CAP.

I

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia analizata: DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, sector 1, Bucuresti. Profil: Directia Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1 funcţionează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al Sectorului. Obiect de activitate: Are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor sunt: - informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. - prin intermediul infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. 13, Calea Grivitei nr. 115 - prin pagina de internet; adresa este www.impozitelocale1.ro - prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe, sumele de plată la data apelului, precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.

1.2. Baza legala de infiintare
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - sector 1 Bucuresti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 / 7.10.1999.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea nr. 210/05.08.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind constituirea unor compartimente de specialitate; - Hotărârea Guvernului României nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea protocolului – cadru si a acţiunilor de predare-preluarea a exercitării de către Consiliile judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr189/1998 privind finanţele publice locale la nivelul primăriilor sectoarelor Municipiului Bucureşti şi înfiinţatea

2

evaluarea competen ţelor responsa bilităţilor personalu lui

Direcţiei Impozite Taxe Locale şi metodologia legislativă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti. - Hotărârea nr.221/16.09.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea primăriilor de sector. - Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avand ca scop incasarea veniturilor la Bugetul Local al Sectorului 1 si Bugetul Capitalei. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

1.4. Obiective fundamentale urmarite de institutie in urmatorii doi ani
 Obiective principale:

1. Îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor, care se poate realiza prin: - intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salarii, impozit pe venit, TVA, accize, taxe vamale şi alte venituri) în corelare cu Planul de încasări. - intensificarea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale în conformitate cu veniturile bugetare stabilite în legea bugetului asigurărilor sociale de stat - executarea silită a contibuabilor cu obligaţii restante la bugetul de stat ; - urmărirea operativă a declanşării procedurilor de reorganizare şi faliment în cazul contribuabililor asupra cărora măsurile de executare silită nu mai dau rezultat 2. Îmbunătăţirea calităţii în activitatea de asistare a contribuabililor prin diversificarea metodelor de comunicare, prin organizare, prin cursuri, instruiri, seminarii etc. 3 .Îmbunătăţirea organizării interne - desfăşurarea auditului intern. 4. Perfecţionarea managementului şi resurselor umane prin : - evaluarea competenţelor şi responsabilităţilor personalului - analiza gradului de realizare a indicatorilor programaţi la nivelul compartimentelor structurale ; 5. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei pentru a raspunde la cerintele impuse de U.E. in urma integrarii din ianuarie 2007, prin aplicarea legislaţiei existente armonizată cu prevederile legislaţiei U.E. 6. Demnitatea publică şi serviciul civil care se poate realiza prin: - analiza structurii organizatorice a instituţiei3 contextul cerinţelor de creştere s eficienţei în ctivităţii ; - promovarea managementului participativ ; - analiza procedurilor de lucru existente armonizate cu cerinţele standardelor aplicabile

- recrutarea funcţionarilor publici transparent prin publicitatea condiţiilor de concurs (publicarea in Monitorul Oficial, presa scrisa, INTERNET - adoptarea şi aprobarea unui Regulament de Ordine Interioară adaptat la cerinţele eticii funcţionarului public, urmărindu-se astfel asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul contribuabilor, printr-un comportament profesionist, precum şi transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei -intocmire şi aprobare sistem de criterii pentru evaluarea funcţionarilor publici în scopul acordării salariilor de merit pentru performanţelor profesionale. 7. Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale - planificarea şi realizarea de întâlniri şi colaborări cu reprezentanţii altor instituţii.

1.5. Minister coordonator
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector1, Bucuresti, se afla in subordinea Ministerului Finantelor Publice (MFP).

1.6. Modalitati de colectare a impozitelor si taxelor
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziţia contribuabililor sectorului 1, o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care va trebui să-l acorde în vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 1. Informaţii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obţine: - de la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, - prin sistemul de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date. În situaţia în care sistemul vocal nu recunoaşte CNP (codul numeric personal – pentru persoane fizice) / după caz CF (codul fiscal – pentru persoane juridice), contribuabilii sunt invitati la sediul din Piaţa Amzei nr. 13, în vederea introducerii acestuia în baza de date, ocazie cu care se poate securiza accesul la informaţie prin introducerea unei parole.  Modalităţi de plată: 1. plata cu numerar 2. plata cu ordin de plată (se poate asigura prin banca unde contribuabilul are cont deschis) 3. plata cu card 4. plata prin internet – prin sistemul internet banking oferit de bancpost. 5. plata prin mandat poştal

1.7. Modalitati de organizare a activitatii - structura organizatorica, analiza departamentelor
ORGANIGRAMA STATUL DE FUNCTII

4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, Bucuresti nr. 131/19.06.2003

 Structura organizatorica :
a). b). c). d). • • • • • • • • • • • • • • • • • conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT compartimentele funcţionale: Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridic Serviciul Taxe Locale, Ocupare Domeniul Public; Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetar Serviciul Contabilitate Biroul Audit Intern; Serviciul Administrativ Aprovizionare; Serviciul Juridic Biroul Resurse Umane Serviciul Relaţii cu Cetăţenii; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice Serviciul Prelucrare Automată a Datelor Biroul Evidenţă şi Arhivă Biroul Gestiune Arhiv Protecţia Muncii şi P.S.I.

 Atributiile departamentelor Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasara impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale care au fost transferate de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor la consiliile locale. Este condusă de un director şi un director adjunct. A. Directorul are următoarele atribuţii şi răspunderi: • organizează şi controlează activitatea instituţiei; • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Biroul Administrarea Sistemului Informatic, Biroul Prelucrare Automată a Datelor, Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware, Serviciul Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse Umane, Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă, 5

Serviciul Urmărire. Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire. în scopul asigurării eficienţei activităţii. raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul. în condiţiile legii. a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente. Serviciul Stabilire. • ia măsuri pentru organizarea. evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor. • organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei.I. Serviciul Taxe Locale. • asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative. B. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor. Directorul adjunct are următoarele atribuţii şi răspunderi: • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Taxe Locale. Încasare şi Executare Silită. 6 . Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Protecţia Muncii şi P. Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire. în limitele competenţelor stabilite. activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Urmărire. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. orice alte atribuţii. • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalul • poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuţii ce îi revi • semnează toate documentele care ies din instituţie. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. Serviciul Stabilire. Încasare şi Executare Silită. • ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă • aprobă. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • coordonează prin intermediul directorului adjunct. luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor. Biroul Audit Intern. reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie. efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine • solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii • soluţionează obiecţiunile. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. • asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare • organizează munca în cadrul instituţiei. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. în condiţiile legii. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV.Biroul Gestiune Arhivă. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. • răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea. întocmirea fişelor posturilor. Serviciul Stabilire. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate.S. • asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente. destinate unor terţe persoane. promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. • îndeplineşte. răspunde de rezolvarea. Serviciul Stabilire. • asigură măsurile pentru evaluarea posturilor.

• stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal. •  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii Are următoarele atribuţii principale: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii.numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. programul de funcţionare. • răspunde de activitatea de prelucrare automată a datelor • organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi juridice. • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. • propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de realizarea acestuia. • urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii.actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. • asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancţiuni disciplinare conform Codului Muncii salariaţilor din subordine. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. 7 . • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. atribuţiile departamentelor.structura organizatorică. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari. • face propuneri pentru stimularea personalului din subordine] • face propuneri privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct. . • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: . • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. • răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare.• aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituţiei şi răspunde de realizarea acestora. .

impozitul pe terenuri .modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. 115).lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. Pajurei nr. soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. modificând unde este cazul. taxa de afişaj. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. . constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice. 54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate 8 . Constatare şi Impunere Persoane Fizice III (cu sediul în Str. stabilire şi debitare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri.. bugetul si bilanţul contabil. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I (cu sediul în Calea Griviţei nr. • întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil în plus sau eronat la bugetul local. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II (cu sediul în Calea Griviţei nr. în conformitate cu prevederile legale în domeniu • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV (cu sediul în Piaţa Amzei nr. 208 – 210). respectiv: denumirea. -lista cuprinzând documentele de interes public. • colaborează cu Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare şi sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării debitelor. sediul. numerele de telefon.sursele financiare. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului.programe şi strategii proprii. asupra modificărilor intervenite. • precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. Serviciul Stabilire.-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. 13) au următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare. . taxa asupra mijloacelor de transport. efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. etc. 13). potrivit legii.  Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire. la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri. Serviciul Stabilire. . • exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiilor de impunere. impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite. • efectuează rectificări de rol. impuneri şi încetări de rol. • eliberează certificate fiscale • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite • vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului Lege nr. fax. • verifică documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe. . • analizează.

impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local.  Serviciul Stabilire.• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau.stabilire. taxe speciale etc • introduce în vaza de date a instituţiei actele de impunere. impozitul pe spectacole. registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate. afişaj şi reclamă. 9 . • îndeplineşte. • întocmeşte documente pe suport aterial sau magnetic privind modificările zilice efectuate în baza de date. după caz. modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice. a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate • verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire. • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate. • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice. • efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. 13) are următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri. necesare realizării obiectului controlului • stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează. conform legislaţiei în vigoare. regrupate într-un dosar fiscal unic • efectuează controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile. Constatare şi Impunere Persoane Juridice (cu sediul în Piaţa Amzei nr. luând sau propunând măsurile care se impun. • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice al • probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale. potrivit legii. orice alte atribuţii repartizate de conducere. plătite în plus sau eronat la bugetul local • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice. taxa asupra mijloacelor de transport. înscrisuri. conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate. în condiţiile legii. constatare. taxa pentru folosire • terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. • constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri. precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local • analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice • solicită şi verifică documente. de modificare a masei impozabile şi descoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile • analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate.

13) este structurat sub forma a două birouri. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice. eşalonări. şi anume: a. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice Biroul Urmărire.L. • inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă • prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de directorul adjunct. • în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale. • inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces. • verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire. intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare. în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor ROF în vigoare. atât de către serviciile de constatare persoane fizice I. taxe. • efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. 10 . scutiri şi restituiri de impozite şi taxe. precum şi majorări de întârziere. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. conform legii. • aplică procedura de lucru specifică serviciului. reduceri.T. care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea. reprezentând impozite. în condiţiile legii. orice alte atribuţii repartizate de conducere Biroul Urmărire. în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu • întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice. Biroul Urmărire. orice alte atribuţii repartizate de conducerE  Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare (cu sediul în Piaţa Amzei nr. măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului.Biroul Urmărire. II. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente.I. • îndeplineşte. în caz contrar. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice: • urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane fizice a tuturor debitelor primite pentrua fi înscrise în evidentă. cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale.• analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare şi furnizează informaţii şi documente instituţiilor abilitate să le solicite.. rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere. • îndeplineşte. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice are atributii asemanatoare celui pentru persoanele fizice. III şi IV din cadrul D. în conformitate cu prevederile legale. conform dispoziţiilor legale în vigoare. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice b. amenzi etc.

• ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate. în limita creditelor bugetare aprobate şi pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli.  Serviciul Buget Financiar (cu sediul în Piaţa Amzei nr.  Serviciul Contabilitate (cu sediul în Piaţa Amzei nr. asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 • întocmeşte la finele fiecărei luni balanţa de venituri şi cheltuieli. conform Ordinul Ministrului Finanţelor nr. • întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici. stabileşte soldul zilnic al casieriei. a majorărilor de întârziere şi a încasărilor în fişele analitice de urmărire. pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 ale lunii următoare • întocmeşte Contul de execuţie bugetară. 13) are următoarele atribuţii principale: • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi Nota de fundamentare a acestuia • urmăreşte realizarea veniturilor bugetului local 11 . ce se transmit de personalul din subordine. precum şi Nota de fundamentare a execuţiei care vor fi depuse la Primăria sectorului 1 la termenele stabilite s. 13) are următoarele atribuţii principale : • desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local.a. evidenţa contabilă pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori • conduce corect şi la zi evidenţa încasărilor în numerar. 13) are următoarele atribuţii principale: • asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat.a. pentru următoarele surse: • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1 privind agenţii economici care ocupă domeniul public de pe raza sectorului 1. responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 • urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele de închiriere încheiate de către serviciile de specialitat • calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate • întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al sectorului 1. 1394/1995. • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar. precum şi calculul majorărilor de întârziere. serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 s. precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin cas • asigură. • exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. Serviciul Taxe Locale (cu sediul în Piaţa Amzei nr.

13). • ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituţiei • asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în domeniul său • organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile. a gestiunii materiale şi întocmeşte documentaţia necesară. • vizează cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor. RGAB. aflate în directa administrare a sa.  Serviciul Prelucrare Automată a Datelor (cu sediul în Piaţa Amzei nr. b) Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware  Serviciul Administrativ-Aprovizionare are următoarele atribuţii principale: • asigură activitatea de primire. pe căile de acces şi spaţiile verzi. înregistrare. supraveghează şi răspunde de paza instituţiei şi respectă reglementările privind accesul în aceasta • vizează facturile furnizorilor direcţi (FDEB. etc.) • ia măsuri de gospodărire raţională a energiei electrice. rechizitelor şi a altor materiale de uz gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora • întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreţinere. repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia în afara unităţii prin registratura generală. • organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotare.a. • întocmeşte propuneri privind programarea reparaţiilor şi executarea acestora pentru spaţiile în care funcţionează Direcţia şi răspunde de realizarea acestor • asigură împreună cu Serviciul Relaţii cu Cetăţenii circuitul documentelor • gestionează clădirile şi spaţiile cu destinaţie de birouri. ridică extrase de cont şi depune instrumentele de plată la Trezorerie • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă s. urmărind respectarea limitelor maxime ale creditelor aprobate şi a destinaţiei acestor • colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea realizării Contului anual de execuţie bugetară şi a Notei de fundamentare a Contului de execuţi • efectuează încasări şi plăţi zilnice în numerar (încasarea veniturilor. rechizite. plata avansurilor spre decontare) • efectuează operaţii cu numerar în relaţia cu Trezoreria sectorului 1. • întocmeşte şi înaintează Serviciului Buget Financiar propuneri privind bugetul anual al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind baza materială.• propune şi întocmeşte bugetele rectificative pe parcursul anului bugetar în funcţie de modul de execuţie al bugetului iniţia • avizează cererile de deschidere de credite bugetare pentru instituţie. depozitarea gestionară şi conservarea acestora. şi anume: a) Biroul Administrarea Sistemului Informatic. • organizează. este structurat sub forma a două birouri. combustibil. apă. • organizează efectuarea curăţeniei în incinta imobilului şi răspunde de realizarea acesteia • organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediu. ROMTELECOM. 12 . plata salariilor. . inclusiv dezăpezirea acestuia. RADET.

în condiţiile legii.I. în cazul în care este citată ca parte în proces.L. 13 . în condiţiile legii. În domeniul activităţii de asistenţă pentru contribuabili: • furnizează informaţii care privesc contribuabilii. temeinice şi motivate. orice alte atribuţii repartizate de conducere. reprezintă D. semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni.L.L. în legătură cu schimbările intervenite în legislaţie. orice alte atribuţii repartizate de conducere. În domeniul activităţii de soluţionare a obiecţiunilor: • ţine evidenţa obiecţiunilor.I. • promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face propuneri conducerii D. • răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară protecţiei muncii şi P. • acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic.I. cereri reconvenţionale.T. la cererea conducerii.. • îndeplineşte. conform legislaţiei în vigoare • asigură desfăşurarea normală a atribuţiilor.• răspunde de asigurarea ştampilelor. întâmpinări. • asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege. • informează conducerea instituţiei asupra eventualelor încălcări ale legislaţiei pe care le constată în cadrul D. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.T.T.L. când este cazul. contestaţiilor. şi alte documente specifice • arhivează Monitoarele Oficiale.I. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului instituţiei. • asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acesteia . care are următoarele atribuţii principale: În domeniul activităţii de asistenţă juridică: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei economicofinanciare şi semnalează conducerii instituţiei eventualele neconcordanţe legislative.I.  Serviciul Juridic este format din următoarele birouri: a) Biroul Juridic (cu sediul în Piaţa Amzei nr. a sarcinilor de serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat conform ROI şi ROF • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • îndeplineşte. cheilor şi sigiliilor.I. Sector 1 • avizează.T. precum şi a modului de soluţionare a acestora. asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei. • sesizează instanţele judecătoreşti. 13). • ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu caracter juridic • asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D. Sector 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti.T.S. asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora • avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului D.L.

