Sunteți pe pagina 1din 11
als Securitatea individuala si securitatea nationala Individul reprezinta unitatea de baz ireductibila cdreia fi poate icat conceptul de securitate, Acest fapt face din securitate un bun Punct de plecare pentru o analiza mai larga, in parte deoarece ofer’ © baza limpede, pornind de la care si poata fi demolata acea iluzie reductionist’ conform careia securitatea nafionala gi cea interna~ fionali nu ar fi decit prelungiri ale unei preocupiri legate de soarta fiinfelor umane individuale. Urmarirea securitatii individual subject cu drepturi de sine sti dine pe tarimul politicii, psihologiei si sociologici. Un asemenea studiu depigeste scopul acestei cirti si a mai fost intreprins in alti parte. Relevanta securitatiiindividuale pentru aceasta cercetare consta In reteaua de conexiuni si contradicfii dintre securitatea personald si securitatea statului, Statul este o sursi majora atit de amenintiri, cit side securi- tate a indivizilor Indiviziofrso bund part dine motive, da i unele limite ale activitatilor statului de asigurare a securitafii. Da flind faptul ed fiintele umane sint sursa primar 2 insecuriti celorlalti, chestiunea securitatii individuale ia rapid o dimensiune ‘mai larga, sociala si politica? Ea conduce direct la intrebari despre natura de baza a statului, iar acest capitol va servi tn consecinf’ ca fundamentare pentru capitolul 2, in cate chestiunea statu este cen- tral Securitatea individuala ca problema sociala Idpen de seco te este mai usor de aplicat lucrurilor decit oame- sanilor dintr-o banc’, de exemplu, poate fi redusi la calcularea ei prin compara rimeionspecitce, de ridicare neautorizal le pot fi adesea inlocuite cu re, securitatea lor (adicd securitatea celui care le = sint mult mai complicati, iar unii dintre ei nu p cazul pierderii (viaf’, membre, statut). Diferitele aspecte securititi individuale sint adesea contradictori (protes crimei fat de incalcarea libertatilor civile) si supuse dificultatii de a distinge intre evaluarea obiectiva gi cea subiectiva (ameninjitile re- spective sint reale sau imaginare?). Relatiile cauzi-efect cu privir ameningare sint acesea obscure si controversate (explicatia indi- vvidualé fata de cea social a crimei). Definitiile de dictionar ale securitatii dau savoare acestor difi- ccultiti, prin referirea la protejarea de pericol (securitatea obiectiva), senzatia de siguranta (securitatea subiectiva) si absenfa oricarei indoieli (increderea in cunostintele proprii). Amenintarile de refering (pericolul gi indoiala) sint foarte vagi, iar sentimental subiectiv de securitate sat incredere nu are in mod necesar legatura cu starea real de securitate sau ineredere. Chiar daca lum spre exemplificare un individ instirit,intr-o {ard instarita, imaginea rezultanta a viet cotidiene ru las nici o indoiala cd securitatea intr-un sens cuprinzaitor depiseste orice posibilitate rezonabild de indeplinire. O varietate enorma de ameninfiri, pericole si indoieli pindeste pe fiecare, si desi cei mai bogati se pot distana de unele dintre ele (foamete, boli curabile/ evitabile, pericol fizic, violenta criminala, exploatare economica si altele asemenea), ei impart altele in mod egal cu siracii (boli ineu- rabile, dezastre naturale, rizboaie nucleare) si creeaza unele noi pentru ef ingisi tocmai datorita avantajelor lor (pribusirea unor avioane, accidente de sport, répiri, boli datorate unor consumuri cexcesive), Securitatea nu poate fi totala pentru nici un individ: puini ar jindui dincolo de perioada foarte scurta la platitudinea si previzibilul vietii in care acestea ar fi posibile. Imposibilitatea asigurdirii securitatii general catre amenintirile specifice. Impotriva unor ameningari cum bolile evitabile sau saracia, unit indivizi pot objine un nivel de secutritate foarte ridicat. Impotriva altora, mai ales acolo unde rel cauzi-efect este obscura (cancer, crim, soma), masuri pot fi in cel mai bun caz riscante. Datorita limitarii resurselor, trebuie ‘ise ia decizii cu privire la alocarea lor in functie de un mare numar 47 or a year o pzvojmsod suor}iodoud yoouqp 2359 “10]91 Jem purtadxo as wins ey ads ad avop pyriods eoyeuagy] eadoosap 181 (poqyseue xmynyeys e e2> ap eqanaas wade ap ‘auanavowUy ap 6 “g>18o waseane vdng, azeap nes) 1z1apU aytiendod naquad jo 4 ze pqeydaoseur reur > no ‘aanyutad y$ 3p ew20} eanop *: “undsea qaivoded nayuad jqeidasseurysoyv yemyeu mys "eq PH rigqomne ane ‘quip nur yeu jao ydaup tnyayeys wareozea araind no wzzuTyqNs 09e0 a ‘9261 Uap wear] UIP 9D Ye KIND Sryeur ys una fa}uaystxa JOpooUag aBnepe as wSoINgaN Y dye auusous ajtimso; ‘oxeoyySurdsas Yeu JO} aUEAap feIMIEL °P UL v aunsfoe ap PaRELLGE| oaqyypo es wind 2onHod wyosoqy ayputdsya foun ezeq e| ap RUANIP ‘oulSeuit Syuiouoze aanonpoad 6 aeaRstos ‘axopdws0> reur oan ee cg aenpreiou avian en indium] e-op grfoazap as ayeapos 16 wis aTUIP ta toons op py see) ee ee Da ap puopuadap teu 303 puruaaap “In]myers fnan{ us eyorzap ——_ oud. aypod $ a9 pinspur ad ayeinaa’ ut pSnsID arfewarye eISsPaTy are] (in vfuosge ur varpde xe avo Jo]99 p3voHs9}UH auNLEpL NES UIPIO jute aoqa0 yorpe) aigisod jp9 on; op waves dd v oxaSnnstp mes aatclpa) soyuroucoa trp 8 1 “erezyfestua9 vs vazoind Up Jeop NU YALOP InMMYPIS vox —__aypfuruauTe (e}seour ‘oats “asasmp)9St21) applulualLe -aqUepraa “ges “npLput esospe ey arefuruaue ap ESINS o [> 1S AUTARD [MI 2eq ap windy nayed pistxo sep ‘ouLio} ap ayryaLivA eSxe] o-nUZ nposd *a}Sax9 InMyeys eouind ad eINsput ad yD aysa |nxopesed ‘m31s9q] ruowre 1§ (a]uLZ0W Hrpfunuowe (esi {aap apaa ff PYOE'N'Y ase ad uatwoUy ipluruoime walnjodus aye ANdas ap ayeazape UNJoatu ainSIse ps Wynd fTugLUPO axe> ULid [MUS aysa 2p epsoe eet D180] yeu jnyund puri JRWIDAN,, :>yPO7] WYO| # 1s ps “ingnyunuted ajepeor ulad 16 vo “ausnpurt 40} etidoad utad YSU pest uuroen rs : spain ap 1$ sojtumpns erzvauy ap aiode Fes ea, ayes equa % no nd ‘neg “ayeyS 1S auLIAANS sseur 9s s9D01d INysAde ure BountsuUNp wouTiduse sa} eanUEZ 20} oh 98.9 enspUt ag J>0}9 ISO90 PAR Jod Je np un-nU 9 puny JU ap aeoueU Uy Riasap 1s xauo9 appusaigord ‘aonsfod rayjosoyy fe [euor{epen ayzznd ye asoror wayeynoqig “poroead ur sndsueny ap 108n ap ane 1SMIO aISa ‘nur Bxepp YorIaz0a} ax}oUNsIp yysvaay ‘~uapuada uva oad vs Imeys purundzoyur ‘mynuusquorfonpas varerqysod pzeaypo|q [eurrxeUs ‘atapaa ap jngoung “aren feyunsas MuouuLay ut ereuoHeusanUT IS preuorieu vayenanses yzeajaxdiojur ase9 “gysiuor}anpad e180] o nuquiad vaqeo EstYpsop 989 [RSV ~oT apLINdoos nAuad yuoWINSUT UN “ayes soptized euuns zeop ‘oy es mqaay ze nes ‘ois [nyLIs yo eeUKAYE uTAd v(euorfou vayenumnsas 1§ pyenpraspur vayeyLNdas anutp eyloypeNuOD ingeys eadnse jours asapaa ap [run ,uin1S9] pour th ezoust pap 16 “@jenprarpur ayeytindas ap afloaau ap vseyap areod Up ereuurus vas ap efey prenprarpur ware -noas anutp roHfejod eiLiojtp o1eyesdaoqUT o yeapnizad v> axe yeuuPKeML ‘a1apoa ap jniouind ‘oquerrea ajaqure uy ,ouNoU e> yMAPDTe ayse ATeD Up ojenpratpur ayrzopea axsosedap emysade sopasosoqUT e EfUIDsUOS Ut vanzpuzin 1S my eauout}uou vor najiad eaesao04t Tea jarSUO v esIns v> yd angan Imyeys INyapes vIVFE Uy suas ne yD eUIIEZE ayeod eur as nu are> asdsap “ajenptarpur sojsojea v eyustoya easRULIN vorpardun aonoey apnhpuos “jranyeu agers Uy “afeNpHIpUE ZopesazONUT vvaseztfvax Us Yok -nfue und vsrteurpceur eyznpauoo ef aBunie ayvod as Teb0s 32eN|UOD ap voundlou UL WeoxdusT 9159 UND wSe ‘rZIAIpUT any ap yeao eaad adap inzva tj aytod nu |g “unduso> yf 9429 401 atput vidnseap ezvased as vaunt vo imeis ‘pansodsiad pisvade UIQ *,_,28I]NOse OpU seuaUIApp pour yo 18 , EWopuadaput ph10},, vo ISI > vO 4 gxesO90U1 no autisns ja “joRoHY ane 39 HIIS "Oa ap mjmims ,raeayo7, Pi HO1], YOR YDHUIOLY ap os 21 mStureyy “osins op ayeISIaArp o-nUIp 1Sxas yod osaxoqUt aysaDy ‘ssasoquy ajes ayitidosd aze vaoae ap x 16 “ayuautodio> aes zop apd euins apap [nur res ypnw ‘ay ps inqaly ze nes 2450 NyeIS BO vor uncinsosd usp aruoaoud w euspxeut injmeys fe a1apoa ap tmI>un,| arofeut nlzodosd w} Bunfe nu wuofera> 1S yes onMp asozo}ul ap 2}PHoH 0D yout “Anja” ap ape Jor UM e>eo! HeuZoANg Joja> paHURLARIUAS “too azeo uy aseUaAn8 9p Pulxo}o woUDUIDSe ap aurfsns [9 tfenpEApUT Jo|ualei99 ojosozo}uy UIp BDoMIp ayeauap a[}oTea ad juadde areU gund auto ofeuosfeu ygun29s & axejasdzaqur 0 e]1eS930U pow UT 2>Np LoD [> ‘aropaa ap yound ysooe yeidaooe 2189 x20] plenpratput sojmydarp v szeurtid ova ereuopiogns 2359 aan}>9I09 LUNJSNMNS ap pInosoUNsoL Proaau ares uy “jeururUT monyeys © axeoygzutidno 18 ppunjord arerede o exojo ¥>1Z0N WOqOY ‘aueTUNS a]UBUMUDS op ynU|sns 9169 2PM. HOqoy My Je DaIgns mysave eadnse pfs [nase sey ‘emIMIEAS IpuautEyodutos esapn{ as oreo uid ezeq op eluLiajar hes quis afenprarpur y BS mqan se ee) es zophind eur ay ps mgan ze nu jnpeis “eanandsiad gyseaae Ug ojualgiao zojasazayur exdnse 20] mised no tuiojuo> ayesopal sod ajmejs otunisoe voase ap ‘Heuzaan y v ap ms 1opualyyao Injures ~tuisuoo us yprzas yninjeis ajouoUrepung ‘samp f-aseD etaaput od aisqoaput eienuas mynyeys exdnse aruido o pioyo aze> ID0s aex}uoD tun aadsop ox207] uyof yn jmidaouo up auscad,joumunu mjeIg “yeas oxdsap yous =P B99 18 onuueu exsdaout09‘ayesoue8 apapout pnop Ul ayHaRKlt 1 tod oura|qoud yojsope erdnse apmundg E35 16 wwoleie9 Anup pzeq ap auHieja axeroprsuio> ul wien] Ys zesaoaurays0 ‘Nopeted ys09e SAOpo Panag ,a80ud afs0w 1 mjniodod sep ‘ourg oB.our y Jorezeig aura ednp ‘uey:zeaq ayurpasoid mun ye anquivje> insutyaad ofote Bs uD Zaye aluarsp & gperjuaso eareoyrsn{ wisease Utid [a Eevou igns 1S-nu “igs mua}eyso naquad azejuruause ap riuejzodiuy psmns uisap [EIS YEG ‘oHelUIUDLUEE 18 ystoAoNUOD op YsINs o autIAsp ue ‘sus myRIeYS & PUia|qoad o 18 9 “(ganDaI09 vasesede) gusoIx> 9918 (gjepos eourpio) euzoyur exfouny pajoza |S eys a109 no to v P Nes pluoIoys ap aunnsoy> o svop asa nu viseaayy “aqidotuos eu 30] UIADp eayeia!I0s 16 nyEYS aD pseu ad “toy wopeTLIMDD=Nt 1S 14 uoyea yo aoutdxe auriens sproud: Iyngeas aye 9493 enop ajao 1S vjenprarpur vayeyEMI9g