Instrucț iuni de folosire Pușca MP43 1.GENERAL 1.

1 Înainte de a utiliza această armă, familiarizaț i-vă cu acest Manual de Instrucț iuni. Acesta conț ine o scurtă descriere a caracteristicilor, a construcț iei ș i instrucț iunile de utilizare. 1.2. Întrucât designul (aspectul/ arhitectura) este perfecț ionat în mod constant pentru a crește performanț a și fiabilitatea armei, pot apărea modificări fără aviz prealabil în acest Manual de Instrucț iuni. 2. CARACTERISTICI DE BAZĂ 2.1. Pușca MP-43 și versiunile sale sunt proiectate pentru diferite tipuri de vânătoare, competiț ii de tragere ș i pentru apărarea personală și a proprietăț ii. MP-43 este disponibilă: - în calibrul 12, 16, 20, 28, 32 și .410 ; - cu camera de 70mm sau 76mm ; - cu un mecanism ejector (indicat de litera ”E” în numele modelului) sau fără; - cu un singur sau dublu mecanism de tragere (indicat de simbolul «1C» în numele modelului) sau cu mecanism de tragere universal unde fiecare trăgaci acț ionează ambele ț evi într-o succesiune predefinită. Calibrul, lungimea camerei și presiunea maximă admisă sunt marcate pe blocul ț evilor. 2.2 MP-43 și versiunile sale corespund cu specificaț ia Companiei TU3-3.663-80, se supun standardului naț ional GOST R 50529-93, cerinț elor criminalistice ale Ministerului Rus de Afaceri Interne și sunt trecute prin Certificarea Guvernului. Numerele Certificatelor de Siguranț ă Guvernamentală ș i termenii lor de valabilitate pot fi văzute în anexa atașată. 2.3 Descriere și funcț ionare 2.3.1 MP-43 și versiunile sale se compun din ansamblul ț evilor (detaș abil) cu uluc , ș i o basculă cu un pat.

Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava stângă ț eava dreaptă » butonul ar trebui deplasat spre stânga.3.2 Ț evile sunt amplasate orizontal și atașate prin intermediul spiț elor ș i a unui monobloc. .3. 2.cu tragerea trăgaciului din faț ă puș ca trage în secvenț a «ț eava dreaptă-ț eava stângă» . În MP-43 și versiunile sale având un declanșator universal. În MP-43 și versiunile sale având un singur trăgaci. tipic puș tilor cu două declanșatoare este deasemeni posibil. ț eava dreaptă trage cu declanș area trăgaciului din faț ă. Cuiul desclanșator poate fi integral cu percutoarelel sau montat separat în basculă. Balamaua și camele atașate basculei trag percutoarele și comprimă arcurile motoare în timp ce ț evile se deschid. Arcurile motoare sunt de forma unor bobine cilindrice şi montate de-a lungul pistoanelor. Ajutajele fixate sau interschimbabile furnizează tiparul necesar. pe deschizătura ț evilor. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava dreaptă ț eava stângă » butonul ar trebui deplasat spre dreapta până se aude un click. secvenț a focului poate fi setată de butonul de selecț ie al ț evii.3. Un uluc tip-schijă este fixat cu un zăvor tip-levier.4 Pușca MP-43 un mecanism de tragere pivotat tip-ciocan (*percutor).5 În MP-43 și versiunile cu 2 declanșatoare ( trăgace ).Bolț ul încuietor zăvorăș te ț evile în basculă prin intermediul a două caneluri sub ț eavă. iar ț eava stângă trage cu declanș area trăgaciului din spate. localizat pe trăgaci. 2. Întorcând levierul la dreapta deblochează pușca. 2. Versiunea puș tii având litera «E» în numele modelului are caracteristic un mecanism ejector ce evacuează tuburile de la cartușele trase. fiecare trăgaci trage prin ambele ț evi: . Un cartuș nefolosit este retras subtil de către extractor. Încuietoarea e acț ionată de un levier amplasat pe partea superioară a basculei. 2.cu tragerea trăgaciului din spate pușca trage în secvenț a «ț eava stângă-ț eava dreaptă» Notă: Trăgând în secvenț ă normală. un cartuș este scos din cameră de către extractor pe deschiderea ț evilor.3 În MP-43.3. Cartușul este aruncat doar din ț eava prin care s-a tras.

Specificaț iile de bază 3. Pentru a furniza această caracteristică. Pentru a opri siguranț a împingeț i butonul de siguranț ă înainte. respectând calibrul puștii. ș i pentru ajutajele marcate cu ”STEEL” .6 Siguranț a automată este pornită de fiecare dată ce levierul de deasupra se întoarce. siguranț a permite eliberarea fără lovitură a ciocanelor.1 Parametrii de bază și valorile lor sunt date în Tabelul 1 Parametru Valoarea Calibru Lungimea camerei (nominală) ț evii mm Diametrul găurii ț evii Valoarea medie a serviciului maxim de presiune a gazului Greutate 3.3. 12-ga Ajutajele purtând însemnele ”LEAD” și ”STEEL” sunt destinate tragerii cu alice și deasemenea cartuș de oț el.2.2 Simbolurile ajutajelor și valorile lor nominale sunt marcate pe monobloc. Constricț ia nominală a ajutajelor este dată în Tabelul 2. În puș tile dotate cu 2 tragace. Tragerea cu cartuș de oț el este permisă doar armelor ale căror ț evi poartă marcajul ”STEEL SHOT” afiș at pe figura 7. 3. Puștile ce vin cu ajutaje interschimbabile sunt marcate cu «Var» iar simbolurile ajutajelor și valorile sunt marcate direct pe tuburile ajutajelor. deschideț i ț evile ș i ț inând butonul de siguranț ă împins înainte ș i amândouă trăgacele trase. cu grijă închideț i ț evile. Blochează piedicile și trăgacele.

4 Părț i componente ș i livrare completă 4.1 Piesele componente și părț i ale MP-43E dotate cu un mecanism ejector și un mecanism declanșator universal sunt date în tabelul 4. însă nu o lungime a cartușului. 3. .3 Părț i ale mecanismului declanș ator al Mp-43 ș i versiunile echipate cu dublu declanșator sunt listate în Tabelul 6. Cartușele pot fi încărcate cu prafuri negre sau nefumigene. Excluzând cartușele cu însemnul ”MAX 1050 bar” sau ”For guns tested under 1370 bar pressure”. puștile trebuie să fie testate pentru precizie și calibrare folosind cartușe încărcate cu glonț . Avertisment: Lungimea unei carcase de cartuș înseamnă o lungime a carcasei până la ruptură.4 Această pușcă poate manevra orice carcasă de cartuș hârtie .2Părț i ale macanismului de extracț ie al MP-43 ș i versiunile sale fără ejector sunt listate în tabelul 5. În acord cu precizările. metal sau plastic. Avertizare: A nu se folosi cartușe încărcate cu alice de oț el sau alte asemenea alice dure dacă piedica e mai mare decât piedica modificată ( marcată cu ”M”) 3.3. 4.3 Calibrarea cartușului depinde de mărimea ajutajului și mărimea și calibrul muniț iei folosite de dumneavoastră.5 O pușcă cu o mărime a camerei de 70 mm poate manevra orice cartuș cu o lungime de carcasă nu mai mare de 70 mm. 4.

Păstraț i puș ca în camere aservite sau alte zone aerisite(ventilate).6 Livrarea completă este ca dată în Tabelul 9 5.1 Reguli de siguranț ă 6. Stocarea Tiumpul de stocare pentru pușca ț inută în ambalajul de fabricaț ie este 24 de luni de la data tratamentului de protectie dat de Producător.1. . Pentru a evita împușcătura dublă când trageț i cu pușca MP-43-1C și versiunile sale cu un singur trăgaci.4.2 În timpul folosirii puștii MP-43-1C și versiunilor sale cu in singur trăgaci.5 Componentele mecanismului MP-43 și versiunile sale echipate cu bolt (cui) de tragere fabricate separat de percutoare sunt listate in Tabelul 8 4. urme ce pot fi cu uș urinț ă îndepărtate cu o cârpă curată cu puț in ulei.4 Părț ile mecanismului declanș ator al MP-43-1C ș i versiunile echipate cu un singur trăgaci sunt listate în tabelul 7. urme albe pot apărea din cauza suprafeț elor acoperite ale puș tii. 4. împingeț i selectorul ț evii localizat pe trăgaci numai când siguranț a e pornită pentru a evita descărcarea accidentală. sub condiț ii macroclimatice variate. În timpul depozitării. Până la expirarea acestei perioade supusă reconservării. Instrucț iuni de utilizare 6. 6.

.ÎNTOTDEAUNA apucaț i patul ferm cu mâna pe care o folosiț i să declanșaț i trăgaciul.

.

dezasamblaț i complet puș ca după cum urmează (vedeț i figura2): 6. 63.3 La nevoie.1 Pentru a indepărta patul: -scoateț i ș uruburile 75. dar mai întâi ar trebui îndepărtate șuruburile ce fixează tăbliț ele de basculă și pat. 6. slăbiț i legătura pat-spre-basculă bătând bascula de orice obiect de lemn. . rotiț i garda trăgaciului în sens invers ceasului pentru a o detașa de tăbliț a trăgaciului 62.Întreț inere 6. apoi îndepărtaț i arcurile 77.5 Curăț irea ș i Lubrifierea . curăț ire ș i lubrifiere.2 Pentru a dezasambla mecanismul de tragere: -îndepărtaț i ș urubul 65.2.2. apoi detașaț i cu grijă patul de basculă. 6. detaș aț i piesa 51 de bascula 27. patul poate fi detașat după îndepărtarea tăbliț elor laterale.2.2. inseraț i o tijă de cupru sau de alamă în deschizătura basculei ș i sub toarta ț evii. Acum mecanismele puștii sunt accesibile pentru inspecț ie.scoateț i ș urubul 71. 76 ș i detaș aț i placa 73 de pat.3. La puș tile cu tăbliț e laterale.3. . ș i cu un ciocan scoateț i tăblia trăgaciului.îndepărtaț i ș uruburile 61.

la o pușcă nouă.3 Nu eliberaț i ciocănelele în gol. 6. folosiț i un (inveliș ) cartuș tras. în special pe parcursul perioadei iniț iale de folosire a puștii. Deschiderea / închiderea brutală poate cauza slăbirea prematură a potrivirii dintre ț evi ș i basculă. Atenț ie la folosirea solvenț ilor de curăț ire a ț evii.6 În tragere.5 În cazul în care pușca vine cu ajutaje interschimbabile urmaț i recomandările de mai jos: .3. 6.2. deformarea și joasa precizie.1 Deschideț i / închideț i ț evile lin cu ambele mâini. 6. pentru a evita urmele de lovituri. dacă e nevoie. Contactul prelungit si excesiv cu aceș ti solvenț i poate deteriora finisajul puș tii. 6. Levierul de deasupra e posibil să nu se miște spre centru. 6.3.Atenț ie: Evitaț i să folosiț i prea mult ulei deoarece praful sau/și molozul tind să se prindă creând o gumă ce va cauza rateuri și ț evi bombate.3.3. În acest caz.3. De obicei aceș ti solvenț i sunt puternici.2 Instrucț iuni de utilizare 6. strângeț i bolț ul patului din când în când pentru a evita să fie patul slăbit. mișcaț i-l cu mâna. 6. Pentru a imita tragerea.4 Nu supuneț i ț evile la izbituri.2 Nu folosiț i cartuș ele ce întră în camere fix pentru că ele cer ceva forț ă pentru a putea deschide/ închide ț evile.

6. folosiț i o cheie specială..3.pentru a strâmta un ajutaj. 6. altfel produsele combustibile ale cartușului vor deteriora ț evile. Nu forț aț i. .3.7 Când depozitaț i puș ca nu uitaț i să eliberaț i ciocanele pentru a evita atenuarea/încetinirea arcurilor.6 Nu trageț i cartuș e fără praf. Fără a fi cazul nu lăsaț i o ț eavă fără ajutajul înfiletat. ce completează pușca dumneavoastră.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful