CAP.

I

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia analizata: DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, sector 1, Bucuresti. Profil: Directia Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1 funcţionează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al Sectorului. Obiect de activitate: Are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor sunt: - informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. - prin intermediul infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. 13, Calea Grivitei nr. 115 - prin pagina de internet; adresa este www.impozitelocale1.ro - prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe, sumele de plată la data apelului, precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.

1.2. Baza legala de infiintare
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - sector 1 Bucuresti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 / 7.10.1999.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea nr. 210/05.08.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind constituirea unor compartimente de specialitate; - Hotărârea Guvernului României nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea protocolului – cadru si a acţiunilor de predare-preluarea a exercitării de către Consiliile judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr189/1998 privind finanţele publice locale la nivelul primăriilor sectoarelor Municipiului Bucureşti şi înfiinţatea

2

evaluarea competen ţelor responsa bilităţilor personalu lui

Direcţiei Impozite Taxe Locale şi metodologia legislativă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti. - Hotărârea nr.221/16.09.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea primăriilor de sector. - Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avand ca scop incasarea veniturilor la Bugetul Local al Sectorului 1 si Bugetul Capitalei. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

1.4. Obiective fundamentale urmarite de institutie in urmatorii doi ani
 Obiective principale:

1. Îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor, care se poate realiza prin: - intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salarii, impozit pe venit, TVA, accize, taxe vamale şi alte venituri) în corelare cu Planul de încasări. - intensificarea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale în conformitate cu veniturile bugetare stabilite în legea bugetului asigurărilor sociale de stat - executarea silită a contibuabilor cu obligaţii restante la bugetul de stat ; - urmărirea operativă a declanşării procedurilor de reorganizare şi faliment în cazul contribuabililor asupra cărora măsurile de executare silită nu mai dau rezultat 2. Îmbunătăţirea calităţii în activitatea de asistare a contribuabililor prin diversificarea metodelor de comunicare, prin organizare, prin cursuri, instruiri, seminarii etc. 3 .Îmbunătăţirea organizării interne - desfăşurarea auditului intern. 4. Perfecţionarea managementului şi resurselor umane prin : - evaluarea competenţelor şi responsabilităţilor personalului - analiza gradului de realizare a indicatorilor programaţi la nivelul compartimentelor structurale ; 5. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei pentru a raspunde la cerintele impuse de U.E. in urma integrarii din ianuarie 2007, prin aplicarea legislaţiei existente armonizată cu prevederile legislaţiei U.E. 6. Demnitatea publică şi serviciul civil care se poate realiza prin: - analiza structurii organizatorice a instituţiei3 contextul cerinţelor de creştere s eficienţei în ctivităţii ; - promovarea managementului participativ ; - analiza procedurilor de lucru existente armonizate cu cerinţele standardelor aplicabile

- recrutarea funcţionarilor publici transparent prin publicitatea condiţiilor de concurs (publicarea in Monitorul Oficial, presa scrisa, INTERNET - adoptarea şi aprobarea unui Regulament de Ordine Interioară adaptat la cerinţele eticii funcţionarului public, urmărindu-se astfel asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul contribuabilor, printr-un comportament profesionist, precum şi transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei -intocmire şi aprobare sistem de criterii pentru evaluarea funcţionarilor publici în scopul acordării salariilor de merit pentru performanţelor profesionale. 7. Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale - planificarea şi realizarea de întâlniri şi colaborări cu reprezentanţii altor instituţii.

1.5. Minister coordonator
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector1, Bucuresti, se afla in subordinea Ministerului Finantelor Publice (MFP).

1.6. Modalitati de colectare a impozitelor si taxelor
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziţia contribuabililor sectorului 1, o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care va trebui să-l acorde în vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 1. Informaţii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obţine: - de la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, - prin sistemul de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date. În situaţia în care sistemul vocal nu recunoaşte CNP (codul numeric personal – pentru persoane fizice) / după caz CF (codul fiscal – pentru persoane juridice), contribuabilii sunt invitati la sediul din Piaţa Amzei nr. 13, în vederea introducerii acestuia în baza de date, ocazie cu care se poate securiza accesul la informaţie prin introducerea unei parole.  Modalităţi de plată: 1. plata cu numerar 2. plata cu ordin de plată (se poate asigura prin banca unde contribuabilul are cont deschis) 3. plata cu card 4. plata prin internet – prin sistemul internet banking oferit de bancpost. 5. plata prin mandat poştal

1.7. Modalitati de organizare a activitatii - structura organizatorica, analiza departamentelor
ORGANIGRAMA STATUL DE FUNCTII

4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, Bucuresti nr. 131/19.06.2003

 Structura organizatorica :
a). b). c). d). • • • • • • • • • • • • • • • • • conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT compartimentele funcţionale: Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridic Serviciul Taxe Locale, Ocupare Domeniul Public; Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetar Serviciul Contabilitate Biroul Audit Intern; Serviciul Administrativ Aprovizionare; Serviciul Juridic Biroul Resurse Umane Serviciul Relaţii cu Cetăţenii; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice Serviciul Prelucrare Automată a Datelor Biroul Evidenţă şi Arhivă Biroul Gestiune Arhiv Protecţia Muncii şi P.S.I.

 Atributiile departamentelor Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasara impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale care au fost transferate de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor la consiliile locale. Este condusă de un director şi un director adjunct. A. Directorul are următoarele atribuţii şi răspunderi: • organizează şi controlează activitatea instituţiei; • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Biroul Administrarea Sistemului Informatic, Biroul Prelucrare Automată a Datelor, Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware, Serviciul Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse Umane, Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă, 5

Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor.Biroul Gestiune Arhivă. Serviciul Urmărire. în scopul asigurării eficienţei activităţii.S. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine • solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii • soluţionează obiecţiunile. răspunde de rezolvarea. Serviciul Stabilire. • asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare • organizează munca în cadrul instituţiei. • asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV. 6 . • îndeplineşte. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. Directorul adjunct are următoarele atribuţii şi răspunderi: • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Taxe Locale. în condiţiile legii. • ia măsuri pentru organizarea. orice alte atribuţii. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Serviciul Taxe Locale. Protecţia Muncii şi P. raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul. în limitele competenţelor stabilite. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. în condiţiile legii. • răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea. Serviciul Stabilire. evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor. activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Urmărire. luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor. a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente. Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • coordonează prin intermediul directorului adjunct. promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia. Serviciul Stabilire. Încasare şi Executare Silită. Serviciul Stabilire. • ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă • aprobă. Serviciul Stabilire. • asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative. Biroul Audit Intern. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. întocmirea fişelor posturilor. reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie. • asigură măsurile pentru evaluarea posturilor. Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire. destinate unor terţe persoane.I. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Încasare şi Executare Silită. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate. B. • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalul • poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuţii ce îi revi • semnează toate documentele care ies din instituţie. Serviciul Stabilire. • organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei.

• asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: . • răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare. • face propuneri pentru stimularea personalului din subordine] • face propuneri privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari. • asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancţiuni disciplinare conform Codului Muncii salariaţilor din subordine. • stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal. .numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii. • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. •  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii Are următoarele atribuţii principale: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei.actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. atribuţiile departamentelor. 7 . • răspunde de activitatea de prelucrare automată a datelor • organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi juridice. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.structura organizatorică. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. . programul de funcţionare.• aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituţiei şi răspunde de realizarea acestora. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. • propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de realizarea acestuia.

stabilire şi debitare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri. • verifică documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe. . fax. impozitul pe terenuri .lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. impuneri şi încetări de rol. taxa asupra mijloacelor de transport. asupra modificărilor intervenite. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III (cu sediul în Str. 115). Serviciul Stabilire. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. numerele de telefon. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. • analizează. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II (cu sediul în Calea Griviţei nr. impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite. potrivit legii. bugetul si bilanţul contabil. Pajurei nr. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I (cu sediul în Calea Griviţei nr. • colaborează cu Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare şi sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării debitelor. • eliberează certificate fiscale • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite • vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului Lege nr. efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV (cu sediul în Piaţa Amzei nr. . la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri. . sediul. Serviciul Stabilire.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. respectiv: denumirea.sursele financiare. -lista cuprinzând documentele de interes public. • exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiilor de impunere. modificând unde este cazul.  Serviciul Stabilire. • precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. 208 – 210).programe şi strategii proprii.. • efectuează rectificări de rol. 54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate 8 . taxa de afişaj. în conformitate cu prevederile legale în domeniu • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen. 13) au următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice. 13). . • întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil în plus sau eronat la bugetul local.-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. etc.

înscrisuri. conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate. afişaj şi reclamă. după caz. impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local. a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice al • probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale. impozitul pe spectacole. necesare realizării obiectului controlului • stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează. conform legislaţiei în vigoare. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. taxa pentru folosire • terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. • efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare. majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate • verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire. orice alte atribuţii repartizate de conducere. potrivit legii. • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau. • constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri. taxe speciale etc • introduce în vaza de date a instituţiei actele de impunere. de modificare a masei impozabile şi descoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile • analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate.stabilire. modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice. • îndeplineşte. Constatare şi Impunere Persoane Juridice (cu sediul în Piaţa Amzei nr. 9 . constatare. 13) are următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri.• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate. plătite în plus sau eronat la bugetul local • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice. taxa asupra mijloacelor de transport. regrupate într-un dosar fiscal unic • efectuează controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile. precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local • analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice • solicită şi verifică documente. luând sau propunând măsurile care se impun. • întocmeşte documente pe suport aterial sau magnetic privind modificările zilice efectuate în baza de date.  Serviciul Stabilire. • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice. • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate. în condiţiile legii.

• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. • aplică procedura de lucru specifică serviciului. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice: • urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane fizice a tuturor debitelor primite pentrua fi înscrise în evidentă. taxe. • inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare.• analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări. 13) este structurat sub forma a două birouri. în conformitate cu prevederile legale. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante. reduceri.. 10 . eşalonări. în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor ROF în vigoare. conform legii. în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu • întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice. reprezentând impozite. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice Biroul Urmărire. rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere.Biroul Urmărire. în condiţiile legii. orice alte atribuţii repartizate de conducere Biroul Urmărire. intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare. II. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice are atributii asemanatoare celui pentru persoanele fizice. Biroul Urmărire. • inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă • prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de directorul adjunct. • verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului. • îndeplineşte. precum şi majorări de întârziere. III şi IV din cadrul D. • îndeplineşte.I. şi anume: a.T. măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice b. conform dispoziţiilor legale în vigoare. scutiri şi restituiri de impozite şi taxe. orice alte atribuţii repartizate de conducerE  Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare (cu sediul în Piaţa Amzei nr. care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea. atât de către serviciile de constatare persoane fizice I. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces. în caz contrar. • în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare şi furnizează informaţii şi documente instituţiilor abilitate să le solicite. • efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. amenzi etc. cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale.L.

 Serviciul Contabilitate (cu sediul în Piaţa Amzei nr. ce se transmit de personalul din subordine. Serviciul Taxe Locale (cu sediul în Piaţa Amzei nr. precum şi Nota de fundamentare a execuţiei care vor fi depuse la Primăria sectorului 1 la termenele stabilite s.a. • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar. 1394/1995. evidenţa contabilă pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori • conduce corect şi la zi evidenţa încasărilor în numerar. a majorărilor de întârziere şi a încasărilor în fişele analitice de urmărire.a. conform Ordinul Ministrului Finanţelor nr.  Serviciul Buget Financiar (cu sediul în Piaţa Amzei nr. responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 • urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele de închiriere încheiate de către serviciile de specialitat • calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate • întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al sectorului 1. pentru următoarele surse: • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1 privind agenţii economici care ocupă domeniul public de pe raza sectorului 1. precum şi calculul majorărilor de întârziere. în limita creditelor bugetare aprobate şi pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli. stabileşte soldul zilnic al casieriei. • exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 ale lunii următoare • întocmeşte Contul de execuţie bugetară. 13) are următoarele atribuţii principale : • desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local. • întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici. 13) are următoarele atribuţii principale: • asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat. 13) are următoarele atribuţii principale: • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi Nota de fundamentare a acestuia • urmăreşte realizarea veniturilor bugetului local 11 . serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 s. • ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate. asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 • întocmeşte la finele fiecărei luni balanţa de venituri şi cheltuieli. precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin cas • asigură.

urmărind respectarea limitelor maxime ale creditelor aprobate şi a destinaţiei acestor • colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea realizării Contului anual de execuţie bugetară şi a Notei de fundamentare a Contului de execuţi • efectuează încasări şi plăţi zilnice în numerar (încasarea veniturilor. ridică extrase de cont şi depune instrumentele de plată la Trezorerie • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă s. • ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituţiei • asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în domeniul său • organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile. 13). RADET. ROMTELECOM. este structurat sub forma a două birouri.• propune şi întocmeşte bugetele rectificative pe parcursul anului bugetar în funcţie de modul de execuţie al bugetului iniţia • avizează cererile de deschidere de credite bugetare pentru instituţie. inclusiv dezăpezirea acestuia. • vizează cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor. înregistrare. repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia în afara unităţii prin registratura generală. aflate în directa administrare a sa. • organizează efectuarea curăţeniei în incinta imobilului şi răspunde de realizarea acesteia • organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediu. etc. RGAB. rechizitelor şi a altor materiale de uz gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora • întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreţinere. b) Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware  Serviciul Administrativ-Aprovizionare are următoarele atribuţii principale: • asigură activitatea de primire. rechizite. • întocmeşte şi înaintează Serviciului Buget Financiar propuneri privind bugetul anual al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind baza materială. • organizează. depozitarea gestionară şi conservarea acestora. pe căile de acces şi spaţiile verzi. . a gestiunii materiale şi întocmeşte documentaţia necesară. • întocmeşte propuneri privind programarea reparaţiilor şi executarea acestora pentru spaţiile în care funcţionează Direcţia şi răspunde de realizarea acestor • asigură împreună cu Serviciul Relaţii cu Cetăţenii circuitul documentelor • gestionează clădirile şi spaţiile cu destinaţie de birouri.a. apă. şi anume: a) Biroul Administrarea Sistemului Informatic. plata avansurilor spre decontare) • efectuează operaţii cu numerar în relaţia cu Trezoreria sectorului 1. • organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotare. plata salariilor.  Serviciul Prelucrare Automată a Datelor (cu sediul în Piaţa Amzei nr. supraveghează şi răspunde de paza instituţiei şi respectă reglementările privind accesul în aceasta • vizează facturile furnizorilor direcţi (FDEB. 12 .) • ia măsuri de gospodărire raţională a energiei electrice. combustibil.

conform legislaţiei în vigoare • asigură desfăşurarea normală a atribuţiilor.I. la cererea conducerii. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. • informează conducerea instituţiei asupra eventualelor încălcări ale legislaţiei pe care le constată în cadrul D. în condiţiile legii. asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora • avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului D.T..I.L. • asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acesteia .T. • răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară protecţiei muncii şi P. reprezintă D.L. • acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic.L. • asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege.I.L.I. memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului instituţiei. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. întâmpinări.I.T.T. contestaţiilor.S. asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei. care are următoarele atribuţii principale: În domeniul activităţii de asistenţă juridică: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei economicofinanciare şi semnalează conducerii instituţiei eventualele neconcordanţe legislative. când este cazul. în condiţiile legii. în cazul în care este citată ca parte în proces. şi alte documente specifice • arhivează Monitoarele Oficiale.I. precum şi a modului de soluţionare a acestora. În domeniul activităţii de soluţionare a obiecţiunilor: • ţine evidenţa obiecţiunilor. Sector 1 • avizează. orice alte atribuţii repartizate de conducere. orice alte atribuţii repartizate de conducere.• răspunde de asigurarea ştampilelor. • îndeplineşte. cereri reconvenţionale. • promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face propuneri conducerii D.  Serviciul Juridic este format din următoarele birouri: a) Biroul Juridic (cu sediul în Piaţa Amzei nr.L. În domeniul activităţii de asistenţă pentru contribuabili: • furnizează informaţii care privesc contribuabilii. în legătură cu schimbările intervenite în legislaţie. semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni. Sector 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti. 13). a sarcinilor de serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat conform ROI şi ROF • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • îndeplineşte. temeinice şi motivate. • sesizează instanţele judecătoreşti. • ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu caracter juridic • asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D.T. cheilor şi sigiliilor. 13 .

• întocmeşte nomenclatorul pe termene de păstrare. d). care are următoarele atribuţii principale: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei. • arhivează certificate fiscale eliberate. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi. • organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege. rectificările pentru imobile şi mijloace de transport pe suburbii. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente • îndeplineşte. • eliberează adrese în urma solicitărilor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege. orice alte atribuţii repartizate de conducere. 208-210). • eliberează acte originale personale aflate în dosare. prin concurs.b).Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create. reţinând la dosar copii certificate de responsabilii arhivei. • urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei. 14 . în condiţiile legii. • repartizează declaraţiile anuale. are următoarele atribuţii principale: • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale. Străzi şi numere poştale. • asigură şi răspunde de arhivarea documentele nou create. Biroul Evidenţă şi Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. • răspunde de rezolvarea reclamaţiilor. 16/1996 a Arhivelor Naţionale • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite în anul precedent de către celelalte servicii din cadrul instituţiei. • îndeplineşte. • arhivează certificatele fiscale eliberate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. 208-210). • pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia. c) Biroul Gestiune Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. 13). pe bază de semnătură. străzi şi numere poştale. • asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei pe suburbii. în conformitate cu Legea nr. sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţă biroului • ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul instituţiei • răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor. în condiţiile legii.

planificare. • eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat. • propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime. în condiţiile legii. după caz. identificând erorile. • eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate. coordonare. • controlează şi informează conducerea instituţiei despre modul de realizare a planurilor împotriva dezastrelor şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P.I. • ţine evidenţa fişelor de instructaj periodic şi se ocupă de realizarea acestora. în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii • stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat. • duce la îndeplinire şi răspunde de măsurile cuprinse în legislaţia privind protecţia muncii şi P. are următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern.I. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară.S. risipa. 208-210): • întocmeşte documentele şi organizează instruirea personalului privin normele de protecţia muncii şi P. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. 15 .• întocmeşte carnetele de muncă noi • operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor.S. • intocmeşte formele de pensionare. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară • examinează legalitatea. instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de decizii ale directorului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. prin verificarea legalităţii.I. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. • răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din cadrul instituţiei • stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor • organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului • propune.S. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor.  Protecţia Muncii şi P. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze.  Auditul Intern (cu sediul în Piaţa Amzei nr. salarii de merit etc. (cu sediul în Calea Griviţei nr.I. • îndeplineşte. însoţite de raportul de audit.S.. orice alte atribuţii repartizate de conducere. organizare.. promovări în funcţii şi în grade profesionale. 13). • completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei. programare.

în condiţiile legii. orice alte atribuţii repartizate de conducere. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. 16 .• evaluează economicitatea. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. • îndeplineşte.

II ACTIVITATEA DE FINANTARE SI PLANIFICAREA FINANCIARA 17 .CAP.

contributii pentru constituirea fondului de sanatate. reparatii curente.615. fond de premii. salarii de merit. Au fost prevazute in anul 2005 – 8.755. obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata. sporuri de vechime. salubritate. Acest lucru a fost posibil datorita majorarii numarului de angajati ai institutiei. Diferenta prevederilor totale 2006-2005 a fost de 1. se inregistreaza CHELTUIELI TOTALE in valoare de 8. Situatia prezentata in capitolul . cheltuieli pentru asigurari de somaj.528. incalzire.contributii pentru asigurari sociale de stat. Se dubleaza asadar cheltuielile pentru medicamnete si materiale sanitare . furnituri de birou. perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare OBS : Toate sumele analizate vor fii exprimate in mii RON. iar in anul 2006 suma de 10. CHELTUIELI TOTALE in valoare de10. indemnizatii de conducere. posta. alte drepturi salariale.507.818.  CHELTUIELILE In anul 2005. iluminat. materiale pentru curatenie. telex.105 in anul 2005 din care rezulta diferenta de 0.transferari atat in tara cat si in strainatate Diferenta cheltuielilor efective dintre anii 2006 si 2005 pentru cheltuielile de personal este de 2.Cheltuieli materiale si servicii” se includ:cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare.12. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII La capitolul . carti si publicatii. alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional.036 in comparatie cu anul 2005 cand s-a inregistrat valoarea de 4.818 .755. cheltuielile de personal analizate. La cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare a rezultat un total de 10. salarii de baza. calificarea.2006 fata de 31. telefon.12. iar in anul 2006..937.detasari.Cheltuieli de personal” include: cheltuieli pentru salarii.720 in 2006 si respectiv 3. ore suplimentare.Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei (2005 -2006) Comparatie 31. 18 .000. CHELTUIELILE DE PERSONAL In cadrul instituiei.deplasari. alte sporuri.000 in anul 2006 fata de anul 2005 unde totalul acestor cheltuieli era de doar 5.. protectia muncii si alte cheltuieli autorizate din dispozitii legale. apa-canal. au crescut considerabil in comparatie cu anul 2005 astfel: in anul 2006 cheltuielile de personal s-au ridicat la valoarea de 7. sporuri pentru conditii de munca. Cheltuielile total efective au fost de 3.

3% din totalul veniturilor. cea mai mare pondere in totalul lor avand-o veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului. OBS : In toate cele trei capitole mentionate(CHELTUIELI DE PERSONAL.163. valoarea acestora a ajuns la 1. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII.480 de VENITURILE NEFISCALE care au o pondere mult mai mica de cca. VENITURI CURENTE in suma de 166. din care : I.118 in 2005 . reprezentand cca. reprezentand 88. cu o diferenta clara de 90. iar in 2005 de 180. in 2006.Din aceste venituri curente : .000. cheltuielile materiale. .206. din care : I.179.  VENITURILE In anul 2005 s-au obtinut VENITURI TOTALE in valoare de 135.117. Se observa asadar o diferenta de 0. in suma de 2(mii RON). s-a observat ca: cheltuielile cu personalul. Impozitele si taxele de la populatie sunt de 21. VENITURI CURENTE in valoare de 120. se obtin VENITURI TOTALE in valoare de 182.179. cheltuielile de capital au inregistrat au crestere substantiala in 2006 fata de anul 2005 deoarece efectivul de personal al institutiei a crescut.875. taxa pe teren pentru restante din anii precedenti de 167. impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice in valoare de 55. 2% din veniturile curente. Pentru alte cheltuieli au fost prevazute 1.699 sunt reprezentate de VENITURILE FISCALE cu o pondere de cca.291.015 sunt reprezentate de VENITURI FISCALE 19 . 91. pondere de cca. cheltuielile de capital au ajuns la o suma de 1.944 in 2006. impozitul pe spectacole de 220 si alte impozite indirecte in suma de 24.573. iar restul de 1% este reprezentat de veniturile obtinute prin valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.Cheltuielile efective pentru reparatii curente au fost in 2006 de 270. II. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. Fata de anul 2005.9% din totalul veniturilor pe anul 2005. Din totalul veniturilor curente : . CHELTUIELILE DE CAPITAL In 2005. In anul 2006 se observa o crestere majora a acestor venituri fata de 2005.669 in 2006 fata de 2005.2.098. In categoria veniturilor nefiscale se disting doua categorii : VARSAMINTE DE LA INSTITUTII PUBLICE in valoare de 1. 99%.000.480.294. CHELTUIELI DE CAPITAL).661. respectiv 2. DIVERSE VENITURI in valoare de 1. 98% din totalul acestora.

646 reprezentate de VENITURILE NEFISCALE cu o pondere mult mai mica in totalul veniturilor curente.2006 fata de 31. Veniturile din proprietate au o valoare de 732.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare.12. . se poate observa un trend ascendent al volumului incasarilor . impozitele si taxele pentru bunuri si servicii in suma de 34. 20 .12. cresterii prin indexarea cu rata inflatiei si HCGMB a valorilor de impunere a cladirilor. cu o pondere de aproximativ 36% in 2006 fata de 2005. terenurilor si a valorii taxelor locale 3. sporirii volumului de activitati de executare silita 5. datorata in principal urmatorilor factori : 1. cat si o crestere in totalul veniturilor obtinute. In perioada 2005-2006.912.281 (cea mai mare pondere in categoria impozitelor fiscale). reprezentate in totalitate de veniturile din valorificarea unor bunuri. impozitele si taxele de proprietate o valoare de 125. veniturile din vanzari de bunuri si servicii in suma de 2. cresterii numarului surselor de venit transferate ca venituri ale bugetelor locale de sector 2. 791.3.842 . cresterii perfectionarii profesionale a personalului 6. 50% in anul 2006 fata de 2005. se observa atat o crestere in totalul cheltuielilor inregistrate. sporirii volumului masei impozabile 4. surse ale bugetului local de sector. in pondere de cca. Facand o comparatie 31.Impozitele pe venit. profit si castiguri din capital au o valoare de 2. II.911 . VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15.101. alte impozite si taxe fiscale. implementarea a diverse forme de incasare moderne pe langa cele clasice si nu in ultimul rand iesirii in intampinarea cetateanului prin deschiderea mai multor centre de incasare cash.

CAP. III COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA Relatiile cu cetatenii 21 .

• organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. b). numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. c). • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: a). coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice.informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. sediul. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.Transparenta decizionala in cadrul DIRECTIEI DE IMPOZITE SI TAXE SECTOR 1. care sunt: . fax. h). respectiv: denumirea. Calea Grivitei nr. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.pagina de internet. 13. programul de funcţionare.sistemul de informare a cetăţeanului . structura organizatorică. atribuţiile departamentelor.impozitelocale1. sumele de plată la data apelului. .infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. 22 . • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. este asigurata prin modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. bugetul si bilanţul contabil. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe.  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii are un rol important in asigurarea transparentei la nivelul DITL. f). • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor.programe şi strategii proprii. precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.ro . are urmatoarele atributii: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei.lista cuprinzând documentele de interes public. d). adresa este www. g).sursele financiare. potrivit legii.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. 115 . e). numerele de telefon. i).

concedii). • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. . acest FORUM va fi moderat de responsabilii domeniilor definite. comunicarea deciziilor se efectueaza prin asiguarea luarii la cunostinta a deciziilor directiunii. . Moderarea FORUMULUI de catre responsabilii domeniilor definite este necesara pentru prevenirea aparitiei unor acuzatii nefondate. intalniri.Sistemul permite organizarea si ordonarea formularelor si fiselor interne.Exista posibilitatea de afisare a agendei interne (sedinte. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. • Modulul de comunicare in interiorul institutiei. ceea ce va permite adaugarea. cetatenii vor primi raspunsuri la problemele ridicate in mod public si transparent prevenind astfel orice acuzatie de coruptie.Accesul la aceasta sectiune a site-ului se va face pe baza de nume utilizator si parola. reducand probabilitatea de aparitie a actelor de coruptie precum si a acuzatiilor publice. iar in acelasi timp se va crea si o solutie care sa permita cetatenilor si angajatilor din administratia locala sa transmita sesizari si sugestii primarului localitatii.Acest sistem (de ex. 23 . In cadrul serviciilor DITL SECTOR 1. grupuri de e-mail) ofera posibilitatea transmiterii de date si informatii intre departamente in vederea eliminarii filtrelor de comunicare si reducerea timpului de reactie. si a notelor interne si de seviciu. si fluxul existent intre acestea si contribuabili. . sau intre acestea si alte autoritati /institutii. . In acest mod se creeaza premisele unei administrari publice cat mai apropiate de cetateni. fara sa necesite cunostinte avansate de operare sau executie soft. Pentru imbunatatirea sistemelor de comunicare si transparenta decizionala. Prin acest mod de administrare de catre personalul propriu se asigura accesul la informatii eficient prezentate pentru publicul larg si participarea activa a personalului administratiei judetene la comunicarea interna. actualizarea si modificarea informatiilor si a formularelor prin accesarea modulului aferent. audiente. bazata pe comunicare. Solutia integrata permite o administrare si intretinere usoara de catre personalul propriu. care va asigura circulatia informatiilor printr-un sistem securizat. pe baza de nume utilizator si parola. Solutia de conectare prin Internet si necesarul de echipamente hardware se realizeaza pe baza evaluarii necesitatilor de comunicare si se vor stabili de catre specialisti pe baza unui studiulocal. care stabilesc traseele interne de comunicare intre servicii.• precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. se pot adopta urmatoarele masuri : • Un FORUM de discutii unde cetatenii isi pot comunica problemele de interes general :. astfel se previne accesul neautorizat la informatiile de uz intern. in acest fel. fara a permite insa arhivarea celor completate.

IV ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA Analiza surselor de venituri ale bugetului local ala sectorului 1 Conturile de disponibilitati 24 .CAP.

00 % 0.70 220. Cu privire la nivelul incasarilor in anul 2006 fata de anul 2005.747. taxele asupra milloacelor de transport detinute de personae fizice 25 .642 mii lei. la sursele 'fara debit' . arata nivelul incasarilor pentru bugetul local la 31.149. se observa ca la data de 31. privind organizarea contabilitatii de venituri.2006.125 mii RON. impozitul pe cladire de la persoane juridice cu o crestere de 98.01.2006. Aceste conturi se soldeaza.858 mii lei etc.2006. in conditiile OMFP 520/2003. inregistrand o crestere de cca.12. deci nu influenteaza soldul sintetic al contului 220.00 anul 2005 9. debitele se constituie la nivelul incasarilor. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli. dupa cum urmeaza: Conturile de disponibilitati ale bugetului local. 911 mii RON lei.679. se constata urmatoarele : • Pe baza legislatiei aparute in anul 2006.187 mii lei.2006.2006. • Coduri de buget cu stagnare sau cu o evolutie defavorabila Conturile de debitori Avand in vedere ca . fata de anul 2005 in care valoarea ajungea la doar 9.Obs : Sumele vor fi exprimate in mii RON Avand in vedere inchiderea contabila la 31.03 " Debitori -taxa auto persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. si se soldeaza la 31.00 dif 4. anul 2006 13. avand un sold debitor de 2. impozit pe teren de la persoane juridice cu o crestere de 6. ca taxele judiciare de timbru si taxele de timbru notariale • Unele coduri de buget semnaleaza o evolutie favorabila 2006 fata de 2005 : impozit pe teren de la persoane fizice care in cifre absolute a crescut cu valoarea de 7.12. se sesizeaza urmatoarele: 220.125. se constata noi venituri aparute in sursele veniturilor bugetului local .12.32.125 mii RON.12. 70%. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli.01. Pentru conturile de debitori din impozite si taxe datorate bugetului local.125. se analizeaza conturile din contabilitatea veniturilor bugetului local. aceste conturi prezinta sold doar pentru a figura cererile de restituire depuse.02 " Debitori -impozit pe cladire persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor.32.12. denumite generic 102 "disponibil". impozitele pe cladiri de la persoane fizice au ajuns la o valoare de 13. se observa ca la data de 31.000. pe structura data de analitie si sintetice.

89 220.725 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005.317. cu o diferenta de 1.090 mii RON .082 mii RON. anul 2006 7.826 mii RON.32.00 % 0.226.77 26 .74 220.167. cu o crestere nesemnificativa. anul 2006 7.00 dif 18.412. 5.00 anul 2005 48.023 mii RON.00 % 0. Din programul de incasare.00 anul 2005 6.32.167.07 " Debitori -taxa teren in folosinta pers. diferenta fiind de 7.00 anul 2005 3.866 mii RON. iar in anul 2005 valoarea lor era de cca.545. anul 2006 4. cu o diferenta de 1.01. se listeaza debite in valoare de 66.01.866 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005 cu o valoare de 6.172.023. fata de 2005. an in care valoarea acestor taxe era de 1.866. juridice"' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul ASSERT.00 dif 183.77 220. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau la 5.408.09 " Debitori -impozit teren pers.08 " Debitori -impozit cladire pers.545 mii RON. anul 2006 6. diferenta fiind de 1.866.082.826.00 dif 1.01.09 " Debitori -impozit pe teren persoane fizice' Pentru anul 2006.32.00 % 0. din lista Registrului Partizi debite-incasari listate periodic.00 anul 2005 5.172 mii RON.725.00 dif 1. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau ladoar 3.11 " Debitori –impozit teren agricol' Pentru anul 2006.712.00 % 0.595 mii RON.00 anul 2005 1. anul 2006 1. cu o diferenta considerabila de anul 2006 66. an in care au o valoare de 48.712 mii RON.090.052.00 dif 7. taxele pe terenuri date in folosinta persoanelor juridice erau in suma de 7.00 % 0.412. juridice"' Din programul de incasare se listeaza debite in valoare de 7.01.00 % 0. 226 mii RON.32.01.408 mii RON. juridice"' Pentru anul 2006.32.74 220.73 220. valoarea impozitelor pe terenuri pentru persoane fizice ajungea la 6.00 anul 2005 5. valoarea impozitelor pe terenuri agricole ajungea la 4.00 dif 1.595. 052 mii RON.ajungeau la 1.

846. valoarea acestor taxe ajungea la suma de 11. cu o diferenta de 1.466 mii RON.546 mii RON.80 27 .00 anul 2005 98.00 % 0.246 mii RON.12 " Debitori -alte incasari din impozite directe' In anul 2005.01.188 mii RON. impozitele directe au atins o valoare de 98.220.00 dif 1.82 220.846 mii RON. iar un an mai tarziu au fost in suma de 122.32.546. anul 2006 122.246.00 anul 2005 9. iar in anul 2005 la o valoare de 9.466.846. juridice"' In anul 2006.01.00 dif 1.32.188.00 % 0.10 " Debitori -taxa auto pers. anul 2006 11.

pietei Programul Fiscalis urmareste imbunatatirea sistemelor de impozitare indirecta din cadrul interne. 888/98/EC a Parlamentului European si a 28 . Programul Fiscalis a fost infiintat prin Decizia Nr. In cadrul programului.CAP. un loc deosebit il ocupa dezvoltarea sistemelor informatice. schimburi si controale multilaterale. V PROGRAME SI PROIECTE DERULATE DE CATRE INSTITUTIE Programe si proiecte FISCALIS Fiscalis este un program de cooperare intre administratiile fiscale nationale sprijinind participarea functionarilor din domeniu la seminarii.

. un seminar imbunatateste gradul de intelegere a unui tip de frauda de catre participanti). manuale de personal. Actorii locali.initiativa la din 30 martie 1998 si cuprinde urmatoarele domenii de actiune: comunicare si schimb de informatii. Exista trei nivele de impact: .impactul pe termen mediu este obtinut daca participantii la o activitate aplica direct experienta castigata din activitate in munca de zi cu zi (de exemplu. Ghid pentru întocmirea proiectelor. Fiscalis 2003-2007 inlocuieste si imbunatateste programul Fiscalis existent. In cadrul programului Fiscalis de activitati: 2003-2007 vor de avea schimb loc urmatoarele informational tipuri . Fondurile Structurale Tematica: Schema elaborării unui proiect : obiective. analiză şi formulare. modele de bugete. participare. in conformitate cu conditiile precizate in Acordul de Aderare si in protocoalele aditionale privind participarea acestor tari la programele comunitare. in totalitatea sa implica diferi te tipuri de impact care permit atingerea obiectivelor pe termen lung. Parteneriate. de seminarii formare si controale comuna profesionala.Seminarii .impactul pe termen lung este eficient daca beneficiile activitatilor programului sunt difuzate la nivelul administratiei nationale si pot fi valorificate de functionari care nu au participat la activitatile programului. Programul comunitar Fiscalis este deschis tarilor asociate din Europa Centrala si de Est. Elaborarea şi managementul proiectelor. planificare.Controale multilaterale . identificare. Bugetul proiectului. 29 . .impactul pe termen scurt este rezultatul imediat al unei activitati (de exemplu. Matricea proiectului. participantul foloseste cunostintele dobandite la seminar in munca sa de zi cu zi). .Consiliului (Decizia Fiscalis) . Cadrul metodologic pentru analiza SWOT.Comunicare si sisteme .Programe de training comune Programul. si care a expirat finele anului 2002. .sisteme de si ghiduri. Ciclul de viaţă.schimburi multilaterale.Schimburi . Grila programelor de perfectionare 1.

Reguli privind deontolgia profesională a personalului din administraţia publică. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Continuitate. Înlesniri la plată . Metode de colectare a impozitelor şi taxelor locale OBS: Toate aceste proiecet sunt prevazute pentru perioada 15. Contestarea actelor de control sau de impunere .Managementul proiectelor.15. CAP. Impozite şi taxe locale şi colectarea lor Tematica Cadrul juridic . metode de management.2007. Colectarea şi executarea silită a creanţelor bugetare locale . VI 30 . 3.04. Instrumente ale managementului proiectelor . Monitorizare şi evaluare. Statutul funcţionarului public şi legislaţia secundară privind statutul funcţionarilor publici.2007. Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat. Etapele procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale . Controlul fiscal . Fondurile Structurale 2. Rolul colectării impozitelor şi taxelor locale în maximizarea veniturilor .07. Colectarea impozitelor şi taxelor locale . Resursele umane în administraţia Tematica Cadrul juridic al statutului personalului din administraţia publică. Salarizarea personalului din instituţiile publice.

SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE FIZICE: declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. titlurile executorii.ACTE ADMINISTRATIVE. • • • fizice. somaţie. adrese de înfiinţare a popririi. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele • • • • declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport cerere de eliberare a unui certificat fiscal. cerere în vederea scutirii de la plata impozitului aferent imobilului. procesul verbal de sechestru. CIRCUITUL DOCUMENTELOR Documente emise de DITL Documentele emise de compartimentele din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 : SERVICIUL URMĂRIRE EXECUTARE CREANŢE BUGETARE: • • • • înştiinţare de plată. cerere de restituire. 31 .

declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele cerere de eliberare a unui certificat fiscal. VII ASPECTE PRIVIND CONTROLUL IN CADRUL INSTITUTIEI 32 . cerere în vederea eliberării istoricului de rol fiscal. cerere de restituire. confirmare auto. declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE: BIROUL EVIDENŢĂ ŞI ARHIVĂ: CAP. transfer auto.• • • juridice. • • • • • cerere pentru transfer auto.

Forme de cotrol exercitate in cadrul institutiei In cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al institutiei. c) administrarea patrimoniului public. In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni pot continua misiunea sau pot sa o suspende. a controlului si a proceselor de administrare. si obiectiva . In cazul identificarii unor iregularitati . care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere . sunt organizate multiple forme de control. respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta. bazat pe gestiunea riscului . precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora. organizate prin decizie interna. b) constituirea veniturilor publice.Sfera auditului public intern cuprinde: a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. d) sistemele de management financiar si control. Compartimentul de Audit Public Intern este un compartiment de specialitate organizat ca directie in structura organizatorica. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari. Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta. condus de un sef de birou si subordonat direct Directorului Executiv. inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. inclusiv asupra activitatilor cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. 33 . precum si la administrarea patrimoniului public . continuand cu cele efectuate de Biroul de Audit Public Intern si Contolul financiar preventiv. Auditul Public Intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate . aporteaza imediat conducatorului entitatii publice. precum si vanzarea. care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si a cheltuielilor publice. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. incepand de la cele din cadrul fiecarui serviciu sau compartiment. eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern. progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor. perfectionand activitatile entitatii publice. gajarea. concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit. Biroul de Audit Public Intern elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern.

auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de directorul institutiei. coordonare. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora. programare. sa examineze procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii. Entitatea auditata poate transmite punctele proprii de vedere in scris. Biroul de Audit Public Intern organizeaza in termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor. prin verificarea legalităţii. • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. Auditul Intern are in conformitate cu ROF-ul aprobat. Biroul de Audit Public Intern notifica entitatea publica care va fi auditata. • examinează legalitatea. respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse in planul de audit public intern. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. in vederea acceptarii recomandarilor formulate. identificând erorile. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. In realizarea misiunilor de audit. Auditorii interni vor prezenta entitatii publice auditate proiectul de raport de audit spre analiza. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat in cadrul unitatii Auditorii interni. in conformitate cu planul anual de audit intern aprobat. in termen de 15 zile de la primirea proiectului de raport.Auditorii interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern pot sanctiona conform Legii nr. 34 . cu 15 zile inainte de desfasurarea misiunii de audit. Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc. risipa. • evaluează economicitatea. conform legistatiei in vigoare. următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. pentru analiza si avizare. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile. Biroul de Audit Public Intern va transmite entitatii auditate recomandarile aprobate de directiune si va urmarii implementarea acestora in termen.672/2002. reuniunea de conciliere cu structura auditata. Auditorii interni vor respecta Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. însoţite de raportul de audit. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. organizare. personalul de executie sau de conducere implicat in activitatea auditata care refuza sa prezinte documentele solicitate in vederea efectuarii misiunilor de audit public intern. planificare. Raportul de audit public intern finalizat. impreuna cu rezultatele concilierii. impreuna cu documentatia justificativa. in cursul unei misiuni trebuie sa identifice riscurile misiunii. este transmis directiunii. după caz.

astfel încât acestea să fie adecvate. risipei. ineficace sau ineficient. în condiţiile legii. a reglementărilor şi deciziilor conducerii.realizarea. control şi înregistrare să fie.reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern. . rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia.stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern.înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative. abuzului sau fraudei. îndeplineşte. . actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor. astfel încât atribuţiile de aprobare. proiectelor sau operaţiunilor. a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative. 35 . . .protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii.dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. eficacitate. în condiţii de regularitate. b) cerinţe specifice: .separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane. în principal.asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens.accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor. Cerinţele generale şi specifice de control intern sunt. . economicitate şi eficienţă. . a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern. astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept. la un nivel corespunzător de calitate. Controlul intern are următoarele obiective generale: . încredinţate unor persoane diferite. stocare. acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern. Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează. a atribuţiilor instituţiilor publice. . cuprinzătoare. . precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice. în principal: a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament. . următoarele: a) cerinţe generale: . stabilite în concordanţă cu propria lor misiune.asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie. prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic.respectarea legii. prelucrare.asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie. . într-o măsură adecvată. programelor.• • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv.asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile. . . după caz. orice alte atribuţii repartizate de conducere.

d) ordonanţarea cheltuielilor. c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate. după caz. (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu. proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare. după caz. conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor tipuri de proiecte de operaţiuni. b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament. stabilite potrivit legii. În funcţie de specificul entităţii publice. g) reducerea. certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare. h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate. gajarea. competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe. (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept. 36 . f) constituirea veniturilor publice. în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia: a) legalităţii şi regularităţii. l) alte tipuri de operaţiuni. stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. j) vânzarea. care poartă viza de control financiar preventiv propriu. k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite. reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism. şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal. e) efectuarea de încasări în numerar. (1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate. inclusiv prin virări de credite. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

VIII RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 37 .CAP.

Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice. 33/2001. potrivit competenţelor.L.1. . 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. 8. 174/19. Statutul de functii pentru aparatul propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este elaborat conform prevederilor O.U.G. HG nr. precum şi de contestare a calificativelor acordate.04. si motivarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face in temeiul Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici.U. 42/2001. O. nr. nr. 24/2000. Statul de functii al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este aprobat prin hotarare a Consiliul Local al sectorului 1. au fost aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 nr. Structura organizatorică a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este structurată după cum urmează: . 1084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. nr. Selectarea.U. iar serviciile şi birourile sunt conduse de şefii de compartiment. 13) 38 . condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi. pe baza HG nr.2002. evaluarea. promovarea. Conducătorul instituţiei se subordonează primarului şi viceprimarului. O.18 servicii. numirea. în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să se realizeze în vederea atingerii obiectivelor stabilite.14 birouri Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este condusă de directorul executiv şi directorul executiv adjunct.2004. Efectivul de resurse umane in cadrul institutiei .2. conform legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici si pe baza organigramei aprobate prin H.R. impreuna cu Organigrama si Regulamnetul de Organizare si functionare ale aparatului propriu ale Primariei. 1087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice.R.8.R. recrutarea. regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. nr. 46/27.09.G.C.G. Norme reglementare in domeniul resurselor umane Statul de funcţii. HG nr.

. În anul 2002 schema organigramei s-a modificat prin înfiinţarea unor servicii noi: • Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • Protecţia Muncii PS • Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă În subordinea Serviciului de Executare a Creanţelor Bugetare s-au înfiinţat doua Birouri Persoane Fizice şi Persoane Juridice.2003 parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. numărul personalului era de 292 înfiinţându-se Biroul Încasări.05. Mărirea numărului de posturi pe întreaga instituţie de la 138 la 164 va impune un volum de muncă suplimentar în cadrul Biroului Resurse Umane.20 de conducere. respectiv Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware.La înfiinţarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale sector 1 numărul personalului angajat era de 121. numărul personalului a crescut la 250 de salariaţi. Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 28. 4 şi 5 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice. Ca urmare.206 de execuţie. 39 .08-14 şi XVI alin. În anul 2003 numărul personalului a crescut la 275 prin mărirea numărului de salariaţi în cadrul serviciilor si prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV şi a două birouri subordonate serviciului Administrarea Sistemului Informatic. Ocuparea Domeniului Public şi înfiinţarea Compartimentului Auditor Intern. În data de 30/08/2001 numărul personalului era de 164 prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. cu următoarea componenţă: • Director • Serviciul Prelucrarea Automată a datelor • Biroul Juridic • Biroul Resurse Umane • Biroul Evidenţă şi Arhiva • Serviciul Administrativ Aprovizionare în subordinea căreia era personalul auxiliar • Serviciul Buget Financiar • Serviciul Contabilitat • Director adjunct • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice I • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Juridice • Serviciul Urmărire Încasare şi Executare Silită În anul 2000 numărul personalului s-a mărit la 138 prin înfiinţarea Serviciului Taxe Locale. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. după cum urmează: o 226 funcţionari publici din care: . prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea II Titlul III. Tot în anul 2003 în luna iunie conform articolului nr.

28 de conducere. Modalitati de selectie si recutare a functionarilor publici Selectionarea functionarilor publici Intrarea in corpul functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face numai prin concurs organizat de catre Primarie in baza hotararii Guvernului nr. În perioada pe care o analizăm (2005-2006) este de remarcat că s-au desfăşurat o serie de activităţi ce au vizat creşterea pregătirii de specialitate a personalului: .Contravenţii • Biroul Persoane Fizice • Biroul Persoane Fizice 2 • Biroul Persoane Fizice • Biroul Evidenţă Patrimoniu Achiziţii Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 22. .04. .36 angajaţi pe bază de contract. fiscalitate. În anul 2003. după asigurarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a încadrării 40 . prin aplicarea prevederilor Legii 188/2001.2004 o altă parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. Toţi cei ce au devenit funcţionari publici au depus jurământul în faţa conducerii instituţiei şi au semnat actul oficial prin care se confirmă calitatea obţinută. 1087/2001. personalul serviciului a dobândit calitatea de funcţionar public.participarea la cursuri de specializare plătite de instituţie. -290 de execuţie. limbi străine) 8. potrivit prevederilor legale. după efectuarea operaţiunilor de avansare a funcţionarilor publici în grad. situaţia direcţiei prezentându-se astfel: o 354 din care 318 funcţionari publici: .În anul 2004 numărul personalului s-a mărit la 354 prin înfiinţarea unor birouri: • Biroul Urmărire Încasare Executare Silită.convocări anuale de pregătire prin scoaterea din serviciu. clasă şi categorie. Nu s-au înregistrat abateri disciplinare care să fie sancţionate administrativ sau pecuniar. Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Concursul se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante.3. .absolvirea de cursuri de diferite profiluri pe cheltuială proprie (IT.

Pentru a organiza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 are obligaţia de a înştiinţa în scris Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului. c) asigurarea transparenţei. în condiţiile legii. precum şi după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri. pentru fiecare dintre funcţiile publicevacante. Functiile publice vacante. În termen de 15 zile Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a verifica în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice dacă există persoane care nu mai deţin funcţia publică din motive neimputabile lor pentru a fi redistribuite.  Conditii de participare la concurs În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii : • are numai cetatenie romana si domiciliul in Romani • cunoaste limba romana. prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor. b) selecţia după merit. astfel încât orice candidat să aibă şanse egale la ocuparea funcţiei publice. prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice. Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu condiţiile specifice. prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcţiei publice. d) tratamentul egal. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice se face pe baza următoarelor principii: a) competiţia deschisă. În situaţia în care în baza de date nu există astfel de persoane Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă aviz favorabil organizării concursului. La stabilirea condiţiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se pot avea în vedere: a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei publice. pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii cu 30 de zile inainte de data organizarii concursului. scris si vorbi • are varsta de 18 ani implinit • are capacitate deplina de exercitiu • are o stare de sanatate corespunzatoare • indeplineste conditii de studii prevazute de lege pentru functia publica • nu a fost condamnata pentru savarsirea unie infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice • a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiie publice. cu excepţia funcţiilor publice de debutant. pe baza cerinţelor prevăzute în fişa postului. prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecţie obiective şi clar definite. e) confidenţialitatea.într-o funcţie publică corespunzătoare a funcţionarului public care nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile lui. exclusiv pe baza rezultatelor obţinute.  41 . prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice.

1084 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. pentru unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăţenii. funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenţă profesională. Nota finală a concursului este dată de media aritmetică a notelor finale la cele două probe. în unităţile administrativteritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20%.refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie 8. d) necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de operare/programare pe calculator. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu. Functionarul public definitive depune juramantul de credinta in fata primarului sectorului 1 si in prezenta a doi martori. cu excepţia autorităţilor 42 .G. nr. pe baza rezultatului evaluării funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a. Notarea celor două probe se face prin note la 10. Proceduri de evaluare a personalului Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. precum şi de contestare a calificativelor acordate. Nota minimă de promovare a concursului este Proba scrisă constă în redactarea. gradul 3.b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice respective. în prezenţa comisiei de lucrări scrise sau în completarea unor teste-grilă. Numirea ca functionar public definitive se face de catre primarul sectorului 1. din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 conform H. c) necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională. denumită în continuare metodologie. a unei La terminarea perioadei de stagiu. în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat să repete.  Numirea in functie a de unui la 1 acordate 7. se aplică funcţionarilor publici definitivi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. precum şi de contestare a calificativelor. e) necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităţi naţionale. iar celalalt un alt functioanr public din cadrul Primariei sectorului 1. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. perioada de stagiu. concurs. dintre care unul vafi conducatorul compartimentului in care este numit.4. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi interviu. o singură dată.

Stabilirea criteriilor de performanţă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte anual criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor.completarea raportului evaluator.mai puţin important. cu modificările şi completările ulterioare. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. precum şi nevoile de instruire pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea Notarea criteriilor de performanţă şi stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând următoarele etape: a) pentru fiecare criteriu de performanţă din raportul de evaluare se stabileşte un grad de importanţă. dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante. termenele de realizare. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de execuţie se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea. Pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "foarte important". Procedura 3 1. Acestea se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. M . e) stabileşte obiectivele individuale.important. denumit în continuare evaluator. Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale fiecărui an. numiţi în condiţiile Legii nr. "mai puţin important". vederea completării raportului de evaluare evaluatorul: a)analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate. b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa În acestora. Gradul de importanţă exprimă semnificaţia criteriului de performanţă prin prisma atribuţiilor prevăzute de fişa postului. d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public.interviul. c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public. de evaluare de de evaluare se realizează în următoarele etape: către 43 . Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată. Gradul de importanţă se exprimă prin următoarele calificative: R . contrasemnarea raportului de evaluare.foarte important. 3. "important". în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. 2.şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. S . Partea I.

între 1.50 . 3 .bun. CAP.excepţional. Semnificaţia notelor este următoarea: 1 . nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite.51-3.excepţional.51-4. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale.50 .satisfăcător. IX ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PE TERMEN MEDIU 44 .51-5. după cum urmează: între 1.bun. 5 .50 foarte bun.51-2. Criteriile de performanţă se notează de la 1 la 5.b) totalitatea gradelor de importanţă exprimate prin acelaşi calificativ formează o categorie de importanţă.50 .00 . între 4.00-1. între 2. între 3.satisfăcător.nesatisfăcător. Pentru fiecare categorie de importanţă se face media aritmetică a notelor acordate şi se obţine o notă parţială. 2 .foarte bun.nesatisfăcător. 4 .

ro şi a impus obligaţia ca toate achiziţiile publice semnificative sa se desfa. una dintre companiile active pe e-licitatie. care îi obliga pe funcţionarii publici sa accepte formularele electronice. stimularea utilizarii reţelei internet ca instrument pentru comerţul electronic şi accesul la servicii publice. Autoritaţile au adoptat o serie de legi privind Societatea Informaţionala. Planul a fost adoptat în cadrul Summitului European de la Gotteborg. premiul pentru "cel mai bun conţinut digital" la secţiunea e-Government. Guvernul a creat sistemul de licitaţii electronice www. programe. şi se deruleaza sub egida Comisiei Europene.ro depaşind chiar 11. în colaborare cu firma româneasca Softwin. Guvernul României s-a aliniat la iniţiativa eEurope+.e-licitatie. având câteva ţinte precise: accesibilitate mai mare pe internet. un ghişeu unic pentru sute de formulare 45 . investiţii în resursele umane orientate catre IT. rezultate din 223.elicitatie. de mare importanţa fiind Legea 161/2003 referitoare la implementarea SEN.255 de tranzacţii.ro a încheiat anul 2003 cu economii de 2. Sistemul Electronic Naţional (SEN).000 de contracte adjudecate. Un numar de 23 de autoritaţi contractante au lansat mai mult de 1. SEN a primit. în septembrie trecut. într-un sistem cu norme şi proceduri unice. şi a creat. menit sa integreze toate statele de pe continent din punct de vedere informatic. la costuri mai mici. au emis HG 1085/ 2003. Guvernul a elaborat. iar 886 cel puţin o licitaţie. ca punct de plecare pentru construirea unei arhitecturi complexe de e-Government în viitorul apropiat. care este un plan de acţiune al ţarilor candidate la aderarea la Uniunea Europeana. politici.Strategii.000 de licitaţii. Conformându-se noii orientari. derulate si/sau in cursuri de derulare În cadrul conceptului de Societate Informatica. www.e-guvernare. peste 195 de ofertanţi au câştigat cel puţin 100 de licitaţii. proiecte. în cadrul Summitului Mondial pentru Societatea Informaţionala. iar 411. www. Pâna în prezent. iar pentru a învinge inerţia din structurile administrative. De altfel. în iunie 2001. peste 100.şoare prin intermediul acestui instrument. Drept consecinţa. "Strategia de dezvoltare a serviciilor publice prin mijloace electronice".ro. Pentru a reduce corupţia derivata din achiziţiile publice la nivel central şi local.760 miliarde de lei.

DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1. care face necesara o implementare graduala a unui asemenea sistem electronic. la un an de la aprobarea de catre Guvern a 46 . 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale prevede obligaţia autoritaţilor administraţiei publice locale de a implementa astfel de sisteme în fiecare oraş şi municipiu. urmând a fi dezvoltat permanent. fara a mai fi necesara deplasarea la punctele vamale. infochioscuri. "Foarte multe dintre cererile venite pe adresa e-guvernare. Adresa pune la dispoziţia vizitatorilor mai mult de 160 de formulare pentru descarcare şi 5 servicii online. Conform cerinţelor Uniunii Europene. Taxe locale – e-tax Anul trecut. începând din acest an. site-ul ofera o mulţime de instrumente menite sa ne faca viaţa mai uşoara. pentru a obţine un formular şi pentru a afla mai multe detalii despre modul în care acesta se completeaza sau chiar de a rezolva complet. şi de aceea am demarat realizarea acestuia. Legea nr. la oportunitatea de a accesa un site de oriunde din ţara sau strainatate. Aceste sisteme vor fi imbunatatite. Pentru accesul la aceste facilitaţi.cum era ghişeul. urmând a fi extins treptat. De altfel. În documentele oficiale se menţioneaza ca. MCTI a definitivat cadrul pentru crearea unor sisteme funcţionale de plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. O prima categorie grupeaza formularele administrative care pot fi consultate şi descarcate în format electronic: cerere de alocaţie de stat pentru copil. in perioada urmatoare.e-guvernare. a inceput demersurile pentru a se inscrie sub noile coordonate . mai întâi pentru Bucureşti. în funcţie de posibilitaţile existente.gradual. declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat şi declaraţia de venit global.ro au indicat ca acesta ar fi un serviciu electronic necesar. o problema în relaţia cu administraţia. Tot la capitolul intenţii merita menţionata şi promisiunea aceluiaşi înalt demnitar referitoare la faptul ca. Avand in vedere trendul spre o societate informatizata. începând cu anul 2004 declaraţiile de venit global pentru persoane fizice pot fi depuse şi în format electronic. vama va trebui sa opereze în mediul electronic european pâna în anul 2007. stabilind obligaţia tuturor municipiilor şi oraşelor de a dezvolta sisteme alternative de plata electronica a taxelor şi impozitelor. orice firma din România îşi va putea depune online declaraţiile vamale. Ca serviciil online furnizate. dar funcţionarea acesteia presupune un volum uriaş de munca pentru Ministerul Finanţelor. sistemele electronice de achitare a taxelor şi impozitelor pot oferi şi posibilitatea de a efectua plaţi în numele altor persoane. Introducerea serviciului se va face gradual. Serviciile sunt accesibile numai utilizatorilor înregistraţi. online. se includ preluarea declaratiilor on-line. 291/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr.Un pas mare l-a reprezentat crearea site-ului de internet www. utilizatorii trebuie sa se înregistreze. care permite preluarea informatiilor si transmiterea lor spre cunostinta cetateanului." a declarat ministrul Nica la finele anului trecut. Dan Nica. În plus. pâna acum -.ro. cu ultimele noutati in domeniul IT. de trecere de la unica posibilitate de a contacta administraţia . la nivelul altor regiuni ale ţarii. potrivit ministrului Comunicaţiilor." Concret. Acest instrument de lucru era prezentat ca "o schimbare majora. prin diverse modalitati: site-ul propriu prin care pot fi vizualizate date despre taxe si impozite. Crearea aplicaţiei nu constituie o problema. dupa care vor obţine un numar de cont şi o parola. ca punct unic de acces la informaţiile şi serviciile publice în format electronic. prin implementarea unui program de incasare performant .

Funcţionarea sistemelor electronice de plata a taxelor locale nu face necesara conectarea tuturor gospodariilor la internet. sau ca urmare a contractelor încheiate cu unele dintre autoritaţile locale. Lista localitaţilor urbane care au disponibile sisteme electronice de plata a taxelor şi impozitelor locale poate fi consultata pe site-ul www. Info-chioşcul. Acesta este un sistem distribuit geografic. Chiar şi printre oraşele listate. El poate fi accesat fie printr-o interfaţa specifica.Ordonanţei. posibilitatea completarii formularelor oficiale. dupa zeci de ani în care România a fost o gaura neagra pe harta informatica a Europei. Prima surpriza pe care am avut.ro. uneori. nu au fost capabile sa respecte prevederile legii care le obliga sa aiba proiecte-pilot funcţionale de e-tax pâna la sfârşitul anului 2003. posibilitatea actualizarii permanente a datelor.html? page=1159.mcti. Se pare ca primariile din Iaşi sau Râmnicu-Vâlcea. însa. aflata in interconexiune cu celelalte institutii publice. Sistemul permite prezentarea documentelor şi etapelor pe care trebuie sa le parcuga cetaţenii în rezolvarea unei probleme. Numeroase primarii au instalate. O încercare de a accesa aleatoriu aceste sisteme se soldeaza.unele placute. si aflata si in ajutorul cetatenilor. noutatile IT. cu surprize . Tot în categoria utilitaţilor de informare publica online se numara şi conceptul de info-chioşc. De asemenea. locurile de acces fiind raspândite în întreaga ţara. Dintre oraşele mari ale ţarii.o a fost absenţa unor oraşe mari de pe lista. subsecţiunea Plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. şi. Concluzia care se impune . la integrarea informatiilor intr-o baza de date utila . vor ajuta administratia publica din Romania. nefuncţionale. 46 de localitaţi urbane aveau implementate sisteme electronice de plata. cred ca s-au facut eforturi remarcabile pentru a recupera timpul pierdut. Dat fiind ca iniţiativa este de-abia la început. în majoritatea cazurilor. Piteşti sau Târgu-Mureş.mcti. sau la adresa: http://www. Giurgiu. aşa-zisele proiecte-pilot sunt. paginile care ar trebui accesate prin linkurile respective nu exista deloc. existând şi puncte publice de acces la internet. regasirea documentelor utile în toate sursele de informaţie gestionate prin intermediul unei funcţii de cautare etc. Poşta Româna ofera posibilitatea plaţii acestor taxe prin cele 281 de oficii poştale din toata ţara ce asigura accesul public la internet. în prezent. Cluj-Napoca. alte 17 având sisteme de informare funcţionale şi pe cele de plata în lucru. de exemplu. Municipiul Piteşti ofera chiar posibilitatea de a lua contact cu sistemul în mod demonstrativ. fie prin internet. altele mai puţin placute. am remarcat servicii e-tax funcţionale la Timişoara. un instrument de informare publica. infochio şcuri de unde se poate realiza plata acestor taxe. 47 . si in speta DITL SECTOR 1. oferind un nume de utilizator şi o parola în acest scop.ro/mcti0. secţiunea Tehnologia Informaţiei.

X DIAGNOSTICUL GLOBAL AL DIRECTIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 48 .CAP.

ro -prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL .PUNCTE FORTE 1. on-line.tel.impozitelocale1.. C. de tip client-server. -infochioşc-urile aflate în sediile din: Piata Amzei nr.14. 659.C. Programul ASSERT conţine baza de date în SQL Server 2000. Partea din sistemul informational care se adresează cetăţeanului: Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC) : -informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. Este un sistem de gestiune al bazelor de date performant. care acoperă întreaga arie administrativ-teritorială a Sectorului 1 3. Calea Grivitei nr. Programul de lucru cu publicul este astfel structurat încăt să dea posibilitatea contribuabililor să beneficieze de serviciile oferite de instituţie 6. Cheltuielile generate de colectarea impozitelor sunt mult diminuate comparativ cu celelalte sectoare întrucât nu sunt implicate alte instituţii care percep comision (Poşta Română. A fost implementat un program nou de colectare a taxelor.Colaborarea constructivă cu Consiliul Local al Sectorului 1 49 .31. „ASSERT”. Permanentă legătură cu serviciile publice cu profil de activitate similar. 13. prezentând un nivel ridicat de posibilităţi de adaptare la cerinţele diverselor categorii 5. 115 . iar interfaţa cu utilizatorul este adaptată mediului Windows. prin organizarea unor reuniuni de lucru periodice 7.pagina de internet.E. adresa este www. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date 2. Centre proprii de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Sectorului 1 bugetului local al Sectorului 1: în prezent sunt 7 centre de colectare. etc) 4.

16/1996 privind Arhivele Naţionale 4. Accesarea de fonduri de dezvoltare. Spaţiu insuficient pentru depozitarea materialului arhivistic.8. şi implicit la reducerea performanţelor profesionale ale salariatilor) PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII INSTITUTIEI 1. si ar reduce timpul de aşteptare la ghişeu 8. Număr mare de ore efectuate peste durata normată a timpului de lucru (care conduce la oboseală.Funcţionarii publici nu sunt motivaţi din punct de vedere financiar prin acordarea unor stimulente reprezentate prin stabilirea unui procent din cifra de încasare – deşi această posibilitate de motivare financiară este prevăzută în actul normativ. Dotarea centrelor de încasare cu mijloace electronice de plată 7. ceea ce ar spori eficienta de colectare. Imbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului 50 . Fluctuaţie de personal generată de salarizarea specifică din cadrul administaţiei publice locale. Implementarea unui nou program de încasare a taxelor si impozitelor . Personalul subdimensionat numeric pentru activitatea de arhivă 6. 2. 2.Suplimentarea centrelor de colectare 5. Extinderea programului de lucru cu publicul în sensul prelungirii acestuia în zilele de sfârşit de săptămână. 6. PUNCTE SLABE 1 .Reorganizarea Serviciilor de Stabilire. 5.Introducerea întregului sistem de evidenţă computerizat pe un server comun pe întreaga instituţie. comparativ cu celelalte instituţii cu profil de activitate similar 3.Recompensarea angajaţilor procentual din nivelul debitelor urmărite şi încasate 4. Constatare şi Impunere Persoane Juridice precum şi a Serviciului Executare Creanţe Bugetare în vederea armonizării activităţii celor două servicii. europene şi internaţionale. în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. Insuficiente fonduri alocate pentru ridicarea nivelului de pregătirea profesională a funcţionarilor publici. 3.

= ANEXE = Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli pe anii 2005. 2006 51 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful