CODUL FISCAL 2012

CAP. 11 Facilităţi comune
ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). (7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni. (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. cu modificările ulterioare.(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. impozitul pe teren. Norme metodologice CAP. cu modificările ulterioare. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005. 325/2002. cu modificările şi completările ulterioare. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". (2). din extravilan. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. 8^1 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal . se reduc la jumătate. cu modificările ulterioare. 12/1998. (1). translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii. 114/1996. (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. 283 se reduc cu 50%. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. republicată. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. republicată. aprobată cu modificări prin Legea nr. prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. aprobată cu modificări prin Legea nr. (12) Taxele de timbru prevăzute la art. scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice. sau b) clădirea este realizată pe bază de credite. cu modificările şi completările ulterioare. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii. precum şi alte taxe prevăzute la art. (10) Impozitul pe clădiri. taxa asupra mijloacelor de transport. avizelor şi autorizaţiilor. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. dacă: a) clădirea este o locuinţă nouă. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. referitoare la autentificarea actelor între vii. sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică. (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate. 282 şi art. b) Hotărârea Guvernului nr. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: a) Hotărârea Guvernului nr. 4 alin. republicată. În cazul înstrăinării clădirii. 82/1995. republicată. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. taxa pentru eliberarea certificatelor.

Norme metodologice (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.3% până la valoarea de 200. b) pentru imobilele descrise la lit. dobândite la o dată mai mare de 3 ani: . . care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. după caz. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora. caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate. pentru situaţiile prevăzute la alin.peste 200. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia. Norme metodologice (4) Impozitul prevăzut la alin.000 lei inclusiv.000 lei inclusiv. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. Norme metodologice (2) Impozitul prevăzut la alin. impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale.2% până la valoarea de 200. (1).000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. Norme metodologice (5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile. precum şi între soţi. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură. precum şi între soţi. Norme metodologice (6) Impozitul prevăzut la alin. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică . 4.peste 200. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora.000 lei.000 lei inclusiv. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus. impozitul prevăzut la alin. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. 6.000 lei. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau.ART. cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia. a).000 lei inclusiv. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii. b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv. (1) şi (3). prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii. . dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: . (1) nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel.

în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit. precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei. 77^1 alin. la organul fiscal competent. 77^1 alin. după caz. notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie. în vederea încasării impozitului. nu şi-a îndeplinit această obligaţie. a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri. cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. (7) Impozitul stabilit în condiţiile alin.organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. (1) şi (3). registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. 77^1 alin. Norme metodologice Dupa plecarea cuiva pe alta lume. (1) şi (3) se distribuie astfel: a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat. b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării. după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public. în vederea calculării impozitului. ART. cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. (8) Procedura de calculare. b) valoarea înscrisă în documentul de transfer. (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care. încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau. d) taxele notariale aferente transferului. (1) şi (3) şi. 77^2 Rectificarea impozitului În cazul în care. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. (1) şi (3). Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului. cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante. ART. ar fi bine sa ne grabim la notar . cu intenţie. vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. (1) şi (3).

Pe baza acestei incheieri finale. sa rectifice rolul fiscal. Exemple de calcul Mosteniri ieftine. in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public). in zona Unirii. Unii notari sunt „mai scumpi“. Taxa pentru succesiune depinde de cea a masei succesorale. onorariul perceput de un notar va fi intre trei si sapte mii de lei.Cheltuielile cu birocratia legata de succesiune ne omoara pe noi. calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora. Desi transcrierea (intabularea) Certificatului de mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara). care ramane la notar. insa numai du-pa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. cu mentionarea valorii acestora. Casa si bunuri in valoare de 10. precum si a pasivului succesoral. Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori. Deschiderea si dosarul Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notar public. care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au drept la moste-nire. Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public. Pe baza declaratiei mostenitorilor. Majorarea este cauzata de faptul ca mostenitorii vor trebui sa plateasca si taxa notariala de timbru. E important ca dupa eliberarea de catre biroul notarial a Certificatului de mostenitor. deci nu are o valoare fixa. la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor. etaj intermediar. cei scapati cu viata. rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite. donatie. iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba. cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor.000 de euro. si onorariul. notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeaza o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului. s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare. cea pentru timbrul judiciar. in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala.daca este cazul • Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare-cumparare. Documente Documente necesare pentru deschiderea succesiunii: • Certificatul de deces • Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie) prin care se face dovada calitatii de mostenitor • Testament . ce prevedea doar plata onorariului notarului. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecarui mostenitor. Certificatul In succesiunea in care exista bunuri. daca vi se elibereaza un certificat de mostenitor pentru un apartament cu 3 camere imbunatatit. se completeaza dosarul de succesiune. de care erau scutiti de vechea legislatie. Acestea vor fi cu 60% mai mari daca succesiunea este facuta dupa trecerea unui an de la momentul decesului. Notarul va stabili. prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi. adica aproximativ 40 mii lei: -Taxa de timbru: 708 lei -Onorariu notar: 485 lei . a timbrului judiciar si a taxei pe valoarea adaugata. bunurile defunctului. certificate de mostenitor si altele) reprezinta actele de baza ale masei succesorale • Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul) • Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici). Este posibil ca unii notari sa ceara sume considerabil mai mari. ce ajunge la Ministerul Justitiei. In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor. numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. Taxa de timbru atinge 60% din totalul cheltuielilor pe care le presupune solutionarea unei succesiuni. de asemenea. Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu. deoarece inglobeaza toate aceste taxe: cea de timbru notarial. Certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte. care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al decedatului. precum si intinderea masei succesorale. construit intre 19771990. confort I. numele. Pentru procedura succesorala se percepe un onorariu procentual din valoarea bunurilor mostenite: spre exemplu. care merge la Bugetul de stat. mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare compe-tente.

Adică. moştenitorii datorează un impozit de 1 la sută din masa succesorală”.5 lei Onorariu notar: 731 lei TVA: 138. ne-a explicat notarul George Schin."Costurile difera de la notar la notar si sunt mai mici daca faceti succesiunea in primele 6 luni de la deces si mai mari daca depasiti acest termen" .7 la sută din valoarea bunurilor. Care este termenul de la deces in care se face scutire de taxa de succesiune ? Am citit despre mai multe variante: 6 luni. În cazul partajului voluntar (partajul de bunuri comune) nu se datorează impozit către stat.89 lei La notar e mai ieftin. este de 2 ani de la data decesului" .000 de euro.834."Desi taxele notariale ramin la nivelul stabilit in 2003. Reprezinta acesti termeni acelasi lucru sau nu ? Va multumesc nU REPREZINTA ACELASI LUCRU. „La acest impozit se adaugă taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară. Casa si bunuri in valoare de 20.39 lei Total fara taxa de timbru: 869.285. cât şi avocaţii susţin că justiţiabilii vor apela la notari pentru succesiuni şi partaje bunuri comune. Unde li se scurg legal banii din buzunare. "impozit".89 lei Total: 1. precum şi onorariul notarial. se folosesc mai multi termeni."Scutirea la impozit. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.-TVA: 92.15 lei -Total: 1. dom’le! Atât judecătorii."In ceea ce priveste taxa de timbru sunteti scutiti. la un simplu calcul."Termenul pentru scutirea de impozit este de 2 ani de la data decesului" In plus. ci doar taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară şi onorariul notarului”. Este şi normal. În cazul partajelor dintre soţi. Aceasta nu va mai fi platita daca procedura succesorala se dezbate in termen de un an de la data decesului proprietarului bunurilor" . deci ramane doar onorariul notarului" . 2 ani: . Taxa de timbru: 964. intrucat nu au trecut 6 luni de la deces" . În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus.15 la sută.15 lei Valori mai mari 2. 1 an. „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozit.15 lei Total fara taxa de timbru: 577. "taxa asupra succesiunii". TOCMAI DE ACEEA DIFERA. nu la taxa de timbru. care este de 0. ca românii să apeleze de acum la notar şi să nu mai ajungă în instanţă. Codul Fiscal prevede scutiri pentru taxa asupra succesiunii. în aceste condiţii. ca: "taxa de timbru". din ce am vazut. taxele de la notar sunt cu mult mai mici decât la judecătorii. ."In orice caz fiind pana intr-un an de la deces sunteti scutiti de taxa de timbu. adica aproximativ 80 mii de lei. am putea spune că în cazul unei succesiuni toate taxele nu depăşesc 1.

A "TOADER SI ASOCIATII" . IMPOZITUL ESTE CEEA CE SI DVS STITI O CU TOTUL ALTA TAXA LA STAT CU CARE SUNTEM CU TOTII DATORI PENTRU TOT CE AVEM.TAXA DE TIMBRU ESTE PERCEPUTA DE STAT PENTRU ACTIUNI JURIDICE SI SUNTETI SCUTITI DE TAXA DE TIMBRU PANA LA UN AN DE LA DECES.C. ONORARIUL NOTARULUI ESTE VARIABIL SI NU SUNTETI SCUTIT DE ACESTA. S. CU STIMA.