INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI COLEGIUL TEHNIC ”MARCEL GUGUIANU” TELEFON/FAX: 0235424919 / 0235308026 E-mail: grscagzo@yahoo.

com

Plan operaţional 2011 - 2012

Zorleni - Vaslui
elaborat de:
COLEGIUL TEHNIC „Marcel Guguianu” Director, IFTEMIE TAMARA-ELENA

parteneri:
Primăria Zorleni A.J.O.F.M. Bârlad Agenţi economici parteneri I.S.J. Vaslui CJAP Vaslui Comitetul reprezentativ al părinţilor Hultoană Paula Ibănescu Elena Mihai Nadă Cososchi Mihaela Laic Daniela Rusu Petrică

APROBAT, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI Inspector şcolar general, Prof. Cososchi Mihaela-Veronica

APROBAT, COMITETUL LOCAL DE DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI SOCIAL Preşedinte, Ing. Florin Rotaru

VERSIUNEA 2011

Echipa de elaborare:
Contextul Analiza mediului extern Analiza mediului intern: - analiza realizării obiectivelor PAS 2010 - predarea şi învăţarea - resurse materiale fizice şi umane - rezultatele elevilor - consiliere şi orientare în carieră - analiza portofoliului de produse - calificări şi curriculum - parteneriat şi colaborări - analiza SWOT - rezumat, aspecte ce necesită dezvoltare - management școlar Planul operaţional - obiective, acţiuni - planul de parteneriat, retele colaborare - tranzitia de la scoala la locul de muncă Iftemie Tamara-Elena, Muntenașu Mariana Iftemie Tamara, Muntenașu Mariana Gîndu Liviu Olariu Nițu Lorela, Cîrlan Doina, Mihăilă Tincuța, Gându Liviu, Muntenașu Mariana Pușcă Tereza, Mihăilă Tincuța, Filuță Gina Iftemie Tamara, Anton Beatrice Iftemie Tamara , Olariu Nițu Lorela Cocoș Rodica, Gănceanu Mihaela Filiuță Gina,Gănceanu Mihaela , Cocoș Rodica Iftemie Tamara,Darie Vasilica, Muntenașu Mariana Iftemie Tamara, Muntenașu Mariana ; Gându Liviu, Gănceanu Mihaela Iftemie Tamara, Filiuță Gina, Nedelcu Dana Iftemie Tamara, Muntenașu Mariana,Gându Liviu Cocoș Rodica, Gănceanu Mihaela Nedelcu Dana

plan dezvoltare profesională personal Iftemie Tamara , Muntenașu Mariana Consultate, monitorizare şi evaluare Iftemie Tamara, Muntenașu Mariana Coşer Gheorghiţă, Muntenașu Mariana, Gănceanu Mihaela, Pușcă Tereza, Olariu Nițu Lorela, Stănescu Culiță, Anton Beatrice, Cîrlan Doina Coşer Gheorghiţă, Muntenașu Mariana

Anexe

Tehnoredactare

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

CUPRINS
CUPRINS .................................................................................................................................................................... 3 CAPITOLUL I - CONTEXT..................................................................................................................................... 5 1.1. FORMULAREA MISIUNII.............................................................................................................................. 5 DEVIZA ŞCOLII........................................................................................................................................................ 6 1.2. PROFILUL ŞCOLII .......................................................................................................................................... 6 1.3. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2010-2011....................................................................... 7 1.4. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE .......................................................................................................... 9 1.5. CONTEXTUL EUROPEAN........................................................................................................................... 11 1.6. CONTEXTUL NAŢIONAL ........................................................................................................................... 12 1.7. PRIORITĂŢI ȘI OBIECTIVE REGIONALE ȘI LOCALE ........................................................................... 14 CAPITOLUL II – ANALIZA NEVOILOR .......................................................................................................... 16 2.1. MEDIULUI EXTERN .................................................................................................................................... 16 2.1.1 CADRUL POLITICO-LEGAL.................................................................................................................. 16 2.1.2. CADRUL ECONOMIC .......................................................................................................................... 21 2.1.3. FACTORI SOCIO-CULTURALI ............................................................................................................ 21 2.1.4. FACTORI TEHNOLOGICI .................................................................................................................... 22 2.1.5. PROFIL DEMOGRAFIC, PE MEDII REZIDENŢIALE ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ.................................. 22 2.1.6. EVOLUŢIA PROGNOZATĂ A POPULAŢIEI ŞCOLARE DIN JUDEȚUL VASLUI ............................ 24 2.1.8. NUMĂR DE ELEVI CARE REVIN UNUI CADRU DIDACTIC ............................................................. 26 2.1.9. RATA NETĂ DE CUPRINDERE ÎN SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ ..... 28 2.1.10. RATA ABANDONULUI SOLAR............................................................................................................ 29 2.1.11. RATA DE ABSOLVIRE PE NIVELURI DE EDUCAțIE ....................................................................... 31 2.1.12. RATA DE SUCCES ÎN PERIOADA 2002-2011.................................................................................... 32 2.1.13. EVOLUŢIA PLANURILOR DE ŞCOLARIZARE .................................................................................. 34 2.1. 14. ANALIZA OFERTEI CURENTE .......................................................................................................... 36 2.1.15. PIAŢA MUNCII..................................................................................................................................... 36 2.1.16. PARTENERI ACTUALI SI POTENTIALI ............................................................................................ 40 2.1.18. ACTIVITATEA CELORLALTE ŞCOLI ŞI A FURNIZORILOR PRIVAŢI DE INSTRUIRE DIN ZONĂ 40 2.1.19. ANALIZA PEST+ E............................................................................................................................... 40 2.1.20. CONCLUZII.......................................................................................................................................... 42 2.2. ANALIZA NEVOILOR - AUTOEVALUAREA INTERNĂ......................................................................... 43 2.2.1. ANALIZA ACTIVITATILOR DIN ANUL SCOLAR 2010-2011 ............................................................... 43 2.2.2. MATERIALE SI RESURSE DIDACTICE................................................................................................ 44 2.2.3. PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA .............................................................................................................. 45 2.2.4. REZULTATELE ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011 ............................................................. 47 2.2.5. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR ........................................... 49 2.2.6. CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM ............................................................................................................ 51 2.2.7. RESURSE FIZICE ŞI UMANE............................................................................................................... 52 2.2.8. PARTENERIATE ŞI COLABORARE .................................................................................................. 57 2.2.9. ANALIZA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE........................................................................................ 60 2.2.10. MANAGEMENTUL CALITĂțII............................................................................................................. 62 2.3. ANALIZA SWOT........................................................................................................................................... 64 CAPITOLUL III- PLANUL OPERAȚIONAL...................................................................................................... 67 3.1. CONTEXTUL PLANIFICĂRII ..................................................................................................................... 67 3.1.1. OBIECTIVE STRATEGICE ALE COLEGIULUI TEHNIC ,, MARCEL GUGUIANU" ZORLENI ...... 67 3.2. PLANUL OPERAȚIONAL AL COLEGIULUI TEHNIC,, MARCEL GUGUIANU" ZORLENI................ 68 AN ȘCOLAR 2011-2012....................................................................................................................................... 68 3.2.1. MATRICEA LOGICĂ............................................................................................................................... 83 3.3. PLANUL DE ŞCOLARIZARE 2011 -2012.................................................................................................... 91 3.4. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI....................................................... 92 3.5. FINANŢAREA PLANULUI .......................................................................................................................... 93 3.6. PLAN DE PARTENERIAT AL ŞCOLII ........................................................................................................ 95 3.6. PLAN DE SCOLARIZARE 2007-2012 ......................................................................................................... 97 CAPITOLUL IV – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE ........................................................ 98

VERSIUNEA 2011

3

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PAS ............................ 98 4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE PAS...... 99 4.3. GLOSAR ...................................................................................................................................................... 100 ...................................................................................................................................... 103

VERSIUNEA 2011

4

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

CAPITOLUL I - CONTEXT
1.1. FORMULAREA MISIUNII

Educaţia este un drept fundamental şi fiecare copil, indiferent de gen, statut social, etnie, are acces la o educaţie elementară, gratuită. Şcoala noastră îşi propune să asigure un climat propice acordării şanselor egale tuturor copiilor, indiferent de etnie, să ofere un mediu adecvat atât dezvoltării personale, prin lărgirea orizontului de cunoaştere, cât şi promovării educaţiei interculturale şi multiculturale. Promovarea unei educaţii flexibile şi diversificate, centrate pe elev, pe formarea şi dezvoltarea capacităţilor, atitudinilor, deprinderilor, va asigura fiecărui elev pregătirea pentru o viitoare profesie, în funcţie atât de interesele şi motivaţiile personale, cât şi de cerinţele societăţii noastre aflată într-o continuă transfomare. Îmbinând politicile educaţionale cu tradiţiile învăţământului vasluian de specialitate, şcoala urmăreşte să asigure premisele necesare dezvoltării unui sistem de învăţământ modern, de calitate, deschis, axat pe promovarea valorilor democraţiei europene. Misiunea şcolii noastre este să asigurăm un viitor european elevilor, şanse egale de afirmare, capacitate de integrare în diferite grupuri socio-culturale şi implicarea activă în viaţa comunităţii. In vederea atingerii acestui deziderea a fost construit un set de strategii coerente care să integreze soluţiile educaţionale, au fost identificate valorile şi s-au fixat direcţii de acţiune prin intermediul cărora să poată deveni realizabilă strategia aleasă, s-a identificat rolul şcolii în comunitate şi s-au trasat responsabilităţile fiecărui factor implicat în domeniul educaţional.

VIZIUNEA
Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din zonă, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructive -educative şi asigurarea egalităţii şanselor la educaţie pentru toţi elevii, pentruI rezultate deosebite în activitatea de performanţă, pentru condiţiile materiale necesare unui învăţământ de calitate, pentru implicarea activă' în programe comunitare şi pentru racordarea educaţiei la cerinţele comunitaţii locale şi ale1 Uniunii Europene. Până la sfârşitul anului 2013, Grupul Şcolar Agricol „ Marcel Guguianu" va fi recunoscut pe plan naţional şi european pentru: · finalitatea pregătirii profesionale; · absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al meseriei, · comunicarea în 1-2 limbi de circulaţie internaţională, a valorilor artistice naţionale şi europene; · înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare-învăţare centrată pe elev; · puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi al elevilor; · participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale; · climat organizaţional intelectual oferit, atât profesorilor cât şi elevilor; · resurse materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicii anului 2013; VERSIUNEA 2011 5

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII · · · · · · ·

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

cultul pentru responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi al elevilor; cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene; management performant; responsabilitatea părinţilor faţă de actul educaţional; ' diversitatea ofertelor curriculare; resursele financiare atrase; promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare şi strategice.

DEVIZA ŞCOLII ALEGE SĂ FII ELEV ÎNTR-O ŞCOALĂ EUROPEANĂ
1.2. PROFILUL ŞCOLII
Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu " Zorleni este situat în regiunea Nord – Est a României, județul Vaslui, în localitatea Zorleni, la 7 kilometri de municipiul Bârlad . (Anexa 1.1. și Anexa 1.2.) Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni provine din „Şcoala de Arte şi Meserii” din Bârlad înfiinţată prin Ordinul Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 678 din 7/19 decembrie 1881 care, în 1965, se transferă la Zorleni, unde, încă din 1954, sub egida Şcolii bârlădene, existau clase pentru: „Şefi de brigadă tractoare” organizată pe lângă G.A.S. Zorleni – viitorul I.A.S. Zorleni. Din toamna anului 1977, se transformă în Liceu Agroindustrial, iar în 1991 în Grupul Şcolar Agricol Zorleni. Începând cu toamna anului 2002, Grupul Şcolar Agricol Zorleni poartă numele marelui artist plastic MARCEL GUGUIANU, fost elev şi profesor al şcolii, iar din 2011 devine Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”. (Anexa 1.3. ) Deşi, majoritatea elevilor care frecventează şcoala noastră provin din familii defavorizate din punct de vedere financiar, cu unul sau ambii părinţi şomeri, care îşi câştigă existenţa din activităţi agricole desfăşurate în gospodăria individuală, atmosfera familială în care aceştia cresc şi se dezvoltă este armonioasă . Ca urmare a situaţiei socio-economice locale 12,60 % din numărul elevilor de la învăţământul de zi, au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în diferite ţări ale Uniunii Europene, iar ei sunt lăsaţi în grija rudelor sau, în cazuri rare, chiar singuri. În anul școlar 2010-2011, 41,14 % din numărul total al elevilor de la cursurile de zi, au beneficiat de programul de protecţie socială "Bani de liceu". Pentru a veni în sprijinul familiilor cu situație materială precară Colegiul Tehnic ,, M. Guguianu " Zorleni, a decontat, în anul școlar 2010 -2011, un număr de 255 abonamente pentru naveta elevilor (40, 66 %) de la localitățile de domiciliu spre unitatea noastră școlară. Colegiul Tehnic ”Marel Guguianu” este o unitate publică pentru învăţământul liceal de masă care cuprinde, deopotrivă, filiera teoretică si cea tehnologică (Codul SIRUES este 808581). Cu o veche tradiţie în domeniile agricol şi tehnic, şcoala noastră se află într-un continuu proces de transformare, diversificându-şi în permanenţă oferta educaţională, corelând procesul instructiv-educativ cu evoluţia pieţei forţei de muncă în vederea obţinerii unui învăţământ tehnic de calitate, competitiv pe plan european. Astfel, în prezent, în cadrul formei de învăţământ liceal tehnologic sunt acoperite toate cele trei profile : Servicii, Resurse naturale şi protecţia mediului şi Tehnic. La nivelul şcolii există un colectiv de cadre didactice preocupate permanent de autoperfecţionare, dar şi de atingerea unor performanţe deosebite în nivelul de pregătire al elevilor. Limba de predare este limba română, iar limbile străine studiate în şcoală sunt engleza, franceza şi spaniola. Promovând învăţarea pe parcursul vieţii, şcoala noastră oferă adulţilor cursuri liceale cu VERSIUNEA 2011 6

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

frecvenţă redusă pentru domeniile :Tehnician în activităţi financiare, Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician proiectant CAD. Şcoala dispune de trei corpuri de clădire cu săli de clasă şi laboratoare, ateliere pentru desfăşurarea activităţii de instruire teoretică şi practică, dotate, prin programul Phare, la standarde europene. Dintre acestea corpul C, care cuprinde opt săli de clasă, a fost construit in 2002 printr-o finanţare privită din partea Băncii Mondiale, iar corpul B, în 2004, a beneficiat de o reparaţie capitală prin fonduri Phare (Anexa A). Prin proiectele Phare RO 01.08.01, Phare RO 01.08.03 şcoala noastră a beneficiat, pe lângă reabilitatarea unui corp de clădire, şi de construirea unui atelier service auto, cu tehnologie de ultimă generaţie şi dotarea acestuia cu instrumente, maşini, echipamente şi instalaţii moderne pentru desfăşurarea cu succes a procesului de predare–învăţare prin abordarea unor strategii didactice moderne. In 2005-2009 patrimoniul şcolii noastre a fost îmbogăţit, în cadrul aceluiaşi proiect, cu doua retele de calculatoare ce sunt folosite, deopotrivă, pentru orele de T.I.C., AutoCAD si AeL, aşa cum prevede programa şcolară. Sala de sport, construită din 2004, împreună cu terenul de sport amplasat în aer liber şi echipamentele achiziţionate prin autofinanţare, constituie o baza sportivă modernă. In noiembrie 2007, in cadrul Proiectul "Educaţia pentru informatie în mediul rural defavorizat", a fost inaugurat Centrul de Documentare şi Informare „Ion Murgeanu”, amplasat pe suprafaţă de 149 m2 în corpul A, fiind dotat cu mobilier nou, 3 calculatoare conectate la Internet, laptop, videoproiector, ecran de proiecţie, cameră video, televizor, dvd, sistem audio, combina muzicala, xerox, imprimante, canapea, fotolii, mese pentru studiu, scaune, sistem de supraveghere si un numar de peste 11.000 volume de carte. Spaţiile de învăţământ cuprind 24 săli de clasă, 6 laboratoare, 4 cabinete şi 5 ateliere şcolare. În anul şcolar 2011-2012 în unitate funcţioneaza 34 de clase repartizate astfel: 20 de clase (5 clase a IX- a, 4 clase a X–a, 7 clase a XI- a, 4 clase a XII- a) de învăţământ liceal ruta directa, cu 506 de elevi, 10 clase FR ( 2 clasa a IX-a, 3 clase a X-a, 3 clase a XII-a şi 2 clase a XIII-a) cu 421 de elevi, 4 clase liceu ruta progresiva, curs de zi (2 clase a XII- a, 2 clase a XIII-a) cu 103 de elevi (Anexa 1.4.) Existenţa unui sistem concurenţial care, de la un an la altul, îşi face simţită prezenţa şi în sistemul educaţional, implicarea crescândă a partenerilor economici şi sociali, relaţia stransă între scoală şi comunitate printr-un parteneriat activ cu instituţile administrative din zona, dar şi intre şcoală şi părinţi, determină o permanentă adaptare a ofertei educaţionale la cerinţele unei societăţi aflată într-o continuă transfomare. Aceasta implică adoptarea de programe şcolare atractive, perfecţionarea cadrelor didactice la standarde europene, dotarea instituţiei într-un mod corespunzător unui proces de învaţământ eficient şi util pentru a oferi absolvenţilor cunoştinţe ştiinţifice temeinice, a le modela caracterele şi a-i face competitivi cu absolvenţii altor instituţii de învăţământ din ţară şi străinătate. Pentru atingerea performanţelor propuse unitatea şcolară întreţine şi dezvoltă o bună colaborare cu instituţii de prestigiu din ţară : Casa de Cultur㠓George Tutoveanu” din Bârlad, Agenţia Locală de Ocuparea Forţei de Muncă Bârlad, Biblioteca “Stroe Beloescu” Bârlad, Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad, Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad, Pavilionul Expozițional “Marcel Guguianu” Bârlad, etc.) sau străinătate (Italia, Polonia, Turcia, Irlanda de Nord şi Slovacia) prin realizarea unor parteneriate educative, proiectele lingvistice sau de coeziune economica.

1.3. ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2010-2011
În anul școlar 2010-2011 au fost abordate strategii moderne de predare și învățare în vederea eficientizării activităților didactice și creșterii calității actului educativ. Activitatea de formare profesională s-a desfășurat pe baza programelor elaborate de M.Ed. C.T. și a vizat atingerea standardelor de pregătire profesională . Personalul didactic și didactic auxiliar a participat la activități metodice organizate în cadrul comisiilor din școală, de C.C.D. S-a obțnut autorizația de funcțonare ARACIP pentru o nouă calificăre, solicitată de agentii VERSIUNEA 2011 7

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

economici: Tehnician horticultor. La nivelul unității noastre s-a ogranizat faza judeteană pentru Olimpiada din aria curriculară Tehnologii, pentru domeniile : Protectia mediului, Agricultură şi Industrie alimentară. Cadrele didactice din școală au participat în calitate de membri evaluatori și propunători de subiecte în comisii județene și naționale ale concursurilor organizate de M.E. C.T. S.

1.3.1. Performanța școlară
În anul şcolar 2010-2011 activitatea de formare profesională s-a desfăşurat pe baza programelor elaborate de M.Ed.C.T. şi au vizat atingerea standardelor de pregătire profesională. · Au fost elaborate şi implementate 6 programe de C.D.L. (Anexa 1.5.) · procentajul de promovabilitate a examenelor de bacalaureat a fost 25,44%. · procentajul de promovabilitate a examenelor de certificarea competenţelor profesionale nivelul 2 , clasa a XI-a anul de completare şi nivelul 3 clasa a XII-a rută directă şi clasa a XIII-a rută progresivă a fost de 100%; · tot personalul didactic al scolii a participat la activitati de perfectionare continua organizate in cadrul comisiilor din scoala si la activitatile metodice organizate de C.C.D. si I.S.J.Vaslui, precum şi de alte foruri abilitate ; · un numar de 2 cadre didactice sunt înscrise la doctorat (Cânepă Bogdan şi Bularda Morozan Mihai); · s-au identificat stilurile de învăţare ale elevilor la nivelul fiecarei clase, constatându-se că elevii au capacităţi de comunicare diverse, profesorii încercand să adapteze metodele didactice în funcţie de acestea; · tot mai mulţi profesori au alternat activitatea frontală cu învăţarea centrată pe elev; lecţiile au beneficiat mai frecvent de mijloace didactice specifice: texte suport, fişe, mijloace audio-vizuale. · activitatea desfasurata de comisia de monitorizare a calitatii a condus la o preocupare sporită a profesorilor pentru un învăţământ formator de priceperi, capacităţi şi deprinderi; · probele de evaluare au fost structurate pe niveluri de accesibilitate, s-a urmărit evoluţia elevilor; · toate cadrele didactice au elaborat documente şcolare şi au realizat mapa personală; · participarea cadrelor didactice din şcoală în calitate de membri evaluatori şi propunători de subiecte în comisii judeţene şi naţionale ale concursurilor organizate de M.E. C.T.S.; · utilizarea tot mai frecventă a calculatorului în cadrul activităţii de predare învăţare ca mijloc de realizare a învăţării interactive · utilizarea activă a Centrului de Documentare şi Informare „Ion Murgeanu”, dezvoltarea şi diversificarea fondului de carte; · funcţionarea cabinetului de orientare si consiliere în cariera cu psiholog şcolar calificat ; · toti elevii claselor a XII-a, a XIII-a şi a XI-a anul de completare, au participat la interviuri individuale de informare în vederea alegerii avizate a traseului de formare profesională; · participarea elevilor claselor terminale la Bursa locurilor de munca; · realizarea de parteneriate funcţionale cu agenţii economici si parteneriate de consultanta cu AJOFM, Camera de comert si industrie, Primaria Birlad, Primaria Zorleni,unitatile scolare din zona, Casa de Cultura „George Tutoveanu” Bârlad, etc.; · implementarea proiectelor Comenius de parteneriat bilateral „Engleza pentru agricultură şi mediu” în colaborare cu o şcoală din Italia şi proiectul multilateral „Învăţând în parc” în parteneriat cu şcoli din Turcia , Italia şi Polonia. · Obţinerea pentru a 2-a oară a titlului de „ŞCOALĂ EUROPEANÔ (2008 şi 2011); 1.3.2. Rezultate la olimpiade şi concursuri VERSIUNEA 2011 8

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Elevii Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu” au participat în anul şcolar 2010-2011 la olimpiade şi concursuri desfăşurate la nivel local, judetean şi naţional, obţinând următoarele rezultate: Diploma de merit - Hlenschi Sorin – faza nationala olimpiada Agricultura, Locul I- faza judeteana- Tataru Ionela- olimpiada: Resurse naturale si protectia Locul I- faza judeteana Bordeianu Madalina- olimpiada: Resurse naturale si protectia mediului, Locul I- faza judeteana Hlenschi Sorin- olimpiada- Agricultura Premiul I - faza judeteana – Munteanu Cristian concurs profesional “Comerciant vanzarea marfurilor alimentare si nealimentare”, Premiul II - Ciobanu Andreea Crina – Concurs de matematica “Grigore Moisil”, Mentiune Florea Marius concurs de creativitate interjudetean “Dimitrie Mangeran”, Premiul III - Ciobanu Andreea Crina faza judeţeană a Concursului “Alege! Este dreptul tău !” Premiu special - Leonte Dănuţ Viorel, Stamatin Florin, Tăbuş Ana –Maria, Florea Marius Concurs de creativitate “Dimitrie Mangeran” (Anexa 1.6. ).

1.4. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
S-a continuat dezvoltarea parteneriatului școlii cu toți factorii de mediu extern: autoritățile locale, agenți economici, AJOFM, Camera de comerț și industrie (Anexa 1.7.), precum și cu școli gimnaziale din municipiul Bârlad și din mediul rural. Elevii școlii noastre au fost implicati si intr-o serie de actiuni de voluntariat, cum ar fi campaniile de împădurire ,,România prinde rădăcini" şi „Let' s do it România”, campania de curățenie națională precum și alte campanii de ecologizare locale. S-au organizat mai multe activitati extrascolare, după cum urmează: 1. “Ziua europeană a limbilor” (27 Septembrie 2010) 2. ”Ziua Mondiala a educatiei” (5 octombrie 2010) 3.”Ziua Mondiala pentru reducerea dezastrelor naturale” (8 octombrie 2010) 4. ”Ziua Mondiala a alimentului” (16 octombrie 2010) 5. ”Ziua Europeana impotriva traficului de fiinte umane” (18 octombrie 2010) 6. „Balul Bobocilor” (22 octombrie 2010) 7. Ziua alegerilor pentru votarea presedintelui CSE (27 octombrie 2010) 8. ”Ziua Nationala fara Tutun” (18 noiembrie 2010) 9. ”Spune NU Fumtului!” (23 noiembrie 2010) 10. “Ziua Internaţională a eliminării violenţei împotriva femeilor” (25noiembrie 2010) 11. „Să cinstim istoria patriei!”- 1decembrie - Ziua Naţională a Romaniei – 2010 (30 noiembrie 2010) 12. „Festivalul şanselor tale – Educatie pentru o cultura a drepturilor fundamentale ” (6 decembrie 2010) 13. „Ziua Şcolii” (16 decembrie 2010) 14. “Mos Craciun suntem noi” (23decembrie 2010) 11. „Dor de Eminescu“ (14 ianuarie 2011) 12. „Ziua Principatelor Romane” (24 ianuarie 2011) 13. “Valentine’s Day…in varianta romanească” (14 februarie 2011) 14. ”Iubeste viata ,spune Nu plantelor etnobotanice” (7-18 februarie 2011) 15. ”Prevenirea situatiilor de urgenta” (24 februarie 2011) 14. „Sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii” (8 Martie 2011) 15. „Ziua Internaţională a Francofoniei” (24 martie 2011) 16. „Ziua Internaţională a Teatrului’’ (27martie 2011) 17. „Ziua Mondială a Pământului” (22 aprilie 2011) 18. „Ziua Internaţională a securităţii şi sănătăţii in muncă” (28 aprilie 2011) 19. „Ziua Europei Unite” (9 mai 2011) 20. „Români, cinstiţţi-vă eroii!”- Ziua Eroilor (20 mai 2011) VERSIUNEA 2011 9

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

21. „Ziua Mondială fără Tutun” (31 mai 2011) 22. „Ziua Mondială a Mediului” (10 iunie 2011) 23. „Bilanţul muncii noastre” - Festivitate de premiere a rezultatelor la învăţătură (17 iunie 2011)

VERSIUNEA 2011

10

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

1.5. CONTEXTUL EUROPEAN
Strategia EUROPA 2020 pentru următorul deceniu, propune o nouă viziune a economiei de piaţă menită care să susţină Uniunea Europeană în vederea aplicării măsurilor anticriză pentru a dezvolta o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu nivele ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010. În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrate pe 3 priorităţi interdependente stabilite la nivelul statelor membre: n Creştere inteligentă: · Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare n Creştere durabilă (sustenabilă): · Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice n Creştere inclusivă · Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială Ţinte: n Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% n Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare n Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%; Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar n “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990 n Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie Strategia EUROPA 2020 Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ţinte sunt propuse ca instrumente de lucru 7 iniţiative emblematice: · 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă: O Uniune a inovării, O Agendă Digitală pentru Europa; Tineret în mişcare; · 2 iniţiative pentru creştere durabilă: O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; O politică industrială integrată pentru era globalizării; · 2 iniţiative pentru creşterea incluzivă: O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă; Platforma europeană de combatere a sărăciei. Iniţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă" Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie): n Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social n Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi fomare profesională n Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu EQF n Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute VERSIUNEA 2011 11

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

pentru angare în formarea continuă şi pe piaţa muncii

1.6. CONTEXTUL NAŢIONAL
Programul Naţional de Reformă 2011-2013 (PNR) reprezintă platforma-cadru pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în concordanţă cu politicile Uniunii Europene (UE), având ca priorităţi realizarea unei economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială. Pornind de la obiectivele acestei strategii, România şi-a stabilit, prin Programul Naţional de Reformă, priorităţile şi obiectivele proprii care fixează cadrul şi direcţiile de dezvoltare economică sustenabilă. Mobilizarea eforturilor instituţionale şi financiare, dublată de obţinerea unui larg consens la nivelul întregii societăţi, au constituit factori determinanţi pentru transpunerea în realitate a acestor obiective şi priorităţi naţionale. În capitolul Educație, Programul Național de Reformă se pliază pe prioritățile Comisiei Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare profesională, participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea atingerii celor două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste obiective, la nivel european, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10% şi creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 40%. Conform PNR, pag 104, ”Analiza sistemului de învăţământ românesc relevă faptul că încă nu este încurajată participarea tinerilor la o formă de educaţie, România situându-se pe unul dintre ultimele locuri în Europa în privinţa participării la o formă de educaţie a tinerilor de 15-24 de ani. În România doar 54,8% dintre femei şi 48,8% dintre bărbaţi participă la o formă de învăţământ (faţă de 73,1% dintre femei şi 66,1% dintre bărbaţi în Lituania şi 72,0% dintre femei şi 68,1% dintre bărbaţi în Polonia).52 Este prea puţin valorificată şi educaţia timpurie, adică acele activităţi educative pentru copiii din grupa de vârstă 0-6/7 ani care favorizează valorificarea optimă a oportunităţilor de învăţare de mai târziu. Un alt aspect sensibil este supraîncărcarea curriculumului, rigiditatea sa ridicată şi relevanţa scăzută pentru viaţa de adult şi pentru piaţa muncii, oferta de informaţii prevalând în faţa formării de competenţe. De asemenea, se constată centralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar, lipsa transparenţei finanţării şi rata foarte redusă de participare la educaţia pe tot parcursul vieţii (o participare de 1,5% faţă de 9,3% media UE53). Mediul universitar românesc se caracterizează printr-o diferenţiere excesivă a specializărilor universitare şi o dispersie a resurselor (umane, materiale, financiare) şi nu dispune de niciun set de indicatori de referinţă care să-i măsoare eficienţa şi calitatea. Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la cerinţele actuale ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi favorabilă incluziunii, Guvernul României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. În elaborarea legii, în afara documentelor politice şi de expertiză naţionale, pentru întocmirea soluţiilor legislative propuse au fost consultate şi analizate comparativ legislaţiile altor state. S-a acordat o atenţie deosebită tendinţelor legislative recente în domeniul educaţiei, legislaţia reprezentând o parte obligatorie dar nu şi suficientă a soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. Demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare corespunzătoare.” Prin Legea Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează următoarele schimbări: 1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial VERSIUNEA 2011 12

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

la 5 ani; generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase. Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană poate intra pe piaţa muncii în mod legal. 2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii. 3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale şi informale. Din el se va putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a IXa. 1. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale. Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor publici va deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale strategice. Legea Educaţiei Naţionale prevede alocarea pentru finanţarea educaţiei a minimum 6% din PIB-ul anului respectiv. 5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de risc şi atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează prin programe de tip „Şcoala după şcoal㔠sau „A doua şansă”. De asemenea, se vor subvenţiona de către stat costurile aferente frecventării liceului pentru elevii provenind din mediul rural sau din grupuri socio-economice dezavantajate, precum şi pentru cei care frecventează şcolile profesionale şi se vor acorda burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. 6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării sistemului de credite transferabile (de ex. între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea posibilităţii finalizării, până la vârsta de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al Calificărilor, program organizat gratuit prin unităţi de învăţământ de stat. 7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar. Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma înfiinţării corpului naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa funcţii de VERSIUNEA 2011 13

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

conducere, îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional (echivalentul a 500 Euro). 8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi non-formale. Totodată, legea prevede posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de Învăţare Permanentă, care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. În perspectiva abordării unitare a analizei sistemului de învăţământ profesional şi tehnic şi a direcţiilor de acţiune necesare a fost adoptat un set comun de indicatori privind educaţia .

1.7. PRIORITĂŢI ȘI OBIECTIVE REGIONALE ȘI LOCALE
Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” este situat în Zona Ocupaţională Bârlad, judeţul Vaslui, regiunea Nord–Est. Geografic, regiunea Nord-Est se învecineaza la Nord cu Ucraina, la Sud cu judetele Galati si Vrancea (Regiunea Sud-Est), la Est cu Republica Moldova, iar la Vest cu judetele Maramures, Bistrita-Nasaud (Regiunea Nord-Vest) si judetele Mures, Harghita si Covasna (Regiunea Centru). Regiunea Nord-Est este alcãtuitã din șase județe ce fac parte din provincia istoricã Moldova: Bacãu, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui. Suprafata regiunii este de 36.850 km2 şi reprezintă 15,4% din suprafata României. Populatia regiunii este de 3.801.874 loc. (la 1 iulie 1998), adică 16,8% din populatia României. Resedinţa de regiune este municipiul Piatra-Neamt. Regiunea cuprinde 33 orase din care 8 în judetul Bacãu, 4 în judetul Botosani, 4 în judetul Iasi, 4 în judetul Neamt, 8 în judeţul Suceava si 5 în judetul Vaslui. Agenda de lucru a regiunii de Nord-Est identifică priorităţi convergente cu ale celorlalte regiuni dar propune ţinte specifice. Judeţul Vaslui a fost afectat de transformările economico-sociale din ultimii ani. Acestea au determinat o serie de transformări pe piaţa muncii şi implicit modificarea nevoilor de formare profesională. Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, prin oferta sa educaţională a căutat să contribuie la rezolvarea nevoilor de formare profesională cerute de contextul economico-social prezentat în Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI). Obiectivele prioritare ale Regiunii Nord-Est sunt: - Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor; - Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de formare continuă; - Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială; - Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în formare; - Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în formare. Prioritățile regionale conform PRAI sunt prezentate în Anexa 1.8. Judeţul Vaslui este situat în Moldova la 70 Km sud de judeţul Iaşi, unul dintre cele mai mari centre culturale şi universitare din ţară. Judeţul Vaslui este cuprins în Zona industrială a Subcarpaţilor de curbură având drept localitate ţintă municipul Bârlad. Comuna Zorleni se află situată în partea de sud a judeţului raportată la municipiul Vaslui, reşedinţă de judeţ şi are un număr de 9800 locuitori. În satul Zorleni îşi are sediul Primăria şi Consiliul local. Se învecinează cu: VERSIUNEA 2011 14

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII · · · · · ·

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

comuna Banca la nord municipiul Bârlad şi comuna Griviţa la sud comuna Epureni şi comuna Şuletea la est comuna Băcani şi comuna Perieni la vest comuna Băcani la nord-vest comuna Vinderei şi comuna Măluşteni la sud–est.

Suprafaţa totală a comunei este de 13343 ha, defalcată pe categorii de folosinţă, după cum urmează: - agricolă - 9776 ha; - teren forestier - 2659 ha; - alte suprafeţe - 908 ha. Comuna nu are un specific industrial, dezvoltându-se preponderent sectorul agricol. Terenul este lucrat de S.C. AGROCOMPLEX S.A. Bârlad, S.C. AGRODOR-TRANS S.R.L, S.C. DALEXIMPEX S.R.L. ,S.C. INTERAGROALIMENT S.R.L, cu maşinile şi utilajele proprietate. În dotarea comunei se găsesc un număr de 34 tractoare, 34 pluguri de arat, 27 semănători, 30 discuri şi 6 combine, aflate în proprietatea privată a cetăţenilor. Industria mică este slab dezvoltată, în prezent, pe teritoriul comunei există 3 mori de porumb (S.C. ULVILGAN S.R.L. S.C. MORĂRIŢA S.R.L, S.C. AGROMEC S.A.,) şi o presă de ulei. Priorităţile locale conform PLAI sunt : prezentate în Anexa 1.9.

VERSIUNEA 2011

15

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

CAPITOLUL II – ANALIZA NEVOILOR
2.1. MEDIULUI EXTERN
Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu“ este situate în judeţul Vaslui, regiunea N-E a României şi deserveşte populaţia şcolară aflată pe o rază de aproximativ 35 km în jurul localităţii Zorleni, în zona ocupaţională Bârlad (Anexa 1.2). În vederea realizării Planului de acţiune al școlii, s-a realizat o evaluare a mediului extern din zona ocupaţională Bârlad , analizând elementele de ordin economic, social, tehnologic şi cele privind resursele. S-au realizat de asemenea întâlniri cu angajatorii din domeniile în care se asigură pregătirea elevilor, precum şi cu şcolile colaboratoare, agenţii economici, AJOFM, autorităţile locale, Camera de Comerţ şi Industrie, partenerii din sectorul public şi părinţi .

2.1.1 CADRUL POLITICO-LEGAL
“Strategia de dezvoltare a invatamantului preuniversitar” stabileste urmatoarele prioritati strategice : 1. realizarea echitatii in educatie, 2. asigurarea educatiei de baza pentru toti cetatenii; formarea competentelor cheie, 3. fundamentarea actului educational pe baza nevoilor de dezvoltare personală si profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltarii durabile si a asigurarii coeziunii economice si sociale. 4. deschiderea sistemului educational si de formare catre societate, catre mediul social, economic si cultural, 5. asigurarea complementaritatii educatiei formale, nonformale si informale, invatarea permanenta ca dimensiune majora a politicii educationale, 6. cresterea calitatii proceselor de predare-invatare, precum si a serviciilor educationale. Politica de coeziune si integrare europeana-urmareste realizarea unui sistem unitar de certificare a competentelor profesionale in acord cu standardele europene. Planurile nationale pe termen lung pentru dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic (IPT): 1. vizeaza ameliorarea infrastructurii prin masuri de investitii; 2. urmaresc realizarea unor calificari profesionale relevante; 3. reformeaza sistemul de evaluare a cunostintelor; 4. asigura masuri de formare continua ; 5. urmaresc dezvoltarea parteneriatului local ; Planul regional de actiuni pentru formare profesionala : 1. urmăreşte crearea si implementarea unei proceduri aplicabile in unitatile scolare de identificare a cererilor de pe piata muncii; 2. vizeaza dezvoltarea perteneriatului cu agentii economici pentru imbunatatirea formarii profesionale; 3. implica adaptarea curriculei la competente specifice locale-solicitate de agentii economici; La nivel local se manifestă interes pentru invatamantul tehnic manifestat prin : 1 cresterea rolului Comitetului Local de Dezvoltare în fundamentarea planului de scolarizare pe baza Planului de dezvoltare regionala; 2 alocarea fodurilor financiare necesare unitatilor de invatamant;

VERSIUNEA 2011

16

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2.1.2

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

CADRUL ECONOMIC

2.1.2.1 - PROFIL ECONOMIC REGIONAL In descrierea mediului economic al regiunii Nord-Est, un indicator relevant il reprezinta Produsul Intern Brut Regional (PIBR), respectiv ponderile celor trei sectoare economice (agricultura, industrie si servicii) in acesta. (Sursa PRAI) Evoluția PIBR în regiunea Nord-Est, pe sectoare economice, în perioada 2007-2010 și prognozată pentru perioada 2011-2014 este prezentată în tabelul 2.1. și figura 2.1 . Surasa PLAI
Tab. 2.1. Evoluția Produsul Intern Brut Regional ( PIBR ) în regiunea Nord-Est Indicatori Total Nord-Est Industrie Agricultură, silvicultură, piscicultură, exploatare forestieră Construcții Servicii 2007 5,4 9,6 -18,3 2008 3,6 -4,1 16,1 2009 -9,1 -7,0 -15,5 2010 -3,5 -5,5 -0,5 2011 1,3 2,5 1,1 2012 3,6 3,5 1,5 2013 4,3 4,1 3,0 2014 4,5 3,9 2,8

36,1 7,3

16,3 2,3

-13,5 -7,0

-10,6 -2,2

1,2 0,7

4,6 3,9

7,2 4,2

6,2 4,7

(Comisia Națională de Prognoză - Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în Profil Teritorial până în anul 2014)

40 30 20 10 0 2007 -10 -20 -30 Total Nord-Est Industrie Agricultură, silvicultură, piscicultură, exploatare forestieră Construcții Servicii 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fig. 2.1. Evoluția PIBR în regiunea Nord-Est

După cum se observă din tabelul de mai sus, în anul 2010, cea mai mare scădere procentuală au avut-o sectoarele Construcții și Agricultură . În perioada 2011 -2014 , în sectorul Agricultură se prognozează o creșteri anuale cuprinse între 1,1 , în 2011 până la 2,8%, în anul 2014. VERSIUNEA 2011 17

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Pentru perioada 2011-2014 se prognozează creșteri ale PIBR în toate sectoarele economiei, valorile cele mai mari urmând să fie atinse în sectorul Construcții în anii 2013 și 2014, respectiv 7,2% și 6,2%,. Spre deosebire de celelalte sectoare economice, sectorul Servicii a avut scăderi începând cu anul 2008 (primul an de criză mondială), respectiv -4,1%, și a continuat în același trend în anii 2009 și 2010. Pentru acest sector se prognozează o creșteri cuprinse între 0,7 , în 2011 până la 4,7%, în anul 2014. In valori absolute, evoluția PIBR pentru regiunea Nord-Est, este prognozată astfel (tabelul 2.2 și figura 2.2.) :
Tab.2.2. Evoluția PIBR pentru regiunea N-E perioada 2007-2014 Indicatori Industrie Agricultură, silvicultură, piscicultură, exploatare forestieră Construcții Servicii 2007
8262,31 3992,52

2008
7923,55 4635,31

2009
7598,68 3916,84

2010
7180,76 3897,25

2011
7360,27 3940,12

2012
7617,88 3999,23

milioane lei 2013 2014
7930,22 4119,20 8239,50 4234,54

3635,37 10717,77

4227,93 10964,28

3657,16 10196,78

3269,50 9972,45

3308,74 10042,26

3460,94 10433,9

3710,13 10872,13

3940,15 11383,12

30000 20000 10000 0 2007 2009 2011 2013 2008 2010 2012 2014
Servicii Construcții Agricultură, silvicultură, piscicultură, exploatare forestieră Industrie
Fig.2.2. - Evoluția PIBR pentru regiunea N-E perioadfa 2007-2014

2.1.2.2- PROFIL ECONOMIC JUDETEAN La nivelul județului Vaslui, ultimile datele statistice oficiale prezentate de Comisia Națională de Prognoză în lucrarea ”Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2014”, publicată în anul 2011, indică următoarele valori pentru PIB (Tabelul nr. 2.3., figura 2.3. ) (Sursa PLAI) : VERSIUNEA 2011 18

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
Tab. 2.3.

