CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL

Revizuita în cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Româna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor generale de titularizare. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, împarite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. Înrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaii reusii în an ul în care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica în mod excepional doar în situaia în care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Române. ** În cazul în care vor exista candidai care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât nu exista atestat.

Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). Centrul eparhial elibereaza. 12. Pentru personalul clerical. 2. 4. în care se înscrie rezultatul obinut. având calificativul cel puin Bine . Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. Cursurile pentru definitivare. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. prin hirotonie. DEFINITIV studii medii 1. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. 11. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani.9. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. pe baza tematicii . social-filantropice. 10. la cerere. -memoriu de activitate avizat de protopop. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. cultural-misionare. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. 3. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie septembrie. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. cu o durata de 2saptamâni si frecvena obligatorie. sub presedinia chiriarhului. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. -raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale.

în aceleasi condiii amintite mai sus.aprobate de Sinodul mitropolitan. la cerere. Centrul eparhial. 8. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. desfasurându-se în cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). cu nicio notare pariala sub 6 (sase). Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. 6. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2 . liturgicasi administraie parohiala. 7. Certificat de acordare a definitivarii. 5. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza.

social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. în ultimii 4 ani. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare. protopop. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). în ultimii 4 ani. Înscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea în preoie. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. Pentru înscriere. adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii. în aceleasi condiii amintite mai sus. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. cu c el puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. unei conferine preoesti ori a unei teme în Bine . 4. cultural-misionar. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. Gradul II se obine. la cerere.GRADUL II studii medii 1. având calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani. 2. cadrul Cercului pastoral. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale. . 3.

dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. Gradul I se obine. la cerere. cateheze etc. Certificat de acordare a gradului II. Timisoara si ClujNapoca. GRADUL I studii medii 1. Sibiu. predici. Iasi.5. si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie.). 3. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. la cerere. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. în ultimii 4 ani. Centrul eparhial. Craiova. -dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. 2. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. articole. 4. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3 . Dosarul de înscriere pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II.

10. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . ori de un preot de parohie. 9. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. Pentru gradul I. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. se . care are gradul I sau este doctor în teologie. delegat de chiriarhul loc ului. cu gradul I sau doctori în teologie. în faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. pastoral-liturgic.5. 8. 7. cu gradul I sau doctor în teologie. 6. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. cel puin bine . centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic. administraie parohialasi legislaie . sau. Pentru examenul de gradul I. 11. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. de catre un cadru didactic universitar. aparinând cent rului de perfecionare. cultural-misionar. în primul trimestru al anului. în lipsa lui. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. Dupa primirea dosarelor de înscriere. cu gradul I sau doctor în teologie . de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). socialfilantropic si administrativ-gospodaresc. de drept bisericesc. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad.

Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical. 14. care devine e fectiva la data hirotoniei. 13. 2. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4 . Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). pe eparhii. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pâna la 31 august. 15. în trimestrul IV.consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post. Centrul Eparhial. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. în condiiile articolului 10. 16. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. 12. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. la cerere. alcatuita din: profesorul coordonator. DEBUTANT studii superioare 1. în aceleasi condiii amintite mai sus. Certificat de acordare a gradului I.

Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. în aceleasi condiii amintite mai sus. în care se înscrie rezultatul obinut. 6. numirea în posturil e vacante (titularizarea) se face. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. sub presedinia chiriarhului. 4. 7. media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca. social-filantropice. eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 5. 8. cultural-misionare. 10. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare . Centrul eparhial elibereaza. master. la cerere. în ordinea mediilor. -Curriculum Vitae. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca. doctorat si foile matricole. 3. -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca).preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. la cerere. 12. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. În acest scop. dintre candidaii r eusii în anul în care este valabil examenul de capacitate. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. împarite la trei. 11. 9. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat în teologie.

-memoriu de activitate avizat de protopop. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. prin hirotonie.a clerului. -Raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. 2. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. doctorat si foile matricole. Pentru personalul clerical. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. master. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena în teologie. având calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine . DEFINITIV studii superioare 1. . -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani.

8. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale. 2. primesc Certificat de acordare a definitivar ii. liturgicasi administraie parohiala. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. 5. la cerere. 9. . în perioada iulie septembrie. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. 4. GRADUL II -studii superioare 1. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat în teologie. în aceleasi condiii amintite mai sus. cu cel puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. Gradul II se obine. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. Centrul eparhial. dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca). Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvena obligatorie. Absolvenii de masterat si asistenii universitari. la cerere. 6. 7. Înscrierea preoilor liceniai în teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial.3. Certificat de acordare a definitivarii.

în ultimii 4 ani. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadrai la gradul II. alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). pe baza unui dosar cuprinzând: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat. 3. la cerere. având calificativul cel puin Bine . articole.-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. -dovada privind publicarea unor cari. studii. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. cateheze. conferine. Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6 . în ultimii 4 ani. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie (la parohie sau în învaamântul teologic). -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -memoriu de activitate avizat de protopop. cultural-misionar. predici.

conferine. Dosarul de înscriere a liceniailor în teologie pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. Centrul eparhial. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. conferine. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. GRADUL I studii superioare 1. la cerere. articole. 3. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. 5. Iasi. alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). Gradul I se obine. Pentru înscriere. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. Certificat de acordare a gradului II. 4. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. 2. în aceleasi condiii amintite mai sus. predici. cateheze. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. adeverina de titularizare sau numire pe post.-dovada privind publicarea unor studii. -dovada privind publicarea unor cari. Craiova. Timisoara si ClujNapoca. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. Sibiu. 6. la cerere. iar în cazul cadrelor didactice din învaamântul teologic. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. predici. cateheze. studii. articole. alte .

Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadrai la gradu l I. pe baza unui dosar cuprinzând: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate. 5. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7 . la cerere. -participari la emisiuni radio si TV. avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. Doctorii în teologie sunt încadrai la gradul I. la cerere. cu binecuvântarea chiriarhului. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post.materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale). avizat de protopop. 4. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. pe baza unui dosar cuprinzân d: -copie dupa diploma de doctor în teologie. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate.

Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate.6. . 8. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. delegat de chiriarhul loc ului. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. de drept bisericesc. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic. Pentru gradul I. 7. cu gradul I sau doctor în teologie . cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. în faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. în primul trimestru al anului. social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc. Dupa primirea dosarelor de înscriere. cu gradul I sau doctor în teologie. Pentru examenul de gradul I. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. ori de un preot de parohie. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. administraie parohialasi legislaie . sau. cultural-misionar. de catre un cadru didactic universitar. 9. în lipsa lui. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. 12. 10. aparinând cent rului de perfecionare. cu gradul I sau doctori în teologie. 11. care are gradul I sau este doctor în teologie.

la cerere. 17. cel puin bine . 14. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pâna la 31 august. Centrul eparhial. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. se consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului.13. în aceleasi condiii amintite mai sus. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). în condiiile articolului 10. alcatuita din: profesorul coordonator. PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8 . Certificat de acordare a gradului I. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. 18. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). pe eparhii. 15. în trimestrul IV. 16. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza.

h. cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. se pot prezenta. Cu binecuvântarea chiriarhului.a. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa. este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti: . pe baza de acte justificative. serii suplimentare de cursuri. j. personalul monahal este îndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale. personalul clerical monahal poate obine grade profesionale în aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. i. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba înscrierea la definitivare. Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post. Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici. care preda discipline de specialitate teologica în învaamântul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaamântul de stat. În vederea hirotoniei. dupa caz. pâna când vor susine examenul de definitivat. personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareului. c. dar vor fi penalizai prin încadrarea la salarizare ca debutani. i se echivaleaza. la examenele pentru gradul urmator. pâna la ridicarea sanciunii. culturala). cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca). În vederea înscrierii. gradele didactice obinute în învaamântul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfântul Sinod pe formulare tipizate. Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza. d. b. gradul II si gradul I. f. e. potrivit cu cerinele locale. precum si aprobarea chiriarhului. aprobate de Sfântul Sinod. g. înaintea hirotoniei. activitate filantropica. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical. an ual.

Episcopia Argesului si Muscelului. Episcopia Râmnicului. precum si Episcopia Slat inei. Episcopia Buzaului si Vrancei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei. Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor.Arhiepiscopia Bucurestilor. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor. Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii. Arhiepiscopia Tomisului. Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului siSatmarului. Feleacului si Clujului. Episcopia Severinului si Strehaiei. precum si Episcopia Salajului. Episcopia Alexandriei si Teleormanului. Arhiepiscopia Târgovistei. Arhiepiscopia Alba Iuliei. Episcopia Duna rii de Jos. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9 . -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului. Episcopia Romanului si Episcopia Husilor. Episcopia Sloboziei siCalarasilor. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei.

Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. Atitudinea Bisericii faa de avort. divor. Raspunsuri la problemele contemporane 7. PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. Episcopia Aradului. homosexualitate etc. globalizare. trafic de persoane 5. Rolul si importana Sf. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii Europene 6. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra în vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfântul Sinod. Liturghii în viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. abandonul de copii. l. la care se pot adauga teme de interes local. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10. 3. Probleme actuale în Biserica Ortodoxa Româna 1. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical în vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfântul Sinod. Ora de religie: scopuri si obiective în educaia religioasa în contextul actual 2. Viaa liturgica în Biserica Ortodoxa Româna 8. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române II. k. Probleme. ateism. secularizare. metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si . precum si Episcopia Caransebesului. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale în arhitecturasi pictura bisericeasca III. Halmagiului si Hunedoarei. Activitai misionar-pastorale 11. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4.-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei. Ienopolei. terorism. Ortodoxia si ecumenismul contemporan.

Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul. magie. Prozelitismul contra-marturie crestina. diaspora româneascasi fenomenul migraiei 18. Principii. metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. Activitai filantropice 19. clonare a. Biserica Ortodoxa Româna. superstiie 16. Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13. ingineria genetica. eutanasia IV.rural 12. Misiunea social-filantropica a Bisericii în trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10 . Combaterea tendinelor de îndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful