CAP.

I

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia analizata: DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, sector 1, Bucuresti. Profil: Directia Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1 funcţionează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al Sectorului. Obiect de activitate: Are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor sunt: - informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. - prin intermediul infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. 13, Calea Grivitei nr. 115 - prin pagina de internet; adresa este www.impozitelocale1.ro - prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe, sumele de plată la data apelului, precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.

1.2. Baza legala de infiintare
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - sector 1 Bucuresti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 / 7.10.1999.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea nr. 210/05.08.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind constituirea unor compartimente de specialitate; - Hotărârea Guvernului României nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea protocolului – cadru si a acţiunilor de predare-preluarea a exercitării de către Consiliile judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr189/1998 privind finanţele publice locale la nivelul primăriilor sectoarelor Municipiului Bucureşti şi înfiinţatea

2

evaluarea competen ţelor responsa bilităţilor personalu lui

Direcţiei Impozite Taxe Locale şi metodologia legislativă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti. - Hotărârea nr.221/16.09.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea primăriilor de sector. - Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avand ca scop incasarea veniturilor la Bugetul Local al Sectorului 1 si Bugetul Capitalei. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

1.4. Obiective fundamentale urmarite de institutie in urmatorii doi ani
 Obiective principale:

1. Îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor, care se poate realiza prin: - intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salarii, impozit pe venit, TVA, accize, taxe vamale şi alte venituri) în corelare cu Planul de încasări. - intensificarea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale în conformitate cu veniturile bugetare stabilite în legea bugetului asigurărilor sociale de stat - executarea silită a contibuabilor cu obligaţii restante la bugetul de stat ; - urmărirea operativă a declanşării procedurilor de reorganizare şi faliment în cazul contribuabililor asupra cărora măsurile de executare silită nu mai dau rezultat 2. Îmbunătăţirea calităţii în activitatea de asistare a contribuabililor prin diversificarea metodelor de comunicare, prin organizare, prin cursuri, instruiri, seminarii etc. 3 .Îmbunătăţirea organizării interne - desfăşurarea auditului intern. 4. Perfecţionarea managementului şi resurselor umane prin : - evaluarea competenţelor şi responsabilităţilor personalului - analiza gradului de realizare a indicatorilor programaţi la nivelul compartimentelor structurale ; 5. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei pentru a raspunde la cerintele impuse de U.E. in urma integrarii din ianuarie 2007, prin aplicarea legislaţiei existente armonizată cu prevederile legislaţiei U.E. 6. Demnitatea publică şi serviciul civil care se poate realiza prin: - analiza structurii organizatorice a instituţiei3 contextul cerinţelor de creştere s eficienţei în ctivităţii ; - promovarea managementului participativ ; - analiza procedurilor de lucru existente armonizate cu cerinţele standardelor aplicabile

- recrutarea funcţionarilor publici transparent prin publicitatea condiţiilor de concurs (publicarea in Monitorul Oficial, presa scrisa, INTERNET - adoptarea şi aprobarea unui Regulament de Ordine Interioară adaptat la cerinţele eticii funcţionarului public, urmărindu-se astfel asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul contribuabilor, printr-un comportament profesionist, precum şi transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei -intocmire şi aprobare sistem de criterii pentru evaluarea funcţionarilor publici în scopul acordării salariilor de merit pentru performanţelor profesionale. 7. Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale - planificarea şi realizarea de întâlniri şi colaborări cu reprezentanţii altor instituţii.

1.5. Minister coordonator
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector1, Bucuresti, se afla in subordinea Ministerului Finantelor Publice (MFP).

1.6. Modalitati de colectare a impozitelor si taxelor
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziţia contribuabililor sectorului 1, o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care va trebui să-l acorde în vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 1. Informaţii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obţine: - de la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, - prin sistemul de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date. În situaţia în care sistemul vocal nu recunoaşte CNP (codul numeric personal – pentru persoane fizice) / după caz CF (codul fiscal – pentru persoane juridice), contribuabilii sunt invitati la sediul din Piaţa Amzei nr. 13, în vederea introducerii acestuia în baza de date, ocazie cu care se poate securiza accesul la informaţie prin introducerea unei parole.  Modalităţi de plată: 1. plata cu numerar 2. plata cu ordin de plată (se poate asigura prin banca unde contribuabilul are cont deschis) 3. plata cu card 4. plata prin internet – prin sistemul internet banking oferit de bancpost. 5. plata prin mandat poştal

1.7. Modalitati de organizare a activitatii - structura organizatorica, analiza departamentelor
ORGANIGRAMA STATUL DE FUNCTII

4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, Bucuresti nr. 131/19.06.2003

 Structura organizatorica :
a). b). c). d). • • • • • • • • • • • • • • • • • conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT compartimentele funcţionale: Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridic Serviciul Taxe Locale, Ocupare Domeniul Public; Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetar Serviciul Contabilitate Biroul Audit Intern; Serviciul Administrativ Aprovizionare; Serviciul Juridic Biroul Resurse Umane Serviciul Relaţii cu Cetăţenii; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice Serviciul Prelucrare Automată a Datelor Biroul Evidenţă şi Arhivă Biroul Gestiune Arhiv Protecţia Muncii şi P.S.I.

 Atributiile departamentelor Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasara impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale care au fost transferate de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor la consiliile locale. Este condusă de un director şi un director adjunct. A. Directorul are următoarele atribuţii şi răspunderi: • organizează şi controlează activitatea instituţiei; • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Biroul Administrarea Sistemului Informatic, Biroul Prelucrare Automată a Datelor, Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware, Serviciul Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse Umane, Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă, 5

Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Serviciul Taxe Locale. reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie. luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor. Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • coordonează prin intermediul directorului adjunct. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. • asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative. • asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare • organizează munca în cadrul instituţiei. • ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă • aprobă. Serviciul Stabilire. 6 . a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente. • răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea. promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia. Serviciul Stabilire. • asigură măsurile pentru evaluarea posturilor. evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. Serviciul Urmărire. Serviciul Stabilire. în condiţiile legii. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. în limitele competenţelor stabilite. Serviciul Stabilire. efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine • solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii • soluţionează obiecţiunile. destinate unor terţe persoane. în scopul asigurării eficienţei activităţii. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Biroul Audit Intern. • îndeplineşte. B. Directorul adjunct are următoarele atribuţii şi răspunderi: • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Taxe Locale. activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Urmărire. Încasare şi Executare Silită. Serviciul Stabilire. • asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente. raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate. în condiţiile legii. răspunde de rezolvarea. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. orice alte atribuţii. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. Serviciul Stabilire.S. • organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei. întocmirea fişelor posturilor. Serviciul Stabilire. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor. • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalul • poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuţii ce îi revi • semnează toate documentele care ies din instituţie.Biroul Gestiune Arhivă. Încasare şi Executare Silită. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Protecţia Muncii şi P.I. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. • ia măsuri pentru organizarea.

• răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: . 7 . . • răspunde de activitatea de prelucrare automată a datelor • organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi juridice.• aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituţiei şi răspunde de realizarea acestora. • stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal. • face propuneri pentru stimularea personalului din subordine] • face propuneri privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari. • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. • urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. • propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de realizarea acestuia.numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. • asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancţiuni disciplinare conform Codului Muncii salariaţilor din subordine. atribuţiile departamentelor. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. •  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii Are următoarele atribuţii principale: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei.actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. . • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar.structura organizatorică. programul de funcţionare.

etc. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II (cu sediul în Calea Griviţei nr. . stabilire şi debitare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri. • exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiilor de impunere. impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV (cu sediul în Piaţa Amzei nr. Serviciul Stabilire. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. taxa de afişaj. Pajurei nr.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. impuneri şi încetări de rol. -lista cuprinzând documentele de interes public. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. . . constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice. • precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. asupra modificărilor intervenite. bugetul si bilanţul contabil. .sursele financiare.programe şi strategii proprii. • verifică documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe. numerele de telefon. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I (cu sediul în Calea Griviţei nr. 115). 54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate 8 . soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. • colaborează cu Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare şi sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării debitelor.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. • efectuează rectificări de rol. la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri. • eliberează certificate fiscale • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite • vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului Lege nr. Serviciul Stabilire. • întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil în plus sau eronat la bugetul local. fax. impozitul pe terenuri . potrivit legii. • analizează. sediul. taxa asupra mijloacelor de transport. respectiv: denumirea. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III (cu sediul în Str. modificând unde este cazul. 13).. 208 – 210).  Serviciul Stabilire. în conformitate cu prevederile legale în domeniu • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen. efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. Serviciul Stabilire. 13) au următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare.

