P. 1
Contract de Vanzare

Contract de Vanzare

|Views: 1,050|Likes:
Published by Bogdan Jim

More info:

Published by: Bogdan Jim on Jun 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Nr.

63

1.PARTILE CONTRACTANTE:
Societatea Comerciala GRUPUL DE PRODUCATORI DE CEREALE AGROIND SRL,cu sediul in Cauaceu, jud.Bihor, tel.0744/551640,cod fiscal RO 27067894, fiind inregistrata sub nr.J05/772/2010,cont bancar RO60RNCB0032116924100001,BCR Oradea reprezentanta prin Ciortin Mircea-administrator,in calitate de VANZATOR SI SC.NUTRIDIAL SRL. persoana juridica romana cu sediul in localitatea Oradea,str.Czaran Gyula nr.5,jud. Bihor,inmatriculata in Registrul Comertului al Judetului Bihor sub nr.J05/560/2009,avand codulunic de inregisrare 25399439 si contul bancar nr.RO95RZBR0000060013262851 deschis la Raiffeisen Bank Oradea,reprezentata prin director commercial –Sime- Pazuric-Lucian,in calitate de CUMPARATOR,au convenit incheierea acestui contract de vanzare-cuparare comerciala cu respectarea urmatoarelor clauze: 2.OBIECTUL CONTRACTULUI Vanzatorul vinde si cumparatorul cumpara: -porumb,recolta anului 2011,in cantitate de 130 tone la pretul de 0.75lei RON/kg

Livrarea intregii cantitati se va face in perioada MARTIE 2012 Pretul este loco cumparator. Vanzatorul se oblige sa transmita dreptul de proprietate asupra marfii,iar cumparatorul sa plateasca pretul convenit la termenele si in conditiile stipulate de parti de comun accord,in prezentul contract.

1. .din productia anului 2011. 5. Facturarea marfurilor se va face pe baza Notei de receptive cantitative si calitative.Str.OBLIGATIILE PARTILOR 5.3.la termenele si in conditiile stabilite.10 din prezentul contract.Campului Nr. in termen de 7 zile de la data receptiei marfii.MODALITATI DE PLATA Plata se va efectua pentru marfa livrata .anexe care fac parte integranta din prezentul contract.2.efectuata la Palota. 5.care trebuie sa corespunda parametrii de calitate stimulate in axele la prezentul contract. Vanzatorul se oblige sa vanda cerealele prevazute la pct. Se oblige sa emita Buletine de analiza pentru fiecare transport in parte. sau pana la aparitia vreo-uneia din situatiile prevazute la art. Jud.Bihor .2 din prezentul contract.OBLIGATIILE CUMPARATORULUI Se obliga sa achite contravaloarea marfii prevazute la pct.2 din prezentul contract la pretul si in conditiile stabilite prin prezentul contract.OBLIGATIILE VANZATORULUI Vanzatorul se oblige sa vanda cantitatea de cereale prevazuta la pct.1.VALABILITATEA CONTRACTULUI Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se realizeaza la data indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute fiecarei parti contractante prin prezentul contract.prin virament bancar.2 din prezentul contract si in eventualele acte aditionale la contract. 4.

Vanzatorul are dreptul sa trimita un delegat la dispozitivele Cumparatorului care sa asiste si sa adevereasca corectitudinea preluarii marfii contractate. Vanzatorul are obligatia de a livra marfa –cerealele descrise la pct.2 din prezentul contract incarcata in camioane.lipsite de parazitii vii.pe baza cantaririlor efectuate in punctele de receptive si a analizelor efectuate din probele prelevate din fiecare unitate de transport .Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului produse sanatoase. Receptia cantitativa si calitativa a marfii contractate .fara a fi incins.alfa toxine.toxine.micotoxine.saruri de metale grele.si boli vegetale care trebuie sa se incadreze in limitele admise de Legislatia Romana in vigoare.mucegaios.prin Note de receptie intocmite si semnate de reprezentantii partilor.fara mutatii genetice.fara ramasite de substante chimice si nocive.de ordine calitativa . 6.Aceste probe prelevate . Cheltuielile de transport cad in sarcina vanzatorului. Proprietatea si riscurile se transfera cumparatorului in momentul receptionarii bunurilor. Transportul intregii cantitati se va efectua in perioada Martie 2012.FACTURAREA SI TRANSPORTUL MARFURLOR Receptia cantitativ-calitativa amarfii se va efectua la sediul /punctual de lucru al cumparatorului.sis a emita avize de tansport pentru fiecare transport in parte.de mirosuri straine.se va efectua.obiecte straine.in prezenta reprezentantlor ambelor parti contractante .alterat.RECEPTIA.vor fi probe in solutionarea eventualelor litigii.putrezit.radioactivitate. Cheltuielile de incarcare cad in sarcina vanzatorului.vor fi emise de catre vanzator .seminte de buruiana.cumparatorul poate refuza preluarea si prelucrarea marfurilor puse la dispozitia sa.Facturile fiscale pentru fiecare transport .In cazul in care marfa livrata nu indeplineste conditiile calitative stipulate in prezentul contract.

sinceritate si seriozitate.totul cu buna credinta.semnate de catre delegatii fiecarei parti contractante. Cumpararea cu acoperire inseamna :atunci cand cumparatorul are certitudinea ca vanzatorul nu a predat cantitatea de cereal contractata pana la data prevazuta in prezentul contract.confirmand astfel cantitatea marfii.RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE Partile se oblige reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale.are dreptul sa achizitioneze marfa de la un alt vanzator.Facturile fiscale vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantul cumparatorului. Prezentl inscris serveste interesul comun al partilor care se oblige sa-l execute intocmai si intru. 7. . Cumparatorul va emite Note de receptie intocmite si semnate de reprezentanti.in prezenta delegatului cumparatorului. Vanzatorul va emite Avize de transport .care vor fi reflectate in buletine de analiza.pe baza cantaririlor effectuate in punctele de receptie si a analizelor efectuate din probele prelevate din fiecare unitate de transport. 8.Daca cumparatorul nu poate sa-si achizitioneze marfa contractata si din aceasta cauza I s-ar produce o paguba aceasta va fi suportata de catre Vanzator.si vor fi transmise acestuia din urma.GARANTII Neindeplinirea de catre Vanzator a obligatiilor asumate prin prezentul contract da dreptul Cumparatorului de a executa o cumparare cu acoperire .a carei cheltuieli suplimentare si pierderi vor fi transferate Vanzatorului.dupa cantarirea marfii.care va fi o persoana imputernicita a semna si a stampila facturile. Ambele parti se obliga sa urmareasca sis a se informeze rciproc asupra derularii contractului.

cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Pentru nerespectarea totala s-au partiala.daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la aliniatele precedente. . Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti.inscris in maximum 5(cinci)zile . 10.sau pentru ralizarea defectuoasa a uneia din clauzele contractuale.ea e considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. 9. In cazul in care notificarea se face pe cale postala.aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.prin scrisoare recomandata.orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fii transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.ea va fii transmisa.in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.prn act additional la prezentul contract.imprevizibil si insuportabil . Neexecutarea.FORTA MAJORA Forta majora exonereaza de raspundere partile.executarea defectuoasa sau executarea cu intarzaiere a obligatiilor asumate in prezentul contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in conditiile Codului Comercial completat cu Codul Civil.Modificarea prezentului contract poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor.Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor.partea vinovata se oblige sa plateasca daune.COMUNICARI/NOTIFICARI In acceptiunea partilor contractante . Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax.de la aparitie iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteiain maximum 15 (cincisprezece)zile de la incetare.Dovada va fi certificate de Camera de Comert si Industries au alt organism abilitat de legea statului care o invoca. -in cazul cesionarii de catre vanzator a drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul contract fara acordul celeilalte parti. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 15 zile . caz in care contractul va fi considerat nul. dare le au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.lichidare. -in caz de dizolvare .fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. -neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de una din parti .dupa ce a fost avertizata. -isi incalca oricare dintre obligatile sale .printr-o notificare scrisa.nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte.retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti. .fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti.Data de referinta este data stampilei postei de expediere .in urmatoarele cazuri: -indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute fiecarei parti contractante prin prezentul contract.de catre cealalta parte.INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract inceteaza de plin drept .faliment.In acest caz. -partile convin de comun acord incetarea contractului .partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia catre alta.datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie.ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract. 11.

interpretarea.GRUPUL DE PRODUCATORI DE CEREALE AGROIND SRL Administrator Ciortin Mircea Director Comercial Sime –Pazuric Lucian . Partile declara ca persoanele care au semnat prezentul contract au capacitatea si mandatul necesar semnarii in deplina legalitate a prezentul contract.impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau.fiind semnat si stampilat de cate parti pe fiecare pagina.C.astazi15. Prezentul contract.semnatura acestora angajand societate s fiind pe deplin opozabila.executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila. NUTRIDIAL SRL S. 13. Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale.producandu-si efectele de la data semnarii lui.2012.reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelgere verbal dintre acestea.03.C.12.inclusive cele referitoare la validitatea. VANZATOR CUMPARATOR S.atunci litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competentede la sediul cumparatorului.anterioara sau ulterioara incheierii lui .CLAUZE FINALE Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre partile contractante.LITIGII Litigiile care se vor naste din prezntul contract sau in legatura cu prezentul contract.cate una pentru fiecare parte.

care trebuie sa corespunda cu urmatorii parametrii de calitate: -umiditate maxima acceptata 14%(daca acet nivel de umiditate sedepaseste.prevazute la pct.mentionata in anexa) -nivel maxim de micotoxina acceptat 1ppm(daca acest nivel de micotoxina e depasit.63 / Vanzatorul se oblige sa vanda cerealele-porumb.Anexa la contractual nr.din productia anului 2011.63/ .nu se va receptiona si achita de catre cumparator!) -corp strain maxim 3% .se va calcula scazamant pan ala valoare acceptata.2 din contractual de vanzare cumparare nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->