CANCELARIA SFÂNTULUI SINOD si SECTORUL TEOLOGIC-EDUCAIONAL METODOLOGIA PENTRU OBINEREA GRADELOR PROFESIONALE ÎN PREOIE DE CATRE PERSONALUL CLERICAL

Revizuita în cadrul lucrarilor Comisiei speciale de la Patriarhia Româna -1 aprilie 2008 si aprobata de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în sedina Sa din 9-10 iulie 2008 prin Hotarârea de pe Temei nr. 1199/2008 Debutant -studii medii* 1. Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post, care devine e fectiva la data hirotoniei. 2. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical, titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. În acest scop, eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 3. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor generale de titularizare. 4. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat si copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale; -Curriculum Vitae; -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. 5. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 6. Media generala de titularizare rezulta din: media de absolvire a seminarului sau media de bacalaureat, media de atestare a competenelor profesionale si media examenului de

capacitate preoeasca, împarite la trei** . 7. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare, în aceleasi condiii amintite mai sus. Media de promovar e a examenului de capacitate este minimum 7 (sapte). 8. Înrastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca numirea în posturile vacante (titularizarea) se face, la cerere, în ordinea mediilor, dintre candidaii reusii în an ul în care este valabil examenul de capacitate. * Prezenta Metodologie pentru categoria studii medii se aplica în mod excepional doar în situaia în care centrul eparhial are nevoie de personal clerical cu studii medii, conform cu prevederile art.124 alin (3) din Statutul pentru organizarea si funcionarea Bisericii Ortodoxe Române. ** În cazul în care vor exista candidai care au absolvit seminarul înainte de 1989, media se împarte la doi, întrucât nu exista atestat.

educative si alte probleme specifice ep arhiilor. Centrul eparhial elibereaza. pe baza tematicii . sub presedinia chiriarhului. Pentru personalul clerical. stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. având calificativul cel puin Bine . cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale în perioada iulie septembrie. prin hirotonie. cu o durata de 2saptamâni si frecvena obligatorie. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale si adeverina de capacitate preoeasca. 2. la cerere. -raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. 10. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. 12. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare a clerului. -memoriu de activitate avizat de protopop. în care se înscrie rezultatul obinut. 4. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. Cursurile pentru definitivare. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca).9. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. 11. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. social-filantropice. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. cultural-misionare. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. 3. DEFINITIV studii medii 1. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor.

liturgicasi administraie parohiala. 6. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. 5. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. la cerere. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. Centrul eparhial. Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. 8. desfasurându-se în cel mai adecvat spaiu de studiu (manastire) de pe raza centrului teritorial. Certificat de acordare a definitivarii. în aceleasi condiii amintite mai sus. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri.aprobate de Sinodul mitropolitan. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -2 . 7. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare.

protopop. la cerere. în ultimii 4 ani. cultural-misionar. adeverina de capacitate preoeasca si copie dupa certificatul de acordare a definitivarii. în aceleasi condiii amintite mai sus. atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. cu c el puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. dupa cel puin 4 ani de la examenul de definitivare. Înscrierea preoilor la cursurile pentru gradul II se face la centrul eparhial. 3. Gradul II se obine. 4. social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. 2. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. unei conferine preoesti ori a unei teme în Bine . precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. Pentru înscriere. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. cadrul Cercului pastoral. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa diploma de absolvire a seminarului sau copie dupa diploma de bacalaureat. copie dupa certificatul de atestare a competenelor profesionale. având calificativul cel puin centrul eparhial pe ultimii 4 ani. .GRADUL II studii medii 1. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime -memoriu de activitate avizat de -dovada cu notarile administrative de la -dovada privind elaborarea sau susinerea în preoie. în ultimii 4 ani.

Dosarul de înscriere pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II. cateheze etc. si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. predici. în ultimii 4 ani. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. Certificat de acordare a gradului II. Timisoara si ClujNapoca. GRADUL I studii medii 1. Craiova. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -3 . înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. Gradul I se obine.). pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Sibiu.5. 2. 3. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. Iasi. la cerere. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. articole. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. la cerere. 4. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. Centrul eparhial. -dovada privind publicarea unor materiale de interes bisericesc (studii.

Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. cu gradul I sau doctor în teologie. ori de un preot de parohie. centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. 6. sau. de drept bisericesc. se . aparinând cent rului de perfecionare. pastoral-liturgic. 9. cu gradul I sau doctor în teologie . Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. de catre un cadru didactic universitar. 10. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. 8. Dupa primirea dosarelor de înscriere. în faa unei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut: teologic. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad.5. cel puin bine . în lipsa lui. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. în primul trimestru al anului. 7. cu gradul I sau doctori în teologie. socialfilantropic si administrativ-gospodaresc. Pentru examenul de gradul I. administraie parohialasi legislaie . de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). care are gradul I sau este doctor în teologie. 11. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins . se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. cultural-misionar. delegat de chiriarhul loc ului. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. Pentru gradul I.

Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). Certificat de acordare a gradului I. 12. care devine e fectiva la data hirotoniei. Centrul Eparhial.consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. pe eparhii. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. 13. în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. 2. în condiiile articolului 10. în trimestrul IV. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. alcatuita din: profesorul coordonator. 15. titularizarea pe postur ile scoase la concurs de centrul eparhial este obligatorie si se face în baza examenului de capa citate Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -4 . 16. DEBUTANT studii superioare 1. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. 14. Lucrarea de grad se depune la Centrul de perfecionare pâna la 31 august. în aceleasi condiii amintite mai sus. în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). Personalul clerical îsi începe activitatea prin titularizarea pe post. pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare. Pentru candidaii care doresc numirea într-un post clerical. la cerere.

8. Media generala de titularizare rezulta din media examenului de licena. împarite la trei. -dovada de la centrul eparhial ca nu are impedimente canonice la hirotonie. cultural-misionare. În rastimpul dintre sesiunile examenului de capacitate preoeasca. Centrul eparhial elibereaza. în care se înscrie rezultatul obinut. Condiiile menionate amendeazasi întregesc Regulamentul de numire si transferare . master. Numirea pe post ca titular în vederea hirotoniei se face în limita posturilor public ate si în ordinea mediilor obinute de candidai la examenul de capacitate. numirea în posturil e vacante (titularizarea) se face. Programa pentru examenul de capacitate va fi axata pe probleme actuale: pastoral-liturgice. 12. social-filantropice. doctorat si foile matricole. Examenul va consta dintr-o proba scrisasi una orala. Înscrierea pentru titularizare se face la centrul eparhial prin depunerea unui dos ar care va cuprinde: -copii dupa actele de studii: diploma de liceniat în teologie. Comisia examenului de capacitate se propune aprobarii chiriarhului de catre Sect orul Învaamânt si activitai cu tineretul. În acest scop. dintre candidaii r eusii în anul în care este valabil examenul de capacitate. la cerere. sub presedinia chiriarhului. Examenul de capacitate preoeasca se ine în doua sesiuni (septembrie si martie) si este valabil timp de un an de zile. 7. educative si alte probleme specifice ep arhiilor. 4. la cerere. 6. 5. Ea este alcatuita din profesori de la facultaile de teologie sau de la seminariile teologice. în ordinea mediilor. 11. Certificat de titularizare (capacita te preoeasca). media celor patru ani de studii si media examenului de capacitate preoeasca. -Curriculum Vitae. 9. în aceleasi condiii amintite mai sus. eparhiile sunt îndatorate sa publice posturile vacante în vederea organizarii examenului de titularizare (capacitate preoeasca). 10. 3.preoeasca prevazut de Regulamentul de numiri si transferari. Candidaii care nu au promovat examenul de capacitate preoeasca se pot prezenta la un nou examen în sesiunea urmatoare.

stabilita potrivit Regulamentului de numiri si transferari. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa actele de studii: diploma de licena în teologie. prin hirotonie. -adeverina care sa ateste cel puin 2 ani de vechime în preoie. Pentru personalul clerical. Înscrierea preoilor la cursurile de definitivare se face la centrul eparhial. . -Raportul protopopului în legatura cu inspeciile anuale. master. definitivarea pe post este obligatorie si se obine pr in cursuri si examene speciale de definitivare la minimum 2 ani si cel mult 5 ani de la titula rizarea pe post. -memoriu de activitate avizat de protopop. -Media notarilor administrative pe ultimii 2 ani. cu ce l puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. având calificativul cel puin Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -5 Bine . doctorat si foile matricole. 2. DEFINITIV studii superioare 1.a clerului.

GRADUL II -studii superioare 1. se organizeaza la cele 6 centre teritoriale. dupa promovarea examenului de titularizare (capacitate preoeasca). Centrul eparhial. Înscrierea preoilor liceniai în teologie la cursurile pentru gradul II se face la ce ntrul eparhial. 7. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului de definitivare. cu nicio notare pariala sub 6 (sase). primesc Certificat de acordare a definitivar ii.3. 2. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan. Gradul II se obine. Absolvenii de masterat si asistenii universitari. 8. 6. la cerere. Certificat de acordare a definitivarii. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate) si o proba orala din predica sau cateheza. în perioada iulie septembrie. în aceleasi condiii amintite mai sus. calculându-se ca medie aritmetica a celor trei probe. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. . Media de promovare a examenului de definitivare este minimum 7 (sapte). pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. prin depunerea unui dosar care va cuprinde: -copie dupa Diploma de liceniat în teologie. la cerere. cu cel puin 30 de zile înainte de începerea cursurilor. Candidaii care nu au promovat examenul de definitivare se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. cu 15 zile înainte de începerea cursurilor. 4. liturgicasi administraie parohiala. Cursurile pentru definitivare cu o durata de 2 saptamâni si frecvena obligatorie. 9. Lista cu numele candidailor care au primit aprobarea chiriarhului pentru înscrierea la cursurile de definitivare se comunica centrului teritorial de cursuri. 5. Cursurile se finalizeaza cu examenul de definitivat constând în doua probe scrise (o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si o proba de cunostine pastoral-misionare.

social-filantropic s i administrativ-gospodaresc. cultural-misionar. precum sia realiz arilor semnificative pe plan pastoral-liturgic. -memoriu de activitate avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. având calificativul cel puin Bine . Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -6 . -memoriu de activitate avizat de protopop. studii. în ultimii 4 ani.-adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. articole. pe baza unui dosar cuprinzând: -copie dupa actul de absolvire a cursurilor de doctorat sau dupa diploma de masterat. alte materiale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). predici. -dovada privind elaborarea sau susinerea unei conferine preoesti ori a unei teme în cadrul cercului pastoral. în ultimii 4 ani. Atestarea privind organizarea unei vizite arhieresti în parohie. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie (la parohie sau în învaamântul teologic). 3. -dovada privind publicarea unor cari. la cerere. Absolvenii cursurilor de doctorat si cei cu diploma de masterat în teologie sunt încadrai la gradul II. cateheze. conferine.

la cerere. adeverina de titularizare sau numire pe post. pe baza cataloagelor comunicate de centrele teritoriale de cur suri. Dosarul de înscriere a liceniailor în teologie pentru obinerea gradului I se întocmeste în aceleasi condiii ca la gradul II si va cuprinde în plus: -adeverina care sa ateste cel puin 10 ani de vechime în preoie. Centrele de perfecionare pentru obinerea gradului I sunt cele aprobate de Sfântul Si nod. 2. 3. Sibiu. la cerere. pe baza tematicii aprobate de Sinodul mitropolitan si a bibliografiei recomandate. Certificat de acordare a gradului II. Craiova. predici. alte mate riale de interes bisericesc (cel puin 5 materiale). conferine. Iasi. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. GRADUL I studii superioare 1. 6.-dovada privind publicarea unor studii. la Facultaile de Teologie Ortodoxa din: Bucuresti. Pentru înscriere. în aceleasi condiii amintite mai sus. articole. -dovada privind publicarea unor cari. Candidaii care nu au promovat examenul de gradul II se pot prezenta la un nou exa men în anul urmator. cateheze. studii. Media de promovare a examenului pentru gradul II este minimum 7 (sapte) si nicio notare pariala sub 6 (sase). Timisoara si ClujNapoca. iar în cazul cadrelor didactice din învaamântul teologic. predici. precum si pentru organizarea cursurilor si a examenelor pentru g radul II sunt valabile aceleasi criterii menionate la definitivare. alte . 4. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. conferine. Cursurile se finalizeaza cu examen constând în doua probe scrise: -o proba de cunostine teologice inter-disciplinare si -o proba de cunostine pastoral-misionare. dupa cel puin 4 ani de la promovarea examenului pentru gradul II. Gradul I se obine. articole. Centrul eparhial. 5. cateheze.

-adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. la cerere. Doctorii în teologie sunt încadrai la gradul I. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -7 . la cerere. avizat de protopop. Absolvenii cursurilor de doctorat cu examen de admisibilitate sunt încadrai la gradu l I.materiale de interes bisericesc (cel puin 10 materiale). avizat de protopop sau de conducatorul instituiei de învaamânt teologic. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. -participari la emisiuni radio si TV. 5. pe baza unui dosar cuprinzân d: -copie dupa diploma de doctor în teologie. -adeverina care sa ateste cel puin 6 ani de vechime în preoie. pe baza unui dosar cuprinzând: -adeverina din care sa reiasa promovarea examenului de admisibilitate. -memoriu de activitate cuprinzând lucrarile publicate. -adeverina privind titularizarea prin examen de capacitate preoeasca sau numire pe post. 4. cu binecuvântarea chiriarhului.

Pentru gradul I. de catre un cadru didactic universitar. 12. Colocviul de admitere se susine pe baza programei orientative aprobate. ori de un preot de parohie. cultural-misionar. cu gradul I sau doctori în teologie. 9. 10. 11. cu gradul I sau doctor în teologie . care are gradul I sau este doctor în teologie. Perioada de depunere si aprobare a dosarelor de înscriere la gradul I este cea pre vazuta pentru definitivare si gradul II. cu cel mult un an înainte de împlinirea termenului de înscriere la grad. în lipsa lui. de drept bisericesc. Dupa primirea dosarelor de înscriere. în primul trimestru al anului. administraie parohialasi legislaie . sau. 8. cu gradul I sau doctor în teologie. Programa însoita de bibliografia orientativa se aproba de sinoadele mitropolitane si se comunica la Cancelaria Sfântului Sinod si la centrele eparhiale sufragane care au îndatorirea sa le publice si pe baza careia se vor solicita subiecte pentru lucrarile de grad. alcatuita din cadre didactice universitare (profesor sau confereniar) si 1 2 consilieri administrativi de la centrul eparhia l. aparinând cent rului de perfecionare. . social-f ilantropic si administrativ-gospodaresc. sau de un consilier administrativ de la centrul eparhial. de un preot profesor din învaamântul preuniversitar teologic (seminar teologic). centrul eparhial stabileste o data comuna pentru susinerea colocviului în vederea admiterii la grad. Rezultatul colocviului de admitere se consemneaza prin calificativele Admis sau Respins .6. centrele de perfecionare în colaborare cu centrele epa rhiale alcatuiesc programa însoita de bibliografia orientativa care va cuprinde teme de interes pentru preoime cu coninut teologic: pastoral-liturgic. delegat de chiriarhul loc ului. în faa u nei comisii prezidata de chiriarhul locului sau a delegatului sau. se efectueaza o inspecie speciala la parohia în care activeaza candidatul. Pentru examenul de gradul I. Subiectul pentru lucrarea de grad se alege de catre candidat dintre cele publica te cu acordul profesorului coordonator si cu aprobarea chiriarhului locului. 7.

pe baza cataloagelor comunicate de centrul de perfecionare.13. la cerere. Lucrarea de grad se depune la centrul de perfecionare pâna la 31 august. PRECIZARI ADIIONALE (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -8 . 18. la centrul de perfecionare la care s-a înscris candidatul. 17. 16. alcatuita din: profesorul coordonator. Colocviul pentru susinerea lucrarii de grad se organizeaza. Candidaii care nu au promovat colocviul pentru gradul I se pot prezenta la un nou examen în anul urmator. un cadru didactic din secia în care se înscrie subiectul lucrarii de grad si delegatul c entrului eparhial de care aparine candidatul. Obiectivele inspeciei speciale se stabilesc de catre chiriarh în corelare cu pr evederile punctului 5. pe eparhii. 15. Centrul eparhial. Nota minima de admitere a lucrarii si de promovare a colocviului este 8 (opt). în faa unei comisii prezidate de chiriarh ul locului sau a delegatului sau (profesor sau confereniar). în aceleasi condiii amintite mai sus. se consemneaza într-un proces verbal si se depun la dosarul candidatului. 14. în trimestrul IV. cel puin bine . în vederea recenzarii de catre profesorul coordonator în cel mult 30 de zile si pentru stabil irea datei la care va avea loc colocviul pentru susinerea lucrarii de grad. înscrie în fisa personala a fiecarui preot rezultatul obinut si elibereaza. în condiiile articolului 10. Certificat de acordare a gradului I. iar rezultatele acesteia si calificativul obinut.

potrivit cu cerinele locale. cu obligaia susinerii examenul ui de titularizare (capacitate preoeasca). h. j. activitate filantropica. i se echivaleaza. pâna la ridicarea sanciunii. Centrele de perfecionare la care sunt arondate mai multe eparhii pot organiza. c. care preda discipline de specialitate teologica în învaamântul preuniversitar teologic sau care preda disciplina Religie în învaamântul de stat. Cu binecuvântarea chiriarhului. personalul monahal va prezenta dosar de acte cuprinzând si recomandarea stareului.a. personalul monahal este îndatorat sa promoveze examenul de titularizare (capacitate preoeasca). an ual. cu un an mai devreme faa de perioada prevazuta. Nu se acorda dispense pentru reducerea vechimii în preoie si a stagiilor dintre grade pentru personalul clerical. dar vor fi penalizai prin încadrarea la salarizare ca debutani. precum si aprobarea chiriarhului. Preoilor aflai sub sanciune administrativa sau disciplinar-bisericeasca nu li se aproba înscrierea la definitivare. personalul clerical monahal poate obine grade profesionale în aceleasi condiii prevazute pentru clerul de mir. aprobate de Sfântul Sinod. g. dupa caz. Personalului didactic liceniat la specializarea Teologie Pastorala din cadrul Facultailor de Teologie Ortodoxa. Certificatele de acordare a gradelor profesionale se aproba de Sfântul Sinod pe formulare tipizate. b. e. Arondarea eparhiilor la Centrele de perfecionare pentru gradele profesionale. este urmatoarea: -Facultatea de Teologie Ortodoxa Patriarhul Justinian a Universitaii din Bucuresti: . În vederea înscrierii. la examenele pentru gradul urmator. f. se pot prezenta. d. gradele didactice obinute în învaamântul de stat cu gradele profesionale pentru personalul clerical. gradul II si gradul I. înaintea hirotoniei. În vederea hirotoniei. i. pâna când vor susine examenul de definitivat. Preoii care depasesc limita maxima de 5 ani de la titularizare vor fi meninui pe post. Preoii care au obinut definitivarea si gradul II cu media 10 sau au o activitate misionara cu totul deosebita (construcii de biserici. serii suplimentare de cursuri. pe baza de acte justificative. culturala).

Episcopia Argesului si Muscelului.Arhiepiscopia Bucurestilor. Episcopia Buzaului si Vrancei. Arhiepiscopia Alba Iuliei. Arhiepiscopia Sucevei siRadauilor. Episcopia Duna rii de Jos. Episcopia Ortodoxa Româna a Maramuresului siSatmarului. Episcopia Severinului si Strehaiei. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Andrei Saguna a Universitaii din Sibiu: Arhiepiscopia Sibiului si Episcopia Covasnei si Harghitei. Arhiepiscopia Târgovistei. Episcopia Alexandriei si Teleormanului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Cluj-Napoca: Arhiepiscopia Vadului. Episcopia Sloboziei siCalarasilor. Feleacului si Clujului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa Dumitru Staniloae a Universitaii din Iasi: Arhiepiscopia Iasilor. Episcopia Giurgiului si Episcopia Tulcii. precum si Episcopia Slat inei. Arhiepiscopia Tomisului. Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -9 . precum si Episcopia Salajului. Episcopia Ortodoxa Româna a Oradiei. Episcopia Romanului si Episcopia Husilor. Episcopia Râmnicului. -Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Craiova: Arhiepiscopia Craiovei.

precum si Episcopia Caransebesului. Rolul si importana Sf. metode si mijloace pastorale în societatea actuala: parohia din mediul urban si . ateism. globalizare. Probleme. Episcopia Aradului. Grija Bisericii pentru pastrarea formelor tradiionale în arhitecturasi pictura bisericeasca III. abandonul de copii. Liturghii în viaa credinciosilor -cler si credinciosi 9. terorism.-Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitaii din Timisoara: Arhiepiscopia Timisoarei. la care se pot adauga teme de interes local. homosexualitate etc. Coordonatele teologiei ortodoxe românesti. Raspunsuri la problemele contemporane 7. Probleme actuale în Biserica Ortodoxa Româna 1. Atitudinea Bisericii faa de avort. 3. Ortodoxia si ecumenismul contemporan. Evaluarea dialogurilor în contextul Uniunii Europene 6. Probleme morale ale tineretului de azi si soluiile lor din perspectiva crestina 4. Ora de religie: scopuri si obiective în educaia religioasa în contextul actual 2. Prezenta Metodologie pentru obinerea gradelor profesionale si Precizarile adiional e (comune pentru personalul clerical cu studii medii si studii superioare) intra în vigoare dupa aprobarea lor de catre Sfântul Sinod. PROGRAMA-CADRU PENTRU CURSURILE ÎN VEDEREA OBINERII GRADELOR PROFESIONALE I. Halmagiului si Hunedoarei. k. Structura actuala organizatoric-administrativa a Bisericii Ortodoxe Române II. divor. secularizare. Atitudinea Bisericii faa de problemele sociale actuale: integrare. trafic de persoane 5. Viaa liturgica în Biserica Ortodoxa Româna 8. l. Activitai misionar-pastorale 11. Tematicile pentru pregatirea personalului clerical în vederea obinerii gradelor pro fesionale se aproba de catre sinoadele mitropolitane pe baza Programei-Cadru aprobate de Sfântul Sinod. Ienopolei. Uniformizarea liturgica scop al activitaii misionare a preotului si de pastrare a unitaii de credina 10.

ingineria genetica. Principii. Activitai filantropice 19. superstiie 16. Necesitatea cunoasterii canoanelor si a legiuirilor bisericesti pentru viaa r eligioasa 15. Rolul cântarii bisericesti în activitatea misionara a Bisericii. eutanasia IV. magie. metode si mijloace de pro zelitism sectar si combaterea lor 17. Biserica Ortodoxa Româna. Prozelitismul contra-marturie crestina. clonare a.rural 12. Atitudinea Bisericii faa de manifestarile oculte: vrajitorie. diaspora româneascasi fenomenul migraiei 18. Combaterea tendinelor de îndepartare de la spiritul muzicii tradiionale 14. Provocarile lumii contemporane privind darul sacru al vieii: avortul. Importana predicii si catehezei pentru pastoraie 13. Misiunea social-filantropica a Bisericii în trecut si astazi Metodologia pentru obinerea gradelor profesionale -10 .