Instrucț iuni de folosire Pușca MP43 1.GENERAL 1.

1 Înainte de a utiliza această armă, familiarizaț i-vă cu acest Manual de Instrucț iuni. Acesta conț ine o scurtă descriere a caracteristicilor, a construcț iei ș i instrucț iunile de utilizare. 1.2. Întrucât designul (aspectul/ arhitectura) este perfecț ionat în mod constant pentru a crește performanț a și fiabilitatea armei, pot apărea modificări fără aviz prealabil în acest Manual de Instrucț iuni. 2. CARACTERISTICI DE BAZĂ 2.1. Pușca MP-43 și versiunile sale sunt proiectate pentru diferite tipuri de vânătoare, competiț ii de tragere ș i pentru apărarea personală și a proprietăț ii. MP-43 este disponibilă: - în calibrul 12, 16, 20, 28, 32 și .410 ; - cu camera de 70mm sau 76mm ; - cu un mecanism ejector (indicat de litera ”E” în numele modelului) sau fără; - cu un singur sau dublu mecanism de tragere (indicat de simbolul «1C» în numele modelului) sau cu mecanism de tragere universal unde fiecare trăgaci acț ionează ambele ț evi într-o succesiune predefinită. Calibrul, lungimea camerei și presiunea maximă admisă sunt marcate pe blocul ț evilor. 2.2 MP-43 și versiunile sale corespund cu specificaț ia Companiei TU3-3.663-80, se supun standardului naț ional GOST R 50529-93, cerinț elor criminalistice ale Ministerului Rus de Afaceri Interne și sunt trecute prin Certificarea Guvernului. Numerele Certificatelor de Siguranț ă Guvernamentală ș i termenii lor de valabilitate pot fi văzute în anexa atașată. 2.3 Descriere și funcț ionare 2.3.1 MP-43 și versiunile sale se compun din ansamblul ț evilor (detaș abil) cu uluc , ș i o basculă cu un pat.

În MP-43 și versiunile sale având un declanșator universal. Un uluc tip-schijă este fixat cu un zăvor tip-levier. ț eava dreaptă trage cu declanș area trăgaciului din faț ă. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava dreaptă ț eava stângă » butonul ar trebui deplasat spre dreapta până se aude un click. 2. tipic puș tilor cu două declanșatoare este deasemeni posibil.3. iar ț eava stângă trage cu declanș area trăgaciului din spate. Cartușul este aruncat doar din ț eava prin care s-a tras. fiecare trăgaci trage prin ambele ț evi: . 2.2 Ț evile sunt amplasate orizontal și atașate prin intermediul spiț elor ș i a unui monobloc.3 În MP-43.cu tragerea trăgaciului din faț ă puș ca trage în secvenț a «ț eava dreaptă-ț eava stângă» . Întorcând levierul la dreapta deblochează pușca. secvenț a focului poate fi setată de butonul de selecț ie al ț evii.cu tragerea trăgaciului din spate pușca trage în secvenț a «ț eava stângă-ț eava dreaptă» Notă: Trăgând în secvenț ă normală.3. Balamaua și camele atașate basculei trag percutoarele și comprimă arcurile motoare în timp ce ț evile se deschid. Pentru a seta secvenț a de tragere « ț eava stângă ț eava dreaptă » butonul ar trebui deplasat spre stânga.3. pe deschizătura ț evilor. 2. un cartuș este scos din cameră de către extractor pe deschiderea ț evilor. . Ajutajele fixate sau interschimbabile furnizează tiparul necesar.Bolț ul încuietor zăvorăș te ț evile în basculă prin intermediul a două caneluri sub ț eavă. 2. Cuiul desclanșator poate fi integral cu percutoarelel sau montat separat în basculă. Versiunea puș tii având litera «E» în numele modelului are caracteristic un mecanism ejector ce evacuează tuburile de la cartușele trase. Un cartuș nefolosit este retras subtil de către extractor.5 În MP-43 și versiunile cu 2 declanșatoare ( trăgace ). localizat pe trăgaci.3. În MP-43 și versiunile sale având un singur trăgaci. Arcurile motoare sunt de forma unor bobine cilindrice şi montate de-a lungul pistoanelor. Încuietoarea e acț ionată de un levier amplasat pe partea superioară a basculei.4 Pușca MP-43 un mecanism de tragere pivotat tip-ciocan (*percutor).

2. 3. Pentru a furniza această caracteristică.1 Parametrii de bază și valorile lor sunt date în Tabelul 1 Parametru Valoarea Calibru Lungimea camerei (nominală) ț evii mm Diametrul găurii ț evii Valoarea medie a serviciului maxim de presiune a gazului Greutate 3.3. Puștile ce vin cu ajutaje interschimbabile sunt marcate cu «Var» iar simbolurile ajutajelor și valorile sunt marcate direct pe tuburile ajutajelor. Constricț ia nominală a ajutajelor este dată în Tabelul 2.2 Simbolurile ajutajelor și valorile lor nominale sunt marcate pe monobloc. respectând calibrul puștii. 12-ga Ajutajele purtând însemnele ”LEAD” și ”STEEL” sunt destinate tragerii cu alice și deasemenea cartuș de oț el. Pentru a opri siguranț a împingeț i butonul de siguranț ă înainte. ș i pentru ajutajele marcate cu ”STEEL” . Blochează piedicile și trăgacele.6 Siguranț a automată este pornită de fiecare dată ce levierul de deasupra se întoarce. În puș tile dotate cu 2 tragace. cu grijă închideț i ț evile. deschideț i ț evile ș i ț inând butonul de siguranț ă împins înainte ș i amândouă trăgacele trase. Tragerea cu cartuș de oț el este permisă doar armelor ale căror ț evi poartă marcajul ”STEEL SHOT” afiș at pe figura 7. siguranț a permite eliberarea fără lovitură a ciocanelor. Specificaț iile de bază 3.

Excluzând cartușele cu însemnul ”MAX 1050 bar” sau ”For guns tested under 1370 bar pressure”.1 Piesele componente și părț i ale MP-43E dotate cu un mecanism ejector și un mecanism declanșator universal sunt date în tabelul 4.5 O pușcă cu o mărime a camerei de 70 mm poate manevra orice cartuș cu o lungime de carcasă nu mai mare de 70 mm. 4 Părț i componente ș i livrare completă 4.4 Această pușcă poate manevra orice carcasă de cartuș hârtie . 3. puștile trebuie să fie testate pentru precizie și calibrare folosind cartușe încărcate cu glonț . Avertisment: Lungimea unei carcase de cartuș înseamnă o lungime a carcasei până la ruptură. .3 Calibrarea cartușului depinde de mărimea ajutajului și mărimea și calibrul muniț iei folosite de dumneavoastră.2Părț i ale macanismului de extracț ie al MP-43 ș i versiunile sale fără ejector sunt listate în tabelul 5.3 Părț i ale mecanismului declanș ator al Mp-43 ș i versiunile echipate cu dublu declanșator sunt listate în Tabelul 6. În acord cu precizările. 4.3. însă nu o lungime a cartușului. Cartușele pot fi încărcate cu prafuri negre sau nefumigene. 4. metal sau plastic. Avertizare: A nu se folosi cartușe încărcate cu alice de oț el sau alte asemenea alice dure dacă piedica e mai mare decât piedica modificată ( marcată cu ”M”) 3.

Stocarea Tiumpul de stocare pentru pușca ț inută în ambalajul de fabricaț ie este 24 de luni de la data tratamentului de protectie dat de Producător. urme ce pot fi cu uș urinț ă îndepărtate cu o cârpă curată cu puț in ulei.1 Reguli de siguranț ă 6. În timpul depozitării. împingeț i selectorul ț evii localizat pe trăgaci numai când siguranț a e pornită pentru a evita descărcarea accidentală. Până la expirarea acestei perioade supusă reconservării. urme albe pot apărea din cauza suprafeț elor acoperite ale puș tii. Instrucț iuni de utilizare 6.4 Părț ile mecanismului declanș ator al MP-43-1C ș i versiunile echipate cu un singur trăgaci sunt listate în tabelul 7.6 Livrarea completă este ca dată în Tabelul 9 5.5 Componentele mecanismului MP-43 și versiunile sale echipate cu bolt (cui) de tragere fabricate separat de percutoare sunt listate in Tabelul 8 4.2 În timpul folosirii puștii MP-43-1C și versiunilor sale cu in singur trăgaci. 4.1. Pentru a evita împușcătura dublă când trageț i cu pușca MP-43-1C și versiunile sale cu un singur trăgaci. . 6. sub condiț ii macroclimatice variate.4. Păstraț i puș ca în camere aservite sau alte zone aerisite(ventilate).

.ÎNTOTDEAUNA apucaț i patul ferm cu mâna pe care o folosiț i să declanșaț i trăgaciul.

.

detaș aț i piesa 51 de bascula 27.3 La nevoie. 6. 63.2.îndepărtaț i ș uruburile 61. .2.scoateț i ș urubul 71.3.2 Pentru a dezasambla mecanismul de tragere: -îndepărtaț i ș urubul 65. curăț ire ș i lubrifiere.2.5 Curăț irea ș i Lubrifierea . 76 ș i detaș aț i placa 73 de pat. ș i cu un ciocan scoateț i tăblia trăgaciului. rotiț i garda trăgaciului în sens invers ceasului pentru a o detașa de tăbliț a trăgaciului 62.1 Pentru a indepărta patul: -scoateț i ș uruburile 75. 6. slăbiț i legătura pat-spre-basculă bătând bascula de orice obiect de lemn. La puș tile cu tăbliț e laterale. Acum mecanismele puștii sunt accesibile pentru inspecț ie. inseraț i o tijă de cupru sau de alamă în deschizătura basculei ș i sub toarta ț evii. .3. dezasamblaț i complet puș ca după cum urmează (vedeț i figura2): 6. dar mai întâi ar trebui îndepărtate șuruburile ce fixează tăbliț ele de basculă și pat. apoi detașaț i cu grijă patul de basculă.2.Întreț inere 6. patul poate fi detașat după îndepărtarea tăbliț elor laterale. apoi îndepărtaț i arcurile 77.

5 În cazul în care pușca vine cu ajutaje interschimbabile urmaț i recomandările de mai jos: . 6.2. 6. În acest caz.Atenț ie: Evitaț i să folosiț i prea mult ulei deoarece praful sau/și molozul tind să se prindă creând o gumă ce va cauza rateuri și ț evi bombate.3. în special pe parcursul perioadei iniț iale de folosire a puștii. folosiț i un (inveliș ) cartuș tras.2 Instrucț iuni de utilizare 6.3. 6.3.3 Nu eliberaț i ciocănelele în gol. Deschiderea / închiderea brutală poate cauza slăbirea prematură a potrivirii dintre ț evi ș i basculă. mișcaț i-l cu mâna. De obicei aceș ti solvenț i sunt puternici. Atenț ie la folosirea solvenț ilor de curăț ire a ț evii. strângeț i bolț ul patului din când în când pentru a evita să fie patul slăbit. dacă e nevoie. Pentru a imita tragerea. la o pușcă nouă. 6.4 Nu supuneț i ț evile la izbituri.1 Deschideț i / închideț i ț evile lin cu ambele mâini. 6.3.3. deformarea și joasa precizie. 6. Levierul de deasupra e posibil să nu se miște spre centru. Contactul prelungit si excesiv cu aceș ti solvenț i poate deteriora finisajul puș tii.2 Nu folosiț i cartuș ele ce întră în camere fix pentru că ele cer ceva forț ă pentru a putea deschide/ închide ț evile. pentru a evita urmele de lovituri.6 În tragere.

.pentru a strâmta un ajutaj. Fără a fi cazul nu lăsaț i o ț eavă fără ajutajul înfiletat. folosiț i o cheie specială.3. altfel produsele combustibile ale cartușului vor deteriora ț evile.7 Când depozitaț i puș ca nu uitaț i să eliberaț i ciocanele pentru a evita atenuarea/încetinirea arcurilor.3. ce completează pușca dumneavoastră. Nu forț aț i. 6. 6. .6 Nu trageț i cartuș e fără praf.