Instrucț iuni de folosire Pușca MP43 1.GENERAL 1.

1 Înainte de a utiliza această armă, familiarizaț i-vă cu acest Manual de Instrucț iuni. Acesta conț ine o scurtă descriere a caracteristicilor, a construcț iei ș i instrucț iunile de utilizare. 1.2. Întrucât designul (aspectul/ arhitectura) este perfecț ionat în mod constant pentru a crește performanț a și fiabilitatea armei, pot apărea modificări fără aviz prealabil în acest Manual de Instrucț iuni. 2. CARACTERISTICI DE BAZĂ 2.1. Pușca MP-43 și versiunile sale sunt proiectate pentru diferite tipuri de vânătoare, competiț ii de tragere ș i pentru apărarea personală și a proprietăț ii. MP-43 este disponibilă: - în calibrul 12, 16, 20, 28, 32 și .410 ; - cu camera de 70mm sau 76mm ; - cu un mecanism ejector (indicat de litera ”E” în numele modelului) sau fără; - cu un singur sau dublu mecanism de tragere (indicat de simbolul «1C» în numele modelului) sau cu mecanism de tragere universal unde fiecare trăgaci acț ionează ambele ț evi într-o succesiune predefinită. Calibrul, lungimea camerei și presiunea maximă admisă sunt marcate pe blocul ț evilor. 2.2 MP-43 și versiunile sale corespund cu specificaț ia Companiei TU3-3.663-80, se supun standardului naț ional GOST R 50529-93, cerinț elor criminalistice ale Ministerului Rus de Afaceri Interne și sunt trecute prin Certificarea Guvernului. Numerele Certificatelor de Siguranț ă Guvernamentală ș i termenii lor de valabilitate pot fi văzute în anexa atașată. 2.3 Descriere și funcț ionare 2.3.1 MP-43 și versiunile sale se compun din ansamblul ț evilor (detaș abil) cu uluc , ș i o basculă cu un pat.

Încuietoarea e acț ionată de un levier amplasat pe partea superioară a basculei. Ajutajele fixate sau interschimbabile furnizează tiparul necesar. un cartuș este scos din cameră de către extractor pe deschiderea ț evilor. Arcurile motoare sunt de forma unor bobine cilindrice şi montate de-a lungul pistoanelor. 2. Întorcând levierul la dreapta deblochează pușca.4 Pușca MP-43 un mecanism de tragere pivotat tip-ciocan (*percutor).3.2 Ț evile sunt amplasate orizontal și atașate prin intermediul spiț elor ș i a unui monobloc. ț eava dreaptă trage cu declanș area trăgaciului din faț ă. 2. 2.cu tragerea trăgaciului din faț ă puș ca trage în secvenț a «ț eava dreaptă-ț eava stângă» . pe deschizătura ț evilor.3. În MP-43 și versiunile sale având un singur trăgaci.3. localizat pe trăgaci. iar ț eava stângă trage cu declanș area trăgaciului din spate.5 În MP-43 și versiunile cu 2 declanșatoare ( trăgace ). Cartușul este aruncat doar din ț eava prin care s-a tras. . Cuiul desclanșator poate fi integral cu percutoarelel sau montat separat în basculă.Bolț ul încuietor zăvorăș te ț evile în basculă prin intermediul a două caneluri sub ț eavă.cu tragerea trăgaciului din spate pușca trage în secvenț a «ț eava stângă-ț eava dreaptă» Notă: Trăgând în secvenț ă normală. Versiunea puș tii având litera «E» în numele modelului are caracteristic un mecanism ejector ce evacuează tuburile de la cartușele trase. fiecare trăgaci trage prin ambele ț evi: . Un uluc tip-schijă este fixat cu un zăvor tip-levier. 2. tipic puș tilor cu două declanșatoare este deasemeni posibil.3. secvenț a focului poate fi setată de butonul de selecț ie al ț evii. În MP-43 și versiunile sale având un declanșator universal. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava stângă ț eava dreaptă » butonul ar trebui deplasat spre stânga. Un cartuș nefolosit este retras subtil de către extractor. Balamaua și camele atașate basculei trag percutoarele și comprimă arcurile motoare în timp ce ț evile se deschid. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava dreaptă ț eava stângă » butonul ar trebui deplasat spre dreapta până se aude un click.3 În MP-43.

6 Siguranț a automată este pornită de fiecare dată ce levierul de deasupra se întoarce. 12-ga Ajutajele purtând însemnele ”LEAD” și ”STEEL” sunt destinate tragerii cu alice și deasemenea cartuș de oț el. deschideț i ț evile ș i ț inând butonul de siguranț ă împins înainte ș i amândouă trăgacele trase.1 Parametrii de bază și valorile lor sunt date în Tabelul 1 Parametru Valoarea Calibru Lungimea camerei (nominală) ț evii mm Diametrul găurii ț evii Valoarea medie a serviciului maxim de presiune a gazului Greutate 3.2. Constricț ia nominală a ajutajelor este dată în Tabelul 2. cu grijă închideț i ț evile.3. În puș tile dotate cu 2 tragace. Tragerea cu cartuș de oț el este permisă doar armelor ale căror ț evi poartă marcajul ”STEEL SHOT” afiș at pe figura 7. Blochează piedicile și trăgacele. Specificaț iile de bază 3. Puștile ce vin cu ajutaje interschimbabile sunt marcate cu «Var» iar simbolurile ajutajelor și valorile sunt marcate direct pe tuburile ajutajelor. Pentru a furniza această caracteristică. Pentru a opri siguranț a împingeț i butonul de siguranț ă înainte. respectând calibrul puștii.2 Simbolurile ajutajelor și valorile lor nominale sunt marcate pe monobloc. siguranț a permite eliberarea fără lovitură a ciocanelor. 3. ș i pentru ajutajele marcate cu ”STEEL” .

4 Această pușcă poate manevra orice carcasă de cartuș hârtie .3 Calibrarea cartușului depinde de mărimea ajutajului și mărimea și calibrul muniț iei folosite de dumneavoastră. În acord cu precizările. 4. metal sau plastic. Excluzând cartușele cu însemnul ”MAX 1050 bar” sau ”For guns tested under 1370 bar pressure”. Cartușele pot fi încărcate cu prafuri negre sau nefumigene. 4 Părț i componente ș i livrare completă 4. puștile trebuie să fie testate pentru precizie și calibrare folosind cartușe încărcate cu glonț . Avertisment: Lungimea unei carcase de cartuș înseamnă o lungime a carcasei până la ruptură. Avertizare: A nu se folosi cartușe încărcate cu alice de oț el sau alte asemenea alice dure dacă piedica e mai mare decât piedica modificată ( marcată cu ”M”) 3.3. 3. 4.1 Piesele componente și părț i ale MP-43E dotate cu un mecanism ejector și un mecanism declanșator universal sunt date în tabelul 4. .2Părț i ale macanismului de extracț ie al MP-43 ș i versiunile sale fără ejector sunt listate în tabelul 5.3 Părț i ale mecanismului declanș ator al Mp-43 ș i versiunile echipate cu dublu declanșator sunt listate în Tabelul 6.5 O pușcă cu o mărime a camerei de 70 mm poate manevra orice cartuș cu o lungime de carcasă nu mai mare de 70 mm. însă nu o lungime a cartușului.

Păstraț i puș ca în camere aservite sau alte zone aerisite(ventilate).4. 4. sub condiț ii macroclimatice variate. Până la expirarea acestei perioade supusă reconservării. Pentru a evita împușcătura dublă când trageț i cu pușca MP-43-1C și versiunile sale cu un singur trăgaci.6 Livrarea completă este ca dată în Tabelul 9 5.4 Părț ile mecanismului declanș ator al MP-43-1C ș i versiunile echipate cu un singur trăgaci sunt listate în tabelul 7. împingeț i selectorul ț evii localizat pe trăgaci numai când siguranț a e pornită pentru a evita descărcarea accidentală. 6.2 În timpul folosirii puștii MP-43-1C și versiunilor sale cu in singur trăgaci. În timpul depozitării. urme albe pot apărea din cauza suprafeț elor acoperite ale puș tii. .1. urme ce pot fi cu uș urinț ă îndepărtate cu o cârpă curată cu puț in ulei. Stocarea Tiumpul de stocare pentru pușca ț inută în ambalajul de fabricaț ie este 24 de luni de la data tratamentului de protectie dat de Producător.1 Reguli de siguranț ă 6. Instrucț iuni de utilizare 6.5 Componentele mecanismului MP-43 și versiunile sale echipate cu bolt (cui) de tragere fabricate separat de percutoare sunt listate in Tabelul 8 4.

ÎNTOTDEAUNA apucaț i patul ferm cu mâna pe care o folosiț i să declanșaț i trăgaciul. .

.

dar mai întâi ar trebui îndepărtate șuruburile ce fixează tăbliț ele de basculă și pat. rotiț i garda trăgaciului în sens invers ceasului pentru a o detașa de tăbliț a trăgaciului 62. ș i cu un ciocan scoateț i tăblia trăgaciului.3.2. detaș aț i piesa 51 de bascula 27. apoi îndepărtaț i arcurile 77. .2.scoateț i ș urubul 71. 63. apoi detașaț i cu grijă patul de basculă.3. slăbiț i legătura pat-spre-basculă bătând bascula de orice obiect de lemn.Întreț inere 6. La puș tile cu tăbliț e laterale. patul poate fi detașat după îndepărtarea tăbliț elor laterale. curăț ire ș i lubrifiere.1 Pentru a indepărta patul: -scoateț i ș uruburile 75. dezasamblaț i complet puș ca după cum urmează (vedeț i figura2): 6. inseraț i o tijă de cupru sau de alamă în deschizătura basculei ș i sub toarta ț evii. 76 ș i detaș aț i placa 73 de pat.5 Curăț irea ș i Lubrifierea .3 La nevoie. .2 Pentru a dezasambla mecanismul de tragere: -îndepărtaț i ș urubul 65.2. 6. Acum mecanismele puștii sunt accesibile pentru inspecț ie. 6.îndepărtaț i ș uruburile 61.2.

deformarea și joasa precizie. De obicei aceș ti solvenț i sunt puternici. strângeț i bolț ul patului din când în când pentru a evita să fie patul slăbit.3. la o pușcă nouă.2 Instrucț iuni de utilizare 6. mișcaț i-l cu mâna.3. dacă e nevoie. Atenț ie la folosirea solvenț ilor de curăț ire a ț evii.1 Deschideț i / închideț i ț evile lin cu ambele mâini.3. Levierul de deasupra e posibil să nu se miște spre centru.2. 6. 6.3. folosiț i un (inveliș ) cartuș tras. În acest caz. 6.3. Contactul prelungit si excesiv cu aceș ti solvenț i poate deteriora finisajul puș tii. Pentru a imita tragerea.Atenț ie: Evitaț i să folosiț i prea mult ulei deoarece praful sau/și molozul tind să se prindă creând o gumă ce va cauza rateuri și ț evi bombate. 6.5 În cazul în care pușca vine cu ajutaje interschimbabile urmaț i recomandările de mai jos: . 6.2 Nu folosiț i cartuș ele ce întră în camere fix pentru că ele cer ceva forț ă pentru a putea deschide/ închide ț evile.4 Nu supuneț i ț evile la izbituri.6 În tragere. pentru a evita urmele de lovituri. 6. în special pe parcursul perioadei iniț iale de folosire a puștii.3 Nu eliberaț i ciocănelele în gol. Deschiderea / închiderea brutală poate cauza slăbirea prematură a potrivirii dintre ț evi ș i basculă.

3. Nu forț aț i. Fără a fi cazul nu lăsaț i o ț eavă fără ajutajul înfiletat. 6.3. folosiț i o cheie specială.6 Nu trageț i cartuș e fără praf. .pentru a strâmta un ajutaj. altfel produsele combustibile ale cartușului vor deteriora ț evile. ce completează pușca dumneavoastră.7 Când depozitaț i puș ca nu uitaț i să eliberaț i ciocanele pentru a evita atenuarea/încetinirea arcurilor. 6..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful