Sunteți pe pagina 1din 3

ATESTARI CONDUCATORI ATELIERE

ATESTAREA CONDUCATORILOR DE ATELIERE

Conditiile impuse in vederea atestarii conducatorilor de ateliere sunt stabilite prin pct. 5 al cap. II si pct. 5.1. al anexei 4 la reglementarile RNTR 9 (aprobate prin OMTCT nr. 2.131/2005): "5. Se vor completa si depune, la reprezentanta RAR din Municipiul Bucuresti sau din judetul in care isi desfasoara activitatea, cererea-tip de autorizare si chestionarul de autoevaluare semnate de reprezentantul legal. Solicitantul va include in dosarul de autorizare: - copia certificatului de atestare a capacitatii profesionale a conducatorului (conducatorilor) atelierului in domeniul repararii si/sau reglarii functionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz precum si in domeniul inlocuirii de sasiuri si/sau caroserii ale vehiculelor rutiere, cu exceptia atelierelor care desfasoara activitati de inlocuire materiale de exploatare, de inlocuire si reparare anvelope si camere de aer, de echilibrat roti, de inlocuire a sistemului de evacuare gaze arse motor - tobe esapament fara sisteme catalitice." "5.1 Generalitati Operatorul economic care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere trebuie sa demonstreze ca poseda resursele necesare si ca aplica metode adecvate pentru un control intern al lucrarilor, care sa asigure conformitatea vehiculelor asupra carora s-a intervenit cu normele in vigoare privind siguranta circulatiei rutiere si protectia mediului ambiant referitoare la vehiculele rutiere aflate in exploatare. Nivelul minim de pregatire pentru persoana care conduce atelierul, in functie de activitatile executate, este absolvent al scolii profesionale sau al liceului tehnic in meseriile de mecanic auto, electromecanic auto, tinichigiu auto, electronist sau in alte calificari din domeniul tehnic cu o vechime de minimum 3 ani in activitate. In acest caz, conducatorul atelierului trebuie sa posede un certificat de atestare a capacitatii profesionale in domeniul constructiei si repararii de vehicule rutiere, eliberat de RAR, in urma frecventarii unui curs si a absolvirii unui examen de verificare a cunostintelor (Anexa 7 la prezentele reglementari). Persoanele cu studii superioare in domeniul tehnic cu o vechime minima de 2 ani in activitate, pot conduce ateliere in care se desfasoara activitati prin care se pot influenta parametrii constructivi, functionali si de calitate ai vehiculelor rutiere si primesc un certificat de atestare pe baza diplomei de absolvire, fara participarea la curs si sustinerea examenului. Persoanele cu studii superioare in alte domenii decat cel tehnic cu o vechime de minimum 3 ani in activitate vor frecventa un curs de instruire cu sustinerea examenului de absolvire in cadrul RAR, in vederea obtinerii certificatului de atestare a capacitatii profesionale. Valabilitatea certificatelor de atestare este de 3 ani si se va prelungi in conditiile prevazute la aliniatele 2 si 3."

Informatii privind atestarea conducatorilor de ateliere - studii superioare in domeniul tehnic

1.1. Pentru a obtine certificatul de atestare a capacitatii profesionale, cei interesati vor trimite prin posta, pe adresa Registrul Auto Roman - Compartimentul Evaluare si Instruire Personal (in atentia dlui ing. Liviu ANGHENE ), Calea Grivitei 391 A, sector 1, Bucuresti, cod 010719 un dosar cuprinzand: a) cerere tip ( conform modelului anexat); b) copie dupa diploma de studii, legalizata sau semnata si stampilata de conducerea atelierului, cu mentiunea "Conform cu originalul"; c) copie dupa cartea de munca sau contractul individual de munca sau actul constitutiv al firmei, dupa caz, din care sa rezulte vechimea de 2 ani in activitate precum si legatura intre persoana si firma pentru care se cere atestarea. Toate inscrisurile vor fi legalizate notarial sau semnate si stampilate de conducerea atelierului, cu mentiunea "Conform cu originalul". d) copie a dispozitiei de plata in contul RO78BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L. Calderon sau copie a facturii de plata prin casieriile RAR din incinta reprezentantelor judetene (cod tarif W0H46). Recomandam ca plata sa fie facuta prin casieriile RAR ! In cazul in care s-a procedat conform cu cele de mai sus, conducatorul de atelier va primi certificatul de atestare, prin posta, la adresa mentionata in cerere, in termen de 7 zile lucratoare de la inregistrarea corespondentei la RAR. 1.2. Pentru solicitantii care se pot deplasa personal la sediul RAR Voluntari - str. Barsei nr.1, orasul Voluntari, jud. Ilfov, Compartimentul de Evaluare si Instruire Personal, camera 2.03, eliberarea certificatului de atestare se va face pe loc, in baza acelorasi documente solicitate si in primul caz, mai putin dovada de plata (care poate fi efectuata direct la casieria reprezentantei RARVoluntari) (Recomandam a se suna in prealabil la tel. direct 021.350.82.94 ori prin centrala 021.350.82.95 interior 133). In situatia in care copiile dupa diploma de studii sau cartea de munca nu sunt disponibile in forma legalizata sau nu au avizarea conformitatii de catre conducerea atelierului, verificarea se poate face de RAR, dupa prezentarea originalelor. Observatie: Deplasarea catre si dinspre RAR-Voluntari se poate face gratuit utilizand cursa proprie RAR, care face legatura intre sediul central RAR-Grivitei - Calea Grivitei 391 A- (G) si RAR-Voluntari (V), cu plecari G-V la orele 9,00 si 12,30 (luni-joi) respectiv 9,00 (vineri) si plecari V-G la orele 10,30 si 14,00 (lunijoi) respectiv 10,30 (vineri). Foarte important! Procedura de mai sus ramane valabila si in cazul eliberarii certificatelor de reatestare (la expirarea certificatului anterior), cu mentiunea ca documentele probatorii pentru studii si vechime nu se vor mai prezenta, acestea existand la dosarul initial. In acest caz la dosar va fi atasata o copie a certificatului de atestare vechi (expirat), alaturi de cererea tip si de dovada de efectuare a platii. In situatia in care titularul isi schimba locul de munca in perioada de valabilitate a certificatului de atestare, noul certificat se va elibera gratuit, numai in baza cererii tip si a certificatului de atestare actual, cu un termen de valabilitate identic cu cel anterior. In acest caz se poate folosi transmiterea prin posta sau prezentare personala, similar cu situatiile detaliate la punctele 1.1. - 1.2.

