CODUL FISCAL 2012

CAP. 11 Facilităţi comune
ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). (7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

(3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. 114/1996. 325/2002. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. se reduc la jumătate. prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii. aprobată cu modificări prin Legea nr. 4 alin. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. 82/1995. (2). în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. taxa asupra mijloacelor de transport. 8^1 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal . realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. cu modificările şi completările ulterioare. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". avizelor şi autorizaţiilor. scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. taxa pentru eliberarea certificatelor. cu modificările şi completările ulterioare. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică. republicată.(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (10) Impozitul pe clădiri. cu modificările ulterioare. impozitul pe teren. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. cu modificările ulterioare. din extravilan. (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate. 283 se reduc cu 50%. (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. referitoare la autentificarea actelor între vii. În cazul înstrăinării clădirii. Norme metodologice CAP. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". republicată. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni. republicată. dacă: a) clădirea este o locuinţă nouă. pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: a) Hotărârea Guvernului nr. b) Hotărârea Guvernului nr. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. sau b) clădirea este realizată pe bază de credite. 12/1998. (12) Taxele de timbru prevăzute la art. (1). (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii. (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. republicată. cu modificările ulterioare. precum şi alte taxe prevăzute la art. cu modificările ulterioare. cu modificările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. 282 şi art. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.

Norme metodologice (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora. după caz. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.000 lei.000 lei inclusiv. Norme metodologice (4) Impozitul prevăzut la alin. 6.2% până la valoarea de 200. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent. precum şi între soţi. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. . dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: . (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. (1) şi (3). b) pentru imobilele descrise la lit. 4. (1) nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel. se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură.000 lei inclusiv. a). Norme metodologice (2) Impozitul prevăzut la alin. Norme metodologice (6) Impozitul prevăzut la alin. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică . b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv. precum şi între soţi. cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus.000 lei inclusiv.3% până la valoarea de 200. caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate. întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.ART.000 lei inclusiv. . moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale. (1). dobândite la o dată mai mare de 3 ani: .peste 200. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora. pentru situaţiile prevăzute la alin. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia. impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză.peste 200. Norme metodologice (5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale. impozitul prevăzut la alin.000 lei. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale.

vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. (1) şi (3) se distribuie astfel: a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat. b) valoarea înscrisă în documentul de transfer. precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei. (7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri. c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. după caz. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau. d) taxele notariale aferente transferului. cu intenţie. cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante. în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit. (1) şi (3). Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. Norme metodologice Dupa plecarea cuiva pe alta lume. în vederea calculării impozitului. (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care. (1) şi (3). (1) şi (3). Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului. ART. b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării. se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. 77^1 alin. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. 77^1 alin. cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. la organul fiscal competent. 77^2 Rectificarea impozitului În cazul în care. registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. ar fi bine sa ne grabim la notar . (8) Procedura de calculare. notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie. în vederea încasării impozitului. 77^1 alin. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare.organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. (1) şi (3) şi. după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public. ART. încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin. cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. nu şi-a îndeplinit această obligaţie.

calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora. donatie. in zona Unirii. si onorariul. cu mentionarea valorii acestora. cea pentru timbrul judiciar. onorariul perceput de un notar va fi intre trei si sapte mii de lei.000 de euro. care ramane la notar. Certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte. Unii notari sunt „mai scumpi“. adica aproximativ 40 mii lei: -Taxa de timbru: 708 lei -Onorariu notar: 485 lei . Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public. ce ajunge la Ministerul Justitiei. Documente Documente necesare pentru deschiderea succesiunii: • Certificatul de deces • Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie) prin care se face dovada calitatii de mostenitor • Testament . deci nu are o valoare fixa. a timbrului judiciar si a taxei pe valoarea adaugata. s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare. daca vi se elibereaza un certificat de mostenitor pentru un apartament cu 3 camere imbunatatit. care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al decedatului. sa rectifice rolul fiscal. in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public). Taxa de timbru atinge 60% din totalul cheltuielilor pe care le presupune solutionarea unei succesiuni. mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare compe-tente. Exemple de calcul Mosteniri ieftine. Pe baza declaratiei mostenitorilor.Cheltuielile cu birocratia legata de succesiune ne omoara pe noi. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeaza o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului. ce prevedea doar plata onorariului notarului. cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor. de asemenea. E important ca dupa eliberarea de catre biroul notarial a Certificatului de mostenitor. confort I. bunurile defunctului. Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori. Pentru procedura succesorala se percepe un onorariu procentual din valoarea bunurilor mostenite: spre exemplu. notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale. la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor. Casa si bunuri in valoare de 10. Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu. Pe baza acestei incheieri finale. cei scapati cu viata. In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor. care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au drept la moste-nire. Deschiderea si dosarul Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notar public. Desi transcrierea (intabularea) Certificatului de mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara). insa numai du-pa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. Certificatul In succesiunea in care exista bunuri. numele. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecarui mostenitor. Majorarea este cauzata de faptul ca mostenitorii vor trebui sa plateasca si taxa notariala de timbru. construit intre 19771990. Notarul va stabili. numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. Acestea vor fi cu 60% mai mari daca succesiunea este facuta dupa trecerea unui an de la momentul decesului. Este posibil ca unii notari sa ceara sume considerabil mai mari. iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba. precum si intinderea masei succesorale. Taxa pentru succesiune depinde de cea a masei succesorale. se completeaza dosarul de succesiune. precum si a pasivului succesoral. prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi. rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite. deoarece inglobeaza toate aceste taxe: cea de timbru notarial. etaj intermediar.daca este cazul • Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare-cumparare. care merge la Bugetul de stat. de care erau scutiti de vechea legislatie. in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala. certificate de mostenitor si altele) reprezinta actele de baza ale masei succesorale • Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul) • Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici).

"taxa asupra succesiunii". Este şi normal. „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozit. „La acest impozit se adaugă taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară. Adică. În cazul partajelor dintre soţi. Codul Fiscal prevede scutiri pentru taxa asupra succesiunii."In ceea ce priveste taxa de timbru sunteti scutiti. ca: "taxa de timbru".5 lei Onorariu notar: 731 lei TVA: 138. Unde li se scurg legal banii din buzunare.15 la sută.000 de euro. Care este termenul de la deces in care se face scutire de taxa de succesiune ? Am citit despre mai multe variante: 6 luni. moştenitorii datorează un impozit de 1 la sută din masa succesorală”. ci doar taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară şi onorariul notarului”. ne-a explicat notarul George Schin. dom’le! Atât judecătorii. precum şi onorariul notarial. ca românii să apeleze de acum la notar şi să nu mai ajungă în instanţă. cât şi avocaţii susţin că justiţiabilii vor apela la notari pentru succesiuni şi partaje bunuri comune."In orice caz fiind pana intr-un an de la deces sunteti scutiti de taxa de timbu. taxele de la notar sunt cu mult mai mici decât la judecătorii. adica aproximativ 80 mii de lei.39 lei Total fara taxa de timbru: 869. este de 2 ani de la data decesului" . Taxa de timbru: 964."Termenul pentru scutirea de impozit este de 2 ani de la data decesului" In plus.89 lei Total: 1. se folosesc mai multi termeni.-TVA: 92."Desi taxele notariale ramin la nivelul stabilit in 2003. Aceasta nu va mai fi platita daca procedura succesorala se dezbate in termen de un an de la data decesului proprietarului bunurilor" .285. În cazul partajului voluntar (partajul de bunuri comune) nu se datorează impozit către stat. din ce am vazut.7 la sută din valoarea bunurilor. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus.834. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. "impozit". TOCMAI DE ACEEA DIFERA. deci ramane doar onorariul notarului" . în aceste condiţii. 2 ani: . nu la taxa de timbru. care este de 0. la un simplu calcul."Scutirea la impozit. 1 an.15 lei -Total: 1. intrucat nu au trecut 6 luni de la deces" .89 lei La notar e mai ieftin."Costurile difera de la notar la notar si sunt mai mici daca faceti succesiunea in primele 6 luni de la deces si mai mari daca depasiti acest termen" .15 lei Valori mai mari 2. Reprezinta acesti termeni acelasi lucru sau nu ? Va multumesc nU REPREZINTA ACELASI LUCRU. am putea spune că în cazul unei succesiuni toate taxele nu depăşesc 1. .15 lei Total fara taxa de timbru: 577. Casa si bunuri in valoare de 20.

A "TOADER SI ASOCIATII" . CU STIMA.TAXA DE TIMBRU ESTE PERCEPUTA DE STAT PENTRU ACTIUNI JURIDICE SI SUNTETI SCUTITI DE TAXA DE TIMBRU PANA LA UN AN DE LA DECES.C. ONORARIUL NOTARULUI ESTE VARIABIL SI NU SUNTETI SCUTIT DE ACESTA. IMPOZITUL ESTE CEEA CE SI DVS STITI O CU TOTUL ALTA TAXA LA STAT CU CARE SUNTEM CU TOTII DATORI PENTRU TOT CE AVEM. S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful