Sunteți pe pagina 1din 623

LECTIA 1

PARTEA {NTAI

in eaietele destinate incepatorilor ~i cursantilor de niveI mediu vom utiliza sistemul EUROCOR de transcriere fonetica pe care I-am conceput tinand seama alat de particularitatile de pronuntie ale limbii romane, cat ~i de accesibilitatea unui astfel de sistem pentru cei care parcurg aceste etape ale invatarii
I imbii franeeze. Vom descrie maijos sistemul de simboluri fonetice folosite companindu.le ell sunetele
romane~ti similare.

In cazul sunetelor care nu exista in limba romana, vom introduce semne speciale. Cititi cu atentie
transcrierea fonetiea din paranteze. ville
*

>{vil]

ora~

in cuvantul "ville" se pronunta un singur[l],

- vocala "e" de la SIa~itul cuvintelor nu se pronunta. restaurant

>f Rc~toRa]
0

- restaurant

.rRJ

difera de consoana "r" In romana: nu se pronunta eu varful limbii, ei se articuleaza la baza pronuntare mai u~oara, ineercati sa pronuntati eu ajutorul unui "h" (ceea ce nOI

limbii. Pentru

numim "r" graseiat); - vocala deschisii [ eJ se aseamiinii ell vocala "e" a limbii romane; - "s" pronuntal intre doua vocale se aude ca un(z] (de exemplu "maison"); in celelalte cazuri esters]; - vocala[ 0] in franceza, in ceJe mai multe cazuri, este deschisa ~i se pronunta ea ~i cand am pronunta
,,0"

din limba rom.fma eu gura mai deschisa;

- vocala [a] este nazala. eel mai simplu mod de a invala pronuntia vocalelor nazale este prin apasarea nanlor. in acestcaz,[n] nu se aude c1arlast~it. Semoul nazalizarii estetilda deasupra vocalei nazale[ -j. cafe
;>fkafE]
- cafenea

- .,e" urrnat de una dintre vocalele "e", "i", sau .,y" se pronunta ca ~i [sJ romanesc, tn alte eazuri se pronunta[kJ, la fel ea in Iimba romana; - voeala rF.l se pronunta mai inchis ca "e" romanesc; - vocala palata18 [a J se pmnun{a la fel ca ~i in limba romana. magasin "s" intre doua vocale se pronunta rz]. - .,-in" la STa~ituJ euvantului se pronuntii ca un [e-] nazal. maison - "ai" se pr(lOunta(e]; - ,,-on" la star~itul cuvantului se pronunta [oj, deei ea un [0 j nazal.
statiDn

>tmagazc]

-magazin

>[mez6]

- easa

>[stasio)

- static

Grupul ,,-tion" se pronunta [sifi]Jn aeest cuvant .,i" este semivocalic ~i se pronunta ca in cuvantul "ieri" gare
>[ga:R]

- gara

- vocala [a: J inaintea lui [R] se pronunta mai lung ea in limba ramana. Semnul vocalei lungi este ,,:". banque - "qu"corespunde eonsoanei! kj;
>[bii:k]

- banca

- [a:] este
- [e] este

vocala nazala pronuntata mai lung care seamana eu vocala ,,0", dar se pronunta mai desehis. vocala nazala pronuntata mai lung, care seamana eu voeala .,0", dar se pronunta mai desehis;
[vtiatll:R] - ma~inii

voiture _"oi" este un diftong care se pronunta [tia].

Sunetul transcris fonetic prin [UJ nu exista in limba ramana. Se pronunta eu buzele ca pentru "u", insa il articuHim in gat
~i

nu in eavitatea bueala.

Sunetul transeris fonetic prin

fOJ din "Ie", de pilda, nu exista in limba ramana. iI pronuntam prin

rotunjirea buzelor ea pentru ,,0" ~i pronuntam "e". Sunetul transcris prin [i1 J reprezinta. un "n" inmuiat unnat de un "i" foarte scurtt ea in euvantul montagne [motaii] Relineti! in franeeza exista mai multe feluri de "e":
~

le1deschis, ca ~i in Iimba romana; - l E] inchis - cafe;


- "e" Ia sffir~itul cuvintelor nu se pronunta decat daca este aecentuat. "r" in limba franceza se articuleaza Ja baza limbii [ga:R.J. Aeeentul cade intotdeauna pe ultima silaba. Voeala din silaba aeeentuata a euvantului este marcata: [magazc]. lncepem prin reeapitularea vocabularului primei parti a leqiei t din cursul "Franceza pentru ineepatori".

A.

Completati fiecare propozitie eu unul din substantivele de mai j05: I. la ville 2. Ie cafe 3. la maison 6. Ie rnagasin 7. la station 5. Ie restaurant Vom folosi acurn filtrul Cunose bine acest
ora~.

4. la gare 8. Ia banque

ro~u:

- Je connais bien cette >ville. - Dans deux semaines nous habiterons une belle >maison. - A quelle heure votre train, arrive-t-i1 >Ja gare de Bucarest?

Peste doua saptamani noi vom locui intr-o casa frumoasa. La ce ora ajunge Irenul dumneavoaslra in gara din Bucure~ti ? Suntem departe de statie? Tuturor Ie place aceasta mica eafenea din centrul satului.

- Est-ce que nous sommes loin de >la station? - Tout Ie monde aime bien ee petit >cafe au centre du vilIage.

Mama mea lucreaza ea funetionara la banca. - Ma mere travailie a>lu hanque comme employee. Te invit sa cinezi la un restaurant modern. Sunt multe magazine in acest cartier din Paris? - Je ('invite Ii diner dans >un restaurant modeme. Y a-I-it beaucoup de >ll1agasins dans ee quartier de Paris?

B.

Completati urmatoarele propozitii eu forma corespunzatoare a verbului: Ea nu


dore~te

sa intre in aceasta eafenea. - Elle ne veu! pas >en\rer dans ce cafe. - Je >montre un bon restaurant a un etranger.
1.

ii arat unui strain un restaurant bun.

La muzeu, Marie prive~te un tablou cunoscut. - Au musee Marie >regarde un tableau connu. Paul viziteaza toata Franta. El intra eu Anne in aceasta casa veche? Vreau sa va arat tot ParisuI. - Paul >visite toute la France. - Est-ce qu'il >entre avec Anne dans cette vieille maison? Ie veux yallS >montrer tout Paris.

c.

in exercitiul unnator vom recapitula utilizarea articolelor nehotarate ~i hotinite, introduse in prima parte a leqiei I din cursul "Franceza pentru incepatori". Veti gasi regulile folosirii lor in compendiu, in paragrafele indicate de cifrele de pe margine. Exercitiul consta in a completa spaliile libere din propozitiile de mai jos. Nu uitati sa citi\i eu voce tare fiecare fraza completata. Noi
cunaa~lem 0

cafenea draguta

- Naus connaissons >un jali caft pas loin d'ici. > La ville que nous visitons est tres vieille. - >Un homme est entre dans> 1'hotel "Palace". - Ce garcon, c'est >Ie copain de Pierre. >Une femme a eu >un accident. - Peux-tu me donner> Ie livre qui est sur la table? >Une tille est venue chez Pierre avec >la fille des Dupont.

nu departe de aiel.
Ora~ul

pe care n vizitam este foarte vechi.

Un barbat a intrat in hotelul "Palace". Acest blHat este prietenullui Pierre.

o femeie a avut un accident.


Poti sa imi dai cartea care este pe masa?

o fata a venit la Pierre cu


fiiea familiei Dupont.

D.

tn ultimul exercitiu recapitulatiy yom completa propozitiile unnatoare cu cuvintele potrivite:


Lucrez la banca in
ora~ul

nostru.

- > Je travaille a> la banque dans notre ville. - Ce nouveau restaurant a cote de> la gare.
~e

Acest nou restaurant se langa gara.

gase~te

trouve

Marie intra intr-un magazin. Ea vrea sa cumpere El


0 cunoa~te 0

- Marie >en!re dans >un magasin. - > ElJe veu! acheter > un livre.

carte.

pe sotia domnului Duval.

- > JJ conn.ait> Ja femme de Monsieur Duv.al.


- Voulez vous > un dessert? - Ou est >la station? - Iu vois > 1a Slur de Marc? > ElJe est belle. - > Jc montre > la garc a> un etranger. Paul> visite Paris.

Dorili un desert? Unde este stalia? Iu 0 vezi pe sora lui Marc? Ea este frumoasa. Arlit gara unui strain. Paul viziteaza Parisul.

Trecem aCl.im la materia nouli. lata cateva substantive noi, cititi-le cu voce tare ~i c1ar~ fW atenti la traducerea lor. Ie volant Ie chauffellr Ie feu rouge (orange, vert) Ie carrefour Ie virage la vitesse
> [10 kaRfuR} > [10 vola]

- volanul ~oferul

> [10 ~ofO:RJ

> [10 fO Ruj (oRiij, veR)} culoarea ro~ie

(galben, verde) (la semafor)


- interseqia - curba - viteza - agentu[ de - pietonul - prioritate a
circula~je

> [10viRaj] > [Ia viles]

l'agent de police (r.m.) > [Iajii dO polis] Ie pieton la priorite

> [10 piEla]


> [Ia pRioRitE]

le permis de conduire > [10 peRmi dO kOdUiR] - permisul de conducere la contravention


> [la kontRavasi3]

- contraventia

Cititi inca

data cuvintele noi, intr-o ordine diferita:


:>

Ie feu rouge (orange, vert) le pieton Ie volant la vitesse la contravention Ie carrefour

[10 fO Ruj (oRiij, veR)} culoarea ro~ie


(galben, verde) (Ia semaJor)

:> :> :> :>

[IOpiEto] [10 voHi] [Ia vites] (Ia kCintRavasio]

- pielon - volan - viteza - contraventia - intersectia - agentul de circulatie

:> [10 kaRfuR]

I'agent de police (Lm.):> [Iajii dO polis] Ie permis de conduire Ie chauffeur Ie virage la priorite

:> [10 peRmi dO kondUiR]- pemlisul de conducere :> [10


~ofO:R]

- ~oferul

> [JO viRaj]


> [Ia pRioRitE]

- curaa
- prioritatea

Sa exersam aeum cuvintele no! in propozitii. Cititi-Ie cu voce tare

~i

familiarizati-va cu traducerea lor:

Qui est au volant? Le chauffeur qui est au volant de eette Mercedes n' est pas prudent. Faites attention au feu rouge!

Cine este la volan?

- $oferul care este la volanul acestui Mercedes nu este prudent. - Atentie la culoarea ro~ie! - La intersectia acestor doll! straZi sunt multe accidente. - Tu conduci prea repede in curbe.
~

II y a beaucoup d'accidents au carrefour de ces deux rues.

Tu vas tmp vite dans les virages.


Allons it. toute vitesse! A queUe vitesse roulez-vous, Monsieur? C'est I 'agent de police qui te donnera les indications necessaires. Les pietons doivent attendre Ie feu vert pour traverser la rue.
II faut respecter la priorite it. droite.

Sa mergem ell toata viteza!

- Cu ce viteza circulali, domnule? - Agentul de cireulatie iti va da toate indicatii1e necesare. - Pietonii trebuie sa ~tepte culoarea verde pentru a traversa strada. - Trebuie sa respectam prioritatea de dreapta. - imi voi lua permisul de conducere peste doua luni. - Veti pHiti 0 contraventie, domnule!

Je passerai mon perrnis de conduire dans deux mois. Vous payerez une contravention, Monsieur!

ExpresiiJe urmiitoare au fost introduse in propozitiile de mai sus etre au volant aller a toute vitesse traverser la rue respecter la priorite > [etR 0 vola] > [alE a tlll vites] > [tRaveRsE la RUJ

~i
~ ~

sunt legate de noile cuvinte: a fi la volan a merge eu toata viteza

a traversa strada

adroite

> f RespektE la pRioRitE il dRuatj a respecta prioritatea de dreapta

passer son permis de conduire

> [rasE so peRmi dO k6dUiRJ a-~i lua permisul de conducere

Sa re/inem ca numeJe miircilor de ma~ini sun! inso/ite de aTtico/ul feminin:


18 Mercedes
>[Ia mersedcs] >[Ia liat] >[Ia ROno]

Mercedes

/a Fiat
la Renault

Fiat
-Renault

Completati propozitiile ~i frazele de mai j os eu noile cuvinte ~i expresii. N u ui tali sa eititi eu voce tare fiecare fraza completata:
~i

Toata lumea e$te obosita sa fie la volan. Atentie la aceastii eurba!

nimeni nu vrea

- Tout Ie monde est fatigue et personne ne veut >ctre au volant. - Attention a ce >virage! - Est-ce que tu vois cet >agent de police qui dirige la circulation? - Le soir je ne vois pas bien >Ies pietons qui traversent la chaussee, alors je dois faire attention. - Pourquoi n 'as-ru pas >re5pcctc la priorite it droite?

Vezi acest agent de politie care dirijeaza circulatia? Seara ell nu vad bioe pietonii care traverseaza
~oseaua ~i

atunci trebuie sa fiu atent.

De ce nu ai respeetat prioritate a de dreapta?

Fiatul meu 126 este cel mai bun! Dumneavoastra yeti pHili contraventia, domnule, pentru cli sunteti de vina. Cu ce viteza ati mers in intersectie, doamna?

>Ma Fiat 126 (cent vingt six) est la meilleure! - C'est vous qui payerez >la contravention, Monsieur, parce que vous avez tort. - A queUe >vitesse etes-vous allee au >carrcfour, Madame?

Trebuie sa arati permisul tau de conducere agentului de circulatie. Nu yeti gasi cu u~urinta un ~ofer bun. Vom traversa strada pe culoarea galbena?

- Tu dois montrer ton >pcm1is de conduire


it 1'agent de police.

- Vous ne trouverez pas facilement un bon >chau Ileur. - On >traversera la rue au >feu orange?

Vom introduce urmatoarele verhe regulate din prima grupa, in legatura ell subiectulleetiei noastre: arreter (s'arreter) muler stationner freiner tourner >[(s)aREtE]
~

a opri (a se opri)

>fRltlEj
>[stasionEj >[lREnE] >[tuRnEl

- a rula, a merge
~

a stationa

- a frana - a intoarce

~i verbul din grupa a doua:

ralentir

>[Ral3.tiRl

- a incetini

Aeum vom eonstrui propozitii eu noile verhe, folosind euvinte pe care Ie cunoa~teii deja. Cititi cu voce tare ~i dar propozitiile de mai jos ~i retineti sensuI lor din limba romana: Arretons-nous devant la gare! L'agent de police arrete une voiture qui va trap vite. Notre nouvelle Mercedes roule tres grande vitesse. Peut-on srationner ici? Nous pouvons rouler, oous avons la priorite. Tu ne vois pas Ie feu rouge? Freinel Sa ne oprim in fata garii! - Agentul de circulatie opre~te a pre;) repede.
m~ina

care merge

Noul nostru Mercedes cireulli eu viteza foarte mare. - Se poate stationa aici? - Noi putem eircula, avem prioritate. - Tu nu vezi culoarea ro~ie? Pune franal - EI a frfmat in fata unui pieton.

II a freine devant un pitton.


Au carrefour vous tournerez

a droite.

- La intersectie

veti lua la dreapta.

Naus ralentirons dans Ie virage, parce qu'it est dangereux.

- Noi ineetinim in curba, pentru eli este periculos.

in exercitiul unnator yeti completa frazele cu verbele care lipsesc. Apoi cititi frazele eompletate: De ce nu v-ali oprit la culoarea Opriti- P Renault-ul tau merge bine. Vom merge foarte repede, cu toat3. viteza! Se poate stationa in interseqie? Noi nu am incetinit 1a eurha am avut un accident grav. De ce ai luat-o la stanga? Acest
~ofer

ro~ie?

- Pourquoi >ne vous ctes vous pas arretes all feu rouge? - >ArrCtez-le! - Elle >roule bien, ta Renault. - On >raulera tres vite,

atoute vitesse!

- Peut-on >starionner au carrefour? - Nous >n 'avons pas ralenti au virage et nous avons eu un accident grave. - Pourquoi >as-tu toume

~i

agauche?

va frana prea tarziu.

- Ce chauffeur >freinera trap tard.

in continuarea leqiei noastre ne vom ocupa de timpul viilor ifutur simple) care a fost introdus in cursul ultimei lectii din "Franceza pentru incepatori".

Cititi eu atentie frazele de mai jos, fiind atenti la fonnele verbului auxiliar etre laJutur simple care sunt marcate cu caractere
ingro~ate:

Man pere est un bon chauffeur. Mol. je serai un bon chauffeur, cornrne mon pere.

- latal meu este un bun

~ofer.

- Eu voi fi un bun ~ofer, ca ~i tatal meu.

C'est toi qui es au volant rnaintenant? Paul sera au volant apres toi. Je suis deja au centre de la ville. Tu seras au centre dans une derni-heure. Nous sommes contents de notre petite Fiat. Mais oous seroos plus contents d'une Renault. Vous etes au carrefour a 5 heures. Vous y serez encore a 5 heures et demie? Ils sont toujours en retard. Seront-ils aussi en retard ce soir?

- Tu

e~ti

acurn la volan?

- Paul va fi la volan dupa tine. - Sunt deja in centrul


ora~ului.

- Tu vei fi in centru intr-o jurnatate de ora. - Noi suntem multumiti de micuJ nostru Fiat. - Dar noi vom fi ~i mai multumiti de un Renault. - Sunteti 1a intersectie la ora cincL - Veti mai fi acolo la cinci - Ei intarzie mereu. - Vor intarzia ~i in seata asta?
~i jumatate?

in exemplele unnatoare, yeti regasi verbu\ etre conjugat la viitor la toate persoanele. Traduceti.le in limba romana. Seras-tu chez rnoi eet apres-midi? Dans quinze ans eette petite fille sera une belle femme. Nous serons toujours contents de notre vie. Je semi fennier et je cultiverai la terre. Seront-ils prudents au virage? Je pense que vous serez contents de la nouvelle Mercedes. > Vei fi la mine acasa in aceastii dupa-amiaza? > Peste cincisprezece ani aceasta fetita va fi femeie frumoasa.
0

> Noi vom fi mereu multumiti de viata noastra. > Voi fi rennier
~i

voi eultiva pamantul.

> Ei vor fi pruden\i la eurba'! > Ma gandesc ca veli fi multumiti de noul Mercedes.

Sa verificam daea ati retinut deja conjugarea verbului eIre In viitor. Ex~rcitiul eonsta in a completa
spa~iile libere din propozitiile de mai jos eu forma potrivita a verbu1ui. Cititi apoi cu atentie fiecare

propozitie eompletata: Marc va fi profesor, el este atat de dotal. Marie nu va fi niciodatii. fericita, ea nu
iube~te

- Mare >sera professeur, il est si doue. - Marie ne >sera jamliis heureuse, elle n'aime personne. - >Seras-tll d'aecord llvee moi?

pe nimeni.

Vei fi de acord eu mine? Veti fi gata sa


ie~iti

peste

ora?

>Serez-volls pretes a sortir dans une heure? - Est-ce que tes parents >seront a la maison? - C'est nous qui >seront les meilleurs etudiants du cours de fran~ai~. - Je ne >serai plus mechant.

Parintii tai vor fi acasa? Noi yom fi cei mai buni studen~i de In cursul de franceza. Nu voi mai fi rau.

Ultimul exercitiu din prima parte a leetiei noastre va va pennite sa apreeiati daca ati asimilat in intregime materialul prezentat pana acum. Traduee~ propozitiile de mai jos in franceza ~i apo! eititi-le cu voce tare: Marc va incetini la interseetie deoarece esce prudent. Nu vreau sa fiu la volan, sunt prea obosita. Paul este un ~ofer peticulos, el merge cu toatil. viteza. Aten{ie! Sun! pietani care traverseaza strada. Care din noi are priotitate in aceasta intersectie? Pentru ell. circuli rara permis de eonducere, vei plati
~oferul
0

> Marc ralel1lira au carre/our parce qu'il est prudent. >Je ne vellX pas etre au volant, je suis trop fatiguee. >Paul est un chauffeur dangereux, iI va

atoute vitesse.
>A 1ten!ioll! JJ y a des pietOllS qui tmversent la rue. >Qui de nous a la prioritc

a ce carrefour?

>Parce que tu raules sans permis de conduire tLl payeras une eontr"vention 6levee.
>Le chautfeur de celte Mercedes n'a pas respecte b priorire ;l droite.

contraventie mare.

acestui Mercedes nu a respectat

prioritatea de dreapta. Cand v-ati luat permisul de condueere? Nu opti! Nu se poate stationa aiei. De ee nu ati franat la culoarea ro~ie? Nu VOt fi niciodata prudenti, circula mereu eu viteza mare. Am incetinit ~i m-am oprit in fata garii. Ieri am vazut in aceasta curba un agent de circu!atie. EI va fi aiei ~i maine. Dupa intersectie 0 yeti lua la stanga, de acord? Cu ce viteza se poate circula pe autostrada in Franta? E al tau acest Renault nou? Vei fi ~ofer, fiule! Vom ti mul\umiti de Fiatul 126? ered ea da.

>Quand aveZ-VOLlS passe votre pemlis de conduire')


>~e

t'arrCte pas! On ne pellt pas stationner iei.

>Pol\l'quoi n 'avez vom pas freine au feu rouge? >lb ne seront jamais prudents; ils roulent toujours

a loute vite~sc.
d

>rai ralenti >Hier j'ai

jc me suis arrete devant la gare. un age!){ de police ace virage.

Vll

Demain iI y sera aus!;!. >A pres le carrefour vous tOLlrnerez d'accord') >A quelle vitesse peut-on fOuler sur 1'autorollte en France? >Ccst ,I toi, cettc nouvelle Renault') >Tu scras chauffeur, mon fils! >Est-ce que nous serons contents de la Fiat 126? Je emis que oui_

a gauche,

LECTIA INTA.I - PARTEA A nOVA


Partea a doua a primei leclii ineepe prin recapitularea cuvintelor introduse in cea de-a doua parte a lectiei 1 din cursul "Franceza pentru incepatori". A. Completati propozitiile cu urmatoarele substantive: 1.la femme 2.I'homme

3. I'opera 8.
l"~cole

4. Ie theatre

S.le cinema

6.1'appartement

7.l'hote1

9. Ill. chambre

Am cumparat acest apartament acum doi ani.

- Nous avons achete eet >appartement il y a deux ans. - Dne belle >femme est entree dans Ie jardin.

o femeie frumoasa a intrat in gradina.


EI vrea sa ne arate camera lui. Sa mergem in seara asta la cinema! Nu-mi place muzica ~i ca atare nu merg Is opera.

- II veut nous montrer sa >chambre.


- Allons au >einema ce soif! - Je n'aime pas la musique alors je ne vais pas

a>I'opCm.
- Est-ce que tu connais bien les acteurs de notre >theatre? - Je crois que ton fils frequente >une ecole moderne.

ii cuno~ti bine pe actorii


teatrului nostru? Cred ca fiul tau frecventeaza o ~coaHi mode rna.

Noi yom locui intr-un hotel de lux la Paris. - Nous habiterons dans >un hOlel de luxe it Paris. Peste
0

ora iI vei vedea pe omul

despre care vorbesc.

- Dans une heure tu verras >I'homme dont je parle.

B.

In exerciiiul urmator completaii propozitiile cu cuvintele care lipsesc:

EI ne aratfi un apartament.
Ei locuiesc intr-un hotel de lux.

- 11 nous montre >un appartement.


>115 habitent dans >Un hotel de luxe.

$coala eopiilor mei nu este departe de aiel. - >1.' eeole de mes enfants se trouve pas loin d'ici. Ne place cinematografia franeeza. Ei intra intr-un cinema de la periferia Parisului.
- >\TOllS

aimons >Ie cinema fran~ais.

- lis >enrrent dans un cinema de la banlieue de Paris. Entrons dans >Ia chambre it gauche. >L'homme que tu connais visite >]'opcra de notre ville. - Tu regardes >Une femme qui entre avec >un homme dans Ie theatre.

Sa intram in camera din stanga.


Omul pe care iI cuno~tj viziteaza opera ora~ului nostru.
Prive~ti 0

femeie care intra 111. teatm

eu un barbat. Ei lucreaza intr-o


~coala.

- >l1s travaillent dans >une ecole.

~ I~

Vom introduce acum cuvinte noi. Cititi-lecu voce lare ~i lor In ramana: la cause la securite I'alcool (s.m.) Ie reflexe I'influence (s.f.) la condition I'endroit Ie passage doute 1a faute Ie verglas >[la kaz] >[la sEkURitE] >[lalko:l] >[[0 REfleks] >[leflUas] >[Ia kodisio] >[ladR"a] >[10 pasaj klutE] >[la fat]
>[10 veRgla]

unniiri~

traducerea

- cauza - siguranta - alcoolul - reflexul - influenta canditia -Iocul - trecerea de pietoni gre~eala - poleiul

Sa citim inca a data cuvintele nai, dar Intr-o alta ordine:

la condition l'alcool (s.m.) Ie passage doute l'intluence (s.f.) la faute la securite l'endroit Ie verglas Ie rcflexe la cause

>[Ia kodisio] >[Jalko:l] >[10 pasaj klutE] >(leflUas] >Ila Cot] >[Ia sEkURit] >[ladRU a ] >[10 veRgla] >[10 REfleks] >[Ia koz]

- conditia - alcoolul - trecerea de pietani - influenta gre~eala - siguranta -Iocul - poleiul - reflexul - cauza

Vom introduce acum cuvinte noi. Cititi-Ie cu voce tare ~i wmliriti traducerea lor in romana: la cause la securite I'alcool (s.m.) Ie reflexe I'influence (s. f.) la condition I'endroit Ie passage cloute la faute Ie verglas >[Ia koz] >(Ia sEkURitE] >[lalko:l] >(10 REfleks] >(leflUis] >[Ia kodisio] >[ladR U a] >[10 pasaj klutE] >[la fot] >[10 veRgla] - cauza - siguranta - alcoolul - reflexul - influenta - conditia -locul - trecerea de pietoni - gre~eala - poleiul

sa. citim inca 0


la condition l'a1cool (s.m.)

data cuvintele noi, dar intr-o aIta ordine: >[la kodisio] >[lalko:1] >[10 pasaj klutE] >[leflUas] >(la fat] >[ 1a sEkURitE] >[ladRUa] >[ 10 veRg1a] >[ 10 REfleks] >[Ia koz] - eonditia alcoolul - treeerea de pietoni - influenta - gre~eala - siguranta -Ioeul - poleiul - reflexul - cauza

Ie passage c10ute
l' influenee (s. f.)

la faute la securite I'endroit Ie verglas Ie reflexe lacause

Sa folosim cuvintele noi in propozitii alaturi de cuvinte care va sunt deja cunoscute. Cititi cu atentie
propozitiile de mal jos, retinand traducerea lor in Iimba romana: QueUes sont les causes de cet accident? Qui est responsable? Tu es en securite chez nous. - Care sunt cauzele acestui accident? - A cui este gre~eala? - E~ti in siguranta la noi.

II ya souvent des accidents

aeet endroit.

- in aeest loc sunt adesea accidente. - Nu bea alcool, este prea periculos la volan! - Acest ~ofer este sub influenta alcoolului. - Trebuie sa traversam strada pe trecerea de pietoni. Se spune ea femeile la volan nu au reflexe. - Atentie la polei! - Conditiile meteorologice sunt bune?

Ne bois pas d'aleool, c'est trop dangereux au volant! Ce chauffeur est sous I'influence de l'a1coo!'

II faut traverser la chaussee sur

Ie passage doule.
On dit que les femmes au volant n'ont pas de reflexes. Attention au verglas! Estee que les conditions mett':orologiques sont boones?

Sa retinem:
eire en securite les conditions meleorologiques

>[ etR a sEkURitE]


>[1 k6disiil mEtEoRolojik]

- a fi in siguranta - conditiile meteorologiee

Cititi ~i apoi traduceti propozitiile de mai jos in romana: Celli} qui a bu de I'alcool, ne peut pas etre au volant. L'endroit dont tu me parIes, est-il pittoresque? Marc n'a rien fait, c'est rna faute! N'allons pas en voiture, il y a du verglas! Ce sont les pietons qui ant la priorite sur Ie passage cloute. Le professeur a une grande influence sur ses etudiants. Dans ces conditions notre travail sera trop dur. As-tu de bons reflexes sur la route? Quand mon pere est au volantje suis en securite. Nous ne connaissons pas les causes de eet accident. > Locul cJcspre care imi vorbe~ti este pitoresc? >Marc nu a facll! nimic, este vina mea! >Sa nu mergem Cll
ma~ina,

>Cine a ball! alcool nll se poate urea la volan.

esle polei!

> Pietonii Sllnt cei ce au priori tate pe lrccerea de pietoni. > Profesorul are 0 mare intluenta flsllpra studcntiJor sai. > in aceste conditii munca MaSlra va fi prea dura.

> Ai rc/lcxe bune pe

~osca')

>Cand este la volan latal mell sunt in siguran(ll. >Nu cunoa~tcm cauzeJe accstui accident.

Este timpul sa ne imbogatim vocabularul eu noi adjective. Cititi Propoziliile de mai jos, in care adjectivele sunt marcate prin caractere ingro~ate fiind atenti la traducerea lor in romana: L'homme au volant doit toujours etre responsable. Le pieton qui traverse la rue au feu rouge est tres imprudent. Tu es fou! Aller a toute vitesse quand il y a du verglas! Elle est folie de lui. Les jeunes sont souvent >[Iom 0 vola dUa lujuR etR Rcsposabl] >[10 piEtii ki traveRs la RU 0 tD Ruj e tRezepRGJii] - Barbatul care conduce trebuie

sa fie mereu responsabil.


- Pietonul care traverseaza strada pe culoarea ro~ie este foarte imprudent. E~ti nehun! Sa mergi cu toata viteza cand este polei!

>[IU c fu I alE a tut vites


kiitilia dU vcRgla]

>[el c foJ dO lUi]

- Ea este nebuna dupa el. Tinerii slint adesea iresponsahili. - Siguranta copilului dumneavoastrii va fi asigurata.

> [IE jO:n s6 suva


iResposabl) > r la sEkURitE dO votR at'i sORa asURE]

irresponsables.
La securite de votre enfant sera assuree.

lata adjective noi. Sii Ie citim cu atentie: responsable irresponsable fou, fous folIe, folIes imprudent imprudente assure, -e

>[ Re~pi:habJJ
>l iResposa bl] >[ful >[folJ >[epRlJda] >[erRUdat] >[asUREJ

- rcsponsabil - iresponsabil - nebun, nebuni - nebuna, nebune - imprudent - imprudenU\ - asigurat, asigurata

Cititi propozitiile de mai jos ~i traduceti-Ie In ramana: Votre succes est assure depuis longtemps. Je ne peux pas etre responsable de tout. Pourquoi es-tu si imprudente? Les bonnes conditions de ton voyage seront assurees. Paul est irresponsable; it va dans les virages. Ces
gar~ons sont

> Succesul dumneavoastrii csle asigurat de mult timp.

> Nll pot Ii responsabiI pentru tot.


> Dc ce e~ti atflt de imprudcnta?

> Bunde condi\ii ale calatoric; tale


vor fi asigLlrate.

atoute vitesse

> Paul cstc iresponsahil; ell11erge in curbe


eu toata viteza.

fous de sport.

>

Aee~ti

baic!i sunt inneblllli!l dupa sport.

Je suis folIe de toi, Pierre.

> Sunt nebuna dura tine, Pierre.

in exercitiul urrnator completati propozitiile cu cuvintele care lipsesc. Cititi elar ~i eu voce tare fie care propozitie completata: Nu beau alcool cand sunt la volan. Vei fi responsabil de aeest accident. in timpul excursiei noastre siguranta persoanelor nu a fast asigurata. Pierre este nebun dupa muzica modema. - Ie ne bois pas >d 'alcool quand je suis >au volant. - Tu seras >responsable de cet accident. - Pendant notre excursion >Ia sccurite des personnes n'a pas ete >as8uree. - Pierre est >fou de musique moderne. Dans ces >condirions n](~tc()rulogiques il faut etre tres prudent. - Ce chauffeur est >irresr[)n~able; on voit qu'il est sous >I'influence de I'alcoo!. - C'est votre >faute, Monsieur, vous n 'avez pas de bons reflexes et etes imprudent.

Cn aeeste conditii meteoroJogice trelmie


sa fii foarte prudent. Acest ~ofer este iresponsabil, se vede ca este sub influenta alcoolului. Este gre~eala dumneavoastra, domnule, nu aveti reflexe bune ~i sunteti imprudent. in acest lac trebuie sa aveti grija la potei. De ce nu traversati strada pe treeerea de pietoni?

- A eet >cndroit il faut faire attention au >verglas.


- Pourquoi ne traversez-VQUS pas la chaussee sur >lc passage cloutc'!

Un verb neregulat, conduire, este legat de subiectulleetiei noastre. conduire

>[kiidUiR]

a conduce

Sa vedem care sLmt formele sale in propozitiile de mai jos. Cititi-le eu voce tare tradueerea in limba ramana; Ie ne veux pas conduil"e ta voiture. Quand je conduis je ne bois pas d'alcoo!' Tu conduis )'entreprise

~i

c1ar. Fiti atenti

[a

> [j0 nO vO pa k6dUiR


fa vUatUR]

- Nu vreau sa-ti conduc


ma~jna.

> [ka jO k6dUi


jO 110 hUa pa dalko:l]

- Cand conduc

nu beau alcool. - Tu conduei intreprinderea tatalui tau.

> [tU kodUi liHROpRiz


dO to peR]

de ton pere.
Cette route conduit au village, Nous. les adultes, nous conduisons les affaires de nos enfants.
VOUS

> f set Rut koJUi


> [nulezadUlt

viJaj]

- Acest drum duce in sat. Noi, adullii, dirijam aCliuniJe copiilor no~tri. - Condueeti bine, domnule?

kodUizo 1czafcR dO noziita] >


[Vll

conduisez bien, Monsieur?

k6dUi7E biil mOsiOJ

Les jeunes chauffeurs ne conduisent pas prudemment et c'est la cause de beaucoup d'accidents.

> [IE jO:n ~ofO:R nO kodUiz pa pRUdama e se la koz dO boku daksidii]


> [jO IE k6dUi a la mezo]

~oferii tineri nu conduc cu prudenta ~i aceasta este cauza multor accidente.

Ie I'ai conduit a1a maison.


N'aie pas peur! Ie conduirai prudemment. Ie suis fatigue. C'est toi qui conduiras.

- L-am condus acasa. - Nu-ti fie teama! Voi conduce prudent. - Sunt obosit. Vei conduce tu.

> [nE pa pO:R jO k6dUiRE pRUdamii]


> [jO sUi fatigE

se t"a ki kodUiRa]

Sa retinem expresiile: conduire prudemment avoir peur n'ale pas peur! >[kodUiR pRUdama] >[avua:R pO:R] >[nE pa pO:R] - a conduce prudent - a-i fi teama - nu-ti fie teama

Sa exersam folosirea verbului conduire in propozi~ii. Cititi mai intai mai jos in ramana: Pouvez-vous me conduire chez Paul? Elle n'a pas de bons reflexes, alors elle conduit mal. Qui de vous conduit Ie plus prudemment? Dimanche elle a conduit sa mere a I'eglise. N'aie pas peur, nous ne conduisons pas vite! Ie te conduirai avec plaisir. Paurquoi avez-vous peur? Ils conduisent vite, mais tres bien.

~i

apoi traduceti propozitiile de

>Puteti sa rna conduceti la Paul? >Ea nu are ref1exe bune, deci conduce pros!. >Care dintre voi conduce cd mai prudent? >Duminica ea
~i-a

condus mama Ia biserica.

>Nu-ti fie teama, nu conducem repede! >Tc voi conduce eu plaeere. >De ce va este teama? >Ei conduc repede, dar foarte bine.

in exercitiul urmator yeti putea recapitula cuno~tintele legate de conjugarea verbului cDnduire. Completati spatiile libere cu fanna patrivita a verbului. Nu uitati sa cititi clar fiecare propozitie completata.

De dind conduce Paul micul sau Fiat? Nu pot sa 0 conduc pe Jeanne la tine acasa. Am dus aceasta afacere pana la capat.

- Depuis quand Pierre >conuuit-il sa petite Fiat?

- Ie ne peux pas >conduire Jeanne chez toi.


- J'ai conduit cette affaire a la fin.

Vei conduce ell prudenta? Ne este frica. Nu-mi este frica de un accident, deci eonduc cat mai repede posibil. Condu-l la doctor. Ce ma~ina iti place sa eonduci? NOlil mell Mercedes. Dumneavoastra conduceti aeeas!a uzina, domnllle?

- Conduiras-tu prudemment? Nous avons peUT. - Je n'ai pas peUT d'un accident alors je >conduis Ie plus vite possible. >Condui~-Ie

chez Ie medecin!

- QueUe voiture aimes-tu >conduire? Ma nouvelle Mercedes.

- C'tst vails qui> conJuiscz toute eette usine,


Monsieur?

lata uhimul exercitiu al primei lectii in care yom insera intregul vocabular -\Ii gramatica. Exercitiul corect rezolvat va fi dovada muncii dumneavoastra
con~tiincioase. Daca

aveti indoieli, este semn ca

trehuie sa reveniti asupra unor anumite parti ale materialului, inainte de a trece Ja a doua lectie. Traduceti in limba franceza: Cine s-a oprit in acest lac pericu1os? Nu poti conduce pentru ca ai baut alcool. Fiul nostru va fi mereu prudent. El se teme de orice. Condu eu prudenta pentru ea este polei! Cu ce viteza se poate circula in interseqie? Nu
~tiu.

>Qui s'est arrete

acet endroit dangereux?

> Ttl ne peux pas conduire parce que ill as btl (de I'alcool). >Notre fils sera t01Uours prudent. >11 a peur de tout. >Conduis prudemment paree qu'D y a du verglas! >A quellc vitesse pellt-on rouler au canefom? >Je nc sais pas. Je demanderai >Qui n'a pas de
bOllS

Voi intreba agentul de circu1atie.

a l'agent de police.

Cine nu are retlexe bune nu poate conduce 0


ma~ina. ~tiuta:

reflexes

ne peut pas conduire une voiture. >La cause de eet aecid.:nt est eonnue: I'alcool et une trap grande vitesse dans le virage. >Lcs chauffeurs de notre village savent qu'on ne pellt stationner it eel endroil. >Tu nc passeras pas ton pennis de eondllire parce que tu es un homme irresponsable. >NOllS n'uvons pas rcspectc 1a priorite >C'est votre faute, alars VOllS paycrez llne contravention. >Tu n'as pas \ill lcs picrons au passage c!oute'J

Cauza acestlli accident este alcoolul


~i

viteza prea mare in curba.


~tiu

$oferii din satlll nostru

ea

nu poti stationa in acest loc. Nu iti vei lua permisul de conducere pentru eli
e~ti

un am iresponsabil.

Noi nu am respectat prioritatea de dreapta. Este


gre~eala
0

adroite.

dumneavoastra

~i

ca atare

veti plati

contraventie.

Nu ai vazut pietonii pe trecere?

Sunteti nebun, domnule! Nu ati oprit la culoarea ro~ie. Cine va fi la volanul acestui Renault? Siguranta persoanelor va fi asigurata. Un ~ofer responsabil va incetini la 0 curba periculoasa. Cu ce viteza. circulam?
Gande~te-te la pericol cu toata viteza! ~i

> Vous etes tOll, Monsieur! > Vous ne vous etes pas arrete au feu rouge.
> Qui sera au volant de cette Renault? > La seellrite des personnes sera assurce. > Un chauffeur responsable ralentira

au virage dangercllx.
> A queUe vitesse roulons-nous?

nu mai merge

> Pense au danger et ne va plus

it toute vitesse! > Paul a freine devant un picton imprudent. > NOllS traverserons la chaussee au feu vert. > Atlendons, maintenant no liS avons Ie feu orange.
> Pourquoi n'as-tu pas tourne

Paul a fnlnat in fata unui pieton imprudent. Vom traversa ~oseaua la culoarea verde. Sa ~teptam, acum este culoarea galbena. De ce
fiU

ai luat-o 1a stanga?

a gauche?

Femeia de la volan este sub influenta alcoolului. lama eonditiile meteorologice sunt adesea nefavorabile. Sa ineetinim
~i

> Cette femme au volant est sous I'influence de !'alcooJ. > En hiver les conditions meteorologiques sont souvent mauvaises. > Ralentissons et arretons-nOllS acote de la station!
> N'aie pas peur, avec no liS tll
~eras

sa oprim h10ga aceasta statie!

Nu-ti fie teamii., eu noi vei fi in siguranta! Ei sunt nebuni dupa ea.

en securite!

> lis sont fous d'el1e.

La

sfir~itullectiei,

cititi clar, ell voce tare grupurile de cuvinte care au in comun acela~i sunet:

rO:J -

Je chauffeur, Ie jeune, avoir peur

[e] - la vitesse, Ie pennis de conduire, respecter, Ie reflexe [E] - Ie picton, la priorite,la securite, Ie passage cloute

rii]

- Ie volant, l' agent, l' influence, ralentir, imprudent

[c] - l'influence, imprudent [0] - Ie pieton, conduire, la condition, responsable [U] - la securite, I'influence, imprudent, assure, prudemment [u] - Ie carrefour, cloute, fOll, rouler, toumer

[j]

- I'agent de police, Ie virage, Ie passage cloute

RECAPITULAREA LECTIEI 1
1.1. Ati intaJnit urmatoarele expresii, legate de conducerea automobilului: etre au volant a11er atoute vitesse respecter la priorite it. droite passer son permis de conduire etre en securite 1.2.

- a fi 1a volan - a merge cu toata viteza


- a respecta prioritatea de dreapta a-~i

lua permisul de conducere

- a fi in siguranta

Marcile de ma~ini sunt insotite de articolul feminin "Ia": la Fiat la Mercedes la Renault - Fiat - Mercedes - Renault

1.3.

S-au introdus unnatoarele adjective: fou, fous foIle, folles responsable irresponsable imprudent, e assure, e atmospherique - nebun, nebuni - nebunii., nebune - responsabil, -ii. - iresponsabil,

-a

- imprudent, -a - asigurat,

-a

atmosferic, -a

1.4.

Ati invatat timpul viitor (futur simple) al verbului auxiliar eire: je serai tu seras iI, elle, on sera - eu voi fi - tu vei fi - el/ea va fi nous serons vous serez ils, elles seront - noi vom fi - voi yeti fi - ei, ele vcr fi

1.5.

Am intredus verbul neregulat conduire. lata forme Ie sale la prezent: je conduis tu conduis iI, elle, on conduit nous conduisons vous conduisez ils, elles conduisent

Passe compose: Futur simple:

j'ai conduit je conduirai

TEMA PENTRU ACASA 1


A. Traduceti propozitiile de mai jos in limba romana: Je suis folie de notre professeur. 2. 3. 4. 5. Le verglas est la cause de beaucoup d'accidents de voitures. Le chauffeur qui boit de I'alcool est irresponsable. C'est ta faute. Tu as TOule a toute vitesse. Elle sera belle, rna nouvelle Mercedes.

B.

Traduceti propozitiile de mai jos in limba francezli: I. 2. 3. 4. 5.


incetine~te ~i opre~te inaintea trecerii de pietoni!

Este asigurata siguranta persoanelor? Void ca acest


~ofer

este sub influenta alcoolului.


0

Nu se poate stationa aiel, atunci vom plati De ce nu ai fninat la culoarea ro~ie?

contraventie.

C.

Corectati gre~elile din propozitiile de maijos. in fie care propozitie exista 0 gre~eala: I. 2. 3. 4. 5. Elle a arrete au feu rouge. Est-ce qu'on peux stationner ici? Tu as freiner trop tard. Paul te conduirai. II faut montrer Ie permis de conduire de I'agent de police.

LECTIA 2

PARTEA {NTAI

Incepem prin recapitularea vocabularului introdus in prima parte a lectiei 2 din cursul noslru "Franceza pentru incepatori".

A.

Completati propozitiile de mai jos propozitiile completate: I. la rue 6.l'autobus 2. I'usine

Cll

unul din unnatoarele substantive

~i

apoi cititi cu voce tare

3. Ie musee 8. la fenetre

4. I'edifice

5. 1a voiture 10. la fille

7. la porte

9. Ie

gar~on

Am V3.zut un accident pe strada. Paul va lucra in uzina tatillui sau. Noi vrem sa vizitam intregul muzeu. Muncesc intr-o c1<idire modema, la a1 cincilea etaj. Care este parerea ta despre domnului Duval? Autobuzul 124
u~ji ma~ina

- J'ai vu un accident dans >Ia rue. - Paul travaillera dans >I'usine de son pere. - Nous voulons visiter tout >Ie mllsee. - Je travaille dans >un edifice moderne. au cinquieme etage. - Quelle est ton opinion sur> la vo iture de Monsieur Duval?

opre~te

in fata

- >L'alltobus 124 s'arrete devant I'entree du >musee.

muzeului.

L-am viizut prin fereastra camerei mele. - Je I'ai vu par >la fenctre de rna chambre.
Cunosc un baiat foarte simpatico Jean a invitat 0 fata la restaurant.

- Je connais >un

gar~on tres

sympathique.

- Jean a invite >une fille au restaurant.

B.

In exercitiul urmator veti recapitula regulile formarii pluralului articolelor ~i substantivelor. Transforma!i propozitij]e de mai jos folosind forma de plural a substantivelor in italice. atenli la terminatiile verbelor care Privesc
0

Fi~i

~i

ele se schimba in anumite cazuri: - Ie regarde une fille qui entre dans un restaurant.

tanara care intra intr-un

restaurant. Privesc
ni~te

tinere care intra intr-un

> .Ie regarde des filles qui entrent dans


lin restaurant.

restaurant.

imi arati m~ina tata-Iui tau. imi arati m~inile tatalui tau. Noi am vizitat un muzeu la Paris. Noi am vizitat ni~te muzee la Paris. Barbatul pe care la opera. Barbatii pe care mi-i prezinti lucreaza la opera. Un b<iiat
~i 0 mi~1

- Tu me montres la voiture de ton pere.

> Tu me lllontrcs les voiturcs de Ion pete.


- NOlls avons visite un museea Paris. - NOLlS <lyons visitc des lTIllSCeS

a Paris.

prezinti lucreaza

- L 'homme que tu me presentes travaille


Ii I'opera. > Les hommes que
it l'opera.
ttl

mc prcsentes tfavaillent

fam privesc pe fereastra.

- Un gl1JFon et {Joe jjJje regardenr par 1a fenetre.

Ni~te baieti ~i ni~te fete privesc

> Des gan;ons ct des flUes rcgardent


par la fenetre.

pe fereastrA.

C.

lata inca un exerciliu de recapitulare a adjectivelor. Completali spatiile libere din frazele de mai jos ell forma adecvata a adjectivului: Fiiea doamnei Dupont este deja mare. Camera mea este mica, dar salonul nostru este foarte mare. Pe aceasta strada nu exista case mario Marie are
0

- La fille de madame Dupont est deja >grande. - Ma chambre est >pctite, mais notre salon est tres >grand.
~

Dans cette rue il n'y pas de >grandes maisons.

pisica mica

~i

doi caini man. - Marie a un >pelit chat et deux >grands chiens. - Je visite avec Paul ee >grand edifice. - Les ecoles de notre village sont >petitcs. mais chez vous, en ville elles sont >grandes.

Vizitez eu Paul aceasta c1adire mare.


~colile din

satul nostru sunt mici,

dar la voi in or~ sunt mari.

Vom introduce acum materia noua. Cititi eu voce tare ~i clar substantiveIe de rnai jos ~i familiarizati-va eu traducerea lor in romana: -I'achat (s.m.)
>[Ia~a]

- obiect cumparat, achizit ie

- Ie vendeur - Ie patron - Ie commerqant -I'article - Ie rayon -lataille Ie VClement - Ie supermarehe -Ie service - la librairie - la reclamation

>[10 viidO:R] >[10 patRil]


>{ JO kO/llcRsii]

vinzatorul - patronul - comerciantul - articolul - raionul - talia - haina - supennarketul - serviciul Jibraria - reclamatia

>[laRtikll >[10 Rciii] >[la tail >00 vetma] >[10


slJpeRmaR~E]

>[10 seRvisJ >[la libReRi] >[la REklarnasio]

Sa citim inca 0 data acelea~i substantive intr-o ordine diferita: -Ie service - 1'article - Ie vetement -Ie rayon - la reclamation - Ie supermarche -Ie patron -Ie vendeur - Ie commen;:ant -Ia taille - J'achat (s.m.) >[10 seRvis] >[laRtikl] >[10 velma] >[10 Reio] >[Ia REklamasio] >[10
sUpeRmaR~E]

- serviciuJ - articolul - haina - raionul reclamatia - supennarketul - patronul - vinzatorul - comerciantul -talia - obiect cumparat, achizitie

>[10 patRol >[10 viidO:RJ >[10 komeRsa] >[la taij


>[la~aJ

- la Iibrairie

>[la libRcRi]

-Iibraria

Vom fo10si aeum cuvintele noi in propozitii. Cititi cu voce tare retineti traducerea lor in romana: Oil avez-vous fait vos achats, Madame? Ce vendeur m 'a vendu du beurre pas frais. Je prefere cette vendeuse a ce vendeur. Je te presenterai

~i

clar propozitiile de mai jos

~i

- Unde v-ati facut cumparaturile, doamna? - Acest vanziitof mi-a vandut un unt ce nu este proaspat.

- 0 prefer pe aceastli. vanzatoare acestui vanzator.


- Te voi prezenta patronului meu. - Contactul cu patroana este dificil. - Ce vrei sa faei in viatli.? - Voi fi comerciant.

a mon patron.

Le contact avec la patronne est difficile. QU'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je serai eommer~ant.

Dans ce magasin elle a achete beaucoup d'articles ' Din acest magazin ea a cumparat multe articole de luxe. de lux. Pouvez-vous me dire Madame, au se trouve Ie rayon des articles de menage? - Puteti sa-mi spuneti, doamna, unde se raionul de articole de menaj?
gase~te

De queUe taille es-tu? Je suis de taille moyenne. - Ce talie ai? Am talie mijlocie. Notre fils ne porte que des vetements de sport. Mon mari croit que les vetements pour dames sont chers. Anne est allee au supermarche pour acheter quelque chose a manger. Nous sommes - Fiul nostru nu poarta decat haine sport. - So!u1 meu crede ca hainele de dama sunt scumpe. - Anne s-a dus la supermarket ca sa cumpere ceva de mancare. - Suntem 1a dispozitia dumneavoastrii, domnule! - Prietenul meu va cumpa-fa aceasta carte din Iibrafia de alaturi. - Pot face
0

avotre service. Monsieur!

Mon ami achetera ce livre dans la Iibrairie a cote. Est-ce que je peux faire une reclamation?

reclamatie?

Sa retinem cateva expresii in care apar cuvintele noi:

etre de grande taille etre de petite taille etre de taille moyenne etre au service de ... faire une reclamation Ie vetement de sport Ie vetement pour dames les articles de menage

> [etR dO gRa:d tail >[etR dO p(O)tit tai] > [etR dO tai mUaien] > l erR 0 seRvis dO] >[feR Un REklarnasiii] >[10 vetma dO sj)o:Rl >[10 \'Ctmii puR dam] >[ IczaRtikl dO mEnaj]

- a avea talie mare - a avea falie mica - a avea talie mijlocie - a fi la dispozitia... - a face
0

reclamafie

- hainele sport - hainele de dam! - articolele de menaj

~i

adjectivul:
>{muaie] >{muaien]

- moyen - moyenne

- mijlociu - mijlocie

lata forma feminina a substantivului "Ie vendeur": - Ie vendeur - la vendeuse


>{IO viidO:R] >{Ia vadOz]

- vftnzator - vanzatoarea

Completati in propozitiile de mai jos cuvintele care Iipsesc in acest hotel serviciuJ este excelent. Caut raionul de imbracaminte de dama. Nu aveti rachii de talie mijlocie? Acum trei saptamani am racut 0 reclamatie ~i nu am primit raspuns. Proprietara casei noastre este 0 femeie rea. Ea vrea sa fie vanzatoare intr-un magazin de lux. Cine este patronul acestui magazin? Ce eumparaturi trebuie sa facem la supermarket? Comerciantii din acest sat vand scump. Pre\urile articolelor de menaj vor fi mai ridicate.

~i

apoi cititi-1e clar

~i

ell voce tare:

- Dans cet hotel >Ie service est excellent. - Je cherche >Ie rayon des vetements pour dames. - Vous n'avez pas de robes de >taille moyenne? - II Ya trois semaines j'ai fait >une reclamation etje n'ai pas de reponse. - >La patronne de notre maison, est une femme mechante. - Elle veut etre >vendeuse dans une boutique de luxe . Qui est >Ie patron de cette boutique? - Quels >achats faut-il faire au >supermarchc? - >Les eommen;ants de ce village vendent cher. - Les prix >des articles de menage seront encore plus eleves. - Je chercherai la plus grande >Iibrairie de la ville.

~i

Voi cauta cea mai mare librarie din ora~.

Sa citim cu voce tare propozitiile de mai jos, fiind atenti la cuvintele care sunt ingro~ate ~i sa urmarim traducerea lor in Iimba romana: Paul et Marc ant Ie meme patron. Je suis de la meme taille que toi. Naus faisons les achats chez les memes commeryants. Marie porte les memes robes que I'annee demiere. Paul
~i

Marc au acela~i patron.


aceea~i

- Suntem de

talie.

- Noi facem eumparaturile la aceia~i comercianii. - Marie poarta acele~i rochii ca ~i anu! trecut.

in propozitiile de mai sus am introdus adjectivele demonstrative de identitate (adjectifs indefinis): "Ie meme" - acela~i "1a meme" - aceea~i
~i

"les memes" - aceia~i, acelea~i Pronuntia cuvantului "meme" este identica in toate formele sale: >[metn] Pentru a fixa noile forme ale adjectivelor demonstrative de identitate completati frazele urrnatoare ~i apoi citi(i-le clar, ell voce tare: Noi cumparam mereu Am
aceea~i parere acelea~i articole. ~i

- Nous achetons toujours > les memes articles. - J'ai >la mcme opinion que toi sur la jeunesse. - Tout Ie monde a >Ies memcsproblemes.
A

ca

tine despre tine ret.

Toata lurnea are Ce cumperi?


Acela~i lucru

acelea~i probleme.

Qu'est-ce que tu acbetes?


>La mcme chose que toi.

ca ~i tine.
acela~i apartament. acela~i lucm.

Noi locuim tot in

- Nous habitons toujours > Ie meme appartement. - Elle me dit toujours >la meme chose.

Ea imi spune mereu

in frazele urmatoare vom folosi verbele pe care Ie cunoa~teti deja, la prezent ~i 1a viitar simplu. Pentru a va atrage atentia Ie-am marcat eu litere regulate: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -onl
ingro~ate.

Aceste verbe i~i schimba radiicina la viitor simplu dar pastreaza acelea~i terminatii ea ~i verbele

Cititi frazele de mai jos ~i fiti atenti 1a traducerea lor in ramana: Je fais mon devoir, tu feras Ie tien plus tard. Tu vas au cinema ce soir, moi,

>flU fDRa]

- Eu imi fuc tema, tu mai tarziu.

ti-o vei face pe a ta

>[jiREJ

j 'irai demain.
11 peut sortir eet apres-midi, elle pourra sortir samedi. Nalls savons ce poeme par creur, vous ne Ie saurez jamais, Nos parents viennent chez nous Noel, les votres viendront Ie Jour de I' An.

- Tu mergi in seara asta la cinema, eu voi merge maine. - EI poate ie~i in aceasta dupa-amiaza, ea va plltea ie~i sambiita.. - Noi ~til1l acest poem pe de rest, voi nAo sa-1 ~titi niciodata. - Parintii no~tri yin la noi de Craciun, ai vo~tri vor veni de Anul NOll. - L-ai vazut pe Marc? ~i eu il voi vedea. - Noi vrem sa calatorim acurn ~i yom vrea sa calatorim ~i pe viitor.
~

>[el puRal

>l \'ll soREl


>fil vicJRoJ

Tu as vu Marc? Je Ie verrai aussi. >rjO vc:RE] Nous voulons voyager maintenant >Inu vuJR6] et nous voudrons encore voyager a I'avenir. Vous
av~z

un chat, moi, j'aurai un chien.

:>[joRE]

Voi aveti 0 pisica, eu voi ~vea un caine.

Sa retinem:

a ]'avenir
lata
0

>[a lavniR]
cunoa~teti

- in viitor
i~i

serie de verbe neregulate, pe care Ie

deja, care

schimba fonna la timpul viitor

simplu: .&esent faire aller pouvoir savoir veniT voir vouloir avoir - a face - a merge - a putea - a ~ti - a veni - a vedea je fais je vais je peux je sais je viens je vois je veux j'ai Eutuuimple je ferai j'irai je pourrai je saurai je viendrai je verrai je voudrai j'aurai >(jO fORE] >(jiRE] >(jO puRE] >[jO soRE] >[jO viedRE] >[jO veRE] >[jO vudRE]

- a vrea
- a avea

>fjoREl

Pentru a va fixa fonnele verbelor de mai sus, cititi cu voce tare ~i apoi traduceti urmatoarele propozitii: La semaine prochaine nous aurons plus de temps Iibre. Demain je saurai ton secret. NOlls viendrons chez vous cet apres-midi. Qu'est-ce que tu feras

> Saptamana viitoarc vom avca


mai mult timp liber.

> Maine iti vui

cunoa~tc

secn::lul.

> Vom veni la voi in aeeasta dupa-amiaza.

a I'avenir?

> Ce vei face pc viitor? > Veti merge eu noi 'in vaean\a'? > in scam asta voi mcrgl: la cinema.
> Acest baielel nu va putea sa se uite la tilmul pentrll adul\i.

Irez-vous avec nous en vacances'? Ce soir j'irai au cinema. Ce petit garcon ne pourra pas regarder Ie film pour les adultes.

II voudra me voir a 7 heures.


Mais il ne me verra pas.

> El va vrea sa ma vada la ora 7. > Dar nu

ma va vedea.

Sa verificam daca ati retinut bioe formele verbelor neregulate la timpul viitor simplu. Completati propozitiile de mai jos cu fonna convenabila a verbului 1a viitor simplu ~i apoi cititi cu voce tare propozitiile completate: Anul viitor noi vom merge in Franta. Nu voi face treaba in locul tau. Noi nu iti vom aranja camera. Nu te voi mai vedea niciodata. Veti putea ie~i duminica seara? Prietenii no~tri vor veni peste
0

- L'annee prochaine nous >irons en France. - Je ne >ferai pas ton devoir. - Nous ne >femns pas ta chambre. - Je ne te >o.'crrai plus jamais. - >Pourrez-vous sortir dimanche soir?

ora.

- Nos amis >viendront dans une heure. - Ces fiUes >voudront aller it. la discotheque. - Demain vous >Saurez ce poeme par creur.

Aceste fete vor vrea sa mearga la discoteca. Maine yeti


~ti

acest poem pe de rost.

lata-ne ajun~i la ultimul exercitiu al primei parti a lec!iei 2. Traduceti propozitiile de mai jos in franceza ~i apoi cititi-Ie cu voce tare: EI va fi vanzator. Noi vom avea ace1a~i patron. Saptiimana viitoare voi face cumpariHuri. Noi cumparam
acelea~i

> 11 sera vendeur. > Nous aurons Ie meme patron. > La scmaine prochaine je ferai les achats. > Notls achctons les memes articles de menage. > Demain ma voiture sera li. ton service. > Ttl dois payer aussi Ie service! > El1es sont de taille moyenne. > I'irai au rayon des vetements pour dames. > Nalls ferans des achats dans le meme supennarche et chez lcs memes commen;ants. > De quelle taille achetes-tu les vetements de sport pour ton mari?
> Cet article est mauvais, alors

articole de menaj.

Maine ma~ina mea va fi la dispozilia ta. Trebuie sa pUite~ti ~i serviciul! Ele sunt de ta1ie mij1ocie. Voi merge la raionu1 de haine de dama. Vom face cumparaturi la aeela~i supermarket ~i la aceia~i eomercianti. De ce talie este imbracamintea sport pe care 0 cumperi pentru sotul tau? Acest artical este prost, ea urmare voi face 0 reclamatie. E buna carlea asta? Nu. e bunicica. Voi putea fi vanziitoare? Vom merge in aceea~i librarie. Ma vei vedea pe viitor. Copiii vor vrea sa se distreze ea ~i adultii,

je ferai une reclamation.


> Ce livre, est-il bon? Non, moyen. > Pourrai-je etre vendeuse?

> Nous viendrons dans la meme librairie. > Ttl me verras

a I'avenir.

> Les cnfants vOLldront avoir les memes distractions


que les adultes.

In final, cititi cu atentie cuvintele in care se repeta acel~i sunet:

[ i]
[s]
['L]

moyen, Ie rayon
Ie commen;;ant, Ie service, Ie supermarche
- vendeuse, les aehats

[ ~]
[j]
[EJ [c] [0]

- I' achat, Ie supermarche, acheter


- Ie menage, jamais, j'irai
- j eferai, je pourrai - Ie
commer~ant,

Ie supermarche, Ie vetement, le rayon, Ie service, Ie meme, 1a librairie

- je ferai, tu feras

LECTIA 2 - PARTEA A nOVA


Aceasta parte a lectiei nu introduce infonnatii noL 0 vom consacra perfec~ionarii citirii, acordind atentie pronun{iei corecte, intonatiei
~i

aecentului. Casetele va vor ajuta in acest sens.


~i

Tot in aceasta parte, intreaga materie - aiei incluzand vocabularul recapitulata in exercitii.

regulile grarnaticale - este

Vom incepe sa citim. Sage\ile ne u~ureaza aceasta munca. Ele detennina intonatia, iar vocalele marcate cu caractere
ingro~ate

indica silaba cea mai accentuata din fiecare grup ritmic.

Les achats Dans notre quartier


/'

I il y a beaucoup de magasins, I mais moi, I je fais mes achats au supennarche.

/'

/'

II C'est un grand maga-;ln I au on peut tout ach~r. II C'e::i pra~ue. II Ai'ors I j'y achete du P<tin, I du beurre, I de la farine, I des fruits I et aussi lies articles de menage. II II y a aussi I des rayons
de vetements.
~

/'

/'

/'

/'

/'

II Le plus souvent, I ce sont des vetements de sport I que j 'achete I pour toute notre

/'

/'

/'

fa~[e.

II Quandj'ai besoin d'une-;:;;be I je v;;';s I au rayon des vet~ents I pourd"ames. II Je suis

de taille moyenne,1 alors je trouve facilement lquelque chose pour moi. contente d'un achat
/' /'
~

II Quandje ne suis pas


/'

I je fais une reclamation. II Dans notre supennarche I il Ya un petit bar, lou


/'

on peut prendre un cafe

I ou une boisson froide. II

~
~

/' /' /' Les prix au supennarche I ne sont pa.s eleves, I et les vendeuses

sont tres gentilles.

II

Au volant Je suis fou de voitures!


/'
~

II J'adore rna belle Mercedes


/'

/'

et Ie plus souvent I je mule


~

/'

a toute vitesse.

II Je sais que c'est dangereux, I mais moi, I j e ne serai jamais un chauffeur prudent. II J' aime la
vitesse, accident.
~

/'

/'

I j'ain1e Ie danger! II Les personnes qui sont avec moi dans rna voiture I ant peur d'un II Je ne fais pas attention au feu rouge, I je ne ralentis jarnais aux virages. II Je ne regarde I qui traversent la r~. II J'aime l'alC:ol I etj'en bois sou~nt. II AP;;s Ije me mets
/'
~

/'

/'

/'

pas les pi~ns au volant.

II Je ne peux pas dire, I que je respecte la priorite a droite. II

Mal'nten/'ant

I' SUIS a I'h' '1 ... II O~ , I J al,../f un aCCl'd ent d e vOIture. II La cause. II" Ia " eu .~ ../f ') je '. oplta UI vallS
II J' al. du payer une contraventIon tres c evee etJe n ,. p 1 mon perrms e cond)l 'I :""1 . al us 'd U1re.
A

. " connalssez...

II Que fe~-je Ii I'ave~r? 11

- Alors, on part. Qui sera au volant? Pierre, c'est un tres bon chauffeur,
II conduit trop prudemment.

- Non, il est simplement responsable. - Moi, je prefere aller a tou~e vitesse. - Pierre n'ajamais eu d'accident de voiture. - Et alors? II pent en avoir un aussi.

- rai peur de partir avec toi, Tu n'es pas responSJ'lbJe au volant.


- Tu as tort. Je serai Ires prudente, je m'arreterai au feu rouge, je ralentirai aux virages, je ferai attention aux pielons,je respecterai la priorite a droite,je...

- On veTTa ...
- Tu verras. N'aie pas peur!

- Qu' est-ce 'tue tu acheles? - Les memes articles de menage que toL - De quelle laille es-tu? - De [a meme taille que toi. - Qu'est-ce que tu feras demain? - La meme chose que je
~ais

aujourd'hui.

lata ultimul exercitiu allectiei noastre. Traduceti in francezii Va fi vina tao Nu veti merge cu toata viteza. Vei face
0

urmatoar~le

propozitii:

> Cc
>

~em

ta faute.

VOLIS n' ira

pas

atllute \'l(esse.

reclamatie?

> Feras-tu line rcc larnatio!1') > FerCZ-liOLIS allcnti'JIl all verglas? > Tournc

Veti fi atenti la polei? la-o la stanga, incetine~te ~i pune frana!

a gauche, ralent is et frcint:!

in llcest lac nu veti putea stationa. Nu voi fi niciodata la dispozitia tao Sunteti nebuni? Este 0 persoana eu talie mare. Aceasta achizitie nu va fi necesara.. in Iibraria nOllstra sunt un vanzAtor ~i doua vfmzatoare. Aveti retlexe bune III volan? Renault-ul tau este 0 Bunicica.
ma~ina

> A eet endroit

VOLlS ilC

pourrez pas stalionner.

> Je nc scmi jamais ,I Ion service.


> Vous etes fous':'

> C'esl lInc personnt: de grande taille. > Cel achal ne sera pas necessaire.

> Dans notre librairie il y a un vendeur et


deux vendcllscs.

> AveZ-VOLlS de bons reflexes au volant?


buna?
> Esl-ce que ta Renault cst unc bonne voiture':'

Moyennc.
~i

Fiica mea este nebun! dupa. acest barbat este sub intluenta lui negativa. aceastli viteza siguranta noastra nu va fi pusa in pericol? (va fi asigurata)

> Ma fille est folie de cet homme et el1e est saus sa mauvaisc influence.
> Est-ce que notre seeuritc sera assurec :i. cette vitesse?

La

Vom incetini in aceasta curba periculoasa. Nu-ti fie teama! Nu vei plati contraventia. Condu cu prudenta ~i respectli. prioritatea de dreapta! Pietonii vor traversa strada la culoarea verde.

> Nous ralentirons

~'l

ce

vir~ge

dangereux.

> N'aic pas peur! Tu ne p~ieras pas de contravention.


> Conduis prudellllllent ct rcspcctc

1<1 priorite

a droite!
le~

> Au feu vert

piclons traverseront la rue.


\iOU~

in aceasta intersectie veti vedea


un agent de circulatie. Alcoolul a fast cauza acestui grav accident din fata supermarketulu\. Cunosc ~oferi iresponsabili care nu opresc la trecerea de pietoni. De cand aveti permis de conducere, domnule? Vei avea un nou patron! Comerciantii din cartierul nostru vand mereu acele~i articole. Ce haine veti cumpara, doamna? Haine sport. Pe viitor voi
~ti

> A ce carrcfollr

vc:rrez

l'agcllt de police.
> L'alcool a

etc la caLise de ce grave accident dev3nt Ie snpcrmarchc.

> .Ie connais des chauffeurs irresponsables qui ne s' arrctent pas all passage cloute.
> Depuis quaml avez-vous votre permis

de cDllduirc, Monsieur?
> Iu auras lin nouveau patron!

> Les Cl\lnmen;:ants de notre quartier vcndent tOl~i()llrS les memes art icles.

> Quel" vetements

VOltS achdcrez, Madame? Des vctements de sJlort.

totul.

> A l'avenir je sau!"ai tOllt. > Irez-voLis au rayon des vetelllcnts pour dames') > Tu viendras'! Oui. je viemlrai avec Paul. > VOllS Y sere? avec !lous') Olli. nous scrons avec \lOllS. > Demain, j' 3un;i quelque chose

Veti merge la raionul de haine de dama? Vei veni? Da. voi veni eu Paul. Veti fi aici cu noi? Da, vom fi eu voL Maine voi avea ceva sa-Ii spun.

a te dire.

RECAPITULAREA LECTIEI 2

2.1.

A~i

invatat urmatoarele expresii: - a avea talie mare, a purta numar mare la haine - a uvea talie mica

etre de grande taille etre de petite taille etre de taille moyenne etre

- a avea talie mijlocie


- a Ii la dispozitia - a face
0

a service

faire une reclamation les articles de menage les vetements de sport les vetements pour dames

reclama(ie

- articolele de menaj - hainele sport - hainele de dam a pe vEtor

a I'avenir
2.2.

Am introdus urmatoarele adjective demonstrative (adjecrifs indejinis): lememe - acela~i - aceea~i - aceia~i,
acelea~j

1a mcme
les memes

pe care Ie folosim in fata substantivului, de exemplu:

Ie meme livre

la meme taille

les memes articles

2.3.

Am introdus formele defutur simple ale urmatoarelor verbe neregulate: faire - je ferai al1er - j'irai pouvoir - je pourrai savoir - je saurai venir - je viendrai voir - je verrai vouloir - je voudrai avoir - j'aurai - a face - vOl face - a merge - voi merge - a pLltea - voi putea -a
~ti

- voi

~ti

- a veni - voi veni - a vedea - voi vedea - a vrea - voi vrea - a avea - voi avea

TEMA PENTRU ACASA 2

A.

Traduceti frazele de mai jos in limba romana: I,


2.

A l'avenir je serai vendeuse dans une librairie. Elle fera une reclamation pour un article de menage. Nous sommes

3. 4. 5.

a votre service, Madame.

II va toujours dans Ie merne rayon de ce supennarche. Marie porte des robes de taille moyenne.

B.

Traduceti frazele urmatoare in limba franceza: 1. 2. 3. 4. 5. Noi avem lIcela~i patron ~j aceea~i patroana. Voi veni peste teei ore.

in supennarketul nostru servirea este excelenta.


Unde este raionul de haine de dama? Noi nu avern
aceea~i

talie.

C.

Treceti verbele din propozitiile de rnai jos la "futur simple";


I.

Je vais au supermarche. Tu fais vite ta chambre. NOlls venons chez lui II est tres content. Elles ont une bonne education. Elle voit souvent son ami. Vous connaissez mon secret.

2.
3.
4.
5.

acinq heures.

6. 7.

VOCABULARUL LECTIILOR 1

~i

I'achat (faire) des achats I'agent de police ('alcool aller atoute vitesse arreter, (s'arreter) J'artic1e (de menage) assure, -e j'aurai I'avenir avoir peur Ie carrefour la cause Ie chauffeur Ie commeryant la condition conduire la contravention la dame l'endroit eIre au service de... eIre au volant etre de taille

>

fla~al

cumparatura

> [feR deza~a] > [lJja dO polis] > [lalko:/J > [alE a luI viles] > [saRETE] > [laRtikl dO mEnaj] >
[a~URE]

- (a face) cumparaturi - agent de circulatie - alcool - a merge cu toata viteza - a opri (a se opri) - articolul (de menaj) - asigurat, -a - (eu) voi avea viitorul - a-i fi teama - interseclia - cauza - ~oferul - comerciantul - conditia - a conduce - contraventia - femeia -Iocul - a fi la dispozitia... - a fi la volan - a fi de statura
~

> [joRE] > [lavniR] > [a..,"a:R pO:R] > [10 kaRfuRJ
> [la koz] > [lO
~ofO:R]

> [10 komeRsa] > lla kodisio J > [kodUiR] > [la kotRaviblo] > [la dam]

> [lAdRUa] > [ctR () seRvis dO]


> [etR
0

vola]

> [eIR dO tail

etre en securite
faire une reclamation la faute Ue) ferai Ie feu rouge, (orange, vert) laFiat

> [etR

;'j

sEkURirEJ
rU:-_klallla~iii]

a fi in siguranta
0

> [feR Un > [la fot]

- a face

reclamatie

gre~eala - (eu) VOl face culoare ro~ie (galbena, verde) - Fiatul

>[j0 IDRE] > 110 fO Ruj: oRiij; \'CR] > [la fiat]

folie, folies fOll, fous freiner imprudent imprudente I'influence

> l fol] > [fu]

- nebuna, nebune - nebun, nebuni - a fran a - imprudent imprudenta intluenta - (eu) voi merge - iresponsabil, Iibraria - aceea~i - acela$i - aceia~i, acele~i - menajul - Mercedesul - meteorologic - mijlociu

> [t1{ENE]
> [cpRUdii] > [epRUdiit]

> [letlUas] > fjiREJ > [iResposabl] > [Ia 1ibReRi]


> [la mcm]

j'irai
irresponsable la librairie la meme lememe les memes Ie menage la Mercedes meteorologique moyen moyenne n'aie pas peur Ie passage c10ute passer son permis de conduire

-a

> [JOmem] >[IEmcm] > [10 mEnaj] > [Ia


l1leRs~dcs]

> [mErEoRolojik] > [m"aic]


> [mUaien]

- mijlocie
- nu-ti fie tl:ama

> [nE pa pO:R] > [10 pasaj klutEJ


> [pas E

- trecere de pietoni
- a-~i Iua permisul de conducere patronul - patroana pennisul de conducere teama - pietonul - (eu) voi putea
-

so pcRmi dO k5dUiRJ

Ie patron
la patronne Ie permis de conduire la peUT Ie pieton je pourrai la priorite prudemment ralentir Ie rayon la reclamation Ie reflexe la Renault

> [10 patRol

> [Ia patRon]


> [10 peRmi dO kodUiRl

> [la pO:R]


> [10 piEtii]

> [jO puRE] > [l<l pRioR ir E J > [pRUdamii] > [RaI5tiR] > [10 Rein]
> [Ia REklamasio]

prioritatea

- in mod prudent - a incetini - raionul - rec1amatia - reflexul - Renaultul

> [10 REflcks]


> [la ROnu]

respecter responsable rouler s'arrcter (je) saurai la securite Ie service stationner


Je supennarche

> [RespektE] > [Resposabl]


> [RulE]

- a respecta - responsabil, a circula - a se opri - (eu) voi


~ti

-a

> [saRETE] > [j0 soRE] > [Ia sEklJRit[] > [10 seRvis] >
[~tasionE]

- siguranta - serviciul - a stationa - supennarketuJ -talia -a intoarce - a traversa - vanzatorul - vanzatoarea - poleiul - (eu) voi vedea

> [10 sUpeRmaR~EJ > [Ia tail > [tuRnE] > [tRaveRsE la RU] > [10 viidO:R] > [Ia vadOz] > [10 veRgla] > [jO veRE]

la taille tourner traverser (Ia rue) Ie vendeur la vendeuse Ie verglas je verrai

les vetements (de spon, pour dames) > [IE vetma dO spo:R puR dam]- hainele (de sport, de dama) je viendrai Ie virage la vitesse (3 toute) vitesse Ie volant (etre au) volant je voudrai > [jO viedRE] > 1,10 viRaj] > [Ia vites] > [a tlltvites] > [10 vola] > [etR a vola] > [jO vudRE] - (eu) voi veni - curba - viteza - (eu toatil) viteza - volanul - (a ti) la volan - (eu) voi vrea

LECTIA 3

PARTEA iNTAI

incepem prin recapitularea vocabularului insu~it in prima parte a lectiei 3 din cursul "Franceza pentru nivel intermediar".

A.

Completati spaliile libere din propoziriile de mai jos eu unul din urmatoarele cuvinte:
I. la table

2. la chaise
6. Ie bureau
10. Ie mur

3.1a lampe

4.le lit 8. Ie plafond

5. Ie tapis
9. Ie plancher

7. Ie telephone
Il. la radio

12. la tcl6

Prefer sa rna distrez uitfmdu-ma la televizor. Am pus un frumos tablou modern pe peretele din camera mea. Aceasta
~tire

- > La television, c'est la distraction que je prefere. - J'ai mis un beau tableau modeme sur> Ie lUur de rna cha1llbre. - On a transmis cette nouvelle par> In radio. - Quel > bureau veux-tu a.cheter ? - Nous poserons ta > chaise it cote de la fenetre.
- Ma mere aime bien ceUe > table ronde.

s-a transmis la radio.

Ce biroll vrei sa europeri?


VOIn a~eza

scaunul tau langa fereastra.

Mamei mele ii place aceasta masa rotunda. Am primit 0 lampa frumoasa cadoll de la prietenul meu. Nu am telefon acasa. Detest aces1 covor ro~u. Cum sunt tavanele in casa voastra de la tara?

- 1'ai re9u une belle> lampe cornme cadeau demon ami. - Je n'ai pas de> telephone chez mol. - Je deteste ce > tapis rouge. - Comment sont > les pIafonds dans votre maison de campagne?

De ce ai pus

car~ile

pe podea?

- Pourquoi as-tu rnis les livres sur> Ie plancher? - Ce> lit est deja trop court pour Pierre.

Acest pat este deja prea scurt pentm Pierre.

B.

Cornpletati propDzitiile in limba franceza: Am un birou negru nOll. Peste


0

- 1'ai un > nouveau bureau> nair. - Dans une semaine ils habiteront dans un > nouvel hotel. - Jeanne a achetc une > nouvelle robe> rouge.

saptarnana ei vor sta intr-un

hotel nou. Jeanne a cumparat


0

rochie

ro~ie

noua.

Noi admiram un covar albastru


~i 0

- Naus > admirons un tapis> b1cu et une table> noire.


~

masa neagra.

lata naile noastre SC8une albe.

Voila nos >nouvellc~ chaises> blanches.

De ce sunt hainele tale intotdeauna gri ?


Pune 0 rocl,ie albastra sall verde. Tavanul tau nu este deloe alb. Noi cautam un hotella Paris.
Profesorii no~trl de franceza IOClliesc

- Pourquoi tes velements sont toujours > gris?


Mets une robe> bJeLJe au > venc!

- Ton plafond n'est pas du tout> blanc. - Naus >cherchons un hotel >3. Paris. - Nos professeurs de fran9ais habitent >en France, mais i1s viennent >en Roumanic pour travailler. - En ete iras-tu > it Paris?

in Franta, dar vin in Romania ca sa lucreze. La vara. te vei duce la Paris? Noi ascultam radioul in camera mea. Ce cauti in acest hotel? De ca,t timp locuiti in Franta? Noi locuim in Franta de zece ani. Prietenii no~tri locuiesc la Bueure~ti. Unde lucrati, domnule? La Bucure~ti, intr-o baneii. Ce cumparii. familia Dupont? Un apartament nou la Paris. Nu-mi place sa lucrez in aceastil camera cenu~ie.

- Nalls >ecoulons Ia radio >dans ma chambre.


- Qu'est-ce que tu > cherches > dans eet hotel? - Depuis combien de temps habitez-vous > en France? Nous habitons > en France depuis dix ans. - Nos amis habitent >

a Bucarest.

Ou > travaillcz-vous, Monsieur?

>

A l3ucarest, > dans une banque.

- Qu'est-ce que les Dupont achetent? Un> nouvel appartement > Paris.

- Je n'aime pas travaille( > dans cette chambre >grise.

Trecem la notiuni

~i

cuvinte noi. va rugam sa citili cu voce tare substantivele


~i

de mai jos, fiind aten\i Ie hall Ie personnel 1e client la reception Ie rcceptionniste la cle Ie portier Ie voyageur la fiche (de voyageur) Ie rez-de-chaussee Ie pourboire Ie drap la couverture

la traducere: >[1001] >[ 10 peRsonel] >[10 kliia] >[ la REsepsiO] >[ 10 REsepsionisl] >[la klE] >[10poRtiE] >[10 vUaiajO:RJ >[ la fi~] >[10
REd~osE]

- holul - personalul - clientul - recept ia - receptionerul - cheia - portarul - caHitorul - fi~a (de cazare) - parterul (unei cladiri) - bac~i~ul cear~aful

>[ 10 puRbUaR] >[10 dRa] >[Ia kuvcRtUR]

- cuvertura, patura

Sa repetam cuvinte1e intr-alUi ordine:


Ie voyageur Ie drap Ie rez-de-chaussee Ie hall Ie receptionniste Ie personnel la couverture Ie client la cle Ie pourboire la reception Ie portier 1a fiche (de voyageur) >[10 vUaiajO:R] >[ 10 dRa] >[10
REd~osE]

cliliilorul - cea~aful - partern1 (unei cladiri) - holul - receptionerul - personalul cuvertura, pUura clientu1 cheia - bac~i~u1 - receptia - portarul fi~a

>[1001] >[ 10 REscpsionist] >( 10 peRsonel] >[Ia kuveRtUR] >[10kliia] >(Ia klE] >[ 10 puRbUaR) >[ la REsepsio] >[10 poRtiE] >[la
tl~]

(de cazare)

Vorn folosi cuvintele noi in propozitii. Cititi-1e cu voce tare, clar, fiind atenti la traducerea in limba romana: Nous sommes entres dans Ie grand hall d'un hotel de luxe. Est-ce que Ie personnel de votre hotel est nomhreux?
Y a-t-il des chambres libres

- Am intrat In holul mare al unui hotel de lux. - Personatul hote[ului dvs. este numeros? - Sunt camere libere la parter?

au rez-de-chaussee?

Ce soir nous avons

re~u

beaucoup

- In seara asta am primit multi clienti strini. - Ma indrept catre recep!ie pentru a rezerva o camera cu doua paturi. - Receptionerul spune cil. hotelul este pHn. - La recePtie iau cheia camerei mele. - Un batni.n portar Ie-a dus bagajele la etajul al treilea. - Sunt multi calatori care cauta un hotel ieftin/nu foarte scump. - Trebuie sa completaii 0 domnule. - Vreau (sa am)
0

de clients etrangers. Je me dirige vers la reception pour reserver une chambre

a deux !its.

Le receptionniste dit que l'hOtel est complel. A la reception je prends 1a cle de ma chambre. Un vieux portier a monte leurs bagages au troisieme etage.

II y a beaucoup de voyageurs qui cherchent un hotel pas cher.


Vous devez remplir une fiche de voyageur, Monsieur. Je veux avoir une chambre au
rez~dechaussee qui

fi~a

de cazare,

camera

donne sur la rue.

la parter eu vederea la strada. - Pentru eil. suntem multumiti de serviciul din acest hotel, vom da un bac~i~ angajaiilor. - Trebuie schimbate eea~afuri1e in camerele

Parce que nous sommes satisfaits du service de cet hotel, nous donnerons un pourboire au personnel.

II faut changer les draps dans les chambres


au premier etage. Prends 1a couverture, il fait froid la nuil.

de la etajul I.
la euvertura, noaptea este frig.

Retineti expresiile folosite in propozitiile anterioare: reserver une chambre remplir une fiche une chambre a un lit (a deux lits) donner sur (la rue) monter Ie bagage >LREzeRvE Un sabRl
> [RiipliR Un fi~J

- a rezerva 0

eamer~

- a eompleta 0
-0

fi~a

>[Un

~ahR

c Ii (a dO Ii)]

camera cu un pat(cudouapaturi)

>[JonE sUR]
> Lm6tE \0 baga:.il

- a da spre (strada); cu vedere la - a urea bagajele

Verbul "manter" (a urea) pe care i1 cunoa~teti deja se conjuga la perfectuJ compus "etre".

Cll

auxiliaruJ

Verbul "monter"folosit cu un complement direct, de ex.'- "monter les valises", se conjugii cu auxiliarul "avoir".

Nous avons monte nos valises au troisieme etage.

- Ne-am dus valizeJe la etajul al treilea.

Am introdus adjective noi: nombreux nombreuses camplet complete satisfait satisfaite


>[nobRO:] >[nobROz]

numero~i,

multi

- numeroase, multe - completJplin - completa - multumit. satisIacut - rnultumita. satisracuta

>[koplc] >[k6pJet) >[satisfc] >[satisret]

Va prezenttim acum eateva propozitii in eare veti regiisi cuvinteJe franceza. Cititi eu voce tare fiecare propozitie tradusa. Am rezervat doua camere ell dOlla patun la etajul al treilea. Nu mai sunt eamere libere la parter.
Numera~i

~i

expresiile noi. Tradllceti-le in

> )Jous <Ivons reserve deux chambres iJ. deux lits


au
troi~icme

etage.

> Iln'y a plus de chambres Ii bres au rez-de-chaussee. > De nombreux voyageurs entrent dans Ie hall de eel hotel.
> Je ne suis pas satisfaite de ma ehamhre,

calaton intra in holul aeestui hotel.

Nu sunt multumitA de camera mea, de aceea voi face reclamatie.


Ace~ti tllri~ti

alars je ferai tlne reclamation.


> Ccs tOllfistes etrange:rs sont tn~s satisfai-ts dll :;Cfvice et iJs dOlJlJent de gros pourboires a tour Ie personnel.
> .Ie suis desole mais l'h6tel est comple!. > La cliente va

straini sunt foarte multumiti

de servicii ~; dau bac~i~uri marl

personalului. imi pare rau, dar hotelul este plin. C]jenta se duce ]a receptie pcntru a lua cheia camerei (ell numarul) 254. Fereastra camerei mele da inspre gradina. Portarul a~teapta ascensorul pentru a urea bagajeIe la ultimul etaj.

a la rc,:eption pour prendre

la elt': de la chambre (numcro) 254.

> La fenerre de ma eh'llllhrc donne sur Ie jardin.


> Le portier altend
l'a~;ccmeur

pour monter

Ies bagagcs au dernier etage.

Sunt cear~afuri curate in camera (eu numarul) 578? Aveii nevoie de


0

> Y a-t-i 1 des draps propres dans la chambre (numcro)


STr,')
be~oin

cuvertura, doamnii?
fi~ele

>Avez-vous

u'line couverture, Madame')

Sa eompletam repede
~i

de cazare

>Rcmplissons vite les fiches de voyageur


et allons au restaurant, j'ai tres faim!

sa mergem la restaurant, mi-e foarte foame!

Urmatorul exercitiu este unul de verificare. Completati spatiile libere din propozitiile urmatoare citili fieeare fraza completatii cu voce tare: Locuiesc intr-o camera mica eu baie, In parter. Paul nu da niciodatii. bac~i~ nimanui. Acest turist ti cere receptionerului o camera cu un pat ~i du~, la etajul a] zecelea. Aces! hotel este plin? Nu, mai sunt camere libere, - J'habite une petite chambre avec salle de bain > au rez-de-chaussec

~i

- Paul ne donne jamais de >pourboire il. personne. - Ce >voyageur demande au >rcceptionnisre une chambre >a un Iit avec douche au dixieme etage. - Cet hotel est-il >comp1et? - Non, il y a encore des chambres libres, dont les fenetres >donnent sur la cour. - Alors,j'en >rcserve une pour toute une semaine.

ell ferestre spre curte.


Atunei rezerv una pentru toata saptamana. Unde se afla receptia? In hal, la dreapta. Pentru cii suntem multumiti de serviciile personalului trebuie
sa Ie dAm un bac~i~.

- au se trouve >la reception')

DansIe hall, ildroite.

- Parce que nOliS sommes >satisfaits du service du >personnel, it faut leur donner> un pourboire. - Les chambres sont >nombreuses dans eet hotel, alors i1 en aura de > libres. - La nouvelle >C\ienle n'est pas >satisfaite: >le personnel n'a pas change les >draps et il n'y a pas de > couverturc chaude. Tu as mis rna > c\e dans ta poche. - > As-tu deja rempli ta >tiche de voyageur? - >As-tu deja monte ta valise dans la chambre?

Sunt multe camere in aeest hotel, deci vom gasi una libera. Noua clients. nu este multumita; personalul nu a sehimbat cear~afurile ~i nu are 0 cuvertura groasa. Ai pus cheia mea in buzunar. Ti-ai eompletat deja
fi~a

de cazare ?

Ti-ai dus deja valiza in camera?

Yom citi cu aten\ie propozitiile urmatoare caractere jngro~ate: Tous les voyageurs doivent remplir une fiche. Toutes nos c1ientes sont satisfaites. Taus les hotels dans cette ville sont complets. Toutes les jeunes filles aiment les jolies robes.

~i

traducerea lor in romrma. Atentie la cllvintele scrise Cll

>[ tu IE

vUah~iO:

R d"av

- Toti

turi~tii

trebuie
fi~a.

RiipliR Un

fi~]

sa completeze 0

>[ Ilit

no kl iilit s()

- Toate clientele noastre sunt multumite. - Toate hotelurile din sunt pline.
ora~

~a[isft.'t]

> [tu lezotc1 da set vi 1

so kiiple]
>[rut 11: jOn tii Em

- Tuturor fetelor tinere Ie plac rochiile frumoase.

IEjoli Rob]

Adjectivul "tout" ale carui fonne Ie cunoa~teti deja la singular apare de asemenea la plural inaintea unui substantiv precedat de un articol sau de un adjectiv posesiv "tous" "toutes" Tous les hommes travaillent. Toutes les femmes sont belles.
>[tu~]

~i

are urmatoarele forme:

- toti - toate - Toti barbatii muneesc. - Toate femeile sunt frumoase.

>ltutl
>[tu lczom tR<lvai]
>[ lut IE fam

so bell

lata cateva exemple de propozitii cu aceste cuvinte: Personalul nostru este amabil ell toti c1ientii. Ferestrele de la parter dau in strada ? Toate camerele de la etajul cinci sunt ocupate de a saptamana. Toti turi~tii straini care yin aici ne admira monumentele. > Notre personnel est gentil pour taus nos clients. > Esl-ce que loules les fenetres au rez-de-chaussee donnent sur la cour') > Toutes les ehambres au einquieme ctage sont occupees depuis une semaine. >Tous les touristes etrangers qui viennent iei, admircnt no~ monuments.

lata 0 noua serie de propozitii. Cititi-Ie, acordand mare atentie cuvintelor scrise ell caraetere ingro~ate
~i

apoi, traducerii in limba romana: >llo[el e kople okUn


~iibR

I.'hotel est complet, aucune chambre n'est libre. Aujourd 'hui je n'ai reQu aucu n pourboire.

- Hotelul este plin, nid camera nu este libera. - Azi ll-am primit nici un bac~i~.

ne libR]

>[o]uRdUijO nE ResU
okc puRbUaR)

AuenDe de ces couvertures n'est assez chaude. Monter ces valises au cinquieme elage, il n 'y a auenn probleme pour moi!

>1 oklJn
news[

dO sc IwvcRtUR
~odl

- Nici una din aceste cuverturi nu este destul de calda. - Nu-i nici 0 problema pentru mine sa due valizeJe acestea pana la etajul cinci!

>[motE se vali7. 0 sckicm ela:j il nill oke pRoblem puR Ill"a]

Adjectivul nehQtarat (adjeclif illdefilli): aucun aucune


>[ oke J >[ okL~nl

- nici un - niei
0

care apare in propozitiile negative de mai sus se plaseaza inaintea substantivului eliminiind artieolu1. in propozitia negativa in care apare aucun, aucune, negatia se exprima doar cu particula "ne". Ie ne reserve aueune chambre. Auenn de vos clients n'est satisfait. - Nu rezerv nici
0

camera.
vo~tri

- Nici unnl din c1ientii

nu este satislacut.

Traduceti in franceza propozitiile urmatoare, folosind adjectivul nehotacit: fn holul hotelului nu este nici un client. Nici una din prietenele mele nu a venit. Nici
0

> Dans Ie hall de eet hotel it n'y a aueun client.

> Aucune de mes amies n' est venue.


> Auenne fenetre ne donne sur la rue. > NOllS n'avons rempli aucune fiche.
> Aueun drap n'est sale,

fereastrii nu dii in strada.


0 fi~a.

Nu am eompletat niei

Nici un eeaI1iafnu este murdar, toate


(cear~afurile) sunt

curate.

tous les draps sont propres. > II n'y a aueun receptionniste dans Ie hall.

Nu este niei un recePtioner in hoI.

Completati propozitiile urmatoare, apoi cititi-le cu voee tare Nu am nli


0

~i

clar:

eheie de la camera ta.

- Ie n 'ai > aucune cle de ta chambre. - Nous reserverons > tautes les chambres a un lit au deuxieme etage. - >Tous nos clients sont satisfaits de notre service. - >AuCUI1 pOllier n'a ret;:u de pourboire de ee touriste etranger.
- > Alieu ne ehambre ne donne sur la COUTo

(Noi)/om rezerva toate camerele eu up pat de la etajul a1 doilea. Toti clienti! no~tri sunt multumiti de serviciile noastre. Niei un portar n-a primit baqi~ de la acest turist strain. Nici
0

camera nu are vedere spre eurte.

Toate camerele de la parter sunt libere. Avem 0 parere buna despre toate hotelurile din ora~ul voslru. Receptionerul nu ne-a dat niei despre spectaco(ele de teatru.
0

- > TOllt~s Jes chambres au rez-de-chaussee sont libres.


- Nous avons une bonne opinion sur> taus les hotels dans votre ville, - Le reeeptionniste ne nous a donne > aucune information sur les spectacles de theatre,

informatie

in acest ultim exercitiu din prima parte a leqiei 3 am concentrat tot materia luI nou. Veti putea constata daca ali retinut cuvinte1e noi, expresiile ~i noliunile de gramatica. Traduceti urmatoarele propozitii:

In acest hotel nu voi da nici un baqi~,


Sunt multe hoteluri in ora~ ? Suntem foarte multumiti de servieiile personalului dvs, Ai pus toate cheile in buzunarul tau,

> Dans cel hotel je ne dOllnerai aucun pourboire,


> les hotels, sont-ils nombreux dans 1a ville?

> Nous sommes tres satisfaits du service


de vorre personnel. > Tu as rnis tOllteS les des dans ta poche.

Nici un client nu a completat toate


Nu viid oici
0

fi~eJe.

> Aucun client

11 ':1

remp)i taules les fiches.

femeie frumoasa in hal.

> Je ne vois aucune belle femme dans Ie hall.

Noi vrem sa rezervlim doua camere eu

> NOLis voulons reserver deux chambres it deux lits


avec salle de bains au rez-de-chaussee.

doua paturi

~i cu baie la parter.

Ferestrele eamerelor voastre dau spre strada ? Nu, toate ferestreJe dau spre eurte. Imi pare rau, hotelul este plin, nu este niei
0

> bt-ce que les fenetres de vos chambres donnent sur la rue')
Non, toutes Ies fenelres donnent sur la > Je suis desolc, j'hare1 est complet, il n 'y a aueune
chamhr~ libre.
COUf.

camera 1ibera.

Toti receptionerii trebuie sa fie foarte amabili. Aduceti cear~afuri curate in toate eamerele. Nu este nici
0

> Tous le~ rcceptionnistes doivent Ctre Ires gentik

> Apportez des draps proprcs dans toutes lcs chambres! > 11 n'y a aucune couverture chaude dans aucune des ehambres,

euvertura groasa

in niei una din carnere.


Turi~tii sunt multumiti

> Est-ce que tOllS les voyageurs sont satisfaits?

Portarul a chemat un taxi pentru dvs., domnule, > Le ponier a appck un t(Jxi pour vous, Monsieur. Cine a ureal (ad us) bagajul meu ? > Qui 11 monte mall bagage?

LECTIA 3 - PARTEA A DOUA

Sa recapitulam materialul din partea a doua a leqiei 3 din cursul pentm incepatori.

A.

Completali propozitiile de mai jos cu urmatoarele cuvinte;


t. sous

2. devant

3. derriere

4. sur

Ne-am gasit in fata unui mare hotel modem. Ai pus cheia pe masa ? Micul Paul
i~i

- Nous nous sommes trouves > devant un grand hotel moderne. - st-ce que tu as mis la cle > sur 1a table? - Le petit Paul cherche son chat> sous la table.

cauta pisica sub masa.

Exista (oare) 0 gradina in spateIe acestei case?

- Y a-t-il un jardin > derriere


cette maison?

B.

Completati propozitiile unnatoare cu fonna corespunzatoare a verbului "etre": (1) este student la Universitatea din Cluj.

-II > est etudiant a 1'Universite de Cluj.

(Noi) suntem foarte multumiti de serviciile - Nous > sommes tres satisfaits de votre service din acest hotel. Camera noastra este mica dar este foarte confortabilii. dans eet hotel. - Notre chambre > est petite, mais el1e > est tres confortable.

C.

Sa fonnulam intrebAri pentru propozitiile de mai jos, folosind inversiunea:

Recep\ionerul da cheia unui client.


A~teptiim liftul pentm a urca la etajul al patrulea. Cea~afurile sunt curate cuvertura groasa. ~i

>Le receptionniste donne-t-illa cle

a un client?

> Attendons-nous l' ascenseur pour monter au quatrieme etage.

> Les draps sont-ils propres er la couverture est chaude.


>Remplissez les fiches de I'h6te1!

Completati

fi~ele

de 1a hotel!

O.

Traduceti propozitiile de mai jos in franceza.: Copiii sunt in spatele easei ? Nu sunt in fata casei.
Locuie~ti

> Les enfants, sont-i Is derriere 13 maison?


Non, i1s sont devanl la maison.
Bucure~ti.

in Romania? Oa, la

> Hahitcs-tu en Roumanic') Oui, il Bucaresr. >Ton pelit chat,


NOll,
e~t-i1 sallS

Pisicuta ta este sub scaun? Nu, este pe pat.


10

la chaise?

il est sur Ie lit.

V01l11nvata cuvinte noi; cititi-Ie cu voce tare limba romana:

~i

retineti echivalentele lor in

la direction la femme de chambre I'escalier Ie placard la note I' impressi on Ie bruit Ie cal me Ie detail

> [la diReksio]

- direqiunea, conducerea

> [la fam dO ;;abRJ - camerista > [le<;kaliE] > [10 plaka:R] > [Ja not] > [lepResio] > [10 bROil > [10 kalm] > flO dEtail
- scara - dulapul (m perete). debarn - nota (de plata) - impresia - zgomotul - calmul, - detaliul
Iini~tea

Repetam cuvintele in alta orcline:

Ie bruit la direction la femme de chambre Ie detail Ie placard I' impressi on I'escalier Ie calme la note

> [10 bRUi] > [Ia diReksioJ

- zgomotul - direqiunea, conducerea

> [Ia fam dO ;;i'ibR] - camerista > [10 dEtail > [10 plaka:R] > [lepResio] > [leskaliE] > [10 kalm] > [la not]
- detaliul - dulapul (in perete), debara - impresia seara - calmul,
Iini~tea

- nota (de plata)

In propozitiile urmatoare au fost introduse cuvintele nou invatate: fiti aten~i la traducerea lor in limba romlma: As-tu deja cerit une lettre

a la direction

- Ai scris deja 0 scrisoare eatre conducerea horelului pentru H rezerva c.amereJe? - Aveti nevoie de ceva,
domni~oara?

de l'hatel pour reserver les chambres? Avez-vous besoin de quelque chose, Mademoiselle? Appelez la femme de chambre! II ya beaucoup de personnes qui attendent I'ascenseur, alors j e prends l' esealier. On descend I'escalier? Dans ta chambre d'hotel il ya un grand placard, tu peux y mettre tous tes vetements. Nous devons regler la note parce que nous voulons quitter I'hotel. Nous allons dans un hotel qui te fera une grande impression.
1\ y a trop de bruit iei.

Chemati camerista! - Sunt multe persoane care liftul,


a~a
a~teapta

ca 0 iau pe seari.

- Coboram pe seari ? - in camera ta de hotel este un dulap incapator, poti sa-ti pui aeolo toate hainele. - Trebuie sa achitam nota pentru Cll vrem sa pal"iisim hotelul. Mergem intr-un hotel care te va impresiona. - Este prea mult zgomot aiei. - Nu veti avea
Iini~te

Vous n'aurez pas de calme dans la maison. ou il y a des enfants. Donnez-moi, s'il vous plait taus les details de votre sejour dans un hotel

in casa

uncle sunt copii. - Dati-mi, vii rog toate detaliile


~ederii

a Paris.

voastre intr-un hotel la Paris.

In propozitii1e anterioare ati intalnit urmatoarele expresii in care se aflau ~i verbe noi: regler la note quitter I'hotel prendre I' escal ier descendre I'escalier Atentie! Verbul "descendre"se conjuga la fel ca verbul "vendre"
> [REgiE 1a not] > [kitE lotel] >

- a achita nota - a paraS! hotelul -a


0

rpRiidR leskaliE]

lua pe scari

> l desiidR leskaliEj

a cobori scara

Am folosit noi fonne de politete:

Mademoise lIe s'il vous plait

>[ madm"azcl]
>[ silvuple]

domlli~oara

- va rog

Sa verificam daca v-ati illsu~il cuvintele ~i expresiile noi. Traduce~i in limba franceza: Acest client a facut 0 foarte proasta impresie personalului. Conducerea hotelului cauta cameriste. Toti
turi~tii

> Ce client a fait une

trc~

mauvaise

impression sur Ie personnel.


> La direction de l'h6te1 cberche

des femmes de chambrc. straini au parasit hotelul.

> Tous les tOllrislcs Ctrangers ont quitte l'h6tel.


> VOllS ne faites aucun bruit, Mademoiselle.

Nu faceti nici un zgomot, domni~oara. imi place lini~tea, de aceea eer o camera care da in curte. Camera noastra este la etajul al ~aselea. Uream cu liftul sau
0

> J'aime Ie calme, alers je demande


line chambre qui donne sur la cour.

> Notre chambre cst au sixii:me etage.


> On monte par I'ascenseur ou on prend l'cscalier'J

luam pe scara.?

Domnule, achitati nota, va rog! Nu


cunoa~tem mai

> Monsieur, reglez la note, s'il vous plait!


> Nuus ne connaissons pas plus de details, c'est tout.

multe detalii, asta-i tot.


0

Paul ~i Marc fac intotdeauna tuturor fete lor.

impresie buna

> Paul et Marc font toujours une bonne impression


sur tOlltes
le~

filles.

Este mult loc liber in dulapul tau? Au cobonit foarte repede pe seari.

> Y a-t-il bcaucoup de place libre dans ton placard? > lis ont tres vite desccndu l'escalier.

Sa verificam daca puteti folosi coree! cuvinlele in propozitii. Dupa ce ati completat propozitiile, cititi-le ell voce tare; Nu va putem transmite niei un detaliu al aeestei chestiuni, este un secret. Am aehitat deja nota vom parasi hoteluI.
~i

- Naus ne pouvons vallS lransmettre aucun >dctail de cette affaire, c'est un secret. - Nous >avons dcj II regie la note et dans une heure nous >quitterons l'h6tel. - Quelles sont les >impressions de votTe sejour dans eet hotel?

peste un ceas

Care sunt impresiile dupa sejurul in acest hotel? Fac mai putin zgomot decat tine. Sunt foarte obosita. Am nevoie de Nu este lift in acest hotel, trebuie sa eoboram pe seari. Conducerea nu a fast multumita de munca angajatilor.
Domni~oara, puneti-va toate hainele in dulap, va rog.
lini~te.

Ie fais moins de > bruit que toi. - Ie suis tres fatiguee, j 'ai besoin de > cal me.
- II n'y a pas d'ascenseur dans cet hotel, il faut
> descendre par l'escalier. - > La direction n'a pas ete satisfaite du travail de son personnel. - > Mademoiselle, mettez tous vos vctements dans> Ie placard> s' iI vaus plait.

Mamei ii este friea sa ia liftul, o ia intotdeauna pe searL

- Ma mere a peur de prendre I' ascenseur, alors eUe > prend toujours l'escalier.
- J'aurai besoin > d'une femme de chambre, ou est-ce que je peux. la trouver? - Nous > descendons I' eseali er parce que nous n'avons pas Ie temps d'attendre I'ascenseur.

o sa am nevoie de 0 camerista,
uncle pot 5-0 gasesc? Noi coborim pe scara pentru eli nu avem timp sa a~teptam liftul.

Verbul "descendre" [desadR] poate fi folosit in mai multe feluri. Cititi propozitii1e de mai jos, unde are diverse sensuri ~i fiti atenti la traducerea in limba romanil:

Nous avons descendu I'escalier d'un grand magasin. Paul a descendu ses bagages dans Ie hall. Pardon, Mademoiselle, it queUe station descendez-vous?

- Am coborat scara unui mare magazin. - Paul


~i-a

dus bagajele in hoI.


domni~oara,

- Scuzati,

la ce

statie cohonti ? - Am coborit din taxi in fata garii. - Am popasit la un hotel de lux.

Ie suis descendu du taxi en face de la gare.


Nous sommes descendus dans un hotel de luxe.

Retineti: descendre I' escaIier descendre les bagages descendre (du taxi, - a cobori scara - a duce bagajele - a cobori (din taxi, din ma~ina) - a poposi, a se opri la un hotel (la
ni~te

a la station)

descendre dans un hotel (chez des amis)

prieteni)

La (perfectul compus) "passe compose" verbul "descendre" se conjugd eu auxiliarul "etre"; dar cCmd este insotit de un complement direct se cOlljugd cu auxiliarul "avoir ".

Nous

aVORS

descendu les valises.

- Am dus vaJizele jos.


- Ej

lIs ont vite descendu ]'escalier,


A quel hOtel VallS etes descendus?

au coborit repede scara.

- La ce hotel ati popasit?


- in fala magazinului am coborit din ma~ina.

Devant Ie magasin nous sommes descendus de la voiture.

Completati acum propozitiile cu formele corecte ale verbului "descendre" la perfectul compus: La cine ati poposit in timpul caIatoriei dvs.? Nu mi-am dus inca valizele jos in hoI. Uncle ai coborat? La ce statie de metrou ati coborat? Paul n-a coborlt pe scara, - Chez qui>
VOllS

etes descendus pendant

votre voyage?

- > Jen' ai pas encore descendu mes valises dans Ie hall.

- Ou > es-tu descendu'J


- A quelle station de metro> beg-vous descendus ? - Paul> n'a pas descendu I'escalier, il a pris I 'ascenseur. - Mademoiselle Dupont> est descendue du train 5 (cinq) heUl'es de I'apres-midi.

a luat liftul.
Domni~oara Dupont a coborat din tren la ora ciod dupa-amiaza.

Acesta este ultimul exereitiu de verificare al1ecliei. Tradllceti propozitiile din limba romana in limba franceza. Ferestrele camerei mele dau intr-o gradina frumoasa. Avem mnlte impresii de caHitorie. Ce camere doriti sa rezervati? Doua camere eu un pat ~i baie la parter
~j 0

> Lcs fenetres de

Ill;]

chambre donnent

sur un bealljardin. >Nous avons de nombrcuses impressions de voyage. >Quelles chambres vouIez-vous reserver? >Deux chambres iJ un lit avec salle de buins au rez-de-chaussee el tine chambrc avec douche au premier ctage. > As-tu donne un pourboire au portier? Non, parce que je ne suis pas satisfait de son service.
> J'irai it. la reception demander la

camera eu doua paturi la etajul intai.


bae~i~

a deux Iils

~i du~

Ai dat un

portarului?

Nu, pentru cli nu sunt multumit de serviciile sale. Ma voi duee la recep!ie sa cer cheia camerii mele. imi pare
~i

ele

de rna chambre. >Je suis deso!c que nous n'ayons pas un personnel nombreux et
VOllS

rau ea flU avem multi angajatl


~aselea. fi~a!

va trebui sa va duceti singuri valizele

devez monter toutes

la etajul al

vos valises au sixibne ctage. > Je ne rempJirai aucune fiche! >Nous avons VQulu descendre dans cet hotel mais il est camplet.

N-o sa completez nici 0

Am vrut sa poposim la acest hotel, dar este plin. Este cald,


flU

iau nki
0

cuvertura.

> I fail chaud, je ne prends aucune couverture. >Paul fera une bonne impression sur mes parents. >Ne faitcs pas de bruit. s'il vous plait.

Paul va face

impresie buna piirintilor mei.

Nu faceti zgomot, va rag. Camerista a pus valizele in dulap. inainte de a parasi hotelul va trebui sa achitati nota. lmi pare rau dar ati facut
0

>La femme de chambre a mis les valises dans le placard.

> Avant de quitter I' hotel i I fau t


regler la note.

impresie

proasta eondueerii, domnule.

> Je suis desol6, mais vous avez fait une mauvaise impression sur la direction, Monsieur.
> Dans la chambre qui donne sur la cour votre calme sera assure. > Est~cc que tu COllnais
tollS

In camera cu vedere spre curte,


Ijni~tea vii

este asiguratii.

Cuno~ti

toate detaliile acestei ehestiuni?

les details de cette

Dimpotrivii, nu cunose niei un detaliu.

affaire? Au contraire, jc ne connais aucun detail.

Urei eu Iiftulla etajul patru sau 0 iei pe scari? Ciilatorii au coborilt [oarte repede scara din holul garii. Am coborit din taxi cinci minute inainte de plecarea trenului. Cine a coborit valizele in hoi? Ai un
cear~af curat

> Tu montes par ascenseur au quatrieme ttnge au tu prends I'escalier? > Les voyageurs ont tres vite descendu j'escalier dans Ie hall de la gare. > Nous sommes descendus du taxi cinq minutes avant Ie depart du train. > Qui a descendu les valises dans Ie hall? > As-tu un drap propre dans Ie placard?
> Le client demande au receptionniste
Ie prix de In chambre.

in dulap?

Clientul iI intreabii pe recePtioner care este pretul camerei.

Cititi [oarte atent urmatoareIe grope de cuvinte ~i retineti pronuntia corecta: [e J


[E]

Ie la

p~rsonnel. compl~t. c1~. \'escali~r,

satisf.;rrt.

Ie

r~z-de-chauss~e

(u]

Ie pQ!!rboire, la cQ!!verture, tous, tQ!!tes Ie bryit, la couverty.re I'impression, auc!!!!

[UJ

[e]
[a]
fkj

Ie cli.!mt, remplir, desc.!mdre


Ie pla,ard, Ie alme, guitter, la diretion, Iient, esalier

RECAPITULAREA LECTIEI 3
3.1. in cursulleqiei 3 am folosit noi formule de politete: Mademoiselle Etes-vous satisfaite de votre chambre, Mademoiselle? s'il vous plait domni~oara

- Sunteti multumita de camera,


domni~oara?

- va rog

Folosim expresia "s'il vous plait" cand vorbim Cll persoane carora ne adresam cu pronumele de politete "dumneavoastra" (VOllS): Remplissez ces fiches, s'il vous plait. - Completati aeeste
fi~e,

va rag.

3.2.

Verbul "manter" urmat de un complement direct (complement d'object direct), de exemplu "monter les valises" se conjugalapasse compose cu auxiliarul avoir: Elle a monte sa valise au deuxieme etage. ~i-a

dus valiza la etajul al doilea.

3.3.

Am introdus verbul"descendre", care are mai multe sensuri ~i apare in numeroase expresii, ca de exemplu: descendre I'escalier descendre la valise descendre (du taxi, de la voiture) descendre it la station descendre a I'hatel descendre chez (Ies amis) lata conjugarea la timpul prezent: je descends tu descends
ii, elle descend

a cobori scaraJpe scari!. - a cobori valiza/a duce valiza jos - a cobori (din taxi, din - a cobon in statie - a poposi la hotel - a poposi la (prieteni)
ma~ina)

- nous descendons - vous descendez - ils, eUes descendent

La passe compose verbul descendre se conjuga eu auxiliarul avoir, daca este urmat de un
complement d'objet direct, de exemplu:

rai descendu les bagages.

- Am coborat bagajele.

in alte cazuri. atunci dnd aqiunea verbului se refera 1a subiect, conjugam acest verb la "passe compose"
Cll

auxiliarul "etre": Je suis descendu. Naus sommes descendus du taxi. Elles sont descendues - Am coborit. - Am coborit din taxi. - Am poposit inte-un hotel de lux.

a un hotel de luxe,

3.4.

Ati invatat formele de plural ale adjectivului nehotarat:


taus toutes

[IU] [lUI]
- toate

Acest adjectiv detennina substantivul precedat de un articol, de un adjectiv posesiv sau de un adjectiv demonstrativ. Taus les hotels sont complets. lis ont reserve toutes ces chambres. Toutes les robes sontjolies. - Toate hotelurile sunt pline. - Au rezervat toate camerele. - Toate rochiile sunt frumoase.

3.5.

Am introdus adjectivul negativ (adjectifindefini): aucun aucune - nici un - nki


0

In propozi\iile
particulei "ne",

negative acest adjectiv se a~eaza direct inaintea substantivului, omitandu-se

articolul. in propozitiile in care apare "aucun", "aucune", negatia se limiteaza la utilizarea

Je n'ai aucun travail. Aucune chambre ne donne sur Ie jardin.

- Nu am nimic de lucru. - Nici 0 camera nu are vedere spre gradina.

TEMA PENTRU ACASA 3

A.

Traduce\i in limba romana:


I.

POllrquol tu n'as donne In'as-tll donne aucun pourboire

a la femme de chambre?

2. 3. 4. 5.

A quelle station vous etes descendue letes-volls descendue, Mademoiselle? Taus les clients quittent cet hotel parce qu'ils ne sont pas satisfaits. La receptionniste nous donne la cle de fa chambre dont les fenetres donnent sur la rue. Monsieur, reglez votre note, s'il vaus plait!

B.

Traduce!i in limba franceza:


I.

Familia Dupont a poposit la un hotel de lux la Paris. Am rezervat 0 eamera ell doua paturi la parter, care are vedere spre gradina. Ati coborat valizele in hoI? Cheile tuturor camerelor sunt Ia receptie. Am nevoie de
lini~te,

2. 3. 4. 5.

deci nu faceti zgomot, va rog.

C.

Copiati propozitiile urmatoare corectand gre~elile. In fiecare propozitie exista a gre~eala.

I.
2. 3. 4. 5.

Dans eet hotel aueune chambre n'est pas eonfortable. Je suis descendu mes bagages. Quel impression a-t-e1le fait sur toi? Nous remplirons toutes fiches. Marie a descendu du train

a. la gare de Bucarest.

LECTIA 4

PARTEA INTAI

La inceputul acestei lectii vom recapitula notiunile insu~ite in eadrullec!iei 4 a eursului de fraoceza pentru ineepiHori.
A.

Completati propozitiile in limba franceza eu unul din substantivele de mai jos: I. Ie train 6.le taxi Merg eu trenul.
Prive~te

2.I'avion 7.I'enfant

3.I'auto
8. Ie matin

4. la moto

5. Ie velo 10. Ie soir

9.le midi

- Je vais par Ie> train. - Regarde ce bel> avian. - Ce sera une excursion en > vela.

acest avian frumos.

Va fi

exeursie cu bicicleta.

Unde mergi in seara asta? Acest copil are


0 ma~inuta ro~ie.

- Ou vas-tu ce > soir?


- Cet > enfant a une petite> auto rouge. - Ie veux acheter une nouvelle> Illoto orange. - > Le matin je dais souvent aller au bureau en > taxi. - Es-tu
rentn~

Vreau sa cumpar 0 naua motocideta portocalie. Diminea!a trebuie sa rnerg adesea la birou cu taxiu!. Te-ai intors la douasprezece /priinz aeasii? Seara suntem intotdeauna acasa.

a >midi ala maison?

- > Le soir nous sommes toujours chez nous.

B.

Completati spatiile libere eu adjectivul potrivit: Ai


0

frurnoasa rochie

ro~ie.
ro~u.

- Tu as une > belle robe> rouge. - rai donne it Pierre un> nouvel avion > rouge. - Ie te montrerai rna> nouvelle auto> jaune. - Nous vou/oos lui acheter un > nouveau livre pour son anniversaire.

I-am dat lui Pierre un avion nou

iti voi arata noua mea ma~jna galbena. Vrem sa-j cumpariim pentru ziua lui de
0

carte noua

n~tere.

C.

Traduce!i in franeeza:

Ma duc in Franta eu

ma~ina,

>Jc vais en France en auto,


mais tu vas par le traill.

da.r tll te dllel ell trenul. Cum te dud la Paris? Marie se duee adesea ell avionul in Romania. Pierre vrea sa mearga
~i

>Comment vas-tu it Paris?

> Marie va souvent en avian en Roumanie.


> Est-cc que Pierre veut aller

el ell bicicleta?

a bieyelette aussi?

Sa recapitulam regula de fonnare a interogatiei prin inversiune. Formulati intrebari pentru fieeare din propozitiile de mai jos: Tu mergi in Italia. - Tu vas en ltalie.
>
~

Uncle mergi? Ea se duce in Franta eu avionul. Cum se cluce in


Fran~a?

Ou vas-ttl"
Elle va en France en avion.

> Comment va-I-elle en France?

Marie este frumoasa ~i simpatica.

- Marie est belle et sympathique.

Cum este ea?


Parisul este foarte pitoresc,

> Comment est-elle')


- Paris est tres pittoresque.
> Comment est Paris?

Cum este Parisul?

lata cuvintele noi. Cititi cu voce tare, clar, substantivele de mai jos ~i invatati traducerea lor in romana: Ie quai Ie passager Ie compartiment Ie wagon I'express la couchette l'aller simple l'aller-retour Ia consigne la correspondance la montre les gens >[lO kE] > [\0 pasajEj > [10 kopaRtima] > flO vago]
> [lekspRcs J

- peronul - pasagerul, calatarul - compartimentul - vagonul - expresul - cu~eta - (biletul) dus (simplu) - (biletul) dus-intors - biroul de bagaje de mana - corespondenta, Iegatura - ceasul - oamenii

> f la

kLl~et]

> [lalE sepl] > flalE ROtuR) > [la kosin] > [la koRespod5s] > [la motR] > [lEjii]

~j

acum, Ie repetAm jntr-alta ordine: > [la kosin] > [lalE ROtuR] > [lekspRes] > [10 pasajE] > [la koRespodas]
> [10kE]

la consigne I'aller-retour I'express Ie passager la correspondance Ie quai Ie wagon la mantre Ie compartiment les gens I'aller simple la couchette

- biroul de bagaje de mana - (biletul) dus-intors - expresul - pasagerul, calatorul - corespandenta, legatura - peronul - vagonul - ceasul - compartimentul - oamenii (biletul) dus (simplu) cu~eta

> flO vago]


> [la motR] > [10 kopaRtima]

> [lEja] > [laiE sepl] > tla ku~etl

lata cuvintele nol. Cititi cu voce tare, c1ar, substantivele de mai jos ~i invatati traducerea lor in romana: 1e quai te passager Ie compartiment Ie wagon l'express la couchette l'aller simple >[10 kE] > llO pasajE] > [10 kopaRtimii] > [10 - peronul - pasagerul, caHitorul - compartimentul - vagonul expresul cu~eta

vagal

> [lekspRcs]

> [l<l

kLl~ct]

> [lalE sepl] > [lalE ROtuR] > [Ia kosin]

- (biletul) dus (simplu) - (biletul) dus-intors - biroul de bagaje de rruina coresponden~a,

l' aller-retour
la consigne la correspondance la montre les gens

> [Ia koResp(iuas]


>LlamoIR]

legatura

- ceasul - oamenii

> [lEja]

~i

acurn, Ie repemm intr-alta orcline: > [ la kosii)] > IlalE ROtuR] > [lekspRes] - biroul de bagaje de mana - (biletul) dus-intors - expresul - pasagerul, ciiliitorul - corespondenta, legatura - peronul - vagonul - ceasul - compartimentul - oamenii - (biletul) dus (simplu) cu~eta

la consigne I'aller-retour I'express Ie passager la correspondance Ie quai Ie wagon 1a mantre Ie compartiment les gens l'allef simple la couchette

> [lO pasajE] > [ia koRespodiis]


> [10 kE] > [10 vago] > rIa m()tR]

> rIO kopaRtima]


> [IEjii]

> [lalE seplj > [la


ku~et]

lata dleva propozitii in care am folosit cuvintele noi. Cititi apoi traducerea lor:
Nous attendons l'arrivee de notr.e train sur Ie quai. Tous les passagers ont quitte Ie wagon-restaurant. Le compartiment furnellrs est complet. J'ai reserve une place dans Ie wagon-lit. Nous prenons l'express Paris-Lille. Vous voule:z une couchette en haut, au milieu au en bas? Un aller simple pour Paris en premiere c1asse, A~teplam

sosirea trenului nostru

pe peron. - Toti cillatod, au parasit vagonul-restaurant. - Compartimentul pentru fumAtori este plin. - Am relervat un loc in vagonul de donnit.

- Luam expresul ParisLille.


- Vreli 0 cu~eta sus, In mijloc saujos? - Un bilet dus pentru Paris la clasa I, va rog. - A~ vrea un bilet dusintors pentru Bucure~ti, la c1asa a doua, la nefumatori. - Am dus bagajele la biroul de bagaje. - Nu este un tren direct.

s'ij

VOliS

plait.

Je voudrais un billet aller-retour pour Bucarest en seconde classe dans Ie compartiment non-fumeurs. J'ai mis mes bagages

a la consigne.
aNarbonne

Ce n'est pas un train direct. Valls avez line correspondance

Aveti

legaturii la Narbonne
~i

a IO h 05.
Regarde ta montre! Quelle heure est-il? Samedi iI Y aura beaucoup de gens devant les guichets dans Ie hall de la gare Centrale.

la ora 10

5',

- Uite-te la ceas! Ce ora este? - Sambata vor fi multi Qameni in fata


ghi~eelor fn halu!

Garil Centrale.

tn propozitiile anterioare au aparut urrnatoarele expresii legate de callitoria ClJ trenul: la Gare Centrale Ie compartiment fumeurs Ie compartiment non,fumeurs Ie
wagon~restaurant

>[Ia ga:R satRal] >[10 kopaRtima fUIl10:RJ >[10 kopaRtima

- Gara Centrala

- cornpartimentul fumiltori
- compartimentul nefumatori - vagonulrestaurant - vagonul de dorrnit - trenul direct
- 0 c~etii

no fl}mO:R]

>[10 vago ResloRa]


>LIO vago Ii]

Ie wagon-lit Ie train direct une couchette en haut au milieu en bas

>[ 10 tre diRekt]


>[Un ku~ct 3noJ >[omiliO] >[a ba]

de sus

- in mijloc
- in/de jos

en premiere classe

>[ a pROmieR klasl


>[ii s(O)god klas]

- cu c1asa intiii - eu c1asa a doua

en seconde classe

intr-una din fraze am folosit verbul "vouloir" Intr-o fOlmula de politete: je voudrais >fjO vlIdRe) - a~ vrea/a~ dori

in exercitiul de mai jos, vam revedea substantiveJe ~i expresiiJe noi. Traduce~i in franceza:

La ce ora ai legatura ?

> A quelle heure as-tll ta correspondance?

Sunt multe persoane care a~teaptli acest expres. > II Ya beaucoup de gens qui attendent eet express. Trenul direct de Paris nu a sO$it
la peronul garii Centrale.
Nu se atla niei un calator > Le train direct de Paris n'est pas encore arrive

sur Ie quai de la Gare CCl11rale.


> 11 n 'y a aueun passagcf
dans Ie compartiment non-fllmeurs.
> Voulez-yous une couehette en haut, Mademoiselle?

in eompartimentul de nefumatori. Vreti


0 cu~eta

sus, domni~oara ?

Nu, jos, vii rag. Care este pretul unui bilet dus pentru Paris, ell c1asa a II-a, va rog?

Non, en bas, s'jl vous plait.


> Que] est Ie prix d'un aller simple pour Paris,
en secondc c1asse, s' il valiS plait?

fmi pare rau dar nu rnai sunt lacuri libere


la vagonul de donnit. Te a~teptlim liinga biroul de bagaje. Mil uit la ceas pentru eli. mi-e tearoa sa nu fiu in intarziere.
A~

> Je wis dcso16 mais il n'y a plus de places libres

dans Ie wagon-lit.

> NOLI!; t'attendons

acole de ]a consigne.

> lc regarde ma montre parce que j'ai peur


d' etre en retard.

vrea sa-mi due bagajele la biroul de bagaje. > Je voudrais mettre mes bagages

a la consigne.

Hai la vagonul-restaurant, mi-e foarte foame.

> Allons au wagon-restaurant, j'ai tres faim.

Sa verifieam daca v-ati insu~it eoreet cuvintele noi. Completali propozitiile de maijos, apoi cititi-Ie eu voce tare:
Cump~r

un bilet dus-intors ell. clasa I

> J'aehete > un illler-retour en> premiere classc


pour Bucarest.
> Avez-vous deja mis vos valises it> Ja consigne?

pentru Bueure~ti.
V-a~i

dus deja valizele la biroul de bagaje ?

Mil uil Ja oomenjj care au coboril din tren. Au fast rezervate toate
cu~etele

- Je regarde > les gens qui sont descendus du train. - On a reserve toutes > les (;ouchelles dans> !'express pour Paris. - Je ne prends une place que dans> Ie compartiment non-fumeurs. Je ne sais pas ouj'ai mis rna > l1lontre.
- Y a-t-il des places Iibres

din expresul pelltru Paris,

Nu imi iau loc decat la compartimentul


de nefumJ1torL

Nu

~tiu

unde mi-am pus ceasu!.

Mai sunt loctiri libere


in vagonul-restaurant?
A~

dans> le wagon-restaurant? - Je voudrais descendre

vrea sa cobor la Gara CentraHi,

a>

la Gare Centrale,

la

Bucure~ti.

a Bucarest.
. II y a trois> correspondances pour aller

Sunt trei legaturi pentru a merge la aceasta statie.


Numero~i calatori i~i a~teapta trenul

a cette station.
- De nombreux > passagers attendent leur train sur le quai.

pe peron.

Expresiile verbale ~i verbele de mai jos sunt legate de vocabularul referitor la calatorie. Cititi-le cu voce tare acordand atentie verbelor regulate pe care Ie cantin: manquer le train ranraper Ie train changer de train accompagner fumer etre debout etre assis eIre assise
>[miikE 10 IRe]

- a pierde treoul - a prinde trenul (din unna) - a schimba trenul - a insoti - a fuma - a fi in picioare: - a fi a~ezat/ a sta jos - a fi
a~ezataJ a

>[RatRapE 10 trt]

> (~ajE dO tre-J


>[akopaiiE] > l tUnE] >[ctR dObu] >[etR asi] > l etR asiz]

sta jos

Acum vom folosi cuvintele romana:

~i

expresiiJe noi in fra2e. Cititi-le, acordand atentie traducerii in limba

Paul a peur de manquer son train. Nous sommes venus tres tard ala Gare Centrale, mais nous avons heureusement rattrape notre train.

- Lui Paul ii este: frica sa nu piarda trenul. - Am s<Jsit foarte tarziu la Gara Centrala, dar din fericire am prins trenu\.

A queUe station changerez-vous de train? Je voudrais 1'accompagner ala gare. Ce passager est debout pendant tout Ie voyage, parce que to utes les places sont occupees. Pourquoi es-tu assis dans Ie compartiment fumeurs? Parce que je veux fumer (des cigarettes) pendant Ie voyage. Pardon, Mademoiselle, vous etes assise

- La ce stalie yeti schimba trenul?


A~

vrea sa va inso\esc la gara.

- Acest pasager stit in picioare pe toata durata calatoriei pentru ca taate locurile sunt ocupate. - De ce te-ai
a~ezat

in

compartimentul pentro fumatori ? Pentru ca vreau sa fumez in timpul calatoriei. - Scuzati,


domni~oara,

stati

a ma place.
Je prends toujours des trains directs, je n'aime pas avoir des correspondances.

pe locul meu. - (Eu) iau intodeauna trenuri directe, nu-mi place sa schimb.

Sa verificam acum utilizarea expresiilor ~i verbelor invatate, apoi cititi-Ie ell voce tare. Vreau sa te insotese de-a lungul calatoriei tale. Trebuie schimbat trenulla Trenul ai
0

- Je veux > t'accompagner pendant ton voyage. - Est-ce qu'il faut > changer de train it Bucarest? - Le train arrive iL midi et it midi et demie tu as >une corrcspondance. - Nous avons accompagne notre mere a> la Gare Centrale. - Vous ne >fumez pas, Monsieur? Si, je fume. - Je > voudrais fumer une cigarette. - Va plus vite, tu >manqueras ton train! Monsieur Dupont> est assis pres de la fenetre dans Ie compartiment non-fumeurs. - Marie >a-t-elle rattrape son autobus, hier soir? Michel et Pierre >sont dcbout devant Ie supennarchc et regardent les gens qui font des achats. - > J'etais assise en face de ton mari, mais il ne m'a pas vu.

Bucure~ti?

sose~te

la ora 12

~i

la 12,30'

legatura.

Am insotit-o pe mama la Gara Centrala. Nu fumati, domnule? Sa da, fumez.


A~

vrea sa fumez

tigara.

Du-te mai repede, altfel pierzi trenul. Domnul Dupont sta Icinga fereastra in compartimentul pentru nefumatori. Marie a prins autobuzul ieri seara? Michel
care-~i ~i

Pierre stau in fata


~i

supermarketului

se uita la oamenii

fae cumparaturile.

Stateam in fata sotului tau, dar nu ma vazut.

Cititi propoziliile de mal ios, acordand mare atentie cuvinteJor scrise cu caractere jngro~ale~; traducerj; lor in limba romana:

Chaque passager doit


remp/ir eette fiche.

>[~<Jk pas,~E

d"a

- Fiecare caHaor trebuie sa compJeteze aceasta


fi~a.

RipJiR set >lil fa metR

fi~J

Jl faut menre chaque chose

~ak ~[Jz

Fiecare lucru trebuie pus la locullui. - Fieeare femeie vrea sa fie frumoasa. dO - Lucrez in fiecare zi de la orele IS diminea\3 la ore/e 4 dupa-amiaza. Cunoa~tem

a sa place.
Chaque femme veut etre belle.

asa plas]
>[~ak

fam

vO elR belj >[j0 tRavai


~akjllR

Ie lravaille chaque jour de


8 heures du matin de I'apres-midi. Nous connaissons chaque personne iei.

a 4 heures

hUitO:R dU mate- aka:tR


hO:R dO lapRemidi)

>[nu koncso
peRson isiJ

~ak

fieeare

persoana de aiei.

Cuvantul "chaque" pe care I-a~i remarcat in aceste propo:zitii, este un adjectiv nehotarat ~i nu are

deCal forma de singular. Sta inaintea substantivului ~i nu este insotit nici de articol, oiei de adjectiv.

Sa traducem acurn PTDpozitiile unnatoare in franceza:


Fiecare om vrea sa luereze. Fiecarei fete ii place sa primeasea flori.
Cuno~ti

> Chaque hommc veut travaiJler. > Chaque tille Clime recevoir des Ileurs.
> Tu connais chaque actcur qui joue dans ce film. >
"NUllS

fieeare actor care joaca in acest film.

Nu putem sa insotim fie care fata care are chef sa mearga ell noi la discoteca.

nc pouvons pas accompagner chaque filJc

qui a envie d"aller avec nous

a 13 discotheque.
a1 caror

Veti ga&i in propozitiile urmatoare cuvinte noi, care sunt scrise ell caractere echivalent se afla in propozitiile traduse in Chacun veut ctre riche. Chacune de tes robes estjolie. Connais-tu les ctudiantes en dewtieme annee? Oui, je t:onnais chacune d'elles.
romane~te:

ingro~ate ~i

> >

[~ak vOtctR Ri~J [~akUn

- Fiecare vrea sa fie hogar. Fiecare din rochiile tale este frumoasa.
- Cl.lno~tj stIJdentele

dO te rob

e joli]
> rkonetV leL:etUdiat ii dOziem anE lli .10 kanE ~akUn del] > [jE fe dO nobRO: vUaiaj ~ak a EtE etERcsa]

din anulll? Da, Ie cunose pe taate.


~

rai fait de nombreux voyages,


chacun a ete interessant.

Am faClit numeroase caUitoni, fiecare a fast interesanta.

Pronumele nehotarate: chacun chacune nu sunt folosite decat la singular,


~i

>l ~akcJ
>{sakUn]

- fiecare (masc.) - fieeare (fern.)

ea orice pronume, inloeuiesc un substantiv.

Sa aplicam noile notiuni insu~ite, completand spa(iile Iibere din propozitiile urmatoare: Fiecare dintre noi ~tie adevlirul. Fiecare om vrea sa cunoasca adeviirul. - > Chac\ln de oous connait toute la verite. - > Chaquc homme veut eonnaitre toute la verite. - J'aime chacun de tes enfants.

II iubesc pe fleeare din copiii tai.


Fiecare eopil este simpatico Sunt multe camere libere in hotelul nostru, fiecare dintre ele este foarte confortabila. in acest hotel fiecare camera este curata.. Am invitat
ni~te

- > Chilque enfant est sympathique.


- JIy a beaucoup de chambres libres dans notre hotel, > chacune d'elles est tres confortable.
- Dans cet hotel> chaque chambre est propre. - Nous avans invite des jeunes filles I'anniversaire de Paul. > Chacune d'elles est venue avec un beau cadeau. - > Chaque jeune fllle veut me donner un cadeau.

fete la ziua de

na~tere

a lui Paul. Fiecare din ele a venit


cu un cadou frumos. Fiecare fata vrea sa-mi dea un cadou.

in ultimul exercitiu din prima parte a Leqiei 4, ve!i traduce in franceza propozitiile de mai j05. Veti
putea aprecia daca v-ati \ec'i.ei.. Ai rezervat
0 eu~etii

insu~it

corespunzator materialul nou

~i

daca puteti treee la partea a doua a

pentru mine?

> As-Iu

n~~crvc LIne

cOllchette pour moi ?

Da, la mijloc, intr-un vagon de clasa 1. Nu fumez niciodata in timpul ciiliitoriei, de aceea eumpiir bilet pentm compartimentul de nefumatori. Poti sa

Qui, au milieu, dans Ie wagon de premiere classe.

> Je ne fume jatllai~ pendant Ie voyage, alors je prend~ une place dans Ie compartiment non-fumeurs. >
POllvez-voll~ nOll~

rna insote~ti

pana la statie?

accompagner it la station?

CAHUorii urea repede in vagonul de donnit.

> Lcs passagers montent vite dans Ie wagon-lit.

Calatore~ti

ell cJasa I ?

> Yoyage~-tu en premiere classe?


Non, en secollJe.
>Quel billet avez-vous dcmande, Madame? Un allcr simple
Oll

Nu, eu a doua. Ce bilet aii eerut, Doamna? Un bilet dus sau unul dus-intors?
A~

lin aller-retour?
lIll

vrea unul dus la un tren direct

>Je voudrais un aller simple pour pour l3ucarest.

train direct

pentru Bucure~ti. De 0 ora, Paul sta in picioare langa fereastrii ~i te a~teapta.

> Depuis une heme

('<lu]

est debou! pres

de la fcnCtre et il t'attend,

La ee stalie trebuie sa schimbiim trenul


pentru Paris? Nu este expres, acest tren 1a fiecare statie. Ati pierdut trenul ? Nu, I-am prins in ultima clipii. Fiecare din loeurile acestea este oeupat. Fiecare vrea sa caJeltoreasca confortabiJ. Micuta Marie este a~ezata hingii u~ii, langa tatal ei. Fiecare ciiliitor trebuie pentru bagajul sau. Trenul nostru va sosi la peronu] ~ase de 1a gara Centrala. Prietenii mei nu vor schitnba trenul. Cel pe care I-au luat este direct. Am dus valizele tale la bagajele de mana. Noi fumfi.m mult, dar niciodata in tren. Pierre se uitii des 1a eeas ca sa nu piarda trenul.
opre~te

> A quelle station dcvons-nous changer de train


pour Paris?

> Ce n' est pas j'cxpress. cc train s 'arrete

a chaque station.
> Avcz-vous manque votre train'!
Non,
nOllS

['avons fUtlrape ala dcrniere mintlte.

> Chacune de ces placc~ est occupce.

>Chacun v'cut voyager confortablement

> La petite Marie e~t assise pres de la porte Ii cote de son pere.

sa pHiteascii

>Chaque pasl.ager doit payer


son bagage.
> No!re train arrivera sur Ie quai numcro six

de la gare Centrale. >Nos amis n'auront 'l.llcunc correspondance. Le train qu'ils ont pris est direct.
> rai mis tes valises

a la consigne.

> Naus fulTIons beauc(lup, maisjamais dans Ie train.


> Pierre regarde SOUVen! sa montre pour ne pas
manquer son train.

latii ciiteva serii de cuvinte in care apare acela~i sunet. Cititi-Ie eu voce tare.

re l l ' expr~ss, la couch~tte,


[E] 10]

la corr~spondance

Ie qugi, Ie passag~r, manqu~r, fUffi!<r etre ds;bout, l'aller-rJ<tour Ie cQ.!!1Partiment, Ie wagQIl, la c,Q!!signe, la mQ!!tre Ie compartimmt, les g~s, m@quer la c.Q!!chette, I'aller-retQ.Y.T, etre deb.Q!!t hacun, .cl:!.acune, haque, la couhette, hanger Ie ompartiment, chaun, Ie gy.ai les ~ns, Ie passa~r

r01 r3.]
[u 1
[~]

[k 1

riJ

LECTIA 4 - PARTEA A DOVA


Ca de obicei vom eonsacra aceasta parte a 1ectiei reeapituHirii materialului insu~it ~i unor exercitii de lectura
~i

pronun\ie. Veii gasi in textele de mai jos cuvintele, expresiile ~i strueturile nou introduse.

incepem lectura:
./'.?' '..I Les touristes etrangers 1 sont entres I dans Ie hall de I'hotel.

II lis se sont diriges r a la reception. IILe

./'

'..I

.?' .?' '..I .?' rcceptianniste I leur a donne lIes fiches de voyageur. II lis ont rempli ces fiches, r puis et apres ils ant
./'

demande

I deux chambres it deux tits I avec sane de bains. I I lIs ant reserve des chambres I au
'..I

./'

'..I

.?'

cinquieme etage.

II Le portier a monte leurs bagages I par ascenseur. II Les nouveaux clients, I tres I
./'

.?'

.?'

.?' .?' '..I satisfaits, I sont entres dans Ie restaurant de 1'hotel I pour prendre Ie diner.

La cliente:

Ie voudrais reserver nne chambre it un lit I avec douche

./'

.?' ~ au premier etage, I s'il vans plait. II

La receptionniste:

Ie SUlS desole, I mais toutes les chambres au premier ctage I sont


~

./'

./'

occupees.
~

II Nous en avans nne au troisieme.ll II Je prends eette chambre au troisieme. II


~

'..I

La cliente:

D'accord.

.?' Est-ce qu'eUe donne sur la Seine? II

La receptionniste:

'..I

Oui, lla vue de cette chambre est magni tique. s'il VallS plait, cette fiche, Monsieur. \ I
'..I

II Alors, remplissez,

.?'

.?' '..I Voila la ele de votre ch ambre.


La cJleme:

II C 'est Ie
.?'

/'t ~ numero 321.

II

Merei beaucoup.
~

II Y a-t-il un ascenseur iei ? II


~ ~

'x

La receptionniste:

Non, il o'y a pas d'ascenseur. II Vaus devez prendre I'escalier. II


?' ~ Le portier montera vas valises.

II

"">l "">l - Je ne suis pas du tout satisfai(e de rna charnbre au rez-de-chaussee. II II y a trap de bruit. II

M~, I je suis fatig~ 1etj'ai besoin de ~Ime. II


/' .. Alors, I je descend ' bagages I et Je qUltte l'h~ s mes /' otel.
- Vous devez rcgIer la n:te, I MonsiiGr!
"">l - Qui,

II

II I

/' /' II je la reglerai I mais je ne donnerai aucun pourboire

a personne. 11

"">l

- Y a-t-il des trains di-fe'cts pour BuC:rest? II


- O;ti, I vous avez I' exp;:ss I it 8 heures du matii;. II

.?'.. / ' . f"">l - Alors, I Je voudrals un aller-retour en seconde, I compartlment non- umeurs.
"">l - Le voila. II /' "">l - Merei bien, I Madame.

II

II
"">l

- Ie voudrais reserver une couchette pour Paris.


/' - Quel jour?

II

II
II

"">l - Le I (premier) septembre.

/' - Depart a queUe heure?


/'

II II

"">l - A 20 h 15 (a vingt heures et quart). /' /' - Premiere au seconde c1asse? "">l - Seconde.

II

II II

/' /' - VallS avez deja volre billet?

- Qui,

"">l Ie voila.

II

/' /' /' - VallS voulez une couchette en haut, au milieu I au en bas? /' "">l En haUl, I s'il vous plait.

II

II

Traduceti din limba romana in limba franceza: in holuYgarii sunt intotdeauna muUefersoane. Starn (in picioare) in fata ghi~eului numarul4. / ,/ Seara nu este nid un tren pentru Arad.

> Dam Ie hall de Ia gare il y a toujours hcallcoup de gens, >


\lOllS

sommes deholll devant Ie guichet numcro 4. n 'y a aucun train pour Arad.

> I.e

~oir jJ

Tmj pare rau",dar hotelnl este plin, nv' este nici 0 camera libera.
Pasagerii au poposit la un hotel de lux la Paris.

> Je suis dcsole. mais I' hotel est compIer, il 11' j a aucune chambre 1ibre.

> Les passagns sont 'desccndus dans un hotel de luxe a Pans.

A~

vrea sa-l insotese la peron.

>Je voudrais l'accompagner sur Ie quai.


> Un aller simple paul'S inaia en seconde,

Un bilet dus simplu pentru Sinaia la c1asa II-a, fumatori, va rog. Cat timp pot sa-mi tin valizele la biroul de bagaje? Ai avut legatura? Da, am schimbat trenul la
Bra~ov.

compartimcnt fUll1eurs, s' i!

VOllS

plait.

> Pour cornhicn de temps je peux laisser mes valises iJ Iii consignc',' > As-Iu ell une corresrondance? Oui, j'ai change de train a Bra~ov.

Este acesta trenul direct pentru Strasbourg? Da, dar eSle un expres care nu la toate statii1e. Am rezervat un loe pentru tine la vagonul de dormit.
Am pierdut lreoul pentfU ea
opre~te

>C'eslle train direct pour Strasbourg? Oui, mais c\:st un express qui ne s'arrcte pas a tDlItes les slat ions_
>J'ai reserve pour toi line place

dans Ie wagon-lit. >J'ai manque 1110n train parce que je n'ai pas de montre. >Je crois que celie couchette en haut est plus confonable.
> Valis etes venus
CIl retard. \lous ne pourn:z pas rattraper Ie train pour Paris.

nu am ceas. Cred eli aceasta cu~eta de sus este mai eonfortabila.

Ati venit ell intarziere.


N-o sa puteti prinde trenul de Paris. Marie sta langa mine in vagonul-restaurant.

> Marie cst assise

a cote de moi, dans 1c wagon-n:staurant.

La ce statie cohorim?
Ne-am ureat in tren la Gara CentraliL inainte de plecare ne-am cohorit bagajele in hoI. Ne pare rau dar nu putem

> A quel1e station dcscendons-nous'!

> NOLlS sommes montes dans Ie train a la Gare Centrale. > Avant Ie depart nous avons descendll Jes bagages dans Ie hall. > Nous sommes desales mais nous ne pourrons pas vous aceompagner.

sa va insotim.
Cand parasiti hotelul ? Camerista vii va insoti la camera dvs, de la parter. Nu am completat nici
0 fi~a

>Quand ljuittez-vous !'hote!') > La femme de chambre vous aeeompagnera a votre chamhrc au rez-dc-chaussee.
la reeeptie.

> Nalls n ';1\>OI1S rempli aucune fiche iJ la reception.

Fereastra aeeasta are vedere spre strada? Fieeare client al acestui hotel este multumit, dar niei unul nu da bac~i~. Cine a pus toate in dulap?
eea~afurile

> Fst-ce que ceUe fenetre donne sur la rue? >Chaque client de eet hotel est satisfait, mais aucun nc donne de pourboire. >Qui a mis taus les draps dans Ie placard?

A cui este aceasta cheie ? Personalut hotelului nostru este intotdeauna la dispozitia dvs., domnule.

> A qui est ccttc CIC' > Le peiiotiiicl d iniiii Iibtrt es! toujours i voire scri~cc.Monsiciir. > Dc iiuiiibrcux voyaeiirs deaceiidcnt
duils ce petit Ih6tcl.

O luam pe scari sau urcam eu liftul?

> O n prend I'eanlicr uii

uii

monte par l'ascenseur'?

A$ vrea sa achit nota, damnigoarE. Domnule, conduccrea hotelului va cere sa parasi!i camera pentru ca faceci prea mult zgomot. Fiecare din clien!ii nogtri da un bacgiq consistent acestui bstrn portar

> J e voudrais rigler la <note.hldeiiioiseiie. > La diiction de I'hUlel voiis dsiiiandc. Monsieiir, de qiiitter voli cliarnbre parce que vous faites
trop de brult

> Clincun de nos cliexits doiiiir un grus pourboire Li ce vieux puitier > Nous ii'avons aucune cliniiihiz Iibrc un lit avec rnll de bains.

Nu avem nici o camera libera

cu un pat g i baie.

RECAPITULAREA LECTIEI 4

4.1

in cursul Lectiei 4 ati intalnit mai multe expresii legate de caliitoria eu trenul. Sa retinem: un train direct Ie wagon-lit Ie wagon-restaurant Ie compartiment fumeurs Ie compartiment non-fumeurs voyager en premiere classe en seconde classe manquer Ie train rattraper Ie train changer de train etre debout etre assis, -e - un tren direct - vagonul de donnit vagonul-restaurant - compartimentul pentru fumatori - compartimentul pentru nefumatori

a caJatorj eu cJ.asa ]
- eu c1asa a II-a - a pierde trenul - a prinde trenul

- a schimba trenul

- a sta /fi in picioare


- a sta/fi a~ezat. -a

4.2.

Am introdus persoana I a verbului "vou1oir" intr-o fannula de politete: je voudrais [jO vudRcJ - a~ vrea,
a~

dati

4.3.

Ati inva,at adjeetivul oehotatat \chaque


I~akl

- fiecare

care preeeda substantivulla singular ~i elimina artieolul: Chaque jour je prends Ie metro. - in fiecare zi lau metroul.

Chaque eIe:ve doit bien travailler a l'ecale. Fieeare elev trebuie sa lucreze bine la ~coala. Chaque femme aime faire les aehats. - Fiecarei femei ii place sa faea cumparaturi.

4.4.

Am introdus de asemenea pronumele nehotarate chacun chacune


r~akcJ

- fiecare (mase.) - fiecare (fern.)

[$aklJn]

care inlocuiesc substantivulla singular: Chacun de nous veut voyager. II y a encore des cnambres Iibres. - Fiecare dintre noi vrea sa calatoreasca. - Mai sunt camere libere. - Fiecare este confortabila.

Chacune est eonfortable.

TEMA PENTRU ACASA 4


A. Traduceti in limba romana: I. 2. 3. 4. 5. 6. Nous voyageons toujours en premiere et jamais en compartiment fumeurs. Je voudrais un aller-retour pour Paris en seconde. Dans chaque wagon il y a beaucoup de gens qui sont debout. Vous m'accompagnerez it la Gare Centrale, Monsieur? Elle est assise

a la terrasse d'un cafe et elle fume une cigarette.

Est-ce que nous irons au wagon-restaurant?

B.

Traduceti in franceza: I. 2. 3. 4. 5. 6. Fiecare caHitor se teme sa TIU piaeda trenul. Ali prins trenul direct, ieri ? Nu, a trebuit sa schimb
A~ ~i.sa a~tept ~i

multa vreme legatura.

vrea sa am un ceas bun

modern.
cu~eta,

Dricine (tiecare) poate rezerva 0 Prietenul tau te


a~teapta

dar este nevoie de bilet.

langa biroul de bagaje de mana.

C.

Rescrieti propozitiile unnatoare corectand gre~elile. in fiecare propozitie exista 0 gre~eala.

r.
2. 3. 4. 5. 6.

lis sont dehouts pres de 1a consigne. 11 a pris une couchette en milieu. Chacun garyon veut avoir une belle montre. Je ne fume pas, alors je voyage dans un compartiment fumeurs. Je ne vois chacun passager sur Ie quai. Tu connais les jeunes filles qui sont assis

a cote de lui dans Ie wagon-restaurant?

VOCABULARUL LECTIILOR 3
accompagner attraper (Ie train) aucun aucune l'aller simple l'aller-retour

~I

> l akopanE]
>[atRapE 10 tRe-]

- a insoti

- a prinde (trenul)
- nici un - niei una - (bilet) dus (simplu) - (bilet) dus-intors - in mijloc - zgomotul Iini~tea,

>[okeJ >[okUn] > [lalE scpl]


>[la1 ROtuRj

au milieu
Ie bruit Ie calme centrale chacun chacune la chambre Ii un lit changer de train chaque la cle Ie client la cliente le compartiment complet complete la consigne la correspondance la couchette la couvel1ure (etre) debout descendre (a I'hotel) descendre (1es bagages) descendre (du train) descendre (I' escalier) Ie detail

>[omiliO]
>[10 bRUij >[10 kalm] >[siHRal]
>[~akej

calmul

- central,

-a

- fiecare (masc.) - fiecare (fern.) - camera ell un pat - a schimba trenul - fiecare (adjectiv) - cheia - clientul - clienta - compartimentul - complet, plin - completii, plina

>[~akL"nJ

>[la.:;abRae 1ij
>[~iijEdOtRe]
>[~akl

>[Ia klE]
>[10kliiii]

>[Ia kliiiit]
>[10 k5paRtima]

>fk6ple]
>[koplet] >[Ia kosin]

- biroul de bagaje de mana


- legatura, corespondenta cu~eta

> [[a koResp6diis] > [ la kll~ct 1 >[ la kuveRtUR]


>[etR dObu]

cuvertum, patura - (a fi) in picioare - a poposi (la hotel) a cobori (bagajele)

>[ desiidR a latc!] >f desiiJR (lE baga:j)] >[desiidR dU


tR~j

- a cobon (din tren)


- a cobori (scam) - deta1iul, amanuntul

>[ JesiidR leskaliE]


>[10 dEtail

(Ie train) direct la direction donner sur (la rue) Ie drap (en) haut I'escalier etre assis etre assise I'express faire impression la femme de chambre la fiche fumer Ie fumeur la Gare Centrale les gens
Ie hall

>[10 tre- diRcktj >[ht diReksio] >1 donE sUR la RU] >[10 dRa] >[anoJ >[ Ieskal iE] >[etR asi] >LetR asiz] >[lckspRes] >[ feR epResio] >[ la fam dO >[la fi-5] >[fUmE] >[10 fUmO:R] >[Ia ga:R satRal] >[IEja] >LI0oll > [Ie pResio] >[madm"azel] >[miikE 10 tRe] >[omiliO] >1 motE IE baga:j] >[ motE leskaliE] >[la motR] >[nobROz] >[n6bRO:] >[la not] >[10 pasajE] > [10 peRsone1] >[IOpiEtii] >[10 pL3.ka:R] >[10 paRtiE]
~iibRl

- (trenul) direct - conducerea, directiunea - a da spre, a avea vedere spre - cea~aful - in sus scara - a fi - a fi
a~ezat,

a sta jos sta jos

a~ezata, a

expresul a face impresie - camerista - fi~a - a fuma - fuma-torul - Gara Centrala - genurile - holul impresia domni~oara

[' impression Mademoiselle manquer (Ie train) (au) milieu monter (Ies bagages) manter I' escalier la montre nombreuses nombreux la note Ie passager Ie personnel Ie pieton Ie placard Ie portier

- a pierde (trenul) - (la) mijloc - a urea (bagajele) - a urea (scara) - ceasul - numeroase, multe - numero~i, multi - nota (de plata) - pasagerul, ealiitorul - personalul - pietonul - dulapul (in perete) - partarul

Ie pourboire (en) premiere. classe prendre l'esealier Ie quai quitter rattraper (Ie train) la reception Ie receptionniste regler remplir reserver Ie rez-de-chaussee satisfait satisfaite (en) seconde classe s'il
VOllS

> [10 puRbUaR) > [(ii) pROmicR klasj > [pRiidR lcskaliE]

- baqi~ul - (eu) clasa I - a 0 lua pe scari / a urea pe sean - peronul

> [IOkE] > [kilt] > (RatRapE 10 tRc] > rJa REsepsio] > [10 Resepsionistj > [REgiE] > (RapliR] > [REzeRvE] > [10
REd~osE]

- a parasi
- a prinde (treoul) - receptia receptionerul - a aehita; a regia - a umple - a rezerva - parterul -mul\umit - multumita - (eu) clasa a II-a - va rog - toti - toate

> [satisfe] > [satisfet] > [a s(0)k6d klas] > [silvuplc] > [tll (IF)] > [tut (IE)] > [j0 vudRcl > [10 vUaiajO:R] > [10 vago] > [10 vag6!iJ > [10 vago RestoRii]

plait

tous (les) toutes (les) je voudrais Ie voyageur le wagon Ie wagonlit Ie wagon-restaurant

- a~ vrea,

a~ dori

- calatorul - vagonul - vagonuJ de dorrnit - vagonul-restaurant

LECTIA 5 ,

PARTEA 'NTAI

ea de obieei vom incepe recapituland materia lui prezentat in Leetia 5 a cursului "Franeeza pentru ineepatori". Exercitiile ce urmeaza trebuie rezolvate folosind filrrul ro~u.

A.

Completati propozitiile de mai jos ell unul din unnatoarele cuvinte: 1.la famille 6. les parents 11. Is cuisine 2. la mere 7.lejardin 12. Ie salon 3. Ie pere 8. Ie garage 13. Ie dimanche 4. Ie fils 9. Ie chien 14. Ie samedi 5. la fiUe 10. Ie chat

Tatal meu pelrece mult timp in garaj.

- Man >p ere passe beaucoup de temps dans >Ie garage. - Sa >famille se compose de cinq personnes: les >parents, deux >fils et une >fille. - Ma >mere aime bien travailler dans >Ie jardin. - >La cuisine de madame Dupont est grande et modeme. - >Le samcdi soir et >le dimanchc nous sommes toujours it ia maison. - Entrons dans c salon, s'i1 vous plait. - Je voudrais avoir >Un chien au >Un chat. - Marie est entree dans >Ia cuiSllle pour preparer Ie diner.

Familia lui se compune din cinci persaane: parin1ii, doi fii ~i 0 fiica. Mamei meIe ii place mult sa lucreze in gradina. Bucataria doamnei Dupont este mare modema.

~i

Sambata seara ~i duminica suntem intotdeauna aeasa.

Sa intram in salon, va rog.


A~

vrea sa am un caine sau 0 pisica.

Maria a intrat in bucatarie pentru a pregati cina.

B.

Completati propozitiile Ma duc la Paris.

ell 0

prepozitie sau eu un articol contras: - Je vais >il Paris. - Le pere va :><H1 garage, la mere va :><\ la cuisine. - Je vais beaucoup de gens >au salon. - Oil as-tu ete hier? >A I'opera.

Tatal se duce in garaj, mama se duce in bucatarie. Vad muIta lume in salon. Unde ai fast ieri? La opera.

c.

in acest exerci~iu repetam conjugarea verbului "aller". Toata clasa noastra se duce la teatru. Maine ne ducem la tara ell ma~ina. - Toute notre classe >va au theatre. - Demain nous >allons en voiture.

ala campagne

Va duceti des la Paris, domnule?


A~

- >Allez-vous souvent

a Paris, Monsieur?

vrea sa rna duc la cinema in seara asta.

- Je voudrais >aller au cinema ce soir. - Je > vais souvent chez lui. - Tu >vas avec moi chez elle? -l1s ne > vont jamais au concert.

Ma due des la el. Mergi


eli

mine la ea?

Ei nu se due niciodata la concerte.

D.

Completati propoziliile de mai jos, facfmd acordul adjectivelor eu substantivele determinate: Tu ai cumparat 0 EI
cunoa~te

ma~ina

frumaasa.

- Tu as aehete line >belle voiture. - II connah beaucoup de >belJes tilles. - Sophie a achete de >nouvelles robes.

multe fete frumoase.

Sofia a cumparat rochii noi. Sunt hoteluri noi la Arad? Este un hotel nou. Este un copil frumos. In ora~ul nostru sunt multe magazine noi ~i frumoase.

-y a-t~il de >nouveaux hotels aArad?


- 11 y a un >nouvel hotel. - C'est un >bel enfant. - Dans notre ville il y a beaucoup de >nouveaux et >beaux magasins.

lata euvmtele noi din leqia noastra, Cititi-Ie eu atentie tradueerea lor: la piece la salle a manger la cave Ie grenier Ie buffet I'armoire Ie canape Ie radiateur Ie rideau la plante Ie miroir la couleur
~i

~i insu~iti-va

>[la pres] >[la salamajE] >[la kav] >[10 gROniE] >[10 bUfE] >[laRmua:R] >[10 kanapE] >[10 RadiatO:R] >[10 Rido] >[Iapliit] >[10 miRua:R] >[Ia kuIO:R]

- inca perea; bueata - sal a de mese, sufrageria - pivnita - podul easei - bufetul - dulapul - canapeaua - ealoriferul - perdeaua - planl3 - oglinda - culoarea

aeum, in alta ordine: >[10 kanapE] >[Ia kav] >[10 Rido] >[Ia pies] >[10 RadiatO:R] >[lakuIO:R] >[10 gROniE] >[la salamiijE] >[la plat] >[10 buff] >[10 miRua:R] >[laRmua:R] - canapeaua - pivnita - perdeaua - incaperea; bucata - ealoriferul - culoarea - podul casei - sala de mese, sufrageria - planla - bufelul - aglinda - dulapul

Ie canape la cave le rideau la piece Ie radiateur la eouleur Ie grenier 1a salle

a manger

la plante Ie buffet Ie miroir ['armoire

lata eateva propozitii in care au fast folosite noile cuvinte; urmariti traducerea lor in limba romana: Combien de pieces y a-t-it dans ton appartement? Passons dans la salle - Cile incaperi are apartamentul tau?

amanger, s'il vous plait.

- Sa trecem in sufragerie, va rog.


- Coboani in pivnita ~i adu-ne doua stide din acest vin! - Am vizitat aeeasta casii din pivnita pana in pod. Du-te ~i cauta pahare in bufet! - Acest vechi dulap este foarte frumos dar nlJ este praetic. - Cine sts. pe canapea aHituri de Paul? - Este frig, dar caloriferele voastre nu sunt calde. - ii plae mult plantele ~i are multe in camera ei. - Aceste perdele noi se potrivesc bine Cll covorul. - Tu nu crezi ca aceasta culoare imi sta foarte bine? - Da, aceasta culoare se ochilor uli. potrive~te eu

Descends dans la cave et apporte-nous deux. bouteilles de ce vin! Nous avons visite cette maison de la cave au grenier. Va chercher des verres dans Ie buffet! Cette ancienne armoire est tres belle mais

elle n'esr pas pra.tique.


Qui est assis sur Ie canape,

a cote de Paul?
II fait froid, mais vos radiateurs ne sont pas chauds.

Elle aime bien les plantes et eIle en a beaucoup dans sa chambre. Ces nouveaux rideaux vont bien avec Ie tapis. Tu ne crois pas que Cette couIeur me va tees bien? Qui, cette couleur va bien avec la couleur de tes yeux. Je voudrais vous montrer mon nouveau miroir en crista!. De quelle cauleur sont les rideaux dans son appartement?

culoarea

A~ vrea sa va arat noua mea oglinda de crista!.

- Ce clJIoare au perdelele din apartamentul ei?

in propozitiile de mai sus ati intalnit expresii nai : aller chercher aller bien avec... en cristal de quelle couleur... ? >[alE bie avek]
>[a kRistal]

- a se duce dupii ceva, a merge sa caute - a se potrivi cu, a sta bine


~

din cristal

>ldO kel kulO:R]

- ce culoare... ?

Sa verificam daca v-ati


propozitii:

insu~it

cuvintele

~i

expresiile noi. Traduce!i in limba romana unniitoarele

Qu'est-ce qLle tu cherches dans Ie buffet? Allez chercher de I'eau dans Ie frigidaire! Montons au grenier! Qui veut descendre avec moi

>Ce cauli in bufet')

> Ou-te

~j

adu "pit din frigider,

>S,i urcam in pod!

a la cave?

>Cine vrea ~a coboare cu mine in pivnila?

Cette armoire est trop chere pour nous, vous n' en avez pas Wle Ii un prix mains tleve? Ce canape va tres bien avec la couleur de vas rideaux. Cette couleur ne lui va pas.

> Acest dulap cslc prea scump pentm noi.


n-aveli ahulla un pre! mai mlc?

> Aceast1\ canapea se

potrive~te

foarte bine cu

euloarea perJelcior voastre.

> \lu-i sta bine eu aceasta culoare.

11 fait chaud chez vouS. Les radiateurs dOlvent


etre tres chauds. De queUe couleur sont les mUTS de cette piece au rez-de-chaussee?

> Isle cald 1a voildumneavoastra. Caloriferele


trebuic sa fie roartt: calde. >Ce culoare au peretii acestel incaperi de la parter')

II faut vite mc!:ttre Ie couvert dans Is salle a manger,


les invites vont venir dans un quart d'heure. J'ai recyu ce miroir en cristal de mon mari comme cadeau d'anniversaire. Ma mere aime bien toutes les leurs et tautes les plantes vertes.

> Trebuie sa dULcm repede tacamurile in


sufragerie, musafirii vor veni un
~fert

pe~te

de ora,

> Am primit <i..:casta cg.linda din <::ri~tal de la so\u\


meu, ca dar de ziua mea de na~tere.

> Mamei mele ii plac mult toate Oorile ;;i


loatc plantele verZl,

Completali propozitiile de maijos eu cuvintele ~i expresiile nou invatate, apoi citili-Ie eu voce tare: Vesela
~i

paharele trebuie puse

- II faut mettre la vaisselle et les verres

in bufet. Admir culoarea perdelelor din salonul dumneavoastra. Ea sa a~ezat pe canapea, 1<inga fereastra. EI vrea sa
~tie

dans >k buffet.


- J'admire >la couleur des >rideaux dans votre salon. - Elle est assise sur >Ic canape pres de la fenetre. - II veut savoir >de quelJe couJeur est ce >canape. - Nous sommes descendus

ee culoare are

eanapeaua. Noi am coborat in pivnitii pentru a aduee doua sticle de


~ampanie.

a>la cave pour

chercher deux bouteilles de champagne.

Apartamentu] pe care vreti sa-I cumparati are mai multe camere? Plantele pe care Ie avem in grad ina sunt greu de cultivat. Sa intram in sufragerie, dejunul este deja gata. Aceasta oglinda din cristaI nu se masa noastra
~i

- Y a-t-il plusieurs >pieces dans I'appartement que


VOtiS

voulez acheter?

- > Les p lantes que nous avons dans Ie jardin sont diffieiles

acultiver. amanger. Ie d6jeuner est

- EntTons dans >Ia salle deja pret.

potrive~te eu

Ce >miroir en crista! ne va pas bien avec notre table et nos chaises modemes. - Est-ee que I'on peut monter au >grenier? - Aujourd'hui >les radiateurs sont moins chauds qu'hier. - Pourquoi as-tu achete une si grande >armoire?

scaunele noastre modeme.

Se poate urea in pod? Azi caloriferele sunt mai putin calde decat ieri.

De ce ai eumparat un dulap a1at de mare?

Cititi propozitiile urrnatoare acordand atentie cuvintelor scrise cu caractere ingro~ate ~i urrnarind traducerea lor in Iimba Omana :

Ce buffet-ci est modeme. Ce buffet-Is est ancien. Cet homme-ci est heureux.
Cd homme-Ii n'est pas
heureux.

>[50 bUfE

sj

E modeRn]

- Acest bufet este modem. - Acel bufet este vechi.

>[setom si etORO:] >[setom la nE pazORO:]

- Acest barbat este fericit. - Acel barbat nu este fericit.

Cette arrnoire-ci est trop


petite.

>[set aRmuaR la E tRo pOtil)

Acest dulap este prea mic.

Cette armoire-Ii est trop


grande.

>[set aRm"aR si E tRo gRa:d]

- Acel dulap este prea mare.

Ces radiateurs-ci sont chauds. Ces radiateurs-IA sont froids. Ces plantes-d sont belles. Ces plantes-Ia sont laides.

>[ sE RadiatO:R

~i

so ~o]

- Aceste calorifere sunt calde. - Acele calorifere sunt reci. - Aeeste plante sunt frumoase. - Acele plante sunt urAte.

>[se RadialO:R la s6 tR"a]


>[~E

pial si so bEl]

>[sE plat !a 56 led]

in propozifiile de ma; sus am folosit fonnele compuse ale adjectivelor demonstrative: primul lor
element ee. cet, cette. ces precede substantiw/; of doilea element, ei sau Iii stii dupii substantiv. Adaugam adverbele ci ~i Iii pentru a exprima nOfiunea de apropiere sou de departare. # mai ales pentru a opune douii substantive de acela#fel.

iata farmele adjectivelor demonstrative:

Singular masculin ce-ci


ce.-l
cet..ci

Plural feminin masculin si feminin

acest ... acel ...


BCPSI ...

cet~e cette...-ci

aceasta ...
acea...

C ~ S

acestiiaeeste aceilacele

ces ...l

cet...-l

acel ...

Fanna ce,...-ci. ce,.. -1s este folosita pentm substantivele masculine care incep cu o vocala sau un "h" mut. Enemplu :
cet amie-ci

- acest prieten - acel hotel

cet hiilel-l

Va amintim ca formele simple ale adjecriular demonstrative au fost introduse in cursul penuu inccpatori.

Pentru a va fixa formele compuse ale adjectivelor demonstrative rezolvali exerci!iul umator. Complrta!i spatiile libere cu substantive insotite de forma compus al adjectivului demonstrativ pamvit:

Culoarea acestei canapele este frumoasa. Nu-mi place culoaiea acelei canapele. Vreau sa cumpai aceste perdele. Acele perdele sunt prra scumpe. Accste plante sunt ")or de ingrijit. Acele plante nu se cultiva decit rar Acearta oglinda mare este a mea. Acea oglinda mica este a ei.
Vreau sa loeuiesc in acest apanament de la etajul 1.

- L a couleur de >ce cunapt-ci est jolie. - J e n'aime pas la couleur de >ce canap~lt - J e veux acheter >ces rideaux-ci.
->Ces rideaux-l sont trop chers.

->Ces piantes-ci sont faciles soigner

- O ncultive rarement >ces plantea-l.


- > C e grand iniroii-cieslmoi.

->Cc petit miroir-lest elle.

-Je veux habiter dans >cet appanment-ci au premier tage. -Nos parents habiteront dans >cet appaneinent~l& au rez-de-chausse.

Parintii nostri vor locui in acel apanament de la paner

Ati retinut desigur expresia: en cristal - de/din cristal

lata alte expresii de acest fel: en verre en plastique en argent en bois en cuir

>[a veR]
>[ a plastik]

- din/de sticla - din/de plastic - din/de argint - din/de lemn - din/de piele

>liiaRja]
>[ ah"a]

>[akUiRJ

Vom folosi acum aceste expresii ca determinanti ai substantivelor pe care Ie cunoa~teti deja. Cititi cu voce tare propozitii1e de mai jos, acordind mare atentie noilor expresii: Cette vase-ci que tu vois sur Ie buffet est en verre. Cette bouteille-Ia qui est sur la table dans la cuisine est en plastique. nest assis sur une chaise en bois. Ce fauteuil-ci est en cuir, ces fauteuils-1l1, dans Ie salon, sont en cuir aussi. Man pere rn'a donne sa vieille montre en argent. Nous n'aimons que les verres en cristal el les couverts en argent. - Aceasta vaza pe care 0 vezi pe bufet este din sticHi.. - Acea sticla care este pe masa din bucatarie

este din plastic.


- EI s-a a~ezat pe un scaun de lemn. - Acest fotoliu este din piele, iar fotoliile din salon sunt ~i ele de piele.
4

Tatal meu rni-a dal ceasul lui vechi din argint.

- Nu ne plac decal paharele din cristal


~i tacamurile de argint.

Complelati propozitiile in limba francez8. cu expresiile potrivite: Valiza ta este din piele? - Est-ce que ta valise est >en cuir?

Curnpiiriim multe obiecte din plastic,


este atat de practic! Aeeasts. canapea din piele este prea scumpa pentru noi.
Aten~ie,

- Nous achetoDS beaucoup de choses >en pJ asliq ue,


c'esl si pratique! - Ce canape >en cuir est trap cher pour nous.

aceasta lampll este de cristal.

- Attention, cette lampe-ci est >ClJ crista!!


- C'est >en verrc? Non, >en plastiquc.
~

Este din stic1a? Nu, este din plastic. Aceasta mare masa rotunda este din lemn.
A~ vrea sa~ti dau un cadou frurnos. Ce vrei? Ceva din atgint.

CelIe grande table ronde est >en bois.

- Je voudrais Ie donner un be1lLJ cadeau. QU'est-ce que tu veux? - Quelque chose >en argent.

Vom invata acum verbul neregulat plaire (a placea): plaire >[pleRJ - a placea

Veti gasi fonnele acestui verb in exemplele de mai jos. Cititi cu voce tare propozitiile ~i urmariti traducerea lor in Iimba Omana. Formele verbuluiplaire sunt scrise cu caractere ingro~ate: >(j0 sUi Un bEl fii alo:R Je suis une belle fille alors je plais it beaucoup d'hommes. jO pIe a boku Jum] Sais-tu que tu me plais beaucoup? Ce canape ne me plait pas dutout. Est-ce que nous plaisons a notre directeur? Mademoiselle, vous plaisez >[se IU kO tU mO pIe bokuJ
>[sO kanapE nO mO pic pa dU tu]

- Sunt 0 fata frumoasa, deci plae multor barbati. - Stii ca imi placi mult?

- Aceasta canapea nu-mi place deloc. - Placem directorului nostru?

>[ cskO nll plczo a notR diRektO:R] >[ madmuazel Vll plEzE a lu 10 mod]

- Domni~ara, placeti tuturor.

a tout Ie monde!
Ces rideaux ne nous plaisent pas.
Cette couleur m'a pin. Je voudrais lui piaire. Est-ce que je plairai ta mere?

>L se Rido nO nu plel

pa]

- Aceste perdele nu ne plae. - Aceasta culoare mi-a placut. A~

>l set kulO:R

ma plU]

>[j0 vudRe lUi pieR]

vrea sa-i plac.

>l eskO jO pleRE a tameR]

- 0 sa-i plae oare mamei tale?

Verbul plaire este adesea insofit de prepoz(tia fl, de exemplu:


Mon appartement plait

atout Ie monde.

Apartamentul meu place tuturor.

Co loote verbele terminate in -re, verbul plaire >[plcR]

i~iformeazii viitorul din

infinitiv. suprimond

e final -i; adiiugfmd apo; terminafiile viitorului:


Tu plairas it toute ma famille. - Ai sa placi intregii mele familii.

Pentru a retine bine formele verbului plaire rezolvati urmatorul exercitiu; completati propozitiile de mai jos cu verbul plaire la fonna potrivita, apoi cititi-le cu voce tare:

Iti place?
~tiu

- Est-ce que ~a te >plail?


0

ca acest film

sa-ti plaea.

- Je sais que ce film te >pJaira. - Ce spectacle, il t'a >plu?

Ti-a placut acest spectacol?

Aceasta culoare ne place, dar culoarea aceea nu place nimanui. Aceste tablouri ii plac, Ie va pune in salon.

- Cette couleur-ci nous >plait, mais cette couleur-l<i ne >plait personne.

- Ces tableaux-ci lui >plaisenl, illes mettra dans Ie salon. - Tu nous >plairas toujours.

Ai sa ne placi intotdeauna.
Cui placeti, doamna? iti place aceasta muzica?
Va plac 3ceste genti din piele?

- A qui >plaisez-vous, Madame?


Cette musique te >plait? - Ces sacs en cuir vallS >plaisent?

Sa tTecem la ultimul exercitiu din aceasta parte a Ieetiei. Traduceti din limba romana in limba franceza: in aceasta incapere nu este mult loc. Cine va pune masa in sufragerie? De ce ai cohorit in pivnita? Acest tacam de argint imi place mult. Acest bufet Imi place, dar nu se cu masa ~i cu scaunele noastre. Casu13 aceea este din lemn. Culorile acestor perdele ne plac pentru ca se potrivesc cu covorul. Aceasta canapes este mai pU1in confortabila dedt canapeaua de hinga fereastra.
potrive~te

> Dans eette piece-ci il n'y a pas ocaucaup de place. > Qui mellra Ie couve11 dans la salle

a manger?

> Pourquoi es-tu descendu dans 1a cave? > Ce enuven en argent me plait beaucoup. > Ce buffet-el me plait, mais if ne va pas bien avec nOIre table d nos chaises.

> Cette petite maison-Iii est en bois.


> Lcs eouleurs de ces ridcaux-ci nous plaisent paree qu'elle<; vont bien q.vec Ie tapis. > Ce canapc-ci est mains cnnfortable que ce canap~-la pres de la fenetre. > II ne faut pas monter au grenier, e'est dangcrcllx. > Qu'esl-re que III met;;; dahs ton annoire? > Quand les radiateurs sont chauds, 11 ne fait pas froid dans I'appartement > Achctons des assiettes en plastique, elles sonl si pratiqucs en vaeances! > Je voudrais donner a man amie cctte plante-la. elle lui plaira. > Cette couleur-la va mieux avec la coulcur de mes cheveux. > Ce gan;on-ci m'a beaucoup plu. > Ces rideaux-la, de quelle eouleur sont-ils')

Nu trebuie sa ureati in pod,


este periculos. Ce pui in duJapuJ tau? Cand caloriferele sunt calde, nu este frig in apartament. Sil eumparam farfurii din plastic, sunt atat de practice in vacanta!
A~ vrea sii dau aceasta planta prietenei mele, o Sa-} placa.

Aceasta culoare se parului meu.

potrive~te ell

euloarea

Acest biliat mi-a placut mult. Ce culoare au acele perdele?

LECTIA 5 - PARTEA A nOVA


Sa repetam intai cuvintele pe care Ie
cunoa~te\i

deja:

Completati propozitiile in limba franceza de mai jos cu unul din euvintele urmatoare, folosind filtrul ro~u:
1. vite

repede 2. ensemble

impreuna impreuna

3. volontiers
7. avec plaisir

4. rarement rar rar


cu placere cu placere

5. beaucoup mult mull

6. toujours mereu mereu

Voi veni la voi eu placere. Hai sa mergem impreuna la tara. Noi invatam eu placere limba franceza. Oamenii sunt rareori feriei\i! Vino repede acasa! Te voi iubi intotdeauna. Mai am multe de facut inainte de plecare.

- Je viendrai chez vous >avec plaisir.

- Allons tous >ensemble

a la campagne.
fran~ais.

- Nous apprenons >volontiers Ie - On est >rarement heureux! - Viens >vite ala maison! - Je t'aimerai >toujours.

- rai encore >beaucoup a faire avant mon depart.

B.

Sa folosim coreet formele verbului etre combinate eu adjective; completAnd spatiile libere din urmatoarele propozitii: Marie este intotdeauna multumita. Astazi suntem foarte ocupate. Micuta Marie este adesea singura acasa. ' Sunteti obositi seara? Ei sunt tri~ti pentm ca sunt singuri aeasa. Acest loc este oeupat. Sunt trist. - Marie >est toujours >contente. - Aujourd'hui nous >6ommes tres >occupees. - La petite Marie >est souvent >seule ala maison. - >f:tcs-vous fatigues Ie soir? - lis >liont tri,tes parce qu'ils >sont seuls it la maison. Cette place >est occupce.
- Je
>!ill is

triste .

C.

Treceti propozitiile de mai jos la forma negativa: Je suis seule


11

la maison.

>Ic ne suis pas seule

a la maison.

Auj ourd 'hui ils sont tristes. Est-ce que tu es occupe Ie soir? VOUS allez souvent au theatre. Paul travaille au bureau.

>AujounJ'hlli l1s nc sont pas tristes. >Est-ce que tll n'es pas occupe Ie soir?
>Vous n'allcz pas souvcnr au theatre.

:>Paul ne travaille pas au bureau.

D.

Traduceti propozitii1e de mai jos in limba franceza: Eu lucrez mult dar nu sunt obosita. Va duceti des la opera sau la concert? Duminiea ei nu luereaz!l. De ee e~ti trist? Pentru eli nu merg eu voi la Paris. Sambata seara suntem prea obositi ea sa mergem la teatru. Suntem mereu impreuna. Vii? eu placere. Sunteti obositi? Foarte. Sa lucram mai repede! Mergem rar la concerte pentru eli. suntem intotdeauna ocupali. Paul nu se duce eu plaeere la muzeu. >Je travaille beaucoup mais JC ne suis pas fatigucc, >Est-ce que vom alkz sauvent

a l'op.era au

au concert'?
>Le Jimanche ils ne travalliellt pas. >Pourquoi es-tu triste?

> Parec que je ne vais pa, avec vous

a Paris.

>Le samedi ~Olr nOll~ sommes tmp fatigues pour aller au theatre. >Nous sommes toujours ensemble. > Tu viens':> Avec plaislr, > Vous cles fatigues',' Tres. > Travaillons plus vite! >I\ous allons rarement au concert parce que nollS sommes toujours occupes.
>Paul ne va pas avec plaisir au musce.

Sa invatam acum cuvinte noi. Cititi-Ie cu voce tare, fiind atenti la pronuntie: Ie mariage I'amour(m.) la ceremonie l'epoux (m.) I'epouse (f.) Ie jeune marie la jeune mariee Ie temain l'oncle (rn.) la tante Ie hebe Ie prenom >[10 maRlaj] >[lamuR] >[Ia sEREmoni] >[lEpu] >l!Epuz] >[ 10 jO:n maRiE] >[lajO:n maRiE] >[IOt[m"a] >[16kl] >[lata!] >[IObEbE] >[10 pREnoJ
>[\On01

- cununia, casnicia dragostea, iubirea -ceremania - mire, sot - mireasa, sotie - tanaru! sot, tanarul mire - tanara sotie, tanara mireasa - martorul - unchiul - matu~a - bebelu~ul - prenumele

lenam
les jeunes maries

-numele
- tinerii casatoriti

>[IEjOn maRiE]

Si acum in alta ordine: lajeune mariee Ie prenom la cerernonie Ie bebe I'oncle (m.) I'epouse (f.) 1'amour (m.) Ie mariage les jeunes maries I'epoux (m.) Ie jeune marie Ie temain Ie nom la tante >[lajO:n maRiE] >lIOpREno] >[Ia sEREmoni] >[IObEbE] >[lokIJ >[][puzJ >[lamuR] >[10 maRiajJ >[IEjO:n maRiE) >[IEpu] >[IOjO:n maRIE] >(10 t[m"il >[IOn6] >lla tat] - tanara SOfie, tanara mireasa - prenumele - ceremonia - bebelu~ul - unchiul - mireasa, sotie - dragostea, iubirea - cununia, casnicia - tinerii casatoriti -mire, sot - tanarul sot, tinarul mire - martorul -numele
-matu~a

lata acum noile cuvinte in propozitii. Cititi-Ie eu atentie Les jeunes maries se sont instal1es dans un appartement au rez-de-chaussee. Nous avons assiste au mariage religieux de nos amis. La ceremonie a lieu dans une eglise de notre quartier. C'est une longue histoire d'amour. Je vous presente mon epoux, Madame. Monsieur Ie directeur viendra avec son epouse. Pourquoi la jeune marite est-eUe si triste? Elle est triste parce que Ie jeune marie est en retard. Est-ce que les temoins sont necessaires au mariage civil? Ni la tante ni I'oncle ne sont venus

~i

retineti tradueerea in Iimba romana:

- Tinerii casatoriti s-au instalat iotr-un apartament la parter. - Am asistat la cununia religioasa a prietenilor no~tri. - Ceremonia are loc intr-o biserica din cartierul nostru. - Este
0

lungii poveste de dragoste.

Vi-I prezint pe sotul meu, doamn!. Domnul director va veni eu sOlia lui. - De ce este mireasa atat de trista.? - Este trista pentru ea mirele intarzie. - Este nevoie de martori la cununia ciila.? - Nici matu~a niei unehiul nu au venit la cununia religioasa. - Prietena mea a~teapti un - Ce nume ii va da? A~ vrea sa cunose numele acestui damn. - Care este numele aeestei striizi? - Este casatorit de douazeci de ani.
bebelu~.

a ceUe ceremonie religieuse.


Mon amie attend un hebe. Quel prenom lui donnera-t-elle? Je voudrais connaitre Ie nom de ce monsieur-lit.. Quel est Ie nom de cette rue? II est marie depuis vingt ans.

Sa retinem expresiile

~i

locutiunile care au aparut in propozitii: >lasistEa] - a asista la (0 casatorie, o ceremonie) - cununia religioasa - cununia civila - a avea loc
- 0

assister a(un mariage, une ceremonie) Ie mariage religieux Ie mariage civil avoir lieu une histoire d'amour attendre un bebe etre marie(e)

> [10 maRiaj ROlijiOl > [10 maRiaj sivilJ > [avua:R I,OJ > [L'n iSlllaR damuR] > [atiidR
~

poveste de dragoste
a~tepta

hebE)

-a

un

copillbebelu~

> [ctR maRiE]

- a fi casatorit

Verificati daca

~titi

sa foJositi cuvintele

~i

expresiile noi. Completati propozitiiJe in Iimba franceza,

apoi cititi-le cu voce tare: Aceasta dragoste a srar~it prost. Toate miresele trebuie sa fie frumoase
~i

- Cet >amour a mal fini. - Toutes >les jeunes mariees doivent etre belles et heureuses Ie jour de leur >mariage. Quand et ou >aura lieu eeUe grande >ceremo11le? - >As-tu assiste

fericite in ziua nuntii lor.

Cind ~i unde va avea loc aeeasta mare ceremonie? Ai asistat la cununia lor eivila? Acesl film nu este decat poveste de dragoste. Dupa cununia religioasa va avea loe a receptie intr-un hotel de lux. Eu nu beau alcool
a~tept ~i

aleur >mariage civil?

simpla

- Ce film n'est qu'une simple >histoire d'amour. - Apres >lc mariage religieux il y aura une reception dans un hOtel de luxe.

nu fumez pentru eli

- Je ne bois pas d'a!cool et je ne fume pas,


parce que >j'attends un hebe. - Je vous invite

un eopil.

Va invit la aceasta eeremonie, doamna, eu sotul dumneavoastra. Martorii au venit in intarziere la casatoria religioasa. lat-o pe matu~a Jeanne. Ea este sotia unchiului meu Charles. Nu cunosc niei numele niei prenumele mirelui. Marie adora bebelu~ii, are doi ~i iI a~teapta pe al treilea.

aeeUe ceremonie, Madame,

avec votre >epoux. - >Lcs temoins sont venus en retard au mariage religieux. - Voila ma >tante Jeanne. Elle est >I'epouse de mon >onele Charles. - Je ne connais ni >le nom ni >Ie pf(~nom du >jcunc mane. - Marie adore les >bebes, eHe en a deja deux et eUe >attend Ie troisieme.

in exemplele care unneaZ3 veti intilni fonne asemanatoare adjeetivelor demonstrative care va sunf cunoscute din prima parte a lectiei. Acestea sunt pronume demonstrative compuse; ele inlocuiesc substantivul. Unnariti
~i

traducerea in limba romana: Prive~te-i pe martori! eel din dreapta este varni meu, iar cel din stanga este un prieten

Regarde les temoins! Celui-ci adroite c' est mon cousin, celui-Ia it. gauche c'est un ami du jeune marie. Tu connais ces dames? CeUe-ci a cote de Monsieur Dupont, ,'est sa femme, celle-la qui parle avec lajeune marie-e, c'est ma soeur.

al mirelui. - Le
cuno~ti

pe aceste doamne? Cea de langa mireasa este sora mea.

domnul Dupont este sotia lui, iar cea care


vorbe~te eu

Dis-moi les noms de ces hommes. Alors, cellx-ci pres de la fenetre ce sont les freres Duval, cellx-h\ plus loin, ce sont mes cousins Lerouge. Je voudrais parler avec des jeunes filles. Avec

- Spune-mi numele acestor barbati. Deci, aee~tia de langa fereastra sunt fratii Duval, iar eei de mai departe sunt verii mei Lerouge. A~ vrea sa vorbesc eu fete tinere. Cu acelea care stau pe canapea sau eu eele care se plimba prin gradimi.?

celles-ci qui sont assises sur Ie canape ou avec celles-la qui se promement dans Ie jardin?

lata tabelul forrnelor compuse ale pronumelor demonstrative:

singular maseulin celui-ci celui-I! (acesta) (acela) eelle-ci celle-Ill feminin (aceasta) (aceea) masculin ceux-ci eeux-1l1
(ace~tia)

plural femioio celles-ci celles-ei (acestea) (acelea)

(aceia)

A~a

cum ati putut vedea, formele eompuse ale pronumelor demonstrative se formeaza din pronumele

simple:

celul, ceux
sau

- acela, aeei - aceea, acelea


~i

celie, celles

carora Ii se adauga adverbul ci (pentru a exprima apropierea)

lit (pentru a exprima departarea).

Sa rezolvam aeum cateva exercitii eu formele compuse ale pronumelui demonstrativ: spatiile Iibere din
propozi~ii1e

eompleta~i

de mai jos. Nu uitati sa eiti\i propozitiile cu voce tare: - Je ne sais pas quel canape acheter. >Celui-ci est trap cher et la eouleur de >celui-la ne me plait pas.

Nu ~tiu ce canapea sa eumpar. Aceasta este prea scumpa ~i culoarea aceleia nu-mi place.

A~

vrea sa ~tiu care este sotia lui; femeia care


a~ezatillanga

Je voudrais savoir qui est son epouse; la femme qui est assise acore de Paul ou >celle-lilqui est debout pres de la porte? - QueHes assiettes prendrez-vous, >cclles-ci en verre ou >celles-lil en plastique?

este

Paul sau aceea care este

in picioare langa

u~a?

Ce farfurii yeti lua, pe acestea din sticla sau pe acelea din plastic? lata-i pe elevii
~colii

noastre:

aee~tia

invatii

- Voila les eleves de notre ecole: >ccux-ci apprennent Ie fran~ais, >ceux-lill'anglais.

(canceza, aceia engleza.

Sa trecem acum la ultimul exerci\iu din Leqia 5, In care veti verifiea In ee masura v-ati insu~it materialui introdus pe pareursul acesteia. Traduceti din limba romana in limba franeezii: leri am asislat la cununia eivila a prietenilor mei. Maine va aves loc cununia lor religioasa. Aceasta ceremonie imi place multo >Hier, j 'ai assiste au mariage civil de mes amis, >Demain aura lieu leur mariage religieux. >Cettc ceremonie me plait beaucoup.

ii cunose bine pe aee~li martari. eel de langa mire >.1e connais bien ces temoins. Celui-ci este unchiul roeu, iar cel care este in picioare lfmga tinara mireasa este fratele ei, in aceasta pivnitil sunl mai multe stide de vin, in aceea nu mai este nieiuna. in acest apartament sunt mai muhe incaperi, in acel apartament nu sunt decal Irei. hi plae aeeste perdele? Acestea din salon, da, dar aeelea din sufragerie nu-mi plae deloe. Ce culoare iti place mai mult? Ce culoare va avea canapeaua ta? Ce canapea? Aceasta din salon din camera mea? Cum s-a sIar~it povestea iubirii tale?

ac6te du

jeune marie est mon oncle et celui-lil, qui cst debout pres de la jeune mariee, est son frere. >Dans cclte cave-ci. il y a plusieurs bouteilles de

vin, dans celle-lil, 11 n 'yen a plus aucune.


>Dans cel apparlcmelll-ci, 11 y a plusicurs pieces, dans cet apparlcment-hi, il n 'yen a que trois. >Est-ce que ces rideaux te plaisent? Ceux-ci dans le salon - Qui, mais ceux-liI dans la salle iI. manger. ne me plaisent pas uu tout. >Quelle couleur Ie plait Ie mieux? >De quelle coulcur serd ton canape? Que! canape':' Celui-ci dans Ie salon ou cclui-hl dans rna chambre? >Comment a fini l'histOlrc de ton amour? >J y nc sais pas quelle couleur me va mieux. Cclle-ci va micux avec mes yeux, celle-hi va lTIleUX avec Illes cheveux. >Ccs radialeurs-ci sonl chauds, mais ceux-liI. sont froids. >.le voudrais te donner une montre en argent. >\Jotrc tanle soigne plusieurs plantes dans son jardin. >Ecrivcz sur ccUe fiche vOlre nom et

sau aceea

Nu

~tiu

ce culoare imi stii mai bine.

Aceasta se potrive~te cu ochii mei, aceea se potrive~te cu parul meu. Aeesle calorifere sunt calde, dar acelea sunt reci.
A~

vrea sa-ti dau un ceas din arginl.

Matu~a noastra ingrije~te mai multe plante

din gradina ei. Scrieti pe aceasUi fi~a numele


~i prenumele dumneavoastra, domnule!

votre

pH~nom,

Monsieur!

Acesl dulap este din lernn, iar cel din camera ta de asemenea.

>Cette annoire-ci est en bois, celle-Ia dans la chambrc aussl.

Du-te

~i

cauta paharele de cristal in bufet!

> Va cherchcr les \'e1"1"e<; en cnsl<ll dam Ie buffet'


>Quclmiroir Ie plait miclix. eelui-ci

Ce oglinda iti place rnai mult, aceasta din dreapta sau cea din stanga? Charles este foarte fericit, sotia lui un
copila~. a~teapta

a droitc ou cellli-la it gauche')


>Chark~

est [reS hcureux. son crouse attend

un bcbe,

Aceste farfurii sunt din sticla? Acestea de pe masa rotunda, da. dar acelea sunt din plastic.

> Est-cc que ce~ plats-ci SOllt ell velTe? Ceux-ci la table ronde. oui, lllais ccux-li! sont
en plastique.

~ur

Sa exersiim acum pronuntia unor sunete: [E]


[e]
["a]

fpoux, epouse, marie, hebe, ttmoin, canap, plaire, pi~ce, buffet mimir, armoire, en bois, histDire
mari~

UJ
[ II

reliiieux, salle amanger, en ari'Ot

eplllIx, ep.o..use, cllllieur, am.o..ur

[k] [s]

c.ouleur, oncJe, c.ave, ,an ape .c.eremonie, pie.c.e, .c.ivil, as.sis.ter rideau, grenier, radiateur, miroir. prenom, mariage, histoire d'amour

l R]

RECAPITULAREA LECTIEI 5
5.1. in cadrul Lectiei 5 am iotrodus unnatoarele expresii: en cristal en verre en plastique en argent en bois en cuir etre marie(e) Ie mariage religieux Ie mariage civil une histoire d'amour precum
~i

- de/din cristal - de/din stieHl - de/din plastic - de/din argint - de/din lemn - de/din piele - a fi casatorit(a)/ insurat, maritata - cununia religioasa - cununia civila
- 0

poveste de dragoste

constructiile: - a se duce dupaJa se duce sa caute - a se potTivi CU, a merge ell - a asista 1a - a avea loc - a a~tepta un
copil~

aller chercher aller bien avec assister a (un mariage, une ceremonie) avoir lieu attendre un hebe Am introdus
~i

(0

casatorie, 0 ceremonie)

intrebarea: (de) ce culoare... ?

de quelie couleur ... ?

5.2.

V-ati

insu~it

fonnele compuse ale adjectivelor demonstrative: acest haiat aeel baiat - acest barbat - acel barbat - aceasta. planta - acea planta - aceste cacti aceJe cacti

ce (garc;on)-ci ce (ganroo)-Ia eet (homme)-ci cet (homme)-Ia ceUe (plante)-ci cette (plante)-Ia ces (Iivres)-ci ces (livres)-ci

A~a cum rezulta din exemple, substantivul se ana plasat tntre cele doua elemente ale acestor fonne iar genullui este acela~i cu genul adjectivului. PrimeIe elemente : ce, eet, cette, ces sunt formele simple ale adjectivului demonstrativ.

Adaugam al doilea element -ci sau -iti pentru a exprima no!iunea de apropiere sau de departare ~i mai ales pentru a opune doua substantive de acela~i gen: Ce gar~on-ci est grand, ce est petit.
gar~on-Ia

- Acest hiiat este mare, acel baiat este mic.

5.3.

in afara fonnelor adjectivelor demonstrative care insotesc un substantiv, am introdus ~i formele compuse ale pronumelor demonstrative care inlocuiesc substantivul:
Celui-ei est petit, celui-IA est grand. Cel1e-ci est belle, celle-lil est laide. Ceux-ci sont gais. ceux-1l1 sont tristes. Celles-ci sont simples, celles-li sont compliquees. - Acesta este mie, aeela este mare. - Aceasta este frumoasa, aceea este uratlL
Ace~tia

sunt veseli, aceia sunt tri~ti.

- Acestea sunt simple, acelea sunt complicate.

Va atragem atentia asupra faptului cil la plural sunt forme diferite pentru masculin ~i feminin: ceux, celles:

5.4.

lata prezentul verbuluiplaire, pe care I-ati intalnit mai devreme: je plais tu plais nous plaisons vous plaisez ils plaisent elles plaisent

it plait
on elle plait

Acest verb este adesea insotit de prepozitia 8: Tu plais aMarie. Elle plait aux
gar~ons.

- ii placi Mariei. - Ea place baietilor.

Perfectul compus se fonneaza din prezentul aUKiliarului avoir + participiul trecut: plu (j'ai plu, tu as plu etc.). Viitorul se fonneaza din infinitivul verbului, suprimand -e final ~i adaugand tenninatiile:

-ai, -as, -a, -ODS, -ez t -ont: je plairai, tu plairas etc.


In felul acesta se formeaza viitorul majoritIllii verbelor tenninate in -re: attendre apprendre - j'attendrai, tu attendras etc .... - j'apprendrai, tu apprendras, etc.

TEMA PENTRU ACASA 5


A Traduceti propozitiile unnatoare in limba romana;

1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ce sac-ci est en cuir, celui-lii est en plastique. Ces jeunes maries attendent un hebe. Mon prenom plait beaucoup ei mon mario Quand est ou la ceremonie auratelle lieu? Dans la salle ei manger Ie buffet ne va pas du tout avec la table. Pourquoi ces rideaux ne te plaisent pas? C'est la couleur de ton canape qui ne me plait pas.

B.

Traduceti propozitiile unnatoare in franceza: I. 2.


A~

vrea sa-ti dau ceva din argint.

Am coborit in pivnita, tatal meu a ureat In pod. De ce este acest calorifer cald
~i

eel din sufragerie rece?

4. 5. 6. 7.

imi stau bine aeeste culori? Veti asista la cununia religioasa?


Prive~te

aeeste doua tinere sotii: aceasta are deja un copil, aeeea

a~teapta

unul.

Povestea ei de dragosle nu poate sa sraqeasca bine.

C.

Recopiali propoziliile de mai jos dupa ce a~i corectat gre~elile. in fiecare fraza este
gre~eaHi:

I. 2.

Cet miroir-ci te plait? II Ya deux temoins, celui-ci est man ami, ceux-lei est Charles Dupont, Ie fcere de la mariee. Cette couleur ne vont pas bien avee mes yeux. Dequel couleur sont tes nouvelles robes? Celle-ci est blanche, celie-Iii est verte.

3. 4. 5.

LECTIA 6 - PARTEA iNTAI


Ca de obicei la inceputul lectiei, va propunem sa recapitulati materialul din Lectia 6 din cursul de franceza pentru incepatori, rezolvand urmatoarele exercitii: A. Completati propozitiile de mai jos cu unul din unniitoarele cuvinte:
1. Ie travail

2. la musique

3. la danse

4. Ie concert

5. Ie sport
IO.I'ami 15. Ie cabier

6. la promenade 7. la mer 11. l'amie

8. la montagne
13. la soeur
18. Ie sac

9. la campagne

12. Ie frere
17. Ie stylo-bille

14. Ie livre

16. Ie crayon
Da-mi un caiet.

~ Donne~moi

>un cahler.

imi place aceasta munca. Cine merge cu voi la munte '! Nu cunosc acest dans. EI canta bine concertele lui Chopin.

- J'aime ce >!r<lvail.

- Qui va avec vous a >1.'1 lTIDnlaglle'?


- Je ne connais pas cette >dansc.

- II joue bien >les

(OIlCWS

de Chopin.

Cainele este cel mai bunprieten a1 omului. - Le chien est Ie meilleur >ami de l'homme. Plimbarea va fi lunga. Unde ai pus creionul lui Michel? Geanta pe care 0 Nici
0

- >La promenade sera longue.

- Ou as-tu mis >Ic


>Le
S<lC

criJyon de Michel?

prive~ti

este din piele.

que tu regardes est en cuir.

munca nu-I intereseaza.

- Aucun >tra\'ail ne I'interesse. - Le soir nous ecouterons de >1a ll1usique. - De qui es-tu >le frcrc? - J'aime passer les vacances a >1a campagne au a>Ia mer. - Sa >s~UI' a lu beaucoup de >Iivres. - rai achete un nouveau >srylo-bille.

Seara vom asculta muzica. AI cui frate


e~ti

tu?

imi place sa petrec vacan~ la lara sau la mare. Sora lui a citit multe carti. Mi-am cumparat un nou pix.
B.

Completa\i propozitiile eu adjectivele posesive corespunzatoare: Prietenul tau la tarit


~i

prietena mea merg eu noi

- > Ton ami et >lllon amie vont avec nOlls a1a campagne.
- >Sa mere prefere Ie travail dan.s Ie jardin.

Mama lui prefera munca in gradina. Fratelui ei ii place mai mult filmul decat teatruL Toata familia ei detesta pisicile. Caietul lui este pe cartea mea.

- >S[)O frere prtfere Ie cinema au theatre. - Toute >~a famille diteste les chats. - >Son cahier est sur >l11on livre.

Comp1etali propoziliile in limba franceza: Prefer sa rna plimb decat sa rna uit la televizor. Sora ta este 0 fata buna. Nu merg niciodata la opera. La cine vom merge in aceast3 sears? Tinerii prefera muzica modem a celei c1asice. Fetele tinere nu vor sa fie grase. Ea nu este chiar
a~a

- Je prefere les promenades > ala (eIe Ta sreur, est une > bonne fille - Je ne vais > jamaisa l'opera. - > ('he? quiirons-nous ce soir? - Les jeunes gens prererent la musique > modt:rne a la musique classique. - Les jeunes filles ne veulent pas

eke > grosse"

de slaba.

- Elle n'est >pas du toutsi > mince - Ce livre-ci est tres > interessam - Tu >adorescette femme? Ncm, >pas du tout
- VOllS

Aeeasta Carte este foarte interesanta. Adori aceasta femeie? Nu, deloe! Nu sunteti obosita,
domni~oara?

n' etes pas fatiguee, Mademoiselle?


PCll

Ba da, pUlin.
(Eu) detest toate ceremoniile.

Si, >un

Je >detestetoutes les ceremonies.

.,"]

Trecem acum la vocabularul nOll. Cititi eu voce tare, clar, cuvintele noi retineti traducerea lor in Iimba romana. Ie fiance Ia fiancee la bague les
fian~ailles

~i

>[10

tla~E]

- logodnicul - Iogodnica inelul - logodna - calatoria de nunta menajul - calitatea - defectul - caracterul - divortu1 - moartea - vaduvul - vaduva

>[Ia fiiisE] >[Ia bag] >(IE fiiisai] >(10 v"aiaj dO nos] >[IOmEnaj] >[Ia kalitE] >[IOdEfo] >[10 kaRakteR] >(10 divoRs] >[lamoR] >[10 vO:1] >[lavO:v]

Ie voyage de noces Ie menage Ia qualite Ie defaut Ie caractere Ie divorce la mort Ie veuf la veuve

~i

acum, intr-o alta ordine: >( 10 kaRakteR] >[lE fiasai] >[lamoR] >[Ia bag] >[10 divoRs] >[la fiibE] >[ 10 v"aiaj dO >[10 mEnaj] >[la vO:v] >[Ia kalitE] >[IOvO:f] >[JOdEfo] >[10 fiiisE)
n()~]

Ie caractere les
fian~ail1es

- caracterul Iogodna - moartea - inelul - divortul - logodnica - calatoria de nuntii - menajul viduva - calitatea - vaduvul - defectul - Iogodnicul

la mort la hague Ie divorce la fiancee Ie voyage de noces Ie menage la veuve la qualite Ie veuf Ie defaut Ie fiance

Citi~

cu voce

tare

propozitiile de mai j05, in care au fost introduse cuvintele noi. Retineti traducerea lor. - Asta seara vi-I voi prezenta pe logodnicul meu. - Nimeni nu
0 cunoa~te

Ce soir, je vous presenterai mon fiance. Personne ne connait sa fiancee. Montre-nous 13 bague de fiancailles! Nos fiancailles ne seront qu'une petite rete de famille.

pe logodnica lui.

- Arata-ne inelul tau de logodna! - Logodna noastra nu va fi decat 0 mica sarbatoare in familie. - Unde vreti sa plecati in calatorie de nunta? - Cine se va ocupa de menaj? Fiiea noastra
~i

OU voulez-vous partir en voyage de noces?


Qui s'occupera du
m~nage?

Notre fille et votre fils font bon menage. Ce jeune homme est plein de qualites. Ses defauts ne sont pas si graves. Heureusement Ie caractere de son epouse a beaucoup change. Qui a demande Ie divorce? Lui ou elle? La mort de sa femme I' a rendu tres malheureux. Etes-vous un homme marie, celibataire, veuf ou divorce? II veut se mariee avec une jeune veuve. Ce veuf doit se remarier. Je ne voudrais pas marier rna fille

fiuI vostru se impaca bine.

- Acest tanar este plin de calitati. - Defectele lui nu sunt atM de grave. - Din fericire caracterul sotiei lui s-a schimbat mull. - Cine a eerut div0rtul? EI sau ea? - Moartea sOliei lui I-a facut foarte nefericit. - Sunteti insurat, celibatar, vaduv sau divortat? - Vrea sa se casatoreasca eu
0

tanara vaduva.

- Acest vaduv trebuie sa se recasatoreasca.

aeet homme.

N-a~

vrea sa-mi marit fiica cu acest barbat.

Relineti locutiunile

~i

expresiile pe care le-ati intalnit in propozitiile de mai sus:


>[la bag dO f,asaij
>[sokUpE dO mEnajJ

la bague de fiancailles

- inelul de logodna - a se ocupa de menaj


~

s' occuper du menage


faire bon mauvais menage

>[ feR btl, move mEnaj]

a avea

easnicie fericita/

nefericita, a se intelege bine/ a nu se intelege bine etre plein (pleine) de


qualit~s

>[ ctR pIc (plen) dO kalilEJ

a fi plin (plina) de calitati

demander Ie divorce

>[ dOmadE 10 divoRs]

- a cere divoI1ul

rendre malheureux (malheureuse) >[RadR maJORO: (maIORO;j - a face nefencit(a) etre celibataire etre divorce(e) etre veuf (veuve) se maner avec ...
>[ etR sElibateR] >[ etR divoRsE]

- a fi celibatar - a fi divortat(a)
a fi vaduv (vaduva) a se casatori / insura, marita eu ...

>LetR vO:1'(vO:v)] >[sO maRiE avck]

se remarier marier it (avec)...

>[sO ROmaRiE] >[ maRiE a (avek)J

a se recasatori

- a casatori cu

Verbul rendre se conjugii co verbul vendre.

Vom introduce expresiile de rnai sus in propozitii; traduceti in limba ramana aeeste propozitii: C'est a toi, ceUe hague en argent? Qui, c'est rna hague de
fian~ailles.

> Acest inel din argint

c~te

al tau')

Da, cslc inelul meu de logodna.


> Tu
~i

Toi et moi ferans bon m~nage. Moi,je n'ai pas heaueoup de qualites, rnais toi, tu en es pleine. Je ne comprends pas comment elle a pu demander Ie divorce a son mario Je ne veux plus etre
c~libataire,

cu mine ne vom

in~elege

bine.

> Eu nu am mulle calila(l, dar tu


e~ti

plina de calitati

> Nu int;eleg cum de a putut

cere divoqul so\ului ei.


> Nu mal vreau sf\ fiu cchbatar,
a~

je voudrais me marier. Elle n'est plus sa fiancee, eUe lui a rendu sa hague de
fian~ailles.

vrea ,;1 ma casatoresc.

> Ea nu mai estc logodniea lui, i-a dat inapoi

inelul de logodna.

Monsieur Lerouge est veuf depuis cinq ans. Rends-moi tout ce que je t'ai donne! Avec qui t'es-tu mariee? Ce veuf ne veut plus se remarier. lIs marient leur fille a (avec) un homme qui ne lui plait pas.

> Domnlll Lcrouge csle vaduv de cinci ani. > Dil-lnl inapOl tot cc Ii-am dat!
> Cu cine tc-ai manlat'.'

> Acest vaulIv nu mai vrea sa se rccasatoreasca.

> Ei

i~i

maritf\ fata cu un barbat

care nu-i place.

II est marie? Non, divorce. Ma femme ne veut pas s'occuper de notre menage.

> Este insurat? :-Ju, divoqat. >Sotia mea nu vrea sa se ocupe de gospodarie.

Ati retinut substantivele ~i expresiile noi? Completati spatiile Iibere din propozitiile in limba franceza: Cand va avea loc logodna voastra? Acest inel nu-mi place. Visez la 0 lunga calatorie de nunta in Italia. Sotul meu are mai multe ealitati decat defeete. Cu toate defeetele lor cum vor putea sa se in\eleaga? Dupa moartea mea poti sa te recasalore~ti cu fata aeeea. Nu-mi cere divortul, nu voi fi niciodata de aeord! Jeanne va fi nefericita eu logodnicul sau,
a~a

Quand auront lieu vos >fian~aillcs? - Cette >bague ne me plait pas. - Je reve d'un long >voyage de noces en Italie. - Mon mari a plus de >qualites que de >defauts. - Avec tous leurs defauts comment pourront-ils >fairc bon menage? - Apres rna >mor1, tu peux te >remarier avec cette tille-ii. - Ne me >demande pas led i vorce, je ne serai jamais d'accordl >Le fiance de Jeanne la reodra malheureuse, comme iJ a rendu malheureuses plusieurs filles avant. - Pourquoi ton pere veut-il te >marier avec cette veuve?

cum au fost multe alte fete

inaintea ei. De ee vrea tatal tau sa te insoare eu aceasta vaduva? Este plin de defecte dar il iubesc sa rna marit cu el cat mai repede.
~i

vreau

- 11 est >plein de dUauts mais je I'aime et je veux >me marier avec lui Ie plus vite possible.

Aeeasta femeie divort;ata vrea sa se recasatoreasca - Cette femme >divorcee veut se remarier
ell primul ei sot.

avec son premier mario - Vous etes toujours >celibataire, Monsieur? - Votre >fiancee a un mauvais >caractere, tout Ie monde la connait. Je suis une femme
ind~pendante,

Sunteti tot celibatar, domnule? Logodnica dumneavoastra are un caraeter urit, toata lumea Sunt
0
0 cunoa~te.

femeie independenta,

deci nu rna marit. in aeeasta gospodarie nimeni nu face nimic.

alors je ne me >marie pas. - Dans ce >menage, personne ne fait nen.

Urmeaza partea de gramatica. Cititi eu voce tare propozitiile de mai jos, aeordand ingro~te, ~i relineti traducerea lor in Iimba ramana: J'etais deja mariee quand je I'ai connu. Tu etais heureux avec ta femme? Marie etait tres jeune quand elle s'est mariee. Quand nous etions jeunes tout etait facile pour nous. Vous etiez fiances quand elle est partie? lis etsient maries depuis vingt ans quand il a demande Ie divorce.
0

aten!ie speeiala verbelor scrise cu caractere

>[jcle deja maRIE kil jO IE konU] >[tU etczORO: avek ta fam] >[maRi Ete tRejO:n

- Eram deja maritata cand I-am cunoscut. - Erai fericit eu sotia ta? - Maria era foarte tanara dnd s-a maritat. - Cand eram tineri totul era u~or pentru Doi.
~

kiitcl

~e maRil<~]

>[ka nuzetio jO:n tutcte fasil puR nul

>[ vuzetiE fiil,[ kate1 e paRti]


>[ilzete maRiE dOpUi vet a kiitil a dOmiidE 10 divoRs]

Erati logoditi dnd ea a plecat?

