P. 1
Baikal MP43

Baikal MP43

|Views: 194|Likes:
Published by Robert Marcu

More info:

Published by: Robert Marcu on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

Instrucț iuni de folosire Pușca MP43 1.GENERAL 1.

1 Înainte de a utiliza această armă, familiarizaț i-vă cu acest Manual de Instrucț iuni. Acesta conț ine o scurtă descriere a caracteristicilor, a construcț iei ș i instrucț iunile de utilizare. 1.2. Întrucât designul (aspectul/ arhitectura) este perfecț ionat în mod constant pentru a crește performanț a și fiabilitatea armei, pot apărea modificări fără aviz prealabil în acest Manual de Instrucț iuni. 2. CARACTERISTICI DE BAZĂ 2.1. Pușca MP-43 și versiunile sale sunt proiectate pentru diferite tipuri de vânătoare, competiț ii de tragere ș i pentru apărarea personală și a proprietăț ii. MP-43 este disponibilă: - în calibrul 12, 16, 20, 28, 32 și .410 ; - cu camera de 70mm sau 76mm ; - cu un mecanism ejector (indicat de litera ”E” în numele modelului) sau fără; - cu un singur sau dublu mecanism de tragere (indicat de simbolul «1C» în numele modelului) sau cu mecanism de tragere universal unde fiecare trăgaci acț ionează ambele ț evi într-o succesiune predefinită. Calibrul, lungimea camerei și presiunea maximă admisă sunt marcate pe blocul ț evilor. 2.2 MP-43 și versiunile sale corespund cu specificaț ia Companiei TU3-3.663-80, se supun standardului naț ional GOST R 50529-93, cerinț elor criminalistice ale Ministerului Rus de Afaceri Interne și sunt trecute prin Certificarea Guvernului. Numerele Certificatelor de Siguranț ă Guvernamentală ș i termenii lor de valabilitate pot fi văzute în anexa atașată. 2.3 Descriere și funcț ionare 2.3.1 MP-43 și versiunile sale se compun din ansamblul ț evilor (detaș abil) cu uluc , ș i o basculă cu un pat.

Un uluc tip-schijă este fixat cu un zăvor tip-levier. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava dreaptă ț eava stângă » butonul ar trebui deplasat spre dreapta până se aude un click. 2. Arcurile motoare sunt de forma unor bobine cilindrice şi montate de-a lungul pistoanelor. În MP-43 și versiunile sale având un declanșator universal. Încuietoarea e acț ionată de un levier amplasat pe partea superioară a basculei. tipic puș tilor cu două declanșatoare este deasemeni posibil. un cartuș este scos din cameră de către extractor pe deschiderea ț evilor. Cuiul desclanșator poate fi integral cu percutoarelel sau montat separat în basculă. Un cartuș nefolosit este retras subtil de către extractor.3. localizat pe trăgaci.4 Pușca MP-43 un mecanism de tragere pivotat tip-ciocan (*percutor). Versiunea puș tii având litera «E» în numele modelului are caracteristic un mecanism ejector ce evacuează tuburile de la cartușele trase.2 Ț evile sunt amplasate orizontal și atașate prin intermediul spiț elor ș i a unui monobloc. . iar ț eava stângă trage cu declanș area trăgaciului din spate.3.5 În MP-43 și versiunile cu 2 declanșatoare ( trăgace ). În MP-43 și versiunile sale având un singur trăgaci. 2. 2.3. Cartușul este aruncat doar din ț eava prin care s-a tras. ț eava dreaptă trage cu declanș area trăgaciului din faț ă.3. 2.3 În MP-43. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava stângă ț eava dreaptă » butonul ar trebui deplasat spre stânga. Întorcând levierul la dreapta deblochează pușca. secvenț a focului poate fi setată de butonul de selecț ie al ț evii. Ajutajele fixate sau interschimbabile furnizează tiparul necesar. pe deschizătura ț evilor. fiecare trăgaci trage prin ambele ț evi: .cu tragerea trăgaciului din faț ă puș ca trage în secvenț a «ț eava dreaptă-ț eava stângă» .Bolț ul încuietor zăvorăș te ț evile în basculă prin intermediul a două caneluri sub ț eavă. Balamaua și camele atașate basculei trag percutoarele și comprimă arcurile motoare în timp ce ț evile se deschid.cu tragerea trăgaciului din spate pușca trage în secvenț a «ț eava stângă-ț eava dreaptă» Notă: Trăgând în secvenț ă normală.

cu grijă închideț i ț evile.2 Simbolurile ajutajelor și valorile lor nominale sunt marcate pe monobloc. Puștile ce vin cu ajutaje interschimbabile sunt marcate cu «Var» iar simbolurile ajutajelor și valorile sunt marcate direct pe tuburile ajutajelor. siguranț a permite eliberarea fără lovitură a ciocanelor.3. Specificaț iile de bază 3. 3.1 Parametrii de bază și valorile lor sunt date în Tabelul 1 Parametru Valoarea Calibru Lungimea camerei (nominală) ț evii mm Diametrul găurii ț evii Valoarea medie a serviciului maxim de presiune a gazului Greutate 3. Constricț ia nominală a ajutajelor este dată în Tabelul 2. Pentru a furniza această caracteristică.2. În puș tile dotate cu 2 tragace. respectând calibrul puștii. Pentru a opri siguranț a împingeț i butonul de siguranț ă înainte. Blochează piedicile și trăgacele. 12-ga Ajutajele purtând însemnele ”LEAD” și ”STEEL” sunt destinate tragerii cu alice și deasemenea cartuș de oț el.6 Siguranț a automată este pornită de fiecare dată ce levierul de deasupra se întoarce. deschideț i ț evile ș i ț inând butonul de siguranț ă împins înainte ș i amândouă trăgacele trase. ș i pentru ajutajele marcate cu ”STEEL” . Tragerea cu cartuș de oț el este permisă doar armelor ale căror ț evi poartă marcajul ”STEEL SHOT” afiș at pe figura 7.

5 O pușcă cu o mărime a camerei de 70 mm poate manevra orice cartuș cu o lungime de carcasă nu mai mare de 70 mm.3 Calibrarea cartușului depinde de mărimea ajutajului și mărimea și calibrul muniț iei folosite de dumneavoastră.3. 3.1 Piesele componente și părț i ale MP-43E dotate cu un mecanism ejector și un mecanism declanșator universal sunt date în tabelul 4. puștile trebuie să fie testate pentru precizie și calibrare folosind cartușe încărcate cu glonț . . 4. 4.4 Această pușcă poate manevra orice carcasă de cartuș hârtie . Cartușele pot fi încărcate cu prafuri negre sau nefumigene. Excluzând cartușele cu însemnul ”MAX 1050 bar” sau ”For guns tested under 1370 bar pressure”.2Părț i ale macanismului de extracț ie al MP-43 ș i versiunile sale fără ejector sunt listate în tabelul 5. însă nu o lungime a cartușului. 4 Părț i componente ș i livrare completă 4. Avertisment: Lungimea unei carcase de cartuș înseamnă o lungime a carcasei până la ruptură. În acord cu precizările.3 Părț i ale mecanismului declanș ator al Mp-43 ș i versiunile echipate cu dublu declanșator sunt listate în Tabelul 6. Avertizare: A nu se folosi cartușe încărcate cu alice de oț el sau alte asemenea alice dure dacă piedica e mai mare decât piedica modificată ( marcată cu ”M”) 3. metal sau plastic.

6. sub condiț ii macroclimatice variate. 4. Păstraț i puș ca în camere aservite sau alte zone aerisite(ventilate). urme albe pot apărea din cauza suprafeț elor acoperite ale puș tii. Instrucț iuni de utilizare 6.4. Pentru a evita împușcătura dublă când trageț i cu pușca MP-43-1C și versiunile sale cu un singur trăgaci. .4 Părț ile mecanismului declanș ator al MP-43-1C ș i versiunile echipate cu un singur trăgaci sunt listate în tabelul 7.2 În timpul folosirii puștii MP-43-1C și versiunilor sale cu in singur trăgaci.6 Livrarea completă este ca dată în Tabelul 9 5. urme ce pot fi cu uș urinț ă îndepărtate cu o cârpă curată cu puț in ulei. împingeț i selectorul ț evii localizat pe trăgaci numai când siguranț a e pornită pentru a evita descărcarea accidentală.5 Componentele mecanismului MP-43 și versiunile sale echipate cu bolt (cui) de tragere fabricate separat de percutoare sunt listate in Tabelul 8 4. Stocarea Tiumpul de stocare pentru pușca ț inută în ambalajul de fabricaț ie este 24 de luni de la data tratamentului de protectie dat de Producător.1 Reguli de siguranț ă 6. Până la expirarea acestei perioade supusă reconservării.1. În timpul depozitării.

.ÎNTOTDEAUNA apucaț i patul ferm cu mâna pe care o folosiț i să declanșaț i trăgaciul.

.

. apoi îndepărtaț i arcurile 77.2.2. La puș tile cu tăbliț e laterale.3 La nevoie. detaș aț i piesa 51 de bascula 27. slăbiț i legătura pat-spre-basculă bătând bascula de orice obiect de lemn. 76 ș i detaș aț i placa 73 de pat.2. rotiț i garda trăgaciului în sens invers ceasului pentru a o detașa de tăbliț a trăgaciului 62. ș i cu un ciocan scoateț i tăblia trăgaciului.2 Pentru a dezasambla mecanismul de tragere: -îndepărtaț i ș urubul 65.scoateț i ș urubul 71. apoi detașaț i cu grijă patul de basculă. patul poate fi detașat după îndepărtarea tăbliț elor laterale.îndepărtaț i ș uruburile 61.Întreț inere 6. inseraț i o tijă de cupru sau de alamă în deschizătura basculei ș i sub toarta ț evii.5 Curăț irea ș i Lubrifierea .1 Pentru a indepărta patul: -scoateț i ș uruburile 75. curăț ire ș i lubrifiere. 63. dezasamblaț i complet puș ca după cum urmează (vedeț i figura2): 6. . 6.3. dar mai întâi ar trebui îndepărtate șuruburile ce fixează tăbliț ele de basculă și pat.3. 6.2. Acum mecanismele puștii sunt accesibile pentru inspecț ie.

5 În cazul în care pușca vine cu ajutaje interschimbabile urmaț i recomandările de mai jos: .3.2. strângeț i bolț ul patului din când în când pentru a evita să fie patul slăbit. În acest caz.2 Nu folosiț i cartuș ele ce întră în camere fix pentru că ele cer ceva forț ă pentru a putea deschide/ închide ț evile. folosiț i un (inveliș ) cartuș tras. 6. deformarea și joasa precizie. 6.2 Instrucț iuni de utilizare 6. la o pușcă nouă. Contactul prelungit si excesiv cu aceș ti solvenț i poate deteriora finisajul puș tii. 6.3. 6. în special pe parcursul perioadei iniț iale de folosire a puștii.4 Nu supuneț i ț evile la izbituri. Atenț ie la folosirea solvenț ilor de curăț ire a ț evii.6 În tragere. 6.3.3.3. Pentru a imita tragerea. 6.3 Nu eliberaț i ciocănelele în gol. pentru a evita urmele de lovituri. dacă e nevoie. Deschiderea / închiderea brutală poate cauza slăbirea prematură a potrivirii dintre ț evi ș i basculă. mișcaț i-l cu mâna. Levierul de deasupra e posibil să nu se miște spre centru.1 Deschideț i / închideț i ț evile lin cu ambele mâini.Atenț ie: Evitaț i să folosiț i prea mult ulei deoarece praful sau/și molozul tind să se prindă creând o gumă ce va cauza rateuri și ț evi bombate. De obicei aceș ti solvenț i sunt puternici.

.3. folosiț i o cheie specială.6 Nu trageț i cartuș e fără praf. Nu forț aț i.3.pentru a strâmta un ajutaj.7 Când depozitaț i puș ca nu uitaț i să eliberaț i ciocanele pentru a evita atenuarea/încetinirea arcurilor. Fără a fi cazul nu lăsaț i o ț eavă fără ajutajul înfiletat. altfel produsele combustibile ale cartușului vor deteriora ț evile. . 6. ce completează pușca dumneavoastră. 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->