CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL

Revizuita în cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Româna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor generale de titularizare. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, împarite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. Înrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaii reusii în an ul în care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica în mod excepional doar în situaia în care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Române. ** În cazul în care vor exista candidai care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât nu exista atestat.

social-filantropice. 4. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. prin hirotonie. în care se înscrie rezultatul obinut. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. Cursurile pentru definitivare. DEFINITIV studii medii 1. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. 10. 11. cultural-misionare. sub presedinia chiriarhului. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). 3.9. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. pe baza tematicii . -memoriu de activitate avizat de protopop. cu o durata de 2saptamâni si frecvena obligatorie. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca. Pentru personalul clerical. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. -raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. Centrul eparhial elibereaza. 12. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. 2. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie septembrie. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. la cerere. având calificativul cel puin Bine . Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala.

desfasurându-se în cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. 5. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. 6. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza.aprobate de Sinodul mitropolitan. 8. Centrul eparhial. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2 . în aceleasi condiii amintite mai sus. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). Certificat de acordare a definitivarii. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. la cerere. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). liturgicasi administraie parohiala. 7.

adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea în preoie. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. Înscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial.GRADUL II studii medii 1. dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare. cadrul Cercului pastoral. . la cerere. în ultimii 4 ani. 2. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). în aceleasi condiii amintite mai sus. protopop. Pentru înscriere. unei conferine preoesti ori a unei teme în Bine . având calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. în ultimii 4 ani. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. cultural-misionar. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale. 4. cu c el puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. 3. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. Gradul II se obine. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator.

Iasi. Dosarul de înscriere pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II. la cerere. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3 . pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. Timisoara si ClujNapoca. predici. Gradul I se obine. 3.). -dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii. articole. Centrul eparhial. la cerere. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. în ultimii 4 ani.5. si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. 4. GRADUL I studii medii 1. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Certificat de acordare a gradului II. cateheze etc. Sibiu. Craiova. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. 2.

cel puin bine . în faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. delegat de chiriarhul loc ului. de drept bisericesc. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . de catre un cadru didactic universitar. socialfilantropic si administrativ-gospodaresc. Pentru examenul de gradul I. se . care are gradul I sau este doctor în teologie. 7. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. sau. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. 6. în lipsa lui. cu gradul I sau doctor în teologie. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. Pentru gradul I. Dupa primirea dosarelor de înscriere. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. 11. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. pastoral-liturgic. 10. în primul trimestru al anului. 9.5. aparinând cent rului de perfecionare. cultural-misionar. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. ori de un preot de parohie. cu gradul I sau doctor în teologie . centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic. 8. administraie parohialasi legislaie . cu gradul I sau doctori în teologie.

pe eparhii. titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4 . alcatuita din: profesorul coordonator. în aceleasi condiii amintite mai sus. 15. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. în trimestrul IV. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical. la cerere. Certificat de acordare a gradului I. 2. în condiiile articolului 10. care devine e fectiva la data hirotoniei. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. Centrul Eparhial. 16. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar).consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. 12. DEBUTANT studii superioare 1. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). 14. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pâna la 31 august. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. 13. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza.

la cerere. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena. 12. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 6. 4. 5. numirea în posturil e vacante (titularizarea) se face. Centrul eparhial elibereaza. dintre candidaii r eusii în anul în care este valabil examenul de capacitate.preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. cultural-misionare. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. în aceleasi condiii amintite mai sus. master. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare. în ordinea mediilor. în care se înscrie rezultatul obinut. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat în teologie. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. social-filantropice. eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. -Curriculum Vitae. 9. 8. doctorat si foile matricole. media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca. 7. 11. împarite la trei. sub presedinia chiriarhului. la cerere. 3. În acest scop. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare . 10.

prin hirotonie. având calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine . -memoriu de activitate avizat de protopop. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena în teologie.a clerului. 2. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. -Raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. Pentru personalul clerical. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. DEFINITIV studii superioare 1. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. doctorat si foile matricole. master. . cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor.

Certificat de acordare a definitivarii. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. 7. . Absolvenii de masterat si asistenii universitari. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale. la cerere. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. în aceleasi condiii amintite mai sus.3. la cerere. liturgicasi administraie parohiala. Gradul II se obine. dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca). cu cel puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvena obligatorie. 2. în perioada iulie septembrie. GRADUL II -studii superioare 1. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). 4. 5. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. 9. 8. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Centrul eparhial. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. primesc Certificat de acordare a definitivar ii. 6. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat în teologie. Înscrierea preoilor liceniai în teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial.

-memoriu de activitate avizat de protopop. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). având calificativul cel puin Bine . pe baza unui dosar cuprinzând: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat. articole. conferine. în ultimii 4 ani. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie (la parohie sau în învaamântul teologic). Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. cultural-misionar. la cerere.-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. în ultimii 4 ani. studii. cateheze. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6 . predici. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadrai la gradul II. 3. -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -dovada privind publicarea unor cari.

Pentru înscriere. Iasi. la cerere. predici. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. Sibiu. predici. iar în cazul cadrelor didactice din învaamântul teologic. în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. la cerere. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. studii. 3. 4. Certificat de acordare a gradului II. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. -dovada privind publicarea unor cari. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. articole. 6. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. Centrul eparhial. cateheze. alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). conferine. Craiova. Gradul I se obine. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. 5. cateheze. Timisoara si ClujNapoca. adeverina de titularizare sau numire pe post. alte . 2.-dovada privind publicarea unor studii. Dosarul de înscriere a liceniailor în teologie pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. articole. conferine. GRADUL I studii superioare 1. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate.

avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. cu binecuvântarea chiriarhului. Doctorii în teologie sunt încadrai la gradul I. pe baza unui dosar cuprinzând: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. 5.materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale). Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7 . la cerere. pe baza unui dosar cuprinzân d: -copie dupa diploma de doctor în teologie. -participari la emisiuni radio si TV. Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadrai la gradu l I. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. 4. la cerere. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. avizat de protopop.

sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. ori de un preot de parohie. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. cultural-misionar. cu gradul I sau doctor în teologie . 11. cu gradul I sau doctori în teologie. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. 12. de catre un cadru didactic universitar.6. . 10. sau. aparinând cent rului de perfecionare. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic. Pentru gradul I. delegat de chiriarhul loc ului. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. 7. cu gradul I sau doctor în teologie. de drept bisericesc. în faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. în primul trimestru al anului. Dupa primirea dosarelor de înscriere. în lipsa lui. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. care are gradul I sau este doctor în teologie. social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc. Pentru examenul de gradul I. administraie parohialasi legislaie . 9. 8. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic).

la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8 . în condiiile articolului 10. cel puin bine . Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pâna la 31 august. 16. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. alcatuita din: profesorul coordonator. Certificat de acordare a gradului I. se consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. 14. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. 15. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. 17. la cerere. 18. Centrul eparhial. pe eparhii.13. în trimestrul IV. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. în aceleasi condiii amintite mai sus.

la examenele pentru gradul urmator. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical. gradul II si gradul I. potrivit cu cerinele locale. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa. personalul clerical monahal poate obine grade profesionale în aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. gradele didactice obinute în învaamântul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical. Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfântul Sinod pe formulare tipizate. este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti: . În vederea înscrierii. aprobate de Sfântul Sinod. d. pe baza de acte justificative. culturala). c. pâna când vor susine examenul de definitivat. j. Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici. dupa caz. dar vor fi penalizai prin încadrarea la salarizare ca debutani.a. pâna la ridicarea sanciunii. cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca). Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post. personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareului. i. f. personalul monahal este îndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). înaintea hirotoniei. an ual. precum si aprobarea chiriarhului. Cu binecuvântarea chiriarhului. serii suplimentare de cursuri. În vederea hirotoniei. Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza. se pot prezenta. activitate filantropica. b. h. care preda discipline de specialitate teologica în învaamântul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaamântul de stat. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba înscrierea la definitivare. i se echivaleaza. g. e.

precum si Episcopia Slat inei. Arhiepiscopia Alba Iuliei. Feleacului si Clujului. Arhiepiscopia Tomisului. Episcopia Romanului si Episcopia Husilor. Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului siSatmarului. Episcopia Severinului si Strehaiei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor. Episcopia Râmnicului. Episcopia Argesului si Muscelului. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9 . -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului. precum si Episcopia Salajului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei. Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii. Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor. Episcopia Buzaului si Vrancei. Episcopia Duna rii de Jos. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei.Arhiepiscopia Bucurestilor. Episcopia Alexandriei si Teleormanului. Episcopia Sloboziei siCalarasilor. Arhiepiscopia Târgovistei.

-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei. Liturghii în viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. Raspunsuri la problemele contemporane 7. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10. Halmagiului si Hunedoarei. Ienopolei. 3. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române II. Probleme actuale în Biserica Ortodoxa Româna 1. abandonul de copii. Viaa liturgica în Biserica Ortodoxa Româna 8. l. globalizare. PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. secularizare. k. Activitai misionar-pastorale 11. divor. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical în vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfântul Sinod. Episcopia Aradului. la care se pot adauga teme de interes local. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale în arhitecturasi pictura bisericeasca III. ateism. Ora de religie: scopuri si obiective în educaia religioasa în contextul actual 2. Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si . Atitudinea Bisericii faa de avort. terorism. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare. precum si Episcopia Caransebesului. homosexualitate etc. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra în vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfântul Sinod. Probleme. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii Europene 6. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. trafic de persoane 5. Rolul si importana Sf.

Misiunea social-filantropica a Bisericii în trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10 . Activitai filantropice 19. Principii. Combaterea tendinelor de îndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. superstiie 16.rural 12. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul. metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. Prozelitismul contra-marturie crestina. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13. diaspora româneascasi fenomenul migraiei 18. ingineria genetica. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15. Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie. Biserica Ortodoxa Româna. magie. clonare a. eutanasia IV.