaculat. / Flcri. / Amiaz (Ritm primordial). Strin de nihilul zoilic optzecist, Andrei urcanu rmne i n critic un clasicist, echilibrat, fin i exact n judeci de valoare, un fenomenolog luminat de buntate aristarchic al perioadei postbelice literare moldoveneti i, n ultimul timp, al totalitarismului i impactului acestuia asupra culturii. (A se vedea Bunul-sim, Chiinu, 1996, i referatul tiinific de doctor habilitat Evoluia poeziei postbelice din Moldova, 1996). Diagnosticrile basarabenismului sunt ntr-un fel cioraniene: Nu putem (i nu am fi putut) tri la nesfrit ntr-un regim de excepie. Strile de excepie sunt ale istoriei. Or, noi, azvrlii n repetate rnduri din timp, mbrncii cu violen sau viclenie ntr-o existen primar, ne temem de istorie. Dorul de identitate nu ne-a nfiorat fiina dect foarte rar i atunci pentru o

386 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

durat scurt (). Ceva chinuitor, bolnav, ceva care inhib i slbete, ceva obsesiv, neorganic este n aceast buntate. Deconcertant este n placheta de debut a lui Gheorghe DONI (n. 6.II.1955, Briceni-Orhei; studii de ziaristic la Universitatea de Stat din Moldova; a fost ef de secie la Centrul Naional de Studii Literare i Muzeografie M. Koglniceanu) discrepana dintre sfierile, mcinrile i tocrile, Iurie Colesnic rstignirile la Isus i deziluzionrile de apocalips interioar i notaiile cumini, exangui, retorice din repertoriul romantico-simbolist vetust (ceasuri trzii, flori uscate, ngeri fr aripi) sau artele poetice irelevante de felul Ai cutezat i tu / s faci Art / dar ce ofrand aduci / Frumuseii: Notabil este Elegie: De ndurerat ce era / maic-mea s-a coperit cu lut / noi am plns cu stele peste ea / pn lutul iarb a crescut. n notaii directe sau folcloric-apoftegmatice, strns cenzurate parc de orice figurare i exprim refleciile etice sau sentimentale (Dincolo de via mai este un drum, / Cel pe care n-am mers / nc pnacum) curajos de tradiionalist n mprejurrile n care aproape toi experimenteaz i postmodernizeaz Efimia OPA (n. 25.III.1957, Vrzreti-Ungheni, studii de jurnalistic la Universitatea de Stat din Moldova; a fost stagiar la Colegiul de Traduceri i Relaii Literare din Georgia; vol.: La porile vieii, 1995, funcionar la Muzeul Literaturii Romne M. Koglniceanu). Rodica SAGAIDAC (n. 7.II.1978, Rcova, Chiinu, studii liceale la Brlad; Premiul Lucian Blaga pentru tinerii poei, 1992; vol.: Ruga n spaiul pustiu, Ed. Uniunii Scriitorilor, Chiinu, 1996) cultiv o poezie de atmosfer bacovian, de venic toamn n care se scufund o lume relativizant, abia schiat, cutreierat evident de gnduri fr contur. Transcrierea auctorial a senzaiilor e specific feminist i

MIHAI CIMPOI

387
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

realizat n acelai registru sentimental-postsimbolist, trdnd deja manierismul. Spirit geometric intelectualist n versuri structurate antinomic, simetric, arhimedic (a desenat piramide, triunghiuri, sfere, spirale) sau miniatural-senzoriale (Trunchiul e sinonimul lui Robespierre, / Iar barba e punctul din sfera lui de agitaie Existenial; Ci albina fiecare floare / o lumineaz Model pentru ardeEugenia Bulat rea necesar), Iurie COLESNIC (n. 12.VIII.1955, Dereneu-Ungheni; studii la Facultatea de Mecanic a Universitii Politehnice din Chiinu; editor; vol. de poezii: Arta memoriei, Chiinu, 1987; Arheologie interioar, Chiinu, 1991; Spirala lui Arhimede, Chiinu, 1994; istorie literar: Doina dorurilor noastre, itinerar-memorial despre Alexie Mateevici, Chiinu, 1990 i Basarabia necunoscut (4 volume)) este, n ampla reconstituire istorico-cultural Basarabia necunoscut, un spirit investigator fugos-expeditiv de curs lung, gustnd plcerea de a face grbit opera de pionierat i opernd preponderent cu fie bibliografice amnunite, sociografice. ntrebri surprinztor de grave i pune la vrsta rimbaldian de 10 ani Teodorina BZGU (n. 7.VII.1986, Chiinu) n placheta n romn i francez cu desene proprii Ploaie pe evalet Pluie sur le chevalet, Chiinu, 1996: Venicie, venicie, / Ai avut copilrie? Tradiionalist ortodox, Eugenia BULAT (n. 19.IX.1956, com. Sadova-Ungheni; studii la Universitatea de Stat din Moldova; a fost ziarist i primar; actualmente este redactor-ef al revistei liceenilor Cetatea dinuirii; vol. de debut: La Putna mi-i drumul, Chiinu, 1994) alterneaz, n volumele Poeme de pe Valea Plngerii i Si-la-bisind n tainele iubirii, ambele aprute n 1996 la Editura Vatra Romneasc din Satu-Mare, versurile de inspiraie patriotic, n care e declarat o religie a durerii (Basarabiei) cu versuri de rug simpl, retoric de iubire,

388 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

accidentate de accente patetico-romantice (Sunt / sub aripa iubirii tale / o floare n miezul unui munte). n Stalactite (2002) apare formula etico-liric. Paradisul copilriei se ruineaz dramatic n poezia de candori adolescentine a Stelianei GRAMA (n. 4.VI.1974, Chiinu, student la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat din Moldova; vol.: Tratat de tanatofobie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 1996, cu o prezentare de Tudor Steliana Grama Opri), care propune, n impactul cu pustiirea firii, o renatere de mitic Pasre Phoenix din cenua viselor i scrumul mondial. Poezii bine instrumentate miznd pe incantaie, exorcism (uneori de sorginte folcloric), pe dorul de Cernui accent al nstrinrii i purtnd blazonul schimbrii de paradigm al schimbrii de coloane sonore simboliste cu impresionismul sonor, cu tcerile general-moderne i cu sincopele textualiste scrie sau mai degrab viseaz tefan HOSTIUC (n. 28.XII.1951, com. Mahala-Cernui, studii la Universitatea din Cernui i doctoratul la Bucureti; a fost crainic la Radio, lector universitar, secretar executiv i vicepreedinte al Societii pentru Cultura Romn Mihai Eminescu din Cernui; redactor la revista Glasul Bucovinei; vol.: Clepsidra reveriei, Ed. Alexandru cel Bun, Cernui, 1996). Nicolae FABIAN (n. 10.XI.1965, Colibai-Cahul; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat din Moldova; a fost redactor la Studioul Moldova-film i revista Limba noastr; vol. Glosele nufrului alb, Ed. Cartier, Chiinu, 1996), cultiv nuferi albi direct pe ml, nu pe ape de delt, dedndu-se unei semioze a tcerii, ateptrii, vmuirii, drmantelor terori ale Cugetului ntr-un limbaj adesea incongruent, pre-morfic, de nainte de er poetic: Ninge fumegos / ntr-o vnt deprtare / Miez fluctuant de er n lentoare , / Cad despletite rugos, / Tiare de cretet pe cretet inept (Prezent oniric).

MIHAI CIMPOI

389
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ntreg repertoriul romantic i, firete, romanios al adolescenei aripi uriae sau umbre de aripi, Marea Pasre Alb i Marele Rece, Imensul Aproape, amurguri i tceri ntomnate, lun nsingurat le gsim la Romana IORGA (fiica Leonidei Lari i a actorului Mihai Iorga, n. 1976, Chiinu); vol.: Poemul sosirii, Ed. Glasul-Ed. Cartier, Chiinu Bucureti, 1995, cu o prefa de Anatol Ciocanu). Un spectru funebru-autumnal bacovian liberalizat n sensul Luminia Dumbrveanu agresivitii feminine postmoderne (toamna e cel mai feminist fragment de timp / se despoaie singur), la care se adaug cte o culoare cadaveric baudelairean augmentativ sau cte o nuan a sngelui natural rscolit (sunt ca un mort / dezgropat de tine cu gura) ntlnim n placheta de debut Clarviziunea orbului (Ed. Arc, Chiinu, 1996) a Luminiei DUMBRVEANU (n. 31.X.1971, com. Corlteni-Bli; Facultatea de Jurnalistic a Universitii de Stat din Moldova; redactor-realizator la Radio Chiinu). tefan BATOVOI (n. 4.VIII.1976, Chiinu; studii la coala de Arte Plastice pentru Copii din Clrai, R. Moldova i Liceul de Art O. Bncil din Iai, terminate n 1995. Marele Premiu Costache Conachi, Tecuci, ed. a II-a; vol.: Elefantul promis, Ed. Arc, Chiinu, 1996) are cu certitudine calitatea, asumat solitar, de constructor nu de tehnici postmoderne, ci de viziuni existeniale. Textualizrii i se prefer parabolizarea cu sens adnc, picturalizarea i sculpturalizarea discursului (ut pictura poesis), care urmrete proiectarea unei comedii umane prin lumizarea lui Dumnezeu i dumnezeirea Lumii, poetul schimbnd ochelarii lui Nietzsche cu cei ai lui Freud sau cu Ochii inoceni ai Copilului. E semioza cutrii sensului unui univers care crap, se mparte, se nstrineaz, se retrage ntr-un elefant promis ce simte venirea morii.

390 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Iulian CIOCAN (n. 6.IV.1968, Chiinu; studii la secia romn-englez a Universitii Transilvania din Braov; este lector la Universitatea Pedagogic Ion Creang din Chiinu i cercettor la Institutul de Istorie i Teorie Literar al Academiei de tiine a Moldovei) se vrea, n vol. Metamorfoze narative (Ed. Arc, Chiinu, 1996) n studiile i cronicile publicate, un critic al postmodernismului pe care evident l supraapreciaz, i al strategiilor Nicolae Roibu narative moderne. Doina DABIJA (12.II.1981, Chiinu; este fiica poetului Nicolae Dabija) rescrie n vol. Liber n temni, Bucureti, 1998, Mitul Zburtorului cu mijloace feminist-adolescentine i cu un sentiment de nchidere a sinelui ntr-o Carte a tristeii rsfoit de Dumnezeu. Iurie BODRUG (n. 27.V.1962, Dereneu-Ungheni; studii la Universitatea de Stat din Moldova) este, n vol. Flori pentru urii albi (1997), un creator de atmosfer semi-suprarealist n care personajele sunt vzute ca nite umbre ale ntmplrilor. Ion CUZUIOC (n. 16.IX.1949, areuca-Orhei; studii la Universitatea de Medicin i FarmacieN. Testemeianu). Volume: n mpria lui Neptun (1999), Birocraii (1999); Gdilici la limb (2000); Pridvorul dragostei (2000); Condimente pe-ndelete (2001); Voiaj n hu, roman (2001). Alexandru HORAIU-FRICU (n. 13.VIII.1949, CotiujeniEdine; bibliolog). Volume: Descntecul golgonei, versuri satirice, (1999); Dimitizarea nimicului, o scurt istorie a repausului bolevic, (2001). Ecaterina NEGAR (2.II.1966, Puintei-Orhei). Volume: Interior cu vultur (Bucureti, 1997); Ascensorul cu psri (1997). E o poet expresionist n genul Angelei Marinescu, obsedat de hotare existeniale ntre trmuri.

MIHAI CIMPOI

391
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Nicolae ROIBU (n. 1958, Mndc-Soroca; studii la Facultatea de Jurnalistic a Universitii de Stat din Moldova; redactor literar la Radio Chiinu, la ziarele Glasul Naiunii, Flux, Timpul). Proz de notaie sentimental, rural, inspirat din universul mic al copilriei i adolescenei (Calea spre nume, 1987); publicistic: Focul din verb (dialoguri cu scriitori la Radio) i Primvara demnitii noastre (lupta pentru limba romn: grevele studeneti din primvara anului 1995), Dumitru-Dan Maxim Editura Glasul, Chiinu, 1997. Lidia HLIB (n. 2.II.1944, Dnueni-Ungheni, studii la Facultatea de Filologie Romn a Universitii de Stat din Moldova; redactor literar). Scrie poezii n care descoper simpatic valorile etice vechi ale lumii (frumuseea, buntatea) ntr-o formul tradiional, nepretenioas, sincer, proz fantezist, graioas pentru cei mici (Regina nopii, 1985; Fetia din televizor, 1988; Zna celor micui, 1990; Povestea Licuriciului, Bucureti, 1995; Legenda Mrii Negre, Chiinu, 1997), i dramaturgie pentru copii (Fetia cu daruri, Aventurile lui Isteel i Trunele). Dumitru-Dan MAXIM (n. 9.II.1963, Drsliceni-Chiinu, studii la Facultatea de Jurnalistic a Universitii de Stat din Moldova, 19851990; redactor la mai multe publicaii: Mesagerul, Flux, din 1997 secretar tehnic la revista Basarabia). AtepTAIIFIULUI sau Carte pentru cruai, ed. Arc, 1998 prezint o proz textualist, n care autorul suprapune, cu un mare apetit al jocului verbal i al amestecului de planuri i perspective narative (uneori friznd efecte artificiale), trei romane al Unchiului, Tatlui i Fiului i mediteaz estetic asupra continuitii faulkneriene a generaiilor i asupra Timpului n care suntem pierdui. Ion MARTEA (n. 9.VII.1983, Chiinu; studii la Centrul Independent de Jurnalism, Chiinu i la Whight School, Marea Britanie). Volume: Doar i (1998); Zbor de prunc

392 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

(1999); Lacrimi de actor, Unde zace poezia, (cu traducere n englez, francez, rus) i Ritmul Omului Neprihnit, acrostihuri; toate n anul 2000. Nicolae SPTARU (n. 13.I.1961, Humrie-Horbova, inutul Herei; studii la Facultatea de Filologie a Universitii din Cernui; stabilit la Chiinu). Volume de poezii scrise n cheie postmodernist: ntoarcerea zeilor (1992); Ion i alte revoluii (1996) i altele. Clin SOBIETSKY-MNSCURT (n. 19.III.1974, fiul scriitorilor Ioan Mnscurt i Ludmila SOBIECHI; studii la Universitatea de Stat din Chiinu, secia francez). Face figur de adolescent rimbaldian pornit spre necunoscutul vag, alunector, trind la limita iubirii i suferinei.
COMPLEXELE (RE)INTEGRRII. C U LT U L E U M E N I D E LO R

Sociodinamica literaturii basarabene cunoate, n perioada anilor 90, toate complexele caracteristice regsirii identitii i integrrii n contextul cultural general-romnesc i general-european. Manolismul, adic actul recldirii de la gradul zero, se manifest n sensul dramei blagiene: zidarii trebuie convini s construiasc, dei n mod individual, un edificiu unic. ntruct, n concepia unora, identitatea moldovean i identitatea romneasc, nc nu se suprapun, fie i numai din cauza existenei unui regionalism basarabean, se reactualizeaz cearta dintre moderni i tradiionaliti, care impune ncpnrile de ordin ideologic i programatic, rtcirile grave, nostalgiile chiar dup vechea paradigm cultural. Acceptarea, fr reticen, a romnismului alterneaz cu reinerea i resemnarea tacit sau cu refuzul declarat (cazul Ion Dru). Mitul moldovenismului, analizat magistral n cartea olandezului Wilhelmus Petrus van Meurs, Chestiunea Basarabiei n istoriografia comunist (Ed. Arc, Chiinu, 1996), i-a lsat o amprent sensibil i asupra mentalitii unor literai. Exist dou aspecte ale acestui mit, conjugate n acolad peste timp i care dovedete caracterul lui diabolic. Mitul cel mai caracteristic legat de Basarabia,

MIHAI CIMPOI

393
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

noteaz van Meurs, este mitul naiunii i limbii moldoveneti. Acest mit [] a avut o putere inegalabil n socializare, mobilizare i legitimizare. El le-a dat moldovenilor o identitate independent de cea a romnilor i, practic, a conectat aceast identitate la patriotismul sovietic. n plus, mitul a fost utilizat pentru a pune pe baze raionale politica naionalitilor i a limbii n Republica Moldova, ca i pentru a furniza o arm n disputele politice din interiorul conducerii moldoveneti sau dintre URSS i Romnia (Op. cit., p. 176). Aspectul, paradoxal, al mitului, se contureaz n noua conjunctur politic i cultural de dup 1990, cnd se nfiripa o contiin naional moldoveneasc: Dei conceptul de naiune moldoveneasc este nc lipsit de o baz lingvistic i etnic, situaia politic curent a transformat, n acest caz, mitul arist de ieri ntr-o realitate (Ibidem, p. 1617). Rsfrngnd reflexele unui atare mit relictescent, polemicile literare, alimentate i de revendicarea vechii paradigme a regionalismului, promovate programatic i de Viaa Basarabiei n anii 30, iau aspect de rzboi total al apostolatelor, programelor, manifestrilor, atitudinilor, ataamentelor de grup. Este, n fond, un adevrat rzboi al absoluturilor caracteristic perioadelor de nceput sau de renatere. Apostolatul religios-politic al lui Ion Dru, fcut n numele unei pretinse Case a Apostolului Pavel (denumit neinspirat CASSAP), apare ca o ilustrare clasic a mitului moldovenismului. Nu mai puin abnegaie apostolic e n programul tradiionalitilor sau al postmodernitilor, grupai dup principii nu att reale, ct deziderative, ca n Portretul de grup al lui Eugen Lungu. Dumitru Matcovschi reia, n numeroasele sale articole polemice, precum i arte poetice, ca i n poetica propriu-zis, observaia amar din 18 aprilie 1989 a lui I. D. Srbu: ara a ars. Baba se piaptn i poeii valeryzeaz. Subminatorul basarabean al artei pure e tot att de ortodox n nenduplecarea sa programatic: Literatura adevrat, aa e, ocolete lozinca. Nu ocolete ns durerea, i dac ocolete Cine are nevoie de o literatur pur, astzi, cnd plaiul, istoria, gloria strmoilor ni se fur? Cine, totui? rioara, iubitul popor?

394 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

(Dumitru Matcovschi, Capul i sabia, n Basarabia, 1994, nr. 910). Steagul, esut din firele trainice ale tradiiei este arborat nu doar ca o contrareplic tehnicilor absolutizate postmoderniste, ci ca pe o conditio sine qua non a fiinei poetului i fiinei poeziei; Nicolae Dabija renun, din aceste considerente, chiar la locul avantajos sub aspect estetic din istoria literar: Voi scrie-n vers de spaima arturii / C-avem trecut, c ne-au minit prelaii / Chiar de-ar risca-n istoria literaturii. / S fiu mereu pus la capitolul i alii (Veac timid). Reluarea eseului lui T. S. Eliot Funcia social a poeziei n mai multe publicaii periodice are aceleai raiuni polemice, cci autorul rmului pustiu ofer mai multe arme puternice adepilor tradiionalismului: convingerea c fiecare popor trebuie s aib propria lui poezie, c poezia are pentru cei de acelai neam i aceeai limb cu poetul o valoare pe care numai pentru ei o poate avea; c pn i muzica sau pictura au caracter local i naional. Datoria poetului este a pstra limba lui, a o mbogi i a o perfeciona; de a modifica i contientiza sensibilitatea oamenilor, de a-i face s dea seama mai bine de ceea ce sunt. Meninerea continuitii este de asemenea unul din imperativele poeziei, care face imposibil nstrinarea literaturii i poporului. Schimbrile i progresele sensibilitii apar mai nti la un numr mic de oameni, apoi i vor face treptat loc n limb, prin intermediul influenei lor asupra altor autori mai populari; i, cnd acestea se vor fi statornicit, se va simi nevoia unor alte nnoiri. Pe de alt parte, scriitorii din trecut rmn vii prin opera scriitorilor n via (T. S. Eliot, Eseuri, Bucureti, 1974, p. 97). T. S. Eliot punea la ndemna poeilor basarabeni, n intenia lor, ca oameni ai cetii, de a impune un neopaoptism cultural, un model poetic ideal pentru procesul de renatere naional, nceput sub semnul tutelar al lui Eminescu i Mateevici. Ce se ntmpl ns n tabra advers a (post)modernitilor, a celor noi? Contestrile categorice ale acestora se ntlnesc cu actele de culpabilizare ale scriitorilor care neleg integrarea ca un act de contiin.

MIHAI CIMPOI

395
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Cultura romneasc din Basarabia a intrat evident ntr-o faz stpnit de Eumenide, zeie ale culpelor i mustrrilor de contiin, scriitorii cei mai reprezentativi punndu-i astfel pe cap cununi mpletite din erpi. Or, Eumenidele (Erinnyas) sunt prin excelen ntruchipri ale Tradiiei, pedepsind orice deviere eretic de la ea, orice ncercare de nstrinare. Pe solul nu-ului ionescian, al nihilismului propovduitor de grad zero valoric cresc florile negre ale nerecunotinei lui Emilian Galaicu-Pun, demonul numrul unu al iconoclastiei cu condescendene manifestate doar fa de confinii lui ntru program: Dup cderea Cortinei de Fier / ridicarea feregelei de mtase, mi vine s exclam aidoma unui personaj caragialian: cultura moldoveneasc este superb, dar absolut inexistent. Adic o Frumoas fr corp! (Em. Galaicu-Pun, Cortina de Fier, feregeaua i Frumoasa fr Corp, n Flux, 1996, nr. 32 (63), p. 11). Se ascunde, n aceast trufa afirmaie, i convingerea c zorile reapar acum, cu noi, c e necesar un neojunimism critic (Eugen Ionescu, Nu, Bucureti, 1991, p. 47). Exercitat de optzeciti, un atare neojunimism critic i propune s fie total anihilator, semnnd mai mult cu un rechizitoriu, cu atitudinea procuroriceasc de care vorbea n secolul al XIX-lea Alecu Russo. nii scriitorii invoc adesea balana i spada zeiei Themis, lsnd de bun voie dreptul divin s-i spun cuvntul. n aceste cazuri nu avem doar o negare de tip optzecist, ci un rechizitoriu asumat, adevrat autoflagel ritualic. nc pn la 1989, George Meniuc, privindu-i retrospectiv creaia afectat de calendar, spunea c s-a ales cu sfriacul lui Creang. Serafim Saka face, cu rictus amar, bilanul modic al prozei: Puina proz realist basarabean este trist ca i istoria acestei buci de Romnie lsat n voia soartei (Nicolae Busuioc, Oglinzile cetii, vol. 4, Chiinu, 1996, p. 109); Aureliu Busuioc rspunde la provocarea optzecist cu sentimentul aceleiai autoblasfemii n sensul parc al dacului eminescian. ncerc i eu la aizeci i opt s-mi triesc tinereea

396 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ratat la douzeci. neleg c e o prostie, dar trebuie s-mi adorm cu ceva amintirile. Nu de arogana optzecitilor m leg mai n glum mai n serios, ci de lipsa ei. Conul de ntuneric al tinereii ratate capt dimensiuni comareti pe ecranul contiinei: Pun pe seama tinereii i a unei insuficiente instruciuni faptul c m-am angajat voios i voluntar n hora carierismului (pseudo) literar i politic. Am ajuns destul de sus. De preul parvenirii prefer s-mi amintesc oricum, cine n-a fost i n-a ieit din asemenea tontoroi nu va nelege. Dar m mndresc cu faptul c am prsit hora aceea a cinismului de stnga n mod deliberat i violent: poate i mai amintete cineva de Congresul scriitorilor din 1965? Am nceput cam trziu, abia pe la 37 de ani, procesul de decretinizare (mai continu i azi, e ntr-un stadiu, sper eu, avansat!), dar nu port pic celor ce au fcut-o la douzeci (interviu acordat rev. Contrafort, 1996, nr. 5 (19), p. 11). Vladimir Beleag vorbete despre necesitatea aceluiai examen etic i estetic: Deci, problema se pune astfel: dac ceea ce a fost produs aici, n zona noastr, rupt de matricea spiritual romneasc i autorii care s-au manifestat, s-au ridicat la nivelul condiiei de a rezista prin expresie, prin limb n ultima instan (interviu acordat rev. Contrafort, 1996, nr. 4 (18), p. 8). Cultura romn din Basarabia nregistreaz un fenomen unic poate n lume a revenirii la matricea stilistic fireasc, aceasta conjugat cu rentoarcerea la unelte. Detaarea de tinereea literar (i public) ratat se face n regim de urgen (iari romneasca ardere a etapelor): o toamn a lui Orfeu i binecuvnteaz generos, ca o rsplat i ispire de pcat att pe George Meniuc, pe Vasile Vasilache nc din deceniul 8, ct i pe Aureliu Busuioc, Vladimir Beleag, Alexei Marinat (n publicistic); Nicolae Dabija, Ioan Hadrc, Valeriu Matei nu mai sunt nici ei cei din tinereea neopaoptist, mutndu-se pe versantul existenial al modernitii. Portretul de grup vorbete deja de o nou mentalitate, cu adevrat estetic, de o sincronizare efectiv realist. ncadrarea n limitele spaiale ale Portretului urmeaz un declarat principiu mozaical, criticul procednd la modelarea

MIHAI CIMPOI

397
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

grupului n spiritul optzecismului paradigmatic romnesc mnat i de o vrere imperioas de alt poezie. Reliefurile pregnante se ngn cu liniile izomorfe sau chiar preforme, dat fiind caracterul disjunctiv al fenomenului literar basarabean, afinitile fiind pur tematice sau de clan, nu i de ideologie estetic (Eugen Lungu, O alt poezie, n vol. Portret de grup, Ed. Arc, Chiinu, 1995, p. 12). Optzecismul basarabean ar fi un salt mongol, cci modernismul este de domeniul miracolului ntr-o literatur afectat de ruralismul semntorist de lung durat: Dac literatura basarabean nu putea oferi modele, ele erau cutate, compensativ, n crile din ar, originale sau traduceri. Prin asta se i explic diversitatea i eclectismul, cu nuane ciudate uneori, ale nceputurilor optzeciste de la noi. Cineva fcea naveta ntre I. Barbu sau I. Minulescu (!), altcineva fora nota ntr-un clamoros stil punescian, al treilea i regiza ironiile dup Proprietarul de poduri, muli frecventndu-l pe N. Stnescu. n acest peisaj cam blat, cu greu pot fi stabilite cteva elemente care i nrudesc pe cei care debutau sau chiar continuau n aceti ani (Ibidem, p. 10). Or, sincronizarea nseamn transplant de complexe general-romneti (vezi Adrian Marino, Politic i cultur, Iai, 1996), ca i discernmnt al ataamentului, cci acelai Aureliu Busuioc face n acest sens o ntmpinare privind ptrunderea n climatul cultural romnesc: s nu-l idealizm, e pestri! i acceptarea tuturor celor de dincolo i amestecarea lor ntr-o mmlig comun Dincolo de nuane i de mpingerile groteti n extrem tribut firesc pltit intoleranei polemice i absolutismului programatic integrarea n contextul general-romnesc cu toate obsesiile i complexele specifice devine o problem de contiin pentru scriitorul basarabean. Necesara prise de conscience se impune ca o clauz fundamental a statutului intelectual al acestuia, ca un principiu deontologic suprem. Pledoaria pentru un astfel de comportament profesional, susinut de o personalitate ce respinge clieistica social rutinar i constrngerile protocolare histrionice i adopt nu politica de aren, ci una a faptei culturale, literare romneti culmineaz,

398 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ntr-un articol polemic al lui Leo Butnaru, un alt lider de opinie basarabean, n accentuarea necesitii imperioase a integrrii: Nu sunt prea numeroi nici autorii basarabeni care s accepte inevitabilitatea sincronizrii lor cu pulsul cultural general-romnesc cu condiia s se autosupun la unele operaiuni chirurgicale estetice, la unele transfuzii i transplantri n firea lor a unui nalt spirit i a unei alese culturi (Leo Butnaru, Despre situaie, vocaie i elevaie, n Basarabia, 1996, nr. 34, p. 6). Procesul sincronizrii este conceput fie ca nevoie deontologic general, de obinere a identitii culturale printr-o sensibilitate intelectualizat (n termenii lui Leo Butnaru), fie printr-o afiliere, fr complexe regionale, la o anume paradigm cultural, cum este acea a postmodernismului romnesc. Anume n aceast arie restrns a integrrii este arborat steagul de materie mbuctit i colorat arlechinete al grupului elitist al optzecitilor i nouzecitilor; este stindardul zgomotos fluturat al fragmentarismului, prozaismului verist, colajului i intertextualismului, grotescului, livrescului. Dup episodul stelar interbelic avem cea de-a doua sincronizare organic, cu excepia unei coloraturi basarabene ciudate a limbajului, observat de mai toi cronicarii principalelor reviste literare romneti. Fervoarea parti-pris-urilor s-a mai ostoit pe la mijlocul deceniului al IX-lea, domolindu-se n sensul clasicizrii formulelor noi i al clasicizrii celor vechi, cci revista Basarabia, de exemplu, devine, n mod heterodox, att promotoarea tradiionalismului, ct i postmodernismului revoluionar, pe care l ncurajeaz i prin publicarea mai multor texte teoretice despre strategiile lui mitopoetice. Se revine, firete, la perceperea, dincolo de manifeste i umori polemice de moment, a fondului universal al artei, recte fondul ei clasic permanent, despre care scria cu perspicacitate Eugen Ionescu: Tocmai n conjugarea istoriei cu non-istoria, a actualului cu non-actualul (adic cu permanentul) se dezvluie acest fond comun inalterabil pe care poi ajunge s-l descoperi n mod direct i n tine nsui: fr el, nici o oper nu poate avea valoare, el este cel care alimenteaz total. n aa msur nct, la urma urmelor,

MIHAI CIMPOI

399
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

nu m tem deloc s afirm c adevrata art zis de avangard sau revoluionar este cea care, opunndu-se n chip ndrzne vremii sale, se dezvluie ca inactual (Eugen Ionescu, Note i contranote, Bucureti, 1992, p. 81). Noul apare ca prag psihic, ca un complex al neaderenei momentane, care cedeaz locul aderenei la fondul universal sau clasic (permanent): Dezvluindu-se ca inactual, ea se altur acelui fond comun universal despre care am vorbit i, fiind universal, ea poate fi considerat clasic, nelegndu-se c aceast latur clasic trebuie regsit dincolo de nou, prin noul de care trebuie s fie impregnat (Ibidem). Oricare dintre poeii revoluionari opereaz astfel n acest interspaiu tranzitiv aprut ntre istoria sclerotizat i non-istoria mereu vie, astfel nct, n ciuda modelrii lor n sens postmodernist, optzecitii i nouzecitii, de altfel ca i aizecitii la o scar mai mic, descoper de fapt fondul comun, inalterabil al poeziei romne, ca maetri spirituali ai lor aprnd, n forme eterogene adesea, Eminescu, Bacovia, Barbu, Blaga, Stnescu. Sincronizarea i vdete, astfel, un caracter complex de revenire la matricea stilistic romneasc i de nsuire tardiv, precipitat a ntregului arsenal al mitopo(i)eticii romneti. n plan cultural concret au loc aciuni de integrare efectiv asigurat de o deschidere reciproc, care a dictat, printre altele, i necesitatea constituirii, n 1995, a Filialei Chiinu a Uniunii Scriitorilor din Romnia. n vara anului 1996 delegaiile reprezentative ale celor dou Uniuni, ntrunite la Chiinu i Peresecina (Casa de creaie Al. Donici), au luat n dezbatere aspectele sincronicrii. Zecile de volume aparinnd scriitorilor basarabeni Constantin Stere, Alexie Mateevici, Grigore Vieru, Ion Dru, Nicolae Dabija, Leonida Lari, Mihai Cimpoi, Ioan Hadrc, Em. Galaicu-Pun, Dumitru Crudu, Serafim Saka, Vasile Levichi, Dumitru Matcovschi, Aura Christi, Teo Chiriac, Lucia Purice, aprute la editurile Eminescu, Minerva, Du Style, Editura Fundaiei Culturale Romne, Viitorul Romnesc din Bucureti, Junimea din Iai, Porto-Franco din Galai, Dacia din Cluj-Napoca, Vatra Romneasc din Satu-Mare, Pontica din Constana, aciunile culturale ale Fundaiei Culturale Romne

400 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

(preedinte: acad. Augustin Buzura), Ligii Culturale pentru Unitatea Romnilor de Pretutindeni (preedinte: prof. Victor Crciun), Astrei basarabene, iniiate de prof. Octavian Ghibu, fiul lui Onisifor Ghibu (copreedini: Nicolae Dabija, Mihai Cimpoi, Nina Josu), Academiei Romne (datorate acad. Eugen Simion, vicepreedinte), altor instituii i organizaii precum Pro Basarabia i Bucovina, Vatra Romneasc, participarea la Festivalurile de Poezie Lucian Blaga de la Cluj-Napoca i Alba-Iulia (ncepnd cu 1992, Zilele Blaga au loc la Chiinu cu concursurile Uniunii Scriitorilor din Moldova, Societii clujene Lucian Blaga, Filialei Cluj-Napoca a Uniunii Scriitorilor din Romnia, Bibliotecii judeene Octavian Goga i al Bibliotecii Transilvania din Chiinu), Nichita Stnescu de la Ploieti i Bucureti, Grigore Hagiu de la Galai Trgu-Bujor, Salonul Dragosloveni de la Focani, Costache Conachi de la Tecuci, la diferite sesiuni de comunicri, jubilee ale clasicilor, simpozioane, la manifestrile organizate de animatori ai culturii (Florian Copcea de la Turnu-Severin, Petre ranu de la Vatra Dornei, care a editat la Chiinu dou volume de Memoria Dornelor i placheta de versuri Lacrima, poetul Sergiu Adam de la Bacu, scriitorii Andi Andrie i Lucian Vasiliu, prof. Ioana Irimia, Nicolae Busuioc, de la Iai, Ion Chiric, Dumitru Tiutiuca i Radu Mihescu de la Galai, Traian Olteanu i Florin Muscalu de la Focani, Ion Moldovan i Dumitru Chiril de la Oradea, George Vulturescu din Satu-Mare, Ionel Mrgineanu din Alba-Iulia, Gruia Novac din Brlad, Marcel Mureanu din Suceava, Ilie Bdulescu din Ploieti, Liviu Petrescu, Virgil Bulat, Alexei Mare, Petru Poant, Aurel Ru, Aurel Cmpeanu, Traian Brad de la Cluj-Napoca), numeroase premii literare toate acestea au dinamizat sensibil tabloul sincronizrii. Fenomenul reintegrrii conjug i interfereaz complexele contiinei estetice i general-culturale basarabene: nihilismul de tip ionescian-cioranian (Em. Galaicu-Pun: Ei bine, cartea care lipsete literaturii romne din Basarabia este Nu pe baza materialului autohton, bineneles), supunerea examenului critic al cronicarilor literari din Romnia (Vasile Grne: Buletinul de identitate al optzecitilor este semnat i de critica literar

MIHAI CIMPOI

401
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

romneasc autoritate incontestabil n domeniu , fapt care le confer deodat o aur de nvingtori n polemica, ce n-a ntrziat s apar, cu generaiile mai n vrst), punerea crilor pe balana zeiei Themis. Deinerea monopolului asupra sincronizrii perfecte este, ns, iluzorie, cci se uit simplul fapt c literatura basarabean este profund marcat de cultul Eumenidelor, care supravegheaz mersul ei dup legiti intrinseci caracteristice literaturii romne n ansamblu: Tradiia nu nseamn dect naintare organic dup legi proprii i nu este ndoial c organicul exist n literatura romn (G. Clinescu, prefa la Istoria, p. 3). Adevrul e, dincolo de polemicele conjuncturale, c, n cazul literaturii i culturii basarabene, atestm nu numai o sincronizare optzecist, ci i una a perioadei clasice, alta a celei interbelice i cea a generaiei Labi-Vieru. La acestea se adaug sincronizarea rizomic evident, care ine de invariantele alimentate i de incontient, de personana blagian. Asupra fenomenului sincronizrii a se vedea anchetele i mesele rotunde ale revistelor Sud-Est, nr. 2, 1996 i Contrafort, nr. 2, 1994, p. 1011; nr. 1, 1995, p. 1011; nr. 56, 1996, p. 1011, nr. 7, 1996, p. 89; nr. 3, 1995, p. 89; GRNE, Vasile, Generaia 80 schi de portret, n Contrafort, 1994, nr. 1, p. 3.; BUSUIOC, Nicolae, Oglinzile cetii, dialoguri la Chiinu, Ed. tiina, Chiinu, 1996; articolele lui Em. Galaicu-Pun publicate n Sfatul rii, Galaxia Guttenberg, Vatra, Flux. n postura de romantic ntrziat (Nicolae Dabija), care mizeaz pe o poetic a cantabilitii, apare n vol. Mereu (Chiinu, Ed. Hyperion, 1995), Simion GHIMPU (n. 24.V.1939, com. Colonia, din preajma Chiinului; profesor de teatrologie la Institutul de Arte din Chiinu. O poezie a universului mic n registru retoric desuet scrie Gheorghe CUTASEVICI (n. XII.1938, s. Tartaul, jud. Cahul, studii la Universitatea de Stat din Moldova) n Cntec despre casa mea, (Ed. Labirint, Chiinu, 1996). Este i autorul unui volum de memorii Evadarea sau Prima confruntare cu umbrele (Ed. Labirint, Chiinu, 1996).

402 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

TRAIANUS (Traian Vasilcu, n. 2.IV.1969, Badragii Vechi, Edine; studii la Universitatea Pedagogic Ion Creang din Chiinu; vol. Poemele regretelor trzii, 1995; Rspntii de iubire, 1996; Un clopot pentru Basarabia, 1996) scrie versuri au courant de la plume, structurate rapsodic, cu galanterii neosimboliste i cu volute retorice largi (Iubita mea, cnd scade argint din lun / i-amurgul piere un trubadur trziu / Cu osul minii plpindu-i scriu / i-apoi invoc nimiTraianus cul ce ne-adun Poem n iarn). Versuri de notaie sentimental cu poncifele tradiionalismului rural a publicat Ion IACHIMOV (12.XII.1936, Coteala, jud. Hotin 12.IX.1996; studii la Universitatea de Stat a Moldovei; a fost redactor i redactor-ef la radio i TV; vol. Semntorii rmn, 1979; Linia vieii, 1996; plachete pentru copii).
MELPOMENE N CERCUL STRMT BASARABEAN

Lucru firesc, Melpomene nu i-a gsit dect un loc modest n cadrul social i cultural basarabean, fiind tratat cu dispre i ntmpinat cu barierele temeinice ale teoriei lipsei de conflict sau ale luptei dintre bine i ru (luptei de clas), care ngduia doar o viziune liniar, maniheic. O alt barier serioas este de ordin genetic, ca s zicem aa: muli dintre dramaturgi sunt, de fapt, poei i prozatori care i vdesc, astfel, gene pentru alt gen. Acetia, dei au dar literar, povestesc scenele sau le prezint ntr-o aureol poetic, nesocotind fr s vrea legile dramaturgiei, conform crora, aa cum formula Cehov, arma atrnat n cui din actul I trebuie s mpute n final. Dramaturgul pur este o rara avis n context basarabean. Aciunea se declaneaz i evolueaz

MIHAI CIMPOI

403
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

sub ochii spectatorului, nu prin coliziuni directe, ci prin intermediul narrii epice i sugestiei lirice. Ion Luca Caragiale propunea o distincie net ntre literatur, care este o art reflexiv, epic, liric, narativ, i teatru, care este o art constructiv, al crui material sunt conflictele ivite ntre oameni din cauza caracterelor i patimilor. Elementele cu care lucreaz acest din urm gen nu au nevoie de intermedierea gndirii n imagini nchipuite: ele sunt chiar artrile vii i imediate ale acestor conflicte i dramaturgul are datoria de a le gsi acestora economia mechanic, cldirea pe care s stea bine, ceea ce apropie teatrul de arhitectur. O pies de teatru se aseamn, aadar, cu planul unui monument: pe ct de puin planul arhitecturii este pictur, tot att de puin e, precizeaz Caragiale, scrierea de teatru poezie. Teatrul i literatura sunt dou arte cu totul deosebite i prin intenie i prin modul de manifestare (I. L. Caragiale, Despre teatru, Bucureti, 1957, p.148). Prima pies postbelic Lumina (1948) a lui Andrei Lupan e de un primitivism cras, demonstrnd o mentalitate literar ideologizat n chip ridicol, care va afecta i piesele lui Leonid Corneanu Fericirea Mrioarei (1951, n colaborare cu E. Gerken), Covorul Ilenei (1953), Peste Dunrea albastr i Izvorul friei (1956) i, ntr-o msur mai mic, pe acelea ale lui Ramil Portnoi: Cntecul Lpuniei (1953), Psruici nezburtoare (1957), Cas trainic (1960), Ion al lui Ion (publicat n 1968). Primul care revoluioneaz radical dramaturgia basarabean este Ion Dru care, dei opereaz cu anumite scheme convenionale ale timpului, mut accentul de pe evenimenial pe psihologic, renun la delimitarea anacronic pozitiv-negativ, preocupndu-se de lupta interioar ce se d n sufletul omului, de verificarea cu normele etice i ordinea sacr a lumii. Panpsihologismul cehovian, arhitectonica liber, lirismul i muzicalitatea discursului dramatic, obinute prin nlarea sensurilor poetice din planul cotidianului, dezbaterile etice foarte acute au asigurat un succes de public pieselor Casa mare (1959), Doina (1968), Psrile tinereii noastre (1971), Frumos i sfnt (1974), Horia (1973), Cervus divinus (19771981; 1987),

404 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ntoarcerea rnei n pmnt (dup nuvela despre Tolstoi scris n 19691970). Ion Dru rmne, n linii mari, narativ i liric, schematic i folcloric, publicistic i conjunctural. La sfritul anilor 60 Teatrul Luceafrul, care a fost constituit n 1960 i care a avut un rol remarcabil n dezvoltarea culturii romneti, recruteaz dramaturgi tot din rndul poeilor, prozatorilor, fcndu-i s se ptrund de independena caragialian a teatrului: Aureliu Busuioc cu o parabol a puterii i nostalgiei dup ea, valorificat ironic n Radu tefan-ntiul i ultimul (montat: 1968), Andrei Strmbeanu cu desenul fenomenologic curajos al primei generaii de intelectuali-oreni n Minodora (1971) i Ion Podoleanu cu Pe un picior de plai (montat n 1970 sub denumirea Pmnt), a crei schem realist-socialist a fost transformat ntr-o dram mioritic a colectivizrii. Aceast aciune de dramaturgizare intens a scriitorilor aparine regizorului Ion Ungureanu, personalitate marcant a vieii teatrale basarabene. Pe linia surprinderii secvenelor naturaliste, crude ale vieii i mbinrii dramaticului cu lirismul a valorificat regizorul Veniamin Apostol la Teatrul Moldovenesc Academic piesele lui Dumitru Matcovschi Preedintele (1975), Tata (1979), Pomul vieii (1979), Abecedarul (1983). Drame de idei cu caracter eseistic a scris George Meniuc (Floarea Soarelui, Vernisaj, despre Van Gogh, i o comedie, Raa i rutele). Tragismul perioadei staliniste este exprimat de Alexei Marinat n Unde eti, Campanela?, 1968 (Marinat este i autorul pieselor Oprii planeta, 1966, Falsificatorul de monede, 1968, Dragostea din mai, 1970, Curajul brbailor, 1981, Dragostea nu-i sfetnic ru, 1975, Leac pentru toate bolile, 1976), iar ravagiile optimismului vieii noi sunt surprinse n chip parodic i grotesc de Petru Crare n Streinul, 1970. Piesele lui Gheorghe Malarciuc Nu mai vreau s-mi facei bine (1963), Evadarea din rai (1964), Zile de foc, de ap i de pmnt (1974), Cel mai bun om (1974), Marsilieza (1984) sunt insignifiante, fals-patetice, dovedind o not de autenticitate acolo unde exploreaz umorul (Nu mai vreau s-mi facei bine, 1963, Drag consteanule, 1984). Piesele lui Andrei Burac Primvara n doi i Iulia abordeaz cu precdere problemele tineretului.

MIHAI CIMPOI

405
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Dramaturgii mai noi sunt mai ateni la economia mechanic de care vorbete Caragiale i la artrile imediate ale conflictelor, adncind problematica moral i psihologic: Ion PUIU (n. 1.XI.1945, Corneti-Ungheni, studii la Institutul de Art Teatral A. V. Lunacearski din Moscova, 19641969 i la Teatrul Academic Mossovet, Facultatea de Scenografie; actualmente angajat la Teatrul de Ppui Licurici; piese: Odochia, 1980, Osnda, 1984); Val BUTNARU, Mihai Poiat-tefan * autor de piese ce vizeaz odiseea eului cu rtcirile, dedublrile i calvarurile lui (n. 17.IV.1955, Chiinu; studii la Facultatea de Ziaristic a Universitii de Stat a Moldovei, terminate n 1980; din 1991 director al Teatrului chiinuian Eugne Ionesco; din 1995 fondator i director al sptmnalului Flux; actualmente directorfondator al sptmnalului JURNAL de Chiinu; Premiul Ion Luca Caragiale al Academiei Romne pe anul 1993; piese: Val Butnaru Procedeul de giu-gitsu, jucat la Luceafrul n 1985; La Veneia e cu totul altfel, jucat la Luceafrul n 1989 i la Teatrul Naional Mihai Eminescu din Botoani n 1990; Iosif i amanta sa, la Eugne Ionesco n 1993; in minte c va ninge i vom fi fericii, Teatrul Naional Vasile Alecsandri din Bli, 1993; Simfonia n mi bemol major i Fratele nostru Iuda, prezentate la Televiziunea din Chiinu; Ne place s jucm teatru, publicat n Orizontul, 1987, nr.12); Saxosofonul cu frunze roii, 1996, jucat la Teatrul Luceafrul; Cum Eclesiastul discut cu proverbele,

406 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

spectacol-lectur, Teatrul Naional Mihai Eminescu; 2002; Apusul de soare se amn, Teatrul Alexie Mateevici, 2002; Mihai POIAT-TEFAN folosete, de asemenea, procedee dramaturgice moderne (n. 4.XII.1949, Cojuna-Chiinu; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, terminate n 1972, i la Cursurile Superioare de regie i scenaristic din Moscova, 19761978; redactor, redactor-ef la Colegiului de scenarii i ef al unui departament de cinematografie; volumul de piese Monolog n patru voci, 1988). O not original prin piesele sale aduce Dumitru CRUDU. Prin urmare, n spaiul ngust basarabean, Melpomene aprinde foarte rar fantezia scriitorilor, alturi de muzele-surate ale ei, nscute de Proserpina, zeia memoriei.
DRAMA CRITICII I ISTORIEI LITERARE

Rostul criticii i istoriei literare, dup cum demonstreaz i formuleaz teoretic Clinescu, nu este de a cerceta obiectiv probleme aduse dinafara spiritului nostru, ci de a crea puncte de vedere din care s se constituie structuri acceptabile. Criticul este, firete, un artist, un om cu vocaie, care, ns, trebuie s mnuiasc i o anume tehnic, s aib ocupaii metodice. Primul semn al vocaiei este de a descoperi n fapte structuri noi, inedite, precizeaz Clinescu. Prin sistematizare, stabilirea de valori (istoria literar este o istorie de valori), explicarea genetic, transcenderea faptului particular prin care se atrage condiia universalului, prin realizarea eficient a vocaiei, criticul obine sinteza epic i istoria inefabil urmrite ca obiectiv fundamental. ntr-aceasta seamn cu prozatorul, cu o anumit deosebire: romancierul absoarbe, de obicei, legea n ficiune, n timp ce istoricul se afl n situaia de a nu cunoate legea n mod explicit, fiind pus n imposibilitatea de a-i imagina situaii, de a le plsmui. n perioada postbelic s-a discutat frecvent i persuasiv despre aspectul metodologic (tiinific) i cel creativ (beletristic) al criticii i s-a pus obsedant ntrebarea dac un critic poate fi subiectiv. Clinescu este cel care impune cu fermitate subiectivi-

MIHAI CIMPOI

407
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

tatea n critic i istorie literar, ce este, n ultim analiz, modelatoare de valori n sensul propus de critic. Istoria n genere e o disciplin, n care legile nu ajung la formulri explicite, rigide: ele se insinueaz discret. Demersul criticului este unul subiectiv i deci original prin excelen. El, ca formulator de valori, are nevoie de un cap epic care s scrie o epopee (fie de forme, fie de destine personale). n istoria literaturii nu import, zice memorabil Clinescu, scriitorul n sine, ct sistemul epic ce se poate nla pe temeiul acestuia. Criticul nsui se ridic la o perspectiv de unde poate vedea structura faptelor, nexul epic al lor. Critica literar, privat de orice condiie subiectiv, a fost, n Basarabia, o Cenureas pus n slujba ideologiei oficiale. Atmosfera cultural desfurat sub semnul palingenezei, adic a regenerrii periodice a romnismului i a ideologizrii extreme, fie sub aspectul cultivrii programatice a basarabenismului, a culorii locale, fie sub acela al aservirii metodei de creaie a realismului socialist, a modelat ntr-un anumit fel i critica, i istoria literar. n perioada interbelic, precum i n cea postbelic s-a fcut mai degrab critic cultural i sociologic i critic de ntmpinare, limitat adesea la cronic, consemnare i darea de seam rezumativ, impresionist. Criticii de vocaie, care au reuit s ilustreze c i critica este creaie care s respire aerul fierbinte al procesului i s-l nregistreze seismografic, cu vibraie participativ, au aprut n anii 60. Tot atunci se vdesc i primele semne ale profesionalismului, ale criticismului autentic (spirit analitic i sintetic, gust, temperament, precizie a diagnosticului, aplicarea sever a criteriului estetic, combativitate, intoleran fa de mediocritate i fa de specularea tematicii sociale). n anii 30 nu lipsete eseistica de nalt calitate intelectual, stilul elegant, literar, deschis i vioi, cultivat mai cu seam de scriitorii nii (George Meniuc, Nicolai Costenco, Vladimir Cavarnali, Petru Stati, Vasile Lucan, Iacob Slavov, Sergiu Matei Nica). Lucrrile de sintez sunt ale universitarilor sau teologilor, avnd caracter academic, obiectiv, descriptiv-sociologic i identificnd, n linii mari, culturalul cu literarul. tefan CIOBANU (24.XI.1883, Tlmaza, Tighina 28.II.1950, Bucureti; studii la Secia de Slavistic a Universitii din Kiev;

408 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

din 1918 membru activ al Academiei Romne, timp de apte ani fiind i vicepreedinte al acesteia; profesor la Facultatea de Teologie de la Chiinu i Universitatea din Bucureti; ministru al Cultelor i Artelor n Guvernul Gheorghe Ttrscu, 1940; volume mai importante: Dosoftei, mitropolitul Sucevei, i activitatea lui de crturar, Bucureti, 1918; La continuit roumaine dans la Bessarabie, Bucureti, 1920; Cultura romneasc n Basarabia sub stpnirea tefan Ciobanu ** rus, Chiinu, 1923; Basarabia, Bucureti, 1926; Istoria literaturii romne vechi, Bucureti, 1947) este un lansonian trecut prin coala ucraineanului Vladimir Peretz, preocupat de evoluia istoric a faptelor literare, ce ilustreaz o anumit realitate, dar care triesc i n prezent, precum i de abordarea filologic (exegetic) a acestor fapte. Este o cauzalitate autonom, intrinsec, ce determin o legtur evolutiv anume ntre fenomenele literare sub semnul propriilor legi de dezvoltare i care trebuie gsit de istoricul literar: Ca s scrii o istorie a literaturii este necesar mai nti de toate s cunoti bine opera literar sub toate raporturile; s-o analizezi din toate punctele de vedere, i anume: al limbii, originii, al timpului i locului de unde provine, al mediului i al legturilor ei cu alte opere etc. Cu alte cuvinte, a stabili i a verifica textul, a supune opera unui examen genetic, a determina influenele (Introducere n istoria literaturii romne. Orientri metodologice, Bucureti, 1944, p. 6364). Metodele de cercetare sunt, dup tefan Ciobanu: I. Metoda subiectiv estetic (cea mai nesigur i relativ metod) i sociologic, aflat n corelaie cu metoda istorico-politic; II. Metode obiective: istoric, istorico-psihologic, istorico-cultural, istorico-comparativ, evoluionist i filosofic (exegetic). n fundamentala cercetare monografic Istoria literaturii romne vechi, lansonianul tefan Ciobanu aplic o metod de investigaie larg, descriptiv, documentarist erudit,

MIHAI CIMPOI

409
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

sistematizatoare, cu accentul pus pe interconexiunile cauzale, influene i valoarea estetic, pe europenismul mersului faptelor literare romneti (asupra orientrilor istoriografice ale lui tefan Ciobanu a se vedea Marin Bucur, Istoriografia romneasc, Bucureti, 1973, p. 196198 i Dan Horia Mazilu, prefa la Istoria literaturii romne vechi, Bucureti, 1989, i Chiinu, 1992). Ali istorici literari notabili: Vasile EPORDEI (n. 5.II.1908, Crpeti-Cahul 16.V.2002, Bucureti; a studiat la Seminarul Teologic i Facultatea de Teologie din Chiinu; a fost profesor la catedra de religie a Liceului Industrial de Biei, a Liceului Alexandru Donici i a Liceului Teoretic de Fete Regina Elizabeta din Chiinu; din 1938 redactor-ef al revistei Raza, reluat, n 1940, sub titlul Raza Basarabiei, i al cotidianului Basarabia, ziarul noii viei romneti, vol.: Preotul-poet Alexie Mateevici, 1937; Amintiri din Gulag, 1992; Drumul Golgotei, 1995); Gheorghe GORE (11.IV.1839 Dumani-Bli 1909, Chiinu; studii la Universitatea din Moscova; ntre 18661868 redactor al gazetei Bessarabskie oblastnie vedomosti, n care a publicat articole despre istorie, etnografie, despre Dimitrie Cantemir, Al. Donici, Vasile Alecsandri, C. Negruzzi); Petre V. HANE cu contribuii documentare importante n domeniul istoriografiei literare (5.XI.1879, Clrai 17.IV.1966, Bucureti; volume: Alecu Russo, Bucureti, 1901, ed. 2, 1930; Studii de literatur romn, 1910; Scriitorii basarabeni, 17901850, Bucureti, 1920; vol. II, 1942; Istoria literaturii romneti, ed. 3, 1924; Studii literare, 1925; Istoria literaturii n cltorii, 1932; Tineree, 1941; Studii de istorie literar, Bucureti, 1970); Liviu MARIAN (6.VI.1883 25.XI.1942; volume: B. P Hasdeu . i Rusia, Chiinu, 1925; Hasdeu i Eminescu, Chiinu, 1927; Contribuiuni la istoria literaturii romneti din veacul al XIX-lea, Chiinu, 1927; B. P. Hasdeu, Bucureti, 1928; Ion Creang. Viaa i opera lui, 1930); Gheorghe BEZVICONI, semnat i Bezviconni (1910, Bucureti 30.IV.1966, tot acolo; lucrri de referin n domeniul istoriei i istoriei culturale a Basarabiei: Crturari basarabeni, Chiinu, 1940; Doi junimiti din Basarabia, Bucureti, 1941; Mnstirea Japca, 1942; Costache Stamati, familia i contemporanii si, Iai, 1942; Profiluri de ieri i de azi, Bucureti, 1943; Boierimea Moldovei dintre Prut

410 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i Nistru, Bucureti, vol. I, 1940; vol. II, 1943; Contribuiuni la istoria relaiilor romno-ruse, Bucureti, 1962). ncercrile de critic literar din Transnistria semnate de P Chioru, . N. Marcov, M. Andriescu, I. Vainberg, S. Lehtir, I. Grecul, I. Ocinschi, M. Boceacer, D. Milev, n anii 2030, sunt foarte modeste i aservite, ca i n perioada imediat postbelic, ideologiei oficiale. Problemele abordate sunt atitudinea critic fa de motenirea cultural, crezut Liviu Marian ** eronat burghez, caracterul de clas i caracterul popular al literaturii. Spiritul dogmatic sociologist-vulgar de detectare a dumanilor de clas n persoana scriitorilor n sensul programului RAPP-ului (Asociaia Scriitorilor Proletari Rui) domin n epoc, strivind nuanele i elementul creativ din critic. Sub semnul aceleiai orientri ideologice rigide, sociologist-vulgare i al instituionalizrii partinice prin dirijare birocratic-administrativ i organizarea unor camGheorghe Bezviconi ** panii sistematice contra formalismului, abstracionismului, spiritului patriarhal, prosternrii cosmopolite n faa Occidentului, schimonosirii burghezo-naionaliste, a scriitorilor rupi de la viaa truditoare a norodului i de la cerinele sufleteti i care nu ptrund n esena zidirii socialiste st critica i istoria literar a anilor 5060. Unii chiar au exercitat o critic oficial ce a susinut fi aceste campanii: Simion CIUBOTARU (8.VII.1929, Coblnea-Soroca 14.I.1984, Chiinu; studii la Universitatea de Stat a

MIHAI CIMPOI

411
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Moldovei i Institutul de Literatur Universal M. Gorki din Moscova; a deinut postul de director adjunct, director al Institutului de Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei; volume: Emilian Bucov, 1958, ed. II 1979 sub titlul Scriitorul i timpul; Studii literare, 1965, Mesajul social al literaturii, 1972, ed. 2, 1977; Statornicirea realismului socialist n literatura moldoveneasc, 1917 1940, n limba rus 1974); Haralambie CORBU (n. 15.II.1930, Simion Ciubotaru Dubsarii Vechi-Orhei; studii la Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu i doctorantura la Institutulul de Literatur Universal M. Gorki din Moscova; a fost ef de sector i director al Institutului de Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei, secretar de partid al acestei Academii, 19781984, vicepreedinte al ei, din martie 1995 academician-coordonator al Seciei de tiine socioumane; volume: Dramaturgia lui Alecsandri, 1962; Dramaturgia sovietic moldoveCoperta crii Scriitori neasc, 1966; Interpretri, 1970; Continuitate, 1974; Scriitorul i basarabeni de Petre V. Hane ** procesul literar, 1980; Letopise al timpului, monografie despre Andrei Lupan, 1982; ntre 19901994 a semnat studii ponderate despre clasici i autorii basarabeni, dar i luri de atitudini ezitante); Andrei HROPOTINSCHI (n. 19.VIII.1942, DnjeniSoroca, studii la Universitatea de Stat a Moldovei; a deinut mai multe funcii oficiale, printre care cea de redactor-ef la

412 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Editura Literatura artistic i apoi al ziarului Sfatul rii, consilier la CC al PCM, redactor-ef al oficiosului Moldova suveran; volume: Brigadierul, 1977; Evoluia prozei contemporane, 1978; Revelaia slovei artistice, 1979; Reflecii critice, 1986; Treptele creaiei trepte ale miestriei, studiu despre Vl. Beleag, 1981; Problema vieii i a creaiei: studiu critic despre opera lui Dru, 1988); Iosif VARTICEAN (22.IX.1916, OnicaniHaralambie Corbu Orhei 13.V.1982, Chiinu; studii la Institutul Pedagogic A. I. Heren din Leningrad, actualmente SanktPetersburg; a fost director al Institutului de Limb i Literatur i vicepreedinte al Academiei de tiine a Moldovei). Un plastograf i grafoman este Vasile STATI (n. 20.X.1939, Hdieni-Bli; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, tez de doctorat despre terminologia textil; fost funcionar de partid, din 1994 deputat-agrarian n Parlament), ideolog agresiv al moldovenismuAndrei Hropotinschi lui i autor al falsului Moldovenii n istorie (1993), al romanului mediocru Clin de la Crasna (1982) i al unor impresii de cltorie despre Frana i Portugalia, compilate i plagiate dup studiile unor autori romni i sovietici. Dogmatice i absolut anacronice sunt studiile lui Ion RACUL (16.IX.1923, Valea Hoului-Transnistria II.IV.1985, Chiinu; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, unde a fost decan al Facultii de Istorie i Filologie i prorector; volume: Chipuri

MIHAI CIMPOI

413
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

de comuniti n proza moldoveneasc postbelic, 1967; Articole i studii literare, 1969; Literatura i viaa poporului, 1973; Proza sovietic moldoveneasc, 1979; Mesajul ideologico-estetic al literaturii contemporane, 1983; Creaia lui A. Lupan n coal, 1982). Extrema ideologizare se exprim la Valeriu SENIC (n.18.IX.1939, Criva-Hotin; dup ce-i face studiile la Universitatea de Stat a Moldovei, este, din 1961, lector la Institutul Pedagogic Alecu Russo Gheorghe Mazilu din Bli, unde deine i funcia de decan, la Universitatea de Stat a Moldovei i Institutul Pedagogic Ion Creang; din 1994 reprezint Fracia Socialitilor i Interfrontitilor n Parlamentul Moldovei, actualmente lector la Universitatea corporativ din Tiraspol) ntr-un limbaj de lemn afectat-oralizant depistabil i n denumirile crilor: Internaional i naional n romanul moldovenesc contemporan, 1973; Realitate i mesaj, 1981; Cuvntul: angajare i rspundere partinic, 1984; Creaia lui V. Teleuc n coal, 1985; Ecuaia poetic a naltului, 1986; Omul nou: patriot i internaionalist, 1986; Cuvntul i datoriile noastre, 1988; Pagini de leninian: permanen i continuitate, 1988. Gheorghe MAZILU e un critic ce oscileaz, dup mprejurri, ntre postura lui Aristarc i Zoil i i formuleaz verdictele ex cathedra, fr aderen strns cu lucrarea analizat (n. 7.X.1939, Goteti-Cahul, studii la Universitatea de Stat a Moldovei ntre 19571963, unde a fost lector, dup 1990 deine funcii oficiale n cadrul preediniei i guvernului, director general al Departamentului Edituri; volume: Cu scut i fr, 1983; Valori i aparene, 1985; Lecturi eminesciene, 1990). Un critic i istoric de formaie intelectual solid, combativ, fugos, ironic, cu un dar deosebit al analizei i sintezei, care a cunoscut i anumite rtciri dogmatice, a fost Vasile COROBAN (14.II.1910, Camenca-Bli 19.X.1984, Chiinu, nmormntat

414 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

n satul natal; a fost din 1947 colaborator la Institutul de Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei; studii monografice fundamentale: Dimitrie Cantemir scriitor umanist, 1973; Romanul moldovenesc contemporan, 1969, 1974 i Scrieri alese, 1983; alte cri: Ion Canna, 1953; Studii i articole de critic literar, 1959; Studii, eseuri, recenzii, 1968). Criticul abordeaz obiectul de la nlimea zborului de pasre fie lin, cercettor, fie iute i recapituVasile Coroban * lativ, dar mai totdeauna cu pasiunea exhaustivului, a elaborrii intelectuale decisive. Demersul critic este didactic, doct, ironic sau chiar justiiar (n sensul c nu las nici o ans imposturii, c raporteaz necrutor totul la Marea literatur), rezervat fa de experimente, de unde i o anumit nesiguran n analiza poeziei contemporane; criticul caut parc s lupte cu golurile de informaie ale cititorului. A elucida o problem e totuna cu a-l introduce i pe cititor n ea. De aici o not proIon Ciocanu * fesoral, o subliniere a adresei demersului, o citare abundent a surselor i autorilor rui, francezi, italieni, germani. Ion CIOCANU (n. 18.I.1940, Tabani-Hotin; studii la Universitatea de Stat din Chiinu; a fost editor, director la Editura Hyperion, director general al Departamentului Limbi; scrie studii de investigare fidel, cu diagnosticarea precis i analiza pertinent a operei i individualitii artistice a unor autori; volume cu caracter teoretic: Caractere i conflicte, 1968;

MIHAI CIMPOI

415
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Raisa Suveic

Argentina Cupcea-Josu

Unele probleme de estetic, 1973; portrete, cronici: Articole i cronici literare, 1969; Dialog continuu, 1977; Clipa de graie, 1980; monografia despre I. C. Ciobanu Podurile vieii i ale creaiei, 1978; Paii lui Vladimir Curbet, 1982; Argumentul de rigoare, 1985; Dreptul la critic, 1990; Reflecii i atitudini, 1992; a scris proz: Fereastra deschis, 1965; Floare rar, 1972; Mijlocul verii, 1975 i poezie intimist n stilul neopetrarchist al Eliza Botezatu lui Emanoil Bucua: Poeme de dragoste, 1993). Studii despre procesul literar contemporan scriu cu intermiten traductoarea Argentina CUPCEA-JOSU (n. 22.VI.1930, Cupcui-Lpuna; studii la Universitatea de Stat a Moldovei; a fost colaborator, profesoar de romn la Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu i colaborator tiinific la Institutul de Limb i Literatur); Raisa SUVEIC (n. I.VIII.1935, Cotova-Soroca; a absolvit n 1956 Universitatea de Stat a Moldovei; a fost colaborator tiinific la Institutul de Limb i Literatur i a deinut funcii oficiale n

416 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Criticii literari Nicolae Bilechi i Alexandru Burlacu

cadrul Ministerului Culturii; studii despre procesul literar contemporan i monografia despre S. Vangheli Miracolul cotidianului, 1968); Anatol GAVRILOV, teoretician aplicat la procesul literar (n. 23.II.1943, Ciobruciu-Transnistria, a absolvit, n 1965, Universitatea de Stat a Moldovei, i-a luat doctoratul la Institutul de Istorie i Teorie Literar al Academiei de tiine a Moldovei, unde a fost colaborator tiinific, director, actualmente ef sector teorie literar; volume: Mihail Dolgan * Structura artistic a caracterului n roman, 1976; Reflecii asupra romanului, 1984). Studii cu aplicare la aspectele concrete ale procesului literar, uneori prea metodologizate, dar cu analize pertinente, public Eliza BOTEZATU (n. 7.XI.1938, Briceni-Soroca; studii la Universitatea de Stat a Moldovei; a fost ef a catedrei de limba i literatura romn a Institutului Pedagogic Alecu Russo din Bli; colaborator tiinific superior la Institutul de

MIHAI CIMPOI

417
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei; este profesoar la Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu; volume: Poezia meditativ moldoveneasc, 1977; Patosul patriotic i internaionalist al poeziei, 1979; Cheile artei, 1980; Poemul moldovenesc contemporan, 1981; Lumina darnic a poeziei, studiu cu caracter apologetic despre P Bou, 1987); . Nicolae BILECHI (n. 12.III.1937, Dubovca-Cernui; a absolvit Universitatea din Cernui, colaboraRamil Portnoi tor tiinific la Institutul de Istorie i Teorie Literar al Academiei de tiine a Moldovei; volume: Consemnri critice, 1976; Considerri i reconsiderri literare, 1983; Romanul i contemporaneitatea, 1984); Mihail DOLGAN (n. 5.II.1939, Rediu Mare-Hotin; a absolvit Universitatea de Stat a Moldovei; colaborator i ef de sector la Institutul de Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei; volume: Idee i imagine poetic, 1971; Marginalii critice, 1973; Metafora poetic i semniFroim (Efim) Levit * ficaiile ei n poezia sovietic moldoveneasc, 1974; Contiina civic a poeziei contemporane, 1976; Poezia sovietic moldoveneasc din anii 2030, 1979; Crez i miestrie artistic, 1982; Poezia militant i imperativul vremii, 1983). Importante aciuni de valorificare i editare a clasicilor romni i autorilor basarabeni din secolul al XX-lea aparin lui Ramil PORTNOI, care a pltit tribut dogmatismului (11.I.1908, Vrzreti-Lpuna 18.XII.1965, Chiinu; studii la Universitatea

418 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Gheorghe Bogaci

Ion Osadcenco *

din Cernui; a fost consultant la Uniunea Scriitorilor din Moldova; volume: Ion Creang, 1953, ed. II, 1966; Andrei Lupan, 1958; Analize i aprecieri, 1959; Ecouri critice, 1963; Articole critice, 1966; a scris i drame irelevante); lui Froim LEVIT (10.IX.1921, Chiinu 30.XII.2001, tot acolo; studii la Universitatea de Stat din Chiinu; a fost lector superior la Institutul Pedagogic Alecu Russo din Bli, colaborator tiinific la Institutul de Limb i Literatur al Academiei Vasile Ciocanu de tiine a Moldovei; volume: Gheorghe Asachi, 1966; Studii de istorie literar, 1971; File vechi, necunoscute, 1981; a editat scrierile lui Alecu Russo i Alexie Mateevici, V. Crsescu, C. Conachi); Vasile BADIU (26.IX.1933, Mgurele-Bli 29.V.1994, Chiinu; studii la Universitatea de Stat a Moldovei; a fost colaborator la Institutul de Istorie i Teorie Literar al Academiei de tiine a Moldovei;

MIHAI CIMPOI

419
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

autorul volumului Din perspectiva actualitii, 1975; a pregtit ediii ale operelor lui C. Stere, Gh. V. Madan, Magda Isanos, Iulia Hasdeu); Gheorghe BOGACI (20.IV.1915, Vasilui-Hotin 28.XI.1991, Moscova, nmormntat la Chiinu; studii la Facultatea de Litere i Filosofie a Universitii din Iai; a fost colaborator la Institutul de Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei i confereniar la Institutul Pedagogic din Irkutsk; volume: Pukin i folclorul moldovenesc, 1963; Gorki i folcloEugeniu Russev rul moldovenesc, 1966; Al. Donici. Pagini de istoriografie literar, 1970; Alte pagini de istoriografie literar, 1984); Ion OSADCENCO (n. 4.XII.1927, Cahul 17.XI.1994, Chiinu; a absolvit n 1951 Universitatea de Stat a Moldovei, unde a fost profesor de literatura romn; volume: Constantin Negruzzi, viaa i opera, 1969, 1981; Relaii literare moldo-ruso-ucrainene n sec. XIX, 1977); Vasile CIOCANU (n. 1.I.1942, Tabani-Hotin; studii la Universitatea de Stat a Moldovei; colaborator tiinific superior i Ion Vasilenco director la Institutul de Istorie i Teorie Literar al Academiei de tiine a Moldovei; volume: Constantin Stamati. Viaa i opera, 1989 i File de istorie literar, 1981); Eugeniu RUSSEV (24.XII.1915, Cubei-Bolgrad s-a sinucis la 15.V.1982, Chiinu; studii la Facultatea de Litere i Filosofie a Universitii din Bucureti; a fost colaborator, ef de sector i director al Institutului de Istorie, colaborator la Institutul de Limb i Literatur al Academiei

420 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

de tiine a Moldovei; volume: Slova cronicreasc ecoul btrnei Moldove, 1974; Cronografia moldoveneasc din veacurile XV-XVIII, 1977; Miron Costin, 1978; Ion Neculce, 1980; Cronografia moldoveneasc monument al ideologiei feudale, 1982); Ion VASILENCO (20.I.1926, PacaniIai 13.III.1977, Chiinu; a absolvit, n 1951, Universitatea de Stat a Moldovei; a fcut doctorantura la Institutul de Literatur Universal M. Gorki din MosConstantin Popovici cova; a fost colaborator tiinific la Institutul de Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei; monografia n limba rus Alecu Russo, 1967); Constantin POPOVICI (n. 21.V.1924, Romancui-Cernui; a absolvit n 1951, Universitatea din Cernui, unde a fost doctorand i confereniar, din 1955 este colaborator i ef de sector la Institutul de Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei; volume: Mihail Eminescu. Studii i articole, 1966; Eminescu, viaa i opera, 1974, ed. II 1976; Nicolae Corlteanu Ion Creang i basmul est-slav, 1967; Pagini de prietenie literar, 1978; Aprecieri i medalioane literare, 1979); Vera PANFIL (15.VIII.1905, Ismail 9.XII.1961, Chiinu; a absolvit, n 1927, Academia Agricol din Cluj; a fost, din 1940, colaborator la Institutul de Istorie, Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei; volumul Pagini de critic i istorie literar, 1961); Nicolae ROMANENCO (26.III.1906, Eisk-Krasnodar; a absolvit, n 1927, coala Politehnic din Timioara; a fost

MIHAI CIMPOI

421
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

instructor politic n Armata Sovietic i redactor al gazetelor Grai nou i nainte editate n limba romn; consultant la Uniunea Scriitorilor din URSS cu problemele literaturii romne din Moldova; volume: Bogdan Petriceicu Hasdeu. Viaa i opera, 1957; Confruntri literare, 1973); Sava PNZARU (n. 8.IX.1932, Hanska, lng Chiinu; a absolvit, n 1959, Universitatea de Stat a Moldovei; a fost, din 1961, colaborator al Institutului Alexandrina Matcovschi de Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei; monografii n limba rus: Gorki n Moldova, 1971; Fire vii, 1978; studii despre scriitorii basarabeni); Barbu RABII (numele adevrat: Rabinovici; n. 14.VII.1922, Galai; studii la Institutul Pedagogic din Chiinu; a fost angajat la revista satiric Chipru; volume: Jurnal critic, 1967; Literatura i viaa, 1962; micromonografia despre Liviu Deleanu Freamtul de-a pururi viu, 1971); Nicolae CORLTEANU (n. 14.V.1915, Caracui-Lpuna; studii la Universitatea din Cernui, 1934 1939; a fost colaborator, ef de secie i director al Institutului de Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei; academician din 1965; n afar de lucrri n domeniul lingvisticii, printre care menionm Studii asupra sistemei lexicale moldoveneti din anii 18701890, 1964; Lexicologia (coautor Ion Melniciuc), 1992, a publicat micromonografia Creaia lui I. Creang n coal, 1984; studiul Cronicarii moldoveni i contemporaneitatea noastr n creaia scriitorilor moldoveni n coal, 1988); Lazr CIOBANU (n. 17.XI.1932, Vasilcu-Soroca; studii la Universitatea de Stat a Moldovei terminate n 1956; colaborator tiinific la Institutul de Istorie i Teorie Literar; micromonografia: Creaia lui Donici n coal, 1981); Alexandrina MATCOVSCHI (n. 18.IX.1941, BrnzeniSoroca; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, terminate n 1964; a fost colaborator tiinific superior la Institutul de Limb i Istorie Literar; actualmente lector la Universitatea

422 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Pedagogic Ion Creang; volumul Prezene moldoveneti n presa rus din perioada anilor 1880 1905; bibliografiile Iaimirski, Srcu); Timofei MELNIC, preocupat de raportul form-fond (n. 22.II.1935, Bulboci-Soroca; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, 1958 1963, unde este eful catedrei de literatur romn; volume: Coninut i form n opera literar, 1972; Frumosul artistic i valoarea lui educativ, 1972; Imaginea artistic i procesul de creaie, 1989; Eugen Lungu a fost n 19661967 colaborator la secia de sociologie a Academiei de tiine a Moldovei, din 19671981 lector superior i confereniar la Institutul Pedagogic Ion Creang, unde a fondat gazeta Tnrul nvtor; n 19931995 ef de catedr de literatura romn a Universitii de Stat a Moldovei). Critica mai nou i-a nnoit i i-a modelat instrumentarul, mutnd accentul pe nuan, detectarea literaturitii i colindu-se la noile orientri structuraliste, textualiste, postmoderniste. Critici de vocaie, cu dar literar, sunt Andrei URCANU (n. 1.IX.1948, Cigrleni-Chiinu; studii la Universitatea de Stat a Moldovei i doctorantura la Institutul de Literatur Universal M. Gorki din Moscova; colaborator la Institutul de Istorie i Teorie Literar al Academiei de tiine a Moldovei; ntre 1990 1993 parlamentar; volumul Martor ocular, 1983; volumul de versuri Cmaa lui Nessus, 1988; reprezint ntr-o viziune expresionist, neagr-profetic, mitologizant n sens ontic, o lume aflat n disoluie, bntuit de ploi, ninsori, miasme roze, lingori, nluci unghiulare, surpri de azur, lume care este o suprarealitate agonic, halucinant, fr orizonturi i fr puncte de orientare) i Eugen LUNGU, care scrie, de fapt, poeme critice pe marginea literaturii (n. I.X.1949, Hsnenii Mari-Soroca; a absolvit, n 1975, Universitatea de Stat a Mol-

MIHAI CIMPOI

423
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

dovei, a fost redactor-ef la Editura Enciclopedic Gh. Asachi; din 1995 redactor-ef al Editurii Arc). Din categoria eseitilor postmoderniti, inteligeni degusttori de formule noi, sunt scriitorii-optzeciti Vasile GRNE, Emilian GALAICU-PUN, Aura CHRISTI, Vitalie CIOBANU, Valeriu MATEI. Eseismul de bun calitate, axat pe reflecia asupra artei i pe reacia subiectiv, colegial la unii autori i opere a fost cultivat constant n perioada interbelic Pavel Balmu * de George Meniuc, Bogdan Istru (care au continuat s scrie eseuri i dup rzboi), Nicolai Costenco, Vladimir Cavarnali, Iacob Slavov, Sergiu Matei Nica, Vasile Lucan, iar n perioada postbelic, n afar de Meniuc i Istru, Andrei Lupan (cu expuneri oficiale de program), Grigore Vieru, Liviu Damian, Ion Vatamanu, Nicolae Dabija, Ion Gheorghi, Vladimir Beleag. Critica scriitoriceasc a fost mai literar, mai supl i mai puin ideologizat. Documentarismul erudit aplicat minuios este domeniul lui Pavel BALMU (n. 18.VIII.1944, Srtenii Noi-Orhei; a absolvit, n 1966, Universitatea de Stat a Moldovei; este colaborator tiinific la Institutul de Istorie i Teorie Literar al Academiei de tiine a Moldovei; studii despre Bogdan Petriceicu Hasdeu, Alexandru Hjdeu, Mateevici). Un cercettor avizat i orientat polemic al procesului literar basarabean este Alexandru BURLACU (n. 8.VI.1954, Chitai-Chilia; studii la Institutul Pedagogic Ion Creang din Chiinu; colaborator la Institutul de Istorie i Teorie Literar). Valorific documentar i investigheaz n lumina intransigent a reconsiderrii axiologice fenomenul basarabean, n care urmrete sistematic legiti, ideologii i mentalitii generaionaliste sau legate de orientrile localiste, modele i individualiti. Volume: Critica n labirint (Chiinu, 1997), Micarea literar din Basarabia anilor 30: atitudini i polemici (Chiinu, 1999); Proza basarabean: fasci-

424 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

naia modelelor (Chiinu, 1999); Poezia basarabean i antinomiile ei (Chiinu, 2001); Tentaia sincronizrii (Timioara, 2002). Au publicat studii critice despre procesul literar contemporan Ana BANTO (n. 7.IV.1951, Chirianca-Streni, studii la Universitatea de Stat a Moldovei, ntre 19681973); Elena AU (n. 12.VII.1946, Cuhuretii de Sus-Camenca; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, ntre 19641969, unde este lector; voValentina Tzluanu lume: Aspecte ale convenionalului n proza scurt moldoveneasc, 1980; Analize literarstilistice, 1986). Se afirm n diferite domenii ale studiului critic Veronica BTC (proz scurt), Ala COJOCARU (B. P Hasdeu, V. A. Ure. chia); Ion PLMDEAL (Dobrogeanu-Gherea i critica european), Eugenia BOJOGA (G. Sion), Andrei LANGA (Leonard Tuchilatu), Gheorghe GHEU (cronici i studii despre structuralism); Vlad CHIRIAC (istoria tiparului, P Movil, transnistreni), . Svetlana Korolevschi (literatura veche), Valentina TZLUANU (critic cultural); Constantin CHEIANU (publicistic, cronici teatrale). Eufrosinia DVOICENCO-MARKOV (30.VI.1901, or. Oceretino, reg. Donek 7.X.1980, Moscova); a fost asistent la catedra de cultur slavon a Universitii din Bucureti pe care a terminat-o n 1930; cercettor tiinific la Biblioteca Academiei Romne; emigreaz n SUA, se stabilete apoi n U.R.S.S., unde este cercettor tiinific superior la Institutul de Literatur Universal M. Gorki din Moscova; a editat volume de studii privind opera clasicilor romni i relaiile literare romno-ruse: Influena literaturii ruse asupra scriitorului C. Stamati, Bucureti, 1929; Viaa i opera lui Constantin Stamati, contribuiuni dup izvoare inedite, Bucureti, 1933; nceputurile literare ale lui B.P. Hasdeu, Bucureti, 1936; Relaii literare ruso-romne n prima jumtate a sec. XIX, Nauka, 1966; Pukin n Moldova

MIHAI CIMPOI

425
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

i Muntenia, Moscova, 1979, ultimele dou n limba rus. Studiile au o valoare pur documentar, absolutiznd apologetica influen binefctoare a culturii ruse asupra culturii romneti program ideologic promovat n ntreaga perioad postbelic. Alina CIOBANU-TOFAN (n. 1.I.1968, Schineni-Soroca; studii la Fac. de Jurnalistic a Universitii de Stat din Moldova; conf. la catedra de Literatur Romn i Comparat a Universitii PedaConstantin Cheianu gogice de Stat I. Creang din Chiinu; vol. Spiritus loci, variaiuni pe o tem, Chiinu, 2001) mbrieaz o formul de cercetare universitar, aplicat, documentat, prin grila modelelor catalitice i a miturilor Centrului i Marginii (Provincie).
HOMO FOLCLORICUS

n virtutea condiiilor specifice hrzite de istorie scriitorul i, n genere, omul de cultur basarabean este un homo folcloricus. Pentru a-i pstra fiina naional, el, urmnd cursul palingenezic al destinului, retrietre trecutul prin intermediul, firete, al folclorului, prin fidelitatea constant fa de tradiie. Atunci cnd pleac la rzboi, Bogdan Petriceicu Hasdeu era povuit ntr-o scrisoare a tatlui su, Alexandru Hjdeu, din 28 iunie 1854 cu un pasaj dintr-un text folcloric, gsit la boierul basarabean Vasile Criste: Dac vrei ca glonul duman s-i crue viaa n toiul luptei, pstreaz curenia trupului, fii cast, nu-i spurca trupul i mergi la rzboi cu tot atta sfinenie cum mergi la primirea sfintelor taine, la mprtania cu trupul i sngele Mntuitorului nostru Hristos Ia cunotin de acest sfat al experienei strmoilor notri.

426 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Ca i preotul sau ascetul, dup cum explic Mircea Eliade, eroul depete condiia uman prin valoarea magic a castitii, prin ieirea din starea profan. Printr-o asemenea iniiere n experiena spiritual i moral a strmoilor romnul basarabean i pstreaz fiina n sens fizic i metafizic, avnd tiina faptului c nu trirea istoriei ofer ansa existenei, ci retrirea fenomenului originar, a protoistoriei i preistoriei. Precizarea leagnului unui popor intereseaz mai mult ca descifrarea unui manuscris medieval. Nu mai e o glorie att de mare s fii creator de istorie. Este mult mai preioas apartenena la o ras original. Este i nu este interesant s ai o literatur mare, o art modern valoroas, o filosofie personal. Dar toate acestea sunt ntrecute de participarea la o mare tradiie, spiritual, care-i are rdcinile n protoistorie, i pe care istoria n-a fcut dect s-o adultereze (Mircea Eliade, Fragmentarium, Deva, 1990, p. 47). Dintre marii clasici, Bogdan Petriceicu Hasdeu i expune programatica convingere c nu poate fi un mijloc interesant i mai sigur de a cunoate forele morale i intelectuale ale unei naiuni, dect numai prin literatur i c nu este alt mijloc mai nemerit i mai frumos de a da unei literaturi culte un caracter original i distinctiv, dect numai nutrind-o din literatura popular, precum literatura popular se adap din fntnele unui instinct virginal (B. P Hasdeu, Articole i studii . literare, Bucureti, 1961, p. 138), iar Alecu Russo, pretextnd c mara progresiv a civilizaiei aterne uitarea asupra punctelor de pornire, afirm c noi, romnii, suntem tocmai n punctul acela unde viaa tradiiilor se preface n via istoric, limb, nravurile i aplecrile ntiprindu-se n sufletul unui neam (A. Russo, Piatra teiului, Bucureti, 1967, p. 121). Credina c folclorul este att oglinda deplin a individualitii creatoare a poporului (Mateevici), ct i modalitatea cea mai eficient de pstrare a fiinei prin nclinarea cumpenei nspre viaa tradiiilor ameninat s se prefac n viaa istoric, este axul ontologic al culturii romne din Basarabia. n aceast credin intr att identificarea,

MIHAI CIMPOI

427
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

herderian, cu omul natural, marcarea, mioritic, de destinul cosmic, utilizarea tehnicilor folclorului, transsubstanierea lui ct i o mai substanial legtur fiinial cu el n sensul lui Eminescu, care de altfel retopete n creaia sa Caietul anonim basarabean (Cntece din Basarabia include i Vasile Alecsandri n florilegiul su). E vorba chiar de o forma mentis folcloric, ce presupune o formaie de autoriu popular, rustic, precum o atestm la Constantin Stamati, Alexie Mateevici, Gheorghe Pun, Tudose Roman, Gheorghe V. Madan sau ntr-o form mai complex la Vasile Vasilache, Grigore Vieru, Ion Dru, dar i un tip de creator care caut modernitatea ascuns a formulelor folclorice, astfel aprnd adevrate miracole: baladele lui Ion Vatamanu, Anatol Codru sau Dumitru Matcovschi, reluarea unor motive folclorice n Preludiul Bucuriei i traducerile din blinele ruseti ale lui George Meniuc, volumul Citirea proverbelor al lui Vasile Romanciuc, piesele pentru copii ale lui Iulian Filip. Folcloristica basarabean s-a impus n special prin coala Hasdeu, care a anunat ca program autenticitatea, documentarea folcloric minuioas, utilizarea variantelor obinute prin anchete, studiul comparat i prin corpusul Creaia popular moldoveneasc n 17 volume, elaborat i editat ntre anii 19751987: Poezia liric, 1975; Poezia obiceiurilor calendarice, 1975; Legende, tradiii i povestiri orale, 1975; Balada popular, 1976; Povestiri fantastice, 1976; Cntece de dragoste, 1976; Strigturi, amintiri i scrisori versificate, 1978; Folclorul copiilor, 1978; Snoave i anecdote, 1979; Folclorul obiceiurilor de familie, 1979; Ghicitori, 1980; Poveti nuvelistice, 1980; Proverbe i zictori, 1981; Teatru popular, 1981; Cntece revoluionare i sovietice, 1982; Epos eroic, 1983. Corpusul a beneficiat de concursul unui numr mare de folcloriti care au valorificat ntreaga lor activitate de documentare, cercetri pe teren, angajare a povestitorilor populari, studiere i sistematizare: Grigore BOTEZATU (n. 14.I.1928, Baraboi-Soroca; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, terminate n 1954; a fost mai mult timp ef al sectorului i director al Institutului de Folclor al Academiei de tiine a

428 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Autorii corpusului Creaia popular n 17 volume: Sergiu Moraru, Andrei Hncu, Efim Junghietu, Victor Cirimpei, Ion Buruian, Nicolae Bieu, Grigore Botezatu

Republicii Moldova; monografia: Folclorul haiducesc din Moldova, 1967; prelucrri de basme); Efim JUNGHIETU (18.X.1939, Petreti-Ungheni 6.I.1993, Chiinu; dup terminarea studiilor la Universitatea de Stat a Moldovei a fost angajat n institutele de specialitate ale Academiei de tiine a Moldovei; studii: Contribuie la studierea scrisorilor populare n versuri, 1969; Studiu asupra folclorului moldovenesc din perioada rzboiului, 1975; Note privind sistematizarea i clasificarea liricii populare moldoveneti, 1980; Despre structura fondului internaional al proverbelor moldoveneti, 1981); Victor CIRIMPEI (n. 15.II.1940, Drgneti-Bli; studii la Universitatea de Stat a Moldovei i doctorantura la Institutul de Literatur Universal M. Gorki din Moscova, 1967; din 1968 secretar tiinific la sectorul i Institutul de Folclor al Academiei de tiine a Moldovei; studiul monografic Realizri ale folcloristicii timpurii moldoveneti, 1978); Sergiu MORARU (n.10.X.1946, Obreja Veche-Orhei, m. 21.V.1996 Chiinu; dup terminarea, n 1969, a studiilor la Universitatea de Stat a Moldovei, a fcut doctorantura la Institutul de Literatur Universal M. Gorki din Moscova; din 1973 cercettor la institutele de specialitate ale Academiei de tiine a Moldovei; volume: Poetica liricii populare moldoveneti, 1978; Lumea ghicitorilor, 1981); Nicolae BIEU (n. 24.VI.1934,

MIHAI CIMPOI

429
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Caracuenii Vechi-Hotin; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, 19561961; cercettor la Institutul de Etnografie i Folclor al Academiei de tiine a Moldovei; studii: Din poetica i stilul calendarelor, 1969; Poezia popular moldoveneasc a obiceiurilor de Anul Nou, 1972; Privire asupra evoluiei istorice a colindelor, 1974; Folclorul ritualic i viaa, 1981; Rolul educativ al folclorului copiilor, 1980); Valentin ZELENCIUC (n. 20.X.1928, Novogrigorievka, reg. Nikolaev; dup absolvirea Universitii de Stat a Moldovei n 1951, a urmat doctorantura la Institutul de Etnografie din Moscova; din 1969, ef al seciei de etnografie i studiere a artelor a Academiei de tiine a Moldovei; vol.: Schie privind datinile moldoveneti, 1959; Arta decorativ popular din Moldova, 1978; Populaia Moldovei, 1973; Populaia Basarabiei i regiunilor de pe malul stng al Nistrului, 1979); Andrei HNCU (n. 3.VII.1929, Mateui-Soroca; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, 19561957; din 1968 cercettor la institutele de specialitate ale Academiei de tiine a Moldovei; volume: Balada popular Mioria, 1967; Eposul baladic la moldoveni, 1977); Victor GAAC (n. 2.VI.1933 Lipcani-Hotin, studii la Universitatea de Stat a Moldovei ncheiate n 1955 i doctorantura la Moscova, unde conduce sectorul de folclor al Institutului de Literatur Universal M. Gorki; monografii: Eposul eroic est-romanic, 1967; Folclorul i relaiile istorice moldo-ruso-ucrainene, 1975); Gheorghe SPTARU (n. 9.IV.1933, Horbova-Hera, reg. Cernui, m. 5.IV.1994, Chiinu; studii la Universitatea de Stat a Moldovei, 19561961; a fost deportat i supus represaliilor; a fcut doctorantura, ulterior funcionnd ca cercettor la institutele de specialitate ale Academiei de tiine a Moldovei; volume: Drama popular moldoveneasc, 1976; Drama popular moldoveneasc, 1980; n lumea teatrului popular, 1984). Studii sociolizante a ntreprins Ion D. Ciobanu (n. 25.IV.1910, Culnaia-Veche din Sudul Basarabiei, m. 7.I.2000, Chiinu; studii la Institutul Pedagogic din Tiraspol; a fost director al Institutului de Istorie, Limb i Literatur al Academiei de tiine a Moldovei i ef al sectorului de folclor; monografia n

430 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Academicianul-folclorist Victor Gaac (n centru), alturi de colegii-folcloriti Nicolae Bieu, Grigore Botezatu, Efim Junghietu, Ion Buruian

limba rus Poezia liric popular moldoveneasc, 1975), autorul grotetei Gramatici a limbii moldoveneti bazat pe graiul norodnic. Remarcabili cercettori cu o contribuie original la studiul folclorului basarabean sunt Petre V TEFNUC (n. 14.IX.1906, . Ialoveni de lng Chiinu 12.VII.1942, lagrul sovietic pentru deinui politici din Tatarstan; creaia sa a fost adunat n Folclor i tradiii populare, 2 volume, Chiinu, 1991, studiu introductiv de Gh. Botezatu i A. Hncu) i Tatiana GLUCCRMARU (31.XII.1923, Izvoare-Soroca 30.IV .1993, Bucureti; a absolvit Facultatea de Litere la Iai, 19301934; a fost profesoar la mai multe licee din Bli, Tulcea, Arad, Soroca, Peri, Buzia; a adunat i editat 2 volume de Folclor basarabean, Bli, 1938; n vol. Mioria la dacoromni i aromni, Bucureti, 1992, a publicat 50 de variante ale cntecului Mioriei). Folclorul basarabean include att perle cu o coloratur existenial uimitoare de felul i eu m-a duci / i mi-i cale-n cruci, / i nu pot rzbate / De strintate, / De copaci czui, / De voinici sttui, / De tufi tufoas, / De fete frumoas (din Caietul anonim gsit n manuscrisele lui Eminescu), ct i piese care conin expresia exact a realitilor sociale trite i a senti-

MIHAI CIMPOI

431
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

mentului nstrinrii (La colhoz pe dealul mare / Cine fur acela are, Mi Staline mustcios, / Ce-ai dat lumea la colhoz) Cenzurat i chiar interzis din cauza coninutului su naional i religios, folclorul basarabean a rmas, totui, fntna instinctului virginal care a acumulat i a pstrat reflexele protoistoriei i preistoriei dacoromne.
PREZENE BASARABENE N L I T E R AT U R A R O M N POSTBELIC

Petre V. tefnuc

O pleiad ntreag de scriitori originari din Basarabia fac parte din contextul literar postbelic romnesc, unii dintre ei fiind personaliti marcante ale acestei perioade dramatice, cei de-ai doilea fcnd figur de literai mai modeti, dar atestnd o prezen activ n viaa literar, cei de-ai treilea mergnd pe linia minimei rezistene, a conformismului. Care este contribuia original sub aspectul particularitilor basarabene ale comportamentului inteTatiana Gluc cu soul lectual i artistic al acestor scriitori? Firete, basarabenismul nici nu poate fi depistat dac nu se pune special problema gsirii i semnalrii lui printr-o hrtie de turnesol menit s descopere fondul reactivelor. Faptul relevrii este agravat i de imposibilitatea abordrii ca atare, n mprejurri istorice tiute, a tematicii basarabene, lucru ntmplat abia dup 1989. Pn la acest moment de deschidere, basarabenismul

432 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

este adnc codificat genetic, aluziv-subtextual i manifestat predominant n formele literaturii de exil de exil interior n cazul lui Andrei Ciurunga, la care tema Basarabiei reizbucnete n condiiile nlturrii ei ca tabu ideologico-politic, sau de exil dublu interior i exterior ca n cazul lui Paul Goma, care, de asemenea, reactualizeaz motivele basarabene, sau de exil exterior de felul celui fin interiorizat al lui Alexandru Lungu. Dincolo de acest caracter eminamente de exil, basarabenismul se manifest n primatul culturalului i naionalului, apoi n gustul pentru enciclopedism i universalitate intelectual (A. E. Baconsky, Victor Kernbach), n glasul faptelor pe linia sterist a valorificrii documentului biografic i social (Paul Goma), n misionarism (Adrian Punescu) i, bineneles, n nostalgia copilriei, a originilor ca univers paradisiac. Disidena romnilor originari din Basarabia este nu numai expres i extravertit ca n cazul lui Paul Goma, ci surdinizat-intelectual, introvertit, obinnd contururile clare ale evasionismului de spe artistic (onirismul lui Leonid Dimov, estetismul i existenialismul lui Baconsky, intelectualismul neobarbian al lui Cezar Baltag). Nu lipsete, evident, nici oportunismul, mpins adesea la limite groteti (Victor Tulbure), dup cum nu sunt absolvii de faze dominate de dogmatism conjunctural sub semnul terorii istoriei sociale nici poeii reprezentativi. Dincolo de eclipse, de rtciri dogmatice i partizanale sporadice sau de regretabile oportunisme de lung durat i consecvente cu ele nsele, basarabenii sunt printre cei care propun i realizeaz o implozie a autenticitii. Aerul pe care-l aduc n Cetatea cu gndire osificat este cel al vechimii arhetipale, cel rece, hyperionic, al deprtrilor cosmice, cel inocent al copilriei i cel crud, tensionat i pus adesea n colbele hermetismului intelectualizant al modernitii. Spre a asigura reuita acestei implozii se recurge la transsubstanierea materiei poetice folosite, la culorile sumbre, neantizatoare ale trziului bacovian, la lumina dinti blagian (i, firete, eminescian), precum i la sunetele apelor nvlmite ale increatului barbian. n spiritul ultimului ceas al modernismului (ceas alb, cum ar zice Ion Barbu) se reinstaleaz demiurgismul limbajului, imanena

MIHAI CIMPOI

433
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

lumii valorilor literare (expresia este a lui Baconsky). Poeii se dedau, n luminile contiinei redeteptate, unui spectacol superb de lansare a iniiativelor i strategiilor po(i)etice destinate s submineze mentalitatea modelat de conjunctura politic, s-o redimensioneze sau s-o substituie cu fermitate. Cezar Baltag impune spaiul purei tensiuni spirituale (Ion Pop) prin rsfrngerile de tip barbian, prin problematizrile existeniale i incursiunile n lumea esenelor i n toate perspectivele universului (E aci un loc din care-n toate / laturile lumii m aud). Este un poet ncercat la malurile Acumului de un dor de fr mal, care aspir la Absolut (Totul sau nimicul) i care, atingnd conturul speratelor esene prin spulberarea tenebrelor, simte neantizarea lor. Oricum, se supune acestui suveran principiu al metamorfozelor ntoarse, al venicelor reluri ciclice, expresie a ieirii fiinei din tipare impuse. n punctul-summum al strilor dense, de teribil intensitate, poetul refuz cuvintele, adic metafora cutat, ncredinndu-se scrisului frumos, eliptic, concentrator de sensuri. Adrian Punescu sparge somnul comun prin ntreinerea permanent, n versuri oraculare (existente i la Baltag), de un mesianism invadat de canonada lacrimilor, a teribilelor temperaturi etice i naionale, proclamndu-se poet-ar, poet-fenomen istoric, secretnd masiv ca viermele firele de mtase, poezia electriznd prin demonie cantabil sau contrariind prin luri de atitudini ideologice publicul. Dincolo de tensionrile deliberate sau scderile retorice ale discursului, Punescu impune n linia misionarismului eroico-sentimental basarabean un jurnal ardent al tririi durerii, delirului, sentimentului culpabilitii (mi asum toat vina) att n micul lui infern, ct i n marele infern al lumii sau n marele paradis al patriei. Demiurgul fonf al lui Ion Barbu se mut parc n poezia lui Leonid Dimov, acceptnd ipostaza unui istrion trufa, datorit gesticulaiei stranii a cruia lumea ia fiin, se replmdete, i ngroa grotesc dimensiunile, plutete n suprarealiti, se rostogolete n huri, ia chip de nou Turn Babel, trece succesiv prin regim de Paradis sau infern. Un simplu far portuar strnete, bunoar, imaginea unor universuri cu categorii de

434 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

oameni, cu ri i mri, cu societi uitate (Cnd ai s vezi imensul foc neghiob / S nu te sperii: are lumi n glob. / Se va ivi deodat, ca din nor / Portocaliu i nspimnttor, / Fixat n vguni cu tlpi uriae, / ine pe postament ntregi orae, / Cu genii, cu fierari, cu mecanisme / i meteri gnditori: zburnd n cizme, / n sfera lui ct nopile de mare / Sunt ri i mri cu insuli plutitoare / Ducnd n cntec societi uitate / Pe valul cald spre maluri fermecate. / Sunt blciuri cu amurg rotit ntruna / i cete de ogari ce latr luna / Acolo-i tot ce-am inventat anume / S fie fr noim, fr nume / S vad cum, ntr-un etern suspin / Se-ncheag chipul celor care vin / Acolo, dac urmreti pe hart, / Suntem i noi, privete, lng poart n muni). Lumile exotice, suprareale se nasc din demonia picaresc a poetului, mereu predispus spre aventuri demiurgice copilreti-savante, spre repetarea genezei, spre de-mitizare sau re-mitizare n spirit propriu, spre ridicarea la sublim sau reducerea la absurd. Printr-un enorm mecanism baroc ce traduce balcanismul su funciar, acest poet nscut n sudul Basarabiei, aduce, n poezia romn, ca i fostul prefect al Bolgradului Alexandru Macedonski, zborul de lume uittor i farmecul de himer al ieirii din real (Noapte de decembrie). n confesiunile peisagistice, n specific-basarabenele reveniri la punctele de plecare (Nimeni nu moare i n-a murit niciodat, / Lucrurile se rentorc doar acolo unde au plecat Aeternitas), n viziunea vidului i a fluxului memoriei, Anatol E. Baconsky, promotorul direciei steliste nnoitoare, i-a tradus programul reformator de renunare la formele mimetice, la falsele auspicii realiste, demonstrnd faptul c poezia nu oglindete realiti, ci se constituie n alt realitate suprapus, devine o replic a realului, ale crui date se restructureaz. Baconsky vorbete, cu aerul noutii vdite n context romnesc, despre dedublarea referinei n cadrul poeziei, dictat de noile raporturi poetice patronate de noua ordine coherent a poeziei, strein i incompatibil cu cea anterioar a realului. Eseul Schi de fenomenologie poetic (1969) pledeaz pentru att de moderna concepie, promovat n domeniul filosofiei i de Heidegger, a poeziei ce

MIHAI CIMPOI

435
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

se creeaz din materia limbajului. Este intuit cu deosebit siguran i rolul memoriei abisale n creaia poetic, adic al unei memorii care depoziteaz att raionalul ct i ceea ce este refulat, ndeprtat i obscur, fapt confirmat i de investigaiile lui Jung i Eliade. Raionalul i iraionalul se interdetermin ntr-un proces de elaborare poetic ce mpac inspiraia i efortul. Poezia i creeaz, astfel, singur structurile sub semnul autarhiei. Dup prerea poetului, confirmat pe deplin de evoluia lirismului modern, are loc un declin al metaforei (ca element al stilului), nlocuit cu o coheren de tip metaforic: Cred c, n structura versurilor, metafora i va rezerva o alt funcie, disimulndu-i fizionomia specific n fluxul limbajului pe un temei contrapunctic i devenind un element al ritmului interior, n sensul de organizare a mutaiilor n lan, pe care le presupune creaia. Caracterul ei decorativ e menit s se estompeze pn la dispariie (A. E. Baconsky, Meridiane, Bucureti, 1969, p. 46). Personalitate mai complex dect nsui artistul, dup cum observa I. Negoiescu, optnd ntre societatea comunist i cea de consum, ambele abhorate, mare reformator al literaturii romne contemporane (Liviu Petrescu), dezavantajat de compromisurile oportuniste (vezi n acest sens polemica PetrescuGrigurcu n Romnia literar, nr. 40, 1994, i nr. 5, 1995), Anatol E. Baconsky rmne totui o contiin deschis, ajutat i de o seductoare erudiie, spre zrile ontologic colorate ale lirismului modern. Ce reactivi basarabeni provoac hrtia de turnesol la prozatori? Spiritul lor rector rmne Constantin Stere, oricare ar fi strategiile i formulele narative pe care le mbrieaz: frust-naturaliste ca n romanele i nuvelele lui Paul Goma sau parabolico-utopice, realist-fantastice, simbolico-lirice, mitologico-romantice (nuvelele din Echinoxul nebunilor i romanul antiutopic Biserica neagr al lui Baconsky, nuvelele din Pisici pentru export, Rpirea din adncuri, romanele Domnioara i Dincolo de Lisabona ale lui Anatolie Pani, nuvelele fantastice i romanele Cumpna din cetate, Pasul alturea i Zodia vrstorului de ap ale Olgi Caba, nuvelele i romanele Verei Hudici, nuvelele, romanul Mirele i eseurile lui Vasile Andru).

436 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Analiza pe care o face I. Negoiescu operei lui Paul Goma, excepional poet al cruzimii n spiritul naturalismului absolut ca expresie a realitii imediate i problematizate prin considerente politice, adic a experienei proprii i documentelor, confirm aseriunea noastr. Fenomenologia cruzimii, considerat n autonomia ei, asigur, dup prerea criticului, modernitatea vdit a operei sale (n msura n care, zice el, modernitatea n sine poate alctui o valoare). Supus pretutindeni experienei personale, pe care o utilizeaz ca pe un document, nu ns experienei interioare, subiective, cci el este prin excelen un scriitor obiectiv; supus apoi documentului propriu-zis, ispitit ns de romanesc, de la care mprumut procedeele moderne (monologul interior, schimbarea perspectivei narative din punctul de vedere al persoanei, timpului, locului) i nu numai ca un alibi pentru document, Goma renun cu vdit nostalgie la personajele pitoreti sau funambulesc literare (un igan detept i simpatic n Ostinato, un lipovean stupid i mecher n Garda invers (1979), o Lila Piper maliioas i franc n Bonifacia, o Vaness candid i enigmatic n Chass-crois, memorabile individualiti, dei portretul lor nu depete creionul, cci vocaia sa cea mai onorat l mn spre produii colectiv stigmatizai ai ororii i cruzimii (I. Negoiescu, Scriitori contemporani, Cluj, 1994, p. 192). Prin urmare, ceea ce propune Paul GOMA e o fenomenologie a cruzimii, majoritatea personajelor sale fiind montrii acesteia. Nscut la 2 octombrie 1935 n satul Mana, com. Vatici, jud. Orhei, ntr-o familie de nvtori, se refugiaz mpreun cu prinii n Transilvania. Tatl su reuete s obin acte salvatoare. Dup ce termin cu mari dificulti liceul din cauza c este considerat suspect, se nscrie la coala de Literatur Mihai Eminescu i, concomitent, la Facultatea de Filologie a Universitii din Cluj, de unde este exmatriculat pe motive politice. n noiembrie 1956 este arestat i aruncat n nchisorile din Jilava i Gherla. n 1971 i apare, n Germania i n Frana, romanul Ostinato, dup care public, n german i francez, romanul Ua noastr cea de toate zilele (1972). La Editura Gallimard i apar n continuare: Gherla, 1976; n cerc, 1977;

MIHAI CIMPOI

437
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Garda invers, 1979. Semneaz Charta 77, ndemnndu-l, printr-o scrisoare, i pe Ceauescu s fac acelai lucru. Este persecutat de Securitate, maltratat i ameninat cu moartea. La 20 decembrie 1977 prsete Romnia i se stabilete cu familia la Paris. Romnia, n 1977, a cunoscut dou cutremure: unul de pmnt n martie, i altul al oamenilor, prin Micarea Goma, scria La Nouvel Observateur. Urmeaz o bogat recolt Paul Goma romanesc: Le tremblement des hommes, 1979 (n romnete: Culoarea curcubeului 77); Les chiens de mort, 1981 (n rom.: Patimile dup Piteti); Chass-crois, 1983 (n rom.: Soldatul cinelui, 1991); Bonifacia, 1986 (n Romnia apare n 1991), Le Calidor (n rom.: Din Calidor, 1989 n Germania, 1990 la Bucureti i Chiinu). Critica literar romneasc, pus n faa crilor lui Paul Goma, continu s se ntrebe, prudent, dac reprezint un caz estetic sau numai unul politic. Adic: este pur i simplu un disident sau este i un artist al cuvntului? Este doar un memorialist sau i un autor de ficiune? Se mai ntreab dac opera sa nu va mai produce modificri n ierarhiile literare (Marta Petreu n Romnia literar, nr. 3, 1991), considernd Gherla drept una din marile cri ale literaturii romne (Alex. tefnescu n aceeai revist, nr. 37, 1990). Rar se ntmpl ca prudenele mari s se asocieze recunoaterii marilor caliti literare. Optica geografic, nc att de viabil, i spune cuvntul: Goma este basarabeanul afirmat n afara contextului dramatic basarabean, iar pentru literatura romn este scriitorul cu crile scrise n afara rii i, pe deasupra, editate trziu. Recuperarea valoric a autorului Gherlei ridic, aadar, probleme de ordin extraliterar.

438 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Nu mai puine sunt i problemele de ordin pur literar, cea mai grav fiind imposibilitatea de a categorisi documentul, fr reticene, drept literatur. Import acest fapt oare ntr-un timp n care documentarul eclipseaz prin fora sa imaginarul? Mai cu seam dac e nfiat cu art. Marele merit al lui Paul Goma e acela de a exprima adevrul cu o autenticitate ce nu admite nici o not de contrafcut i cu o ardoare etic ce nu permite nesocotirea mcar parial a lui. Adevrul ntreg mrturisit pn n pnzele albe este imperativul categoric n lumina auster a cruia scrisul lui Goma capt calitatea cea mai de pre. Confesionalitatea ptima e obinut, paradoxal, prin meninerea cruditii realiste a desenului, faptele copleesc ele nsele prin atrocitatea lor, ajutnd artisticul sau chiar suplinindu-l prin fondul lor de groaz, de imposibil sub aspectul inumanului de absurditate i demonic. Universul concentraionar are o existen absurd prin el nsui, i Paul Goma prezint desenul lui fenomenologic fidel. Este un univers nchis, autarhic, ce ascult de legi imanente. Ludicul este absolut exclus; exist, de fapt, un joc: cel grav, al morii. Se triete n acest minus-univers sub semnul spaimei (dar i al rezistenei), la limita vieii. Omul se afl acolo fa n fa cu Neantul. Puterea celui de-al doilea este absolut, ca i condiia de neajutorat a celui dinti. n fond, sunt dou figuri tragice, destinul marelui clu Nikolski, eful de temut al securitii romne, condamnat mai apoi la moarte, e un fapt elocvent. Momentele de solidaritate, de ntrajutorare sunt mictoare, la Goma. Universul concentraionar este intens colorat etic i ontologic. n oglinda lui se strvd adncurile abisale ale Fiinei umane, nobleea, ca i animalicul, ancestralul tulbure, prpstiosul. Poezia de nchisoare nu trebuie judecat din afar, nici mcar de ctre pucriaii odat eliberai, spune la un moment dat Paul Goma. Poezia din pucrie n-are ce face cu libertatea, dup cum libertatea respinge aceast poezie. Care poezie respinge tiparul.

MIHAI CIMPOI

439
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Libertatea lipsete cu desvrire n universul concentraionar (al Gherlei, n spe). Actul refulrii prilejuiete efectul compensativ al fantasmrii. Maternul, imaginea mamei (ca i a unei iubite comune proiectate ipotetic) supravegheaz acest univers, i garanteaz cel puin un nceput securizant. Oricnd poi s te retragi n el, imaginar. Nesuportarea libertii este indiciul nchiderii totale n suferin, al rafinamentului masochist cu care culmineaz neantizarea fiinei. Cercul devenirii ntru nefiin se nchide tragic n fascinaia negativ a torturii. Sub acest aspect Gherla, care se ncheie cu un astfel de efect, ultim, al suferinei, este construit bine. (Deci, Goma construiete, ordoneaz, structureaz faptele n ciuda senzaiei de flux discontinuu suprarealist!) tiind dragostea filial a naratorului pentru mama sa, replica final a lui Goiciu Libertate uoar, b, i-i-i coco-complimente lu-lu-lu! m-ta! trebuie s o receptm nu ca pe o ironie maliioas, ci ca pe o ironie tragic prin care se vdete demonizarea deplin a lui Goiciu, clul-model, lipsa oricrei rezerve de sfinenie. Neantul se deschide, abia, n aceast fraz final. El e dincolo de rnduiala nchisorii: e n sufletul clului. Neantul lucreaz ns n limbaj, mai nti lund nuane de joc inocent (rusismele n gura basarabenilor), iar mai apoi instaurndu-se ca vid de sens i de Fiin. Lipovanul Vasea duce la extrem procesul, vorbind o romn monstruoas nu numai ca pronunie: Da gu-uman minuz, u! da n-ai bordzie! Limbajul temnicerilor se reduce la cteva zeci de cuvinte: este un minus-limbaj, iari opus limbii naturale basarabene cruia Goma i dezvluie frumuseile n naraiunea autobiografic Din Calidor. Calidorul casei printeti din Mana este un axis mundi, n timp ce nchisoarea din Gherla (Gherla s-a generalizat, nsemnnd n romnete nchisoare) este o contraax a lumii. Mana este paradisul (tulburat), pe ct vreme Gherla este infernul. Trecerea se face prin calidorul fiinei romneti, constituit de indolena mioritic. Condiia romnului e agravat n istorie de nempotrivirea cretineasc la ru, pe care el o accept ca un dat fiinial. Goma interpreteaz aceast credin ca pe o rtcire, ca pe o laitate.

440 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Fenomenologia firii romnului e fcut energic, cu o tent amruie sau cu observaii acide. Cu aceeai precizie fenomenologic este nfiat i fenomenul basarabean. De fapt, destinul lui Goma este destinul unui basarabean. Este un fatum nemilos care i marcheaz existena. Basarabeanul mprtete prin excelen condiia miticului Agamemnon: i nfrunt pe dumani, i biruie, dar este omort de ai si. Important este contribuia basarabenilor n domeniul criticii i istoriei literare, al valorificrii documentelor, manuscriselor, tipriturilor ce in de literatura veche (religioas) romneasc i modern (Antonie Plmdeal, Nestor Vornicescu, George Munteanu, Georgeta Horodinc, Gheorghe Grigurcu, Victor Crciun). Critic-scriitor, consubstanial cu literaii despre care scrie, el nsui poet, Gheorghe GRIGURCU este o figur deosebit de important a criticii romneti actuale, n tradiia ei cea mai nalt i mai fecund (I. Negoiescu). Este un critic cu caracter i program n linie lovinescian, portretist i diagnostician remarcabil, cu darul de a tia fulgertor nodul gordian i a ne oferi esenele n comprimate aforistice. n comportamentul i demersul creatorului, decisiv este moralitatea, pe care criticul nsui o slujete cu devotament, nu fr atitudini partizanale tranante i fr intentri de procese n perioada de dup 1990 (nscut la 16.IV.1936 n Soroca, studii filologice la Cluj; volume de critic: Teritoriu liric, 1972; Idei i forme critice, 1973; Bacovia, un antisentimental, 1974; Poei romni de azi, 1981; ntre critici, Cluj, 1983; Existena poeziei, 1986; De la Mihai Eminescu la Nicolae Labi, 1989; Peisaj critic, 1994; volume de poezie, dup prerea lui Eugen Barbu mecanic, geometric, cristalizat, aproape teoretic: Un trandafir nva matematica, 1968; Trei nori, 1969, Cluj; Rul incinerat, 1971; Salut via, 1973; nflorirea lucrurilor, Timioara, 1973; Apologii, 1975; Rigoarea vzduhului, 1978; Contemplaii, 1984; Cotidiene, 1986). Contribuii documentare preioase aduc Antonie PLMDEAL, Mitropolitul Ardealului (n. 17.XI.1926, Stolniceni,

MIHAI CIMPOI

441
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

Basarabia; vol.: Romanitate, continuitate, unitate, Sibiu, 1988; Dascli de cuget i simire romneasc, Bucureti, 1981; LazrLeon Asachi n cultura romneasc, Sibiu, 1985; Tlcuri noi la texte vechi, Sibiu, 1989; mai multe cri i studii despre Biserica ortodox romn i despre istoria Transilvaniei i Basarabiei; romanul Trei ceasuri n iad, 1972, 1993) i Nestor VORNICESCU-SEVERINEANUL, Mitropolitul Olteniei (n. I.X.1927, Lozova-Lpuna, m. PS Antonie Plmdeal, 17.V.2000, Craiova; volume: Trei Mitropolitul Ardealului manuscrise psaltice vechi, Craiova, 1972; Cntecul lui Adam ntr-un vechi manuscris psaltic de la Strihare, 1974; Scrieri patristice i postpatristice n preocuprile Mitropolitului Dosoftei al Moldovei, Craiova, 1974; Primele scrieri patristice n literatura noastr, Craiova, 1984 i multe altele). Peisajul literar romnesc postbelic e completat de latifundiile ntinse cu relief individual sau de arii mai modeste i cu contururi terse, adic de o alternan de muni, muncele, cmpii i arii restrnse, repre- Nestor Vornicescu-Severineanul, Mitropolitul Olteniei zentate de: Anatol E. BACONSKY (16.VI.1925, Cofa-Hotin, bunicii cu numele Zmbreanu-Marian sunt din Lozova-Lpuna 4.III.1977, Bucureti; studii la liceele din Chiinu, unde debuteaz n revista Mugurel, i din Rmnicu-Vlcea; studii de drept la Universitatea din Cluj, unde este redactor-ef al Almanahului literar, apoi al Stelei; volume de poezii: Poezii, 1960; Copiii

442 MIHAI CIMPOI


ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

din Valea Arieului, 1951; Cntece de zi i de noapte, 1954; Dou poeme, 1956; Fluxul memoriei, 1957; Dincolo de iarn, 1957; Imn ctre zorii de zi, 1962; Fiul risipitor, 1964; Cadavre n vid, 1969 i Corabia lui Sebastian, 1978; volume de nuvele i note de drum: Echinoxul nebunilor i alte povestiri, 1967; Remember, 1968 i Fals jurnal de cltorie, 1977; vol. de eseuri: Colocviu critic, 1957; Poei i poezie, 1963; Meridiane, 1965; ed. def. 1970; antologia ampl PaAnatol E. Baconsky norama poeziei universale contemporane, 1972; Excelsior, Ed. Litera, Chiinu); Cezar BALTAG (n. 26.VII.1937, Mlineti-Bli; studii la Facultatea de Filologie din Bucureti; redactor la revistele Gazeta literar, Luceafrul i Viaa romneasc; volume de poezii i eseuri: Comuna de aur, 1960; Vis planetar, 1964; Rsfrngeri, 1967; Monada, 1968; Odihn i ipt, 1969; ah orb, 1971; Madona din dud, 1973; Unicorn n oglind, 1975); Virgil BULAT (n. 24.II.1940, Virgil Bulat com. Rduleni-Soroca; studii la Politehnica din Timioara, neterminate din cauza arestrii i deteniei, i la Facultatea de Filologie a Universitii din Cluj-Napoca; redactor i actualmente director al Editurii Dacia; vol.: Nocturnalia, 1985, i Dragonii spre ziu, 1988), care scrie o poezie intelectualist, intertextualist, bazat pe impactul naturalului cu artificialul n sens manierist i pe un spirit ludic n cascad. Poetul i transsubstanializeaz sensibilitatea (Petru Poant) pn la o sacralitate rece i semantism

MIHAI CIMPOI

443
ISTORIA LITERATURII ROMNE DIN BASARABIA

ezoteric, alternnd reflexia elegiac cu extazul sau sarcasmul temperat-satanic; Oltea ALEXANDRU (n. 22.VI. 1930, Cernui; studii la Facultatea de Filologie a Universitii din Bucureti; romane de analiz psihologic: Racul, 1970; Veghea btrnei doamne, 1973; Casa Emilianei, 1973); Vasile ANDRU (pe numele adevrat V. Andrucovici, n. 22.V .1942, Bhrineti-Cernui; studii filologice la Iai; proz cu caracter preVictor Crciun ponderent eseistic: Iutlanda posibil, 1970; Mireasa vine cu sear, 1973; romanele Mirele, 1975; Noaptea mpratului roman, 1979; Turnul, 1985 i Progresia Diana, 1987; eseuri: Via i semn, 1989), familiarizat cu indianismul n sensul lui Mircea Eliade, este prozatorul distanei dintre faptul evident i tain, dintre realism i suprarealism sau ezoterism, dintre realistic i eseistic. Aceast distan se traduce n distana dintre cuvnt i tcere (dintre scris i scriitur), care se nuaneaz, readucnd simbolul, semnele misterului i, n genere, o sacralitate distins, rece a discursului. E o antiproz, n fond, n care re-flexia, dictatorial impus prin in-flexie, adic prin schimbarea deas a tonului i a perspectivei, duce mereu la desconsiderarea epicului i autenticului i av