Sunteți pe pagina 1din 29

RMFI Elena BOJE TEANU

3. INFLUEN A PRE URILOR ASUPRA CURSULUI DE SCHIMB


- Paritatea puterii de cump rare (en. PPP)-
3.1
Introducere
Teoria parit ii puterii de cump rare are o istorie ndelungat n economie,
de aproape cteva secole. ns denumirea sub care este cunoscut ast zi a fost
introdus mult mai trziu, de c tre economistul suedez Gustav Cassel n 1918,
dup primul r zboi mondial, n timpul dezbaterilor la nivel interna ional
referitoare la nivelul adecvat al cursurilor valutare ntre rile industrializate.
Teoria PPP prezice egalitatea ntre nivelul pre urilor exprimate n aceeai
moned pe pie e diferite. Este una dintre cele mai cunoscute teorii de
determinare a cursului de schimb, conform c reia nivelul pre urilor include to i
factorii determinan i ai cursului.
Cu toate c cele mai multe dovezi empirice nu sus in validitatea acestei
teorii pe termen scurt, PPP este o rela ie fundamental a macroeconomiei
deschise. Este important de cunoscut modul n care va evolua cursul de schimb
pe termen lung datorit faptului c factorii de influen a cursului pe termen lung
se reg sesc n anticip rile agen ilor economici, influen nd i fluctua iile pe
termen scurt ale cursului de schimb
1
.
3.2
Legea Pre ului Unic ( en. LoOP)

La baza teoriei PPP st Legea Pre ului Unic , conform c reia dac dou
bunuri pe dou pie e diferite sunt identice, atunci ele vor avea acela i pre ,
exprimat, binen eles, n aceea i unitate de m sur (n aceea i moned ).
De exemplu, dac pre ul unui birou produs n Romnia este
RON P
RO
335
,
iar pre ul unui birou produs n Austria este
EUR P
ZE
100
, cursul de schimb care
1
Dornbusch and Krugman (1976): Under the skin of any international economist lies a
deep-seated belief in some variant of the PPP theory of the exchange rate.
Rogoff (1996): While few empirically literate economists take PPP seriously as a short-
term proposition, most instinctively believe in some variant of purchasing power parity as an
anchor for long-run real exchange rates.
1
RMFI Elena BOJE TEANU
ar asigura egalitatea pre urilor pe cele dou pie e ar fi
EUR RON
P
P
S
ZE
RO
/ 35 , 3
.
Practic, se compar pre ul bunului produs n Romnia exprimat n lei (
RO
P
) cu
pre ul unui bun identic produs n Austria exprimat tot n lei (
ZE
P S
).
Legea pre ului unic este redat de urm toarea expresie:
ZE RO
P S P
(LoOP)
Conform Legii Pre ului Unic, exist un fenomen care determin evolu ia
cursului de schimb c tre nivelul implicat de acest teorie, i anume arbitrajul.
S presupunem c pe pia cursul de schimb este mai mare
comparativ cu cel implicat de LoOP, EUR RON EUR RON S / 35 , 3 / 40 , 3 > . n acest
caz, birourile produse n Austria devin mai scumpe comparativ cu cele produse n
Romnia, pre ul lor n lei fiind de 340 RON. Cei care sunt n c utarea unor surse
de c tig f r s - i asume niciun risc (arbitrajorii) vor cump ra birouri n Romnia
i vor vinde n Austria, c tignd 5 RON pentru fiecare birou tranzac ionat.
Cererea crescut pentru bunurile romne ti va duce ns la o apreciere a
monedei na ionale i deci, la o sc dere a cursului de schimb c tre cel de
echilibru.
Prin mecanismele sale specifice, arbitrajul aduce cursul de schimb la nivelul
de echilibru.
n anul 1986, revista The Economist i-a propus s realizeze un studiu prin
care s demonstreze c legea pre ului unic nu se verific . A fost ales ca bun
reprezentativ identic pe toate pie ele un sandvi BigMac. ntr-adev r, conform
Tabelului 3.1., exist devia ii ample de la legea pre ului unic. ns , fapt care nu a
fost anticipat de revista The Economist, s-a ar tat c pe termen mediu i lung,
cursul de schimb fluctueaz n direc ia de echilibru indicat de aceast lege.
Tabelul 3.1. con ine pre ul unui BigMac n moned local , n dolari, cursul
conform PPP, cursul nregistrat pe pia i gradul de sub(supra)-evaluare a
monedei na ionale fa de dolar. Se observ c cel mai ieftin BigMac poate fi
cump rat n China (1,41 dolari), cel mai scump aflndu-se n Islanda (7,44
dolari), urmat de Danemarca, Marea Britanie, zona euro etc.
Dac s-ar gasi o metod de a p stra Big Macs proaspe i, o persoan ar
putea cump ra Big Macs cu 1,41 $ n China (yuan-ul fiind subevaluat cu 56% fa
de nivelul implicat de PPP), pentru a-i vinde cu 7,44 $ n Islanda (a c rei coroan
este supraevaluat cu 131% fa de nivelul implicat de PPP). Se ob ine astfel un
c tig de 6,03 $ pentru fiecare BigMac f r nici un risc asumat. (Exist deci
posibilitate de arbitraj, care are rolul de a modifica valoarea valutelor c tre
nivelul de echilibru).
2
RMFI Elena BOJE TEANU
Tabel 3.1. Indicele Big Mac conform revistei The Economist
Sursa: www.economist.com
Spre deosebire de LoOP, care se refer la egalitatea pre urilor pentru
fiecare bun n parte, Paritatea Puterii de Cump rare (PPP) ia n considerare toate
bunurile existente n economie. Dac
RO
P
reprezint pre ul n Romnia al unui co
reprezentativ de bunuri, iar
ZE
P
reprezint pre ul aceluia i co de bunuri n zona
euro, cursul de schimb implicat de PPP este:
ZE
RO PPP
P
P
S
(3.1)
Sau, echivalent,
RO ZE
PPP
P P S
Rela ia (3.1) are urm toarele interpret ri:
paritatea puterii de cump rare prezice egalitatea dintre pre ul n lei al
co ului de consum reprezentativ (
RO
P
) din Romnia i pre ul n lei al co ului
de consum din zona euro (
ZE
PPP
P S ).
3
RMFI Elena BOJE TEANU
Atunci cnd PPP este satisf cut , puterea de cump rare a unei
monede este aceea i pe cele dou pie e care se compar ;
Se tie c puterea de cump rare este invers propor ional cu indicele
pre urilor (indicele puterii de cump rare este 1/indicele pre urilor). Teoria
PPP prezic c o cre tere a puterii de cump rare ntr-o anumit ar
(echivalent cu o sc dere a pre urilor n ara respectiv ) va avea ca efect o
apreciere propor ional a monedei na ionale. Invers, atunci cnd puterea de
cump rare scade, deci pre urile cresc, moneda na ional se va deprecia.
Atunci cnd bunurile i serviciile unei ri devin mai scumpe relativ cu
alt ar , sc derea cererii pentru acestea va determina o depreciere a
monedei na ionale, deci o aliniere a cursului de schimb la nivelul consistent
cu PPP.
Conform abord rii la nivel microeconomic, PPP este o consecin fireasc a
legii pre ului unic. n cazul n care aceast lege se verific pentru fiecare bun n
parte, se va verifica i rela ia PPP. Abordarea macroeconomic presupune faptul
c rela ia PPP este una de echilibru care poate fi satisf cut chiar i atunci cnd
nu este ndeplinit legea pre ului unic la nivelul fiec rui bun. Pe termen lung,
exist for e economice care determin egalarea puterii de cump rare n ri
diferite.
Calculul cursului de schimb conform PPP ridic numeroase probleme:
bunurile care intr n componen a coului de consum, care pot s difere de la
ar la ar , ponderea acestora, diferen ele n regimul de taxare. Majoritatea
economitilor sus in c nici unul dintre indicii de pre disponibili nu con in toate
informa iile relevante pentru calculul cursului de schimb conform PPP.
Adev ratul nivel al pre ului este o variabil neobservabil. Alte variabile
neobservabile importante n economie sunt PIB poten ial, rata natural a
omajului, pre ul eficient al ac iunilor. Modul n care se aleg indicii de pre este,
de asemenea, discutabil. n cazul n care indicii sunt cu baz fix , iar anul de
baz este ales diferit pentru cele dou ri, cursul de schimb conform PPP nu este
relevant. n cazul n care se alege acelai an de baz , se egaleaz pre urile din
anul respectiv cu 100, chiar i n cazul n care nivelul pre urilor nu era acelai n
cele dou ri. Din aceste motive, majoritatea economitilor prefer s analizeze
paritatea ratelor de dobnd n termeni relativi (utiliznd modificarea relativ a
variabilelor incluse n rela ia (3.1), i nu valoarea lor absolut ).
Reformularea teoriei PPP n termeni relativi elimin problema alegerii unui
an de baz adecvat pentru indicii de pre . Din acest motiv, PPP n forma absolut
se reg sete n modelele teoretice pe termen lung, n timp ce analizele empirice
testeaz PPP n forma relativ .
4
RMFI Elena BOJE TEANU
3.3
Teoria PPP forma relativ
Forma relativ a teoriei parit ii puterii de cump rare, derivat din forma
absolut , explic modificarea relativ a cursului de schimb pe baza diferen ialului
de infla ie din cele dou ri.
ZE
e
RO
e
ZE
p
RO
p
ZE
ZE
RO
RO
ZE
RO
ZE
RO
PPP
PPP
I
I
P
P
P
P
P
P
P
P
S
S

+
+

1
1
0 1
0 1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
(3.2)
unde:
PPP
S
1
reprezint cursul de schimb conform PPP la momentul 1,
PPP
S
0

cursul de schimb conform PPP la momentul 0,


0 1
RO
p
I

indicele agregat al pre urilor pe pia a intern ,


0 1
ZE
p
I

indicele agregat al pre urilor n zona euro,


RO
e
este rata
infla iei anticipat pe pia a intern pentru perioada (0,1),
ZE
e
este
rata infla iei anticipat pe pia a extern .
Logaritmnd rela ia (3 .2) i folosind aproximarea ln(1+x) x pentru x mic,
ob inem:
ZE RO
PPP
PPP
PPP PPP
S
S
S S

(%)
0
0 1
Pentru cazul general al unei cota ii de forma nY X 1 , unde X este moneda
de baz , iar Y este moneda cotant , rela ia care exprim paritatea puterii de
cump rare, forma relativ , se poate scrie astfel:
X Y
PPP
S (%)
Interpretare: potrivit parit ii puterii de cump rare, modificarea relativ a
cursului de schimb este egal cu diferen ialul de infla ie dintre cele dou ri;
dac infla ia pe pia a na ional este mai mare dect infla ia pe pia a extern ,
cursul de schimb va crete, iar moneda na ional se va deprecia.
Exemplu:
La nceputul anului 2009, cursul de schimb dintre leu i euro a fost 4,06
RON pentru un EUR. Rata anual a infla iei anticipat n Romnia pentru anul
2009 este de 6,5% n timp ce rata anual a infla iei anticipat n zona euro de
2%. Dac se verific paritatea puterii de cump rare, la sfritul anului cursul de
schimb dintre leul romnesc i euro ar trebui s fie 4,2427 RON/EUR:
5
RMFI Elena BOJE TEANU
% 5 , 4 % 2 % 5 , 6
0
0 1

ZE ROM
S
S S

EUR RON S S S / 2427 , 4 045 , 1 06 , 4 % 5 , 4
0 0 1
+
.
Paritatea relativ a puterii de cump rare poate fi satisf cut chiar i atunci
cnd forma absolut nu este validat de pia .
3.4
Cursul real de schimb
n strns conexiune cu teoria parit ii puterii de cump rare este conceptul
de curs real de schimb.
Cursul real de schimb se poate defini ca fiind cursul nominal ajustat cu
pre urile de pe cele dou pie e. Sau, n mod echivalent, cursul real de
schimb dintre leu i euro, notat cu
EUR RON
Q
/
, reprezint pre ul n lei al
co ului de consum european raportat la pre ul co ului de consum din
Romnia, exprimat tot n lei.
RO
ZE EUR RON
EUR RON
P
P S
Q

/
/
Deoarece cursul real de schimb exprim pre ul relativ al unui co de bunuri,
acesta nu are o unitate de m sur . Cursul de schimb real este un indicator foarte
important n economie datorit faptului c este o m sur a competitivit ii
unei ri . Suntem obi nui i s spunem c atunci cnd cursul de schimb nominal
EUR RON
S
/
cre te, moneda na ional se depreciaz , exporturile cresc, iar
importurile scad, Romnia devine mai competitiv pe pie ele externe i deficitul
de cont curent se mic oreaz . Acest lucru nu este valabil dect pe termen scurt,
atunci cnd pre urile n cele dou economii sunt fixe. Ceea ce influen eaz
exporturile i importurile este cursul real, nu cursul nominal de schimb.
De exemplu, s presupunem c pre ul unui bun n Romnia este
RON P
RO
100
, iar pre ul aceluia i bun n Germania este
EUR P
ZE
32
, la un curs
nominal de
. / 3 , 3
/
EUR RON S
EUR RON

n acest caz, bunul produs n Germania are
un pre n lei de RON 6 , 105 , fiind mai scump dect cel n Romnia. Prin urmare, n
cazul bunul respectiv, agen ii economici romni vor exporta n Germania. Dac
pie ele valutare determin o depreciere a monedei na ionale, iar cursul de
schimb cre te la valoarea
EUR RON S
EUR RON
/ 5 , 3
/

, bunurile produse n Romnia
devin i mai ieftine comparativ cu cele produse n Germania i prin urmare, mai
mul i agen i economici se vor orienta c tre exportul bunului respectiv, ceea ce
6
RMFI Elena BOJE TEANU
ne duce la concluzia familiar c atunci cnd moneda na ional se depreciaz ,
exporturile sunt ncurajate. O consecin fireasc a cre terii cererii pentru bunul
x pe pia a romneasc este cre terea pre ului factorilor de produc ie. Cre terea
pre ului factorilor de produc ie determin n schimb cre terea pre ului
produsului. Dac pre ul bunului x n Romnia devine
RON P
RO
115
, bunurile n
economia na ional devin mai scumpe comparativ cu cele din str in tate i fluxul
comercial se inverseaz : vor sc dea exporturile i vor cre te importurile. Deci
competitivitatea Romniei n exterior se poate nr ut i atunci cnd moneda
na ional se depreciaz , n func ie de modul n care evolueaz pre urile.
n concluzie, atunci cnd pre urile sunt fixe , deprecierea nominal a
monedei na ionale face bunurile interne mai ieftine comparativ cu cele str ine,
ceea ce ncurajeaz exporturile i frneaz importurile . n realitate, adev ratul
factor determinant al soldului contului curent este cursul real de schimb.
Efectul asupra contului curent se datoreaz att evolu iei cursului de schimb, dar
i a pre urilor.
Facem distinc ie ntre apreciere real i apreciere nominal .
Deprecierea real a monedei na ionale este echivalent cu cre terea
cursului real
EUR RON
Q
/
i poate fi interpretat astfel: cre terea nivelului
EUR RON
Q
/

antreneaz cre terea pre ului co ului european de bunuri comparativ cu cel din
Romnia. Bunurile europene devin mai scumpe, ceea ce ncurajeaz exporturile
Romniei n zona euro i descurajeaz importurile. Pe de alt parte, puterea de
cump rare a leului n spa iul european scade.
Aprecierea real a monedei na ionale este echivalent cu sc derea
cursului real
EUR RON
Q
/
i poate fi interpretat astfel: atunci cnd
EUR RON
Q
/
scade,
co ul european de bunuri devine mai ieftin comparativ cu cel din Romnia.
Bunurile europene devin mai ieftine, ceea ce ncurajeaz importurile Romniei
din zona euro i descurajeaz exporturile. Pe de alt parte, puterea de
cump rare a leului n spa iul european cre te.
Atunci cnd PPP se verific , valoarea cursului real este 1. Diferen ele n plus
sau n minus fa de aceast valoare echivaleaz cu devia ii de la PPP. De
asemenea, PPP implic faptul c
EUR RON
Q
/
este constant (de exemplu, o cre tere
a raportului
ZE
RO
P
P
va fi ntotdeauna, n condi iile PPP, contrabalansat de o
cre tere propor ional a cursului nominal
EUR RON
S
/
).
Caseta 3.1. Raport asupra infla iei. BNR. noiembrie 2008. Fragment
7
RMFI Elena BOJE TEANU
Leul i-a accelerat aprecierea n raport cu euro n intervalul iulie-august, pentru ca n
septembrie, pe fondul agrav rii crizei sistemului financiar american i al propag rii efectelor
acesteia asupra pie ei financiare globale, cursul de schimb leu/euro s -i sporeasc volatilitatea
i s reintre pe un trend alert ascendent, evolu ii consemnate i de principalele monede din
regiune.
n aceste condi ii, n intervalul iulie-
septembrie, leul a acumulat n raport cu euro o
apreciere de doar 0,8 la sut n termeni
nominali i de 1,8 la sut n termeni reali (1,8
la sut i, respectiv, 3,1 la sut n trimestrul II); n
raport cu dolarul ns , n condi iile n care valoarea
acestuia a crescut semnificativ pe pie ele financiare
externe, leul s-a depreciat n acelai interval cu
7,1 la sut n termeni nominali i cu 6,3 la sut
n termeni reali.
Tendin a de apreciere a leului n raport cu euro
manifestat ncepnd cu ultima parte a lunii iunie s-
a accelerat i s-a prelungit pn n august, n
principal ca urmare a:
(i) l rgirii diferen ialului ratelor dobnzilor i anticip rii continu rii acestei evolu ii (inclusiv
datorit prelungirii ciclului de cretere a ratei dobnzii de politic monetar de c tre BNR, care a
contrastat cu trendul regional de men inere/reducere a ratelor dobnzilor); (ii) relativei
amelior ri a percep iei investitorilor asupra evolu iei pe termen scurt a fundamentelor
economice interne, n condi iile n care datele publicate n acest interval, inclusiv cele referitoare
la sectorul extern (valori record ale exportului i men inerea avansului dinamicii acestuia fa de
cea a importului i creterea gradului de finan are a deficitului de cont curent prin investi ii
directe) au fost favorabile; (iii) sporirii transferurilor curente ale administra iei publice. n
consecin , interesul nereziden ilor pentru plasamente pe pia a financiar local a sporit n acest
interval, intr rile de capital de natura depozitelor continund s creasc , n timp ce rulajul pie ei
valutare interbancare a atins n luna august al doilea vrf istoric. Pe acest fond, cursul de schimb
leu/euro i-a accelerat sc derea (atingnd n data de 7 august minimul anului: 3,4719), evolu ia
sa descriind totodat o traiectorie divergent n raport cu cea consemnat de majoritatea
monedelor din regiune. nt rirea leului a fost ntrerupt temporar pe parcursul intervalului de
unele episoade de turbulen i volatilitate de pe pie ele financiare interna ionale, care au
provocat secven e scurte de depreciere; cu toate acestea, n intervalul iulie-august leul s-a nt rit
cu 3,6% fa de euro.
Cursul de schimb al monedei na ionale i-a inversat traiectoria n luna septembrie, cnd a
receptat, al turi de celelalte monede din regiune, efectul reamplific rii aversiunii fa de risc n
condi iile creterii temerilor legate de perspectivele economiei din zona euro i ale escalad rii
turbulen elor de pe pia a financiar american . Drept consecin , raportul leu/euro a urcat nc
din primele zile ale lunii la nivelul de 3,60, men inndu-se pe acest palier n urm toarea
perioad ; relativa sa stabilizare a reflectat temporara calmare a pie elor financiare interna ionale
survenit n urma ac iunilor ntreprinse de Fed i de administra ia american , inclusiv prin
preluarea controlului agen iilor de mprumut ipotecar Fannie Mae i Freddie Mac. Ulterior ns ,
contextul global s-a deteriorat abrupt n condi iile n care falimentul b ncii de investi ii Lehman
Brothers i dificult ile companiei de asigur ri AIG au agravat sever criza sistemului financiar
american. Climatul general de nencredere de pe pie ele financiare a fost accentuat spre sfritul
lunii septembrie i de eecul adopt rii rapide a planului de urgen propus de secretarul
Trezoreriei americane pentru stabilizarea sistemului financiar american. Contextul interna ional
extrem de tensionat i volatil i-a pus amprenta i asupra evolu iilor de pe pia a financiar
intern , nervozitatea accentuat a operatorilor valutari determinnd repozi ionarea cursului de
8
RMFI Elena BOJE TEANU
schimb al leului pe un trend cresc tor. n ultima decad a perioadei, pe fondul escalad rii
aversiunii la risc a investitorilor financiari, acesta i-a accelerat abrupt creterea, nivelul atins n
ultima zi a lunii, 3,7336, fiind cel mai ridicat din 18 martie; deprecierea leului a fost nso it i de
creterea varia iilor zilnice ale cursului de schimb leu/euro, a c ror valoare a atins maximul
ultimelor cinci luni. Drept urmare, leul a nregistrat n luna septembrie cea mai ampl depreciere
n raport cu euro din ultimele opt luni (2,7 %), evolu ia sa fiind totodat strns corelat cu cea a
forintului i, respectiv, a zlotului.
Exceptnd cursul nominal de schimb i nivelul pre urilor, cursul real de
schimb este influen at i de al i factori, cum ar fi venitul produs n cele dou ri
i nivelul ratelor reale de dobnd (
e
r
r ). Rata real se calculeaz conform
rela iei lui Fischer , astfel:
e
e
r
r
r
+
+
+
1
1
1
unde
r
reprezint rata nominal de dobnd , iar
e
este infla ia a teptat
pentru perioada luat n calcul.
Logaritmnd rela ia de mai sus i folosind aproximarea ln(1+x) x pentru x
mic, ob inem:
e e
r
r r (3.3)
De asemenea, se tie c formula cursului real de schimb este urm toarea:
RO
ZE
P
P S
Q

Vom scrie rela ia de mai sus pentru dou momente diferite, 0 i 1,


logaritm m cele dou expresii ob inute i sc dem prima rela ie din a doua,
astfel:
) ln (ln ) ln (ln ) ln (ln ln ln
0 1 0 1 0 1 0 1 RO RO ZE ZE
P P P P S S Q Q +
,
Ceea ce se mai poate scrie n mod echivalent:
RO ZE
S Q + (%) (%)
(3.4)
innd cont de rela iile (3.3), (3.4) i de UIP, avem:
ZE
e
r
RO
e
r
e
e
r r
Q
Q Q
Q


0
0
(%)
Expresia de mai sus poart denumirea de paritatea real a ratelor de
dobnd i arat faptul c atunci cnd cre te rata real de dobnd ntr-o
anumit ar (pentru un anumit nivel al cursului real anticipat), are loc o
apreciere real a monedei rii respective (
0
Q
scade).
9
RMFI Elena BOJE TEANU
Observa ie : atunci cnd se verific PPP, ratele reale de dobnd sunt egale
n toate rile.
3.5
Validitatea PPP
Literatura de specialitate care testeaz validitatea PPP este vast . Pe baza
numeroaselor cercet ri empirice care trateaz aceast problem se pot trage
urm toarele concluzii:
pe termen scurt se nregistreaz devia ii ample de la PPP, devia ii
care nu pot fi datorate diferen elor n modul n care se calculeaz indicele
pre urilor n fiecare ar ;
PPP nu reuete s explice fluctua iile cursului de schimb pe termen scurt
deoarece al i factori , n afar de nivelul pre urilor, joac un rol important n
influen area cursului de schimb, cum ar fi ratele de dobnd . Mai mult, PPP
prezice faptul c pre urile i cursul de schimb ar trebui s evolueze propor ional.
S-a dovedit, ns , c pe termen scurt cursul de schimb este extrem de
volatil, n timp ce pre urile sunt rigide . Cursul de schimb poate varia cu 1%,
2% ntr-o zi, n timp ce pre urile variaz cu 3-4% pn la 10% ntr-un an n rile
industrializate. Rigiditatea pre urilor este echivalent cu faptul c n momentul n
care o informa ie economic nou apare n pia , agen ii economici nu ajusteaz
pre urile instantaneu. Acest lucru se datoreaz n principal faptului c multe
pre uri importante n economie se stabilesc pe baz de contracte pe termen lung
(ex. salariile).
n rile care au nregistrat o rat a infla iei de trei cifre pe an (ex: Brazilia,
Argentina, Chile i Israel n anii 80), sau n special n cazul rilor care s-au
confruntat cu hiperinfla ie (o rat a infla iei de peste 50% pe lun ; ex. Bolivia,
Germania n anii 1923 1923), unde pre urile sunt mult mai volatile comparativ
cu rile cu condi ii economice normale, cursul de schimb nu a nregistrat
devia ii substan iale de la nivelul conform cu PPP.
Figura 3.1. PPP n cazul Argentinei n perioada de criz (1990 2002)
10
RMFI Elena BOJE TEANU
Sursa: International Financial and Macroeconomic Policy Lecture Note Prof. Gita Gopinath
Se observ c deprecierea monedei na ionale a fost propor ional cu
cre terea nfla iei, validndu-se astfel PPP n cazul Argentinei.
Datorit faptului c pe termen scurt pre urile sunt rigide, devia iile de la PPP
sunt mai mari pe termen scurt dect pe termen lung.
exist dovezi conform c rora, pe termen lung, cursul de schimb
tinde c tre nivelul s u de echilibru indicat de PPP;
Alan Taylor i Mark Taylor (2004) analizeaz validitatea PPP pe cursul
GBP/USD pe o perioad de aproape 200 de ani i ajung la concluzia c trend-ul
cursului de schimb a fost imprimat de PPP. Figura 3.2 arat faptul c indicele
pre urilor de consum (CPI) n SUA i indicele pre urilor de consum exprimat n
dolari n Marea Britanie au fost aproximativ egali, , ceea ce confirm PPP.
Figura 3.2. Varia ia Indicelui Pre urilor de consum n SUA i UK
11
RMFI Elena BOJE TEANU
Sursa: A. Taylor & M. Taylor (2004) The Purchasing Power Parity Debate, Journal of
Economic Perspectives, Vol. 18, No 4, pag 135158
Figura 3.3 compar nivelul pre urilor exprimate n aceea i moned (USD) la
produsele industriale din SUA i UK. Dup cum se poate observa, egalitatea
dintre pre urile produselor industriale se verific cu mai mult acurate e dect
pentru pre urile din co ul complet de bunuri de consum, iar explica ia const n
faptul c n co ul de consum, o mare parte din bunuri sunt netranzac ionabile.
Figura 3.3. Varia ia Indicelui Pre urilor Produc iei Industriale n SUA i UK
Sursa: A. Taylor & M. Taylor (2004) The Purchasing Power Parity Debate, Journal of
Economic Perspectives, Vol. 18, No 4, pag 135158
12
RMFI Elena BOJE TEANU
Cu toate c cercet rile recente ridic numeroase dubii referitoare la
validitatea parit ii puterii de cump rare n economiile contemporane, rela ia
PPP este important pentru n elegerea modelelor complexe de determinare a
cursului de schimb. De asemenea, exist organisme interna ionale care
calculeaz cursul de echilibru conform PPP pe baza a sute de bunuri, c rora le
atribuie ponderi n func ie de structura co ului de consum (astfel de organisme
sunt Eurostat, OECD). Cursul de schimb conform PPP, nefiind att de volatil i
influen at de cererea i oferta pe pia a valutar , serve te la realizarea de
compara ii interna ionale.
Figura 3.4. PIB pe locuitor n anul 2001
Sursa: Grafic preluat din Egert, B. 2003. Nominal and real convergence in Estonia: The
Balassa-Samuelson (dis)connection, Bank of Estonia WP No. 2003-4
Pentru a compara PIB pe locuitor al unor ri diferite este mai relevant s se
utilizeze cursul conform PPP dect cursul de pia . De exemplu, PIB produs n
Romnia n lei transformat n euro la un curs de pe pia este mai redus
comparativ cu situa ia n care este transformat n euro utiliznd cursul conform
cu PPP. Acest lucru arat c moneda na ional este sub-evaluat comparativ cu
nivelul de echilibru PPP, fapt ce este valabil pentru majoritatea rilor n curs de
dezvoltare. n schimb, moneda rilor dezvoltate (Belgia, Danemarca, Germania,
Fran a, Irlanda, Luxemburg etc), ap rea n anul 2001 ca fiind supra-evaluat n
raport cu nivelul PPP.
3.6
Factorii care explic devia iile cursului de schimb de la
nivelul de echilibru implicat de PPP
13
RMFI Elena BOJE TEANU
1. Existen a costurilor de transport, a barierelor tarifare, a
restric iilor la importul i exportul unor bunuri;
Costurile de transport reprezint toate costurile asociate cu o tranzac ie
care dep esc pre ul de vnzare al unui produs i includ diferite cheltuieli
asociate comer ului interna ional, cum ar fi taxe vamale, cheltuieli de transport.
Ra iunea fundamental care ar trebui s asigure validitatea PPP este arbitrajul.
S lu m exemplul unui Big Mac, care cost 1 ,41 USD n China i 5,05 USD n
Elve ia. Un arbitrajor care ar vrea s profite de diferen ar cump ra n China i
ar vinde n Elve ia, ceea ce va spori cererea de Big Mac n China, fapt ce va duce
la o cre tere a pre ului n China i o sc dere a acestuia n Elve ia, deci la o
egalare a pre ului la nivel interna ional. Problema este c arbitrajorii vor ac iona
nu pn cnd nu vor mai exista diferen e de pre uri, ci pn cnd diferen a nu
devine mai mic n compara ie cu toate costurile de transport pe care le suport .
Este de a teptat ca n realitate s fuc ioneze urm toarea rela ie a parit ii
puterii de cump rare modificat :
C
P
P
S
x
Y PPP
+
unde C include toate costurile de transport.
Cu ct sunt mai mari costurile de transport, cu att este mai ampl banda n
care poate s fluctueze cursul de schimb relativ cu nivelul conform cu PPP, astfel
nct s nu existe oportunit i de arbitraj. Orice tip de restric ie aplicat
transportului de bunuri dintr-o ar ntr-alta sl be te rela ia PPP, crend
diferen e n pre urile unui bun pe dou pie e diferite.
De asemenea, legea pre ului unic este valabil pentru bunuri identice. n
ceea ce privete produsele manufacturiere, bunurile realizate de firme diferite
sunt considerate foarte rar, dac nu chiar niciodat , identice (de ex. jeans Levis
i jeans Little Big). Exist ns i bunuri identice pentru care legea pre ului unic
nu se respect . S consider m o cas n Bucureti i o cas realizat de acelai
produc tor n Sofia. Cu toate c au acelea i caracteristici, pre ul lor pe cele dou
pie e va fi diferit. Nu ne a tept m ca pre ul caselor s fie acela i n toate rile
deoarece fenomenul economic principal care determin validitatea LoOP, i
anume arbitrajul, nu este posibil n acest caz. Pentru astfel de bunuri, costurile
de transport sunt att de mari comparativ cu pre ul lor, nct nu vor fi niciodat
tranzac ionate n exterior. Numim aceste bunuri netranzac ionabile . n aceast
categorie intr n special serviciile: transport n comun, coafura etc. S lu m
cazul unei tunsori n Bucureti i n Londra: cu toate c pre ul n Bucureti este
mult mai sc zut, nu ne atept m ca pentru a profita de diferen , locuitorii Marii
Britanii s se deplaseze n Bucureti. Altfel spus, costurile de tranzac ionare care
ar include pre ul biletelor de avion etc., ar fi n acest caz infinite, n sensul c
fa de acestea, diferen a dintre cele dou pre uri pentru o tunsoare este
neglijabil .
14
RMFI Elena BOJE TEANU
n concluzie, atunci cnd ne referim la validitatea legii pre ului unic putem
face distinc ia ntre dou categorii de bunuri:
bunuri tranzac ionabile (en. tradables), pentru care costurile de
tranzac ionare sunt reduse, exist posibilit i de arbitraj, iar pre urile acestora
pe pie e diferite converg (exemple: active financiare: ac iuni, obliga iuni; o el,
materii prime, carne, ciocolat i multe altele)
bunuri netranzac ionabile (en. nontradables), pentru care costurile de
tranzac ionare sunt extrem de ridicate, nu exist posibilit i de arbitraj, iar
pre urile acestora pe pie e diferite nu converg (exemple: servicii (tratamente
medicale, lec ii de dans, avocatur , n principiu toate serviciile, mai pu in unele
servicii financiare), active imobiliare etc.) Deoarece pre ul bunurilor
netranzac ionabile este determinat n totalitate de cererea i oferta din ara
respectiv , nu va exista o leg tur cu pre ul respectivului bun pe o pia str in .
Observa ie : Folosim denumirea de bunuri tranzac ionabile i nu bunuri
tranzac ionate deoarece legea pre ului unic este aplicabil nu numai produselor
care fac obiectul schimburilor interna ionale, ci tuturor bunurilor care ar putea fi
tranzac ionate. n cazul n care ar exista o diferen semnificativ de pre , ar
exista i agen i economici care ar tranzac iona bunurile respective pe pie e
diferite pentru a profita de diferen a care s-a creat.
2. Competi ia imperfect
Numero i produc tori discrimineaz prin pre , fixnd pentru acela i
produs pre uri diferite pe pie e diferite, n func ie de cererea din rile
respective. Fie c practic o politic de dumping pentru a c tiga cot de pia ,
fie c practic pre uri mai ridicate datorate nivelului mai crescut de trai dintr-o
anumit ar , discriminarea prin pre accentueaz devia iile de la PPP. De
exemplu, n octombrie 2007, pre urile pentru un Volkswagen Passat n Romnia
variau n banda 16475 21884 euro f r TVA, n timp ce n Germania, pre urile
pentru acela i model ncepeau de la 23075 euro.
3. Diferen ele existente ntre ri n ceea ce prive te m surarea
pre urilor i structura co ului reprezentativ de bunuri.
Chiar dac se verific LoOP, n cazul n care co ul reprezentativ de bunuri de
consum nu este identic n rile analizate, este posibil ca PPP s nu se verifice,
ntruct aceasta ar presupune egalarea valoric a dou lucruri diferite. De
exemplu, ponderea produselor din porc n rile musulmane n co ul total de
consum este mult mai redus comparativ cu alte ri.
4. Existen a pre urilor administrate.
15
RMFI Elena BOJE TEANU
Acestea au o pondere important n co ul de consum n special n rile n
tranzi ie (n Romnia, pre uri administrate de stat sunt cele la energia electric ,
termic , gaze naturale). Cu ct ponderea acestora este mai ridicat , cu att vor fi
mai puternice devia iile de la PPP ca urmare a faptului c acestea nu sunt supuse
concuren ei.

3.7
Modelul Balassa-Samuelson
Modelul HBS a fost creat ca o alternativ la modelul de determinare pe
termen lung a cursului de schimb implicat de teoria parit ii puterii de
cump rare, care a stat la baza majorit ii modelelor teoretice macroeconomice i
nc joac un rol important. Dintre toate criticile aduse teoriei PPP, cea mai
puternic este cea referitoare la faptul c PPP nu ine cont de faptul c nivelul
general al pre urilor se poate descompune n pre uri ale bunurilor
tranzac ionabile i ale bunurilor netranzac ionabile.
n 1964, economi tii Bela Balassa i Paul Samuelson au elaborat n mod
independent un model pentru a explica diferen ele de pre uri existente pe pie e
diferite pornind de la ideea c n economie exist dou tipuri de bunuri:
tranzac ionabile (T) i netranzac ionabile (NT). Modelul a r mas n literatur cu
denumirea modelul Balassa-Samuelson sau Harrod-Balassa-Samuelson.
Autorii modelului au ncercat s explice o eviden empiric de necontestat:
exprimate n aceea i moned , pre urile n rile mai bogate sunt mai mari dect
n rile mai s race, sau, altfel spus, un dolar are o putere de cump rare mai
mare ntr-o ar n curs de dezvoltare comparativ cu o ar dezvoltat . Teoria
Balassa-Samuelson presupune c aceast diferen se datoreaz diferen ialului
de productivitate dintre rile s race i cele bogate n sectorul bunurilor
tranzac ionabile. ntr-adev r, statisticile interna ionale arat c for a de munc
n rile s race este mai pu in productiv comparativ cu for a de munc n rile
bogate n sectorul T. n ceea ce prive te sectorul bunurilor netranzac ionabile
(NT), nu se nregistreaz diferen e semnificative. Vom n elege mai bine acest
lucru lund un exemplu: n timp ce nu pot exista mari diferen e ntre
productivitatea unui frizer (care produce un bun netranzac ionabil) n Romnia i
a unuia n SUA, se pot nregistra mari diferen e de productivitate n ceea ce
prive te producerea de computere sau ma ini.
Concluziile modelului Balassa-Samuelson n ceea ce prive te diferen ele de
pre uri existente n rile cu un grad de bog ie diferit sunt urm toarele: innd
cont de posibilit ile de arbitraj interna ional, pre urile n sectorul T sunt
asem n toare pe dou pie e diferite. Dar innd cont de faptul c productivitatea
16
RMFI Elena BOJE TEANU
acestora este mai sc zut n rile s race, factorii de produc ie, inclusiv munca,
vor fi remunera i mai slab (vor primi un pre mai mic). Pe pia a for ei de munc
exist o tendin de egalare a salariilor la nivelul unei economii, deci salariile vor
fi mai reduse i n sectorul NT, ceea ce determin pre uri mai sc zute n sectorul
bunurilor netranzac ionabile. Prin urmare, diferen ele majore ntre ri nu se vor
nregistra pentru bunurile tranzac ionabile (calculatoare, aparate electro-
casnice), ci pentru bunurile netranzac ionabile (bilete pentru transportul n
comun, costul consulta iilor medicale, onorariul avoca ilor, etc.)
Teoria Balassa-Samuelson are ns numeroase implica ii i poate explica o
serie de alte fenomene: tendin a de apreciere real a monedei rilor n curs
de dezvoltare, dar i infla ia mai ridicat n aceste ri.
Efectul Balassa-Samuelson
Pe m sur ce rile n curs de dezvoltare nregistreaz un proces de
convergen real c tre rile dezvoltate, diferen ialul de productivitate din
sectorul bunurilor tranzac ionabile scade. Cu alte cuvinte, n cazul rilor n curs
de dezvoltare, sporul de productivitate n sectorul tradables dep e te sporul de
productivitate n sectorul NT. Aceast dezvoltare este impulsionat de
competi ia pe plan interna ional i de infuzia de capital i tehnologii avansate,
realizat prin intermediul investi iilor str ine n industriile caracterizate de un
raport ridicat ntre contribu ia capitalului i a for ei de munc la realizarea
produc iei. Este adev rat c investi iile str ine directe pot determina cre teri de
productivitate i n sectorul NT (de ex., n nv mnt, n administra iile locale),
mai mult, ridicarea standardului de via va fi acompaniat i de cre terea cererii
pentru bunuri NT. Prin urmare, chiar dac i n sectorul NT se pot nregistra
cre teri semnificative de productivitate, este greu de conceput c ritmul acestei
cre teri l poate dep i pe cel din sectorul bunurilor T.
Cum, n general, o productivitate n cretere antreneaz sporuri salariale,
salariile din sectorul T vor tinde s se majoreze mai rapid dect cele din sectorul
NT. Aceast cre tere nu este de natur s afecteze competitivitatea produselor
din sectorul T, din moment ce este justificat de cre teri ale productivit ii.
Efectul Balassa-Samuelson se bazeaz pe ipoteza c pe pia a for ei de
munc vor ap rea presiuni de egalizare a ctigurilor salariale n cele dou
sectoare economice (sau de p strare a diferen ei relative dintre acestea)
Egalizarea salariilor din cele dou sectoare poate fi justificat de cel pu in
dou motive:
1. Ca urmare a mobilit ii for ei de munc , salariile mai mari din sectorul
T vor atrage muncitori din sectorul NT, ceea ce implic cre terea salariilor i n
sectorul NT pentru a fi p strat for a de munc ;
2. Prezen a unor sindicate puternice (de regul exist astfel de sindicate
n sectorul NT) va ac iona n sensul reducerii diferen elor mari de salarii ntre
17
RMFI Elena BOJE TEANU
cele dou sectoare; n plus, acelea i sindicate vor solicita i m riri salarile care s
fie corelate cu cre terile a teptate ale pre urilor.
n condi iile unor sporuri de productivitate mai mici, sectorul NT nu poate
face fa acestor presiuni dect prin includerea n pre uri a costurilor salariale
suplimentare, astfel nct pre urile bunurilor necomercializabile vor crete mai
repede dect pre urile bunurilor comercializabile, ceea ce nseamn c infla ia
din sectorul NT o va dep i pe cea din sectorul T. Acest lucru duce la cre terea
indicelui total al pre urilor, iar infla ia care apare n urma efectului Balassa-
Samuelson este cu att mai mare cu ct diferen ialul de productivitate dintre
cele dou sectoare este mai mare. Din aceste ra ionamente, nivelul general al
pre urilor crete, de regul , mai rapid n rile n tranzi ie dect n rile
dezvoltate, conducnd la o apreciere n termeni reali a cursului de schimb.
Efectul Balassa-Samuelson se poate sintetiza prin urm toarele etape:
rile n curs de dezvoltare experimenteaz un proces de convergen real

au loc cre teri de productivitate n sectorul Tcresc salariile n sectorul T
(pre urile n sectorul T sunt determinate de PPP)

datorit tendin ei de
egalare a salariilor n cadrul unei economii, cresc salariile i n sectorul NT


datorit cre terii salariilor n sectorul NT, cre tere nesus inut de o cre tere
propor ional a productivit ii, cresc pre urile n sectorul NT

infla ia n
sectorul NT devine mai ridicat comparativ cu infla ia n sectorul T

infla ia
la nivel na ional cre te, cresc pre urile n ara n curs de dezvoltare

moneda
se apreciaz n termeni reali.
Ipotezele modelului:
1 mobilitatea capitalului n cadrul celor dou sectoare din economie i
ntre ri, ceea ce implic faptul c rata dobnzii este exogen ;
2 paritatea puterii de cump rare se verific numai pe sectorul de
bunuri tradables => cursul valutar este determinat de nivelul pre urilor bunurilor
tradables din ar i din str in tate;
3 pia a muncii este competitiv : salariile se egaleaz ntre sectorul
tradables i sectorul non-tradables; creterea salariilor reale din sectorul
tradables este determinat de creterea productivit ii muncii n acest sector.
Presupunem formarea venitului (Y) unei ri n fiecare din cele dou
sectoare (T i NT) poate fi redat printr-o func ie Cobb Douglas, astfel:


1
) ( ) (
T T T T
K L A Y (BS.1)


1
) ( ) (
NT NT NT NT
K L A Y (BS.2)
18
RMFI Elena BOJE TEANU
Unde A reprezint factorul total de productivitate, L exprim input-urile de
munc , iar K pe cele de capital. Putem normaliza pre urile din sectorul T ca fiind
1, ceea ce nseamn c pre urile din sectorul NT din model exprim pre urile
relative ale sectorului NT comparativ cu sectorul T. De asemenea, se consider
c relativ cu sectorul NT, sectorul T utilizeaz o propor ie mai mare de capital,
deci
<
. Func iile profitului n cele dou sectoare pot fi scrise n felul urm tor:
T T T T
K R L W Y (BS.3)
NT NT NT NT
K R L W Y P (BS.4)
Unde P reprezint nivelul pre urilor din sectorul NT relativ la sectorul T, W
este salariul (acela i n sectoarele T i NT), iar R este rata dobnzii.
Substituind primele dou rela ii n urm toarele dou ob inem:
T T T T T T
K R L W K L A
1
) ( ) ( (BS.5)
NT NT NT NT NT NT
K R L W K L A P
1
) ( ) ( (BS.6)
Maximizarea profitului presupune c productivitatea muncii i a capitalului
trebuie s fie egale cu pre ul celor doi factori (salariul i respectiv rata de
dobnd ).
W K L A
L
T T T
T
T

1 1
) ( ) ( 0 (BS.7)
R K L A
K
T T T
T
T) ( ) ( ) 1 ( 0 (BS.8)
W K L A P
L
NT NT NT
NT
NT

1 1
) ( ) ( 0 (BS.9)
R K L A P
K
NT NT NT
NT
NT) ( ) ( ) 1 ( 0 (BS.10)
n continuare, logaritm m rela iile BS7-10, le scriem pentru dou momente,
1 i 0, sc dem rela iile de la momentul 0 din cele de la momentul 1 i utiliz m
aproximarea ln(1+x)=x:
) / (%)( ) 1 ( (%) (%) (%)
T T T
L K A W + + (BS.11)
19
RMFI Elena BOJE TEANU
) / (%)( ) 1 ( (%) (%) (%) (%)
NT NT NT
L K A P W + + + (BS.12)
) / (%)( (%) ) 1 (%)( (%)
T T T
L K A R + (BS.13)
) / (%)( (%) (%) ) 1 (%)( (%)
NT NT NT
L K A P R + + (BS.14)
tiind c rata de dobnd este exogen , aceasta nu se modific , iar
0 (%)
0
0 1


R
R R
R
. De asemenea,

i sunt constante, deci


(%)
,
(%)
,
) 1 (%)(
i
) 1 (%)(
sunt egale cu zero.
Notnd modificarea procentual a variabilelor cu litere mici, iar
) / (%)( L K
cu
k, rela iile BS.11-14 devin:
T T
k a w + ) 1 ( (BS.15)
NT NT
k a p w + + ) 1 ( (BS.16)
T T
k a (BS.17)
p k a
NT NT
(BS.18)
Substituind BS.17 n BS.15, iar apoi BS.18 n BS.16, ob inem c


T
T T T
a
k k k w + ) 1 ( (BS.19)
NT NT NT
k k p k p w + + ) 1 ( (BS.20)
Rescriem ecua ia BS.16 n func ie de BS.20 i ob inem:
.
NT T NT NT NT
a a a w a k p


(BS.21)
Rela ia BS.21 ilustreaz mecanismul de transmisie intern a efectului
Balassa-Samuelson, sau modul n care cre terea productivit ii n sectorul T
relativ la sectorul NT afecteaz infla ia. S nu uit m c am normalizat pre urile
din sectorul T la nivelul 1, deci variabila
P
P
P P
P P p (%) ln ln
0
0 1
0 1


exprim
modificarea procentual a nivelului pre urilor,
T
NT
P
P
P
. Modificarea procentual a
nivelului relativ al pre urilor se poate scrie astfel:
T NT T NT
p p P P P p (%) (%) (%)
.
Rela ia BS.21 devine:
.
NT T
T NT
a a p p

(BS.22)
20
RMFI Elena BOJE TEANU
Rela ia BS.22 arat c o cre tere a productivit ii n sectorul T (
T
a ) duce
la o cre tere a ratei de modificare a pre urilor din sectorul NT comparativ cu
sectorul T ( tim c
1 >

). Cu ct e mai mare c tigul de productivitate din


sectorul T, cu att e mai mare diferen a de infla ie dintre sectorul NT i sectorul
T. Prin urmare, procesul de convergen real a unei ri n curs de dezvoltare va
fi nso it de fenomenul de infla ie.
Vom ar ta n continuare c o cre tere relativ a productivit ii n sectorul T
comparativ cu sectorul NT are ca efect aprecierea real a monedei na ionale. De
asemenea, vom completa modelul lund n considerare o economie extern , cea
a zonei euro, pentru care variabilele vor fi notate cu *.
Cursul real de schimb Q se calculeaz conform urm toarei formule:
RO
ZE
P
P S
Q

Scriind rela ia de mai sus n modific ri procentuale i notnd modific rile


procentuale ale variabilelor cu litere mici, ob inem:
RO ZE
p p s q +
.
De asemenea, infla ia n Romnia i n zona euro se poate scrie n finc ie de
pre urile din sectoarele T i NT, astfel:
NT T
RO
p p p + ) 1 (
NT T
ZE
p p p * ) 1 ( * +
Unde
T
p exprim modificarea procentual a pre urilor n sectorul T, iar
) 1 , 0 (
este o constant .
Cursul real devine:
NT T NT T
p p p p s q + + ) 1 ( * ) 1 ( * (BS.23)
Dar
T
p * se poate scrie ca fiind
T T
p p * ) 1 ( * .
Rescriem BS.23 n func ie de observa ia anterioar :
+ + +
NT T T NT T T
p p p p p p s q ) 1 ( ) 1 ( * ) 1 ( * ) 1 ( *
) ( ) 1 ( ) * * ( ) 1 ( *
T NT T T NT T
p p p p p p s q + +
(BS.24)
Modelul Balassa-Samuelson presupune c paritatea puterii de cump rare se
verific , dar doar pentru bunurile tranzac ionabile, iar cursul de schimb este
dictat complet de aceste bunuri. Conform PPP,
T
T
P
P
S
*
, ceea ce se poate rescrie
n forma relativ astfel:
T T
p p s S * (%) . innd cont de aceast rela ie, dar i
de BS.22, rela ia BS.24 devine:
21
RMFI Elena BOJE TEANU
1
]
1

,
_


NT T T NT
a a p p q

) * * ( ) 1 (
(BS.25)
tiind c
0 ) 1 ( >
, rela ia BS.25 arat faptul c atunci cnd productivitatea
n sectorul T (
T
a ) cre te comparativ cu productivitatea n sectorul NT (
NT
a ),
cursul real de schimb scade, deci are loc o apreciere real a monedei na ionale.
n concluzie, efectul Balassa-Samuelson explic faptul c procesul de
convergen real experimentat de o ar n curs de dezvoltare este nso it de o
apreciere real a monedei ide rate ale infla iei mai ridicate.
Estim ri ale efectului Balassa-Samuelson pe cazul Romniei au fost realizate
de c tre BNR, dar in studii independente ( a se vedea Alexandru-Chide ciuc i
Codirla u, 2004 - n cazul rilor din Europa Central i de Est, inclusiv al
Romniei, s-a observat o tendin de apreciere n termeni reali a cursului valutar.
Exist mai mul i factori care au determinat aceast evolu ie, ns lucrarea
investighez m sura n care aceast apreciere real este explicat de efectul
Balassa-Samuelson, adic de creterea superioar a productivit ii muncii n
Romnia comparativ cu zona euro n sectorul bunurilor tradables (implicat de
procesul de catching-up).
Lucrarea testeaz existen a efectului Balassa-Samuelson pentru economia
Romniei i, n plus, ncearc s cuantifice dimensiunea acestui efect. Concluzia
este aceea c diferen ialul de productivitate dintre Romnia i zona euro explic
o parte nsemnat din aprecierea cursului real (ntre 1,4 i 2,9 puncte
procentuale pe an n perioada 1995 2003); n plus, dup 1999, conform
rezultatelor empirice, s-a nregistrat o accentuare a acestui efect).
Rolul pre urilor n determinarea
cursului de schimb. Paritatea puterii
de cump rare
1. La nceputul anului 2009, cursul de schimb dintre leul
romnesc i euro a fost 4,2567 lei pentru un euro. Rata anticipat a
infla iei n Romnia este de 8% n timp ce anticiparea de infla ie pentru
zona euro este de 2%. Ct va fi cursul de schimb EUR/RON la sfr itul
anului conform PPP?
2. n fiecare an, revista The Economist public o versiune a
cursului PPP (Hamburger Index), care compar pre urile unui
hamburger McDonalds n 120 de ri. Baza teoriei parit ii puterii de
22
RMFI Elena BOJE TEANU
cump rare este legea pre ului unic ( The Low of One Price LoOP).
Potrivit acestei legi, pre ul de vnzare al unui bun oarecare, exprimat n
aceeai moned , ar trebui s fie acelai pe pie e na ionale diferite.
Tabel III.1. Indicele Big Mac - 1 februarie 2008. Meniul
MacMonede
standardul hamburger -
Indicator
ara
Pre Big
Mac
(n moned
local )
Pre Big
Mac
(n dolari)
E
ppp
(fa
de
dolar)
Curs
de
schim
b
Apreciere
(+) /
Depreciere
(-)
fa de dolar
Statele Unite $3,57 3,57 - -
Argentina Peso 11,0 3,64 3,08 3,02 2
Australia A$ 3,45 3,36 0,97 1,03 -6
Brazilia Real 7,50 4,73 2,10 1,58 33
Canada C$ 4,09 4,08 1,15 1,00 14
Cehia Koruna 66,1 4,56 18,5 14,5 28
Chile Peso 1550 3,13 434 494 -12
China Yuan 12,5 1,83 3,50 6,86 -49
Danemarca DK 28,0 5,95 7,84 4,70 67
Egipt Pound 13,0 2,45 3,64 5,31 -31
Hong Kong HK$ 13,3 1,71 3,73 7,80 -52
Indonezia Rupiah
18700
2,04 5,238 9,152 -43
Japonia Yen 280 2,62 78,4 106,8 -27
Malaysia Ringgit 5,50 1,70 1,54 3,2 -52
Marea Britanie 2,29 4,57 1,56 2,00 28
Mexic Peso 32,0 3,15 8,96 10,2 -12
Norvegia Kroner 40,0 7,88 11,2 5,08 121
Noua Zeeland NZ$ 4,90 3,72 1,37 1,32 4
Ungaria Forint 670 4,64 187,7 144,3 30
Zona Euro 3,37 5,34 1,06 1,59 50
Sursa: www.economist.com
Pe baza Tabelului III.1, r spunde i la urm toarele ntreb ri:
a) Se verific teoria parit ii puterii de cump rare (forma absolut )
pe e antionul de ri ales i pentru bunul ales?
b)Care sunt monedele cu cel mai mare grad de supraevaluare?
Explica i.
c) Care sunt monedele cu cel mai mare grad de subevaluare?
Explica i.
d)Presupunnd c n SUA i n China se produce un singur bun,
identic, un hamburger McDonalds, ct ar fi cursul de schimb USD/CNY
conform PPP?
23
RMFI Elena BOJE TEANU
e) Cu ct este sub/supraevaluat yuan-ul chinez fa de nivelul
conform PPP? Dar moneda euro?
f) Calcula i cursul real al yuan-ului fa de dolarul american.
Face i leg tura cu subpunctul e). Accea i cerin i pentru perechea
EUR/USD.
g)Ct este cursul EUR/USD conform PPP?
h)Cum anticipa i evolu ia monedelor din tabel pe termen mediu i
lung?
i) Exist posibilit i de arbitraj pe pia a BigMac? Cum influen eaz
aceste opera iuni pre ul Big Mac pe pie e diferite?
3. Comenta i figura de mai jos, care ilusteaz evolu ia cursului
real (2005=100) vis-a-vis de dolarul american pentru Germania,
Romnia i China.
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Germania Romania China
Sursa: ERS International Macroeconomic Data Set
2
4. S se arate c atunci cnd leul este subevaluat fa nivelul
calculat conform PPP, cursul real este supraunitar.
5. Se tie c n primele 8 luni ale anului 2008, leul s-a depreciat
cu 8% fa de euro, infla ia n Romnia a fost 7% fa de sfr itul anului
trecut, iar n zona euro aceasta a fost 3,75%. Cu ct s-a
apreciat/depreciat leul n termeni reali?
2
http://www.ers.usda.gov/Data/Macroeconomics/
24
RMFI Elena BOJE TEANU
6. n Raportul BNR asupra infla iei din august 2009 se afirm
c n intervalul aprilie-iunie, leul s-a apreciat n raport cu euro cu 1,5% n
termeni nominali i cu 2,1% n termeni reali. Cum explica i aceast
diferen prin evolu ia pre urilor n cele dou ri?
7. n Raportul BNR asupra infla iei din august 2009 se afirm
c n intervalul aprilie-iunie, leul s-a apreciat cu 8,2% n termeni nominali
i cu 8,9% n termeni reali. Explica i aceast diferen prin evolu ia
pre urilor n cele dou ri?
8. Cum crede i c se poate testa empiric dac teoria parit ii
puterii de cump rare se verific n cazul cursului EUR/RON? Care crede i
c ar fi rezultatul analizei? Enumera i o serie de factori care determin
devia ii de la teoria PPP pe termen scurt.
9. Comenta i prin prisma efectului Balassa Samuelson
urm toarele grafice:
Figura III.1
3
. Rata de cre tere a productivit ii n sectorul
bunurilor tranzac ionabile i n cel al bunurilor netranzac ionabile
Diferen a dintre rata de cre tere a pre urilor n sectorul bunurilor
tranzac ionabile i n cel al bunurilor netranzac ionabile
3
Nota ii: CZ = Cehia, HR = Croatia, HU = Ungaria, PL = Polonia, SI = Slovenia, SK =
Slovacia, XM = zona euro. Perioadele aferente: zona euro (1992:12001:3), Croatia
(1995:12001:3), Cehia (19932001:3), Ungaria (1994 2001:3), Polonia (1994
2001:3), Slovacia (19952001:3) i Slovenia (19922001:3).
25
RMFI Elena BOJE TEANU
Sursa: Mihaljek, D. i Klau, M. 2003. The Balassa-Samuelson effect in central
Europe: a disaggregated analysis. BIS Working Paper Nr. 143.
26
RMFI Elena BOJE TEANU
Studiu de caz 2. Procesul de catching-up
27
RMFI Elena BOJE TEANU
With the increasing pace at which domestic markets are becoming integrated
into the global economy, the debate on income disparities around the world has
intensified. More than two-thirds of the world population still live in developing
countries. Whether and when these countries can catch up to the developed
countries will affect the welfare of more than three billion human beings. Therefore,
to study the determinants of catching up in late development is one of the major
tasks of economists in this and the next century.
The catch-up effect, also called the theory of convergence, states that
poorer economies tend to grow at faster rates than richer economies. Therefore, all
economies should in the long run converge in terms of per capita income and
productivity. Developing countries have the potential to grow at a faster rate than
developed countries as they can replicate production methods, technologies and
institutions currently used in developed countries. This addition of capital allows them
to rapidly increase productivity and incomes in order to achieve a higher growth rate
than developed countries and therefore converge in the long-term.
The theory also assumes that technology is freely traded and available to
developing countries that are attempting to catch-up. Capital that is expensive or
unavailable to these economies can also prevent catch-up growth from occurring,
especially given that capital is scarce in these countries. This often traps countries in
a low-efficiency cycle whereby the most efficient technology is too expensive to be
acquired. The differences in productivity techniques is what separates the leading
developed nations from the following developed nations, but by a margin narrow
enough to give the following nations an opportunity to catch-up. This process of
catch-up continues as long as the followed nations have something to learn from the
leading nations, and will only cease when the knowledge discrepancy between the
leading and follower nations becomes very small and eventually exhausted.
One can distinguish between two types of convergence in the economic growth
literature: - convergence and -convergence. When the dispersion of real per
capita income across a group of economies falls over time, there is - convergence.
When the partial correlation between growth in income over time and its initial level
is negative, there is -convergence. Beta convergence is a necessary but not a
sufficient condition for sigma convergence. Beta convergence implies the existence
of a longer-term catch-up mechanism, i.e. forces which work towards the narrowing
of income differences across countries. These forces, however, can be offset by
temporary shocks which adversely (or, positively) affect short-run growth
performance. This is why the existence of beta convergence may not be fully
reflected in changes of the dispersion of income levels.
The convergence literature is extremely large, worthnoty are the
contributions of Barro and Sala-i-Martin (1992) and Mankiw et al. (1992), exploring
-convergence. Sala-i-Martin (1996, p. 1326), surveying this literature, concludes that
the estimated speeds of -convergence are so surprisingly similar across different
data sets, that we can state that economies converge at a speed of two percent per
year. In other words, economies close the gap between present levels of income and
balanced growth levels by, on average, 2 percent annually.
Some economists criticise the theory, stating that endogenous factors, such as
government policy, are much more influential in economic growth than exogenous
factors.
28
RMFI Elena BOJE TEANU
29