Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 4 la Ordinul nr. 5164/ 29.VIII.

2008, cu privire la organizarea şi desfãşurarea tezelor cu subiect unic


pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, în anul şcolar 2008-2009

PROGRAMA
PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA ISTORIE

CLASA A VIII-A
2008-2009

41
Anexa 4 la Ordinul nr. 5164/ 29.VIII.2008, cu privire la organizarea şi desfãşurarea tezelor cu subiect unic
pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, în anul şcolar 2008-2009

I. PRECIZĂRI
Disciplina Istorie, la care se susţin teze cu subiect unic în clasa a VIII, în anul şcolar 2008-
2009, are statut opţional.
Teza la Istorie este o probă scrisă cu durata de două ore.
Prezenta programă pentru tezele cu subiect unic cuprinde atât obiective de evaluare,
formulate pe baza obiectivelor de referinţă, cât şi conţinuturi ale programei şcolare pentru clasa a VIII-
a, care a fost revizuită şi aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale cu nr. 4740/ 25.08.2003.
Obiectivele de referinţă selectate vizează înţelegerea şi reprezentarea timpului şi a spaţiului în istorie,
cunoaşterea şi identificarea surselor istorice, investigarea şi interpretarea faptelor şi a proceselor
istorice, înţelegerea şi utilizarea adecvată a limbajului de specialitate. Conţinuturile au fost selectate în
funcţie de parcurgerea programei şcolare până la data desfăşurării tezei cu subiect unic, în fiecare
semestru al anului şcolar 2008-2009.
Pentru obiectivele de referinţă şi conţinuturile programei şcolare, necuprinse în prezenta
programă pentru tezele cu subiect unic, profesorii vor organiza activităţi specifice şi vor realiza
evaluări de parcurs ale acestora.

II. OBIECTIVELE DE EVALUARE


1. Încadrarea faptelor istorice în durate variate ale timpului istoric
2. Selectarea, utilizarea şi analizarea informaţiilor furnizate de surse istorice
3. Compararea faptelor istorice, stabilind asemănări şi deosebiri
4. Utilizarea, în contexte noi, a termenilor istorici
5. Prezentarea unei perioade istorice, în funcţie de anumite repere1

III. CONŢINUTURI

SEMESTRUL I
1. Civilizaţii preistorice şi antice
Termeni istorici, concepte, probleme de atins:
- legatus augusti (guvernator), dava, villa rustica, vicus, romanizare, urbanizare, collegia;
- sincretism religios, limes, daci liberi.
Conţinuturi
 Geto-dacii şi contactele cu lumea mediteraneană
 Regalitate şi religie
 Integrarea geto-dacilor în lumea romană

2. Romanitatea orientală în mileniul marilor migraţii


Termeni istorici, concepte, probleme de atins:
- sedentari şi migratori;
- creştinism, continuitate, etnogeneză;
- romanitatea orientală.
Conţinuturi
 Romanitate şi creştinism
 Formarea poporului român şi a limbii române

3. Statul medieval şi instituţiile sale


Termeni istorici, concepte, probleme de atins:
- jude, cnezat, voievodat, descălecat, „ţară”;
- domnie, dinastie, sfat domnesc, mitropolie;
- curtea domnească, „oastea cea mare”;
- adunarea ţării, comitat, ţinut, judeţ, district, scaun;
- instituţiile statale între două modele: cel bizantin şi cel occidental.
Conţinuturi
 Transilvania de la voievodat la principat
 Semnificaţia întemeierii statelor medievale Valahia, Ţara Moldovei, Dobrogea
 studiu de caz: Diploma Cavalerilor Ioaniţi

1
Obiectivul marcat prin bold este valabil numai pentru semestrul al II-lea.

42
Anexa 4 la Ordinul nr. 5164/ 29.VIII.2008, cu privire la organizarea şi desfãşurarea tezelor cu subiect unic
pentru clasele a VII-a şi a VIII-a, în anul şcolar 2008-2009

SEMESTRUL AL II-LEA
4. Constituirea României Moderne
Termeni istorici, concepte, probleme de atins:
- locotenenţa domnească, adunări ad-hoc, caimacam, secularizare;
- constituţie, monarhie constituţională, partide politice, vot censitar, „partidă naţională”;
- constituirea statului naţional român;
- orientări în politica externă;
- mişcarea de emancipare în teritoriile româneşti aflate sub dominaţie străină.
Conţinuturi
 Revoluţia din 1848-1849
 Unirea şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza
 studiu de caz: Constituţia din 1866
 studiu de caz: Memorandumul
 Cucerirea independenţei de stat şi unirea Dobrogei
 Războiul pentru întregirea naţională
 Formarea statului naţional unitar
 studiu de caz: Rezoluţia de la Alba Iulia

5. România între democraţie şi autoritarism


Termeni istorici, concepte, probleme de atins:
- vot universal, regenţă;
- decret-lege, cenzură, regim autoritar;
- democraţia interbelică şi problemele ei.
Conţinuturi
 studiu de caz: Integrarea provinciilor româneşti şi statutul minorităţilor
 Monarhia constituţională şi partidele politice în România interbelică
 studiu de caz: Constituţia din 1923

NOTĂ! Elaborarea subiectelor se va realiza în conformitate strictă cu prevederile


prezentei programe, avizate prin O.M.E.C.T. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual
anume. Manualul şcolar reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori
şi de elevi care ajută la parcurgerea curriculum-ului, la atingerea obiectivelor cadru şi a
obiectivelor de referinţă.

43