luând sau propunând măsurile care se impun. taxe speciale etc • introduce în vaza de date a instituţiei actele de impunere. după caz. • constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri.• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. taxa pentru folosire • terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. constatare. impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local. înscrisuri. conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate. a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. 13) are următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri. în condiţiile legii.  Serviciul Stabilire. afişaj şi reclamă. modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice. conform legislaţiei în vigoare. regrupate într-un dosar fiscal unic • efectuează controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile. • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate. Constatare şi Impunere Persoane Juridice (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice al • probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale. plătite în plus sau eronat la bugetul local • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice. majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate • verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire. impozitul pe spectacole. potrivit legii. • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice. • întocmeşte documente pe suport aterial sau magnetic privind modificările zilice efectuate în baza de date. necesare realizării obiectului controlului • stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează. • efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare. taxa asupra mijloacelor de transport.stabilire. 9 . de modificare a masei impozabile şi descoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile • analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate. • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau. precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local • analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice • solicită şi verifică documente. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • îndeplineşte.

şi anume: a. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice: • urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane fizice a tuturor debitelor primite pentrua fi înscrise în evidentă. amenzi etc. 13) este structurat sub forma a două birouri. • inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă • prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de directorul adjunct. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice b. scutiri şi restituiri de impozite şi taxe. în conformitate cu prevederile legale. conform dispoziţiilor legale în vigoare.. care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea. în condiţiile legii. în caz contrar.L. orice alte atribuţii repartizate de conducerE  Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare (cu sediul în Piaţa Amzei nr.Biroul Urmărire.T. III şi IV din cadrul D. intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare. precum şi majorări de întârziere. conform legii. reduceri. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare şi furnizează informaţii şi documente instituţiilor abilitate să le solicite. • verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire. rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere. • îndeplineşte. cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice Biroul Urmărire. în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor ROF în vigoare. • în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale.• analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări. II. • aplică procedura de lucru specifică serviciului. Biroul Urmărire. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. taxe. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice are atributii asemanatoare celui pentru persoanele fizice. • inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare. măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice. • îndeplineşte. reprezentând impozite. • efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea.I. orice alte atribuţii repartizate de conducere Biroul Urmărire. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante. eşalonări. atât de către serviciile de constatare persoane fizice I. 10 . în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu • întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice.

 Serviciul Taxe Locale (cu sediul în Piaţa Amzei nr. responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 • urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele de închiriere încheiate de către serviciile de specialitat • calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate • întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al sectorului 1. 1394/1995. serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 s.  Serviciul Contabilitate (cu sediul în Piaţa Amzei nr. 13) are următoarele atribuţii principale: • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi Nota de fundamentare a acestuia • urmăreşte realizarea veniturilor bugetului local 11 . 13) are următoarele atribuţii principale: • asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat. precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin cas • asigură. pentru următoarele surse: • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1 privind agenţii economici care ocupă domeniul public de pe raza sectorului 1. ce se transmit de personalul din subordine. precum şi Nota de fundamentare a execuţiei care vor fi depuse la Primăria sectorului 1 la termenele stabilite s. pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 ale lunii următoare • întocmeşte Contul de execuţie bugetară. în limita creditelor bugetare aprobate şi pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli. • exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. a majorărilor de întârziere şi a încasărilor în fişele analitice de urmărire. • ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate.  Serviciul Buget Financiar (cu sediul în Piaţa Amzei nr. asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 • întocmeşte la finele fiecărei luni balanţa de venituri şi cheltuieli. • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar. stabileşte soldul zilnic al casieriei. 13) are următoarele atribuţii principale : • desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local.a.a. conform Ordinul Ministrului Finanţelor nr. precum şi calculul majorărilor de întârziere. evidenţa contabilă pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori • conduce corect şi la zi evidenţa încasărilor în numerar. • întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici.

combustibil.a. înregistrare. urmărind respectarea limitelor maxime ale creditelor aprobate şi a destinaţiei acestor • colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea realizării Contului anual de execuţie bugetară şi a Notei de fundamentare a Contului de execuţi • efectuează încasări şi plăţi zilnice în numerar (încasarea veniturilor. 12 . • organizează. ridică extrase de cont şi depune instrumentele de plată la Trezorerie • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă s. pe căile de acces şi spaţiile verzi. rechizitelor şi a altor materiale de uz gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora • întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreţinere. a gestiunii materiale şi întocmeşte documentaţia necesară. • întocmeşte propuneri privind programarea reparaţiilor şi executarea acestora pentru spaţiile în care funcţionează Direcţia şi răspunde de realizarea acestor • asigură împreună cu Serviciul Relaţii cu Cetăţenii circuitul documentelor • gestionează clădirile şi spaţiile cu destinaţie de birouri.• propune şi întocmeşte bugetele rectificative pe parcursul anului bugetar în funcţie de modul de execuţie al bugetului iniţia • avizează cererile de deschidere de credite bugetare pentru instituţie. inclusiv dezăpezirea acestuia. aflate în directa administrare a sa. depozitarea gestionară şi conservarea acestora. b) Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware  Serviciul Administrativ-Aprovizionare are următoarele atribuţii principale: • asigură activitatea de primire. plata salariilor. . • organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotare. este structurat sub forma a două birouri.  Serviciul Prelucrare Automată a Datelor (cu sediul în Piaţa Amzei nr.) • ia măsuri de gospodărire raţională a energiei electrice. etc. repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia în afara unităţii prin registratura generală. apă. RGAB. • întocmeşte şi înaintează Serviciului Buget Financiar propuneri privind bugetul anual al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind baza materială. 13). rechizite. RADET. • organizează efectuarea curăţeniei în incinta imobilului şi răspunde de realizarea acesteia • organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediu. • ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituţiei • asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în domeniul său • organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile. ROMTELECOM. şi anume: a) Biroul Administrarea Sistemului Informatic. • vizează cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor. plata avansurilor spre decontare) • efectuează operaţii cu numerar în relaţia cu Trezoreria sectorului 1. supraveghează şi răspunde de paza instituţiei şi respectă reglementările privind accesul în aceasta • vizează facturile furnizorilor direcţi (FDEB.

cereri reconvenţionale. semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni. reprezintă D. • îndeplineşte. • asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege. orice alte atribuţii repartizate de conducere.T.  Serviciul Juridic este format din următoarele birouri: a) Biroul Juridic (cu sediul în Piaţa Amzei nr. precum şi a modului de soluţionare a acestora. asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora • avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului D.T.L. • răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară protecţiei muncii şi P. 13).L.I. • asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acesteia . cheilor şi sigiliilor. a sarcinilor de serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat conform ROI şi ROF • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • îndeplineşte. în cazul în care este citată ca parte în proces. întâmpinări.I. Sector 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti. în condiţiile legii.• răspunde de asigurarea ştampilelor. la cererea conducerii.I. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.T. în legătură cu schimbările intervenite în legislaţie. temeinice şi motivate. asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei. • sesizează instanţele judecătoreşti. În domeniul activităţii de asistenţă pentru contribuabili: • furnizează informaţii care privesc contribuabilii. Sector 1 • avizează. orice alte atribuţii repartizate de conducere. care are următoarele atribuţii principale: În domeniul activităţii de asistenţă juridică: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei economicofinanciare şi semnalează conducerii instituţiei eventualele neconcordanţe legislative.I. când este cazul..L.T.L. • ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu caracter juridic • asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D. • acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic.I. contestaţiilor. 13 . • informează conducerea instituţiei asupra eventualelor încălcări ale legislaţiei pe care le constată în cadrul D.L.T. şi alte documente specifice • arhivează Monitoarele Oficiale.S. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.I. conform legislaţiei în vigoare • asigură desfăşurarea normală a atribuţiilor. memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului instituţiei. În domeniul activităţii de soluţionare a obiecţiunilor: • ţine evidenţa obiecţiunilor. în condiţiile legii. • promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face propuneri conducerii D.

• asigură şi răspunde de arhivarea documentele nou create. prin concurs. • pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente • îndeplineşte. Străzi şi numere poştale. în conformitate cu Legea nr. • întocmeşte nomenclatorul pe termene de păstrare. pe bază de semnătură. • organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege. • repartizează declaraţiile anuale. • pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia. c) Biroul Gestiune Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. orice alte atribuţii repartizate de conducere. 208-210). în condiţiile legii. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. • îndeplineşte. 208-210). are următoarele atribuţii principale: • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale. • arhivează certificate fiscale eliberate. • urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei. • eliberează adrese în urma solicitărilor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege. • răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi. reţinând la dosar copii certificate de responsabilii arhivei. care are următoarele atribuţii principale: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei. • asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei pe suburbii. • răspunde de rezolvarea reclamaţiilor. orice alte atribuţii repartizate de conducere.b). 16/1996 a Arhivelor Naţionale • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite în anul precedent de către celelalte servicii din cadrul instituţiei. 13).Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. Biroul Evidenţă şi Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. străzi şi numere poştale. • arhivează certificatele fiscale eliberate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. rectificările pentru imobile şi mijloace de transport pe suburbii. în condiţiile legii. d). 14 . • eliberează acte originale personale aflate în dosare. sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţă biroului • ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul instituţiei • răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor.

prin verificarea legalităţii. 208-210): • întocmeşte documentele şi organizează instruirea personalului privin normele de protecţia muncii şi P. • eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat. în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii • stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat.S. risipa.. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. însoţite de raportul de audit..S. coordonare. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. programare. • răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din cadrul instituţiei • stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor • organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului • propune. • ţine evidenţa fişelor de instructaj periodic şi se ocupă de realizarea acestora. planificare.  Auditul Intern (cu sediul în Piaţa Amzei nr. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune.I. • intocmeşte formele de pensionare.  Protecţia Muncii şi P.• întocmeşte carnetele de muncă noi • operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări. 13). identificând erorile. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. promovări în funcţii şi în grade profesionale. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. • controlează şi informează conducerea instituţiei despre modul de realizare a planurilor împotriva dezastrelor şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P. după caz. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară • examinează legalitatea. 15 .I. instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de decizii ale directorului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. • îndeplineşte. orice alte atribuţii repartizate de conducere. organizare. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară.S.I. are următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. (cu sediul în Calea Griviţei nr. salarii de merit etc. • completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei. • duce la îndeplinire şi răspunde de măsurile cuprinse în legislaţia privind protecţia muncii şi P.I. • propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime. • eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. în condiţiile legii.S.

• îndeplineşte. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. 16 . precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. în condiţiile legii.• evaluează economicitatea. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. orice alte atribuţii repartizate de conducere.

II ACTIVITATEA DE FINANTARE SI PLANIFICAREA FINANCIARA 17 .CAP.

iar in anul 2006. fond de premii. Au fost prevazute in anul 2005 – 8. salarii de baza.720 in 2006 si respectiv 3. incalzire.contributii pentru asigurari sociale de stat. indemnizatii de conducere. iluminat.036 in comparatie cu anul 2005 cand s-a inregistrat valoarea de 4. salarii de merit. Diferenta prevederilor totale 2006-2005 a fost de 1. contributii pentru constituirea fondului de sanatate.507.000.Cheltuieli de personal” include: cheltuieli pentru salarii. au crescut considerabil in comparatie cu anul 2005 astfel: in anul 2006 cheltuielile de personal s-au ridicat la valoarea de 7.12.2006 fata de 31.755. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII La capitolul . materiale pentru curatenie.528. Cheltuielile total efective au fost de 3.. iar in anul 2006 suma de 10.Cheltuieli materiale si servicii” se includ:cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare. ore suplimentare. sporuri pentru conditii de munca.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare OBS : Toate sumele analizate vor fii exprimate in mii RON.105 in anul 2005 din care rezulta diferenta de 0. telex.deplasari. Situatia prezentata in capitolul . Se dubleaza asadar cheltuielile pentru medicamnete si materiale sanitare .Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei (2005 -2006) Comparatie 31. 18 . obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata. cheltuieli pentru asigurari de somaj. alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional. CHELTUIELILE DE PERSONAL In cadrul instituiei. salubritate.detasari. furnituri de birou.12. carti si publicatii. CHELTUIELI TOTALE in valoare de10. La cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare a rezultat un total de 10. apa-canal. cheltuielile de personal analizate. protectia muncii si alte cheltuieli autorizate din dispozitii legale.615. reparatii curente.818.818 . Acest lucru a fost posibil datorita majorarii numarului de angajati ai institutiei..937. posta. telefon. alte sporuri.755. calificarea.  CHELTUIELILE In anul 2005. sporuri de vechime.000 in anul 2006 fata de anul 2005 unde totalul acestor cheltuieli era de doar 5. perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor.transferari atat in tara cat si in strainatate Diferenta cheltuielilor efective dintre anii 2006 si 2005 pentru cheltuielile de personal este de 2. alte drepturi salariale. se inregistreaza CHELTUIELI TOTALE in valoare de 8.

699 sunt reprezentate de VENITURILE FISCALE cu o pondere de cca.  VENITURILE In anul 2005 s-au obtinut VENITURI TOTALE in valoare de 135.Cheltuielile efective pentru reparatii curente au fost in 2006 de 270.573.118 in 2005 .661. iar in 2005 de 180.294. pondere de cca. II.291. VENITURI CURENTE in valoare de 120. s-a observat ca: cheltuielile cu personalul. se obtin VENITURI TOTALE in valoare de 182. cheltuielile de capital au inregistrat au crestere substantiala in 2006 fata de anul 2005 deoarece efectivul de personal al institutiei a crescut. CHELTUIELI DE CAPITAL). Se observa asadar o diferenta de 0.875. 98% din totalul acestora. Din totalul veniturilor curente : . reprezentand 88. impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice in valoare de 55.015 sunt reprezentate de VENITURI FISCALE 19 . 99%. VENITURI CURENTE in suma de 166. reprezentand cca.163. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII.000. 91. in 2006. taxa pe teren pentru restante din anii precedenti de 167.179. din care : I.2. . in suma de 2(mii RON). cheltuielile de capital au ajuns la o suma de 1. din care : I.179. cea mai mare pondere in totalul lor avand-o veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului.000.3% din totalul veniturilor.206. In categoria veniturilor nefiscale se disting doua categorii : VARSAMINTE DE LA INSTITUTII PUBLICE in valoare de 1.117. cu o diferenta clara de 90. valoarea acestora a ajuns la 1.480 de VENITURILE NEFISCALE care au o pondere mult mai mica de cca.944 in 2006. impozitul pe spectacole de 220 si alte impozite indirecte in suma de 24. In anul 2006 se observa o crestere majora a acestor venituri fata de 2005. 2% din veniturile curente. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. respectiv 2.669 in 2006 fata de 2005.9% din totalul veniturilor pe anul 2005. Pentru alte cheltuieli au fost prevazute 1.480. OBS : In toate cele trei capitole mentionate(CHELTUIELI DE PERSONAL. iar restul de 1% este reprezentat de veniturile obtinute prin valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice. Impozitele si taxele de la populatie sunt de 21.Din aceste venituri curente : .098. cheltuielile materiale. Fata de anul 2005. CHELTUIELILE DE CAPITAL In 2005. DIVERSE VENITURI in valoare de 1.

Impozitele pe venit. se observa atat o crestere in totalul cheltuielilor inregistrate. 791. cat si o crestere in totalul veniturilor obtinute. in pondere de cca. cresterii numarului surselor de venit transferate ca venituri ale bugetelor locale de sector 2. se poate observa un trend ascendent al volumului incasarilor .12. II.911 . . sporirii volumului masei impozabile 4. impozitele si taxele de proprietate o valoare de 125.646 reprezentate de VENITURILE NEFISCALE cu o pondere mult mai mica in totalul veniturilor curente.101. datorata in principal urmatorilor factori : 1. cresterii prin indexarea cu rata inflatiei si HCGMB a valorilor de impunere a cladirilor. sporirii volumului de activitati de executare silita 5. 50% in anul 2006 fata de 2005.3. impozitele si taxele pentru bunuri si servicii in suma de 34.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare. alte impozite si taxe fiscale.281 (cea mai mare pondere in categoria impozitelor fiscale). reprezentate in totalitate de veniturile din valorificarea unor bunuri. implementarea a diverse forme de incasare moderne pe langa cele clasice si nu in ultimul rand iesirii in intampinarea cetateanului prin deschiderea mai multor centre de incasare cash. Facand o comparatie 31. cresterii perfectionarii profesionale a personalului 6. In perioada 2005-2006. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15.12.912.842 .2006 fata de 31. profit si castiguri din capital au o valoare de 2. surse ale bugetului local de sector. terenurilor si a valorii taxelor locale 3. cu o pondere de aproximativ 36% in 2006 fata de 2005. 20 . Veniturile din proprietate au o valoare de 732. veniturile din vanzari de bunuri si servicii in suma de 2.

CAP. III COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA Relatiile cu cetatenii 21 .

• are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. i). 13.programe şi strategii proprii. precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal. . sediul. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. atribuţiile departamentelor. este asigurata prin modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. sumele de plată la data apelului.pagina de internet.sursele financiare. numerele de telefon. 22 .modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii are un rol important in asigurarea transparentei la nivelul DITL. actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. fax. structura organizatorică. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. are urmatoarele atributii: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. f). c). bugetul si bilanţul contabil. • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. programul de funcţionare. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe.impozitelocale1. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: a). cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. potrivit legii.lista cuprinzând documentele de interes public.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. care sunt: . h).sistemul de informare a cetăţeanului .Transparenta decizionala in cadrul DIRECTIEI DE IMPOZITE SI TAXE SECTOR 1. d). programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. b). • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei.informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”.ro . e). g). Calea Grivitei nr. respectiv: denumirea. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. adresa este www. 115 .infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr.

Moderarea FORUMULUI de catre responsabilii domeniilor definite este necesara pentru prevenirea aparitiei unor acuzatii nefondate. iar in acelasi timp se va crea si o solutie care sa permita cetatenilor si angajatilor din administratia locala sa transmita sesizari si sugestii primarului localitatii. 23 . reducand probabilitatea de aparitie a actelor de coruptie precum si a acuzatiilor publice. grupuri de e-mail) ofera posibilitatea transmiterii de date si informatii intre departamente in vederea eliminarii filtrelor de comunicare si reducerea timpului de reactie. . Solutia integrata permite o administrare si intretinere usoara de catre personalul propriu. In cadrul serviciilor DITL SECTOR 1. care stabilesc traseele interne de comunicare intre servicii.Acest sistem (de ex. concedii).Accesul la aceasta sectiune a site-ului se va face pe baza de nume utilizator si parola. audiente.Sistemul permite organizarea si ordonarea formularelor si fiselor interne. actualizarea si modificarea informatiilor si a formularelor prin accesarea modulului aferent. Pentru imbunatatirea sistemelor de comunicare si transparenta decizionala. Prin acest mod de administrare de catre personalul propriu se asigura accesul la informatii eficient prezentate pentru publicul larg si participarea activa a personalului administratiei judetene la comunicarea interna. fara a permite insa arhivarea celor completate. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. • Modulul de comunicare in interiorul institutiei. . in acest fel. cetatenii vor primi raspunsuri la problemele ridicate in mod public si transparent prevenind astfel orice acuzatie de coruptie. si fluxul existent intre acestea si contribuabili.Exista posibilitatea de afisare a agendei interne (sedinte. bazata pe comunicare. intalniri.• precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. astfel se previne accesul neautorizat la informatiile de uz intern. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. acest FORUM va fi moderat de responsabilii domeniilor definite. In acest mod se creeaza premisele unei administrari publice cat mai apropiate de cetateni. sau intre acestea si alte autoritati /institutii. ceea ce va permite adaugarea. . Solutia de conectare prin Internet si necesarul de echipamente hardware se realizeaza pe baza evaluarii necesitatilor de comunicare si se vor stabili de catre specialisti pe baza unui studiulocal. se pot adopta urmatoarele masuri : • Un FORUM de discutii unde cetatenii isi pot comunica problemele de interes general :. comunicarea deciziilor se efectueaza prin asiguarea luarii la cunostinta a deciziilor directiunii. care va asigura circulatia informatiilor printr-un sistem securizat. . si a notelor interne si de seviciu. pe baza de nume utilizator si parola. fara sa necesite cunostinte avansate de operare sau executie soft.

IV ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA Analiza surselor de venituri ale bugetului local ala sectorului 1 Conturile de disponibilitati 24 .CAP.

Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli. impozitul pe cladire de la persoane juridice cu o crestere de 98.747.12.125.125 mii RON. privind organizarea contabilitatii de venituri.642 mii lei.01.12.12. Pentru conturile de debitori din impozite si taxe datorate bugetului local. pe structura data de analitie si sintetice.2006.000. avand un sold debitor de 2. debitele se constituie la nivelul incasarilor. fata de anul 2005 in care valoarea ajungea la doar 9. anul 2006 13. aceste conturi prezinta sold doar pentru a figura cererile de restituire depuse.70 220.149. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli. 70%.2006.125 mii RON.Obs : Sumele vor fi exprimate in mii RON Avand in vedere inchiderea contabila la 31. se sesizeaza urmatoarele: 220.2006. arata nivelul incasarilor pentru bugetul local la 31. impozitele pe cladiri de la persoane fizice au ajuns la o valoare de 13. ca taxele judiciare de timbru si taxele de timbru notariale • Unele coduri de buget semnaleaza o evolutie favorabila 2006 fata de 2005 : impozit pe teren de la persoane fizice care in cifre absolute a crescut cu valoarea de 7.32. in conditiile OMFP 520/2003.187 mii lei.01. • Coduri de buget cu stagnare sau cu o evolutie defavorabila Conturile de debitori Avand in vedere ca . se observa ca la data de 31.02 " Debitori -impozit pe cladire persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor.679. dupa cum urmeaza: Conturile de disponibilitati ale bugetului local.2006.00 anul 2005 9. 911 mii RON lei. si se soldeaza la 31.00 dif 4. se constata urmatoarele : • Pe baza legislatiei aparute in anul 2006.03 " Debitori -taxa auto persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. se observa ca la data de 31. Aceste conturi se soldeaza. se constata noi venituri aparute in sursele veniturilor bugetului local .2006. la sursele 'fara debit' .125. deci nu influenteaza soldul sintetic al contului 220.12. Cu privire la nivelul incasarilor in anul 2006 fata de anul 2005.32. taxele asupra milloacelor de transport detinute de personae fizice 25 . inregistrand o crestere de cca.12. se analizeaza conturile din contabilitatea veniturilor bugetului local.858 mii lei etc.00 % 0. impozit pe teren de la persoane juridice cu o crestere de 6. denumite generic 102 "disponibil".

cu o crestere nesemnificativa. anul 2006 6. 226 mii RON. cu o diferenta de 1.412.712.00 % 0. diferenta fiind de 1.545 mii RON.74 220. din lista Registrului Partizi debite-incasari listate periodic.172. valoarea impozitelor pe terenuri pentru persoane fizice ajungea la 6.090. anul 2006 7.01.023.082 mii RON.01. cu o diferenta de 1.09 " Debitori -impozit pe teren persoane fizice' Pentru anul 2006. anul 2006 1. taxele pe terenuri date in folosinta persoanelor juridice erau in suma de 7.172 mii RON. juridice"' Pentru anul 2006.00 anul 2005 5.725 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005.32.32.32.89 220.77 220.ajungeau la 1.317.00 dif 1.167. an in care valoarea acestor taxe era de 1.826 mii RON. iar in anul 2005 valoarea lor era de cca.09 " Debitori -impozit teren pers.00 dif 1.545.00 anul 2005 3. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau ladoar 3. Din programul de incasare.00 dif 18. diferenta fiind de 7.082.595.32.00 anul 2005 6.00 anul 2005 1.412.866. an in care au o valoare de 48.32.01.73 220. 5.052.826.08 " Debitori -impozit cladire pers.07 " Debitori -taxa teren in folosinta pers. anul 2006 7.00 % 0.00 anul 2005 5.167.00 % 0.023 mii RON. se listeaza debite in valoare de 66.00 % 0.595 mii RON.725.00 dif 1.00 dif 7.090 mii RON .408 mii RON.866 mii RON.408. 052 mii RON. juridice"' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul ASSERT.11 " Debitori –impozit teren agricol' Pentru anul 2006.00 dif 183. juridice"' Din programul de incasare se listeaza debite in valoare de 7. cu o diferenta considerabila de anul 2006 66. anul 2006 4.01.866 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005 cu o valoare de 6.00 % 0. valoarea impozitelor pe terenuri agricole ajungea la 4.77 26 . fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau la 5.00 anul 2005 48.226. fata de 2005.01.00 % 0.712 mii RON.866.74 220.

82 220. iar in anul 2005 la o valoare de 9.00 % 0.80 27 .01.246 mii RON.12 " Debitori -alte incasari din impozite directe' In anul 2005.00 anul 2005 98.10 " Debitori -taxa auto pers. anul 2006 122.00 % 0.846.188.246.220.466 mii RON.846.00 dif 1. juridice"' In anul 2006.00 dif 1.546 mii RON. iar un an mai tarziu au fost in suma de 122.00 anul 2005 9.01. cu o diferenta de 1.188 mii RON. valoarea acestor taxe ajungea la suma de 11.546.32. impozitele directe au atins o valoare de 98.466. anul 2006 11.846 mii RON.32.

un loc deosebit il ocupa dezvoltarea sistemelor informatice. schimburi si controale multilaterale.CAP. 888/98/EC a Parlamentului European si a 28 . In cadrul programului. V PROGRAME SI PROIECTE DERULATE DE CATRE INSTITUTIE Programe si proiecte FISCALIS Fiscalis este un program de cooperare intre administratiile fiscale nationale sprijinind participarea functionarilor din domeniu la seminarii. pietei Programul Fiscalis urmareste imbunatatirea sistemelor de impozitare indirecta din cadrul interne. Programul Fiscalis a fost infiintat prin Decizia Nr.

initiativa la din 30 martie 1998 si cuprinde urmatoarele domenii de actiune: comunicare si schimb de informatii. Bugetul proiectului. . in totalitatea sa implica diferi te tipuri de impact care permit atingerea obiectivelor pe termen lung. Ghid pentru întocmirea proiectelor.impactul pe termen scurt este rezultatul imediat al unei activitati (de exemplu. si care a expirat finele anului 2002.Comunicare si sisteme . participare. Ciclul de viaţă. planificare. de seminarii formare si controale comuna profesionala. Actorii locali. participantul foloseste cunostintele dobandite la seminar in munca sa de zi cu zi).Controale multilaterale . . identificare. Fondurile Structurale Tematica: Schema elaborării unui proiect : obiective. Fiscalis 2003-2007 inlocuieste si imbunatateste programul Fiscalis existent. Exista trei nivele de impact: .impactul pe termen mediu este obtinut daca participantii la o activitate aplica direct experienta castigata din activitate in munca de zi cu zi (de exemplu. Parteneriate. analiză şi formulare. In cadrul programului Fiscalis de activitati: 2003-2007 vor de avea schimb loc urmatoarele informational tipuri . Cadrul metodologic pentru analiza SWOT. un seminar imbunatateste gradul de intelegere a unui tip de frauda de catre participanti). in conformitate cu conditiile precizate in Acordul de Aderare si in protocoalele aditionale privind participarea acestor tari la programele comunitare. Elaborarea şi managementul proiectelor. modele de bugete. .Consiliului (Decizia Fiscalis) .schimburi multilaterale.impactul pe termen lung este eficient daca beneficiile activitatilor programului sunt difuzate la nivelul administratiei nationale si pot fi valorificate de functionari care nu au participat la activitatile programului. Programul comunitar Fiscalis este deschis tarilor asociate din Europa Centrala si de Est. . 29 .sisteme de si ghiduri. Matricea proiectului.Programe de training comune Programul. manuale de personal.Seminarii . Grila programelor de perfectionare 1.Schimburi .

VI 30 . Monitorizare şi evaluare. Reguli privind deontolgia profesională a personalului din administraţia publică.2007. Impozite şi taxe locale şi colectarea lor Tematica Cadrul juridic . metode de management.04. CAP. Etapele procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale . Contestarea actelor de control sau de impunere . Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Înlesniri la plată . Rolul colectării impozitelor şi taxelor locale în maximizarea veniturilor .Managementul proiectelor. 3. Fondurile Structurale 2.07. Statutul funcţionarului public şi legislaţia secundară privind statutul funcţionarilor publici. Instrumente ale managementului proiectelor . Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat. Resursele umane în administraţia Tematica Cadrul juridic al statutului personalului din administraţia publică. Controlul fiscal . Colectarea impozitelor şi taxelor locale . Colectarea şi executarea silită a creanţelor bugetare locale .2007.15. Metode de colectare a impozitelor şi taxelor locale OBS: Toate aceste proiecet sunt prevazute pentru perioada 15. Continuitate. Salarizarea personalului din instituţiile publice.

procesul verbal de sechestru. 31 . somaţie. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE FIZICE: declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. adrese de înfiinţare a popririi. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele • • • • declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport cerere de eliberare a unui certificat fiscal. cerere de restituire.ACTE ADMINISTRATIVE. titlurile executorii. • • • fizice. cerere în vederea scutirii de la plata impozitului aferent imobilului. CIRCUITUL DOCUMENTELOR Documente emise de DITL Documentele emise de compartimentele din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 : SERVICIUL URMĂRIRE EXECUTARE CREANŢE BUGETARE: • • • • înştiinţare de plată.

transfer auto. VII ASPECTE PRIVIND CONTROLUL IN CADRUL INSTITUTIEI 32 . SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE: BIROUL EVIDENŢĂ ŞI ARHIVĂ: CAP.• • • juridice. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele cerere de eliberare a unui certificat fiscal. cerere de restituire. declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. • • • • • cerere pentru transfer auto. cerere în vederea eliberării istoricului de rol fiscal. confirmare auto.

si obiectiva . condus de un sef de birou si subordonat direct Directorului Executiv. precum si vanzarea. 33 . organizate prin decizie interna. Compartimentul de Audit Public Intern este un compartiment de specialitate organizat ca directie in structura organizatorica. Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta. inclusiv asupra activitatilor cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si a cheltuielilor publice. precum si la administrarea patrimoniului public .Forme de cotrol exercitate in cadrul institutiei In cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. perfectionand activitatile entitatii publice. continuand cu cele efectuate de Biroul de Audit Public Intern si Contolul financiar preventiv. incepand de la cele din cadrul fiecarui serviciu sau compartiment. concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta. progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor. Auditul Public Intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate . In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni pot continua misiunea sau pot sa o suspende. Biroul de Audit Public Intern elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern. eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern.Sfera auditului public intern cuprinde: a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. d) sistemele de management financiar si control. aporteaza imediat conducatorului entitatii publice. sunt organizate multiple forme de control. In cazul identificarii unor iregularitati . gajarea. inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari. c) administrarea patrimoniului public. care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere . bazat pe gestiunea riscului . concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al institutiei. b) constituirea veniturilor publice. a controlului si a proceselor de administrare. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora.

Biroul de Audit Public Intern notifica entitatea publica care va fi auditata. in vederea acceptarii recomandarilor formulate. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora. sa examineze procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. prin verificarea legalităţii. Auditorii interni vor respecta Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor. după caz.Auditorii interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern pot sanctiona conform Legii nr. Auditul Intern are in conformitate cu ROF-ul aprobat. In realizarea misiunilor de audit. 34 . • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. programare. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. cu 15 zile inainte de desfasurarea misiunii de audit. Biroul de Audit Public Intern organizeaza in termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. in termen de 15 zile de la primirea proiectului de raport. următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. • examinează legalitatea. planificare. risipa. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. in conformitate cu planul anual de audit intern aprobat. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc. impreuna cu documentatia justificativa. Entitatea auditata poate transmite punctele proprii de vedere in scris. este transmis directiunii. • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. in cursul unei misiuni trebuie sa identifice riscurile misiunii. impreuna cu rezultatele concilierii. conform legistatiei in vigoare. respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse in planul de audit public intern. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor.672/2002. organizare. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. Auditorii interni vor prezenta entitatii publice auditate proiectul de raport de audit spre analiza. personalul de executie sau de conducere implicat in activitatea auditata care refuza sa prezinte documentele solicitate in vederea efectuarii misiunilor de audit public intern. identificând erorile. coordonare. • evaluează economicitatea. pentru analiza si avizare. reuniunea de conciliere cu structura auditata. in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile. auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de directorul institutiei. Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat in cadrul unitatii Auditorii interni. Biroul de Audit Public Intern va transmite entitatii auditate recomandarile aprobate de directiune si va urmarii implementarea acestora in termen. însoţite de raportul de audit. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. Raportul de audit public intern finalizat.

Cerinţele generale şi specifice de control intern sunt. a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative. economicitate şi eficienţă. . .asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile. în condiţiile legii.asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens. programelor. îndeplineşte. eficacitate. astfel încât acestea să fie adecvate. acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern.stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern. . stocare.reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern. abuzului sau fraudei. astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept.accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii. . actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. ineficace sau ineficient. . . după caz. următoarele: a) cerinţe generale: . control şi înregistrare să fie. . prelucrare. orice alte atribuţii repartizate de conducere.asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor.dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. în principal: a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament. .asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie.asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie.separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane. 35 . Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează. b) cerinţe specifice: . încredinţate unor persoane diferite. Controlul intern are următoarele obiective generale: . a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern. . precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor. în principal.respectarea legii. astfel încât atribuţiile de aprobare.• • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. într-o măsură adecvată. prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic. . precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice. stabilite în concordanţă cu propria lor misiune. risipei. a reglementărilor şi deciziilor conducerii. rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia. la un nivel corespunzător de calitate.înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative. a atribuţiilor instituţiilor publice. . cuprinzătoare. .realizarea. în condiţii de regularitate.supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv. proiectelor sau operaţiunilor.

gajarea. inclusiv prin virări de credite. certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. j) vânzarea. conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor tipuri de proiecte de operaţiuni. g) reducerea. e) efectuarea de încasări în numerar. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia: a) legalităţii şi regularităţii. stabilite potrivit legii. după caz. În funcţie de specificul entităţii publice.b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. care poartă viza de control financiar preventiv propriu. i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite. h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament. d) ordonanţarea cheltuielilor. eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare. (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu. şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal. k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare. f) constituirea veniturilor publice. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. după caz. (1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate. (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept. 36 . proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare. reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism. l) alte tipuri de operaţiuni. regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate. competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe. c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate.

VIII RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 37 .CAP.

nr.1.R. promovarea.G. 1087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice. iar serviciile şi birourile sunt conduse de şefii de compartiment. recrutarea.G.U.2.14 birouri Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este condusă de directorul executiv şi directorul executiv adjunct. Norme reglementare in domeniul resurselor umane Statul de funcţii. O. 13) 38 . 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu. impreuna cu Organigrama si Regulamnetul de Organizare si functionare ale aparatului propriu ale Primariei. conform legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici si pe baza organigramei aprobate prin H.U. HG nr. HG nr.L. 1084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. 8. evaluarea.04. 42/2001.18 servicii. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice. în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să se realizeze în vederea atingerii obiectivelor stabilite.2002. numirea.C.G.R. Statutul de functii pentru aparatul propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este elaborat conform prevederilor O. Efectivul de resurse umane in cadrul institutiei . pe baza HG nr. si motivarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face in temeiul Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici.U.09. 174/19. condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi.R. Conducătorul instituţiei se subordonează primarului şi viceprimarului. nr.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. nr. regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. 46/27. Structura organizatorică a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este structurată după cum urmează: . . nr. 33/2001. Statul de functii al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este aprobat prin hotarare a Consiliul Local al sectorului 1.8. O.2004. au fost aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 nr. precum şi de contestare a calificativelor acordate. potrivit competenţelor. Selectarea. 24/2000.

4 şi 5 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri.08-14 şi XVI alin. Tot în anul 2003 în luna iunie conform articolului nr. În data de 30/08/2001 numărul personalului era de 164 prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. În anul 2003 numărul personalului a crescut la 275 prin mărirea numărului de salariaţi în cadrul serviciilor si prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV şi a două birouri subordonate serviciului Administrarea Sistemului Informatic. numărul personalului a crescut la 250 de salariaţi. numărul personalului era de 292 înfiinţându-se Biroul Încasări. Ca urmare.20 de conducere. Mărirea numărului de posturi pe întreaga instituţie de la 138 la 164 va impune un volum de muncă suplimentar în cadrul Biroului Resurse Umane. În anul 2002 schema organigramei s-a modificat prin înfiinţarea unor servicii noi: • Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • Protecţia Muncii PS • Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă În subordinea Serviciului de Executare a Creanţelor Bugetare s-au înfiinţat doua Birouri Persoane Fizice şi Persoane Juridice. Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 28.206 de execuţie. 39 . Ocuparea Domeniului Public şi înfiinţarea Compartimentului Auditor Intern. după cum urmează: o 226 funcţionari publici din care: . cu următoarea componenţă: • Director • Serviciul Prelucrarea Automată a datelor • Biroul Juridic • Biroul Resurse Umane • Biroul Evidenţă şi Arhiva • Serviciul Administrativ Aprovizionare în subordinea căreia era personalul auxiliar • Serviciul Buget Financiar • Serviciul Contabilitat • Director adjunct • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice I • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Juridice • Serviciul Urmărire Încasare şi Executare Silită În anul 2000 numărul personalului s-a mărit la 138 prin înfiinţarea Serviciului Taxe Locale. prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea II Titlul III.La înfiinţarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale sector 1 numărul personalului angajat era de 121.2003 parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. . respectiv Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware.05.

potrivit prevederilor legale. Nu s-au înregistrat abateri disciplinare care să fie sancţionate administrativ sau pecuniar.În anul 2004 numărul personalului s-a mărit la 354 prin înfiinţarea unor birouri: • Biroul Urmărire Încasare Executare Silită.convocări anuale de pregătire prin scoaterea din serviciu. În anul 2003. limbi străine) 8. personalul serviciului a dobândit calitatea de funcţionar public. . fiscalitate. 1087/2001. .2004 o altă parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. . Modalitati de selectie si recutare a functionarilor publici Selectionarea functionarilor publici Intrarea in corpul functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face numai prin concurs organizat de catre Primarie in baza hotararii Guvernului nr. În perioada pe care o analizăm (2005-2006) este de remarcat că s-au desfăşurat o serie de activităţi ce au vizat creşterea pregătirii de specialitate a personalului: .28 de conducere.participarea la cursuri de specializare plătite de instituţie. Toţi cei ce au devenit funcţionari publici au depus jurământul în faţa conducerii instituţiei şi au semnat actul oficial prin care se confirmă calitatea obţinută.Contravenţii • Biroul Persoane Fizice • Biroul Persoane Fizice 2 • Biroul Persoane Fizice • Biroul Evidenţă Patrimoniu Achiziţii Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 22.3. după efectuarea operaţiunilor de avansare a funcţionarilor publici în grad. situaţia direcţiei prezentându-se astfel: o 354 din care 318 funcţionari publici: . clasă şi categorie. -290 de execuţie. Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Concursul se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante.absolvirea de cursuri de diferite profiluri pe cheltuială proprie (IT.36 angajaţi pe bază de contract. prin aplicarea prevederilor Legii 188/2001.04. după asigurarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a încadrării 40 .

prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcţiei publice. c) asigurarea transparenţei. precum şi după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri. prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice. pe baza cerinţelor prevăzute în fişa postului. cu excepţia funcţiilor publice de debutant. d) tratamentul egal. în condiţiile legii. astfel încât orice candidat să aibă şanse egale la ocuparea funcţiei publice. În termen de 15 zile Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a verifica în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice dacă există persoane care nu mai deţin funcţia publică din motive neimputabile lor pentru a fi redistribuite. e) confidenţialitatea. pentru fiecare dintre funcţiile publicevacante. Pentru a organiza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 are obligaţia de a înştiinţa în scris Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului.într-o funcţie publică corespunzătoare a funcţionarului public care nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile lui. La stabilirea condiţiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se pot avea în vedere: a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei publice. Functiile publice vacante. Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu condiţiile specifice. scris si vorbi • are varsta de 18 ani implinit • are capacitate deplina de exercitiu • are o stare de sanatate corespunzatoare • indeplineste conditii de studii prevazute de lege pentru functia publica • nu a fost condamnata pentru savarsirea unie infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice • a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiie publice. prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor. b) selecţia după merit. În situaţia în care în baza de date nu există astfel de persoane Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă aviz favorabil organizării concursului. pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii cu 30 de zile inainte de data organizarii concursului. prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecţie obiective şi clar definite.  41 .  Conditii de participare la concurs În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii : • are numai cetatenie romana si domiciliul in Romani • cunoaste limba romana. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice se face pe baza următoarelor principii: a) competiţia deschisă. exclusiv pe baza rezultatelor obţinute. prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice.

