P. 1
79605869 Chestiunea Aromana Dr Teodor ARDELEAN

79605869 Chestiunea Aromana Dr Teodor ARDELEAN

|Views: 160|Likes:
Published by Veaceslav Cușter

More info:

Published by: Veaceslav Cușter on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2015

pdf

text

original

DECEMBRIE 2010

BAIA MARE

FAMILIA ROMÂNÃ
REVISTÃ TRIMESTRIALÃ DE CULTURÃ ªI CREDINÞÃ ROMÂNEASCÃ
Editori: Consiliul Judeþean Maramureº, Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare ºi Asociaþia Culturalã „Familia românã” Director fondator: dr. Constantin MÃLINAª Director executiv - redactor ºef: Dr. Teodor ARDELEAN Redactor ºef adjunct: Prof. Ioana PETREUª Secretar de redacþie: Anca GOJA COLEGIUL DE REDACÞIE
Hermina Anghelescu (Detroit, SUA) 6 Vadim Bacinschi (Odesa) 6 Vasile Barbu (Uzdin, Serbia) 6 6 Ion M. Botoº (Apºa de Jos, Ucraina) 6 Florica Bud 6 Sanda Ciorba (Algarve, Portugalia) 6 Eugen Cojocaru (Stuttgart, Germania) 6 Flavia Cosma (Toronto, Canada) 6 Cornel Cotuþiu 6 Mihai Cozma (Budapesta, Ungaria) 6 Nicolae Felecan 6 Mirel Giurgiu (Frankenthal, Germania) 6 Sãluc Horvat 6 Ion Huzãu (Slatina, Ucraina) 6 Cãtãlina Iliescu (Alicante, Spania) 6 Lidia Kulikovski (Chiºinãu) 6 Natalia Lazãr 6 Adrian Marchiº 6 ªtefan Marinca (Limerick, Irlanda) 6 Viorel Micula (Sacramento, SUA) 6 Mihai Nae (Viena) 6 Ion Negrei (Chiºinãu) 6 Nina Negru (Chiºinãu) 6 Ada Olos (Montreal, Canada) 6 Mihai Pãtraºcu 6 Gheorghe Pârja 6 Viorica Pâtea (Salamanca, Spania) 6 Gheorghe Pop 6 Mihai Prepeliþã (Moscova, Rusia) 6 Paul Remetean (Toulouse, Franþa) 6 George Roca (Sydney, Australia) 6 Origen Sabãu (Apateu, Ungaria) 6 Lucia Soreanu ªiugariu (Aachen, Germania) 6 Vasile Tãrâþeanu (Cernãuþi) 6 Teresia B. Tãtaru (Augsburg, Germania) 6 Traian Trifu-Cãta (Petrovasâla, Serbia) 6 Erika Vârºescu (Israel).

PRIETENII ªI SUSÞINÃTORII REVISTEI*
Valeriu Achim, redactor ºef al revistei „Pro Unione”, Baia Mare 6 Gavril Babiciu, colonel(r), Baia Mare 6 Ioan Bâtea, procuror magistrat(r), Baia Mare 6 Pamfil Bilþiu, profesor etnolog, Baia Mare 6 Ioan Boroica, muzeograf, Sighetu Marmaþiei 6 Ion Buzaºi, prof. univ. dr., Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia 6 Silvia Caba-Ghivireac, scriitoare, Herþa, Ucraina 6 Lucia Davis, ziarist, Auckland, Noua Zeelandã 6 Corneliu Florea, redactor ºef al revistei „Jurnal liber”, Canada 6 Stelian Gomboº, consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte, Bucureºti 6 Eugenia Guzun, ziarist, Radio Bucureºti 6 Vasile Ilica, Asociaþia „Pro Basarabia ºi Bucovina”, Oradea 6 Diana Ionescu, prof., Baia Mare 6 Vasile Iuga de Sãliºte, preºedintele Societãþii Culturale Pro Maramureº „Dragoº Vodã”, Cluj-Napoca 6 Lidia Elena Kozma, conf. univ. dr., Universitatea de Nord, Baia Mare 6 Vasile Malaneþchi, redactor ºef al revistei „Atelier”, Chiºinãu, Republica Moldova 6 Liviu Marta, muzeograf, Satu Mare 6 Ioan Miclãu, redactor ºef al revistei „Iosif Vulcan”, Cringila, Australia 6 Tiberiu Moraru, preºedintele Fundaþiei „Morãriþa”, Oradea 6 Ana Olos, prof. univ. dr., Universitatea de Nord, Baia Mare 6 Liviu Papuc, redactor ºef al publicaþiei „Revista Românã”, Iaºi 8 Raisa Pãdurean, prof., Tiraspol 6 Zinaida Pinteac, profesor, Frumuºica Veche, Ucraina 6 Vlad Pohilã, redactor ºef al revistei „BiblioPolis”, Chiºinãu 6 Iosif Popa, ziarist, Oradea 6 Silvia Scutaru, profesor, Chiºinãu, Republica Moldova 6 Viorel Thira, preot, Baia Mare 6 Antoaneta Turda, bibliotecar, Baia Mare 6 Viorica Ursu, muzeograf, Baia Mare 6 Mugur Voloº, profesor, Baia Mare.
*

Lista este deschisã tuturor celor care doresc sã susþinã ºi sã colaboreze cu Familia românã

Redactori:

Tehnoredactare: Culegere text:

Ana GRIGOR Simona DUMUÞA Laviniu ARDELEAN Corina ªANDOR-MARTIN Paula RUS ªtefan SELEK Oana UNGUREAN Simona GABOR Casilda CIOLTEA Valentina ROTARU Ana BIZÃU Anca POP Remus-Daniel DRAGOª Firuþa ªOMCUTEAN Edit STOICHIÞÃ

ADRESA REDACÞIEI: BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ „PETRE DULFU” (Pentru redacþia revistei „Familia românã”) Bd. Independenþei, 4B, 430123, Baia Mare MARAMUREª - ROMÂNIA Tel: +4 0262 275583, Fax: +4 0262 275899 Email: familiaromana@yahoo.com Web: www.bibliotecamm.ro

Tipar EUROTIP Baia Mare, str. Dacia 4, tel./fax: 0262-211118 email: eurotipbm@yahoo.com

ISSN 1454-8607

DECEMBRIE 2010

3

AROMÂNII

Chestiunea aromânã
Dr. Teodor ARDELEAN

cest numãr al „Familiei române” aduce în prim plan chestiunea aromânã. Este voinþa redacþiei de a risca o plonjare sumarã într-un teritoriu atât de disputat ºi discutat. Este o primã fereastrã deschisã, urmând ca în numerele urmãtoare sã publicãm de câte ori va fi nevoie alte intervenþii în... chestiune. Problema aromânã nu este deloc simplã ºi nu poate fi abordatã simplist. Evident cã o identitate nu se face în „laborator” ci se „asumã”, dar dacã tocmai cei ce ºi-o asumã nu se înþeleg cu privire la elementele fundamentale ale acestei identitãþi, ce putem face noi ceilalþi, care ne gãsim în postura de „admiratori ai aromânilor” ? Fãrã a încerca sã stabilim o linie de conduitã în aºezarea diferitelor argumente, fãrã a fixa orizonturi, fãrã a impune soluþii, „Familia românã” acceptã la tribuna sa punerea problemei, fiind convinºi cã ne gãsim în perioada (dupã o bunã socotealã!) celei de-a treia încercãri de emancipare a aromânilor. Emancipare care nu poate fi nici evitatã ºi nici opritã; nu e o problemã în primul rând româneascã, dar e nevoie de români spre a o clarifica. Altfel spus, întrebarea dacã aromânii sunt fraþii noºtri mai mari, sunt verii noºtri sau sunt români vorbitori ai unui dialect n-are un rãspuns general acceptat, iar istoria este folositã partizan de cãtre partizanii diferitelor teorii genetice ºi evolutive cu privire la aromâni. Nu am dorit sã dozãm poziþiile, aºa încât articolele publicate sunt un mozaic multicolor, iar „Familia românã” îi acceptã pe armâni, ºi aromâni, ºi makedonarmâni... ºi se desfãºoarã ideatic, cu convingerea cã numai punerea problemei poate servi cauza armâneascã. Am avut întotdeauna un respect fãrã limite faþã de tot ce a lãsat umanitãþii neamul armânesc, mai ales faþã de ce ne-a lãsat nouã, românilor. Cel mai important neam din balcani trebuie acum, la masa verde a istoriei sã se lupte sã-ºi demonstreze fiinþa! Interesant ºi elucubrant totodatã ... Prin faptul cã tratãm aceastã chestiune nu înseamnã cã vrem sã-i românizãm pe aromâni. Ei sunt parte primã ºi geneticã a romanitãþii orientale, iar dacã Academia Românã nu doreºte sã-ºi schimbe poziþiile, nu trebuie sã ne închistãm în aceastã dificultate. Limbã distinctã sau dialect? Romanitate orientalã sau românitate?... Cât timp în Balcani avem macedo-vlahi ºi macedo-slavi e greu de cuprins într-o singurã mãnuºã toþi pumnii strânºi spre a face binele! Dincolo de toate disputele, noi cei de la „Familia românã” îi considerãm pe aromâni fraþii noºtri mai mari ºi vrem sã-i sprijinim atât pentru a se autocunoaºte cât ºi pentru a-i cunoaºte mai bine. Cel mai puternic element de identitate este conºtiinþa de sine. Dacã aceastã identitate se regãseºte plenar în „Eu hiu armânu!”, atunci ºi noi românii trebuie sã aplecãm urechile la tot ce miºcã armâneºte prin lume. Întru slavã armâneascã! ªi întru iubire frãþeascã!

A

FAMILIA ROMÂNÃ

AROMÂNII

„al nostru bun pãrinte”.dunãreni. Care-ºi lasã limba lui Arzã-l-ar para focului Chinui-s-ar de viu pe locu’ Frige-i-s-ar limba în focu´ El în vatra-i pãrinteascã De copii sã nu se fericeascã De familie cunun sã nu pupe Prunc în leagãn sã nu culce. Papa Lambru a fost un mare erou al eliberãrii Albaniei de sub turci ºi greci. Care fuge de a lui mumã ºi de pãrintescul nume Fugi-i-ar dorul Domnului ºi dulceaþa somnului! AROMÂNII imândarea pãrinteascã (Mustrarea pãrinteascã) ºi Moscopole („Mecca aromânilor!” sau Atlantida aromânilor) sunt douã simboluri sfinte ale vlahilor sud. S-luardã pira focului. eroul „naþional” al aromânilor. in vatrai pãrinteascã Fumeaia s-nu-ºi hãriseascã Di fumei curuni s-nu baºe. a cãrui creaþie dãinuie dupã mai bine de un secol: „Di sum plocile di morminþi/ Strigã-a noºtri buni pãrinþi/ —Blãstem mare s-aibã-n casã. N-a existat miºcare revoluþionarã importantã în Albania ºi Macedonia la care acest Belimace sã nu fi fost conducãtor. Cari di limba lui se-alasã! Care º-lasã limba lui. din Grecia pânã-n Viena. Si s-dirinã vhiu pri loc. cântecul vorbeºte de cumplitul blestem ce cade asupra pãrinþilor care nu-ºi învaþã copiii limba strãmoºeascã. care a fost ucis ca un martir. Compusã în anul 1888. un adevãrat vizionar./ Cari di limba lui se-alasã!”… FAMILIA ROMÂNà D . întemeind ºcoli ºi biserici. Budapesta ºi America. De sub lespezi de morminte Strigã ai noºtri buni pãrinþi —Blestem mare s-aibã în casã Care de limba lui se lasã. fiindcã a luptat pentru drepturile aromânilor ºi nu numai. „Toatã aromânimea de pe faþa pãmântului. îi datoreazã azi acestui dascãl libertatea ºi supravieþuirea.4 DECEMBRIE 2010 Pãrinteasca Dimândare Pãrinteasca dimândare Ni spergiurã cu foc mare Fraþi di mumã ºi di-un tatã Noi. Dimândarea pãrinteascã este imnul naþional al aromânilor. Autorul acestui imn este preotul Constantin Belimace (Papa Lambru). Nat in leagãn li nu nfaºe! Cari fudze di-a lui mumã ªi di parinteascai numã Fugãi doara Domnului ºi dulþeamea somnului! Pãrinteasca blestemare (mustrare) Pãrinteasca blestemare Porunceºte cu foc mare Fraþi de-o mumã ºi de-un tatã Noi. Aromâni din vremea toatã. Inedit ºi testamentar. Armâni di eta toatã! Di sum plocile di morminþi Strigã-a noºtri buni pãrinþi —Blãstem mare s-aibã-n casã. graiul armânesc. ªi sasi frigã limba-n foc! El.” „ªtiu sã mor pentru dreptate ºi naþiune!” au fost ultimele cuvinte ale lui Papa Lambru Belimace.

învãþatul german Johan Thunmann în Recherches sur les peuples europeens de l’Est trãgea concluzia cã Armânii / Makedonarmânii sunt descendenþii Tracilor romanizaþi în epoca administrãrii Macedoniei de cãtre Imperiul Roman. Armânii / Makedonarmânii sunt. macedoneni. o parte importantã a luptãtorilor romani de partea lui Pompei ºi-au gãsit refugiul în munþii Macedoniei. numai la comenzi politice. Este etnonimul lor. de cele mai multe ori. crearea noilor state naþionale balcanice. au schimbat în totalitate viitorul Armânilor / Makedonarmânilor ºi a limbii lor. Armânii / Makedonarmânii sunt consideraþi „Români de la Sud de Dunãre”. etnogenezã ca despre Armâni / Makedonarmâni. Teorii care.). de cele mai multe ori. obiective ºi ºtiinþifice îi considerã pe Armâni / Makedonarmâni ca fiind continuatorii populaþiilor romanizate de cãtre cuceritorii romani: macedoneni. chestiunea macedoneanã a devenit iarãºi sursã de tensiune între Bulgaria. aromâni etc. makedoni. coborâþi din Nord. din cauza asemãnãrilor de limbã. traci. Grecia ºi actuala Republicã Macedonia (Formerly Yugoslave Republic of Macedonia).. elino-vlahi. Pentru Greci. Disoluþia Imperiului Otoman. o datã cu aceasta. la care Armânii / Makedonarmânii ºi-au adus o contribuþie importantã. între care existau de secole grave conflicte etnice. ce încã mocneau.H. mai ales.DECEMBRIE 2010 5 Armânii/Makedonarmânii – recuperarea identitãþii în mileniul III Kira IORGOVEANU-MANTSU utem spune cã despre nici un alt popor din Europa nu s-au emis atâtea teorii referitoare la origine. din vechea Dacia romanizatã. de la 10 August P FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII 1913. Venirea Slavilor în sec. Vardar Macedonia devine una din cele 6 republici ale Iugoslaviei (Republica Socialistã Macedonia) ºi. ciobani. . deci sunt „Greci latinofoni”. Dupã cel de-al doilea Rãzboi Mondial. cuþo-vlahi. Împãrþirea Macedoniei a avut efecte dezastruoase numai asupra Armânilor / Makedonarmânilor care s-au vãzut împãrþiþi între 4 state naþionale. iliri. sunt atât de contradictorii încât se poate uºor trage concluzia cã au fost emise. însã strãinii i-au identificat sub alt nume: vlahi. Pentru Români. împãrþirea Macedoniei la 1913 ºi. La 148 î.H. al 6-lea a schimbat geografia politicã ºi lingvisticã a Macedoniei ºi a Balcanilor. pe baza numãrului de locuitori Armâni / Makedonarmâni din aceastã regiune. Regatul Macedonia a fost ocupat de Romani ºi a devenit Provincia Macedonia. greci. 40% Serbia (Vardar Macedonia) ºi 10% Bulgaria (Pirin Macedonia). Dupã Tratatul de la Bucureºti. þinþari. desigur. cei mai apropiaþi de Macedonia anticã – habitatul lor dintotdeauna. Teoriile recente. Armânii îºi spun dintotdeauna „armân / armâmji” (cu varianta fârºeroþilor „rãmânji”). strãmoºii Armânilor / Makedonarmânilor sunt Greci care ºi-au abandonat limba greacã sub presiunea ocupanþilor Romani. Dupã lupta de la Pharsala (48 î. Grecia a obþinut 50% din Macedonia (Macedonia Egeeanã). ignorându-se faptul cã Macedonia a fost romanizatã cu 250 de ani înaintea Daciei (actuala România)! Încã de la 1774. când Cesar l-a învins pe Pompei.

Mai dorim sã precizãm cã un termen foarte folosit de mulþi lingviºti români sau strãini este „macedo / mazedo” – desigur cu referire la spaþiul etnogenezei aromânilor: Macedonia anticã. Pânã atunci ºi mult dupã. În 1942 Th. Tache Papahagi ºi-a subintitulat monumentalul dicþionar Dictionnaire Aroumain (Macédo-roumain). Nu este în nici un caz o vinã. pe când „român” ca etnonim apare abia odatã cu formarea regatului România. Astfel. Franceza. Matilda Caragiu-Marioþeanu publicã la 1997 Dicþionar Aromân (Macedo-Vlah). ISTROROMÂNA (Croaþia ºi Peninsula Istria. comunitate atipicã ºi puþin cunoscutã. însã dorim sã oferim teoria ºtiinþificã care este astãzi cea mai larg acceptatã. Vasile Barba a numit revista Zborlu a Nostru din Freiburg. Termenul „aromân” pe care îl considerãm politizant a fost preluat de lingviºtii strãini în formele fr. „Mazedoromanen”). Azi mai sunt foarte puþini vorbitori) ºi ROMÂNA (varianta istoricã a DACOROMÂNEI. Aceastã limbã a dispãrut pe la 1850. al XIX-lea de cãtre lingvistica româneascã. Nu ne angajãm acum în dispute. în monumentala sa carte Die Aromunen oder Mazedo-Romanen (1895). fie sunt ignorate. Deºi este o sarcinã extrem de complexã. în germanã Mazedo-romanische kulturelle Zeitschrift. 1913) avea titlul în germanã Romanische oder Macedonowlachische Sprachlehre (în greacã Gramatiki Romaniki / Makedonovlahiki). Italiana. în limba germanã. prima gramaticã armâneascã a lui M. Este o lipsã care se trage din modul simplificat în care este perceputã aceastã chestiune de cei care vor sã o utilizeze „politic”. la existenþã ca Armânei: Românii o considerã un „dialect” al limbii române. ignorându-se faptul cã etnonimul „armân” are o vechime milenarã. legatã de identitatea comunitãþii etnice ºi lingvistice a Armânilor sau a „Aromânilor”. a fost Gustaw Weigand. Este un termen ºtiinþific care dorea sã facã vizibilã asemãnarea dintre „român” ºi „aromân”. cum erau cunoscuþi pânã de curând în România. În lingvistica germanã se foloseºte ºi termenul „Mazedo-romanen”. fãrã tradiþie scrisã. La începutul secolului XXI sunt 4 limbi latine balcanice: ARMÂNA / MACEDONARMÂNA (în sudul Balcanilor). Weigand Die Aromunen (1895) avea ca subtitlu Über das Volk der sogennanten MAKEDO-ROMANEN oder Tsintsaren. Grecii o considerã o limbã „de casã”. când Nicolae Bãlcescu face în acelaºi timp ºi o reflecþie politicã „acest neam care ar putea odatã sã ne fie Despre limba armânã de folos”. dar ºi cu oarecare îngrijorare. engl. Începând cu anul 1987 prof. Întâi de toate. aroumain. pentru identificarea armânilor – cunoscuþi sub atâtea nume care produc o mare confuzie.6 Termenul „Aromân” a fost impus abia spre sfârºitul sec. de la graniþa Greciei cu FYROM). luãrile de poziþie din ultima vreme din România privind o controversatã problemã. DECEMBRIE 2010 europene nu i s-a contestat mai mult dreptul la legitimitate. Portugheza. engl. Identitatea comunitãþii etnice ºi lingvistice a armânilor Urmãrim cu interes. desconsiderând voit tradiþia scrisã în armânã. printre mulþi armâni. Acest termen se doreºte a fi utilizat numai în documentele internaþionale. Monografia lui G. germ. „Macedonarmân”. Foarte adevãrat! Trebuie totuºi sã fim oneºti ºi sã recunoaºtem cã românii nu i-au descoperit decât dupã 1848. Weigand aduce în lingvistica germanã termenul „Aromunen”. Catalana ºi alte limbi mai mici formeazã Romanitatea occidentalã. Singurul lingvist care a fãcut o traducere corectã a etnonimului „armân”. Ni se pare de mare importanþã abordarea chestiunii Armânilor fãrã complexe ºi fãrã tabu-uri. ne vom permite sã prezentãm câteva aspecte care fie nu sunt cunoscute. de peste 200 de ani. Spaniola. actualmente România). Se doreºte astãzi. pentru cã germanii îi numesc pe români „Rumänen”. Nici unei alte limbi latine aflau dintotdeauna) sau creºterea oilor (cei care . Dacã ar fi tradus termenul „aromân” ar fi fost în germanã „Arumänen”. Boiagi (Viena. aromanian. MEGLENA (zona Gevgelia. din Dacia istoricã. FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII Ni se spune cã armânii fac parte din „romanitatea” orientalã. recuperarea acestui termen ºtiinþific care sã fie utilizat ca termen internaþional unic de identificare: ex.Capidan publica Macedoromânii. Aceste limbi latine balcanice formeazã Romanitatea orientalã aºa cum în Europa de Vest. odatã cu începerea propagandei româneºti printre armânii din Balcani. avem convingerea cã nu prea mulþi români cunosc subiectul. uitându-se cã a apãrut în Balcani cu 250 de ani înaintea latinei din Dacia (actuala România).. „Makedonarmân” (fr. erau cuDespre limba armânã ºi statutul ei s-au noscuþi ca „greci” având ca principalã ocupaþie emis tot atâtea teorii ca ºi despre poporul Armân comerþul (cei care ieºeau din spaþiul în care se / Makedonarmân.

Armânii nu erau divizaþi între naþionaliºti (filoromâni) ºi grecomani iar limba greacã utilizatã în ºcoli nu era decât un mijloc de propagare a culturii. au exprimat C. adicã drumul ruºilor cãtre Constantinopol. un vis ceva mai nou ºi care. Fãrã îndoialã. S. Bâlbâielile repetate ale guvernanþilor români. Din pãcate. în ultimii 20 de ani. dar formulatã altfel. îi abandoneazã în mai multe rânduri pe cei care pãreau câºtigaþi de cauza românismului. sau între 30 ºi 40. Aceeaºi idee. Prima ºcoalã apare în 1863 ºi se predã în armânã. ºcolile româneºti din Balcani nu au putut sã schimbe mare lucru din configuraþia politicã a zonei. pentru cã este asasinat. în care reuºiserã sã influenþeze un procent relativ restrâns din populaþia latinofonã. este foarte probabil cã spaþiul nostru „mioritic” ar fi fost „via Egnatia” în variantã slavã. îi descoperã pe armâni înaintea lui Bãlcescu. Tudor Vladimirescu a ratat aceastã descoperire în 1821. la miºcarea de eliberare din Balcani. T. din fericire. fãrã sã fie ºi mijloc de deznaþionalizare. Iordache Olimpiotul. recunoaºte indirect aceastã eroare. care spunea într-un raport secret trimis la Roma cã adevãrata cauzã a implicãrii României în funcþionarea ºcolilor româneºti în Macedonia pãrea un beneficiu teritorial pe care-l spera odatã cu dezintegrarea Imperiului Otoman. Rigas Fereu. Ni se spune cã România s-a implicat în deschiderea ºcolilor româneºti în Balcani. nu au putut sã o schimbe în favoarea României. Aceºti armâni precum ºi descendenþii lor constituie în esenþã. un alt aromân. Obstinaþia cu care se încearcã convingerea subiecþilor Armâni din România de aceastã teorie. rãmas în conºtiinþa armânilor ca ºi a grecilor ca poetul revoluþiei. Critici cu privire la maniera în care s-a realizat politica României în Macedonia sau pe plan mai larg în Balcani. devin ºi ramurã sud-dunãreanã a „românitãþii”. în calitate de arbitru în urma celui de-al doilea rãzboi balcanic (1913). Un pic mai multe detalii care ar putea sã ne ajute la descoperirea adevãrului. Constante. Desigur cã legat de subiectul ºcolilor româneºti din Balcani trebuie sã amintim pãrerea câtorva din oamenii de ºtiinþã cunoscãtori ai problemei. pentru a crea un Stat Armâno-Albanez. Printre alþii. greu de localizat din punct de vedere istoric. S. în timp ce Murnu ºi Batzaria umblau la Paris ºi Londra. ca recompensã pentru împãrþirea Macedoniei. Ni se spune cã armânii constituie ramura sudicã a romanitãþii orientale ºi printr-o micã eroare ortograficã. preconiza înfiinþarea în Balcani a unei federaþii de tip helvetic.D. ªi asta datoritã iscusinþei ministrului de externe român Take Ionescu. pânã în 1933. mai precis spus. Tovaru. capãtã douã judeþe în nord-estul Bulgariei (Cadrilaterul). Argumentele care ar putea restabili adevãrul nu pot fi discutate decât dacã existã bunã credinþã ºi simþul mãsurii. Mehedinþi. el însuºi armân dupã mamã. în cadrul miºcãrii ETERIA. Capidan. Nu trecuserã decât patru ani de la Unire ºi ideea de România era încã în faza de concept. când participase alãturi de armâni ºi greci. o afirmã generalul român Dabija puþin înainte de izbucnirea rãzboaielor balcanice de la 1912 ºi 1913.DECEMBRIE 2010 practicau transhumanþa în munþii din nordul Greciei). s-au înregistrat ceva mai puþin de 7000 de familii. majoritatea armânilor din România de astãzi. Deºi planul prevedea strãmutarea celor care cãpãtaserã conºtiinþã româneascã în Cadrilater. Dupã estimãri destul de corecte. Bolintineanu. înclinãm sã credem cã ºi ºcolile „româneºti” din Balcani fãceau parte din acelaºi plan de reconstituire a „Romaniei” ºi nu este exclus ca spaþiul sud dunãrean sã fi fost inclus încã din perioada când Pouqueville. în care toate naþiunile sã aibã aceleaºi drepturi. dovedeºte falsitatea ei. în FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . atât din afara României cât ºi din interiorul ei. când migraþia de armâni este opritã. M. locuit în majoritate de bulgari ºi de turci. atunci când afir- 7 mã cã în timpul lui D. care devine „Mare” în 1919 ºi asta tot cu ajutorul francezilor (Clémenceau). Peyfuss afirmã cã ºcoala (româneascã) le-a întins Aromânilor o cursã în numele unui românism echivoc. România. unul dintre cei mai cunoscuþi susþinãtori ai politicii culturale a României în Balcani. Personal. Dacã proiectul „Romaniei” capãtã consistenþã ºi se întrupeazã în România. nu s-a împlinit.000 de persoane care au emigrat în Cadrilater. face ca primul val de armâni strãmutaþi sã aparã în 1925. fiind considerat un trãdãtor al idealurilor revoluþiei. În epoca modernã un foarte bun cunoscãtor al Armânilor. Sau. care visa la reconstituirea „Romaniei” (nu României!). Dupã 50 de ani de ºcoli româneºti. Sau poate nu a reuºit sã o facã cunoscutã. care confruntaþi cu reacþiile violente ale celor care nu acceptau imixtiunea românã în zonã. În ordine cronologicã este vorba de legatul plenipotenþial al Italiei (1891-1913) pe lângã Poarta Otomanã. în urma unui complot la care a participat un armân. ambasador al lui Napoleon I pe lângã Poartã. Fãrã sprijin hotãrât al lui Napoleon III ºi al Francmasoneriei. În aceeaºi perioadã. nu am constatat nici un fel de disponibilitate. primul rãzboi mondial întârzie realizarea acestui obiectiv.

emite „decrete” ºtiinþifice dupã care armânii par a fi obligaþi sã-ºi asume o identitate care. 32.) Cât priveºte cuvintele de substrat. Sau „Aromânii (macedo-vlahii) trebuie sã aibã un singur scop: sã-ºi cultive limba maternã ºi tradiþiile lor”. pentru ei. în mod constant ºi neîntrerupt. Sunt atacaþi reprezentanþii acestei organizaþii.” „(. citându-se din mari lingviºti ºi istorici români sau strãini.) În realitate. la protejarea limbilor minoritare. reprezentaþi de cea mai numeroasã organizaþie „FARA Armâneascã” (Comunitatea Armânilor din România).. care le conferã conºtiinþa lor etnolingvisticã”. mai puþin rãspândite.” „Dacã existã o pretinsã „identitate” a dacoromânei cu aromâna. somitate de necontestat în domeniul romanisticii ºi a indoeurope- DECEMBRIE 2010 nisticii a adus o contribuþie esenþialã referitoare la limba armânã. sunt inventate „trãdãri” ºi „interese meschine” ale acestora. care însã posedã vreo 400 de cuvinte latine absente în aromânã.) nu trebuie sã uitãm cã aria macedoneanã a fost romanizatã cu mai mult de douã secole înaintea Daciei (148 î. Cele 350 de cuvinte împrumutate de aromânã din albanezã sunt. Ed. diferenþele sunt ºi mai mari. ci doar de concordanþe structurale ºi materiale importante. ea nu poate fi decât aceea a originii lor: latina balcanicã. pentru simplul fapt cã identitate este un element de autodefinire. destin. semnate de autori recunoscuþi internaþional: Matilda Caragiu-Marioþeanu în articolul Aromânii în mileniul III.8 abordarea acestei probleme. De aceea vom menþiona câteva asemenea pãreri.). printre cele 1628 cuvinte moºtenite în aromânã mai mult de o sutã nu existã în dacoromânã. existã unele care dovedesc originea meridionalã a aromânei.. În fondul latin. bineînþeles. în ultima vreme. identitatea armânilor. limbã.. Cicerone Poghirc. 15-21 August 2001. Printre cuvintele aromâne moºtenite din latinã dar absente în dacoromânã.). Aromânii. creându-se astfel o atmosferã tensionatã între douã etnii care nu doresc decât convieþuire armonioasã. istorie.” „Sã examinãm mai de aproape pretinsa „identitate” a aromânei cu dacoromâna: celor 20 de foneme din dacoromânã le corespund 30 în aromânã. este alta decât cea pe care o au ºi o simt din vremuri ancestrale. Bucureºti. „dirijatã” chiar ºi cu cele mai imbatabile argumente ºtiinþifice. Se aduc argumente ºtiinþifice. Academia Românã organizeazã sesiuni despre identitatea armânilor. extrase din lucrãri importante. Cicerone Poghirc Dãm câteva citate revelatoare: „Faptele citate mai sus sunt. în douã articole fundamentale: Latin Balcanique ºi Romanizarea lingvisticã ºi culturalã în Balcani (vol. ignorându-se faptul cã identitatea unui popor nu poate fi „creatã”. scria: „Aromânii sunt un exemplu tipic de etnie a cãror identitate se demonstreazã de la sine ºi se susþine prin limba lor maternã. moºtenite din limbile preromane. o bunã parte lipsesc în aromânã. în totalitatea lor. În Dodecalog academiciana spune: „Aromâna este limba maternã a aromânilor. din partea celor care ºi-au arogat dreptul de a hotãrî pentru armâni. pentru dezvoltarea unei democraþii de tip european în România. Fundaþiei Culturale Române.” „În lexic. România Literarã. dupã pãrerea noastrã. între aromânã ºi dacoromânã este departe de a fi vorba de identitate. suficiente pentru a demonstra prezenþa aromânilor în regiunea lor actualã.. O mare parte din mass-media româneascã duce. 1996).” (... Acest drept la autodefinire stã la baza drepturilor omului ºi a tuturor documentelor europene ºi internaþionale care se referã la drepturile omului. din Antichitate ºi pânã în zilele noastre. absente FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII .Hr. Lingviºti ºi istorici români ºi strãini despre armâni Se ignorã cu intenþie pãrerile altor lingviºti ºi istorici români ºi strãini care ºi-au exprimat alte pãreri în legãturã cu limba. recunoscutã legal în România ca ONG. pe care o vorbesc de 2000 de ani”. dintre care douã împrumutate din greacã (. (.. din cele circa 120 ale dacoromânei. aromâna.. o furibundã campanie contra acþiunii de recuperare a identitãþii aparte a unui mare numãr de Armâni din România. regionale. nr.

tradiþional. Desigur rãspunsurile sunt incomode pentru acei lingviºti care sunt încã sclavi ai unei ideologii lingvistice bazate pe ideologia politicã naþionalã ºi chiar naþionalistã. pentru cã le ocoleºte.. Aceastã definire este o dogmã în lingvistica româneascã. face parte din marea diversitate însã ºi unitate a Romanitãþii. de foarte veche datã în regiune. Dogmele ºtiinþifice existã în multe domenii ºi împiedicã publicarea în reviste de specialitate a unor texte ca cel de faþã.) „Caracterul latin al limbii aromâne în gramatica sa. vechi de mai bine de 150 de ani. dupã cum nu pot fi contestate nici amploarea ºi vechimea influenþei greceºti. unde de douã milenii îºi înmormânteazã strãmoºii.. convenþional numitã strãromânã sau protoromânã. Mariana Bara. dincolo de prejudecãþi ºi interese politice..Cartea Universitarã. nu poate fi contestat ºtiinþific. Bucureºti. Nu este o excludere întâmplãtoare dacã ne gândim cã Macedonia a fost romanizatã cu aproape 250 de ani înaintea Daciei ºi numai ignorarea acestui fapt a fãcut posibilã apariþia teoriei conform cãreia armâna este dialect al limbii române! Cu ce argumente se poate susþine aceastã teorie dacã luãm în considerare faptul istoric cã FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . nici critic. o limbã clar separatã de românã. Mariana Bara dã ºi rãspunsuri argumentate ºtiinþific. bazate pe o bunã cunoaºtere a limbii armâne. o tânãrã lingvistã a publicat una dintre cele mai interesante cãrþi din ultima vreme.” (. de ce numai româna ar avea o astfel de etapã ºi de ce nu este nevoie de „italiana primitivã”.” Bazatã pe argumente imbatabile. ceea ce nu-i împiedicã deloc sã fie buni cetãþeni greci. Existã o excludere programaticã a romanizãrii Macedoniei la aproape toþi lingviºtii români. „franceza primitivã” sau „spaniola primitivã” pentru a explica începuturile celorlalte limbi romanice?” La toate aceste întrebãri. precum ºi în vocabularul sãu de bazã. în fapt. de comandã politicã. în cele din urmã. 2007.” Un element deosebit de important pentru definirea limbii armâne este romanizarea Macedoniei. construit în cultura românã în epoca dominatã de ideologia naþionalistã. dialect al limbii române”. care se explicã prin bilingvismul greco-latin.” Dr. referitoare la armânã .” „Ataºamentul vlahilor la civilizaþia ºi limba greacã. cunoscãtori ai limbii ºi culturii greceºti. Cartea rediscutã „modelul tradiþional. este egal cu dorinþa lor ºi dreptul lor natural de a-ºi pãstra limba maternã ºi tradiþiile lor. deºi impropriu. pentru a descrie armâna. cartea Marianei Bara este prima încercare de a discuta aceastã temã atât de controversatã. latina balcanicã. M. Adaugã mai departe: „Probleme pentru care modelul tradiþional nu are rãspuns.” (. „Mai multe întrebãri în mod repetat formulate la întruniri ale asociaþiilor culturale armâneºti din Balcani ºi din România dupã 1990 au generat aceastã carte. dr. la aceastã minunatã þarã. Hans-Martin Gauger. modernã. profesor la Universitatea din Freiburg: „Pentru mine armâna. De aceea au preferat sã tacã ºi sã nu-ºi spunã nici o pãrere despre aceastã carte care deschide o nouã viziune. sunt cuprinse în întrebãri aparent simple: – Când ºi unde începe istoria armânilor ºi limbii lor? – De ce este ea prezentatã atât de lacunar în spaþiul cultural românesc? 9 – De ce ºi cum a apãrut teoria cã armânii ar fi „ramura sudicã a poporului român”? – De ce romanitatea balcanicã este estompatã în favoarea românismului? – De ce pare pierdutã aceastã romanitate ºi ºterse începuturile ei? – De ce a fost nevoie sã fie creat conceptul de românã primitivã – alt nume pentru latina balcanicã? Aceastã creaþie ipoteticã are vreun rol? Atunci. cultura ºi istoria armânilor. limba ei maternã ºi a celorlalte limbi romanice. Bara scrie: „Aici este punctul sensibil al cercetãrii asupra acestei limbi. „Am mai putea deschide un alt capitol. Referitor la obsedanta frazã „Aromâna. la un dialog. care trateazã un subiect supus controversei” spune Mariana Bara. O carte care invitã.DECEMBRIE 2010 în dacoromânã. iar în cele mai nuanþate descrieri apare concepþia asupra armânei ca dialect al limbii care nu era întru totul unitarã..Limba armâneascã . dincolo de dogme.” Sã amintim ºi pãrerea unui renumit romanist german. despre dogmã ºi ºtiinþã în cercetarea din spaþiul cultural românesc cu privire la armâni. academice. semn cã a treia renaºtere culturalã a armânilor este marcatã de cãutarea identitãþii ºi a drumului pentru viitor” scrie Mariana Bara în „Argument”. Poate de aceea nu s-a scris nimic despre aceastã carte: nici laudativ. identitatea...) Pentru originea meridionalã a aromânei este foarte semnificativã situaþia cuvintelor greceºti: 2534 dintr-un total de 9236 din Dicþionarul lui Papahagi. Grecia. definitã ca dialect al limbii române.

din punct de vedere istoric. vrem sã-i asigurãm de ataºamentul nostru faþã de România ºi faþã de români. Valonii din Belgia ºi elveþienii francofoni vorbesc limba francezã. Putem aprecia deci cã în România trãiesc între 5 ºi 10% din numãrul lor total. Danezii. când în Imperiul Otoman armânii au fost recunoscuþi ca „millet” (popor). Din cifrele. dar nimeni n-ar îndrãzni sã le spunã „francezi”. Vom încerca sã gãsim în cele ce urmeazã ce anume considerãm cã se greºeºte în abordarea acestei chestiuni ºi care ar putea fi consecinþele de care vorbeam mai sus. Nu întâmplãtor limba armânã este menþionatã în Harta europeanã a limbilor minoritare ºi a fost practic recunoscutã de Consiliul Europei. precizãm ampla antologie bilingvã (armânã/makedonarmânã francezã). având aceeaºi rãdãcinã. Înainte de toate facem din nou observaþia cã. ar putea trãi astãzi între 100 ºi 150.000 de armâni. de o ºi mai micã parte de armâni ºi asta numai de un secol ºi jumãtate. prin Recomandarea 1333/1997 aprobatã de Adunarea Parlamentarã. albanezã. editatã de subsemnata la editura micRomania din Bruxelles. ar falsifica istoria ºi cã ar anula opera multor români care s-au considerat români. de limbã spaniolã etc. a ignora bogata literaturã scrisã în aceastã limbã. luând în considerare o dinamicã demograficã adaptatã cazului nostru. ºi care. Deºi despãrþiþi de peste 90 de ani. Nu mai pomenim de atâtea popoare vorbitoare de limbã francezã. armânii constituie exemplul cel mai surprinzãtor de unitate lingvisticã. suedezii ºi norvegienii vorbesc aºa zisele limbi scandinave. Este o dovadã evidentã a existenþei unei limbi care are toate datele unei limbi moderne în care pot fi exprimate toate frãmântãrile poetului modern. ni se pare o exagerare fãrã acoperire. A extrapola aceastã concluzie ºi la ramura nord dunãreanã a romanitãþii.10 limba latinã din Macedonia a apãrut cu aproape trei secole înaintea celei din Dacia? Cicerone Poghirc este singurul om de ºtiinþã care ajunge la concluzia cã limba vorbitã de autohtoni în Macedonia romanizatã are o altã limbã de substrat decât româna ºi anume traca. Se considerã totuºi douã popoare diferite. putem estima cã în Balcani trãiesc între 1 milion ºi jumãtate ºi 3 milioane de armâni. DECEMBRIE 2010 ar putea avea consecinþe absolut imprevizibile pentru România. dupã Iradeaua de la 1905. Nimeni dintre armânii din România nu FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . În România. dificil de verificat. chiar ºi Gramatica lui Heliade Rãdulescu! Înseamnã a desconsidera bogata ºi valoroasa literaturã modernã care se scrie astãzi în toate þãrile în care armânii trãiesc. în cadrul statelor naþionale apãrute în secolul 19 ºi la începutul secolului 20 ºi practic fãrã contact timp de 60 de ani. portughezii vorbesc limbi foarte apropiate. catalanii. sârbã sau bulgarã. Câteva exemple de popoare europene ar trebui sã ne tempereze acest entuziasm gratuit. atunci când ni se vorbeºte de intelectuali sau personalitãþi armâne ale cãror operã ar fi negate. este inacceptabil ºi lipsit de fair-play. Ai obliga însã sã-ºi uite rãdãcinile ºi sã le spele memoria ca unor handicapaþi. care prezintã asemãnãri cu mult mai evidente decât româna ºi aromâna. ªi suntem convinºi cã aceleaºi sentimente nutresc ºi ceilalþi consângeni ai noºtri din România. de peste 200 de ani! Limba armânã a avut o gramaticã modernã încã de la 1813. În al doilea rând. armânii sunt consideraþi „români” doar de o parte din români. O abordare politicã a problematicii armâneºti În abordarea chestiunii armâne de pe poziþia româneascã. În cazul slavilor avem aproape tot atâtea exemple ca ºi cele de mai sus. Admitem cu toþii existenþa a trei limbi. în timp ce toate gramaticile limbilor balcanice au apãrut mai târziu. deºi au luptat pentru cauza greacã. însã. Reflectã ea însã o realitate? Ca niºte cunoscãtori al celor douã limbi ºi dintr-o perspectivã europeanã. Ar fi o mare eroare ca ideile exprimate mai sus sã fie considerate anti-româneºti.a armânilor care doresc sã-ºi pãstreze identitatea. Spaniolii. ni se spune cã ideea de a se considera minoritate naþionalã. Este cea de-a doua recunoaºtere internaþionalã. Încercarea de a culpabiliza. dar rezonabile. A considera Armâna ca dialect al limbii române. Bulgarii ºi macedonenii slavi vorbesc douã limbi extrem de apropiate. prezentate de diverse surse. o parte mai micã sau mai mare . de limbã englezã. în ipoteza cea mai optimistã. afirmãm fãrã nici o ezitare: NU! Pentru toþi cei care vor sãri în sus ºi ne vor acuza cã suntem trãdãtori ºi cã am uitat ce a fãcut România pentru armâni. înseamnã a contesta. se uitã de alte numeroase personalitãþi sau intelectuali armâni care s-au afirmat în spaþiul balcanic de secole.n-are nici un fel de importanþã . Ca exemplu. au avut aceeaºi conºtiinþã a apartenenþei lor etnice. O concluzie s-ar impune de la sine: am putea considera pe armâni ca „vorbitori de limbã românã” ºi asta cu condiþia ca ºi ei sã accepte aceastã catalogare.

Este oare capabilã România sã facã acest gest. deºi a fost una dintre iniþiatoarele ºi semnatarele Recomandãrii 1333/1997 a Consiliului Europei. Ceea ce dorim însã sã subliniem este cã dinamica creatã actualmente în România nu mai poate fi opritã. Le-au moºtenit din vremuri ancestrale ºi nu vor sã le piardã. printre „românii de pretutindeni” sau „românii din diasporã” este iarãºi o gravã eroare. România are datoria moralã de a trece de la o atitudine declarativã ºi ipocritã vizavi de armâni. atunci când îi considerã ca „români de peste hotare”. Intenþia noastrã nu este de a crea o polemicã sterilã. Dar nu prin obligarea armânilor de a-ºi uita ºi nega rãdãcinile. Trebuie spus. au considerat-o ca un amestec în treburile interne ale României! Intrarea României în Comunitatea Europeanã o angajeazã încã mai mult în respectarea normelor ºi recomandãrilor acesteia. Subiectul este prea serios pentru a ne permite o astfel de abordare. însã. industrie. (Este vorba despre prima ºcoalã româneascã deschisã în Balcani). în averi ºi în liniºte au fost considerabile. Iatã de ce îndrãznim sã spunem cã abordarea subiectului „armân” se face cu ipocrizie ºi cã aºa-zisa „toleranþã” a poporului român (exprimatã prin unii dintre reprezentanþii lui) nu este decât o vorbã goalã. (. Nereuºita imixtiunii politice a României în Balcani o constatã Anastase Hâciu. ei s-ar putea reconcilia între ei ºi ar putea sã-ºi prezerve limba ºi obiceiurile fãrã sã fie acuzaþi cã îi trãdeazã pe albanezi. pagube morale ºi materiale imense a cules un popor liniºtit. fãrã rezerve. dovedeºte o lipsã totalã de înþelegere. culturale) este însuºitã ºi de România. România – pe care atâtea consideraþiuni morale ºi materiale o obligau la aceasta – avea de realizat numai câºtiguri: diplomatice. nu vor avea efectele scontate pentru simplul fapt cã recuperarea identitãþii etnice ºi lingvistice se face în cadrul normelor europene ºi internaþionale... civilizaþie (1936. Oricum. pentru a-l uita mai rapid ºi când în memoria lor nu trebuia sã pãtrundã decât istoria României ºi a românilor de la nord de Dunãre. aºa cum a fãcut Franþa dupã ce visase sã înfiinþeze o a doua Franþã în Estul Europei. este desigur de discutat. care scria în volumul sãu monumental Aromânii. Cei care doresc sã-ºi conserve identitatea sunt din ce în ce mai mulþi ºi constrângerile care funcþionau în vremea regimului comunist nu mai pot fi utilizate. ar fi singura ipostazã în care românii ar fi priviþi de armânii de peste tot. dar turbat pânã în adânc de ºcoala lui D. greci.DECEMBRIE 2010 doreºte sã se despartã de români. Situaþia nu s-a schimbat cu nimic faþã de perioada ºcolilor româneºti. Este necesarã recunoaºterea fãrã complexe a erorilor trecutului. la Congresul de la Paris din 1856? Rãmâne de vãzut. când copiilor armâni li se interzicea vorbirea în „graiul” armân. etnice. nu numai cã nu a pus-o în aplicare. Ei nu cer decât sã-ºi pãstreze limba ºi obiceiurile. Atanasescu de la Târnova”. expansiune. Hotãrârea de a se considera „minoritate naþionalã” a fost luatã dupã ce timp de 15 ani li s-a refuzat orice dialog în chestiunile care îi priveau. Comerþ. Legat de modalitatea în care se poate realiza prezervarea limbii ºi obiceiurilor armânilor. ªi aceasta pentru cã ideea nu este acceptatã de majoritatea armânilor din România ºi cu atât mai puþin de armânii din þãrile din Balcani. A-i culpabiliza pentru o astfel de „vinã”. Desigur cã ne referim la noua perspectivã în care problema minoritãþilor (naþionale. purtatã de un popor de misionari aprigi. vocaþia lor europeanã. „Prin miºcarea nouã începutã în 1864. Intimidãrile ºi stratagemele de diversiune la care sunt supuºi aceºti reprezentanþi ai celor douã culturi care stau la baza civilizaþiei europene. la o recunoaºtere fãrã complexe a identitãþii lor. greacã ºi latinã. sã facã la fel ºi sã „elibereze” în fine acest popor care a dat atât de 11 mult tuturor naþiunilor din Balcani. punându-se capãt acestei dramatice situaþii cu rãdãcini nu doar „ortografice”. premiatã cu „Marele Premiu Nãsturel” al Academiei Române). dacã pierderile Aromânilor în sânge. Aceastã schimbare ar putea antrena ºi celelalte state din Balcani ºi mai ales Grecia. aºa cum au fãcut-o ºi pânã acum. ci tocmai prin recunoaºterea lor aºa cum ei înºiºi se simt: armâni. arte. macedo-slavi sau români ºi sã îºi afirme. Unul din „câºtigurile” de care vorbeºte Hâ- FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . Cât despre armâni. capabili de orice jertfã. A-i amesteca. însã. ca adevãraþi fraþi întru „romanitate”.) Jertfe sângeroase. România ar trebui sã-ºi asume astãzi deschis deciziile politice eronate. economice. când a început miºcarea propagandisticã printre armânii din Balcani. Preponderenþa ºi pretenþiunile ei în Balcani îºi gãseau un temei concret ºi moral numai prin aceastã expansiune culturalã. bulgari. însã au apãrut ºi voci care au contestat-o în presã. culturale. a doua naþiune care-ºi revendicã paternitatea asupra armânilor. crime abominabile. comise începând cu jumãtatea secolului al 19-lea. cã România.

. Editura Bawag-Edition Literatur. sunt deci: recunoaºterea limbii armâne ca un bun cultural european ºi ca limbã internaþionalã de conferinþe! Europa va fi una a diversitãþii sau nu mã mai intereseazã deloc! Viitorul Europei va fi hotãrât de problema armâneascã!” (Was wir erst noch lernen müssen / Ceea ce încã mai trebuie sã învãþãm. care nu-ºi referã acþiunile ºi nãzuinþele. din timpuri strãvechi trãiesc toate acestea. Numai perseverenþa. tãtari. asupra unui singur stat ci mereu mai multe. în urma cãreia Macedonia a fost împãrþitã între cele 4 state balcanice. 2009.. Grecia. siliþi sã-ºi pãrãseascã paradisul originar . abilitatea.) Ceea ce pretind eu categoric. þigani etc. Metzovo. de dupã decembrie 1989. istoria Armânilor este dintre cele mai dramatice. Pe scurt: existã noul om european. în mod meschin. citãm dintr-un articol..Pindul. Dobrogea de azi fãrã Armâni ar fi fost numai un amalgam de popoare balcanice: bulgari. armânii se pare cã sunt cel mai bine înarmaþi pentru o Europã nouã. mobilitatea ºi credinþa i-au ajutat sã învingã mereu ºi. iatã. ca minoritate naþionalã cu toate drepturile ce i se cuvin. în urma „ajutorului” României: „Pacea de la 1913”. conform constituþiei României ºi normelor europene. Viena). vânduþi. ale cãrei graniþe sã fie permeabile nu numai pentru mãrfuri. mai puþin rãspândite. trecut la România numai pe baza numãrului de armâni colonizaþi acolo. turci. atâta timp cât nu este dispusã sã rezolve cererea celor câteva mii de armâni care doresc sã fie recunoscuþi ca popor cu limbã ºi culturã aparte. confiscarea tuturor averilor. chiar tragice. Miºcarea modernã armâneascã din România. minoritare. receptivi faþã de tot ce existã în lume. care nu se bazeazã în mod grosolan pe posesiunile lor naþionale. Foto: Vasile ªoimaru ciu a fost Cadrilaterul. fiindcã ei. de þarã membrã a Uniunii Europene.). Armânii au fost cei sacrificaþi. Din fericire. în ceea ce-i priveºte pe armâni. care dintotdeauna practicã comerþul ºi circulaþia între est ºi vest. CEEA CE ABIA NOI TREBUIE Sà ÎNVÃÞÃM.. Karl-Markus Gauss.. nord ºi sud. hãrnicia.... care îºi câºtigã identitatea tocmai din contactul cu diferite culturi. „Câºtigurile” Armânilor. România va trebui sã înþeleagã cã Europa nu poate tolera imixtiunile în politica internã a altor state. posibilã numai în cadrul democratic al noilor condiþii socio-politice. cu insistenþã ultimativã. într-o Europã în care statele naþionale vor fi obligate sã apere limbile regionale. Europa. Ea merge înainte ºi asistãm astãzi la cea din urmã ºi mai importantã miºcare de redeºteptare naþionalã armâneascã.12 DECEMBRIE 2010 lor: Europa este cea care este garantul rãmânerii în viaþã a limbii ºi a culturii armâne. se încadreazã în acest context european ºi este o acþiune normalã. într-un viitor care va fi al diversitãþii lingvistice ºi culturale. care este o caldã ºi miºcãtoare pledoarie pentru un popor ºi o limbã aflate în pericol: „Existã deja noul European? (. însã niciodatã nu s-a oprit Adevãrat. în vol. Rolul pe care Armânii l-au jucat ºi-l joacã în Dobrogea nu poate fi ignorat! Istoria Armânilor este dintre cele mai dramatice. ci ºi pentru oameni. semnatã la Bucureºti. ci le face plãcere sã gândeascã ºi sã vorbeascã în douã sau mai multe limbi. publicat de un cunoscut ºi respectat jurnalist austriac ºi european. cãrora toate acestea nu trebuie sã li se impunã ca niºte þeluri mãreþe. istoria este astãzi ºi de partea FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . cedarea Cadrilaterului ºi „aruncarea” armânilor spre zone din România total neprielnice pentru acest popor de munte. EI ªTIU DEJA! (. Macedonia. Pionieri ai unei Europe libere. pentru care graniþele nu înseamnã obsesie ci o depãºire cotidianã. cãrora nu le vine greu.) Existã deja aceºti oameni. El este ARMÂN (. închisorile comuniste. În acest sens. însã niciodatã nu s-a oprit. rupându-se astfel pentru totdeauna trupul armânesc.

cu virtuþi alese. Au ridicat ºi alte oraºe ca: Moloviºte. zvelt. înalt. Terova. Ei sunt vioi. Fãrºeroþii sau fraºaroþii . septembrie. Numele de moscopolean ajunsese un termen de elitã (stratul cult al macedo-românilor). ochii negrii încadraþi de sprâncene arcuite. Au ajuns vestiþi arhitecþi. p. Extrapolând. dr. gopeºtean-moloviºtean. dintr-o clasificare sau alta vom constata cã un rol de prim plan în galeria românilor sud-dunãreni l-au avut fãrºeroþii. ei pe sine numindu-se pur ºi simplu „ramani” sau „rumâni”: „3. vom mai preciza cã: „Cea mai mare grupare dialectalã româneascã. dimpotrivã. mai ales în cazul unor subiecte atât de sensibile. I. Erau ºi foarte religioºi. pindean. figura albã.) ne vom abþine sã enumerãm ºi alte elemente monografice ale acestui fragment. în Thessalia. Ploieºti. la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi funcþie a Conferinþei de pace de la Paris (1919-1920).DECEMBRIE 2010 13 Un document consular inedit. industriaºi de talent. Velasa. rând pe rând. include graiurile sale în diviziuni: fãrºerot. 13-17 Arhivele Naþionale Istorice Centrale. ageri precum cãprioarele. sau vascopolenilor.2 Lãsând cititorului bucuria complicitãþii cu documentul de arhivã3 (inedit! . 2007. deºtepþi ºi foarte rãzboinici”. Pind ºi Epir.1938. Emilia. filele 30-33 FAMILIA ROMÂNÃ albanezã Frasin). codru de etni- AROMÂNII . Între cei care solicitau cetãþenia românã. în continuare.1 Fãrã a cãdea pradã ispitei de a întocmi ierarhii. grãmoºtean. Monastir. 46/1938. în tentativa noastrã de a ne face expliciþi faþã de ceea ce dorim sã ilustrãm. numiþi fârºeroþi. meglenoromâni ºi istroromâni). în Î 1 2 3 Luchian. în România imigrau aproximativ 10 000 persoane anual ºi cam tot atâtea pãrãseau Regatul Român. În Albania a rãmas grupul de români nomazi. Cel mai important centru al lor este Moscopole.n. ca tot poporul macedo-român. numãrului renegaþilor sau asimilaþilor. prigoana noilor state naþionale coagulate în Peninsula Balcanicã. buni profesori. pe care o coloreazã cu sânge iute ºi generos. cum este ºi cazul dispariþiei versus continuitãþii sau.G. oameni luminaþi.locuiau în Albania sudicã (satul Fraºari. ajuns la o mare înflorire culturalã. cea macedoromânã. mândru. Ianina (Grecia) Lector univ. Mulþi pãstori pãstrau tradiþiile transhumanþei. artisticã ºi economicã. olimpian etc”. Aromânii: Pretutindeni – Nicãieri (Armanyi: Iutsido-Iuva). o bunã parte o reprezentau românii sud-dunãreni (aromâni. deplasându-se spre Marea Adriaticã. Editura Premier. moscopolean. Ohrida. Erau cei mai buni pãstori ºi meºteºugari în prelucrarea produselor legate de oierit ºi buni negustori. ilustrativ pentru soarta aromânilor . care au suferit. Cruºeva. Ilie GHERHEª n perioada interbelicã (1919-1939). 17. p. Erau consideraþi sarea Macedoniei.n. mãzãchear. 10 Ibidem. a trãit ºi trãieºte în toatã Peninsula Balcanicã ºi Diaspora. Dos. Fond Preºedinþia Consiliului de Miniºtrii. Neamul moscopolenilor. Fãrºerotul este robust.

1 2 „Moºtenitori direcþi ai vechii civilizaþii trace. Emilia. ºi ai sã vezi câþi români au auzit de fraþii aromâni. armânii sau rumânii. op. sora. Aºa guvernanþi avem azi .decât ramura de sud a trunchiului traco-român. cum îi poreclesc grecii ºi sârbii.. cuþovlahii ºi þânþarii (adicã Fiii Cezarului . macedonenii. poate mai mult decât orice valoare axiologicã. p. fãrºeroþii.decât Neamul Frate Geamãn de la Sudul Apei Uitãrii (Dunãrea…): AROMÂNII. p. aromânii sunt. în inima Pindului. ªi român! Spinoasa problemã a aromânilor AROMÂNII Aromânii – „fraþi di mumã ºi di-un tatã” Adrian BOTEZ O ISTORIE… Nu cred sã fie pe lumea asta vreun neam cu o istorie mai sublimã ºi mai ingratã . vrednici urmaºi ai stihiei traco-ilire. în anul 168 î.H. la Samarina.sunt însã inferiori greco-slavilor în… ºiretlicuri. „Sobri. Cel puþin. În acelaºi timp vom sublinia faptul cã diligenþa diplomaticã de mai jos venea în contextul grijii deosebite doveditã de statul român faþã de românii sud-dunãreni. Cum sã nu îndrãzneascã grecii sã înfãptuiascã. Teohar Mihadaº . mai ignorat (de însuºi Fratele Geamãn de la Nordul Apei . în privinþa acestor calitãþi. de cãtre Leonikos Calkodylos: „Vlahii din muntele Pindului vorbesc aceeaºi limbã”2. þeru. Mihai Eminescu .sânî=fii. Românii Peninsulei Balcanice). permiþând venirea acestora dacã doreau sã profeseze în ºcolile din þarã (temporar… pânã când diplomaþia ar rezolva problemele!)”1 Consacraþi pentru istorie ca „aromâni” (toþi românii sud-dunãreni . Aromânii: aceºti necunoscuþi). Toþi aceºti ciobani simpli ºi de rând au o eminentã aptitudine pentru lucrãri în metal.).” (cf.14 citate valahã. având instinct de cãsnicie ºi industrie .). mamâ.a. 86 Ibidem. Europa nu cunoaºte neam mai eroic ºi. de sute FAMILIA ROMÂNà Luchian. Aromânii ºi rolul lor în Balcani). „Aromânii. adicã: „Limba aromânilor e aromâna”. „Io hiu armân!”.aºa ºcoalã de conºtiinþã ºi suflet avem azi. ca cei mai numeroºi dintre aromâni. azi. un dialect al vechii limbi a Romaniei Orientale: soari. totodatã. sudici!) . a dat decretul lege 538/5 februarie 1919. adicã mai nobilã. „ªi eu escu armân!”. I. nordici. iar prima observaþie a înrudirii fãrºeroþilor cu vlahii nord-dunãreni a fost consemnatã în secolul al XV lea. frate. singurii reprezentanþi. feata. românii traianici. I. nãscutã odatã cu cucerirea Macedoniei de cãtre Legiunea a V-a romanã. sunt cea mai veche seminþie ºi cea mai eugenicã.G. peste care s-a altoit demnitatea romanã: mister tracic ºi pragmatism roman” (cf.art. precum ºi preþuirea libertãþii. pe fraþii noºtri gemeni românii aurelianici. ca reacþie la acest fenomen (anexarea Macedoniei la Bulgaria dupã primul rãzboi mondial . ficior º.G. prin care asimila funcþiile ºi salariile cadrelor didactice aromâne cu cele ale cadrelor didactice din România. þar=împãrat). pe Calea Victoriei. chiar proclamarea unei þãri româ- DECEMBRIE 2010 neºti. ai latinitãþii balcanice. temerara acþiune fiind sortitã eºecului încã din start. Întreabã. Armele ºi armãturile lucrate în aur ºi argint. de mult ºi vinovat.n. i-a fãcut sã fie obiect predilect al prigoanei greceºti ºi în contextul în care marele nostru poet naþional. cu mult superiori acelora ce vorbesc greceºte . dintre toate câte trãiesc în sudul Dunãrii. îi denumea doar cu etnonimul de „macedo-români”. prin limba ºi cultura lor. la 1895. tati.art. Vasile Tega – art. Spiritul dârz. cu deosebire de la domnia lui Alexandru Ioan Cuza (18591866) ºi pânã la momentul de referinþã: „Statul român.n. îi ignorãm. cum îºi zic ei. Ei sunt populaþia aborigenã. de cãtre Gustav Weigand. 9 . au încercat în vara anului 1917. în plin Bucureºti.n. Mihai Eminescu. la Sudul Dunãrii.noi. paini.românii sunt.n. pe care le admirãm la arnãuþi ºi palicari (grecotei) au ieºit din atelierele vlahilor” (cf. cit.

n.cruciaþii puºi pe jaf. Apoi. determinã recunoaºterea þinutului ospeþiei ca bisericã-azil sacru.îi numesc pe eroii luptei pentru pãstrarea identitãþii de neam: „renegaþi ai elenismului”.cã strãmoºii sãi valahi. Carol I (nemulþumit de rezolvarea problemei drepturilor aromâneºti în Rumelia . Mihai Eminescu – art.ci au fost rãzboinicii nebiruiþi ai rãsãritului balcanic? I-au snopit în bãtaie. . rabin. la 1770. care se va refugia la districtul Meþovo. dupã trei zile de asalturi (…). Katerino. sub conducerea lui Petru ºi Asan ºi ai urmaºilor lor.ºi i-a ales ºi pe aceºti musulmani. 1895. Ghiciþi cine conducea bandele de criminali greci? „Episcopii greci din Monastir. Isaac a cãzut prizonier. Mihail Kogãlniceanu . a hotãrât sã le facã rãzboi cruciaþilor (n.” Cine mai ºtie azi. pe de alta) s-a dat o iradea (hotãrâre). Violenþa criminalã a bandelor greceºti a fãcut restul” (cf. Drama ºi Kozani (…) organizeazã bande de tâlhari. au venit turcii „pãgâni” . grecii.DECEMBRIE 2010 de ani . Braisford).m.nu poþi „renega elenismul”. Nu trebuie sã fiþi aºa uimiþi .„expresia (…) e tot atât de improprie ca ºi afirmarea cã iedul e fiul zimbrului” (cf. nu mai puþin (decât grecii bizantini) infectaþi de pãcatul superbiei: „Valahii (…) au coborât din munþii lor sub conducerea celor doi fraþi. N. Care a fost reacþia Patriarhiei Greceºti ºi a Athenei.m.evident.n.Iorga).” Se pare cã Duhul Sfânt bate pretutindeni ºi pe unde-i este voia . grosolan. dintre „nepoþii lui Traian” .: Varna). H. þi se face ruºine cã eºti… român din Nord! Cãci iatã ce ºtia evreul Beniamin Tudela. din Meþovo: „Orice persoanã de orice religie ºi condiþie ar fi. Asan îl surprinde (n. . prin care se acordau aromânilor privilegiile cerute ºi se anunþa pedepsirea valiului din Ianina. decât „fraþii greci ortodocºi” . ca urmare a ultimatumului înaintat sultanului (sic! – am avut ºi astfel de conducãtori!) de cãtre regele României. nu va putea fi niciodatã urmãritã ºi reclamatã de nici o autoritate. Cantacuzen (n. V. care furã 15 spulberaþi” etc. din sudul Apei Blestemului Uitãrii (Dunãrea) . ºi oricare ar fi motivele pentru care s-a refugiat acolo.între 1187 ºi 1373. prin mijlocul bisericii ºi ºcolii” (cf. în aceste circumstanþe? „Patriarhul grec a protestat (n. „Eroica FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . pe de o parte .: împãratul Bizanþului!) ceru pace (n. în sec. abia a putut sã se salveze la Constantinopol (…).m. Rãsfoind scrierile strãinilor despre aromâni. s-au unit cu bulgarii ºi au fãcut prãpãd în imperiu (…).m.: cuþo-vlahilor. Bulgarii ºi valahii au nãvãlit aici (…) în timpul nopþii ºi au fãcut un adevãrat mãcel asupra armatei greceºti. toþi principi valahi din Balcani nu erau doar niºte bieþi ciobani. care fusese uns ºi recunoscut de cãtre Papã. printr-un vizir recunoscãtor faþã de ospitalitatea celnicului (n.Cosma . ca sã nu ia din aceastã þarã nici cât negrul de sub unghie (s.m. Grebovo. nici un rege nu poate domni asupra lor.dar nu le-au fost duºmani mai mari românilor din Sud. din sec. cã doar jefuiau doar pe niºte fraþi ortodocºi!) îi lovi pe latini. Weigand. „fraþii noºtri ortodocºi” . despre valahii-aromâni din Munþii Balcanilor: „Nimeni nu se poate rãzboi cu ei. pur ºi simplu. vlahilor ºchiopi! – „poporului de homosexuali”.N.împãratul!). Au luat sãbiile (…) s-au nãpustit asupra grecilor (conduºi de însuºi împãratul Isaac Angelos) mai repede decât rostim noi vorba ºi i-au ucis pe toþi cei ce luptau (…). Despre Apostol Margarit). stãpân de turme) Sterie Floca (aromân). 146). cea mai mare parte a ostaºilor sãi este ucisã (…). nici doar armurieri.Vlahii de la sud de Dunãre). ºi la ieºirea sa din þinut sã scoatã potcoavele de la cai. mai târziu!). Când n-ai fost niciodatã altceva decât român .pârâtori la Sublima Poartã .ºi aromâni. Alexis Comnen (n. împotriva iradelei).m.cuteazã a arunca anatema pe toþi acei români care vor mai vorbi limba românã (…) Cosma spunea cã Dumnezeu foloseºte aromâna numai când vorbeºte cu diavolul” (cf. . .tot pe „falnicul” Angelos…) într-o trecãtoare ºi (…) i-a omorât cea mai mare parte din oºtire (…).cu grea nãpastã asupra cuþovlahilor. Dar pe grecii ortodocºi ce i-a atins? Sã vedem. . .etnocidul.m.regele vlahilor).al aromânilor? Grecii. XVI: respectul sacrei ospeþii. Orice musulman care va trece prin districtul Meþovo trebuie sã considere acest pãmânt ca pãmânt sacru. Ioniþã puse de se construi o maºinã de rãzboi în patru laturi (…) ºi cu ajutorul ei pãtrunse în oraº (n. din Apus. prin asimilarea forþatã (în dispreþul oricãror reglementãri legale internaþionale) . care pedepsirã crunt pe aromâni.). ba ºi pe cruciaþii latini. Ioniþã (n. (cf. pe trufaºii împãraþi greci ai Bizanþului. pentru cã voiserã sã-ºi pãstreze naþionalitatea. *** Vã va fi greu sã rãspundeþi la întrebarea cine-i „ortodox” ºi cine-i „pãgân” . Iar a zice greco-români . XVI.conflictul fiind între valiul din Ianina ºi greci. negustori etc.când veþi face lectura privilegiilor acordate aromânilor de cãtre turci.grecii au ºi sfinþi bandiþi (sic!): „Sfântul” Cosma („el . acuzându-i cã „viseazã la românizarea greco-românilor”. cum i-au calomniat. cu numai o mânã de oameni.m. Pe 9/22 mai 1905.

Moaºtele Satanei. zice-se. în Du Marché Commun B l’Europe.n. sabia în aromân ºi fãclia în casa aromânului . cu ruºii lor! Dac-or veni la noi. în legãturã cu soarta aromânilor din Balcani.” În 1997. sub „democraþia capitalistã” din România. T.n. în România.în România era regim comunist): „O minoritate româneascã în Grecia este supusã încã unui regim de lichidare spiritualã.ºi câþi ca el… . . . Cãlãtorii). strãlucite biserici ale lui Hristos.a albanezilor) . singurul consemn ºi singura parolã a „ortodocºilor” greci.trebuia ºi noi.cazul demn de tragedie anticã.2. sute de ani. în numãr de 200. între toate neamurile. . Aºa sã fie! *** Ca sã-mi confirme. 1999). încã o datã.moºtenire. lângã podul fãcut de romani.asta. la locul de muncã . ori cã au înfipt ei. cu privire la comportamentul lor faþã de valahi: „Unde îi veþi întâlni pe aceºti aºa-ziºi vlahi. la care este supusã populaþia aromânã din Grecia. din Nordul Apei Uitãrii . din Athena. se aruncarã cu pruncii în braþe în râul Ahelonus. tot atât de sistematic ca în secolele trecute . La 92 de ani de la prima recunoaºtere imperialã a naþiunii aromâne ca etnie distinctã în Peninsula Balcanicã.deci potenþialul de corupþie . Stampã (Tipografie). pe stradã. de romani (tot de cuceritori ai celor patru zãri) ºi a cãpãta nume de români-aromâni. din p. unice în Estul Europei.n. cu limba lor vlãhiceascã. râvnitã ºi invidiatã de greci (ºi de alþi vecini).n.Cetatea de Vis a aromânilor.clerul grec. ca nu puþini români de azi. avea Academie. Armânimea trãieºte. . sã-i scuipãm în obrazul lor de Hristos Atotîndurãtor! Cãci. limba de foc a Sfântului Duh Românesc care-i arde pe duºmanii noºtri… Limba asta trebuie nimicitã. spre întunecarea totalã. Aici este Elada-Grecia. Mihadaº). iar sufletul lor mãrinimos îngânã abia. Doamne fereºte-ne. Mai sunt tratate de Florin Cândroveanu).2135.am auzit într-o zi o voce a unui om nu prost. la 1788 . de la traci . ºi ea este a elenilor-grecilor. ºcoli în limba valahã… O. Scopul scuzã mijloacele!” (cf.Neamul Românesc n-ar putea împlini misiunea sfântã ce-o are pe Pãmânt. V. tot mai stãruitor.sã spulbere Moscopole.Moscopole . fãrã aceastã Golgotã a trãdãrii lui Iuda ºi a Sacrificiului Mielului . sã te fereascã Dumnezeu de ce-þi face grecul în socoteli”. „Astãzi îi învãluie (n.sã dea ultimatum cuiva ce-i supãra pe fraþii noºtri din Sudul Apei Blestemate ºi Sacre a Istrului? Iatã ce spune francezul Michel de VanteliPre. ºi unde sulioþii fuserã uciºi de albanezii musulmani. în luna lui ghenarie 1813.16 faptã a lui Cosma a fost recompensatã cu sanctificarea (!): „proclamarã (n. Iar eu aº mai adãuga una: Sã te fereascã Dumnezeu de ce-ºi fac românii unul altuia (cf. smulgeþi-le limba.art. iar pe fanarioþi! „Cugetãtorul Nuºici zice pe undeva: „Sã te fereascã Dumnezeu de ce-þi spune sârbul pe faþã.Istrul/Dunãre . pesemne. Tega. vãzând pe soþii lor uciºi. adicã sã nu-i avem în România.voinicii-vitejii greci). ca un cântec de lebãdã” (cf. Cãci. mâna nãimiþilor albanezi musulmani (e proverbialã sãrãcia . în raporturile dintr greci ºi „cuþo-vlahii” din Grecia ºi Macedonia? A mai îndrãznit vreun „vodã”. La ce-s buni aromânii. Nu erau de-ajuns nemerniciile spuse de „fraþii ortodocºi” greci pe seama aromânilor (au ajuns sã-i numeascã pânã ºi… „popor de homosexuali”!) . direct. Coracos.rupeþi-le picioarele. Cãlãtorii). Apoi au fost buni „sã reprezinte populaþiile la- FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII .tocmai de aceea îi uitã. te pomeneºti cã stimabilul respectiv . DECEMBRIE 2010 România liberã. dimpreunã cu guvernanþii României de dupã 1989. ramura din Sudul Apei Uitãrii-Istru: „Suntem în posesia altor elemente recente de genocid cultural.ºi românii din Grecia nu au dreptul sã asculte slujba în propria lor limbã. ªi iatã ce declarã un apãrãtor înfocat al drepturilor neamului lui. cum le zicea Petre Þuþea?! Întâi. în bisericile lor. pentru frumuseþile ºi bogãþiile ei. sã fie soldaþi eroici ai lui Alexandru Macedon. 4 aprilie 1997 . Armânimea va trãi. la târg. unde se înecarã. azi. fraþi de sânge.ori au interpus. amurgul. Iradeaua imperialã Magna Carta Libertatum a Aromânilor. tristul adevãr al lipsei de solidaritate a românilor . ºi pe aromâni. îi sfãtuieºte pe „palicari” (n. de la cantonul Aspropotamos: „La schitul Veterniste sã curmã cantonul Aspropotamos. Femeile lor. românii absoluþi. Teohar Mihadaº.asta a fost. Asociaþia „Armânimea” întocmeºte toate datele privitoare la un protest internaþional. cu Patriarhia Greceascã în frunte) pe Cosma sfânt – ºi îi adunarã moaºtele” (cf. stinsã! „Ucide! Stinge limba în gâtlejul valah!” . cotidianul Stohos. înainte chiar de a se altoi cu sânge traianic. E ceva schimbat. Tot Patriarhia Greceascã a instigat ºi susþinut pe mercenarii albanezi ai lui Ali Paºa Tepelin din Ianina . Dimitrie Bolintineanu. între ei ºi crimã. 1969 (n.pe aromâni). zicând: „La ce ni-s buni ºi basarabenii ãºtia? Lasã-i sã stea acolo. Aceastã faptã fuse drama cea mai tristã ºi mai mare a acestui secol” (cf. nr. îi avem iar. ARMÂNLU NU CHIARI!” (cf. pe cioloveci…!” Da. acum. cuceritorul lumii . ci inconºtient. Aromânii ºi rolul lor în Balcani). Dimitrie Bolintineanu.

un glumeþ (n. sã fie eroi ºi martiri pentru „elephteria” (libertatea) grecilor. se va vedea cã un mare numãr dintre ei (…) erau urmaºii acestor oameni . Tega. Casa Artelor Frumoase ºi. ales în 1907.n. Francezul Victor Berard. nume ilustre din viaþa literarã ºi artisticã a Serbiei (…)”. Când într-o zi se va face analiza sângelui marilor noºtri oameni. împotriva Rotschild-ilor (cf. întemeierea lor ca state moderne: „instituþii fundamentale ale statelor mai sus amintite îi datoresc existenþa lor(…). pe pãmânt românesc: Iordaki Olimpiotul.aliindu-se cu þarul Rusiei. Diaspora aromânã în sec. ªi tot buni au fost sã mai tempereze trufia prãdalnicã a împãraþilor bizantini ºi a unora dintre cruciaþi. Dumitru Anghel. de reputaþie europeanã. Basilica din cartierul Leopold. între sec. cit. la întemeierea Societãþii de Asigurare Maghiare.iar ca preºedinte onorific continuã sã fie Dimitrie Butculescu”. cu Agenþii Comerciale Macedonene. la promovarea cãilor ferate ºi la navigaþia cu vapori. XX): „Aproape cã nu se fãcea deosebire între acþiunile albanezilor ºi aromânilor (…) se constituie un Comitet Cultural Studenþesc. Germania . fraþii Manaki.n.pânã în America. cit. Toate îi vestesc numele ca unui întemeietor”. XVIII. Palatul Academiei de ªtiinþe Ungare.n. cu ajutorul ungurilor. în sec.dupã cum se poate constata. pionieri ai cinematografului. Raporturile dintre albanezi ºi aromâni.). Casina Naþionalã.dar ei erau creºtini adevãraþi. cit. art. statul maghiar însuºi (cf. în mare parte. casier . Duºan Popovici – care mai afirmã ceva extraordinar: aromânii au nãscut burghezia sârbã contemporanã: „Aromânii erau (n.atenþie.). Bozdu. X-XII. XVIII-XIX). Corpul Pompierilor. N. Academia Comercialã.N. în cadrul Societãþii Albaneze „Drita”. vicepreºedinþi . în bãtãlia eteristã. Ilie Th. Institutul orbilor. Paraschivescu. au jalonat drumul dintre Constantinopol ºi Viena (însã ºi spre Italia. Macedonenii). ceea ce se uitã. la canalizarea fluviilor. la ridicarea ºi îndreptarea agriculturii. În faþa acestor opere.apoi. Civilizaþie româneascã ºi civilizaþie balcanicã). aceºti necunoscuþi).Costuri. . op. . formând astfel baza Imperiului Româno-Bulgar” (cf. vorbeºte un istoric sârb!). Dumitru. format din N. Aspiraþiile de unitate de stat ºi independenþã ale Albaniei (1912) au fost susþinute de aromâni (cf. Rhigas Phereos. cenzori . Marcu Trifan. mai ales la populaþia oraºelor. V. la 17 fel în componenþa noului Comitet al Societãþii „Drita”. autorul Marseillaisei grecilor . Rene Polizu ºi Pandele Dormiºe . dar de asemenea mulþi. D. Aromânii. în mare parte. Din rândurile lor au ieºit cei mai mari filantropi ai noºtri: Anastasijevici.n.Ion Hristu Pani. Naum Gheorghe. Iani Farmaki ºi Diamandi Giuvara (toþi. din care fãceau parte Dobre Ionescu Bujor. Theodor Colocotroni. P. morþi martiric. generalissimul armatelor din Peloponez.Tega. dotându-le bogat.aromânii . Teodor Mãrãºescu. în 1921 (cf. Trandafil ºi alþii. au fost aromâni din Macedonia (cf. Mihalache Belo. Gheorghe Lazãr.sã fie binefãcãtorii cãlãilor lor! (dupã strictul model Cristic) ºi sã sprijine. Observatorul ºi Academia din Athena (…). unui aromân. la Philadelphia). Ironia sfântã a sorþii a fãcut ca victimele grecilor . Grecia îl numeºte ministrul sãu la Viena. op. Într-o altã ramurã. de mulþi. preºedinte Nik Hristu ºi Manole Boscu. Victor Papacostea. .DECEMBRIE 2010 tine în Imperiul Bizantin” (cf. Puþini ºtiu cã însãºi Ungaria ºi Grecia datoreazã. tot buni au fost sã întemeieze. el a contribuit (n. o istorie întreagã. Neagu Djuvara.). este cã oraºul Trieste. „helenismul”. majoritatea o constituiau aromânii (…). Vlahia Micã (în Etolia). Neagu Djuvara. Gelcu Maksutovici.Tacica. Recunoscãtoare (n. aproape monopoluri! Unii i-au numit chiar „evreii Europei” . Spitalul de copii ºi alte spitale.Theodor Cona. SIMEON GHEORGHE SINA.faþã de individ. a îngrijit de ºcoalã ºi de educaþie.ºi nu prea…) ar putea spune cã baronul Sina a întemeiat. de Muzeul Naþional. V. ºi cã întregul comerþ ºi artizanat din Zemun (punct-cheie al comerþului între Austria ºi Turcia) erau aromâne (cf. Emanoil. este o creaþie a Companiei Macedonene (cf. Vlahia de Sus sau Anovlahia (în Epir) ºi Mica Vlahie Albã. . München ºi Berlin” (cf. profesor la Éco- FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII .Naciu. înfiinþeazã.macedoromânii. mulþi dintre aromâni s-au refugiat în munþii Pind ºi Balcani. Ovidiu Tino. iar nu faþã de etnia din care provenea). membri Ilie V. Neagu Djuvara.ºi acum urmeazã un citat dintr-un document maghiar): „la înfãptuirea Creditului agrar ungar. din punct de vedere intelectual ºi artistic. Alex. apoi. leagãne. orfelinate. Conservatorul. mai presus de toate. În timpul turcilor. deci binefãcãtori. Bancherul Sina era „deþinãtor al uneia dintre cele mai mari averi din Europa” . Baronul Sina nu ºi-a uitat „patria de originã” (Grecia…): „Între altele. op.). de origine aromânã. secretar Teodor Lopa. generalul Coletti Constantin. Iorga. unde au pus bazele comerþului sârbesc (…). istoricul sârb. cit. pentru independenþa statului grec!). „state independente: Vlahia Mare (în Tesalia). la începutul sec. cu mult superiori germanilor ºi sârbilor (…) influenþa lor a fost foarte mare. Neagu Djuvara.

prin volumele I-III. ne-a oferit o parte din documentaþia prezentei lucrãri). Dar fie cã vor sau nu ele. Carafoli . ªi ei. Albania.nu o vei putea-o da peste capul muntelui. Blaga dupã mamã. Este acesta un lucru imposibil. mai ageri . Matricea stilisticã româneascã în Caleidoscop Aromân. au preferat sã îndure orice. Urmeazã ªaguna. Aromânii. ºi asta o remarcã strãinul-sârb (deci. cei 4 Papahagi. azi. ne dãruiesc nu doar averi materiale (a se vedea moºtenirea Gojdu. decât sã se lepede de legea (credinþa) lor” (s. 1932). aromânii. ca ºi-n Sudul Apei Sacre ºi Blestemate (totodatã) . comandatã din exterior. Izvoraºul vieþii munteneºti a aromânilor îºi mânã stropii lui spre plaiurile României. de 50 de ani.a lui Corneliu Zelea Codreanu). care. cedând-o. au fost „macedonenii” – dintre care îl amintim aici doar pe martirul/ mucenicul Sterie Ciumetti. la Consiliul Masonic al Europei? Vin fraþii din Sudul Apei (Dunãrii!). cit. drept rãsplatã vor fi spãlate de aceºti stropi de orice murdãrie. Se spune cã ºi Eminescu ar fi descendent. Aproape toate monumentele din Athena . Averof sunt valahi din Meþovo.18 les des Sciences Politique. Hagi Mosco. Polytechnion etc. medici de seamã. statul cel mai important din sud-estul european.chiar ºi sportivi de excepþie. precum „drãcuºorul” de Gaþu ºi „dracul” de Hagi (…)” (cf. „Dar România. faþã de fraþii neliberi. unde-i instinctul naþional mai viu . Monstruozitãþile «româneºti» ce ar încerca stãvilirea sau devierea lor. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . Ei. Ungariei! dar ºi moºtenirile Mocioni.). Iorga dupã bunic. Tache Ionescu – mare politician etc. În definitiv. despre Miºcarea Legionarã . atâta timp cât el nu va seca. Dimitrie Anghel („poetul florilor”) dupã mamã. muºata. iresponsabil. Mihai Eminescu. „adversar balcanic”…) Duºan Popovici: „dintre toate popoarele din Balcani. silnicie. asimilare forþatã. Gojdu. Bezdechi. neclintiþi au fost românii-aromâni în credinþa lor în Hristos. Dar Þara Unitarã ºi Suveranã a Românilor Liberi are obligaþii de sânge ºi onoare. chiar dacã în josul ei ai ridica un zid mai înalt decât acel munte. Meitani etc. gata sã-ºi uite Sfinþenia Misiunii de Neam Ales (cf. pe faþã ºi cu documente pe masã. Dumba. Murnu. mama lui Mihai Viteazul (…). acolo.„buletinul de identitate” al tuturor românilor-români. DECEMBRIE 2010 Titu Maiorescu dupã mamã. ei ne dãruiesc sufletul lor . ca sã nu uitãm cine suntem. Capidan.cãtre fraþii din Nordul Apei . – au fost construite de valahi. fãrã însã a putea fi stãviliþi” (cf. Bulgaria. Hristu Cândroveanu. ale cãror donaþii ºi cadouri au sprijinit statul ºi comunitãþile greceºti.trebuie sã ºtiþi cã cei mai înfocaþi tineri patrioþi ºi cinstiþi apãrãtori ai creºtinismului ºi ai Spiritului Neamului Românesc. frumoasa Teodora. iar românilor din Nord de Dunãre le-au dat pleiade de oameni ieºiþi din comun prin spiritualitate . Mesota.acolo trebuie sã fie toate geniile noastre! (Chiar dacã istoria actualã. ea va curge mereu pe panta acelui munte din care þâºneºte . cãrturari de elitã. Goga dupã bunic. Bellu. respinge orice discuþie. fãrã ruºine. cel mai credincios ºi profund înþelegãtor al Misiunii Arhanghelice. Sina. Vulcan („naºul” lui Eminescu…). Caracostea. aromânii sunt „buletinul de veritabilã identitate” al tuturor naþiunilor balcanice moderne ºi al unora dintre cele mai trufaºe/arogante þãri din Centrul Europei. Ruja. ca Naum. creatorii primelor spitale din România. ei (aromânii) au rãmas cei mai perseverenþi ataºaþi credinþei lor (…). în spiritul lor arzãtor în România. Darvari. binefãcãtorii elenismului. veniþi la Învierea de Neam. din Legiune. de care statul român îºi bate joc. Teohar Mihadaº. Bolintineanu. Macedonia. sunt. pe ctitorii lor valahi? Cu prigoanã. ctitorii „Balcanilor moderni ºi ai Europei Centrale Moderne”.fraþi care iar… stau sã adoarmã în post. – apoi actori ca Vraca cel cu glas de tunet. cu Grecia.” Blestematã soartã! Cum rãsplãtesc grecii binefacerile constructorilor Athenei moderne. Sturnari. La ce ni-s buni aromânii? „Ni-s buni. poate purta. Caragiu . nu se cer decât drepturi dobândite deja în trecut. cum rãsplãtesc sârbii ºi toþi vecinii. Mocioni. Tache Papahagi. izbãvitoare de Rãu nu doar a României.vâlvãtaie. pe linie paternã. Observatorul. oarecum.n. Ion Neculce.). ci a planetei Terra! . Cine vrea sã recunoascã acest adevãr absolut ºtiinþific. trebuie sã poarte tratative în acest sens (pentru obþinerea de drepturi culturale pentru aromânii din sudul Dunãrii).). ªi totuºi. ªi eu cred cã altfel nici nu se poate: cãci unde-i focul mai mare.creatorul aeronauticii româneºti. Dumbas este valah din Nikuliþa .ca Dosoftei (Barila). Boiagi. într-o Europã care ºi-a fãcut un crez de onoare din respectarea drepturilor minoritãþilor naþionale? (cf. sunt de rasã valahã: baronul Sina este valah din Moscopolis. Unitar întru Fãptuire: „Apa unui izvoraº de pe umãrul unui munte înalt. Roja. Papacostea (familii întregi!). Odobescu dupã mamã.Tuºiþã.Academia. Aromânii. de aromâni.acel Anthony Quinn al scenei româneºti . Cavaliotti. Misiunea noastrã ca stat). op. din Paris: „Valahii au fost. în Sudul Apei Uitãrii: Aromânii. martirizaþi în istoria omenirii. Aproape toþi donatorii celebri.

E tragic de spus. Aºa cã ei sunt rãmãºiþe ale romanizãrii de datã veche.. Acesta vorbeºte. adicã geto-daci. romanizaþi chiar înainte de romanizarea Daciei. Acesta este un lucru care trebuie ºtiut ºi numai dacã aromânul vine la noi în þarã ºi imediat se regãseºte ca un frate la noi. Asta este drama lui. dar mi-e teamã cã numai la noi se vor mai pãstra” Eugenia GUZUN Eugenia Guzun: La mijlocul anilor ‘80. nu înseamnã cã facem parte din aceeaºi naþiune. E. în primul rând. abia atunci face parte din naþiunea românã. Cu vreo 250 de ani înaintea noastrã au fost colonizaþi în Macedonia ºi în Epir.DECEMBRIE 2010 19 Neagu Djuvara: „Aromânii n-o sã disparã total. Dumneavoastrã. Eu cred cã am dovedit cã nu se poate pune nici o bazã pe argumentele acestuia. pentru cã el s-a înºelat preluând datele din niºte scrieri ale lui Cassius. de când cu naþionalismul din secolul 19. dar din aceste motive aromânii sunt pe cale de a dispãrea definitiv în Peninsula Balcanicã. în Tessalia. Cert este cã fraþii noºtri de la Sud de Dunãre au rãmas cu totul înafara procesului de creare a Statului Român. adicã aromânii ar fi coborât de la nord adicã din regiunile din Serbia sau de la nord de Dunãre cãtre sud este susþinutã de un general bizantin din veacul XI. în Epir ar fi cã aceºtia sunt rãmãºiþe din cei care au fost latinizaþi. deci au avut o ºi mai adâncã latinitate decât noi. cum vedeþi evoluþia acestor „uitaþi” din Balcani? N. ori Serbia.ºi toatã lumea se bizuie pe acest scris al lui Checaomenos. sau Macedonia. dar au fost nãpãdiþi. Existã chiar dovezi toponimice cã nu pot sã fi FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . ºi anume cã nu existã egalitate între limbã ºi naþiune. Acum. Prin urmare cea mai logicã explicaþie a prezenþei aromânilor în munþii Pindului. Faptul cã suntem oarecum de aceeaºi origine. Adicã naþiunea românã de la nord de Dunãre s-a format în decursul veacurilor încet-încet ºi în fond nu s-a cristalizat decât prin veacul 18.Checaomenos . într-o limbã de circulaþie internaþionalã. ca istoric.: Am scris acum 15 ani în revista în limba francezã a Institutului de istorie „Nicolae Iorga” de la Bucureºti un lung articol în care susþin ºi aduc argumente foarte valabile cã sursa pe care se bizuie credinþa cã romanii din sud. astfel publicul din Occident cu istoria ºi prezentul acestora. traci.D. înaintea geto-dacilor. ÎCe credeþi cã ar trebui sã ºtim noi. ei sunt contestaþi ºi persecutaþi pânã astãzi. reeditate pe vremea lui.: Existã pãrerea cã aromânii ar fi emigrat în Peninsula Balcanicã de la nord. românii despre fraþii rãtãciþi în insulele de latinitate din Europa de sud-est? Neagu Djuvara: Un lucru ar trebui sã se ºtie. Aþi familiarizat. au fost înãbuºiþi de valul slav ºi au rãmas ca niºte insule din ce în ce mai mici. 19. iliri romanizaþi ºi deci avem o limbã extrem de apropiatã una de alta (adicã sunt douã dialecte). concis ºi cuprinzãtor problema aromânilor. care la noi este cam confuz. Sunt niºte idei complet fanteziste.. pur ºi simplu. domnule profesor Neagu Djuvara. despre rãzboiul între Traian ºi Dacia ºi îºi închipuie cã aromânii sunt niºte daci care au fugit în timpul rãzboiului..G.. Aceste regiuni au fost latinizate înaintea noastrã. la Paris. alþii susþin cã aceºtia s-au format în Tessalia ºi Epir. aþi pus pentru prima datã. Înainte el era un locuitor de altã limbã în Grecia sau Albania.

Mai tot comerþul dintre Constantinopol ºi Europa Centralã este fãcut de cãtre valahi.: E de fapt o teorie care convine foarte mult statelor în care locuiesc aromânii? N. E. Sã ne amintim cã ei au jucat un rol de frunte în afirmarea identitãþii româneºti. Nu se putea sã le fi preluat într-un numãr atât de mare de la locuitorii de la nord de Dunãre. Aceºtia se lãsaserã latinizaþi.: Care a fost. Deci cum puteau sã bage de seamã cã aromânii fac „þ” în loc de „c”…? DECEMBRIE 2010 E.. cu banii cãruia s-a clãdit podul care mai existã ºi astãzi pe Dunãre. cuþovlah. care nu a fost preluatã de nimeni. mai cu seamã. Au fost în acelaºi timp foarte luptãtori. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII .din secolul 18. Deci ãsta este unul din primele motive cã noi.: Este foarte interesant de constatat douã calitãþi ale acestor descendenþi din populaþia anticilor romanizaþi din Balcani. iar slavii de la germani au fãcut din „valh” . ªi cum erau în majoritate ciobani s-ar putea sã spunã vlahul-berbec. predecesorul lui îl chema Moga. chiar ºi italienii sunt numiþi de polonezi tot „valahi”. totuºi? Am fost peste tot unde suntem.un trib iliric ºi poate cã au suprimat pe „a”-ul protetic dinainte ºi au fãcut din aþinþani-þânþari.G. cum a fost Bolintineanu. Sârbii nu spun Turcie. sau în Belgia . de-a lungul vremii. pe care îi întâlneau germanii erau aceºti „folcãi” din care nemþii au scos „valh”. sunt foarte muncitori. ºi anume cã acest „coþo” ar însemna berbec. familia Papacostea.G. Cuþovlah nu înseamnã nimic. cãruia romanii îi spuneau Salona ºi aromânii Saruna. Toþi au calitãþi. dar iarãºi este doar o ipotezã a mea. Aceºtia au jucat un rol enorm în Principate… Nici nu se mai ºtie câte familii sunt de asemenea anvergurã. cum ungurilor le convine cã noi am mers de la sud la nord… dar unde am fost noi. Dar strãinii ne-au numit vlahi. înainte de ªaguna. cum e familia Bellu. foarte ambiþioºi. câteodatã zgârciþi. Vecinii te numesc cum le convine lor. Mama lui Blaga tot o Moga era.numele acesta.„vlah” ºi peste tot de-a lungul limesului roman. E. acestea fãcând averi colosale: baronul Sina de pildã din Ungaria.„Vallon”.D. Prin urmare. de origine aromânã. rolul intelectualitãþii aromâne în viaþa din zona Europei de sud-est? N. de cãtre vlahi. primii vorbitori de limba Latinã. Colegul meu Petre Nãsturel. bizanterist renumit. Asta a început sã se vadã.Turþie. numele de vlah sau valah este numele pe care germanii l-au dat unui trib celtic.D. Cãci ºi sârbii tot „þ” spun. care acuma nu mai este cunoscutã decât din cauza cimitirului Bellu. Nu poate sã fie vlah ºchiop.: E adevãrat cã este un fenomen interesant. spun . Alþii au spus cã e din cauzã cã aromânii spun þinþi în loc de cinci. ºi nicidecum nu au preluat numele grecesc de Salonichi. mai târziu . sunt numiþi în diverse formule. de pildã. Printre aceºtia e mitropolitul Andrei ªaguna. de „valah” sau „vlah” este la germani ºi la slavi. Au ºi dat anumite personalitãþi excepþionale. Aºa cã ei au jucat un rol important în legãturile comerciale între Imperiul Otoman ºi Imperiul Romano-germanic. care au fugit de turci sau care au plecat sã facã comerþ în Europa Centralã. care se numea folcãi ºi care locuia undeva prin Elveþia ºi Austria de astãzi.D. în orice caz au calitãþi destul de deosebite de ale românilor de la nord de Dunãre. Asta este pãrerea mea ºi aromânii sunt acolo dintotdeauna ºi românii de la nord sunt aici dintotdeauna.„Valle”.: Probabil e o soluþie care convine grecilor cã noi am coborât de la nord.: Grecii le spuneau aromânilor ”vlah ºchiop”. are o explicaþie mai valabilã.. în secolele 17-18.20 coborât de la nord cãtre sud. Mai sunt ºi alte localitãþi care poartã nume romane vechi. Eu am crezut. Eu cred ca slavii au dat de acest trib care vorbea Latina .Austriac. De pildã. dar cred cã nu e valabilã aceastã explicaþie. E. De altfel. sinonim cu „roman”. alãturi de care au locuit ºi locuiesc aromânii? N. dar sã ºtiþi cã nu este singurul caz. baronii Bellu .G. De pildã. foarte dârzi ºi foarte înzestraþi pentru comerþ. Iarãºi nu s-a gãsit o explicaþie. Nu s-a gãsit încã o explicaþie de ce grecii ne zic cuþovlahi. nu existã o explicaþie valabilã pânã acum de ce ni se zice þânþari. strãmoºii familiei Moga.D.toþi aceºtia sunt de origine macedo-românã ºi au fost mari bancheri. adicã cei care coborâm din aceºti romanizaþi ne-am numit întotdeauna dupã numele de roman. Dar care au fost oameni remarcabili ºi care s-au amestecat cu marea boierime româneascã. sã ºtiþi cã e o regulã internaþionalã. ªi nemþii. la Budapesta. au pãstrat numele pe care romanii le dãdeau unor oraºe cum ar fi Salonic. Unii din aceºti emigranþi aromâni au jucat un rol ºi politic.G.: Da. din câte ºtiu… N. Pe urmã aceºti emigranþi români. Pe urmã baronii Mocioni. din Þara Galilor care se numeºte Wels. au dat câteva familii remarcabile în Ardeal. cã în Iliria a existat un trib care se numea „aþintari”. sârbii ne-au zis „þânþari”. chiar familia mea Djuvara tot de acolo vine . unii din ei stabilindu-se în România.: De unde vine imensa varietate a numelor cu care i-au botezat popoarele. sau în Elveþia .

ca trecutul aromânilor sã se sunt greci . Sunt foarte pesimist în sensul ropa comunã a mileniului trei? acesta.. dispar de pesimistã.A. publicate în România ºi Albania. la Easton. dar ºi cutumele lor ºi cântecele lor ºi poeziile.D. Deci tragedia epocii moderne este cã aceste insule de aromânii n-o sã disparã total.ro ei. La eveniment au participat etnici români ºi aromâni. folclorului ºi religi. întãrirea legãturilor dintre reprezentanþii diferitelor centre aromâne de culturã ºi realizarea unor structuri organizatorice permanente inter-asociaþii. e clar cã mai cu seamã în Grecia.G. european ºi mondial. Mai liberi sunt în Albania ºi Macedonia. sursa: www. îi terorizeazã insulele de romanitate de la Sud de Dunãre.gov.dprp. ca stat înrudit.. susþinerea apartenenþei istorice ºi etnografice a aromânilor la românitate.Participanþi la Congres. încetul cu încetul. a obiceiurilor. N.niºte greci care au învãþat Latina continue la noi în þarã. unde sunt foarte duri cu aromânii. ca parte a tezaurului limbii române. în fond. Departamentul pentru românii de pretutindeni FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII Î . unde au câteva emisiuni în limbile lor. promovarea identitãþii ºi culturii române (aromâne. a avut loc cea de-a X-a ediþie a Congresului Aromânilor. Subiectele abordate în cadrul Congresului au fost legate de pãstrarea identitãþii culturale a aromânilor în context balcanic.U. istroromâne) în lume. Cu toate eforturile care se fac de Consiliul Europei sau în alte instituþii internaþionale. tradiþiilor. În România existã câteva zeci de mii de acum douã mii de ani… ºi n-o pot uita. meglenoromâne. mulþi dintre ei pãstreazã ºi dialectul lor proºtii!). România sprijinã activitatea ºi demersurile tuturor asociaþiilor care vizeazã conservarea ºi cultivarea dialectului aromân. ca sã vezi aromâni.: Cum vedeþi locul aromânilor în Eu. Congresul Internaþional al Aromânilor (ediþia a X-a) n perioada 22-24 octombrie 2010. dar ºi pentru consolidarea legãturilor dintre aromânii din Balcani ºi România.DECEMBRIE 2010 21 E. Cu aceastã ocazie a fost organizat un stand cu lucrãri despre cultura ºi civilizaþia aromânã. dar am o pãrere destul mi-e tare teamã cã. dar mi-e teamã cã limbã strãinã sunt oarecum condamnate sã dis. vorbitori ai dialectului aromân.numai la noi se vor mai pãstra. cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. ca sã nu se mai manifeste cu dialectul lor (toþi Rãmâne. din întreaga lume. care militeazã pentru conservarea. precum ºi cu alte organizaþii legitime ale aromânilor de pretutindeni.parã cu vremea.: Îmi pare rãu. S. culturii. istoriei. promovarea ºi cultivarea dialectului aromân.

aromânii nici pânã astãzi nu au instituþii de învãþãmânt ºi nici mãcar nu sunt recunoscuþi drept minoritate naþionalã în þãrile lor istorice . Lucian Blaga. riscul era altul: kominterniºtii bucureºteni se temeau ca dracul de tãmâie de aromâni. Ca rezultat al acestei politici criminale. În zilele de 10-13 iulie curent. Vanga Mihanj-Sterju. la prezentarea albumului Românii din jurul României în imagini la Bitola. idee sprijinitã ºi de regele Carol I al României. încât nu am aceastã ºansã. dacã recunosc cã sunt români ºi cã vorbesc un dialect al limbii române.”. Serbia ºi chiar din capitala României. Macedonia ex-iugoslavã. În realitate. al cãrui nume îl poartã cimitirul-necropolã din Bucureºti. Oamenii de ºtiinþã din domeniu n-au ajuns la o concluzie unicã privind corelaþia româniaromâni. Bucureºti. deschise cu mari greutãþi de Cuza Vodã. care deþineau turme de zeci ºi sute de mii de oi ºi pãºuni de mii ºi zeci de mii de hectare în Balcani. fraþii Manakia ºi mulþi-mulþi alþii. Mihai Viteazul. frate cu românul Vasile ªOIMARU rimele informaþii despre aromâni le-am cules din cãrþile despre ei. actuala capitalã a aromânilor albanezi. ªi asta se întâmplã în pofida rolului aromânilor în eliberarea ºi cucerirea independenþei de cãtre aceste state balcanice. dar nu m-a supãrat deloc. de anul 1948. Ion Heliade-Rãdulescu. la Hramul oraºului albanez Corcea. Gheorghe Asachi. da. Bulgaria. Grecia. a oprit finanþarea ºcolilor româneºti din Balcani. nu mai suntem noi chiar fraþi. cu adevãratul român. când conducerea kominternistã a României. Gheorghe Hagi. Cu toate acestea. La mijlocul lunii august. îi considerã români care vorbesc dialectul aromânesc al limbii dacoromâne. intrând în sala de ºedinþe a Societãþii culturale a aromânilor din oraº. Dar abia la 15 august 2007. Cei din Bucureºti.. de ziua Sfintei Maria. aºa cum nu mã supãrã niºte neiniþiaþi de-ai noºtri când spun cã-s moldoveni.. Toma Caragiu. în majoritatea lor. mi s-a oferit posibilitatea sã mã întâlnesc cu ei la un frumos Festival folcloric al aromânilor din Balcani. ocupatã de ruºi. Nicolae Iorga. Petre Þuþea. Am avut ºi eu cel puþin un caz grãitor în acest sens: în cea de-a doua expediþie la aromânii din Macedonia (august 2008). Gigi Becali. spicuite din diverse izvoare: Alexandru Macedon. pentru cã istoria ºi cultura lor sunt atât de incitante. specialiºtii din statele unde locuiesc aromânii. voi participa la un alt festival folcloric în faimosul ºi istoricul orãºel aromânesc Moskopole din Albania.. în marea lor majoritate o þin morþiº cã aromânii reprezintã o etnie aparte ºi vorbesc o limbã diferitã de cea românã. am reuºit sã-i vãd ºi sã-i aud pe viu. Nu exclud cã sunt ºi niºte inexactitãþi în aceastã scurtã listã. dar ºi autoritãþilor de la Bucureºti. Ion Caramitru. fraþilor!. Gala Galaction. dar care nu acceptau ideile idioate marxist-leninist-kominterniste despre proprietatea socialistã ºi despre dictatura proletariatului. Bulgaria. Pentru cã aromânul este frate cu românul. nu au ce face zece evrei. Pretextul invocat de komintern era aºa-zisul pericol din partea aromânilor din Balcani asupra securitãþii statului socialist român. Vasile Lupu. Nu în zadar se spune în Balcani despre lumea afa- P cerilor cã acolo unde activeazã un aromân. excepþie fãcând doar Republica Macedonia. Nicolae Milescu Spãtarul. Decebal ºi Traian. acceptaþi?”. Emanuil Gojdu. la diverse manifestãri cu participarea oamenilor de culturã aromâni în diferite localitãþi aromâneºti din Albania. care nu-s puþine. înfiinþat pe locul donat de el oraºului în anul 1853. dar aceasta nu înseamnã ca e o ruºine sã te numeºti sau sã-l numeºti pe cineva aromân. Iatã doar câteva personalitãþi marcante de origine aromânã. nu români: „Ei. Albania.22 DECEMBRIE 2010 ROMÂNII DIN JURUL ROMÂNIEI Aromânul.Grecia. ºi nu cu cel ce doar se acoperã cu acest sfânt nume! La rândul lor. rãspunsul a fost categoric. Aici ar fi cazul sã le amintesc cititorilor. inclusiv financiar.Bunã sera. Serbia. în aspiraþiile lor culturale ºi naþionale. „Dar dacã vã zic veri. autoritãþile punându-le condiþia neafiºatã cã le vor acorda sprijin.. De atunci am avut multe ocazii sã mã întâlnesc cu mulþi dintre ei. care mi-a permis FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . Maica Tereza (Agnesa Boiangiu). latifundiarul ºi mecena. la salutul meu . Era aromân ºi baronul Barbu Bellu. în pofida ponderii considerabile a aromânilor în dezvoltarea economiei ºi a culturii statelor balcanice. încã dinainte de Burebista. unde ei locuiesc. ªi rãspunsul lor a fost unul pozitiv. la muntele Ponikva din apropierea oraºului macedonean Kociani. Matilda Caragiu-Marioþeanu. risc sã spun cã nu mã mai satur de ei vreodatã.

cel puþin. care nu poartã nicio vinã pentru naþional-ºovinismul grecilor. companii ce vor sã punã mâna pe tot ce miºcã economic acolo.. Macedonia. fiind permanent ameninþaþi de pericolul asimilãrii totale ºi al pierderii averilor din cauza neascultãrii lor de naþiunea majoritarã… FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . melodia imnului fiind foarte mobilizatoare ºi foarte frumoasã. românii basarabeni.. La acest capitol chiar ºi ruºii. pânã acum n-au adus niciun folos pentru înlãturarea pericolului asimilãrii definitive a aromânilor de cãtre populaþiile majoritare din þãrile lor de baºtinã. unele chiar fãcând parte din Uniunea Europeanã.. pentru cã. trãiesc fraþii sau verii noºtri de un sânge. ºi sârbii par a fi niºte îngeri pãzitori ai naþiunii române/aromâne în comparaþie cu grecii. ne-a trezit „din somnul cel de moarte” o poezie despre limba maternã . Trebuie sã recunoaºtem cã cel mai mult sunt asupriþi aromânii în Grecia.în condiþiile în care aromânii încã nu au niciun fel de autonomie teritorialã sau mãcar culturalã. cel mult. dar de ce sã sufere atât de mult bietul cioban aromân. Uneori.. Neavând pregãtire specialã. Poetul Constantin Belimace s-a dovedit a fi un mare vizionar. E cazul sã amintim aici cã ºi pe noi.. dupã pãrerea mea.. Despre patriotismul ºi eroismul aromânilor în pãstrarea lor ca neam elocvent ne vorbeºte ºi cutremurãtorul lor Imn Naþional..DECEMBRIE 2010 23 Ponikva. care nici mãcar nu recunosc minoritatea aromânã. Va accepta acest curajos o viaþã de ºomer. Constantin Belimace..Limba noastrã a lui Alexie Mateevici.. aromâni.. dupã mai bine de 120 de ani. ºi ucrainenii. care mai târziu a devenit Imnul celui de-al doilea stat românesc. cã este grec latinofon ºi nimic mai mult! Iar pe aromânii din Balcani i-aº sfãtui mai întâi sã-ºi capete drepturile de minoritate naþionalã de la statele în care locuiesc. ºi apoi sã cearã de la oficialitãþile bucureºtene recunoaºterea statutului de minoritate naþionalã pentru aromânii din România. Îi înþeleg pe cei cu banii: ei vor sã intre mai adânc în inima economicã a grecului. care le-ar fi mult prea de folos în lupta grecilor cu companiile internaþionale.. „Pãrinteasca Dimândare (Blestemare)”. Republica Moldova. bineînþeles cu sprijinul UE. din vremuri strãvechi. combinat cu ºovinismul deocheat faþã de minoritãþile conlocuitoare. Foto: Vasile ªoimaru sã stau de vorbã cu aceºti fraþi de sânge pânã dupã miezul nopþii. existã un obicei: flãcãul aromân se însoarã doar cu o fatã de aceeaºi origine./ Care-ºi uitã limba lui –/ Arzã-l para focului. „Pãrinteasca Dimândare” vorbeºte mai tare ºi mai actual ca niciodatã. Ca sã se convingã de aceste adevãruri. Dar mai e ceva de zis despre aromâni: la ei. mã bate gândul dacã nu cumva cei ce conduc lumea au pedepsit Grecia cu dezastrul politico-economic de azi pentru naþionalismul lor. câºtigând încrederea aromânilor.. infernale chiar. nemaivorbind de vreo participare la viaþa publicã? Acest bucureºtean curajos ar putea supravieþui acolo doar zicând cã este grec sau..”. ca sã se convingã în ce condiþii grele. 2010. le recomand specialiºtilor de la Bucureºti sã trãiascã un an-doi într-un orãºel din munþii Pind sau Rodopi ºi sã se declare acolo români sau. nu voi intra în aceste discuþii care. ªi aceasta . fãrã vreo sursã de venituri. Sau de ce naþional-ºoviniºtii greci n-ar recunoaºte minoritatea aromânã ºi i-ar acorda o uºoarã autonomie culturalã. compus de marele luptãtor pentru drepturile aromânilor din Balcani.. Mult mai utilã îmi pare consolidarea acþiunilor ambelor pãrþi implicate în discuþii pentru rezolvarea problemelor culturale stringente ale acestei populaþii pedepsite pe nedrept de ºovinismul care persistã în unele state balcanice. mai continuând ºi a doua zi. Iatã doar patru rânduri din acest Imn (traducere liberã): „Blestem mare sã aibã-n casã/ Cel de limba lui se lasã.

S-a stins din viaþã la Bistriþa. în revista bistriþeanã de literaturã ºi artã Minerva. apoi pe Someº mai sus. Nãsãudului ºi Becleanului. O fostã elevã de-a lui. cât semnificative pentru preþuirea de care s-au bucurat în aceste spaþii de culturã româneascã. o antologie a scriitorilor ºi artiºtilor plastici. Steinhardt a fost acelaºi vrãjitor de cuvinte. Am hotãrât sã extrag douã fragmente. inserat în cartea amintitã mai sus. din care FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . fie din pricini sentimentale ºi familiale. încât nu e de mirare cã la împlinirea a 65 de ani de viaþã. ºtergarele punerii nainte». Ea costa 5 lei. Dându-i-le. a publicat. câtã frunzã ºi iarbã din lumea scriitoriceascã ºi a artiºtilor plastici. iatã. plinã de vervã ºi miez. I-a considerat pe aromâni un fel de aristocraþi ai gândirii ºi simþirii româneºti. Aveam o nedumerire. i-am spus: «Pentru Pâinile punerii nainte. un recviem. Iatã o secvenþã din volumul Saeculum. era la ªugãþele.” Dacã Teohar Mihadaº fusese profesor de limba românã ºi francezã la Bistriþa ºi apoi la Nãsãud (1945-1948). fie prin profesie. mi-a parvenit un exemplar din România literarã a lui Liviu Rebreanu. dupã 35 de ani. din pricina prigoanei comuniste. în luna mai 1992. mai întâi la Dej. A încheiat aºa: „E o mare satisfacþie.24 DECEMBRIE 2010 „E o mândrie sã poþi afirma: sunt prietenul unui aromân” Cornel COTUÞIU ã refer la doi distinºi aromâni. ci pur ºi simplu o conferinþã. Dumneata. Ultima datã când ne-am întâlnit. dupã care traseul vieþii sale a cunoscut dramatice contorsiuni. pe care i-am cunoscut mai de-aproape. cu salariul de profesor pe care îl ai. extrag doar urmãtoarea secvenþã: „Sãrbãtoritul a primit din partea Cenaclului «Saeculum» Meritul Tinereþe fãrã bãtrâneþe (Marcel Lupºe improvizase un pergament ºi o scriere adecTeohar Mihadaº vatã). despre valoarea culturalã a „intelectualului aromân”. din greceºte. un album cu texte dedicate lui ºi (din partea liceului meu) trei ºtergare cusute cu motive populare. Care e diferenþa între 5 lei din perioada interbelicã ºi 5 lei de acum? — Un profesor de liceu atunci primea un salariu lunar care echivala cu preþul a doi boi. profesoara Mioara Abrudan. la Beclean. Venise cu un text scris pe vreo cinci M pagini de caiet ºcolar. Steinhardt. I-am spus: — Domnule profesor. Teohar Mihadaº era preºedinte de onoare al cenaclului. bãrbaþi pentru care literatura a însemnat o ºansã de iradiere a sensibilitãþii ºi gândirii lor: Teohar Mihadaº ºi Ioan Cutova. care au participat în anii 1981-1986 la întâlnirile acestui seducãtor cenaclu. din partea liceului meu din Beclean. cartea Luþiafiriu ºi în 1985 Lampa lui Diogene – amândouã în dialectul aromân. cu întâlniri lunare. faimoasa stradã a Bistriþei.Macedonia) îºi începe cariera didacticã în 1946 la Nãsãud ºi o încheie în 1979 la Liceul „Andrei Mureºanu” Bistriþa. pe care nimeni nu mi-o dezlegase. Debuteazã editorial cu volumul de poezii Cerc vicios (1945). cãruia îi urmeazã. e o mândrie sã poþi afirma: sunt prietenul unui aromân. Ioan Cutova (nãscut în 1919 la Veria . întâlnirea „Saeculum” din luna noiembrie i-a fost dedicatã lui. nu atât evocatoare. Din jurnalul meu. Au venit atunci. România literarã de acum costã tot 5 lei. recent. Tot în 1985 avea sã vadã lumina tiparului volumul Un veac de poezie aromânã. O apariþie extraordinarã: N. a poemului lui Stavrinos. câþi boi poþi cumpãra pe lunã? — Oho! Doar o copitã de bou – i-am rãspuns. În bibliografia sa sunt de inclus transpuneri în aromânã ale unor poezii de Eminescu ºi traducerea în româneºte. pufnind în râs.” Dl. Amândoi sunt legaþi de zona Bistriþei. dincolo de nostalgii (2006). Rostirea lui n-a putut fi o alocuþiune. la Beclean.

Am de la Teohar Mihadaº fragmente de biografie cutremurãtoare. George Sina era deþinãtor al uneia dintre cele mai mari averi din A Europa. împlinit ºi bun. grecii merg pânã la a nega existenþa unei comunitãþi aromâne. om care a îndurat mult în biografia sa. Bellu a fost un mecena al pictorilor. Între timp. unde povesteºte despre douã familii de aromâni care au marcat Europa. dincolo despre ºtiinþa despre literatura românã. Familia Sina va întemeia o Bancã care va deveni a doua în Austria dupã cea a lui Rothshield. cât mai ales prin oamenii bisericii ºi oamenii de culturã pe care îi vor da românilor. Familia Sina n-a manifestat sentimente filoromâneºti. vor susþine constant cauza românilor din Transilvania. ne-am adunat la cãpãtâiul sãu oameni de toate vârstele. Cea mai mare parte a colecþiei Bellu se aflã astãzi în muzeele din Paris.cã fiecare conversaþie pe care am purtat-o mi-a adus folos pentru spirit. a fost practic pustiit ºi pãrãsit. În primul rând prin Andrei ªaguna. originare tocmai din Moscopole. la rându-þi. de adevãr ºi dreptate. Familiile mai sãrace se îndreaptã spre estul Peninsulei Balcanice în Macedonia ºi Serbia. ºtiu acum de ce fiecare întrevedere reverbera îndelung. Atitudinea baronilor Mocioni va fi alta. Apoi Emanuil Gojdu. motiv pentru care am intrat în labirintul istoric unde ei pot fi gãsiþi. Îi mai aud încã vocea. La Budapesta el este acela care a finanþat construirea podului suspendat peste Dunãre. Sunt familiile Sina ºi Mocioni. Parcul vechiului palat al vornicului Bellu a devenit astãzi celebrul cimitir din Bucureºti care-i poartã numele. Cine controleazã trecutul are la îndemânã prezentul ºi viitorul. ca sã-i închinãm un gând îndurerat. mai puþin prin activitatea economicã. familiile înstãrite de aromâni se stabilesc în mari centre europene din acea vreme: Leipzig. Viena. cu dedicaþia lui tremuratã. eram acolo ºi foºti elevi din multe generaþii asupra cãrora mintea ºi sufletul ºi înþelepciunea sa îºi lãsaserã amprenta.DECEMBRIE 2010 extrag urmãtorul fragment: „Ca sã-i aducem o ultimã floare. am învãþat cum se trece prin lume cu fruntea sus ºi cum se dau la o parte compromisurile. dragostea de carte. Au fost fãcuþi baroni de împãratul Franz Iosif. când celebrul oraº Moscopole. Am învãþat de la el. Rãsfoiesc filele îngãlbenite. Alte familii aromâne care se înalþã prin comerþ sunt familiile Bellu. Ei fac parte din marea familie a romanitãþii. Decupez câteva secvenþe. Eu închei: trebuie sã-i cunoaºtem. Regret toate acele posibile întâlniri cu profesorul ºi omul de culturã Ioan Cutova care n-au mai avut loc.acum cã nu mai este . vãr al tatãlui meu. În anul 1788.” Limba sufleteascã Gheorghe PÂRJA m fost înconjurat de câþiva cititori. De pildã. ªtiu . mitropolit. (Cotidianul Graiul Maramureºului) FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . mare avocat ºi deputat în Dieta maghiarã care îºi va lãsa în 1870 drept moºtenire întreaga sa avere pentru burse de studii în favoarea studenþilor români din Transilvania. nenumãrate întâmplãri mi-l evocã. E prea târziu sã-l mai întâlnesc altfel decât în amintire. Pesta sau Bratislava. Darvari ºi Dumba. Am învãþat cum trebuie sã te dãrui celorlalþi pentru a fi. de 25 cãutare. Au fost amestecate în multe intrigi de la curþile europene. unele þãri au fost cuprinse de febra oarbã naþionalistã. capitala cereascã pentru aromâni. Profesorul ºi poetul Mihadaº vorbea despre limba sufleteascã a aromânilor. îmi mai rãsar în minte crâmpeie din spusele sale. Profesorul Teohar Mihadaº. care se vede ºi astãzi. dar amintirea este tocmai spaþiul ales din care nu va pleca. vorbea despre multe familii de aromâni cu o mare influenþã în ultimele douã secole. dupã publicarea mai ieri a editorialului despre aromâni. Aromânii vor marca istoria Transilvaniei. Poetul Mihadaº venea la Deseºti avându-l ca prieten ºi frate de îndurare în puºcãrie pe avocatul Ion Bohotici. Deºi vor intra în Marea Camerã a Magnaþilor din Ungaria. Plecase întru odihnã veºnicã profesorul Ioan Cutova ºi nu era greu sã credem cã e adevãrat.

ajuns ºi el preot4. pr. mss. Ajuns la Seini. gãseºte teren de muncã în ogor înþelenit. În schimbul unor privilegii comerciale obþinute de la rege în 1667. întemeiatã de negustorii macedoromâni refugiaþi aici. George Maniu a fost hirotonit în 1844. s-a cãsãtorit cu Maria ªomlea (Somlya)3. Dar. 13. nr. Ibidem. pânã în 1848 a administrat parohia Gherþa Micã. Satu Mare. averea dobânditã de 1 2 3 4 5 D protopopul Seiniului în urma cãsãtoriei cu Maria ªomlea. mai pe urmã. Georgiu Maniu. Maria ªomlea. p. o personalitate de asemenea interesantã a Sãtmarului modern.26 DECEMBRIE 2010 Familia macedo-românã ªomlea ºi ctitorirea bisericii româneºti din Seini Viorel CÂMPEAN espre existenþa unei comunitãþi a macedo-românilor în pãrþile Sãtmarului se ºtiu puþine lucruri. Preoþi din Sãtmar. cãruia avea sã-i boteze în 1863 fiul Victor. În cimitirul de pe strada Liviu Rebreanu din municipiul Satu Mare existã numeroase pietre de mormânt ale unor reprezentanþi ai familiei ªomlea (Somlyai). în timp însã aripa familiei din oraºul Satu Mare s-a maghiarizat. îndeplinind succesiv funcþii de conducere în district. Viorel Câmpean. 57. ªi-a perfecþionat studiile de teologie la Viena. culminând cu cele de vicearhidiacon. Dupã hirotonire. Gavril Barbul. sã se afle biserica greco-catolicã maghiarã. ajunsã soþie a unui preot ºi protopop greco-catolic. repausat în calitate de paroh la Botiz în 18725. Munca. Pãrãseºte Tãuþii de Jos în urma unui schimb de parohie cu preotul George Orosz. în „Vestitorul”. nu este lipsit de importanþã faptul cã întâiul lãcaº de cult în care s-au rugat ºi românii în oraºul Satu Mare a fost construit prin osârdia unor negustori macedo-români. Aidoma altor familii. patriot român. slujitor la Trip ºi Certeze). Comunitatea greco-catolicã din Mintiu (partea de nord a municipiului Satu Mare de astãzi) ºtim cã „îºi are începuturile imediat dupã cucerirea Oradiei de cãtre turci. Oradea. inspector al ºcolilor româneºti confesionale din protopopiat. germana ºi engleza2. Protopopul despre care dorim sã vorbim se numeºte George Maniu ºi s-a nãscut în 1820 la ªamºud (astãzi în judeþul Sãlaj). un centru luminos al rezistenþei noastre naþionale. Sigiliile instituþiilor sãtmãrene din secolele XVI-XIX. Coborând puþin în aceastã negurã vom gãsi un interesant personaj din a doua jumãtate a secolului XIX. Bãnuim cã a avut o legãturã de prietenie cu colegul sãu de generaþie. Din familia macedo-românã ªomlea (Somlyai) s-au ridicat o seamã de intelectuali. Ibidem. iar din George Maniu. distingându-se prin temeinicia pregãtirii ºi cunoaºterea limbilor moderne: franceza. Împrejurãrile istorice au fãcut ca astãzi. an XV. Vom vedea în cele ce urmeazã ce importanþã a avut în istoria românismului din Seini. ªtefan Berinde (1820-1869. protopop de Seini. au terminat construcþia bisericii în anul 1809”1. . când ºi-au întemeiat propria parohie ºi. fiind urmat întru slujire de parohii Vasile Csobalyi. ºi românitatea familiei ªomlea s-a pierdut în negura timpului. Dupã cum deja am precizat. „cu sufletu-i dornic de fapte mari. Gavril Szabo sau Vasile Gyenge. George Maniu a slujit la Tãuþii de Jos iar apoi pânã la repausare la Seini. asesor consistorial. pe locul unde negustorii macedo-români au fondat o bisericã. un erou al frãmântãrilor noastre de veacuri. figurã luminoasã de preot român. Venea în aceastã parohie pe urmele predecesorului Ioan Pop. majoritatea însã cu prenume maghiare. rãbdarea ºi jertfa lui va face dintr-o comunitate sãracã ºi dezorganizatã. 1997. izvor de încurajare pentru vremuri gre- FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII Bujor Dulgãu. ei trec la greco-catolicism. Din 1848 pânã în 1852. originar chiar din oraºul Satu Mare (nãscut în 1817). originarã din comunitatea macedo-românilor din Sãtmar. Vreme îndelungatã ºi românii din Sãtmar au frecventat aceastã bisericã greco-catolicã ruteanã de care s-au desprins prin 1804-1805.

Baia Mare. Barbul. dar ºi grupul de profesori de la Beiuº amintit mai sus9. protopopul Oaºului. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . Predecesorul sãu întru slujire fusese nevoit sã pãrãseascã parohia datoritã unor neînþelegeri cu enoriaºii. alãturi de protopopii de Satu Mare. este prezent alãturi de protopopul ªtefan Bilþiu. Barbul. Dorinþa de a întemeia ºcoli pentru românii din þinut a avut-o mereu. Satul românesc din Transilvania ctitor de ºcoalã (1850-1867). p. Sprijinea învãþãmântul românesc din toate spaþiile locuite de români. Ierarhic. 922. 1938. Peste un an. Dumitru Keresztelki. Bucureºti. George Pop5. fiind în acelaºi timp asesor consistorial ºi comisar delegat în cauzele matrimoniale11. 1994. Simion Retegan. Bucureºti. Dar. Ardeleanu-Senior. Petru Bran. 1867. Documente 18481918. cit. p. G. indiferent dacã intelectualii aveau funcþii în comitat ori erau profesori la Beiuº. Lepturiºtii orãdeni . în 18 septembrie 1861 fiind prezent la Bãseºti. 141-142. care s-a desfãºurat în 10 octombrie 1852. 1943. etc. având loc întâlnirea de la Seini în cauza înfiinþãrii „gimnaziului naþional”. Zalãu. încã din 1853 semnând ºi el un memoriu al intelectualilor români din Sãtmar. paroh la Apa. alãturi de Vasile Anderco. Dar sã revenim la lãcaºul de rugãciune al românilor din Seiniul acelei vremi. Oradea. cum era grupul format din George Marchiº. Astfel. ªiematismulu Veneratului Cleru a nou înfiinþatei diecese a Gherlei pre anulu dela Christosu 1867.cit. 27 xemplu: în 1861 la Seini în încercarea de a fonda un gimnaziu românesc. se obliga sã asigure „un mod de vieþuire mai cuviincioasã pe sama unui învãþãtor înzestrat”3. fiind prezent alãturi de dr. Momente din luptele naþionale ale românilor sãlãjeni. „vãzând lipsa cea mare ºi simþitoare de un gimnaziu naþional”. p. Ioan Dãrãbant ºi de Eriu. dând împrumut partizanilor sãi. pp. 73. Cluj. 1989. 56. art. p. De precizat cã evenimente importante erau în curs în pãrþile acestea. p. Documente 1848-1918. *** Lupta românilor din judeþul Satu Mare pentru fãurirea statului naþional unitar român. 11-12. pp. Monografia oraºului Seini. 1978. art. George Maniu a fost prezent la majoritatea evenimentelor la care intelectualii români sãtmãreni ai vremii sale au luat parte. În iulie 1868 George Maniu este prezent pe lista semnatarilor unui protest în spiritul Pronunciamentului. alãturi de protopopul Simion Erdös. Gherla. împotriva dualismului austroungar. Tomel Pop. aceºtia exprimându-ºi totala adeziune faþã de acel act programatic10. Societatea de lecturã din Oradea. Se poate însã spune cã a fost prezentã în acea toamnã la Seini elita românimii cu simþire naþionalã din tot comitatul Sãtmar. în urma unei inspecþii efectuate de Ioan Anderco. George Maniu s-a distins ca unul dintre sprijinitorii constanþi ai societãþii. Simeon Popovici Desseanu ºi Ioan-Silviu Sãlãgeanu8. apoi folosind în interes personal scânduri din cele ale bisericii. de solgãbirãul Skoday László ºi de 21 de sãteni fruntaºi din Seini.prolog.DECEMBRIE 2010 le”1. 1989.124-126. ºematismul de Gherla din 1867 ni-l prezintã ca înlocuitor al vicearhidiaconului Simion Erdös. nr. Documente 18481918. Gheorghe Pop. în acest sens2. în „Transilvania”. Vasile Bolca. Viorel Faur. Cartea cetãþii Zynir. în urmã cu o sãptãmânã. Nu ºi-a uitat locurile natale. Ioan Galu. *** Lupta românilor din judeþul Satu Mare pentru fãurirea statului naþional unitar român. Ioan Maniu. pp. 1848-1918. care a ºi þinut un frumos discurs. Ioan. 193. 2003. unde a avut loc conferinþa inteligenþei române din pãrþile Silvaniei. De notat faptul cã mulþi elevi ºi studenþi români din Oradea erau originari din pãrþile Sãtmarului. Moise Sora Noac. *** Lupta românilor din judeþul Satu Mare pentru fãurirea statului naþional unitar român. p. în prezenþa unui public numeros4. 226. Oameni din Sãlaj. 1989. dar de remarcat faptul cã totuºi deþinea funcþia de inspector peste ºcolile confesionale româneºti din district. la ºedinþa de constituire a Societãþii de lecturã a tinerilor studioºi români din Oradea. p. Nu vom înºira numele tuturor celor care au fost prezenþi la Seini în 12 septembrie 1861 cu nãdejdea cã se va reuºi înfiinþarea unui gimnaziu românesc. nici George Maniu nu a întâlnit la Seini o „pajiºte cu miei”. 1852-1875 (studiu monografic).12 A luptat mult pentru ajutorarea studenþilor români aflaþi în grele *** Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã: Documente. 1981. Demetriu Coroianu. 196-197. spre e1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G. Bucureºti. 162-164. Bucureºti. dupã cum am arãtat. în 1853 fiind acuzat cã a „pãgubit biserica însuºindu-ºi bani din lada bisericii. 244. S-a remarcat ca unul dintre primii membri ai „Astrei” pe meleagurile sãtmãrene. Era o bisericuþã de lemn situatã pe uliþa þiganilor în care nu încãpeau cei 2051 de credincioºi6. s-au dovedit netemeinice acuzele ce i s-au adus de credincioºii rãuvoitori”7.

vol. Era apropiat de preotul-profesor beiuºan Ioan-Silviu Sãlãgeanu. Barbul. dar face referire ºi la climatul politic din zonã5. Casa lui din Seini era locul de întâlnire a fruntaºilor români din zonã. Vasile Lucaciu – Contribuþii bibliografice –. G. George Maniu este cel care a reuºit sã ducã la bun sfârºit demersurile iniþiate de cãtre antecesorul sãu în parohia Seini pentru achiziþionarea unui teren în centrul Seiniului în vederea construirii unei biserici. care îi transmitea autorului dorinþa lui George Maniu de a procura cartea. 152-153. În acest moment remarcãm prezenþa pe lista celor care au cumpãrat lozuri în favoarea acestei asociaþii a soþiei protopopului George Maniu. deºi ºtim cã ºi cu acesta a purtat corespondenþã. editorul ºi redactorul responsabil al Federaþiunii. Sabin Coroianu. profesorul Alexandru Roman. 1972. Cluj-Napoca.. 154. art. dar îndeosebi prin stãruinþa preotului-cãrturar George Maniu. preoteasa numãra din „cesleu” cei 2000 de florini. Pe când era FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã: Documente. T. dar glorioasã. ªtim cã era un vajnic susþinãtor al „foilor româneºti” ale vremii. a unei ºcoli ºi a casei parohiale. 10 Valentin Bãinþan. ºi pe care este încrustat: „În memoria lui George Maniu. iar faptul cã ºi astãzi este îngrijit. rãmânând ºi cu o datorie de 2000 florini ce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DECEMBRIE 2010 trebuiau plãtiþi în termen de 24 de ore. acum ºtim ºi cã dr. Pop. erau foarte familiari. Gherla. pp. Barbul. pp. Prima bisericã de zid a românilor din Seini s-a început a se zidi în primãvara anului 1876 sub preoþia lui George Maniu. p. cit. 114.28 nevoi1. tânãrul numindu-l într-o epistolã pe care i-o adreseazã lui George Maniu. la a cãrui repausare construcþia ajunsese pânã „la fereºti”. contrazice afirmaþiile cã românii nu ºtiu sã cinsteascã memoria înaintaºilor. Prietenii sãi maghiari nedispunând de o asemenea sumã. *** Corespondenþa lui Alexandru Papiu-Ilarian. 122-124. 213.cit. 1981. p. cãruia îi scrie în 1871. mai puþin din banii sãrmanilor enoriaºi români din Seini ºi mai mult cu cei din venitul macedo-româncei Mariei ªomlea. p. dupã cum prevedea codul de onoare al jucãtorilor de cãrþi. Presupunem cã era în strânsã legãturã de prietenie cu fondatorul. 1848-1918. aflaþi ºi ei sub aceeaºi stãpânire. 199. Înrudirea lui George Maniu cu familia Coroianu este bine cunoscutã. op. s-a reuºit gãsirea unui loc potrivit pentru înãlþarea unei biserici româneºti monumentale în centrul Seiniului8. Pop. neînduplecat în a vinde teren „valahilor” din Seini. Bogãtaºul ungur Darvai Filip. art. biserica ajunge sub acoperiº abia în 1880. Se pare cã Vasile Lucaciu „îºi petrecea în tinereþe o mare parte a vacanþei în casa acestui mare român ºi cele auzite ºi vãzute aici l-au determinat în bunã parte sã apuce calea grea. Maria ªomlai2. Nu a uitat însã nici de fraþii români din Bucovina. . Vasile Lucaciu a avut multe de învãþat în casa protopopului George Maniu. George Maniu a trecut la cele veºnice în 8 septembrie 1876 la Seini9. Idem. de pildã Gazeta Transilvaniei ºi suplimentul acesteia. ªiºeºtii pãrintelui Dr. prietenii lui. Baia Mare. Bucureºti. cãruia în 1865 îi scrie cu lux de amãnunte despre desfãºurarea alegerilor pentru dietã în comitatul Satu Mare3.. lucru semnalat de cãtre studentul pe atunci Iacob Brânduºan. a fost nevoit sã apeleze la „popa valah”. G. În timp ce preotul fãcea contractul. Cei care l-au cunoscut ºi apreciat: Vasile Lucaciu. Era foarte interesat de procurarea lucrãrii lui Alexandru Papiu-Ilarian. inimã ºi literaturã4. ajutând bãneºte în 1871 „societatea pentru cultura ºi literatura românã”. p. când paroh era deja pãrintele Alexiu Berinde.I. „unchiule”. cit.. care ºi azi îi strãjuieºte mormântul. Istoria românilor din Dacia superioarã. a pierdut o sumã imensã la jocul de cãrþi. a luptelor naþionale”7. Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Szamosujváriensis graeci ritus catholicorum pro anno a Christo nato 1877. au strâns suma de 3000 de florini cu care i-au ridicat în 1882 un frumos monument în cimitirul de pe „uliþa Bãii” din Seini. construcþia fiind finalizatã abia dupã mai mult de douã decenii. solicitând un abonament. Astfel. p. 1877. 1998. sfinþirea sãvârºindu-se în 8 noiembrie 1910. precizând cã acesta fusese în toamna lui 1852 la Oradea împreunã cu protopopul de Baia Mare ªtefan Bilþiu. Idem. prilej lãmurit de noi mai sus6. 121. Foaie pentru minte. p. Legãtura cu avocatul Iacob Brânduºan o cunoaºtem mai puþin. Idem. 207. p. Gh. Iacob Brânduºan. 75. Ridicarea monumentului funerar demonstreazã preþuirea de care s-a bucurat protopopul Maniu. Idem. Iuliu Coroianu. anul 1882”10.

Comisiei permanente de la Sibiu ºi deputaþilor români din Dieta de la Pesta1. nr. p. o personalitate a Sãtmarului epocii moderne. 5-6. pe bunã dreptate. 1848-1918. Trei scrisori inedite ale „Asociaþiei naþionale în Arad pentru cultura ºi conservarea poporului român” în „Satu Mare. 4 V. Vezi pentru aceastã problemã documentele cu nr. Satu Mare. IX-X. *** Lupta românilor din judeþul Satu Mare pentru fãurirea statului naþional unitar român. FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . 29 chiar ºi atâta câtã a rãmas posteritãþii. Satu Mare. 83. 7-8-9 (17-18-19). Nu este însã lipsitã de interes nici urmãrirea destinului soþiei acestuia. adresate lui Andrei ªaguna. „un brav luptãtor pentru drepturi naþionale”3. 70. 9/23 mai 1861. p. Toma ªorban. 141. Iacob Brânduºan îi trimite o scrisoare. Bucureºti. reprezentantã a comunitãþii macedo-române din pãrþile Sãtmarului.DECEMBRIE 2010 avocat la Arad. demonstreazã conlucrarea forþelor româneºti din Sãtmar întru dobândirea drepturilor legitime2. 3 Viorel Ciubotã. an III. Bucureºti. pp. Studii ºi comunicãri”. comunicându-i cã i-a trimis cele trei memorii ale românilor arãdeni din iulie 1860. 53. Câmpean. „Citadela”. 1981. Biserica Ortodoxã ºi stradã din Seini la 1940 1 2 *** Maramureºenii în lupta pentru libertate ºi unitate naþionalã: Documente. 56. rãmâne în sarcina istoriografiei româneºti sã ºteargã colbul uitãrii de pe memoria lui George Maniu4. 54. 1989. 19/31 mai 1861. 88 din vol. 1992-1993. iulie-august-septembrie 2009. Corespondenþa lor. paroh de Carei. Maria ªomlea. Documente 1848-1918. 97. George Maniu. De remarcat pentru esenþializarea contextului luptei românilor pentru drepturi politice ºi culturale în Sãtmar este relaþia dintre protopopul George Maniu ºi arhidiaconul Sãtmarului. Considerat.

dar ºi meseriaºi. Surse istorice de limbã greacã ºi latinã vorbesc mai accentuat sau tangenþial despre aceastã populaþie romanicã. concentraþi în zonele amintite. în Rodopii Bulgariei.30 DECEMBRIE 2010 Despre aromâni în câteva cuvinte Prof. la 15 iunie. În anul 1797 a alcãtuit o pedagogie tot cu alfabet grecesc însã indiscutabil aromâneascã prin substanþã ºi adresare. cultural. a alcãtuit douã lucrãri timiºoreanul Gh. 1. cu o notabilã activitate. o ºcoalã (academie) unde se preda gramatica. În anul urmãtor a alcãtuit lucrarea Mãiestria giovãsirii româneºti Buda. Începutul sec. cum este cazul cu Moscopolea ºi Sipcea. care îºi conservã limba ºi tradiþiile. în România. Constantin Roja. în limba greacã ºi germanã: Untersuchungen uber die rumanier. singurii ajunºi la construcþie statalã. în Dobrogea. al VII-lea. Veritabil intelectual luminist. La Moscopolea a funcþionat o tipografie între 1730 ºi 1769. sã fie subvenþionate asociaþiile culturale aromâneºti. demografic. logica. în zona Ohrid. Aromânii au constituit o grupã romanicã importantã. comercianþi. Azi locuiesc în întreaga Peninsulã Balcanicã. – meglenoromânii. locuind în sudul Dunãrii pânã în centrul Greciei. tipãrit la 1770 la Veneþia cu alfabet R grecesc. Sunt de religie ortodoxã. unde a ºi publicat prima sa lucrare de istorie. a fost dislocat din zonele de baºtinã ajungând peste tot. dar ºi în oraºe importante. al IV-lea ºi al XIV-lea din Peninsula Balcanicã. al doilea grup numeric. al XIX-lea a cunoscut activitatea lui Daniil Moscopoliteanul (1754-1825) cu a sa Învãþãturã introducãtoare tipãritã la Veneþia în 1802 tot cu alfabet grecesc. A fost un intelectual informat.000 oameni. – istroromânii. Este vorba de grupuri mai numeroase. Consiliul Europei a ratificat Recomandarea nr. ca o consecinþã a marilor miºcãri de populaþii dintre sec. practic dispãruþi prin contopire cu alþii. al XIV-lea. Epir. agricultori. 1808. în munþii Serbiei de sud. Tesalia. destul cã a ajuns sã slujeascã la biserica macedovlahã din Poznan. în nordul Greciei. a luat cuvinte din toate. limbã literarã. autorul a cunoscut mai multe graiuri aromâneºti ºi. în Bulgaria superioarã. în massmedia. dar a mai calmat pornirile deznaþionalizatoare la adresa lor. în sudul ºi nordul Dunãrii. economic. Secolul al XIX-lea a cunoscut alþi intelectuali aromâni. Prin tradiþie pãstori. cunoºtea 14 limbi. O primã lucrare importantã cu caracter normativ. Aceastã Recomandare nu a fost urmãritã prea insistent. Din pãcate practica medicalã l-a împiedicat sã se mai ocupe cu scrisul. Sub influenþa ideilor lui Petru Maior. chiar dacã oraºe proprii au apãrut încã din sec. de religie ortodoxã sau islamizaþi. fiind o vreme ºi directorul Academiei din Moscopolea. Cele mai vechi texte ºi inscripþii în aromânã sunt greu de înþeles datoritã alfabetului grec utilizat. S-a preocupat preponderent de difuzarea cunoºtinþelor practice. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . în Polonia de azi (pe atunci Posen). aromânii au o populaþie de aproape 600.333/1997 privitoare la aromâni. adresatã mai ales strãinãtãþii. înrudiþi cu ei. Intensificarea legãturilor în aromâna scrisã are loc în sec. în Albania de sud. a fost fixatã zona în care au trãit înainte de sec. În Macedonia. al cãrui prieten a fost. a fost Abecedarul lui Theodor Cavallioti. altãdatã covârºitor preponderentã. A studiat medicina la Pesta. Pesth. a rãmas concentratã în patru dialecte distincte: – dacoromânii. În anul 1999. Dan LÃZÃRESCU Membru fondator al Despãrþãmântului „Vasile Goldiº” – ASTRA Arad omanitatea orientalã. fizica. decedat la Lugoj în 1847 în timpul unei epidemii de ciumã. conform acestei Recomandãri. Despre preotul Constantin Ucuta se cunosc puþine date biografice. au dat mulþi intelectuali. Aceºtia au furnizat Greciei un mare numãr de politicieni. sunt puþini numeroºi. viaþã economicã etc. oameni de seamã în favoarea þãrilor în care au locuit. statele în care activeazã comunitãþi aromâneºti trebuie sã le acorde acestora dreptul de a introduce limba în ºcoli. culturã proprie. – aromânii. al XVIII-lea ca urmare a procesului de mutare la oraºe a unei bune pãrþi a acestora. În GRECIA. biserici.

periodice. Bolintineanu. Bucuresci. Bucureºti. principiu respectat în mod sãlbatic ani în ºir. cu grupãri mai mari în Peºtera (700) ºi Sofia (500). Existã asociaþii aromâneºti. Au furnizat culturii româneºti personalitãþi importante ca fam. 3). 6). Theodor: Macedonoromânii. 4). În Belgrad existã o asociaþie de aproximativ 500 de membri. 1995. 8). limba aromânã a fost coborâtã pragmatic la nivelul de limbã de familie cu principiul „pãstraþi-vã obiceiurile.. Nu au programe în aromânã la TV ºi radio ºi doar într-o ºcoalã se studiazã ºi aromâna. Max Demeter Peyfuss. Peyfuss. au periodice proprii. Thede: Istoria aromânilor. Hâciu. 2002. Constituie o minoritate activã ºi conºtientã de sine. doritor sã-ºi conserve ºi dezvolte conºtiinþa de sine. Capidan. Grupul aromânesc din România s-a afirmat ca cel mai energic. Iaºi. Gustav Weigand le-a aflat peste tot. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . La recensãminte cea mai mare parte sunt asimilaþi.000 aromâni. Un alt val a sosit ca urmare a persecuþiilor greceºti. Papahagi. Foto: Vasile ªoimaru eroi. 1936. Craiova. Max D. D. 2010. ºcoli proprii. 1996.000. 5). Cândroveanu. Bucureºti. 2006. la 1908.. Matilda: Dodecalog al aromânilor. Todor: Aromânii din Rodopii Bulgariei. Anastase: Aromânii…. Andrei ªaguna. au contribuit la progresul þãrii. 10). 1932.: Cãlãtorii la românii din Macedonia ºi Muntele Athos. iar în 1992 au þinut la Tirana un Congres al Aromânilor cu participare din vestul Europei ºi America. Thede Kahl ºi alþii. la recensãmântul din 1977 s-au înregistrat 664 aromâni ºi 1. Chestiunea aromâneascã. Hristu: Aromânii ieri ºi azi. Ca urmare au programe radio.DECEMBRIE 2010 31 Ponivka. prin Constituþie.000 vorbitori. Ion Pacea. Macedonia. Balkanski. Emanoil Gojdu. Aceºtia ºi-au constituit asociaþii. mai ales cã în anchetele sale. Focºani. care au contribuit la propãºirea statului. 1942. 7). în vreme ce statisticile oficiale dau 60. Adrian: Dialectologie românã. potrivit estimãrilor aromâneºti se aflã 250. În anul 1992 a fost redeschisã biserica aromâneascã din Corcea. Mocsoni. Papahagi. Craiova. În BULGARIA.. dar cifrele oficiale vorbesc de 8462 declaraþi la recensãmântul din 1994. Popescu. În 2002 s-au declarat aromâni 25. Kahl. Turculeþ. În ALBANIA. 9). aromânii sunt recunoscuþi ca minoritate. Bibliografie minimã în românã: 1). dupã migrarea spre România se pãrea cã au încetat sã mai existe colectivitãþi. Johann Thunmann. 1863. La studiul complex al vieþii aromânilor. Bucureºti. Aceºtia au arãtat cã. edituri. Constanþa.. s-au dovedit cetãþeni de încredere. 2). Bucureºti. Cu toate acestea. construitã de ei în 1936.053 iar 1334 macedoneni. În Republica MACEDONIA. uitaþi-vã limba!”. un rol deosebit au avut savanþi austrieci ºi germani ca Gustav Weigand. Radu. peste tot unde trãiesc aromânii. Caragiu-Marioþeanu. intelectuali. În ROMÂNIA. fam. au contacte cu cercuri aromâneºti din alte þãri. Dupã estimãrile lor sunt azi cam 80. TV. Tache: Aromânii. Au rãmas azi cam 5.000.174 macedo- neni. 1994. 1995. au dreptul de a studia în România. ºi mulþi alþii. În SERBIA au ajuns mai ales dupã distrugerea Moscopolei ºi s-au fixat în Belgrad ºi împrejurimi.

SUA. cu participarea a mii de aromâni din Albania. mãnãstirea ºi podul de la P FAMILIA ROMÂNÃ Sfânta Vineri. În anul 2002. În 1769 a început o serie de atacuri asupra oraºului. Au avut loc workshop-uri ºi conferinþe pe teme legate de istoria oraºului. în secolul al XVIII-lea. Bulgaria ºi România. localitatea a fost distrusã complet. Serbia. Macedonia. cât ºi în aromânã. al doilea oraº balcanic ca populaþie ºi prosperitate. inima poporului aromân Anca GOJA rivindu-l azi – un mic sat de munte din Sud-Estul Albaniei. apoi. Albania. publicându-se numeroase cãrþi atât în greacã. Anul acesta. În data de 15 august. fondatã în 1744). AROMÂNII Moscopole. Într-adevãr. primele venind din partea otomanilor. În timpul celor douã rãzboaie mondiale. culminând cu atacul trupelor albaneze conduse de Ali Pasha. în zilele sale de glorie. În urma acestuia. Din vechiul oraº au mai supravieþuit doar ºase biserici. Bulgaria. Foto: Vasile ªoimaru . în alfabetul grec. dar a apãrut ºi o adevãratã efervescenþã culturalã. cinci biserici au fost trecute pe lista primelor 100 de monumente aflate în pericol de dispariþie. identitatea aromânilor ºi situaþia actualã a acestui popor. manifestãrile s-au derulat timp de cinci zile (12-16 august). În 1770. comerþul era înfloritor. aromânã ºi bulgarã. cu o populaþie de câteva sute de locuitori -. aici a apãrut primul dicþionar al celor 4 limbi balcanice moderne – greacã. Moscopole numãra 60. manufacturi. au continuat cu cântece ºi dansuri ale comunitãþilor de aromâni din Balcani ºi s-au finalizat cu o Corlu Mari (Hora mare). Oraºul avea aproximativ 70 de biserici.32 DECEMBRIE 2010 Moscopole. bãnci. Sub denumirea genericã „Moscopole 2010”. în regiunea Korce din Albania. cu greu îþi vine a crede cã Moscopole era. ONG internaþional cu sediul la Moscopole. Macedonia. Franþa ºi Germania. în marea lor majoritate aromâni. Serbia. fondat în 2005 de comunitãþi de aromâni din Albania. de Sãrbãtoarea Adormirii Maicii Domnului (Sfântã Mãrie Mare). albanezã. aromânii au organizat prima mare întâlnire a lor. festivitãþile au început cu o missa solemnis la Biserica Sfânta Maria din Moscopole. oraºul a suferit noi distrugeri. la Moscopole. dar ºi spectacole cu muzicã ºi dansuri tradiþionale. precum ºi de cãtre ONG-uri ale aromânilor din diaspora.000 de locuitori. ºi chiar o tipografie (prima din Balcani) ºi o universitate (Noua Academie sau HellLnikon FrôntistLrion. Grecia. Spre sfârºitul secolului al XVIII-lea. România. în 1788. Evenimentele au fost organizate de Consiliul Armânilor.

Nâ adunãmu tora shi cu sotslji ditu Arbinishie. s-iasâ ditu catacombâ. tsi bâneadzâ tu Balcanu/ Evropa. AFA(Frântsie) shi ULCA(Ghirmânie). Noi. Câ lucurlu ankisitu di eali va dutseari ma ninti. dukimu câ Moscopolea va u apridunâ diznãu Armânamea. ca populu evropeanu. di culturâ shi simbolu di moarti shi anyeari. a Armânamiljei. di cara ishimu di la sâmta liturghii pi armâneashti cu tsintsi preftsâ ditu basearica Ayiu Nicola. Tutu aua. lucrarea deadunu. Makidunii shi Ohrid. FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . Bitola shi cama alargu pri iu elji baneadza adzâ. pistea crishtinâ. ahurhinda di la 1990.Makidunia. Epiru shi Tesalii. prividzuti tu CARTA ONU. va u crishtemu aestâ institutsii evropeanâ. delegatslji pitricuts di la farili armaneshtsa di Rumânii. s-fitruseascâ). Vâryârii shi R. Tu aestu locu di pirmithu shi yisu. anvârligats di muntsâlji tsi liga Armânamea di Pindu. nâ dukimu tu fuljiaua di iu s-arâspândirâ kimati kimati aua shi cama di doaua suti di anji. Armânjilji voru s-hârseascâ di tuti ndrepturli ditu Conventsia Cadru ti Minoritãtsli Natsionali. Ca un popul ahoryea sh-cu unâ identitati proprii. pi idyea minti shi isharea tu Evropa. praxea tu taifa. cu shteari shi cari sh-loarâ borgea s-adunâ tu unâ Farâ Armâneascâ ditu Arbinishie. frunimeatsa tu harauâ. sumu aestu mushatu tseru (urano) di toamnâ. Ti aesti ndrepturi Consillu a Armânjiloru va s-dishcljidâ caljiuri di dialogu cu institutsiili shi autoritãtsli ditu cathi cratu iu bâneadzâ Armânjilji shi cu institutsiili evropeani. timiljiusitâ pi Ndrepturli fundamentali a Omlui. pi doauâ dipli. Adunats aua tu mushata Moscopoli. mushuteatsa a purtaticlui. di istorie armâneasca shi evropeanâ.DECEMBRIE 2010 33 Declaratsia di Moscopoli – 23 di sumedru 2005 Di cara vidzumu (luyursimu): Câ pidimolu a organizatsiiloru di pânâ tora. u tsanu yii cândila a vreariljei ti limbâ shi ti farâ. Tuts cu idyea vreari shi shteari câ himu unu populu. agiutã multu ca ideea armâneascâ s-aprindâ (s-iasâ tu miydani. lomu aua apofasea s-asculãmu deadunu aestu Consilu a Armânjiloru. Câ a bârniloru di pânâ tora lâ si pricadi tutâ tinjia ti curbanea tsi u featsirâ trâ armânami. daima s-pistipsimu câ tuti atseali tsi lâ câftãmu va li avemu. inatea ti lucru. trâ dorlu cu cari adusirâ dukearea ti soie. tiniri cu vreari ti Armânami. tu unâ altâ aradâ. aleapsimu Moscopole scamnu a Consillui. Dumnidzãlu va nâ da putearea s-u cristhemu limba armâneascâ shi s-nâ aspunemu Armânji tu etili tsi yinu. Dealihea dukimu câ Armânjlji himu aua di daima sh-câ tuts aspunu di daima idyiulu zboru: „hiu atsea tsi hiu”. Cumu dzâsi preftulu tu dyeavasi. Gramosti.

în tot cuprinsul balcanic. Pradã cãzând. o „Bibliografie” generalã (pe lângã notele ce antureazã fiecare capitol) ºi trei anexe. la sud toate naþionalitãþile îºi încropeau state. alese cu deosebitã parcimonie. datoritã unei anumite „specializãri” istorice (oieritul. Prevãzutã cu o „Motivare”. 160 pagini. totuºi. insistând cu acribie ºtiinþificã asupra subiectului.Nicãieri (Armanyi: Iutsido . Ilie GHERHEª ecolul al XIX lea. la nord ºi Marea Mediteranã. specificã. cititorul este provocat sã trãiascã afectiv discursul istoric. 2007. probabil. unele din aceste grupuri de populaþie duceau un trai cvasinomad sau transhumant. denumirile cu care-i gratulau popoarele din Balcani pe aromâni concluzionând: „Aromânii sunt românii de FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . în primul rând. „Concluzii”. un „Proiect de recomandare privind limba ºi cultura aromânilor”. pânã la cristalizarea aceleiaºi conºtiinþe naþionale. „ramani”. definitorie. cu elocvenþã ºi. erudiþie. era un fragment al unei naþiuni mai mari. deoarece ordinea lumii aromâne. enunþã lãmuritor. un „Studiu de caz”. dar presãrate de destin. cu opt pãrþi. aparþinând aceleiaºi etnii. una avea sã încerce un destin aparte. cu dulceaþa lãmuritoare a citatelor ispititoare intelectual. ºi pentru Balcani – acest „butoi cu pulbere al Europei”. ocazia unor descãtuºãri etnice fãrã precedent. dascãl de Istorie. simt româneºte ºi se numesc pe sine „armâni”. de la conºtientizarea originii de limbã ºi de neam (daco-românã ºi/sau traco-românã). rezoneazã genetic. putem constata. De-a lungul cãrþii la care facem referinþã. de Dunãre. împreunã cu „motto-ul” ce-l înnobileazã. propriei noastre subiectivitãþi despre autoarea. descrisã diacronic. În Balcani. volumul de faþã epuizeazã tot evantaiul tematic al unei monografii de þinutã.34 DECEMBRIE 2010 O carte asumatã ºi scrisã numai la persoana întâi plural Aromânii: Pretutindeni . (adicã opt capitole centrate pe tot atâtea subiecte fundamentale). „rumâni” ºi „români”. În plus. Discursul istoriografic de faþã: Aromânii: Pretutindeni . „conþinutul” subiectului de tratat.Nicãieri (Armanyi: Iutsido-Iuva). Încercând un excurs prin cvasitotalitatea istoriografiei problemei. Între naþiunile aflate pe calea definirii conºtiinþelor lor naþionale. autoarea prezintã concepþiile celor mai valoroºi istorici români ºi strãini. pe de o parte.Iuva) Lector univ. dr. chiar. cã fiecare capitol. iar în altã ordine de idei. numit de cãtre savantul Leopold von Ranke ºi „secol al naþionalitãþilor”. cu reale valenþe de crestomaþie a subiectului de referinþã. Arhitectonica lucrãrii este una cât se poate de coerentã. În Partea I Originea aromânilor-argumente. autoarea aratã cã aromânii sau macedoromânii sunt reprezentanþi ai romanitãþii de sud. dupã o altã matrice decât cea apuseanã (adicã în jurul unei armate). ci. adicã. îmbinând mãiastru constrângerile unei lucrãri de gen. dar aflatã la o distanþã relativ S mare. Ploieºti. se dovedeºte a fi o realizare monograficã sumativã. pãcurãritul/picuritul). adicã spaþiul delimitat de teritoriul Greciei ºi Marea Adriaticã. vorbesc un grai al limbii române unitare. (la care se mai adaugã ºase pagini cu fotografii ºi douã pagini cu patru hãrþi ale statelor unde sunt rãsfiraþi aromânii) al doamnei profesor Emilia Luchian. au aceeaºi origine cu românii nord-dunãreni. pentru acea perioadã istoricã ºi fãrã sã poatã deveni un scut sigur ºi imediat. apãrutã la Editura Premier. era formatã dintr-o constelaþie de grupuri. în jurul unor concepte cultural-istorice ºi tradiþional-etnice. a însemnat.

sãpuneria. Emilia.DECEMBRIE 2010 la sud de Dunãre ºi atestã istoric dovada unei continuitãþi româneºti milenare în Peninsula Balcanicã. ca un fragment de culturã ºi civilizaþie europeanã ºi internaþionalã. ca un capitol al patrimoniului naþional. dupã conþinutul sãu valoric. Ploieºti. a vorbit la fel ºi despre aromâni. dupã locurile unde sunt întâlniþi. în primul rând. 32 Ibidem Ibidem. pânã azi. muzãchiarii. cel referitor la Aromânii-creatori de culturã. dar ºi o perspectivã nefireascã. lemnãria. de fiecare datã. dupã ce subliniazã. autoarea constatã. de-a înaltul lor ºi a Istoriei. aromânii. care au determinat o fizionomie aparte a acestor grupuri. fondul etnic moesodacic comun. a constituit un „magnet” protector pentru românii sud-dunãreni. închinat aromânilor de ieri ºi de azi se întocmeºte un panegiric (aproape!). întorsul la „sânul maicii România”. poate fi clasificat. În Partea a II a a lucrãrii ne sunt prezentate. În partea a VI-a. Aromânii: Pretutindeni – Nicãieri (Armanyi: Iutsido-Iuva).a. în care se puteau integra „natural”. de cele mai multe ori nu erau ale rasei lor. în fapt o definiþie a economiei autarhice practicate de aceºti români sud-dunãreni: „Nu existã sat ºi comunã aromânescã în care sã nu înfloreascã tot felul de meserii. în general. pe rând. Cu toate acestea erau consideraþi „cea mai moralã rasã din Balcani”. legãturi/relaþii bazate pe „ineluctabile nevoi economice” ºi pe „instinctul de conservare etnicã”. chiar dacã ei. paremiologic (Rãu cu rãu. toate reperele care definesc tradiþiile ºi moralitatea acestui grup etnic. nu sunt decât încã o dovadã a unitãþii. de secãtuire a vetrelor de aromâni din sudul Dunãrii. dedicatã „meºteºugurilor ºi artei la români”. sunt enumerate. meglenoromânii º. Cu toate cã „aromânii au fost nevoiþi sã se adapteze mereu” ºi chiar dacã dupã fiecare eveniment istoric major au ieºit. de o parte sau de alta. 2007. lãzii de zestre a unei etnii urmaºe. Suferinþele aromânilor. armureria. 86 FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . p. dar mai rãu fãrã de rãu!) cã turcii i-au recunoscut ca naþiune (1905). Capitolul al VII-lea. p. fierãria. cã cine a vorbit rãu despre români. cuþitãria. de cele mai multe ori grave prejudicii. Editura Premier. arnãuchenii (arnãuþii). Într-un alt registru. dupã ce autoarea subliniazã legãturile permanente ºi inerente între români ºi aromâni. iar pe timpul Imperiului Otoman. iar în al doilea rând. socio-ocupaþionale. ceasornicãria. pânã la falsificatori neîntrecuþi de monede. mai consemneazã cinic. o „rasã excepþionalã”. dar care le-au adus. distinsa autoare ar fi trebuit poate. Ei sunt descendenþii direcþi ai foºtilor traci sud-dunãreni romanizaþi”1. respectiv a VIII-a. înclinând de multe ori. În ultimul capitol (cea de-a noua parte). în general. lor le mai rãmânea o speranþã: „refugiul”. în ciuda slavizãrii. aflate în conflict.2 Ilustrând cele enumerate în „motto” autoarea indicã unele din domeniile în care au excelat ºi pe plan internaþional aromânii. de la mari constructori. dupã port ºi alte criterii de denumire. În penultima parte a lucrãrii. de-a lungul ºi de-a latul lor. atunci când îºi vedeau nãruite idealurile. referitoare la românii de la nord de Dunãre. încât ar fi suficient doar sã enumerãm numele personalitãþilor Luchian. fizionomia etnico-spiritualã comunã. argintãria. Cantemir „ei nice cum în ceva se deosebesc”4. oscilând ºi performând în domenii foarte diverse. þesãtoria. fiind premiaþi la tot felul de târguri de profil. corespunzãtor pãrþii a V-a. fãrºeroþii. care „au îmbrãcat mândria ºi aroganþa albanezilor ºi turcilor cu costume strãlucitoare ºi pompoase”3. paradoxalã. se subliniazã. A patra parte a lucrãrii. principalele „ramuri de aromâni: pindenii – cea mai numeroasã. câteva din evenimen1 2 3 4 35 tele la care au luat parte aromânii din Balcani. Fãrã a intra în detaliile fascinante ale acestei aserþiuni vom delibera. mai vlãguiþi. cã aromânii sunt o civilizaþie deosebitã în Balcani. Subliniind condiþiile istorice. hotãrâtor. debuteazã cu un „motto” semnat de Pericle Papahagi. arhitecþi. Cu delicateþea aferentã. considerând cã mãiestria lor se datora ºi faptului cã erau umblaþi mult prin lume. sã ilustreze mai în detaliu faptul cã mediul prielnic de la nord de Dunãre. cãldãrãria ºi altele”. evenimente istorice care. ci ale etnicilor cu care convieþuiau. prin vãile ºi munþii Balcanilor. mai nãpãstuiþi. cã Imperiul Bizantin. Capitolul Aromânii-tradiþii ºi moralitate. p. sau dupã cum observa D. balanþa confruntãrilor. aromânii aveau dreptul la ºcoli în limba maternã (aromânã ºi românã) ºi la bisericã. 7 Ibidem. din „þara mamã – România”. totuºi. sufletului ºi minþii agere româneºti. purtatã cu grijã apoi. din toatã mãreþia ºi eleganþa lui istoricã ºi-a cedat anumite trãsãturi. grecizãrii ºi prigonirilor sociale de-a lungul secolelor. precum croitoria. erau consideraþi a fi „sarea în bucate a Balcanilor”. grãmoºtenii. cu cele ale fraþilor de la nord de Dunãre.

2006). fiind înlocuitã în timp cu limba greacã. prinosul ºi sporul de românitate. Studiile cuprinse în aceastã carte au fost scrise iniþial în alte limbi (germanã.36 istorice rãsãrite din sânul etniei românofone sud-dunãrene. Pãrãsind. în istoria europeanã ºi mondialã. rãmânând în afara destinului.n. n. O carte de referinþã despre aromâni a cercetãtorului austriac Thede Kahl este volumul Istoria aromânilor (Editura Tritonic.. precum ºi Memoriile cãpitanului Cola Nicea. În prezent este membru în Comisia de balcanologie a Academiei de ªtiinþe din Austria ºi lucreazã la Institutul de Cercetãri est ºi sud-est europene. Nãscut în 1971 în Austria. pe la margini. Ioanina.) care. Codruþa Vlad ºi Gabriela Backe. asimilându-se mereu. unul din cele patru dialecte romanice din Balcani. ca sã ne umplem de recunoºtinþã ºi admiraþie istoricã. ne cam prãvãlim din Istorie. Analiza unor sate (Zagori. la propãºirea etnonimului de român. Ioana PETREUª hede Kahl este o personalitate impresionantã a istoriografiei europene care se ocupã cu probitate în special de sud-estul Europei. a studiat geografia. constatând cu amãrãciune cã. iar aromâna este consideratã a fi pe lângã meglenoromâna. englezã) ºi apoi traduse în limba românã de Maria Bara (soþia autorului). vorbind strict de românii sud-dunãreni. nu putem rãmâne pasivi la imensul efort de asimilare la care sunt expuºi coetnicii noºtri balcanici. Thede Kahl: Istoria aromânilor Prof. faþã de aportul acestora la construcþia ºi devenirea statului naþional român. în creuzetul tracodaco-roman al Balcanilor a sporit. De un farmec intelectual aparte pentru ci- DECEMBRIE 2010 titor se dovedesc a fi Studiul de caz: Vechi ºi nou la negustorii aromâni. În anul 1999 ºi-a susþinut doctoratul la Universitatea din Münster cu lucrarea Etni- T citatea ºi rãspândirea aromânilor în Europa de sud-est. Dincolo de aceste aspecte demiurgice. zona Epirului) subliniazã un paradox: aromâna ºi-a pierdut treptat importanþa într-un teritoriu populat în majoritate de aromâni. Volumul este structurat pe 11 capitole ºi cuprinde articole ce reflectã rezultatele cercetãrilor de teren din sudul Dunãrii. tzntziari. istroromâna ºi dacoromâna. slavistica ºi bizantinologia la mai multe universitãþi europene. rândurile de faþã. au împlinit. aromani ºi rrãmâni. „Satele din Zagori sunt un bun exemplu pentru a demonstra cã o stare economicã bunã poate arunca în plan secundar FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . mai îmbunãtãþiþi sufleteºte ºi patriotic. nu putem sã nu observãm calitãþile acestei „insule de românitate. ne exprimãm admiraþia noastrã istoricã faþã de partea cea mai veche a vetrei noastre româneºti care. Bucureºti. Aromânii mai sunt numiþi: vlahi. de-a lungul a douã milenii. rol jucat prin intermediul a numeroºi cãrturari ºi oameni de afaceri aromâni. În capitolul VI este pusã sub lupã þara în care trãieºte majoritatea aromânilor: Grecia. Autorul încearcã o definire a aromânilor prin prisma lingvisticii ºi dialectologiei prezentând fenomenele etnicitãþii la aromâni. într-o mare slavã” (ºi greacã. Pe de altã parte. prin lucrarea sa. prin nevoire întru romanitate/românitate. Proiectul de recomandare privind limba ºi cultura aromânilor. A participat de asemenea la numeroase proiecte internaþionale de cercetare despre structura etnicã a þãrilor balcanice.G. greacã. Este bine argumentat rolul aromânilor în istoria Greciei.I. ne cam ruinãm. un paradox istoric identitar: au devenit diaspora la ei acasã.

dar ºi o obligaþie” de a ne interesa de soarta fraþilor noºtri vlahi în orice þarã sunt ei. 37 Un capitol al cãrþii se ocupã de islamizarea vlahilor megleniþi din satul Nânti (Notia de astãzi). care ajung sã constituie fundamentul unor teorii ce provoacã. ci vorbeºte limba bãºtinaºilor. Thede Kahl. dar ºi o obligaþie a grecilor de azi sã recurgã la moºtenirile lor autentice legitime”. „Vlahii nu constituie un neam aparte. Preocupat mereu de chestiunea minoritãþilor. Nu poate fi însã contestat faptul cã între revoluþionarii contra FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . care vorbeºte în limba vlahã. Aºa cum autorul cãrþii considerã „o datorie. de care toate minoritãþile au atât de mare nevoie”. Iatã un exemplu de distorsionare a logicii. Într-un capitol autorul ne prezintã primele texte în aromânã care au fost parþial cercetate de oameni de ºtiinþã. Capidan. Doar dacã un copil vlah.DECEMBRIE 2010 diferenþele etnice ºi poate conduce la crearea unei noi identitãþi regionale. dar trãieºte în Grecia. Papahagi ºi Caragiu Marioþeanu împart dialectele aromâne în douã categorii: nordice (fârºeroþii. Urmeazã un scurt istoric: Nu s-a susþinut cã între eroii miºcãrii greceºti de la 1821 au fost români. ei sunt o parte curatã din trupul” naþional al grecilor. din cauza dificultãþilor de descifrare ºi din cauza comparaþiei dialectelor aromâne cu alte limbi romanice ale Europei de vest. Identitatea comunã „romanicã” i-a unit pe zagoreni indiferent de originea lingvistico-culturalã ºi socio-profesionalã”. Toatã cartea este o penibilã strãdanie a autorului ei de a dovedi cã aromânii din Grecia sunt greci. aceºti greci nesupuºi! este Vasilis Misiris. conchidem noi. Contrar tuturor definiþiilor date conceptului „popor” în toatã lumea civilizatã. istoricii ºi etnologii amatori îºi dau frâu liber imaginaþiei. aceºti greci nesupuºi! Cartea a apãrut la Atena în 1990. Se vorbeºte de existenþa a cinci grupuri de aromâni care pot fi diferenþiate ºi prin deosebiri lingvistice. conflicte. La acestea se adaugã rãstãlmãciri ºi interpretãri greºite. Ea a dezvoltat posibilitatea identitãþii cu alte etnii musulmane ºi o aºeazã în acelaºi timp la mare distanþã de rudele de limbã (vlahii): „Noi ne-am turcit. pe care nimeni nu le-a contestat. exemplificã Misiris. Multe dintre ele au fost scrise în limba greacã între anii 1731-1831 fiind greu de abordat. aflat acum pe teritoriul Turciei. Religia a jucat un rol hotãrâtor pentru identitatea vlahilor musulmani. Editura Nova Thesis ºi are 144 pagini. muzãchearii ºi muscopolenii) ºi sudice (pindenii ºi grãmuºtenii). contribuind. Misiris considerã cã: „Limba. Ultimul capitol are accente polemice chiar din dorinþa de a sublinia adevãrul cercetãrii. De aceea nu pot decât sã sper cã aceastã carte va fi premisa unui dialog constructiv. dar în inimile noastre am rãmas creºtini. dr. nãscut din pãrinþi vlahi. copilul este grec ºi nu vlah. Apoi face o incursiune în muzica ºi dansurile tradiþionale aromâne care l-au ajutat în învãþarea limbii aromânilor: „eu am învãþat aromâna cu ajutorul muzicii tradiþionale ºi consider cã muzica este cel mai bun profesor de limbã”. Cercetãtori precum Weigand. Ion BABA ARMÂNESCU utorul cãrþii Vlahii. aceºti greci nesupuºi! Prof. tot aºa considerãm ºi noi daco-românii ca „o Datorie. despre islamism ºi creºtinism. Rãspândirea aromânilor pe suprafeþe întinse ale Europei de sud-est a pus în primplan relaþiile cu popoarele vecine în detrimentul limbii aromâne. Dacã un copil s-a nãscut din pãrinþi greci în Africa de Sud. De fapt. Spune autorul: „Exact acolo unde istoria este mai puþin limpede ºi sunt semne de întrebare. fãrã prejudecãþi naþionale. cu atât mai mult cu cât ei sunt ºi au fost persecutaþi pentru simplul motiv cã sunt vlahi. iar titlul ei este tradus: Vlahii. Vlahii. dupã Thede Kahl. am lãsat liturgia de-o parte” mãrturiseºte un vlah meglenit. istorici ºi filologi. Autorul este preocupat de schimbarea identitãþii aromânilor din Bulgaria ºi chiar din România. la dezvoltarea cunoaºterii Balcanilor cu informaþii actuale. cu toate cã este un element puternic în determinarea etnologicã a unui popor. cãlãtoreºte mult ºi studiazã fenomenele la faþa locului. în nici un caz nu poate sã fie consideratã principalul argument privind originea vlahilor”. un studiu de caz interesant despre asimilare ºi conservare. nu de puþine ori. co- A pilul este grec. adãugãm noi. chiar dacã nu cunoaºte limba greacã.

Serbia. Grecii naþionaliºti spuneau cã: „Nu trebuie sã se mire cineva cã. întrucât. Misiris recunoaºte cã vlahii din Grecia aveau la 1889. Rãspunsul grecului D. Epir. spune cã acesta a furnizat armament „bulgarilor acoliþi”. arvanito-vlahi ºi vlahotoni): Th. Cauza aromânilor a fost sprijinitã ºi de Franþa. Thesalia au depus un memoriu ambasadorilor Marilor Puteri din Constantinopol solicitând ca Vlahii sã dobândeascã aceleaºi drepturi ºi privilegii pe care le au grecii ºi bulgarii din Imperiul Otoman”. scriind despre Biserica ortodoxã românã.. Erau. Î. zice el.”. reprezentanþii cuþovlahilor din Macedonia. Chiar dacã în capitolele urmãtoare Misiris aminteºte pe cercetãtorii aromânilor din Grecia (elenovlahi. a ºcolilor ºi bisericilor româneºti. ambasadorul României la Athena. Grecii ºi slavii fluturau vlahilor steagul creºtinismului. Kis Enion). Albania. care era mincinoasã. Thesalia ºi îl invitã sã sfinþeascã capela ambasadei române din Constantinopol!. toate cu aprobarea autoritãþilor turceºti ºi nu elene. otomanilor au fost ºi foarte mulþi româno-vlahi. pe teritoriul Greciei. pentru a-i anihila pe bulgari. Bosnia ºi dreptul guvernului de la Bucureºti de a interveni pentru ameliorarea sorþii lor. Limbajul lui Misiris este jignitor. Capidan. Macedonia. Mai amintim cã în 1946 au fost executaþi 3000 de cuþovlahi. sultanul Abdul Hamid emite o eratã prin care recunoºtea minoritatea românã din Imperiul Otoman adicã din Grecia. 40 de ºcoli în limba lor ºi o ºcoalã comercialã la Salonic. Papiniu. referindu-se la perioada domniilor fanariote. nu putem uita cã autorul cãrþii crede cã grecii „i-au civilizat pe moldovlahi”. Zegus din Florima „declarã pe episcopul Ohridea Anthima primmitropolit al româno-vlahilor din Macedonia. iar la 18 februarie 1896 preoþii româno-vlahi pe care biserica îi renumeºte românizaþi N. dar nu indicã sursa informaþiei. Godzamanis din Verati ºi H. de slavi ºi de albanezi.. Dar iatã cã tocmai otomanii au recunoscut existenþa aromânilor din Grecia ºi Macedonia. M. Luptãtorii vlahi pentru drepturile lor sunt numiþi „trãdãtori” (Apostol Mãrgãrit).000 de latinofoni vlahi: „În 1905.38 DECEMBRIE 2010 nia erau 10 biserici româneºti ºi douã biserici episcopale: la Ianina ºi la Monastir. pe lângã atâtea alte mii neºtiuþi. trebuie sã începem cu românii (K. Se recunoaºte cã la „8 august 1881. în Grecia ºi Macedo- FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . Cosovo. Aromânii din Grecia ºi Macedonia. ca ºi cei din Bulgaria ºi Albania nu aveau ºcoli ºi bisericã în limba lor. N. Cordãnescu din Kruºova. Elenul recunoaºte cã la 1892. spune: „dogma imbecilã. a patriarhiei. 10. Rollis a fost cã în Grecia nu existã o asemenea naþionalitate. Am citat aceste date pentru a se vedea cã aromânii din Grecia ºi Macedonia formau o numeroasã minoritate naþionalã în aceastã parte a Europei. scriind despre inspecþiile inspectorului Dumba. El aminteºte victime ale „bandelor româno-bulgare”. ortodoxismului pentru a-i avea alãturi în lupta antiotomanã (calul lui Ulise). Grecii s-au rãzbunat pe aromâni considerându-i „trãdãtori” ºi în urma luptelor din Potaþiu. Epir. Iorga. E amintitã intervenþia din 1881 a României în lupta contra „încãlcãrii drepturilor omului” ºi nedreptatea care se face „miilor de persoane de origine românã”. Gogas din Veria. Poghirc. Misiris recunoaºte cã la 22 mai 1905. Tot Misiris. Rusia ºi Austria. ei nu erau recunoscuþi ca etnie aparte de greci. Bulgaria. Cartea despre care am scris ar trebui tradusã în limba românã chiar dacã ea serveºte extremismului elen pentru a-ºi motiva nerecunoaºterea vlahilor ca ramurã a românimii. Pe data de 4 septembrie 1905 relaþiile diplomatice dintre cele douã þãri se rup ºi vor fi reluate în 1911. Mazara. Anglia. idioatã. Am dorit sã atragem atenþia autoritãþilor României asupra tratamentului inuman la care sunt supuºi românii în statele din Sudul Dunãrii ºi în special în Grecia. Credem cã România trebuie sã aplice principiul reciprocitãþii în materie de politicã externã. dar la 15 mai 1913 Eleftherios Venizelos recunoaºte dreptul de existenþã. solicitã primului ministru al Greciei încetarea persecutãrii aromânilor din Grecia.

Dacã vrei sã recapeþi durabilitate. spiritualitatea. Mecca spiritualã a aromânilor – cât. 8) Dupã furtunã. iartã. abia în 1994!.DECEMBRIE 2010 39 Singura epopee eroicã a neamului românesc „Voshopole” . la Cartea Româneascã. esenþial. cã marile neamuri se întemeiazã pe epopei. incendiatorii ºi masacratorii ghegi-albanezi.prin trãdarea noastrã faþã de ei. în Eternitatea Sinelui Spiritual al Neamului.dar.Graalul Românesc! Încã de la început. a rãdãcinilor noastre. din 1993. prefaþã de Constantin Sorescu). 2) Voshopole în furtunã. de turci . ambiþia.Paºa Ali din Ianina. purã ºi eternã. I sau în Micul dicþionar enciclopedic din 1976)? Sã fi avut atât de amara conºtiinþã a unei înstrãinãri ireversibile. pentru a se reîncãrca cu eternitate: infinit triumf al Speranþei. pe marea poveste a începutului. fraþilor lor români. catedrale. 5) Voshopolea strivitã de arnãuþi. ispitiþi ºi nãimiþi de turci.singura epopee eroicã a românilor: VOSHOPOLE (autoare Nida Boga) . cum ºtim ºi noi. existenþa acestei mãreþe ºi mistice epopei . interioare ºi exterioare. neam aromânesc obosit. 4) Iatã târgul!. 6) Cum s-au luptat în mahalale. „spaþiul” edenic.ºi fã ca ruga noastrã de iertare sã fie primitã de fraþii aceluiaºi sânge. soarta Voshopolei este arhetipul destinului Neamului (Voshopole cuprinzând.rezistenþã sfârºitã prin mãcelul populaþiei ºi incendierea. Cãci cetatea Voshopole (care avea. mai ales. fraþilor noºtri de la Sud .în Absolutul Divin. deznãdãjduit – întoarce-te. de dupã masacrul-incendierea Cetãþii Voshopole .12. pentru lumea eternitãþii spirituale: 1) Voshopole se-ntemeiazã ca târg. fixat (dupã o luptã-rezistenþã eroicã. ºi.cât ºi de cãtre mercenarii. ale aromânilor).epopee în sonete (150 de sonete + bocete ale voshopolencelor. realizatã. spulberat. zeci de biserici. pãstrate în limba ºi fibra fraþilor din sudul Dunãrii! Doamne. din acele zile tragice ale lui 1769…) dar. inexplicabilã ºi impardonabilã. tu. cu germenii viitorului . de greci . palate) este consideratã un centru material (invidiat. aceluiaºi Logos sacru (identic cu al nostru) .relativa istorie vorbeºte de cadrul tragediei ca fiind anul 1769) . în 1985. 3) La târgul din Voshopole. a Cetãþii Sacre . o academie de studii înalte.cam cât Bucureºtiul vremii aceleia . câtã amãrãciune am produs noi. 9) Sfatul bãtrânilor. întru crima de deicid asupra Sfintei Cetãþi Aromâneºti .Patriarhia Constantinopolitanã + Vasilike . în egalã mãsurã. mãcar (dacã nu sã impunã). sau chiar respinºi. gesturile. laºitatea noastrã milenarã . Walhalla. dr.Epopeea transfigurãrii Prof. 13) Dezrãdãcinaþii Finisatã prin 1950. sugerându-ne depãºirea vechiului ciclu . Deci. 10) Ajun de îngropãciune.versiunea daco-românã: Hristu Cândroveanu. prin pãrãsirea noastrã. orgoliul – sã semnaleze. regreseazã spre originar. autobom.000 de locuitori .epopee formatã din 13 pãrþi.nãvãlitorii. românii de la Nord. de Nida Boga (1886-1974 . cca. de Hristu Cândroveanu ºi Kira Iorgoveanu . îngropaþi alãturi de comoara lor inestimabilã – decât sã fie subapreciaþi. vol. pur spiritual (devenit astfel prin investire spiritualã de cãtre eroii Neamului – în frunte cu acest Zeus olimpian al spiritului cultural voshopolean-aromânesc: Cavaliotti) în care sufletele ºi spiritul aromânesc se retrag. în primul rând. 7) În castelul lui Gojdu. graþie unei cât mai mãreþe temelii epopeice? Câtã neîncredere. între fraþii aceluiaºi Neam-Spirit? Sã se fi resemnat sã moarã. Centrul spiritual al aromânilor. rogu-te. pure ºi ritualice. atunci când vor fi dezvãluit strãlucirea divinã a epopeii Nidei Boga. Adrian BOTEZ Întrebarea pe care mi-o pun are în ea un sâmbure tragic: de ce nu au avut aromânii. pe atunci. publicatã în româneºte întâi în antologia Un veac de poezie aromânã.numele Nidei Boga nici nu este trecut în Dicþionarul enciclopedic.metresa lui Ali . tipografii de cãrþi în aromâneascã. biblioteci. în plus.ºi sunt respectate ºi temute de celelalte neamuri. sub ochii fraþilor din nordul Dunãrii? ªtiau ºi ei.ºi publicatã. nici în Dicþionarul enciclopedic din 1964. trebuie spus cã VOSHOPOLE este epopeea unui neam eroic. Voshopole este nu doar Ierusalimul. 12) Voshopolencele îºi plâng morþii dragi. 11) În ziua despãrþirii de cei dragi. castele. în faþa armatei turco-albaneze . pânã acum. în FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . de tip Troia. la aceeaºi editurã Cartea Româneascã . de la nord de Dunãre. 60. bineînþeles.

RÃUL are funcþie transfiguratoare: dansul de bucurie al Vasilikei. pe toþi românii (de Sud ºi de Nord). victoria întru Spirit. al lui Torquato Tasso) a dar un subiect de meditaþie profundã ºi foarte gravã: Voshopolea ne aºteaptã pe toþi românii. cu ºtire. Acest statut. de fapt. pe ei ºi viaþa lor. prin lume. ARHETIPULUI ADEVÃRULUI. Miracolul Voshopolei. prin trãdarea misiunii lor spiritualterestre. dincolo de formele epuizate – în SPIRITUL EI INEPUIZABIL: în propriul ei arhetip: „Voshopolea-aþea arsã ºi surpatã/ L’ia ca s-arsarã multu ma muºatã/ Tu mintea-armânilor di tu xinitie . De aceea ºi pãrãsirea ruinelor materiale ale Voshopolei (a se vedea sfatul preoþilor ºi bãtrânilor înþelepþi). Fãrã neagra încercare. peste limitele accidental-istorice. de luminare spiritualã a întunericului vijelios. nepierirea veºnicã. de civilizare a barbarilor spirituali din acest Rãsãrit de Europã. rãu-voitoare. Români ºi aromâni. Dezintegrator. devastator. ca Arhetip al Neamului Românesc (fuzionat în Spirit) – este ºansa soteriologicã a celor care vor sã se lase mântuiþi. din Apus – de transfigurare a unei lumi omise. în plan spiritual. o lume adusã. în plan material – dar reintegrator. greci – adicã. ATUNCI CÂND AFLà DE DISTRUGEREA Voshopolei ºi de stingerea în sânge a mândriei aromânilor harnici. albanezi-ghegi. sã depãºim aceste obstacole de înþelegere – ÎN LUMEA REVELAÞIEI SPIRITULUI. stimulaþi de acest drum iniþiatic – calitãþi spirituale autentice. invidie ºi lãcomie – Satana fiind. ultimul sonet. în spirit ºi-n simþire – în vederea împlinirii sacrei misiuni. al tuturora. prin VOSHOPOLEA REVELATÃ. finale. REGÃSIT) – din aceastã lume desacralizatã. subliniem din nou. nemaipomenit. trecerea lor în regim divin. în specificitatea de viziune. cuplul satanic: Ali-Paºa din Ianina – turcul – ºi metresa lui. de rãtãcitorii încã departe de Adevãr-Revelaþie (dar care râvnesc ºi sunt dispuºi sã se închine. NIDA BOGA. prin luptã eroicã ºi plinã de credinþã. orbite spiritual.(…)Cu-aistã nividzutã nã ciudie/ ª-Voshopolea ºi-pitreaþe agiutorlu/ S-armânã fara armâneascã vie” (transpunere de HRISTU CÂNDROVEANU: „Voshopolea cea mândrã. ale Europei) – o lume discutatã. de urã. DECEMBRIE 2010 spiritual – este dansul lui Shiva sau al lui Dionysos. peste rãutatea ºi trãdarea omeneascã. banalizate – cea balcanicã (aºa cum apare ea. care membri ºovãie ºi disperã. aici. Pentru noi. împâclite. materiale. pentru cei care ascund (fãrã ºtire) – ºi apoi vãdesc. a forþelor entropice (simbolizate. care vor sã se integreze pe traiectoria autenticã. Voshopole ºi l-a câºtigat prin trei forþe: înþelepciune ordonatoare. cum tot aparentã trebuie sã fie/rãmânã despãrþirea Neamului Românesc – în românii din Sud ºi românii din Nord: toþi românii se regãsesc. peste orice slãbiciune ºi vrajbã. aromânii voshopoleni ºi-au întrevãzut eternitatea spiritualã. distructiv. se numesc. Vasilike grecoaica sinelui pervertit. prin puritate ºi credinþã…). gravã. prin epopeea lui extraordinarã. cu Ierusalimul liberat. Voshopolea. fãrã îndoialã. paradoxal. la nesfârºit!”(s. Dar.) – cf. peste spaþiu ºi timp. românii nord-dunãreni. ca în toate epopeile autentice. Credem cã aceste versuri apoteotice.n. poate. Dincolo de mulþimea (cantitativã) a duºmanului etnic. în termeni peiorativi. Poate cã bãjenarii (cei care au scãpat de sub ruinele arse ale Voshopolei învinse PE PÃMÂNT…). creator-activi. monumentalitate prin puritate spiritualã – haruri pe care grecii le pierduserã.40 STAREA VOSHOPOLE – Voshopole-Eden. -/ Voshopolea nu numai s-a luptat / Ci va lupta mereu. mai ales. slujitoare Satanei – în VOSHOPOLEA IDEALÃ. fãrã tragica încercare a distrugerii Voshopolei materiale – Cetatea Exemplarã. devenitã ARHETIP AL SPIRITUALITÃÞII ROMÂNEªTI. spulberatã. fac aproape superfluã urmãtoarea afirmaþie: Voshopole nu poate rãmâne doar ARHETIPUL MÂNTUIRII SPIRITUALITÃÞII AROMÂNEªTI (sud-dunãrenilor români) – ci a tuturor bãjenarilor – adicã al tuturor membrilor indivizi ai Neamului. AROMÂNII Voshopole-starea de perpetuã rezistenþã ºi luptã spiritualã a Neamului Aromânesc. iniþiaticã – dar triumfãtoare. pânã ºi de românul Emil Cioran. mereu. iar aromânii le cãpãtaserã. prin turci./ Nepieritor. se rãtãcesc în necredinþã ºi disperare – faþã de eternitatea (victoria întru eternitate) a Spiritului Neamului: Voshopolea este leagãnul arhetipal pentru românii de pretutindeni – în momentele de suportare grea a agresivitãþii neantului spiritual. profund creºtinã (neasemuibilã decât. persiflate. tragicã. deopotrivã. aromâni – cât. Voshopolea ne cheamã. pentru a permite transcenderea Voshopolei. .(…)/ Miracol straniu.) e-ntrupatã. ÎN SPIRIT (s.n. -/ Al bãjenarilor. activitate creatoare – ºi. minimalizate. de care spun versurile inspiratului NIDA BOGA – nu vorbesc atât de rãtãcitorii. mai ales. denºi din punct de vedere FAMILIA ROMÂNà Diaspora aromâneascã este una aparentã. a neamurilor nelãmurite. de rea-credinþã. strãlucitã din punct de vedere material – aromânii n-ar fi experimentat transcenderea spiritualã. Dalila greacã – ce nu suportã durabilitatea monumentalitãþii eroic-spirituale. la sintagma dispreþuitoare: „culturã minorã”. Biserica Patriarhalã Greceascã ºi monahii greci pervertiþi. spre a ne uni. luptã transfiguratoare.

Desprins total de „hoarã” . al Soarelui). Existã indicaþia dobândirii. mioara mea.sat . pe la 1170. Încercãm o transpunere. chiar dacã nu este atât de bogatã imagistic. originar al cuvântului (fãrã niciun fel de „floricele” paºoptiste... Hristu CÂNDROVEANU (titanescul lider spiritual al aromânilor din România!). 9): „Yil`ioarã vrutã. nu vom þine cont de prozodie./ Cã va s-mori tu prândzul mare/ ª-cã. din Nordul Istrului – aceastã variantã pare a fi. pentru ca sacrificatul sã urmeze destinul învietor/etern re-nãscãtor întru Luminã./ Plânge-mã. 20) de veacuri de la Minunea/ Misteriul Suprem./ Sã iasã turma de mioare. la apus de soare.. cap. cara s-nu mor. într-un manuscris aflat la British Museum/ Londra./ ª-tine./ . ai cãrei locuitori trãiesc prin munþi./ Mi ºuþ di-unã parte. a unui „trup de glorie”./ Mã aºez ºi mã scol./ Dac-ai sã vrei. picurare.. cât ºi la 14 (azi./ Cã Zi-avui unã videare. în cartea sa Aromânii./ Ascultaþ-Zi un singur dor:/ Mine nu voi îngropare/ La murminþãl`i di tu hoarã. de semantica textului aromânesc): „-Iubitã mioarã.De-oi muri. respectiv pe cei de la Sudul Istrului Sacru)? Noi credem cã (pe lângã Duhul eminescian – Eminescu însuºi având./ Ci sã mã scoateþi în Valea Mare. erau „stãpâni ai Soarelui”/ Basarabi . pe românii de la Nordul Istrului.Avdzã tini. mioarã. care sunt uºori ca cerbii. ascendenþã aromânã!) tracismul autosacrificial al Mioriþei! Iatã varianta Mioriþei. plândzi-mi./ Somnul lai nu mi-acaþã. cât mai fidelã. dr. Benjamin de Tudela./ Mã întorc pe cealaltã parte.Ascultã. niciun rege nu poate domni asupra lor” – pentru cã. se pare.ºi Îngeri-Muºaþi/ ”Frumoºii” din lumina lui Dumnezeu! (Comentariul ºi transpunerea în dialect daco-românesc a Mioriþei: prof.. ei înºiºi. profund spiritualizatã/religioasã. p. precum varianta Alecsandri. de mãsurã ori de rimã . de cãtre sacrificat/ solul spre Zalmoxis. Folclorul./ S-iasã cupia di Zil`ioare. în creºtinism: „locul cu patru rãsãrituri”.DECEMBRIE 2010 41 O variantã aromâneascã a „Mioriþei” Ce poate uni. pe deasupra ºi pe dedesubt de suflete.): Nu lipseºte nimic din ceea ce constituie ritualul sacrificiului zalmoxian! Existã indicaþia sacrificiului spre Înviere (sacrificiul se face „la apus de soare”.poate./ Mã întorc pe-o parte. în dialectul daco-românesc (deci.!!!). Adrian Botez) FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . desãvârºit spiritualizat . pe care ne-o oferã dl prof. deci. în sensul bun. în primul rând. Fratele Sfânt al „celor doi ochi ai lui Zalmoxis” Soarele ºi Luna. plânge-mã. pe deasupra ºi pe dedesubt de istorie cele douã ramuri ale valahilor/românilor – pe cei „traianici” ºi pe cei „aurelianici” (cum îi numeºte Dimitrie Bolintineanu – aromânul/ român. dupã ce peregrinase prin þinuturile de la sud de Dunãre: „De acolo începe Valahia. toþi.. Existã atitudinea de liniºte desãvârºit-vizionarã. erau Regi. varianta de bazã./ .comunitate socialã . a sacrificatului. Nimeni nu se poate rãzboi cu ei.ºi intrat în comuniunea de Duh cu cosmosul/ Creaþia Divinã! Într-o dimineaþã veºnicã!!! (Paradisul se ºi numeºte. din dialectul aromânesc./ Di-adun cu soarle º-cu luna”./ Întunecosul somn nu mã prinde. Acest popor profund religios (singurul rãmas religios./ Dimineaþa la pãºteare. ieri ºi azi (Scrisul Românesc./ Pe cale priveºti/ ªi iarba nu paºti?/ . cea primitivã./ Mi bag º-mi scol./ Luaþi aminte la singura-mi dorinþã:/ Sã nu mã-ngropaþi/ În mormintele cimitirului din sat.// -Cara s-mor./ Draga mea mioarã./ Dimineaþa./ Pri cale mutreºti/ ªi iarbã nu paºti./ Yi`lioarã arudã. Zil`ioarã. sã-ºi permitã atitudinea eroicã deplinã. aici... pe Pãmântul-Valea Plângerii – precum spunea./ Va s-hii trã vãtãmare. dintre toate neamurile Europei./ Ai sã fii ucis. de pe Golgota!).. sacrã. corporalitate cosmic-luminoasã. ca sã pascã!/ Iar tu. 1995. sau chiar este./ De sã vinã-n sfat ºi adunare/Chiar Soarele ºi cu Luna!” A se observa cã.. la ascãpitare. de n-oi muri.ci. pãstorule. Este naþia cunoscutã sub numele de valahi./ Cãci am avut o arãtare:/ (Se fãcea) C-ai sã mori la prânzul mare/ ªi cã./ Plândzi-mi./ S-mi scuteþ tu Valea Mare. atât în veacurile dinainte de întruparea Dumnezeului-Hristos. Craiova./ Þi te-am tu vreare.

Versul se cere cântat. Majoritatea aromânilor trãiesc acum în oraºe. patru variante. datoritã limbii comune ºi a existenþei aceloraºi cântece. neprevãzutul accentelor ritmice ºi cadenþelor sunt reflexe ale conþinutului poetic al versurilor ºi construcþiei lor în muzicã. silabele se diferenþiazã ca duratã ºi înãlþime. Atunci când ascultãm muzica vocalã aromânã. dar oricât ai modifica aceastã muzicã. fârºeroteºti. dupã regiuni geografice: macedoneºti. În celelalte state balcanice (România ºi Republica Macedonia) s-au produs noi cântece pe versurile poeþilor clasici ºi moderni precum ºi versuri populare ce sunt interpretate de aromâni acompaniaþi de instrumentiºti aromâni grupaþi în formaþii de muzicã aromânã. gândirii ºi vieþii lor spirituale. Izolaþi între munþii ºi vãile lor. eterofonie (devierea vocilor mai multor cântãreþi care improvizeazã aceeaºi melodie) sau polifonie (arta suprapunerii armonice a mai multor voci. o permanentã undã de melancolie înãbuºitã. Aromânii îºi cântã în grup. îþi poate exprima sentimentul pe care îl ai când învingi. de neîmplinire. Cântecele aromâneºti se pot împãrþi. o afacere. Imperceptibil modificat de-a lungul timpului. aripi minþii. treptat rostirea se transformã în cântec. putem avea impresia cã aromânii au tradiþii similare peste tot în Balcani. Acest festival a îmbogãþit foarte mult muzica aromâneascã.1 Civilizaþia. Influenþe au existat ºi s-au simþit. Cântecul aromânesc naºte acel sentiment de vag. unde aromânii sunt recunoscuþi ca popor minoritar ºi au toate drepturile constituþionale. În România. al autoapãrãrii fiinþei etnice ºi vieþii lor spirituale. accente ºi ritmuri complementare. a similaritãþii poeziilor populare. Bucureºti. împreunã. de suspensie. Ea s-a nãscut din folclor. cântecul a rãmas la nivel rural. Istoria aromânilor. duritatea de cremene a disonanþelor fãrã rezolvãri. un prieten sau multe alte lucruri. stilul muzical a rãmas acelaºi pentru cã aromânii sunt tradiþionaliºti. Mulþi cântãreþi consacraþi moderni din Grecia. Tritonic. tot spre folclor bate. Poezia popularã aromânã trãieºte o existenþã comunã cu muzica. te poate liniºti ºi îþi poate adormi copilul care plânge. aceastã formã vocalã de cântat în grup reprezintã un simbol al solidaritãþii. au dat expresie spiritului artistic modern ce-ºi trage seva din trunchiul spiritual aromân. Un cântec poate avea trei. un grup de muzicieni profesioniºti aromâni au iniþiat Festivalul „Fântâna di malmâ”. iar ceea ce este mai caracteristic este modul de a se cânta în 1 C grup fie în omofonie (tehnica în care o voce predominã. tragedia. iar celelalte o acompaniazã). linia melodicã prinde viaþã. pindene. legile. epiroteºti. Muzica te poate face sã plângi. creeazã diferenþe mari. împrãºtiaþi între diferite popoare. fiecare pãstrându-ºi în ansamblu individualitatea melodicã). La aromânii din Grecia. Dupã conþinut sunt cântece: haiduceºti. În actuala Republicã a Macedoniei. Aceastã simplitate emoþioneazã mai puternic. Pentru aromâni. unde ocaziile pentru petreceri cu muzicã ºi dansuri sunt tot mai rare. fiind aromâni. grâmusteneºti. cântecele lor sunt poveºti de viaþã. cu viaþa ºi cu problemele dezvoltãrii sociale i-au supus ºi îi supun unor intense transformãri. nuntã. de dragoste.42 DECEMBRIE 2010 Muzica aromânã „Muzica oferã un suflet universului. contactul cu popoarele în mijlocul cãrora trãiesc. o artã. în parte s-a transformat în cântece populare cântate în limba greacã. La ultimele ediþii s-au organizat secþiunile folk ºi pop. Muzica aromâneascã în forma ei originalã nu e o muzicã instrumentalã. Ed. muzica aromânã contempo- FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII Thende Kahl. muzica poate însemna un mod de relaxare. jale. ºi fericirea pe care o simþi când eºti singur cu persoana la care þii. Astfel se realizeazã o trãire a vocii. Totuºi instrumentele ºi ritmurile din diferite zone. ºocuri de disonanþã. o împletire a melodiilor în ansamblu. muzica este manifestarea vie a sensibilitãþii. te poate motiva. un mod de evadare din viaþa cotidianã. sumara organizare modalã. 2006 . un ison pe diferite trepte. zbor imaginaþiei ºi viaþã oricui” (Platon) Valentina ROTARU e este muzica? Pentru unii.

îmbogãþit ºi adaptat evoluþiei tehnogice din domeniul muzicii. principiile muzicii aromânilor. Cei mai cunoscuþi autori ai creaþiilor muzicale contemporane sunt Hrista Lupci. Sirma Guci. este o muzicã care te face sã trãieºti strania senzaþie cã îþi auzi strãmoºii cântând. senzaþionalã care meritã conservatã sub forma ei originalã ºi transmisã generaþiilor viitoare. prin participarea la festivaluri. 43 prin spectacolele de pe marile scene ale Bucureºtiului.DECEMBRIE 2010 ranã are o evoluþie ºi o caracteristicã aparte. evenimente unde muzica aromânilor i-a impresionat pe toþi cei prezenþi. cei neiniþiaþi. Mihai Prefti. Aromânii au venit în grupuri mari în timpul colonizãrii Cadrilaterului ºi au rãmas destul de compacþi. Fundaþia „Petre Þuþea”. în lume. Muzeul Þãranului Român din Bucureºti. Ea promoveazã muzica aromânã în spectacolele cu program tradiþional organizate cu ocazia sãrbãtorilor religioase: de Sfântul Gheorghe ºi Sfântul Dumitru. Ponikva. Evenimentele de familie se sãrbãtoresc cu formaþii de muzicã aromânã începând încã din anii ‘60. astfel încât ele sunt foarte accesibile ºi supuse criticii. Secþia Aromânã a Radio România Internaþional. Gicã Godi.ro/arte/muzica. a zilei naþionale a aromânilor. 2010. Consiliul Tinerilor Aromâni sunt numai câteva dintre instituþiile care au gãzduit. despre particularitãþile instrumentelor muzicale.1 Societatea Culturalã Aromânã studiazã. Folclorul cu care au venit a fost pãstrat.aromanii. cunoscutul rapsod Grigore Leºe „traduce” pentru noi. Stere Constantin (Nini). În cadrul proiectului „Ultimii Rapsozi” (organizat de Institutul Cultural Român ºi sprijinit de Jurnalul Naþional). Cântecele s-au imprimat iniþial pe bandã magneticã. În cântecele actuale se pãstreazã caracteristicile muzicii aromâne. apoi pe casete audio ºi acum CD. Foto: Vasile ªoimaru 1 Informaþie preluatã de pe http://www. Macedonia. la început la sate apoi la oraºe.html FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . Muzica aromânã este o muzicã care îþi face inima sã batã cum nu te aºtepþi. Ministerul de Interne. ne vorbeºte despre locul muzicii lor în viaþa comunitãþii din care provine. în parteneriat cu Societatea Culturalã Aromânã. ce s-au înmulþit ºi s-au perfecþionat. este o muzicã unicã. promoveazã ºi transmite viitoarelor generaþii cultura tradiþionalã aromânã în þarã.

iar limba lor este româna. scriitorul ºi filologul George Murnu. literelor. autorul monografiilor fundamentale consacrate dialectelor aromân ºi meglenoromân. fãrã deosebire de locul de origine. De aceea. Acestea sunt date istorice imposibil de schimbat. obiectul a douã sesiuni ºtiinþifice. în contactele cu alte limbi). formeazã limba românã. s-au nãscut ºi unde sunt autohtoni. cel mai sensibil la schimbãri. istoricul literar Dumitru Caracostea. scriitorul ºi filologul Cezar Papacostea. din urmãtoarele motive: Aromânii sunt o parte integrantã a poporului român. încât se poate spune nu numai cã aromâna (ca ºi meglenoromâna ºi istroromâna) ºi dacoromâna sunt asemãnãtoare. caracterizare datã de oamenii de ºtiinþã români ºi strãini.4. cel meglenoroman ºi cel istroromân. Ne aflãm în faþa unei diversiuni. pictorul Ion Pacea etc. respectiv 3 sau 2 membri fondatori. fiecare provincie româneascã a avut potrivit numãrului de locuitori . scriitorul ºi diplomatul Marcu Beza. Prin marile personalitãþi pe care le-au dat în România ei au îmbogãþit prin operele acestora patrimoniul cultural naþional românesc. lingvistul ºi folcloristul Pericle Papahagi. pe de o parte. mai ales în secolele al A XIX-lea ºi al XX-lea. lingvistul ºi etnologul Tache Papahagi. din Evul Mediu ºi pânã astãzi.44 DECEMBRIE 2010 Academia Românã apãrã adevãrul istoric ºi interesele naþionale ale românilor de pretutindeni COMUNICAT cademia Românã a luat cunoºtinþã cu surprizã de iniþiativa unui grup de aromâni (armani) din þara noastrã de a se constitui într-o minoritate naþionalã. devenite Societatea Academicã Românã (1867). organizate în Aula Academiei Române. spre a nu se mai simþi nedreptãþiþi în locurile unde. împreunã cu cel dacoromân. 2. între altele. spre a avea o patrie a lor. Academia Românã i-a considerat întotdeauna pe aromâni ca parte integrantã a acestui popor. strãlucit traducãtor al Iliadei ºi Odiseei. cãci limba. nu poate fi de acord cu o astfel de iniþiativã. pune în evidenþã acest lucru. De-a lungul anilor.aceste contribuþii nu ºi-ar gãsi locul în alte culturi. Elie Carafoli. autorul impunãtorului Dicþionar al dialectului aromân. la 31 octombrie 1994 ºi la 28 ianuarie 2005: „Limba românã ºi varietãþile ei locale”. Aceastã chestiune fundamentalã a lingvisticii româneºti ºi romanice a constituit. specialist în astronauticã. Caragiani ºi Dimitrie Cozacovici (Cosacovici). ca popor armânu. ci cã sunt chiar identice în trãsãturile lor fundamentale. a admite constituirea unei minoritãþi aromâne ar fi cea mai mare absurditate a istoriei contemporane a aromânilor. în deplin acord cu specialiºtii de bunã credinþã din þarã ºi din strãinãtate. unul din redactorii de bazã ai Dicþionarului limbii române. Încã de la constituirea Societãþii Literare Române (1866). cu o limba proprie. strãlucitul actor Toma Caragiu FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . constituite de-a lungul secolelor (cu unele excepþii în vocabular. respectiv „Aromânii ºi aromâna astãzi”. Aducem la cunoºtinþa forurilor competenþe ºi publicului larg ca Academia Românã. inginerul. tocmai pentru cã s-au considerat români. lingvistul Theodor Capidan. Aromânii din România au venit de bunã voie în aceastã þarã. distinctã de români. între care ºi doi aromâni: Ioan D. de fapt. La aceastã ilustrã galerie se cuvine a fi adãugaþi poetul ºi omul politic Dimitrie Bolintineanu. ce ignorã adevãratã istorie a acestei ramuri a romanitãþii rãsãritene ºi a dialectului aromân care. iar pe de alta . ºtiinþelor ºi artelor din rândurile aromânilor au fost primite în Academia Românã: mitropolitul Andrei ªaguna. argumentul de bazã. Unitatea limbii romane vorbite la nordul ºi la sudul Dunãrii este atât de concludentã. armânã. alte mari valori ale vieþii publice. izvorâte din interese mercantile ale unor cercuri din þarã ºi din strãinãtate. absenþa lor din acest patrimoniu ar sãrãci cultura româneascã.

toate neromanice. în cadrul generosului popor român. Ei sunt acolo singurii vorbitori ai unei limbi romanice. ucrainenii. ce au constituit state naþionale. þiganii.deputaþi. 2009 (sus) Moscopole. bulgarii. sã se constituie într-o minoritate naþionalã aromânã în interiorul României încalcã în mod flagrant datele reale ale istoriei ºi. obiceiuri. slovacii. Academia Românã (Sursa: Romanian Global News. În concluzie. ceea ce nici nu sunt de fapt. azi. ºi alãturi de alte minoritãþi. cultivat ºi pãstrat fãrã ca aceºti 45 români sã fie consideraþi minoritate naþionalã.dupã cum se ºtie . exprimatã individual ºi colectiv. folcloric ºi etnografic. Albania (dreapta) Fotografii de Vasile ªoimaru FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . totodatã. cu specificul lor dialectal. Cât priveºte participarea lor la viaþa social-politicã a þãrii. sârbii. ianuarie 2008) Metsovo. Rezolvarea statutului lor politic ºi cultural-lingvistic depinde de autoritãþile din þãrile respective ºi de voinþa lor proprie. ei se bucurã de aceleaºi drepturi ca ºi toþi românii. toþi aromânii nord ºi suddunãreni sunt români (armâni). unul din cele mai numeroase ºi mai puternice din Sud-Estul Europei. În orice caz. alãturi de popoarele majoritare. port.ca ºi meglenoromânii . aromânii . Cei care vor. folclor. Grecia. În þãrile de la sud de Dunãre. prozã ºi poezie dialectalã) poate fi ºi este exprimat. printre alte limbi.reprezintã minoritãþi naþionale autohtone. valorile noastre morale ºi spirituale comune. mod de viaþã. aromânii din România nu pot fi minoritari printre români (aºa cum sunt minoritarii reali: maghiarii.DECEMBRIE 2010 ºi numeroºi alþi reprezentanþi ai ºtiinþei. culturii ºi artelor din trecut ºi de astãzi. Specificul aromânilor din þara noastrã (tradiþii culturale. ajungând unii . senatori ºi miniºtri. polonezii ºi alþii).

” Dupã relogice la Vârºeþ.ierarh cu sceptrul unui adevãrat conducãtor voluþie. dãdu poporului þional-politicã. ºi. Mitropolitul Andrei a continuat lupta haina monahalã la mãnãstirea de la Hopovo. supului ºi mitropolitului ortoblinia Pãrintele Profesor dox al Transilvaniei. Mitropolitul Andrei deloc uºoare pentru el… un purtãtor de cuvânt al ªaguna a fost ºi un misionar al culturii românaþiunii române”. cã Mitropolitul Andrei ªaguna a fost considerat di(1808-1873). ºi el.marii ierarhi conducãtori politici”. se dinte al Adunãrii naþionale poate zice cã el pururi va de la Blaj. istoricul american Keith Academicianul Dan Berindei afirma: a fost „o Hitchins a scris despre el ca „ultimul dintre mare personalitate a naþiei româneºti.a bisericii”. mãsurat. „Pe bunã dreptate. AMircea Pãcurariu a subliniat cã prin Statutul or. a urmat ºcoala gimnazialã la Miºcolc. Stelian GOMBOª consilier la Secretariatul de Stat pentru Culte itropolitul Andrei ªaguna a ganic. îndeplinind diferite anul 1846 a fost numit vicar al Episcopiei Ar. pentru cã ºi el. trimis de Providenþa mai de seamã organizator ºi legiuitor bisericesc Divinã pentru fericirea poporului sãu. rusã ºi greacã. reuºind sã „uneascã în mâna sa cârja de dealului iar. devenind „capul neînpoporului sãu: ºtiinþã. lumicoronat” al românilor din nã.mintim dintre acestea: înfiinþarea „Tipografiei „M FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . într-o familie de macedo-români din Balcani. cã el a din perioada modernã a istoriei.46 DECEMBRIE 2010 Mitropolitul Ardealului Andrei ªaguna în conºtiinþa noastrã mãrturisitoare Drd. plomatul revoluþiei româneºti din Ardeal. Despre un astfel Transilvania. ca ºi acela. La vârsta de 25 de ani îmbracã voluþie. era numit Mitropolit al Transilvaniei. dedicat stãtãtoare” ºi desfiinþarea ioAndrei ªaguna (1808-1873) vieþii ºi activitãþii arhiepiscobãgiei. politic”. Pentru toate. colae Popea discursul de reîntre care recunoaºterea rocepþie. Pãrintele Profesor fac de vrednicã cinstire pentru neamul sãu. eliberat poporul sãu. prezentat în 13/26 mânilor „ca naþiune de sine martie anul 1900.dantul de oºti populare româneºti. culturã. în fine. un con. a luãm în calcul ºi lucrãrile sale de Drept canonic. lovi în piarevoluþia româneascã din Artrã ºi dãdu apã cereascã deal. În pentru drepturile românilor. plin de echilibru. el a dat „cea mai democraticã organizare fost un bãrbat aproape extra. al Înþelegându-ºi ºi asumându-ºi cu exemromânilor ardeleni în momente care nu au fost plarã rãspundere misiunea. Implicat ºi în viaþa naca ºi acela.” miei ºi independenþei. Mitropolitul sãu tablele legii: Statutul orAndrei ªaguna a participat la ganic. Andrei baron de ªaguna Mircea Pãcurariu într-o alocuþiune a sa. iar Avram Iancu comanapoi studii de drept ºi filozofie la Pesta ºi teo. pe drept cuvânt.” Aºa îºi încheia Nipalele revendicãri româneºti. A fost copreºede bãrbat. conduunele traduse în limbile lacându-l în pãmântul autonotinã.nilor prin culturã pentru care a iniþiat acþiuni ce-l vitãþii mitropolitului ªaguna. convins de importanþa emancipãrii româÎntr-o amplã ºi nuanþatã analizã a acti.funcþii. care a formulat strãluci ca un luceafãr pe acea „petiþie naþionalã” cu 16 orizontul bisericii ºi naþiunii articole reprezentând princiromâne. mai ales dacã fost un Moise. nul sau ideologul ei. neºti. în plinã re. dupã Andrei ªaguna s-a nãscut la Miskolþ. drept care fost consacrat drept „cel ordinar. ducãtor înþelept. în cum Simion Bãrnuþiu era considerat teoreticiaUngaria. în 18 aprilie 1848.

Ca „mare preot” al Bisericii sale. a înfiinþat un Institut teologic-pedagogic. Laurenþiu Streza. considerând cã acum este vremea ca Mitropolitul Andrei ªaguna sã fie canonizat – argumentaþie bine întemeiatã ºi puternic fundamentatã.DECEMBRIE 2010 diecezane”. industrialã. Cu alte cuvinte. reeditarea Bibliei de la Sibiu ºi rolul decisiv în înfiinþarea „Asociaþiunii transilvane pentru literatura ºi cultura poporului român din Transilvania” (Astra). deschise valorilor umaniste. cu douã secþii teologice ºi una pedagogicã. prin misiunea pastoralã. Aºadar. personalitãþi enciclopedice. Au fost editate peste 25 de manuale ºcolare. fiind considerat cel mai bun cuvântãtor bisericesc din sec. în anul 1853. A fost Preºedinte al Marii Adunãri Naþionale româneºti de pe Câmpia Libertãþii de la Blaj din 3/15 mai 1848. comercialã ºi literarã” cu apariþie neîntreruptã pânã astãzi. Iar promisiunea ºi demersurile ÎPS dr. Mitropolitul Ardealului. la 7 septembrie anul 1871. a tipãrit o serie de manuale didactice ºi a trimis 47 numeroºi tineri la universitãþi din Austria ºi Germania. este proba cea mai elocventã cã nimic nu este mai profund universal decât a lucra pentru propãºirea spiritualã. aici ºi acum. a militat pentru restaurarea vechii Mitropolii a Transilvaniei. întreaga sa operã a fost pusã în slujba emancipãrii culturale ºi sociale a poporului pentru care a pãstorit. apreciind întreaga sa muncã l-au ales. fiind pentru românii transilvãneni ceea ce fusese doar cu puþin timp înainte Samuel von Brukenthal pentru comunitatea sãseascã: amândoi rãmân în memoria europeanã ca întemeietori de instituþii. s-a remarcat ca un vrednic slujitor al altarului bisericii. cum a mai fost numit. editarea a numeroase cãrþi ºi manuale. cu sârguinþã cursul vieþii Mitropolitului ªaguna . a fost primul preºedinte al „Asociaþiei transilvane pentru literatura românã ºi cultura poporului român” (Astra). socialã ºi politicã a propriului neam ºi a patriei. pus sub ocrotirea bisericii. dupã cum am spus ºi mai sus. cu burse oferite din fondurile ºi fundaþiile create de el. a ziarului Telegraful Român. viaþa ºi opera Mitropolitului Andrei ªaguna stau sub semnul unei personalitãþi de dimensiuni europene prin formaþie. XIX. Membrii Societãþii Academice Române. Ca episcop. fãrã întrerupere. iar dupã reînfiinþarea Mitropoliei a elaborat Statutul Organic al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania. fiind delegat sã prezinte revendicãrile româneºti împãratului. Tot Mitropolitului Andrei ªaguna i se datoreazã organizarea ºi îndrumarea învãþãmântului românesc de toate gradele. Ca rezultat al trudei sale. iar la Sibiu. care deopotrivã stau „sub semnele timpului ºi ale duhului”. au urmãrit întotdeauna. în anii 1863-1865 deputat în Dieta Transilvaniei.o viaþã de sfinþenie de la „Andrei cel mare la Andrei cel Sfânt”. un gimnaziu cu 4 clase la Brad. în Arhiepiscopia Sibiului existau aproape 800 de ºcoli „poporale". a iniþiat în anul 1853. Drept urmare. ziarul „Telegraful Român” care apare pânã astãzi. „gazetã politicã. ca membru de onoare. un liceu cu 8 clase la Braºov cu ºcoalã realã-comercialã. Dupã 1860 a fost membru în Senatul imperial din Viena. prin ampla sa dedicare educãrii ºi culturalizãrii poporului român din Transilvania cât ºi prin participarea sa la miºcarea paºoptistã. dupã care s-a condus Biserica transilvãneanã pânã în anul 1925 ºi care a stat totodatã la baza principiilor de organizare ºi funcþionare a Bisericii Ortodoxe Române. culturalã. copreºedinte al Conferinþei naþionale-politice a românilor de la Sibiu (1861) ºi al Congresului naþional al românilor de la Alba lulia (1863). reorganizarea Institutului teologic-pedagogic din Sibiu precum ºi numeroase „fundaþiuni” prin care se acordau burse de studii pentru elevii ºi studenþii mai sãraci. În anul 1871 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Organizarea acestei importante aniversãri româneºti. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII .

Gojdu a lansat un veritabil program de emancipare a românilor . în care Gojdu deplângea atitudinea de excludere a românilor majoritari de la luarea deciziilor esenþiale. autonomia Bisericii Ortodoxe Române faþã de Mitropolia sârbeascã de la Carlovãþ. care spunea despre sine însuºi: „Sã mã ierte oriºicine cã. „a lãsat averea sa naþiunii române de religie rãsãritean – ortodoxã… urmând ca. Gojdu a dorit perpetuarea ambiþiilor sale ºi a ºtiut sã fãureascã structurile care puteau sã sprijine aceste nãzuinþe. Un exemplu notabil E în acest sens este discursul þinut în 19 iunie 1861. prin testamentul sãu întocmit în anul 1869. Gojdu a fost cunoscut în România ºi Ungaria ca un român de excepþie. Gojdu ºi-a asumat cu demnitate aceastã atitudine plinã de justeþe faþã de cei mai exigenþi mãsurãtori ai patriotismului sãu românesc. Gojdu a înlocuit limba latinã cu cea maghiarã în acþiunile introduse în faþa instanþelor din Buda ºi din Pesta. Gojdu avea o putere de persuasiune neîntrecutã ºi darul acesta l-a ajutat sã devinã atât un excelent avocat. contribuind la ridicarea unor personalitãþi ale culturii ºi civilizaþiei româneºti: Victor Babeº. Aºteptaþi. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII .redactat în strânsã colaborare cu paºoptiºtii români. Ulterior. nu pot fi ºi pragul bisericii pe care sã poatã cãlca tot insul. Gojdu. cât ºi un om politic cu adevãrat complex. Astfel.„Petiþia neamului” . în calitate de comite de Lugoj. Cheia celor spuse la început despre sine stã poate în declaraþia simplã pe care Gojdu a fãcut-o la apogeul carierei sale politice: „Patria mi-o iubesc nemãrginit ºi pentru bunãstarea ei sunt gata oricând a-mi sacrifica viaþa… Am încãrunþit ca un român de omenie”. participarea directã la viaþa publicã. pânã dupã Dietã ºi atunci judecaþi pe Gojdu”. Octavian Goga. din administrarea acesteia de cãtre o reprezentanþã a Bisericii Ortodoxe Române. frãmântatã de manifestãri naþionale. Era conºtient cã nu toatã lumea îl aprecia.a. În acest context se relevã mesajul transmis de Gojdu. fraþilor. De numele lui Gojdu se leagã ºi susþinerea dreptului fiecãrei naþiuni la o limbã. Constantin Daicoviciu º. cã nu era la adãpost de critici. s-a manifestat spiritul politic al lui Gojdu. pe care le-a înþeles în profunzimea lor ºi a implicaþiilor lor pentru emanciparea românilor. a rãmas în amintirea ardelenilor ca finanþator în fondarea unui liceu în limba românã în condiþiile restricþionãrii dreptului la învãþãmânt în limba românã din Transilvania.48 DECEMBRIE 2010 Emanuil Gojdu – repere ale vieþii ºi activitãþii sale politice Radu BIRTA Profesor de istorie. sã fie acordate burse de studii tinerilor români”. A trãit în vremurile în care fiecare naþiune îºi scria istoria cu înfrigurare. Fundaþia Gojdu a funcþionat efectiv în perioada 1870-1952. ca membru în Casa Magnaþilor – Camera Legislativã Superioarã a Parlamentului Ungar – Gojdu a militat în discursuri memorabile pentru consultarea românilor în privinþa chestiunilor politice ºi sociale care îi priveau direct. Oradea manuil Gojdu (1802-1870) a trãit într-o perioadã dificilã. Documentul cuprinde explicit doleanþele românilor din Imperiul habsburgic ºi anume: ºcoli în limba românã. Traian Vuia. În acele timpuri ale revoluþiei din 1848-1849 ºi ulterior. ale cãrui pledoarii în jurisdicþiile pestane apãreau în manualele studenþimii din Imperiu. Om politic reputat ºi avocat celebru. în special cu Andrei ªaguna. În 1848. Ca avocat ce a trãit cea mai mare parte a vieþii la Budapesta. dacã sunt pe turlã. dar avea conºtiinþa împãcatã ca om politic. mobilizate de oameni cu tãrie de caracter ºi profil spiritual asemãnãtor celui care le-a creat.

între anii 1920 ºi 1924. ºi a rãmâne. datoritã perspectivei comparatiste. etnograf ºi folclorist român de origine aromânã S-a nãscut în 6 octombrie 1892 în Avdela. etnografice ºi dialectale ale domeniului românesc. A fost asistent la Facultatea de Litere ºi Filosofie din Bucureºti (1921). Pind. În aceste cãlãtorii a vizitat aproape toate satele maramureºene. fiind admisã ca tezã de doctorat pe baza referatului semnat de Ovid Densuºianu ºi Ion Bianu. în condiþii din cele mai vitrege. care – fãrã ecouri în viaþa istoricã ºi politicã a Europei – a îndeplinit anumite misiuni în evoluþia generalã a popoarelor conlocuitoare din Peninsula Balcanicã”. dar ºi prin forma lexicograficã de prezentare pe care o FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . A fost sprijinit ºi gãzduit de preoþi ºi protopopi precum ºi de învãþãtorii satelor. Ioana PETREUª ache Papahagi. cunoscuþi mai mult sub numele de macedo-români: treptat. decanul Facultãþii. docent (1926). cercetãtor de prestigiu al realitãþilor folclorice. cercetându-le din diferite unghiuri. într-un interval de 115 zile. cât ºi prin atenþia acordatã felului în care fenomenele etnografice ºi folclorice reflectã psihologia poporului român. în special. nord ºi sud-dunãrean. Tache Papahagi aparþine ºcolii lingvistice a lui Ovid Densusianu. atât prin locul important pe care îl deþin în activitatea sa cercetãrile de teren. de peste un jumãtate de secol. conferenþiar (1928) ºi profesor (1943-1948).DECEMBRIE 2010 49 Tache Papahagi – un savant aromân care a descoperit Maramureºul Prof. pe altarul universitãþii ºi al ºtiinþei româneºti. În 1964 primeºte titlul de „profesor emerit” ºi în acelaºi an primeºte Premiul de Stat. A urmat ºcoala primarã la Avdela ºi liceul român la Ianina ºi la Bitolia (1903-1912). Ramiro Ortiz ºi Charles Drouhet. Cu intuiþia de savant ºtia cã limbile ºi dialectele dispun de o forþã de rezistenþã cu totul deosebitã. treptat va dispãrea graiul acestei populaþii romanice. dând dovadã de încãpãþânare în a supravieþui. fiind prezent aici în toate cele patru anotimpuri. general ºi etimologic scria cu oarecare îndoialã pentru destinul aromânilor: „Acest al douãzecilea secol va fi secolul atingerii aromânilor. foarte modernã. numai pe jos. O lucrare de referinþã este Graiul ºi folklorul Maramureºului. licenþiat în 1916. de ce Tache Papahagi ºi-a îndreptat cercetarea amplã înspre Maramureº? Readuc aminte cã savantul a întreprins în Maramureº ºase cãlãtorii. Orientarea sa se dovedeºte a fi. condiþiile sale de viaþã ºi experienþã istoricã în diversele regiuni în care a locuit de-a lungul timpului. În fruntea operei sale fundamentale Dicþionarul dialectului aromân. ºi al României a depus o muncã de benedictin. Tache Papahagi a mutat cercetarea din bibliotecã convins fiind cã ºi lumea T Tache Papahagi (1892-1977) Lingvist. cu teza Graiul ºi folklorul Maramureºului. fiind unul dintre cei mai de seamã cãrturari pe care aromânimea l-a produs în cultura românã. A fost student al Facultãþii de Litere ºi Filosofie din Bucureºti. Din comisia examinatoare au mai fãcut parte profesorii referenþi Dumitru Evolceanu. Doctor în filologie în 1925. Grecia. Dupã aproape un secol ne întrebãm. firesc.

Elaborând aceastã teorie. Bucureºti. una dintre monografiile clasice. A studiat cu atenþie bogãþia folclorului din Maramureº dar ºi aspectele etnice ºi dialectologice. care este originea ºi formarea limbii române în timp. pentru ca. 1939 & Manual de foneticã romanicã – românã. 1937 & Etimologii. 1927 & Images d’éthnographie roumaine. 1923 & Din epoca de formaþiune a limbii române: probleme etno-lingvistice. cultural ºi politic. Tache Papahagi schiþeazã ºi o etnografie istoricã a Maramureºului. 1922 & Din folklorul romanic ºi cel latin. de ce nu am admite cã. cu care Maramureºul are multe trãsãturi caracteristice de unitate etno-lingvisticã. 1974. constituie documente ale creativitãþii maramureºenilor ºi îndrumãri preþioase privind cercetarea de teren ºi interpretarea datelor culese. o câtime va fi pierit în exilul din Asia Micã. francezã ºi spaniolã. ºi îl studiazã þinând seama de fenomenul sincretismului. ocupaþiile tradiþionale ºi experienþa istoricã a poporului. dacoroumaine et aroumaine. 1930 & Originea Muloviºtenilor ºi Gopeºenilor. atingând cea mai importantã problemã de lingvisticã românã. dar mai ales în spaþiu.50 îmbracã unele din lucrãrile sale. A cãutat întâlnirea unui dialect românesc – cel maramureºean – cu supremaþia limbii literare româneºti. Restul ce a devenit?. italianã. Adicã ºi în Maramureº. Într-o prelegere. Tache Papahagi cãuta în cercetarea din Maramureº tocmai întâlniri dintre graiul maramureºean ºi cel aromân. grupuri de români dintre Balcani ºi Dunãre sã migreze spre nord. pânã la distrugerea imperiului Asãneºtilor. Merge mai departe evocând elementul românesc din lungul munþilor Haemului. o adevãratã enciclopedie a vieþii materiale ºi spirituale a aromânilor. în dialectologia româneascã ºi o lucrare de referinþã asupra unuia dintre cele mai interesante graiuri dacoromâneºti. articolul. oieri din Munþii Sibiului au ajuns pânã în Crimeea. un aromân care a descoperit Maramureºul. Dictionnaire aroumain (macedo-roumain) général et étymologique. glosarul care însoþeºte monografia. 3 vol. în fine. element care. s-a ocupat de culegerea materialului în zone marginale. Problemã vastã. Studiile sale consacrate aromânilor completeazã în mod fericit operele lui Theodor Capidan. 1926 & Macedo-Românii sau Aromânii. cum ar fi secolul al XX-lea. 1930 & Basilica-Eclesia. Fundamental rãmâne Dicþionarul dialectului aromân . muzica maramureºeanã. an & Poeþii Araia ºi Caciona. atingând de pildã Maramureºul?” Prezentarea istoricã ºi geograficã a Maramureºului. datele privind toponimia ºi onomastica. 1936 & Din morfologia limbii române: substantivul.general ºi etimologic. 1923 & O problemã de romanitate sud-iliricã. cãutând ceea ce este reprezentativ în graiul ºi folclorul lui. 3 vol. General ºi etimologic. 1915 & La românii din Albania. 1967 & Dicþionarul dialectului aromân. gãsindu-i o seamã de afinitãþi ºi concordanþe cu românitatea nord ºi sud-dunãreanã. pentru o epocã veche. 1963. 1943 & Paralele folclorice (greco-române). Tache Papahagi. 1928-1934 & Folklor român comparat. Graiul ºi folklorul Maramureºului (1925) rãmâne pânã astãzi. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . cu un trecut atât de semnificativ pentru istoria politicã ºi culturalã a românilor de pretutindeni (Valeriu Rusu). numeralul. Admite cã a trecut în nordul Dunãrii urmând lanþul muntos balcano-carpatin. se întreabã Tache Papahagi – ce a devenit acest element românesc din Tracia muntoasã? O parte s-a bulgarizat prin secole. 1929 & Introducere în filologia romanicã cu privire specialã asupra istoriei limbii române: Fonetica. în numãr redus s-a aºezat pe versantul sudic al Haemului. la un moment dat sã se opreascã în munþii din nordul Tisei. Opera: & Aromânii din punct de vedere istoric. DECEMBRIE 2010 româneascã a intrat în schimbare. se întreabã savantul. Autorul considerã cã este nevoie sã releve ºi etnografia istoricã a Moldovei. f. ªi atunci. numeroase texte redate într-o transcriere riguroasã. pânã la cele mai puþin sau deloc cercetate cum ar fi Maramureºul sau zonele din Peninsula Balcanicã locuite de aromâni. românii. tehnice ºi metodologice privind cercetarea dialectalã. forma o populaþie numeroasã ºi dominantã în regiunile pãstoreºti. în ciuda achiziþiilor moderne. care depãºea cadrul unei monografii. 1927 & Dispariþii ºi suprapuneri lexicale. 1925 & Biblioteca naþionalã a aromânilor. relativ târzie de tot. 1926-1935 & Creaþiunea poeticã popularã. 1920 & Antologie aromâneascã. Ca folclorist. pronumele. 1924 & Cercetãri în Munþii Apuseni. 1932 & Flori din lirica popularã – doine ºi strigãturi. 1925 & Graiul ºi folklorul Maramureºului. autorul spunea: „dacã într-o epocã. Astfel ºi-a îndreptat privirile înspre importantul ºi izolatul þinut al Maramureºului. dar ºi de legãturile strânse cu modul de viaþã. 1944 & Poesia liricã popularã.

culturii.”4 De asemenea. Capidan. care au fãcut din ei elita societãþii în care au trãit. articolul aduce în atenþie o monografie a lui Theodor Capidan con- AROMÂNII . ªi aþi izbutit sã arãtaþi mai ales un lucru: cã resturile poporului român în Peninsula Balcanicã au jucat ºi joacã ºi azi încã un rol civilizator de cea mai mare importanþã între populaþiile alogene ºi aloglote cu mult mai importante.DECEMBRIE 2010 51 Theodor Capidan. dialectologiei. Cluj. 1925-1935. Bucureºti. literelor. au reuºit sã-ºi creeze. Vechimea ºi însemnãtatea lor istoricã în Peninsula Balcanicã” în „Anuarul Institutului de Istorie Naþionalã”. 1942. Bucureºti. precum ºi studiile ºi lucrãrile sale. 1932. istorie. acestea reprezintã documente de referinþã asupra românitãþii din Peninsula Balcanicã. culturii ºi civilizaþiei aromânilor. Lingvistul. îndeosebi asupra aromânilor. în fundul Balcanului sau în capitalele Europei occidentale. în studiile d-voastre nu v-aþi restrâns niciodatã la stadiul de astãzi. a subliniat semnificaþia concluziilor studiilor sale afirmând: „În general. 1942. Raporturile lingvistice slavo-române. oriunde s-au gãsit. Bucureºti. D-voastrã aþi arãtat . 1943. 3 volume. pe parcursul vieþii. 1927. Bucureºti. la adresa: [http://www. Prin diversa sa activitate din domeniile lingvisticii româneºti ºi balcanice. pp. Etnografie. Discurs rostit la 26 mai.3 rezultate ale unei îndelungi ºi temeinice documentãri pe teren. Fãrºeroþii. istorie. George Murnu. autor al unei opere fundamentale asupra minoritãþilor româneºti sud-dunãrene. lingvistul 1 2 3 D Th. Capidan. etc. Dialectul aromân. Macedoromânii. Studiu lingvistic. etnografului ºi istoricului. Meglenoromânii. 1931. Réponse Critique au Dictionnaire d étymologie koutzovalaque de Constantin Nicolaïdi. Cluj. limbã. scrupulozitatea ºi competenþa sa. 9-10.”1 in rândul aromânilor s-au fãcut ºi se fac ºi azi remarcate o serie de nume sonore ale vieþii publice. Theodor Capidan s-a interesat de soarta comunitãþilor aromâneºti din Balcani. Românii Nomazi. 1936. Petre Vulcan.”5 În cele ce urmeazã. Cluj. sub raportul moral ºi material.ro/pdf/theodor_capidan_romanitatea_balcanica.pdf] 5 Ibidem. „Macedoromânii. ºi au jucat un rol esenþial în cunoaºterea ºi promovarea aromânilor. mai ales în foneticã. 4 Sextil Puºcariu în Romanitatea balcanicã. în care viziunea lingvistului se asociazã în permanenþã cu cea a folcloristului. În acest sens. ca de altfel Theodor Capidan. aþi dovedit cã românii n-au primit numai influenþe strãine. 1929. Bucureºti. La fel ca ºi alþi aromâni2 de valoare. Raporturile lingvistice albano-române. toponimiei ºi istoriei concretizatã în scrieri de certã valoare.proiectavdhela. Fundaþia Regalã pentru literaturã ºi artã. ci au ºi dat popoarelor învecinate un numãr important de românisme. 9. accesatã la 26 septembrie 2010. ºtiinþei ºi artelor. un bun cunoscãtor al istoriei. Studiu din viaþa Românilor din sudul Peninsulei Balcanice. Bucureºti. care. Th. operã premiatã de Academia Românã cu Premiul „Nãsturel”. sunt pe deplin edificatoare. au fãcut parte din elita ºcolii româneºti din Balcani. p. p. Cluj.proiectavdhela. o valoare de origine aromânã a culturii româneºti. 1924. dar ºi un activ militant pentru drepturile acestora. 1922. într-un portret realizat cu ocazia intrãrii lui Theodor Capidan în Academia Românã. operã premiatã de Academia Românã cu Premiul Statului „Eliade Rãdulescu”. Stere Diamandi. toate acele virtuþi sociale. Macedoromânii. Studiu lingvistic asupra Românilor din Albania. dovedindu-se a fi. Bucureºti. Aromânii.cã acest rol covârºitor al elementului român se observã ºi în limbã. 1936 în ºedinþã solemnã a Academiei Române. limbã. 1909. Totodatã. 1925.menþioneazã în continuare marele academician . teza sa de doctorat Sufixele nominale în dialectul aromân susþinutã în anul 1907. Macedoromânii. [http://www. Tache ºi Pericle Papahagi. „Romanitatea Balcanicã”. Etnografie. Limbã ºi culturã. lexicografiei. ca mijloc oferit de naturã ºi organizaþia socialã.pdf] FAMILIA ROMÂNÃ român a atras atenþia lui Sextil Puºcariu. variantã digitalizatã de Editura Predania. Salonique. ci aþi cãutat sã desluºiþi în limbã ºi în diferite aspecte etnografice trecutul îndepãrtat al românismului transdanubian ºi raporturile lui cu românii din stânga Dunãrii. 46. a evidenþiat „seriozitatea ºtiinþificã a acestuia. Elementul slav în dialectul aromân. exponent ºi promotor al aromânilor Paula RUS „Prin muncã. istoricul ºi etnologul Theodor Capidan. «vioiciunea spiritului mereu treaz ºi veºnic doritor a cunoaºte». se numãrã printre personalitãþile marcante de origine aromânã.ro/pdf/theodor_capidan_romanitatea_balcanica. Spre deosebire de cei mai mulþi învãþaþi strãini.

ºi anume. . unde a predat dialectologia ºi lingvistica la Universitatea din oraº. Dupã 1948. care au reflectat în scrierile lor as- Theodor Capidan (1879-1953) Reprezentant de renume al lingvisticii româneºti. Weigand. Th. totul se întemeiazã pe constatãri ºi afirmaþii fãcute de scriitorii strãini. Dumitru Caracostea.) care. istoricul englez Th. care au fost la ei acasã ºi i-au cunoscut mai de aproape. 7. 5. ªi-a început cariera ca asistent la “Institutul Balcanic” din Leipzig. Kanitz. cum ar fi trebuit sã fie. la 15 aprilie 1879. Numit membru corespondent al Academiei Române. istoria. Valoroasã ºi documentatã din punct de vedere ºtiinþific „aceastã scurtã expunere descriptivã asupra Românilor din sudul Peninsulei Balcanice”2 oferã bogate informaþii despre numele ºi rãspândirea macedoromânilor în Peninsula Balcanicã. Iatã de ce. cãlãtorul francez Pouqueville ºi mulþi alþii. unde l-a avut ca profesor pe cunoscutul cercetãtor al popoarelor din Balcani. apãrutã mai întâi în limba francezã (1937). 1 2 3 FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII Th. cit. De asemenea. P. p. de–a lungul anilor. S-a stins din viaþã.. Herbert. limbã. Astfel. “Titlul lucrãrii «Macedoromânii» în loc de «Aromânii». Weigand.”1 Lucrarea.. lingvistul Theodor Capidan a devenit membru titular al acesteia. pe linie paternã. iar apoi în germanã (1941). la începutul secolului al XX-lea. cit. politic. economic ºi cultural jucat de elementul aromân în viaþa populaþiilor conlocuitoare ºi aduce la cunoºtinþã situaþia acestora. au vãzut ºi scris despre ei. Jireèek. aºezãrile. filologul francez A. a locuit în Macedonia în mijlocul comunitãþii de aromâni. ci am cãutat sã aduc ºi dovezi. Bucureºti. cãlãtorul englez William Martin Leake. directorul Uniunii Fundaþiilor Culturale Regale. alãturi de alþi aromâni de seamã (mitropolitul Andrei ªaguna. p. aproape la fiecare pas. . Theodor Capidan s-a nãscut în Perlepe (Prilep) Macedonia. Macedoromânii. Capidan în prefaþa op. fiind profesor de limba românã ºi director la ªcoala Superioarã de Comerþ în limba românã din Salonic. lingvistul român prezintã rolul social. la caracterizarea acestor Români. într-o familie de negustori aromâni. dar mai ales în capitolele în care vorbesc despre Macedoromâni ca element de culturã ºi factor de creaþie în economia ºi gospodãria din Balcani. de la care a beneficiat de o temeinicã pregãtire intelectualã ºi lingvisticã. din punct de vedere cultural ºi economic. în 1935. Etnografie. scriitorii ºi filologii George Murnu ºi Cezar Papacostea. istoricul literar Dumitru Caracostea. întemeiate pe ceea ce oamenii de ºtiinþã ºi cãlãtorii strãini. arheolgul ºi etnograful german F. Ibidem. o descendenþã aromânã.spune marele lingvist . limba ºi starea culturalã ale acestora. ocupaþiile. É. arheologul francez L. ce avea. Între anii 1909 ºi 1919. funcþie pe care a ocupat-o pânã în anul 1948. se justificã prin faptul cã în ea nu se vorbeºte numai despre Aromâni dar ºi despre Meglenoromâni. Aceºtia din urmã îºi au aºezãrile numai în Macedonia. lingvistul german G. prin bunãvoinþa criticului ºi istoricului literar. Thunmann. 1942. s-a stabilit la Cluj.52 DECEMBRIE 2010 sacratã aromânilor. liceul din Bucureºti ºi Universitatea din Leipzig. p. a fost publicatã ºi în limba românã.”3 Dintre aceºtia meritã amintiþi: istoricul german J. lingvistul ºi folcloristul Pericle Papahagi etc. G. în anul 1928. numãrul. au fost primiþi în aceastã prestigioasã instituþie. istorie. istoricul ceh C. 5. Începând cu anul 1937. Pentru atingerea lui. obiceiurile. a colaborat.nu m’am mulþumit numai cu înºirarea de simple afirmaþiuni. alãturi de Sextil Puºcariu. Theodor Capidan a devenit profesor de limbi romanice la Universitatea din Bucureºti. Capidan în prefaþa op. a continuat sã activeze în cadrul Institutului de Lingvisticã al Academiei din Bucureºti. Din anul 1910. apãrutã la Fundaþia Regalã pentru literaturã ºi artã. la scrierea Dicþionarului Academiei (DA). viaþa în familie ºi societate. la 1 septembrie 1953. În anul 1919. Heuze. autorul ºi-a propus drept scop sã-i facã pe „Macedoromâni cât mai bine cunoscuþi cercurilor din strãinãtate. aproape orb. în anul 1942. Picot. A urmat ºcoala primarã în limba românã din oraºul natal.

Johann Thunmann. numãrul aromânilor din Grecia. apud Th. p. p. Tesalia. „Românii din sudul Dunãrii afirmã Theodor Capidan . pp. scria în revista literarã Pandora: „Se zice cã Românii care locuiesc astãzi în Elada. unde „sunt numiþi de bulgari «Beli Vlasi» (Români albi). fosta Re- Th. nume folosite între ei. cu timpul. O bunã parte din Românii orãºeni din Albania ºi Macedonia se numesc «Moscopoleni». Dupã pãrerea lui Theodor Capidan. se mai pãstreazã ºi astãzi în þinutul Zagori. […] Aici în Pind. 25. Ibidem. mai ales. istoricul german Johann Thunmann scria. Astfel. 12-13. cit. 10. din cauza procesului de deznaþionalizare (fie prin limbã. etnografic. J. romanus). p. 22. în cazul aromânilor: „Ei între ei . etc.roiau cu turmele în toatã Peninsula. Ei pot fi întâlniþi în Grecia. dupã numele vestitului oraº Moscopole.. întemeiatã pe cercetãri ºi informaþii sigure. von Hahn ºi F. Theodor Capidan reia ºi completeazã aspectele de ordin istoric. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . a fost destul de mare. Ibidem. ªi în Albania se gãsesc mulþi.”5 Lucrarea avutã în atenþie prezintã ºi importante observaþii în ceea ce priveºte numãrul macedoromânilor care.”6 dar.spunea el peste jumãtate din locuitorii Traciei. nume cu care sunt cunoscuþi între neamurile strãine. Aceastã «Vlahie». ºi peste trei sferturi din locuitorii Macedoniei ºi Tesaliei.”2 Aceºti români mai sunt rãspândiþi în Albania. inclusiv a aromânilor. 28. cei din Pind ºi Tesalia se numesc «Epirioþi». cultural ºi social referitoare la macedoromâni..” ºi a cãror identitate „ca neam cu Românii din þarã se întemeiazã pe mãrturii istorice ºi realitãþi lingvistice. fiind mai numeroºi în regiunile de munte. Epir ºi Macedonia se ridicã la 600. în opoziþie cu «Kara Vlasi» (Românii negri). derivate dela þinuturile din care se trag. 12. Ibidem. în toate celelalte þinuturi. scrierile unor cercetãtori strãini. în timpurile vechi. sub numele Paleo-Vlahia (Vlahia-Veche). un fenomen obiºnuit în dialectul aromân). p. în 1774. .mai întrebuinþeazã ºi alte nume.. vlahii. pãstorii semi-nomazi din Albania «Fãrºeroþi». începând din Dalmaþia pânã la Marea Egee ºi din Balcani pânã în Peloponez. Tesalia.”4 1 2 3 4 5 6 7 53 Criteriul denumirii poporului dupã zona geograficã pe care o locuieºte se aplicã. altãdatã centru românesc mai important. op. care „reprezintã ramura meridionalã a poporului român.”8 Interesante sunt ºi statisticile pe care le-au dat William Martin Leake. Craiova (1867). care au evaluat numãrul aromânilor la jumãtate de milion. geografic. sau armânii (cãderea lui u din prima silabã a cuvântului arumân). Th. p. ca argument la afirmaþia sa. apud Th. p. 55-57. azi decãzut ºi locuit mai mult de Albanezi. G. fãra proteza lui a. Sunt oameni corpolenþi ºi robuºti.”3 în fosta Republicã Iugoslavia ºi în Bulgaria. Albania. Untersuchungen ilber die Geschichte der östlichen europäischen Völker. p. Astfel. care.”1 Rumânii (din lat. au menþionat în operele lor despre unitatea de limbã si de neam a tuturor românilor.apare prima Românie a Macedoromânilor cunoscutã de Greci sub numele «Vlahia». din care s-au rãspândit. mai ales în partea de nord. op. 174. op. situat în partea apuseanã a Pindului. cit. Capidan.. unde „Românii au format din toate vremurile masa cea mai compactã. sau þinþarii sau cuþovlahii. traducere din limba greacã.menþioneazã lingvistul român . Kanitz. la începutul secolului al XX-lea. numãrul lor a scãzut de-a lungul timpului. cum îi poreclesc sârbii ºi slavii meridionali ºi respectiv grecii. Acarnania ºi Etolia. Capidan. cã macedoromânii sunt un popor numeros: „Ei trebue sã fie . Leipzig (1774). lingvistic. 9.000. Cercetãri despre Românii de dincolo de Dunãre. care au relevat prezenþa lor numeroasã în Peninsulã. op. Capidan. dupã numele satului Fraºari. Rãmãn sau chiar Rumãn. […] Aceastã parte a Pindului reprezinta pânã pe la începutul secolului al XIX-lea cel mai curat þinut românesc. cu pãrul negru sau castaniu. unde „îºi zic Romãn. dar. mai ales. în aglomerãri mai mari ºi mai mici.menþioneazã Theodor Capidan .”7 O altã numãrãtoare este datã de scriitorul grec Rizos Rangabe.DECEMBRIE 2010 pecte din viaþa aromânilor. 20. decât în cele de la ºes. Aduce. care mai târziu apare în istorie sub diferite forme. cu fizionomia inteligentã. sunt rãspândiþi în toatã Peninsula Balcanicã. Capidan. adicã Dacoromâni. fie prin bisericã) ºi a cãsãtoriilor mixte. pp. arumânii (numele rumân a primit proteza lui a. p. au remarcat superioritatea ºi cultura intelectualã ale acestora. cit. cit. cei din muntele Gramos «Grãmusteni». 8 Sergiu Georgiade. în 1856. Ibidem. În cartea sa.

economic.”2. dinamismul. Popovici. Ca atare. precum: tradiþiile. ei au fost balcanici în cel mai înalt grad. I. subliniazã unitatea lingvisticã dintre macedoromânã ºi dacoromânã.Statul Austriac. nu numai pentru poporul nostru. literar. la care marele lingvist apeleazã pentru caracterizarea acestor români. 41-42. ci ºi pentru toate popoarele balcanice. precizând: „Dacã pentru orice popor din lume limba constituie legãtura cea mai trainicã ce uneºte pe indivizii din aceeaºi comunitate etnicã. cunoscând marile însuºiri ale Românilor pentru comerþ ºi industrie. ea reprezintã istoria ºi viaþa lor. D. dar în acelaºi timp foarte diferitã asupra fiecãrui grup etnic. p. oricât de mari greutãþi li s’ar pune în drumul lor. meºteºug. Dând tuturor cu generozitate. .54 publicã Iugoslavia ºi Bulgaria se ridica la 300. Dr. p. De asemenea. etc. cum sunt Dacoromânii ºi Macedoromânii.precizeazã Theodor Capidan . Beograd. 12. ei aveau toate calitãþile pentru ridicarea economicã a þãrii. p. apud Th.»”5 Despre influenþa aromânilor exercitatã printre populaþiile conlocuitoare scrie ºi profesorul sârb dr. op...”4 Rolul. afarã de Români. Negustorii aromâni erau apreciaþi. în Balcani vor avea datoria de a studia marea lor influenþã în viaþa politicã. fiindcã pentru acest Stat Macedoromânii erau de toate: «capital. la Români ºi la Albanezi. op. rolul pe care elementul aro- FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII Ibidem. pe care lingvistul român îl aduce în discuþie. Ei au dat oameni care s-au devotat în acelaºi timp tuturor grupurilor creºtine ale Peninsulei Balcanice. D. cultural. unitatea lingvisticã cu Dacoromânii reprezintã cel mai autentic document. Iatã de ce. Aceºtia au reprezentat un element de valoare pentru economia unor þãri din Balcani. atât practic. Capidan. op. apud Theodor Capidan. Detaliile cu privire la calitãþile macedoromânilor se regãsesc în monografia lui Theodor Capidan. 178..) în rândul populaþiilor conlocuitoare. prilozi pitanju postanka naše èaršije. Influenþa lor este foarte mare. cât ºi ºtiinþific. este relevat în cartea lingvistului român. a încercat pe toate cãile sã-i atragã. Printre popoarele balcanice. rolul lor este diferit printre Slavi. I. 123. 137. pe care aceºti români l-au îndeplinit în diferite domenii de activitate (social. economicã. ei s-au dizolvat. mai ales. însã ºi-ar fi pierdut numai limba. începând cu anul 1925. Th. […] Prin muncã ei s-au impus aproape în toate ramurile de activitate omeneascã. . Constante. care veacuri dearândul au rãmas izolaþi în sudul Peninsulei. O Cincarima. p. pentru Macedoromâni. acesta afirmã: „Aromânii prezintã o problemã foarte importantã ºi foarte interesantã. Cu privire la aceasta. (1-11 611). DECEMBRIE 2010 numeroºi în Peninsula Balcanicã. dar ºi la Bulgari. ºtiinþificã. ei (filologii n. […] Ei au fãcut mult pentru unitatea culturalã a Peninsulei Balcanice. Cu un cuvânt. dar mai cu seamã în comerþ ºi meserii.n.) nu pot admite faptul cã douã populaþiuni de aceeaºi origine. dacã Macedoromânii ºi-ar fi pãstrat toate particularitãþile caracteristice neamului românesc. Beograd. literarã ºi artisticã a fiecãrui grup etnic”. politic. dar ºi din Occident.”3 Aceastã perfectã unitate lingvisticã este demonstratã. care remarcã hãrnicia. pentru ei. I. De asemenea. ªi savanþii. de marele lingvist. […] Nu existã nici mãcar un singur grup de la care ei sã nu merite recunoºtinþã.. Într’adevãr. p. este cel referitor la limba vorbitã de aceºti români. trãind de aproape douã milenii în regiuni atât de depãrtate ºi în împrejurãri cu totul deosebite. nu este numai limba. 36. cit. care îi face sã izbuteascã în toate întreprinderile. Popovici.1 Un alt aspect. cu ajutorul cãruia chiar omul fãrã ºtiinþã îi poate uºor identifica cu fraþii lor din nordul Dunãrii. într-o lucrare. Despre Aromâni. cit. Ibidem.6 Acelaºi profesor dr.000. îndemânãticia ºi vrednicia lor. 160. obiceiurile ºi altele. comerþ ºi industrie. […] Familiile lor au dat oamenii cei mai înzestraþi nu numai la noi. Popovici prezintã. inteligenþa ºi iscusinþa acestora: „[…] ceea ce deosebeºte pe Macedoromâni de celelalte neamuri din Balcani. ci ºi acel dinamism extraordinar. cit. sã dea naºtere la o limbã care sã fie aceeaºi nu numai din punctul de vedere al desvoltãrii ei interne dar […] ºi din acela al împrumuturilor de afarã. D.000 pânã la 350. Theodor Capidan repetã: „Limba lor este româneascã. Dintre aceºtia. Români ºi Albanezi. cit.000 s-au mutat în þarã. p. cu atât mai mult se impun prin inteligenþa. Capidan. Bucureºti (1934). tradus în româneºte de C. în lucrarea sa. Capidan. credinþele. în cazul acesta puteau fi orice alt neam din Peninsula Balcanicã. pp. op. 6 Revue Internationale des Études Balkaniques. […] Cu cât sunt mai puþin 1 2 3 4 5 Th. 28. Pe bunã dreptate. în comerþul din Ungaria ºi Austria: „Dintre þãrile strãine.

la începutul secolului al XX-lea. Dr. p. vor fi mai bine trataþi.DECEMBRIE 2010 mân l-a jucat în viaþa economico-culturalã a Serbiei. Th. nu numai în negoþ. nu mai era prezentã. cit. în mase mai compacte în Epir. 183. p. motiv pentru care situaþia lor a devenit gravã. aproape genialã. Albania ºi Macedonia. lingvistul Theodor Capidan aduce o contribuþie decisivã la cunoaºterea ºi înþelegerea aspectelor legate de civilizaþia ºi cultura poporului aromân. cit. p. apud Th. în care sunt inserate o serie de mãrturii ale unor învãþaþi strãini ºi români. În aceeaºi situaþie se aflau ºi din punct de vedere cultural. Dupã aptitudinile lor. dar ºi în alte direcþiuni. Ibidem. care se aflau. Capidan. folosite ca argumente la afirmaþiile sale. un rol important l-au avut cãrturarii macedoromâni moscopoleni din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea. Capidan. Din punct de vedere economic. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . 177. care au cãlãtorit la aceºti români. primii care au scris în limba maternã: Theodor Cavallioti. Când se va face analiza sângelui oamenilor noºtri mari.”3 Gradul de culturã al macedoromânilor. mai ales. era gravã. unde elita comerþului ºi a intelectualitãþii a aparþinut din toate vremurile elementului românesc. ca element de culturã ºi gospodãrie creatoare. În afarã de aceasta.menþioneazã Theodor Capidan la sfârºitul monografiei . Capidan. 332. Acest drept . ei pot fi puºi alãturi de acele vechi ºi talentate popoare istorice. Kanitz. „alãturi de Greci. în care viaþa acestor români a început sa ia un caracter naþional. cele câteva sute de mii de macedoromâni. 184. p. dacã îºi trimit copiii la ºcolile greceºti ºi se declarã greci. 177. apud Th. F. ºcolile ºi bisericile româneºti n-au fost închise. Acea stare înfloritoare descrisã de cercetãtorii strãini. op. 197. fie indirect prin sprijinirea instituþiilor de culturã. Ibidem. ºcolile elementare din comunele. cerinþele acestor români sunt aceleaºi. În monografia sa. La fel s-a întâmplat ºi cu ºcolile româneºti din Albania. la 1 2 3 4 5 6 7 55 începutul secolului al XX-lea. „cunoscuþi ca eminenþi pãstori.”2 ºi-au adus contribuþia ºi în domeniul culturii. op. dupã primul rãzboi mondial.. care la rândul sãu afirmã cã. D. Macedoromânii. cu bisericã ºi ºcoalã româneascã. Historisch-ethnographische Reisestudien aus den Jahren 1859-1868. dar autoritãþile de aici le-au dat de înþeles românilor cã. Constantin Ucuta. Temelia culturii noastre moderne.se gãseau grupaþi în metropola românismului care era Moscopole. op. p. Grecii ºi Armenii.. Prin aceastã lucrare. în comunele româneºti au fost aºezaþi greci asiatici. Th. cei mai mulþi erau ruinaþi. iar o lege agrarã i-a deposedat pe proprietarii macedoromâni de livezi ºi de pãºuni. cit. În Grecia.”7 ªi în prezent. ei au reuºit sã devinã unul dintre elementele culturale cele mai importante din Turcia europeanã. Astfel. Astfel... treceau printre cei mai înzestraþi din întreaga Peninsulã Balcanicã. Tesalia. Daniil Moscopoleanul. Capidan. în Macedonia ei au pierdut cele mai frumoase biserici construite din moºi strãmoºi cu bani proprii. Theodor Capidan s-a ocupat ºi de situaþia macedoromânilor care.1 Macedoromânii.. precum ºi a rolului jucat de aromâni în istoria ºi cultura populaþiilor conlocuitoare. Serbien. O bunã parte dintre ei – precizeazã în continuare Theodor Capidan . insulari ºi din Tracia. cum sunt Evreii. Leipzig (1868). Th. I. în mare parte lor li se datoreºte. dupã cum se poate afla din cartea lingvistului român.”4 a fost lãudat ºi de alþi cercetãtori strãini.Estului european. care „erau în Orient cei mai indicaþi pentru asimilarea unei culturi superioare. op. atunci se va vedea cã un numãr însemnat din bãrbaþii noºtri iluºtri […] se coboarã din aceºti oameni vrednici. în secolul al XVIII-lea. nu cereau decât „respectarea dreptului lor la viaþã naþionalã. 250. constituie unul din elementele ei culturale cele mai importante. foarte abili meseriaºi ºi excelenþi negustori.”5 centrul comercial dar ºi de culturã ºi civilizaþie al aromânilor din Balcani. concluzionând: „Aromânii […] au fost oameni de o capacitate rarã. Capidan. cit. rãspânditã pe întreaga ei suprafaþã. În astfel de condiþii. pe temeiul contribuþiei lor binefãcãtoare la prosperitatea economicã ºi culturalã a Sud.”6 De asemenea. p. secolul al optsprezecelea din viaþa noastrã comercialã. capacitate despre care relateazã ºi cercetãtorul german Kanitz: „Cuþovlahi se cheamã o populaþiune numeroasã a Turciei europene care. fie direct prin o serie de nume reprezentative pentru acest domeniu. târgurile ºi oraºele macedonene au fost suprimate. cit. cele mai înalte instituþii de culturã (un vechi liceu clasic ºi o ºcoalã normalã profesionalã de fete) „toate în Bitolia. 248. p. Popovici. op. p. În acest sens.li se cuvine atât pe baza vechimii ºi numãrului lor în Peninsulã cât.

(Matei. un respect fãrã limite pentru tot ce este „tradiþie”. limba naþionalã/ literarã a României. Iorgu Iordan. Pericle Papahagi. în cele douã Americi. o excelentã cunoaºtere a limbii mele materne. Aromânii (macedo-vlahii) trebuie sã aibã un singur scop: sã-ºi cultive limba maternã ºi tradiþiile lor. Unitatea teritoriului unde se vorbea româna comunã a fost scindatã de sosirea slavilor între Dunãre ºi Balcani. Tache Papahagi. treptat. Îmi asum întreaga rãspundere. de la naºterea mea. în aceste momente de confuzie totalã. create adeseori conºtient de toate „pãrþile” implicate. rezultatul. ºi care se explicã prin: a. Dhafna Pupti. Vechea limbã românã s-a scindat în cele patru ipostaze actuale ale sale: româna (daco-româna/ daco-v(a)laha). distrus . Ortodoxismul lor are specificul lui (spre deosebire de acela al românilor din nord). 12. o competenþã ºtiinþificã veritabilã. 21) CONFESIUNE Acest DODECALOG al aromânilor reprezintã credo-ul meu ºtiinþific asupra „fiinþei” denumitã „aromân”. XXII. ºi de bunica mea maternã. Statutul aromânilor aflaþi în diaspora (în România sau în altã parte) are specificul lui. 5. vorbite în sudul Dunãrii ºi istriana (istro-româna/ istro-vlaha). ar fi: o confuzie generalã (din cauza amestecului de criterii . FAMILIA ROMÂNà . de orice fel. Albania. câºtigatã. care dureazã de 68 de ani. Al. moºtenire sfântã lãsatã de strã-strã-strãmoºii mei de 2000 de ani. în raport cu altele . Având în vedere aceste date. c. fãrã îndoialã. iar lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu”. în orice acþiune. în Australia etc.în fundamentele sale. de dascãlii mei: Theodor Capidan. 6.sã formulez ideile care mi se par a fi punctul de plecare în orice iniþiativã. care le conferã conºtiinþa lor etnolingvisticã. Aromânii (macedo-vlahii) ºi limba lor maternã existã astãzi ºi de douã mii de ani. sânge va curge din nou din toate pãrþile.chiar dacã acest credo al meu va fi ignorat. El este rezultatul unui proces îndelungat. Existã douã categorii de aromâni: a. cele 12 adevãruri ºi sã le judece numai la sfârºitul lecturii. b. Bulgaria). b. „mentalitate” aproape imuabilã . fosta RSF Iugoslavia.). datoritã unui lucru serios ºi constant (1947-1995). Îi rog pe cititori sã parcurgã. Aromânii sunt creºtini ortodocºi. Limba veche româna (strãromâna/ româna comunã/ româna primitivã/ protoromâna) vorbitã pe acest teritoriu era o limbã unitarã.) 8. creatã de oameni care nu vor sau nu pot sã respecte rezultatele ºtiinþei (istorice/ lingvistice/ arheologice etc. care locuiesc în þãrile balcanice (Grecia.istorice/ lingvistice/ geografice/ cultural-politice etc). Aromânii sunt dintotdeauna sud-dunãreni. criticat. inclusiv în România. Nico Caragiu ºi Athina Papastere. 10. 4. Matilda Caragiu Marioþeanu AROMÂNII DIXI ET SALVAVI ANIMAM MEAM 1. istorice ºi actuale. „autohtoni”.deºi foarte evoluatã în comunitatea mea aromânã. vorbitã în familie de pãrinþii mei. în diaspora sunt cei care se gãsesc oriunde în lume (în þãrile din Europa. direct sau indirect (prin cãrþile lor). „lege” transmisã din generaþie în generaþie.56 DECEMBRIE 2010 Dodecalogul aromânilor sau 12 adevãruri incontestabile. mã consider obligatã . Rosetti. asupra aromânilor ºi asupra limbii lor „Daþi Cezarului cele ce sunt ale Cezarului. variantã a aromânei?). condus. 2. 9. Aromâna este limba maternã a aromânilor. aromâna (macedo-româna/ macedo-vlaha) ºi meglenita (megleno-româna/ megleno-vlaha. Statutul aromânilor „autohtoni” locuind în þãrile balcanice este cu totul diferit de acela al aromânilor din diaspora. Numele aromânilor trebuie sã fie aromân ºi macedo-vlah. cu rãbdare. care nici mãcar nu au nevoie sã fie explicate. dacã nu sunt acceptate aceste adevãruri elementare. vorbitã în Peninsula Istria. 11. fricþiuni etnice în þãrile balcanice. 7. 3.

asupra aromânilor ºi asupra limbii lor. normativ ºi modern. Un an copiilor. însoþite de tãlmãcirea în dacoromânã ºi francezã a autoarei). 2002. iar apoi a urmat cursurile Facultãþii de limbã ºi literaturã românã din cadrul Universitãþii Bucureºti. logie structuralã. membru al Academiei Române. ºi a parcurs toate treptele ierarhiei didactice pânã la profesor universitar la Facultatea de litere. cu versiuni în francezã ºi cialistã în dialectologie. organizatã la Oradea.o altã lucrare de referinþã. în memoria fratelui sãu. gramaticã istoricã. în 1950. povestiri aromâne în limba românã. FAMILIA ROMÂNÃ În 1993.DECEMBRIE 2010 57 În zilele de 4 ºi 5 iunie 2010. manuale a fost aleasã membru corespondent al Acadefolosite în întreaga lume. Mulþumim organizatorilor.Stihuri aromâne. istorice ºi actuale. la tratatul de Istorie a miei Române. destinate S-a nãscut în anul 1927.aromâni ºi aromânã. profesor universitar ºi englezã. editura Logos. În anul 1993 Matilda Caragiu Marioþeanu Opera: A colaborat la trei manuale pentru învãþarea limbii române de cãtre strãini. a publicat credo-ul sãu despre Matilda Caragiu Marioþeanu (19272009) . a publicat lucrarea monumentalã Dicþionar aromân (macedo-vlah) DOARO. În anul 1967. Comparativ (român literar-aromân). contextual. iar din anul 2004 a fost membru limbii române ºi la Crestomaþia romanicã. În 1997. A fost profesor invitat la universitãþi din Salzburg ºi Frankfurt pe Main. Bacãu ºi Ploieºti. Neiges (13 poeme în aromânã. dialectologie generalã ºi românã (nord ºi sud-dunãreanã). ªi-a început cariera universitarã din timpul studenþiei.Ipostaze. Ediþie bilingvã (1994) ºi Néuri. Studiu de dialectoblicat cartea-album Toma Caragiu . Aromânii ºi aromâna în conºtiinþa contemporanã . Studiile liceale le-a urmat la Silistra. limbã românã contemporanã ºi limbã românã pentru strãini. extrem de utile în realizarea acestui numãr al revistei „Familia românã”. o delegaþie din partea revistei „Familia românã” a fost invitatã sã ia parte la Conferinþa Internaþionalã „Minoritãþile ºi drepturile omului”. Douã volume de versuri aromâne: Di nuntru ºi-di nafoarâ . AROMÂNII . Zãpezi. La acestea se adaugã volumele de basme.lingvist român de origine aromânã spe. mai târziu familia sa emigreazã în România. ºi-a luat doctoratul cu teza În 2003. pentru a ne fi facilitat stabilirea de contacte cu mai multe personalitãþi aromâne. În toþi aceºti ani a susþinut cursuri ºi seminarii de istoria limbii române. a puFonomorfologie aromânã. intitulat Dodecalog al aromânilor sau 12 adevãruri incontestabile. Universitatea Agora ºi Asociaþia de Studii Aromâne. A-D.Stihuri armâneºti / Din nãuntru ºi din afarã . titular. în Grecia.

în nordul Greciei. festival internaþional despre care am mai scris. ca sã-i cunoaºteþi pe fraþii noºtri! Sã vã îngroziþi de soarta lor. A urmat cursuri de specializare în limba ºi literatura românã la universitãþile din Viena ºi Bucureºti. au fost aleºi la conducere. Dar vreau sã-þi spun cã avem valori care nu au îngenuncheat la valul de care vorbeai. Cine este Baki Ymeri? Român dupã mamã. Este Membru al Asociaþiei traducãtorilor literari din Macedonia. intrã tot în rândul þãrilor cu N FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII .. deºi este þarã capitalistã. Este. doctorand la Universitatea din Bucureºti. Este un argument viu. Y: Mã simt mântuit cã îmi cunosc rãdãcinile. Neastâmpãrat. Deºi aþi dat altor culturi sute de intelectuali. care înclinã spre limba românã dar nu iartã ce i se pare greºealã în vechea-noua rânduialã. traducãtor.: Din pãcate ai dreptate. Deºi nu face parte imediatã din aceastã întrebare. A tradus din Nichita Stãnescu. Gh. În Serbia. de geografia spiritualã de care îmi vorbeºti. Suntem la Cluj. de la prietenul mai vârstnic Teohar Mihadaº. Îl avem ºi noi. Gheorghe Pârja: Dragã Baki. unde foºtii lideri ai comunismului au rãmas. Este un asasinat cultural la care suntem martori. dã totul cântarului din suflet. Deci dialogul cu acest prieten al României. Ce le mai doreºti Baki? B. redactorul ºef al revistei „Vatra” de la Târgu Mureº. Gh. au trecut câteva ceasuri de când ne cunoaºtem. chiar în Maramureº. Cei mai mari poeþi sârbi sunt de origine românã! Sã veniþi pânã în Pind. cãutãtor. un destin unic în felul sãu. iar tu cu luciditate eºti un optimist. mai ales din Timiºoara. totuºi românii au rãmas un popor de o nobleþe extraordinarã. nãscut în Iugoslavia. din Tache Papahagi. ºi chiar la unele petreceri prolifereazã asemenea cântece. albanez dupã tatã. Y: Îmi pare rãu cã se ºtie cã românii sunt doar 23 de milioane. un miracol cultural. a fost un pas spre cunoaºterea unui om deosebit. dupã mine ºi nu numai. Marin Sorescu. Sunt optimist cã veþi intra în Europa – cum se spune acum – înaintea altor þãri cum ar fi Iugoslavia ori Albania. cu dialoguri de searã ºi dimineaþã în prezenþa catalizatoare a criticului Cornel Moraru. Am auzit cã au devenit cântece de petrecere în toatã þara dumneavoastrã. Cu asta încep. culmea. B. în interes pur comercial din partea unor formaþii. Iugoslavia fierbe. sã-i cunoaºteþi pe fraþii noºtri” Interviu cu scriitorul BAKI YMERI (Iugoslavia) Gheorghe PÂRJA u credeam cã-l voi întâlni pe Baki Ymeri! Îl ºtiam din presa literarã româneascã. P. pentru felul în care literatura românã este prezentatã în limba sa paternã. ªtiam doar din lecturi. am fost asimilaþi foarte mulþi români. ca urmare a politicii naþionaliste a conducãtorilor sârbi din trecut ºi din prezent. scrie cu litere sã se vadã. fiind invitat de onoare la „Zilele Lucian Blaga”. Cunoaºte zece limbi ºi a publicat.: Mã cutremur prin ce-mi spui. Mã întristeazã degradarea folclorului românesc ca urmare a imitãrii pânã la preluarea totalã a melodiei ºi textelor din cântecele sârbeºti. A absolvit Facultatea de limbã ºi literaturã albanezã la Universitatea din Kosovo (azi Priºtina). cel mai admirat ºi cel mai numeros popor din sud-estul Europei. unde sculãria asta electronicã. Ai luat cultura ca armã de luptã. în traducerea sa. Dar iatã cã necrezutul s-a întâmplat la Cluj. în autobuze. Cu ce începem? Baki Ymeri: Dragã Gheorghe. Îmi pare rãu cã astfel de melodii. Întâlnirea de la Cluj. dar vã spun cã un alt lucru care mã întristeazã este faptul cã Grecia. Când vei veni în Maramureº te vei convinge. dupã mamã. nu au nimic în comun cu fermecãtorul folclor al României. când în realitate sunt peste 30 de milioane numai în teritoriul etnic. Mircea Dinescu etc. cu inflexiuni þigãneºti. P.58 DECEMBRIE 2010 „Veniþi în Pind. Îmi vin în minte cuvintele lui Iorga: România e singura þarã din lume înconjuratã de români. ciudat în felul sãu. Deci este scriitor. Din cele vorbite parcã ne-am cunoaºte de când lumea. zeci de mii de versuri din poezia clasicã ºi contemporanã românã în presa literarã albanezã din Iugoslavia.

comerciant.: Baki. P. „Cine oare a zis/ Cã rugãciunea nu-i/ Sfântã cântare a Logosului. Mie îmi spuneau copiii – „fiul româncei”. România este patria de obârºie a mamei mele ºi în aceastã þarã mai ales printre ardeleni. ungurii. al celor douã popoare. asimilându-i pe aromâni. A absolvit Facultatea de Filozofie la Universitatea din Priºtina (Limba ºi literatura albanezã). la Universitãþile din Viena ºi Bucureºti. Y: Apropie-te ºi poþi sã-l vezi. a urmat cursuri de specializare a limbii române. într-o caligrafie poeticã de mare ºi persuasivã intensitate. meditative. deci..000 de versuri din poezia cla- FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . membru a Uniunii Scriitorilor din România. Despre Baki Ymeri Marin Sorescu spunea: „Bucuria lui Baki Ymeri de a crea în cele trei limbi materne: românã. sârbii – viseazã împãrãþii întinse. P. cã ai învãþat româneºte în familie? B. privite ºi cercetate cu temeinicie ºi respect. de lângã Târgu Mureº. Pentru activitatea culturalã ºi publicisticã în folosul societãþii. albanezã ºi limba poeziei. 27 de ani. trebuie sã se ºtie cã în Balcani – Albania. care izbucneºte strãlucind. Este doctorand al Universitãþii din Bucureºti. „Dicþionar comun” ºi „Gloria Tibi. copiii.DECEMBRIE 2010 59 BAKI YMERI S-a nãscut în 1949 la ªipkoviþa (Macedonia). Macedonia ºi Grecia – trãiesc un milion de români. ºi dupã cum vezi.” (Meditaþie) practici staliniste. „Busola sufletului”. Þi-l prezint fãrã sã mã bãnuieºti de vreo simpatie aparte. vãd cã ai în mânã un ziar. am gãsit frumuseþea spiritualã a unui popor ospitalier. De atunci am învãþat româneºte. Îþi pun o întrebare fireascã: de când ai învãþat limba românã? B. dupã culoarea hârtiei este vechi . sã nu pricepem noi. pe albanezi. Între timp. Omul Anului 2001. redactor-ºef al revistei Albanezul/Shqiptari. româncã din Band. are menirea sfântã de a þine nestinsã flacãra cea vie a unui destin comun. Gh. Cartea care l-a fãcut cunoscut în literatura românã se numeºte Lumina Dardaniei. Se numeºte FLAMURA ALBANIEI. vãd. Gh. nãscut în Iugoslavia s-a cãsãtorit în 1932 cu Aurelia Graur. este bucuria unui cercetãtor pasionat în domeniul relaþiilor spirituale româno-albaneze.. apãrut la Constanþa la începutul secolului./ Prezentul o mare minciunã/ Iar viitorul o-nchipuire?/ Cine oare a zis/ Cã timpul nu existã/ ªi cã el totuºi/ Ne va înghiþi?/ Cine oare a zis/ Cã forma e goalã/ ªi golul e forma/ Iar cel mai bun viitor/ E prezentul?/ Alãturi de Floare însângeratã. interogative într-un – extaz – liric excepþional. Mama trãieºte în Iugoslavia ºi vreau s-o aduc sã vadã locul naºterii ºi tinereþii. din muºuroaiele stelelor. autor a numeroase articole despre aromânii din Balcani.Y. Greu am pus mâna pe acest document cu care mã laud. are pe prima paginã fotografiile regelui Ferdinand al României ºi Wilhelm al Albaniei. B. Atunci am fost în România ºi m-am întors acasã cu patru valize de cãrþi româneºti. Ce scrie? Aivaz Imerovici. Este structuratã pe cinci mari capitole: „Zborul cuvintelor”. P. „Fragilitate”.: Bãnuiesc. De altfel. de religie greco-catolicã. care nu respectã Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului. Domine!” cuprinzând poeme scrise în vers alb la nivel european. toþi ceilalþi – grecii. am tradus ºi am publicat peste 10.” Iatã cã în 1916 aceste cuvinte au fost profetice! Gh. a fost nominalizat din partea Institutului Biografic American (ABI). Poezia lui B. Când vorbeau despre dragoste ori când se certau foloseau limba românã. pe bulgari. românii din Valea Timocului ºi albanezii din Kosova. Dar uitã-te ºi transcrie din acest ziar: „În Balcani numai elementul român ºi albanez nu a fost atins de cranii imperialiste.: Da. bulgarii. e un ziar în limba românã. strãvechi ºi zbuciumat. Limba intimã ºi secretã pentru pãrinþii mei a fost limba românã. Uitã-te aici: acesta este extrasul din registrul stãrii civile pentru cãsãtoriþi./ Liniºte a amurgului/ ªi a claritãþii mentale?/ Cine oare a zis/ Cã trecutul este un cadavru. Este un ziar albanez. Y: Dragã Gheorghe. îþi spun un lucru pe care nu multã lume îl ºtie. pânã la Eminescu ºi de la El încoace. Eu cresc arzând. Eu m-am apropiat de limba românã pe la 20 de ani. Y: Foarte puþin. de 22 de ani.

cum îþi spuneam. Eu sunt dornic sã cunosc cuvintele limbii române la ele acasã. ªipcoviþa. cu un an în urmã. (Graiul Maramureºului. fluier. care sunt în limba albanezã. Maramureºul este o nouã escalã spiritualã pentru tine. vatrã. Nicolae Bãciuþ. Mai mare demonstraþie nu trebuie pentru unitatea noastrã de limbã. Y: Da. ªi eu te aºtept în Maramureº. . Gh. prin limbã. Voi face un text. Ce zici cã în Albania au rãmas la conducere tot cei care au fost? B. copiii mã strigau „fiul româncei”. albanezii sunt comuniºti. loc pe care încã nu ai pus piciorul.: Domnul Cornel Moraru îmi spunea cã v-aþi înfrãþit cu revista „Vatra” din Târgu Mureº. P. B. care se va înþelege perfect în limba românã. unde.60 DECEMBRIE 2010 sã ne jertfim pentru a ne scãpa ºi a pãrãsi cel mai scârbos cadavru al secolului XX. Mã intereseazã foarte mult. Din câte am vorbit. rog cititorii sã-l perceapã în cheia acelui timp. Mi-ai mai spus cã Tache Papahagi a scris o carte despre graiul ºi folclorul Maramureºului. Eu sunt nãscut într-un sat de munte. prin culturã. P. 2010. Poliþia a intrat cu brutalitate ºi a interzis ziariºtilor sã mai editeze ziarul.1990 sicã ºi contemporanã. Te-am auzit închinând cu vorbele „multã bucurie”. avem un trecut zbuciumat.5 milioane. Cã avem multe locuri comune au spus-o istorici ºi lingviºti care au scris cu simpatie despre raporturile culturale dintre cele douã popoare. B. Baki Ymeri. Avem ºi noi Basarabia noastrã. care a fost suspendat prin directive neostaliniste. De la Eminescu la Ileana Mãlãncioiu. Gh. Sã ºtii cã în satul meu circulã cuvinte care se aseamãnã cu cele româneºti: bucurie..: Deci aveþi probleme. Trebuie FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII Nota autorului: Cum dialogul cu Baki Ymeri a avut loc în urmã cu aproape douã decenii. P. Miercuri.: Am vorbit despre Maramureº. Mã bucur cã „Familia românã”. Þara mea a fost tãiatã cu toporul încã la Versailles. 31 iulie 1991) Laurenþiu Ulici. Gh. din partea comuniºtilor sârbi. dar ºi voi trãiþi mulþi înafara graniþelor þãrii. ci 7 milioane de albanezi – jumãtate în Iugoslavia ºi jumãtate în Albania. dar fiind un admirator al operei blagiene sunt convins cã o sã porþi legãnarea spaþiului mioritic.: Mulþumesc. barzã. Gh. dupã cum se vede. Y: Am auzit lucruri minunate despre Maramureº. Y: Da. în 1988 am stabilit aceste legãturi trainice. B. P.: Înþeleg cã traducerile le-ai publicat în reviste albaneze din Iugoslavia. mi-a recuperat un text despre un mare prieten. fluture. din cuvinte albaneze. Deci nu e întâmplãtor. care este comunismul. dintre revista „Vatra” ºi revista FJALA (Cuvântul) din Pristina. B.. Gh. mai ales în Rilindja (Renaºterea). P. buzã. a popoarelor balcanice ºi a altor popoare neslave. grumaz. pânã în zilele noastre. Gh. care a întrecut ºi fascismul. P. albanezilor. pe care o sã þi-l trimit. unicul cotidian pentru trei milioane de albanezi din Iugoslavia. Vasile Andru. Dar te poftesc sã vii în munþii Pindului ºi ai sã te convingi singur. Y: Sã-þi spun un lucru la care sã vã gândiþi: sã nu creadã românii cã dacã a fost ales Ramiz Alia conducãtor. Y: În Balcani nu trãiesc 3.: Vorbeºti de albanezii din Albania. Pe români ºi albanezi ne leagã multe destine comune încã din antichitatea traco-daco-iliricã. având în vedere discriminarea fizicã ºi culturalã a românilor.

odatã cu stabilirea definitivã la Paris. toate 4 din Franþa. fie în închisoare. având colaborãri frecvente mai ales la revistele: Anotimpuri. cu Poeme ºi imnuri.M. în familia compozitorului Ion ºi Sevastiþa Caranica (mama era fiica lingvistului Teodor Capidan). toate aceste preocupãri au avut un adânc ecou în rândurile intelectualilor adunaþi în jurul revistei. Macedonia. fie cã a trebuit sã ia calea exilului. în situaþii limitã. Ethos ºi Limite. a limbii þãrii de adopþie. aspect pe care toate þãrile dezvoltate l-au explorat mai mult la suprafaþã. la Universitatea din Padova. ancorându-ºi astfel toate rãtãcirile. dintre care îi menþionez pe: Ion Cuºa (aromânul cunoscut mai ales prin lucrarea Scrieri din diaspora ºi graþie imprimeriei sale de la Paris unde mulþi reprezentanþi ai exilului românesc ºi-au tipãrit cãrþile). multã senzaþie. Odatã cu stabilirea sa în strãinãtate s-a remarcat repede în domeniul filologiei. Nãscut la 18 ianuarie 1911 în Bitolia. efervescenþa creatoare precum ºi spiritul de echipã l-au determinat. în care dorul de þarã e primordial. mai ales dupã încheierea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Momentul a fost decisiv în viaþa aromânului care. Din pãcate. a Cenaclului literar „Anotimpuri” care va scoate revista cu acelaºi nume. când intelectualitatea a fost decimatã. sã conºtientizeze Occidentul asupra situaþiei României. fiind. la un moment dat. Nicu Caranica.DECEMBRIE 2010 61 Remember Nicu Caranica Antoaneta TURDA e împlinesc în acest an 70 de ani de la debutul în volum al poetului. atât cenaclul cât ºi revista. Theodor Cazaban (nepotul lui Jules Cazaban) ºi L. se formeazã ca intelectual în România (urmeazã liceul din Turda ºi Facultatea de Litere ºi Filozofie din cadrul Universitãþii din Cluj). deºi a dus mereu dorul þãrii. Dupã încheierea studiilor. al abordãrii spiritului românesc departe de þarã. Gheorghiu la înfiinþarea. anul 1940 a fost unul dramatic în destinul sãu. într-o manierã înruditã cu operele lui Rabelais ºi Creangã. ea aducând în atenþia cititorilor. În acest context ideatic. Nicu Caranica s-a remarcat prin volumul Povestea foamei. Destin (Spania). de acest grup întrucât în 1963. discuþiile de la cenaclu care erau centrate pe câteva probleme majore precum schimbarea mentalitãþii celor care îºi pãrãsesc þara-mamã ºi dificultãþile legate de folosirea. la un moment dat. Caete de dor. din prisma persecuþiei comuniste din care au fãcut. acesta din urmã detaºându-se. spiritul românesc care a marcat toate creaþiile scriitorilor mai sus amintiþi. aprofundându-ºi studiile la Sorbona. ca ataºat de presã al Legaþiei României la Roma. numele sãu s-a fãcut cunoscut în presa diasporei române. la École Normale Supérieure din Paris. Colaborarea la reviste. eroi precum Falcã Tare. a creat cenaclul „Caietele Inorogului”. Pan Cocon FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . eseistului ºi dramaturgului Nicu Caranica. între anii 1943-1945. În 1940 a fost cooptat în echipa care a lucrat la Dicþionarul limbii române sub coordonarea lui Sextil Puºcariu. asistentul lui Ramiro Ortiz. (Germania). Zalãu ºi Cluj. mai ales prin personajul principal. îºi propun. Mutu ºi Grasu. etc. pe de-o parte. fiind obligat sã pãrãseascã România. carte apãrutã la Sighiºoara în 1940. ei nemaifiind S de fapt nici români. Geoge Ciorãnescu. de fapt. Pornind pe drumul anevoios al afirmãrii românilor din diaspora. pe care Paul Miron a considerat-o „cea din urmã epopee a literaturii române”. în 1954. Mircea Eliade. Acestei satire cu trimiteri foarte exacte la istoria României. iar din 1950. fãrã a ajuta concret. iar pe de altã parte. nici cetãþeni veritabili ai patriilor de adopþie. sã fie un turn de fildeº în care românii pribegi sã se poatã izola. Lupta moralã ºi intelectualã a celor de la Anotimpuri. Prodomos. sã fie alãturi de Basil Munteanu ºi N. a trasat anumite tendinþe ºi orientãri literare din care s-a detaºat.A.Arcade (Mãmãligã). nu s-a remarcat prin acel cliºeu al literaturii române din exil. români care pãrãsindu-ºi þara. cu nimic. timp de patru ani (1936-1940) a funcþionat ca profesor la Turda. evident. în creaþie. Formarea acestui nucleu în jurul revistei. iar în 1941 hotãrãºte sã nu se mai reîntoarcã în þarã. îºi pierd automat identitatea. Revista Scriitorilor Români (Italia).

Afirm aceasta gândindu-mã nu doar la viziunea de ansamblu a poemului. petrecutã în Italia.62 care porneºte la vânãtoare de funcþionari ce par sã nu aibã niciun rost. Scris în limba francezã. el a fost publicat dupã o perioadã lungã de timp. la Editura Ethos. SUA. aºa cum însuºi autorul mãrturiseºte în Lãmuririle aflate la începutul volumului. dupã 41 de ani de la zbuciumatul an în care România fusese ciopârþitã. în 1997. cu poemul Anul 1940. suntem pezevenghi. Compus din trei pãrþi. care oferã imaginea unei lumi ce renaºte. Occident. Suntem ticãloºii de Moldoveni. ajungând ºi la punctul culminant al creaþiei literare. o singurã Dunãre care/ Trece prin mine. subit. fie cã au pãrãsit-o. graþie studiilor fãcute la Turda ºi Cluj. totul într-o multitudine de destine individuale care par sã se mistuie în vâltoarea vremurilor. în perioada 1940-1950. Preocupat de originea sa aromânã. i-a urmat eseul Naºterea Tragediei (apãrut la Madrid). puritatea spiritului). în 1990. creaþia sa cea mai completã. prin însãºi alcãtuirea lui. la neuitare ºi angajare nepãrtinitoare. Marea Roºie (asimilatã Purgatoriului) ºi Marea Albã (sugestiv aleasã dupã parcurgerea celorlalte douã. cãreia i-a urmat. apare poemul Anul 1940. publicã. prin imaginile ce amintesc de Divina Commedia. Nicu Caranica a revenit „acasã” cu volumele: Noapte ºi iar noapte. scriitor pe care îl descoperã în toatã splendoarea sa. þinutã la Universitatea „Franche-Comté” din Besançon. stãpânul dar ºi servul istoriei. aceastã mistuire dorindu-se a fi rãscumpãrarea necesarã mântuirii. iobagi. de-a lungul timpului. cele 3 pãrþi fiind simbolizate de Marea Neagrã (cea care pare sã înghitã o lume întreagã dupã evenimentele din 1940). iar dupã staþionarea în aceastã provincie româneascã care ºi-a pus o serioasã amprentã asupra personalitãþii sale. volumul de teatru Mouvement irréversible. ci ºi la poemul disecat pe imaginile ce îl compun. editat în exil. Tot la Paris. DECEMBRIE 2010 poemul este. a diverselor contacte culturale avute. pe când se afla la un congres în Fairfield. eseul Capire Luzi. Paris ºi Roma. sub semnul metaforei. fiecare din ele. este legat de schimbãrile zonale în care ºi-a petrecut viaþa: primii ani de viaþã în Macedonia. care este una apocalipticã. Urmãrind traiectoria sa. în cazul lui Nicu Caranica ca exponent al exilului românesc. suntem/ încuiaþii de Ardeleni. Poeme (Târgu Mureº. una beneficã. o replicã a poeziei Anul 1840 de Grigore Alexandrescu. cât ºi în dialectul aromân. Orice-aþi face. pare sã ne reaminteascã faptul cã destinul omenirii a stat mereu sub semnul nemerniciei omului. poemul stã. Connecticut. dar totuºi cu arzãtoarea nevoie de dreptate ºi de a aºeza lucrurile pe fãgaºul normal: „Duhul suflã la noi. ajungând la Bucureºti. Anul 1940. ci prin pulsaþia sângelui. Conceputã ºi elaboratã în zbuciumatul secol XX./ Þigani. duhul suflã la noi!/ Puteþi sta ºi-n cap. ascultaþi: Duhul suflã/ la noi. nu cu puterile mele/ Numai. Deºi ideea de a scrie acest poem a prins viaþã în 1940. apoi în Ardeal. fie cã au încercat sã reziste în propria þarã. tradiþii. aceste douã paradigme ale existenþei noastre fiind obligatorii într-o lume în care adevãratele ierarhii valorice sunt aleatorii. dar duhul/ suflã la noi. graþie luminii ºi culorii albe. o chemare adresatã românilor de pretutindeni. atât în limba românã. biblioteci/ fãloase. aºadar. creaþia lui Nicu Caranica. este. opere. putem lesne observa cã elementul definitoriu al drumului parcurs. la un moment dat. mântuire pe care Nicu Caranica o aplicã poporului român asemeni unei recompense binemeritate a soartei pe care românii au avut-o. în 1981. care este totodatã. centenarã. 1997). ºi-a desãvârºit formarea intelectualã. pe lângã experienþa dureroasã a exilului. tradus la Editura Eminescu din Bucureºti. totuºi. jocul acestora din urmã fiind. elaborarea sa fãcându-se. pentru a releva.” (Anul 1940) Asumarea destinului istoric raportat la cel individual. Orient. Cartea anilor ºi Chemarea mare. forþa istoriei transformând. din propria cenuºã. o dizertaþie despre aromâni. pe lângã o mãrturie tulburãtoare a unui anume fel de patriotism care poate pãrea azi desuet. pânã la urmã. suntem repeziþii de/ Macedoneni. Odatã cu prãbuºirea comunismului în România. asemeni Pãsãrii Phoenix. lichele. Este vorba despre Les Aroumains. chiar de la debut. cu doi ani înainte de a muri. aºa cum însuºi autorul mãrturisea cândva. ambele volume de versuri apãrute în 2000 la Bucureºti./ ªi din istoria duhului. mitici. duhul suflã la noi!/ Iar eu istoria duhului cânt. 1994). scrisã în secolul al XIV-lea. la Editura Studium din Roma. dincolo de expresia unei vieþi care a acumulat. el se vrea a fi o replicã datã esteticii absurdului. având un rol decisiv în imaginile din care este compus poemul. fãrã patimã. Raportarea istoriei la propriul neam e fãcutã. apãrut în 1972 la Editura La Pensée Universelle din Paris. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . Elaborat sub semnul influenþei lui Dante. Un Esculap al sufletului românesc (Bucureºti. în 1995. în mai multe etape ale vieþii. suntem tot ce vreþi. Recherches sur l’identité d’une identité.

În vara anului 1958 a fost arestat din nou. Noi trãim într-o mare unitate.am fost amândoi în acelaºi lot. este duhovnicul Mãnãstirii Sfânta Maria din Techirghiol. Condamnat la 20 de ani de muncã silnicã. cãci eram un prichindel pe lângã el. Între 1949-1950 a fost sculptor la Institutul Biblic. de întunecare. degajatã de problemele vieþii. el s-a purtat cam ºovãielnic. Oamenii îºi pãstreazã ascunsã viaþa lor. unde a pãtimit alãturi de Pãrintele Iustin Pârvu. Numele civil al pãrintelui Arsenie a fost Anghel.DECEMBRIE 2010 63 „Sunt macedonean dupã tatã. în primul rând îngãduiþi-mi sã vã adresez un sincer ºi cãlduros „La Mulþi ºi Fericiþi Ani!” cu prilejul zilei dumneavoastrã de naºtere. Deci trebuie sã fim FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . Cãci zice Mântuitorul: „Nu se miºcã fir de pãr fãrã voia Mea”. ale unuia ºi ale altuia. Asta este o întrebare la care nu se poate rãspunde întru totul. nu recomand nevoinþe. pentru cã fãcea parte din grupul „Rugul Aprins”. Dar când a intrat în temniþã. Tatãl bunicului meu a fost preot în Macedonia. de înãlþare. Mircea Vulcãnescu ºi alþii. O stare de veselie adevãratã. o stare ce înseamnã rugãciune neîncetatã. guvernaþi de Dumnezeu în toatã miºcarea noastrã. Pentru cã tragedia întregii lumi trebuie plânsã ca propriile noastre pãcate. care înseamnã recunoaºterea forþelor de bine din tine. Eu ca duhovnic ce toatã ziua stau de vorbã cu lumea care are nevoie de verticalitate. de steag. de unde ºi numele de Papacioc” Interviu cu Pãrintele Arhimandrit Arsenie Papacioc – Mãnãstirea „Sfânta Maria” Techirghiol – Constanþa. S. din inimã. de auto anulare. iar în anul 1951 a devenit preot la Seminarul Monahal de la Mãnãstirea Neamþ. suntem pe poziþie de anulare. Pãrintele Papacioc a trecut prin puºcãriile comuniste. care cunoºteau Noul Testament aproape pe de rost . toatã creaþia lui Dumnezeu este o unitate. Dacã un om nu moare de pe poziþia de trãire.P.puþini erau care nu ºtiau toate scrierile sfântului Ioan Evanghelistul . Stelian GOMBOª Pãrintele Arhimandrit Arsenie Papacioc s-a nãscut în 15 august 1914 în satul Misleanu. S-a cãlugãrit în 1946 la mãnãstirea Sihãstria ºi s-a nevoit la Mãnãstirea Antim din Bucureºti pânã în 1949. Stelian Gomboº: Preacuvioase Pãrinte Arsenie. Dacã ne despãrþim de marea unitate. fãrã voia lui Dumnezeu. am stat cu fel de fel de conducãtori ticãloºi.G. de problemele cãrãrilor vieþii. niciodatã. a fost graþiat în 1964 de la închisoarea Aiud. cu prilejul împlinirii a 95 de ani Drd. Ioan Ianolide. Am trãit în puºcãrii 14 ani. Eram într-o anumitã relaþie ºi cu Pãrintele Dumitru Stãniloae. E o stare de absenþã. Din anul 1976. Nu se întâmplã nimic. Deci. comuna Perieþi. Recomand o stare de prezenþã permanentã. ªi starea de rugãciune înseamnã o stare de prezenþã. La procesul Rugului Aprins . judeþul Ialomiþa. toatã creaþia suferã. absolut nimic.A. Între 1952-1958 a fost preot la Mãnãstirea Slatina. A fost al ºaptelea copil al pãrinþilor Vasile ºi Stanca. Dacã-i întristare. ºi apoi sã vã întreb: ce le recomandaþi în primul rând creºtinilor care doresc sã sporeascã în viaþa duhovniceascã? Pãrintele Arhimandrit Arsenie Papacioc: Eu recomand o stare de veselie interioarã. Nichifor Crainic. se clocesc ouãle diavolului. O stare de veselie. lãuntricã. cu orice chip.pãrintele Stãniloae a rãmas impresionat. Aþi cunoscut astfel de oameni care aveau o asemenea stare de prezenþã continuã? P. recomand o poziþie de trãire. Valeriu Gafencu. bineînþeles respectând proporþiile. totodatã sã vã mulþumesc mult pentru dragostea de a-mi acorda acest interviu. când a întâlnit acolo mari trãitori care erau de 20 de ani în închisoare. Suntem conduºi.

Mie mi-au dat 40 de ani. nu viaþã în om care nu cedeazã. atunci când mergi pe calea pier. Omule. asiduã ºi chiar finalã. nu nimica. Da. în Împãrãþia cerurilor. Sã nu amânãm trezirea duhovniceascã. Am stat mult timp în doi. Sigur cã m-am Cer. acesta? Nu e o coajã de pâine acolo. Important este ca acolo unde eºti sã fii Omul este cu totul superior în creaþie. iacã cine te omora… Important este ca drãzni sã o compar. femeie distinsã care L-a nãscut pe Dumnezeu ºi dacã nu fãceai nimic te condamna la 10-15 ani. Nu babã. Chiar posibil. neînþeles. Dacã nu-i aºa. Am stat împreunã. nu-i o lucrare din sat care mergeam la bisericã. În ierarhia din Bisericã nu împãratul sau patriarhul este cel mai mare. de acum. Iacã cu cine aveam de-a face. Dumnezeu nu-i supãrat pe noi atât de mult pentru anumite greºeli. cu tu sã ai o poziþie de prezenþã.G.A. Nu ºtiþi! Fãcutã de unguri pentru români. Dumnezeu are încã taine ascunse cu n-am murit. dupã soomul. S.salvare! Dar existã un duh. dacã nu fãceam nimic. de care ne e ºi fricã sã amintim. Pe mine m-au þinut ani de zile la zarcã. este un ºtiþi. este Dumnezeu. la Sfânta Masã. în celulã. este o creaþie întreagã! Cum aº în. eram eu singur. Nu cer nimic altceva decât un pic de trezire. iar la ce Sfânta Liturghie este consideratã cerul coRugul Aprins am fost condamnat 40 de ani. În mâna omului. Lupta prezent. fie ce-o fi. „Mã. Eu când am auzit vorba numai El a înviat. eram un copil.dezbrãca. aºa suntem creaþi. un pai Satanei. Mi-au dat ºapte. ªi n-avem alt ideal recunoaºtem. Nu ºtiam FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . Ne scoteau afarã zece minute pe lunã. greu. Preacuvioase Pãrinte Duhovnic. Iacã cine te Dumnezeu. Pe tine. aici ºi „am ºi eu unul care vine la bisericã.puterilor întunericului pe viaþã ºi pe moarte. de cinci. dar nici el nu acum! Învierea lui Iisus Hristos s-a fãcut… Nu stã pân’ la sfârºit”.distrat când m-au condamnat. credeam cã s-a terminat totul. acela este mai mare în Bisericã. A creat o „N-am fãcut nimica. Nu m-au omorât. Acolo nu vedeam nimic. o razã de nezeu. Vã mai spun încã o datã: eu recomand o stare de veselie care înseamnã rugãciune neîncetatã. mi-a fost aproape ca un ucenic.G.P. în sfârºit. N-a vrut Dumnezeu. Om sunt. pentru a cãrui Lui i s-a încredinþat marea rãspundere sã su. Ce ziceþi de lucrul tot mã condamnau la 10-15 ani. În închisoare erau oameni de rugãciune. borât pe pãmânt? Vasile Voiculescu. Vã rog sã ne explicaþi mai mult citatul din Sfântul Teodor Studitul. Deci poziþia aceasta este: întâi suferinþa ºi pe urmã plata.aºa cum zice ºi coteala lor. Dumitru Stãniloae.apãrare vom porni la încleºtare cu stãpânitorii pravegheze întreaga creaþie. Cã þeles. adicã. Omul! adevãr ce ºtim c-o avem în noi. Când începea ment de recucerire ºi de reînviere. uite pe cine bagi tu în iad! Asta-i deviza fiecãrui creºtin. mã!”.asta… Nu ºtiam. Sfânta Liturghie face abstracþie de dru Mironescu ºi toþi ceilalþi au primit câte 15 la orice fel de comparaþie. ªi. Zarca era la Aiud o închisoare în închisoare. la Aiud. de P. Aºa cã Liturghia. nu omeneascã. E cel mai important. El este singura verigã posibilã rim chinuiþi ºi sfârtecaþi pentru scânteia de de legãturã între Dumnezeu ºi creaþie. este sã nu recu. Moartea era noaºtem cã putem fi în asemãnare cu Dum.64 atenþi. n-ar fi fost aºa de valoroasã dacã n-ar fi fost crucea mai întâi. Toatã creaþia a avut un mo. cu Valeriu Gafencu.în vânt.P.predica. Am trãit cu ei. ce sfinþenie? Este chiar Dumnezeu. o linie. pe cât este de supãrat cã suntem nepãsãtori. moº. Sã ºtiþi cã smerenia este singura cale de salvare. ªi de multe ori mã gândesc ce cinste are la Jilava un cãpitan m-a întrebat în timp ce mã omul! Pentru cã Dumnezeu a creat douã lucruri dezbrãca ºi mã tundea: „Ce-ai fãcut. S. bineîn. dar m-a costat. toþi creºtinii aceºtia se rugau. cel mai mare lucru mã tratau peste tot ca pe un mare criminal. Nu mai conta moartea. din nou pe Sfânta Masã. el este stãpânul cre. În trei zile mureai. Pentru cã fiinþa umanã . N-am murit în cinci zile. Dar a fost privire la om. AlexanP. Cine este mai smerit. zice Sfântul Teodor Studitul. cu cine. Eu am vreo 44 de arestãri. i-am zis eu. mã?” nemaipomenite care nu se pot repeta. S-a dat de gol. Vã daþi seama.decât de-a ne hãrãzi Dumnezeu fericirea sã muaþie nu-i ca omul. Nimeni din cre.este copleºitoare. Sfânta Liturghie este ani. aþiei. Da! „Eu sunt Cel ce sunt”.atunci „mortua est”! În tinereþe eram singurul zãrii. Mi-au dat Sfântul Grigorie de Nyssa . ªi lucrarea aceasta o sãvârºeºte camere frigorifice. suntem creaþi aºa. pe care nu le cunosc nici îngerii. omule. întrutotul pe deºi mã urmãreau. ea este peste îngeri ºi peste orice. ªi a zis preotul: Este chiar El. Dar care era intensitatea rugãciunii e greu de apreciat ca sã satisfacem noi acum lumea curioasã de astãzi. mã bãgau pe la rãcitor. „Cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu”. Dar toatã glo. DECEMBRIE 2010 ria acestei nemaipomenite întâmplãri. cu ce rugãciune. erai cu totul suspendat de tot ce-i materie! În asemenea condiþii. Recunoaºtem. a creat preoþia care-L coboarã de sus ºi îl naºte dar 40 de ani…” Vedeþi. N-am murit în trei zile.A. cu Virgil Maxim… L-am avut pe Virgil Maxim chiar în celulã.

Pe ungureºte înseamnã primar. cu mare dãruire mântuirea vieþii lor. sã fiu sigur cã s-a terminat. Faceþi act de prezenþã la Dumnezeu: „Doamne. scoalã cã pierim!”.G. nenorociþii paznici. acum. Viaþa de pustie e atât de suspendatã încât n-ai putinþa sã vezi ceva cu picioarele pe pãmânt. Îmi amintesc multe. La un moment dat a nins. dar când I S-a dat n-a mai lepãdat-o. dar n-a cedat. N-a cedat deloc. nu academii. cã tot de la Dumnezeu sunt. Iarna nu era o problemã. o blanã de piele pe care stãteam lungit noaptea. þi se înfigeau acele de brad în gât. au strigat apostolii. cine fuge de Cruce fuge de Dumnezeu! P. Fie cã fãceam o miºcare sã gonesc urºii. n-o duci. ªi erau foarte sãlbãticiþi. oriunde ai fi în viaþã. trebuie sã ºtii sã mori ºi sã înviezi în fiecare zi.A. stângadreapta. Pentru cã. Mai mult. Lupii erau foarte îndrãzneþi. ªi totuºi erai viu. Era o viaþã suspendatã. nu refuzaþi suferinþa. E o prezenþã ºi o creaþie întreagã în inima ºi în miºcarea pustnicului. cum sã le materializez? M-am folosit mult. ºtiþi… Tot aveam nevoie de izvor. N-a zis deloc precum vroiau duºmanii Lui. de unde ºi numele de Papacioc.P. Cãci nu puteai sã cedezi: era proba de credinþã sau de necredinþã. trebuie sã recunosc . S. Tatãl bunicului meu a fost preot în Macedonia. a zis „Sã mergem pe þãrmul celãlalt”. ca la FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . Cã te trãgea. toate astea îþi topesc mai mult inima spre marile puteri. desprinsã ºi de cuvinte ºi de înþelegerea oamenilor care n-au trãit cât de cât. Deci te obliga sã iei o atitudine.G. îndârjiþi. la zarcã. Eu sunt macedonean dupã tatã. practic. Dar nu era primejdios. Aºa cã numai ºi numai prin Cruce putem ajunge la înviere. S-a culcat în corabie dar în timpul ãsta valurile creºteau. Dar te þinea prezent. Am avut în acei ani ºi spaimã. în închisoare nu credeau în Dumnezeu. aºa cã nu poate sã înþeleagã cineva din afarã ce se petrece la pustie. Ne-a creat singuri numai pentru El. În pustiu luptai cu dracul. Am avut ocazie sã fiu chemat de multe ori la cãpãtâi de morþi. Acum. Adicã: „N-am spus Eu bine. Cã eu. pânã în adâncul deliberativ al lucrurilor. Este greu sã vorbeºti despre niºte lucruri de înãlþime… Nu mai erai viu. Puteai sã-l þii pe diavol la distanþã. nimic nu te formeazã cât o stare de prezenþã continuã: ca închisorile. Preacuvioase Pãrinte. Se întâmplau multe lucruri. Unde credeþi sfinþia voastrã cã a fost mai greu: la pustie sau în închisoare? P. ªi oamenii nu preþuiesc viaþa de libertate. S. þineþi-o! Mântuitorul Hristos n-a vrut Crucea. S. clipã de clipã chiar. Au o teamã de moarte. el crede c-ar fi oameni. La origine. pentru patimi. Cu alte cuvinte.P. Aveam un izvor la o distanþã cam de douã sute de metri de coliba unde stãteam. peste cinci ani. ªi vã spun ºi eu vouã. dar m-a ajutat Dumnezeu sã îmi þin prezenþa. S-a acoperit orice cãrare. Câteodatã când o topeai. Nu te jucai. Dracul credea în Dumnezeu. „Vã ºi vedeaþi în fundul mãrii cu Mine cu tot!”. cã era zãpadã ºi topeai zãpadã. nu preþuiesc suflarea ºi rãsuflarea. Eram totuºi liber. fie cã fãceam o miºcare sã gonesc lupii. Preacuvioase Pãrinte Arsenie. Nu cãutaþi Crucea. În pãdure copacii îl pãcãlesc. ªi are o teamã. Nu mã temeam de urºi ca de lupi. ªi era atât de nesuferit! Sunt multe lucruri! Cum sã exemplific. de aceea nu mã speriam. Te uitai în toate pãrþile.A. Pentru cã lupii sunt flãmânzi ºi atacã în ceatã. Nu ne jucãm cu timpul vieþii noastre.DECEMBRIE 2010 eu de Liturghie. Dar eram ºi eu tot o caprã. La Aiud am avut un ºef de gardieni acolo.A. Pentru cã viaþã înseamnã moarte continuã.G. dar toþi se temeau. orice drum. dar mai ales în puºcãrie ºi în pustie. În pãdure e mai uºor pentru tine cã lupul nu are gâtul flexibil ca sã se uite aºa. De atunci n-am mai ieºit din bisericã pânã nu ieºea ºi preotul. Are privirea directã. a nins patrusprezece zile. Se temea de El. nu a fost o problemã grea asta. tot aºa. Am avut o viaþã trãitã cu adevãrat: puºcãrii.nu ºtiu în ce mãsurã puteþi sã mã în- 65 þelegeþi cã ne þinea puterea lui Dumnezeu. spre Dumnezeu. viaþã care mãsura suflarea ºi rãsuflarea zi de zi. cu apostolii. se numea Biro. Am vãzut la toate animalele cã au o teamã de om. spuneþi-ne despre anii pe care i-aþi petrecut în pustie. Doamne. cât este supãrat cã suntem nepãsãtori. Asta trebuie propovãduit la toatã lumea. Pânã la izvor erau ºi lupi care pândeau cãprioarele ce veneau sã se adape. viaþã intensã. În sfârºit… nu facultãþi.P. Era rãu de tot. zi ºi noapte. Însã. împlinesc o sutã de ani de viaþã pe acest pãmânt. Da. Chiar lupii ãºtia obraznici. Dar nu eram un om al pustiei. ca suferinþa. Dar nu m-am folosit aºa. ªi erau primejdioºi. Sã revin: cei de la puºcãrie nu credeau în Dumnezeu. Tu mã iei”. fãrã discuþie. Nu-i supãrat Dumnezeu pe noi atât de mult pentru pãcate. Zãpada de exemplu. Toþi Sfinþii Pãrinþi spun lucrul acesta. dar dacã vine. „Doamne. eram copil. În concluzie. Aºa cã nu ignoraþi. Tu m-ai fãcut. Când Mântuitorul era pe lacul Ghenizaret. trãgea haina de sub tine. L-au jupuit. ne-a chemat Albu. Este o mare greºealã dacã o ignorã cineva. sã mergem pe malul celãlalt? Voiaþi fãrã valuri? Voiaþi fãrã încercãri?” Pãi nu se poate. Dacã nu ai o stare de smerenie. P. nu ºi pentru dracul. vã daþi seama.

personal. s-facâ vrearea a Ta. România este milostivã ºi nu duce un rãzboi de distrugere. ºi sã zicã: . deosebit de Cel din vechime. la întrebarea asta îndrãzneaþã rãspundem: suntem români ºi cum sã nu vãd o fericire pentru þara mea? Nu pentru cã-i þara mea. s-aiseascâ numa a Ta. ºi intrau într-un necunoscut ºi începeau sã aparã toate aºa cum ni se aratã în Scripturile divine. cu întregimea învãþãturii Lui. moare sigur. cã te-aºteaptã viaþa veºnicã. aºi cumu n þeru.P. Vedeþi. Vedeau pãcatele aºa cum le-au fãcut. S. de un cuvânt. judec dupã inima mea. nu cum le-au spovedit. vãd un mare rãspuns pe care nu-1 poate da decât Þara Româneascã în lume. Pânea a noastrâ aþea di tuti dzâlili dã-nâ u a noauâ adzâ º-nâ li l’artã amãrtiili noastri. avem ce sã le spunem. Acum nu-i un alt Iisus Hristos. S. n-am nimic de zis.G. În aceste condiþii. Sã trãiascã. Sigur cã nu din punct de vedere economic. Trãim sau nu trãim. de apãrare. dar vom vedea cã aºa este. Românul înþelege de ce-ai întins mâna. dacã se poate unul cu nume ºi renume.A. moartea. „Tatãl nostru” în aromânã (versiune) Sursa www. dar ºi înainte apucã. cum am chiar acum un caz. ci din punct de vedere mântuitor. E o întrebare îndrãzneaþã ºi o sã fie DECEMBRIE 2010 Tatâ a nostru Tatâ a nostru. O mare misiune duhovniceascã va avea România. ci numai de avanpost. este o altã lume. toþi doreau sã mai trãiascã o zi. a rãspuns. Îi înþelegem. vãd o mare rãspundere. Va sã zicã.Uite ce le spun: tinerilor. Dar asta nu trebuie sã ne interzicã sã spunem adevãrul. Eu i-am zis: „mori pe datoria supremã de mamã. Chiar dacã existã ºi cãderi. dacã pãstreazã sarcina. Spune aºa un Sfânt Pãrinte: „Aº vrea sã înþelegeþi: dacã chinurile iadului sunt la nivelul chinurilor din ziua morþii.A. cari hii tu þeru. eu chiar azi am avut o discuþie: i-a spus doctorul la o tânãrã cã. rabdã. este destul”. este o goanã dupã bani. totana ºi tu eta etiloru. dupã Scripturã.ei. ªi uite. Nu o cunosc.A. dar eu vreau sã trãieºti dincolo. Este groaznic. ªi putem sã I-o dãm într-o clipã.. aºa cum ºtim cã vin. Sã trãiascã creºtineºte! Vreau sã vã spun cã nu-i de glumã dacã nu te-astâmperi. de girul unui cleric. Þipete… sentimente omeneºti… muribunzii vedeau draci. Uite. fericitã”. ce le puteþi spune acestor tineri? P.wikipedia. trãieºte viaþa aºa cum a ordonat-o Dumnezeu. rãmâne peste toate veacurile. Eu.org un rãspuns sfios. s-yinâ amiral’iea a Ta. ªi doreau sã le spovedeascã.G. Dacã le spunem tinerilor cã „nu este bine sã aibã legãturi trupeºti înainte de cãsãtorie” unii încep sã râdã. a Tatãlui º-a Hil’iului º-a Spiritului Sântu. aºi º-pisti locu. rãsuflare ºi suflare. Înþelegeþi? Nu stãm de vorbã. Acesta este rãspunsul. de nedescris. Nu putem sã schimbãm învãþãtura lui Dumnezeu dupã cum ne convine. Au nevoie de un sprijin. care ne scãldãm în ani: „Ce faci într-o zi?” Nu într-o zi. înainte de moarte. ªi noi. Tocmai poziþia Scripturii. Scriptura este trãitã de români. cã erau suflete trezite acum. ºi cum o propovãduieºte Biserica ºi gata. ma nâ aveagl’i di aþelu arãu. vroia sã facã avort cu aprobarea unui cleric. în veºnicie. asta era acum o sutã de ani”. România o vãd având o mare misiune în lume. cãci venise aia. Vã daþi seama ce spaimã era. ei vor sã trãieºti aici. Dar sã ºtii cã ai terminat cu Ortodoxia!” Pentru cã acolo sunt anumite raþionamente. În Occident nu se mai pune problema în acelaºi duh. cum vedeþi viitorul þãrii noastre? P. nu se poate”. cândva. ªi asta conteazã: Cã Dumnezeu rabdã. dar nu mai puteau… Înapoi nu se mai putea. daþi-mi mie tinereþea voastrã dacã nu ºtiþi ce sã faceþi cu ea. Dacã ar fi sã le adresaþi un cuvânt tinerilor de azi ce le-aþi spune? P. are nevoie de inima noastrã.P . Se pot întâmpla lucruri îngrozitoare. Vin foarte mulþi sã mã întrebe: „sã plec în strãinãtate”? „Pleacã.P. ci pentru cã sunt într-un cadru adecvat Scripturii. Cei care nu se luptã cu patimile nu cunosc bucuria biruinþei duhovniceºti. Vrei. nu vrei. ªi zicem noi. Câ a Ta easti amiral’iea º-putearea. Acelaºi Hristos. Din punct de vedere duhovnicesc. Asta-i pãrerea mea. tora. care vedem lucrurile acestea. cã pot sã…” ªi în acest fel ei îºi susþin punctul lor de vedere erotic.G. Consider cã în România este cea mai adecvatã viaþã. FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . „Asta n-o fac.66 cãpãtâiul morþilor. Nu! Doctorii n-au nici o autoritate. într-o clipã poþi sã faci mult! Cã Dumnezeu n-are nevoie de cuvintele noastre. º-nu nâ du pi noi la cârtiri. Moartea nu vine sã-i faci o cafea. S. aºi cumu li l’rtãmu º-noi unu a lântui. Aminu. Aici sã fie foarte atenþi pãrinþii duhovnici! Sã nu fie de partea lor când zic: „mi-a spus pãrintele cutare.

El este redactat în sistemul de scriere tradiþionalã. Doliani (Koumaria).htm Congresul aromânilor „Aromâni în UE. Însuºi numele de „aromân” nota bene. care a marcat împlinirea a 130 de ani de la înfiinþarea Societãþii de Culturã Macedo-Românã ºi a 18 ani de la înfiinþarea Asociaþiei Culturale „Aromânii din Albania”. confirmã originea latinã a acestor populaþii balcanice.descendenþii ai foºtilor traci sud-dunãreni romanizaþi odatã cu cucerirea romanã Slavii le spun vlahi sau vlassi. înregistrãri din folclor. iar noi românii. realitãþi ºi perspective” Departamentul Românilor de pretutindeni a sprijinit organizarea Congresului aromânilor „Aromâni în UE – realitãþi ºi perspective” în perioada 17-18 noiembrie 2009.dprp. cea de vlahi . Italia. Asociaþia. la care au participat personalitãþi cu notorietate în abordarea problematicii aromâneºti. Franþa. în Veria ºi Seli. impropriu de fapt. Macedonia. membrã fondatoare a Uniunii Culturale Panelenice a asociaþiei valahilor a avut unele apariþii interesante în mai multe oraºe din Grecia. Dateazã din 2005. Asociaþia este împãrþitã în mai multe secþiuni: cântece de dans. cu asociaþiile culturale din prefectura Imathia ºi a organizat ºase reuniuni Panelene a Vlahilor (Armani). le spunem machidoni. Asociaþia a colaborat foarte bine cu autoritãþile locale ºi prefectura. albanezii le spun tschoban. Între naþiune ºi românism) http://www. materiale istorice. http://www. grecii le spun cuþo-vlahi. dar ºi nume marcante din România.gr/vlahs. http://www.gov. Xerolivado.ne apropie pe noi românii (daco-romanii) de aromâni încã o datã. fotografii vechi. La Congres au mai participat reprezentanþi ai asociaþiilor ºi organizaþiilor de aromâni din România. Elveþia. Existã de asemenea un comitet ºtiinþific ºi o bibliotecã cu o bibliografie extinsã referitoare la Vlahi (Armâni). materiale înregistrate despre obiceiuri.vlahoi. conservarea limbii valahe. cãci sute de ani am fost numiþi chiar noi .asp Manual de Aromânã / Carti tra invitari Armaneasti Este cel mai recent manual de aromânã apãrut în lume. FAMILIA ROMÂNÃ AROMÂNII . în ciuda slavizãrii. România). Lucrarea reprezintã ºi o premierã. Printre organizatori s-a numãrat ºi Societatea de Culturã Macedo-Românã. în aproape toate satele valahe chiar ºi în strãinãtate (Bulgaria. grecizãrii ºi prigonirilor sociale de-a lungul secolelor. Italia. Aromânii sunt descendenþii direcþi ai foºtilor traci sud-dunãreni romanizaþi odatã cu cucerirea romanã. Asociaþia a achiziþionat de curând o clãdire care dupã restaurare va funcþiona ca muzeu în care vor fi expuse mostre de nepreþuit ale culturii ºi civilizaþiei valahiene. sârbii le spun tsintsari. Denumirea datã aromânilor. Aromânii sunt o dovadã istoricã a unei continuitãþi milenare în Peninsula Balcanicã. Aromânii vorbesc o limbã romanicã ce derivã din vechea latinã vulgarã ºi se numesc ei înºiºi aromâni. ºi a fost scris de Matilda Caragiu-Marioþeanu ºi Nicolae Saramandu.ro/ Societatea de culturã a Armânilor din Veria Societatea de culturã a Armânilor din Veria a fost fondatã în anul 1981 ºi este alcãtuitã din membri care trãiesc în Veria ºi Vlahohoria de Seli Vermion.enciclopedia-dacica. Sutata Culturalâ a Armânilor Ditu Arbinisii si Congreslu di Culturâ Macedo-Româna Ditu Americâ. (Lucian Hetco. adaptat ºi fixat de scriitorii aromâni de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea. Albania. fiind primul manual de învãþare a dialectului aromân elaborat dupã metode moderne. Evenimentul a fost iniþiat de Fundaþia Cultural ªtiinþificã Aromânã „Andrei ªaguna” din Constanþa ºi a fost precedat de un Simpozion ªtiinþific Aniversar.ro/neam ul_romanesc/aromani. Serbia. a tradiþiilor istorice ºi folclorice a Vlahilor (Armâni).DECEMBRIE 2010 67 Caleidoscop internautic Casilda CIOLTEA Aromânii .cei de la nord de Dunãre: „valahi”. Obiectivele Asociaþiei sunt înregistrarea obiceiurilor. Anglia. ºi de asemenea.

ro/vizualizare. vizitatorii pot vedea întregul proces de prelucrare a lânii. dar ºi din diaspora. Obiectivele Frãþiei sunt menþinerea vie ºi dezvoltarea aromânei ca dialect al limbii române în scris ºi citit. „Frãþia” concentreazã în colectivul de redacþie un numãr de intelectuali aromâni de marcã. evocarea tradiþiilor culturale. pentru a contribui la pãstrarea dialectului aromân. la învãþarea lui corectã ºi unitarã ºi la transmiterea pe mai departe a culturii tradiþionale a comunitãþilor de aromâni din întreaga lume. promovarea ºi cultivarea dialectului aromân. SCMR ºi-a propus distribuirea manualului în cadrul comunitãþilor aromâne din Balcani.wordpress. care militeazã pentru conservarea. pentru a fi respectate ºi tratate cu demnitate de cãtre cei cu care convieþuiesc. http://daimadeadun. dar ºi în limbile românã ºi albanezã. dar ºi o secþie culinarã. se formeazã tineri. s-a desfãºurat cea de-a X-a ediþie a Congresului Aromânilor. înfiinþat de Willy Wisoºenschi. cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. tradiþiile strãvechi.ro/albania-2/ Congresul Aromânilor din Easton.lumeasatului. evoluþia istoricã. socialã ºi spiritualã a aromânilor. http://www. în Statele Unite ale Americii. Compartimentat pe diferite secþii. La eveniment au participat etnici români. În egalã mãsurã se adreseazã ºi popoarelor spaþiului balcanic. aromânilor în intenþia de a oferi mijloace de pãstrare a limbii.dprp. iar în cadrul lor învaþã 50 de copii. pentru a li se aprecia cultura.p hp?articol=1035 Ziarul Frãþia on-line Editarea Ziarului „Frãþia” a început în anul 1996. ca stat FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . de la tunsul oii.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1 ªcoalã ºi grãdiniþã cu predare pentru copiii din Albania Departamentul pentru românii de pretutindeni a sprijinit ºcoala ºi grãdiniþa cu predare în dialectul aromân ºi în limba românã din localitatea Divjaka din Albania. În camera de artã gastronomicã aromânã sunt expuse diferite feluri de mâncare. http://www. Un element aparte al acestui muzeu îl constituie primirea comenzilor. „Frãþia” reprezintã o platformã de dialog ºi interacþiune cu alte organizaþii similare ale aromânilor ºi celorlalte minoritãþi etnice din Albania. istoriei. dar ºi pentru consolidarea legãturilor dintre aromânii din Balcani ºi România. pentru cunoaºterea mai temeinicã a acestora.php? Primul muzeu aromân din România „Gheorghe Celea” este primul muzeu al aromânilor din România. toate specifice vieþii aromânilor. culturii.proiectavdhela.Biblioteca Culturii Aromâne”.com/index. resursã esenþialã de informaþii on-line despre originea. Aceastã iniþiativã culturalã se adreseazã.68 Tirajul infim de 3. la Easton.com/tag/ cultura-aromana/ Proiect Avdhela – Biblioteca Culturii Aromâne Asociaþia Predania a lansat în noiembrie 2009 la Bucureºti „Proiectul Avdhela . http://www. de cunoaºtere a originilor. cu forurile internaþionale ºi cu alte organizaþii similare din strãinãtate. preºedintele Fundaþiei Culturale „Muºeata Armânã”. cu instituþiile statului albanez. tradiþiilor. continuând tradiþia aromânismului în rândul intelectualilor aromâni din Albania. Mai exact: cine îºi DECEMBRIE 2010 doreºte sã serveascã din mâncarea tradiþionalã aromânã sau sã deþinã obiecte specifice „armânilor” poate comanda toate acestea. în comuna constãnþeanã Mihail Kogãlniceanu.gov. religioase ºi a istoriei populaþiei aromâneºti din Albania. SUA În perioada 22 – 24 octombrie 2010. pânã la realizarea cuverturilor cu motive tradiþionale aromâne. explicarea ºtiinþificã a legãturilor strânse de sânge între poporul român ºi aromânii din Albania. folclorului ºi religiei. muzeul adãposteºte obiecte de uz casnic.000 de exemplare scos de Editura Academiei Române s-a epuizat rapid. Revista este scrisã în dialectul aromân. evoluþiei istorice. Societatea de Culturã MacedoRomânã (SCMR) a beneficiat de finanþare din partea Departamentului pentru Relaþiile cu Românii de Pretutindeni în vederea reeditãrii sale. El se distribuie gratuit ºi este finanþat de departamentul pentru Relaþii cu Românii de Pretutindeni. spirituale etc. În 2007. sociale. în principal.ro/index. vorbitori ai dialectului aromân din întreaga lume. produse tradiþionale din lânã. http://www. oglindirea activitãþii ACAA. limba. Cele douã instituþii sunt unice în Albania. Alãturi de aceºtia. de la renumita plãcintã cu praz pânã la diverse feluri preparate din carne de miel. a obiceiurilor. în mijlocul cãrora trãiesc comunitãþile aromâne.fratia-al. În secþia textilã.

Fondatorii acestei societãþi au fost membri ai unui trib din nord cunoscut sub numele de „Farsharotsi”. care îºi spuneau români. organizarea de serate cu dans unde oamenii sã se poatã cunoaºte ºi unde se poate pãstra legãtura între persoane ºi donarea de fonduri pentru conservarea patrimoniului cultural. relevante pentru cultura aromânilor.net/ Societatea „Fârºarotul” 69 Elevi istroromâni în vizitã la Preºedintele Croaþiei Elevii ºcolii medii „Ivan Goran Kovacic" din Cepich. împreunã cu o parte din dascãlii lor.ro/congres-de-cultu ra-macedo-romana/ Imnul Aromânilor – Dimândarea pãrinteascã Dimândarea pãrinteascã (Mustrarea pãrinteascã) este imnul aromânilor. acolo.balcanii. Asociaþia are multe proiecte în curs de desfãºurare pentru pãstrarea tradiþiilor ºi culturii aromâne. întãrirea legãturilor dintre reprezentanþii diferitelor centre aromâne de culturã ºi realizarea unor structuri organizatorice permanente inter-asociaþii. Este un echivalent al imnului „Deºteaptã-te Române” la românii aromâni.ceea ce constituie o premierã absolutã în promovarea acestui grai dupã cel de al doilea rãzboi editia=34 &page=macedonia&nr=1 http://www. istroromâne) în lume.hoaraarmaneasca.org/ FAMILIA ROMÂNà AROMÂNII . Scopurile pentru care a fost înfiinþatã aceastã societate au fost cel umanitar. promovarea identitãþii ºi culturii române (aromâne. inclusiv Newsletter-ul bi-anual. ºi de aceea au dat Asociaþiei titlul Societatea de întrajutorare culturalã românã „Fârºarotul”.aromanii. de cãtre noul Preºedinte al Croaþiei. o arhivã foto.DECEMBRIE 2010 înrudit.net/?p=3881 http://www. Ivo Josipovic. fiind unica ºcoalã din zona în care se aflã satele cu populaþie istrohttp://aromani. ªcoala „Ivan Goran Kovacic" cuprinde ºi Site-uri despre aromâni: elevi de origine istroromânã. luptãtor pentru drepturile românilor (aromânilor) din Balcani. sã întemeieze o bibliotecã centralã.farsarotul.dprp. Subiectele abordate în cadrul Congresului au fost cele legate de pãstrarea identitãþii culturale a aromânilor în context balcanic. susþinerea apartenenþei istorice ºi etnografice a aromânilor la românitate. înregistrãri video ºi audio. precum ºi cu alte organizaþii legitime ale aromânilor de pretutindeni. Membrii asociaþiei sperã.gov. http://www. sã achiziþioneze cãrþi. indiferent de localitatea de origine sau apartenenþa politicã.html mondial . dotate corespunzãtor pentru cercetarea culturii aromânilor. Dupã mai bine de un secol. Poetul Belemace s-a dovedit a fi un adevãrat vizionar atunci când a compus versurile. Tot cu aceastã ocazie s-a organizat ºi un stand cu lucrãri despre cultura ºi civilizaþia aromânã.ro/ românã de la sud de muntele Ucika (Monte http://www. Dimândarea pãrinteascã rãsunã mai actual ca oricând. ºtiri comunitare ºi fotografii. în 1888. ºi istoriei lor.ro/index_html? . Cântecul vorbeºte de cumplitul blestem ce cade asupra pãrinþilor care nu-ºi învaþã copiii limba strãmoºeascã. pentru a pãstra cultura aromânã cât mai mult timp.curaj.istro-romanian. de asemenea.armanami. ºi un muzeu.tipãrit în condiþii grafice excelente. Societatea „Fârºarotul” a fost fondatã în 1903 de Nicolae Cican ºi este cea mai veche ºi cea mai mare asociaþie aromânã din America. http://www. în sânul societãþilor ºi fundaþiilor aromâneºti.org/blog/ Maggiore). destinate membrilor comunitãþii ºi publicului larg ºi sã organizeze tururi speciale ale satelor ºi oraºelor natale din Peninsula Balcanicã. publicate în România ºi Albania. http://www. care oferã atât articole academice ºi eseuri informale scrise de cãtre membrii comunitãþii despre cultura aromânã. inclusiv prin donarea de fonduri pentru cei nevoiaºi.ro/arte/muzica. pentru ajutarea oamenilor care emigrau în America ºi cel cultural.ablog. au fost primiþi duminicã 24 octombrie 2010. Sentimentele lor politice au fost pro-române. de care aparþine ºcoala elementarã din Suºnieviþa. elevii vor prezenta preºedintelui http://www. limba (graiul) armânesc. compus de Constantin Belemace. Dar în cele din urmã aderarea a fost deschisã spre toþi aromânii. european ºi mondial.info/ croat un ghid turistic bilingv croat ºi istroromân http://revista. cât ºi interviuri. unde este cântat la posturile radio ºi de televiziune emise în dialect. la Zagreb. meglenoromâne. Dl. a genealogiei. Societatea a încercat sã îndeplineascã aceste scopuri în mai multe feluri.

Presupun ca acest „cineva” e unul dintre acei „prieteni” ai lui Vieru. mi-a întins mâna ºi. vom realiza cã România îi datoreazã cu mult mai mult lui Pãunescu. Atunci. de la Pãunescu. de astãzi. conferinþe în faþa studenþilor americani. moldovenii. Ultima datã m-am întâlnit cu Pãunescu acum vreo doi ani. Adrian Pãunescu se mutã în Bucureºti. la Chiºinãu au pãtruns cântecele de libertate ale lui Vasile ªeicaru ºi colindele româneºti ale lui ªtefan Hruºcã. Nimeni nu a fãcut mai mult ca sã ne simþim acelaºi neam. Când m-a vãzut. Între 1970 ºi 1971. debut editorial) ! Mieii primi (1966. ca fiu al lui Constantin ºi Floarea. ulterior. la Universitãþile: Ann Arbour. plãtind toate datoriile. sã-i ducã poetului la spital ziarele în care ticãloºii îl atacau cu cruzime. la Mangalia. revizor ºcolar de Dolj. Maramureº. este bursier al Universitãþii Iowa S. decât îi datoreazã Pãunescu României. Prin eforturile personale ale lui Adrian Pãunescu. poezii) ! Cãrþile poºtale ale morþii (1970. rãmâne fãrã sprijinul tatãlui. el a pregãtit-o: cât timp a funcþionat cenaclul „Flacãra”. în fiecare dimineaþã. pe care îl absolvã în 1960. Miºcarea de eliberare naþionalã din anii ‘90 ai secolului trecut este opera lui Pãunescu. Columbia din Washington. decât galbena gutuie de la geam a lui Pãunescu. gimnaziu ºi liceu. Sunt convins cã ºi viaþa lui Pãunescu a fost scurtatã de astfel de „prieteni” care miºunau în umbra lui. cea realã. Din motive politice (tatãl fiind deþinut politic).A.70 DECEMBRIE 2010 Cel mai iubit ºi cel mai huiduit dintre pãmânteni Constantin TÃNASE Chiºinãu omânia nu l-a iertat pe Adrian Pãunescu asta ar fi concluzia. literaturã pentru copii) R FAMILIA ROMÂNÃ IN MEMORIAM . galbena gutuie a lui Pãunescu s-a Adrian Pãunescu s-a nãscut la 20 iulie 1943. unde urmeazã ultimele douã clase la Liceul Central.. prozã fantasticã) ! Aventurile extraordinare ale lui Hap ºi Pap (1970. Michigan etc.. care atacã paginile web ale ziarelor precum gândacii de Colorado planta cartofului. poezii) ! Fântâna somnambulã (1968. Chicago. Cu scurgerea timpului. dupã decenii lungi de despãrþire. care aveau grijã ca. avea grijã sã-l „informeze” zilnic pe Pãunescu cu cele ce se întâmplau în jungla noastrã scriitoriceascã. dacã am judeca dupã reacþiile mercenarilor anonimi de pe frontul on-line. susþinând. picurând otravã unde era nevoie. a „decretat”. în ultima lunã a programului american. la Bârca. la Borºa. printre care ºi X (nu vreau sã-i dau numele). Constantina (Margareta) Pãunescu. Cãrþi publicate ! Ultrasentimente (1965. ºi de mama sa vitregã. Lua masa singur la terasa restaurantului.. la Carna ºi la Craiova (Liceele „Fraþii Buzeºti“ ºi „Nicolae Bãlcescu“). luau lecþii de patriotism ºi libertate de la el. din judeþul Dolj. Basarabia. La fel de mult îi datoreazã lui Pãunescu ºi Basarabia. Marin C. unde participam la o manifestare culturalã. Copilãria ºi-o petrece în comuna Bârca. fãrã alte „introduceri”. fãrã sã aºtepte rãspunsul. Nu ei însã reprezintã adevãrata Românie. Pãunescu (învãþãtor. Dupã absolvirea diverselor clase de ºcoalã primarã. arestat). pentru activitate anticomunistã (ºi. judeþul Bãlþi. timp de un an academic. Din explicaþiile ce au urmat am înþeles cã cineva de la Chiºinãu. în comuna Copãceni.U. nu se poate înscrie la Facultatea de Filologie a Universitãþii Bucureºti. întemeietor de ºcoalã ºi alte lãcaºe de culturã) ºi Ioana Pãunescu. Adevãrata Românie e cea care l-a plâns creºtineºte pe cel mai iubit ºi cel mai huiduit poet român al secolului XX. fiind crescut mai ales de bunicii sãi. s-a ridicat. cu vocea lui inconfundabilã: „Apreciez mult faptul cã dumneata nu ai rãspuns la mizeria lansatã de X”. Pãunescu a plecat. în fiecare joi. care este dat afarã din învãþãmânt. decât în 1963 ºi o terminã în 1968. poezii. a intrat direct în subiect: ce nu puteþi voi acolo împãrþi cu Vieru?! ªi.

Pãunescu. Sunt sigur cã Dumnezeu l-a auzit. Pãunescu nu a îndrãznit sã cearã pentru þara sa „maximã dreptate”. poezii) ! Deromanizarea României (1998. 2 (1986. Þarã! Eu sunt bolnav de dumneavoastrã. antologie de poezii) ! Manifest pentru mileniul trei . poezii) ! Tragedia naþionalã (1997..000 exemplare) ! Sub semnul întrebãrii (1979. pe patul de spital. poezii) ! Totuºi iubirea (1983. roman) ADIO MARE GENIU ROMÂNESC Eu sunt bolnav de dumneavoastrã. s-a gândit la România: „Dã-mi. proze) ! Nemuritor la zidul morþii (2001. în ultima sa poezie. În toiul discuþiilor despre dezgroparea ceauºeºtilor. poezii. Acolo unde-s toþi Îndrãgostiþii ei! Salutã-i. ci mãcar „minimã. poezii. publicisticã) ! Repetabila povarã (1974. încã niºte ani/ ªi þãrii mele minimã dreptate!”. sãracu’… Alexandru TOMA. ca ºi stânga României.vol.mai lungã ºi mai liniºtitã decât cea antumã. ªtiai de-atunci cã vor muri de foame! Nici dreapta ºi nici stânga. ! 71 Viaþa de excepþii (1971. SUS. dar a dispãrut nãscând altã epocã. poezii) ! Viaþa mea e un roman (1987. carte retrasã de pe piaþã. teza de doctorat a poetului) ! Vinovat de iubire (2010. ºi dã mâna-acum cu toþi ªi spune-le cã toþi venim. Doamne. record mondial de tiraj pentru poezie. mã-nchin. Anume în acest sens am spus mai sus cã Pãunescu este o epocã ce a dispãrut. Spania FAMILIA ROMÂNà IN MEMORIAM . Aflat în „pragul iernii absolute”. pe Cerul meu. poezii) ! Într-adevãr (1988. s-o sufãr înc’aici. poezii) ! Pânã la capãt (2002. Iar tu te-nalþi. 1 (1984.. iatã de ce noi.DECEMBRIE 2010 dovedit a fi mai importantã ºi mai puternicã decât Armata a 14-a a lui Lebedi. Aºa se va întâmpla în România realã de mâine. Ca un adevãrat lampagiu care arde. poezii) ! Infracþiunea de a fi (1996. trei ediþii) ! Liber sã sufãr (2003. antologie de poezii) ! Locuri comune (1986. prima fiind arsã de cenzura de partid) ! Lumea ca lume (1973. dar o epocã nãscãtoare de altã epocã.”. poezii. cei care am rãmas. Neam! (Ultimele versuri ale lui Adrian Pãunescu…) Rãmân cu boala ta. trei ediþii) ! Din doi în doi (2003. Cãci dreapta. poezii) ! Generaþia 60 – Nichita Stãnescu. în pofida chiþcãirilor jalnice ale batalioanelor de ºobolani anonimi de pe frontul on-line. poezii. ºi românul tãu. poezii) ! Pãmântul deocamdatã (1976. poezii) ! Sunt un om liber (1989. Trilogia cãruntã) ! Front fãrã învingãtori (1995. 1989) ! Poezii cenzurate (1990. interviuri) ! Istoria unei secunde (1971. poezii) ! De la Bârca la Viena ºi înapoi (1981. Ba plâng. poezii) ! Cartea Cãrþilor de Poezie (1999. viaþã. în sep. antologie de poezii. cu toþi Poeþii: Sã vadã Cerul. Te-nalþi ºi tu pe Cerul României. poezii. reportaj.. ediþie revãzutã ºi adãugitã. Pãunescu a formulat un îndemn cu valoare testamentarã: „Încetaþi sã vã mai ocupaþi cu dezgroparea trecutului.. trei ediþii. curând. Marin Sorescu. care n-au ezitat sã-l atace pe Pãunescu ºi în catafalc. cum vrei. Trilogia cãruntã) ! Bieþi lampagii (1993-1994.vol. Odatã cu dispariþia lui Pãunescu a dispãrut o epocã. poezii) ! Mãºtile însângerate (2001. poezii. douã ediþii) ! Poezii de pânã azi (1978. interviuri) ! Manifest pentru sãnãtatea pãmântului (1980. sufletul (2000. Ioan Alexandru (2007. poezii) ! Româniada (1993-1994. 155. jurnal) ! Rezervaþia de zimbri (1982. antologie de poezii) ! Sub semnul întrebãrii (1971. haideþi sã ne dezgropãm viitorul”. l-am petrecut cu certitudinea cã mâine se va înãlþa o nouã Românie. poezii) ! Iubiþi-vã pe tunuri (1981. poezii. cã furã prea puþine milioane! Ridicã-te dar. o Românie în care existã „minimã dreptate” ºi în care poetul Adrian Pãunescu va avea o viaþã postumã lungã . azi n-au milã. Trilogia cãruntã) ! Noaptea marii beþii (1993-1994. Cãci pe-ãºtia nu-i saturã nici Dracu’! Fã cor de rugã SUS. ºi dã-le pace. Vrea morþi Poeþii toþi sã-i aibe-n gând… Cu ruga ta pentru pãrinþi. poezii. antologie de poezii) ! Manifest pentru mileniul trei . integrala poeziilor apãrute în volume) ! Meserie mizerabilã. luminându-le altora calea.

pentru românii (cu lacrimi în ochi…) din diaspora cea necãjitã…. Vãzându-mi cele câteva cãrþi publicate. în 1969. America! America!. în 2002... GABRIEL STÃNESCU fãcea naveta. sub conducerea dlui profesor Mircea Martin. închinate acelei miraculoase miºcãri de renaºtere naþionalã ºi. a tineretului român interbelic – Miºcarea Legionarã. Era membru al Uniunii Scriitorilor din România. vedea-vor lumina izbãvirii. Era Licenþiat al Facultãþii de Filosofie. în simfonia vocilor Corului Neamurilor de Duh ale Pãmântului! L-am cunoscut.U.Origini ci s-a oferit sã-mi publice ºi o carte mai greu publicabilã de vreo editurã în aceste vremi de dictaturã anti-naþional/globalistã. autentic ºi boreal de strãvechi . Contribuþii la studiul comparativ al etnosului românesc. Cãrþile lui Gabriel Stãnescu. implicit.. între România (unde avea familia ºi toate dorurile Duhului!) ºi S. precum cu un blazon nobiliar. dar ºi al revistei Caietele Internaþionale de Poezie. editor. publicist de marcã. dr. om de mare curaj ºi cu un caracter puternic. sute de conferinþe fierbinþi ºi inspirate. Euphorion. o fãclie a neamului românesc.l-a frânt. Probabil.72 DECEMBRIE 2010 S-a mai stins. Bucescu. drapatã greþos sub faldurii „democraþiei liberale”!). fulgerãtor. alãturi de care a þinut. mult prea grabnic. D FAMILIA ROMÂNà IN MEMORIAM . la Bucureºti. Helicon. A condus ºi o revistã româno-americanã de culturã: Romanian Roots. din punct de vedere cultural. dacã nu el.. cu care se mândrea. Doctor în filosofie. 21 noiembrie 2010. Gabriel Stãnescu a emigrat în SUA. prin re-îndumnezeire. A fost directorul prestigioasei edituri Criterion Publishing cu rãsunet nu doar românesc.. profesorul universitar ºi oratorul creºtin Constantin Em. acum vreo 4-5 ani. În 1983. a României) de Legiunea Sfântului Arhanghel Mihail. 1984. cu teza: Particularitãþi etno-culturale ale românilor americani.) . ortodoxistã. Prin aceastã revistã ºi prin tot ce-a fãcut.A. . L-am cunoscut ºi direct. alãturi de ªtefan Damian ºi Sergiu ªtefãnescu. atât ideatic. Albatros. prin toatã þara. întâi. efortul de a se bate. ci internaþional. a fondat. Prof. publicate la diverse edituri: Exerciþii de apãrare pasivã. scriitor. în SUA. s-a mai stins.blazon de onoare ºi demnitate româneascã).un conþinut elevat. s-a dovedit un bun ºi autentic ambasador al culturii româneºti. unde îºi împlinea. cu o lume împotriva strâmbãtãþii cãreia lupta încã din tinereþe (cu nãdejdea cã. în primul rând. nu doar american. Adrian BOTEZ uminicã. în 1951. ca pe stejarii multiseculari! Dupã anul 1990. revenind în România dupã mai mulþi ani de exil. cenaclul „Universitas”. indirect. al valorilor tradiþionale ºi de duh româneºti (…). mult prea grabnic. Universitatea Bucureºti. o fãclie a Neamului Românesc: GABRIEL STÃNESCU om de vastã ºi rafinatã culturã. Cu crezuri neclintite întru creºtinismul ortodox. într-una. prin unchiul meu. Albatros. Împotriva metodei. A debutat la revista ieºeanã Cronica. 1996. manager extrem de energic ºi. Fondator al revistei Origini (revistã cu un conþinut hotãrât de dreapta . mãcar generaþiile ce vor veni. Dintr-odatã. cunoscutã ºi sub numele (încriptând zori ai unei noi etape de evoluþie spiritualã a planetei Terra ºi. mi-a ºi propus nu doar sã colaborez la revista lui dragã. 1994. cu o conºtiinciozitate martiricã. 1977. Panteon. la Tecuci: era o lansare de carte a unui prieten comun. GABRIEL STÃNESCU s-a nãscut la Bucureºti.. dar ºi în strãinãtate. Sfârºitul care începe. 1998. întru recunoaºterea deplin desluºitã a Vocii Neamului Cultural Românesc. Practic. deci. Stress. 1991.. misiunea culturalã. a Neamului Românesc ºi a Lumii Umane de pe Terra!. de câteva ori pe an. cât ºi estetic.

când era vorba de scoaterea unei cãrþi: dacã nu ieºea cum era el convins cã e frumos ºi e bine . Totuºi. Ceea ce ai construit în România. Mi se face frig de propria fiinþã numai gândindu-mã cã aceastã carte a fost. chiar acribios. Gabriel Stãnescu nu mã mai duce în America ªtefan Doru DÃNCUª oartea nu a fãcut fãcut facultatea vieþii. 2007. „Supremul Editor al Lumii”! . Axa.ºi la fel de credincios slujitor al Lui Dumnezeu.întorcea cartea ºi pe corectorii ºi pe tehnoredactorii ei. ca un destoinic Vânãtor al Vãzduhului Celui Tare. Gabriel Stãnescu. 2010. în conºtiinþa contemporanilor sãi din exil.” ºi revista Origini. omul de rafinatã culturã. Sã ai pace unde te-ai dus. Criterion Publishing: Peisaj cu memorie. pe Pãmânt . Origini. probabil. 2009. Antologia de poezie a diasporei româneºti din America. Jurnal în cãutarea poeziei. de acum 2 ani. 2007. de cãtre sute ºi mii de împãtimiþi ai cãrþii-care-nu-minte!. În acelaºi timp. paradisiac!!! 73 Identitatea neantului. Îi rãmân profund recunoscãtor în eternitate! Era un om extrem de deschis. Bookfest. însã. cu toate drepturile rezervate Editorului Ceresc. Anul acesta. aici. prin fundaþia revistei sale. la Târgul de Carte din Bucureºti.poeme (ediþie bilingvã). Aventura culturii româneºti în America. Unde am fugit de acasã?. îmi va rãmâne în amãrâtul ãsta de suflet care nici el nu este decât un simplu bilet de tren. Colecþia Poeþi optzeciºti. sugestiile… din zbor.sã-þi fie încredinþatã þie… . pe care am reuºit sã-l lansãm sâmbãtã seara la Târgul de Carte „Gaudeamus” din Bucureºti. 2006. om bun.þie. 2008. ultima îngrijitã de el. la standul sãu relativ mic. Ultimele dialoguri cu Petre Þuþea. harnic întru ale Cerului ºi atât de luminos. era extrem de meticulos. al Duhului Dumnezeiesc. fãrã fasoane ºi cu o mobilitate intelectualã absolut remarcabilã: prindea ideile. de sute de ori ºi. editorul volumului I din Bãrbatul la 40 de ani. Dumnezeul lui Borges . Muzeul Literaturii Române.lumea nu în „formatul” actual. prieten drag! FAMILIA ROMÂNà M IN MEMORIAM . Pentru o definiþie a specificului.DECEMBRIE 2010 Ne-am re-întâlnit pe Internet. þara asta pe care ai iubit-o atât de mult încât te-ai opus guvernelor ei de doi bani prin eforturile tale numite Editura „Criterion Publishig Int. ci în formatul ei cel dintâi ºi desãvârºit. 1998. Cãrþii Noii Creaþii Dumnezeieºti/a Noului Ierusalim ioanic. Manuscrisul unei veri fierbinþi. de dupã Sfârºitul lumii ticãloºite de acum . artiºtii. 2008. Day after night. 2008. Poeme haiku memory landscape. publicate la editura sa. Gabriel Stãnescu nu e singurul meu apropiat care pleacã în altã parte exact când proiectele gândite în comun primiserã o dimensiune practicã. scriitorii. aceastã rudimentarã extensie a „viu”-ului l-a lichidat ºi pe Gabriel Stãnescu. Dar am în mine acest sentiment de revoltã. Convorbiri cu Mircea Nicolau. în cele 5 zile de expunere. aceastã nevoie de-a striga împotriva elevei codaºe care la un moment dat ne poate lua glasul ºi totodatã arta care ne circulã în vene. Curajul de a sfida moartea. mi-a acordat Premiul pentru Publicisticã. creatorii care ne-am nãscut cu o funcþie în plus faþã de concetãþeni. fie ºi de zece de ori într-o zi! Dumnezeu sã-þi odihneascã sufletul tãu generos. 1996. Cãrþile lui Gabriel Stãnescu. 2001. dar extrem de bine pus în valoare ºi de frecventat. O speranþã numitã Mayflower. îmi lansa ºi mie o carte scoasã de editura sa. Printre alþi scriitori. nu trebuie sã ne temem de ea – trebuie sã-i acordãm ºansa de-a lua meditaþii de la noi. Mircea Eliade. Odihneºte-te în pace. GABRIEL STÃNESCU! Fie ca însãºi „editarea”. rãmâne mereu repetentã la cele mai importante materii. Scriu aceste rânduri sub ghilotina neîndurãtoare a ideii cã nici eu nu mai am multã vreme de petrecut pe-aici. smerit scriitor ºi editor al cãrþilor despre ºi pentru Credinþã ºi Omenie. în cele din urmã.

Aceastã dragoste îþi va cristaliza chipul ºi numele în istoria generaþiilor ce vor veni. înapoi ºi bucurã-te de ce ai lãsat dupã tine. Împãrãþia lui Dumnezeu nu e letargie. Te-ai luptat ºi ai câºtigat. ai învins. prietene. Mã voi / ne vom ruga pentru tine. Bucurã-te cã ai venit. dar altfel. Te-ai luptat pentru þelurile tale înalte. Puþini sunt cei care au curajul sã apere credinþa ºi neamul cu pasiunea pe care ai avut-o tu. Acum te duci la Domnul. cu o forþã care mi s-au pãrut mereu inepuizabile. ca nimeni altul. prietene. al tãu prieten ºi coleg de þarã ºi de emigraþie. ai luptat. Doru IN MEMORIAM FAMILIA ROMÂNà Ieºirea din somn Mã trezesc deodatã dintr-un somn greu neuman Toate lucrurile par noi pentru mine Mult prea reale pentru locul pe care-l ocupã În economia peisajului Mã trezesc dintr-un somn greu Parcã m-aº fi întors din moarte întinerit Într-o altã existenþã fusesem un sfeºnic de argint Într-o alta un cais înflorit Cât timp s-a scurs de la plecarea mea? Câþi m-au dat uitãrii? Câþi m-au întristat ºi mâhnit? Mã trezesc dintr-un somn greu neuman Toate lucrurile sunt noi pentru mine Cum de-am rãtãcit drumul? De ce pe strada asta nu mai locuieºte acum nimeni? Gabriel Stãnescu . ai luptat. ªi acolo o sã ai de lucru. Cu drag. Sigur cã ai luptat lupta cea bunã. ai învins Theodor DAMIAN New York Dragã Gabi.74 DECEMBRIE 2010 Bucurã-te cã ai venit. sã mijloceºti pentru noi. credinþa am pãzit. alergarea am isprãvit”. iar tu. Vãd cã alergarea ai isprãvit. dar ºi în sufletele nenumãraþilor care te-au cunoscut. Puþini sunt cei care te-ar putea egala în dragostea ta faþã de valorile de credinþã. ale tale ºi ale þãrii noastre. iubit ºi apreciat la justa ta valoare. Te-ai grãbit. Este creºtere infinitã în Duhul Sfânt. Laºi un gol mare în cultura românã. Am aflat cu încremenire cã ai plecat. Sigur cã ai pãzit credinþa. Din mersul tãu înainte uite-te. din îmbrãþiºarea divinã în care cred cã eºti. Ai luptat ca un soldat fãrã de arginþi. dar cu o inimã de aur ºi cu o energie. Ai fost mereu pe baricade. niciodatã sub ele. Dar ce alergare! ªi cu cât folos. Þi-ai ºi început cãlãtoria în ziua Învierii Sale. Probabil cã îngerul tãu pãzitor þi-a ºoptit în suflet cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Lupta cea bunã m-am luptat. spiritualitate ºi culturã ale neamului nostru.

de ce oare într-o societate civilizatã. la intrarea lui în curtea casei a început sã-i spunã tatãlui meu cã peste scurt timp vom fi ocupaþi de armata roºie a lui Stalin. În 1968 m-am îmbolnãvit. cu aroganþa stupidã de-a dovedi cã doar acel stat avar dupã expansiune are tot dreptul de-a subjuga un popor sau o parte a acestui popor ºi nu numai pentru cã îi este vecin de sute de ani. Dar aceastã bucurie n-a durat prea mult. apoi în aceeaºi ramurã am început studiile superioare din blândul ºi liniºtitul oraº moldovean Iaºi. am fost chemat în armatã pentru instruire pe o perioadã de trei luni. Am fost singurul copil la pãrinþi. a trecut prin calvarul nedemnitãþii la o vârstã fragedã. Am lucrat în cadrele armatei. a fostului judeþ Storojineþ. cu toþii ne-am bucurat. Revin la tema scrisorii mele prin care voi destãinui momente de spaimã ºi groazã. Pentru merite de pe linia frontului am fost avansat ofiþer rezervist cu gradul de sublocotenent.(r ) Ioan ROMANIUC veteran de rãzboi e multe ori mi-am pus întrebarea. ne-a ocupat pãmântul scump al patriei noastre România. Mi-am pus aceastã întrebare pentru cã persoana care scrie aceastã epistolã. dupã terminarea claselor gimnaziale. nimeni din satul nostru nu avea dorinþa de-a trãi sub ocupaþie ºi mai ales a Rusiei. ne-a mai spus vecinul. aºezaþi de sute de ani la poalele Carpaþilor Rãsãriteni. lãsându-mi pãrinþii ºi satul drag în care am vãzut prima datã lumea ºi locul unde am fost cel mai fericit din viaþa mea. În aceste condiþii am plecat ºi eu D pe frontul de rãsãrit cu gradul de sergent T. Peste o lunã a început – pentru þara noastrã – cel de-al doilea rãzboi mondial. pãrinþii m-au trimis sã urmez liceul pedagogic din oraºul Dorohoi. zice vecinul.” – boalã cardiacã. este vorba de comuna Crasna de Sus. calvarul prin care am trecut în vara anului 1940. stat cu tendinþã lacomã de-a se face stãpân pe toate. partea de Nord a Bucovinei ºi þinutul Herþa.S. care au trãit cinstit.W. având diagnosticul „Sindrom W. împotriva statului sovietic care cu un an înainte ne-a ocupat Basarabia. care arãta speriat ºi cu lacrãmi pe obraz. Aceasta a fost prima ºtire care ne-a zdruncinat. (termen redus). Fiind un copil ascultãtor ºi cu dragoste de carte. De la vorbele spuse de vecinul nostru ºi pânã la sosirea armatei roºii nu a fost suficient timp în FAMILIA ROMÂNÃ FILE DE ISTORIE . Bucovina de Nord ºi þinutul Herþa. Nu am terminat facultatea. atât la Ministerul Apãrãrii Naþionale cât ºi în cadrul Ministerului de interne. Un zvon. Tata a început sã-l liniºteascã spunându-i cã poate fi doar un zvon. am primit vacanþã de varã ºi cum era normal am plecat sã fiu alãturi de pãrinþii din comuna Crasna de Sus. cã ºi organele primãriei au plecat în aceeaºi direcþie cu armata. Prin urmare am solicitat trecerea mea în retragere. dar la scurt timp am fost rechemat ºi încadrat ofiþer activ. Dupã terminarea rãzboiului din 1945 am fost demobilizat. În acel 1940. nu am fost lãsat la vatrã ºi am fost mobilizat – la fel cum s-a procedat ºi cu alþi studenþi.R. dupã care am fost pensionat. pentru cã astã noapte a plecat urgent din comunã regimentul de infanterie din Cernãuþi cu direcþia spre Rãdãuþi ºi nicidecum spre garnizoana din care a venit. Când eram în anul III. sau doar o parte din acest popor este obligat sã poarte spaima de-a nu fi ocupat prin forþã de un stat vecin mai puternic. peste câteva zile am fost ocupaþi prin forþã de înspãimântãtoarea armatã roºie a imperiului sovietic. Sunt fiul unei familii de români. Într-o dimineaþã ne-a bãtut cineva la poarta casei noastre. dar ºi prin creºterea animalelor. când fosta U. era vecinul nostru pe numele de Ambros ªtefan. lucrându-ºi puþinul teren agrar. în vecinãtate cu comuna Vicovul de Sus a mândrei ºi frumoasei noastre Bucovina. nici vorbã. un popor.DECEMBRIE 2010 75 FILE DE ISTORIE Riscul suprem pentru a fi liber Col. am riscat cu viaþa trecând printre gloanþe ºi cãlãi numai ºi numai pentru a fi liber ºi neocupat de-o altã naþie. ocupând Basarabia. Ne era dor unii de alþii. dar la împlinirea acestui termen.P. La sosirea mea. Când aveam aproape 20 de ani.

un bãrbat al satului pe numele de Spiridon Ilie s-a angajat cã-mi va fi o bunã cãlãuzã pânã într-un anumit loc. am renunþat a con- FAMILIA ROMÂNà FLLE DE ISTORIE . Prin acea întunecime a pãdurii mã înspãimântau toate miºcãrile. Dupã toate explicaþiile. unii jucau cãzãceºte. dar timpul scurt nu ne-a oferit aceastã posibilitate. nu am renunþat nici o clipã la ideea de-a pleca în þarã ºi cu tot riscul într-o altã noapte am plecat. dar pe o altã rutã. infanteriºti cât vedeai cu ochii. Noul traseu mã ducea în comuna Falcãu ºi nu Vicovul de Sus. Am fost chemat ºi eu de câteva ori ºi le-am rãspuns cã nu voi pleca. ale fiarelor din codru. Ca sã scap de acea nedreaptã urmãrire. aceastã încercare este periculoasã. dacã „te miros” nu te vor ierta pentru cã aºa sunt ei educaþi în ideologia ce le stã în faþã. dar va trebui sã am mare grijã. În zorii dimineþii. De la aceste vorbe spuse de tata am dat titlul acestui episod din viaþa mea. Dar pe când sã mã bucur cã am reuºit. au trimis din casã în casã la þãrani sã li se facã inventarul averilor. trimis pe frontul de Rãsãrit cu regimentul 29 infanterie cu gradul de locotenent. am fost încorporat în armatã. aud din nou o somaþie de „stai” dar de data aceasta au fost grãnicerii armatei române care în mod civilizat m-au condus la Rãdãuþi unde se afla compania de grãniceri. grãnicerii mi-au eliberat documente. În þara noastrã sovieticii înfiinþaserã niºte comandamente prin care identificau toþi refugiaþii din cele trei provincii ocupate sã-i determine a pãrãsi România ºi a pleca la locurile lor de baºtinã ca sã devinã cetãþeni sovietici. doresc sã rãmân cetãþean român. mi-au tot vorbit dar eu nu i-am înþeles. Militarii ruºi dezordonaþi. dar ºi cele mai mici cãderi de ramuri din arbori ºi aºa fãcându-mi cruci am tot mers pânã la o sutã de metri de linia frontierei. Mi-a produs o mirare cã sovieticii n-au adus ruºi ºi nici ucraineni pentru aceste treburi. spaima nestãpânitã. mi-a curs sânge din nas pe haine. Aºa dupã cum spuneam la început. îºi ambalau motoarele la tancuri ca sã lase o mare impresie de cuceritori. ocupanþii ºi-au instalat oameni care sã conducã treburile administraþiei comunale. Repet. Peste puþin timp au sosit la noi acasã câþiva tineri de seama mea ºi au propus sã plecãm în vale ºi sã ne convingem despre sosirea „cuceritorilor”. Acolo am fost cercetat vreo trei zile ºi lãsat sã plec acasã în Crasna. atunci a intrat în conºtiinþa mea teama. am solicitat sã rãmân cadru militar în armata românã. Toate acestea m-au cam pus pe gânduri. peste câteva ore. Se vorbea cã au fost mai din timp pregãtiþi ºi mai târziu s-a dovedit acest lucru. tunuri ca pe linia frontului. dacã nu credeþi. ar fi fost prea deºtepþi. Dupã ce am venit de la Storojineþ. a venit din nou la noi vecinul Ambros ªtefan ºi ne-a spus plângând „adio cu România. Pe la orele 12 noaptea cãlãuza mea s-a înapoiat în sat iar eu am continuat drumul spre comuna Vicovul de Sus. Am plecat la Botoºani unde aveam rude ºi apoi la Iaºi. am întrerupt studiile. Am plecat de data aceasta fãrã cãlãuzã cu speranþa în Dumnezeu ºi tot printr-o pãdure sãlbatecã ºi tot cu spaimã de orice auzeam în jurul meu. cavalerie. atât a întunericului din codru. unul mic de staturã cu o faþã de mongol s-a apropiat ºi mi-a lovit faþa cu douã palme. mi-au produs un gust amar. Într-adevãr. ofiþeri cu aere de cuceritori aroganþi parcã ar fi cucerit o lume ºi nu un sat cu oameni nevinovaþi. spunându-le pãrinþilor cã eu nu voi sta sub ocupaþie ºi voi încerca sã trec în þarã. ruºii te împuºcã. când credeam cã am trecut. În ziua ce a urmat. Devenind ofiþer activ. Când am ajuns la locul indicat ºi vãzând un convoi de tancuri cu motoarele pornite. Într-adevãr am plecat pe un timp noros ºi printr-o pãdure bãtrânã ºi deasã. m-au condus la un pichet. alþii turmentaþi de bãuturã. am fost surprins de o somaþie în limba rusã. ei au gãsit în timpul cel mai scurt evrei care strigau la români „jos cu opincarii”. Ne întrebãm când au învãþat aceºti negustori limba rusã. poate cã eu ar fi trebuit sã plec din þarã. o fac cu scopul de a speria toatã populaþia comunei. Tot în ziua ce-a urmat. aºa una douã peste noapte. nedemn pentru aceºti îmbogãþiþi pe spinarea opincarilor. atunci mi-am dat seama cã invadatorii au sosit ºi nu e vorba de vreun zvon. Pentru o simplã curiozitate. Totuºi am hotãrât cu orice risc sã plec în þarã. DECEMBRIE 2010 Dupã câteva zile. ale pãsãrilor de noapte. Pe mine nu m-au impresionat chiar cu nimic. m-au capturat trei soldaþi sovietici. cu toþii ne-am dat seama cã aceºti vânzãtori de mãrfuri erau ºi cei ce vindeau þara. vã rog coborâþi în vale (satul nostru se aflã mai departe de centrul comunei ºi aflãm poate mai târziu toate ºtirile) la fabrica de cherestea „Silvica” ºi vã veþi convinge. am plecat sã vedem musafirii nedoriþi. sã termin studiile ºi sã rãmân cetãþean român. În anul 1945 am fost lãsat la vatrã. ruºii au sosit în comunã.76 vederea hotãrârii ce am fi avut de fãcut. m-au dus prin sat pentru a fi vãzut de lume ºi apoi cu o maºinã pânã la Storojineþ. Tata mi-a spus dacã asta mi-e dorinþa pot pleca. hranã ºi m-au pus în libertate. cât ºi teama sã nu fiu împuºcat de grãnicerii ruºi. ba mi-au produs un dezgust ce nu încadra cu nimic civilizat. Am purtat cu mine cea mai mare spaimã.

ztv.S. teii de pe marginea ºoselei. cã cetãþile de pe malul Nistrului au fost ale marelui domnitor moldovean.DECEMBRIE 2010 tinua studiile de la Iaºi. spunându-le cã România este o þarã fascistã ºi urãºte U. otrãvirea oamenilor cu minciuni ºi neadevãruri a fost pentru ei mai presus.ro FAMILIA ROMÂNà FILE DE ISTORIE . Am încercat prin câteva cuvinte sã le explic românilor rusificaþi adevãrul ºi istoria adevãratã. n-am avut absolut nimic interzis ºi acest fapt îl puteau constata de la primul control. În încheiere mã rog la bunul Dumnezeu ca poporul român sã intre în drepturile lui normale. acest loc numit buhaºi era un grup de pãdurice din brazi ºi mesteceni o mândrie de loc lãsat de Dumnezeu. pãdurea de cireºi din partea sudicã a comunei a dispãrut. Dacã toatã fizionomia acestei localitãþi s-a transformat în ceva urât. Am fãcut doi ani ºcoala de ofiþeri. Imagine din expoziþia „Mãrturii grafice din cel de al II-lea Rãzboi Mondial” deschisã la Muzeul de Artã „Ioan Sima” Zalãu. Voi explica: prin comuna mea curgea pe vremuri un afluent al râului Siret. în vara 2010. Sunt sigur cã la frontierã a sosit vreo informaþie despre discuþia mea la plecare ºi neconvenit pentru cineva din comunã.S. ce sã vã mai scriu cã locuitorii satului nici nu mai au garduri pe lângã casele lor aºa cum este tradiþia la români. Sursa www. fiindu-mi teamã de urmãrirea organelor represive ale statului vecin ºi totuºi. iar pentru pãºunatul animalelor din colhoz a fost destinatã frumoasa noastrã þarinã pentru recolte. o sã zicem treacã. Dar toatã aceastã discuþie a fãcut ca sã fim þinuþi timp de 12 ore în vama de la Siret de cãtre vameºi ºi de miliþia de frontierã. eram tare curios sã aflu ce anume s-a schimbat. ºi democraþii. Dupã ce am fost pensionat. În primul rând cã pãrinþii decedaserã. s-a modificat adevãrata istorie. le-am afirmat cu tãrie cã ªtefan cel Mare ºi Sfânt a fost un apãrãtor al Moldovei ºi nu un cãlãu cum li s-a spus lor. a fãcut o mare dreptate eliberând poporul Bucovinei de sub administraþia þãrii noastre. iar în 1953-1955 am mai urmat o ºcoalã pentru ofiþeri criminaliºti ºi am lucrat în poliþie pânã când m-am îmbolnãvit cardiac ºi m-am retras din activitate cu pensie de serviciu. Prin aceºti buhaºi exista o alee extraordinar de frumos amenajatã. Într-o astfel de situaþie am renunþat sã-i conving. cã U. acum apa nu mai existã. pãºunea satului dispãrutã ºi aceasta. ajungând la rude ºi vizitând locurile ºi oamenii bãºtinaºi am rãmas foarte dezamãgit. marele poet naþional a fost român ºi nu ucrainean aºa cum încercaserã ei sã-mi demonstreze fãrã argumente. m-am deplasat împreunã cu soþia în comuna mea Crasna. Mi-au descãrcat de trei sau de patru ori maºina cu lucrurile ce le aveam în ea. satul cu tot ce-l înconjoarã modificat în rãu ºi chiar foarte rãu. obiceiurile rãmase din moºi-strãmoºii neamului. populaþia sã rãmânã la locurile ei de baºtinã pentru a-ºi respecta tradiþiile. dar ca militar nu puteam sã-mi vizitez satul ºi rudele. pe acel loc acum sunt niºte mãrãcini sãlbatici. Desenul este semnat de colonel Corneliu Dudea. Tot timpul mi-a fost dor de locurile unde am copilãrit. am gãsit doar câteva buturugi putrede. meargã. cu o apã limpede ca lacrima de-þi plãcea sã o priveºti. doar niºte gropi adânci de unde s-au extras pietriº ºi nisipuri cu o priveliºte înspãimântãtoare. dar a fost în zadar. dar rãul este ºi mai grav în ce priveºte viziunea oa- 77 menilor care au fost otrãviþi cu minciuni. tineretului bucovinean li s-a îndrugat cã Bucovina n-a fost niciodatã teritoriul românesc. la o plecare din sat spre þarã. buhaºii de la intrarea din satul Huta nu mai existã nici urmã. cã Eminescu. sã fie respectatã istoria popoarelor ºi a României. fãcându-se a cãuta obiecte interzise de a fi trecute peste frontierã.

dar a progresat în vreo direcþie România? Sunt. perioada postdecembristã apare cu o întristãtoare sãrãcie de rezultate. Veþi fi de acord .C.L. România împarte cu Bulgaria ºi Albania ultimele locuri din clasamentul þãrilor foste comuniste.P. aproape o treime din viaþã. astfel. Trista priveliºte n-a cãzut din cer. Ne uitãm în urmã ºi nu ne vine sã credem cã au trecut douã decenii de speranþe zadarnice. manipularea televizatã. avem de-a face cu inaugurale: în 1859. domnule profesor? Florin Constantiniu: Ca pe un inaugural ratat. Am ales aceste douã perioade tocmai pentru cã ele sunt cele mai potrivite spre a fi comparate. cele douã decenii de libertate din viaþa noastrã. Decembrie ‘89 a fost un astfel de eveniment: crucial. I. ºi sã se modernizeze rapid. Au creat-o politicienii ºi românii înºiºi. În toate cele trei cazuri.sper . Politica de reforme a lui Cuza. fondator. Nu mai putem sã ne ascundem dupã deget. înnoitor. ºi politica de modernizare promovatã dupã aceea de Carol I.L. au fãcut ca statul român sã se smulgã din înapo- ierea determinatã . economic. apar „Junimea” ºi Eminescu! A doua perioadã: 1919-1938. Lipseºte o viziune. Din nefericire. Progresele au fost vizibile pe toate planurile: politic. aºa cum am spus.: Într-adevãr. totuºi. ºansele imense care se ofereau þãrii noastre au fost ratate ºi. Lipseºte harta viitorului.în principal . În primul caz. domnule profesor! Ce se întâmplã astãzi în România se aflã la polul opus! F. istoric de prestigiu european. sã înregistreze un remarcabil progres în toate direcþiile. ne pune în faþã o oglindã necruþãtoare în care. Suntem liberi. cu degetul pe trãgaci. astãzi. social.ca la cea mai sumarã comparaþie.: Vorbiþi de douã perioade excepþionale. ne vom afla poate izbãvirea. într-un astfel de moment. dacã avem curajul sã privim. comparaþiile cu alte intervale de timp ale istoriei naþionale. a doua: 1918-1938.P.78 DECEMBRIE 2010 La 21 de ani de la revoluþia românã „ªansele imense care se ofereau þãrii noastre în decembrie 1989 au fost ratate” Ion LONGIN POPESCU La 21 de ani de la marea vãrsare de sânge din decembrie 1989. I. în primul rând reforma agrarã din 1864. Sã nu uitãm cã. Iau douã exemple de perioade cu o întindere de douã decenii. românii mai fericiþi? FAMILIA ROMÂNà . 20 de ani înseamnã mult. România a izbutit. În istoria fiecãrui popor existã evenimente cruciale. Prima: 1859-1878. deschisã în 1945 de ocupantul sovietic. în 1918. care inaugureazã o nouã etapã în evoluþia societãþii. Ca o confirmare. care pune bazele statului român modern. România aratã ca un animal bolnav ºi hãituit. începuturile neterminate.de dominaþia otomanã.C. Ce reprezintã pentru istorici aceeaºi perioadã? F.: Pentru istorici sunt foarte instructive. ca aceea scursã de la cãderea regimului comunist. cultural. este adevãrat. FLLE DE ISTORIE Ion Longin Popescu: Cum evaluaþi. se desãvârºeºte unitatea naþionalã a românilor. 1938 fiind anul de vârf al României interbelice. ºi se reintrã pe fãgaºul dezvoltãrii fireºti a societãþii româneºti. politica murdarã. se aºeazã temelia statului român modern. aºa a fost ºi pistolul. Cum a fost turcul. se închide „paranteza” comunistã. în acest interval. la câºtigarea independenþei (1877/ 1878). fãrã menajamente. Pentru un individ. perioada a fost marcatã de un progres uluitor: de la Unirea Principatelor (1859). În jurul nostru domnesc stagnarea ºi deziluzia. Nimic din ce-am visat nu s-a împlinit. Ieºitã dintr-un rãzboi pustiitor ºi lovitã de o crizã economicã de o duritate nemiloasã (1929-1933). un proiect naþional de salvare. la 22 decembrie 1989. academicianul Florin Constantiniu.

ºase locuinþe.L. Take Ionescu. Acum. Dacã avem un dram de sinceritate. care voia unirea ºi independenþa. am încheiat tratatul dezastruos cu Ucraina. C. maºini de lux etc. Incompetenþi. au permis clasei politice sã-ºi batã joc. sã tragã la rãspundere clasa politicã sau sã „tempereze” setea ei de înavuþire. în 1997.: De ce. amic etc. factorul decisiv al Alianþei. Cum sã îndrepþi o þarã. avidã de cãpãtuialã ºi sigurã de impunitate. În dorinþa de a câºtiga bunãvoinþa Washingtonului. decât pentru noii ciocoi postdecembriºti. vedem cã politica este mijlocul cel mai sigur de îmbogãþire. SUA ne-au închis uºa la summit-ul de la Madrid. învãþãmântul în crizã. nu un merit al guvernanþilor români. Ion C. Lipsitã de expertizã.L. Responsabilitatea ei faþã de situaþia catastrofalã a României este imensã.: Cred cã principalul vinovat de aceastã situaþie este însuºi poporul român! El ilustreazã perfect observaþia cã „un popor de oi naºte un guvern de lupi”. Spiritul de demisie. românii nu au mai fost în stare sã repete performanþele din perioadele pe care le-aþi amintit? F. A fost o decizie americanã. cumnat. O situaþie similarã. lipsitã de un proiect naþional ºi incapabilã sã-ºi mobilizeze resursele pentru a valorifica ºansele ce i se ofereau: în primul rând. resemnarea românilor. agricultura e la pãmânt. Criza economicã nu a fãcut decât sã agraveze relele care au precedat-o. au vrut-o. putem vorbi de o „ratare” postcomunistã a României? F.: Pãrerea mea este cã perioadele de progres sunt asigurate de conjugarea eforturilor elitei politice ºi intelectuale cu angajarea plenarã a maselor într-un proiect naþional. sã lupte în Afganistan. Din 1989. Directoratul marilor puteri ale Uniunii a decis extinderea ei în Est. F. I.C. când România a dus o campanie pe cât de zgomotoasã.L. când cetãþenii ei se gândesc fiecare la sine ºi nu la binele comun!? Astãzi. A jefuit cum nici huliþii fanarioþi n-au fãcut-o. naº. restul ducã-se ºtim noi unde! Moºtenirea multisecularã a lui hatâr ºi bacºiº a rãmas atotputernicã. Pe scurt. cinci.P.P. mobilizator ºi stimulator. pe atât de inutilã. te întrebi ce vor fi fãcând în ele). fãrã a obþine niciun folos. Românii pleacã . în aceºti 20 de ani.: Sã fim serioºi! Am intrat în NATO pentru cã SUA. generaþia Marii Uniri (Ion I.: Cine este vinovat de aceastã situaþie? F. Case peste case (oameni po- 79 litici cu patru. care îi trateazã cu un dispreþ suveran. ªtiam cã avuþia este rezultatul unei activitãþi economice. nepedepsitã.P. Energii ºi vieþi se irosesc astfel în beneficii strãine. Pe român nu-l intereseazã situaþia generalã.P. în ultimii 20 de ani. A jefuit cum nici huliþii fanarioþi n-au fãcut-o” I.DECEMBRIE 2010 Existã un mare ideal naþional care sã-i mobilizeze pe români? În raport cu 1859-1878 ºi 19181938.C. ºi în cazul intrãrii în Uniunea Europeanã. Dupã 11 septembrie 2001. societatea româneascã a fost profund divizatã (vezi „Piaþa Universitãþii”). I.sã lucreze în Spania sau Italia. În 1859. Aduceþi-vã aminte cã. evaluarea americanã s-a schimbat radical.din nevoia de câºtig . Nu poþi sã-i condamni: mai bine sã lucreze pentru strãini. vile în þarã ºi strãinãtate. totuºi. România a devenit membrã a NATO. ea s-a aruncat asupra României cu un singur gând: sã se îmbogãþeascã. „Clasa politicã s-a aruncat asupra României cu un singur gând: sã se îmbogãþeascã. „Un popor de oi naºte un guvern de lupi” I. Brãtianu). poporul român nu a fost capabil.C. asistãm la situaþii ºi mai dramatice. individualitatea României pe plan internaþional dispãrutã. Dacã România profundã se zbate în dificultãþi ºi deznãdejde. sistemul de sãnãtate în colaps. clasa politicã prosperã.C. pasivitatea.: Vorbim de clasa politicã ºi de societatea româneascã. care sunt ale Uniunii. În lupta împotriva terorismului islamic. generaþia paºoptistã (Mihail Kogãlniceanu. constatãm cã industria este lichidatã.: Intrarea României în NATO ºi UE a fost. nici societatea româneascã nu au fost în mãsurã sã asigure inauguralului din decembrie 1989 justificarea imenselor posibilitãþi oferite de cãderea comunismului. s-a aflat la unison cu societatea moldo-munteanã. guvernanþii nu au ºtiut sã atenueze ºocul crizei ce ne-a lovit. SUA aveau nevoie de noi aliaþi. cea mai lacomã ºi cea mai arogantã din istoria României. de þarã. unirea Republicii Moldova cu România. Directo- FAMILIA ROMÂNà FILE DE ISTORIE . cea mai creatoare generaþie a istoriei româneºti. Brãtianu. În 1918. trebuie sã recunoaºtem cã suntem încã departe de a fi o þarã la nivelul standardelor vest-europene. Cea dintâi a întrunit trei superlative: cea mai incompetentã. s-au strâns în proprietatea clasei politice. ultimii 20 de ani nu ne dau decât infime temeiuri de satisfacþie ºi deloc de mândrie. Astãzi.L. Dacã prin fin. Nicolae Iorga) s-a aflat la unison cu societatea care voia „România Mare” ºi afirmarea ei pe plan european. ºi-a rezolvat pãsul lui. nici clasa politicã. în acest context.: Cu alte cuvinte. o biruinþã postdecembristã. Lipsit de spirit civic.

În stadiul actual. þara cu o atât de veche ºi strãlucitã culturã. dar cãruia îi DECEMBRIE 2010 poate rezista. Patriotismul e privit. dar cred ca identitatea naþionalã are o componentã esenþialã: memoria istoricã. Astãzi nu ne mai însufleþeºte nici un ideal mobilizator. a istoricilor. „Patriotismul e privit.80 ratul marilor puteri a considerat însã cã este în interesul sãu aceastã extindere. a fost desãvârºirea Unirii. Economic. Dacã.L. în continuare. cred cã judecata urmaºilor ºi.L. guvernanþii postdecembriºti ºi-au bãtut joc de învãþãmântul românesc.am intrat ºi noi. ci printr-o afirmare a identitãþii naþionale. Sã dea Dumnezeu ca atunci. de caracter antagonic. ºi atunci. clasa politicã ºi poporul român împãrþind. au ieºit elemente de valoare. din rândul elevilor sau studenþilor. ca o boalã ruºinoasã” I. în egalã mãsurã. între ei. dar sã nu le ascund niciodatã defectele.: Peste o sutã de ani. Eu unul am aderat la principiul atât de sãnãtos al „Junimii”: „Patriotism în limitele adevãrului”. Cioran ar fi vrut ca Bucureºtiul sã devinã Bizanþul sud-estului Europei. Practic.C.P. un mare proiect naþional. scriitorii români aºteaptã. ca o boalã ruºinoasã. Înainte de 1859. în primul rând. guvernul a iniþiat o dezbatere despre identitatea naþionalã. Se poate sustrage România acestui carusel mortal? F. Nu cunosc vreun produs românesc vestit la export.P.iertaþi-mi expresia! .: Mai poate fi patriotismul o valoare în zilele noastre? F. Nobelul.C. rãmânem indiferenþi la minunata lor pildã. Sã-mi iubesc þara ºi poporul.L.C. care îi copiem în atâtea privinþe.: O „mare idee”.: Dacã vorbim de un patriotism lucid.: Cum credeþi cã vor judeca perioada postdecembristã urmaºii noºtri de peste o sutã de ani? F. ele sau au plecat în strãinãtate sau au dispãrut în mediocritatea din þarã. Din nefericire.ne oferã cel mai frumos exemplu de patriotism. cred cã sectorul în care România ar fi putut sã se manifeste cu ºanse de succes era cel cultural-ºtiinþific. am dispãrut de pe harta diplomaticã a Europei. I. I. când cineva abordeazã aceastã problemã. nici nu putem sã ne afirmãm. Am rãmas însã la periferia Europei. nostalgic etc. în anumite cercuri ale intelectualitãþii noastre ºi ale societãþii civile. supus la tot felul de „reforme” ºi „programe” inepte ºi distructive. da. responsabilitatea pentru aceastã tristã realitate. Tradiþia se cultivã..îi am în vedere pe cetãþenii SUA . La noi. Când monumentele istorice se pãrãginesc ºi se ruineazã. În perioada interbelicã. România sã aibã situaþia fericitã pe care a ratat-o astãzi! (Românian VIP) FAMILIA ROMÂNÃ FLLE DE ISTORIE .P.P. Înainte de 1918. Aveam ºansele sã fim Bizanþul Europei de SudEst. peste un secol.L.C. În plan cultural. memoria istoricã e pe cale de dispariþie.: Mondializarea ameninþã structura fiinþei naþionale. a fost Unirea. fãrã îndoialã. prin cunoaºterea istoriei. fãrã nicio exagerare patriotardã. Americanii . în anumite cercuri ale intelectualitãþii noastre ºi ale societãþii civile.: Mondializarea este un proces cãruia România nu i se poate sustrage. Poate este o deformare de istoric. se aud imediat voci care îl acuzã cã este naþionalist. suntem un fel de colonie. Nu o rezistenþã. aº spune.. Astãzi nici nu vrem. Anii 1989-2009 vor fi consideraþi o perioadã de declin. ar fi putut deveni.: Ce-i lipseºte României pentru a fi din nou ceea ce a fost cândva? F. Noi. România a devenit o piaþã de import. În Franþa. În politica externã. ªi. la grãmadã . I. va fi foarte severã.

41. dupã 1989.secretarului PCR Radu Bãlan. General Maior Borºan Dumitruþ” (f. A avut loc o masã festivã. 1 . sub girul ex. I.43. În primãvara lui 1957. a fost invitat la manifestãri culturale de cãtre fostele organe PCR din Deva.Marcel Petriºor a primit pedeapsa capitalã pentru cã s-a solidarizat cu miºcarea anticomunistã din Ungaria. Cornel Popescu. Marcel Petriºor credea cã i s-a sfârºit viaþa.. DUI 2583.. jud Hu. De acord ªeful serviciului Colonel Biriº Vladimir” (f.Simeria. are puterea sã râdã de tragedia prin care a trecut: „Abia ieºisem din puºcãrie. Vor fi prezenþi din partea IMB tovarãºul locotenent colonel Lãzãruþ Ion. Menþionãm cã în perioada 2 decembrie 1971 . din datele ce le deþinem rezultã cã se vor pune la cale planuri de acþiune ale unor scriitori în vederea Conferinþei Naþionale a Scriitorilor. Prima datã am fost condamnat pentru omisiune de de- FAMILIA ROMÂNà FILE DE ISTORIE . ACNSAS) *fragment din România Literarã nr. Spiritele începeau sã se agite la Securitate. unde.5 aprilie 1972 a mai fost instalatã AMC în acelaºi birou. red. Fusese condamnat la moarte pentru acþiuni împotriva regimului comunist. DUI 2583 vol. ajuns la aproape 80 de ani. cel ulterior mort în detenþie la Timiºoara. -obedienþi.R. Florea Alexandru Gheorghe. care vor asigura pãtrunderea ºi supravegherea obiectivului. Cazul Marcel Petriºor . nedoara) . maior Bojin Marius. din Deva.B.Prietenii plãtite cu 13 ani de puºcãrie O nouã mãrturie în procesul comunismu. dar ºi unii securiºti ºi scriitori cunoscuþi. cãpitan Stãnescu ªtefan. lucrarea urmând sã fie efectuatã de aceiaºi ofiþeri ai Direcþiei V care au participat la introducerea ºi scoaterea tehnicii operative.. þinând legãtura prin „Storno”. Pentru asigurarea lucrãrii este necesarã afectarea unei maºini de la ora 21 la ora 3.* subl. ca oaspeþi ai tovarãºei Mitrofan Maria. Astãzi. din satul Tâmpa .c. urmãrirea scriitorilor din USR. La 20 ianuarie 1972 Inspectoratul Municipiului Bucureºti emite o Notã raport: „în baza ordinului conducerii inspectoratului urmeazã ca în ziua de 1 Mai a. colaboratori ai lor.nunþ. secretara cu propaganda la judeþ.Un hunedorean în Arhivele CNSAS ªeful direcþiei V. I. vol. fost ofiþer DIE din reþeaua de spionaj cãzutã în Austria ºi astfel recuperat pentru activitãþi interne ale securitãþii. Împreunã cu editorul C.prieten care era urmãrit de Securitate”. Îi dãdusem cartela mea pentru cantinã unui lui: scriitorul originar din Zãrand. la numai 27 de ani. dupã patru ani de claustrare.P. 2008. în care este menþionat ca ofiþer de securitate ºi Ion Bujor Pãdureanu.„Editorul”) …în 1972 urma sã aibã loc Conferinþa Naþionalã a Scriitorilor.. cãpitan Pãdureanu Ion Bujor*. sã se introducã Aparatura de Mãsurã ºi Control la editura Cartea Româneascã în biroul lui Marin Preda *. Prim.DECEMBRIE 2010 81 Istorie recentã Pagini din arhivele CNSAS (selecþii de Eugen Evu) Ion Bujor Pãdureanu . 41.

TÃIND ÞÃRÂNA ROMÂN CHIPEª (BRUNET) ªI VAI APT TE ÞÃIEI (ÞINE-AI). SE RUINA MURIND. nume de alint utilizat ºi în zilele noastre în întreg spaþiul românesc. þânc. Transformând înscrisul semnelor feniciano-runice în litere latine. ªI VAI AVEI ªAIZECI DE AI (ANI). cuvânt însemnând mezin. stela lasã sã se înþeleagã cã mesajul a fost conceput de soþia acestuia într-un limbaj ausonico-palatalizat caracteristic astãzi zonei Oaº. consider cã aceasta a fost inscripþionatã în limba românã bãtrânã pentru un strãmoº de-al poporului nostru pe care îl chema CULÃIEª. limbã care nu diferea cu mult de limba românã de astãzi. . care nu reprezintã decât un dialect al limbii române bãtrâne. cultura urletului profund. aproape toate insulele arhipelagului purtau denumiri în limba pelasgã. în concreteþea lucrului înfãptuit.H. cei care au desãvârºit în istorie cultura ACHAULEANA. diminutiv de la NICOLAE. cunoscutã în vechime sub denumirea de Valahia Mare. ºi ridicatã în memoria unui soldat cãzut în luptele cu perºii. mititica. a cuvântului ce transformã imaginaþia mentalului. Noi. susþinutã de credinþã. stelã datatã ca origine în secolul ºase Î. Insist asupra motivului de bazã potrivit cãruia multe din inscripþiile nedecriptate ale trecutului Europei se datoreazã neluãrii în considerare a limbii ro- Î FAMILIA ROMÂNà mâne ºi a marginalizãrii acesteia în favoarea etruscei. nume simplu de înþeles pentru români însemnând piticuþa. În timpurile de dinainte de creºtinism. Insula Ischia purta denumirea de Pithicussa. Revenind la stela funerarã din insula Lemnos. românii. de valurile antice ale AHEILOR. aºchiuþa. ºi asta o dovedeºte nu numai existenþa de necontestat a unor puternice enclave de populaþie ºi civilizaþie vlahã trãitoare în zona Thessaliei greceºti. MUNCIND DACà Þ-O FO DAT. Insulei Lemnos grecii îi spuneau Arinia. FLLE DE ISTORIE CULÃIEª NA CUM SI AZI MA RAZÃM MEU ªAIZECI AI AVE ªI VISU-I SO-RUINA SI VAI CE TOVARê VÂNA-ªI LÃSA EL. CULÃIEª CU CÂTE-A SALE ΪI RUINA VISU. RAZÃMUL MEU. ceea ce în limba românã s-ar traduce prin Þâncla. Pânã ºi denumirea VAL-AHEI suportã trimiterea la sud-estul continentului locuit de triburile. Messina se chema în vechime Zancla. ci ºi rãspândirea acesteia pânã în cuprinsul Peninsulei Italice.82 DECEMBRIE 2010 Origini Decriptarea stelei funerare din insula greceascã Lemnos George CADAR ntregul arhipelag egeo-mediteranean poartã amprenta civilizaþiei pelasgogetice. ºtim cã arinul este un copac de apã. Maramureº.. icuþa. Þânca.

adicã pe cont propriu. faþã în faþã. CHITIGHAZ. MICHERECHI. M. nu-i aºa. Ciorvas. Bichisciaba. rãmânând în stepa ungarã pe „barba” lor.) Dispute istorice. Vecherd… în total vreo 21 de localitãþi unde traiesc (ºi) etnici români. al XII-lea. centrele lor de ancorare identitarã.) De aici. în urma Rãzboiului Civil. cum s-ar spune. mai întâlnim comunitãþi româneºti în sudestul Ungariei la Apateu. Raliade. la 10 km de frontierã existã deja în sec. ALETEA . Vorbesc limba românã (subdialectul criºan) cu elemente comune ariei Criºana – Banat. Timiºoara. Din acest moment. volohii (nume dat românilor de cãtre slavii estici) nu sunt români. Cenadul Unguresc. sau Ghiula). Pocei. notarul anonim al regelui Bela al II-lea – sau Bela al III-lea – nu omite sã-i menþioneze în Gesta Hungarorum. ca ºi la o fireascã menþinere a identitãþii culturale. în orice caz. iar pe 12 octombrie 1919 o aduce la cunoºtinþa guvernului României. Aºezãrile lor sunt aproape de frontiera cu Romania: JULA (scrisã ºi Giula. de Salonta apare menþionatã încã din sec. Petersburg. secuii ºi saºii. al XII-lea ) sã ne spunã cã ajungând în Panonia la sfârºitul sec. Nubert Cheþan) cã românii din Ungaria sunt urmaºii populaþiei româneºti din Voievodatul lui Menumorut. Aceste aºezãri ºi românii care le populau au stat laolaltã (ca ºi Maramureºul istoric. al IX-lea. Pe data de 13 iunie 1919 Consiliul Suprem al Antantei acceptã noua graniþã. începutul sec. ungurii au avut a se rãfui cu slavii (sclavinii) ºi românii (volohii). în arealul lor etnic – pânã dupã primul rãzboi mondial când se traseazã noua frontierã româno-ungarã. al XV-lea. Otlaca Pusta. Din Jula pleacã în Lumea Nouã Gheorghe Pomuþ care. fosta capitalã a judeþului Bichiº este atestatã în 1295. Sacal. Cristor. Peter.DECEMBRIE 2010 83 CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI ROMÂNII DIN VECINÃTATEA IMEDIATà – O iniþiativã a Institutului „Fraþii Golescu” Românii din Ungaria Fotografii din arhiva revistei „FOAIA ROMÂNEASCÔ (Jula) …sunt în Bazinul Criºurilor de când lumea. Jaca. cu slovacii ºi cu þiganii a dus la ajustãri ºi împrumuturi culturale reciproce. Darvas. Bichiº. Letea mare. dar întâmplarea face ca ºi cronica ruseascã a lui Nestor Povestea anilor trecuþi (Kiev. În afara capitalei Budapesta. concluzia (R. românii criºeni sunt rupþi de Oradea. Arad. în 1812 de cãtre Moise Nicoarã (ªcoala normalã Preparandia). …sunt stabiliþi în Bazinul Criºurilor (Koros) în sudul Câmpiei Panonice. sau Gyula. (în aceastã calitate va negocia vânzarea Alaskãi). În 1849 populaþia FAMILIA ROMÂNà CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI . erau aici la 896 când ungurii pãtrund în Panonia ºi Anonymus. aflatã la 2 km de hotar a fost atestatã în anul 1232 sub toponimicul Elec. va ajunge general brigadier ºi consul american la St. Dupã ce Maria Tereza aprobã (1777) legea ºcolarã „Ratio educationis” apar ºcolile româneºti populare (confesionale). de altfel) cu fraþii lor – sau dacã preferaþi. cãci susþin unii. la 2 km. Gelu Românul (la est de Porþile Meseºului) ºi Glad (Banatul de mai apoi. Batania. (Istoriografia maghiarã oficialã însã va refuza sã recunoascã existenþa românilor în Transilvania ºi Criºana. …coexistenþa fireascã cu ungurii. Dupã 900 triburile fino-ugrice au avut de înfruntat riposta militarã a lui Menumorut (Criºana). Iarãºi dãm peste gâlceava istoricilor. prima dintre ele fiind deschisã la Arad.

Parteneri media: Romanian Global News. datoritã împrejurãrilor politice din acele vremuri. Forumul Internaþional al Jurnaliºtilor Români. în 1971. ca ºi predarea în ºcolile confesionale greco-catolice se face de-acum înainte în limba maghiarã. Jula . biserica baptistã foloseºte la slujbã ºi limba românã. Sã-i cunoaºtem.84 românã ortodoxã din Micherechi reuºeºte sã-ºi termine noua bisericã din cãrãmidã. La sfârºitul anului 1957. Ioan Ciotea. Proiectul Românii din vecinãtatea imediatã este susþinut de: Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria. Fundaþia Naþionalã pentru Românii de pretutindeni. Organizaþia Studenþilor Basarabeni Bucureºti. Asociaþia Onoare ºi Patrie. În 2000 se înfiinþeazã Episcopia Românã de la Jula (21 de parohii). iar din 1998 Foaia româneascã – încearcã sã-ºi gãseascã locul ºi rolul în viaþa minoritãþii româneºti din Ungaria. Revista Familia românã. în anul 1951. În 2001 se deschide Centrul Cultural Ortodox de la Micherechi. De la începutul anilor ’90. FAMILIA ROMÂNÃ CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI . Institutul „Fraþii Golescu” este organizaþie neguvernamentalã.ro. Dansatorii tradiþionali din Aletea sau „jucãuºii” din Micherechi sunt apreciaþi ca reprezentanþi autentici ai „danþului” românesc. Un efort editorial constant. Ziarul revine la locul lui de baºtinã. un remarcabil interes pentru teatru. sãptãmânal al românilor din Ungaria. Tot aici. La fel la Mãnãstirea ortodoxã din Sacal (înfiinþatã în 2002). indiferent de etnie. Editura „Noi” (Jula). la fel povestirile lui Mihai Purdi din Otlaca-Pusta sau Teodor Simonca din Chitighaz. uniune care a înfiinþat ºi editeazã de 60 de ani revista românilor. oameni ºi locuri din comunitatea românilor din Ungaria”. lui Adrian Darabana ºi Gheorghe Marina ºi. la Jula. peisajul publicistic. românii din Ungaria. (cu excepþia perioadei 1945-1960 când au existat ºcoli de stat cu predarea în limba maternã). Foaia Noastrã apare sãptãmânal din anul 1978. „Participarea la expoziþia Românii din vecinãtatea imediatã: Ungaria” este un bun prilej de prezentare a sãptãmânalului de ºase decenii a românilor din Ungaria ºi a valorii arhivei fotografice care cuprinde cele mai semnificative momente ºi valori. Aducem mulþumiri: Domnului dr. basarabeni. La Catedrala Sfântul Nicolae din Jula liturghia este sãvârºitã zilnic în limba românã. Graþie folcloristului Samuel Domokos. În anul 1912 românii uniþi. Vasile Gurzãu este recunoscut pentru basmele sale „maghiare ºi române”. activismul organizaþiilor neguvernamentale de DECEMBRIE 2010 aici au schimbat cumva pasul ºi direcþia unui drum „singuratic”. O lege din 1920 impune folosirea în ºcoli. cu titlul Libertatea noastrã. Dupã 1960 se accentueazã (inclusiv prin cãsãtorii mixte) procesul de asimilare. schimbându-se titlul revistei în Foaia Noastrã. dedicatã relaþiilor cu românii din strãinãtate. Noi. În timp însã. la Jula. Perioada budapestanã a fost hotãrâtoare ºi pentru viitorul scrisului în limba românã pe aceste meleaguri. În baza unei legi din 1940 bisericile greco-catolice din Ungaria primesc preoþi maghiari. preºedintele Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. informând ºi educând publicul cititor din Ungaria în spirit românesc. …ºi atunci. nu în ultimul rând lui Dan Tãnasã ºi blogului sãu „tupeist” ºi frecventat. mai sunt români? Da. a limbii maghiare. Foaia – care a trecut prin mai multe schimbãri de titlu: Noi. greco-catolici din Ungaria trec sub jurisdicþia Episcopiei greco-catolice de la Hajdudorog. redacþia a fost mutatã la Budapesta. Clubul Maramureºenilor din Dreapta Tisei. slujba religioasã. Revista Foaia Româneascã. redactor ºef al revistei Foaia româneascã. Invitatul vernisajului: Doamna EVA IOVA. politica asimilãrii avea sã înlocuiascã politica convieþuirii. prima revistã a românilor din Ungaria de dupã cel de-al Doilea rãzboi mondial a fost fondatã de Uniunea Culturalã a Românilor din Ungaria.

Dupã calendarul vechi. ca la Sighet. am trecut din nou peste apã. unde. chiar dacã au fost cam FAMILIA ROMÂNÃ CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI . unchiul Lorinþ. Ilie mi-a arãtat cam pe unde locuiesc eu în Sighet. de mânã cu pãrinþii. ªi s-au descurcat de minune. Sau invers. Sâmbãtã. Dar nu am mai gãsit cãrarea. 27 noiembrie 2010. Slatina.Slatina Bucurie – supãrare. pe un bulgãre de sare Florentin NÃSUI raºul pe care îmi place sã-l numesc pe un bulgãre de sare. nu am înþeles atunci cine e în puºcãrie? Ei sau noi! Sâmbãtã. în dreapta Tisei. dar necunoscut al Sighetului.DECEMBRIE 2010 85 Transcarpatia . oraºul în care am mâncat pentru prima datã knedli cu tocãniþã. la prima convorbire dupã atunci. Distanþa nu era mai mare de 300 de metri în linie dreaptã. La Slatina. Atâta doar cã aici s-a turnat asfalt peste calupuri. are hârtoape. Pânã anul trecut. aceste manifestãri erau organizate ºi finanþate de Consulatul General al României de la Cernãuþi. românilor din dreapta Tisei li s-a sugerat sã se descurce singuri. preºedintele Asociaþiei Maramureº-Slatina au organizat manifestãrile dedicate Zilei Naþionale a României. La cei 7 ani ai mei. am bãut vodcã la 400 de metri sub pãmânt într-o galerie de sare. unde nu ne vede nimeni când pipãm. Alte vremuri. dupã ce am trecut pe jos. românii. primarul Gheorghe Uhali. în 1962. preºedintele Asociaþiei social-culturale a românilor din Transcarpatia „George Coºbuc”. parcurgeam vreo 2-3 kilometri. Parcã ºi vameºii ºi grãnicerii ucraineni sunt mai domni ca omologii lor. în pruncie. 36 de ani mai târziu. Ei s-au curãþat de mult. pe podul vechi de la Cãmara Biserica Albã. aceeaºi de 6 decenii. unchiul prin alianþã al mamei. Cã strada principalã din Slatina. Ilie. de vreo 12 ani. atunci nu ne-a pârât babacilor pentru cã avea doar 2 ani. am vãzut soldaþi cu puºcã ºi garduri de sârmã ghimpatã. prof. La Slatina. Gheorghe Opriº. care acum e medic. un cartier mirific. Gheorghe. am gãsit un loc ascuns în care sã trag O miºeleºte un fum. mai trecea câte o drezinã. Slatina. În acea zi de sâmbãtã. preºedintele Asociaþiei Speranþa ºi Anica Bococi. acum rãposat. Slatina de la capãtul Sighetului. din grãdina lui Lorinþ. prin întuneric. Mihai Tocari. gândeam atunci. era lãsatul Secului. unde. De la marginea satului unde eram cazaþi la pãrinþii lui nea Ion. frumos dantelatã de utilajele performante. Dupã cum am mai scris. Acolo. din când în când. postul Crãciunului a început duminicã. unde am fumat pe ascuns cu Ilie. Pe ambele maluri ale Tisei. etnicii minoritari din Ucraina pot sãrbãtori oficial Ziua naþionalã a þãrii mamã. fratele lui Gheorghe. De asta ne-am amintit noi sâmbãtã. în capodopera cinematograficã numitã „Cãlãuza”. Cum ºi pe acolo suflã vântul prin visterie. mi-am chemat prietenii sã mergem împreunã în grãdina lui Lorinþ. Simt ºi acum gustul aluatului fiert ºi al sosului preparat de marele bucãtar al Slatinei. De parcã eram în Zona fraþilor Strugaþki sau a lui Andrei Tarkovski. Pe acolo. îl cunosc de fix 48 de ani. de vinã sunt specialiºtii drumari de odinioarã. Revenit acasã. fiul lui Lorinþ. pânã la Slatina. unde.

86 singuri. Nici o oficialitate din România nu s-a ostenit sã treacã râul de frontierã. Totuºi, cu multã plãcere ºi bucurie au venit la fraþii lor cei din Ansamblul „Florile Izei” din Sighetu Marmaþiei (Gheorghe ºi Ioan Dunca, Pãtru Bârlea, Maria ºi Petru Botiº, Ana Ardelean, Anuþa Zubaºcu, Maria ºi Ioan Moº, Liviu Cârcu), Ioan Tivadar directorul ªcolii de Arte „Gheorghe Chivu”, Petru Cudrici, primarul Bârsanei, care a recunoscut cã nu a ascultat, nu a simþit aºa cum a simþit la Slatina Imnul României. Adicã, solemnitãþile de la Primãrie au fost precedate de intonarea celor douã imnuri naþionale, ale Ucrainei ºi României. Asta, dupã parastasul oficiat în Capela Ortodoxã Românã din centrul Slatinei, unde soclul statuii lui ªtefan cel Mare este gata, dar din cauza unui funcþionar birocrat statuia zace încã într-un garaj. Parastas în memoria victimelor Holodomorului a celor peste 10 milioane de ucraineni uciºi prin înfometare de regimul stalinist în perioada interbelicã. În faþa mulþimii adunate în sala de festivitãþi a Primãriei au vorbit organizatorii, invitaþii de peste apã ºi istoricul Ion Huzãu, din Slatina: ”Chiar dacã înaintaºii noºtri au fost la Alba Iulia, ziua de 1 Decembrie este pentru noi o pseudo-bucurie, dar suntem mulþumiþi cã trãim în acelaºi spaþiu Carpato-Danubiano-Pontic. Noi mai sperãm totuºi într-o unire: intrarea Ucrainei în Uniunea Europeanã.” Profesoara Ana Moderco, de la ªcoala româneascã de gradul 1-3 (unde la liceu sunt doar 24 de elevi) ºi dirijoarea corului bisericesc, Ileana ªiman au pregãtit un spectacol de excepþie în care copiii, elevii ºi cei câþiva adulþi din cor au impresionat asistenþa pânã la lacrimi. Moderatorul întâlnirii, Vasile Ona Jotu, a chiar zis la microfon, în timpul spectacolului: primarul nostru plânge. ªi atunci, m-am bucurat cã nu am fost singur.

DECEMBRIE 2010 Impresionantã vocea sopranei de clasa a VIII-a, Geta Popovici, care a cântat solo „Nu uita cã eºti român” ºi Balada lui Pintea, baladã interpretatã cu multe decenii în urmã de Victoria Darvai, nãscutã la Biserica Albã. Am remarcat ºi alþi soliºti sau soliste de valoare printre copii, dar am reþinut doar numele fraþilor Grin ºi a lui Adi Huzo. Dulce de tot a fost ºi fetiþa de doar 4 ani, cu cizmuliþe roºii. La vioarã l-am auzit pe Vasile Marina din Ocna Slatinii, clasa a VIII-a, elev ºi al ªcolii de arte din Sighet, unde face vioarã cu Ioan Dunca. Spectacolul s-a încheiat cu recitalul sighetenilor. La ultimul cântec, cei prezenþi în salã s-au ridicat în picioare. N-am numãrat lacrimile. La lumina Lunii de dincolo de nori, în faþa Primãriei, clãdire pe care, alãturi de drapelul naþional al Ucrainei, sunt arborate ºi drapelele României ºi Ungariei (etnicii români ºi maghiari fiind majoritari în Slatina) s-a încins Hora Unirii. La cina festivã le-am povestit prietenilor cã, în urmã cu 12 ani, am sãrbãtorit ziua României la Biserica Albã, tot aºa, la sfârºit de noiembrie. Manifestãrile de 1 Decembrie din þarã, le-am vãzut la televizor. În „Graiul Maramureºului”, am scris apoi cã de Ziua Naþionalã a României mai bine m-am simþit în Ucraina! ªi în 2010, pot afirma cã sâmbãtã, 27 noiembrie, la Slatina am trãit în 3 ore 30 de zile Naþionale la un loc. 20 au trecut. Regretatul prieten, poet ºi ziarist din Apºa de Jos, Ion Mihalca, se mândrea mereu cã e român din dreapta Tisei, zonã pe care el ºi alþii o numesc România Micã. Dupã 20 de ai de când trec iar Tisa cu drag, dupã recitalul de sâmbãtã al elevilor din Slatina pot spune cu mâna pe inimã, cã România… micã e la noi!

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

Bouþul Mic, un mare sat, în tradiþii ancorat
Florentin NÃSUI e mult mi-am tot dorit sã ajung în satele Bouþul Mic ºi Bouþul Mare ce aparþin de comuna Strâmtura din raionul Teceu, Ucraina. La invitaþia medicului Ion Botoº, preºedintele Uniunii Regionale „Dacia” a românilor din Transcarpatia , am trecut din nou Tisa pentru a participa la Ziua Limbii Materne, manifestare internaþionalã ce s-a desfãºurat în întreaga lume.

D

De ce s-a sãrbãtorit aceastã zi la Bouþul Mic, cu douã sãptãmâni dupã, am aflat mai târziu. Adicã, în a doua zi frumoasã a începutului de martie, cu soare ºi temperaturi maxime de 15 grade Celsius. Din Apºa de Jos, îmbarcaþi în Loganul condus de doctorul în istorie Ilie Gherheº, copilotat de doctorandul Dorel Todea, am urmãrit „Lada” dlui Botoº, pe un drum care începea sã

DECEMBRIE 2010

87

devinã tot mai… „desgropat” ºi ºerpuit din cauza bãltoacelor ce trebuiau ocolite. În timp ce localnicii treceau pe lângã noi ca vântul în limuzinele lor înnoroiate, noi nici Lada n-am mai ajuns-o, de-am tot întrebat: bine merem spre Bouþ? ªi-am tot mers din hop-hârtop admirând imensele case ºi strãlucitoarele garduri de pe lungul drum al Apºei. Dupã 10 kilometri, la intrarea în Strâmtura, am dat de o porþiune cu asfalt, dar bucuria a durat 2 kilometri, cã iar am ajuns în sãlbãticie. Nici case, nici oameni, nici maºini. Doar un indicator care ne informa cã pânã la Bouþul Mare ºi Bouþul Mic mai sunt 2 km… infernali. Cu pante ºi rampe lungi ºi abrupte, cu prãpastie în dreapta, ºi munte dezgolit, în stânga, cu stânci, gata sã se prãvale peste tine, cu bãltoace ºi tinã pânã la toba de eºapament. Ce bine cã nu-i zãpadã, cã nu-i iarnã, cã nu-i februarie! Dupã aproape o orã, de când ne-am abãtut de la drumul naþional, am ajuns la destinaþie, afirmând în sinea mea cã nu mai vin aici niciodatã! Dupã câteva ore însã, descoperind comorile satului populat de oameni minunaþi, mi-am schimbat pãrerea. ªcoala Medie de gradul I-II, bãgatã sub un deal, sub pãdure, nu-i prea arãtoasã pe din afarã, dar în interior este foarte bine pusã la punct ºi îngrijitã. De la director, prof. Gheorghe Opriº, am aflat cã la întreþinerea ºcolii, alãturi de cei 10 profesori ºi învãþãtori participã ºi pãrinþii celor 126 de copii ce învaþã aici. Primarul comunei, Vasile Buga, cel mai tânãr primar român, era încântat de solidaritatea consãtenilor sãi din centrul de comunã ºi cele 3 sate, aceºti români maramureºeni, oameni ai muntelui, care participã cu drag la toate acþiunile la care sunt solicitaþi, inclusiv când e vorba de vreo susþinere financiarã. Tot el îºi cerea iertare pentru starea drumurilor, scuzându-se cã iarna ºi dezgheþul au fost de vinã, dar în curând , uliþele vor fi tomnite la loc. Un localnic îmi povestea despre ospitalitatea bouþenilor, despre viaþa deloc uºoarã pe

care o duc într-un cadru natural mirific, dar sãlbatic, mai ales pe timp de iarnã, când legãtura cu restul lumii se face telefonic, prin internet sau antene parabolice lipite de mai toate casele, unele chiar vechi, din lemn. Altele, palate. Cele douã sate, cãtune, cum zic ei, se întind pe valea Bouþului, lungã, lungã. Cu secole în urmã, strãmoºii întemeietorilor aºezãrilor erau mari crescãtori de vite. Când urcau din Apºa, cu ciurda la pãscut, rumegãtoarele adulte erau separate de cele tinere: acolo merge bouþul mare, dincoace merge bouþul mic! Când profesoara de românã, Ileana Gandig, regizoarea întâmplãrilor culturale, a anunþat cã programul dureazã 4 ore, m-am speriat. Nu numai cã îmi voi pierde rãbdarea, dar ºi ziua! În sensul cã ne va prinde noaptea pe un drum cu cântec. Dar am constatat, apoi, cã timpul lung s-a scurs ca un moment excepþional. „Am vãzut aici multã bucurie ºi dragoste pentru limba românã ºi tot ceea ce este românesc, atât la românii din România, prezenþi aici, cât ºi la românii din aceastã parte a Maramureºului – avea sã-mi mãrturiseascã la final dl. Dorin Popescu, consul la Consulatul General al României de la Cernãuþi. Am vãzut copii care au simþit poezia, muzica ºi dansul, copii care nu au încetat nici o clipã, preþ de câtva ore, sã fie foarte vii ºi iubitori de tot ce este în jur. Am vãzut foarte multã dragoste faþã de lucrurile pe care eu le preþuiesc, le apãr, le promovez în virtutea poziþiei mele faþã de valorile românitãþii. Chiar dacã o parte dintre cei din Bouþul Mic nu au fost niciodatã în România de azi, ei nu ar fi putut atinge acest nivel de bucurie interioarã, dacã nu ar fi fost în România strãveche mai profund decât dacã ar fi fãcut-o vreodatã, fizic, azi. Ei au fost ºi sunt în România culturalã, în România inimii. Pe de altã parte, Maramureºul este altceva decât toate celelalte zone româneºti în ceea ce înseamnã încrâncenarea cu care oamenii îºi menþin ºi perpetueazã tradiþiile. Din pãcate, ºi

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

88 aici tradiþiile se degradeazã, dar mai lent. Nunta anilor 1950 pe care am vãzut-o este fictivã, alegoricã, o nuntã care nu mai este pusã în practicã de cãtre tineri, nici de cei care aparþin acestei zone. Eu mi-aº dori foarte mult ca aceastã nuntã jucatã fãrã trac de cei 40 de elevi ºi profesori îmbrãcaþi în straie tradiþionale maramureºene, sã o mai vedem ºi în alte localitãþi. Prin eforturi consolidate ale tuturor celor care þin la poporul lor, la folclorul lor, la tradiþii, la românitate, vom reuºi sã stopãm sau sã încetinim ritmul galopant al degradãrii tradiþiilor. Sã þinem cu dinþii de tradiþii ºi de tot ceea ce ne este drag. Am vãzut pe scenã bucuria realã faþã de ceea ce fac. Bucuria pe care nici dansul nu o poate da, dar nici directorul nu o poate comanda. Comunitatea care are, creºte ºi dezvoltã asemenea copii, are ºansa de supravieþuire. Mã bucur sã vãd cã existã legãturi strânse între românii din Maramureºul din dreapta Tisei ºi cei din Maramureºul din stânga. I-am rugat pe cei prezenþi sã apere în continuare limba românã împotriva tuturor intemperiilor istorice, pentru cã orice intemperie are caracter accidental, iar ei ºi limba românã au un caracter etern. Totodatã, avem un neþãrmurit respect faþã profesorii ºi conducerea ºcolii din Bouþul Mic, dar mai ales faþã de domnul Ion Botoº, preºedintele Uniunii „Dacia”, care în primele 3 luni ale anului a organizat deja 3 manifestãri importante în localitãþi româneºti mai puþin cunoscute, prin care ei aratã lumii cât de frumoºi sunt românii din acest colþ de rai.” Celor douã sate ale Strâmturii se adaugã Cãrbuneºti. În total, comuna se întinde pe 5 mii hectare, are 5.500 locuitori, 1.800 fumuri ºi 100 km de uliþe. La Bouþul Mic trãiesc circa 800 locuitori în peste 270 de case. Cele mai apropiate târguri, la Podiºor, sat care aparþine de Apºa de Mijloc ºi la Slatina, 30 km. Ileana Gandig: „La noi, limba noastrã e a noastrã. Obiceiurile, tradiþiile populare sunt ale noastre, sunt la noi acasã. Tot ce avem, sã rãmânã generaþiilor care vin ºi sã transmitã mai departe. Cer iertare cã am pornit aceastã nuntã în Postul Paºtelui, dar eu cred cã Învierea Domnului ne aduce ºi altã înviere: învierea vechilor tradiþii, obiceiuri ºi a tot ce s-a ascuns sub praful

DECEMBRIE 2010 uitãrii. Nici prezentul nici viitorul nu pot exista fãrã trecut. Eu sunt venitã aici, prin cãsãtorie, din Bucovina de Nord. Când am venit la Bouþ am gãsit ceva deosebit: un folclor minunat de care eu sunt pasionatã. Când am participat la prima nuntã, mi s-a pãrut cã am nimerit într-o poveste. Nunta maramureºeanã este un spectacol, este ceva deosebit. Sã aºezãm vechile obiceiuri alãturi de nunta modernã, care se face acum. Sã revigorãm strigãturile care se fãceau odinioarã, jocul gãinii, împodobitul steagului ºi cununii, îmbrãcatul miresei”. Ion Botoº: „Nu întâmplãtor am ales aceastã localitate pentru a sãrbãtori Ziua Limbii materne, a limbii române. Dorim sã cunoaºteþi mai bine aºezãrile româneºti, situate mai departe de frontiera României, sã le scoatem din anonimat tocmai prin intermediul tinerei generaþii”. Vasile Buga: „Ziua de azi am vrut-o a fi una a limbii române, ziua unirii, ziua revederii”. Gheorghe Opriº: „Satul nostru a fost întemeiat cu vreo 200 de ani în urmã. Munþii, dealurile ºi apele, au denumiri româneºti. Copiii au omagiat azi bogãþia ºi frumuseþea limbii române ºi au încercat sã trezeascã în sufletele tuturor dragostea de limba maternã, moºtenitã de la moºi ºi strãmoºi. Mã bucur cã la sãrbãtoarea limbii materne, în sala de spectacole au fost prezenþi nu numai oaspeþi din România (Maramureº ºi Oaº), elevi ºi profesori, dar ºi fraþi mai mari ai copiilor noºtri, pãrinþi ºi bunici, mulþi octogenari, care au urmãrit cu atenþie programul nostru, spectatori care chiar au jucat învârtita în salã, alãturi de protagoniºtii spectacolului”. Muzicanþi buni au fost soliºtii vocali, românii Ion Zmicalã dobaº, ºi Vasile Benzed zonguraº, dar ºi ceteraºul Zerni, instrumentist ucrainean foarte bun. Lor li s-au adãugat ºi 2 baianiºti. Alãturi de Graiul Maramureºului, Radio Sighet ºi TV Negreºti-Oaº (Maria Tripon), din stânga Tisei, la excepþionala întâmplare de la Bouþul Mic presa a fost reprezentatã ºi de TV Ujgorod, secþia Românã: Elvira Chilaru ºi Nina Munteanu. Donaþii de cãrþi în limba românã ºi publicaþii au fãcut Consulatul General al României din Cernãuþi, Uniunea”Dacia” cu sediul în Apºa

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

DECEMBRIE 2010 de Jos, Muzeul Maramureºului din Sighetu Marmaþiei, ºi „Graiul Maramureºului”, Baia Mare. Dupã ce am stat cu toþi la masã, în lungul drum al nostru cãtre casã, cu Ilie ºi Dorel, am

89 compus un cântecel: „Fie mare sau micuþ, nu-i mai mândru ca Bouþ, satul cu oameni de frunte, mult mai mari decât un munte. ªi de-o fi sã fie varã, vom veni aicea iarã!”

La Chiºinãu a fost prezentat filmul „Golgota Basarabiei”
n seara zilei de 16 noiembrie a.c., a avut loc premiera filmului documentar „Golgota Basarabiei”, proiectat la Cinematograful „Odeon” din Chiºinãu. Filmul este realizat la Studioul „Moldova-film”, avându-i ca scenariºti pe Victor Vasilache ºi Ion Chistruga, iar regia este a lui Ion Chistruga ºi Alina Ciutac ºi reprezintã drama neamului nostru în timpul regimului totalitar stalinist. Documentarul prezintã viaþa poporului basarabean de la 1940 încoace – popor care a trecut prin deportãri, foame, lagãre de concentrare, colectivizare etc. În salã a fost prezentã ºi Ecaterina Garmandir, eroinã a filmului ºi martorã a deportãrilor. „Eu azi sunt, mâine nu-s. Dar cu ceilalþi ce facem? Cine era vinovat în Moldova?”, a întrebat retoric doamna Garmandir. Bãtrâna de 76 ani ºi acum, dupã decenii de la deportãrile la care a fost supusã îºi doreºte ca oamenii sã cunoascã adevãrul despre cele întâmplate, iar conaþionalii noºtri sã se simtã liberi pe pãmântul strãmoºesc. La rândul sãu, primarul general Dorin Chirtoacã a propus ca acest film sã fie vãzut de cât mai mulþi oameni. În acest sens, la Primãria Chiºinãu se vor gãsi copii ale acestui film, atâtea câte vor fi necesare, pentru ca sã ajungã în casele oamenilor. „Îmi doresc sã trãim clipa când spusele doamnei Garmandir sã devinã realitate, sã ne simþim ºi noi liberi, cei care locuim pe acest pãmânt ºi avem ºi noi demnitatea noastrã de oameni”, a declarat primarul Chiºinãului. „Unde au fost aceste informaþii ºi ce crime au comis aceºti oameni, dacã erau judecaþi de 3 militari în uniformã, cu stea roºie în frunte, fãrã nici un fel de avocat, procuror, dosar? ªi pentru ce? Cã erau oameni la casa lor?”, a mai menþionat ºeful administraþiei municipale.

Î

Pelicula aduce argumente suplimentare la informaþiile pe care le cunoaºtem despre rusificarea ºi anexarea Basarabiei, de data aceasta prin imagini autentice, filmate la Chiºinãu ºi în sate. De asemenea, publicul descoperã un adevãr necunoscut pânã acum, cã în secolul al XX-lea, în URSS, se aplica spânzurarea în public sau cã celor condamnaþi li se impunea sã-ºi sape singuri groapa ºi apoi erau împuºcaþi în cap de KGB-iºti sau NKVD-iºti ºi li se mai dãdea ºi câte un picior, dacã nu nimereau groapa din prima. Filmul documentar „Golgota Basarabiei” se bazeazã pe datele din dosarele secrete ale KGB-ului ºi pe argumentele martorilor oculari. Pelicula a fost proiectatã zilnic pe parcursul lunii noiembrie, la ora 16.00, la cinematograful ODEON, astfel ca cât mai mulþi oameni sã-l poatã vedea. Intrarea a fost liberã.
PRIMÃRIA MUNICIPIULUI CHIªINÃU

FAMILIA ROMÂNÃ

CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI

Calitatea ºtiinþificã. Franþa. Atunci a luat naºtere ºi aberaþia de Limbã Moldoveneascã. Au fost rostite cuvinte de salut ºi apreciere a activitãþii Despãrþãmântului ieºean. oameni de culturã din Republica Moldova. urmate de discuþii interesante ºi incitante. cu rugãmintea ca aceste rânduri ale mele sã le faceþi cunoscute tuturor basarabenilor din Toronto ºi Ontario ºi în final sã fie cunoscute de cât mai mulþi basarabeni de pretutindeni. la Muzeul de Etnografie ºi Istorie Naturalã. doamna Areta Moºu. Republica Autonomã Sovieticã Socialistã MoldoOvidiu CREANGà Toronto. pe lângã cei veniþi de la Iaºi. de pe malul stâng al Nistrului cu capitala iniþial la Balta. Tuturor. filologi. Canada veneascã. Nu putem încheia fãrã a menþiona aportul deosebit. Au fost lansate douã volume editate sub egida ASTREI ieºene. La Iaºi lucrãrile Simpozionului s-au desfãºurat în patru secþiuni: Istorie ºi civilizaþie româneascã. Seara s-a încheiat cu un minunat ºi emoþionant spectacol folcloric vizionat în pãdurea de lângã mãnãstire. uman ºi material. Mã adresez celor câþiva prieteni basarabeni. Am sã vã reamintesc cã pe data de 12 noiembrie 1924 a fost creatã RASS Moldoveneascã. inaugurarea Centrului „Mihai Eminescu” de la Anenii Noi. CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI Apel de solidaritate Fraþi români basarabeni. La finalul sesiunii de comunicãri s-au formulat concluzii ºi s-a adoptat Rezoluþia Simpozionului. la Iaºi ºi Chiºinãu a avut loc Simpozionul Internaþional Românii din afara graniþelor þãrii ediþia a XII-a FAMILIA ROMÂNà anifestare tradiþionalã de elitã organizatã de Despãrþãmântul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi al ASTREI. pe care îi cunosc din Toronto. România. domnul Nicolae Robu de la Strãºeni ºi domnul Octavian Zelinski de la Anenii Noi. ºi de ce nu. Scopul creãrii acestei unitãþi administrative bolºevice a fost sã fie un cap de pod pentru cucerirea întregii Moldove pânã la Carpaþi. mai apoi la Tiraspol. Limbã ºi literaturã românã. Religie ºi spiritualitate ºi o secþiune dedicatã vieþii ºi activitãþii lui Petru Comarnescu. felicitãri ºi urarea de noi ºi frumoase reuºite în nobila activitate pe care o desfãºoarã. precum ºi vizitarea Liceului „Hyperion”. aºa cum am fost obiºnuiþi ºi la ediþiile precedente. în prezenþa oficialitãþilor oraºului ºi a numeroºi participanþi. la care M Gheorghe IUTIª. a muzeului din localitatea Gura Bâcului.90 DECEMBRIE 2010 În perioada 11-15 noiembrie 2010. dar ºi de suflet a Simpozionului. ºi numeroase personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice ºi culturale din þara cuprinsã între Prut ºi Nistru. pe care l-au avut în buna desfãºurare a acestei prestigioase manifestãri. În zilele de 14 ºi 15 noiembrie 2010 Simpozionul ºi-a continuat lucrãrile în Republica Moldova. Dupã-amiazã s-au derulat. care este diferitã de Limba Românã ºi de atunci duºmanii noºtri muncesc ca niºte furnicuþe harnice sã ne distrugã ca neam ºi ca þarã. Limbã ºi literaturã românã. doamna Maria Danilov ºi domnul Mihai Ursu de la Chiºinãu. a întregii Românii. Despãrþãmântul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi au participat.un tur al oraºului Chiºinãu. menþionându-se în mod deosebit prodigioasa ºi neobosita activitate desfãºuratã de cãtre preºedintele ASTREI din localitate. doamna Areta Moºu ºi domnul Iulian Pruteanu-Isãcescu de la Iaºi. precum ºi cele trei reviste pe care acest prolific ºi devotat cauzei naþionale Despãrþãmânt le editeazã. La Muzeul de Istorie ºi Arheologie din Chiºinãu s-a desfãºurat o masa rotundã având ca temã de dezbatere „Drepturile omului. democraþie ºi stat de drept în Moldova”. . Simpozionul din acest an a reunit participanþi de prestigiu – istorici. Deschiderea oficialã s-a realizat la Muzeul Unirii din Iaºi. apoi a vestitei mãnãstiri Cãpriana. lucrãrile celor douã secþiuni: Istorie ºi civilizaþie româneascã. Au fost incluse în program 42 de comunicãri. a atins cote înalte. mulþumiri din suflet. Ziua de 15 noiembrie a fost dedicatã unor excursii ºi vizite foarte interesante . membru al ASTRA.

partea de sud a Basarabiei. luptã perseverent la distrugerea noastrã ca popor. cãtre Europa. Voronin ar fi fost ºi astãzi la putere. Deci în mod hotãrât ºi pentru totdeauna sã terminãm cu moldovenismul primitiv care este mãrul stricat aruncat în lãdiþa cu mere proaspete ºi sãnãtoase. sau aromânii din Macedonia sau Grecia. ardeleni. care nu au realizat cã înlocuind termenul de român basarabean cu termenul de moldovean dau apã la moarã duºmanilor noºtri. pânã la Carpaþi. ca în final sã-ºi extindã raptul pe toata suprafaþa Basarabiei. Se ºtie cã dacã pui un mãr stricat într-o lãdiþã cu mere sãnãtoase le stricã pe toate. Mã adresez la fraþii noºtri basarabeni. sau sub bolºevici. sau sub orice formã ar fi. Secretariatul executiv ºi Senatul Consiliului Naþional al Uniunii Interregionale „Comunitatea Romaneascã din Ucraina” aduce sincere felicitãri dr./ Eºti atât de frumos. Fãrã revolta lor spontanã. în anul 2006. ªi mãrul ãsta stricat. Rusia Pravoslavnicã sau sub þariºti. De 200 de ani./ Eu cu drag te numesc/ Pãtrãuþii de Jos!” Pentru aportul personal deosebit în dezvoltarea satului ºi cu ocazia a 400 de ani de la prima atestare a localitãþii natale sub acest nume. Tinerii din Republica Moldova prin sacrificiul lor. printre altele se menþioneazã : „Aici te-ai nãscut ºi ai crescut. cã „pentru contribuþia adusã la popularizarea existenþei românilor ºi promovarea intereselor românilor nord-maramureºeni din dreapta Tisei la nivelul parlamentului ucrainean”.DECEMBRIE 2010 Ce este interesant ºi regretabil. aceastã aberaþie inventatã pe 12 noiembrie 1924 mai dãinuieºte încã. titlul onorific de Cetãþean de onoare al satului Pãtrãuþii de Jos. dr. ºi nu numai atât. bãnãþeni. Consiliul sãtesc Pãtrãuþii de Jos i-a oferit dr. Basarabia este pãmânt românesc ºi trebuie sã revinã la Patria Mamã. Ion Popescu a fost ales./ Aici copilãria dragã þi-ai trecut. dar suntem români ca ºi fraþii noºtri dobrogeni. ROMÂNIA. mai întâi. de 91 bunã credinþã ºi curaþi la suflet. Prin comparaþia mea am vrut sã spun cã oameni. au dat dovadã de un suprem eroism ºi au determinat schimbarea þãrii cãtre România./ Aici mereu eºti aºteptat –/ Eºti fiul satului cel drag!” Este de remarcat. când Rusia Þaristã a rãpit. fãrã sã vrea sunt contaminaþi de acest putregai ºi nu-ºi dau seama cã prin atitudinea lor pro moldoveneascã dau apã la moara celor ce vor distrugerea noastrã ca naþiune./ Aici e casa pãrinteascã. ca naþiune. Din fericire. situaþia s-a schimbat ºi în aºa zisa Republica Moldova. cetãþean de onoare ºi al localitãþii româneºti din Transcarpatia ucraineanã. ci contamineazã ºi mere absolut sãnãtoase. dorindu-i noi realizãri ºi recunoºtinþã binemeriatã a poporului român din Ucraina. Dr. adicã Basarabia. care în fond era condus de la Kremlin. sau din alte pãrþi ale lumii. În Diploma înmânatã la 28 august 2010. deputat al poporului din Ucraina. Secretariatul executiv al UI CRU FAMILIA ROMÂNÃ CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI . Apºa de Mijloc./ Aici e vatra strãmoºeascã. este cã acest mãr otrãvit ºi putred tinde sã contamineze toatã lãdiþa cu mere sãnãtoase. Ion Popescu. a rãpit Buceagul. absolut de bunã credinþã. Ion Popescu – cetãþean de onoare al satului Pãtrãuþii de Jos din nordul Bucovinei „Satul meu pitoresc. Desigur cã noi cei dintre Prut ºi Nistru suntem moldoveni ca ºi fraþii noºtri de dincolo de Prut. nu mai este la putere guvernul comunist a lui Voronin. basarabeni de ai noºtri. distrugerea noastrã ca þarã. Ion Popescu.

ºi în ceea ce priveºte implementarea Rezoluþiei 1632 ºi a Recomandãrii 1845 (2008) adoptate de cãtre APCE în baza raportului Hermmann privind minoritãþile în Voivodina ºi minoritatea românã din Timoc. primind în schimb o icoanã ortodoxã. Iar Ion Popescu a promis cã ºi în continuare îi va susþine pe românii din Timoc în apãrarea drepturilor acestora. membrul Consiliului Naþional al Minoritãþii Naþionale Române. Ion Popescu. Ion Popescu a cerut ºi explicaþii privind dreptul comunitãþilor ortodoxe nesârbe din Timoc de a oficia în biserici în limba maternã. ªeful delegaþiei Ucrainei . În cadrul dezbaterilor pe tema „Reconcilierea între statele fostei Iugoslavii” a fost abordatã ºi problema situaþiei minoritãþilor româneºti din Balcani. printre altele. Subiectul principal în dezbaterile Comisiei politice a fost Construirea pãcii în fosta Iugoslavie. preºedinte al Comitetului pentru Drepturile Omului din Nigotin ºi director al Federaþiei Românilor din Serbia ºi Drãgan Demici. în Serbia. a cerut asigurarea drepturilor pentru rutenii. Boian Alexandrovici ºi Drãgan Demici l-au felicitat pe Ion Popescu pentru înalta distincþie . o delegaþie a românilor din Timoc s-a întâlnit pe 6 septembrie 2010 cu vicepreºedintele AP a Consiliului Europei. Pe parcursul dezbaterilor. în care sunt reflectate cãile. Ion Popescu. În urma discuþiilor purtate cu dr. în comparaþie cu cei din Voivodina întâlnesc mari greutãþi în deschiderea ºcolilor naþionale. reprezentantul României. Victor Ianukovici. senator al românilor de peste hotare ºi membru al acestei comisii ºi nici alþi parlamentari români). ale ucrainenilor/ rutenilor din Voivodina. ºeful delegaþiei permanente a Ucrainei la Strasbourg. formele ºi metodele de semnalare cãtre APCE a situaþiei reale a românilor de pe Valea Timocului ºi monitorizarea implementãrii Rezoluþiei 1632 din 2008 Situaþia minoritãþilor naþionale în Voivodina ºi a minoritãþii române din Serbia. a cerut explicaþii de la secretarul de stat sârb ªtefanovici. Ion Popescu de cãtre Boian Alexandrovici.. În intervenþiile sale. a inadmisibilitãþii divizãrii artificiale a grupurilor lingvistice ucrainofone în ruteni ºi ucraineni. reviste ºi materiale informative privind viaþa social-culturalã a rumânilor din Timoc. la Strasbourg a avut loc ºedinþa Comisiei politice a APCE. dar ºi ale Vlahilor/Românilor din Timoc.c. a cerut asigurarea drepturilor minoritãþilor româneºti din aceste state ºi.. a dlui Davit Harutyunyan (Armenia) . deputatul în Rada de la Kiev pe listele Partidului Regiunilor ºi liderul Comunitãþii Româneºti din Ucraina. la Belgrad nu au ajuns nici Viorel Badea. Dusan Parvulovici. dr..noul raportor al acestei comisii pentru Serbia. consilier diecezan pentru relaþiile cu autoritãþile din Republica Serbia ºi protopop de Dacia Ripensis.reprezentantul Partidului regiunilor a preºedintelui Victor Ianukovici ºi liderul românilor din Ucraina. dar ºi asigurarea drepturilor pentru rutenii/ucrainenii ºi vlahii/românii din Valea Timocului. (Timoc Press) FAMILIA ROMÂNà .c. Dusan Parvulovici. alãturi de alte probleme. stari vlasi („românii vechi”) ºi goranii din Bosnia. Reconcilierea între statele fostei Iugoslavii În 7 octombrie a. etapele si condiþiile de dobândire ºi impunere în practicã a drepturilor românilor din Ucraina.ordinul Pentru merite (Gradul II) cu care a fost decorat de cãtre preºedintele Ucrainei. S-a convenit informarea privind situaþia realã a românilor din aceastã zonã a membrilor Comisiei de monitorizare a APCE si. precum ºi a celor românofone în valahi ºi români. având mari dificultãþi ºi în privinþa efectuãrii serviciilor în limba maternã în bisericile din zonã. Dr. dr.. care.92 DECEMBRIE 2010 Situaþia minoritãþilor naþionale în Voivodina ºi a minoritãþii române din Serbia u ocazia ºedinþei Comisiei politice a AP a Consiliului Europei. Reprezentantul românilor din Ucraina le-a dãruit fraþilor din Timoc cartea Românii din Ucraina: între trecut ºi viitor. care ºi-a desfãºurat lucrãrile între 6-7 septembrie a. mai ales. în special. parlamentarul român din Ucraina a abordat ºi problemele identitãþii lingvistice ale sârbilor/ muntenegrenilor din fosta Iugoslavie. s-au stabilit cãile. C CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI În cadrul discuþiilor. reprezentanþii românilor autohtoni de la nord ºi sud de România au ajuns la înþelegerea de a se informa reciproc privind situaþia românilor din zonele respective. la Belgrad. Titus Corlãþean. Ion Popescu a fost unicul membru al comisiei politice de origine românã care s-a prezentat la ºedinþã (din motive necunoscute. Membrii Comisiei au atras atenþia raportorului dlui Mercenaro din Italia ca pe parcursul pregãtirii raportului final sã atragã atenþia ºi asupra stãrii respectãrii drepturilor minoritãþilor ºi. precum ºi de a populariza aceste informaþii în comunitãþile partenere din lume. în special.

ci despre trãirile noastre care sunt întotdeauna vii. de pe la mijlocul lunii noiembrie. Deschide uºa. trãiri speciale. Zilele de bucurie sunt mult mai puþine în prea repede trecãtoarea noastrã viaþã. parcã ºi vãzduhul. treptat.pentru a ne întâlni cu Iisus care a îndumnezeit lumea prin Naºterea ºi jertfa Sa. acestor trãiri cu o putere aºa de mare asupra noastrã.. trimis de Dumnezeu pe pãmânt.. Se redeºteaptã în noi dorinþa de a merge pe drumul Magilor . decât cele în care ne confruntãm cu necazurile. Gândeam cã orice aº scrie despre aceste sãrbãtori. Aºadar. acea bucurie proaspãtã a sãrbãtorilor de iarnã ca pe o noutate. Canada u intenþionam sã mai mã las furatã de condei ºi iarãºi sã scriu despre Sãrbãtorile de iarnã ºi cu atât mai puþin sã trimit aceste rânduri în þarã. neîmplinirile. aºa cum redescoperim în fiecare an. prinde iarãºi contur forfota oamenilor pentru pregãtirea acestor sãrbãtori. Nu ne putem sustrage acestei vrãji. Este o sãrbãtoare cu N Ne primiþi cu colindul? Venim din Canada sã vã facem o urare ºi sã vã povestim de-ale noastre. care rãmâne în noi oricâte valuri ne-ar vântura viaþa. totul se ºtie din moºi-strãmoºi. capabilã sã îmblânzeascã ºi pe cei mai înrãiþi oameni. n-ar mai putea fi o noutate. fiindcã facem parte din rânduielile lui Dumnezeu. în decembrie. Chiar dacã în aceste zile nu reuºim sã anulãm toate asperitãþile. nu despre noutãþi vorbim în aceste zile. este cea mai frumoasã ºi cea mai iubitã dintre sãrbãtori ºi este trãitã cu bucurie atât de cei mici./ Cã venim ºi noi la tine!. oriunde ne-am afla ºi orice condiþii de viaþã am avea. Voiam doar sã trãiesc pur ºi simplu bucuria acestor zile abandonându-mã. Tot ce ne înconjurã. Aceastã Sfântã Sãrbãtoare ne uneºte pe toþi în faþa minunii Naºterii Mântuitorului lumii vestitã de Îngerul trimis de tatãl Ceresc: „Lui Dumnezeu slavã. dorinþa de a fi mai buni. oriunde ne-am afla. creºtine.DECEMBRIE 2010 93 ROMÂNI ÎN LUME Crãciun românesc în Canada Elena BUICà Toronto. este o mare binefacere sã ne adunãm ºi sã petrecem împreunã un moment sfânt de mare sãrbãtoare. pe Pãmânt pace ºi între oameni bunã învoire”. Totul ne îndeamnã sã ne pregãtim pentru aceastã frumoasã sãrbãtoare care aduce sentimentul de mare bucurie a luminii divine. Dar se vede treaba cã acolo au fost prea multe voci ºi polifonia lor s-a transformat în cuvinte ºi cuvintele aproape cã au hotãrât singure cum sã se aranjeze pe hârtie dupã noi orânduiri apãrute în urma experienþei în ale scrisului. La sfârºitul unui an petrecut cu fel de fel de întâmplãri. totul vesteºte Naºterea Domnului – începutul unei noi creaþii. ne dã senzaþia de bunãstare. mãcar le mai rotunjim.înþelepþii vremurilor de atunci . ascultându-mi doar trãirile interioare. cât ºi de cei care s-au îndepãrtat de anii copilãriei. Sãrbãtoarea Naºterii Domnului. începând din primele zile ale lunii decembrie. iar cei din þarã ºtiu ce foc avem noi pe inimã în aceste zile. mai uitãm FAMILIA ROMÂNà ROMÂNI ÎN LUME . treptat. de pe aceste meleaguri. În Canada. încordarea în efortul de a atinge un scop. ori zilele cenuºii despre care nici nu ne mai amintim cã le-am trãit. ba chiar si mai devreme. proaspete.

dar evoluþia tehnicii de acum îþi lasã impresia cã aparþin totuºi altui secol.94 puþin cã am eºuat de prea multe ori de pe puntea încrederii în oameni. cu geamurile încãrcate cu steluþe de gheaþã. în locul acela unde am simþit starea de bine ºi de îmbelºugare. Avem nevoie de acest univers mai ales noi. Colindam prin sat purtând în ochi sfinþenia îngerilor. canadienii i-au întregit ºi lui familia. cãci depãrtarea le dã o aurã specialã. Din îndepãrtata Canada. ca sã-i fie bucuria deplinã. de vin bun. dar toate acestea le aºezam alãturi de cele pe care le retrãim din amintirile uneori mai vii chiar decât au fost când ne-am aflat în vârtejul lor. sunt deosebit de bogate ºi de încântãtoare podoabele acestor sãrbãtori. cârnaþilor cu puþin miros de usturoi. dar parcã întregul sat fãcea parte din aceastã familie. Cântând aici colindele noastre dragi. ziua când colindãtorii deschideau uºile caselor ºi inimile oamenilor. mâncându-i cu oarecare socotealã. nu chiar de mult. pentru cã ele ne transferã în lumea copilãriei de care n-am putut ºi nici n-am vrut sã ne despãrþim sau sã o destrãmãm atunci când am crescut ºi am continuat sã împletim armonios firescul cu supranaturalul ºi sã spunem cã Moº Crãciun existã cu adevãrat. când eram siguri cã nimic rãu nu ni se poate întâmpla. românii./ Sã vã fie masa. existã unele cu totul speciale. cu brânzã. Sorcova. zaibãrul din Þigãneºtiul copilãriei mele. Capra…toate acele rãscolitoare frumuseþi care astãzi formeazã izvorul tulburãtoarelor noastre amintiri. cu þurþuri la streaºini. emoþionaþi mai ales de emoþiile noastre. Acum. Ne vin în minte nenumãrate imagini rãvãºitoare de trãiri. ori bolborosind DECEMBRIE 2010 câteva fire de apã rãmasã printre crãpãturile lui. cu pomii lãsându-ºi în jos crengile încãrcate de zãpadã ca într-o plecãciune. iar luminile sunt de-a dreptul feerice. cu mac. dar care nu sunt rupte din noi. troznind. Ne bucurãm din plin de amploarea acestor forme de sãrbãtorire a Naºterii Domnului de pe pãmântul canadian. cu zãpada din care abia mai zãream gardurile. ori sãrind scântei din jãrãgaiul rãvãºit de vãtrai. covrigi pe care acasã îi înºiram pe o sfoarã ºi îi atârnam în cui. masã!/ La Anu’ ºi La mulþi ani! Sfintele sãrbãtori sã lumineze ºi sã încãlzeascã inimile romanilor de pretutindeni. cu stafide. cu multe ouã. care erau foarte preþuite în acele vremuri. Pluguºorul. casã. Zilele acestea nu sunt numai zile de sãrbãtoare. pentru cã asupra noastrã vegheau pãrinþii. miros de þuicã fiartã. Culmea fericirii copilãriei noastre o atingea ziua de „colindeþi”. l-am îndrãgit totuºi ºi pe veselul Santa Claus. Steaua. în lumea în care trãim. bomboane. pe care-l întâlnim peste tot ºi abia aºteptãm sã îl vedem defilând în carele alegorice care deschid sau închid sezonul sãrbãtorilor de iarnã alãturi de soþia sa. mere. cozonaci cu nuci. sosirea lui Moº Crãciun. sunt ºi zile de retrãiri ale anilor de care nu ne-am despãrþit niciodatã. Toþi retrãim imagini ale locurilor necuprins de frumoase din lumea inocenþei. plãcintã cu mere. dar am uitat noi sã ne îndreptãm ochii spre ele?! În casã parcã vãd pâlpâind lumina lãmpii atârnatã pe perete într-un cui. vesela Crãciuniþa. ele ies din pieptul nostru cu o emoþie specialã ºi nu de puþine ori cu o lacrimã strivitã între gene. chiar dacã timpul a mai schimbat câteva contururi. sufletul nostru îºi cautã drumul acolo unde ºtie el cã este „acasã”. adevãratã putere a ursului. cei ce trãim departe de locurile în care ne-am nãscut ºi sufletul nostru nu s-a sudat complet cu noile noastre locuri – frumoase ºi ele. Primeam cu bucurie bobârnaci. caltaboºului. Simt plutind în aer mirosul sãrmãluþelor. nuci. apoi mirosul de cozonac frãmântat îndelung în copaie. pãstrându-ne tradiþiile. cãci preþuind familia. pentru care nu plãtim nimic – amintirile. vã facem urarea: Sã vã fie casa. cu varzã… Era sãrbãtoarea familiei. Simt cãldura domoalã a lemnului ars. Chiar aºa…de când oare n-am mai vãzut cum gerul pune steluþe pe geamul odãilor noastre? Nu cumva a fost acum. Bradul. ca sã aibã culoarea galbenã ºi îndulcit cu zahãr în care stãtuse o vreme mai multe batoane de vanilie. ori aºezatã sub formã de cãciuli în vârful ulucilor sau pe oalele rãsturnate cu gura în jos în vârful parilor. aºa cum remarcã neamurile care ne viziteazã în aceste sãrbãtori. sã aducã binele în þarã. pe pãmânt pace ºi între oameni bunã învoire! Sãrbãtori fericite! FAMILIA ROMÂNà ROMÂNI ÎN LUME . Pe pãmântul american. Se deruleazã viu imaginile casei pãrinteºti sau a bunicilor de la þarã. dar pentru noi. Bucuriile astea se prelungeau pânã dupã Anul Nou cu tot alaiul de frumoase tradiþii în care eram implicaþi. imagini pe care le-am trãit parcã nu demult. Cu precãdere în aceste zile.

pictoriþã. Bucureºti. iar artista bãnãþeanã Lia Lungu. sculptorul ºi scriitorul Eugen Evu. debuteazã cu un profil de personalitate creatoare surprins de Carmen Cãtunescu. care dãruieºte din personalitatea sa gândul cel bun. dar ºi despre picturile ei sau poezie. Varna. ilustrul Corneliu Leu. dar ºi despre rãdãcinile culturii româneºti. scriitoare. scriitorul Mureºan Darie Ducan. George Roca ne propune. Apoi. ca specialiºti în gimnasticã. pictoriþã. atletul veteran Vasile Iancu.ro FAMILIA ROMÂNà ROMÂNI ÎN LUME . în volum. care a dus faima românilor. gândurile unor români celebri stabiliþi pe trei continente: America. artistul plastic Romeo Niram. Australia ºi Europa. în care George Roca se descrie ca un individ vulcanic.concurente la Miss Diaspora. cu dor nemãrginit de þarã. aflându-se într-un permanent dialog cu confraþii. Campionatele Mondiale de la Ljubliana. Sorana Hâlmu ºi Loredana Sachelaru . http://www. filolog de formaþie care ºi-a exprimat gândurile în sute de articole rãspândite prin media de pe întreg mapamondul. scriitor canadian de limba românã. ne întâlnim cu gândurile Adinei Cicort. are un singur gând. stabilitã la New York. scriitorul Cristian Negureanu. fotbalistul Victor Paraschiv.DECEMBRIE 2010 95 De vorbã cu stelele Menuþ MAXIMINIAN criitorul George Roca adunã în volumul De vorbã cu stelele. Ovidiu Creangã. care are un interviu luat în vacanþa de la Archiud. Bistriþa este prezentã în aceastã carte a valorilor româneºti prin Iuliana Sãsãrman. intempestiv. scriitorul Viorel Nichols. Strassburg ºi Ford Worth ºi lista ar putea continua. A arbitrat de-a lungul timpului Jocurile Olimpice de la München ºi Montreal. Primul intervievat este Mircea Bãdulescu. un român plecat în Australia.rasunetul. un jurnalist neobosit. ne surprinde prin bogata activitate desfãºuratã sub egida ONU. descoperirea unei alte laturi a românilor stabiliþi în diaspora. cartea fiind un bun ambasador pentru ceea ce suntem cu adevãrat. acceptã confesiunea în faþa profesionistului George Roca. istoricul Constantin Popa sunt cei care. România. gânditor. ca într-o confesiune. pe cele mai înalte trepte ale performanþei. adunã o lume a românilor care ne dovedeºte încã o datã cã intelectualitatea noastrã face lucruri minunate. cel care mai apoi. antrenor de elitã al gimnasticii. 2010 Poetul ºi traducãtorul Adrian ªomcodi. George Roca este un poet grav. pictoriþa Alina Paraschiv. sentimental. care vorbeºte despre accesul la literaturã prin intermediul internetului. apãrutã la Editura Anamarol. care vorbeºte despre proiectele importante pe care le are pe pãmântul fãgãduinþei ºi Melania Cuc. în care vorbeºte despre timpul petrecut în Canada. membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici. indiferent de þara în care ºi-a gãsit destinul. artist plastic. S Editura Anamarol. Cartea. fizicianul Gheorghe Drãgan. director al revistei on-line „Romanian VIP”. jovial. prin cheia scrisului. sã vadã Basarabia alipitã de patria mamã.

cu 25 de ani în urmã v-aþi dedicat activitãþii universitare ºi aþi ales sã lucraþi ca profesor la Universitatea din Florida. în calitate de lector. domnia sa a crescut într-o familie de evrei originari din Bucureºti. În prezent lucreazã la Departamentul Scientific Computing al Universitãþii de Stat din Florida ºi este profesor asociat la institutul Supercomputer Computation Research Institut cu sediul în Tallahassee. Cunoscut ca cercetãtor activ în domeniul matematicii. în 1971. Vorbitor al limbilor englezã. dupã 60 de ani de exil. este elev al liceului Fontainebleau din Paris. ºtiinþei computerelor ºi construcþiei aeronautice. dinamica meteorologicã. francezã ºi ebraicã. cercetãtorul nãscut la Bucureºti este cãsãtorit cu o româncã din Iaºi. Aria sa de cercetare este deosebit de generoasã. Liliana Moldovan: Stimate Ionel Michael Navon. Personalitate vizionarã. Nu demult. Ionel Michael Navon a reuºit sã pãtrundã în lumea ºtiinþificã americanã. statul Maryland din SUA. Ionel Michael Navon reuºind sã demonstreze cã ºtiinþele matematice pot fi aplicate cu succes în domenii extrem de variate ca geofizica. foloseºte limba românã ca limbã maternã ºi îºi exprimã cele mai valoroase gânduri tot româneºte. Michael Navon îºi extinde domeniul de cercetare ºi interes ajungând sã desfãºoare o incitantã activitate în cadrul National Aeronautics and Space Administration în Greenbelt. Ionel Michael Navon A consemnat Liliana MOLDOVAN onel Michael Navon este un reprezentat important al elitelor ºtiinþifice internaþionale. când pleacã împreunã cu familia în Africa de Sud ºi lucreazã ca cercetãtor-ºef la Council of Scientific and Industrial Research of South Africa. Un episod inedit din biografia sa începe în anul 1975. Concluziile ºtiinþifice la care a ajuns ºi teoriile pe care le-a formulat au fost expuse în diferite publicaþii de specialitate ori au fost publicate în numeroase cãrþi la elaborarea cãrora a contribuit în calitate de coautor sau colaborator. la lucrãrile ªcolii de varã organizatã pentru cercetãtori ºi doctoranzi de cãtre Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Experienþa profesionalã a dr. În 1985 pãtrunde în mediul universitar ºi obþine un post de profesor la Universitatea de Stat din Florida. viitorul academician. Cum a început experienþa dumneavoastrã pedagogicã de la Tallahassee. Michael Navon este impresionantã. Florida. De-a lungul carierei sale. profesorul universitar I ROMÂNI ÎN LUME ºi cercetãtorul Ionel Michael Navon a încercat sã explice fenomenele realitãþii înconjurãtoare ºi fenomenele ºtiinþifice prin intermediul matematicii ºi informaticii. pentru a participa. unde îºi ia bacalaureatul cu o tezã despre matematica elementarã. la vârsta de 10 ani se mutã împreunã cu familia în Israel. Aici obþine.96 DECEMBRIE 2010 Despre modestia unui cercetãtor cu o carierã ºtiinþificã de succes interviu cu prof. dr. titlul de master în meteorologie. Pasiunea pentru ºtiinþele matematice îl îndeamnã sã îºi continue studiile la Universitatea Ebraicã din Ierusalim. În perioada anilor petrecuþi la Pretoria urmeazã cursurile doctorale. pe care le finalizeazã cu obþinerea titlului de doctor în matematici aplicate (în 1978). oceanografia. domnia sa a revenit în România. în 2009. ce materie aþi predat ºi cum a fost prima întâlnire cu studenþii americani? Ionel Michael Navon: Am început prin a FAMILIA ROMÂNà . În anul 1950. fizicii. în sfera computerelor ºi a sateliþilor artificiali. dar nu ºi-a uitat rãdãcinile. Peste câþiva ani.

a fost greu. Au fost foarte primitori ºi simpatici. La Iaºi..: Datoritã dezvoltãrii fenomenale a calculatoarelor. la Ploieºti ºi la Buºteni. mintea umanã este în continuã cãutare ºi cred cã sistemul interogaþiilor ºtiinþifice este extrem de generos. cu ºi fãrã constrângeri. plecând de la simple componente chimice.M. chimic.M. în urmãtorii ani. în scurt timp.-lui Neculai Andrei ºi al familiei sale. vã mai aduceþi aminte cum arãta Bucureºtiul acum 60 de ani? I.: Ca sã fiu sincer. India. I. din Bucureºti.: Se spune cã matematicienii sunt mari vizionari. cum credeþi cã vor evolua ºtiinþele matematice în urmãtorii ani? Care sunt teoriile ºtiinþifice „la modã” în acest domeniu? I. La Florida State University (FSU) studenþii americani constituiau. restul fiind compus din elevi din China. cu cercetãtori de la Imperial College.N.: Cum a fost revenirea în þarã.N. Dupã mulþi ani.M.: A fost ca ºi în experienþa lui Marcel Proust din A la recherche du temps perdu. Am mers mult cu trenul ºi am întâlnit o sumedenie de oameni prietenoºi. la nivel de graduate students. matematica va sluji descoperirii unor procese biologice care pot aduce noi metode de vindecare sau.M. prin prisma amintirilor unui copil de 10 ani. aceste meleaguri. puþin conºtient de faptul cã va pãrãsi. L. se va ajunge la crearea vieþii. câteva explicaþii referitoare la legãtura matematicii cu ºtiinþele meteorologice. Iaºi. un „pionier”. L.M. L. Ca orice început. Strada Lucaci sau Sfântul ªtefan.N. m-am implicat. În multe situaþii. ca de exemplu: problemele de model redus. mi-a venit greu sã îl recunosc. Cluj. Totul vãzut însã. a fost o experienþã plãcutã ºi cred cã atât eu. mai întâi prin aplicarea lor în cercetãrile atmosferice. ºi metode de control optimal al sistemelor de ecuaþii diferenþiale parþiale (Variational data assimila- 97 tion) ºi metodele de tip Monte-Carlo al filtrului lui Kalman – (Ensemble Kalman Filter) ºi-au dovedit utilitatea. când am revãzut cartierul copilãriei. pãrinþii Claudiei Muºat. þin minte numai imagini rãzleþe. la rândul lor.DECEMBRIE 2010 preda cursuri de metode numerice folosite în studiul ecuaþiilor diferenþiale parþiale. multe metode de matematici aplicate. nuclear. oferiþi-ne.M.probleme care pãreau de nesoluþionat în trecut. am cãlãtorit mult: am fost la Bucureºti.: Aþi pãrãsit România la o vârstã fragedã pentru a emigra în Israel. când aþi participat la ºcoala de varã organizatã de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu? I. Dupã cum era de aºteptat. aplicate în domeniul geo-ºtiinþelor. plasarea optimalã a senzorilor pentru a detecta ºi preveni acþiuni teroriste de tip biologic. Am avut prilejul de a fi oaspetele dr. chiar dacã este greu de conceput.M.. credeþi cã FAMILIA ROMÂNà ROMÂNI ÎN LUME . cam 60% din toatã clasa. În ce direcþie se îndreaptã atenþia dumneavoastrã de cercetãtor? Ce probleme încercaþi sã soluþionaþi în ultimul timp? I. Korea ºi þãri din Orientul Mijlociu. L.: Cred cã sfera de aplicabilitate a ºtiinþelor matematice este enorm de largã. Studenþii aflaþi în primul an de studiu erau deja bine pregãtiþi – puneau multe întrebãri în legãturã cu proiectele de curs ºi se prezentau la consultaþie în afara orelor de curs. Sibiu. cum ar fi: casa pãrinþilor din Strada Fetiþelor numãrul 7. Progrese importante vor apãrea în chestiunile legate de prevederea schimbãrilor climatice. Reîntors în þarã. la un anumit nivel.M. L. care a fost eleva mea în Florida. datoritã efortului intens de studiu ºi cercetare depus ºi datoritã dedicaþiei lor.N. L. vom vedea soluþii la multe probleme din diferite ramuri ale ºtiinþelor aplicate . problemele de modelare atmosfericã ºi oceanograficã.. vom mai reveni într-o altã vizitã. elev la ºcoala primarã „Lucaci”.: Pornind de la experienþa întâlnirii cu tinerii studenþi ºi doctoranzi care au participat la cursurile de varã de la Sibiu. Din altã perspectivã. atenþia mea s-a îndreptat ºi în direcþia utilizãrii ºi dezvoltãrii metodelor de optimizare.. vã rog. lucrând. am cunoscut familia Muºat. sunt o parte a matematicii aplicate. în acest sens. împreunã cu ei fiind implicat ºi în diferite alte proiecte. în 2009.M. cât ºi soþia. cei din China se situau la vârful ierarhiei clasei.: Ca cercetãtor încerc sã rezolv probleme mutidisciplinare care pot fi soluþionate cu ajutorul ecuaþiilor diferenþiale parþiale. cu seriozitate ºi dedicaþie. în rezolvarea unor situaþii concrete legate de poluarea cu petrol a Golfului Mexic. mai ales cã reîntâlnirea a avut loc în timpul unei ploi torenþiale. diverse situaþii legate de asimilarea optimalã a observaþiilor în sistemele de prognosticare a schimbãrilor atmosferice. În esenþã.: ªtiinþele meteorologice sunt o ramurã a dinamicii fluidelor care.M.: Cercetarea este un domeniu care îºi schimbã mereu prioritãþile. Din aceastã perspectivã. în laborator.N. Calea Cãlãraºi.M. necesitând o pregãtire amãnunþitã cuprinzând cursuri de specialitate ºi o experienþã didacticã aprofundatã. De exemplu.

: Pasiunea pentru matematicã v-a menþinut mintea treazã ºi sufletul tânãr. Claudia Muºat ºi-a îndreptat atenþia spre domeniul afacerilor financiare iar. fizicieni ºi celor din domeniul ingineriei. este legatã de diferenþele de accent dintre engleza britanicã ºi engleza americanã. În rest. tineri români care au demonstrat pasiune pentru matematicã sau ºtiinþele exacte? I.M. Viaþa fiecãruia din noi este determinatã de moºtenirea geneticã. credeþi cã în urmãtorii ani oamenii de ºtiinþã vor reuºi sã soluþioneze aceastã problemã? I. ci ºi în Marea Britanie.: La nivelul academic. sunteþi o persoanã extrem de activã ºi lucraþi nu numai în SUA. nu prea vãd diferenþe. în prezent. Existã diferenþe între învãþãmântul universitar american ºi cel britanic? I. În rest. de regimul de viaþã ºi alimentaþie. America fiind o þarã de emigranþi are mai puþine restricþii sub acest aspect. observ cã sunt puþine diferenþe între cele douã sisteme de învãþãmânt universitar.M. s-a îndreptat spre lumea financiarã devenind director adjunct la Wachovia Bank. cu cât ºtiinþa medicalã avanseazã vom asista la creºterea duratei de viaþã ºi la o speranþã de viaþã mai îndelungatã.M. La un moment dat se va rezolva problema fuziunii nucleare. aºa cã va trebui sa revenim la „green solutions” ºi sã folosim energia solarã.: Vrând nevrând. mai ales studenþii strãini.: Deºi aþi atins frumoasa vârstã de 70 de ani. L. Acesta din urmã a terminat doctoratul cu mine ºi. este manager ºi analist financiar la American Century Investments.: Am vãzut puþini doctoranzi români de la serviciul Meteorologic Român.M. Un lucru este clar.M. cred cã studenþii români sunt mai bine ºi temeinic pregãtiþi în ºtiinþele matematice decât cei americani..N.98 existã vreo diferenþã între studenþii români ºi americani? I. La nivelul acesta. L. deþineþi vreun secret al longevitãþii? Sunt matematicienii pe cale sã descopere o formulã matematicã de obþinere a nemuririi.M. deoarece priveºte viitorul planetei pe care trãim. energia termalã ºi energia nuclearã. în acest sens. va trebui sã rezolvãm problema deficitelor energetice ºi a poluãrii . nu cred cã existã aºa un secret. aþi întâlnit ºi studenþi de origine românã. în California. dupã o scurtã carierã ºtiinþificã. dar m-au impresionat prin seriozitatea lor. Ambii au fost printre cei mai buni studenþi ai mei ºi s-au situat în topul clasei. DECEMBRIE 2010 care poate îngreuna evoluþia în cariera academicã.: Se ºtie cã lupta pentru noi surse de energie dã multe bãtãi de cap cercetãtorilor chimiºti. unde activaþi ca Visiting Professor la Imperial College din Londra.N. L.: Am avut 2 studenþi români. resursele petroliere se vor termina în curând.: Ca sã fiu sincer.: Printre generaþiile de studenþi pe care i-aþi pregãtit. care va aduce resurse infinite de energie. sau trebuie sã îi lãsãm pe filosofi ºi scriitori sã rezolve aceastã problemã? I.N. noi cercetãtorii. O problemã delicatã. Dificultãþi întâmpinã.ea este indirect legatã de „global warming” ºi este esenþialã pentru noi toþi.N.N.. de mediul înconjurãtor în care trãim. În plus. FAMILIA ROMÂNÃ ROMÂNI ÎN LUME . consideratã a 3-a cea mai bunã universitate din lume. de gradul de poluare a aerului.M. L. Claudia Muºat ºi Cris Homescu. dupã statisticile de specialitate. sistemul englez este diferit prin sistemul de organizare ºi prin ierarhia carierei academice.M.M.

încã o datã. În esenþã aceastã manifestare complexã a încurajat dialogul. Belgia. Italia. respectiv de Secretariatul General al Guvernului. Eugen Tomac (la microfon). În alt context. a întâlnirii destinate asociaþiilor româneºti din strãinãtate. Plãcerea de a coordona prima parte a lucrãrilor a revenit domnului Secretar de Stat al DRP. Aceºtia au recunoscut cã relaþia ministerelor din România cu asociaþiile româneºti din strãinãtate trebuie consolidatã permanent. Desfãºuratã în perioada 15-20 august 2010. reprezentanþii asociaþiilor româneºti de peste hotare ºi-au deschis sufletele. evenimentul a strâns laolaltã 100 de asociaþii româneºti din lumea întreagã. Marea Britanie. Portugalia. Nürenberg. cã asociaþiile reprezentative pentru comunitãþile românilor din Europa sau de pe alte continente sunt deosebit de active. reprezintã unul din evenimentele de importanþã capitalã pentru diaspora românã. Pornind de aici. au descris situaþiile dificile pe care le întâmpinã în statele unde locuiesc sau lucreazã. 100 de asociaþii româneºti din lumea întreagã În acest an.DECEMBRIE 2010 99 Întâlnirea românilor de pretutindeni . Statele Unite ºi Australia. a oferit exemple de bune practici ºi a demonstrat. Franþa. despre implicarea mai puternicã a Ministerului Muncii. a numãrului de personalitãþi care au ales sã participe la acest festival care celebreazã mediul asociativ românesc. Ecourile legate de organizarea ediþiei 2010 a conferinþei au fost resimþite atât în presa din þarã. Spania. organizarea de cãtre Guvernul României. Ucraina. au fost tratate cu maxim interes atât zvonurile despre posibila desfiinþare a unor consulate româneºti din Europa. Germania. Mai mult. Problemele cu care se confruntã românii din strãinãtate Dintre problemele ridicate de invitaþii la reuniune. cât ºi dificultãþile ridicate de reintegrarea cetãþenilor români care doresc sã se întoarcã în þarã. „Întâlnirea românilor de pretutindeni” de la Mangalia a fost receptatã ca un eveniment de succes. ºi-au fãcut cunoscute pãsurile. care ar trebui sã susþinã asociaþiile în dialogul cu oficialitãþile din oraºele unde locuiesc. Elveþia. ªedinþa inauguralã a lucrãrilor întâlnirii sugestiv intitulatã „Hai acasã!” s-a desfãºurat într-o atmosferã încurajatoare. Au rãspuns invitaþiei de a participa la conferinþa destinatã românilor din strãinãtate reprezentanþi din: Republica Moldova. despre obligativitatea deschiderii unor noi consulate în Australia sau în sudul Italiei. Serbia. Germania n virtutea unei tradiþii de aproape un deceniu. care ar trebui sã trimitã ataºaþi în strãinãtate. S-a discutat despre creºterea rolului statului român.ediþia 2010 Liliana MOLDOVAN Preºedinte onorific. Eugen Tomac. chiar dacã pe parcursul dezbaterilor reprezentanþii asociaþiilor românilor din strãinãtate au expus lista problemelor sociale ºi educaþionale cu care se confruntã în þãrile de reºedinþã. cu atât mai mult cu cât aceste întâlniri deschid calea rezolvãrii unor probleme cu care se confruntã diaspora românã. creºterea numãrului de invitaþi. Platforma Culturalã AªII ROMÂNI. Mihai ªeitan FAMILIA ROMÂNà întâlnire ºi-au exprimat ataºamentul ºi admiraþia faþã de românii din strãinãtate. socialã ºi politicã a oraºelor în care funcþioneazã. aduce un argument în plus în favoarea beneficiilor organizãrii lui. s-a analizat situaþia tragicã a românilor din Republica Mol- ROMÂNI ÎN LUME . cât ºi în cea din strãinãtate. sunt puternic implicate în viaþa culturalã. Oficialitãþile prezente la Î Oficialitãþi prezente la conferinþã: Claudiu Pala.

directoarea postului de televiziune TVRI ºi-a exprimat deschiderea în sensul îmbunãtãþirii grilei de programe. Aceste organizaþii desfãºoarã acþiuni umanitare ºi culturale remarcabile. ce meritã puse în valoare. este tocmai interactivitatea ºi interesul sporit pentru preferinþele publicului. de ºtiri care sã promoveze evenimentele culturale. Meritã reþinut cã ediþia 2010 a „Întâlnirii cu membrii asociaþiilor românilor de pretutin- ROMÂNI ÎN LUME . implicându-se cu dãruire în rezolvarea unor probleme sociale.ro. iar asociaþiile care îi reprezintã pe românii din strãinãtate sunt din ce în ce mai active. pot pune în lumina reflectoarelor situaþiile concrete cu care se confruntã. Constituit dintr-o selecþie de scurte secvenþe înregistrate la faþa locului. sociale ºi comunitare organizate de asociaþiile. TVR Internaþional le oferã posibilitatea intensificãrii dialogului mediatic prin intermediul internetului. de emisiuni care sã le permitã sã intre în dialog unii cu alþii. dreptul la libertate ºi la viitor. mi-e imposibil sã nu îmi amintesc de un moment cinematografic zguduitor oferit de regizorul moldovean Victor Bucãtaru. în funcþie de solicitãrile publicului român din strãinãtate ºi a atras atenþia cã unul dintre aspectele care dife- renþiazã televiziunea pe care o conduce de celelalte canale româneºti de televiziune. Statele Unite sau Australia solicitã emisiuni cu caracter cultural ºi educaþional. filmul trebuie receptat ca document istoric de o intensitate dramaticã ieºitã din comun. care „sunt vrednice” sã intre în atenþia mass-mediei din þarã ºi din strãinãtate. pot promova evenimentele la care participã sau pe care le organizeazã prin trimiterea de materiale informative cãtre TVRI prin intermediul paginii de internet: www. punctul culminant prin dialogul dintre instituþiile publice de media ºi românii aflaþi în afara graniþelor þãrii. de reportaje care sã reflecte situaþiile concrete cu care se confruntã. care a proiectat în premierã în cadrul conferinþei filmul documentar Moldova – Revoluþia Twitter.tvri. Dupã cum a recunoscut regizorul de la Chiºinãu. asociaþiile îºi pot promova proiectele ºi realizãrile. al situaþiei speciale în care se aflã comunitãþile de români care trãiesc în Republica Moldova. de integrare administrativ-economicã. director la TVR internaþional. Filmul lui Victor Bucãtaru este un omagiu adus adolescenþilor ºi tinerilor moldoveni. cât ºi cei din Germania. care emit în strãinãtate. Românii din strãinãtate au nevoie de emisiuni culturale. În acest fel. De pe acest palier. pentru o mai bunã cunoaºtere ºi înþelegere Scenariul dialogului purtat între autoritãþile române ºi reprezentanþii asociaþiilor româneºti din strãinãtate a atins. Am aflat cu acest prilej cã atât românii din Italia. De la bun început. marilor „romantici” care au ieºit pe strãzile capitalei pentru a apãra democraþia. noua lui producþie cinematograficã reflectã scene zguduitoare din perioada revoluþiei de anul trecut din Republica Moldova. Spania. fundaþiile ºi platformele culturale specifice românilor de peste hotare.100 DECEMBRIE 2010 Lansare de carte: Ionela Flood FAMILIA ROMÂNà dova ºi Ucraina ºi au fost enumerate dificultãþile pe care le întâmpinã cetãþenii români din Serbia. în cea de a doua zi a manifestãrilor. pentru o mai bunã cunoaºtere ºi înþelegere” discuþiile acestei sesiuni au fost „dirijate” de doamna Beatrice Comãnescu. Reunite sub titlul „Pentru o mai bunã vizibilitate. Pentru o mai bunã vizibilitate. Participanþii la conferinþã au ajuns la concluzia cã mediul asociativ românesc din strãinãtate creºte de la un an la altul. emisiuni care sã acopere nivelul de expectanþã al cetãþenilor din diaspora. în Ucraina sau Serbia.

Reprezentanþii asociaþiilor româneºti din strãinãtate au demonstrat cã. Astãzi dispunem de foarte multe modalitãþi prin care astfel de evadãri sã fie posibile – droguri. acum citeºte doar lumea care trebuie sã citeascã. Într-o lume în care internetul ia locul tipãriturilor. Librãrii româneºti în lume Valentina ROTARU menirea se îndreaptã cu paºi repezi spre o societate postcapitalistã ºi globalistã. Dar accesul la cãrþile româneºti. dacã mã gândesc bine. dar mult mai exact ar fi sã spun cã. scena unui dialog plin de sinceritate. Scurtul discurs poetic a deschis sufletele celor prezenþi ºi i-a fãcut sã rezoneze la auzul versurilor din finalul poeziei „Certitudini”: „Doar tu Patrie/ Ai rãmas stânca pe care stau/ ªi visez”. De exemplu spectacolul „Miss Diaspora”. Ionela Flood a fost acompaniatã de actorul Dorin Dragoº din Elveþia. din dorinþa a oferi o mai mare transparenþã în legãturã cu desfãºurarea evenimentelor de la „Întâlnirea românilor de pretutindeni”. culturã. voi face referire la unele momente artistice care au decorat atmosfera conferinþei. la mii de kilometri depãrtare de þara natalã. o reþea de socializare planetarã fãrã limite. care a acceptat sã recite câteva versuri. ºi-a deschis paginile. în august 2010. preºedinta Societãþii „Românca” din Marea Britanie. Cine ROMÂNI ÎN LUME . pierd contactul cu România ºi nu mai ºtiu sã scrie ºi sã citeascã româneºte. pe parcursul celor 5 zile de dezbateri ºi evenimente. legal ºi accesibil. iar într-una din seri au fost martorii unui spectacol folcloric 101 susþinut cu profesionalism ºi mãiestrie de ansamblul „Baladele Dunãrii” din Tulcea. Ei îºi doresc sã înveþe istoria ºi geografia României dintr-o carte tipãritã. Membrii ansamblului. dincolo de micile greutãþi sau chiar micile invidii nejustificate. au reuºit sã ofere publicului un itinerariu de dans ºi cântec românesc preþios. la Mangalia. care îºi desfãºoarã activitatea sub egida Consiliului Judeþean Tulcea. pe internet gãseºti orice. ar putea sã însemne o punte de legãturã între românii din diasporã ºi ceea ce au lãsat în urmã… acel personal ºi inconfundabil „acasã” cu tot ce înseamnã el pentru fiecare emigrant – copilãrie. În opinia mea. lectura era modul cel mai simplu. dincolo de neînþelegerile de suprafaþã. Mai ieri. cu toþii dorim ce e mai bine pentru România ºi pentru poporul român. în care oamenii sunt racordaþi instantaneu la evenimente prin intermediul televiziunilor. desfãºurat pe scena improvizatã lângã piscina Hotelului „Paradiso” din Mangalia. pentru cã nu au cãrþi româneºti.DECEMBRIE 2010 deni” a fost. format din reprezentanþii comunitãþilor româneºti din lumea întreagã. entertainment. Copiii din România care au început ºcoala în strãinãtate nu ºtiu sã scrie ºi sã citeascã în limba românã. o evadare spectaculoasã ºi instantanee în lumi imaginare. Momente artistice care au decorat atmosfera În final. Mulþi copii ai românilor din diasporã. substitutul cãrþilor. în spaþii pe cât de diafane. inclusiv cãrþi on-line. a unor discuþii libere de orice conotaþie politicã sau religioasã. cumpãrã cãrþi doar cei care au strictã nevoie de ele. a investi în lumea cãrþilor nu pare o idee genialã. în faþa unui public special. volum conceput de poeta Ionela Flood. radioului. Spaþiul virtual a ajuns alfa ºi omega informaþiei. constituit din cântece populare ºi jocuri specifice marilor zone geografice din România Un impact deosebit a avut lansarea cãrþii de versuri Þãrmurile iubirii. Un lucru este sigur. Ce înseamnã lectura unei cãrþi? Un refugiu. Invitaþii la conferinþã s-au delectat cu câteva momente de muzicã uºoarã. FAMILIA ROMÂNà O alcool. Prezenþa în juriu ºi pe scenã a celebrei cântãreþe Felicia Filip a conferit competiþiei un plus de valoare ºi un farmec aparte. am fost martorii unui minirecital de poezie susþinut de autoare. dar mai ales al internetului. Cu ocazia lansãrii de carte. ºi nu de pe internet. nãscuþi sau veniþi la vârste fragede pe pãmântul fãgãduinþei. Nimeni nu ºtie precis cât va evolua internetul ºi cum vom depinde de el. cu toþii gândim ºi simþim româneºte. familie. S-a mutat lectura pe internet? Cine mai cumpãrã cãrþi în ziua de azi? Aº fi tentatã sã spun cã destul de puþini. pe atât de profunde. Iatã cum o carte distinsã cu premiul de debut „Grigore Vieru” la Congresul Spiritualitãþii Româneºti din Alba Iulia.

514 543 1412 • www. Rao. Corina ºi Bogdan Iliescu. Marþi Miercuri: 12. în linii mari sau mai în amãnunt. zicem noi.00 – 19. dar ºi pe Twitter la twitter. filosofie. În Canada. ei doresc sã treacã mai departe. Sunt la mare cãutare albume interpretate de Tudor Gheorghe. Sâmbãtã: 10. 2. Libraria poate fi vizitatã nu numai la adresa www. în funcþie de numãrul de ani care s-au scurs de la plecare. tel. acest bagaj cultural copiilor lor. Margareta Pâslaru. Costel Busuioc. mãcar o datã. Curtea Veche. Mulþi au aici familii extinse. de asemenea. ne veþi spune dumneavoastrã. fie ea engleza sau franceza.00 – 17.com/raftulmeu. Canada. Ne- DECEMBRIE 2010 mira. statul Florida. incluzând dicþionare. care locuiesc de aproape zece ani în provincia Québec. Nu în ultimul rând. cãrþi tehnice. Gazda librãriei este Alex.ca. În curând va exista ºi o secþiune de poezie. care adãposteºte în incinta FAMILIA ROMÂNÃ .30. Din aprilie 2009 a intrat în folosinþã ºi site-ul acesteia.ca • Luni închis.00 – 19. „Din câte ºtiu. Mulþi dintre noi ne-am fãcut obiceiul sã cutreierãm librãriile când ajungem în vacanþe în România. Site-ul web este deschis 24 din 24 ore. aºa cã sunt obligaþi sã apeleze la cãrþi în limba românã pentru a se informa”. cu cãrþile e ceva mai complicat. istorie. În luna martie a anului 2009 se inaugura la Roma (Italia) primul complex comercial românesc „La Strada”. fost jurnalist la România Liberã ºi soþia sa Mariela Chirita. din noiembrie 2008.00. Alexandru Popescu a lucrat câþiva ani la Librãria Noi (de pe Bulevardul Magheru. Angela Similea. românii din diasporã rãmân cu o anumitã nostalgie dupã lectura în limba lor natalã ori pentru anumiþi scriitori sau artiºti care au fãcut parte din copilãria ºi formarea lor. Românii care locuiesc în SUA ºi vor sã lectureze cãrþi în limba românã. Iniþiatorii acestui proiect. un tânãr stabilit în Montreal care are norocul. Joi .raftulmeu. pentru cã mulþi dintre românii activi emigraþi în Canada doresc sã-ºi înveþe copiii limba românã. Librãria are sediul în localitatea Miramar.cartiromanesti.librãria lui Iliescu”.Vineri: 11. pe toate liniile aeriene”. „Gândul nostru a fost cã va fi o cerere mare în aceastã direcþie. comunitatea româneascã are la dispoziþie. au la dispoziþie librãria on-line „Raftul Meu . dacã veþi vizita aceastã librãrie. în incinta Bisericii Ortodoxe Române „Sfânta Treime”.102 nu a avut. Mai mult. 365 de zile pe an. ROMÂNI ÎN LUME Librãria Pagini Româneºti: 4914. dar nu au prea multe posibilitãþi de acces la aceste volume. Ca peste tot în lume. Continuãm sã ne þinem la curent cu ceea ce se întâmplã acolo.com.30. App. Decarie. Oferta de cãrþi acoperã cele mai importante titluri ale literaturii române ºi universale. nu ne putem desprinde – ºi nici nu vrem – de cea pe care am lãsat-o în urmã. se ataºeazã mai greu de limba locului. Humanitas. ºi în Canada românii cautã muzicã româneascã. din Bucureºti) ºi este un pasionat de carte. românii sunt interesaþi de evoluþia literaturii ºi muzicii din þarã. adaugã Sava. Duminicã: 10. sã facã în Canada meseria pe care a fãcut-o ºi în România. iar unii se strãduiesc chiar sã þinã pasul cu noile apariþii despre care citesc în presã. www. cãrþi de muzicã sau pentru copii. aceea de librar. Corint. astãzi multiculturalismul. „Toþi cei care am trãit sau trãim departe de þara natalã facem parte din douã culturi. Editurile alese pentru librãria de peste ocean sunt cele mai mari din România: Polirom. am trãit sau am învãþat? La aceste lucruri s-au gândit atunci cei care au hotãrât sã ducã cãrþi româneºti pe tãrâmuri strãine. Ideea de a deschide o librãrie româneascã i-a venit la câþiva ani de la stabilirea sa în Canada. politicã dar ºi cãrþi pentru copii. Montreal. unde toþi cei interesaþi pot face comenzi on-line. pe cât posibil. este singura librãrie de carte româneascã din America de Nord”. nostalgia dupã-amiezilor petrecute în foºnetul de neconfundat al unor pagini de carte sau a zornãitului casei de marcat din librãria oraºului în care ne-am nãscut. mai aratã George Sava. Oricât de bine ar vorbi limba þãrii în care trãiesc.00.cartiromanesti. Cât de pasionat. o librãrie înfiinþatã de George Sava. Iar dacã presa poate fi cititã ºi pe internet. iar limitele de greutate la bagaje se tot micºoreazã. le oferã clienþilor lor carte româneascã din domeniile literaturã. spune proprietarul librãriei.00 – 16. aºa cã pãrinþii lor. probabil. dar timpul e întotdeauna prea scurt. fiindcã America de Nord încurajeazã.

romanele poliþiste ºi ghidurile de cãlãtorie. Comenzile vin preponderent din diverse þãri din Europa. un loc în care se desfãºoarã seri de lecturã. dicþionarele român-grec. Alþii ar fi vrut sã citeascã o carte în timpul liber. Un loc viu. Atmosfera e caldã. Librãria „Mihai Eminescu” este situatã strada Kodratou (în Piaþa Karaiskaki). Silvia Kerim. pentru toate vârstele. Majoritatea site-urilor româneºti de profil. obiectele tradiþionale ale culturii româneºti sunt expuse pretutindeni. Librãria „Mihai Eminescu” din Roma pune la dispoziþia celor interesaþi cãrþi din toate domeniile. d-na Marinescu s-a gândit sã-i ajute cumva pe „noii emigranþi”. existã foarte puþine librãrii de carte strãinã care sã fie interesate de comenzi din partea românilor ºi sã trimitã apoi mai departe. Puþinele cãrþi româneºti care. la editura româneascã.ro. Românii vin la librãrie indiferent dacã au sau nu de gând sã cumpere cãrþi. ci prin intermediul site-ului www. Aºa cã în 1996 a deschis librãria „Mihai Eminescu”. dar ºi integrame ºi CD-uri cu muzicã româneascã. Cele mai cãutate cãrþi sunt cele ale scriitorilor clasici (Mihai Eminescu mai ales). un loc unde românii se pot întâlni. solicitarea fãcutã de aceºtia. FAMILIA ROMÂNà ROMÂNI ÎN LUME . Acest lucru este posibil nu printr-un contact direct între furnizor ºi cumpãrãtor. Se comandã telefonic ºi online. cu frumosul este consideratã librãria „Mihai Eminescu” din Atena. de asemenea. iar în afara graniþelor sunt extrem de puþine librãrii interesate de comercializarea acestor produse culturale. libhumanitas. grec-român. periodic. sã comenteze ºtirile pe care le prind cu ajutorul antenelor satelit. însã dorinþa de a þine legãtura cu limba ºi literatura românã. nu le oferã ºi românilor din diasporã posibilitatea de a face comenzi. Românii din capitala Italiei pot cumpãra cãrþi în limba românã semnate de mari autori clasici sau de unii autori strãini la modã. Pentru Spania. de a nu fi puºi vreodatã în situaþia de a întreba „Cum se spune asta în limba românã?” i-a fãcut pe unii dintre ei sã devinã adevãraþi pioneri în ceea ce înseamnã a deschide LIBRÃRII ROMÂNEªTI ÎN STRÃINÃTATE. Motivul inexistenþei reþelelor de distribuþie a cãrþilor pentru românii din diasporã este faptul cã editurile nu au identificat o cerere suficient de mare pe pieþele din strãinãtate.net • www. trec graniþa pentru a fi vândute în diaspora au ca intermediari câteva site-uri autohtone: • www. cãrþile de informaticã. sã mai afle informaþii din þarã.pravaliacucarti. 103 Românii din strãinãtate gãsesc destul de greu cãrþi în limba de origine. Librãria a devenit în timp o casã a românilor.ro Din pãcate aceasta este realitatea cu care se confruntã românii din diasporã. • www. Despre librãria „Mihai Eminescu” sunt puþine de spus. Din dorinþa de a rãsplãti iubirea ºi aprecierea de care se bucurã în rândul românilor din diasporã autori cunoscuþi precum: Dinu Sãraru. dar ºi cãrþile de bucate româneºti. din punct de vedere financiar.raft. când a început exodul celor care îºi cãutau un loc de muncã în Grecia. pentru cã majoritatea editurilor din þarã nu considerã profitabilã aceastã piaþã de desfacere.librarie. în acest moment. în special literaturã românã. Cãrþile editurii Humanitas sunt. Mircea Cãrtãrescu ºi-au lansat ultimele cãrþi ºi la librãria „Mihai Eminescu” din Roma. este un sediu elegant. dar copiii nu aveau nici o ºansã sã înveþe în Atena ceva despre istoria sau cultura româneascã. de un bun gust desãvârºit. însã. vin ca sã schimbe o vorbã. Altfel spus. Atena. Polirom se numãrã printre puþinele edituri ce oferã spre vânzare cãrþi românilor de peste hotare. Patroana acestei librãrii este d-na Manuela Marinescu. o librãrie din Madrid. investiþia necesarã pentru a face acest pas nu se justificã. În Franþa ºi Italia. Mulþi îºi aduceau familiile cu ei. 22. din strãinãtate. relateazã NewsIn. Dupã 1990. care s-a stabilit în Atena acum peste 20 de ani. editura are câþiva intermediari care duc cãrþile direct în librãrii cum ar fi Arcobaleno. unde sunt prezentate ºi vândute cãrþile diferitelor edituri. totuºi. În cadrul librãriei „Mihai Eminescu” se desfãºoarã ºi activitãþi culturale.ro. mai nou din þãrile nordice ºi din Israel. un loc de întâlnire al celor care sunt interesaþi sã pãstreze ºi sã conserve tezaurul limbii ºi literaturii române. singura librãrie româneascã din Grecia. nr. printre cele care ajung în bibliotecile românilor din strãinãtate. dar nu aveau de unde sã procure o astfel de „trufanda”.DECEMBRIE 2010 lui ºi prima librãrie româneascã din Italia. Grecia.

am dat examen pentru postul de instrumentist ºi am fost declarat reuºit la contrabas ºi percuþie. Dupã ce am terminat ºcoala elementarã în comuna Gâlgãu. nemaiputând sufla la instrumentele la care m-am specializat în ªcoala militarã de muzicã. în Elveþia. dar ºi în alte þãri ale Europei. Am terminat ªcoala militarã de muzicã ºi am fost repartizat în practicã. La un moment dat. Ansamblul Casei de Cul- turã din Borºa „Cercãnelul”. Dupã care. transferat pe urmã fiind la Casa de Culturã a Sindicatelor. Cum aþi ajuns în Baia Mare? Alexandru VIMAN: M-am nãscut în comuna Gâlgãu în 17 iunie 1940. indiferent unde am fost în lume. Ansamblul de cântece ºi dansuri al regiunii Maramureº. nu am uitat de unde am plecat” Anca GOJA Un nume probabil mai puþin cunoscut generaþiilor tinere. dupã multe discuþii. Am venit la Ansamblul „Maramureºul”. cu care am participat la foarte multe festivaluri internaþionale ºi. am fost atestat ºi încadrat ca dirijor la Ansamblul profesionist „Maramureºul” din Baia Mare.: Ce vã amintiþi din perioada aceea. În aceastã formã de orchestrã popularã cântam la acordeon. Alexandru VIMAN a devenit cunoscut în special datoritã activitãþii sale la Ansamblul de cântece ºi dansuri „Maramureºul”. unde am ºi rãmas pânã în anul 1964. generalul Dragnea. pe vremea aceea. interpret la numeroase instrumente ºi unul dintre cei mai prodigioºi dirijori de orchestrã popularã. dar de referinþã pentru iubitorii de folclor ajunºi la maturitate. la Geneva. Alexandru Viman ºi-a cãpãtat un renume de pãstrãtor ºi promotor al autenticului. lucru care s-a ºi întâmplat dupã un timp. în judeþ ºi în þarã. am fãcut nenumãrate cereri de trecere în rezervã. diplome onorifice ºi aºa mai departe. ºi satisfacerea stagiului militar de un an de zile la Regimentul 4 Mecanizate Zalãu. s-a înfiinþat Ansamblul de cântece ºi dansuri „Maramureºul” din Baia Mare. cu un nucleu care se forma din acest mare colectiv artistic. acesta funcþiona împreunã cu Teatrul Dramatic din Baia Mare ºi exista secþia de balet. R. alte câteva sute de cântece imortalizându-le în cartea „Cu cât cânt atâta sunt”.104 DECEMBRIE 2010 „Niciodatã. existau corul ansamblului ºi o orchestrã semisimfonicã. FAMILIA ROMÂNà . Au trecut anii. am mai instruit din punct de vedere muzical Ansamblul Folcloric „Plaiurile Maramureºului” al IMMN. am obþinut foarte multe diplome de merit. Aºa mi-am început activitatea de instrumentist la. în orãºelul Hagerstown). Mergeam în teren. aceasta fiind. se punea problema sã se înfiinþeze în Baia Mare fie teatru muzical. cu care am fãcut turnee în Franþa. care primise denumirea de Ansamblul „Tulnicul”. la Dijon în mod special. cu aprobarea comandantului Armatei a III-a.. ªi atunci. dar ºi Ansamblul Casei de Culturã din Sighetu Marmaþiei „Flori din Maramureº”. în urma unui accident de motocicletã. În toatã perioada care a urmat dupã aceastã încadrare am avut fericita ocazie de a instrui foarte multe formaþii de amatori din Baia Mare ºi din judeþ. Aº vrea sã amintesc Ansamblul Uzinelor de Plumb 1 Mai Ferneziu. e vorba de trombon ºi euphoniu. în mod special. Dupã revoluþie s-a stabilit în Statele Unite (acum trãieºte la 100 de mile de Washington Dc. fãcându-le cunoscute americanilor cântecul ºi jocul tradiþionale româneºti. În final. am plecat la Bucureºti la ªcoala militarã de muzicã. Orchestra de Muzicã Popularã ºi Fanfara Exploatãrii Miniere Cavnic. A înregistrat aproape 80 de discuri de vinil ºi sute de melodii la radioul public. Pe vremea când eu am venit la Ansamblu. ROMÂNI ÎN LUME Reporter: V-aþi nãscut în comuna sãlãjeanã Gâlgãu. în urma rezultatelor obþinute la formaþiile de amatori ºi fiind specializat în domeniul instruirii acestor formaþii. fie ansamblu de cântece ºi dansuri. în acelaºi timp. Folclorist.

DECEMBRIE 2010 care v-a fãcut ºi cunoscut în zonã, de dirijor al Ansamblului „Maramureºul”? A.V.: Îmi amintesc în primul rând turneele pe care le-am fãcut în judeþ, în þarã ºi apoi, mai târziu, în strãinãtate. Totodatã, având o experienþã deja destul de serioasã în domeniu, am încercat sã realizez primele imprimãri la Radio Bucureºti ºi apoi primele discuri mici, cum erau pe vremea aia, cu mai mulþi soliºti din zona Maramureºului. Sigur cã pe urmã am ajuns la aproape 80 de LP-uri, 80 de discuri mari, care dacã le-am înmulþi numai cu 15 melodii pe fiecare ne-ar da o cifrã destul de impresionantã. Peste 400-500 de titluri de melodii imprimate la Radio Bucureºti, o mare parte din ele se aflã în Fonoteca de aur a radioului. Piese ºi jocuri populare cu orchestre, cu soliºti vocali, cu soliºti instrumentiºti ºi aºa mai departe. Mulþumesc publicului spectator, aplauzele lui fiind hrana noastrã sufleteascã ºi spiritualã, soliºtilor vocali, instrumentiºti, tarafurilor ºi orchestrelor mari din þarã care m-au acceptat în faþa lor pentru a-i dirija în cele mai mari concerte, pe cele mai mari scene ale lumii. R.: V-aþi îngrijit mereu de pãstrarea autenticului în muzica folcloricã. Cum s-au concretizat aceste preocupãri ale dvs.? A.V.: Sigur, pentru a reuºi sã pãstrãm ºi sã respectãm autenticitatea zonelor folclorice am încercat la aceste imprimãri despre care v-am vorbit sã folosesc tarafurile zonale. Dacã, de exemplu, am avut de imprimat o piesã sau mai multe din zona Maramureºului, m-am folosit de formula tarafului maramureºean. Dacã am avut de lucru cu soliºti din Bihor, de exemplu, n-am îndrãznit sã trec la efectuarea imprimãrii fãrã sã am în grupã cel puþin o vioarã cu goarnã ºi o dobã, care sunt specifice zonei de Bihor. ªi aºa mai departe: Moldova înseamnã trompetã, Banatul înseamnã taragot, saxofon, Muntenia þambal, acordeon, contrabas etc, iar Oaºul, care este zonã vecinã cu noi, înseamnã vioarã ºi zongorã. Zongora care, de fapt, este un instrument apãrut mai recent, ea n-a fost cunoscutã decât cu 100 de ani în urmã, în formaþiile de muzicã popularã. ªi se foloseºte mai mult pentru a imprima un ritm ºi pentru a susþine dansatorii când evolueazã în formulã de dans. R.: Dvs. aþi scris ºi o carte... A.V.: Sigur cã anii au trecut, lista imprimãrilor ºi înregistrãrilor la casa de discuri a crescut, a ajuns la un numãr impresionant.

105 M-am gândit cã ar fi foarte bine dacã o parte, dacã nu toate aceste valori inestimabile ale creaþiei spirituale a neamului nostru ar fi imortalizate într-o lucrare. De ce? Pentru cã oricând ºi oriunde o carte îºi gãseºte locul într-o bibliotecã. Banda de magnetofon, discurile se distrug, se voaleazã, timpul ºi evoluþiile în epoca modernã, iacãtã, ne-au adus în situaþia sã nu avem posibilitatea sã le mai ascultãm. ªi atunci am trecut la aceastã formã un pic mai profesionalã de a le pãstra într-o lucrare care se cheamã „Cu cât cânt atâta sunt”, care are în jur de 500 de melodii populare din Maramureº, culese de la cei mai renumiþi rapsozi ºi lãutari din Maramureº. R.: V-aþi stabilit, dupã revoluþie, în Statele Unite. Aþi promovat ºi acolo cântecul maramureºean? ªtiu cã nu aþi rupt legãturile cu muzica. A.V.: Da... Povestea e lungã. Prima datã când am trecut Oceanul a fost în 1981 ºi aici trebuie sã vã aduc un articol din ziarul New York Times, pe care îl pãstrez cu sfinþenie. A fost cel mai mare turneu artistic organizat între cele douã state, România ºi SUA. Atunci am vãzut, într-adevãr, aproape toate statele din America, iar acum sunt de 20 de ani în America, dar nu ºtiu dacã am vãzut 5 sau 6. Pentru cã a trebuit sã lucrez, a trebuit sã ne câºtigãm existenþa ºi pâinea cea de toate zilele. Sigur, odatã trecut Oceanul ºi odatã luatã hotãrârea de a rãmâne, am continuat ceea ce începusem aici. Fãrã lipsã de modestie, vreau sã vã spun cã, într-un spaþiu de câteva zeci de metri, într-un restaurant unde am avut ºi un club românoamerican, am invitat foarte mulþi interpreþi din România. Am reuºit sã creez o micã Românie, continuând, fãrã discuþie, tradiþiile populare româneºti, obiceiurile, datinile ºi mai ales cântecul popular. ªi ca sã fac dovada acestui fapt sau a acestei afirmaþii aº vrea sã vã pun la dispoziþie douã poze care 100% vor ilustra expresia „Sã nu uiþi de unde ai plecat”. Niciodatã, indiferent unde am fost în lume, nu am uitat de unde am plecat. În aceste douã poze existã o maºinã pe care eu ºi unul din bãieþii mei o conducem pe marile artere ale Statelor Unite ºi în metropolele pe unde am umblat. Pe parbrizul maºinii scrie mare „România”, iar pe geamul din spate scrie „Maramureº”. Deci iatã încã o dovadã cã nu am uitat de unde am plecat ºi am pretenþia cã fac o reclamã extraordinar de mare acestui colþ minunat de þarã.

FAMILIA ROMÂNÃ

ROMÂNI ÎN LUME

106

DECEMBRIE 2010

Aniversãri 2011
Ana GRIGOR IANUARIE
1 ian. – 75 ani de la apariþia, la Iaºi, a publicaþiei Însemnãri ieºene, sub conducerea lui M. Sadoveanu ºi G. Topârceanu (01.01.1936); 2 ian. – 120 ani de la naºterea lui Aron Cotruº, poet (02.01.1891 – 1962); 3 ian. – 125 ani de la naºterea lui Ion Grãmadã, scriitor, istoric, publicist, erou al primului rãzboi mondial (03.01.1886 – 1917); 4 ian. – 170 ani de la naºterea lui Petru Poni, chimist ºi mineralog (04.01.1841 – 1925); 4 ian. – 120 ani de la naºterea Sevastiei Archip, prozatoare, traducãtoare (04.01.1891 – 1965); 5 ian. – 50 ani de la inaugurarea Teatrului de Comedie din Bucureºti (05.01.1961); 6 ian. – 130 ani de la naºterea lui Ion Minulescu, scriitor (06.01.1881 – 1944); 8 ian. – 50 ani de la moartea lui Radu Cioculescu, eseist ºi traducãtor (1901 – 08.01.1961); 9 ian. – 100 ani de la naºterea Lyiei Hubic, sopranã (09.01.1911 – 2006); 11 ian. – 80 ani de la moartea lui Ioan Saizu, poet ºi eseist (11.01.1931 – 2005); 13 ian. – 10 ani de la moartea lui Ioan Sabin ªtefãnuþã, grafician (1943 - 13.01.2001); 14 ian. – 10 ani de la moartea lui Emil Turdeanu, filolog ºi istoric literar (1911 – 14.01.2001); 16 ian. – 140 ani de la naºterea lui Iorgu G. Toma, publicist, traducãtor (16.01.1871 – 1935); 17 ian. – 75 ani de la moartea lui Mateiu Caragiale, scriitor (1885 – 17.01.1936); 17 ian. – 140 ani de la naºterea lui Nicolae Iorga, istoric, critic literar, enciclopedist, scriitor, om politic (17.01.1871 – 1940); 18 ian. – 190 ani de la moartea lui Alexandru ªuþu, ultimul domn fanariot al Þãrii Româneºti (1758 – 18.01.1821); 18 ian. – 125 ani de la naºterea lui ªtefan Dimitrescu, pictor, grafician (18.01.1886 – 1933); 19 ian. – 60 ani de la moartea lui Constantin C. Nottara, compozitor, violonist ºi critic literar (1890 – 19.01.1951); 19 ian. – 30 ani de la moartea Catincãi Ralea, traducãtoare (1929 – 19.01.1981); 20 ian. – 190 ani de la naºterea lui Petru Bran, preot, poet, publicist, luptãtor pentru apãrarea limbii române în ºcolile confesionale (20.01.1821 – 1877); 21 ian. – 75 ani de la moartea lui Roman Ciorogariu, episcop ortodox (1852 – 21.01.1936); 21 ian. – 20 ani de la moartea Ilenei de România [Maica Alexandra], stareþã ortodoxã, fiica regelui Ferdinand (1908 – 21.01.1991); 22 ian. – 90 ani de la naºterea lui Alexandru Sever, scriitor (22.01.1921 – 2010); 23 ian. – 190 ani de la „Proclamaþia de la Padeº” a lui Tudor Vladimirescu (23.01.1821); 24 ian – 20 ani de la înfiinþarea Academiei de Poliþie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureºti (24.01.1991); 24 ian. – 100 ani de la naºterea lui E. Ar. Zaharia [Zaharia Macovei], poet, traducãtor (24.01.1911 – 2005); 24 ian. – 130 ani de la naºterea lui Mihail Gaºpar, prozator (24.01.1881 – 1929); 24 ian. – 90 ani de la naºterea Soranei CoroamãStanca, regizoare ºi scenaristã (24.01.1921 – 2007); 26 ian. – 75 ani de la naºterea lui Emil Lerescu, compozitor (26.01.1936 - 2004); 27 ian. – 150 ani de la naºterea lui Constantin Prezan, mareºal, erou al Marelui Rãzboi de Reîntregire a României (27.01.1861 – 1943); 27 ian. – 120 ani de la naºterea lui George Cristinel, arhitect (27.01.1891 – 1961); 28 ian. – 200 ani de la naºterea lui Ioan Maiorescu, filolog (28.01.1811 - 1864); 29 ian. – 140 ani de la naºterea lui Ion ªtefureac, etnograf, arhitect decorator (29.01.1871 – 1920); 29-30 ian. – 490 ani de la redactarea „Scrisorii lui Neacºu din Câmpulung”, primul text datat în limba românã (29-30.01.1521); 30 ian. – 140 ani de la naºterea lui Gheorghe Brãescu, scriitor (30.01.1871 – 1949); 30 ian. – 30 ani de la moartea lui Radu Petrescu, scriitor (1927 – 30.01.1981);

FAMILIA ROMÂNÃ

publicaþie a românilor de pretutindeni

DECEMBRIE 2010 FEBRUARIE
2 feb. – 140 ani de la naºterea lui Constantin Isopescu-Grecul, om politic, militant pentru fãurirea statului naþional unitar român (02.02.1871 - 1938); 3 feb. – 70 ani de la naºterea lui ªtefan Iordache, actor (03.02.1941 - 2008); 3 feb. – 75 ani de la moartea lui Nicolae Ivan, episcop ortodox (1855 – 03.02.1936); 5 feb. – 160 ani de la naºterea lui ªtefan Hepites, fizician, întemeietorul meteorologiei ºtiinþifice în România (05.02.1851 – 1922); 6 feb. – 120 ani de la naºterea lui Adrian Maniu, scriitor (06.02.1891 – 1968); 7 feb. – 80 ani de la moartea lui Ion Vidu, compozitor, dirijor, folclorist (1863 – 07.02.1931); 7 feb. – 180 ani de la moartea lui Dionisie Lupu, mitropolit al Þãrii Româneºti (1769 – 07.02.1831); 7 feb. – 270 ani de la apariþia „Marelui Hrisov al lui Constantin Mavrocordat” ce stabilea reforme fiscale ºi administrative pentru Þara Româneascã (07.02.1741); 8 feb. – 100 ani de la naºterea lui Liviu Deleanu, poet (08.02.1911 – 1967); 10 feb. – 130 ani de la naºterea lui Niculae M. Popescu, istoric (10.02.1881 – 1963); 12 feb. – 130 ani de la naºterea lui Victor Morariu, publicist (12.02.1881 – 1946); 14 febr. – 190 ani de la moartea lui Petru Maior, cãrturar, filolog ºi istoric (1761 – 14.02.1821); 14 feb. – 160 ani de la înfiinþarea „Junimii Române”, societate politicã ºi culturalã a tinerilor studenþi români din Paris (14.02.1851); 14 feb. – 80 ani de la naºterea lui Octavian Cotescu, actor (14.02.1931 – 1985); 15 febr. – 160 ani de la naºterea lui Spiru Haret, matematician, astronom, om politic, pedagog, pãrintele sistemului modern de învãþãmânt din România (15.02.1851 – 1912); 15 feb. – 100 ani de la naºterea Luciei Apolzan, etnograf (15.02.1911 – 2001); 15 feb. – 90 ani de la naºterea lui Emil Galan, scriitor (15.02.1921 - 1995); 16 feb. – 130 ani de la naºterea lui Gavril 2 mar. – 75 ani de la moartea lui Alexandru Ciura, prozator ºi publicist (1876 – 02.03.1936); 4 mar. – 20 ani de la moartea lui Ion Lãncrãnjan, scriitor (1928 – 04.03.1991);

107

Galinescu, compozitor, dirijor, folclorist (16.02.1881 – 1960); 17 feb. – 130 ani de la naºterea lui Ion Manolescu, actor (17.02.1881 – 1959); 17 feb. – 70 ani de la naºterea lui Mihai Ursachi, poet ºi traducãtor (17.02.1941 – 2004) 17 feb. – 40 ani de la moartea lui Miron Radu Paraschivescu, poet (1911 – 17.02.1971); 18 febr. – 125 ani de la moartea lui Constantin D. Aricescu, scriitor, publicist ºi istoric (1823 – 18.02.1886); 19 feb. – 75 ani de la naºterea lui Marin Sorescu, poet ºi dramaturg (19.02.1936 – 1996); 20 feb. – 110 ani de la naºterea lui Radu Cioculescu, eseist, traducãtor (20.02.1901 – 1961); 20 feb. – 100 ani de la moartea lui Gregoriu ªtefãnescu, geolog ºi paleontolog, întemeietorul ºcolii române de ºtiinþele pãmântului (1838 – 20.02.1911); 21 feb. – 20 ani de la moartea lui Vasile Pavelcu, psiholog (1900 – 21.02.1991); 21 feb. – 170 ani de la naºterea lui Nicolae Ch. Quintescu, critic literar, filolog ºi traducãtor (21.02.1841 – 1913); 22 feb. – 110 ani de la naºterea lui Iustinian Marina, patriarh al BOR (22.02.1901 – 1977); 23 feb. – 110 ani de la moartea lui Ioan S. Neniþescu, poet ºi publicist (1854 –23.02.1901); 23 feb. – 740 ani de la Prima menþiune documentarã a oraºului Braºov (23.02.1271); 25 feb. – 130 ani de la moartea lui Cezar Bolliac, poet ºi publicist (1813 – 25.02.1881); 25 feb. – 110 ani de la naºterea lui Jean Georgescu, regizor, scenarist ºi actor (25.02.1901 – 1994); 26 feb. – 130 ani de la moartea lui August Treboniu Laurian, filolog, istoric ºi publicist, om politic, membru fondator al Societãþii Academice Române (1810 – 26.02.1881); 26 feb. – 120 ani de la înfiinþarea Societãþii Arhitecþilor Români (26.02.1891); 27 feb. – 300 ani de la naºterea lui Constantin Mavrocordat, domnitor al Þãrii Româneºti ºi al Moldovei (27.02.1711 – 1769); 6 mar. – 525 ani de la Bãtãlia de la ªcheia, în care voievodul Moldovei, ªtefan cel Mare, înfrânge oastea turceascã ºi îl ucide pe pretendentul Hronoda (06.03.1486);

MARTIE

FAMILIA ROMÂNÃ

publicaþie a românilor de pretutindeni

– 130 ani de la încoronarea lui Carol I. 17 mar.03.1986). 12 mar. – 25 ani de la moartea lui Alexandru Giugaru. diplomat (1882 – 17. 10 mar. 8 mar. rector al Universitãþii din Cernãuþi (15. publicist. 30 mar.1911). publicist ºi om politic. folclorist. 15 mar. 13 mar.03. „Supplex Libellus Valachorum” (28. 31 mar. – 25 ani de la moartea lui Mircea Hoinic.1881 – 1943). actor (13. 15 mar. – 190 ani de la Proclamaþia cãtre Bucureºteni a lui Tudor Vladimirescu (16. editor (31.1991).03. – 90 ani de la naºterea lui Nicolae Lupan. fondatorul Asociaþiei „Pro Basarabia ºi Bucovina” (16.03.03. scriitor. etnolog (1864 – 19. unul dintre fruntaºii miºcãrii naþionale din Bucovina (1823 08.03. militeazã pentru unitatea cultural-naþionalã a tuturor românilor (25. 15 mar. autor al monumentalei lucrãri „Dacia preistoricã” (1846 – 24. publicist.1971).03.03.1791).03. la Opera Mare din Paris.03.03.03.03. 10 mar.03. – 60 ani de la moartea lui Arthur Gorovei. critic ºi istoric literar.1971).1886 – 1937). istoric.03.1911 .03. 14 mar.2003).1831 – 1891).03. pedagog. actor (1897 . – 140 ani de la naºterea lui Constantin Argetoianu. 21 mar. 18 mar.03.108 8 mar.1891 – 1945). muzicolog ºi traducãtor (14. economist. scriitor (27.1971). compozitor ºi muzicolog (16. – 170 ani de la naºterea lui Iosif Vulcan. 23 mar. – 60 ani de la moartea lui Gheorghe Taºcã. FAMILIA ROMÂNÃ publicaþie a românilor de pretutindeni . 13 mar. – 100 ani de la moartea lui Nicolae Densuºianu. om politic. dramaturg ºi publicist (15. fondatorul revistei „Familia”. 24 mar.03.1891 – 1962). teolog (1879 – 08.03.1936). 19 mar.1901 – 1983). poet ºi reporter (24. – 120 ani de la naºterea lui Ion Al-George.1911 – 1992).1871 – 1964). editor al operei eminesciene (1891 – 29. pictor (20.1941).03. 29 mar. scriitor. om politic.1951). prozator.1986).03. membru fondator al Societãþii Academice Române. folclorist. 25 mar. – 125 ani de la naºterea lui George Topârceanu. – 110 ani de la naºterea lui Eugen Isar.03. primul rege al României (14. – 40 ani de la moartea lui Marius Bunescu. – 50 ani de la moartea lui Cezar Petrescu.03.1961). – 50 ani de la moartea lui Alexandru Busuioceanu.1961). scriitor. în frunte cu Ioan Slavici ºi Mihai Eminescu. 19 mar. compozitor ºi dirijor (08.1931 1988). scriitor (1871 – 10.1921 – 1998). – 20 ani de la moartea Mariei Holban. scriitor (1892 – 09. sopranã (10.03.1831 . la Viena. – 140 ani de la naºterea lui Eugen Botezat.1891 – 1957).1921).03.1841 – 1907).03. – 190 ani de la moartea lui Gavriil Bãnulescu-Bodoni. 15 mar. violonist. scriitor ºi traducãtor (1896 – 23.1961). – 50 ani de la moartea lui Gala Galaction. scriitor ºi publicist (13. memorialist (15. 9 mar. 24 mar. 27 mar.03. – 90 ani de la naºterea lui Traian Coºovei. istoric. poet. – 75 ani de la moartea lui Garabet Ibrãileanu. 16 mar. critic literar ºi de artã. – 130 ani de la naºterea lui Tony Bulandra. – 110 ani de la moartea lui Vasile Maniu.03. pictor (18. 13 mar.1882). – 40 ani de la moartea lui Ion I. 20 mar.03. a piesei „Oedip” de George Enescu (13. – 180 ani de la naºterea lui Pantazi Ghica.1936). 9 mar. 14 mar.1921 – 1993).1901). poet (21.1871). 16 mar. 19 mar. 31 mar. condusã de un comitet. 8 mar. a societãþii academice studenþeºti „România Junã”. publicist. – 140 ani de la moartea lui Alexandru Hurmuzaki.1881). – 120 ani de la naºterea lui Felix Aderca. istoric (1901 – 18. fizician (1907 – 09.03. – 40 ani de la moartea lui Perpessicius [Dumitru S. publicist. compozitor ºi dirijor (1910 – 19. Panaitescu]. – 100 ani de la naºterea lui Emanuel Elenescu. pictor (1881 – 31. în care a debutat Mihai Eminescu (19. – 75 ani de la premiera absolutã. – 120 ani de la naºterea lui Ion Pillat.03. – 140 ani de la înfiinþarea. – 220 ani de la trimiterea la Viena a primului program politic al românilor din Transilvania. Agârbiceanu. mitropolit al Basarabiei (1746 – 30.1951).1871).03.03. – 100 ani de la naºterea lui George Drumur. – 80 ani de la naºterea lui Mircea Alexandru Hriºcã.15. – 90 ani de la naºterea Artei Florescu. – 180 ani de la naºterea lui Theodor Aman. 10 mar. istoric ºi critic literar.03. diplomat. – 70 ani de la moartea lui Nicolae Titulescu. 18 mar.1871 – 1953).03. DECEMBRIE 2010 16 mar. om politic (1875 – 12. participant la Revoluþia românã de la 1848 (1824 – 10.03.03.03. zoolog. poet.1821).1821). istoric. 28 mar.

piesa „S’il suffisait d’aimer”. Mai multe informaþii cu privire la acest eveniment a oferit pentru TRINITAS TV. ambele în Arad. va aºeza piatra de temelie pentru noua bisericã a parohiei ortodoxe româneºti din Solvesborg.ro A plecat în Danemarca pentru a-ºi urma dragostea. ci ºi juriul. red. din Cluj. din cauza unor „binevoitori”. am intrat cu bursã la Universitatea Gheorghe Dima. alãturi de care am fãcut ºi eu un turneu de 6 luni în Siria. La doar 31 de ani. 4 septembrie-10 septembrie 2010. Jean Filip Marc poate spune cã este „trecut prin viaþã”. Jean ºi-a descoperit pasiunea pentru muzicã de mic. apoi în grupul lui Micky Popescu.) a cântat 17 ani prin strãinãtate. urmându-mi soþul.formula-as. Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord: „Împreunã cu Preasfinþitul Pãrinte Andrei Fãgãrãºanul. grãnicer. ºi liceul de muzicã. în cadrul concursului.C’s Band”. ªi tot dragostea o face sã fie mai fericitã ca la începutul vieþii. care-i apare de câte ori subiectul muzicã se iþeºte în discuþie. În 1984. Suedia. ºi în final cu „Romanticii”. care alesese drumul exilului. la secþia dirijori orchestrã”. în formaþia „Roºu ºi negru”. n. www. cu care a cântat în Kuweit. ai fi în stare sã juri cã bate spre 40. Unde v-aþi teleportat? – Am plecat din þarã din motive sentimentale.L’échelle du talent. ”Am fãcut ºcoala generalã de muzicã. FAMILIA ROMÂNà publicaþie a românilor de pretutindeni O româncã de 9 ani ºi jumãtate i-a impresionat pe organizatorii ºi membrii juriului emisiunii Zéro B 1000 . Prestaþia ei a impresionat nu numai publicul participant la emisiune. dar mutat de mic copil în Arad. unde cântam amândoi. constrâns de strãmutarea tatãlui. septembrie 2010. în judeþul vecin. Radu (muzicianul Radu Constantin. – Vã numãraþi printre marii dispãruþi ai muzicii uºoare din România. Dirijor al propriei vieþi / Mihai Mateaº Adevãrul. Emisiunea este echivalentul quebechez al mai celebrei America’s got talent. este necesarã construirea de noi lãcaºuri de cult. A cântat mai departe sprijinitã pe dragoste. la pian. a celebrei cântãreþe Céline Dion. În 1981. a pus bazele propriei formaþii. Patricia Paul a câºtigat locul doi ºi un premiu de 500 de dolari. Suedia Agenþia de ºtiri Basilica.adevarul. Preasfinþitul Pãrinte Macarie. ºi tocmai a scos pe piaþã primul CD al grupului. Apoi. Arabia Sauditã ºi Dubai. pe care îl conduce ºi azi. nimic. Episcopul românilor ortodocºi din Europa de Nord. www. Ne cunoscuserãm cu câteva luni înainte. dacã faþa nu i-ar fi luminatã de zâmbetul tineresc.DECEMBRIE 2010 109 Revista presei: mass-media despre români septembrie . paginiromanesti. a scãpat ca prin minune de un accident de motocicletã ºi a înfiinþat un cor de muzicã religioasã în Spania. cu care „a bãtut” Germania 9 ani. Patricia Paul locuieºte cu familia în Saint-Hubert ºi a interpretat.decembrie Selecþie realizatã de: Laviniu ARDELEAN ºi Simona DUMUÞA Pe urmele lui Céline Dion Pagini româneºti.basilica.com O nouã bisericã la Solvesborg.ro Eva Kiss – „Tânjesc sã simt sub tãlpi pãmântul românesc” (fragment) / Ines Hristea Formula As. care a þinut sã o ridice în braþe. Pe 12 septembrie. Nãscut în Oradea. Una din cele mai mari voci ale muzicii româneºti îºi spune povestea. De altfel. 7 septembrie 2010. Preasfinþitul Pãrinte Macarie. Dupã ‘89. lui Radu i s-a luat paºaportul ºi i s-a interzis sã mai plece din þarã. „R. vom pune piatra de temelie la aceastã bisericã de lemn care se va înãlþa în oraºul Solvesborg din Suedia. Terenul a fost cumpãrat pe o sumã simbolicã de la primãria oraºului Solvesborg. difuzatã de postul de televiziune Canal V (fost TQS). ca dirijor. iar aceastã bisericã ortodoxã româneascã va reprezenta o poartã a cerului ºi o poartã cãtre tot ceea ce înseamnã valori creºtine ortodoxe româneºti” .es Românul Jean Filip Marc a studiat Conservatorul în patru þãri. www. Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. pãrul grizonat ar sugera o vârstã mult mai înaintatã ºi. Micuþa artistã a reuºit sã aducã lacrimi în ochii actriþei Mahée Paiement ºi sã-l emoþioneze pe actorul Yves Desgagnés. începând cu Finlanda. 10 septembrie 2010. la Conservator. Deoarece numãrul credincioºilor ortodocºi români de pe teritoriul Suediei este în continuã creºtere. la barul Melody. nu se mai ºtie despre dvs. povesteºte Marc.

Pe lângã aceastã reuºitã.608). mama ºi cei patru copii sã ia drumul „negrei strãinãtãþi”. precum ºi din România. Micul violonist a reuºit.110 Floria Nica-Henneke – „Nu voi uita niciodatã momentul în care avionul s-a desprins de la sol” (fragment) / Ion Longin Popescu Formula As. nouã medalii de argint. putea fi numitã o tânãrã emigrantã. pentru aceasta. În urmã cu doar câþiva ani. 12 septembrie 2010.8% din numãrul total al strãinilor care învaþã în Italia. Pentru cele 20 de invenþii cu care Autoritatea Naþionalã pentru Cercetare ªtiinþificã (ANCS) a fost prezentã la eveniment. dintre care opt de aur. lucrãm la planul de inovare al României”. În scurt timp.rgnpress. www. a spus preºedintele ANCS.ro România a câºtigat 27 de medalii. la Cernãuþi a avut loc cea de-a 21-a sãrbãtorire a „Limbii noastre cea române”. Iran. Încurajatã de primul succes. 18 septembrie 2010. membru-colectiv al Uniunii Interregionale „Comunitatea Româneascã din Ucraina”. reuºind sã depãºeascã albanezii (91. 22 septembrie 2010. Ca sã se adapteze mai repede a încercat sã se rupã din rãdãcini. deºi are doar 9 ani. Artista Floria Nica-Henneke din Koln face parte dintre cetãþenii europeni fãrã graniþe. 12 septembrie 2010. în anul 2001. Polonia. aterizând la Toronto. prima având loc anul trecut. adicã 16. El crede cã planul de inovare pe care îl dezvoltã ANCS va contribui la dezvoltarea economicã a României pe termen lung. 27 de medalii pentru inventatorii români / Ioana Mareº România liberã. impresioneazã pe toatã lumea ºi primeºte o bursã acordatã celor mai buni studenþi din anul întâi. în sala Casei tineretului din Cernãuþi au fost prezenþi oaspeþi din toate satele româneºti din regiune. „Mi se pare excepþional cã am reuºit cu doar 20 de invenþii sã câºtigãm 27 de medalii ºi premii speciale. la presenza degli alunni stranieri nelle scuole statali” (Scurtã incursiune în învãþãmânt. 11-17 septembrie 2010. Peste 100 mii de români în ºcolile din Italia Ziarul Lumina. Dupã absolvirea Liceului de muzicã „George Enescu” din Bucureºti. mai cu seamã cã prima þarã strainã în care s-a stabilit ºi a studiat a fost Canada. la Salonul Internaþional de Inovaþii ºi Investiþii de la Moscova. Cea de-a zecea ediþie a Salonului Internaþional de Inovaþii ºi Investiþii de la Moscova s-a desfãºurat între 7 ºi 10 septembrie. Alãturi de maeºtrii scenei din diferite colþuri ale Bucovinei de diferite vârste. www. Mihai va studia la Parma cu unul dintre cei mai importanþi vio- . sau Ucraina. În cadrul evenimentului au fost expuse 1. Coreea. „Cercetarea înseamnã transformarea banilor în cunoaºtere. trei medalii de bronz ºi ºapte premii speciale.ro DECEMBRIE 2010 la acest salon. spune Curaj. Studiul „Focus in breve sulla scuola. „Micul Paganini din Târgoviºte” a cucerit Italia cu vioara / George Enache Adevãrul. Ne dorim ca rezultatele cercetãrii sã ajungã mai repede în economie ºi. prezenþa elevilor strãini în ºcolile de stat) mai relevã cã acest fenomen se înregistreazã pentru al treilea an consecutiv.682. manifestarea a fost deschisã de cãtre inima Societãþii „Mihai Eminescu” . corelat cu planul de inovare al Europei.Corul popular „Dragoº Vodã”. Aceasta este cea de-a doua participare a României FAMILIA ROMÂNà Ministerul Învãþãmântului.ro publicaþie a românilor de pretutindeni Când a emigrat cu pãrinþii ei în Canada.000 de invenþii din mai multe þãri precum Cehia. avea 19 ani. în primãvara acestui an. sã câºtige un premiu naþional în Italia.es Târgoviºteanul Mihai Chiþac a intrat direct în anul III la Conservatorul „Arrigo Boito” din Parma.ziarullumina.adevarul. inovarea înseamnã transformarea cunoaºterii în bani”. deoarece se vor înfiinþa mii de locuri de muncã. inventatorii români au mai câºtigat anul acesta 58 de medalii ºi premii speciale la Salonul Internaþional de la Geneva.829 de elevi) ºi marocanii (83. 14 septembrie 2010.romanialibera. de la unii dintre cei mai importanþi profesori de chitarã din Canada. Dupã un concert al bobocilor. românii sunt pe primul loc în clasamentul naþionalitãþilor prezente în bãncile ºcolilor italiene. ºi dupã ce obþinuse premiul întâi pe þarã la un concurs naþional de chitarã. La vârsta la care alþi puºti sunt interesaþi de jocurile pe calculator. începe sã ia lecþii private. www. transmite corespondentul Romanian Global News din Cernãuþi. www. inventatorii români au obþinut opt medalii de aur. rãdãcinile româneºti îi dau putere ºi identitate.formula-as. Ca întotdeauna. Limba românã sãrbãtoritã de românii bucovineni. la Cernãuþi Romanian Global News. toamna anului 2002 o gãseºte pe Floria studentã a Universitãþii din Toronto. www.ro Duminicã. Astfel. o hotãrâre cutezãtoare a pãrinþilor sãi a fãcut ca tata. Acum. în plin necunoscut. Universitãþii ºi Cercetãrii (MIUR) din peninsulã relevã într-un studiu prezentat la început de an ºcolar cã numãrul elevilor români a ajuns la 105. Adrian Curaj.

Asta cred italienii despre Mihai Chiþac. Radu. La fel cum fãceam ºi în România. Marea Britanie. a fost în oraºul mire a comunitãþii ortodoxe româneºti. 26 septembrie 2010. Bazilica San Marco din piaþa cu acelaºi muzical. locuri de pe glob. 111 provenite de la surse de naturi diferite (electronice. Consulatul General al Românei din Milano 2010. nãscut la Bãlceºti Mesajul de întâmpinare ºi încheiere a fost rostit de în 1954. este liderul unei trupe de raggae. Pro Musica.rgnpress. gãzduitã în acest an de cãtre www. Sfinx) a pentru „Adevãrul” cã a conceput „un mare eseu emigrat în Suedia. Dan Perjovschi.despre lumea contemporanã” ºi problemele ei: pune muzicã ambientalã în studioul sãu din Stock. din parcurile Disney / ªtefan Both Expoziþia în desfãºurare la muzeul din Kansas Adevãrul. Luca Fanfoni.adevarul. pentru început în Adevãrul.ro Centrul Internaþional de Conferinþe din capitala Scoþiei. Fuziunea Informaþiei este un domeniu al „Patã de culoare” este titlul sub care expune tehnologiei de vârf care foloseºte informaþii (date) la Palatul Mogoºoaia Ioan Iacob. organizatã anual de cãtre Societatea Inter/ Maria Capelos naþionalã pentru Fuziunea Informaþiei în diverse România liberã. în anii ‘80. dupã ce a terminat clasa întâi la Colegiul Naþional de Arte „Octav Bãncilã” din Iaºi.romanialibera. care avea pe atunci ºapte ani. din oraºul mulþumeascã milanezilor pentru cãlduroasa priGallup. româno-ame. în timp ce fiul sãu.es Spencer Museum of Art din Kansas City gãzduieºte expoziþia artistului român pânã în februarie 2011. Danemarca. iar apoi în Suedia. supranumit „Micul Paganini” din Târgoviºte. sunt cetãþeni suedezi de foarte mult din Milano a împlinit 35 de ani timp ºi fac muzicã de când se ºtiu.adevarul. mecanice. cu familia. Mihai Chiþac a plecat. la Parma. 7 octombrie 2010.preotul paroh Traian Valman.DECEMBRIE 2010 loniºti din Europa.rãzboi. am nume a gãzduit ieri searã un concert susþinut de oscilat între genuri muzicale diferite”. optice. Doru ºi Radu Apreotesei trãiesc la Parohia ortodoxã româneascã Stockholm. în onoarea oraºului. astfel cã din Milano a fost organizat. apreciat în continuare în America / Dana G. artist transil- FAMILIA ROMÂNà publicaþie a românilor de pretutindeni . 28 septembrie Italia. Organizatorii au fost Dioceza Ortodoxã românã din Romanian Global News. care a þinut sã le tematicã a Universitãþii „New Mexico”. 28 septembrie 2010. foloseºte umorul „în mod foarte serios”. 3 octombrie 2010. reprezentarea edililor De-a lungul multor ani de când m-am stabilit în cãrora le-a fost dedicat concertul s-a dovedit a fi Suedia s-au întâmplat multe lucruri ºi pe plan una slabã. Totuºi. dar asta nu îl împiedicã sã smulgã ropote de aplauze la spectacolele în care concerteazã. premiul întâi la secþiunea sa de vârstã la Concursul Internaþional „Mozart” . un concert de galã ºi-a fãcut un studio propriu în capitala Suediei. care au umplut pânã la Un român a fãcut „Fuziunea refuz locurile disponibile. civilizaþie virtualã. Doru fiinþarea parohiei ortodoxe. ricanul Florentin Smarandache. cu numeroase aplicaþii militare ºi civile. în primãvara acestui an.es au ajuns la Stockholm ºi soþia Dorina împreunã cu Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la înfiul lor. anul trecut. a spus Doru „Orchestra dell’Amicizia” dirijatã de maestrul Michele Brescia. Concertul a fost priInformaþiei” în capitala Scoþiei lejuit de înfiinþarea la Milano acum 35 de ani a / Mircea Monu primei parohii ortodoxe româneºti din Italia. acustice. www. Dan Perjovschi. ecologie etc.ºi Comunitatea Ortodoxã a românilor din Milano. profesor universitar la Facultatea de Ma. www. Micul muzician a reuºit însã sã obþinã punctajul maxim ºi la Concursul Naþional „E lucevan le stele” . La doi ani distanþã. Artistul a declarat Doru Apreotesei (ex. imigraþie. din Scoþia.Târgoviºte. în bazilica San Marco Apreotesei a încercat sã fie profesor de muzicã. unul dintre cel mai bine cotaþi artiºti vizuali români în strãinãtate.Parma Lirica. La eveEdinburgh.ro În perioada 26-29 iulie 2010. SUA. Din 2 septembrie artistul se aflã în rezidenþã la Spencer Museum of Art. Tatãl a fugit din / Cornel Toma România comunistã în anii ‘80. Conferinþã Internaþionalã de Fuziunea InformaArtiºti din diaspora româneascã þiei. statul New Mexico. holm. Bãnãþeanul com. Radu. Este extrem de talentat. participa cu mai multe lucrãri ºtiinþifice la a 13-a precum ºi alte feþe bisericeºti. La eveniment au participat aproApreotesei. City se intituleazã „Central Court” ºi constã în www.adevarul. Avea deja trecut în CV un premiu important la vioarã. www. pentru a niment a mai fost prezent episcopul Siluan. umane). dar ºi-a dat seama cã nu i se potriveºte. ximativ 500 de persoane.es desene realizate pe pereþii sãlii. Are doar nouã ani. Ionescu Adevãrul. într-un an în care a pregãtit Omul care compune muzica proiecte ºi pentru alte instituþii de artã din Europa. ieri.

în postul de purtãtor de cuvânt al Alianþei Nord Atlantice. care a lucrat la agenþia spaniolã EFE. În prezent. cu o expoziþie prezentatã sub sintagma „Întunericul roºu”. „Am plãcerea sã anunþ cã Oana Lungescu a acceptat oferta mea de a deveni noul purtãtor de cuvânt al NATO. care va prelua un nou post în cadrul Alianþei". a lipsei banilor. când îl va înlocui pe canadianul James Appathurai. Ar fi comunicat mult mai bine dacã urmãtorul ar vorbi românã. numirea româncei Oana Lungescu.com. A expus cu succes în Germania. iar autoritãþile sârbeºti sunt ostile chiar ºi actelor religioase. învaþã elemente de gramaticã ºi vocabular ºi vizioneazã filme documentare ºi aplicaþii multimedia despre cultura ºi civilizaþia poporului român.Preot Nicolae Dura (frag. transmite corespondentul Romanian Global News din Voivodina. Ea urmeazã sã îºi înceapã activitatea în aceastã calitate la 1 decembrie. 22 octombrie 2010. www. Românii de peste graniþã au rãmas fãrã presã Ziare. este purtãtor de cuvânt-adjunct. picturile lui intrând încã din anii debutului în mari colecþii particulare.com. Biserica româneascã din Viena . Greg Walker cãuta cu siguranþã multe calitãþi. Anders Fogh Rasmussen. 9 octombrie 2010. însa una a fost puþin mai ciudatã. în 2007. O altã fostã jurnalistã.) / Claudiu Târziu Formula As. receptat în perioada iernii meridionale. organizate al treilea an consecutiv de Asociaþia „In medias res”. vine dintr-o þarã a fostului Pact de la Varºovia. înlocuindu-l pe James Appathurai. dar a fost prezent ºi la Sibiu.adevarul. „Mulþi dintre români nu mai ºtiu sã citeascã ºi sã scrie în limba lor. autoritãþile sârbeºti nu le-au dat voie. cea mai mare comunitate româneascã ce nu mai are nici un fel de presã în limba românã este cea de pe Valea Timocului. joi. Timp de douã ore academice cursanþii. Este pentru prima oarã în istoria de 61 de ani a Alianþei când o femeie va fi purtãtor de cuvânt al NATO. www. 23 octombrie-29 octombrie 2010.es publicaþie a românilor de pretutindeni Ziarele de limbã românã scrise pentru comunitãþile de români din afara graniþelor au dispãrut aproape complet din cauza crizei. aºa cã ºi un britanic ar putea lucra aici”. O recentã rezidenþã în Israel i-a prilejuit artistului o semnificativã experienþã plasticã graþie dialogului cu totul special pe care l-a avut cu muntele Carmel ºi cu lumina sudului. „Am închiriat spaþiu de emisie. purtãtor de cuvânt al NATO / Aura Costache Adevãrul. Însã autoritãþile sârbeºti au închis postul de televizune.com DECEMBRIE 2010 Carmen Romero. în plus. www. În afara faptului cã angajatul trebuia sã fie muncitor. a mai spus acesta. sub pretextul cã proprietarul nu ºi-ar fi plãtit taxele”. El vorbeºte ºi englezã.ziare. Walker nu înþelege de ce oamenii se simt deranjaþi ºi spune cã a luat aceastã decizie. Nu existã ºcoli. www. vorbitã pe teritoriul oraºului de în jur de 1000 de locuitori. dupã ce în urma unui alt anunþ de angajare au venit mai mulþi oameni care nu erau cu adevãrat interesaþi de slujba respectivã. punctual. Oamenii din zonã au fost deranjaþi de aceastã cerere ºi au trimis plângeri cãtre BBC. a declarat preºedintele Federaþiei Comunitãþilor Româneºti din Valea Timocului.com În momentul în care a început sã caute un alt angajat pentru restaurantul sãu din Marea Britanie. biserica ortodoxã româ- .ro Vãzutã din stradã. La Panciova s-a reluat activitatea la atelierele de limba românã ºi dialectul aromân Romanian Global News. Duºan Parvulovici. Începând cu noul an ºcolar 2010/2011 s-a reluat activitatea la atelierele de limba românã ºi dialectul aromân cu elemente de culturã si civilizaþie din Panciova. a declarat ºeful NATO. care urma sã fie cumpãrat de noi. care a îndrãznit sã ridice o bisericã româneascã în Valea Timocului”. pentru ca românii noºtri sã poatã auzi limba lor ºi sã poatã asculta muzica româneascã de pe Valea Timocului. Bizara cerere a fost inclusã pe un anunþ pus de Walker pe localul sãu. corespondent BBC. a explicat patronul localului. O româncã.ziare. Cursurile sunt menite românilor din oraº ºi tuturor cetãþenilor interesaþi sã înveþe particularitãþi despre cultura ºi limba poporului român. ªtii româneºte? Un avantaj pentru a te angaja într-un restaurant din Marea Britanie / Andreea Ghinea Ziare. Este bine cunoscutã harþuiala la care este supus preotul român Boian Alexandrovici. Am un muncitor român care lucreazã aici deja de un an de zile. trebuia sã ºtie ºi limba românã. Activitãþile la aceste ateliere se desfãºoarã o datã pe sãptãmânã. din Serbia. câteva ore pe zi. informeaza România Liberã. ºi.112 vãnean activ la Dusseldorf din 1980. „Nu cred cã am fãcut ceva rãu. a anunþat oficial.formula-as. dispus sã înveþe lucruri noi.rgnpress. Deºi românii au încercat sã îºi deschidã ºi o televiziune. într-o conferinþã de presã susþinutã la Bruxelles dupã încheierea reuniunii miniºtrilor de Externe ºi ai Apãrãrii din cele 28 de þãri membre ale NATO. repartizaþi în trei grupe. 22 octombrie 2010. dar ºi a indiferenþei autoritãþilor din Bucureºti.ro FAMILIA ROMÂNà Secretarul general al NATO. aratã Daily Mail. www. 16 octombrie 2010.

în 14 sate din regiunea Burgenland. cu cruce în vârf. Nu se aºtepta sã afle mare lucru. Iar modesta clopotniþã de deasupra. Avea. a declarat Elena Ichim pentru Libertatea. 1 noiembrie 2010.. aproape ºaptezeci ºi cinci de ani. în treacãt. Postul de televiziune Discovery Channel l-a prezentat pe Roland Hermann FAMILIA ROMÂNà publicaþie a românilor de pretutindeni . 30 octombrie 2010. Mitropolia Banatului a donat un clopot pentru Parohia Ortodoxã de la Malainiþa din Valea Timocului. unde s-a apucat de poker. Am început sã îl însoþesc la turneele de poker. ca cea care se oglindeºte-n fereastrã. însã. Înãuntru. vorbind ºi astãzi un dialect propriu.. Noul sport oficial al minþii. Fostã balerinã româncã bate italienii la poker Realitatea. Se împãcase cu gândul. privind relaxat trecãtorii ºi gândindu-se la ale lui. www. uitând o vreme de ea. O tihnitã ºi dezinteresatã promenadã. parohul bisericii din Toracu Mare.net 113 „Copy ai Vlahiei suntem noi” (fragment) / Bogdan Lupescu Formula As. www. slovaci. a lãsat cartea la a cãrei lansare participase. drepturi politice incredibil de mari pentru niºte ciobani. poker-ul. chiar despre rromi ºi sinti. un dentist din Mediaº. Bãrbaþii erau aroganþi ºi încercau sã mã intimideze. Fusese invitat la lansarea unei cãrþi despre minoritãþile din Austria. cãci românii nu s-au ostenit niciodatã sã fie recunoscuþi în Austria. www. Pe scurt. 30 octombrie-5 noiembrie 2010. dar se simþea încã tânãr ºi puternic.DECEMBRIE 2010 neascã din Viena nu este deloc impresionantã. Providenþiala paginã 56! La capitolul „Croaþii”. Spre deosebire de ceilalþi locuitori. Îi pãcãleam. Stomatologul din Mediaº care piloteazã spre lumea a treia / Elena Dumitra Adevãrul. a declarat pãrintele Petru Drãghicescu. ce trãiesc din vremuri strãvechi.adevarul. pentru cã mã subestimau”. prinsã între umerii altor douã clãdiri.formula-as. „Mulþumim Înalt Preasfinþitului Mitropolit Nicolae al Banatului pentru purtarea de grijã faþã de credincioºii români ortodocºi din Serbia ºi Episcopiei Romano-Catolice din Timiºoara pentru clopotul donat pe care îl vom instala în cimitirul fostei parohii româneºti Rusko Selo din Serbia”. Cum ar fi: „între croaþi. Elena a plecat în Italia într-o vacanþã... Episcopia Romano-Catolicã din Timiºoara a donat un clopot pentru cimitirul fostei Parohii româneºti Rusko Selo din Banatul sârbesc. Trintu Maran a fãcut cândva o descoperire uluitoare. Se distinge. www. cu pãstoritul oilor ºi cu un comerþ înfloritor cu lânã. un specialist. cehi.”. catapeteasma auritã ºi stranele de lemn masiv compun o atmosferã familiarã. La început era mai greu. de un statut juridic aparte s-au bucurat Vlahii (în croatã) sau Valahii (germanã). te duce cu gândul acasã. ei s-au ocupat intensiv. Tot drumul l-a fãcut pe jos. are o nouã adeptã: fosta balerinã de la Teatrul „Cosntatin Tãnase”. Elena Ichim. erau acolo doar câteva fraze care aveau sã-l bântuie de atunci înainte mult timp. Un nou clopot pentru românii din Banatul sârbesc / George Giurgiu Ziarul Lumina. membru al unor prestigioase institute vieneze de cercetare istoricã. Rwanda sau Guyana. unde pãrintele Bojan Alexandrovici a construit prima bisericã româneascã din zonã. de pe Mittelgasse 19. În micul sãu apartament din inima Vienei. pentru cã eram singura femeie de la masa de poker.realitatea. cu frunze arãmii.. pe atunci. pe pereþii cãreia stau cuminþi tablourile de familie. hotãrât s-o aºeze pe rafturile bibliotecii. Abia dupã câteva zile a rãsfoit-o aºa. valsând pe largile bulevarde. În urmã cu câþiva ani.ro Prin purtarea de grijã a Înalt Preasfinþitului Nicolae. pânã în secolul al 19-lea. κi aminteºte ca si cum ar fi fost ieri: tot o amiazã blândã de toamnã. printr-o combinaþie izbutitã de tradiþie ºi modernitate.es Roland Hermann (32 de ani). în partea de sud a munþilor Gunsergebierge. sloveni. plinã de pace. pagina 56. pe mãsuþa de stejar de lângã uºã. tot ceva despre maghiari. Întors acasã.ziarullumina. Mai degrabã scundã.ro Elena Ichim a lãsat baletul pentru poker. Fosta angajatã a corpului de balet al Teatrului de revistã „Constantin Tãnase” a plecat în Italia. ca o minoritate naþionalã. 24 octombrie 2010. a învãþat sã piloteze ca sã acorde asistenþã medicalã gratuitã în zone greu accesibile din Ciad. o problemã de care se preocupa îndeaproape. pictura în linie neobizantinã ºi în culori profunde.. Se mai vorbea foarte pe scurt despre aºa-numitele „libertãþi valahe”. Trintu e fondatorul celei mai puternice asociaþii româneºti din þara de la poalele Alpilor. el fiind jucãtor profesionist. pe care nu le aveau în tot restul Austriei ºi Ungariei decât nobilii. Mitropolitul Banatului. „L-am cunoscut pe iubitul meu în Italia. ºtia cam cum merg treburile în chestiunea asta a „minoritãþilor”. cu miros de gutui ºi de busuioc. Probabil. Ca ºi cum ai intra în odaia cea bunã a bunicii. unde s-a îndrãgostit de un jucãtor profesionist de poker ºi a decis sã rãmânã acolo sã se apuce ºi ea de acest sport. ªi atunci i-au cãzut ochii pe. Mozaicul de pe frontispiciu ºi uºile de sticlã pe care sunt gravaþi doi îngeri vestesc un loc de închinãciune. Se întâmpla în urmã cu 15 ani. Aceasta este cea de-a doua donaþie pe care românii din Serbia o primesc.

ro În Berlin sunt activi din ce în ce mai mulþi întreprinzãtori strãini. de prezentare a cererilor noastre. nu poate crede nimeni cã un singur oraº are posibilitatea de a rezolva o astfel de problemã complexã. Torino ºi Roma. a fost nevoie ca filmele lui sã-ºi capete întâi laurii în Occident. Aurica Bojescu a obþinut un mandat de deputat în Consiliul regional Cernãuþi. De mic copil era preocupat de cei din jur. condus de preºedintele ucrainean Viktor Ianukovici. www. în Guyana Britanicã. ºi-a consolidat poziþia în regiuni în urma alegerilor locale de duminicã. Vom începe cu românii. pentru prima datã.au fost întemeiate în ultimii zece ani.ro. un membru al noii miºcãri politice. þara lui de adopþie.ziare. dar ideea este de a extinde iniþiativa cãtre alte comunitãþi. Subiectul trebuie abordat la nivel european. Puþini europeni ºtiu cã pot vota în alegerile locale din Italia. având sedii ºi la Genova. Ion Popescu a declarat pentru Newsin cã rezultatele finale ale scrutinului local vor fi anunþate marþi. însã primele date au confirmat victorii ale românilor în zonele cu populaþie româneascã. printre care ºi Marele premiu al secþiunii documentar la Festivalul de la Bergen. iar est-europenii sunt în fruntea listei. a fost prezentatã prima oarã în cadrul Festivalului de la Cannes ºi se bucurã deja de câteva premii. Andrei Ujica – „Exilul m-a învãþat cã nu e bine sã-þi cultivi nostalgiile” (fragment) / Dia Radu Formula As.114 în cadrul unui scurtmetraj. 9 noiembrie 2010. A ales stomatologia. citând cotidianul La Repubblica. „Dorim sã le explicãm conaþionalilor noºtri cã cetãþenii statelor UE au dreptul la vot în alegerile locale. Referindu-se la situaþia romilor din Italia. de rezolvare a problemelor. Potrivit unui sondaj la ieºirea de la urne dat publicitãþii de GFK Ucraina.ro publicaþie a românilor de pretutindeni Ziare. ºi Premiul pentru cel mai . Fiecare a 8-a companie privatã se aflã în proprietatea unor persoane de alte naþionalitãþi. prin urmare expulzarea unor cetãþeni europeni pentru cã sunt de etnie romã este de neconceput”.com FAMILIA ROMÂNà Candidaþi de origine românã au câºtigat cinci din cele ºase primãrii în Transcarpatia. Partidul Regiunilor urmeazã sã preia controlul asupra primãriilor ºi administraþiilor regionale din centrul ºi nordul Ucrainei. iar majoritatea companiilor . Preºedintele Uniunii Interregionale „Comunitatea Româneascã din Ucraina”. ci ºi un foarte preþuit profesor de teorie a filmului. Partidul Regiunilor. iar organizaþia are deja 600 de membri. 1 noiembrie 2010.com. „Autobiografia lui Nicolae Ceauºescu”. www. Caracterul internaþional al Berlinului devine din ce în ce mai solid. în timp ce Mihai Bojescu ºi-a asigurat un loc în Consiliul raional Hliboca.ºi intenþioneazã sã participe la alegerile locale. www. dar munca într-un cabinet nu a simþit cã e mãnuºa care sã se muleze perfect stilului sãu personal. Aºa avea sã plece. Aºa cum se întâmplã adeseori în cazul românilor talentaþi. anunþã Camera de Comerþ (IHK Berlin). spre exemplu cãtre polonezi ºi moldoveni. fie pe liste proprii. La cei 32 de ani. A descoperit prin 2005 cã poate face mai mult pentru semenii sãi ºi s-a decis sã participe la misiuni umanitare. anunþã Mediafax.ro Românii din Italia au înfiinþat o miºcare politicã . pentru ca sã poatã avea primirea pe care o meritau ºi acasã.formula-as. nu e doar un regizor cunoscut. în Ucraina. serviciilor ºi construcþiilor . Prima reuniune a miºcãrii Europeni pentru Italia urmeazã sã aibã loc sâmbãtã. 10 noiembrie 2010. O confirmã acum ºi Camera de Comerþ a capitalei (IHK Berlin): la începutul anului 2010 au fost înregistrate în Berlin peste 32 300 de firme strãine. din Norvegia. Românii din Italia au creat o miºcare politicã ºi vor sã participe la alegerile locale / Alina Neagu HotNews. probleme care se adreseazã tuturor milanezilor . siguranþa”. munca. sub conceptul „Descoperã eroul din tine!”. în România. Marian Mocanu a adãugat cã „Nu toþi românii sunt romi ºi nu toþi romii sunt români. www.hotnews. Roland Tibi Hermann se mândreºte cu ºase aventuri miraculoase despre care spune cã i-au schimbat viaþa. În condiþiile în care în Berlin locuiesc aproximativ 470 000 de persoane de alte naþionalitãþi. în 2005. Cinci etnici români au fost aleºi primari în Ucraina DECEMBRIE 2010 multe ori active în domeniile comerþului. În Europa existã libera circulaþie a persoanelor. 13 noiembrie-19 noiembrie 2010.evz. cea mai recentã docu-ficþiune semnatã de Andrei Ujicã. din raportul IHK rezultã cã fiecare al 14-lea strãin desfãºoarã aici o afacere. Întreprinzãtorii vin din nici mai mult nici mai puþin de 164 de þãri. aºa cã decizia de a alege sã fie medic a venit oarecum de la sine. Noi dorim sã îi încurajam sã voteze. inclusiv la Kiev.de cele mai În Germania. În Berlin existã mai multe firme româneºti decât americane Evenimentul zilei. fie pe listele altor partide. în urma alegerilor locale care au avut loc duminicã.casa. pentru cã aceasta este modalitatea de accelerare a integrãrii. a explicat Marian Mocanu.Europeni pentru Italia .

est . ºi în pofida piedicilor ce ni le-a pus în special clerul sârb. Am investit în ea dragoste ºi speranþã. odiseea preotului Boian Alexandrovici care a fost condamnat la închisoare de autoritãþile sârbe pentru curajul de a construi. în favoarea României. din Cehia.timocpress.com.ro.000 de români din cele 154 localitãþi cu populaþie româneascã din regiunile istorice Timoc. www. cu ajutorul autoritãþilor române. „Acum putem sã ne mândrim cã noi. Ziua naþionalã a României. Mai mulþi politicieni maghiari ºi figuri publice importante considerã „o provocare” gestul românilor din þara vecinã de a aniversa Ziua naþionalã la Teatrul Naþional din Budapesta. www. Succesul l-a obþinut abia dupã ce a pãrãsit þara. S-a sfinþit iconostasul primei biserici din Timoc Timoc Press. un tânãr care a decis sã continue. Adriana a început sã deseneze în joacã. Conceput ca un eseu.com. avem la Malainiþa una dintre cele mai frumoase biserici din lume. Lansat la final de octombrie ºi în România. Pasiunea pentru picturã a început sã se manifeste pe la vârsta de trei ani. de cãtre Ungaria. care citeazã MTI.hotnews. scrie Hungarianambiance. ctitorul primei biserici ortodoxe româneºti în Timoc. Tot atunci s-a vãzut nevoitã sã facã faþã provocãrilor artistice ºi sã munceascã ºi 20 de ore pe zi pentru a se putea impune pe o piaþã mult prea vastã. Morava ºi sudul Dunãrii – limba românã. www. a Româncã premiatã cu titlul de avocatul anului 2010. Acesta a fost executat din lemn conform tradiþiilor ortodoxe româneºti. Biro HotNews. pelicula. anunþã blogul rousa. la Festivalul de la Jihlava. când. aflatã la guvernare. fãrã nici un comentariu însoþitor. a fost sfinþit duminicã. ipodiaconul Ioan Liviu Micu. a declarat cã „odatã cu sfinþirea iconostasului a luat sfârºit truda pentru cea dintâi zidire isprãvitã în Serbia de nord-est. care a fost remarcatã ca artist de nume mari de peste ocean. situatã în Valea Timocului. a precizat Alexandrovici.blogspot.DECEMBRIE 2010 bun documentar est-european. indiferent de sacrificiile ce îl aºteaptã. dupã 170 de ani de sete duhovniceascã. Românca ale cãrei tablouri se aflã acasã la Donald Trump ºi Oprah Winfrey / Alina Vãtãman Evenimentul zilei. cu bani de la Institutul Cultural Român. A. dupã ce directorul Teatrului Naþional din Budapesta le-a închiriat spaþiul românilor. episcop al Caransebeºului. autorizaþia datã românilor de cãtre directorul Teatrului Naþional pentru sãrbãtorirea zilei de 1 Decembrie în acest spaþiu a fost retrasã. În ceea ce priveºte gusturile vedetelor. . www. ci sunt impuse de stiliºtii personali. episcop al Daciei Felix din Vârºeþ ºi Preasfiinþitul Lucian. în 13 noiembrie a devenit preot în parohiile din Serbia de nord . dupã 1833 când lãcaºele de cult ale minoritarilor români au trecut sub jurisdicþia Bisericii Ortodoxe Sârbe.Horreum Margi ºi Isacova. emigrantã în Statele Unite. preot Boian Alexandrovici.Partidul Popular Crestin-Democrat KDNP. Iel Bobului.ro 115 cerut Executivului de la Budapesta o investigaþie în urma deciziei directorului Teatrului Naþional din Budapesta de a închiria spaþiul românilor ºi a cerut demiterea lui Robert Alfoldi de la conducerea instituþiei de culturã. în condiþiile în care data de 1 Decembrie coincide cu pierderea. alãturi de bunicul ei. 22 noiembrie 2010. primul lãcaº de cult în Timoc. alãturi de un sobor de preoþi români din Serbia ºi mulþi români veniþi din satele din împrejurimi. filmul a reuºit sã stârneascã destule controverse. pentru a doua bisericã din Malainiþa. La eveniment au participat. în 2005”. Potrivit sursei citate. am reuºit sã o transformãm în simbolul renaºterii româneºti”.evz.[…] Potrivit blogului maghiar. iar în 14 noiembrie . pictoriþa spune cã acestea nu se manifestã liber. În plus. Istvan Palffy. unde sã se slujeascã în limba maternã a celor peste 300. 18 noiembrie 2010. politician al Alianþei FIDESZ . 22 noiembrie 2010. Lucrãrile ei au fost achiziþionate de personalitãþi precum Donald Trump sau Oprah Winfrey. este realizatã exclusiv din filmãri de arhivã. Preasfinþitul Daniil.ziare. Tot în cursul zilei de duminicã a fost hirotonit ca preot. Neagu. a teritoriilor din Transilvania stãpânite pânã în 1918.Sorian Raicovici pentru parohia din Iacovãþ. Iconostastul Bisericii „Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril” din localitatea Malainiþa. dupã ce oficialii români din aceastã þarã au obþinut permisiunea directorului Teatrului Naþional din Budapesta pentru a sãrbãtori aici 1 Decembrie.com.info Scandal de proporþii în Ungaria. pentru sãrbãtorirea zilei de 1 Decembrie / A. a cãrei vizionare dureazã trei ore.com O româncã stabilitã în Montreal este câºti- FAMILIA ROMÂNà publicaþie a românilor de pretutindeni Adriana Oancia este o pictoriþã de origine românã. în Montreal / Carmen Negoescu Ziare. pe când era studentã în ultimul an la Design interior. românii din Timoc. 15 noiembrie 2010. Serbia. care era preot.ro Un scandal de proporþii a izbucnit în Ungaria. Protopopul Protopopiatului Dacia Ripensis din Valea Timocului.

Alãturi . La aceastã ediþie s-au prezentat 117 de candidaþi. la muzeul Neukoelln din Berlin. dirijorul Orchestrei Filarmonice a Universitãþii din Alicante. „Îi place sã se joace cu necunoscutul ºi sã-nfrunte teama pe care acesta o genereazã”. Mihnea Ignat.200 de avocaþi.ro Loredana Nemeº. care a publicat un interviu cu românca ale cãrei fotografii vor fi expuse. nãscut la Craiova în 1980. la una dintre cele mai prestigioase competiþii internaþionale de specialitate. dintre care 12 au fost invitaþi sã concureze Un specialist în construcþii originar din România este coordonatorul celor mai mari lucrãri de infrastructurã ale metroului newyorkez. a studiat la Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti ºi la Universitatea de Muzicã ºi Arte Frumoase la Viena. pentru profesionalismul de care dau dovadã în executarea misiunilor internaþionale în Kosovo. încã nu am verificat corespondenþa”. Este dirijorul titular ºi directorul artistic al Orchestrei Filarmonice a Universitãþii din Alicante. nici sociologice. Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei.mediafax. Cu aceastã ocazie.adevarul. aflat la a 4. la Auditoriul „N.a ediþie. ce a avut loc sãptãmâna trecutã. în cadrul unei gale. deºi este. transmite corespondentul Mediafax la New York.ro DECEMBRIE 2010 la Parma. pânã la data de 20 februarie 2011. 29 noiembrie 2010. Stãpânul tunelelor: Un român coordoneazã lucrãrile de construcþie la metroul newyorkez / Ilie Fugaru Mediafax. 25 noiembrie 2010. în companii private. Dirijorului român i-a fost atribuit acest premiu prin unanimitate de voturi. 28 noiembrie 2010. „Ziua mea e încã abia la început. a reunit peste 200 de personalitãþi importante. a primit Premiul Special al Filarmonicii Toscanini din Italia. Berlin: O româncã prezintã „celãlalt berlinez” într-o expoziþie fotograficã / Noemi Varga Adevãrul.mae. au primit medalia EULEX ºi 11 poliþiºti din staff-ul Departamentului de Poliþie Specialã. Încerc întotdeauna sã gãsesc estetica potrivitã în tema aleasã”. în cadrul celei de a IX-a ediþii a Concursului Internaþional de Dirijat de Orchestrã. scrie publicaþia germanã Deutsche Welle. cu medalia EULEX. precum ºi a reprezentanþilor misiunilor EULEX ºi KFOR. Fotografiile ei din cadrul expoziþiei intitulate „Dincolo: În spatele ferestrelor impuse: Bãrbaþii Berlinului” prezintã o viziune alb-negru asupra problemei imigraþiei ºi a integrãrii în societate.ro Ambasada României la Madrid are plãcerea de a informa cã dl. Dl Mihnea Ignat s-a impus în finala în care au rãmas doar 4 dirijori.116 gãtoarea titlului de „Avocatul anului 2010”. Este vorba de Adina Comãniþa. totodatã. Jandarmii români din Kosovo distinºi cu medalia EULEX Ambasada României Madrid. AJBM are o vechime de peste 110 ani ºi reprezintã mai mult de 4. evenimentul. într-adevãr. Paganini” din Parma. în vârstã de 38 de ani. instituþii sau agenþii guvernamentale. De asemenea. dar a emigrat în Germania pe când avea doar 13 ani. s-a nãscut la Sibiu în timpul regimului comunist. Mihai Horodniceanu vorbeºte cu pasiune despre proiectele de construcþii ale metroului newyorkez pe care le supervizeazã ºi despre amintiri din România. Mihnea Ignat. implicat în comunitate ºi sunt pregãtiþi pentru a lucra în cele mai bune cabinete de avocaturã. rãsplãtitã cu respectiva distincþie pentru realizãrile sale profesionale în domeniul dreptului. dar nu m-am concentrat deloc asupra chestiunii integrãrii. „Am început sã lucrez la acest proiect în urmã cu doi ani. în baza unitãþii româneºti. Secretara tocmai i-a fãcut un sumar al programului din ziua urmãtoare. www. un îndemn la continuitate ºi la solidaritate în efortul de a întãri pacea ºi colaborarea în Balcani ºi în lume. „Arturo Toscanini”. Potrivit site-ului organizaþiei. de la înfiinþarea acesteia în 2005. în cadrul ceremoniei. madrid. madrid. decernat de prestigioasa AJBM (Asociaþia tinerilor avocaþi din baroul Montreal). ºeful de Stat-Major al Jandarmeriei Române a spus cã distincþia acordatã constituie recunoaºterea modestei contribuþii adusã de România la menþinerea pãcii ºi. www. joi. 29 noiembrie 2010.es publicaþie a românilor de pretutindeni FAMILIA ROMÂNà Cei 82 de jandarmi din Detaºamentul de Misiuni Internaþionale al Jandarmeriei Române au fost distinºi. Câºtigãtorul acestui premiu a fost invitat sã dirijeze concertul din 7 aprilie 2011 al Filarmonicii Toscanini. Opera mea nu are nici scopuri politice. în prezenþa unei delegaþii condusã de ºeful de StatMajor al Jandarmeriei Române. Aceºti tineri avocaþi formeazã un grup influent. într-o pauzã la jumãtatea unei zile de lucru încãrcate.mae. Gheorghe Ruginã. Premiu internaþional pentru un dirijor de orchestrã român din Spania Ambasada României Madrid. ceremonia de medaliere a jandarmilor români a avut loc în oraºul Kosovska Mitrovica. organizat la Parma (Italia). Aºezat confortabil pe un fotoliu în biroul sãu situat la etajul ºase al clãdirii de la capãtul bulevardului Broadway. general de brigadã dr. în centrul atenþiei în Germania. spune el. a precizat Loredana despre fotografiile ei expuse la muzeul Neukoelln.

DECEMBRIE 2010 de diplome.es guvernanþii actuali. ajun. municipiul Chiºinãu (stareþ britanicilor ce înseamnã acasã pentru noi. în s-au desfãþurat pe o ninsoare nãprasnicã. 2 decembrie nificaþia zilei de 1 Decembrie ºi i-au învãþat pe 2010. de la ziua naþionalã a României pe strãzile din Chiºinãu. în care va fi Universitatea Westminster din Londra i-au învãþat prezentat un mini-spectacol de balet. Ambasada României la Londra ºi pãrintele Dan Cei mai mulþi dintre ei s-au aflat în primele rânduri Ghindea. colinde ºi filme de prezentare a României. cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Unit Mitropolia Basarabiei a sãrbãtorit al Marii Britanii ºi al Irlandei de Nord. ediþia a II-a”. studenþii organizeazã pe 3 decembrie evenimentul „Roumania-France. la Mãnãstirea „Sfântul Apostol ristice despre România. studenþii vor putea lent de cãtre fosta putere comunistã. Am vrut sã profitãm de ocazie ºi sã Înaltpreasfinþitul Mitropolit ºi Exarh Petru îmvorbim despre România”. trei români Ziua Naþionalã a tuturor românilor din cadrul ªcolii de Media au vorbit despre semAgenþia de ºtiri Basilica. studenþii români de la cembrie Românesc. acest spaþiu. care „n-au dat curs cererii MiSUA: Studenþii care învaþã la universitãþi tropoliei Basarabiei de a i se retroceda mãcar un precum Columbia. Grupu- FAMILIA ROMÂNà publicaþie a românilor de pretutindeni . se Întâistãtãtorul Mitropoliei Basarabiei a îndemnat aratã într-un comunicat de presã de marþi al Ligii la „unitate nu doar prin vorbe. Franþa : În Paris. Artã Tudor Ungureanu.Grupul „ªtefan Vodã” de la Cãpriana.evz. studente la Universitatea Westminster. numãrul de studenþi români care au aplicat la Uni. 1 decembrie 2010.rgnpress. Alina ºi Diana. vor fi servite pe colegii lor ce înseamnã sã sãrbãtoreºti pe gustul preparate tradiþionale româneºti ºi va avea loc o românilor.adevarul. „Am vrut sã le arãtãm Andrei” din Durleºti. Evenimentul zilei. L-am cunoscut aici la New York ºi am devenit prieteni”. muzicã ºi dansuri po2010.basilica. spune Diana. gãzduit de ambasadorul Cãlin Fabian. La eveniment a asistat ºi gãzduieºte. cei prezenþi cu ocazia Zilei Naþionale a României. În cuvântul sãu. deux siecles d’historie partagee”. condus de zãrile cele mai cãutate sunt ªcoala de Media. ziua când întreaga suflare îmbrãcat în costume populare ºi. s-au La 1 decembrie. 117 regia lui Cristian Mungiu. Organizatorii evenimentului. Înaltpreasfinºi Design ºi ªcoala de ªtiinte Sociale ºi Limbi þitul Mitropolit ºi Exarh Petru i-a felicitat pe toþi Strãine.ro pulare. prin petreceri ºi mese festive. au împãrþit albume foto ºi broºuri tu. Un moment versitatea Westminster a crescut de 15 ori. pe unul din pereþii biroului sãu sunt douã tablouri de picturã abstractã.tâmplã. În Manchester. cipalul organizator al evenimentelor. În ultimii cinci ani. un sobor de preBritanie se mândreºte cu multiculturalismul ºi cu oþi ai Mitropoliei Basarabiei au oficiat un Telibertatea de exprimare a naþionalitãþilor pe care le Deum de mulþumire. explicã Horodniceanu. Manifestãrile viziona filmul „Amintiri din epoca de aur”. participa la evenimentul „Celebrate Romania!”. exprimându-ºi nemulþumirea faþã de www. fãcând o scurtã incursiune în istoria recentã a Studenþii români din strãinãtate sãrbãMitropoliei Basarabiei. www. niei la Chiºinãu. vor putea imobil. „Sunt de Francisc Bartok. care marcheazã ºi împlinirea a 165 de ani de la înfiinþarea Societãþii Studenþilor Români din Paris. ambasadorul Româîn anul trei la Relaþii Publice. studentã preunã cu Marius Lãzurca. realizat expoziþie de fotografie. Acasã mai are un numãr semnificativ de lucrãri ale pictorului român stabilit în Franþa ºi decedat la sfârºitul anilor ‘80. 1 decembrie 2010. de la Parohia Ortodoxã Românã „Sfinþii la protestele din luna aprilie 2009. Danemarwww. 2 decembrie mânesc: mese tradiþionale.festiv au prezentat elevii de la liceul „Hiperion” ºi gându-se la 630 de cereri anul acesta. Germania: Studenþii români se vor reuni la Würzburg pentru a sãrbãtori împreunã Ziua Naþionalã. NYU sau Cornell. ci prin fapte concrete”. Olanda: La 1 Decembrie românesc la Universitatea sediul Ambasadei României la Haga va avea loc Westminster / Oana Dan evenimentul „Ziua studentului român în Olanda”.ro ca: Studenþii pot participa la evenimentul „1 DeDe ziua naþionalã.ro participanþi câteva cuvinte româneºti. Printre invitaþii evenimentului din Nottingham se Sute de tineri din Basarabia au sãrbãtorit numãrã ministrul consilier Sabin Popescu. Marea Arhimandrit Andrei Caramalãu). Marea BriGeneraþia care nu mai are rãbdare tanie: 1 Decembrie va fi sãrbãtorit la Nottingham a serbat Ziua Unirii la Chiºinãu ºi Manchester.Guvernului ºi Primãriei Durleºti. accentuând calvarul prin toresc Ziua Naþionalã / Cristina Iana care a trecut structura ecleziasticã româneascã din Adevãrul.Alba Iulia. alãturi de colegul româneascã a sãrbãtorit Ziua Marii Unirii de la lor Ovidiu. www. din cele câteva zeci care i s-ar cuveni”. prin evenimente cu specific roRomanian Global News. Speciali. reprimate vioPetru ºi Pavel”. un nepot al lui Bela Bartok. cum se mai înStudenþilor Români din Strãinãtate (LSRS). prin. reprezentanþi ai Preºedinþiei.

dirijor al orchestrei „Þara Oaºului” din Satu Mare. „Mai presus de orice. „Cine uitã nu meritã”. Mihai Iuzvac. Alexandru Viman. Pe o pânzã mare însã li se putea citi regretul: „Cu trupul la Chiºinãu. În 1991 a luat decizia de a se stabili în SUA. 3 decembrie 2010. în cadrul unei mese rotunde. transmite Romanian Global News. A plecat la ªcola Militarã de muzicã din Bucureºti. festivalul a avut loc la sfârºitul lunii noiembrie. care a încântat publicul cu frumoasele melodii ale muzicii folk româneºti. În timpul marºului. de origine românã. Liderul grupului „Deºteptarea”. despre eroii contemporani din literaturã. www.ro DECEMBRIE 2010 fanfarei ºi orchestrei „Flori de minã” din Cavnic. Numeroºi reprezentanþi ai unor asociaþii culturale flamande. Comunitatea Româneascã din Ucraina premiatã de Revista Balcanii ºi Europa Romanian Global News. iar invitaþi de onoare au fost George Stanca. la Alba Iulia. piese de teatru ºi concerte. o horã a unirii ºi la un concert inedit. prin reprezentanþii lor. a spus ca a fost „un parcurs pasionant în descoperirea diversitãþii acestui microcosmos cultural care este Bruxelles-ul.rgnpress. organizaþii literare ºi socio-culturale s-au reunit în capitala Belgiei pentru a dezbate o temã de interes: „Eroi ºi antieroi în literaturã”. cetãþeni americani. premiul pentru „Vocaþia Acþiunii pentru Libertate ºi Justiþie” a fost acordat UI „Comunitatea Româneascã din Ucraina”. la fel ca în aprilie 2009. Anatol Ursu. cum îi place sã spunã.informatia-zilei. Participanþi au fost scriitori ºi ziariºti din Belgia. care a culminat prin numirea sa de cãtre Consiliul Culturii în funcþia de dirijor al Ansamblului Maramureº.Casa de culturã belgianoromânã. www. cu sufletul la Alba Iulia”. Nãscut în localitatea Gâlgãu (Sãlaj). www. director al Casei Arthis. cãsãtoriþi. Un drum presãrat cu suiºuri ºi coborâºuri.118 rile de iniþiativã intitulate sugestiv „Spirit Românesc” ºi „Deºteptarea” ºi-au chemat colegii de liceu ºi facultate pentru a marca ºi la Chiºinãu ziua Marii Uniri. 7 decembrie 2010. plecat din sat sã cucereascã lumea. dar au ºi putut asculta poezii ºi frânturi de memorii ale unora din scriitorii prezenþi. Iniþiat ºi organizat de Arthis . în acest colþ de Românie”.” Finalul evenimentului a fost marcat de recitalul talentatului Antonio Nyerjak din oraºul maramureºean Cavnic. albanezã. La invitaþia celor douã grupuri au rãspuns pozitiv circa 300 de persoane care au participat împreunã la un marº. aceeaºi credinþã. iar cheia rezolvãrii situaþiei este aplicarea modelului german de reunificare ºi în niciun caz calea violenþelor de genul celor care se întâmplã acum în Coreea”. cum se numea pe atunci. anual fiind însã premiate ºi comunitãþi româneºti din jurul graniþelor. Mugurel ºi Aurel. Cam acesta este de fapt drumul unui copil de þãran talentat. însã condiþiile grele de obþinere a vizei de intrare pe teritoriul României i-au determinat sã rãmânã de 1 decembrie la Chiºinãu. La cei 21 de ani ai sãi. a plecat din Gâlgãul natal ºi în câþiva ani a ajuns sã facã înregistrãri pentru Fonoteca de Aur în studiourile Radiodifuziunii Române. Mãcar pentru noi. Mesajul transmis de tineri se poate deduce lesne din ceea ce era scris pe bannerele afiºate pe parcursul activitãþilor: „Uniþi în cuget ºi-n simþiri”. „coborând din deal în vale”. la unele dintre ele fiind prezentã ºi Doris Uglar. Carmen Hopârtean. bulgarã. filme. cei care ne considerãm români. corespondentul eMaramures la Bruxelles. Lek Pervizi. a ajuns apoi instructor ºi dirijor al La a X-a ediþie a Premiilor Revistei „Balcanii ºi Europa” din Bucureºti. Viman a parcurs toate etapele unei cariere muzicale de excepþie. Elona Zhana ºi Alexandra Davidescu. oficialitãþile statului român trebuie sã renunþe la declaraþii demagogice ºi sã treacã la fapte. Premiile sunt acordate de 10 ani pe diferite domenii de activitate. Cei prezenþi au vorbit. Festivalul a oferit publicului o varietate de activitãþi: conferinþe. Mulþi dintre ei ar fi vrut sã fie prezenþi în cetatea Marii Uniri. a precizat cã scopul manifestãrii este de a trezi la realitate ºi acea pãturã a societãþii din Republica Moldova care este refractarã la ideea regãsirii românilor de pe ambele maluri ale Prutului în acelaºi stat. într-o familie de þãrani. români!”. Da. „RE-Unire” ºi „Basarabia pãmânt românesc”.emaramures. „Criºana” Oradea ºi în cele din urmã la Ansamblul Transilvania. Folkist din Cavnic invitat la Festivalul Literar Intercultural „Interlitratour” din Belgia / Doris Uglar 6 decembrie 2010. sloganul „România nu uita. Este cãsãtorit din 1969 cu Georgeta. Ursu spune cã „România ºi Republica Moldova sunt douã state care au aceeaºi istorie. reprezentatul „Spirit Românesc” este de pãrere cã statul român ar trebui sã fie mai serios în demersurile pe care le întreprinde în Republica Moldova: „Nu mai avem rãbdare. Basarabia e a ta”. aceeaºi limbã.ro publicaþie a românilor de pretutindeni Alexandru Viman este fãrã îndoialã cel mai cunoscut dirijor pe care orchestra Ansamblului Transilvania l-a avut de-a lungul istoriei sale. fostul dirijor al Ansamblului Transilvania traieºte de 20 de ani în SUA / Grigore Ciascai Informaþia zilei. are doi bãieþi.ro FAMILIA ROMÂNà Iubitorii de literaturã ºi frumos ºi-au dat întâlnire la Bruxelles în cadrul Festivalului Literar Intercultural „Interlitratour”. Gjovalin Kola. tinerii au scandat. „Aceastã distincþie este un semn de recunoºtinþã a eforturilor comune ale tuturor . spectacole.

o ieºeancã în vârstã de 28 de ani care munceºte voluntar ca sã transpunã în litere limbajul unui trib strãvechi.DECEMBRIE 2010 119 membrilor colectivi în ceea ce priveºte pãstrarea vorbeºte despre condiþiile mizere în care trãieºte identitãþii noastre naþionale” a declarat dl. Acesta constã într-o bursã de studii la Music Art and Show din Milano. Alfabet tribal inventat de o româncã în Etiopia / Dana Chiru Îi învaþã pe irlandezi sã picteze icoane / Cristina Scortariu Adevãrul.ro. Libertatea. românca de 14 ani cu o voce de excepþie. apoi lucrul efectiv cu pigmenþii”. integrãrii sociale. Acolo a cunoscut mai mulþi membri ai Asociaþiei Iconografilor din Irlanda.Kronen Zeitung”. tânãrul îi învaþã pe studenþii Colegiului „Marry Immaculate”. organizaþie al cãrei scop este sã ajute comunitãþile sãrace din lume care au nevoie de un alfabet. cântã de la 6 ani ºi a câºtigat pânã acum 15 trofee ºi multe premii întâi.Sparanghel” Andreea Olariu. a cãrei regie este semnatã de Christina Hommel. sã se adapteze la obiceiurile culturale locale. începând cu desen. Andreea a interpretat melodia „I surrender” a cântãreþei Celine Dion ºi a putut fi vãzutã pe canalul italian Canal 5 Mediaset. „La sfârºitul cursului. La 24 de ani s-a înscris online în Summer Institute of Linguistics. frustrãrile unui pensionar sãrac britanic desconsiderat de societatea în care a evoluat. 13 decembrie 2010. directorul Revistei Balcanii si Europa. scrie newnotizie. numitã de criticii de teatru de la Viena . gândul voluntariatului i-a încolþit în minte încã de la vârsta adolescenþei. Ea a primit premiul Bravo Bravissimo al Fundaþiei Mike Bongiorno.aºa cum afecteazã ele oamenii de rând . O cercetãtoare româncã.libertatea. www. când.copilul fantastic al teatrului românesc”.concurs „Io canto” („Eu cânt”). 8 decembrie 2010. toþi participanþii terminã o icoanã pictatã în maniera greco-bizantinã. sã picteze în stil bizantin. Piesa „Sparanghel” trateazã tema sensibilã în Occident a imigraþiei din Estul Europei spre Vest. Gianina Cãrbunariu redã cu ironie ºi detaºare viaþa muncitorilor români în Marea Britanie”.adevarul. dar susþine ºi lecþii private. Spectacolul se joacã la celebrul Volkstheater din Viena. fizicã ºi chimie Realitatea. a cãrei voce a fost asemãnatã cu cea Laurei Paussini sau a Larei Fabian. . www. 7 decembrie 2010. relateazã .adevarul.es Piesa unei românce.ro Un spectacol dupã piesa Gianinei Cãrbunariu se joacã cu casa închisã ºi este lãudat de presa austriacã. sã-ºi gãseascã cazare ºi sã relaþioneze cu bãºtinaºii.realitatea. la Dublin. Pentru suceveanul Mihai Cucu (32 de ani). a trezit atâta interes în rândul austriecilor.es O româncã talentatã a câºtigat premiul juriului în finala concursului „Io canto” / Carla Dinu HotNews. fiind student la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universitãþii Alexandru Ioan Cuza din Iaºi. a câºtigat duminicã seara premiul juriului în finala emisiunii. De aceea. Mihai a început sã predea tehnica de pictare a icoanelor la Colegiul „Marry Immaculate”. Dupã ce au ºcolit-o un an în Marea Britanie. premiatã de Obama pentru rezultatele în astronomie.ro Are 32 de ani ºi de aproape 10 ani locuieºte în Irlanda. Cea mai mare încercare constã în faptul cã misionarii limbii trebuie sã se descurce pe cont propriu: sã gãseascã o sursã de finanþare pe durata ºederii.O poveste înduioºãtoare despre imigraþie ºi toleranþã. a obþinut o bursã de studii în Marea Britanie. Un bilet la o reprezentaþie costã 15 euro. 10 decembrie 2010. . din oraºul Limerick.. Pasionat de arta bizantinã. tehnica auririi.ºi nu în ultimul rând subiectul goanei nebune dupã cumpãrãturi”. desfãºurat în Italia.Românca trateazã cu realism ºi obiectivitate temele actuale ale migraþiei. care i-au propus sã predea în þara lor câteva lecþii de picturã a icoanelor bizantine. 13 decembrie 2010. oportunitãþile profesionale s-au dublat acum 10 ani. crizei economice .. Luminiþa Prisecaru provine dintr-o familie de oameni care mereu au încercat sã-ºi ajute semenii. www.it. din oraºul Limerick. jucatã cu casa închisã la Viena / Magda Criºan Adevãrul. spune ea.hotnews. Andreea. ºefii institutului au decis cã ieºeanca este pregãtitã sã plece la capãtul lumii. ne-a spus suceveanul. www. Carol un lucrãtor român în Marea Britanie ºi despre Roman.. www. A acceptat ºi n-a mai plecat de acolo. Ei au trecut deja prin toate etapele realizãrii icoanei. Sunt doar câteva dintre aprecierile laudative din presa austriacã la adresa Gianinei Cãrbunariu.net O româncã a fost premiatã chiar de preºe- FAMILIA ROMÂNà publicaþie a românilor de pretutindeni Africa înseamnã de aproape doi ani „acasã” pentru Luminiþa Prisecaru. Nu este de mirare cã piesa tradusã în germanã de Daria Hainz.. Tânãra a plecat în misiune alãturi de membri ai unei organizaþii britanice expertã în ajutorarea comunitãþilor exotice care-ºi doresc un alfabet propriu. . În prezent.. . Spectacolul se va juca pânã la mijlocul lui ianuarie 2011 cu casa închisã.

studenta italianã Francesca Zanetta îºi imagineazã. spun profesorii români.. pentru rezultate deosebite în studiile sale de astronomie. O româncã îi ajutã pe cercetãtorii strãini sã se integreze în Germania / Mihaela Iacob Adevãrul. Tânãra este lector de limba germanã pentru studenþii internaþionali la Universitatea de Excelenþã din Konstanz ºi din ianuarie 2011 va prelua postul de director adjunct al instituþiei Welcome Center a Universitãþii din Konstanz din cadrul Departamentului de Relaþii Academice ºi Internaþionale ºi referent. cercetãtori din toate domeniile ºi profesori universitari sã se integreze în societatea germanã.cele mai multe. Românca va primi una dintre cele mai înalte distincþii acordate de guvernul Statelor Unite cercetãtorilor aflaþi la începutul carierei. Paginile sunt roºii. printre alþi români din Italia. grupuri de studenþi italieni din Veneþia învaþã limba românã dupã versuri de Eminescu. Cercetãtoarea româncã se numãrã printre cei 85 de oameni de ºtiinþã. Tânãra de 32 de ani va ajuta doctorazi. Antonia Olariu este stabilitã în Germania de 10 ani ºi are dublã cetãþenie. oameni foarte buni în domeniile lor. drumul cu un autobuz pânã în Italia al unei tinere românce venite la muncã.evz. personajul îºi descoperã identitatea. Titlul. vezi cã nu e o temã pentru acasã prea complicatã.ro FAMILIA ROMÂNà Dincolo de ºtirile cu infracþiuni ale imigranþilor. din statul american Texas. o persoanã cu talent pentru limbi strãine. cercetãtor la o universitate americanã. „Concurenþa a fost foarte mare pentru acest post. pline de greºeli. fizicã ºi chimie.es publicaþie a românilor de pretutindeni Emilia Moroºanu Limba ºi literatura românã pentru italieni. 14 decembrie 2010. Voi ajuta specialiºti din toatã þãrile. Atinge o temã sensibilã. Experienþa apropie comunitãþile.120 dintele american Barack Obama! Emilia Moroºan. 14 decembrie 2010. Emilia Moroºan a fost nominalizatã pentru premiu de Biroul de Cercetare Strategicã din cadrul Forþelor Aeriene americane. dacã o citeºti din perspectiva unui imigrant român aflat în Italia. Textul nu ascunde vreo filosofie complicatã. pentru cursul de limba românã pe care îl urmeazã la Institutul Român de Culturã ºi Cercetare Umanisticã din Veneþia – curs unic în Italia. Dar nu e nici o Antonia Olariu a fost numitã director adjunct al instituþiei Welcome Center a Universitãþii din Konstanz din cadrul Departamentului de Relaþii Academice ºi Internaþionale. separat de alte programe educaþionale oferite de statul român aici. www. nici vreo stilisticã rãvãºitoare. Peste 350 de candidaþi din care 90 cetãþeni germani. confuzii cu alte cuvinte din limba românã. Lecþii de toleranþã / Andrei Udiºteanu Evenimentul zilei.”. Românca este în acest moment profesor-asistent la Universitatea Rice. . Dacã te uiþi atent pe foaia de hârtie. sã se integreze în societatea germanã de la învãþarea corectã a limbii. În compunerea asta. dar nu grave . Mai ales pentru cineva ca Francesca Zanatta. www. E simplu. care au fost recompensaþi de Obama.. va fi recompensatã de Obama pentru debutul sãu extraordinar în cariera ºtiinþificã.adevarul. pânã la obþinerea documentelor” a spus Antonia Olariu. DECEMBRIE 2010 temã prea comodã. e scris citeþ: „Numele meu este. în românã.

Orizontul se lãrgeºte ºi CARTEA II – Un Coresi aromân. Congresele de limbã ºi culturã aromânã. precum ºi descrierea sãlilor ce o compun: Sala de clasã „Anton Pann”. Editura Cartea Aromânã ºi Editura Danubius.” Prima ºcoalã româneascã = First romanian school = Die Erste rumänische schule. Prin urmare în cele trei secþiuni: Poetul Andrei Mureºanu autor al melodiei?. care dãduse anului revoluþionar `48 expresia unei profunde trãiri patriotice. Problema neologismelor. Sala cu vatrã. de Vasile Oltean. factor de unitate naþionalã”. imnul de astãzi. Andrei Mureºianu poetul deºteptãrii naþionale (1816-1863). Un Coresi aromân: Tiberiu Cunia. Pe propriile picioare. dupã cum mãrturiseºte. cel considerat de autor ca fiind adevãratul creator al melodiei. Noul alfabet aromânesc. structurat în douã pãrþi: Cartea I – Drumul spre von Humboldt cu capitolele Marea evadare. dar ºi o descriere succintã a Complexului muzeal din incinta bisericii Sf. ce cuprinde pe lângã altele Muzeul „Junii braºoveni”. Prezentul ºi viitorul ºi douã Anexe: Cuvinte despre Tiberiu Cunia ºi O cronicã în imagini. de Vasile Oltean. Sala „Diaconul Coresi”. Dicþionarul Român-Aromân. Redãm din Epilog: „Nãscut în momente de mari agitãri spiritual-politice. a strãbãtut un secol ºi jumãtate cu aceeaºi putere de trezire a simþãmântului de dreptate ºi adevãr istoric pe care îl are ºi azi. 2002 autor Ilie Traian. În Anexe: George Ucenescu notiþã biograficã. autorul cãrþii expune aici argumente demne de a fi luate în seamã fãrã a avea însã ºi pretenþia ultimului cuvânt. Nicolae. Fundaþia „Prima ªcoalã Româneascã”. Sala „Cartea. Braºov. Standardizarea scrierii aromâne. apoi lui Anton Pann ºi lui George Ucenescu. broºurã apãrutã la Braºov. 150 de ani de la publicarea imnului „Deºteaptã-te române”. Editura Cartea Aromânã. Sala „Cartea ºi cãrturarii braºoveni”. George Ucenescu autobiografie. Anton Pann creatorul melodiei imnului Deºteaptã-te române? ºi George Ucenescu autorul melodiei Deºteaptã-te române. FAMILIA ROMÂNà publicaþie a românilor de pretutindeni . Un volum despre viaþa ºi activitatea aromânului Tiberiu Cunia. în care gãsim Cronica primei ªcoli româneºti din ªcheii Braºovului. Deoarece de-a lungul timpului pãrerile cu privire la paternitatea melodiei imnului naþional au fost împãrþite. din care enumerãm: Aromâna: limbã sau dialect?. 2008. ne sunt redate contextele care au dus la atribuirea melodiei imnului naþional mai întâi lui Andrei Mureºanu.DECEMBRIE 2010 121 Am primit la redacþie Simona DUMUÞA Imnul naþional Deºteaptã-te române: scurt istoric. Muzeul „Ex-libris”ºi Muzeul „Tudor Ciortea”.

Editura Eurotip.” Românii ºi etniile din Maramureº : o istorie sentimentalã a multietnicismului. îºi exprimã dorinþa ca demersul domniei sale sã-ºi gãseascã utilitatea în preocupãrile „celor care au interes pentru cunoaºterea meandrelor liniºtite. Baia Mare. fost redactor la Editura Minerva pânã în 1986 când s-a stabilit în Germania (Rüsselsheim). Istoria vlahilor în imagini. vol. Fa- FAMILIA ROMÂNà . 2008. care prin publicarea acestei cãrþi. Editura Mirton. un volum documentat. Editura Risoprint. Horia Gârbea. Editura Cartea Româneascã. 2010. Papathanasiu. ce au fost publicate mai întâi în revista „Chicuta di harau” („Picãtura de bucurie”) a Trustului de presã „Magazin”. Un veac de poezie aromânã (1985). Ungurii. Gheorghe Glodeanu. cu dedicaþia: „Familiei române. Evreii.) sunt creaþii sau donaþii ale marilor Evergheþi Vlahi (Armâni). cu mult mai mult decât o istorie în imagini dupã cum o spune titlul sãu. „Prezentul volum reuneºte materialele publicate în perioada 2007-2010 în paginile unor ziare ºi reviste precum Poesis.. licenþiatã a Facultãþii de Filologie din Bucureºti. Regãsim printre intervievaþi: Albert Raasch. Doina Jela ºi alþii. Cornel Ungureanu. „pentru cã nu puþine din nenumãratele instituþii cultural-naþionale. Interviuri. opere de binefacere ºi monumente istorice. Þiganii (Romii). 2003. Dumitru Þepeneag. O carte ce reuneºte 31 de poezii. În cuprins: Românii (Maramureºenii). Editura Cartea Aromânã. autoare Kira Iorgoveanu-Manþu. ale raporturilor îndelungate de convieþuire a românilor maramureºeni majoritari cu etnicii minoritari”. publicaþie a românilor de pretutindeni Ahapsi lingvisticâ : Poemi armâneºþâ = Condamnare lingvisticã : Poeme aromâne. I (2007-2010). 1997.122 DECEMBRIE 2010 Di vreari : Frãndzâ di zbor armânesc = De dragoste: Petale de grai armânesc de Victor Enache. acest prim volum de interviuri despre concetãþeni ºi strãini preocupaþi de fenomenul cultural românesc”. Sub semnãtura autoarei au mai apãrut: Antologie de poezie popularã aromânã (1977). Bucureºti. Slavii (Rutenii / Ucrainenii). Timiºoara. Cluj-Napoca. Pirmithi di sumu aumbra cupaciului (1996). contorsionate sau dramatice. autoare Daniela Sitar-Tãut. restabileºte adevãrul istoric redând faptele ºi evenimentele aºa cum s-au petrecut. semnatã Vasile Gaftone. Multietnicism ºi multiculturalism. dobrogeancã nãscutã în satul Nicolae Bãlcescu (Baºchioi). autor Ianni A. Constanþa. ce împodobesc Atena ºi alte oraºe din Grecia (. Un volum consistent de 175 de pagini. despre istoria adevãratã a aromânilor trãitori în Grecia. George Vulturescu. Nord Literar. 2010. O lucrare care deºi nu are pretenþia unei tratãri istorice ºtiinþifice. Steauâ di dor (1983). Ramura de mãslin (1985). Alexandru Buican. Ion Hobana. Germanii (Þipþerii)..

atomi de putere suntem(. uneori ostracizant. º. Studii de ªtiinþã ºi Culturã. anul VI. pãsãri de vrednicie suntem despicând vãzduhul cu neobosite cãutãri. le-am putea spune chiar meditaþii poetice. redactor ºef Vasile Muste. obligaþii ºi motivate aºteptãri. revistã trimestrialã editatã de Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din Arad. Editura Dacia XXI. Din cuprins: O „punte” între culturi: Eminescu în limba maghiarã (Lucian Chiºu). cu o româneascã amprentã. septembrie 2010.)”. Ioan Moldovan. Orizont. Vasile Man. FAMILIA ROMÂNà . Editura Imprimeria de Vest. Vasile Muste împrumutã din substanþa acesteia misterul potolit.. niciodatã idilic. publicaþie a românilor de pretutindeni Harul dimineþilor de toamnã. Echim Vancea. Ideea europeanã ca idee româneascã (Mihai Cimpoi). principalul organizator al Festivalului Internaþional de Poezie care se desfãºoarã la Sighet. Negocierea diplomaticã – factor cheie al relaþiilor internaþionale (Dana Galanton). octombrie 2010. director al Casei de Culturã din Sighetu Marmaþiei. Cluj-Napoca. Un volum de 100 de pagini în care sunt cuprinse cam tot atâtea poezii. Durerea ºi suferinþa reflectate în artã (Aurel Berheci). Atitudini. Cronica. între imperative. Gheorghe Grigurcu. editor Casa Municipalã de Culturã. Copilãria ºi singurãtatea. Nicolae Iuga. prozã. Nicolae Scheianu.” (Ion Vãdan) sau „Fãrã a urma formal tiparul poeziei anonime. revista Festivalului Internaþional de Poezie de la Sighetu Marmaþiei. înnodând zãdãrnicii. membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cuvinte despre poetul maramureºean: „Vasile Muste poartã cu sine povara unei copilãrii ºi a unei singurãtãþi cu însemnele unor trãiri profunde ce configureazã un topos inconfundabil. 2009. Gabriel Cojocaru. Regina sufletului meu.. Printre cei care se regãsesc în acest numãr al Marmaþiei literare semnalãm: Igor Ursenco. Gasul Maramureºului ºi se doreºte un pandant al activitãþii de cronicar literar de pânã acum. Pop. 2010. Alexa Gavril Bâle. Remarcãm cã pe lângã poezie. Ioan Es. grãunþi de vrere din energia voinþei universale. particule de noroc ºi nenoroc suntem. un volum de poezii semnat Vasile Muste. Ion Zubaºcu. Marmaþia literarã.a.” (Gheorghe Grigurcu). clipiri de destine suntem.” (Daniela Sitar-Tãut în Argument). Retorica beligeranþei – determinarea unor forme specifice de comunicare (Nicolae Iuga). La finalul cãrþii autorul a aºezat câteva „Gânduri despre noi înºine” din care inserãm un mic pasaj ºi aici: „Noi suntem picãturi de timp ce-ºi urmeazã chemarea. ªcolile româneºti din Ungaria între anii 1867-1918 (Stelean Ioan Boia). glisând între piramide de certitudini ºi jocuri de amãgiri. editor ºef prof. 3(22). melodios. Cassian Maria Spiridon. semnat Ioan Baba Armânescu. Oradea.DECEMBRIE 2010 123 milia românã. Colecþia: Scriitorii la ei acasã. nr. interviuri ºi eseuri un spaþiu generos în paginile revistei îi este destinat omagierii poetului Gheorghe Pârja la împlinirea vârstei de 60 de ani.

de ce nu. nemaiavând exemplare din Familia românã. în Aula Magna „Ioan Curea”. (Redacþia) „Familia românã” . posibile lansãri. dedicat spiritualitãþii româneºti ºi strângerii legãturilor dintre români. dedicat maestrului ªtefan Popa Popa’S. celor mai renumiþi profesori. Dupã câteva zile de la lansarea Familiei. ne-a scris cã holul din faþa Aulei Magna a fost amenajat cu cele mai cunoscute caricaturi cu ºefi de stat realizate de Popa Popa’S. sub competenta ºi plina de abnegaþie pãstorire a domnului Teodor Ardelean. în stil tradiþional. maestrul a schiþat portretele coriºtilor. Cu aceastã ocazie. aºa cum ne-am obiºnuit în cei 11 ani de existenþã. publicaþie a românilor de pretutindeni FAMILIA ROMÂNÃ Anca-Lidia Tuturilov. un numãr cu un sumar extrem de bogat ºi variat. Maestrul Popa’S a fost din nou invitatul Universitãþii de Vest din Timiºoara pentru a participa la concertul oferit de corul bãrbãtesc din Finteuºu Mare. Revistã trimestrialã de culturã ºi credinþã româneascã. . Astfel. publicaþia se aflã la cel de-al treilea numãr pe anul 2010. fiecare profesor a primit ºi câte un exemplar din ultimul numãr al revistei Familia românã. a fost lansat în cu totul alte condiþii. timp de peste 4 ore. cu oaspeþi din Oradea. de solidaritate cu românii de pretutindeni.124 DECEMBRIE 2010 Despre Familia românã „Familia românã” a fost lansatã la Timiºoara Fiecare apariþie pentru noi a însemnat o nouã sãrbãtoare pe care am marcat-o. de dincolo de Tisa ºi chiar din Australia… Ultimul numãr al revistei Familia românã. rectoratul Universitãþii din Timiºoara a organizat o lansare specialã. iar domnia sa a fãcut portrete. indiferent în ce loc al lumii ar vieþui aceºtia. în data de 22 noiembrie 2010. Este evident cã. ne revine nouã sarcina de a le oferi coriºtilor din Finteuºu Mare câte un numãr al revistei. am colaborat cu Universitatea de Vest din Timiºoara. Bibliotecii Judeþene „Petre Dulfu” ºi a Asociaþiei Culturale „Familia Românã”. director executiv ºi redactor ºef al acestei publicaþii.o cronicã în cuvinte ºi imagini a vieþii ºi activitãþii marelui caricaturist român ªtefan Popa Popa`S Gheorghe IUTIª – membru ASTRA Despãrþãmântul „Mihail Kogãlniceanu” Iaºi De puþinã vreme mi-a parvenit un exemplar din revista editatã la Baia Mare prin grija Consiliului Judeþean Maramureº. Este. ºtiind din surse sigure cã este printre puþinele instituþii de la noi din þarã apreciate de ªtefan Popa Popa’S. Secretar al Cancelarului Universitãþii de Vest din Timiºoara. În vederea unei ample documentãri ºi. Satu Mare. încã de pe vremea când numãrul era în fazã de proiect. în prezenþa Maestrului. Împreunã cu portretul care purta semnãtura maestrului.

omul cu recorduri omologate în Cartea Recordurilor (cel de anduranþã presupunând desenarea a 1. Ioana Petreuº. onorat cu aproape 60 de premii internaþionale. unele dintre ele având titluri extrem de incitante: „Reflecþii asupra romanelor despre Hristos. Urmãtorul segment îl are în atenþie pe marele poet naþional.) Maestrul ªtefan Popa POPA’S este înconjurat de o certã recunoaºtere internaþionalã. Cununa de aur a României conþine ºtiri. Din când în când coboarã pentru a creiona faþa nevãzutã a lumii. mai ales în lumea înaltã. Segmentul Spiritualitate conþine informaþii referitoare la prezenþa monahilor români la Muntele Athos. pentru cititor. Articole numeroase. privilegiul unei lecturi în detaliu a acestor interesante materiale.. pentru a sugera cititorilor ei cã în România trãiesc oameni cu resurse de genialitate (. Cununa de aur a României (despre volohii din Carpaþii Pãduroºi.) Acceptat de mari personalitãþi politice ºi culturale ale lumii. POPA’S locuieºte în Olimp.. motiv pentru care ne-am documentat special pentru a-l prezenta tuturor acelora care cred în valorile culturii româneºti (. „Despre Creºtinismul arab. Între culturã ºi cult” (Adrian Botez).. nr. sã ia calea exilului. Cãrþi sosite la redacþie. un român de geniu... Pãstrându-si profilul editorial cu care ne-a obiºnuit. Mai puþin cunoscut în România. dar care se simt în continuare legaþi prin fire trainice de meleagurile natale. Familia românã. Celebrul timiºorean este ºi singurul artist acreditat la marile summit-uri internaþionale (. File de istorie. O nouã apariþie a „Familiei române” Ioan BOTIª . Lectura Familiei române nu poate decât sã încânte ºi de aceastã datã. Cea de-a doua secþiune a revistei îi este dedicatã lui Mihai Eminescu (Eminescu – 160). incitant. Rubrica ce încheie sumarul revistei. redactor ºef adjunct Familia romanã. literatura.. conturându-ºi un aer de legendã. Din acest numãr al Familiei române. Familia românã ne propune ºi de aceastã datã articole de istorie. pe de o parte. 131 de caricaturi într-o orã).Gazeta de Maramureº A apãrut un nou numãr al revistei pentru solidaritatea românilor de pretutindeni. 125 opinii despre viaþa ºi activitatea românilor de peste hotare – din Bulgaria. Obiºnuitul capitol dedicat Istoriei se remarcã printr-o consistentã trecere în revistã a evoluþiei unui teritoriu cu o istorie zbuciumatã – þinutul Herþa. posesor a peste 100 de premii obþinute în România ºi a 58 de premii obþinute în strãinãtate. informaþii. de la a cãrui naºtere s-au împlinit 160 de ani. românii de pe Valea Timocului. într-un anume moment al existenþei lor. Stelian Gombos). literaturã. Serbia. Ori. Români în lume cuprinde mãrturisiri de suflet ale celor care au fost nevoiþi. Nostr Adamus. mai exact. incluzând câteva contribuþii ce vizeazã interpretarea operei eminesciene. românul despre care s-a spus cã deseneazã mai repede decât umbra sa ºi este cu patru secunde mai rapid decât calculatorul. mai puþin ºtiutã de noi. o parte consistentã îi este consacratã lui ªtefan Popa Popa’S. are olimpul lui.. mãrturii despre rolul ºi locul revistei Familia românã în peisajul publicistic actual încheie acest numãr al revistei. prezent cu lucrãrile sale la numeroase saloane internaþionale. Revista „Familia românã” se preocupã în acest numãr de profilul de excepþie al timiºoreanului. interviuri. aºa cum îi ºade bine unei reviste care se adreseazã românilor de pretutindeni. An 11. pe de altã parte stimulându-ne noi ºi însemnate forþe ce trebuie puse întru propãºirea spiritului naþional. rezervat Românilor în lume. singurul om mai rapid cu patru secunde decât calculatorul. cel mai mare caricaturist al lumii (ºi cel mai rapid în acelaºi timp. Istoria. din Serbia ºi cei din Ucraina) ºi cel.. De aceea revista Familia românã ºi-a propus sã-l arate românilor de pretutindeni” . într-o þarã strãinã calci pe vârfuri” (Vavila Popovici). urmând apoi capitolele de Spiritualitate.. lãsându-ne. între tradiþie ºi teritorialitate” (drd. precum ºi interpretãri asupra dogmei ortodoxe. spiritualitate. un sumar al presei referitoare la români.3 (38).DECEMBRIE 2010 Primele 30 de pagini ale revistei (din cele 120) sunt o cronicã în cuvinte ºi imagini ale vieþii ºi activitãþii marelui caricaturist român ªtefan Popa Popa`s. Popa Popa’s are o prizã deosebitã în lume. prezentãri de cãrþi ºi reviste de culturã. Ucraina. arta ºi religia si-au gãsit între paginile revistei un loc în care convieþuiesc armonios ºi.Prof. FAMILIA ROMÂNà publicaþie a românilor de pretutindeni . „În þara ta calci pe toatã talpa.527 de portrete color timp de 10 zile ºi 10 nopþi).) Maestrul..) Jurnalistul francez André Bauer e de pãrere cã ªtefan Popa POPA’S este o forþã a naturii. artistul român este una dintre marile revelaþii ale artei plastice contemporane (. scrise cu har. Popa’S în Olimp ªtefan Popa POPA’s ºi-a construit prin talentul sãu un destin artistic cu rezonanþã universalã.

126 DECEMBRIE 2010 „Familia românã” a prins rãdãcini solide în Baia Mare Gheorghe PETER – Graiul Maramureºului Spunem aceasta dupã ce am lecturat cu interes numãrul 3 de pe acest an ºi pe care-l prezentãm cu o oarecare întârziere. într-o þarã strãinã calci pe vîrfuri (Vavila POPOVICI). existã totuºi riscul unei înstrãinãri. ªi ca vinul care stã ani de zile în pivniþe bine protejate. Parte consistentã din corpusul revistei. unul dintre cei mai cunoscuþi artiºti români ai momentului. de unchi ºi mãtuºi care ne-au însoþit copilãria. Se vorbeºte despre dorul de pãrinþi. s-auzim de bine! (Inclusiv despre Familia românã). Aceastã patrie în care ne simþim „acasã” ne îmbatã cu mirosul ei atunci când vorbim de dascãli care ne-au fost dragi. îºi adapã parfumurile din fiecare întâmplare. Ilie GHERHEª). Gheorghe PÂRJA. pe la „Zilele Uzdinului ºi Consiliul Naþional al Românilor din Serbia” (autor Vasile BARBU) ºi pe la Congresul Românilor din Ucraina (relateazã dr. nu putem pãrãsi aceastã patrie ºi nici ea nu ne va expulza vreodatã. Alice NÃSTASE. despre dorul de patrie. Australia). de versuri în care curg „ape repezi” ºi în care pomenim „râul” ºi „ramul” vorbind despre o singurã fiinþã. riscul unei îndepãrtãri de graiul ºi de vorba dulce cu care am fost alintaþi încã prunci fiind. înþeles de unii ca o elegie sufleteascã ºi de alþii ca o legãnare alintatã a unor amintiri cãlduþe din albumul cu fotografii de familie. Limba românã este cea în care avem „ofuri”. Interesantã ideea conducerii revistei de a face un popas la ªtefan POPA POPA’S acasã. Îl aºteptãm pe urmãtorul. Celebrul caricaturist timiºorean (cel care a realizat 131 de portrete în 60 de minute) a fost vizitat acasã de Familia românã. ne aºteaptã ºi un Nobel. una spiritualã: Limba Românã. Nu putem emigra din Limba Românã. Bineînþeles cã figureazã deja în Guinness Book ºi. Papa Benedict al XVI-lea. Bush). Un numãr de 34 de pagini sînt dedicate românilor din lume. mai existã însã o patrie. Biblioteca Judeþeanã „Petre Dulfu” Baia Mare ºi Asociaþia Culturalã „Familia românã”. Dar sã lãsãm micile amãnunte la o parte ºi sã trecem la sumarizarea numãrului pe care-l avem în faþã. POPA’S. dupã atâtea rateuri. cu recunoaºteri (vã vine sã credeþi sau nu) de la mari preºedinþi de stat (George W. dr. Cert este cã „dorul” de care vorbim se ancoreazã de toate experienþele noastre. Ioana PETREUª („Elemente satirice în lirica eminescianã”) ºi de dr. dorul nostru câºtigã esenþã odatã cu zborul zilelor. „Zîmbete de peste Ocean” (Antoaneta TURDA). de Anca GOJA. Nu ne rãmâne decât sã ne scufundãm în lecturã ºi sã pãtrundem în patria pe care Familia românã ne-o aduce aproape prin reportajele ºi mãrturiile din fiecare numãr. despre dorul de locurile natale ºi într-un cuvânt. al lunilor ºi al anilor care trec în tãcere. Lecturã plãcutã! . Continuã sã aparã sub genericul EMINESCU . în Banatul lui. Cununa de aur a României ne poartã de la valahii din Carpaþii Pãduroºi (scrie apãsat lector univ. pânã la Sanctitatea Sa. publicaþie a românilor de pretutindeni FAMILIA ROMÂNà Sã pãtrundem în patria pe care „Familia românã” ne-o aduce aproape prin reportajele ºi mãrturiile din fiecare numãr Mihai NAE. Sunt materiale pe care îþi vine sã le citeºti de douã ori! N-am uitat nici de capitolele Spiritualitate ºi File de istorie ºi de iconografia bogatã ºi sugestivã. Teodor ARDELEAN). nu sunt de vinã editorii: Consiliul Judeþean Maramureº. din care le amintim pe cele semnate de prof. Astfel. fiinþa neamului românesc. Dincolo de geografie ºi locuri definite cu nume de oraºe ºi nume de strãzi. poate. dorul de prietenii copilãriei.carenþe sau omisiuni interesate?!„). Dan BRUDAªCU („Eminescu . Viena Definiþia cuvântului „dor” a ridicat anumite probleme celor preocupaþi de semnificaþia vorbelor. Cîteva titluri sugestive: „În þara ta calci pe toatã talpa. ca sã ne pierdem în labirinturi existenþiale pe drumurile noastre întortocheate. s-au nãscut contradicþii de „interpretare” a sentimentului de dor. Valentin CIUCÃ. la românii din Valea Dunãrii (Bulgaria). cea în care spunem „Tatãl nostru” sau cea în care intrãm La þigãnci.160 alte texte. ªi chiar dacã pericolul unei pierderi definitive a acestei patrii lingvistice nu se prezintã ca un risc iminent. dr. minuþios elaborate. Românii de pretutindeni (deci ºi cei de-acasã) au ce citi în numãrul acesta consistent. În orice caz. din fiecare eveniment al existenþei. „Sunt român ºi Punctum! Oriunde aº trãi în lume” (prof. Adrian BOTEZ întrun interviu cu scriitorul ºi publicistul Ioan MICLÃU din Cringilla. iar materialele care îl fac ºi mai bine cunoscut (mai ales în þarã) sunt semnate printre alþii. Pânã atunci. „Vocile din Cimitirul Vesel au rãsunat la Sãpînþa” (Simona GABOR).

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 La Chiºinãu a fost prezentat filmul „Golgota Basarabiei” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teodor ARDELEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Românii din afara graniþelor þãrii / Gheorghe IUTIª . . . 90 FAMILIA ROMÂNà publicaþie a românilor de pretutindeni . . . . . . . . . . . . . . . . . Ioana PETREUª . . . . . . . . . . . dr. . frate cu românul / Vasile ªOIMARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de unde ºi numele de Papacioc” / Drd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Armânii/Makedonarmânii – recuperarea identitãþii în mileniul III / Kira IORGOVEANU-MANTSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrian BOTEZ . . . . . 73 Bucurã-te cã ai venit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aceºti greci nesupuºi! / Prof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 „Voshopole” . . . . . . Adrian BOTEZ . . . . . . .DECEMBRIE 2010 127 Cuprins AROMÂNII Chestiunea aromânã / Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 CUNUNA DE AUR A ROMÂNIEI Românii din Ungaria / Institutul „Fraþii Golescu”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sã-i cunoaºteþi pe fraþii noºtri” / Gheorghe PÂRJA . o fãclie a neamului românesc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Neagu Djuvara: „Aromânii n-o sã disparã total. . . . Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr. . . . . / Prof. . . . . . . . . . . . . Stelian GOMBOª . . . . 22 „E o mândrie sã poþi afirma: sunt prietenul unui aromân” / Cornel COTUÞIU . . 21 Aromânul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr. 19 Congresul Internaþional al Aromânilor (ediþia a X-a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Mitropolitul Ardealului Andrei ªaguna în conºtiinþa noastrã. . . . . . . . . . . 30 Moscopole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Vlahii. . . . . . . . . . . . ai învins / Theodor DAMIAN . . . . . . . . . 24 Limba sufleteascã / Gheorghe PÂRJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tatãl bunicului meu a fost preot în Macedonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilie GHERHEª . . . . 48 Tache Papahagi – un savant aromân care a descoperit Maramureºul / Prof. . . . . . . ilustrativ pentru soarta aromânilor / Lector univ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dr. . . .Epopeea transfigurãrii / Prof. . . . . 63 Caleidoscop internautic / Casilda CIOLTEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Emanuil Gojdu – repere ale vieþii ºi activitãþii sale politice / Radu BIRTA . . . . 81 Decriptarea stelei funerare din insula greceascã Lemnos / George CADAR . . . . Dan LÃZÃRESCU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Dodecalogul aromânilor / Matilda Caragiu Marioþeanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Gabriel Stãnescu nu mã mai duce în America / ªtefan Doru DÃNCUª . . . . . . . . . pe un bulgãre de sare / Florentin NÃSUI . . . . . . . . . dar mi-e teamã cã numai la noi se vor mai pãstra” / Eugenia GUZUN. . . . . . . . . . . . Dr. . Ilie GHERHEª. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ai luptat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Bucurie – supãrare. . .. mult prea grabnic. . . . . . . . . . . . . . . .Nicãieri (Armanyi: Iutsido . . 74 FILE DE ISTORIE Riscul suprem pentru a fi liber / Col. . . . . . . . . . 39 O variantã aromâneascã a „Mioriþei” / Prof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ion BABA ARMÂNESCU . . . . . . . . . 34 Thede Kahl: Istoria aromânilor / Prof. . . . . . . . . . . . . . 67 IN MEMORIAM Cel mai iubit ºi cel mai huiduit dintre pãmânteni / Constantin TÃNASE . . . . . . . . . . . . . . . Adrian BOTEZ Muzica aromânã / Valentina ROTARU. . . . . . . . un mare sat. . veteran de rãzboi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inima poporului aromân / Anca GOJA . .Iuva) / Lector univ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Aromânii: Pretutindeni . 42 Academia Românã apãrã adevãrul istoric ºi interesele naþionale ale românilor de pretutindeni . . . . . 75 „ªansele imense care se ofereau þãrii noastre în decembrie 1989 au fost ratate” / Ion LONGIN POPESCU . . . . . . . . 25 Familia macedo-românã ªomlea ºi ctitorirea bisericii româneºti din Seini / Viorel CÂMPEAN . . . . . . . . . . . . . . . 26 Despre aromâni în câteva cuvinte / Prof. . . . . . . . . . . . . . . 61 „Sunt macedonean dupã tatã. 58 Remember Nicu Caranica / Antoaneta TURDA . . . 85 Bouþul Mic. . . . . 5 Un document consular inedit. . . . . . . . . . 49 Theodor Capidan. mãrturisitoare / Drd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Spinoasa problemã a aromânilor / Adrian BOTEZ . . . . . . . . . . . . 32 Declaratsia di Moscopoli . . . . . . . . . . . . . . . Ioana PETREUª . . . . 78 Pagini din arhivele CNSAS / (selecþii de Eugen Evu). . 56 „Veniþi în Pind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(r ) Ioan ROMANIUC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 S-a mai stins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stelian GOMBOª . . . . . . exponent ºi promotor al aromânilor / Paula RUS. . . . în tradiþii ancorat / Florentin NÃSUI . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . 101 „Niciodatã. . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Revista presei: mass-media despre români septembrie-decembrie / Selecþie realizatã de: Laviniu ARDELEAN ºi Simona DUMUÞA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . indiferent unde am fost în lume. . . . . . . 95 Despre modestia unui cercetãtor cu o carierã ºtiinþificã de succes / A consemnat Liliana MOLDOVAN . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Întâlnirea românilor de pretutindeni / Liliana MOLDOVAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Situaþia minoritãþilor naþionale în Voivodina ºi a minoritãþii române din Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Despre Familia românã . . . 109 Am primit la redacþie / Simona DUMUÞA . . . . . . . . . . . . . . . Ion Popescu – cetãþean de onoare al satului Pãtrãuþii de Jos din nordul Bucovinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 DECEMBRIE 2010 Apel de solidaritate / Ovidiu CREANGÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Librãrii româneºti în lume / Valentina ROTARU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 De vorbã cu stelele / Menuþ MAXIMINIAN . . 124 FAMILIA ROMÂNÃ publicaþie a românilor de pretutindeni Responsabilitatea privind conþinutul articolelor aparþine autorilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nu am uitat de unde am plecat” / Anca GOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Reconcilierea între statele fostei Iugoslavii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Aniversãri 2011 / Ana GRIGOR . . . . . . . 92 ROMÂNI ÎN LUME Crãciun românesc în Canada / Elena BUICÃ . . . . . . . . . . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->