P. 1
Prezentarea Unei Institutii Publice - Directia de Impozite Si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti

Prezentarea Unei Institutii Publice - Directia de Impozite Si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti

|Views: 713|Likes:
Published by Damian Dimienescu

More info:

Published by: Damian Dimienescu on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

CAP.

I

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia analizata: DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, sector 1, Bucuresti. Profil: Directia Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1 funcţionează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al Sectorului. Obiect de activitate: Are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor sunt: - informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. - prin intermediul infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. 13, Calea Grivitei nr. 115 - prin pagina de internet; adresa este www.impozitelocale1.ro - prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe, sumele de plată la data apelului, precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.

1.2. Baza legala de infiintare
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - sector 1 Bucuresti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 / 7.10.1999.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea nr. 210/05.08.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind constituirea unor compartimente de specialitate; - Hotărârea Guvernului României nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea protocolului – cadru si a acţiunilor de predare-preluarea a exercitării de către Consiliile judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr189/1998 privind finanţele publice locale la nivelul primăriilor sectoarelor Municipiului Bucureşti şi înfiinţatea

2

evaluarea competen ţelor responsa bilităţilor personalu lui

Direcţiei Impozite Taxe Locale şi metodologia legislativă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti. - Hotărârea nr.221/16.09.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea primăriilor de sector. - Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avand ca scop incasarea veniturilor la Bugetul Local al Sectorului 1 si Bugetul Capitalei. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

1.4. Obiective fundamentale urmarite de institutie in urmatorii doi ani
 Obiective principale:

1. Îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor, care se poate realiza prin: - intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salarii, impozit pe venit, TVA, accize, taxe vamale şi alte venituri) în corelare cu Planul de încasări. - intensificarea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale în conformitate cu veniturile bugetare stabilite în legea bugetului asigurărilor sociale de stat - executarea silită a contibuabilor cu obligaţii restante la bugetul de stat ; - urmărirea operativă a declanşării procedurilor de reorganizare şi faliment în cazul contribuabililor asupra cărora măsurile de executare silită nu mai dau rezultat 2. Îmbunătăţirea calităţii în activitatea de asistare a contribuabililor prin diversificarea metodelor de comunicare, prin organizare, prin cursuri, instruiri, seminarii etc. 3 .Îmbunătăţirea organizării interne - desfăşurarea auditului intern. 4. Perfecţionarea managementului şi resurselor umane prin : - evaluarea competenţelor şi responsabilităţilor personalului - analiza gradului de realizare a indicatorilor programaţi la nivelul compartimentelor structurale ; 5. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei pentru a raspunde la cerintele impuse de U.E. in urma integrarii din ianuarie 2007, prin aplicarea legislaţiei existente armonizată cu prevederile legislaţiei U.E. 6. Demnitatea publică şi serviciul civil care se poate realiza prin: - analiza structurii organizatorice a instituţiei3 contextul cerinţelor de creştere s eficienţei în ctivităţii ; - promovarea managementului participativ ; - analiza procedurilor de lucru existente armonizate cu cerinţele standardelor aplicabile

- recrutarea funcţionarilor publici transparent prin publicitatea condiţiilor de concurs (publicarea in Monitorul Oficial, presa scrisa, INTERNET - adoptarea şi aprobarea unui Regulament de Ordine Interioară adaptat la cerinţele eticii funcţionarului public, urmărindu-se astfel asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul contribuabilor, printr-un comportament profesionist, precum şi transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei -intocmire şi aprobare sistem de criterii pentru evaluarea funcţionarilor publici în scopul acordării salariilor de merit pentru performanţelor profesionale. 7. Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale - planificarea şi realizarea de întâlniri şi colaborări cu reprezentanţii altor instituţii.

1.5. Minister coordonator
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector1, Bucuresti, se afla in subordinea Ministerului Finantelor Publice (MFP).

1.6. Modalitati de colectare a impozitelor si taxelor
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziţia contribuabililor sectorului 1, o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care va trebui să-l acorde în vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 1. Informaţii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obţine: - de la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, - prin sistemul de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date. În situaţia în care sistemul vocal nu recunoaşte CNP (codul numeric personal – pentru persoane fizice) / după caz CF (codul fiscal – pentru persoane juridice), contribuabilii sunt invitati la sediul din Piaţa Amzei nr. 13, în vederea introducerii acestuia în baza de date, ocazie cu care se poate securiza accesul la informaţie prin introducerea unei parole.  Modalităţi de plată: 1. plata cu numerar 2. plata cu ordin de plată (se poate asigura prin banca unde contribuabilul are cont deschis) 3. plata cu card 4. plata prin internet – prin sistemul internet banking oferit de bancpost. 5. plata prin mandat poştal

1.7. Modalitati de organizare a activitatii - structura organizatorica, analiza departamentelor
ORGANIGRAMA STATUL DE FUNCTII

4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, Bucuresti nr. 131/19.06.2003

 Structura organizatorica :
a). b). c). d). • • • • • • • • • • • • • • • • • conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT compartimentele funcţionale: Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridic Serviciul Taxe Locale, Ocupare Domeniul Public; Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetar Serviciul Contabilitate Biroul Audit Intern; Serviciul Administrativ Aprovizionare; Serviciul Juridic Biroul Resurse Umane Serviciul Relaţii cu Cetăţenii; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice Serviciul Prelucrare Automată a Datelor Biroul Evidenţă şi Arhivă Biroul Gestiune Arhiv Protecţia Muncii şi P.S.I.

 Atributiile departamentelor Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasara impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale care au fost transferate de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor la consiliile locale. Este condusă de un director şi un director adjunct. A. Directorul are următoarele atribuţii şi răspunderi: • organizează şi controlează activitatea instituţiei; • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Biroul Administrarea Sistemului Informatic, Biroul Prelucrare Automată a Datelor, Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware, Serviciul Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse Umane, Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă, 5

Serviciul Stabilire. • ia măsuri pentru organizarea. Serviciul Stabilire. Protecţia Muncii şi P. • ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă • aprobă. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV. în scopul asigurării eficienţei activităţii. orice alte atribuţii. răspunde de rezolvarea. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. în condiţiile legii. • organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Încasare şi Executare Silită.Biroul Gestiune Arhivă. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia. • asigură măsurile pentru evaluarea posturilor. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalul • poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuţii ce îi revi • semnează toate documentele care ies din instituţie. Biroul Audit Intern. • îndeplineşte. în condiţiile legii. 6 . în limitele competenţelor stabilite. • asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative. activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Urmărire. Serviciul Stabilire. Serviciul Urmărire. Serviciul Stabilire. raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul. • asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare • organizează munca în cadrul instituţiei. • asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Serviciul Stabilire. • răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea. destinate unor terţe persoane. evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor. Serviciul Stabilire.I. B. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate. a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente. Directorul adjunct are următoarele atribuţii şi răspunderi: • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Taxe Locale. reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie. Serviciul Stabilire. Încasare şi Executare Silită. Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • coordonează prin intermediul directorului adjunct.S. întocmirea fişelor posturilor. Serviciul Stabilire. Serviciul Taxe Locale. efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine • solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii • soluţionează obiecţiunile. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor.

• aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituţiei şi răspunde de realizarea acestora. atribuţiile departamentelor. . • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. 7 . programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.structura organizatorică. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari. • răspunde de activitatea de prelucrare automată a datelor • organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi juridice.actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. . • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: . cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. • asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancţiuni disciplinare conform Codului Muncii salariaţilor din subordine. • propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de realizarea acestuia. •  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii Are următoarele atribuţii principale: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. • răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare. • stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal. • face propuneri pentru stimularea personalului din subordine] • face propuneri privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct. • urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii. programul de funcţionare.numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.

programe şi strategii proprii. • verifică documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. numerele de telefon.-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. respectiv: denumirea. • analizează. asupra modificărilor intervenite. Serviciul Stabilire. etc. Pajurei nr. 13). Constatare şi Impunere Persoane Fizice I (cu sediul în Calea Griviţei nr.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. 115). fax. 208 – 210). Serviciul Stabilire. soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. impuneri şi încetări de rol. la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri.. 54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate 8 . • exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiilor de impunere. • colaborează cu Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare şi sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării debitelor. impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV (cu sediul în Piaţa Amzei nr. Serviciul Stabilire. . efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II (cu sediul în Calea Griviţei nr.sursele financiare.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. • precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. bugetul si bilanţul contabil. în conformitate cu prevederile legale în domeniu • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen. . • întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil în plus sau eronat la bugetul local. • eliberează certificate fiscale • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite • vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului Lege nr. taxa asupra mijloacelor de transport. • efectuează rectificări de rol. -lista cuprinzând documentele de interes public. .  Serviciul Stabilire. stabilire şi debitare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III (cu sediul în Str. potrivit legii. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. taxa de afişaj. impozitul pe terenuri . sediul. modificând unde este cazul. . 13) au următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare.

impozitul pe spectacole. 9 . constatare.• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate • verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire. conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate. plătite în plus sau eronat la bugetul local • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice. afişaj şi reclamă. • efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare. după caz. • întocmeşte documente pe suport aterial sau magnetic privind modificările zilice efectuate în baza de date. • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate. 13) are următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri. potrivit legii. conform legislaţiei în vigoare. a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local • analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice • solicită şi verifică documente. luând sau propunând măsurile care se impun. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. în condiţiile legii. necesare realizării obiectului controlului • stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează. taxa asupra mijloacelor de transport. • constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri.stabilire. regrupate într-un dosar fiscal unic • efectuează controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile. de modificare a masei impozabile şi descoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile • analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate. taxa pentru folosire • terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. • îndeplineşte.  Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Juridice (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice al • probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale. taxe speciale etc • introduce în vaza de date a instituţiei actele de impunere. impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local. înscrisuri. registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate. • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice. modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice. • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau. orice alte atribuţii repartizate de conducere.

orice alte atribuţii repartizate de conducerE  Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare (cu sediul în Piaţa Amzei nr. scutiri şi restituiri de impozite şi taxe. în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu • întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice. în caz contrar. II. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. taxe. precum şi majorări de întârziere. III şi IV din cadrul D. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice: • urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane fizice a tuturor debitelor primite pentrua fi înscrise în evidentă. şi anume: a. 13) este structurat sub forma a două birouri. cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale. • îndeplineşte.. • aplică procedura de lucru specifică serviciului. reduceri. • în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale. • verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire. amenzi etc. în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor ROF în vigoare. în condiţiile legii. • îndeplineşte.• analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări. reprezentând impozite. • inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă • prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de directorul adjunct. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice are atributii asemanatoare celui pentru persoanele fizice. care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea. 10 .L. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice Biroul Urmărire. eşalonări.I. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului.Biroul Urmărire.T. intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare. rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare şi furnizează informaţii şi documente instituţiilor abilitate să le solicite. conform dispoziţiilor legale în vigoare. conform legii. măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces. atât de către serviciile de constatare persoane fizice I. Biroul Urmărire. • efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. orice alte atribuţii repartizate de conducere Biroul Urmărire. în conformitate cu prevederile legale. • inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice b.

responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 • urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele de închiriere încheiate de către serviciile de specialitat • calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate • întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al sectorului 1. pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 ale lunii următoare • întocmeşte Contul de execuţie bugetară. • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar. • întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici. • exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. a majorărilor de întârziere şi a încasărilor în fişele analitice de urmărire. precum şi Nota de fundamentare a execuţiei care vor fi depuse la Primăria sectorului 1 la termenele stabilite s. conform Ordinul Ministrului Finanţelor nr. stabileşte soldul zilnic al casieriei. 1394/1995. 13) are următoarele atribuţii principale: • asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat. în limita creditelor bugetare aprobate şi pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli.  Serviciul Buget Financiar (cu sediul în Piaţa Amzei nr. precum şi calculul majorărilor de întârziere. 13) are următoarele atribuţii principale : • desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local. • ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate. Serviciul Taxe Locale (cu sediul în Piaţa Amzei nr. serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 s. 13) are următoarele atribuţii principale: • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi Nota de fundamentare a acestuia • urmăreşte realizarea veniturilor bugetului local 11 . ce se transmit de personalul din subordine.a.a. evidenţa contabilă pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori • conduce corect şi la zi evidenţa încasărilor în numerar. precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin cas • asigură.  Serviciul Contabilitate (cu sediul în Piaţa Amzei nr. asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 • întocmeşte la finele fiecărei luni balanţa de venituri şi cheltuieli. pentru următoarele surse: • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1 privind agenţii economici care ocupă domeniul public de pe raza sectorului 1.

plata avansurilor spre decontare) • efectuează operaţii cu numerar în relaţia cu Trezoreria sectorului 1. etc. RADET.a. • ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituţiei • asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în domeniul său • organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile. apă.) • ia măsuri de gospodărire raţională a energiei electrice. şi anume: a) Biroul Administrarea Sistemului Informatic. supraveghează şi răspunde de paza instituţiei şi respectă reglementările privind accesul în aceasta • vizează facturile furnizorilor direcţi (FDEB. depozitarea gestionară şi conservarea acestora. combustibil. • întocmeşte propuneri privind programarea reparaţiilor şi executarea acestora pentru spaţiile în care funcţionează Direcţia şi răspunde de realizarea acestor • asigură împreună cu Serviciul Relaţii cu Cetăţenii circuitul documentelor • gestionează clădirile şi spaţiile cu destinaţie de birouri. 13). a gestiunii materiale şi întocmeşte documentaţia necesară. pe căile de acces şi spaţiile verzi. ridică extrase de cont şi depune instrumentele de plată la Trezorerie • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă s. • organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotare. RGAB. rechizite. înregistrare.• propune şi întocmeşte bugetele rectificative pe parcursul anului bugetar în funcţie de modul de execuţie al bugetului iniţia • avizează cererile de deschidere de credite bugetare pentru instituţie.  Serviciul Prelucrare Automată a Datelor (cu sediul în Piaţa Amzei nr. b) Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware  Serviciul Administrativ-Aprovizionare are următoarele atribuţii principale: • asigură activitatea de primire. rechizitelor şi a altor materiale de uz gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora • întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreţinere. aflate în directa administrare a sa. plata salariilor. • vizează cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor. urmărind respectarea limitelor maxime ale creditelor aprobate şi a destinaţiei acestor • colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea realizării Contului anual de execuţie bugetară şi a Notei de fundamentare a Contului de execuţi • efectuează încasări şi plăţi zilnice în numerar (încasarea veniturilor. • organizează efectuarea curăţeniei în incinta imobilului şi răspunde de realizarea acesteia • organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediu. 12 . . inclusiv dezăpezirea acestuia. ROMTELECOM. • organizează. • întocmeşte şi înaintează Serviciului Buget Financiar propuneri privind bugetul anual al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind baza materială. repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia în afara unităţii prin registratura generală. este structurat sub forma a două birouri.

T. • răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară protecţiei muncii şi P. în legătură cu schimbările intervenite în legislaţie. a sarcinilor de serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat conform ROI şi ROF • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • îndeplineşte.. precum şi a modului de soluţionare a acestora.I.I. reprezintă D. • asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acesteia . temeinice şi motivate.T. la cererea conducerii. În domeniul activităţii de asistenţă pentru contribuabili: • furnizează informaţii care privesc contribuabilii. Sector 1 • avizează.T.T. Sector 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti.I. contestaţiilor. întâmpinări.T. în cazul în care este citată ca parte în proces. • sesizează instanţele judecătoreşti. • asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege.I. care are următoarele atribuţii principale: În domeniul activităţii de asistenţă juridică: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei economicofinanciare şi semnalează conducerii instituţiei eventualele neconcordanţe legislative.L.L. • acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic. şi alte documente specifice • arhivează Monitoarele Oficiale.• răspunde de asigurarea ştampilelor. • ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu caracter juridic • asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D. cheilor şi sigiliilor. • informează conducerea instituţiei asupra eventualelor încălcări ale legislaţiei pe care le constată în cadrul D. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.I.L. asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora • avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului D.L. 13 . asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei. • promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face propuneri conducerii D. memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului instituţiei.  Serviciul Juridic este format din următoarele birouri: a) Biroul Juridic (cu sediul în Piaţa Amzei nr.S. 13). orice alte atribuţii repartizate de conducere. cereri reconvenţionale. conform legislaţiei în vigoare • asigură desfăşurarea normală a atribuţiilor. În domeniul activităţii de soluţionare a obiecţiunilor: • ţine evidenţa obiecţiunilor.L. • îndeplineşte. semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni. când este cazul. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. în condiţiile legii.I. în condiţiile legii. orice alte atribuţii repartizate de conducere.

d). 208-210). 208-210). are următoarele atribuţii principale: • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale. orice alte atribuţii repartizate de conducere. în condiţiile legii. în condiţiile legii. orice alte atribuţii repartizate de conducere. 14 . • asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei pe suburbii. străzi şi numere poştale. • asigură şi răspunde de arhivarea documentele nou create. reţinând la dosar copii certificate de responsabilii arhivei. care are următoarele atribuţii principale: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei. pe bază de semnătură. 16/1996 a Arhivelor Naţionale • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite în anul precedent de către celelalte servicii din cadrul instituţiei. în conformitate cu Legea nr. • urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente • îndeplineşte. Biroul Evidenţă şi Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. • pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia.b). sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţă biroului • ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul instituţiei • răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor. • întocmeşte nomenclatorul pe termene de păstrare. • eliberează acte originale personale aflate în dosare. c) Biroul Gestiune Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. • pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create. 13). Străzi şi numere poştale. rectificările pentru imobile şi mijloace de transport pe suburbii. • arhivează certificate fiscale eliberate. • arhivează certificatele fiscale eliberate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege. • răspunde de rezolvarea reclamaţiilor. • îndeplineşte. • eliberează adrese în urma solicitărilor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege. prin concurs. • repartizează declaraţiile anuale.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. • răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi.

depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. în condiţiile legii. 208-210): • întocmeşte documentele şi organizează instruirea personalului privin normele de protecţia muncii şi P. • îndeplineşte.S. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune.I.S. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.I. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. prin verificarea legalităţii. după caz. • propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime.I.. instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de decizii ale directorului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. • intocmeşte formele de pensionare. • controlează şi informează conducerea instituţiei despre modul de realizare a planurilor împotriva dezastrelor şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P. 15 . risipa. • ţine evidenţa fişelor de instructaj periodic şi se ocupă de realizarea acestora. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară • examinează legalitatea. • completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei.• întocmeşte carnetele de muncă noi • operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări. (cu sediul în Calea Griviţei nr. promovări în funcţii şi în grade profesionale. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor.I. organizare.S.  Protecţia Muncii şi P. • răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din cadrul instituţiei • stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor • organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului • propune. 13).  Auditul Intern (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor.. coordonare. însoţite de raportul de audit. are următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. • duce la îndeplinire şi răspunde de măsurile cuprinse în legislaţia privind protecţia muncii şi P. salarii de merit etc. identificând erorile. în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii • stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat. orice alte atribuţii repartizate de conducere. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati.S. • eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat. planificare. programare.

• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. orice alte atribuţii repartizate de conducere. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. în condiţiile legii. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. 16 . umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control.• evaluează economicitatea. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. • îndeplineşte.

CAP. II ACTIVITATEA DE FINANTARE SI PLANIFICAREA FINANCIARA 17 .

detasari. 18 . Au fost prevazute in anul 2005 – 8.2006 fata de 31. telex. indemnizatii de conducere. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII La capitolul . telefon. ore suplimentare.755. perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor. sporuri pentru conditii de munca. iar in anul 2006. cheltuieli pentru asigurari de somaj..2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare OBS : Toate sumele analizate vor fii exprimate in mii RON.12.507.Cheltuieli de personal” include: cheltuieli pentru salarii. incalzire. posta. fond de premii. alte sporuri.720 in 2006 si respectiv 3. salarii de merit.937.deplasari.transferari atat in tara cat si in strainatate Diferenta cheltuielilor efective dintre anii 2006 si 2005 pentru cheltuielile de personal este de 2. iar in anul 2006 suma de 10. carti si publicatii.contributii pentru asigurari sociale de stat.818. contributii pentru constituirea fondului de sanatate. Acest lucru a fost posibil datorita majorarii numarului de angajati ai institutiei. Diferenta prevederilor totale 2006-2005 a fost de 1.  CHELTUIELILE In anul 2005.036 in comparatie cu anul 2005 cand s-a inregistrat valoarea de 4. CHELTUIELI TOTALE in valoare de10.Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei (2005 -2006) Comparatie 31.12. iluminat. au crescut considerabil in comparatie cu anul 2005 astfel: in anul 2006 cheltuielile de personal s-au ridicat la valoarea de 7. Se dubleaza asadar cheltuielile pentru medicamnete si materiale sanitare .105 in anul 2005 din care rezulta diferenta de 0. protectia muncii si alte cheltuieli autorizate din dispozitii legale. alte drepturi salariale. La cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare a rezultat un total de 10.818 .615. salubritate. sporuri de vechime. cheltuielile de personal analizate. calificarea. reparatii curente. se inregistreaza CHELTUIELI TOTALE in valoare de 8. materiale pentru curatenie. obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata.755. alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional. salarii de baza. furnituri de birou.528. Cheltuielile total efective au fost de 3.. Situatia prezentata in capitolul .000.Cheltuieli materiale si servicii” se includ:cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare.000 in anul 2006 fata de anul 2005 unde totalul acestor cheltuieli era de doar 5. apa-canal. CHELTUIELILE DE PERSONAL In cadrul instituiei.

taxa pe teren pentru restante din anii precedenti de 167.117.179.480 de VENITURILE NEFISCALE care au o pondere mult mai mica de cca. in 2006. reprezentand cca. Din totalul veniturilor curente : . CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII. In categoria veniturilor nefiscale se disting doua categorii : VARSAMINTE DE LA INSTITUTII PUBLICE in valoare de 1. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. CHELTUIELI DE CAPITAL).291. 98% din totalul acestora. Pentru alte cheltuieli au fost prevazute 1.875. cheltuielile materiale. Fata de anul 2005.179.000. iar in 2005 de 180. impozitul pe spectacole de 220 si alte impozite indirecte in suma de 24.480. in suma de 2(mii RON). din care : I. DIVERSE VENITURI in valoare de 1.Cheltuielile efective pentru reparatii curente au fost in 2006 de 270. cheltuielile de capital au ajuns la o suma de 1. s-a observat ca: cheltuielile cu personalul. OBS : In toate cele trei capitole mentionate(CHELTUIELI DE PERSONAL.2. se obtin VENITURI TOTALE in valoare de 182.015 sunt reprezentate de VENITURI FISCALE 19 . cheltuielile de capital au inregistrat au crestere substantiala in 2006 fata de anul 2005 deoarece efectivul de personal al institutiei a crescut.206. pondere de cca.944 in 2006.Din aceste venituri curente : . CHELTUIELILE DE CAPITAL In 2005. VENITURI CURENTE in suma de 166. VENITURI CURENTE in valoare de 120. cu o diferenta clara de 90. . In anul 2006 se observa o crestere majora a acestor venituri fata de 2005.699 sunt reprezentate de VENITURILE FISCALE cu o pondere de cca. din care : I.669 in 2006 fata de 2005.661. II. respectiv 2. Se observa asadar o diferenta de 0. iar restul de 1% este reprezentat de veniturile obtinute prin valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.  VENITURILE In anul 2005 s-au obtinut VENITURI TOTALE in valoare de 135.163. Impozitele si taxele de la populatie sunt de 21.573.3% din totalul veniturilor. valoarea acestora a ajuns la 1. reprezentand 88. cea mai mare pondere in totalul lor avand-o veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului.000.118 in 2005 .9% din totalul veniturilor pe anul 2005. 2% din veniturile curente. 91. 99%. impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice in valoare de 55.294.098.

II. Facand o comparatie 31. 50% in anul 2006 fata de 2005.912. sporirii volumului de activitati de executare silita 5. se observa atat o crestere in totalul cheltuielilor inregistrate. surse ale bugetului local de sector. reprezentate in totalitate de veniturile din valorificarea unor bunuri. 20 . se poate observa un trend ascendent al volumului incasarilor . cresterii perfectionarii profesionale a personalului 6.12. Veniturile din proprietate au o valoare de 732. impozitele si taxele pentru bunuri si servicii in suma de 34. cu o pondere de aproximativ 36% in 2006 fata de 2005. in pondere de cca. cat si o crestere in totalul veniturilor obtinute.842 .Impozitele pe venit. veniturile din vanzari de bunuri si servicii in suma de 2. . alte impozite si taxe fiscale. terenurilor si a valorii taxelor locale 3. profit si castiguri din capital au o valoare de 2.3. datorata in principal urmatorilor factori : 1. implementarea a diverse forme de incasare moderne pe langa cele clasice si nu in ultimul rand iesirii in intampinarea cetateanului prin deschiderea mai multor centre de incasare cash.911 .2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare. cresterii numarului surselor de venit transferate ca venituri ale bugetelor locale de sector 2.281 (cea mai mare pondere in categoria impozitelor fiscale).2006 fata de 31. cresterii prin indexarea cu rata inflatiei si HCGMB a valorilor de impunere a cladirilor. impozitele si taxele de proprietate o valoare de 125.12. sporirii volumului masei impozabile 4. 791. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. In perioada 2005-2006.101.646 reprezentate de VENITURILE NEFISCALE cu o pondere mult mai mica in totalul veniturilor curente.

CAP. III COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA Relatiile cu cetatenii 21 .

• organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. sumele de plată la data apelului. . 13. e). structura organizatorică. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe. g). • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. f). are urmatoarele atributii: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei.pagina de internet. sediul.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. numerele de telefon. atribuţiile departamentelor.  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii are un rol important in asigurarea transparentei la nivelul DITL. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar.programe şi strategii proprii. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. b). 22 . respectiv: denumirea. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. 115 . adresa este www. potrivit legii. fax. • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. Calea Grivitei nr. c). coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. i).infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: a). adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.Transparenta decizionala in cadrul DIRECTIEI DE IMPOZITE SI TAXE SECTOR 1. care sunt: .informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice.sistemul de informare a cetăţeanului .lista cuprinzând documentele de interes public. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal. programul de funcţionare.ro .impozitelocale1. d). h). este asigurata prin modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor.sursele financiare. bugetul si bilanţul contabil.

• Modulul de comunicare in interiorul institutiei.Acest sistem (de ex. . Prin acest mod de administrare de catre personalul propriu se asigura accesul la informatii eficient prezentate pentru publicul larg si participarea activa a personalului administratiei judetene la comunicarea interna. acest FORUM va fi moderat de responsabilii domeniilor definite. In acest mod se creeaza premisele unei administrari publice cat mai apropiate de cetateni. . . comunicarea deciziilor se efectueaza prin asiguarea luarii la cunostinta a deciziilor directiunii. concedii). reducand probabilitatea de aparitie a actelor de coruptie precum si a acuzatiilor publice. bazata pe comunicare. si a notelor interne si de seviciu. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. fara a permite insa arhivarea celor completate.Accesul la aceasta sectiune a site-ului se va face pe baza de nume utilizator si parola. ceea ce va permite adaugarea. astfel se previne accesul neautorizat la informatiile de uz intern. grupuri de e-mail) ofera posibilitatea transmiterii de date si informatii intre departamente in vederea eliminarii filtrelor de comunicare si reducerea timpului de reactie. Moderarea FORUMULUI de catre responsabilii domeniilor definite este necesara pentru prevenirea aparitiei unor acuzatii nefondate. audiente. sau intre acestea si alte autoritati /institutii. Pentru imbunatatirea sistemelor de comunicare si transparenta decizionala. iar in acelasi timp se va crea si o solutie care sa permita cetatenilor si angajatilor din administratia locala sa transmita sesizari si sugestii primarului localitatii. intalniri. cetatenii vor primi raspunsuri la problemele ridicate in mod public si transparent prevenind astfel orice acuzatie de coruptie. in acest fel. care va asigura circulatia informatiilor printr-un sistem securizat. Solutia de conectare prin Internet si necesarul de echipamente hardware se realizeaza pe baza evaluarii necesitatilor de comunicare si se vor stabili de catre specialisti pe baza unui studiulocal. fara sa necesite cunostinte avansate de operare sau executie soft. Solutia integrata permite o administrare si intretinere usoara de catre personalul propriu. se pot adopta urmatoarele masuri : • Un FORUM de discutii unde cetatenii isi pot comunica problemele de interes general :. pe baza de nume utilizator si parola.Exista posibilitatea de afisare a agendei interne (sedinte. .Sistemul permite organizarea si ordonarea formularelor si fiselor interne. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului.• precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. care stabilesc traseele interne de comunicare intre servicii. In cadrul serviciilor DITL SECTOR 1. actualizarea si modificarea informatiilor si a formularelor prin accesarea modulului aferent. si fluxul existent intre acestea si contribuabili. 23 .

IV ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA Analiza surselor de venituri ale bugetului local ala sectorului 1 Conturile de disponibilitati 24 .CAP.

se observa ca la data de 31.12.2006.125 mii RON.2006. se constata noi venituri aparute in sursele veniturilor bugetului local . privind organizarea contabilitatii de venituri. fata de anul 2005 in care valoarea ajungea la doar 9.70 220. deci nu influenteaza soldul sintetic al contului 220. Pentru conturile de debitori din impozite si taxe datorate bugetului local.03 " Debitori -taxa auto persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. inregistrand o crestere de cca.12.2006.00 anul 2005 9.858 mii lei etc.12.32. impozit pe teren de la persoane juridice cu o crestere de 6.149.187 mii lei.2006.642 mii lei. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli. avand un sold debitor de 2. aceste conturi prezinta sold doar pentru a figura cererile de restituire depuse. denumite generic 102 "disponibil". 911 mii RON lei. impozitul pe cladire de la persoane juridice cu o crestere de 98. se observa ca la data de 31. 70%.00 % 0. arata nivelul incasarilor pentru bugetul local la 31. pe structura data de analitie si sintetice. ca taxele judiciare de timbru si taxele de timbru notariale • Unele coduri de buget semnaleaza o evolutie favorabila 2006 fata de 2005 : impozit pe teren de la persoane fizice care in cifre absolute a crescut cu valoarea de 7.12.2006. Cu privire la nivelul incasarilor in anul 2006 fata de anul 2005.01. impozitele pe cladiri de la persoane fizice au ajuns la o valoare de 13. • Coduri de buget cu stagnare sau cu o evolutie defavorabila Conturile de debitori Avand in vedere ca .32. se sesizeaza urmatoarele: 220. anul 2006 13.747. se constata urmatoarele : • Pe baza legislatiei aparute in anul 2006.00 dif 4.000. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli.679. debitele se constituie la nivelul incasarilor. in conditiile OMFP 520/2003. Aceste conturi se soldeaza.Obs : Sumele vor fi exprimate in mii RON Avand in vedere inchiderea contabila la 31.02 " Debitori -impozit pe cladire persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. taxele asupra milloacelor de transport detinute de personae fizice 25 .01. la sursele 'fara debit' . si se soldeaza la 31. dupa cum urmeaza: Conturile de disponibilitati ale bugetului local.125.125 mii RON.125. se analizeaza conturile din contabilitatea veniturilor bugetului local.12.

00 dif 1.01.545 mii RON. anul 2006 1.226. taxele pe terenuri date in folosinta persoanelor juridice erau in suma de 7.01.00 dif 183.32.412. an in care au o valoare de 48.826. diferenta fiind de 1. fata de 2005. valoarea impozitelor pe terenuri pentru persoane fizice ajungea la 6.826 mii RON.412.32.408 mii RON.172 mii RON. anul 2006 6.00 anul 2005 3.00 % 0.082. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau ladoar 3.725 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005.090.167. juridice"' Pentru anul 2006. 052 mii RON.00 % 0. din lista Registrului Partizi debite-incasari listate periodic.01.07 " Debitori -taxa teren in folosinta pers.545.11 " Debitori –impozit teren agricol' Pentru anul 2006. juridice"' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul ASSERT.00 % 0.866 mii RON.74 220.595. 5. se listeaza debite in valoare de 66. anul 2006 7.408.08 " Debitori -impozit cladire pers. diferenta fiind de 7.00 anul 2005 1.866.00 anul 2005 48. iar in anul 2005 valoarea lor era de cca. an in care valoarea acestor taxe era de 1.866 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005 cu o valoare de 6.00 % 0. juridice"' Din programul de incasare se listeaza debite in valoare de 7.74 220.00 % 0. Din programul de incasare.77 220. anul 2006 7.00 anul 2005 6.052.09 " Debitori -impozit pe teren persoane fizice' Pentru anul 2006.712 mii RON.712.01.00 anul 2005 5.00 dif 1.32.167.01.023 mii RON.32. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau la 5.172. cu o diferenta de 1.317.00 anul 2005 5.89 220.082 mii RON.77 26 .00 % 0.32.866.09 " Debitori -impozit teren pers.00 dif 18.73 220. valoarea impozitelor pe terenuri agricole ajungea la 4.00 dif 1. anul 2006 4. cu o diferenta de 1. 226 mii RON.090 mii RON . cu o diferenta considerabila de anul 2006 66.595 mii RON.ajungeau la 1. cu o crestere nesemnificativa.023.725.00 dif 7.

10 " Debitori -taxa auto pers.546.00 anul 2005 9. iar un an mai tarziu au fost in suma de 122.00 % 0.846. impozitele directe au atins o valoare de 98. anul 2006 11.01.246 mii RON.32.82 220.00 dif 1. iar in anul 2005 la o valoare de 9.246.220. cu o diferenta de 1.188 mii RON.32.12 " Debitori -alte incasari din impozite directe' In anul 2005.466.80 27 . anul 2006 122.00 % 0.188.00 dif 1.546 mii RON.846 mii RON.466 mii RON.846.00 anul 2005 98. juridice"' In anul 2006.01. valoarea acestor taxe ajungea la suma de 11.

Programul Fiscalis a fost infiintat prin Decizia Nr. schimburi si controale multilaterale. In cadrul programului. un loc deosebit il ocupa dezvoltarea sistemelor informatice. 888/98/EC a Parlamentului European si a 28 .CAP. V PROGRAME SI PROIECTE DERULATE DE CATRE INSTITUTIE Programe si proiecte FISCALIS Fiscalis este un program de cooperare intre administratiile fiscale nationale sprijinind participarea functionarilor din domeniu la seminarii. pietei Programul Fiscalis urmareste imbunatatirea sistemelor de impozitare indirecta din cadrul interne.

si care a expirat finele anului 2002. modele de bugete. Actorii locali.impactul pe termen mediu este obtinut daca participantii la o activitate aplica direct experienta castigata din activitate in munca de zi cu zi (de exemplu.schimburi multilaterale. participantul foloseste cunostintele dobandite la seminar in munca sa de zi cu zi). Exista trei nivele de impact: . participare. Grila programelor de perfectionare 1. Parteneriate.impactul pe termen lung este eficient daca beneficiile activitatilor programului sunt difuzate la nivelul administratiei nationale si pot fi valorificate de functionari care nu au participat la activitatile programului.Consiliului (Decizia Fiscalis) . . analiză şi formulare. Ciclul de viaţă. un seminar imbunatateste gradul de intelegere a unui tip de frauda de catre participanti). in totalitatea sa implica diferi te tipuri de impact care permit atingerea obiectivelor pe termen lung. Programul comunitar Fiscalis este deschis tarilor asociate din Europa Centrala si de Est. Fondurile Structurale Tematica: Schema elaborării unui proiect : obiective.Seminarii .Programe de training comune Programul. in conformitate cu conditiile precizate in Acordul de Aderare si in protocoalele aditionale privind participarea acestor tari la programele comunitare.Comunicare si sisteme . . 29 . identificare. Fiscalis 2003-2007 inlocuieste si imbunatateste programul Fiscalis existent. Ghid pentru întocmirea proiectelor.Schimburi . de seminarii formare si controale comuna profesionala. manuale de personal.impactul pe termen scurt este rezultatul imediat al unei activitati (de exemplu. In cadrul programului Fiscalis de activitati: 2003-2007 vor de avea schimb loc urmatoarele informational tipuri . . Matricea proiectului.sisteme de si ghiduri. Cadrul metodologic pentru analiza SWOT. Bugetul proiectului. Elaborarea şi managementul proiectelor. . planificare.initiativa la din 30 martie 1998 si cuprinde urmatoarele domenii de actiune: comunicare si schimb de informatii.Controale multilaterale .

Colectarea şi executarea silită a creanţelor bugetare locale . Instrumente ale managementului proiectelor . Resursele umane în administraţia Tematica Cadrul juridic al statutului personalului din administraţia publică. Contestarea actelor de control sau de impunere . Înlesniri la plată . metode de management. Salarizarea personalului din instituţiile publice. Metode de colectare a impozitelor şi taxelor locale OBS: Toate aceste proiecet sunt prevazute pentru perioada 15. Fondurile Structurale 2. Colectarea impozitelor şi taxelor locale . Rolul colectării impozitelor şi taxelor locale în maximizarea veniturilor . Monitorizare şi evaluare. VI 30 . Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat. Statutul funcţionarului public şi legislaţia secundară privind statutul funcţionarilor publici. 3. Impozite şi taxe locale şi colectarea lor Tematica Cadrul juridic .07.04.2007. Etapele procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale . Reguli privind deontolgia profesională a personalului din administraţia publică. CAP. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Continuitate.Managementul proiectelor.2007. Controlul fiscal .15.

31 . CIRCUITUL DOCUMENTELOR Documente emise de DITL Documentele emise de compartimentele din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 : SERVICIUL URMĂRIRE EXECUTARE CREANŢE BUGETARE: • • • • înştiinţare de plată. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele • • • • declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport cerere de eliberare a unui certificat fiscal. titlurile executorii. • • • fizice. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE FIZICE: declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. cerere în vederea scutirii de la plata impozitului aferent imobilului. somaţie. cerere de restituire. procesul verbal de sechestru. adrese de înfiinţare a popririi.ACTE ADMINISTRATIVE.

VII ASPECTE PRIVIND CONTROLUL IN CADRUL INSTITUTIEI 32 . declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. confirmare auto. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele cerere de eliberare a unui certificat fiscal. • • • • • cerere pentru transfer auto. transfer auto.• • • juridice. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE: BIROUL EVIDENŢĂ ŞI ARHIVĂ: CAP. cerere în vederea eliberării istoricului de rol fiscal. cerere de restituire.

33 . c) administrarea patrimoniului public. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al institutiei. concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit. progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor. perfectionand activitatile entitatii publice. In cazul identificarii unor iregularitati . Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari.Forme de cotrol exercitate in cadrul institutiei In cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. Auditul Public Intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate . bazat pe gestiunea riscului . Biroul de Audit Public Intern elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern. eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern. care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere . inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. d) sistemele de management financiar si control. si obiectiva . continuand cu cele efectuate de Biroul de Audit Public Intern si Contolul financiar preventiv. a controlului si a proceselor de administrare. sunt organizate multiple forme de control. In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni pot continua misiunea sau pot sa o suspende. precum si la administrarea patrimoniului public . care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si a cheltuielilor publice. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. aporteaza imediat conducatorului entitatii publice. respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta.Sfera auditului public intern cuprinde: a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. condus de un sef de birou si subordonat direct Directorului Executiv. inclusiv asupra activitatilor cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. precum si vanzarea. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora. gajarea. incepand de la cele din cadrul fiecarui serviciu sau compartiment. organizate prin decizie interna. b) constituirea veniturilor publice. Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta. Compartimentul de Audit Public Intern este un compartiment de specialitate organizat ca directie in structura organizatorica.

• examinează legalitatea. Auditorii interni vor respecta Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. cu 15 zile inainte de desfasurarea misiunii de audit. in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora. • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia.Auditorii interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern pot sanctiona conform Legii nr. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. • evaluează economicitatea.672/2002. conform legistatiei in vigoare. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor. • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile. reuniunea de conciliere cu structura auditata. însoţite de raportul de audit. următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. in vederea acceptarii recomandarilor formulate. este transmis directiunii. Auditorii interni vor prezenta entitatii publice auditate proiectul de raport de audit spre analiza. programare. planificare. Biroul de Audit Public Intern organizeaza in termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. pentru analiza si avizare. In realizarea misiunilor de audit. Biroul de Audit Public Intern va transmite entitatii auditate recomandarile aprobate de directiune si va urmarii implementarea acestora in termen. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. după caz. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. prin verificarea legalităţii. personalul de executie sau de conducere implicat in activitatea auditata care refuza sa prezinte documentele solicitate in vederea efectuarii misiunilor de audit public intern. coordonare. in conformitate cu planul anual de audit intern aprobat. 34 . in termen de 15 zile de la primirea proiectului de raport. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor. impreuna cu documentatia justificativa. Biroul de Audit Public Intern notifica entitatea publica care va fi auditata. identificând erorile. impreuna cu rezultatele concilierii. auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de directorul institutiei. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. risipa. in cursul unei misiuni trebuie sa identifice riscurile misiunii. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. sa examineze procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii. Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc. Entitatea auditata poate transmite punctele proprii de vedere in scris. Auditul Intern are in conformitate cu ROF-ul aprobat. Raportul de audit public intern finalizat. respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse in planul de audit public intern. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat in cadrul unitatii Auditorii interni. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. organizare.

Controlul intern are următoarele obiective generale: .accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor. după caz.asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens. .asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie. abuzului sau fraudei. 35 . a reglementărilor şi deciziilor conducerii.supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv. stabilite în concordanţă cu propria lor misiune. .stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern. . . .înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative. orice alte atribuţii repartizate de conducere.asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie. precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.realizarea. . la un nivel corespunzător de calitate. . . acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern.separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane. a atribuţiilor instituţiilor publice. astfel încât acestea să fie adecvate. risipei. b) cerinţe specifice: . . îndeplineşte.reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern. precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor.• • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. prelucrare. într-o măsură adecvată. a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative. economicitate şi eficienţă. eficacitate. . ineficace sau ineficient.respectarea legii. în principal: a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. în condiţiile legii.asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile. stocare. astfel încât atribuţiile de aprobare. . astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept. a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern. prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic. . următoarele: a) cerinţe generale: .asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor.protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii. proiectelor sau operaţiunilor. în condiţii de regularitate. control şi înregistrare să fie. Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează. cuprinzătoare. în principal. rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia. încredinţate unor persoane diferite.dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. programelor. Cerinţele generale şi specifice de control intern sunt.

d) ordonanţarea cheltuielilor. c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate. competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe. 36 . şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia: a) legalităţii şi regularităţii. f) constituirea veniturilor publice. b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament. după caz. stabilite potrivit legii. În funcţie de specificul entităţii publice. regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate.b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. inclusiv prin virări de credite. eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare. i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite. l) alte tipuri de operaţiuni. care poartă viza de control financiar preventiv propriu. (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu. k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare. g) reducerea. reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism. (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept. h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. j) vânzarea. după caz. e) efectuarea de încasări în numerar. proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare. conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor tipuri de proiecte de operaţiuni. gajarea. certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. (1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate. stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

CAP. VIII RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 37 .

18 servicii.G. 1087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice. Statutul de functii pentru aparatul propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este elaborat conform prevederilor O. . nr. în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să se realizeze în vederea atingerii obiectivelor stabilite. au fost aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 nr. iar serviciile şi birourile sunt conduse de şefii de compartiment.09. nr.8. Norme reglementare in domeniul resurselor umane Statul de funcţii.R. O. Structura organizatorică a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este structurată după cum urmează: . 13) 38 . Efectivul de resurse umane in cadrul institutiei .G.04.U. nr. condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi.L. si motivarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face in temeiul Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici.2002.2004. 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu. HG nr. 1084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. nr.U. conform legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici si pe baza organigramei aprobate prin H.2.R.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice.G. impreuna cu Organigrama si Regulamnetul de Organizare si functionare ale aparatului propriu ale Primariei.C.U. numirea. potrivit competenţelor. precum şi de contestare a calificativelor acordate. regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. O. Statul de functii al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este aprobat prin hotarare a Consiliul Local al sectorului 1. 8. 42/2001.R. 46/27. Selectarea. 33/2001. 174/19.1. promovarea. Conducătorul instituţiei se subordonează primarului şi viceprimarului. evaluarea.14 birouri Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este condusă de directorul executiv şi directorul executiv adjunct. recrutarea. pe baza HG nr. 24/2000. HG nr.

Mărirea numărului de posturi pe întreaga instituţie de la 138 la 164 va impune un volum de muncă suplimentar în cadrul Biroului Resurse Umane.08-14 şi XVI alin.206 de execuţie. Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 28.La înfiinţarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale sector 1 numărul personalului angajat era de 121.2003 parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. numărul personalului era de 292 înfiinţându-se Biroul Încasări. Ocuparea Domeniului Public şi înfiinţarea Compartimentului Auditor Intern. numărul personalului a crescut la 250 de salariaţi. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. În anul 2003 numărul personalului a crescut la 275 prin mărirea numărului de salariaţi în cadrul serviciilor si prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV şi a două birouri subordonate serviciului Administrarea Sistemului Informatic. după cum urmează: o 226 funcţionari publici din care: . . În anul 2002 schema organigramei s-a modificat prin înfiinţarea unor servicii noi: • Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • Protecţia Muncii PS • Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă În subordinea Serviciului de Executare a Creanţelor Bugetare s-au înfiinţat doua Birouri Persoane Fizice şi Persoane Juridice. 39 . 4 şi 5 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice. cu următoarea componenţă: • Director • Serviciul Prelucrarea Automată a datelor • Biroul Juridic • Biroul Resurse Umane • Biroul Evidenţă şi Arhiva • Serviciul Administrativ Aprovizionare în subordinea căreia era personalul auxiliar • Serviciul Buget Financiar • Serviciul Contabilitat • Director adjunct • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice I • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Juridice • Serviciul Urmărire Încasare şi Executare Silită În anul 2000 numărul personalului s-a mărit la 138 prin înfiinţarea Serviciului Taxe Locale.05. respectiv Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware. prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea II Titlul III. În data de 30/08/2001 numărul personalului era de 164 prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Ca urmare. Tot în anul 2003 în luna iunie conform articolului nr.20 de conducere.

după efectuarea operaţiunilor de avansare a funcţionarilor publici în grad. . Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Concursul se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante.3. Toţi cei ce au devenit funcţionari publici au depus jurământul în faţa conducerii instituţiei şi au semnat actul oficial prin care se confirmă calitatea obţinută. limbi străine) 8. .Contravenţii • Biroul Persoane Fizice • Biroul Persoane Fizice 2 • Biroul Persoane Fizice • Biroul Evidenţă Patrimoniu Achiziţii Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 22.participarea la cursuri de specializare plătite de instituţie. situaţia direcţiei prezentându-se astfel: o 354 din care 318 funcţionari publici: . fiscalitate.36 angajaţi pe bază de contract. Nu s-au înregistrat abateri disciplinare care să fie sancţionate administrativ sau pecuniar.absolvirea de cursuri de diferite profiluri pe cheltuială proprie (IT. prin aplicarea prevederilor Legii 188/2001. . 1087/2001. În perioada pe care o analizăm (2005-2006) este de remarcat că s-au desfăşurat o serie de activităţi ce au vizat creşterea pregătirii de specialitate a personalului: . potrivit prevederilor legale.convocări anuale de pregătire prin scoaterea din serviciu. după asigurarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a încadrării 40 . În anul 2003.28 de conducere. -290 de execuţie.În anul 2004 numărul personalului s-a mărit la 354 prin înfiinţarea unor birouri: • Biroul Urmărire Încasare Executare Silită.04. clasă şi categorie. personalul serviciului a dobândit calitatea de funcţionar public. Modalitati de selectie si recutare a functionarilor publici Selectionarea functionarilor publici Intrarea in corpul functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face numai prin concurs organizat de catre Primarie in baza hotararii Guvernului nr.2004 o altă parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici.

prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice. exclusiv pe baza rezultatelor obţinute. d) tratamentul egal.într-o funcţie publică corespunzătoare a funcţionarului public care nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile lui.  41 . astfel încât orice candidat să aibă şanse egale la ocuparea funcţiei publice. prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecţie obiective şi clar definite. pe baza cerinţelor prevăzute în fişa postului. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice se face pe baza următoarelor principii: a) competiţia deschisă.  Conditii de participare la concurs În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii : • are numai cetatenie romana si domiciliul in Romani • cunoaste limba romana. prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcţiei publice. pentru fiecare dintre funcţiile publicevacante. b) selecţia după merit. precum şi după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri. Pentru a organiza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 are obligaţia de a înştiinţa în scris Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului. În situaţia în care în baza de date nu există astfel de persoane Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă aviz favorabil organizării concursului. scris si vorbi • are varsta de 18 ani implinit • are capacitate deplina de exercitiu • are o stare de sanatate corespunzatoare • indeplineste conditii de studii prevazute de lege pentru functia publica • nu a fost condamnata pentru savarsirea unie infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice • a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiie publice. cu excepţia funcţiilor publice de debutant. La stabilirea condiţiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se pot avea în vedere: a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei publice. în condiţiile legii. prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor. c) asigurarea transparenţei. e) confidenţialitatea. pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii cu 30 de zile inainte de data organizarii concursului. prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice. În termen de 15 zile Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a verifica în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice dacă există persoane care nu mai deţin funcţia publică din motive neimputabile lor pentru a fi redistribuite. Functiile publice vacante. Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu condiţiile specifice.

În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu. iar celalalt un alt functioanr public din cadrul Primariei sectorului 1.G. Notarea celor două probe se face prin note la 10. pentru unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăţenii. Nota minimă de promovare a concursului este Proba scrisă constă în redactarea. cu excepţia autorităţilor 42 . Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. dintre care unul vafi conducatorul compartimentului in care este numit. în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat să repete. perioada de stagiu. Functionarul public definitive depune juramantul de credinta in fata primarului sectorului 1 si in prezenta a doi martori.  Numirea in functie a de unui la 1 acordate 7. funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenţă profesională. e) necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităţi naţionale. denumită în continuare metodologie. gradul 3. în prezenţa comisiei de lucrări scrise sau în completarea unor teste-grilă. c) necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională. Proceduri de evaluare a personalului Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. pe baza rezultatului evaluării funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a. se aplică funcţionarilor publici definitivi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. nr. din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 conform H. d) necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de operare/programare pe calculator. Numirea ca functionar public definitive se face de catre primarul sectorului 1. Nota finală a concursului este dată de media aritmetică a notelor finale la cele două probe. 1084 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.4. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi interviu. precum şi de contestare a calificativelor acordate. a unei La terminarea perioadei de stagiu.refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie 8.b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice respective. precum şi de contestare a calificativelor. în unităţile administrativteritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20%. concurs. o singură dată.

important. dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante. c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale. precum şi nevoile de instruire pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea Notarea criteriilor de performanţă şi stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând următoarele etape: a) pentru fiecare criteriu de performanţă din raportul de evaluare se stabileşte un grad de importanţă. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public. Gradul de importanţă se exprimă prin următoarele calificative: R . denumit în continuare evaluator.mai puţin important. d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public. Acestea se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. "important".interviul.foarte important. Partea I. vederea completării raportului de evaluare evaluatorul: a)analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate. Pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "foarte important". Procedura 3 1. contrasemnarea raportului de evaluare. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de execuţie se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea. de evaluare de de evaluare se realizează în următoarele etape: către 43 . "mai puţin important".completarea raportului evaluator. în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa În acestora. e) stabileşte obiectivele individuale. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată. 3. Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale fiecărui an. M . cu modificările şi completările ulterioare.şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. 2. Gradul de importanţă exprimă semnificaţia criteriului de performanţă prin prisma atribuţiilor prevăzute de fişa postului. numiţi în condiţiile Legii nr. termenele de realizare. Stabilirea criteriilor de performanţă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte anual criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. S .

5 .51-2.50 foarte bun. după cum urmează: între 1.50 . nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite.nesatisfăcător. între 4. 3 .00-1. între 1.51-3.00 .excepţional. 2 . IX ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PE TERMEN MEDIU 44 . între 3.b) totalitatea gradelor de importanţă exprimate prin acelaşi calificativ formează o categorie de importanţă. între 2.satisfăcător. Pentru fiecare categorie de importanţă se face media aritmetică a notelor acordate şi se obţine o notă parţială.satisfăcător.50 .50 . CAP. Criteriile de performanţă se notează de la 1 la 5. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale.nesatisfăcător. 4 .foarte bun.bun.excepţional.51-4.51-5.bun. Semnificaţia notelor este următoarea: 1 .

proiecte. www. Planul a fost adoptat în cadrul Summitului European de la Gotteborg. în cadrul Summitului Mondial pentru Societatea Informaţionala. menit sa integreze toate statele de pe continent din punct de vedere informatic. Sistemul Electronic Naţional (SEN). Pentru a reduce corupţia derivata din achiziţiile publice la nivel central şi local. şi a creat. SEN a primit. Pâna în prezent. iar 411.elicitatie. într-un sistem cu norme şi proceduri unice. de mare importanţa fiind Legea 161/2003 referitoare la implementarea SEN.şoare prin intermediul acestui instrument. ca punct de plecare pentru construirea unei arhitecturi complexe de e-Government în viitorul apropiat. au emis HG 1085/ 2003.e-guvernare. la costuri mai mici. investiţii în resursele umane orientate catre IT. derulate si/sau in cursuri de derulare În cadrul conceptului de Societate Informatica.000 de contracte adjudecate. una dintre companiile active pe e-licitatie.ro. De altfel. care îi obliga pe funcţionarii publici sa accepte formularele electronice. Conformându-se noii orientari. Guvernul României s-a aliniat la iniţiativa eEurope+. stimularea utilizarii reţelei internet ca instrument pentru comerţul electronic şi accesul la servicii publice.ro şi a impus obligaţia ca toate achiziţiile publice semnificative sa se desfa. rezultate din 223. politici. peste 195 de ofertanţi au câştigat cel puţin 100 de licitaţii. care este un plan de acţiune al ţarilor candidate la aderarea la Uniunea Europeana. iar pentru a învinge inerţia din structurile administrative. Autoritaţile au adoptat o serie de legi privind Societatea Informaţionala. programe.760 miliarde de lei.ro a încheiat anul 2003 cu economii de 2.255 de tranzacţii.ro depaşind chiar 11. având câteva ţinte precise: accesibilitate mai mare pe internet. Guvernul a creat sistemul de licitaţii electronice www. în colaborare cu firma româneasca Softwin. www.000 de licitaţii. un ghişeu unic pentru sute de formulare 45 . "Strategia de dezvoltare a serviciilor publice prin mijloace electronice".Strategii. Un numar de 23 de autoritaţi contractante au lansat mai mult de 1. premiul pentru "cel mai bun conţinut digital" la secţiunea e-Government. Guvernul a elaborat. iar 886 cel puţin o licitaţie. peste 100. Drept consecinţa. şi se deruleaza sub egida Comisiei Europene.e-licitatie. în septembrie trecut. în iunie 2001.

prin implementarea unui program de incasare performant . de trecere de la unica posibilitate de a contacta administraţia . mai întâi pentru Bucureşti. În documentele oficiale se menţioneaza ca. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale prevede obligaţia autoritaţilor administraţiei publice locale de a implementa astfel de sisteme în fiecare oraş şi municipiu. 291/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr.ro. DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1.cum era ghişeul.e-guvernare. În plus. Serviciile sunt accesibile numai utilizatorilor înregistraţi. site-ul ofera o mulţime de instrumente menite sa ne faca viaţa mai uşoara. online. Acest instrument de lucru era prezentat ca "o schimbare majora. se includ preluarea declaratiilor on-line." a declarat ministrul Nica la finele anului trecut. Conform cerinţelor Uniunii Europene.gradual. Aceste sisteme vor fi imbunatatite. Adresa pune la dispoziţia vizitatorilor mai mult de 160 de formulare pentru descarcare şi 5 servicii online. Dan Nica. începând cu anul 2004 declaraţiile de venit global pentru persoane fizice pot fi depuse şi în format electronic. "Foarte multe dintre cererile venite pe adresa e-guvernare. Pentru accesul la aceste facilitaţi. care permite preluarea informatiilor si transmiterea lor spre cunostinta cetateanului. sistemele electronice de achitare a taxelor şi impozitelor pot oferi şi posibilitatea de a efectua plaţi în numele altor persoane. dar funcţionarea acesteia presupune un volum uriaş de munca pentru Ministerul Finanţelor." Concret. care face necesara o implementare graduala a unui asemenea sistem electronic. în funcţie de posibilitaţile existente. şi de aceea am demarat realizarea acestuia. Avand in vedere trendul spre o societate informatizata. MCTI a definitivat cadrul pentru crearea unor sisteme funcţionale de plata electronica a taxelor şi impozitelor locale.ro au indicat ca acesta ar fi un serviciu electronic necesar. Introducerea serviciului se va face gradual. la un an de la aprobarea de catre Guvern a 46 . stabilind obligaţia tuturor municipiilor şi oraşelor de a dezvolta sisteme alternative de plata electronica a taxelor şi impozitelor. o problema în relaţia cu administraţia. O prima categorie grupeaza formularele administrative care pot fi consultate şi descarcate în format electronic: cerere de alocaţie de stat pentru copil. Taxe locale – e-tax Anul trecut. orice firma din România îşi va putea depune online declaraţiile vamale. De altfel. ca punct unic de acces la informaţiile şi serviciile publice în format electronic. pentru a obţine un formular şi pentru a afla mai multe detalii despre modul în care acesta se completeaza sau chiar de a rezolva complet. la nivelul altor regiuni ale ţarii. pâna acum -. Legea nr. prin diverse modalitati: site-ul propriu prin care pot fi vizualizate date despre taxe si impozite. infochioscuri. Crearea aplicaţiei nu constituie o problema. utilizatorii trebuie sa se înregistreze. declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat şi declaraţia de venit global. fara a mai fi necesara deplasarea la punctele vamale. Ca serviciil online furnizate. vama va trebui sa opereze în mediul electronic european pâna în anul 2007. urmând a fi extins treptat. dupa care vor obţine un numar de cont şi o parola. la oportunitatea de a accesa un site de oriunde din ţara sau strainatate. cu ultimele noutati in domeniul IT. Tot la capitolul intenţii merita menţionata şi promisiunea aceluiaşi înalt demnitar referitoare la faptul ca. urmând a fi dezvoltat permanent. potrivit ministrului Comunicaţiilor. începând din acest an. a inceput demersurile pentru a se inscrie sub noile coordonate .Un pas mare l-a reprezentat crearea site-ului de internet www. in perioada urmatoare.

mcti. si aflata si in ajutorul cetatenilor. aflata in interconexiune cu celelalte institutii publice. noutatile IT. Se pare ca primariile din Iaşi sau Râmnicu-Vâlcea. vor ajuta administratia publica din Romania. El poate fi accesat fie printr-o interfaţa specifica. existând şi puncte publice de acces la internet. Municipiul Piteşti ofera chiar posibilitatea de a lua contact cu sistemul în mod demonstrativ. Chiar şi printre oraşele listate. Prima surpriza pe care am avut.ro/mcti0.o a fost absenţa unor oraşe mari de pe lista. De asemenea. sau ca urmare a contractelor încheiate cu unele dintre autoritaţile locale. Giurgiu. Dintre oraşele mari ale ţarii. Sistemul permite prezentarea documentelor şi etapelor pe care trebuie sa le parcuga cetaţenii în rezolvarea unei probleme. secţiunea Tehnologia Informaţiei. posibilitatea completarii formularelor oficiale. nu au fost capabile sa respecte prevederile legii care le obliga sa aiba proiecte-pilot funcţionale de e-tax pâna la sfârşitul anului 2003. cred ca s-au facut eforturi remarcabile pentru a recupera timpul pierdut. uneori. alte 17 având sisteme de informare funcţionale şi pe cele de plata în lucru. fie prin internet. la integrarea informatiilor intr-o baza de date utila . 47 . 46 de localitaţi urbane aveau implementate sisteme electronice de plata. altele mai puţin placute. şi. infochio şcuri de unde se poate realiza plata acestor taxe. O încercare de a accesa aleatoriu aceste sisteme se soldeaza. Dat fiind ca iniţiativa este de-abia la început.html? page=1159.mcti. posibilitatea actualizarii permanente a datelor. un instrument de informare publica. si in speta DITL SECTOR 1. Piteşti sau Târgu-Mureş. în majoritatea cazurilor. Acesta este un sistem distribuit geografic. Numeroase primarii au instalate. Funcţionarea sistemelor electronice de plata a taxelor locale nu face necesara conectarea tuturor gospodariilor la internet. Concluzia care se impune . cu surprize . subsecţiunea Plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. Info-chioşcul.Ordonanţei. însa. de exemplu. oferind un nume de utilizator şi o parola în acest scop. regasirea documentelor utile în toate sursele de informaţie gestionate prin intermediul unei funcţii de cautare etc. Cluj-Napoca. Lista localitaţilor urbane care au disponibile sisteme electronice de plata a taxelor şi impozitelor locale poate fi consultata pe site-ul www. locurile de acces fiind raspândite în întreaga ţara.unele placute. paginile care ar trebui accesate prin linkurile respective nu exista deloc. dupa zeci de ani în care România a fost o gaura neagra pe harta informatica a Europei. sau la adresa: http://www. Tot în categoria utilitaţilor de informare publica online se numara şi conceptul de info-chioşc.ro. în prezent. nefuncţionale. aşa-zisele proiecte-pilot sunt. Poşta Româna ofera posibilitatea plaţii acestor taxe prin cele 281 de oficii poştale din toata ţara ce asigura accesul public la internet. am remarcat servicii e-tax funcţionale la Timişoara.

X DIAGNOSTICUL GLOBAL AL DIRECTIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 48 .CAP.

Cheltuielile generate de colectarea impozitelor sunt mult diminuate comparativ cu celelalte sectoare întrucât nu sunt implicate alte instituţii care percep comision (Poşta Română. adresa este www. prin organizarea unor reuniuni de lucru periodice 7. prezentând un nivel ridicat de posibilităţi de adaptare la cerinţele diverselor categorii 5.pagina de internet.impozitelocale1. Permanentă legătură cu serviciile publice cu profil de activitate similar.PUNCTE FORTE 1.31.. Programul ASSERT conţine baza de date în SQL Server 2000. C. care acoperă întreaga arie administrativ-teritorială a Sectorului 1 3. etc) 4.E. Centre proprii de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Sectorului 1 bugetului local al Sectorului 1: în prezent sunt 7 centre de colectare. 659.Colaborarea constructivă cu Consiliul Local al Sectorului 1 49 .ro -prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL . Este un sistem de gestiune al bazelor de date performant.tel. iar interfaţa cu utilizatorul este adaptată mediului Windows.14. 115 .C. Calea Grivitei nr. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date 2. „ASSERT”. Programul de lucru cu publicul este astfel structurat încăt să dea posibilitatea contribuabililor să beneficieze de serviciile oferite de instituţie 6. -infochioşc-urile aflate în sediile din: Piata Amzei nr. Partea din sistemul informational care se adresează cetăţeanului: Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC) : -informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. on-line. de tip client-server. A fost implementat un program nou de colectare a taxelor. 13.

16/1996 privind Arhivele Naţionale 4. Spaţiu insuficient pentru depozitarea materialului arhivistic. 3. Extinderea programului de lucru cu publicul în sensul prelungirii acestuia în zilele de sfârşit de săptămână. Număr mare de ore efectuate peste durata normată a timpului de lucru (care conduce la oboseală. Insuficiente fonduri alocate pentru ridicarea nivelului de pregătirea profesională a funcţionarilor publici. 2. 6. 5. Dotarea centrelor de încasare cu mijloace electronice de plată 7.Introducerea întregului sistem de evidenţă computerizat pe un server comun pe întreaga instituţie. Implementarea unui nou program de încasare a taxelor si impozitelor .8.Recompensarea angajaţilor procentual din nivelul debitelor urmărite şi încasate 4. comparativ cu celelalte instituţii cu profil de activitate similar 3. în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. Accesarea de fonduri de dezvoltare. Imbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului 50 . Personalul subdimensionat numeric pentru activitatea de arhivă 6. PUNCTE SLABE 1 . ceea ce ar spori eficienta de colectare. Constatare şi Impunere Persoane Juridice precum şi a Serviciului Executare Creanţe Bugetare în vederea armonizării activităţii celor două servicii. şi implicit la reducerea performanţelor profesionale ale salariatilor) PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII INSTITUTIEI 1.Funcţionarii publici nu sunt motivaţi din punct de vedere financiar prin acordarea unor stimulente reprezentate prin stabilirea unui procent din cifra de încasare – deşi această posibilitate de motivare financiară este prevăzută în actul normativ.Reorganizarea Serviciilor de Stabilire.Suplimentarea centrelor de colectare 5. Fluctuaţie de personal generată de salarizarea specifică din cadrul administaţiei publice locale. si ar reduce timpul de aşteptare la ghişeu 8. 2. europene şi internaţionale.

= ANEXE = Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli pe anii 2005. 2006 51 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->