Notarea celor două probe se face prin note la 10. concurs. în unităţile administrativteritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20%. c) necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională. a unei La terminarea perioadei de stagiu. e) necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităţi naţionale. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi interviu. precum şi de contestare a calificativelor. funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenţă profesională. în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat să repete.G. iar celalalt un alt functioanr public din cadrul Primariei sectorului 1. pe baza rezultatului evaluării funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a. Nota minimă de promovare a concursului este Proba scrisă constă în redactarea. se aplică funcţionarilor publici definitivi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.4. Functionarul public definitive depune juramantul de credinta in fata primarului sectorului 1 si in prezenta a doi martori. perioada de stagiu. gradul 3.refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie 8. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu. nr. din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 conform H. cu excepţia autorităţilor 42 . pentru unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăţenii. Nota finală a concursului este dată de media aritmetică a notelor finale la cele două probe. dintre care unul vafi conducatorul compartimentului in care este numit. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. precum şi de contestare a calificativelor acordate.b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice respective. 1084 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. în prezenţa comisiei de lucrări scrise sau în completarea unor teste-grilă. d) necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de operare/programare pe calculator. Numirea ca functionar public definitive se face de catre primarul sectorului 1. o singură dată. Proceduri de evaluare a personalului Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. denumită în continuare metodologie.  Numirea in functie a de unui la 1 acordate 7.

precum şi nevoile de instruire pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea Notarea criteriilor de performanţă şi stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând următoarele etape: a) pentru fiecare criteriu de performanţă din raportul de evaluare se stabileşte un grad de importanţă. vederea completării raportului de evaluare evaluatorul: a)analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate.completarea raportului evaluator. 3. numiţi în condiţiile Legii nr. 2. termenele de realizare.şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. Acestea se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de execuţie se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea.mai puţin important. Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale fiecărui an. d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public. dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante. Stabilirea criteriilor de performanţă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte anual criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor.foarte important. în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. cu modificările şi completările ulterioare. contrasemnarea raportului de evaluare. M . "mai puţin important". Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată. Gradul de importanţă se exprimă prin următoarele calificative: R . Gradul de importanţă exprimă semnificaţia criteriului de performanţă prin prisma atribuţiilor prevăzute de fişa postului. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. de evaluare de de evaluare se realizează în următoarele etape: către 43 . Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public. Pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "foarte important". "important". b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa În acestora. c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale. Procedura 3 1.interviul. S .important. e) stabileşte obiectivele individuale. denumit în continuare evaluator. Partea I.

după cum urmează: între 1. Semnificaţia notelor este următoarea: 1 .b) totalitatea gradelor de importanţă exprimate prin acelaşi calificativ formează o categorie de importanţă.51-4. Pentru fiecare categorie de importanţă se face media aritmetică a notelor acordate şi se obţine o notă parţială.51-2. Criteriile de performanţă se notează de la 1 la 5. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale.satisfăcător. 4 . 3 .foarte bun. IX ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PE TERMEN MEDIU 44 .51-5.excepţional. între 4.50 .bun.00 .nesatisfăcător.50 .51-3. între 2.00-1. 2 .50 foarte bun.excepţional.nesatisfăcător. 5 . CAP. nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite. între 1.50 .bun.satisfăcător. între 3.

760 miliarde de lei. ca punct de plecare pentru construirea unei arhitecturi complexe de e-Government în viitorul apropiat. Planul a fost adoptat în cadrul Summitului European de la Gotteborg. derulate si/sau in cursuri de derulare În cadrul conceptului de Societate Informatica. una dintre companiile active pe e-licitatie. menit sa integreze toate statele de pe continent din punct de vedere informatic. rezultate din 223. care îi obliga pe funcţionarii publici sa accepte formularele electronice. programe. într-un sistem cu norme şi proceduri unice. în cadrul Summitului Mondial pentru Societatea Informaţionala. De altfel. iar 886 cel puţin o licitaţie. Pentru a reduce corupţia derivata din achiziţiile publice la nivel central şi local.ro depaşind chiar 11. Guvernul României s-a aliniat la iniţiativa eEurope+. Autoritaţile au adoptat o serie de legi privind Societatea Informaţionala. proiecte. la costuri mai mici. www. şi se deruleaza sub egida Comisiei Europene.255 de tranzacţii.Strategii. Sistemul Electronic Naţional (SEN). în septembrie trecut. Guvernul a elaborat.ro. Guvernul a creat sistemul de licitaţii electronice www. având câteva ţinte precise: accesibilitate mai mare pe internet.elicitatie. politici.ro a încheiat anul 2003 cu economii de 2. premiul pentru "cel mai bun conţinut digital" la secţiunea e-Government. iar 411. www. Conformându-se noii orientari. care este un plan de acţiune al ţarilor candidate la aderarea la Uniunea Europeana. peste 100. în iunie 2001.000 de contracte adjudecate. stimularea utilizarii reţelei internet ca instrument pentru comerţul electronic şi accesul la servicii publice. Drept consecinţa. iar pentru a învinge inerţia din structurile administrative.ro şi a impus obligaţia ca toate achiziţiile publice semnificative sa se desfa. Pâna în prezent.şoare prin intermediul acestui instrument. "Strategia de dezvoltare a serviciilor publice prin mijloace electronice". un ghişeu unic pentru sute de formulare 45 .e-guvernare.e-licitatie.000 de licitaţii. în colaborare cu firma româneasca Softwin. peste 195 de ofertanţi au câştigat cel puţin 100 de licitaţii. au emis HG 1085/ 2003. SEN a primit. şi a creat. Un numar de 23 de autoritaţi contractante au lansat mai mult de 1. de mare importanţa fiind Legea 161/2003 referitoare la implementarea SEN. investiţii în resursele umane orientate catre IT.

care permite preluarea informatiilor si transmiterea lor spre cunostinta cetateanului. la un an de la aprobarea de catre Guvern a 46 . dupa care vor obţine un numar de cont şi o parola. la nivelul altor regiuni ale ţarii.e-guvernare. DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1. in perioada urmatoare. O prima categorie grupeaza formularele administrative care pot fi consultate şi descarcate în format electronic: cerere de alocaţie de stat pentru copil. pâna acum -. la oportunitatea de a accesa un site de oriunde din ţara sau strainatate. a inceput demersurile pentru a se inscrie sub noile coordonate . se includ preluarea declaratiilor on-line. urmând a fi dezvoltat permanent. şi de aceea am demarat realizarea acestuia. prin implementarea unui program de incasare performant . Legea nr. prin diverse modalitati: site-ul propriu prin care pot fi vizualizate date despre taxe si impozite. vama va trebui sa opereze în mediul electronic european pâna în anul 2007. MCTI a definitivat cadrul pentru crearea unor sisteme funcţionale de plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. Aceste sisteme vor fi imbunatatite. orice firma din România îşi va putea depune online declaraţiile vamale. Conform cerinţelor Uniunii Europene. Introducerea serviciului se va face gradual.ro. stabilind obligaţia tuturor municipiilor şi oraşelor de a dezvolta sisteme alternative de plata electronica a taxelor şi impozitelor." a declarat ministrul Nica la finele anului trecut. În documentele oficiale se menţioneaza ca.Un pas mare l-a reprezentat crearea site-ului de internet www. Avand in vedere trendul spre o societate informatizata. "Foarte multe dintre cererile venite pe adresa e-guvernare. În plus. Taxe locale – e-tax Anul trecut. Adresa pune la dispoziţia vizitatorilor mai mult de 160 de formulare pentru descarcare şi 5 servicii online.cum era ghişeul. site-ul ofera o mulţime de instrumente menite sa ne faca viaţa mai uşoara. 291/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. Dan Nica. cu ultimele noutati in domeniul IT. Ca serviciil online furnizate. fara a mai fi necesara deplasarea la punctele vamale. Crearea aplicaţiei nu constituie o problema. online. de trecere de la unica posibilitate de a contacta administraţia . sistemele electronice de achitare a taxelor şi impozitelor pot oferi şi posibilitatea de a efectua plaţi în numele altor persoane. Pentru accesul la aceste facilitaţi. declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat şi declaraţia de venit global. în funcţie de posibilitaţile existente." Concret. urmând a fi extins treptat. pentru a obţine un formular şi pentru a afla mai multe detalii despre modul în care acesta se completeaza sau chiar de a rezolva complet. potrivit ministrului Comunicaţiilor. infochioscuri. o problema în relaţia cu administraţia. Serviciile sunt accesibile numai utilizatorilor înregistraţi. ca punct unic de acces la informaţiile şi serviciile publice în format electronic. care face necesara o implementare graduala a unui asemenea sistem electronic. mai întâi pentru Bucureşti. dar funcţionarea acesteia presupune un volum uriaş de munca pentru Ministerul Finanţelor.ro au indicat ca acesta ar fi un serviciu electronic necesar. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale prevede obligaţia autoritaţilor administraţiei publice locale de a implementa astfel de sisteme în fiecare oraş şi municipiu. Acest instrument de lucru era prezentat ca "o schimbare majora. De altfel. Tot la capitolul intenţii merita menţionata şi promisiunea aceluiaşi înalt demnitar referitoare la faptul ca. începând din acest an. utilizatorii trebuie sa se înregistreze. începând cu anul 2004 declaraţiile de venit global pentru persoane fizice pot fi depuse şi în format electronic.gradual.

posibilitatea completarii formularelor oficiale. însa. Cluj-Napoca. şi. aşa-zisele proiecte-pilot sunt. Poşta Româna ofera posibilitatea plaţii acestor taxe prin cele 281 de oficii poştale din toata ţara ce asigura accesul public la internet. noutatile IT. Dat fiind ca iniţiativa este de-abia la început. fie prin internet.html? page=1159. Numeroase primarii au instalate. cu surprize . Concluzia care se impune . De asemenea. Se pare ca primariile din Iaşi sau Râmnicu-Vâlcea. si aflata si in ajutorul cetatenilor. nu au fost capabile sa respecte prevederile legii care le obliga sa aiba proiecte-pilot funcţionale de e-tax pâna la sfârşitul anului 2003. paginile care ar trebui accesate prin linkurile respective nu exista deloc. Municipiul Piteşti ofera chiar posibilitatea de a lua contact cu sistemul în mod demonstrativ. Funcţionarea sistemelor electronice de plata a taxelor locale nu face necesara conectarea tuturor gospodariilor la internet.mcti. uneori.mcti.unele placute. secţiunea Tehnologia Informaţiei. sau la adresa: http://www. aflata in interconexiune cu celelalte institutii publice. altele mai puţin placute. în majoritatea cazurilor. am remarcat servicii e-tax funcţionale la Timişoara. regasirea documentelor utile în toate sursele de informaţie gestionate prin intermediul unei funcţii de cautare etc. Piteşti sau Târgu-Mureş. Acesta este un sistem distribuit geografic. alte 17 având sisteme de informare funcţionale şi pe cele de plata în lucru. infochio şcuri de unde se poate realiza plata acestor taxe.Ordonanţei. Info-chioşcul. sau ca urmare a contractelor încheiate cu unele dintre autoritaţile locale. Tot în categoria utilitaţilor de informare publica online se numara şi conceptul de info-chioşc. si in speta DITL SECTOR 1. Chiar şi printre oraşele listate.ro/mcti0.ro. nefuncţionale. cred ca s-au facut eforturi remarcabile pentru a recupera timpul pierdut. la integrarea informatiilor intr-o baza de date utila . subsecţiunea Plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. existând şi puncte publice de acces la internet. Giurgiu. locurile de acces fiind raspândite în întreaga ţara. oferind un nume de utilizator şi o parola în acest scop. Lista localitaţilor urbane care au disponibile sisteme electronice de plata a taxelor şi impozitelor locale poate fi consultata pe site-ul www. posibilitatea actualizarii permanente a datelor. Prima surpriza pe care am avut. în prezent. de exemplu. El poate fi accesat fie printr-o interfaţa specifica. dupa zeci de ani în care România a fost o gaura neagra pe harta informatica a Europei. un instrument de informare publica. Dintre oraşele mari ale ţarii. O încercare de a accesa aleatoriu aceste sisteme se soldeaza. 47 . vor ajuta administratia publica din Romania.o a fost absenţa unor oraşe mari de pe lista. 46 de localitaţi urbane aveau implementate sisteme electronice de plata. Sistemul permite prezentarea documentelor şi etapelor pe care trebuie sa le parcuga cetaţenii în rezolvarea unei probleme.

X DIAGNOSTICUL GLOBAL AL DIRECTIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 48 .CAP.

ro -prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL . etc) 4. 659. Calea Grivitei nr. Permanentă legătură cu serviciile publice cu profil de activitate similar. Este un sistem de gestiune al bazelor de date performant.. care acoperă întreaga arie administrativ-teritorială a Sectorului 1 3.tel.pagina de internet. 115 .E. de tip client-server. prezentând un nivel ridicat de posibilităţi de adaptare la cerinţele diverselor categorii 5.PUNCTE FORTE 1.C.Colaborarea constructivă cu Consiliul Local al Sectorului 1 49 . Programul ASSERT conţine baza de date în SQL Server 2000. Centre proprii de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Sectorului 1 bugetului local al Sectorului 1: în prezent sunt 7 centre de colectare. Programul de lucru cu publicul este astfel structurat încăt să dea posibilitatea contribuabililor să beneficieze de serviciile oferite de instituţie 6. 13. prin organizarea unor reuniuni de lucru periodice 7.impozitelocale1. C. „ASSERT”. on-line.31. Partea din sistemul informational care se adresează cetăţeanului: Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC) : -informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. A fost implementat un program nou de colectare a taxelor.14. Cheltuielile generate de colectarea impozitelor sunt mult diminuate comparativ cu celelalte sectoare întrucât nu sunt implicate alte instituţii care percep comision (Poşta Română. -infochioşc-urile aflate în sediile din: Piata Amzei nr. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date 2. adresa este www. iar interfaţa cu utilizatorul este adaptată mediului Windows.

si ar reduce timpul de aşteptare la ghişeu 8. 2. 6. PUNCTE SLABE 1 . Constatare şi Impunere Persoane Juridice precum şi a Serviciului Executare Creanţe Bugetare în vederea armonizării activităţii celor două servicii. în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. Număr mare de ore efectuate peste durata normată a timpului de lucru (care conduce la oboseală. europene şi internaţionale.Introducerea întregului sistem de evidenţă computerizat pe un server comun pe întreaga instituţie. 16/1996 privind Arhivele Naţionale 4. ceea ce ar spori eficienta de colectare.Suplimentarea centrelor de colectare 5. Fluctuaţie de personal generată de salarizarea specifică din cadrul administaţiei publice locale. Spaţiu insuficient pentru depozitarea materialului arhivistic. Personalul subdimensionat numeric pentru activitatea de arhivă 6. Insuficiente fonduri alocate pentru ridicarea nivelului de pregătirea profesională a funcţionarilor publici. 5. şi implicit la reducerea performanţelor profesionale ale salariatilor) PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII INSTITUTIEI 1.8. 2. Implementarea unui nou program de încasare a taxelor si impozitelor .Recompensarea angajaţilor procentual din nivelul debitelor urmărite şi încasate 4. 3. Accesarea de fonduri de dezvoltare. Dotarea centrelor de încasare cu mijloace electronice de plată 7. comparativ cu celelalte instituţii cu profil de activitate similar 3.Funcţionarii publici nu sunt motivaţi din punct de vedere financiar prin acordarea unor stimulente reprezentate prin stabilirea unui procent din cifra de încasare – deşi această posibilitate de motivare financiară este prevăzută în actul normativ. Imbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului 50 . Extinderea programului de lucru cu publicul în sensul prelungirii acestuia în zilele de sfârşit de săptămână.Reorganizarea Serviciilor de Stabilire.

2006 51 .= ANEXE = Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli pe anii 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful