CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL

Revizuita în cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Româna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor generale de titularizare. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, împarite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. Înrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaii reusii în an ul în care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica în mod excepional doar în situaia în care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Române. ** În cazul în care vor exista candidai care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât nu exista atestat.

DEFINITIV studii medii 1. cu o durata de 2saptamâni si frecvena obligatorie. -memoriu de activitate avizat de protopop. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice.9. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. Centrul eparhial elibereaza. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). la cerere. social-filantropice. Cursurile pentru definitivare. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. 12. sub presedinia chiriarhului. 2. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. în care se înscrie rezultatul obinut. prin hirotonie. cultural-misionare. Pentru personalul clerical. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie septembrie. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. 11. pe baza tematicii . 3. 4. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. având calificativul cel puin Bine . cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. 10. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. -raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale.

aprobate de Sinodul mitropolitan. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Certificat de acordare a definitivarii. liturgicasi administraie parohiala. la cerere. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. 5. 7. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Centrul eparhial. în aceleasi condiii amintite mai sus. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). 6. desfasurându-se în cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2 . 8.

pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. cu c el puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. Înscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial.GRADUL II studii medii 1. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. unei conferine preoesti ori a unei teme în Bine . precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. 3. în ultimii 4 ani. dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale. 2. . în ultimii 4 ani. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). având calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. 4. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea în preoie. în aceleasi condiii amintite mai sus. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. cadrul Cercului pastoral. atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. Gradul II se obine. la cerere. cultural-misionar. Pentru înscriere. protopop. adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii.

în ultimii 4 ani. la cerere. la cerere. cateheze etc. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod.). articole. Timisoara si ClujNapoca. Gradul I se obine. Iasi. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. GRADUL I studii medii 1. Sibiu. Dosarul de înscriere pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. 2. -dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3 . Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. predici. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II.5. 3. 4. Certificat de acordare a gradului II. Centrul eparhial. Craiova.

5. cu gradul I sau doctori în teologie. 11. în lipsa lui. ori de un preot de parohie. 6. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. Pentru gradul I. cultural-misionar. administraie parohialasi legislaie . 8. Dupa primirea dosarelor de înscriere. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. cu gradul I sau doctor în teologie . Pentru examenul de gradul I. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . în primul trimestru al anului. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. delegat de chiriarhul loc ului. de drept bisericesc. se . sau. socialfilantropic si administrativ-gospodaresc. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. 9. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. 7. cu gradul I sau doctor în teologie. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic. care are gradul I sau este doctor în teologie. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. cel puin bine . pastoral-liturgic. în faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. aparinând cent rului de perfecionare. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. 10. de catre un cadru didactic universitar.

în condiiile articolului 10. 16. la cerere. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pâna la 31 august. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. alcatuita din: profesorul coordonator. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. pe eparhii. în trimestrul IV. în aceleasi condiii amintite mai sus. Centrul Eparhial. Certificat de acordare a gradului I. 13. 12. 14. titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4 . 2. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical. care devine e fectiva la data hirotoniei. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt).consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. DEBUTANT studii superioare 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post. 15.

doctorat si foile matricole. 5. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. 7. 3. 8. 11. în aceleasi condiii amintite mai sus. În acest scop. master. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. -Curriculum Vitae. sub presedinia chiriarhului. media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena. la cerere. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare . 9. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). educative si alte probleme specifice ep arhiilor. 12. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca. 6. la cerere. în care se înscrie rezultatul obinut.preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. împarite la trei. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. Centrul eparhial elibereaza. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. dintre candidaii r eusii în anul în care este valabil examenul de capacitate. în ordinea mediilor. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). cultural-misionare. numirea în posturil e vacante (titularizarea) se face. social-filantropice. 10. 4. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat în teologie.

Pentru personalul clerical. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie.a clerului. având calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine . stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. 2. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. prin hirotonie. doctorat si foile matricole. . -memoriu de activitate avizat de protopop. -Raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. DEFINITIV studii superioare 1. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena în teologie. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. master. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor.

în aceleasi condiii amintite mai sus. . la cerere. la cerere. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat în teologie. cu cel puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. GRADUL II -studii superioare 1. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. Absolvenii de masterat si asistenii universitari. 2. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. 4. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). 9. 7. în perioada iulie septembrie. 8. liturgicasi administraie parohiala. Centrul eparhial. Certificat de acordare a definitivarii. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri.3. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. primesc Certificat de acordare a definitivar ii. 5. Gradul II se obine. 6. dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca). Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvena obligatorie. Înscrierea preoilor liceniai în teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe.

-dovada privind publicarea unor cari. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadrai la gradul II. alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). conferine. cultural-misionar. în ultimii 4 ani. 3. la cerere. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. studii. -memoriu de activitate avizat de protopop. având calificativul cel puin Bine . articole. Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. pe baza unui dosar cuprinzând: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat.-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie (la parohie sau în învaamântul teologic). -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. predici. în ultimii 4 ani. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6 . cateheze.

conferine. Pentru înscriere. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. 4. Certificat de acordare a gradului II. Sibiu. Timisoara si ClujNapoca. 6. 2. 3. GRADUL I studii superioare 1.-dovada privind publicarea unor studii. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. studii. la cerere. cateheze. articole. alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). cateheze. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. iar în cazul cadrelor didactice din învaamântul teologic. articole. la cerere. predici. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. Centrul eparhial. predici. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. 5. alte . Gradul I se obine. Craiova. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. conferine. Iasi. adeverina de titularizare sau numire pe post. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. în aceleasi condiii amintite mai sus. Dosarul de înscriere a liceniailor în teologie pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. -dovada privind publicarea unor cari. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod.

-memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. pe baza unui dosar cuprinzân d: -copie dupa diploma de doctor în teologie. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. cu binecuvântarea chiriarhului. 4. Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadrai la gradu l I. avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic.materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale). -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. avizat de protopop. la cerere. pe baza unui dosar cuprinzând: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate. 5. la cerere. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7 . Doctorii în teologie sunt încadrai la gradul I. -participari la emisiuni radio si TV.

ori de un preot de parohie. Pentru gradul I. 9. delegat de chiriarhul loc ului. Dupa primirea dosarelor de înscriere. 7. de drept bisericesc. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . Pentru examenul de gradul I. aparinând cent rului de perfecionare. 11. cu gradul I sau doctor în teologie. cu gradul I sau doctori în teologie. 10. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. în lipsa lui. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic.6. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. 12. în faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. cu gradul I sau doctor în teologie . administraie parohialasi legislaie . centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. de catre un cadru didactic universitar. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. sau. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). 8. care are gradul I sau este doctor în teologie. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. . cultural-misionar. în primul trimestru al anului. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului.

Centrul eparhial. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. în trimestrul IV. 18.13. 16. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8 . pe eparhii. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pâna la 31 august. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. la cerere. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. alcatuita din: profesorul coordonator. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). 14. cel puin bine . în aceleasi condiii amintite mai sus. 15. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Certificat de acordare a gradului I. 17. în condiiile articolului 10. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. se consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului.

a. activitate filantropica. b. dar vor fi penalizai prin încadrarea la salarizare ca debutani. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical. i. În vederea hirotoniei. Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale. care preda discipline de specialitate teologica în învaamântul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaamântul de stat. potrivit cu cerinele locale. Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza. la examenele pentru gradul urmator. personalul monahal este îndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). h. an ual. e. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfântul Sinod pe formulare tipizate. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba înscrierea la definitivare. este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti: . personalul clerical monahal poate obine grade profesionale în aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici. Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post. f. În vederea înscrierii. dupa caz. cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. g. înaintea hirotoniei. aprobate de Sfântul Sinod. culturala). gradele didactice obinute în învaamântul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa. d. c. personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareului. pâna când vor susine examenul de definitivat. precum si aprobarea chiriarhului. Cu binecuvântarea chiriarhului. gradul II si gradul I. i se echivaleaza. cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca). pâna la ridicarea sanciunii. j. serii suplimentare de cursuri. pe baza de acte justificative. se pot prezenta.

-Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor. Episcopia Argesului si Muscelului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului. Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor. Episcopia Buzaului si Vrancei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei. Arhiepiscopia Tomisului. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9 . Episcopia Duna rii de Jos. Episcopia Sloboziei siCalarasilor. Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii. Arhiepiscopia Târgovistei. Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului siSatmarului. Episcopia Severinului si Strehaiei. Episcopia Râmnicului. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei. Feleacului si Clujului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei. Episcopia Romanului si Episcopia Husilor. Episcopia Alexandriei si Teleormanului.Arhiepiscopia Bucurestilor. Arhiepiscopia Alba Iuliei. precum si Episcopia Salajului. precum si Episcopia Slat inei.

ateism. globalizare. Episcopia Aradului. Probleme actuale în Biserica Ortodoxa Româna 1. Liturghii în viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra în vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfântul Sinod. 3. secularizare. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare. Ora de religie: scopuri si obiective în educaia religioasa în contextul actual 2. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. l. divor. la care se pot adauga teme de interes local. Ienopolei.-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale în arhitecturasi pictura bisericeasca III. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical în vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfântul Sinod. Halmagiului si Hunedoarei. k. Viaa liturgica în Biserica Ortodoxa Româna 8. Activitai misionar-pastorale 11. Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii Europene 6. Raspunsuri la problemele contemporane 7. Rolul si importana Sf. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române II. trafic de persoane 5. precum si Episcopia Caransebesului. terorism. abandonul de copii. Atitudinea Bisericii faa de avort. metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si . PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10. Probleme. homosexualitate etc.

metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. Combaterea tendinelor de îndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. magie. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. Biserica Ortodoxa Româna. superstiie 16. diaspora româneascasi fenomenul migraiei 18.rural 12. Principii. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul. ingineria genetica. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13. clonare a. Activitai filantropice 19. Misiunea social-filantropica a Bisericii în trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10 . Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie. Prozelitismul contra-marturie crestina. eutanasia IV. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful