Sunteți pe pagina 1din 21

MIJLOACE PRAGMATICE DE EFICIENTIZARE A DISCURSULUI PUBLICITAR

Profesor ndrum tor: Lect. Univ. Dr. Olga B l nescu Curs: Pragmatic lingvistic Facultatea : CRP, grupa a II a Student: Dragomir Iolanda

CUPRINS

1.Argument 2.Capitolul II.Prezentarea teoretic a conceptelor pragmatice....................................4 3.Capitolul III.Studiu de caz.Analiza pragmatic a discursului publicitar..................7 4.Capitolul IV.Concluzi.................................13 5.Bibliografie.................................................14

Argument

Defini ia clasic a publicita ii o plaseaz n cadrul procesului de marketing, aceea art a cre rii n care cump r torul se convinge singur s cumpere (John Ferguson). n forma sa ini ial , publicitatea avea un scop pur informativ, explicativ. Fapt normal de altfel,avnd n vedere c ea comunic ce produs exist , dac este util, care sunt calit ile acestuia,n general. Ast zi, odata cu explozia mass-media, publicitatea a atins i ea cote neb nuite. Din cauza supra-aglomer rii de mesaje publicitare i a lipsei de timp necesar pentru a asimila a consumatorului, s-a abandonat acest stil, prefernduse spectacolul, seduc ia.Acest tip de discursul publicitar a intrat n via a noastr , orientndu-ne zilnic percep ia i raportarea la realitatea imediat , direc ionndu-le, cosmetizndu-le, investindu-le cu semnifica ii. Dincolo de aspectul financiar vizat (cre terea vnz rilor firmelor produc toare de bunuri sau furnizoare de servicii prin atragerea unui public- int i l rgirea pie ei) ,reclama induce atitudini i comportamente, r sturnnd grani ele sociale existente, distribuind cu d rnicie re ete de fericire i garantnd accesul n paradisul facil al societa ii de consum. Am ales s dezvolt n aceast lucrare un subiect legat de publicitate,aceast industrie ce fascineaz tot mai mul i.M voi cantona n dreptul particularit ilor pragmatice din cadrul unui text publicitar, alegnd s analizez n studiul de caz ase exemple de reclame print aparute pe pia a romneasc i s demonstrez importan a pe care pragmatica o are pentru eficientizarea discursului publicitar.

Capitolul II.Prezentarea teoretic a conceptelor pragmatice

n ultimii dou zeci de ani, folosirea termenului de pragmatic s-a afirmat pu in cte pu in n literatura lingvistic , astfel nct nu este inoportun s vorbim despre pragmatic ntocmai ca despre o ramur a tiin elor limbajului, i chiar ca despre o ramur a lingvisticii. Aceasta tiin a ap rut din nevoia i preocuparea logicienilor i filosofilor de a afla metode noi i clare de exprimare.Charles Morris este cel care a impus termenul pragmatic drept o parte constitutiv a unei tiin e care nu avea ca obiect de studiu, doar limbaje naturale, ci orice sistem de semne a adar orice limbaj. Este meritorie ncercarea lui Morris de a sintetiza tr s turile definitorii ale pragmaticii astfel: pragmatica este un unghie de cercetare a faptelor de limbaj; pragmatica este studiul aspectelor biologice, psihologice i sociologice ale limbajului (sub auspiciile sale dezvoltndu-se timid tiin ele interdisciplinare: psiholingvistica , sociolingvistica, epistemologia genetic ); Pragmatica se refer la studiul unor anumite tipuri de expresii ( nu e de a teptat deci ca pragmatica s acopere ntreaga sfer a comunic rii verbale), individualizandu-se printr-un metalimbaj propriu ( interpret, interpretant,act al vorbirii,act verbal,context situa ional ) care nu poate apar ine nici unui alt domeniu lingvistic.

Concepte fundamentale ale pragmaticii


1.Actul pragmatic Actul pragmatic este enun ul care spune ceva dincolo de cuvinte, ceva care poate fi, de cele mai multe ori, mai important dect enun ul n sine. Este o invita ie la descifrare, mai degrab , iar nu o formul lingvistic clar ,explicit . Actul pragmatic intervine acolo unde este ac iune,ntrebuin are vie a limbii, conversa ie i se construie te n trei situa ii diferite: a)atunci cnd inten ia comunicativ nu coincide cu mesajul propriu-zis; Exist dou cazuri:negarea implicit ,ce presupune inten ia locutorului emitent de a nega o realitate,dar f r a se exprima ca atare sau afirmarea implicit ,reprezentnd acel mesaj prin care locutorul emitent sus ine un punct
4

de vedere afirmnd ceva,dar l sndu-l pe interlocutorul s u s n eleag acest lucru. b)dorin a locutorului emitent de apastra conversa ia n termeni amiabili din cauza existen ei unei diferen e de ordin socio-profesionale ntre locutori; c)atunci cnd nu se respect axa referin ei pe parcursul conversa iei. 3.Contextul Se n elege prin context totalitatea mprejurarilor i detalilor de ordin fizic sau psihologic care determin intr-o mai mare sau mai mic masur performarea actului pragmatic.Aceasta component este dinamic , n plin desfa urare, realizat de ins i participarea celor doi locutori la actul vorbirii. 4.Contextul situa ional Contextul situa ional este mprejurarea n care are loc comunicarea verbal (oral ).Aceasta nu are importan pentru comunicarea scris , pentru care este esen ial contextul obiectului comunic rii.Ambele tipuri de contexte trebuie,ns explicate n delatiu, prin mijloace lingvistice.Pentru comunicarea oral , contextul imediat (situa ional) este implicit, el se remarc prin mijloace non-verbale (extralingvistice/ para-lingvistice: gesturi, mimic ,mi care etc.).Deasemenea mai poate fi numit i cadru comportamental. 5.Situa ia de comunicare Se n elege prin situa ie aceea constela ie de statute si de cadre limitnd interac iunea verbal care poate sau nu poate s apar .Situa ia este o unitate socio-cultural care define te raportul dintre statutul socio-profesional al individului i cadrul social n care i desfa oar activitatea (cu condi ia ca acest aspect s lumineze n vreun fel enun ul, s determine conturarea actului pragmatic. 6.Canalul de comunicare Canalul de comunicare determin tipul contextului situa ional i structura mesajului astfel: comunicarea scris se realizeaz sub forma unor formul ri definitive,care exclud negocierea sensurilor ntre emi tor i receptor; comunicarea oral reprezint ,prin formul rile sale, domeniul retu abilului. Ambele forme de comunicare (scris i oral ) sunt guvernate de un principiu dialogic numit dialogizarea interioar (Bathin) sau dialogul implicit (W. Edmonson).Acest principiu dialogic func ioneaz ca for generatoare a discursului,indiferent de canalul de transmitere utilizat.Cteva tras turi alecuminic rii scrise sunt: elementele morfo-sintactice i lexicale de oralitate a limbajului, gradul sc zut de redundan , organizarea n virtutea principiului dialogic, importan a naturii contextului.

7.Registrul Se n elege prin registru o anumit variant a limbii selectat in func ie de situa ie de comunicare.Distinc iile lingvistice ntre registre se plasaz la nivelul lexicului i al sintaxei.Registrele nu reprezint variet i marginale ale limbii,ci acoper ntreaga sfer a activit ii lingvistice.Se pot clasifica registrele n func ie de : domeniul discursului (tehnic/non-tehnic); modalitatea discursului (scris/oral); stilul discursului (colocvial/oficial).

Teoria actelor verbale


Textul,ca unitate c reia i se subordoneaz enun ul, este alc tuit dintr-o multitudine de acte verbale(manifest ri conversa ionale nemijlocite ale interlocutorilor, participarea lor lingvistic la actul comunic rii).Substan a actelor verbale influen eaz structura compozi ional a textelor.Astfel, orice act verbal este alcatuit din: componenta locu ionar (care reprezint corectitudinea gramatical ,respectarea normelor fonetice, morfo-sintactice si semantice standard); componenta ilocu ionar (care reprezint felul n care este interpretat un enun n cadrul schimbului verbal: rug minte, amenin are, felicitare etc); componenta perlocu ionar (care reprezint efectul produs asupra receptorului de c tre un enun de o anumit for ilocu ionar ). n func ie de impactul mesajului transmis,asupra receptorului, actele ilocu ionare se mpart n cinci clase: a.acte reprezentative- se transmit informa ii corecte,concise,de natur sa dezvolte referentul conversa iei; b.acte directive- emi torul inten ioneaz s determine un anumit tip de act comportamental al receptorului prin mesajul transmis. c.acte comisive- emi torul se angajaz el nsu i s mfac anumite lucruri. d.acte expresive (afective)- se exprim starea de spirit a locutorului. e.acte declarative- in de statutul interlocutorului prin rostirea mesajului.

Principii de baz ale comunic rii


Din punct de vedere pragmatic, comunicarea este reglementat de doua principii esen iale: cooperativ i al polite ii.
6

Principiul cooperativ presupune formularea interven iilor verbale ale fiec rui participant la un act comunicativ, desf urat dup patru maxime. Maxima cantita ii stipuleaz necesitatea transmiterii doar a acelor informa ii care sunt necesare pentru n elegerea corespunz toare a mesajului. Maxima calit ii presupune ca fiecare locutor s ofere acele informa ii despre care tie c sunt adev rate. Maxima relevan ei presupune p strarea aceleia i axe referen iale pe tot parcursul actului conversa ional. Maxima manierei oblig la comunicare clar , f r ambiguita i, prolixit i, caracterizat prin logic . Principiul polite ii reglemeteaz desf urarea normal a schimburilor verbale, n sensul particip rii eficiente a ambilor locutori la actul comunic rii prin men inerea unor raporturi interumane amabile.Se desf oar pe baza a dou coordonate. Ambele tipuri se desf oar potrivit unor maxime,dar cu realiz ri diferite la nivel ilocu ionar, n func ie de conteztul desf ur rii conversa iei si de tipul de interac iune verbal ce se stabile te: a.Principiul polite ii pozitive (presupune existen a unui acord real, nedisimulat ntre locutori) maxima generozit ii reprezint deschiderea total a emi torului fa de receptor, n sensul accept rii unei idei comune. maxima modestiei reprezint o atitudine real a vorbitirului de minimizare a propriei ac iuni. maxima simpatiei reprezint aprecierea de care receptorul se bucur din partea emi torului. maxima interesului reprezint interesul pe care l arat emi torul pentru via a si activitatea interlocutorului s u. b.Principiul polite ii negative (presupune existen a unui dezacord ntre vorbitori,dar un dezacord estompat) maxima generozit ii reprezint disimularea acordului fa de solicitarea interlocutorului;inten ia comunicativ este de fapt de refuz. maxima modestiei ascunde un dezacord,ascunde atitudinea de victimizare a emi torului n sensul formul rii unei acuze. maxima simpatiei reprezint disimularea simpatiei prin inten ii ironice, prin imposibilitatea de a spune lucrurilor pe nume. maxima interesului are ca scop ob inerea din partea interlocutorului a unei reac ii favorabil : emi torul pretinde c este interesat de un anumit aspect al vie ii, personalit ii interlocutorului s u pentru a crea o apropiere.

Capitolul III.Studiu de caz

Pentru a exemplifica conceptele teoretice prezentate n capitolul anterior, am ales s analizez ase reclame de tip print ce apar in unor diferite campanii sociale aparute de-a lungul timpului pe pia a romneasc . I. Ca prim exemplu am ales dou printuri ce apar in aceleia i campanii de educare social , demarate de organiza ia Salva i Delta pentru responsabilizarea popula iei n privin a recicl rii.Actul pragmatic este construit prin negare implicit ( Nu pui metal unde trebuie hrtie. / Nu pui plastic unde trebuie hrtie.) la nivelul textului,n ambele cazuri i de asemenea se degaj din contextul reclamei ( este nf isat o cutie de aluminiu a ezat pe raftul unei biblioteci ntre car i,n cazul primei reclame i o rol de plastic a ezat pe suportul de hrtie igienic din baie, sugernd la nivelul iconic mesajul explicit din text), mpreun ndeplinind cu succes rolul scontat: cel de a atrage aten ia i a strni curiozitatea publicului. Registrul lingvistic utilizat este cel non-tehnic,colocvial,mimnd apropierea fa a de public i garantnd o mai mare rezonan a acestuia.Componenta locu ionar este respectat pe tot parcursul textului publicitar f cnd posibil decodarea corect a mesajului. n func ie de impactul acestuia asupra receptorului se pot identifica n comunicare acte verbale directive (prin care emi torul ncearc s determine un anumit tip de comportament al receptorului,n cazul reclamelor Organiza iei Salva i Delta,schimbarea atitudinii publicului fa de o problem de ordin social cum este reciclarea:Nu pui metal unde trebuie hrtie./Nu pui plastic unde trebuie hrtie.),dar si acte verbale declarative ce aten ioneaz publicul asupra recicl rii corecte.Componenta perlocu ionar este cea care reprezint efectul produs asupra publicului de c tre un enun cu o anumit for ilocu ionar .Aceasta se poate realiza pozitiv sau negativ n func ie de rezonan a pe care o are mesajul pentru fiecare individ. Astfel ca unii i vor con tientiza gre ala i vor recicla , iar al ii vor respinge mesajul. n baza principiului cooperativ al comunic rii, se observ respectarea tuturor maximelor: maxima cantita ii (adic furnizarea de c tre emi atorul
8

publicitar doar a informa iilor pertinente pentru receptor,n ambele cazuri fiind vorba despre importan a colect rii selective),maxima calitai ii, maxima relevan ei, prin p stratea axei referen iale, n ntreg textul se discut doar despre problema recicl rii i maxima manierei,mesajul fiind unul scurt, concis f cnd posibil aplicarea principiului AIDA. Discursul publicitar este voit construit pe baza principiului polite ii negative, dezacordul fiind mimat cu scopul de a-l incita pe receptor,de a-i strni aten ia,de a-l face s parcurg reclama pentru a ob ine din partea lui o reac ie favorabil .

II. Reclama realizat de Funda ia pentru SMURD are ca scop sensibilizarea publicului pentru o strangere de fonduri necesar salvarii vie ilor victimelor accidentelor rutiere.Actul pragmatic este realizat la nivelul textului prin negare implicit (Nu l sa distan a pn la spital s devin incurabil .),dar i contextul are un rol foarte important n realizarea acestuia.Este nf i at o born klometric sub forma unei cruci,sugernd faptul c distan a este de multe ori fatal victimelor.Aceste dou componente ndeplinesc cu succes rolul scontat:atragerea aten iei i sensibilizarea publicului int . Registrul lingvistic utilizat este cel non-tehnic,afectiv, tipic pentru astfel de reclame,mimnd apropierea fa de public i garantnd o mai mare rezonan a acestuia. Componenta locu ionar este respectat pe tot parcursul textului publicitar. n func ie de impactul mesajului asupra receptorului se pot identifica n comunicare acte verbale directive (prin care emi torul ncearc s determine un anumit tip de comportament al receptorului, n cazul acestei reclame redirec ionarea a 2% din impozit catre cump rarea unui avion SMURD:Redirec ioneaz catre SMURD cei 2% din impozit pentru a cump ra un avion sanitar de urgen e.),actele verbale reprezentative (ce transmit informa ii corecte,concise) sau acte verbale comisive ce se construiesc prin prezen a logourilor partenerilor ce sprijin aceast campanie,oferind astfel autoritate mesajului. Componenta perlocu ionar este cea care reprezint efectul produs asupra publicului de c tre un enun cu o anumit for ilocu ionar .Aceasta se poate realiza pozitiv sau negativ n func ie de rezonan a pe care o are mesajul pentru fiecare individ.Astfel ca unii vor fi de acord s doneze cei 2% cauzei sus inute de SMURD,iar al ii vor r mne indiferen i. n baza principiului cooperativ al comunic rii, se observ respectarea tuturor maximelor: a cantita ii(adic furnizarea de c tre emi atorul publicitar doar a informa iilor pertinente pentru receptor:Redirec ioneaz cei 2% din
9

impozit, Nu l sa distan a pn la spital s devin incurabil ),a calitai ii,publicitarul folosindu-se de impactul mesajului iconic asuprea publicului int , a relevan ei, n text g sindu-se informa ii doar despre posibilitatea salv rii vie ilor victimelor prin donarea acelui procent din impozit i a manierei, aplicndu-se n mod firesc principiul AIDA. Discursul publicitar este n totalitate construit pe baza principiului polite ii pozitive,fiind necesar un acord ntre publicitar i public- int ,ce are ca scop ob inerea unei reac ii favorabile.

III. Reclama realizat de Greenpeace pentru educare social sus ine renun area la energia nuclear din cauza efectelor adverse ce pot ap rea. Actul pragmatic este construit prin nerespectarea axei referen iale(Te po i obi nui cu a a ceva,la fel i copiii t i.ns nu este neap rat nevoie.Spune NU energiei nucleare.) la nivelul textului i deasemenea prin mesajul neobisnuit pe care l transmite contextul ( este nf i at un iepure de plu cu patru urechi n loc de dou ,sugernd n acest mod muta iile ce pot ap rea din cauza radia iilor energiei nucleare),dar care,mpreun , ndeplinesc cu foarte mare succes rolul scontat: cel de a atrage aten ia i de a strni curiozitatea publicului- int . Registrul lingvistic utilizat este cel non-tehnic,afectiv, tipic pentru astfel de reclame,mimnd apropierea fa de public i garantnd o mai mare rezonan a acestuia. Componenta locu ionar este respectat pe tot parcursul textului publicitar f cnd astfel mesajul u or de decodat. n func ie de impactul mesajului asupra receptorului se pot identifica n comunicare acte verbale directive (prin care emi torul ncearc s determine un anumit tip de comportament al receptorului, n cazul acestei reclame respingerea energiei nucleare) ,actele verbale reprezentative (ce transmit informa ii corecte, concise ) sau actul verbal comisiv ce se construie te prin men ionarea organiza iei Greenpeace ce sprijin aceast campanie, oferind astfel autoritate mesajului. Componenta perlocu ionar este cea care reprezint efectul produs asupra publicului de c tre un enun cu o anumit for ilocu ionar . Aceasta se poate realiza pozitiv sau negativ n func ie de rezonan a pe care o are mesajul pentru fiecare individ.Astfel ca unii vor fi de acord cu mesajul reclamei i vor con tientiza efectele nocive ,iar al ii vor r mne indiferen i. n discursul publicitar, principiul cooperativ cunoa te alte forme de realizare dect n vorbirea cotidian . Maxima cantit ii este respectat , informa iile necesare decod rii mesajului fiind extrease att din discursul publicitar ct i din context.Maximele calit ii si manierei nu sunt respectate voit pentru producerea efectelor discursive i strnirea curiozit ii publicului. Discursul publicitar este n totalitate construit pe baza principiului polite ii
10

pozitive,fiind necesar un acord ntre publicitar ob inerea unei reac ii favorabile.

i public- int ,ce are ca scop

IV. Organiza ia SOS Satele Copiilor a lansat aceast campanie pentru a sprijini copiii ai c ror p rin i au plecat n str in tate i nu pot fi crescu i de rude,oferindu-le o familie substitutiv . Actul pragmatic este construit prin afirmare implicit (O mam imaginar nu e o mam .Peste 70.000 de copii din Romnia trebuie s i imaginezecum e s ai o mam .Semneaz formularul 2% pentru SOS Satele Copiilor i transform imagina ia n realitate.) la nivelul textului i deasemenea prin mesajul neobisnuit ,dar incredibil de sugestiv pe care l transmite contextul (este nf i at o mam nchipuit de imagina ia unui copil care nu tie ce nseamn figura matern ,mesajul iconic al recamei fiind unul puternic afectiv),ambele avand rolul de a atrage aten ia i a sensibiliza publicul. Registrul lingvistic utilizat este cel non-tehnic,afectiv, tipic pentru astfel de reclame,mimnd apropierea fa a de public i garantnd o mai mare rezonan a acestuia. n func ie de impactul mesajului asupra receptorului se pot identifica n comunicare acte verbale directive (prin care emi torul ncearc s determine un anumit tip de comportament al receptorului,n acest caz donarea procentului de 2% pentru cauza copiilor r ma i f r p rin i) sau actele verbale reprezentative (ce transmit informa ii corecte,concise) . Componenta perlocu ionar este cea care reprezint efectul produs asupra publicului de c tre un enun cu o anumit for ilocu ionar . Aceasta se poate realiza pozitiv sau negativ n func ie de rezonan a pe care o are mesajul pentru fiecare individ.Astfel ca unii vor fi de acord cu mesajul reclamei i vor con tientiza ajutorul de real pe care l vor putea oferi copiilor sus ini i de aceast cauz ,iar al ii vor r mne indiferen i. Discursul publicitar respect cele dou principii esen iale ale comunic rii,cea cooperativ si cea a polite ii. Se poate identifica maxima cantit ii(Peste 70.000 de copii trebuie s i imagineze cum este s ai o mam ), informa iile necesare decod rii mesajului fiind extrease att din discursul publicitar ct i din context. Maximele calit ii, relevan ei,p strndu-se axa referen ial a subiectului i manierei sunt de asemenea prezente mbog ind cu semnifica ii suplimentare mesajul . Discursul publicitar este n totalitate construit pe baza principiului polite ii pozitive,fiind necesar un acord ntre publicitar i public- int ,ce are ca scop ob inerea unei reac ii favorabile,deci sprijinirea cauzei copiilor abandona i.

11

V. Aceast campanie este tot una de educare social viznd informarea publicului asupra con tientiz rii autismului, una dintre cele mai grave boli. Reclama lansat de organiza ia Con tientizeaz Autismul este una eficient , realizat prin intermediul conceptelor pragmatice.Textul publicitar degaj act pragmatic construit prin nerespectarea axei referen iale (Se poate nchide n lumea lui mai repede dect i imaginezi.Nu-l l sa s se nchid n propria nchisoare.Ajuta- i copilul s r mn al turi de tine.Afl semnele autismului pe www.constientizeaza-auitismul.ro i ac ioneaz ct mai devreme.) i prin contextul reclamei ( un copil ngr dit de un zid construit din jucarii,semnificnd nchiderea interioara ca celor ce sufer de autism).Ambele componente realizeaz cu succes actul pragmatic i atrag aten ia publicului. Registrul lingvistic utilizat este cel non-tehnic,afectiv, tipic pentru astfel de reclame,mimnd apropierea fa de public i garantnd o mai mare rezonan a acestuia. Componenta locu ionar este respectat pe tot parcursul textului publicitar. n func ie de impactul mesajului asupra receptorului se pot identifica n comunicare acte verbale directive (prin care emi torul ncearc s determine un anumit tip de comportament al receptorului, n cazul acestei reclame informarea asupra simptomelor autismului) , actele verbale reprezentative (ce transmit informa ii corecte, concise ) sau actul verbal comisiv ce se construie te prin men ionarea partenerilor ce sprijin aceast campanie, oferind astfel autoritate mesajului. Componenta perlocu ionar este cea care reprezint efectul produs asupra publicului de c tre un enun cu o anumit for ilocu ionar . Aceasta se poate realiza pozitiv sau negativ n func ie de rezonan a pe care o are mesajul pentru fiecare individ.n cazul acestui discurs publicitar se realizeaz cel pozitiv. Discursul publicitar nu respect principiul cooperativ,fiind nc lcat cu bun tiin pentru a atrage interesul publicului,nerespectnd niciuna din maxime tocmai din dorin a de a impulsiona publicul s acceseze site-ul i s se informeze. Discursul publicitar este n totalitate construit pe baza principiului polite ii pozitive,fiind necesar un acord ntre publicitar i public- int ,ce are ca scop ob inerea unei reac ii favorabile.

VI. Reclama apar ine campaniei sociale lansate de Asocia ia Telefonul copilului i Poli ia Romn mpotriva violen ei asupra copiilor . Actul pragmatic este construit prin afirmare imlicit (Cnd eu nu pot s vorbesc sun tu la 116 111 i vorbe te despre suferin a mea) i prin contextul reclamei ( o feti plin de vn t i cu gura acoperit de banda pe care este scris mesajul textului, sugernd incapacitatea de a se ap ra singur n fa a violen ei) realizndu- i rolul scontat: atragerea aten iei i sensibilizarea publicului.
12

Registrul lingvistic utilizat este unul non-tehnic,afectiv, tipic pentru astfel de reclame,mimnd apropierea fa de public pentru sensibilizarea acestuia. Componenta locu ionar este respectat pe tot parcursul textului publicitar. n func ie de impactul mesajului asupra receptorului se pot identifica n comunicare acte verbale directive (prin care emi torul ncearc s determine un anumit tip de comportament al receptorului, solidarizarea cu aceast cauz i ac ionarea impotriva violen ei juvenile),actele verbale reprezentative (ce transmit informa ii corecte, concise,cum ar fi num rul de telefon la care se poate suna pentru a informa autorit iile asupra actelor de violen sav r ite asupra copiilor ) sau actul verbal comisiv ce se construie te prin men ionarea partenerilor ce sprijin aceast campanie, oferind astfel autoritate mesajului. Componenta perlocu ionar este cea care reprezint efectul produs asupra publicului de c tre un enun cu o anumit for ilocu ionar . Aceasta se poate realiza pozitiv sau negativ n func ie de rezonan a pe care o are mesajul pentru fiecare individ.Astfel ca unii vor fi de acord cu mesajul reclamei i vor con tientiza ajutorul de real pe care l vor putea oferi copiilor sus ini i de aceast cauz ,iar al ii vor r mne indiferen i. Discursul publicitar respect cele dou principii esen iale ale comunic rii,cea cooperativ si cea a polite ii. Se poate identifica maxima cantit ii, informa iile necesare decod rii mesajului fiind extrease att din discursul publicitar(sun tu la 116 111 i vorbe te despre suferin a mea)ct i din context. Maximele calit ii, manierei i relevan ei sunt de asemenea prezente mbog ind cu semnifica ii suplimentare mesajul . Discursul publicitar este n totalitate construit pe baza principiului polite ii pozitive,fiind necesar un acord ntre publicitar i public- int ,ce are ca scop ob inerea unei reac ii favorabile.

13

Capitolul IV.Concluzii

Din analiza acestor reclame reies cateva concluzii limpezi. n primul rnd, orice reclam este generat ntr-un context de a c rui n elegere depinde decodarea mesajului. Ca i un act de comunicare interpersonal, o reclam nu poate func iona n afara unui context.n spatele enun ului oricarui discurs publicitar exist ntotdeauna o presupozi ie i o implicatur conversa ional , ntre ele desf urndu-se un joc subtil, prin care se negociaz permanent sensul reclamei. De asemenea, reiese n mod evident faptul c , publicitarul alege de cele mai multe ori, cu bun tiin , un num r de maxime ale principiilor comunic rii ntr-un discurs publicitar.Rezultatul nu este totu i un e ec al actului comunic rii, ci o comunicare personalizat , al c rui succes depinde de abilitatea emi torului de a gre i corect.

14

Bibliografie

1. B l nescu, Olga, Texte i pre-texte.Introducere n pragmatic , Bucure ti, Editura Ariadna 98, 2005 2. B l nescu, Olga, Reclama romneasc .Studiu de caz asupra publicit ii romne ti contemporane, Bucure ti, Editura Ariadna 3. Jaques Moeschler,Anne Reboul, Dic ionar enciclopedic de pragmatic , Edisiones du Seuil,1994,Editura Echinox pentru varianta romneasc 4. Prelegerile din timpul cursului de Pragmatic lingvistic

15

16

17

18

19

20

21