Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL NR 1/ 25.03.2012 LA CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI NR. 1664/16.08.

2012 Incheiat intre : COMUNA ARPASU DE JOS cu sediul in localitatea ARPASU DE JOS, judetul SIBIU, telefon/fax 0269 520 101, cod fiscal , cont Trezoreria Avrig ..............................................., reprezentata prin Bucur Mircea avand functia de PRIMAR , in calitate de Beneficiar si S.C. GAMA CONSTRUCT S.R.L., adresa str. Stefan cel Mare, nr. 166, Sibiu, telefon/fax 0269/221222, numar de inmatriculare J 32/54/1998, cod fiscal RO 10194273, cont Banca Transilvania RO72BTRL0330120273682XX,reprezentata prin Muja Ovidiu, functia manager de proiect , in calitate de Executant Partile contractante convin, prin prezentul Act aditional, modificarea Contractului de executie nr. 1664 / 16.08.2011, avand ca obiect REABILITARE CAMIN CULTURAL ARPASU DE SUS [1] La CAP.6 Durata contractului art. 6.1 va avea urmatorul continut: Termenul de finalizare este 01.07.2012 . si art. 6.2 :Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data de 01.07.2012 [2] Toate celelalte clauze ale contractului raman neschimbate. Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru fiecare parte si face parte integranta din contractul de executie nr. 1664 / 16.08.2012 pe care il completeaza si il modifica in mod corespunzator. EXECUTANT S.C GAMA CONSTRUCT S.R.L. ARPASU DE JOS BENEFICIAR COMUNA