Model rezolvare subiect de tip

II:

examen scris (text argumentativ)
..n1

II. Scrie un text de tip argumentativ, de 15-20 de rdnduri, despre roluf ',Scolii, pornind de la ideea exprimatd in urmitoarea afirmalie : ,,Menirea fireascd a Scolii nu e sd dee invdldturd, ci sd deStepte, cultivdnd destoiniciile intelectuale, tn inima copilului, de a tnvdla toatd viala. " (Ioan Slavici, Educa{ia rafionali)
.trebuinla asimilarea qi transmiterea de cunoqtin,te, conservarea lor de-a ^$j't-/- , t Qqnqrdglca l^l^-^^ i, I' {z- -.|l. *^-^l^ - - - -,-^rttl ^^-^+l.l.^+^l "L sunt iil$lungul generafiilor, modelarea conEtiinfei morale ^,'-r preocup[ri tot atdt de vechi ca gi

r&" iy

II.

/

1

[,u^"

/.4

'ln
J

existenla urnand.
n

De
/nv61are,

#eea sunt de #rere

ca,

iqprirfd

,ano, o istorie a gcolii, inleleas6 ca prooes de

\r*'

ila/ ^ (fl'
,

ca fenomen inifiatic la inceputurile comunitAtii umane, mai tdrziu ca institulie

organizatd, se suprapune istoriei omenirii, cunoscdnd

o evolulie

ascendent4

in care

dJL

accentul nu se mai pune pe memorarea de informa.tii, ci pe folosirea unor metode care sd stimuleze creativitatea elevului, form6ndu-i abilitafi qi deprinderi de a inv6!a.

(* , ,t,

pg3sJlqeneq gcoala este un spaliu al cunoaqterii, in care creativitatea trebuie s[
spun[ cuvdntul; dgq_cu# afirm6 Ioan Slavici: ,,Menirea fireascd a qcolii nu e s[ dee inv[!6tur6, ci sd deqtepte, cultivdnd destoiniciile intelectuale, in inima copilului, trebuin,ta
de a invdla

t/

'u$1'd / ,[L* \
lu'
i/

^1 In coficluzie, af,rrmalia lui Ioan Slavici egte drfect iustifiq . $eoala viitorului va

toati via!a."

stra noutl]i profunde, beneficiind de marile descoperiri ale ;tiinlei qi de progresul ologic.

+
fr