rectificările pentru imobile şi mijloace de transport pe suburbii. • urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei. Biroul Evidenţă şi Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. care are următoarele atribuţii principale: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei. orice alte atribuţii repartizate de conducere. d). 208-210). • eliberează acte originale personale aflate în dosare. reţinând la dosar copii certificate de responsabilii arhivei. prin concurs. pe bază de semnătură. are următoarele atribuţii principale: • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţă biroului • ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul instituţiei • răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor. • organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege. • îndeplineşte. • asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei pe suburbii. c) Biroul Gestiune Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr.b). orice alte atribuţii repartizate de conducere. • pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create. • răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi. Străzi şi numere poştale. • eliberează adrese în urma solicitărilor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege. în conformitate cu Legea nr. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente • îndeplineşte. 14 . 13).Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • arhivează certificate fiscale eliberate. în condiţiile legii. • întocmeşte nomenclatorul pe termene de păstrare. • repartizează declaraţiile anuale. 208-210). în condiţiile legii. străzi şi numere poştale. • arhivează certificatele fiscale eliberate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. 16/1996 a Arhivelor Naţionale • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite în anul precedent de către celelalte servicii din cadrul instituţiei. • asigură şi răspunde de arhivarea documentele nou create. • răspunde de rezolvarea reclamaţiilor. • pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia.

orice alte atribuţii repartizate de conducere. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. • propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime. 208-210): • întocmeşte documentele şi organizează instruirea personalului privin normele de protecţia muncii şi P. planificare. coordonare. 13). în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii • stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat. însoţite de raportul de audit. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei..• întocmeşte carnetele de muncă noi • operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări. promovări în funcţii şi în grade profesionale. • controlează şi informează conducerea instituţiei despre modul de realizare a planurilor împotriva dezastrelor şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P. prin verificarea legalităţii. salarii de merit etc. 15 . urmărire si control al îndeplinirii deciziilor.  Auditul Intern (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei. după caz. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară • examinează legalitatea. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. organizare..I.I.S. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. • răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din cadrul instituţiei • stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor • organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului • propune.I. • intocmeşte formele de pensionare.S. în condiţiile legii. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de decizii ale directorului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. • îndeplineşte. • eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat. programare.S. (cu sediul în Calea Griviţei nr. • eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate. identificând erorile.I. • ţine evidenţa fişelor de instructaj periodic şi se ocupă de realizarea acestora. are următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern.S. risipa.  Protecţia Muncii şi P. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. • duce la îndeplinire şi răspunde de măsurile cuprinse în legislaţia privind protecţia muncii şi P.

• păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. 16 . • îndeplineşte. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. în condiţiile legii. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control.• evaluează economicitatea.

CAP. II ACTIVITATEA DE FINANTARE SI PLANIFICAREA FINANCIARA 17 .

indemnizatii de conducere. calificarea. CHELTUIELILE DE PERSONAL In cadrul instituiei.12.deplasari.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare OBS : Toate sumele analizate vor fii exprimate in mii RON. Situatia prezentata in capitolul .000 in anul 2006 fata de anul 2005 unde totalul acestor cheltuieli era de doar 5.Cheltuieli materiale si servicii” se includ:cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare. salubritate.937. iar in anul 2006 suma de 10. carti si publicatii. furnituri de birou. Diferenta prevederilor totale 2006-2005 a fost de 1.720 in 2006 si respectiv 3. perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor. incalzire. alte drepturi salariale. salarii de baza. salarii de merit.2006 fata de 31. iar in anul 2006. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII La capitolul .12.000. sporuri de vechime. se inregistreaza CHELTUIELI TOTALE in valoare de 8. Se dubleaza asadar cheltuielile pentru medicamnete si materiale sanitare .528. contributii pentru constituirea fondului de sanatate. telefon.615.755.507. La cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare a rezultat un total de 10. CHELTUIELI TOTALE in valoare de10. reparatii curente. Au fost prevazute in anul 2005 – 8. Acest lucru a fost posibil datorita majorarii numarului de angajati ai institutiei. ore suplimentare. materiale pentru curatenie. apa-canal. Cheltuielile total efective au fost de 3.contributii pentru asigurari sociale de stat. fond de premii. sporuri pentru conditii de munca.Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei (2005 -2006) Comparatie 31. cheltuieli pentru asigurari de somaj.105 in anul 2005 din care rezulta diferenta de 0.036 in comparatie cu anul 2005 cand s-a inregistrat valoarea de 4. posta.818. obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata.Cheltuieli de personal” include: cheltuieli pentru salarii. iluminat. alte sporuri. cheltuielile de personal analizate. alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional.detasari. 18 ..818 .transferari atat in tara cat si in strainatate Diferenta cheltuielilor efective dintre anii 2006 si 2005 pentru cheltuielile de personal este de 2. protectia muncii si alte cheltuieli autorizate din dispozitii legale.  CHELTUIELILE In anul 2005..755. au crescut considerabil in comparatie cu anul 2005 astfel: in anul 2006 cheltuielile de personal s-au ridicat la valoarea de 7. telex.

In anul 2006 se observa o crestere majora a acestor venituri fata de 2005.000.944 in 2006. Impozitele si taxele de la populatie sunt de 21. Pentru alte cheltuieli au fost prevazute 1.  VENITURILE In anul 2005 s-au obtinut VENITURI TOTALE in valoare de 135.117. CHELTUIELILE DE CAPITAL In 2005.3% din totalul veniturilor. 98% din totalul acestora. cea mai mare pondere in totalul lor avand-o veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului. valoarea acestora a ajuns la 1. iar restul de 1% este reprezentat de veniturile obtinute prin valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice. iar in 2005 de 180. cheltuielile de capital au inregistrat au crestere substantiala in 2006 fata de anul 2005 deoarece efectivul de personal al institutiei a crescut. cheltuielile materiale.480 de VENITURILE NEFISCALE care au o pondere mult mai mica de cca. .098.2.000. In categoria veniturilor nefiscale se disting doua categorii : VARSAMINTE DE LA INSTITUTII PUBLICE in valoare de 1. Din totalul veniturilor curente : . VENITURI CURENTE in valoare de 120. impozitul pe spectacole de 220 si alte impozite indirecte in suma de 24. cheltuielile de capital au ajuns la o suma de 1.179. taxa pe teren pentru restante din anii precedenti de 167. VENITURI CURENTE in suma de 166. cu o diferenta clara de 90. in suma de 2(mii RON). reprezentand cca.661.480.875.573.Din aceste venituri curente : .9% din totalul veniturilor pe anul 2005. se obtin VENITURI TOTALE in valoare de 182. Fata de anul 2005.118 in 2005 . in 2006.179. OBS : In toate cele trei capitole mentionate(CHELTUIELI DE PERSONAL.669 in 2006 fata de 2005. din care : I. 2% din veniturile curente.291. impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice in valoare de 55. CHELTUIELI DE CAPITAL). Se observa asadar o diferenta de 0. 99%.699 sunt reprezentate de VENITURILE FISCALE cu o pondere de cca.206. pondere de cca. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. s-a observat ca: cheltuielile cu personalul. 91. DIVERSE VENITURI in valoare de 1. reprezentand 88. respectiv 2. din care : I. II.Cheltuielile efective pentru reparatii curente au fost in 2006 de 270.163.294.015 sunt reprezentate de VENITURI FISCALE 19 . CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII.

profit si castiguri din capital au o valoare de 2. alte impozite si taxe fiscale.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare. terenurilor si a valorii taxelor locale 3. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. datorata in principal urmatorilor factori : 1. 20 . 50% in anul 2006 fata de 2005.912. sporirii volumului masei impozabile 4. II. cat si o crestere in totalul veniturilor obtinute. Facand o comparatie 31.2006 fata de 31. se observa atat o crestere in totalul cheltuielilor inregistrate. implementarea a diverse forme de incasare moderne pe langa cele clasice si nu in ultimul rand iesirii in intampinarea cetateanului prin deschiderea mai multor centre de incasare cash. impozitele si taxele pentru bunuri si servicii in suma de 34. reprezentate in totalitate de veniturile din valorificarea unor bunuri. impozitele si taxele de proprietate o valoare de 125.3.12.281 (cea mai mare pondere in categoria impozitelor fiscale).101. cresterii perfectionarii profesionale a personalului 6. cresterii numarului surselor de venit transferate ca venituri ale bugetelor locale de sector 2.12. veniturile din vanzari de bunuri si servicii in suma de 2.646 reprezentate de VENITURILE NEFISCALE cu o pondere mult mai mica in totalul veniturilor curente. . cresterii prin indexarea cu rata inflatiei si HCGMB a valorilor de impunere a cladirilor. in pondere de cca. surse ale bugetului local de sector. Veniturile din proprietate au o valoare de 732. In perioada 2005-2006. se poate observa un trend ascendent al volumului incasarilor . sporirii volumului de activitati de executare silita 5.911 .842 . 791.Impozitele pe venit. cu o pondere de aproximativ 36% in 2006 fata de 2005.

III COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA Relatiile cu cetatenii 21 .CAP.

adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: a). coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. respectiv: denumirea. structura organizatorică. Calea Grivitei nr.impozitelocale1.lista cuprinzând documentele de interes public.  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii are un rol important in asigurarea transparentei la nivelul DITL.ro .lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. bugetul si bilanţul contabil.infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. d).modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. e). sediul. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. fax. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. c). programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.Transparenta decizionala in cadrul DIRECTIEI DE IMPOZITE SI TAXE SECTOR 1.informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. 22 . precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.sistemul de informare a cetăţeanului . programul de funcţionare. este asigurata prin modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor. sumele de plată la data apelului. b). numerele de telefon. adresa este www. . actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. h). 115 . f). • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe. are urmatoarele atributii: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei.programe şi strategii proprii. care sunt: .sursele financiare. i). 13. potrivit legii. atribuţiile departamentelor. g). • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor.pagina de internet.

sau intre acestea si alte autoritati /institutii. se pot adopta urmatoarele masuri : • Un FORUM de discutii unde cetatenii isi pot comunica problemele de interes general :. concedii). grupuri de e-mail) ofera posibilitatea transmiterii de date si informatii intre departamente in vederea eliminarii filtrelor de comunicare si reducerea timpului de reactie. cetatenii vor primi raspunsuri la problemele ridicate in mod public si transparent prevenind astfel orice acuzatie de coruptie. reducand probabilitatea de aparitie a actelor de coruptie precum si a acuzatiilor publice. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. Solutia de conectare prin Internet si necesarul de echipamente hardware se realizeaza pe baza evaluarii necesitatilor de comunicare si se vor stabili de catre specialisti pe baza unui studiulocal. . . astfel se previne accesul neautorizat la informatiile de uz intern. si a notelor interne si de seviciu.Acest sistem (de ex. Solutia integrata permite o administrare si intretinere usoara de catre personalul propriu. care va asigura circulatia informatiilor printr-un sistem securizat. bazata pe comunicare. In cadrul serviciilor DITL SECTOR 1. acest FORUM va fi moderat de responsabilii domeniilor definite. actualizarea si modificarea informatiilor si a formularelor prin accesarea modulului aferent. fara sa necesite cunostinte avansate de operare sau executie soft.• precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. . intalniri. Pentru imbunatatirea sistemelor de comunicare si transparenta decizionala. ceea ce va permite adaugarea. fara a permite insa arhivarea celor completate. In acest mod se creeaza premisele unei administrari publice cat mai apropiate de cetateni. iar in acelasi timp se va crea si o solutie care sa permita cetatenilor si angajatilor din administratia locala sa transmita sesizari si sugestii primarului localitatii.Sistemul permite organizarea si ordonarea formularelor si fiselor interne. care stabilesc traseele interne de comunicare intre servicii.Exista posibilitatea de afisare a agendei interne (sedinte. . Prin acest mod de administrare de catre personalul propriu se asigura accesul la informatii eficient prezentate pentru publicul larg si participarea activa a personalului administratiei judetene la comunicarea interna. Moderarea FORUMULUI de catre responsabilii domeniilor definite este necesara pentru prevenirea aparitiei unor acuzatii nefondate. si fluxul existent intre acestea si contribuabili. • Modulul de comunicare in interiorul institutiei. comunicarea deciziilor se efectueaza prin asiguarea luarii la cunostinta a deciziilor directiunii. pe baza de nume utilizator si parola. 23 . audiente.Accesul la aceasta sectiune a site-ului se va face pe baza de nume utilizator si parola. in acest fel.

IV ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA Analiza surselor de venituri ale bugetului local ala sectorului 1 Conturile de disponibilitati 24 .CAP.

anul 2006 13. 911 mii RON lei. se observa ca la data de 31.858 mii lei etc.00 % 0.12.01. impozitele pe cladiri de la persoane fizice au ajuns la o valoare de 13.2006.2006.2006. si se soldeaza la 31.679. inregistrand o crestere de cca.642 mii lei. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli.125. se constata noi venituri aparute in sursele veniturilor bugetului local .03 " Debitori -taxa auto persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli.12. pe structura data de analitie si sintetice.70 220.149.12. denumite generic 102 "disponibil".01.32. privind organizarea contabilitatii de venituri.2006. aceste conturi prezinta sold doar pentru a figura cererile de restituire depuse. la sursele 'fara debit' .000. debitele se constituie la nivelul incasarilor.747.2006. avand un sold debitor de 2. fata de anul 2005 in care valoarea ajungea la doar 9.12.125 mii RON.00 anul 2005 9. Pentru conturile de debitori din impozite si taxe datorate bugetului local. se sesizeaza urmatoarele: 220.125. arata nivelul incasarilor pentru bugetul local la 31. se analizeaza conturile din contabilitatea veniturilor bugetului local.Obs : Sumele vor fi exprimate in mii RON Avand in vedere inchiderea contabila la 31. impozitul pe cladire de la persoane juridice cu o crestere de 98.187 mii lei. Cu privire la nivelul incasarilor in anul 2006 fata de anul 2005. dupa cum urmeaza: Conturile de disponibilitati ale bugetului local.02 " Debitori -impozit pe cladire persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. 70%. • Coduri de buget cu stagnare sau cu o evolutie defavorabila Conturile de debitori Avand in vedere ca . Aceste conturi se soldeaza.32. ca taxele judiciare de timbru si taxele de timbru notariale • Unele coduri de buget semnaleaza o evolutie favorabila 2006 fata de 2005 : impozit pe teren de la persoane fizice care in cifre absolute a crescut cu valoarea de 7.00 dif 4.12. in conditiile OMFP 520/2003. deci nu influenteaza soldul sintetic al contului 220. impozit pe teren de la persoane juridice cu o crestere de 6.125 mii RON. se constata urmatoarele : • Pe baza legislatiei aparute in anul 2006. se observa ca la data de 31. taxele asupra milloacelor de transport detinute de personae fizice 25 .

545.00 % 0.09 " Debitori -impozit teren pers.00 % 0.ajungeau la 1. cu o diferenta de 1.32. 226 mii RON.866 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005 cu o valoare de 6. diferenta fiind de 7.89 220. diferenta fiind de 1. cu o diferenta considerabila de anul 2006 66. anul 2006 1. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau ladoar 3.00 anul 2005 5.826 mii RON. 052 mii RON.00 anul 2005 48.725 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005.09 " Debitori -impozit pe teren persoane fizice' Pentru anul 2006. valoarea impozitelor pe terenuri pentru persoane fizice ajungea la 6.00 anul 2005 5.412.01.01. anul 2006 7. an in care valoarea acestor taxe era de 1.00 % 0.090 mii RON .082 mii RON.412.725. cu o diferenta de 1. an in care au o valoare de 48.00 dif 183.866 mii RON. juridice"' Din programul de incasare se listeaza debite in valoare de 7. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau la 5. fata de 2005.826. Din programul de incasare.74 220.00 % 0.545 mii RON.408. cu o crestere nesemnificativa.595 mii RON.090.07 " Debitori -taxa teren in folosinta pers.167.712.32.00 % 0. 5.32.32.11 " Debitori –impozit teren agricol' Pentru anul 2006.00 dif 1.866.01.595.052. juridice"' Pentru anul 2006.77 220.712 mii RON.023. juridice"' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul ASSERT.172.00 dif 1. anul 2006 4.73 220. taxele pe terenuri date in folosinta persoanelor juridice erau in suma de 7. valoarea impozitelor pe terenuri agricole ajungea la 4. din lista Registrului Partizi debite-incasari listate periodic.317. iar in anul 2005 valoarea lor era de cca.866.01.00 dif 1.00 anul 2005 6.08 " Debitori -impozit cladire pers.32.082.023 mii RON.172 mii RON.226.00 dif 7.77 26 .01. anul 2006 7.00 anul 2005 3.00 dif 18.167.74 220.00 % 0.408 mii RON. se listeaza debite in valoare de 66. anul 2006 6.00 anul 2005 1.

01.188.80 27 .546 mii RON.01. iar un an mai tarziu au fost in suma de 122.220. juridice"' In anul 2006.00 % 0.32.188 mii RON. cu o diferenta de 1.00 % 0.846.246. anul 2006 11.00 anul 2005 9.32.82 220. anul 2006 122.12 " Debitori -alte incasari din impozite directe' In anul 2005. valoarea acestor taxe ajungea la suma de 11. impozitele directe au atins o valoare de 98.466 mii RON.10 " Debitori -taxa auto pers.00 anul 2005 98.00 dif 1.846.00 dif 1.846 mii RON.246 mii RON.466. iar in anul 2005 la o valoare de 9.546.

In cadrul programului. Programul Fiscalis a fost infiintat prin Decizia Nr. pietei Programul Fiscalis urmareste imbunatatirea sistemelor de impozitare indirecta din cadrul interne. un loc deosebit il ocupa dezvoltarea sistemelor informatice.CAP. V PROGRAME SI PROIECTE DERULATE DE CATRE INSTITUTIE Programe si proiecte FISCALIS Fiscalis este un program de cooperare intre administratiile fiscale nationale sprijinind participarea functionarilor din domeniu la seminarii. schimburi si controale multilaterale. 888/98/EC a Parlamentului European si a 28 .

Programe de training comune Programul. Ciclul de viaţă. Grila programelor de perfectionare 1. si care a expirat finele anului 2002.Seminarii . participantul foloseste cunostintele dobandite la seminar in munca sa de zi cu zi). Exista trei nivele de impact: . Matricea proiectului. de seminarii formare si controale comuna profesionala.Schimburi .Consiliului (Decizia Fiscalis) . . Ghid pentru întocmirea proiectelor.impactul pe termen mediu este obtinut daca participantii la o activitate aplica direct experienta castigata din activitate in munca de zi cu zi (de exemplu. modele de bugete. manuale de personal. .initiativa la din 30 martie 1998 si cuprinde urmatoarele domenii de actiune: comunicare si schimb de informatii.sisteme de si ghiduri. In cadrul programului Fiscalis de activitati: 2003-2007 vor de avea schimb loc urmatoarele informational tipuri . 29 . Programul comunitar Fiscalis este deschis tarilor asociate din Europa Centrala si de Est. un seminar imbunatateste gradul de intelegere a unui tip de frauda de catre participanti).Comunicare si sisteme . planificare. in totalitatea sa implica diferi te tipuri de impact care permit atingerea obiectivelor pe termen lung. . Cadrul metodologic pentru analiza SWOT. in conformitate cu conditiile precizate in Acordul de Aderare si in protocoalele aditionale privind participarea acestor tari la programele comunitare. Actorii locali.impactul pe termen scurt este rezultatul imediat al unei activitati (de exemplu. Elaborarea şi managementul proiectelor. Fondurile Structurale Tematica: Schema elaborării unui proiect : obiective.Controale multilaterale . Fiscalis 2003-2007 inlocuieste si imbunatateste programul Fiscalis existent. identificare. Parteneriate. Bugetul proiectului. .schimburi multilaterale. analiză şi formulare. participare.impactul pe termen lung este eficient daca beneficiile activitatilor programului sunt difuzate la nivelul administratiei nationale si pot fi valorificate de functionari care nu au participat la activitatile programului.

Statutul funcţionarului public şi legislaţia secundară privind statutul funcţionarilor publici.2007. Contestarea actelor de control sau de impunere . Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat.04. Resursele umane în administraţia Tematica Cadrul juridic al statutului personalului din administraţia publică. VI 30 . Impozite şi taxe locale şi colectarea lor Tematica Cadrul juridic . Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.07.Managementul proiectelor. Salarizarea personalului din instituţiile publice. Metode de colectare a impozitelor şi taxelor locale OBS: Toate aceste proiecet sunt prevazute pentru perioada 15.15. Continuitate. Fondurile Structurale 2. CAP.2007. Înlesniri la plată . Colectarea impozitelor şi taxelor locale . Etapele procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale . Rolul colectării impozitelor şi taxelor locale în maximizarea veniturilor . Colectarea şi executarea silită a creanţelor bugetare locale . metode de management. Instrumente ale managementului proiectelor . Reguli privind deontolgia profesională a personalului din administraţia publică. Controlul fiscal . Monitorizare şi evaluare. 3.

31 . procesul verbal de sechestru. adrese de înfiinţare a popririi. cerere în vederea scutirii de la plata impozitului aferent imobilului. • • • fizice. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE FIZICE: declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. cerere de restituire. titlurile executorii. CIRCUITUL DOCUMENTELOR Documente emise de DITL Documentele emise de compartimentele din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 : SERVICIUL URMĂRIRE EXECUTARE CREANŢE BUGETARE: • • • • înştiinţare de plată. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele • • • • declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport cerere de eliberare a unui certificat fiscal.ACTE ADMINISTRATIVE. somaţie.

transfer auto. VII ASPECTE PRIVIND CONTROLUL IN CADRUL INSTITUTIEI 32 . cerere de restituire. cerere în vederea eliberării istoricului de rol fiscal. confirmare auto. declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele cerere de eliberare a unui certificat fiscal. • • • • • cerere pentru transfer auto. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE: BIROUL EVIDENŢĂ ŞI ARHIVĂ: CAP.• • • juridice.

Sfera auditului public intern cuprinde: a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. aporteaza imediat conducatorului entitatii publice. precum si vanzarea. 33 .Forme de cotrol exercitate in cadrul institutiei In cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. Auditul Public Intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate . concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al institutiei. respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta. care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere . si obiectiva . condus de un sef de birou si subordonat direct Directorului Executiv. b) constituirea veniturilor publice. progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. gajarea. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora. Compartimentul de Audit Public Intern este un compartiment de specialitate organizat ca directie in structura organizatorica. care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si a cheltuielilor publice. inclusiv asupra activitatilor cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. perfectionand activitatile entitatii publice. In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni pot continua misiunea sau pot sa o suspende. Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta. concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit. organizate prin decizie interna. In cazul identificarii unor iregularitati . incepand de la cele din cadrul fiecarui serviciu sau compartiment. sunt organizate multiple forme de control. continuand cu cele efectuate de Biroul de Audit Public Intern si Contolul financiar preventiv. c) administrarea patrimoniului public. d) sistemele de management financiar si control. inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. precum si la administrarea patrimoniului public . bazat pe gestiunea riscului . a controlului si a proceselor de administrare. eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari. Biroul de Audit Public Intern elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern.

este transmis directiunii. in termen de 15 zile de la primirea proiectului de raport. impreuna cu rezultatele concilierii. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor. respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse in planul de audit public intern. Raportul de audit public intern finalizat. in cursul unei misiuni trebuie sa identifice riscurile misiunii. in conformitate cu planul anual de audit intern aprobat. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. 34 . pentru analiza si avizare. Biroul de Audit Public Intern notifica entitatea publica care va fi auditata. coordonare. conform legistatiei in vigoare.672/2002. însoţite de raportul de audit. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. planificare.Auditorii interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern pot sanctiona conform Legii nr. Auditul Intern are in conformitate cu ROF-ul aprobat. Auditorii interni vor prezenta entitatii publice auditate proiectul de raport de audit spre analiza. Biroul de Audit Public Intern organizeaza in termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. risipa. in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile. Entitatea auditata poate transmite punctele proprii de vedere in scris. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. • examinează legalitatea. următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. identificând erorile. după caz. Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. personalul de executie sau de conducere implicat in activitatea auditata care refuza sa prezinte documentele solicitate in vederea efectuarii misiunilor de audit public intern. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de directorul institutiei. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor. sa examineze procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii. cu 15 zile inainte de desfasurarea misiunii de audit. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. impreuna cu documentatia justificativa. reuniunea de conciliere cu structura auditata. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. In realizarea misiunilor de audit. • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. Auditorii interni vor respecta Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora. Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat in cadrul unitatii Auditorii interni. programare. organizare. in vederea acceptarii recomandarilor formulate. • evaluează economicitatea. prin verificarea legalităţii. Biroul de Audit Public Intern va transmite entitatii auditate recomandarile aprobate de directiune si va urmarii implementarea acestora in termen.

în condiţiile legii.stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern.înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative.supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv. după caz. cuprinzătoare. . la un nivel corespunzător de calitate. . rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia. abuzului sau fraudei. în principal. prelucrare. programelor. . astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept. în condiţii de regularitate. precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor. în principal: a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament. . ineficace sau ineficient. b) cerinţe specifice: . a atribuţiilor instituţiilor publice.separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane.accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor. astfel încât atribuţiile de aprobare. stabilite în concordanţă cu propria lor misiune. a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative. risipei. încredinţate unor persoane diferite.asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile. Cerinţele generale şi specifice de control intern sunt. într-o măsură adecvată. următoarele: a) cerinţe generale: . a reglementărilor şi deciziilor conducerii. .asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie. orice alte atribuţii repartizate de conducere. precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice. .protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii. . economicitate şi eficienţă. 35 . a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern.reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern. . . control şi înregistrare să fie. prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic. acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern. .realizarea. proiectelor sau operaţiunilor. eficacitate. Controlul intern are următoarele obiective generale: . stocare.dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare.asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie.asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. astfel încât acestea să fie adecvate. îndeplineşte. .• • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.respectarea legii. . Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează.asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor.

Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia: a) legalităţii şi regularităţii. c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate. j) vânzarea. după caz. reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism. gajarea. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept. 36 . h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare. regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate.b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare. În funcţie de specificul entităţii publice. (1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate. stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal. e) efectuarea de încasări în numerar. stabilite potrivit legii. inclusiv prin virări de credite. d) ordonanţarea cheltuielilor. k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. după caz. competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe. l) alte tipuri de operaţiuni. f) constituirea veniturilor publice. b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament. conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor tipuri de proiecte de operaţiuni. eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare. i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite. care poartă viza de control financiar preventiv propriu. g) reducerea. (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu.

CAP. VIII RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 37 .

O. promovarea.R. 174/19.G. nr. 1087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice. 46/27. 33/2001. potrivit competenţelor. 1084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.R. Conducătorul instituţiei se subordonează primarului şi viceprimarului. Norme reglementare in domeniul resurselor umane Statul de funcţii. nr.U.2002. 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu. recrutarea.G.18 servicii. Structura organizatorică a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este structurată după cum urmează: .L.U.G. 13) 38 . iar serviciile şi birourile sunt conduse de şefii de compartiment.8.14 birouri Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este condusă de directorul executiv şi directorul executiv adjunct. Statutul de functii pentru aparatul propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este elaborat conform prevederilor O. 24/2000. 42/2001.2004.U.09. pe baza HG nr. HG nr. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice. Efectivul de resurse umane in cadrul institutiei . . si motivarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face in temeiul Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici. HG nr. impreuna cu Organigrama si Regulamnetul de Organizare si functionare ale aparatului propriu ale Primariei. numirea. în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să se realizeze în vederea atingerii obiectivelor stabilite.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr.C.1. evaluarea. precum şi de contestare a calificativelor acordate.04. nr. regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. Selectarea. O. Statul de functii al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este aprobat prin hotarare a Consiliul Local al sectorului 1. nr. au fost aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 nr. conform legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici si pe baza organigramei aprobate prin H. 8.R. condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi.2.

206 de execuţie.20 de conducere. 39 . numărul personalului era de 292 înfiinţându-se Biroul Încasări. prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea II Titlul III. Mărirea numărului de posturi pe întreaga instituţie de la 138 la 164 va impune un volum de muncă suplimentar în cadrul Biroului Resurse Umane. cu următoarea componenţă: • Director • Serviciul Prelucrarea Automată a datelor • Biroul Juridic • Biroul Resurse Umane • Biroul Evidenţă şi Arhiva • Serviciul Administrativ Aprovizionare în subordinea căreia era personalul auxiliar • Serviciul Buget Financiar • Serviciul Contabilitat • Director adjunct • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice I • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Juridice • Serviciul Urmărire Încasare şi Executare Silită În anul 2000 numărul personalului s-a mărit la 138 prin înfiinţarea Serviciului Taxe Locale. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri.La înfiinţarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale sector 1 numărul personalului angajat era de 121.2003 parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. În anul 2002 schema organigramei s-a modificat prin înfiinţarea unor servicii noi: • Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • Protecţia Muncii PS • Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă În subordinea Serviciului de Executare a Creanţelor Bugetare s-au înfiinţat doua Birouri Persoane Fizice şi Persoane Juridice. Ocuparea Domeniului Public şi înfiinţarea Compartimentului Auditor Intern. după cum urmează: o 226 funcţionari publici din care: . Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 28. numărul personalului a crescut la 250 de salariaţi. Tot în anul 2003 în luna iunie conform articolului nr. 4 şi 5 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice. În data de 30/08/2001 numărul personalului era de 164 prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice III.08-14 şi XVI alin. Ca urmare.05. respectiv Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware. . În anul 2003 numărul personalului a crescut la 275 prin mărirea numărului de salariaţi în cadrul serviciilor si prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV şi a două birouri subordonate serviciului Administrarea Sistemului Informatic.

limbi străine) 8.absolvirea de cursuri de diferite profiluri pe cheltuială proprie (IT. Toţi cei ce au devenit funcţionari publici au depus jurământul în faţa conducerii instituţiei şi au semnat actul oficial prin care se confirmă calitatea obţinută. după asigurarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a încadrării 40 . În perioada pe care o analizăm (2005-2006) este de remarcat că s-au desfăşurat o serie de activităţi ce au vizat creşterea pregătirii de specialitate a personalului: . personalul serviciului a dobândit calitatea de funcţionar public. 1087/2001. . Nu s-au înregistrat abateri disciplinare care să fie sancţionate administrativ sau pecuniar.În anul 2004 numărul personalului s-a mărit la 354 prin înfiinţarea unor birouri: • Biroul Urmărire Încasare Executare Silită. potrivit prevederilor legale.04. În anul 2003. fiscalitate. clasă şi categorie. -290 de execuţie. . Modalitati de selectie si recutare a functionarilor publici Selectionarea functionarilor publici Intrarea in corpul functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face numai prin concurs organizat de catre Primarie in baza hotararii Guvernului nr.convocări anuale de pregătire prin scoaterea din serviciu.36 angajaţi pe bază de contract.28 de conducere. Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Concursul se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante. .3. prin aplicarea prevederilor Legii 188/2001.2004 o altă parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. după efectuarea operaţiunilor de avansare a funcţionarilor publici în grad.participarea la cursuri de specializare plătite de instituţie.Contravenţii • Biroul Persoane Fizice • Biroul Persoane Fizice 2 • Biroul Persoane Fizice • Biroul Evidenţă Patrimoniu Achiziţii Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 22. situaţia direcţiei prezentându-se astfel: o 354 din care 318 funcţionari publici: .

prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecţie obiective şi clar definite. prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor. exclusiv pe baza rezultatelor obţinute. pentru fiecare dintre funcţiile publicevacante.  Conditii de participare la concurs În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii : • are numai cetatenie romana si domiciliul in Romani • cunoaste limba romana. scris si vorbi • are varsta de 18 ani implinit • are capacitate deplina de exercitiu • are o stare de sanatate corespunzatoare • indeplineste conditii de studii prevazute de lege pentru functia publica • nu a fost condamnata pentru savarsirea unie infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice • a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiie publice. c) asigurarea transparenţei. d) tratamentul egal. Functiile publice vacante. pe baza cerinţelor prevăzute în fişa postului. În termen de 15 zile Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a verifica în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice dacă există persoane care nu mai deţin funcţia publică din motive neimputabile lor pentru a fi redistribuite. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice se face pe baza următoarelor principii: a) competiţia deschisă. precum şi după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri. La stabilirea condiţiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se pot avea în vedere: a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei publice. Pentru a organiza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 are obligaţia de a înştiinţa în scris Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului. astfel încât orice candidat să aibă şanse egale la ocuparea funcţiei publice. pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii cu 30 de zile inainte de data organizarii concursului. În situaţia în care în baza de date nu există astfel de persoane Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă aviz favorabil organizării concursului.într-o funcţie publică corespunzătoare a funcţionarului public care nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile lui. b) selecţia după merit. Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu condiţiile specifice. prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice. prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice. prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcţiei publice. e) confidenţialitatea. cu excepţia funcţiilor publice de debutant. în condiţiile legii.  41 .

c) necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională.refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie 8. concurs. denumită în continuare metodologie. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi interviu.4. Nota minimă de promovare a concursului este Proba scrisă constă în redactarea. în prezenţa comisiei de lucrări scrise sau în completarea unor teste-grilă. din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 conform H. Proceduri de evaluare a personalului Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu. Numirea ca functionar public definitive se face de catre primarul sectorului 1. cu excepţia autorităţilor 42 .b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice respective. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. 1084 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.G. iar celalalt un alt functioanr public din cadrul Primariei sectorului 1. d) necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de operare/programare pe calculator. în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat să repete. gradul 3.  Numirea in functie a de unui la 1 acordate 7. perioada de stagiu. se aplică funcţionarilor publici definitivi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. precum şi de contestare a calificativelor. e) necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităţi naţionale. Nota finală a concursului este dată de media aritmetică a notelor finale la cele două probe. pe baza rezultatului evaluării funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a. Notarea celor două probe se face prin note la 10. dintre care unul vafi conducatorul compartimentului in care este numit. pentru unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăţenii. o singură dată. funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenţă profesională. în unităţile administrativteritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20%. nr. Functionarul public definitive depune juramantul de credinta in fata primarului sectorului 1 si in prezenta a doi martori. a unei La terminarea perioadei de stagiu. precum şi de contestare a calificativelor acordate.

completarea raportului evaluator. termenele de realizare. 2. Pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "foarte important". c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale.şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. S . precum şi nevoile de instruire pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea Notarea criteriilor de performanţă şi stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând următoarele etape: a) pentru fiecare criteriu de performanţă din raportul de evaluare se stabileşte un grad de importanţă.mai puţin important. Acestea se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Stabilirea criteriilor de performanţă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte anual criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor. în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. "important". Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de execuţie se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea. cu modificările şi completările ulterioare. Procedura 3 1. Gradul de importanţă se exprimă prin următoarele calificative: R . Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale fiecărui an.interviul. numiţi în condiţiile Legii nr. dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public. Partea I. e) stabileşte obiectivele individuale.important. contrasemnarea raportului de evaluare. 3. b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa În acestora. "mai puţin important". vederea completării raportului de evaluare evaluatorul: a)analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate. Gradul de importanţă exprimă semnificaţia criteriului de performanţă prin prisma atribuţiilor prevăzute de fişa postului. M . Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată.foarte important. denumit în continuare evaluator. de evaluare de de evaluare se realizează în următoarele etape: către 43 . d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public.

Criteriile de performanţă se notează de la 1 la 5. 4 .bun.50 foarte bun. între 3.b) totalitatea gradelor de importanţă exprimate prin acelaşi calificativ formează o categorie de importanţă. Pentru fiecare categorie de importanţă se face media aritmetică a notelor acordate şi se obţine o notă parţială.51-2. 5 .satisfăcător. nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite. 3 .excepţional. între 2.51-3. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale. între 4.50 . 2 .51-4. între 1.50 .50 . CAP.nesatisfăcător. Semnificaţia notelor este următoarea: 1 .51-5.00-1.satisfăcător.00 .foarte bun.excepţional. IX ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PE TERMEN MEDIU 44 . după cum urmează: între 1.bun.nesatisfăcător.

premiul pentru "cel mai bun conţinut digital" la secţiunea e-Government. peste 100.şoare prin intermediul acestui instrument.000 de contracte adjudecate. proiecte. un ghişeu unic pentru sute de formulare 45 . programe. în cadrul Summitului Mondial pentru Societatea Informaţionala. în septembrie trecut.ro a încheiat anul 2003 cu economii de 2. în colaborare cu firma româneasca Softwin. Un numar de 23 de autoritaţi contractante au lansat mai mult de 1. iar 411. în iunie 2001. una dintre companiile active pe e-licitatie. au emis HG 1085/ 2003. Pentru a reduce corupţia derivata din achiziţiile publice la nivel central şi local. ca punct de plecare pentru construirea unei arhitecturi complexe de e-Government în viitorul apropiat. Pâna în prezent. la costuri mai mici.Strategii.e-guvernare. Guvernul a creat sistemul de licitaţii electronice www. De altfel.ro. şi se deruleaza sub egida Comisiei Europene. rezultate din 223. politici. Guvernul a elaborat.ro şi a impus obligaţia ca toate achiziţiile publice semnificative sa se desfa.255 de tranzacţii. Guvernul României s-a aliniat la iniţiativa eEurope+. menit sa integreze toate statele de pe continent din punct de vedere informatic. derulate si/sau in cursuri de derulare În cadrul conceptului de Societate Informatica. şi a creat. Drept consecinţa. www. iar 886 cel puţin o licitaţie. Conformându-se noii orientari.000 de licitaţii. Autoritaţile au adoptat o serie de legi privind Societatea Informaţionala. care îi obliga pe funcţionarii publici sa accepte formularele electronice.e-licitatie. iar pentru a învinge inerţia din structurile administrative. având câteva ţinte precise: accesibilitate mai mare pe internet. "Strategia de dezvoltare a serviciilor publice prin mijloace electronice". SEN a primit. Sistemul Electronic Naţional (SEN).760 miliarde de lei. Planul a fost adoptat în cadrul Summitului European de la Gotteborg. care este un plan de acţiune al ţarilor candidate la aderarea la Uniunea Europeana.ro depaşind chiar 11. peste 195 de ofertanţi au câştigat cel puţin 100 de licitaţii. într-un sistem cu norme şi proceduri unice. stimularea utilizarii reţelei internet ca instrument pentru comerţul electronic şi accesul la servicii publice. de mare importanţa fiind Legea 161/2003 referitoare la implementarea SEN. investiţii în resursele umane orientate catre IT.elicitatie. www.

se includ preluarea declaratiilor on-line. Conform cerinţelor Uniunii Europene. dar funcţionarea acesteia presupune un volum uriaş de munca pentru Ministerul Finanţelor. online. declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat şi declaraţia de venit global. Introducerea serviciului se va face gradual. Acest instrument de lucru era prezentat ca "o schimbare majora. În documentele oficiale se menţioneaza ca. infochioscuri.Un pas mare l-a reprezentat crearea site-ului de internet www. prin diverse modalitati: site-ul propriu prin care pot fi vizualizate date despre taxe si impozite. Legea nr. a inceput demersurile pentru a se inscrie sub noile coordonate . la un an de la aprobarea de catre Guvern a 46 . stabilind obligaţia tuturor municipiilor şi oraşelor de a dezvolta sisteme alternative de plata electronica a taxelor şi impozitelor. potrivit ministrului Comunicaţiilor. Pentru accesul la aceste facilitaţi. de trecere de la unica posibilitate de a contacta administraţia . mai întâi pentru Bucureşti.ro.gradual. site-ul ofera o mulţime de instrumente menite sa ne faca viaţa mai uşoara. la nivelul altor regiuni ale ţarii." Concret. începând cu anul 2004 declaraţiile de venit global pentru persoane fizice pot fi depuse şi în format electronic. dupa care vor obţine un numar de cont şi o parola. sistemele electronice de achitare a taxelor şi impozitelor pot oferi şi posibilitatea de a efectua plaţi în numele altor persoane. prin implementarea unui program de incasare performant . cu ultimele noutati in domeniul IT. vama va trebui sa opereze în mediul electronic european pâna în anul 2007. începând din acest an. Serviciile sunt accesibile numai utilizatorilor înregistraţi. utilizatorii trebuie sa se înregistreze. urmând a fi dezvoltat permanent. O prima categorie grupeaza formularele administrative care pot fi consultate şi descarcate în format electronic: cerere de alocaţie de stat pentru copil. Dan Nica. şi de aceea am demarat realizarea acestuia. Crearea aplicaţiei nu constituie o problema. o problema în relaţia cu administraţia." a declarat ministrul Nica la finele anului trecut. care face necesara o implementare graduala a unui asemenea sistem electronic. Avand in vedere trendul spre o societate informatizata.e-guvernare. În plus. pâna acum -. orice firma din România îşi va putea depune online declaraţiile vamale. in perioada urmatoare. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale prevede obligaţia autoritaţilor administraţiei publice locale de a implementa astfel de sisteme în fiecare oraş şi municipiu. care permite preluarea informatiilor si transmiterea lor spre cunostinta cetateanului. în funcţie de posibilitaţile existente. Adresa pune la dispoziţia vizitatorilor mai mult de 160 de formulare pentru descarcare şi 5 servicii online. Aceste sisteme vor fi imbunatatite. ca punct unic de acces la informaţiile şi serviciile publice în format electronic. Ca serviciil online furnizate.ro au indicat ca acesta ar fi un serviciu electronic necesar. Taxe locale – e-tax Anul trecut. pentru a obţine un formular şi pentru a afla mai multe detalii despre modul în care acesta se completeaza sau chiar de a rezolva complet. fara a mai fi necesara deplasarea la punctele vamale. MCTI a definitivat cadrul pentru crearea unor sisteme funcţionale de plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. Tot la capitolul intenţii merita menţionata şi promisiunea aceluiaşi înalt demnitar referitoare la faptul ca. la oportunitatea de a accesa un site de oriunde din ţara sau strainatate. urmând a fi extins treptat. DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1.cum era ghişeul. "Foarte multe dintre cererile venite pe adresa e-guvernare. 291/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. De altfel.

Municipiul Piteşti ofera chiar posibilitatea de a lua contact cu sistemul în mod demonstrativ. în majoritatea cazurilor. de exemplu. dupa zeci de ani în care România a fost o gaura neagra pe harta informatica a Europei. si aflata si in ajutorul cetatenilor. secţiunea Tehnologia Informaţiei. Piteşti sau Târgu-Mureş. nu au fost capabile sa respecte prevederile legii care le obliga sa aiba proiecte-pilot funcţionale de e-tax pâna la sfârşitul anului 2003. posibilitatea completarii formularelor oficiale. De asemenea. subsecţiunea Plata electronica a taxelor şi impozitelor locale.Ordonanţei. locurile de acces fiind raspândite în întreaga ţara. infochio şcuri de unde se poate realiza plata acestor taxe. cred ca s-au facut eforturi remarcabile pentru a recupera timpul pierdut. Numeroase primarii au instalate. am remarcat servicii e-tax funcţionale la Timişoara. aşa-zisele proiecte-pilot sunt. sau la adresa: http://www.html? page=1159.mcti. aflata in interconexiune cu celelalte institutii publice. existând şi puncte publice de acces la internet.ro. sau ca urmare a contractelor încheiate cu unele dintre autoritaţile locale. Dintre oraşele mari ale ţarii. Concluzia care se impune . El poate fi accesat fie printr-o interfaţa specifica. Prima surpriza pe care am avut. Acesta este un sistem distribuit geografic. O încercare de a accesa aleatoriu aceste sisteme se soldeaza.unele placute. Lista localitaţilor urbane care au disponibile sisteme electronice de plata a taxelor şi impozitelor locale poate fi consultata pe site-ul www. Dat fiind ca iniţiativa este de-abia la început. fie prin internet. oferind un nume de utilizator şi o parola în acest scop. Se pare ca primariile din Iaşi sau Râmnicu-Vâlcea. nefuncţionale. vor ajuta administratia publica din Romania. noutatile IT. uneori. cu surprize . 47 . 46 de localitaţi urbane aveau implementate sisteme electronice de plata. Info-chioşcul. însa.ro/mcti0. Cluj-Napoca. Sistemul permite prezentarea documentelor şi etapelor pe care trebuie sa le parcuga cetaţenii în rezolvarea unei probleme. şi. în prezent.o a fost absenţa unor oraşe mari de pe lista. Chiar şi printre oraşele listate. altele mai puţin placute. Giurgiu. alte 17 având sisteme de informare funcţionale şi pe cele de plata în lucru. regasirea documentelor utile în toate sursele de informaţie gestionate prin intermediul unei funcţii de cautare etc. Tot în categoria utilitaţilor de informare publica online se numara şi conceptul de info-chioşc. Funcţionarea sistemelor electronice de plata a taxelor locale nu face necesara conectarea tuturor gospodariilor la internet.mcti. Poşta Româna ofera posibilitatea plaţii acestor taxe prin cele 281 de oficii poştale din toata ţara ce asigura accesul public la internet. si in speta DITL SECTOR 1. un instrument de informare publica. paginile care ar trebui accesate prin linkurile respective nu exista deloc. posibilitatea actualizarii permanente a datelor. la integrarea informatiilor intr-o baza de date utila .

X DIAGNOSTICUL GLOBAL AL DIRECTIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 48 .CAP.

prezentând un nivel ridicat de posibilităţi de adaptare la cerinţele diverselor categorii 5.pagina de internet.14. Calea Grivitei nr. Partea din sistemul informational care se adresează cetăţeanului: Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC) : -informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date 2. Cheltuielile generate de colectarea impozitelor sunt mult diminuate comparativ cu celelalte sectoare întrucât nu sunt implicate alte instituţii care percep comision (Poşta Română..Colaborarea constructivă cu Consiliul Local al Sectorului 1 49 .impozitelocale1. A fost implementat un program nou de colectare a taxelor. Centre proprii de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Sectorului 1 bugetului local al Sectorului 1: în prezent sunt 7 centre de colectare. Permanentă legătură cu serviciile publice cu profil de activitate similar. „ASSERT”. Programul ASSERT conţine baza de date în SQL Server 2000. de tip client-server.E.C. etc) 4. -infochioşc-urile aflate în sediile din: Piata Amzei nr. prin organizarea unor reuniuni de lucru periodice 7.PUNCTE FORTE 1. care acoperă întreaga arie administrativ-teritorială a Sectorului 1 3. Este un sistem de gestiune al bazelor de date performant. on-line. 13. 115 . C.31. 659. iar interfaţa cu utilizatorul este adaptată mediului Windows. adresa este www.tel. Programul de lucru cu publicul este astfel structurat încăt să dea posibilitatea contribuabililor să beneficieze de serviciile oferite de instituţie 6.ro -prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL .

Spaţiu insuficient pentru depozitarea materialului arhivistic. europene şi internaţionale.Reorganizarea Serviciilor de Stabilire. 2.Funcţionarii publici nu sunt motivaţi din punct de vedere financiar prin acordarea unor stimulente reprezentate prin stabilirea unui procent din cifra de încasare – deşi această posibilitate de motivare financiară este prevăzută în actul normativ. 3. Număr mare de ore efectuate peste durata normată a timpului de lucru (care conduce la oboseală. Implementarea unui nou program de încasare a taxelor si impozitelor .Introducerea întregului sistem de evidenţă computerizat pe un server comun pe întreaga instituţie. comparativ cu celelalte instituţii cu profil de activitate similar 3. Imbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului 50 . 2. Constatare şi Impunere Persoane Juridice precum şi a Serviciului Executare Creanţe Bugetare în vederea armonizării activităţii celor două servicii. si ar reduce timpul de aşteptare la ghişeu 8. ceea ce ar spori eficienta de colectare. 6. PUNCTE SLABE 1 . Extinderea programului de lucru cu publicul în sensul prelungirii acestuia în zilele de sfârşit de săptămână. Insuficiente fonduri alocate pentru ridicarea nivelului de pregătirea profesională a funcţionarilor publici. Personalul subdimensionat numeric pentru activitatea de arhivă 6. şi implicit la reducerea performanţelor profesionale ale salariatilor) PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII INSTITUTIEI 1. 16/1996 privind Arhivele Naţionale 4.Suplimentarea centrelor de colectare 5. Dotarea centrelor de încasare cu mijloace electronice de plată 7.Recompensarea angajaţilor procentual din nivelul debitelor urmărite şi încasate 4. Fluctuaţie de personal generată de salarizarea specifică din cadrul administaţiei publice locale. Accesarea de fonduri de dezvoltare.8. în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. 5.

2006 51 .= ANEXE = Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli pe anii 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful