P. 1
Executia Cheltuielilor Bugetare ADM. PUBLICA

Executia Cheltuielilor Bugetare ADM. PUBLICA

|Views: 186|Likes:
Published by alina90vasiliu

More info:

Published by: alina90vasiliu on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Executia cheltuielilor bugetare (ADM.

PUBLICA)
Reprezentative pentru execuţia cheltuielilor bugetare sunt expresiile care pornesc de la noţiunea de credite bugetare (aprobare, virare, ordonatori, etc.), metode şi tehnici de finanţare bugetară (deschidere şi repartizare de credite bugetare, alimentare cu mijloace băneşti sau alocare de fonduri, etc.), etape în perfectarea unei cheltuieli (angajare, lichidare, ordonanţare, plată). CREDITUL BUGETAR ce se regăseşte cu caracter de specificitate în execuţia cheltuielilor publice poate fi definit prin raportarea la bugete de pe poziţia statului şi de pe poziţia consumatorilor de fonduri din acestea, având calitatea de ordonatori de credite bugetare.Sunt sume de bani cu titlu definitiv din bugetele publice destinate pentru a acoperi cheltuieli aprobate în acestea. De pe poziţia de consumatori de fonduri publice (ordonatori creditele bugetare) sunt drepturi băneşti cuvenite din bugete pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetele lor de venituri şi cheltuieli. Nu de puţine ori şi greşit, creditele bugetare în imaginea publică sunt asociate sau chiar suprapuse cu noţiunea credite bancare. În realitate între ele sunt foarte multe diferenţe de conţinut (ca relaţii economice de o anumită factură) şi de formă. CREDITELE BANCARE sunt relaţii economice exterioare celor bugetare, din activităţile agenţilor economici şi ale populaţiei în legătură de repartizare cu existenţa unor disponibilităţi băneşti temporar libere, pe de o parte, şi cu necesităţile suplimentare de fonduri ce apar în acelaşi timp, pe de o altă parte ,băncile intermediind între ceea ce înseamnă bani disponibili şi bani necesari. ORDONATORII DE CREDITE BUGETARE sunt persoane fizice aflate pe poziţia de conducători în instituţii publice finanţate din bugete. Ei sunt de trei categorii: • Principali=de grad I • Secundari=de grad II • Terţiari=de grad III În structura sistemului bugetar, respectiv a instituţiilor finanţate din componentele acestuia se regăsesc , în mod concret, toate cele trei categorii de ordonatori de credite bugetare (cu deosebire, la bugetele statului). În cazul bugetelor locale, mai des apar ordonatorii principali şi terţiari de credite bugetare). ORDONATORII PRINCIPALI DE CREDITE BUGETARE la bugetele statului sunt, de regulă, miniştri şi conducătorii celorlalte instituţii centrale finanţate din acestea. La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul bugetelor acestora, ordonatorii principali de credite bugetare sunt: preşedinţii Consiliilor Judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti (primarul general) şi primarii de localităţi (municipii, oraşe, comune) şi respectiv sectoare. Ordonatorii principali de credite bugetare ţin legătura direct cu bugetul public finanţator şi au iniţiativă în finanţarea cheltuielilor de care răspund potrivit cu tehnici şi metode de lucru specifice. ORDONATORII SECUNDARI DE CREDITE BUGETARE sunt conducătorii instituţiilor intermediare, în cazul bugetelor publice ale statului aflate între cele centrale şi cele din teritoriu (de exemplu,inspectorii generali de la inspectoratele şcolare judeţene, directorii generali de la direcţia de sănătate publică de la nivel judeţean, directorii generali de la direcţiile generale de specialitate ale Ministerului Muncii etc.). Ei primesc credite bugetare prin repartizarea de la ordonatorii principali de credite bugetare atât pentru nevoi proprii cât şi pentru activităţi sau acţiuni aflate în sfera lar de competenţă şi administrare. La rândul lor, transmit credite bugetare prin repartizare, aflate în zona activităţilor centralizate menţionate, către instituţiile subordonate conduse de ordonatorii terţiari de credite bugetare. La nivelul judeţelor în special, unele direcţii descentralizate prin conducătorii lor pot avea calitatea de ordonatori secundari de credite bugetare pentru finanţările din bugete locale respective. ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE BUGETARE sunt conducătorii instituţiilor de bază din diferite domenii de activitate care primesc credita bugetare prin repartizarea de la ordonatorii ierarhic superiori, credite folosite pentru cheltuielile aprobate prin bugetele proprii şi nu pot transmite aceste credite altor instituţii şi subunităţi.

Instituţiile publice sunt finanţate în fiecare an de la buget pe seama creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli. În mod corespunzător, căile de finanţare a instituţiilor

la cererea ordonatorilor principali de credite bugetare. cât şi pentru ordonatorii de credite bugetare cu sediul în localitate. plata. La baza lichidării cheltuielilor stau documentele justificative (în cazul deplasării unei persoane.. potrivit cu anticipaţiile din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al fiecărei instituţii publice. colectate de la persoane fizice şi juridice. cheltuieli preliminate pentru perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare. În cerere se precizează suma solicitată şi subdiviziunea de cheltuieli (capitol) la care se încadrează. fondul de rulment (din excedentul bugetar). există instituţii publice de subordonare centrală şi instituţii de subordonare locală. Principala sursă de finanţare a acestei instituţii o constituie veniturile proprii. Angajarea cheltuielilor este făcută de către o persoană din interiorul instituţiei. În categoria veniturilor bugetelor locale se încadrează şi cotele defalcate din impozitul pe venit. cu titlu definitiv. . iar răspunderea operaţiilor necesare plăţii revine casierilor sau contabililor plătitori. autorizată în a solicita fonduri pentru plata salariilor. ordonatorii de credite bugetare prezintă o notă justificativă şi dispoziţiile bugetare pentru repartizarea de credite către ordonatorii subordonaţi. plata. credite bugetare deschise (cumulat de la începutul anului). ordonanţarea. meteriilor prime şi materialelor. Din punct de vedere al subordonării. pe care şi le procură din diverse surse de finanţare. cuprinzând cheltuieli ce urmează să fie suportate din bugetul de stat. plăţi de casă la finele lunii precedente celei în care se solicită deschiderea de credite. se alocă în fiecare lună. pentru acoperirea unor cheltuieli din bugetele locale.de la buget sunt diferite în funcţie de subordonarea lor. Ordonanţarea constă în emiterea ordinului de plată privind sume de bani în favoarea unui terţ. din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat la nivelul unitaţii administrativ – teritoriale. primăria are nevoie de fonduri. Pentru efectuarea unei cheltuieli trebuie parcurse următoarele etape: angajarea. respectiv ordonatorul principal de credite. ordonantare. prelevări de la bugetul de stat (sume defalcate din impozitul pe venit). În nota justificativă sunt referiri asupra: cheltuielilor bugetare aprobate (cumulate de la începutul anului) a celor care privesc trimestrul de referinţă. Deschiderea de credite bugetare este autorizarea pe care o dă instituţia ce gestionează bugetul public către unitatea operativă a Trezoreriei Finanţelor Publice din Bucureşti prin care se dispune ca o anumită sumă de bani cu titlu de credit bugetar să treacă din contul bugetar în contul ordonatorului principal de credite bugetare (la solicitarea acestuia). Odată cu cererile menţionate.). Rectorul Universitatii. împrumuturi. Efectuarea plăţilor se face prin Trezoreria Finanţelor Publice a Municipiului Iasi din creditele deschise şi repartizate. etc. Finanţarea bugetară poate fi definită ca alocarea de resurse băneşti din bugetele la dispoziţia instituţiilor publice. într-o perioadă de 5 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii în care se incasează acest impozit. Pentru a-şi desfăşura activitatea şi pentru a servi cât mai bine intereselor locale. burselor. donaţii). lichidare. Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică se numesc ordonatori de credite. La unitatea operativă a Trezoreriei din Bucureşti sunt deschise conturi atât pe fiecare buget public al statului. pe care o adresează finanţatorului. înseamnă justificarea prin documente a transportului. Finanţarea de la bugetul de stat se efectuează pe baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Finanţelor. cheltuieli preliminate pentru luna în curs. Prelevări de la bugetul de stat. venituri cu destinaţie specială (din taxe speciale. In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament. În cazul primăriilor pot fi utilizate următoarele surse de finanţare: venituri din impozite şi taxe locale. a cazării. Lichidarea este operaţia prin care se determină suma de plată. din bugetul local sau din veniturile proprii. Astfel. precum şi sumele acordate de Consiliul Judeţean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor. lichidarea. pentru destinaţii precise. ce cuprind cote şi sume defalcate din impozitul pe venit alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. Iniţiativa în acţiune o are ordonatorul principal decredite bugetare care întocmeşte trimestrial o cerere de deschidere de credite bugetare în trei exemplare.

îl remite apoi casieriei pentru eliberarea sumei şi reţine ordinal de plată pentru înregistrarea formelor de decontare în bănci.Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata. Instituţiilor publice pot beneficia de garanţia trezoreriei în favoarea unităţilor furnizoare care dispun de fondurile necesare pentru achitarea cheltuielilor. pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli (curente). Efectuarea platilor. În vederea ridicării sumelor necesare plăţii salariilor instituţia publică prezintă la Trezorerie anumite documente care să ateste plata contribuţiilor. Plăţi pentru cheltuielile bugetare prin Trezoreria Finanţelor Publice Ordonatorii de credite bugetare pot dispune plăţi din creditele bugetare deshise sau repartizate astfel:  în conturile lor. se face numai pe baza de acte justificative. Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. receptia bunurilor si executarea serviciilor si altele asemenea. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare (fluxuri informaţionale) 1 Exemplar din cerere Trezoreria Finanţelor Publice IASI . După verificarea documentelor. Instrumentele de plata se semneaza de contabil si seful compartimentului financiar-contabil. conform angajamentelor legale incheiate. a impozitelor pe salarii. compartimentul de control şi evidenţa cheltuielilor procedează astfel: vizează cecul pentru suma care urmează a fi ridicată.  în conturile instituţiilor din subordine pentru cheltuieli de capital. lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice. si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate. Salariile funcţionarilor publici se plătesc odată pe lună. in limita creditelor bugetare aprobate. plăţile prin trezorerie presupun prezentarea de documente justificative potrivit cu destinaţia sumelor de bani către terţi şi abia după aceea se procedează la analiza şi verificarea acestora. Operatiunile specifice angajarii. La celelalte categorii de celtuieli. Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil in limita fondurilor disponibile. intocmite in conformitate cu dispozitiile legale.

Ministerul Finanţelor Publice Înştiinţare asupra deschiderii şi repartizării creditului bugetar Cerere deschidere de credit bugetar în 3 exemplare Dispoziţii bugetare de repartizare Direcţia Generală a Finanţelor Publice IASI Informarea asupra creditelor bugetare repartizate Trezoreria Judeţului IASI (Contul D.P. IASI) Plan de venituri şi cheltuieli Alimentare cont Primăriei IASI Primăria IASI Informarea asupra creditelor bugetare repartizate Trezoreria IASI .F.G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->