CAP.

I

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia analizata: DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, sector 1, Bucuresti. Profil: Directia Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1 funcţionează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al Sectorului. Obiect de activitate: Are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor sunt: - informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. - prin intermediul infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. 13, Calea Grivitei nr. 115 - prin pagina de internet; adresa este www.impozitelocale1.ro - prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe, sumele de plată la data apelului, precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.

1.2. Baza legala de infiintare
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - sector 1 Bucuresti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 / 7.10.1999.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea nr. 210/05.08.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind constituirea unor compartimente de specialitate; - Hotărârea Guvernului României nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea protocolului – cadru si a acţiunilor de predare-preluarea a exercitării de către Consiliile judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr189/1998 privind finanţele publice locale la nivelul primăriilor sectoarelor Municipiului Bucureşti şi înfiinţatea

2

evaluarea competen ţelor responsa bilităţilor personalu lui

Direcţiei Impozite Taxe Locale şi metodologia legislativă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti. - Hotărârea nr.221/16.09.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea primăriilor de sector. - Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avand ca scop incasarea veniturilor la Bugetul Local al Sectorului 1 si Bugetul Capitalei. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

1.4. Obiective fundamentale urmarite de institutie in urmatorii doi ani
 Obiective principale:

1. Îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor, care se poate realiza prin: - intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salarii, impozit pe venit, TVA, accize, taxe vamale şi alte venituri) în corelare cu Planul de încasări. - intensificarea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale în conformitate cu veniturile bugetare stabilite în legea bugetului asigurărilor sociale de stat - executarea silită a contibuabilor cu obligaţii restante la bugetul de stat ; - urmărirea operativă a declanşării procedurilor de reorganizare şi faliment în cazul contribuabililor asupra cărora măsurile de executare silită nu mai dau rezultat 2. Îmbunătăţirea calităţii în activitatea de asistare a contribuabililor prin diversificarea metodelor de comunicare, prin organizare, prin cursuri, instruiri, seminarii etc. 3 .Îmbunătăţirea organizării interne - desfăşurarea auditului intern. 4. Perfecţionarea managementului şi resurselor umane prin : - evaluarea competenţelor şi responsabilităţilor personalului - analiza gradului de realizare a indicatorilor programaţi la nivelul compartimentelor structurale ; 5. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei pentru a raspunde la cerintele impuse de U.E. in urma integrarii din ianuarie 2007, prin aplicarea legislaţiei existente armonizată cu prevederile legislaţiei U.E. 6. Demnitatea publică şi serviciul civil care se poate realiza prin: - analiza structurii organizatorice a instituţiei3 contextul cerinţelor de creştere s eficienţei în ctivităţii ; - promovarea managementului participativ ; - analiza procedurilor de lucru existente armonizate cu cerinţele standardelor aplicabile

- recrutarea funcţionarilor publici transparent prin publicitatea condiţiilor de concurs (publicarea in Monitorul Oficial, presa scrisa, INTERNET - adoptarea şi aprobarea unui Regulament de Ordine Interioară adaptat la cerinţele eticii funcţionarului public, urmărindu-se astfel asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul contribuabilor, printr-un comportament profesionist, precum şi transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei -intocmire şi aprobare sistem de criterii pentru evaluarea funcţionarilor publici în scopul acordării salariilor de merit pentru performanţelor profesionale. 7. Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale - planificarea şi realizarea de întâlniri şi colaborări cu reprezentanţii altor instituţii.

1.5. Minister coordonator
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector1, Bucuresti, se afla in subordinea Ministerului Finantelor Publice (MFP).

1.6. Modalitati de colectare a impozitelor si taxelor
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziţia contribuabililor sectorului 1, o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care va trebui să-l acorde în vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 1. Informaţii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obţine: - de la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, - prin sistemul de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date. În situaţia în care sistemul vocal nu recunoaşte CNP (codul numeric personal – pentru persoane fizice) / după caz CF (codul fiscal – pentru persoane juridice), contribuabilii sunt invitati la sediul din Piaţa Amzei nr. 13, în vederea introducerii acestuia în baza de date, ocazie cu care se poate securiza accesul la informaţie prin introducerea unei parole.  Modalităţi de plată: 1. plata cu numerar 2. plata cu ordin de plată (se poate asigura prin banca unde contribuabilul are cont deschis) 3. plata cu card 4. plata prin internet – prin sistemul internet banking oferit de bancpost. 5. plata prin mandat poştal

1.7. Modalitati de organizare a activitatii - structura organizatorica, analiza departamentelor
ORGANIGRAMA STATUL DE FUNCTII

4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, Bucuresti nr. 131/19.06.2003

 Structura organizatorica :
a). b). c). d). • • • • • • • • • • • • • • • • • conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT compartimentele funcţionale: Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridic Serviciul Taxe Locale, Ocupare Domeniul Public; Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetar Serviciul Contabilitate Biroul Audit Intern; Serviciul Administrativ Aprovizionare; Serviciul Juridic Biroul Resurse Umane Serviciul Relaţii cu Cetăţenii; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice Serviciul Prelucrare Automată a Datelor Biroul Evidenţă şi Arhivă Biroul Gestiune Arhiv Protecţia Muncii şi P.S.I.

 Atributiile departamentelor Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasara impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale care au fost transferate de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor la consiliile locale. Este condusă de un director şi un director adjunct. A. Directorul are următoarele atribuţii şi răspunderi: • organizează şi controlează activitatea instituţiei; • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Biroul Administrarea Sistemului Informatic, Biroul Prelucrare Automată a Datelor, Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware, Serviciul Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse Umane, Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă, 5

Încasare şi Executare Silită. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • coordonează prin intermediul directorului adjunct. Serviciul Stabilire. Serviciul Urmărire. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. în condiţiile legii. promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia. • ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă • aprobă. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor. evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor. Protecţia Muncii şi P. • îndeplineşte. 6 . Biroul Audit Intern. în condiţiile legii. orice alte atribuţii. • răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II.S. Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Urmărire. Serviciul Stabilire. • asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente. Directorul adjunct are următoarele atribuţii şi răspunderi: • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Taxe Locale. destinate unor terţe persoane. Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I.I. Încasare şi Executare Silită. întocmirea fişelor posturilor. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. răspunde de rezolvarea. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. • asigură măsurile pentru evaluarea posturilor. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate. • asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative. a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente. • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalul • poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuţii ce îi revi • semnează toate documentele care ies din instituţie. B. Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire.Biroul Gestiune Arhivă. Serviciul Taxe Locale. efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine • solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii • soluţionează obiecţiunile. în scopul asigurării eficienţei activităţii. reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie. • asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare • organizează munca în cadrul instituţiei. • ia măsuri pentru organizarea. în limitele competenţelor stabilite. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV. • organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor.

numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. programul de funcţionare.structura organizatorică.actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. . • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: . • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. •  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii Are următoarele atribuţii principale: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. • răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal.• aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituţiei şi răspunde de realizarea acestora. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. atribuţiile departamentelor. • răspunde de activitatea de prelucrare automată a datelor • organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi juridice. • asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancţiuni disciplinare conform Codului Muncii salariaţilor din subordine. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. 7 . . • urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari. • face propuneri pentru stimularea personalului din subordine] • face propuneri privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct. • propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de realizarea acestuia.

asupra modificărilor intervenite. stabilire şi debitare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I (cu sediul în Calea Griviţei nr. .programe şi strategii proprii. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. 54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate 8 . impozitul pe terenuri . • colaborează cu Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare şi sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării debitelor. 208 – 210). . taxa asupra mijloacelor de transport. efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. Serviciul Stabilire. potrivit legii. 13) au următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare. • analizează. . la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri. bugetul si bilanţul contabil. • eliberează certificate fiscale • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite • vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului Lege nr.sursele financiare.-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. . -lista cuprinzând documentele de interes public.  Serviciul Stabilire. fax. soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale.. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice. • întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil în plus sau eronat la bugetul local. taxa de afişaj. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. impuneri şi încetări de rol. 115). etc. impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite. • exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiilor de impunere. Serviciul Stabilire.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. Serviciul Stabilire. • efectuează rectificări de rol. Pajurei nr. modificând unde este cazul. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II (cu sediul în Calea Griviţei nr. 13). • verifică documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III (cu sediul în Str. în conformitate cu prevederile legale în domeniu • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. numerele de telefon. sediul. respectiv: denumirea.

necesare realizării obiectului controlului • stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează. impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local. afişaj şi reclamă. registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate.  Serviciul Stabilire. luând sau propunând măsurile care se impun. modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice. 9 . 13) are următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri. majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate • verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire. • efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare. după caz. conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate. • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice al • probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale. taxa pentru folosire • terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice. orice alte atribuţii repartizate de conducere.stabilire. • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau. potrivit legii. a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local • analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice • solicită şi verifică documente. înscrisuri. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. conform legislaţiei în vigoare. regrupate într-un dosar fiscal unic • efectuează controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile. • constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri. plătite în plus sau eronat la bugetul local • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice. Constatare şi Impunere Persoane Juridice (cu sediul în Piaţa Amzei nr. taxe speciale etc • introduce în vaza de date a instituţiei actele de impunere.• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. taxa asupra mijloacelor de transport. în condiţiile legii. • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate. constatare. impozitul pe spectacole. • întocmeşte documente pe suport aterial sau magnetic privind modificările zilice efectuate în baza de date. de modificare a masei impozabile şi descoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile • analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate. • îndeplineşte.

reduceri. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice: • urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane fizice a tuturor debitelor primite pentrua fi înscrise în evidentă. • inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă • prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de directorul adjunct.T. măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale. • aplică procedura de lucru specifică serviciului. scutiri şi restituiri de impozite şi taxe. III şi IV din cadrul D. orice alte atribuţii repartizate de conducerE  Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare (cu sediul în Piaţa Amzei nr. taxe. în condiţiile legii. cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale. conform legii. în caz contrar. • îndeplineşte. • în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale. în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor ROF în vigoare. intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare. • inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare.I. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice b. eşalonări. amenzi etc. • îndeplineşte. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces. II. 10 . • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. reprezentând impozite. conform dispoziţiilor legale în vigoare. rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice are atributii asemanatoare celui pentru persoanele fizice. în conformitate cu prevederile legale. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului.L. care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice Biroul Urmărire. Biroul Urmărire.. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante. • efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare şi furnizează informaţii şi documente instituţiilor abilitate să le solicite. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. • verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire. orice alte atribuţii repartizate de conducere Biroul Urmărire. 13) este structurat sub forma a două birouri. şi anume: a. în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu • întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice. atât de către serviciile de constatare persoane fizice I. precum şi majorări de întârziere.Biroul Urmărire.• analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări.

• ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate. responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 • urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele de închiriere încheiate de către serviciile de specialitat • calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate • întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al sectorului 1. evidenţa contabilă pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori • conduce corect şi la zi evidenţa încasărilor în numerar. pentru următoarele surse: • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1 privind agenţii economici care ocupă domeniul public de pe raza sectorului 1. • exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 ale lunii următoare • întocmeşte Contul de execuţie bugetară. • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar.  Serviciul Buget Financiar (cu sediul în Piaţa Amzei nr. conform Ordinul Ministrului Finanţelor nr. stabileşte soldul zilnic al casieriei.a. a majorărilor de întârziere şi a încasărilor în fişele analitice de urmărire. precum şi Nota de fundamentare a execuţiei care vor fi depuse la Primăria sectorului 1 la termenele stabilite s. 13) are următoarele atribuţii principale: • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi Nota de fundamentare a acestuia • urmăreşte realizarea veniturilor bugetului local 11 . 13) are următoarele atribuţii principale : • desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local. Serviciul Taxe Locale (cu sediul în Piaţa Amzei nr. 1394/1995. asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 • întocmeşte la finele fiecărei luni balanţa de venituri şi cheltuieli. 13) are următoarele atribuţii principale: • asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat. în limita creditelor bugetare aprobate şi pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli.a. precum şi calculul majorărilor de întârziere.  Serviciul Contabilitate (cu sediul în Piaţa Amzei nr. precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin cas • asigură. serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 s. • întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici. ce se transmit de personalul din subordine.

a. înregistrare. RADET. • întocmeşte şi înaintează Serviciului Buget Financiar propuneri privind bugetul anual al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind baza materială. pe căile de acces şi spaţiile verzi. apă. combustibil. rechizitelor şi a altor materiale de uz gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora • întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreţinere. plata salariilor. • ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituţiei • asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în domeniul său • organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile. depozitarea gestionară şi conservarea acestora. a gestiunii materiale şi întocmeşte documentaţia necesară.• propune şi întocmeşte bugetele rectificative pe parcursul anului bugetar în funcţie de modul de execuţie al bugetului iniţia • avizează cererile de deschidere de credite bugetare pentru instituţie. urmărind respectarea limitelor maxime ale creditelor aprobate şi a destinaţiei acestor • colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea realizării Contului anual de execuţie bugetară şi a Notei de fundamentare a Contului de execuţi • efectuează încasări şi plăţi zilnice în numerar (încasarea veniturilor. • organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotare. RGAB. aflate în directa administrare a sa. . etc. • vizează cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor. repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia în afara unităţii prin registratura generală.  Serviciul Prelucrare Automată a Datelor (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • organizează efectuarea curăţeniei în incinta imobilului şi răspunde de realizarea acesteia • organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediu. • organizează. este structurat sub forma a două birouri. 13). b) Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware  Serviciul Administrativ-Aprovizionare are următoarele atribuţii principale: • asigură activitatea de primire. ridică extrase de cont şi depune instrumentele de plată la Trezorerie • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă s. şi anume: a) Biroul Administrarea Sistemului Informatic. ROMTELECOM. rechizite.) • ia măsuri de gospodărire raţională a energiei electrice. supraveghează şi răspunde de paza instituţiei şi respectă reglementările privind accesul în aceasta • vizează facturile furnizorilor direcţi (FDEB. plata avansurilor spre decontare) • efectuează operaţii cu numerar în relaţia cu Trezoreria sectorului 1. inclusiv dezăpezirea acestuia. • întocmeşte propuneri privind programarea reparaţiilor şi executarea acestora pentru spaţiile în care funcţionează Direcţia şi răspunde de realizarea acestor • asigură împreună cu Serviciul Relaţii cu Cetăţenii circuitul documentelor • gestionează clădirile şi spaţiile cu destinaţie de birouri. 12 .

memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului instituţiei.T. 13 .S. conform legislaţiei în vigoare • asigură desfăşurarea normală a atribuţiilor.  Serviciul Juridic este format din următoarele birouri: a) Biroul Juridic (cu sediul în Piaţa Amzei nr.I. temeinice şi motivate. reprezintă D. 13). a sarcinilor de serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat conform ROI şi ROF • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • îndeplineşte. la cererea conducerii. orice alte atribuţii repartizate de conducere. orice alte atribuţii repartizate de conducere.T. • îndeplineşte. în condiţiile legii. • sesizează instanţele judecătoreşti.L. • informează conducerea instituţiei asupra eventualelor încălcări ale legislaţiei pe care le constată în cadrul D. • acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic.I. când este cazul.T. întâmpinări.L.I. În domeniul activităţii de asistenţă pentru contribuabili: • furnizează informaţii care privesc contribuabilii. • promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face propuneri conducerii D.I. care are următoarele atribuţii principale: În domeniul activităţii de asistenţă juridică: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei economicofinanciare şi semnalează conducerii instituţiei eventualele neconcordanţe legislative. asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora • avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului D.L.L. Sector 1 • avizează. contestaţiilor. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. în cazul în care este citată ca parte în proces. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. cereri reconvenţionale.T. • asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acesteia . precum şi a modului de soluţionare a acestora.T. asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei.L.I.• răspunde de asigurarea ştampilelor.. cheilor şi sigiliilor. în legătură cu schimbările intervenite în legislaţie. semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni. • ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu caracter juridic • asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D.I. în condiţiile legii. • asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege. În domeniul activităţii de soluţionare a obiecţiunilor: • ţine evidenţa obiecţiunilor. şi alte documente specifice • arhivează Monitoarele Oficiale. Sector 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti. • răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară protecţiei muncii şi P.

• asigură şi răspunde de arhivarea documentele nou create. are următoarele atribuţii principale: • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale. în condiţiile legii. 208-210). Biroul Evidenţă şi Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. • pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • întocmeşte nomenclatorul pe termene de păstrare. pe bază de semnătură. rectificările pentru imobile şi mijloace de transport pe suburbii. prin concurs. • răspunde de rezolvarea reclamaţiilor. Străzi şi numere poştale. 13). • răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. • eliberează adrese în urma solicitărilor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege. care are următoarele atribuţii principale: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei. • îndeplineşte. • repartizează declaraţiile anuale. • arhivează certificate fiscale eliberate. 14 . în condiţiile legii. • organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente • îndeplineşte.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. d). străzi şi numere poştale. • eliberează acte originale personale aflate în dosare. în conformitate cu Legea nr. • urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei.b). c) Biroul Gestiune Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţă biroului • ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul instituţiei • răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei pe suburbii. • arhivează certificatele fiscale eliberate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create. 16/1996 a Arhivelor Naţionale • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite în anul precedent de către celelalte servicii din cadrul instituţiei. 208-210). reţinând la dosar copii certificate de responsabilii arhivei.

salarii de merit etc. • răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din cadrul instituţiei • stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor • organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului • propune. planificare. promovări în funcţii şi în grade profesionale. • eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat.I.I. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. organizare. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară • examinează legalitatea. risipa. • îndeplineşte. are următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. • controlează şi informează conducerea instituţiei despre modul de realizare a planurilor împotriva dezastrelor şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.• întocmeşte carnetele de muncă noi • operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări.. în condiţiile legii.I. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. • intocmeşte formele de pensionare.  Protecţia Muncii şi P.  Auditul Intern (cu sediul în Piaţa Amzei nr. identificând erorile. orice alte atribuţii repartizate de conducere. (cu sediul în Calea Griviţei nr. instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de decizii ale directorului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. coordonare. prin verificarea legalităţii. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. • eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate.S.. programare. • ţine evidenţa fişelor de instructaj periodic şi se ocupă de realizarea acestora. însoţite de raportul de audit. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. după caz. 208-210): • întocmeşte documentele şi organizează instruirea personalului privin normele de protecţia muncii şi P. • propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime.I. 15 . • duce la îndeplinire şi răspunde de măsurile cuprinse în legislaţia privind protecţia muncii şi P. 13). în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii • stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară.S.S. • completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei.

orice alte atribuţii repartizate de conducere. în condiţiile legii. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.• evaluează economicitatea. • îndeplineşte. 16 . eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare.

II ACTIVITATEA DE FINANTARE SI PLANIFICAREA FINANCIARA 17 .CAP.

cheltuielile de personal analizate. Se dubleaza asadar cheltuielile pentru medicamnete si materiale sanitare . telex.528. incalzire.036 in comparatie cu anul 2005 cand s-a inregistrat valoarea de 4.12. salarii de baza. posta.755.12. Cheltuielile total efective au fost de 3. obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata. protectia muncii si alte cheltuieli autorizate din dispozitii legale.818. carti si publicatii. salarii de merit. iar in anul 2006 suma de 10.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare OBS : Toate sumele analizate vor fii exprimate in mii RON.755. sporuri pentru conditii de munca. alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional. iluminat.transferari atat in tara cat si in strainatate Diferenta cheltuielilor efective dintre anii 2006 si 2005 pentru cheltuielile de personal este de 2.105 in anul 2005 din care rezulta diferenta de 0.507.2006 fata de 31.contributii pentru asigurari sociale de stat. ore suplimentare. salubritate. au crescut considerabil in comparatie cu anul 2005 astfel: in anul 2006 cheltuielile de personal s-au ridicat la valoarea de 7. materiale pentru curatenie. Acest lucru a fost posibil datorita majorarii numarului de angajati ai institutiei. reparatii curente.000 in anul 2006 fata de anul 2005 unde totalul acestor cheltuieli era de doar 5. se inregistreaza CHELTUIELI TOTALE in valoare de 8.Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei (2005 -2006) Comparatie 31.Cheltuieli materiale si servicii” se includ:cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare. sporuri de vechime.Cheltuieli de personal” include: cheltuieli pentru salarii. Au fost prevazute in anul 2005 – 8. cheltuieli pentru asigurari de somaj.. alte drepturi salariale. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII La capitolul .. fond de premii. telefon.000.  CHELTUIELILE In anul 2005.720 in 2006 si respectiv 3. contributii pentru constituirea fondului de sanatate. CHELTUIELI TOTALE in valoare de10.deplasari.818 .937. calificarea. furnituri de birou. perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor. CHELTUIELILE DE PERSONAL In cadrul instituiei.detasari. iar in anul 2006. 18 .615. apa-canal. Situatia prezentata in capitolul . La cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare a rezultat un total de 10. Diferenta prevederilor totale 2006-2005 a fost de 1. indemnizatii de conducere. alte sporuri.

699 sunt reprezentate de VENITURILE FISCALE cu o pondere de cca. 91. impozitul pe spectacole de 220 si alte impozite indirecte in suma de 24. impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice in valoare de 55. In anul 2006 se observa o crestere majora a acestor venituri fata de 2005. Impozitele si taxele de la populatie sunt de 21.179. cheltuielile de capital au ajuns la o suma de 1.163.3% din totalul veniturilor.573. respectiv 2.206. cu o diferenta clara de 90. reprezentand cca.098. In categoria veniturilor nefiscale se disting doua categorii : VARSAMINTE DE LA INSTITUTII PUBLICE in valoare de 1.661. reprezentand 88. II. 99%. cea mai mare pondere in totalul lor avand-o veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului.179.000. pondere de cca. iar restul de 1% este reprezentat de veniturile obtinute prin valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice. Din totalul veniturilor curente : . 2% din veniturile curente. din care : I. VENITURI CURENTE in valoare de 120. se obtin VENITURI TOTALE in valoare de 182. Se observa asadar o diferenta de 0.480 de VENITURILE NEFISCALE care au o pondere mult mai mica de cca.669 in 2006 fata de 2005. taxa pe teren pentru restante din anii precedenti de 167. in 2006. in suma de 2(mii RON). Pentru alte cheltuieli au fost prevazute 1.480.294.Cheltuielile efective pentru reparatii curente au fost in 2006 de 270. valoarea acestora a ajuns la 1. iar in 2005 de 180. CHELTUIELILE DE CAPITAL In 2005.2. CHELTUIELI DE CAPITAL). VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15.291.  VENITURILE In anul 2005 s-au obtinut VENITURI TOTALE in valoare de 135. Fata de anul 2005.875. DIVERSE VENITURI in valoare de 1.9% din totalul veniturilor pe anul 2005. din care : I. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII.000.117.Din aceste venituri curente : . 98% din totalul acestora. .118 in 2005 .015 sunt reprezentate de VENITURI FISCALE 19 . cheltuielile de capital au inregistrat au crestere substantiala in 2006 fata de anul 2005 deoarece efectivul de personal al institutiei a crescut.944 in 2006. OBS : In toate cele trei capitole mentionate(CHELTUIELI DE PERSONAL. s-a observat ca: cheltuielile cu personalul. cheltuielile materiale. VENITURI CURENTE in suma de 166.

cu o pondere de aproximativ 36% in 2006 fata de 2005. impozitele si taxele de proprietate o valoare de 125. surse ale bugetului local de sector. in pondere de cca. cresterii numarului surselor de venit transferate ca venituri ale bugetelor locale de sector 2.2006 fata de 31. Facand o comparatie 31. alte impozite si taxe fiscale.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare.842 . 50% in anul 2006 fata de 2005. cresterii perfectionarii profesionale a personalului 6.12.101.12. veniturile din vanzari de bunuri si servicii in suma de 2. se observa atat o crestere in totalul cheltuielilor inregistrate. reprezentate in totalitate de veniturile din valorificarea unor bunuri. impozitele si taxele pentru bunuri si servicii in suma de 34. 791. II. terenurilor si a valorii taxelor locale 3. cat si o crestere in totalul veniturilor obtinute.911 . 20 . . se poate observa un trend ascendent al volumului incasarilor .646 reprezentate de VENITURILE NEFISCALE cu o pondere mult mai mica in totalul veniturilor curente.912. datorata in principal urmatorilor factori : 1.281 (cea mai mare pondere in categoria impozitelor fiscale). cresterii prin indexarea cu rata inflatiei si HCGMB a valorilor de impunere a cladirilor.3. sporirii volumului de activitati de executare silita 5. implementarea a diverse forme de incasare moderne pe langa cele clasice si nu in ultimul rand iesirii in intampinarea cetateanului prin deschiderea mai multor centre de incasare cash. In perioada 2005-2006. Veniturile din proprietate au o valoare de 732. sporirii volumului masei impozabile 4.Impozitele pe venit. profit si castiguri din capital au o valoare de 2. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15.

III COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA Relatiile cu cetatenii 21 .CAP.

• răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. respectiv: denumirea. c). d). • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: a). • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip.Transparenta decizionala in cadrul DIRECTIEI DE IMPOZITE SI TAXE SECTOR 1. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. .impozitelocale1. precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal. sumele de plată la data apelului. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.lista cuprinzând documentele de interes public.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. structura organizatorică.infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr.  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii are un rol important in asigurarea transparentei la nivelul DITL.informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”.sursele financiare. h). numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. programul de funcţionare. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei.programe şi strategii proprii. atribuţiile departamentelor. este asigurata prin modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor.sistemul de informare a cetăţeanului . 13.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. numerele de telefon. 115 . b). are urmatoarele atributii: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.ro . actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. 22 . sediul. i). care sunt: . Calea Grivitei nr. potrivit legii.pagina de internet. f). • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. bugetul si bilanţul contabil. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. fax. g). e). adresa este www.

fara sa necesite cunostinte avansate de operare sau executie soft. care va asigura circulatia informatiilor printr-un sistem securizat. ceea ce va permite adaugarea. cetatenii vor primi raspunsuri la problemele ridicate in mod public si transparent prevenind astfel orice acuzatie de coruptie.• precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. audiente. intalniri.Sistemul permite organizarea si ordonarea formularelor si fiselor interne. si fluxul existent intre acestea si contribuabili.Accesul la aceasta sectiune a site-ului se va face pe baza de nume utilizator si parola. iar in acelasi timp se va crea si o solutie care sa permita cetatenilor si angajatilor din administratia locala sa transmita sesizari si sugestii primarului localitatii. . in acest fel. Pentru imbunatatirea sistemelor de comunicare si transparenta decizionala. 23 . . • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. bazata pe comunicare. • Modulul de comunicare in interiorul institutiei. actualizarea si modificarea informatiilor si a formularelor prin accesarea modulului aferent. sau intre acestea si alte autoritati /institutii. pe baza de nume utilizator si parola. In cadrul serviciilor DITL SECTOR 1. acest FORUM va fi moderat de responsabilii domeniilor definite. si a notelor interne si de seviciu. Solutia integrata permite o administrare si intretinere usoara de catre personalul propriu. reducand probabilitatea de aparitie a actelor de coruptie precum si a acuzatiilor publice.Exista posibilitatea de afisare a agendei interne (sedinte. grupuri de e-mail) ofera posibilitatea transmiterii de date si informatii intre departamente in vederea eliminarii filtrelor de comunicare si reducerea timpului de reactie. astfel se previne accesul neautorizat la informatiile de uz intern. .Acest sistem (de ex. se pot adopta urmatoarele masuri : • Un FORUM de discutii unde cetatenii isi pot comunica problemele de interes general :. . fara a permite insa arhivarea celor completate. Moderarea FORUMULUI de catre responsabilii domeniilor definite este necesara pentru prevenirea aparitiei unor acuzatii nefondate. concedii). Prin acest mod de administrare de catre personalul propriu se asigura accesul la informatii eficient prezentate pentru publicul larg si participarea activa a personalului administratiei judetene la comunicarea interna. care stabilesc traseele interne de comunicare intre servicii. Solutia de conectare prin Internet si necesarul de echipamente hardware se realizeaza pe baza evaluarii necesitatilor de comunicare si se vor stabili de catre specialisti pe baza unui studiulocal. In acest mod se creeaza premisele unei administrari publice cat mai apropiate de cetateni. comunicarea deciziilor se efectueaza prin asiguarea luarii la cunostinta a deciziilor directiunii.

IV ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA Analiza surselor de venituri ale bugetului local ala sectorului 1 Conturile de disponibilitati 24 .CAP.

32. debitele se constituie la nivelul incasarilor.2006.858 mii lei etc. si se soldeaza la 31. aceste conturi prezinta sold doar pentru a figura cererile de restituire depuse. 70%. la sursele 'fara debit' . anul 2006 13.747. se constata urmatoarele : • Pe baza legislatiei aparute in anul 2006. 911 mii RON lei. denumite generic 102 "disponibil".149.01. inregistrand o crestere de cca.2006.32.2006.125 mii RON.125 mii RON. se constata noi venituri aparute in sursele veniturilor bugetului local .2006.70 220. fata de anul 2005 in care valoarea ajungea la doar 9. Cu privire la nivelul incasarilor in anul 2006 fata de anul 2005. se observa ca la data de 31. in conditiile OMFP 520/2003. arata nivelul incasarilor pentru bugetul local la 31. ca taxele judiciare de timbru si taxele de timbru notariale • Unele coduri de buget semnaleaza o evolutie favorabila 2006 fata de 2005 : impozit pe teren de la persoane fizice care in cifre absolute a crescut cu valoarea de 7. taxele asupra milloacelor de transport detinute de personae fizice 25 .125.679.000. pe structura data de analitie si sintetice.12.125.00 dif 4.642 mii lei. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli.12. Pentru conturile de debitori din impozite si taxe datorate bugetului local. se observa ca la data de 31.03 " Debitori -taxa auto persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. avand un sold debitor de 2. Aceste conturi se soldeaza.Obs : Sumele vor fi exprimate in mii RON Avand in vedere inchiderea contabila la 31.02 " Debitori -impozit pe cladire persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. • Coduri de buget cu stagnare sau cu o evolutie defavorabila Conturile de debitori Avand in vedere ca . impozitele pe cladiri de la persoane fizice au ajuns la o valoare de 13.00 anul 2005 9. se analizeaza conturile din contabilitatea veniturilor bugetului local. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli.01. privind organizarea contabilitatii de venituri.187 mii lei. dupa cum urmeaza: Conturile de disponibilitati ale bugetului local. se sesizeaza urmatoarele: 220.12. impozitul pe cladire de la persoane juridice cu o crestere de 98.12. impozit pe teren de la persoane juridice cu o crestere de 6.00 % 0.12.2006. deci nu influenteaza soldul sintetic al contului 220.

172 mii RON.01.00 anul 2005 3. 5.712 mii RON.408.32.89 220.00 anul 2005 48. cu o diferenta de 1.866.07 " Debitori -taxa teren in folosinta pers. cu o diferenta de 1. cu o diferenta considerabila de anul 2006 66.00 % 0.725.866. 226 mii RON.01.11 " Debitori –impozit teren agricol' Pentru anul 2006.01. fata de 2005.32.408 mii RON.00 dif 18.00 % 0.226. juridice"' Pentru anul 2006.00 % 0.74 220.00 % 0. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau la 5.09 " Debitori -impozit teren pers.090.32. anul 2006 1.00 dif 7. juridice"' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul ASSERT. diferenta fiind de 1.023. anul 2006 4.052. iar in anul 2005 valoarea lor era de cca. an in care valoarea acestor taxe era de 1.317. din lista Registrului Partizi debite-incasari listate periodic.00 % 0.545 mii RON.77 26 .08 " Debitori -impozit cladire pers. cu o crestere nesemnificativa.32.00 anul 2005 1.082 mii RON. valoarea impozitelor pe terenuri pentru persoane fizice ajungea la 6. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau ladoar 3. valoarea impozitelor pe terenuri agricole ajungea la 4.01.595.01.00 dif 1.77 220. juridice"' Din programul de incasare se listeaza debite in valoare de 7. 052 mii RON.74 220.00 dif 1.32.712.73 220.172. taxele pe terenuri date in folosinta persoanelor juridice erau in suma de 7.082. anul 2006 7.090 mii RON .00 anul 2005 5.826 mii RON. anul 2006 6.595 mii RON.412.167.866 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005 cu o valoare de 6. diferenta fiind de 7.545.826.167.00 dif 1.866 mii RON.412.ajungeau la 1. an in care au o valoare de 48.00 anul 2005 5.00 anul 2005 6.09 " Debitori -impozit pe teren persoane fizice' Pentru anul 2006.00 dif 183.725 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005. anul 2006 7. Din programul de incasare.00 % 0.023 mii RON. se listeaza debite in valoare de 66.

impozitele directe au atins o valoare de 98.246 mii RON.246.82 220.188 mii RON. iar un an mai tarziu au fost in suma de 122.00 anul 2005 98.00 % 0.10 " Debitori -taxa auto pers.00 % 0.12 " Debitori -alte incasari din impozite directe' In anul 2005. cu o diferenta de 1.466 mii RON. valoarea acestor taxe ajungea la suma de 11.32. anul 2006 122.80 27 .846.00 dif 1.188.546 mii RON.32.846 mii RON.00 dif 1. anul 2006 11.00 anul 2005 9.01.546.01.846.466. iar in anul 2005 la o valoare de 9. juridice"' In anul 2006.220.

un loc deosebit il ocupa dezvoltarea sistemelor informatice. pietei Programul Fiscalis urmareste imbunatatirea sistemelor de impozitare indirecta din cadrul interne. schimburi si controale multilaterale. Programul Fiscalis a fost infiintat prin Decizia Nr.CAP. 888/98/EC a Parlamentului European si a 28 . V PROGRAME SI PROIECTE DERULATE DE CATRE INSTITUTIE Programe si proiecte FISCALIS Fiscalis este un program de cooperare intre administratiile fiscale nationale sprijinind participarea functionarilor din domeniu la seminarii. In cadrul programului.

29 . modele de bugete.sisteme de si ghiduri. analiză şi formulare.schimburi multilaterale. identificare.initiativa la din 30 martie 1998 si cuprinde urmatoarele domenii de actiune: comunicare si schimb de informatii.impactul pe termen scurt este rezultatul imediat al unei activitati (de exemplu.Consiliului (Decizia Fiscalis) . Ghid pentru întocmirea proiectelor.impactul pe termen mediu este obtinut daca participantii la o activitate aplica direct experienta castigata din activitate in munca de zi cu zi (de exemplu. In cadrul programului Fiscalis de activitati: 2003-2007 vor de avea schimb loc urmatoarele informational tipuri . Programul comunitar Fiscalis este deschis tarilor asociate din Europa Centrala si de Est.Schimburi . Elaborarea şi managementul proiectelor. .Controale multilaterale .Comunicare si sisteme . in totalitatea sa implica diferi te tipuri de impact care permit atingerea obiectivelor pe termen lung. . Bugetul proiectului. de seminarii formare si controale comuna profesionala. Cadrul metodologic pentru analiza SWOT. Parteneriate. un seminar imbunatateste gradul de intelegere a unui tip de frauda de catre participanti). Fiscalis 2003-2007 inlocuieste si imbunatateste programul Fiscalis existent. planificare. Fondurile Structurale Tematica: Schema elaborării unui proiect : obiective. in conformitate cu conditiile precizate in Acordul de Aderare si in protocoalele aditionale privind participarea acestor tari la programele comunitare.Programe de training comune Programul. Matricea proiectului. participare.Seminarii .impactul pe termen lung este eficient daca beneficiile activitatilor programului sunt difuzate la nivelul administratiei nationale si pot fi valorificate de functionari care nu au participat la activitatile programului. manuale de personal. Actorii locali. . Exista trei nivele de impact: . participantul foloseste cunostintele dobandite la seminar in munca sa de zi cu zi). . Ciclul de viaţă. si care a expirat finele anului 2002. Grila programelor de perfectionare 1.

Instrumente ale managementului proiectelor . Monitorizare şi evaluare. Salarizarea personalului din instituţiile publice.15. Rolul colectării impozitelor şi taxelor locale în maximizarea veniturilor . Contestarea actelor de control sau de impunere .07. Etapele procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale . Reguli privind deontolgia profesională a personalului din administraţia publică. Metode de colectare a impozitelor şi taxelor locale OBS: Toate aceste proiecet sunt prevazute pentru perioada 15. Înlesniri la plată . 3. Fondurile Structurale 2. Colectarea impozitelor şi taxelor locale . Colectarea şi executarea silită a creanţelor bugetare locale .Managementul proiectelor. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Controlul fiscal . Resursele umane în administraţia Tematica Cadrul juridic al statutului personalului din administraţia publică.2007. VI 30 .2007. Statutul funcţionarului public şi legislaţia secundară privind statutul funcţionarilor publici. Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat. metode de management. Continuitate. Impozite şi taxe locale şi colectarea lor Tematica Cadrul juridic .04. CAP.

SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE FIZICE: declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele • • • • declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport cerere de eliberare a unui certificat fiscal. procesul verbal de sechestru. 31 . adrese de înfiinţare a popririi. somaţie.ACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR Documente emise de DITL Documentele emise de compartimentele din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 : SERVICIUL URMĂRIRE EXECUTARE CREANŢE BUGETARE: • • • • înştiinţare de plată. cerere de restituire. titlurile executorii. • • • fizice. cerere în vederea scutirii de la plata impozitului aferent imobilului.

• • • juridice. • • • • • cerere pentru transfer auto. confirmare auto. cerere în vederea eliberării istoricului de rol fiscal. transfer auto. declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele cerere de eliberare a unui certificat fiscal. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE: BIROUL EVIDENŢĂ ŞI ARHIVĂ: CAP. cerere de restituire. VII ASPECTE PRIVIND CONTROLUL IN CADRUL INSTITUTIEI 32 .

b) constituirea veniturilor publice. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al institutiei.Forme de cotrol exercitate in cadrul institutiei In cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. a controlului si a proceselor de administrare. inclusiv asupra activitatilor cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. continuand cu cele efectuate de Biroul de Audit Public Intern si Contolul financiar preventiv. gajarea. precum si vanzarea. Compartimentul de Audit Public Intern este un compartiment de specialitate organizat ca directie in structura organizatorica. condus de un sef de birou si subordonat direct Directorului Executiv. sunt organizate multiple forme de control. Auditul Public Intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate . incepand de la cele din cadrul fiecarui serviciu sau compartiment. concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit. In cazul identificarii unor iregularitati . care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si a cheltuielilor publice.Sfera auditului public intern cuprinde: a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta. c) administrarea patrimoniului public. d) sistemele de management financiar si control. care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere . precum si la administrarea patrimoniului public . si obiectiva . 33 . bazat pe gestiunea riscului . In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni pot continua misiunea sau pot sa o suspende. inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. aporteaza imediat conducatorului entitatii publice. organizate prin decizie interna. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari. eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern. progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor. respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta. Biroul de Audit Public Intern elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora. perfectionand activitatile entitatii publice. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica.

34 . Biroul de Audit Public Intern va transmite entitatii auditate recomandarile aprobate de directiune si va urmarii implementarea acestora in termen. următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. Entitatea auditata poate transmite punctele proprii de vedere in scris. Biroul de Audit Public Intern organizeaza in termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. sa examineze procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii. impreuna cu rezultatele concilierii. după caz. personalul de executie sau de conducere implicat in activitatea auditata care refuza sa prezinte documentele solicitate in vederea efectuarii misiunilor de audit public intern. prin verificarea legalităţii. in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. in vederea acceptarii recomandarilor formulate. conform legistatiei in vigoare. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. in termen de 15 zile de la primirea proiectului de raport. coordonare. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. Auditorii interni vor respecta Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern. programare. organizare. este transmis directiunii. impreuna cu documentatia justificativa. • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. • evaluează economicitatea. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. In realizarea misiunilor de audit. Auditul Intern are in conformitate cu ROF-ul aprobat. risipa. respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse in planul de audit public intern.672/2002. auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de directorul institutiei. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. pentru analiza si avizare. însoţite de raportul de audit. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. reuniunea de conciliere cu structura auditata. planificare. Raportul de audit public intern finalizat. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. in conformitate cu planul anual de audit intern aprobat. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor. Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat in cadrul unitatii Auditorii interni. Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc. • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control.Auditorii interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern pot sanctiona conform Legii nr. identificând erorile. in cursul unei misiuni trebuie sa identifice riscurile misiunii. Biroul de Audit Public Intern notifica entitatea publica care va fi auditata. • examinează legalitatea. cu 15 zile inainte de desfasurarea misiunii de audit. Auditorii interni vor prezenta entitatii publice auditate proiectul de raport de audit spre analiza.

separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane. . actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. . a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern. într-o măsură adecvată. Controlul intern are următoarele obiective generale: . economicitate şi eficienţă. .supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv. ineficace sau ineficient. stocare. astfel încât acestea să fie adecvate. astfel încât atribuţiile de aprobare. Cerinţele generale şi specifice de control intern sunt. după caz. proiectelor sau operaţiunilor. .asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie. a reglementărilor şi deciziilor conducerii.înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative. . la un nivel corespunzător de calitate. Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează.asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens. rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia.reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern. în condiţiile legii. precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor. prelucrare. . eficacitate.dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. următoarele: a) cerinţe generale: . a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative. acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern.accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii. orice alte atribuţii repartizate de conducere. încredinţate unor persoane diferite. îndeplineşte.respectarea legii. control şi înregistrare să fie.asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor. programelor. . abuzului sau fraudei.stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern. 35 . . cuprinzătoare.asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile. precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice. în principal: a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament. . . a atribuţiilor instituţiilor publice. astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept.• • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. . stabilite în concordanţă cu propria lor misiune. b) cerinţe specifice: . prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic. risipei.realizarea.asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie. în principal. în condiţii de regularitate. .

stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept. certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. g) reducerea. gajarea. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia: a) legalităţii şi regularităţii. competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe. i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite. regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate. în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare. j) vânzarea. conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor tipuri de proiecte de operaţiuni. (1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate. şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal. reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism. k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare. după caz. f) constituirea veniturilor publice. b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament. l) alte tipuri de operaţiuni. (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu. proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare. c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate. e) efectuarea de încasări în numerar. după caz. h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene.b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. În funcţie de specificul entităţii publice. 36 . care poartă viza de control financiar preventiv propriu. d) ordonanţarea cheltuielilor. stabilite potrivit legii. inclusiv prin virări de credite.

CAP. VIII RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 37 .

recrutarea. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice. precum şi de contestare a calificativelor acordate. nr.8. nr. 33/2001.G. 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu. numirea. nr. potrivit competenţelor. 1084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.09. 46/27.C. 8. Statul de functii al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este aprobat prin hotarare a Consiliul Local al sectorului 1. în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să se realizeze în vederea atingerii obiectivelor stabilite. nr. 24/2000.04.R. 42/2001. Efectivul de resurse umane in cadrul institutiei . impreuna cu Organigrama si Regulamnetul de Organizare si functionare ale aparatului propriu ale Primariei. Conducătorul instituţiei se subordonează primarului şi viceprimarului. 13) 38 .R. au fost aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 nr.G.U. conform legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici si pe baza organigramei aprobate prin H. evaluarea.R. O. pe baza HG nr. Structura organizatorică a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este structurată după cum urmează: .U. HG nr.2004. 174/19.G.U. iar serviciile şi birourile sunt conduse de şefii de compartiment. condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi. si motivarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face in temeiul Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici. O.2.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. HG nr. promovarea. . Norme reglementare in domeniul resurselor umane Statul de funcţii.1.14 birouri Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este condusă de directorul executiv şi directorul executiv adjunct. regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. Selectarea. 1087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice.2002. Statutul de functii pentru aparatul propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este elaborat conform prevederilor O.L.18 servicii.

respectiv Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware. În anul 2003 numărul personalului a crescut la 275 prin mărirea numărului de salariaţi în cadrul serviciilor si prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV şi a două birouri subordonate serviciului Administrarea Sistemului Informatic. În anul 2002 schema organigramei s-a modificat prin înfiinţarea unor servicii noi: • Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • Protecţia Muncii PS • Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă În subordinea Serviciului de Executare a Creanţelor Bugetare s-au înfiinţat doua Birouri Persoane Fizice şi Persoane Juridice. cu următoarea componenţă: • Director • Serviciul Prelucrarea Automată a datelor • Biroul Juridic • Biroul Resurse Umane • Biroul Evidenţă şi Arhiva • Serviciul Administrativ Aprovizionare în subordinea căreia era personalul auxiliar • Serviciul Buget Financiar • Serviciul Contabilitat • Director adjunct • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice I • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Juridice • Serviciul Urmărire Încasare şi Executare Silită În anul 2000 numărul personalului s-a mărit la 138 prin înfiinţarea Serviciului Taxe Locale. Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 28.La înfiinţarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale sector 1 numărul personalului angajat era de 121. 39 . Ca urmare. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri.08-14 şi XVI alin. numărul personalului era de 292 înfiinţându-se Biroul Încasări. Ocuparea Domeniului Public şi înfiinţarea Compartimentului Auditor Intern.05. În data de 30/08/2001 numărul personalului era de 164 prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice III.20 de conducere. 4 şi 5 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice. numărul personalului a crescut la 250 de salariaţi. după cum urmează: o 226 funcţionari publici din care: . Mărirea numărului de posturi pe întreaga instituţie de la 138 la 164 va impune un volum de muncă suplimentar în cadrul Biroului Resurse Umane. . prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea II Titlul III. Tot în anul 2003 în luna iunie conform articolului nr.206 de execuţie.2003 parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici.

28 de conducere. limbi străine) 8.Contravenţii • Biroul Persoane Fizice • Biroul Persoane Fizice 2 • Biroul Persoane Fizice • Biroul Evidenţă Patrimoniu Achiziţii Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 22. după efectuarea operaţiunilor de avansare a funcţionarilor publici în grad. Modalitati de selectie si recutare a functionarilor publici Selectionarea functionarilor publici Intrarea in corpul functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face numai prin concurs organizat de catre Primarie in baza hotararii Guvernului nr. În anul 2003. . . după asigurarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a încadrării 40 . 1087/2001. clasă şi categorie. În perioada pe care o analizăm (2005-2006) este de remarcat că s-au desfăşurat o serie de activităţi ce au vizat creşterea pregătirii de specialitate a personalului: . -290 de execuţie.3. prin aplicarea prevederilor Legii 188/2001.2004 o altă parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici.convocări anuale de pregătire prin scoaterea din serviciu.participarea la cursuri de specializare plătite de instituţie. Nu s-au înregistrat abateri disciplinare care să fie sancţionate administrativ sau pecuniar. potrivit prevederilor legale. fiscalitate. Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Concursul se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante.În anul 2004 numărul personalului s-a mărit la 354 prin înfiinţarea unor birouri: • Biroul Urmărire Încasare Executare Silită. personalul serviciului a dobândit calitatea de funcţionar public. .04.36 angajaţi pe bază de contract. situaţia direcţiei prezentându-se astfel: o 354 din care 318 funcţionari publici: . Toţi cei ce au devenit funcţionari publici au depus jurământul în faţa conducerii instituţiei şi au semnat actul oficial prin care se confirmă calitatea obţinută.absolvirea de cursuri de diferite profiluri pe cheltuială proprie (IT.

b) selecţia după merit. precum şi după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri.într-o funcţie publică corespunzătoare a funcţionarului public care nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile lui.  Conditii de participare la concurs În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii : • are numai cetatenie romana si domiciliul in Romani • cunoaste limba romana. Functiile publice vacante. În situaţia în care în baza de date nu există astfel de persoane Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă aviz favorabil organizării concursului. pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii cu 30 de zile inainte de data organizarii concursului. La stabilirea condiţiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se pot avea în vedere: a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei publice. în condiţiile legii. În termen de 15 zile Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a verifica în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice dacă există persoane care nu mai deţin funcţia publică din motive neimputabile lor pentru a fi redistribuite. c) asigurarea transparenţei. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice se face pe baza următoarelor principii: a) competiţia deschisă. Pentru a organiza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 are obligaţia de a înştiinţa în scris Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului. prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor. astfel încât orice candidat să aibă şanse egale la ocuparea funcţiei publice. prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecţie obiective şi clar definite. prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice. prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice. prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcţiei publice. pe baza cerinţelor prevăzute în fişa postului.  41 . pentru fiecare dintre funcţiile publicevacante. Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu condiţiile specifice. d) tratamentul egal. e) confidenţialitatea. cu excepţia funcţiilor publice de debutant. exclusiv pe baza rezultatelor obţinute. scris si vorbi • are varsta de 18 ani implinit • are capacitate deplina de exercitiu • are o stare de sanatate corespunzatoare • indeplineste conditii de studii prevazute de lege pentru functia publica • nu a fost condamnata pentru savarsirea unie infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice • a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiie publice.

pentru unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăţenii. în unităţile administrativteritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20%. iar celalalt un alt functioanr public din cadrul Primariei sectorului 1. concurs. în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat să repete. denumită în continuare metodologie.G. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi interviu.b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice respective. în prezenţa comisiei de lucrări scrise sau în completarea unor teste-grilă. e) necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităţi naţionale. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu. o singură dată. Proceduri de evaluare a personalului Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Nota minimă de promovare a concursului este Proba scrisă constă în redactarea. gradul 3. perioada de stagiu. Notarea celor două probe se face prin note la 10. d) necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de operare/programare pe calculator. Functionarul public definitive depune juramantul de credinta in fata primarului sectorului 1 si in prezenta a doi martori. a unei La terminarea perioadei de stagiu. Numirea ca functionar public definitive se face de catre primarul sectorului 1. precum şi de contestare a calificativelor. cu excepţia autorităţilor 42 .  Numirea in functie a de unui la 1 acordate 7. Nota finală a concursului este dată de media aritmetică a notelor finale la cele două probe. se aplică funcţionarilor publici definitivi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie 8. pe baza rezultatului evaluării funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. precum şi de contestare a calificativelor acordate. nr. 1084 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. c) necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională.4. funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenţă profesională. dintre care unul vafi conducatorul compartimentului in care este numit. din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 conform H.

Pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "foarte important".foarte important.şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. numiţi în condiţiile Legii nr. "important". Stabilirea criteriilor de performanţă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte anual criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor. Partea I. e) stabileşte obiectivele individuale. cu modificările şi completările ulterioare. d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public. Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale fiecărui an. dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante. 3.completarea raportului evaluator. vederea completării raportului de evaluare evaluatorul: a)analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate. contrasemnarea raportului de evaluare. 2.interviul. c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale. S . Gradul de importanţă se exprimă prin următoarele calificative: R . Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public. de evaluare de de evaluare se realizează în următoarele etape: către 43 . Acestea se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată. termenele de realizare. Procedura 3 1. "mai puţin important". Gradul de importanţă exprimă semnificaţia criteriului de performanţă prin prisma atribuţiilor prevăzute de fişa postului. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de execuţie se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.important.mai puţin important. M . b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa În acestora. denumit în continuare evaluator. în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. precum şi nevoile de instruire pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea Notarea criteriilor de performanţă şi stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând următoarele etape: a) pentru fiecare criteriu de performanţă din raportul de evaluare se stabileşte un grad de importanţă.

51-5.foarte bun. între 2. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale. între 4. 2 .51-4.51-3.00-1. între 1. după cum urmează: între 1. 4 .50 foarte bun.bun.00 . Semnificaţia notelor este următoarea: 1 .nesatisfăcător.nesatisfăcător.excepţional.50 .bun. Pentru fiecare categorie de importanţă se face media aritmetică a notelor acordate şi se obţine o notă parţială. 5 . CAP.satisfăcător.51-2. 3 . între 3.50 .50 . Criteriile de performanţă se notează de la 1 la 5. IX ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PE TERMEN MEDIU 44 .excepţional.satisfăcător. nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite.b) totalitatea gradelor de importanţă exprimate prin acelaşi calificativ formează o categorie de importanţă.

Conformându-se noii orientari. şi se deruleaza sub egida Comisiei Europene. programe. într-un sistem cu norme şi proceduri unice.şoare prin intermediul acestui instrument. în iunie 2001. proiecte.elicitatie.760 miliarde de lei. SEN a primit. Guvernul a elaborat. Drept consecinţa. au emis HG 1085/ 2003. în cadrul Summitului Mondial pentru Societatea Informaţionala. Un numar de 23 de autoritaţi contractante au lansat mai mult de 1. Autoritaţile au adoptat o serie de legi privind Societatea Informaţionala. care îi obliga pe funcţionarii publici sa accepte formularele electronice. peste 100. peste 195 de ofertanţi au câştigat cel puţin 100 de licitaţii. Planul a fost adoptat în cadrul Summitului European de la Gotteborg. www. iar 411. premiul pentru "cel mai bun conţinut digital" la secţiunea e-Government. De altfel.ro depaşind chiar 11.000 de licitaţii. în septembrie trecut. Sistemul Electronic Naţional (SEN). derulate si/sau in cursuri de derulare În cadrul conceptului de Societate Informatica.000 de contracte adjudecate. menit sa integreze toate statele de pe continent din punct de vedere informatic.ro a încheiat anul 2003 cu economii de 2. de mare importanţa fiind Legea 161/2003 referitoare la implementarea SEN.ro.ro şi a impus obligaţia ca toate achiziţiile publice semnificative sa se desfa. în colaborare cu firma româneasca Softwin.e-guvernare. una dintre companiile active pe e-licitatie. Pâna în prezent. care este un plan de acţiune al ţarilor candidate la aderarea la Uniunea Europeana.255 de tranzacţii. un ghişeu unic pentru sute de formulare 45 . "Strategia de dezvoltare a serviciilor publice prin mijloace electronice". Pentru a reduce corupţia derivata din achiziţiile publice la nivel central şi local. www. având câteva ţinte precise: accesibilitate mai mare pe internet.Strategii. Guvernul României s-a aliniat la iniţiativa eEurope+. Guvernul a creat sistemul de licitaţii electronice www. iar pentru a învinge inerţia din structurile administrative. ca punct de plecare pentru construirea unei arhitecturi complexe de e-Government în viitorul apropiat. la costuri mai mici. rezultate din 223. politici. investiţii în resursele umane orientate catre IT. stimularea utilizarii reţelei internet ca instrument pentru comerţul electronic şi accesul la servicii publice. iar 886 cel puţin o licitaţie.e-licitatie. şi a creat.

Serviciile sunt accesibile numai utilizatorilor înregistraţi.cum era ghişeul. prin implementarea unui program de incasare performant . o problema în relaţia cu administraţia. Legea nr. Dan Nica. începând din acest an. infochioscuri. pâna acum -. în funcţie de posibilitaţile existente. MCTI a definitivat cadrul pentru crearea unor sisteme funcţionale de plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. Ca serviciil online furnizate. orice firma din România îşi va putea depune online declaraţiile vamale. Conform cerinţelor Uniunii Europene. Pentru accesul la aceste facilitaţi. sistemele electronice de achitare a taxelor şi impozitelor pot oferi şi posibilitatea de a efectua plaţi în numele altor persoane. online. la nivelul altor regiuni ale ţarii. În documentele oficiale se menţioneaza ca.ro. "Foarte multe dintre cererile venite pe adresa e-guvernare. la un an de la aprobarea de catre Guvern a 46 . cu ultimele noutati in domeniul IT. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale prevede obligaţia autoritaţilor administraţiei publice locale de a implementa astfel de sisteme în fiecare oraş şi municipiu. Taxe locale – e-tax Anul trecut.ro au indicat ca acesta ar fi un serviciu electronic necesar. a inceput demersurile pentru a se inscrie sub noile coordonate . Introducerea serviciului se va face gradual. care permite preluarea informatiilor si transmiterea lor spre cunostinta cetateanului. fara a mai fi necesara deplasarea la punctele vamale. potrivit ministrului Comunicaţiilor.gradual. În plus. vama va trebui sa opereze în mediul electronic european pâna în anul 2007. 291/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr." Concret.Un pas mare l-a reprezentat crearea site-ului de internet www. prin diverse modalitati: site-ul propriu prin care pot fi vizualizate date despre taxe si impozite. DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1." a declarat ministrul Nica la finele anului trecut. care face necesara o implementare graduala a unui asemenea sistem electronic. Tot la capitolul intenţii merita menţionata şi promisiunea aceluiaşi înalt demnitar referitoare la faptul ca.e-guvernare. in perioada urmatoare. declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat şi declaraţia de venit global. începând cu anul 2004 declaraţiile de venit global pentru persoane fizice pot fi depuse şi în format electronic. stabilind obligaţia tuturor municipiilor şi oraşelor de a dezvolta sisteme alternative de plata electronica a taxelor şi impozitelor. la oportunitatea de a accesa un site de oriunde din ţara sau strainatate. De altfel. Aceste sisteme vor fi imbunatatite. de trecere de la unica posibilitate de a contacta administraţia . urmând a fi dezvoltat permanent. ca punct unic de acces la informaţiile şi serviciile publice în format electronic. site-ul ofera o mulţime de instrumente menite sa ne faca viaţa mai uşoara. dupa care vor obţine un numar de cont şi o parola. pentru a obţine un formular şi pentru a afla mai multe detalii despre modul în care acesta se completeaza sau chiar de a rezolva complet. mai întâi pentru Bucureşti. Adresa pune la dispoziţia vizitatorilor mai mult de 160 de formulare pentru descarcare şi 5 servicii online. se includ preluarea declaratiilor on-line. Crearea aplicaţiei nu constituie o problema. dar funcţionarea acesteia presupune un volum uriaş de munca pentru Ministerul Finanţelor. O prima categorie grupeaza formularele administrative care pot fi consultate şi descarcate în format electronic: cerere de alocaţie de stat pentru copil. urmând a fi extins treptat. şi de aceea am demarat realizarea acestuia. Avand in vedere trendul spre o societate informatizata. Acest instrument de lucru era prezentat ca "o schimbare majora. utilizatorii trebuie sa se înregistreze.

Dat fiind ca iniţiativa este de-abia la început. Lista localitaţilor urbane care au disponibile sisteme electronice de plata a taxelor şi impozitelor locale poate fi consultata pe site-ul www. uneori. în majoritatea cazurilor. Funcţionarea sistemelor electronice de plata a taxelor locale nu face necesara conectarea tuturor gospodariilor la internet. Se pare ca primariile din Iaşi sau Râmnicu-Vâlcea. Municipiul Piteşti ofera chiar posibilitatea de a lua contact cu sistemul în mod demonstrativ. vor ajuta administratia publica din Romania. regasirea documentelor utile în toate sursele de informaţie gestionate prin intermediul unei funcţii de cautare etc.html? page=1159. cu surprize . sau ca urmare a contractelor încheiate cu unele dintre autoritaţile locale. Numeroase primarii au instalate. posibilitatea completarii formularelor oficiale. fie prin internet.ro. De asemenea. posibilitatea actualizarii permanente a datelor.unele placute.Ordonanţei. dupa zeci de ani în care România a fost o gaura neagra pe harta informatica a Europei. am remarcat servicii e-tax funcţionale la Timişoara.ro/mcti0. si in speta DITL SECTOR 1. Tot în categoria utilitaţilor de informare publica online se numara şi conceptul de info-chioşc. la integrarea informatiilor intr-o baza de date utila . noutatile IT. Info-chioşcul. Poşta Româna ofera posibilitatea plaţii acestor taxe prin cele 281 de oficii poştale din toata ţara ce asigura accesul public la internet. infochio şcuri de unde se poate realiza plata acestor taxe. Prima surpriza pe care am avut. O încercare de a accesa aleatoriu aceste sisteme se soldeaza. însa. Chiar şi printre oraşele listate. aflata in interconexiune cu celelalte institutii publice.mcti. Sistemul permite prezentarea documentelor şi etapelor pe care trebuie sa le parcuga cetaţenii în rezolvarea unei probleme. El poate fi accesat fie printr-o interfaţa specifica.mcti.o a fost absenţa unor oraşe mari de pe lista. cred ca s-au facut eforturi remarcabile pentru a recupera timpul pierdut. în prezent. altele mai puţin placute. şi. Acesta este un sistem distribuit geografic. aşa-zisele proiecte-pilot sunt. subsecţiunea Plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. Piteşti sau Târgu-Mureş. existând şi puncte publice de acces la internet. si aflata si in ajutorul cetatenilor. un instrument de informare publica. Giurgiu. locurile de acces fiind raspândite în întreaga ţara. nu au fost capabile sa respecte prevederile legii care le obliga sa aiba proiecte-pilot funcţionale de e-tax pâna la sfârşitul anului 2003. 46 de localitaţi urbane aveau implementate sisteme electronice de plata. Concluzia care se impune . Cluj-Napoca. secţiunea Tehnologia Informaţiei. alte 17 având sisteme de informare funcţionale şi pe cele de plata în lucru. sau la adresa: http://www. de exemplu. paginile care ar trebui accesate prin linkurile respective nu exista deloc. Dintre oraşele mari ale ţarii. oferind un nume de utilizator şi o parola în acest scop. 47 . nefuncţionale.

X DIAGNOSTICUL GLOBAL AL DIRECTIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 48 .CAP.

care acoperă întreaga arie administrativ-teritorială a Sectorului 1 3.tel.PUNCTE FORTE 1. Programul ASSERT conţine baza de date în SQL Server 2000. Partea din sistemul informational care se adresează cetăţeanului: Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC) : -informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”.impozitelocale1. prezentând un nivel ridicat de posibilităţi de adaptare la cerinţele diverselor categorii 5.Colaborarea constructivă cu Consiliul Local al Sectorului 1 49 . iar interfaţa cu utilizatorul este adaptată mediului Windows. C.. -infochioşc-urile aflate în sediile din: Piata Amzei nr. A fost implementat un program nou de colectare a taxelor. 115 .14. 659. Permanentă legătură cu serviciile publice cu profil de activitate similar. on-line. Calea Grivitei nr.31. adresa este www.C. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date 2. prin organizarea unor reuniuni de lucru periodice 7. Este un sistem de gestiune al bazelor de date performant. etc) 4. de tip client-server. Centre proprii de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Sectorului 1 bugetului local al Sectorului 1: în prezent sunt 7 centre de colectare.pagina de internet. „ASSERT”. Cheltuielile generate de colectarea impozitelor sunt mult diminuate comparativ cu celelalte sectoare întrucât nu sunt implicate alte instituţii care percep comision (Poşta Română. 13.E.ro -prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL . Programul de lucru cu publicul este astfel structurat încăt să dea posibilitatea contribuabililor să beneficieze de serviciile oferite de instituţie 6.

comparativ cu celelalte instituţii cu profil de activitate similar 3. Extinderea programului de lucru cu publicul în sensul prelungirii acestuia în zilele de sfârşit de săptămână.Funcţionarii publici nu sunt motivaţi din punct de vedere financiar prin acordarea unor stimulente reprezentate prin stabilirea unui procent din cifra de încasare – deşi această posibilitate de motivare financiară este prevăzută în actul normativ. Insuficiente fonduri alocate pentru ridicarea nivelului de pregătirea profesională a funcţionarilor publici.8. şi implicit la reducerea performanţelor profesionale ale salariatilor) PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII INSTITUTIEI 1. Accesarea de fonduri de dezvoltare. 2. în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. Constatare şi Impunere Persoane Juridice precum şi a Serviciului Executare Creanţe Bugetare în vederea armonizării activităţii celor două servicii. 3.Recompensarea angajaţilor procentual din nivelul debitelor urmărite şi încasate 4. Număr mare de ore efectuate peste durata normată a timpului de lucru (care conduce la oboseală. Imbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului 50 . Dotarea centrelor de încasare cu mijloace electronice de plată 7. ceea ce ar spori eficienta de colectare. 16/1996 privind Arhivele Naţionale 4.Reorganizarea Serviciilor de Stabilire. 2. Implementarea unui nou program de încasare a taxelor si impozitelor . si ar reduce timpul de aşteptare la ghişeu 8. Personalul subdimensionat numeric pentru activitatea de arhivă 6. europene şi internaţionale. 5. 6.Introducerea întregului sistem de evidenţă computerizat pe un server comun pe întreaga instituţie. PUNCTE SLABE 1 .Suplimentarea centrelor de colectare 5. Fluctuaţie de personal generată de salarizarea specifică din cadrul administaţiei publice locale. Spaţiu insuficient pentru depozitarea materialului arhivistic.

2006 51 .= ANEXE = Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli pe anii 2005.