P. 1
SUCCESIUNE

SUCCESIUNE

|Views: 371|Likes:
Published by Sorina Preda

More info:

Published by: Sorina Preda on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

CODUL FISCAL 2012

CAP. 11 Facilităţi comune
ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). (7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

4 alin. (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii. avizelor şi autorizaţiilor. cu modificările şi completările ulterioare. b) Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005. pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: a) Hotărârea Guvernului nr. 82/1995. 12/1998. republicată. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. 282 şi art. cu modificările ulterioare. republicată. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. republicată. (10) Impozitul pe clădiri. sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică.(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (2). (1). dacă: a) clădirea este o locuinţă nouă. (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. 325/2002. realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice. sau b) clădirea este realizată pe bază de credite. cu modificările ulterioare. translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. 114/1996. taxa pentru eliberarea certificatelor. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. cu modificările ulterioare. 283 se reduc cu 50%. impozitul pe teren. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. referitoare la autentificarea actelor între vii. 8^1 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal . în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. din extravilan. (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". se reduc la jumătate. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. republicată. precum şi alte taxe prevăzute la art. Norme metodologice CAP. (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate. scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. (12) Taxele de timbru prevăzute la art. taxa asupra mijloacelor de transport. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. aprobată cu modificări prin Legea nr. cu modificările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii.

pentru situaţiile prevăzute la alin.000 lei inclusiv. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. Norme metodologice (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.ART.3% până la valoarea de 200. cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. dobândite la o dată mai mare de 3 ani: . Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică . care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Norme metodologice (5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile. (1). se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură. impozitul prevăzut la alin. .000 lei inclusiv. b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv. moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. Norme metodologice (4) Impozitul prevăzut la alin. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia. 6.000 lei inclusiv.000 lei inclusiv. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora. (1) nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus. precum şi între soţi.2% până la valoarea de 200. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii. .peste 200. (1) şi (3). caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. precum şi între soţi. după caz. 4. impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză. a). Norme metodologice (6) Impozitul prevăzut la alin. Norme metodologice (2) Impozitul prevăzut la alin. dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: . b) pentru imobilele descrise la lit.peste 200. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.000 lei. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora.000 lei.

în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit. ar fi bine sa ne grabim la notar . Norme metodologice Dupa plecarea cuiva pe alta lume. după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public. (1) şi (3). nu şi-a îndeplinit această obligaţie. b) valoarea înscrisă în documentul de transfer. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante. registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin.organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. 77^1 alin. 77^1 alin. (7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei. ART. (1) şi (3). (8) Procedura de calculare. 77^2 Rectificarea impozitului În cazul în care. la organul fiscal competent. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau. (1) şi (3). (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care. (1) şi (3) şi. cu intenţie. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare. Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului. vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri. b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării. în vederea încasării impozitului. (1) şi (3) se distribuie astfel: a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat. d) taxele notariale aferente transferului. 77^1 alin. în vederea calculării impozitului. cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. ART. după caz. încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin.

numele. in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala. bunurile defunctului. deci nu are o valoare fixa. Majorarea este cauzata de faptul ca mostenitorii vor trebui sa plateasca si taxa notariala de timbru. prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi. calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora. Deschiderea si dosarul Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notar public. insa numai du-pa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. Este posibil ca unii notari sa ceara sume considerabil mai mari. Casa si bunuri in valoare de 10. care merge la Bugetul de stat. si onorariul. ce prevedea doar plata onorariului notarului. certificate de mostenitor si altele) reprezinta actele de baza ale masei succesorale • Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul) • Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici). Pe baza acestei incheieri finale. Unii notari sunt „mai scumpi“. Certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte. etaj intermediar. cu mentionarea valorii acestora. Acestea vor fi cu 60% mai mari daca succesiunea este facuta dupa trecerea unui an de la momentul decesului. de care erau scutiti de vechea legislatie. daca vi se elibereaza un certificat de mostenitor pentru un apartament cu 3 camere imbunatatit. cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor. adica aproximativ 40 mii lei: -Taxa de timbru: 708 lei -Onorariu notar: 485 lei . cei scapati cu viata. sa rectifice rolul fiscal. in zona Unirii. a timbrului judiciar si a taxei pe valoarea adaugata. confort I. E important ca dupa eliberarea de catre biroul notarial a Certificatului de mostenitor. rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite. Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public. Taxa pentru succesiune depinde de cea a masei succesorale. cea pentru timbrul judiciar. se completeaza dosarul de succesiune. care ramane la notar. la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor. Pentru procedura succesorala se percepe un onorariu procentual din valoarea bunurilor mostenite: spre exemplu. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecarui mostenitor. In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor. de asemenea. s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare.Cheltuielile cu birocratia legata de succesiune ne omoara pe noi. ce ajunge la Ministerul Justitiei.000 de euro. numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. Certificatul In succesiunea in care exista bunuri. Notarul va stabili. Pe baza declaratiei mostenitorilor. precum si intinderea masei succesorale. donatie.daca este cazul • Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare-cumparare. Exemple de calcul Mosteniri ieftine. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeaza o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului. onorariul perceput de un notar va fi intre trei si sapte mii de lei. mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare compe-tente. precum si a pasivului succesoral. care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au drept la moste-nire. iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba. notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale. Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori. construit intre 19771990. Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu. Desi transcrierea (intabularea) Certificatului de mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara). deoarece inglobeaza toate aceste taxe: cea de timbru notarial. in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public). Taxa de timbru atinge 60% din totalul cheltuielilor pe care le presupune solutionarea unei succesiuni. Documente Documente necesare pentru deschiderea succesiunii: • Certificatul de deces • Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie) prin care se face dovada calitatii de mostenitor • Testament . care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al decedatului.

În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus. ne-a explicat notarul George Schin.89 lei La notar e mai ieftin. nu la taxa de timbru."In orice caz fiind pana intr-un an de la deces sunteti scutiti de taxa de timbu. din ce am vazut. ca românii să apeleze de acum la notar şi să nu mai ajungă în instanţă. "taxa asupra succesiunii".5 lei Onorariu notar: 731 lei TVA: 138. Taxa de timbru: 964. dom’le! Atât judecătorii. În cazul partajului voluntar (partajul de bunuri comune) nu se datorează impozit către stat."Desi taxele notariale ramin la nivelul stabilit in 2003. este de 2 ani de la data decesului" .285."In ceea ce priveste taxa de timbru sunteti scutiti. taxele de la notar sunt cu mult mai mici decât la judecătorii. deci ramane doar onorariul notarului" . "impozit". Care este termenul de la deces in care se face scutire de taxa de succesiune ? Am citit despre mai multe variante: 6 luni. am putea spune că în cazul unei succesiuni toate taxele nu depăşesc 1.89 lei Total: 1. ca: "taxa de timbru"."Termenul pentru scutirea de impozit este de 2 ani de la data decesului" In plus. cât şi avocaţii susţin că justiţiabilii vor apela la notari pentru succesiuni şi partaje bunuri comune.15 lei Valori mai mari 2. „La acest impozit se adaugă taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară. în aceste condiţii. se folosesc mai multi termeni. la un simplu calcul. „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozit.-TVA: 92. 2 ani: . ci doar taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară şi onorariul notarului”. Reprezinta acesti termeni acelasi lucru sau nu ? Va multumesc nU REPREZINTA ACELASI LUCRU.39 lei Total fara taxa de timbru: 869.15 lei Total fara taxa de timbru: 577. intrucat nu au trecut 6 luni de la deces" . Este şi normal. 1 an. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. precum şi onorariul notarial. . Adică. TOCMAI DE ACEEA DIFERA. care este de 0. adica aproximativ 80 mii de lei. În cazul partajelor dintre soţi."Scutirea la impozit.7 la sută din valoarea bunurilor.15 lei -Total: 1. moştenitorii datorează un impozit de 1 la sută din masa succesorală”. Codul Fiscal prevede scutiri pentru taxa asupra succesiunii. Aceasta nu va mai fi platita daca procedura succesorala se dezbate in termen de un an de la data decesului proprietarului bunurilor" ."Costurile difera de la notar la notar si sunt mai mici daca faceti succesiunea in primele 6 luni de la deces si mai mari daca depasiti acest termen" . Unde li se scurg legal banii din buzunare.834.15 la sută.000 de euro. Casa si bunuri in valoare de 20.

ONORARIUL NOTARULUI ESTE VARIABIL SI NU SUNTETI SCUTIT DE ACESTA. IMPOZITUL ESTE CEEA CE SI DVS STITI O CU TOTUL ALTA TAXA LA STAT CU CARE SUNTEM CU TOTII DATORI PENTRU TOT CE AVEM.TAXA DE TIMBRU ESTE PERCEPUTA DE STAT PENTRU ACTIUNI JURIDICE SI SUNTETI SCUTITI DE TAXA DE TIMBRU PANA LA UN AN DE LA DECES. CU STIMA. A "TOADER SI ASOCIATII" .C. S.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->