Sunteți pe pagina 1din 14

Personalul administratiei publice: Statutul functionarului public (drepturile,indatoririle si raspunderile)

Pentru a putea discuta tema in cauza, este necesar in primul rand sa definim termenul de functionar public Funcionarul public este persoana numit, ntr-o funcie public i nvestit n mod legal cu atribuiile acesteia, persoana titular de drepturi i obligaii chemat s le exercite n scopul realizrii competenei autoritii publice sau instituiei publice din care face parte funcia public. Funcionarul public a fost definit de Statutul Funcionarilor publici n art. 2 alin. 2 ca fiind persoana numit, n condiiile prezentei legi, ntr-o funcie public, iar n literatura de specialitate persoana legal nvestit prin numire ntr-o funcie public din structura unui serviciu public administrativ, n scopul ndeplinirii competenei acestuia

A. Drepturile functionarilor publici


Functionarul public debutant are urmatoarele drepturi specifice care sunt prevazute in Statut cat si in art. 36 al H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici: a) Sa fie sprijinit si indrumat in indeplinirea atributiilor de serviciu pe parcursul perioadei de stagiu; b) Sa i se stabileasca atributii de serviciu al caror nivel de dificultate si complexitate sa creasca gradual pe parcursul perioadei de stagiu; c) Sa i se asigure timpul necesar pregatirii individuale, in scopul dobandirii cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare exercitarii unei functii publice si sa participe la formele de pregatire profesionala organizate pentru functionarii publici debutanti; d) Sa i se asigure, prin grija autoritatii sau institutiei publice, accesul la sursele de informare utile perfectionarii sale. De asemenea functionarului public definitive i-au fost conferite de Statutul functionarilor publici in art. 24-42 urmatoarele drepturi:

a) Dreptul la opinie; b) Dreptul de a fi tratat in mod egal,este interzisa astfel orice discriminare intre functionarii publici pe criteria politice, de apartenenta sindicala, convingeri religioase, entice de sex, orientare sexual, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemnea natura c) Dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care il vizeaza in mod direct. d) Dreptul de asociere: 1) Sindicala garantat tuturor functionarilor publici. Drept ce implica in mod liber, infiintarea de organizatii sindicale, aderarea la ele si exercitarea oricarui mandat in cadrul acestora. 2) In organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregatirii

profesionale si protejarea statutului lor. e) Dreptul la greva cu conditia respectarii principiului continuitatii serviciului public. f) Dreptul la un salariu care sa fie compus din: salariul de baza, sporul pentru vechime in munca, suplimentul postului, suplimentul corespunzator treptei de salarizare. Dreptul la un salariu angajeaza si manifesta dreptului conex de a beneficia de prime si alte drepturi salariale. g) Dreptul de a primi uniforma in mod gratuit daca functionarii publici sunt obligati sa o poarte in timpul serviciului. h) Dreptul de a avea un timp normal de lucru de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, iar pentru orele lucrate din dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei publice peste durata normal a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare functionarii publici de executie au dreptul la recuperare sau plata majora cu spor de 100 % din salariul de baza cu conditia ca numarul orelor platite cu spor de 100 % sa nu depaseasca 360 intr-un an

i) Dreptul de a fi ales sau numit intr-o functie de demnitate publica numai dupa incetarea raporturilor de serviciu. j) Dreptul la concediu de odihna, la concedii medicale si alte concedii. F unctionarul public are dreptul , pe langa indemnizatia de concediu, la o prima egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, care se impoziteaza separate. k) Dreptul de a nu ii inceta sau modifica raporturile de serviciu in perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor decat din initiative sa. l) Dreptul de a le fi asigurate toate conditiile normale de munca si igiena, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica si psihica. Functionarilor publici li se pot aproba, in mod exceptional, pentru motive de sanatate, schimbarea comportamentului in care isi desfasoara activitatea. Schimbarea se poate face pe o functie publica corespunzatoare, daca functionarul public in cauza este apt professional sa indeplineasca noile atributii care ii revin. m) Dreptul de a beneficia de asistenta medicala, proteze si medicamente. n) Dreptul de a beneficia de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale de stat. o) Dreptul ca in caz de decez al functionarului public, membrii familiei care au, potrivit legii, dreptul la pensie de urmas, sa primeacsa pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a functionarului public decedat p) Dreptul de a beneficia in exercitarea atributiilor de protectia legii. Autoritatea sau institutia publica este obligate sa asigure protectia functionarului public

impotriva amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le=ar putea cadea victim in exercitarea functiei publice sau in legatura cu astea.Pentru garantarea acestui drept autoritatea sau instiutia publica va solicita sprijinul oragnelor abilitate. q) Dreptul de a fi depagubit daca din culpa autoritatii sau a institutiei publice, in situatia in care a suferit un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu.

r) Dreptul la stabilitate presupune aplicarea concreta a principiului de stabilitate in exercitarea functiei publice,cat mai ales, prin reglementarea posibilitatilor de a beneficia de statute special pemtru functionarii publici care isi desfasoara activitatea in unele servicii publice importante ale statului,cum sunt de pilda: structurile de specialitate ale Parlamentului, Administratiei Prezidentiale si structurilor Administratiei si Internelor etc. Dreptul lla stabilitate aflat in raport de interdepedenta cu dreptul la cariera a functionarului, semnifica in mod special, singuranta functionarului public ca nu poate fi eliberat sau suspendat din functie prin bunul plac al conducatorului autoritatii sau institutiei publice si nici mutat, detasat sau transferat decat in conditiile legii

B. Obligatiile functionarului public

Oricarui drept trebuie sa-i corespunda si o obligatie corelativa, iar acest lucru este, fireste, valabil si pentru functionarul public. In fond, nu este deloc normal ca o persoana, cu atat mai mult in cadrul exercitarii unei functii publice, sa aiba numai drepturi, nu si obligatii. Conform statutului functionarilor publici, le revin numeroase obligatii, care privesc atata indeplinirea sarcinilor de serviciu in limita cadrului legal, dovedind responsabilitate, profesionalism si impartialitate, cat si o mai mare apropiere de cetateni, de dezvoltare cu celeritate a problemelor lor, aptinandu-se de la fapte ce ar putea aduce prejudicii acestora ori prestigiului corpului de functionari publici. Functionarul public debutant are urmatoarele indatoriri specific asa cum au fost ele prevazute in statut si in art. 37 din H.G. nr 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici: a. Sa isi perfectioneze pregatirea profesionala, teoretica si sa isi insusiasca deprinderile practice necesare exercitarii unei functii publice

b. Sa il consulte pe indrumator pentru realizarea lucrarilor repartizate de conducatorul compartimentului c. Sa participe la manifestari stiintifice si profesionale, in vederea desavarsirii pregatirii profesionale d. Sa participe la formele de pregatire organizate pentru functionarii publici debutanti Functionarii publici definitivi au urmatoarele obligatii asa cum au fost ele prevazute de Statutul functionarilor publici in art. 42-49: a. Sa isi indeplineacsa cu profesionalism impartialitate si in conformitate cu legea, indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului functionarilor publici. Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine,in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor. b. Indatorirea de a respecta normele de conduit profesionala si civica. c. Obligatia ca in exercitarea atributiilor ce le revin, sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea publica a convingerilor si preferintelor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participle la activitati politice in timpul programului de lucru, precum si obligatia de a nu face parte din organele de conducere ale partidelor politice. d. Obligatia de aduce la indeplinirea atributiilor ce ii revin din functia publica care o detine,precum si atributiilorce ii sunt delegate. Functionarul public este obligat sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici. Functionarul public are dreptul sa refuze, in scri si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul ierarhic daca le considera ilegale. Daca cel ce a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia cazului in care aceasta este vadit ilegala.

Functionarul public are indatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia,astfel de situatii. e. Obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta in exercitarea functiei publice,in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public. f. Obligatia de a nu solicita sau accepta, direct sua indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea functiei lor publice, daruri sau alte avantaje g. Obligatia de a prezenta conducatorului autoritatii sau institutiei publice declaratia de avere la numirea intr-o functie publica, precum si la incetarea raportului de serviciu, declaratia de avere se actualizeaza anual. h. Obligatia de a rezolva in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile repartizate,fiindu-le interzis sa primeasca cereri a caror rezolvare nu inrea in competenta lor si care nu le sunt repartizate de sefii ierarhici, sa0. discute direct cu pretentii ori sa intervina pentru solutionarea acestor cereri. i. Obligatia de a nu primi direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau sa discute direct cu petentii cu exceptia celor carora le sunt stabilite astfel de atributii, precum si sa intervina pentru solutionarea acestor cereri. j. Obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor k. Dreptul dar si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala. Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice. Pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite. l. Obligatia de a fi constiincios, in sesnul de a fi la dispozitia cetateanului, a persoanei care se adreseaza autoritatii sau institutiei, sa nu precupeteasca nimic pentru rezolvarea cerintelor legale care intra in competenta.

C. Raspunderea functionarului public


In sfera cercetarii fnomenului raspunderii sociale respectiv al celei juridice au fost dezvoltaten umeroase cercetari stiintifice dar din pacate nu atat de numeroase au fost si reglementarile juridice in materie. In prezent pentru raspunderea juridica a functionarilor publici sediul materiei il reprezinta cap. VIII din legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicana. Art. 75 din legea nr. 188/1999 prevede ca incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspundere disciplinara, contraventionala, civila sau penala dupa caz. Rezulta astfel ca principalele forme de manifestare a raspunderii juridice a functionarilor publici: I. II. III. IV. Raspundere disciplinara Raspundere contraventionala Raspundere penala Raspundere civila

I.

Raspunderea administrativ-disciplinara a functionarilor publici Raportul juridic in care apare raspunderea disciplinara a functionarului este un raport

juridic de drept public specific dreptului administrativ, reglementat de principiile si normele dreptului administrativ, respectiv raportului juridic de subordonare ierarhica. Art. 77 al. 1 din Statutul functionarului public precizeaza ca raspunderea disciplinara se atrage odata cu savarsirea unei abateri disciplinare, prin care se incalca cu vinovatie de catre functionarii publici indatoririle corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege.

Statutul a stabilit in articolul 77 al.2 sa se constituie in abateri disciplinare urmatoarele fapte: a) Intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor b) Neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor c) Absente nemotivate de la serviciu d) Nerespectarea in mod repetat a programului de lucru e) Interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri inafara cadrului legal f) Nerespectarea secretului profesional sau a confidentioalitatii lucrarilor cu acest caracter g) Manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care is desfasoara activitatea h) Desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic i) Refuzul de a indeplini atributiile de serviciu j) Incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, comflicte de interese si interdictii stabilite prin lege pentru functionarii publici Sanctiunile disciplinare au fost de asemenea stabilite in art. 77 al.3 din Statut: Mustrare scrisa Diminuarea drepturilor salariale cu 5-20 % Suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare Trecerea intr-o functie publica inferioara pe o perioada de pana la un an Destituirea din functia publica Aplicarea sanctiunilor se face in termen de cel mult 2 ani de la data savarsirii abaterilor. II. Raspundere contraventionala Acest tip de raspundere este o forma specifica dreptului administrativ si cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza raspunderea celor care ne socotesc dispozitii de drept administrativ,in raporturile dintre autoritatile administrative, precum si dintre acestea si particulari.

Contraventia reprezinta fapta savarsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotararea Guvernului sau, dupa caz, prin hotararea Consiliului Local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului in municipiul Bucuresti, a Consiliului Judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Raspunderea contraventionala angajeaza aplicarea unor sanctiuni,precum avertisment, amenda contraventionala, obligarea la prestarea unei activitati in folosul comunitatii iar in cazul in care nu exista consimtamantul functionarului public pentru aplicare acestui din urma sanctiuni se va aplica sanctiunea inchisorii contraventionale III. Raspunderea penala In situatia in care faptele functionarilor publici au un grad de pericol social deosebit acestia sunt chemati sa raspunda penal Conform dispozitiilor legii nr.188/1999, republicata, raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale. In cazul in care sa pus in miscare actiunea penala pentru savarsirea unei infractiuni asupra umanitatii, contra statului sau contra autoritatilor, de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei, conducatorul autoritatii sau institutiei publice va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine. Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale, precum si in cazul in care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal,suspendarea din fntia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv va fi reintegrat in functia publica detinuta anterior IV. Raspunderea civila Este posibil ca prin exercitarea defectuoasa sau neexercitarea functiei sa se aduca daune materiale si morale unor persoane fizice sau juridice, caz in care urmeaza sa intervina raspunderea civila a functionarilor publici dar si a autoritatilor sau institutiilor publice din care acestia fac parte

10

Rapsunderea civila a functionarului public, conform statului, se angajeaza si se dispune: a) Pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza b) Pentru nerestituirea in termen nelegal a sumelor ce i sau acordat necuvenit Aceste doua forme de raspundere civila a functionarului public se dispun de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice rin emiterea unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata. Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispoztia de imputare se prescrie in termen de trei ani de la data producerii pagubei. c) Pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Recuperarea se face printr-o actiune in regres.

D. Concluzii

Din punctul meu de vedere consider ca este indispensabila existenta atat a drepturilor cat si a indatoririlor intr-o societate moderna. Cele doua temperea si echilibreaza comportamentul uman, cu atat mai mult a unui functionar public,avand in vedere rolul si contributia sa intr-o institutie, respectiv societate. Drepturile si indatoririle au ca rezultat aparitia raspunderii intre acestea existand o relatie de interdependenta. Cele trei elemente au un rol benefic deoarece ele contrbuie la buna functionare si organizare a sistemului institutional, devenind indispensabile societatii contemporane.

11

Am putut observa personal, in perioada in care am desfasurat activitatea de practica la Primaria comunei Margineni,cum un functionar public a fost tras la raspundere (una de tip administrativ disciplinara) pentru intarzierea rezolvarii unui caz social,in consecinta fiindui scris un avertisment. De asemenea, o doamna functionar public, abia intoarsa din concediul maternal, si-a exercitat dreptul de a-si relua postul,dupa perioada legala de post-natal.

12

Bibliografie :
Prof. univ. dr. Ioan Alexandru, Lector univ. Dr. Mihaela Carausan, Lector univ. drd. Sorin BucurDrept administrativ, Editia a II-a revizuita si adaugita, Ed. Lumina Lex Bucuresti 2007, Antonie Iorgovan- Tratat de drept administrativ Vol. I Editia 4, Ed. All Beck Bucuresti 2005 Prof. univ. dr. Corneliu Manda- Stiinta administratiei-Curs universitar. Ed.Lumina Lex Bucuresti 2004 Avocat Boiana Augusta Berchi- Cartea functionarului public Ed. Teora 2000

13

14