CODUL FISCAL 2012

CAP. 11 Facilităţi comune
ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). (7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

(1) din Ordonanţa Guvernului nr. referitoare la autentificarea actelor între vii. 283 se reduc cu 50%. taxa asupra mijloacelor de transport. (1). 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii. pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: a) Hotărârea Guvernului nr. realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. sau b) clădirea este realizată pe bază de credite. precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. avizelor şi autorizaţiilor. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni. cu modificările ulterioare. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. dacă: a) clădirea este o locuinţă nouă. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. taxa pentru eliberarea certificatelor. (2). 114/1996. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările ulterioare. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005. cu modificările ulterioare. (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică. cu modificările şi completările ulterioare. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. 325/2002. (12) Taxele de timbru prevăzute la art. republicată. (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice.(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. republicată. b) Hotărârea Guvernului nr. (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii. aprobată cu modificări prin Legea nr. 282 şi art. 8^1 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal . (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate. cu modificările ulterioare. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. din extravilan. În cazul înstrăinării clădirii. (10) Impozitul pe clădiri. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. 12/1998. 4 alin. cu modificările ulterioare. republicată. impozitul pe teren. precum şi alte taxe prevăzute la art. 82/1995. se reduc la jumătate. Norme metodologice CAP.

Norme metodologice (6) Impozitul prevăzut la alin. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent.000 lei. moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.000 lei inclusiv. a). (1).000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora. Norme metodologice (4) Impozitul prevăzut la alin. impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură. caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate. impozitul prevăzut la alin. . dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: . care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 6. precum şi între soţi.peste 200. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii.ART. Norme metodologice (2) Impozitul prevăzut la alin. Norme metodologice (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. b) pentru imobilele descrise la lit. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale.000 lei inclusiv. b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică . . precum şi între soţi.3% până la valoarea de 200.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.2% până la valoarea de 200. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia. pentru situaţiile prevăzute la alin. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus.000 lei inclusiv.000 lei inclusiv. cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. 4. Norme metodologice (5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile. prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale.peste 200. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii. (1) nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel. dobândite la o dată mai mare de 3 ani: .000 lei. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora. după caz. (1) şi (3). (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau.

(1) şi (3) şi. în vederea încasării impozitului. 77^1 alin. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului. cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri. ART. precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. la organul fiscal competent. după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public. ar fi bine sa ne grabim la notar . cu intenţie. 77^1 alin. (7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. nu şi-a îndeplinit această obligaţie. d) taxele notariale aferente transferului. după caz. (1) şi (3) se distribuie astfel: a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat. notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie. b) valoarea înscrisă în documentul de transfer. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau. cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante. 77^2 Rectificarea impozitului În cazul în care. Norme metodologice Dupa plecarea cuiva pe alta lume. 77^1 alin. cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. (1) şi (3). (1) şi (3).organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. (8) Procedura de calculare. ART. în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit. în vederea calculării impozitului. încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin. (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care. vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. (1) şi (3). se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.

in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala. ce ajunge la Ministerul Justitiei. deoarece inglobeaza toate aceste taxe: cea de timbru notarial. notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale. Acestea vor fi cu 60% mai mari daca succesiunea este facuta dupa trecerea unui an de la momentul decesului. in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public). Deschiderea si dosarul Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notar public. sa rectifice rolul fiscal. Certificatul In succesiunea in care exista bunuri. Taxa de timbru atinge 60% din totalul cheltuielilor pe care le presupune solutionarea unei succesiuni.daca este cazul • Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare-cumparare. E important ca dupa eliberarea de catre biroul notarial a Certificatului de mostenitor. Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori. Taxa pentru succesiune depinde de cea a masei succesorale. care merge la Bugetul de stat. Casa si bunuri in valoare de 10. prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi. Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu. care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au drept la moste-nire. Exemple de calcul Mosteniri ieftine. bunurile defunctului. Majorarea este cauzata de faptul ca mostenitorii vor trebui sa plateasca si taxa notariala de timbru. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeaza o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului. numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. onorariul perceput de un notar va fi intre trei si sapte mii de lei. calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora. Notarul va stabili. iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba. daca vi se elibereaza un certificat de mostenitor pentru un apartament cu 3 camere imbunatatit. construit intre 19771990. Desi transcrierea (intabularea) Certificatului de mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara). certificate de mostenitor si altele) reprezinta actele de baza ale masei succesorale • Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul) • Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici). etaj intermediar. cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor. Documente Documente necesare pentru deschiderea succesiunii: • Certificatul de deces • Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie) prin care se face dovada calitatii de mostenitor • Testament . Certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte. se completeaza dosarul de succesiune. de asemenea.000 de euro. insa numai du-pa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare. Unii notari sunt „mai scumpi“. care ramane la notar.Cheltuielile cu birocratia legata de succesiune ne omoara pe noi. precum si a pasivului succesoral. cu mentionarea valorii acestora. deci nu are o valoare fixa. a timbrului judiciar si a taxei pe valoarea adaugata. rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite. confort I. Este posibil ca unii notari sa ceara sume considerabil mai mari. In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor. mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare compe-tente. Pe baza declaratiei mostenitorilor. ce prevedea doar plata onorariului notarului. Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public. cei scapati cu viata. adica aproximativ 40 mii lei: -Taxa de timbru: 708 lei -Onorariu notar: 485 lei . cea pentru timbrul judiciar. donatie. Pe baza acestei incheieri finale. Pentru procedura succesorala se percepe un onorariu procentual din valoarea bunurilor mostenite: spre exemplu. precum si intinderea masei succesorale. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecarui mostenitor. la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor. in zona Unirii. numele. care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al decedatului. de care erau scutiti de vechea legislatie. si onorariul.

15 lei Valori mai mari 2. în aceste condiţii.15 lei -Total: 1. Adică."Desi taxele notariale ramin la nivelul stabilit in 2003.15 la sută. "impozit".39 lei Total fara taxa de timbru: 869. Este şi normal. adica aproximativ 80 mii de lei. Taxa de timbru: 964. nu la taxa de timbru. Care este termenul de la deces in care se face scutire de taxa de succesiune ? Am citit despre mai multe variante: 6 luni.5 lei Onorariu notar: 731 lei TVA: 138. În cazul partajului voluntar (partajul de bunuri comune) nu se datorează impozit către stat. deci ramane doar onorariul notarului" . .15 lei Total fara taxa de timbru: 577. Codul Fiscal prevede scutiri pentru taxa asupra succesiunii."Termenul pentru scutirea de impozit este de 2 ani de la data decesului" In plus.834. dom’le! Atât judecătorii. ca: "taxa de timbru".000 de euro. este de 2 ani de la data decesului" . "taxa asupra succesiunii".89 lei La notar e mai ieftin.285. precum şi onorariul notarial. 2 ani: . TOCMAI DE ACEEA DIFERA.-TVA: 92. ne-a explicat notarul George Schin. Reprezinta acesti termeni acelasi lucru sau nu ? Va multumesc nU REPREZINTA ACELASI LUCRU. Unde li se scurg legal banii din buzunare.89 lei Total: 1. „La acest impozit se adaugă taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară.7 la sută din valoarea bunurilor."In orice caz fiind pana intr-un an de la deces sunteti scutiti de taxa de timbu. din ce am vazut. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus. se folosesc mai multi termeni."In ceea ce priveste taxa de timbru sunteti scutiti."Scutirea la impozit. 1 an. „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozit. intrucat nu au trecut 6 luni de la deces" . taxele de la notar sunt cu mult mai mici decât la judecătorii. ci doar taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară şi onorariul notarului”. Aceasta nu va mai fi platita daca procedura succesorala se dezbate in termen de un an de la data decesului proprietarului bunurilor" . ca românii să apeleze de acum la notar şi să nu mai ajungă în instanţă."Costurile difera de la notar la notar si sunt mai mici daca faceti succesiunea in primele 6 luni de la deces si mai mari daca depasiti acest termen" . moştenitorii datorează un impozit de 1 la sută din masa succesorală”. la un simplu calcul. Casa si bunuri in valoare de 20. care este de 0. cât şi avocaţii susţin că justiţiabilii vor apela la notari pentru succesiuni şi partaje bunuri comune. am putea spune că în cazul unei succesiuni toate taxele nu depăşesc 1. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul partajelor dintre soţi.

TAXA DE TIMBRU ESTE PERCEPUTA DE STAT PENTRU ACTIUNI JURIDICE SI SUNTETI SCUTITI DE TAXA DE TIMBRU PANA LA UN AN DE LA DECES. A "TOADER SI ASOCIATII" . S.C. CU STIMA. IMPOZITUL ESTE CEEA CE SI DVS STITI O CU TOTUL ALTA TAXA LA STAT CU CARE SUNTEM CU TOTII DATORI PENTRU TOT CE AVEM. ONORARIUL NOTARULUI ESTE VARIABIL SI NU SUNTETI SCUTIT DE ACESTA.