2. Atestarea conducatorilor de ateliere - studii medii sau studii superioare in alte domenii decat cel tehnic Pentru a obtine certificatul de atestare a capacitatii profesionale, cei interesati vor trimite prin posta, pe adresa Registrul Auto Roman - Compartimentul Evaluare si Instruire Personal (in atentia d-lui ing.

Liviu ANGHENE ), Calea Grivitei 391 A, sector 1, Bucuresti, cod 010719 un dosar cuprinzand: a) cerere tip (conform modelului anexat); b) copie dupa diploma de studii, legalizata sau semnata si stampilata de conducerea atelierului, cu mentiunea "Conform cu originalul"; c) copie dupa cartea de munca sau contractul individual de munca sau actul constitutiv al firmei, dupa caz, din care sa rezulte vechimea de 3 ani in activitate precum si legatura intre persoana si firma pentru care se cere atestarea. Toate inscrisurile vor fi legalizate notarial sau semnate si stampilate de conducerea atelierului, cu mentiunea "Conform cu originalul". d) copie a dispozitiei de plata in contul RO78BRDE410SV19834754100 BRD Sucursala J.L. Calderon sau copie a facturii de plata prin casieriile RAR din incinta reprezentantelor judetene (cod tarif W0H45). Recomandam ca plata sa fie facuta prin casieriile RAR ! Mentionam ca plata se poate face si pe loc, la una din casieriile RAR, in momentul efectuarii cursului. In cazul in care s-a procedat conform cu cele de mai sus, conducatorul de atelier va fi programat telefonic la curs, prin grija Compartimentului Evaluare si Instruire Personal. Frecventa seriilor de instruire, locul de desfasurare a instruirii (in Bucuresti sau in centrele zonale RAR) vor fi stabilite in functie de numarul de solicitari si de posibilitatea de grupare a cursantilor. Foarte important! Procedura de mai sus ramane valabila si in cazul programarii la cursuri in vederea eliberarii certificatelor de reatestare (la expirarea certificatului anterior), cu mentiunea ca documentele probatorii pentru studii si vechime nu se vor mai prezenta, acestea existand la dosarul initial. In acest caz la dosar va fi atasata o copie a certificatului de atestare vechi (expirat), alaturi de cererea tip si de dovada de efectuare a platii. In situatia in care titularul isi schimba locul de munca in perioada de valabilitate a certificatului de atestare, noul certificat se va elibera gratuit, numai in baza cererii tip si a certificatului actual, cu un termen de valabilitate identic cu cel anterior. In acest caz se poate folosi transmiterea prin posta sau prezentare personala, similar cu situatiile detaliate la punctele 1.1-1.2. Material bibliografic Pentru autorizarea atelierelor de reparatii sau intretinere auto, precum si pentru alte activitati conexe, legislatia nationala in vigoare, care trebuie sa fie cunoscuta de conducatorii locurilor de munca respective, este: - O.G. 82/2000 privind autorizarea agentilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobata cu modificari si completari prin Legea 222/2003, cu modificarile si completarile ulterioare - Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.131/2005 pentru aprobarea Reglementarilor privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de intretinere, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9 Pentru informatii suplimentare va veti adresa Sefului Compartimentului Evaluare si Instruire Personal, dnul ing. Liviu ANGHENE (tel/fax 021.350.82.94 sau prin centrala 021.350.82.95 interior 133).