P. 1
Infractiunea1

Infractiunea1

|Views: 39|Likes:
Published by Silviu Gheorghe

More info:

Published by: Silviu Gheorghe on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2013

pdf

text

original

Studenta : Facultatea De Drept « Simion Barnutiu » Specializarea : Administratie Publica

Anul I

CUPRINS
INTRODUCERE ………………………………………………………………… 3 Dispozitii generale ……………………………………………………………. 5 Trasaturile esentiale si generale ale infractiunii ……………………... 6 Formele infractiunii ......................................................................... 11 Participatia penala .......................................................................... 13 Pluralitatea de infractiuni ............................................................... 39 Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei ............................. 46 Concluzii .............................................................................. ........... 61 BIBLIOGRAFIE ...................................................................... ......... 63

2

„Dreptul apare ca prima virtute a instituţiilor sociale, aşa cum adevărul apare ca principala calitate a sistemelor noastre de gândire, adevăr ce devine curat şi în cea mai murdară faptă”. (ARISTOTEL, RAWLS)

INTRODUCERE

Problematica dreptului poate fi abordată sub mai multe aspecte, întrucât dreptul este privit, în primul rând, ca un fenomen sociologic, cu o structură complexă şi o fizionomie aparte, ce întruchipează, în gradul cel mai înalt posibil viaţa juridică a unei societăţi umane, sistemul juridic. Ideea pe care se fundamentează întreg edificiul cunoaşterii în acest domeniu (drept) este cea de justiţie, dreptate, echitate. Ceea ce este specific vieţii juridice, particularizându-1 faţă de celelalte componente normative ale vieţii sociale este faptul că suportul ideii de justiţie, garanţia realizării ei în fapt, o constituie regula de drept.

3

Fermitatea în aplicarea legii penale presupune aplicarea întocmai. pentru a ispăşi suferinţa sau paguba pricinuită. prin funcţia preventivă şi educativă pe care o are.De asemenea. pe baza criteriilor prevăzute de lege. ci pentru ca societatea şi valorile ei fundamentale să-şi găsească o cât mai adecvată ocrotire. mulţi dintre oameni îşi vor adapta conduita la rigorile legii. norma de drept avertizează asupra pericolului la care se expun cei ce o încalcă astfel încât. posibilitatea intervenţiei forţei coercitive. ci pentru că. dar contrar. scopul nu poate fi decât prevenirea comiterii de infracţiuni. de teama constrângerii. a ceea ce aparent ar putea rezulta din alăturarea acestor două noţiuni. reprezintă în cazul concret respectiv tratamentul penal cel mai adecvat necesităţilor apărare socială. a prevederilor legale. în spiritul şi în scopul în vederea căruia au fost instituite. Fără îndoială. eliminând de asemenea. cu consecvenţa şi intransigenţa principială. Dar fermitatea nu se confundă cu duritatea şi excesul: o pedeapsă este fermă nu pentru că este aspră. de reeducare a făptuitorului şi de 4 . fiind stabilită cu intransigenţa principială. infractorul nu este pedepsit pentru ca răul să-şi găsească o compensaţie în suportarea unei suferinţe. căci o asemenea răzbunare legalizată ar fi un act gratuit şi inutil. Fundamentul pedepsei fiind apărarea societăţii împotriva infracţiunilor. pedeapsa este efectul infracţiunii.

luarea de mită .răspunderea penală ş i sancţiun ile de drept penal. În această accepţiune. etc. sub sancţiun i specifice. în chiar codul nostru penal. furt. 1 7 a l in . omor. c a f ii n d „ f a p ta c a r e pr e zin tă per ic ol s oc i a l . Astfel. în legi penale speciale sau în legi nepenale cu dispoziţii penale(neglijenţa în serviciu.) • Infracţiun ea – instituţie fundamentală a dreptului penal care. 2 d i n C . Este accepţiunea legiuitorului care in terzice. C od u l pen a l r omâ n î n v i goa r e def in eş te n oţ i u n ea de in f r a cţ iu n e. darea de mită . Preciză m că în tre aceste tr ei in stitu ţ ii există o strân să legă tură . î n a r t 1 7. Această faptă devin e infracţiun e numai dacă îndeplineş te condiţiile prevăzute de norma de incriminare pentru a fi calificată astfel. „Infracţiunea este singurul temei al răspunderii penale". formează „pilonii” dreptului penal. dimpotrivă având o natură 5 . infracţiun ea se regă seşte în partea specială a codului penal. are semnificaţii deosebite atât pentru teoreticieni cât şi pentru practicienii în domeniu. ală turi de celelate două . Consacrarea definiţiei legale a infracţiunii. potrivit dispoziţiilor a r t . Fă ră in stituţ ia infracţiun ii nu ar putea exista şi funcţiona celelalte două şi invers. ea ajută organele competente a aplica legea penală la caracterizarea unor fapte concrete ca fiind infracţiuni sau.DISPOZITII GENERALE Ş tiinţa dreptului penal foloseşte mai multe accepţiun i ale noţiunii de infracţiun e astfel: • Infracţiun ea – faptă a omului prin care se aduce atin gere unei anumite valori sociale iar cel care a săvârş it o astfel de faptă trebuie să fie pedepsit. săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală". p en . • Infracţiun ea – faptă descrisă de legea penală . faptele considerate periculoase pentru valorile sociale esenţiale ale societăţii. Ceea ce însemană că fără in fracţiun e nu poate exista ră spun dere penală ş i fă ră aceasta din urmă nu se poate concepe aplicarea unei pedepse. Astfel.

adică o manifestare reală a făptuitorului în sfera relaţiilor sociale. uman pentru că reprezintă o activitate omenească. se îndreaptă împotriva realită ţil or sociale. deoarece numai omul se află în relaţii sociale. 17 alin. j u r i di c d eoa r ec e reprezintă o încălcare a unei norme juridice penale. În a ce l a ş i ti mp. TRASATURILE ESENTIALE SI GENERALE ALE INFRACTIUNII Din definiţia infracţiunii prevăzută în art. rezultă trei tr ă să tu r i es en ţ i a l e a l e a ce st ei a ş i a n u me: F a p tă c a r e pr ez in tă p er i c ol s oc i a l Fa pt ă să v â r ş i tă c u v in ov ă ţ i e Fa pt ă pr ev ă zu tă d e legea penală A. inundaţie ş. A. Această faptă poate consta într-o acţiune sau o inacţiune.) care 6 . c u m s u n t : p r i n c i p i u l r ă s p u n d e r i i subiective şi principiul legalităţii incriminării. prin aceea că este o faptă. în primul rând. reacţia an imalului. moral. B. în sensul ca reprezintă o manifestare exterioară a individului. De asemenea. social. evenimentele naturii (cutremur.politic deoarece reprezin tă a t i t u d i n e a m o r a l ă ş i p o l i t i c ă a f ă p tu it or u l u i f a ţ ă de v a l or il e soc ia l e .pen. Faptă care prezint ă pericol socia l Nu putem analiza trăsăturile esenţiale ale faptei fără să ştim ce este fapta ca atare deoarece infracţiunea se caracterizează. Fapta trebuie să prezinte pericol social. Spre exemplu. A. moral-politic şi juridic ale infracţiunii. reflectă unele principii fundamentale ale dreptului penal. prin această definiţie sunt puse în evidenţă de către legiuitorul nostru penal aspectele: material. uman. Material. Se cuvine să amintim că numai activităţile omeneşti pot prezenta pericol social. social deoarece priveşte.e xt r a p en a l ă .a.l C. cu o existenţă obiectivă care poate să pună în pericol valorile sociale ocrotite de lege.

prin c on s ec i n ţ el e l or s u n t p er i cu l oa s e ( v ă tă mă r i , di st r u ge r i , pierderi de vieţi omeneşti) nu prezintă pericol social, chiar dacă rezultatul se produce în societate. Codul penal român defineşte pericolul social în art. 18 ca fiind „orice acţiune sau inacţiune prin care se aduce atingere uneia din valorile sociale enumerate în art.1 C.pen. şi pentru sancţionarea căreia este necesară aplicarea unei pedepse”. De aici rezultă că trăsătura esenţială a infracţiunii de a fi o faptă ce prezintă pericol social se materializează în două aspecte:  pr in f a p tă se a du ce a t in g er e u n or v a l or i s oc ia l e importante, arătate generic în art.l C.pen.(statul român, persoan a, drepturile ş i l iber tă ţile acesteia , proprietatea, etc );  pen t r u s a n c ţ i o n a r e a u n e i a s t f e l d e f a p t e e s t e necesară aplicarea unei pedepse. În doctrina penală, pericolul social ca trăsătură a infracţiunii este cunoscut sub două forme: - pericol social generic - pericol social concret. Pericolul social generic este apreciat de legiuitor în momentul înscrierii faptei periculoase în legea penală ca infracţiune (ex.: omor, delapidare, viol etc). Pericol social concret este pericolul ce-1 reprezintă o faptă concretă săvârşită de o persoană şi este apreciat de instanţa judecătorească cu prilejul judecării faptei. El se reflectă în sancţiunea penală aplicată. Aprecierea pericolului social concret al unei fapte are loc în funcţie de anumite criterii ce sunt prevăzute în lege (art.18 alin.2 C.pen.) cum ar fi, de exemplu, modul şi mij loacele de săvârşire a faptei, scopul urmărit de făptuitor, persoana şi conduita făptuitorului etc.

B. Faptă săvârşi t ă cu vinovăţ ie
Săvârşirea faptei cu vinovăţie este a doua trăsătură esenţială a infracţiunii. Ea este expres prevăzută în Codul penal art.17 coroborat cu art. 19 care consacră pe plan legislativ formele de vinovăţie – intenţia şi culpa. Vinovăţia priveşte latura subiectivă a infracţiunii şi este rezultatul interacţiunii a doi factori: conştiinţa (factorul intelectiv) şi voinţa (factorul volitiv). C on ş t i i n ţ a , e s t e a c e a fa cu l ta te psih ică pr in ca re per soan a ( f ă ptu itor u l ) îş i dă seama, are reprezentarea acţiunilor sau

7

in acţiunilor sale, precum ş i a rezultatului acestora, care este periculos. Voinţa este elementul psihic prin care făptuitorul săvârşeşte acţiuni sau inacţiuni antrenând energia sa fizică spre realizarea rezultatelor urmărite. Este necesar ca voinţa să fie liber determinată, adică persoana să aibă capacitatea psiho-fizică de a se autodetermina şi de a fi stăpână pe actele sale. În doctrina penală, vinovăţia a fost definită ca fiind „atitudinea psihică a persoanei care, săvârşind cu voinţă neconstrânsă o faptă ce prezintă perocol social, a avut, în momentul executării, reprezentarea faptei şi a urmărilor socialmente periculoase ale acesteia sau, deşi nu a avut reprezentarea faptei şi a urmărilor, a avut posibilitatea reală , subiectivă a acestei reprezentări”. Vinovăţia are două forme:

1. intenţia 2. culpa
La acestea se mai adaugă şi o formă mixtă, specifică unor infracţiuni, denumită intenţie depăşită ( praeterintenţie ).

este def in ită în art.19 alin. 1 pct.l C.pen. Ea are două modalităţi: intenţia directă şi intenţia indirectă .

1. Intenţia repr ezin tă f or ma fu n da men tal ă de v in ov ă ţ ie ş i

 Intenţia directă . Potrivit art.19 alin.l pct.1, lit.a C.pen., intenţia directă se caracterizează prin prevederea r e z u l t a t u l u i f a p t e i s a l e d e c ă t r e i n f r a c t or ş i u r mă r i r e a producerii acelui rezultat, prin săvârşirea faptei. Această prevedere a faptei trebuie să fie reală, efectivă.Pentru existenţa intenţiei directe se cere ca rezultatul urmărit să corespundă rezultatului firesc al unei fapte care prezintă pericol social şi acel rezultat să fi fost prevăzut de făptuitor, indiferent de particularităţile în care 1-a con ceput acesta (ex.: fă ptuitorul a ucis o altă persoan ă decât pe cea vizată de el sau a furat un obiect ce aparţin ea unei alte persoane decât aceleia presupuse de el).  Intenţia indirectă (art.1 9. a l in . l pc t. l . l i t. b C. p en . ) s e c a r a c te r i ze a z ă pr in prevederea rezultatului faptei sale de către infractor ş i, deş i nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui. (De exempl u , f a pta in cul pa tu lu i de a f i a pl ica t v ict imei, af l a tă î n t r - o avansată stare de ebrietate, o puternică lovitură cu

8

p u mn u l , c a r e a p r oi e c t a t - o î n t r - u n ba z i n cu a p e r e z i d u a l e , căderea ei fiind auzită de inculpat, precum şi de a o fi părăsit în aceste con diţ ii fără a încerca să o salveze, eviden ţiază , pe plan subiectiv, acceptarea rezultatului surven it, con stân d în decesul victimei, chiar dacă nu 1-a dorit). Elementul intelectiv comun pentru cele două forme ale intenţiei îl reprezintă prevederea caracterului periculos al urmărilor faptelor săvârşite. Ce le deosebeşte? În cazul intenţiei directe este nevoie ca făptuitorul să fi urmărit survenirea urmărilor faptei sale, pe care le-a prevăzut (omor din răzbunare sau omor comis pentru a ascunde urmele unei alte infracţiuni). În cazul intenţiei indirecte este nevoie ca infractorul să nu urmărească survenirea rezultatului faptei sale dar să accepte posibilitatea survenirii lui.

a titu d in ea psihică a făptuitorului care prevede rezultatul faptei sale dar nu-l acceptă, socotind fără temei că acesta nu se va produce, ori nu prevede rezultatul faptei sale deş i putea şi trebuia să -1 prevadă. Culpa are două modalităţi: 1. culpa cu prevedere (cu uşurinţă, cu temeritate) 2. culpa simplă (neglijenţa sau greşeala). previziune ori

2. Culpa (ar t.1 9, a l in .1 , pct. 2 l it. a ş i b C. pen . ) con stă în

1. Culpa cu prevedere Există atunci când infractorul are reprezentarea rezultatului socialmente periculos al faptei sale, nu acceptă acest rezultat şi speră în mod uşuratic că el nu se produce. Deci se poate observa două elemente care caracterizează culpa cu prevedere : • făptuitorul a prevăzut posibilitatea survenirii unui rezultat periculos ca urmare a activităţii desfăşurate, rezultat pe care nu l-a urmărit şi nici nu 1-a acceptat. • făptuitorul să fi socotit fără temei că rezultatul nu se va produce. Exemplul clasic de infracţiune săvîrşită cu această formă a vinovăţiei este fapta conducătorului auto care nu reduce viteza la limita evitării oricărui pericol la trecerea pe lângă grupuri de persoane, prevăzând posibilitatea u n u i a c c i d e n t ( v ă t ă ma r e a o r i u c i d e r e a u n e i p e r s o a n e , avarierea autovehiculului etc.) rezultat pe care nu-1 acceptă şi con sideră neîntemeiat că acesta n u se poate produce, dar, totuşi rezultatul se produce. Se poate observa că prevederea rezultatului în cazul acestei modalităţi apropie această formă de vinovă ţie de intenţie (atât

9

cât şi indirectă). se va reţine intenţia depăşită în cazul în care făptuitorul urmăreşte vătămarea integrităţii corporale a unei persoane. 2. câ t ş i în art.17 C. când din culpa făptuitorului s-a produs un rezultat mai grav decât cel pe care-l urmărea acesta prin fapta săvârşită cu intenţie (de exemplu. pregătire profesională. Culpa simplă se caracterizează prin aceea că făptuitorul nu prevedea rezultatul faptei sale. însă. Astfel. atunci vinovăţia sub forma culpei simple există. S e ca ra cter izea ză pr in a ceea că su biectu l in f ra cţ iu n ii prev ede ş i dor eş te or i a cceptă pr odu cer ea u n or u r mă r i per icu l oa se. Faptă prevă zut ă de legea penală E st e a tr e ia tr ă s ă t u r ă e sen ţ ia l ă a in f r a c ţ i u n i i pr ev ă z u t ă î n ar t. ca forme agravate ale unei infracţiuni tip.2 C. infractorul sperând în mod uşuratic că acesta nu se va produce.directă. în urma aplicării unor lovituri cu pumnul. Posibil ita tea con cretă de pr evedere a fă ptuitor ul ui este apreciată în funcţie de personalitatea acestuia. In ten ţ ia depă ş ită (pr aeter in ten ţ ia) Este o f or mă mixtă de v in ov ă ţ ie ce cu pr in de cor obor a r ea cu l pei cu in ten ţ ia .pen . 3 .a. deşi trebuia şi putea să-1 prevadă.a pr ev ă zu t. infracţiunile praeterintenţionate apar. Poziţia psihică faţă de rezultat diferenţiază culpa cu prevedere de intenţie.pen . se loveşte de carosabil şi decedează). de principiu. victima cade. Această cerinţă arată că pentru existenţa unei infracţiuni nu este suficient să existe o faptă care prezintă pericol social şi este săvîrşită cu vinovăţie ci mai trebuie ca această faptă să fie prevăzută de lege ca infracţiune şi sancţionată cu o anumită pedeapsă. î n să cel e pr odu se î n rea l ita te sun t mu l t ma i gr av e. 10 . experienţa de viaţă. în cazul culpei cu prevedere rezultatul . căci dacă l a in ten ţ ia dir ectă este u r mă r it r ezul ta tu l ia r la in ten ţ ia indirectă era acceptat. În codul penal. pe ca r e l e-a pr ev ă zu t da r a soc ot it f ă r ă teme i că n u se v or pr odu ce sa u n u l e. D a c ă î n u r ma ob s e r v ă r i i a c e s t o r c r i t e r i i s u b i e c t i v e s e stabileşte că făptuitorul putea prevede rezultatul. dezvoltare intelectuală ş.nu este acceptat. „ Legea prev ede care fapte constituie infracţiuni". dar pu tea ş i tr ebu ia să l e pr ev a dă . sunt infracţiuni pentru care legea prevede o pedeapsă mai aspră. C.

întrucât făptuitorul săvârşeşte acte materiale îndreptate spre consumarea infracţiunii dar nu le finalizează. Formele infracţiunii după fazele de desfăşurare sunt: actele pregătitoare preparatorii tentativa fapta consumată fapta epuizată.FORMELE INFRACTIUNII Prin formele infracţiunii se înţeleg acele feluri. tentativa se încadrează între faza actelor pregătitoare şi faza consumării. ale aceleiaşi infracţiuni care se deosebesc între ele după stadiul în care se află sau la care s-a oprit activitatea infracţională. Tentativa În evoluţia progresivă a procesului infracţional. prin producerea 11 . sau variante.

tentativa poate fi: . Există tentativă şi în cazul în care consumarea infracţiunii nu a fost posibilă datorită insuficienţei sau defectuozităţii mijloacelor folosite ori datorită împrejurării că atunci când s-au săvârşit actele de executare. Tentativa este posibilă exclusiv în sfera actelor de executare. Infracţiunea consumată reprezintă forma tipică sau perfectă a infracţiunii în raport cu fazele desfăşurării marchează activităţii finalizarea infracţionale. obiectul lipsea de la locul în care făptuitorul ştia că se află. executare care a fost întreruptă sau nu şi-a produs efectul. Infracţiunea consumată Pentru unele infracţiuni rezultatul delictuos. constituie o condiţie de existenţă a acestor infracţiuni. După gradul de realizare a executării actului material şi a cauzelor neproducerii urmărilor.tentativa întreruptă neterminată.rezultatului. urmarea. Tentativa este acea formă a infracţiunii care constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea. iar în altele. atingerea scopului urmărit 12 . legea penală nu are în vedere rezultatul material.tentativa perfectă sau fără efect. consecinţa delictuoasă. de făptuitor. Infracţiunea consumată deplină a hotărârii infracţionale iniţiale. .

art. privitor la „Infracţiunea”.Cauze de nepedepsire În art. PARTICIPATIA PENALA Pluralitatea ocazională este cunoscută în literatură şi în legislaţie sub denumirea de participaţie. la orice infracţiune. chiar şi la faptele ce presupun pluralitatea naturală sau constituită de făptuitor.ceea ce a impus lărgirea sferei 13 . 31 . mai cuprinzător decât al Codului penal anterior. articolul 23-31 inclusiv. ca o instituţie legată de aceasta. Sediul legal al participaţiei se găseşte în partea generală a Codului penal. defineşte categoriile de participanţi. 22 Cod penal se arată cauzele de nepedepsire: desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului. Cadrul legal actual. Participaţia este posibilă. în general. prevede caracterul sancţionator al acestora şi include participaţia improprie. Participaţia improprie este reglementată pentru prima dată în legislaţia noastră penală . în titlul 2. în capitolul 3. formă necunoscută reglementări anterioare.

în titlul 2 -„Infracţiunea” . 26 „Complicele”. în actualul Cod de drept penal.„Autorul”. se poate elabora o definiţie a acestei instituţii care să reflecte actuala concepţie în această materie. Rezultă. Astfel. deci. Se consacra.„Asocierea pentru săvârşirea de infracţiuni”. art. art. art. 304 -„Adulterul”. 24 . de împrejurarea ca acesta să fi acţionat cu vinovăţie şi fapta săvârşită să fi fost în raport cu el. art.s-a creat un cadru legal amplu. că participaţia există numai în situaţia în care. 25 -„Instigatorul”. deosebită de a codului penal anterior.participaţiei şi condiţionarea existenţei de „săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală”. art. inclusiv. art. cât şi autorul ar fi acţionat cu intenţie. care cuprinde: art. iar pluralitatea naturală de infractori şi pluralitatea constituită sunt limitele necesare reglementate în partea specială în art. în vechiul cod. 23 . prevăzând în partea generală numai reglementarea pluralităţii ocazionale sub denumirea de participaţie.„Instigarea neurmată de executare”.„Pedeapsa în caz de participaţie”. 30 .„împiedicarea săvârşirii faptei” şi art. 323 . al iresponsabilităţii sau al altor cauze. art. în partea generală.art. 27 . cum am văzut în art. în capitolul 3 intitulat „Participaţia”. În reglementarea anterioară. 31 „Participaţia improprie”. 29 . al erorii de fapt. Însituaţia în care autorul ar fi comis fapta sub imperiul constrângerii morale. 28 „Circumstanţele personale şi reale”.„Bigamia”. atât instigatorul (sau complicele). 167 . art. o infracţiune. 31.„Complotul”. 303 . Noul cod penal a adoptat acelaşi sistem ca al Codului penal anterior. numai participaţia proprie. deci. art. corelat cu întreaga reglementare a participaţiei. În baza textului citat. care înlătură caracterul penal 14 . art. 23 „Participanţi”. participaţia era condiţionată de săvârşirea de către autor a unei infracţiuni.

participaţia nu mai este condiţionată de împrejurarea ca autorul să fi acţionat cu vinovăţie. în raport cu poziţia sa psihică. în special în cazul infracţiunilor proprii. Într-o astfel de situaţie. când acesta ar fi comis doar o faptă prevăzută de legea penală şi nu o infracţiune. deci. ci rămâne cea iniţială. ci de împrejurarea dacă autorul acţiona sau nu cu intenţie. ce configura o formă sau alta a participaţiei. o infracţiune sau numai o faptă prevăzută de legea penală. ci ea există şi arunci când acestuia îi lipseşte vinovăţia. înlăturându-se instituţia participaţiei. trebuia să se transforme în autor al faptei. fictiv. Instigatorul (sau complicele) care a acţionat cu intenţie răspunde pentru contribuţia adusă în calitatea avută. Aşadar. care se transformă în „autor mediat” sau „de la distanţă”. de instigator. ceea ce are drept consecinţă lipsa răspunderii penale a acestuia. fără a se transforma în autor mediat al acelei fapte. acesta urma să-şi schimbe poziţia şi să se transforme. urmând ca acesta să răspundă pentru instigare. Codul penal în vigoare a lărgit cadrul participaţiei. urmând a răspunde ca autor al faptei nu cel ce executase activitatea materială. iar poziţia celuilalt participant nu este mobilă şi convertibilă. de instigator. deşi nu avea calitatea cerută de lege. potrivit legii. Întrucât construcţia artificială a „autorului mediat” a ridicat dificultăţi în practica judiciară. Poziţia juridică a participantului era determinată nu de activitatea înfăptuită. ci instigatorul. Deşi persoana care a determinat la săvârşirea faptei avea poziţia juridică. prin introducerea participaţiei improprii. în autor al faptei. raportată la fapta săvârşită cu intenţie. Această 15 . când instigatorul.al faptei prin lipsa vinovăţiei. participaţia subzistă cu menţiunea că fapta ăvârşită de autor constituie doar o faptă prevăzută de legea penală şi nu o infracţiune. dacă fapta era sau nu. nu există participaţie. considerând că există participaţie chiar şi în cazul în care autorul acţionează fără vinovăţie.

identică sau eterogenă. care. dintre care cel puţin una a acţionat cu intenţie. ce constă în cooperarea la comiterea unei infracţiuni a unui număr de persoane mai mare ca acela impus de lege. In definiţia dată. Deşi definiţia dată poate desemna ambele forme ale participaţiei. Având în vedere actuala reglementare. pentru a cuprinde în sfera sa nu numai participaţia proprie. se poate defini participaţia ca fiind cooperarea la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală a unui număr de persoane superior celui cerut de lege. concurând la săvârşirea faptei. însă. atât autorul. că la comiterea unei fapte penale pot coopera mai multe persoane. 16 . de altfel. dintre care. care aduc o contribuţie de natură diferită morală sau materială. în general.formă de participaţie este consacrată în actualul Cod penal. de către o singură persoană. legiuitorul nu operează cu categoria de „infracţiune”. sub denumirea marginală de „participaţie improprie”. Pluralitatea de infractori Notiune O infracţiune poate fi săvârşită. ci cu aceea de „faptă prevăzută de legea penală”. se poate contura şi o definiţie a participaţiei proprii. ca şi în toate textele de lege ce reglementează participaţia. este forma tipică şi frecvent găsită în practică. cât şi ceilalţi participanţi acţionează cu intenţie. ci şi forma improprie. în art. contribuţii ce se întrepătrund.31. Practica a învederat.

având ca element de unificare existenţa unei singure infracţiuni. Fapta săvârşită. aceasta este realitatea de fapt. Mai multe persoane au contribuit la săvârşirea unei fapte. iar infracţiunea prezentând totdeauna în structura sa două laturi: una obiectivă (materială) şi alta subiectivă (psihică).În sistemul legislaţiei penale romane exista pluralitate de făptuitori de câte ori o faptă prevăzută de legea penală este comisă de două sau mai multe persoane. Pentru ca realitatea de fapt a pluralităţii de făptuitori să capete importanţă pe plan juridic este 17 . Pluralitatea de făptuitori se transformă în pluralitate de infractori atunci când cooperarea mai multor persoane la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală are loc prin voinţa comună şi cu vinovăţie şi când nu este prezentă nici una din cauzele care exclud sau înlătură caracterul penal al faptei. la rândul ei. deci şi în problema pluralităţii de infractori. baza. este în realitate obiectivă. CARACTERIZARE Pluralitatea de infractori. punctul de plecare şi elementul de unificare în problema pluralităţii de făptuitori şi. indiferent de caracterul ei. această dualitate se răsfrânge în mod firesc şi asupra structurii pluralităţii de infractori care. prezintă un aspect obiectiv (material) şi unul subiectiv (psihic).

Dacă nici o persoană nu a acţionat cu vinovăţie la comiterea faptei. pluralitatea de făptuitori primeşte în total sau în parte caracterizarea de pluralitate de infractori. se poate ca.nevoie ca fapta comisă (cu voinţa comună) de către făptuitori să aibă relevanţă juridică. Nu persoane pluralitate de infractori. în cadrul aceleiaşi realităţi de fapt.nu există pluralitate de infractori şi anume atunci când nici unul dintre făptuitori unul singur este nu a lucrat cu vinovăţie sau numai vinovat. comiterea unei fapte prevăzute de legea penală de către mai mulţi făptuitori.că există pluralitate de infractori pentru o parte dintre făptuitori şi anume pentru cei care au lucrat cu vinovăţie şi că există o simplă pluralitate de făptuitori pentru toţi cei faţă de care nu s-a constatat vreo vinovăţie. Aşadar. adică să facă obiectul unei anumite reglementări juridice. . vinovăţie nu este infracţiune. nu se poate reţine o pluralitate de infractori. să se constate că: . Astfel. ci o pluralitate de făptuitori. orice faptă pluralitatea comisă de de mai infractori multe se caracterizează presupune prin şi o cooperarea mai multor persoane la săvârşirea unei infracţiuni. iar fapta fiind fără Formele pluralităţii de infractori 18 . Când pe baza cercetărilor făcute cu privire la aspectul obiectiv şi la cel subiectiv al pluralităţii de făptuitori s-a ajuns la concluzia că fapta săvârşită este prevăzută de legea penală şi că toţi sau o parte dintre făptuitori au lucrat cu vinovăţie.

51 C.46 C. Specificul pluralităţii naturale de infractori este considerarea ca autor a fiecărui participant şi drept urmare răspunderea penală se stabileşte în funcţie de rezultatul produs. Deci. penal. 322 C. penal. Nu este de esenţa pluralităţii naturale. Spre exemplu: va exista infracţiunea de bigamie şi în cazul în care unul dintre subiecţii infracţiunii comite fapta fără vinovăţie. denumită şi pluralitate necesară este forma pluralităţii de infractori în care cooperarea mai multor persoane la comiterea faptei este cerută de însăşi natura acesteia. 19 . ca unul dintre făptuitori să acţioneze cu vinovăţie.penal) şi sub imperiul constrângerii comite fapta. există anumite fapte prevăzute de legea penală care nu pot fi săvârşite de o singură persoană ci presupun coop erarea mai multora. adică să răspundă penal. jocul de noroc art. pluralitatea de infractori este cunoscută sub trei forme: a) pluralitatea naturală ( necesară) b) pluralitatea constituită ( legală ) c) pluralitatea ocazională ( participaţia penală ) a) Pluralitatea naturală.În doctrina penală. fiind suficient. penal). Unele infracţiuni presupun cooperarea a două persoane şi de aceea se numesc şi infracţiuni bilaterale. atât în cazul infracţiunilor bilaterale cât şi a celor ce presupun cooperarea mai multor persoane la comiterea faptei. penal. cu privire la starea civilă a celuilalt. ca toţi făptuitorii să fie infractori. 303 C. încăierarea -art. 330 C. ca de exemplu: bigamie art. aşa cum am arătat mai sus. ori în cazul celorlalte infracţiuni bilaterale când unul dintre subiecţi este constrâns (art. fiind în eroare (art.

Pluralitatea constituită există indiferent dacă s-au săvârşit sau nu fapte infracţionale din cele pe care şi le-au propus cei care s-au constituit. prin dispoziţiile care încriminează complotul . la 20 .art. 323 C. la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală au participat un număr mai mare de persoane decât era necesar potrivit naturii faptei. penal. 167 C. sunt aplicabile dispoziţiile privind concursul de infracţiuni. sunt prevăzute condiţiile cu privire la gruparea de persoane. la scopul urmărit -săvârşirea de infracţiuni . într-adevăr. Aceasta înseamnă că dacă o faptă putea fi comisă de o singură persoană datorită naturii ei. Când s-au comis infracţiuni pentru care se iniţiase sau se constituise asociaţia sau gruparea. Şi în cazul pluralităţii constituite. pentru a realiza pluralitatea constituită. Cu alte cuvinte. la comiterea faptei prevăzute de legea penală.la organizarea acesteia de durată pentru a reprezenta o infracţiune.art. Prin asocierea mai multor persoane în vederea comiterii de infracţiuni se realizează pluralitatea constituită. care datorită scopului ei antisocial este incriminată ca infracţiune de sine stătătoare. penal ca şi asocierea pentru comitere de infracţiuni .b) Pluralitatea constituită este forma pluralităţii de infractori ce presupune gruparea mai multor persoane pentru săvârşirea de infracţiuni. c) Pluralitatea ocazională sau participaţia penală este forma pluralităţii de infractori în care. participă un număr mai mare de persoane decât era necesar. fiecare persoană este considerată că a săvârşit infracţiunea şi va răspunde penal pentru aceasta ca autor.

În altă opinie: „participaţia penală este posibilă în cazul depăşirii numărului de făptuitori necesar pentru existenţa pluralităţii constituite”. când prin actele de sprijinire. în cazul pluralităţii ocazionale de infractori. fiecare participant este considerat ca a participat cu o parte la săvârşirea infracţiunii şi va răspunde penal în funcţie de contribuţia adusă la săvârşirea infracţiunii. se intră (sunt acte) într-o astfel de pluralitate constituită. iar dacă potrivit naturii ei fapta putea fi comisă de două persoane. Nu este posibilă participaţia penală la constituire.săvârşirea ei au participat două sau mai multe persoane. înlesnire a unei pluralităţi constituite. Prin această caracteristică se subliniază posibilitatea existenţei unei pluralităţi ocazionale naturală şi la o pluralitate constituită de infractori. la săvârşirea ei au participat trei sau mai multe. Genuri şi feluri de participaţie penală În literatura juridică de specialitate şi în legislaţie se face deosebire între diferite genuri şi feluri de participaţie penală. folosindu-se diferite criterii : 1. Spre deosebire de pluralitatea naturală şi de pluralitatea constituită. Existenţa pluralitatea unei pluralităţi ar fi ocazionale posibilă la o la pluralitate săvârşirea constituită este controversată în literatura juridică. După criteriul contribuţiei participanţilor la comiterea infracţiunii. Se susţine că ocazională numai infracţiunilor ce şi le-au propus cei care s-au constituit. se face deosebirea între: a) activitatea de executare directă şi nemijlocită a faptei: 21 .

ci numai coautorat. de ajutorare la săvârşirea faptei: . nu constituie un 22 . Participarea unei persoane la comiterea unei infracţiuni nu poate fi calificată şi instigare şi coautorat. b) activitatea de determinare la comiterea unei fapte: . Astfel. Această împărţire importantă admisă în doctrina penală şi în practica judiciară.. s-a decis în practica judiciară ca participarea la săvârşirea aceleiaşi infracţiuni prin două activităţi deosebite. Aceste forme de participaţie sunt importante şi au căpătat reglementări amănunţite în legislaţia penală. că formele principale ale participaţiei absorb pe cele secundare. chiar dacă contribuţiile sale puteau fi calificate atât instigare. una specifică instigării.activitatea complicelui. Este contribuţia specifică autorilor şi coautorilor. este contribuţia fiindcă este instigatorilor şi complicilor.activitatea proprie instigatorului: b) activitatea de înlesnire. 2. iar cealaltă complicităţii. se face deosebire între forme principale de participaţie şi forme secundare de participaţie : a) Participaţia este principală când prin aportul participantului se realizează însăşi conţinutul infracţiunii. comiterea După faptei importanţa contribuţiei participanţilor la şi producerea rezultatului. Sunt considerate forme principale de participaţie: coautoratul faţă de celelalte forme de participaţie (respectiv instigarea şi complicitatea) şi instigarea faţă de complicitate. b) reprezintă Participaţia însăşi fapta este secundară Este când contribuţiile specifică unanim participanţilor nu se înscriu în realizarea acţiunii sau inacţiunii ce incriminată. cât şi coautorat.activitatea specifică autorului şi coautorului.

dar numai prin acte de executare directă şi nemijlocită. şi pot fi întâlnite cel mai adesea în practică. se disting: participaţia proprie şi participaţia improprie. 3. După criteriul atitudinii psihice faţă de rezultatul faptei comise cu voinţa comună de a coopera. deci prin acte de coautorat. b) Participaţia improprie sau imperfectă se caracterizează prin aceea că participanţii nu acţionează cu aceeaşi formă de vinovăţie (unii cu intenţie şi alţii din culpă.concurs de infracţiuni ci se pedepseşte numai potrivit textului de lege care sancţionează forma de participaţie principală a instigării. sau unii cu intenţie şi alţii fără vinovăţie). separate. FORMELE PARTICIPATIEI PENALE Autoratul (coautoratul) 23 . în literatura juridică se susţine că există participaţie proprie şi atunci când toţi participanţii acţionează din culpă la comiterea unei fapte. Spre exemplu. la comiterea unei infracţiuni îşi aduc participanţi acţionează cu forme diferite de vinovăţie. dar nimic nu împiedică contribuţia coexistenţa mai mulţi lor în cazul săvârşirii care unei singure infracţiuni. a) Participaţia proprie. se caracterizează prin aceea că toţi participanţi la săvârşirea infracţiunii acţionează cu aceeaşi formă a vinovăţiei intenţie sau culpă. care absoarbe pe cea secundară a complicităţii. numită şi participaţia propriu-zisă sau perfectă. Cele două forme ale participaţiei sunt: proprie şi improprie.

şi nici să se folosească acest termen. trebuie definită expresia „săvârşirea nemijlocită a faptei”.In st ig a r ea Complicitatea Autor a tu l Este forma de participaţ ie penală în care o persoan ă să vârş eş te prin acte de executare fapta prevă zută de legea penală . Astfel. acte ce se integrează în latura obiectivă a infracţiunii. 24 . fiind un autor. În literatura juridică şi în practica judiciară s-a considerat că următoarele acte contributive intră în sfera coautoratului: a) actele ce se înscriu în acţiunea tipică descrisă de norma specială de incriminare. Pen al. Pentru a delimita coautoratul de celelalte forme de participare. Potriv it art. contribuţia sa se caracterizează prin aceea c ă a r e a l i z a t î n m o d n e m i j l o c i t f a p t a p r e v ă z u t ă d e l e g e a pen ală . 24 C. aşa cum nu se dă o precizare specială nici noţiunii de „coinculpat”. Coautoratul Coautoratul se poate defini ca fiind situaţia în care două sau mai multe persoane contribuie nemijlocit la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. prin prisma valorii contributive a actelor săvârşite faţă de rezultatul produs. Fiecare coautor. „autorul este persoana care să vârş eş te în mod n emijl ocit fapta prevă zută de legea penală ”. adică pentru cel care a contribuit în mod nemijlocit la comiterea faptei. în baza unei voinţe comune. poziţia lui juridică este cea stabilită de lege pentru autor. a unei legături subiective. nu a fost nevoie ca în lege să se prevadă în mod special situaţia de „coautori”. Când autorul a săvârşit infracţiunea împreună cu alţi participanţi.

a) Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală este condiţie de esenţă a participaţiei. sunt acte de coautorat dacă se integrează în structura complexă a infracţiunii. b) Cooperarea a două sau a mai multor persoane este o condiţie specifică a acestei forme de participare care nu este de determinare (ca la instigare) sau de ajutorare (ca la complicitate). cât şi actelor pregătitoare ori a tentativei. care se realizează atât în cazul faptei consumate. c) Voinţa comună este condiţia care constă în aceea că fiecare participant (coautor) doreşte să-şi unească activitatea sa cu a celorlalţi. ci de realizare nemijlocită a faptei. cu alte cuvinte. Conditiile coautoratului Coautoratul. ca formă de participaţie. când acestea sunt sancţionate penal. c)voinţa comună a coautorilor. simpla săvârşire de către două persoane în 25 .b) în cazul infracţiunilor complexe. fiind indispensabile săvârşirii infracţiunii. acţiuni total diferite ca mod de realizare ale participanţilor. activităţile infracţionale ale participaţiei sunt coordonate material şi intelectual. contribuie întro măsură determinantă la realizarea ei. în vederea realizării aceleiaşi infracţiuni. deci şi a coautoratului. c) fac parte din cadrul actelor de executare acele acte care. b)săvârşirea faptei prevăzute de legea penală să se realizeze de două sau de mai multe persoane în cooperare. fără a aparţine acţiunii tipice încriminate prin lege. presupune existenţa cumulativă a următoarelor condiţii: a) săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.

nu este definită noţiunea de instigare. determină o altă persoană să comită o faptă prevăzută de legea penală. a unor sustrageri fără coordonarea lor intelectuală şi fără o voinţă comună. nu constituie coautorat. iar instigatului. la formarea laturii subiective a infracţiunii. face să se nască în mintea instigatului hotărârea de a săvârşi o faptă prevăzută de legea penală. 25 arătându-se că: „Instigator este persoana care. dezertarea). În literatura juridică se susţine şi opinia că în cazul in fr a cţ iun il or din cu l pă n u poa te exis ta coa u tor a t ş i. deci. de exemplu infracţiunile ce se comit în. prin activitatea sa.acelaşi timp şi în acelaşi loc. cu intenţie. determină pe o altă persoană să săvârşească o faptă prevăzută de legea penală”. în art. Există şi infracţiuni. 26 . ci noţiunea de instigator. contribuie. Instigatorul. de aceea. instigatorului i se mai spune autor moral. ci fiecare infractor urmează a răspunde ca autor al unei infracţiuni distincte de furt. pr in urmare. Din examinarea acestei prevederi legale se poate desprinde şi definiţia instigării. persoana propria (mărturia mincinoasă. cu intenţie. se poate spune că instigare este o formă de participaţie morală. Astfel. realizată anterior sau concomitent. caracterizată prin aceea că o persoană. in f ra cţ iu n il e de omis iu n e ( i nfracţiunea de nedenunţare) etc. la care coautorul nu poate să apară cum ar fi. cei care acţion ează din culpă sun t autori ai un or infracţiuni distincte. Instigarea În Codul penal. autor material.

Conditiile instigarii Pentru existenţa instigării ca formă a participaţiei penale şi pentru ca instigatorul unei să fie considerat de participant. instigarea îmbracă mai multe forme. la orice infracţiune. d) Instigarea să fie urmată de executare ori să fie urmată cel puţin de o tentativă pedepsibilă. în acest din urmă caz fiind vorba de instigare improprie. penal. după care se s ta bil eş te ş i r ă spun der ea pen a lă a in stiga tu l u i ş i a instigatorului : Instigarea urmată de executare (in stiga tor ul deter min ă iar in stigatul execută in fra cţ iun ea l a care a fost instigat). numită instigat. b) Activitatea de determinare să fi intervenit înainte ca persoana faţă de care se desfăşoară să fi luat hotărârea de a săvârşi fapta prevăzută de legea penală. în morală”.Instigarea deoarece se deosebeşte determină de luarea „complicitatea hotărârii. c) Activitatea de determinare să se efectueze cu intenţie. Instigarea este posibilă. reglementată în art. instigator faţă de o alta. 31 C. inclusiv la cele neintenţionate. în general. timp ce instigarea „complicitatea morală” ajută doar la întărirea sau menţinerea hotărârii deja luate. 27 . Formele instigarii În raport cu reuşita sau nu a determinării. din trebuie partea îndeplinite următoarele condiţii: a) Efectuarea activităţi determinare unei persoane.

in stiga tu l a a ccepta t î n s ă u l ter i or . promisiunea nu este îndeplinită”. penal arătându-se că: „Complicele este persoana care. Complicitat ea Legea penală nu defineşte noţiunea de complicitate. se poate desprinde prin şi definiţia se complicităţii. înainte sau în timpul săvârşirii faptei că va tăinui bunurile provenite din aceasta sau că va favoriza pe făptuitor. Este de asemenea complice persoana care promite. în art. a fost trimis în provincie în interes de serviciu. Din textul enunţat. Astfel. Instigarea neizbutită sau îndemnul. înlesneşte sau ajută în orice mod la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. a doua zi nu a avut condiţii climaterice favorabile). 26 C. ci pe aceea de „complice”. nu trece la executare (de exemplu. cu intenţie. Atun ci cân d in stiga t or u l a deter min a t să v âr ş ir ea un ei in f ra cţ iu n i.Instigar ea neurmată de executare . există atunci când instigatorul determină o persoană la săvârşirea unei infracţiuni însă persoana asupra căreia s-a executat determinarea nu acceptă. chiar dacă după săvârşirea faptei. cu intenţie. inclusiv prin promisiunea de a tăinui bunuri provenite din 28 . se poate spune că complicitate înţelege acea formă de participare penală care constă în fapta persoanei care. se de si s tă or i î mp ie d i c ă in v ol u n ta r producerea rezultatului sau. din alte motive. înlesneşte sau ajută în orice mod.

Complicitatea presupunând un ajutor de natură materială sau morală. Datorită acestui fapt.comiterea faptei sau de a favoriza pe infractor. iar care este concomitentă cu acţiunea autorului. fără a se cere şi complicelui calitatea prevăzută de lege. este posibilă. b) realizarea unei contribuţii din partea complicelui (condiţie obiectivă). chiar şi la acelea la care nu sunt posibile unele forme de participaţie. Este posibilă şi la infracţiunile cu subiect special. Prin condiţii această favorabile formă în de participare vederea se creează faptei. complicitatea este o formă secundară de participaţie care se plasează înainte de punerea în executare a hotărârii infracţionale. chiar dacă după săvârşirea faptei. promisiunea nu este îndeplinită. 29 . în general. la toate infracţiunile. trebuie să fie îndeplinite cumulativ trei condiţii: a) să se fi săvârşit în mod nemijlocit de către o altă persoană (autorul) o faptă prevăzută de legea penală (condiţie de bază). care este impusă numai autorului. nu are caracter determinant pentru autor. autorului complicele comiterii cooperând cu autorul prin activităţi care nu sunt determinante sau indispensabile săvârşirii faptei şi nici nu se înscriu în activităţi nemijlocite de realizare a laturii obiective a infracţiunii înscrise în norma specială de incriminare. cum ar fi coautoratul. Conditiile complicitatii Pentru ca să existe complicitate şi pentru ca o persoană să fie considerată complice. c) contribuţia complicelui să fie efectuată cu intenţie.

penal. Condiţia săvârşirii faptei se realizează nu numai în cazul comiterii unei fapte în formă consumată. În cazul infracţiunilor proprii (cu subiect calificat). după efectuarea activităţii de complicitate. caracterului va fi în unele cazuri. simpla intenţie de a ajuta pe autor nefiind suficientă pentru existenţa complicităţii.a) întrucât relevantă Complicitatea. 19 C. deşi fapta unui participant se încadrează în latura obiectivă a infracţiunii. nu poate fi calificată ca un act de coautorat. ci şi în formă de tentativă pedepsibilă. Dimpotrivă. infracţiunii. comiterea lipsa acesteia devine de penală. săvârşirii faptei către activitatea realizată nu cade sub incidenţa legii penale. dacă participantului îi lipseşte calitatea specială cerută de lege. b) Realizarea unei contribuţii din partea complicelui. care instituie un tratament special instigării neurmate. o activitate autor. ci ca act de complicitate. numai prin În ca şi celelalte forme de participaţie. impune condiţia săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală. „complicitatea” nu se pedepseşte. afară de situaţia când prin ea însăşi constituie o faptă cu semnificaţie penală proprie. iar nu chiar dacă activitatea a datorită activităţii participantului nu se înscrie în conţinutul laturii obiective coautorat complicitate al determinant sau indispensabil 30 . aşa cum se sancţionează instigarea neurmată de executare. întrucât în Codul penal nu s-a prevăzut o reglementare similară celei din art. persoana ce trebuie să execute nemijlocit fapta nu mai procedează la comiterea ei. Dacă. 29. caz în care făptuitorul răspunde ca autor al acelei fapte şi nu în calitate de complice. Activitatea complicelui trebuie să se manifeste în una dintre formele arătate în art.

există şi complicitate la complicitate. după caz. când o persoană ajută pe o alta la săvârşirea unui act de complicitate. c) Contribuţia complicelui să fie efectuată cu intenţie. persoana care efectuează actele de înlesnire sau de ajutor trebuie să fi cunoscut şi să-şi fi dat seama că. ţinerea victimei pentru a fi lovită de o altă persoană sau pentru a fi deposedată de bunuri sau pentru a fi ucisă). adică contribuţia celui care înlesneşte sau ajută la săvârşirea faptei prevăzute de legea penală să fie dată cu intenţie. În cazul în care. prin acele acte. ci trebuie considerate ca complicitate real. prin ele însele. deci. contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală şi. actele de complicitate absorbindu-se în cele de autorat. să fi înţeles că devine participant la fapta săvârşită (condiţie subiectivă). Aşadar. ce constituie infracţiuni distincte. altfel nu există complicitate. cu excepţia cazului când. Aşa cum există instigare la instigare. actele săvârşite de complice sunt infracţiuni distincte. Să existe vinovăţie în formă de intenţie. actele de complicitate nu pot fi într-o activitate în concurs complicitate deoarece continuată. actele de săvârşită în baza unei rezoluţii unice. Contribuţia complicelui trebuie să servească efectiv autorului. cărora li se subordonează. participantul contribuie şi la executarea acţiunii ce constituie latura obiectivă a infracţiunii. Condiţia 31 . el este autor sau coautor. În cazul când o persoană săvârşeşte mai multe acte de complicitate reunite acte de la fapte singură identice. după realizarea unui act de complicitate. comise de de autori diferiţi. complicitate nu constituie infracţiuni autonome ci sunt indisolubil legate de cele ale autorilor.respective (de exemplu.

potrivit art. De exemplu. al. Când actele efectuate din culpă de către o persoană au contribuit la efectuarea de către o altă persoană. penal) sau a lucrat din culpă (caz în care va fi o panicipaţie improprie. Este indiferent dacă persoana care a săvârşit fapta prevăzută de legea penală. 31. farmacistul nu a observat greşeala şi a dat pacientului medicamentul care i-a cauzat grave vătămări corporale. medicul şi farmacistul sunt ambii vinovaţi de vătămările produse din culpă şi deci coautori ai faptei de culpă. tot din culpă. Formele complicitatii 32 . a unor acte care au dus la săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală şi sancţionată penal şi în caz de culpă. culpa fiind negarea intenţiei. deci. un medic a comis o eroare asupra dozei unei substanţe toxice în conţinutul unei reţete.subiectivă este. actele ambelor persoane constituie însă antecedente cauzale în producerea faptei de culpă şi deci persoanele care le-au efectuat vor fi coautori la fapta de culpă săvârşită prin îmbinarea acelor antecedente. îndeplinită atât în caz de intenţie directă. Sprijinul dat din culpă la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală nu poate servi la îndeplinirea condiţiei subiective a complicităţii. 26 combinat cu art. potrivit art. cât şi în caz de intenţie indirectă. 1 C. astfel. Nu există deci complicitate din culpă. 27 C. autorul a lucrat la rândul său cu intenţie (în care caz va exista participaţie proprie. actele primei persoane nu constituie o complicitate la actele efectuate din culpă de cealaltă persoană fiindcă fără intenţie nu există complicitate. penal).

1. b) complicitate concomitentă. complicitatea poate fi: a) complicitate proprie. 4. întărirea sau întreţinerea hotărârii luate. După aspectul dinamic al contribuţiei complicelui la comiterea faptei. poate fi: a) complicitate anterioară. 3. Complicitatea materială constituie forma de complicitate prin care se înlesneşte sau ajută la săvârşirea faptei în materialitatea 33 . complicitatea poate fi: a) complicitate materială (fizică). După realizează disting: a) complicitate nemijlocită. b) complicitate prin inacţiune (omisivă).Faptele prevăzute de legea penală fiind numeroase şi variate în conţinut. se disting: a) complicitate prin acţiune (comisivă). După forma de vinovăţie cu care autorul săvârşeşte fapta. b) complicitate mediată. modul direct sau indirect în care se contribuţia complicelui la săvârşirea infracţiunii. de Complicitatea morală sprijină latura subiectivă a infracţiunii săvârşită de autor. este firesc ca şi contribuţiile prin care se poate ajuta la săvârşirea diferitelor fapte prevăzute de legea penală să poată prezenta numeroase şi variate forme. 5. b) complicitate improprie. După momentul în care se acordă ajutor la comiterea infracţiunii. 2. b) complicitate morală (imaterială). După natura ajutorului dat la săvârşirea infracţiunii.

în timp sub aspect material. fie a celei materiale. partea a II-a a aliniatului (întărirea hotărârii infracţionale prin promisiuni de tăinuire sau favorizare). 26 C. arme. fără a se integra în conţinutul său. până la epuizarea lor. sume de bani. penal. .pregătirea mijloacelor prin modificarea lor. materială sau morală. la rândul său. Complicitatea concomitentă se plasează. actul de complicitate poate interveni în toată perioada de executare. reprezentând acte mediate. pentru a le face apte săvârşirii faptei.procurarea mijloacelor necesare săvârşirii faptei şi punerea lor la dispoziţia autorului (instrumente. în timp. Poate fi. în timp. Anumite forme ale complicităţii nu pot fi decât anterioare săvârşirii faptei. indirecte. substanţe. complicitatea la instigare. ce susţin săvârşirea faptei. Complicitatea anterioară se plasează. . locuinţe).ei. cum este întărirea hotărârii infracţionale prin diferite mijloace. precum şi ipoteza prevăzută în art. adică autorului. înainte de momentul începerii executării faptei de către autor. 34 . darea de instrumente sau mijloace necesare înfăptuirii omorului. continue). se caracterizează (infracţiunile continuate. De exemplu. Modalităţile concrete sunt variate: . între momentul începerii executării şi momentul consumării infracţiunii. Complicitatea nemijlocită este atunci când sprijinul a fost dat de complice direct persoanei care a săvârşit fapta prevăzută de legea penală. mijloace de transport. În cazul infracţiunilor prin durată care. adică la înfăptuirea laturii obiective a acestei.ajutorul acordat în timpul săvârşirii faptei. Poate lua forma complicităţii morale.

-complicitatea la complicitate. În cadrul acestei complicităţi mediate intră: . ceea ce a impus lărgirea sferei participaţiei şi condiţionarea existenţei sale de „săvârşirea unei fapte” prevăzută de legea penală.art. Există complicelui a complicitate folosit la instigare atunci când sau sprijinul ca instigatorului.complicitatea la instigare. cu intenţie. -instigarea la complicitate. 31 prevede că: „Determinarea. în Codul penal .31. prin mijlocirea unui alt participant. art. instigator sau chiar complice. Astfel. Participatia improprie Participaţia improprie este reglementată pentru prima dată în legislaţia noastră penală. la săvârşirea din culpă de către o altă persoană a unei fapte prevăzută de legea penală se sancţionează cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisă cu intenţie. înlesnind ajutând acţiunea acestuia să se efectueze şi să reuşească. 35 .Complicitatea mediată (mijlocită) este atunci când contribuţia complicelui a ajuns să constituie o înlesnire sau un ajutor la comiterea faptei prin intermediul. înlesnirea sau ajutarea în orice mod.

penal acţionează cu intenţie. Modalităţile participaţiei improprii Legea improprii: a) instigarea şi complicitatea. b) instigarea şi complicitatea. reglementează două modalităţi ale participaţiei 36 .Determinarea. cu intenţie. ei acţionează cu forme de vinovăţie diferite sau unii dintre ei fără vinovăţie. de către o persoană care comite acea faptă fără vinovăţie. iar autorul. Astfel. întotdeauna instigatorul şi complicele acţionează cu intenţie. la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. că toţi participanţii care desfăşoară o activitate din cele configurate în art. În cazul celei improprii. 25. înlesnirea sau ajutarea în orice mod. 26 C. Dispoziţiile art. dacă toţi participanţii săvârşirea cooperează faptei. la săvârşirea unei fapte comise de autor din culpă. cu intenţie. în ceea ce priveşte aspectul subiectiv al cooperării. 28-30 se aplică în mod corespunzător”. la săvârşirea unei fapte comise de autor fără vinovăţie. aspect ce apropie forma improprie de cea proprie. S-a observat în cazul participaţiei proprii. prin activităţi sau diferite la complicitate săvârşirea cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea nemijlocită. din culpă sau fără vinovăţie. se sancţionează infracţiune. de material instigare. 24. cu intenţie.

întrucât au acţionat cu vinovăţie. acţionând întotdeauna cu intenţie. care nu are pregătirea necesară. deşi formele cu care şi-au desfăşurat activităţile sunt deosebite. datorită necunoaşterii mecanismului de funcţionare. legea a stabilit poziţia juridică a făptuitorilor în procesul de săvârşire a faptei. să pună în funcţie o instalaţie cu intenţia de a o distruge. În ipoteza acestei forme de participare improprie. în cadrul primei modalităţi. dacă depunea un spor de atenţie. ajutare. Cel ce execută nemijlocit fapta nu prevede rezultatul activităţii efectuate. ei rămânând instigatori sau complici. 37 . penal. cu intenţie la săvârşirea din culpă de către o altă persoană. înlesnirea sau ajutarea. după felul activităţii realizate. Această modalitate consacrată de lege este posibilă la faptele pe care legea le încriminează cu forma de vinovăţie a intenţiei şi culpei. De exemplu. a unei fapte prevăzute de legea penală. participantul care desfăşoară o activitate de determinare sau înlesnire la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală prevede rezultatul activităţii autorului pe care îl urmăreşte sau acceptă. în condiţiile date. chiar dacă autorul acţionează din culpă sau fără vinovăţie. deşi. ci şi cu forma de vinovăţie a culpei. o persoană determină o alta. Toţi făptuitorii sunt infractori. fapta comisă de autor este infracţiune deoarece este încriminată nu numai cu intenţie. persoana determinată. iar autorul din culpă. 31 al C.a) Modalitatea intenţie şi culpă Prima modalitate este prevăzută în art. modalitate care constă în determinarea. în orice mod. de diligentă. trebuia şi putea să-1 prevadă. producând distrugerea ei. încearcă să o pună în funcţie. instigatorul a acţionat cu intenţie în raport cu fapta de distrugere care s-a produs. acţionând din imprudenţă sau neglijenţă. înlesnire. Utilizându-se terminologia de determinare.

în baza dispoziţiei legale care încriminează fapta săvârşită cu intenţie. ca prin activitatea lor contribuie la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală pe care o comite o altă persoană. răspunderea participanţilor se face în baza unor dispoziţii diferite. aliniatul 2 C. Dacă cazul participaţiei făptuitorii răspund. instigatorul la fapta de omor sau de distrugere se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în art. minorităţii sub 14 ani sau între 14-16 ani. 231 C. penal şi constă în determinarea. în funcţie de forma de vinovăţie cu care au acţionat. care încriminează distinct fapta intenţionată şi de culpă. 31. penal. Instigatorul şi complicele care desfăşoară activitatea cu intenţie vor fi sancţionaţi cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta intenţionată .autorul = acţionând fără vinovăţie datorită iresponsabilităţii. b) Modalitatea intenţie şi lipsă de vinovăţie A doua modalitate este prevăzută în art. erorii de fapt . precum şi a împrejurării. în ipoteza celei improprii. când minorul acţionează fără discernământ. Instigatorul şi complicele care desfăşoară activitatea de determinare sau înlesnire a săvârşirii faptei cu intenţie au reprezentarea activităţii autorului şi a urmărilor acesteia. Cel ce săvârşeşte nemijlocit fapta . de regulă. care încriminează faptele în forma intenţionată.împrejurare răspunderii ce se va răsfrânge în asupra încadrării juridice proprii şi toţi penale. nu prevede rezultatul dorit datorită condiţiei psihice în care se afla.în exemplul de mai sus. 174 sau 217.cauzele cele mai frecvente. De exemplu: o persoană 38 . înlesnirea sau ajutarea cu intenţie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală de către o persoană care săvârşeşte fără vinovăţie.

asigurândo de valabilitatea ei. apelându-se la ideea autorului mediat sau de la distanţă. cât şi situaţia în infracţiune după ce a penal. instigatorul şi complicele îşi aduc aportul la comiterea faptei cu intenţie. Înainte de reglementarea actuală. să ia acel bun şi să-1 dea celui ce pretinde sau să pună în circulaţie o monedă falsificată. deoarece a comis fapta fără vinovăţie. sau determină pe o persoană ce se află în stare de eroare de fapt cu privire la aparenţa unui bun. penal. această ultimă ipoteză a fost adeseori rezolvată în literatura şi practica penală. dispărea ideea de participaţie. iar autorul nu este supus răspunderii penale. 28-30 C. 51 C. instigatorul şi complicele care au acţionat cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită cu intenţie. cel ce a determinat la comiterea ei.art. Astfel. transformându-se în autor al faptei. 46 C. potrivit căreia. penal sau iresponsabil . prin pluralitate de infracţiuni este care o persoană săvârşeşte mai multe fi condamnată definitiv pentru vreuna din care o persoană săvârşeşte din nou o fost condamnată definitiv pentru o altă 39 . penal. de la distanţă. iar autorul comite fapta fără vinovăţie. găsinduse în acel moment în eroare de fapt . În ceea ce priveşte răspunderea penală.art. Dispoziţiile cuprinse în art. 50 C. ori sub imperiul unei constrângeri fizice sau morale . PLURALITATEA DE INFRACTIUNI În teoria dreptului desemnată situaţia în infracţiuni înainte de a ele. sau făptuitorul era minor . instigarea neurmată de executare şi împiedicarea săvârşirii faptei se aplică şi în cazul participaţiei improprii. penal. întrucât cel care a săvârşit fapta a acţionat fără vinovăţie. penal.determină pe un iresponsabil sau un minor care lucrează fără discernământ să săvârşească o vătămare corporală sau un furt.art. 48 C.art. care se referă la circumstanţele personale şi reale şi influenţa lor asupra participanţilor.

Într-o asemenea situaţie se relevă şi mai mult comportarea antisocială a făptuitorului.concursul de infracţiuni . Condiţii: . Formele pluralităţii de infracţiuni Formele pluralităţii de infracţiuni prevăzute de Codul penal român . Săvârşirea mai multor infracţiuni de către aceeaşi persoană prezintă o gravitate mai mare decât dacă se comite o singură infracţiune. Putem distinge concurs de infracţiuni omogen când faptele au aceeaş i natură (mai multe infracţiun i de înş elă torie sau de furt) şi concurs de infracţiuni eterogen 40 . de natură diferită (omor şi viol). Nu are importan ţă n atur a ş i gr av ita tea in f ra cţ iu n il or să v â rş ite. In codul penal român în vigoare pluralitatea de infracţiuni este reglementată în titlul privind infracţiunea (art.3240).recidiva . perversitatea caracterului său. ceea ce impune luarea unor măsuri mai aspre. El e pot f i de aceeaşi natură (furt şi furt).pluralitatea intermediară sunt: C oncursul de infracţiuni Prin concurs de infracţiuni înţelegem acea formă a pluralităţii de infracţiuni care constă din săvârşirea a două sau mai multe infracţiuni de către aceeaşi persoană mai înainte de a fi condamnată definitiv pentru vreuna din ele.infracţiune.S ă v â r ş i r e a a d o u ă s a u m a i m u l t e i n f r a c ţ i u n i . cu un grad de pericol social diferit (omor ş i furt simplu ). pentru îndreptarea celui în cauză.

(ex. violare de domiciliu. ) s a u d a c ă i n t e r v i n e ulterior o cauză care înlă tura ră spunderea penală (ex. : l e g i t i m ă a p ă r a r e .: a mn i st i e. între ele intercalându-se perioade de timp diferite (ex. ultraj). făptuitorul 41 . D e exemplu. infracţiunile apar. Concursul real de infracţiuni Această formă a concursului de infracţiun i se caracterizează prinaceea că cele două sau mai multe infracţiuni care îl alcătuiesc sunt săvârşite prin dou ă s a u ma i mu l t e a cţ iu n i sa u in a cţ iu n i d is t i n c te .I n fracţiun ile să vârş ite sau cel puţin două din tre ele să fie supuse judecării. c a z f or t u i t ş .:desistarea sau împiedicarea rezultatului). de regulă.con cur su l si mpl u a tun ci când între infracţiunile c a r e î l compun nu există nici o altfel de legătură decât person ală ( s ă v â r ş i t e d e a c c e a ţ i p e r s o a n ă ) . ca r e prezintă fiecare în parte conţinutul unei infracţiuni de sine s t ă t ă t o a r e . pr es cr ip ţ ie e tc ). Dacă în legă tură cu o faptă dintre cele două săvârş ite de făptuitor. Î n c a z u l c o n c u r s u l u i r e a l d e i n f r a c ţ i u n i .: fals. concursul de infr a cţ iun i se pr ezin tă su b dou ă f or me: 1.Infracţiunile să fie comise înainte de a interveni condamnare definitivă pentru vreuna din ele. Inf r a c ţ i u n i l e s ă f i e s ă v â r ş i t e d e a c e e a ş i persoană. concursul real (material) concursul ideal (formal) 1. .: infractorul săvârşeşte un furt iar după mai multe luni comite o tâlhărie). Formele concursului de infractiune În teor ia ş i legisl a ţ ia pen al ă . a . în mod succesiv. Du pă l egă turile car e există în tre in fracţiun ile afl ate în con curs se distin g dou ă moda l ită ţ i: . Acelaşi efect îl produce şi intervenţia unor cauze de nepedepsire generale (ex. n u e xi s tă con cu r s de in f r a cţ iu n i î n tru câ t a r ă ma s o sin gur ă f aptă su scept ibil ă de a f i su pu să judecăţii. se constată existenţa unor cauze care înlătură caracterul penal ( e x . o . 2.

33 lit. Art.33 lit. le-a reţinut pe ultimele două 2.a C. iar ulterior săvârşeşte o ucidere din culpă . datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor pe care le-a produs. ca fiind „o acţiune sau o inacţiune săvârşită de aceeeaşi persoană. 42 . c on e x i t a t e a c o n s e c v e n ţ i on a l ă ( o infracţiune este săvârşită pentru a ascunde săvârşirea alteia). conexitatea cronologică (comiterea infracţiunilor simultan s a u s u c c e s i v ) . Astfel.pen. ş i con stă în să vârş irea din nou a unei infracţiun i de că tre o persoană care anterior a fost con da mn a tă def in it iv pen tr u o al tă infracţiune.Concursul ideal sau formal de infracţiuni Există concurs ideal ori de câte ori prin acţiunea sau inacţiunea săvârşită de către o persoană. sunt întrunite elementele constitutive a două sau mai multe infracţiuni.pen.pen . conexitatea etiologică (o infracţiune este săvârşită pentru a înlesni comiterea altei infracţiuni). datorită împrejurărilor în care a avut loc şi urmărilor pe care le-a produs întruneşte elementele mai multor infracţiuni”.concursul de conexitate care presupune existenţa anumitor conexiuni între infracţiunile săvârşite de aceeaşi persoană. Concursul ideal este prevăzut de art.comite o infracţiun e de furt.b C.37 C. Recidiva Este reglemen tată în art. în literatura juridică sunt men ţion ate mai multe conexiuni cum ar fi: conexitatea topografică (legătură de spaţiu între infracţiunile comise).

pen.D in a cea st ă d ef in iţ i e r e zu l tă c ă recidiv a pr esupun e două elemen te. cel con damn a t să v â rş eş te din n ou o in f ra cţ iu n e cu in ten ţ ie. î n a in te de începerea executării pedepsei. Ter me n i i r eci d i vei : Primul termen: o condamnare închisorii mai mare de 6 l u n i. şi anume: a) Recidiva post-condamnatorie b) Recidiva post-executorie c) Mica recidivă Recidiva post-condamnatorie Potrivit art. Codul penal român reglementează trei modalităţi ale recidivei. recidiva post-condamnatorie există atunci când.a C. Modalităţile recidivei Sunt acele forme pe care le are recidiva funcţie de variaţiunile celor doi termeni. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru a d ou a in f r a c ţ i u n e e st e î n ch i soa r ea ma i ma r e d e u n a n ” . n umite în doctrin ă termen ii recidiv ei ş i an ume: o condamnare definitivă la o pedeapsă privată de libertate (primul termen) şi săvârşirea din nou a unei infracţiuni (al doilea termen). C on di ţ i i: definitivă la pedeapsa 43 .37 lit. „după r ă mâ n er ea def in i t iv ă a u n ei h ot ă r â r i de c on d a mn a r e l a pedeapsa în ch isor ii mai ma re de 6 lun i. în timpul executării pedepsei sau în stare de evadare.

Condiţii : .. înainte de începerea executării pedepsei. în timpul executării acesteia sau în stare de evadare. potrivit legii. în timpul executării acesteia sa u în star e de ev adar e.hotărârea de condamnare nu trebuie să fie dintre acelea care. Al d oil ea t er men : o n ou ă in f r a c ţ i u n e pentru care legea penală prevede pedeapsa cu închisoare mai mare de un an.h ot ă r â r e a d e c on d a mn a r e t r e b u i e s ă f i f o s t pronunţată pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie.infractorul să săvârşească din nou o infracţiune cu intenţie . Recidiva post-executorie 44 .pedea psa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită din nou să fie închisoarea mai mare de un an .existenţa unei hotărâri d e f i n i t i v e d e c on d a mn a r e a i n f r a c t o r u l u i . săvârşită cu intenţie de cel condamnat. Deci nu poate constitui primul ter men al recidivei o con da mn are defin itivă la pedeapsa amenzii. indiferent de mărimea acesteia şi nici condamnarea la pedea psa în ch isor ii da că a cea sta este de 6 lun i sau ma i mică. exclud starea de recidivă şi anume: a ) con damn ări pentru infracţiun i să vârş ite în timpul min orită ţii b) con damn ări pen tru infracţiun i să vârş ite din culpă c) condamnări pentru infracţiunile amnistiate d) condamnări pentru fapte ulterior dezincriminate De asemenea.infracţiunea respectivă trebuie să fie săvârşită înainte de începerea executării pedepsei anterioare. nu se ţine seama de condamnările pentru care a intervenit reabilitarea sau în privinţa cărora s-a împlinit termenul de reabilitare. . . l a p e d e a p s a închisorii mai mare de 6 luni.

după graţierea totală sau a restu lui de pedeapsă or i du pă prescrier ea execu tă r ii a cel puţin trei asemenea pedepse.In f r a c ţ i u n ea s ă v â r ş i tă di n n ou p oa te f i d e or i ce natură. după graţierea totală sau a restului de pedeapsă. cel con damnat să vârş eş te din nou o infracţiune cu intenţie.Infracţiunea pentru care s-a executat pedeapsa să fi fost intenţionată .) Condiţiile celui de-al doilea termen: .b C.a î mpl in it ter men ul de pr escr ipţ ie a execu tă r i i pedepsei anterioare puţin trei pedepse cu închisoare de până la 6 lun i sau după executarea.38 alin. ori pentru aceasta să f i in terven it rea bil itar ea sa u să se fi î mplin it ter men u l de reabilitare (art.2 C.38 alin.l lit. ori după î mp l i n i r e a t e r men u l u i d e p r e s c r i p ţ i e a e x e c u t ă r i i u n e i asemen ea pedepse.pen.pen.H ot ă r â r e a d e c on d a mn a r e s ă n u f i e d in t r e c e l e prevăzute de art. respectiv după data l a car e s. însă trebuie să fie să vârş ită cu intenţie ori praeterintenţie.37 alin. exista recidivă postexecutorie atunci „ când după executarea unei pedepse cu închisoare mai mare de 6 luni. pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an”. Mica recidivă e xistă a tun ci „ cân d du pă con damnarea la cel 45 .Săvârşirea infracţiunii să aibă loc după data executării pedepsei. î n u r ma gr a ţ ier ii tota l e sa u a r estu lu i de pe dea ps ă or i c a u r ma r e a pr e sc r i pţ i e i ex ecu tă r i i a cel ei pedepse .pen. după data publicării decretului de graţiere totală sau a restului de pedeapsă.Pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni la care a fost con da mn a t in fr a ctor u l să f ie execu ta tă sa u con sider a tă ca execu ta tă .Potrivit art. Condiţiile primului termen: .l C. iar pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune trebuie să fie închisoarea mai mare de un an .

). în timpul executării a c e s t e i a s a u î n s t a r e d e e v a d a r e ş i n u s u n t î n d e p l i n i t e condiţiile cerute de lege pentru existenţa stării de recidivă. CAUZELE CARE INLATURA CARACTERUL 46 . 3 7 alin . acesta săvârşeşte din nou o infracţiune. pen . iar condamnările pentru acestea să nu facă parte dintre cele prevăzute de art.cel condamnat să vârşeş te din n ou o in fracţiun e cu in ten ţie. Ea poate să fie postcondamnatorie sau postexecutorie. Pl u ra l i ta tea i n ter me di a r ă de i nf ra cţ i uni P r i n pluralitate intermediară de infracţiuni înţelegem situaţia în care.pen. Condiţiile primului termen : Existen ţa a cel puţin 3 condamnări pedeapsa înch isorii de până la 6 lun i defin itive la Toate cele trei infracţiun i pentru care au fost pronunţate pedepsele respective să fie să vârşite cu intenţie. înainte de începerea executării pedepsei.c C. Condiţiile celui de-al doilea termen sunt aceleaşi ca şi la celelalte modalităţi ale recidivei.38 C. după condamnarea definitivă a infractorului pentru o infracţiune săvârşită anterior. 1 l it. pen tru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de un an”(art.

6. Legiuitorul poate stabil i ca. impl icit ră spunderea penală . con diţ ii etc. situaţii. 5. întâmplări sau împrejurări existente în timpul săvârşirii faptei care fac ca fapta săvârşită sub influenţa acestora să nu prezinte trăsăturile esenţiale ale infracţiunii” prin aceasta înlăturându-se caracterul penal al faptei. dacă o faptă se să vârş eş te în an umite situaţ ii. den umite cauze care în lă tură caracterul penal al faptei. Cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sunt următoarele: 1. Legitima aparare 47 . 7. vin ovă ţia. 8. Lipsa uneia din tre aceste trei tră să turi esen ţiale exclude existen ţa caracterului penal al faptei.. înlă tură infracţiun ea ş i. Legitima apărare Starea de necesitate Constrangerea fizica si Constrangerea morala Cazul fortuit Iresponsabilitatea Betia Minoritatea faptuitorului Eroarea 1. Cauzele care înlă tură caracterul pen al al faptei sunt definite ca fiind „stări. 4. 3. 2. să n u mai fie con siderată in fracţiun e ş i deci se în lă tură caracterul pen al al acesteia.PENAL AL FAPTEI Pentru a caracteriza o faptă ilicită ca fiin d faptă pen ală (infracţiun e) este necesar să determin ă m tră să turile esenţiale fără de care n u poate exista infracţiun ea: pericolul social. prevederea faptei în legea penală.

in tegritatea unei persoan e.: corpuri contondente. a altuia sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana şi drepturile celui atacat ori interesul obştesc". agresorul ridică un topor asupra capului persoanei pe care vrea s-o ucidă sau îndreaptă în direcţia acesteia o armă.. „se află în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac mater ia l. Spre exemplu. a d i c ă s ă c on s t i t u i e î n m od n e m i j l oc i t o s u r s ă d e p e r i c ol p e n t r u persoana sau interesul obştesc împotriva căruia se îndreaptă. un a ta c con sumat n u mai ju stif ică un a ct de a pă rar e rea cţ ia fă ptuitor ulu i avân d caracterul un ei riposte.pen. să nă tatea. Condiţii privind atacul Să f ie mater ial . S ă f i e d i r e c t . potrivit art. o uşă sau o poarta închisă) care îl împiedică pe cel dintâi să pună în pericol viaţa celui de-al doilea. a dică u n a ta c re alizat prin mijloace fizice. Un atac este iminent. Atacul este actual din momentul începerii sale şi până la con sumar e. 44 Cod pen. Să fie injust adică lipsit de orice temei legal. Spre exemplu.Potrivit art. S ă f i e i me d i a t . Ma t er i a l it a t ea a ta cu l u i c on s tă î n tr .44 C. a d i c ă s ă f i e pe pun ctul de a se ivi ş i actual (să se fi ivit deja). nu al unei apărări necesare.o a c ţ i u n e r ea l i za tă cu sau fără folosirea de mijloace agresive (ex. substanţe inflamabile). sau alte drepturi ale acesteia etc). unele la atac şi altele la apărare. dir ect. 48 . atunci când există certitudinea dezlănţuirii sale imediate. prin acţiuni şi inacţiuni care pun în pericol existenţa fizică a unor valori sociale. arme de foc. A stf el. Condiţii Condiţ iile legitimei apărări se referă. este legală executarea unei lovituri în cadrul unui meci de box şi ilegală efectuarea de către organul de poliţie a unei percheziţii domiciliare fără autorizaţia procurorului sau fără a se fi săvârşit o infracţiune flagrantă. (viaţa. tăioase. De asemenea. este în legitimă apărare „şi acela care din cauza tulburării sau temerii a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul". imediat ş i in ju st în dreptat î mpotr iv a sa. Potr iv it pr a ctici i j u dicia r e a ta cu l n u este dir ect î n ca zu l î n care între agresor şi persoana vătămată se află un obstacol (de exemplu.

din cauza tulburării sau temerii. Excesul de apărare justificat nu trebuie confundat cu excesul de apărare scuzabil (art. I. ci de alte resorturi psihice cum ar fi indignarea.pen. să vârş ită în a pă rar e se con sider ă că a f ost necesară numai dacă a fost îndreptată contra agresorului ş i nu altei persoane sau unui bun al agresorului. Tanoviceanu (1912) spunea ca “oamenii in societate trebuie sa fie aparati de stat impotriva agresiunilor nedrepte.pen. este legitimă in tervenţia unui organ de poliţie împotriva unei persoane care foloseşte violenţa faţă de un terţ). a depăşit limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs atacul. Cand cineva este lovit sau ucis. Proporţionalitatea dintre atac şi apărare are însă nu numai un aspect obiectiv ci şi unul subiectiv. Să fie proporţională cu gravitatea atacului . cauzate de comportarea agresorului. a drepturilor sal e or i î mpotr iva unui in teres public . Fapta prevăzută de l egea pen ală .a C.Să f ie în dr eptat î mpotr iva unei per soan e. societatea 49 . revolta. Legea nu stabileşte şi nici nu este posibil a se stabili criterii teor etice de a preciere a pr opor ţ ion al ită ţ ii din tr e gravitatea atacului şi aceea a apărării. Astfel. Să pună în pericol grav persoana atacată. în art.44 alin. pier der ea v ieţ i i. întrucât depă ş irea unei a p ă r ă r i p r op or ţ i on a l e c u a t a c u l n u e s t e d e t er mi n a t ă d e tulburare sau de temere provocată de atac. se cere doar o proportion alitate relativă . distr u ger ea u n u i bun de mare valoare etc).3 C. pentru că ceea ce din punct de vedere obiectiv poate fi neproporţional. aceasta fiin d apreciată doar de organele judiciare. ca u zar ea un ei in f ir mită ţ i. caz în care depăşirea limitelor legitimei apărări con stituie o circumstan ţă atenuan tă . A tacul poate fi îndreptat nu numai împotriva unei persoane care se apără pe sine ori îşi apără propriile drepturi dar şi împotriva altei persoane sau a drepturilor acesteia (spre exemplu. se arată că este în legitimă apărare şi acela care. drepturile acesteia ori interesul public .. celui atacat poate sa-i apară a fi în limitele proporţionalităţii. Explicand legitima aparare. Este grav un pericol î n s i t u a ţ i a î n care atacul e s t e d e n a t u r ă s ă p r o v o a c e o vă tă mare ireparabilă sau greu de înlă turat (de exemplu.73 lit.). Condiţii privind apărarea Să fie necesară pentru înlăturarea atacului . În doctrină se arată că apărarea este necesară atunci când intervine între momentul în care atacul a devenit iminent şi momentul în care el s-a consumat. De altfel. Acesta se mai numeşte şi exces de apărare justificat.

Este chiar in interesul societatii ca apararea legitima sa se exercite cat mai des”. ceea ce trebuie pus la baza justificarii impunitatii legitimei aparari. omorarea agresorului). reactie care nu e decat o intregire a ordinii juridice”. Cand insa forta sociala este absenta. Kant a sustinut ca legitima aparare nu este justa. tulburare care-l face sa-si piarda uzul ratiunii si sa devina iresponsabil”. Von Burri: “statul are interes ca dreptul cel mai important sa fie salvat” si considera ca “prin insusi faptul agresiunii. ci pentru ca intervine instinctul de conservare al speciei umane. ci ajuta societatea in mentinerea ordinii. acesta are dreptul de a se proteja singur. In acest caz. Legea penala (in cazul legitimei aparari). Puffendorf: “nepedepsirea faptelor savarsite in stare de legitima aparare se datoreaza tulburarii sufletesti in care se afla cel atacat. iar legea nu poate avea nici o influenta acolo unde intervine necesitatea”. ci imprejurarea ca un pericol de neinlaturat ameninta pe cel amenintat. adica de un element imaterial. cand legea penala lasa in afara ilicitului penal un fapt oarecare (ex. fiindca “izvoraste din necesitate. Fuerbach: “legitima aparare e indreptatita de facultatea pe care o are fiecare cetatean de a-si relua drepturile concedate de el societatii si de a se apara singur contra unui atac injust. impiedicand pe agresor sa comita o noua infractiune. este pericolul care constrange pe cineva sa reactioneze prin savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Manzini: “legitima aparare nusi poate gasi justificarea decat in ideea de necesitate juridiceste recunoscuta. dreptul agresoruluis-a micsoratsi deci dreptul celui atacat fiind superior. Hegel considerand orice agresiune ca o negatie a ordinii juridice. ea nu 50 . Nu faptul ca atacul este nedrept. Acest pericol face ca omul sa lucreze condus de un “animus”. Un individ atacat nu se apara fiindca legea ii permite sau ca el se crede titularul unui asemenea drept. deosebit de acela cerut pentru existenta ilicitului penal. Dimpotriva. necesitate care produce efecte juridice in caz de agresiune injusta. justifica legitima aparare. Legitima aparare nu constituie un drept si nici cel putin o simpla autorizare eventuala din partea legii pentru a savarsi o fapta prevazuta de legea penala.. fapta in aparare nu reprezinta un act de revolta impotriva societatii (o nesupunere). Carara: “legitima aparare este o reactie contra injustului. legitima aparare devine justa”. apreciaza ca “legitima aparare este justa si nu poate fi pedepsita.trebuie sa-l pedepseasca pe agresor. fiindca ea este reactiunea contra negatiei dreptului”. insa trebuie sa ramana nepedepsita. atunci cand societatea nu-i poate acorda asistenta”. ori de cate ori statul nu poate apara pe cetateni”. si nu-l poate proteja pe individul atacat. nu poate autoriza uciderea unui agresor. Argumentele aduse in sprijinul legitimei aparari sunt foarte variate. Prin urmare.

creaza un drept la savarsirea acelui fapt. ci doar recunoaste in plan juridic anumite situatii de fapt pe care le aseaza in afara ilicitului penal. ci recunoaste numai ca incidenta legii penale nu are ratiune de a cadea asupra acelui fapt.pen. Se stie ca la frontiera dintre ilicitul penal si faptele nesusceptibile de represiune. introducand cauzele justificative si cele care inlatura caracterul penal. Parerea este ca victima unei agresiuni chiar daca ar putea sa fuga din fata pericolului. De aceea. nu este datoare a face acest lucru. Legea penala nu poate. este în stare de necesitate „acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imin ent şi care nu putea fi înlăturat altfel. a tinut sa arate ca anumite fapte savarsite in anumite imprejurari nu apartin ilicitului penal. Starea de necesitate Potrivit art. Prin urmare.v penal. 2. ci poate reactiona contra agresorului fiind ocrotita de legitima aparare. pot da nastere la indoiala. legiuitorul penal. fie din cauza ca acea actiune nu corespunde unui ilicit penal. si nu trebuie sa creeze drepturi care sa permita savarsirea unor actiune ilicite d. a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obştesc”.p. necazand sub incidenta represiunii penale. E prevazuta si in vechea legislatie romaneasca .2 C.45 alin. si ca atare nu produc consecinte juridice penale. in Pravila lui Caragea: “cine va omori aparandu-si viata de primejdie. cand legea penala nu intelege sa reprime faptele savarsite in legitima aparare. Dreptul la impunitate nu-l poate avea nimeni atunci cand fapta savarsita corespunde cazurilor in care represiunea e inlaturata prin lege sau provin fie din iresponsabilitatea autorului actiunii. unde exista ilicit penal. se gasesc fapte care prin complexitatea lor. integritatea corporală sau sănătatea sa. 51 . pentru ca intotdeauna. nevinovat este”. viaţa. 18-20 C. trebuie sa intervina si represiunea. ea neintelegand a lega consecinte juridice de astfel de situatii.p (proiect). nu acorda niste drepturi speciale destinatarilor legii penale.d. Aceste situatii sunt cele prevazute in art.

a u n e i încuietori pentru a salva o persoană imobilizată într-o î n c ă p e r e c a r e e s t e i n c e n d i a t ă . Exista unele diferente intre atac si starea de pericol: . inundaţii. Să amen in ţ e viaţ a. Es te î n dep l in it ă a cea st ă condiţie când pericolul este deja actual. iar starea de pericol poate fi determinata si de o actiune produsa din culpa. cutremure etc. în cazul stării de necesitate acesta este creat de diverse întâmplări cum ar fi: incendii. . ad ic ă pe pun ctu l d e a pr odu ce r ă ul l a c ar e e st e e xp us ă val oa r e a oc r ot i t ă . persoan a care în momentul când a să vârş it fapta ş i-a dat seama că pricinuieş te urmări vă dit mai grave decât cele ca r e s.atacul vizeaza doar viata.pen. De asemenea. Condiţ ii privind pericolul S ă f i e i min en t . unde pericolul era generat de un atac. Fapta să vârş ită în star e de n ecesita te n u este in fracţiun e deoarece nu este săvârşită cu vinovăţie. iar starea de pericol poate viza si un bun. Ex emplu : spargerea u n u i z i d .a r f i pu tu t pr odu ce da că per icol u l n u er a în lă tur a t. or i u n in ter es obş te sc S ă f i e in e v i ta bi l .45 alin.Nu este însă în stare de necesitate potrivit art. in tegr itatea cor pora lă sa u s ă n ă t a t ea u n ei p er s oa n e.3 C. 52 . u n bu n i mp or t a n t a l a ce st ei a . Starea de pericol este situatia care poate fi datorata unor actiuni umane. în cazul legitimei apărări acţiunea de apărare era îndreptată împotriva agresorului pe când la starea de necesitate fapta vizează de cele mai multe ori o persoană care nu este vinovată de crearea pericolului. Spre deosebire de legitima apărare. a di că să n u poa t ă f i î n l ă tu r a t pe a l t ă c a l e d ec â t pr in s ă v â r ş i r e a f a pt ei .atacul poate fi determinat doar de o actiune intentionata a omului. unor actiuni ale animalelor sau ale naturii si care pun in pericol una dintre valorile umane. sanatatea si ingritatea corporala a persoanei. de cele mai multe ori din culpa. sustragerea unui autovehicul pentru a transporta de urgenţă la spital o persoană accidentată etc.

fapta urmează fi considerată săvârşită tot în stare de necesitate. Kant justifica nepedepsirea faptelor savarsite in stare de necesitate pe motivul ca “pedepsele ar fi neputincioase in astfel de 53 . pompierii. In doctrina s-a subliniat ca persoana care reactioneaza contra unui pericol iminent. ci este infracţiune şi atrage răspunderea penală a fă ptu itoru lui. atunci fapta nu mai este săvârşită în stare de necesitate. Când făptuitorul şi-a dat seama ca pricinuieşte urmări vădit mai grave prin săvârşirea faptei decât dacă pericolul nu era înlăturat.Condiţii privind acţiunea de salvare S ă s e r e a l i z e z e p r i n c o m i t e r e a u n e i f a p t e prevăzute de legea penală. este obligată să înfrunte pericolele inerente funcţiei sau profesiei respective (militarii aflaţi în misiune de luptă. medicii etc. Astfel. Bineînţeles. marinarii. se datoreaza faptului ca deasupra tuturor legilor scrise stau legile naturale. a d i c ă s ă f i e n e c e s a r ă .). Dacă pericolul putea fi înlăturat şi în alt mod starea de necesitate nu există. nu este în stare de necesitate persoana care datorită funcţiei sau profesiei sale. A c ţ i u n e a e s t e considerată necesară când se efectuează între momentul care pericolul a devenit iminent şi până la încetarea acestuia. nu face altceva decat ceea ce este firesc si anume sa se salveze de la acel pericol. Astfel ca omul silit de necesitate nu poate fi pedepsit deoarece a actionat conform unor legi superioare tuturor legilor scrise”. iar starea de necesitate apartine acestor legi. Să nu fie săvârş ită de către o persoană sau pentru a s a l v a o p e r s o a n ă c a r e a v e a o b l i g a ţ i a d e a î n f r u n t a p e r i c o l u l . Dacă prin faptă s-au cauzat urmări mai grave pentru că făptuitorul nu şi-a dat seama în moment săvârşirii faptei că urmările vor fi mai grave. Să se fi constituit în singurul mijloc de înlăturare a p e r i c o l u l u i . aceste persoane pot invoca starea de necesitate pentru faptele de salvare pe care le comit în exerciţiul funcţiei sau profesiei. Să nu fi cauzat urmări vădit mai grave decât acelea care sar fi produs dacă pericolul nu era înlăturat. Hugo Grotius: “nepedepsirea faptelor savarsite in stare de necesitate.

Constrîngerea fizică (forţa majoră) a fost definită ca fiind presiune pe care o forţă.46 C. o exercită asupra energiei fizice a unei persoane. este presiunea exercitată de o persoană asupra psihicului altei persoane în aşa fel încât persoana constrânsă săvârşeşte o faptă penală (ex. nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită sub imperiul unei constrâmgeri morale. un paznic este imobilizat şi împiedicat să alarmeze). fiindca oricat de aspre ar fi ele. Condiţiile constrângerii fizice: 54 .pen. în aşa fel încît această energie. 3. căreia nu i se poate rezista. Constrângerea morală (ameninţare). exercitată prin ameninţare cu un pericol grav pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi înlăturat în alt mod”. „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. săvârşită sub imperiul unei constrângeri fizice căreia făptuitorul nu i-a putut rezista. nu-l vor putea intimida pe omul surprins de necesitate”. De asemenea.sub ameninţarea cu moartea un casier dă cheile unui tâlhar de la casa de bani). scăpând de sub controlul conştiinţei şi voinţei persoanei contrânse.imprejurari. se manifestă printr-o faptă prevăzută de legea penală (ex. Constrângerea fizică şi constrângerea morală Potrivit art.

caracterul penal al faptei nu este înlăturat şi acea persoană va răspunde penal. averea celui ameninţat ori a altei persoane.Să se săvârşească o faptă prevăzută de legea penală Să existe o constrângere fizică asupra persoanei care comite fapta prevăzută de legea penală. împrejurarea în care acţiun ea sau inacţiun ea unei persoane a produs un rezultat 55 .Forţa străină care exercită constrângerea trebuie să acţioneze direct . libertatea.în momentul săvârşirii faptei . presiunea exercitată asupra energiei fizice. ”nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat este consecinţa unei împrejurări care nu putea fi prevăzută”. fiind lipsită de obiect. S ă se exer cite o a cţ iun e de con str â n ger e execu ta tă prin amen in ţare cu un pericol grav.) sau într-un proces fiziologic ce împiedică persoana con strân să să acţion eze conform obligaţiilor sale (de exemplu. Dacă persoana constrânsă are posibilitatea să anihileze cu mijloace proprii ce pot fi folosite fără pericol. un leşin. Pericolul grav cu care se amenin ţă.u n f e n o me n n a t u r a l ( o înzăpezire. altfel problema înlăturării caracterului penal al faptei nu se poate pune.47 C. 4.ş i în deplinească o îndatorire de serviciu.. Cazul fortuit desemnează situaţia. pentru infracţiunea săvârşită. poate privi viaţa. in tegritatea corporală . f or ţ a s t r ă i n ă p o a t e c on s t a î n t r . demn itatea. dacă nu se săvârşeş te fapta pretinsă.pen. un vânt puternic etc. un atac de cord etc). De asemen ea. D e e x e mp l u o persoan ă imobil izea ză un fun cţion ar pen tru a -1 î mpiedica să . Cazul fortuit Potrivit art. starea. Condiţiile constrângerii morale: S ă s e s ă v â r ş e a s c ă o f a p t ă p r ev ă z u t ă d e l e g ea penală sub imperiul constrângerii executate prin ameninţare. Amen inţarea poate fi orală (verbală ) sau scrisă. Persoana constrânsă să nu aibă posibilitatea de a rezista acţiunii de constrângere. P e r i c ol u l g r av c u c ar e s e a men i n ţ ă s ă n u p oa t ă f i î n l ă t u r a t a l t f e l d e c â t p r i n s ă v â r ş i r e a f a p t e i p r e v ă z u t ă d e legea penală.asupra f i z i c u l u i p er s oa n e i c a r e c o mi t e a c e a f a p t ă .

un tractorist care în timp ce ara cu tractorul. F ă p t u i t o r u l s ă f i f o s t î n i m p o s i b i l i t a t e a d e a prevedea intervenţia împrejurării care a produs rezultatul.: cutremure. Aceste împrejurări imprevizibile pot fi anterioare. atin ge cu plugul un obuz rămas neexplodat în pământ din timpul ră zboiului. star ea mal adiv ă a un ei persoan e ( epil epsie. 5. tr ă sn ete. fie din cauza alienaţiei mintale fie din alte 56 . în momentul săvârşirii faptei. dacă făptuitorul. trebuie să existe raport de cauzalitate între împrejurarea neprevăzută şi rezultatul respectiv în caz contrar nu există caz fortuit întrucât rezultatul sar fi produs ca urmare a acţiunii sau inacţiunii faptuitoru lui şi fără intervenţia neprevăzută a energiei străine.pe care acea persoană nu 1-a conceput şi nici urmărit şi care se datorează unei energii a cărei intervenţie nu a putut fi prevăzută. n u v a r ă s p u n d e p e n a l f i i n d î n s i t u a ţ i a c a z u l u i fortuit. Condi ţ i i l e cazulu i for tu i t : R e z u l t a t u l s oc i a l me n t e p e r i c u l o s a l f a p t e i s ă f i e consecinţa intervenţiei unei împrejurări străine de voinţa ş i conş tiinţa făptuitorului.datorită intervenţiei neaşteptate a împrejurării fortuite a determinat producerea rezultatului neprevăzut . concomitente sau subsecvente acţiunii făptuitorului. Pot fi împrejurări fortuite: fenomenele naturii (ex. furtuni. Iresponsabilitatea Potrivit art. Acţiunea sau inacţiunea care . ) tehnicizarea activită ţilor umane. Astfel. a lun ecă r i de ter en etc. pen. 48 Cod.să fie o faptă incriminată de legea penală. c omp or ta r e a impr u d en t ă a v ic t i me i et c. Totodată . a tac de cor d et c) .”nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală. care explodează şi răneşte un muncitor a g r i c o l .

) sau maladii ale sistemului nervos şi psihic (nebunie. somn h i pn oti c. I n c a p a c i t a t e a p s i h i c ă p o a t e f i p e r m a n e n t ă o r i trecătoare. Condiţii: Să existe o stare de incapacitate psihică. Nu se găseşte în această stare cel care şi-a provocat-o ori a acceptat să i se provoace o stare de inconştienţă.49 alin. i r e s p on s a b i l i t a t e a făptuitorului trebuie să existe în momentul săvârşirii faptei şi să fie totală.49 alin. datorită unor împrejurări independente de voinţa sa. P r i n a l i e n a ţ i e mi n t a l ă s e î n ţ e l e g e or i c e s t a r e d e alterar e a facu ltă ţ il or min ta le. Intră în această categorie anomalii care fac imposibilă dezvoltarea facultăţilor psihice (idioţenie. Starea de incapacitate psihică să existe în momentul săvârşirii faptei. o anormalitate fiziologică. făptuitorul a acceptat să fie hipnotizat ori narcotizat pentru a invoca această stare in apărarea sa. în momentul săvârşirii faptei. 6. se găsea. l eş in e tc . În categoria altor cauze pot fi incluse unele fenomene ps ih ol og i c e ( somn n a tu r a l . schizofrenie paranoidă. psih oze etc).” De asemenea. Fapta săvârşită să fie prevăzută de legea penală.. oligofrenie. Pentru a fi o cauză care î n l ă t u r ă c a r a c t e r u l p e n a l a l f a p t e i .pen. congenitală sau survenită. starea de beţie vol untară compl etă produsă de al cool sau de alte substanţe nu 57 . debilitate mintală etc. nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau de inacţiunile sale. „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală dacă făptuitorul. alimente alterate etc).pen. o leziune organică sau orice cauză morbidă. Spre exemplu. pr ov en in d din tr -o cauză patologică. ori nu putea fi stăpân pe ele”. stupefian te. în stare de beţie completă produsă de alcool sau de alte substanţe . narcotice. Starea de incapacitate psih ică să f ie dator ată alienaţiei mintale sau altor cauze. ) s a u diferite tulbură ri psih ice provocate prin diferite in toxicaţii (stă ri de in con ş tien ţă provocate prin alcool. nevroze.l C. Beţia Potrivit art. infantilism.cauze.2 C. potrivit art.

Minoritatea făptuitorului P ot r i v it a r t . Dintre formele beţiei cea care are efect înlăturarea caracterului penal al faptei este beţia accidentală completă. Condi ţ i i l e st ă r i i de: beţ ie I n mo me n t u l s ă v â r ş i r i i f a p t e i . Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani se prezumă că nu are discernământ şi nu r ă sp u n de pen a l . S tarea de beţ ie în car e se gă seş te fă ptu itoru l să fi accidentală. 7. F a p ta c omi s ă î n s ta r ea de be ţ i e a c ci den ta l ă ş i completă să fie prevăzută de legea penală. „ n u c on s t it u ie in f r a cţ iun e f apt a pr evă zu tă d e l eg ea pen al ă săvârşită de un minor care. p en . 58 . 50 C.înlătură caracterul penal al faptei. Fapta să fie săvârşită de către un minor care nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a răspunde penal. Starea de beţie să fie completă. nu îndeplinea condiţiile legale pentru a răspunde penal”. la data comiterii acesteia. Mi n or u l c a r e a r e î n t r e 1 4 ş i 1 6 a n i răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ. după caz. o circumstanţă atenuantă sau agravantă”. fortuită. Ea poate constitui. M in or ul s ă se af l e î n ace as tă s ta r e î n momen tul să vâr ş ir i i f ap te i. f ă p t u i t or u l s ă s e f i găsit în stare de beţie produsă de alcool sau alte substanţe. Condiţii: S ă s e s ă v â r ş e a s c ă o f a p t ă p r e v ă z u t ă d e l e g e a p enală. involuntară.

51.pen . Eroarea de fapt consta in necunoasterea sau cunoasterea gresita a unei stari. ). Eroarea de drept Eroarea de drept desemnează necunoaşterea sau c u n o a ş t e r e a g r e ş i t ă a u n e i n or m e p e n a l e s a u a u n e i n o r m e extrapenale. pen. 4 C. D. C. Eroarea Eroarea este reglementata in art. Eroarea esentiala acea eroare care priveste unul din elementele constitutive ale infractiunii. Eroarea de drept penal nu înlătură caracterul penal al f aptei ( a r t. imprejurari sau situatii de care depinde caracterul penal al faptei.exista atunci cand faptuitorul nu cunoaste sau cunoaste in mod gresit o norma juridica de care depinde caracterul penal al faptei. Deci. Eroarea neesentiala caracterul penala al faptei. 51 a l in . aceştia trebuind să- 59 . B. si este de doua feluri : A. Eroarea mai poate fi clasificata in : C. l egea pen a lă tr ebu ie cunoscută de toţi cei cărora ea se adresează. Eroarea de drept .8. adica un element de care nu depinde A. se refera la alte aspecte decat elementele infractiunii.

sarcin ile ce-i revin ş. situaţiei sau împrejurării de care depinde caracterul penal ai faptei (art. rudă apropiată etc). situ aţ ii sau î mprejură r i de car e depin de caracterul pen al al faptei or i o cir cu mstan ţă agravan tă în l egă tur ă cu aceasta .).pen . pregătirea intelectuală. f i i n d c ă n i men i n u p oa t e f i p r e s u pu s c ă o i gn or ă . ori un bun (dacă aparţine avutului public sau celui privat ş.l C.). Starea. Condiţii : Să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală. starea de m i n o r i t a t e . Obiectul erorii poartă deci asupra stării. situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei.. s t a r e a de sănătate etc. situaţ ia sau împrejurarea necunoscută de fă ptuitor să repr ezin te un elemen t constitutiv al infracţiunii o r i o c i r c u ms t a n ţ ă a a c e s t e i a . er oa rea de fa pt con stă în n ecun oaş terea sau cun oaş ter ea greş ită de că tr e fă ptuitor a existen ţ ei un ei stă ri.a.51 alin. Doctrina penală. o r i o i n s t i t u ţ i e ( u t i l i t a t e publică . prevede principiul că nu se poate invoca necunoaşterea legii. Starea desemnează modul în care se prezin tă o persoan ă (de exemplu: starea civilă.şi conformeze conduita exigenţelor ei.a. Exista trei situatii speciale de eroare de fapt : 60 . Eroarea de fapt Potr iv it art.). Situaţia se referă la poziţia pe care o are o persoan ă (că să torită . Împrejurarea desemnează o circumstanţă în care are loc săvârşirea faptei (noapte. B. starea de u z u r ă e t c ) . făptuitorul să nu fi cunoscut existenţa unor stări. În momentul săvârş irii faptei. război etc).) ori un bun (valoarea economică. 51 Cod pen .

In raport de solutia care se da intr-o astfel de situatie. Rezulta. pentru ca identitatea subiectului pasiv nu are relevanta pentru existenta infractiunii. la care se raliaza si prof. lezeaza un alt obiect juridic. majoritara in doctrina si in practica judiciara. Aberatio ictus – „devierea loviturii” Apare in situatia in care faptuitorul vra sa lezeze o anumita persoana dar. spune ca situatia e identica cu eroarea asupra persoanei. Cea de-a doua opinie. Solutia instantei se va da ca la 61 . Eroare asupra persoanei – error in personam Consta in cunoasterea gresita a identitatii victimei (atunci cand faptuitorul confunda victima). In schimb. deoarece eroarea apare in momente diferite. Aberatio delicti Este situatia in care faptuitorul doreste lezarea unui obiect juridic dar. Intr-o astfel de situatie. Florin Streteanu. C. ca si solutiile date trebuie sa fie diferite. B. lezeaza o alta persoana. se va retina o singura infractiune intentionata comisa impotriva persoanelor efectiv lezate. a aberatio ictus rezolutia este corecta. din cauza executarii gresite a infractiunii. In cazul erorii asupra persoanei faptuitorul greseste in momentul luarii rezolutiei. la aberatio ictus se va retine un concurs de infractiuni intre o fapta intentionata in forma de tentativa comisa impotriva persoanei vizate si o fapta consumata din culpa impotriva persoanei efectiv lezate. exista doua opinii : Prima opinie. potrivit acestei opinii. din cauza executarii gresite a actului de executare. iar executarea acestei rezolutii gresite este corecta. deci si incadrarea juridica va fi aceeasi ca la error in personam. spune ca situatia nu este identica cu eroarea asupra persoanei. insa executarea este gresita. Astfel.A.

Problema este importantă în cadrul infracţiunilor contra vieţii.aberatio ictus. în juridic sensul al că participaţiei. dată fiind frecvenţa săvârşirii acestora în participaţie. 62 . Cercetarea aspectelor pe care le ridică se impune pentru calificarea exactă a contribuţiei fiecărui participant la săvârşirea infracţiunii şi pentru determinarea pericolului social al faptei şi a gradului de vinovăţie a fiecăruia. a realizării progresului pe toate planurile activităţii sociale. CONCLUZII Apărarea omului este o condiţie sine qua non a însăşi existenţei societăţii. consumata asupra obiectului efectiv lezat. Va exista tentativa la infractiunea intentionata asupra obiectului vizat si infractiune din culpa. Raportată pasivă între la tratamentul participanţi. în scopul unei juste sancţionări a acestora. unele situaţii indivizibilitatea faptei apare ca o sursă de solidaritate activă sau diferiţii constatate sau realizate în persoana unui participant pot profita (sens activ) sau pot dăuna (sens pasiv) şi celorlalţi participanţi.

Aceste cazuri de solidaritate pasivă sunt. al. plângerea atrage făcută unuia participanţi răspunderea penală a tuturor participanţilor (art. nu se poate ca prescripţia răspunderii penale pentru aceeaşi faptă să fie întreruptă faţă de un participant şi să continue a curge faţă de ceilalţi (principiul solidarităţii pasive). lege) va profita tuturor participanţilor. care exclude răspunderea penală (fapta nu a fost săvârşită. întreruperea cursului prescripţiei faţă de unul dintre participanţi are efect faţă de toţi ceilalţi participanţi (art. în raport cu toţi participanţii. pentru care acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare prealabilă decât la plângerea contra persoanei dintre vătămate. în cazul faptelor prevăzute de legea penală. Aceste cazuri de solidaritate activă sunt consecinţe fireşti ale indivizibilităţii faptei săvârşite. privită în sine. în 63 . al. iar pentru ceilalţi să rămână ca inexistentă. Astfel. fapta nu este prevăzută de legea penală. fapta a rămas în formă de tentativă nepedep. în sens activ. că fapta sa nu a cauzat nici un prejudiciu material (urmări păgubitoare) foloseşte participanţilor. 31. obiectiv. penal . ea nu poate exista pentru unii dintre participanţi.3 C. constatarea făcută cu privire la unii dintre participanţi. în urma plângerii prealabile. penal .În sens pasiv. 123. deci. De asemenea.„Lipsa plângerii prealabile”).„întreruperea cursului prescripţiei”). de exemplu.4 C. aceeaşi realitate obiectivă nu poate conduce la constatări contradictorii pentru diferiţii participanţi. în cazul prescripţiei răspunderii penale. consecinţa indivizibilităţii faptei în sine săvârşită de participanţi: fapta nu poate fi dedusă trunchiat în faţa instanţei penale şi. fapt datorată unui caz de forţă majoră. Constatarea făcută în privinţa unuia sau unor participanţi. La fel. de asemenea. aşa încât. că există o cauză obiectivă legată de fapta în sine.

Bucureşti 1995. Academiei R. 3. ANTONIU GEORGE . participaţia.. în Revista Română de Drept. infracţiunea continuată. 2.S. ANDREI DUMITRU. ANTONIU GEORGE. ci o explicaţie obiectivă a participaţiei: fapta unică realizată prin contribuţia mai multor persoane! BIBLIOGRAFIE 1. ANTONIU GEORGE . Ed. 1988. în Revista Română de 64 .POPA MARIN.DANES ŞTEFAN . Indivizibilitatea faptei comise nu relativ la unii dintre participanţi este bine constatat pentru toţi participanţii (principiul găseşte o negaţie în pluralitatea contribuţiilor diferiţilor participanţi.R. confiscarea specială”. ceea ce s-a constat solidarităţii active). „Universul”. „Probleme ale participaţiei în lumina reglementării din Codul penal”. Ed. „Consideraţii asupra unor instituţii de drept penal”. „Partea generală: desistarea voluntară. 12/1968. nr. 4. Codul penal pe înţelesul tuturor.mod firesc şi logic. Ediţia a V-a.STĂNOIU RODICA MIHAELA Practica judiciară penală.BULAI CONSTANTIN .

cu modificările până la 1. Press “Mihaela“ S. 6. Notă la Decizia penală nr. nr. nr. CRIŞU CONSTANTIN . 11/1971. nr.DINCU A. nr. Revista Română de Drept. în Revista Română de Drept. DANES STEFAN . „Cu privire la aplicarea pedepselor alternative în cazul participaţiei penale”. 10. Codul penal şi Codul de procedură penală. Ed.R.. 7.PAPADOPOL VASILE. Bucureşti 1985. 12/1982. “Despre incidenţa dispoziţiilor de amnistie şi graţiere cu privire la instigarea neurmată de executare“.OANCEA ION 65 . Drept penal roman. AVRAM-MITRACHE C-TIN.L. DELEANU I. Bucureşti. DINCU L. nr.. 16... Codul penal al României. în Revista Română de Drept. 1983. 2480/1974. în Revista Română de Drept. Ştiinţifica si Enciclopedică. DONGOROZ VINTILĂ . Ed. 17. 8. Cluj-Napoca. „Atlas Lex”. ANTONIU GEORGE. Drept penal. Curs selectiv pentru licenţa -1997. 9. 5. 11. 284/1982 a Tribunalului Judeţului Bihor.01. nr.Drept. nr. în Revista Română de Drept. 11/1968. Ed. 7/1986. Drept penal. Bucureşti 1996. Bucureşti 1997. Centrul de multiplicare al Universităţii “Babeş Bolyai”. 3/1963. 9/1976.. BASARAB MATEI. Decizia penală nr.CRIŞU ŞTEFAN. Individualizarea judiciară a pedepselor. în Revista Română de Drept. Partea generală. Didactică şi Pedagogică . 13. BULAI CONSTANTIN-FILIPAS. 15. Partea generală. „Infracţiunea de pruncucidere”. 1976. Tribunalul Judeţului Braşov.7/1988.. DOBRINESCU I. BASARAB MATEI. 14. ANTONIU GEORGE. DIACONESCU H. „Argessis”. 12. Ed. Ed.“Participaţia penală indeterminabilă“.1997. „Participaţia improprie în practica judiciară”.KAHANE SIEGRIED .

Universitatea din Bucureşti -Facultatea de Drept. Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1967-1980. 28.S. PAPADOPOL VASILE. “Participaţia impoprie“. 66 . nr. Bucureşti 1972. în Justiţia Nouă. vol. nr. Partea generală.A. Explicaţii teoretice ale Codului penal român. nr. nr. 11/1963. în Revista Română de Drept. Ed. 1968.POPOVICI MIHAI. 18. Note de curs pentru pregătirea examenului de licenţă la dreptul penal. 1969. vol. Bucureşti. Ed. 4/1968. 2002. Ed.N. 19. 24. DONGOROZ VINTILĂ (S. Bucureşti 1995 in Revista Romana de Drept. 7/1967 23. nr. . prezentare comparativă. JURIDICA. 22. Partea generală. DINCU AUREL. I. Codul penal comentat şi adnotat.BULAI C. Politică. 3/1971. 1982. 55/1970. 12/1972. nr. IANCU TANASESCU.).ILIESCU NICOLETA . Bucureşti. PAPADOPOL VASILE . în Revista Română de drept. I . Ştiinţifică şi Enciclopedică. 969/1969 a Tribunalului Judeţului Braşov. Ed.R.A” . în Revista Română de Drept. “Jus-RB. ALL Beck. PAPADOPOL VASILE . Ediţia a II-a. Ed.BULAI CONSTANTIN STĂNOIU RODICA. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Drept penal roman. PAPADOPOL VASILE. PAPADOPOL VASILE. 21. Bucureşti. 20.CHIVULESCU GR. Noul Cod penal şi Codul penal anterior. 1997. PAPADOPOL VASILE. 25. Drept penal. GHEORGHIU I. Ediţia a II-a. “Condiţiile generale ale participaţiei“. Notă Decizia penală nr. “Examen teoretic al practicii Tribunalului Suprem în materia dreptului penal”.-FODOR IOSIF . nr. Academiei R. în Revista Română de Drept. Bucureşti.. Partea generală. vol. „În legătură cu furtul săvârşit de două sau mai multe persoane împreună”. Notă. în Revista Română de Drept. . I. 27. Ed. DR. 26. Partea generală.

30. 29. Iaşi. 1992. Iaşi. Culegere de practică judiciară penală pe anul 1995 cu adnotări. 31. Fundaţiei “Chemarea”. 1995.10/1970. Drept penal. 32.Note de V. Ed. ZOLYNEAK MARIA.III. 67 . Curtea de Apel Bucureşti . vol. Fundaţiei” Chemarea “. nr. ZOLYNEAK MARIA. Iaşi.”Lumina Lex”. Drept penal român. TOADER TUDOREL. în Dreptul. Bucureşti 1996. Papadopol. „Continent XXI”. 33. 1993. Bucureşti. Partea generală. “Infracţiuni prevăzute în legile speciale“ . ZOLYNEAK MARIA. Drept penal. 34. Partea generală. „Aspecte ale coautoratului şi complicităţii în literatura şi practica judiciară penală”. ***. Drept penal. Ed. Partea generală. Fundaţiei “Chemarea”. Ed. II. vol. 1-2/1990. 1993. Ed. Ed. UNGUREANU AUGUSTIN.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->