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2014 - milioane lei, prețuri curente 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2643,8 2779,2 3414,8 3809,9 5008,7 4488,2 4497,8
Produsul Intern Brut al judetului Vaslui
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 PIB

Figura 2.3. - Proiecția principalilor indicatori economico-sociali în profil teritorial până în 2014

Se observă, ca efect al crizei economice, o scădere a PIB în anul 2009 cu 10,4% față de anul 2008. În anul 2010, valoarea acestuia s-a menținut aproximativ la același nivel, existând o creștere nesemnificativă, de aproximativ 0,2%. Prognozele economice oficiale ale CNP referitoare la Produsul Intern Brut pentru perioada 2011-2014 prevăd o creştere a acestuia, după cum urmează (figura 2.4.):

Produsul Intern Brut la nivelul judetului Vaslui 7000 6000 5000 4000 PIB Vaslui 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 2014

Fig. 2.4. - Prognozele economice referitoare la Produsul Intern Brut pentru perioada 2011-2014

La nivelul județului Vaslui, se estimează o creștere a PIB în perioada 2011 -2014.
2.1.2.3. - PROFIL ECONOMIC ZONAL

VERSIUNEA 2011

19

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Orasul Bârlad este cunoscut ca fiind un pol al sărăciei din ţară. Regiunea se confruntă în prezent cu un puternic declin economic. In anii „60 regiunea era preponderent agrară, cu un nivel de trai foarte scăzut. In perioada „65-„85 a avut loc un proces de industrializare forţată. având drept scop redresarea situaţiei economice. Acest proces nu a fost însă corect conceput, fiind mult prea diversificat şi neţinînd cont de resursele disponibile în zonă. In consecinţă o dată cu trecerea la economia de piaţă, această infrastructură economică nu a reuşit să funcţioneze. În perioada 1990-2000 producţia industrială a scăzut cu peste 50%, la fel ca şi sectorul construcţiilor. Scăderea producției industriale din municipiul Bârlad au afectat puternic și comuna Zorleni , aflată la 7 Km distanță de oraș. Parcelarea excesivă a terenurilor agricole a făcut ca nici potenţialul agricol să nu fie bine valorificat, singura dinamică pozitivă înregistrându-se în sectorul serviciilor (nesatisfăcătoare însă dacă o comparăm cu dinamica acestui sector la nivel naţional). In anul 1994 s-a stopat declinul economic şi a început procesul de stabilizare şi relansare a productiei. În zona ocupaţională Bârlad o pondere relativ ridicată o are domeniul construcţii de maşini (26,96% din cifra de afaceri totală pe zonă). De altfel, cifra de afaceri pe acest domeniu în zona Bârlad, reprezintă peste 86,75% din cifra de afaceri pe acest domeniu la nivelul judeţului Vaslui. Intreprinderile mari sunt puternic reprezentate în domeniul construcţii de maşini (97,18% din cifra de afaceri zonală pe domeniu) - S.C. Rulmenţi Kombassan S.A., S.C. Fepa S.A., industria confecţiilor (79,47% din cifra de afaceri zonală pe domeniu) -S.C. Confectii S.A. şi agricultură (68,39% din cifra de afaceri zonală pe domeniu). În celelalte domenii nu există intreprinderi mari. În anul 2006, valoarea totală a investiţiilor străine directe pe cele patru zone ocupaţionale a fost de 596.960 RON, din care 0,65%, în zona ocupaţională Bârlad (Constructii de masini, Agricultura, Turism – hoteluri si restaurante) ; Sistemul financiar bancar se derulează în municipiul Bârlad prin intermediul unor filiale şi sucursale ale bancilor centrale: Banca Comercială Romană S.A., Raiffeissen Bank, Banca Romană pentru Dezvoltare S.A., Bancpost S.A., Banca Carpatica, Banca Transilvania, Volksbank, OTP Bank. La Bârlad işi desfasoara activitatea mai multe filiale ale societăţilor de asigurări centrale: Asirom S.A., Astra S.A., Alliantz Tiriac S.A., Asiban S.A., Omniasig S.A., Interamerican S.A., Unita S.A., Atlassib S.A.. Baza hotelieră a Bârladului este constituită din “Hotel Moldova”, cu o capacitate de cazare de 117 locuri, motel “Motel Occident”, cu o capacitate de 36 de locuri, „Hotel Premier”. Pe lângă acestea municipiul Bârlad, dispune şi de un număr de pensiuni care pot asigura şi cazare. De asemenea pe raza municipiului Bârlad exista 5 agenţii de turism care oferă locuitorilor un pachet diversificat de servicii turistice. Obiectivele turistice situate pe raza municipiului Bârlad sunt : –Muzeul “V.Pârvan”- monument realizat în sec al XIX lea după un proiect atribuit arhitectului italian Giovani Baldorossi; –Casa Sturdza – monument cu capela de familie din sec. XIX care a aparţinut spătarului Alecu Sturdza. Aici în 1993 s-a deschis Muzeul Colectiilor, unde sunt expuse 6 colecţii intrate ca donaţii in patrimoniul Muzeului “Vasile Parvan”; –Casa Cuza – construită pe la 1812, in această casă s-a nascut la 20 martie 1820 Alexandru Ioan Cuza, domnitorul care a infaptuit Unirea Principatelor; –Casa Tuduri - monument de arhitectura in stil neoclasic, construită in prima jumătâte a sec. al XIX-lea de către Alexandru Tuduri. Casa a fost frecventată de unionistii Bârladeni, iar la parter a funcţionat Şcoala nr. 4 intre 1868-1870; –Casa Bulbuc – edificiu datand de la inceputul sec. XX, în care s-au desfasurat unele intalniri ale “Academiei Bârladene”; –Casa Şuţu – construită in stil neoclasic de unionistul Bârladean Grigore Sutu pe la 1840; –Casa Roşie – edificiu datand de la sfarşitul sec.al XIX-lea, locuinta a directorului Scolii VERSIUNEA 2011 20

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Normale ; –Gradina Zoologica vizitată anual de circa 38000 de persoane ; Reţeaua de strazi a municipiului Bârlad măsoara 120 km din care 50 km sunt străzi asfaltate, celelalte fiind balastate sau de pamânt. Principalul drum public din municipiul Bârlad este D.N.24 (DE 581), ce-l strabate pe axa N-S, pe o lungime de circa 8 km. Lungimea simplă a retelei de distributie a apei potabile măsoară 218 km, iar cea a reţelei de distribuţie a gazelor de 94,8 km. Lungimea simplă a retelei de canalizare este de 164,1 km. Numărul total de locuinţe, la sfârşitul anului 2005, era de 24378, din care 99,5% în sistem privat. Suprafaţa locuibilă, la sfârşitul anului 2005 era de 883023 m.p., din care 99,7% în sistem privat. Principalele concluzii desprinse din analiza mediului economic În zona ocupaţională Bârlad predomină următoarele domenii de activitate: comerţ cu amănuntul şi cu ridicata (43,44%), construcţii de maşini (26,96%), industria confecţiilor (5,7%), agricultura (5,02%), construcţii (4,44%); Recomadari pentru IPT: 1.Corelarea ofertei din planul de scolarizare cu ponderile domeniilor ce se situeaza pe primele locuri in economia regionala: Servicii 55,75%, Industrie 19,61%, Agricultura 12,71%, respectind specificul local;
2. Cresterea ofertei pentru calificari din domeniul constructii care este in trend ascendent.

Balanta cerere- oferta respectiv domeniile economice existente pe piata muncii si domeniile de calificare oferite de IPT conduc la urmatoarele recomandari la orizontul 2013 pe domenii pentru judetul Vaslui (Tabelul nr. 2.4. ). (sursa PLAI) Tab. Nr. 2.4. Recomandariprivind cerearea și oferta la orizontul 2013 pe domenii pentru judetul Vaslui
Pondere probabilă a domeniilor de calificare OFERTA Pondere probabilă a domeniilor economice CERERE 16,0 Concluzii-recomandari pentru oferta de formare profesionala

Domeniu Agricultura Silvicultura Industrie Construcţii Comerţ Servicii

15.1 69.3 12 3.5 11.2

49,5 8,1 4,8 21,3

Usor deficit oferta- se recomanda cresterea ponderii cifrei de scolarizare Excedent oferta-se recomanda scaderea ponderii cifrei de scolarizare Excedent oferta- se recomanda scaderea ponderii cifrei de scolarizare Usor Deficit oferta- se recomanda cresterea ponderii cifrei de scolarizare Deficit oferta- se recomanda cresterea ponderii cifrei de scolarizare

2.1.3. FACTORI SOCIO-CULTURALI
Factorii economici determină anumite caracteristici ale pieţei vizate de oferta educaţională. Populaţia se confruntă cu un nivel de trai scăzut ceea ce determină o implicare redusă a părinţilor în parteneriatul educaţional. De asemenea, deoarece venitul disponibil al familiei este insuficient, elevii nu-si pot permite achizitionarea materialului educational- informativ (culegeri, reviste de specialite, caiete). Valoarea ratei somajului in industria traditionala reduce şansele de angajare a absolventilor. În aceste condiţii şcolile trebuie să se orienteze spre posibilitatea de a dezvolta prin scoală si VERSIUNEA 2011 21

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

la nivel local programe de finantare. De asemenea trebuie să valorifice disponibilitatea unitatilor economice de a incheia conventii de parteneriat şi să identifice agentii economici care sunt interesati sa contribuie la pregatirea elevilor si sa angajeze absoventii. Factorii socio-culturali cu impact asupra ofertei educaţionale sunt: Reducerea populatiei scolare 1. impune rationalizarea retelei scolare ; 2. implica o politica a resurselor umane de natura restrictiva ; 3. necesită promovare sustinuta de imagine si de atragerea elevilor; Nivelul educational al familiilor 1. prejudecatile familiilor privind oportunitatile reale de angajare a absolventilor, alegerea meseriei dupa criterii subiective si sau sentimentale; Oportunitatea unei oferte extinse pe piata muncii in contextul dezvoltarii europene 1. calificarea profesionala recunoscuta la nivel european

· Dotarea-baza materiala a intreprinderilor - utilajele si aparatura marilor agenti economici fiind depasita, are ca efect scaderea productivitatii muncii si ca urmare salarii mici si reduceri de personal; · Agenti economici traditionali, in declin economic, privatizarea si rentabilizarea marilor intreprinderi, implica reduceri de personal; · Domeniul prestarilor de servicii in dezvoltare - numarul intreprinderilor mici si mijlocii de prestari servicii este in crestere, ceea ce determina si dezvoltarea sectiilor de productie proprii care necesita personal calificat; · Acces informational prin internet si participarea la programme europene - circulatia libera a informatiei in spatiul european va influenta pozitiv schimbarea mentalitatii inclusiv in ceea ce priveste actul educational;

2.1.4. FACTORI TEHNOLOGICI

2.1.5. PROFIL DEMOGRAFIC, PE MEDII REZIDENŢIALE ŞI GRUPE DE VÂRSTĂ
Conform anuarului INS 2008, populaţia stabilă totală a judeţului Vaslui în 2007 era de 455594 locuitori, reprezentând 12,23 % din cea inregistrată la nivelul regiunii Nord Est. In ciuda sporului natural pozitiv inregistrat pâna în ultima perioada, populaţia judeţului a scăzut uşor, intrucât acesta a fost contrabalansat de efectele migraţiei externe.( Figura nr. 2.5.)
Sursa: INS , Anuarul Statistic 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

465000 460000 455000 450000 445000 440000 1992* 2004 2008 2010 locuitori

Fig. Nr. 2.5. – Evoluţia populaţiei judeţului Vaslui Populaţia judeţului locuieste în 5 centre urbane din care 3 municipii şi 2 oraşe (cel mai nou, declarat în 2003, fiind orasul Murgeni), 81 comune şi 449 sate. Din totalul populatiei judeţului Vaslui, 49,91% sunt barbaţi, populatia feminina fiind deci, VERSIUNEA 2011 22

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

aproape egală numeric (in date absolute 2273869 barbaţi, respectiv 2281725 femei) . Ponderea populaţiei urbane a înregistrat în intervalul de timp 1992-2007, (intre recensămintele populatiei), o crestere de la 43.50% la 49.70%, pentru ca în anul 2006 să scadă la 41,35%, datorită migraţiei ce a avut loc spre zona rurală, efect al procesului de restructurare industrială din această perioadă şi al emigrării. La nivel regional, Vaslui este judeţul cu cea mai mare pondere a populatiei rurale, 58.4%, situaţie care indica o productivitate a muncii ingrijorator de mică . În ultimii ani, sporul natural a avut o evoluţie descrescătoare, iar începând cu anul 2007 inregistrează, în mod constant, doar valori negative. Aceasta, la care se adaugă şi soldul mişcării migratorii, de asemenea negativ, duce, inevitabil, la scăderea şi îmbătrânirea populaţiei judeţului, cu impact negativ în mai toate sferele economico-sociale. (Tabel nr. 2.5) Sursa: PLAI.
Tab. 2.5. Evoluţia sporului natural în judeţul Vaslui Judeţul Vaslui Sporul natural 2000 1672 2002 434 2004 421 Anul 2006 500 2008 -50 2009 -253 2010 -1300

date absolute-

Distribuţia pe medii rezidenţiale Populaţia judeţului locuieste în 5 centre urbane din care 3 municipii şi 2 oraşe (cel mai nou, declarat în 2003, fiind orasul Murgeni), 81 comune. Numărul total al satelor din judeţ este 449. Ponderea populaţiei urbane a înregistrat în intervalul de timp 1992-2002, (între recensămintele populatiei), o crestere de la 43.50% la 49.70%, pentru ca în anul 2010 (185916 locuitori în urban) să scadă la 41,40%, datorită migraţiei ce a avut loc spre zona rurală, efect al procesului de restructurare industrială din această perioadă şi al emigrării. La nivel regional, Vaslui este judeţul cu cea mai mare pondere a populaţiei rurale, 58,6%, situaţie care indică o productivitate a muncii ingrijorător de mică (figura nr. 2.6.).

URBAN, 41.4 URBAN RURAL RURAL, 58.6

Fig. 2.6. Ponderea populariei judetului pe medii

VERSIUNEA 2011

23

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

2.1.6. EVOLUŢIA PROGNOZATĂ A POPULAŢIEI ŞCOLARE DIN JUDEȚUL VASLUI
Structura pe grupe de vârstă. Pentru învăţământul profesional şi tehnic prezintă interes populaţia pe grupa de vârstă 1524 ani. La nivelul judeţului Vaslui se constată o scădere semnificativă a acestor categorii ( Tab.
2.6. ). Tab. 2.6. Grupele de vârstă 15-19 ani şi 20-24 ani -date absoluteJudetul Vaslui 2000 Grupa 15-19 37859 de vârstă 20-24 70848 Sursa: INS- Baza de date „BDJ Vaslui” 2001 36739 40388 2002 38809 37446 Anul 2003 2004 40192 40072 36495 33354 2006 38058 32888 2008 32303 35027 2010 27882 36638

Scăderea cea mai mare se constată la grupa de vârstă 19-24 ani: - 48,3% faţă de anul 2000. Pe grupa de vârstă 15-19 ani, scăderea, deşi mai mică, are totuşi o valoare ce îngrijorează: -26,4%. Pe ansamblu, reducerea este de 40,6%. Evoluţia populaţiei şcolare din România, în ultimii 17 ani a fost influenţată direct de scăderea numerică a populaţiei totale. An de an generaţiile de elevi s-au diminuat. S-a înregistrat, de asemenea, un puternic absenteism al copiilor de la şcoală, rate mici de promovare a examenelor de capacitate şi de înscriere la liceu. (Anexa 2.1. și 2.2.) Rezultatele proiectării populaţiei şcolare oferă o imagine asupra viitoarei evoluţii a numărului şi structurii acestei categorii de populaţie, pe grupe de vârstă şi sexe. In cele ce urmează, prezentăm date privind evoluţia prognozată a populaţiei de vârstă şcolară, grupele de vârstă 15-18 şi 19-24 ani, în anul 2015 (Tabelul nr. 2.7.). Tab. 2.7. Evoluţia prognozată a populaţiei de vârstă şcolară, grupele de vârstă 15-18 şi 19-24 ani, în anul 2015.
Judeţ/Regiune Vaslui- masculin Vaslui- feminin Regiune- masculin Regiune- feminin 2005 15-18 ani 2015* 11807 11301 92012 87673 19-24 ani 2005 2015* 22140 19948 180157 167557 16993 15854 142429 134881

17099 16251 132377 127216

Sursa: INS- “Proiectarea populatiei şcolare, perioada 2005-2025 * - estimare Urmărind ponderea se observă că grupa de vârstă 19-24 ani se diminuează (cu 25,0% pentru masculin în judeţul Vaslui) într-un ritm mai lent decât grupa de vârstă 15-18 ani (31,0%), semn că numărul naşterilor este mult redus comparativ cu anii din urmă. Aceeaşi tendinţă se manifestă şi la nivelul regiunii nord-est. Pentru judeţul Vaslui populaţia cu varste între 15-24 ani scade cu un ritm anual inferior valorii medii pe regiunea NE , din 2007 înregistrandu-se o oarecare stabilizare (Tabelul nr. 2.8.). Tab. 2.8. Populaţia cu varste între 15-24 ani din județul Vaslui
Judet/Regiune Vaslui Total/Regiune 2002 88942 696740 2007* 89701 703370.5 2012* 96992 774486 Decese in 2002 5640 42815

Sursa: Recensamantul populatiei si al locuintelor – 18.03.2002

VERSIUNEA 2011

24

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Prognoza populației de vărstă școlară din județul Vaslui în perioada 2010- 2050 se poate observa în Anexa 2.3. Sursa PLAI Concluziile desprinse din analiza datelor demografice prezentate în PRAI, PLAI sunt: - Proporţie ridicată a populaţiei care trăieşte în mediul rural (58.65% din total populaţie). - Populaţia din categoria de vârsta 0 -14 ani 15 -19 ani trăieşte predominant în mediul rural. In judeţul Vaslui se înregistrează valori pozitive ale sporului natural. - Rata de substituire este supraunitară (1.34), ceea ce indică pentru perioada următoare, o presiune crescută pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi. - La nivel judeţean, în intervalul 2005-2015 se estimează o scădere a populaţiei din grupa de vârstă 15-19 ani (categorie care prezintă interes din punct de vedere al sistemului de învăţământ TVET) la 69,29% la nivelul judeţului. - Conform prognozei realizate de către INS populaţia din categoria de vârstă 15-24 ani va descreşte în intervalul 2005-2015 cu apr. 25% la nivel regional, procent estimat şi pentru judeţul Vaslui.

2.1.7. EVOLUŢIA PROGNOZATĂ A POPULAŢIEI ŞCOLARE DIN ZONA BÂRLAD
La nivelul judeţului Vaslui cel mai solicitat traseu rămâne cel liceal 68,80%. Ca şi în anii precedenţi ponderea cea mai însemnată în opţiunile elevilor o are filiera teoretică cu 52,18% din totalul opţiunilor, urmată de filiera tehnologică cu 33% şi cea vocaţională cu 12,80% din totalul opţiunilor (Figura 2.7.).

13%

fil. teoretica 53% 34% fil. tehnologica fil. vocationala

Fig. 2.7. - Ponderea opţiunile elevilor la nivel liceal în judeţul Vaslui Faptul că filiera tehnologică a liceelor captează atenţia elevilor în proporţie de 33 % iar semnifică importanţa pe care o acordă elevii obţinerii unei specializări la sfârşitul anilor de studiu, care să îi ajute să facă faţă mai uşor pe piaţa muncii. Majoritatea celor care optează pentru filiera tehnologică preferă profilul servicii, mai mult de 52% dintre aceştia alegând acest profil, în detrimentul profilului tehnic (28,57%) şi resurse naturale şi protecţia mediului (18,86%). Situaţia elevilor de gimnaziu pe unitătăţi de învăţământ, din județul Vaslui, 2011-2012 și rata de tranziție la următorul nivel (Anexa 2.4.).- Sursa PLAI.
În peroiada 2009- 20010 cea mai mare scădere procentuală au avut-o sectoarele Agricultură și Construcții. Pentru perioada 2011-2014 se prognozează creșteri, valorile cele mai mari urmând să fie atinse în anii 2013 și 2014,

În comuna Zorleni situaţia privind absolvenţii claselor a VIII-a în perspectiva anului 2013 se prezintă astfel: (Tabel nr. 2.9.)

VERSIUNEA 2011

25

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Tab. 2.9. Situaţia privind absolvenţii claselor a VIII-a din Comuna Zorleni Anul Nr. elevi 2008 105 2009 94 2010 102 2011 162 2012 70 2013 119

Evoluția previzionată pentru absolvenții clasei a VIII-a zona Bârlad și comunele limitrofe, până în anul 2013 se poate observa în Anexa 2.5. Evoluţia populaţiei şcolare în perioada 2007-2013, conform datelor din PLAI, pentru zonele Bârlad, Zorleni şi Murgeni arată o scădere continuă a populaţiei şcolare. Acest fapt poate genera o creştere a competiţiei între furnizorii de formare profesională. Poate duce de asemenea la o revizuire a modului de administrare a reţelei şcolare sau la reducerea numărului de şcoli. Trebuie luate în considerare diferite modele de colaborare şi management astfel încât fiecare şcoală să-şi definească rolul său strategic, modul în care acesta completează sau diferă de rolul altor şcoli din zonă. Evoluția elevilor înscriși în unitatea noastră școlară în perioada 2008-2012 este prezentată în Anexa 2.6.

2.1.8. NUMĂR DE ELEVI CARE REVIN UNUI CADRU DIDACTIC
Numărul de elevi care revin unui cadru didactic Număr de elev /norma didactica în perioada 2000-2010 In tabelul 2.10. și figura 2.9. și 2.10 sunt evidentiate datele privind numărul de elevi pe norma didactica, pe medii de rezidenta în perioada 2000-2011. Sursa PLAI Vaslui. Tabel 2.1.0 Datele privind numărul de elevi pe norma didactica, pe medii de rezidenta în perioada 2000-2011.
Nivel educatie NIVEL

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
14,30 13,00 13,65 14,50 11,50 13,00 0,00 0,00 0,00 14,80 13,70 14,25 14,10 12,10 13,10 0,00 0,00 0,00 15,00 12,80 13,90 14,70 12,60 13,65 0,00 0,00 0,00 14,70 13,10 13,90 14,20 13,70 13,95 15,40 11,50 13,45 15,50 13,80 14,65 15,10 12,50 13,80 15,50 11,30 13,40 15,50 13,70 14,60 0,00 0,00 0,00 15,10 11,20 13,15 15,50 13,70 14,60 0,00 0,00 0,00 15,10 11,20 13,15

20072008
15,10 14,10 14,60 0,00 0,00 0,00 15,60 12,20 13,90

2008 2009 2010 2009 2010 2011
16,7 14,4 15,55 0,0 0,0 0 12,67 11,75 12,21 18,82 14,78 16,8 0,0 0,0 0 11,83 11,17 11,5 18,13 14,35 16,24 0,0 0,0 0 13,82 11,16 12,49

LICEAL PROF.+ UCENIC SAM

URBAN RURAL Media URBAN RURAL Media URBAN RURAL Media

VERSIUNEA 2011

26

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

20.00 19.00 18.00 17.00

valoare

16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00
2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
liceal - urban liceal - rural

an

Fig. 2.9. Evolutia numarului de elevi pe norma dicatică la nivel liceal, în mediul urban şi rural în perioada 2000-2011, judetul Vaslui

Evolutia elevi/norma didactica la nivel profesional in mediul rural si urban, in perioada 2000-2010
18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

elevi/ norma didactica la nivel profesional in mediul urban elevi/ norma didactica la nivel profesional in mediul rural

Fig. 2.10. Evoluţia a. Cresterea numărului de elevi pe cadru didactic pentru anul şcolar 2000-2003 este justificata prin suprapunerea noului ciclu SAM cu scoala profesională în lichidare; b. Exista o tendinta de scadere a numărului de elevi per norma didactica la nivel profesional urban şi rural; c. Constatăm o tendinta de scadere a numărului de elevi pe norma didactica la nivel liceal din 2001 până în 2003 rural şi o tendinta mai usoara de scadere în mediul urban – număr mai mic de elevi pe clasa; d. Se constată o creştere vizibilă a numărului de elevi pe norma didactică la nivel liceal în perioada 2007- 2009, iar în anul 2010 -2011 se constată o uşoară scădere a numărului de elevi pe normă didactică.

VERSIUNEA 2011

27

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

2.1.9. RATA NETĂ DE CUPRINDERE ÎN SISTEMUL DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ
Până în anul 2004 s-a constatat o scădere a interesului tinerilor între 15-18 ani pentru învăţământul liceal superior , după care s-a remarcat o creştere remarcabila de la 38,8 la 55,8. Rata netă de cuprindere pentru celelalte categorii de vîrstă este aproape constantă . (figura 2.11) . Sursa PLAI
%
120

Evoluţia ratei nete de cuprindere în învăţământ - Jud. VASLUI -

94.3

95

96

95 90.2 86.3

100

96.1

86.9 83.8

86.8 84.4

87.2 90.8 85.2

90.6 86.6

89.5 90.3 86.4

72.2

80 69.6 66.1 67.1

69.9

71.8 64.3

86.8 89 84.8 49
2009/2010

85.8 85.3

63.2 58.4

63.3

63.3

65

58.6

61.9

62.5

60

49.8

42

40

20

0
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 Inv. primar 7-10 ani Înv.obligatoriu 7 - 16 ani Secundar sup. clasele XI-XII 17-18 ani 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Înv.gimnazial 11-14 ani Clasele IX-X 15-16 ani 15-18 ani

Fig. 2.11. Analizand evolutia ratei de cuprindere, prezentata în figura 2.11. se observa că valori mari ale ratei apar la învăţământul preşcolar, primar şi gimanazial. Rata brută de cuprinderea în învăţământul liceal şi la scoala de arte şi meserii valorile au atins un nivel sporit în perioada 2003, 2004 şi apoi au scăzut usor spre anul 2010.. O rată înaltă de cuprindere a populaţiei în fiecare nivel de educaţie reflectă o capacitate adecvată a sistemului naţional de educaţie în susţinerea procesului educativ. Îngrijorător este faptul că rata brută de cuprindere a copiilor în învăţământul preşcolar nu atinge un nivel suficient de ridicat, acesta mentinându-se în jurul valorii de 60% cu o uşoară tentă de creştere. În schimb învăţământul primar se apropie de valoarea de 100% ceea ce reflectă o cuprindere aproape totală a populaţiei în acest nivel de învăţământ. Valorile cele mai mici ale indicatorului se obtin în învăţământul postliceal şi de maistri. Dar, aceasta se poate interpreta şi prin prisma dorintei populatiei de a absolvi o institutie de învăţământ superior (fapt evidentiat şi prin rata brută de cuprindere în învăţământul superior). Datele statistice cu privire la rata de cuprindere pe medii de rezidenţă nu sunt totusi relevante pentru învăţământul liceal şi profesional, deoarece se referă la locaţia şcolii şi nu la domiciliul elevilor. Evidentierea raportului nr.fete/ nr. baieti cuprinsi în sistemul educational poate sa ofere informatii doar în ceea ce priveste orientarea unităţilor şcolare spre meserii la are opteaza opulatie şcolara feminină. Concluziile privind rata netă şi gradul de cuprindere în educaţie conduc la recomandarea adoptării unor măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din mediul rural. Traiectul profesional al elevilor Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu˝ Zorleni în anii VERSIUNEA 2011 28

38.8

42.6

43.7

46.2

55.8

68.7

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

școlari 209-2010 și 2010-2011 se regăsește în Anexa 2.7. Din analiza traiectului profesional al elevilor pentru anii şcolari 2009-2010 şi 2010-2011 se constată că din totalul absolvenţilor anului şcolar 2009-2010 un procent de 17,88% urmează studii universitare şi un procent de 8,94% sunt angajaţi în câmpul muncii. Din totalul absolvenţilor anului şcolar 2010-2011 un procent de 14,85% urmează studii universitare şi un procent de 3,96% sunt angajaţi în câmpul muncii. Prin compararea acestor date statistice se observă o scădere a procentului de inserţie a absolvenţilor Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu˝ Zorleni în universităţi şi în câmpul muncii.

2.1.10. RATA ABANDONULUI SOLAR
Rata abandonului şcolar în perioada 2000-2010 a înregistrat în judeţul Vaslui variaţii ce pot fi observate în figura 2.12., 2.13., 2.14., și tabelul 2.11. Sursa PLAI. Valorile crescute de dupa 2003, anul în care s-a extins învăţământul obligatoriu la 10 clase, nu reflectă o creştere a abandonului, ci doar faptul că, după 2003 datele privind abandonul şcolar la clasele a IX a şi a X a au fost înregistrate mai fidel în statisticile şcolare.
Tab.2.12.

Rata abandonului şcolar în perioada 2000-2010 a înregistrat în judeţul Vaslui
An scolar Urban % Rural % 2000 Total % Urban % Rural % 2001 Total % Urban % Rural % 2002 Total % Urban % Rural % 2003 Total % Urban % Rural % 2004 Total % Urban % Rural % 2005 Total % Urban % Rural % 2006 Total % Urban % Rural % 2007 Total % Urban % Rural % 2008 Total % Urban % Rural % 2009 Total % NIVEL DE EDUCATIE
PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL PROFESIONAL UCENICI SAM POSTLICEAL MAISTRI

Total
judet

1.00 0.60 0.80 1.20 0.50 0.85 0.40 0.30 0.35 0.70 0.50 0.60 1.10 0.90 1.00 1.05 0.88 0.97 0.89 0.86 0.88 0.2 0.18 0.19 0.4 0.86 0.63 0.33 0.57 0.45

1.00 0.60 0.80 0.80 1.40 1.10 0.70 0.50 0.60 1.30 1.20 1.25 2.60 2.10 2.35 2.78 2.26 2.52 0.95 1.15 1.05 1.29 1.23 1.26 1.85 2.11 1.98 0.95 2.59 1.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.25 0.28 0.15 0.35 0.25 0.19 0.39 0.29 1.05 1.25 1.15 0.1 0.17 0.13 0.96 0.04 0.50 2.15 1.07 1.61

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 2.85 2.55 2.82 3.44 3.13 2.74 3.29 3.02 2.14 1.30 1.72 1.91 3.13 2.52 5.06 6.82 5.94 6.1 2.14 4.12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.04 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00

0.33 0.20 0.27 0.33 0.32 0.33 0.18 0.13 0.16 0.76 0.80 0.78 1.11 1.13 1.12 1.13 1.14 1.13 0.85 0.76 0.81 0.58 0.79 0.76 1.38 1.64 1.48 1.59 1.06 1.37

VERSIUNEA 2011

29

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
Urban % Rural % 2010 Total % 0.06 0.18 0.14 0.43 0.97 0.78

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
3.61 7.14 4 0 0 0.00 3.76 5.56 3.95 0 0 0.00 1.31 2.31 1.48

Evolutia ratei abandonului anual in perioada 2000-2011 in jud. Vaslui
1.60 1.40 1.20 rata abandon(%) 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 an 2006 2007 2008 2009 2010

rata abandonului annual

Fig.2.12.

Evolutia ratei de abandon pe medii de rezidenta în perioada 2000-2011 în jud. Vaslui
2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rata abandon in zona urbana

Rata abandon in zona rurala

Fig 2.13. Analizând indicatorul pe medii de rezidenţă se poate observa că valori mai mari ale abandonului se înregistrează în mediul rural datorită nivelului scăzut de dezvoltare.

VERSIUNEA 2011

30

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Evoluţia abandonului anual pe nivel de educaţie 2000-2011
7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Învăţământ primar Învăţământ gimnazial Îvaţamânt liceal SAM

Fig 2.14.

Concluzie: cauzele abandonului pot fi : lipsa de resurse materiale, lipsa de interes, lipsa de informare,lipsa de comunicare din partea scolii si sau lipsa personalului calificat in orintarea in cariera.

Pentru remediere se recomandă: · Monitorizarea atentă a indicatorului la nivel de şcoală şi judeţ. · Creşterea eforturilor conjugate pentru prevenirea abandonului în scoala profesionala prin programe socia asigurarea burselor de studiu, activităţi extracurriculare.

2.1.11. RATA DE ABSOLVIRE PE NIVELURI DE EDUCAțIE
Referitor la rata de absolvire din perioada 2000-2010 se constata: In judeţul Vaslui se inregistreaza o crestere treptata a ratei de absolvire incepand din anul şcolar 2001-2002 pana în anul şcolar 2004-2005, atat la nivelul învăţământului din mediul urban, cât şi la cel din mediul rural; Daca în mediul rural rata de absolvire era destul de mică pentru învăţământul profesional, începind cu 2003-2004 se constata o crestere a numărului de absolventi de clasa a X a scoala de arta şi meserii. Referitor la rata de absolvire din perioada 2000-2010 în județul Vaslui se poate observa în Anexa 2.8. și figurile 2. 15, 2.16. Sursa PLAI.
Evolutia ratei de absolvire jud. Vaslui 100 95 90 procentaj 85 80 75 70 an scolar
urban rural

VERSIUNEA 2011

31

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
Fig. 2.15

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Evolutia ratei de absolvire jud. Vaslui - mediul rural 105.00 100.00 95.00 90.00 85.00 80.00 75.00 70.00 65.00 60.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Series1

Fig. 2.16 Procentul de promovabilitate din Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu,, Zorleni în perioada 2009 - 2011 se poate observa în Anexa 2.9. , Anexa 2.10.

2.1.12. RATA DE SUCCES ÎN PERIOADA 2002-2011
In perioada 2002- 2011 rata de succes la examenele nationale a înregistrat valori de peste 70 % la bacalaureat şi peste 60% la Teste Nationale. Variaţia ratei a fost diferită la cele doua examene naţionale (tabel 2.13) – sursa PLAI:
Mediu de rezidenta Urban Rural 83.46 65.74 89.24 88.28 90.25 74.37 89.6 74.00 89.00 72.8 90.53 98 89.98 100 98.34 100 98.54 82.42 60.49 82.07 77.43 88.65 62.01 83.8 62.00 71.60 57 76.96 79.11 85.11 100 58.3 100 60.5 61.26 28.15

Anul 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

Examene nationale la testul national examenul de bacalaureat la testul national examenul de bacalaureat la testul national examenul de bacalaureat la testul national examenul de bacalaureat la testul national examenul de bacalaureat la tezele nationale examenul de bacalaureat la testele nationale examenul de bacalaureat la testele nationale examenul de bacalaureat la testele nationale examenul de bacalaureat

Rata de succes 74.6 85.65 82.85 89.45 68.19 86.7 70.60 80.30 63.62 89.26 89 88.9 100 78.32 100 79.52 71.84 44.32

VERSIUNEA 2011

32

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Rata de succes în perioada 2002-2011 din judeţul Vaslui, a inregistrat următoarele evolutii
(figura 2.17, 2.18, 2.19., 2.20, 2.21): Fig. 2.17. –Rata de succes școlar în perioada 2002- 2011
Rat a de succes

120 100 80 60 40 20 0 Rat a de succes

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Fig. 2.18. – rata de succes școlar în perioada 2002- 2011 pe mediii de rezidență

120 100 80 Rata de succes 60 40 20 0 Mediu de rezidenta Urban Mediu de rezidenta Rural

20022003

20032004

20042005

2 0 0 52006

20062007

2 0 0 72008

20082009

20092 0 10

2 0 10 -2 0 11

Fig. 2.19 – Rata de succes școlar pe medii de rezidență la testele naționale

VERSIUNEA 2011

33

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
120 100 80

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Rata de succes teste nationale 60 40 20 0 M ediu de rezidenta Urban M ediu de rezidenta Rural

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011

Fig. 2.20 – Rata de succes școlar pe medii de rezidență la bacalaureat
120 100 80 60 40 20 0 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 20102003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rata de succes bacalaureat Mediu de rezidenta Urban Mediu de rezidenta Rural

2.1.13. EVOLUŢIA PLANURILOR DE ŞCOLARIZARE
Evolutia elevilor înscrisi în clasa a IX-a liceu/SAM 2002-2010 și planul de şcolarizare , din județul Vaslui, este prezentată în figura 2.21, 2.22,2.23. Analizand datele din anexele şi figurile de mai jos se constată următoarele: a. In perioada analizată cei mai mulţi elevi au optat pentru o înscriere la SAM în domeniul servicii, locul secund în topul preferinţelor acestora fiind ocupat de către industrie si agricultură; b. In anul şcolar 2003-2004 se observa o mică crestere a numărului de elevi inscrisi în clasa a 9-a, în timp ce pentru restul perioadei se constată o evolutie sinusoidala a procentului de elevi inscrisi.
Fig. 2.21

VERSIUNEA 2011

34

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
Nr.elevi 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Ev oluţia nr. de e le v i înscrişi în clasa IX - jud.Vaslui-

20 0 3 / 2 002 00 4 / 2 00 2 0 0 5/ 2 0 06 0 0 6/ 2 0 02 0 0 7/ 2 0 0 8 00 8 / 2 0 09 0 0 9/ 20 1 4 5 2 7 2 2 020 1 / 2 0 1 0 1

T otal cl .IX - pl an cl .IX ÎPT - pl an cl .IX SAM - pl an cl .IX Li ceu teh.- pl an

T otal cl .IX - real i zat cl .IX ÎPT - real i zat cl . IX SAM - real i zat cl .IX Li ceu teh. - real i zat

Nr. elevi Evoluţia nr. elevi cl.IX - liceu tehnologic, pe profile

(plan şcolarizare realizat) - jud. Vaslui
1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

60 50 40 30 20 10 0
-tehnic
2002/2003* 2007/2008 2003/2004 2008/2009

%

Evoluţia ponderii pe profile, cl. IX - liceu tehnologic (plan şcolarizare realizat) - jud. Vaslui
51.6 28.9 25.7 0.0
-tehnic
2002/2003* 2007/2008 2003/2004 2008/2009

22.9 19.5

-servicii
2004/2005 2009/2010

-resurse naturale şi protecţia mediului
2005/2006 2010/2011 2006/2007

-servici
2004/2005 2009/2010

-resurse naturale şi protecţia mediului
2005/2006 2010/2011 2006/2007

Fig. 2.22

Fig. 2.23

O analiză atentă a numărului de elevi înscrişi în clasa a IX a la liceu pune în evidenţă necesitatea creşterii ponderii pregătirii tehnologice a elevilor din judeţul Vaslui. Menţinerea constantă a numarului de clase şcolarizate pentru liceu teoretic în condiţiile scăderii populatiei şcolare duce la creşterea şomajului absolvenţilor nivelului 3. Evoluția planurilor de școlarizare în perioada 2008-2011 la Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu,, este prezentată în Anexa 2.12

VERSIUNEA 2011

35

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

2.1. 14. ANALIZA OFERTEI CURENTE
PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2012-2013 AL

COLEGIULUI TEHNIC ,, MARCEL GUGUIANU˝ ZORLENI
I. INVATAMANTUL LICEAL CLASA A IX-A – CURS DE ZI FILIERA TEHNOLOGICA DOMENIUL CALIFICARILE PREGATIRII PROFESIONALE DE BAZA Comert
TEHNICIAN ECONOMICE TEHNICIAN COMERT IN ÎN ACTIVITĂŢI DE

PROFIL

7 clase / 196 elevi NR. NR. CLASE ELEVI 1 1 1 1 1 1 1 28 28 28 28 28 28 28

SERVICII

ACTIVITATI

Protectia m e di ul ui RESURSE NATURALE ŞI Agricultura PROTECŢIA Industrie MEDIULUI alimentară HNIC Mecanică

TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITATII MEDIULUI TEHNICIAN HORTICULTOR

TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE
ALIMENTARE TEHNICIAN CAD TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII

INVATAMANTUL LICEAL CLASA A IX-A – CURS FRECVENTA REDUSA FILIERA TEORETICA PROFIL REAL CALIFICARILE PROFESIONALE STIINTE ALE NATURII NR. CLASE 2 2 clase /56 elevi NR. ELEVI 56

Din analiza Proiectul planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2012-2013 al Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu˝ Zorleni constatăm următoarele: · la profilul Servicii, domeniul Comerţ sunt propuse 2 clase, cu următoarele calificări profesionale: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE ŞI TEHNICIAN ÎN ACTIVITATI DE COMERT · la profilul Resurse naturale şi protecţia mediului , domeniul Protecţia mediului este propusă 1 clasă la calificarea profesională: TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITATII MEDIULUI, DOMENIUL AGRICULTURĂ 1 clasă la calificarea profesională TEHNICIAN HORTICULTOR DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARĂ 1 clasă la calificarea profesională TEHNICIAN ANALIZE
PRODUSE ALIMENTARE

·

la profilul Tehnic DOMENIUL MECANICĂ 1 clasă la calificarea profesională TEHNICIAN CAD, 1 clasă la calificarea profesională TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII

2.1.15. PIAŢA MUNCII
Regiunea Nord-Est, compusă din şase judeţe: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, este cea mai întinsă regiune a României şi este o zonă în care istoria, cultura şi tradiţia sunt prezente şi completează mediul natural, deosebit de atrăgător.

VERSIUNEA 2011

36

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Raportată la populaţia activă a regiunii, populaţia ocupată reprezintă 95 % din aceasta în anul 2007, 95,5 % în anul 2008 şi 94 % în anul 2009. (figura nr. 2.24)

Populaţia activă in Regiunea Nord - Est 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750 1700 1650 1600 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ani
Populaţia activă

2052 2007

2037 2044 2032

Mii persoane

1814 1781 1763 1790 1757 1785 1753 1773

Fig. 2.24. - Populatia activa in Regiunea Nord-Est, in perioada 1997 – 2009

Populaţia ocupată civilă a României a înregistrat un trend crescător de la an la an, în perioada 2004-2009, în timp ce populaţia ocupată civilă a Regiunii Nord - Est şi a judeţului Vaslui au inregistrat, in aceeaşi perioadă, creşteri alternate cu descreşteri, anul 2009 fiind marcat de criza economică, an în care populaţia ocupată civilă a suportat diminuări consistente. La nivelul judeţului Vaslui populaţia ocupată civilă a suferit o scădere spectaculoasă în anul 2009, ajungând la 140 mii
persoane, de la 144,8 mii în anul 2008. (figura 2.25)

Populatia ocupata civila in judetul Vaslui (mii persoane)
152.0 150.0 148.0 146.0 Mii persoane 144.0 142.0 140.0 138.0 136.0 134.0 2002 2003 2004 2005 Ani Jud. V aslui 2006 2007 2008 2009 143.0 140.0 149.0 146.8 144.0 145.9 144.8

150.1

Fig. 2.25- Populaţia ocupată civilă la nivelul judeţului Vaslui, în perioada 2003 – 2009 (mii persoane)

O pondere foarte mare o deţine populaţia ocupată în agricultură la nivelul regiunii N-E, 40,5% în anul 2009, comparativ cu 28,7% la nivel naţional. Această ramură este preponderentă în cinci din cele şase judeţe componente ale regiunii (mai puţin judeţul Bacău), cele mai ridicate valori VERSIUNEA 2011 37

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

înregistrându-se în judeţele Botoşani (50,7%) şi Vaslui (48,5%), chiar dacă ele au mai scăzut în ultimii ani. Aceste judeţe se confruntă şi cu o evidentă rămânere în urmă a gradului de tehnologizare industrială şi agrară, precum şi cu un nivel redus de calificare a populaţiei. Ponderea populaţiei ocupate în industrie se află sub media pe ţară (17,1%), judeţele Botoşani (15,1%) şi Suceava (15,3%) având cel mai mic grad de ocupare în industrie, urmate de judeţul Vaslui cu 16,6%. În domeniul serviciilor ponderea cea mai ridicată în total populaţie ocupată se înregistrează în judeţul Iaşi, 42,1 %, cu 5,7 puncte procentuale peste media regiunii (36,4 %), iar cea ma mică în judeţele Botoşani (31,0 %) şi Vaslui (32,0 %). În construcţii cea mai scăzută pondere se înregistrează în judeţul Vaslui (2,9 %), cu 4,5 puncte procentuale sub valoarea la nivel naţional şi cu 3,1 puncte procentuale sub media regiunii. Din păcate, după ce criza economică s-a făcut simţită şi în România, spre sfârşitului anului 2008, locurile de muncă vacante pentru această ramură au început să se reducă. Judeţul Bacău înregistrează o valoare mult superioară a ponderei acestei ramuri în total populaţie ocupată civilă, superioară atât celei naţionale (cu 2,8 puncte procentuale mai mult) cât şi celei la nivel de regiune (cu 4,2 puncte procentuale mai mult). În zona ocupaţională Bârlad o pondere relativ ridicată o are domeniul construcţii de maşini (26,96% din cifra de afaceri totală pe zonă) (Figura 2.26.). De altfel, cifra de afaceri pe acest domeniu în zona Bârlad, reprezintă peste 86,75% din cifra de afaceri pe acest domeniu la nivelul judeţului Vaslui. În ce priveşte celelalte domenii de activitate, la fel ca în zona ocupaţională Vaslui, diferenţe majore nu mai apar în ponderile acestor domenii raportate la cifra de afaceri totală pe zonă comparativ cu situaţia existentă la nivelul judeţului.

