Sunteți pe pagina 1din 8
Capitol VE Precdmispedae. bf - Secfiunea I. Ordonanta presedinfial §1. Consideratii introductive ‘ ee ae . eee cae ordonantei pregedintiale este reglementatd, in principal, de art. 581-582 Ordonanja presedinfiala trebuie deosebité de Incheierea (numit8, uneor, ordo- nant) data in materie necontencioasé, uaeori chiar de presedintele instanfei (ar. 339 Cproc.civ.), deoarece ordonanja presedinfiald are intotdeauna caracter contencios chiar si atunci cand se da fara citarea partilor, oo ss za ee an presedintialé nu trebuie confundatd cu unele masuri pe : ee "5 ani instanfei sau jnlocuitorul acestuia, atunci cand primeste cererea 6 eh ‘mare in judecat& (masuri dispuse prin rezolutia pe care presedintele instantei sau inlocuitoril acestuia o trece pe cererea de chemare in judecatd) si nici cu ordonanta pe care o pronunta presedintele in baza art. 110 alin. 3) C.proc.civ. §2. Condifiile (speciale) de admisibilitate a ordonantei presedintiale 2.1. Precizari prealabile ondifiile (generale) ce trebuic sa existe in cazul oricarei forme concrete in continutul actiunii civile (formularea unei pretentii, interesul, capacitatea pro- cesuala si calitatea procesuald), admisibilitatea ordonanfet presedintiale presupune $i indeplinirea anumitor coi speciale, care se desprind din art. 581 alin. (1) C.proc.civ. Potrivit art. 581 alin. (1) C.proc.civ., instanfa va putea sa ordone masuri vremel- nice, in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin fntarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum i pentry ivi cu prilejul unei executiri. doua din conditiile de admi- 4 caracterul vremelnic din aceasté din wma misura luaté S& care intra turarea piedicilor ce s-at » subliniat cé textul de lege stabileste de ordonanta presedi jal, anume urgenta 3 jua pe aceasta cale, precum si ca, din misibilitate, anume ca pan i] masurii solicitate a se tonditie, decurge o 4 ireia conditie de adi iw se prejudece fondul. © atte ae a4 Proc eduri speciale 2.2. Urgenta Prima condific ce justificd folosirea ordonante’ urmeazi a fi apreciaté de cAtre imstan{a in co obiective ale cauzei, criteriile subiective fii Articolul 581 alin. (1) C.proc.civ. enum rizate prin urgent&: pastrarea unui drept car unei pagube iminente $i care nu s-ar putes re s-ar ivi cu prilejul unei executri. Deci, dac: aceste trei situafii, va putea sA incuviinjeze ordo: sunt indeplinite $i celelalte doua condifii Conditia urgentei nu trebuie confundata cx Codul de procedura civilé ar putea OTA. care rcumstantele C.proc.civ. tine de insasi natura ordonant triva, presupunand celeritate. Ins’, nu in toate cazurile "cata are loc de urgenta si cu precddere [de exempl se poate trage concluzia c4 judecata va Este necesar ca urgenta s& persiste pe tot parcursul judecasii, astfel neat cererea de ordonanf& presedintiali nu poate fi admis’ ¢2c3 urgenta exista doar la data introducerii cererii, ins& a disparut ulterior acestui mom-at si inainte de pronuntarea be Gr reparafii, dr acestea nu sunt urgente, astfel fneat in lipsa lor —- Se Se prélbugeased ori si devind impropriu utilizdrii normale, nu se mat a he chiriasilor pe calea ordonantei presedintiale pan’ la terminarea Incrarilor. . file in case p au ocupat fri violent apartamentul reclamantilor, gol ee dati, iar evacuarea lor s-a cerut la peste doi ani de la ocupare, nu se poate retine c& sunt fntrunite conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale, lipsind caracte ul urgent al cererii.” S-a mai decis c& reintegrarea in locuinfa comuna nu poate i dispus’ pe calea ordonantei presedintiale dac& au trecut peste patru luni de la data pretinsei imterdictii de a patrunde in locuinté * ori daca a trecut mai mult de un an de la data desparfirii in fapt. fntr-o alti spet, instanta a hotarat c& este inadmisibil ca pe calea ordonantei presedintiale reclamantul sa solicite si s& obfind obligarea paratei, fosta hui satie, s8 11 permitd s& locuiasca in apartamentul ei, asa cum an convent in | fata notamulzi, pentru toati perioada necesara ca autorititile competente sa aprobe” stabilirea lui definitiva in tard, dacd cererea a fost introdusd la zece luni dupa d care 2 objinat aprobarea de a se stabili in tara.‘ De asemenea, s-a decis ca fi movarii unei actiuni in justitie dup§ un interval mare de timp de la constctiller in im face ca o prima conditie de admisibilitate a ord dintiale (urgen{a) s& nu fie indeplinita > : 2.3. Caracterul vremeinic A doua conditie de admisibilitate este ca masura ordonatd de i melnica. : Pe calea ordonantei pregedintiale nu pot fi luate masuri det fond litigial dint parti. In acest sens, ¢-a decis c& o obliga m ordonan a in di