- Erau casatoriti de dou3zeci de ani cand el a cerut divortul.

Cuvintele evidentiate sunt forme Ie verbului eIre la timpul imperfect (imparjait).

lmparfait este timpul care exprima 0 actiune de durata sau care se repeta in trecut. il folosim adesea in relatari ~i descrieri.
Formam imperfectul adaugiind la radacina persoanei I plural a timpului prezent, tenninatiile -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -alent.

Verhul etre, folos;t in exemplele de mai sus, face excep!ie de la aceastii regula, rtidiicina lui fUnd IIeregulata: i?lre noussommes -j'etais

Exemplele de mai jos ilustreaza felul in care se formeaza imperfectul: avoir parler rendre nous av nous pari nous rend -ons - ons - ons - j'avais - je parlais - je rendais

Vom folosi imperfectul in propozitiile urmatoare. Cititi-Ie eu voce tare, acordfmd atentie traducerii in romana: NOlls assist ions a tous les anniversaires de notre famille. Tous les soirs ils allaient au cinema. - Participam la toate aniversarile din familia noastra. - in fiecare seara se duceau la cinema.

Paul passait beaucoup de temps dans sa chambre. - Paul petrecea mult timp in camera lui. Les rideaux n'allaient pas bien avec 1a couleur du tapis. Quand vous etiez jeune, Madame, vous plaisiez - Perdelele nu se potciveau bine eu culoarea covorului. - Cand erati mai tanara, doamna, toatA lumea va placea. imi placea intotdeauna primavara. (Tu) Erai un tanar plin de ealitati eand te-ai casatorit. - in fieeare dimineata (ea) i~i lua micul dejun la ora 8 ~i apoi se ocupa de gospodArie. - in fiecare zi mceam cumparaturile la aceea~i ora. - Ele se plimbau adesea in padure.

a tout Ie monde.
1'aimais toujours Ie printemps. Tu etais un jeune homme plein de qualites quand tu res marie. Chaque matin elle prenait son petit dejeuner

a 8 heures et apres elle s' occupait du menage.


Tous les jours nous faisions les aehats

a la meme heure.
Elles se promenaient souvent dans la foret.

Daca in propoziriile care se reJera fa taus les JOUTS chaque mafin toujours SDuvent Jolosim intotdeauna imperJectul.

acfiune dill !recut avem expresii de tipul:

- in jiecare zi/ ill foate zilele - infiecare dimineafd - intofdeauna. mereu - adesea

Rezo!va\i urmatorul exercitiu; yeti putea exersa astfeJ imperfectul. Comrletali ProPoziliile in limba franceza eu forma potrivita a verbului la imperfect ~i cititi-Ie apoi cu voce tare: Parintii
no~tri

se intelegeau foarte bine.


I~a

- Nos parents >faisaicnl toujours bon menage. - Elle >etait divorcee quand eIle a connu Pierre. - Quand Ie mari de Jeanne a eu un accident, elle >,Iltendait un bebe.

Ea era divortata dnd

cunoscut pe Pierre.

Glnd sotul lui Jeanne a avut un accident, ea a~tepta un copil.

Ace~ti barba~i Mceau nefericite toate femeile pe care Ie cuno~teau.

Ces hommes-ci >rcndaient malheurcuses toutes les femmes qu'ils >connaissaient. - Ce veuf>vcnait souvent nous voir. - Est-ce que tu >partais toujours en vacanees pour I'Italie? - Je >n'allnais pas cette couleur. - Tous les matins nous nous >levions et nous >prenions une douche. - >Connaissicz-\lous ce secret? Dui, nous Ie >connaissions depuis des mois.

Acest vaduv venea adesea sa ne vada-. Plecai intotdeauna in Halia in vacanta? Nu-mi placea aceasta culoare, in fiecare dimineata ne sculam la ora 7
~i

a 7 heures

taceam un

du~.

Cuno~teati

acest secret? eateva luni.

Da, il

cuno~team de

Sil trecem la ultimul exercitiu, recapitulativ. Traduceti urmatoarele propozitii in limba franeeza.:
De ce i-ai dat inapoi inelul de logodna? Logodna noastra va avea loc eu doua luni inainte de casatorie, Caracterul tau nu-mi placea deloc. Se intelegeau bine ~i nu s-au gandit niciodata la divort. > POUl-quoi lui as-tu rendu la bague dt: fian~ailles? >Nos fian~ailles auront lieu deux mois avant Ie mariage. >Ton caractcre ne me plaisait du tout. > lis fal,aiellt bon menage, ils n' ont jamai~ pense au divorce. > Tu peux la rcndre heureuse pour toure sa vie! >Le mariage I'a change, avant, Paul etait plein de qualitcs. >J'Ctais celibataire pendant quarante ans, main tenant fai enV1C de me marier. >Cettc \leuve est sans delaut. > Est-ce qu'apres la m0l1 de sa femme Monsieur Leblanc sc remariera? >Je ne veux pas marier ma fille a un homme divorce, mais elle est folie de lui.

o pOli face ferieita pentru toata viata!


Casatoria I-a schimbat; inainte, Paul era plin de calitati. Am fost celibatar timp de patruzeei de ani, acum a~ dori sa rna casatoresc. Aceasta vaduva n-are nici un cusur. Dare domnul Leblanc se va recasatori dupa moartea sotiei sate? Nu vreau sa-mi marit [ata eu un om divortat, dar (ea) e nebuna dupa el. Logodnicii visau adesea la calatoria lor de nunta ~i la casa lor.

> Les fiances revaient souvent II leur voyage de noces et a leur propre menage.

LECTIA 6 - PARTEA A nOUA


Scopul acestei patti din lectie este de a fixa materialul introdus in prezentul eaie!. Daca constatati eii ou vi I-ati insu~it coreet, repetati piiJ1ile din material care v-au ridicat probleme. incepem printr-un exercitiu de lectura: Notre maison
~ ~ ~

Quandj'etais petite I toute rna famille habitait ensemble I dans une grande maison.11 Dans cette maison I il Yavait plusieurs pieces. II Au rez-dc-chaussee I se trouvait une cuisine, la salle
~
~ ~ ~ ~

a manger 1et un grand salon. II Nous prenions I taus les repas dans la grande salle A
~ ~

manger. I I Chaque soir I douze personnes I se mettaient


~ ~

a table. II Tout Ie monde etait


~ ~ ~

content I et on parlait beaucoup.11 Au premier etage I il Yavait des chambres d'enfants, I


~ ~

/'

la chambre de nos parents, I deux chambres d'amis 1 et deux salles de balns11 Nous, I
~ ~ ~ ~

les enfants, I nous aimions jouer au grenier I ou dans la cave. II Un gros chat I et un petit chien I nous accompagnaient toujours. II Quand it faisait beau I nous passions beaucoup de
~ ~
~ ~ ~

temps libre I dans Ie jardin.11


~

Maintenant que je suis vieille Ije pense beaucoup


~

a. ce temps-Is
~

I quand j'etais jeune.11

/'

C'est triste, I rnais Ie temps de majeunesse I ne reviendra plus. I I

Une invitation
~

a un mariage
~---.

- Tu sals,l nous sommes invites a un mariage.


~

!I

- Qui va se marier?1 - C'est Paul.I I II ne veut plus etre celibataire.11


~

./'

- Avec qui se marie-t-Il?


~ ~ ~

- Sa fiancee est une jeune fille I qui travaille avec lui I dans son bureau. II Depuis quand I sont-ils fiances? II - Je ne sais pas. I Je crois que les
/'
~ ~

/'

fian~ailles

ont eu lieu I it Ya deux ou trois mols. i I

Paul a donne une tres belle bague I a sa fiancee. I I - Nous assisterons a la ceremonie religieuse i ou civile? II - Je voudrais aller au mariage religieux.11
/'
~ ~

/I

- Est-ce que les jeunes epoux partiront en voyage de noces? I I

- Its y revent. ! I
/'

/'

........

/'
/'

- Penses-tu qu'ils feront bon menage?


/'

II
........

- Qui salt... i I Paul a beaucoup de defauls... 11


/'
........

- II n'y a pas d'homme sans defauts... Mais sa fiancee, I au contraire, I eIle est pleine
........

/'

/I

/'

de qualites.

II

Traduceti din limba Omana in limba franceza: Nu intram decat rar in aceasta incapere
din pivniti.
> Nous entrons nm:mcnt dans cette piece
de la cave:.

Sa urciim repede in pod!

> Allons vile au grcnier! > Jc prHcre 1a cauleur de ce canape-ci a Ja coulcur


de eclui-Ill,

Prefer culoarea acestei canapele decat pe a aceleia.


Am asistat la ceremonia religioasa cu placere.

> Nnus avons assiste it eclte cercmonie religicuse aveC plaisir.


> Nous etions souvcnl [ous ensemble dans la salle it manger.

StiHeam adesea cu totii in sufragerie.


Aceastii tanira este tristi pentru cil. logodnicul ei nu i-a dat inel de logodna. Perdelele din salon nu se potrivesc bine

> Celtc jeune lllJc esl tristc parce que SOil flancc lle lui a pas donne de bague
de
fian~aiIJcs.

cu acest covor verde.


Matu~ij mete

> Les ridcaux dans It: salon ne \iont pas bien avcc ce lapis vert.

ii placeau (intotdeauna) planteIe.

> Ma tanh: aimailloujollrS \cs pI antes.


> Lc mariagc civil aura lieu samcdi, ct Ie mariagc rcligieux, dimanche.

Casatoria civila va avea loc sambiitil. iar cisAtoria religioasa duminica. Da-mi banii inapoi!
De cand
e~ti

> Rends-nIoi mOil argent' > Depuis quand c,,lu vcur? > Monsieur Duponl ctait divorce depuis cinq ans
quancJ il s'est remaric.

vaduv?

Domnu! Dupont era divortat de cinci ani cind s-a recAsatorit. Barbatu! cu care se casil.tore~te fata dvs. esle celibatar?

> L 'homme avec qui volre tllle se marie cSI-il cc1ihataire?


> Pourquoi Ile demandel-vous pas Ie divorce, Monsieur? VOlre fcmme esl plcine de defauts.

De ce nu cereti divortul. domnule?


Sotia dumneavoastra eSle plina de defecte. Dar (inca) 0 iubesc, Is fel ca in ziua casiUoriei noastre! Nu trebuie sa te mariti cu Pierre, el flcea nefericile toale femeile care il iubeau,

> Mais jc l'aimc Inujnurs, comme Ie jour de noIre mariage! > Iu


IlC

lIois pas It: marier awe Pierre,

il rcndait l1lalheureux toules les femmes qui r aimaicnt.

Dupa moartea sotiei mele m-am ocupat de gospodArie.


Cuno~ti

> Apres la mort de ma femme. jc m 'occupais du m~nagc.


> Est-ce que tu connais I'histoirc de leur amour'?

povestea dragostei lor?

So\UI dumneavoastra va fi martor la casiitoria lor? > Votrc epoux sera tellloin Ce nume vrei sa dai copilului

a leur mariage?

> Qud prc!lom vcux-Iu donner au hebe

pc care iI

a~tep\i?
~teptam

quc Iu attends? > .1'ctais loujours hcurcusc quand j'attcndais un bebe. > E,t-ce que vous eonnaissez Ie nom de I'ondc de la jcune marice, Monsieur? > Voln:: earaeten: d lou!cs vos yualilC:s nous phlisenl bcaucoup, Madame. > Maric plaisait toujours a mon mari, cUe a plu aussi a mon fils. Elle ne me plaira jamais. > Pourquoi n 'Ctcs-vous pas partis en voyage de noces?

Eram intotdeauna fericita cand un copil.

Cunoa~te\i numele unchiului tinerei mirese, domnule?

Caraeteml ~i toate calita~le durnneavoastra ne plae mult, doamna. So\UI meu a placut-o dintotdeauna pe Marie, ea i-a placut ~i fiului meu. Mie nu-mi va placea niciodatll.. De ce nu ati plecat in ciiHitorie de nunta?

Completati ProPoziliile in limba jrallcezii: Ce culoare au perdelele din camera ta? Aceasta culoare ne se
potrive~te ell

- >De qudk couleur sont les rideaux dans ta chambre? ochii tai. - Celie cQuteur ne >va pas bien avee tes yeux. - Tu plaisais toujours >:1 ce veuL - Connais-tu >cellI.: jeune fille? - >Cdlc-ei a ctllC de la fenetre au >celie-la, qui est assise sur Ie canape? - Ce jcunc hommc-ci est plein de qualites, cdui-liI n'a que des defauts. - rai re9u de man fiance une belle hague >en argent. - Je n' achete rien >en plastique. - Taus nos miroirs et vcrres son! >en cristal. - Mon mariage >111' a rcndu heurcux. - Tous les matinsje >m'occupais du menage.

Tu i-ai pliicut dintotdeauna acestui viiduv.

o cuno~ti pe aceasta taniira?


Aceasta de langa fereastra sau aceca care sta pe canapea? Acest tanM este plin de calita\i, acela nu are decat defecte. Am primit de la logodnicul meu un incl de argin t.
Nu cumpar nimic din plastic.

Toate oglinzile ~i paharetesunt din crista\. Casiitoria m-a fiicut fericit. in fieeare diminealii rna ocupam de gospodarie.

Parintii mei se intelegeau foarte bine cand crau tineri. Cllnd a avut loc ceremonia? Casatoria rcligioasa nu va avea lac. Cand eram tanara visam la 0 calatorie de nunta lunga ~i romantica.

- Mes parents faisaient tres bon >mcnage quand ils etaient jeunes. Quand >a eu lieu cette ceremonie? - Le mariage >rcligieux n'aura pas lieu. Quand >j' etais une jeune fille je revais >d'un voyage de noces, long et romantique.

Va prezentam acum ciiteva serii de clivinte vom exersa cu ajutorul ciitorva pronuntia unor sunete. Citili-Ie, eli voce tare:

[E]
[e]

- Ie fiance, Ie menage, la qualite., Ie celibataire - Ie


caract~re.

Ie celibatiilre, plaisiilent

[0]

- Ie V!llif, r~marier - les


fi~~ailles, r~dre,

[a}
[k]

dem!!!lder

Ie .aratere, la .!l!Jalite, s'o..uper - Ie fiane, Ie voyage de noes, Ie divore, elibataire Ie


mena~,

[s] [j]

Ie voya~, Ie maria~

[g]

- la hague

RECAPITULAREA LECTIEI 6 ,
6.1.

in cursul Lecliei 6 am introdus urmlHoarele expresii:


faire bon (mauvais) menage s'occuper du menage faire bon / mauvais menage - a (nu) se intelege (bioe) - a se ocupa de gospodarie

- a avea 0 casnicie fericita / nefericita,


a se intelege bine / a nu se in\elege bine

etre plein (pleine) de qualites (defauts) demander Ie divorce rendre malheureux (heureux) se maner avec... se remaner marie(e) a(avec) etre celibaiaire eIre divorce(e) etre veuf(veuve)

- a Ii plin (plina) de calitati (defecte)

- a cere divortul
- a face nefericit (fencit) - a se casatori cu... - a se recasatori - (casatorit)a eu ... - a Ii celibatar - a fi divortat(a) - a fi vaduv (vaduva)

6.2.

Am introdus un timp nou: I 'imparfait (imperfectul). Jrnperfeetul este timpul ce exprima 0 aetiune de durata din trecut sau care se repeta in trecut. Este timpulla care se Cac relatarile. Este adesea inso!it de urmatoarele expresii: tous les jours chaque matin (soir) toujours souvent - in fiecare zi, in toate zilele - in fiecare dimineata (sear!) intotdeauna - adesea

Imperfectul se fonneaza adaugand la radacina persoanei I plural tenninatiile: -ais ", -ais,

-ail, -ions, iez, -aient.


Exemplu: prezent: nOllS imparfait:
~ons

je parlais

tu parlais il parlait nous parlions vaus parliez ils parialent Exceptie de la regula: verbul eire a carei radacina 18 imperfect este neregulata: present: imparfait: nous sommes

retais

TEMA PENTRU ACASA 6


A

Traduceti in limba roman a:


1.

Pendant les fian9ailles Paul a donne une belle bague Mon mari etait un homme plein de qualites. Je ne voudrais pas te rendre malheureux.

a sa fianeee.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

n n'a pas envie de se remarier.


Mon earaetere ne Ie plaira pas, fai plus de defauts que de qualites. Ne la marie pas a ee vieux veuf! II lui demandait sauvent Ie divorce, mais elle n'etail jarnais d'aeeard.

B.

Tradueeti in limba franceza: I. 2. 3. 4. 5. 6. Vrei sa te ocupi de gospodarie? Jeanne


~i

Charles nu vor avea 0 casiHorie fcrieita.


cuno~team

Dupa elliatoria noastrll de nunta ii

toate defeetele.

Da-mi inapoi indul (tau) de logodna. Nu vreau sa rna mai insor! Ai fast multa vrcme celibatar? Logodnicii nu vad decat calitatile lor.

C.

Rescrie\i propozi!iile de mai jos corectand gre~elile. in fieeare propozitie este I. 2. 3. 4. 5. Taus les jours i1s ant alles

gre~eala:

a la promenade avee leur hebe.

Quand j'etais eelibataire jc s'occupais de man menage. Ce hague en argent ne me plait pas du tout. Quand ils etaicnt jeunes ils habitent une petite maison. II Ya dix aos oous sortons souvent Ie sair.

VOCABULARUL LECTIILOR 5 SI 6

aller bien avec ... allcr chercher I'amour (m.) I'argent (m.) (en) argent I' armoire (f.)
ass~l"(a)

>[ alE bie avek] >[ alE


~cR~E]

- a se polrivi cu, a merge cu - a se duce dupii./sa caute/ sa aduca - dragostea - argintul; banii - din argint - dulapul - a asista - inelul bebelu~ul,

>(lamuR] >[laRja] >[5. aRjii] >[laRmuaR) >[asistE] >[Ia bag] >(IObEhE] >[IObUa] >[a b"a] >[10 bUfe] >[ 10 kanapE] >[10 kaRakter} >[la kav] >[ ctR sElibateR] >[ sel si} >[sella] >[ scl si] >[sclla] >[sOlUi si] >(sOIUi la] >[50 si] >[sOla] >fla seRemoni].

la bague Ie bebe Ie bois (en) bois Ie buffet

copilul

-Icmnul - din lemn - bufetul - canapeaua - caracterul - pivnija - (a Ji) cehbatar - aceasta aceea - acestca - acelea - accsla - acela - ace~tia - aceia - ceremonia

Ie canape
Ie caractere

la cave (ctrc) celibataire cdle-ci cellc-Ia celles-ci celles-Ia celui-ci celui-la ccuxci ccux-la la ceremonie

Charles civil, -e la couleur


(de queUe) couleur...?

>[ ~aRl] >[ sivil]

- Charles - civil. -3 - euloarea - (ee) euloare (are) ... - cristalul - din eristal

>fla kuIO:R] >f dO kcl kuIO:R]


>[10 kRistal]

Ie cristal
(en) cristal Ie cuir (en) cuir
Ie dCfaut

>[a kRistalJ
>flO kUiRJ

- pielea - din piele


- deCeetul
~

>f it kUiRJ
>[ 10 dEfo]

demander Ie divorce (eire) divorce(e)


l\~poux (m.)

>[ dOmadE 10 divoRs J


>[ ctR divoRsE]

a cere divort;ul

- (a fi) divortat(a) - sotul - sotia - a se inlelege bine/a nu se inlelege - logodna - logodnicul - logodnica

>f !cpu]
>[ Iepuz] >[ feR bo (move) menaj] >[ 10 fiasai] >[10 fiiisE] >fla fiasE] >flO gROniE] >[listLlaR] >flajO:n maRiE] >[IOjO:nmaRiE] >f IE jO:n maRl E]

l'epouse (f.)

fa ire bon (mauvais) menage


les
fian~ailles

(fpl.)

Ie fiance
la fiancee
Ie grenier \'histoire (C.)

- podul casei
povestea - mireasa
-mirele

la jeune mariee
Ie jeune marie les jeuncs maries

- tinerii easatoriti - easiHoria, (a fi) easatorit(a) - a se easatori ell - a se easatori ell

Ie mariagc (etre) marie(-e)


(se) maricr aveC marier a (avec) Ie menage

>lIO maRiai. (ctR maRiE)]


>[(80) maRIE avek] >[maRIE a (avekJ]

>f 10 m! 'nail
>(10 miR"aR]

- easatoria, gospodaria
- oglinda - moartea

Ie mimir la mort

>[Ia moR]

I
~
Ie nom s'occuper de I'oncle (m.) la piece plaire (a) la plante Je plastique (en) pJastique plein pleine Jeprenom la qualitc Ie radialeur religieux religieusc (se) remarier rendre rendre malheureux Ie rideau Ja salle

>flO no] >[sokUpE dO] >[Iokl]

- numeIe - a se ocupa de - unchiul incaperca - a placea (cuiva) - planta - plasticul - din plastic - plin - plina - prenumele - calitatea caloriferul - religios - religioasa a se recasli.tori - a da, a restitui - a face nefericit - perdeaua sufrageria - a se recasatori

I
ei
~'

I
~

>{ Ja pies]
>fpleR a] >[la pIal] >[Ie plastik]

i
~ ...

>{ a plustik]
>{ple] >[plcn] >flO pReno] >{la kaIitE] >{IO RadiatO:R] >[ROlijiO]

I I
:::::::;

I ~
~

~]

>{ROlijiOL]

>( sO ROmaRiE]
>[R3dR) >[RiidR majORO:]
>(IO Rido)

I
i~~

amanger

>[la salamiinjE]
>f.~O

se remarier la lante Ie ternoin Ie veuf la veuve (eIre) veuf (etre) veuve Ie voyage de noces

ROmaRiE]

>{Ia tal]
>[IOtEm"ii]

- matu~a
martorul - vaduvul - vaduva - (a ti) vaduv - (a fi) vaduvii - cAlaloria de Dunta

I I
~~=s
~:~

>flO vO:f]

>fla vO:v]
>[clR vO:J] >[dR \iO:",] >[10 v"aiaj dO nos]

LECTIA 7 - PARTEA iNTAI


inceputullecliei este consacrat recapitularii. Exercitiile recapitulative cuprind materialul din prima parte a lecliei 7 din cursul pentro incepatori. Le yom rezolva folosind filtrul ro~u.

A.

Completati propozitiile in limba franceza cu urmatoarele substantive:

1. Ie lundi
6.la femme
11. I'invite

2. Ie mardi 7. Ie voisin 12. l'invitee

3. la semaine

4. Ie jour

S.le mari 10. Madame


15. Ie medecin

8. la voisine

9. Monsieur
14. Ie journal

13. Ie rendez-vous

Eu lucrez eu domnul Lerouge la birou. Saptamima life


~apte

-Je travaille avec >Monsieur Lerouge au bureau. -II ya sept >jours dans >la semaine.

zile. gaseasca

Sotul meu nu poate ziarul. Marti am


0

sa-~i

- Man >man ne peut pas trouver son >journal. ->Mardi j'ai >un rendez-vous avec Jeanne. -Mon >voisin ne travaille pas >Ie lundi. - Voila >Ia femme de notre >medecin. - Aucun >invite n'est venu celte reception. -Je te presente notre >invitee, >Madame Duval. - Notre nouvelle >voisine nous plait beaucoup.

intalnire ell Jeanne.

Vecinul meu nu luereaza lunea. 1at-o pe sOlia medicului nostru. Niei un invitat nu a venit la aceasta receptie. Ti-o prezint pe invitata noastra, doamna Duval. Ne place mult noua noastra vecina.

B.

in exercitiul unniHor vom repeta adjectivele posesive: Parinlii mei locuiesc la parter. fiul dumneavoastra este student? Toate rochiile ei sunt dragute. $tii, tatallor a
ca~tigat

- >Mes parents habitent au rez-de-chaussee. ->Votre fils, est-il etudiant? - Toutes >ses robes sontjolies. - Tu sais. >leur pere a gagne beaucoup d'argent.

multi bani.

Carti1e tale nu-mi plac. Cat


cii~tiga pe

->1C5 Iivres ne me plaisent pas.


->Votre mere, combien gagne-t-elle par mois? - Y-a-t-i1 beaucoup de pieces dans >notre nouvel appartement?

luna mama dumneavoastra?

Sunt multe camere in noul nostru apartament?

Completat) propozi!iile in hmba franceza: lat-o pc vee ina noastra


~i

pc prietenul ei.

->VoiEl notre voisine et >son ami. ->VOiCl tes Jivres,je te les rends. - Regarde, >c'est ma voiture! - Ces jeunes hommes dans la rue, >cc sont les copains? -Combien d'amis >as-tu ') le n'en >ai qu'un. - Combien d'enfants >avez-vous, Monsieur? ->Nous avons une tres grande cave. ->11 ya beaucoup de pieces dans notre nouvelle maison. - Dans votrc salon >il ya beaucoup d'invites. - Est-ce qu'>il y a quelque chose

Poftim cartile, Ii Ie inapoiez.


Prive~te, este

ma$ina mea!

Tinerii ace~tia de pe strada sunt prietenii (ai? Cati prieteni ai? Nu am dedit unul. Cati copii avcti, domnule? Noi avem
0

pivnita foarte mare.

Sunt multe camere in noua noastra casa. in salonul dumneavoastra sunt multi invitati. Este ceva de facut? in magazinul nostru se afla multe articoJe de gospodarie. Ei sunt in magazin. in gradina voastra sunt multe plante frumoase .~i flori. Ei au plecat pentm trei saptamani. Martea nu cumpar niciodata ziarul. Cine are cartile mele'.' Pentru cate zile a plecat ea.? Pentru trei zilc.

afaire?

-Dans notre magasin >il ya beaucoup d'articles de menage. ->lIs 50l1t dans Ie magasin. - Dans votre Jardin >il y a beaucoup de belles planles et de fleurs. -115 sont parti 5 pour trois >!.emaines. - >i.e mardi je n 'achete jamais le journal. -Qui >a mes livres? - Pour combien de jours est-eUe partie? Pour trois >jours.

Sa trecem acum la materialul nou. Retineti urmatoareJe cuvinte citindu-Ie

eu voce tare

~i

urmariti traduccrca lor in romana:


> [IE gRii paRa]

les grands-parents Ies petits-enfants Ie petit-fils la


petite-fiH~

- bunicii - nepotii - nepotul (de bunici) - nepoata (de bunici) - socrii - socrul - soacra - nora - ginerele - rabdarea - copiHiria - batranetea

> [IEptiziifa]
> [IOpti tis] > [Ia ptil fii)

les beaux-parents Ie beau-pere la belle-mere la belle-fille Ie beau-fils la patience I'enface (f.) la vieil1esse

> [IE bopaRa] > [10 bopeR] > [la belmeR]


> [101 belt1i] > [IObofis] > [la pasias) > [IMas] > [Ia vieies]

Pentru a

re~jne

rnai bine cuvintele noi, repetati-Ie intr-o alta ordine:


> [10 bopeR]
> [IE gRapaRa] > [Ia ptitfii]

Ie beau-perc les grands-parents la petite-fille la vieillesse la belle-fille les petits-enfants la belle-mere la patience I'enface (.) Ie petit-fils les beaux-parents Ie beau- ftls

- soeru] - bunicii - nepoata (de bunici) - batranetea - nora - nepotii - soacra - rabdarea - copilaria - nepotul (de bunici) - socrii - ginerele

> [Ia vieies]


> [Ia bellii) > [IE ptiziifa] > [la belmeR] > [Ia pasias J > [liWls] > [10 pti fis]

> [IE hopaRa] > [lObo fis]

Vom folosi cuvintele noi in propozitii Cititi aceste propozi!ii romana: Nos grands-pan:nts avaient une belle maison oil HOllS passions nos vacances. Je n'a\'ais jamais de patience pour les bebes. C'etail Madame Lerouge qui elevait ses petits-enfants quand ils etaient petits. Je n'ai gu'un petit-fils et une petite-fille. PourquOl ses beaux-parents ne sont-ils pas venus

~i

fiti atenti la traducerea lor III limba

- Bunieii no~tri aveau 0 casa frumoasa in care ne petreeeam vaeanta. - Nu aveam niciodata rabdare eu - Doamna Lerouge cand erau mici.
l~i cre~tea
bebelu~ii.

nepo!ii

- Nu am deeth un nepot

~i 0

nepoata-.

a leur mariage?
Va chercher man beau-pere a la gare! Heureusement je plais

-- De ee soerii sai nu au venit la casatoria lor? - DU-Ie sa-l iei pe soerul meu de la gara! -Din fericire eu Ii plae soacrei mele. - Fiul
~i

a rna belle-mere.

NoIre fils et notre belle-fille font tres bon menage. Etes-vous satisfaite de votre beau-fils, Madame'> Nous avons passe toute notre enfance

nora noaSlra se inteleg foane bine.

- Sunteti multumita de ginerele dumneavoastra, doamna?

a la campagne.

- Ne-am pelrecul toata copilaria la tara. - Batranetea parintilor vo~tri nu a fost trista; ~i au locuit eu copiii ~i nepotii lor pana la moarte.

La vieillesse de vos parents n 'etait pas triste; jusqu'a la mort ils habitaient avec leurs enfants el leurs petits-enfants.

jusqu'a

>[jUska]

- pana Ia...

Verificati daca ati retinut cuvintele noi. CompIetati propozitiile unnatoare folosind filtrul Nepotul meu se va casatori curfmd. Socrii ne eumpara eadou de nunta o oglinda de argint. Ea
i~i

ro~u:

- Mon >petit- fils se mariera bient6t. ->Les beaux-parents nous aehetent eomme cadeau de mariage un miroir en argent. - Elle adore >ses petils-enfants mais elle deteste sa >bel1e-fille. -Comment sera rna >vieillesse? - >Mon beau-fils est plein de qualites. - Jem' occupais de mes > grands-parents jusqu'a la fin de leur vie.

adora nepotii, dar

i~i

detesta nora.

Cum va fi batriinetea mea? Ginerele meu este plin de calitati. M-am oeupat de bunicii mei pana la sfar~itul vielii lor.

Socrul vine pe la ei prea rar, iar soacra prea des. CopiHiria la era fericita'> Ciiti ani are nepoata la? Mama dumneavoastra nu are rabdare eu nepolul ei.

- Son >beau-rere vient chez eux trap rarement, mais sa >bdk-mere lTOp souvent. - Est-ce que Ion >enfance etait heureuse? - Ta >pctilc-fille, quel age a-t-elle? - Votre mere n' a pas de >palienee pour son >petit-tlls.

lata acum cateva adjective noi. Cititi-Ie eu severe indulgent indulgente gate (-e) exigeant exigeantc curieux curieuse >[sEvcR] >[edUljii]
>[~dUI.latJ

vOCe

tare, fiind atenti la pronuntie: - sever,-a - indulgent - indulgenta - rasfaiat, -a - exigent - exigenta - curios, bizar. - curioasa, bizara

>[gatE] >[egzija] >[egzijiit] >[kURiOj >[kURiOz]

Citi\i propozi!iile in care apar adjectlVele noi

~i

fiti atenti la traducerea lor in limba romiina:


- Bunica mea era foarte indulgenta eu mine, dar foarte exigenUi cu bunicul meu. -Ciudat, el nu a venit la aceasta intfllnire. - Datorita bunieului meu, care era un om exigent, mi-am terminat studiile. - Toti nepotii lor sunt prea rasra~aii. - Toata vacanta lor a fost stricata de acest accident. - Nu cunosc nici 0 femeie mai curioasa dedt soacra mea. - Educatia noastra a fost mereu severa, nu eram niciodata rasratati in copilarie. - In ciuda batnlnetii, bunicullui este interesat de tot ce se intampla (in jurul lui).

Ma grand-mere bait tres indulgente envers moi, mais tres exigeante envers mon grand-pere. C'est curieux, il n'est pas venu ace rendez-vous. C'est grace a mon beau-pere, qui etait un homme exigeant, que j'ai fini mes etudes Tous leurs petits-enfants sont trop gates. Toules les vacances ont ete gatees par eet accident. Je ne connais aucune femme plus curieuse que rna belle-mere. Notre education etait toujours severe, nous n'etions jamais gates au temps de notre enfance. Malgre sa vieillesse son grand-pere est curieux du monde.

Retineti construqiile: c'est curieux grace II... malgre tout >[sekURiO] >[gRas a] >[malgRE tu] -(e) ciudat _. mullumita, datorita - in ciuda a orice, orice ar fi, orice s-ar intampla -fata de; eu

envers

>[aveR]

in exercit1ul urmator vom repeta adjectivele ~i substantivele noi. Completati propozitiile in limba franceza ~i cititi-Ie apoi cu voce tare: Nimeni nu e mai rasfatat ca tine. Oatorita buniciJor mei, aveam o eopilarie fericita. Tatal tau a fast mereu un barbat sever.
Mi-ai stricat toata placerea.

- Personne n'esr plus >giite que toi, ->Gnlcc ames grands-parentsj'avais une enfance heureuse. - Ton pere etait toujours un homme >severe. - Tu m'as >giite tout man plaisir.

Trebuie sa fiti putin mai indulgenti eu copiii. Cine nu este exigent eu el nu are succes. Nu vreau sa
~tiu insu~i

-ll faut etre un peu plus >indulgent envers les enfants.


-Qui n'cs! pas >exigcanl envers soi, n'a pas de succes.
-Je ne suis >curieux de rien.

nimic.

Drice-ar fi, imi iubesc soacra.

->Malgre toutj'aime rna belle-mere. -C'est tres >cllrieux!

E [oane ciudat!
Rabdarea este
0

calitate foarte rara.

- > La patience, c' est une q uali te tres rare.

Cititi urmiitoareJe propozitii

~i

fiti atenti la traducerea lor in limba romiina: - Bunica mea imi spune:"E~ti prea curios." - Bunica mea imi spune ca sunt prea curios. - Tatal nostru ne intreabi:i, "Veti pleca in Franta?" - Tatal nostru ne intreaba daca vom pleca in Franta. - Soacra ei 0 intreaba: "Ai fost la magazin?" - Soacra ei 0 rntreaba daca a fast la magazin.

Ma grand-mere me dit: "Tu es trop curieux". Ma grand-mere me dit que je suis trop curieux, Notre pere naus demande: "Partircz-vous pour la France?" Notre pere nous demande si naus partirons pour la France. Sa belle-mere lui demande: "Tu as ere au magasin?" Sa belle-mere lui demande si dIe a ete au magasin

in propozltiile

anterioare v-am prezentat transformarea vorhirii directe in vorbire indirecta.

Fraza in vorbire direeta: Mon grand-pere die "Je suis trop indulgent". Fraza in vorbire indirec!a: Mon grand-pere it qu 'il est trop indulgent. - Bunicul meu spune cii este prea indulgent. - Bunieul meu spune: "Sunt prea indulgent"

A,m cum rezullci din exemple, propozifiile ajirmative que (ca).

Sf?

leagii intre ele ell ajl/loru! conjunetiei

Cu ajlltorul conjunc!ie;
lIe me demande:

,,$;"

legiim propo::i!ia iJlterogatil'ii de cea afirmativiJ. de exemplu:

"Est-ce que tu aimes ce disque ') .. "Aimes-tu ce disque? "

dar Elle me demande ~ j 'aime ce disque,


Veti observa eli pronumele personal poate sa se schimbe (in exemplul nostru
Iu

s-a schimbat in je).

Daca in propozitia principala se folose~te timpul prezent (ea in exemplele noastre), propozitia subordonata va fi: - la prczent (pentru a exprima 0 aqiune simultana) - la trecut (pentru a exprima 0 actiune anterioara) -Ia viitor (pentm a exprima 0 aqiune viitoare)

lata trei exemple in care se aplica aceastii regula: propozltle principala propozitie subordonata actiune

qu'il veut partir.

simultana anterioara posterioara

11 me dit

qu'il voulait partir. qu'il voudra partir.

ea vrea sa piece.

El imi spune

ca voia sa pIece.
ca va vrea sa pIece.

Acum vom incerea sa aplieam noile euno~tinte gramaticale. in exerei(iul urmator transfonnati propoziliile din vorbirea indirecta in vorbire directa ~i apoi traduceli-le in Iimba roman a: Tu me dis: "Vas filles ne sont pas du tout gatees". Je dis 11 une amic: "Ma belle-mere etait trap curie use, e1le voulait tout savoir. >Tu me dis que nos fillc~ ne ~ont pas du tout g<itees. >Je dIs - Tu imi spui ca fiicele noastre nu sunt deloe raslatate. - Ii spun unei prietene ell soacra mea era prea curioasa, ca voia sa ~tie totuJ.

a line amle que ma

trap cuneuse. qu'elk voulait tout savoir. >MOll mari me demande si je n' ai pas ete tfOP indulgente envers les cnfilms, >Le petit-fils demande il SOI1 grand-pere si Ie professeur ne sera pas trop severe pour lui.

bclle-l11~re aait

Man mari me demandc: "Tu n'as pas tte trap indulgente envers les enfants'J"
Le petit-fils demande 11 son grand-pere: "le professeur ne sera pas trop severe pour moi?"

- SOWI meu ma intreaba daca


n-am fost prea indulgenta cu copiii. - Nepotul illntreaba pe bunicullui daea profesorul nu va fi prea sever cu e1.

Trecem la ultimul exereitiu din prima parte a leqiei noastre, exercitiu in care veli avea posibilitatea sa va verifica(i cuno~!inlele, Traduceti propozitiile de mai jos in limba franceza: Mergem sa-i luam pe bUnlcii de la gara.
no~tri

>Kous al1on~ chercher nos grands-parents ala gare. >C'esl grace ames petits-enfants que ma vieI1lc~~e n"est pas tri~te,
>C'e~t

Datoritii. nepotilor mei batranetea mea nu e trista. Ciudat, nepotul nostru se insoara! De ce sunteti atat de exigenta cu nora dumneavoastra'J
A~

cuneux, notre petit-fils se marie'


et

~i

severa

>Pourquoi etes-vous si exigcante envers votre bcllc-fiIJc'J

severe

vrea sa locuiesc aiei pana la moarte.

>Je voudrais habitcr ici j usqu"3. rna mort. >le grand-perc da a sa pellte-fille: "Je ne serai plus indulgent", >Ma grand-mere me demande si jc vcux ce petit chat nair. >Sa helle-mere, malgre sa vieillesse, s'occupe de leur menage. >Nous avons passe notre cnfanee chez nos grands-parents, hcureux et gates par eux. >La ceremonie a

Bunicul ii spune nepoatei 1m: '"Nu voi mai fi indulgent." Bunica mea rna intreaba daca vreau aceasta pisicula neagra. Soaera ei, in eiuda varstei inaintate, se oeupa de gospodaria lor. Ne-am petrecul copilaria la bunici, fericiti rasTatati de ei.

~i

Ceremonia a fost compromisa. Ginerele meu are mai multe calitati decat fiica mea. Socrii sai nu sun! prea
exigen~i.

erc gatee.

>Mon beau-fils a plus de qualites que ma fille.


>Se~

beaux-parents ne sont pas !rap exigeants.

Trebuie sa ai rabdare ca sa Ie ocupi de acest copil rasta1at.

>11 faut avoir de la patience pour s'occuper de eet enfant gate.

LECTIA 7 - PARTEA A nOVA


A.
Introduceti urmatoarele cuvinte in propozi\ii:

1. aujourd'hui
6. la cIgarette II. l'h6pital

2. demain 7 _Ie secretaire 12. Ie mercredi

3.la pomme

4. Ie cafe

5. Ie ehoeolat

R. la secretaire 9.I'ingenieur 13. Ie jeudi

10. Ie bureau

Mil due la birou. Ia aeeste tn:i mere. Ce faei


a~tazi')

-.Ie vais au >hureau. - Prends ees trois >pol11mes. - Qu' est-ce que tll fais >aujourd 'hui? - >Dcmain je m 'oeeuperai du menage. -Qu'est-ee que tu fai~ dans la vie? Je suis >sccretaire. - >Jeudi mon grand-pere va

Maine rna voi ocupa de treburile easei. Cu ee te ocupi') Sunt seeretara. loi bunicul meu se duee la spital. Bunica rna intn:aba dad. imi place eioeolata. Miereufl mergem la socrii
no~tri.

a >1'h6pital.

->Ma grand-mere me demande sij'aime le choeolat. ->Lc mereredi nous allons chez nos beaux-parents. -Je voudrais etre >mgenieur.

A~

vrea sit fill inginer.

B.

In exerei~iul urmator veti repeta verbele 1'ouloir (a vreu) ~i pOl/voir (a putea) la prezent. Completati fiecare propozitie eu fonna unuia sau altuia dintre acestc doua verbe: Nu mai vreau ciocolata. Pule\i sa faceti ceva pentru mine') -Je ne >\eu.\ plus de chocolat. ->Pouvez-volls faire quelque chose pour moi? - Tu ne >pCllX pas etre mains exigeant? - Nous >voulons assister jusqu 'il la fin a eette eeremonie. -Ce veufne >veut pas se remaner. - Pourquoi tu ne >\ eux pas t'occuper du menage? - Vous ne >pouvez pas aller au carrefour.

Nu poti fi mai putin exigent? Vrem sa asistam la aeeasta ceremonie pima la sfar$il. Aeest vaduv nu vrea sa se reeasatoreasca. De ce nu \'rei sa te ocupi de gospodarie?

Nu pute\i merge eu vitczil maxima in interseqie.

a toute vitesse

Bunicii mei vor sa locuiasca in easa lor pana 1a -Mes grands-parents >veulent hablter leur moarte. maison jusqu'a Ia mort. Nu putcm fi atat de
eurio~i,

- On ne >peu\ pas etre si curieux.

Completati

propozi~iile

unnatoare ell adjectivele corespunzatoare: - Je ne peux pas travailler paree que je suis trap >faiblc. - Qui est plus >forl, toi ou Paul? - Malgre tout, ta belle-mere est >..ympalhique. - Mon pere est plus >jeunc que mon beau-pere. - Je suis la plus >,eunc des femmes d'ici.

Nu pot sa muncesc penlm ca sunt prea slab. Cine e mal putemic, tu sau Paul? Grice-aT fi, soacra ta e simpatiea.

Tatal meu e mai lanar dedit soerul meu. Sunt cea mai tanara dintre femeile de aici. in familia noastTa taate tinerele sunt puternice. Orice-ar fi, ea nu este deloe slabita.

- Toutes les jeunes filles dans notre famille sont >forlc~. -Malgre tOUI elle n'est pas du tout >faible.

Sa studiem acum vocabularul nou: I'evenement la naissance la date les jumeaux les felicitations lajoie Ie bapteme Ie deces I'enterrement (m.) Ie cimetiere les condoleances
Ie chagrin
> [IEvEmmi]

- evenimentul na~terea

> [Ia ncsas]

> [bub\] > llEjUmo]

- data - gemenii - felicitarile - bucuria - botezul - decesul - inmonnantarea - cimitirul - condoleantele -- necazul, durerea, tristetea

> [IE fFlisitasiol


> [lajUa] > [IObatem]

> [IOdEsrj
> [liitcRma] > [10 simtieRj > [IE kodolEas] > [10
~agRl']

Sa citim inca

datil cuvintele noi:

l'enterrement (m.) la naissance Ie chagrin Ie deces les felicitations les condoleances I'evenement les jumeaux. la date lajoie Ie cimetiere Ie bapteme

> llateRlllaj
> [Ia nesas] > [10
~agRl']

- inmorrniintarea na~terea

- necazul, durerea, tristetea - decesul - felicitarile - condoleantele - evenimentul - gemenii - data - bucuria - cimitirul - botezul

> [10 dEse] > [IE fElisitasloJ > llF kodolEiisj > [lEvEnmiiJ

> [IEjUmo]
> [ladat] > [lata] > [10 simtiERJ > [lObatcm]

Sa introducem cuvintele noi in Propozilii. Cititi propozitiile de mai jos, fiind atenti la traducerea in limba rom[ma: Un cvenement heureux a ell lieu dans la famille Durand.

- in familia Durand a avu! loc


un eveniment fericit. - Na~terea nepotului i-a facut fericiti pe bunicii lui. - Pe ce data te-ai naseut? - Medicul ii spune cil va avea gemeni. - Fel ici tarile noastre eu ocazia micu\ei Marie!
na~terii

La naissance du petit-fils a rendu heureux ses grands-parents.


Quelle est la date de ta naissance'! Lc medecin lui dit qu'elle aura dcsjumeaux.

\los felicitations a l'occaslOn de la naissance de la petite Marie!

La bapteme aura lieu

a reglise Saint-Jean.

- Botczul va avea loc la biserica Sffin1ulloan. -E 0 mare bucurie sa vfl vfld atat de fericit, domnule. -Care era cauza decesului bunicului dumncavoastra? - Dupa moartca mamei sale, ea mergea deseori la cimitir. - inmormantarea este intotdeauna trista.
0

C'est une grande joie de vous voir si heureux, Monsieur. Quelle etalt la cause du deces de votre grand-pere',' Apres la mort de sa mere elle allait souvent au cimehere. L' enterrement, e' est une cercmonie toujours triste. II fallt presenter nos condoleanccs au veuf Ce chagrin est trop dur pour moi.

ceremonie

- Trebuie sa ii prezentam vaduvului condolean~ele noastre. -Aceasta durere este prea puternica pentru mine.

I'cglise Saml-Jean I'eglise Saintc-Cathenne

1. IEgliz s~ jill
>t.1Egliz set katRin]

- biserica Sfiintulloan - biserica Sffinta Ecaterina

Yeti venfica acum daca v-ati Insu~it deja vocabularul nou. Completati propozitiile de mai jos ~i eititi-le apoi eu voce tare: Care este Jowl domnule'!
na~tcrii

dumneavoastra,

-- Quel est Ie lieu de votre >naissance, Monsieur? . Est-ce que ces deux gar90ns-la sont >des jumeaux?

Cei doi baie\i sun! gemeni?

Am ailat data morlii lui ~i cea a inmomantarii din teJegnllniL

- Nous avons appris >Ia date de son >deces et de >I'enterrement par telcgramme.

Bolezul nepoatei noastre 1a biserica Siantul Pavel era un mare eveniment pentru intreaga familie. I-ai transmis deja lui Charles felicitarile eu ocazia na$tcrii fiului sau? La cimitir, multi oameni i-au prezentat vaduvei condoleantele lor. Necazurile
~i

- > Le baptemc de notre petite-fiUe aI'eglise Saint-Paul etait un grand evenement pour toute notre famille.

- As-tu deja envoye aCharles>les felicitations aI' occasion de la naissanee de son fils?
- > Au cimetiere beaucoup de gens ont presentt leurs condoleanees ala veuve. -- > Les chagrins et >les joies, voila notre vie!

bucuriile, iata via(a noastra!

Introducem acum ciiteva verbe legate de tematica vocabularulUl nostru: naitre mourir >[netR] - a se na$te

>[ muRiR]

- a muri
- a

perdre >[peRdR] (se eonjuga ea rendre, vendre)

pierde

Va vom prezenta conjugarea completii a verbelor nairre ~i mOLirir la sfar$itul acestei lectii, in cadrul recapitularii.

Verhele naltre ,~i mourir se conjugii fa perfecru! compus (passe compose) eLi auxiliaru! etre, latil participiile lor trecute: ne ,d mort de exemplu: Nous sommes nes. Elle est morte. Verhul perdre se conjuga ell auxiliarul avoir $i participiullui trecut este: perdu de exemplu:

Tu as perdu mon livre.

Vom folosi noile verbe in propozitii. Cititi propozitiile unnatoare cu voce tare lor in limba romfma: Mon ami a un tres grand chagrin; il y a une semaine il a perdu son pere. Toi, tu perds toujours quelque chose! Elle perd trap de temps devant Ie miroir. Mon fils vient de naitre. Les jumeaux sont nes il ya deux ans. Nous naissons pour mourir. Notre bebe naitra dans un mois.

~i

unnariti traducerea

- Prietenul meu are un necaz foarte mare; acum 0 saptamana $i-a pierdut tatiil. - Tu pierzi mereu cate ceva! - Ea l~i pierde prea mult timp 1n fata oglinzii. - Fiul meu tocmai s-a nascut. -Gemenii s-au nascut acum doi ani. - Ne na~tem pentru a muri. -- Bebelu~ul nostru se va
na~te

peste

luna.

Retineti: 1e meurs de faim! Anne-Marie meurt d'amour. "Partir c'est mourir un peu." >IjO mOR dO fe] - Mor de foame! - Ana-Mana moare din dragoste.
- "A pleea inseamna a muri putin."

i amnaRi mO:R damuRJ


>[paRtiR se muRiR e pO]
iii e moRieR]

II est mort hier.


I':ous mourrons tous.

- El a murit ieri. - Yom muri cu toti.

::{nu muRo IllS]

Completati propozitiile in limba franceza eu forma potrivita a verbului: Cand te-ai nascut? CanJ m-am nascut, mama avea 20 de ani. "Oamenii se nasc liberi." Cfmd se va
na~te bebelu~ul

., Quand >es-tu nee? - Quand >je suis ne, rna mere avait vingt ans. - "Les gens >nai~sent libres", vostru? - Quand >naitra votre bebe? - Pierre >meurt de soif, donne-lui

Pierre moare de se1e, da-i (ceva) de baul. Ei cred ca nu vor muri niciodata. Sotul meu a murit cand eram tanara,

aboire.

-lis pensent qu'ils ne >mourront jamais. -Mon mari :>est mort quandj'etais une jeune femme. - [is >sont morts dans un accident. - Le personnage principal >a perdu sa vie dans un accident. -, Qu'est-ce que tu >as perdu? -1e >perds mon temps quand je parle avec lui. - NOlls >avons tout perdu, -Ne >perds pas patience! -Nous >perdons notre travail dans eeUe entreprise.

Ei au murit intr-un accident. Personajul principal intr-un accident. Ce-ai pierdut? imi pierd timpul dnd vorbesc Cll el. Noi am pierdut totul. Nu-ti pierde rabdarea! Ne vom pierde slujba din aceasta intreprindcre.
~i-a

pierdut viala

Este timpul sa dobanditi

cuno~tin~e

nOI!

Cititi urmfltoarele propozilii, fiind atenti mai ales 1a euvintele scrise eu litere ingro~ate. De asemenea, fiti atenti Ja traducerea in limba romma a acestor propozitii:

Lequel de tes beaux-fils est plus jeune?


Celui qui habite avec naus.

- Care dintre ginerii tai este mai tfmar? -Cel care


locuie~te

eu noi.

Laquelle de ces dates est pour toi la plus importante?


Celie de la naissance de mon enfant.

- Care dintre aceste da1e este pentru tine cea mai importanta? -Cea a na~terii corillllui meu.

Lesquels des evenements de la vie etaient les plus tristes'! Ceux que tu connais: la mort de mon pere et apres, la mort de rna mere. Lesquelles des ceremonies avaienl lieu

- Care au fast cele mai triste evenimente din viala tn? - Cele pe care Ie cuno~ti: rnoartea tataiui meu ~i, rnai tarziu, moartea marnei mele. - Care dintre ceremonii aveau loc la biserica?
-Cele ale copiilor
~i

a l'eglise?
Celles de nos enfants et de nos petits-enfants.

nepotilor

no~tri.

In seria de propozitii de mai sus se afla pronume interogative ale carol' forme difera in functie de genul substantivului camia i se pune lntrebarea: subs\. masc. nr. sing. subs\. fern. nr. sing. subs\. masc. nr. pI. subst. fern. nr. pI. lequel laquelle lesquels lesquelles >[IOkel] >[lakel] >[lEkel] >[lEkel] - care, pe care - care, pe care - care, pe care - care, pe care

Aceste prollume se folosesc atund cand ne referim la substantive despre care s-a vorbit illainte sau care lie sunf CUlloscufe dill context, de exemplu: Tu as deux freres. Lequel est ill/dian!? Lesquelles de ces rohes son! nouvelles) - Tu oi dol frati. Care este student? - Care dintre aceste rochii sunt no!?

Pentru a raspunde la intrebarile puse eu ajutorul pronumeJor de mai sus am fol05it pronumele demonstrative pc care Ie cunoa~teti din lectiile anterioare. dar de data aceasta Ie-am folosit la fonna lor simpla (adica rara adverbele ci, Iii): celui celIe >[sOlUi] >[sel] -eel -cea ceux celles >[sO] -cei - cele

A~a

cum

~tim

deja, aceste pronume inlocuiesc substantivele despre care s-a vorbit: -Am doi buniei. Cel care este mai tanar.
locuie~te

rai deux grands-peres. Celui qui habite avec nous est plus jeune.
La vieillesse est souvent triste. Celle de ma grand-mere est heureuse.

eu noi

- Biitrane!ea este adesea trista. Cea a bunicii mele este fencita.

in exerci~iul urmator yom recapitula pronumele interogative ~i demonstrative. Completa\i propozitiile din limba franceza: Care dintre aceste doua ma.'iini este cea mai seumpa? Aeeea care merge mai repede. Tu ai doi prieteni. Pe care i1 cuno.'iti de multa vreme? Pe eel care s-a casatorit. Pe care dintre prietenele tale Ie vei invita la nunta ta? Pe cele care vordori sa vina. Care dintre necazurile tale erau eele mai insuponabile? Cele pe care Ie aveam din cauza sotiei mele. ->Laquelle de ees deux voitures est Ia plus chel'e? - ~e1le qui va plus vite. - Tu as deux amis. >J..equel connais-tu depuis longtemps? -~elui qui s'est marie. - >Lesquelles de tes amies tu inviteras aton mariage? ->Celles qui voudront venir. ->Lesquels de tes chagrins etaient pour tai les plus durs? -~eux quej'avais a cause de rna femme.

Vet1 rezalva acum ullimul exereitiu al acestei lectii. Traduceti propozitiile din limha romana in limba franeeza: I-am transmis ginerelui tau felicitarile mele eu ocazia na~terii gemenilor. Care dintre nepotii tai sunt cei mai rasfa1ati? >J'ai envoye aton beau-fils mes feliCItations a I' occasion de la naissance des jumeaux. >Lcsquels dc tes pc!its-enfants sont les plus gates? >Cellx dont je m'occupe. >Le bapterne de rna petite-fille aura lieu I'eglise Sainte-Catherine. >Tu n 'es pas assez indulgent envers la belle-mere. >Je n'ai plus de patience. >Malgre tout mes grands-parents ont travaille jusqu' a leur vieillesse. >11 ne faut pas pcrdn~ son temps. >Mon beau-perc me dit que man fils est ne il y a llne heure. >Notre ami est mort. Son deces a eu lieu ce sair. >Est-ce que tu connais la date de l'enlerrement de monsieur Durand?

Cei de care ma ocup eu. Botczul nepoatei mele va avea loc la Biserica Srunta Ecaterina. Nu
e~ti

destul de indulgent eu soacra tao

Nu mai am rabdare. Orice soar spune, bunicij rnei au muncit pana la batranete. Nu trebuie sa pierdem timpul. Socrlll meu imi spline ca fiul rneu s-a nascut acum 0 ora. Prietenul nostru a murit. Dece~;ullui a survenit in aceasta seara.
Cuno~ti

data inmormantarii domnului

Durand?

La cnUltu trebuie sa-i prezint vaduvei condolean!ele mele.

> Au cimetiere je dais presenter mes condoleances a la vcuve.


> Laquellc de Ic~ belles-filles a Ie plus

Care dintre nurorile tale are cele mai multe calltati? Cea care locuieste eel mai departe.
Care dintre evenimentele vietii tale era eel mai ciudat?

de qualites',)
> Celle qui habite Ie plus loin.

> Lcqucl des c\'cncments de ta vie etait Ie plus curieux'? > Jc suis nc it Paris.
> rai un grand chagrm; j'ai perdu tout

M-am nascut la Paris. Am un mare necaz; mi-am pierdut toti bami.

mon argent. Socrii mei accident.


~i-au

pierdut un fiu in1r-un

> Mes beaux-parents ant perdu un fils dans un accident.


> Hereusement nous ne savons pas quand

Din fericire nu

~tim

dlnd vom muri.

nous mOllrrons. Cine se n3$te trebuie

sa $i moara.

> Celui qui nait doit aussi mourir.


> Laquelle de
te~ amies etait la meilleure? Celie de man enfance.

Care era cea mai buna prietena a ta? Cea din eopilarie.

in
[5J
[e] [e]

ineheierea aeestei lectii, cititi eu voce tare cuvintele care au in eomLln acela$i sunet:

- I"evenernkllt, la naissance, envers, I'enfance, la patience


- Ie chagrin, Saint-Jean -Ie dece.s, I'enterrement, la naissance, severe
,,- j 'ai perdu, les jumeaux, curieux

LV]

Lil
[s] [k]

1a joie, les jumeaux,

cxi~ant, jusqu'

a
gra~

- les f6li,itations, la naissance, 1a vieillesse, - jusqu'a, les 'ondoleances, l;.urieux

RECAPITULAREA LECTIEI 7
7.J. in eadrul lee~iei 7 ati j'nvatat cum se transfonna vorbirea direeta in vorbire indirecta. Aceasta se face prin legarea celor doua propozitii cu ajutoruJ conjuncliilor que sau si. Mon mari me dit: "1'ai un chagrin". Mon rnari me dit qu.:il a un chagrin. ElJes me dernandent: "Tu viens avec nous?" Elles me demandent s.i je viens avec elles. - Solu] rneu imi spune: "Am un necaz." - Sotu1 meu imi spune cii are un necaz. - Ele rna lntreaba: "Vii eu noi?" - Ele ma intreaba daea vin eu ele.

De asemenea, pronumeleje poate fi j'nlocuit cu il sau poate rarnane. in toate propozi!iile prezentate in cadml lectiei 7 verbul propozitiei principale era la timpul prezent. Pentru a exprima 0 aetiune simultana in raport eu propozitia principala, trebuie sa folosim in subordonata prezentuJ pentru a exprima 0 ac~iune anterioara - timpul trecut penlm a exprima 0 aqiune viitoare - timpul viitor.

7.2.

Am introdus Irei verbe neregulate:

perdre - "a pierde" (care se conjuga ca relJdre, velJdre) Partieipiul trecut al verbului perdre este perdu U'ai perdu - am pierdut)
~i

na;lre i?i mourir, ale caror fonne de prezent vi Ie prezentam aici:


naitre - a se je nais tu nais il nail elle nait
na~te

mourir - a muri nous naissons vous naissez ils naissent elles naissent je meurs tu meurs il meurt eUe meurt nous mourons vous mourez ils meurent elles meurent

La passe compose (perfect compus) aceste doua verbe se conjuga eu eIre: je suis ne nous sommes nes je suis mort nous sommes morts

jutur simple:
je nailrai je mourrai

imparfait:
je naissais je mourais

7.3.

Ali aflat care sunt pronumele interogative pe care le folosim atunci dnd ne referim la substantive despre care s-a vorhit sau pe care Ie cunoa~tem din context. Formele acestor pronume difera in funetie de genul ~i numarul substantivului care face obiectul intrebarii: lequel laquelle lesquels lesquelles - care, pe care - care, pe care - care, pe care - care, pe care

subst.mase.nr.sg.
subs!. fern .nr.sg.

subst .masc .or.pI. subst.fem.nr.pI.

Lequel de tes petits-enfants est Ie plus gate?

- Care dintre nepotii tiii e cel mai rasfatat?

7.4.

in aceasta lectie am pn:zentat ~i pronumele demonstrative la formele lor simple. Ele inlocuiesc substantive despre s-a vorbit sau pe cele a carol' semnifica!ie rezulta din context. Ele se acorda in gen ~i numar cu substantivul pe care il inlocuiesc: celui (cel/acest) celie (cea/aceasta) ceux
(cei/ace~ti)

Masc.sg. Fem.sg. Mase.pl. Fem.pl.

celles (cele/aceste)

Tu connais ceUe rue? Celie qui conduit

Cuno~ti

aceasta strada?

a la gare?

- Cea care duce la gara.?

TEMA PENTRU ACAS.A 7


A
TraduceTi in limba romana propozitiile de mai jos: 1. Mon enfance etait pleine de chagrins.

2.
3.

II faut avoir de la patience envers ses petits-enfants.


Man beau-pere me dit que je suis trap severe et exigeant. Lequel de ces deux films tu as prefere? Celui d'amour. QueUe est la date de naissance de lis sont nes Ie 1 septembre 1992. Je dis It man petit-fils: -"Iu seras trop gate".
vo~

4.
5. 6.
7.

jumeaux?

8.

Traduceti propozitiile de mai jos in limba franceza:

I.

Am primit felicitari cu ocazia na-5terii copilului. Nu


cunoa~tem inca

2.
3.
4.

data inmormantarii lui.

0 sa-i prezentam vaduvei condoleantele noastre 1a cimitir.


Gratie soacrei mele, eu nu trebuia sa

rna ocup de gospodarie.

5. 6.

ill

ciuda batninetii, bunicul meu era interesat de orice ~i plin de veselie.

Care dintre evenimente\e vielii tale erau cele mai fericite? Unue va avea loc botezul? La Biserica Stantul Mihail.

7.

Corectati gre~ehle dm propozitiile de mai jos: I. 2. Elle me dit je n -ai pI us de patience. Lesquels de tes belles-flUes est la mains severe? Apres le deces de son grande-pere,je lui ai presentt mes condoleances.

3.

4.
5. 6. 7.

Ils ont morts dans un accident de voiture.


La petite-fiUe de monsieur Durand est ne il y a deux semaines. Laquelle est la date de son enterrement? La bapteme a eu lieu

a l'eglise Saint-Anne.

LECTIA 8

PARTEA iNTAI

Sa ne amintim mai intai euno~tintele dobandite in leqia S a eursului "Franeeza pentru incepiHori". Rezolvati exereitiile urmatoare:

Completati propozi\iile in limb a franeeza eu urmatoarele euvintc:

I. un

Fran~ais

2. une Fran<;aise

3. un Roumain
7. un Allemand

4. une Roumaine

5. un Anglais
9, un professeur

3. une Anglaise
10, un etudiant
14. une lettre

8. une Allemande
12. un eleve 16.1'apres-midi

11. une etudiante 15. un devoir

13. une eleve

Profesorul nostru de franceza are multi studenti. Nu cunosc niei un englez o englezoaiea. Suntem toli romani. in aceasta dupa-amiaza i-am scri~
~i

- Notre >profcsseur de fran9ais a beaucoup >d'ctudiants.

niei

-lc ne eonnais aueun >Anglais ni


aucunc >Anglaisc. - ~ous sommes touts >Roumains. -- eet >apres-midi j 'ai ecrit une longue letlre it une >Al1emande. - As-tu >un devoir it faire? - Ces >eJ<:ves-ci apprennement beaucoup, mais ees >etudi,mtcs-Ja ne font rien. -Ce >Fran<;ais s'est marie avec >une Roumaine. -Nous savons que >Ies Fran<;aises sont tres soignees, et que >les Allemands travaillent bien.

a serisoare lunga unci nemtoaice.


Ai
0

tema de faeut')

Ace~ti elevi invata mult, dar studentele ace lea nu fae nimic.

Aeest franeez s-a casatorit eu romimca.

~tim ea frantuzoaieele sunt foarte ingrijite ~i ell germanii luereazll bmc.

B.

in acest exercitiu ve~i recapitula adjectivele posesive. Completati propozitiile in limba franeeza cu forma convenabila a adjectivului: Profcsorii lor sunt [oarte scveri. Elevii no~tri au vazut mai multe fjlme decat studentij vo~tri. Batranetea bunieilor no~tri este mai ferieita decat tineretea nepotilor lor. - > Leurs professeurs sont tres severs. ->Nos eleves ont vu plus de films que >vos etudiants. -La vieiJllesse de >nos grands-parents est plus heureuse que la jeunesse de > leurs petits-enfants. - > Votre onele et >no(re tante ont assiste II cette ceremonie.

Unchiul vostru ~i matu~a noastra au asistat la aeeasta ceremonie.

c. In exercltiul unmHor vom exersa adjectivele care indica nationalitatea. Completati propozitiile in
limba franceza: Mi-am pierdut cartile
frantuze~ti.

- J'ai perdu mes Iivres >franc;:ais. -J'ecrirai une lettre il mon amie >anghnse. - As-tu visite de grandes villes >allemandes? - Les etudiants >roumains apprennement volontiers Ie franr;ais. -J'aimais bien certe robe
>franlYai~e.

ii vOl serie 0 scrisoare prietenei mele englezoaice. Ai vizitat


onl~e

germane mari?

Studentii romiini invata eu pia-cere franceza. imi placea mult aceasta rochie frantuzeasca.

D.

lata ultimul exercitiu recapitulativ din aceasta leqie. Completati propozi(iile in limba franeeza ell cuvantul sau expresia potrivita: Noi vorhim foarte bine Paul
vorbe~te

frantuze~te.

- Nous >parlons tres bien franr;ais. - Paul parle >couramrnent allemand. - >Est-ce que vas professeurs parlent >trap vite? - Nos etudiants ne >parlent pas du tout anglais. ->Leur petite-fille parle >trop. ->Est-ce que ces etudiants-ci sont >Franr;ais? - Naus comprenons >assez bien leur francais. - >Est-ee qu 'il ne parle pas trap peu?

fluent germana.

Profesorii vo~tri vorbesc prea repede? Studen\ii no~tri nu vorbesc deloc engleze~te. Nepoata lor Studentii
vorbe~te prea

mull.

ace~tia

sunt francezi?

Intelegem destul de bine franceza lor.

EI nu

vorbe~te

prea pU1in?

Aeum veti putea exersa voeabularul acestei leqii. Cititi eu atentie ~i eu voce tare cuvintele noi ~i fiti atenti la tradueerea lor in limba romana: I'amitie(f.) la langue la dispute la plaisanterie la rencontre la eonfiance l'aide (f.) Ie moment le loisir la soiree Ie choix Ie courage

> LlamitiE] > [la lag] > [la dlspUt] > [Ia pleziHRi] > [Ia RakotRJ > [Ia kOfias] > lied] > [IOmoma] > [10 JUaziR] > lJas"aRE] >
[lO~"a]

- prietenia -limba - disputa, cearta - gluma - intalnirea - increderea - ajutorul - momentul - timpul liber - (toata) seara - alegerea - curajul

> llO kuRaj]

Cititi inca

data

acelea~i

cuvinte, de data aceasta in alta ordine: - intalnirea - curajul - gluma - increderea - ajutorul - prietenia - momentul - (toata) seara -Iimba - alegerea - disputa, cearta - timpul Iiber

la rencontre Ie courage la plaisanterie la confiance l'aide(f.) I'amitie(f) Ie moment la soiree la langue le choix la dispute Ie loisir

> [la RiikotR] > [10 kuRajJ

> [la pleziltRiJ > [la kiifiiis 1 > [led] > [lamitiE]
> [lOmoma]
> (Ia sUaRE] > [la lag]

>

[IO~Ua]

> [la dispUt]

> [IOI"aziR]

Acum yom folosi cuvintele noi In propozitii. Cititi cu atentie propozitiile urmatoare ~i urmariti traducerea lor In limba romana: L'am;tie etait toujours pour moi la chose la plus precieuse. Parlez-vous des
langue~ etrangeres?

- Prietenia a fost mereu pentru mine luerul eel mai pretios. - Vorbiti limbi straine? - Aceasta cearta s-a sfiir~it rau, am pierdut un prieten.

Celie dispute a mal fini, j'ai perdu un ami.

C' cs I grace mes eludes.

a ton aide que j' ai fini

.- Datorita ajutorului tau mi-am terminal studiile. - Trebuie sa 'inlelegem de gJumii. -.- Au intarziat la aceasUi 'intalnire. - Ne-am petrecut seara 1a Luc. - Se poate avea ineredere in el? - Am avu! nevoie de ajutorul tau. - in momente dificile prietenii mei erau roereu aliituri de mine. - Cum va ocupati timpul liber, domnu1e? - Sunt filme amuzante dupa preferin\e.
~i

Il faut comprendre la plaisanterie.

Ils sonl venus en retard

a cetlt rencontre.

Nous avons passe la soiree chez Luc. Est-ce qu'on peut avoir confiance en lui? rai eu besoin de ton aide. Dans des moments difficilcs mes amis etaient toujours pres de moi. Comment oecupez-vous vas Joisirs, Monsieur? II Y a des films amusants et des films tristes, au choix. 11 te manque du courage dans la vie.

filme triste,

- iti Iipse~te curajul in vialil.

Re1ineti ~i expresiile urmatoare: parler une langue... comprendre la plaisanterie avoir confiance en .. occuper ses lois irs au choix iJ manque
~i

> > > > > >

f paRlE Un Ing]
[k6pRadR la pleziitRi] [av"a:R kOfiib 31 [okUpE sE l"aliR aJ

- a vorbi

limba
~ti)

- a intelege (a

de gluma

- a avea incredere in ... - a-~i ocupa timpul Jiber eu - la alegere, dupa preferinte - va lipse~te

a...

[0 ~"a]
lilmak]

adjectivele urmatoare:

precieux precieuse amusant amusante

> > >

[pREs/OJ lpREsiOLj lamUzii]


[amUlat]

- pretios - pretioasa - amuzant - amuzanta

>

Fiti aten!i la cuvantul "la soiree" care, spre deosebire de cuvantu1 "le soir", subliniaza durala, adica arata ca aqiunea are loc "toata seara". in mod analog, putem folosi: 1a matinee la journee l'annee
>[b matinE]

- (toata) dimineat,a - (toala) ziua - (tot) anul

>[laJuRnE] >[JanE]

Vcrifica\i daca ati retinut cuvintele limba franceza:

~i

expresiile noi Completa\i spaliile libere din propozitiile in

Ce inseamna pentru tine prietenia mea? Ce limba straina


vorbe~ti?

-Qu'est-ce que c 'est pour toi man >amitie? -QueUe >languc etrangere paries-tu? - Finissez votre >dispute, s'il vous plait! ->ll te manque de confiance. -Qu'est-ce que tu faisais dans >Ia matinee? - Ton >'J.ide est Ires pncieuse pour moi. - Dans >un moment je descends dans la cave. - Toute la vie est devant toi. Du >courage!
-J'OCClJP~

Terminati eu cearta, va rag! iIi Iipsc~te increderea (in tine). Ce faccai diminea\a? Ajutorul tau este foarte pretios pentru mine. intr-o clipa cobor in pivnita. Ai toatii viala in fata tao Curaj! !mi ocup timpul Iiber citind pove~ti amuzante ~i nefacand nimic.

mes loisirs a lire des histoires amusantcs et a nc rien faire.

Va propunem un mare numar de distraqii penlm seara aceasta.


Sunt filme engleze~li dupa preferinta.
~i fran!uze~ti,

~ous vous proposons un grand >choix de distractions pour >Ia soiree.

- Il Y a des films anglais ou


>au choix.

fran~ais,

iri lipse~te ceva? AjutoruJ tau. Nu e dedit Nu


~tii
0

- II te manque queique chose? Ton >aide.


-Ce n'est qu'une >plaisanterid - Tu ne >comprends pas la plaisanterie? -11 a plusieurs >rencontres chaque jour. -Nous avans perdu toute notre >confiance en toi.

gluma!

de gluma?

El are mai multe intalniri in fiecare zi. Ne-am pierdut toata increderea in tine.

Am introdus deja cateva verbe al caror inteles e legal de vocabularul acestei leqii: s'amuser se disputer se dtbrouiller aider (un ami) >[samUzF.] >[sO dispUtE] >[sO dEbRuiE] >[edE] - a se amuza, a se distra - a se certa - a se descurca - a ajuta (un prieten)

compter compter sur

>[kotE] >[kotEsUR]

- a conta
- a conta pe

Toate aceste verbe sun! verhe regulate de grupa I. Va reamintim ca verhele reflexive se conjuga cu auxiliarul etre: NOlls
/lOUS

sommes disputes,

- Ne-am cerIa I.

Introducem de asemenea, verbul neregulat rire >[RiRJ- "a rade". lata conjugarea lui 1a prezent: je ris tu ris il rit e1le rit nous rions vous riez ils rient elles rient

passe compose (perfect compus): j'ai rio imparfait (imperfect): je riais. nous riions. futUf simple (viitor): je rirai. Traducerea construqieifaire rire este: "a face sa rada".

Vom folosi acum noile verbe la diferite persoane la tradueerea lor in Iimba romana: Nous nous sommes tres bien amuses avec nos amis. Ne vous disputez plus!

~i

tirnpuri. Cititi propozi!iile urmatoare fiind atenti

- Noi ne-am distrat foarte bine eu prietenii no~tri. - Nu va mai certati!

II lui manque du courage, alors elle ne se


debrouille pas bien. J'aidais toujours mon ami dans les moments difticiles. Ces disputes ne comptent plus. Je compte sur toi et sur ton argent. Ses plaisanteries ttaient 5i amusantes qU'on riait toute la soiree. Cette histoire m'a fait rire. NOlls avons passe toute 1a journee Aide-moi, s'i1 te plait!

-Ei ii

lipse~te curajul, nu se descurea bine.

~i

atunei

-LI ajutam mereu pe prietenul meu


in momentele dificile. - Certurile aeestea nu mai conteaza. - Contez pe tine
~i

pe banii tai.

-Glumele sale erau atllt de amuzante eil am ras toata seara. - Povestea aceasta m-a facut sa rad.

a nous disputer.

- Ne-am petrecut toata ziua eertandu-ne. - Ajuta-ma, te rog!

Expresia: s'il te plait


>jsil

to pie]

- te rog

se refera la persoanele fata de care folosim forma "tu" ,

Citi!i cu atentie propozi!iile urmatoare cuvintele scrise cu litere ingro~ate: J'ai quelque chose pour toi. Donne-moi quelques livres. Quelqu'un m'attend. rai vu tous les films roumains. Quelques-uns etaient interessants.

~i

fiind atenti la traducerea in limba eomana

~i

mai ales la

- Am ceva pentru tine, -. Da-mi ciiteva carti, - Cineva rna


a~teapta.

- Am vazut toate filmele Unele erau interesante.

romane~ti.

Nous aimons bien le plaisanteries de Paul. Quelques-ones sont tres amusantes.

- Ne plae mult glumele lui Paul. Unele sunt foane amuzante.

O-ll.e.1Q..U..e..->[kclkOJ este un adjectiv nehotarat ~i inseamna "ceva, catva, vreo". In limba voebita el apace eel mai des in expresia que/que chose ("ceva", "ceva anume"). Exemplu: rai quelque chose

a te dire.
~i

- Am ceva sa-ti spun.

Q..u.e.1Q..ue.. >[kelkO] este tot adjectiv nehotarat


[] a invite quelques amis.

inseamnii "c3!iva, cateva". Exemplu:

- EI a invilal cativa peieteni.

Quelqu'un >[kelke] este pronume nehotanlt, masculin, singular, Quelqu'un m'aidera.

~i

jnseamna "cineva". Exemplu:

-Cineva ma va ajuta.

Quelques-uns :>[kelkOze] este pronume nehotarat masculin, plural, ~i inseamna "unii. cativa". Exemplu: Nous avons beaucoup de petits enfants. Quelques-uns sont tres gates. - Avem multi nepoti. Unii sunt foarte rasfata~i.

Quelques-unes :i,kelkOzUn] este pronume nehotarat feminin, plural, ~i inseamna "unele, cateva". Exemplu:

II Y avait souvent des disputes entre eux, Quelques-unes ont mal fini.

- Erau mereu certuri intre ei. Cateva s-au sfiir~it rim.

A,sa cum rezu/ld din acesle exemple, pronumele nehottirate apar neillso,tite de substantiv.

in aceasta seara ell s-a distrat bine eu cineva.

> Cette soiree, elk s 'cst Ires bien amusee

avec quclqu' un. in momentele grele lui 11 lIp5e~te curajul ~i are nevoic de un aJutor.
Aee~ti

> Dans des moments difficiles illui manque du courage et 1I a besom d' une aide.

tineri casatariti se eertau toata

> Ces jeul1es maries se disputaient toute


la joumee.

ziua. Ne descurcam deja bine in limba franceza.

> NOU5 nous dehrouillons deja bIen en frllm.ais,

Am ciiteva inele. Une Ie sunt foarte pretioase. Nu am de ales, trebuie 5a-l ajul.
Pierre nu ~tie de gluma, Cunosc pe cincvd Care te va face Vina. te rog, la aeeasta intalnirc. Calitatile talc conteazii..

> 1'ai quelques bagues.


Qut:lques-unes sont tres precieuses. > .Ie n'lIi pas de ehoix, je dais 1'aider.

> Pierre ne comprend pas la plaisanterie.

sa

razi.

> Je eonnais quelqu'un qui te fera rire. > Viens,s 'il te plait, acetic reneontre. > Ce sont tes qualites qui comptent.

~i

acum, iata cateva serii de cuvinte in carc se repeta accla~i sunet:

[iiI
[e]
[el

- la langue, la plaisanterie, la
- qllelqu'un, quclques-uns
- I'aide, aider. 5'11 te plait

r~contre,

Ie moment

[OJ
[E]

- precie..ux, heure..ux
l'amitH~.,

la matinee,

l'ann~e

l U]
[U a]
[u]

- la dispute, amusant, s' amuser, occupcr

- Ie luislr, la soiree, Ie chillx


-Ie cilllrage, lajilllrnee, se debrQ]Jiller

LECTIA 8 - PARTEA A DOUA


ea de obicei, partca a doua a lee1iei va fi consacrata fixarii exercitiilor de lectura. Vom incepe eu lectura. Cititi textele corecta, la intonatie ~i la accent.
~i

euno~tintelor

introduse in acesl caiet

~i

dialogurile de maijos, tiind atenti in mod specialla pronuntia

Mavie le
SUIS

./'" e premIer septem re I 11 ya SOlxante-dlX '" . /'b' . . ans.11 Alors, je /' ne


/'
~

SUIS

. un homme deja /'


/'

vieux.11 Ma vie etait longue I et p!eine d'evenements.


/'
/'

II

rai passe mon enfance I chez mes


~

grands-parents I qui etaient tres severes I et exigeants envers moL


./'
~

II

Quand j 'ai eu quatorze


/'

ans I je SUIS pani avec mes parents pour Paris. II A Paris I je frequentais un lycee, I
~

/'

ou j'avais beaucoup d'arnis.11 C'est grace a l'amitie I que rna vie 6tait p!eine de joie.11
Mes amis m'aidaient dans des moments diffiJles, I j'avais confiancc en ~x,: je pouvais ./' campIer touJours sur que I"""" ques-uns.
~

/'

II

N ous occuplOns nos I?! I' <:. des p I' . ./'. OISlrs a lalre alsantenes, I
/' /'

anous amuscLl1 Apres I j 'ai fait mes etudes superieures I et j' ai commence I rna vie
d'homme.11
~

/'

/' '>L /' /' 1'ai connu une belle fllle I et nous sommes maries. I I Moj, I je travaillais I et rna

femme s'occupait de notre menage. II Nous avons eu trois enfants: I des jumeaux I et une

/'./'

~ /' ./' tille.1 i Maintenant I je suis grand-pere.11 Ma femme est morte il y a deux ans.11 Son
''< "!'] /' Y " agnn. e vms deces a eh:: pour mOl un tres gran d ch~ 111' souvent au clmetJere I etJ., apporte

'"

'"

des leurs

./'

/' ~ a rna femme. I I J'habite tout sen!1


~

'"

mais je 'lois assez souvent mes enfants I et mes


/'

/'

/'

petits-enfants.11 lIs viennenl me voir I ou moi, I je vais chez eux.11 AJors rna vieillesse n'est pas si mauvaise, I j'ai mes petites joies, moi 3ussi.11 La vie m'interesse I etje suis
/' '>L toujours curieux du monde1
I

/'

......,.

/'

./'

/'

~./'

Les grands-parents
.?' .....,. - 11 y a un grand evencmcnt dans notre famllle! . .?' /" -- Quclqu 'un se marie? II /" -- Non.
i ;

.?' ......,. Notre fille a des Jumeaux!

- Des jum~x? : ! C'est Curi~L.


/".....,. ~ -- C'est une grande joie pour eUe I el pour notre beau-fils. I .?' .....,. .?' .?'.?'

lis adorent les bebes.11 Et toi, Itu n'es pas content? I I

-St. I

Mais... ' : Tu sat: que tu es

grand-m~? II
! :

.?' .?' ~ /I ~ - Et tol, I tu es grand-perc... I I C'est la vie!

Traduceti propoziliile urmatoare in limba franceza: Care estc data ta de


na~tere?

> Quelle est la date de ta naissancc'?


> Marie se disputaii avec sa belle-mere (pendant) toule la journcc.

Maria se certa eu soacra ei toata ziua.

Ne-am nascut la Paris. lnmormantarea socrului meu va avea loc la cimitirul de tanga Biserica Srantul loan. Care dintre gemeni e mai raSlatat? Cel care
locuie~te cu

> Nous sommes nes it Paris. > L 'cntcrrcment de mon beau-perc aura lieu au cinll:ticrc pres de l'eglisc Saint-Jean.
> Lequel des jumeaux est plus gaiC? > (,clui qui hahlte avec mOIl beau-fils.
> 11 lui manque du courage mais il se

ginerele meu.

ii lipse~te curajul, dar se descurca destul de bine.

dcbrouiJlc Gluma aceasta rna face mereu sa fad, e atat de amuzanta! Prietenia este un lucru foarte pretios. Unii nu inteleg glumele.

a~scz

blen.

> Celie plaisanicrie me fait toujours rire, die est si amusantc!


> L'amitic cst unc chose trcs prccieuse. > Quelques-uns ne cnmprcnnent pas

la plaislllllCrit. Ajuta-ma

sa fac ceva, te rog.

> Aidc-moi a fairc quelque chose, $'il te plait.


> Nous avollS Ie texte au choix, en anglaise ou en fran<;aisc.

Avem textul in limba engleza sau franceza, la alegere. Cum va ocupa\i timpul liber? Ne vom distra pana la batninc!e. Trcbuie sa ai rabdare ca sa stai pe durata certurilor voastre.
lini~tit

> Comml:nt occupc;r-vous vos loisirs?


> Nous nOllS amuscrons jusqu' notre vieillessc.

> I1 faut avoir de la patience pour reSler


tranquille pendanl vos disputes.

EI a muril

aCUrn

cinci ani.

> Tl cst mort

dcpui~

cinq ans.

Mi-am pierdut toata seara din cauza tao Ai incrcdere in noi'! Orice-ar fi, poti conta pe unele (din ele).

> rai perdu toute la soiree

a cau,e de tOL

> Est-ce que tu as can fiance en nous? > Malgrc toul tu peux compter sur quc!que'-lines. > Voila It: moment de la joie et de, felicitations. >C'est graee a ton aide que je n 'al pas eu de chagrin. >Notre enfance n'etait pas trop heureuse a cause de notre pere qui ttait un homme tres cxigeant >Je dit it ma petite-fille: '"J'etais toujours trap indulgent em'crs toi". > Le Jeces de notre ami a ete un evenement trisle pour tout 1c monde.

lata momentul bucuriei

~i

al felicitarilor.

Datorita ajutorului tilU nu am avut necazuri.

Copilaria noastra nu a fost prea ferieita din eauza tatalui nostru care era un om foarte exigent. ii spun nepoatci mele: "Am fost mereu prea indulgent cu tine". Deeesul prietenului nostru a fast un cveniment trist pcntru toata lurnea.

in ultimu! exercipu completati spatiile libere cu acele euvinle care lipsesc: Nu ai ce sa alegi in acest magazin. Mi-am petrecut toata dimineala distnindu-ma cu prietenii. Atentie, oglinda aeeasta e foarte pretioasa! De cine nideli?
CiIC~le-mi,

- II n'y a aueun >ehoix dans ce magasin.


-- J' ai passe toute > la matinee 11 >m' amuser

avec des copains. - Attention, ce miroir est tres >preeicux! - De qui >rie7-vous? -Lis-moi, >s'il Ie plait, >qlldques petites histoires >curieuses et >amllsantes. - QlIclles >langllcs etrangeres parlez-vous, Monsieur? - Avez-vous deja presenlc vos >condoJeanccs toute la famillc?

~i

Ie rag, cateva istorioare ciudate amuzante.

Ce limbi maine vorbili, domnule?

V-ati prezentat deja condoleanlele intregii familii? Botezul gemenilor a fost un mare eveniment. Ceva nu-mi place aici. Descurcali-va singura, doamna! iIi plac mult aceste glume? Da, unele sunt destul de amuzante. E ciuda!. Cineva I-a ajutat. Am pierdut un ine! pre1ios. Ce trebuie sa spun ca sa te fae sa riizi'! Pe care dinIre nurorile dumneavoastra (] 1ubili mai mull? Pe cea care m-a ajutat $i care nu se cearta cu mine.

- >Lc bapteme des jumeaux a ete un grand >cvenement, ->Quelque chose ne me plait pas icj, ->Debrouillez-vous seule, Madame! - Est-ce que tu aimes bien ces >plaisanteries? Qui, >quelques-lines sont assez amusantes. ->("c,t curieux. >Quclqu'un I'a aide, ->rai perdu une bague >prccieuse. -- Qu 'est-ce que je dais dire pourte >faire rirc? ->Laquelle de vos belles-filles aimez vous Ie mieux? >Celie qui m'>aide et qui ne >sc dispute pas avec moi.

RECAPITULAREA LECTIEI 8
8.1. In lec~ia 8 am intiilnit unnatoarele expresii: parler une langue ... comprendre 1a plaisanterie avoir confiance en... occuper ses loisirs a... au choix il manque compter comptersur... faire rire s'il te plait - a vorbi a limba - a i'n~elege de gluma - a avea incredere in ...

a-~i

ocupa timpulliber cu...

-Ia alegere lipse~te

- a conta

-a conta pe... - a face sa rada


-te rog

8.2.

in afara de cuvintele pe care Ie cuno~teati deja: Ie soil; Ie jour, Ie marin, ['an, au fast introduse ~i echivalentele lor care subtiniaza aspectul continuitatii temporale: Ie soir lejour Ie matin ['an
-]a

soiree

(toata) seara (toata) ziua (toala) dimineata (tot) anul

-lajournee -la matinee -I'annee

8.3.

Ati intalnit un nou verb neregulat: rire >[RiR]

- a fade

lata conjugarea lui la timpul prezent: je ris tu ris il rit elJe, on rit
>[iO Ri]

nous rions vous riez ils rient elJes rient

[nuRiio] [vuRiie]

>[tU Ri] >[ilRiJ >[el, 0 Ri]

[ilRi]
[eIRi]

La perfect campus ("passe compose"). acest verb se conjuga cu auxiliarul avoir: j'ai ri tu as ri il a ri eIle, on a ri nous avons ri vous avez ri jls ant ri elles ant ri

lata fonnele sale de imperfect ("imparfait"): je riais tu riais il riait elle, on riait nous riions vous riiez ils riaient elies riaient

La viitor ("futur simple") el are fonnele urmatoare: je rirai tu rirasvous rirez il rira elle, on rira ils riront elles riront nous rirons

S-a folosit construqiafaire rire - "a face sa radIi".

8.4.

Ali invalat urmatoarele adjective nehotariite: a) la singular: quelque >[kelkO] - ceva

care in limha vorbita apare eel mai des in construqia "quelque chose", de exemplu: Je Ie dirai quelque chose.
b)

- i!i voi spune eeva.

la plural: quelques

>(keIkO]

- caliva - Invit cativa prieteni.

J'invite quelques amis.

8.5.

S-au folosit de asemenea pronumele nehotanite: a) care inlocuiesc substantiveIe masculine la plural: queIques-uns >[kelkOze] - unii, cativa -Am prieteni la Universitate, dar m-am ceTtat eu unii.

J ' ai des amis a I'Universite, mais je me suis dispuIC avec quelques-uns.

b)

care inlocuiesc substantivele feminine la plural: quelques-unes >(kelkOzUn] - cateva, unele - Am primit multe felicitari.

Nous avons re~u beaucoup de felicitations. Quelques-unes etaient de nos copains de classe,

- Unele (erau) de la coJegii de clasa.

no~tri

TEMA PENTRU ACASA 8


A Traduceli in Iimba romana propozitiile urmatoare:
1.

L'amitie ne compte pas pour lui. Je voudrais me debrouiller seu!. La soiree est gatee par cette dispute. II rit beaucoup et II fait rire tout Ie monde. J'occupe mes loisirs a ne rien Caire. Malheureusement Ie choix de distractions n'est pas grand. Cette bague en argent, est-elle precieuse?

2.

3.
4. 5.

6. 7.

B.

Traduceti in Iimba franceza propozi!iile unnatoare:

I.

Noi radeam toata seara. Contez pe curajul tau. Cunosc multi baieti, dar am incredere in caliva. Te-ai certat cu cineva? Ce iti lipse~te? V-ati distrat bine? Ajuta-I, Ie rog.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

C.

Rescrieti propozitiile urmataare corectand


I.

gre~elile:

J'aidais a rna mere toute la matinee.

2.
3.
4.

L 'amitie est une chose precieux.


Comptez il. moi, s'il vous plait. Ils ont debrouille sans aide. II faut faire que1qu'un. Naus avons eu plusieurs rencontres avec notre professeur. Quelques-uns etaient bien amusantes.

5. 6.

VOCABULARUL LECTIILOR 7 SI 8
(f.) - feminin (m.) - masculin (pI.) - plural

l'aide (f) aider l'amitie (f.) amusant amusante s'amuser l'annee au choix avoir confiance en...
Ie bapteme

> [led] > [cdE] > [lamitiE] > [amUza] > [mnUzat] > [samUzEJ > [lanE] > [0 ~uaJ > [avLLa:R kOfdis a] > [IObatem]
> [lObotls]

- ajutorul - a ajuta - prietenia - amuzant - amuzanta - a se amuza, a se distra - (tot) anul - la alegere - a avea incredere in ... - botezul - ginerele - socrul - socrii - nora - soacra - cea - cele - eel - cei - (e) ciudat - necazul, durerea, tristetea - alegerea - cimitirul -a
~ti

Ie beau-fils le beau-pere les beaux-parents la belle-fille la belle-mere celie celles celui ceux c' est cuneux Ie chagrin

> llO bopeR] > [IE bopaRii.}


> [Ia belfii]

> [la belmeR]


> [sell > [sell > [sOIUi]

> [sO]
> [sekURiOJ

> [10 ~agRe]

Ie choix Ie cimetiere comprendre la plaisanterie compler

> 110 ~"a] > [10 ~imtieR] > [kopradR la pleziitRi] > [kotE]

de gluma

- a conta

compter sur les condoleances la confiance Ie courage curieux curieuse la dale Ie deces la dispute l' enface (f.) I'entenement (m.) envers j'evenement exigeant exigeante faire rire les felicitations gale (-e)

>
> >

lkotEsURj [IE kodolEas] [Ja kiifias] [IOkuRaj] LkURiO] [kURiOz] [Ia dat] [IOdEsc] (Ia dispUI]

- a conta pe - condolean\ele - increderea - curajul - curios. bizar - curioasa, bizara - data - decesul - dispula, cearta - copilaria - inmormantarea - fa1ii de, eu - evenimentul - exigent - exigenta - a face sa rada - felicitarile - rastatat, -a stricat, -a mul~umita,

>
> >

> > >


>

[laTas]
llateRma] [aveR] [IEvEnma] [egzijii] [egzijiit] [feR RiR] [IE fElisitas;o] [gatE]

> >
>

> >

> > >

grace 11 les grands-parents indulgent indulgente la joie 1a joumee les jumeaux jusqu'a

> >
>

[gRas a]
[IE gRapaRa] [cdUlja] [edUljiit] [lajU a ] [lajuRnE] [IEjUmo] [jUska]

datorita

- bunicii - indulgent - indulgenta - bucuria

> >
>

- (loata) ziua
- gemenii - pana la...

> >

la langue laquelle lequel lesquels lesquelles Ie loisir Luc malgre il manque la matinee le moment mourir la naissance naitre occuper ses loisirs a... parler la langue." la patience perdre
Ie petlt-fils

> [laliig] > [lakel]

-limba - care, pe care - care, pe care - care, pe care - care, pe care - timpul liber - Luca - 1n ciuda, in pofida - lipse~te - (toata) dimineata - momentul - a muri na~terea

> [IOkel]
> [IEkel] > [lEkel]

> [101"aziR] > [lUk]


> [malgRE]
> [ilmiik]

> [la matinE]


> [rOmama]

> [llluRiR] > [Ia ncs:,h]


> [netR]

- a se a-~i

na~te

> [okUpE sE IlJaziR aJ


> lpaJ{lE la lag] > [Ia p<lsiiis] > [peRdR] > [IOptifis] > [Ia ptitfii] > [IE ptizara] > fla pi EziitRi] > [kopRadR la pleziitRi]

ocupa timpul liber cu

- a vorbi limba - rabdarea - a pierde - nepotul (de bunici) - nepoata (de bunici) - nepotii - gluma - a intelege (a gluma - pretioasa - pretios - vreun, vreo - ceva (pron.) - cat iva - cineva - unii, cati va
~tj)

la petite-fil1e les petits-enfants la plaisanterie comprendre la plaisanterie

de

precieuse precieux quelque quelque (chose) quelques quelqu'un queIq ues- uns

> [pREsiOz] > [pREsiO]


> [kelkO] > lkelkO ~oz]

> [kelkO] > [kelke]


> [kelkOzc]

quelques-unes la rencontre rire saint sainte se debrouiller se disputer severe s'il Ie plait la soiree Ia vieillesse

> > > >

[kelkOzLJn] [1'1 R<ikotR] [RiRl

- caleva, unele - intalnirea -- a rade - srant .- sfanta - a se descurca - a se certa - sever, a - te rog - (toata) seara - batrime~ea

[sej
[set) [sO dEbRuiE] [sO
di~pUrEJ

>
> >

> > > >

[sEveR] [sil
[Ia

to pIe]
~lIaRE]

[Ia vicies]

LECTIA 9

PARTEA INTAI

Ca ~i pana acum, vom ineepe noua lee~ie eu reeapitularea materiei leqiei 9 a cursului pentro ineepatori:

CompJetati propozitiile eu substantivele urmatoare: I. Ie temps 7.l'ete

2. Ie soleil
8. I'automne

3. la June

4,I'etoile
10. Ie vent

5. Ie ciel
11. la neige

6. Ie printemps
12. la saison

9.l'hiver

13, I'annee

14. la saison de I'annee

Cum este vremea? lama noptile sunt lungi. Avem cel mai frumos anotimp (al anului). Nu sta la soare, e periculosl Nu se vad niei luna, niei stelele. lama eopiii se jucau in zapada.

- Quel > tempsfait-il? - En > hiverle nuits sont longues. - Nous avons la plus belle >saison de I'annee - Ne reste pas au > soleU c'est dangereux! - On ne voit ni > la luneni > les etoiles - En > hi ver les enfants jouaient dans > la neige - De queUe couJeur est> Ie eiel ce soir? - Au > printemps tout Ie monde est fatigue et attend les vaeances. - Qu'est-ce que tu feras en > ete?
- > L'automme c' est> une saison un peu triste.

Ce culoare are eeru! in seara aceasta? Primavara loata lumea este obosita vacanta.
~i

a~teapta

Ce vei face la vara.? Toamna este un anotimp putin cam trist.

in

ciuda vantului foarte putemic, noi ne plimbam mult timp.

- Malgre > Ie venttres fort no us nous promenions longtemps. - C'est grace a ton argent que nous sommes partis en vacanees celte > annee

Datorita banilor tai am plecat noi anul aeesta in vacanta.

B.

In exereitiul urmator va veti reaminli verbul neregulat, - faire) (a face) ~i expresiile in care apare acesta. Completati propozitiile in limba franceza:
Ce faci? 1 Irebuie sa faca mereu eeva, Ne-am Iacut paturile, dar nu ne-am Iacut curatenie in camere. - Qu'est-ce que tu > fais7 - II doit toujours > faire quelque chose - Nous > avons fait nos litsmais nOllS > n' avons pas fait nos chambres.

De ce nu faceti nimlc, domnule, ea sa 0 ajutati pe aceasta femeie?


Am
faCU!

- Pourquoi vous ne > Elites rienMonsieur pour aider ceUe femme? - rai deja tout> fait

deja lotul.

Te voi ajuta

sa gate~ti,

de acord?

- Je t'aiderai Ii > f~lire la

cuisin~

d'accord?

Ei se vor intelege bine (ca sot ~i sotie).

- lis> feronl bon menage - Cet 6te-la >il faisait beau - > 11 fait du ventaujourd'hui. - Demain> il fera mauvaiset > if fera froid - Regarde, >il fait oleil!

In vara aceea era vreme frumoasa.


Astazi bate vantul. Maine va fi urat ~i frig. Uite, e soaTe!

Traduee~i

in limba franceza propoziriile din ultimul exercitiu recapitulativ:


> Que! temps fait-i! en France aujourd'hui') > Jl pleut toujours.

Cum este vremea astazi in Franta? Continua sa plOUi:1. Bate vantul? lmi place cerul albastru ~i frumos. Ninge in aeest anotimp la munte?

> Est-ce qu'jl fait du vent'?


> raime Ie beau ciel b!eu. > Est-ec qu'il neige <l la montagne en cetle Salsan de l'annee?

E prea frig pentru mine.


Vei vedea, maine va fi limp unit.

> 11 fait trap froid pour moi.


> Tu verras, demain il fera mau\'ais.
> Tu
va~

o sa faci paturile?
Cine
gate~te

faire 1cs llts?

1a voi aeasa?

> Qui fait la cuisine chez 'vous? > Que! temps faisait-il au mois de mai? > II faisait trcs beau ct chaud.

Cum era vremea in luna mai? Era foarte frumos ~i eald.

lata acum setul de cuvinte noi. Citili cu voce tare cuvintele unnatoare fiti atenti la traducerea in limba ramana: la pluie Ie nuage la chaleur I'orage(m.) I'eclair l'air(m.) la nature Ie climat la temperature Ie degre Ie bulletin meteorologique Ie parapluie la pollution

~i

> [laplUi] > [lOnVaJ] > [la~aIORJ > [loRaj] > [lEklcR] > [leR] > [Ia natLR] > [lOklima] > [Ia tiipERatUR]
> [10 dOgRE]

- ploaia - noml - caldura - furtuna, vijelia - fulgerul - aerul - natura - c1ima - temperatura - gradul - buletinul meteorologic - umbrela (de ploaie) - poluarea

> [10 bUlle mEtEoRolojik] > [10 paraplUi] > [Ia polUsio]

Pentru a retine mai bine. cititi cuvintele noi inca diferita: Ie climat Ie parapluie Ie Duage l'air(m.) l'orage (m.) la pollution la nature Ie bulletin meteorologique la temperature la pluie l'eclair Ie degre la chaleur

data, dar intr-o ordine

> [10 klima] > [10 paraplUiJ > [10 nUaj] > [lcR] > [loRaj] > [Ia polUsioj > [Ia nateR] > [10 bUlle mEtEoRolojik] > [la tiipERatUR] > [lapIUi] > [lEkleR] > [lOdOgREJ > [la ~aIOR]

-clima - umbrela (de ploaie) - norul - aerul - furtuna, vijelia - poluarea - natura - buletinul meteorologic - temperatura - ploaia - fulgerul - gradul - caldura

Cititi enunturile in care yeti gasi cuvintele noi si fiti atenti la traducerea lor In romanil: hApre,; la pluie, Ie beau temps". Aujourd'hui Ie
Cle!

- Dupa ploaie, timp fi-umos. - Cerul este astazi fara nori. - Nu suntem obi~nuiti ell caldura suportam greu.
~i 0

est sans nuages.

Nous ne sommcs pas habitues nous la supportons mal.

a la chaleur et

Pour la semaine prochaine on prevoit des orages. Quand nOllS etions petits, nOllS avions tres peur des eclairs. Allons en plein air! II faut proteger la nature contre la pollution. Le climat en France est doux, en Roumanie il fait plus frais. Quelle est la temperature aujourd'hui? II Ya 25 degres au solei!.

- Se prevad furtuni pentru saptamana viitoare. - Cand eram mici ne era foarte frica de fulgere. - Sa mergem in aer liber! - Trebuie sa protejam natura impotriva poluarii. - In Franta c1ima este blanda, in Romania este mai racoare, - Ce temperatura este azi? - Sunt 25 de grade la umbra grade la saare.
~i

a I'ombre et 30 degres a la tl

30 de

Grace aux bulletins meteorologiques on sait Ie temps qu'il fera demain. Prends Ie parapluie, il va pleuvoir!

- Se ~tie cum va fi timpul maine datorita buletinelor meteorologice. - Ia umbrela, 0 sa ploua!

In enunturile pe Care le-ati citit ati intalnit urmatoarele expresii:


etre habitue a,.. en plein air il fait frais

>

[ctRahitUEa]

- a fi

obi~nuit

cu ...

> [ii plenl'R] > > >


Lil fc IRe] [a lohR]
[osoll'i]

- in aer liber - e racoare/rece -Ia umbra -Ia soare

aI'ombre
au soleil

Ati intiilnit supporter prevoir

~i

verbe noi:

>
>

I sUpoRtE.]
fpREvuaR] [pRotEjE kotR]

- a suporta, a indura - a prevedea, a crede, a presimti - a proteja contra - a ploua

proteger contre pleuvoir

>
>

(plOvuaRJ

Cititl cu atentie propozitiile urmatoare ~i fiti atenti la traducerea lor in limba romanii: J'aime bien la chaleur. Je la supporre tres bien. It toi? Moiaussi. Je ne suis pas habituee au c1imat de ce pays. It toi? Moi non plus.

- Imi place mult cal dura 0 suport foarte bine.


Dar tu?
~ieu.

- Nu sunt

obi~nuitii Cll c1ima acestei tari.

Dar tu? Nici eu leu nici atat.

Se folose.~te, ca raspuns, euwlntul ouss; - la feh>, de asemeneO>i, (<$;;;. ctind este exprimatii aeee(J~i parere ell a persoallei care dd informaria. AllSsi este insorit de un prolJume personal la forma accenfuata, de exemplu:
Nous partons. Et Nous aussi. Tu vas au cinema. It Pierre? Lui aussi.
VOllS?

- Noi plecam. Dar voi?

~i

noi.

- Tu mergi la cinema. Dar Pierre?


- Pierre de asemenea.

Expl'esia <moil plus - nid;;, <mid afar se folose~fe co riispuns la 0 illfrebare pusii la forma negariva. Non plus este in.w!it. de asemenea, de un pronume personal/a forma aeeentuatii, de exemplu:
Je ne fume pas. Et toi? Moi non plus. Nous ne supportons pas la chaleur. Et vos amis canadiens? Iux non plus. - Nu fumez. Dar tu? - Eu nid atit (nici eu). - Noi nu suportam caldura. Dar prietenii vo-\'tri canadieni? - Nici ei/ei nici atat.

Sa aplicam acum aceste expresii in propozitii. Traduceti-Ie in limba romana: Moi aussi, j' aime les b6b6s. Lui non plus, il n'est pas habitue ace climat. J'ai peur des orages, It toi? Moi aussi.

> $1 mie imi plac > NICi el nu este

bebelu~ii.
obi~nllil

ell aceasta clima.


~ie'!

> Mi-e fricil de furtuni.


~i

Ti

mie.

II ne prend pas Ie parapluie. Et Marie? Elle non plus.


Vous aimez beaucoup la nature. Et les Duval? Eux aussi.

> [I IlU ia umbrela. Dar Maria? \J1ci Maria.

> Va place muir natura. Dar familiei DmaJ'.l ~i lor.

In exercitiul urmator folositi expresia convenabila, completand propozitiile in limba franceza: Cred cil 0 sa ploua, ~i tu? ~i eu cred cil 0 sa ploua. Nu ne plac temperaturile prea scazute, dar voua? Noua niei atat. Maria prefera sa stea la soare, EI de asemenea.
~i

- Je crois qu'il va pleuvoir, et toi? >Moi allss~ je pense qu'il va pleuvoir. - Nous n'aimons pas les temperatures trap basses, et vous? > N ou s non pI us. - Marie prtfere etre au soleil, et Pierre? >Lui aussi. - Nos enfants ont tres peur des eclairs. Et vos jumeaux? >Eux amsi.

Pierre?

Copiilor nO~lri Ie e foarte frica de fulgere. ~j gemenilor vo~tri? ~i lor.

Cititi propozitille urrnatoare ~l fiti atenti la cuvintele scrise eu earaetere ingro~ate: [] travaille beaueoup, meme la nuit. Paul ne vient jamais chez moi, meme quand il est libre. - EI
munce~te

mull, chiar

~i

noaptea.

- Paul nu vine niciodata la mine, nid chiar atunci cand e liber.

Meme quand il est malade, il va

aI'ecole.

- Chiar ~i atunci cand e bolnav merge 1a ~coala.

jn propozi!iile de mai sus s-a [olosit adverbul {(meme)>[lJ1cml. awilJd sensul chiar ~i.

Pentru a retine sensul aceslui cuvant, traduceti urmatoarele enunturi in limba rornami: Monsieur Dupont est tres severe, meme pour sa petite-fille de cinq ans. Le petit Paul cherche son chal, il Ie eherche meme dans son lit. I1 n' a j amais ere content, meme Ie jour de son mariage. Elle n' a pas repondu aux questions, meme
> Domnul Dupont est", foartc sever.

chull'

~i

ell nepo1iea sa de cmci ani,

> \11CUl Paul j~i caUla pisica, 0 cauta chial' ;;i in pat.

> II n-a fust llluitumit niciodata, nici chull' in 7iua nuntii sale.
> Ea IlU a nispuns la intl'ebari, mci chial' lit cdc mai u~oare,

a la plus facile.

Cunoa~teii deja euvantul memen din lectia 2 a acestui curs; el fonneaza pronumele demonstrativ nehotarat (cand este folosit cu articol), de exemplu Ie meme - (acelal?i.

Veti inwifa acum 0 altii semnificafie a cuvantului meme. EI va jlloZosi! cu un pronume personal lalorma accentuatii. subliniindu-i semnificafia ~i opuniindu-l celorlalte pronume. Pentru pronumele la plural se vafolosiforma memes.

Cititi urmatoarele propozitii in care ({meme}) ({(memes) aecentuata; fiti atentl la tradueerea in limba romana: Je voudrais faire ee travail moi-meme. EJle m'a dit ce secret elle-meme. Paul demandera ce rendez-vous lui-meme. Nous devons prendre ceUe decision

inso~e~te

un pronume personal la forma

-- Ai! vrea sa fae aeeasta lucrare eu insumi.

- Mi-a spus ea

insa~l

acest secret. aceasta intalnire.

- Paul va cere el

insu~i

- Trebuie sa luam noi in~ine aceasta homare.

nous-memes.
lls onl lout eompris eux-memes. On est raremenl content de soi-meme. - Au inteles ei in~i~i totu!. - Suntem rar multumiti de noi in~ine.

Va amintim ca pronumele personal soi se folose~te in propozi!ii cu subject impersonal.

Aplicati in practica noile cuno~tin~e.Completati propozitii1e in limba franceza eu eorespunzatoare (pronume personal + (meme/memes): Mieuta Jeanne vrea

construqie

sa spele ea insii~i vasele.

- La petite Jeanne veul fajre la vaisselle >elle-meme. - Je n'irai pas avec tai. Tu dois y aller >toi-meme. - Nous avons fait nos devoirs >nous-memcs. - On ne peut pas penser toujaurs >soi-meme.

Nu voi merge cu tine. Trebuie sa te duei aeolo tu insuli. Ne-am filcut temele noi
in~ine.

Nu poti sa te gandei!ti mereu la tine insuti.

De ce nu vreti sa-I oerotiti voi

in~iva?

- Pouquoi ne voulez-vous pas Ie proteger >vClus-memes? - Repose-toi, je ferai la cuisine >moi-meme.

Odihne~te-te, 0

sa gatesc eu insumi.

in ultimul exercitiu aJ acestei leqii se var folosi toate elementele de gramatica invatate in lectia 9. Traduceri propozitiile urmatoare In limba franeeza: Mie nu-mi place dnd plaua, dar tie? Nici mie. > Je n'aime pas quand il pleut, et toj? Moi non plus. > Il fait frais, il n'y a que 5 degres. > En Roumanie, la pollution de 1'air, est-cllc grande') > J'adore lcs orages avec des eclairs, ct toi')
MOl

E reee, nu sunt decat cinei grade. in Romania paluarea aerului este mare?

Mie imi plae foarte mult furtunile eu fulgere, dar tie? Mie nu, mi-e frica.

nOIl,j'ai peur.

LECTIA 9

PARTEA A DOVA

rentm recapitularea materiei invatate, rezolva\i unnatoarele exercitii: A Completati propozi\iile cu adjectivele nurnerale:

in casa noastra sunt ~ase camere.


Suntern doisprezece baieti in c1asa.

- Dans notre rnaison il y a >six pieces. - Nous sommes >dou7e gar~ons dans Ia classe. _. Nous avons visite >sept grandes villes en France. - Je voudrais avoir >dlX ehiens et >trois chats. - >Onze tllles partent en excursion.

Am vizitat

~apte ora~e

mari in Franta.

A!? vrea sa am zece caini !?i trei pisici.

Unsprezeee fete pleaca in exeursie. Fiu! meu are naua ani. Invit opt prieteni la aniversarea mea.

- Mon fils a >neuf ans.


- Pour mon anniversaire j'invite >huit amis.

B.

Completati propozitiile urmatoare eu expresiile corespunzatoare: Unu plus trei fae patm. - Un et trois >font quatre. - >Combien font cinq et six?
- Les Dupont >comhi~n d'enfants ont-ils?

Cit fae einci plus !?ase?


Cati copii are familia Dupont') Cate earti ai?

- >Combien de livres as-tu?

C.

Completati propozitiile eu cuvinte1e date:

I. une heure
5. minuit

2. un quart d'heure

3. une demi-heure
7. midi

4. une minute

6. maintenant

Am fast la Pierre pentru un sfert de ora. Ai


0

- l' ai passe >un quan d 'heure chez Pierre.


- Tu as >unc hcure pour faire ton devoir. - >A midi les
Fran~ais dejeunent.

ora ea sa-ti faci tema.

La ora 12 francezii iau masa de pranz. Voi fi gata in cinci minute. El a


ie~it

- Je serai prete dans cinq >minutcs.

acum

jumatate de

ora.

- II est sorti il y a >unc demi-hcurc. - Qu'est-ce qu'on va faire >mainlenanl: - Son mari ne rentre jamais apres >minuit.

Ce-o sa faeem acum? So\ul ei nu se intoarce niciodata acasii dupa miezul nop\ii.

a la maison

D.

Completati propozitiile urmatoare cu expresiile corespunzatoare care se refera la masumrea timpului:

~tii

la ce ora trebuie sa fim la medic?

Est-ce que tu sais > a queUe heurenous devons etre chez Ie medecin? _. Marie viendra > dans une demi-heure - > Quelle heure est-il maintenant? - Je ne sortirai jamais de rna rnaison > a minuit

Maria va veni intr-o jumfltate de ora. Cit e ceasul acum? Nu voi ie~i niciodata din cas:'! la miezul noptii. Am stat la prietenii no~tri de la ~ase la unsprezece seara. Peste doua ore am la restaurant.
0

- Nous ttions chez nos amis >de six heurcs a Ol1ze heures du sair

intalnire

- > Dans deux heuresj'ai un rendez-vous au restaurant.

Cititi eu atentie cuvintele noi ~i fi\i atentlla tradueerea lor in limba ramana: Ie ealendrier Ie thermometre au-dessous au-dessus ftvner (m.) mars (m.) avril (m.) juillet(m.) aout(m.) novembre (m.) decembre (m.) >[10 kaliidRiiE] >[IOteRmomelR] >[odOsu] > [odOsU] - calendarul - tennometrul .. sub, dedesubt - peste, deasupra - februarie -martie - aprilie -iulie -- august - noiembrie - decembrie

> [fEvRiiE] > [maRs]


> [avRil]

> [jUiie]
> [uJ[utJ

> [novabR]
> [c.lEsabRJ

Cititi inca

daHi cuvintele noi ~i fiti atenli 13 pronuntia coreeta: > [novabR] > [odOsU] > [u][ut] > [10 teRmometR] > (avRil] > [odOsu] > [dEsabR] > [10 kaladRiiE] > [maRs]
> lfEvRiiE]

novembre (m.) au-dessus aoilt(m.) Ie thermometre avril (m.) au-dessous deeembre (m.) le calendrier mars (m.) fevrier(m.) juillet (m.)

- noiembrie - peste, deasupra - august - tennometrul - aprilie - sub, dedesubt - decembrie - calendarul -martie - fehruarie - iulie

> [jUiie]

Vom folosi acum cuvintele noi in propozitii. Cititi traduce rea lor in romana: Mon calendrier n'est plus actueI. je dois en acheter un nouveau. Le thermometre indique 10 degres au-dessous de zero. J'ai mis rna valise au-dessus de 1a tienne. Le mois de fevrier, combien de jours a-toil? <;:a depend de I'annee, 28 ou 29. Je suis ne 1e vingt-deux mars. On est au rnois d' avri I mais il fait tres frais. Le 14 (quatorze) juillet, c'eslla tete nationale de la France. Je n'airne pas Ie mois de novembre en Roumanie, alors je pars pour les pays exotiques. Aujourd'hui nous sommes Ie 7 (sept) decembre.

ell

atentie propozitiile urmatoare

~i

fiti atenti la

- Calendarul meu nu mai este actual, trebuie sa cumpar unul nou. - Termometrul arata 10 grade sub zero.

- Mi-am pus valiza peste a tao - Cate zile are luna februane? - Asta depinde de an, 28 sau 29. - M-am nascut pe 22 martie. - Suntem in luna aprilie, dar e foarte rece. - Pe 14 iulie este sarbatoarea na\ionala a Frantei. - Nu-m! place luna noiembrie in Romania, a~a ca plee in tarile exotice.

- Suntem in

~apte

decembrie.

Reline!i expresiile: 1e thermometre indique au-dessous de zero au-dessus de zero /ya depend
~i

>(10 leRmomerR edik] > [odOsu dO zEro]

- termometrul indica ... - sub zero - peste zero - depinde

> [ouOst..; dO zERo]


> [sadEpii]

adjectivele noi: >[aktUel] - actual, actuala - national, national a - splendid, splendida - exotic, exotica

actuel, actuelle national, -e splendide exotique

> [na~ionall
> [spladid]

> (cgzotik]

Expresiile romana:

~i

adjectiveJe noi vor fi folosite in propozitiile urmatoare, pe care Ie yeti traduce in limba

Le thermometre indique 30 degres au solei!.

> Termometrul indica 30 de grade 1a soare.

II faut mettre ce tableau un peu au-dessous de la lampe.

> Acest tablou trebuie pus putin deasupra


lampii.

Tu viens?

Ca depend

de toi.

> Vii? Asta dcpinde de tine


> Cite sarbatori nationale aveli in lara voastril'J > Nunta voaslr~1 a fost splendida.
0

Combien de fetes nationalcs avez-vous dans votre pays? Votre mariage a ele une ceremonie splendide.

ceremonic

Depuis longtemps la date de notre rendez-vous n'est plus actuelle.

> Data intalnirii noastre nu mai eslc de mull timp actuala. > !\u am mancat niclOdata 0 mancare atat de exotica ca aceasta. > Buletinul meteorologic prevede pentm maine 15 grade sub lero.

Je n 'ai jamais mange de plat aussi exotique que celui-ci.


Le bulletin meteorologique prevoit pour demain 15 degres au-dessous de zero.

in exercitiul care urmeaza yeti verifica gradul in care v-ati insu~il cuvintele introduse in aceasla parte a leqiei. Completa!i propozi~iile in limba franceza ~i apoi citi1;i-Ie eu voce tare: Vita-te in calendar ~i spune-mi in ce zi sunlem azi. in luna august parizienii sunt in vacanta. in tara noastra luna martie este destul de reee. Floarea aceasta exotica e splendida. Nu suport temperaturile sub zero grade. AsUizi termometrul indica 38 de grade la umbra. AsIa nu depinde decat de mine. Primavara a inceput in aprilie.
14 iulie este
0

- Regarde > Ie calendrier et dis-moi quel jour sommes-nous auj ourd' hui. _. Au mOlS >d"aout les Parisiens sonl en vacances. - Dans notre pays, Ie mois de >mars est assez fmis. - eette tleur >exotique est >splendide. - Je ne supporte pas les temperatures >au-des~ous de zero. - Aujourd'hui >le thermometre indique 38 degres.a ['ombre. - >(:a ne depend que de moi. - Le printemps a commence >en avril. - Le [4 >juillet e'est une date importante pour taus les Fraor;ais. - Voila mon appartement actuel, j'habite ici depuis Ie mois de >novembre. - Le mois de >decembre c'est Ie demier mois de I'annee. - Cette date n'est plus >aetuelle. - Allons visiter Ie Musee > National!

data importanta penlru

toti francezii. lata apartamentul meu actual, locuiesc aiei din luna noiembrie. Luna decembrie este ultima luna a anului. Aceasta data nu mai este actuala.
Sa mergem sa vizitam Muzeul National!

Citili propozitiile de mai jos ~i fili atenti la cuvintele scrise eu earaetere acestor propozitii in limba romana: Tu veux acheter une Fiat') Non, je veux aeheter une autre voiture. Je viendrai un autre jour.

ingro~ate ~i

la traducerea

- Vrei sa cumperi un Fiat? Nu, vreau sa cumpar 0 alta ma~ina. - Voi veni in alta zi.

Tu as lu cette nouvelle dans ce journal? Non, dans un autre. Nous partons avec eux? :'-Jon, avec les autres. Tu as fume la cigarette? Prends en une autre.

... Ai citlt ~tlrea in acest ziar? Nu, in altul. - Plecam eu ei? Nu, cu ceilalti. - Ti-ai fumat tigara? Ia alta.

lata cuvintele introduse in propozitiile de mai sus:


un (l') autre

> [otR]
> (otR]

- (un) altul, ecliilalt


- (0) alta. cealalta

une (l') autre


d' (lcs) aulres

>[otR]

- a1tii, altele, ceilalti, celelalte

Ele exprima opozi\ia, subliniind diferenta; apar ea adjective nehotarate, impreuna eu substanlivul, sau singure, ea pronume nehotariite. Cel mai adesea sunt precedate de un articol.

In exercitiul urmator veli completa ProPoziliile in limba franeeza eu forma eorespunzatoare a lui autre Oa singular ~i plural. ea adjectiv sau pronume nehotarat). Cititi cu voee tare aeeste propozitii: Aceasta carte nu e interesanUt Ia alta. - Ce livre n' est pas interessanl. Prends en >un autre. - rai deja mange ma glace. J'en veux > une autre. - Tu dois acheter >unc autre voiture. Celie que tu as ne me plait plus. - Tu as perdu ton chien dans un accident, tu ne veux pas acheter >un autre? - Je ne veux pas >d'autreschiens. .. Naus avons commence ce travail, > les autres Ie finiront.

Mi-am maneat deja inghctata. Vreau alta.

Trebuie sa cumperi 0 alta ma~ina. Cea pc care 0 ai nu-mi mai place. Ti-ai pierdut cainele intr-UlJ accident, nu vrei siHi cum peri altul? Nu vreau al\i caini. Noi am incepu! aceaslii lucrare, ceilalti 0 vor termina.

in acest ultimul exercitiu veri recapitula toata materia lec!iei 9. Traduceti in limba franceza propozitiile unniitoare: 1mi place ploaia, ~i tie?

Si mie.

> 1'aime la pluie et toi? Moi aussi. > Le ciel cst sans nuages mais il fait frais. > Quelle est la temperature a I'ombre? > Le thermometre indique vingl degres au-dcssous de zero.

Cerul este senin, dar e racoare. Care e temperatura la umbra? Termometrul arata 20 de grade sub zero.

o sa ploua, nu putem ie~i afara.


Asta nu depinde de mine.

> II va pleuvoir, on nc peut pas aller en plein air.


> (:a ne depend pas de moi.

Cartile acestea nu-I intereseaza, Ie cauta pe celelalte. Dupa furtuna aerul e Jnai proaspat. Gradul de poluare atmosferica e foarte ridicat.

> Ces livres ne l' mteres~ent pas, il eherehe

les autres.
> Apres I'orage ran est plus frais.

> Le degre de la pollution atmospherique est tres eleve,


> Pendant la chaleur il faut proteger 1es bebes contre Ie soleil. > En juillet 11 pleuvait beaucoup, mais en aout le temps etal! splendide.

in timpul caldurilor bebelu~ii trebuie protejati impotriva soarelui.


In iulie ploua mult, dar in august timpul era splendid. Noi nu suntem obi~nuiti cu clima asta, dar voi? Noi nici atiit. Natura din aceasta tara exotica e mereu splendida, chiar ~i iarna. Ai in continuare Nu, am deja alta.
aceea~i ma~ina?

> Nous ne sommes pas habitues ace climat, et vous? Nous non plus,
> La nature de ec pays exotique est toujours splendide, meme en hiver. > Tu as toujours la meme voiture? Non, j'en ai deja une autre,

Ceilalti muneeau ~i ei? Nu, am facut totul singur. Nu mi-e frica de fulgere, dar voua? Nici noul!.. Ce prevede buletinul !nL'lL"lrologic actual?

> Est-ce que les autres travaillaient aussi? Non. j'ai tout fait moi-meme. > Je n'ai pas peur des eclairs, et vous?
> NollS non plus. > Qu'est-ce que Ie bulletin meteoro1ogique

aetue] prevo It? Caut in calendar data sarbatorii voastre na1ionale.


Prive~te

> Je cherche dans Ie calcndrier la date de volre fete nationale.


> Regarde au-dessus l

in sus!

Ceilalti suportii. mai bine c1ima aceasta.


i~i va lua chiar el umbrcla.

> Les autre$ supportent mieux ce climal.


> II prendra lui-meme son parapluie.

Ce putem face pentm noi

in~ine?

> Qu'est-ce qu'on peut faire pour soi-meme'J

Citi~i rar ~i eu voce tare urmatoarele serii de cuvinte, in care se intiilne~te ace1a~i sunet:

[U]

- 1a pluie, Ie nuage, la nature, la temperature, la pollution

[j]
[s] [ua]

- Ie nuage, I'orage, proteger, j.uilIet


- la pollution, supporter, ~a depend, au-des.sous, national - prevQlr, pleuvcir, moi-meme, soi-meme -Ia temperature, Ie calendrier, novrnlbre, dec.embre, splendide - I'ombre, 1a pollution,
rtQIl

[a]

r6]
l e]

plus

-l'eclair, I'air, frais, moi-m.e.me, Ie thennome.tre, aetue.!

RECAPITULAREA LECTIEI 9
9.1.

in

leqia 9 au fost introduse urmatoarele expresii:

etre habitue en plein air il fait frais

a...

- a fi

obi~nuit cu...

- in aer liber, afara - e racoare/rece -Ia umbra - la soare - termometrul indica ... - sub (peste) zero

aI'ombre
au soleil Ie thennometre indique au-dessous (au dessus) de zero

9.2.

Ati facut euno~tinta eu verbul pleuvoim - a ploua, care este un verb impersonal are decat fonne de persoana a III-a, singular: il pleut - ploua il va pleuvoir il pleuvra
- 0

~i

nu

sa ploua

il a plu
il pleuvait

- a plouat
- ploua

- va ploua

9.3.

A\i facut

cuno~tinta ell

constructiile:

moi (toi, lui etc.) aussi moi (lOi, lui etc.) non plus

~i

eu {tu, el etc.)leu (tu, el etc), de asemenea

- niei eu (tu, el etc.)/eu (tu, el) nici atat

folosite aclesea in raspunsuri la intrebari, de exemplu: J'aime la tele, et toi? Mal aussi. Nous ne supportons pas la chaleur, - imi place televiziunea, ~i tie? ~imie.

- Noi nu suportam ciHdura, voi nici atat. eux non plus.

9.4.

Ati cunoscut doua Doi aplieari ale cuvantului meme): a) eu sensul: ehiar
(~i),

de exemplu: - Aici e frumos, chiar


~i

lei, il fait beau, meme au mois de novembre. b)

in luna noiemhrie.

meme precedat de un pronume personal Ia forma aeeentuata subliniazii. funqia acestui pronume, de exemplu: - Trebuie sa-ti faci tu insuti tema.

Tu dois faire ton devoir toi-meme.

Au lost introduse euvintele noi: un (I') autre une (1') autre d' (Ies) autres a) ea adjective nehotanite
(inso~ind

- (un) altu!, edalal!


- (0) alta, cealalta

.. altii, altele, eeilaltL celelalte un substantiv), de exemplu: - M-ai vazut ell un alt baiat.

Tu m'as vu avec un autre gar.;on. b)

ea pronume nehotarate (fara substantiv), de exemplu: Les aurres viendront en retard. Prends eette robe. l' ai une autre. - Ceilalti vor veni ell intarziere. - la rochia aceasta. Eu am alta.

~i cand are roluJ de adjectiv, ~i cand iI are pe aeela de pronume, autre este precedat de un articol care se acorda in gen ~i numar eu substantivuL

TEMA PENTRU ACASA 9


A

Traduceli in limba romana propozitiile de mai jos: I.


2,

Prenez Ie parapluie, il va pleuvoir. Moi non plus je ne suis pas habituee

a ee c1imat.

3. 4. 5. 6.

Il Yavait d'autres personnes avec loi? Quelle est la date actuelle de notre rendez-vous? c;a depend de toi? Qui, de moi-meme. Nous supportons bien les temperatures au-dessous de zero, et vous? Nous aussi.

B.

Traduceli propozi\iile unnatoare in limba franceza:


!.

Sa starn la umbra, la soare e prea cald. Vom


ie~i

2. 3. 4. 5. 6.

altadata in aer liber.

Ai prevazut evenllnenlele de azi? Trcbuie sa protejam noi


in~ine

natura contra poluarii atmosferice.

Imi place luna martie, chiar ~i dnd ploua ~i e rece. 14 iulie este sarbatoarea nationala a francezilor.

C.

Coreetali
I.

gre~elile

din propoziliile de mai jos:

Moi, j'aime beaucoup la chaleur, et toi? Moi non plus. NOlls sommes habitue

2. 3. 4. 5. 6.

ace c1imat.

Celte jeune mere veut s'occuper lui-merne de son hebe Aujourd'hui il fait frais, meme Ii !'ombre. Moi aussi, je n'ai pas peUT. Le eiel est sans les nuages.

LECTIA 10
Vorn incept: leeria
CU

PARTEA INTAI
recapilularea materiei invatate 'in leqia 10 din cursul pentru 'incepatori:

A.

Cornpletati propozitiile in Iimba hanceza Cli lirrnatoarele euvinte:

1. Ie week-end
6. Ie pantalon
J

2. Ie tennis
7. la robe 12.1a dernie

3. I'exposition 8. la jupe
13. Ie quart

4. Ie spectacle 9. la minijupe

5. la place 10. Ie chemisier

I. la chemise

Voi petrece acest week-end la lara,

in aer libeL
lti vine bine aceasta fusta scurta. Am chef sa joe tenis. Nu mai e lac penlru tine. Ce culoare au pantalonii tai cei noi?

- Je passerai ce en plein air.

>w~ck-enda

la campagne,

- EIIe te va bien, cette >minijupe. - rai envie de jOller au >tenllls.

- II n'y a plus de >place pour toi.


- De quelle couleur est ton nouveau >pantalon? - Ce >chemisicr rouge me plait beaucoup. - Paul dit que rna >jupe est trop longue. - Mets > 1<1 chemise blanche pour ton examen.

Bluz.a aceasta

ro~ie

imi place mult.

Paul spune ca fusta mea e prea lunga. Pune-li


cama~a

alba la examen.

E 0 expozitie inleresanta la Muzeul National.

- II Y a >une

eXr()~ltj(lll interessante

au Muse,e National. - Ce >spectack a fini a sept heures mains >Ie quart. - Nous serons prets 11 cinq heures et >demic. - J'ai besoin d'une nouvelle >rohcpour Ie printemps, je n'en ai que de vieilles et laides.

~apte

Acest spectacol s-a tenninat la ora fara un sfert.


~j

Vom fi gata la ora cinci

jumatate.

Am nevoie de 0 rochie noua de primavara ~i nu am decat rochii vechi ~i unite.

B.

In exercitiul urmator completati propozitiile In limba franceza cu adjectivele demonstrative convenabile:

11 iube~te

ea pe omul acesta?

- Aime+elle >cethomme? - >Cc climal est trop chaud pour moi. - Nous connaissons >cettc triste histoire. - Pour >ce week-end nous allons chez nos parents. - Est-ce que >ce~ enfanls supportent bien la chaleur?

Chma acea.la e prea caIda pentru mine.


Cunoa~tem

aceastii poveste trista.

in acest week-end mergem


la piirintii
Ace~ti

no~trj.

copti suporta bine caJdura?

in seara asta nu fac nimlC. Anul acesta vom pJeca in vacan\a in (imle exotice. Aceste ziare nu mai sunt actuale.

- >Cc soir je ne fais rien. - >Cettc annee nous partirons en vacances pour les pays exotiques. - > Ces joumaux ne sont plus actuels.

Prezenta\i orele in limba francezii: Este ora unu Este trei


~i

fara

un sfert (l2h 45).

> 11 est une heurc moins Ie quart. > 11 est trois heures et quart. > II cst ncuf heures el demie.

un sfert (3h 15).


~i

Este noua

jumatate (9h 30).

Este douasprezece rara un sfert noaptea (23h 45). Este douasprezece (12h 30).
~i

> II est minuit mains Ie quart.

jumatate ziua

> II est midi et demie.

D.

in acest exercitiu va yeti aminti adjectivele noi ~i regulile de form are a comparativului. Completa~i propoziliile urmatoare cu adjectivul corespunzator la gradul pozitiv sau comparativ: Tu
e~ti

mai bun decat fratele tau.

- Tu es >meilleur que ton frere. - Eve est >plus gaie que Marie. - Nous ne serons plus >mechants. - En plein air je su1s >plus hcureux qu'it la maison. - Soyez >plus gentils, s'il vous plait! - Cette > vieille robe ne me plait plus. - Notre grand-mere etait toujours tres > gentille pour neus.

Eva e mai vesela decat Maria. Nu vom mai fi rai. Afara sunt mai fericit decat in casii.

Fiti mai draguti, va rog! Rochia aceasta veche nu-mi mai place. Bunica noastra era mereu fcarte draguta cu noi.

Citi1i eu voce tare in limba romana: Ie sponif requipe l'advcrsaire (m.) Ie joueur Ie terrain (de jeu, de sport) Ie stade la vietoire Ie club Ie football Ie basket-ball Ie eyclisme Ie ski

~i

rar substantive Ie unnatoare si retine\i tradueerea lor

> llO spoRtifl


>

sportivul -echipa -adversarul -jueatorul -terenu! (de joe, de sport) -stadionul -victoria -c1ubul -fotbalul -baschetul -cic1ismul --schiul

[IEkip]

> [ladvERseRj > [IOjuOR] > llO teRe ida jO dO spoR/] > [10 stad] > [Ia vietua:R] > [IOklOb] > [10 futbol] > [10 basketboll > [10 siklism] > (IOski]

Cititi inca la victoire Ie joueur

data aceste substantive, dar inrr-o ordine diferita:


> [la victua:R] > (IOjuOR] > [10 basketbol] > llO stad] > [IOski]

-- victoria -jucatorul -baschetul -stadionul -schiul -adversarul -ciclismul -echipa -clubul -terenul (de joe, de sport) -sportivul -fatbalul

Ie basket-ball Ie stade Ie ski l'advcrsaire (m.) le eyc1isme I'equipe Ie club Ie terrain (de jell, de sport) Ie sportif

> [ladvERseR]
> [10 siklism] > [IEkip]

> [10 klObj


> [10 (eRe Ida jO dO spuR/] > [10 spoRtif] > [10 futbol]

Ie football

Citl!i cu voce tare propozitiile in care au fost folosite cuvintele noi: Chaque jeune garQon reve d'etre un spOliif celebre. Helas, notre equipe sportive est faiblc et jouc maL Pour ne pas perdre un match il faut bien connaitre son adversaire. Les joueurs contre lesquels vous luttez demain, som-ils deja arrives? Ce terrain (de sport) est lrop petit pour notre equipe. Allons au stade, il y a un match de football ce matin! lis remporteront une victoire, c'est sur. Est-ce que ce Monsieur qui a l'air sportif fait partie d'un club? Quels sports les jeunes Franyais pratiquent-ils Ie plus souvent') Le football et Ie basket-ball sont des sports tres populaires en France. Moi aussi, je fais du ski. - Fiecare biiJat viseaza sa fie un sportiv celebru. - Vai, echipa noastca cste slaba ~i joaca prost. - Pentru a nu pierde un meci trebuie sa-ti cuno~ti adversam!. - Jucatorii contra carora luptati maine au sosit deja? - Acest teren (de sport) este prea mic pentru eehipa noastra. - Sa mergem la stadion, e un meci de fotbal in dimineata asta! - Ei vor
ca~tiga,

e sigur.

- Domnul care are un aer sportiv face pal1e dintr-un club? - Ce sporturi praetica tinerii francezi eel mai des? - Fotbalul ~i baschetul sunt sporturi foarte populare in Fran~a.

~i

eu fae schi.

Ou as-tu mis les skis?


Robert pratique beaucoup de sports, il fait meme du ski nautique. lei, Ie cyclisme est tres populaire, tout Ie monde se promene a vtlo.

- Unde ti-ai pus schiurile? - Robert practica multe sporturi, face chiar ~i schi nautic. - Aici este foarte popular ciclismul, toata lumea se plimba eu bicic1eta.

Retineti unnatoarele expresii folosite in sport: helas perdre un match lutter contre ... remporter une victoire avoir l'air... faire partie de...
> [Elas]
> [pcRdRcmacl]

- vai - a pierde un meci


- a lupta contra/impotriva

>

rlUte kotR]

> [RapoRtE Un viclua:l{]

- a

ca~tiga

(0 victorie), a invinge

> [avua:R lE:R]


>

- a avea aerul, a parea - a face parte din

l feR

paRti dO]

faire du ski (nautiquc) pratiquer un sport se promener

> [feR dU 5ki (notikl]

- a face schi (nautic) - a practica/a face un sport


- a se plimba eu bicic1eta

> [pRatikE e spoR]


> [sO pRomOnE

a velo
Retine\i noile adjective: celebre populaire sportif sportive

a veloJ

>[sElcbR] >[popUlcR] >[spoRtitl


>[~poRth']

- celebru, celebra - popular, populara - sportiv - sportivll.

Prin exercitiul urmator veti verifica daca ati retinut bine substantivele, adjectivele Completati propozitiile in limba franceza: Jucatorii no~tri lupta azi contra unei echipe foarte puternice. Cine a pierdut acest meci de fotba!? Vai, adversarii
no~tri

~i

expresiile nOl.

- Nos>joueurs > tuttent aujourd'hui >contre une equipe tres forte. - Qui >3 perdu ce match de >football? - >Helas, ce sont nos >adversaires qui >onl rem porte > la \' ictoire. - Je voudrais >avoir I'airplus >sportit~ - >As-tu fait partie de notre club sportif? Non, d'un autre. - Je ne >pratiquerai que >!e basket-ball. - En ete je fais du > ~kl nautique et je me promene >a velo. - Est-ce que> Ie cyc1isme est un sport >populairc chez vous? - C'est >un SpOlilftres >celebre et connu dans tous Jes pays. - Ma sceur n'est pas du tout >sportive, eUe ne >pra\lquc aucun sport. - Avez-vous dans votre village >un terrain de sport (de j eu)?

au invins!

A~

vrea sa par mai sportiv.

Ai Tacut parte din c1ubul nostru sportiv? Nu. din altuL Nu voi face decal baschel. Vara fac schi nautic cu bicicleta.
~i

rna plimb

Ciclismul este un sport popular la voi?

E un sportiv foarte celebru in toate tarile.

~i

cunoscut

Sora mea nu e deloc sportiva; nu face nici un sport. Aveti un teren de sport (de joaca) in satul vostru?

In limba franceza regulile coneordantei timpurilor sunt obligatorii. Pe prima dintre ele - referitoare la concordanta limpurilor In fraza in care propozitia principala este la timpul prezent - ati invatat-o in leqiile anlerioare. In acest caz timpurile sunt folosite la fel ca in Iimba romana. Daca verhul din propozitia principala este la un timp trecut, trebuie respectate alte reguli care
determina folosirea timpurilor in propozitia subordonata.

Prin urmare, pentm a exprima 0 aetiune care se petreee .simultan (in timp) eu cea din propozitia principala, se folose~te timpul "im.parfail", tradus in limba romana prin timpul prezent, de exemplu:
aeela~i

Je saYai.s que tu

sportif. -

~tiam

ea ~ sportiv.

Daca verbul din propozitia principala este la un limp trecut, trebuie respectate alte reguli, care determina folosirea timpurilor in propozitia subordonala. Verifieati daca ati retinut corect regulile concordantei timpurilor, prezentatc aici, traducand in limba ramana urmatoarele propozitii: Les joueurs savaient bien que leurs adversaires etaient tres forts. Paul pensait que Marie n'etait pas sportive. rai vu que votre equipe luttait contre eux avec un grand courage.
Tu croyais qu'il faisait du ski.

> Jucatorii ~tiau hinc foarte puternici.

Cd adver~lIni

lor sunt

> Paul credea ca Maria nu c sportiva. > Am vazut ca cchira voastra lupta contra lor ell mare curaj.

> Credeai

ca face schi.

Completati propozitiile de mai jos aplicand regula concordantei timpurilor: Paul imi spune ca face parte din clubul nostru. Paul mi-a spus ell face parte din clubul nostru. intelegem ctl voi ca~!igati acest meci,
ca~tigati

- Paul me >dilqu'il > fait partie de notre club. - Paul> In 'a c.htqu'il > denotre club.
fai~alt

partie

- Nous > compren()l1~ que vaus > gagnez ce match. - NOlls > avans ce match.
compn~que

Am inteles ell voi

acest meci.

vous > gagniez

Allam ca luptam contra unei eehipe foarte putemice. Am aflat eel luptam contra unei echipe foarte putemice. Cititi propozipile de mai jos
~i

- Nous > appn:nonsque nous > luttonscontre une equipe tres forre. - Nous > avons apprisque nous > luttions contre une equipe tI-es forte.

fiti atenti la traducerea lor in limba romana: - Noi am practicat ni~te sporturi. Le-am practicat chiar la ~coala. - Ei au ca~tigat aceasta mare victorie. Au ca~tigat-o u~or. .- Noi am cunoseu! dteva echipe celebre. Le-am cunoscut anul trecut.

Nalls avons pratique des sports. Naus k.s avons pratiques meme Ii l'ecole. lis ont remporte cette grande victoire. Jls 1'ont remporte.e. facilement. Nous avons connu quelques celebres tqu.ip.e.s.. Nalls ks avons connue..s.I'annee derniere.

In propozitiile la perfect campus au aparut pronumele personale; ~titi cli de obieei ele stau inaintea verbului in propozitie. in exemplele date ele au inlocuit complementul direct.

Retineti regula urmatoare, obligalorie in limba franeeza:

In cazul in care complementul direct (sau pronumele eu functie de complement direct) sta inaintea verbului la un timp trecut campus, atunei participiul treeut se acorda in gen ~i numar eu acest complement.

In exercitiul care urmeaza yeti veri fica daca {jtiti sa aplicati noua regula. Completati propozitiile eu pronumele corespunzator ell funqie de complement direct ~i cu un participiu trecut eu teminatia potrivita: Am invitat sportivi din intreaga lume. - Nous avons invite des sportifs du monde entier. - NOlls >lc~ avons grand plaisir.
>invitc~ avee

I-am invitat eu mare placere.

un tres

Tu praetiei fotbalul

~i

baschetul?

- Est-ce que tu pratiques Ie football et Ie basket-ball? - Je > les ai >pratiques il y a dix ans, maintenant je n'ai plus envie. - IIs ont gagne tous les matchs de football. - lIs > le~ ont taus > gagl1c~.

Le-am practicat acum zeee ani, acum nu mai am chef. Ei au Le-au


cii~tlgat ca~tigat

toate meciurile de fotba!. pe toate.

Regula despre care am vorbit poate fi aplicata ~i in propozitiile care urmeaza. Pentm a mai buns intelegere am subliniat complementul direct ~i participiul direct care se acorda eu aeesta: Vaus avez perdu des matcbs. I es matcbs que vous avez p..erdu.s. n'etaient pas importants. Nous avons invite une tq.uipe.. A~i

pierdut

ni~te

meciuri.

- Meciurile pe care le-ati pierdut nu erau importante. - Nai am invitat


0

echipa.

L.:.tq.uipe. que nous avons inYit6:. arrive dans deux heures.

- Echipa pe care am invitat-o sose!?te peste doua ore.

in exerci~iul urmator veti veri fica daca ~titi sa aplica~i regula coneordantei participiului trecut eu complementul direct care sUi inaintea sa. Completati propozitiile ~i cititi-Ie eu voce tare: Jucatorii pe care i-am admirat c'Wigs acest meei. Echipa pe care ati invitat-o a
ca~tigat.

- Les joueurs que nous avons > admires gagnent ce match. - L'equipe que vous avez > invitee a remporte la victoire.

Tinerele pe care le-ati V3.zut joaea tenis foarte bine. Victoria pe care am admirat-o este un sucees al adversarilor no~tri. Jocul pe care sportivii din c1ubul vostru J-au prezenlat era extraordinar.

- Les jeunes filles que vous avez > vues jouent tres bien au tennis. - La victoire que nous avons > admire~ c'est un sucees de nos adversaires. - Le jeu que les sportifs de votre club ont > presenreetait extraordinaire.

Jata ultimul exercitiu din prima parte a leqiei noastre. Traduceti in limba romana enunturile urmatoare:

11 a I'air tres sportif


Je Ie sais, je ne suis pas du tout sportive. Esl-ce que vous I'avez compris, Madame? Je ne savais pas qu'il jouait au basket-ball. L'equipe contre laquelle nous jouons est celebre grace aces victoires. En ett je voudrais faire du ski nautique. Qui a perdu Ie match? lIs veulent faire partie de notre club mais ils ne pratiquent aueun sport. Notre meilleur joueur est blesse, helas, il ne peut plus jouer. Quels matchs de football avez-vous vus?

> 1"1 pare roartc

~portiv.

> Stiu, nu sunt dcloc sportiva.

> Ali inleks, doamna? > \lu


~tiam

ca clJoaca basehet.

> Echipa impotriva nircill JucIlln este celehri\ datorita viclOrii lor ci.

> Vara

a~

vrca

~a

fae

SChl

naulic

> Cine a pierdut

1ll~ciul')

> Ei vor sa faCiI pane din c1ubul nostru. dar nu praclica mei un sport. > Cel rnai bun jueator al no~tru e ranit din pac-ate llU mal poatc Sil jOllet:. > Ce lllcciuri de fotbal ali vazlI!'.'
~I

In incheierea acestei pa'1i a leqiei cititi eu atenlie cuvintele in care se repeta acela~i sunet:

LeJ

-I'air, I'adversaire, Ie terrain, le basket-ball, populaire

l E]
[0]
L/la]

- J'e.quipe, lutter, descendre. Ie velo, he.las


- Ie joue..ur, Ie club, pleuvoir, Ie je..u

- la victaire, devoir

loJ
[u]
[U]
[iJ

- Ie football. Ie basket-ball
- Ie football, Ie jo.ueur, [a journee
- lutter, faire du ski, populaire
- l'equipe,

Ie

c~clisme, Ie

ski nautique

l e)
[ il)

- Ie terrain, Ie bulletin
- remporter, descendre

l()]

- contre, I' illllbre

LECTIA 10 - PARTEA A nOVA


Scopul aceslei parti a leqiei este de a fixa materia invatata in acest caiet. Lecturand textele de mai jos puteti sa vIi perfeqionati pronuntia ~i intonatia.

Nous sommes partis en vacances au mois de juillet.11 HeIas, I nos vacances etaient gatees par Ie mauvais temps.j
?'
~

?'

?'

?'

! II pleuvait I et Ie ciel etait gris.11 On ne voyaill que des nuages.11


~

?'

?'

II faisait froid I et il faisait du vent.I I La temperature etait au-dessous de dix degres.11 Tout Ie monde portait des parapIuies I pour se proteger contre la pluie et Ie vent.I I
?' ?'?' ?' ?'
~

?'

?'

"'-)I

On ecoutal! les bulletins meteorologiques

a Ia radio I mais c'etait toujours la meme chose. I I

"'-)I

Le demier jour de nos v.:c:nces I Ie temps a Le thermometre etail a vingt cinq degres tail
?'

cha~e. II II ne pIeuvait p~s, I il :fait du so~iI.1


"'-)I

a l'ombre. i I Nous sommes alles ala pIage, I mais I'eau

?'

~ide.11
?'
~

On a passe quelques heures en plein air, I mais c'etait deja Ia fin de nos vacances, II Quand on est

?'

rentn~ au tra:aill iI faisait chaud dans lout Ie ~ys ... 11


?'?' ?'

- QueI cIimat avez-vous dans votre pays? II - Chez nous Ie chmat est dollX.
?' ?' ?'.
"'-)I

I II n'y a pas de chaleurs I malS II ne fait JamaIS au-dessous de zero./I

? ' , . . .?' .

- Est-ce qu'iI pleut souvent? II - Oui, I assez souvent. I I NOllS sommes habitues a Ia pluie. i I Tout Ie monde se promene
"'-)I

?'

?'

?'

?'

sous les parapluies.11 - Est-ce qU'11 y a des orages? II - (:a depend de la saison.11 En ete, I oui.11
?'
"'-)I

./'

?'

?'

- Quels sont les sports que vous pratiquez? II - Vous savez, Ije ne suis pas sportif, I moLl I - Alors, I vous ne pratiquez aucun sport? II - Non ... I I Maisje fais partie d'un club sportif! i I
~ ~

?'

?'

?'

?'

?'

/' .....,.. - Tu sais, I notre equipe a gagne! : I

/' /' - Contre qui aveZ-VOliS lutte? II /' /' .....,.. - Nos adversaires font partie d'un club de Lyon.
/' /' - Le match a eu heu sur votre terrain? II

II

.....,..
- Cui.

/'

/'

I ! Cette victoire que nous avons remportee I est un grand succes pour tous nos

.....,..
joueurs! II /' .....,.. - Alors, I mes felicitations!

II

Traduceti in limba franceza: Ne place sa facem sport in aer liber.

> Nous aimon~ pratiquer Ie sport en plein air.

Echipa noastra face parte dintr-un club de fotba!. Adversarul vostru nu pare a fi sportiv. Jucatorii care au ca~ligat fac parte din clubul nostru. Ce sport practici? Ciclismul.
~i

> Notre equip.:


de football.

j~1l1

partie d'un club

> Votn:

adver~aire n 'a

pas I 'air sportif.

>

Le~ jOllCurS qui ont rnnporte la victoire font partIe de norre club.

> Que! sporl pratiques-tu? Le cyelismc.


> Moi aussi,.i 'ai pl:ur des eclairs.

mie mie frica de fulgere.

Prietenul nostru este un bun sportiv, el a facut chiar ~i schi nautic,

>

~otrc ami t:~t un bon Sp0l1if, il fait meme du ski nautique,

EI insu$i a ca!?tigat victoria.


Nu suport sa stau la soare. Dar tu suporti asta?

> II a rcmpUl1e cette victoirc lui-meme.


> Je Ile suppone pas d'etre au solei!. Et toi. til Ie s\lpportc~')

EI mi-a spus ca stadionul nostru este eel mai celebru din Franla.
Baschetul e un sport foarte popular azi in Spania. Jucatorii pe care i-am Vll.Zut pe terenul nostru lupta adesea contra unei echipe de fotbal din alt ora~.
Am pierdut meciul pentro ca nu sunlem obi~nuiii cu caldura.

> 11 m'a dit que notre stade etait Ie plus celebre de toute la Fnlllce. > Le basket-ball c'est un sport tres
populaire aujourd'hui en Espagne.

> Lcs jOllellfs que no us avons \IUS sur notre terrain IUltent souvcnl conlre une equipe de football d'une autre ville.

> \lous

<1\

!lOUS He

ons perdu Ie match parce que sommes pas habitues it la chaleur.

lmi place cerul albastru Prevedeam ell va ploua, luat umbrela.

tara nori.
a~a

>J'aime Ie ciel hleu sans nuages.

ca miam

>Je prevoyais 1a pluie, alorsj'ai pris mon parapluie.


> Protegeons-nous conlre la pollution de !'alr.

Sa ne protejam contra poluarii aerului.

Care este temperatura la umbra?

> QueUe est la temperature:1 1'ombre?

o sa ploua ~i tu vrei sa te plimbi


cu bicicleta'1 Nu poti lupta contra ta Insuti. Toate cart;ile pe care Ie-am citit erau carti de sport. Ce-o sa faci in martie?

> Jl va pkuvoir et toi, til veux te promcner a vela'! > On ne peut pas lutter conlre soi-memc. > Taus les Iivres que j'(1j Ius. c'etaicnt des lines de sport. > Qu'est-ce que tu \as faire au mnis de mars'.' .le vais faire du ski.
> La date que {ai ecrite dans mon calendrier c'ctait la date de notre victoire.

o sa schiez.
Data pe care am inscris-o in calendarul meu era data victoriei noastre. Va prezint echipa noastra nationaHi.. Ai vazut acest meci? Celalalt era mai interesant. in februarie termometrul arata adesea temperaturi sub zero grade.

> Je \ ous

pres~nte

notre equipe natiollllie.

> Tu as vu ce llllltch'.' L 'autre etail meilleur > En ie\rier k therlllolllctre indique souvenl une temperature au-dessous de zero. > Je me repose micux dans un climat cJ\.olique.

Ma odihnesc mai bine in clima exotica.


Femeia aceasta este
0

sportiva splendida.

> Cette femme est une sportive splcndide. > Ce jeu est toujours aetuel'.' > \-'a depend de III slIison de l'annee.

Acest joc mai este actual? Asta depinde de anotimp.

in

ultimul ex.ercitiu comp1etati propozitiile in limba franceza eu cuvintele potrivite: - C'est > la nature, que nous avons > admiree Ie plus, dans votre pays >exotlque - > La victoin:: que nous avons > rcmponee nous a rendu heureux.. - Vaus alJez jouer un > autre match. - Votre > equipe n 'est pas venue au > slade - Avez-vous un match >('11 lIout?
no~tri.

Cel mai mult am admirat natura in tara voastra exotica. Victoria pe care am ne-a facut fericiti.
ca~tigat-o

o sa jucati un alt meci.


Eehipa voastra nu a venit la stadion. Aveii un meci in august? Asta depinde de adversarii

- > (:a depend de nos > adversairc~

E1 face parte din clubul nostru? Nu ~tiu. Mi-a spus ca am un aer sportiv ea joc tenis foarte bine.
~i

- Est-ce qu'il > {"ait partie de notre club? Je ne > Ie sais pas.

-ll m'a dit que >j'avais l"air sportifet que je > Jouais tres bien au tennis.
- Les sports quej'ai >pratiquesc'etaient > Ie baskct-bal~ > le football et > Ie cyclismc. - NOllS ne nous > habiluerons jamais > i\ volre c1imal - Qui >fait partie de notre >clul9. - Ce n'est pas facile de > rc mponerune victoire sur >sOl-m~me.

Sporturile pe care Ie-am facut erau basehetul. fotbalul ~i ciclismul.

Nu ne yom

obi~nui

niciodata cu

c1ima voastra. Cine face parte din c1ubul nostru? Nu este u~or sa ca~tigi 0 victorie asupra ta Insuti.

RECAPITULAREA LECTIEI 10
IO.J. In leqia 10 ati facut cuno~tinta eu vocabularul din span. lata expresiile care au legatura ell acest subiect: perdre un match lutter contre... remporter une victoire avoir I'air sportif faire partie de ... pratiquer un sport faire du ski - a pierde un meci - a lupta contra/impotriva ... - a c,Wiga (0 victorie) - a avea un aer sponiv, a parea sportiv - a face parte din ... - a practica/a face un sport - a face schi

10.2. A fast introdus pronumele neutru Ie, care exemplu: Savez-vous qu'ils ont perdu Ie match? Nous Ie savons.

inlocuie~te

propozitia subordonata; de

- Stiti eli. ei au pierdut meciul? - Stirn.

10.3. Ati invatat regula eoncordantei timpurilor. Amintiti-va: Daca propozitia principala e la un timp ~, propozitia subordonata va fi la ~ pentru a exprima 0 aqiune s.imll.l.t.ana Cll a principalei. Aceasta subordonatli. se traduce in limba romana prin p.re.zen1. Paul m'a dit qu'il faisait partie d'un club sport if. - Paul mi-a spus ca face parte dintr-un club sportiv.

lOA. Regula urmatoare se refera la acordul participiulul trecut eu eomplementul direct:

in cazul in care complementul direct sau pronumele care indepline~te aceasta funqie SUi inaintea verbului la un timp trecut compus, atunei participiul trecut al acestui verb se acorda in gen ~i numar cu acest complement; de exemplu: Les joueurs que nous avons imd.te.s arrivent en retard. Nous avons vu une equjpe de faa.thall Naus J'avons Y.W:. au stade. - Jucatorii pe care i-am invitat sosesc eu fntirziere. - Am vazut 0 echipa de fotbal eelebra. Am vazut-o la stadion.

~.

TEMA PENTRU ACASA 10


A

Traduceti in Iimba romana propozitiile urmatoare: I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Avez-vous remporte une victoire? Contre qui nos joueurs, ont-ils lutte? Ce sport n'est plus populaire chez nous. Un celebre sportif joue dans notre equipe, Je voudrais pratiquer un sport. E1Je Ie saito Je lui ai dit qu'elle ne jouait pas bien. Promenons-nollS

a vela!

B.

Traduceti in limba franceza propozitiile urmatoare: I, Ce meciuri ali pierdut? 2. Ea mi-a spus cli face parte dintr-un club. 3, Nu -?tiam asta. 4. lata sportivii pe care i-am admirat in timpul ultimului meci de baschet. 5. Practici schiul nautic? 6.
A~i ca~tigat

pe terenul vostru de sport?

7. Nu trebuie sa IUPli contra ta insuti.

C.

Corectati I. 2. 3. 4. 5.

gre~elile

din propozitiile de mai jos:

Les victoires que vaus avez remportes, c'est votre grand succes. Ce sportifnous a dit que c'est son dernier match de football. Elle est sportif, nous Ie savons, Pour avoir I'air sportive il faut pratiquer un sport. Tu se promene souvent au vela?

VOCABULARUL LECTIILOR 9 SI 10 , ,
> > > > >
> >

aetuel actuelle l'adversaire (m.) l'air(m.) (avoir) I'air

laktUel] taktUelJ [ladveRseR] [leR] [avuaR leR]

- actual - actuala - adversarul - aerul - a avea aeroI, a parea - la umbra - august - sub, dedesubt - peste, deasupra - la fel, de asemenea - la soare - (un) altul, ceHHalt - altii, altele, ceilalti, celelalte - eu bieic1eta - aprilie - baschetul - buletinul meteorologic - asta depinde ... - ealendarul - celebru, celehra - ciildura - elima - clubul - ciclismul - decembrie - gradul

a I'ombre
aout(m,) au-dessous au-dessus aussi au soleil l'autre (m.) les autres 0 11 velo avril Ie basket-ball Ie bulletin meteorologique
~a

la lobR]
[u][ut]
[0 JOsu]

> > > > > > > > >


>

10

dOsU]

[osi]
[0 solei]

[lotR] !lEzotR]

fa vEla]
[avRil] [10 basketbol] [10 bUlte mEtEoRolojik]

depend

> > > > > > > > >

[sa dcpa]

1a ealendrier celebre la chaleur Ie climat Ie club Ie cyclisme decemhre Ie degre

110 kaliidriiE] [sElebR] [la


~alOR]

no

klima]

[10 klOb] [10 siklism] [dEsabR] llOdOgrE]

dessous dessus l'eclair en plein air l'equipe etre habitue iL. exotique faire du ski faire du sport faire partie de... il fait frais [eyrier Ie football helas indiquer il pleut Ie joueur juillet lutter (contre) national, -e la nature (Ie ski) nautique non plus noyembre Ie nuage I'ombre (m.) I'orage Ie parapluie perdre un match pleuvoir

> ldOsu] > [dOslJ] > [lEkleR] > [a plencR] >


11Ekip]

- sub - pe, peste - fulgerul - in aer Iiber - echipa - a fi


obi~nuit cu ...

> !etR abitUE aJ > [egzotik] > [feR dU ski] > [feR dU spoR] > lIe paRti dO] >
lil fe iRe]

- exotic, exotica - a face schi - a face sport - a face parte din ... - e racoare, e reee - februarie - fotbalul - vai - a indica, a amta - ploua - jucatorul - iulie - a lupta contra(impotriva) - national, na~ionala - natura - schiul nautic - nici, nici atat - noiembrie - norul - umbra - furtuna, yijelia - umbrela (de ploaie) - a pierde un meci - a ploua

> [fEvRiiE] > [10 futhol] > [Elas] > [cdikE]


> > > > [il plO] POjuOR] ljUiiEj [lUtE k6tR] InasionalJ [la natlJR] [10 ski notik]
!nii pill)

>

>
>

> >

lnovlibRj

> [10 nUai] > 116bR] > >


>

[loRaJ)
110 paraplUi] IpeRdR

emaciJ

>

[plOvuaR]

la pluie 1a pollution populaire pratiquer un sport prevoir proteger contre... remporter (une victoire) Ie ski (nautique) (faire) du ski splendide Ie sportif sportif sportive Ie stade supporter la temperature Ie terrain (de jeu, de sport) Ie thermometre la victoire (Ie) zero

> > > > > > > > > > > > > > > > >

[ta plUiJ

- ploaia - poluarea - popular, populara - a practica, a face un sport - a prevedea - proteja contra, impotriva - a
ca~tiga

[la polUs;oJ [popUJcR} [pRatikE

e spaR]

[pREvuaR] [pRoIEjF: kotRJ [RiipoRtE] [10 ski notik] [feR dU ski] [spladid] [10 SpORlin [spoRlif] [spoRtiv] 1l0stad] (sUpoRtE]

(0 victorie)

- schiul nautic - a face schi - splendid, splendida - sportivul - sportiv - sportiva - stadionul - a suporta - temperatura - terenul de joe, de sport - terrnometrul - victoria - zero(ul)

Ila tapERalURJ
[lO teRc/dO jO, dO spoR] [10 teRmometR] [Ia viktuaR] [10 zERo]

> > >

LECTIA 11- PARTEA iNTAI


Vom incepe eu recapitularea vocabularului leetiei II din cursu I de "Limba franceza pentru incepatori".
A

Completati propozitiile in limba franceza cu unul din unnatoarele cuvinte:

1. Ie repas
6. 1a confiture 11. Ie poulet

2. Ie petit dejeuner 7. Ie sucre 12. la viande

3. Ie diner 8. Ie Jait 13. 1a salade verte

4. Ie pain 9. Ie vin 14. Ie fromage

5. Ie beurre 10. I'eau 15. Ie dessert

Prefer cafeaua lara zahar. Miincarea aceasta este prea rece, Va invWim la cina la ora 8 seara. Cine vrea lapte? Toti francezii beau vin la masa branzeturile inainte de desert.
~i

-Je prerere Ie cafe sans> sucre.

-Ce > rcpa~est trap froid.


-Nous vous invitons pour> Ie diner a 8 heures du soir. -Qui veut du > lait'.' mananca -Tous les Franpis boivent > du vinaux repas et mangent > Ics fromagesavant Ie dessert. -Je ferai moi-meme > le dessertpour cet apres-midi. -On mangeait souvent du > pouletdans ce restaurant. -Qu'est-ce que tu prendras au petit-dejeuner?
-Du > pain avec du > beurreet du cafe >au !ait.

Voi pregati chiar eu desertul din aceasUi dupa-amiaza. Se manca adesea pui in acest restaurant. Ce vei servi la micul dejun? Paine eu unt
Da~mi

~i

cafea eu lapte.

apa, te rog.

-Donne-moi de> I'cau, s'il te plait. --eette > confiturc-cl est meilleure que celle-Ia. -Apres nous avons demande des > fromages, -Moi non plus, je ne mange pas beaucoup de >Vlilndc.

Dulceata aceasta este mai buna decat aceea. Noi am comandat bmnzeturi dupa masli. Nici eu nu mananc multa carne, Unde este salata verde? Ali !?i mancat-o?

-Ou est> la

~aladc

vcrte')Vous l'avez

deja mangee?

B.

in exercitiul urmator veti recapitula regulile de folosire a articole1or partitive. Completati propozitiile in limba franceza: Vrei yin sau apa? Serviti came cu cartofi prajiti! Voi servi cafea lara zahar. - Tu veux >du
V III

ou > dc j'cau?

- Prenez > de la vlande avec> des fri tes 1 -Je prendrai >du cafe sans sucre.

Apa.! El nu mananca decat desertul.

->De l'eau! - II ne mange que >les desserts.

C.

Amintiti-va conjugarea ciitorva verbe. Completati propozitiile in limba franceza cu fonna convenabila a verbului: Ce
serve~ti ea

desert?
acela~i

-Qu' est ce que tu >prends comme dessert? lucru: pui. -Nous >prenons touJours la meme chose: du poulet. -Nous >mangeons trop et nous >huvons trop d'alcoo!. -Tu >manges trop peu, il faut bien >manger! -Je >boirai du vin et je >mangerai un autre dessert. -Nos amis >onl tout mange et ils >ont tout bl~ 11 n'y a plus rien. -Le soirtu >auras faim.
-Ils >ont toujours soif.

Servim mereu

Mancam prea mult

~i

bern prea mult alcoo!.

Mananci prea putin, trebuie neaparat sa minanei! Voi bea vin


~i

voi manca un alt desert.

Prietenii no~tri au maneat nu mai e nimic. Seara iti va fi foame. Lor Ie e mereu sete. Ne-a fost foarte foame.

~i

au baut tot,

-NallS >avons eu tres faim.

D.

tn acest ultim exercitiu recapitulativ traduceti


Au dejeuner ils ne prennent jamais de salade verte. Qu'est-ce qu'on prendra ce soir?
II a bu son vin.

propozitiile unnatoare in Iimba ramana: > Ei nu camanda niciadata salata verde la pninz. >('e yom comanda in seara asIa? > 1:-:1 !;'i-a baut vinuL > Noi am servit paine eu unt. > Nu servesc de cat cafca rara zahar.

Nous avons pris du pain avec du beurre. Je ne prends que du cafe sans sucre. Prendras-tu de la viande?

> Vel camanda carne?

lata

~i

setul de cuvinte noi; cititi-le eu voce tare

~i

fiti atenti la traducerea

lor: Ie menu l'aperitif(s.m.) lejus (de fruit) Ie hors-d'ceuvre I'huitre (s.f.) l'escargot (s.m.) la liqueur I' appetit (s.m.)
> [IOmOnL] > [lapeRitif) > [IOjU(dOfRUi)] > [IOoRdO:vR] > [IU:itR] > [lEscaRgo] > [lalikO:R] > [Iapeti]

-meniu! -aperitivul (bauturile) -sucul (de fructe) -aperitivul -stridia -melcul -lichiorul -apetitul, pofta de truincare -comanda -nota de plata -gurmandul, lacomul ---<:unoscatorul in ale truincani (gastronomiei) -proverbul

la commande I'addition (s.f.) Ie gourmand Ie gourmet

> [Iakoma:d] > [ladisio] > [10guRmii] > [10 guRmE]

Ie proverbe

> L10 pRovERb]

~i

acurn, cititi inca

data cuvintele noi 1ntr-o ordine diferita:


> [Iadisio] > [IOmOnU] > [lEscaRgo] > [IOguRmii.] > [IOoRdO:vR] > (lapeti]

I'addition(s..) Ie menu I'escargot (s.m.) Ie gourmand Ie hors-d'ceuvre I'appetit (s.m.)

-nota de plata -meniul -melcul -gurmandul, laeomul -aperitivul -apetitul, pofta de maneare -lichiorul -aperitivul (bauturile) ---<:unoscatorul in ale rnancarii (gastronomiei) -proverbul -stridia ---<:omanda -sucul (de fructe)

la liqueur I'aperitif(s.m.) Ie gourmet

> [Ia likO:R] > [lapeRitif] > [10 guRmE]

Ie proverbe l'huitre (s.f.) la comrnande Ie jus (de fruit)

> [10 pRovERbl


> [IU:itR]

> [Ia komii.:d] > [IOjU(dOfRUi)}

Sa introducem cuvintele noi in propozitiile urmatoare. Cititi-Ie ~i incereati sa retineti traducerea lor in Iimba romana:

Vous avez prepare un menu delicieux. Prenez-vous un aperitif aleoolise, Monsieur?

-Ati pregatit un meniu delieios. -Serviti 0 Mutura akoolica ca aperitiv domnule? -Nu, multumese, prefer un sue de fruete raeoritor. -0 masa tipie frantuzeasca incepe eu aperitivele. -Stridiile sunt un aperitiv rafinat al ciirui pret este ridieat. -Se spune eli francezii adora me1cii mananea multi.
~i

Non, merci,je prHere unjus de fruit rafraichissant.

Un repas bien franyais commence par les hors-d'a:uvre. Les hu'itres c'est un hors-d'ceuvre raffine dont Ie prix est eleve. On dit que les Franr;ais adorent les escargots et qu'ils en mangent beaucoup. Apres Ie diner on passe au salon pour prendre de la liqueur et du cafe. Un proverbe franr;ais dit: "L'appetit vient en mangeant". Avez-vous deja fait la commande au garyon? Garyon, I'addition s'il vous plait! Le gourmand mange tout d'un bon appetit. Le gourmet, au contraire, il ne mange que les meilleurs plats, les plus raffines.

ea

-Dupa pranz se trece in salon pentru a servi liehior ~i cafea. -Un proverb francez spune: ..Potta vine mancand". -l-ati dat deja comanda chelnerului? -Chelner, nota de plata, vii rog! -Gurmandul mananca oriee eu multa pofia. -Cunoscatorul in ale mancarii, din contra, nu mananca decal cele mai bune ~i rafinate mancaruri.

Retineti expresiile: faire la commande manger d'un bon appetit


~i

-a face comanda -a manea cu multi pofta

faptul ca in limba franceza "garc;on" (Miat) inseamna ~i "chelner".

Retineti

~i

adjeetivele care au fost folosite in propozitii:


> ldcli~iO]

delicieux delicieuse alcoolise, -e rafraichissant rafraichissante

-delicios -delieioasa -alcoolic, alcoolica (pentru bauturi) -racoritor -racoritoare

>

l delisiO:z]

> [alkolizej > LRafRE~jsa] >


LRafRE~lsiU]

raffine, -e fameux fameuse bien


fran~ais

>[Rafine] >[famO] >[fumO:zj >[bIi'i fRase)

-rafinat, rafinata -faimos -faimoasa -tipic frantuzesc

Pentru fixarea substantivelor ~i adjectivelor noi; traduceti propozitiile urmatoare din limba franceza in limba romana:

On aime beaucoup Ie champagne parce que c'est une hoisson raffinee.

> Ne place mult ~ampania pentru ca c~lc 0 biiutura fina. > Nu beau nimic a!coolie, da\i-mi fructe lara alcool.
~uc

Je ne bois rien d'alcoolise, donnez-moi du jus de fruit sans alcooL Chez lui les aperitifs sont loujours delicieux.

de

> La el bauturile de aperitiv sunt mereu del icioasc_ >Ea are un gust ratinat. nu ia decat stndil ca aperitiv. >0 s,a cOll1Jndam acest lichior faimos.
>Cunoaste~i

Son gout est raffine, elle ne prend que des huitres comme hors-d'reuvre.
On va prendre ceUe fameuse liqueur.

Connaissez-vous quelques proverbes frant;:ais? D'apres I'opinion generale, la cuisine fran~aise est la plus raffinee et fameuse dans Ie monde entier. Apportez-nous Ie menu, s'il vous plait. Je voudrais manger un plat bien
fran~ais.

cateva proverbe fran\uze$ti?

> Dupa parerea generala. bucataria frantuzcasca cstc cea mai rafinata ~i mai faimoasa din toat[\ lumca. >Aduceti-ne mcniul, va rog.
>1\$ vrea sa mamilK () mancarc eu adcvarat fran!-u zeasc a,

II faut faire une commande au

gar~on.

>Trcbuic data comanda chelnerului. >El este gurmand? Nu, dimpotriva, nu are niciodata pofta de mancare. >Domnul Duval estc un renumit cunoscilTor in ale mancarii; nll mimancil decat in cele mai bune reslauranlc,

Est-il gourmand? Non, au contraire, il n'a jamais d'appetit. Monsieur Duval est un gourmet fameux; il ne mange que dans les meilleurs restaurants.

Verificati daca ati retinut corect substantivele ~i adjectiveIe noi. Completati propozitiile in limba franceza: Care dintre noi va da comanda la restaurant? -Qui de nous >fera une commandc dans Ie restaurant? -Je voudrais une boisson >alcoolisee. -Donnez-moi quelque chose de >rafraichissant, s'il vous plait! ->Lc gan;on nous a apporte l'addition.

A~

vrea 0 bautura alcoolica.

Dati-mi ceva racoritor, va rog!

Chelnerul ne-a adus nota de plata.

Ce meniu

pregate~ti

pentru diseara?

-Quel > menu prepares-tu pour ee SOiT? -Comme >hors-d' reuvre nous avons > des huitreset > des escargots. -Pourquoi tu ne manges pas >d 'un bon appetit? -Garyon, deux> jus de
frui~

Avem stridii

~i

melci la aperitiv.

De ce nu ffiananci eu pofta?

Chelner, doua sueuri de fmete, va rag! Paul mi-a spus in limba franceza un proverb renumit:"Pofta vine maneand". Nu fi lacom! Dupa parerea generala multi francezi sunt cunoscatori in ale mancarii.

s'il vous plait!

-Paul m'a dit en fran~ais un > fameux proverbe: > "L'appetit vient en mangeant" -Ne sois pas> gourmand! -D'apres I'opinion generale beaucoup de Fran~ais sont > dl:s gourmets.

A fost introdus verbul "servir", care este strans legat de vocabularul acestei lectii: servir servir a se servirde >(sERvi:R]
> [sERvi:R a]
> [~O sERvi:R dOl

- a servi. a manca - a servi, a folosi la - a se servi de, a se folosi de

Retineti aeest verb neregulat la toate timpurile. Cititi ell voce tare propoziliile urmatoare in care apare verhul "servir" ~i familiarizati-va cu traducerea lui in Iimba romanil.: Sers-toi, s'it te plait! Le gar~on nous sert des escargots comme hors-d'reuvre. Servez-volls vous-memes. Servez-nous queIque chose Cette chose ne sert arien. Cet enfant ne sait pas encore se servir d'un couteau. Le garyon
VOllS

Serve~te-te,

te rog!
serve~te

-Chelnerul ne

melci la aperitiv.

- Serviti-va singuri.

a boire.

Serve~te-ne

ceva de baul.
serve~te

- Lucrul acesta nu

la nimic.

- Copilul acesta nu ~tie inca sa se foloseasca de cutit. - Chelnerul minute.


0

servira dans quelques minutes.

sa va serveasca in cateva

Je n' ai pas envie de te servir. Quand nous etions enfants, oous nous servions nous-memes. lis o'ont pas attendu Ie garyon, il se sont servis eux-memes.

- Nu am chefsa te servesc. - Ciind eram copii, ne serveam singuri.

- Nu au a~teptat chelnerul, s-au servit singuri.

Je peux vous servir un apperitif, Monsieur?

-Pot sa va servese domnule?

bauturil la aperitiv,

Ce dictionnaire lui a bien servi pendant ses etudes.

-Dictionarul acesta i-a folosit mult in timpul studiilor. -Iti dau aparatul acesta, care te ajuta sa faei multe lucruri. -Folositi-va de ma~ina mea, e la dispozitia voastm. -Am folosit banii
vo~tri

Ie te donne eet appareil qui sert afaire beaueoup de chases.


Servez-vous de rna voiture, e1le est a votre disposition. Nous nous sommes servis de votre argent pour partir. A quoi ~a sert?

ca sa plecam.

-La ce serve~te (folose~te) asta?

Retineti: Pronumele "quoi" > [klLal_ "ee" - este folosit atunei cand este vorba despre obiecte nedefinite, de exemplu:
A quoi penses-tu?

- La ce te

gande~ti?

Arien.

- La nimic.

Pentru fixarea verbului introdus anterior, incercati sa rezolvati exercitiul urmator. Completati propozitiile In limba franeeza eu forma verbala coreeta: .,servir", ..se servir de", "servir a": Ma servesc de eartea ta ea sa inva! lectia.

-Je > me sers de ton livre pour apprendre


la
le~on.

Ti-a fost de folos

m~ina

noastril. In timpul vacantei?

-Est-ce que notre voiture >1'a bien servi pendant les vacances? ->Sers-moi vite, s'il te plait!

Serve~tema repede,

te rog! nimanui.

Vai, munca ta nu

folose~te

-H6las, ton travail ne >sert apersonne. -Le gartyon nous >a tres vite servi. -VOUS pouvez >vaus servir de tout ce qu'il ya dans la maison. -La personne que >nous avons servie ctait tres contente de nous.

Chelnerul ne-a servit foarte repede. Puteti sa folositi tot ce se afla in easa.

Persoana pe care am servit-o era foarte multumita de noi.

Ma voi servi mai tarziu, acum nu mi-e foame.

-Ie >me sen'irai plus tard, maintenant je n'aipas faim. -Tu sais >a quai ca sert, eet appareil?

~tii

la ce

serve~te

aeest aparat?

Cititi eu voce tare propozitiile unniHoare ~i urmariti traducerea lor in limba romana, fiind atenti mai ales la cuvintele scrise ingro~at; Je voudrais me servir de la voiture de mon pere, Tu voudrais Ie faire aussi? Elle ne voudrait pas partir toute seule.
NallS voudrions parler avec notre professeur de fran~ais.
> [jO vudRE mO sERvi:R -A~ vrea sa folosesc ma~ina dO la v"atU;R dO Ina pE:R] tatalui meo. > [tU vudRf: 10 tE:R osi]

-Ai vrea sa faci

~i tu

asea?

> [El nO vudRE pa paRti:R tutsOl]

-Ea nu ar vrea sa piece singura.

>[nu vudRio paRle avek -Am vrea sa vorbim cu profesorul notR pRofEsO:R dO fRibE] nostru de franceza. >[vudRic vujue sO maci avek Un orR ekip] >[il vudrE fe:R la koma:d] -Ali vrea sa jucati acest meci cu o alta echipa? -Ei ar vrea sa dea eomanda.

Voudriez-vous jouer ce match avec une autre equipe? Ils voudraient faire la commande. Elles voudraient une boisson rafraichissante.

> lEI vudrE Un bUas 0 Ra fR E~i sa: t]

-Ele aT vrea 0 bautura racoritoare.

in propoziliile anterioare s-afolosit verbul" vouloir". pe care if cuno~te!i deja, la "conditionnef present" > I ki5disionE! pRe7a]- conditional prezent.

tn leetiile precedente a fost folosita forma sa de politete : ,Je voudrais".


Conditionalul prezent ("Ie conditionnel present") se formeaza adaugand 1a tema de "futur simple" (viitor simplu) a verbului de conjugal tenninatiile de "imparfait" (imperfect).

lata dteva exemple: infinitif aller futor simple -j'irai conditionnel present j'irais, tu irais, il irait, nous irions, VOllS iriez, ils iraient je ferais, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, ils feraient je parlerais, tu parlerais, il parlerait, nous parlerions, vous parleriez, ils parleraient

faire

-je ferai

parler

-je parlerai

Modul conditional este des folDs it in limbo jrancezti. in exemplele date a aptirut in propozi!ii care exprimti 0 dorintti sau 0 presupunere:

Je voudrais me servir de la voiture demonpere. Tu Ie ferais aussi.


~i

-A~

vrea sti mafolosesc de m~ina tatiilui meu.

-$i tu vei face osta.


0

in Jrazele afirmative, cimd vrem stifolosim

formula de politete, de exemplu: -A.ti vrea stijucati acest meci cu echipti?


-A~
0

Voudriez - VallS jouer ce match avec une autre equipe? J'aurais quelque chose

altii

a te dire.

avea ceva sa-Ii spun.

Pentru a invata sa folositi corect noul mod, traduceti in limba fOmana urmatoare1e propozitii:

VOUS

devriez venir.

- Ar trebui

sa venili.

Le petit Pierre voudrait de 1a glace. Nous serions tres contents. Elle pourrait faire cela pour moi. Feriez VOllS

- Micul Pierre ar vrea j'nghetata


- Am fi foarte multumiti.

- fa ar putca sa faca asta pcntru mine

ce travail?

- Ati face aceasHi lucrare? - Parin\ii nu ar pleca rara copiii lor, - Ai avea pn:a mulle lucruri de facu!.

Les parents ne partiraient pas sans leurs enfants. Tu aurais trop de choses a faire.

in exercitiul urmator yom folosi modul ..conditionnel present". Completati propozitiile in limba franceza cu forma verbala corespunzatoare la acest mod:
Marie ar vrea sa gaseasca 0 munca interesanta. -Marie> voudrait trouver un travail interessant. - Tu > de\'faisfaire la vaisseUe. -Je ne > voudraispas venit en retard a son manage. -II ne >I'aideraitjamais. -Nous Ie> ferionsmais ... -Son mari ne lui >diraitpas 1a verite.

Tu ar trebui sa speli vaseIe.

Nu a~ vrea sa vin cu intarziere la nunta sa. El nu te-ar ajuta niciodata. Noi am face asta, dar... SottIl ei nu i-ar spune adevarul.

Treeem la ultimu! exereitiu din prima parte a Ieqiei II. Tradueeti in Iimba franceza: Nota de plata, va rog.
A~

> L'addition, s'il

VOllS

plait.

bea un sue de fructe.

> Je boirais un jus de fruit.

Am vrea sa va servim 0 bautura ea aperitiv. Veeinii vo~tri ar folosi buew-o~i de ma~ina voastra. Nu ~tju eand ne va servi che!nem! iista.

> NallS voudrions vous servir un aperitif.


> Vas voisins se serviraient volontiers de votre voiture.

> Je ne sais pas quand ce garcon nous


scrvira.

Am prefera stridii sau melci la aperitiv.

> NallS prefererions des huitres all des escargots comm e hors-d' u:u vre.

Ai vrea sa pregate~ti un meniu rafinat? Nu rna folosese niciodata de aparatu! de ras al tatalui meu. Sa luam sueuri
~i

> Voudrais-lu preparer un menu raffine" > Je ne me sers jamaj~ du rasoir de


man pere.

cafea!

> Prenolls des jus et du cafe!

Nu \i-a~ servi niei 0 bautura alcooliea.

> Jc ne Ie servirais aucune hoisson


akoolisee.

$tii la ce folose~te aeest Iucru?


Cuno~ti

> Sais-tu

a quoi sert cette chose-I a'?

acest proverb renumit?

> Connais-tu ce provcrbe fameux?


> VOlre reception c' est 1a fetc dcs

Receptia voastra este sarbatoarea gunnanzi!or


~i a eunoscatorilor in ale gastronomiei.
A~ manca cu mare pofta 0 rnancare tipic frantuzeasea.

gourmands et des gourmets.


> Je mangerais d'un bon appetit un plat bien franr;ais. > Marc connait beaucoup de proverbes et il aime ~'en scn:ir.

Marc ~tie multe proverbe foloseasca.

~i

ii place sa Ie

Aiei se servesc manearuri delicioase. Te folose~ti des de asta?

> lei on sert des repas delicieux. > Tu t'en sers souvent?

LECTIA 11- PARTEA A nOVA ,


A Rezolvati unnatoarele exercitii recapitulative:
1. Ie poisson 2. Ie riz

3.les pommes de terre


8. la boisson

4. les frites 9. le legume

5. 1a soupe

6. Ie fruit

7. la glace

10. Ie gateau

A~

vrea pe!?te Cll cartofi prajiii,

-Je voudrais du >poisson avec des >frites. -Est-ce qu'on mange beaucoup de >riz chez VOllS? -Dans votre menu il n'y a pas de > soupe ni de > legumes. -Je te servirai unjus de > fruit bien rafraichissant. -Qu'est-ce que tu prendrais camme >boisson?
-II ne mangerait que des> pommes de terreou des> gateaux,

Se mananca mult orez la voi?

in meniul vostru nu exista supa, nici legume. Te voi servi eu un sue de fructe foarte racoritor. Ce bautura ai comanda?

EI n-ar manca decat cartofi sau prajituri.

Ai vrea inghetata cu ciocolata?

- Voudrais-tu de > 1a glace au chocolat?

B.

in acest exercitiu va veii ammh cateva adjective. Folositi adejctivul corespunzator in fiecare din propoziiiile urmatoare; E bun? Nu. E rau, Mi s-a servit supa prea calda. Fiul meu are un apetit execelent. Totul e rece, ati venit prea tirziu. -C'est > bon?Non, c'est >mauvais. -On m'a servi de la soupe trop >chaudc. -Mon fils a un appetit > excellent. -Tout est> froiq vaus etes venus trop tard. -Cette glace est> excellente.
-II fait froid, je boirais quelque chose de> chaud.

ingheiata asta este exce1enta.


E frig,
a~

bea ceva cald.

C.

Traduceti in limba franceza urmatoarele propoziiii interogative: Ce faci? Ce asculti la radio? Ce ia ella desert? Ce cauli sub masa?
> Qu'est-ce que tu fais? > Qu'est-ce que tu ecoutes it la radio?

> Qu'est--ce qu'il prend comme dessert'? > Qu'est-ce que tll cherches sous la table')

Trecem la un nou set de cuvinte care va vor completa vocabularul gastronomic. Cititi-Ie cu voce tare, fhnd atenti la traducerea lor in limba romana: Ie bistro (bistrot) Ie libre-service Ie casse-croute Ie steak Ie r6ti Ie sel Ie poivre Ie camembert la nappe Ie regime > (lObistRoJ > [10 libRO sERvis] > [10 kaskRut]
> (10 stEk]

-bistroul, barul, bufetul -auto-servirea -gustarea -biftecul -friptura (Ia cuptor) -sarea -piperul -branza camembert -fata de masa -regimul

> (10 ROli]


> [IOsEI]

> [IOpUavR] > [10 kamabE:R] > [Ia nap] > [10 Rejim]

Acum, repetati-le intr-o ordine diferita: Ie camembert Ie libre-service Ie poivre Ie regime Ie steak Ie bistro (bistrot) la nappe Ie casse-croute Ie roti Ie sel > [10 kamiibE:R] > [10 libRO sERvis] > (IOp"avR] > [10 RcjimJ > (10 stEk] > (10bistRo] > [la nap] > (10 kaskRut] >[IORoli] > [JOsEI] -branza camembert -auto-servirea -piperul -regimul -biftecul -bistroul, barul, bufetul -fata de masa -gustarea -friptura (la cuptor)

-sarea

Sa intrducem cuvintele noi in propozitii; retineti traducerea lor in limha romana-: Nous avons facilement trouve une table libre dans ce bistro. Nous voudrions manger vite quelque chose dans un libre-service. J'ai tres faim,je prendrais un casse-croute avant Ie diner. Les Franyais mangent beaucoup de steaks. Mettez-vous -Noi am gasit ul?or bistrou.
0

masa libera in acest

-Am vrea sa maneam repede ceva intr-o auto-servire. -Mi-e foarte foame, inainte de cina.
a~

lua 0 gustare

-Francezii miinanca multe biftecuri.


-A~ezati-va

a table, Ie roti est pret.

la masll, friptura e gata.

II faut mettre du sel et du poivre dans la soupe paree qu'elle n'est ni assez salee, ni poivree. Passe-moi Ie poivre, s'il te plait. II est deIicieux, votre fameux camembert!

-Trebuie puse piper ~i sare in supa, pentru ell nu e nici saratil., nici piperata. -Da-mi piperul, te rog. -E delicioasa faimoasa voastra branza camembert!
-A~

Je mettrais une nappe propre, mais toutes sont sales. Tu es trop gros, tu devrais suivre un regime.

pune 0 fata de masa curata, dar toate sunt murdare. prea gras, ar trebui sa tii regim.

-E~ti

passer sale, -e poivre, -e


~i

>

lpa~cl

-a treee, a da -sarat, saratil -piperat, piperata

> [sak] > lp"ClVRc]

un nou verb neregulat:


> IsUi:vl{]

suivre care are sensuri diferite: suivre un regime suivre quelqu'un suivre des cours

-a urma (a tine) un regim -a urma, a urmari, a insoti pe cineva -a urma, a face cursuri

Conjugarea acestui verb va va fi prezentata in recapitularea leqiei.

lata d.teva exemple in care am fo1osit acest verb in propozitii. Cititi-Ie ell atentie I?i retinep traducerea lor: Suis -moi! Un tres beau garcon m'a suivi dans la rue. Elle suit un regime sans sel. Paul etait amoreux de cette fille, ilia suivait a t 'ecole, dans la rue, il etait toujours a cote d'eHe. Nous suivrions les cours de franyais mais il nous manque de la patience. -Urmeaza-ma! -Un tanar frumos m-a urmarit pe strada. -Ea tine un regim rara sare. -Paul era indragostit de fata asta, 0 insotea la ~coala, pe strada, era mereu langa ea. -Am face cursurile de franceza, darne lipsel?te rabdarea.

Vom trece acum la un exercitiu care va va permite sa verificati daca aii retinut vocabularul nou verhul "suivre". Completati propozitiile in limba franceza: De ce rna urmare~ti mereu? Ati Iacut cursuri anul acesta? Cine I-ar insoti la auto-servire? Dupa boala ei, mama mea trebuie sa tina un regim rara sare ~j rara piper. Dati-mi bninza camembert, va rog.
A~ vrea sa intm in acest bufet ca sa iau o gustare.

~i

-Pourquoi tu me >suis toujours? ->Avez-vous


~uivi

des cours cette annee?

-Qui Ie >.'.Ulvrai( au libre-service? -Apres sa maladie rna mere doit >suivre Ull regime sans sel et sans poivre. ->Passa--moi du camembert, s'i1 vous plait. -Je voudrais entrer dans ce >bistro pour prendre >un casse-croute. - Ce >steak n'est ni assez >sale ni assez >poivre. -Je >mangerais d'un bon appetlt un roti. -Je ne peux suivre aucun >rcgimc, surtout sans >sel. -Qui >suit >un regime sans >poivrc? ---Qui changerait de >nappe d'ici?

Biftecul asta nu e niei indeajuns de sarat, niei indeajuns de piperat.


A~

manca eu pofta 0 friptura.

Nu pot urma TIiei un regim, mai ales lara sare. Cine tine regim

rara piper?

Cine ar sehimba fata de masa de aici?

Cititi seria urmatoare de fraze, fiind atenti la traducerea lor in limba romana: II m'a dit que nous mangerions dans un bistrot pres de son bUre~LI. Nous avons pense que vous viendriez en retard. Nous croyions que lout irait bien. Dans Ie bulletin meteorologique on prevoyait qu'il ferait beau.

-El mi-a spus ca vom manca intr-un bufet de langa biroul lui.
-Ne-am gandit ca veti veni cu intarziere. -Credeam ca totul va merge bine. -Buletinul meteqrologic prevedea ca va fi timp frumOs.

A.ti remarcat cu siguranlii, citindfrazele anterioare, cd verbele scrise ingro~at sunt la "conditionnel present" ~.; cd In traducerea romaneascii s-a folosit timpul viitor.

in exemplele date s-a folosit regula concordantei timpurilor (regula preeedenta a fost dati in cursul leqiei 10). Ea se aplica ~i in frazele, in care propozitia principala este 1a un timp trecut.

Daea in fraza verbul propozitiei prineipale este exprimat la un timp treeut, verbul din subordonata este pus 1a "conditionnel present" pentru a exprima 0 aetiune viitoare in raport cu eea a prineipalei; in limba romana ea este tradusa eu ajutorul timpului viitor. in acest eaz ,. eonditionnel present" este numit "futur du passe" (viitorul in trecut). Je savais que tu serais sportif.
-~tiam

cil vei fi sportiv.

Verficati daca ~ti!i sa folositi eoreet noua regula. Pentm aceasta traduceti in limba romana urmatoarele fraze: Nous savions tres bien que nos amis seraient dans un libre-service. rai pense qu'elle changerait de nappe. Ils nous ont dit qu'il!> ne se serviraient pas de notre voiture. ~tiallJ

foarte bme cil prietenii


auto-~ervire.

no~tri

vor fi

intr-o

-Am crczut ca ea va sehimba fata de masa. - Ei ne-au srus ell nu vor folosi ma~ina noastra.

Completati propozitiile urmatoare, folosind regula eoncordantei timpurilor: EI imi spune ca va pregati un meniu delieios. -11 me > d i t qu' il > preparera un menu delicieux. -Il >m 'a ditqu'il > prepareraitun menu delicieux. -Marie> saitque son frere la > suivra. -Marie> savaitque son frere la > suivrait. -Nous > pcnsonsque tu > suivrasun regime sans sel. -Nous > avons pense que tu > suivrais un regime sans sel.

EI mi-a spus ca va pregati un meniu delieios.

Marie *tie ell. 0 va insori fratele ei. Marie


~tia

eli 0 va insoti fratele ei.

Credem eil vei tine un regim rara sare.

Noi am crezut ca vei tine un regim Tara sare.

Trecem la ultimul exercitiu al lectiei II, prin care veti verifica in ce masura v-ati cuno~tinte. Daca aveti nelamuriri, reveniti asupra teoriei. Tradueeti in franceza: Chelnerul nea adus meniuL Ce bautura luati la aperitiv? N u ~ manca niciodata melci. Noi mancam aperitivele eu pofta.

insu~it

Doile

> Le gar<;on nous a apporte Ie menu. > Qu' est-ce que vous servez cornrne aperitif?
> Je ne mangeraisjamais d'eseargot. > Nous mangions les hors-d'ceuvre d'un bon appetit.

Serviti-ne lichioruri in salon, va rog.


Chelne~1

> Servez-nous des liqueurs dans Ie salon, s'il vous plait. > Le
gar~on

a luat deja comanda?

a-t-il deja pris 1a commande?

Toti cunoscatorii in ale gastronomici adora faimoasa bucatarie frantuzeasca.. I-am dat sarea ~i pipernI. S-au servit bauturi racoritoare?

> Tous les gourmets adorent la fameuse

cuisine fran<;aisc.
> Je lui ai passe du poivre et du sel.

> Est-ce qu'on a sen,j des boissons rafraichissanles? > .Ie lui ai dit que dans man travailje me sCf\,jrais souvent du telephone.
> Ce gourmand airne faire des commandes mais il ne paye jamais les additions.

I-am spus cli in munca mea rna voi folosi adesea de telefon. Acestui gurrnand ii place sa dea comenzi, dar nu aehita niciodatli. Dotele de plata. Aceasta mancare ar fi delicioasa, dar este prea sarata.. EI a ~tiut multe proverbt tipic frantuze~ti.
Ti-a~ servi

> Ce plat serait delicieux, mais il cs trop sale. > 11 a connu beaucoup de proverbes bien
fran~als.

ceva mai rafinat decat stridiile astea.

> Je te servirais quelque chose de plus raffine que ces huitres-Ia. > A quoi penses-tu'J A mon regime que je dois, helas, suivre. > Dans un libre-service nOliS pourrions vite manger un casse-croute.

La ce te gande~ti? La regimul, pe care, vai, va trebui sa-I tin. fntr-o auto-servire vom putea sa luarn repede 0 gustare. Noi nu
~tiam

eli. regimul tara sare va fi atat de


a~tepta in

rau.

> NOlls ne savions pas que Ie regime sans sel serait si mauvais. > :-.Ious avons dil que nous 1cs altendrion~ dans Ie bistrot ,i cote de la gare. >
Qu'c~t-cc

Am spus ea ii yom

bufetul de langa gara.

Ce ai prefera, biftecul sau friptura?

que lu prCfcrerais, Ie steak ou

Ie [(iti'J

Puneti pe masa fata de masa alba. De ce va yeti servi la masa.? De un cutit ~i de 0 furculita.

> Mettcz la nappe blanche sur la table.


> De quoi vou~ servirez-vous a table') [)' un cou!l:au et d 'une fourchette.

in final, ca de obicei, rezolvati un exercitiu de fonetica. Cititi unnatoarele seturi de cuvinte in care se repetli. acela~i sunet:

1U]

-Ie menu, Ie jus, surtout, suivre, I 'h,uitTe

[ul -Ie gourmand, Ie gill.lITI1et, Ie casse---crollte

[ua] -Ie pIDvre, qUID


[.IJ -la commande, gourmand, rafraichissant, Ie camembert
[j] -le regime, Ie jus, i' aurais

[g] -Ie gounnand, Ie gounnet, I'escargot

l k] -I 'escargot, la liqueur, la .commande, als:.oolise, Ie c.asse-c.rol1te, Ie steak, Ie camembert

lsI

-Ie bistro, Ie libre-service, Ie casse---croute, Ie sel, 1'addition, deli.cieux

[z] -delicieuse, fameuse (E] -Ie provl:rbe, Ie gounne.t, Ie libre--s.e.rvice, scrvir, Ie se.l, Ie ste.ak, 1'escargot [e] -I 'aperitif, I 'appetit, Ie r.egime [0] -Ie
m~nu,

Ie hors-d'Jl:.uvre, la liqueur

11.4. AI doilea verb neregulat, introdus in cursul acestei lectii, este "suivre" - a urma, a unnari, a inso!i, a tine (un regim). Re!ineti conjugarea lui:

passe compose
je suis tu suis ii, elle on suit nous suivons vous suivez ils, elles suivent j'ai suivi tu as suivi ii, elle on a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils, e1Ies ant suivi

je suivrai tu suivras ii, e1le on suivra

nous suivrons vous suivrez ;Is, elles suivront

je suivais tu suivais ii, elle on suivait

nous suivions vous suiviez ils, elles suivaient

11.5. in cadrul lectiei 11 at; facut cuno~tinta eu modul "conditionnel present", Acest mod se formeaza adaugand la tema de vii tor simplu a verbului terminatiile de imperfect; de exemplu: infinitif: aller futur: j'irai conditionnel present: j'irais tu irais iI, elle on irait nous irions vous trIez ils, elles iraient

Modul "conditionnel present" este folosit in propozitii care exprima 0 dorinta, ca I?i in fonnulele de politete: Je voudrais partir pour la France. Elle penserait
-A~

presupunere

vrea sa plee in Franta.


acela~i

a la meme chose.

-Ea s-ar gandi la

lucru.

Pourrais-tu me donner ce livre?

-Ai putea sa-mi dai eartea aceasta?

11.6. Modul "conditionnel present" se folose~te in mod special in frazele in care verbul din propozitia principala este la un timp trecut. in acest caz, acest mod, folosit in propozitia subordonata.. exprima 0 aqiune viitoare in raport eu actiunea din propozitia subordonata. Aceasta regula face parte dintTe regulile "concordantei timpurilor" (cateva dintre aceste reguli au fost deja invatate in leqiile precedente). II me disait souvent que nous partiTions ensemble. -El fmi spunea adesea eli vom pleea impreuna.

TEMAPENTRU ACASA 11
A

Traduceti urmatoarele propozitii in limba romana: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Je te passerais du poivre, mais je ne Ie vois pas sur la table. 11 nous a servi un menu delicieux. Servez-vous. s'il vous plait. Qui ferait la commande? Ce sont des gourmands, ils ont tout mange d'un bon app6tit. Connaissez-vous un proverbe bien franyais? L'annee derniere oous suivions des cours de franyais.

B.

Traduceti urrnatoarele propozitii in limba franeeza: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ai vrea sa serve,ti un sue sau 0 cafea? Chelner, nota, va rog! Pofta vine miincind - este un faimos proverb franeez. S-au servit deja branzeturile? Am putea sa luam 0 gustare in aceasta auto-servire. La ce serve,te asta? La orice. Chelnerul ne-a spus ea nota de plata va fi gata in 10 minute.

C.

Corectati
1.

gre~elile

din propozitiile unnatoare:

II ne mange que des plats raffines, c'est un gourmand. Je ne savais pas que tu suis Ie regime. Prenons un aperitifrafraichissant! Nous avons sui vis notre amie dans la rue. Je ne me sers pas

2. 3. 4. 5.

a un couteau.

LECTIA 12- PARTEA tNTAI


~

incepem leetia, ca de obicei, ell exercitiile recapitulative: A Introduceti cuvintele urmatoare in propozitiile in limba franceza: l. la boucherie
5. Ie boulanger

2. Ie boucher
6. Ie croissant

3. la volaille
7. la charcuterie

4. la boulangerie 8. Ie saucisson 12. la pharmacie

9.1'epicerie 13. Ie pharmacien

10. la cremerie 14. Ie medicament

11. la creme

Cumparii ~ase comuri, te rog. Macelarul nostru (nu ne vinde) scump. Du-te la bacanie de sare!
A~ ~i

- Achete six > croi~sants, s'it te plait. - Notre> bouchern'est pas cher. - Va a > I 'epicerieet achete un kilo de seI! - J'irais a> la boucheriemaisje n'ai plus d'argent. - Est-ce que cette >crcmeest fraiche? - Mangerais-tu un peu de > saucisson'? - Je pensais que tu irais ala> pharmacie pour acheter des> medicaments. - Est-ce qu'on mange beaucoup de > volailleen France? - Ce > pharmaclenvend tees cher. - Allons ala > de lait.
cremcri~

cumpara un kilogram

merge la macelarie, dar nu mai am bani.

Smantllna asta e proaspata? Ai manca putin salam?

Mil gandeam ca vei merge la farmacie ca sa cllmperi medicamente.


Se mananca multe pasari de curte in Franta?

Farmacistul asta vinde foarte scump.

Sa mergem la lliptarie ca sa cumparam un litru de lapte.


Unde este brutaria din acest cartier? in dimineata asta am fost 1a mezelarie. Ar trebui sa merg la brutar, nu mai avem paine.

acheter un litre

- Ou est la > boulangcriedans ce quartier?


- Ce matinje suis allee a> la charcurerie.

- Ie devrais aller chez> Ie boulange\ nollS


n'avons plus de pain.

B.

FOlositi in funelie de context articolul partitiv sau prepozitia "de": Dimineata beau cafea. Nu beau lapte. Cumparam trei stic1e de yin. Tu nu cumperi carouri. Ele nu manancil niei carne, niei salam. - Le matin je prends > du cafe. - Ie ne prends pas> de: lail. - Nous achetons trois bouteilles > de vin. - Tu n'achetes pas >oc croissants. - Elles ne mangent ni > de viandeni > de saucisson.

Nu mai beau alcoo!. Copiii tai iau prea multe medicamente.

- Ie ne bois plus> dalcool. - Tes enfants prennent trop > de medicaments. - Prends > de la creme!

la sma-ntana!

c.

In acest exercitiu yom recapitula gradeIe de comparatie ale adjectivului. Puneti adjectivele la gradul eorespunzator (pozitiv, comparativ, superlativ):
La brutarul nostru painea este proaspata. Care birou este eel mai modem? Bautura mea de la aperitiv este racoritoare. Apa minerala reee este cea mai raeoritoare bautura. Tu
e~ti

- Chez notre boulanger Ie pain est >frais. - Quel bureau est> Ie plus moderne? - Mon aperitif est> rafraichissant. - L'eau minerale froide e'est la boisson > la plus rafraichissante. - Tu es > mcilleureque Marie. - Elles sont > 1cs plus belles.

mai buna de cat Marie.

Ele sunt cele mai frumoase.

D.

Reeapitulati verbele "vendre" ~i "acheter" la diferite timpuri: Mi-am vandut deja Cine a cumparat-o? Nu mai eumpar nimic azi. $tiu ea ai cumpara totul pentru mine. Nu
mi-a~
ma~ina,

- > J 'ai deja venduma voiture. - Qui 1'a> achetee') - Je > n .acheteplus rien auj ourd' hui. - Je sais que tu > acheterais tout pour moi. - Ie ne >vcndraisjamais mon chien. - Notre boulanger > venda it toujours des croissants d6lieieux. - Nous les > achetions souvent chez lui.

vinde niciodata cainele.

Brutarul nostru vindea mereu cornuri delicioase. Ii cumparam adesea de la eL Vinde-mi aceasta mat?ina celebra!

- > Vends-moi cette fameuse voiture!

lata un nOll set de cuvinte; cititi-Ie cu voce tare ~i rar unnarind traducerea lor in limba romana: Ie marche Ie panier la marchandise l'etalage (s.m.) Ie chou I'oignon (s.m.) la carotte la tomate
>
lIOmaR~e]

- piata co~ul

> [10 panie]

> [ia

maR~adi:z]

- marfa - raftul, galantarul - varza - ceapa - mocovul, carota ro~ia

> [letala:jJ >


[IO~u]

> (lon;o] > [lakaRot] > [latomatJ

les haricots verts (s.m.) > [Ie aRiko ve:R] la prune Ia poire Ie citron

- fasolea - pruna - para -Iamaia

> [laprUn] > [Ia p"a:R] > [10 sitRo]

lar acum, repetati substantivele noi, I'etalage (s.m.) la carotte Ie marche l'oignon (s.m.) la tomate Ie citron Ie panier la prune Ie chou

a~ezate

intr-o ordine diferita: - rafiu!, galantarul - mocovul, carota - piata - ceapa ro~ia

> [letala:jl > [la kaRot] > [IOmaR$eJ > [lonio] > [latomat] > [10 SllRo] > [10 panic] > [laprUn] >

-lamaia co~ul

- pmna - varza - fasolea - para


- marfa

L10 $u]

les haricots verts (s.m.) > [Ie aRiko ve:R] la poire la marchandise

> lIa p"a:RJ > [Ia maR$adi:z]

Cititi propozi!iile in care au fost folosite noile substantive; retineti traducerea lor in limba romina: En ete j'aime bien aller au marche, il y a tant de legumes, fruits et f1eurs! Quand j'amve au marche mon panier est leger, quandj'en rentre il est tres lourd. Le matin, la marchandise est toute fraiche, I 'apres-midi, elle est deja fanee. Les vendeurs ant mis leur marchandise sur les etalages et les clients peuvent bien la voir. Chez lui on sert du chou du matin au soir. - Vara imi place mult sa merg la piata, sunt atAt de multe legume, fruete - Cand ajung la piata co~ul meu e rna intorc e foarte greu.
~i

f1ori! cand

u~or,

- Dimineata marfa e foarte proaspata. dupa-amiaza e deja ofilita. - VanzAtorii


clien~i
~i-au

pus marfa pe galantare vada u~or.

~i

pot sa

- La el se serve~te varza de dimineata pana seara. - Ea pune prea multa ceapa in taate mancarurile.

Elle met trop d'oignon dans taus les plats.

II faut acheter une au deux bottes de carottes.

- Trebuie cwnparate una sau doua legaturi de morcovi. - Ar fi buna supa asta de samta. - E delicioasa fasolea ta,
ro~ii,

Elle serait bonne, cette soupe mais elle est trap salee.

a la tomate,

dar e prea

lis sont delicieux, tes haricots verts,

a~

lua Inca un pic.

j' en prendrais encore un peu.


Les prunes et les poires que tu as achetees sont - elles mures et sucrees? - Prunele ~i perele pe care le-ai cumparat sunt coapte
~i

dulei?

Ie ne prends jamais de the au citron,


c'est trop aigre pour moi.

- Nu beau nieiodata ceai eu lamaie, e prea acm pentru mine.

tn frazele anterioare, in afara de cuvintele noi, au apiirut ~i no) adjective: leger legere lourd lourde fane. -e
> [lcje]

u~or,

lejer lejern.

>[lejE:R] >[Ju:R] >[luRd] > [fane]

u~oara,

- greu - grea - ofilit, ofilita;


ve~ted, ve~teda;

ve~tejit, ve~tejit.a

mur,-e aigre sucre, - e tout frais

>lmURj >[F:gR] > [sUkRc] >[tu IRE]

- copt, coapta; matur , matura - aem, acre - dulce, indulcit - foarte proaspat

Au fost introduse unnatoarele expresii ~i locutiuni: du matin au soir tant de...


> ldU mate
0

s"a:R]

- de dimineata pfula seara - atli.tia, atitea... ; atat de mult, multi, multi, muite ....

> [la dO]

une botte (de carottes) 1a saupe a la tamate (a I 'oignon) Ie the au citron

> [Un bot (dO kaRot)] > lla sup a la lomat] [alonio]
> [10 Ie
0

- 0

legaturJi (de morcQvi)


ro~ii/de

- supa de

ceapa

sitRo]

- ceaiul cu 1amaie

Verificati daca ati invatat vocabularul, traduclind in limba romana propozitiile unnatoare: Les touristes viennent au marche pour regarder les etalages pleins de marchandise. Mets dans ton panier ce chou, un kilo d'oignons, trois bottes de carottes, quelques tomates et des haricots verts. Je n'aime pas la soupe eUe est trop aigre.

>

Tllri~lii

merg la piata ca sa vada

galantarele pline ell marfuri.

> Pune in co~ul tau varza asIa, un kilogram de ceapa, Lrei legaturi de
moreovi, cateva ro~ii ~j fasole verde.

a la tomate,

> Nu-mi place

~upa

de

ro~ii,

e prea acra.

Qu'est--ee que vous faites du matin au soir? Nos poires seront mures en septembre.

> Ce faceli de diminea\a pfllla

~cara?

> Perele noaslre vor fi eoapte in


septembric.

Tu ne devrais pas lui donner des fleurs fanees. Mais elles etaient toutes fraiches.

> Tu n-ar trebui sa-i dai f10ri ofilite.


> Dar de erau foarte proaspete.

II

ya tant de chases a faire.

> Sunt atatca lueruri elc facut!


> Cum c valiza ta?
Clrea sau u~oara?

Comment est ta valise? Lourde ou 1egere? Madame Duval, c'est une beBe femme mure.

> Doamna Duval co fcmeie frumoasa


~i

matuni.

Je prendrais volontiers du the au citron bien sucre.

>

A~ bea ell placere ceai eu lamiie bine 'indulcit.

lata Cliteva verbe noi de grupa intli, legate de vocahularul acestei lectii: eplucher couter (cher) gouter (de) peser
> leplU~cJ > rkutt'
(~cR)J

- acurata - a costa (scump) - a gusta (din), - a cantiiri

> [gule (dOl] > LpOze]

alua

gustare

Trebuie siifl!t atenTi la verbul "peser", care, la fel ca ~i verbul "lever", il schimbii pe .. e" mut > [OJ in .. e" deschis >/ t.} la persoanele 1,1I ~'i III singular ~i La persoana a IlJ-a plural prezent, i, de asemenea, inaintea tuturor termina!iilor de ,,futur simple" ~i de .. conditionneL present".

Folositi noile verhe in propozitii impreuna cu cuvintele pe care Ie tare ~i incercati sa retineti traducerea lor in limba romana:

cunoa~teti

deja. Cititi-le cu voce

J'ai deja epluche les pommes de terre, maintenant j' eplucherai les carottes.
Qui eplucherait des legumes? Ce chou, il coute combien? Un bon repas coGterait cher dans ee restaurant?

- Am curalat deja cartofii, acum 0 sa curat

morcovii. - Cine ar curlila legume? - Varza asta cat costa?


- 0 masa buna ar eosta scump in

restaurantul acesta? Ces huitres ne m' ont pas coGte chef. Ces prunes-ei, ne sont-elles pas aigres? Non, goutez-en, s'it vous plait! Elles sont tres sucrees. Avez-vous goute des poires. Madame? Non, pas encore, mais je vais en goiHer. Est-ce que vous voulez gouter eet apres-midi? - Scoicile astea nu m-au costat scump. - Prunele astea nu sunt acre? Nu, gustati-le, va rag! Sunt foarte dulci. - Ati gustat pere, doamna? Nu, nu inca, dar a sa gust. - Vreti sa luati 0 gustare in aeeasta dupa-amiaza? - Cat
dintare~te?

Elle pese combien? Le poivre est leger, il ne pese pas beaueoup. Pesons notre marchandise! Pesez-moi deux kilos de tomates bien mures, s'il vous plait. Les citrons ont pese un demi-kilo.

- Piperul e u~or, nu eantare~te mult. - Sa ne cantiirim marfa! - Cantarip-mi dona kilograme de coapte, va rag.
ro~ii

bine

- Lamaile au cintarit 0 jumatate de kilogram. - Fasolea verde


cantare~te

Les haricots verts pesent un kilo.

un kilogram.

Folositi in propozitii verbele invatate anterior: Ali curatat deja legumele pentm diseara? Gusta din supa de ro~ii! N-am gustat nimic, nici macar un cartof. Cat costa un kilogram de fasole verde?
~i

fructele

- >Avez - vous deja epluche les legumes et les fruits pour ce soir? - >Goutc de Ja soupe ala tomate!
- >Je n'ai rien goGte, meme pas une pomme

de terre. - Combien >COllie un kilo de haricots verts?

Sa invitam copiii la

gustare.
cant8.re~te

- lovitoos les enfants it >gouter mult. - Cette marehandise est tres lourde, eUe > pese beaucoup.

Marfa asta e foarte grea,

Am eantarit pnmele, sunt un kilogram. Perele cat costa? Asta nu a costat seump. Marie nu are decat 45 de kilograme.

- rai peseles prunes, iI yen a un kilo.


- Les poires, elles >coutentcombien? - ea > n' a pas coutceher. - Marie >ne pcsc quc45 kilos.

Fiti atenti la frazele wmiitoare ~i mai ales la verbele scrise ingro~at ~i cititi-le eu voce tare incercati sa retineti tradueerea in limba romana a propozitiilor urmatoare:

~i

rar.

Si tu vas au marche, tu dois prendre ton grand panier.


Si tu vas au marehe, prends too grand panier. Si tu vas au mareh6, tu acheteras des 1egumes.
S' i 1vient, elle est partie.

- Dadl. rnergi la piat:a, trebuie sa-ti iei eo~ul eel mare. - Dadi mergi la piata, ia-ti eo~;ul eel mare. - Daeil. mergi la piata, vei cumpira legume. - Dad vine, inseamna ca ea a pleeat.

Toate frazele de mai sus ineep ell conjunctia .,si" - "daca",

Fraze/e care incep cu conjunc!ia "si" se numesc froze condifionale. Existri diferite tipuri defraze condi{ionale, dupri modul ~i momentul in care va fl implinitri conditio propozifiei subordonate.

in exemplele date a fost prezentat primul tip de froze condifionale, in care conditia nu prezintii nici o triisriturri care ar exclude realizarea aqiunii la prezent, viitor ~i trecuf,

Dupd conjuncfia "si" nu sefolose~te niciodatii timpul "futur" (viitor).

Retineti schema primului tip de fraze condltionale:


propozi~ja

sybordonatii present present present present

prnpQzitia principaJa present imp6ratif futur passe compose

~I

Si Si Si Si

+ +
+

Timlnd cont de regulile invatate, traduceti in limba roman3. propozitiile urtnJ1toare: S'il pleut. tu prendras Ie parapluie. S'il pleut, prends Ie parapluie. 5i vous voulez, vous pouvez gofiter avec nous. S'il fait beau demain, nous irons en promenade. > Oaefl ploua. iIi vei lua umbrela.

> Oaea ploua. ia-1i umbrela.

> Daea "reli. pUle\i lua 0 gustare ell noi.


> Oaea maine va fi limp frumo!\. vom merge la plimbarc.

Si Luc est gounnand, il se servira avant nous.

> Oaea Luc cste gurmand,


noastra.

Sf

va servi inain tea

Si elle ne t31~phone pas, elle est d~ja partie. S'ils ant tres soif, ils prendront une boisson rafraichissante.

> Dadl nu suna, inseamna ell a plceat.

> Oaca le c foarte sele, vor lua raco ri toare.

bautllnl

in exercitiul urmator veti folosi voi in~iva forma indicata. a verbului in propazitia principalli. ~i in cea subordonata:
Daca e~ti un elev bun,
prime~ti

premii.

- Si tu >es un bon eleve, tu, >re~ois des prix.


- >S'il pJeut demain, nous ne >partirons pas en excursion. - S'ilIe >Jil, il >I'a fait. - Si tu >arrives assez tot, nous >irons ensemble Ie voir. - Si tu>vellx, >fais-Ie!

Daca maine va ploua, nu vom p1eca in excursie. Daca el spune as13, a Iacut-o. Daca ajungi foarte devreme, vom merge impreuna sa-1 vedem. Daca vrei, fa-a!

Trecem la ultimul exercitiu din prima parte a lectiei 12, care cuprinde practic toa13 materia noua. Traduceti in limba franceza: Daca voi merge la piata, voi cumpara doua Iegaturi de morcavi, 0 varza ~i un kilogram de pere coapte. Fiorile pe care mi Ie-ai dat sunt foarte ofllite.
> Si je va\s au marche. j' aeheterai deux

bottcs de earottes, un chou et un kilo de

poires mures. > Les


nellr~

que III m'as donnees sont to utes

fanees.
Co~ul

tau e greu? Nu,

~or.

> Ton panier. esr-il lourd? Non, leger. > En France, les tomates ne coutent pas cher.

in Franta ro~iile nu costa scump. Daca pnmele sunt dulci, voi cumpara daua kilograme. Cantariti-mi fasolea asta verde, va rag!

> Si les prunes sont sucrees, J' en aeheterai deux. kIlos.


> Pesez-tnoi ces haricots verts, s'il vous
plait.

Ro~iile?

Le-am curatat acum 0 olii.

> Les tomales? Je les ai epluchees il y a

une heure. Daca vrei sa rna ajuti, curata cartofii l


> Si tu veux
III 'aider,

epluche les

pomme~

de terre! Va place ceaiul cu lamaie? Lamiiia e prea acra pentru mine. in seara asta yeti gusta din faimoasa mea supa de eeapa. Am atatea legume de euratat! Imi plae mult fructele, a~ putea sa sa mananc de dimineata pana seara. Nu, mu1tumesc. Prajitura asta e atat de dulce! Cantariti-va, domnule, i?i incepeti sa tineti un regim rara zahar, rara sare ~i rara alcool! Daca tin acest regim, voi muri de foame. S-a dntant marfa i?i a fost pusa pe galantare. Cat costa asta? Daca vei cura\a legumeIe, pranzul va fi mai devreme.
> Aimez-vous Ie the au citron? > Le citron est trap aigre pour moi. > Ce soir vous goutercz de ma fameuse

soupe

a I 'oignon. a eplucher!

> J'ai tant de legumes

> l' aime bien Ie:; fruits, je pourrais en

manger du matin au soir.

> Non, mcn,:i. Cc: gateau cst si sucre! > Pesez-vous, Monsieur, et commencez a suivre Ie regime sans sucre, sans sel
et sans alcool!
> Si je suis ce regime, je mourrai de faim.
> On a pese Ia marchandise et on I 'a mise

slir I '6talage.
> Combien ~a coute?

> Si tu epluches les legumes, Ie dejeuner


sera plus tot.

LECTIA 12- PARTEAADOUA


~

Ca de obicei, aceasta parte a lectiei va fi destinati'l recapitularii materialului cuprins in acest caiet ~i exercitiilor de lectura ~i de pronuntie.

/'

La cuisine fran~ise est connue dans Ie monde entier.

.........../ ./ I I Les vins et les fromages franyais


././

sont fameux,
./ Fran~is I

.........../.......... ./ I it Ya beaucoup de plats delicieux, I et d'aprts l'opinion generale I Ie gout des


est raffin~. 11 Aloes, I quand on est en France, I it faut ailer dans un bon

.........../

..........

restaurant.

II
./ ./
./

Mes amis fran~is I m'ont invite dans un restaurant, I au nous avons mange un repas bien
..........

fran~is.
Apr~,

II

./

..........

Le garlion est venu prendre la commande.

I I On a commence par les ap~tifs. II


/"./

./

..........

./

I c'ewent les hors-d'reuvre. I I Mes amis I ant \loulu me Caire gouter des escargots
..........

.........../
/'

et des hurtres.
DOUS

I I Mais moi, I j'ai prefere une simple salade de tomates. 1I Apres, I Ie garljOn I avec des Crites et des legumes. II
./

./

.........../
./

././

./..........

a servi des steaks


..........

Nous avons choisi les haricots


..........

./

verts

I et la salade verte. I I Un bon vin rouge accompagnait notre repas. I I J'ai goitte bien
..........

sur des fromages,


/"

I Ie camembert en a ete Ie meilleur. I I Commc dessert I nous avons pris

./

..........

./

des fruits
..........

I et de la glace au chocolat. I I Pour finir, I mes amis ont demande du cafe 1ct des
II
..........

.........../

./

liqueurs.

/ ' . /

Maintenant,

I mOl aussi je peux dire que la cuisine fran~ise est raffineel I I HeIss, I
./

./

wl'appetit vient en mangeant" mlili ...

I et j'aimerais alIer tous les joues dans un restaurant I

./

..........

I ya colite c~r. II Heureuse~t I it Y a encore des bi~os, I des Iibre-se~ce I


..........

au on peut prendre un casse-eroQte. I I

Au marcht
./
./
..........

-Donnez-moi deux kilos de pommes de terre,


-Et avec c;:a?
./

I s'il vous plait. 1I

..........

II
./
./

-Les prunes, I sont--elles bien mures? I I


-Oui,
..........

I elles sont dtlicieuses. I I Goutez--en. I I

"'"

..........

./

-Alors,

I fen prendrais un kilo. I I


./

./

.........

-C'est tout? -Non,

II
./
./

I je voudrais encore deux bottes de carottes I et des haricots verts. I I lIs coutent
.........

./

.........

./

combien? 11 -20 francs Ie kilo.


.........

./

./

II
'-..
./ ./

-Bon,

I maintenant c'est tout. I I <;a fait combien? I I


II
Je vais vaus aider ~ mettre lOute cette marchandise dans votre pamer.
./

'-.../

'-..

--63 francs.

I I Voil8! I I

.........

-Merci bien et au revoir,


./

I Madame. II

.........

-Au revoir,

I Mademoiselle! I I

.........

Traduceti in limba franceza propozitii unnatoare: Daca mergeti la piata, luati Mancati cu paM, copii! Varza asta cat costa? imi vand marfa de dimineata panii seara. Dacli. ceapa e ve~teda, nu Gustati din supa de
ro~ii,
0

co~ul.

.> Si yom allez au l1larche, prenez Ie panier.


> Mangez u'lln bon appetit, mes enfants!

> Ce chou, eombien pese-t-il? > Je vends ma marchandise du matin au soir. > 5i 1'oignon est fane, nc I 'achete pas. > Goutez de la soupe
delicieuse~

cumpara.

e delicioasa!

a la tomate, elle est

Serviti-ne un aperitiv tipic frantuzesc.

> Servez-nous un hors-d'ceuvre bien

va. rog!

fran.;ais s'li

',lOLlS

plait!

La ce serve~te furculita asta? Pentru a manca melci. Luati Te


0

> A quai sen eette fourchette? A manger les escargots.


> Prenez-vous un aperitif, Monsieur?

bautura ca aperitiv, domnule? la 0 masa rafinata in seara asta?

gande~ti

> ES1-ec que tu prevois un menu raffine

pour ce soir? Daca nu iei


0

bautura a1cooliea.

> Si tu ne prcnds pas de boisson alcoolisee

ia un sue de fructe. Dati-mi ceva racoritor de baut!

prends un jus de fruit.


> Donnez-moi quelque chose de

rafraiehissant a boire!

Perele de pe raftul asta sunt bine coapte


~i

duki?

> ESI-ce que les poircs sur eel ctalagc-ei sonl bien mUTes et sucrees?
> On dit que la cuisine fnm(,:aisc est legere.

Se spune eli. bucataria frantuzeasca e u~oara ~i cea romaneasca e grea.

et que la cuisine roumaine est luurde.

Ai pus prea multa lamiiie ~i prea multii sare in supa, e acra ~i sarata. imi plac bninzeturile, mai ales faimosul camembert. Chelnerul ne-a spus cli va sehimha fata de masa.
A~

> Tu as mis dans la sOllpe trop de citron ct

trop de se!' elk est aigre et salee. > 1'ail1lc les frol11ages. surtout Ie fameux camcmbert. > Le gau;on nous a dit qu'il changerait de nappe. > Je prendrais un easse-eroute dans un libre-service.

lua

gustare intr-o autoservire.

Da-mi sarea ~i piperul, mancarea asta nu are nici un gust. Daca tii regim, nu intra in acest bufet. Ce luam 1a biftecuri? Fasole verde ~i salata verde. Nu manca atata carne, 1acomule! Friptura asta e pentru toata lumea. Bunicul sau este un vestit cunoscator in ale gastronomiei, el nu frecventeaza dedit cele mai bune restaurante frantuze1jti, nu a fost niciodata intr-o autoservire.

> Passe-moi du sel et du poine. ce plat n'a aueun gollt. > Si tu suis un regIme, n'entre pas dans cc bistro. > Qu' est-cc q u' on prend avee les steaks? Les haricots verts

ct la salade verte:

> Ne mange pas tant de \'iande, gourmand! > Ce roti est pour tOUI Ie mande. > Son grand-perc est
~n

gourmet famcux,

il ne frequcnte que les l1leillcur~ restaurants fral1~ais. illl'a jamais ete dans Ull librc-service. > Si tu eplul"he~ ks carottes et les tomates. je
~erai

Daca vei curata morcovii


voi fi foarte mu1lumita.

~i ro~iile,

Ires contente.

Acum va servesc lichioruri.


Cat costa stridiile in Fran~a? Daca \i-e sete, ia ceai eu lamaie. Chelner, plata, va rag! Daca tu cuno~ti meniul care se serve~te in acest restaurant, da, te rag, comanda.

> Maintenant jc vous sers des liqueurs. > Les huitres coutent combien en France? > Si tu as soif, prcnds du the au citron.
>Gar~on,

I 'addition. s'il vous

plait~

> Si tu plait!

connai~

Ie menu qu' on sert dans

ee restaurant. fais la cummande, s'il te

in acest ultim exercitiu completali propozitiile in limba franceza; folositi filtrul ro~u: Marfa asta este foarte proaspata.
Ro~iile pe care 1e-ai pus pe raft

-Cette >marchandiseest >toute fraiche -> Les tomalesque tu as mises sur > I 'ctalage> pesent I 0 kilos. - Tu pourrais > eplucher I 'oignon! -Cette >botte de carotic!\ elle >emite combien?

cantaresc 10 kilograme. Ai putea sa cureti ceapa! Legatura asta de morcovi cat costa?

Prietenii mei francezi m-au Iacut sa gust meJci. Bueataria frantuzeasca e


u~oara ~i

- Mes amis franyais m'ont fait> gOlitcr des> cscargots. - La cuisine francaise est >legere et > raffi nee. - > Lcs gounnands mangent tout >d' un bon appetlt. - > Le garcon a pris > la commande et pour commencer il nous a servi >dcs aperitifs. - Je ne connais qu'un >proverbe franyais: > "L 'appt:tlt vicnt en mangeam". - Avec >qUOl mange-t-on >des hUltres?
- > G 0 It te de ce > fameux camembert

rafinata.

Gunnanzii manancii totul eu pofta.

Chelnerul a luat eamanda ~i, pentru ineeput, ne-a servit bauturi de aperitiv. Nu cunose decat un proverb franeez: "Pofta vine maneand". Cu ce se mananea stridiile? Gusta din aeest faimos camembert. Mie faarte foame, trebu!e sa iau a gustare. Care va fi meniul? Noi nu
~tiam

- 1'ai tres faim, je dois prendre >un casse-croute. - Que! sera >le menu? - Nalls ne savions pas que VOllS >suivie7 un regime. - Tu savais que je >travaillcrais >du matin au SOiI; - Cette >poire n' est pas encore >murc et elle est peu >sllcree.

ea tineti regim.

$tiai eli voi munei de dimineala

pma seara.
Para aeeasta nu este eoapta inca ~i nu e prea dulce. Oaca vei cumpara atatea fructe, va fi foarte greu. Dil-! biftecul tatalui tau! Astazi friptura este prea piperata. Ati vrea supa de
ro~i.i co~ul

tau

- Si tu achetes >tant de fruits, ton >panicr sera tres >lourd. - Passe >lc
~tcak

a ton pere!

- Aujourd'hlli >le roti est trap >poivrc. - > Voudriez-vous de la soupe it la tomate au a I'oignon? - Servez-moi >du the au citron bien >sucre, s'iI vous plait. - Avez-volls demande >J 'addition au gar90n? - Qui a dit que >lc~ hors-d'reuvre ne >couler,lIcnl pas cher?

sau de ceapa?

Serviti-mi ceai cu lamaie bine indu1cit, va rog! I-ati eerut chelnerului nota de plata? Cine a spus ca aperitivele nu vor costa scump?

La

srar~itul acestei

lectii, exersali pronuntia cuvintelor in care se repeta Ie panie.r, I' ~ta1age, Ie r~gime, poivre., Ie

acela~i

sunet

[eJ - Ie

march~,

tM.

[E] -Ie hbres~ice, Ie steak, Ie seJ, l'e.scargot, Ie gourme.t

[0] -Ie menu, peser, libre.-service

["a]- la po.ire, quQ.i, Ie poivre


[lJ] -la pmne, Ie menu, Ie jus, 1'hJ!itre, mw, sucre, eplJ.lcher
[u] - Ie chmi, lourd, caCiter, go.Jiter, Ie casse-croote, surtout, Ie gwmnand, le gourmet
[~J

- Ie .chou, rafrai.chissant, Ie mars:.he, la marcllandise, eplus:.her

[;i] - la marchandise, tant, Ie gounnand

[oj - l'oigllQ1l, Ie citrQD, Ie gar'YQD

LiJ

-le jus, I'etalage, Ie regime, leger

[g] - aigre, gouter, l'escargot, Ie gourmand

RECAPITULAREA LECTIEI 12 ,
12.1. In leelia 12 ati invat'lt 0 serie de expresii Doi: du matin au soir tant de... une botte de... la soupe aux tomates, (aux oignons) -de dimineata pina seara -atalia, atatea... ; atat de mult, multa, multi, multe
-0

legiHura de ...
ro~ii

-supa de

(de ceapa)

Ie the au citron

-eeaiul eu Himaie

12.2. Au fost introduse noi verbe regulate de grupa 1: eplucher coiHer (eher) gotHer peser

-a eurata
-a costa (scump)
-a gusta; a lua -a cantiiri
0

gustare

Vi s-a atras atentia asupra verbului "peser", care il schimba pe "e rout> [0Jin "e deschis [E] in fata terminatiilor care nu se pronunta de la persoanele r, a II-a i?i a III-a singular ~i de la persoana a III-a plural ~i, de asemenea, in fata tuturor terminatiilor de "futur simple" ~i "conditionnel present";
u u

je pese tu peses ii, eUe, on pese je peserai tu peseras ii, eUe, on pesera
conditjonnel present

i1s, e1les pesent

nous peserons vaus peserez ils, elles peseront nous peseriom peseriez ils, eUes peseraient

je peserais tu peserais ii, elle, on peserait

VOllS

12.3. Ali intalnit pentru prima data notiunea de fraza conditionala. Propozitia conditionala incepe cu conjunctia "si", Pe parcursullectiei 12, folosirea propozitiei conditionale s-a limitat flumai la acest tip. Propozitiile conditionaJe din primul tip sunt cele in care conditia nu prezinta nici a trasatura care ar exclude realizarea aqiunii la prezent, viitar sau trecut.

Schema frazelor ce includ propozitii subordonate conditionale: propozitie principaJa Si + present


propozitie suhordonatii couditiQuala

present

Si tu veux, tu peux aller avec nous. - Daca vrei, poti veni eu noi. Si tu veux, viens chez nous. - Daca vrei, vino 1a noi. Si tu viens, tu pourras Ie voir. - Dacii vii, vei putea sa-I vezi. S'il est gourmand, il a tout mange. - Daca e laeom, a maneat tot.

Si

present

imperatif

Si

present

futur

Si

present

passe compose

Re~ineli eli. in frazele conditionale uu se folose~te viitorul dupa conjunctia "si".

TEMA PENTRU ACASA 12


A
Traduceti urmatoarele propozitii in limba romanii: 1.
2.

Si tu veux aeheter des legumes frais, va au marche. Avez-vous gOlltc de rna soupe

a I'oignon?

3. 4.

5i les prunes sont mfues, j' en acheterai un kilo. Combien pesent ces citrons-ci? Une botte de carottes ne cofite pas cher. Helas, mes belles fleurs sont deja fanees. 8i ton panier est lourd, je Caiderai.

5.
6.

7.

B.

Traduceti urmatoarele propozitii in limba franceza:

1.
2.

Daca fructele sunt acre, nu Ie mamlnc. Ce ai pus in


co~?

3. 4.
5.

Daca te duci la piaFi, cumperi doua verze Perele acestea cat au costat? De ce bea el atata ceai ell lamaie?

~i

un kilogram de ceapa.

6. 7.

El n-ar manea de dimineatJi pana seara decat legume. Marfa aceasta este u~oara? Nu ~tiu, s-o cantarim.

C.

Corectali 1. 2. 3. 4.
5.

gre~e1ile

din propozitiile urmatoare:

Si tu viendras chez moi, tu verras Marie. Je voudrais acheter deux bottes des carattes. Elle a epluchee toutes les pommes de terre. Ces tomates ne pesent que 2 kilos. J'aime les poires bien mur et sucre.

VOCABULARUL LECTIILOR 11 SI 12 , ,

I'addition (s.f.) aigre alcoolise, -e l'aperi1if(s.m.) I'appetit (s.m.) Ie bistro (bistrot) la botte de (carottes) Ie camembert la carot1e Ie casse-croute Ie chou Ie citron la commande couter (cher) delicieuse delicieux du matin au soir eplucher I'escargot (s.m.) I'etalage (s.m.) faire la commande fameuse fameux fane. -e

> [Iadisio] > [E:gR] > [alkolize] > [ lapeRitif] > [Iapeli] > [10 bistRo] > [Ia bot (dO kaRot)] > [10 kamabE:R] > [Ia kaRot] > [10 kaskRut] >
[IO~llJ

-nota de plata -acm, acra -alcoolic, alcoolica -bautura de aperitiv -pofta de mancare -bufetul, bistroul, baml -Ieglitura (de morcovi) -bninza camembert -morcovul, carota -gustarea -varza -Himaia -comanda -a costa (scump) -delicioasa -delicios -de dimineata pana seara -a curata -melcul -raftul, galantaml -a da comanda -faimoasa -faimos -ofilit, ofilita;
ve~ted, ve~teda,

> [10 sitRo] > [ia koma:d] > [kute (~er)] > [deIisiO:z] > [delisiO]
> ldUmatcosua:R}

>

[crIU~e]

> llEskaRgo] > [lctala:j] > [fER la koma:d] > [famO:z] > [famO] > [fane]

ve~tejit, ve~tejita

Ie

gar~on

> [IOgaRso] > [10 guRma] > [IOguRmE]

-chelnerul; baiatul -gurmandul -cunosclitorul in ale manclirii (gastronomiei) -a gusta (din); a lua 0 gustare -fasolea verde

Ie gourmand Ie gourmet

gouter (de) les haricots verts

> [guteJ > [Ie aRiko vE:R]

Ie hors-d'a:uvre I'huitre (s.[) Ie jus (de fruit) leger legere Ie libre service la liqueur lourd lourde manger d'un bon app6tit 1a marchandise Ie marche

> [10 oRdOvR] > [IUitR] > [10 jU (dO frUi)] > (leje] > [lejE:R] > [10 libRO sERvis] > [la likO:R] > [lu:R] > [luRd] > [maje dO bonapeti] > [la maR~adi:zJ > [10
lJ1aR~cl'

-aperitivul -stridia -sucul (de fruete)


-u~or,

lejer lejera

-u~oara,

-autoservi rea -lichiorul -greu -grea -a manca cu pofta -marfa -piata -meniul ----\:opt, coapta; matur, matura -fata de masa -ceapa
-co~ul

Ie menu
mtir, -e la nappe I'oignon (s.m.) Ie panier passer peser la poire Ie poivre poivre, -e Ie proverbe la prune quoi raffine, -e rafraichissant rafraichissante Ie regime Ie rati sale, -e Ie sel

> [10 mOnU) > [mU:R] > [Ia nap] > Llonio] > [10 panic} > [rase] > [pOze] > [Ia pUaR] > 110 p"a:vR] > (pUavRe] > [10 pRovERb] > [Ia pRUn] > [kuaJ > LRafincJ > >
[RafRE~isa]
[RafRE~isii:t]

-a trece, a se petrece; a da -a cantliri -para -piperul -piperat -proverbul -pruna --ee (referitor la lucruri) -rafinat, rafinatii -racoritor -racoritoare -regimul -friptura -slirat -sarea
':\0

> [10 RejimJ > [10 Roti] > [sale] > [10 selJ

servir servira .... se servir de... Ie steak sucre, -e suivre des


COUTS

> [seRvi:R] > [seRvi:R a] > [sO scRvi:R dO] > [to stEll > [sUkRc] >
[~Uh"R

-aservi -a servi la -a se servi, a se folosi de -biftecul -dulce, indulcit, indulcita

dE ku:R]

-a unna, a face cursuri -a unna, a unnari, a insop pe cineva -a tine (un regim) -mai ales -atatia, atatea... ; atat de mult, multa, multi, multe ..... -ceaiul (ell lamaie)
-ro~ia

suivre quelqu'un suivre (un regime) surtout tant de...

> [sUi:vR kElkt'] > lsUi:vR (c Rcjim)] > [sliRtu] > [tiidOj

Ie the (au citron) la tomate (la soupe) ala tomate tout frais

> [\0 te (0 SilRo)] >[latomat] > [la sup a la lomat] >[tutRE]

-{supa) de ro~ii -foarte proaspat

LECTIA 13 - PARTEA INTAl


ineepem lectia cu
0

recapitulare a lectiei 13 din cursul "Franceza pentru incepatori":

Introdueeti urmiHoarele substantive in propozitiile din limba franceza: I. I'orchestre


5. l'instrument

2. Ie musicien
6. la guitare 10.le match 14. la cour

3. la musicienne

4. la sonate

7.le piano 11. la carte 15. Ie copain

8. la comedie
12. les 6checs

9. Ie football
13. Ie jeu

16. la copine

In seara aceasta vom juca carti la mine acasa. Am vrea sa eumparam 0 chitara pentru fiul nostru. Prietenul meu a spus ea yom asculta aceasta sonata celebra. EI ar vrea sa invete sa cante la

- Ce soir nous jouerons aux >cartes chez moi.

- Nous voudrions acheter >une guitare pour notre fils. - Mon >copain a dit que nous 6couterions cette farneuse >sonate.

- 11 voudrait apprendre ajouer d 'un


>instrument. - Qui a perdu Ie match de >football? - Nous pensions gu'ils jouaient tres bien aux >echecs. - >Les musiciens et >Ies musieiennes qui font partie de cet >orchestre sont tres doues.

un instrument.
Cine a pierdut meciul de fotbal? Noi credearn eli ei joaca foarte bine ~ah.

Muzicienii ~i muzicienele care fae parte din aceasta orchestra sunt foarte talentati. Ciintati la pian, domnule? Ce fae (ei) in curte? Nu-ti suport preraclHoriile. Prietena mea
cunoa~te mai

- Jouez-vous du >piano, Monsieur? - Qu'est-ee qu'ils font dans >la cour? - Je ne supporte pas tes >comedies 1 muite jocuri. - Ma >copine connait plusieurs >jeux.

B.

Sa ne amintim cateva adjective. Completati propozitiile in limba franeeza:


Credeam ca franeeza va fi mai grea. Interyretarea lui (ei) nu era extraordinara. Sonata aeeasta este cunoscuta in intreaga lume. Vai, nu sunt talentat. Este foarte
A~ u~or!

- Je eroyais que Ie

fran~ais

serait plus >diffieile.

- Sonjeu n'etait pas >extraordinaire. - Cette sonate est >Connue dans Ie monde entier.

- Helas, je ne suis pas >doue.


- C'est tres >facile! - l'ecouterais un concert de musique >classique.

asculta un concert de muzica clasiea.

C.

Completati propozitiile unnatoare, introducand prepozitii, articole sau adjective demonstrative:


A~

vrea sa cant la chitara.

- Je voudrais jouer >de 1a guitare. - Jouons >aux 6checs, d'accord? - Qui jouerait xe match difficile? - Les enfants, jouez >dans la cour! - Ioueriez-vous mieux xe concerto? - Qui de vous jouerait >du piano? - Mon pere n'ajamais joue ::.aux cartes. - II joue ::.avec ses copains. - En ete nous jouions souvent >au tennis.

Hai sajucam ~ah. vrei? Cine ar juca acest meci greu? Copii, jucati-va in curte! Ali interpreta mai bine acest concert? Care dintre voi ar catHa la pian? Taml meu n-a jucat niciodam carti. E1 se joaca cu prietenii lui. Vara noi jucam adesea tenis.

~i acum, iata ooul vocabular. Cititi cu voce tare setul de cllviote noi ~i incercati sa retineti traducerea lor in limba romana:

Ie conge la peche la riviere la chasse 1a passion

> [IOk6jE] > [Ia pe~J > [la Rivie:R] > [Ia ~as] > [la pasiOJ

- concediul, vacanta - pescuitul; piersica - raul - vanatoarea - pasiunea, dragostea, afectiunea; suferinta, patima (religioasa) - gluma - localul de noapte, barul de noapte - bricolajul, practicarea mai multor meserii (de catre un amator) - ocupatia, indeletnicirea; meseria, profesia - odihna - ocazia - ideea - proiectul

la blague 1a boite de nuit Ie bricolage

> [Ia blag] > [la bUat dO oUi] > [10 bRikola;j]

I'occupation (f.) Ie repos I'occasion (f.) I'idee (f.) Ie projet

> [1okUpasio] > [lOROpo] > [lokazio] > [lidE] > [lOpRoje]

Cititi inca

data cuvintele noi, intr-o alta ordine:

I'occasion(f.) la boite de nuit I'occupation(f.) la riviere Ie conge Ie projet la peche I'idee (f.) la blague la chasse Ie brico1age

> [lokazio] > [1a bUat dO nUi] > [lokUpasio] > [la Rivie:RJ > [lOkojE] > [lOpRoje] > [1a pe~] > [lidE] > [1a blag] > (la ~as] > [10 bRiko1a:j]

- ocazia - localul de noapte, barnl de noapte - ocupatia, indeletnicirea; meseria, profesia - raul - concediul, vacanta - proiectul - pescuitul, piersica - ideea - gluma - vanatoarea - bricolajul, practicarea mai multor mderii (de catre un amator) - odihna - pasiunea. dragostea, afectiunea; suferinta, patima (religioasa)

Ie repos la passion

> [10 ROpo] > [Iapasio]

Cititi propozitiile in limba franceza in care se afHi substantivele noi ~i retineti traducerea lor in limba romfma: Au mois de juillet je serai en conge.
II adore la peche et passe tout son temps libre

- in luna iulie voi fi in eoneediu. - EI adora. pescuituI ~i Wpetreee tot timpulliber pe malul unui lac. - Copiii ar wea sa. se sealde ~i sa se bronzeze pe malul unui niu. - Toarnna noi mergeam adesea Ia vanatoare. - Joeul de earti este una dintre pasiunile lui (ei). - Nu-I crede, spune minciuni! - Ne-am distrat foarte bine in aeest har de noapte eelehru. - Sotul ei prefera sa practice mai multe meserii decat sa joaee teatru. - indeletnieirile zilnice nu-rni lasa mult timp liber. - Lasa-rna sa merg la peseuit! - Tata ne-a spus cli vorn avea ocazia sa facem sport in timpul vacantei. - Ai cumparat 0
rn~ina

au bard d'un lac. Les enfants voudraient se baigner et se bronzer au bard d'une riviere. En automne nous allions souvent

ala chasse.

Lesjeux de cartes est une de ses passions.

Ne Ie crais pas, il raeonte des blagues! On s'est tres bien amuses dans certe fameuse botte de nuit. Son mari pretere Ie bricolage au theatre.

Mes occupations quotidiennes ne me laissent pas beaucoup de temps libre. Laisse-moi aller a la peche! Notre pere nous a dit que nous aurions l'occasion de faire du sport pendant les vacances. Tu as achete une voiture d'occasion? C'etait une tres bonne idee! Laisse-moi prendre du repos! Quels sont vas projets pour I'avenir?

de ocazie?

- Era 0 idee foarte buna! - Lasa-ma sa rna odihnesc! - Care sunt proiectele voastre de viitor?

Retineti expresiile urmlHoare: etre en conge aller aIa chasse(a la peehe) prendre du repos avoir I'occasion de une voiture d' occasion >[EtR a koje]
>{ alE a la ~as (a la pe~)J

- a fi in coneediu - a merge Ia vanatoare(ia peseuit) - a se odihni - a avea ocazia (posibilitatea) sa


- 0 ma~ina

>[pRiidR dU ROpo] >[avua:R lokazio dO] > [Un vUatU:R dokazio]

de ocazie

adjectivul: quotidien quotidienne > [kotidie] > [kotidien] - zilnic, de fiecare zi, cotidian - zilnica, de fiecare zi, eotodiana

~i

yerbele regulate:
> [R.ahltE]

raconter se baigner bronzer laisser

- a povesti, a spune - a se scilda, a se imhaia, a face baie


-3

>[sOhEniE]
> l sO bR6zl<~ J

se bronza

>[lesEj

- a lasa, a permite, a ingadui

Completa~i

propozitiile in limba franceza cu adjectivul, expresiile

~i

substantivele noi

~i

verbul

"laisser":
Sa mergem la pescuit!

- > Allons

a la rech.:~

Dimineata cumpar un ziar cotidian. Cand suntem in concediu avem multe ocazii sa ne distram. Nu-ti fie team a, e doar 0 gluma.
E prevazut un moment de odihna in timpul excursiei?

- Le matin j 'achete un journal >quotidien. - Quand nous sommes >en conge nous >avons beaucoup d' occasions de nous amuser. - N'aie pas peur, ce n'est qu'une >blague. - Est-ce qu' on prevoit > un repos pendant l'excursion? - > rai laissc mon bagage a la gare. - Nos adversaires luttaient contre nous avec une grande >passion. - > LaisscL-moi! - Qu'est-ce qu'il >raconte? - Ma mere >ne prcnd pmais de repos. - On ne peut pas >se haigncrdans cette >riviere, c'est trop dangereux. - > Laisscr les enfants seuls a la maison et allerdans >une boite de nui~ ce n'est pas une bonne> idee. - Si vous achetez >un-: voiture d'occasion, VOllS la payerez moins cher. - > Laisse-Ic choisir une > occupation inreressante. - Paul et Marie ne font pas encore de >projets pour les vacances. - > Le bricolage est une bonne> idec quand on veut avoir une occupation pratique. - C'est votre menu >quotldien'! - Tu >t'es bien bronz6e.

Mi-am lasat bagajulla gara. Adversarii no~tri luptau impotriya noastra eu multa patima. Lasati-ma! (Dati-mi drumul!) Ce tot spune el? Mama nu se odihne~te niciodata. Nu ne putem scalda in acest rau, e prea periculos. Nu eo idee buna sa laJ;ii copiii singuri acasa ~i sa te duci intr-un local de noapte.

Daea yeti eumpara 0 yeti plati mai putin. Lasa-l


sa-~i

ma~ina

de ocazie

aleaga 0 meserie interesanta.

Paul

~i

Marie nu-~i fac inca planuri de vacanta.

Bricolajul e 0 idee buna dnd vrei sa ai o ocupatie practica. Este meniul dumneayoastra zilnic? Te-ai bronzat bine.

Iar acum eititi eu atentie frazele unnatoare in care apar propozi!iile conditionale de tipul a1 doilea. Si tu me laissais fjnu mon travail demain, je pourrais aller avec toi Ala chasse. Sij'avais de l'argent j'acheterais cette voiture d'occasion. Si elle allait dans une boite de nuit, j'irais avec eUe. - Daca m-.i lisa sa-mi termin treaba maine, a~ putu sa merg eu tine la vanatoare. - Daca ., avea bani, m~ina de ocazie.

a,

cumpara aceasta

- Daca ea s-ar duce intr-un bar de noapte, merge cu ea.

a,

Relineli schema celui de-al doilea tip de propozitii condilionale: propozipa subordonata Si + imparfait propozitia princjpaHi. conditionnel present

Vom folosi propozifiile condilionale din aceasta schema in doua situafii:


J.

ermd vrem sa exprimom posibilitatea realizarii unei acliuni yom folosi in subordonata condilionala timpul imperfect: a) raportarea la viitor se face, de obicei, printr-un complement circumstantial de timp: S'il faisllit beau ~ nous irions - Daco liT fi frumos ll!8.i...l! am merge lapescuit. - Daco Sofia ar Ilvea 0 ocazie sapiece ~ ~ ar profita de ea.

a laj>Cche.
Si Sophie IlvRit une occasion de partir dans fJueIgues ;ours elle en profiterait. b)

raportarea la viitor poate rezulta din context: Si vpus gagniez ce match, nous ser;ons tres satisfaits. Si les gan;ons n 'avaient rien afaire, ils pourrllient aller avec nous au bord de Ja riviere. - Daca ali c~tigll acest meci, am fi foarte muJtumili. - Dacti baietii n-aT avea nimic de fticut. ar putea merge cu noi pe malul raului.

2.

ednd vrem sa exprimam imposibilitatea reaJizaTii unei ac!iuni prezente, yom folosi tot imperfectul, impreunii cu un complement circumstantial de timp care indica prezentul: Si je Ie savais maintenant, je vous Ie dirais. - Daco alit; acum,
v-a~

spune.

S 'il faisait beau en ce moment, je sort;rais.

- Daco aTfi vremefrumoaso acum, ~ iefi (in orfJ.j).

in pi doilea tip de propozi{ii conditionate, conjuctia "si" se traduce in limba romanii prin "dacii". pentru a exprima caracterut conditional at propozi!iei.

Traduce!i propozitii1e conditionale (de tipul I ~i II) in limba romana: Si tu vas

a1a chasse, j'irai avec tai.

> Daca te vei duce la vanatoare, voi merge eu tine. > Daea te-ai duce aeum la pescuit, sa merg Cll tine.
n-~

Si tu allais a la peche maintenant, je ne pourrais pas aller avec VOllS. Si vous aimez la musique c1assique, allez
II ce concert.

putea

> Daca va place muzica c1asiea, mergeti la acest concert. > Daca v-ar placea muziea modema, ati putea merge eu noi. > Daca e~ti bogat, poti cumpara aceasta m~ina mare. > Daca intr-o buna zi ai fi bogat, ai putea cumpara aeeasta. m~ina mare.

5i VOllS aimiez 1a musique moderne, pourriez aller avec nous.

VOllS

5i tu es riche, tu peux acheter eette grosse voiture. Si tu etais riche. un jour, tu pourrais acheter cette grosse voiture.

Completap propozitiile urmatoare ell fonna corespunzatoare a verbului: Daca ai avea vreo idee, mi-ai spune? Daca a~ putea,
m-a~

- Si tu >avaisune idee tu me Ie >dirais? - Sije >pouvais, je >prendraisdu repos. - Si tu >te baignes dans cette riviere froide, tu > seras malade. - Meme si >j'avaisl'occasion de Ie faire, je ne Ie > feraispas. - Si tu >veux, je te >donnerai une occupation.

odihni.

Daca te vei scalda in raul acesta rece, te vei imbolnavi. Chiar daea ~ avea posibilitatea sa 0 fac, face-o.

n-a~

Daea vrei, iti voi da ceva de facut.

- Daca Marc spune asta, e 0 gluma-. Daca Marc ar povesti-o, ar fi


0

- Si c'est Marc qui Ie >di~ >c'estune blague. - Si Marc Ie >racontait,ce >seraitune blague. - Si ce > sont tes projets, ils ne > m'interessent pas. - Si >c'etaientles projets de man ami, ils > m' interesseraient beaucQup. - Si tu >restestoujours a I'ombre, tu ne te > bronzeras pas.

gluma.

Daea acestea sunt proiectele tale, nu rna intereseaza. Daca ar fi proiectele prietenului meu, m-ar interesa mult (foarte tare). Dad vei sta tot timpul la umbra, nu te vei bronza,

lata ultimul exercitiu din prima parte a lectiei 13. Traduceti in limba franceza urrnatoarele propozitii: Las-o sa se scalde in rau! Daca vrei, yom merge intr-un bar de noapte. Care sunt ocupatiile tale zilnice?
Odihne~te-te, ai

> Laisse-Ia se b,llgner dans la riviere!


> Si tu veux, nous irons dans unt: boite Je nuit.

> Quelles sont tes occupatiom quotidiennes'! > Prends du rcpos. tu en as besoin! > Lc bncolagc, cc n 'cst pas une occupation
pour mo!.

nevoie!

Bricolajul nu este a ocupatie pentru mine.

Nu-mi mai spune minciuni! (Nu-mi mai turna gogo~i!) Am 0 idee buna, hai sa ne ~i sa ne bronzam.
~ezam

> 1\ c me r:Jcontc plus lk tes blagues I

la soare

> rai une bonne idee, mcttons-nOUS au


solei! e1 br0J170nS-nolls l

EI ne-a spus ea vanatoarea este singura lui pasiune.


Daca vrei sa mergi maine eu mine la pescuit, ar trebui sa te treze~ti foarte devreme. De ani de zile s0tul meu n-a fast in concediu.

> IJ nOllS a (Ill que 1a chasse etait sa sculc


passIon.

> Si tu voulais aller avec moi ala pechc dcmalll. tll dcvrais te lever treS tot.
> Dcpuis des
en conge.
,1l11H~(;,

Inun mari n'a pas etc

De ce ai lli.sat ciiinele sa-mi manance mancarea? Daca te vei duce la meci ~i (daca) rna vei lll.sa singura acasa, rna voi duee eu eel mai bun prieten al tau intr-un bar de noapte. Daca n-a~ avea destui bani ar trebui sa curnpar 0 ma~ina de ocazie.

> PourquOl

a~-ll1 l~iss:2

ton chien manger

mon deJcuncr?

> Si tu V3~ au match l:t Sl lu me laisses seule a la maison. j'iral avec ton meilleur ami uans une bo'ite de !luit. > Si je 11 'avais pas asscz d' argt:nt, je devrais acheter une voiture d'occasion.

LECTIA 13 - PARTEA A nOVA


In partea introductiva va propunem trei exercitii: A lntroduceti unnatoarele adjective in propozitiile in limba franceza, unnarind sa folositi fonna corespunzatoare (de ferninin sau masculin) a adjectivului: 1. romantique

2. independant
6. actif
10. pauvre

3. serieux
7. job

4. simple

5. complique
9. riche

8. doux

Iti spuneam ca este 0 poveste romantica.

- Je te disais que c'etait une histoire >romantique.


- II aI'air>serieux.

EI pare serios. Aceasta problema e prea complicata pentru mine. Damenii aetivi trebuie sa faea sport. Da-mi un raspuns simplu la intrebare.

- Ce probleme est trop >complique pour moi. - Les gens >actifs doivent faire du sport. - Donne-moi une reponse >simple arna question. - Si j' etais > riche, je visiterais Ie monde entier. - Nous connaissons plusieurs familles >pauvres qu'il faut aider. - >Pauvre gar~on, sa mere est partie et I'a laisse seu!. - Si tu veux etre >independan~ tu dais gagner ta vie tout seu!. - Si je connaissais une fille >jolie et >douee, je me marierais avec elle.
- II nous a dit qu'il aurait une conversation > serieuse avec son fils.

Daca a~ fi bogat, intreaga.

a~

vizita lumea

Cunoa~tem mai multe familii sarace pe care trebuie sa Ie ajutam.

Bietul baiat, mama a pIecat I-a lasat singur.

~i

Daca vrei sa fii independent, trebuie sa-ti ca~tigi existenta singur. Dacii. B..\l cunoa~te 0 fata draguta ~i blanda, m-a~ insura cu ea. EI ne-a spus ca va avea 0 discutie serioasa cu fiullui.

B.

Sa ne amintim cum se fonneazii. genitivul. Completati propozitiile in lirnba france2A: Sunt discurile lui Pierre? - Est-ce que ce sont les disques >de Pierre? - C'est un match tres important >de notre equipe. - J'ai mis Ie livre >du professeursur 18 table. - Nous ne comprenons pas 1a peinture >de Picasso. - Les eleves >de notre lycee lisent beaucoup de poemes >de Victor Hugo.

E un meci foarte important al echipei noastre.


Am pus cartea profesorului pe masa.

Nu lntelegem pictura lui Picasso.

Elevii Iiceului nostru citesc multe poeme de Victor Hugo.

Toata lumea admira monumentele ltaliei. Filmul este povestea vietii unei tinere.

- Tout Ie monde admire les monuments >d'ltalie. - Le film raconte l'histoire >de la vie >d'une jeune femme. - Je vais me servir >de la voiture >des amis >de mon pere.

o sa folosesc m~ina prietenilor


tatalui meu.

C.

Completali propozitiile in limba franeeza eu fonnele eorespunzatoare ale verbului "venir": Daca vei veni la mine, ii vei pe toli prietenii mei. Cine a venit ultimul? Mama vine de la birou la ora patru.
eunoa~te

- Si tu >viens chez moi, tu rencontreras tous mes copains. - Qui >est venu Ie demier? - Ma mere >vient de son bureau a quatre heures. - D'oll >venez-vous? - Je >viens de Roumanie. - Je >viendrais chez toi, mais je suis occu. - Ie >viendrai dans une heure avec Paul et Marc. - Marie et Anne >sont venues les premieres a ce rendez-vous. - Je >viens de chez Ie medecin.

De unde venip? Vin din Romania.


A~

veni la tine, dar sunt ocupat.


~i

Voi veni peste 0 ora cu Paul

cu Marc.

Marie ~i Anne au venit primeIe 1a aceasta intAlnire. Vin de la doctor. Cine te-a chemat aici? Cheaml repede doetorul
~i

- Qui t'a fait >venir ici?


politia. - >Fais vite venir Ie medecin et la police. - Est-ce que vous >avez fait venir cette marchandise d'Allemagne?

Voi ali adus aceasta marfa din Germania?

Cititi eu voce tare substantivele noi ~i retineti traducerea lor in lirnba romana: l'image (f.) Ie roman la fable Ie conte Ie denouement I'auteur (m.) Ie style l'reuvre (f.) Ie recit >Ilima:j] >[10 Romii] >[la fabl] >[IOko:t] >IIO dEnuma] >[lotO:R] >[IOstiIJ >[IOvR] >[IOREsi] - imaginea, figura, poza - romanul - fabula; legenda - povestea, basmul - deznodamantul - autorul - stilul - opera .- povestirea, povestea, expunerea amanuntita - eroul; personajul - eroina - cititorul - Iiteratura - aventura

Ie heros I'Mrofue(f.) Ie lecteur la litterature I'aventure

>[IOERo] >[IERoin] >[IOlektO:R] >[1a litERatU:R] >[laviitU:R]

Repetati substantivele intr-o alta ordine: l'hc5roine (f.) Ie denouement l'irnage (f.) \'reuvre (f.) la litterature Ie heros Ie recit >[lERoin] >[10 dEnuma] >[lima:j] >[IOvR] >[Ia litERatU:R] >[IOERo] >[10REsi] - eroina - deznodamantul - imaginea, figura, poza - opera - Iiteratura - eroul - povestirea, povestea, expunerea amanunlita - autorul - povestea, basmul - aventura - stilul - fabula; legenda - cititorul - romanul

I'auteur (rn.) Ie conte l'aventure Ie style 1a fable Ie lecteur Ie roman

>[lotO:R] >[IOko:t) > [laviitU:R] >[10 stil] >[Ia fabl] >[101ektO:Rj >[10 Roma]

Cititi propozitiile urrnatoare

~i

retineti traducerea lor in limba ramana: - lnainte de a citi, copiii se uita mai intai la pozele din carti. - In loc sa. cite~ti cu interes acest roman politis!, ar trebui mai degraba sa. cite~ti un roman clasic bun. - Cand eram mic, tata imi spunea la culcare pove~ti cu zane. - De asemenea, imi pliicea mult cand el imi citea "Fabulele" lui La Fontaine. - Deznodamantul acestui roman este tragic: eroina moare intr-un accident. - Profesorul nostru ne-a spus eli il cunoa~te pe autorul acestui celebru roman de aventuri. - Ar trebui sa-ti schimbi stilul, este confuz. - Multe opere ale Iiteraturii modeme sunt plictisitoare pentru un cititor obi~nuit. - Daca ai citi povestiri istorice, ai cunoa!;ite mai bine povestea vietii celei mai mari eroine nationale franceze, Ioana d' Arc. - Personajul principal din acest filmjuca foarte bine, ceilalti erau mediocri.

Avant de lire, les enfants regardent d'abord les images dans les livres. Au lieu de lire avec interet ce roman policier, tu devrais plutot lire un bon roman classique.

Quand j' etais petit, man pere me racontait des contes de fees Ie soir. J'aimais bien aussi quand il me lisait les "Fables" de La Fontaine. Le denouement de ce roman est tragique: 1'heroine meurt dans un accident. Notre professeur nous a dit qu'il connaissait I'auteur de ce fameux roman d'aventures. Tu devrais corriger ton style, il est obscur. Beaucoup d'reuvres de la litterature modeme sont ennuyantes pour un lecteur moyen. Si tu lisais des recits historiques, tu connaitrais mieux I'histoire de la vie de 1a plus grande heroi'ne nationale fran~aise, Jeanne d'Arc. Le heros principal de ce filmjouait tres bien, les autres etaient mediocres.

Retineti urmatoarele constructii: avant de (+ verb la infinitiv)

> [avii dO]

- inainte sa, inainte de (a) ... (+ verb) - inainte de a-mi face curat in camera, iau micul dejun.

Avant de faire rna chambre, je prends mon petit dejeuner.

au lieu de (+ verb la infinitiv)

> (oliO dO]

- tn loc sa, decat sa...


- Decat sa muncesc, plimb.

(+ verb)

Au lieu de travailler, je prefererais me promener.

a~

prefera sa rna

lata cateva cuvinte plutot d'ahord avec (sans) interet Ie roman policier Ie conte de fees

~i

expresii noi:

> [plUto)
> [dabo:R] > [avEk (sa) etERe]

- mai degraba, mai curand - mai intai, in primul rand - eu (lara) interes - romanul politist - povestea, basmul (cu zane) - "Fabulele" lui La Fontaine - romanul de aventuri

> [10 Roma polisie] > [10 ko:t dO fE]

les "Fables" de La Fontaine Ie roman d'aventures

> [lE fabl dO laloten]


> [10 Roma davatU:RJ

In propozitiile anterioare au aparut cateva adjective noi: tragique obscur,-e ennuyant ennuyante principal,-e
> [tRajik]

- tragic, tragica - obscur,

> [obskU:R] > [anUia] > [anUia:t] > [pResipal] > [mEdiokR] > [istoRik]

-a; neclar, -a; confuz, -a

- plictisitor - plictisitoare - principal, -a - mediocru, -3. - istoric, -a

I
Am folosit, de asemenea, un verb regulat: corriger > [koRijE] - a corecta, a indrepta gre~elile care se conjuga ca ~i "manger" sau "voyager".

~ ~

&

mediocre historique

Pentru a re1ine vocabularul nou, traduceti in limba romana urmatoarele propozilii: Avant de commencer ce livre d'aventures, prepare ton devoir pour demain. II n'y a pas d'images dans ce livre de contes de fees. Le heros principal de ce roman policier est un homme plein de courage, qui a beaucoup d'aventures tres dangereuses. Tout Ie monde connait les fameuses "Fables" de La Fontaine.
> inainte de a incepe aceasta carte de aventuri, pregate~te-ti tema pentru maine.

> Nu sunt poze in aceasta carte de (cu zane).

pove~ti

> Personajul principal al acestui roman politist este un barbat foarte curajos care are parte de multe aventuri foarte periculoase. > Toatii lumea cun0R:/te celebrele "Fabule" ale lui La Fontaine.

II nous a dit qu'il n'aimait pas les romans historiques et qu'illirait I'histoire de la vie de Jeanne d'Arc sans interet. Au lieu de regarder la tele pendant toute la journee, tu pourrais lire un livre de ce fameux auteur franc;ais. Le dlnouement de ce recit ne m'a pas pIu, il etait obscur. Je prefererais plutot une a:uvre de la liuerature romantique. Ie savais que je devrais d'abord corriger les fautes. Si ton style etait meilleur, ton roman aurait plus de succ~. Les lecteurs croyaient que tous les heros de cette oeuvre etaient mediocres.

> EI ne-a spus cli nu-i plac romanele istorice ~i ell. va eiti rnra interes povestea vietii loanei d' Arc. > In loc sa te uiti la televizor toata ziua, ai putea sa eite~ti 0 carte a acestui celebru autor franeez. > Deznodamantul acestei povestiri nu mi-a placut, este confuz. > A~ prefera mai degraba 0 opera a literaturii romantice. >
~tiam

eil. mai intai va trebui sa corectez

gre~e1ile.

> Dacii ti-ai imbunatati stilul, romanul tau ar avea mai mult Sllcces. > Cititorii credeau ell toate personajele acestei opere sunt mediocre. > Povestea acestei eroine era tragica, dar mai degraba plictisitoare.

L 'histoire de eette heroi'ne etait tragique mais plutOt ennuyante.

Completati propozitiile in Iimba franceza: Biiietelul nostru se uita eu interes la pozele din eartea lui. Cine este autorul aeestui roman de aventuri? Ar trebui sa serii mai degraba pove~ti pentru eopii ~i nu opere istorice. - Notre petit fils regarde >avec interet >Ies images dans son livre. - Qui est >1' auteur de ce >roman d'aventures? - Tu devrais ecrire >plutot >des contes de fees pour les enfants et non >des a:uvres historiques. - Son>style est >mediocre. - >D'abord je te raconterai >Ie denouement de ce >roman policier. - Connais-tu par coeur une des >fables de La Fontaine'? - Ce >reeit historique est >obscur pour moi.

Stilul sau este mediocru. Mai intai iti voi povesti deznoda.rmintul acestui roman politist.
~tii pe dinafarii una dintre fabulele lui La Fontaine?

Aceasta povestire istoricii nu-mi este cunoscutii. Mi*am corectat deja toate gre~elile de sti!. Cititorii no~tri sunt intotdeauna multumiti de cartile pe care Ie pot cwnpiira in Iibrana noastra.

- J'ai >deja corrige toutes mes fautes de >style. - Nos >Iecteurs sont toujours satisfaits des livres qu'i1s peuvent acheter dans notre librairie.

EI a spus ca personajul principal al acestui roman este cam plictisitor. in loc sa cite~ti mereu acelea~i romane de dragoste mediocre, ai putea afla povestea unei mari eroine franceze, loans d' Arc.

- II a dit que> Ie heros principal de ce roman etait un peu >ennuyant. - Au lieu de lire toujours les memes >rnediocres livres d'amour, tu pourrais apprendre I'histoire d'une grande >heroi"ne fran~aise, Jeanne d'Arc. - As-tu eu beaucoup >d'aventures?

Ai avut multe aventuri?

Iar acum eititi propozitiile urmatoare in limba franceza ~i fi ti atenti la traducerea lor in limba romana: Il aVBit lu ce roman il y a un an. Apres que-tu aVBis ecrit ton devoir, tu es alIe au concert. Mes arnis Bvaient lu ce recit au Iycee, alors ils Ie connaissaient bien. Je regardais souvent les images que tu m'avais achetees. Ce matin rai trouve Ie roman que j 'avais longtemps cherche. - EI citise acest roman acum un an. - Dupa ce ti-ai seris terna, te-ai dus la concert.

- Prietenii mei citisera aceastii povestire la !iceu, a~a eli. 0 cuno~teau bine. - Ma uitam adesea la ilustratiile pe care tu mi le-ai eumparat. - Azi de dimineatA am gasit romanul pe care l-am cautat multa vreme.

Verbele scrise cu caractere

ingro~ate

sunt la timpul "mai mult ca peifect ".

"plus-que-parfait" > [pIUskOpaRfE}.

Timpul "plus-que-parfait" (mai mult ea perfect) se formeaza eu ajutorul verbelor auxiliare "avoir" ~i "etre" la "irnparfait" (imperfect) la care se adauga participiul treeut ("Ie particippe passe") al verbului de conjugat.

in cursul acestei leetii ne-am oprit doar la verbele care se conjuga cu auxiliarul "avoir". lata exernplul de conjugare a verbului "cbercher"- "a cauta" la "plus-que-parfait": j'avais cherche
tu avais cherche

nous avions cherche vous aviez cherehe jls avaient cherche elles avaient cherche

il avait cherche eUe, on avait checM

Atunci cand vep folosi timpul "plus-que-parfait" nu uitari regula pe care a cunoa~teli deja, a acordului participiului trecut cu complemenJul direct care precedii verbul. De exemplu: Nous avons Iu les contes de fees que vous nous av;ez achetes pour Noel. - Noi am citit pove~tile (basmele) pe care ni le-a!i cumpiirat de Criiciun.

Verbele care se conjugii la "passe compose" cu auxiliarul "etren se supun "plus-que-parfait" (vom vorbi despre aceastii regulii ~i la lec!ia J4). Folosim "plus-que-parfait" pentru a exprima
0

aceleia~i

reguli

~i

la

acriune anterioarii unei alte aCliuni lrecute.

Daell. acpunea din propozitia principaill este la un timp trecut, in propozitia subordonata se folose~te "plus-que-parfait" (mai mult ea perfeetul) pentru a exprima 0 actiune anterioara celei din propozitia principala. Aeeasta este una din regulile concordantei timpurilor. Je suis venu a la rencontre parce que tu m'avais invitee.

Am venit Ia intalnire pentru ea m-ai invitat.

Traduceti in limba romana unnatoarele propozitii: J'ai re~u Ie roman policier que tu m'avais envoyt. Hier il a lu ce recit historique dont nous avions parle il y a une semaine. Marie a dit Ie poeme qu'elle avait appris par creur. Notre professeur a corrige les fautes que nous avons faites dans nos compositions. Quandj'avais fini d'ecrire ce roman,j'ai commence Ii erire un autre. Vous nous avez dit qu'ils avaient deja ete en France. Quand il avait fini ses etudes, il s'est marie.
> Am primit romanul polipst pe care mi I-ai trimis.

> leri el a citit acea povestire istoricll. despre care noi am vorbit acum 0 sapHimana.
> Marie a recitat poemul pe care I-a invatat pe dinafara. > Profesorul nostru a corectat gre~elile pe care Ie-am Iacut in eompuneri. > Cand am terminat de seris acest roman, am inceput sa seriu un altul.
> Voi ne-ati spus cli ei au fost deja in Franta.

> Cand

~i-a

terminat studiile, el s-a insurat.

Traduceti in limba franceza propozitiile care urmeaza, folosind corect timpurile "passe compose", "imparfait" ~i "plus-que-parfait"; Noi am ie~it din sala cand profesorul incheiat cursul.
~i-a

- Nous >sommes sortis de la salle quand Ie professeur >avait fini son cours. - Quand >nous avions eu l'occasion, >nous sommes partis pour l'Italie.

Cand am avut ocazia, am plecat in Italia.

Cand tata lua niciodata.

decizie nu

schimba

- Quand mon peTe ::>avait pris une decision, il il ne la :::>Changeait jamais. - >J'ai dO prendre du repos, paree que ~'etais tres fatiguee. - >Je suis allee dans une boite de nuit, ou Paul >m 'avait invitee. - Elle >a appris que son mari >i' avait laissee seule et sans argent.

A trebuit sa rna odihnesc pentru eli am fost foarte obosita. M-am dus intr--un bar de noapte unde m-a invitat Paul. Ea a aflat ea sotul ei a lasat-o singura ~i rara bani.

Traduceti propozitiile urmatoare in limba franeeza: El mi-a spus ea n-a fost in eoneediu de doi ani. Lasa-i sa mearga la vanatoare, este marea lor pasiune. Marele vostru erou national a avut 0 viata tragica. Daca ai citi acest roman pana la srar~it, i-ai cunoa~te deznodarmlntul. Daca ai eumpara aceastii ma~ina de ocazie, am putea merge 1a peseuit, pe malul unui rau. Citesc acest cotidian de douazeci de ani. > 11 m'a dit que depuis deux ans il n'avait pas 6t6 en conge. > Laisseles aller a la chasse, c'est leur grande passion. > Votre grand heros national a eu une vie tragique. > Si tu lisais ee roman jusqu' ala fin, tu connaitrais son denouement. >Si tu achetais cette voiture d'occasion, nous pourrions aller a la peche, au bord d'une riviere. > Je suis lecteur de ce Goumal) quotidien depuis vingt ans. > Si je pouvais, j'etudierais la litterature
fran~aise.

Daca a~ putea,

a~

studia literatura franceza.

Daca tu vrei, sa ne odihnim. Sunt numai mineiuni in aceastii povestire. L-am eunoscut pe autorul aeestei opere istorice.
A~

> Si tu veux, prenons du repos. > 11 D'y a que des blagues dans ce recit. > J' ai connu I' auteur de cette reuvre historique. > Je prMererais aller plutot dans une boite denuit. > Le bricolage serait une bonne occupation pour lui. > Quand il avait eu la premiere occasion, il a laisse sa femme et ses enfants et il est parti. > Les enfants du monde entier connaissent par creur les "Fables" de La Fontaine.

prefera sa merg mai degraba intr-un local de noapte.


0

Bricolajul ar fi

ocupalie buna pentru el.

Cum i s-a ivit prima ocazie, e1 ~i-a llisat sotia ~i copiii ~i a pleeat. Copiii din lumea intreaga eunose pe de rost "Fabulele" lui La Fontaine.

Daca ti-ai revizui stilul, povestirea ta ar fi mai buna-. Fiul meu ii povestea fiicei lui acele~i basme pe care eu i Ie povestisem pe cand era copil.

> Si tu corrigeais ton style, ton recit serait

meilleur. > Mon fils racontait a sa fiUe les memes contes de fees que je lui avais racontes dans son enfance. > l' ai laisse ton roman de Flaubert dans Ie jardin. > Je pensais qu'il y aurait des images dans ce
livre.

Ti-am Is.sat romanul de Flaubert in gradiniL

Credeam ea in aceastii carte vor fi poze.

Pentru ea eroina principalS. este 0 femeie plietisitoare, acest roman politist este mediocru. EI n-a vrut sil. vorbeasca despre aventura tragiea pe care 0 avusese in tinerete. Aceasta afacere a fost pentru noi toti neclMa. Tinerii nu citesc decat romane de aventuri.

> Parce que I'heroi'ne principale est une femme ennuyante, ce roman policier est mediocre. > II n'a pas voulu parler de l'aventure tragique, qu'il avait eue dans sajeunesse. > Cette affaire a ete pour nous tous obscure.

> Les jeunes ne lisent que des romans


d'aventures. > Au lieu de regarder la tele, tu pourrais faire autre chose pour occuper tes Ioisirs. > Avant de nous bronzer, baignons-nous dans Ie lac, d'accord?

in loc sa te uiti la televizor, ai putea face altceva pentru a-ti ocupa timpul liber. inainte sil. ne bronzam, hai sa ne scaldam in lac; vrei?

Citi\i cu voce tare grupurile UImatoare de cuvinte in care se repeta aeeIa~i Sunet: [a] -Ie romlD"le denouem~t, I'av~ture, ~uyant -Ia passiQll, Ie c2l}ge, l'occupatiQIl, l'occasi2Jl, se brQDzer -quotidim, I'interet, principal
-m~diocre, -I'~uvre,

[0]
[e]

[E]

Ie d~nouement, Ie r~cit, Ie

h~ros,

Ie conte de

f~es,

corrigs;.r

[OJ
[e]

Ie rwos

-Ia p~ehe, la rivi~re, la proj.e.t, quotidi.e,nne, se b.iligner, Ie I.e-cteur -la litteratyre, plytot, I'aventyre, obscyr, I'occypation -.QYotidien, Ie .c.onte, Ie le.c.teur, obs.c.ur, medio.kre, historiQue, bri~olage -I'occll&ion, se bronzer -Ie bricola&e, Ie eo~, Ie proiet, I'ima&e, tra&ique, eorfi.&er

[U]
[k]
[z]

[j]
[~]

[s]
[i]

-Ie roman poli.kier, Ie .s.tyle, -Ie s~le, l'idee. princiPal

Ia.p~ion,

lai.5..S.er, Ie re.c.it

RECAPITULAREA LECTIEI 13 ,
13.1 , in cursul acestei lec\ii a!i intalnit unnatoarele expresii: etre en conge aller a la chasse (Ii la peehe) prendre du repos avoir I'occasion (+ verb la infinitiv) - a fi in concediu - a merge 1a vanatoare (la pescuit) - a se odihni - a avea ocazia (posibilitatea) sa...(+ verb) a avea ocana (posibilitatea) de... (+ verb) -a liisa sa... - inainte sa... , i~inte de ... (+ verb) - inainte sa... , inainte de ... (+ verb sau substantiv)

laisser (+ verb 1a infinitiv) avant de (+ verb]a infinitiv) au lieu de (+ verb 1a infinitiv)

sau expresii noi: avec (sans) interet Ie roman policier Ie conte de fees Ie roman d'aventures Ie recit historique - cu (rara) interes - romanuI politist - basmul(cu zane) - romanul de aventuri - povestirea istorica

13.2.

Ati aflat cum se formeazii al doilea tip de propozitii. conditionale: propozitie subordonatii Si + imparfait Si + j'avais Ie temps Daea a~ avea timp propozitie principala conditionnel present

je partirais avec toi.


a~

pleca eu tine.

Al doilea tip de propozitii conditionale se I.

folose~te in

urmatoarele cazuri:

cand exprima posibilitatea realiziirii actiunii (vom folosi timpul "imparfait"): a) raportarea la viitor se face cu ajutorul complementului circumstantial de timp: Si tu venais demajn matjn, irions a 1a peche. - Daca ai veni maine djmjneat3 am merge la pescuit.

DOUS

Si nollS allions dans une boite - Daca am merge intr-un local de noapte, de nuit, nous danserions. am dansa.

2.

cand exprima imposibilitatea realizarii actiunii in prezent, vom folosi tot timpul "imparfait", dar impreuna eu un complement care indica prezentul: Si j' avais maintenant de I' argent, j'acheterais une belle voiture. - Daca a~ avea acum bani, o ma~ina frumoasa.
a~

cumpara

in al doilea tip de propozitii conditionale vom traduce conjuctia "si" prin "daca....

13.3.

Am introdus, de asemenea, timpul "plus-que-parfait". Timpul "plus-que-parfait" se fonneazii adaugand eonjugarii la tirnpul "imparfait" a verbelor "etre" sau "avoir" participiul trecut al verbului de conjugat.
Totu~i, in leqia 13 ne-am limitat la a va prezenta verbe care, la timpurile treeute, se conjuga cu "avoir".

Atunei eand folosi1i timpul "plus-que-parfait" trebuie sa tineti eont de regula acordului participiului trecut cu complementul direct, daea aeesta precede verbul. De exemplu: J'ai regarde les
ima~es

que tu m'avais

donne~.
0

Vom folosi timpul "plus-que-parfait" pentru a exprima aetiuni treeute.

acliune anterioarii unei alte

Cand propozitia principala este la un timp trecut veti folosi in propozitia subordonata timpul "plus-que-parfait" pentru a exprima 0 aetiune anterioarli ceIei din principala. Aceasta regula decurge din cea a concordantei timpurilor. lata un exemplu: II nous a apporte les romans de Flaubert qu'il avait Ius avant. - EI ne-a adus romanele lui Flaubert, pe care le-a citit inainte.

TEMA PENTRU ACASA 13


A Traduceti propoziliile urmatoare in limba rornana: I.
2.

Etes-vous deja allts

a 1a chasse?

Acheter une voiture d'occasion? C'est une bonne idee. Si tu me laissais aller a 1a peche, je t'apporterais beaucoup de poissons. Au lieu de lire ce roman policier, tu devrais lire un roman de Ia litterature classique. Je n'aime pas son style, il est ohscur et mediocre. L'auteur a ecrit I'histoire de]a vie de son heros, pleine d'aventures dangereuses.

3.
4.

5.
6.

B.

Traduceti propozitiile urm;itoare in limba franceza:

1.

inainte sa inveti pe dinafara fabula lui La Fontaine, corecteaza-p gre~e]ile din tema pentru acasa. loana d' Arc este eroina principalS. a acestei povestiri istorice. Fiica mea a citit deja toate basmele pe care i le-ai dat cu ocazia zilei ei de
na~tere.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Daca am avea ocazia sa ne vedem maine, am putea merge intr-un bar de noapte. Cand prietenullui mi-a dat aceastli. carte, am fast foarte multumita. Daca ai citi astazi acest roman, mi-ai putea spune cum se termina.
Am venit pentru cli. m~ai invitat.

C.

Corectati 1. 2. 3. 4. 5. 6.

gre~elile din

propozitiile de mai jos:

Depuis dix j ours DOUS sommes au conge. Si tu etais a la maison ce soir, ils viendront te voir. Parce qu'il m'a laisse de l'argent,j'ai achett une belle robe. rai trouve chez moi les livres qu'il a perdus. Le heros de ce roman sont plutot mediocre. Ce lecteur lit toutes les reuvres de Flauhert et apres it a commence a lire les romans d'un autre auteur franyais.

LECTIA 14 - PARTEA
~

tNTM

Ca ~i pana acurn, sa incepem noua leetie eu 0 recapitulare.

tn primul exercipu vom recapitu1a noul set de substantive introdus in lectia 14 din "Franceza pentru incepatori".

1.l'art

2. I'artiste 6. Ie tableau 10. Ie film

3. I' architecture
7. Ie monument II. l' acteur

4. la peinture 8.1'eglise

5. Ie peintre
9. 1a photo

12. l'actrice

13. Ie pianiste Completap propozitiile urmatoare 'in limba franceza; Daca ~ fi bogat, tablou celebru.
~

cumpara acest

- Sij'6tais riche,j'acheterais ce >tab1eau fameux.

El vrea sa studieze pictura.


A~

-11 vent etudier >Ia peinture.


- Je voudrais visiter ee >monument de >1' architecture moderne. - Marie a montrt a sa mere >les photos que nous avions prises a Paris. - Si j' etais une celebre >actrice, j e ne j ouerais que de grandes heroines romantiques. - Ce >pianiste jouerait mieux son concert s'il etait pas fatigue. - > L' art, c' est la plus grande passion de sa vie. - Nous avons regarde les reuvres de ce >peintre avec Ie plus grand interet. - La petite >6glise de notre village est un monument historique. - Je savais toujours que man fils serait un grand > artiste. - > Les aeteurs que nous avions admires dans plusieurs >films, sont venus en Roumanie.

vrea sa vizitez acest monument al arhiteeturii modeme.

Marie i-a aratat marnei ei fotografiiIe pe care Ie-am facut 1a Paris. Daca. a~ fi 0 aetrita celebra., nu dedit mari eroine romantice.
a~juca

Acest pianist ar canta mai bine, daca. nar fi obosit. Arta este eea mai mare pasiune a vietii lui. Noi am privit operele acestui pictor eu eel mai mare interes. Bisericuta din satul nostru este un monument istoric. Am ~tiut tot timpul ca fiul meu va fi un mare artist. Actorii pe care i-am admirat in mai muIte filme au venit in Romania. B.

inlocuiti complementele directe din propozitiile in limba franceza cu pronumele personal corespunzator: Je connais bien Ie jeu de ce pianiste. Nous avons vite appris Ie
fran~ais.

- Je > Ie connais bien. - Nalls> l'avons vite appris. - Est-ce que tu > les a to utes corrigees? - Ne me >Iedis pas!

Est-ce que tu as corrige toutes les fautes? Ne me dis pas Ie denouement de ce roman policier. NOlls avons lu ceUe oeuvre historique avec interet. Depuis longtemps je cherche une bonne voiture d'occasion.

- Nous >l'avons lue avec interet.

- Ie >la cherche depuis longtemps.

C.

Transformati propozitiile de mai jos in propozitii imperative: Nous jouons du piano du matin au soir. Tu laisses tes occupations quotidiennes et tu vas a la peche.
VOUS

> Jouons du piano du matin au soir! > Laisse tes occupations quotidiennes et va Ii la peche! > Faites des projets pour les vacances! > Prenons du repos Ie dimanehe!

faites des projets pour les vacances.

Nous prenons du repos Ie dimanche.

D.

Completati propozitiile urmatoare in limba franceza eu fonnele eorespunzatoare ale verbului "connaitre":
A~ vrea sil 0 eunose pe aceasta actri13 celebra.

- Je voudrais >connaitre cette fameuse actrice.

Ne cunoa~tem de multa vreme. L-am cunoscut cand era copi!. Peste cateva zile vei cuno~te Parisul. Daca ai cunoW1te-o pe sotia mea, ti-ar placea mutt. EI ne-a spus ca va cunoa~te in curand lumea intreaga.

- NOllS

>nous connaissons depuis longtemps.

- Je Ie >connaissais quand il etait enfant. - Dans quelques j ours tu >connaitras Paris. - Si tu >connaissais rna femme tu l'aimerais bien.

-II nous a dit qu'il >connaitrait bientot Ie monde entier.

lata acwn cateva substantive noi; citili-Ie clar Je romancier Ie dramaturge Ie chef-d'reuvre Ie sujet Ie spectateur la scene la repetition Ie role Ie metteur en scene Ie trac Ie decor j'acte (m.) Ie scenario >[10 RomasiE] >[IOdRamatURj] >[10 ~edOvR] >(IOsUje] >{I0 spektatO:R] >[Ia sen] >[laREpEtisio] >[10 Rol] > [10 metO:R ii sen] >[10 tRak] >[10 dEko:R] > [laktJ >[10 sEnaRio]

~i

cu voce tare: - romancierul - dramaturgul - capodopera - subiectul - spectatorul - scena - repetitia (teatrala) -roluJ - regizorul - tracul, emotia - decorul - actul (la teatru) - scenariul

Aten/ie! PIuraIuI substantivuIui compus "Ie chef-d '(Iwvre"se formeaza prin adaugarea unui "s" La primuL cuvant - "Les cheft-d '(Euvre".

Cititi inca Ie trac

data, in alta ordine, substantive Ie noi: >[10 tRak] >[IOspektatO:R] >[10 dEko:R] >[10 sEnaRio] >[10 RomiisiE] >[IOsUje] > [la REpEtisio] > [Iakt] >[10 ~edOvR] >[Iasen] >[10 metO:R a sen] >[10 Rol] >[10 dRamatURj] - tracul, emotia - spectatoml - decami - scenariul - romancierul - subiectul repeti~a (teatrala)

Ie spectateur Ie decor Ie scenario Ie romancier Ie sujet la repetition I'acte (m.) Ie chef-d'reuvre la scene Ie metteur en scene Ie role Ie dramaturge

- actul (la teatru) - capodopera - seena - regizorul -ralul - dramaturgul

Cititi propozitiile in limba franceza ~i incercati sa retineti traducerea lor in limba romana: La litt6rature fran<;aise est riche en noms de romanciers celebres. Les dramaturges anciens ont ecrit des pieces de theatre dont Ie sujet reste aetuel. Toutes les pieces de Shakespeare sont des chefs-d'reuvre. Les spectateurs applaudissent les acteurs et Ie rideau tombe. Elle reve a la scene, mais Mias, elle n'a pas de talent. NollS avons assiste la repetition generale de la demiere piece de cette saison. Le role que cet acteur joue dans son nouveau film exige beaucoup de courage. Le metteur en scene nous dit qu'il voudrait tourner un film en Roumanie. Dans ce cas-Ia il te donnerait Ie role principal. Tous les grands acteurs ont Ie trac avant d'entrer en scene. Apres Ie premier acte on a change les decors. "On connait I'homme - Literatura franceza. este bogata in nume de romancieri celebri. - Dramaturgii antici au scris piese de teatru al caror subiect ramane actual. - Toate piesele lui Shakespeare sunt eapodopere. - Spectatorii ii apJauda pe actori ~i cortina se lasa. - Ea visea;a sajoace pe scena, dar vai, nu are talent. - Am asistat la repetitia generala a ultimei piese din aceasta stagiune. - Rolul pe care acest actor il joaca in noul sau film cere mult curaj. - Regizorul ne spune cil. ar vrea sa tumeze un film in Romania. In acest caz ti-ar da pe rolul principal. - Toti marii actori au trac inainte de a urea pe scena. - Dupa primul act s-au sehimhat decorurile. - "Cuno~ti omul dupa faptele sale." ,

a ses actes." aun bon

L' auteur veut confier son scenario metteur en scene.

- Autorul vrea sa-~i incredinteze scenariul unui regizor hun. - Copiii nu ar trebui sa se uite la sceneIe de violenta

Les enfants ne devraient pas regarder les scenes de violence.

Retineti urmatoarele constructii ~i expresii legate de subiectul acestei lectii: applaudir (Ies acteurs) exiger (de) > [aplodi:R] >[ egzijE (dO)] - a aplauda (actorii) - a cere (imperios) sa; a pretinde sa - a avea talent - a tuma un film - a avea trae - a incredinta, a da (rolut) - scena de violenlii

avoir du talent toumer un film avoir Ie trae cootier (Ie role) la scene de violence

>[avua:R dU tala] > [tuRnE a film] > [avua:R 10 tRak] > [kOfiE] >[Ia sen dO violil:s]

Cuvantul "rideau" (-"perdea"), pe care i1 cunoa~teti deja, are ~i sensul de "cortina"; Ie rideau se leve Ie rideau tombe >[10 Rido sO iE:v] >[10 Rido to:b] - cortina se ridica - cortina se lasii.

Repneti, de asemenea, expresia; dans ce cas-la


~i

>[ di sO kala]

- in acest caz

verbul regulat: tomber >[tobE] - a cadea

Acest verb se conjugii cu auxiliaruI "etre ": Paul est tombe d'un arbre. - Paul a ciizut dintr-un copac.

Retineti constructia: tomber amoureux tomber amoureuse >[tobE amuRO] >[tobE amuRO:z] - a se indragosti (masculin) - a se indragosti (feminin)

II est tombe amoureux de Marie.

- EI s-a indragostit de Marie.

Cititi eu voce tare propozipile in limba franceza in care am introdus cuvintele apoi traduceti-Ie in limba romana: EIle a joue Ie role de Jeanne d'Arc dans une piece historique. Quel est Ie nom du dramaturge de la comedie que vallS presentez ce soir? Les acteurs sont aUes

~i

expresiile noi,

~i

>Ea a interpretat rolulloanei d'Arc lntr-o piesa istorica. >Cum se nume~te dramaturgul care a scris comedia pe care 0 prezentati in aceasta seara?
> Actorii s-au dus la
repeti~ie.

ala repetition.

Ce soir je suis tombee amoureuse. Quand Ie rideau s'est leve, nous avons pu admirer les decors splendides.

> in aceastii sean! m-am indragostit. >Cfmd cortina s-a Tidicat, am putut admira decorurile splendide. > E 0 piesa c1asica in cinci acte . > Se spune ca regizorul incredinteaza rolul principal unei tinere actrite, putin cunoscuta. >1 a turnat un film cu multe scene de violenta.

C' est une piece classique en cinq actes.

On dit que Ie metteur en scene confie Ie rOle principal a une jeune actrice, peu connue.
II a tourne un film avec beaucoup de scenes de violence.

Celui qui n'a pas Ie sur 1a scene.

tr~

pourrait se presenter

> Cel care nu are trac ar putea sa se urce pe scena. > Dupa ce subiect a fost scris scenariul? > imi place mult decoml acestei cafenele. > Nu, aceasta piesa nu este mai degraba mediocra.
0

Sur que1 sujet on a ecrit Ie sc6nario? J'aime bien Ie decor de ce cafe. Mais non, cette piect?n'est pas un chef-d'reuvre, elle est plutot mediocre. Naus avons applaudi I'acteur qui avaitjou6 avec talent Ie role principal dans ce spect~le. Qui est tombe de la scene?Les metteurs en scene parlent au sujet du nouveau scenario. Ce travail exige trop de force. C'est un acteur dont les films sont fameux.

capodopera, este

> Noi I-am aplaudat pe actorul care a interpretat cu talent mlul principal in acest spectacol. > Cine a cazut de pe scena? > Regizorii vorbesc despre noul scenariu.

> Aceasta mund! cere prea multi\. fo~. > Este un actor ale carui filme sunt celebre.

Completati propozitiile in limba franceza: Tinerilor Ie place sa vadi la cinema scenele de violenta-. Joei in actul al doilea al acestei comedii'? - Les jeunes aiment regarder au cinema >Ies scenes de violence. - Est-ce que tu joues dans Ie deuxieme >acte de cette comedie? - Si nous avions de l'argent, nous changerions >Ie decor de notre appartement. - Marie apprend afaire du ski, mais elle >tombe encore souvent. - Le spectacle avait et6 mediocre, alors >Ies spectateurs >n'applaudissaient pas. - >Tombera+elle amoureuse de moi?
0

Daca am avea bani, am schirnba felul in care este decorat apartamentul nostru. Marie invata sa schieze, dar carle inca des.

Spectacolul fusese mediocru, spectatorii nu aplaudau. Se va indragosti ea de mine?

~a

ca

Fiecare piesa a acestui dramaturg este capodopera.

- Chaque piece de ce dramaturge est >un chef-d'ceuvre. - J'aimerais assister a >Ia repetition g6n6raIe de votre spectacle. - >Dans ce cas~la son >acte ne sera it pas. mauvais. - Qui voudrait me >confier >un role? - >Le sujet de ce film c'est l'histoire de l'amour d'un >romancier et de sa femme, une actrice c61ebre. - Quand je me trouve sur 18 scene, je n'ai plus >Ie trac.

Mi-ar placea sa asist la repetitia generaHi a spectacolului vostru. in acest caz, fapta lui nu ar fi rea.

Cine ar vrea sa-mi incredinteze un rol? Subiectul acestui film it constituie povestea de dragoste dintre un romancier ~i solia lui, o actritA celebra. Cand sunt pe scens. nu mai am trac.

Nu poti sa-i pretinzi acestui actor mediocru sa aiba talent. Regizorul francez turnase un film de aventuri la care noi ne-am uitat cu mult interes.

- On ne peut pas >exiger du >talent de eet acteur mediocre. - > Le metteur en scene franc;ais >avait toume un film d'aventures que nous avons regarde avec un grand interet. - Faites vite >tomber Ie rideau!

Lasati repede cortina!

Verbele din propozitiile care urrneazil. sunt serise eu caractere ingro~ate. Cititi propozitiile in limba franeeza ~i fiti atenti la traducerea in limba romana: Quand Ie rideau etait tombe, les spectateurs sont sortis du theatre. Parce que Marie etait venue chez moi, je n'ai pas pu la laisser seule et j'ai da rester ala maison. Ils etaient maries depuis dix ans quand ils ont achete eette belle maison a la campagne. - Cllnd cortina s-a lasat, spectatorii au de la teatru (au piiriisit teatrul).
ie~it

- Pentru ca Marie a venit la mine, n-am putut sa 0 las singura ~i a trebuit sa raman aeasa. - Erau disatoriti de zece ani cllnd au cumparat aceasta casa frumoasa la tara..

In propoziliile anterioare am folosit cateva verhe care se conjuga ell. auxiliarul "etre" la "plus. que-parfait". A~a cum ~ti/j, in asemenea situatii participiul trecut se acordti in gen ~i numtir ell. suhieetul.

Completati propozitiile urmatoare in limba francezii: Cand ei plecasera deja la gara, prietenii lor au venit sa-i caute pentru a-i conduce. - Quand ils >etaient deja partis ala gare, leurs amis sont venus les chereher pour les accompagner. - Parce que je >m'etais levee tres tot, j'ai eu beaueoup de temps pour faire rna toilette.

Pentru cii m-am trezit foarte devreme, am avut mult timp la dispozitie ea sa-mi fae toaleta. Nu i-am vazut pe membrii familiei Duval, pentru ea nu s-au intoTS inca din vacanta.

- Ie n'ai pas vu les Duval, paree qu'ils >n'etaient pas encore rentres de vacances.

Cititi propozitiile in limba franceza; retineti verbele scrise ingro~at ~i traducerea in limba romana-: Tu devrais travailler aujourd'hui. Tu aurais dil travailler hier aussi. A ta place j 'apprendrais Ie fran/Yais. A ta place j'aurais appris Ie fran9ais dans mon enfance. Dans ce cas-la, aujourd'hui j 'irais a la chasse.

- AI trebui sa luerezi astazi.


- Ar fi trebuit sa lucrezi
~j

ieri.

- in locu1 tau a~ invata franceza. -In loeul tau a~ fi invatat franceza in copiliirie.

- in cazul acesta, astlizi ~ merge la vanatoare.

Dans ce cas-la, hier je serais aile a la chasse. Vous feriez mieux d'aller a Ia campagne avec moi maintenant. Nous nous baignerions. Vous auriez mieux fait d'aller 11 la campagne avec moi. Nous nous'serions baignes.

- in carol acesta, a~ fi mers ieri la vanAtoare. - Ati face mai bine sa mergeti la tara eu mine aeum. Ne-am scaIda. - Ati fi Iacut mai bine sa mergeti eu mine la tara. Ne-am fi sealdat.

in exercitiul de mai sus, pe liinga propozitiile la conditional prezent, ati intalnit ~i propozitii la conditional trecut - "conditionnel passe" >[k5disionel pasE].

Condii:ionalul trecut ("conditionnel passe") se folose~te, la fel ea ~i condi?onalul prezent ("conditionnel present"), pentru a exprima 0 dorinta, o presupunere ~i in formulele de politete. raportate, bineinteles, la treeut.

Conditionalul treeut se formeaza de la conditionalul prezent al verbelor auxiliare "avoir" sau "etre" la care se adauga participiul treeut al verbului de conjugat, de exemplu: Je serais partie. Tu aurais dii sortir plus tot. Nous aurions travaille. - A~ fi pleeat. - Tu ar fi trebuit sa ie~i mai devreme. - Noi am fi lucrat.

Aten,ie.' in propozi!ia condi,ion aIii (introdusii prin "si ") yom traduce condifionalul trecut romanesc prin mai mult ca perfectul frantuzesc. ~a cum in propozilia condilionalii in care apare conditional prezent rom{mesc fl traducem prin imperfectul franfUZesc.

lata un exemplu de conjugare la "conditionnel passe" pentru verbele "parler" ~i "aller": Parler j'aurais parle tu aurais parle il aurait parle elle aurait parle on aurait parle nous aurions parle vous auriez parle

Alkr
je serais alle(e) tu serais alle{e) it serait alle elle serait allee on serait aile nollS serions allt(e)s vous seriez a1l6(e)s ils seraient aHes elles seraient alltes

ils auraient parle


elles auraient parle

Traduceti propoziti Vous auriez pu me dire I'heure qU'i! etait. VOUS auriez dil mieux jouer dans Ie spectacle d'hier. A ta place j' aurais confie Ie role dans ton demier film a une meilleure actrice. Le metteur en scene aurait pu choisir un autre celui qu'il a choisi a ete mediocre. > Ati fi putut sa-mi spuneti cat este ceasul. > Ar fi trebuit sa j ucati mai bine in spectacolul deieri. > in locul tau a~ fi incredintat rolul din ultimul tau film unei actrite mai bune. > Regizorul ar fi putut alege un alt scenariu; eel pe care I-a ales a fost mediocru. > in acest caz, el ar fi plecat lara sa-~i ia "Ia revedere".

sc~nario;

Dans ce cas-la, it serait parti sans dire "au revoir".

Completali propozitiile urmatoare eu verbe la modul conditional trecut: leri ar fi trebuit sa rna due mai devreme la birou.
M-~

- Hier >j' aurais dli aller plus t6t au bureau.

fi oprit, dar n-am vazut-o.

- Je >me serais arrete mais je ne I' ai pas vue.

Ar fi trebuit sa 0 fere~ti de acest accident.

- Tu >aurais dli la proteger contre cet accident.


-A votre place nous >serions deja partis de ce pays l'annee pass~e.

In locul vostru am fi pleeat din aceasta


tara inca de anul trecut.

In acest caz, el ar fi vandut ma~ina.

- Dans ce cas-la, il >aurait vendu la voiture.

Traduceti propozitiile urmlitoare in limba francezA: Pentru ca regizorul a plecat, repetitia n-a avut loco Acest mare romancier ar mai fi scris inea multe capodopere. Noi am apIaudat indelung piesa unui dramaturg francez, piesa pe eare a scris-o in cursuI ~ederii lui in Italia. Ai avea trac inainte sa apari pe scenli.? El avusese talent dar a inceput sa bea ~i nu i se mai incredinta nici un ro!. Despre tine am vorbit.
L~ lasa sa joace acest rol, dar el necesita un talent ie~it din comun.

> Parce que Ie metteur en scene etait parti, 1a rep~tition n'a pas eu lieu. > Ce grand romancier aurait ecrit encore beaucoup de chefs-d'reuvre. > Nous avons longuement applaudi la piece d'un dramaturge fran~ais, qu'il avait ecrite pendant son sejour en Italie. > Aurais-tu Ie trac avant d'entrer en scene? > 11 avait eu du talent mais i1 a commence aboire et on ne lui confiait plus aueun role. > C'est

aton sujet qu'on a parle.

> Je Ie laisserais jouer ce r61e, mais il exige un talent extraordinaire.

Cind cortina s-a ridicat, spectatorii au admirat decorurile splendide. Eu nu apar dec!t cinci minute in ultimul act.

> Quand Ie rideau s'etait leve, les spectateurs admiraient les decors splendides.

> Je ne joue que cinq minutes dans Ie dernier acte.


> Dans ton scenario il y a trop de scenes de violence. > II aurait tourne un beau film, mais it n'avait pas d'argent.

In scenariul tiu sunt prea multe scene de


violenti.
AI fi racut un film fromos, dar nu avea bani.

Cind cortina s-a lasat toti au fost incantap.

> Quand Ie rideau etait toIOM, tous etaient enchantes. > Dans ce cas-la il aurait fallu aller a la police.

In acest caz ar fi trebuit sa mergeti la politie.

LECTIA 14 - PARTEA A nOVA ,


Cititi cu voce tare textele urmatoare
~i

traduceti-Ie in limba romana:

./ /'......... /' Ie m'interesse beaucoup au cinema et au theatre. 1 I Man grand rive, 1 c'est de jouer dans des
/' films

1et aussi dans des pieces de theatre. I 1Ie voudrais etre une actrice celebre. I I Quand

/'..........

/'

..........

.,"'. ./' J dais PI us Jenne,

I' tomb' s souvent amoureuse des acteurs I ' regard .vent I es memes /' .......... ~ Je al et Je a1S sou /
./
/'
/'
..........

.......... fl lms.

I I Je pense que J., aJ. dU tal......... I 1M' 1autres1n'ant pas Ia meme opinIOn a ce ~ I I /' ~ ....;" SUJet... ent. alS es / '
/'

J'attends un role

I et pour Ie moment I je vais souvent au theatre I pour les repetitions. II


/' ..........

Ie connais beaucoup de roles par creur.

I I Ie pense I que je n' aurais jamai s Ie trac I avant


/'

/'

/'

/' .......... . / . / ......... d'entrer en scene. I I J'aime bien Ie moment au Ie rideau se leve I etje peux admirer les decors. 1 I

Ie suis un peu tTisle quand Ie spectacle flnit


/' .......... spectateurs I" app I/'d'IS Ies acteuTS. J au

/'

I et que Ie rideau tambe. I I Mais I avec d'autres

./.........

/'

II

Je pense, ./

I qu , . mOl. aUSSl, I Je me presenteral sur /'. . ./. un Jour


I I L' amour du cinema et du
./
..........

/'.......... la scene, I que tout Ie mande m' admirera I et tous m'applaudiront.


.......... /'

/' theatre

1restera toujours pour moi, I rna seule passion. I I

./././

"Dis-moi ce que tu lis... "


/'.......... -Salut, Pierre.

I I Ou vas-tn? I I

/'./

-Ie vais a la Iibrairie.

/'..........

I I Ie n'ai plus rien a lire. I I


/'.........

/ ' .........

./ /' /' /' /' -Et alors, I qu'est-<:e que tu vas acheter? I I Un roman poHcier? 1 I
..........

-Non.

I C;a ne rn'interesse pas. I I Je trouve les romans policiers mediocres. II Je choisirais I Stendhal, I Balzac, 1Flaubert. I 1J' adore aussi les
/'..........
..........

/'

..........

././ .......... quelque chose de la litterature classique:


/'
./.........

reci ts historlques
TOllS

I et bien sur les poemes. I I Meme quand j' etais petit, I j' aimais la lecture. I I
/'
..........

les soirs

/'

I rna mere me lisait des contes de fees. I I Et toi,

./

'/' /' [ tu aimes lire aussi?

II
./

......... -Pas trOp.

/' /'......... I Pour moi, lies Iivres serieux sont ennuyants.

I I Ie prefererais quelque chose de

.......... ./ /'.......... ./ plus leger: I un roman policier 1 au un roman d'aventures. II Mais j'aime bien faire encore
.......... /' autre chose, I tu sais... 1 I

-Alors,

./

I queUe est ta grande passion? I I


...........

./

./

-Le bricolage!

II

In acest ultim exercitiu yom recapitula toate problemele de gramatica ~i vocabularul acestui caiet. Traduceti in limba franceza propozitiile de mai jos:
Daca a~ putea alege,
a~

alege vanatoarea.

> Si jc pouvais choisiL jc choislnlis la chasse. > Nalls avons etl ]'occasion d'applaudir
Ie meillcur adeur.

Am avut ocazia sa-1 aplaudam pe cel mai bun actor. Hra (nici 0) gluma. E ideea ta? Ce planuri ai pentru sambata? lapescuit.
M-a~

> Sans blague. ("est [on idee')

duce

> Quds projets


Ia pcchc.

a~-tu

pour samedi? j'iTillS it

Nu-mi place stilul tau. Corecteaza toate


gre~elile!

> ron style nc


rautes l

11lt'

plait pas. Corrige toutes les

Deznodamantul acestui film a fost tragic; personajul principal se indragostise. Acest subiect nu rna interesase niciodata. in copilarie; preferam ca.rtile. Imi cereti a~a de multi

> Ll: Jcnouc:mcnt de c.: film a etc tragiquc;


It:
h~ros

pnm:JpJI elilit tomb6 amoureux.

> Ce sujer ne m' a\'ait jamais interesse dans man en ranee: je preferais Ies livres.
> VOllS cXlgez tant de choses de mal!

in al doilea act a fost 0

scena violenta.

> Dans Ie deuxH":mc: acte on a montrc une


,ce:llC: Je violence,

Opera ta contine valori istorice. Multi copii, in loc sa citeasca basme, stau ore intregi in fatA televizorului.

> Ton

lrUHC a

des valcurs hlstoriques.

> Heaucoup d'enfants, au lieude lire les contes de fees, sont ass!s pendant des heures devant la telt.
I

Lasa-I sa termine acest roman!


A~ merge in barnl de noapte, dar am prea multe ocupatii in timpul zilei.

> Laisse-Ie finir cc roman'


>J'il'ais dans la bUlte cle nuit, maisj'ai trap d'(Jccu pa t ions q llO tldi ennes.

Acest regizor a facut un film bun?

> Est-ce que ce metteur en scene a tourne un bon mm',J


> .-\ueUll de ses romans n 'est un ehef-d 'a:uvre, tOll'.; sont mcJiocrcs. > Qui 11'21 pH'" k traL: avant ceUe repetition'.'

Nici unul dintre romanele lui nu este 0 capodopera, toate sunt mediocre. Cine nu are trac inaintea acestei repetitii? IncredintAti-mi un rol, domnule, am talent!

> Confiez-moi un role, monsieur, j'ai du


talent!

Din fericire cortina se Hisase, iar spectatorii au putut parasi teatrul. Iu iti decorase~i casa in stH modern, cli el era multumit.

> Heureusement Ie rideau etait tombe et les spcctateurs ont pli sortir du theatre.
> Tu avais choisi Ie decor modeme de la malson, alars il etall satisfait.

a~a

Nu-ti cuno~ti bine rolul, ar trebui sa mai vii la inca 0 repetitie. in acest caz ar fi trebuit sa-i dai scenariul tau sa-I citeasca. Eroina principala jucase rara convingere, a~a ca nimeni na aplaudato. Cititorul tanar cite~te cu placere romane de aventuri. Cand yeti intra in concediu? Prietenii no~tri soar fi scaldat in rau, dar apa era prea rece. Ar trebui sa te
odihne~ti. odihne~ti

> Tu ne connais pas bien ton role, tu devrais venir encore pour une repetition.

> Dans ce cas-la, tu aurais dii. lui donner ton


scenario a lire. > L'herolne principale avaitjoue sans passion, alors personne ne I'a applaudie. > Le jeune lecteur lit volontiers des romans d'aventures. > Quand serez-vous en conge?
> Nos amis se seraient baignes dans la riviere, mais l'eau etait trop froide.

> Tu devrais prendre du repos.


mai devrerne.
ma~ina

Ar fi trebuit sa te

> Tu aurais dii. prendre du repos plus tot.


> Quandj'taisjeune,j'aurais achete une voiture d'occasion.

Cfuld eram tanar, mi-a~ fi cumparat a de ocazie.

Cititi ell atentie urmatoarele seturi de cllvinte in care se repetii aee1a~i sunet:

[a] [0]
[0]

-Ie romj!!lcier, Ie metteur ~ scene, Ie talknt, la viol.e.nce -c.ll!1fier, Ie repetitiQ!L t.QIDber -Ie
chef-d'~uvre,

Ie metts;yr en scene, Ie
~onfier,

spectat~r

[k]

-Ie de.c.or, Ie spe~tateur, Ie tra,g"

l'a.Q.te, Ie fas

[s] [j]
[U]

-Ie roman~ier, Ie liujet, 1a repetition, Ie s.cenario -Ie drarnaturge, Ie suiet, exi.er -Ie dramatllrge, le syjet -ammlreux, tQyrner -Ie
rid~

[u]
[0)

Ie rQ,Ie, Ie scenari2

RECAPITULAREA LECTIEI 14 ,
14.1. tn aceasta lectie ati intAlnit urmAtoarele expresii: applaudir (Ies acteurs) exiger (de) avoir du talent tourner un film avoir Ie trac confier (Ie role) la scene de violence tomber arnoureux (amoureuse) dans ce cas-1A -a aplauda (actorii) -a cere (imperios) sa, a pretinde sa... -a avea talent -a turna (a face) un film -a avea trac
-8

da (a Incredinta) rolul

-seena de vio1entii

-a se indragosti
-in acest caz

14.2.

in leclia 14 am introdus timpul "plus~que-parfait" al verbelor care se conjugii cu auxiliarul "etre" (in lectia 13 intAlnili verbe care se conjuga la acest timp cu auxiliarul "avoir'). Vii reamintim cii timpul "plus-que-parfait" exprima 0 aetiune trecuti care a avut loc inaintea unei alte aetiuni trecute exprimatii la "passe compose" sau la "imparfait". lata, de exemplu, cum se conjuga verbul "tomber" la timpul "plus-que-parfait"; j'etais tombe(e) tu 6tais tomb6(e) il 6tait tomM eUe e18it tombee on etait tombe nous etions tombe(e)s vous etiez tomb6(e)(s) ils etaient tomMs eUes 6taient tombees

14.3.

Am introdus, de asemenea, eonditionalul trecut ("conditionnel passe"). Vom folosi conditionalul treeut, ea ~i eonditionalul prezent, pentru a exprima 0 dorinta. 0 presupunere ~i in formulele de politete, eu referire 1a trecut: L'annee passee tu aurais du travailler mieux. Hier ils m'auraient dit la verite. -Anul trecut ar fi trebuit sa lucrezi mai bioe. -Ei mi-ar fi spus adeviirul ieri.

Conditionalul trecut ("Ie conditionnel passe") se formeaza adiugind verbelor auxi1iare "avoir" sau "etten 1a conditional prezent participiul trecut al verbului de conjugal.

lata conditionalul trecut al catorva verbe care se conjuga cu auxiliarul "avoir": j'aurais achete
tu aurais pris du vin
-a~

fi cumparat

-ai fi bliut vin -el ar fi lucrat -ea ar fi tenninat -am fi invatat -ati fi gasit --ei aT fi cantat -ele ar fi jucat, ele ar fi interpTetat

il aurait travaille elle aurait fini nous aurions appris vous auriez trouve ils aUTaient chante elles auraient joue

lata conditionalul trecut al catorva veTbe care se conjuga eu auxiliarul "etre": je gerais parti(e) tu serais arriv6(e) il serait descendu elle serait tombee nous nous serions habille(e)s vous seTiez entre(e)s ils seraient alles eUes seraient restees
-~

fi pIecat

-ai fi sosit (venit) -el ar fi cobonit --ea ar fi cazut -ne-am fi imbriicat -voi ati fi intrat -ei ar fi mers -ele ar fi ramas

TEMA PENTRU ACASA 14


A.

Traduceti in limba romana propozitiile urmatoare:

1.
2. 3. 4. 5.

Nous aurions applaudi cet acteur, mais il etait mediocre. Je suis venue en retard pour Ia repetition, parce que je m'etais reveillee trop tard. J'aurais joue volontiers dans ce film, mais Ie metteur en scene avait choisi une autre actrice. Le rideau tombe et Les spectateurs se levent pour sortir. C'est une piece en cinq actes.

B.

Traduceti in lirnba francezii. propoziliile urmatoare: L. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nimeni nu i-ar fi incredintat acest rol acurn cinci ani. Nu a~ fi putut sa rna uit La scenele de vioLenta, nici macar la restul filmului. Un celebru dramaturg a scris acest scenariu. hi place decorul din actul trei al acestei piese? Cereti prea mult de la copilul dumneavoastra. M-am indragostit de actrita care
0

interpreta pe eroina principala in ultima piesa.

Ce-ai fi Iacut in acest caz in locul meu?

C.

Corectati
1.

gre~elile

din propozitiile de mm jos:

Elle a tombe amoureuse d'un romancier. Je n'aurais pas


rentn~

2. 3. 4. 5.

si tot.

Quand j'avais fait mon devoir de franyais, je sors de la maison. Je connais beaucoup de chefs-d'ceuvres de la litt6rature. Est-ce que tu as Ie talent?

VOCABULARUL LECTIILOR 13
d'abord I'acte(m.) aller Ala chasse aller a la p&he amoureux (de ...) amoureuse (de ... ) applaudir au lieu de (+ verb la infinitiv) I' auteur (m.) avant de (+ verb la infinitiv) avec (sans) interet I'aventure avoir du talent avoir l'occasion de avoir Ie trae se baigner
> [dabo:R] > [lakt] > [alE a la ~as] > [alE a la pe~] > [amuRO (dO)] > [amuRO:z (dO)] > [aplodi:R] > {ohOdO] > [lotO:R] > [avidO] > [avEk (sa)etERE] > [lavatUR] > [avua:R dU tala] > [avu:aR lokazii) dO] > [avua:R 10 tRak] > [sObeniE]

~I

14

- mai intai, in primul rand - actul (la teatru) - a merge la vanatoare - a merge la pescuit - indrigostit (de ... ) - indragostita (de... ) - a aplauda - in loc sa, decat sa... (+ verb) - autorul - inainte sa, inainte de (a)(+ verb) - cu (tara) interes - aventura - a avea talent - a avea ocazia (posibilitatea) sa... - a avea trae - a se selilda, a se imbaia, a face baie - gluma - barnl, localul de noapte - bricolajul, practiearea mai multor meserii - a se bronza - cazul, situatia - vanatoarea - eapodopera - capodoperele - a incredinta, a da (rolul) - concediul, vacanta - povestea, basmul (eu zane) - a carecta, a indrepta gre~elile - in aeest caz

la blague la boite de nuit Ie bricolage

> [Ia blag] > [Ia bUat dO nUi] > [10 bRikola:j]

se bronzer Ie cas la chasse Ie ehef-d'reuvre les chefs-d'ceuvre eonfier (Ie role) Ie conge Ie conte de fees corriger dans ce cas-Ill.

> [sObRozE] > [IOka] > [la ~as] > [IO~edOvRl > [lE~edOvR] > [kOfiE] > [10 kojE] > {IO k5t dO fE] > [koRijE] > [da sO kala]

Ie decor Ie denouement Ie dramaturge ennuyant ennuyante


~tre

>[IOdEkoR] >[10 dEnuma] >[10 dRamatURj] > [anUiii] > [iinUiiii:t] > [etR akojE] >[egzijE(dO)]

- decorul - deznodamantul - dramaturgul - plictisitor - plictisitoare - a fi in concediu - a cere (imperios) sa.; a pretinde sa... - fabula (lui La Fontaine)

en conge

exiger (de)

la fable (de La Fontaine) la fee Ie heros I'heroiile (f.) historique l'icMe (f.) l'image (f.) 1'intiret (m.) laisser laisser (+ verb la infinitiv) Ie lecteur la Ii ttirature mediocre Ie metteur en scene obscur,-e I'occasion (f.) I'occupation (f.)

>[Ia fabl dO lafOten] >[lafE] >[IOERo] >[lERoin] > [istoRik] >[lidE] >[limaj] >[letERe] >[JesE] >[lesE] >[10 IEktO:R] >[Ia litERatUR] >[mediokR] >[ 10 mEtO:R i'i sen] >[obskU:R] >[Iokazio] >[lokUpasio]

-zana
- eroul, personajul - eroina - istoric, - ideea - imaginea, figura, poza - interesul - a Iiisa, a pennite, a ingadui - a Ia.sasa.... - cititorul - Iiteratura - mediocru, -a. - regizorul - obscur, -ii.; nec1ar, -ii; confuz, -8. - ocazia - ocupatia, indeletnicirea; meseria, profesia - opera - pasiunea, dragostea, afecpunea; suferinta, patima (religios) - pescuitu1; piersica - mai degraba
-8

-a

I'reuvre (f.) la passion

> [lOvR] >[la pasio]

la p~che pluWt prendre du repos principal.-e le projet

>[Ia pe~] >[pIUto] >[pra:dR dU ROpo] >[pResipal] >[IOpRoje]

se odihni

- principal, -A- proiectul

quotidien quotidienne raconter Ie recit

> [kotidie] > [kotidien] > [rakotE] >[IOREsi]

- zilnic, de fiecare zi, cotidian - zilnica, de fiecare zi - a povesti, a spune - povestirea, povestea, expunerea amanuntita - repetitia (teatrala) - odihna - perdeaua, cortina -raul - romanul politist - romanul de aventuri - romancierul - scenariul - scena - spectatorul - stilul - subiectul - talentul - a cadea - a se indragosti (masculin) - a se indragosti (feminin) - a tuma, a face (filmul) - tracul, emotia - tragic, tragica -violenta ma~ina

la repetition Ie repos Ie rideau la riviere Ie roman policier Ie roman d'aventures Ie romancier le scenario 1a scene Ie spectateur Ie style Ie sujet Ie talent tomber tomber amoureux tomber amoureuse toumer (Ie film) Ie trac tragique 1a violence la voiture d'occasion

> [Ia REpEtisio] >[IOROpo] > [10 Rido] > [la Rivie:R] > [10 Roma polislE] > [10 Roma davatUR]
> [10 RomasiE]

>[10 sEnaRio] > [Ia sen] >[IOspektatO:R] >[10 still >[IOsUje] >[10 tala] > [tobE] >[tobEamuRO] >[tobE amuRO:z] >[tuRnE 10 film] >[10 tRak] >[tRajik] >[Ia violi:s] > [Ia vUatU: R dokazio]

de ocazie

LECTIA 15

PARTEA INTA.I

Pentru inceput va propunem urmatoarele exercitii recapitulative:

Introduceti in propozitiile de mai jos unnatoarele substantive: 1. I'anniversairc 5. la fete 9. Ie cousin 13. la piscine 2. Ie cadeau 6. Ie gouter 3. la reception 4. la leur

7. Ie grand-perc 11. Ie concours 15. les Vacances

8. la grand-mere
12. Ie chant 16. janvier

10. la cousine

14. I'appareil (de photos)


18.mai

17. juin

Pe intai mai este ziua mea de na~tere. in iunie rna dueearn deseori la piscina. Cu oeazia zilei sale onornastice trebuie sa organizam 0 marc reeeptie. Toate lorile sunt ofilite din cauza frigului. Bunica mi-a dat un cadou frurnos.

Le premier >mai, est Ie jour de mon


>;JIlnjvcr~airc.

- En >Juill j'allais souvent a >Ia )lISClllC.

A I'occasion de sa >fetc il faut organiser une grande >r0ccptit)1l.


- Toutes les >flcur~ sont fanees cause du froid.

- >\1:1 g:r,iI\d-m~'re m'a donne un beau >cadc<lu. - Pendant >ks V;ll';\IlCCS je prendrai beaucoup de photos avec mon nouvel ><Ipp'lrcil (de pho!t)s). Nous voudrions inviter nos XOll~ ins et nos >gPlltCr.

Tn vaeanlli voi face multe fotografii eu noul meu aparat de fotogrdfiat.

veri~oarelc noastre

Am vrea sa-i invitam pe verii no~tri ~i pe la gustarea de dupa-amiaza.

>)lbiIlC~ au

Pentru ca bunicul adora muziea, el merge deseori la opera. Cine s-a prezentat la concurs in luna ianuarie?

- Parce que notre >grand-pcn: adore >k eh,lIlt, il va souvent a I'opera. - Qui s'est presente au de >jafl\'icr?
>COllC()ur~

au mois

S,

Comp1etati propozitiile unnatoare in limba franceza eu un verb de grupa I la timpul ~i persoana corespunzatoare: ineepem concursul rara Pierre. - Nous
>l"oIl111lcn~ons Ie

concours

sans Pierre. Daca a~ avea bani, un cadou frumos.


li-a~

da

- Si j 'avais de I' argent, je te >dollllcrais un beau cadeau. >C(lmll\CI1~'()I\S

Sa inccpem sa ne pregatim pentru ultimul examen! Noi am ca~tigat acest mcci! Cine ar vrea sa cante la receptie? Elo sa aduca
0

a nous >pr0parcr

au demier examen! - >NtlllS a\'Ol1S gagn0 ce match! - Qui voudrait >l"hantcr a la reception? - II >nl appOl-tcr une bouteille de champagne.

sticla de

~ampanie.

De ce 0 invili la aceasta serbare? Nu am invitat-o.


A~i

- Pourquoi tu I'>invltcs a cette rete?


- Je >nc I'ai pas invitee.

organiza concursul de canto?

- >Organiscriez-volls Ie concours de chant? - Est-ce qu'elles >prcparcront Ie got1ter pour tout Ie monde?

Ele vor pregati gustarea (de dupa.amiaza) pentru toata lumea?

c.

to acest exercitiu ne vom reaminti pronumele personate care inlocuiesc complementul indirect (precedat de prepozi!ia "a"). Transfonnati propozitiite in limba franceza, inlocuind complementul indirect eu forma pronominala corespunzatoare:
Comme cadeau nOllS donnons un appareil de photos.

a Paul

> Commc cadcltu nUllS lui donnons un appareil de photos.

Marie telephone souvent a son grand-pere et a sa grand-mere. Tu ecris au professeur de


fran~ais.

> Marie leur telephone sou vent.

> Tu lui eeris.

Vous parlez avos enfants. Its montrent des photos aux cleves.

> Vous leur parlez.


> I1s leur montrcnt des photos,

D.

Traduceti in limba franceza propozitiile unnatoare:

Ii seriu des seri sori.


Sa incepem sa organizam aceasta reeeptie!

- Ie lui ecris suuvcnt des 1cttrcs, - Commenc;ons;\ organiseI' cettc reception! - Ie lui donne comme codellU une haguc
CD argel1t.

Ii fae cadou un

inel de argint.

Noi Ie darn mutte cadouri ~i flon eu oeazia zilelor lor onomastice.

- Nou~ \cur dOl1nons beaucoup de cadcaux

ct de tleurs ;', 1'0cl.:asiol1 de kurs fetes.

Cititi cu voce tare setul de substantive noi limba romana:

~i fi~i

atenti la traducerea lor in

1a foire

> rta fU a:R]

- targul, billciul, iannarocul - congresul - reuniunea, intrunirea, adunarea - pavilionul,


chio~cul

Ie congres la reunion

> 110 higRe]

> ria REUniii]

Ie pavilion Ie stand I'organisateur (m.) Ie public

> flO paviiii] > Il0stiid]


>

- standul; tribuna (la curse) - organizatorul - publicul - specialistul - discursul, cuvantarea - catalogul - publicitatea, rec1ama - expozantul; exponentul

r loRganizatO:R] r10 ~pEsia Ibt]

> [IOpUblikl >

Ie speciatiste
Ie discours Ie catalogue la publicite l'exposant (m.)

> [10 diskuR]

> [10 katalog] > [Ia pUhlisitEl


> [kkspoza]

Cititi Inca Ie stand

data acelea~i cuvinte intr-o alta ordine: > [10 stad]


> 110 kalalog] > [Ia fUa.R]

- standul; tribuna (la curse) - catalogul - targul, balciul, iannarocul - organizatorul - expozantul; exponentul - pavilionul, - congresul - pUblicul - reuniunea, intrunirea, adunarea - discursul, cuvantarea - specialistul - publicitatea, reclama
chio~cul

Ie catalogue la foire

l'organisatcur(m.) l'exposant (m.) Ie pavilion Ie congres

>

rlorganintO :R]

> [ lekspoza] > [10 paviio]


> [10 kogRe]
> [10 pUblik]

Ie public
la reunion

>

ria Rcllnj(l]

Ie discours
Ie
sp~cialiste

> [IOdiskuRj

> 110 spEsialist] > [la pUblisitE]

la publicite

Citi!i urmatoarele propozi~ii in limba franceza in care am folosit substantive\e noi lor in limba romana: Chaque annec on organise la Foire Internationale de Bucarest. Je voudrais bien, mais je De peux pas participcr -

~i

retineti traducerea

- In fiecare an se organizeaza Targul International


A~

Bucurc~ti.

vrea mult, dar nu pot parlicipa la acest

ace congres de medecins en Afrique.


A 10 heurcs precises il y aura Ia reunion de tout Ie personnel avec Ie dircctcur. Quels stands vous interessent, Monsieur? Je devrais me rendre dans Ie pavilion OU il Y a une exposition des ceuvres d'art. Les organisateurs de cc congres ont tout un hotel

congres al medieilor (care are loc) in Africa. - La 10 fix va avea loc intrunirea !ntregului personal eu directorul. - Care standuri

va

intereseaza, domnule?

- Ar trebui sa rna due la pavilionul unde se afla o expozitie de opere de aria. - Organizatorii acestui cnngres au un intreg hotel la dispozitie. - Publicul nu a considerat interesanta aeeasta expozitie; erau putine lucruri de vazut. - in ce domeniu este el specialist? - Cine
0

a leur disposition.

Lc public n'a pas tOuve cette exposition interessante; il y avait peu de choses a voir. Dans quel domaine est-il specialiste? Qui va prononcer Ie disc ours pendant la ceremonie d'ouvcrturc? On donne des catalogues pour informer Ie public. La publicitc joue un role tres important pendant Ies foires, alors si on veut vcndrc ses produits,

sa rosteasca discursul in timpul

ceremoniei de deschidere? - Se ofera cataloage pentru a informa publicu!. - Publicitatea joaea


Ull

rol foarte important pe

perioada targurilor, a~a ca, daca vrei sa-ti vinzi produsele, trebuie sa-ti faci rcclama. A~

il faut faire de la publicite.


Je voudrais connaitre les noms de tous les exposants.

dati sa cunose nume Ie tuturor

expozantilor.

la Foire Internationale de Bucarest un congres de medeeins en Afrique en Asie en Europe en Amerique

> ria

r" a: R

ctcRnas;on31

- Targul Intcrnational
Bucure~ti

dO bu'kaRcst]

>

re kiigRc dO medscl

- un e{lllgres al medicilor - in Africa - inAsia - in Europa


- in America

> pinatRik] > ! anazi] > I :lnORup]


> [anamcRikl

a I 0 hcurcs precises
it la disposition

> >

ra(hzO'l~

pREsill

- la (ora) IO fix (punet) - la


dispozi~ia

IJ

la di.'p07isii:q

dans Ie domaine Ia ceremonie d'ouverture

> I dii. 10 dome1\] > Iia sER Emoni


dU\'eJ~ ttl R I

- in domeniuL..

- ceremonia (festivitatca)
de deschidere - a face publicitate (reclama) - a face publicitatc (unui produs, cuiva)

faire de la publicite

> r fER dO h pUhlisitEl

faire la publicite (de ...)

> r fER 1'1 pUblisltE dOl

in propozitiile anterioare am introdus unnatoarele verbe regulate de grupa 1: participer a .. trouver (quelquun. queIque chose) prononcer infonner de ...
> f paRtisip E al

- a participa Ia ... , a Iua parte la ...


- a gasi, a considera (pe cineva,

> ftRuvE /kElke. kclkO s071

ceva)
> p R() nilS E]

- a

pronun~a.

a rosti

> I HoRrnE dO]

- a infonna despre ...

De asemenea. v-ati rearnintit verbul "rendre" - "a inapoia. a da, a face", pe care il ~titi deja, folosindu-l la forma retlexiva "se rendre" - "a se duce, a se preda ... " in plus, va prezentam doua verbe noi, foarte des folosite in Iimba franceza: fenner
> [feRmEI

- a inchide (verb de grupa J)

ouvrir

> fuvRiRl

- a desehide (verb de grupa Ill)

in recapitularea acestei leetii va yom pre7.enta C<lnjugarea verbului "ouvrir" la toate timpurile ~i modurile pe care le-a~i studiat pana acum. In propozitiile urmatoare in limba france2a am folosit verbele, constructiiJe ~i substantivele noi. Cititi aceste propozitii ~i traduceti-Ie apoi in limba romana: Pendant la ceremonie d'ouverture de Ia Foire, Ie directeur a prononce un discours. Le congrh d'architectes aura lieu I'annee prochaine en Amerique. Je trouve que Ie public a ete magnifique. Je Ie trouve sympathique. Les exposants participent a leurs reunions tous les soirs a 8 (huit) heures precises. Je travaille dans Ie domaine de la publicitt. II cst fort dans tOllS les domaines.
> in timplll n:n:1110I\ic1 de dc~c:hidcrc ;[ T'irg\.i1l1i. dil"cc:tol"ul a w~rit \1tl discurs. >
C(ll1gl"c~lIl ,lrllircqil()1 va in America.

a\'c<I

klc

a1\ul viihll"

> COllsider (,[ p\\h Iieul a

f<)~t

ncmaipomenit

> Ii

gilSCSe

(il cOI\~i(kn slInpallc.

> Exp<I,:an\li p'lrticqu 1<1 intruniril..: 1M


in ficc;llC
~e;lra

la ol"a X fix.

> Lunl'l il\ dnlr1cl\llil puhhcit;l!ii.


> Sc )lI'lC:CpC
fO;lI1c

hlnc 1<1 toatc.

Le samcdi nous nous rendons

aune petite foire

> Siimb<ita nc duccm la un mil" targ de "jnga


satul nostru. > Deschidc usa
~I

a cOte de notre village.


Ouvre la porte et ferrne la fenetre! Tout pres de chez nous on a ouvert un joli bistro.

inchidc fereastra l
ca~a

> Foartc apHlapc de un bistrou dragul. >


A~

!loastra s-a dcschis

J' ouvrirais la porte mais je n 'ai pas la cit.


Les stands que vous cherchez se trouvent dans Ie pavilion numero 5. Les specialistes de la publicite ont prepare plusieurs catalogues de cette exposition, dans lesquels ils infonnent Ie public de tous les details. Les organisateurs de la Foire du Livre ont dit qu'elle fennerait demain 19 beures.

dcschide

u~a,

dar

IlU illn

chcia.
atl~1

> Standuri1c pc care Ie cauta1i sc paviliollul numaru! 5.

in

> Specia)i~tii in pubhcitatc au prcgtltit rnai multc calaJoagc ak acestei cxpozitiL in care ci otera pUblicului toate detalii1c. > Orgallizntorii Tiirgului de Carte au sc va inchide miiinc la ora 19. > Accasla intrcprindere
i,~i
SPLlS Cil

Cette entreprise fait de la publicite.

face pubJicitatc.

Completati propoziliile in Iimba franceza: Cine a rostit discursul din timpul intrunirii noastre? Ai vizita eu mine Targullnterna~ionalBucure~ti? - Qui a prononce > k
>r~uni{)n?

dis(ollr~ pendant

notre

- Visiterais-tu avec moi > Ii.! roirc JntcllliltiolliJlc de Bucarcst?

Mai mu[~i specia[i~ti vor participa la acest congres - Plusieurs >sp~cialistcs>paI1iciperontace international din Europa. >(:ongr~s international > dTurope Pub[icu[ considera eli standul nostru este eel mai modem din tot pavilionul. Am deschis mica noastri expozitie la (ora) 11 fix. Cred (Gasesc) ea la televizor sunt prea multe reclame. lata cataloagele [a dispozitia dumneavoastra, folosili-Ie, Vii rog! Publicu[ a aplaudat-o indelung pe aceasta mare aetrita. tn ce domeniu ai avut un succes? Cine a Iacut reclama acestui artico[? Ne-am dus la receptia al card organizator a fost directorul Targului International. - > Le pllblJC trouve notre> stand Ie plus moderne dans tout> Ie p'lvil/on. - > Nous avons Ollvcrt notre petite exposition a II heures >prcciscs. - Je > trouve qu 'a la tele i[ y a trop de >publiciIC. - Voila> ks catalogues a votre >dispositioll, servez-vous-en, s'il vous plait. - > Lc public a longuement applaudi eette grande actrice. - Dans que[ > Jornaincas-tu remportt un succes? - Qui >a fait Ja puhliCltcde eet article? - Nous nous sommes rendus,a la reception dont > l'orgal1JSilteuretait Ie directeur de la Foire Internationale.

Personalul ne-a infonnat eli expozitia va fi inchisa - Le personnel nous >a infonnequ'on la ora 18. > fermcrait I'exposition 18 heures.

Cititi propozitiile in limba franceza care urrneaza ~i incercati sli retineti forrnele verbelor serise eu caractere ingro~ate ~i tradueerea lor in limba romana: Si j'avais participe ace congrcs I'annee passee, j'aurais prononce un diseours. - Daca a~ fi participat anul trecut la aeel congrcs, a~ fi rostit un diseurs. - Daca ai fi vizitat ieri targul impreuna eu noi, ai fi vazut ni~te expozitii interesante. - Daca am fi lucrat la ~coala, parintii noWi ar fi fost mai multumiti de noi.

Si tu avais visite la foire hier avec nous,


lu aurais vu des expositions interessantes. Si nous avions travaille a l'eeok, nos parents auraient !fte plus satisfaits de nous.

Propozitiile anterioare prezinta eel de-al treilea tip de propozitii subordonate eonditionale.

lata schema eelui de-al treilea tip de propozitii subordonate eonditionale: propozitie subordonata Si
..L

propozitie principaJi}
conditionnel passe

plus-que-parfait

Co ndirionale Ie din aeeasta schema exprima ipoteza in freel/t. Condiria nu a plllutft indeplinita ~i de aceea aeliunea din principala Nil s-a plltlll rea/izu. Acest tip de propozi!ii condi!ionale se rapvrteaza la trecut ~i nil are nimic de-a face cu prezentul.

Vom exersa cel de-al treilea tip de propozitii conditionalc limitandu-ne la folosirea verbelor care se conjuga eu auxiliarul "avoir" la timpurile compuse. Tradueeti in limba romana propozitiile care urmeaza:

Si tu avais ete a Paris la scmaine dernierc, tu aurais pu participer a notre reunion.


Si on avait ouvert Ie magasin un peu plus tot, nous aurions fait nos courses. Si vous avicz ete mcilleurs dans ce domaine. vous auriez etc de(s) grands specialistcs aujourd' hui. S'il n' avait pas rou Ie si vite, iIs n 'auraient pas eu eet accident. S'ils avaient travaille dans la publicite. ils m 'auraient donne de beaux catalogues.

> Daca <Ii fi f()~! Ia,Paris s;lplinn;lIlil tn:culil,

ai fi putut piu1icipa la il\trul\irca noastr.'!. > Daca magazinul s-ar fi deschis putm mai

de\ reme. ne-am fi nleut cumparaturilc.

> Dacil ati /1 tost mal blllli in arcst dOlT1cniu, aslazi ati fi t'ost (ni~tc) marl specialt~li.

> Dac;1 cl

11\1 ;If

ci nu ar

fl ;IVLlt

ti circular a~i1 Je repcde. <Jcesl accidcnt,

> Daca ci ar fi IlIC1"<11 in puhlicitatc, 111i-I11' fi Jat calaloagc frulJloasc.

In propozitiile urmatoare aveti posibilitatea sa aplicati regula formarii celui de-a} treilea tip de propozitii conditionale. Completati eu verbele la forma corespunzatoarc propozitiilc Ulmatoare in [imba franceza ~i apoi cititi-Ie eu voce tare: Daca ai fi participat ieri la intrunirea noastra, I-ai fi gasit foarte simpatic pe principalul nostru expozant. - Si tu > ,lvai~ panicip6 a notre reunion hier, tu >aurai~ twu\,\-; notre exposant principal tres sympathique.

Daca secrctara ta nu ar fi inchis fereastra din birou, - Si ta secretairc >n 'avait pas ferme la nu ar fi fost atat de cald aiei. fenctre dans Ie bureau, il >n '~Ul'ait pas fail si chaud ici. Daca a~i fi rostil discursul saptamana trecuta, intreaga asisten~a v-ar fi aplaudat, domnule.

- Si

VOllS >avicz prollonccle discours la semaine derniere, Monsieur, tout Ie public vous >aurait aJlplalldi.

Daca aceste cataloage ar fi fost mai bune, rcclama noastra ar fi avu! mai mult sucees (un succes mai mare).

- Si ces catalogues >avaicnl de meilleurs, notre publicitc >auralt rcmportc un succes plus grand.

Trecem acum la ultimul exercitiu din prima parte a leqiei noastre, exercitiu in care veti regasi toale problemele pe care Ie-am prczentat pana aeum. Traduceti in limba franccza propozitiile care unneazii: In cc domeniu sunteti specialist, domnule? > Dans qud dOlnJinc
\:1on~icl\r'>

~ICS-\'OU~ sp~cialistc,

Persoana care face publicitatea acestui catalog are talent. Lasa-I sa piece in Africa. Directorul nostru ~i-a rostit discursul despre rolul Targului International in Europa.

> L '[WIl1Il1C cata loguc >


Lai"~c-k

qUI
<I

(ilit hi J1L1hliclt~ dc cc du talcn1.

partir ell A tiique.


<I prOI\OIH;C SOil discour~ au

> Notre Lhrcctcur


Europe.

sujcl till nilc de Ia Foirc Intel1\<ltiona1c en

Pavilionul se inchide la ora 20 fix. Daca am fi partieipat luna trecuta la congrcsul mcdiciJor, am fi avut oeazia sa eunoa~temni~tc speeiali~ti rcnumiti. Gascsc plictisitoare aceasta intrunire. Organizatorii nu mai au bani la dispozitie.

> On fermc Ie pavill()I1;1 20 (hcurcs) pn:'ciscs.

> Si nOlls aviol1s p<lrtiL ip~ k mois Jcmier au eOl\gr~~ de Jlh':dcClIb, noLiS allril)JlS cui' occasion

dc cOllnaitrc des sp":ciallstcs celebres.


> Je t!'Ouve (cttc l\;UnlOll cnnuyantc.

> Lc.'

org<llllsalcur~

11 \Int plus d' argent

it kur dispositioll.
Expozantul dumneavoastra nu facea decat publicitate. Publicul s-a dus la eeremonia de deschidere a expozitiei.
> Volre cxposant lie (aisait que

de b Pllblicitc > Lc puhlic s'est renJu ;lla


c0r(~monic

d'ouvcrtLirc d~ l'exjJositioll.

LECTIA 15
A

PARTEA A nOUA

in primul exercitiu destinat rccapitularii. revenim asupra catorva numcrale cu valoare de adjectiv. Complctati
I. treize
propozi~iile de

mai jos ell unnatoarele numerale ell valoare de adjectiv:


3. quinze

2. quatorze
6. dix-huit ] O. vingt-dcux

4. seize 8. vingt

5. dix-sept 9. vingt et un

7. dix-neuf
1]. vingt-trois

Astazi suntem in 18 septembrie.

- Aujourd'hui nous sommes Ie> dlx-huit scptembre. - Dans notre pavilion il y a> quinzcstands. - Nous sommes > villgtqui allons au congrcs. - Marie a > vingt-troi~ans.

In pavilionul nostru exista 15 standuri. Suntem 20 care mergem la eongres. Marie are 23 de ani. Pe 17 martie s-a deschis
0

noua expozitie.

- Le > dix-st:ptmars on a ouvert une nouvelle exposition. - A> dix-ncufheurcs precises nous avons une reunion dans notre club.

La ora 19 fix avem

intrunire la club.

Unde sunt acele 13 cataloage pc care !i Ie-am dat? La 14 ani Pierre a inceput sa cimtc la chitara. De 16 ani locuim la
~ara.

- Ou sont ces > trci7ccatalogues que je


t'ai donnes? - A l'age de> llll<ltorzcans, Pierre a commence Ajouer de 1a guitare. - Depuis > scizt:ans nous habitons la campagne. - >Vingt et deux font >vingt-dcuh
~

Nu am decat 21 de franci.

- Ie n 'ai que> \ ingt

ct

un francs.

B.

in urmatorul exercitiu yeti recapitula eonjugarea verbului "finir" la toate timpuriie pe care Ie eunoa~teti. Acesta este un verb rcgulat de grupa a II-a, grupa ee cuprindc verbele eu terminatia ,,-ir" III infinitiv. Compieta~i propozitiile in limba franceza care urmeaza: Mai intiii trebuie sa-mi termin treaba. Terminam repctitia ~i mergem aeasa. - D'abordje dois >finirmon travail. - Nous >ti1l1ssons la repetition et nous allons Ii Ia maison. - La foire >" filllhicr. incheiat diseursul. - Le direeteur >vicnt de finirson discours. - Nous > fi rl i ron s vite nos occupations quotidienncs et nous serons libres. - > Finlsscz votre dispute!

Targul s-a inchis ieri. Directoru1 tocmai


~i-a

Ne vom termina repcde ocupatiile zilnice ~i yom fi liberi. Terminati eu cearta!

A~

termina eu pUiccre, dar nu ~tiu cum.

- Ie >tlllirai~ volontiers, mais je ne sais pas comment.

Daca iti vei tennina tabloul, il voi cumpara. - Si tu >finls ton tableau je l'acheterai. Daca ti-ai tennina repede cartea, cu plaeere.
a~

citi-o

- 5i tu >fiLllssais bienlat ton livre, je Ie lirai avec plaisir. - Si tu avais commence i\ lire ce roman policier hier, aujourd'hui tu >['aurais fini. - Quand >j'avais filli ce que j'avais i\ faire, je SUIS sorti de la maison.

poli~ist ieri,

Daca. ai fi inceput sa cite~ti acest roman azi I-ai fi terminat.

Cind am terminat ce aveam de !acut, am ie~it din easa.

C.

Traduce(i in Iimba franceza propozitiile unnatoare: Totul s-a sTar~it eu bille. Vacanta inecpe prea tarziu. Fiica mea are 15 ani.

> Tout a bien tl111.


> Lcs vacanccs COlllllll'IlCcnt trop tanl. > :'1a ti lie a quinze 'Ins.

Ciiti ani are aeest regizor?


Este prea devreme pentru mine. Cat fae zeee plus treisprezece (10+ 13)? Ce zi este astazi'! Suntem 18 la masa. La varsta de cinci ani el sa eitcasea.
~tia

> Cc mdtcul" en sccne, Ljud ;"lgC a-t-i!')


> ('cst tmp ttll pour 1l1()J.

> Comblcn font dix ct l1'ci7.c','

> Qucl jour S01l11l1cs-nous aUJourd'hui?


>
Nou~ ~OmJl\LS

dix-I\llit

a table,

bine

> A I'age de cinL] ans il smail !'lien lire.

Cititi substantivcle noi I'hotesse (f.)

~i

retineti traducerea lor in limba romana: - insotitoarea (angajll.tll. unul targ sau a unci expozitii pentru relatii eu publicul) - prospectul - programul - conferinta - c1ipa; momentul - agenda - sucursala, filiala - avantajul, profitul, folosul - inconvenientul, dezavantajul; piedica - cooperarea, colaborarea - posibilitatea

> f lote~l

Ie prospectus Ie programme Ill. conference I'instant (m.) I'agenda (m.) Ill. succursale I'avantage (m.)

> rIO pRpspckttTsl

> riO pRogRam] > [Ia kilfcRiis] > rlesta]


> flajcJal
> [Ia sUkURsall > [Ia..-iitaj]

l'inconvenient (m.)

> [Ickovenia]

Ill. cooperation Ill. possibilite

> ria koopeRasiil] > rta posihilitE]

Pentru a invata mai


~

u~or

substantivclc Doi, repetati-le intr-o alta ordine: - sucursala, filiala - cooperarell., colaborarea - clipa; momentul - avantajul, profitul, folosul - gazda; oaspetele; angajata unui targ (unci expozitii) Ill. relatii eu publieul - conferinta - posibilitatea - programul - agenda - inconvenientul, dezavantajul; piedica - prospectul

Ill. succursale Ill. cooperation

> ria sUkURsal] > rIa h1opcraslii]

....

...
....,.. r.
~

I'instant (m.) I'avantage (m.)

> rlesta] > [Iaviitaj]

4
-,

l'hotesse (C.)

> [Iotes]

Ill. conference Ill. possibilite Ie programme I'agenda (m.) I'inconvenient (m.)

>

fI,1

kM"ERibl

> rIa posibilitE]


> [10 pRogRam] > fJajcdal

> [Ickovenlii]

Ie prospectus

> riO pRospEktUs]

Cititi unnatoarele

propozi~ii

in limba franceza in care au fost introduse cuvintele noi:

Si vous voulez savoir quelque chose. vous pouvcz - Daca vreti sa atlati ceva, puteti sa va adresati oricand unei angajate la relatii cu publicul. toujours vous adresser a une hOtesse. Voila un prospectus avec Ie plan de tous les stands - lata un prospect eu planul tuturor standuri et les noms de tous Ies exposants. lor ~i cu numele tuturor expozantilor. Qui pourrait nous dire quel est Ie programme de cefte conference? Un instant! Je Ie trouverai tout de suite. - Cine ne-ar putea spune care este programul acestei conferinte?

- 0 clipa! 11 voi gasi imediat (indata, numaidecat).


- Trebuie sa verific in agenda ora intalnirii noastre.
~i

Je dois verifier ('heure et Ie lieu de notre rendezvous dans mon agenda. Nous avons I'intention de creer une succursalc de notre cntreprise en Asie. Nous avons travaille ensemble, ce qui presentait des avantages exceptionncls. Quels sont les inconvenients de nos projets communs pour I'avenir? Nous avons eu du mal a trouver Ies possibilitCs de la cooperation.

locul

- Intcntionam sa infiintam 0 sucursala a intreprindcrii noastre in Asia. - Am lucrat impreuna, fapt care a oferit avantaje extraordinarc. - Care sunt dezavantajele (dificultatile) proiectelor noastre de viitor? - Ne-a fost greu sa gasim posibilitatile de cooperare.

Va prezcntam diteva constructii care au aparut in propozitiile anterioare: tout de suite avoir du mal a...
> [tutslJit]

- imediat, numaideClit, indata a-~i da osteneala sa ... ; a-i veni (a-i fi) grcu sa...

> r<l\'''a:R JU mal <11

presenter des avantages (des inconvcnients)

>

rpRcziite

dcsav;itaj/

due kovcnia1

- a prezenta. a oferi avantaje/ dezavantaje (inconveniente, grcutati)


- a jnfiin~a. a crea (0 filiala)
0

creer (une succursalc)

> [kREE1

sucursala

verifier (quelquc chose)

> rvcRifiEl

- a verifica. a controla, a revizui

~i

adjcctivele unnatoare:
> fkome1

commun commune exceptionnel, exceptionnellc

- coroun, general,

obi~nuit obi~nuita

> [komUn1
> rEksEpsionEl]

- comuna. generala,

- exceptional, exceptionala

In exercitiul urmator yom introduce substantivele, adjectivele ~i constructiile noi. Traduceti propozitiile'in limba romana: Jc reviens dans un instant. Le programme que vous aviez prepare a ttc cxceptionncl. Cette hotesse m'a aide a trouver un stand que j'avais longtcmps cherche. Dans notre vie commune il y avait beaucoup d'inconvenicnts. Sur ce prospectus vous voyez Ie projet de notre succursale que nous voudrions creer en Afrique. Avcz-vous du mal de vos produits?
> :\1:1 in(orc
pC~lC

0 clip;1 (imc(!Jat),

> Progr<lIllLll pc carc l-;lti prcgatir a ["osl c,\ ("cp1 1011 ,11.

> Accasta <l11!!iljata a t;i.r!!ului Ill-a :l.llltat Sil gasc,c un stand pc (,";In; I-am caul,]{ ll1ult timp,

> III ex i,tenta Iloa~tra COll\ll!1a existau Illultc


neajulburi

> Pe

ac~',t prospect \'eckti proieetu I sueursa lei pc c<lrc am \Tca "I (\ inti in1<1rn ill A tl"lC<l,
(l

a Caire une bonne publicite

> Va str,ldui\i sa I";\("cti produsc1ur vO<ls(rc',)

rcc!amil bUlla

Quels avantages presenterait notre cooperation?

> Cc iI\',IJ1I<lJc ar prezcllta cO!<Iborarca lWilstra'.'


> EI
un
a

II a veri fie dans son agenda I'heure de son rendez-vous avec un exposant.
Nous ne voyons pas de possibilites de nOllS rendre a ce congres enAmerique.

veri ticat III agclllLi ora int;ill1lrll

l'Ll

l'x]wz:lnt

> Nu \"t'dl'm Ilici (l )l()sihilitatl' sa Ill' ullccm 1<1 ilCl'~t c(ltlJ:!r.:~ 111 America.

Completali propozitiile in Iimba franccza: Cazul dumneavoastra, domnule, este un caz ex cep!i onal. - Votre cas, Monsieur, c'est un cas > LL'Pf10J\l\l' l

c,

A trebuit sa verific in prospect unde sc afla standul - J' ai dfi > \ C:r1 ficr dans> Ie prospect LJ sou dumneavoastra, domnule. se trouvait votre stand, Monsieur.

Nu vad niei un avantaj in aceasta colaborare.

- Je ne vois aueun > <1\ dntage a cette > e(J()pC:l'ati(\I\ - Au contraire, elle ne > pr0selltc que des il1L:Oll\'l't1Icnls, - > L 'I\i">{cssc nous a donne> Ie progrilll1me du congres. - Attends> un in~t<llli .Ie V<lIS lime> tout de '\lilece que tu me demandes, - rai ecnt dans mon > agcndale nom de eet exposant et la date de la >c('nfcrencc, - Je trouve que nous avons besoin de deux > succursalcs en Europe.

Dimpotriva, ea nu prczinta decat inconveniente.

Gazda ne-a dat programul eongresului.

A~teapta 0 c1ipa, 0 sa fac imcdiat ceea ce imi cen.

Mi-am scris in agenda nume1e accstui expozant ~i data confcrintei. Consider ca avem nevoie de doua sucursale in Europa.

V-am verificat posibilitatile incepe luerul impreuna.

~i

ered ea putem

- > j" ai v6/"i fi~vos possibilit~s et je crois que nous pouvons commencer Ie travail >COJllIllUll. - > Nous avom <:u tiu III a I a creer notre entreprise en Amerique.

Ne-a fost greu sa infiintam intreptinderea noastra din America.

Este timpul sa ne intoarcem la gramatica. In continuarc ne vom ocupa de al III-lea tip de propozitii condilionale. De data aceasta yom unnari diteva verhe care necesita folosirea auxiliarului "etre" la timpurile compuse. Va reamintim modul de formare a propozitiilor conditionale: propozitie 5uhordooatil Si + plus-que-parfait pmpQzitie prjocjpala conditioonel passe

Cititi propoziliile unnatoare in limba franceza Si je m'etais disputee hier avec mon mari, il serait parti pour toujours. 5i tu t'etais reveille un peu plus tOt ce matin, tu ne serais pas venue en retard. Si tu etllis venu chez moi bier, tu aurais reocootre Paul.

~i

retineti traducerca lor in limba romana: - Daca m-~ fi certat ieri cu sotul meu, el ar fi plecat pentru totdeauna. - Daca te-ai fi trezit putin mai devreme azi de dimineata. nu ai fi intarziat. - Daca ai fi venit ieri la mine, I-ai fi cunoscut pe Paul. - Daca ieri ne-am fi intors inainte de ora opt, ei ne-ar fi a~teptat

Si nous etions reotres bier avant 8 (huit) heures, ils nous auraient attendus.

Completati propozitiile in Iimba fraoceza cu forma corespunzatoare a vcrbului. Fiti atenti la alegerea verbului auxiliar ~i la acordul participiului trecut: Daca ai fi mers cu noi sambata trecuta intr-un local de noapte, te-ai fi distrat din plio (pe cinste). Daca in cursul ultimei vacante ne-am fi dus in Africa, am fi participat la un congres al medici lor. Daca ati fi coborat la Gara Centrala, v-am fi insotit la hotel. Daca baiatul tau ar fi fost atat de bun in acest domeniu, ar fi avut succese de multa vrcme. - Si tu >~t;m JI1l'\: avec nous samedi demier dans une boite de nuit, tu >k SCl'ais
bIen <JfnLISCC.

- Si oous > !lOUS aiolls rendus pendant les vacances dernieres en Afrique, nous > auriolls partici)1(' un congJes de medecios.

- Si >\'ous l'tio dcs,'cndusa la Gare Ceotrale, >!WUS \'()\l~ mlrl'OIlS <lccompagncs a "hotel. - Si ton fils >:t\'ait'0t': si fort dans ce domainc, il >aurillt rcmpllrtc des succes depuis longtemps. - Si toi, tu >Uais ,"Cll11 a cette rencontre chez Paul dimanche dernier, moi,je >scrais partie tout de suite. - Si j' >aval~ et6 plus jeune je >lllC scrais mari~ avec toi.

Daca tu ai fi venit la acea intilloire la Paul de duminica trecuta, eu a~ fi plecat imediat.

Daca
m-a~

a~ fi fost mai tanar, fi insurat Cll tine.

in ultimul exercitiu al aeestei leetii ve~i reeapitula problemele de gramatiea ~i de vocabular prezentate mai sus. Traduce~i in limba franeeza propozitiile unna1oare: La Bucure~1i am intalnit c,iliva expozanli care participasera la Targul International de Calie dinAfrica. Nu mi-a fost greu sa gasesc standul vostru, pentru eli angajata targului m-a ajutat imediat. Ce avantaje ar oferi aceasta cooperare? Trebuie sa se faea publicitatc Nu intrevcdem posibilitatea creani unei filiale in Africa. Trebuie sa verifieam programul eomun de lueru al speciali~tilor no~tri din Europa. Congresul nostru nu a nccesitat nie1 un fel de publicitate; toata lumea I-a considerat extraordinar. Ne dusesem la pavilion, unde directorul a rostit un discurs. Peste
0

> A Buearcst "'" ai rCllcontrc plu~leurs cXpoS,lJlb


qui <I\'alcnl panic-ipe ,,! la Foirc Intcrnationalc du Ii\ rc en Afrique, > Jc n"\1 pas ell du m,lI parce que I' h(itc~se

:1 trom,cr

votrc ~tand,

111

'a tout de suite aid':.

>Quds a\anlages
coopcration')

prc~ellterajt cette

> Jl

t~llIt

faire de iJ pubIICI!C.

> NOlls Ill' voyons pa~ la possibililC de crl'cr Line sllccursak en A friquc. > 11 faut v':rifier Ie' progr,J1nmc commun du travail Jc nos s)ll\:i,i1istcs cn Europe. >Nolrc congr0s n',1 c:\lge aUCUlle puhlicitc; rollt lc mondc lc tf(l\l\',lit exccptiol\1\c I. > N ous nOLiS .;ricons rcndus
Ie dirccteur
;1

all

pavilion. OU

pr0110I\CC un

discOllr~.

c1ipa, la ora J 0 fix, va avea loc conferinla

> Dans

lIl1

iIlSLll\t, it 10 heures prccises, allfa


a\ I:C

eu organizatorii expozitiei noastre.

lieu la ((ll1t\:rl:11CC

les organisatcurs

dc notre cXj1lJsltioll. Nu ne-am fi dat acordul pentru aceasta colaborarc acum un an, daca ea ar fi prezentat prea multe deza vantaje. Impartiti imediat prospecte ~i cataloage publieului ~i dati-i infonnatii des pre tot ee-I intereseaza, va rog! Daca intreprinderea dumncavoastra ar fi avut o reclama fiai buna, ati fi avut mai mult Slicees. Daca ti-ai fi notat in agenda ora exacta a acestei intruniri, nu ai fi venit eu intarziere. > NOLlS n' aUri'\lb pas

de d'accord pour cdtc


;1Il,

coopC'ratwn II y a un

si die ava it

prc:scllte trop J' lIleOlI\'cnicnts. > DOllna tollt de suite des prospectus et des eat;J1ogllcs au puhlic l't IIlfOnllCZ-1c de tout. s'il vous plait'

> Si votrc c-Iltrqmsc avalt eu unc mcillcure


publlCit0, \ ous illll'ie7 rell1por10 un sllcc2~
Jllll~

grand.
Jal1~

> Si tll avais enit venuc CIl retard.

ton agenda I'hcure

pr0cise de cette r(:lllll(1l1. tu Ill' Sl'ralS pas

Daca ai fi inchis bine u~a, nimeni nu ar fi intrat aiei. Toate eartile din domeniul care te intereseaza iti stau la dispozitie. A!? vrca sa ~tiu'la cc ora inehidcti acest pavilion.

> Si lu i1\"ai s bicn ferlll': la porte, pcrsonnc lie ser;\it Cllt!'': ici,

> Tou~

le~

livres du dllmainc qui t"inkresse

sont <'I ta di~tl<lsiti('11

> Je voudrms savolr ;\ qucllc heme vnus


fl'nnC?
Cl'

pavi Iloll-ci,

Ca de obicei, am lasat la urma exercitiul fonetie. Cititi eu voce tare urmatoarele serii de cuvinte in care se repeta acela~i sunet:

i "{II - la fuire, avoir du mal, vair

I(I]

Ie congres, la reuniQ1}, Ie pavilion, prononccr,

a 13 disposItion

[;i] - Ie stand, l'exposant, en Afrique, I'avantage, la confer.cnce

Ie] -

infonner. I 'instant. I 'inconvenient, comm.un,l'agc.nda

Ie1 - Ie congr~s, Ie prospe.ctus, exccptionncJ

rq - Ie public, la publicite, )'ouverture, la sl1ccursale, Ie prospectus, commune


lui - Ie discQUfs, 1'Q11verture, ouvrir, tout de suite

l.il - I'agenda, I'avantage


Igl - Ie congres, I'organisateur, Ie catalogue, Ie programme
[ll - Ie
~ongres, Ie public, Ie reer, l'inconvenient dis~urs,

Ie catalogue, Ie prospectus, la l:;.onference, la sUJ<l:<ursale,

III

- Ie pavilIon, la fllIe

r:-1 - Ja pubhc.itt, Ie spcJ:.ialiste, Ie di.s.cours, la pos.sibilite, partiJ:.iper


[71 - I'organisateur. l'cxposant, l'Asie, precise

RECAPITULAREA LECTIEI 15 ,
15.1. in aceasta lec~ie ati intalnit constructiile:

a dix heures preciscs


A la disposition
dans Ie domaine faire de ia publicite faire la publicite de ...

- la (ora) 10 fix - la dispozitia ... - in domeniul - a face publicitate, a face rcelama - a face publicitatea, a face reclama (unui produs etc.) - a participa la; a lua parte la ... - a gasi (pe cineva, ceva) - imecliat, indata

participer a... trouver (quelqu'un, quelque chose) tout de suite presenter des avantages (des inconvenients) avoir du mal

- a prezenta, a oferi avantaje (dezavantaje, inconveniente, greurati)


a-~i

a...

da osteneala sL., a-i fi greu sa ...

15.2. in aceastii leerie am introdus verbul neregulat "ouvrir'Tuvri:r] - "a deschide", care se conjuga astfel:

j'ouvre tu ouvres il. el\e, on ouvre

nous ouvrons Vous ouvrez ils ouvrent

La timpurile compuse, verbu) "ouvrir" se conjuga cu auxiliarul "avoir". Participiul trecut ("participe passe") allui "ouvrir" este "ouvert" fuvE:r]: passe compose rai ouvert
tu as ouvert

nous avons ouvert v()us avez ouvert ils, eUes ont ouyert

ii, elk, on a ouvert

futJlf simple

j'ouvrais

j'ouvrirai

coodjtjoooe! present j' ouvrirais

conditioon'!

pas~

j'aurais ouvert

plus-que-parfa;t j'avais ouvert ouvre! ouvrons! ouvrez! 15.3. 1n cursu) acestei leetii am prezentat modul de formare a celui de-al treilea tip de propozitii conditionale: propo];,;e subordonata propClzitie prjncipal3 Si + plus-quc-parfait conditionncl passe Rcrineti eli at lTei)ea tip de propozirii eondi!ionalc se raportcaz3 la un moment din treeut; atclt ipoteza exprimata In subordonata. cat ~i aqiunea din principala nu s-au realizat. Dc exemplu: Si tu avais etc avec notiS chez Paul, tu te serais bien amusee. Si nous etions partis pour Paris bier soir, aujoun.1'hui nous y serions arrives. - Daca ai fi venit c4 noi la Paul acasa, te-ai fi distrat pc ~inste. - Daca am fi p1ccat de ieri seara la Paris, astiiZi am fi ajuns (aeolo).

Nu uita~i sa aplicali regula aeonlului partieipiului treeut ("participe pass{') at verbului eu subiectut propozitiei In eazullo care vcrbul se conjuga cu auxiliarnl "etre". De exemplu: Si je m'ctais leve.e...plus tot, nous serious parties ensemble. (ie
=

- Daea m-a~ fi trczit mai devremc, am fi plecat impreuna.

feminin singular

naus = feminio plural)

TEMA PENTRU ACASA 15


A Traduceti propozitiile urmiHoare in hmba romana:
I.

Si tu avais particip6 au congres de m6decins en Afrique, tu aurais eu I'occasion de connaitre plusieurs specialistes de ton domaine. Je ne trouve pas cette exposition exceptionnclle. Avcz-vous deja visite la Forre lntcrnationalc de Bucarest? Tu as ouvert la fcnetre? TI faut plutot la fermer, il fait tres froid. Si nous etions partis avec vous pour Paris, nous nous serions tres bien amuses. Veri fie dans ton agenda l'heure precise de notre reunion! La publicite de nos produits en Europe couterait trop cher.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

B.

Traduceti propozitiile urrnatoare in Iimba franccza: I.


2.

0 c1ipa, va rog! Trebuie sa-mi notez in agenda nume1e celui care expune la acest stand. Daca at! fi infiintat sucursala din Africa acum un an, ati fi avut un mare succes pe acea piata. Aceasta cooperare nu prezinta nici un fel de avantaje pentro noi, din contra, prezinta mai degraba dezavantaje. Estc ideea noastra a tuturor. V-ar fi fost gn:u sa organizati un congres a1 medicilor, aveti prea putmi bani la dispozitie. Trcbuie sa verificam. Este un caz exceptional. Publicul a considerat discursul tau plictisitor.

3.

4. 5. 6. 7.

C.

Rescrieti propozitiile de mai jos corectand


I.

gre~c\ile:

Ce pays participe de la Foire Intcmationa1c de Bucarcst. Ie suis fort dans cettc domaine. Si ttl t' avais rendu en Afrique, j' aura is parti avee toi. Nous avons du mal de creer notre succursale. Ie Ie trouve qU'il cst sympathique.

2. 3. 4. 5.

LECTIA 16

PARTEA

INTA1

Ca de obicei, incepem aceasta lectie cu 0 recapitulare a materialului prezentat in cadrullec!iei J 6 din cursul "Franceza pentru inccpatori":

Introduceti unnatoarelc fonnule de pohtete in propozi!iile in hrnba franceza: I, bonjour


5, au revoir
9. ~a va

2. bonsoir
6.

3. bonne nuit

4.salut
8. ya va?

a demain

7.

abientOt

10. merci

J I. Pardon
- 1'ai dit > "honjour" a rna voisine.
- > ~1crci beaucoup du livre.

'-am spus "buna ziua" vecinei mele. Multumesc mult pentro carte.

Mil due imcdiat la culcare, noapte buna.


Buna sear a,
a~

- Je vais tout de suite au lit, >honnc nuit!


- > B(\n~oir, je voudrais parler avec Paul.

dori

sa vorbesc cu Paul,

Vei veni maine? Atunci, pe maine! Salut, batrane! Cc mai faci? Nc


VOID

- Tu viendras demain? Alors, >;1 t!clnain!


- > Salut, mon vicux! >(:'1 \"a?

vedea peste cateva ziJc, A~a ca,

pe curand!

- On se veITa dans quelques jours. Alors, >;\ hicntl)t! - Je viendrai un jour. >Au
rcvoT1~

Voi veni intr-o buna zi. La revedere!

Ma seuzati, doamna! Ati putea sa rna ajutati? - > Pardon, Madame. Pourriez-vous m'aider?
Eu sunt bine, dar tu? - Moi, >p
v[~

et toi?

B.

Traduceti in limba roman!! urmatoarele propozitii. Fiti atenti la fonncle pronumelor persona Ie eu funqie de complement direct. Folositi filtrul ro~u: Paul rna atcn!ie.
prive~te

cu foaMe multa

> P;\ulme reg;lrde atcnrioll. >


N('ll~
Nou~

a\'~c

unc

trc~ grand~

Te vom lua ell noi. Tineam foarte mult la ei (1a ele). Te voi prezenta parin!ilor meL Noi I-am condus la gara. Noi I-am gasit in gl'adina. Nu
~tiu

" eJllmCl\erOIl~ avec ks


aimion~

n()ll~.

>

bi.:n. parents.

> Jc tc > Nou,;

)lrc~ellfcrai ;l mcs ('a\'()n~

iICC011\l'agnc: il Iii garc.

> Nous I 'avol\~ trou\" dans Ie jardin.


> Jc nc
~ais

unde sa va caut.

pas

(Ill

vous chcrehc1".

Nimeni nu rna ascultii.

>

Pcr~()nnc 11~ 111 'l:coulc.

C.

Traduceti propozitiile urmatoare in limba francezll, folosind forma corespunzatoare a pronumclui personal eu funqie de complement indirect: Noi i-am dat flori. Vi-I prezint pe prietenul meu, domnule. Ni s-a vandut un bilet de clasa a doua. Elle-a dat cateva carti. Fiullor Ie telefoneaza in fiecare dimincata. ji seriu 0 scrisoare lunga. Ei ifi aratii acest tablou excePtional.
> NtluS lui avon~ UOI\I1<" dl:s tleurs.

> Jc

vou~

prl'scntc

!lWI\

ami, Monsieur,

> On !lOllS a vendu un bilkl de secondc cla~sc. > II leur n dOl1ne quelques livres. > Leur fib leur >
!clt~phonc

lous Ies matins.

.rc

lui ecris une longue Iettre.

> [Is te 111ontrcl11 cc tahJcau exceplionncl,

D.

Uneori se poate intampla ca intr-o propozitie sa existe doua pronume personale: un pronume personal care inrocuie~te complementul direct ~i altul care inlocuie~te complementul indirect. Amintiti-va ordinea lor in propozitie. Traduceti in franceza propozitiile de mai jos, inlocuind complementele direete sau indirecte eu pronumc: Ii dam mamei
0

fotografie.

- > Nous clol\nons une photo

a notre mere,

Ii dam asta acum. S0tul mcu mi-a dat un incl fromos. Sotul meu m! I-a dat cu ocazia ziJei mde de na~tere. Le yom arata vecinilor no~tri frumoasa noastra gradina. Le-o vom amta cu pHicere. Paul iti sene scrisori frumoase. Paul ti Ie serie in fiecare zi.

- Nous > la > 1uidonnons maintenant. - >:\1on mari m'" donne un<: belle hague. - Mon mari > me> I' a donnee pour mon anniversaire. >Nt)[l~

1l10l1trcmllS notre beau jardin il l10S voisins.

- N ous > Ie > leur montrerons volontiers.

- >Paul t'cerit de belles !cttres. - Paul >tc>ksecrit tous lesjours.

E.

Traduceti in Iimba franceza. Folositi fittrol Multumcsc pentru tot. Pentru putin. Va invitam in aceasta seara. E dragut din partea voastra, multumim. Vino maine pe la mine! Bine, atunci, pe maine! imi place mult cartea aceasta. Ai putea sa mi-o dai mie? Nu pot sa ti-o dau deocamdata.

ro~u:

> \1erci pour lout.


> Dc rien.

> Nous vous invitons pour cc soil".


> eesl genti!. mcrci. > Viens chez moi dcmain!

> D'<Iecord, a dcmain alors!

> raime bien ce livre. Pourrais-tu m<: k donner"


> .Ie ne p<:ux pas Ie Ie d,'nner pour rinstant.

lec~ii ~i retine~i

Citi!i substantivele de mai jos care constituic vocabularul nou al acestei echivalentele lor in limba romana: la station-service

> fla

sta~iiiscR\

isl

- bcnzinarie (care are service auto) - garajul; service-ul - carburantul - benzina; escn!a; extractul

Ie garage Ie carburant
I 'essence (f.)

> [10 gJRaj)


> flO kaRhL'R:il

1c gazole
Ie distributeur (d ' essence) Ie pare-brise Ie pneu I'outil (m.) la piece de rechange Ie garagiste Ie vehicule

> flO

gU711l]

- motorina - pompa (de benzina) - parbrizul - cauciucul - ullcalta, instrumentul

> riO distRibUtO'Rl

> 110 paRbRiz]

> [10 pnO]


> jlutil

> [Ia

plCS

dO ROs:1.il

- piesa de schimb - mccanic - vehicuJul, mijlocul de transport

> rIO gaRajistl

> [10 vClklTll

Cititi inca

data

acelea~i

substantive, dar in a\1a ordine: - benzina; esenta; extractul - meeanic

l'essenee (f.)

> fksib]

Ie garagiste la piece de rechange Ie distributeur (d'essence)

> flO gaRajist]

> [Ia PJl~S dO RO~ajl - piesa de schimb

> [10 thstRihUtO:Rl - pompa (de benzina)


> flO kaRblJR:il

Ie carburant
la station-service

- carburantul - benzinarie (care are service auto) - parhrizul - uncalta, instrumentul garajul; service-ul - cauciucul - vehiculul, mijlocul de transport motorina

>

I la stasio~ERvb 1

Ie pare-brise I'outil (m.) Ie garage Ie pneu Ie vehicule

> [10 paRhRi7]


> f1uti]

> riO gaRajl


> [lOpnOl
> [10 vcikUll

Ie gazole

> [10 ga7nl]

Citi!i propozitiile de mai jos in care am introdus substantivele noi Iimba romana:

~i

fiti atenti la tradueerea lor in

Y a-t-il une station-service pres d'ici?


Ma voiture est en panne, alors je dais

- Exista vreo benzinane pc aici (prin zona)? N1a~ina

mea este in pana,

a~a

ca trebuie

la transporter au garage,

sa

due la service.

Arretez-vous devant ce distnbuteur (d'essenee)-Ia! - Opriti-va in rata acelei pompe (de benzina)! L'cssence ordinaire et Ie super sont deux types de carhurant. Les voiturcs Diesel consornment du gazole qui est un earburant moins cher que I' essence. - Benzina
obi~nuita ~i

bcnzina super sunt

doua tipuri de carhurant.


Ma~inile

(ell motor) Diesel consuma

motorina eare este un carburant rnai ieftin deeM benzina.

Qui est-ce qui distribue de I'essence? Mais les voitures A essence sont mains ehcres

- Cine distribuie bcnzina? - Dar


ma~inile pe

benzina sunt mai ieftine

a l'achat.

la eumparare.
ma~inii.

Je devrais bien nettoyer Ie pare-brise de ma voiture. - Ar trebui sa-mi curat bine parbrizul Avant de partir, je voudrais verifier la pression des pneus. Pour r~arer rna voiture, j'ai besoin d'outils. - Inainte de a pleca, a~ vrea sa verific presiunea cauciUCUlilor. - Ca sa-mi repar (de seule). Est-ce que tu sais au je pourrais achcter des pieces de reebange pour rna petite Fiat?
~tii
ma~ina, am

nevoie de unelte

cumva unde

a~

putea cumpara

ni~te

piese de scbimh pentru Fiatul meu eel mie? - Pentru care tip de
ma~ini este

L 'essence sans plomb est un earburant pour


quel type de voitures? Je dis au garagiste: "Faites-moi Ie plein, s'il vous plait".

benzina rara plumb? - 1i spun vanzatorului (de la garaj): "Faceti-mi plinul, va rag!"

Retineti urmatoarele expresii: ctrc en panne

>

rEtR lipan] rn::R IOplel

- a fi in pana; a avea

pana

(dc caueiue); a fi stricat,-a fairc Ie plein

>

- a face ptinul, a umple rezervorul - tipul de ... ; marca de ... ; felul de... - la eumparare rna~ina

Ie type de, ..

> rIO tiP dO]


>rahsa]

a I'achat
la voiture

a essence

> f la v"atUR a c~iis]

pe henzina

la voiture Diesel I'cssence ordinaire Ie super I'essence sans plomb la pression des pncus

> Iia vl.atUR (lJr;zell >


[k~ih oRdiIlE'J~l

ma~ina

(cu motor) Diesel


obi~nuita

- benzina

> [1(hUpE,R]

- benzina super - bcnzina rara plumb

> [Ia pRLiii de pl101

- prcsiunea cauciucurilor

Re~ine1i

eateva vcrbe noi care au legatura cu subicctulleqiei noastre: - a distribui, a vindc, a pompa (benzin a)
> [ki\some]

distribuer (I' essence) consommer reparer nettoyer

- a consuma, a folosi - a repara, a drege, a indrepta, a coreeta - acuriit a

> [rcpare]
> [nl't'-air]

Toate aces/I! verbe sunt verbe regulate de grupa l.


Verificati dacii ati retinut materialul lexical prezentat pana acum citind propozitiile de mai jos ~i traducandu*le in Iimba romana:

Y a-t-il de I'essence sans plomb a votre station-selViee?


Notre voiture est en panne depuis deux scmaines. Qui pourrait la reparer? Faites-mol Ie plein de super, s'il
VOllS

>

(E,i~ta) .\\'C'I hCII~il1a

far;1 plumh

1'-1 b":ll/.;n{lna dUJl\l1ea\"(),blra'!

> \b,ina IW,I,lr,1

e~tL'

in pan:\ (,lrie,lt,\)

de dl'U<l
>
("1IW

~apl<lm:lni,
~a

ar putea

() rcp,lfc'?
~l(PCr.

plait!

> r-acqi-ml plil1\ll Cll IbcIl7il\;l)

V<I rt1g'

Ce distributeur (d'essence) ne distribue que du gazole pour les vehicu/es Diesel. Les voitures Diesel consomment moins que les voitures a essence. L'essence ordinaire n'est pas Ie mcilleur type de carburant. Si Ie garagistc ne nettoie pas Ie pare-brise, il n'aura pas de pourboire. Le gazole est moins cher que )'essence, mais les voitures Diesel sont plus cheres a !'achat. Ie suis aile au garage pour verifier la pression des pneus. Ma femme ne sait se servir d'aucun outil. Avezvous celte piece de rechange pour mon v~hicule?

> A(ea,la pOlnpa (de h":llZl1la) nu distrihulC dedH lnlltz>rin'l PCl\lru vchil'ukk (ell motl'r) Die~c1.
> \l",rflik (eLi 11)(\101') O!e~cl cotlsum<l mil! pupn ckdt ma~l11ik pc bell7iniL

> BCI17111,) obi~l1L1iLI nll estc ce 1 mai bllll Tip de carhuranl,


> Dat:l baiatul (de Iii ~clyiee) IlU va euri\ja
bac~i$.

hi Ill' parhri:>tJl. IIII \''1 prim!

> :"lotorina cstc mai ieft11l<i decilt henzlIlil.

dar ma~illik (rip)Oie,c1 sunt mai stumpe la cumpilrarc.


> .\1-am dus Ll scr\ icc ea S<J veri fie
Ilrcsiulle~

caue Illeuri lor.


~c' foloscasca

> So!ia mea nu $tlC sa o ullcalta,

dc 1\ici

> Aveti acea~la pics;! de s(l1imh rcntru mil~jna llKa')

Completati propozitiile de mai jos cu expresiile sau cuvintcle corespunzatoare. Cititi apoi eu voce tare propozitiile astfel completate: Voi cumpara de la benzinarie aeeste piese mici de schimb.
Ma~ina

- l'acheterai ces petites >pi~(c:s de n:changt: a>Ia stati()Il-~L:r\'i(e. - Ma voiture est au >garagc; elle >cst ell pannc. - Qu'est-ce que tu pn5feres,Ia voiture >Di.:sel ou la voiture >;1 essence? - >L '':SSCI1CC sans plumb est moins chere que J'ordinaire. - Arrete-toi devant Ie >thstributcuf de super! - Quel distributeur >Jistribuc du >gazolc? - Iu as besoin de quel >type de >L'arbunlnt pour ton >vehiculc? - Elle >consomme combien, ta voiture? - Tu payes plus cher >iJ !'aehat la voiture >Dlese1 - Quand >nelt('ycras-tu ton >pare-brise? - >Lc garag:l."tc a tous >1<'$ oUlils pour >rC'parer les voitures. - Si >la prc~sJOn dc~ pileus est trop basse, il faut les gontler.

mea este la service; este strieata.

Ce prefer!, ma~ina pe motorina sau ma~ina pe benzina? Bcnzina Tara plumb este mai ieftina dedit cea obi~nuita.
Opre~te-te in

fata pompei de (benzina) super!

Care pompa distribuie motorina? De ce tip de carburant ai nevoie pentro ma~ina ta? Cat consuma ma~ina ta? Dai mai multi bani la cumparare pe m3.$ina Diesel (pe motorina). Ciind iti vei curata parbrizul? Mecanicul (de la service) are toatc uncltcle pentro rcpararca ma~inilor. Daca presiunea cauciucurilor este prea scazuta, trebuie umtlate (trebuic sa Ie umtla~i).

in continuare yeti studia modul in care se transforma propozitiile la trecerea din vorbirea directa in vorbirea indirecta. Daca verbul din propozitia principala este la un timp trecut suntem obligati sa unnam regulile concordantei timpurilor atunci dlnd treccm propozitiilc din vorbirea directa in vorbirea indirecta. in exemplele care urmeaza vom aplica aceasta regula a concordantei timpurilor.

Citi~i

propozitiile de mai jos

~i

retine!i traducerea lor in Iimba romana: - Prictcnul meu mi-a spus: "Ma~jna mea a C{lnsumat prea multa benzina anul trecut." - Prietenul mcu mi-a spus ca ma~ina lui a consumat prea multa benzina anul trecut.

Man ami m'a dit: "Ma voiture a consomme trop d'essencc I'annee passee", Mon ami m '3 dit que sa voiture avait consomme trop d'essence l'annee passee.

rai dit au garagiste: "Vous n'avez pas bien repare mon vehicule", rai dit au garagiste qu'il n'avait pas bien repanf mon vehieule". Je demandais dix fois samedi demier? ie demandais dix fois samedi demier.

- I-am spus mecanicului: "Nu mi-ati reparat bine ma~ina". - I-am spus mecanicului bine ma~ina".

ca nu mi-a reparat

a rna fiUe: "Tu es partie


a rna fille si e1le etait partie

- Am intrebat-o de zece ori pe fiiea mea: "Ai p]ecat sambata trecuta?" - Am intrebat-o de zece ori pe fiica mea daca a plecat sambata trecuta.

in propoziria suhordonalii am.folosit timpul "pllls-q!le-parfait" (seris cu coraclere ;IIgroliute) pentru a marco 0 ac(iune onterioara ac,tillnii dill propo:d(io principa15. care se afla $i eo la 1/11 limp !recut ("passe compose sau "impar(aU "j.
H

in cazlIl vorhirii indirecte,

Retincti unnatoarea regula a coneordantei timpurilor:

Daca in propozitia principala avern un verb la un timp trccut, in subOl~ donata vom folosi timpul "plus-que-parfait" pentro a exprima 0 aqiune anterioara eelci din principala.

Tinand cont de regula trecerii de la vorbirea directa]a vorbirea indirecta (enun!ata mai sus), traduceti propozitiilc urmIltoare: Aujourd'hui mon pere m 'a demande si hier la pression des pneus avait ete bonne. II me dcmandait pourquoi je n 'avais pas achete une voiture Diesel. Je lui ai repondu que je n 'avais pas eu assez d'argent. Le garagiste nous a dit que cette voiture avait eu un accident grave, Nous avons dit a notre mere que Marie et Sophie etaient rentrees tres tard.
> Astilzi tata m-J intrebat <.Iaca ieri presiunca caue iucurilor a (ost buna. > Elm;l intrcba de cc Il-am eumparat o ma~ina (tip) DieseL > I-am raspun~ Cil destui bani.
IlU

am ;J\'ut

> \1cc<lmcu!llc-J raspulls c<i aceasf;l ma~ina

a a\,ul

llll

accident grilv.

>

NOI

i-am spus mJmci Cil Marie $i Sophie sau intors foartc tarziu.

Traduce~i

in limba franeeza propoziliile dc mai jos facand trecerea de la vorbirea directa la vorbirea

indirecta: M-ai intrebat: "Mi-ai reparat deja ma~ina?" - Tu m' as demandc: "Tu as dej:l repare rna voiture?"

M-ai intrebat daca


rna~ina.

~i-am

reparat deja

> Ttl m'as dClllande si favais deja repare


ta voiturc.

Ei au intrebat: "Ati facut plinul'!"

- Ils ont demande: "Avez-vous fait Ie plein?"

Ei au intrebat daca am faeut plinul Marc ne spunea: "Acum zece ani imi doream sa am 0 benzinarie". Marc nc spunea eli aeum zece ani el aiba 0 benzinarie.

> lls OlJt Jemandc si IWUS

'1\'

ions fait Ie pk in

a\'('Jr

\1arr nous disait "II ya dix ans, jc voulais unc: ~talion-scrvice,

Wdorea sa

> \!Iare nOliS dls,lit qu'il y a dlX ,II1S il avalt v(Il!lu ;[VOlr une station-scrvice.

Va reamintim regulile coneordantei timpurilor:

Daca verbul propozitiei principale este la un timp trecut se impun trei tipuri de caporturi ale aqiunii din subordonata fata de aetiunea din principala: - pentm a cxprima simultaneitatea fata de aqiunea din principala se va folosi timpul imparfait, pentru a exprima posterioritatea (viitorul) fata de aqiunea din principala se va folosi timpul conditionnel present, - pcntru a exprima anterioritatea (treeutul) fata de actiunea de principala se va folosi timpul plus-que-parfait.

Rezolvati exercitiul unnator in care yeti aplica cele trei reguli ale concordantei timpurilor: Completati propozitiile care urmcaza eu forma corespunzatoare a verbului: Ne-ai intrebat daca vom pleca maine. - Tu nous >;]s dcmand2si nous >pal1lrions ckmain - Ie vous > <Ji Jitquc je ne > voulaispas de vin. - Mes amis > onl apprisaujourd'hui que notre voiture > avait aeen panne pendant quelques jours. - > J" ai comprisque tu > I1C
In 'ailmus plu~

V-am spus ca nu vreau vin. Prietenii no~tri au aflat astazi Cll. ma~ina noastra a fost stricata timp de cateva zile.

Am inteles eli nu rna mai iubeai. Am aflat ca Pierre ~i !\1arie s-au casatorit acum 0 luna. Noi am crezut ea
ve~i

- > J .a i a pprisque Pierre et Marie> s' eta ie nl marl(~~il y a un mois. - Nous > "\'ons pCIls2que vous > viendriez nous voir bientot.

veni curand sa ne vedeti.

lata ~i ultimul excrcitiu al primei parti a leeliei 16. Recapitulati intregul material prezentat pana acum traduciind in limba franceza unnatoarele propozitii: Petre a spus ea a gasit piesa de schimb de care am nevoie ca sami repar maliina. > riclTc a dit qu' il avail lrollve \a pi~cc de de rechange dont j'avais hcsoin pour
rcparcr ma voiture.

Noi am intrebat daca maliina lui este strieata (este in pana).


Ma~inile

> NOLis m'ons demanu(' si sa voiturc ctait


en panne.

mici nu consuma multa benzina.

> Lcs pctitcs voiturcs ne consomment pas

hCilucoup d 'essence.

Faceti-mi plinul eu bcnzina super, va cog! Care pompa distribuie benzina


obi~nuita?

> F 'lItc~-moi Ie plein de ,uper, ,'il VllUS plait~ > Que! Ji~tnbuteLir (h~tribuc de I' c~~ctlee ordJllairc"
> Lc g,IZO!c n '(,',t pas Irl'S eher, mats!c,

~otorina nu e scumpa, dar ma~inile pe motorina sunt mai seumpe la eumparare decat ma~inile pc benzina.

VOllUl'es Diesel ,nllt plus eheres ;\ raeh;)! que k~ \'oilufes ;1 c,sel\ce,


> rour prot~gcr ]a nature L'ontre la pollutwn,

Ca sa ocrotiti natura impotriva poluarii, trebuie sa curnparati ben7ina Tara plumb. Este eel rnai bun tip de earburant. Veri fica presiunea cauciucurilor! Daca maine a~ avea nevoie de m-a~ duce la service.
0

sa

il r,lut achdel' dc I'e"etlee

~,l1lS

plumb.

> C'est Ie meillcur type de carburant. > V('rifll: 1'1


prcs~lllll

des pneus l

unealtli,

> Si tlema 111 j" :1' ais bcsoin d' Ull (lulil, j ';rais chez Ie g,lragi~tc, > EsH;c qu'il a lItt qu'il dcvrall <tIkI' ilIa ~tatwll-~Cl"\ icc'.'
> P()urquoi k parc-hri~c de ta \'(lIfLt1'C cst-il sale'! > Tli devrais k nel!(\ycr )Jour
tnlcliX

A spus el ca va trcbui sa se duca la benzinarie?

De ce parbrizul

ma~inii

tale este at:1t de murdar?

Ar trebui sa-I cureti ca sa vezi mai bine pe unde conduci. tn acest service se repara toate tipurile de m~ini,

von 1<1 rOUle,

>

Da1\~

cc garage nil I'l:pan: lous ks types

de

vl'hieuk~_

LECTIA 16 - PARTEA A DODA


ea ~i pana aeum, aceasta: parte a lectiei este consaerata invatarii pronuntiei, intonatiei adeevate ~i accentuarii. De asemenea, vom fixa vocabularul prezentat in acest caiet de curs ~i structurile gramatieale. Cititi eu voce tare textele de mai jos
~i

incercati

sa Ie traduceti:

Ala Foire IntemationaJc de Buearest Chaque

a~ee on organise a BuC:rest I la Foire Internatio~le I qui interesse beau~p de

./' ~ spcetalistes du monde entter.11 Comme t~s les a:;s, I notre entrep;'ise participait a cette grande exposit~n.11

D'a~d I nous

avons prepare plusieurs cat;;logues I et prospe~s I pour faire la publicite de nos prod';i\ts.! ,
'/'A , . ""II A /'d' /' (Cite Joue matntcnant un role excepttonne; on peut meme ue que Ie succes B len sur, II a pub10'!."

depend de la publicite.11 NOlls occupions quelques stands dans le pavillon I ou il y avail aussi des sta;;ds dcs exposants

'>l

/'

/'

61ra~ers.11 De jolies hotes-:cs infonnaicnt Ie pubfic I

- . /' . /! ct organtSUlcnt des ren dcz-vous I avcc des c l'.l I I On rcgardalt nos produits I avec un tres tents. /'d' ),lA . gran Interet, I on I / ' - rna d/' I ct de b/" qua '.ll_, II U ne entrcpnse es trouvalt ernes onne Ite.
J:. lran~alse

~ 1

nous a

prop~e une cooperation I dans un do~ne

qui etait

intere~nt pour nous a~si.11

Cctte cooperatkn presentcrait beaucoup

d'avant~es; I a I'av~r nous pourrions cre:r I

/' '>l? /' '.l des succursales dans d'autres pays d'Europe.11 Ce seratt notre grand succes commun!11

Le congrcs en Afrique - Tu Sals, I j'ai la

possibi~ de partic~r a un congres intematioJiai de medeclt.s.11

/' .?' ':'0 - En Afrique,/ au mOls d' octobre.11 - Tu prononctr;is un disco;;rs'? II - Plutot un cO:rs, I du domarne dans

Icq~l je tra~;:iIIe.1

- Tu as deja re~u Ie programme des conferences? II - Oui, lies organisateurs du eongres me rant envoye.11 Attends un instant,l je vais te Ie montrer! II - Tu auras done
' /' '
~

/'

/'

/'

/'

I'occa~n I de eonnaitre des speciali~s ceU~~es.11

~i,1 e'est une occasion exception~lle.11

Une voiture
/'

a essence ou une Diesel? II


II Ie VOIS que tu as une belle vOlture! II
'
/'.'

- Salut, Paul!
/'

'.

- Ie la trouve mediocre.

II

- Cest une v~ure aess~ce? II


?' ?' ' - Non,1 c'est une voiture Diesel. II /' ?' /' ~ -Alors,1 elle ne consomme pas beaucoup I et Ie gazole n'est pas cher.11

- Mais elle erai't tres eJtre

a l'ac-;:at, I et aus;i elle ne roule pas aussi vft'e que les voitures aesse';:ce.ll
II

-AIO:S, I vends-Ia et achCtes-en une nouvclle, I a esse~e! - C'est ce que je vais fairelll
/'
~

A la station-service - Faites-moi Ie plein, I s'il VOllS plait! - Du super? II Sans Plomb? II - Ordinal;e.11 Polllriez-vm:s nettoyer le pare-b'iise, I s'il -- Tout de sufte,
VOllS

II

/'

?'

pkit? II

Monsi~! II

- Avez-vous des ~ces de recha:ge? II


?' . ' - Non, I vous devnez demander au garage. I I

- Merci, I au revoirll ,

.?'

'

Traduceli propozitiiie urmatoare in Iimba franceza: La (ora) II fix trehuie sa fiu la mecanic.

> A I I (onzc) hcun.:s


~hC7 Ie gar<lg]~tc.

prcei~cs je

dois etre

Consider ma~inile (cu motor) Diesel mai bune pentro ca ele consuma mai putin. Mi-a fost greu sa curat acest parhriz murdar. Care este programul conferintelor pe perioada congresului?
Am creat 0 filiala in Asia ~i aceasta a fost ideea noastra a tuturor.

> Jc troU\'C ks VOlturcS Diesel mell1curcs. parcc qLI\.:lles cOllsomm.:nt moins.

> rai Cll till mal

a neltoycr ("c parc-brisc sale.


de~

> Quc! est Ie programme pendant Ie congn:~s? > Nuus ,1\'OI1S cree une

conferences

~uccllrsalc

en Asic

et ("'('tal{ notre idee commune

Cand va avea loe festivitatea de deschidere a targului? Publicul admira Expozitia Intemationala de Arta Modema. Insotitoarea va va infonna unde se afla pavilionul care va intereseaza. De ce organizatorii acestei festivitati au deschis toate ferestrele?
Am impartit multe eataioage ~i prospecte pentro a face publicitate standului nostru.

> Quanu aura lieu Ia cercmonic d'ouvcrture


de la {oire?

> lc pUblic admirait I"ExjJositlllll


IntcmatJOnalc u'Ali :'I.10Ucl1lc.

> L 'hbkssc vaus inf(lrrnera ou sc troLlvc Ie p~villon qui vons interesse.

>

POurqUOl 1cs orgalllsateurs de celte

cen:-monie ont OllVCli tOlltes Ics


> Nom
a\"(111S

fCllCtrc~?

diqnbu2

bcaLl~oLlp dc

catalogues

ct pr()s)1c~lU~ pour faire 1a publ icitc de

lwtrc stand.

Cooperarea noastra prczinta mai degraba dezavantajc.

> Notre cooperatIOn Il1c(lll\'cnicnl s.

pn:~entc

plutdt dcs

o clipa, 0 sa verific in agenda eand sunt liber.


Care sunt avantajele unci pc benzina?
ma~ini

> Un instant, je vais verifier Jails agenda qllilnd .ic sllis llbrc.

mOll

> Qucls sont Ics avantages d'avoir Utle vOlture ;1 essence?


> Dalls cc domaine-el je suis lc meilleur.

fn acest domeniu sunt eel mai bun. Faceti-mi plinui, va rog!


Ma~ina mea a fost mai scumpa la cumparare decat a tao

> Faitcs-moi Ie plein. s'tl VOLIS plait! > :'vIa voiture a etc
que la tiellne.
plu~ chere i'l

l'achat

Care tip de carburant este eel mai ieftin? Daea a~ fi avot ni~te piese de schimb ieri, fi reparat ma~ina.

> Qud type de carburant cst Ie moins chcr?

ti-a~

> Si.i avais eu hier dc~ pieces de n.:changc, j'aurais n~p<lre ta voiturc.
> 11m' it dil qu 'lin 'avait pas tmuve ccs outils > Fcnnc, s'il Ie plait, la porte <.iu garage.

EI mi-a spus eli nu a gasit Ulleltele aeelea. Inchide, te rog, u~a garajului.

EI a atlat ell

ma~ina

lui este stricata.

> II a <lppri s que sa voiture

~tait

cn pantle.

Ne-am dus eu totii la reuniune. Mceanicul mi-a spus ea presiunea pneurilor e buna.
A~ avea posibilitatea sa aseult discursul speeialistului vostnl,

> Nous lIOUS


> Le

S()IllJnc~

TOllS rendus it la reunion.

g~lr;lglstc 111' a

d It que 1a pressloll des

PIICll~ ~1,llt b<ll1ne.

> j',lurais 1<1 posslhilit2 crccoukr Ie Jisl;ours

de V(ltl'e spt:ci;i1isre.
> Va it 1u statlOn-scn'in: ct ;uTcre-toi de"anr Ie distrihllteur (d'essel1ccL s'il tL plait,

Du-te la benzinarie ~i (de bcnzina), te rog.

opre~te-te in

fata pompei

Ce tip de carburant cumperi, bcnzina sau motorina?


Nu cumpar decat benzina fara plumb.

> Oucl type de carb\lJ'allt


rc~scnce

ach~tes-tll.

de

(Ill du g:IZO!c'l
rcs~cncc ql1~

> Jc 11' <:lchc'te quc de

ploillh.

Daca a~ fi participat la congresul medicilor (care s-a desfa~urat) anul trecut in America, a~ fi avut ocazia sa cunose cat de cat aceasta lara extraordinara.

> Si j'avais p,irticipc au congrcs de mcdams en Amt:riquc i ""n delll1f:r, j'aUl'ais ell
l'on:aSi('11 de COl\I1<1ilTe Ull p':ll cc pays
excCplIOl11\c1.

in incheierea lectiei,
Il'1
[ll]

cititi eu voce tare cuvintcle unnatoare in care se repeta acela~i sunet:

- Ie carburant, Ie vchicule, la voiture, Ie super, distribucr -1'Q.lltil,le diseQ.llrs, I'amour - la station-service, la pression, sans p1wnb - Ie carburant, I' cSSldlce, la piece de rechange, etre en panne - faire Ie
pl~,

[ii1

P1

commun
station-s~rvice,

re1
[El
[gl

-Ia pi~ce de rechange, la voiture Diese.l, ordinairc, la - ne.ttoye.r, I'e.ssence, Ie v,e.hicule,


r~par~

la prc.ssion

- Ie garage, Ie gazole, Ie garagistc, le catalogue

fJl
[ /j Is)

- Ie garage, le garagiste, la piece de rechange - Ie gazole, Ie pare-brisc, Diesel -Ia pression, la ::itation-servic.e, l'essenc.c, la piec.e, consommer -Ie ~arburant, Ie vehic.ule, consommer

TEMA PENTRU ACASA 16


A
Traduce!i propozitii/c urmatoare in Iimba romana:
1. L 'essence ordinaire et Ie super sont deux types de carburant.

2.

Quels sont les avantages de la voiture Diesel? Le gamgiste m'a dit qU'il avait deja repare rna voiture. rai pense que tu veritierais la pression des pneus.
II m'a infonne qu'il y avait eu des pieces de rechange dans ce magasin.

3.
4.

5. 6.

Ta voitme, elle consomme cornbien?

B.

Traduce!i
I.
2.

propozi~iile

urmatoace in limba franeeza:

Prefer 0 m3!?inii pe benzin a pentro ca merge mai. repede.


Mil dusesem la benzinarie ~i facusem plinu!.

3.
4. 5.
6.

N-am :;;tiut ca ma~ina dumneavoastra a fost stricatiL Benzina eu plumb estc mai. scumpa decat cea
obi~nuita.

Am cn::zut cit rn<l!?ina ta a fost mai ieftina la cumpararc. Dc ce nu li-3i curatat parbrizul?

C.

Coreetali propozitiile de mai jos

~i

rescrieti-le:
'_~_

1.
2. 3. 4. 5.

Je ne savais pas que tu es parti hier soir.

VallS rn 'avez dit que rna voiture est en pannc.

C'est une voiture Diesel, alars elk consomme du super. II ne faut pas gonfler Ics pncus, parce que la pression est trop basse. L'essence ordinaire cst le meillcur earburant pour proteger la nature contre la pollution.

VOCABULARUL LECTIILOR 15 51 16 , ,
I'Afrique (f.) I'agenda (m.) I' Amerique (f.) l'Asie(f.) I'avantagc (m.) avoir du mal a... la
publicit~

> [lafRikl

- Africa - agenda - America - Asia - avantajul, profitul,folosul a-~i da osteneala sa ... ; a-i veni (a-i fi) greu sa...

> rlajcda] > [lamERik]


> [Jazi] > [laV;ltaj]

> [ayHa:R JU mal a1

> ria pUblisitEl > flO bRhURii.l >

- publicitatea, reclama - carburantul - catalogu! - com un, general, obi~nuit - comuna, generaHi, - conferinta - congresul - a consuma, a folosi - cooperarea, colaborarea - a lnfiinta, a crea ma~ina

Ie carburant Ie catalogue commun commune la conference Ie congres consommer la cooperation creer la voiture Diesel Ie discours la disposition distribuer (I' essence) Ie distributeur (d'essence) Ie domaine "essence (f.) etre en panne l'Europe (f.) exceptionnel.exceptionnelle l'exposant (m.) faire de la publicite faire la publicite (de ... ) faire Ie plein fermer la foire Ie garage Ie garagiste Ie gazole

flO

btalog]

> [kome]
> [komUn]

obi~nuita

> [Ia ki\fERas]


> [10 kogRe] > [kusome)

> [Ia kooperasiii] > fkREE]

> [Ia v"atDR diczc!] > [10 diskuR]


>

(cu motor) Diesel

- discursul, cuvantarea - dispozitia - a distribui, a vinde, a pompa (benzina) - pompa (de benzina) - domeniul, sectorul - benzina; esenta; extractul - a fi in paoa; a avea 0 pana (de cauciuc); a fi stricat, -a - Europa - exceptional, excep!ionala - expozantul; exponentul - a face publicitate (rec1ama) - a face publicitate (unui produs, cuiva) - a face plinul, a umple rezervorul - a inchide (verb de grupa I) - targul, balciuJ, iannarocul - garajul; service-ul - mccanicul - motorina - la (ora) 10 fix (punct)

f la dispozis/ii]

> [distRlbCEJ

> flO distRibUtO:Rl > [10 domen] > [I('sa,,] > [EtR iipanl > [IORop]
> [ckscpsionc!] > [kk~pozaJ

>

rfeR dO la pUblisitE]

> [feR 1'1 pUblisitE dO]


> [feR 10 pie] > [fcR.ll1EJ

> [la f" aR]


>

flO gaRaJJ

> [10 gaRajist]


> [10 gazo!] >

a 10 heures precises

ra dizO:R pRcsiz]

l'hOtesse (f)

- gazda; oaspetele; angajata unui targ (unci expozi1ii) la rela~ii eu publicu!


> rli'kli\ Enia) >

I'inconvenient (m.) informer I'instant (m.) intemational,-e nettoyer ordinaire I'organisateur (m.) I'outil (m.) I'ouverture (f) ouvrir Ie pare-brise participer

- inconvenientul, dezavantajul; piedica - a informa - c1ipa; momentul - intema~ional, -a - a curiila obi~nuit,

!.:fnRmE dOl

> 11i:~tal >

I ctERnasillnal]

> rnct"a/E]
> IllRdinc:R]

-a

> [lmganl7.<ItO:Rl > [Iuti]


> IlllvcRtURI > rll\"l~iR] >
>

- organizatoru! - unealta, instrumentul - deschiderea - a deschidc (verb de grupa TIl) - parbrizul - a participa la ... , a !ua parte la." - pavilionul,
chio~cul

110 paRbRiz]
I paRli~ip[ a]
RO~a:j]

a...

Ie pavilion la piece de rechange

> [IOp<lvii fi l
> [Ia piEs dO

- picsa de schimb - plumbul - cauciucul - posibilitatea, putinta - precis, exact, fix - precisa, exacta, fixa - presiunca - programul
- a pronun~a. a rosti

Ie plomb
Ie pneu la possibilitc precis precise la pression Ie programme prononcer Ie prospectus Ie public
la publicite

> rlOplZI] > [IOpllOl


> [LI posibilitEl

> [pREsi]
>

I pREsiz]

> ! Ia pRc~/ii I
> 110 pRogRam] >

I pRl'l\(l~El

> 110 pRosrEktU~l


> [10 pUhlikl

- prospectul - publicul - publicitatea, reclama - a se duce la ... - a repara, a drcge, a indrepta. a coreeta - reuniunea, intrunirea, adunarea - bcnzina tara plumb - spccialistul - standul; tribuna (Ia curse) - benzinarie (care are service auto) - sUi:ursala, filiala - (benzina) super - imediat, numaidecat, indata - a gasi, a considera (pe cine va, ceva) - tipul; marca; felul - vehiculul. mijlocuJ de transport

> fl;1

pUbli~ltEl

se rendre (a) reparcr la reunion I'essence sans plomb Ie spccialiste Ie stand la station-selVice la succursale Ie super tout de suite tTOuver (quelqu 'un, quelque chose)

> [sO RiiJR a]

> rrcpdl-E] > [Ia R[Cnlo]

>

f bii~ ~a plu]
sl)C<;jali~t)

> [10

> [10 st:ldl

>
>

rla sta~loscRvis 1 rLI sUklJR~all

> [IO.sUpd{l
> [tutsUitl >
1 tRlI\E/k E1kt,

kdkO

~l\7.1

Ie type
Ie vehicule
verifier

> flOtip]
> 110 vElkUl]
> [\cRiliE]

- a vcrifica, a controla, a revizui

LECTIA 17

PARTEA iNTA.I

Pentru inceput va propunem a serie de exercitii recapitulative ale materialului prezentat in lectia 17 din cursuI "Franceza pentru incepatori",

Completati propozitiile in limba franceza cu unul dintre substantiveIe de mai jos: I. la foret 5.la fenne 2.1e champ
3. la plage 7. Ie camping
4. Ie lac

6. Ie camp
10. la caravane
14. Ie feu

8, Ie terrain
12. Ie sac de couchage

9. la tente
13. Ie matelas pneumalique

11. Ie sac ados

Nu mai e foc in

~emineu.

- II n'y a plus de >fcu dans La cheminee.

N-am fast niciodata in aceasta padure. I-ai vazut noua rulota de camping? EI a spus

- Je ne suisjamais alle dans cette >foret. - As-tu vu sa nouvelle >caravane?


- II a dit qu'il etait au >camp enjuillet.

ca era in tabara in (luna) iulie.

Sa mergem la camp! in copilarie imi petreceam intotdeauna vacanta pe malul unui lac. De ce nu v-ati luat sacii de dormit? Nu se poate intra pe acest teren. Ai prefera sa mergi la plaja sau sa ramai acasa? Trebuie sa punem bagajele in cart, o sa ploua. Anul acesta prietenii no~tri au cumparat o ferma frumoasa in sudul Frantei. Veniti cu noi in camping, de acord? inainte sa ies trebuie sa-mi iau rucsacul.

- Allons au >champ! - Dans mon enfance je passais toujours mes vacances au bord d'un >lac. - Pourquoi vous n'avez pas pris vos >sacs de cOllchagc? - On De peut pas entrer sur ce >terram. - Prefererais-tu aller a >la pluge ou rester Ii la maison? - II faut metlre les bagages SOllS >Ia tcnrc, il va pleuvoir. - Cette annee nos amis ont achete une belle >fenne au sud de la France. - Vous venez au >camping avec nous, d'accord? - Avant de sortir je dois prendre mon >sac ados. - Nous n'avons plus de lits, tu vas dormir sur >Ie m3lelas pncumatiqLle.

Nu mai avem paturi, 0 sa donni pe salteaua pneumatica.

B.

in acest exercitiu vom recapitula forme Ie accentuate ale pronumelor personate. Completati cu aceste forme urmiHoarete propozi!ii: Acest rucsac nu este al tau, este al meu. Vino eu mine, te rog! - Ce sac Ii dos n'est pas a >toi , il est a >Inoi . - Viens avec
>mOl,

s'il te plait!

De ce pleci cu ei?
Acest eadou este pentru ea. Paul este la prietenullui. Stll la el de doua ore. Vreti sa mergeti cu nOl in padure? Nu avem nimic de Iacut la ei(acasa). Este complieat pentru dumneavoastra?

- Pourquoi pars-tu avec ::.eux ? - Ce cadeau est pour ::.elle. - Paul est chez son ami. deux heures. - Voulez-vous aller avec

n est chez >lui


>rJous

depuis

dans la foret?

- Chez :>eux il n' y a rien a faire. - C'est difficile pour >vous?

C.

Completati urmatoarele propozitii interogative: La cine mergem in seara asta? Al cui este acest teren mare?
E al tau?

- >Chez qui va-t-on ce soir?

- >A qui est ce grand terrain?


- C'est>:'l toi? - >Pour qUI as-tu aehete ces belles fleurs?

Pentru cine ai cumparat aceste flori frumoase? Cu cine vei fi in tabanl?


E pentru mine?

- >Avcc qui seras tu au camp?


- C' est >pour moi?
- Est-ce que vous viendrez >avec lui?

Veti ven! cu el?

D.

Completati propoziliile in limba franceza: Sa instalam cortul pe plaja.! Cine ar vrea sa umfle aceasta saltea? Nu se poate instala tabara aiei. Cand ploua, e difieil sa faei focul.
- >Monlolls la tente sur la plage!

- Qui voudrait >gonller ce matelas? - On ne peut pas >camper iei. - Quand il pleut, il est difficile de >Caire du fClI. - Nous etions >au bord d'un lac.

Ne aflam la marginea unui lac.

lata voeabularul nou. Citj~i cu voce tare cuvintele de mai jos traducerea lor in limba romana: Ie bateau Ie naufrage Ia croisiere Ie commandant la traversee Ie bord la cote la voile Ie bateau > [10 bato] > [10 notRaj] > [Ia kRUazieR] > llO komadii] > [la tRaveRsE]
> [10 baR]

~i

retineti

- vaporul, nava - naufragiul - croaziera - capitanul (navei); comandantul (unor trupe) - cursa; traversada; traversarea - marginea; malul; larmu1; bordul - coasta; tarmul; faleza; flaneul - panza de corabie, vela - ambarcatiunea cu panze, velierul - imbarcarea - debarcarea - raul de mare

> [lukot]
> [la v"al]

a voile

> [10 bato a vU al]

I'embarquement (m.) > [liibaRkOmAJ Ie d6barquement Ie mal de mer > [10 dEbaRkOmii] > [10 mal dO meR]

Exersa1i inca 0 data pronuntia cuvintelor noi. Citili-Ie cu voee tare in alta ardine: la cote la traversee la voile Ie bateau Ie mal de mer Ie commandant >[lakot] > [la tRaveRsE]
>[ la v"al]

- coasta; tarmul; faleza; flaneul - cursa; traversada; traversarea - panza de corabie, vela - vaporul, nava - raul de mare - capitanul (navei); comandantul (unor trupe) - imbarcarea - naufragiul - croaziera - marginea; malul; tarmul; bordul - debarcarea - ambarcatiunea cu panze, velierul

> [10 batoJ >[10mal dO meR] > [10 kOlmidiiJ

I'embarquement (m.) > [lilbJRkOmiiJ Ie naufrage la croisiere Ie bord Ie debarquement Ie bateau > [10 no/RajJ
> [la kR"azicR]

>[10boRj > [10 dEbaRkOma]


> L10 bato a yUal]

a voile

Ciliti urrnatoarele propozitii in care am introdus cuvintele noi romana: Ce bateau que tu suis des yeux depuis une heure me plait beaucoup. Pendant cet orage nous avons failli faire naufrage. La croisiere en Mediterranee nous a laisse un bon souvenir. Le commandant a invite toute notre famille

~i

retlneti traducerea lor in limba

- Corabia aceea la care te tot uiti de 0 ora imi place foarte mult. - In timpul acestei furtuni a fost cat pe ce sa naufragiem. - Croaziera pe Mediterana ne-a lasat o amintire placutli. - Comandantul a invitat la masa lui intreaga noastra familie.

a sa table.
Cet etc nous avons eu I' occasion de faire une magnifique traversee. La vie

- In aceastii vara am avut ocazia sa facem


o traversada magnifica. - Viata la bord ne pHi.cea foarte mult. Turi~tii straini considera Coasta de Azur cea rnai frumoasa regiune din Franta.

a bard nous plaisait beaucoup.

Les touristes etrangers trouvent la Cote d'Azur la plus belle region de France. Quand mon pere claitjeune, il faisait de la voile. Dans les ports de la Cote d' Azur nous admirons de beaux bateaux a voile. L'embarquement des passagers commence a 10 heures. Le dcbarquement de ce bateau aura lieu a Marseille. Helas,je souffre du mal de mer etje ne voyage jamais en bateau.

- Cand tata era tanar, el practica sportul cn vele. - in porturile de pe Coasta de Azur noi admiram frumoase ambarcatiuni cu panze. - Imbarcarea pasagerilor incepe 1a ora 10. - Debarcarea de pe acest vapor va avea loc la Marsiha. - Vai, sUlar de rau de mare niciodata cu vaporul.
~i

nu caUitoresc

Retineti expresiile care au aparut in propozitiile de mai sus: suivre des yeux
>(~Ui\iR

dEZIOJ

- a unnfiri cu privirea; a se (tot) uita dupa - a naufragia - a practica sportul cu vele (cu ambarcatiuni cu panze) - este yorba despre ...

faire naufrage faire de la voile

> l feR nofRaj]

> rfcR dO la v'lalJ

il s'agit de ...
~i

>LilsajidO]

verbul
>r~ufRiR]

souffrir (de)

- a suferi (de)

care are aceea~i conjugare ca ~i verbul "ouvrir". Tot in propozitiile de mai sus ati intalnit unnatoarele nume geografice: 1a Mediterranee 1a Cote d' Azur
> lin mEdilcRanE"j
> [la ko:t oaLURj

- Mediterana - Coasta de Azur

Retineti construqia:
nous ayons fa;l1i (faire naufrage)

> lllllzavii fad]

- am fast pe punctul (de a naufragia) era cat pe ce (sa naufragiem)

Veri folosi aceastd construcrie pentru a arata cd. acriunea "a fost pe punctul" sii se realizeze. Construcria se formeazii conjugand verbul
faillir
>ffaiiR]

- a da gre~, a gre~i; a lipsi, a sllibi (despre memorie, de exemplu); a da faliment

la timpul "passe compose" ~i adiiugfmd infinitivul verbului care delerminti acriunea ce "afost pe punctul" sa se realizeze:
j'ai failli mourir tu as failli gagner elle a fai!li tomber - am fast pe punctul de a muri; era cat pe ce sa mar - ai fost pe punctul de a
ca~tiga;

era cat pe ce sa

ca~tigi

- ea a fast pe punetu! de a cadea; era cat pe ce sa cada

Verifica!i daca v-ali insu~it deja cuvinte!e ~i expresiile prezentate pana acum. Traduceti in limba roman a propozitiile unnatoare: Je ne vois plus la voile de ce petit bateau. Dernierement j' ai lu )'histoire dramatique du naufrage du "Titanic". Est-ce qu'elle souffre beaucoup? Pendant I' embarquement nous sommes montes

> Nu mai v-ad panza accstci mici corabii. > De curand am ellit Lguduitoarca povcstc a sCllfLlndani TitanieLllul. > Oar.; ea sLdaa mulf)
> in tilllPlll imbarcarii am ureal pnmii

a bord les premiers.


Monsieur Dupont a fait une mauvaise traversee, il y avait trop d'orages et la mer etait dangereuse.

la bordo

> Domnul Dupont a CilCU( 0 cursa lleplacuta pc apa. au fOSllllulk Curtuni, jar marea a (ost pcriculoasa. > Cunoa~t",!i {'oaSla de ALur. domnulc'} > Comandantul
0 sa-~i

Connaissez-vous la cote d' Azur, Monsieur?


Le commandant va commencer son discours.

inccapa discursul.

S'il s'agit de moi,je prefererais faire une croisiere ce matin; la mer est si tranquille.

> Daca dcsprc mine vorhiti. eu a~ prerera sa fae () CrtlLtLH:ra in accasta dimincala: marea cstc al,lt de calma.

Je ne peux pas faire de la voile du mal de mer.

a cause

> I\:u pot practlC;) sporllli CLl \ck din cauza raulu i de marc.
> Debarcarca <tceslui mare vapor avca loc la ora cinei dupa-ami<1L<l.

Le debarquement de ce grand bateau avait lieu

acinq heures de l'apres-midi.


Les meilleures vacances pour moi, ce sont en bateau it voile.

> Vacan\de petl'eculc pc 0 ambarca"\iune ClI p;inzc ~unt celc mai frlllTIOaSe pentfu minco
> Tuturor Ie place roark mult sa se scalde in Mcdlterana. penlru ell cslc 0 mare {"oarte ealda

Tout Ie monde aime bien se baigner dans la Mediterranee, parce que c'est une mer tres chaude.

rai fadli me perdre dans cette ville. Pourquoi te suit-it des yeux?

> A fost cat pc (;c

~a

ma piertl in acest ora$.

> Dc (;c se tUI uita cl dupa tine')

in urmatorul exerci~iu yeti folosi


lec~ie.
ro~u:

cuvintele noi, numele geografice ~i expresiile introduse in aceastii Completati propozitiile care urmeaza cu expresiile sau cuvintele care lipsesc. Folosi!i filtrul

Nu este vorba despre 0 calatorie ell ma~ina, este vorba despre 0 croaziera ell vaporul. in timpul ultimei furtuni vasul nostru cu panze a fost pe punetul de a naufragia. Ai asistat vreodatij la desearearea unui mare vapor? Comandantul i-a invitat pe toli pasagerii la 0 receptie la bordo Catre star~itul periculoasei noastre curse pe apii (traversade) am vazut in cele din urma tannul. EI nu a avut niciodata rau de mare pe Mediterana eu i'nsa sUlar mereu (de rau de mare).

- >11 ne s'agit pas d'un voyage en voiture, >il s'aglt d'une>croislcre en>bateau.

- Pendant Ie demier orage notre >batcall avoile >a failli faire naufragc, - As-tu deja assiste au >dcbarquement d'un grand bateau? - > Lc commandant a invite tous les passagers a une reception a >bord. - Vers la fin de notre >travcrsce dangereuse nous avons enfin vu >la cote, - II n'ajamais eu >Ic mal de mer sur >13 Mediterrance, mais moij'en >souffre toujours.

- Quandje me repose sur la plage,j'aime Atunci cand rna odihnesc pe plaja, imi place sa urmaresc eu privirea pe mare panzele corabii[or. >slIivre des yeux > Ie" voiles en mer. A fast cat pe ce sa intiirziati 1a imbarcare. (Ati fost pe punctul de a intarzia la imbarcare.) Ne plac foarte muIt c1ima blanda de pe Coasta de Arnr.
~i

- >Vou ~ aVl:Z fa ill i venir en retard pour > I' embarquemen t. - Nous aimons beaucoup 1e c1irnat doux et Ie soleil de >la COli: d'Azur. - Dans Ie temps de sajeunesse il >faisait de la voile et il avait beaucoup d'aventures enrner.

soarele

in tinerete el a practicat sportul cu vele ~i a avut multe aventuri pe mare.

Cititi eu atentie propozi~iile unnaloare ~i fiti atenti la cuvintele scrise eu caractere ingro~ate, Retineti tradueerea lor in limba romana: Naus regardons Ie bateau qui vient d' Allemagne. NOlls regardons Ie bateau venant d' Allemagne. J'ai ecoute Ie commandant qui parlait aux passagers. - Ne uitam la vaporul care vine din Germania. - Ne uitam la vaporul care vine din Germania. - L-am aseultat pe comandant, care Ie vorbea pasagerilor,

J'ai ecoute Ie commandant parlant aux passagers. - L-am ascultat pe comandant, care Ie vorbea (vorbind) pasagerilor.

Je dois rester chez moi parce que je suis tres occupe. Etant tres occupc,je dais rester chez moi.

- Trebuie sa raman aeasa pentru eli sunt foarte ocupat. - FiindlPentru ea sunt foarte ocupat, trebuie sa raman acasa.

11 est tres fort, parce qu'il fait de la voile.


Faisant de la voile, il est tres fort.

- EI este foarte puternic pentro ea practiea sportul eu vele.


- PracticandJ'Pentru ca practica sportul eu vele, el este foarte puternic. - Marie poate sa mearga des in croaziere, pentru ca nu are niciodata diu de mare. - NeavandIPentru ca nu are niciodata rau de mare, Marie poate sa mearga des incroaziere. - Micutul Paul ~tie eli marea este periculoasa, a~adar nu se duce prea departe. - $tiindiPentru eli ~tie ca marea este periculoasa, mieutul Paul nu se duce prea departe.

Marie peut SQuvent faire des eroisieres, parce q u' elle n' a jamais Ie mal de mer. N'syantjamais Ie mal de mer, Marie peut faire souvent des croisieres. Le petit Paul sait que la mer est dangereuse, alors iJ ne va pas trap loin. Sachant que la mer est dangereuse, Ie petit Paul ne va pas trop loin.

in propozitiile de mai sus am folosit a forma gramaticaUi noua: participe present, pe care am marcat-o eu caractere jngro~ate.

"Participe present" (participiul prezent) se formeaza prin adaugarea terminatiei -ant la radicalul verbului la timpul prezent, persoana I plural. Aeeasta regula permite formarea formarea participiului prezent al tuturor verbelor, regulate sau neregulate.

lata cateva exemple: parler finir ecrire nous pari/ons nous finiss/ons nous ccriv/ons parVant finiss/ant ecriv/ant >(plJRlii] >[tinisa]

Foe excep!ie de la regula enuntota verbefe auxiliare "avoir" ~i "etre" $i verbul "savo;r":
avoir etre savoir nous avons nous sommes nous savans ayant etant sachant >[eia]

>[EtaJ
>[S(l~aJ
0

Partieipiul prezent ("parricipe prisent") este invariabiI in limba francezii. El exprimii simultanii cu ac!iunea din principalii. Participiul prezent
inlocuie~te

ac!iune

infrancezii 0 propozilie relativii (orributiwi). De exemplu:


- Les personnes qui ont un billet peuvent s'embarquer.

Les personnes ayant un billet peuvent s'embarquer.

Pentru a pune in practica noile filtrul ro~u:

cuno~tin~e,

traduceli in limba romana urmatoarele propozitii. Folositi

Aimant Ie climat doux, je passe roes vacances sur la Cote d' Azur.

> Plhcandu-miiPcntru C'-I imi place cli1l1<1

blamhi. imi petrec deA7:ur.

vacan~ele

pc Coasta

Etant etudiant, il faisait de la voile.

> Student riind,'Pe cand era student, praetica sp0l1ul ell v'Cie. >
Urlll~lH:SC CLI priv1r<::a lin ""pOl' frumos care treee pc man:. .

Je suis des yeux un beau bateau allant en mer.

Etant malade, il ne peut faire aucune traversce.

> Holna" fimJiPentru ca este bolnav, nu poalc facc mCI 0 cursa pe apa. >
Pe~oane1c

Les personnes d6sirant faire la croisihe doivent monter abord. Sachant la verite, Marie ne peut pas penser Ii autre chose.

sil lIfce 13

care dmcsc sa raca croazier" trebuie bordo Marie nu se poate gilnJi

>

~tilnJ adcv~mil,

Ja altcna.

in exercitiul urmator va trebui sa completati propozitiile folosind participiul prezent - participe present ~i sa Ie citi!i apoi eu voce tare: in fiecare dimineata ii vad pc cei din familia Durand care se plimba prin pare. - Chaque matin je vois les Durand qui se promcnent dans Ie pare. - Chaque matin je vois les Durand >se promcnant dans Ie pare. - De temps en temps nous regardons Ie d6barquement des bateaux qui viennent de lamer. - De temps en temps nous regardons Ie d6barquement des bateaux >venant de la mer. - Paul a un beau bateau a voile et il invite ses amis a passer une scmaine en mer. - >.'\.yant un beau bateau 11 voile, Paul invite ses amis apasser une semaine en mer. - II eomprend la situation et il part tout de suite. - >Comprenant la situation, il part tout de suite. - lis ne savent rien et ils doivent toujours demander des informations. - Ne >~;jchalJt rien, ils doivent toujours demander des informations. 8

in fieeare dimineata ii vad pe cei din familia Durand plimbandu-se prin pare.
Din cand in c:ind ne uitarn la debarcarea vapoarelor care vin de pe mare.

Din dnd in cand ne uitam la debarcarea vapoarelor care vin de pe mare.

Paul are 0 frumoasa ambareatiune eu panze ~i ii invita pe prietenii lui sa petreaca o saptamana pe mare. AvandiPentru ea are 0 frumoasa ambareatiune eu panze, Paul j~i invita prietenii sa petreaca o saptamanii pe mare. EI inlelege situatia
~i

pleaca imediat.

lntelegand situatia. el pleadi imediat. Ei nu ~tiu nimic ~i trebuie sa ceara mereu informatii.
Ne~tiind

(Pentm ca nu ~tiu) nimic, ei trebuie sa ceara mereu informa~ii.

in ultimul exercitiu al primei patti a Ieqiei 17 yom recapitula toate notiunile. Traduceti urmatoarele propozitii in limba franceza: Visul meu dintotdeauna a fost sa practic sportul ell vele. Fiind impreuna eu voi la bordul vasu!ui, nu am putut s-o vad pe p!aja. Nu exista niei un perieo! de naufragiu pe aceasta ambarcatiune eu panze. il privim pe comandant, care Ie vorbe~te pasageriIor in timpul croazierii.
Se vede deja coasta?
> Fain: de la voik, eel a toujours

etc mon reve.

> Et:lllt avcc

VOllS

au hord Ju bateau, je n'ai pas

pu la voir sur \a plnge.


> Sur ce bateau a voile il n 'y a aueun danger dc naufrag~,
>
NOliS

ks

pass::Jg~rs pend::Jnt
\'Olt

regardons le commandant pari ant avec la eroi~jcre.

> Est-ec qu'oll

deja la c<lle')

Nimeni din familia mea nu a fost de fata cand m-am imbarcat.


Turi~tii

> 11 n'y avait rcr~onne de ma famille pendant

mon embargucment.

urmarese eu privirea panzele albe (ale corabiilor) de pe Mediterana. Despre ce este yorba?

> Lcs touristes suivcnt des yeux lcs blanches sur la J\.1Cditcnance.
> De quai s'agit-il'.'

VOlleS

Am petrecut doua sapmmani magnifice pe Coasta de Azur. Inainte de 0 cursa pe apa, trebuie sa iau ceva impotriva raului de mare. A fost cat pe ce sa intarzii la debarcarea vaporului care venea din America.

>

:"ou~ 3vons pnssc deux scmaines magnifiques Sllrla elite d'Alllr.

> Avant llne tnlVCISCC je dais prendre quelque chose contrc k mal de IllCr.
> raj filllli arc cn retard au dcbarquement

dll bateau venant J'Amcrigue.

in timpul acestei furtuni vasul nostru fost pe punctul de a naufragia.


Ai suferit de rau de mare?

> Pendant eel orage notre bateau a fmlli falT(~ naufrage,


> As-tll souffert du mal de mer')

LECTIA

1~

Pentru inccput, rezolvati urmatoarele exerci1ii recapitulative ale materialului din cursul "Franceza pen1ru incepatori":
A

Completati fiecare dintre


1. en face de ...

propozi~iile

de mai jos eu una din expresiile:


3. pres de ... 6.

2. ac6te de...
5. pas loin de ... 8. iei

4. loin de ...

aI'entrce de ...

7.

a la sortie de ...

9. la-bas

Aici este? Ie
a~tept

- C'est>ici?
fa~a

in

benzinariei.

- Je t'attends >en face de la station-service. - Je ne vois personne >~ll'entrce du cinema. - Us habitaient depuis longtemps >a c6tc de nous. - Je oe voudrais pas partir >loin de toi. - Sois > pres de moi, s'il te plait' - Je ne veux pas travailler > la-bas. - Nous les avons vus >il \a sonie de la foire. - Paul voudrait travailler >pas loin de sa maison.

Nu vad pe nimeni la intrarea einematografului. Ei locuiau de multa vreme langa noi. Nu


a~

vrea sa plee departe de tine.

Stai langa mine, te rag! Nu vreau sa lucrez aeolo. Noi i-am vazut la
ie~irea

de la targ.

Paul ar vrea sa lucreze aproape de casa.

B.

in exercitiul unniHor va propunem sa reeapitulati verbele neregulate "attendre", "comprendre" ~i "apprendre". Completati propozitiile de mai jos eu una din fonnele corespunzatoare ale acestor verbe: Ce ai invatat la Te voi
a~tepta ~coala?

- Qu'est-ce que tu >as appns aI'ecole?


- Je > t 'attemJrai toujours.

mereu.

intelegi tot ceca ce inveti?

- Iu >comprends tout ce que tu >apprends?

Studentii nu au inteles nimic din acest curs. - Les etudiants >n' ant rien compris de ce cours. Noi am
a~teptat-o doua

are.

- Naus l'>avolls attendue deux heures. - II faut >apprendre ~ lire en fran~ais. - Elle ne me > cornprendrajamais.

Irebuie sa inve!i sa cite/?ti in franeeza. Ea nu rna va intelege niciodata.

Te-a~ intelege daca nu ai vorbi atlil de repede.

- Je te >comprendrais si tu ne parlais pas si vite. - Est-ee qu'il t'a dit qu'il >n 'avail rieo compris et >n"<Jvait rien appris?

Ti-a spUS ClI nu a in!eles nimic ;;i ell nu a invatat nimic?

c.

in urmatorul exereitiu recapitulativ completati propozitiile imperative eu un pronume personal convenabil care sa inlocuiasca complementul direct: intelege-ol Intelegeli-ma! Sa-l ascultam atunci cand vorbe-'ite! Spala-te dimineata! Sai a~teptam (Sa Ie a~teptam) la ie~ire! lnvitati-ne la
0

- Comprends-> la! - Comprenez->moi! - Ecoutons->le quand il parle! - Lave->toi Ie matin! - Attendons->les ala sortie! - Invitez->nous

croaziera.!

a une croisiere!

Priviti-i! Priviti-le!

- Regardez->les!

D.

in ultimul exercitiu recapitulativ, completati propozi!iile eu acele cuvinte care convin: Este departe de aici? Am inteles totul.
A~ ~i

- Est-ce que c'est loin >d'ici? - Nous avons >tOllt eompris. - Je voudrais >te comprendre, mais comprends>moi aussi! - Pierre n'habite >pas loin d'ici. - Apprends >a parler fran9ais et anglais.

vrea sa te i'n!eleg, dar inteLege-ma tu pe mine!


locuie~te

Pierre

nu departe de aici.

fnvata sa vorbe~ti franeeza ~i engleza.

in propozitiile de maijos am introdus cuvintele noi. Cititi eu atenlie propozitiile ~i retineti traducerea lor in limba romana: Le Havre est un port important. Aujourd'hui la mer est tranquille, il n'y a presque pas de vagues. Cttait une merveilleuse plage de sable fin. Apres Ie bain, mon maillot de bain est encore mouillc. Maman, je veux faire des pates! Tu as apporte ton seau et ta pelle? Papa, irons-nous visiter Ie phare? Regarde ce palmier, il est enorme! Mets de la creme solaire sur tes bras! ALlant a la plage, je mets mes lunettes de soleil. C'est dommage, nous n'avons pas trouve de coquillages au bord de la mer. Ora~ul

Le Havre este un port important.


lini~tita, aproape

- Astazi marca este eli nu sunt valuri. - Era


0

plaja minunata eu nisip fin.

- Dupa baie, costumul meu este inca ud.

- Mama, vreau sa fac fanne de nisip! - Ti-ai adus galeata


~i

lopaFca?

- Tata, ne vom duee sa vizitiim faro I? - Uita-te la acest palmier, este enorm! - Da-ti pc maini eu crema impotriva soarelui! - Cand merg la plaja, Imi pun ochelarii de soare. - Pacat, nu am gasit scaici Ia malul marii.

presque mettre de la creme mettre des lunettes

> [pRcsb]
> [metR dO 1a kRcm]

- aproape, aproximativ
- a da
Cll

crema;

a-~i

da eu ererna pune

> [mctR de lUnelj

- a pune ochelari; ochelari

a-~i

c'est dornmage

> [sE doma:jJ

- e plicat, e regretabiI

Retineti formele familiare folosite pentru a ne referi la parinli: maman papa >lmama] - mama, mami, mamica - tata, tati, tiHicui

> [papa]

in cazul acestor forme articolul se amite.


in propozitiile de mai sus ati intalnit ciiteva adjective noi: important importante

> [llpol1a]
> [iiporlii:IJ
13

- important - importantii

mouillt merveilleux merveilleuse enonne

> [11\wEJ > [mcR\'ciOl

- inmuiat, muiat, ud - minunat, admirabil, excelent - minunata, admirabi1a, excelen1a

> [EnoRrnJ

- enorm(a), uriai?(a)

Retineti pronun1ia celebrului ora~-port franeez: LeHavre >[IOa:vR] - (Le)Havre

Numele fJ.cestui ora$ este 0 excep{ie. deoarece este precedat de un articol (a~a cum ~titi deja, in limba franceui. numele de ora$e nu primesc articol), iar in pronun!area lui nu apare fenomenul de eliziune ("elision") , in cludafaptului cd "h" din "Havre" este mut.

Traduceti in limba romana propozitiile care urmeaza ~i in care am introdus vocabularul nou. Folosili, ea de obicei, filtrul roi?U: Allons au port regarder Ie debarquement d'un bateau venant de I'etranger. Attention aux vagues, elles sont enonnes! Maman, je n'ai plus de sable dans mon seau. C'est dommage, on ne peut pas visiter Ie phare, i1 est ferme. Sur la plage les enfants ado rent faire des pates de sable moui1l6.

> Haidc in p0l1 sa ne uitam la debarcarea unui


vapor can: vine din strainatatc.

> Aten\ie la valun. sun!

uria~e'

> Maml, nu mal am nisip in galqica.

> Pacat,

flU

putem viLita L1nd, estc inchis.

> Pc plaja. copiii aoora sa faea forme din nislp uo, > Acesl palmier
c~te 111Il1UI1;'1.

II est merveilleux, ce palmier!


La creme solaire protege contre Ie soleil, alors, elanl sur la plage, il faut en mettre.

> Crem" dc plaJl\ prolcjeaza illlpolriva arsurilor provocale ttl' ~oar..:. a~a ca. fiind pc plaia,
trehuie sa lc ungi cu ea,

Je porte des lunettes depuis presque vingt ans.

> Port ocllClarJ de aproape douazeei de ;mi.

Ou estce que tu as laisse ton maillot de bain?


Prends la pelle et va aujardin! Cette aonce nous sommes allis au Havre. Papa, viens! Je veux te dire une chose tres importante. Au bord de la M6diterranee on peut trouver de jolis coquillages. Les Durand ont visite presque toute la Cote d' Azur.

> Unde ii-ai lasat co,tumul de baie? > la lopata


~i ou-te

in gradina 1

> A nul acesla ne-am dus la Le Ilavre.

> Tata, VIllO putin' Vreall sa-Ii


foarle important,

~plln

un lucru

> Pe liHinul Medllcranei po\i gasi scoici dragute.

> Familia Durand a vil.iwl aproapc loata CO;l51a dc Azur,


14

in exercitiul unnator veti folosi substantivele, adjeetivele ~i expresiile noi: Nu este nimic important! Pierre a fost la Le Havre aproape
0

- Ce n'est rien >d'important! luna. - Pierre a ete au >Havre >presquc un mois. - >C'es! dom111age. On n'a plus Ie temps de voir >Ic port. - >Mets tes lunettes. III verras mieux la cote, - Etant encore >mouillCe, je pretere rester au solei!.

Paeat. Nu mai avem timp sa vedem portul.

Pune-ti oehelarii, vei vedea mai bine tannul. Prefer sa stau la soare pen1ru ea sunt uda inca.

Aceasta plaja eu nisip alb ~i eu palmieri este 0 priveli~te minunata. Ti-e [rica de aeeste valuri uria~e? Mama ~i tata nu vor sa mearga eu noi sa caute scoici la malul marii. Farul ma~inii mele este spart. Ce culoare are noul tau costum de baie? la-Ii galeata ~i lopatica si du-te sa faei forme de nisip. Da-mi eu erema de plaja pe spate, te rog!

- Cette plage avec >du sable blanc et >des pallmers, c'est une vue >mcrveilleuse. - Tu as peur de ees >vagucs >cnonnes? - >Maman et >papa ne veulent pas aller avec nous chercher des >coquillages au bord de la mer. - >Le phare de rna voiture est easse. - De quelle couleur est ton nouveau >ma11101 de hain? - Prends ton >seau et ta >pelle et va faire >des pates de sable. - >Mets de la creme solaire sur mon dos, s'il te plaIt!

Cititi urrnatoarele propozitii in limba franeeza ~i re~ineti traducerea lor in limba romana: Ce sont des personnes croyantes. Tu ne peux pas etre un peu plus prevoyante? Cette situation est amusante pour nous tous. Marie etait souffrante depuis une semaine. C'est une piece de theatre interessante. - Sunt
ni~te

I
~

persoane eredincioase.

- Nu poti fi putin mai prevazatoare (prudenta)? - Aceasta situatie este arnuzanta pentru noi toti. - Maria era suferinda (bolnava) de 0 saptamana. - Este
0

piesa de teatru interesanta.

in propozitiile de rnai sus am folosilO fonna gramaticala asemanatoare participiului prezent (participe present), despre care am vorbit in prima parte a acestei leetii. A~a cum ali observat deja, forrnele scrise cu caractere ingro~ate Slint variabile, deci se acorda in gen ~i numar eu substantivul.

15

Forma gramaticala nou introdusa este un "adjectif verbal" numar.

~i

este

forma variabila in gen

~i

Spre deosebire de participe present care determind 0 acriune simultanii cu ac!iunea exprimatd de verb, "I'adjectifverbal" exprimd 0 calitate a substantzvului.

De exemplu: Les enfants aimant Ie ski nautique vont alamer. Vous avez des enfants sages et aimants. - Copiii carma Ie place skiul nautie se due lamare. - Aveti
ni~te

eopii euminti

~i

iubitori.

Tradueeti in limba franceza propozitiile de mai jos, introducand adjectivul verbal corespunzator, format de la verbul prezentat In paranteza. Folositi filtrul
ro~u:

EI avea

privire vesela. (Rire)

- Il avait des yeux >rinnts.


- Pourquoi ton humeur est si >changeante? - Naus parlons avec un des ouvriers >lravaillants dans cette usine. - Notre professeurde franl;ais a I'air>exigeant. - Leurs opinions ne sont pas du tout >intcressantes.

De ce e.;;ti atat de schimhator? (Changer) Starn de yorba eli unul din muncitorii care lucreaza In aceasta uzina. (Travailler) Profesorul nostru de franceza pare exigent. (Exiger) Parerile lor nu sunt deloc interesante. (Intcresser)

inainte de a incheia aceasta leqie, verificati in ce masura v-ati insu~lt notiunile noi. in exercitiul care urmeaza am introdus :intregul voeabular nou, precum ~i elementele de gramatica prezentate in aceasta leetie. Traduceti in limba franceza propozitiile: Vad vaporul care sosei?te in port. Nu vajucali in nisip, este prea umed. Aceste scoiei sunt 0 frumoasa amintire a vacan(elor noaslre pe Mediterana. in timpul croazierei am vazut faruri pe coasta engleza. Asculta, este yorba despre
0

> .Ie

voi~

Ie bateau

<lITI v,mt

au port.

> !\ejoucz pas U<II1S Ie sClble. il est trap mouille.


> Ces coquillages
V<IC<lnces en

~ont

un beau souvenir de nos

Mi5diterranee.
a\ion~

> Pendant notre croisicrc nous

vu des

plum:, sur 1<1 cote angbise. afacere importanta.


> Ecoute, 11 s'agit d'une <iffaire importante.

Daca nu a~ suferi de rau de mare, aceasta caHitorie eu vaporul ar fi minunata.

> Si je n'ctais pas souffrante du mal de mer, ce voyage en bateau seralt merveilleux.

16

Aeest turist ~i-a pus oehelarii ea sa vada mai bine corabiile cu panze. Du-te ~i eauta-ti galeata la malul marii.
~i

> Ce touriste a mis

Sl:S

lunettes pour micux voir

les bateaux i\ voiles.

lopatiea

> Va ehercher ton SC<lU el ta pelle au bord de la mer.


> Je les oi vus i\ borel. 21 cote du commandcmt.

I-am vazut la bord, 1<lnga comandant. Care dintre voi praetica sportul eu vele? Aproape ea s-a terminat desearcarea acestui vapor. imi pare rau, dar nu va pot insoti pe Coasta de Awr. Vaporul a fost pe punctul de a naufragia. imi place sa urmaresc eu privirea norii de pe eer ~i panzele albe (ale eorabiilor) de pe lac. Tata, fotografiaza acest palmier enorm! imbarcarea pasagerilor care pleaea in America va avea loc poimaine la Le Havre.

> Qui de

vou~

fait de la voile'>

> On a presque fini 1c ut:barquement de


ce batC<lll.

> ("'est dommage. lTIaJSJC ne peux pas eire avec vous sur la Ctltc U'i\ZUL
> Lc bateau a failli f'lire naufrage.

> J'all1le suivre des ycux lcs nuages dans Ie ciel et les voiles blanchc~ ~ur Ie lac.
> Papa. prends une photo de ce palmier enorme!

> L't:mbarquement des passagcrs partant pour l'Am-:nque aura lieu apres-dcmain au Havre.
> COlnme hors-u'u:u\ re, Je voudrais du pate.

ea aperitiv, a~ dori ni~te pateu.


Mama 0 sa rna ajute sa fae
le~ind ni~te

forme de nisip.

> M<lman va m'aider

a hire des pales de Sable.

din casa, ea {ii-a luat eostumul de baie,

> Sortant de chez el1e. elle a pris son maillot de bain, la creme solaire et ses lunettes de SOleI!. > Pendant la 0nonnes et
travers~c

erema de plaja ~i ochelarii de soare, In timpul cursei pe apa au fost ni~te valuri enorme ~i toti au suferit de rau de mare.

II y

il\ ail

des vagues

tou~

souffraicnt dll mal de mer.

Pentru a retine mai u~or regulile gramaticale prezentate in cadrul acestei lectii, rezolvali urntiitorul exercitiu in care va trebui sa introdllceti forma corespunzatoare a partieipiului prezent - "participe present" sall cea a adjectivului verbal- "I'adjectif verbal": Eu vad eopiii care eauHi scoici in nisip. Nu
cunoa~tep1 niei 0

- Je 'lois les enfants >chcrchant des coquillages dans Ie sable. - NOllS ne connaissons pas d'autre personne aussi >exigeante que lui,

alta persoana atiit de

exigenta ca eL Mama
llrrnare~te eu

privirea copiii care fae

- La mere suit des yeux les enfants >faisant des pates de sable. - Voila des gens toujours bien >pensants ,

forme de nisip. lata ni~te oameni foarte eonformi~ti.

17

Vedem

ni~te

copii care pescuiesc

- On voit des enfants > de petits poissons.


~

pe~ti~ori.

Era un comandant care promitea mult.

C'etait un commandant>

beaucoup

a dire.
in incheiere, cititi cuvintele urmatoare in care se repeta acelea~i sunete:
l cJ
[ uJ

- la pelle, 1a cr~me, presque, la croisi~re, 1a traversee, la Medite.rranee - milllillc, silliffrir


- les lunettes, la Cote d'Azur, suivre

[U]

[0:]

- Ie port, Ie bard

L":t]

- la voile, la croisiere
- important, interessant

l c]
La]
[iJ

- Ie commandant,l'!:IIlbarquem.ent, important, maman


- mouill6, Ie palmier, j' ai failli, Ie coquillage, Ie maillot de bain, merveilleux, la croisiere,
suivre des )'eux

u]
[ gJ

- Ie coquillage, Ie naufrage, il s'agit de, c'est domrnage


- 1a vague, gris

[11
[k]

Ie phare, la photo, la femme

- presQue, leoquillage, lareme,l'embarQuement

18

RECAPITULAREA LECTIEI 17
17.1. In cursulleC';iei 17 am introdus urmatoarele expresii: suivre des yeux faire naufrage faire de la voile il s'agit de ... mettre de la creme mettre des lunettes
~i

- a unnari cu privirea; a se (tot) uita dupa ... - a naufragia - a practica sportul cu vele (eu eu panze) - este vorba despre ... - a da cu crema;
a-~i

ambarca~iuni

da cu crema pune ochelari

- a pune ochelari;

a-~i

nume geografice: - Mediterana; Marea Mediterana - Coasta de Azur

la Mediterranee la Cote d'Azur

Ie Havre - (Le) Havre Va amintim ca numele acestui or~ este precedat de un artical, eeea ce constituie 0 excep~ie de la regula. De asemenea, tot ca excePlie, de~i cuvantul ineepe cu "h" mut, nu se produce fenomenul de eliziune ("elision"). Le Havre se
pronun~

[IOavR]

17.2. Ati intalnit, de asemenea, 0 constructie la timpul "passe compose", formatA cu ajutorul verbului "faillir". aceastIi construqie se va traduce prin: "a fi pe puncrul de a ... " sau "a fi cat pe ce sa..... rai failli avoir un accident. - Am fast pe punctul de a avea un accident. (A fost cat pe ce sa am un accident.)

17.3.

In cadrul acestei lectii am introdus 0 forma gramaticala noua: participiul prezent (Ie participe present). Acesta se formeaza inlaturand tenninatia de prezent de la persoana intai plural ~i inlocuind-o cu terminatia "-ant". De exempJu: nous chant-ans - chantan!

Verbele auxiliare "avoir" ~i "are ", ca ~i verbul "savoir ", conshtuie excep~ii de la regula: nous avons nous sommes - ayant - etant

nous savons - sachant PartlcipIUJ prezent (le partieipe present) este 0 forma gramaticala invariabila care exprima 0 actiune simultana cu actiunea exprimata de verb. EI inloeuie~te in limba franceza 0 propozitie relativa (atributiva). De exemplu: Nous regardons les enfants io-u.a.nt dans Ie sable. /= Now; regardons les enfants qui jouent dans Ie sable.

Ne uitam la copiii care se joaca in nisip.

17.4. Am introdus, de asemenea, forma gramaticala numita "adjeclifverbal" care seamana foarte mult eu participiul prezent (participe present). L 'adjectif verbal este 0 forma gramaticala variabila, adica se acorda in gen ~i numar eu substantivul pe care 11 determina. Spre deosebire de participiul prezent, .. l'adjectifverbal" exprima 0 calitate a substantivului. De exemplu: Je regarde un petit gart;on souriant

asa meTe.
Je vois des personnes aux visages riants. (surazlitoare).

- Ma uit la un baietel care ii mamei sale. - Viid


ni~te

zambe~te

persoane cu chipuri vesele.

TEMA PENTRU ACASA 17


A

Traduce!i urmatoarele propozitii in limba romana: 1. 2. 3. 4. 5. NOllS avons failli gagner Ie dernier match. Le commandant invite ses passagers a bard. Qu'est-ce que tu suis des yeux depuis une heure?
It s'agit d'une affaire importante.

Nous avons visit presque toute la Cote d'Azur et nous nous sommes baignes dans la Mditerranee.

B.

Tradueeti urmatoarele propozitii in limba franceza: I. 2. 3. 4. 5. Privei?te! Sunt mama ~i tata care se intorc dintr-o croaziera. Am gasit ni~te scoiei minunate la malul marii. Mama, eostumul meu de baie este ud. Pacat, nu mi-am dat eu cremli de plaja. Ai vazut in port acele valuri enorme?

C.

Completati urrnatoarele propozitii eu forrnele convenabile de "participe present" sau de "adjectif verbal" ale verbelor date in paranteza: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Je suis des yeux les bateaux VOUS voyez votre ami Sa mere est tres Regarde eet homme 11 nous a raeonte une histoire Trouvez-vous ses opinions de la mer. (Venir) la planche. (Faire) (Exiger) unjoumal. (Lire) (Amuser) ? (Interesser)

20

Daea sunt valuri enorme. sealdatul poate fi foarte periculos. Prosopul acesta este murdar? Prefer propria mea ma~ina. Vreau sa-i cumpar ceva practic.

- S'il y a des vagues enormes, Ie bain peut etre tres > oangercux. - Cette serviette est> sale? - Je prerere rna > propre voiture. - Je veux lui acheter quelque chose de > pratique.

c.

in exerci~iul

urmator vom recapitula verhele pronominale. Cornpletati unnatoarele propozitii

eu forma corespunzatoare a unuia din aceste verbe: Mil imbrac repede pentm ca sunt deja in intarziere. Lui Paul nu-i place nici sa se trezeasca, nici sa se scoale devreme. Mie, dimpotriva, irni place sa rna scol devreme dirnineata. Nu va spalali in seara aceasta? lama ne trezim mai tiirziu decal vara. Tata nu se rade eu un aparat de ras electric. - Je >m'hahille vite paree que je suis deja en retard. - Paul n'aime oi >se rc\'ciller ni> sc lever tdt. - Mai, au contraire, j 'aime >me lever tot Ie matin. - Valls ne >"ous lavel pas ce soir? - En hiver nous qu'en ete. - Papa ne >~<: rase pas avec un rasoirelectrique.
>nOllS

rcveillons plus tard

D.

in

incheierea recapitularii materialului studiat in lectia 18 din cursul"Franeeza pentru

incepatori", traduceti urmatoarele propozitii in limba franceza:


A~

vrea sa fiu Ie fel de Ingrijita ea

dumneavoastra, doamna! Sa rna scol? (Sa rna dau jos din pat?) Nu! Jeanne se piaptana acum? Vrei sa te speli ell apa reee? Nu,
Cll

> Je vOlldrais eIre Madame! > Esl-ce que .ie


Illl'

all~si

soign':e que vous,

Ic'v.;'! ~un!

> Jeanne se pcigne-t-ellc mainlenant'.' > Vellx-ILI te 1m er il r eau rroidc') Non,

apa calda.

a reau chaude.
nOLis

Am dori mult sa ne imbraeam. Nu uita sa te speli pe dinti! Periuta de dinti este in baie.

> :t\OLiS vouurions bien

habiller.

> ~'oublie pas de te hrosser les dents! "fa brossc ;k dents cst dan~ la salle de bains.

22

Cititi cu voce tare urmatoarele substantive ~i retineti traducerea lor in limba romaDa: Ie paquebot I'ocean(m.) la barque Ie pecheur Ie filet

> [10 pakbo]


> [losEaJ

- pachebotul - oceanul - barca - pescarul - navodul, pIasa de fileul


pe~te;

> [la baRkJ >


[lOpc~O:Rl

>[JOfile]

la planche a voile Ie nageur Ie yacht Ie coup de soleil

> [Ia

plii~

a v"alJ

- plan~a de wind-surfing - inotatorul; - iahtul - insolatia; arsura (provocata de soare) - castelul (de nisip) - vocea; glasul nelini~tea; vasla~ul

> [10 niljO:RJ > [IOlotJ

> [10 kudsolei]

Ie chateau (de sable) la voix

> [10 ~ato dO sabl] > [Ia v"a] > [lag-"asJ

l' angoisse (f.)

ingrijorarea;

angoasa

Pentru a retine mai intr-o alta ordine: Ie yacht la voix Ie nageur la barque I'angoisse (f.)

u~or

vocabularul nou, recititi substantivele de mai sus

> [IOiot]

- iahtul - vocea; glasul - inotatorul; - barca nelini~tea; vasla~ul

> [Ia \ilia] > [10 najO:RJ > [Ia haRkJ


> [lilg"as]

ingrijorarea;

angoasa Ie paquebot Ie chateau (de sable) Ie filet > [10 pakboj - pachebotul - castelul (de nisip) - navodul, piasa de fileul - oceanul pla~a
pe~te;

> llO ~at() dO sablJ


> [10 fill']

I'ocean(m.) la planche a voile Ie pecheur Ie coup de solei!

> [losEa]
> [Ia plii& a vUal]

de wind-surfing

>

[IOpE~O:R]

- pescarul - ins01atia; arsura (provocata de soare)

> [10 kudsolelJ

23

Sa introdueem substantivele noi in propozi!ii. Cititi eu voce tare aceste propozitii ~i retineti traducerea lor in limba romana: Je crois que I'embarquement sur ce paquebot sera long. II fait du vent au bord de I'ocean. - Cred ca imbarcarea pe acest pachebot va duramult. - La malul oceanului este vant (bate vantul).

Les barques de peche sont revenues tard de la mer. - Barcile de pescuit s-au intors tirziu de pe mare. Nous suivons des yeux ces pecheurs portant des filets pieins de poissons. - ii urrnarim eu privirea pe ace~ti pescari care due ni~te navoade pline eu pe~te.

C' est un grand plaisir de faire de la planche a voile. - Este 0 mare plil.cere sa practici wind-surfingul.

Meme les meilleurs nageurs doivent faire attention aux vagues.

- Chiar ~i cei mai buni inotatori trebuie sa. fie atenti la valuri.

Ton dos est rouge, tu as deja pris un coup de solei\. - Ti s-a inro~it spatele, ai inceput deja sa faci arsuri . On a perdu de vue Ie grand yacht blanc. - Nu se mai vede iahtul mare ~i alb. - Aflandu-se in pericol, toti striga inspaimantati: "Ajutor!" - Am vrea sa fotografiem castelul. - Daca vorbiti in ~oapta, nu va inteleg, va rog sa vorbiti eu voce tare!
a~a

Etant en danger, tout Ie monde appelle avec angoisse: "Au secours!" Nous voudrions prendre une photo du chateau. Si vaus parlez bas, je ne vous comprends pas, alors parlez a haute voix, s'il vous plait!

ca

in propozitiile de mai sus au aparut expresiile: faire de la planche

a voile

> rf~R dO la

plii~

a v"alj

- a practica wind-surfingul - a faee insolatie; a face arsuri (din cauza soarelui)

prendre un coup de soleil

> [rRii. dR e kudsolei]

perdre de vue

> [pcRdR dO \UJ

-a pierde din vedere; a neglija; a uita


- a vorbi incet, a vorbi in - a vorbi
Cll
~oapta

parler bas parler

>[paRIE ba] >[paRIE a ot "uaJ >[ap(O)lE 0 skuRl

a haute voix

voce tare

appeler au secours

- a chema in ajutor, a striga dupa ajutor - Ajutor! Sariti!

Ausecours!

~i

Pentru a re~ine mai u~or vocabularul acestei lectii, introduceti in propozitiile unnatoare substantivele expresiile noi. Folositi filtrul ro~u:
~tiam

Nu

ce-i provoease

nelini~tea.

- Je ne savais pas queUe etait la cause de son >:lllgoissc.

Mil doare in gal, a~a ea trebuie sa vorbesc foarte incet.


Paul nu poate fi un bun inotator pentro ca ii este frica de apa. Oamenii se afla deja la bordul pachebotului ~i a~teapta plecarea.
Mul~i pescari ~i-au pierdut via~a in valurile oceanului.

- r ai mal a la gorge, alors je dois parler


tout >bas. - Paul ne peut pas etre un bon >nageur paree qu'il a peur de l'eau. - Les gens se trouvent deja Ii bord du >paquebot et attendent Ie depar1. - Beaueoup de pecheurs ont perdu leur vie dans les vagues de >[ 'ocean. - Quand >['<lS tu perdu de vue? - Si la mer etait calme, oous >ferions de 1<.1 phmche it VOile. - Soyez prudents; sur la plage on peut prendre facilement >un coup de solei!. - Appelons >au secours, oous sommes en danger! - Je voudrais avoir un beau et vieux >chiiteau et >un yacht moderne. - II ya trop de bruit ici, il Caut >parler il haute voix.

Cfmd I-ai pierdut din vedere? Daca marea ar fi wind-surfing.


lini~ti ta,

am face

Fiti atentil Se poate face foarte u~or insolatie pe plaja. Sa strigam dupa ajutof, suntem in perieol!
A~

~i

vrea sa am un castel vechi un iaht modem.

~i

fmmos

E prea mult zgomot aiei, trebuie sa vorbim cu voce tare.

Acum va yom prezenta cateva verbe noi, al carar sens este strict legat de subieetul acestei lectii. Cititi-Ie eu atentie ~i retineti traducerea lor in limba romana: s'embarquer > Ls.lbaRkE] - a se imbarca; a se urea (la bord, in vagon) - a debarca; a se debarasa, a scapa de - a acosta; a agata, a opri pe cineva - a naviga, a pluti; a cDnduce o nava

debarquer

>fdUJLlRkE]

accoster naviguer

> [3kostE]
> [nilvigM~l

nager envier (quelque chose

> [naiEl > LaviEJ

-a inota
- a invidia, a pizrnui

a quelqu'un)
crier > LkRiil::] - a tipa, a striga, a racni; a anunta (eu glas tare) - a construi, a cladi - a auzi; a aseulta, a audia; a intelege

eonstruire entendre

> lkostRuiRJ > li:itadRJ

25

Pentru a retine mai bine pronuntia acestor verbe, recitili-le in alta ordine: crier entendre envier (quelque chose

>
>

LkRi/EJ
[iitiidRj

- a tipa, a striga, a raeni; a anunta (eu glas tare) -a auzi; a asculta, a audia; a intelege - a invidia, a pizmui - a naviga, a pluti; a conduce o nava - a debarca; a se debarasa, a scapa de - a acosta; a agata. a opri pe eineva -a inota - a se imbarca; a se urea (1a bord, in vagon) - a construi, a cladi

>

[iivIEJ

a quelqu'un)
naviguer debarquer accoster nager

> > > >


>

[navighE] [cJEbaRkE] [akostEJ


[najl<~l

s' embarquer
construire

[sabaRkE] [kostRuiR]

>

Verbele renninate in "-er" se conjugii regular, conform regulilor de conjugare a verbelor de grupa 1. Refinefi cii verbul nager piistreazii i'n conjugarea de prezent a persoQnei 1 plural vocala "e" din terminafia de infinitiv, ca $i verbul manger, pe care 1'1 cunoa$tefi deja. Astfel, yeti intolniforma:
nous nage.ons

Verbul construire - a construi, a c1iidi se conjugii lafel ca verbul conduire, iar verbul entendre - a auzi, a intelege are aceea$i conjugare ca verbul prendre. Modul de conjugare a verbelor prendre $i conduire v-a fost prezentat i'n lectia 1J din cursul "Franceza pentru incepiitori ".
in propozitiile de mai jos vom folosi verbele noi, aflate in legatura stricta cu vocabularul acestei lectii. Cititi propozitiile ~i fiti atenti la traducerea lor in Iimba ramana: Nous nous embarquons sur Ie paquebot pour les Etats-Unis. On vient de debarquer Ie bateau venant de l'Ocean Atlantique. Le soir des barques ont accoste avec des filets pleins de poissons. Ce vieux pecheur a tant navigue sur les mers! Moi, je ne sais pas nager. Et toi, tu es un bon nageur? Nous
VOllS

- Ne imbarcam pe pachebotul care pleaca in Statele Unite ale Americii. - Vaporul care venea de pe Atlantic tocmai a fost descarcat. - Seara au acostat (au tras la tann) ni~te barci eu navoade pline de pe~te. - Acest pescar batran a navigat atat de mult pe toate marile! - Eu nu ~tiu sa inot. Dar tu. e~ti un bun inotator? - Va invidiem pentru acest iaht! Cunoa~teli numele arhitectilor care au construit celebrele casteJe de pe Loara?

envions ce yacht!

Connaissez-vous les noms des architectes qui ont construit les ceU:bres chateaux de la Loire? Tu n'entends pas cette femme? Mais elle parle a haute voix! Quelqu'un erie "au secours!"

- N-o auzi pe aceasta femeie? Dar ea vorbe~te (cu glas) tare! - Cineva striga "Ajutor!"

26

Retineti unnatoarele denumiri geografice: l'Ocean Atlantique la Loire


> llo~bi atlJtih.J

- Oceanul Atlantic - fluviul Loire, Loara

>

1!J l"a:R]

les chateaux de la Loire

> [IE

~ato

dO la 1"i.l:Rj

- castelele de pe Loara

Traduceti propozitiile urmatoare din limba franceza in limba ramana: J'aime regarder Paul faisant de la planche
>
ilTIl

a voile.
Elle envie tout

place ~a ma uit Ia Paul atul1ei dod face wind-surflllgllJ,

a tout Ie monde.

> Ea ii invit!Jilza pe tOtl pcntru tol ee au.

Qui a crie "au secours"? Si tu prends un coup de soleil, tu auras mal au dos et aux bras. Nageons dans l'Ocean Atalntique, meme s'il y a des vagues enonnes. Regardez les barques accostant la-bas! Elle prend son filet et elle va faire des achats. Je ne voudrais pas te perdre de vue. Si' j'etais riche, j' acheterais un chateau et deux yachts. Elle appelle au secours d'une voix pleine d' angoisse. Parlez

> Cine:l strigat "AJlltor l"? > Dae;} te vei arde (din cauza soarclui), tc \ or durea main ilc ~I spatt:le. > IJai sa inotam in Occilnul Atalntic. chiar daca
~unt

valuri (lillie mari,

> LJ itari-va la barel1e eare aeosteazfl aeolo I

>

L~a i;'l la

pIasa si sc dllL:c
Ie

~a

faea eump,iraturi,

>

\ill a" \T~~l S<l

pierd din vcJcre.


<IS cumr~lra

> I)aca a~ f1 boga!. ~1 JOlla whtun,

un castel

> Ea striga dura aJulor

Cll

un glas

phn de ,'rallna.

a haute vaix, on ne vous entend pas bien.

> Vorhi\i (voce) tare.

nll

va <lllzim bine.

Pentru a retine mai u~or materialul prezentat pana acum, eompletati propozitiile urmatoare ell substantivul, fonna verbala sau expresia corespunzatoare: Imbarcarea pe pachebotul eare pleaca in Canada tocmai s-a incheiat.
E multa vreme de cfmd nu mai
~tiu

- L'embarquement du >paqucbotpour Ie Canada vient de finir.

nimic despre ea. - Ca fait longtemps que je > l'aJ perdlle de vue. - Connaissez-vous ce >pecheurqui repare ses > tilebau bord de> l'oc':al1? - Est-ce qu'ils > n 'ont pas cncore debarquc'? - Je >nagedepuis mon enfance, alorsje suis un bon > nageut:

II cunoa~teti pe acel pescar care i~i repara navoadele la malul oceanului? Ei nu au debarcat inca? inot din copilarie, de aceea sunt un bun inotator.

27

Am navigat pe toate marile. Trebuie sa 0 spunem tuturor eu voce tare. De ce nu ati strigat dupa ajutor? Au fost momente de mare spaima, barca a fost pe punctul de a naufragia.

- Nous avons >navigLlc sur toutes les mers.


- II faut Ie dire

a tout le monde >a haute \OlX.

- Pourquoi VOliS >n' avez pas appdc au secours? - C'etaient des moments >d'angoisse, >111 barque a failli faire naufrage. - Je vais a I' ombre, je ne veux pas >prendre un coup solei\. - >La LOire est I'un des plus beaux fleuves de France. - Nous >aVO!l, entcndu une >voix criant >"au secours!". - Je >t'envie, tu as un 5i beau >yacht!

Mil duc la umbra, nu vreau sa rna ard.

Loara este unul dintre eele mai frumoase fiuvii ale Frantei. Am auzit 0 voce care striga "Ajutor!"

Ie invidiez, ai un iaht atal de frumos! Unde 0 sa acostam? Vrem eu totH sa vedem castelele de pe Loara. Care dintre voi a construit acest castel dragut de nisip? Ador plajele de la Oceanul Atlantic. Vorbiti mai incet sa nu treziti copiii.

- Ou allons-nous >accoster?
- Nous voulons tous voir >les chateaux de]a Loire. - Qui de vous >a construit ce joli >chateau
de sahlt:?

- J'adore les plages de >I"Oct::tn Atlantique. - >Parlez plus has pour ne pas reveiller les enfants. - Les passagers viennent de >s 'embarquer sur Ie paquebot - Qui veut >fain: de la planche i, voile? - NOlls I'>avons entcnduc >criant au secours.

Pasagerii tocmai s-au imbarcat pe pachebot.

Cine vrea sa faca wind-surfing? Noi am auzit-o strigand dupa ajutor.

lata cateva propozitii in care apar notiunile de gramatica introduse in lectia precedenta:
En naviguant sur toutes les mers, il a connu presque tous les ports.

- Navigand pe toate marile, el a vazut aproape toate porturile.

Nous sommes tomMs a l'eau en criant au secours, - Am cazut in apa strigand dupa ajutor.
En reparant ses filets. ce vieux pecheur nous raconte ses aventures.

- in timp ce i~i repara navoadele, acest batran pescar ne poveste~te aventurile lui,

28

En attendant la fin du debarquement, nous nous promenons au bord de la mer.

- Ne plimbam pe malul marii, a~teptand sa se termine debarcarea.

A~a cum ati remarcat deja, In propozitiile de mai sus am folosit forma gramaticala "participe present" (pe care 0 cunoa~teti din lectia anterioara), precedata de particula "en".

Unifatea gramatic:alu noua, jormatii din partic:ula en $i participe present, se nume~te gerondif > [jERodifl- gerunziu. Le gerondif (Gerunziul) exprimii 0 ac/iune sou 0 stare care inso!esc 0 alta ac,iune sau 0 alta sTare, Refine,i ca gerunziul (Ie gerondif) determina intotdeouna subiectul, in timp ce participiul prezent (participe present) poate sa determine ~'i complementul direct.

De exemplu:

En criant au secours, je suis tombe dans la mer.


Je vois une fille criant au secours.

- Strigand dupa ajutor, am cazut in mare. - Vad 0 fata care striga dupa ajutor.

Completati propozitiile de mai jos cu forma de gerondif corespunzatoare: invatam franceza tacand teme pentru acasa. - Nous apprenons Ie frantyais >en faisant des devoirs.
- >En sorlant de la maison, j 'ai vu mon copain.

Ie~ind

din easa, I-am vazul pe prietenul meu.

Heand wind-surfing, a fost cat pe ce sa cada in apa. Nu vorbi maneand (in timp ce mananci)! Nu vorbi cu gura plina! Ramanand (Daca ramai) multa vreme pe plaja, vei face insolatie (te vei arde).

- II a failli tomber a I'eau >cn faisant de la planche a voile.

- Ne parle pas >en rnangcant!

- >En rcstant longtemps sur la plage, tu prendras un coup de solei!.

Tradueeti ~i completati propozitiile care urmeaz3, alegand forma coreeta de gerondifsau de participe present: Urmarese cu privirea pachebotul care navigheaza ca1re port. Navigand mult pe oeeane, am fost deseori in perieo!. Ne-am petrecut intreaga seara vorbind despre tineretea noastra. L-am ascultat pe comandant vorbind despre naufragiul vasului sau. Fetele cantau mergand spre
~eoala.

- Je suis des yeux Ie paquebot >naviguant vers Ie port. - >En l1avigual1l beaucoup sur les oceans, je' me suis trouve souvent en danger. - NOlls avons passe toute 1a soiree >en parlanl de notre jeunesse. - Nous avons ecoute Ie commandant >parlant du naufrage de son bateau. - >En allant

a l'eeoJe, Jes filles chantaient.

Le-am vazut pe fereastra pe fetele care mergeau 1a ~coaHi..

- l' ai vu par la fenetre les filles >allant ii l'ecole.

29

in ultimul exerei1iu din prima parte a leetiei 18, yeti avea ocazia sa verifieati in ee masura v-at i
insu~it

notiunile de vocabular ~i de gramatica. Traduceti propozitiile urmatoare in limba franeeza:


> Pourquo! parlez
VOLIS tOlUOL!rS

De ce vorbiti intoldeauna eu voce tare? Sotia pescarului privea eu oceanului,


a~teptandu-~i nelini~te

it haute voix'!

valurile

> En altendant son man, la f"t:mme dl! pecheur


regardall
J\

sotul.
~i

ec angoisse les vague~ de l' ocean.

Mil. invidiezi pentru castel

pentru iaht?

> I'll m'envlt:s man cl15teau et mon yacht'.' > En enlendant sa voix. i I Ctait heureux. > .Ie pense souv .::nl ace paquchot naviguant sur
ks oceans ct
acco~lalll

EI era fericil auzindu-i vocea.


Ma gandesc adesea la acest pachebot care navigheaza pe oceane \'i acosteaza in porturile din lumea intreaga.
I s-a facut rau de la soare in timp ce Iacea

les pons

dll ll10nde cnlier.

> En falsant de In
un
lOUp

planch~

a VOIle, il a pri~

wind-surfing. Nu vreau sa inot, prefer sa fae un castel de nisip


uria~.

de sole11.
pa~

> .Ie

11':

vellx

nager, Je prCfere construire

un enmme chateau de sable.

Cand nu s-a mai vazut barea?/Cand ati pierdut din vedere aceasta barca? Cine i-a auzit strigand dupa ajutor? Nu am fost niciodata la malul Atlanticului.

> Quand

aVCZ-VOllS

perdu de

\'lIe

la barque'!

> Qlll ks

it

entendus uppdant au secours'.'


<IU

> .Ie 11 'ai jama!s cIt:


Atlantique.

bord de I'Ocean

Domnule,

~titi

ca Loara este cel mai lung fluviu

>

I:~I-ce

que \,OU5 suvu, Monsieur. que fa Loire

din Franta? Ciind v-ati imbarcat pe pachebot, doamna?

est I.:: plus long fleuvc lie France'!

> Quand \ (Jus

ete,,-voll~

embarquce sur

k paquebol, Madame'.'

Daea vizitezi Franta, trebuie sa vezi castele de pe Loara. Sa fie sotu1 tau atat de bun inotator?

~i

minunatele > En

vi~llant

la France, i I faut voir aussi


ch~\lcaux

Ics merveilleux

de la Loire.

> Ton mari, serait-il un

~i

bon nageur'.'

Vom debarca 1a (Le) Havre peste doua zile. De ce nu iei pIasa daea te duci sa faci cumparaturi?

> Naus debarqueron~ au Havre dans deuxjours.

> Pourquoi

tll

ne prcnds pas Ie filet en allant

Caire les courses'.)

30

Exersati-va pronuntia citind urrnatoarea serie de cuvinte in care se repeta

acela~i

sunet:

[:iJ
[l' J

- la plilllche a voile, I'angoisse, !'OceanAtiantique, s'tmbarquer, Clvier, Clt.endre


-

Ie file.t, Ie pe.cheur, pe.rdre de vue

[0]

- Ie nage.ur, appe.ler au secours

[liJ

- constryire, perdre de vye

l ";IJ

- la voix, l'angoisse, la Loire

I' 1
I (! I

I' oc.ean, I' angoisse, au secours, s..:embarquer

- naviguer, I' angoisse

Lil
I~]

- Ie nageur, nager, jamais


-- le peclleur, la planche. a voile, Ie .chateau
- Ie paQuebot, la barque, le ,oup de soleil, debarquer,
~oster, Qrier, Atlantique

[kJ

31

LECTIA 18 - PARTEA A nOVA


In partea a doua a aeestei leqii veti recapitula vocabularul ~i forme Ie gramaticale noi. Ca de obicei, exercitiile de pronuntie au scopul de a va ajuta sa cititi coreet ~i sa vorbiti fluent in limba francez3. Textele de mai jos fixeaza materialul introdus in acest caiet. Traduceti textele urmatoare consultand diqionarul de la sTar~itul acestui caiet:
././
./'

Apres loute une annee de travail,


./

I nous avons bcsoin de repos. II


./

'-.

./'
'-.

'-.

Notre famille adore la mer,

alors

I nous allons passer nos vacances sur 1a C6te d'Azur, I au bard de la Meditcrranee. II
./ ./
./

'-../

'-../''-.
'-.

Le climal de celte r~gion cst mervcilleux.

I I 11 fait beau, I I'cau de la mer est chaudc, I et on


./'

./

'-.

peut se baigner toute la journee. lIOn pcut suivre des yeux lIes bateaux avoi.lc, qui font de la planche avoile...
'-.

'-.

/'
I

Ies jeunes

./

'-.

II

'-../'-../'./'

Le ciel est bleu,

I sans un nuage. I I Bien sQr, I il faut faire


./ ./

attention,

I parce qu'en restant pendant trap longtemps au soleil I on peut prendre un coup
./'./'
./'

de soleil. 1 \Vne creme solaire nous protege bien COnLre ce danger.


'-.
./

'-..

'-.

II

./

Nos enfants savent tres


/'

bien nager

I et its n'ont pas peur des vagues. I I Quand i1s sont dans I'eau, I moi ct man mari
'-../'

'-.

./'././

nous nc les perdons pas de vue. cherchant des coquillages,


./
./

I I Aprcs Ie bain I ils aiment jouer au bard de la mer en

./

'-../

I en faisant des chateaux de sable. I I Presque taus les enfants sur

./

la plage ant des seaux et des pel1es


./

'-.

I pour faire des pat(:s de sable. I I


././
'-.

Le soir,

I on fait des promenades en admirant de beaux palmiers I et les lumicres des phares. I I
./

./

'-../,

En vacances la vie est belle.


./

II

C'est dommagc,
'-.

I mais ces beaux joues finissent bicntOt

././'

j et iI

faut rccommencer notre vie quotidienne.

II
./
./

././ ./

'-.

-J'ai envie de faire une petite croisiere. -Je voudrais bien,

'"

II

Veux-tu m'accompagner? II

I mais je ne supporte pas les vagues. II


./
/'"

./

- Tu souffres du mal de mer?


'-.

II
. / . / /'"

,
'-.

-Cui.

I I Je pr~ferc rester sur la plage I et suivre des yeux ton bateau. I I


./'-.

-C'est dommage.
/'-.

I I Je ne voudrais pas IC laisser seule... I I


./'-.

'"

./,

-Mais non, I je ne serai pas seule. I I Voila Paul qui arrive! 11

./'"
./'"
...........

...........

-Dans ce cas-lil jc pars.

I I A bient6t! II

...........

-Bon voyage!

II

./'"...........

-11 fail si beau,

1si chaud! II II

./'"./'"

Et si nous allions ala plage?

II

./'" ......... -C'est une tres bonne idee!

./'"./

-Qu'est-ce qu'on prend?


./'"

IJ

Quelque chose

a manger et a boire? I I
.........././

./'"

./'"

-Apres tout
...........

I il faul prendre lcs maillats de bain,


II
./

./'"

lIes serviettes de toilette

I et une

CouvcrLure.

./.........
./'"./'"

-Et pour les cnfants les seaux: ct les pelles.


./

I I Ils adorem jouer dans Ie sable. I I

./'"

.........

-Mets aussi dans Ic panier une creme solaire


.........
./

I ct des lunettes de solei!! I I


...........

...........

-Non, lIes lunettes,


-El pour manger?
...........

I je Ies rncurai en sonant dans la ruc. II

./

./'"

II
./
...........

-Si tu veux. 1 j Mais on pent toujours acheter quetque chose sur la plage. II ......... ......... - Tu as raison. I I Allons-y! I I

Traduce!i in limba franceza propozitiile urmatoare La ce ora trebuie sa tim In port ca sa ne imbarcam?
Am pierdut deja din vedere aceasta panza alba (de corabie).

~i

cititi-Ie eu voce tare:

> A quelle hCllre filUHI etre au

port pour s' embargucr"

> t\ous <lvons dep perdu de vue cette


"OIlc bl<1nchc.

Pune-ti ochelarii! Sa strigam


Cll

> iYlcls ks lundtcs l > Appelons


il

voce tare dupa ajutor!

Inwle

V01X

au

secour~l

Cine a navigat atat de mult ea acest pesear pe mari ~i pe oeeane? Unde sunt navoadele? in barea. Dupa 0 lunga cursa pe apa, pasagerii au debarcat la Havre. Mama, uita-te la acest paehebot care a acostat! Ramanand (Daca rarnai) la umbra acestui palmier, nu vei face insolatie.

> Qui <I aUl<ll1t naviguc ~ur les mers et Jes oceans <.Jue cc vicux pcchcur'.'

> Oll son! lcs

filct~'! Dan~

la barqLle.

> Aprcs une longuc travcrscc, \cs passagers ont dcbarquc au J !avre.
> Manum, regarde cc paquebot qui a accost":!

> En

re~tant iJ l'olllhrc de ce palmier, tu Ile prcndras pas de coup de solei!.

33

Comandantul v-a invitat deja 1a masa lui, domnule? Paeat! Daea nu


~tii

> Le commandant

VOliS

d~je

invitc

1:1

sa lahlc,

!Y1onsleur'-'

sa inoli, nu poti face

> C'est dOJTIll1age' SI tu nc sais pas nager. tu ne

wind-surfing impreuna eu noi. Pe acea plaja aproape ca nu exista nisip. Copiii


TIU

pellx pas

fain~

de lei planche i:l voile avec nous.

> Sur cctle plage-la II n 'y a presquc pas de sable.


Les enfants ne pOll1"TOn! pas construlre
d~s

vor putea construi casteIe,

~i

nici nu vor putea

face forme (de nisip). Fiti atenti la aceste valuri enonne! Cred ea toata lurnea va invidiaza pentTu aceasta vacanta de vis pe Mediterana. De unde vine oare aeeasta scoica minunata? Este foarte important. Se
vorbe~te

chateaux,

III

faire des pates,


enormcs~

> Falies

att~n1jon

aces vdgues

>Jc pcnse que tout Ie monde \taus envie pour


ces vacanccs maglllfiques en Mediterrance,

> Ce lller\cllleux coqu111age, d'oLI vient-il')


> ("'est
tri:~

despre cauzele

important. 11 s'agit des causes du

naufragiului unei corabii. Toam placerea miera stTieatii pentru eli sufeream
de rau de mare.

naufrage d 'un bateau.

> Tout mon plaisir ctail gEM parce que jc sOllflrais du mal de mer,

in timpul imbarearii, aceasta batninii doarnna


a fast cat pe ee sa eada in apa. Nu 0 pot lasa pe mama de una singura.

> Pendant J'cmbarqllcmcnt cette vielllc dame


a fililli tomber il l"eau.

> .Ie nL' peux pas tout<: ~eule.

lai~ser

Illa mere

Ma uit la Sophie care norii de pe cer.

unnare~te eu

privirea

> Je rcgarlie Sophie ~lll vant des yeLlx les nuages d<.ltls k
Clel.

In timpul croazierei, solia mea a fost tot timpul aHituri de mine la bordo Spune-i aeeasta in Sunt
nelini~tit ~oapta!

> Pendant !lotre croisicre. ma femme etait tout


k temps pres de mOl
> Dis-lui cela tout bels'

a bordo

inainte de examen.

> le suis angoiss0 av, ant l'examen.

Daea e~ti un bun inotator, putem face wind-surfing. Ar fi minunat sa avem un iaht ~i sa putem pleea spre Coasta de Azur, Tata, unde trebuie sa-mi pun costumul de baie ud?
A fast auzitii strigand la bordo

> Si III es un bon nagcllT. nOliS pou\ons faire


de la planche

a voile.

> Ce scrait Illervcillcux d'avoir un yacht


et de pOllvoir partir pOLlr la Cote d' AZUL

> Papa, ou est-ce que.ic dois mettrc mon maillot


de bain moudlc'.'

> On l' a entenuu crier a bordo


> Je nc vois rien sans lunettes, mcme pas

Nu vad nimie tara oehelari, nici macae acest far.

ce phare.

34

ii vei face placere acestui baietel daca-i dai (dandu-i)


galetu~a ~i lopa~ica.

> Tli

fera~

plaisir a cc petit gar~on en lui Jonnant

1<1 pelle ct Ie scau.

Auzindu-II Auzind-o, am strigat dupa ajutor. Ne uitam la Paul care iDoata in ocean. Vizitand eastelele de pe Loara, am lacut multe fotografii. Am urmarit-o ell privirea in timp ce fotografia Loara.

> En I'entc:ndant. nOllS a\ OilS appclc au secours.

>

]\'OLl~

rcgardons Paul nageant dans I'occan.

> Ell vl~itant le~ chlteaux de la Loire, nous avons pris beallcoup de pllotoS.

> Je I'ai sUlnc des ycux prcnant une photo


de la LOIre.

RECAPITULAREA LECTIEI 18
18.1. in cadml acestei leqii ati intalnit urmatoarele expresii: faire de la planche

a voile

- a face wind-surfing - a face insolatie; a se arde (din cauza soarelui); a-i fi rau de la saare - a pierde din vedere; a uita; a neglija; a nu mai vedea - a chema in ajutor; a striga dupa ajutor - ajutor! - a vorbi cu voce (cu glas) tare - a vorbi incet; a vorbi in
~oapta

prendre un coup de soleil

perdre de vue

appeler au secours au secours! parler a haute voix parler bas

18.2. in aceasHi leqie am introdus 0 noua forma verbala - Ie gerondif(gerunziul), care se compune din paticula en ~i din parlicipe present. Le gerondif (Gerunziul) determina 0 actiune sau 0 stare care insotesc 0 alta aetiune sau 0 alta stare. Re\ine~i ca gerunziul (Ie gerondij) determina intotdeauna subiectul, in timp ce participiul prezent (participe present) poate sa determine ~i complementul direct. ea ~i participiul prezent, gerunziul are un aspect verbal, adica exprima o actiune ~i este invariabil. De exemplu: Elle I'ecoutait en buvant son cafe. - Bandu-~i (in timp ce i~i bea) cafeaua, ea i1 asculta.

Va reamintim ca adjectivul verbal (l 'adjectifverbal) exprima 0 caracteristica a substantivului pe care iI determina ~i este variabil, adica se acorda in gen ~i numar cu substantivul determinat.

TEMA PENTRU ACASA 18


A Traduceti urmatoarele propozi!ii in limba romana: I. 2. 3. 4. 5. Mettez les maillots de bain et allez nager! J'ai mal au dos, parce que j 'ai pris un coup de soleil. Pourquoi tu m'envies tout? Tu ne I'entends pas bien? Mais elle parle OU vous etes-vous embarques?

a haute voix.

B.

Traduce!i unnatoarele propozitii in 1imba franceza: 1. 2. 3. 4. 5. Noi am debarcat la Le Havre. Mama ma urmarea eu privirea cand inotam in ocean. Nu Ie invidiez nici pentru iaht, nici pentru castel. I-am vazut din barca cum inotau. Nu se mai vede cel mai frumos castel de pe Loara.

C.

Transfonna!i unnatoarele propozitii intr-una singura eu ajutorul gerunziului (gerondif): I. 2. 3. 4. 5. Elle s'amusait au bord de la mer. Elle est tombee

a \'eau.

Nous arrivons au sommet de 1a cote. Nous voyons l'ocean. Marie faisait des chateaux de sable. Elle a entendu la voix de son arnie. lis sui vent des yeux: les barques. lis appellent au secours. Tu attends Ie depart. Tu suis des yeux les barques.

VOCABULARUL LECTIILOR 17 51 18 , ,
accoster (parler) > [akostE] - a acosta; a agata, a opri pe eineva - (a vorbi) cu voce tare nelini~tea;

a haute voix

>[paRIE a ot vUa] >[lagUasJ

I'angoisse (f.)

ingrijorarea; angoasa;

spaima appeler au secours > [ap(O)IEoskuR] - a chema in ajutor, a striga dupa ajutor - AtlanticuJ - Ajutor! Sariti! - barca - (a vorbi) incet, a vorbi in ~oapta - vaporul, nava - arnbarcatiunea eu panze, velierul - marginea; malul; tarmul; bordul - e pacat, e regretabil - eastelul (de nisip) - capitanul (navei); eomandantul(unor trupe) - a eonstrui, a cladi - seoiea, cochilia - coasta; tarmu1; faleza; flancul - Coasta de Azur - crema lmpotriva soarelui; crema de plaja - insolatia; arsura (provocata de soare) - a tipa, a striga, a racni; a anunta (cu glas tare) - croaziera - debarcarea - a debarca; a se debarasa, a scapa de - e pacat, e regretabil - imbarearea - a se imbarca; a se urea (Ia bord, in vagon)

I' Atlantique au seeours! la barque (parler) bas Ie bateau Ie bateau Ie bord c' est dommage Ie chateau (de sable) Ie commandant

> [Ialliitik] > [oskuR] >[lahaRk] >(parIEha] >(IObato]

a voile

> [10 balo a \"al] >[IOboR] > ls~ uOll1aj]

> [10 ~ato dO sabl]


> [10 komlioa]

construire Ie eoquillage Ia cote la Cote d'Azur la creme solaire

>

[ko~IRuiR]

> flO kDkiiaj]


> lbknl] > [Ia kOI da/lJR]

> [la kRem ,oleR]


> [10 kud,olci]

Ie coup de soleil

crier

> [kRiiE]

la croisiere Ie debarquement debarquer

> [lakRUal.ieR] > [IOJcbaRkOlllaj > lJEhaRkEj

c' est dommage I'embarquement (m.) s'embarquer

> [,c JnmajJ


> rlahaRkOma j >
[~JhaR"[]

enorme entendre

> lEnoRrn]

- enorm(a),

uria~(ii)

> I fllaJR] > [ih'iE]


> [faiiRj

- a auzi; a asculta, a audia; a intelege - a invidia, a pizmui

envier (quelque chose

a quelqu'un)
faillir - a da gre~, a gre~i; a lipsi, a slabi (despre memorie, de exemplu); a da faliment - a practica sportul cu vele (eu ambarcatiuni eu panze) - a naufragia
LL

faire de la voile

> [rcR dO]a v"al]

faire naufrage faire de la planche Ie filet LeHavre il s'agit de ... important importante la Loire Ie maillot de bain Ie mal de mer maman la Mediterranee merveilleux merveilleuse mettre de la creme mettre des lunettes

> [feR notRajj

a voile

> [feR dO la pEi~ 11 v al]


> [IOrtle]

- a praetiea wind-surfingul - navodul, piasa de pe~te; fileul

> [IOa:vR]

- (Le) Havre
- este vorba despre ... - important - importanta - fluviul Loire, Loara - costumul de baie - raul de mare - mama, mami, mamiea - Mediterana - minunat, admirabil, excelent - minunata, admirabila, excelenta - a da eu ererna;
a-~i

>

[il~;ljidOJ

> [epoRlii]

> [cpoRlal]

> [lal aRJ


Ll

> [10 maio dO he]

> [lOmaldOm.:Rj
> [lllilIlIa]

> [la mEllitcRan EJ > [rneRvciOJ > lmcRvciO;:] > [mctR dO la "Rem]
> [mclRdclUncl]

da eu crema

- a pune oehelari; a-~i pune ochelari - inmuiat, muiat, ud - a inota - inotatorul; vasla~ul - naufragiul - a naviga, a pluti; a conduce o nava - oeeanul - palmierul - tata, tati, tiHicul - pachebotul - a vorbi cu voce tare

mouill nager Ie nageur Ie naufrage naviguer

> [mulEJ

> lna.IE] > lIOnajO:R]


> [10 no/Raj] > (navlgE]

l'ocean (m.) Ie palmier papa Ie paquebot parler

> llosEii] > [10palmiE)


> [papa]

> llOpakbu]
> I paRlE a 01 v"aj

a haute voix

39

parler bas Ie pate (de sable) Ie pecheur la pelle perdre de vue

> [parlE ba] > [10 patE] >


[lOp~~O:RJ

- a vorbi incet, a vorbi in :;;oapta - forma (de nisip) - pescarul -Iopata - a pierde din vedere; a neglija; a uita - farnl

>[lapcl] > [peRdR dO vUJ

Ie phare la planche Ie port prendre un coup de soleil

> [\ClfaR}

a voile

> [la

ph\~

a v"a1J

plan~a

de wind-surfing

> [lOpoRJ > lpRadR

- portul, rada - a face insolatie; a face arsuri (din eauza soarelui) - nisipul - galeata, caldarea - solar, solara - a suferi (de) - a urmari eu privirea; a se (tot) uita dupa - eursa; traversada; traversarea - valul, talazul - panza de eOTabie, vela - vocea; glasul - iahtul

c kudsojei]

Ie sable Ie seau solaire souffrir (de) suivre des yeux

> llO sabl] >[10soJ > [soleRJ > [sufRiRJ > [sLJivR dEziOJ

la traversee la vague la voile la voix Ie yaeht

> [b tRa\ ERsEJ > [Ia\'ag] > [ta v"al] >[1a\u a ]


>[10/0tJ

40

LECTIA 19

PARTEA iNTAI

incepem aceasta lectie cu recapitularea materialului studiat in lectia 19 a cursului de "Limba franceza pentru incepatori".
A

Completati propozitiile in limba franceza eu unul din urmatoarele substantive: I. la


vai~selle

2. la cuillere

3. 1a fourchette

4, Ie couteau

5.1'assiette 9. la casserole
13. la cuisiniere

6. Ie verre
10. Ie plat

7. la tasse
II. la poele

8. Ie bol

12. Ie frigidaire

14. Ie four

Ce pacat, ai spart farfuria cea noua!

- Quel dommage, tu as casse Ie nouveau >plat! - Ces >verres sur la table sont mouilles.

Aceste pahare de pe masa sunt ude.


A~

bea eu placere 0

cea~ca

de ceai.

- Ie prendrais volontiers >une tasse de the.

Uncle trebuie sa pun aceasta cratita murdara?

- Ou est-ce que je dois mettre cette


>casserole sale? - Passe au petit Pierre >un bol de soupe! - En mettant de la viande au >four, il faut verifier sa temperature.

Da-i micului Pierre un

castrona~

de supa!

Daca pui carne la cuptor, trebuie sa verifici temperatura (cuptorului).

Nu pot mfmca pentru ca nu am lingura.


Aproape ca nu mai e loc in frigider.

- Je ne peux pas manger parce que je n'ai pas de >cuillere.

- 11 n'y a presque pas de place dans >le frigidaire.


- L' enfant ne devrait pas jouer avec >Ie couteau, c'est dangereux. - Pourquoi n'as-tu pas lave >la poele? - Nous avons re~u beaucoup de >vaisselle comme cadeau de mariage. - II faut nettoyer >Ies fourchettes en argent.

Copilul nu ar trebui sa se joace eu cutitul, e pericuIos. De ce nu ai spalat tigaia? Noi am primit multe vase cadou de nunta.

Trebuie curatate furculitele din argint. (Trebuie sa curatam. furculitele din argint.) Mama, unde este farfuria mea? Am fost pe punctul de a cumpara de gatit electrica.
0

- Maman, OU est mon >assiette? noua - Nous avons faitli acheter une nouvelle >cuisiniere electrique.

ma~ina

B.

a... "=

in exercitiul care urmeaza yeti recapitula cQnjugarea verbelor "mettre"= "a pune" ~i "se mettre "a se pune la.. , a incepe sa ... ". Completati propoziliile urmatoare cu fonnele corespunzatoarc ale acestor verbe: De ce nu ai pus inca masa? - Pourquoi >n'as-!u pas encore mis Ie couvert (la table)? - >Mettez-volls

A~ezati-va la

masa!

a table!

Trebuie sa te apuci sa-ti faci tema.

- II faut >se mettre a faire les devoirs.

L-am servit eu 0 cafea. (I-am pus 0 cea~ca de cafea in fata.) II voi pune in pat pentru ca ii este deja somn.

- >J'ai mis une tasse de cafe devant lui.

- Je Ie >mettrai au iiI parce qu'il a deja sommeil.

Unde sunt cratitele? Le-am pus pe ma~ina de gatit. Pune-ti rochia ta alba! Ne a~ezam Ia masa la ora ~apte seara.

- Ou sont les casseroles? Je les >a.i mises


sur la cuisiniere. - >Mets ta robe blanche! - Nous >oaus mettons du soiT.

atable asept heures

Pune vinulla frigider! Ai inceput prea tarziu sa lucrezi.

- >Mets Ie yin au frigidaire! - Tu >t'es mis trop lard a travailler.

c.

in exercitiul UImator va propunem sa recapitulati pronwnele personale accentuate. Rolul acestor pronume este de a Intan, de a evidentia subieetul: Eu uu Imi dau eu parfum. Tu trebuie sa iDcepi sa !nveti franceza. - >Moi, je ne me mets pas de parfum. - >TOl, tu dais te mettre a apprendre Ie fran9ais.

Ei

i~i

petree vacanta pe Coasta de Azur.

- > Eux, ils passellt leurs vacances sur la Cote d' Azur.
- >Lui, il ne veutjamais rien faire. - >Elles, elles sont toujours en retard, ne les attendons pas! - >Nous, nous devons toujours faire la vaissellel

EI nu vrea sa (acil niciodata nimic. Ele intarzie intotdeauna, sa nu Ie


a~teptam!

Noi trebuie sa spillam intotdeauna vasele!

D.

Transformati urmatoarele propozitii imperative la forma afirmativa in propozitii imperative la forma negativa: Regarde-moi! Donne-moi ce plat! Habille-toi! Lave-toi! Mettons-le au lit! Ecoutez-Ia, s'il vous plait! TeIephonez-leur ce soir! Donnez-Ieur des fleufs! Donnez-les-Ieur!

> Ne me regarde pas!


> Ne me donne pas ce plat!
> Ne t'habille pas!

> Ne te lave pas'

> Ne Ie mettons pas au Iit!


> Ne ['ecoutez pas, s'il vous plait!

> Ne leur tclcphonez pas ce soir!


> Ne leur donnez pas de fleurs! > Ne les leur donnez pas!

lata vocabularul acestei lec!ii. Citi!i eu voce tare setul de cuvinte noi re!ineti traducerea lor in limba romana: la sante Ia douleur la souffrance Ie sang l'analyse (f.) Ie patient la patiente Ie rhume la fievre I'angine (f.) la grippe la bronchite la toux Ie docteur

~i

> [la satE] > [la dulOR]


> [la sufRas] > [10 sa]

- sanatatea - durerea - suferinta - sangele - analiza - pacientul - pacienta - guturaiul - febra, temperatura - angina - gripa bron~ita

> [Ianaliz] > [IOpasiii] > [Ia pasiiit] > [10 RUm)
> [Ia fievR] > [lajin]

>[lagRip}
> [la bR6~i1J

>[Iatu] > [10 doklOR]

- tusea - doctorul

Retineti noile cuvinte citindu-Ie inca Ie rhume Ie sang la grippe la toux la patiente l'analyse (0
I 'angine (f.)

data in alta ordine: - guturaiul - sangele - gripa - tusea - pacienta - analiza - angina - doctorul - durerea - sanatatea - paciimtul - fehra, temperatura bron~ita

> [10 RUm] > [IOsii] > [la gRip]


>[latu]

> [la pasiat]


> [lanaliz]

> [liijin] > [10 doktOR) > [la dulOR] > [lasiitE] > [IOpasiii]
> [Ia fievR]

Ie docteur la douleur la sante Ie patient la fievre la bronchite la souffrance

> [Ia bR6~jt]

> [lasutRas]

- suferinta

in exerci\iu! unnator vom introduce substantivele n01 in propozitii. Citi~i cu voce tare propozitiile in limba franceza ~i retineti traducerea lor in limba romima: II a ['aird'etre en bonne sante.
A ta sante!

- Pare ca este sanatos. - Noroc! (tn sanatatea tal) - Noroc! (in sanatatea ta!) - Mama sufera mult, are nevoie de un medicament bun impotriva durerii. - Uita-te la acest bolnav, suporta durerile ell mult curaj. - Prietenul meu a pierdut mult sange in acest accident. - Doctorul meu rna pune sa fac toate analize1e, mai ales analiza sangelui.

Ala votre! Notre mere souffre beaucoup, elle a besoin d'un bon medicament contre 1a dou1eur. Regarde ce malade, il supp011e ses souffrances avec beaucoup de courage. Dans cet accident mon ami a perdu beaucoup de sang. Mon medecin me fait faire toutes les analyses, surtout une analyse de sang.

Doeteur, combien de nouveaux patients avons-nous - Doctore, ce matin

cati pacienti noi avem in aceasta


spital?

a l'hopital?

diminea~a la

Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un rhume! II faut faire attention, 1a tievre peut manter jusqu'a 40 degres. Si c'etait une angine, la patiente devrait rester au lit une semaine. La grippe est une maladie plus dangereuse que I'on pense. Mon fils a des problemes de sante; ehaque annee il a au mains deux bronchites. Ta taux ne me plait pas, depuis cambien de temps I'as-tu? Le sang est Ie plus cher et Ie plus precieux des medicaments.

- Nu este gray, este daar un guturai! - Trebuie sa tim atenti, febra poate urca panii 1a 40 de grade. - Daea ar fi 0 angina, paeienta ar trebui sa stea a saptamana la pat. - Gripa este a boala mai periculoasa decat se crede. - Fiul meu are probleme de sanatate; in fieeare an face eel putin doua bron~ite. - Nu-mi place tusea ta, de eat timp
0

ai?

- Sangele este cel mai scump .;;i mai de pret dintre medicamente.

Retineti:

A ta sante!
Ala votre!

- Noroe! in cinstea ta!

in sanatatea ta!

- Noroe! in einstea, (sanatatea) tal

Traduceti in limba romana propozitiile de mai jos in care apar cuvintele noi; folosi1i filtrul Malgre la toux et ie rhume, chaque matin il veut alter a I'ecole. Heureusement la fievre est tombee et Ie patient va mieux. rai souvent des douleurs, mais elles passent vite. Si tu as mal a la gorge et tu as de la fievre, c' est une angine. Buvons

ro~u:

>

De~i tu~e~te ~i are guturai, el vrea in fiecare dimineaj:i sa se duca la ~coala.


~i

> Din fericire febra a scazut simte rnai bine.

paclentul se

> Am adesea dureri. dar 'jmi trec repede. > Daca te doarc in gilt Clngmll.
~i

ai febra, este

a leur sante!

> Sa bern in cinstea


> Piicat. nu mai
e~ti

Un sanatatea) lor!
foarte siinatos.

C'est dommage, ta sante n'est plus excellente. Comment a-t-il supporte cette souffrance? L'analyse de sang sera necessaire dans ee cas-Ia. Le medecin a dit que c'etait une grippe et non une bronchile.

> Cum a suportat el aceasta durere (suferinta)?


>

in aces! caz va fi
bron~ita.

nccesarii analiza sangelUi.


0

> Doctorul a spus ca este 0 gripa ~i nu

lata aeum eateva verbe prendre froid attraper (un rhume) attraper (1a grippe) se plaindre de ... garder Ie lit examiner (un malade) ausculter

~i

expresii legate strict de subiectul acestei lectii:

> [pRadR fRua] > [atRapE eRum]


> [atRapE 13 gRip] > [sOpledRdO] > [gaRdE 10 Ii] > [egzaminEj

- araci - a face, a caplHa (un) guturai - a lua gripa, a se molipsi de gripa - a se plange de .... a se vaita de... - a sta in pat; a zacea - a examina, a consulta un bolnav - a ausculta (a aseulta eu stetoseopul) - a prescrie, a recomanda - a vindeca, a tamadui

> [oskUltE]

prescrire guerir

> [pREskRiR]
> [geRiR]

Verbele "attraper ". "garder ", "examiner ", "ausculter" sunt verbe regulate din grupa 1. Verbul "guerir" este un verb regulat din grupo all-a. Verbul "prescrire" se conjugti la fel co verbul "ecrire ".

Conjugarea verbului "se plaindre" 0 veli gasi la finalul acestei lec~ii, In partea destinata recapituHirii. Cititi eu voce tare propozitiile de mai jos, in care am folosit euvintele noi: Pendant I'excursion il a pris froid et main1enant il a de 1a fievre. Si tu avais une bronchite, tll devrais garder Ie lit pendant une semaine.
Ou avez-vous attrape cette angine, Madame?

- El a dicit in timpu! exeursiei febra.

~i

aeum are

- Daea ai avea bron~ita, ar trebui sa stai la pat o saptarnfma intreaga. - De unde v-ati molipsit culati contraetat aceasta angina, doarnna? - Pareli bolnav, domnule, 0 sa va aseult eu stetoscopul ~i 0 sa va consult. - Doetorul mi-a preseris impotriva durerii.
ni~te

Vous avez I' air malade, Monsieur, je vais VOllS ausculter (et vous examiner). Le medecin m'a preserit des medicaments contre la douleur. Votre maladie n'est pas grave, vite guerir, Madame.
VOllS

medicamente

allez

- Boala durnneavoastra nu este grava, doamna, 0 sa va insanato~iti repede. - Daea vrei sa nu faei guturai, trebuie sa te imbraci gros.. - Ce va doare,
domni~oara?

Si tu ne veux pas attraper un rhurne, tu dois 1'habiller chaudement. De quoi vaus plaignez-vous, Mademoiselle?

in exercitiul urmator eompletati propozitiile cu substantivul, verbul sau expresia corespunzatoare, folosind filtrul ro~u: Maria sta la pat plangfmdu-se cli are dureri. - Marie >garde Ie lit >en se plaignant de douleurs . . - Si tu >as pris froid, bois du the au citron bien chaud! - Apres m-avoir >examine, Ie docteur rn'a dit que rna >sanlc etait bonne. - Paul >a Ires vite gucri; depuis trois jours i1 n'a plus de fievre. - Le docteur Leblanc >m'a auscultc et m'a >prescrit quelque chose contre >Ia toux. - Qui >t'a gueri?
~i

Dacii ai racit, bea ceai fierbinte cu liimaie.

Dupa ce m-a examinat, doetorul rni-a spus eli starea sanatatii mele este buna. Paul s-a insanato~it foarte repede; de trei zile nu mai are febra. Doctorul Leblanc m-a auscultat (rn-a ascultat cu stetoscopul) ~i mi-a prescris ceva impotriva tusei. Cine te-a vindecat? Pierre nu va veni, a lacut 0 angina sta la pat.

- Pierre ne viendra pas, il >a altrape une angine et i1 >garde Ie lit. - Alors, buvons >a sa sante! - II a tout fait pour >ne pas gucrir; il n'est pas aile chez Ie medecin, il ne prenait aucun medicament, >il ne gardait pas Ie lit.

Atunci sa bern in sanatatea (in cinstea) lui! EI a facut tolu1 ca sa nu se insanato~easca; nu s-a dus la doctor, nu a tuat nici un medicament, nu a stat la pat.

in ciuda suferintei, ea nu se plfmgea.

- Malgre sa > souffrance,elle >ne se plaignait pas. - > Examinonsce >paticntet faisons-lui > une analyse de sang.

Sa-I consultam pe acest pacient ~i sa-i facem analiza de sange.

Cititi propozitiile de mai jos ~i fiti atenti la fonnele verbale scrise cu caractere ingro~ate. Retineti, de asemenea, tradueerea lor in limba romana: Le medecin examine Ie patient a !'hOpital. Le patient est examine par Ie medecin - Doctorul il examineaza pe pacien! la spitaL - Pacientul este examinat de catre doctor la spital. - Ea suporta foarte greu aceastii durere (suferinta). - Aceasta durere (suferintii) este suportata foarte greu de catre ea. - Aici se mgrijesc bine copjii bolnavi. - Aici eopiii bolnavi sunt bine ingrijili. - Doctorul Dubois prescrie ni~te medieamente impotriva durerii. - Medicamentele impotriva durerii sunt prescrise de eatre doctorul Dubois.

a !'hOpital.

Elle supporte ires mal eette souffrance.

Cette souffrance est Ires mal supportee par elle.

lei on soigne bien les enfants malades. lci les enfants malades sont bien soignes. Le docteur Dubois prescrit des medicaments contre la douleur. Les medicaments contre la douleur sont prescrits par Ie docteur Dubois.

in exemplele de mai sus an intalnit aeeea~i idee exprimata printr-o propozitie la diateza activa ~i printr-o propozitie 1a diateza pas iva. Regula formarii diatezei pasive in limba franceza este asemanatoare regulii de formare a diatezei pasive in limba romani!.

La prezent diateza pasiva se fonneaza adaugand verbului auxiliar "eire" la indicativ prezent partieipiu! trecut al verbului de conjugat. La diateza pasiva participiul trecut se acorda in gen ~i numar eu subiectul propozitiei.

lata cateva exemple. CitJti-!e cu voce tare: Paul invite Pierre. Pierre est invite par Paul. Le medecin examine Marie. Marie est examinee par Ie medecin. Le docteur Leblanc ausculte mes enfants. - Paul iI invita pe Pierre. - Pierre este invitat de caire Paul. - Doctorul
0

consulta pe Marie.

- Marie este consu!tata de (caire) doctor. - Doctore! Leblanc ii ausculta. (Ii asculta eu stetoscopul) pe copiii mei.

Ace~ti

parin~ii

baieti nu lor.

~unt

crescu\i bine de caire

- Ces gan;:ons > ne sont pas bien C1evtspar leurs parents. Elle > n' est pas encore gllcri e.

Ea nu esle inca vindecala. (Ea nu s-a insanalo~it inca,) Am SCflS deja scrisoarea ~i am Irimis-o. Este aceasta treaba deja tacula de catre el? (EI a tacut deja aceasta treaba?) Bagajele sunt facute, valizele sunt i'nchise, plecam l (Am facul bagajele, am inehis valizele. plecam l )

- Ma lettre > est deja ecriteet > envoyee. - Est-ce que ce travail> est deja faitpar lui?

Les bagages > sont faits,les valises sont fermees, on part!

in exercitiul urmator yeti veri fica daca ati retinut cum sc face trecerea de la diateza activi:i la diateza
pasiva. Trece!i unnatoarele propozitii de la dialeza activa la diateza pasiva. Folositi filtrul Tata construie~te casa noaslra. Casa noastra este construita de tata. EI rna ingrije~te foarte bine. Sunt 'ingrijit foarte bine de caire el. Magazinul sc inchlde la opt seara. Magazinul este inchis la ora 8 seara. Cine te consulta? De cine e~ti eonsultat? Prietenii no~tri ne eondue la gara. Suntern condu~i la gara de catre prietenii no~tri. Cumparam 0
ma~ina

ro~u:

- Mon pere construit notre maison. > J\otre maison cst eonstruile par man perc.
- II me soigne tres bien. > J e suis tres bien soigne par lui.

- On ferme Ie rnagasin a 8 heures du soir. > Le magasin cst ferlTIc a 8 heures du soir. - Qui t'examine'? > Par qui es-tu examine? - Nos amis nous aceompagnent ala gare. > ]\'OLIS sommes aceompagncs ala gare par nos amis. - Nous aehelons une nouvelle voiture. > Une nouvelle vaiture est achetee par nous.

noua.

o ma~ina noua este eumparata de noi.

in ultimul exerciliu din prima parte a lee~iei noastre yeti verifica daca v-ati insu~it materialul de studiu prezentat palla acum. Traduceti 'in limba franceza unnatoarele propozitii; foIositi filtrul ro~u: Acestea sunt medicarnentele prescrise de (cMre) doctor impotriva durerii. in sanatatea (einstea) dumneavoastra! Noroe! La spital doctorul m-a auscultat (m-a ascultat ell stetoscopul) ~i m-a consulla!. Este gala analiza de sange a aeestei paciente? > Ce sont les medicaments cootre 1a douleur prescrits par Ie docteur.
>

A votre santc!

>

A l'hopitalle mcdecin
m'C\

m'a ausculte et

cxammc.

> L'analyse de sang de eeHe patiente, cst-cUe faite',)


> Je ne supporterai pillS cette douleur.

Nu voi mai suporta aeeasta durere. Toamna se face


u~or

guturai.

> Fn automnc on atlrape faeilement un rhurne.


> TJ ficvre monte ou lornbe?

Iti cre~te sau iti seade febra?

De ce te plangi? De tuse. Doctore, trebuie sa stau in pat? Este 0 bron~ita, doamna. Fiica dumneavoastra trebuie sa stea 10 zile in pat. Dece sufera? Daca ai avea angina, te-aT durea in gat.

>De qUOI te plall1s-tu? De la toux. >Doctcur, est-ce que je dOlS garder Ie lit? >Madame, c'e~t une bronchite. VOlre flUe doit garder Ie lit pendant 10 jours.
>QueJle est la cause de sa souffrance? >Si tu avais une angine, tu aurais mal a la gorge.

in biroul nostru sunt multe persoane care au luat gripa.


Ai Tacit plimbandu-te prin ploaie. Ne-am vindecat (1nsanato~it) datorita doctorului nostru.

> Dans noIre bureau il y a beflucoup de personnes qui anI contracle la grippe.
> Tu as pris froid en te promenant sous la plLlll'.

> ~OllS sommes gucris grace iI notre medecin

LECTIA 19 - PARTEA A nOVA


Sa recapitulam expresiile introduse in partea a doua a leqiei 19 din cursul de "Franceza pentru incepatori".

Completati propozitiile de mai jos cu una din expresiile unnatoare. Folositi filtrul

ro~u:

1. d'accord

2. etre d'accord 6. faire attention

3. bien sur

4. s'il vous platt


8. il est defendu

5. attention!
9. encore

7. il nous faut

10. bonne idee

II. excusez-moi

12. avoir envie de...

13. avoir sommeil

Scuzati-ma, dar am luat gripa

~i

nu pot veni.

- >Excusez-moi, maisj'ai attrape la grippe et je ne peux pas venir. - >D' accord, j e vais garder Ie lit. - Faites >encore une analyse de sang, >s'il VOllS plait l - >Jc sui~ d'accord avec toi, la sante est la chose plus importante. - >Fais attentIOn. en autonme tu peux facilement attraper une angine. - Vous m'examinerez, Docteur? >Bien sl\r. - >11 me faut un bon medicament contre la douleur. - Qu'est-ce qu'il VOllS faut? >[) nc nous faut rien.

De acord. Mai faceti

sa stau ia pat.
data analiza de sange, va cog!

Sunt de acord eu tine, sanatatea este eea mai importanta. Fii atent, toamna pOli sa faci
u~or

angina!

Mil veti consulta. doctore? Bineinteles. imi trebuie un medicament bun impotriva durerii. Ce va trebuie? Nu ne trebuie nimic. E interzis sa furnezi cand ai
bron~ita.

- >11 est dCfendu de fumer quand on a une broncbite.

Cfutd eram bolnav, nu aveam chef sa stau in pat. - >Je n'avais pas cnvie de garder Je litquand j' etais malade. Ei nu ii rnai este sarno? Esle
0

- Elle >n 'a plus sommein - >C'cst une bonne idee, alors 1a decision est deja prise. - >Attentioll, 1a grippe peut eire dangereuse.

idee buna,

a~a

cli decizia este deja iuata.

Atentie, gripa poate fi periculoasa.

11

B.

Completati propozitiile de mai jos cu forma corespunzatoare a verbulul: Telefoneaza-mi, te rag! Nu -:;tiu sa seriu scrisori. De acord, voi citi aceasta carte. Mi-ai eitit deja jurnalul? Fiul nostru ne telefona foarte des. Tema esle sensa, pot sa citesc romanul politist. Ieri seara prietenul meu a tdcfonat de la Paris. Ne ve\i scrie de la (Le) Havre?
Ti-a~ telefona, dar am pierdut numarul tau de telefon.

- >Tclcphone-moi, s'il te plait! _. Ie ne sais pas >ccrire des ICUres. - D'accord,je >Iirai ce livre. - >As-tu deja lu monjournal? - Notre fils oous >tclcphonait tres souven!. - Le devoir >est eerit, je peux >1 ire man roman polieier. - Hier soir mon ami >a telephone de Paris. - Est-ce que vous nous >ecrirez du Havre?

- Ie Ie >klephonerais, mais j' ai perdu ton


numcro de telephone. - >Ecrivez au >tclcphonez a Lue! - Elle >m'a eerit une longue lettre.

Serieti-i sau telefonati-i lui Lue! Ea mi-a scris 0 scrisoare Iunga.

c.

In ultlmul exercitiu de recapitulare vom reveni asupra timpului "futur proche" - "viitor apropiat". Treceti verbele din propozi1iilc de mai jos Ia timpul "futur proche":
I' ccris une lettre a mes parents.

> Jc vais eerirc une leltre it mes parents. > lls vont
teh~phoner

Jls telephoneront dimanche.


Tu as pris froid. Le mcdecin ausculte une malade. Vous lui prescrirez un medicament, docteur?

dimanche.

> Tu vas prendre froid, > Le medecin va ausculter une malade. > Vous allez docteur?
lUI

prescrire un medicament,

Elle se plamt du mal de tete. Grace

> Elle va se plaindre du mal de tete.

a notre medecin nous guerissons vite.

> Grace a notre mcdccin nous allons vite guerir.


> Elks vont bire une analyse de sang l'h6pital.

Elles font une analyse de sang

a ['h6pital.

12

lata vocabularul pe care vi-l propunem in aceasta a doua parte a leetiei 19. Cititi cu voce tare ~i retineti sensul unnatoarelor substantive: Ie cceur Ie ventre Ie rein Ie poumon la piqure >[IOkOR] >[IOvatR] >[lORe] >[IOpumii] >[la plkUR] - inima - burta, pantece1e - rinichiul - plamanul - injectia; ciupitura,
pi~catura

Ia tension le diagnostic la radio I'ordonnance (f.)

> [Ia laSl0] > [10 diagnostik] >[la Radio] >[loRdonas]

- tensiunea; presiunea - diagnosticul - radiografia; radioul - reteta, prescriptia medicala; ordonanta

Pentru a retine mai u~or substantivele noi, cititi-Ie inca 0 data eu voce tare ~i in alta ordine: la piqure >[lapikUR] - injectia; ciupitura,
pi~catura

la radio Ie rein I' ordonnance (f.)

> [Ia Radio) > [lORe] > (loRdonas]

- ramografia; radioul - rinichiul - reteta, prescriptia medicala; ordonanta - inima - plamanul - tensiunea; presiunea - diagnosticul - burta, pantecele

Ie cceur Ie pouman la tension Ie diagnostic Ie ventre

> [IOkOR] > [IOpumo] > [la lasio] > [10 diagnostik] > [IOviitR]

13

~i

verbul:
> [sObatR]

(se) baure

- a (se) bate

Va vom prezenta conjugarea verbului "battre" In partea destinata recapitularii lectieil9.

Traduce1i in limba romana urmatoarele propozitii, in care yeti folosi substanlivele, verbele ~i expresiile noi; folositi filtrul ro~u: Quandje I'ai vu, mon creur a bauu tres fort. - Dites moi, Madame, votre creur vous fait souvent mal?
J' ai dil me coucher parce que j' avais mal au ereur.
> Clnd I-am vazut, inima mi-a batut eu putere. > Spuneti-mi. doamna. va doare des inima?

> A trebuit sa

rna eule, pcnlm ca ma durea

stomacul. Couche-toi

a plat ventre, je dois te faire une piqure.

> Intinde-te pc burta, trebuie sa-t i fac 0 injectie.

On a appele d'urgence I'ambulance.

> A fost chemata (Am chemat) de urgen1a


ambulanla.

La radio de tes poumons est enfin faite.

> Radiografia pulmonara este in srar~it gata.

Si vous avez mal aux reins, il faut vous faire examiner a l'h6pital pour etablir un diagnostic.
Si tu as de la tension, ne bois pas tant de cafe et ne fume pas beaucoup!

> Oaca va dar rinichii, trebuie sa va consult la spital ea sa dau un diagnostic.


> Daca ai tensiunc, nu hea atiita cafea ~j
nu fuma mult!

Pourquoi

VOliS

etes vous battus?

> De ce v-ati batut?


> Lasil. in fine, nll este atat de urgent!

Laisse, enfin, ce n'est pas si urgent! Mademoiselle, prenez vite la tension de cette patiente, c'est urgent!
Je donne au pharmacien I' ordonnance ecrite par notre medecin.

>

Domni~oara, luati repede tensiunea aeestei paciente, este urgent!

>

ii dau farmacistului releta scrisa de doctoruJ nostru.

in aceasta parte a lectiei vom continua sa va prezentam diateza pasiva. in prima parte a lectiei 19 ati intalnit propozi~ii la diateza pasiva - timpul prezent. in continuare va vom prezenta propozitii In care verbul este la diateza pasiva - timpul "passe compose" (perfect compus). Cititi propozi~iile in limba franceza ~i fiti atenti la formele verbale scrise ell caractere ingro~te. De asemenea, re!ineti traducerea acestor propozitii in limba romana: Le docteur Dubois a pris la tension de cette patiente. - Doctorul Dubois a luat acestei paciente tensiunea.

15

La tension de cette patiente a ite prise par Ie docteur Dubois. On a couche Ie malade

- Tensiunea acestei paciente a fost luata de (catre) doctorul Dubois. - Am culcat bolnavul pe burta. - Bolnavul a fost culcat pe burta. - Baiatul acesta i-a batut pe Luc ~i pe Paul. - Lue ~i Paul au fost batuti de acest baiat. - Parintii mei m-au dus de urgenta la spitaL

a plat ventre.

Le malade a ete couche a plat ventre. Ce gar90n a battu Luc et Paul. Luc et Paul ont He battus par ce gart;on. Mes parents m'ont transporte d'urgence

a ['hopital.
rai ete transpol"te d'urgence a I'hopital par mes parents. Est-ce que Ie docteur Leblanc a deja examine les malades? Estce que les malades ont ete deja examines par Ie docleur Leblanc? - Am fost transportat de urgenta la spital de catre parintii mei. - Doctorul Leblanc a consultat deja bolnavii'i

- Bolnavii au fost deja consultati de (catre) doctoruI Leblanc?

La diateza pasiva - timpul "passe compose" - "perfect campus", verbul are unnatoarea structura: auxiliarul "etre" la "passe compose" + participiul verbului
de conjugat - care se acorda in gen
~i

numar eu subiectul propozitiei. - Am fost consultat de (catre) doctorul Durand. - Am fost consultata de (clitre) doctorul Durand.

rai etc examine par Ie docteur Durand.


l' ai ere examinee par Ie docteur Durand.

Urmand regula prezentata anterior, transformati urmatoarele propozitii la diateza activa in propozitii la diateza pasiva ( cu verbul la timpul "passe compose" ): Acestui pacient i s-a luat tensiunea. Tensiunea acestui pacient a fost luat!L Tatal ~i-a batut fiuI. Fiul a fost hatut de catre tata. Mama ~i-a dus copiii la culcare. Copiii au fost du~i la culcare de marna lor. - On a pris la tension de ce patient. > La tension de ce patient a ete prise. - Le pere a battu son fils. > Le fils a ete battu par son pere. - La mere a couche ses enfants au lit. > Les enfanls ont ete couches au lit par

leur mere.
Elevii liceului nostru au inteles bine lectiile. Lec1iile au fost intelese bine de elevii liceului nostru. - Les 61eves de notre Iycee ont bien compris les le90ns, > Les Ieitons ant etc bien comprises par les cleves de notre lycce.

16

Noi v-am insotit (condus) la gara. Voi ati fast inso~iti (condu~i) de catre noi la gara.

- NOlls VOllS avons accompagncs a la gare. > VallS avcz ete accompagnes par nous a la gare.

In ultimul exerci~iu al acestel leetii am folosit lntreg vocabularul nou, precum ~i diateza pasiva la prezent -"present" sau la perfect campus - "passe compose". Traduceti in limba franceza propozitiile care urmeaza ~i nu uitati sa folosili filtml ro~u:
Daca te vei plimba prin ploaie, vei raci.
> En te promenant froid.
SOliS

la pluie,

III

prendras

Ieri m-a durnt inima. Saniitatea este pentm mine lucrnl cel mai de pret.

> Hlcr Ie creur m 'a fait mal.


> La sante est pour moi Ia chose la plus precieusc.
> Couche-toi it plat
> Par
gUl

Intinde-te pe burro! De cine a\i fast batu\i? Mai aveti dureri de stomac, doamna?

ventre~

vous avez Ctc battus'?

> Avez-vous toujours des douleurs au ventre, Madame? > Pour fairc un diagnostic, nous devons examiner scs reins.

ea sa dam un diagnostic, trebuie sa 0 (i1) consultarn la rinichi. Toale analizele au fost deja tacute saptamana trecuta. Toamna;;i iama sa ne ferim de gripa!

> loules les analyses ont ete deja [aites ]a semaine derniere.
> En automne et en hiver protegeons-nous

conlre la grippe! Cat timp ai stat la pat? Da-i pana la urma un medicament sau irnpotriva durerii, el suporta eu greu aceasla suferinta. Ti-a fiicut pana la urmil radiografie la pHimani? Cine ar putea sa doneze
ni~te
0

> Pendant combicn de temps as-tu garde Ie lit?

injectie

> Donne-lui enfm un medicament ou une piqGre contre la douleur, il supporte mal cette souffrance.

> Est-ce que la radio de tes poumons a etc en fin faite?


> Qui pourrai1 donner du sang aux blesses? > Je veux gucrir Ie plus vite possihle, docteur!

sange ranitilor?

Doctore, vreau sa rna vindec cat mai repede (cu putinta)! Spune-mi, de ce este amt de urgent? Ce medicamente au fost prescrise acestor pacienti?

> Dis-moi, pourquoi il est si urgt:." > Que!s medicaments anI etc prescrits a ces patients?
> Transportez d'urgence ce malade a !'h6pital,

Transporta~i-I de

urgenta la spital pe acest

bolnav, va rog!

s'il vous plait!

17

J','u se simte bine, il doare stomacul (il este rau de la stomae), Nu rna plang de nimic, dar mai devreme, Febra a ureat sau a scazut? Copilul a fost consul1at :;;i auscultat (ascultat eu stetoseopul) de eatre eei mai bunt doctori, Am facut guturai ~i 1u~esc, a~a ca mai degraba voi ramane acasa, Cand emm copil (copil fiind), Iaceam adesea bron~ite, Ai gripa? De unde ai luat-o? Nu $tiu daca am tensiune. Nu mi-am luat-o niciodata. De cine este serisa aceasta releUi? De doctorul Dubois.
a~

>Il ne va pas bien, jJ a mal au

Cll:Ur.

prefera sa rna culc

>.Ic ne me plains de rien, mais jc prCfererais me coucher plus tot. >La fievre est-ellc montee ou tombee? >L' enfant a etc examine et auscultc par les meillcurs medecins. >J'ai attrapc un rhume etj'ai aussi de la toux, aim!. Je resterai plutot a la maison. >Etant enfantj'avais souyent des bronchites.

>Tu as la grippe? Ou I'as-tu contraetee? >Je ne sals pas si j'ai de la tension. On ne me l'ajamais prise. >De qui est cette ordonnance ecrite? Par Ie doeteur Dubois.

in incheiere, cititi cu atentie ~i cu voce tare cuvintele de mai jos in care se repeta acela~i sunet: [ii] - Ia sante, la souffrance, Ie sang, Ie v.entre, la tension, l' ordonnance, urgent, .entin, Ie patient, l'angine - se plaindre, Ie rein, enfm - Ie poumilll, la tensiilll, cillltracter - Ie doctkUI, Ie C{.tllr, la doulcur _. la do.uleur, la smUfrance, la to.ux, se cQlJcher

[e] [6] [0:] [u]

[U]
[e] [E]
[~]

- la piqure, d'urgence, etre battu


- la fi~vre, .etre malade, prescrire - la sant~, auscult.er, gu~rir - la bronmite, se coumer

[j]

- J'angine, urgent

[gJ
[s] [k]

- garder, guerir, la grippe, Ie diagnostic


- la souffrance, Ie patient, la tension, Ie diagnostic, I'ordonnanc.e - aus.c.ulter, Ie
~reur,

la piQure, Ie do.c.teur, .c.ontra.c.ter, diagnostic., pres.c.rire, se .c.oucher

18

RECAPITULAREA LECTIEI 19
19.1. in cursul acestei leqii ati intalnit unnatoarele expresii: prendre froid attraper un rhume contracter (une angine) se plaindre de ... garder Ie lit avoir de la tension prendre la tension c'est urgent d'urgence Ie creur me (te, lui etc.) fait mal avoir mal au creur
~e

- a raci
- a face guturai; a se molipsi de guturai - a face (a lua)
0

anghina

- a se plnnge de ... ; a se vaita de ...

- a sta in (la) pat


- a avea tensiunc - a lua tensiunea - este urgent - de urgenta; rapld - ma (te, ii,
0

etc.) doare inima

- a-i fi rim de la slomac; a-i veni sa vomite - a se intinde (a se culca) pc burta

coucher a plat ventre

19.2.

lata cum se conjuga verbul "se plaindre":

present
je me plains tu te plains iI, eUe sc plaint nOllS nOllS plalgnons vous
valiS

plaignez

ils, elles se plalgnent

passe compose
je me suis plaint(e) nOlls nous sommes plaint(e)s

futur simple je me plaindrai nous nous plaindrons

imparfait
je me plaignais nous nous plaignions

conditionnel present
je me plaindrais nous nous plaindrions

conditionnel passe
JC me semis plaint(e)

nOllS nollS serions plaint(e)s 19

19.3. lata ~i conjugarea verbului "se battre" - "a se bate", verb introdus 1n partea a doua a acestei lectii:

present
je me bats

nous nous battons vous vous battez ils, elles se battent

tu te bats ii, elle se bat

passe compose
je me suis battu(e) nous nous sommes battu(e)5

futul" simple

je me battrai

nous nous battrons

imparfait
je me battais nous nous battions

conditionnel present je me battrais nous nous battrions

conditionnel passe
je me serais battu(e) nous nous serions battu(e)s

19.4. in aceasta lectie ati invatat cum se formeaza diateza pasiv3 ("Ia voix passive") la timpurile "prezent" - "present" ~i "perfect campus" - "passe compose". Pentru a forma diateza pasiva Intr-o propozitie la timpul prezent, vom adauga la verbul auxiliar "etre"(conjugat la prezent) participiul trecut al verbului de conjugal. Participiul trecut se acorda in gen ~i numar cu subiectul propozitiei: Le medecin m'examine. Je suis examineee) par Ie medecin. - Doctorul rna consulta. - Sunt consultat(a) de (catre) doctor.

20

Pentru a fonna diateza pasiva Intr-o propozitie la "passe compose", vom adauga la verbul "etre" (conjugat la "passe compose") participiul trecut al verbului de conjugal. Participiul se va acorda in gen ~i numar cu subiectul propozitiei: Ce medecin fa gueri(e). Tu as ete gueri(e) par ce medecin. - Doctorul acesta te-a vindecat. - Ai fost vindecat(ii.) de catre acest doctor.

Atunci dod trecem propozilia de la diateza activa 1a diateza pasiv3., schimbam topica propozitiei. Astfel, complemeotul direct din propozitia la diateza activa devine subiectul propozitiei la diateza pasiva.ln construirea diatezei pasive se folose~te obligatoriu prepozitia "par" - "de", "de catre".

TEMA PENTRU ACASA 19


A.

Traduccli in limba ramana propozi(iile urmatoare:


l.

Je m'etais couchie a plat ventre et !'infinniere m'a fait une piqure. Heureusemem la fievre ne monte plus. Meme s'il avait des douleurs, Plerre ne s'en pJaindrait pas. Jc fie sais pas si elle a mal au creur. La tension de la patiente a ete prise ce matin.

2. 3. 4. 5.

B,

Trauuceti propozitiile unnatoare in limha franceza: I. 2. 3. 4. 5. Trebuie sa faceti


0

radiografie la plamani.

Daca iti este frig, bagiHe in pat. I-a prescris doctorul medicamentele contra durerii? Multumita doctorului Durand, rn-am vindecat repede.

Cand ii vom face analiza de sange acestui padent?

C.

Transformati propozitiile urmiHoare la uiateza activ3 in propozitii la diateza pasiva: [. 2. 3. 4. 5. Le medecin examine les enfants.
NallS avons achete Ics medicaments contre la grippe.

L'infirmicre fait I'analyse de sang. Ce medecin m'a gueri. Les parents battent souvent cette pauvre tille.

22

LECTIA 20

PARTEA iNTAI

Ca de obicei. lncepem aeeasta leqie prin recapitularea materialului studiat in lectia 20 din cursul pentru incepatori,
A.

I. I'accident
5. la tete

2. Ie blesse

3. la blessure 7.lajambe II. la maladie

4. la fracture

6.1a main

8. Ie pied
12. Ie malade

9. Ie bras
13. I'ambulance

10. Ie mal
14. la police

Completati propozitiile in limba franceza eu unul din substantiveIe anterioare: Aceasta pacienta sufera de 0 boala periculoasa. - Cette paticnte souffre >d'unc maladie dangereuse. - Ce n'est gu'une petite >blcssure.
- II faut coueher ce >blesse

Nu este decal

rana superficiala.

Acest ranit trebuie culcal (intins) pe burta. Din fericire nu esle 0 fraetura. Daca te doare capul, ramai acasa! Unde a avut lac u\timul dumneavoastra accident de ma~ina? I-am aratat piciorul bolnav doctorului Dubois.

a plat ventre.

- Heureusement ce n' est pas >une fracture. - Si tu as mal ala >tete, reste a la maison!
- Oil a eu lieu votre demier >aeeident de

voiture? - J'ai montre rna >jambe malade au docteur Dubois, - Tu as > les mains propres? - I1I'a prise dans ses >bras et c'etait la fin du film. - Appelons d'urgence >l'ambulance! - Je t'ai fait >mal? - Tous > les malades ant et6 examines aujourd'hui par un professeur celebre. - > La police a 6t6 appel6e d'urgence.

Ai miiinile curate? El a luat-o in brale

(E~li

curat pc maini?) s-a terminat filmul.

~i a~a

Sa chemam de urgenta salvarea (ambulanta)!

Te-am ranit? To\i bolnavii au fost consultati aslazi de un profesor celebru. A fast chemata de urgenta poli\ia.

B.

Traduceti in limba romana propoziliile urmatoare, in care am folosit substantivele prezentate anterior. Folositi filtrul ro~u: Attention, ya me fait mal! Dis-moi, oil as-tu mal? Nous ne dansons pas, parce que nous avons mal auxjambes. Est-ce que tu penses qu'elle a mal a la tete? > Aten1ie, rna doare! > Spune-mi, unde te <.Ioare? > Nu <.Iansam, pentru ca ne dor pieioarele.

> Crczi ca 0 doare capul?

23

Madame Duval ne pourra pas travailler pendant quelques semaines, parce qu' elle a une fracture de la main. C'etait une fracture ou une blessure? C' est pendant leur voyage de noces que les Dupont ont eu un accident de voiture. Nous sommes en train de lui faire une analyse de sang. Le docteur Durand dait en train d'examiner un malade, quand on I'a appele.

> Ooamna Duval nll va putea lucra c,ltcva silptamani pentru ca ~i-a fracturat 0 mana.

> Era 0 fractura sau

rana?

> in timpul calatorici de nunta sOtli Dupont au aVllt un accident de ma~ina.


> Suntem pe pllnctul de a-i face analiza

de sange. > Doctorul Durand era pc pllnctul de a consulta un holna\' cand a fost chemaL

c.

in exereitiul urmAtor yeti reeapitula verbele "appeler"("a ehema"), "s'appeler"("a se ebema, a se nurni"), "soigner"("a ingriji") ~i "transporter"("a transporta"). Completati propozitiile de mai jos eu fOrnlele eorespunzatoare ale aeestor verbe: Cum te cheama? Chearna-l! - Comment
>t'arpelle~-tu?

- >Appelle-le l

Bolnavii au fost transportati de urgenta la spital. - Les malades >onl etc transportcs d'urgence a I'h6pital. Acest
bebelu~

bolnav trebuie ingrijit eu atentie. - II faut bien >soigner ee bebe malade. - Je >t'appelcrai ce soir, d'accord? - Taus les malades >!'appellent"notre docteur". - Nous >aVOllS trallsportc tous les appareils chez lui.

Te voi suna deseara, bine? Toti bolnavii ii spun (it numese) "doctorul nostru". Am dus toate aparatele la el acasa.

D.

in ultimul exercitiu yeti recapitula fOrnlele de imperativ ale eatorva verbe ~i timpul "passe recent". Traduceti propozitiile urmatoare in limba franeeza, folosind tiltrul ro~u: Tocmai mi-am terminat tema. Fii prudent! Sa nu tim imprudenti! Tocmai te-a sunat cineva. Fati putin timp pentru mine! Sa tim intotdeauna trei: eu, lu
~i

> Je viens de finir mOll devoir. > Sois prudent! > Ne soyons
pa~

llnprudents!

> Quelqu 'un vient de t'appeler. > Aie un instant librc pour moi! iubirea noastra! > Soyons toujours trois: toi, moi et l'amour!

24

lata noul vocabular pe care vi-I propunem in aceastii lectie. Ca de obicei, citi!i eu voce tare taate substantiveJe de mai jos ~i retineti traducerea lor in Iimba romana: J'operation > [lopERasio] - operatia, interventia chirurgicala - chirurgul - convalescenta - tratamentul - compritrul.tul, pastila, tableta - pansamentul; pansarea - drogul; medicamentul, leacul - tenul - onorariul (plata unui avoeat, unui chirurg) - cliniea

Ie chirurgien
la convalescence

> [10 ~i RU Rjic] > [Ia k6valesas] >[10 tRetma] >[10 kopRimE]

Ie traitement
Ie comprime

Ie pansement la drogue

>[lOpiismiiJ >[la dRog]

Ie teint les honoraires(m.pl.)

>[IOle] > [lezolloReR]

la c1inique la securite sociale la civiere

>[Ia klmik]

> [la sEkURitE sos/al] - asigurarile sociale > [1a sivieR] - targa, hrancarda

Cititi inca la drogue

data eu voce tare substantivele noi, dar intr-o alta ordine: >[ladRog] - drogul; medicamentul, leacul - convalescenta - targa, brancarda - comprimatul, pastila, tableta - clinica - tratamentul - pansamentul; pansarea - onorariul (plata unui avocat, unui ehirurg) - operatia, interventia chirurgicala

la convalescence 1a civiere Ie comprime

> [Ia kovalcsas] > [Ia sivieR) > [10 kopRimE]

la c1inique Ie traitement Ie pansement les honoraires(m.pl.)

> [Ia klinik] > [10 tRetma] > [10pasmii] > [lezonoReR]

l' operation

> [lopERasi6]

la securite sociale Ie teint Ie chirurgien

> [la sEkURitE sosial] - asigurarile sociale >llOtc) - tenul - chirurgul

> [10 ~iRURjie]

25

Cititi cu voce tare propozitiile in care apar cuvintele noi Ma femme est un peu faible, elle vient de subir une operation assez grave. C'est un chirurgien celebre qui I'a opere. Sa convalescence sera longue. Le traitement applique par Ie medecin n'etait pas efficace dans son cas. Tu prends beaucoup de comprimes? l' en prends trois par jour. II a perdu beaucoup de sang parce que son pansement n'a pas ete bien mis. Le mieux c'est de ne pas se droguer; on s'y habitue tres vite.

~i

retineti traducerea lor in limba franceza:

- Sotia mea este cam slabitii, tocmai a suferit o operatie destuL de grava (serioasa). - Un chirurg celebru a operat-a. - Convalescenla ei va fi lunga. - in cazuL ei, tratamentul aplicat de catre doctor nu era eficace. - lei multe medicamente? lau trei pe zi. - EI a pierdut mult sauge pentm ca pansamentul nu a fost bine pus. - Cel mai bine este sa nu te droghezi (sa nu iei prea multe medicamente); devine foarte repede 0 obi~nuinta. - Fiica dumneavoastra pare bolnava; are tenul palid. - StatuI (~ederea) la clinica particulara este scump(a). - Cine 0 sa plateasca onorariul acestui celebru chirurg? - Toate cheltuielile tratamentului durnneavoastra, domnule, vor fi achitate (restituite) de clitre asigurarile sociale. - Va rog, dati-i un calmant impotriva durerii; sufera mult

Votre fille a I'air malade; son teint est pale. Le sejour a la clinique privee est chef.

Qui va payer les honoraires de ce celebre chirurgien? Tous les frais de votre traitement, Monsieur, seront rembourses par la securite sociale.

Donnez-Iui une drogue contre la douleur, s'il VallS pLait; iL souffre beaucoup.

in propozitiile de mai sus ali intaJnit urmatoarele verbe regulate:


subir > [sUBiR] - a suferi, a avea, a indura, a suporta (0 incercare) - a opera, a face chirurgicala
0

operer

> [opERE]

interventie

appliquer

> [apJikE]

- a aplica; a pune in practica; a realiza - a se obi~nui; a se deprinde; a se famiLiariza - a se droga; a lua prea multe medicamente, calrnante - a rambursa, a inapoia (0 suma de bani); a achita

s'habituer

> [sabitUE]

se droguer

> [sa dRogE]

rembourser

> [RfibuRsE]

Verbul "su.bir" apar!ine gropei a II-a, iar celelalte verbe sunt din grupa I. Conjugarea verbelor din grupele I ~i lJ este regulata.

26

Ati intalnit efficace maladif maladive pale prive,-e

~i

cateva adjective noi:


> [eflkas]

- eficace - bolnavicios, morbid, maladiv - bolnavicioasa, morbida, maladiva - palid,-a; Iivid.-a - privat,a; particular,-a; personal,-a

> [malaJitl > [rnaladiv] > [pal] > [pRIVE]

Pentru a reline mai u~or substantivele, verbele ~i adjectivele noi, traduceti in limba roman! urmatoarele propozitii. Nu uitati sa folositi filtrul ro~u: Les comprimes prescrits par votre medecin, etaient-ils efficaces? II va
> Medicamentele prescrise de eiltre Joe!oml vostru ~i-au faeut efectul (au fost eiicace)?

a I'h6pital pour subir une operation de reins.

> 1-:1 sc duce la spital ca sa faca


de riniehi.

operatie

Tu devrais te faire faire une analyse de sang, parce que tu es trop pale. Pendant rna convalescence j'ai lu tous les livres de rna bibliotheque. Va chez Ie medecin! (La couleur de) ton teint ne me plait pas. Malgre son air maladif, it est en "n-es bonne sante".

> Ar lrebui sit pUI sa Ii se faca 0 analiza de sange pentru ea qti prea palid(a).
> In timpul convalescentei am citit toate ciirt;ilc din hihlioteca.

> Du-te la doctor! I\u-mi place culoarea fe\ei


tale.

> in cllIda (in poficla) a~pectu1ui sau


bolnavicios, el are
0

sanatate de tier.

Marie est un peu maladive eet hiver, eUe aurait dil prendre du repos. Ie me suis deja habituee aux inconvenients de mon traitement. Qu'est-ce que tu lui appliques sur sa blessure? La securite sociale t'a rembourse les frais de ton sejour a l'hOpital? Non, parce que c'etait une clinique privee.

> Marie este cam bolnavicioasa In aceasta mrna, ,If fi trcbult sa se odihneasc,l.

> M-am obi$Iluit deja ell Ileplacerile (datorate)


tratamentului meu.

> Ce-I pui pc rana? > Asigurarile social<: Ii-au inapoiat chcltuielile
de spitalizare?

> Nu , pentru ca am stilt intr-o clinica


particulara.

Madame Martin a ete operee ce matin. Attention la drogue, c'est un grand danger, surtout pour les jeunes! Mets-Ia sur la civiere, vite!

> Doamna Martin a fost operata azi-diminea~a. > Atcn!ic 1'1 drogun, (de) rcprczinta un mare
perieol, mai ales pentru tineri!

> Pune-o pe targa. repede!

27

in unnatorul exerci~iu veti folosi vocabularul nOll pentru a cornpleta propozitille in lirnba franceza. Folositi filtrul ro~u: Unde es1e targa? De ce este ea atat de palida? Aceasta erema este pentru ten uscat. in ciud:! aspectului sau bolnavicios, doctorul nu a aplicat niei un tratament. Tata a suferit 0 operatie de inima (cord) intr-o clinica particulara. Drogul este dat (recomand:!t) in cazurile excePtionale ca medicament foarte eficace impotriva durerii. Toate cheltuielile de tratament in acest spital sunt rambursate de catre asigurarile sociale. Nu pot sa rna obi~nuiesc cu noile conditii de viata din timpul convalescentei.

- Ou est 1a >civicre?
- Pourquoi estelle S1 >pale? - Cette creme est pour Ie > peau scche. - Malgre son air >maladif,le medecin >o'a applique aucun >traitement. - Mon pere > a su hI > une operation du cceur dans une clinique >privce. - > La drogue est donnee dans les cas exceptionnels comme un medicament tres >cfficace contre la douleur. -Taus les frais de >traitcmentdans cet hopital > sont rembourses par> la sccuri te soc iale. - Je ne peux pas >m 'habituer aux nouvelles conditions de vie pendant >ma convalescence. - Quand >as-tu ete opere? - Nous devons regler >Ies honoraircs du >chirurgien de cette >clinique >privee. - Je ne sais pas ce que je devrais lui> appliq uer. - H6las, ces >comprimes ne peuvent pas etre >apphqucs a tout Ie monde. - Qui 1'a fait ce >pansement'!

Cand ai fost operat? Trehuie sa platim onorariul chirurgului din aceasta clinica particulara. Nu ~tiu ce ar trebui sa-i dau (ca medicament). Vai, aceste tablete (pastile) nu pot fi date (recomandate) tuturor. Cine ti-a facut acest pansament?

Sa trecem acorn la gramatica. Vom continua sa va prezentAm diateza paS1Va. tn lectia trecuta a1i intalnit ex.emple de propozitii la diateza pasiva (la timpurile "present" ~i "passe compose"). In aceasta leqie vom studia formarea diatezei pasive la alte timpuri pe care deja Ie cunoa~teti. Cititi cu atentie propozitiile urrnatoare la diateza pasivll ~i, mai ales, forme Ie verbale scrise Cll caractere ingro~ate. Retineti traducerea in limba romana a acestor propozitii. Pentru a va u~ura recunoa~terea timpurilor verbale cu ajutorul carora am fannat diateza pasiva, acestea au fost notate in paranteza la sfar~itul fiecarui exemplu: Quel traitement Haft applique a ce patient? (imparfait) Les frais de sejour dans cet hOpital seroot rembourses par la securite sociale? (futur simple) - Ce tratament i s-a aplicat (era aplicat) acestui paeient? - Cheltuielile de ~edere in acest spital vor fi rambursate (inapoiate) de catre asigurarile sociale? - in spitalul nostru ea ar fi ingrijita (tratata) de doctorul Martin.

Dans notre h6pital elle senit soignee par Ie . docteur Martin. (conditionnel present)

Les enfants blesses dans eet accident viennent d 'etre operes. (passe recent) Les honoraires vont etre payes par Ie patient Ie plus vlte possible. (futur proche) Si tu avais ete a Paris la semaine demicre, tu aurais efe invite par mes amis. (conditionnel passe) Si j'avais efe informe de ses problcmes,je 1'aurais aide. (plus-que-parfait)

- Copiii raniti in acest accident tocmai au fast operat i. - Onorariul 0 sa fie platit de catre pacient cat mai repede cu putinta. - Oaca ai fi fost la Paris saptamana treeuta, ai fi fost invitat de catre prietenii mei. - Oaea a~ fi fost pus la curen! cu problemele lui, l-a~ fi ajutat.

Cltind propozitiile anrerioare, a~i putut observa ca regula formarii diatezei pasive, prezentata 'in lectia trecula, este aceea~i pentru toate timpurile pe care le-ati studiat pima acum.

Pel1lru a forma diateza pasivti veti adduga participiul trecut al verbului de conjugat la verbul "etre" (conjugat la madill ,d timpul cerute de cOl/text). Participiul trecut 01 verbului folosit la diateza pasiwj se acordii lil gen ~i numiir eu subiecrul propozitiei:
je suis invitee

- sunt invitatii - am fost illvitat


0

- prese/It - passe compose _. futur proche - passe recent - imparfait - fl/ttlr simple - plus-que-pGlfait - conditionnel present - conditiannel passe

j 'ai ite inl'ite


til vas etre invite il viellt d'etre invite if hait invite nOlls serOIlS invitees vous aviez

sa fii invitat

- tocmai a fost invitat - era illvitat - vom fi inl'itate - fuseserdti invita!i - ar fi invitati - ar fi fost illvitate

ete invites

ils seraient invites elles auraient ite illvitees

Atenrie.' A /lU se confunda formele diatezei pasive ell diateza activo a verbelor care se conjugo la timpurile compuse cu verbul auxiliar "erre ". Aceste verbe nu pot forma diateza pasivd: je suis invite (present) je suls venu (passe compose) j'itais invite (imparfait) j'itais venue - diateza pasivii - diateza actiwi - diateza pasiwi - diateza actiwi - sunt invitat - am venit - eram invitat - venisem

29

Rezolvand exercitiul unnator veti verifica daca v-ati insu~it coreet regulile de fonnare a diatezei pasive la diferitele timpuri invatate pana acum. Completati propozitiile la diateza pasiva pastrand acela~i timp verbal ea in propozitii1e la diateza activa, apoi cititi-le eu voce tare. Folosi~ filtrul ro~u: Mon mari m' aime beaucoup. Le docteur Durand I'examinait. Je rembourserai tous les frais de ton sejour a Paris.

- Ie >suis heaucollp alll,ce de mon mario - II >etail examine par Ie docleur Durand.
- Tous les Crais de ton sejour a Paris >seront rembourscs par moi. - Le medecin >a ete appele par nous. - La tension de cette patiente >vicnt d'etre prise par I'infinniere. - Si tu etais avec nous, tu >serais aussi invite par les Martin. - Ces blessees >vont eIre operces par Ie chirurgien.

Nous avons appe\e Ie medecin. L'infinniere vient de prendre la tension de certe patiente. Si tu etais avec nous, les Martin t'inviteraient aussi. Le chirurgien va operer ces blessees.

II m'a dit que le medecin l'avait ausculte.

- II m'a dit qu'il >avail etc ausculte par


Ie medecin.

Elle nous a dit que Ie docteur Bertaud I' ausculterait aussi. Si j'avais eu de I' argent, j' aurais tout de suite paye les honoraires.

- EUe nous a dit qu'eUe >serait aussi auscultee par le docteur Bertaud. - Sij'avais eu de l'argent, les honoraires >auraicnl etc to\.1t de suite paycs par moi.

lata inca un exercitiu cu ajutorul caruia puteti veri fica daca v-ati insu~it coreet materialul prezentat in aceastii prima parte a leetiei 20. Traduceti in limba franceza unnatoarele propozitii, folosind filtrul
ro~u:

Acest tratament nu este prea eficace. in ciuda figurii ei palide, fiica mea nu era niciodata bolnavicioasa. Acest chirurg tocmai a inceput sa profeseze intr-o clinica particulara. Ai pHitit deja onorariul doetorului? Nu pot sa rna
obi~nuiesc

> Ce trailcment est peu etIicace.


> Malgre son tcint pale, rna fille n 'etaitjamais

maladive.

> Ce ehirurgien vient de commencer a travailler dans llne clinique privce.

> As-Iu deja paye les honoraircs du medecin?

eu acest pansament.

> Ie ne peux pas m 'habituer it ce pansemenl.


> Pourquoi prends-tu tant de comprimcs? > Je ne sais pas si la securitc socia Ie remboursera les frais de la convalescence. > Les blesses Ctaient transportes d'urgcnce sur des civicres a I'hopilal.

De ce iei atatea pastile?

Nu ~tiu daea asigurarile sociale vor rambursa cheltuielile (din perioada) convalescentei tale.
Ranitii erau transportap de urgenta pe t1irgi la spital.

30

Acest pacient sufera mult, trebuie sa-i dam un calmant impotriva durerii. A trebuit sa fac (suport) De cine ai fast operata? Daca ar fi avut bani, el ar fi rarnbursat cheltuielile.
0

> Ce patient souffr~ bcaucoup, 11 faut lUI appliqucr line drogue contre la douleur. > J' ai dll subir une operation du creur. > Par qui <IS-tu Clc opere.::?
> S 'II avail eu de !'argent, les frais auraient de rembourscs par lui.
> Il
vi~nl

operatie de inima.

Tocmai a fost pansat. De catre care doctor au fost prescrise aceste pastile?

d "eIre panse.

> Pelr que! mcdecin ces comprimes ant i!s

ete

presents?

31

LECTIA 20 - PARTEA A nOVA


in aceasta parte a lectiei noastre va propunem sa eititi textul de mai jos, dialogurile ~i sa rezolvati cateva exercitii care recapituleaza vocabularul ~i euno~tintele gramaticale prezentale in acest caiet de curs, TOI aici vorn incerca sa fixam cuno~tintele pe care le-ati dobandit despre formarea ~i folosirea diatezei pasive. Citili eu voce tare textul ~i dialogurile de rnai jos:

/" ~ttc annec


/"

I fai eu
/"

/"

........ /" ........ bcaucoup de problcmcs de sante.


.,/

I I TOlls mCf> amis me disaient I que


/".,//"

/"

/"

j'avais I'air maladif


tete.
.,/

I et que mon teint ctait pale. I I J'ctais fatigut I et j'avais souvent mal 11 la
/"

"'.,//"

I I Dc temps cn temps man cu:ur me faisail mal I ct j'avais des doulcurs au ventre. I I I jc suis enfin aile chez tc mcdccln. II
.,/ .,/

/"'"
/"

Alors
/"

'"

.,/

.,/

J'ai ehoisi Ie docteuT Martin

I paree quc tout Ie

mondc a une tres bonne opinion de lui.


.,/

ausculte,

I m'a examine

/"

I I Pendant rna premiere visiw chez lUi I il m'a .................,/ .,/ /" I et it a pris rna tension. I I J'ai du faire toules Ics analyses, I surtout
.,/ .,/"'

........

........ une analyse de sang.


.,/

I I On m'a aussi fait la radio de roes poumons. I I


.,/.,/

Enfin

I Ie diagnostic a tte etabli .11 J'ai du aller 11 la cliniquc I ou je suis opere d'urgence par ur
........

./........

../

celebre chirurgien.
/"

I I Le traitcmenl etait asscz long I mais efficace. II Je suis revenu ala


/".,/

../

./

........

maison courte

I au j'ai dli gardcr Ie IiI I encore pendant une semaine. I I Ma convalescence etait
.,/ ........ I et grace au doctcur Martin I j'ai et~ vite gueri. I I

........

/"

"'

../

Maintcnant

I j'ai d'aulres problemcs. I I us honoraires du doctcur Martin, I les frais de mon


././
.,/

./........

/"

./

opera lion

.,/

I et de mon SCjOUT a la clinique I ne sont pas encore payes... I I J'ai compte sur la

"

./

.,/........
sccuritc sadale,

I mais oi les frais de visitcs privees I ni les frais d'operation I ni de s~jour


./

.,/

.,/./

a la c1inique privee I nc seront rembourses. I I J'en serai de nouveau maladc... J I


.,/

........

........

../

...........

./

-Qu'est--ce que tu as?


/'" - Tu crois?
/"
.........

II

Tu as I'aif malade...

,/"
........

II

II
.,/

-Cui,

I tu devrais alIef chez Ie medecin. II


.,/........

/"

-Ce n'est rien.


./

I I J'ai pris froid I et

........
je tousse ...

II

/"

- Tu as de Is fi~re?

II

32

..................

-Qui,

I meme beaucoup. I I J'ai aussi mal a la gorge et a1a tete. I I Tu as raison. I I J'irai voir
.........

./'./'

./'.........

./'

Ie m~ecin. -Si tu as de la
./'

II
./'
fj~re,

I appelle-Ie Ala maison! II


./'

./'

.........

-O'accord.

I I Je vais I'appeler. I I

./'

.........
./'

-Docteur, lIe creur me fait mal...


./' .........

II
./'

-Co uchez-vous, I je vais vous ausculter.

I I Avez-vous de la tension? I I
/"

./'

./'

-Je ne sais pas.

/""

II
.........

-A1ors it faut 1a prendre. poumons.


.........

II

./'

.........

Apres,

faites aussi une analyse de sang

I et une

./'

radio des

"

IJ II
./

/"

-0'accord.

Oites-moi docteur,
/"

I c'est grave? II
./

./'

.........
./'

-Vaus avez Ie ceeur malade. et prendre les m~icaments


/' /" /" /'
.........

II

A1ars it taut garder Ie Lit

I pendant au mains nne sematne I


./

/'

/'

I que je vais vous prescrire. I I Tous les jours I I'infirmiere


J

./'.........

.........
.........

viendra vous taire des piqures.


-Je pr~fererais des comprimes. ..

I
......... .........

II I I VoilA man ordonnance. I I


/' ./'

./'

-Mais les piqiires sont plus efficaces dans votre cas.

-Mera,

I dotteur, II
./'

/".........
./

-Je viendrai vous voir dans deux,


./

I trois joors. I I Pour Ie moment, I reposez-vous bien


.........

/'

.........

et surtout ne fumez pas.


./

I I C'est defendu! I I
Je dais m'habituer avivre sans furner.
./'

-Aloes,

I qu'est--ce que je vais Caire? II

/'./

.........

IJ

Traduceti in limba franeeza urmatoarele propozitii. Nu uitati sa folositi filtrul Ai probleme de sanatate? Daea este bron~ita, stai in pat! Du-te sa iei targa din ambulanta! Anul treeut am meut 0 operatie riscanta de inima.

ro~u:

> Est-ce que tll as des problemes de sante? > Si c'est une bronchite, garde Ie lit! > Va chercher la civiere dans I'ambulance!
> L 'annee derniere, j'ai subi line operation du creur dangereuse.

33

lnjeetia a fost Iacuta de (catre) infirmiera acum o ora. Cand i se va lua tensiunea acestui pacient? Prin cine au fost rambursate (achitate) cheltuielile de tratament? Daca doetorul Bertaud ar fi fost saptamana trecuta la spital, ai fi fost operat de eI.

> La piqure a etc falle par l' infirmlcre il y a une heure.


> Quand 1a tension de ce patient scra-t-elle?

> Par qui ont etc rembourscs lcs frais de traitement':'


> 5i Ie docteur Bertaud avait ete la semaine demiere a I"hopital, tu aurais etc opere par Ill!.

Din fericire ea nu mai are acest aer (aspect) bolnavieios. Culca-I pe burta! (Intinde-I pe bum!) Doetore, imi bate prea tare ioima. Dati-i de urgenta acest calmant, alte medieamente nu-~i mai fae efectul (nu mai sunt eficaee). Nu
~tiu

> Heurcusement elle n'a plus eet air maladif.

> Cauche-1e

a plat vcntre!

> Docleur, mon creur bat tTOp vite. > Appliquez d' urgencc cette drogue, les autTes medicaments ne sont plus efficaces.
> Ie ne sais pas ce que je ferai pendant rna convalescence.
> Lc malade va mal, Ie traitement doit etre

ce voi face in timpul eonvalescentei.

Bolnavul se sirnte rau, trebuie sa i se schimbe tratamentul. Doctorul a spus ea diagnosticul a fost pus ieri.

chcmgc.

> Le docteur a dit que Ie diagnostic avail fait Ilier.

ete

Reteta va fi scrisa intr-o elipa, varog!

a~teptati,

> L' ordonnance sera prescTite dans un moment,


attenacz, s'il
VOliS

plait!

o sa va obi~nuiti
doamna!

curand eu pansamentul,

> Vous allcz bient6t VOliS habituer pansemenl, Madame!

a votre

Ea este cam palida inca, dar (este) deja vindecata (insanato~itii). Ea nu se plangea niciodata de nimic. Doetorul ~i-a primit onorariul, iar eheltuielile pentru tratamentul (facut) la clinica au fost rambursate de catre asigurarile sociale. Este riseant, ai tensiune. Faceti radiografia la plamani, este urgent! Te doare foarte rau ioima? Nu este angina, ea are dureri de burta.

> Elle est encore un peu pale, mais deja

gucrie.

> Elle ne se plalgnait jamais de rien.


> Lc docteur a reyll ses honoraires et les fmis de trailemenl a la cIinique ont etc rembourscs par la sccurite socialc.

> C'csl dangereux. tll as de la tension.


> Faltes la radio des poumons, c'est urgent!

> Est-ce que Ie creur te fait trcs mal? > Ce n'est pas une angine, dIe a des douleurs au venlre. > Prescrivez-moi quelque chose contre 13 toux, s'il vous plait!

Prescrieti-mi ceva impotriva tusei, va rog!

34

Daca veti raci, veti face gripa.

> Sl \ ous prenez froid, vous illtrapercz une


gnppe.

Acest chirurg celebru nu opereaza decat in c1inica lui particulara. Baiatul meu a Iacut gripa ~i are temperatura, de aceea va rog sa-l auscultati (sa-l ascultati ell stetoscopul). Ea are un ten gras? Sa ne culcam odam, este tarziu! Ma doare burta (lmi vine sa vomit), unde imi sunt pastilele?

>Ce fameux chirurgien n'opere que dans sa c1inique privee.

> Mon fils a attrapc un rhume et it a de 13 fie-vre,


alars auscultez-Ie, s'il vous plait!

> A-I-elle une peau grasse9'J


> Couchons-nol\s enfin, il est tard!

> J'ai mal ilU

CceUT,

OU sont

me.'>

comprimcs?

Treceti propozitiile de mai jos de la diateza activa la diateza pasiva: Le docteur Lefevre m'a vite guerie.

> rai Cte vite guerie par Ie doctcur Lefevre.

II m'examine depuis une heure.


Cette infirmiere te soignera bien. Si Ie docteur Martin m'avait operee, j'aurais deja ete a la maison. L'infinniere a dit qu'elle prendrait la tension de cette vieille patiente dans un instant.

> le suis examinc(e) par lui depuis une heure. > Tu


~eras

bien soigne( e) par ceUe infinnicre.

> Si j 'avais

cte opcrce par Ie docteur Martin, j 'aurals dejil etc ala maison.
vieillt: patientc serait prise par clle dans un instant.

> L'jnfirmicre a dit que la tension de cette

Ultimul exerciliu consta in trecerea propozitiilor de la diateza pasiva la diateza aetiva. Folositi filtrul rOi?U: Tu as ete accompagne par DOUS

aIa gare.

> Now; favons 3ccompagnc ala garc.

Cette fille etait operee d'urgence, Un nouvel hopital a ete ouvert dans notre ville.

> On opcrait d'urgence cette fille.

> On a ouvert un nouvel hopital dans notre ville. > La mi:re de Sophie avait invite scs copines pour son anniversairc.

Les copines de Sophie avaient etc invitees par sa mere pour son anniversaire. Les honoraires du docteur Durand ne sont jamais payes par ses patients. Par qui sera Pierre examine dans cette clinique?

> Les patients du doctcur Durand ne payent


jamais ses honoraires.

> Qui cxamincra Pierre dans cette clinique?

35

In incheierea acestei 1ectii va propunem un exercitiu fonetic. lata cateva serii de cuvinte in care se repeta acela~i sunet. Cititi-Ie Cll voce tare:

[iiJ
[ i:]

-Ia convalcsc~ce, Ie traitement, Ie pansem.ent. rembourser


- Ie chirurgi.en, Ie teint

[0]
[i J

- I' operation, la convalescence


- Ie chirurgien, Ie comprime, la clinique, la civiere, subir
-

lLJ J
l gJ
[c)
[E]

Ie chir.l.lrgien, la securite, s.l.Ibir, s 'habituer la drogue, Ie diagnostic

- Ie traitement, les honoraires, la civi.e.re -efficace, op~rer, priv~ -Ia convale.s..cence, Ie pansement, so.c.iale, s'habituer, efficac.e, civiere -Ia l;;onvalescence, la cJinique, la securite, appliquer, efficace

[sJ
[k]

36

RECAPITULAREA LECTIEI 20
~

20.1. in aceasta leqie v-ati imbogatit vocabularul legat de domeniul medical (sanatate, boli, spitalizare etc.). Am introdus substantive, verbe ~i adjective noi, cu ajutorul carora va yeti exprima mai u~or in acest domeniu. La star~itul caietului yeti regasi, ca de obicei, vocabularul general care cuprinde cuvintele noi. 20.2. Problemele de gramatica introduse in aceasta leqie se refera la formarea diatezei pasive. Studiind modalitatile de formare a diatezei pasive ati recapitulat conjugarea anumitor verbe la timpurile pe care Ie cuno~teati deja. Aceste timpuri au fost folosite atat in propozitiile la diateza activa, cat ~i in cele la diateza pasiva.
Va amintim ca diateza pasiva este folosita frecvent in limba franceza, dar ca, in foarte multe situatii, se prefera folosirea diatezei active. Situatiile in care diateza pasiva este folosita in limba romiina pot diferi de cele din limba franceza. De multe ori, traducerea dintr-o limba in cealalta trebuie sa tina cont de corectitudinea folosirii diatezei pasive sau a celei active in respectivul context. A~adar, traducerea unei propozitii 1a diateza pasiva din limba romanil in limba franceza (~i viceversa) nu implica obligativitatea folosirii pasivului in traducere. Important este ca traduce rea sa fie corecta, iar folosirea diatezei active sau pasive sa corespunda normelor Iimbii in care se face traducerea. Pentru a construi 0 propozitie la diateza pasiva, trebuie sa ne servim de verbul auxiliar "etre". Acesta va fi conjugat la timpul pe care dorim sa it exprimam ~i ii vom adauga participiul trecut al verbului de conjugal. Participiul trecut se acordli. in gen Je suis invite Tu as ete invitee. Nous serons invites. VOllS seriez invitees.
~i

numar cu subiectul propozitiei. De exemplu: (present) (passe compose) (futm simple) (conditionnel present)

- Sunt invitat. - Ai fost invitata. - Vom fi invitati. - Aii fi invitate.

Verbulla diateza pasiva este insotit de prepozi!ia "par" - "de", "de catre", care introduce complementul. La trecerea de la diateza pasiva la diateza activa complementul devine subiect: Je suis opere par un celebre chirurgien. Un celebre chirurgien m'opere. - Sunt operat de catre un chirurg celebru. - Un celebru chirurg ma opereaza.

La transformarea propozitiei la diateza activa in propozitie la diateza pasiva, ordinea cuvintelor se schimba: subiectul din propozitia la diateza activa devine complement in propozitia la diateza pasiva, iar complementul din propozitia la diateza activa devine subiect in propozitia la diateza pasiva. Atentie! Nu confundati timpul prezent folosit intr-o propozitie la diateza pasiv3. cu timpu! "passe compose" folosit lotr-o propozitie la diateza activa a1 carei verb se conjuga. cu auxiliarul "eIre":

Je suis examine par Ie medecin.

- Sunt consultat de catre doctor. (diateza pasiva - present) - Am mers la spital. (diateza activa - passe compose)

Je suis ane II I'hopital.

37

TEMA PENTRU ACASA 20


A

Traduceti in limba ramana propozitiile care unneaza: I. 2. 3. 4. 5. 11 vient de subir une operation dans tine c1inique privee. Tu erois qu'on peut facilement s'habituer a eette drogue? Cauche-toi au soleil, tu es trap pale! Votre pansement a ete mal fait par I'infinniere.
NOllS

avons pense que les honoraires seraient bientot payes.

B.

Traduceti in limba franeeza urmatoarele propozitii:

1.
2. 3. 4. 5.

EI mi-a spus ca a fost operat de catre doctorul Martin. Nu voi inapoia (rambursa) cheltuielile pentru tratamentul tau. Sunt prea mario Din nefericire Maria este bolnavicioasa, fata ei este intotdeauna palida. A fost aplicat un tratament prost, trebuie schimbat imediat. Am Crezut ell. asigurarile sociale au rambursat deja cheituielile pentru la clinica.
~ederea

mea

C.

Transformati propoziliiIe urmatoare in propozitii la diateza aetiva: I. 2. 3. 4. 5. Elle avail ete soignee par Ie celebre professeur. La patiente vient d' etre
opeTl~e

par Ie docteur Durand.

L' ordonnance sera preserite demain. Les honoraires de ce chirurgien vont etre regles bientot. Les piqfires etaient donnees ehaque jour par I'infirmiere.

38

VOCABULARUL LECTIILOR 19 51 20
I'analyse (f.) I'angine(f.) appliquer

> Llanaliz)
> [liiJin] > LaplikE)

- analiza - angina - a aplica; a pune in practica; a realiza - Noroe! In cinstea ta! in sanatatea tal - a face, a capata (un) guturai - a auseulta (a asculta eu stetoscopul)

a(ta) sante!
attraper (un rhume) ausculter avoir mal au creur avoir de la tension (se) battre la bronchite c'est urgent Ie chirurgien la civiere Ia clinique Ie creur

> [a ta satE] > [atRapE e Rum]


> [oskUltE]

> [avua:R malo kOR]

- a-I durea stomacul;


a-i veni sa vomite - a avea tensiune - a (se) bate bron~ita

> [avua:R dO la tasioJ


> [sObatR]

> [la bRo~it]


> [sEtURjii] > [10
~iRURjie]

- este urgent - chirurgul - targa, brancarda - clinic a - inima

> [la sivieR]


> [Ia klinik]

> [IOkOR}
> [IOkORmO fe mal]
> [10 kopRimE]

Ie creur (me) fait mal


Ie comprime

- rna (te, iI, 0, etc.) doare inima


- comprimatul, pastila, tableta - convalescenta - a se culca, a se intinde a se culca, a se duce la culcare - diagnosticul - doctorul - durerea - a se droga; a lua prea multe medieamente, caImante - de urgenta; imediat. lara intarziere, numaidecat - drogul; medicamentul, leacul - eficace

la convalescence
(se) coucher Ie diagnostic Ie docteur la douleur se droguer d'urgence la drogue efficace enfin examiner

> [la kc)vaIEsas]


> [sO ku~E] > [10 diagnostik]

> [10 doktOR]

> [la dulOR]


> [sO dRogE]

> [dURjas] > [Ia dRog]


> [Efikas]

> [ate] > [EgzaminE] > [Ia fievR] > [gaRdE 10 Ii] > [Ia gRip] > [gERiR)

- in

star~it,

in fine; in conc1uzie,

pe scurt - a examina, a consul13 - febra, temperatura

la fievre
garder Ie lit la grippe guerir

- a 813 in pat; a zacea


- gripa - a vindeca, a tamadui

39

s'habituer les honoraires(m.pl.) maladif maladive I' operation operer

> [sabitUEJ > [lczonoReR] > lrnaladit] > [maladiv] > [lopERasio] > (opERE] > [loRdoniis]
> [pal] >
[lOpa~ma]

- a se obi~nui; a se deprinde; a se familiariza - onorariul (plata unui avocat, unui chirurg) - bolnavicios, morbid, maladiv - bolnavicioasa, morbida, maladiva - operatia, interventia chirurgicala - a opera, aface chirurgicala
0

interventie

I' ordonnance (f.)


pale Ie pansement Ie patient la patiente la piqure se pIaindre de ... Ie poumon prendre froid prendre la tension prescrire prive,-e la radio Ie rein rembourser Ie rhume Ie sang la sante la securite sociale la souffrance subir Ie teint la tension la toux Ie traitement Ie ventre

- reteta, prescriptia medicala; ordonanta - palid,-a; livid,-a - pansamentul; pansarea - pacientul - pacienta - injeetia; ciupitura,
pi~catura

> [tOpashi) > (la pasiat] >[la pikURJ > [sO pIedR dO] > (lOpumo] > [pRiidR fRua] > [pRiidR la tasio] > [pReskRiR] > (pRivE] > [ia Radio] >[lORc] > [RabuRsE] > [10 RUm] >[IOs3] >[lasatE] >[la sEkURitE sasial] >[la sufRiis] >[sUBiRj >[lOte] >[la tasi6J >[la luJ >[lOtRctma] >lIOv3tR] >(a pia "atR]

- a se plange de ... , a se vaitade .. , - plamanul - a raci - a lua tensiunea - a prescrie, a recomanda - privat,-a; particutar,-a; personal,-a - radiografia; radiouI - rinichiul - a rambursa, a inapoia (0 suma de bani); a achita - guturaiul - sangele - sanatatea - asigurariIe sociaIe - suferinta - a suferi, a avea, a indura, a suporta (0 incercare) - tenuI - tensiunea; presiunea - tusea - tratamentul - burta, pantecele - pe burta

a plat ventre

LECTIA 21 ,

PARTEA iNTAI

in partea destinata recapitularii va propunem urmatoarele exercitii: A Completati propozitiile in limba franceza cu substantivele urrnatoare: I. Ie voyage S.le visa 9. la carte 13. la capitale
2. Ie depart

3. I'arrivee

4. Ie passeport 8. la touriste 12. la valise

6. Ie billet 10. Ie plan


14.1'etranger

7. Ie touriste
II. Ie bagage 15.I'etrangere

Plecarea noastrii era prevazuta pentro martea viitoare.


~titi

- Notre >depart etait prevu pour mardi prochain. - Connaissez-vous Ie nom de la >capitale du Canada? - Cet >6trangcr chercbe un bon hOtel. - Quelle est la date de votre >arrivee a Paris? - Pendant >Ic voyage j'ai perdu mon >passeport. - On n'a pas besoin de >visa pour aller en France. - En ere il y a beaucoup de >touristes en Italie. - Fais vite ta >vahse! - Ou avez-vous mis nos >billets? - Si tu ne veux pas te perdre, achete >Ie plan de la ville!

cum se nurne~te capi1ala Canadei?

Strainul acesta cautii un hotel bun. Care este data sosirii voastre (dumneavoastra) la Paris? in timpul calatoriei mi-am pierdut
pa~aportul.

Nu avem nevoie de viza pentru a merge in Franta.

Vara sunt multi

turi~ti in

!talia.

Fa-ti repede valiza (bagajul)! Unde ne-a~ pus biletele? Daca nu vrei sa te riitace~ti, curnpara harta (ghidul) ora~ului!

Am vrea (dori) foarte mult sa plecam in strainatate, dar nu este posibil!


Mi-ai dus (predat) bagajul la biroul de bagaje (Bagaje)1 Uita-te pe harta, este prea departe! OcupiHe de aceasta turista, pare pierduta (rntacim)! Ajutati-o repede pe aceasta straina!

- N aus voudrions bien partir pour> I' etranger, mais ce n' est pas possible.
- Est-ce que tu as mis mon >bagage a la consigne? - Regarde >la carte, c'est trop loin! - Occupe-toi de cette >touriste, elle a I'air perdue. - Aidez vite ceUe >6trangere!

B.

Completati propozitiile in limba franceza cu prepozitiile "pour" ~i "en": Plee in strainatate curand ca sa caut de lucru. - Bientot j e pars >pour I'etranger >pour ehercher du travail. - Us ont habite >a Paris il y a cinq ans. - >D'ou viens-tu? - >Du Canada. - NollS sommes >en ltalie, mais demain DOllS partons >pour la France. - A-t-iI deja fait son voyage >au Mexique? - lis seront >au Canada dans une semaine. - Hier, nos enfants sont revenus >d'Allemagne.
- Ou allons-nous passer nos vacances cette annee?

Ei au locuit la Paris acum cinci ani.


De unde vii? Din Canada. Suntem in Italia, dar maine plecam in Franta. $i-a incheiat deja calatoria in Mexic? Vor fi (vor ajunge) in Canada peste 0 saptamana. leri, copiii
no~tri s-au

intors din Germania.

Unde 0 sa ne petreeem vacanta anul acesta?

In Statele Unite.

- >Aux Etats-Unis.

C.

Recapitulati verbele "partir"~i "voyager" la diferitele timpuri pe care Ie cunoa~teti deja. Completati propozitiile care urmeaza eu formele corespunzatoare ale acestor verbe: Plecam adeseori in strainatate eu parintii no~tri. EI nu mai vrea sa calatoreasca.
A~

- NOlls >parlons souvent pour l'etranger avec nos parents.

- n ne veut plus >voyager.


- Je >voyagerais volontiers atravers 1a France, mais je n'ai pas d'argent.
- Ou pars-tu pour Ie week-end?

calatori eu placere prin Franta,

dar nu am bani.
Unde pleci in week-end? Sa callitorim in vara asta! Am plecat eu totii in Halia.

- >Voyageons eet ete! - Nous >sommes partis tous ensemble pour l'ltalie. - Cet ete nos amis >ont beaucoup voyage.

Prietenii no~tri au calatorit mult in vara aeeasta. Daca a~ fi avut bani in tinerete, a~ fi caHitorit prin toata Europa. Ea a plecat azi de dimineat! ram sa-~i ia macar "la revedere". Ea pleca adesea singura la Paris. De-acum incolo vom ciUatori in toate tarile lumii. Tata tocmai a pleeat la (Le) Havre.
2

- Si j' avais eu de I' argent au temps de rna jeunesse,


>j 'aurais voyage a travers toute )'Europe. - Elle >est partie ce matin sans meme dire "au revoir". - Elle >partait souvent seule pour Paris. - A l'avernr on >voyagera dans taus les pays du mande. - Mon pere >vient de partir pour Ie Havre.

lata vocabularul pe care vi-I propunem in aceasta lectie. Cititi eu voce tare substantiveIe noi, conform pronuntiei date: I'aeroport (m.) Ie decollage Ie vol I'atterrissage (m.) la piste d'envol l'h6tesse de I'air(f.) la ceinture de securite la salle d'attente
> [laEropoR]
> [10 dEkolaj]

- aeroportul - decolarea; dezlipirea - zborul; cursa (aviatica) - aterizarea - pista (de decolare) - stewardesa - centura de siguranta - sala de 3..?teptare - Campania aeriana "Air France" ("Air Inter") - pilotul - Iinia (de demarcatie, aeriana) - deturnarea (unui avion)

> [10 volJ > [lateRisaj] > [Ia pist daval] > [lotes dO leR] > [1a setUR dO

sEkURitEj
> [1:1 sal datat]

la compagnie aerienne > [Ia kopani aErien "Air France " eRtRas ("Air Inter") (eRcteR)] Ie pilote la ligne
> [10 pilot]

> [laliiiJ

Ie detournement

> [10 dEtuRnOma)

Exersa~i

inca

data pronuntia noilor substantive: - Campania aeriana "Air France ("Air Inter") - zborul; cursa (aviatica) - linia (de demarcatie, aeriana) - decolarea; dezlipirea - pilotul - pista (de decolare) - aeroportul - deturnarea (unui avion) - centum de siguranl a - aterizarea - stewardesa - sala de a~teptare

la compagnie aerienne > [Ia kopani aErien "Air France " eRfRiis ("Air Inter") (eReteR) Ie vol la ligne
> [IOvol]

> [la lin]

Ie decollage Ie pilote la piste d'envoi I'aeroport (m.) Ie detournement la ceinture de securite I'atterissage (m.) l'hOtesse de l'air (f.) la salle d'attente

> [10 dEkolaj] > [10 pilot] > [Ia pist davol] > [laEropoR] > [10 dEtuRnOma] > [IasetlJRdO

sEkURitE)
> [latcRisaj] > [lotes dO leRJ > [la sal datat]

Cititi eu voce tare propozitiile in limba franceza in care apar ~i noile substantive ~i retineti traducerea lor in limba romana: NOlls voudrions l'aceompagner aI'aeroport. - Am vrea (dori) sa-Ilnsotim (conducem) Ia aeroport. - Trebuie sa ajungem cu a ora inainte de decolare. - Conditiile atmosferice sunt proaste, de aceea decolarea devine imposibilli. - Zborul nostru va dura ceva mai mult de trei are. - Cel mai mare pericol de accident apare in timpul aterizarii (la aterizare). - Unde este avionul nostru? Pe pista de decolare. - Mi-ar placea foarte mult sa fiu stewardesa ca sa calatoresc In toati lumea. - Pasagerii sunt rugati sa-~i puna centurile de de siguranta ~i sa nu fumeze in timpul aterizarii.
- Se anunta eli avionul care vine de la Lyon are o Intarziere de 45 de minute.

11 faut arriver une heure avant Ie decollage.


Les conditions atrnospheriques sont mauvaises, aloes Ie decoUage est impossible. Notre vol durera un peu plus de trois heures. Pendant I'arterrissage il yale plus grand danger d'accident. Oil est notre avion? Sur la piste d'envol. J'aimerais bien etre h6tesse de l'air pour voyager dans Ie monde entier. Les passagers sont pries d'atlacher leurs c:eintures de securite et de ne pas fumer pendant I'atterrissage. L'avion en provenance de Lyon est annonee avec 45 minutes de retard. Les passagers attendaient Ie vol de Londres.

a destination

- Pasagerii Lomira. - Sala de

a~teptau cursa

(zborul) de (pentru)
turi~ti.

La salle d'attente est pleine de touristes. Voila la guichet de la compagnie aerienne "Air France". Comment s'appelle la compagnie aerienne roumaine? Elle s'appelle "TAROM". Pour etre pilote il faut avoir une sante excellente et etre tres courageux. Vous partez pour trois jours, Monsieur? C'est impossible. Pour voyager de Paris les lignes interieures.

a~teptare este

plina de

- lata casa de bilete a companiei aeriene "Air France", - Cum se nume~te compania aeriana romana? Se nume~te "TAROM". - Ca sa fii pilot trebuie sa ai ~i sa fii foarte curajos.
0

sanii.tate de fier

- Pleeati pentru trei zile, domnule? Este imposibil. - Pentru a ealatori de la Paris Ia Toulouse trebuie sa iei 0 eursa intema. - Cand zbor, imi este Intotdeauna teama de 0 deturnare (a avionului).

a Toulouse il faut prendre

Pendant Ie vol j' ai toujours peur d'un detournement.

Retineti urrnatoarele expresii aparute in propozitiile de mai sus: (l'avion) en provenance de ... (l'avion) a destination de... attacher la ceinture de securiti
> [ a pRovniis dO)

- (avionul) de Ia...; (cursa nc.... ) de la... - (avionul) ell destinatia ... , pentru... - a prinde (a pune) centura de siguranta.

> [ a destinasio dO l > [ ata~E la setUR dO sEkURitEj


4

Ali intalnit, de asemenea, noi verbe regulate de grupa l: durer annoncer


> [dURE]

- a dura, a tine; a suporta

> [anosE]

- a anunta, a face cunoscut, a da de veste

~i

adjectivele:

interieur. -e impossible

> [ctERiOR]
> [cposibl]

- interior, interioam; intern, intema - imposibil, -ii

latli alte cateva verbe legate de subiectul lectiei noastre: annuler deeoller atterrir voler

> [anUlE] > [dEkolE] > [atERiR]


>[voIE]

- a anula, a desfiinta - a decola - a ateriza - a zbura

In propozitiile de rnai sus ati intalnit urmatoarele nume de ora~e: Toulouse Lyon Londres

> [tuluz] >[lio] > [llldRJ

- Toulouse - Lyon - Londra

Retineti 51 urmlitoarele nume de Rome Milan Berlin

o~e:

> [Rom]

- Rorna - Milano - Berlin

> [mila]

>(bERle]

Traduce~ in

limba romana lUlll3toarele propozj~i in care am folosit noile CUvlnte. Folositi filtrul ro~u:

Les conditions atmospheriques a Berlin sont mauvaises; taus les vols ant ete annules. C'est impossible! Les avions modernes volent de plus en plus vile.

> La Berlin conditiilc atmosferice sunt proaste; au fost anulate toate zborurile. > Nu e cu putinta! (lmposibil 1) > Avioane/e din zilele noastre zboara. din ce in ce mai rcpede.

Les pistes d'atterrissage ne sont pas assez longues, > Avionul nu poate ateriza pentru eft pistele de alors J'avion ne peut pas atternr. aterizare nu sunt suficient de lungi. "Air France" vole sur les lignes intemationales, "Air Inter" sur les )ignes interieures. Est-ce que vous connaissez d'sutres compagnies aeriennes internationales?

> "Air France" face curse internationale, "Air Inter" - curselc interne. > Cunoa~teti ~i alte companil aeriene interna!ionale?

Notre avion a heureusement decolle

a Londres.

> Avionul nostru a decoiat eu bine de la Londra, > Stai la locul tflu, pune-ti centura de siguranla, nu fuma! > Ea nu ia niciodata avionul de frica unei deturnari, > Unde este avionul pentru Roma? > Toti pasagerii se uita dupa aeeasta stewardesa frumoasa ~i simpatica, > Zborul deasupra Atlanticului va dura opt are,

Reste a ta place, attache ta ceinture de seeurite, ne fume pas! EUe ne prendjamais I'avion de peur d'un detournement.

Ou est I'avion adestination de Rome?


Tous les passagers suivent des yeux eette belle et sympathique Mtesse de I'air. Le vol au-dessus de l' Atlantique durera huit heures,

VallS

Votre avian, Madame, n' a pas encore ere annonee, > Avionul dumneavoastra, doamnii, nu a fost inca pouvez aller dans 1a salle d'attente. anuntat, puteli merge in sala de a~teptare. > Avionul de Ia Milano a aterizat deja?

Est-ce que l'avion en provenance de Milan a deja atterri? Le pilote est responsable de la vie et de la securite de ses passagers.

> Pilotul este responsabil de viata de siguranla pasagerilor.

~i

Comp1etati propozi\iile in limba franceza cu substantivul, adjectivul sau verbul corespunzator apoi, citi\i-Ie cu voce tare: Te-ai pierdut pe (in) aeroportul din Berlin? Nu este imposibil (eu neputinti). Decolarea avionului nostru este fixata peste 0 ora, a~a ca haideti in sala de a~teptare. Cursa de Roma a fost anulata. in timpul decolarii ~i al aterizarii trebuie sa stai la locul tau (nu trebuie parlisit locul). De curand a avut loc un accident de avion pe pista de decolare a aeroportului din Toulouse. Stewardesa ne spune a decolat. - Tu t'es perdue a>I'acroport de >Berlin? - Ce n'est pas >impossible. - >Le decollage de notre avion est prevu dans une heure, alors allons dans >la salle d'attente.

~i

- >Le vol a destination de Rome >a ete annule. - Pendant>le decollage et>!'atterrissage il faut rester asa place. - Demierement il y a eu un accident d'avion sur >Ia piste d'envol de l'aeroport de >Toulouse. - > L' hotesse de I' air dit que notre avian >vient de Meoller. - >Notre compagnie acrienne a annonce plusieurs vols sur >les Iignes interieures entre toutes les grandes villes de France. - Est-ce que ie vol >a destination de >Londres a ete deja >annonce? - Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de >detoumement d'avion?

ca avionul tocmai

Compania noastra aeriana a anuntat mai multe curse pe liniile interne intre toate marile or~e ale Frantei. Cursa de Londra a fost deja anunlata? Ce trebuie facut in cazul unei deturnAri de avion?

Ayionul se afla deja deasupra ltaliei, yom ateriza In curi'md la Milano. Toata lumea de la Berlin.
a~tepta

- Notre avion >vole deja au-dessus de l'ltalie, nous >allons atterrir a >Milan. - Tout Ie monde attendait l'avion >en provenance de >Berlin. - >Le pilote a annonce qu'il ne pourrait pas Mealier parce que les conditions atmospheriques a Lyon etaient mauvaises. - Le vol de Paris aRome >n'a dun~ qu'une heure. - Les passagers >sont pries d'attacher leurs >ceintures de securitc.

avionul

Pilatul a anuntat ca nu va putea decola deoarece la Lyon conditiile a1mosferice sunt proaste. Zborul de la Paris la Roma nu a durat decat 0 ora. Pasagerii sunt rugati de siguranta.
sa-~i

puna centurile

Cititi propozitiile unnatoare ~i retineti noile fonne verbale (scrise eu caractere ingro~ate). Fiti atenti la traducerea lor In limba romana: Demainje finirai mon travail

a midi.

- Maine voi termina lucrul la pranz. - Maine la doua voi veni la tine. - Maine cand imi voi fi terminat (imi voi terrnina) treaba (la pranz), voi veni la tine (la ora doua).

Demain a deux heures je viendrai chez toi. Demain quand j'aurai fini man travail (11 midi), je viendrai (a deux heures) chez toi.

tn fraza precedenta am folosit un nou timp verbal- "futur anterieur" > [fUtUR atERiORj- "viitor anterior".

Acest timp determinii

ac,iune viitoare care are loe inaintea unei alte acliuni viitoare.

"Le futur anterieur" ("viitorul anterior") se forrneaza adaugand la verbele auxiliare "avoir" sau "etre" (conjugate la "futur simple") participiul trecut al verbului de conjugal. Cand verbul de conjugat folose~te auxiliarul "etre", participiul trecut se acorda in gen ~i numar cu subiectul, ca in cazul oric3rui alt timp campus.

De obicei, timpul "futur anterieur" este precedat de introduce 0 subordonata temporala. De exemplu: quand
> [lci]

conjunctie sau locutiune conjunctionala care

- cand; atunci dnd; in momentul in care - indata ce; de indatil. ce; cum - de indata ce

des que aussitot que

> [de kO]

> [ositokOj

De# existii # in limba romana, acest limp este rar folosit i'n limba /iterarii, vorbitii. Ordinea acliunilor rezultti, de cele mai mu/te ori, din context.

~j

aproape delve in limba

lata cateva exemp1e in care am folosit viitorul anterior ("futur anterieur"):


~ yOU! aurez pri! votre bain, nous nous mettrons it table.

- Imediat dupa ce veti face baia, ne vorn a~eza 1a masa. - Chd te vei intoarce acasa, rna vei suna. - Baietii vor juca baschet de indata ce Pierre i~i va fi racut (i~i va face) tema. - 0 sa plecam in vacanta imediat ee copiii i~i vor fi luat (li?i vor lua) examenele.

.Q.uand.tu seras rentre a la maison, tu m'appelleras. Auss;tOt que Pierre aura fait ses devoirs, les garryons joueront au basket-ball.
~ les enfants auront passe leurs examens, nous allons partir en vacances.

Completati propozitiile care urmeaza cu forma corespunzatoare de "futur anterieur" ("viitor anterior') a verbului din paranteza: Imediat ce avionul va decola, stewardesa 0 sa serveasca ni~te bauturi (bauturile). (d6coller) Irnediat ce copiii vor vedea aeroportul, vor dori sa zboare eu avionul. (voir) - Des que I'avion >aura dcco116, l'h6tesse de I'air va servir des (les) boissons. - Aussitot que les enfants >auront vu I' aeroport, ils voudront voler en avian. - Quand vous >aurez attem it Londres, vous irez au bureau de la compagnie aerienne franyaise. - Des que Ie directeur >aura anoulc Ie vol a destination de Berlin, tous les passagers se dirigeront vers la salle d'attente. - Quand tu >sera, parti en avion, tu seras la-bas avant eux.

i~i

Cand veti ateriza la Londra, va veti duce 1a biroul companiei aeriene franceze. (atterrir) Indatli ce directorul va anula cursa de Berlin, toti pasagerii se vor indrepta catre sala de a~teptare. (annuler) Cand vei pleea eu avionul, vei ajunge acolo inaintea lor. (partir)

in exercitiul care urmeaza va propunem sa folositi timpul nOll invatat - "futur anterieur". Transformati propozi\iile de maijos Intr-o singura fraza folosind "futue anterieur"; Je vous poserai des questions. Vous me repondrez. VOUS attacherez vos ceintures de securire. L' avion decollera. Tu iras au bureau de la compagnie aeeienne roumaine "Tarom". Tu y acheteras des billets d'avion pour Londres. Les passagers entreront dans la salle d'attente. Le cafe leur sera servi. - Quand >je vous aurai pose des questions, vous me repondrez. - Des que >vous aurez attache vos ceintures de securite, l'avion decollera. - Quand >tu seras aile au bureau de la compagnie aerienne roumaine "Tarom", tu y acheteras des billets d'avion pour Londres. - Aussit6t que >les passagers seront entres dans la salle d'attente, Ie cafe leur sera servi.

Timpul "futur anterieur .. poatefi folosit. de asemenea, infraze pentru a exprima 0 acliune anterioarii celei exprimate de ciirre imperativ (Uimperatij,):
Quand tu auras fait ton travail, centre a la maison! Aussit6t que VOllS serez revenu a la maison, Monsieur, appellez-moi! 8 - Cand iti vei termina treaba (ili vei fi terminat treaba), intoarce-te acasJi! - Domnule, sunati-ma de indata ce yeti ajunge acasa!

Traduceti in limba roman a uITnatoarele propozitii imperative: Quand nous serons arrives a I'aeroport, dirigeons-nous vers la salle d'attente! Aussit6t que tu seras entre dans la chambre, ouvre la fenetre! Quand vous aurez fini de manger, venez aujardin!
> Ciind vom ajunge (vom fi aJuns) la aeroport, sa ne indreplflm sprc sala de a-5teptare!

> De indata ce (de cum) vei intra in camera, deschide fereaslra! > Cand yeti termina (veti fi tenninal) de mancat, veniti in gradina~

lata ~i ultimul exercitiu din prima parte a lectiei noastre. Rezolvandu-I puteti verifica daca ~titi sa folositi timpul "futur anterieur" ~i vocabularul nou. Tradueeti in limba franeeza urmatoarele propozitii: Zborul nostru nu va dura deeM doua ore. Aterizarea este imposibila in aceste conditii. (in aceste conditii aterizarea devine irnposibila.)
A~teptam

> NoIre vol ne durera que deux heures.

> Dans ces conditions I'atlerrissage est impossible.

avionul de la Berlin.

> N ous attendons I' a vion cn provenance de Berlin, > L':\vion se trouvait deja sur la piste d'envol quand Ie vol a etc annule. > Y a-t-il bcaucoup de !ignes interieures en Fmnce?
> Nous avons visile Ie fameux <lcroport

Avionul se afla (era) deja pe pista de deeolare cand zborul a fost anulat. Exista multe curse interne in Franta? Noi am vizitat vestitul aeroport din Toulouse, Cursa de Roma a fost anuntata eu 0 inurziere de douazeci de minute. Pilotul a spus eli decolarea va fi posibila peste cateva are.
De indata ce te vei afla in avion. draguta se va ocupa de tine.
0

de Toulouse.

> On a annonce Ie vol a destination de Rome avec 20 minutes de retard. > Le pilote a dil que Ie dccollage serait possible quelques heures plus lard. > Des que tu te seras trom'e dans I' avion, une jolie h6tesse de I'air s 'occupera de toi.

stewardesa

Domnule, cunoa~teti cumva adresa companiei aeriene franceze "Air France"? De indata ce avionul va decola, va voi servi cafea, domnule! In ciuda deturnarii avionului, am aterizat eu bine. "Air France" face curse internationale, "Air Inter" face curse interne. in eaz de pericol trebuie sa ramanem la locurile noastre ~i sa ne punem centurile de sigurant<1.
La Roma, in sala de a~teptare, ne~au servit

> Esl-ce que vous connaissez, Monsieur, I' adresse de la compagnie acrienne franyaise "Air France"?
> Aussit6t que i'avion aura decolle, je vous servirai du cafe, Monsieur l > Malgre Ie detournement de notre avian, nous avons heureusement atterri. > "Air France"vole sur les lignes intemationales, "Air Inter" sur les lignes interieures. > En cas de danger il faut rester a sa place et attacher les ceintures de securitc. > Dans la salle d'attente a Rome on nous a servi du cafe excellent.
9

o cafea excelenta.

LECTIA 21 - PARTEA A nOVA


incepem a daua parte a leqlei naastre recapituUind diteva adjective.

Completati propozitiile de mai jos eu urmatoarele adjective: I. etranger


5. court
2. etrangere

3. long
7. magnifique

4. longue
8. pret
12. fatigante

6. courte
10. confortable

9. prete
13. neeessaire

II. fatigant

Nu cunosc niei

limba stmina.

- Ie ne connais aucune langue >etrangere. - Cet avion est >pre1

Acest avion este gata de decolare.

a deeoller.

Calatoria noastra cu avionul nu va fi lunga, - Notre voyage en avian ne sera pas >long dar (va fi) destul de obositoare. rnais assez >fatigant. Aceasta pista de decolare nu este prea scurtci? Cursa intema Paris-Lyon este necesarii.. - Est-ce que cette piste d'envol n'est pas trop >courte? - La ligne interieure de Paris a Lyon est >necessaire.

Consider eli. noul aeroport este foarte - Ie trouve Ie nouvel aeroport tres >confortable, confortabil, mai ales pentru pasagerii straini. surtout pour les passagers >etrangers. Pavestea detumarii avionului nostru este prea lunga ca s-o spun aeum. Seuza-mli, dar cred eli porti fuste prea scurte. Din avion
priveLi~tea va

- L'histoire du detournement de notre avion est trop >Iongue pour la raconter maintenant. - Excuse-moi, mais je pense que tu portes des jupes trop >courtes.

fi magnifica!

- La vue de l'avion sera >magnifiquel


- Quand serez-vous >pretes?

Cand veli fi gata?

B.

in eontinuarea reeapitularii transformati propozitiile urmatoare folosind pronumele "y" eu functia sintaetiea de complement circumstantial de loc:

Ie vais avec toi a l'aeroport.


Les pas sagers ont attendu plusieurs heures dans la salle d'attente. Nous acheterons des billets d'avion au bureau de la compagnie aerienne "Air France".
VOllS

> J'y vais avec 10i. > Les passagers y ont attendu plusieurs heures. > NOllS Y acheterons des billets d'avion.

allez aMilan.

> VOllS Yallez.

10

C.

Verificati daca va amintiti regulile de folosire a pronumelui "en", care substituie substantive precedate de prepozitia "de"(du, de la, des) ~i cele de folosire a pronumelui "y", care substituie substantive precedate de prepozitia "a"(au, a la, aux). Transformati propozitiile urmatoare folosind formeIe corespunzatoare ale acestor pronume: Nous revons souvent d'un voyage i:I Milan. Je suis rentree de Rome dimanche. II est deja revenu
1:1

> Nous en revons souven!.

> ren suis rentree dimanche.

la maison.

> II y est deja revenu.


> Naus en revenons parce qu'iJ faut aller a recole.

Nous revenons de vacances parce qu'il faut aller a l'ecole. Je ne prends pas de biere. Nous acheterons des pommes. Elle pensera toujours

> Je n'en prends pas. > Nous en acheterons.


> El1e y pensera toujours.

acette soiree.

D.

Amintiti-va regulile de folosire a pronumelor "en"~i "y" La irnperativ. Transformati urmatoarele propozitii afirmative la imperativ in propozi\ii negative 1a imperativ ~i invers: propozitiile negative la imperativ in propozitii afirmative la imperativ. Vas-y! N'en achete pas! N'y allez pas! Pensons-y! Prenez-en beaucoup!

> N'y va pas!


> Achetes-en!

> Allez-y! > N'y pensons pas!


> N'en prenez pas beaucoup!

lata alte cateva cuvinte noi care va vor imbogati vocabularul referitor la caHitoriile eu avionu!. Cititi-Ie ell voce tare ~i retineti tradueerea lor in limba romana: I'avion

a reaction

> [[aviD a REaksio] > [LO bagaj a mE] >[IOsiej] > [10 bRuia:R] > [Ia klas tuRist] > [10 sUplEma]

_. avionul eu reactie - bagajul de

Ie bagage a main Ie siege Ie brouillard la elasse touriste Ie supplement

mana

- scaunul (mare); jiltul - ceata, paela - clasa "turist" - suplimentul, adaosul, surplusul - cabina - riscu!, perieolul - greutatea

la eabine !e risque Ie poids

>lla kabin] >[lORiskJ >110p"a]

Ca de obicei, va prezentam pronuntia acestora: la cabine la classe touriste !'avion

acelea~i

cuvinte in alta ordine. Exersati

> [la kabin] > [Ia kJas tuRist] > [lavia a REaksio] > [10 Risk]
> [lOp"a]

- cabina - clasa "turist" - avionu! ell reactie - riscul, pericolu! - greutatea - bagajul de mana - suplimentul, adaosul, surplusu! - scaunul (mare); jiltu! - ceata, pacla

a reaction

Ie risque !e poids !e bagage

a main

> [10 bagaj a me] > [10 sUplEma]

Ie supplement

Ie siege Ie brouillard

>

[IOsi~j]

> [10 bRuia:R]

12

Citi\i cu atentie propozitiile unnatoare in care am introdus noile euvinte limba romana: Les avions

~i

retineti traducerea lor in

a reaction fon1 beaucoup de bruit.

- Avioanele eu reactie fac mutt zgomot. - Puteti pastra bagajul de mana. - Puneti-I sub scaun!

Vous pouvez garder votre bagage Placez-le sous votre siege!

amain.

Le pilote a appris par la radio qu'il ne pourrait pas - Pilotul a aflat prin radio ea nu va putea atterrir a Montreal a cause du brouillard. sa aterizeze la Montreal din eauza cetii. Est-ce que le billet en classe touriste est moms cher qu'en premiere classe? Quand les bagages pesent plus de vingt kiLos, il faut payer un supplement. L'h61esse de I'air a servi Ie petit-dejeuner au pilote, dans sa cabine. Les passagers sont pries d'eteindre leurs cigarettes. 5i vaus aviez diminue Ie risque d'aceident, il n'y aurait pas eu tant de blesses. - Biletulla clasa "turist" este mai ieftin decat la clasa I? - Cand bagajele cantaresc mai mult de 20 de kilograme, trebuie sa plate~ti un supliment. - Stewardesa a servit micul dejun pilotului in cabina. - Pasagerii sunt rugali sa i~i stinga tigarile (sa nu mai fumeze). - Oaea ati fi miqorat riscul de accident, nu ar fi existat atiitia raniti.

Re1ine1i verbele noi folosite in propozitii Ie de mai sus: placer diminuer eteindre

> [piasE]
> [diminUE]
> [EtedR]

- a pune, a a~eza, a piasa - a diminua, a (se) mic~ora - a stinge; a i'nchide

Verbul "placer" (verb de grupa 1) se conjugii la lei ca ~i verbul "commencer".

Conjugarea neregulata a verbului "eteindre" acestei lectii.

va

este prezentata in partea destinata recapitularii

Pe hinga verbele prezentate mai sus, retineti

~i

expresiile: - din cauza ... - mai ieftin (mai putin scump)


- 0

a cause de ...
moins cher une partie de ... reserve a...

>[a koz dOl


>[mUe~ERl

> [Un paRti dO] > [REzERvE a]

parte de ... ; 0 parte din...

- rezervat (cuiva)

13

lata cateva verbe, adjective bouger

~i

expresii noi: >[bujE] - a (se) mi~ea; a se zdruneina; a se zgaltai - a se simti; a resimti - inspaimantator (inspainllintatoare), infrieo~ator (infrieo~atoare); ingrozitor (ingrozitoare) - placut,

se sentir epouvantable

> [sO satiR]


> [Epuvatabl]

agreable desagreable (se senlir. etre) al'aise (se sentir) mal a Paise

> [agREabl]
> [dEzagREabl]

-a; agreabil, -a -a; dezagreabil, -a

- neplacut.

>[a lez]

- (a se simti, a fi) ferieit, in largul sau; (asta) comod, a se simti bine

> (malalez]

- (a se simti) prost. stingherit, jenat; a-i fi rau, a se simti rau

Verbul "bouger" se conjuga Iafel co verbul "manger",


Conjugarea verbului "se sentir"va va fi prezentata la recapitularii.
sIar~itul

acestei leetii, in partea destinata

tn exercitiul urmator veti intalni intregul vocabular nou. Cititi eu voce tare propozitiile ~i tradueeti-Ie in Iimba romana. Folositi filtrul ro~u: Notre dernier vol etait tres desagreable.
> Ultima noastra calatorie eu avionul a fost

foarte neplacuta. Quand notre avion avait deeolle, il a commence


> Cand a dt::eolat, aviollul nostru a i'nceput

a bouger a cause du vent epouvantable.


Les passagers se sont sentis mal a l' aise. Estce que tu as place ton argent a la banque? II o'y a plus de brouillard, alors Ie risque d'accident a beaucoup dirninue. Qui, on se sent bien al'aise en classe touriste. Voe grande partie de notre voyage en avion etait tres agreable. Quel est Ie poids de votre bagage Madame?

sa se

mi~te

din cauza vantului ingrozitor.

> Pasagerii s-au simtit rau. (Pasagerilor Ie-a fost rau.)


> Ti-ai pus banii in hanea? > Cea\a s-a risipit,
a~a ea riscul de accidentare a SC<lLut sim1itor (mult).

> Da, ne simtnTI bine la elasa "turist". > 0 buna parte din caJatoria noastra eu avionul a fast foarte placuta.
> Cit cfmtare~te bagajul dumneavoastra

a main,

de mana, doamna?
> lmediat cc ne vom cantilri bagajul de mana, va trebui sa platim un supliment.
> Avionul eu
reac~ie

Aussitot que nous aurons pest notre bagage

a main, nous devrons payer un supplement.


L'avion a reaction consomme beaucoup de carburant.

consuma mult

(carhurant).

14

Le pilote a annonce I' atterrissage

> Pilotul a anuntat ateriL:area (ca vom alcriza)

a Londres.
Ces sieges-If!. dans la cabine sont reserves aux passagers. Eteins Ie feu dans la cheminee! Le voyage en train est mains cher que

la LomIra.
> Seaunele acelea din cabma sunt destinate pasagerilor (sunt pcntru pasageri). > Stinge focul in
~emineu!

Ie voyage en avion.

> Calatoria eu trenuJ este mai icftina decat calatori3 Cll avionul.

Verificati aaea v-ati jnsu~it coreet vocabularul nou. Completati propozitiile in limba franceza cititi-Ie apoi Cll voce tare: Acest avion cu reaetie este gata de decolare. Clasa "turist" ar fi mai ieftina. Nu te mi~ca, te rog! Cand vei ie~i din camera, stinge lumina! Nu am putut deeola din eauza celii. - eet >avion it reaction est pret a decoller. - >La classe touriste serait >moins chere. - >;-Je bouge pas, 5'il te plait! - Quand III seras sorti de la chambre, >eteins la lurniere!

~i

- >Acallse>du broui11 ardon n'a pas pu decoDer.

- Cette piste d'envol >est reservee aux lignes Aceasta pistli de decolare este rezervata curselor internationale (este pentru curseIe intemationale). internationales. lmediat ce yeti mie~ora riscul de deturnare a avioanelor, veti avea mai multi pasageri. Locurile (Scaunele) noastre se afla tinga cabina pilotului. Aceasta parte a avionului este destinata (rezervata) personalului de serviciu. De indatii ce avionul va incepe sa se mi~te, ne yom simli rau. Ce zbor ingrozitor! Nu voi pati supliment pentru cli bagajul meu putin de 20 de kilograme. - Des que vous >aurez diminuele risque de detournement des avions, vallS aurez plus de passagers. - Nos >sieges se trouvent pres de >Ia cabinc du pilote. - Cette >partie de l'avion est reservee au service. - Aussit6t que l'avion aura commence a>bollgcr, nous>nous sentirons >mal al'aise. - Quel vol >cpouv3nlable! - Je ne payerai pas de >supplement, parce que mon bagage pese mains de 20 kilos. - Est-ee que vous connaissez >lc poids de votre bagage? - Grace a eette h6tesse de I'air qui etait si >agreable pour tout Ie monde, nous >nous sentians >a 1'aise pendant notre voL

cantare~te mai

~titi elit cantiire~te bagajul dumneavoastra?

DatoritJi acestei stewardese care a fost atat de amabila eu toata lumea, oe-am sirntit bine in timpul zborului.

15

Cititi ell atentie unnatoarele propozitii in care va sunt prezentate noi forme verbale (sense eu caraetere ingro~ate). Retineti traducerea acestora in limba romana: Apres avoir place son bagage a main sous son siege, Paul at1aehe sa ceinture de securitc. Apres avoir servi Ie repas, !'h6tesse de I'air nous a propose du caft. Apres etre arrives a l'aeroport. nous attendrons notre vol dans la salle d'attente. Apres m' etre arretee a la porte, je suis sortie dans la rue. - Dupa ee ~i-a pu~ bagajul de mana sub seaun, Paul i~i pune centura de siguran~a. - Dupa ce a servit masa, stewardesa ne-a adus ni~te eafea. - Dupa ce vom ajunge 1a aeroport, ne yom a~tepta avionul (cursa) in sala de a~teptare. - Dupa ce m-am oprit la pe strada.
u~a,

am ie~it

Fonnele serise cu caraetere

ingro~ate

sunt fonne ale infinitivului trecut:

"1 'infinitifpasse" >[ lCfinitif pasE).

lnjinitivul trecut (''l'infinitif passe <0) se folose\~te in propozi(iile subordonate pentru a exprima 0 ac/iune anlerioara ac{iunii din propozi(ia principalii, atund ctind suhiectul propozifiei principale este acela~i cu subiectul infinitivului.

Toate verbele care se conjugii la timpurile compuse cu auxiliarul "avoir", formeazii infinitivul trecut ("I'infinitil passe ") cu verbul "avoir" la infinitiv ciiruia i se adaugii participiul trecut 01 verbului de conjugat:
Apres aY.lliI.1ini mon COUTS, je suis allce ala maison. - Dupa ce mi-am terminat cursul, m-am dus acasa.

Verhele care se conjugii la timpurile compuse cu auxi/iarul "etre", formeazii infinitivul trecut cu verbul "itre" 1a infinitiv ciiruia i se adauga participiul trecut 01 verbului de conjugat. in acest caz participiul (recut se acordii in gen fi in numdr cu subiectul propozifiei:
Aprcs 'tre arrjyees a I' aeroport, clks. ant demandc I'heure du vol. - Dupa ce au ajuns la aeroport, ele au intrebat la ce ora pleaca avionul.

Pentru a forma infinitivul trecut al verbelor reflexive, pronumele reflexiv care precedii verbul "eire" trebuie sii corespundd pronumeZui personal-subiect din propozipa principalii:
Apres t'etre lave, tu as pris ton petit d6jeuner. - Dupa ca te-ai spalat, ai luat micul dejun.

Infinitivul trecut ("Z'infinittlpassi") este adesea precedat de prepozi(ia "apres" - "dupa".

Completati unnatoarele propozitii eu forma corespunzatoare de infinitiv trecut ("infinitif passe"). Pentm a va fi mai u~or, va prezentam in paranteza infinitivul verbelor pe care trebuie sa Ie transformati: Dupa ce rna spal, iau micul dejun. (se laver) - Apres >m' eIre !ave, je prends mon petit dejeuner. - Apres >etre rentrees a I'hOtel, nous avons pris un bain. - Apres >s'etre instalJes dans I'avion, les passagers ont eteint leurs cigarettes. - Apres >avoir decolle, I'avion volait au-dessus de la Mediterranee. - Apres >avoir paye Ie supplement, nous avons pu prendre nos bagages dans l'avion.

Dupa ce ne-am intors la hotel, am Iacut 0 baie. (rentrer) Dupa ce s-au instalat in avion, pasagerii ~i-au stins tigarile. (s'installer) Dupa ce a decolat, avionul a zburat deasupra Medi~eranei. (decoller) Dupa ce am platit suplimentul, am putut sa ne luam. bagajele in avion. (payer)

lata ~i uttimul exercitiu al acestei lectii. Rezolvandu-l aveti posibilitatea de a verifica in ce masura v-ati insu~it nou! vocabular ~i regulile grarnaticale. Traduceti in limba franceza urrnatoarele propozitii: Aterizarea avionului de la Londra a fost anulata din cauza cetii. Exista curse interne in Romania? Desigur, c1asa "turist" este mult mai ieftina. > A cause du brouillard on a annulc j'atterrissage de l'avion en provenance de Londres. > Y a-t-il des lignes intcrieures en Roumanie'? > Bien sur la cJasse touriste est beaucoup mains chere. > Quand eteindras-tu ta cigarette? > NallS nOlls scntons mal a l'aise ici. > On a diminuc Ie risque d'accident pendant Ic dccollage. > Le pilote a annonce aux passagers Ie detournement de I'avion.

Cand iti vei stinge tigara? Ne simtim prost aici. A fost miqorat riscul de accident in timpul decolarii. Pilotul i-a anuntat pe pasageri eil avionul a fost detumat. (Pilotulle-a anuntat pasagerilor deturnarea avionului.) Toti pasagerii de siguranta.
~i-au

pus centurile

> Tous les passagers ont attache leurs ceintures de securilc. > Quand lu auras place ton bagage Ii main sous ton siege, reste a ta place! > Aprcs etre venus au bureau de la compagnie aerienne "Air France", nous avons appris que toutes les places dans l'avion a destination de Rome claient deja reservees.
17

Dupa ce iti vei pune bagajul de mana sub scaun, rarnai la locul tau! Cand (Dupa ee) am ajuns la biroul companiei aeriene "Air France", am aflat eli loate locurile la avionul de Roma crau ocupate (rezervate).

Bagajul nostru cfu1tare~te mai putin de 20 de kilograme, a~a ea nu vom plati supliment. in cursul caHitoriei noastre avionul se zdruncina, iar stewardesa trebuia sa se ocupe de pasagerii carora Ie era rau. Care parte a avionului cu reaqie este destinata (rezervata) caHitorilor? Acest zbor ingrozitor a durat prea mult. Dupa ce am sosit la aeroport, am aflat ca avionul nostru se afla pe pista, gata de decolare. in sala de 8..?teptare de la Milano am intalnit o persoana foarte placuta cu care am zburat deasupra intregii Europe.

> Notre bagage pcse mains de 20 kilos, alors no us ne payewns pas de supplement.
> Pendant notre voyage I'avion bougeait

et I'hOtesse de I'air devait s'occuper des passagers qui ne se sentaicnt pas

a I' aise.

> QueUe partie de l' avian areaction est reservee aux voyageurs? > Ce vol epouvantable a dunS trop longtemps. > Aprcs etre arrives a l'acroport, nous avons appris que notre avian etait sur la piste d'envol, pret a dccoller.
> C'est dans la salle d'aUente a Milan que j'avais rencontre une personne tres agrcable avec quij' ai vole au-dessus de toute I'Europe.

In incheierea lectiei va propunem, ca de obicei, un exercitiu de pronuntie. Cititi cu voce tare cuvintele de mai jos in care se repeta acel~i sunet:

f oi]
[e]
(oj

- la piste d'C11vol, Ia salle d'atlente, Ie detournement, en provenance de. Milan, Ie supplement, se sentir, epouvantable

- Air Inter, interieur, Berlin, impossible, etcindre


- 1a compagnie,

a destinatiQD de, anl1.Qllcer, LYQD, Londres, l'aviQD a reaction

(E] [eJ [OJ [u]

- I'a~roport, d~coll.er - Air France, aerie-nne, a l'aise - Ie. detourne.ment, des que, se. sentir - Toulouse, Ie brouillard, la classe tm.uiste, epouvantable

(U]

- durer, annuler, Ie supplement, diminuer

[il)

- la ligne

[i]
[j]
[s] [k] [g] [z]

- Ie brouillard, la flUe
- I'atterrissage, Ie decollage, Ie siege, bouger
- placer, Ie risque, possible, annonl<.er, en provenance de, - la c.abine, Ie del<ollage, Ie risque - agreabIe, Ie bagage - desagreable, a I'aise, Toulouse

a destination de

18

RECAPITULAREA LECTIEI 21
21.1. in aceasta lectie ati intalnit unnatoarele expresii: (I'avion) en provenance de . (I'avion) - (avionul) de la ... - (avionul) de .. '" pentru .... a-~i

a destination de

attacher la ceinture de securite

pune

(a-~i

prinde) centura de siguranta

a cause de ...
une partie de ... reserve a... se sentir a l'aise se sentir mal a I'aise moins cher (chere)

- din cauza .
0

parte de

parte din .

- rezervat (destinat) pentru . - a se simti bine (fericit, In largul sau) - a-i fi rau, a se simti rau (jenat, stingherit) - mai ieftin (ieftina)

~i

locutiunile conjunctionale: - !ndata ce; de !ndata ce; cum - de in data ce

des que aussit6t que

21.2. Am introdus, de asemenea, unnatoarele nume de Toulouse Lyon Londres Rome - Toulouse - Lyon - Londra - Roma

ora~e:

Milan Berlin Montreal

- Milano - Berlin - Montreal

21.3. lata conjugarea verbelor neregulate, prezentate pe parcursul acestei leqii:


~

- a stinge; a inchide

present j'eteins tu eteins ii, elle eteint passe compose imparfait plus-que-parfait nous eteignons
VOllS

eteignez

ils, elles eteignent j'ai eteint j'iteignais j'avais 6teint 19

futur simple futur anterieur conditionnel present

j'eteindrai j'aurai eteint j' eteindrais

conditionnel passe

j'aurais eteint

~-

asesim!i

present je me sens
to te sens

nous nous sentons


VOUS

vous sentez

ii, elle se sent passe compose imparfait plus-que-parfait futur simple futur anterieur conditionnel present conditionnel passe

iIs, elles se sentent je me suis senti(e) je me sentais je m'etais senti(e) je me sentirai je me serai senti(e) je me sentirais je me serais senti(e)

21.4. In aceasta lectie ati intiilnit un timp nou - "futur anterieur" (viitor anterior) - care exprima 0 actiune viitoare, anterioara unei alte aqiuni viitoare. Viitorul anterior ("futur anterieur") se formeaza adaugand verbelor auxiliare "avoir" sau "etre" (conjugate la viitor simplu - "futur simple') participiul trecut al verbului de conjugat:

j' aurai parle tu auras parle ii, elle aura parle

nous aurons parle


VOllS

aurez parle

ils, elles auront parle

je serai allt(e) tu seras allt(e) iJ sera aile elle sera a11te

nous serons alJt(e)s vous serez allc(e)s ils seront allis eUes seront allies

Subordonata cu verbulla "futur anterieur" este adeseori introdusa de urmatoarele conjunqii ~i locu!iuni conjunqionale: "quand", "des que" sau "aussit6t que": Quand tu auras fini ta let;on, nous irons au cinema. Des qu' elle aura lu Ie journal, elle Ie passera Ii son mario Aussit6t que j'aurai pose Ja question, vous me repondrez. - Cand iti vei tennina lectia, vom merge la cinema. - Imediat dupa ce va fi citit ziaruJ, i-I va da sotului ei. - De i'ndata ce voi pune intrebarea, imi veti raspunde.

"Futur anterieur" poate aparea ~i in propozitiile in care se exprima aqiuni exprimate prin imperativ ("I'imperatir'): Des que tu te seras lave, couche-toi!

actiune anterioara unei

- Imediat dupa ce te vei spala, cuJca-te!

in limba romana viitorul anterior ("futur anterieur") este folosit destul de rar; se prefera folosirea viitorului simplu, ordinea actiunilor rezuJtand din context.

21 S

in cursullectiei 21 am introdus un nou mod - "l'infinitifpassi" ("infinitivul perfect"). Acesta este folosit pentru a exprima 0 aqiune anterioara aqiunii din principala ~i este tradus, de obicei, in limba romana prin perfect compus. Pentru a fonna infinitivul perfect ("l'infinitifpasse") adaugam la infinitivul verbelor auxiliare "avoir" sau "etre" participiul trecut al verbului de conjugat. in cazul verbelor care se conjuga cu auxiliarul "etre" participiul trccut se acorda in gen ~i numar cu subiectul propozitiei: Apres aVQjr lu Ie journal, rna femme me Ie passe. Allres etre arrjyees a la maison, Marie et Sophie ont pris Ie dejeuner. - Dupa ce a citit ziarul, sotia mea mi-I da. (~i mie). - Dupa ce au ajuns acasa, Marie Sophie au luat masa.
~i

Re~ineti

ca infinitivul perfect (''l'infinitif passe") a1 verbelor reflexive este insotit de un pronume reflexiv care corespunde pronumelui-subiect din propozitia principala. De exemplu: - Dupa ce te speIi, trebuie sa mananci ceva.

Apres fetre layc(e), tu dois manger quelque chose.

TEMA PENTRU ACASA 21


A
Traduceti in limba romana urmatoarele propozitii:
1.

L'avion en provenance de Milan est annonce avec 45 minutes de retard. Des que nous aurons decolle, I'hOtesse de ]'air nous servira du cafe. Apres avoir eteint sa cigarette, il attacha sa ceinture de securite
OU avez-vous place votre bagage

2. 3. 4. 5.

a main?

Ces sieges-Ill sont reserves aux enfants.

B.

Traduceti in Iimha franceza propozitiile urrnatoare: I. 2. 3. 4. 5. Cursa pentru Milano a fost anulata. Nu am putut ateriza la Milano din cauza cetii. Mil simteam rau dupa decolare. Avionul se zdruncina mult Riscul de accident trebuie
~i

tuturor pasagerilor Ie era rau.

mic~orat.

C.

Uniti propozitiile de mai jos folosind: a) - "futur anterieur":


1. Tu finiras ton travail. Nous jouerons au basket-ball.

2. J' acheterai des fleurs. J' irai voir rna femme

a1'h6pital.

3. Tu viendras chez PauL Appelle-moi aussitot! b) - "infinitif passe":


1. II a achete un billet d'avion. II est aile dans la salle d'attente.

2. Elle s'est lavee. EIle se couche. 3. Elles viendront a la maison. Elles prendront la douche.

22

LECTIA 22 - PARTEA INTA.I


Ca de obicei, inainte de a introduce materialul nou, sa recapitulam materialul prezentat in lectia 22 din cursul pentru incepatori.

Completati propozitiile de mai jos ell urmatoareJe substantive: I. Ie nord 2. Ie sud 6. la region 10. Ie village 14. Ie kilometre
Fran~ei.

3.I'est

4.I'ouest 8. Ie centre 12. la route

5. Ie pays
9. la banlieue
13. I'autoroute Vom merge in sudul

7. la province
11. Ie milieu

- Nous irons au >sud de la France. - On a attern au >nord de ce >pays etranger. - > Le centre de notre ville est tres modeme. - Us se promenaient dans >Ia banlieue de Paris.

Am aterizat in nordul aeestei tari straine. Centrul


ora~ului nostru

este foarte modem.

Ei se plimbau la periferia Parisului.

Pentru mine satele din provincie sunt mereu - > Les villages en >province ont toujours beaucoup de charme pour moi. pline de farrnec. Unde lucrem Pierre? in Vest. in acest mediu ~i-a cunoscut sOlia. Acest drum duce in centru. Ei Iocuiesc in aeeasta regiune, la zece kilometri vest de casa noastra. imi place sa conduc repede, de aeeea o s-o iau pe autostrada.

- au est-ce que Pierre travaille?


A>1 'Ouest
- C'est dans ce >milieu qu'il a connu sa femme. - Cette >rou1e va au >centre. - Us habitent dans cette >rcgion, adix >kilomctres a>1 'ouest de chez nous. - J'aime rouler vite, alors je vais prendre >l'autoroute.

B.

in exercitiul unnator vom recapituia cum se folose~te perfeetul compus ("Ie passe compose"). Completati propoziliile in limba franceza cu formele corespunziitoare de "passe compose" ale verbelor din parante:di:
Am plecat in Fran13 ea sa lucmm. (partir)

- Nous >sommes partis en France pour y travailler. - Pourquoi tu >n'es pas venue chez moi bier? - Je ne pouvais pas, parce que >je suis rentree tres tard Ia maison.

De ee ou ai venit la mine ieri'? (venir) Nu am putut pentru eli m-am intors foarte miu acasa. (rentrer)

Am vizitat aproape totuI. (visiter)


EI nu a vrut sa se joace eu noi. (vouloir) $i-au invitat prietenii in aceasta dupa-masa. (inviter) Ai lacut tot ce li-am cernt'? (faire)

- Nous >avons visite presque tout. - II >n' a pas youlu jouer avec nous. - lis >ont invite leurs amis pour J'apres-midi.

- >As-tu fait toutce queje t'avais demande?

23

lata vocabularul pe care vi-I propunem in aeeasta leetie. Ciliti eu voce tare ~i retineti unnatoarele substantive: !' auto-stop (m.) I'aulobus (m.) !'autocar (m.) I'arret(m.) Ie eondueteur >[lotostop] >[!otobUsJ >[!otoka:R] >[JaRc] > [10 k5dUktOR] - autostopul - autobuzul - autocarul - oprirea, stalia - caHiuza; vatman; ~ofer; mecanie de locomotiva - tramvaiul - biletul (de autobuz, de metrou); tichetu! - tariful; !ista de preturi - mijlocul; modalitatea; metoda - transportul, transportarea; deplasarea - orele de varf

Ie tramway Ie ticket

>[lOtRamUe] >[lOtike]

letarif Ie moyen

>[IOtaRH] >[lOmuaic]

- __>~1
. > . " > " "
>

Ie transport

>[10 tRaspoR]

les heures de pointe

>[lezOR dO pUct]

Pentru a retine mai Ie tarif Ie ticket

u~or

substantivele noi, repetati-Ie intr-o alta ordine: - tariful; lista de preturi - bi!etul (de autobuz, de metrou); tichetul - autocarul - tramvaiul - autostopul - mijlocul; modalitatea; metoda - orele de varf - autobuzul - transportul, transportarea; deplasarea - oprirea, statia - calauza; vatman; ~ofer; mecanie de locomotiva

>[lOtaRit] >[lOtike]

['autocar(m.) le tramway l'auto-stop (m.) Ie moyen

>[lotoka:R] >[10 tRamUe]


> [lotostop]

>[IOmUaic]

les heures de pointe l'autobus (m.) Ie transport

>[lezOR dO pUet] >[lotobUs] >[10 tRaspoR]

l'arret (m.) Ie conducteur

>[laRe] >[lOk6dUktOR]

24

Sa folosim noile substantive in propozitii. Cititi eu voce tare propozitiile in limba franceza ~i retine!i traducerea lor in limba ramana: Pendant les vacances, les jeunes aimenl faire de l'auto-stop. Dans I' autobus toutes les places assises etaient occupees. Apres avoir place mon bagage 1\ main dans l'autocar, j'ai commence a parler avec quelgu'un. Si j 'avais Ie temps, je t'accompagnerais l'arret d'autobus. - in timpul vacantei, tinerilor le plaee sa faca autostopul. - in autobuz toate locurile (pe seaune) erau ocupate. - Dupa ee mi-am pus (Iasat) bagajul de mana in autocar, am ineeput sa stau de yorba eu eineva. - Daea a~ avea limp, statia de autobuz.
te-a~

conduee pana la

Demande au conducteur a queUe heure on part. Pour aller aI'ecole, Ie plus souventje prends Ie tramway. Je n'ai plus de tickets d'autobus, je dois en acheter. Ce sont des tickets
Non, atarifrcduit.

- lntreaba-I pe ~ofer la ce ora plecam. - Ca sa merg la ~coala, iau eel mai des tramvaiul. - Nu mai am bilete de autobuz, trebuie sa eumpar. - Cumperi bilete intregi (eu pret intreg)? Nu, eu reducere (eu pret reclus). - Parizienii prefera metroul autobuzului. - Nu exista mei
0

a plein tarif que tu achetcs? a l'autobus.

Les Parisiens prererent Ie metro


II n'y a pas de moyen de l'aider.

modalitate de a-1 ajuta.

Quel est Ie moyen de transport Ie plus commode? Pour moi c'est Ie bus ou Ie tram. Je fals aussi du stop.

- Care este eel mai eomod mijloe de transport? - Iau autobuzul sau tramvaiul. Fae ~i autostopul. - Trebuie sa evitati sa cireulati prin la orele de varf.
ora~

11 faut eviter de circuler en ville pendant les heures de pointe.

Retineli; faire de I'auto-stop la place assise (debout) Ie ticket a plein tarif Ie ticket
> [ feR dO lotostop]

- a face autostopul - loeul pe seaun (in pieioare) - biletul intreg (cu pret intreg) - biletul eu reducere (eu pre~ redus) - mijlocul de transport - eomod,
-a~

> [Ia plas asizJ

> [10 tike a pie taRif] > [10 tike a taRifREdUij >(10 mUaic dO tRanspoR] >lkomod]

a tanf reduit

Ie moyen de transport commode

confortabil, -a

25

in limbajul familiar, se folosesc adesea abrevieri. De exemplu:


l'autocar t'autobus Ie tramway -Ie car -Ie bus -Ie tram -Ie stop
> [IOka:Rj

> [10 bUs]


> [10 tRam] > [10 stop]

Retineti, de asemenea, doua verbe de grupa I (grupa verbelor regulate): eviter (de + infinitif; quelqu'un, quelque chose) circuter

> [evitE]

- a evita (sa ... + infinitiv; pe cineva, eeva)

> [siRkUJE]

- a circula; a se mi~ca; a se deplasa

in exemplele unnatoare veti intilni intregul material nou. Traduceti propozitiile de mai jos in limba
romana. Folosili, ea de obieei, filtrul ro~u: Qu'est-ce que tu prends, Ie bus ou Ie tram?
> Ce iei, autobuzul "au tramvaiul?

II n 'y a plus de bus ce soir,


alors je vais faire du stop. Y a-t-il une place assise dans cet autobus? Non, il n 'y a que des places debout. AussitOt que tu seras monte dans Ie car, reserve des places pour nous taus! Le conducteur ne s'est pas arrete II
I'arr~t

> Nu mai exisla niei un autobuz in seara aecasta,


de aceca
0

sa fae autoslopul.

> Exista vreun IDe pc seaun in acesl autobuz')

> Nu, nu exista decat locuri in pieioarc.


> hnediat cc te vel urea in autoear, pastreaza-ne tuturor m~te Iocuri I

du tram.

> Vatmanul nu a oprit In statia de tramvai.


> Ki~te caJatori a~teptau de multa vreme venirea

Des voyageurs attendaient depuis longtemps l'arrivee du bus. Apres avoir circule pendant une heure, j'ai enfin trouv6 une place. J'evite de voyager sans ticket. Combien cmite un ticket de bus

autobuzului (sa vina autobuzul).


> Dupa ee am umblat
0

ora intreaga, am gasit

in cele din urm[1 un loe.

> Evil (Ma feresc) sa eireul tara bilet. > Cit costa un bilet de autobuz eu redueere
(eu pret redus)'J

atarif reduit?

Aux heures de pointe il y a beaucoup d'accidents. > La orele de valf sc produc multe accidente. Le metro est un moyens de transport dans les grandes villes des plus commodes.

>

in marile ora~e metroul este unul dintre


cdc mai eomode mijloace de transport.

26

Completati unnatoarele propozitii in limba franeeza eu eivntele ~i expresiile nou invatate: De ce nu ai facut autostopul? - Pourquoi tu >n'as-tu pas fait du stop?

La orele de varf este multa lume in toate mijloacele - Aux >heures de pointe il y a beaueoup de transport (mijloacele de transport sunt foarte de gens dans tous les >moyens de transport. aglomerate).
A~ dori sa am un loe pe seaun (sa stau pe scaun) pentru ea rna dor picioarelc.

- Ie voudrais avoir >unc place assise, parce que j'ai mal auxjambes. - Donnez-moi, s'il vous plait, dix >tickets plein tarif et cinq >a tarif rcuuil.

Dati-mi, va rog, zece bilete ell pret intreg ~i cinei eu reducere. De ee rna eviti (ocole~ti) de eatva timp (de la 0 vreme)? Ne-am cunoseut in statia de autobuz.
Sa luam tramvaiul, va fi mai eomod.

- .Pourquoi >m'evites-tu depuis quelque temps?

- Nous nous sommes connus ai' arret >liu bus. - Prenons >le tram, ee sera plus >commode.

Merg (Cireul) mult prin

ora~. ~i

- le >circulc beaucoup en ville.


12 - Cet >autobus a 40 >places aSSlses et 12 >places debout.

Aeest autobuz are 40 de loculi pe scaune locuri in picioare.

Sii trecem ileum la gramatica. In cursu1 aeestei leetii vom incerca sa sistematizam cuno~tintele referitoare la acordul participiului trecut ("participe passe").

Cititi propozitiile urmatoare ~i

fW atenti la structurile subliniate:


- Ele au sosit astlizi de dirnineata cu autobuzul. - Le-am vlizut pe Marie ~i pe Anne. Leam vlizut in stalia de tramvai. - Ne-arn simlit prost (cau). - Ea s-a imbracat repede. - Toate ciirti1e Ie citisem (erau citite de mine) cat a durat convalescenta.

1. 2.

E1.l..QS sont arrive.e.s. ce matin en bus.


Nous avons vu Marie et Anne. Nous le..s. avons vu.e.s. l'arret du tram.

3. 4. 5.

NOl.lS. nous sommes sentis mal aI' aise.


EI.le s'est vite habillec. Taus les liYrcs. etaient lus par moi pendant rna convalescence.

Din exemplele de mai sus

se poate desprinde urm~toarea regula:

Partjcjpju/ !recut ("Ie Dartic;ipenassCI re acorda in gen d numtfr aJ cu subiectul:

- cand verbul!Ie conjugii cu auxiliarul "etre"(propozilia 1)

- in conjugarea verbelor reflexive (propozifia 3)

b)

eu complementul direct ("cumplement d'o~iet direct"): - ill conjugarea eu auxilwrul "avoir", doar in cazul in care complementul direct precedfi participiul trecut ("partieipe passe") (propozi!ia 2) - in conjugarea verbelor reflexive dmd acesta determinii complementul direct (propozi[ia 4)

Partidoiul (recut nu a)

I'e

aCQrdri eu whieetul

in conjugarea eu auxiliarul "avoir": de exemplu: Nous avons visite Paris. - Noi am vizitat Parisul.

b)

in conjugarea verbului reflexiv, c!md acesta este urmat de complementul direct; de exemplu: Elle s 'est law; les mains, - Eo s-a spalat pe mtiini.

1n

acest ultim exemplu suhstantivu! "fes mains" are funcp'a de complement direct ("complement d 'o~iet direct "); arund ctind verbul re.flexiv este urmal de un complement direct, participiul [recut al verbului nu se acorda.

lata cateva exemple care ilustreazii acea.~ta regula: NOllS nous sommes dlt "bonjour", Elles se sont montre de nouvelles robes, Elles se sont fait des cadeaux, Marie s' est casse la jambe. Les enfants se sonl blesse les mains. - Ne-am spus "buna ziua". - Ele - Ele
~i-au ~iau

aratat una alteia

ni~te

rochii noi.

facut cadouri una alteia. rupt piciorul.

- Maria

~i-a

- Copiii s-au ranit la maini.

Re!ineti alte doua verbe regulate: (se) blesser (se) casser - a (se) rani - a (se) sparge; a (se) rupe; a-~i rupe (ceva)

Tinand cant de regulile pe care vi Ie-am prezentat mai sus, completati propozitiile unnatoare ~i faceti acordul participiului trecut eu subieetul sau Cll complementul direct (acolo unde este cazul): Ace!?ti oameni s-au oprit in fata magazinului. magazinului. Ea ~i-a cumparat ceva de mancare. Fata pe care am V3ZUt-o la cafenea era foarte frumoasa. Ai vazu