100%

80%

60%

40%

20%

0% zona Vaslui Industria extractiva Industria metalurgica si a constructiilor metalice Industria usoara Industria pielariei Productia de mobilier Industria bauturilor si a tutunului Constructii Comert cu amanuntul Turism agentii Servicii profesionale Servicii generale Edituri,tipografii,reproducerea inregistrarilor pe suporti zona Barlad zona Husi zona Negresti zona Murgeni judetul Vaslui

Industria produselor primare si energetica Constr. de masini, utilaje, echipamente si mijloace de transport Industria confectiilor Industria lemnului,celulozei si hartiei Industria alimentara Agricultura Comert cu ridicata Turism hoteluri si restaurante Transporturi Mijloace de informare si publicitate Servicii sociale Societati bancare, de intermedieri financiare, asigurare-reasigurare, case de schimb, SVM

Fig. 2.26. Ponderea domeniilor de activitate cele mai importante în cifra de afaceri totala, pe VERSIUNEA 2011 38

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

total judeţ şi pe zone ocupaţionale în anul 2007 Intreprinderile mari sunt puternic reprezentate în domeniul construcţii de maşini (97,18% din cifra de afaceri zonală pe domeniu), industria confecţiilor (79,47% din cifra de afaceri zonală pe domeniu) şi agricultură (68,39% din cifra de afaceri zonală pe domeniu). În celelalte domenii nu există intreprinderi mari. Profilul mecanic se pastreaza, in continuare, cu cel mai mare numar de locuri de munca vacante, dar si cu cel mai mare numar de someri ( probabil si ca urmare a nepotrivirii intre exigentele angajatorilor si competentele persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca precum si a salariilor nemotivante oferite angajatilor). Domeniul constructiilor a inregistrat de asemenea scaderi in 2007 si 2008 atat ca oferta a locurilor de munca vacante cat si a numarului de someri, dar se pastreaza in continuare ca domeniu cu putere mare de absorbtie a fortei de munca, scaderea locurilor de munca fiind aproape nesemnificativa la nivel regional. Din perioada analizata, se desprinde dinamica inca pozitiva a ocupatiilor relevante pentru profilul servicii cu tendinta de scadere a locurilor de munca, dar si a numarului de someri la nivel regional. Profilul tehnic a inregistrat cresteri la numarul de someri in special proaspat absolventi si usoare scaderi ale locurilor munca vacante, balanta locuri de munca-someri fiind in continuare deficitara in majoritatea judetelor aceasta si ca urmare a neconcordantei cerintelor angajatorilor cu pregatirea absolventilor. Pentru profilul resurse naturale si protectia mediului nu se pot desprinde concluzii solide datorita numarului irelevant (mic) de inregistrari in evidentelele AJOFM atat in cazul locurilor de munca vacante cat si in cazul somerilor. Targurile de job-uri desfasurate pe plan local (lunile aprilie si septembrie 2009) au aratat un mai mare interes din partea angajatorilor locali pentru forta de munca tanara, in special absolventii de Scoli Profesionale, Scoli de Arte si Meserii si licee tehnologice. Daca in anii precedenti majoritatea ofertelor vizau domeniul constructiilor si cel al confectiilor textile, in prezent, fara ca acestea sa fie intr-o scadere evidenta, se constata unele modificari in sensul cresterii ofertei de locuri de munca in domeniul serviciilor. Ca element de noutate, se remarca ofertele in numar mare pentru absoventii universitatilor tehnice: ingineri mecanici, electronisti, transporturi, proiectanti. Cererea de competenţe În urma interviurilor şi discuţiilor ce au avut loc la ultima sesiune a „Bursei locurilor de munc㔠si după prelucrarea chestionarelor administrate angajatorilor, s-a desprins concluzia că aceştia preferă persoane care posedă un nivel superior al competenţelor tehnice şi abilităţilor cheie. Cel mai important angajator local, S.C. RULMENTI S.A. Barlad (3061 angajati in ianuarie 2009), apreciaza ca, din punct de vedere deontologic, este important sa inducem viitorilor absoventi calitati ca: profesionalismul pana la excelenta in performanta, flexibilitatea, creativitatea, apetenta pentru informarea continua in domeniul de activitate, responsabilitatea si implicarea la nivel individual si corporat. Prin comparatie, angajatorii din domeniul industriei usoare ( S.C. Confectii S.A.; S.C. Viada SRL) au indicat ca principala forma de colaborare cu scoala, cursurile de calificare de scurta durata, pentru ca persoanele deja incadrate in munca sa obtina certificarea competentelor dobandite. Angajatorii preferă tineri adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în echipă, care au abilităţi de a deservi mai multe utilaje, care ştiu să utilizeze calculatorul şi au cunoştinţe de limbi străine (mai ales limbi străine aplicate). Opiniile angajatorilor privind atuurile absolventilor nostri in pregatirea lor profesionala vizeaza solida pregatire teoretica, cunoasterea

VERSIUNEA 2011

39

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

2.1.16. PARTENERI ACTUALI SI POTENTIALI
Colegiul Tehnic ”Marcel Guguianu,, desfăşoară activităţi intense de parteneriat, cu: - parteneriate cu agenţi economici - parteneriate cu alte unităţi şcolare - parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii : IŞJ Vaslui, CCD Vaslui, Primărie Zorleni, Primărie Bârlad Camera de Comerţ, AJOFM Bârlad, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică. Lista partenerilor economici ai școlii este prezentată în Anexa 2.13.

2.1.18. ACTIVITATEA CELORLALTE ŞCOLI ŞI A FURNIZORILOR PRIVAŢI DE INSTRUIRE DIN ZONĂ
Furnizorii de formare profesională din zonele ocupaţionale Bârlad şi Murgeni sunt prezentaţi în Anexa 2.14. Printre aceştia se numără: · Colegiul Tehnic „A.I. Cuza” Bârlad realizează formare profesională în domeniile: mecanică, textile pielărie, electronică şi automatizări, construcţii si lucrări publice, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului. · Grupul Şcolar de Arte şi Meserii Bârlad pregăteşte lucrători în comerţ, estetica şi igiena corpului omenesc, alimentaţie, mecanică de motoare, tricotaje confecţii, morărit şi panificaţie. · Grupul Şcolar Agricol Murgeni, prin tradiţie realizeză formare profesională, pentru toate nivelele, în domeniul agricol, cu accent pe calificările din domeniul zootehniei In perspectiva scăderii populaţiei şcolare, pentru atragerea tinerilor se impun : · identificarea de noi grupuri ţintă şi diversificarea ofertelor educaţionale ale unităţii şcolare utilizând corespunzător resursele umane şi baza materiala a şcolii · promovarea marketingului educaţional în vederea atragerii tinerilor cu aptitudini şi interes pentru domeniile de formare profesionala iniţială specifice şcolii sau adulţilor pentru modulele de formare continuă .

Aceste tendinţe trebuie să se reflecte în planurile de şcolarizare ale unităţii şcolare.

2.1.19. ANALIZA PEST+ E
Politici: · politica guvernului cu privire la învăţământ care va trebui adaptată sistemului european de educaţie; · politicile de dezvoltare regională şi locală · · · Economici procentul mic din PIB destinat învăţământului; nivelul scăzut de dezvoltare al judeţului Vaslui; nivelul scăzut de trai, rata şomajului în Vaslui in luna august 2009 era de 12,5 %, cea mai mare din ţară Sociali impactul social al schimbării continue în modul de evaluare finală a absolvenţilor; impactul social al schimbărilor care au decurs din integrarea României în UE; numărul în creşte de tineri/persoane care pleacă să muncească în străinătate, legal sau ilegal; Tehnologici număr scăzut de familii care au calculator; 40

· · · ·

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII · · · · accesul scăzut la Internet; există televiziune prin cablu

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Ecologici nu reprezintă o sursă directă de poluare pentru mediul natural din judeţul Vaslui; poluarea în zonă este scăzută;

Prin coroborarea datelor din PRAI şi PLAI cu cele locale avem o viziune asupra zonelor ocupaţionale Bârlad şi Murgeni care ne va fi utilă în stabilirea obiectivelor şcolii şi a planului de şcolarizare în corelaţie cu realităţile zonei.

VERSIUNEA 2011

41

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

2.1.20. CONCLUZII
· Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu „Zorleni răspunde cerinţelor actuale ale pieţei muncii prin specializările oferite : - PROFIL SERVICII Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţide comerţ -PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Tehnician analize produse alimentare Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Tehnician în agricultură Tehnician horticultor - PROFIL TEHNIC Tehnician în transporturi Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii Există o bună colaborare între Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu „Zorleni şi agenţii economici din zonă ( Anexa 1.7.) care asigură locaţia necesară pentru desfăşurarea orelor de pregătire practică. Astfel , absolvenţii de la Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu „Zorleni pe lîngă cunoştinţele teoretice dobândite au şi o bună pregătire practică conform specializării . · CDL-urile care se studiază la Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu „Zorleni ( Anexa 2.18) asigură elevilor informaţii suplimentare specifice profilului şi specializării. · În anul şcolar 2011-2012 la Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu „Zorleni sunt şcolarizaţi un număr de 1040 elevi în total , din care : 506 elevi liceu tehnologic ruta directă curs de zi , 103 elevi ruta progresivă , 421 elevi liceu tehnologic ruta directă curs frecvenţă redusă .( Anexa 1.4. ) . · În ceea ce priveşte num rul de absolvenţi de clasa a VIII- a pentru anul şcolar 2011-2012 , din zona Bîrlad se observă o scădere a acestora comparativ cu anul şcolar 2010-2011 .(Anexa 2.5) · În anul şcolar 2010-2011 se înregistrează o scădere a procentului de promovabilitate la elevii de clasa a XII-a comparativ cu anul 2009-2010. ( Anexa 2.9) · Rezultatele obţinute de elevi la examenul de bacalaureat în anul şcolar 2010-2011 înregistrează o scădere comparativ cu anul şcolar 2009-2010 . ( Anexa 2.11). · Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare în anul şcolar 2010-2011 ( Anexa 2.16) sunt relevante pentru calitatea procesului instructiv – educativ de la Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu „Zorleni . · Pregătirea elevilor( teoretică şi practică ) este asigurată de un personal didactic calificat ( Anexele 2.19 , 2.20 ) preocupat în permanenţă de perfecţionare şi îmbunătăţire a activităţii didactice . ·

VERSIUNEA 2011

42

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

2.2. ANALIZA NEVOILOR - AUTOEVALUAREA INTERNĂ 2.2.1. ANALIZA ACTIVITATILOR DIN ANUL SCOLAR 2010-2011
OBIECTIV 1: IMPLEMENTAREA SISTEMULUI CALITATII IN UNITATEA SCOLARA PENTRU TOATE CELE 7 PRINCIPII ALE CALITATII Constatări în urma monitorizării: La nivelul scolii s-a implementat sistemul de management al calitatii pentru toate cele sapte principii ale calitatii. Scoala a primit autorizare ARACIP in alnul scolar 2010 -2011 pentru o noua calificare – Tehnician horticultor. S-a intocmit raportul de autoevaluare si s-au stabilit prioritatile pentru anul scolar urmator. S-a constatat ca strategiile de predare-invatare – evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate. Recomandari: Adaptarea strategiilor de predare-invatare – evaluare la stilurile de invatare si gradul de motivare al elevilor. OBIECTIV 2: Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţii muncii şi opţiunilor elevilor Constatări în urma monitorizării: S-au identificat parteneri economici de interes pentru calificările profesionale actuale cu scopul elaborării ofertei școlare adaptate la cerințele peții muncii. S-au intocmit protocoale de colaborare cu un numar de 42 agenti economici pentru toate domeniile in care scoala asigura formarea initiala. Autoritatile locale au fost consultate in privinta alegerii profilelor pentru clasele a IX-a. Au fost organizate acţiuni cu caracter extraşcolar în parteneriat cu instituţii şi organizaţii locale si Consiliul reprezentativ al parintilor pe teme de: combatere a violentei solare si extrascolare, protejarea si infrumusetarea spatiilor scolare si comunitare, prevenirea abandonului scolar, etc. Recomandari: Cresterea gradului de implicare a agenţilor economici, pãrinţilor, instituţiilor şi autoritãţilor locale în formarea profesionalã a elevilor şi a adulţilor. OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII DE FORMARE CONTINUĂ A ADULŢILOR Constatări în urma monitorizării: Școla a fost autorizată ca furnizor de formare continuă pentu adulți din anul 2005 Lucrător în comerţ seria VS nr. 27 şi reactualizată în data de 14.01.2009 cu seri VS nr. 86. Recomandări: Creșterea gradului de implicare a școlii în formarea profesională continuă prin obținerea autorizării pentru noi calificări şi reautorizarea calificărilor avute în anii precedenţi.
Identificarea calificărilor pentru autorizare şi a grupurilor ţintă pentru formarea continuă

Obiectiv 4: IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂŢI DE COOPERARE EUROPEANĂ ŞI DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE CU ŞCOLI DIN ŢĂRI EUROPENE Constatări în urma monitorizării: In anul scolar 20010- 2011 scoala noastra avut in derulare proiectul,,Teaching and Learning in the Natural Park,în colaborare cu Italia,Turcia, și Polonia. Un număr de 2 cadre didactce din școala noastră au participat la mobilitati individuale Comenius, in Italia. În cadrul Colegiului Tehnic’’Marcel Guguianu’’Zorleni se desfăşoară pe parcursul a doi ani şcolari(2011-2013) un proiect Grundvig’’Dezvoltarea competenţelor parentale’’. Acest proiect se realizează VERSIUNEA 2011 43

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

în parteneriat cu instituţii din Turcia, Irlanda de Nord şi Slovacia, proiectul comenius de parteneriat bilateral „MULTIPLE INTELIGENCES IN LEARNING LANGUAGE”cu Turcia. Recomandări: Stimularea și încurajarea cadrelor didactice din liceu să aceseze programe de formare profesională și să realizeze proiecte edecaționale de cooperare cu alte unități școlare europene. Creșterea gradului de accesare a proiectelor europene.

2.2.2. MATERIALE SI RESURSE DIDACTICE
Baza materială a şcolii este modernizată şi adaptată unui proces de învăţământ eficient şi de înaltă calitate. Clădirea Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu " Zorleni este situată în centrul comunei Zorleni și datează din anul 1881. Școala prezintă trei corpuri de clădire. Construcțiile sunt realizate din cărămidă și ultima reabilitare s-a realizat în anul 2003 prin fonduri din proiectul Phare RO 0108.01 (reparație capitală corp principal de clădire ). În cadrul Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu " Zorleni există 24 săli de clasă , 6 laboratoare, 2 cabinete de informatică, un centru de documentare și informare și o sală de sport. Descrierea spațiilor de învățământ este realizată în Anexa 2.15. Școala beneficiază și de încălzire centrală pe bază de combustibil lichid. Școala dispune și de un parc auto şi de maşini agricole care cuprinde tractoare, pluguri, grape, maşini de semănat atât cereale păioase cât şi plante prăşitoare, remorcă, cisternă, etc. Baza materială este îmbogăţită prin dotările moderne primite în cadrul programului PHARE TVET “Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic/componenta reabilitări şcoli” şi prin programul Phare Resurse Umane: “Promovarea antreprenoriatului în vederea creării de noi locuri de muncă”. Instruirea practică se face în ateliere şi laboratoare bine dotate cu aparatură, utilaje şi echipamente moderne în funcţie de profil. Totodată, au fost reamenajate laboratoarele de informatică, dotate cu o reţea de 50 de calculatoare Pentium IV, primite prin programul finanţat de M.E.C. şi prin programul PHARE. Pentru completarea logisticii necesare bunei desfăşurări a procesului instructiv, au fost dotate cu calculatoare biblioteca, secretariatul, biroul contabilitate, cabinetul de consiliere psiho-pedagogică, cabinetul de proiecte europene. Menţionăm că orele din planul de învăţământ de la disciplina Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, disciplinele de specialitate de la Proiectare CAD si multe lectii in AEL se desfăşoară după un grafic, în laboratoarele de informatică. Activitatea didactică la toate disciplinele de învăţământ, s-a desfăşurat pe baza planificărilor calendaristice întocmite în conformitate cu programele şcolare. Din analiza activităţii la nivelul fiecărei comisii didactice se constată că obiectivele sunt realizate, că fiecare cadru didactic adaptează strategiile didactice la condiţiile existente în fiecare colectiv de elevi. Unitatea este conectată la Internet, are toate serviciile auxiliare informatizate, dispune de telefon , fax, copiatoare, scanner. Serviciile de secretariat și contabilitate sunt dotate cu echipamente informatizate: 5 calculatoare, 2 imprimante, 1 fax, 2 copiatoare. Centrul de documntare și informare are o suprafață de 149 m ², este prevăzut cu o sală de lectură, 3 calculatoare conectate la Internet , 1 imprimantă, 1 xerox,1 videoproiector, ecran de proiecție, cameră video, TV, DVD, sistem audio, combină muzicală, canapea, fotolii, mese pentru studiu, mobilir modern și ergonomic, conform legislaţiei în vigoare . Fondul de carte cuprinde un număr de 14 632 volume. Fondul de carte corespunde tuturor cerințelor elevilor , fiind format din: dicționare, enciclopedii, albume de artă, lucrari de beletristică, filozofie, pedagogie, psihologie, istorie, geografie, matematică, chimie, fizică , biologie , medicina , critica literara, agricultură, mecanică, horticultură, etc. Prin finantare de la M.Ed.C.T., in anul scolar 2007-2008 au fost dotate Laboratoarele de Fizica, Chimie, Cabinetele de Informatică și Contabilitate.. Scoala dispune de un cabinet medical, care asigură asistenţa medicală de prim ajutor, precum şi VERSIUNEA 2011 44

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

activităţi specifice de educaţie sanitară prin intermediul orelor de dirigenţie precum și de un cabinet de asistență psihopedagogică. Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu ,, Zorleni dispune din anul şcolar 2007-2008 de un sistem de camere video de supraveghere achiziţionat din surse proprii de finanţare. Prin Programul de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară, scoala noastră a obtinut finantarea unui proiect, “Tehnologie şi artă pentru o şcoală prietenoasă prin activităţi extracurriculare” în cadrul căruia s-au realizat: un post de radio „Adolescenţa”, o sală pentru cercul de artă plastică şi design şi au fost achiziţionate materialele necesare activităţii elevilor. În ultimii ani s-au depus eforturi deosebite pentru reamenajarea încăperilor scolii rezultând un spatiu ambiental placut, atractiv, compatibil desfășurării activităților școlare și extracurriculare. Finalităţi educaţionale: Liceul nostru are ca finalităţi educaţionale în formarea personalităţii umane: · · · · · formarea capacităţilor intelectuale şi abilităţilor practice, profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea de activităţi producătoare de bunuri materiale şi spirituale; însuşirea de către elevi a cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale, europene şi universale; educarea în spiritul valorilor europene şi a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinie; cultivarea sensibilităţii faţă de problemetica umană, faţă de valorile moral civice, a respectului pentru natură şi mediul înconjurător; cultivarea dragostei faţă de ţară, de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.

2.2.3. PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA
Procesul de învăţare este în continuă modernizare prin trecerea de la un învăţământ axat pe profesor la unul centrat pe elev.Predarea şi învăţarea vizează procesele cognitive ale elevilor, prin aceea că strategiile de instruire propuse se concentrează pe a-i învăţa pe elevi cum să înveţe, cum să prelucreze informaţiile şi cum să gândească independent şi eficient. Instruirea cognitivă are deci, ca obiective primare, a înţelege şi a învăţa cum să înveţi. Procesul de predare învăţare din şcoala noastră are ca obiective prioritare: - aplicarea principiilor învăţării centrate pe elev; - creşterea calităţii şi eficienţei lecţiilor; - îmbunătăţirea activităţilor metodice şi de perfecţionare; - asigurarea unei mai bune frecvenţe a elevilor la cursuri; - creşterea eficienţei activităţilor educative desfăşurate cu elevii; - informarea colectivului didactic şi al elevilor cu noutăţile legislaţiei şcolare; - întreţinerea şi modernizarea bazei didactico-materiale a şcolii; - menţinerea relaţiilor de colaborare cu ceilalţi factori educaţionali (comunitatea locală, familie, biserică etc.). - integrarea elevilor cu nevoi speciale şi îmbunătăţirea rezultatelor acestora. În realizarea procesului de autoevaluare ne bazãm pe aplicarea urmãtoarelor principii: . existenta unei modalitãti sistematice de evaluare si îmbunãtãtire a performantei; . promovarea unei culturi a îmbunãtãtirii continue; . abordarea tuturor aspectelor referitoare la activitãtile scolii, în mod special calitatea experientelor elevilor si standardelor pe care acestia le ating. Implicarea scolii în procesul de reformã a învãtãmântului profesional si tehnic, a presupus: · preocupãri pentru modernizarea si adecvarea strategiilor de instruire VERSIUNEA 2011 45

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

· preocupare permanentã a unui numãr din ce în ce mai mare de cadre didactice pentru elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de culturã generalã; · antrenarea unui numãr mai mare de cadre didactice, ca grup de initiativã, în aplicarea unor strategii didactice corespunzãtoare fiecãrei discipline si adaptarea lor în functie de colectivul de elevi; · motivarea elevilor în activitatea de identificare, ordonare si valorificare a informatiei; · consultarea comunitãtii locale si a partenerilor economici pentru a stabili parcursurile optionale pe care le vor urma elevii pentru a usura insertia socialã a absolventilor; · abordarea interdisciplinarã a continuturilor si elaborarea de optionale care sã vizeze dezvoltarea creativitãtii elevilor si utilizarea tehnicii de calcul pentru identificarea, stocarea ordonarea informatiilor pentru ca strategia de pregãtire sã corespundã dinamicii informatiei în domeniul vizat de formare; Existenta programelor centrate pe activitãtile elevului au determinat un anumit sens al schimbãrii în didactica fiecãrei discipline. Orientarea modernã a strategiilor didactice permite elevului sã exprime puncte de vedere proprii, sã realizeze un schimb de idei cu ceilalti, sã argumenteze, sã punã întrebãri cu scopul de a întelege, sã coopereze în rezolvarea problemelor si a sarcinilor de lucru. Profesorul faciliteazã si modereazã învãtarea, ajutã elevii sã înteleagã si sã explice puncte de vedere în învãtare. Învãtarea are loc predominant prin formare de competente si deprinderi practice, se realizeazã prin cooperare.Oferta educationalã a scolii este adusã la cunostinta elevilor si pãrintilor prin intermediul materialelor publicitare de promovare a imaginii scolii (pliante, postere) si cu prilejul târgurilor ofertelor educationale organizate anual de ISJ şi CJAP . Elevii si pãrintii sunt informati în legãturã cu curriculum-ul scolar si cu misiunea scolii.La începutul anului scolar profesorii diriginti prelucreazã cu elevii si pãrintii Regulamentul de organizare si functionare a unitãtii de învãtãmânt preuniversitar, Regulamentul de ordine interioarã. Comunicarea cu familiile elevilor este eficientã (se organizeazã periodic întâlniri cu pãrintii si se comunicã în scris informatii referitoare la comportamentul si rezultatele elevilor).Întreaga activitate din scoalã se desfãsoarã într-un climat de respect reciproc si bunã comunicare.Profesorii utilizeazã o gamã variatã de strategii de predare-învãtare si sunt preocupati de implicarea activã a elevilor în actul învãtãrii. Evaluarea elevilor este initialã, formativã si sumativã si utilizeazã instrumente diverse, punându-se accent pe instrumentele alternative. În urma analizei procesului de predare învățare la nivelul școlii s-au identificat următoarele aspecte: PUNCTE TARI: · · · · · · Profesorii folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor); Profesorii stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar conform rapoartelor catedrelor); Profesorii folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor); Realizarea de fişe de lucru, fişe de documentare, fişe de evaluare, teste-grilă, auxiliare curriculare pe suport electronic(dovezi: portofoliile elevilor și profesorilor); Proiectarea didactică se realizează în concordanţă cu cerinţele elevilor şi este adaptată la nivelul acestora (dovezi: portofoliile profesorilor, rapoarte catedre); Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încît profesorii pot să-şi adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi: dosarele diriginţilor, catalogul clasei, proiectarea lecţiilor); · În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea cunoştinţelor de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre); · În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate mai bune la învăţătură; · 75% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre); 46

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII · · · · · ·

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

90% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor); 85% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor); Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în proporţie de 80% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe la lecţie). Rezultate bune la examenele de bacalaureat (sursa: statisticile şcolii); Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile profesorilor); Toţi profesorii au participat în ultimii ani la cursuri de formare(sursa: portofoliile profesorilor);

PUNCTE SLABE: · Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor (dovezi: rapoarte catedre); · Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii performanţi (pregătirea pentru concursuri şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu deficienţe în învăţare; · Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii elevilor şcolii predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative; · Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută; · Dificultatea de a realiza programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din cauza orarului deja încărcat al acestora; · Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după nevoile fiecăruia; MĂSURI: · Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ dupa planul operaţional pentru asigurarea calităţii; · Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de învăţare pe baza testelor iniţiale; · Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev; · Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici; · Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev; · Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare; · Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea motivaţiei învăţării; · Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii absenteismului si prevenirii abandonului.

2.2.4. REZULTATELE ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011
În anul şcolar 2010-2011 au fost inscrisi 1174 elevi, din care la liceu curs de zi 563 elevi, 547 la frecventa redusa, 64 elevi clasa a XI-a anul de completare. Evaluând rezultatele elevilor la sfarsitul anului scolar 2010-2011, se poate spune ca au obtinut rezultate bune atât in cadrul activitatilor scolare cat si in privinta activitatilor extracurriculare. Elevii Colegiului Tehnic ,,Marcel Guguianu ,, au obtinut rezultatele bune la examenul de bacalaureat si de certificare a competentelor profesionale dar s-au facut remarcati si in cadrul unor concursuri si activitati VERSIUNEA 2011 47

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

desfasurate in scoala. La sfarsitul anului 2010-2011 procentul de promovabilitate a examenelor de bacalaureat a fost 25,44 % la nivelul liceului. La clasa a XI-a anul de completare, procentajul de promovabilitate a examenelor de absolvire a fost de 100% . ( Anexa 2.11) Tabelul nr. 2.14 SITUAŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2010, 2011 LA COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI BACALAUREAT - 2010 Curs de zi + Rută Progresivă + Frecvenţă redusă Profilul Servicii
Resurse nat. şi prot. Mediului

Specializarea
Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţi de comerţ Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Promova bilitate % 37,5% 26,66% 29,16% 30,37% 6,25% 28,82%

Tehnic

Tehnician proiectant CAD Tehnician transporturi TOTAL

BACALAUREAT - 2011 Curs de zi + Rută Progresivă + Frecvenţă redusă Profilul Servicii
Resurse nat. şi prot. Mediului

Specializarea
Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţi de comerţ Tehn.analize prod. Aliment. Tehn. ecolog şi protecţia calităţii mediului

Promova bilitate % 32,07% 11,11% 43,30% 20% 20,30% 0% 25,44%

Tehnic

Tehnician proiectant CAD Tehnician transporturi TOTAL

Dintre absolvenţi o parte îşi continuă studiile în diverse instituţii de învăţământ, unii s-au angajat iar unii sunt în cautarea unui loc de muncă. Elevii premiaţi la concursuri şi olimpiade şcolare anul şcolar 2010-2011 1.Ciobanu Andreea –Clasa a X-a A ,premiul II la Concursul de matematic㠒’ Grigore Moisil ‘’ NegreştiProf.indrumãtor Stănescu Culiţă 2.Botezatu Ionuţ -Clasa a XII- a A ,Locul I la Faza Naţională a concursului ,,Mesajul meu antidrog’’secţiunea ‘’ Pagina WEB”,Prof.indrumãtor Huluţă Aurora 3.Ciobanu Andreea clasa a X-a A ,Locul III la Concursul judeţean ,,Alege este dreptul tãu ,,Prof.indrumãtor Olariu Niţu Lorela 4.Leonte Dănuţ -clasa a IX-a D, Stamatin Florin clasa a X-a F, Tăbuş Ana –Maria clasa a XI –a D, Florea Marius clasa a XII –a D,Menţiune la Concursul Interjudeţean de Creativitate Mecanică ‘’D.Mangeron ‘’Iasi; Prof.indrumãtori Filiuţă Gina,Prof.Iftemie Tamara-Elena,M.i.Ulinic Mircea 5. Bãrbînţã Livia –Clasa a XI a A-reprezentanta echipei ,Locul II la Concurs National –Faza judeţeanã – Bussiness Plan -Firmã de exerciţiu Prof.indrumãtor Munteanu Gabriela VERSIUNEA 2011 48

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

6.Hlenschi Sorin –Clasa a XII-a BRp , Diplomã de merit la Faza Naţională a Olimpiadei şcolare,din aria curriculara Tehnologii ;Prof. indrumatori: Dir.Prof.Iftemie Tamara-Elena, prof. Gănceanu Mihaela ,prof.Puşcă Tereza 7. Bordeianu Mãdãlina-Clasa a XII-a C ,Diplomã de participare la Faza Naţională a Olimpiadei şcolare, ; din aria curriculara Tehnologii ,Prof. indrumatori: Dir.Prof.Iftemie Tamara-Elena, prof. Gănceanu Mihaela ,prof. Cocoș Rodica 8.Munteanu Cristian -Clasa a XI-a C Ac,Locul I la Concursul profesional faza judeţeană şi diplomă de participare la Faza Naţională a Olimpiadei şcolare, din aria curriculara Tehnologii ,Prof.indrumator Iosub Nelia 9.Munteanu Silvia –clasa a XI-a C –locul III la faza judeţeană a Olimpiadei şcolare ‘’Made for Europa’’Prof.indrumãtor Huluţă Aurora 10.Radu Ana-Maria-Clasa a XII -a A , locul III la faza judeţeană a Olimpiadei şcolare ‘’Made for Europa’’ Prof.indrumãtor Huluţă Aurora 11.Paduraru Alexandra-Clasa-XII-a A- locul I- concurs Simion Mehedinti- prof. Indrum. Liviu Gandu 12. Paduraru Alexandra-Clasa a-XII-a- locul II- olimpiada pe oras-prof. Indrum. Liviu Gandu Anexa 2.16. In cadrul activitatilor extracurriculare elevii participa la diferite actiuni organizate de scoala, ISJ Vaslui, Casa „D.Sturdza” Barlad, Pavilionul expozitional „Marcel Guguianu”, Biblioteca ,, Stroe Beloescu" Bârlad, Centrul ,,Mihai Eminescu" Bârlad . Școala noastră oferă elevilor posibilitatea de a participa la diferite activități educative cum ar fi: cercul de ecologie, trupa de dans, trupa de teatru, echipele de handbal masculin şi feminin , fotbal ,baschet , concursuri interdiscipinare, etc.

2.2.5. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR
Pentru realizarea consilierii în carieră, şcoala s-a preocupat pentru asigurarea spaţiului adecvat şi a specialiştilor. În unitate există Cabinetul de Consiliere şi Orientare Şcolară consiliere și ortientare școlară dotat cu material didactic. Şcoala beneficiază şi de personal calificat în acest domeniu. Acest centru de consiliere aparţine Centrului de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică Vaslui ca are ca obiectiv principal asigurarea asistenţei psihopedagogice a elevilor,în vederea dezvoltării libere,integrale şi armonioase a elevului, în formarea personalităţii autonome şi creative. Cabinetul este dotat cu un calculator cu posibilitatea conectării la Internet, CD-uri, casete video cu filme didactice, profile ocupaţionale pentru toate meseriile aprobate prin nomenclatorul de meserii, reviste, pliante, broşuri, materiale informative şi cărţii de specialitate. Conform Anexei nr.1 la OMEdC nr.4763-metodologia privind repartizarea de fonduri în vederea dotării cabinetelor de consiliere psihopedagogică şi a cabinetelor de logopedie şi Cabinetul de Consiliere şi Orientare Şcolară din cadrul Colegiului Tehnic’’Marcel Guguianu’’ Zorleni a primit în anul şcolar 2006-2007 sumele necesare pentru dotarea cu mobilier, tehnologie de calcul şi aparatură de specialitate, teste psihologice, jocuri și materiale educaţionale. Aceste dotării materiale şi achiziţii de teste psihologice şi cărţii de specialitate au dus la o îmbunătăţire a calităţii orelor de consiliere şi orientare şcolară, crescând în mod considerabil numărul eleviilor care au beneficiat de consultanţă psihopedagogică. Cabinetul de Consiliere şi Orientare Şcolară oferă servicii de consiliere pentru elevii, părinţii şi cadrele didactice în următoarele probleme:
· · · · ·

Problemele de adaptare şcolară, profesională, socială, relaţională; Conflicte personale; Problemelor comportamentale şi/sau emotionale; Conflictelor familiale cu părinţii sau fraţii; Problemele legate de imaginea de sine, recunoaşterea valorii personale,de identitate ; 49

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
· · · · · ·

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Îţi îmbunătăţeşte capacitatea de a lua decizii, de a face schimbări; Îţi dezvoltă abilitatea de a-ţi valorifica potenţialul şi resursele personale, etc. În probleme legate de consum abuziv de tutun, alcool, droguri În cunoaşterea aptitudinilor şi capacităţiilor proprii,în testarea inteligenţei ; În problemele legate de elevii cu părinţii plecaţi în străinătate ; În consilierea şcolară şi profesională.

De asemenea se are în vedere şi consilierea elevilor cu probleme educaţionale speciale(CES) pentru o mai bună integrare a acestor elevii în cadrul şcolii, la optimizarea relaţiilor profesorii-elevii, elevii-familie, la îmbunătăţirea stilului de viaţă. Elevii cu ambii părinţii plecaţi în străinătate,dar şi cei cu un singur părinte plecat în străinătate au participat în anul şcolar 2008-2009 la derularea programului „Singur acasă”. Acest program a fost iniţiat de C.J.A.P. Vaslui şi s-a dorit o mai bună monitorizare a acestor elevii, permiţând o cunoaştere mai aprofundată a personalităţii lor,dar evitând astfel situaţii neplăcute de abandon şcolar, delicvenţă. În anul şcolar 2011-2012 se va continua monitorizarea acestor elevii pentru o inserţie şcolară, profesională şi socială mai pozitivă şi mai eficientă. Colegiul Tehnic’’Marcel Guguianu’’Zorleni a iniţiat în anul şcolar 2010-2011 derularea proiectul educativ’’Atitudine şi implicare în a spune Stop Violenţei’’! care a avut ca obiectiv general crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul şcolii, a unor manifestări normale şi a unei atitudini pozitive faţă de şcoală , familie şi societate, printr-un management eficient al conflictelor şi implicarea tuturor actorilor în construirea unor contexte de învăţare sănătoase pentru comportamentul copiilor. Cu această ocazie elevii au participat la numeroase activităţi de prevenire a comportamentelor violente în şcoală şi în mediul familial,alături de dirginţi şi profesori implicaţi în cadrul proiectului. Şi în anul şcolar 2011-2012 se va avea în vedere monitorizarea cazurilor deosebite de violenţă întâlnite în rândul elevilor prin consilierea individuală şi de grup a acestor elevi, prin implicarea lor în activităţi de reducere a manifestărilor violente. În anul şcolar 2011-2012 şi pe parcursul anilor următori se are în vedere elevii cu dificultăţi materiale care au probleme de abandon şcolar pentru a eficientiza activitatea didactică, pentru o mai bună colaborare şcoală-familie, pentru integrarea socială a elevilor. De asemenea se va realiza pentru anul 2011-2012 dar şi pentru anii următorii Reţeaua de orientare profesională şi vor fi încheiate acordurile de parteneriat cu: agenţii economici parteneri, AJOFM, CLDPS, CJAPP din cadrul ISJ, CCD, Direcţia de Protecţie a Copilului. În cadrul Colegiului Tehnic’’Marcel Guguianu’’Zorleni se desfăşoară pe parcursul a doi ani şcolari(2011-2013) un proiect Grundvig’’Dezvoltarea competenţelor parentale’’. Acest proiect se realizează în parteneriat cu instituţii din Turcia, Irlanda de Nord şi Slovacia. Obiectivele proiectului se refera la implicarea părinţilor în experienţele şcolare ale copiilor, a conştientiza efectele negative ale violenţei în familie asupra dezvoltării psihice şi formării personalităţii copilului,la îmbunătăţirea comunicării părintecopil, părinte-cadru didactic.Proiectul se bucură de mare succes în rândul părinţilor, profesorilor şi a elevilor. Părinţii se implică mai mult în educaţia elevilor, participă cu interes la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, răspund la chestionare care privesc relaţia părinte-elev.Un număr limitat de părinţi vor participa la reuniunile de proiect cu ceilalţi parteneri din Turcia, Irlanda de Nord şi Slovacia pentru o mai bună înţelegere a procesului educativ şi de formare a personalităţii tânărului la nivel european, pentru împărtaşirea de tradiţii şi experienţe culturale la nivel european. Ca urmare a parteneriatului cu AJOFM reprezentanţii acesteia organizează activităţi de consiliere şi orientare profesională. Elevii au posibilitatea să cunoască descrierea specificului unor profesii în ceea ce priveşte abilităţiile necesare şi să promoveze aceste abilităţi, să cunoască piaţa muncii-profesiile care sunt în declin, profesiile care sunt cerute pe piaţa muncii, profesiile viitorului. De asemenea se vor mai realiza întâlnirii având ca ţintă principală paşii găsirii unui loc de muncă, realizarea unui Curriculum vitae, a unei scrisori de intenţie, recomandări, prezentarea la un interviu etc. Şcoala noastră organizează întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici, ai instituţiilor de învăţământ superior care îşi prezintă domeniul de activitate, respectiv oferta educaţională pentru identificarea de talente în rândul eleviilor şi analiza modului în care sunt valorificate în momentul de faţă, cristalizarea VERSIUNEA 2011 50

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

opiniilor personale ale eleviilor în raport cu profilul de studiu/profesia dorită. Pentru elevii claselor a VIII-a din zona ocupaţională, se vor organiza activităţi de promovare a ofertei educaţionale prin participarea la Târgul educaţional care se desfăşoară de regulă în luna mai a fiecărui an şi prin vizite organizate în şcolile gimnaziale unde se distribuie pliante şi casete video cu imagini din şcoală. În perioada aprilie-mai organizăm activitatea „Porţi deschise” în care elevii interesaţi pot vizita şcoala. Calitatea foarte bună a consilierii şi orientării profesionale practicate în şcoala noastră este demonstrată prin realizarea activităţilor propuse prin programul de orientare şcolară şi profesională.(Anexa 2.17.). Datele privind opţiunile elevilor , preluate din PLAI Vaslui, evidențiază următoarele aspecte : opţiunile elevilor de clasa a-8-a pentru filiera teoretică sunt în contiuă scădere începând cu anul 2003, ajungând în anul 2010 la 36% opţiunile elevilor de clasa a-8-a pentru filiera tehnologică sunt într-o foarte uşoară creştere oscilând în jurul valorii de 59,2%, opţiunile elevilor de clasa a-8-a pentru filiera vocaţională sunt constante în intervalul analizat în jurul valorii de 4,8%. Se observă că opţiunile elevilor de clasa a 8-a se îndreaptă în primul rând către filiera tehnologică, comparativ cu celelalte opţiuni, care ramân relativ constante. De departe, filiera vocaţională ocupa ultima variantă în opţiunile elevilor, comparativ cu filiera tehnologică a cărei tendinţă este crescatoare.

a. b. c. d.

2.2.6. CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM
Calificarile, Standardele de Pregatire Profesionala si curriculum- ul prevazute în noul Sistem Roman National al calificarilor Pofesionale (SRNCP), elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii în colaborarea cu angajatori reprezentativi pentru toate profilurile din din tara, raspund nevoilor actuale de a furniza sectoarele economice, forta de munca pregatita, eficienta, usor de format si flexibila, potrivit schimbarilor de pe piata muncii. În şcoala noastră tinerii sunt pregătiţi prin următoarele forme de învăţământ: Liceu, curs de zi, filiera tehnologică (ruta directă şi ruta progresivă), profiluri: Tehnic, Resurse naturale şi protecţia mediului, Servicii. În cadrul profilului tehnic, şcoala pregăteşte următoarele specializări: tehnician proiectant CAD, tehnician transporturi, tehnician mecanic pentru întreţinere si reparaţii. Profilul resurse naturale si protecţia mediului cuprinde specializările: tehnician analize produse alimentare, tehnician industrie alimentara, tehnician ecolog si protecţia mediului, tehnician în agricultură, tehnician horticultor. Profilul servicii cuprinde specializările: tehnician in activităţi economice, tehnician in activitati de comert Liceu, curs cu frecvenţă redusă: - profil real- specializarea: ştiinţe ale naturii - profil tehnic - specializarea: : tehnician proiectant CAD - profil resurse naturale şi protectia mediului - specializarea: tehnician ecolog si protecţia mediului - profil servicii - specializarea: tehnician in activităţi economice Ruta progresivă - profil tehnic - specializarea: tehnician transporturi - profil resurse naturale si protectia mediului – specializarea: tehnician în agricultură - profil servicii - specializarea : tehnician în activităţi de comerţ. Curriculum-ul în sens larg este definit ca ansamblu proceselor educative si al experienţelor de viata prin care trece elevul pe parcursul sau şcolar Curriculum national cuprinde trunchiul comun si curriculum la decizia scolii. Curriculum la decizia VERSIUNEA 2011 51

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

scolii da libertatea de decizie la nivelul scolii si prezinta sansa de adecvare la un sistem deschis cu optiuni multiple. Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii precum si a unor elemente ale curriculum-ului de dezvoltare locala presupune o munca laborioasa pe care o face profesorul de specialitate in cooperare cu colegii de catedra si cu consultarea elevilor, părinţilor, autoritarilor locale si partenerilor economici. Punerea in valoare a măiestriei didactice a profesorului se face prin combinarea optima a factorilor educaţionali si dirijarea efectiva a învăţării rezultând astfel crriculum-ul realizat. Având în vedere paleta largă a specializărilor în care se realizează pregătirea elevilor şi oferta curriculum-ului la decizia şcolii respectiv curriculum în dezvoltare locală, au fost urmărite aspectele: - diversificarea graduală a ofertei curriculare conform profilurilor cerute de piaţa muncii şi multiplicarea posibilităţilor elevilor de a alege; - transformarea şcolii într-un furnizor de servicii educaţionale în care elevul să fie permanent şi direct implicat în construirea propriului traseu de învăţare; - centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază necesare pentru continuarea studiilor; - creşterea responsabilităţilor şcolii faţă de beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă şi implicarea sporită în viaţa comunităţii. Întocmirea C.D.Ş. şi a C.D.L. s-a realizat în parteneriat cu agenţii economici, respectând indicaţiile Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (planurile-cadru, numărul de ore prevăzute,obiectivele de referinţă şi activităţile de învăţare) reuşind să oferim o paletă de pachete opţionale interesantă şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii. (Anexa 2.18) Curriculum elaborat în şcoală face posibilă manifestarea creativităţii profesorului, motivându-l să-şi conceapă nu numai strategii didactice proprii ci şi obiectivele şi conţinuturile având în vedere contextul local, cerinţa pieţii muncii, colaborarea cu agenţii economici locali astfel încât beneficiarii direcţi-elevii să aibă posibilitatea de a opta pentru un curs potrivit aptitudinilor lor. În fiecare an cadrele didactice propun C.D.Ş. şi C.D.L. elevilor iar în funcţie de opţiunile acestora, opţionalele devin viabile prin aprobarea lor de către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui.

2.2.7. RESURSE FIZICE ŞI UMANE
Resurse fizice Principala preocupare a liceului nostru este aceea de a crea oportunitatea studiului într-un mediu propice pentru toţi absolvenţii care trec pragul Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu", dându-le şansa de a se forma din punct de vedere profesional într-unul din profilurile noastre. O prioritate în acest sens o constituie pregătirea profesională şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice, prin diferite forme de perfecţionare: grade didactice, activităţi în cadrul catedrelor metodice, activităţi la nivelul judeţului în cadrul cercurilor pedagogice, activităţi de perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic, simpozioane la nivel interjudeţean, național, etc. Un rol deosebit îl au activităţile de formare şi perfecţionare metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice realizate în cadrul comisiilor şi catedrelor metodice . Indicele de încărcare a şcolii R este 2,27 ceea ce indică faptul că numărul sălilor de clasă acoperă peste 98% dintre numărul claselor de elevi, laboratoarele şi cabinetele şcolare, atelierele, acoperă necesarul utilizării în conformitate cu destinaţia lor dar câteva găzduiesc şi clase pentru procesul de învăţământ. Colegiului Tehnic „Marcel Guguianu”are un număr de 24 săli de clasă şi 6 laboratoare (chimie, fizică, legislaţie, horticultură, industrie alimentară) și 2 cabinete de informatică, dispuse în trei corpuri de clădire cu săli de clasă şi un corp de clădire cu patru ateliere, o bibliotecă, teren de sport şi sală de sport. Categoriile de spaţii didactice şi repartizarea lor pe elevi sunt prezentate în tabelul 2.15 :

VERSIUNEA 2011

52

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Tab. 2.15 Categoriile de spaţii didactice şi repartizarea lor pe elevi Nr. Crt . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Categorii spaţii şcolare Suprafaţa totală Săli clasă Laboratoare Cabinete Spaţii administrative Teren sport Sală sport + anexe Ateliere Spaţii recreare

U.M. 29 7 2 10 1 1 6 1

mp 1595 385 110 850 4450 1102,24 3480,53 12000

mp/elev 2,27 1,96 2,20 80 30,42 20,71 9,48

Norma naţională 2,16 2,16

Principala contribuţie pentru anul şcolar precedent a fost de la bugetul de stat prin consiliul local şi venituri proprii prin activităţi de autofinanţare prezentate în tabelul 2.16. : Tab. nr. 2.16 Sursa de finanţare ale Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu,, în anul școlar 2010-2011

Nr. crt. 1.

Sursa de finanţare Bugetul de stat prin C.L. - cheltuieli de personal; - cheltuieli materiale;

Lei 1836174 282706

% din total 100 100

2.

Sponsorizare: - comitetul de părinţi; - autofinanţare. TOTAL

6000 87951

100

Raportând aceste cheltuieli la numărul de elevi au reieşit următoarele cheltuieli/elev/an o cheltuieli de personal/elev - 1818 lei; o cheltuieli materiale /elev - 280 lei; o cheltuieli cost mediu/elev - 2098 lei Resurse umane Colectivul didactic este alcătuit din 54 de cadre didactice, 11 didactic auxiliar şi 13 personal administrativ. Multe cadre didactice au lucrări publicate în reviste de specialitate, sunt autori de cărţi de VERSIUNEA 2011 53

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

specialitate, sunt inspectori şcolari, metodişti ai C.C.D., formatori, mentori,doctori în știință, doctoranzi, responsabili de cercuri metodice, membri în comisiile judeţene şi naţionale pentru curriculum şcolar, profesori care sprijină apariţia unor reviste locale sau reviste ale elevilor, etc. Întreg personalul didactic cunoaşte o limbă de circulaţie internaţională (franceză, engleză), 70 % ştiu să utilizeze calculatorul în activităţi didactice, 15% din cadrele didactice aplică proceduri de manipulare media şi tehnica de calcul, 40 % aplică la orele de curs învăţarea centrată pe elev. Structura personalului şcolii se prezintă după cum urmează (Anexa 2.19, Anexa 2.20. și figura 2.27, tabel 2.17): I. NUMĂR TOTAL CADRE DIDACTICE : 54 Ø Număr de cadre didactice titulare : 40 din care: § profesori de cultură generală : 23; § cadre didactice discipline tehnice : 17, din care: · profesori de specialitate : 14; · maiştri-instructori : 3 Ø Număr de profesori suplinitori : 13 din care: § profesori de cultură generală : 9; § profesori de specialitate : 4 Ø Număr maiştri instructori suplinitori - 1 După gradul de perfecţionare, colectivul de cadre didactice poate fi structurat astfel : Ø Număr cadre didactice debutante : 5 din care : § profesori cultură generală : 3 § cadre didactice discipline tehnice : 2. Ø Număr cadre didactice cu examen de definitivat : 22, din care: § profesori cultură generală :18; § cadre didactice discipline tehnice : 4, din care: · profesori de specialitate : 4; Ø Număr cadre didactice cu gradul didactic II : 8, din care : § profesori cultură generală : 3; § cadre didactice discipline tehnice : 5 din care: · profesori de specialitate :4; · maiştri-instructori : 1. Ø Număr cadre didactice cu gradul didactic I : 17, din care : § profesori cultură generală : 6; § cadre didactice discipline tehnice : 11, din care : · profesori de specialitate : 8; · maiştri-instructori : 3. Ø Număr profesori cu doctorat : 2 Ø Număr profesori doctoranzi : 2; Ø Număr profesori metodişti : 4, din care : § profesori cultură generală : § cadre didactice discipline tehnice : 4. Ø Număr profesori autori de cărţi de specialitate : 6 Ø Număr profesori autori de auxiliare curriculare : 10. Ø Număr profesori formatori regionali : 1. Ø Număr profesori care au participat la cursuri postuniversitare: 10.

VERSIUNEA 2011

54

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Fig. 2.27.- Sinoptic, datele privind gradul de perfecţionare a cadrelor didactice se pot prezenta astfel:

5

2 17 Doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Debutant

22 8

II. PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR : 11, din care: § administrator financiar : 1; § secretari : 3; § laborant : 2; § bibliotecar : 1; § analist programator : 2; § tehnician : 2. III. PERSONAL NEDIDACTIC : 13, din care : § fochist : 2; § muncitori calificaţi : 3; § muncitori necalificaţi : 1; § paznici : 2 § îngrijitori : 5

VERSIUNEA 2011

55

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Tab. 2.17. SITUAŢIA PERSONALULUI DIDACTIC PE GRUPE DE VÂRSTĂ Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Personal didactic/ catedră Limba romana Limbi moderne Matematic a Fizicăchimiebiologie Socioumane Ed.fizică Tehnic Resurse Servicii Număr Persoane 5 5 4 5 sub 25 ani 25- 30- 35- 40- 45- 50- 55- 60- 6529 34 39 44 49 54 59 64 peste ani ani ani ani ani ani ani ani 1 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 Media de vârstă 45 35 43 39

5.

11 9 8 7

-

-

3 2

3 1 2

1 2 1

1 4 1 2

1 1 -

2 2 -

1 3 1 -

1 -

45 51,77 49 39,42 43,39

6. 7. 8.

Media de vârstă / Colegiul Tehnic « Marcel Guguianu » Zorleni

Evoluţia cadrelor didactice calificate şi necalificate în perioda 2009 - 2012 se prezintă astfel (figura 28) :
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 44 40 37

26 21 15

0 2009-2010 Titulari

1 2010-2011 Suplinitori calificaţi

0 2011-2012 Suplinitori necalificaţi

Fig. 2.28 - Evoluţia cadrelor didactice calificate şi necalificate în perioda 2009- 2012 Media de vârstă a cadrelor didactice din şcoala noastră este de 43,39, aşa cum reiese din figura 2.29. Analizând intrările de elevi pentru anul şcolar 2011 – 2012, se constată o uşoară scădere a numărului acestora, comparativ cu anul şcolar anterior, dar s-a înregistrat o creştere a mediei de admitere a elevilor la VERSIUNEA 2011 56

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

nivel liceal, curs de zi, evaluată pe aceeaşi plajă de comparaţie. Fig. 2.29 Sinoptic, media de vârstă, pe catedre, se prezintă astfel :

39,42 49

45 35

51,77 45 39

43

Română Limbi moderne Matematica Fizică, chimie, biologie Socio-umane, Ed.fizică Tehnic Resurse Servicii

2.2.8.

PARTENERIATE ŞI COLABORARE

Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi încheierea parteneriatelor cu agenţii economici au contribuit la creşterea calităţii în instruirea teoretică şi practică a elevilor. Pentru obţinerea de performanţe în toate domeniile de formare s-a avut în vedere următoarele obiective: · Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile agenţilor economici din zonă; · Optimizarea activităţii de orientare profesională; · Abordarea sistemică a asigurării calităţii; · Dezvoltarea abilităţilor cheie şi atingerea competenţelor profesionale; · Formarea unei atitudini responsabile faţă de muncă; · Corelarea ofertei educaţionale cu calificările solicitate de agenţii economici din zonă; · Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în domeniul de calificare absolvit după perioada de probă. La finalizarea acestor obiective au contribuit cadrele didactice împreună cu partenerii prin următoarele acţiuni: - Încheierea protocoalelor şi convenţiilor de colaborare cu agenţii economici identificaţi; - Întocmirea graficului de practică pentru repartizarea elevilor la agenţii economici; - Instruirea elevilor de către reprezentantul şcolii şi agentul economic; - Conceperea graficului de control şi a abilităţilor dobândite de elevi pe parcursul instruirii lor la locul de muncă de către maiştrii şi inginerii din şcoală precum şi din unităţile economice, prin utilizarea fişelor de monitorizare, a fişelor de evaluare şi a portofoliilor individuale ale elevilor; - Realizarea CDL şi CDŞ; - Asigurarea condiţiilor optime de instruire şi certificare a competenţelor absolvenţilor în scopul facilitării accesului pe piaţa muncii. Planul de parteneriate și colaborări și reţeaua de parteneriate ale Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu " Zorleni sunt prezentate în Anexa 2.21. și Anexa 2.22. 1. Relatia cu parintii Şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educaţional cu părinţii si se consideră ca fiind coresponsabilă pentru rezultatele si evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala îi informează în permanentă pe părinţi în legătură cu progresul elevilor si activităţile curriculare si extracurriculare desfăşurate. Răspunde adecvat sugestiilor si propunerilor părinţilor si îi stimulează să-si aducă contribuţia la bunul mers al scolii. La începutul fiecărui an şcolar in cadrul întâlnirii cu părinţii sunt aleşi membrii Consiliului reprezentativ al părinţilor. Cu aceştia se colaborează în luarea deciziilor importante pentru elevi, cum ar fi: VERSIUNEA 2011 57

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Regulamentul Intern, propunerile de CDL, activităţi educative, consilierea în carieră, realizarea parteneriatelor, investiţii etc. De asemenea, în anul şcolar anterior şcoala noastră a fost implicată în proiectul Grundtvig “Şcoala părinţilor pentru educaţie permanentă”, în colaborare cu I.S.J. Vaslui. 2. Relatia cu agentii economici Şcoala colaborează cu agenţii economici din zona Bârlad pentru: - Desfăşurarea instruirii practice a elevilor de la învăţământul liceal, ruta directă şi ruta progresivă. - Inserţia socio-profesională a absolvenţilor – în fiecare an şcolar agenţii economici din profilul sunt invitaţi să participe la desfăşurarea probei practice din cadrul examenului de absolvire si a examenului pentru obţinerea certificatului de competente profesionale de către elevii claselor a XII - a, prilej cu care îşi recrutează viitoarea forţa de muncă dintre absolvenţii scolii. Parteneriatul social în formarea profesionala se materializează în : - validarea de către agenţii economici a standardelor de pregătire profesionala ( SPP); - implicarea agenţilor economici în elaborarea curriculum-ului de dezvoltare locala , componenta importanta a planului de învăţământ profesional; - cooptarea agenţilor economici ca membri ai comisiilor de examinare în cadrul examenelor de absolvire a învăţământului profesional si tehnic; - consultarea agenţilor economici în procesul de fundamentare a planului de şcolarizare pentru învăţământul tehnic si în procesul de elaborare a planului de acţiune al şcolii; - stabilirea structurii calificărilor si a nivelurilor de calificare pentru unitatea şcolara. Parteneriatele stabilite cu angajatorii sunt realizate pe baza convenţiilor si protocoalelor de colaborare. S-au încheiat 42 de convenţii de colaborare agenţii economici in vederea efectuării practicii productive si practicii comasate. Trebuie subliniat faptul ca numărul acestora a crescut comparativ cu anul şcolar precedent, încheindu-se parteneriate cu noi agenţi economici corespunzător noilor specializări apărute in curriculumul şcolar. La întocmirea curriculumului in dezvoltare locala au fost consultaţi următorii agenţi economici : S.C. COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE BARLAD S.C. AGROMEC S.A. ZORLENI SPECIALIŞTI AI CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ VASLUI AGENŢIA JUDEŢEANĂ DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ Lista cu instituțiile partenere care au fost consultate în vederea realizării PAS se găseşte in Anexa 2.24. 3. Relaţii cu autoritati si instituţii judeţene şi locale Parteneriatul cu Camera de comerţ si industrie si cu A.J.O.F.M asigura in permanenta legătura cu şcoala in sensul prezentării ofertelor de formare continua, a identificării nevoilor de resurse umane ale agenţilor economici, consiliere si orientare profesionala, inserţia si monitorizarea absolvenţilor pe piaţa muncii. Colaborarea cu Politia Zorleni permite asigurarea in permanenta a unui nivel ridicat al disciplinei si a unui grad de securitate ridicat al elevilor. Colaborarea cu Cabinetul de medicina individuala Zorleni are ca rezultat asigurarea de asistenta medicala elevilor (existenta unui cabinet medical in şcoala) precum si derularea unor activitati educative si de prevenire. Activităţile educative si extracurriculare se desfasoara in colaborare cu Casa de cultura „George Tutoveanu” Bârlad şi Teatrul „V.I.Popa” Bârlad. Primăria Zorleni asigura asistenta financiara necesara pentru desfăşurarea actului instructiveducativ. A fost realizată o convenţie de colaborare cu Parohia Sf. Gheorghe din Zorleni in vederea unei VERSIUNEA 2011 58

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

colaborări pe linia consilierii religioase a elevilor dar si pentru pregătirea unor programe cultural-religioase ce vizează valorificarea tradiţiilor si datinilor din zona. Şcoala noastră colaborează şi cu alte unităţi cum ar fi: Centru Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, şcoli incluse în programul PHARE TVET din judeţ sau din ţară, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, cu instituţii de învăţământ preuniversitar, învăţământ superior si de cercetare şi cu şcoli generale din judeţ. 4. Relaţii cu alte instituţii de invatamant si organizaţii de formare Numeroase cadre didactice au beneficiat de cursuri organizate de Casa Corpului Didactic printre care amintim: Management educaţional, Managementul proiectelor, Operator PC, cursuri de limbi străine, cursuri AEL în colaborare cu SIVECO şi MECT,etc. A fost încheiat încheiat un parteneriat cu Centrul Educaţia 2000+, organizaţie neguvernamentală de consultanţă educaţională. Partenerii din invățământul superior ai școlii noastre sunt : Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iaşi, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinar㠄Ion Ionescu de la Brad” Iaşi. De asemeni majoritatea instituţiilor de invatamant superior organizează activități de orientare şcolara și profesională cu elevii clasei a XII-a. Pentru continuarea studiilor de către absolvenţii clasei a XII-a rută progresivă şi a XIII-a rută progresivă , în alte calificări decât cele cuprinse în oferta şcolii , vom realiza o reţea de colaborare cu Grupul Şcolar Industrial „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad , Grupul Şcolar Agricol Murgeni . 5. Parteneriate externe

Unitatea şcolară are relaţii sistemice de parteneriat cu toate unităţile şcolare din municipiu şi judeţ, cu instituţii de învăţământ similare din ţară şi străinătate. Din anul 2007 şi până în prezent unitatea şcolară a derulat 5 proiecte cu finalităţi de educaţie şi formare profesională în cadrul programelor finanţate de Comunitatea Europeană: 1. 2007 – 2008 -PROIECT UL DE GRANTURI PENTRU DEZVOLTARE ȘCOLARĂ v TEHNOLOGII ȘI ARTĂ PENTRU O ȘCOALĂ PRIETENOASĂ, PRIN ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE Parteneri: - Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu ,, Zorleni - Primăria comunei Zorleni - S.C. Radio VIPP S.R.L. Produse finale – Postul de radio al școlii – Radio ,, Adolescența,, 2. PROIECTUL COMENIUS DE PARTENERIAT BILATERAL v AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL ENGLISH Parteneri: - Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu ,, Zorleni - Instiuto di Instruzione Superiore ,, Duca degli Abruzzi,, din Padova , Italia Produse finale : - Site Web al proiectului - Dicționar enciclopedic - Colecție de texte de specialitate 3. 2009 – 2011 - PROIECTUL COMENIUS DE PARTENERIAT MULTILATERAL v TEACHING AND LEARNING IN THE NATURAL PARK Parteneri: - Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu ,, Zorleni VERSIUNEA 2011 59

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

- Instiuto di Instruzione Superiore ,, A. Cecchi,, - Italia - Zespol Szkol Techniczno – Weterynaryijnych W Trzcianie – Polonia - Manisa Ozel Șehzade mehmet Koleji – Turcia. Produse finale: - Ghid de bune practici - Pagina Web - Cd-uri de prezentare a activității 4 2011- 2013 - PROIECT MULTILATERAL GRUNDVIG v DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR PARENTALE Parteneri: - Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu ,, Zorleni - Instituţii din Turcia - Irlanda de Nord - Slovacia. 5. – 2011 – 2013 PROIECTUL COMENIUS DE PARTENERIAT BILATERAL v MULTIPLE INTELIGENCES IN LEARNING LANGUAGE Parteneri: - Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu ,, Zorleni - Șavșat Cok Programli Lisesi Artvin - Turcia Produse finale: - Web site - Handbook româno- turc - Software educațional - Broșură, DVD

În anul scolar 2008-2009 doi profesori din scoala noastra au participat la mobilitati individuale Comenius, in Italia si Olanda, iar în anul școlar 2010-2011 alte două cadre didactice au participat la mobilități Comenius în Italia.

2.2.9. ANALIZA PORTOFOLIULUI DE PRODUSE
Tehnician in activitati economice– „ STAR „ Argumente : - domeniul de activitate este cu segment mare , in crestere ( sursa PLAI) - incadrarea absolventilor se face in procent mare ( sursa – monitorizarea absolventilor) Strategii : - cresterea ponderii calificarii inclusiv pentru formarea adultilor - cresterea segmentului de piata Tehnician in activitati de comert - „ STAR „ Argumente : - domeniul de activitate este cu segment mare , in crestere ( sursa PLAI) - incadrarea absolventilor se face in procent mare ( sursa – monitorizarea absolventilor) - număr mare de solicitări Strategii : - cresterea ponderii calificarii inclusiv pentru formarea adultilor - cresterea segmentului de piata Tehnician analize produse alimentare şi industrie alimentară – „STAR” VERSIUNEA 2011 60

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Argumente ; - domeniul de activitate cu pondere de nivel mediu, in totalul activitatilor la nivelul judetului ( sursa PLAI) - nu există concurenta altor scoli din zona - existenţa bazei maeriale Strategii : - promovarea produsului - atragerea de elevi cu pregatire initiala buna care ulterior pot fi redirectionati spre alte domenii din oferta - infiintarea unei secţii de microproducţie (patiserie) baza de practica si sursa de venit proprie Tehnician ecolog – „STAR” Argumente : - domeniu de activitate de perspectivă, ca urmare a dezvoltării măsurilor de prevenire a poluării mediului - nu există concurenţa altor şcoli în zonă - cerere pe piaţa forţei de muncă Strategii: - colaborare pe bază de convenţii cadru între şcoală şi agenţi economici - creşterea calităţii pregătirii de specialitate Tehnician în agricultură şi horticultură - „CASH COW„ Argumente : - agricultura va inregistra o creştere pe termen lung ( sursa PLAI) - cerere scazuta pe piaţa forţei de muncă Strategii : - intensificarea colaborarii cu partenerii in vederea asigurarii practicii de specialitate si a angajarii - dezvoltarea bazei materiale în concordanţă cu standardele curiculare pentru insusirea abilitatilor practice Tehnician proiectant CAD – „CASH COW„ Argumente : - cerinta informatizarii si modernizarii in diverse sectoare de activitate - angajatorii prefera persoane cu abilitati in domeniul informaticii Strategii : - colaborarea pe baza de parteneriat intre scoala si agenţi economici - cresterea calitatii pregatirii de specialitate Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii – „CASH COW„ Argumente: - angajatorii preferă personal specializat - existenţa bazei materiale Strategii: - colaborare pe bază de convenţii cadru între şcoală şi agenţi economici - creşterea pregătirii de specialitate Tehnician transporturi – „CASH COW „ Argumente : - cerere pe piata muncii din zonă - existenţa bazei materiale Strategii : VERSIUNEA 2011 61

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII -

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

infiintarea unui service auto, baza pentru desfăşurarea instririi practice si sursa de venit proprie

Din analiza mediului intern s-a constata că şcoala noastră dispune de resurse materiale la standarde europene şi va continua activitatea de îmbunătăţire a bazei materiale. Din punctul de vedere al resurselor umane se observă participarea acestora la activităţi de formarea continuă, ceea ce determină creşterea calităţii activităţii didactice şi o abordare modernă a activităţii educative. Astfel, elevii, părinţii şi comunitatea s-au transformat în parteneri în luarea deciziilor şi în stabilirea direcţiilor de dezvoltare şi de proiectare a planului de şcolarizare al instituţiei noastre.

2.2.10. MANAGEMENTUL CALITĂțII
Managementul calităţii se fundamentează pe autoevaluare şi pe dezvoltarea instituţională. Şcoala este prima verigă care apreciază calitatea însăşi, prin autoevaluare. Autoevaluarea trebuie să asigure, în primul rând realizarea principalelor funcţii ale evaluării: - îmbunătăţirea activităţilor curente; - asigurarea feed-beck-ului pentru grupurile semnificative de interes; - revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale şi de formare profesională. Evaluarea se realizează pentru a asigura dezvoltarea (pentru a creşte) nu pentru a sancţiona. Procedurile de asigurare a calităţii nu vor fi separate de procedurile normale de dezvoltate instituţională. Oferta de învățământ trebuie să ia în considerare nevoile variate de calificare și trebuie să satisfacă cerințele: - elevilor - care doresc posibilități de învățare care să corespundă cu aspirațiile lor profesionale și personale; - angajatorilor – care doresc calificări valide și fidele, cre sunt recunoscute în acreditarea calității și nivelului de competență a angajaților; - sectoarelor publice – care doresc ca oferta ÎPT să poată susție dezvoltarea economică și să sprijine politicile guvernamentale. Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii realizate în anul școlar 2010 -2011, în Colegiul Tehnic ,, Marcel Guguianu,, Zorleni este prezentată în Tabelul nr. 2.18. Planul CEAC 2011- 2012 al Colagiului Tehnic ,, Marcel Guguianu,, Zorleni este prezentat în Anexa 2.23

Tab. nr. 2.18 Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii realizate în anul școlar 2010 -2011 Nr. crt. Activitatea realizată Rezultatul obţinut

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Instruirea cadrelor didactice în cadrul unor cursuri de formare profesională în vederea obţinerii de grade didactice Realizarea unor programe de pregătire suplimentatră a elevilor în vederea pregătirii examenelor finale Întocmirea programelor de învăţare corelate cu nevoile comunităţii şi ale elevilor Întocmirea unui plan de măsuri pentru elevii cu CES Activităţi de cunoaştere a mediului familial al elevilor Activităţi de prevenire a abandonului

Cadre didactice examenelor

perfecţionate

prin

susţinerea

Promovabilitate nesatisfăcătoare la examenele de bacalaureat şi o promovabilitate bună la examenele de certificare a competenţelor profesionale Opţiunile elevilor pentru frecventarea cursurilor şcolii noastre Integrarea elevilor cu CES O mai bună comunicare a părinţilor cu şcoala Reducerea numărului de elevi care abandonează 62

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 7. 8. 9. şcolar Activităţi realizate în cadrul proiectelor derulate în şcoala noastră Prezentarea unor metode noi de învăţare

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

10. 11.

şcoala Un număr mare de elevi şi cadre didactice informate cu privire la proiectele aflate în derulare Lecţii în care accentul s-a pus pe învăţarea autonomă centrată pe elev Elaborarea şi monitorizarea Portofoliil bine realizate de către elevi, cadre, implementării procedurilor privind comisii metodice realizarea portofoliilor elevilor, cadrelor didactice, a catedrelor şi comisiilor metodice Popularizarea proiectelor şcolii prin Informarea comunităţii cu privire la proiectele şcolii mijloace mass-media noastre Stabilirea şi promovarea ofertei Realizarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar educaţionale cu implicarea tuturor celor 2010-2011 interesaţi

VERSIUNEA 2011

63

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

2.3. ANALIZA SWOT
Puncte tari
· personal didactic calificat (sursa: dosare personale) · bază materială modernă (sursa: registrul de inventar) · formare continua a cadrelor didactice : 5 dintre cadrele didactice sunt inscrise la grade (sursa :dosare personale) · formarea unor cadre didactice prin programe PHARE ce au calitate de formatori pe diferite domenii cum sunt : invatare centrata pe elev, lucrul cu intreprinderile, orientare si consiliere (sursa : MEdC ) · existenta tuturor nivelelor de calificare in scoala (sursa: Plan de scolarizare) · stabilirea calificarilor prevazute in curriculum in functie de cererea de pe piata fortei de munca (sursa : Contracte de colaborare cu agentii economici in vederea realizarii CDL si CDS) · promovabilitate la examenul de bacalaureat care se încadrează în limitele regionale şi naţionale (26,11%) (sursa: situatii statistice) · rezultatele elevilor la concursurile si olimpiadele scolare (sursa : situatii statistice) · obtinerea de surse extrabugetare (sursa : bugetul de venituri si cheltuieli) · cabinet de orientare si consiliere scolara si profesionala (sursa : informari ale consilierului scolar) · derularea unor programe de formare profesională a adulţilor (sursa : AJOFM) · monitorizarea activitatii educative de catre Comisia de Asigurare a Calitatii (sursa: Raport CEAC) · implicarea in derularea programelor europene a cadrelor didactice si elevilor · exeperienţă în implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă (Phare, Comenius, Grant PGDS) · organizarea de activităţi extracurriculare · existenţa reţelei de parteneriat ● functionarea unui Cabinet de documentare si informare ( CDI ) ● cunoasterea si aplicarea tuturor principiilor calitatii in intreaga activitate,de la proiectare si planificare, pana la evaluare, autoevaluare si corectie, in conformitate cu documentatia pusa la dispozitie, verificata, analizata si discutata de catre/impreuna cu echipa manageriala si membrii Comisiei CEAC (lecţii demonstrative, chestionare) ● comunicare foarte buna, pe verticala si pe orizontala, intre echipa manageriala, membrii Comisiei CEAC, cadrele didactice si elevi ● spatii de instruire si formare corespunzatoare, un mediu scolar sigur, propice activitatii, care ofera oportunitati deosebite de activitate si progres, atat elevilor cat si intregului personal ● functionarea unui post de radio care facilitează transmiterea informaţiei ● aparitia, semestrial, a revistei scolare „Echinox”( revista şcolii ) ● rezultatele deosebite obţinute in activitatea educativă şi cea extracurriculară, cu precădere în cea artistică (ţinând cont de colaborarea directă şi cu caracter de unicitate a şcolii cu maestrul Marcel Guguianu) · conservatorismul unor cadre didactice in ce priveste utilizarea metodelor de invatare centrata pe elev (sursa : chestionarele aplicate elevilor) · utilizarea scăzută a calculatorului, a mijloacelor IT de către cadrele didactice (chestionare) · nu exista baza de date privind traseul absolventilor (sursa: AJOFM) VERSIUNEA 2011 64

Puncte slabe

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

· dezinteresul elevilor si motivatia scazuta pentru procesul de invatamant şi activităţile extracurriculare(sursa : situatiile statistice privind situatia la invatatura) · dezinteresul familiei faţă de educaţia copiilor şi slaba comunicare cu şcoala (p.v. şedinţe cu părinţii) · bagaj de cunostinte redus al elevilor repartizati in scoala prin repartitie computerizata (sursa : rezultatele testelor initiale) · utilizarea in mica masura a lectiilor AEL

· desfiinţarea SAM din comunele limitrofe · tendinta de deplasare a unor categorii sociale din mediul urban in mediul rural (sursa : statistici demografice) · populatia scolara are o scadere mai putin semnificativa in mediul rural decat in mediul urban ( sursa : statistici demografice) · aparitia pe piata muncii a unor concerne agricole (sursa: Camera de comert si industrie) · infiintarea unor intreprinderi mici si mijlocii cu profil de I.A., mecanica auto, prelucrarea lemnului, constructii in zona Barlad ( sursa: Camera de comert si industrie) · obţinerea de venituri extrabugetare prin utilizarea tractoarelor, utilajelor şi maşinilor agricole primite în cadrul programului Phare (sursa: raport de activitate managerial) · atragerea de fonduri prin accesarea proiectelor europene prin FSE, FEDER (sursa : MEdC, ADR) · cresterea economica in domeniul serviciilor, comertului, constructiilor (sursa : Camera de Comert, AJOFM) · marirea posibilitatilor de acces la Internet (sursa : contract de servicii cu ARTELECOM) · apropierea de oraş cu implicarea creşterii efectivului de elevi (sursa: statistica ISJ) · promovarea ofertei educaţionale în şcolile arondate (sursa: PLAI) · implementarea sistemului a AEL (sursa: ISJ) · formare continuă prin CCD (sursa: dosarele personale) · grad ridicat de saracie a comunitatii (sursa: statistici ale comunitatii locale) · scăderea populaţiei şcolare în zonă (sursa: PLAI) · slaba implicare a parintilor in scoala (sursa: procesele verbale ale sedintelor cu parintii) · lipsa manualelor de specialitate la unele discipline tehnice(sursa: informarile profesorilor de specialitate) · fluctuatia cadrelor didactice suplinitoare (sursa: incadrarea personalului didactic) · lipsa unei legislatii de sprijinire a parteneriatelor (sursa: planurile de parteneriat) · instabilitatea legislativa elaborata de MEdCT cu privire la desfasurarea procesului de invatamant (sursa: ISJ) · frecventa redusa a targurilor locurilor de munca (sursa: Cabinet de orientare scolara si profesionala AJOFM) · repartizarea computerizata a absolventilor de gimnaziu pe baza rezultatelor scolare ale elevilor fara nicio legatura cu aptitudinile acestora ( sursa: cererile de transfer ale elevilor) · criza economică de la nivel naţional şi internaţional

Oportunitati

Amenintari

VERSIUNEA 2011

65

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII 2.4.

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Rezumatul principalelor aspecte care necesită dezvoltate

Principalele aspecte care necesita dezvoltarea in perioada urmatoare in scoala noastra sunt: · Cresterea calitatii procesului de invatamant cu implicarea responsabila a tuturor factorilor, beneficiari directi, indirecti si prestatori de servicii educationale. · · · · · · Asigurarea de sanse egale in formarea profesionala. Integrarea elevilor cu nevoi speciale. Asigurarea tranzitiei de la scoala la locul de munca. Cresterea numarului de cadre didactice care aplica invatarea centrata pe elev. Consolidarea si extinderea retelei de colaborare cu cit mai multe scoli. Dezvoltarea retelei de parteneriat cu agentii economici in vederea realizarii instruirii practice a elevilor, orientarii in cariera, evaluarii si validarii competentelor dobandite de elevi, planificarea ofertei educationale si a colaborarii in realizarea CDL-urilor. Intretinerea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii si a resurselor materiale. Imbunatatirea accesului la informare prin dezvoltarea Centrului de Documentare si Informare. Autorizarea scolii ca furnizor de formare continua pentru noi domenii cerute pe piata muncii. Intesificarea activitatilor de colaborare scoala-agent economic-AJOFM in vederea identificarii locurilor de munca vacante. Combaterea si prevenirea abandonului scolar si a absenteismului prin derularea de programe de consiliere si sprijin in favoarea familiilor cu risc de abandon timpuriu(medii sociale defavorizate , familii de emigranti,familii monoparentale etc.) Orientarea si consiliere privind cariera. Implicarea cadrelor didactice in vederea realizarii de proiecte si programe educationale si europene. Implicarea părințoilor în procesul educativ. Conștientizarea actului educațional în rândul elevilor. Creșterea calității actului educațional și a rezultatelor învățării. Creștertea ratei de promovabiltate a examenului de Bacalaureat. Promovarea imaginii scolii la nivelul comunitatii locale si zonale.

· · · · ·

· · · · · · ·

VERSIUNEA 2011

66

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

CAPITOLUL III- PLANUL OPERAȚIONAL
3.1. CONTEXTUL PLANIFICĂRII
Priorități din cadrul PRAI, PLAI sunt: · creșterea flexibilității sistemului tvet în regiunea Nord – Est; · asigurarea șanselor egale în formarea profesională între mediul urban și rural în regiunea Nord – Est; · dezvoltarea partewneriatului dintre grupurile școlare și agenții economici pentru îmbunnătățirea fgormării profesionale; · asigurarea calității în sistemul TVET în regiunea Nord- Est; · îmbunătățirea acesului la informare referitor la sistemul TVET. În vederea alinierii planului operaţional al şcolii în anul şcolar 2011-2012 la priorităţile din PRAI şi PLAI şi integrării unităţii şcolare în sistemul de învăţământ european, am considerat necesară reformularea şi adaptarea obiectivelor 1, 2 şi 3 aflate în planul operaţional an şcolar 2010-2011.

3.1.1. OBIECTIVE STRATEGICE ALE COLEGIULUI TEHNIC ,, MARCEL GUGUIANU" ZORLENI
Obiectiv strategic I: Adaptarea sistemului de învățământ la cerințele pieții muncii interne și ale uniunii europene Obiectiv operațional : Adaptarea planului de şcolarizare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii și la sistemul de învățământ european Obiectiv operațional : Aplicarea sistemului calității Obiectiv strategic II : Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT prin asigurarea pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice, metodice şi practice a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în formare. Obiectiv operațional : Pregătirea profesională şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice
în vederea creşterii calităţii actului educaţional

Obiectiv strategic III : Asigurarea egalităţii de şase în formarea iniţială în vederea prevenirii părăsirii timpurii a şcolii şi creşterea gradului de includere a elevilor din grupuri dezavantajate. Obiectiv operațional : Sporirea accesului și participării la educație a elevilor din categorii sociale
dezavantajate

Obiectiv strategic IV: Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene Obiectiv operațional : Dezvoltarea de relații de cooperare europeană și de parteneriate cu școli din țări europene

VERSIUNEA 2011

67

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

3.2. PLANUL OPERAȚIONAL AL COLEGIULUI TEHNIC,, MARCEL GUGUIANU" ZORLENI AN ȘCOLAR 2011-2012
Obiectiv strategic I: ADAPTAREA SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA CERINȚELE PIEȚII MUNCII INTERNE ȘI ALE UNIUNII EUROPENE Obiectiv operațional : Adaptarea planului de şcolarizare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii și la sistemul de învățământ european Ţinte: Realizarea unei pregătiri profesionale competitive . Până la sfârșitul anului 2013, 60% din absolvenții de gimnaziu din comuna Zorleni și din comunele limitrofe optează pentru liceul nostru, 60% din elevi cunosc cerințele pieții muncii europene și legislația muncii din uniunea europeană. Context: Școala noastră este preocupată permanent de atragerea populației școlare de la nivel gimnazial din comuna Zorleni și din comunele limitrofe către unitatea noastră școlară, deoarece s-a constatat că absolvenții de gimnaziu din comună și din comunele limitrofe optează pentru liceele din municipul Bârlad cu o varietate mai mare de calificări profesionale și cu bază materială mai bine dezvoltată. Ne propunem atragerea acestor elevi prin : adaptarea sitemului de învățământ la cerințele UE, diversificarea profilelor de calificare, realizarea de calificări de perspectivă în ceea ce privește oferta de forță de muncă, intensificarea schimburilor de experiență și informații cu școlile din comună și cu cele din comunele limitrofe, precum și dezvoltarea bazei materiale a școlii prin atragerea de surse bugetarea și extrabugetare. Activităţi pentru atingerea obiectivului

Indicatori de performanţă

Resurse

Respons abili umane

de timp

1. Consultarea Consilului local, PRAI, PLAI, a strastegiei de dezvoltare.

Realizarea unei analize privind poziția liceului nostru între unitățile școlare din

septembrie

Echipa de realizare PAS

Modalit Parteneri ăţi de evaluare material si financia re Surse Director bugetare și extrabug etare

Analiza PEST

ANRD NE, ISJ Vaslui, Consiliul local

VERSIUNEA 2011

68

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
zona Bârlad , creșterea cu 10% a gradului de diversificare a profilelor de calificare și cu 20% a gradului de dezvoltare a bazei materiale a școlii ; Analiza mediului extern din componenta PAS

2. Fundamentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 2012-2013 după consultarea AJOFM și a agenților economici în corelație cu cerințele pieții muncii. 3.Identificarea cererilor de pe piața muncii din țară și UE și a meseriilor noi solicitate. 4. Elaborarea propunerii planului de şcolarizare 2012-2013 în corelaţie cu cererile pieţei muncii şi susţinerea aprobării în CLDPS. Introducerea de noi calificări ca răspuns la solicitarea pieţei muncii

septembrie Echipa de realizare PAS

Director Fișe de fundame ntate Agenți economici, ISJ; AJOFM, școli din zone limitrofe

Laborato rul de informat ică Internet

5. Punerea in discuţia CP si aprobarea in CA a proiectului planului de şcolarizare 2012-2013 6. Transmiterea la ISJ Vaslui spre aprobare, a proiectului planului de şcolarizare 7. Acţiuni de popularizare a planului de şcolarizare

septembrie Echipa de realizare a PAS octombrie Echipa managerial ă a școlii â Cererea și oferta de pe piața muncii din țară și UE și a meseriil or noi solicitate . Laborato rul de informat

Adrese ale AJOFM Concluzi i Agenți economici, AJOFM, școli din zone limitrofe PAS

8. Respectarea planului de şcolarizare propus si aprobat

Consultarea AJOFM si a agenţilor economici pe baza de chestionare

Echipa de realizare a PAS

Echipa managerial ă a școlii Consiliu de administraţ i

decembrie

VERSIUNEA 2011

69

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
ică Internet CA, CP Laborato rul de informat Director ică Internet Planuri cadru, planuri de învățămâ nt Director Agenți economici, AJOFM, ISJ,școli din zone limitrofe

Planul de şcolarizare

martie 2012

Avizarea in CP si aprobarea in CA a proiectului planului de şcolarizare pentru anul 2012-2013

martie-mai 2012

Serviciul secretari at

Procese verbale ale CP si CA

iulie 2012

Comisia de realizare a ofertei educaţio nale -

Director Portofoli ul comisiei de realizare a ofertei educaţio nale

Aprobarea planului de şcolarizare Publicarea pe site-ul liceului ,editarea de pliante, Labor atoare de infor matic

Echipa managerial a

-

Evidenta şcolara

Responsabi lii comisiilor metodice Cadre didactice

VERSIUNEA 2011

70

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
ă Internet Resurse necesare informăr ii

-

Realizarea cifrei de şcolarizare propusa

Obiectiv operațional : Aplicarea sistemului calității Ţinte: Servicii de calitate oferite de şcoală ; Proiectarea unui sistem de monitorizare şi evaluare care să stimuleze valoarea ; Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a procesului instructiv - educativ . Context: Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, implică responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării punctelor tari, a punctelor slabe si a altor aspecte ale ofertei şcolare care au nevoie de îmbunătăţire. Din analiza internă efectuata s-a constatat faptul că strategiile de predare - învăţare - evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi şi gradului de motivare a fiecărui elev. De asemenea, s-a costatat ca resursele materiale existente în şcoală necesită îmbunătăţiri. Activităţi pentru atingerea obiectivului:

Indicatori de performanţă

de timp

Organizarea cadrului pentru desfăşurarea activităţilor privind calitatea în scoala noastră. 1. Revizuirea / actualizarea documentelor reglatoare ale activităţii CEAC: regulamentul de organizare si funcţionare a comisiei si strategia de evaluare interna a calităţii

Respons Modalit uman materi ale şi e financi

Parteneri

Stabil irea noilor direcţ ii de acţiun ea

octombri e 2011

Responsa Consuma Director bile bilul Autofina CEAC nţare

PV ale CEAC si CA

VERSIUNEA 2011

71

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
Numir ea prin decizi ea memb rilor Implicarea responsabilil or comisiilor metodice si de lucru in aplicarea procedurilor Stabilir ea cailor de imbunat atire a procesu Creşt erea eficie ntei invat Creşt erea eficie ntei invat arii Dobân direa deprid erilor practic e octombri e 2011 Consiliul profesoral Consiliul elevilor Consiliul părinţilor Responsa bilii comisiilo r metodice si de lucru Me mbr ii co mis iei CE Cad rele dida ctic e Cad rele dida ctic e Director Deciziile privind numirea membrilor CEAC PV al comisiei extinse

2. Alegerea membrilor comisiei conform reglementarilor in vigoare

3. Reorganizarea comisiei extinse pentru asigurarea calităţii

octombri e 2011

Consuma Director bile Autofina nţare

Proiectarea si dezvoltarea activitaţii în raport cu cerinţele sistemului de asigurare a calităţii 1. Proiectarea Planului operaţional

octombri e 2011

Consuma Responsabi bile lul CEAC Autofina nţare

Planul operaţio nal al comisiei

2. Proiectarea didactica unitara a activităţilor la nivelul catedrelor

Septembri e 2011

3. Proiectarea activităţilor didactice in raport cu nivelul clasei, stiluri de invatare, cunoştinţe si abilitaţi anterioare

Permanent

Consuma bile Autofina nţare Consuma bile Autofina nţare

Responsabili i comisiilor metodice Responsabili i comisiilor metodice

4. Proiectarea desfăşurării instruirii practice prin dezvoltarea activităţilor de parteneriat cu agenţii economici

Semestrial

Responsa Consuma Directori bilul bile comisiei Autofina maiştrilor nţare instructor i

Planifi cările didacti ce Strate gii de urmări re a evoluţ iei rezulta Parteneria te semnat e de agenţii econo

ISJ

-

Agenţi economic i

VERSIUNEA 2011

72

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
5. Pregătirea elevilor capabili de performanta şcolara

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
Partic iparea unui număr cat mai Î m b u n ă Ameliorare a/ eliminarea punctelor slabe. Creşterea Reducerea conflictelor profesor-elev Valorificar ea rezultatelor evaluărilor Asigurar ea progresul ui şcolar Dimi nuare a aban donu Permanent Cad rele dida ctic e Responsa bilii comisiilo r metodice si de Responsab ilii comisiilor metodice Elevii Responsabili i comisiilor metodice Pre mii şi disti ncţi -

Implementarea strategiilor privind calitatea la nivelul structurilor 1. Desfăşurarea activităţilor proiectate

Permanent

2. Utilizarea rezultatelor evaluării iniţiale pentru realizarea programelor de recuperare si consolidare a cunoştinţelor si deprinderilor actionale

Semestrial

Consuma Responsabil PVale bile ul comisiilo Autofina CEAC r nţare metodice si de Consuma Responsabi lucru Programe bile lul CEAC le de Autofina recuperar nţare e Cadrele didactice Performan tele şcolare Performa ntele şcolare -

3. Comunicarea eficienta cu elevii in raport cu nevoile de instruire ale acestora, plecând de la rezultatele evaluării iniţiale 4. Implicarea elevilor in evaluarea progresului pe care ii realizează si incurajarea acestora sa-si asume responsabilităţi pentru propriul proces de invatare

Permanent

Permanent

Elevii

-

Cadrel e didact ice Responsabi lul CEAC

5. Promovarea si stimularea invatarii individuale, centrate pe elev sau in cadrul unei echipe Monitorizarea rezultatelor aşteptate 1. Monitorizarea frecventei elevilor la programele de invatare

Permanent

Permanent

Cad rele did acti Responsab ili comisie "Ameliora rea

-

Performa ntele şcolare Statis ticile comi siei

-

Consuma Responsabi bile lul CEAC Autofina nţare

-

VERSIUNEA 2011

73

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
2. Monitorizarea rezultatelor invatatrii

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
Identificarea punctelor tari si a celor slabe Semestrial Responsa bilii comisiilo r metodice si de Responsa bilii comisiilo r metodice Consuma Responsabi bile lul CEAC Autofina nţare Consuma Responsabi bile lul CEAC Autofina nţare Rapo artele comis iilor meto Rapoartele de monitoriz are interna

3. Monitorizarea modului de realizare a activităţilor de imbunatatire a calităţii

Evaluarea constructivă 1. Asistarea la ore a tuturor cadrelor didactice. Organizarea de interasistente, cu precădere pentru profesorii debutanţi sau suplinitori

2. Valorificarea asistentelor. Elaborarea planurilor de imbunatatire a activităţii la nivelul catedrelor si implementarea masurilor corrective

Trimestrial Ide ntif icar ea pun ctel Lunar Asigurarea consilierii / consultantei cadrelor didactice si a feed - back - / Lunar Ameliorarea Eliminarea punctelor slabe

3. Elaborarea si aplicarea procedurilor si a instrumentelor de autoevaluare instituţionala, in acord cu prevederile legale

Respectar ea indeplinir ii cerinţelor 4. Utilizarea rezultatelor autoevaluării pentru ptimizarea funcţionarii si Realizarea dezvoltării unităţii priorităţii de asigurare interna a calităţii Formarea profesională a personalului didactic în scopul introducerii 1.Facilitarea accesului personalului didactic la informaţii privind introducerea Creşterea sistemelor de asigurare a calităţii gradului de implicare a personalului didactic in activităţi privind

Respons abilii comisiil or metodic e Respons abilii comisiil or metodice Membrii Anual Me mbr ii CE Anual Me mbr ii CE AC Permanent Cadrele didactice

Consuma Director bile Autofina nţare

Fisele de observar e pentru lecţiile asistate Consuma Responsabi Planuril bile lul CEAC e de Autofina imbunat nţare atire elaborat e de Consuma Responsabil Raportul bile ul CEAC de Autofina autoevalu nţare are Consuma Responsabi Planul de bile lul CEAC imbunatati Autofina re nţare CEAC Consuma Responsabi bile lul CEAC Autofina nţare Punctele de informar e din scoală

VERSIUNEA 2011

74

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
Formarea si dezvoltarea cunoştinţelor si competentelor Formarea cadrelor didactice in domeniul aplicării Anual C.C.D. Vaslui, alţi furnizori de cursuri Cad rele dida ctic e Direc tor Certificate le/ atestatele obţinute PV de la intalnirile organizate

2. Participarea directorilor / responsabilului si membrilor CEAC la stagii de formare in domeniul managementului calităţii

3. Organizarea de expuneri si dezbateri pentru diseminarea informaţiei

Semestrial

Responsabi lul CEAC

Obiectiv strategic II :

Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT prin asigurarea pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice, metodice şi practice a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în formare. Obiectiv operațional : Pregătirea profesională şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului educaţional Ţintă: Creșterea ratei de participare a cadrele didactice la cursuri de formare continuă, cu un ritm de 25% pe an , până la sfârșitul anului 2013. Context: Sistemul educațional românesc se află într-un permanent proces de schimbare și adaptare la cerințele sistemului de învățământ european. Cadrele didactice trebuie să țină pasul cu aceste schimbări să realizeze aprofundarea aspectelor didactice ale disciplinelor și să se perfecționeze continuuu pentru a putea realiza un proces instructiv – educativ de înaltă calitate. Activităţi pentru atingerea obiectivului Indicatori de Resurse Respons Modalit Parteneri performanță abili ăți de evaluar e de timp umane material e 1.Actualizarea competenţelor de bază şi a cunoştinţelor didactice şi din Dezvoltarea septembrie Echipa Consum Director Rapoarte Inspectori, domeniul disciplinei. personală şi manager abile adjunct de Metodiști profesională a ială Autofina evaluare ISJ 2. Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice cadrelor Respons nțare ale didactice abili comisiil comisii or metodice metodic 3.Aprofundarea didacticii disciplinelor e Baza de date octombrie Responsabi ISJ, CCD

VERSIUNEA 2011

75

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
cuprinzând cadrele didactice care urmează o nouă specializare Dezvoltarea cunoştinţelor si competentelor in domeniul didacticii disciplinelor Comisia de formare continuă anual Consum abile Surse extrabug etare l formare continuă Statistici formare continuă a cadrelor didactice

4.Asistarea la ore a tuturor cadrelor didactice

5. Organizarea de interasistențe în special pentru profesorii debutanți

6.Activităţi metodice în cadrul comisiilor pe discipline.

permanent

Echipa manager ială Surse Respons extrabug abili etare comisii metodice

7. Participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări 8. Realizarea de proiecte cu finanțare europeană pentru satisfacerea nevoilor de formare identificate Asigurarea consilierii cadrelor didactice și a feed-beckului necesar permanent Echipa manager ială Respons abili comisii metodice Respons abili comisii metodice -

Director, Director adjunct Responsabi lii comisiilor Certifica metodice te, atestate obtinute Responsabi lii CEAC

CCD, IŞJ, Universităţ i

IŞJ

semestrial Instruire cadrelor didactice privind aplicarea metodelor activparticipative, centrate pe elev.

permanent Surse extrabug etare

Cadre didactice semestrial

Surse extrabug

Rapoarte Responsabi de l CEAC evaluare ale comisiil or metodic e Responsabi lii comisiilor Rapoarte metodice de evaluare ale Responsabi comisiil li or cu metodic

-

-

CCD, IŞJ, Universităţ i

VERSIUNEA 2011

76

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
Asigurarea consilierii cadrelor didactice și a feed-back – ului necesar Cresterea gradului de perfecționare a cadrelor didactice Existența proiectului Cadre didactice etare perfectiona rea e AJOFM Surse extrabug etare Rapoarte de evaluare ale comisiil or metodic e

Cadre didactice

Echipa de proiect

Raport de evaluare responsa bil cu perfectio narea

Docume nte de înregistr are a proiectel or Obiectiv strategic III : : Asigurarea egalităţii de şase în formarea iniţială în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii și creșterea gradului de includere a elevilor din grupuri dezavantajate. Obiectiv operațional : Sporirea accesului si participarii la educatie a elevilor din categorii sociale dezavantajate Ţintă: In anul şcolar 2011-2012 şcoala îşi propune scăderea ratei de părăsire timpurie a şcolii sub 10% şi asigurarea unui procent de promovabilitate a elevilor din categorii sociale dezavantajate de cel puţin 75% pană în 2013.

VERSIUNEA 2011

77

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

Context: Din analiza ratei de părăsire timpurie a şcolii pe niveluri de învăţământ în şcoala noastră, s-au putut trage următoarele concluzii: - se constată un decalaj foarte mare între valorile ratei abandonului pentru învăţământul obligatoriu - 8,51% şi învăţământul neobligatoriu - 19,16% . - în acelaşi timp un număr mare de elevi prezintă dificultăţi de învăţare respectiv dificultăţi de adaptare la cerinţele şcolii. De aceea pentru a asigura succesul şcolar, şanse egale de dezvoltare şi integrare în societate pentru fiecare elev, se impune identificarea tuturor elevilor cu tendinţă de abandon şcolar, cunoaşterea problemelor cu care aceştia se corifruntă şi găsirea unor soluţii de sprijin.

Activitati pentru atingerea obiectivului: 1. Consilierea diriginţilor debutanţi privind abordarea elevilor cu nevoi pedagogice speciale şi extinderea formării cadrelor didactice pentru învăţământul pentru elevi cu nevoi speciale

Indicatori de performanta de timp Cadrele didactice noi cunosc problematica elevilor septembrie 2011

Resurse umane

Responsabili materiale şi financiare surse bugetare surse extrabugetare

Modalităţi de evaluare Procesele verbale ale întâlnirilor

Parteneri

2. Identificarea tipurilor de nevoi ale elevilor care ar putea favoriza apariţia situaţiilor de abandon sau frecventare neritmică a şcolii

Listă a nevoilor elevilor din şcoala noastră;

septembrie

-Diriginţii -Echipa responsabi lăcu „Ameliora rea insuccesului şcolar" -Diriginţii - Psiholog şcolar - colectivele de elevi - Părinţii

- Psihologul şcolar Responsabilul comisiei metodice a diriginţilor

Autorităţi locale Agenţi economici

Responsabilul comisiei metodice a diriginţilor

Informare in consiliul profesorilor(C P)

Comitetele reprezentaţi ve ale părinţilor

VERSIUNEA 2011

78

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
3. Identificarea prin discuţii cu profesorii clasei, cu colectivele de elevi şi cu părinţii, a elevilor cu următoarele tipuri de nevoi: - care provin din medii dezavantajate socio-economic, cu precădere persoane dezavantajate social (absenţa oricărui venit sau venituri mici, orfani, provenienţă din familii dezorganizate, monoparentale, cu părinţi plecaţi în străinătate, elevi ce provin din Centrele de Plasament); - navetişti; - elevi care locuiesc în gazdă; - elevi rromi; - cu probleme de sănătate; - nevoi pedagogice speciale(tulburări de comportament, tendinţă de

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
octombrie 2011 Diriginţii Consumabile - Consiliul autofinanţare profesorilor clasei Psihologul şcolar Colectivele de elevi - Părinţii elevilor Responsabilul comisiei metodice a diriginţilor Informare CP Comitetele reprezentaţi ve ale părinţilor Cabinetul medical din şcoală

Dosarele diriginţilor care vor cuprinde evidenţe clare (elevi navetişti, interni, cu situaţie materială precară, orfani, cu părinţi plecaţi în străinătate, elevi ce provin din familii monoparentale, elevi cu NPS); Dosarele de burse; Fişele de identificare a elevilor cu CES completate de către diriginţi

VERSIUNEA 2011

79

abandon şi frecventare neritmică a şcolii, dificultăţi de învăţare). 4. Întocmirea unei baze de date la nivelul şcolii cu elevii care prezintă nevoile identificate .

Existenţa unei baze de date

mai 2012

-Diriginţii Psihologul şcolar

Consumabile autofinanţare

Cadrele didactice responsabile (Danciu B., Barbu A.)

Existenţa unui CD cu baza de date care se va preda CEAC

5. Identificarea cauzelor care conduc la abandon sau frecventare neritmică a şcolii.

Elaborarea şi aplicarea unui chestionar. Analiza rezultatelor.

octombrie 2011

-Diriginţii Psihologul şcolar -Colectivele de elevi Diriginţii Consiliul profesorilor clasei Diriginţii Profesorii clasei Psihologul şcolar Echipa responsabil ă

Consumabile autofinanţare

6. Elaborarea unor planuri de măsuri pentru susţinerea tuturor elevilor aflaţi în dificultate , respectiv a celor cu tendinţă de abandon 7. Implementarea planurilor de măsuri pentru susţinerea elevilor din proiect

Planuri de măsuri pentru toţi elevii incluşi în proiect;

noiembrie 2011

-

Echipa responsabilă cu denilarea acţiunilor prevăzute pentru această prioritate Echipa responsabilă Psihologul şcolar Echipa responsabilă

Raport întocmit de psihologul şcolar

Agenţii economici cu care şcoala derulează parteneriate, ISJ, AJOFM, Scoli din zona Bârlad Părinţii elevilor cu tendinţă de abandon

Raport al responsabilulu i de prioritate -Raport semestrial al responsabilulu i de prioritate

Părinţii elevilor

Fişe individuale de monitorizare a activităţii elevilor; Fişe de progres individual. Fişe de monitorizare a nr. de absenţe şi a situaţiei şcolare a elevilor;

permanent

-

Părinţii elevilor Poliţia de Proximitate

8. Monitorizarea progresului sau regresului şcolar al elevilor din proiect

în lunile noiembrie, ianuarie, aprilie şi iunie

Laboratoare de informatică Internet Resurse necesare informării

Responsabilul de prioritate

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
9. Evaluarea progresului sau regresului şcolar al elevilor din proiect

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
Semestrial ianuarie 2012 14 iunie 2012)şi anual (14 septembrie 2012) Diriginţii Profesorii clasei Echipa responsabil a Psihologul şcolar Responsabilul priorităţii Raport semestrial al responsabilulu i de prioritate Poliţia de Proximitate Cabinetul medical al şcolii Părinţii elevilor

Rapoarte de evaluare a situaţiei şcolare şi a frecvenţei, întocmite semestrial de către diriginti; Raport de evaluare întocmit semestrial de psihologul şcolar, pentru elevii cu CES. Raport de evaluare întocmit semestrial de comisia de urmărire a frecventei; Rapoarte ale întâlnirilor

10. Împărtăşirea exemplelor de bune practici în consiliul profesorilor clasei

iunie

Cadrele didactice Diriginţii Psihologul

Responsabilul priorităţii

Raport anual al responsabilulu i de prioritate

Obiectiv strategic IV : Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţări europene Obiectiv operațional : Dezvoltarea de relații de cooperare europeană și de parteneriate cu școli din țări europene Ţintă: Creşterea cu 30% a numărului de colaborări cu școli ale uniunii europene , cu 25% a numărului de elevi care comunică într-o limbă străină de circulație internațională. Context : În condiţiile în care România este membra a Uniunii Europene trebuie ca învăţământul profesional şi tehnic să răspundă influenţelor şi oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene. Activităţi pentru Indicatori privind Resurse Responsabili Modalități de Parteneri atingerea obiectivului activitățile evaluare de timp umane materiale 1.Realizarea de Creșterea numărului permanent Echipa Consumabile Director, Raport de evaluare Inspectori, parteneriate cu şcoli de parteneriate cu managerială Autofinanțare Director adjunct ale proiectelor din ţări europene școli europene educative europene Raport de activitate

VERSIUNEA 2011

81

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
2. Implicarea şcolii în realizarea de proiecte LLP, Phare etc în calitate de coordonator sau partener. Consilierea cadrelor didactice pe problematica realizării proiectelor europene

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
anual Cadre didactice Consumabile Autofinanțare Responsabil proiecte educative a responsabilului pe proiecte educative IŞJ

Raport de activitate coordonator proiect 3. Derularea de activități în cadrul proiectelor europene în curs de desfășurare 4. Accesarea unor proiecte de finanţare a dezvoltării resurselor umane prin FSE Monitorizarea permanent proiectelor aflate în derulare Cadre didactice Elevi Consumabile Autofinanțare Coordonator proiect Rapoarte de evaluare a responsabilului pe proiecte educative Consumabile Autofinanțare Responsabil proiecte educative IŞJ, AJOFM ISJ Școli partenere

Consilierea cadrelor didactice pe problematica proiectelor de finanţare a dezvoltării resurselor umane prin FSE Prezentarea de materiale informative privind bursele Comenius

permanent

Echipa managerială metodice Cadre didactice

5. Stimularea cadrelor didactice să acceseze burse Comenius pentru dezvoltarea cooperării europene între cadre didactice

Rapoarte de evaluare ale responsabilului pe proiecte educative Consumabile Autofinanțare Cadre didactice care au accesat burse comenius IŞJ

permanent

Cadre didactice

VERSIUNEA 2011

82

3.2.1. MATRICEA LOGICĂ
PRIORITATEA: I ADAPTAREA PLANULUI DE ȘCOLARIZARE ŞI A OFERTEI DE FORMARE PROFESIONALĂ INIȚIALĂ LA CERINŢELE PIEŢII MUNCII ȘI LA SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT EUROPEAN Obiective şi activităţi Obiective generale Intervenţia logică Adaptarea planului de şcolarizare şi a ofertei de formare profesională la cerinţele pieţii muncii şi a opţiunilor elevilor Direcționarea opțiunilor absolvenților de gimnaziu din localitățile limitrofe și din mediu urban spre școala noastră 60% din absolvenții de gimnaziu optează pentru școla noastră, 60% din elevi cunosc cerințele pieții muncii europene Indicatori de verificare ai obiectivelor Cresterea procentului de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii Surse de verificare PLAI Supoziţii/Ipoteze Posibilitatea adaptării planului de şcolarizare la piaţa muncii şi opţiunile elevilor

Scopul

Numarul de elevi înscriși din mediul rural și urban

PAS

Criza economică Evoluţia pieţii muncii Emigrarea în străinătate

Rezultate

Procentul de elevi înscriși din gimnaziu în unitatea noastră școlară, procent de elevi care cunosc cerințele pieții muncii europene

Situaţii întocmitede diriginţi. Colectarea datelor de la diriginţii claselor terminale privind evoluţia absolvenţilor PAS Opţiunile elevilor Dosare de autorizare Vizite de autorizare ARACIP Contracte de colaborare cu agenţii economici

Existenţa unei legislaţii care să faciliteze integrarea tinerilor pe piaţa muncii

Activităţi

1. Consultarea Consilului local, PRAI, PLAI, a strastegiei de dezvoltare.

Studii privind piaţa muncii Personal pentru prelucrarea datelor privind opţiunile elevilor Autorizarea şcolii pe noi calificări Realizare practicii comasate la agenţii economici Personal calificat

Colaborare bună cu AJOFM Deschiderea agenţilor economici faţă de colaborarea cu şcoala Colaborarea cu ARACIP în vederea autorizării şcolii

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
2. Fundamentarea planului de școlarizare pentru anul școlar 20122013 după consultarea AJOFM și a agenților economici în corelație cu cerințele pieții muncii. 3.Identificarea cererilor de pe piața muncii din țară și UE și a meseriilor noi solicitate. 4. Elaborarea propunerii planului de școlarizare 20122013. Introducerea de noi calificări ca răspuns la solicitarea pieţei muncii 5. Punerea in discuţia CP si aprobarea in CA a proiectului planului de şcolarizare 20122013 6.Transmiterea la ISJ Vaslui spre aprobare, a proiectului planului de şcolarizare 7.Acţiuni de popularizare a planului de şcolarizare 8. Respectarea planului de şcolarizare propus si aprobat

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” pentru predarea disciplinelor de specialitate Consilier educativ Consilier psiholigic Cabinet psihopedagogic Studii privind evoluţia absolvenţilor Dosar activităţi consilier aeducativ Dosar activitate psiholog Costuri de redactare Costrui de multiplicare Costuri de deplasare

PRIORITATEA:II APLICAREA SISTEMULUL CALITĂȚII Obiective şi Intervenţia Indicatori de activităţi logică verificare ai obiectivelor Eficientizarea Indeplinirea Obiectiv elaborării, criteriilor de general coordonării și asigurare a aplicării de calităţii în proceduri și şcoală VERSIUNEA 2011

Surse de verificare Rapoartele anuale ale CEAC

Supoziţii/Ipoteze Existenţa CEAC în unitatea școlară

84

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII activități de evaluare și asigurare a calității în școlală Realizarea unei pregătiri profesionale competitive

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” prevăzute în standardele de calitate

Scopul

Promovabilitate PAS a la examenele Statistici cu finale rezultatele elevilor la examenele finale

Rezultate

Servicii de calitate oferite de școală. Proiectarea unui sistem de monitorizare și evaluare care să stimuleze valoarea. Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a procesului instructive – educativ.
1. Organizarea cadrului pentru desfăşurarea activităţilor privind calitatea în scoala noastră 2. Proiectarea si dezvoltarea activitaţii în raport cu cerinţele sistemului de asigurare a calităţii

Planul CEAC pentru anul școlar în curs Rezultatele la examenele finale

Raport anual de autoevaluare Raport anual de monitorizare Date statistice privind miscarea elevilor

Abseetismul înregistrat la examenele finale. Neatractivitatea pieții muncii pentru absolvenți. Slaba preocupare a familiilor pentru pregătirea școlară și profesională a copiilor Colaborarea părinților cu școal Legislație ARACIP

Activităţi

Baterii de teste aplicate elevilor Echipamente necesare pentru editarea testelor promovare Parteneriate de colaborare cu agenţii economici Personal responsabil cu centralizarea și 3. interpretarea Implementarea datelor. strategiilor Personal privind calitatea responsabil cu la nivelul întocmirea structurilor parteneriatelor existente în și semnarea lor scoala de factorii 4 Monitorizarea implicați în

Raport de autoevaluare Raport de monitorizare Planuri de îmbunătățire Dosarele comisiilor metodice Dosarul CEAC

Deschiderea agenților economici față de colaborarea cu școala. Colaborarea cu școlile din zonă Colaborarea cu AJOFM

VERSIUNEA 2011

85

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII rezultatelor asteptate 5.Evaluarea constructivă 6.Formarea profesională a personalului didactic în scopul introducerii sistemelor de asigurare a calității.

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” educație.

PRIORITATEA : III DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE DIN SISTEMUL IPT PRIN ASIGURAREA PREGĂTIRII ŞTIINŢIFICE, PSIHOPEDAGOGICE, METODICE ŞI PRACTICE A CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CALITĂŢII ÎN FORMARE. Intervenţia Indicatori de Surse de Supoziţii/Ipoteze Obiective şi logică verificare ai verificare activităţi obiectivelor Eficientizarea Creșterea Raport comisia Număr mare de Obiectivele procesului numărului de de formare cadre didactice generale instructive cadre didactice continuă care doresc educativ prin cu grad didactic formarea formarea II, I și doctorat. continuă pentru continuă a adaptarea la cadrelor cerințele noului didactice sistem educațional Aprofundarea Procent ridicat Raport comisia Evoluția Scopul aspectelor de cadre de formare sistemului didactice ale didactice continuă educațional disciplinelor și înscrise la perfecționarea cursuri de continuă pentr formare realizarea unui profesională process instructive – educativ de calitate 25 % din Numărul de Raport de Programe de Rezultate cadrele cadre didactice evaluare formare continuă didactice vor înscrise la responsabil și fonduri participa anual cursuri de comisie de extrabugetare la cursuri de formare perfecționare a suficiente pentru formare profesională cadrelor satisfacertea profesională didactice nevoilor de perfecționare a cadrelor didactice 1.Actualizarea Consilierea Rapoarte ale Legislație în Activități VERSIUNEA 2011 86

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
competenţelor de bază şi a cunoştinţelor didactice şi din domeniul disciplinei. 2. Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice 3.Aprofundarea didacticii disciplinelor 4.Asistarea la ore a tuturor cadrelor didactice 5. Organizarea de interasistențe în special pentru profesorii debutanți 6.Activităţi metodice în cadrul comisiilor pe discipline. 7. Participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări 8.Realizarea de proiecte cu finanțare europeană pentru satisfacerea nevoilor de formare identificate

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” cadrelor didactice în cadrul interasistențelor și comisiilor metodice Instruirea cadrelor didac tice privind aplicarea metodelor active – participative îăn procesul de predareînvățare. Mijloace financiare extrabugetare pentru formarea profesională a cadrelor didactice șefilor comisiilor metodice Raport de evaluare responsabil cu perfecționarea vigoare Existența fondurilor extrabugetarte suficiente pentru satisfacertea nevoilor de perfecționare a cadrelor didactice

PRIORITATEA IV : ASIGURAREA EGALITĂŢII DE ŞASE ÎN FORMAREA INIŢIALĂ ÎN VEDEREA PREVENIRII PĂRĂSIRII TIMPURII A ŞCOLII ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE INCLUDERE A ELEVILOR DIN GRUPURI DEZAVANTAJATE. Obiective şi activităţi Obiectiv Intervenţia logică Sporirea accesului si participării la educaţie a elevilor din categorii sociale Indicatori de verificare ai obiectivelor Rata abandonului Surse de verificare PLAI Documente de secretariat de evidenţă a elevilor Supoziţii/Ipoteze Existenţa cabinetului psihopedagogic m şcoală

VERSIUNEA 2011

87

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII Scopul dezavantajate Creşterea promovabilității la nivelul școlii

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” Procentajele de promovabilitat e Criza economică Evoluţia pieţii muncii Emigrarea în străinătate Discriminare etnică Numărul elevilor Colectarea datelor Programe de promovaţi si de la diriginţii consiliere a procentul de elevi claselor terminale elevilor sî ce au părăsit școala privind evoluţia părinţilor absolvenţilor Legislaţie ce facilitează participarea tinerilor ia actul educativ PAS Statistici promovabilitate secretariat si dirigintilor

Rezultate

Activităţi

Scăderea ratei de părăsire timpurie a Şcolii sub 10% şi asigurarea unui procent de promovabilitate a elevilor din categorii sociale dezavantajate de cel puţin 75% pană în 2013. 1. Consilierea diriginţilor debutanţi privind abordarea elevilor cu nevoi pedagogice speciale şi extinderea formării cadrelor didactice pentru învăţământul pentru elevi cu nevoi speciale 2. Identificarea tipurilor de nevoi ale elevilor care ar putea favoriza apariţia situaţiilor de abandon sau frecventare neritmică a şcolii 3. Identificarea prin discuţii cu profesorii clasei, cu colectivele de

Programe de sprijin pentru elevii ce fee parte din categoriile dezavantajate Mijloace financiare extrabugetare pentru burse de sprijinire a elevilor Programe de consiliere psiho-pedagogică Personal calificat pentru oferirea de sprijin elevilor si părinţilor

Bursele acordate elevilor Dosarul de activităţi al cabinetului psihopedagogie Planificările calendaristice a le pentru Consiliere şi orientare şcolară Costuri de redactare Costuri de multiplicare Surse extrabugetare pentru burse de sprijin Costuri de deplasare

Deschiderea familiilor de rromi feţă de procesul instructiv educativ Existenţa fondurilor extrabugetare asigurate de ispectorat sau alte instituţii abilitate pentru programe de sprijină familiilor dezavantajate

VERSIUNEA 2011

88

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII elevi şi cu părinţii, a elevilor ai diferite nevoi 4.Întocmirea unei baze de date la nivelul şcolii cu elevii care prezintă nevoile identificate 5..Identificarea cauzelor care conduc la abandon sau frecventare neritmică a şcolii 6. Elaborarea unor planuri de măsuri pentru susţinerea tuturor elevilor aflaţi în dificultate, respectiv a celor cu tendinţă de abandon 7,Implementare a planurilor de măsuri pentru susţinerea elevilor din proiect 8.Monitorizarea progresului sau regresului şcolar ai elevilor din proiect 9.Împărtăşirea exemplelor de bune practici în consiliul profesorilor clasei

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

PRIORITATEA V : VERSIUNEA 2011 89

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

IMPLICAREA ÎN ACTIVITĂȚI DE COOPERARE EUROPEANĂ ȘI DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE CU ȘCOLI DIN ȚĂRI EUROPENE Obiective şi Intervenţia Indicatori de Surse de Supoziţii/Ipoteze activităţi logică verificare ai verificare obiectivelor Dezvoltarea de Creșterea Raport Criza economică Obiectiv parteneriate cu procentului de responsabil determină școli ale uniunii elevi acre cunosc proiecte deplasarea europene în valorile cetățeniei europene cetățenilor vederea europene și a români în spațiul creșterii calității numărului de europen fiind actului educativ elevi care necesare comunică într-o cunoaștertea unei limbă străină. limbi străine. Dezvoltarea Număr de elevi Raport Scopul abilităților de care comunică responsabil comunicare înt-o limbă proiecte într-o limbă europeană europene europeană Creșterea cu Procent de elevi Raport de Rezultate 30% a cunoscători de evaluare proiecte numărului de elemente comune europene colaborări cu din viața școli ale uniunii culturală, socială europene și cu și economică a 25% a țărilor uniunii numărului de europene . elevi care comunică într-o limbă străină.
Activităţi 1.Realizarea de Număr de proiecte parteneriate cu de colaborare şcoli din ţări europene europene 2.Implicarea şcolii în realizarea de proiecte LLP, Phare etc în calitate de coordonator sau partener. 3. Derularea de activități în cadrul proiectelor europene în curs de desfășurare 4.Accesarea unor proiecte de finanţare a dezvoltării resurselor umane prin FSE 5. Stimularea Raport de evaluare proiecte europene Număr mare de profesori și elevi interesați de schimburi de experiență cu țări ale uniunii europene.

VERSIUNEA 2011

90

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
cadrelor didactice să acceseze burse Comenius pentru dezvoltarea cooperării europene între cadre didactice

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

3.3. PLANUL DE ŞCOLARIZARE 2011 -2012
I - ÎNVĂŢĂMÂT LICEAL CLASA A IX-A, CURS DE ZI Filiera tehnologică 5 clase / 150 elevi PROFIL SERVICII Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţide comerţ - 1 clasă - 1 clasă

30 elevi 30 elevi

PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Tehnician analize produse alimentare - 1 clasă Tehnician horticultor - 1 clasă PROFIL TEHNIC Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii - 1 clasă

30 elevi 30 elevi

30 elevi

II. NIVERL 3 DE CALIFICARE - 2 clase / 60 elevi Liceu (ciclul superior) - prinruta Școala de arte şi meserii + anul de completare – clasa a XII-a RUTĂ PROGRESIVĂ PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Tehnician în agricultură - 1 clasă PROFIL TEHNIC Tehnician transporturi

30 elevi

- 1 clase

30 elevi

III. ÎNVĂŢĂMÂT LICEAL CLASA A IX-A, CURS FRECVENȚĂ REDUSĂ Filiera teoretică 2 clase / 60 elevi PROFIL REAL ȘTIINȚELE NATURII

- 2 clase

60 elevi

VERSIUNEA 2011

91

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

3.4. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
Formele de perfecţionare urmate de personalul didactic din şcoala noastră sunt: § cursuri de formare continuă pentru obţinerea gradelor didactice, doctorate etc. § cursuri de formare continuă prin CCD, comisii metodice, consilii profesorale cu temă, autoperfecţionare; § cursuri de formare continuă organizate la nivel naţional prin programul Phare TVET, pe specialităţi, calitate, consiliere, parteneriate, evaluare Situația statistică cu perfecţionarea personalului didactic din Colegiul Tehnic ,, Mrcel Guguianu ,, Zorleni în perioada 2006- 2011 este următoarea (Tabelul nr. 3.1.): Tab. nr. 3.1. Statistică perfecţionare a personalului didactic din Colegiul Tehnic ,,Marcel Guguianu,, Zorleni Perfecţionare prin examene de Cursuri de Anul şcolar definitivat, grade didacice perfecţionare Alte cursuri masterat, doctorate obligatorie (la 5 ani) 2006-2007 5 2 10 2007-2008 4 1 15 2008-2009 7 2 50 2009-2010 6 3 7 2010-2011 5 35 4

VERSIUNEA 2011

92

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”

3.5. FINANŢAREA PLANULUI
Surse de finanţare (tabel nr. 3.2): - Primăria comunei Zorleni -Surse extrabugetare -Fonduri ale Comitetului de părinţi -Finanţare nerambursabilă din fonduri Phare

Tab. 3.2. Surse de finanțare ale planului

FINANTARE 2009

BUGET LOCAL ch.personal ch. Materiale
reparatii curente si capitale

3.193.662 2.792.564 281.564 115266 650 3.618

BUGET DE STAT ch.personalexamene ch. Materiale carte CDI naveta elevi burse "bani de liceu" investitiiob.inventar

571.751 20.686 1.325 7.945 78.585 450.220 12.990

VENITURI PROPRII ch.personal-cursuri ch. Materiale
ob.inventar

97.3 16
27.1 59 68.6 11 154 6

ob.inventar progr. Informatic

FINANTARE 2010

BUGET LOCAL ch.personal ch. Materiale VERSIUNEA 2011

2.586.941 2.195.159 237.145

BUGET DE STAT ch.personalexamene ch. Materiale

525.319 18.857 2.229

VENITURI PROPRII ch.personal-cursuri ch. Materiale

79.3 65
4.61 3 69.0 03

93

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
reparatii curente si capitale

COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU”
5.74 9

153.390 1.000 247

preg.prof.dir ectori naveta elevi burse "bani de liceu" investitiireabilitare termica

1.800 87.137 371.738

ob.inventar

preg.prof.au xiliar burse medicale

43.558

FINANTARE 2011

BUGET LOCAL ch.personal ch. Materiale
reparatii curente si capitale

2.118.880 1.836.174 218.070 64.636

BUGET DE STAT ch.personalexamene preg.prof.au xiliar naveta elevi burse "bani de liceu"

484.653 16.160 800 127.684 340.009

71.1 VENITURI PROPRII 61 ch. Materiale
ob.inventar 67.6 70 3.49 1

Resurse financiare din programe de finanţare externă Programul PHARE TVET RO 01 08. 01 şi Tvet RO 01 08.03 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic. Programul are 3 componente: § dezvoltare instituţională; § dotare cu echipamente; § lucrări publice- reabilitare infrastructură.

VERSIUNEA 2011

94

3.6. PLAN DE PARTENERIAT AL ŞCOLII
Nevoi si beneficii Dezvoltarea bazei materiale Obiective Asigurarea pentru fiecare elev a unui echipament necesar pregatirii profesionale Oferirea unui sprijin de orientare si indrumare privind cariera Resurse -venituri extrabugetare -sponsorizari -donatii -inchiriei de la partener sau de la alte scoli Plan de activitati -negocieri cu partenerii -activitati pentru obtinerea de venituri extrabugetare -colaborari cu partenerii Observaţii

Realizarea orientarii scolare si profesionale

-cabinet de oriebtare scolara si profesionala -psihologul scolii -specialisti -pliante,oferte, brosuri, afise, casete video -programe specializate

Pregatirea pt. angajare a elevilor

Realizarea cel putin a unei secvente de practica productiva Organizarea unor cursuri de pregatire, perfectionare si reconversie

Formarea continuă a personlului angajat si a somerilor VERSIUNEA 2011

-agentii economici implicati in parteneriatele cu scoala -SCMP IRIS S.A. -Serele Primariei Bârlad -S.C. Agromec SA Zorleni -Statia de epurare Barlad -corpul profesoral din scoala sau din afara scolii -cabinetele si atelierele din scoala -echipamente inchiriate de la alte

-consilierea parintilor -colaborarea cu agentiile de orientare si ocupare a fortei de munca si alete asociatii de orientare profesionala -procurarea de pliante, oferte, programe, casete -vizite la partenerii economici, intalniri cu specialistii -organizarea unor activitati de informare cu materialele procurate -participare la targuri de job-uri -participarea la intalniri cu reprezentantii institutiilor de invatamant superior -negocieri cu partenerii -realizarea programelor de colaborare in ce priveste practica productive -intocmirea orarelor de desfasurare a practicii productive -evaluarea capacitatii scolii in ce priveste profesorii disponibili, echipamentele, orele disponibile pt. furnizarea unor servicii educationale -acordul asupra conditiilor de implicare a

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” profesionala scoli sau de la agentii economici -venituri extrabugetare -fonduri PHARE profesorilor din scoala sau din afara scolii -pregatirea si realizarea unei brosuri de prezentare -promovarea acestei brosuri -negocieri cu agentii economici, AJOFM, si Camera de Comert -procurarea de echipamente de la alte scoli sau agenti economici -planificarea programului pilot -colaborarea cu comunitatea locala -colaborarea cu IMM-urile din zona -realizarea unor activitati de simulare a realizarii unei afaceri in cadrul orelor de dirigentie sau de educatie antreprenoriala -intalniri cu specialisti de la Camera de Comert -procurarea de oferte si pliante -colaborarea cu AJOFM -intalniri cu parinti care administreaza IMM-uri -jocuri de rol -colaborarea cu agentii economici locali -colaborarea cu primaria -intalniri cu parintii -implicarea ISJ Vaslui in elaborarea curriculum-ului adaptat nevoilor locale

Cunoaşterea mediului de afaceri de catre elevi

Realizarea unor competente si abilitati antreprenoriale

-cabinet de orientare scolara si profesionala -psihologul scolii -programe specializate -specialisti -pliante, brosuri, casete video

-Primaria -parinti -documente scolare nationale si regionale -comisii metodice tehnice -Consiliul de Administratie al scolii -IMM-uri locale Colaboratori: Agenţi economici conform Anexei 5, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, AJOFM Vaslui, AL Barlad, Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Vaslui, ISJ Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, alte şcoli – conform Anexei 6, alte instituţii şcolare din judeţ cuprinse în Phare TVET, Institutii de invatamant superior: Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Universitatea Agronomică şi de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iasi, Consiliile local Barlad Zorleni, ONG-URI Echipa este formată din: Director, Director adjunct, reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentanţi ai partenerilor. Implicarea activă a comunităţii în viaţa şcolii

Intocmirea curriculumului in colaborare cu comunitatea locala

VERSIUNEA septembrie 2009

96

3.6. PLAN DE SCOLARIZARE 2007-2012 LICEU
PROFIL SERVICII / ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Calificare Nivel 2007-2008 2008-2009 2009-2010 Ore Elevi Ore Elevi Ore Tehnician în activităţi 3 1155 1/28 1155 1/28 1/28 financiare şi comerciale Tehnician în activităţi 1/30 economice Tehnician în activităţi de 3 1155 1/28 1155 1/28 1/28 1/28 1/30 comerţ PROFIL:RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI/ arie curriculară TEHNOLOGII Tehnician ecolog şi 3 1155 1/28 1155 1/28 1/28 1/28 protecţia mediului Tehnician în industria 3 1155 1/28 1/28 1/28 alimentară Tehnician analize produse 3 1155 1/28 1155 1/28 1/28 1/30 alimentare Tehnician horticultur 3 1155 1/28 1/28 1/30 2010-2011 2011-2012 proiectie proiectie Elevi Elevi 1/28 -

PROFIL: TEHNIC / arie curriculară TEHNOLOGII
Tehnician proiectant CAD Tehnician operator tehnică de calcul Tehnican transporturi Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 3 3 3 3 1155 1155 1/28 1/28 1155 1/28 1/28 1/30

1155 1155

1/28 1/28

1/28 1/28

1/28 1/28

LICEU CLASA A XII-A RUTA PROGRESIVĂ
PROFIL SERVICII / ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII
Calificare Tehnician în activităţi de comerţ Nivel 2007-2008 Ore 3 Elevi 2008-2009 Ore Ore 2009-2010 Elevi 1/28 Ore 1/28 2010-2011 proiectie 2011-2012 proiectie

PROFIL: TEHNIC / arie curriculară TEHNOLOGII
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii Tehnician în transporturi 3 1/28 -

1/28

1/30

Domeniu AGRICULTURĂ / arie curriculară TEHNOLOGII
Tehnician în agricultură 3 1/28 1/30

VERSIUNEA 2011

CAPITOLUL IV – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PAS
Acţiuni întreprinse pentru elaborarea PAS-ului 1. Formarea echipei de elaborare a PAS şi fixarea responsabilităţilor 2. Colectarea datelor şi documentelor necesare 3. Consultarea cu factorii interesaţi 4. Analiza documentelor şi informaţiilor colectate 5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi ţintelor strategice precum şi a domeniilor ce necesită dezvoltare 6. Stabilirea strategiilor de acţiune 7. Stabilirea comisiilor de lucru Documente folosite în elaborarea PAS - PLAI- Vaslui - PRAI-regiunea N-E - Date statistice nationale, regionale şi locale - Documente de secretariat - Documente de contabilitate - Date statistice AJOFM - Documente de proiectare a activităţii şcolii – planuri operaţionale, planuri manageriale, planul de dezvoltare instituţională, planuri de îmbunătăţire, planuri de acţiune la nivel de comisii metodice şi alte comisii - Rapoarte scrise ISJ, ARACIP, MECTS, în urma inspecţiilor din şcoală - Oferta şcolii - Documente de proiectare curriculară - Documente de evaluare şi analiza periodice a activităţii şcolii – rapoarte de monitorizare şi autoevaluare Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale şefilor de comisiilor metodice, ale Consililui de administraţie Consultare În vederea realizării PAS au fost consultaţi următorii factori : ◊ Managerii şcolii şi Consiliul de administraţie ◊ Părinţii prin Comitetul reprezentativ al părinţilor prin chestionare sau discuţii în cadrul lectoratelor cu părinţii sau alte întâlniri ◊ Elevii, prin intermediul Consiliului elevilor sau prin chestionare, discutii, etc ◊ Cadrele didactice la nivel de catedră sau la nivel general de şcoală ◊ Departamentul secretariat ◊ Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii ◊ Departamentul contabilitate ◊ Departamentul de perfecţionare al cadrelor didactice ◊ Comisia responsabilă cu activitatea educativă ◊ Şcoli şi licee din zona comunei Zorleni ◊Primăria Zorleni ◊ Agenţii economici cu care şcoala a încheiat parteneriate de colaborare. VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Procesul de consultare pentru elaborarea PAS s-a desfăşurat atât în cadrul unităţii şcolare cât şi la agenţii economici parteneri, primăria Zorleni , şcolile şi liceele din zonă . Pe parcursul elaborării PAS, nu s-au semnalat dificultăţi majore datorită organizării eficiente a echipelor de lucru.

4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE PAS
MONITORIZARE ŞI EVALUARE LA NIVEL DE ECHIPĂ Tabel. nr. 4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE
Acţiuni monitorizate Acţiunile pentru Obiectivul 1 Persoana responsabilă Dir. Iftemie Tamara Persoane implicate Dir. Iftemie Tamara Dir. adj. Filiuță Gina Comisia de calitate Agenţi ec. parteneri Termen Semestrial Înregistrarea rezultatelor Procese verbale ale întâlnirilor echipei de program, feedback din partea elevilor şi profesorilor agenţilor economici, AJOFM Procese verbale ale întâlnirilor echipei de program, feedback din partea elevilor, părinţilor Procese verbale ale întâlnirilor echipei de program, feedback din partea participanţilor, Procese verbale ale întâlnirilor echipei de program, proiecte implementate, documente realizate

Acţiunile pentru Obiectivul 2

Dir. adj. Filiuță Gina

Dir. Iftemie Tamara Anton Beatrice

Semestrial

Acţiunile pentru Obiectivul 3

Nedelcu Dana

Dir . Iftemie Tamara Comisia de calitate Responsabili comisii metodice Dir. adj. Filiuță Gina Echipele de proiect

Semestrial

Acţiunile pentru Obiectivul 4

Hulută Aurora

Permanent

MONITORIZAREA REALIZATĂ DE CĂTRE MANAGEMENT
Directorul adjunct este responsabil cu monitorizarea operativă. La nivelul fiecărei echipe se va realiza o evaluare semestrială a activităţii realizate pentru atingerea obiectivelor propuse. Concluziile vor fi prezentate sub forma unui raport scris transmis directorului adjunct. Rapoartele vor fi analizate în Consiliul de administraţie al şcolii în vederea stabilirii măsurilor ce se impun pentru realizarea obiectivelor. Întregul Plan de acţiune va fi monitorizat de Director, care va interveni atunci când este necesar pentru eficientizarea realizării activităţilor propuse. Gradul de realizare al Planului de acţiune propus pentru anul şcolar 2011-2012 va fi analizat în Consiliul de administraţie din luna Iunie 2012.

99

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

4.3. GLOSAR
ADR Agenţia de Dezvoltare Regională AEL Programul Asistent Educaţional pentru Liceu AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă ANOFM Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca APC Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor CCD Casa Corpului Didactic CES Cerinţe Educaţionale Speciale CJAPP Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică CLDPS Comitet Local pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale CLDPS Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională ECDL “European Computer Driving Licence” (Licenţă Europeană pentru Conducerea Calculatorului) HG Hotărâre de Guvern IMM Intreprinderi mici si mijlocii INS Institutul National de Statistica ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean ITC Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale MECI Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării NCVA Consiliul National pentru Certificari Profesionale (National Council for Vocational Awards) ONG Organizaţie Nonguvernamentală PAS Planul de acţiune al şcolii PIB Produsul Intern Brut PIBR Produs Intern Brut Regional PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic SAM Şcoala de Arte şi Meserii SPP Standarde de Pregătire Profesională SWOT Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), Threats (Ameninţări) TIC Tehnologii ale Informatiei si Comunicarii TTQM Transfer de Tehnologie şi Managementul calităţii TVET Învăţământ profesional şi tehnic VAB Valoare Adaugata Bruta VABR Valoare Adaugata Bruta Regionala Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balanţei forţei de muncă, toate persoanele care, în anul de referinţă, au desfăşurat o activitate economico-socială aducătoare de venit, cu excepţia cadrelor militare şi a persoanelor asimilate acestora) personal M.Ap., M.A.I, S.R.I, militari în termen), a salariaţilor organizaţiilor politice, obşteşti şi a deţinuţilor. Populaţia activă (persoanele active) – din punct de vedere economic – cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii ; include populaţia ocupată şi şomerii BIM. Populaţia ocupată cuprinde, conform metodologiei „Cercetării statistice asupra forţei de muncă în gospodării”, toate persoanele de 15 ani şi peste, care au desfăşurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă (săptămâna înaintea înregistrării), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. Şomerii BIM, conform Biroului Internaţional al Muncii (BIM) sunt persoanele de 15-74 ani, care, în perioada de referinţă îndeplinesc următoarele condiţii : - nu au loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri ; - sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite metode active pentru al găsi (înscrierea la agenţii de ocupare a forţei de muncă sau la agenţii particulare de plasare, acţiuni pentru începerea unei activităţi pe cont propriu, publicarea de anunţuri, appel la prieteni, rude, colegi, etc.) ;

100

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 2 săptămâni, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă. Rata de activitate reprezintă raportul dintre populaţia activă şi populaţia totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual. Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual. Şomerii înregistraţi reprezintă, în sensul prevederilor Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii : - sunt în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare ; - starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice le fac apte pentru prestarea unei munci; - nu au loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; - sunt disponibile să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncăş - sunt înregistrate la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege. Rata şomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul şomerilor (înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă) şi populaţia activă civilă (şomeri + populaţie ocupată civilă, definită conform metodologiei balanţei forţei de muncă). Rata locurilor de muncă vacante reprezintă raportul dintre numărul mediu anual al locurilor de muncă vacante şi numărul mediu anual al locurilor de muncă (ocupate şi vacante), exprimat procentual. Numărul locurilor de muncă vacante include numărul posturilor neocupate care urmează a fi ocupate imediat sau în perioada următoare (în decurs de maximum 3 luni după luna de referinţă), şi care sunt: - nou create în cursul lunii de referinţă; - existente deja în unitate. (Nu se consideră vacante posturile neocupate)ş - pentru care angajatorul nu a întreprins acţiuni concrete spre a le ocupa în perioada următoarelor 3 luni; - destinate exclusiv promovării persoanelor din interiorul întreprinderii sau instituţiei; - din unităţile administrţiei publice, blocate printr-un act xclusive. Numărul total al locurilor de muncă (ocupate şi vacante) include efectivul slariaţilor la sfârşitul lunii ( xclusive cei cu contract de muncă / raport serviciu suspendat) şi numărul locurilor de muncă vacante. Curriculum – desemneaza, în general, ansamblul situaţiilor de invatare organizate de o institutie educativa. În ISCED şi SNIE, curriculum-ul se refera la ariile de studii şi alocarea lor orara, ceea ce corespunde curriculum-ului cadru din învăţământul romanesc. Educatie – activitatea intentionata şi sistematica de comunicare menita sa produca o invatare durabila (aceasta definitie este folosita în principalele Manuale de utilizare a indicatorilor, citate în bibliografie). Educatia formala – este tipul de educatie desfasurat în institutii recunoscute de stat (gradinite, scoli, universitati), pe baza unor programe sistematice finalizate cu diplome sau certificate oficiale. Educatia formala este realizata de formatori specializati (educatori, institutori, invatatori, profesori), presupune un sistem de evaluare şi sanctionare a studiilor şi o gradare cronologica a efectivelor de elevi şi studenti. Atat SNIE, cat şi Clasificarea Internationala Standard a Educatiei (ISCED) se refera exclusiv la educatia formala şi la învăţământ. Educatia non-formala – se realizeaza în scoala sau în afara scolii, prin proiecte, excursii, vizite, activitati voluntare sau actiuni civice. Spre deosebire de educatia formala, educatia non-formala nu presupune un curriculum oficial sau o evaluare recunoscuta prin diplome de stat. Educatia persoanelor cu nevoi speciale – se refera la programele destinate unei categorii speciale de beneficiari: adulti analfabeti, persoane cu handicap, copii cu dificultati de invatare, tineri proveniti din medii dezavantajate, persoane spitalizate sau în situaţie de privare de libertate, nomazi, refugiati. Aceste programe se desfasoara în institutiile obisnuite (gradinite, scoli, universitati, centre de educatie a adultilor), sau în institutii specializate. Incepand cu Conferinta Mondiala de la Jomtien (1990), termenul de „persoane cu nevoi speciale” inlocuieste pe cel de „handicapati” sau pe cel de „deficienti”, care au primit conotatii peiorative. Elevi şi studenti – sunt persoanele care participa la programele de educatie formala (cuprinse în engleza prin termenul comun „students”). Indicator – indicatorii sunt expresii numerice cu ajutorul carora se caracterizeaza fenomenele socialeconomice (ca structura, crestere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor date cantitative sau pe

101

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
informatii calitative. Aceste informatii se bazeaza pe date statistice, dar şi pe informatii calitative, asa cum sunt cele care se refera la atitudini, optiuni sau comportamente (in acest caz, vorbim de indicatori calitativi ca, de exemplu, datele Eurobarometer, PISA sau IEA). Institutiile de educatie – conform Manualului OECD, institutiile de educatie nu mai constituie o referinta statistica de baza pentru comparatiile internationale: astfel de date nu se mai colecteaza la nivel international, dar constituie un important criteriu pentru definirea şi repartizarea cheltuielilor pentru învăţământ, la nivel national. Definitia propusa de Manualul OECD este următoarea: institutiile de educatie sunt unităţile care asigura servicii de instruire pentru indivizi, precum şi servicii asociate educatiei pentru indivizi sau alte institutii educationale. La randul lor, institutiile de educatie se clasifica în institutii de instruire (scolile şi universitatile) şi institutii de educatie care nu asigura instruirea, dar o sprijina prin servicii specializate: prin entitatile administrative ale educatiei (ministere, inspectorate, agentii), entitatile de suport (care produc mijloace de invatare, manuale şi texte pedagogice, precum şi serviciile de intretinere şi functionare a infrastructurilor), prin entitatile auxiliare (serviciile de consiliere, serviciile de transport şi sanatate, cantinele, internatele, caminele, bibliotecile) şi entitatile de dezvoltare (care se ocupa cu elaborarea curriculum-ului şi a instrumentelor de evaluare, cercetarea pedagogica, bancile de date). Intra în categoria institutiilor de educatie orice unitate care ofera servicii educative, indiferent de ministerul sau departamentul de tutela, de caracterul lor privat sau public, de nivelul de studiu sau tipul de program educational. ISCED – sau „Clasificarea Internationala Standard a Educatiei” este o clasificare standard a nivelurilor educationale adoptata de tarile membre ale UNESCO (inclusiv de Romania) şi utilizata în toate analizele comparative şi în metodologia tuturor organizatiilor internationale. ISCED cuprinde o terminologie standard şi definitii unanim acceptate ale nivelurilor de educatie. ISCED opereaza cu sapte niveluri: 0 = nivelul pre-primar 1 = nivelul primar 2 = învăţământul secundar inferior 3 = învăţământul secundar superior 4 = învăţământul post-secundar non-tertiar 5 = primul ciclul de învăţământ tertiar 6 = al doilea ciclu de învăţământ tertiar Atat UOE, cat şi varianta sa romaneasca (SNIE), folosesc terminologia şi nomenclatorul international ISCED. Personalul – cuprinde personalul specializat care participa la activitatile de instruire, de suport, consiliere şi asistenta a elevilor, de management şi administratie, precum şi personalul care asigura ingrijirea şi functionarea unităţilor de învăţământ. „Personalul didactic” se refera la următoarele categorii: „personalul de predare” („classroom teachers” pentru ISCED 0-4), „personalul academic” (ISCED 5-6), „personalul auxiliar” (ISCED 0-4) şi „asistentii de cercetare-predare” (ISCED 5-6). „Personalul de management, controlul calitatii şi administratiei” (asa cum este definit în Manualul OECD) include patru categorii: manageri şcolari (directori, directori adjuncti pentru ISCED 0-4), manageri de institutii (presedinti, rectori, prorectori, decani, cancelari, sef de catedra pentru ISCED 5-6), personal administrativ şcolar (receptionisti, secretari, tehnicieni, bibliotecari la nivelul ISCED 0-4) şi personal administrativ universitar (programatori, analisti de sistem, contabili, juristi, administratori de retele, manageri de granturi sau de proiecte, persoane de relaţii publice la nivelul ISCED 5-6). Program educational – este un set de activitati educative organizate pentru a se realiza anumite obiective definite în prealabil prin intermediul unor sarcini concrete de invatare (aceasta definitie este folosita în sistemul ISCED, la care SNIE se raporteaza în mod sistematic). Tinte concrete („benchmarks”) – reprezinta performantele efective sau nivelul pe o scara de variatie. Daca indicatorii reprezinta informatii relevante pentru starea de functionare a sistemului sau a anumitor componente ale acestuia, tintele concrete desemneaza valorile precise pe care indicatorii le pot avea la un moment dat. Tintele sunt expresia parametrica a indicatorilor. De exemplu, indicatorul „participarea la invatarea permanenta” se exprima prin tinta „rata de participare minima a populatiei active de 25-64 ani trebuie sa fie în anul 2010 de minimum 12,5% în tarile U.E.” (acest exemplu este extras din programul Comisiei de implementare a Strategiei de la Lisabona în domeniul educatiei şi formarii profesionale).

102

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa A - Corpuri de cladire

104

Aexa 1.1. Harta Județului Vaslui

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 1.2. Poziționarea școlii în harta județului Vaslui

106

Aexa 1.3. ISTORICUL SCOLII

VERSIUNEA 2011

Anexa 1.4
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VASLUI GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI, JUDETUL VASLUI TEL: 0235-424919, 0234-425092 FAX: 0235-308026 EMAIL: grscagzo@yahoo.com

PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012
I. INVATAMANTUL LICEAL CLASA A IX-A – CURS DE ZI FILIERA TEHNOLOGICA PROFILUL DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA Economic Comerţ RESURSE NATURALE SI PROTECTIA MEDIULUI TEHNIC Protectia mediului Industrie alimentara Agricultură Mecanică CALIFICARILE PROFESIONALE
TEHNICIAN ECONOMICE TEHNICIAN COMERT IN ÎN ACTIVITĂŢI DE

7 clase / 210 elevi NR. CLASE 1 1 1 1 1 1 1 NR. ELEVI 30 30 30 30 30 30 30

SERVICII

ACTIVITATI

TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITATII MEDIULUI TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE TEHNICIAN HORTICULTOR TEHNICIAN ÎN TRANSPORTURI TEHNICIAN MECANIC PENTRU INTRETINERE SI REPARATII

NIVEL 3 DE CALIFICARE - 3 clase/90 elevi Liceu (ciclul superior) - prin ruta Şcoala de arte şi meserii + anul de completare – clasa a XII-a RUTA PROGRESIVA DOMENIU COMERŢ AGRICULTURĂ MECANICĂ CALIFICARILE PROFESIONALE Tehnician in activitati de comert Technician in agricultura Tehnician în transporturi NR. CLASE 1 1 1 NR. ELEVI 30 30 30

INVATAMANTUL LICEAL CLASA A IX-A – CURS FRECVENTA REDUSA FILIERA TEORETICA 3 clase /90 elevi PROFIL REAL CALIFICARILE PROFESIONALE STIINTE ALE NATURII NR. CLASE 3 NR. ELEVI 90

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 1.5 C.D.L.-uri care s-au derulat la Colegiul Tehnic’’Marcel Guguianu’’ Zorleni în anul școlar 2010-2011
DOMENIUL ECONOMIC CLASA DENUMIREA CDL-ului IX Calculul economic şi completarea documentelor pentru principalele tranzacţii economice X Studiul comportamentului consumatorului INDUSTRIE ALIMENTARĂ IX Organizarea locului de muncă X Degradarea ecosistemelor naturale şi artificiale , cauze şi consecinţe ecologice MECANICĂ IX Aplicaţii practice de lăcătuşerie generală X Aplicaţii practice în mecanica de motoare

Anexa 1.6. Rezultatele evlevilor la concursuri şi olimpiade şcolare anul şcolar 2010-2011
Nr. Numele si crt. prenumele elevului 1 Ciobanu Andreea 2 3 4 Botezatu Ionuţ Ciobanu Andreea Leonte Dănuţ Clasa Concurs/ Olimpiada Rezultatul obtinut

a X-a A a XII- a A a X-a A a IX-a D,

Concursul de matematic㠒’ Grigore premiul II Moisil Mesajul meu antidrog Locul I - Faza nationala Alege este dreptul tau Faza judeteana Locul III Concursul Interjudeţean de Creativitate Mecanică Diplomă de merit 109

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bãrbînţã Livia Hlenschi Sorin Bordeianu Mãdãlina Munteanu Cristian Munteanu Silvia Radu Ana-Maria Paduraru Alexandra Paduraru Alexandra Stănescu Mărioara Vătămanu Mădălina a XI a A a XII-a a XII-a C a XI-a C a XI-a C a XII -a A a-XII-a A a-XII-a A a- XI – aC a- XI-a B Concurs National Faza judeţeanã Olimpiada – Tehnician în agricultură Olimpiada – Tehnician ecolog și protecția mediului Concursul profesional Faza Judeteana Faza Judeteana Faza judeţeană Faza Locala Faza Judeteana Concurs regional ,, Eco-reportei în acțiune,, Concurs local ,, Lumea legumiculturii,, Locul II Diplomă de merit Faza Nationala Diplomă de merit Faza Nationala Locul I Locul III Locul III Locul II Locul I Diplomă de participare

14.

Premiul I

110

Anexa 1.7. Centralizator agenți economici parteneri
Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AGENȚI ECONOMICI PARTENERI S.C.CDER INTEREX S.A S.C.AVANGARDE SRL S.C.GENERAL SISTEMS COMPANY S.C.CUP S.A S.C.AQUAVAS S.A S.C.RENTABILUX-GEN SRL S.C.AGROSTIL COMTOR SRL S.C.PREMIER S.C.REWE S.R.L CIORTAN MARIANA SRL SC. AGROCOMPLEX BÂRLAD PRIMĂRIA BÂRLAD SERVICIUL SERE SPAȚII VERZI I.I.NEGOITA IRINA S.C.LUCA MIR. S.R.L. I.I.VENIN GEORGIANA S.C.ONALEX SRL S.C.ALEXMON IMPEX SRL/BARLAD S.C. VELOVICI SRL S.C. SAUCIUC SRL S.C.COSDIA SRL S.C. TAVIANY A.F. DRUTU I.I.BARBANTA FLORENTINA S.C. ETTA AUTO S.C. ELBRUS SRL S.C.METAL SRL S.C.CONGRAM MORAVIA S.C.MIHAIL SERVICE SRL S.C.AGROMEC SRL

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 1.8. Priorități și obiective PRAI
PRIORITATEA (OBIECTIV GENERAL): Dezvoltarea structurii ÎPT în concordanţă cu dinamica unei societăţi bazate pe cunoaştere, cu tendinţele dezvoltării socio-economice din regiunea Nord-Est Indicator de impact: - Rata şomajului în rândul tinerilor absolvenţi pe nivele de calificare. Obiectivul şi indicatori Obiectiv 1 : Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor. Indicator: - Rata şomajului tinerilor raportat la populaţia activă Ţintă: Scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor raportat la populaţia activă de la 13,8 (2006) % la 11% (2013). Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 1.1. – existenţa unei reţele şcolare pentru ÎPT; 1.2. – existenţa parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare; 1.3. – existenţa CDL adoptat la nivelul fiecărei unităţi şcolare din IPT; 1.4. - existenţa unor unităţi şcolare din zona de munte (reabilitate, dotate), care să asigure calificările necesare zonei . 1.5. – existenţa unui sistem eficient de OSP a elevilor din ciclul gimnazial. Acţiuni - Activităţi Termene

Precondiţii şi riscuri - Aplicarea cadrului legal, precum şi documentelor UE privind formarea profesională iniţială; - Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare; - Slaba implicare a partenerilor economici, si lipsa de informare privind structura IPT si posibilitatile de formare profesionala.

Precondiţii şi riscuri - Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare; - Desfăşurarea unor programe coerente de OSP la nivelul fiecărei şcoli; - Lipsa de indicatori/metode pentru a urmari insertia pe piata muncii a absolventilor; - Numarul mic de consilieri si lipsa de interes a parintilor pentru activitati de tipul” consilierea parintilor” - Calitatea slaba a învatamântului, în special în mediul rural (metode învechite de predare, lipsa bazei materiale în scoli);

Instituţii responsabile pentru implementare CLDPS, IŞJ Unităţile şcolare, partenerii economici

Resurse

Precondiţii şi riscuri

1. Realizarea de reţele şcolare pentru asigurarea continuităţii în formare

Anual- luna decembrie

2. Realizarea unor sisteme parteneriale eficiente, în scopul dobândirii de către elevi a competenţelor specifice calificărilor din oferta şcolară. 3. Elaborarea curriculumului în

Anual-luna septembrie

CLDPS, IŞJ Unităţile şcolare, partenerii economici CLDPS, IŞJ Unităţile şcolare,

Anual-luna septembrie

-Aplicarea cadrului legal, precum şi documentelor Axa UE privind formarea prioritară 2 profesională iniţială; Domeniu 2.1 -Lipsa unui sistem coerent POS DRU date statistice privind dinamica economică din zonă. -Realizarea parteneriatului Axa la nivelul prioritară 1 fiecărei unităţi şcolare; Domeniu -Dezinteresul angajatorilor 1.1 POS fata de investitiile în DRU formare, lipsa strategiilor pe termen lung; Axa -Realizarea parteneriatului prioritară 2 la nivelul

112

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
dezvoltare locală (CDL) de către şcoală - agenţi economici, pentru competenţele specifice, locale. partenerii economici Domeniu 2.1 fiecărei unităţi şcolare; POS DRU - Ponderea înca prea mare a pregatirii teoretice în detrimentul celei practice, accent pe cunostinte nu pe formare de competenţe. - Asigurarea unei baze didactico-materiale adecvate; Axa - Realizarea unei oferte prioritara 3, educaţionale în domeniul de concordanţă cu nevoile de interventie dezvoltare economico3.4 – POR socială speicifice zonei 2007-2013 montane; - Lipsa unei experienţe în acest domeniu. - Respectarea cadrului legal privind activitatea Axa CJAPP şi a instituţiilor prioritara 2, subordonate; domeniul de - Numarul mic de interventie consilieri specializaţi; 2.1 – POR - Persistenţa unei 2007-2013 mentalităţi privind eficienţa activităţii de OSP. - Respectarea cadrului legal privind activitatea Axa CJAPP şi a instituţiilor prioritara 2, subordonate; domeniul de - Numarul mic de interventie consilieri specializaţi; 2.1 – POR - Lipsa de interes a 2007-2013 parintilor pentru activitati de tipul” consilierea parintilor”

4. Dezvoltarea unor unităţi şcolare din zona de munte (reabilitări, dotări, programe şcolare specifice), în scopul formării iniţiale în calificări necesare zonei de munte.

Anual-luna septembrie

CLDPS, IŞJ Unităţile şcolare, partenerii economici

5. Elaborarea şi implementarea de către CJAPP unui sistem coerent de OSP a elevilor de-a lungul ciclului gimnazial.

Anual-luna septembrie

CJAPP, IŞJ Unităţile şcolare

6. Consilierea elev părinte în alegerea carierei si pe perioada formarii, inclusiv furnizarea datelor legate de cererea si tendintele inregistrate pe piata fortei de munca.

Anual –luna iunie

CJAPP, IŞJ Unităţile şcolare

Obiectivul şi indicatori Obiectiv 2 : Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de formare profesională continuă.

Indicator: - ponderea populatiei cu nivel scazut de calificare Ţintă: Scaderea ponderii populaţiei cu nivel scazut de pregatire prin programe de formare continuă la 35 % in 2010 la 30 % în 2013.

Precondiţii şi riscuri - Aplicarea cadrului legal, precum şi documentelor UE privind formarea profesională continuă; - Creşterea gradului de interes a unui număr tot mai mare de persoane pentru FPC; - Calitatea programelor de FPC nu este întotdeauna în concordanţă cu exigenţele dinamicii societăţii;

113

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 2.1. Nr. de cursuri organizate/ persoane instruite; 2.2. Nr. reţelelor de FPC şi componenţa acestora; 2.3.Nr de acreditări obţinute, nr. cursuri organizate, nr. cursanţi instruiţi; 2.4. Nr. de adulţi consiliaţi şi structura acestora; 2.5. Nr. de unităţi şcolare care au în planul de învăţământ forme alternative (nr. clase şi nr. participanţi); 2.6 Nr. de autorizări propuse pentru autorizare şi structura grupurilor ţintă; 2.7. Nr de campanii organizate, cu detalierea tipurilor de activităţi organizate. Acţiuni - Activităţi Termene

Precondiţii şi riscuri - Acreditarea programelor de FPC; - Asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării programelor de FPC; - Şanse mai reduse de acces pentru populaţia din mediul rural la aceste programe de FPC;

Instituţii responsabile pentru implementare IŞJ, Unităţile şcolare, CLDPS

Resurse

Precondiţii şi riscuri

1. Participarea la programe de formare managerială în vederea acreditării unităţilor şcolare ca furnizori de formare continuă. 2. Obţinerea acreditării de către unităţilor şcolare ca furnizori de formare continuă şi acreditarea ca centre de evaluare a competenţelor dobândite în alt context decât cel formal.

Anual, luna decembrie

Axa prioritara 1, domeniul de interventie 1.3 – POR 2007-2013

Anual, luna ianuarie

IŞJ, Unităţile şcolare, CLDPS

Axa prioritara 1, domeniul de interventie 1.3 – POR 2007-2013

3. Consilierea adulţilor pentru reorientare în carieră şi pentru ridicarea nivelului Anual, luna calificării, cu atragerea ianuarie partenerilor sociali implicaţi ca beneficiari.

AJOFM Autorităţile locale, IŞJ, CLDPS

Axa prioritara 1, domeniul de interventie 1.3 – POR 2007-2013

- Acreditarea programelor de formare managerială; - Asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării programelor formare managerială; -Unitatile scolare autorizate ca FPC sunt in numar mic (desi se inregistreaza o crestere in ultimii ani); -Unitatile scolare autorizate nu au derulat cursuri sau au derulat un numar mic de cursuri neacoperind cererea; -Existenţa nor programe coerente de consiliere a adulţilor; -Implicarea partenerilor sociali. -Numarul mic de consilieri specializaţi;

114

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
-Respectarea cadrului legal de organizare a acestor forme de MECTS, ISJ, unităţi învăţământ alternativ; -Asigurarea condiţiilor şcolare, necesare care să permită consilii participarea unui număr locale cât mai mare de persoane; - Realizarea unor parteneriate eficiente în Axa actorii implicaţi; prioritară 5 -Respectarea cadrului Domeniu de juridic existent; intervenţie - Lipsa unor 5.1 metodologii de urmărire POS DRU a grupurilor ţintă pentru formarea continuă. - Existenţa unui program de acţiuni concrete; Axa - Asigurarea prioritara 1, parteneriatului cu alţi domeniul de factori din zonă; interventie - A se avea în vedere şi 1.1 – POR o anumită neîncredere 2007-2013 din partea unor persoane în eficienţa acestor campanii.

4. Dezvoltarea formelor de invatamant alternativ, ca: invatamant seral, fara frecventa, frecventa redusa si IDD

Anual, luna octombrie

UIP NE IŞJ,Unităţile şcolare

5. Intensificarea activităţilor de colaborare şcoală – agent economic AJOFM, în vederea identificării calificărilor pentru autorizare şi a grupurilor ţintă pentru formarea continuă.

Anual, luna septembrie

AJOFM CLDPS Unităţile şcolare

6. Realizarea de campanii de informare si promovare a calificărilor specifice zonei rurale în vederea diminuării fenomenului migraţiei a forţei de muncă

Anual, luna august

AJOFM CLDPS Unităţile şcolare

Obiectivul şi indicatori Obiectiv 3 : Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială Indicator: 1. Rata de părăsire timpurie a şcolii prin SAM Ţintă: Reducerea de la 19,2 % în 2006 la 10% în 2013. 2. Ponderea populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare (min. nivelul 3) din mediul rural Ţintă: Cresterea ponderii populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare (min. nivelul 3) din mediul rural la 60% in 2013.

Precondiţii şi riscuri - Respectarea cadrului juridic privind asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială. - Asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane necesare. - Situaţiile socio-economice din anumite zone permit deocamdată asigurarea unor şanse egale de reuşită pentru toţi elevii din aceeaşi generaţie.

115

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Precondiţii şi riscuri - Asigurarea unui eşantion reprezentativ de investigaţie. - Elaborarea unor programe coerente de consiliere psihopedagogică. - Asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane necesare realizării acţiunilor concrete de asigurare a şanselor egale de reuşită. - Existenţa unor programe de FC acreditate pentru cadrele didactice din mediul rural. - Lipsa pregatirii profesorilor pentru incluziunea sociala - Lipsa resurselor necesare asigurarii calitatii pe nivelul 3 in mediul rural Instituţii responsabile pentru implementare Precondiţii şi riscuri

Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 3.1. Nr. de studii si analize privind motivele parasirii timpurii a scolii de către elevi. 3.2. Nr. de programe de consiliere, cu detalierea participanţilor. 3.3. Nr. de burse oferite, detalierea sumelor. 3.4. Nr. de şcoli reabilitate, detalierea acestor acţiuni. 3.5. Nr. de programe de formare continuă pentru cadrele didactice din mediul rural, detalierea participării.

Acţiuni - Activităţi

Termene

Resurse

1. Realizarea de studii si analize privind motivele parasirii timpurii a scolii de către elevi, inclusiv a celor de etnie rromă.

Anual, luna decembrie

CJAPP, unităţile şcolare, ISJ

2. Activităţi de consiliere copil – părinte, inclusiv a celor de etnie rromă. realizate de către şcoală cu susţinerea cabinetelor de specialitate, utilizând programe şi proiecte în acest sens. 3. Sprijin financiar pentru elevii supuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii. există programul „Bani de liceu” pentru elevii din liceu, SAM şi XI AC care se derulează în toate şcolile din judeţ 4. Oferirea de burse şi sprijin elevilor proveniţi din medii dezavantajate socio-economic, cu precădere persoanelor dezavantajate social şi din mediul rural, inclusiv a celor de etnie rromă.

Anual, luna ianuarie

CJAPP, unităţile şcolare, ISJ

- Asigurarea unui eşantion reprezentativ de investigaţie; - Prezentarea concluziilor reişite factorilor de decizie; - Elaborarea unor programe coerente Axa prioritara 2, de consiliere domeniul de psihopedagogică; interventie - Lipsa de consilieri in toate unitatile 2.2 – POR 2007-2013 scolare; Axa prioritara 2, domeniul de interventie 2.2 – POR 2007-2013 - Asigurarea resurselor financiare necesare; - Existenţa unei situaţii concrete cu elevii care au nevoie de acest sprijin financiar; - Asigurarea resurselor financiare necesare; - Existenţa unei situaţii concrete cu elevii care au nevoie de acest sprijin financiar;

Anual, luna ianuarie

Unităţile şcolare, ISJ, agenţii economici

M.ECTS, Consiliile locale, IŞJ, Unităţi şcolare

Anual, luna octombrie

Unităţile şcolare, ISJ, agenţii economici

Unităţile şcolare, agenţii economici

116

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
- Realizarea expertizelor de specialitate POR 2007- necesare; - Asigurarea 2013 mijloacelor materiale, financiare necesare; - Existenţa unor programe de FC acreditate pentru cadrele didactice din mediul rural. Axa prioritara - Stabilirea unui 1, domeniul calendar de de interventie desfăşurare a 1.3 – POR programelor de FC; 2007-2013 - Asigurarea condiţiilor organizatorice pentru buna desfăşurare a programelor de FC.

5. Reabilitarea/modernizarea spaţiilor şcolare din mediul rural , dotarea lor cu echipamentele necesare

Anual, luna septembrie

Unităţile şcolare, ISJ, agenţii economici

6. Formarea cadrelor didactice din Anual, luna mediul rural. august

Universităţi, CCD, IŞJ, Unităţi şcolare

Obiectivul şi indicatori Obiectiv 4 : Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în formare Indicator: rata de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă Ţintă: Creşterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, cu un ritm de 25% din total/ an şcolar Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 4.1. Nr. stagii, nr. participanţi, nr. de cadre didactice care au finalizat aceste cursuri. 4.2. Nr. stagii, nr. participanţi, nr. de cadre didactice care au finalizat aceste cursuri. 4.3. Nr. de acorduri de parteneriat, nr. de elevi participanţi, nr. de participanţi în ţări ale UE. 4.4. Lista cu aceste acţiuni pe judeţe, concluzii privind desfăşurarea lor. Acţiuni - Activităţi Termene

Precondiţii şi riscuri - Programe acreditate de CNFP - Bază materială adecvată - Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor de formare continuă (FC) - Slaba salarizare a cadrelor didactice, în special a debutanţilor şi a celor cu vechime mică; - Lipsa de motivaţie materială a cadrelor didactice cu rezultate performante; Precondiţii şi riscuri - Funcţionarea eficientă a sistemului de informare a cadrelor didactice privind oferta de FC (siteurile universităţilor, CCD). - Realizarea unei campanii de informare a cadrelor didactice privind ofert de FC. - Asigurarea tuturor condiţiilor organizatorice privind buna desfăşurare a stagiilor de FC. - Pot apărea probleme legate de participarea activă a cadrelor didactice la aceste stagii de FC datorită organizării lor în perioade aglomerate de activitate. Instituţii Resurse Precondiţii şi responsabile riscuri pentru implementare

117

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Programe acreditate de CNFP Bază materială adecvată Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor de formare continuă (FC) Respectarea cadrului legal. Programe acreditate de CNFP. Bază materială adecvată. Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor de FC. Respectarea cadrului legal. Formarea personalului implicat în desfăşurarea instruirii practice. Baza materială inadecvată. Eficienţă scăzută a activităţii de instruire practică. Respectarea calendarelor acţiunilor. Asigurarea unui parteneriat activ între factorii iplicaţi. Există pericolul „goanei” după diplome de participare.

1. Dezvoltarea unor stagii de formare continuă a cadrelor didactice din IPT pe o arie tematică legată de problemele reformei la acest nivel

Anual, luna decembrie

Universităţi, CCD, IŞJ, Unităţi şcolare

Axa prioritară 1 Domeniu de intervenţie 1.4 POS DRU

2. Organizarea unor stagii de formare continuă a cadrelor didactice din IPT în vederea abilitării lor ca mentori

Anual, luna ianuarie

Universităţi, CCD, IŞJ, Unităţi şcolare

Axa prioritară 2 Domeniu de intervenţie 2.1 POS DRU

3. Organizarea, în parteneriat cu agenţi economici, a stagiilor de instruire practică, inclusiv în ţări ale UE

Anual, luna ianuarie

Unităţi şcolare, IŞJ, agenţi economici

Axa prioritară 1 Domeniu de intervenţie 1.3 POS DRU

4. Diseminarea experienţei acumulate în procesul de formare continuă prin participarea cadrelor didactice din ÎPT la simpozioane, sesiuni de referate, schimburi de experienţă, etc.

Anual, conform calendarelor de acţiuni

Universităţi, CCD, IŞJ, Unităţi şcolare

Axa prioritară 2 Domeniu de intervenţie 2.1 POS DRU

Obiectivul şi indicatori Obiectiv 5 : Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în formare Indicatori: Asigurarea dezvoltării infrastructurii şi dotării pentru un număr de 20 de unităţi şcolare IPT până în anul 2013.

Precondiţii şi riscuri - Realizarea expertizelor de specialitate necesare; - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Există riscul nerespectării termenelor de execuţie a lucrărilor.

118

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 5.1. Nr. de şcoli reabilitate, detalierea acestor acţiuni (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcoală, săli de sport, cantine, cămine); 5.2. Nr. de spaţii adecvate desfăşurării unor programe de FPC; 5.3. Nr. echipamente IT , cu detalierea pe şcoli.

Precondiţii şi riscuri - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Asigurarea contractelor de achiziţii. -Sprijinul slab al agenţilor economici acordat sistemului de învăţământ tehnic. Instituţii responsabile pentru implementare Precondiţii şi riscuri - Realizarea expertizelor de specialitate necesare; - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Există riscul nerespectării termenelor de execuţie a lucrărilor. - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Existenţa unor studii de specialitate privind evoluţiile de pe piaţa muncii; - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare;

Acţiuni - Activităţi

Termene

Resurse

1. Reabilitarea infrastructurii educaţionale (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcoală, săli de sport, cantine, cămine), necesară în formarea iniţială IPT

Anual, cu respectarea graficelor de execuţie

CLDPS IŞJ, Unităţi şcolare

Axa prioritară 3 Domeniu de intervenţie 3.4 POR 20072013

2. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT antrenate în formarea continuă a adulţilor

Anual, cu respectarea graficelor de execuţie

CLDPS IŞJ, Unităţi şcolare

Axa prioritară 3 Domeniu de intervenţie 3.4 POR 20072013

3. Actualizarea dotărilor unităţilor şcolare IPT conform evoluţiei tehnologice, urmărind formarea de competenţe cerute pe piaţa muncii, conform standardelor de pregătire profesională

Anual, 1.09.

CLDPS IŞJ, Unităţi şcolare

Axa prioritară 3 Domeniu de intervenţie 3.4 POR 20072013

4. Dotarea scolilor TVET identificate cu echipamente IT, echipamentele necesare pregatirii de specialitate si conectare la internet.

Anual, 1.09.

M.ECTS, CNDIPT, Consiliile locale, IŞJ, Unităţi şcolare

M.ECTS, IŞJ, Unităţi şcolare, agenţi economici

119

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Aexa 1.9. Priorități și obiective PLAI
PRIORITATEA (OBIECTIV GENERAL): Dezvoltarea structurii ÎPT în concordanţă cu dinamica unei societăţi bazate pe cunoaştere, cu tendinţele dezvoltării socio-economice din regiunea NordEst Indicator de impact: - Rata şomajului în rândul tinerilor absolvenţi pe nivele de calificare. Obiectivul şi indicatori Obiectiv 1 : Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor. Indicator: - Rata şomajului tinerilor raportat la populaţia activă Ţintă: Scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor raportat la populaţia activă de la 13,8 (2006) % la 11% (2013). Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 1.1. – existenţa unei reţele şcolare pentru ÎPT; 1.2. – existenţa parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare; 1.3. – existenţa CDL adoptat la nivelul fiecărei unităţi şcolare din IPT; 1.4. - existenţa unor unităţi şcolare din zona de munte (reabilitate, dotate), care să asigure calificările necesare zonei . 1.5. – existenţa unui sistem eficient de OSP a elevilor din ciclul gimnazial. Acţiuni - Activităţi Termene Precondiţii şi riscuri - Aplicarea cadrului legal, precum şi documentelor UE privind formarea profesională iniţială; - Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare; - Slaba implicare a partenerilor economici, si lipsa de informare privind structura IPT si posibilitatile de formare profesionala.

Precondiţii şi riscuri - Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare; - Desfăşurarea unor programe coerente de OSP la nivelul fiecărei şcoli; - Lipsa de indicatori/metode pentru a urmari insertia pe piata muncii a absolventilor; - Numarul mic de consilieri si lipsa de interes a parintilor pentru activitati de tipul” consilierea parintilor” - Calitatea slaba a învatamântului, în special în mediul rural (metode învechite de predare, lipsa bazei materiale în scoli);

1. Realizarea de reţele şcolare pentru asigurarea continuităţii în formare

Anual- luna decembrie

Instituţii responsabile pentru implementare CLDPS, IŞJ Unităţile şcolare, partenerii economici

Resurse

Precondiţii şi riscuri

Axa prioritară 2 Domeniu 2.1 POS DRU

2. Realizarea unor sisteme parteneriale eficiente, în scopul dobândirii de către elevi a competenţelor specifice calificărilor din oferta şcolară.

Anual-luna septembrie

CLDPS, IŞJ Unităţile şcolare, partenerii economici

Axa prioritară 1 Domeniu 1.1 POS DRU

-Aplicarea cadrului legal, precum şi documentelor UE privind formarea profesională iniţială; -Lipsa unui sistem coerent date statistice privind dinamica economică din zonă. -Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare; -Dezinteresul angajatorilor fata de investitiile în formare, lipsa strategiilor pe termen lung;

120

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
3. Elaborarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL) de către şcoală - agenţi economici, pentru competenţele specifice, locale. 4. Dezvoltarea unor unităţi şcolare din zona de munte (reabilitări, dotări, programe şcolare specifice), în scopul formării iniţiale în calificări necesare zonei de munte. Anual-luna septembrie CLDPS, IŞJ Unităţile şcolare, partenerii economici Axa prioritară 2 Domeniu 2.1 POS DRU -Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unităţi şcolare; - Ponderea înca prea mare a pregatirii teoretice în detrimentul celei practice, accent pe cunostinte nu pe formare de competenţe. - Asigurarea unei baze didactico-materiale adecvate; - Realizarea unei oferte educaţionale în concordanţă cu nevoile de dezvoltare economicosocială speicifice zonei montane; - Lipsa unei experienţe în acest domeniu. - Respectarea cadrului legal privind activitatea CJAPP şi a instituţiilor subordonate; - Numarul mic de consilieri specializaţi; - Persistenţa unei mentalităţi privind eficienţa activităţii de OSP. - Respectarea cadrului legal privind activitatea CJAPP şi a instituţiilor subordonate; - Numarul mic de consilieri specializaţi; - Lipsa de interes a parintilor pentru activitati de tipul” consilierea parintilor”

Anual-luna septembrie

CLDPS, IŞJ Unităţile şcolare, partenerii economici

Axa prioritara 3, domeniul de interventie 3.4 – POR 2007-2013

5. Elaborarea şi implementarea de către CJAPP unui sistem coerent de OSP a elevilor de-a lungul ciclului gimnazial.

Anual-luna septembrie

CJAPP, IŞJ Unităţile şcolare

Axa prioritara 2, domeniul de interventie 2.1 – POR 2007-2013

6. Consilierea elev părinte în alegerea carierei si pe perioada formarii, inclusiv furnizarea datelor legate de cererea si tendintele inregistrate pe piata fortei de munca.

Anual –luna iunie

CJAPP, IŞJ Unităţile şcolare

Axa prioritara 2, domeniul de interventie 2.1 – POR 2007-2013

Obiectivul şi indicatori Obiectiv 2 : Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de formare profesională continuă. Indicator: - Rata populaţiei cu grad ridicat de calificare Ţintă: Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare (min. nivelul 2) prin programe de formare continuă la 30 % în 2013.

Precondiţii şi riscuri - Aplicarea cadrului legal, precum şi documentelor UE privind formarea profesională continuă; - Creşterea gradului de interes a unui număr tot mai mare de persoane pentru FPC; - Calitatea programelor de FPC nu este întotdeauna în concordanţă cu exigenţele dinamicii societăţii;

121

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 2.1. Nr. de cursuri organizate/ persoane instruite; 2.2. Nr. reţelelor de FPC şi componenţa acestora; 2.3.Nr de acreditări obţinute, nr. cursuri organizate, nr. cursanţi instruiţi; 2.4. Nr. de adulţi consiliaţi şi structura acestora; 2.5. Nr. de unităţi şcolare care au în planul de învăţământ forme alternative (nr. clase şi nr. participanţi); 2.6 Nr. de autorizări propuse pentru autorizare şi structura grupurilor ţintă; 2.7. Nr de campanii organizate, cu detalierea tipurilor de activităţi organizate. Acţiuni - Activităţi Termene Precondiţii şi riscuri - Acreditarea programelor de FPC; - Asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării programelor de FPC; - Şanse mai reduse de acces pentru populaţia din mediul rural la aceste programe de FPC;

1. Participarea la programe de formare managerială în vederea acreditării unităţilor şcolare ca furnizori de formare continuă.

Anual, luna decembrie

Instituţii responsabile pentru implementare IŞJ, Unităţile şcolare, CLDPS

Resurse

Precondiţii şi riscuri

Axa prioritara 1, domeniul de interventie 1.3 – POR 2007-2013 Axa prioritara 1, domeniul de interventie 1.3 – POR 2007-2013

2. Obţinerea acreditării de Anual, luna către unităţilor şcolare ca ianuarie furnizori de formare continuă şi acreditarea ca centre de evaluare a competenţelor dobândite în alt context decât cel formal.

IŞJ, Unităţile şcolare, CLDPS

3. Consilierea adulţilor Anual, luna pentru reorientare în carieră ianuarie şi pentru ridicarea nivelului calificării, cu atragerea partenerilor sociali implicaţi ca beneficiari.

AJOFM Autorităţile locale, IŞJ, CLDPS

Axa prioritara 1, domeniul de interventie 1.3 – POR 2007-2013

- Acreditarea programelor de formare managerială; - Asigurarea condiţiilor organizatorice necesare desfăşurării programelor formare managerială; -Unitatile scolare autorizate ca FPC sunt in numar mic (desi se inregistreaza o crestere in ultimii ani); -Unitatile scolare autorizate nu au derulat cursuri sau au derulat un numar mic de cursuri neacoperind cererea; -Existenţa nor programe coerente de consiliere a adulţilor; -Implicarea partenerilor sociali. -Numarul mic de consilieri specializaţi;

122

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
4. Dezvoltarea formelor de invatamant alternativ, ca: invatamant seral, fara frecventa, frecventa redusa si IDD Anual, luna octombrie UIP NE IŞJ,Unităţile şcolare -Respectarea cadrului legal de organizare a acestor forme de învăţământ alternativ; -Asigurarea condiţiilor necesare care să permită participarea unui număr cât mai mare de persoane; - Realizarea unor Axa prioritară 5 parteneriate eficiente în Domeniu de actorii implicaţi; intervenţie -Respectarea cadrului juridic existent; 5.1 POS DRU - Lipsa unor metodologii de urmărire a grupurilor ţintă pentru formarea continuă. Axa - Existenţa unui prioritara 1, program de acţiuni domeniul de concrete; interventie - Asigurarea 1.1 – POR parteneriatului cu alţi 2007-2013 factori din zonă; - A se avea în vedere şi o anumită neîncredere din partea unor persoane în eficienţa acestor campanii. MedCT, ISJ, unităţi şcolare, consilii locale

5. Intensificarea activităţilor de colaborare şcoală – agent economic AJOFM, în vederea identificării calificărilor pentru autorizare şi a grupurilor ţintă pentru formarea continuă. 6. Realizarea de campanii de informare si promovare a calificărilor specifice zonei rurale în vederea diminuării fenomenului migraţiei a forţei de muncă

Anual, luna septembrie

AJOFM CLDPS Unităţile şcolare

Anual, luna august

AJOFM CLDPS Unităţile şcolare

Obiectivul şi indicatori Obiectiv 3 : Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială Indicator: 1. Rata de părăsire timpurie a şcolii prin SAM Ţintă: Reducerea de la 19,2 % în 2006 la 10% în 2013. 2. Ponderea populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare (min. nivelul 3) din mediul rural Ţintă: Cresterea ponderii populatiei cu grad ridicat de pregatire/calificare (min. nivelul 3) din mediul rural la 60% in 2013.

Precondiţii şi riscuri - Respectarea cadrului juridic privind asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială. - Asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane necesare. - Situaţiile socio-economice din anumite zone permit deocamdată asigurarea unor şanse egale de reuşită pentru toţi elevii din aceeaşi generaţie.

123

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 3.1. Nr. de studii si analize privind motivele parasirii timpurii a scolii de către elevi. 3.2. Nr. de programe de consiliere, cu detalierea participanţilor. 3.3. Nr. de burse oferite, detalierea sumelor. 3.4. Nr. de şcoli reabilitate, detalierea acestor acţiuni. 3.5. Nr. de programe de formare continuă pentru cadrele didactice din mediul rural, detalierea participării. Acţiuni - Activităţi Precondiţii şi riscuri - Asigurarea unui eşantion reprezentativ de investigaţie. - Elaborarea unor programe coerente de consiliere psihopedagogică. - Asigurarea resurselor materiale, financiare şi umane necesare realizării acţiunilor concrete de asigurare a şanselor egale de reuşită. - Existenţa unor programe de FC acreditate pentru cadrele didactice din mediul rural. - Lipsa pregatirii profesorilor pentru incluziunea sociala - Lipsa resurselor necesare asigurarii calitatii pe nivelul 3 in mediul rural Instituţii Resurse Precondiţii şi responsabile riscuri pentru implementare CJAPP, unităţile şcolare, ISJ Axa prioritara 2, domeniul de interventie 2.2 – POR 2007-2013 - Asigurarea unui eşantion reprezentativ de investigaţie; - Prezentarea concluziilor reişite factorilor de decizie; Axa - Elaborarea unor prioritara 2, programe coerente domeniul de de consiliere interventie psihopedagogică; - Lipsa de consilieri 2.2 – POR 2007-2013 in toate unitatile scolare; M.Ed.C., Consiliile locale, IŞJ, Unităţi şcolare - Asigurarea resurselor financiare necesare; - Existenţa unei situaţii concrete cu elevii care au nevoie de acest sprijin financiar; - Asigurarea resurselor financiare necesare; - Existenţa unei situaţii concrete cu elevii care au nevoie de acest sprijin financiar;

Termene

1. Realizarea de studii si analize privind motivele parasirii timpurii a scolii de către elevi, inclusiv a celor de etnie rromă.

Anual, luna decembrie

2. Activităţi de consiliere copil – părinte, inclusiv a celor de etnie rromă. realizate de către şcoală cu susţinerea cabinetelor de specialitate, utilizând programe şi proiecte în acest sens. 3. Sprijin financiar pentru elevii supuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii. există programul „Bani de liceu” pentru elevii din liceu, SAM şi XI AC care se derulează în toate şcolile din judeţ 4. Oferirea de burse şi sprijin elevilor proveniţi din medii dezavantajate socio-economic, cu precădere persoanelor dezavantajate social şi din mediul rural, inclusiv a celor de etnie rromă.

Anual, luna ianuarie

CJAPP, unităţile şcolare, ISJ

Anual, luna ianuarie

Unităţile şcolare, ISJ, agenţii economici

Anual, luna octombrie

Unităţile şcolare, ISJ, agenţii economici

Unităţile şcolare, agenţii economici

124

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
5. Reabilitarea/modernizarea spaţiilor şcolare din mediul rural , dotarea lor cu echipamentele necesare Anual, luna septembrie - Realizarea expertizelor de specialitate necesare; - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare necesare; Universităţi, CCD, Axa prioritara - Existenţa unor IŞJ, Unităţi şcolare 1, domeniul programe de FC de interventie acreditate pentru 1.3 – POR cadrele didactice din 2007-2013 mediul rural. - Stabilirea unui calendar de desfăşurare a programelor de FC; - Asigurarea condiţiilor organizatorice pentru buna desfăşurare a programelor de FC. Unităţile şcolare, ISJ, agenţii economici POR 20072013

6. Formarea cadrelor didactice din Anual, luna mediul rural. august

Obiectivul şi indicatori Obiectiv 4 : Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în formare Indicator: rata de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă

Ţintă: Creşterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, cu un ritm de 25% din total/ an şcolar Rezultate (inclusiv indicatori privind Precondiţii şi riscuri - Funcţionarea eficientă a sistemului de informare activităţile) a cadrelor didactice privind oferta de FC (site4.1. Nr. stagii, nr. participanţi, nr. de cadre urile universităţilor, CCD). didactice care au finlizat aceste cursuri. - Realizarea unei campanii de informare a cadrelor 4.2. Nr. stagii, nr. participanţi, nr. de cadre didactice privind ofert de FC. didactice care au finlizat aceste cursuri. - Asigurarea tuturor condiţiilor organizatorice 4.3. Nr. de acorduri de parteneriat, nr. de elevi privind buna desfăşurare a stagiilor de FC. participanţi, nr. de participanţi în ţări ale - Pot apărea probleme legate de participarea activă UE. a cadrelor didactice la aceste stagii de FC datorită 4.4. Lista cu aceste acţiuni pe judeţe, concluzii organizării lor în perioade aglomerate de privind desfăşurarea lor. activitate. Acţiuni - Activităţi Termene Instituţii Resurse Precondiţii şi responsabile riscuri pentru implementare

Precondiţii şi riscuri - Programe acreditate de CNFP - Bază materială adecvată - Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor de formare continuă (FC) - Slaba salarizare a cadrelor didactice, în special a debutanţilor şi a celor cu vechime mică; - Lipsa de motivaţie materială a cadrelor didactice cu rezultate performante;

125

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
1. Dezvoltarea unor stagii de formare continuă a cadrelor didactice din IPT pe o arie tematică legată de problemele reformei la acest nivel Anual, luna decembrie Universităţi, CCD, IŞJ, Unităţi şcolare Programe acreditate de CNFP Bază materială adecvată Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor de formare continuă (FC) Axa Respectarea prioritară 2 cadrului legal. Domeniu de Programe intervenţie acreditate de 2.1 CNFP. POS DRU Bază materială adecvată. Neaplicarea achiziţiilor din cadrul cursurilor de FC. Axa Respectarea prioritară 1 cadrului legal. Domeniu de Formarea intervenţie personalului 1.3 implicat în POS DRU desfăşurarea instruirii practice. Baza materială inadecvată. Eficienţă scăzută a activităţii de instruire practică. Axa Respectarea prioritară 2 calendarelor Domeniu de acţiunilor. intervenţie Asigurarea unui 2.1 parteneriat activ POS DRU între factorii iplicaţi. Există pericolul „goanei” după diplome de participare. Axa prioritară 1 Domeniu de intervenţie 1.4 POS DRU

2. Organizarea unor stagii de formare continuă a cadrelor didactice din IPT în vederea abilitării lor ca mentori

Anual, luna ianuarie

Universităţi, CCD, IŞJ, Unităţi şcolare

3. Organizarea, în parteneriat cu agenţi economici, a stagiilor de instruire practică, inclusiv în ţări ale UE

Anual, luna ianuarie

Unităţi şcolare, IŞJ, agenţi economici

4. Diseminarea experienţei acumulate în procesul de formare continuă prin participarea cadrelor didactice din ÎPT la simpozioane, sesiuni de referate, schimburi de experienţă, etc.

Anual, conform calendarelor de acţiuni

Universităţi, CCD, IŞJ, Unităţi şcolare

Obiectivul şi indicatori Obiectiv 5 : Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în formare Indicatori: Asigurarea dezvoltării infrastructurii şi dotării pentru un număr de 20 de unităţi şcolare IPT până în anul 2013.

Precondiţii şi riscuri - Realizarea expertizelor de specialitate necesare; - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Există riscul nerespectării termenelor de execuţie a lucrărilor.

126

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile) 5.1. Nr. de şcoli reabilitate, detalierea acestor acţiuni (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcoală, săli de sport, cantine, cămine); 5.2. Nr. de spaţii adecvate desfăşurării unor programe de FPC; 5.3. Nr. echipamente IT , cu detalierea pe şcoli. Acţiuni - Activităţi Termene Precondiţii şi riscuri - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Asigurarea conctractelor de achiziţii. -Sprijinul slab al agenţilor economici acordat sistemului de învăţământ tehnic.

1. Reabilitarea infrastructurii educaţionale ( săli de clasă, laboratoare, ateliere şcoală, săli de sport, cantine, cămine), necesară în formarea iniţială IPT

Anual, cu respectarea graficelor de execuţie

Instituţii responsabile pentru implementare CLDPS IŞJ, Unităţi şcolare

Resurse

Precondiţii şi riscuri

Axa prioritară 3 Domeniu de intervenţie 3.4 POR 20072013

2. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT antrenate în formarea continuă a adulţilor

Anual, cu respectarea graficelor de execuţie

CLDPS IŞJ, Unităţi şcolare

3. Actualizarea dotărilor unităţilor Anual, şcolare IPT conform evoluţiei 1.09. tehnologice, urmărind formarea de competenţe cerute pe piaţa muncii., conform standardelor de pregătire profesională

CLDPS IŞJ, Unităţi şcolare

Axa prioritară 3 Domeniu de intervenţie 3.4 POR 20072013 Axa prioritară 3 Domeniu de intervenţie 3.4 POR 20072013

4. Dotarea scolilor TVET identificate cu echipamente IT, echipamentele necesare pregatirii de specialitate si conectare la internet.

Anual, 1.09.

M.Ed.C., CNDIPT, Consiliile locale, IŞJ, Unităţi şcolare

M.Ed.C., IŞJ, Unităţi şcolare, agenţi economici

- Realizarea expertizelor de specialitate necesare; - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Există riscul nerespectării termenelor de execuţie a lucrărilor. - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Existenţa unor studii de specialitate privind evoluţiile de pe piaţa muncii; - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare; - Asigurarea mijloacelor materiale, financiare şi umane necesare;

127

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 2.1. Prognoza populaţiei de vârstă şcolară din Regiunea Nord-Est
Grupe de vârstă 15-19 ani 20-24 ani 15-24 ani 2020-2010 2010 2020 2050 Abs. -22345 -97041 119386 % 2050-2010 Abs. % -43,8% -56,4% -51,0%

234445 309366 543811

212100 212325 424425

131664 134937 266601

-9,5% 102781 -31,4% 174429 -22,0% 277210

Prognoza populatiei din grupa de varsta 15-19 ani 2020-2010 2050-2010 2010 2020 2050 Abs. % Abs. % Regiunea Nord-Est 234445 212100 131664 -22345 -9,5% 102781 -43,8% Jud Bacău 45333 38564 23474 -6769 -14,9% -21859 -48,2% Jud Botoşani 27931 26740 13408 -1191 -4,3% -14523 -52,0% Jud Iaşi 51135 49111 36688 -2024 -4,0% -14447 -28,3% Jud 34252 28808 15029 -5444 -15,9% -19223 -56,1% Neamţ Jud Suceava 47912 41972 28989 -5940 -12,4% -18923 -39,5% Jud Vaslui 27882 26905 14076 -977 -3,5% -13806 -49,5%

Prognoza populatiei din grupa de varsta 20-24 ani 2020-2010 2050-2010 2010 2020 2050 Abs. % Abs. % Regiunea Nord-Est 309366 212325 134937 -97041 -31,4% 174429 -56,4% Jud Bacău 57841 39761 24442 -18080 -31,3% -33399 -57,7% Jud Botoşani 35569 25832 13507 -9737 -27,4% -22062 -62,0% Jud Iaşi 76673 47415 37245 -29258 -38,2% -39428 -51,4% Jud Neamţ 44165 30021 15933 -14144 -32,0% -28232 -63,9% Jud Suceava 58480 43467 30161 -15013 -25,7% -28319 -48,4% Jud Vaslui 36638 25829 13649 -10809 -29,5% -22989 -62,7% 128

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Prognoza populatiei din grupa de varsta 15-24 ani 2020-2010 2050-2010 2010 2020 2050 Abs. % Abs. % Regiunea Nord-Est 543811 424425 266601 119386 -22,0% 277210 -51,0%
Jud Bacău Jud Botoşani Jud Iaşi Jud Neamţ Jud Suceava Jud Vaslui

103174 63500 127808 78417 106392 64520

78325 52572 96526 58829 85439 52734

47916 26915 73933 30962 59150 27725

-24849 -10928 -31282 -19588 -20953 -11786

-24,1% -17,2% -24,5% -25,0% -19,7% -18,3%

-55258 -36585 -53875 -47455 -47242 -36795

-53,6% -57,6% -42,2% -60,5% -44,4% -57,0%

Anexa 2.2. Prognoza populaţiei de vârstă şcolară pănă în anul 2050, Vaslui Prognoza populaţiei de vârstă şcolară pănă în anul 2050, Vaslui Grupe 2010-2020 2010-2050 2010 2020 2050 de Abs. % Abs. % vârstă 15-19 ani 27882 26905 14076 -977 -3,5% -13806 -49,5% 20-24 ani 36638 25829 13649 -10809 -29,5% -22989 -62,7% 15-24 64520 52734 27725 -11786 -18,3% -36795 -57,0% Prognoza populatiei din grupa de varsta 15-19 ani 2010-2020 2010-2050 2010 2020 2050 Abs. % Abs. % Regiunea N-E 234445 212100 131664 -22345 -9,5% 102781 -43,8% Jud 27882 26905 14076 Vaslui -977 -3,5% -13806 -49,5% Prognoza populatiei din grupa de varsta 20-24 ani 2010-2020 2010-2050 2010 2020 2050 Abs. % Abs. % Regiunea N-E 309366 212325 134937 -97041 -31,4% 174429 -56,4% Jud 36638 25829 13649 -10809 -29,5% -22989 -62,7% Vaslui Prognoza populatiei din grupa de varsta 15-24 ani
2010 2020 2050 2010-2020 Abs. % 2010-2050 Abs. %

Regiunea N-E Jud Vaslui

543811 64520

424425 52734

266601 27725

119386

-22,0% 277210

-51,0%

-11786 -18,3%

-36795 -57,0% 129

Anexa 2.3. Populaţia şcolară din învăţământul de toate gradele (inclusiv învăţământul particular)
număr Primar şi gimnazial Judeţul Vaslui Total Preşcolar ÎnvăţăPrimar Gimnazial mântul Total (cl.I-IV) (cl.V-VIII) special (cl.I-VIII) Liceal Profesio- Postliceal nal şi de şi de ucenici maiştri Superior

1990/1991 1995/1996 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

104110 96169 93099 92729 91127 92180 91891 90027 87931 86551 84801 83606

16502 15041 14983 15710 15778 16416 17169 17672 17694 17511 17210 16911

62807 60056 58880 56703 54067 52978 50461 48488 47850 47461 46518 45790

29126 32752 26027 24753 24433 25682 25420 24863 24749 23401 23018 22666

33003 26427 32015 31156 28921 26669 24585 23224 22721 23693 23148 22781

678 877 838 794 713 627 456 401 380 367 352 343

18352 14223 12450 13031 13874 14581 15049 15201 15118 15198 15309 17283

6292 6396 6330 6870 7075 7513 8642 8310 7004 6006 5177 2971

157 453 356 270 186 550 443 277 231 343 510 589

100 145 147 142 127 79 34 0 0 0

Anexa 2.4. Situaţia elevilor de gimnaziu pe unitătăţi de învăţământ 2011-2012
Judeţul Vaslui

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Situaţia elevilor de gimnaziu pe unitătăţi de învăţământ 2011-2012
DENUMIRE SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 “IORGU RADU” BARLAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 “VASILE PARVAN” BARLAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 4 “TUDOR PAMFILE” BARLAD SCOALA CU CLS.I-VIII NR. 5 “PRINCIPESA ELENA BIBESCU” BD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 6 “ V. I. POPA” BARLAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 7 “CPT. GRIGORE IGNAT” BARLAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 BARLAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 9 “MANOLACHE COSTACHE EPUREANU” SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 BARLAD SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 11 “GEORGE TUTOVEANU” BD SC. DE MUZICA SI ARTE PLASTICE “N. N. TONITZA” BD SCOALA CU CLASELE I-VIII GARA BANCA SCOALA CU CLASELE I-VIII BANCA SCOALA CU CLASELE I-VIII SARBI SCOALA CU CLASELE I-VIII TIFU SCOALA CU CLASELE I-VIII BACANI SCOALA CU CLASELE I-VIII GRIVITA SCOALA CU CLASELE I-VIII TRESTIANA SCOALA CU CLASELE I-VIII PERIENI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 ZORLENI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 ZORLENI SCOALA CU CLASELE I-VIII POPENI MEDIU Localitate superioara Localitate NIVEL V VI VII VIII Total Elevi 381 200 125 166 391 289 166 29 455 112 65 194 60 59 47 188 97 37 235 194 96 157

U U U U U U U U U U U R R R R R R R R R R R

Municipiul Barlad Municipiul Barlad Municipiul Barlad Municipiul Barlad Municipiul Barlad Municipiul Barlad Municipiul Barlad Municipiul Barlad Municipiul Barlad Municipiul Barlad Municipiul Barlad Banca Banca Banca Banca Bacani Grivita Grivita Perieni Zorleni Zorleni Zorleni

Barlad Barlad Barlad Barlad Barlad Barlad Barlad Barlad Barlad Barlad Barlad Gara Banca Banca Sarbi Tifu Bacani Grivita Trestiana Perieni Zorleni Zorleni Popeni

Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI Gimnazial ZI

98 53 35 50 112 78 48

83 53 24 39 85 73 45

92 47 42 41 105 70 30 15

108 47 24 36 89 68 43 14 118 25 16 52 15 17 12 45 16 9 63 51 19 36

99 25 16 51 18 12 11 62 33 12 71 52 33 46

116 38 19 46 12 18 9 48 25 8 55 51 17 39

122 24 14 45 15 12 15 33 23 8 46 40 27 36

131

Anexa 2.5. Evolutia previzionata pentru absolventii de clasa Vlll-a din zona Bârlad
Judet, Localitate Zona Barlad Localitatea Barlad Surse:date furnizate de scoli Zorleni 2007 1062 759 2008 1119 814 2009 1149 799 ANUL 2010 1170 754 2011 1211 780 2012 1060 698 2013 1045 683

Evolutia previzionata pentru absolventii de clasa Vlll-a din comunele limitrofe
Anul/ localitatea Judetul Vaslui Barlad Ciocani Ivesti Perieni Tutova Fruntiseni Vinderei Grivita 2007 759 16 20 37 66 25 45 35 2008 814 17 22 40 61 31 51 27 2009 799 22 24 69 46 39 47 40 2010 754 30 24 60 75 51 66 35 2011 780 12 24 89 44 29 90 57 2012 698 17 23 61 52 35 58 31 2013 683 24 24 54 63 30 64 45

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 2.6. Evoluția elevilor şcolarizaţi în poerioada 2009-2012 la Colegiul Ttehnic ,, Marcel Guguianu,, Zorleni
Total, nivele de învăţământ,sexe, medii de rezidenţă Număr de elevi / Anulş şcolar 2009-2010 Total elevi pe şcoală, din care: Total liceu tehnologic rută directă, curs de zi ,din care: Total în clasa a IX – a şi a X – a SAM , din care: Total în anul de completare, din care: Total în clasa a XII şi a XIII – a rută progresivă, din care: Total liceu tehnologic rută directă, curs frecvenţă redusă ,din care: 1256 447 69 72 98 570 2010-2011 1174 491 64 72 547 2011-2012 1040 506 103 431

133

Anexa 2.7. Traiectul școlar al absolvenților Colegiului Tehnic ,,Marcel Guguianu,, Zorleni an școlar 2010-2011 (Tabel 1-5) și an școlar 2009-2010 (Tabel 7-11) An școlar 2010-2011
CLASA a XII – a A Tabel 1 FILIERA - TEHNOLIGICĂ PROFIL - SERVICII CALIFICARE PROFESIONALĂ – TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE NUMELE ŞI PRENUMELE AVRAM A. RODICA-MIHAELA BALAN C. SORIN-CLAUDIU
BEJAN S. ADRIANA-LOREDANA

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT
ATESTAT ATESTAT ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE

TRAIECTUL SCOLAR
FEG BARLAD SOMAJ SOMAJ UNIV.” AL.i. CUZA” SOMAJ FEG BARLAD SOMAJ ANGAJAT ANGAJAT ANGAJAT SOAMJ UNIV. ECOLOGICA UNIV. PETRE ANDREI SOMAJ ANGAJAT FEG BARLAD NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE FEG BARLAD NU EXISTA DATE SOMAJ NU EXISTA DATE

BOTEZATU D. IONUŢ-GABRIEL BOŢÎRLAN C. MĂDĂLINA-MARIANA CAMENIC AL-N.* OANA-MARIA CĂPRARU G.MĂDĂLINA-ROXANA CIHODARU I. EMA-NICOLETA COMĂNESCU V. DIANA FRUMUZACHE DAN-NICU GHECIU MĂDĂLINA-ELENA IGNAT M. ROXANA-IULIANA MATEI V. FLORIN-IONUŢ MELINTE P. DANIEL NEAGU I. MARIA PASCU V. CAROLINA
PĂDURARU N. ALEXANDRA-NICOLETA

ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT BAC PRIMA SESIUNE
BAC A DOUA SESIUNE BAC A DOUA SESIUNE BAC A DOUA SESIUNE BAC A DOUA SESIUNE

BAC PRIMA SESIUNE
BAC A DOUA SESIUNE

PUIŢEL GH. GHEORGHE RADU I. ANA-MARIA ROTARU G. C-TIN-CĂTĂLIN SALAHORU D. EMILIA-LAURA STĂNCESCU N. CLAUDIA-ELENA

ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

ATESTAT ATESTAT

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Tabel 2 CLASA a XII – a B 2010 - 2011 FILIERA - TEHNOLIGICĂ PROFIL - RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI CALIFICARE PROFESIONALĂ –TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT

TRAIECTUL SCOLAR
NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE POST LICEALA FARMACIE FEG BARLAD SOMAJ SOMAJ SOMAJ FEG BARLAD NU EXISTA DATE SOMAJ UNIV ECOLOGICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ALEXANDRU I. GEORGE ANGHELACHE M. ŞTEFAN-MARIAN ARDELEANU D. CRISTI BALAEŞI S-M. GEORGIANA BOSTACA M. COSMIN-GABRIEL BRADEA GH. ANDREI-GEORGE
BUCUR J. ANCUŢA-MIHAELA

ATESTAT ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT

COŞTIULEANU V. CRINA-ELENA CRĂCIUN N. IONUŢ-MĂDĂLIN CUŞAI I. LUCIAN-ANDREI DĂNĂILĂ V. VLAD-GABRIEL DRUŢU C-S. FLORENTINA MEIROŞU A. ADRIANA-IULIANA
NICHIFOR C. LENUŢA-DIANA

ATESTAT ATESTAT
ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

SOMAJ
UNIV. DUNAREA DE JOS NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE SOMAJ FEG BARLAD SOMAJ

ATESTAT

OANCEA G. DRAGOŞ-VLAD OPREA M. TATIANA PINTILIE I. GINA-MIHAELA PREDA ŞT. ANDREI ROŞU C. ALEXANDRA-CĂTĂLINA STOICA M. CRISTIAN-MIHAI

ATESTAT
ATESTAT ATESTAT BAC PRIMA SESIUNE

BAC PRIMA SESIUNE
ATESTAT

UNIV PETRE ANDREI
NU EXISTA DATE

135

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Tabel 3 CLASA a XII – a C 2010 - 2011 FILIERA - TEHNOLIGICĂ PROFIL - RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI CALIFICARE PROFESIONALĂ – TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE

ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT

TRAIECTUL SCOLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

BĂRBĂSCU I. CARMEN-MIHAELA BOCĂNEŢ N. ALINA-MĂDĂLINA
BORDEIANU ŞT. MARIANAMĂDĂLINA

ATESTAT BAC PRIMA SESIUNE ATESTAT BAC PRIMA SESIUNE BAC A DOUA SESIUNE BAC A DOUA SESIUNE ATESTAT ATESTAT ATESTAT BAC A DOUA SESIUNE COMPETENTE BAC A DOUA SESIUNE COMPETENTE BAC A DOUA SESIUNE ATESTAT ATESTAT

FEG BARLAD NU EXISTA DATE SOMAJ SOMAJ UNIV ECOLOGICA SOMAJ SOMAJ NU EXISTA DATE SOMAJ SOMAJ SOMAJ UNIV PETRE ANDREI NU EXISTA DATE SOMAJ NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE

BURDUJANU M. OANA-MIHAELA CHELARU I. GHEORGHIŢĂ CIUTEA GH-L. ANDREI-CĂTĂLIN CREŢU S. VIOREL-COSTEL CRISTIAN V. VALENTIN-DANIEL DOROFTEI GH. RĂZVAN-IONUŢ FILICHE I. DAN-FLORIN IFRIM C. IONUŢ MIHAI N. GEORGE-CLAUDIU SILAV L-G. SILVIU-GABRIEL SPANACHE P. DANIEL ULINIC V. ANDREEA-NICOLETA VÎRTOSU GH. MARIAN-GEORGEL

136

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Tabel 4 CLASA a XII – a D 2010 - 2011 FILIERA - TEHNOLIGICĂ PROFIL - TEHNIC CALIFICARE PROFESIONALĂ - TEHNICIAN PROIECTANT CAD LICEU(CICLUL SUPERIOR) – PRIN RUTA S.A.M. + ANUL DE COMPLETARE Nr. NUMELE ŞI Crt. PRENUMELE ULTIMUL EXAMEN TRAIECTUL ABSOLVIT SCOLAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tabel 5 ANTON P. DĂNUŢ ANTON P. MARIAN
BICA D. COSMIN

COMPETENTE
BAC PRIMA SESIUNE

NU EXISTA DATE

UNIV AL I CUZA
NU EXISTA DATE

ATESTAT
BAC PRIMASESIUNE BAC PRIMA SESIUNE BAC PRIMA SESIUNE

BOCMAN GH. REMUS-GEORGE BOUROŞ M. ANDREI-IONUŢ BRÎNCOVEANU C-S.ROBERT-C-TIN BUŢURCĂ I. RADU-FLORIN CHIRIAC C. GEORGE CHIROŞCĂ G. VALENTINGEORGIAN COZMA G. IONEL FLOREA S. MARIUS
GHEORGHIU I. PAUL-MARIAN

SOMAJ
NU EXISTA DATE
UNIVPETRE ANDREI

ATESTAT ATESTAT COMPETENTE COMPETNTE ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE

SOMAJ SOMAJ
NU EXISTA DATE

GIUŞCĂ I. IONUŢ-VLĂDUŢ GRĂDINARU D. BOGDANVALENTIN HLENSCHI N. COSTEL-VALENTIN
HLIBAN N. CĂTĂLINA- MIHAELA

COMPETENTE ATESTAT ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE
BAC A DOUA SESIUNE

SOMAJ SOMAJ FEG BARLAD FEG BARLAD FEG BARLAD SOMAJ
NU EXISTA DATE

ISPIR GH. IULIAN-VIOREL MARCU M. NECULAI MIRON ŞT. DANIEL NEAGU F. VLĂDUŢ-IULIAN PĂDURARU S. FLORIN PINTILIE C. FĂNEL – ALEXANDRU PINTILIE V. VALENTIN-MARIAN SAVA V-I. DAN-IONEL
TĂNASĂ A. MARIUS TOADER I. MARIUS-IONUŢ

ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE

SOMAJ SOMAJ
NU EXISTA DATE

ATESTAT ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE

UNIV ECOLOGICA
NU EXISTA DATE

ATESTAT ATESTAT ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

UNIV AL. I. CUZA UNIVCA ECOLOG
NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE

VLAD GH. ROMEO VRABIE I. EMANOIL
ZAHARIA M. IONUŢ-RĂZVAN

ATESTAT ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

SOMAJ

137

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” CLASA a XIII – a A 2010 – 2011 LICEU(CICLUL SUPERIOR) – PRIN RUTA S.A.M. + ANUL DE COMPLETARE PROFIL - SERVICII DOMENIUL - COMERŢ CALIFICARE PROFESIONALĂ – TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE AMBROSIE M. CĂTĂLIN-MARIUS CHIRILĂ V. FLORENTINA-VIORELA DABIJA I. ANA-MARIA DÎRZU V. MIOARA-MARIA HUŢULEAC P. ELENA-CRISTINA IAMANDI GH. DANIEL-IONUŢ LUPU A. VLAD-ALIN NAUM I. ALEXANDRU OLTEI ELENA - MIHAELA PĂDURARU I. ANDREEA POSTOLACHE C. IONELA SĂNDULACHE D. COSTICĂ TASIE V. ROXANA TOMPEA P. VASILE-BOGDAN

ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT
BAC PRIMA SESIUNE

TRAIECTUL SCOLAR
FEG BARLAD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE

NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE

ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT COMPETENTE ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT

FEG BARLAD UNIV. ECOLOGICA
NU EXISTA DATE

UNIV. ECOLOGICA SOMAJ FEG BARLAD SOMAJ
NU EXISTA DATE

SOMAJ SOMAJ
NU EXISTA DATE

An şcolar 2009-2010
Tabel 6 CLASA a XII – a A 2009 - 2010

FILIERA - TEHNOLIGICĂ PROFIL - SERVICII CALIFICARE PROFESIONALĂ – TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE NUMELE ŞI PRENUMELE BURCIOAGA C. GEORGIANACATALINA CAIMAC G. MIHAITA CHELARU F. MARIANA CHIPER D. BOGDAN-ŞTEFAN COJOCARU P. CLAUDIU CORBEANU C. BEATRICE-ELENA
DRANGA M. ANDREEA-CAMELIA

Nr. Crt. 23 24 25 26 27 28 29

ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT
ATESTAT ATESTAT ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

TRAIECTUL SCOLAR
UNIV.” AL.I. CUZA” SOMAJ SOMAJ UNIV.” AL.I. CUZA” ANGAJAT ANGAJAT SOMAJ

ATESTAT ATESTAT ATESTAT

138

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 DROSU V. DARIA-MADALINA ENACHE M. ELENA-ALEXANDRA GUZAN I. IOANA HARJA C. ANDREEA ION I. ALEXANDRU-ALIN IVANESCU D. DRAGOŞ-MIHAI MOCANU V. MIHAELA-CATALINA MORARU V. BOGDAN MUNTEANU D. DANIEL NECHIFOR I. VIOLETA
PARFENE N. CRISTINA-DANIELA ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT BAC PRIMA SESIUNE
BAC A DOUA SESIUNE BAC A DOUA SESIUNE BAC A DOUA SESIUNE BAC A DOUA SESIUNE

BAC PRIMA SESIUNE
BAC A DOUA SESIUNE

SAMOILA M. IONEL SCORPIE D. MIHAITA SIMION IULIA-SORINA SIMION P. CRINA VÎRLAN S. ANA-MARIA ZAHARIA G. BOGDAN

ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT

NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE FEG BARLAD SOMAJ UNIV. ECOLOGICA UNIV. PETRE ANDREI FEG BARLAD NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE SOMAJ SOMAJ SOMAJ ANGAJAT UNIV. ECOLOGICA FEG BARLAD FEG BARLAD SOMAJ

Tabel 7 CLASA a XII – a B 2009 - 2010 FILIERA - TEHNOLIGICĂ PROFIL - RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI CALIFICARE PROFESIONALĂ – TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII MEDIULUI Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ALBU C. MĂDĂLINA-GEORGIANA ARTENE N. NELU-DANIEL-ANDREI BULGARU I. VICTOR-GABRIEL BUTNARU V. ANDREI-SORIN CHIRICA N. ALEXANDRU-DRAGOŞ CHIRILĂ I. ADRIAN CHIRVASE G. DANIELA-ROXANA DIMA M-D. SILVIU-ANDREI DIMA N. ALEXANDRU-NICUŞOR DRANGA I. SIMONA-CRISTINA GAVRILĂ R. ROXANA-GABRIELA HRISTACHE I. FLORIN-IULIAN HUŞTIU B-M. VLAD-ALEXANDRU LUNGU C. GEANINA ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT

TRAIECTUL SCOLAR
NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE POST LICEALA FARMACIE SOMAJ SOMAJ SOMAJ SOMAJ

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ATESTAT ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT

ATESTAT ATESTAT
ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

FEG BARLAD
NU EXISTA DATE ANGAJAT UNIV ECOLOGICA

ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

ANGAJAT
UNIV. DUNAREA DE JOS ANGAJAT

ATESTAT

139

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 LUNGU E. EMANUELA-ROXANA MANDACHI N. NICOLETA MUNTEANU D. DANIEL NĂSTASĂ N. ANDREI NEAGU I. ŞTEFAN-SILVIU ORMAN AL. RADU-IONEL POPA D. ŞTEFAN SULCINĂ C. SEBASTIAN-VALENTIN TĂTARU AL. IONELA TIMUŞ M. IONEL-ANDREI TODERAŞC ŞT. SILVIU-IONUŢ ATESTAT
ATESTAT ATESTAT BAC PRIMA SESIUNE

SOMAJ
SOMAJ NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE

BAC PRIMA SESIUNE
ATESTAT
BAC A DOUA SESIUNE

UNIV PETRE ANDREI
NU EXISTA DATE

NU EXISTA DATE
NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE

ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE

ATESTAT

ATESTAT

NU EXISTA DATE

Tabel 8

CLASA a XII – a C 2009 - 2010

FILIERA - TEHNOLIGICĂ PROFIL - TEHNIC CALIFICARE PROFESIONALĂ - TEHNICIAN PROIECTANT CAD Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE

ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT

TRAIECTUL SCOLAR

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

BÎCLEA GHI. ANDRA-MIRABELA BOTEZATU AL. VALENTIN-IONEL BUZAMĂT V. NICUŞOR-OVIDIU
CALTIA I. ALEXANDRU-CĂTĂLIN

ATESTAT BAC PRIMA SESIUNE ATESTAT BAC A DOUA SESIUNE BAC A DOUA SESIUNE ATESTAT ATESTAT ATESTAT BAC A DOUA SESIUNE COMPETENTE BAC A DOUA SESIUNE COMPETENTE BAC A DOUA SESIUNE ATESTAT ATESTAT ATESTAT BAC A DOUA SESIUNE

COSTICĂ N. GEORGE CRĂCIUN I. ALEXANDRU DONCIU F. GINA GORAŞ V. GEORGIAN-ANDREI GRECU S. OANA-NICOLETA MÎNDRU C. GEORGIAN-ADRIAN MOCANU A. GHEORGHE NACU D. ROBERT-AUREL NECULA D. ANDREI-CRISTI STÎNGACIU M. CRISTINA ŞAIMU V. PETRICĂ-ALIN ŞCRABA S. TUDOR-ALEXANDRU TĂBUŞ M. IRINA ŢARĂLUNGĂ GH. MIHAI

FEG BARLAD SOMAJ SOMAJ SOMAJ UNIV ECOLOGICA NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE

UNIV PETRE ANDREI
NU EXISTA DATE

NU EXISTA DATE
NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE

NU EXISTA DATE
ANGAJAT ANGAJAT ANGAJAT SOMAJ

140

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Tabel 9 CLASA a XIII - a A 2009 - 2010 LICEU(CICLUL SUPERIOR) – PRIN RUTA S.A.M. + ANUL DE COMPLETARE PROFIL - SERVICII DOMENIUL - COMERŢ CALIFICARE PROFESIONALĂ – TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE

ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT COMPETENTE BAC PRIMA SESIUNE ATESTAT BAC PRIMA SESIUNE BAC PRIMA SESIUNE BAC PRIMA SESIUNE ATESTAT ATESTAT COMPETENTE COMPETNTE ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE

TRAIECTUL SCOLAR
NU EXISTA DATE

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

BĂDĂRĂU GH. GIANINAFLORENTINA BUTUNOI P. DANIELA DELIU L. LAURA ELENA DOBREA BOGDAN DOBREA N. MIRELA DRANGA C. CĂTĂLINA ENACHE M. IONUŢ LUCIAN GIUŞCĂ N. ANA-MARIA GORGAN N. OTILIA LUMINIŢA ISTRATE V. ANDREI VLĂDUŢ MAVRICHE G. MARIUS NASTASE V. ANDREEA ALEXANDRA PETCU GH. ELENA STANCU A. ANDREEA TĂNASE G. MĂDĂLINA ANDREEA

UNIV AL I CUZA
NU EXISTA DATE

SOMAJ SOMAJ UNIV PETRE ANDREI FEG BARLAD FEG BARLAD
NU EXISTA DATE

SOMAJ SOMAJ FEG BARLAD
UNIV. ECOLOGICA

COMPETENTE ATESTAT ATESTAT

FEG BARLAD SOMAJ

141

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Tabel 10 CLASA a XIII - a B 2009 -2010 LICEU(CICLUL SUPERIOR) – PRIN RUTA S.A.M. + ANUL DE COMPLETARE PROFIL - SERVICII CALIFICARE PROFESIONALĂ – TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE

ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT
BAC PRIMA SESIUNE

TRAIECTUL SCOLAR
FEG BARLAD

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ALEXANDRU M. DANIEL BADAN V. CLAUDIU DANIEL BĂDAN V. ADRIAN-VIOREL BIZIM L. RAMONA ELENA BORDEIANU I. SORINA BOTEZATU M. ALIN BUTA L. ALIN CAMENIC D. VASILE CHIŢOI E. IONELA DRĂGHICI I. IONELA DANIELA ENACHE I. SIMONA ELENA ENACHE V. ALIN CORNEL GRUIA V. ALEXANDRA MARIA IANCU I. ALEXANDRU IVAN N. IONELA ELENA LĂZĂRESCU D. DRAGOŞ IONUŢ MICU C. ELENA BIANCA MURGEANU I. ALINA SEMENIUC I. ANIŞOARA TUTU N. ANDREEA LĂCRĂMIOARA

ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE

NU EXISTA DATE

UNIV AL I CUZA
NU EXISTA DATE

ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT COMPETENTE ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT
BAC PRIMA SESIUNE

UNIV PETRE ANDREI FEG BARLAD FEG BARLAD
NU EXISTA DATE

SOMAJ SOMAJ FEG BARLAD
UNIV. ECOLOGICA

FEG BARLAD SOMAJ UNIV DUNAREA DE JOS FEG BARLAD
UNIV. ECOLOGICA

ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT

FEG BARLAD SOMAJ

142

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Tabel 11 CLASA a XIII- a C 2009 – 2010 LICEU(CICLUL SUPERIOR) – PRIN RUTA S.A.M. + ANUL DE COMPLETARE PROFIL – TEHNIC CALIFICARE PROFESIONALĂ - TEHNICIAN TRANSPORTURI Nr. Crt. NUMELE ŞI PRENUMELE

ULTIMUL EXAMEN ABSOLVIT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT ATESTAT COMPETENTE COMPETENTE ATESTAT ATESTAT COMPETENTE COMPETENTE BAC A DOUA SESIUNE COMPETENTE ATESTAT ATESTAT ATESTAT

TRAIECTUL SCOLAR FEG BARLAD
UNIV.” AL.I. CUZA” SOMAJ SOMAJ UNIV.” AL.I. CUZA” ANGAJAT ANGAJAT SOMAJ NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE FEG BARLAD SOMAJ UNIV. ECOLOGICA UNIV. PETRE ANDREI FEG BARLAD NU EXISTA DATE NU EXISTA DATE SOMAJ SOMAJ SOMAJ ANGAJAT

1 2 3 4 5
6

BACIU MIHAI BALAN A. ADRIAN BUCUR P. GELU BOGDAN BURCIU G. BOGDAN GHEORGHIŢĂ BUTUNOI D. IONUŢ- ALEXANDRU CARCIUG I. MIHĂIŢĂ-VLAD CĂLIN D. FLORIN -NICOLAE CĂLIN I. DUMITRU CHELARU F. GEORGIAN IRIMIA G. CĂTĂLIN MARCU M. NECULAI MIRON ŞT. DANIEL MOCANU V. BOGDAN MUNTEANU N. VALERICĂ NACU ALEXANDRU GEORGE- CTIN POSTOLACHE C. PUIUALEXANDRU RĂDUCAN V. MARIUS-VASILE ROMILA V. MIHAELA SURUGIU C. MARIUS-CĂTĂLIN TINTEA D. FLORIN VIERU GH. DĂNUŢ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

143

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 2.8. Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie în perioada 2000-2010

An scolar 2000-2001 Inscrisi Urban Rural Total Urban Rural Total Procentaj Urban Rural Final 2001-2002 Inscrisi Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Final 2002-2003 Inscrisi Urban Rural Total Urban Rural Total Procentaj Urban Rural Final 2003-2004 Inscrisi Urban Rural Total Urban Rural Total Procentaj Urban Rural Final 2004-2005 Inscrisi Urban Rural Total Urban Rural Total Procentaj Urban

LICEAL 10060 1068 11128 10030 1065 11095 99.70 99.72 99.70 10371 1170 11541 10340 1167 11507 99.70 99.74 99.71 11305 1266 12571 11271 1263 12534 99.70 99.76 99.71 11822 1338 13160 11703 1334 13037 98.99 99.70 99.07 12522 949 13471 12503 939 13442 99.85

Absolventi

NIVEL DE EDUCATIE PROFESIONAL SAM POSTLICEAL UCENICI MAISTRI 4563 0 309 1465 0 0 6028 0 309 4244 0 309 1336 0 0 5580 93.01 91.19 92.57 4974 1587 6561 4626 1444 6070 93.00 90.99 92.52 5271 1593 6864 4902 1450 6352 93.00 91.02 92.54 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 2428 1399 3827 2365 1359 3724 97.41 97.14 97.31 5385 3106 8491 5233 2999 8232 97.18 309 100.00 0.00 100.00 72 0 72 72 0 72 100.00 0.00 100.00 72 0 72 72 0 72 100.00 0.00 100.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 49 0 49 49 0 49 100.00

Total judet 14932 2533 17465 14583 2401 16984 97.66 94.79 97.25 15417 2757 18174 15038 2611 17649 97.54 94.70 97.11 16648 2859 19507 16245 2713 18958 97.58 94.89 97.19 14250 2737 16987 14068 2693 16761 98.72 98.39 98.67 17956 4055 22011 17785 3938 21723 99.05

Absolventi

Procentaj

Absolventi

Absolventi

Absolventi

144

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Rural Final 2005-2006 Inscrisi Urban Rural Total Urban Rural Total Procentaj Urban Rural Final 2006-2007 Inscrisi Urban Rural Total Urban Rural Total Procentaj Urban Rural Final 2007-2008 Inscrisi Urban Rural Total Urban Rural Total Procentaj Urban Rural Final 2008-2009 Inscrisi Urban Rural Total Absolventi Urban Rural Total Procentaj Urban Rural Final 2009-2010 Inscrisi Urban Rural Total Absolventi Urban Rural Total Procentaj Urban Rural Final 2010-2011 Inscrisi Urban Rural Total Absolventi Urban Rural 98.95 99.78 13698 1471 15169 12504 1174 13678 91.28 79.81 90.17 3110 200 3310 3102 187 3289 99.74 93.50 99.36 13935 760 14695 13750 755 14505 98.67 99.34 98.71 13614 1694 15308 13590 1694 15284 95.57 96.69 95.67 15555 1784 17339 14997 1689 16686 96.41 94.67 96.23 16312 1988 18300 15084 1788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.56 96.95 5173.00 3011.00 8184.00 5170 2999 8169 99.94 99.60 99.82 1494 1125 2619 1401 1086 2487 93.75 96.53 94.95 4027 1906 5933 3985 1827 5812 0 0.00 0.00 3681 1517 5198 3527 1411 4938 98.86 95.40 94.27 2229 729 2958 2117 647 2764 94.98 88.75 93.44 1079 126 1205 1021 120 0.00 100.00 52.00 0.00 52.00 52 0 52 100.00 0.00 100.00 53 0 53 53 0 53 100 100 100 167 0 167 0 0 0 0 0 167 0 167 167 0 167 100 0 100 229 0 229 229 0 229 100 0 100 236 0 236 236 0 97.11 98.69 18923 4482 23405 17726 4173 21899.00 93.67 93.11 93.57 43446.00 1325.00 5982.00 4556.00 1273.00 5829.00 97.83 96.75 97.44 18129 2666 20795 17735 2582 20317 97.83 96.85 97.70 17462 3211 20673 17284 3105 20389 98.98 96.70 98.63 18013 2513 20526 17343 2336 19679 96.28 92.96 95.87 17627 2114 19741 16341 1908

Absolventi

Absolventi

Absolventi

145

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Total Procentaj Urban Rural Final 16872 92.47 89.94 92.20 0 0 0 0 1141 94.62 95.24 94.69 236 100 0 100 18249 92.70 90.26 92.44

146

Anexa 2.9. SITUATIE SCOLARA PE PROFILE SPECIALIZARI ŞI PROCENTAJUL DE PROMOVABILITATE DE LA COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI AN ŞCOLAR 2009 - 2010
Forma de învăţământ Zi Clasa Număr elevi înscrişi Număr elevi Rămaşi Procentaj

Liceu Ruta Directă Frecvenţă Redusă

Liceu Ruta Progresivă SAM An completare

a IX – a a X–a a XI – a a XII – a a IX – a a X–a a XI – a a XII – a a XIII – a a XII – a a XIII – a a IX – a a X–a a XI – a

191 106 83 67 138 116 168 148 45 53 69 72

156 95 77 66 112 104 155 132 29 48 69 67

81,68% 89,62% 92,77% 98,51% 81,16% 89,66% 92,26% 89,19% 64,44% 90,57% 100% 93,06%

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 2.10. SITUATIE SCOLARA PE PROFILE SPECIALIZARI ŞI PROCENTAJUL DE PROMOVABILITATE DE LA COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI AN ŞCOLAR 2010 - 2011
Forma de învăţământ Zi Clasa Număr elevi înscrişi Număr elevi Rămaşi Procentaj

Liceu Ruta Directă Frecvenţă Redusă

Liceu Ruta Progresivă SAM An completare

a IX – a a X–a a XI – a a XII – a a IX – a a X–a a XI – a a XII – a a XIII – a a XII – a a XIII – a a IX – a a X–a a XI – a

147 162 96 86 92 174 120 161 58 14 64

101 138 82 81 56 147 103 141 44 10 50

68,71% 85,19% 85,42% 94,19% 60,87% 84,48% 85,83% 87,58% 75,86% 71,43% 78,12%

148

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 2.11. Rata de succes școlar la Colegiul Tehnic„MARCEL GUGUIANU” ZORLENI
A. SITUAŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2010, 2011 LA COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI

BACALAUREAT - 2010 Curs de zi + Rută Progresivă Profilul Servicii
Resurse naturale şi protecţia Mediului

Specializarea
Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţi de comerţ Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Inscrisi Total Fete Băieţi 24 14 10 31 18 13 25 7 18 17 17 114 6 45 11 17 69

Numar elevi Prezenti Total Fete Băieţi 24 14 10 30 18 12 24 7 17 16 16 110 5 44 11 16 66

Promovati Total Fete Băieţi 9 3 6 8 4 4 7 2 5 7 1 32 1 10 6 1 22

Promova bilitate % 37,5% 26,66% 29,16% 43,75% 6,25% 29,09%

Tehnic

Tehnician proiectant CAD Tehnician transporturi TOTAL

BACALAUREAT - 2010 Frecvenţă redusă Profilul Tehnic Specializarea Tehnician proiectant CAD TOTAL BACALAUREAT - 2010 Curs de zi + Rută Progresivă + Frecvenţă redusă Profilul Specializarea Inscrisi Numar elevi Prezenti Promovati 149 Total 127 127 Inscrisi Fete Băieţi 42 85 42 85 Numar elevi Prezenti Total Fete Băieţi 119 37 82 119 37 82 Promovati Fete Băieţi 10 24 10 24 Promova bilitate % 28,57% 28,57%

Total 34 34

Promova bilitate %

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Servicii
Resurse nat. şi prot. Mediului Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţi de comerţ Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Tehnic

Tehnician proiectant CAD Tehnician transporturi TOTAL

Total 24 31 25 144 17 241

Fete 14 18 7 48 87

Băieţi 10 13 18 96 17 154

Total 24 30 24 135 16 229

Fete 14 18 7 42 81

Băieţi 10 12 17 93 16 148

Total 9 8 7 41 1 66

Fete 3 4 2 11 20

Băieţi 6 4 5 30 1 46

37,5% 26,66% 29,16% 30,37% 6,25% 28,82%

BACALAUREAT - 2011 Curs de zi + Rută Progresivă Profilul Servicii
Resurse nat. şi prot. Mediului

Specializarea
Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţi de comerţ Tehn.analize prod. alimentare Tehn. ecolog şi protecţia calităţii mediului

Total 24 9 17 16 13 14 93

Promovabilitate Numar elevi % Inscrisi Prezenti Promovati Fete Băieţi Total Fete Băieţi Total Fete Băieţi 14 10 24 14 10 9 3 6 37,5% 5 4 9 5 4 1 1 11,11% 7 10 13 4 9 4 2 2 30,76% 5 11 15 5 10 3 3 20% 1 32 12 14 61 11 12 74 1 29 10 12 45 1 18 1 6 12 9,09% 0% 24,32%

Tehnic

Tehnician proiectant CAD Tehnician transporturi TOTAL

BACALAUREAT - 2011 Frecvenţă redusă Profilul Servicii
Resurse nat. şi prot. Mediului

Specializarea
Tehnician în activităţi economice Tehn.analize prod. Aliment.

Promovabilitate Numar elevi % Inscrisi Prezenti Promovati Total Fete Băieţi Total Fete Băieţi Total Fete Băieţi 30 18 12 29 18 11 8 5 3 27,58% 21 14 7 13 7 6 7 2 5 53,84% 67 15 52 43 14 29 10 2 8 23,25% 150

Tehnic

Tehnician proiectant CAD

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” TOTAL BACALAUREAT - 2011 Curs de zi + Rută Progresivă + Frecvenţă redusă Profilul Servicii
Resurse nat. şi prot. Mediului

118

47

71

85

39

46

25

9

16

29,41%

Specializarea
Tehnician în activităţi economice Tehnician în activităţi de comerţ Tehn.analize prod. Aliment. Tehn. ecolog şi protecţia calităţii mediului

Total 54 9 38 16 80 14 211

Numar elevi Promovabilitate % Inscrisi Prezenti Promovati Fete Băieţi Total Fete Băieţi Total Fete Băieţi 32 22 53 32 21 17 8 9 32,07% 5 4 9 5 4 1 1 11,11% 21 17 26 11 15 11 4 7 43,30% 5 11 15 5 10 3 3 20% 16 79 64 14 132 54 12 169 15 68 39 12 101 11 43 3 15 8 28 20,30% 0% 25,44%

Tehnic

Tehnician proiectant CAD Tehnician transporturi TOTAL

B. Nivel 1 Sesiunea iunie Domeniul Calificarea professionala

REZULTATELE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR - 2010 LA COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI

Mechanic

Industrie alimentara Agricultura

Lucrator in mecanica de motoare Lucrator in morarit si panificatie Lucrator in cultura plantelor

Numar elevi Inscrisi Prezenti Absenti Promovati Respinsi Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural F B F B F B F B F B F B F B F B F B F B 3 22 3 22 3 22

Promovabilitate % Urban Rural F B 100% F B 100%

2

1

15

2

2

1

15

2

2

1

15

2

100% 100% 100% 100%

2

6

12

2

6

12

2

6

12

100% 100% 100% 100%

151

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” TOTAL 4 4 21 36 4 4 21 36 4 4 21 36 100% 100% 100% 100%

Nivel 1 Sesiunea august Domeniul Calificarea professionala

Mechanic

Lucrator in mecanica agricola TOTAL

Inscrisi Urban Rural F B F B 1

Prezenti Urban Rural F B F B 1

Numar elevi Absenti Promovati Urban Rural Urban Rural F B F B F B F B 1

Respinsi Urban Rural F B F B

Promovabilitate % Urban Rural F B F B 100%

1

1

1

100%

REZULTATELE EXAMENULUI DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR - 2011 LA COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI Nivel 1 Sesiunea iunie Domeniul Calificarea professionala

TOTAL

Inscrisi Urban Rural F B F B - - -

Prezenti Urban Rural F B F B - - -

Numar elevi Absenti Promovati Urban Rural Urban Rural F B F B F B F B - - - - - - -

Respinsi Urban Rural F B F B - - - -

Promovabilitate % Urban Rural F B F B -

Nivel 1 Sesiunea august Domeniul Calificarea professionala

Inscrisi

Prezenti

Numar elevi Absenti

Promovati

Respinsi

Promovabilitate % Urban Rural 152

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Urban F B - Rural F B Urban F B - Rural F B Urban Rural Urban F B F B F B - - - - - Rural F B Urban Rural F B F B - - - F B F B -

TOTAL

Anexa . 2.12. STATISTICĂ ELEVI ŞCOLARIZAŢI (ÎNSCRIŞI LA ÎNCEPUT DE AN ) 2008 – 2009,2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ÎN COLEGIUL TEHNIC ,,M. GUGUIANU” ZORLENI
Total, nivele de învăţământ,sexe, medii de rezidenţă Total elevi pe şcoală, din care: Total liceu tehnologic rută directă, curs de zi ,din care: - pe sexe Total în clasa a IX – a şi a X – a SAM , din care: - pe sexe Total în anul de completare, din care: - pe sexe Număr de elevi / Anulş şcolar 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 1256 1174 1040 447 491 506 241 283 275 206 208 231 69 44 25 72 64 40 41 32 23 98 72 103 61 39 62 37 33 41 570 547 431 308 281 213 262 266 218

Masculin Feminin Masculin Feminin

Masculin Feminin Total în clasa a XII şi a XIII – a rută progresivă, din care: - pe sexe Masculin Feminin Total liceu tehnologic rută directă, curs frecvenţă redusă ,din care: - pe sexe Masculin Feminin

153

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa . 2.12. STATISTICĂ ELEVI ŞCOLARIZAŢI (ÎNSCRIŞI LA ÎNCEPUT DE AN ) 2008 – 2009,2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ÎN COLEGIUL TEHNIC ,,M. GUGUIANU ,, ZORLENI
Total, nivele de învăţământ,sexe, medii de rezidenţă 2008-2009 Total elevi pe şcoală, din care: Total liceu tehnologic rută directă, curs de zi ,din care: - pe sexe Număr de elevi / Anulş şcolar 2009-2010 2010-2011 2011-2012 1256 1174 1030 447 491 506 241 283 275 206 208 231

Masculin Feminin - după mediul de rezidenţă al din localitatea unde este situată şcoala elevilor Total din localităţi Total din urban Total din rural Total în clasa a IX – a şi a X – a SAM , din care: - pe sexe Masculin Feminin - după mediul de rezidenţă al din localitatea unde este situată şcoala elevilor Total din localităţi Total din urban Total din rural Total în anul de completare, din care: - pe sexe Masculin Feminin - după mediul de rezidenţă al din localitatea unde este situată şcoala elevilor Total din localităţi Total din urban Total din rural

69 44 25

72 40 32

64 41 23

154

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Total în clasa a XII şi a XIII – a rută progresivă, din care: - pe sexe Masculin Feminin - după mediul de rezidenţă al din localitatea unde este situată şcoala elevilor Total din localităţi Total din urban Total din rural Total liceu tehnologic rută directă, curs frecvenţă redusă ,din care: - pe sexe Masculin Feminin - după mediul de rezidenţă al din localitatea unde este situată şcoala elevilor Total din localităţi Total din urban Total din rural 98 61 37 72 39 33 103 62 41

570 308 262

547 281 266

421 203 218

155

Anexa 2.13. PARTENERIATE DE CONSULTANTĂ
Nr. crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Partener
Primaria Zorleni A.J.O.F.M Camera de comert si industrie Spitalul Municipal Barlad Politia Zorleni Casa de cultura « George Tutoveanu » Barlad Muzeul „Marcel Guguianu” Barlad Teatru „V. I. Popa” Barlad Agenţia Naţională Antidrog

Activitate
Asistenta financiara Orientare scolara si profesionala Orientare scolara si profesionala Asistenta medicala Securitatea elevilor Activitati culturale Activitati culturale Activitati culturale Consiliere

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 2.14. FURNIZORII DE FORMARE PROFESIONALĂ DIN ZONELE OCUPAŢIONALE BÂRLAD ŞI MURGENI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL „A.I. CUZA” BÂRLAD GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI GRUPUL ŞCOLAR DE ARTE ŞI MESERII BÂRLAD GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL MURGENI GRUPUL ŞCOLAR AGRICOL PUIEŞTI ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII AL. VLAHUTA ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BACANI ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII BOGDANESTI ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII EPURENI ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII FĂLCIU ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII GARA BANCA ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII GHERGHESTI ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII IANA ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII IVESTI ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII MALUSTENI ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII POGANA ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII SULETEA ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII TUTOVA ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII VIISOARA

2.15. Spații de învățământ
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tipul de spaţiu Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare Sală pentru servit masa* Dormitor * Bucătărie * Spălătorie * Spaţii sanitare* Spaţii depozitare materiale didactice

Număr spaţii 1 1 4 1

Suprafaţă (mp) 70 20 120 66

157

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. Tipul de spaţiu Secretariat Spaţiu destinat echipei manageriale Contabilitate * Casierie * Birou administraţie* Număr spaţii 2 2 1 1 1 Suprafaţă (mp) 30 100 10 6 30

158

Anexa 2.16. Rezultatele elevilor Colegiului Tehnic ,, Marcel Guguianu,, la concursuri şi olimpiade şcolare - anul şcolar 2010-2011
Nr. Numele si crt. prenumele elevului 1 Ciobanu Andreea 2 3 4 5 6 Botezatu Ionuţ Ciobanu Andreea Leonte Dănuţ Bãrbînţã Livia Hlenschi Sorin Clasa a X-a A a XII- a A a X-a A Calificarea/ disciplina matematica T.I.C Servicii Profesor indrumator Prof.Stănescu Culiţă Prof.Huluţă Aurora Prof.Olariu Niţu Lorela Prof.Filiuţă Gina Prof.Munteanu Gabriela Prof. Dir.Prof.Iftemie Tamara Prof Ganceanu Mihaela, Prof. Pusca Tereza Prof. Dir.Prof.Iftemie Tamara Prof. Ganceanu Mihaela, Prof. Cocos Rodica Concurs olimpiada Concursul de matematic㠒’ Grigore Moisil Mesajul meu antidrog Faza nationala Alege este dreptul tau Faza judeteana Concursul Interjudeţean de Creativitate Mecanică Concurs National Faza judeţeanã , Diplomã de merit la Faza Naţională Rezultatul obtinut premiul II Locul I ,Locul III

a IX-a D, Mecanic a XI a A a XII-a Socio-umane Discipline tehnice Agricultura Discipline Tehnice Ecologie si Protectia Mediului Tehnologii

Locul II

7

Bordeianu Mãdãlina

a XII-a C

Diploma de participare Faza Nationala

8 9 10 11

Munteanu Cristian Munteanu Silvia Radu Ana-Maria Paduraru Alexandra

a XI-a C a XI-a C a XII -a A a-XII-a A

Prof. Iosub Nelia

Concursul profesional Faza Judeteana Faza Judeteana Faza judeţeană Faza Locala

Locul I Locul III Locul III Locul II

Made for Europa Prof.Huluţă Aurora Made for Europa Prof.indrumãtor Huluţă Aurora Geografie Prof. Liviu Gandu

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” 13. Stănescu Mărioara a- XI –a C Discipline Tehnice Ecologie si Protectia Mediului Discipline Tehnice Prof. Muntenașu Mariana Concurs regional ,, Eco-reportei în acțiune,, Diplomă de participare

14.

Vătămanu Mădălina

a- XI-a B

Prof. Muntenașu Mariana

Concurs local ,, Lumea legumiculturii,,

Premiul I

160

Anexa 2.17 CONSILIERE, ORIENTARE ŞI SPRIJIN
SCOPURI: · Asigurarea că toţi tinerii au acces în mod imparţial la servciile de orientare, consiliere şi sprijin · Identificarea tinerilor care au nevoie de sprijin suplimentar şi întâmpinarea nevoilor acestora după stabilirea ordinii în care aceşti tineri vor primi sprijin CONTRIBUŢIA ŞCOLII -Informare şi promovarea cabinetului de consiliere psihopedagogică -Oferirea de suport atunci când este nevoie; -Oferirea de suport logistic METODĂ / CINE Conversaţii cu elevii privind priorităţile lor Chestionare de evaluare a priorităţilor; şi mediază activitatea

ACTIVITATE

CONTRIBUŢIA SERVICIILOR PSIHOPEDAGOGICE 1. STABILIREA -Analizarea PRIORITĂŢI nevoilor psihopedagogice LOR ale elevilor şi PRIVIND ACTIVITĂŢI satisfacerea acestora în LE ordinea priorităţilor

EVALUARE PERIODICĂ (revizuirea atribuţiilor) Semestrial -Semestrial

CÂND

2. EXAMINAREA PERIODICĂ A NEVOILOR SPECIALE ALE ELEVILOR

Identificarea elevilor cu nevoi speciale şi oferirea de suport specializat prin punerea la dispoziţie a specialiştilor care au abilităţi de a lucra cu aceşti elevi

-Susţine activitatea serviciilor psihopedagogice şi promovează învăţarea centrată pe elev, specifică elevilor cu nevoi sociale;

-Tehnici Permanent psihoterapeutice -Curriculum adaptat la nevoile speciale ale elevilor -Lucrul direct cu tinerii în sprijinul nevoilor şi aspiraţilor lor -Membrii reţelei - Diriginţi Psihopedagog

Reevaluare periodică prin metode adecvate pentru a stabili gradul în care sunt satisfăcute nevoile speciale (lunar)

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

CONSILIERE, ORIENTARE ŞI SPRIJIN (CONTINUARE)
ACTIVITATE CONTRIBUŢIA SERVICIILOR PSIHOPEDAGOGICE -Realizarea fişelor de evaluare EVALUARE PERIODICĂ (revizuirea atribuţiilor) -Informarea -Observaţia Semestrial -Semestrial (reevaluarea elevilor în individuală elevilor în vederea şi aplicarea vederea cooperării de eventualelor -Oferirea de chestionare, modificări în suport logistic fişa de pentru procesarea Conversaţia evaluare) informaţiilor cu elevul -Directori -Diriginţi -Consilier şcolar Permanent -Semestrial, -Oferă informaţii -Teste de în măsura în despre diferite aptitutini care se domenii de -Convorbiri înregistrează activitate, meserii cu elevul anumite şi rute reorientări educaţionale. Observaţiile profesionale -Suportul şcolar dirigintelui ale elevilor în vederea şi ale obţinerii de consilierului performanţe pe un şcolar anumit domeniu -Prezentarea -Oferirea de unor cariere suport logistic de succes. elevilor -Directori -Diriginţi -Consilier şcolar -Discuţii -Permanenta Permanent -Semestrial informare privind -Director -Profesori egalitatea -Diriginţi şanselor -Consilier -Comportament şcolar constant al profesorilor vis-a-vis de elevi CONTRIBUŢIA ŞCOLII METODĂ / CINE CÂND

3. PROGRESUL ELEVILOR (FIŞE DE EVALUARE A PROGRESUL UI INDIVIDUAL)

4. PLAN INDIVIDUAL DE CARIERĂ

-Consilierea elevului pe această latură, aplicarea de teste specifce -Colaborarea datelor obţinute pentru realizarea planului individual de carieră

5. EGALITATEA -Informarea elevilor privind ŞANSELOR oportunităţile egale de dezvoltare şcolară -Consilierea în momentul înregistrării de probleme în acest sens;

162

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” 6. SPRIJIN ÎN AFARA ŞCOLII (PROGRAME DE RECUPERAR E, ASISTENŢĂ INDIVIDUALI ZATĂ, ALTE FORME DE SPRIJIN INDIVIDUAL) -Înregistrarea situaţiilor speciale care necesită sprijin extraşcolar Monitorizarea la domiciliu, în timpul liber -Suportul acordat elevului şi familiei în situaţii speciale -Pregătirea suplimentară a elevilor cu nevoi speciale -Discuţii cu elevul şi părinţii -Diriginţi -Profesori -Consilier şcolar -Când o impune situaţia

-Evaluarea periodică a situaţiilor speciale şi înregistrarea periodică a progresului

7. ABANDON ŞCOLAR

-Înregistrarea cazurilor -Consilierea acestor elevi, în sensul prevenirii şi recuperării abandonului şcolar

-Informarea şi consilierea familiei -Discuţii cu familia şi profesorul diriginte -Discutarea cazurilor în consiliul profesoral şi luarea de măsuri

-Discuţii terapeutice Conversaţia cu elevul -Observaţii individuale -Directori -Profesori -Diriginţi -Consilier şcolar

Semestrial în vederea prevenirii abandonului -Când apare situaţia de abandon şcolar

-Evaluarea periodică a progreselor realizate la cabinetul de asistenţă psihopedagogică

IMPLICAREA PĂRINTELUI/TUTORELUI
SCOP: Încurajarea implicării părinţilor/tutorilor în a-i ajuta pe elevi în procesul de tranziţie către un loc de muncă prin furnizarea de informaţii şi sfaturi de actualitate CONTRIBUŢIA SERVICIILOR PSIHOPEDAGOGICE -Consiliere; -Discuţii cu -Informare; părinţii pe -Distribuirea de domeniul materiale orientării informative, profesionale; broşuri, pliante, -Stabilirea punctelor comune publicaşii de specialitate de lucru în vederea susţinerii -Vizite la agenţii economici elevului -Consilierea în vederea ACTIVITATE CONTRIBUŢIA METODĂ ŞCOLII / CINE -Şedinţe; Permanent -Întâlniri individuale -Consilier educativ -Psiholog şcolar -Diriginţi

CÂND

EVALUARE PERIODICĂ (revizuirea atribuţiilor)

-Semestrial

163

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” prevenirea delincvenţei juvenile şi abandonului şcolar. ALTE FORME DE COMUNIC ARE CU PĂRINŢII

-Contact telefonic permanent -Scrisori în momentul apariţiei unor situaţii neprevăzute;

-Actualizarea informaţiilor privind piaţa locurilor de muncă

-Interviuri Permanent -Permanent ale părinţilor cu celalţi parteneri Comunicări scrise, telefonice CONTRIBUŢIA SERVICIILOR CÂND PSIHOPEDAGOGICE -Consiliere şi orientare Permanent profesională

ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT
ORGANIZAŢIA PARTENERĂ -AJOFM Vaslui, Agenţia locală Bârlad ACTIVITATE CINE REZULTATE EVALUATE /AŞTEPTATE -Orientare profesională adecvată -Formarea abilităţilor necesare obţinerii unui loc de muncă

-Prezentarea ofertei locurilor de muncă -Bursa locurilor de muncă -Consiliere privind ocuparea unui loc de muncă(CV,interviu)

-Consilier Educativ -Reprezentaţi AJOFM -Diriginţi -Consilier şcolar

-Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui

-Informaţii privind Reprezentanţi -Mediatizare şi C.C.I. susţinere a structura agenţilor programelor şi economici (domenii activităţilor de activitate) desfăşurate de C.C.I.

-Ministerul Muncii

-Prezentarea de informaţii cu caracter legislativ

-Agenţii economici

Prezentare societăţi -Vizite

Reprezentanţi -Mediatizare şi ai M.M. susţinere a programelor şi activităţilor desfăşurate de reprezentanţii Ministerului Muncii -Mediatizare şi -Consilier susţinere a educativ programelor şi -Consilier

-Orientare Semestrial profesională în funcţie de nivelul de aspiraţii, de evoluţia domeniilor de activitate a agenţilor economici -Cunoaşterea Semestrial legislaţiei actuale privind angajarea, condiţii de lucru, şcolarizarea, etc. -Orientarea Permanent profesională în funcţie de 164

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” şcolar Reprezentanţi ai agenţiilor economici -Director -Consilier educativ Reprezentanţi ai ai comunităţii locale Reprezentanţi ai părinţilor -Consilier educativ -Consilier şcolar activităţilor desfăşurate de Agenţii economici -Mediatizare şi susţinere a programelor şi activităţilor desfăşurate de Comunitatea locală -Oferă suportul logistic necesar şi mediază activitatea aspiraţii şi realitatea din domeniul productiv. -Orientarea Permanent profesională în funcţie de direcţiile de dezvoltare ale comunităţii; -Implicarea Permanent părinţilor în eforturile elevilor de a gasi un loc de muncă

-Comunitatea locală

-Prezentarea proiectelor de dezvoltare comunitară

-Reprezentanţii părinţilor

-Informare privind noutăţile apărute pe piaţa locurilor de muncă

-Reprezentanţii universităţilor

-Prezentarea ofertei Reprezentanţii -Mediază educaţionale universităţilor activitatea şi se implică în activitat

-Eficientizarea Semestrial orientării privind cariera elevilor care doresc să-şi continue studiile

.

165

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 2.18 C.D.L.-URI CARE SE DESFĂŞOARĂ LA COLEGIUL TEHNIC’’MARCEL GUGUIANU’’ ZORLENI ÎN ANUL ȘCOLAR 2011- 2012

DOMENIUL ECONOMIC

CLASA DENUMIREA CDL-ului IX Calculul economic şi completarea documentelor pentru principalele tranzacţii economice X Studiul comportamentului consumatorului

INDUSTRIE ALIMENTARĂ

IX Organizarea locului de muncă X Degradarea ecosistemelor naturale şi artificiale , cauze şi consecinţe ecologice

MECANICĂ

IX Aplicaţii practice de lăcătuşerie generală X Aplicaţii practice în mecanica de motoare

AGRICULTURĂ

IX

Elemente specifice mediului agricol

166

Anexa 2.19 STRUCTURA PERSONALULUI DIDACTIC PE CATEDRE LA COLEGIUL TEHNIC ,, MARCEL GUGUIANU” AN ȘCOLAR 2011-2012
Catedra de Limba română
Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Numele si prenumele Specialitatea Studii Vârsta Grad didactic I Gradul II Definitiv Definitiv Titular Suplinitor Pensionar Pensionar Titular Titular Titular

BARBU C. ORTANSA NEDELCU V. DANA LENUTA CÎRNU RADU IRINA BÎRSAN SIMONA MIRELA

Prof. Limba Română Prof. Limba Română Prof. Limba Română Prof. Limba Română

5.

NEGRU MARIA

Prof. Limba Română

Univ. Fac. Filologie Univ. Fac. Litere Univ.Fac. de Litere Univ.Tran silvania Fac. De filologie Fac. De Lb.şi litereSpiru Haret

61 40 38 34

53

Definitiv

Titular

Catedra de Limbi moderne
Nr. crt. 1. Numele si prenumele Specialitatea Studii Vârsta Grad didactic Definitiv Titular Suplinitor Pensionar Titular

PURICE FRANCESCA Prof. Limba AGNES engleză

2

SÎRBU DIANA

3.

SIMINCIUC ALINA

Prof. Limba spaniolăengleză Prof. Limba engleză Prof. lb. franceză Prof. spaniolă

4

IANCOVESCU ŞTEFAN-GILI Profir Alina Ionela

5

Univ. Al.I.Cuza” Fac. de IstorieFilozofie Univ.Fac de Lb. şi litere Univ.Fac de Lb. şi litere Univ.Fac de Lb. şi litere Univ.Fac de Litere

32

34

Definitiv

Titular

32

Definitiv

Tiular

53

Definitiv

Titular

26

Debutant

Suplinitor

Catedra de matematica
VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” Nr. crt. 1. 2. 3. 4. Numele si prenumele Specialitatea Studii Vârsta Grad didactic Definitiv I Definitiv Gradul II Titular Suplinitor Pensionar Titular Titular Titular Titular

PALADE V. RODICA STĂNESCU N. CULIŢĂ CÎNEPĂ BOGDAN NIŢU OVIDIU

Prof. matematica Prof. matematică Prof. matematică Prof. matematică

Univ. Fac Matematica Univ. Fac. Matematică Univ.Fac.de matematică Univ. Fac. matematică

58 40 34 40

Catedra de fizică – chimie – biologie
Nr. crt. 1. 2. Numele si prenumele Specialitatea Prof. fizică Prof. biologie Studii Vârsta Grad didactic Definitiv Definitiv Titular Suplinitor Pensionar Titular Titular

MINDRECI C. DAN BULARDA MOROZAN MIHAI TIMOFTICIUC C. FLORINA BEATRICE CLISU ANA -MARIA PROFIR ALINA LOREDANA

Univ. Fac Fizică Univ. Fac Biologie Univ. Fac. Chimie Biologie Univ.Fac. Univ.Fac.Ch imie

60 37

3 4 5.

Prof. chimie Prof. biologie Prof fizică

34 31 34

2

Titular

Definitivat Suplinitor Definitivat Suplinitor

Catedra de stiinte socio – umane, educaţie fizică
Nr. crt. 1. 2. 3. Numele si prenumele Specialitatea Studii Vârsta Grad didactic I I I Titular Suplinitor Pensionar Titular Titular Titular

HUIBAN V. GHEORGHE GÎNDU GH. LIVIU FOCSA D. FLORIN

Prof. istorie Prof. geografie Prof. socioumane Prof. psihologie

Univ. Fac Istorie Univ. Fac Geografie Univ. Fac. Istorie Filosofie Univ. Psihologie

64 38 48

4.

ANTON BEATRICE

34

Definitiv

Titular

5. 6. 7.

GHEORGHIŢĂ M. ANDREI MIRON GICU SIN VALERIU

Prof. Ed. Fizica Prof. Ed. Fizică Prof.religie

Univ. Fac. Ed. Fizica Univ. Fac. Ed. Fizică Fac.

34 35 57

Definitiv Definitiv Debutant

Titular Titular Suplinitor 168

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” 8 9 10. NEGRU MARIAN CORNELIU BORŞ RAMONA IOANA Hîncu Lazăr Prof.istorie Prof geografie Prof Ed.fizică şi sport Prof.filozofie Teologie Univ.Spiru Haret Fac. de geografie Fac.de ed.fizica si sport Univ.Fac. filozofie 55 38 65 II Definitiv I Titular Titular Suplinitor

11

PILAT ANAMARIA -OTILIA

30

Debutant

Suplinitor

Catedra de mecanica
Nr. crt. 1. Numele si prenumele Specialitatea Studii Vârsta Grad didactic I Titular Suplinitor Pensionar Titular

DARIE C. VASILICA

Ing. Mecanic

2. 3 4

FILIUTA Gh. GINA CIRIPAN M. MIHAELA TAMARA ULINIC D. MIRCEA

Ing. Mecanic Ing. Mecanic Maistru intructor Maistru intructor Maistru intructor Ing. mec Prof.informati că

Univ. Fac. Mecanica agricola Univ. T.C.M. Inst. Polit Sc. Maistri Mec. Agricol Sc. Maistri Prel. Aschiere Sc. Maistri Lacatus mecanic Fac. Mecanica Fac. Mecanică Cursuri postuniv. informatică Univ. Fac. Mecanica agricola Cursuri postuniv.inf ormatică

45

42 52 61

I I I

Titular Titular Titular

5.

PARTENE I. GHEORGHE IORDACHE N. ION

60

I

Titular

6

60

I

Titular

7. 8.

CIACÎRU Aurel IFTEMIE TAMARA

49 49

De finitivat I

suplinitor Titular

9.

HULUŢĂ AURORA

Prof.informati că

48

I

Titular

Catedra de Resurse Naturale
Nr. Numele si prenumele Specialitatea Studii Vârsta Grad Titular 169

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. VELICU DANIELA ELENA COCOŞ V. RODICA PUSCA TEREZA PADURARU V. MIHAI LUNCU COSTICĂ GĂNCEANU MIHAELA MUNTENAŞU MARIANA MODIGA COSTEL Inginer horticol Inginer horticol Inginer agricol Maistru instructor Inginer agricol Inginer horticol Inginer Horticol Inginerie chimică Fac de Agronomie Inst. Agr. Fac. Hort. Inst. Agr. Fac. Agr. Univ. Spiru Haret Fac. Agr. Fac. de Horticultură Fac. de Horticultură Fac. de textile şi management industrial 45 59 55 44 64 35 40 51 didactic II I Doctorat I II Definitiv II I Doctorat Debutant Suplinitor Pensionar Suplinitor Titular Suplinitor Suplinitor Titular Titular Titular Suplinitor

Catedra de Servicii
Nr. crt. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. Numele si prenumele Specialitatea Studii Vârsta Grad didactic I II I Definitiv Definitiv Debutant II Titular Suplinitor Pensionar Titular Titular Titular Titular Titular Suplinitor Suplinitor

OLARIU – NITU Gh. DANIELA LORELA IOSUB D. NELIA GHEORGHIŢĂ B. MARIA DENIS BARBU D DANIELA ONEL C. ROXANA

Economist Economist Economist Economist Economist

Univ. Fac. St. Econ. Univ. Fac. Man. Mark Univ. Fac. St. Econ. Univ. Fac. Ec. Afac. Univ. Fac. Ec.Adm.Af. Univ. Fac de Adm af. Univ.Fac. drept

45 38 44 34 34 35 46

DIACONESCU Economist DENETRIUS-NARCIS MUNTEANU GABRIELA Prof.socioumane

170

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Anexa 2.20
A. PONDEREA PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT DIN COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ÎN PERIOADA 2009- 2012
An Şcolar Specialitatea catedrei Total calificaţi 100% Calificaţi din care Titulari 72,97% Suplinit. calificaţi 27,02% Suplinitori necalificaţi

2009 2010

Profesori cultură generală Profesori discipline tenologice Maiştri instructori Profesori cultură generală Profesori discipline tenologice Maiştri instructori Profesori cultură generală Profesori discipline tenologice Maiştri instructori

100%

54,16%

45,83%

2010 2011

100% 100%

44,44% 69,69%

55,55% 30,30%

95,23

61,90%

33,33%

4,76

2011 2012

100% 100%

50% 66,66%

50% 33,33%

100%

77,77%

22,22%

100%

75%

25%

B. PERSONALULUI DIDACTIC CALIFICAT PROCENTE RAPORTATE LA TOTAL NORME DIDACTICE DIN COLEGIUL TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ÎN PERIOADA 2009- 2012
An şcolar Specialitatea catedrei Total Norme/ Posturi didactice 36,42 Calificaţi din care Total calificaţi 36,42 Titulari Suplinit. calificaţi 25,15 11,27 Suplinitori necalificaţi

2009 2010

Profesori cultură generală

171

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
Profesori discipline tenologice Maiştri instructori 9,26 2010 2011 Profesori cultură generală Profesori discipline tenologice Maiştri instructori 8,96 2011 2012 Profesori cultură generală Profesori discipline tenologice Maiştri instructori 5,83 5,83 3,77 36,42 8,96 31,13 4,21 22,21 4,75 8,92 32,80 9,26 32,80 4,11 24,02 5,15 8,78 -

20,32

20,32

12,9

7,42

-

19,19

18,19

13,31

4,88

1

20,32

13,06

10,45

2,61 2,06

-

ANEXA 2.21. PLAN DE PARTENERIAT AL ŞCOLII IN ANUL SCOLAR 2011-2012
Nevoi si beneficii
Dezvoltarea bazei materiale

Obiective
Asigurarea pentru fiecare elev a unui echipament necesar pregatirii profesionale Oferirea unui sprijin de orientare si indrumare privind cariera

Resurse
-venituri extrabugetare -sponsorizari -donatii -inchiriei de la partener sau de la alte scoli -cabinet de oriebtare scolara si profesionala -psihologul scolii -specialisti -pliante,oferte, brosuri, afise, casete video

Plan de activitati Observaţii
-negocieri cu partenerii -activitati pentru obtinerea de venituri extrabugetare -colaborari cu partenerii

Realizarea orientarii scolare si profesionale

-consilierea parintilor -colaborarea cu agentiile de orientare si ocupare a fortei de munca si alete asociatii de orientare profesionala -procurarea de pliante, oferte, programe, casete -vizite la partenerii 172

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” -programe specializate economici, intalniri cu specialistii -organizarea unor activitati de informare cu materialele procurate -participare la targuri de joburi -participarea la intalniri cu reprezentantii institutiilor de invatamant superior -negocieri cu partenerii -realizarea programelor de colaborare in ce priveste practica productive -intocmirea orarelor de desfasurare a practicii productive

Pregatirea pt. angajare a elevilor

Realizarea cel putin a unei secvente de practica productiva

-evaluarea capacitatii scolii in ce priveste profesorii disponibili, echipamentele, orele disponibile pt. furnizarea unor servicii educationale -acordul asupra conditiilor de implicare a profesorilor din scoala sau din afara scolii -pregatirea si realizarea unei brosuri de prezentare -promovarea acestei brosuri -negocieri cu agentii economici, AJOFM, si Camera de Comert -procurarea de echipamente de la alte scoli sau agenti economici -planificarea programului pilot -colaborarea cu comunitatea -cabinet de Cunoaşterea Realizarea orientare scolara si locala mediului de unor -colaborarea cu IMM-urile competente si profesionala afaceri de din zona abilitati -psihologul scolii catre elevi -realizarea unor activitati de antreprenoriale -programe simulare a realizarii unei specializate afaceri in cadrul orelor de -specialisti dirigentie sau de educatie -pliante, brosuri, antreprenoriala casete video -intalniri cu specialisti de la Camera de Comert Formarea continuă a personlului angajat si a somerilor 173

-agentii economici implicati in parteneriatele cu scoala -SCMP IRIS S.A. -Serele Primariei Bârlad -S.C. Agromec SA Zorleni -Statia de epurare Barlad Organizarea -corpul profesoral unor cursuri de din scoala sau din pregatire, afara scolii perfectionare -cabinetele si si reconversie atelierele din profesionala scoala -echipamente inchiriate de la alte scoli sau de la agentii economici -venituri extrabugetare -fonduri PHARE

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” -procurarea de oferte si pliante -colaborarea cu AJOFM -intalniri cu parinti care administreaza IMM-uri -jocuri de rol -colaborarea cu agentii economici locali -colaborarea cu primaria -intalniri cu parintii -implicarea ISJ Vaslui in elaborarea curriculum-ului adaptat nevoilor locale

-Primaria -parinti -documente scolare nationale si regionale -comisii metodice tehnice -Consiliul de Administratie al scolii -IMM-uri locale Colaboratori: Agenţi economici conform Anexei 5, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, AJOFM Vaslui, AL Barlad, Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Vaslui, ISJ Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui, alte şcoli – conform Anexei 6, alte instituţii şcolare din judeţ cuprinse în Phare TVET, Institutii de invatamant superior: Universitatea Tehnica „Gh. Asachi” Iasi, Universitatea Agronomică şi de Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad” Iasi, Consiliile local Barlad Zorleni, ONG-URI Echipa este formată din: Director, Director adjunct, reprezentanţi ai cadrelor didactice, reprezentanţi ai partenerilor Implicarea activă a comunităţii în viaţa şcolii

Intocmirea curriculumului in colaborare cu comunitatea locala

174

ANEXA 2.22. REțEAUA DE PARTENERIATE ECONOMICE A COLEGIULUI TEHNIC „MARCEL GUGUIANU” ZORLENI
UNITATEA SCOLARA Denumirea scolii, adresa completa, tel, fax, email LICEU TEHNOLOGIC DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALA CLASA/AN DE STUDII INVATAMANT DE ZI Nr. de clase pe fiecare calificare Calificarea profesionala PARTENERII ECONOMICI LA CARE S-A DESFASURAT PRACTICA Denumirea agentilor economici la care se desfasoara practica Domeniul de activitate al agentului economic Date de contact privind agentul economic adresa; Persoana de telefon;fax,econtact mail ( numele si functia) Observatii

1

2

3 INDUSTRIE ALIMENTARA

5 a X-a

6 1

4

7 S.C.CDER INTEREX S.A S.C.Avangarde SRL

8 Activitatide morarit si panificatie

9 Barlad Zorleni

10 Rino Tizanini Patrichi Ana Maria

11

liceu tehnologic a XI-a 1 Tehnician analize produse alimentare Tehnician in industria alimentara Activitatide morarit si panificatie S.C.CDER INTEREX S.A S.C.Avangarde SRL S.C.General Sistems Company Barlad Rino Tizanini Patrichi Ana Maria Zorleni Matei Sorin Barlad

1

a XII-a

1 Tehnician analize produse alimentare

S.C.CDER INTEREX S.A S.C.Avangarde SRL

Activitatide morarit si panificatie

Barlad Zorleni

Rino Tizanini Patrichi Ana Maria

a XI-a

1

Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului Tehnician ecolog si protectia calitatii mediului

S.C.CUP S.A S.C.AQUAVAS S.A

Barlad Barlad

Ing. Bobeica Nicolae Ing.Ungureanu Vasile

PROTECTIA MEDIULUI

a XII-a

S.C.CUP S.A S.C.AQUAVAS S.A

Barlad Barlad

Ing. Bobeica Nicolae Ing.Ungureanu Vasile

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
a IX-a a XII-a(RP) 1 Tehnician in agricultura S.C.CUP SA Barlad Ing. Bobeica Nicolae Ing. Ungureanu Vasile Ing.Olga Ungureanu

S.C.AQUAVAS SA SERE Primăria Bărlad Serviciul Sere spații verzi AGRICULTURA a XIII- a(RP) 1 Tehnician in agricultura S.C.CUP SA S.C. AQUAVAS SA SERE Primăria Bărlad Serviciul Sere spații verzi

Barlad Barlad

Barlad Ing. Bobeica Nicolae Ing.Ungureanu Vasile Ing.Olga Ungureanu

Barlad Barlad

a IX -a a X -a ‚ a XI-a Comert

1 1 tehnician în activitati de comert Tehnician in activitati de comert S.C.CDER INTEREX S.A S.C.Avangarde SRL S.C.Rentabilux-gen SRL S.C.Agrostil Comtor SRL S.C.Premier S.C.Rewe S.R.L CIORTAN MARIANA I.I Activitati comerciale Barlad Activitati comerciale Popeni Barlad Barlad Barlad Zorleni Activitati comerciale Simila Zorleni Zorleni Barlad Zorleni Rino Tizanini Patrichi Ana Maria ROTARU ANISOARA APOSTOL MIHAELA JURASCU DAN CARP CRISTIAN CIORTAN MARIANA Turcanu Vasile Stoica L aura Turcanu Dana Negoita Irina Patrichi Ana Maria Luca Razvan Turtea Georgiana Onu Tinca 50%

1

a XIII a RP

1

Tehnician in activitati de comert

I.I.NEGOITA IRINA S.C.AVANGARDE SRL S.C.LUCA MIR. S.R.L. I.I.VENIN GEORGIANA S.C.ONALEX SRL

50%

Economic

IX

1

Tehnician in activitati economice Tehnician in Activitati economice S.C.CDER INTEREX SA S.C.AVANGARDE SRL Barlad Zorleni Rino Tizanini Patrichi Ana Maria

a X-a

1

176

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”
a XI -a 1 tehnician în activitati economice S.C.ALEXMON IMPEX SRL/BARLAD S.C. VELOVICI SRL S.C.AVANGARDE SRL S.C. SAUCIUC SRL S.C.RENTABILUX-GEN SRL S.C.COSDIA SRL I.I.PROFIR LUCIA S.C.CRONOS INTERNATIONAL SRL Zorleni Tulpan Radu Bogdan Velovici mirela Patriche Ana – Maria Sauciuc Sandica Salahoru Tanta Chelaru Daniela Profir Lucia Profir Adrian Patrichi Ana Maria Sauciuc Sandica Apostol Mihaela Oprisan Micu Drutu Cornel Barbanta Florentina Ing. Tencariu Mihai Hutanu Carmen Chirvase Viorel Condrea Marius

a XII-a

Tehnician in activitati economice

S.C. AVANGARDE SRL S.C. SAUCIUC S.C.AGROSTIL COMTUR SRL S.C. TAVIANY A.F. DRUTU I.I.BARBANTA FLORENTINA

Zorleni Zorleni Barlad Barlad Bursuci Barlad Barlad Zorleni Barlad Zorleni Barlad

aIX-a a X -a MECANICA

1 1

S.C. ETTA AUTO S.C. ELBRUS SRL S.C.METAL SRL S.C.CONGRAM MORAVIA S.C.MIHAIL SERVICE SRL

S.C. ETTA AUTO S.C. ELBRUS SRL Tehnician in transporturi S.C.METAL SRL S.C.CONGRAM MORAVIA S.C.MIHAIL SERVICE SRL S.C.AGROMEC SRL 1 S.C GENERAL SYSTEM COMPANY a XI-a Tehnician proiectant CAD 1 a XII –a a XII-a(RP) 1 Tehnician in transporturi . S.C.NEDEL SERVIS

Barlad Zorleni Barlad Zorleni

Ing.Tencariu Mihai Hutanu Carmen Chirvase Viorel Condrea Marius Minciuna Mihail

Barlad Zorleni

Nada Mihai Matei Sorin Nedelcu Florin

Barlad Barlad

177

ANEXA 2.23 PLAN DE ACŢIUNE AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI AN șCOLAR 2011-2012
NR CRT DENUMIREA ACŢIUNII 1. Reactualizarea componenţei comisiei si distribuirea sarcinilor de lucru

TERMEN Sept. 2011

2. Reactualizarea Regulamentului propriu de funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Educaţiei 3. Întocmirea raportului de evaluare internă pentru anul şcolar 2010-2011 şi transmiterea lui către ARACIP 4. Întocmirea fişei postului şi distribuirea ei către cadrele didactice. 5. Încheierea unor protocoale de parteneriat cu: unităti de învăţământ, agenţi economici şi alte organizaţii 6. Aplicarea procedurii de stabilire a sancţiunilor prevăzute pentru absenţe şi colectarea datelor 7. Informarea întregului personal, a elevilor şi a celorlalţi beneficiari ai serviciilor oferite de unitate în ceea ce priveşte scopurile autoevaluării, aria de cuprindere, cum se va realiza autoevaluarea şi termenele 8. Intocmirea şi afişarea graficelor de asistenţă la ore

Sept. 2011

Sept. 2011

RESPONSABILI Director – Iftemie Tamara-Elena Coordonator CEAC – Nedelcu Dana Director – Iftemie Tamara-Elena CA Membrii CEAC

Sept. 2011

Responsabilii ariilor curriculare Membrii CEAC Membrii CEAC Palade Rodica Timofticiuc Florina Membrii CEAC

Permanent Lunar Oct. 2011

Oct. 2011

9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16.

17.

Crearea unei baze de date a elevilor si profesorilor Întocmirea de proceduri operaţionale Aplicarea procedurilor operationale existente Informări periodice, în consiliile profesorale, cu privire la acţiunile CEAC Stabilirea stilurilor de învăţare pentru elevii claselor a IX-a Punerea la dispoziţia personalului a unei documentaţii suficiente şi actualizate privind sistemul calităţii instituţiilor de învăţământ Reamenajarea spaţiului destinat activităţii CEAC Aplicarea de chestionare de autoevaluare cadrelor didactice şi personalului auxiliar în vederea utilizării lor în cadrul procedurii de autoevaluare instituţională Elaborarea unei broşuri care să conţină scurte

Dec. 2011 Permanent Permanent Permanent Oct. 2011 Permanent

Responsabilii ariilor curriculare Nedelcu Dana Gănceanu Mihaela Membrii CEAC Membrii CEAC Nedelcu Dana Siminciuc Alina Coordontor CEAC Diriginţii claselor a IX-a Membrii CEAC

Nov. 2011 Permanent

Membrii CEAC Director Coordonator CEAC Cocoş Rodica

Martie 2012

VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU” caracterizări ale meseriilor studiate în unitate şi a aptitudinilor necesare învăţării şi practicării acestora, care să însoţească oferta educaţională 18. Aplicarea de chestionare agenţilor economici pentru cunoaşterea gradului de inserţie al absolvenţilor unităţii 19. Întâlniri tematice ale elevilor din anii terminali cu reprezentanţi ai AJOFM si instituţii de învătământ superior 20. Organizarea simulării examenului de bacalaureat 21. Întocmirea şi completarea fişelor de autoevaluare Gheorghiţă Denis Cocoş Rodica Gheorghiţă Denis Membrii CEAC Diriginţii claselor terminale Coordonator CEAC Director CA Responsabilii ariilor curriculare

Aprilie 2012

Mai 2012

Mai 2012 Iunie 2012

179

ANEXA 2.24. PERSONAL CHEIE ŞI PERSOANE DE CONTACT
TITLUL Persoane de contact în şcoală Director Manager responsabil cu consilierea în carieră (director adjunct/profesor responsabil OSP) Consilier în carieră: personal angajat în CAPP sau/si profesor format prin ICC Responsabil cu promovarea imaginii şcolii Secretar Servicii psiho-pedagogice Coordonatorul echipei regionale a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică Vaslui Specialişti ai Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Psihopedagogică Vaslui NUMĂR DE CONTACT NUME ŞI PRENUME

0745232772 0725543661

Prof. TAMARA IFTEMIE Prof. FILIUȚĂ GINA

0740256826 0743240814 0721141030 0235314706

Prof. ANTON BEATRICE Prof. ALINA SIMINCIUC Prof. DANA NEDELCU Prof. MARIA AMARIEI

0740256826 0235314706

Prof. ANTON BEATRICE Prof. DANIELA LAIC

Membrii parteneriatului
VERSIUNEA 2011

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII „MARCEL GUGUIANU”

Reprezentantul angajatorilor (întreprinderi şi /sau organizaţii patronale) Director, SC AGROMEC SA ZORLENI Director SC COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE BÂRLAD Reprezentant Servicii pentru Tineri (ISJCompartiment Tineret) Reprezentant Servicii Sociale (Primăria, Consiliul Local, Consiliul Judeţean) Reprezentant Servicii de Asistenţă pentru Copii şi Familie (Direcţia Judeţeană pentru protecţia Drepturilor Copilului) Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui Preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor

0235424898

Ing. MIHAI NADĂ

0745599643 0235311928 0235424000 0745262828

Ing. Bobeică Adrian Prof. MIHAI ANGHELUŢĂ Primar HULTOANĂ PAULA Prof. IONEL. ARMEANU – ŞTEFĂNICĂ

0235419280 0235361040 0729072577

CARMEN MARCU IONEL CONSTANTIN RUSU PETRICĂ

181