Sunteți pe pagina 1din 19

ORDIN Nr.

252 din 19 iulie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de aprare mpotriva incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotec ie i ignifugare, de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor i/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 588 din 27 august 2007 Avnd n vedere prevederile art. 51 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor i ale art. 11 lit. v) din Regulamentul de organizare i func ionare a Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, n temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea i func ionarea Ministerului Internelor i Reformei Administrative, ministrul internelor i reformei administrative emite urmtorul ordin: ART. 1 Se aprob Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de aprare mpotriva incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotec ie i ignifugare, de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor i/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. ART. 2 Inspectoratul General pentru Situa ii de Urgen , prin Centrul Na ional pentru Securitate la Incendiu i Protec ie Civil i prin inspectoratele pentru situa ii de urgen jude ene i al municipiului Bucureti, urmrete punerea n aplicare a prevederilor prezentului ordin. ART. 3 (1) Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii. (2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaz lucrri de termoprotec ie, ignifugare, verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor i a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001. Ministrul internelor i reformei administrative, Cristian David Bucureti, 19 iulie 2007.

Nr. 252. ANEXA 1 METODOLOGIE de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de aprare mpotriva incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotec ie i ignifugare, de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor i/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor CAP. 1 Dispozi ii generale ART. 1 (1) Prezenta metodologie stabilete cadrul de desfurare a activit ii de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu, proiecteaz, execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotec ie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu, de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor. (2) Atestarea persoanelor care desfoar activit i de proiectare, executare, verificare, ntre inere i reparare a mijloacelor tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor, altele dect cele prezentate la alin. (1), se face prin metodologii specifice, aprobate n condi iile legii. ART. 2 n sensul prezentei metodologii, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnifica ii: a) certificat de atestare - documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indic existen a ncrederii adecvate c persoana numit este competent s efectueze anumite servicii; b) evaluare - examinarea sistematic a msurii n care persoana este capabil s satisfac condi iile specifice; c) referat de supraveghere - documentul n care se consemneaz dac se men in sau nu condi iile tehnico-organizatorice care au stat la baza atestrii persoanei; d) persoane atestate - persoanele juridice, persoanele fizice care desfoar activit i economice n mod independent, denumite n continuare persoane fizice autorizate, precum i asocia ii familiale; e) personal - operatorii responsabili cu executarea lucrrilor i care au ob inut un certificat de competen profesional n acest sens. Sunt considera i operatori responsabili cu executarea lucrrilor: angaja ii persoanelor juridice, membrii asocia iilor familiale sau persoanele fizice autorizate; f) certificat de competen profesional - documentul care atest pregtirea profesional n domeniul pentru care se solicit certificatul de atestare. ART. 3 Certificarea competen elor profesionale ale personalului care execut, verific, ntre ine i/sau repar sisteme i instala ii de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu, execut, verific, ntre ine

i/sau repar sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotec ie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu, de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor se realizeaz n conformitate cu prevederile legisla iei n vigoare privind formarea profesional a adul ilor, pe baza standardelor ocupa ionale specifice, n centre de formare i evaluare a competen elor profesionale. ART. 4 n conformitate cu art. 5 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 259/2005 privind nfiin area i stabilirea atribu iilor Centrului Na ional pentru Securitate la Incendiu i Protec ie Civil, atestarea persoanelor reprezint prestare de servicii care se efectueaz contra cost, la cererea solicitantului. CAP. 2 Desfurarea activit ii de atestare a persoanelor ART. 5 Pentru atestare, solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul Na ional pentru Securitate la Incendiu i Protec ie Civil, denumit n continuare Centrul Na ional, unitate specializat din structura Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , denumit n continuare Inspectoratul General, personal sau printr-o persoan mputernicit. ART. 6 (1) Dosarul de atestare a persoanelor juridice care execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu, execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotec ie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu, de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor trebuie s cuprind urmtoarele documente: a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1; b) copie de pe certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comer ului; c) certificat constatator emis de oficiul registrului comer ului n luna solicitrii atestrii, care trebuie s cuprind obiectul de activitate conform codului CAEN, n original; d) list cu personalul care de ine un certificat emis conform art. 3, semnat i tampilat de persoana juridic, i copii de pe certificate; e) list cu mijloacele tehnice din dotare, semnat i tampilat de persoana juridic, ntocmit conform anexei nr. 2; f) buletine de verificare metrologic, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, dup caz, contract de nchiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achizi ionate cu cel mult 6 luni nainte de solicitarea atestrii/reatestrii, se admit copii de pe facturile fiscale, declara iile de conformitate i certificatele de calitate i garan ie; g) procedur de lucru specific activit ii pentru care se solicit atestarea, semnat i tampilat din partea persoanei juridice;

h) copie de pe autoriza ia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activit ilor de umplere, reparare, verificare tehnic, scoatere din uz i casare a recipientelor-butelii stingtoare de incendiu, n cazul persoanelor juridice care solicit atestarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu; i) etichete autocolante, n original, pentru fiecare tip de stingtor, conform standardelor n vigoare, n cazul persoanelor juridice care solicit atestarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu. (2) Dosarul de atestare a persoanelor juridice pentru efectuarea lucrrilor de proiectare a sistemelor i instala iilor de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu i/sau a sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor va cuprinde urmtoarele documente: a) cerere-tip de atestare; b) copie de pe certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comer ului; c) certificat constatator emis de oficiul registrului comer ului n luna solicitrii atestrii, care trebuie s cuprind obiectul de activitate conform codului CAEN, n original; d) list cu personalul, semnat i tampilat de persoana juridic, i copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei institu ii de nv mnt superior cu profil electric, instala ii pentru construc ii sau conexe cu acestea; e) procedur de lucru specific activit ii pentru care se solicit atestarea, semnat i tampilat de persoana juridic. (3) Dosarul de atestare a asocia iilor familiale sau a persoanelor fizice autorizate, care execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu, execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotec ie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu, de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor, trebuie s cuprind urmtoarele documente: a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1; b) copii legalizate de pe urmtoarele documente: certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comer ului i autoriza ia de func ionare care trebuie s cuprind obiectul de activitate conform codului CAEN; c) certificatul emis conform art. 3, n copie; d) list cu mijloacele tehnice din dotare, semnat i tampilat de asocia ia familial sau de persoana fizic autorizat, ntocmit conform anexei nr. 2; e) buletine de verificare metrologic, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, dup caz, contract de nchiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achizi ionate cu cel mult 6 luni nainte de solicitarea atestrii/reatestrii, se admit copii de pe facturile fiscale, declara iile de conformitate i certificatele de calitate i garan ie; f) procedur de lucru specific activit ii pentru care se solicit atestarea, semnat i tampilat de asocia ia familial sau de persoana fizic autorizat;

g) copie de pe autoriza ia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activit ilor de umplere, reparare, verificare tehnic, scoatere din uz i casare a recipientelor-butelii stingtoare de incendiu, n cazul asocia iilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicit atestarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu; h) etichete autocolante, n original, pentru fiecare tip de stingtor, conform standardelor n vigoare, n cazul asocia iilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicit atestarea pentru efectuarea lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu. (4) Dosarul de atestare a asocia iilor familiale sau a persoanelor fizice autorizate pentru efectuarea lucrrilor de proiectare a sistemelor i instala iilor de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu i/sau a sistemelor i instala iilor de limitare i stingere a incendiilor va cuprinde urmtoarele documente: a) cerere-tip de atestare; b) copii legalizate de pe urmtoarele documente: certificatul de nregistrare emis de oficiul registrului comer ului; autoriza ia de func ionare care trebuie s cuprind obiectul de activitate conform codului CAEN; c) copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei institu ii de nv mnt superior cu profil electric, instala ii pentru construc ii sau conexe cu acestea; d) procedur de lucru specific activit ii pentru care se solicit atestarea, semnat i tampilat de asocia ia familial sau persoana fizic autorizat. (5) n cazul n care dosarul de atestare nu cuprinde toate documentele prevzute la alin. (1) - (4), Centrul Na ional comunic n scris solicitantului neconformit ile constatate, n cel mult 20 de zile de la data nregistrrii cererii. (6) n cazul n care solicitantul nu rezolv neconformit ile n cel mult 60 de zile de la comunicare, cererea de atestare se respinge. ART. 7 (1) Atestarea persoanelor prevzute la art. 1 se efectueaz pe baza dosarului de atestare de ctre Centrul Na ional, prin comisia de atestare care este desemnat anual, prin ordin, de ctre inspectorul general al Inspectoratului General. (2) Preedintele comisiei de atestare este eful Centrului Na ional. (3) Componen a comisiei i modul de lucru al acesteia sunt stabilite prin procedur aprobat de inspectorul general al Inspectoratului General. ART. 8 (1) Comisia de atestare are urmtoarele atribu ii: a) studiaz i analizeaz dosarul de atestare i hotrte asupra emiterii certificatului de atestare; b) hotrte asupra suspendrii atestrii, retragerii i anulrii certificatului de atestare. (2) Membrii comisiei de atestare trebuie s asigure pstrarea secretului profesional asupra informa iilor din documentele studiate, potrivit legii. (3) Modelul certificatului de atestare este prezentat n anexa nr. 3. ART. 9 Comisia de atestare se ntrunete cel pu in o dat pe lun sau ori de cte ori este necesar. ART. 10

Certificatul de atestare se acord pentru o perioad de 3 ani. ART. 11 Decizia comisiei de atestare se comunic solicitantului n scris, n termen de 30 de zile de la data prezentrii documenta iei complete. CAP. 3 Supravegherea persoanelor ART. 12 (1) Auditul persoanelor atestate se efectueaz cel pu in o dat pe an, de ctre specialiti nominaliza i din Centrul Na ional i/sau din inspectoratele pentru situa ii de urgen jude ene, respectiv al municipiului Bucureti. (2) Lista specialitilor nominaliza i din inspectoratele pentru situa ii de urgen jude ene, respectiv al municipiului Bucureti, pentru efectuarea auditului se aprob de inspectorul general al Inspectoratului General dup efectuarea de ctre acetia a unei pregtiri specifice la Centrul Na ional. ART. 13 (1) Persoanele atestate trebuie s permit accesul necondi ionat al auditorilor n spa iile de lucru aflate n proprietate, la toate documentele referitoare la atestatul acordat, dup caz, documente de provenien , certificate de calitate, declara ii de conformitate pentru toate reperele i substan ele utilizate i altele asemenea. (2) Persoanele atestate trebuie s asigure accesul necondi ionat al auditorilor, cu acordul beneficiarului, la toate lucrrile efectuate. (3) Controlul calit ii lucrrilor efectuate se realizeaz pe baza procedurilor de lucru ntocmite n conformitate cu reglementrile tehnice specifice n vigoare, la minimum 3 lucrri alese de auditor, i se consemneaz ntr-un referat de supraveghere. ART. 14 (1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat. (2) Auditul de supraveghere planificat se comunic de Centrul Na ional sau de inspectoratele pentru situa ii de urgen jude ene, respectiv al municipiului Bucureti, persoanei n cauz cu cel pu in 15 zile nainte de a fi efectuat. (3) Auditul de supraveghere inopinat se execut: a) n urma reclama iilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrrilor efectuate de persoana atestat; b) pe timpul verificrii auditorilor din inspectoratele pentru situa ii de urgen jude ene i al municipiului Bucureti de ctre reprezentan ii Inspectoratului General, prin structura specializat de supravegherea pie ei; c) ori de cte ori exist dovezi care impun efectuarea supravegherii. ART. 15 La auditul de supraveghere se verific men inerea condi iilor care au stat la baza atestrii. ART. 16 (1) n urma auditului de supraveghere se ntocmete referat de supraveghere.

(2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat n anexa nr. 4. CAP. 4 Suspendarea, retragerea i anularea atestrii persoanelor ART. 17 (1) Dac pe timpul auditului de supraveghere se constat abateri de la condi iile care au stat la baza atestrii, Centrul Na ional suspend atestarea i aten ioneaz persoana ca n cel mult 30 de zile s remedieze deficien ele constatate. (2) Abaterile constatate, aten ionarea i termenul de suspendare se consemneaz ntr-un raport ntocmit n 3 exemplare, dup caz, care se distribuie astfel: a) un exemplar la persoana n cauz; b) un exemplar la inspectoratul pentru situa ii de urgen jude ean sau al municipiului Bucureti; c) un exemplar la Centrul Na ional. (3) Constatrile din raport se vor men iona i n registrul de audit aflat la persoana n cauz. (4) Modelul registrului de audit este prezentat n anexa nr. 5. ARt. 18 (1) Suspendarea atestrii se ridic dac n urma unei verificri persoana n cauz dovedete c au fost eliminate cauzele care au dus la luarea msurii de suspendare. (2) Perioada de suspendare nu se adaug duratei de valabilitate a certificatului de atestare. (3) Verificarea n vederea ridicrii suspendrii se efectueaz de ctre persoanele men ionate la art. 12. ART. 19 (1) Pe perioada suspendrii persoana n cauz nu are dreptul de a mai efectua lucrri n domeniul n care era atestat. n caz contrar, certificatul de atestare se retrage i se anuleaz. (2) Dac n termen de 30 de zile persoana creia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada nlturrii cauzelor care au stat la baza suspendrii, comisia de atestare retrage i anuleaz certificatul de atestare. ART. 20 n cazul n care se constat efectuarea de lucrri de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu necertificate, precum i utilizarea de substan e sau componente necertificate la ntre inerea, repararea autospecialelor i a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor ori la lucrri de termoprotec ie i ignifugare, certificatul de atestare se retrage i se anuleaz. ART. 21 Retragerea i anularea certificatului de atestare se comunic n scris persoanei n cauz i inspectoratului pentru situa ii de urgen jude ean sau al municipiului Bucureti n termen de 10 zile de la luarea deciziei. ART. 22 (1) Persoana creia i-a fost anulat certificatul de atestare poate solicita o nou atestare numai dup expirarea unui an de la comunicarea msurii de anulare rmase definitiv. (2) n cazul n care persoana solicit o nou atestare fr respectarea termenului prevzut la alin. (1), cererea va fi respins ca prematur.

(3) Persoana creia i-a fost anulat a doua oar certificatul de atestare nu mai poate solicita o nou atestare. CAP. 5 Men inerea atestrii persoanelor ART. 23 (1) Atestarea persoanelor poate fi men inut prin prelungirea cu nc 3 ani a termenului de valabilitate al certificatului de atestare de ctre Centrul Na ional. (2) Men inerea atestrii se face pe baza dosarului de atestare actualizat i a referatului/referatelor de supraveghere. ART. 24 Pentru men inerea atestrii, persoana trebuie s depun la Centrul Na ional, cu cel pu in 90 de zile naintea expirrii termenului de valabilitate al certificatului de atestare, urmtoarele documente: a) cerere de men inere a atestrii; b) certificatul de atestare, n original; c) referatul/referatele de supraveghere; d) documentele prevzute la art. 6, dup caz, actualizate. ART. 25 n cazul n care persoana nu solicit men inerea atestrii n termenul men ionat la art. 24 i solicit o nou atestare dup expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare, aceasta trebuie s depun la Centrul Na ional, pe lng documentele prevzute la art. 6, i referatul/referatele de supraveghere. ART. 26 Decizia cu privire la men inerea atestrii este luat de comisia de atestare i se comunic, n scris, n termen de 15 zile de la data ntrunirii acesteia. CAP. 6 Contesta ii ART. 27 (1) Cu privire la decizia de respingere a atestrii sau de anulare a certificatului de atestare, luat de ctre comisia de atestare, persoana poate s solicite revocarea acesteia n termen de 30 de zile de la data comunicrii actului. Contesta ia se poate adresa n egal msur efului Centrului Na ional sau inspectorului general al Inspectoratului General. (2) Decizia de respingere a atestrii sau de anulare a certificatului de atestare rmne definitiv la data mplinirii termenului prevzut la alin. (1), dac aceasta nu a fost contestat, sau la data solu ionrii contesta iei, dup caz. (3) Solu ionarea contesta iilor se face conform procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.

CAP. 7 nregistrri privind atestarea ART. 28 Centrul Na ional pstreaz dosarele de atestare o durat de 10 ani dup expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare. ART. 29 Dosarele de atestare pstrate n arhiva Centrului Na ional cuprind documenta ia ce justific atestarea, completat cu documentele provenite din auditurile de supraveghere, cererile de men inere, contesta ii etc. ART. 30 Persoanele au drept de consultare a dosarului propriu n prezen a unui reprezentant desemnat, pe baza unei cereri scrise adresate efului Centrului Na ional. CAP. 8 Dispozi ii finale ART. 31 (1) Persoanele atestate au urmtoarele obliga ii: a) s asigure pstrarea n permanen a condi iilor tehnice i organizatorice pe baza crora s-a emis certificatul de atestare; b) s pun la dispozi ia organelor de control registrul de audit; c) s men in la zi registrele cu eviden a lucrrilor efectuate, pentru fiecare domeniu; d) s comunice n scris Centrului Na ional modificrile survenite n sistemul propriu de calitate sau n condi iile care au stat la baza atestrii, n termen de 15 zile de la data producerii acestora; e) s transmit Centrului Na ional documentele actualizate, respectiv buletine de verificare metrologic, autoriza ii i altele asemenea; f) s transmit Centrului Na ional, semestrial, lista cu proiectele puse n oper, pentru persoanele juridice care proiecteaz sisteme i instala ii de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu i/sau sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor; g) s achite n avans contravaloarea prestrilor de servicii incluse n activitatea de analiz a dosarului i/sau de audit de supraveghere. (2) Modelele registrelor cu eviden a lucrrilor efectuate sunt prezentate n anexele nr. 6 - 10. (3) Certificatele de atestare acordate pn la data aprobrii prezentei metodologii sunt valabile pn la expirarea termenului de valabilitate. ART. 32 Persoanele atestate poart ntreaga rspundere pentru activit ile desfurate ori n legtur cu acestea i nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de Centrul Na ional pentru a fi exonerate de rspundere sau pentru mpr irea rspunderii ce le revine potrivit legii. ART. 33

(1) Persoanele juridice atestate trebuie s asigure pentru fiecare sucursal mijloacele tehnice. (2) Fiecare filial constituit conform legii se atest conform prevederilor prezentei metodologii. ART. 34 Verificarea activit ii auditorilor din inspectoratele pentru situa ii de urgen jude ene, respectiv al municipiului Bucureti, i din Centrul Na ional se face de ctre reprezentan ii Inspectoratului General, prin structura specializat de supraveghere a pie ei, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General. ART. 35 Pentru aplicarea prezentei metodologii, Centrul Na ional elaboreaz proceduri specifice aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General. ART. 36 Centrul Na ional transmite periodic publica iilor de specialitate n vederea publicrii listele cu persoanele juridice atestate, precum i cele crora li s-a anulat certificatul de atestare. ART. 37 Anexele nr. 1 - 10 fac parte integrant din prezenta metodologie. ANEXA 1 la metodologie CERERE-TIP DE ATESTARE Ctre eful Centrului Na ional pentru Securitate la Incendiu i Protec ie Civil Subsemnatul/Subsemnata ....................................., n calitate de ....................... al ........................, persoan juridic/asocia ie familial/persoan fizic autorizat n condi iile legii, cu sediul n localitatea ........................, jude ul ..........................., str. ....................... nr. ....., nregistrat la registrul comer ului sub nr. .................., solicit atestarea/reatestarea pentru executarea lucrrilor de ........................................................................... n sus inerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numr de ...... documente, care atest ndeplinirea condi iilor i criteriilor prevzute n Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de aprare mpotriva incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotec ie i ignifugare, de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor i/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr. 252/2007. Declar c am luat cunotin de obliga iile ce mi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr. 252/2007. Localitatea ................. Data ....... Semntura ............

ANEXA 2 la metodologie LISTA mijloacelor tehnice din dotare 1. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care execut sisteme i instala ii de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu 1. Multimetru de msur pentru mrimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezisten a electric etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat 2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.) 3. Main de gurit portabil (rotopercutoare) NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare. 2. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu 1. Multimetru de msur pentru mrimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezisten a electric etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat 2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.) 3. Main de gurit portabil (rotopercutoare) NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare. 3. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care execut sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor 1. Generator de sudur cu acetilen 2. Transformator (convertizor) pentru sudur 3. Main de gurit portativ (cu percu ie) 4. Trus de lcturie 5. Polizor de banc (dublu, simplu) 6. Dispozitiv de tiat metale cu disc abraziv 7. Electrocompresor-manometru verificat metrologic de un laborator autorizat 8. Cntar (50 - 200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat 9. Pomp hidraulic (cel pu in 15 bari) 10. Trus de chei (fixe, inelare) NOT:

Se vor indica seriile aparatelor din dotare. 4. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de limitare i stingere a incendiilor 1. Generator de sudur cu acetilen 2. Transformator (convertizor) pentru sudur 3. Main de gurit portativ (cu percu ie) 4. Trus de lcturie 5. Polizor de banc (dublu, simplu) 6. Dispozitiv de tiat metale cu disc abraziv 7. Electrocompresor-manometru verificat metrologic de un laborator autorizat 8. Cntar (50 - 200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat 9. Pomp hidraulic (cel pu in 15 bari) 10. Trus de chei (fixe, inelare) NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare. 5. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu 1. Instala ie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat) 2. Mijloace tehnice pentru msurarea cantit ii de substan de stingere sau agent propulsor, adecvat dimensional (balan , cntar etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat: - o bucat n intervalul 5 - 50 kg - o bucat de minimum 100 kg 3. Trus de chei (fixe, inelare, tubulare) 4. Cilindru gradat pentru ap, spumant NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare. 6. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de termoprotec ie cu vopsele termospumante 1. Instala ie de sablare omologat sau documente similare 2. Instala ie de aplicare a vopselelor cu presiune nominal de minimum 240 atm, cu presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minimum 1/30 - omologat sau documente similare 3. Set duze de la 0,48 mm - 0,84 mm 4. Dispozitiv de determinare a aderen ei grundului, conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat

5. Dispozitive de msurat grosimea stratului umed - verificate metrologic de un laborator autorizat 6. Aparate de msurat umiditatea i temperatura suprafe ei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat 7. Aparat electronic de msurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat 8. Etaloane pentru grade de cur are conform SR EN ISO 8501-1:2002 9. Dispozitive pentru pregtirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.) NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare. 7. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de termoprotec ie cu produse de torcretare 1. Instala ie de punere n oper a produsului de torcretare - omologat sau documente similare 2. Aparat de msurare a grosimii stratului umed - verificat metrologic de un laborator autorizat 3. Dispozitiv de msurare a aderen ei stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat 4. Aparat de msurat umiditatea i temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat 5. Dispozitive pentru pregtirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.) NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare. 8. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de ignifugare a materialelor combustibile 1. Instala ie de aplicare a vopselelor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat 2. Aparat de cntrit de minimum 5 kg i maximum 10 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat 3. Aparat de msurat umiditatea lemnului (umidometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat 4. Aparat de msurat umiditatea i temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat 5. Mijloace pentru pregtirea suportului de ignifugat (perii de srm etc.) NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare. 9. Lista cuprinznd dotarea minim necesar persoanelor care efectueaz lucrri de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor 1. Macara rulant de cel pu in 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat 2. Palan pn la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat 3. Trus mecanic auto

4. Trus electric auto 5. Utilaje pentru prelucrri prin achiere (strung, frez, main de gurit, polizor) 6. Aparat de sudur autogen 7. Aparat de sudur electric 8. Instala ie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat) NOT: Se vor indica seriile aparatelor din dotare. ANEXA 3 la metodologie ROMNIA MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA II DE URGEN Centrul Na ional pentru Securitate la Incendiu i Protec ie Civil CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. ........ din ............. n baza Regulamentului de organizare i func ionare a Inspectoratului General pentru Situa ii de Urgen , aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, i a Hotrrii Guvernului nr. 259/2005 privind nfiin area i stabilirea atribu iilor Centrului Na ional pentru Securitate la Incendiu i Protec ie Civil, n urma Cererii nregistrate sub nr. ..... din ............ i a Referatului nr. ..... din .........., se acord atestatul .................... din localitatea ................, jude ul ................., str. .................. nr. ....., nregistrat la registrul comer ului cu nr. ................. ca persoan juridic/asocia ie familial/persoan fizic autorizat n condi iile legii, pentru executarea lucrrilor de ............................................................... . Perioada pentru care se acord atestarea .................................. Nerespectarea cerin elor obligatorii atrage anularea certificatului de atestare. eful Centrului Na ional pentru Securitate la Incendiu i Protec ie Civil, ................................ ANEXA 4 la metodologie MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUA II DE URGEN

Centrul Na ional pentru Securitate la Incendiu i Protec ie Civil/ Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ........... al jude ului ......... VZUT, eful centrului na ional/inspectorul ef, ......................................... REFERAT DE SUPRAVEGHERE Nr. ........ din .............
Noi, ..................................., auditori din C.N.S.I.P.C./I.S.U. (gradul, numele i prenumele)

al jude ului ............../municipiului Bucureti, i domnul/doamna ..............., avnd func ia de ...................., din partea ............, cu sediul n localitatea .................., str. ................. nr. ......., bl. ....., sc. ....., ap. ....., jude ul (sectorul) ..........................., telefon/fax ..............., care efectueaz lucrri de ......................., n baza Certificatului de atestare nr. ......, eliberat de ................. la data de ............., am procedat la verificarea condi iilor tehnico-organizatorice i a lucrrilor executate pentru ndeplinirea cerin elor obligatorii din Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaz, execut, verific, ntre in i/sau repar sisteme i instala ii de aprare mpotriva incendiilor, efectueaz lucrri de termoprotec ie i ignifugare, de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor i/sau a altor mijloace tehnice destinate aprrii mpotriva incendiilor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr. 252/2007, i am constatat: - personalul: (numele, prenumele, numrul certificatului - perioada de valabilitate): ..............................................................; - buletinele de verificare metrologic/certificate de etalonare emise de ............................... cu numerele: ................................; - lista cuprinznd mijloacele tehnice din dotare corespunde/nu corespunde cu lista cu dotarea minim impus i cuprinde .............................................................................; - registrul de eviden a lucrrilor este/nu este inut la zi; - personalul respect/nu respect procedura de lucru; - spa iul de lucru este/nu este adecvat condi iilor de lucru; - persoana are/nu are implementat sistemul calit ii ....................; - documente de provenien , certificate de calitate i conformitate pentru toate reperele i substan ele utilizate .................................... . Pentru lucrri de verificare, ncrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu se vor mai men iona: - Autoriza ia de func ionare I.S.C.I.R. nr. ........... din data de ............. expir la data de .............; - tipul produsului de stingere utilizat conform tipului de stingtor certificat ..................................; - Avizul nr. ........ din .............. al produsului de stingere. Pentru lucrrile de ignifugare a materialelor combustibile se vor men iona i numerele i data emiterii rapoartelor de ncercare emise de ctre un laborator autorizat i acreditat: ............................................

Au fost verificate lucrrile executate la urmtoarele obiective: 1. ....................................................................... 2. ....................................................................... 3. ....................................................................... Constatri n urma verificrii lucrrilor: ............................... Prezentul referat de supraveghere s-a ncheiat n 3 exemplare, dup cum urmeaz: - un exemplar la Centrul Na ional pentru Securitate la Incendiu i Protec ie Civil; - un exemplar la Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ............... al jude ului ..................../municipiului Bucureti; - un exemplar la persoana juridic/asocia ia familial/persoana fizic ..................... .
Auditor, .................... Am luat cunotin . (Persoana juridic/asocia ia familial/persoana fizic autorizat n condi iile legii) ......................................

ANEXA 5 la metodologie
Model de registru de audit ______________________________________________________________________________ |Nr. |Denumirea |Date |Observa ii|Institu ia,|Perioada (data)|Semntura | |crt.|obiectivului|generale |privind |numele i |efecturii |de luare la| | |la care s-a |despre |lucrarea |prenumele |auditului i |cunotin | | |executat |lucrarea |executat |persoanei |semntura | | | |lucrarea |executat|i |care a |persoanei care | | | | | |msurile |efectuat |a efectuat | | | | | |propuse |auditul |auditul | | |____|____________|_________|__________|___________|_______________|___________| | | | | | | | | |____|____________|_________|__________|___________|_______________|___________|

NOT: Registrul de audit va fi numerotat i nregistrat. ANEXA 6 la metodologie Model de registru cu eviden a lucrrilor de ignifugare a materialelor combustibile
Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Datele de identificare ale beneficiarului (denumire/adres/telefon/specificul activit ii) B - Nr. contractului/comenzii C - Semntura responsabilului cu execu ia ______________________________________________________________________________ |Nr. | A |B |Data |Suprafa a |Produsul|Data |Nr. de |Nr. |C |

|crt.| | |nceperii|ignifugat|utilizat|recep iei |probe |raportului | | | | | |lucrrii | | |la |trimise |de ncercare| | | | | | | | |terminarea|la un |primit de la| | | | | | | | |lucrrii/ |laborator|un laborator| | | | | | | | |garan ia |acreditat|acreditat i| | | | | | | | |lucrrii |i |autorizat | | | | | | | | | |autorizat| | | |____|___|__|_________|__________|________|__________|_________|____________|__| | | | | | | | | | | | |____|___|__|_________|__________|________|__________|_________|____________|__| | | | | | | | | | | | |____|___|__|_________|__________|________|__________|_________|____________|__|

NOT: Registrul de eviden va fi numerotat i nregistrat. Figura 1Lex: Model de registru cu eviden a lucrrilor de ignifugare a materialelor combustibile ANEXA 7 la metodologie Model de registru cu eviden a lucrrilor de termoprotec ie
Semnifica ia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Datele de identificare ale beneficiarului (denumire/adres/telefon/specificul activit ii) B - Semntura responsabilului cu execu ia ______________________________________________________________________________ |Nr. | A |Nr. |Data |Data |Suprafa a|Produsul|Garan ia| B | |crt.| |contractului/|nceperii|recep iei |protejat|utilizat|lucrrii| | | | |comenzii |lucrrii |la | | | | | | | | | |terminarea| | | | | | | | | |lucrrii | | | | | |____|_____|_____________|_________|__________|_________|________|________|____| | | | | | | | | | | |____|_____|_____________|_________|__________|_________|________|________|____| | | | | | | | | | | |____|_____|_____________|_________|__________|_________|________|________|____|

NOT: Registrul de eviden va fi numerotat i nregistrat. Figura 2Lex: Model de registru cu eviden a lucrrilor de termoprotec ie ANEXA 8 la metodologie

Model de registru cu eviden a lucrrilor de proiectare, executare i verificare, ntre inere i/sau reparare la sistemele i instala iile de semnalizare, alarmare i alertare n caz de incendiu/sistemele i instala iile de limitare i stingere a incendiilor
Semnifica ia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Datele de identificare ale beneficiarului (denumire/adres/telefon/specificul activit ii) ______________________________________________________________________________ |Nr. |A|Descrierea |Nr. |Data |Data |Garan ia|Numele, | |crt.| |sistemului/|contractului|nceperii|finalizrii|lucrrii|prenumele i | | | |instala iei| |lucrrii |lucrrii | |semntura | | | | | | | | |responsabilului| | | | | | | | |cu execu ia | |____|_|___________|____________|_________|___________|________|_______________| | | | | | | | | | |____|_|___________|____________|_________|___________|________|_______________| | | | | | | | | | |____|_|___________|____________|_________|___________|________|_______________|

NOT: Registrul de eviden va fi numerotat i nregistrat. Figura 3Lex: Model de registru cu eviden a lucrrilor de proiectare, executare i verificare, ntre inere i/sau reparare ANEXA 9 la metodologie Model de registru cu eviden a lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu
Semnifica ia coloanei A din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Datele de identificare ale beneficiarului (denumire/adres/telefon/specificul activit ii) ______________________________________________________________________________ |Nr. | A |Tipurile de|Tipul |Produsul|Nr. |Garan ia|Numele, | |crt.| |stingtoare|lucrrii|de |contractului|lucrrii|prenumele i | | | | | |stingere| | |semntura | | | | | |utilizat| | |responsabilului| | | | | | | | |cu execu ia | |____|_____|___________|________|________|____________|________|_______________| | | | | | | | | | |____|_____|___________|________|________|____________|________|_______________| | | | | | | | | | |____|_____|___________|________|________|____________|________|_______________|

NOT: Registrul de eviden va fi numerotat i nregistrat.

Figura 4Lex: Model de registru cu eviden a lucrrilor de verificare, rencrcare i reparare a stingtoarelor de incendiu ANEXA 10 la metodologie Model de registru cu eviden a lucrrilor de verificare, ntre inere i reparare a autospecialelor destinate aprrii mpotriva incendiilor
______________________________________________________________________________ |Nr. |Datele de |Tipul |Tipul |Nr. |Garan ia|Numele, | |crt.|identificare |autospecialei|lucrrii|contractului|lucrrii|prenumele i | | |ale | | | | |semntura | | |beneficiarului| | | | |responsabilu-| | |(denumire/ | | | | |lui cu | | |adres/ | | | | |execu ia | | |telefon/ | | | | | | | |specificul | | | | | | | |activit ii) | | | | | | |____|______________|_____________|________|____________|________|_____________| | | | | | | | | |____|______________|_____________|________|____________|________|_____________| | | | | | | | | |____|______________|_____________|________|____________|________|_____________|

NOT: Registrul de eviden va fi numerotat i nregistrat. ---------------

S-ar putea să vă placă și