Instrucț iuni de folosire Pușca MP43 1.GENERAL 1.

1 Înainte de a utiliza această armă, familiarizaț i-vă cu acest Manual de Instrucț iuni. Acesta conț ine o scurtă descriere a caracteristicilor, a construcț iei ș i instrucț iunile de utilizare. 1.2. Întrucât designul (aspectul/ arhitectura) este perfecț ionat în mod constant pentru a crește performanț a și fiabilitatea armei, pot apărea modificări fără aviz prealabil în acest Manual de Instrucț iuni. 2. CARACTERISTICI DE BAZĂ 2.1. Pușca MP-43 și versiunile sale sunt proiectate pentru diferite tipuri de vânătoare, competiț ii de tragere ș i pentru apărarea personală și a proprietăț ii. MP-43 este disponibilă: - în calibrul 12, 16, 20, 28, 32 și .410 ; - cu camera de 70mm sau 76mm ; - cu un mecanism ejector (indicat de litera ”E” în numele modelului) sau fără; - cu un singur sau dublu mecanism de tragere (indicat de simbolul «1C» în numele modelului) sau cu mecanism de tragere universal unde fiecare trăgaci acț ionează ambele ț evi într-o succesiune predefinită. Calibrul, lungimea camerei și presiunea maximă admisă sunt marcate pe blocul ț evilor. 2.2 MP-43 și versiunile sale corespund cu specificaț ia Companiei TU3-3.663-80, se supun standardului naț ional GOST R 50529-93, cerinț elor criminalistice ale Ministerului Rus de Afaceri Interne și sunt trecute prin Certificarea Guvernului. Numerele Certificatelor de Siguranț ă Guvernamentală ș i termenii lor de valabilitate pot fi văzute în anexa atașată. 2.3 Descriere și funcț ionare 2.3.1 MP-43 și versiunile sale se compun din ansamblul ț evilor (detaș abil) cu uluc , ș i o basculă cu un pat.

Cartușul este aruncat doar din ț eava prin care s-a tras. localizat pe trăgaci. Versiunea puș tii având litera «E» în numele modelului are caracteristic un mecanism ejector ce evacuează tuburile de la cartușele trase. Balamaua și camele atașate basculei trag percutoarele și comprimă arcurile motoare în timp ce ț evile se deschid.cu tragerea trăgaciului din spate pușca trage în secvenț a «ț eava stângă-ț eava dreaptă» Notă: Trăgând în secvenț ă normală. 2. ț eava dreaptă trage cu declanș area trăgaciului din faț ă. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava stângă ț eava dreaptă » butonul ar trebui deplasat spre stânga. Un cartuș nefolosit este retras subtil de către extractor. fiecare trăgaci trage prin ambele ț evi: .5 În MP-43 și versiunile cu 2 declanșatoare ( trăgace ).4 Pușca MP-43 un mecanism de tragere pivotat tip-ciocan (*percutor). . Un uluc tip-schijă este fixat cu un zăvor tip-levier. pe deschizătura ț evilor.Bolț ul încuietor zăvorăș te ț evile în basculă prin intermediul a două caneluri sub ț eavă. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava dreaptă ț eava stângă » butonul ar trebui deplasat spre dreapta până se aude un click. Întorcând levierul la dreapta deblochează pușca. Cuiul desclanșator poate fi integral cu percutoarelel sau montat separat în basculă.3 În MP-43.2 Ț evile sunt amplasate orizontal și atașate prin intermediul spiț elor ș i a unui monobloc. 2. Arcurile motoare sunt de forma unor bobine cilindrice şi montate de-a lungul pistoanelor. Încuietoarea e acț ionată de un levier amplasat pe partea superioară a basculei. Ajutajele fixate sau interschimbabile furnizează tiparul necesar.3. În MP-43 și versiunile sale având un singur trăgaci. iar ț eava stângă trage cu declanș area trăgaciului din spate. 2.3. tipic puș tilor cu două declanșatoare este deasemeni posibil. În MP-43 și versiunile sale având un declanșator universal. un cartuș este scos din cameră de către extractor pe deschiderea ț evilor.3. secvenț a focului poate fi setată de butonul de selecț ie al ț evii. 2.cu tragerea trăgaciului din faț ă puș ca trage în secvenț a «ț eava dreaptă-ț eava stângă» .3.

Pentru a furniza această caracteristică. În puș tile dotate cu 2 tragace. siguranț a permite eliberarea fără lovitură a ciocanelor.3. 12-ga Ajutajele purtând însemnele ”LEAD” și ”STEEL” sunt destinate tragerii cu alice și deasemenea cartuș de oț el. 3. respectând calibrul puștii.2. Blochează piedicile și trăgacele. Tragerea cu cartuș de oț el este permisă doar armelor ale căror ț evi poartă marcajul ”STEEL SHOT” afiș at pe figura 7. Constricț ia nominală a ajutajelor este dată în Tabelul 2. Pentru a opri siguranț a împingeț i butonul de siguranț ă înainte. deschideț i ț evile ș i ț inând butonul de siguranț ă împins înainte ș i amândouă trăgacele trase. ș i pentru ajutajele marcate cu ”STEEL” .1 Parametrii de bază și valorile lor sunt date în Tabelul 1 Parametru Valoarea Calibru Lungimea camerei (nominală) ț evii mm Diametrul găurii ț evii Valoarea medie a serviciului maxim de presiune a gazului Greutate 3. Specificaț iile de bază 3. cu grijă închideț i ț evile.6 Siguranț a automată este pornită de fiecare dată ce levierul de deasupra se întoarce.2 Simbolurile ajutajelor și valorile lor nominale sunt marcate pe monobloc. Puștile ce vin cu ajutaje interschimbabile sunt marcate cu «Var» iar simbolurile ajutajelor și valorile sunt marcate direct pe tuburile ajutajelor.

3. 4. 4 Părț i componente ș i livrare completă 4. metal sau plastic.3.2Părț i ale macanismului de extracț ie al MP-43 ș i versiunile sale fără ejector sunt listate în tabelul 5.4 Această pușcă poate manevra orice carcasă de cartuș hârtie . Cartușele pot fi încărcate cu prafuri negre sau nefumigene.5 O pușcă cu o mărime a camerei de 70 mm poate manevra orice cartuș cu o lungime de carcasă nu mai mare de 70 mm. puștile trebuie să fie testate pentru precizie și calibrare folosind cartușe încărcate cu glonț . 4.1 Piesele componente și părț i ale MP-43E dotate cu un mecanism ejector și un mecanism declanșator universal sunt date în tabelul 4. Avertisment: Lungimea unei carcase de cartuș înseamnă o lungime a carcasei până la ruptură. . În acord cu precizările. însă nu o lungime a cartușului. Avertizare: A nu se folosi cartușe încărcate cu alice de oț el sau alte asemenea alice dure dacă piedica e mai mare decât piedica modificată ( marcată cu ”M”) 3.3 Calibrarea cartușului depinde de mărimea ajutajului și mărimea și calibrul muniț iei folosite de dumneavoastră. Excluzând cartușele cu însemnul ”MAX 1050 bar” sau ”For guns tested under 1370 bar pressure”.3 Părț i ale mecanismului declanș ator al Mp-43 ș i versiunile echipate cu dublu declanșator sunt listate în Tabelul 6.

Stocarea Tiumpul de stocare pentru pușca ț inută în ambalajul de fabricaț ie este 24 de luni de la data tratamentului de protectie dat de Producător. . Instrucț iuni de utilizare 6.4.4 Părț ile mecanismului declanș ator al MP-43-1C ș i versiunile echipate cu un singur trăgaci sunt listate în tabelul 7. Până la expirarea acestei perioade supusă reconservării.5 Componentele mecanismului MP-43 și versiunile sale echipate cu bolt (cui) de tragere fabricate separat de percutoare sunt listate in Tabelul 8 4.2 În timpul folosirii puștii MP-43-1C și versiunilor sale cu in singur trăgaci. urme ce pot fi cu uș urinț ă îndepărtate cu o cârpă curată cu puț in ulei. 4.1. Pentru a evita împușcătura dublă când trageț i cu pușca MP-43-1C și versiunile sale cu un singur trăgaci. Păstraț i puș ca în camere aservite sau alte zone aerisite(ventilate).6 Livrarea completă este ca dată în Tabelul 9 5. 6. urme albe pot apărea din cauza suprafeț elor acoperite ale puș tii. împingeț i selectorul ț evii localizat pe trăgaci numai când siguranț a e pornită pentru a evita descărcarea accidentală. sub condiț ii macroclimatice variate. În timpul depozitării.1 Reguli de siguranț ă 6.

ÎNTOTDEAUNA apucaț i patul ferm cu mâna pe care o folosiț i să declanșaț i trăgaciul. .

.

6. 63. .5 Curăț irea ș i Lubrifierea . slăbiț i legătura pat-spre-basculă bătând bascula de orice obiect de lemn. La puș tile cu tăbliț e laterale. dar mai întâi ar trebui îndepărtate șuruburile ce fixează tăbliț ele de basculă și pat.2.scoateț i ș urubul 71.2.îndepărtaț i ș uruburile 61. apoi detașaț i cu grijă patul de basculă. dezasamblaț i complet puș ca după cum urmează (vedeț i figura2): 6. 6.Întreț inere 6. Acum mecanismele puștii sunt accesibile pentru inspecț ie.2.2 Pentru a dezasambla mecanismul de tragere: -îndepărtaț i ș urubul 65.1 Pentru a indepărta patul: -scoateț i ș uruburile 75.3 La nevoie.2.3. 76 ș i detaș aț i placa 73 de pat. apoi îndepărtaț i arcurile 77. patul poate fi detașat după îndepărtarea tăbliț elor laterale. detaș aț i piesa 51 de bascula 27. . inseraț i o tijă de cupru sau de alamă în deschizătura basculei ș i sub toarta ț evii. ș i cu un ciocan scoateț i tăblia trăgaciului.3. rotiț i garda trăgaciului în sens invers ceasului pentru a o detașa de tăbliț a trăgaciului 62. curăț ire ș i lubrifiere.

3.1 Deschideț i / închideț i ț evile lin cu ambele mâini.6 În tragere. De obicei aceș ti solvenț i sunt puternici.3. 6. Deschiderea / închiderea brutală poate cauza slăbirea prematură a potrivirii dintre ț evi ș i basculă.2 Instrucț iuni de utilizare 6. pentru a evita urmele de lovituri.4 Nu supuneț i ț evile la izbituri. Pentru a imita tragerea.2 Nu folosiț i cartuș ele ce întră în camere fix pentru că ele cer ceva forț ă pentru a putea deschide/ închide ț evile.3.3.Atenț ie: Evitaț i să folosiț i prea mult ulei deoarece praful sau/și molozul tind să se prindă creând o gumă ce va cauza rateuri și ț evi bombate. Levierul de deasupra e posibil să nu se miște spre centru. Contactul prelungit si excesiv cu aceș ti solvenț i poate deteriora finisajul puș tii. 6. dacă e nevoie. 6. deformarea și joasa precizie.3 Nu eliberaț i ciocănelele în gol. Atenț ie la folosirea solvenț ilor de curăț ire a ț evii.5 În cazul în care pușca vine cu ajutaje interschimbabile urmaț i recomandările de mai jos: . În acest caz. la o pușcă nouă. mișcaț i-l cu mâna. 6. în special pe parcursul perioadei iniț iale de folosire a puștii.2. 6. strângeț i bolț ul patului din când în când pentru a evita să fie patul slăbit. 6. folosiț i un (inveliș ) cartuș tras.3.

altfel produsele combustibile ale cartușului vor deteriora ț evile. 6. Fără a fi cazul nu lăsaț i o ț eavă fără ajutajul înfiletat. Nu forț aț i. 6..7 Când depozitaț i puș ca nu uitaț i să eliberaț i ciocanele pentru a evita atenuarea/încetinirea arcurilor. ce completează pușca dumneavoastră.3.pentru a strâmta un ajutaj. .3.6 Nu trageț i cartuș e fără praf. folosiț i o cheie specială.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful