P. 1
Contract de Vanzare

Contract de Vanzare

|Views: 1,050|Likes:
Published by Bogdan Jim

More info:

Published by: Bogdan Jim on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Nr.

63

1.PARTILE CONTRACTANTE:
Societatea Comerciala GRUPUL DE PRODUCATORI DE CEREALE AGROIND SRL,cu sediul in Cauaceu, jud.Bihor, tel.0744/551640,cod fiscal RO 27067894, fiind inregistrata sub nr.J05/772/2010,cont bancar RO60RNCB0032116924100001,BCR Oradea reprezentanta prin Ciortin Mircea-administrator,in calitate de VANZATOR SI SC.NUTRIDIAL SRL. persoana juridica romana cu sediul in localitatea Oradea,str.Czaran Gyula nr.5,jud. Bihor,inmatriculata in Registrul Comertului al Judetului Bihor sub nr.J05/560/2009,avand codulunic de inregisrare 25399439 si contul bancar nr.RO95RZBR0000060013262851 deschis la Raiffeisen Bank Oradea,reprezentata prin director commercial –Sime- Pazuric-Lucian,in calitate de CUMPARATOR,au convenit incheierea acestui contract de vanzare-cuparare comerciala cu respectarea urmatoarelor clauze: 2.OBIECTUL CONTRACTULUI Vanzatorul vinde si cumparatorul cumpara: -porumb,recolta anului 2011,in cantitate de 130 tone la pretul de 0.75lei RON/kg

Livrarea intregii cantitati se va face in perioada MARTIE 2012 Pretul este loco cumparator. Vanzatorul se oblige sa transmita dreptul de proprietate asupra marfii,iar cumparatorul sa plateasca pretul convenit la termenele si in conditiile stipulate de parti de comun accord,in prezentul contract.

Campului Nr. 4. sau pana la aparitia vreo-uneia din situatiile prevazute la art.2.OBLIGATIILE VANZATORULUI Vanzatorul se oblige sa vanda cantitatea de cereale prevazuta la pct.1.2 din prezentul contract la pretul si in conditiile stabilite prin prezentul contract.Bihor .la termenele si in conditiile stabilite.efectuata la Palota. Vanzatorul se oblige sa vanda cerealele prevazute la pct.3. .Str.2 din prezentul contract.din productia anului 2011. Se oblige sa emita Buletine de analiza pentru fiecare transport in parte. 5.VALABILITATEA CONTRACTULUI Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se realizeaza la data indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute fiecarei parti contractante prin prezentul contract.MODALITATI DE PLATA Plata se va efectua pentru marfa livrata .care trebuie sa corespunda parametrii de calitate stimulate in axele la prezentul contract. in termen de 7 zile de la data receptiei marfii.2 din prezentul contract si in eventualele acte aditionale la contract. Jud.anexe care fac parte integranta din prezentul contract.OBLIGATIILE PARTILOR 5.prin virament bancar.OBLIGATIILE CUMPARATORULUI Se obliga sa achite contravaloarea marfii prevazute la pct. Facturarea marfurilor se va face pe baza Notei de receptive cantitative si calitative.1.10 din prezentul contract. 5.

fara ramasite de substante chimice si nocive.obiecte straine. Transportul intregii cantitati se va efectua in perioada Martie 2012. 6.cumparatorul poate refuza preluarea si prelucrarea marfurilor puse la dispozitia sa. Vanzatorul are obligatia de a livra marfa –cerealele descrise la pct.de ordine calitativa .RECEPTIA. Cheltuielile de incarcare cad in sarcina vanzatorului. Cheltuielile de transport cad in sarcina vanzatorului.2 din prezentul contract incarcata in camioane. Vanzatorul are dreptul sa trimita un delegat la dispozitivele Cumparatorului care sa asiste si sa adevereasca corectitudinea preluarii marfii contractate.mucegaios.se va efectua.fara mutatii genetice.vor fi emise de catre vanzator .de mirosuri straine. Proprietatea si riscurile se transfera cumparatorului in momentul receptionarii bunurilor.in prezenta reprezentantlor ambelor parti contractante .si boli vegetale care trebuie sa se incadreze in limitele admise de Legislatia Romana in vigoare.vor fi probe in solutionarea eventualelor litigii.alterat.Facturile fiscale pentru fiecare transport .alfa toxine.seminte de buruiana.FACTURAREA SI TRANSPORTUL MARFURLOR Receptia cantitativ-calitativa amarfii se va efectua la sediul /punctual de lucru al cumparatorului.lipsite de parazitii vii.pe baza cantaririlor efectuate in punctele de receptive si a analizelor efectuate din probele prelevate din fiecare unitate de transport .putrezit.saruri de metale grele.fara a fi incins. Receptia cantitativa si calitativa a marfii contractate .radioactivitate.prin Note de receptie intocmite si semnate de reprezentantii partilor.toxine.Aceste probe prelevate .sis a emita avize de tansport pentru fiecare transport in parte.Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului produse sanatoase.In cazul in care marfa livrata nu indeplineste conditiile calitative stipulate in prezentul contract.micotoxine.

si vor fi transmise acestuia din urma. 8.are dreptul sa achizitioneze marfa de la un alt vanzator.dupa cantarirea marfii.care va fi o persoana imputernicita a semna si a stampila facturile.semnate de catre delegatii fiecarei parti contractante. .sinceritate si seriozitate.Daca cumparatorul nu poate sa-si achizitioneze marfa contractata si din aceasta cauza I s-ar produce o paguba aceasta va fi suportata de catre Vanzator.pe baza cantaririlor effectuate in punctele de receptie si a analizelor efectuate din probele prelevate din fiecare unitate de transport.Facturile fiscale vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantul cumparatorului.RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE Partile se oblige reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale. Ambele parti se obliga sa urmareasca sis a se informeze rciproc asupra derularii contractului.care vor fi reflectate in buletine de analiza. Vanzatorul va emite Avize de transport .confirmand astfel cantitatea marfii. Cumparatorul va emite Note de receptie intocmite si semnate de reprezentanti.totul cu buna credinta. Prezentl inscris serveste interesul comun al partilor care se oblige sa-l execute intocmai si intru. Cumpararea cu acoperire inseamna :atunci cand cumparatorul are certitudinea ca vanzatorul nu a predat cantitatea de cereal contractata pana la data prevazuta in prezentul contract.in prezenta delegatului cumparatorului.GARANTII Neindeplinirea de catre Vanzator a obligatiilor asumate prin prezentul contract da dreptul Cumparatorului de a executa o cumparare cu acoperire .a carei cheltuieli suplimentare si pierderi vor fi transferate Vanzatorului. 7.

cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.sau pentru ralizarea defectuoasa a uneia din clauzele contractuale.aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. Pentru nerespectarea totala s-au partiala.de la aparitie iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie. .in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala. Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax.prin scrisoare recomandata. Neexecutarea.Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor.orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fii transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.FORTA MAJORA Forta majora exonereaza de raspundere partile.imprevizibil si insuportabil . Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti.inscris in maximum 5(cinci)zile .ea va fii transmisa.Modificarea prezentului contract poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti.daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la aliniatele precedente.executarea defectuoasa sau executarea cu intarzaiere a obligatiilor asumate in prezentul contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in conditiile Codului Comercial completat cu Codul Civil. 9.COMUNICARI/NOTIFICARI In acceptiunea partilor contractante .prn act additional la prezentul contract. 10.partea vinovata se oblige sa plateasca daune.ea e considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

-neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de una din parti .ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.dupa ce a fost avertizata. -partile convin de comun acord incetarea contractului .datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.faliment.printr-o notificare scrisa.INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract inceteaza de plin drept .In acest caz.retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti.in urmatoarele cazuri: -indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute fiecarei parti contractante prin prezentul contract. .Data de referinta este data stampilei postei de expediere .Dovada va fi certificate de Camera de Comert si Industries au alt organism abilitat de legea statului care o invoca. dare le au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 15 zile .de catre cealalta parte.lichidare.fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti. 11.nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte. -in cazul cesionarii de catre vanzator a drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul contract fara acordul celeilalte parti. caz in care contractul va fi considerat nul. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteiain maximum 15 (cincisprezece)zile de la incetare.fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. -isi incalca oricare dintre obligatile sale . -in caz de dizolvare .partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia catre alta.

fiind semnat si stampilat de cate parti pe fiecare pagina. Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila.GRUPUL DE PRODUCATORI DE CEREALE AGROIND SRL Administrator Ciortin Mircea Director Comercial Sime –Pazuric Lucian .anterioara sau ulterioara incheierii lui . Prezentul contract.semnatura acestora angajand societate s fiind pe deplin opozabila.astazi15.inclusive cele referitoare la validitatea.12.atunci litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competentede la sediul cumparatorului. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale.interpretarea.reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelgere verbal dintre acestea.LITIGII Litigiile care se vor naste din prezntul contract sau in legatura cu prezentul contract. 13.C.2012.executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.producandu-si efectele de la data semnarii lui.cate una pentru fiecare parte.03. NUTRIDIAL SRL S.CLAUZE FINALE Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre partile contractante. VANZATOR CUMPARATOR S. Partile declara ca persoanele care au semnat prezentul contract au capacitatea si mandatul necesar semnarii in deplina legalitate a prezentul contract.impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau.C.

63/ .prevazute la pct.2 din contractual de vanzare cumparare nr.Anexa la contractual nr.care trebuie sa corespunda cu urmatorii parametrii de calitate: -umiditate maxima acceptata 14%(daca acet nivel de umiditate sedepaseste.din productia anului 2011.se va calcula scazamant pan ala valoare acceptata.mentionata in anexa) -nivel maxim de micotoxina acceptat 1ppm(daca acest nivel de micotoxina e depasit.nu se va receptiona si achita de catre cumparator!) -corp strain maxim 3% .63 / Vanzatorul se oblige sa vanda cerealele-porumb.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->