Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa disciplinei (PROGRAMA ANALITICA)

Denumirea

disciplinei

INTRODUCERE IN SEMIOTICA

Codul disciplinei

Semestrul

IsiII
an II

Numdrul de credite

Facultatea

Jurnalism gi $tiinlele Comunicdrii

Numdrul orelor pe semestru/activitati


Total
B4

Domeniul
Specializarea

$tiintele Comunicdrii
Stiintele Cornunicarii

C 56

L
2B

Discipline

Anterioare L I

Obligatorii
lnLro0ucere lll teona
.

Recomandate

comunlcanr

Cursul iqi propune sd ii introducd pe studenli in universul postlnodern al semnelor gi al semiozei, familiariz6ndu i cu concepte fundamentale precum: semn, simbol, referent, cod, mesai, text qi discurs, limbaje gi limbd naturald,
sens qi semnificafie, etc.

Descriere

Elucidarea conceptelor teoretice va fi completatd de analize critice ale diverselor sisteme de semne (gestualitate, distante interpersonale, teatru,
cinema, publicitate etc.). Lectura pansemioticd a societS{ii contemporane (teatru, televiziune, mass-media scrise, afi$, reclamd etc.) va fi continuatd de aprofundarea sistemului lingvistic in varianta sa discursiv- argumentativd .

Obiective/Competente dezvoltate

Finalitatea principald a cursului conceput ca interacliune gi permanentd refleclie criticd asupra fenomenelor majore ale contemporaneitdlii, vizeazd,pe de o parte interpretarea corectd a multiplelor sisteme de semne qi pe de altd parte utilizarea lor creativd in contexte profesionale.Vor fi analizate gi comparate gestualitatea, sistemul obiectelor" televiziunea, publicitatea in varii campuri culturale,iar discursurile aferente vor face obiectul unor analize complexe: iconice, verbale gi retorice (non lingvistice gi lingvistice)

Confinut (teme de curs/seminar/laborator)

I . Prezentarea cursului. Syllabus.Bibliografi e.Evaluare

Caracteristicile societdlii contemporane. Revolulia sernioticd. Semiotica definitie Ei delimitdri.

3. Incidente in diacronia semioticii 4. Structuralism gi semiotic[. Ferdinand de Saussure 5. No{iunea de semn. Principalele modele ale semnului' 6. Charles Sanders Peirce qimodelultriadic al semnului' 7. Iconic itate/indicialitate/S imbol izare 8. Direclii in semiotica fundamentald 9i aplicatd'

g.Semioticiregionale.Semioticanaralir'rnii.Modelealepovestirii. gesrurilor. corela{ia gest/l imbaj 1 0. Sem iotica gistualS. Tipologia vs. coduri teatrale. Teatrul ca sistem 1 1. Semioti ca teatrald. ioOuri culturale
sen,iotic sincretic qi limbajul t6cut al relaliilor 12. Proxemica - studiul relaliilor spa{iale. E.T.Hall spa{iale.Conceptul de teritorialitate' Obiect natural qi arlefact. Codurile obiectelor'

13. Semiotica obiectului.

Sem iotizarea obiectelor

(nume de firme, 14. Semiotica spaliului. oraqul ca semn. Semnele strazii

grafitti) social6. T5. Serniotica modei. Semnele modei: conflict sau coeziune imagini Imagine qi limbaj. Polisemia 16. Semiotica imaginii. Tipuri de imaginii. publicitar: caracteristici narative, 17. Iemiotica publicitdlii.Gramatica mesajului enun!iative, retorice. verbale de 18. Serniotica discursului qtiin{ific. Modalitati verbale qi non
reprezentare a cunoaqterii. Ritualul televizual 19.20. Semiotica televizir-rnii. De la paleo la neoteleviziune. (comunicare gi metacomunicare). Stilurile relaliei cu televiziunea.

21. Semiotica deriziulii.

Sens

iiteral gi sens contextual. Gluma din punct de

vedere semiotic qi intercultural (actori, scripturi 'disjunctori)'

identifi carea 22. Serniotica cinematografului.nilm 9i narativitate. Spectatorul 9i filmicd. titlului' 23. Semiotica titlului. Sintaxa, semantica 9i pragmatica politicd prin intermediul 24. Semiotica afiqului. cod qi mesaj in io*uni"ur.a afigului Faptul divers ca semn' 25. Semiotica faPtului divers' Eveniment 9i fapt divers. 26.Semiotica mass-media. 27. Tendinte recente in cercetarea semioticd' 28. Evaluarea cursului. Pregdtirea examenului'

LP-lucrari practice Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu/test final,


Stabilirea notei finale
(procentaje)

i proiect)

Examen scris s0%

rlsnunsurile la examen / colocviu / lucrart practlce activifati anlicative atestate/laborator/lucrdri practice/proiect etc
- teste pe parcursul semestrului

25% 2s%

- teme de control

Bibliografia minirnala

o o o . o o o o . r r r

Barlhes, Roland, 1985

Benoist, Jean-Luc,

- L'aventure

1995

sdntiologique, Paris, Seuil.

Sentne,mituri, simboluri, Bucuregti,

Humanitas Eco, Umbefto,2O03- O teorie a semioticii, Bucuregti, Meridiane Fislre, John, 1982- Introdttction to Communication Studies, London, Methuen Haftley, John, 1999- Discursul Stirilor,lagi, Ed. polirom Jouve, Michdle, 2005 - Comunicarea. Publicitate si relatii publice, rasi, Polirom

in semiotica generala,rasi, Institutul European Lochard, Guy & Boyer, Henry, 1998 - Comunicarea mediaticii. Iagi, Institutul E,uropean O'Sullivan, Tim, Hartley, John, Saunders, Danny, Montgomery, Maftin, Fiske, John, 2001 - concepte fundamentale in stiinlele comunicdrii si studiile culturale, lagi. Polirom Rovenla-Frumuqani, Daniela, 1999 - Semioticd, societate, culturd,Iaqi, Institutul European Sebeok, Thomas, 2002 Semnele; o introducere in semioticd, Bucuregti, Humanitas Silverstone, Roger,1999 - Televiziunea in viala cotidiand,Iagi, Polirom
Klinkenberg, Jean-Marie, 2004-Initiere

Lista materialelor didactice necesare

a
a

Videoproiector Dosare tematice (publicitate, arhitectura, televiziune etc.)

Grad didactic, titlul, prenume, numele Coordonator de

Semndtura

Disciplind Prof.univ.dr. Daniela Frumusani