P. 1
SUCCESIUNE

SUCCESIUNE

|Views: 371|Likes:
Published by Sorina Preda

More info:

Published by: Sorina Preda on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

CODUL FISCAL 2012

CAP. 11 Facilităţi comune
ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). (7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

impozitul pe teren. referitoare la autentificarea actelor între vii. În cazul înstrăinării clădirii. aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. republicată. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. dacă: a) clădirea este o locuinţă nouă. taxa pentru eliberarea certificatelor. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. b) Hotărârea Guvernului nr. realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. 4 alin. sau b) clădirea este realizată pe bază de credite. (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate.(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: a) Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. 114/1996. 282 şi art. (10) Impozitul pe clădiri. 325/2002. 283 se reduc cu 50%. cu modificările ulterioare. republicată. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. precum şi alte taxe prevăzute la art. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni. (1). translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 8^1 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal . (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii. sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică. cu modificările şi completările ulterioare. (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice. se reduc la jumătate. (12) Taxele de timbru prevăzute la art. din extravilan. (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. 82/1995. republicată. cu modificările ulterioare. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. aprobată cu modificări prin Legea nr. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. republicată. prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. avizelor şi autorizaţiilor. taxa asupra mijloacelor de transport. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. Norme metodologice CAP. cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările ulterioare. (2). (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. cu modificările ulterioare.

Norme metodologice (6) Impozitul prevăzut la alin. b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv. impozitul prevăzut la alin. prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii. Norme metodologice (2) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. b) pentru imobilele descrise la lit. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora.000 lei inclusiv. 6. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică .000 lei. (1) şi (3).000 lei inclusiv. Norme metodologice (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii. după caz. . se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură. precum şi între soţi. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. precum şi între soţi. impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză.000 lei inclusiv. care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. 4. cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv.peste 200. (1).2% până la valoarea de 200. dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: . În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. dobândite la o dată mai mare de 3 ani: . Norme metodologice (5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile. pentru situaţiile prevăzute la alin.000 lei inclusiv. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia.ART.000 lei.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.peste 200. caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate. Norme metodologice (4) Impozitul prevăzut la alin. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. a). .3% până la valoarea de 200. moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. (1) nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel.

cu intenţie. (1) şi (3). la organul fiscal competent. 77^2 Rectificarea impozitului În cazul în care. (1) şi (3). notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie. 77^1 alin. registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. (1) şi (3) se distribuie astfel: a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat. (7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. (1) şi (3). (8) Procedura de calculare. Norme metodologice Dupa plecarea cuiva pe alta lume. b) valoarea înscrisă în documentul de transfer. a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri. (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care.organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. ar fi bine sa ne grabim la notar . Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului. în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit. vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. în vederea încasării impozitului. în vederea calculării impozitului. cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. d) taxele notariale aferente transferului. ART. după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public. după caz. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin. precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei. se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. ART. nu şi-a îndeplinit această obligaţie. 77^1 alin. (1) şi (3) şi. 77^1 alin. b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau.

donatie. ce prevedea doar plata onorariului notarului. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeaza o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului. mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare compe-tente. Exemple de calcul Mosteniri ieftine. Deschiderea si dosarul Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notar public. Unii notari sunt „mai scumpi“. Pe baza declaratiei mostenitorilor. In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor. insa numai du-pa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. de care erau scutiti de vechea legislatie. Pentru procedura succesorala se percepe un onorariu procentual din valoarea bunurilor mostenite: spre exemplu. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecarui mostenitor. Certificatul In succesiunea in care exista bunuri. a timbrului judiciar si a taxei pe valoarea adaugata. sa rectifice rolul fiscal. Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public. Este posibil ca unii notari sa ceara sume considerabil mai mari. Desi transcrierea (intabularea) Certificatului de mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara). Acestea vor fi cu 60% mai mari daca succesiunea este facuta dupa trecerea unui an de la momentul decesului. Taxa de timbru atinge 60% din totalul cheltuielilor pe care le presupune solutionarea unei succesiuni. iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba. precum si a pasivului succesoral. certificate de mostenitor si altele) reprezinta actele de baza ale masei succesorale • Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul) • Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici). care merge la Bugetul de stat. daca vi se elibereaza un certificat de mostenitor pentru un apartament cu 3 camere imbunatatit. care ramane la notar. deci nu are o valoare fixa. confort I. prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi. in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala. calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora. Pe baza acestei incheieri finale. in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public). se completeaza dosarul de succesiune. rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite. Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu. cea pentru timbrul judiciar. numele. Taxa pentru succesiune depinde de cea a masei succesorale. notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale. numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. adica aproximativ 40 mii lei: -Taxa de timbru: 708 lei -Onorariu notar: 485 lei . Documente Documente necesare pentru deschiderea succesiunii: • Certificatul de deces • Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie) prin care se face dovada calitatii de mostenitor • Testament .Cheltuielile cu birocratia legata de succesiune ne omoara pe noi. precum si intinderea masei succesorale. cei scapati cu viata. Notarul va stabili. onorariul perceput de un notar va fi intre trei si sapte mii de lei. care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al decedatului. la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor. Casa si bunuri in valoare de 10. in zona Unirii. deoarece inglobeaza toate aceste taxe: cea de timbru notarial. ce ajunge la Ministerul Justitiei. de asemenea. cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor.daca este cazul • Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare-cumparare. Certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte.000 de euro. Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori. E important ca dupa eliberarea de catre biroul notarial a Certificatului de mostenitor. construit intre 19771990. care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au drept la moste-nire. etaj intermediar. s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare. si onorariul. bunurile defunctului. cu mentionarea valorii acestora. Majorarea este cauzata de faptul ca mostenitorii vor trebui sa plateasca si taxa notariala de timbru.

ci doar taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară şi onorariul notarului”.15 la sută. 1 an. dom’le! Atât judecătorii. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. Aceasta nu va mai fi platita daca procedura succesorala se dezbate in termen de un an de la data decesului proprietarului bunurilor" . Adică."Costurile difera de la notar la notar si sunt mai mici daca faceti succesiunea in primele 6 luni de la deces si mai mari daca depasiti acest termen" .89 lei La notar e mai ieftin. TOCMAI DE ACEEA DIFERA.7 la sută din valoarea bunurilor.89 lei Total: 1. care este de 0."Termenul pentru scutirea de impozit este de 2 ani de la data decesului" In plus. în aceste condiţii. Este şi normal. moştenitorii datorează un impozit de 1 la sută din masa succesorală”. precum şi onorariul notarial."In ceea ce priveste taxa de timbru sunteti scutiti. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus. cât şi avocaţii susţin că justiţiabilii vor apela la notari pentru succesiuni şi partaje bunuri comune. se folosesc mai multi termeni. În cazul partajelor dintre soţi."Scutirea la impozit.834.5 lei Onorariu notar: 731 lei TVA: 138."In orice caz fiind pana intr-un an de la deces sunteti scutiti de taxa de timbu. Unde li se scurg legal banii din buzunare. Care este termenul de la deces in care se face scutire de taxa de succesiune ? Am citit despre mai multe variante: 6 luni. la un simplu calcul. Casa si bunuri in valoare de 20.285. este de 2 ani de la data decesului" .-TVA: 92. nu la taxa de timbru. intrucat nu au trecut 6 luni de la deces" . "impozit". ca: "taxa de timbru". adica aproximativ 80 mii de lei. . am putea spune că în cazul unei succesiuni toate taxele nu depăşesc 1. ne-a explicat notarul George Schin. „La acest impozit se adaugă taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară. Reprezinta acesti termeni acelasi lucru sau nu ? Va multumesc nU REPREZINTA ACELASI LUCRU. Codul Fiscal prevede scutiri pentru taxa asupra succesiunii. din ce am vazut. "taxa asupra succesiunii"."Desi taxele notariale ramin la nivelul stabilit in 2003. În cazul partajului voluntar (partajul de bunuri comune) nu se datorează impozit către stat.15 lei Total fara taxa de timbru: 577.15 lei -Total: 1. deci ramane doar onorariul notarului" .15 lei Valori mai mari 2.39 lei Total fara taxa de timbru: 869. „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozit. ca românii să apeleze de acum la notar şi să nu mai ajungă în instanţă.000 de euro. 2 ani: . Taxa de timbru: 964. taxele de la notar sunt cu mult mai mici decât la judecătorii.

C. S.TAXA DE TIMBRU ESTE PERCEPUTA DE STAT PENTRU ACTIUNI JURIDICE SI SUNTETI SCUTITI DE TAXA DE TIMBRU PANA LA UN AN DE LA DECES. A "TOADER SI ASOCIATII" . ONORARIUL NOTARULUI ESTE VARIABIL SI NU SUNTETI SCUTIT DE ACESTA. IMPOZITUL ESTE CEEA CE SI DVS STITI O CU TOTUL ALTA TAXA LA STAT CU CARE SUNTEM CU TOTII DATORI PENTRU TOT CE AVEM. CU STIMA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->