P. 1
Executia Cheltuielilor Bugetare ADM. PUBLICA

Executia Cheltuielilor Bugetare ADM. PUBLICA

|Views: 186|Likes:
Published by alina90vasiliu

More info:

Published by: alina90vasiliu on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

Executia cheltuielilor bugetare (ADM.

PUBLICA)
Reprezentative pentru execuţia cheltuielilor bugetare sunt expresiile care pornesc de la noţiunea de credite bugetare (aprobare, virare, ordonatori, etc.), metode şi tehnici de finanţare bugetară (deschidere şi repartizare de credite bugetare, alimentare cu mijloace băneşti sau alocare de fonduri, etc.), etape în perfectarea unei cheltuieli (angajare, lichidare, ordonanţare, plată). CREDITUL BUGETAR ce se regăseşte cu caracter de specificitate în execuţia cheltuielilor publice poate fi definit prin raportarea la bugete de pe poziţia statului şi de pe poziţia consumatorilor de fonduri din acestea, având calitatea de ordonatori de credite bugetare.Sunt sume de bani cu titlu definitiv din bugetele publice destinate pentru a acoperi cheltuieli aprobate în acestea. De pe poziţia de consumatori de fonduri publice (ordonatori creditele bugetare) sunt drepturi băneşti cuvenite din bugete pentru acoperirea cheltuielilor aprobate în bugetele lor de venituri şi cheltuieli. Nu de puţine ori şi greşit, creditele bugetare în imaginea publică sunt asociate sau chiar suprapuse cu noţiunea credite bancare. În realitate între ele sunt foarte multe diferenţe de conţinut (ca relaţii economice de o anumită factură) şi de formă. CREDITELE BANCARE sunt relaţii economice exterioare celor bugetare, din activităţile agenţilor economici şi ale populaţiei în legătură de repartizare cu existenţa unor disponibilităţi băneşti temporar libere, pe de o parte, şi cu necesităţile suplimentare de fonduri ce apar în acelaşi timp, pe de o altă parte ,băncile intermediind între ceea ce înseamnă bani disponibili şi bani necesari. ORDONATORII DE CREDITE BUGETARE sunt persoane fizice aflate pe poziţia de conducători în instituţii publice finanţate din bugete. Ei sunt de trei categorii: • Principali=de grad I • Secundari=de grad II • Terţiari=de grad III În structura sistemului bugetar, respectiv a instituţiilor finanţate din componentele acestuia se regăsesc , în mod concret, toate cele trei categorii de ordonatori de credite bugetare (cu deosebire, la bugetele statului). În cazul bugetelor locale, mai des apar ordonatorii principali şi terţiari de credite bugetare). ORDONATORII PRINCIPALI DE CREDITE BUGETARE la bugetele statului sunt, de regulă, miniştri şi conducătorii celorlalte instituţii centrale finanţate din acestea. La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul bugetelor acestora, ordonatorii principali de credite bugetare sunt: preşedinţii Consiliilor Judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti (primarul general) şi primarii de localităţi (municipii, oraşe, comune) şi respectiv sectoare. Ordonatorii principali de credite bugetare ţin legătura direct cu bugetul public finanţator şi au iniţiativă în finanţarea cheltuielilor de care răspund potrivit cu tehnici şi metode de lucru specifice. ORDONATORII SECUNDARI DE CREDITE BUGETARE sunt conducătorii instituţiilor intermediare, în cazul bugetelor publice ale statului aflate între cele centrale şi cele din teritoriu (de exemplu,inspectorii generali de la inspectoratele şcolare judeţene, directorii generali de la direcţia de sănătate publică de la nivel judeţean, directorii generali de la direcţiile generale de specialitate ale Ministerului Muncii etc.). Ei primesc credite bugetare prin repartizarea de la ordonatorii principali de credite bugetare atât pentru nevoi proprii cât şi pentru activităţi sau acţiuni aflate în sfera lar de competenţă şi administrare. La rândul lor, transmit credite bugetare prin repartizare, aflate în zona activităţilor centralizate menţionate, către instituţiile subordonate conduse de ordonatorii terţiari de credite bugetare. La nivelul judeţelor în special, unele direcţii descentralizate prin conducătorii lor pot avea calitatea de ordonatori secundari de credite bugetare pentru finanţările din bugete locale respective. ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE BUGETARE sunt conducătorii instituţiilor de bază din diferite domenii de activitate care primesc credita bugetare prin repartizarea de la ordonatorii ierarhic superiori, credite folosite pentru cheltuielile aprobate prin bugetele proprii şi nu pot transmite aceste credite altor instituţii şi subunităţi.

Instituţiile publice sunt finanţate în fiecare an de la buget pe seama creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli. În mod corespunzător, căile de finanţare a instituţiilor

Finanţarea bugetară poate fi definită ca alocarea de resurse băneşti din bugetele la dispoziţia instituţiilor publice. cheltuieli preliminate pentru perioada pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare. într-o perioadă de 5 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii în care se incasează acest impozit. Ordonanţarea constă în emiterea ordinului de plată privind sume de bani în favoarea unui terţ. Prelevări de la bugetul de stat. Finanţarea de la bugetul de stat se efectuează pe baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Finanţelor. ordonantare. cuprinzând cheltuieli ce urmează să fie suportate din bugetul de stat. Conducătorii instituţiilor publice cu personalitate juridică se numesc ordonatori de credite. din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat la nivelul unitaţii administrativ – teritoriale.). Odată cu cererile menţionate. Deschiderea de credite bugetare este autorizarea pe care o dă instituţia ce gestionează bugetul public către unitatea operativă a Trezoreriei Finanţelor Publice din Bucureşti prin care se dispune ca o anumită sumă de bani cu titlu de credit bugetar să treacă din contul bugetar în contul ordonatorului principal de credite bugetare (la solicitarea acestuia). autorizată în a solicita fonduri pentru plata salariilor. Angajarea cheltuielilor este făcută de către o persoană din interiorul instituţiei. Efectuarea plăţilor se face prin Trezoreria Finanţelor Publice a Municipiului Iasi din creditele deschise şi repartizate. la cererea ordonatorilor principali de credite bugetare. pe care şi le procură din diverse surse de finanţare. În cazul primăriilor pot fi utilizate următoarele surse de finanţare: venituri din impozite şi taxe locale. înseamnă justificarea prin documente a transportului. primăria are nevoie de fonduri. împrumuturi. iar răspunderea operaţiilor necesare plăţii revine casierilor sau contabililor plătitori. lichidare. plăţi de casă la finele lunii precedente celei în care se solicită deschiderea de credite. În nota justificativă sunt referiri asupra: cheltuielilor bugetare aprobate (cumulate de la începutul anului) a celor care privesc trimestrul de referinţă. Rectorul Universitatii. meteriilor prime şi materialelor. ce cuprind cote şi sume defalcate din impozitul pe venit alocate de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale. La baza lichidării cheltuielilor stau documentele justificative (în cazul deplasării unei persoane. cheltuieli preliminate pentru luna în curs. din bugetul local sau din veniturile proprii.de la buget sunt diferite în funcţie de subordonarea lor. colectate de la persoane fizice şi juridice. fondul de rulment (din excedentul bugetar). credite bugetare deschise (cumulat de la începutul anului). precum şi sumele acordate de Consiliul Judeţean din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor. La unitatea operativă a Trezoreriei din Bucureşti sunt deschise conturi atât pe fiecare buget public al statului. Principala sursă de finanţare a acestei instituţii o constituie veniturile proprii. se alocă în fiecare lună. . există instituţii publice de subordonare centrală şi instituţii de subordonare locală. Din punct de vedere al subordonării. pentru destinaţii precise. Lichidarea este operaţia prin care se determină suma de plată. pentru acoperirea unor cheltuieli din bugetele locale.. donaţii). pe care o adresează finanţatorului. Pentru efectuarea unei cheltuieli trebuie parcurse următoarele etape: angajarea. venituri cu destinaţie specială (din taxe speciale. plata. cu titlu definitiv. Pentru a-şi desfăşura activitatea şi pentru a servi cât mai bine intereselor locale. cât şi pentru ordonatorii de credite bugetare cu sediul în localitate. În categoria veniturilor bugetelor locale se încadrează şi cotele defalcate din impozitul pe venit. Astfel. Iniţiativa în acţiune o are ordonatorul principal decredite bugetare care întocmeşte trimestrial o cerere de deschidere de credite bugetare în trei exemplare. a cazării. In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament. ordonanţarea. În cerere se precizează suma solicitată şi subdiviziunea de cheltuieli (capitol) la care se încadrează. burselor. plata. ordonatorii de credite bugetare prezintă o notă justificativă şi dispoziţiile bugetare pentru repartizarea de credite către ordonatorii subordonaţi. lichidarea. potrivit cu anticipaţiile din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat al fiecărei instituţii publice. etc. prelevări de la bugetul de stat (sume defalcate din impozitul pe venit). respectiv ordonatorul principal de credite.

plăţile prin trezorerie presupun prezentarea de documente justificative potrivit cu destinaţia sumelor de bani către terţi şi abia după aceea se procedează la analiza şi verificarea acestora. si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate. Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil in limita fondurilor disponibile. intocmite in conformitate cu dispozitiile legale. pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin bugetul propriu de venituri şi cheltuieli (curente). După verificarea documentelor. conform angajamentelor legale incheiate. lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice. Efectuarea platilor. Salariile funcţionarilor publici se plătesc odată pe lună. compartimentul de control şi evidenţa cheltuielilor procedează astfel: vizează cecul pentru suma care urmează a fi ridicată. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata. Instituţiilor publice pot beneficia de garanţia trezoreriei în favoarea unităţilor furnizoare care dispun de fondurile necesare pentru achitarea cheltuielilor. se face numai pe baza de acte justificative. Plăţi pentru cheltuielile bugetare prin Trezoreria Finanţelor Publice Ordonatorii de credite bugetare pot dispune plăţi din creditele bugetare deshise sau repartizate astfel:  în conturile lor. Instrumentele de plata se semneaza de contabil si seful compartimentului financiar-contabil. îl remite apoi casieriei pentru eliberarea sumei şi reţine ordinal de plată pentru înregistrarea formelor de decontare în bănci. Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. La celelalte categorii de celtuieli. receptia bunurilor si executarea serviciilor si altele asemenea. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare (fluxuri informaţionale) 1 Exemplar din cerere Trezoreria Finanţelor Publice IASI . a impozitelor pe salarii.Plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil. Operatiunile specifice angajarii. În vederea ridicării sumelor necesare plăţii salariilor instituţia publică prezintă la Trezorerie anumite documente care să ateste plata contribuţiilor.  în conturile instituţiilor din subordine pentru cheltuieli de capital. in limita creditelor bugetare aprobate.

G.F.P.Ministerul Finanţelor Publice Înştiinţare asupra deschiderii şi repartizării creditului bugetar Cerere deschidere de credit bugetar în 3 exemplare Dispoziţii bugetare de repartizare Direcţia Generală a Finanţelor Publice IASI Informarea asupra creditelor bugetare repartizate Trezoreria Judeţului IASI (Contul D. IASI) Plan de venituri şi cheltuieli Alimentare cont Primăriei IASI Primăria IASI Informarea asupra creditelor bugetare repartizate Trezoreria IASI .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->