Varianta 51 A.1. C - Olanda; I - Belarus;2. 8 - Kiev; 15 - Reykjavik. B.1. 9; 2. Finlanda; 3. climat temperat-oceanic. C.1 - b; 2 - d; 3 - d; 4 - b; 5 - b. D.

C - Olanda, E - Grecia: - deosebire: Tn Olanda este caracteristic climatul temperat-oceanic, spre deosebire de Grecia, Tn care mediul geografic este determinat de un climat subtropical, mediteranean; - deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai bogate (cerul acoperit cu nori Tn mare parte din an, umiditate ridicata Tn timpul iernii) Tn Olanda si mai reduse, repartizate neuniform Tn timpul anului (veri toride si secetoase, iemi blande si ploioase) si Tn suprafata (mai ridicate Tn partea de vest, cu relief predominant muntos) Tn Grecia; - deosebire: pentru Olanda vegetafia naturala este reprezentata de paduri de foiase (Tnlocuite pe man suprafete de campuri cultivate deschise), iarm Grecia mediul initial al padurilor de foioase a cunoscut o degradare rapida, fiind Tnlocuit de o vegetafie reprezentata prin asociatii detipfrigan. E. Se acorda 4 puncte, cate doua puncte pentru fiecare argument corect, astfel: 1 - situarea Tn nord-vestul Europei, Tn regiunea Tn care este caracteristica vegetatia reprezentata de paduri de foioase' (stejar si fag); - condifiile climatice (clima temperat-oceanica) favorabile dezvoltarii pSdurilor de foioase. 2. coliziunea dintre placa africana si cea euroasiatica. Varianta 52 A.1. B - Regatul Unit al Marii Britatnii si Irlandei de Nord; H - Finlanda; 2. 2 - Paris; 5 - Zagreb. B, 1.Lituania;2. lutlanda; 3. E. C.1 - d; 2 - a; 3 - a; 4 - a; 5 - c. D.B - Marea Britanie, J - Grecia. - deosebire: fn Marea Britanie relieful este dezvoltat pe un fundament cristalin Caledonian (sistem de munti paleozoic!), pe cand Tn Grecia relieful este format pe structuri alpine; - deosebire: Tn Marea Brifanie relieful este dominat de treapta montana joasa (1343 m alt. max. Tn vf. Ben Nevis/Muntii Grampian), pe cand tn Grecia relieful este dominat de treapta montana Tnalta (2917 m alt. max. Tn Muntele Olimp); - deosebire: in Marea Britanie campiile joase, straba'tute de siruri de cueste, se desfasoara Tn sudul si estui tarii, pe cand Tn Grecia campiile se dezvolta Tn centru si nord, formate prin

intense procese de aluvionare a unor bazine tectonice. E.1. carbuni, gaze naturale;2. Germania (carbuni), Rusia (gaze naturale). Varianta 53 A.1. J - Serbia; D - Ucraina; 2,2-Tallin; 14-Roma. B.1. B; 2. Austria; 3. alpina. C.1-b;2-d;3-c;4-c;5-b. 4 D.G - Ungaria, D - Ucraina: - deosebire: Tn Ungaria relieful este reprezentat Tn proportie de peste doua treimi de campie, iar Tn Ucraina aproape jumatate din teritoriu are un relief de podis; - deosebire: sub raport geologic, relieful Ungariei corespunde unei depresiuni tectonice intraalpin© (Depresiunea Panonica), iar Tn Ucraina, relieful este format, Tn mare parte, pe un fundament vechi-precambrian; - deosebire: Tn Ungaria muntii ocupa suprafete reduse si au altitudini mici (1015 m Tn Muntii Matra), iar Tn Ucraina muntii sunt situati Tn sud-vest si au altitudini mai mari (2061 m In Varful Hoverla din Carpatii Padurosi). E.- scaderea ponderii populatiei tinere, Tn raport cu celelalte grupe de varsta (consecinta a unei rate scazute a natalitatii); - Franta, Italia. Varianta 54 A.1.1-Helsinki; 4-Dublin; 2.1 - Suedia; B - Germania. B.1. A; 2. Bratislava; 3. Austria. C.1-d;2-c;3-b;4-d;5-d. D.A - Spania; D - Ungarja - deosebire: Tq Spania* clima prezintd influente mediteraneene Tn sud-est, pe cand Tn Ungaria lipsesc; - deosebire: Tn Spania verile sunt cdlduroase si iernile sunt mai blande, pe cand Tn Ungaria iernile sunt mai red si verile calde si secetoase; - asemanare: Tn ambele state se regasesc influenfele oceaoice. E.- majoritatea raurilordin Peninsula Scandinavicd izvordsc din Muntii Scandinaviei si se dirijeazd spre Marea Balticd; - dispunerea reliefului peninsulel Tn trepte longitudinale care scad Tn altitudine de la vest la

.Cehia. .1.1. 2.5-c.3-d. 8 . Tn ambele state. 3. bilantul natural'este negativ (-4. Islands. Varianta 56 A. 3. Germania.2-b. monarhie parlamentarS.deosebire: vulcanii activi reprezintS o caracteristicS a reliefului Italiei. 3 . 2.deosebire: Munp Caucaz au altitudini ce tree de 5000 m (altitudinea maxima este de 5642 m Tn Varful Elbrus).4-c. Varianta 55 A.900 m. 0.1.m.10 .4-b. . C. B.4-a.est conferd vdilor raurilor un caracter transversal si. 2. D..Grecia. 8. D. 2. un potential hidroenergetic ridicat.5-b.2-b.Austria. B . Varianta 57 A.Roma.Moscova. C.Bruxelles. altitudinile maxime sunt de peste 2..3-c.deosebire: Tn Italia osatura montanS s-a definitivat Tn tlmpul orogenezei alpine. .asemanare: Tn ambele unitati montane este prezent relieful glaciar.-1. climatul mai aspru. E .2-a. altitudinea maxima fiind de 2469. Lisabona.3..Madrid. 2 .1 -a. iar Muntii Scandinaviei apartin sistemului muntos Caledonian.Lituania. Tn timp Germania vulcanii sunt stinsi.Finlanda.2.factor geodemograflc.1.Suedia.revolutja industrials a determinat cresterea productiei si a productivitStii muncli plicit cresterea nivelului de trai . asemanare: atat Campia Europe! de Est cat si Campia Nord Europeana fac parte di Europa . Germania exists si unit&ti de relief de varstS hercinicS. F .4. 15 . .3-a.A C. iar Muntii Scandinaviei au altitudini mai mici.1. 2. C . E.1 .1-c. H . suprafete mari ocupate de taiga (padurea de conifere).5-d. B . 1-a.asemSnare. . B.D. B. 2.Belgrad. ca atare.1.deosebire: Muntii Caucaz apartin sistemului muntos alpin. E.8%o). Dunarea.cresterea natalitSfii si reducerea mortalitStii.Dublin.

Tn Alpii Scandinaviei Tntalnim un climat montan si temperat-continental. E. . In industria energiei electrice sunt folositi combustibili fosili: carbuni. 5 .b.straveche (Placa Est Europeana si respectiv Scutul Baltic). Varianta 58 A.deosebire: tipul de climat Tn nordul Peninsulei Scandinavice este subpolar.1. iar relieful Muntis Urali este vechi. Narodnaia din Munjii Urali.deosebire: ca geneza.conflicts militare: razboaie. .4.Reykjavic. E. sisturi cristaline.Irlanda. 2.4-d.asemanare: atat Campia Nord Europeana cat si jumatatea nordica a Campiei Europ de Est sunt acoperite cu depozite fluvio-glaciare.1 .. E .2.1.deosebire: altitudine maxima de 2912 m Tn Vf.Varsovia.3-c. de tip alpin. Romania.3.deosebire: temperaturile medii anuale Tn Peninsula Scandinavica sunt Tn sud de + 6y si Tn .1.c. 7-Oslo. C. A .1. pe cand Tn Campia Nord Europeana fragmentere produsa de rauri este mai mare deoarece au afluentii sunt mai numerosi datorita precipitatiik mai mari.F. 2 .Cehia.H. Exemple de state europene Tn care se exploateaza combustibilii amintiti la punc anterior: Rusia. D. 3. F . Munfli Alpi. D.. D. de tip hercinic. B.5-d. iarm partea centrala climatul subtropical seceti . -.2. Campia Londrei.d.c.. iar Tn Peninsu Iberica predomina climatul subtropical (mediteraneanj.Lituania.1 . G . relieful Muntilor Apenini este tanar.ionale si recunoasterea interna^ionala. gaze naturali 2.1-c.Suedia. 2. Tn unele zoni acoperite cu calcare.H C. cu influe oceanice. 10 . . 3 . Varianta 59 A. 13-Berlin.realizarea dreptului de autodeterminare a unor popoare cu respectarea legislate internat. B.asemanare: tipuri de roci predominant dure: granite. .2-b. Gran Sasso din Muntii Apenini si altitudii maxima de 1894 m Tn Vf.deosebire: fragmentare redusa a Campiei Europei de Est produsa de raurile care i afluenti putini datorita precipitatiilor reduse. 4 .1.

d. dar si calcare. predominant sisturi cristaline.1. 2.razboaie locale. de 15° C Tn Peninsula Scandinava si de 22° C Tn Peninsula Iberica). C. . A. .2. Bosnia si Hertegovina. cocs. 5. conflicte regionale. D.deosebire: temperaturile medii lunare sunt mai ridicate Tn Peninsula Iberica decat in I Peninsula Scandinava (Tn sezonul rece de -1° C Tn Peninsula Scandinava si de 8° C Tn Peninsula) Iberica.asemanare: ambele regiuni muntoase s-au format Tn orogeneza alpina. Tn Munjii Apenini.Moscova. Tn timp ce Tn Peninsula Iberica sunt repartizate neuniform Tn cursuil anului (veri toride si secetoase.b. 3 . predominant sub forma de zapada. D. B.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate Tn Peninsula Scandinava (valorilel pot depasi 2000 mm/an).c. Vf.1. 2. granite. Vf.asemanare: tipuri genetice de relief: relief fluvial. 2 . Gran Sasso d'ltalia: 2912 m. Mun(ii Apenini sunt mai fragmentati. . 14 .c.somajul ridicat al populatiei active dintr-o regiune si oferta de locuri de munca a a regiuni.1.Portugalia. relief granitic. Marea Britanie. iarm Peninsu Iberica. minereu de fier. iarm nord de +14°C (Tn iulie +20°CTn nord si +2? Tn sud . D . temperatura medieTn sud este +18°C. 3. 3. 5 . relief petrografic format pe' sistur | crisaline.1.a.c. Rusia.deosebire: Tnaltimi maxime: Tn Munjii Pirinei.c. 4 . relief carstic. .1. dar $i vulcanism. ierni blande si ploioase) si valori frecvente de 600 - . 4 . iar Tn sezonul cald. 14 . E.Bruxelles. 4 .1 .nord de 0°C. E.. B. prin cutare s maltare.1.Italia.Kiev. iar Tn Peninsula Iberica. C .2. Tn nord 600800 mm/an Tn sud. Varianta 60 A. 2.c.deosebire: precipitatiile Tn Peninsula Scandinavica sunt de 1000 -2000 mm/an. Tamisa.Viena. cu rod dure. 5 . 3 .Belarus. Germania.. Pic d'Aneto: 3404 m. Varianta 61 A.a. B . Atena.d. C. . 8 . cu influenta termica a curentului Golfului (Tn iulie 14° C-16° C). C .cu veri foarte calduroase).Lituania. precipitafiile anu sunt de 500-600 mm/an Tn partea central-sudica si 1000*000 mm/an Tn partea montana nordica. . 2 .

C .tarmul cu lagune este specific Marii Baltice (N. Germaniei si Poloniei). D. 5 . F.deosebire: temperature medie anuala Tn Rusia este Tntre -5 si 10 °C. Baltica.Suedia.d.extinderea teritoriala si administrativa a oraselor si aparitia unor nuclee urbane Tn jurul marilor orase.explozia demografica datorata revolutiei industriale.1.Slovacia. 2 .b.d. . verile sunt calduroase si secetoase.b.a. .c.conditiile climatice aspre si solurile cu fertilitate redusa.. 4 ..Albania. 2 .asemanare: atat Tn Italia.1. iar Tn H (Franta). 2.2. E. Zagreb. E. C. 2.lagunele sunt Tntinderi de apa marina separate de marea deschisa printr-un cordon literal.asemanare: atat Tn Italia. D.deosebire: Tn B (Rusia) predomina dimatul temperat-continental. .1 .1.. 3 .a.2. 3. J . E. Varianta 63 A. 2. Dunare. 3.Copenhaga.Rusia.asemanare: atat Tn Peninsula Scandinava cat si Tn Peninsula Iberica se manifesta un] climat temperat-oceanic.. 15 .cresterea altitudinii si accesibilitatea redusa (pante accentuate. .d. .1000 mm/an: I . 5 . . 4 . . 1. Varianta 62 A. C. 10-Tirana. c§t si Tn Ucraina.asemanare: Tn nordul Italiei (Tn Muntii Alpi) si Tn sud-vestul Ucrainei (Tn Carpatii Padurosi) climatul este tipic montan.a. iar Tn Franta de peste 750 mm/an Tn cea mai mare parte a teritoriului. iar Tn Franta Tntre 10 si 12 °C. cat si Tn Ucraina (pe litoralul Peninsulei Crimeea) apare climatul subtropical mediteranean. grad ridicat de| fragmentare a reliefului).. B. 1 .deosebire: precipitatiile medii anuale sunt Tn Rusia Tntre 500-750 mm/an. I . B. E. climatul temperat-oceanic.Minsk. Stockholm. 7-Oslo. 3 . .d. . umed si racoros. B .

E.1. -d.1.2655 m).1.1. . .Norvegia. Tn sezoanele extreme. 2..Lisabona. care s-au format Tn timpul orogenezei alpine. monarhie.deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Pirinei (Varful Pic d'Aneto . . 14. mult mai uscate.1.Moscova. . -c. C.deosebire: valoarea altitudinii maxime este mai mare Tn Muntii Alpi (Varful Mont Blanc 4807 m) Tn comparatie cu cea din Muntii Carpati (Varful Gerlachovsky . . Belgia.4. . C.Varianta 64 A. .4.umiditatea mai ridicata a maselor de aer oceanice aduse de vanturile de vest m Europa Occidentala. -c.5. E.Marea Britanle. 11 -Minsk.3.2. 3. .2.1.. E. I B.contrasted termice mari. ce vin dinspre est. care s-au format Tn timpul orogenezei alpine. A . 15-Helsinki.Serbia.-a.1.Slovacia. 11. C. perfectionarea asistentei si practicilor medicate care favorizeaza cresterea duratei de via{a a populatiei.-a. 3.asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerable forme ale reliefului glaciar.2.Bruxelles. 5. .asemanare: atat Muntii Pirinei cat si Muntii Alpi sunt munti tineri.b. 3. 3..2. B . Varianta 66 A. G. * B.1.asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Alpi sunt munti tineri.Estonia.2. E. D. dintre masele de aer oceanice (mai racoroase vara si mai blande iarna) si masele continental (foarte reci iarna si calde vara).. fata de masele de aer continentals. -d. Spania. D .scaderea natalitatii si implicit a sporului natural . -c. 1 -Praga.b. 2.1. -a.-a.A-ElvetJa.5.3.3408 m). B.l.nivelul de trai ridicat.-d.2. -b.deosebire: daca Tn Peninsula Iberica temperatura medie anuala are o valoare de . F .2. -a. D. Tn majoritatea statelor europene Varianta 65 A. -b.2p.Skopje. J . 10-Dublin.4.2.asemanare: ambele lanturi muntoase prezinta pe suprafete considerabile relief glaciar. D.

Finlanda. 4 . 2. prin Tnaintarea spre nord a placii africane se creeaza o tensiune continue (specifics' zonelor de subductie) Tntre cele doua placi aflate Tn coliziune. reel.Varsovia. . si fracturi ale scoartei ce due la vulcanism activ. Tn timp ce fn Rusia bat vanturi reel .deosebire: daca Tn Peninsula Iberica predomina climatul mediteranean.1. E .aproximativ 15°C. . Stromboli. * . 2.Tn Europa de Vest climatui temperat-oceanic cat si relieful este favorabil habitarii. J . B. 3.asemanare: Tn NV-ul Peninsulei Iberice. Vulcano. Tn nordul Peninsulei Scandinave este caracteristic climatul subpolar.. D.deosebire: Tn Italia este prezent climatul mediteranean/subtropical. » Varianta 67 A.. Tamisa. 13 . Tn pare iama dureaza aproape noua luni. Tn timp ce Tn Rusia climatul temperat-continental (Tn cea mai mare parte) si eel subpolar Tn nord.2-c. . spre nord.Moldova.d. care genereaza. E. iar Tn restul tarii climat temperat-oceanic.1-a. C. uscat. ca si Tn NV-ul Peninsulei Scandinave. 5 . Paris.a.2.Tn Europa de Vest densitatea populatiei este mai mare decat Tn Europa Nordica deoarece climatele sunt diferite. care nu sunt prezente Tn Ucraina.2.. B.5-d. 2. . D.Moscova.Germania.Dublin. E . C. 3.4-a. exista climat subpolar.. Tn Peninsula Scandinava valorile temperaturii medii anuale sunt mai mici.Berna.d. E.3-d.deosebire: Tn Italia bat vanturi calde dinspre Africa. Varianta 68 A.1.deosebire: Tn Ucraina climatui este temperat-continental. 3 . se Tntalneste un climat temperat-oceanic. G .egiune.deosebire: Tn nordul Suediei bat vanturi polare. A. 5 . influentat de vanturile de vest. Tn timp ce Tn Suedia.Bazinul Mediteranean a luat nastere pe o falie de transformare situata Tntre placa africana si placa eurasiatica. Vezuviu.Cehia.Albania. Climatul subpolar din Europa Nordica este caracterizat prin temperaturi scazute ceea ce determina o populate redusa Tn r.deosebire: Tn nordul Suediei temperaturile medii anuale sunt de -5°C fata de cele din Ucraina care sunt peste 0°C.1.d. fiind cuprinse Tntre 0 si 5°C. pe linga miscari orogenetice.1. . . 10 .a.1 .Etna. Varsovia. alpina. 2 .

fiind mai tineri.Varful Ben . C.(Crivaful) si vanturile polare.a poluarii radioactive.. . .1 . cat si fn Franfa. 3 . cat si fn Franta.asemanare: atat fn Portugalia. 9 .deosebire: Tn Italia altitudlnile sunt mai mari (4807 m . ' D. B.2.2.Berna.a. 3. Varianta 70 A. Tn timp ce Tn Italia sunt mai mici. precipitatiile medii anuale sunt mai mari de 1000 mm/an . 14 .a.Varful Monte Bianco din Alpi).Sofia. . 4 .Stockholm.1. fn perioada post glaciarS. 12 . Minsk. 6. .asemanare: atat fn Portugalia.1. Varianta 69 A.-in Ucraina sporul natural este redus (rata natalitatii este cea mai mica din Europa 7. atat fn Portugalia. Peninsula ScandinavS a fost afectata de glaciatiune care a modelat prin eroziune circuri si v§i glaciare. D.Sarajevo.Peninsula ScandinavS este siluata Tn nordul Europe! la latitudine mare.Letonia. 3. E.1. J .a.Berlin. cat si fn Franta. Tn timp ce Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord sunt mai mici (1343 m .1.2-b. .3-c. . temperatura medie anuala este mai mare del 0°C-2p.7 %o) ca urmare a: .4-d.In Cuatemar.deosebire: Tn Italia vulcanii activi reprezintd o caracteristicS a reliefului care nu este prezentS Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.asemanare. dupS retragerea ghetarilor Tn circurile glaciare s-au format lacurile glaciare.Estonia.2p. A.1.1. B.deoseblre: Tn RegatuI Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord exists relief mai vechi (de varsta caledonianS si hercinicS). 5 .deosebire: Tn Rusia amplitudinile termice anuale sunt mari.2p.b.1-a. 2. 2. C. . D.d. 2 . C.Norvegia. 2 . iar Tn Italia muntii s-au format Tn orogeneza alpinS. .procesului de fmbatranire a populatiei..a declinului economic.5-a. F . E. 4 . . se manifesta varfturile de vest .

.A. E. . dezagregari). . Ungaria. 5 .conflicte regionale sau regimul politic din fostul spatiu comunist din Europa Centrala di de Est.b.3.-factori economici (diferenta dintre estul si vestul Europei).1 .Irlanda. grohotisuri. .1 . I . spn deosebire de Muntii Alpi care s-au format Tn orogeneza alpina.2. facilitand schimburile comerciale .asemanare: Tn ambele state este prezent climatul temperat-oceanic. .care genereaza migratii de la est la vest. . Varianta 72 A.Vilnius.. ' .este principala axa de transport fluvial la nivelul continentului.2p. 2. 9 -Minsk.deosebire: Tn statul marcat cu D (Norvegia) sunt prezente climatele montan si subpo¬lar.asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depoziti glaciare si periglaciare (glacisuri.Nevis din Munfii Grampian).asemanare: unitSfile montane din cele douS (Sri s-au format prin Tncrefirea scoarfei.5-d.diversitatea treptelor de relief si a altitudinilor. volum mare de aluviuni.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana. B...d.deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa. Slovacia. -razboaie locale. 3.1. 3 . 3. Serbia). Varianta 71 A. 2 . acestea nu se resimt. pe cand in statul marcat cu A (Irlanda)..4-b.extinderea teritoriala si a tipurilor de climat. E. Baltics. 2. . F . . unind prin extensie Marea Nordului de Marea NeagrS . vanturile polare la N de Cercul Polar pe cand Tn statul marcat cu A.Bruxelles. 4 . 7.2-c.3-d. 1.1 -a.traverseaza tari fara iesire la mare (Austria.Luxemburg.d. C. C. 11 -Zagreb. 2. D. 8 .b..Austria. B. E.2p.deosebire: Tn statul marcat cu D sufla. 2 . datorita eroziun mai Tndelungate. decat Muntii Alpi care sunt mai Tnalti datorita recentei Tnaltari..Praga. D.a D. acestea lipsesc.1. C.1. 3 .

Departares I mare fata de bazinele oceanice si marea dezvoltare a suprafetei continentale fac ca precipitatiile medii multianuale sa nu depaseasca 500 mm/an (si chiar sub 300 mm/an. favorabile acestor asociatii vegetale.deosebire: verile sunt mai umede si mai racoroase Tn Marea Britanie.asemanare: Tn ambele lan^uri muntoase altitudinile depSsesc 2000 m. CL | altitudini Tn general sub 400 m.5-d. iarna si nu depasesc 1000 mm/an decat In spatiul montan. spre deosebire | de Italia. C. cantitate insuficienta pentru dezvoltarea padurilor. 5 . 0. spre deosebire de Itala ] care are un climat mediteranean. Franta.Chisinau.. B . cu precipitatii mai mari de 500 mm/an.deosebire: precipitatiile medii anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate I uniform Tn timpul anului in Marea Britanie.Cehia. 2 . 2. C. un relief jos de campie si de podis.2. Lituania. 2 . 2. Tn asociatie cu stepa (silvostepa).Varianta 73 A.La Ranee).. F.b. netede sau usor valurite.4-a.Italia. B. la nord de Marea Caspica). . 3. unde verile sunt calduroase si secetoase. . D. fn zonele ceva mai umede (la limita vestica a regiunii.Bruxelles. Varianta 74 A.deoseblre: Munfii Alpiii Scandinaviei s-au format tn orogeneza caledonica. E. 6 . cu fragmentare redusa cu soluri din clasa molisolurilor sau a luvisolurilor. 3 . energie eolianS si energie mareemotrica'.2-a. 2. E.Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. B. specifice climatului temperatcontinental cu nuanja de ariditate.c. D . iar Munti Alpii Dinarici s-au format Tn orogeneza alpina.1. .deosebire: orientarea culmilor este pe direc(ia nord-est-sud-vest Tn Alpii Scandinavic si nord-vest-sud-est Tn Alpii Dinarici. .Europa de Est cuprinde.1.1 .1 -d.b.1. Tn cea mai mare] parte.Viena.deosebire: Marea Britanie are un climat temperat-oceanic. 3. sau Tn zona mai Tnalta).a. Olanda (fara morilor de vant) si Franta (centrals mareemotricS . . cu rnterfluvii largi.4 . C. Tn cea mai mare parte. I . Dunare. C . apar palcuri de padure cu specii termofile.1. la care se adauga verile calduroase si secetele frecvente. Baltica.b. 4 . 5 Helsinki. 2. .3-b. 1.Germania. Tn timp ce Tn Italia precipitatiile cad.

iar Europa de Vest este acoperita frecvent de ceturi.1. D. 2. 4 .1 .d.1.Varianta 75 A. . rauri scurte cu debite mici.1 -a. A .2. B.4-b. .5-d. D.Bruxelles. Tn timp ce Alpii Oinarici au rezultat In urma orogenezei alpine (sunt mun^i tineri). E. 2.deosebire: Europa Sudica se caracterizeaza printr-un numar mare de zile senine Tn timpul anului. 5 . vecinatatea apelor Oceanului Atlantic (care au rol moderator) si vecinatatea curentului cald al Atlanticului de Nord. I . carbune. .b. . Varianta 77 A.Slovacia..c.Londra.1. B. 3. C. 3 -Minsk.1-b.2. 4 . 3 . 900 m). Varianta 76 A.2.Elvetia. H. Europa de Vest are o vari racoroasa si umeda.Vilnius. D.deosebire: Alpii Scandinaviei sunt fragmentati tectonic.8. 15-Praga. petrol. .Portugalia.deosebire: Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana (sunt munfi vechi).Grecia.deosebire: in Europa Sudica este o clima subtropicala (mediteraneeana).3-a. C.Polonia.Atlantic. H . 2 . B. J.deosebire: Muntii Apenini sunt mai Tnalti (cca.2-d. C .asemanare: ambele siruri montane s-au format prin Tncrejirea scoartei. E. Federatia Rusa. 3 .b. format! de orogenezele caledoniana si hercinica. G.1.3.Varsovia. Tn timp ce Alpii Dinarici se remarcS prin masivitate.deosebire: Muntii Apenini sunt munti tineri. C .4-d. Tn timp ce i Muntil Penini sunt vechi.. 1 . 1 . I.deosebire: Tn timp ce Europa Sudica are o vara torida si arida.Lltuanla.1.5-c.15.3-a. tn timp ce Muntii Penini au altitudini reduse (cca..1. F . Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord.1.2-a.1. C. 2900 m).3. E. . pe cand Tn Europa de Vest este o clima temperat-oceanica. format! de orogeneza alpina.b.2. Rusia. 2. 2.

3-a. B . . 5-a. de aici plecand si cea mai lung§ ruta maritima din lume 21400 km.deosebire: diferenta de Tnal{ime dintre Muntii Alpi si regiunile Tnconjuratoare este mica Tn timp ce diferenta de Tnaltime dintre Muntii Caucaz si regiunile Tnconjuratoare este mare.cresterea densitatii retelei rutiere si feroviare pentru marirea accesibilitatii catre zonele i rurale izolate. . 2. vai glaciare.2-c.Londra este unul dintre cele mai mari noduri de transport de pe Glob deoarece de aici pleaca toate caile ferate si rutiere britanice.2-a. 3.asemanare: relieful glaciar este present Tn ambele lanturi montane. J . format. au o masivitate accentuate si altitudini care depasesc 3000 m. B. B.. I.deosebire: altitudinile Muntilor Alpi nu depasesc 5000 m (4807 m Tn Vf. 14-Praga.Macedonia.Sofia.4-b. E. E. etc.nordul Europei este de varsta caledoniana. .5-b.4-d. format! Tn timpul orogeneze alpine.! Tn timpul orogenezei alpine si fac parte din lantul alpino-carpato-himalaian.Letonia. 10-Zagreb.. D. Mont Blanc) Tr timp ce Varful Elbrus din Muntii Caucaz atinge 5642 m.portul Londrei este unul dintre cele mai mari de pe Glob.2. 2.asemanare: ambele lanturi montane prezinta'un relief tectonic. morene. creste..2.1. I . .deosebire: relieful vulcanic. D.. Are 21 de aeroporturi (Tntre care Heathrow este unul dintre cele mai mari de pe Glob. 4.3-d.asigurarea interconectarii sistemelor de transport cu cele din Europa Centrala si de Vest . creat prin Tncrejirea scoartei. . punct terminus Geelong Tn Australia.Norvegia.1.Suedia. 2. . (chiar si vulcani activi) este prezent Tn Muntii Apenini. Varianta 78 A.sudul Europei este de varsta alpina..1. iar metroul este eel mai vechi si mai lung de pe Glob (409 km). temperat-oceanic. fiind reprezentat prin circuri. fiind totodata unul dintre punctele terminus ale Eurotunelului.. E. E. Ir timp ce Tn Muntii Penini este absent. Varianta 79 A.Viena.asemanare: Muntii Alpi si Caucaz sunt munti tineri.asemanare: Alpii si Pirineii sunt munti tineri.1-c. slab dezvoltate economic.1 -d. C . 5 . 9 . . C. 3. C.1.3.

montan si de cura balneara.Viena. pe cand Muntii Ural se desfasoara pe directia N-S. H.10-Viena. pe cand Muntii Ural s-au format Tn ciclul hercinic (orogeneza hercinica).asemanare: ambele unitati prezinta relief glaciar.3-a. iar Tn Europa Estica este un climat temperat-continental.Italia define jumatate din monumentele de arta ale lumii aflate Tn patrimoniul UNESCO. 4-c. Belarus. 7 .2-c.. Tn sud) si 463 m (Colinele Timan.1-d. C. A. Dublin. C.potentialul turistic natural foarte variat favorizeaza practicarea celor mai importante tipuri de turism: balnear-maritim.deosebire: climatul temperat-oceanic este caracterizat prin precipitatii bogate (1 GOO-2000 mm/an).Dublin. B . 3-b. D.4-b.deosebire: climatul temperat-continental este caracterizat prin prezenta vantului local Crivatul.deosebire: fn Danemarca este o clima temperat-oceanica. E. 2. E-Suedia. 3.2-c.1. Varianta 82 A. F . E. Tn timp ce Tn climatul temperat-continental precipitatiile sunt reduse (sub 500 mm/an Tn nord si sub 300 mm/an Tn sud). D.Portugalia. . 5-b.Berlin. 7 . .2. B. B.Bruxelles. si altitudinile sunt cuprinse Tntre -28 m (Tn regiunea Marii Caspice. 3.4-c. 2.deosebire: Muntii Carpati s-au format tn ciclul alpin (orogeneza alpina). C. 9-Minsk. Tn nord).5-a. iar Tn Grecia este o clima . pleistoceni. A .2..Varsovia.Grecia. cazand Tndeosebi vara. Moscova.3-b.deosebire: Muntii Carpati se desfasoara sub forma unui arc de cere. .. C-Austria.5-c.3.Lituania.1. . C .1. D.2. larg boltit.D.2. 8 .1. 2-c.are fundamentul de varsta precambriana. B. . monarhie..Tn Europa Vestica este un climat temperat-oceanic. . care nu se manifests Tn climatul temperat-oceanic. D.1 -d. sub forma de averse.Fran{a. 1 .Varianta 80 A.1. Varianta 81 A.1..1-b.a fost modelata de ghetarii de calota.

3-b. . 6 .D.1. iar Muntii Ural au orientare generala nord-sud.2.asemanare: si Muntii Alpi si Muntii Ural prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice.-deosebire: Statui marcat cu E (Spania) are clima subtropical^.2.comportamentul demografic modern. caracterizat prin natalitate redusS. pe cand statui marcat cu H (Belarus) are clima temperat-continentala.Portugalia. 3.deosebire: temperaturiie medii sunt de 14-18° C fn Spania.4-b.b.Bruxelles.Paris.a. 4 . . repartizate neuniform Tn timpul anului Tn Grecia.Islanda.mediteraneand. 3. pe cand Tn Belarus circulate continentals..1.deosebire: Muntii Alpi au fost format! de orogeneza alpina Tn Mezozoic si Neozoic. Varianta 83 A.b. 0. 4. C.2-a. continentala Tn centru si temperat-oceanica. 7 . B. 3 . . E. 2 . .mediul de tundra si ghetarii.b. E. 6 .deosebire: Muntii Alpi prezinta orientare generala est-vest. J . Varianta 85 . 500 mm).Helsinki.d.1-c.1. iar Munt. B . E.2. . coline si podisuri joase.5.ii Ural au fost format! de orogeneza hercinica Tn Paleozoicul tarziu.3.clima temperat-continentala cu precipitatii reduse (sub 500 mm/an).1 . . temperaturile medii sunt de 5-8° C. C. J . 5 .Helsinki. E. D. F -Austria.B..Belgia. Varianta 84 A. pe cand Tn Belarus.deosebire: Tn Spania predomina' circula{ia oceanic^ si mediteraneanS. .deosebire: precipitatlile medii anuale sunt mai ridicate (800-1000 mm) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Danemarea si mai reduse (cca.2. ..5-b.deosebire: amplitudinile termice medii sunt mai ridicate Tn Grecia decat Tn Danemarca. etc..Luxemburg. C .nivelul de trai si speran(a medie de viatS sunt ridicate.climatul subpolar si polar.relieful de campie. .1. B.

deosebire. C. spre deosebire de Mun{ii Alpi.asemanare: atat Muntii Pirinei cat?i Muntii Carpati prezinta sisturi cristaline cu intruziuni granitice.3-b.4-b.d. 3. D. accidental.2000 mm/an si repartizate uniform Tn timpul anului. . C.Lituania. A ..d.1. Tamisa.1. de 1000 . Varianta 87 A. G .deosebire: Muntii Alpii Scandinaviei s-au format Tn orogeneza caledoniana.6.deosebire: Tn Irlanda precipitate sunt abundente. . Minsk. maree-motrica. . 3.2-b.10-Moscova. iar Tn Grecia cantitatile de precipitatii sunt cu mult mai mici (600 900 mm/an) si cad predominant toamna si iama. ' . J .5-a.Norvegia.c.2.. 4 .1.Bulgaria. 10 . D. C. Olanda. E.densitatea redusa a populatiei si asezarilor umane deservite de reteaua feroviara Varianta 86 A.5-b.2-d. 15 . 2. energie eoliana. iar fn Grecia o clima j subtropical (mediteraneana).1 .c. 2.relieful montan. . format! de orogeneza alpina. B.1.deosebire: m Irlanda se Tntalneste o clima temperat-oceanica.A.Republics Moldova. care s-au format Tn orogeneza"talpina.Kiev. D . B.asemdnare: Tn ambele unitati relieful glaciar este bine reprezentat. B. D. E. Berlin. 2 . 5 .3-b.Praga. Sena.deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (18-20 °C) Tn Grecia si reduse (15-17 °C)Tn Irlanda.1.asemanare: atat Muntii Carpati cat si Muntii Pirinei sunt mun|i tineri.Helsinki. Dunarea.1-d. C. 2.b.Bulgaria.1-c.Lisabona.2. C. 2. pe cand Muntii Alpi sunt mai Tnaiti (peste 4000 m) datorita recentei Tnaltari.1. 3. F . datorita eroziunii mai mdeiungate.4-b. Franta. 7 .. 12-Riga. .2. Budapesta. 3 . Muntii Alpii Scandinaviei au o altitudine mult mai redusa (sub 2500 m). G .1.Ungaria.. . D.

2-a.4-a. fata de Regatul Unit unde conditiile habituate sunt favorabile (climat oceanic. C. B .deosebire: fn Portugalia sunt speclfice vanturile de vest.1. .cauze economics. . 3.. C . pe cdnd h| Norvegia este o cllmS temperat-oceanlcS si subpolarfi. pe cand Tn Ucraina domina circulatia NEsiE. vulcani activi). D . ceea ce au determinat limitarea activitatilor economice . resurse naturale valorificabile). explica densitatea mare a populatiei Regatului Unit fata de Islanda cu resurse naturale si pozitje geografica izolata. temperat-continental Tn partea centrala si mediteranean Tn sud si est. Portugalia.2-a. 15-Tallin. E. pe cand Tn Ucraina se Tnregistreaza 400-600 mm.2-Sofia.1. IbericS. iarh| vestul Norveglei TnregistreazS valori mai mari de 2000 mm/an. D.2.2.Fran{a. .2. J. 4-Kiev.1 -c.Regatul Unit. B. 0.asemanare: atat Muntii Alpii Scandinaviei cat si Muntii Alpi au relief variat si depozite glaciare si periglaciare.imperiu colonial Tn trecut. Varianta 89 A. Ucralna. . 2.5-d.Tn Spania se Tnregistreaza 800-2000 mm de precipitatii medii anuale. calota glaciara extinsa. H .conditii fizico-geogi-afice diferite: restrictii de locuire Tn Islanda (climat subpolar.1. stat cu economie puternic dezvoltata si pol de emigrare Tn prezent.1. E. cfirbunl. . 3.4-d. . Bosnia si Hertegovina.deosebire: Tn Portugalia este o clima temperat-oceanlcd si mediteraneana4. C. Varianta 88 A. lar fn Norvegia invazille mase de aer polar (arctic)..In Spania domina circulatia atmosferica din vest. . 2.cauze etnice si religioase. Marea Brltanle. B. petrol.1-b. 1-Atena.1.Bosnia si Hertegovina..Tn Spania climatul este oceanic ?n nord.. E. .1.3-d.3-c.Islanda.deosebire: fn Portugalia precipitatiile medii anuale au valori de 500-1000 mm. A.5-b. iar Tn Ucraina domina climatul temperat-continental cu nuante excesive.

Tn (imp ce Italia are un clima: mediteranean.a.Islanda. valorile medii anuale nu depasesc 1000 mm.). fiorduri. iar Tn Peninsula Italica relieful s-a format Tn orogeneza alpina (Muntii Apenini s. reprezentat prin craterele vulcanilor stinsi si prin vulcani activi (Vezuviu). B.asemanare: amplitudinile termice anuale au valori mici Tn ambele state. acoperit Tn prezent de Campia Nord-Europeana. Varianta 91 A. H . 2 .3-c.a. Balcanica. sandre s. C.condifii improprii pentru agriculture. J.prin orientarea muntilor iau nastere bariere climatice. 0. . B. 3.. . 1. Podisul Finlandei.1.4-c.2. 2. prezenja climatului subpolar cu temperaturi scazute si vanturi puternice. A .! Tn orogeneza caledonica). iarTn Italia precipita{iile cad aproape exclusiv iarna.introduce etajare climatica prin altitudine.1. Podisul Suediei.Oslo.Bratislava. morene. pe cand Tn Peninsula Italica este prezent relieful vulcanic.1-d. distribute uniform de-s lungul anului (peste 1000 mm/an)..Islanda. Varianta 90 A. . 10 . E .si implicit un grad scazut al densitatii populatiei.2.4-d. C.1-b..deosebire: Tn Peninsula Scandinava predomina altitudinile mai mici de 500 m (campii.3-a. Elvefja. . D. J.. 12 . . 1 .2.deosebire: Tn Peninsula Scandinava este prezent relieful glaciar.deosebire: climatui Irlandei este temperat-oceanic. Sena.Suedia.5-d. solurile avand o fertilitate scazuta. 3. E.Minsk. E.Sarajevo. podisuri si dealuri joase).2-d. C . Belarus.deosebire: Irlanda beneficiaza de cantitati mari de precipitatii. pe cand Tn Peninsula Italica predomina altitudinile mai mari de 500 m (munti si dealuri Tnalte). Muntii Scandinavi format.1. .deosebire: Tn Peninsula Scandinava relieful major s-a format Tn etape tectonice diferite (Scutui Baltic format Tn Precambrian. reprezentat prin vai glaciare.Suedia.2-b. .5-d.

cu litera F (1000 .Norvegia.b.E.4-b. 1.1. A .1-b. . .relieful este accidental si acoperit de ghetari. . Suedia.Bruxelles. C. 14.Varianta 92 A.Lisabona. ' ' ' . cu litera H valoarea cantitatii anuale de precipitatii este mult mai mica (500 -1000 mm/an si chiar sub 500 mm/an). pe harta. pe harta.2. .2. D.Slovacia.. 5 . 3. 13-Kiev.5-c. D. D . pe cand statul marcat cu D (Franta) are o clima temperat-oceanica si mediteraneana. cu litera F bat vanturile de vest. pe cand Tn Suedia bat Vanturile de Vest si polare. pe harta.1 . 6 .Franfaj F .2000 mm/an).2.Elveiia. s B. 4 .. cu litera H bat crivatul si vanturile reci. 3 .a. B. pe harta.1. E.b..Polonia.deosebire: Tn Franta bat Vanturile de Vest si Mistralul. cu litera H (Federatia Rusa) are climat temperatcontinental si subpolar Tn nord. B . 3.2.3.1. 6 . pe cand statui marcat.deosebire: statul marcat cu A (Suedia) are clima prepolara (subpolara) Tn nord si temperat-oceanica.deosebire: valoarea cantitEp anuale de precipitatii este mai mare Tn statui marcat.1. 4.2. D. B. Varianta 93 A.deosebire: iernile sunt mai aspre Tn Suedia decat Tn Franta. 2 .doua state: Italia si Grecia Varianta 94 A.Roma.3-b. pe harta.2-d. Kiev.1. * C. E.Finlanda. 12 . . iar Tn statui marcat.maslinul si vita de vie. 4 . A . Tn timp ce Tn statui marcat.2.Muntenegru.Moscova. . I . polare.1.b. pe harta.a.deosebire: Tn statui marcat.substratul prezinta gheturi perene. cu litera F (Marea Britanie) are climat temperatoceanic. 5-Lisabona.deosebire: statului marcat. .D..

b.Muntii Penini nu depasesc altitudinea de 900 m.C. D. sub forma de averse) Tn Ucraina. . C .. climatului mult mai favorabil extinderii oicumenei Tn Olanda decat Tn Islanda si reliefului predominant de campie Tn Olanda comparativ cu eel muntos Tn Islanda. Zagreb. 3 . B.c. ..Portugalia. J .1 -b. E. E.7 loc/km2) datorita pozitiei geografice. ..3-c. 14. pe cand statul marcat cu litera I (Marea Britanie) are un climat temperat-oceanic.deosebire: statul marcat pe harta cu litera A (Ucraina) are un climat temperat-continental.Islanda. C.2. !. D.2. B .b. 5 . Elbrus.prezenja vulcanilor activi Tn Europa Sudica se datoreaza divizarii scoartei terestre (placa tectonica africana si cea eurasiatica). 2 .c. pe cand In . 2.doua exemple de vulcani activi: Etna..5-b. Tn Muntii Caucaz este specific relieful glaciar.deosebire: amplitudinile termice anuale sunt mai man (25-26 °C) Tn Ucraina si reduse (1618 °C) Tn Marea Britanie. iar Muntii Caucaz Tn orogeneza alpina. repartizate neuniform m timpul anului (cad predominant vara.1 .un alt factor este aportul migratoriu mare Tn Olanda comparativ cu Islanda.Muntii Penini s-au format Tn orogeneza caledonica.2-a. .1.deosebire: precipitape medH anuale sunt mai ridicate (peste 1000 mm/an) si repartizate uniform Tn timpul anului Tn Marea Britanie. 2 .Grecia. Olanda..1.1 . C. B.Spre deosebire de Muntii Penini.deosebire: Tn Europa de Nord este o clima temperat-oceanica si subpolara.Atena.c.Kiev.2. Varianta 95 A.b.4-c. 5642 m). F . Vezuviu. . si mai reduse (300-500 mm/an). 2 . 3. .1.densitatea medie a populatiei este mai mare Tn Olanda (peste 300 loc/km2) decat Tn Islanda (2.Varsovia.a.1. printr-o falie transformanta.c. 4 . 1 . 4 . E.3. Tn timp ce altitudinea Muntilor Caucaz depaseste 5000 m (Vf.4.Reykjavik. Varianta 96 A. pe cand Tn Europa de Sud temperaturile medii sunt de 14-18 °C. 1 . .c.Dublin.deosebire: Tn Europa de Nord temperaturile medii sunt scazute (Tntre -5 si 0 °C). 5 . 3 .Lituania. D.d.

Tallin. F . Ucraina.Finlanda.1. C.5-d.Macedonia. D.2-b. Varianta 97 A.3-d.deosebire: Tn Italia temperaturile medii pe anotimpuri sunt Tn jur de 10 °C iarna si peste | 25 °C vara.Tn Cuaternar a fost afectata de glaciatiune.relieful malt care genereaza precipitatii bogate.4-d. D. H . relieful cu altitudini mici si climatul temperat-continental. E.1. 9 . iar Tn Marea Britanie este tempera:oceanica. 11 .1-d. .Belgrad. 2 . 5 .Spania. pe cand Tn Peninsula Italica temperaturile medii anuale sunt de 14-18 °C.1.panta mare a cursurilor. 2.deosebire: Tn Arhipelagul Britanice clima este temperat-oceanica. .latitudinea mare.4-c. . B-Iberica.3-c.2. 9 . 2.. Varianta 99 A.. . .1. 3 .2. Chisinau. iar tn Peninsula Italic^ este mediteraneana.deosebire: Tn Italia clima este mediteraneana. Atlantic. .deosebire: Tn Europa de Nord.1. C. iar Tn Marea Britanie de ~5 °C Tn sezonul rece si 20 °C Tn eel cald. E. D-ltalia. . B.Minsk.deosebire: Tn Italia precipitatiile sunt sarace vara si bogate iarna.. Varianta 98 A. 3.2-a. Moldova. Tamisa. 3. 2.1-a. iar Tn Marea Britane | ele sunt bogate tot timpul anului. iar Tn Peninsula Italica precipitatiile sunt sarace (200-800 mm). iar Tn Europa de Sud bat vanturi calde de origine nord africana si austru.deosebire: Tn Arhipelagul Britanic precipita{iile sunt bogate (800-2000 mm). B ..2.Paris. Vilnius. I .Stockholm. C.Olanda.Germania. .Europa de Sud este o clima mediteraneana si temperat-oceanica. B.Praga.deosebire: Tn Arhipelagul Britanic temperaturile medii anuale sunt de 7-12 °C. E.5-d. D .1.

E . E. 2 .deosebire: fn statui F (Rusia europeana) predomina campiile. Rusia.deosebire: Tn Peninsula Scandinava temperaturile sunt scazute Tntre -5 si 6 °C.5-a. iar Tn I (Spania) sunt mai mari (3478 m Tn Sierra Nevada si 3404 m Tn Pirinei).climatui propice temperat-oceanic. 5 . D. . iarfn I (Spania) predomin relieful malt de podisuri si munti.. 2. 3. .deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) relieful este de varsta precambriana.3-b.lberica. D. 1. maree-motrica. . iar i-.Grecia. Londra.2. .deosebire: Tn Peninsula Scandinava sunt influente climatice oceanice si nordice. 13 .Irlanda. C. . « \ B.1.. 4 . 1 -d. iar i-1 Peninsula Balcanica sunt temperaturi Tntre 12 si 15 °C.2.Varsovia. J .1. F.b. Varianta 100 A.c.4-c.deosebire: Tn Peninsula Scandinava precipitatii medii sunt Tntre 500-2000 mm/an. E.7 . 2.. G. 3 .d. pe cand Tn statui I (Spania) relieful este de varsta hercinica si alpina.c.b.| Peninsula Balcanica sunt influente mediteraneene. C. energie eoliana. iar| Tn Peninsula Balcanica sunt precipitatii de 500-100 mm/an. Franta.2-c. . Olanda.Sarajevo.3.B.relieful predominant de campie si podis favorabil dezvoltarii antropice. 3.deosebire: Tn statui F (Rusia europeana) altitudinile sunt mai mici (1638 m Tn Mur Ural).1 . . hercinic si alpina.1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful