CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL

Revizuita în cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Româna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor generale de titularizare. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, împarite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. Înrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaii reusii în an ul în care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica în mod excepional doar în situaia în care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Române. ** În cazul în care vor exista candidai care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât nu exista atestat.

se organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie septembrie. prin hirotonie. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. 11. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). Cursurile pentru definitivare. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. -memoriu de activitate avizat de protopop. la cerere. sub presedinia chiriarhului. cu o durata de 2saptamâni si frecvena obligatorie. 3. în care se înscrie rezultatul obinut. pe baza tematicii . 2. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca. Centrul eparhial elibereaza. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. DEFINITIV studii medii 1. 4. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. -raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. Pentru personalul clerical. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. având calificativul cel puin Bine . 12. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul.9. social-filantropice. 10. cultural-misionare. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor.

Centrul eparhial. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). în aceleasi condiii amintite mai sus.aprobate de Sinodul mitropolitan. 6. Certificat de acordare a definitivarii. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. liturgicasi administraie parohiala. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2 . 8. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. 7. 5. desfasurându-se în cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). la cerere.

2. în ultimii 4 ani. 3. în aceleasi condiii amintite mai sus. . cadrul Cercului pastoral. Pentru înscriere. unei conferine preoesti ori a unei teme în Bine . prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. protopop. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). cultural-misionar. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. în ultimii 4 ani.GRADUL II studii medii 1. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea în preoie. la cerere. cu c el puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. 4. adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. având calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare. Înscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial. Gradul II se obine. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate.

Timisoara si ClujNapoca. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. articole. 2. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Gradul I se obine. 4. 3. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. la cerere. Iasi. Certificat de acordare a gradului II. predici.5. Craiova. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. Dosarul de înscriere pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II. Sibiu. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3 . -dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii. la cerere.). GRADUL I studii medii 1. Centrul eparhial. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. în ultimii 4 ani. cateheze etc.

de catre un cadru didactic universitar. care are gradul I sau este doctor în teologie. sau. socialfilantropic si administrativ-gospodaresc. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. 8. în primul trimestru al anului.5. Pentru examenul de gradul I. 6. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. 7. delegat de chiriarhul loc ului. Dupa primirea dosarelor de înscriere. cultural-misionar. 9. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . de drept bisericesc. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. 10. administraie parohialasi legislaie . în lipsa lui. aparinând cent rului de perfecionare. cel puin bine . cu gradul I sau doctori în teologie. se . cu gradul I sau doctor în teologie . de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). pastoral-liturgic. în faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic. Pentru gradul I. ori de un preot de parohie. 11. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. cu gradul I sau doctor în teologie. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul.

Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post. 15. DEBUTANT studii superioare 1. care devine e fectiva la data hirotoniei. titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4 . la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pâna la 31 august. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. 16. 12. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical. în trimestrul IV. în aceleasi condiii amintite mai sus.consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). Certificat de acordare a gradului I. la cerere. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. 2. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. în condiiile articolului 10. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. pe eparhii. Centrul Eparhial. 14. 13. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). alcatuita din: profesorul coordonator.

10. -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. 4. la cerere. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). 9. media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca. 7. Centrul eparhial elibereaza. 3. dintre candidaii r eusii în anul în care este valabil examenul de capacitate. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. În acest scop. 11. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. împarite la trei. sub presedinia chiriarhului. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. doctorat si foile matricole. numirea în posturil e vacante (titularizarea) se face. în ordinea mediilor. 6. -Curriculum Vitae. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat în teologie.preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. social-filantropice. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena. în care se înscrie rezultatul obinut. eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). master. 5. 8. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare . 12. cultural-misionare. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca. în aceleasi condiii amintite mai sus. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare. la cerere.

-adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. având calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine . doctorat si foile matricole. 2. master. -memoriu de activitate avizat de protopop. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. . -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. prin hirotonie. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. DEFINITIV studii superioare 1. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena în teologie. Pentru personalul clerical.a clerului. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. -Raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale.

4. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). 5. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. la cerere. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. 6. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. Certificat de acordare a definitivarii. Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvena obligatorie. cu cel puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca). Absolvenii de masterat si asistenii universitari. . primesc Certificat de acordare a definitivar ii. 8. Centrul eparhial. 7. 2. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). GRADUL II -studii superioare 1. liturgicasi administraie parohiala. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. Înscrierea preoilor liceniai în teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial. Gradul II se obine. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. la cerere. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat în teologie. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare.3. 9. în aceleasi condiii amintite mai sus. în perioada iulie septembrie.

-memoriu de activitate avizat de protopop. conferine. -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie (la parohie sau în învaamântul teologic). în ultimii 4 ani. cultural-misionar.-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. -dovada privind publicarea unor cari. la cerere. Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). predici. studii. în ultimii 4 ani. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadrai la gradul II. articole. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. 3. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6 . cateheze. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. având calificativul cel puin Bine . pe baza unui dosar cuprinzând: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat.

pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Gradul I se obine. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. Pentru înscriere. Iasi. articole. studii. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. GRADUL I studii superioare 1. Craiova. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. Sibiu. la cerere. Certificat de acordare a gradului II. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. conferine. -dovada privind publicarea unor cari. 2. Timisoara si ClujNapoca.-dovada privind publicarea unor studii. 6. iar în cazul cadrelor didactice din învaamântul teologic. Dosarul de înscriere a liceniailor în teologie pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. în aceleasi condiii amintite mai sus. predici. conferine. 4. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. predici. alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). 5. la cerere. Centrul eparhial. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. cateheze. 3. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. articole. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. adeverina de titularizare sau numire pe post. cateheze. alte .

-memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate.materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale). -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. pe baza unui dosar cuprinzând: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate. Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadrai la gradu l I. pe baza unui dosar cuprinzân d: -copie dupa diploma de doctor în teologie. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. -participari la emisiuni radio si TV. la cerere. Doctorii în teologie sunt încadrai la gradul I. cu binecuvântarea chiriarhului. avizat de protopop. 5. la cerere. 4. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7 .

Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. administraie parohialasi legislaie . 9. Dupa primirea dosarelor de înscriere. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). care are gradul I sau este doctor în teologie. cu gradul I sau doctor în teologie . aparinând cent rului de perfecionare. Pentru gradul I. social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. Pentru examenul de gradul I. 11. 10. cu gradul I sau doctor în teologie. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul.6. cultural-misionar. delegat de chiriarhul loc ului. în lipsa lui. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. 12. cu gradul I sau doctori în teologie. în primul trimestru al anului. 8. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. de drept bisericesc. sau. ori de un preot de parohie. . de catre un cadru didactic universitar. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. 7. în faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau.

la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. în aceleasi condiii amintite mai sus. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. Certificat de acordare a gradului I. 14. 17. cel puin bine . PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8 . Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). pe eparhii. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. 15. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. la cerere. în condiiile articolului 10.13. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pâna la 31 august. 16. în trimestrul IV. se consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. Centrul eparhial. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. alcatuita din: profesorul coordonator. 18. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul.

culturala). personalul clerical monahal poate obine grade profesionale în aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. gradul II si gradul I. aprobate de Sfântul Sinod. cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. pâna când vor susine examenul de definitivat. j. Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale. f. se pot prezenta. serii suplimentare de cursuri. cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca). activitate filantropica. înaintea hirotoniei. an ual. este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti: . personalul monahal este îndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza. la examenele pentru gradul urmator.a. potrivit cu cerinele locale. i se echivaleaza. d. personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareului. dar vor fi penalizai prin încadrarea la salarizare ca debutani. g. În vederea hirotoniei. dupa caz. b. pe baza de acte justificative. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical. gradele didactice obinute în învaamântul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical. Cu binecuvântarea chiriarhului. e. În vederea înscrierii. h. Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post. c. precum si aprobarea chiriarhului. i. care preda discipline de specialitate teologica în învaamântul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaamântul de stat. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfântul Sinod pe formulare tipizate. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba înscrierea la definitivare. Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici. pâna la ridicarea sanciunii. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa.

Feleacului si Clujului. Arhiepiscopia Târgovistei. Episcopia Alexandriei si Teleormanului. Episcopia Buzaului si Vrancei.Arhiepiscopia Bucurestilor. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9 . precum si Episcopia Salajului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului. Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor. Arhiepiscopia Alba Iuliei. Episcopia Severinului si Strehaiei. Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei. Arhiepiscopia Tomisului. Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului siSatmarului. Episcopia Râmnicului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei. Episcopia Argesului si Muscelului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei. Episcopia Romanului si Episcopia Husilor. Episcopia Duna rii de Jos. precum si Episcopia Slat inei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor. Episcopia Sloboziei siCalarasilor.

la care se pot adauga teme de interes local.-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra în vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfântul Sinod. secularizare. 3. metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si . l. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii Europene 6. precum si Episcopia Caransebesului. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale în arhitecturasi pictura bisericeasca III. terorism. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare. Probleme actuale în Biserica Ortodoxa Româna 1. ateism. Episcopia Aradului. Halmagiului si Hunedoarei. Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. trafic de persoane 5. Raspunsuri la problemele contemporane 7. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române II. Ienopolei. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical în vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfântul Sinod. Viaa liturgica în Biserica Ortodoxa Româna 8. Activitai misionar-pastorale 11. divor. globalizare. Liturghii în viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. k. Rolul si importana Sf. abandonul de copii. Ora de religie: scopuri si obiective în educaia religioasa în contextul actual 2. PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. Atitudinea Bisericii faa de avort. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4. homosexualitate etc. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10. Probleme.

magie. eutanasia IV. Prozelitismul contra-marturie crestina. Activitai filantropice 19. diaspora româneascasi fenomenul migraiei 18. Biserica Ortodoxa Româna. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul. Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15. metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. clonare a. Combaterea tendinelor de îndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. superstiie 16.rural 12. Principii. ingineria genetica. Misiunea social-filantropica a Bisericii în trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful