P. 1
Baikal MP43

Baikal MP43

|Views: 194|Likes:
Published by Robert Marcu

More info:

Published by: Robert Marcu on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

Instrucț iuni de folosire Pușca MP43 1.GENERAL 1.

1 Înainte de a utiliza această armă, familiarizaț i-vă cu acest Manual de Instrucț iuni. Acesta conț ine o scurtă descriere a caracteristicilor, a construcț iei ș i instrucț iunile de utilizare. 1.2. Întrucât designul (aspectul/ arhitectura) este perfecț ionat în mod constant pentru a crește performanț a și fiabilitatea armei, pot apărea modificări fără aviz prealabil în acest Manual de Instrucț iuni. 2. CARACTERISTICI DE BAZĂ 2.1. Pușca MP-43 și versiunile sale sunt proiectate pentru diferite tipuri de vânătoare, competiț ii de tragere ș i pentru apărarea personală și a proprietăț ii. MP-43 este disponibilă: - în calibrul 12, 16, 20, 28, 32 și .410 ; - cu camera de 70mm sau 76mm ; - cu un mecanism ejector (indicat de litera ”E” în numele modelului) sau fără; - cu un singur sau dublu mecanism de tragere (indicat de simbolul «1C» în numele modelului) sau cu mecanism de tragere universal unde fiecare trăgaci acț ionează ambele ț evi într-o succesiune predefinită. Calibrul, lungimea camerei și presiunea maximă admisă sunt marcate pe blocul ț evilor. 2.2 MP-43 și versiunile sale corespund cu specificaț ia Companiei TU3-3.663-80, se supun standardului naț ional GOST R 50529-93, cerinț elor criminalistice ale Ministerului Rus de Afaceri Interne și sunt trecute prin Certificarea Guvernului. Numerele Certificatelor de Siguranț ă Guvernamentală ș i termenii lor de valabilitate pot fi văzute în anexa atașată. 2.3 Descriere și funcț ionare 2.3.1 MP-43 și versiunile sale se compun din ansamblul ț evilor (detaș abil) cu uluc , ș i o basculă cu un pat.

secvenț a focului poate fi setată de butonul de selecț ie al ț evii.3. 2.3. 2.3. Arcurile motoare sunt de forma unor bobine cilindrice şi montate de-a lungul pistoanelor. tipic puș tilor cu două declanșatoare este deasemeni posibil. Balamaua și camele atașate basculei trag percutoarele și comprimă arcurile motoare în timp ce ț evile se deschid. iar ț eava stângă trage cu declanș area trăgaciului din spate. un cartuș este scos din cameră de către extractor pe deschiderea ț evilor. localizat pe trăgaci. fiecare trăgaci trage prin ambele ț evi: . În MP-43 și versiunile sale având un declanșator universal.cu tragerea trăgaciului din spate pușca trage în secvenț a «ț eava stângă-ț eava dreaptă» Notă: Trăgând în secvenț ă normală. 2. Un uluc tip-schijă este fixat cu un zăvor tip-levier. Cartușul este aruncat doar din ț eava prin care s-a tras. Cuiul desclanșator poate fi integral cu percutoarelel sau montat separat în basculă. Încuietoarea e acț ionată de un levier amplasat pe partea superioară a basculei. .4 Pușca MP-43 un mecanism de tragere pivotat tip-ciocan (*percutor). ț eava dreaptă trage cu declanș area trăgaciului din faț ă. Versiunea puș tii având litera «E» în numele modelului are caracteristic un mecanism ejector ce evacuează tuburile de la cartușele trase.Bolț ul încuietor zăvorăș te ț evile în basculă prin intermediul a două caneluri sub ț eavă.cu tragerea trăgaciului din faț ă puș ca trage în secvenț a «ț eava dreaptă-ț eava stângă» .3 În MP-43.5 În MP-43 și versiunile cu 2 declanșatoare ( trăgace ). Întorcând levierul la dreapta deblochează pușca.3. 2. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava dreaptă ț eava stângă » butonul ar trebui deplasat spre dreapta până se aude un click. Ajutajele fixate sau interschimbabile furnizează tiparul necesar. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava stângă ț eava dreaptă » butonul ar trebui deplasat spre stânga. În MP-43 și versiunile sale având un singur trăgaci. Un cartuș nefolosit este retras subtil de către extractor.2 Ț evile sunt amplasate orizontal și atașate prin intermediul spiț elor ș i a unui monobloc. pe deschizătura ț evilor.

6 Siguranț a automată este pornită de fiecare dată ce levierul de deasupra se întoarce. Specificaț iile de bază 3. Puștile ce vin cu ajutaje interschimbabile sunt marcate cu «Var» iar simbolurile ajutajelor și valorile sunt marcate direct pe tuburile ajutajelor. În puș tile dotate cu 2 tragace. 12-ga Ajutajele purtând însemnele ”LEAD” și ”STEEL” sunt destinate tragerii cu alice și deasemenea cartuș de oț el. respectând calibrul puștii. deschideț i ț evile ș i ț inând butonul de siguranț ă împins înainte ș i amândouă trăgacele trase. Pentru a opri siguranț a împingeț i butonul de siguranț ă înainte.1 Parametrii de bază și valorile lor sunt date în Tabelul 1 Parametru Valoarea Calibru Lungimea camerei (nominală) ț evii mm Diametrul găurii ț evii Valoarea medie a serviciului maxim de presiune a gazului Greutate 3. cu grijă închideț i ț evile.2 Simbolurile ajutajelor și valorile lor nominale sunt marcate pe monobloc. Blochează piedicile și trăgacele. Tragerea cu cartuș de oț el este permisă doar armelor ale căror ț evi poartă marcajul ”STEEL SHOT” afiș at pe figura 7.2. siguranț a permite eliberarea fără lovitură a ciocanelor. Constricț ia nominală a ajutajelor este dată în Tabelul 2. 3. Pentru a furniza această caracteristică.3. ș i pentru ajutajele marcate cu ”STEEL” .

Cartușele pot fi încărcate cu prafuri negre sau nefumigene. 3. Excluzând cartușele cu însemnul ”MAX 1050 bar” sau ”For guns tested under 1370 bar pressure”.3 Calibrarea cartușului depinde de mărimea ajutajului și mărimea și calibrul muniț iei folosite de dumneavoastră. puștile trebuie să fie testate pentru precizie și calibrare folosind cartușe încărcate cu glonț .2Părț i ale macanismului de extracț ie al MP-43 ș i versiunile sale fără ejector sunt listate în tabelul 5. Avertizare: A nu se folosi cartușe încărcate cu alice de oț el sau alte asemenea alice dure dacă piedica e mai mare decât piedica modificată ( marcată cu ”M”) 3. 4.3 Părț i ale mecanismului declanș ator al Mp-43 ș i versiunile echipate cu dublu declanșator sunt listate în Tabelul 6. 4. metal sau plastic.3. însă nu o lungime a cartușului. .4 Această pușcă poate manevra orice carcasă de cartuș hârtie .5 O pușcă cu o mărime a camerei de 70 mm poate manevra orice cartuș cu o lungime de carcasă nu mai mare de 70 mm. În acord cu precizările. 4 Părț i componente ș i livrare completă 4.1 Piesele componente și părț i ale MP-43E dotate cu un mecanism ejector și un mecanism declanșator universal sunt date în tabelul 4. Avertisment: Lungimea unei carcase de cartuș înseamnă o lungime a carcasei până la ruptură.

Păstraț i puș ca în camere aservite sau alte zone aerisite(ventilate). .1.4.1 Reguli de siguranț ă 6. urme ce pot fi cu uș urinț ă îndepărtate cu o cârpă curată cu puț in ulei. În timpul depozitării.5 Componentele mecanismului MP-43 și versiunile sale echipate cu bolt (cui) de tragere fabricate separat de percutoare sunt listate in Tabelul 8 4. 4. urme albe pot apărea din cauza suprafeț elor acoperite ale puș tii. Pentru a evita împușcătura dublă când trageț i cu pușca MP-43-1C și versiunile sale cu un singur trăgaci. sub condiț ii macroclimatice variate.6 Livrarea completă este ca dată în Tabelul 9 5.4 Părț ile mecanismului declanș ator al MP-43-1C ș i versiunile echipate cu un singur trăgaci sunt listate în tabelul 7. 6. împingeț i selectorul ț evii localizat pe trăgaci numai când siguranț a e pornită pentru a evita descărcarea accidentală.2 În timpul folosirii puștii MP-43-1C și versiunilor sale cu in singur trăgaci. Stocarea Tiumpul de stocare pentru pușca ț inută în ambalajul de fabricaț ie este 24 de luni de la data tratamentului de protectie dat de Producător. Până la expirarea acestei perioade supusă reconservării. Instrucț iuni de utilizare 6.

.ÎNTOTDEAUNA apucaț i patul ferm cu mâna pe care o folosiț i să declanșaț i trăgaciul.

.

63. dezasamblaț i complet puș ca după cum urmează (vedeț i figura2): 6.2.5 Curăț irea ș i Lubrifierea .2. ș i cu un ciocan scoateț i tăblia trăgaciului. . rotiț i garda trăgaciului în sens invers ceasului pentru a o detașa de tăbliț a trăgaciului 62.2.3 La nevoie. inseraț i o tijă de cupru sau de alamă în deschizătura basculei ș i sub toarta ț evii. 6. Acum mecanismele puștii sunt accesibile pentru inspecț ie.3. detaș aț i piesa 51 de bascula 27. 76 ș i detaș aț i placa 73 de pat.3.îndepărtaț i ș uruburile 61.Întreț inere 6. dar mai întâi ar trebui îndepărtate șuruburile ce fixează tăbliț ele de basculă și pat. apoi îndepărtaț i arcurile 77.scoateț i ș urubul 71. patul poate fi detașat după îndepărtarea tăbliț elor laterale. curăț ire ș i lubrifiere.2 Pentru a dezasambla mecanismul de tragere: -îndepărtaț i ș urubul 65.2. apoi detașaț i cu grijă patul de basculă. . La puș tile cu tăbliț e laterale. slăbiț i legătura pat-spre-basculă bătând bascula de orice obiect de lemn.1 Pentru a indepărta patul: -scoateț i ș uruburile 75. 6.

dacă e nevoie. folosiț i un (inveliș ) cartuș tras.3.5 În cazul în care pușca vine cu ajutaje interschimbabile urmaț i recomandările de mai jos: .3. 6.1 Deschideț i / închideț i ț evile lin cu ambele mâini. 6. 6.3 Nu eliberaț i ciocănelele în gol. strângeț i bolț ul patului din când în când pentru a evita să fie patul slăbit.3.4 Nu supuneț i ț evile la izbituri.6 În tragere.Atenț ie: Evitaț i să folosiț i prea mult ulei deoarece praful sau/și molozul tind să se prindă creând o gumă ce va cauza rateuri și ț evi bombate. Levierul de deasupra e posibil să nu se miște spre centru. mișcaț i-l cu mâna. deformarea și joasa precizie.2 Nu folosiț i cartuș ele ce întră în camere fix pentru că ele cer ceva forț ă pentru a putea deschide/ închide ț evile. În acest caz. 6.2. Pentru a imita tragerea. 6.2 Instrucț iuni de utilizare 6. Contactul prelungit si excesiv cu aceș ti solvenț i poate deteriora finisajul puș tii. De obicei aceș ti solvenț i sunt puternici.3. 6. pentru a evita urmele de lovituri.3. în special pe parcursul perioadei iniț iale de folosire a puștii. Deschiderea / închiderea brutală poate cauza slăbirea prematură a potrivirii dintre ț evi ș i basculă. Atenț ie la folosirea solvenț ilor de curăț ire a ț evii. la o pușcă nouă.

3. folosiț i o cheie specială.7 Când depozitaț i puș ca nu uitaț i să eliberaț i ciocanele pentru a evita atenuarea/încetinirea arcurilor. altfel produsele combustibile ale cartușului vor deteriora ț evile.. ce completează pușca dumneavoastră.pentru a strâmta un ajutaj.6 Nu trageț i cartuș e fără praf. Fără a fi cazul nu lăsaț i o ț eavă fără ajutajul înfiletat. . Nu forț aț i. 6. 6.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->