Sunteți pe pagina 1din 7

BIROU DE MEDIATOR TIFREA SORINA

ACORD DE MEDIERE
Intocmit la data de 08.10.2020 in GALATI

Mediator Tifrea Sorina, reprezentand Biroul de Mediator TIFREA SORINA, GALATI, autorizatie nr. 216/12.02.2010, eliberata de catre Consiliul de Mediere, in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr.192/2006 (modificata) privind medierea, organizarea si exercitarea profesiei de mediator, n baza contractului de mediere nr. 11 din data de 08.10.2010 am intocmit in forma scrisa prezentul acord de mediere. In rezultatul procesului de mediere realizat cu participarea :
1. CUCU ROXANA NATASA - din GALATI, str. Regiment 11 Siret nr.

43, bl E9, ap. 20, CI seria GL nr. 615089, CNP 2850319170168 4, ap. 65, CI seria GL nr. 376080, CNP 1790626170435

2. CUCU DAN AUGUSTIN - din Galati, str. Dunarea nr. 16, bl. D6, sc.

avand ca obiect DESFACEREA CASATORIEI DINTRE NOI, DIVORT FARA MINORI Inainte de incheierea acordului,partilor li s-a explicat: a) drepturile i obligaiile legate de procedura de mediere, drepturile i obligaiile ce rezult din ncheierea acordului, urmrile cu caracter juridicocivil ce rezult din acord i cu caracter juridico-penal, b) c participarea la mediere i semnarea acordului de mpcare nu servete ca dovad a recunoaterii vinoviei. Prin prezentul acord de mediere prile au convenit n mod benevol, prin exprimarea liber a voinei, n lipsa aplicrii violenei sau constrngerii, asupra urmtoarelor: - desfacerea cstoriei incheiata intre CUCU ROXANA NATASA si CUCU DAN AUGUSTIN, cstorie care a fost ncheiat la data de 27.11.2004 la Galati si nregistrat n Registrul Strii Civile al Primariei Galati sub. nr.2290, Ceretificat de casatorie seria CD nr. 324560 - Revenirea d-lui CUCU DAN AUGUSTIN la numele avut anterior casatorie,

acela de SANDU Prezentul acord reprezint vointa liber si neviciat a partilor participante la mediere si, potrivit dispozitiilor art. 58 si urmatoarele din Legea nr. 192/2006 , am convenit prezentarea acestui acord instantei de judecat n vederea validrii si pronuntrii unei hotrri de expedient care s cuprind prezentul acord potrivit disp. art. 271 si urmatoarele Cod proc. Civ. Prezentul acord a fost redactat de ctre mediator TIFREA SORINA la sediul Biroului de Mediator din Galati, n 4(patru) exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte, unul pentru instant si unul pentru pstrarea n arhiva Biroului de Meditor, azi data de 08.10.2010 prtile semnnd acordul la data de 08.10.2010, declarnd c sunt de acord cu clauzele sale si l vor prezenta instantei spre ncuviintare.

................................................ ................................................ MEDIATOR

BIROU DE MEDIATOR TIFREA SORINA FORMULAR DE ACCEPTARE A MEDIERII

Subsemnatii :
1. Cucu Dan Augustin

si 2. Cucu Roxana Natasa declaram c acceptam invitaia la mediere adresat de ctre Birou de mediator TIFREA SORINA Galati, la solicitarea ambilor, la sediul Biroului de Mediator, Galati, pentru data de 08.10.2010, ora 16 pentru incheierea Acordului de Mediere avand ca obiect DIVORT.

1. .

2. .

BIROU DE MEDIATOR TIFREA SORINA CONTRACT DE MEDIERE Nr 11 din 08.10.2010

Incheiat intre: 1. Biroul de Mediator TIFREA SORINA din Galati, prin Tifrea Sorina in calitatea de Mediator ,autorizatie nr 216/ 12. 02. 2008, eliberata de catre Consiliul de Mediere, pe de o parte,si 2.CUCU ROXANA NATASA - din GALATI, str. Regiment 11 Siret nr. 43, bl E9, ap. 20, CI seria GL nr. 615089, CNP 2850319170168 3.CUCU DAN AUGUSTIN - din Galati, str. Dunarea nr. 16, bl. D6, sc. 4, ap. 65, CI seria GL nr. 376080, CNP 1790626170435 .. n calitate de petent, pe de alta parte. 2. Obiectul contractului: 2.1. Obiectul contractului l reprezinta medierea litigiului divort fara minori 3. Onorariul 3.1. Onorariul convenit este n cuantum de 300 ron 3.2.Onorariul va fi platit de: a) ambele parti 3.3. Plata onorariului se va face pe loc 4.Cheltuieli 4.1. Chetuielile nu s-au inregistrat 5. Declaratia partilor aflate in conflict a).Doamna CUCU ROXANA NATASA in calitate de petent declara ca este de acord cu declansarea procedurii de mediere,fiind decisa sa coopereze in acest sens, si intelege sa respecte procedura impusa de catre mediator, sa adopte o conduita civilizata pe toata durata procesului de mediere, sa respecte demnitatea si onoarea partii adverse precum si a mediatorului. b) Domnul CUCU DAN AUGUSTIN in calitate de petent declara ca este de acord cu declansarea procedurii de mediere,fiind decis sa coopereze in acest sens si intelege sa respecte procedura impusa de catre mediator, sa adopte o conduita civilizata pe toata durata procesului de mediere, sa respecte demnitatea si onoarea partii adverse precum si a mediatorului. 6.Clauze speciale

6.1. Prezentul contract reprezinta titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre partile n conflict cu titlu de onorariu,si cheltuielile aferente. 6.2.Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat cu prezentul contract si/sau in conditiile prevazute de catre L-192/2006,privind medierea 6.3.Prezentul contract nu poate fi adus la cunostinta tertilor decat cu acordul expres al partilor. 6.4 Partile n conflict se angajeaza sa respecte regulile aplicabile medierii precum si principiile acesteia. In acest sens partile aflate in conflict si care au apelat la mediere isi asuma responsabilitatea pentru nerespectarea acestora cu toate consecintele ce pot decurge din aceasta. 6.5. Mediatorul se obliga sa dea partilor explicatii cu privire la principiile medierii, la efectele acesteia si la regulile aplicabile; 6.6.Partile prezentului contract au stabilit de comun acord ca medierea sa se desfasoare n limba romana 6.7 Pe parcursul procedurii de mediere si ulterior procesului de mediere, mediatorul trebuie sa respecte confidentialitatea si sa nu divulge catre terti din ceia ce a luat la cunostinta cu ocazia conflictului dedus medierii, sa dea dovada de impartialitate si neutralitate precum si sa nu favorizeze nici una dintre parti,folosinduse de abilitati ascunse.. 6.8. Mediatorul,la incheierea procesului de mediere se obliga sa restituie partilor, nscrisurile ce i-au fost ncredintate pe parcursul procedurii de mediere. 6.9. Neplata de catre partile n conflict a onorariului cuvenit mediatorului n cuantumul si la termenele fixate prin prezentul contract, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor aferente procedurii de mediere dau dreptul mediatorului sa procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fara nici o alta formalitate si fara nici o alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de gradul IV si va produce efectele de la data scadentei obligatiei neexecutate.

7. Alte clauze 8. Locul, data si ora desfasurarii procesului de de mediere - GALATI, 9. Locul si data ncheierii contractului de mediere GALATI 10. Prezentul contract se incheie in 3 exemplare originale, cate unul pentru

fiecare parte contractanta. Mediator Solicitant Solicitat

PROCES VERBAL -de inchiderea medierii - Anul 2010 luna octombrie, ziua 08, ora 16 in Galati Mediator Tifrea Sorina, autorizatie nr 216 /12. 02. 2010, eliberata de catre Consiliul de Mediere Azi data si ora de mai sus avand in vedere litigiul existent intre:
1. CUCU ROXANA NATASA in calitate de petent, 2.

CUCU DAN AUGUSTIN in calitate de petent

au supus procedurilor de mediere in conformitate cu prevederile Legii 192/2006 privind medierea,organizarea si exercitarea profesiei de mediator,si contractului de mediere nr. 11 din data de 08.10.2010 din continutul caruia rezulta faptul ca partile au fost de acord cu declansarea procedurilor de mediere privind rezolvarea amiabila a conflictului dintre parti,constand in divort fara minori, in baza art.56 alin 1 si art.57, din Legea nr.192/2006 privind medierea,organizarea si exercitarea profesiei de mediator am procedat la inchiderea procedurii de mediere,fiind incheiat un acord de mediere, cu respectarea prevederilor art.58 alin 1 si 2 din Legea 192/2006. Avand in vedere cele de mai sus,declar incheiata procedura de mediere. Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal in 3 exemplare originale,dintre care, cate unul a fost inmanat partilor,unul va fi inaintat instantei de judecata impreuna cu un exemplar al acordului de mediere, iar unul va fi pastrat la sediul Biroului de mediator. Partile 1 2.. Mediator