Instrucț iuni de folosire Pușca MP43 1.GENERAL 1.

1 Înainte de a utiliza această armă, familiarizaț i-vă cu acest Manual de Instrucț iuni. Acesta conț ine o scurtă descriere a caracteristicilor, a construcț iei ș i instrucț iunile de utilizare. 1.2. Întrucât designul (aspectul/ arhitectura) este perfecț ionat în mod constant pentru a crește performanț a și fiabilitatea armei, pot apărea modificări fără aviz prealabil în acest Manual de Instrucț iuni. 2. CARACTERISTICI DE BAZĂ 2.1. Pușca MP-43 și versiunile sale sunt proiectate pentru diferite tipuri de vânătoare, competiț ii de tragere ș i pentru apărarea personală și a proprietăț ii. MP-43 este disponibilă: - în calibrul 12, 16, 20, 28, 32 și .410 ; - cu camera de 70mm sau 76mm ; - cu un mecanism ejector (indicat de litera ”E” în numele modelului) sau fără; - cu un singur sau dublu mecanism de tragere (indicat de simbolul «1C» în numele modelului) sau cu mecanism de tragere universal unde fiecare trăgaci acț ionează ambele ț evi într-o succesiune predefinită. Calibrul, lungimea camerei și presiunea maximă admisă sunt marcate pe blocul ț evilor. 2.2 MP-43 și versiunile sale corespund cu specificaț ia Companiei TU3-3.663-80, se supun standardului naț ional GOST R 50529-93, cerinț elor criminalistice ale Ministerului Rus de Afaceri Interne și sunt trecute prin Certificarea Guvernului. Numerele Certificatelor de Siguranț ă Guvernamentală ș i termenii lor de valabilitate pot fi văzute în anexa atașată. 2.3 Descriere și funcț ionare 2.3.1 MP-43 și versiunile sale se compun din ansamblul ț evilor (detaș abil) cu uluc , ș i o basculă cu un pat.

5 În MP-43 și versiunile cu 2 declanșatoare ( trăgace ).3. Balamaua și camele atașate basculei trag percutoarele și comprimă arcurile motoare în timp ce ț evile se deschid. Versiunea puș tii având litera «E» în numele modelului are caracteristic un mecanism ejector ce evacuează tuburile de la cartușele trase. iar ț eava stângă trage cu declanș area trăgaciului din spate. 2. 2.3. 2. Cartușul este aruncat doar din ț eava prin care s-a tras.Bolț ul încuietor zăvorăș te ț evile în basculă prin intermediul a două caneluri sub ț eavă.cu tragerea trăgaciului din faț ă puș ca trage în secvenț a «ț eava dreaptă-ț eava stângă» .3. Încuietoarea e acț ionată de un levier amplasat pe partea superioară a basculei. tipic puș tilor cu două declanșatoare este deasemeni posibil. Întorcând levierul la dreapta deblochează pușca. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava dreaptă ț eava stângă » butonul ar trebui deplasat spre dreapta până se aude un click.3 În MP-43. În MP-43 și versiunile sale având un singur trăgaci.2 Ț evile sunt amplasate orizontal și atașate prin intermediul spiț elor ș i a unui monobloc. În MP-43 și versiunile sale având un declanșator universal. fiecare trăgaci trage prin ambele ț evi: .3. un cartuș este scos din cameră de către extractor pe deschiderea ț evilor.cu tragerea trăgaciului din spate pușca trage în secvenț a «ț eava stângă-ț eava dreaptă» Notă: Trăgând în secvenț ă normală. 2. Cuiul desclanșator poate fi integral cu percutoarelel sau montat separat în basculă. secvenț a focului poate fi setată de butonul de selecț ie al ț evii. Ajutajele fixate sau interschimbabile furnizează tiparul necesar.4 Pușca MP-43 un mecanism de tragere pivotat tip-ciocan (*percutor). Un uluc tip-schijă este fixat cu un zăvor tip-levier. ț eava dreaptă trage cu declanș area trăgaciului din faț ă. localizat pe trăgaci. Arcurile motoare sunt de forma unor bobine cilindrice şi montate de-a lungul pistoanelor. Un cartuș nefolosit este retras subtil de către extractor. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava stângă ț eava dreaptă » butonul ar trebui deplasat spre stânga. . pe deschizătura ț evilor.

cu grijă închideț i ț evile. Specificaț iile de bază 3. Tragerea cu cartuș de oț el este permisă doar armelor ale căror ț evi poartă marcajul ”STEEL SHOT” afiș at pe figura 7. deschideț i ț evile ș i ț inând butonul de siguranț ă împins înainte ș i amândouă trăgacele trase.1 Parametrii de bază și valorile lor sunt date în Tabelul 1 Parametru Valoarea Calibru Lungimea camerei (nominală) ț evii mm Diametrul găurii ț evii Valoarea medie a serviciului maxim de presiune a gazului Greutate 3. Puștile ce vin cu ajutaje interschimbabile sunt marcate cu «Var» iar simbolurile ajutajelor și valorile sunt marcate direct pe tuburile ajutajelor. Pentru a opri siguranț a împingeț i butonul de siguranț ă înainte. 12-ga Ajutajele purtând însemnele ”LEAD” și ”STEEL” sunt destinate tragerii cu alice și deasemenea cartuș de oț el. ș i pentru ajutajele marcate cu ”STEEL” .6 Siguranț a automată este pornită de fiecare dată ce levierul de deasupra se întoarce. În puș tile dotate cu 2 tragace. respectând calibrul puștii.3. Blochează piedicile și trăgacele. 3.2 Simbolurile ajutajelor și valorile lor nominale sunt marcate pe monobloc. Pentru a furniza această caracteristică. Constricț ia nominală a ajutajelor este dată în Tabelul 2.2. siguranț a permite eliberarea fără lovitură a ciocanelor.

4 Părț i componente ș i livrare completă 4. Avertisment: Lungimea unei carcase de cartuș înseamnă o lungime a carcasei până la ruptură. Cartușele pot fi încărcate cu prafuri negre sau nefumigene. Excluzând cartușele cu însemnul ”MAX 1050 bar” sau ”For guns tested under 1370 bar pressure”. 4.1 Piesele componente și părț i ale MP-43E dotate cu un mecanism ejector și un mecanism declanșator universal sunt date în tabelul 4.3 Părț i ale mecanismului declanș ator al Mp-43 ș i versiunile echipate cu dublu declanșator sunt listate în Tabelul 6.2Părț i ale macanismului de extracț ie al MP-43 ș i versiunile sale fără ejector sunt listate în tabelul 5. metal sau plastic.4 Această pușcă poate manevra orice carcasă de cartuș hârtie .3 Calibrarea cartușului depinde de mărimea ajutajului și mărimea și calibrul muniț iei folosite de dumneavoastră. Avertizare: A nu se folosi cartușe încărcate cu alice de oț el sau alte asemenea alice dure dacă piedica e mai mare decât piedica modificată ( marcată cu ”M”) 3. 3. puștile trebuie să fie testate pentru precizie și calibrare folosind cartușe încărcate cu glonț .3. În acord cu precizările. .5 O pușcă cu o mărime a camerei de 70 mm poate manevra orice cartuș cu o lungime de carcasă nu mai mare de 70 mm. însă nu o lungime a cartușului. 4.

Instrucț iuni de utilizare 6. Până la expirarea acestei perioade supusă reconservării. Păstraț i puș ca în camere aservite sau alte zone aerisite(ventilate).6 Livrarea completă este ca dată în Tabelul 9 5. 4. sub condiț ii macroclimatice variate.2 În timpul folosirii puștii MP-43-1C și versiunilor sale cu in singur trăgaci. împingeț i selectorul ț evii localizat pe trăgaci numai când siguranț a e pornită pentru a evita descărcarea accidentală. În timpul depozitării. 6.1.4.1 Reguli de siguranț ă 6.4 Părț ile mecanismului declanș ator al MP-43-1C ș i versiunile echipate cu un singur trăgaci sunt listate în tabelul 7. .5 Componentele mecanismului MP-43 și versiunile sale echipate cu bolt (cui) de tragere fabricate separat de percutoare sunt listate in Tabelul 8 4. Pentru a evita împușcătura dublă când trageț i cu pușca MP-43-1C și versiunile sale cu un singur trăgaci. Stocarea Tiumpul de stocare pentru pușca ț inută în ambalajul de fabricaț ie este 24 de luni de la data tratamentului de protectie dat de Producător. urme ce pot fi cu uș urinț ă îndepărtate cu o cârpă curată cu puț in ulei. urme albe pot apărea din cauza suprafeț elor acoperite ale puș tii.

.ÎNTOTDEAUNA apucaț i patul ferm cu mâna pe care o folosiț i să declanșaț i trăgaciul.

.

3.îndepărtaț i ș uruburile 61.5 Curăț irea ș i Lubrifierea . Acum mecanismele puștii sunt accesibile pentru inspecț ie. rotiț i garda trăgaciului în sens invers ceasului pentru a o detașa de tăbliț a trăgaciului 62. La puș tile cu tăbliț e laterale.scoateț i ș urubul 71. . detaș aț i piesa 51 de bascula 27. apoi îndepărtaț i arcurile 77. 6.Întreț inere 6. 63. .2. curăț ire ș i lubrifiere.1 Pentru a indepărta patul: -scoateț i ș uruburile 75.2. apoi detașaț i cu grijă patul de basculă. inseraț i o tijă de cupru sau de alamă în deschizătura basculei ș i sub toarta ț evii. dar mai întâi ar trebui îndepărtate șuruburile ce fixează tăbliț ele de basculă și pat.2.3 La nevoie.2 Pentru a dezasambla mecanismul de tragere: -îndepărtaț i ș urubul 65. slăbiț i legătura pat-spre-basculă bătând bascula de orice obiect de lemn. ș i cu un ciocan scoateț i tăblia trăgaciului. dezasamblaț i complet puș ca după cum urmează (vedeț i figura2): 6.2. 6.3. 76 ș i detaș aț i placa 73 de pat. patul poate fi detașat după îndepărtarea tăbliț elor laterale.

2 Nu folosiț i cartuș ele ce întră în camere fix pentru că ele cer ceva forț ă pentru a putea deschide/ închide ț evile. în special pe parcursul perioadei iniț iale de folosire a puștii. Contactul prelungit si excesiv cu aceș ti solvenț i poate deteriora finisajul puș tii. De obicei aceș ti solvenț i sunt puternici.3. 6. Levierul de deasupra e posibil să nu se miște spre centru.3. la o pușcă nouă. 6. Atenț ie la folosirea solvenț ilor de curăț ire a ț evii.3.3. 6.2 Instrucț iuni de utilizare 6.Atenț ie: Evitaț i să folosiț i prea mult ulei deoarece praful sau/și molozul tind să se prindă creând o gumă ce va cauza rateuri și ț evi bombate. mișcaț i-l cu mâna.1 Deschideț i / închideț i ț evile lin cu ambele mâini. Deschiderea / închiderea brutală poate cauza slăbirea prematură a potrivirii dintre ț evi ș i basculă. dacă e nevoie. 6. În acest caz.6 În tragere. pentru a evita urmele de lovituri. 6. Pentru a imita tragerea.2.4 Nu supuneț i ț evile la izbituri.3 Nu eliberaț i ciocănelele în gol. strângeț i bolț ul patului din când în când pentru a evita să fie patul slăbit. deformarea și joasa precizie.5 În cazul în care pușca vine cu ajutaje interschimbabile urmaț i recomandările de mai jos: .3. 6. folosiț i un (inveliș ) cartuș tras.

.3. folosiț i o cheie specială. 6.6 Nu trageț i cartuș e fără praf.3. 6.. altfel produsele combustibile ale cartușului vor deteriora ț evile. Fără a fi cazul nu lăsaț i o ț eavă fără ajutajul înfiletat.pentru a strâmta un ajutaj.7 Când depozitaț i puș ca nu uitaț i să eliberaț i ciocanele pentru a evita atenuarea/încetinirea arcurilor. Nu forț aț i. ce completează pușca dumneavoastră.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful