Metodologia Grade Preotie

CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL

Revizuita în cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Româna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor generale de titularizare. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, împarite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. Înrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaii reusii în an ul în care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica în mod excepional doar în situaia în care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Române. ** În cazul în care vor exista candidai care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât nu exista atestat.

Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. pe baza tematicii . Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. Pentru personalul clerical. la cerere. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. social-filantropice.9. 11. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. cu o durata de 2saptamâni si frecvena obligatorie. 12. cultural-misionare. 4. DEFINITIV studii medii 1. 3. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). -raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. 2. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca. prin hirotonie. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie septembrie. având calificativul cel puin Bine . Cursurile pentru definitivare. Centrul eparhial elibereaza. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. -memoriu de activitate avizat de protopop. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. sub presedinia chiriarhului. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. în care se înscrie rezultatul obinut. 10.

desfasurându-se în cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. 8. la cerere. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). 7. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. în aceleasi condiii amintite mai sus. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2 . liturgicasi administraie parohiala.aprobate de Sinodul mitropolitan. Certificat de acordare a definitivarii. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Centrul eparhial. 6. 5. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare.

. unei conferine preoesti ori a unei teme în Bine . 4. 2. cu c el puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. 3. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. protopop. cultural-misionar. în ultimii 4 ani. atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie.GRADUL II studii medii 1. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. la cerere. în ultimii 4 ani. cadrul Cercului pastoral. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. Gradul II se obine. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). având calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani. Pentru înscriere. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea în preoie. Înscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial. dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare. în aceleasi condiii amintite mai sus. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic.

la cerere. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti.). si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. 3. cateheze etc. GRADUL I studii medii 1. Timisoara si ClujNapoca. Gradul I se obine. articole. predici. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. -dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3 . Iasi. Craiova. Certificat de acordare a gradului II. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. la cerere. 2.5. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Sibiu. în ultimii 4 ani. 4. Dosarul de înscriere pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Centrul eparhial. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod.

cu gradul I sau doctor în teologie. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. de catre un cadru didactic universitar. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. Pentru examenul de gradul I. delegat de chiriarhul loc ului. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. administraie parohialasi legislaie . în lipsa lui. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. Dupa primirea dosarelor de înscriere. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. cu gradul I sau doctor în teologie . cel puin bine . aparinând cent rului de perfecionare. cultural-misionar. în primul trimestru al anului. cu gradul I sau doctori în teologie. Pentru gradul I. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. de drept bisericesc. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. sau. care are gradul I sau este doctor în teologie. socialfilantropic si administrativ-gospodaresc. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . pastoral-liturgic. 8. în faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. 9. 11. 6. 10. se .5. 7. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. ori de un preot de parohie.

14. alcatuita din: profesorul coordonator. DEBUTANT studii superioare 1. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. pe eparhii. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. 15. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pâna la 31 august. 13.consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). 12. care devine e fectiva la data hirotoniei. Centrul Eparhial. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4 . un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. în aceleasi condiii amintite mai sus. în condiiile articolului 10. Certificat de acordare a gradului I. în trimestrul IV. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. 16. 2. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. la cerere.

8. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare . -Curriculum Vitae. social-filantropice. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. la cerere. În acest scop. 3. în aceleasi condiii amintite mai sus. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. master. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat în teologie. 7.preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. cultural-misionare. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare. 11. -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. la cerere. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. împarite la trei. media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. 10. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. 12. Centrul eparhial elibereaza. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca. în ordinea mediilor. 6. numirea în posturil e vacante (titularizarea) se face. în care se înscrie rezultatul obinut. 5. doctorat si foile matricole. 9. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). 4. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena. eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). dintre candidaii r eusii în anul în care este valabil examenul de capacitate. sub presedinia chiriarhului.

Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. doctorat si foile matricole. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. -Raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. -memoriu de activitate avizat de protopop. având calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine . -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena în teologie. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani.a clerului. Pentru personalul clerical. master. 2. . cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. DEFINITIV studii superioare 1. prin hirotonie.

Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. Înscrierea preoilor liceniai în teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial. 7. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. 8. dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca). la cerere. primesc Certificat de acordare a definitivar ii. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvena obligatorie. cu cel puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). Absolvenii de masterat si asistenii universitari. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Centrul eparhial. GRADUL II -studii superioare 1. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). Gradul II se obine. Certificat de acordare a definitivarii. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. 6. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat în teologie. în aceleasi condiii amintite mai sus. 2. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale. în perioada iulie septembrie.3. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. liturgicasi administraie parohiala. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. 4. la cerere. . Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. 9. 5.

având calificativul cel puin Bine . -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. la cerere. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie (la parohie sau în învaamântul teologic). conferine. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6 . Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. cultural-misionar. cateheze. pe baza unui dosar cuprinzând: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. în ultimii 4 ani. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadrai la gradul II. articole. alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). 3. predici. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. în ultimii 4 ani. -dovada privind publicarea unor cari.-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. -memoriu de activitate avizat de protopop. studii. -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic.

5. la cerere. cateheze. GRADUL I studii superioare 1. Gradul I se obine. conferine.-dovada privind publicarea unor studii. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. Certificat de acordare a gradului II. Craiova. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. predici. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. cateheze. iar în cazul cadrelor didactice din învaamântul teologic. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. -dovada privind publicarea unor cari. Sibiu. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. în aceleasi condiii amintite mai sus. conferine. Timisoara si ClujNapoca. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. 6. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. articole. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). predici. 4. alte . studii. Pentru înscriere. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. la cerere. 3. 2. Iasi. Centrul eparhial. Dosarul de înscriere a liceniailor în teologie pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. articole. adeverina de titularizare sau numire pe post. alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale).

-memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. -participari la emisiuni radio si TV. 5. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadrai la gradu l I. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7 . Doctorii în teologie sunt încadrai la gradul I. pe baza unui dosar cuprinzân d: -copie dupa diploma de doctor în teologie. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. la cerere. cu binecuvântarea chiriarhului. la cerere. pe baza unui dosar cuprinzând: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate.materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale). avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. avizat de protopop. 4. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate.

12. cu gradul I sau doctor în teologie .6. sau. 10. administraie parohialasi legislaie . în faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic. care are gradul I sau este doctor în teologie. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc. 8. aparinând cent rului de perfecionare. în primul trimestru al anului. cultural-misionar. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. cu gradul I sau doctori în teologie. 11. de catre un cadru didactic universitar. cu gradul I sau doctor în teologie. ori de un preot de parohie. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. delegat de chiriarhul loc ului. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). 7. . Pentru gradul I. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. 9. Pentru examenul de gradul I. Dupa primirea dosarelor de înscriere. în lipsa lui. de drept bisericesc.

cel puin bine . alcatuita din: profesorul coordonator. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8 . la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. în trimestrul IV. pe eparhii. în aceleasi condiii amintite mai sus. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. în condiiile articolului 10. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. 18. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul.13. 15. Certificat de acordare a gradului I. la cerere. Centrul eparhial. se consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). 16. 17. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pâna la 31 august. 14. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar).

pâna când vor susine examenul de definitivat. personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareului. potrivit cu cerinele locale. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba înscrierea la definitivare. Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza. dupa caz. cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca). d. se pot prezenta. precum si aprobarea chiriarhului. la examenele pentru gradul urmator. înaintea hirotoniei. În vederea înscrierii. i se echivaleaza. Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici. culturala). Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale. b. Cu binecuvântarea chiriarhului. cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. activitate filantropica. gradele didactice obinute în învaamântul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical. f. Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post. dar vor fi penalizai prin încadrarea la salarizare ca debutani. serii suplimentare de cursuri. personalul monahal este îndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). gradul II si gradul I. h. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfântul Sinod pe formulare tipizate. personalul clerical monahal poate obine grade profesionale în aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa. j. pe baza de acte justificative. an ual.a. este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti: . care preda discipline de specialitate teologica în învaamântul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaamântul de stat. aprobate de Sfântul Sinod. e. În vederea hirotoniei. c. pâna la ridicarea sanciunii. i. g. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical.

Episcopia Severinului si Strehaiei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9 . precum si Episcopia Slat inei. Episcopia Romanului si Episcopia Husilor. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei. Episcopia Sloboziei siCalarasilor. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei. Arhiepiscopia Târgovistei. Episcopia Duna rii de Jos. Episcopia Buzaului si Vrancei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului. Episcopia Râmnicului.Arhiepiscopia Bucurestilor. Episcopia Alexandriei si Teleormanului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei. Arhiepiscopia Tomisului. Episcopia Argesului si Muscelului. Arhiepiscopia Alba Iuliei. Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii. Feleacului si Clujului. Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor. precum si Episcopia Salajului. Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului siSatmarului.

la care se pot adauga teme de interes local.-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei. PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. Raspunsuri la problemele contemporane 7. Rolul si importana Sf. ateism. divor. Viaa liturgica în Biserica Ortodoxa Româna 8. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra în vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfântul Sinod. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare. Probleme. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii Europene 6. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical în vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfântul Sinod. l. secularizare. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10. Episcopia Aradului. terorism. Activitai misionar-pastorale 11. Ora de religie: scopuri si obiective în educaia religioasa în contextul actual 2. homosexualitate etc. Probleme actuale în Biserica Ortodoxa Româna 1. globalizare. 3. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române II. trafic de persoane 5. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. k. precum si Episcopia Caransebesului. abandonul de copii. Halmagiului si Hunedoarei. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale în arhitecturasi pictura bisericeasca III. Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. Liturghii în viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. Ienopolei. Atitudinea Bisericii faa de avort. metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si .

Activitai filantropice 19. Misiunea social-filantropica a Bisericii în trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10 . Prozelitismul contra-marturie crestina.rural 12. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13. ingineria genetica. Biserica Ortodoxa Româna. eutanasia IV. Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie. Principii. diaspora româneascasi fenomenul migraiei 18. magie. Combaterea tendinelor de îndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. superstiie 16. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul. metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. clonare a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful