Sunteți pe pagina 1din 9

Tara lui Andrei Tara lui Andrei / Orasul Tau (Regulament Extern)

S.C. OMV PETROM S.A. Calea Dorobantilor nr. 239, sector 1, Bucuresti, Romania Cod postal 010567 Cod unic de inregistrare RO 1590082 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8302/1997 Tel: +40 21 4060 000

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SELECTIEI DE PROIECTE Tara lui Andrei / Orasul Tau

Prezentul regulament ofera informatii cu privire la scopul si modul de implementare a activitatilor ce vor fi intreprinse in cadrul unui proces de selectie de proiecte avand ca tematica responsabilitatea sociala, se adreseaza potentialilor participanti identificabili potrivit prevederilor de mai jos si, totodata, cuprinde o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul oricaror activitati pe care aceasta selectie de proiecte le presupune.

SECTIUNEA 1.

ORGANIZATORUL SELECTIEI DE PROIECTE SI REGULAMENTUL OFICIAL PRIVIND DESFASURAREA SELECTIEI

1.1

Aceasta selectie de proiecte (denumita in continuare alternativ Selectia sau Selectia de Proiecte) reprezinta una dintre componentele programului interactiv de CSR (Responsabilitate Sociala Corporativa) intitulat Tara lui Andrei, program ce presupune si vizeaza in mod direct stimularea interesului unor grupuri de indivizi si cointeresarea acestora in diverse activitati de promovare si protejare a unor valori sociale (in general) si valori corporatiste (in particular) legate inclusiv de calitatea mediului inconjurator, dezvoltarea educatiei indivizilor, sustinerea si dezvoltarea comunitatilor locale. In mod specific, Selectia de Proiecte are ca obiective generale educarea intregului public cu privire la folosirea in mod rational a resurselor energetice, stimularea publicului in adoptarea unei atitudini responsabile fata de problematica mediului inconjurator si determinarea implicarii publicului, cu participarea directa a acestuia, in diverse activitati de voluntariat. In acest sens, Selectia are in vedere identificarea si implementarea unor proiecte concrete care vizeaza modul de punere in aplicare a uneia sau mai multora dintre valorile mentionate mai sus, conform celor precizate in continuare. Selectia de Proiecte va fi organizata sub denumirea Tara lui Andrei / Orasul Tau, se va desfasura prin intermediul portalului www.taraluiandrei.ro (Site-ul) si este initiata, sustinuta si implementata de catre S.C. OMV PETROM S.A., societate comerciala din Romania, cu sediul in Calea Dorobantilor nr. 239, Sector 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8302/1997 si avand codul de inregistrare fiscala RO 1590082 (denumita n cele ce urmeaza Organizatorul). Aceasta Selectie de Proiecte se va desfasura conform instructiunilor comunicate de catre Organizator, cu aplicarea prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare Regulamentul) si cu respectarea termenilor si conditiilor de utilizare a Site-ului (Termenii si Conditiile Site-ului). Site-ul si intreg continutul sau sunt in proprietatea si administrarea Organizatorului. Pentru aducerea la cunostinta celor interesati, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea paginii de web www.taraluiandrei.ro / Sectiunea Orasul Tau (sectiune in cadrul si prin intermediul careia vor fi intreprinse toate acele activitati pe care desfasurarea Selectiei de Proiecte le presupune).

1.2

1.3

1.4

Tara lui Andrei Tara lui Andrei / Orasul Tau (Regulament Extern)
De asemenea, informatii privind organizarea si desfasurarea Selectiei de Proiecte pot fi solicitate prin intermediul postei electronice (e-mail) la urmatoarea adresa: andrei@taraluiandrei.ro 1.5 Conditiile de organizare si desfasurare a Selectiei de Proiecte, conform prezentului Regulament, precum si regulile mecanismului atribuirii punctajului participantilor sunt obligatorii pentru participanti si se regasesc in cuprinsul Sectiunii 5 de mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile privind organizarea Selectiei de Proiecte, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea acesteia, cu instiintarea prealabila a publicului cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificarile/completarile vor fi comunicate cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile, prin afisarea Regulamentului astfel modificat/completat pe Site.

SECTIUNEA 2. 2.1

DURATA SELECTIEI DE PROIECTE

Selectia de Proiecte se desfasoara in etape lunare, incepand cu luna noiembrie 2009 si pana la data incetarii comunicata de Organizator conform Art. 1.5. Organizatorul poate decide oricand modificarea duratei Selectiei de Proiecte si, implicit, a perioadei de inscriere, precum si incetarea sau suspendarea acesteia, printr-un act scris, parte integranta a Regulamentului, document care va fi facut cunoscut in conditiile Art. 1.5 de mai sus. Decizia Organizatorului referitoare la incetarea/suspendarea Selectiei de Proiecte se va aplica de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care decizia respectiva a fost comunicata potrivit Art. 1.5.

2.2

SECTIUNEA 3. 3.1

PARTICIPANTII

Inscrierea si participarea la Selectia de Proiecte Tara lui Andrei / Orasul Tau presupune cunoasterea si acceptarea neconditionata a tuturor si oricareia dintre prevederile prezentului Regulament, precum si cunoasterea, acceptarea si respectarea Termenilor si Conditiilor Site-ului (care pot fi consultate prin accesarea paginii de web www.taraluiandrei.ro / Sectiunea Termeni si Conditii). Participarea la Selectie se realizeaza prin inscrierea de proiecte (denumite individual Proiectul si colectiv Proiectele), care trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu conditiile prevazute la art. 5.3 din Regulament si care vor fi sustinute si/sau implementate de catre Organizator in conditiile prezentului Regulament. Selectia este deschisa participarii urmatoarelor categorii de persoane: a) persoanele fizice care la data inscrierii au implinit varsta de 18 ani, cu domiciliul sau resedinta in Romania, inlusiv angajatii Organizatorului si/sau ai oricarei entitati din Grupul Organizatorului (persoane fizice care, la data lansarii Selectiei si/sau pe durata desfasurarii acesteia, au calitatea de angajati ai Organizatorului, respectiv ai unei entitati din Grupul Organizatorului, aflandu-se in raporturi de munca cu acesta/aceasta potrivit legislatiei aplicabile in vigoare). In sensul prezentului articol, prin entitate din Grupul Organizatorului se intelege oricare din companiile in care Organizatorul are o participare de peste 50%. Pentru clarificare, angajatii Organizatorului si/sau ai entitatilor din Grupul Organizatorului participa in mod voluntar la Selectie in calitatea acestora de persoane fizice si nu ca salariati/reprezentanti ai Organizatorului si/sau a entitatilor din Grupul Organizatorului cu care au raporturi de munca, inscrierea la Selectia de Proiecte nefiind in legatura cu atributiile de serviciu ale acestor angajati. b) organizatii non-guvernamentale (ONG) fara scop lucrativ (asociatie sau fundatie inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor); c) institutii de invatamant (publice sau private, acreditate de ministerul de resort si organizate pe principiul nonprofit), cu sau fara personalitate juridica proprie; d) institutii publice;

3.2

3.3

Tara lui Andrei Tara lui Andrei / Orasul Tau (Regulament Extern)
3.4 Persoanele mentionate la art. 3.3 literele a), b), c) si d) de mai sus pot participa la Selectie prin propunerea unui Proiect / unor Proiecte cu conditia ca in luna in care se inscriu la Selectia de Proiecte sa nu fi inscris acelasi Proiect / aceleasi Proiecte in cadrul selectiei de proiecte Tara lui Andrei / Orasul Petrom, desfasurata prin intermediul Site-ului concomitent cu prezenta Selectie de Proiecte. In vederea participarii la Selectie, persoanele fizice interesate mentionate la art. 3.3 litera a) sunt obligate sa incheie anterior inscrierii la Selectia de Proiecte un parteneriat cu una sau mai multe din urmatoarele entitati, dupa caz: (i) o organizatie non-guvernamentala (ONG) fara scop lucrativ (asociatie sau fundatie inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor), (ii) mai multe organizatii non-guvernamentale (ONG) asociate (in baza unui contract de asociere), (iii) o institutie de invatamant (publica sau privata acreditata de ministerul de resort si organizata pe principiul nonprofit), cu sau fara personalitate juridica proprie, ori (iv) o institutie publica, entitati denumite in continuare individual Partenerul si colectiv Partenerii. Parteneriatul mentionat la art. 3.5 de mai sus va fi obligatoriu incheiat in forma scrisa (purtand stampila si semnatura reprezentantului legal al Partenerului) si va contine intelegerea partilor (Participant persoana fizica si Partener) cu privire la colaborarea acestora in legatura cu Proiectul si prezenta Selectie de Proiecte, in acord cu prevederile prezentului Regulament. Acest parteneriat va fi trimis Organizatorului initial in forma scanata (fisier tip .jpg) la inscrierea in cadrul Selectiei si va fi prezentat ulterior in original, la cererea Organizatorului, in maxim o (1) zi lucratoare de la cererea scrisa a acestuia. Pentru clarificare, inscrierea in prezenta Selectie a Proiectelor de catre Participantii persoane fizice se face in beneficiul Partenerilor, implementarea Proiectului declarat castigator urmand a se realiza de catre Organizator in colaborare cu Partenerul Participantului persoana fizica ce a propus respectivul Proiect premiat, conform prevederilor prezentului Regulament. Inscrierea la Selectia de Proiecte a entitatilor din categoriile indicate la art. 3.3 literele b), c) si d) se va realiza de catre reprezentantul legal al acestora sau de catre alta persoana pe care reprezentantul legal o va desemna printr-un mandat scris in acest sens (oricare dintre acestia fiind denumiti in continuare Reprezentantul). Reprezentantul va dobandi calitatea de Cetatean al Tarii lui Andrei (conform prevederilor art. 5.1.3 din prezentul Regulament si va reprezenta pe deplin si exclusiv entitatea participanta pe parcursul desfasurarii Selectiei de Proiecte. Partenerii persoanelor fizice participante conform art. 3.3 litera a) si entitatile participante mentionate la art. 3.3 literele b), c) si d) de mai sus trebuie sa desfasoare activitate in domeniul corespunzator Proiectului/Proiectelor inscris/inscrise in cadrul Selectiei, conform actului constitutiv si statutului, precum si hotararii judecatoresti de acordare a personalitatii juridice si inregistrarilor din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor ori actului de reglementare a activitatii acestora, dupa caz. Persoanele si entitatile mentionate la art. 3.3 literele a), b) c) si d) de mai sus care inscriu Proiecte in cadrul Selectiei vor fi denumite in continuare individual Participantul si colectiv Participantii.

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10 Participantii si Partenerii accepta in mod expres si neechivoc si se vor asigura ca, in cazul in care Proiectul propus in este declarat castigator, indiferent de persoana care detine drepturile de proprietate intelectuala asupra Proiectului respectiv, aceste drepturi sa fie transferate Organizatorului.

SECTIUNEA 4.

NATURA SI SCOPUL SELECTIEI DE PROIECTE

4.1 Aceasta Selectie de Proiecte vizeaza stimularea in randul publicului a interesului pentru recunoasterea si promovarea unor valori sociale prin cointeresarea si implicarea directa a acestora in diverse activitati initiate si sustinute de Organizator in legatura cu dezvoltarea educatiei indivizilor, conservarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator, sustinerea si dezvoltarea comunitatilor locale, valori pe care Organizatorul le promoveaza atat in cadrul propriei organizatii, cat si in relatiile cu alte grupuri de indivizi cointeresate precum parteneri de afaceri, comunitati locale, autoritati si orice cetatean care impartaseste deopotriva respectul pentru oricare dintre aceste valori.

Tara lui Andrei Tara lui Andrei / Orasul Tau (Regulament Extern)
SECTIUNEA 5. INSCRIEREA SI PARTICIPAREA ACTIVA IN CADRUL SELECTIEI DE PROIECTE. STRUCTURA SI UTILIZAREA SECTIUNII ORASUL TAU ALOCATA PARTICIPARII LA SELECTIE

5.1

Inscrierea (logarea) Participantilor in vederea participarii la Selectia de Proiecte

5.1.1 Selectia de Proiecte este deschisa participarii tuturor persoanelor care indeplinesc conditiile mentionate la Sectiunea 3 din Regulament. 5.1.2 Inscrierea la Selectie se poate face oricand in cadrul perioadei de desfasurare a acesteia precizata la art. 2.1 din Regulament cu respectarea procedurii de mai jos. 5.1.3 La accesarea Site-ului, Sectiunea Orasul Tau (alocata desfasurarii acestei Selectii), persoanei interesate de Selectia de Proiecte (persoana fizica mentionata la art. 3.3 litera a) sau Reprezentantul entitatilor mentionate la literele b), c) si d) ale art. 3.3) i se va solicita logarea. Pentru a se loga in vederea obtinerii calitatii de utilizator al Site-ului (Utilizatorul), persoana respectiva va trebui sa-si creeze un cont personal prin accesarea optiunii Creeaza cont, din Sectiunea Cetateni a Site-ului si introducerea, in mod corect si complet, a tuturor datelor solicitate in formularul de creare cont. Introducerea unor date eronate sau incomplete va genera un mesaj de eroare si va conduce la imposibilitatea crearii contului. Crearea contului va genera in mod automat profilul personal al Utilizatorului. Profilul reprezinta o optiune distincta care poate fi accesata pentru consultare numai de catre Utilizatorul respectiv, oricand pe durata de desfasurare a Selectiei de Proiecte. Prin crearea contului personal Utilizatorul devine Cetatean al Tarii lui Andrei, putand propune inscrierea de Proiecte in cadrul Selectiei in calitate de Participant sau vota Proiectele inscrise de ceilalti Participanti, in conditiile prezentului Regulament. 5.1.4 Persoana care doreste sa participe la Selectie doar pentru a vota Proiectele inscrise trebuie sa acceseze sectiunea Orasul Tau, unde i se va solicita logarea. Pentru a obtine calitatea de vizitator al Site-ului (Vizitatorul), persoana respectiva trebuie sa completeze, in mod corect si complet, datele de identificare cerute de Organizator in sub-sectiunea Vizitatori. Dupa furnizarea datelor mentionate, Vizitatorul devine Vizitator al Tarii lui Andrei, putand accesa sectiunile Site-ului si vota Proiectele inscrise de Participanti, in conditiile prezentului Regulament. Datele de identificare furnizate de Vizitator nu se stocheaza decat in cazul in care Vizitatorul voteaza un Proiect, in vederea asigurarii respectarii prevederilor art. 5.4.8 din Regulament. In cazul Vizitatorilor care nu voteaza Proiecte, este necesar ca acestia sa furnizeze informatiile mentionate mai sus in prezentul art. 5.1.4, de fiecare data cand doresc sa acceseze sectiunea Orasul Tau. 5.2 Structura Sectiunii Orasul Tau

Dupa logare (respectiv, dupa crearea contului personal potrivit procedurii descrise la art. 5.1.3 de mai sus in cazul Utilizatorilor sau completarii datelor de identificare cerute in cazul Vizitatorilor), conditie prealabila absolut necesara pentru participarea la Selectie, fiecare Cetatean al Tarii lui Andrei / Vizitator al Tarii lui Andrei va avea acces, dupa cum este prezentat mai jos, la subsectiunile pe care Sectiunea Orasul Tau le contine, respectiv: A. Propune proiect - ce consta in inscrierea (incarcarea si postarea) Proiectului pe Site; aceasta subsectiune contine, de asemenea, o serie de informatii orientative cu privire la scopul, natura si activitatile ce pot fi intreprinse in cadrul Selectiei de Proiecte. Sectiunea nu este accesibila Vizitatorilor.[va rugam confirmati] B. Voteaza proiect subsectiune prin intermediul careia Utilizatorul, Vizitatorul sau Participantul isi va exprima votul cu privire la orice Proiect inscris in cadrul Selectiei (in cazul

Tara lui Andrei Tara lui Andrei / Orasul Tau (Regulament Extern)
Utilizatorului si al Vizitatorului), respectiv cu privire la Proiectele apartinand altor Participanti si inscrise in cadrul Selectiei cu respectarea aceleiasi proceduri (in cazul Participantului); C. Arhiva proiect unde pot fi vizualizate toate Proiectele inscrise pe Site de la inceputul Selectiei de Proiecte.

5.3

Conditii pentru inscrierea Proiectelor in cadrul Selectiei

5.3.1 Pentru a fi inscris in mod valabil in cadrul Selectiei, orice Proiect propus de catre Participant va respecta in mod obligatoriu si cumulativ urmatoarele conditii: a) b) sa corespunda scopului si obiectivelor pentru care Selectia de Proiecte este organizata; sa beneficieze de un parteneriat cu un Partener - ONG (asociatie / fundatie), institutie de invatamant sau institutie publica in vederea implementarii Proiectului declarat castigator; sa fie in masura sa genereze impact in cadrul comunitatii din Romania pentru care este propus; costurile pe care implementarea Proiectului le presupune si trebuie sa fie acoperite de Organizator sa nu depaseasa valoarea de 5.000 (cinci mii) Euro (toate taxele aplicabile incluse), in echivalent Lei (RON) calculat la cursul de schimb EUR/RON al Bancii Nationale a Romaniei valabil in data efectuarii platii; formularul de inscriere a Proiectului in cadrul Selectiei trebuie sa fie completat integral si corect si sa fie insotit de urmatoarele informatii / documente obligatorii: i) ii) iii) iv) informatiile solicitate conform art. 5.1.3 de mai sus pentru crearea contului; titlul Proiectului inscris, care va fi alcatuit dintr-un numar de maximum 100 caractere (inclusiv spatiile libere); descrierea cauzei (scopului) sociale, descriere ce nu va depasi 500 de caractere (inclusiv spatiile libere); prezentarea (descrierea) privind desfasurarea (modul de implementare) Proiectului, prezentare care va fi reprezenta de un text ce nu va depasi 1.000 de caractere (inclusiv spatiile libere); denumirea completa a Partenerului; forma scrisa (scanata fisiere de tip .jpg) a parteneriatului incheiat intre Participantul persoana fizica si Partenerul sau, care va contine stampila si semnatura reprezentantului legal al Partenerului, respectiv una dintre entitatile enumerate la art. 3.5 de mai sus; fotografie reprezentativa pentru Proiectul inscris (fisiere de tip .jpg cu dimensiunea maxima de 1MB); formular descriere detaliata a Proiectului (fisier de tip .doc ce va fi descarcat anterior accesand pagina aferenta subsectiunii Propune proiect a Site-ului).

c)

d)

e)

v) vi)

vii) viii)

f)

sa nu fi primit in ultimele 12 (douasprezece) luni anterior lunii in care Proiectul este inscris in Selectie o alta finantare din partea Organizatorului pentru respectivul Proiect inscris in competitie (inclusiv pentru oricare etapa sau parte a Proiectului).

5.3.2 Proiectele si materialele referitoare la acesta incarcate de catre Participantii inscrisi in cadrul Selectiei de Proiecte vor respecta in mod obligatoriu cerintele prevazute in Termenii si Conditiile Site-ului. 5.4 Desfasurarea Selectiei de Proiecte. Sistemul de vot privind desemnarea Proiectului castigator

5.4.1 Selectia de Proiecte se va desfasura in etape succesive, fiecarei etape corespunzandu-i ca durata o luna calendaristica. In fiecare etapa a Selectiei va fi desemnat cate un Proiect castigator, conform celor precizate mai jos.

Tara lui Andrei Tara lui Andrei / Orasul Tau (Regulament Extern)
5.4.2 Vor fi inscrise in cadrul Selectiei toate Proiectele care respecta conditiile de mai sus (art. 5.3) si propuse de catre Participanti in cadrul aceleasi luni calendaristice, cu conditia ca propunerea Proiectelor sa se faca cu cel putin doua zile calendaristice inainte de finalul lunii respective. Proiectele propuse dupa acest termen nu vor intra in procesul de votare din luna urmatoare. Aceste Proiecte vor fi considerate propuse/inscrise in Selectie in luna urmatoare, urmand a fi votate in luna corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Regulamentului. 5.4.3 Inscrierea Proiectelor care respecta conditiile prezentului Regulament si oricare instructiuni prezente pe Site va fi aprobata in prealabil de catre administratorul Site-ului, desemnat de Organizator, fara ca prin aceasta sa fie afectate drepturile Organizatorului conform art. 5.5.2, art. 5.5.3 si art. 5.5.4 de mai jos. 5.4.4 Proiectele inscrise in cadrul unei etape (luna calendaristica) a Selectiei vor fi publicate (afisate) pe Site incepand cu prima zi de luni a lunii calendaristice urmatoare si vor fi astfel supuse procesului de vot. Inscrierea in cadrul Selectiei de Proiecte reprezinta acceptul exprimat in mod expres al fiecarui Participant ca informatiile furnizate prin formularul de inscriere sa fie afisate pe Site. 5.4.5 Oricare dintre Participanti poate propune mai multe Proiecte, chiar si in cadrul aceleiasi luni calendaristice. In acest caz, Participantul persoana fizica trebuie sa aiba cate un parteneriat incheiat cu una din entitatile mentionate la art. 3.5 pentru fiecare Proiect inscris in cadrul Selectiei. 5.4.6 Votul acordat Proiectelor inscrise cu respectarea conditiilor prezentului Regulament va fi exprimat in cursul lunii calendaristice urmatoare celei in care au intrat in cadrul Selectiei Proiectele respective. Astfel, de exemplu, Proiectele inscrise in etapa corespunzatoare lunii ianuarie 2010 vor fi votate in cursul intregii luni februarie 2010. 5.4.7 Participantul nu poate sa-si exprime votul cu privire la Proiectul / Proiectele pe care le-a inscris in cadrul Selectiei. 5.4.8 Cu privire la oricare dintre Proiectele inscrise in cadrul Selectiei, fiecare Cetatean al Tarii lui Andrei (simplu Utilizator sau Participant direct) si fiecare Vizitator al Tarii lui Andrei poate sa-si exprime in mod valabil doar un singur vot / Proiect. Pentru clarificare, pot fi votate mai multe Proiecte de catre aceeasi persoana, fiecare Proiect obtinand cate un vot. O persoana fizica poate exprima un singur vot / Proiect in cadrul aceleiasi etape de concurs (aceleiasi luni), indiferent de numarul de conturi de Utilizator sau Vizitator pe care si le-a creat pe Site-ul www.taraluiandrei.ro. 5.4.9 Rezultatul voturilor se actualizeaza in timp real si poate fi consultat oricand de catre Utilizatorii / Vizitatorii / Participantii (Cetateni ai Tarii lui Andrei/ Vizitatori ai Tarii lui Andrei) care au votat deja Proiectele inscrise in cadrul Selectiei prin accesarea subsectiunii Voteaza proiect. 5.4.10 In fiecare luna, in baza voturilor valide exprimate de catre Utilizatori, Vizitatori si Participanti, va fi desemnat un singur Proiect castigator ce va fi implementat de catre Organizator dupa finalizarea Selectiei, potrivit deciziei Organizatorului (decizie ce va fi comunicata in prealabil de catre acesta). 5.4.11 Proiectele necastigatoare pot fi reinscrise in cadrul Selectiei de catre Participanti in luna calendaristica urmatoare (pana la termenul-limita mentionat la punctul 5.4.2), in cazul in care Selectia continua in luna respectiva, prin indeplinirea intregii proceduri de inscriere prevazuta la art. 5.3 din Regulament. 5.5 Premiile Selectiei. Desemnarea si validarea Proiectului castigator. Implementarea Proiectului premiat

5.5.1 Fiecare Proiect declarat castigator potrivit conditilor prezentului Regulament (un Proiect castigator / luna de selectie) va fi premiat de Organizator cu suma de 5.000 (cinci mii) Euro (toate taxele aplicabile incluse), in echivalent in Lei (RON) calculat la cursul de schimb EUR/RON al Bancii Nationale a Romaniei valabil in data efectuarii platii. 5.5.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a proceda, ulterior desemnarii prin vot a Proiectului castigator, la validarea procesului de evaluare si desemnare a respectivului Proiect. In acest sens, Organizatorul poate intreprinde inclusiv activitati si orice investigatii privind modul in care

Tara lui Andrei Tara lui Andrei / Orasul Tau (Regulament Extern)
Proiectul declarat castigator si/sau Participantul care l-a propus ori Partenerul acestuia respecta oricare prevedere a prezentului Regulament, precum si Termenii si Conditiile Site-ului, dupa caz. 5.5.3 Fara a putea fi facut raspunzator in orice mod, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand (dar nu mai tarziu de data inceperii implementarii Proiectului) decizia prin care a declarat Proiectul ca fiind castigator, acesta urmand a fi invalidat inclusiv pentru urmatoarele motive, dar fara limitare la acestea: a) Proiectul declarat castigator nu respecta oricare dintre prevederile prezentului Regulament si/sau nu a fost inscris conform cu respectarea tuturor conditilor de inscriere solicitate si/sau nu se incadreaza in domeniile, obiectivele si scopurile pentru care Selectia de Proiecte este organizata; b) implementarea efectiva a Proiectului declarat castigator presupune utilizarea unei sume mai mari de 5.000 (cinci mii) Euro (toate taxele aplicabile incluse), in echivalent in Lei (RON), calculat la cursul de schimb EUR/RON al Bancii Nationale a Romaniei valabil in data efectuarii platii, iar Participantul care a inscris Proiectul si/sau Partenerul Participantului persoana fizica, dupa caz, nu poate asigura finantarea suplimentara din alte surse; c) Participantul care a inscris Proiectul declarat castigator nu are drept de participare la Selectie si/sau nu a respectat oricare dintre prevederile Regulamentului, precum si oricare dintre Termenii si Conditiile Site-ului; d) Participantul sau Partenerul Participantului persoana fizica ce a propus Proiectul castigator nu desfasoara activitate in domeniul la care se refera Proiectul in conformitate cu documentele mentionate la art. 3.8 din Regulament) sau nu indeplineste conditiile legale pentru a primi sponsorizari, astfel incat nu poate asigura implementarea Proiectului si nu are dreptul sa beneficieze de premiul alocat acestui Proiect prin prezenta Selectie; e) parteneriatul incheiat intre Participantul persoana fizica si Partener nu respecta oricare dintre prevederile prezentului Regulament. 5.5.4 In situatia in care Participantul persoana fizica ce a propus Proiectul castigator nu va prezenta documentul original care atesta incheierea parteneriatului cu un Partener conform prevederilor art. 3.5 si 3.6 din Regulament, fara a putea fi facut raspunzator in orice mod, Organizatorul isi rezerva dreptul, la libera sa alegere, (i) de a implementa Proiectul castigator cu un tert ales si desemnat potrivit deciziei sale discretionare sau (ii) de a descalifica/invalida Proiectul respectiv si de a implementa Proiectul care a obtinut punctajul imediat inferior celui corespunzator Proiectului declarat initial castigator. 5.5.5 Organizatorul are dreptul de a aduce imbunatatiri / modificari de orice natura asupra Proiectului declarat castigator si care urmeaza a fi implementat. 5.5.6 Organizatorul va acorda premiul constand in suma de 5.000 (cinci mii) Euro (toate taxele aplicabile incluse), in echivalent in Lei (RON), calculat la cursul de schimb EUR/RON al Bancii Nationale a Romaniei valabil in data efectuarii platii, numai in baza unui acord prealabil scris (sponsorizare ori alta forma stabilita ulterior de Organizator). Acordul va fi incheiat intre Organizator si Participant ori Partenerul Participantului persoana fizica, dupa caz, suma mentionata urmand sa fie virata in contul Participantului / Partenerului Participantului persoana fizica, in conditiile stabilite prin acordul respectiv. Suma reprezentand premiul acordat Proiectului prin prezenta Selectie va fi utilizata de Participant sau Partenerul Participantului persoana fizica exclusiv in scopul implementarii Proiectului declarat castigator. In cazul in care suma reprezentand premiul sau oricare parte din aceasta suma nu este utilizata conform acordului sus-mentionat, Participantul, respectiv Partenerul Participantului, va fi obligat sa restituie suma respectiva Organizatorului. 5.5.7 In situatia in care Partenerul Participantului persoana fizica nu are personalitate juridica proprie, acordul mentionat la art. 5.5.6 de mai sus va fi incheiat cu organul tutelar sau entitatea careia acest Partener ii este subordonata, dupa caz (denumiti in mod generic Reprezentantul Partenerului), premiul urmand sa fie virat in contul Reprezentantului Partenerului in conditiile stabilite prin acordul respectiv. Suma reprezentand premiul acordat Proiectului prin prezenta Selectie va fi utilizata de Partenerul, prin Reprezentantul Partenerului, exclusiv in scopul implementarii

Tara lui Andrei Tara lui Andrei / Orasul Tau (Regulament Extern)
Proiectului declarat castigator. In cazul in care suma reprezentand premiul sau oricare parte din aceasta suma nu este utilizata conform acordului sus-mentionat, Partenerul, prin Reprezentantul Partenerului, va fi obligat sa restituie suma respectiva Organizatorului. 5.5.8 Prin semnarea oricaror acorduri in baza carora Organizatorul va oferi echivalentul in Lei (RON) a sumei de 5.000 (cinci mii) Euro (toate taxele aplicabile incluse), calculat la cursul de schimb EUR/RON al Bancii Nationale a Romaniei valabil in data efectuarii platii, beneficiarul sumei (Participantul, Partenerul sau Partenerul prin Reprezentantul Partenerului, dupa caz) isi asuma neconditionat si irevocabil urmatoarele raspunderi obligatii si raspunderi: a) va respecta intocmai in implementarea Proiectului declarat castigator prevederile Regulamentului si ale formularului de inscriere a Proiectului in cadrul Selectiei, cat si instructiunile ulterioare pe care Organizatorul le va comunica; va supune neconditionat aprobarii prealabile a Organizatorului oricare modificare / adaptare a Proiectului (inclusiv cu privire la destinatia si/sau costurile legate de implementarea acestuia); va permite Organizatorului realizarea oricaror investigatii si controale, de orice natura si cu privire la modul de implementare a Proiectului, inclusiv cu privire la orice cheltuieli si/sau sume avansate de catre beneficiarul premiului (Participantul sau Partenerul Participantului persoana fizica, dupa caz) ori de alte persoane implicate in numele acestuia, in scopul si cu ocazia implementarii Proiectului. va remite Organizatorului periodic, conform solicitarilor acestuia, rapoarte scrise si dovezi (fotografii si materiale filmate) privind diversele stadii ale implementarii Proiectului. va pune la dispozitia Organizatorului, la solicitarea acestuia manifestata in scris oricand (atat pe perioada implementarii Proiectului, cat si ulterior finalizarii acestuia) orice document de orice natura si relevant procesului de implementare a Proiectului.

b)

c)

d)

e)

5.5.9 In cazul nerespectarii oricarei conditii de mai sus (inclusiv, dar fara a se limita la neprezentarea documentelor solicitate de catre Organizator) ori a acordului semnat intre Participant/Partener/Reprezentantul Partenerului, pe de o parte si Organizator, pe de alta parte, acesta din urma isi rezerva dreptul de a dispune imediat sistarea implementarii Proiectului, fara a fi obligat sa depagubeasca Participantul, Partenerul, Reprezentantul Partenerului sau orice terte persoane. 5.5.10 Participantul persoana fizica va avea dreptul sa participe la implementarea Proiectului in conditiile prevazute in parteneriatul incheiat cu Partenerul sau. Prin inscrierea Proiectului in cadrul Selectiei, Participantul persoana fizica accepta in mod expres si neechivoc ca nu are niciun drept de a solicita atribuirea premiului catre propria persoana in cazul in care Proiectul propus este declarat castigator si ca acordul privind atribuirea premiului si implementarea Proiectului sa fie incheiat cu Partenerul sau ori cu Reprezentantul Partenerului sau, dupa caz.

SECTIUNEA 6. 6.1

INCETAREA / INTRERUPEREA SELECTIEI DE PROIECTE

Selectia de Proiecte poate inceta oricand in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura fie desfasurarea in bune conditii a Selectiei fie indeplinirea scopului pentru care Selectia de Proiecte este organizata. Selectia de Proiecte mai poate inceta ori poate fi suspendata oricand in baza deciziei Organizatorului, fara ca prin aceasta sa nasca vreun drept la despagubire, cu conditia ca Organizatorul sa comunice in prealabil o astfel de situatie, cu respectarea prevederilor Art.1.5.

6.2

Tara lui Andrei Tara lui Andrei / Orasul Tau (Regulament Extern)
SECTIUNEA 7. 7.1 7.2 LEGEA APLICABILA. LITIGII

Prezentul Regulament este supus legii romane. Eventualele litigii decurgand din sau in legatura cu acest Regulament se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care nu se ajunge la o intelegere pe aceasta cale, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului din Bucuresti. Organizatorul S.C. OMV Petrom S.A.