CODUL FISCAL 2012

CAP. 11 Facilităţi comune
ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). (7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

precum şi alte taxe prevăzute la art. aprobată cu modificări prin Legea nr. b) Hotărârea Guvernului nr. realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: a) Hotărârea Guvernului nr. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. (2). Norme metodologice CAP. cu modificările ulterioare. taxa pentru eliberarea certificatelor. 4 alin. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. impozitul pe teren. cu modificările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. 283 se reduc cu 50%. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. 114/1996. taxa asupra mijloacelor de transport. sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică. (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate. republicată. 82/1995. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. (12) Taxele de timbru prevăzute la art. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. cu modificările ulterioare. 282 şi art. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. republicată. republicată. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. se reduc la jumătate. (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. referitoare la autentificarea actelor între vii. precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". În cazul înstrăinării clădirii. (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. dacă: a) clădirea este o locuinţă nouă. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni. (1). Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. avizelor şi autorizaţiilor. din extravilan. 12/1998. sau b) clădirea este realizată pe bază de credite. (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice. scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii. 325/2002. 8^1 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal . 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (10) Impozitul pe clădiri. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr.(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. cu modificările şi completările ulterioare.

(1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. (1). (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau.peste 200.ART. Norme metodologice (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale. Norme metodologice (2) Impozitul prevăzut la alin. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia. dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: . . În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus.2% până la valoarea de 200. 4. impozitul prevăzut la alin. se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură.000 lei. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică .000 lei. după caz. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora. a).000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii.000 lei inclusiv. Norme metodologice (4) Impozitul prevăzut la alin. moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. (1) şi (3). cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv.000 lei inclusiv. (1) nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel. precum şi între soţi. dobândite la o dată mai mare de 3 ani: . Norme metodologice (5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile. Norme metodologice (6) Impozitul prevăzut la alin.peste 200. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora. impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia. precum şi între soţi. 6. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv.000 lei inclusiv. . b) pentru imobilele descrise la lit. caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate. pentru situaţiile prevăzute la alin.

la organul fiscal competent. d) taxele notariale aferente transferului. b) valoarea înscrisă în documentul de transfer. după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public. (1) şi (3). 77^1 alin. vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. (1) şi (3) şi. se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare. cu intenţie. b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării. (1) şi (3) se distribuie astfel: a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat. (1) şi (3). (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care. Norme metodologice Dupa plecarea cuiva pe alta lume. 77^1 alin. cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. ART. a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri. în vederea încasării impozitului. cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante. notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie. registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. 77^2 Rectificarea impozitului În cazul în care. 77^1 alin. în vederea calculării impozitului. precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. (7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. (1) şi (3). ART.organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. nu şi-a îndeplinit această obligaţie. ar fi bine sa ne grabim la notar . după caz. (8) Procedura de calculare. c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau. cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin. în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului.

In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor. notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale. Notarul va stabili. care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au drept la moste-nire. s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare. certificate de mostenitor si altele) reprezinta actele de baza ale masei succesorale • Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul) • Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici). E important ca dupa eliberarea de catre biroul notarial a Certificatului de mostenitor. deci nu are o valoare fixa. mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare compe-tente. cea pentru timbrul judiciar. la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor. iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba. precum si a pasivului succesoral. prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi. ce ajunge la Ministerul Justitiei. in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala. numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. Pe baza acestei incheieri finale. numele. precum si intinderea masei succesorale. Documente Documente necesare pentru deschiderea succesiunii: • Certificatul de deces • Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie) prin care se face dovada calitatii de mostenitor • Testament . sa rectifice rolul fiscal. daca vi se elibereaza un certificat de mostenitor pentru un apartament cu 3 camere imbunatatit. Desi transcrierea (intabularea) Certificatului de mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara). Taxa pentru succesiune depinde de cea a masei succesorale. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecarui mostenitor. insa numai du-pa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. de care erau scutiti de vechea legislatie. care merge la Bugetul de stat. a timbrului judiciar si a taxei pe valoarea adaugata. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeaza o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului. Casa si bunuri in valoare de 10. Certificatul In succesiunea in care exista bunuri. de asemenea. si onorariul. confort I. Certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte. calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora. Deschiderea si dosarul Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notar public. Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu. Exemple de calcul Mosteniri ieftine. etaj intermediar.Cheltuielile cu birocratia legata de succesiune ne omoara pe noi. care ramane la notar. deoarece inglobeaza toate aceste taxe: cea de timbru notarial. Majorarea este cauzata de faptul ca mostenitorii vor trebui sa plateasca si taxa notariala de timbru. cu mentionarea valorii acestora. bunurile defunctului. in zona Unirii. ce prevedea doar plata onorariului notarului.daca este cazul • Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare-cumparare. se completeaza dosarul de succesiune. Este posibil ca unii notari sa ceara sume considerabil mai mari. Pe baza declaratiei mostenitorilor. Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori. rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite. Taxa de timbru atinge 60% din totalul cheltuielilor pe care le presupune solutionarea unei succesiuni. donatie. Acestea vor fi cu 60% mai mari daca succesiunea este facuta dupa trecerea unui an de la momentul decesului. Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public. in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public). cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor.000 de euro. construit intre 19771990. adica aproximativ 40 mii lei: -Taxa de timbru: 708 lei -Onorariu notar: 485 lei . Unii notari sunt „mai scumpi“. Pentru procedura succesorala se percepe un onorariu procentual din valoarea bunurilor mostenite: spre exemplu. care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al decedatului. onorariul perceput de un notar va fi intre trei si sapte mii de lei. cei scapati cu viata.

Casa si bunuri in valoare de 20. moştenitorii datorează un impozit de 1 la sută din masa succesorală”. În cazul partajului voluntar (partajul de bunuri comune) nu se datorează impozit către stat. ca românii să apeleze de acum la notar şi să nu mai ajungă în instanţă. ne-a explicat notarul George Schin. am putea spune că în cazul unei succesiuni toate taxele nu depăşesc 1."Termenul pentru scutirea de impozit este de 2 ani de la data decesului" In plus. Unde li se scurg legal banii din buzunare."Desi taxele notariale ramin la nivelul stabilit in 2003.-TVA: 92. taxele de la notar sunt cu mult mai mici decât la judecătorii. Este şi normal.285. se folosesc mai multi termeni. intrucat nu au trecut 6 luni de la deces" . Care este termenul de la deces in care se face scutire de taxa de succesiune ? Am citit despre mai multe variante: 6 luni. 2 ani: .000 de euro. Aceasta nu va mai fi platita daca procedura succesorala se dezbate in termen de un an de la data decesului proprietarului bunurilor" . Codul Fiscal prevede scutiri pentru taxa asupra succesiunii. . În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus. Adică. Taxa de timbru: 964. În cazul partajelor dintre soţi. "impozit".89 lei La notar e mai ieftin. "taxa asupra succesiunii".89 lei Total: 1. „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozit. ci doar taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară şi onorariul notarului”.834. cât şi avocaţii susţin că justiţiabilii vor apela la notari pentru succesiuni şi partaje bunuri comune.39 lei Total fara taxa de timbru: 869.15 la sută. nu la taxa de timbru.15 lei Valori mai mari 2."In orice caz fiind pana intr-un an de la deces sunteti scutiti de taxa de timbu. dom’le! Atât judecătorii."In ceea ce priveste taxa de timbru sunteti scutiti. 1 an. deci ramane doar onorariul notarului" . precum şi onorariul notarial. în aceste condiţii.15 lei -Total: 1. ca: "taxa de timbru".5 lei Onorariu notar: 731 lei TVA: 138. „La acest impozit se adaugă taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară. TOCMAI DE ACEEA DIFERA. adica aproximativ 80 mii de lei. care este de 0. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.7 la sută din valoarea bunurilor. din ce am vazut. este de 2 ani de la data decesului" .15 lei Total fara taxa de timbru: 577."Costurile difera de la notar la notar si sunt mai mici daca faceti succesiunea in primele 6 luni de la deces si mai mari daca depasiti acest termen" . Reprezinta acesti termeni acelasi lucru sau nu ? Va multumesc nU REPREZINTA ACELASI LUCRU."Scutirea la impozit. la un simplu calcul.

IMPOZITUL ESTE CEEA CE SI DVS STITI O CU TOTUL ALTA TAXA LA STAT CU CARE SUNTEM CU TOTII DATORI PENTRU TOT CE AVEM. S. A "TOADER SI ASOCIATII" . CU STIMA.TAXA DE TIMBRU ESTE PERCEPUTA DE STAT PENTRU ACTIUNI JURIDICE SI SUNTETI SCUTITI DE TAXA DE TIMBRU PANA LA UN AN DE LA DECES. ONORARIUL NOTARULUI ESTE VARIABIL SI NU SUNTETI SCUTIT DE ACESTA.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful