CODUL FISCAL 2012

CAP. 11 Facilităţi comune
ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). (7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

taxa pentru eliberarea certificatelor. 4 alin. impozitul pe teren. din extravilan. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice. (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". Norme metodologice CAP. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. republicată. cu modificările ulterioare. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. (2). republicată. cu modificările şi completările ulterioare. referitoare la autentificarea actelor între vii. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. precum şi alte taxe prevăzute la art. aprobată cu modificări prin Legea nr. taxa asupra mijloacelor de transport. republicată. sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică. cu modificările ulterioare. 114/1996. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. cu modificările ulterioare. (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin.(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. avizelor şi autorizaţiilor. (10) Impozitul pe clădiri. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005. dacă: a) clădirea este o locuinţă nouă. cu modificările ulterioare. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. 325/2002. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni. (1). 8^1 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal . cu modificările ulterioare. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii. b) Hotărârea Guvernului nr. scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 82/1995. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. sau b) clădirea este realizată pe bază de credite. translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii. 283 se reduc cu 50%. (12) Taxele de timbru prevăzute la art. În cazul înstrăinării clădirii. precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. aprobată cu modificări prin Legea nr. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 282 şi art. pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: a) Hotărârea Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. se reduc la jumătate. 12/1998. republicată.

precum şi între soţi. (1) nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel. 4. b) pentru imobilele descrise la lit.000 lei. caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate. se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură. prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale. (1). b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora.000 lei inclusiv. a). 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.000 lei inclusiv. impozitul prevăzut la alin. pentru situaţiile prevăzute la alin. Norme metodologice (5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile.3% până la valoarea de 200. care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. . În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus.000 lei inclusiv. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau. 6. moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.000 lei inclusiv. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. Norme metodologice (4) Impozitul prevăzut la alin.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.2% până la valoarea de 200. (1) şi (3). Norme metodologice (2) Impozitul prevăzut la alin. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică . Norme metodologice (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. Norme metodologice (6) Impozitul prevăzut la alin.peste 200. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. precum şi între soţi.000 lei. .peste 200.ART. dobândite la o dată mai mare de 3 ani: . dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: . după caz.

nu şi-a îndeplinit această obligaţie. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului. (1) şi (3) se distribuie astfel: a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat.organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. după caz. ar fi bine sa ne grabim la notar . notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie. 77^1 alin. în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit. precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei. în vederea încasării impozitului. (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care. încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin. ART. Norme metodologice Dupa plecarea cuiva pe alta lume. 77^1 alin. (7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare. registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. b) valoarea înscrisă în documentul de transfer. a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. 77^1 alin. b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării. la organul fiscal competent. (8) Procedura de calculare. cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante. ART. (1) şi (3). (1) şi (3). după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public. d) taxele notariale aferente transferului. c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. (1) şi (3) şi. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau. cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. cu intenţie. (1) şi (3). în vederea calculării impozitului. 77^2 Rectificarea impozitului În cazul în care.

cu mentionarea valorii acestora. care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au drept la moste-nire. Pentru procedura succesorala se percepe un onorariu procentual din valoarea bunurilor mostenite: spre exemplu. si onorariul. Pe baza declaratiei mostenitorilor. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeaza o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului. Certificatul In succesiunea in care exista bunuri. de asemenea. Este posibil ca unii notari sa ceara sume considerabil mai mari. cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor. notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale. numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. Majorarea este cauzata de faptul ca mostenitorii vor trebui sa plateasca si taxa notariala de timbru. Taxa de timbru atinge 60% din totalul cheltuielilor pe care le presupune solutionarea unei succesiuni. in zona Unirii. Certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte. Pe baza acestei incheieri finale. deci nu are o valoare fixa.000 de euro. daca vi se elibereaza un certificat de mostenitor pentru un apartament cu 3 camere imbunatatit. deoarece inglobeaza toate aceste taxe: cea de timbru notarial. In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor. E important ca dupa eliberarea de catre biroul notarial a Certificatului de mostenitor. Taxa pentru succesiune depinde de cea a masei succesorale. cei scapati cu viata.daca este cazul • Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare-cumparare. care ramane la notar. etaj intermediar. precum si intinderea masei succesorale. Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori.Cheltuielile cu birocratia legata de succesiune ne omoara pe noi. Notarul va stabili. in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public). prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi. Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public. s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare. Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu. iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba. ce ajunge la Ministerul Justitiei. in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala. de care erau scutiti de vechea legislatie. Unii notari sunt „mai scumpi“. cea pentru timbrul judiciar. precum si a pasivului succesoral. onorariul perceput de un notar va fi intre trei si sapte mii de lei. Documente Documente necesare pentru deschiderea succesiunii: • Certificatul de deces • Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie) prin care se face dovada calitatii de mostenitor • Testament . construit intre 19771990. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecarui mostenitor. care merge la Bugetul de stat. se completeaza dosarul de succesiune. sa rectifice rolul fiscal. confort I. adica aproximativ 40 mii lei: -Taxa de timbru: 708 lei -Onorariu notar: 485 lei . numele. ce prevedea doar plata onorariului notarului. rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite. Exemple de calcul Mosteniri ieftine. insa numai du-pa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. Casa si bunuri in valoare de 10. a timbrului judiciar si a taxei pe valoarea adaugata. Acestea vor fi cu 60% mai mari daca succesiunea este facuta dupa trecerea unui an de la momentul decesului. donatie. bunurile defunctului. care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al decedatului. Deschiderea si dosarul Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notar public. Desi transcrierea (intabularea) Certificatului de mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara). calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora. mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare compe-tente. certificate de mostenitor si altele) reprezinta actele de baza ale masei succesorale • Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul) • Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici). la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor.

285."Costurile difera de la notar la notar si sunt mai mici daca faceti succesiunea in primele 6 luni de la deces si mai mari daca depasiti acest termen" .5 lei Onorariu notar: 731 lei TVA: 138."In orice caz fiind pana intr-un an de la deces sunteti scutiti de taxa de timbu.39 lei Total fara taxa de timbru: 869. cât şi avocaţii susţin că justiţiabilii vor apela la notari pentru succesiuni şi partaje bunuri comune.15 lei Total fara taxa de timbru: 577. Reprezinta acesti termeni acelasi lucru sau nu ? Va multumesc nU REPREZINTA ACELASI LUCRU. 1 an. Adică. În cazul partajelor dintre soţi. ca: "taxa de timbru". la un simplu calcul. taxele de la notar sunt cu mult mai mici decât la judecătorii. „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozit. Taxa de timbru: 964.7 la sută din valoarea bunurilor. TOCMAI DE ACEEA DIFERA.15 lei Valori mai mari 2."Scutirea la impozit. "taxa asupra succesiunii". precum şi onorariul notarial. adica aproximativ 80 mii de lei. Casa si bunuri in valoare de 20. se folosesc mai multi termeni.000 de euro. Care este termenul de la deces in care se face scutire de taxa de succesiune ? Am citit despre mai multe variante: 6 luni."Desi taxele notariale ramin la nivelul stabilit in 2003. ne-a explicat notarul George Schin.15 la sută. moştenitorii datorează un impozit de 1 la sută din masa succesorală”. „La acest impozit se adaugă taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară.89 lei La notar e mai ieftin. "impozit". Este şi normal. Codul Fiscal prevede scutiri pentru taxa asupra succesiunii.834. ci doar taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară şi onorariul notarului”. nu la taxa de timbru. deci ramane doar onorariul notarului" . este de 2 ani de la data decesului" . în aceste condiţii. intrucat nu au trecut 6 luni de la deces" ."In ceea ce priveste taxa de timbru sunteti scutiti. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus. . În cazul partajului voluntar (partajul de bunuri comune) nu se datorează impozit către stat. Unde li se scurg legal banii din buzunare.-TVA: 92.15 lei -Total: 1. am putea spune că în cazul unei succesiuni toate taxele nu depăşesc 1. care este de 0. Aceasta nu va mai fi platita daca procedura succesorala se dezbate in termen de un an de la data decesului proprietarului bunurilor" . dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii."Termenul pentru scutirea de impozit este de 2 ani de la data decesului" In plus. ca românii să apeleze de acum la notar şi să nu mai ajungă în instanţă.89 lei Total: 1. din ce am vazut. 2 ani: . dom’le! Atât judecătorii.

IMPOZITUL ESTE CEEA CE SI DVS STITI O CU TOTUL ALTA TAXA LA STAT CU CARE SUNTEM CU TOTII DATORI PENTRU TOT CE AVEM. A "TOADER SI ASOCIATII" .C.TAXA DE TIMBRU ESTE PERCEPUTA DE STAT PENTRU ACTIUNI JURIDICE SI SUNTETI SCUTITI DE TAXA DE TIMBRU PANA LA UN AN DE LA DECES. ONORARIUL NOTARULUI ESTE VARIABIL SI NU SUNTETI SCUTIT DE ACESTA. CU STIMA. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful