CODUL FISCAL 2012

CAP. 11 Facilităţi comune
ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 nu se aplică pentru: a) veteranii de război; b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. (2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi. (6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). (7^1) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). (7^2) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.

prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 325/2002. pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: a) Hotărârea Guvernului nr. (3) sau (4) se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii. în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. impozitul pe teren. translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii. 283 se reduc cu 50%. (1). sau b) clădirea este realizată pe bază de credite. cu modificările ulterioare. precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică. cu modificările ulterioare. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. cu modificările ulterioare. Această taxă nu se datorează nici în cazul autorilor decedaţi anterior datei de 1 ianuarie 2005. aprobată cu modificări prin Legea nr. Norme metodologice CAP. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice. (13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice. În cazul înstrăinării clădirii. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării". dacă: a) clădirea este o locuinţă nouă. sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică. (12) Taxele de timbru prevăzute la art. republicată. se reduc la jumătate. taxa pentru eliberarea certificatelor. 8^1 Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal . republicată. republicată. 114/1996. 12/1998. 82/1995. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. (2). taxa asupra mijloacelor de transport. (9) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor. referitoare la autentificarea actelor între vii. avizelor şi autorizaţiilor. realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. (14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. b) Hotărârea Guvernului nr. (10) Impozitul pe clădiri. 282 şi art. din extravilan. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. 4 alin. (11) Nu se datorează taxa asupra succesiunii. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni.(8) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. cu modificările ulterioare. scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe. cu modificările ulterioare. aprobată cu modificări prin Legea nr. dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv. precum şi alte taxe prevăzute la art.

(1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau. cu excepţia tranzacţiilor încheiate între rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică . (1) şi (3). întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Norme metodologice (6) Impozitul prevăzut la alin. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus. Norme metodologice (4) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiză.000 lei inclusiv. 6. Norme metodologice (2) Impozitul prevăzut la alin. (1). după caz. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia. 4. Norme metodologice (5) Camerele notarilor publici vor actualiza cel puţin o dată pe an expertizele privind valoarea de circulaţie a bunurilor imobile. (1) şi (3) se calculează şi se încasează de către organul fiscal competent.000 lei inclusiv. moştenitorii datorează un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.000 lei. impozitul prevăzut la alin. precum şi pentru terenurile de orice fel fără construcţii.peste 200. se realizează prin hotărâre judecătorească sau prin altă procedură.ART. (1) nu se datorează în următoarele cazuri: a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de orice fel. . care vor fi comunicate la direcţiile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale. Norme metodologice (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozitul prevăzut la alin. precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii.000 lei inclusiv. prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora. dobândite la o dată mai mare de 3 ani: . a).3% până la valoarea de 200.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200. precum şi între soţi. b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini până la gradul al III-lea inclusiv. pentru situaţiile prevăzute la alin. b) pentru imobilele descrise la lit.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. caz în care impozitul se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.2% până la valoarea de 200. 77^1 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia. .000 lei inclusiv. dobândite într-un termen de până la 3 ani inclusiv: .peste 200. contribuabilii datorează un impozit care se calculează astfel: a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici.000 lei. precum şi între soţi.

Pentru alte proceduri decât cea notarială sau judecătorească contribuabilul are obligaţia de a declara venitul obţinut în maximum 10 zile de la data transferului. (1) şi (3). c) impozitul pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnaţi la art. a hotărârilor judecătoreşti şi a altor documente în celelalte cazuri. după caz. 77^1 alin. cu intenţie. ART. (7) Impozitul stabilit în condiţiile alin. în vederea încasării impozitului. (1) şi (3) se distribuie astfel: a) o cotă de 50% se face venit la bugetul consolidat. (1) şi (3) este angajată numai în cazul în care se dovedeşte că neîncasarea integrală sau parţială este imputabilă notarului public care. la organul fiscal competent. 77^1 alin. în vederea calculării impozitului. (1) şi (3). ar fi bine sa ne grabim la notar . 77^1 alin. Răspunderea notarului public pentru neîncasarea sau calcularea eronată a impozitului prevăzut la art. încasare şi virare a impozitului perceput în condiţiile alin. în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit. precum şi obligaţiile declarative se vor stabili prin norme metodologice emise prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului justiţiei. b) valoarea înscrisă în documentul de transfer. Norme metodologice Dupa plecarea cuiva pe alta lume. cuprinzând următoarele elemente pentru fiecare tranzacţie: a) părţile contractante. registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. se constată erori sau omisiuni în calcularea şi încasarea impozitului prevăzut la art. după autentificarea actului sau întocmirea încheierii de finalizare în procedura succesorală de către notarul public. ART. (8) Procedura de calculare. nu şi-a îndeplinit această obligaţie. vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului. notarul public va comunica organului fiscal competent această situaţie. d) taxele notariale aferente transferului. 77^3 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare Notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal teritorial o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare. cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România. (1) şi (3). Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau. (1) şi (3) şi. 77^2 Rectificarea impozitului În cazul în care. cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării.organului fiscal competent hotărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii.

ce prevedea doar plata onorariului notarului. Pe baza acestei incheieri finale. prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi. deoarece inglobeaza toate aceste taxe: cea de timbru notarial. care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au drept la moste-nire. confort I. calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora. Notarul va stabili.Cheltuielile cu birocratia legata de succesiune ne omoara pe noi. precum si a pasivului succesoral. mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare compe-tente. etaj intermediar. Desi transcrierea (intabularea) Certificatului de mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara). Taxa de timbru atinge 60% din totalul cheltuielilor pe care le presupune solutionarea unei succesiuni. Taxa pentru succesiune depinde de cea a masei succesorale. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeaza o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului. precum si intinderea masei succesorale. cei scapati cu viata.daca este cazul • Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare-cumparare. Certificatul In succesiunea in care exista bunuri. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecarui mostenitor. E important ca dupa eliberarea de catre biroul notarial a Certificatului de mostenitor. ce ajunge la Ministerul Justitiei. Certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte. rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite. In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor. si onorariul. adica aproximativ 40 mii lei: -Taxa de timbru: 708 lei -Onorariu notar: 485 lei .000 de euro. construit intre 19771990. Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public. Deschiderea si dosarul Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notar public. in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala. Acestea vor fi cu 60% mai mari daca succesiunea este facuta dupa trecerea unui an de la momentul decesului. a timbrului judiciar si a taxei pe valoarea adaugata. Majorarea este cauzata de faptul ca mostenitorii vor trebui sa plateasca si taxa notariala de timbru. se completeaza dosarul de succesiune. de asemenea. Pentru procedura succesorala se percepe un onorariu procentual din valoarea bunurilor mostenite: spre exemplu. cu mentionarea valorii acestora. care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al decedatului. Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu. Documente Documente necesare pentru deschiderea succesiunii: • Certificatul de deces • Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie) prin care se face dovada calitatii de mostenitor • Testament . Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori. la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor. care ramane la notar. in zona Unirii. deci nu are o valoare fixa. daca vi se elibereaza un certificat de mostenitor pentru un apartament cu 3 camere imbunatatit. iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba. Pe baza declaratiei mostenitorilor. cea pentru timbrul judiciar. numele. insa numai du-pa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. onorariul perceput de un notar va fi intre trei si sapte mii de lei. Casa si bunuri in valoare de 10. s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare. Unii notari sunt „mai scumpi“. care merge la Bugetul de stat. de care erau scutiti de vechea legislatie. sa rectifice rolul fiscal. Este posibil ca unii notari sa ceara sume considerabil mai mari. Exemple de calcul Mosteniri ieftine. numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor. bunurile defunctului. notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale. certificate de mostenitor si altele) reprezinta actele de baza ale masei succesorale • Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul) • Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici). in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public). donatie.

adica aproximativ 80 mii de lei."In orice caz fiind pana intr-un an de la deces sunteti scutiti de taxa de timbu. precum şi onorariul notarial.89 lei Total: 1.89 lei La notar e mai ieftin. Aceasta nu va mai fi platita daca procedura succesorala se dezbate in termen de un an de la data decesului proprietarului bunurilor" . „Pentru transmisiunea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor acestuia cu titlul de moştenire nu se datorează impozit. Este şi normal.15 lei Valori mai mari 2. Unde li se scurg legal banii din buzunare. ca: "taxa de timbru". se folosesc mai multi termeni. taxele de la notar sunt cu mult mai mici decât la judecătorii.15 lei Total fara taxa de timbru: 577. ca românii să apeleze de acum la notar şi să nu mai ajungă în instanţă. În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul prevăzut mai sus.39 lei Total fara taxa de timbru: 869. Taxa de timbru: 964. ci doar taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară şi onorariul notarului”. la un simplu calcul. am putea spune că în cazul unei succesiuni toate taxele nu depăşesc 1. în aceste condiţii.5 lei Onorariu notar: 731 lei TVA: 138.15 la sută.7 la sută din valoarea bunurilor. 1 an."Desi taxele notariale ramin la nivelul stabilit in 2003. este de 2 ani de la data decesului" ."Termenul pentru scutirea de impozit este de 2 ani de la data decesului" In plus. „La acest impozit se adaugă taxa către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară. Adică."Scutirea la impozit. "impozit". 2 ani: ."In ceea ce priveste taxa de timbru sunteti scutiti. din ce am vazut. Casa si bunuri in valoare de 20. TOCMAI DE ACEEA DIFERA. Codul Fiscal prevede scutiri pentru taxa asupra succesiunii. dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii."Costurile difera de la notar la notar si sunt mai mici daca faceti succesiunea in primele 6 luni de la deces si mai mari daca depasiti acest termen" . În cazul partajelor dintre soţi. care este de 0. cât şi avocaţii susţin că justiţiabilii vor apela la notari pentru succesiuni şi partaje bunuri comune.15 lei -Total: 1. În cazul partajului voluntar (partajul de bunuri comune) nu se datorează impozit către stat. nu la taxa de timbru. deci ramane doar onorariul notarului" . "taxa asupra succesiunii".000 de euro. Reprezinta acesti termeni acelasi lucru sau nu ? Va multumesc nU REPREZINTA ACELASI LUCRU. .285. dom’le! Atât judecătorii.-TVA: 92.834. ne-a explicat notarul George Schin. intrucat nu au trecut 6 luni de la deces" . Care este termenul de la deces in care se face scutire de taxa de succesiune ? Am citit despre mai multe variante: 6 luni. moştenitorii datorează un impozit de 1 la sută din masa succesorală”.

C. CU STIMA. IMPOZITUL ESTE CEEA CE SI DVS STITI O CU TOTUL ALTA TAXA LA STAT CU CARE SUNTEM CU TOTII DATORI PENTRU TOT CE AVEM. ONORARIUL NOTARULUI ESTE VARIABIL SI NU SUNTETI SCUTIT DE ACESTA.TAXA DE TIMBRU ESTE PERCEPUTA DE STAT PENTRU ACTIUNI JURIDICE SI SUNTETI SCUTITI DE TAXA DE TIMBRU PANA LA UN AN DE LA DECES. S. A "TOADER SI ASOCIATII" .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful