Cerere eliberare card- legitimaţie de parcare - model

Doamna Director,

Subsemnatul (a) ...................................................................... domiciliat(ă) în ...................., str.
……............................, nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ..., ap. ..., judeţ .............., act de identitate ....,
seria …., nr. ……........, CNP ..............................., persoană cu handicap, certificat de
încadrare în grad de handicap ……............, nr. ...……………, solicit să - mi aprobaţi eliberarea
unui card - legitimaţie de parcare.

Data

Semnătura,

Anexez la prezenta cerere urmatoarele documente:
- copie act de identitate;
- copie certificat încadrare în grad de handicap vizat DGASPC;
- o fotografie tip buletin.

Nr. telefon: