Sunteți pe pagina 1din 2

ACT CONSTITUTIV

Al asociatiei sportive ............................


NOI,
1. ..............................., cetatean roman, domiciliat in ............................, str. .................................... nr. ........,
bloc .............., scara ............., etaj .........., apart. ..........., sector/judet .........................., posesor al actului
de identitate ............................ seria ....................... nr. ..........................., eliberat de ..................., la data
de ......................, cod numeric personal .................................;
2. ................................ cetatean roman, domiciliat in ............................, str. .................................... nr. .........,
bloc ..............., scara .............., etaj ............, apart. .........., sector/judet ......................, posesorul actului de
identitate ...................................... seria ...................... nr. ........................... eliberat de ...................... la
data de ................., cod numeric personal ..................................... si
3. S.C. ...................................... SNC/SCS/SA/SCA/SRL, cu sediul social in ...................................
str. ........................................ nr. ................, bloc .........., scara ..........., etaj .........., apart. .........,
sector/judet ............................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ............................... sub
nr. .............../................../................, cod fiscal nr. ............................... din ........................... reprezentata
de ............................... avand functia de ................................................, in conformitate cu Ordonanta
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si cu Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele
fizice si persoanele juridice, in calitate de asociati-fondatori, am hotarat sa constituim o asociatie sportiva
astfel: Asociatia sportiva va fi denumita ......................... si este persoana juridica de drept privat, fara scop
patrimonial. Asociatia sportiva ...................................... are sediul in ............................ str. ...........................
nr. ........., bloc .........., scara .............., etaj ..........., apart. .............., sector/judet ...................... . Scopul
Asociatiei Sportive ............................. este ..................., iar obiectivele pe care si le propune in vederea
realizarii acestui scop sunt prevazute in Statutul asociatiei. Asociatia se constituie pe
durata ............................... . Patrimoniul social al asociatiei este format dintr-un activ patrimonial in valoare
de ................. lei si este alcatuit din urmatoarele aporturi in natura si/sau in bani depuse de asociati
astfel: ...................................................................................................................................................... ........
............................................................................................................................................ . Intregul
patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele asociatiei si
va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei. Organul de conducere al asociatiei este Adunarea
generala formata, la infiintare, din membrii fondatori.
Fundatia are un Consiliu director* format din:
1.
Presedinte ................................................................................
2.
Prim-vicepresedinte .................................................................
3.
Vicepresedinte .........................................................................
4.
Secretar ...................................................................................
5.
Membri .....................................................................................
etc.
Controlul activitatii economico-financiare va fi efectuat de un cenzor/o Comisie de cenzori* formata din:
1.
Presedinte ................................................................................
2.
Vicepresedinte .........................................................................
3.
Membri .....................................................................................
Atributiile organelor de conducere, administrare si control sunt prevazute in Statutul asociatiei.
Noi ............................................................................................, membrii fondatori ai Asociatiei
Sportive ............................................., imputernicim pe ....................................... cetatean roman,
domiciliat in ......................................, str. ...................... nr. ............., bloc .........., scara ............., etaj .......,
apart. ........., sector/judet .........................., posesorul actului de identitate ................... seria ............
nr. ......................... eliberat de .......................................................... . la data de .............................., sa
actioneze in numele nostru si pentru noi sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice,
inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, obtinerea avizelor necesare, precum si sa
semneze orice acte modificatoare ale Actului constitutiv si Statutului asociatiei, modificari impuse de
instanta judecatoreasca competenta, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila. Redactat si editat
in .................. exemplare, la ....................... cu sediul in ..............................., str. ......................... nr. .........,
sector/judet .................... .
S-au eliberat ............... exemplare.
SEMNATURILE FONDATORILOR
NOTA
Doua sau mai multe asociatii se pot constitui in federatie, actul constitutiv si statutul avand continut

similar, cu exceptia obiectivelor federatiei care trebuie formulate in raport de specificul lor si
explicitate ca atare.
Federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de lege
pentru asociatiile fara scop patrimonial.
Cererea de inscriere in Registrul federatiilor se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia
federatia urmeaza sa-si aibe sediul si devine persoana juridica din momentul inscrierii in acest
registru.
Asociatiile care constituie o federatie isi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul
patrimoniu.
In cazul dizolvarii federatiei, daca nu se prevede altfel in Statut, bunurile ramase in urma lichidarii
se transmit, in cote egale, persoanelor juridice constituente.

_____________
* Daca nu se stabileste, la constituire, componenta nominala a acestora, in actul constitutiv se vor
stabili regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe.