CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL

Revizuita în cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Româna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor generale de titularizare. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, împarite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. Înrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaii reusii în an ul în care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica în mod excepional doar în situaia în care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Române. ** În cazul în care vor exista candidai care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât nu exista atestat.

-raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. 2. pe baza tematicii . copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca. Pentru personalul clerical. Cursurile pentru definitivare. social-filantropice. la cerere. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. sub presedinia chiriarhului. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie septembrie. prin hirotonie. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. DEFINITIV studii medii 1. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. având calificativul cel puin Bine . definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. -memoriu de activitate avizat de protopop. 4. 10. 12. Centrul eparhial elibereaza. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. cultural-misionare. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. în care se înscrie rezultatul obinut. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. 11. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari.9. 3. cu o durata de 2saptamâni si frecvena obligatorie.

liturgicasi administraie parohiala. 6. în aceleasi condiii amintite mai sus. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. la cerere.aprobate de Sinodul mitropolitan. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. Centrul eparhial. 5. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. 7. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2 . cu nicio notare pariala sub 6 (sase). desfasurându-se în cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Certificat de acordare a definitivarii. 8.

atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. unei conferine preoesti ori a unei teme în Bine . dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare. la cerere. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. Pentru înscriere. Gradul II se obine. cadrul Cercului pastoral. . pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. având calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani. în ultimii 4 ani.GRADUL II studii medii 1. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). în ultimii 4 ani. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. Înscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial. 4. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale. protopop. cu c el puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii. 2. cultural-misionar. 3. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea în preoie. în aceleasi condiii amintite mai sus.

5. în ultimii 4 ani. Dosarul de înscriere pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II. articole.). la cerere. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3 . predici. Centrul eparhial. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. la cerere. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. 4. Timisoara si ClujNapoca. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. GRADUL I studii medii 1. Certificat de acordare a gradului II. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. 3. cateheze etc. Gradul I se obine. si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. Sibiu. Iasi. -dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Craiova. 2. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti.

socialfilantropic si administrativ-gospodaresc. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. în lipsa lui. 9. în faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. cu gradul I sau doctor în teologie . cu gradul I sau doctori în teologie. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. sau. aparinând cent rului de perfecionare. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. Pentru gradul I. de drept bisericesc. 7. cultural-misionar. pastoral-liturgic. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic. ori de un preot de parohie. delegat de chiriarhul loc ului. 8. Pentru examenul de gradul I. în primul trimestru al anului. de catre un cadru didactic universitar. se . alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. Dupa primirea dosarelor de înscriere. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad.5. 11. cel puin bine . care are gradul I sau este doctor în teologie. administraie parohialasi legislaie . cu gradul I sau doctor în teologie. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). 10. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . 6.

titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4 . Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. în condiiile articolului 10. Certificat de acordare a gradului I. 2. 15. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). 12. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. DEBUTANT studii superioare 1. 14. care devine e fectiva la data hirotoniei. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. în trimestrul IV.consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. la cerere. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. 16. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical. Centrul Eparhial. în aceleasi condiii amintite mai sus. pe eparhii. 13. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. alcatuita din: profesorul coordonator. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pâna la 31 august.

cultural-misionare. 3. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. 9. 8. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. în aceleasi condiii amintite mai sus. social-filantropice. sub presedinia chiriarhului. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. doctorat si foile matricole. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. Centrul eparhial elibereaza. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare . eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). dintre candidaii r eusii în anul în care este valabil examenul de capacitate. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat în teologie. 11. împarite la trei. 10. -Curriculum Vitae. la cerere. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. în ordinea mediilor. 12. master.preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop. media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. 4. 5. -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). în care se înscrie rezultatul obinut. 7. numirea în posturil e vacante (titularizarea) se face. la cerere. 6.

prin hirotonie. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. 2. -memoriu de activitate avizat de protopop. doctorat si foile matricole. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena în teologie. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. DEFINITIV studii superioare 1.a clerului. master. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. având calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine . -Raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. . Pentru personalul clerical.

în perioada iulie septembrie. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. 4. Înscrierea preoilor liceniai în teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial. liturgicasi administraie parohiala. Gradul II se obine. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. 6. primesc Certificat de acordare a definitivar ii. Certificat de acordare a definitivarii. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat în teologie. . la cerere. Absolvenii de masterat si asistenii universitari. 9. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. 2. în aceleasi condiii amintite mai sus. 7. 8. la cerere. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. Centrul eparhial. dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca). Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvena obligatorie. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. GRADUL II -studii superioare 1. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza.3. cu cel puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale. 5. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza.

Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. la cerere. -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. având calificativul cel puin Bine . -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie (la parohie sau în învaamântul teologic). pe baza unui dosar cuprinzând: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat. alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). în ultimii 4 ani. studii. cateheze. conferine. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6 .-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. -dovada privind publicarea unor cari. articole. 3. în ultimii 4 ani. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. predici. cultural-misionar. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadrai la gradul II. -memoriu de activitate avizat de protopop.

cateheze. la cerere. -dovada privind publicarea unor cari.-dovada privind publicarea unor studii. conferine. cateheze. la cerere. 3. GRADUL I studii superioare 1. Gradul I se obine. studii. Craiova. adeverina de titularizare sau numire pe post. alte . Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). Timisoara si ClujNapoca. articole. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. Centrul eparhial. Pentru înscriere. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). Sibiu. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. Dosarul de înscriere a liceniailor în teologie pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. articole. predici. 4. Iasi. iar în cazul cadrelor didactice din învaamântul teologic. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. 6. 2. Certificat de acordare a gradului II. 5. predici. în aceleasi condiii amintite mai sus. conferine. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza.

4. cu binecuvântarea chiriarhului.materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale). -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7 . -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. la cerere. Doctorii în teologie sunt încadrai la gradul I. 5. pe baza unui dosar cuprinzând: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. la cerere. avizat de protopop. avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. -participari la emisiuni radio si TV. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. pe baza unui dosar cuprinzân d: -copie dupa diploma de doctor în teologie. Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadrai la gradu l I.

de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc. 8. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. . de drept bisericesc. în faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. delegat de chiriarhul loc ului. de catre un cadru didactic universitar. aparinând cent rului de perfecionare. administraie parohialasi legislaie . Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. 10. în primul trimestru al anului. 12. cu gradul I sau doctor în teologie. în lipsa lui. care are gradul I sau este doctor în teologie. Pentru examenul de gradul I. ori de un preot de parohie. 7. Pentru gradul I. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. sau. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. cu gradul I sau doctori în teologie. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. 9. cu gradul I sau doctor în teologie .6. 11. Dupa primirea dosarelor de înscriere. cultural-misionar. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l.

14. Centrul eparhial. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Certificat de acordare a gradului I. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). 16.13. la cerere. 18. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. cel puin bine . se consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. în condiiile articolului 10. în aceleasi condiii amintite mai sus. alcatuita din: profesorul coordonator. 17. pe eparhii. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pâna la 31 august. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). 15. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8 . la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. în trimestrul IV.

Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici. f. b. personalul clerical monahal poate obine grade profesionale în aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. an ual. i. precum si aprobarea chiriarhului. Cu binecuvântarea chiriarhului. aprobate de Sfântul Sinod. În vederea înscrierii. Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post. dar vor fi penalizai prin încadrarea la salarizare ca debutani. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical.a. care preda discipline de specialitate teologica în învaamântul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaamântul de stat. pe baza de acte justificative. activitate filantropica. cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca). g. i se echivaleaza. Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza. potrivit cu cerinele locale. serii suplimentare de cursuri. înaintea hirotoniei. cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. e. j. pâna când vor susine examenul de definitivat. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba înscrierea la definitivare. este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti: . h. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa. la examenele pentru gradul urmator. gradele didactice obinute în învaamântul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical. c. Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfântul Sinod pe formulare tipizate. În vederea hirotoniei. dupa caz. personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareului. pâna la ridicarea sanciunii. personalul monahal este îndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). culturala). d. se pot prezenta. gradul II si gradul I.

Arhiepiscopia Tomisului. Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii. Episcopia Alexandriei si Teleormanului. Episcopia Duna rii de Jos. precum si Episcopia Salajului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei. Arhiepiscopia Târgovistei. Feleacului si Clujului. precum si Episcopia Slat inei. Arhiepiscopia Alba Iuliei. Episcopia Râmnicului. Episcopia Buzaului si Vrancei. Episcopia Romanului si Episcopia Husilor. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor. Episcopia Argesului si Muscelului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei. Episcopia Sloboziei siCalarasilor. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului. Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului siSatmarului. Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9 . Episcopia Severinului si Strehaiei.Arhiepiscopia Bucurestilor.

precum si Episcopia Caransebesului. Halmagiului si Hunedoarei. k. Atitudinea Bisericii faa de avort. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4. Ora de religie: scopuri si obiective în educaia religioasa în contextul actual 2. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii Europene 6. terorism. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române II. Probleme. metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si . abandonul de copii. Raspunsuri la problemele contemporane 7. l. 3. globalizare. Probleme actuale în Biserica Ortodoxa Româna 1. Viaa liturgica în Biserica Ortodoxa Româna 8. ateism. Episcopia Aradului. secularizare. PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. divor. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical în vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfântul Sinod. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10.-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei. Liturghii în viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. homosexualitate etc. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. trafic de persoane 5. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale în arhitecturasi pictura bisericeasca III. Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. Rolul si importana Sf. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare. Ienopolei. Activitai misionar-pastorale 11. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra în vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfântul Sinod. la care se pot adauga teme de interes local.

Misiunea social-filantropica a Bisericii în trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10 . Prozelitismul contra-marturie crestina. metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. Activitai filantropice 19. Biserica Ortodoxa Româna. Combaterea tendinelor de îndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. Principii. magie.rural 12. superstiie 16. Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie. eutanasia IV. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15. clonare a. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13. ingineria genetica. diaspora româneascasi fenomenul migraiei 18.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful