CAP.

I

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia analizata: DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, sector 1, Bucuresti. Profil: Directia Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1 funcţionează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al Sectorului. Obiect de activitate: Are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor sunt: - informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. - prin intermediul infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. 13, Calea Grivitei nr. 115 - prin pagina de internet; adresa este www.impozitelocale1.ro - prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe, sumele de plată la data apelului, precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.

1.2. Baza legala de infiintare
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - sector 1 Bucuresti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 / 7.10.1999.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea nr. 210/05.08.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind constituirea unor compartimente de specialitate; - Hotărârea Guvernului României nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea protocolului – cadru si a acţiunilor de predare-preluarea a exercitării de către Consiliile judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr189/1998 privind finanţele publice locale la nivelul primăriilor sectoarelor Municipiului Bucureşti şi înfiinţatea

2

evaluarea competen ţelor responsa bilităţilor personalu lui

Direcţiei Impozite Taxe Locale şi metodologia legislativă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti. - Hotărârea nr.221/16.09.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea primăriilor de sector. - Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avand ca scop incasarea veniturilor la Bugetul Local al Sectorului 1 si Bugetul Capitalei. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

1.4. Obiective fundamentale urmarite de institutie in urmatorii doi ani
 Obiective principale:

1. Îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor, care se poate realiza prin: - intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salarii, impozit pe venit, TVA, accize, taxe vamale şi alte venituri) în corelare cu Planul de încasări. - intensificarea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale în conformitate cu veniturile bugetare stabilite în legea bugetului asigurărilor sociale de stat - executarea silită a contibuabilor cu obligaţii restante la bugetul de stat ; - urmărirea operativă a declanşării procedurilor de reorganizare şi faliment în cazul contribuabililor asupra cărora măsurile de executare silită nu mai dau rezultat 2. Îmbunătăţirea calităţii în activitatea de asistare a contribuabililor prin diversificarea metodelor de comunicare, prin organizare, prin cursuri, instruiri, seminarii etc. 3 .Îmbunătăţirea organizării interne - desfăşurarea auditului intern. 4. Perfecţionarea managementului şi resurselor umane prin : - evaluarea competenţelor şi responsabilităţilor personalului - analiza gradului de realizare a indicatorilor programaţi la nivelul compartimentelor structurale ; 5. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei pentru a raspunde la cerintele impuse de U.E. in urma integrarii din ianuarie 2007, prin aplicarea legislaţiei existente armonizată cu prevederile legislaţiei U.E. 6. Demnitatea publică şi serviciul civil care se poate realiza prin: - analiza structurii organizatorice a instituţiei3 contextul cerinţelor de creştere s eficienţei în ctivităţii ; - promovarea managementului participativ ; - analiza procedurilor de lucru existente armonizate cu cerinţele standardelor aplicabile

- recrutarea funcţionarilor publici transparent prin publicitatea condiţiilor de concurs (publicarea in Monitorul Oficial, presa scrisa, INTERNET - adoptarea şi aprobarea unui Regulament de Ordine Interioară adaptat la cerinţele eticii funcţionarului public, urmărindu-se astfel asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul contribuabilor, printr-un comportament profesionist, precum şi transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei -intocmire şi aprobare sistem de criterii pentru evaluarea funcţionarilor publici în scopul acordării salariilor de merit pentru performanţelor profesionale. 7. Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale - planificarea şi realizarea de întâlniri şi colaborări cu reprezentanţii altor instituţii.

1.5. Minister coordonator
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector1, Bucuresti, se afla in subordinea Ministerului Finantelor Publice (MFP).

1.6. Modalitati de colectare a impozitelor si taxelor
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziţia contribuabililor sectorului 1, o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care va trebui să-l acorde în vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 1. Informaţii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obţine: - de la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, - prin sistemul de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date. În situaţia în care sistemul vocal nu recunoaşte CNP (codul numeric personal – pentru persoane fizice) / după caz CF (codul fiscal – pentru persoane juridice), contribuabilii sunt invitati la sediul din Piaţa Amzei nr. 13, în vederea introducerii acestuia în baza de date, ocazie cu care se poate securiza accesul la informaţie prin introducerea unei parole.  Modalităţi de plată: 1. plata cu numerar 2. plata cu ordin de plată (se poate asigura prin banca unde contribuabilul are cont deschis) 3. plata cu card 4. plata prin internet – prin sistemul internet banking oferit de bancpost. 5. plata prin mandat poştal

1.7. Modalitati de organizare a activitatii - structura organizatorica, analiza departamentelor
ORGANIGRAMA STATUL DE FUNCTII

4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, Bucuresti nr. 131/19.06.2003

 Structura organizatorica :
a). b). c). d). • • • • • • • • • • • • • • • • • conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT compartimentele funcţionale: Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridic Serviciul Taxe Locale, Ocupare Domeniul Public; Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetar Serviciul Contabilitate Biroul Audit Intern; Serviciul Administrativ Aprovizionare; Serviciul Juridic Biroul Resurse Umane Serviciul Relaţii cu Cetăţenii; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice Serviciul Prelucrare Automată a Datelor Biroul Evidenţă şi Arhivă Biroul Gestiune Arhiv Protecţia Muncii şi P.S.I.

 Atributiile departamentelor Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasara impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale care au fost transferate de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor la consiliile locale. Este condusă de un director şi un director adjunct. A. Directorul are următoarele atribuţii şi răspunderi: • organizează şi controlează activitatea instituţiei; • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Biroul Administrarea Sistemului Informatic, Biroul Prelucrare Automată a Datelor, Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware, Serviciul Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse Umane, Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă, 5

Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. • îndeplineşte. Serviciul Stabilire. în scopul asigurării eficienţei activităţii. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalul • poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuţii ce îi revi • semnează toate documentele care ies din instituţie. activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Urmărire. Serviciul Stabilire. Biroul Audit Intern. • asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare • organizează munca în cadrul instituţiei. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate. în condiţiile legii. • răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Serviciul Stabilire. Directorul adjunct are următoarele atribuţii şi răspunderi: • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Taxe Locale. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV. • organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei.S. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. Constatare şi Impunere Persoane Juridice.Biroul Gestiune Arhivă. • ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă • aprobă. Serviciul Stabilire. promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia. destinate unor terţe persoane. • asigură măsurile pentru evaluarea posturilor. efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine • solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii • soluţionează obiecţiunile. în limitele competenţelor stabilite. Serviciul Taxe Locale. • asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor. raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul. • asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente. a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Protecţia Muncii şi P. Încasare şi Executare Silită. reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie. Serviciul Stabilire. 6 . Încasare şi Executare Silită. • ia măsuri pentru organizarea.I. evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor. Serviciul Stabilire. în condiţiile legii. Serviciul Urmărire. luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor. Serviciul Stabilire. B. orice alte atribuţii. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Serviciul Stabilire. Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • coordonează prin intermediul directorului adjunct. răspunde de rezolvarea. întocmirea fişelor posturilor. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III.

. .structura organizatorică. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei.numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. •  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii Are următoarele atribuţii principale: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. programul de funcţionare. 7 . • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: .actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. • răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare. • propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de realizarea acestuia. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. • urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii.• aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituţiei şi răspunde de realizarea acestora. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari. • face propuneri pentru stimularea personalului din subordine] • face propuneri privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct. • răspunde de activitatea de prelucrare automată a datelor • organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi juridice. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. atribuţiile departamentelor. • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. • asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancţiuni disciplinare conform Codului Muncii salariaţilor din subordine.

• verifică documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe. taxa asupra mijloacelor de transport. asupra modificărilor intervenite. 208 – 210). . • colaborează cu Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare şi sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării debitelor. • exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiilor de impunere. • eliberează certificate fiscale • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite • vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului Lege nr.sursele financiare. respectiv: denumirea. modificând unde este cazul. Serviciul Stabilire. 13) au următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare. Pajurei nr. Serviciul Stabilire.-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. -lista cuprinzând documentele de interes public. • întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil în plus sau eronat la bugetul local.. . Constatare şi Impunere Persoane Fizice II (cu sediul în Calea Griviţei nr. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I (cu sediul în Calea Griviţei nr. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri. . sediul. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice. fax. impuneri şi încetări de rol. impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite. • precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. . 115). efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.  Serviciul Stabilire. etc. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III (cu sediul în Str. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. în conformitate cu prevederile legale în domeniu • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen. bugetul si bilanţul contabil. soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. Serviciul Stabilire. stabilire şi debitare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV (cu sediul în Piaţa Amzei nr.programe şi strategii proprii. • efectuează rectificări de rol. 13). 54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate 8 .modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. numerele de telefon. taxa de afişaj. impozitul pe terenuri . potrivit legii. • analizează.

afişaj şi reclamă. impozitul pe spectacole. 13) are următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri. taxa pentru folosire • terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. conform legislaţiei în vigoare. luând sau propunând măsurile care se impun. orice alte atribuţii repartizate de conducere. registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate. de modificare a masei impozabile şi descoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile • analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate. • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate. precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local • analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice • solicită şi verifică documente. regrupate într-un dosar fiscal unic • efectuează controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile. modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice. după caz. • întocmeşte documente pe suport aterial sau magnetic privind modificările zilice efectuate în baza de date. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. • efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare. taxa asupra mijloacelor de transport.  Serviciul Stabilire. necesare realizării obiectului controlului • stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează. potrivit legii. impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local. majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate • verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire. 9 . • îndeplineşte.stabilire. în condiţiile legii. • constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri. plătite în plus sau eronat la bugetul local • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice. conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate. • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau. taxe speciale etc • introduce în vaza de date a instituţiei actele de impunere.• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. constatare. • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice. a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice al • probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale. înscrisuri. Constatare şi Impunere Persoane Juridice (cu sediul în Piaţa Amzei nr.

intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare. Biroul Urmărire.I. • îndeplineşte. reprezentând impozite. în condiţiile legii. şi anume: a. 10 . în conformitate cu prevederile legale. în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu • întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice. scutiri şi restituiri de impozite şi taxe.Biroul Urmărire.. măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale. care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice b.• analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice. • în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale. • verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire. precum şi majorări de întârziere. în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor ROF în vigoare. orice alte atribuţii repartizate de conducere Biroul Urmărire. III şi IV din cadrul D. • aplică procedura de lucru specifică serviciului. eşalonări. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului.T. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces. 13) este structurat sub forma a două birouri. • inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare. taxe. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare şi furnizează informaţii şi documente instituţiilor abilitate să le solicite. reduceri.L. cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. orice alte atribuţii repartizate de conducerE  Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare (cu sediul în Piaţa Amzei nr. atât de către serviciile de constatare persoane fizice I. conform dispoziţiilor legale în vigoare. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice Biroul Urmărire. • efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice are atributii asemanatoare celui pentru persoanele fizice. II. în caz contrar. amenzi etc. • îndeplineşte. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante. • inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă • prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de directorul adjunct. conform legii. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice: • urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane fizice a tuturor debitelor primite pentrua fi înscrise în evidentă.

• ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate.  Serviciul Buget Financiar (cu sediul în Piaţa Amzei nr. precum şi calculul majorărilor de întârziere. a majorărilor de întârziere şi a încasărilor în fişele analitice de urmărire.a.a.  Serviciul Contabilitate (cu sediul în Piaţa Amzei nr. 1394/1995. 13) are următoarele atribuţii principale : • desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local. precum şi Nota de fundamentare a execuţiei care vor fi depuse la Primăria sectorului 1 la termenele stabilite s. • exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. ce se transmit de personalul din subordine. responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 • urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele de închiriere încheiate de către serviciile de specialitat • calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate • întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al sectorului 1. stabileşte soldul zilnic al casieriei. conform Ordinul Ministrului Finanţelor nr. Serviciul Taxe Locale (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici. serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 s. • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar. precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin cas • asigură. pentru următoarele surse: • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1 privind agenţii economici care ocupă domeniul public de pe raza sectorului 1. 13) are următoarele atribuţii principale: • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi Nota de fundamentare a acestuia • urmăreşte realizarea veniturilor bugetului local 11 . în limita creditelor bugetare aprobate şi pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli. asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 • întocmeşte la finele fiecărei luni balanţa de venituri şi cheltuieli. evidenţa contabilă pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori • conduce corect şi la zi evidenţa încasărilor în numerar. 13) are următoarele atribuţii principale: • asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat. pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 ale lunii următoare • întocmeşte Contul de execuţie bugetară.

aflate în directa administrare a sa. etc. • organizează. • întocmeşte propuneri privind programarea reparaţiilor şi executarea acestora pentru spaţiile în care funcţionează Direcţia şi răspunde de realizarea acestor • asigură împreună cu Serviciul Relaţii cu Cetăţenii circuitul documentelor • gestionează clădirile şi spaţiile cu destinaţie de birouri. urmărind respectarea limitelor maxime ale creditelor aprobate şi a destinaţiei acestor • colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea realizării Contului anual de execuţie bugetară şi a Notei de fundamentare a Contului de execuţi • efectuează încasări şi plăţi zilnice în numerar (încasarea veniturilor.• propune şi întocmeşte bugetele rectificative pe parcursul anului bugetar în funcţie de modul de execuţie al bugetului iniţia • avizează cererile de deschidere de credite bugetare pentru instituţie. este structurat sub forma a două birouri. apă. şi anume: a) Biroul Administrarea Sistemului Informatic. a gestiunii materiale şi întocmeşte documentaţia necesară. • întocmeşte şi înaintează Serviciului Buget Financiar propuneri privind bugetul anual al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind baza materială. ridică extrase de cont şi depune instrumentele de plată la Trezorerie • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă s. 12 . .) • ia măsuri de gospodărire raţională a energiei electrice. RGAB. pe căile de acces şi spaţiile verzi. înregistrare. RADET. plata salariilor. combustibil.a.  Serviciul Prelucrare Automată a Datelor (cu sediul în Piaţa Amzei nr. supraveghează şi răspunde de paza instituţiei şi respectă reglementările privind accesul în aceasta • vizează facturile furnizorilor direcţi (FDEB. repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia în afara unităţii prin registratura generală. ROMTELECOM. 13). inclusiv dezăpezirea acestuia. depozitarea gestionară şi conservarea acestora. rechizitelor şi a altor materiale de uz gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora • întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreţinere. • ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituţiei • asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în domeniul său • organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile. • vizează cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor. • organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotare. plata avansurilor spre decontare) • efectuează operaţii cu numerar în relaţia cu Trezoreria sectorului 1. • organizează efectuarea curăţeniei în incinta imobilului şi răspunde de realizarea acesteia • organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediu. rechizite. b) Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware  Serviciul Administrativ-Aprovizionare are următoarele atribuţii principale: • asigură activitatea de primire.

în condiţiile legii.. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. • asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acesteia . • sesizează instanţele judecătoreşti. În domeniul activităţii de soluţionare a obiecţiunilor: • ţine evidenţa obiecţiunilor.L.L. asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei. reprezintă D. şi alte documente specifice • arhivează Monitoarele Oficiale. în cazul în care este citată ca parte în proces.L.L. contestaţiilor. care are următoarele atribuţii principale: În domeniul activităţii de asistenţă juridică: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei economicofinanciare şi semnalează conducerii instituţiei eventualele neconcordanţe legislative. în condiţiile legii. 13 . la cererea conducerii.• răspunde de asigurarea ştampilelor. • îndeplineşte.L. orice alte atribuţii repartizate de conducere.I. memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului instituţiei. În domeniul activităţii de asistenţă pentru contribuabili: • furnizează informaţii care privesc contribuabilii.T. 13).T.I. temeinice şi motivate.I. întâmpinări.T. cereri reconvenţionale. a sarcinilor de serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat conform ROI şi ROF • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • îndeplineşte.I. precum şi a modului de soluţionare a acestora. • ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu caracter juridic • asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D. • promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face propuneri conducerii D. cheilor şi sigiliilor. asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora • avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului D.  Serviciul Juridic este format din următoarele birouri: a) Biroul Juridic (cu sediul în Piaţa Amzei nr. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • informează conducerea instituţiei asupra eventualelor încălcări ale legislaţiei pe care le constată în cadrul D. conform legislaţiei în vigoare • asigură desfăşurarea normală a atribuţiilor. • asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege.I. în legătură cu schimbările intervenite în legislaţie. • acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic. când este cazul.S. Sector 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.T.T. semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni.I. • răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară protecţiei muncii şi P. Sector 1 • avizează.

b). • eliberează acte originale personale aflate în dosare. prin concurs. 16/1996 a Arhivelor Naţionale • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite în anul precedent de către celelalte servicii din cadrul instituţiei. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. în condiţiile legii. 208-210).Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţă biroului • ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul instituţiei • răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor. • repartizează declaraţiile anuale. • arhivează certificate fiscale eliberate. 14 . • arhivează certificatele fiscale eliberate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • îndeplineşte. în conformitate cu Legea nr. • întocmeşte nomenclatorul pe termene de păstrare. 208-210). • eliberează adrese în urma solicitărilor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege. • răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi. orice alte atribuţii repartizate de conducere. 13). în condiţiile legii. rectificările pentru imobile şi mijloace de transport pe suburbii. • asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei pe suburbii. c) Biroul Gestiune Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. care are următoarele atribuţii principale: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei. • asigură şi răspunde de arhivarea documentele nou create. • urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei. • organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege. d). • pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente • îndeplineşte. • răspunde de rezolvarea reclamaţiilor. pe bază de semnătură. Străzi şi numere poştale. reţinând la dosar copii certificate de responsabilii arhivei. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create. are următoarele atribuţii principale: • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale. străzi şi numere poştale. Biroul Evidenţă şi Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr.

organizare. programare.I.  Protecţia Muncii şi P. • îndeplineşte. • controlează şi informează conducerea instituţiei despre modul de realizare a planurilor împotriva dezastrelor şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P. în condiţiile legii.• întocmeşte carnetele de muncă noi • operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. • intocmeşte formele de pensionare. • eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate. • propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. • eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat. • completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei. 208-210): • întocmeşte documentele şi organizează instruirea personalului privin normele de protecţia muncii şi P. instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de decizii ale directorului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor.S. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. • ţine evidenţa fişelor de instructaj periodic şi se ocupă de realizarea acestora.I..I. are următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. după caz.S. • duce la îndeplinire şi răspunde de măsurile cuprinse în legislaţia privind protecţia muncii şi P.. în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii • stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. planificare. risipa.S. salarii de merit etc. (cu sediul în Calea Griviţei nr.I. prin verificarea legalităţii. promovări în funcţii şi în grade profesionale. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară • examinează legalitatea. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. • răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din cadrul instituţiei • stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor • organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului • propune. 15 . identificând erorile.S. orice alte atribuţii repartizate de conducere. 13). • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. însoţite de raportul de audit. coordonare.  Auditul Intern (cu sediul în Piaţa Amzei nr.

16 . • îndeplineşte. în condiţiile legii. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. orice alte atribuţii repartizate de conducere. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare.• evaluează economicitatea. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare.

CAP. II ACTIVITATEA DE FINANTARE SI PLANIFICAREA FINANCIARA 17 .

2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare OBS : Toate sumele analizate vor fii exprimate in mii RON.105 in anul 2005 din care rezulta diferenta de 0. indemnizatii de conducere. apa-canal. furnituri de birou.2006 fata de 31.detasari.818 ..deplasari. iluminat. salarii de merit.937.615. La cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare a rezultat un total de 10. Au fost prevazute in anul 2005 – 8. sporuri pentru conditii de munca. calificarea.Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei (2005 -2006) Comparatie 31.contributii pentru asigurari sociale de stat. cheltuieli pentru asigurari de somaj.Cheltuieli materiale si servicii” se includ:cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare.720 in 2006 si respectiv 3. au crescut considerabil in comparatie cu anul 2005 astfel: in anul 2006 cheltuielile de personal s-au ridicat la valoarea de 7. Situatia prezentata in capitolul . posta. iar in anul 2006. Acest lucru a fost posibil datorita majorarii numarului de angajati ai institutiei. 18 .818. iar in anul 2006 suma de 10. Cheltuielile total efective au fost de 3. incalzire. salarii de baza. cheltuielile de personal analizate. se inregistreaza CHELTUIELI TOTALE in valoare de 8. reparatii curente. perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor.528.000.. telex. materiale pentru curatenie.036 in comparatie cu anul 2005 cand s-a inregistrat valoarea de 4. sporuri de vechime. Diferenta prevederilor totale 2006-2005 a fost de 1.12. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII La capitolul .755.000 in anul 2006 fata de anul 2005 unde totalul acestor cheltuieli era de doar 5. protectia muncii si alte cheltuieli autorizate din dispozitii legale.755. ore suplimentare.transferari atat in tara cat si in strainatate Diferenta cheltuielilor efective dintre anii 2006 si 2005 pentru cheltuielile de personal este de 2.507. carti si publicatii.12. obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata.  CHELTUIELILE In anul 2005. contributii pentru constituirea fondului de sanatate. alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional.Cheltuieli de personal” include: cheltuieli pentru salarii. CHELTUIELI TOTALE in valoare de10. alte drepturi salariale. CHELTUIELILE DE PERSONAL In cadrul instituiei. salubritate. telefon. fond de premii. alte sporuri. Se dubleaza asadar cheltuielile pentru medicamnete si materiale sanitare .

OBS : In toate cele trei capitole mentionate(CHELTUIELI DE PERSONAL. impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice in valoare de 55. VENITURI CURENTE in valoare de 120.294.2. taxa pe teren pentru restante din anii precedenti de 167. cheltuielile de capital au ajuns la o suma de 1.480. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII.669 in 2006 fata de 2005. in suma de 2(mii RON). iar in 2005 de 180. 98% din totalul acestora. 2% din veniturile curente. cheltuielile materiale.291. respectiv 2.179.573. pondere de cca.480 de VENITURILE NEFISCALE care au o pondere mult mai mica de cca. din care : I.118 in 2005 . CHELTUIELILE DE CAPITAL In 2005. impozitul pe spectacole de 220 si alte impozite indirecte in suma de 24. Se observa asadar o diferenta de 0.9% din totalul veniturilor pe anul 2005.015 sunt reprezentate de VENITURI FISCALE 19 .661.944 in 2006. cheltuielile de capital au inregistrat au crestere substantiala in 2006 fata de anul 2005 deoarece efectivul de personal al institutiei a crescut. .Din aceste venituri curente : . CHELTUIELI DE CAPITAL). reprezentand cca. reprezentand 88.098. se obtin VENITURI TOTALE in valoare de 182. in 2006.699 sunt reprezentate de VENITURILE FISCALE cu o pondere de cca. iar restul de 1% este reprezentat de veniturile obtinute prin valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice. valoarea acestora a ajuns la 1. 99%.206.Cheltuielile efective pentru reparatii curente au fost in 2006 de 270. II.875.000. Impozitele si taxele de la populatie sunt de 21. 91. VENITURI CURENTE in suma de 166. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15.  VENITURILE In anul 2005 s-au obtinut VENITURI TOTALE in valoare de 135.179. In categoria veniturilor nefiscale se disting doua categorii : VARSAMINTE DE LA INSTITUTII PUBLICE in valoare de 1. Din totalul veniturilor curente : . In anul 2006 se observa o crestere majora a acestor venituri fata de 2005. cea mai mare pondere in totalul lor avand-o veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului. DIVERSE VENITURI in valoare de 1.163. Fata de anul 2005. s-a observat ca: cheltuielile cu personalul. cu o diferenta clara de 90.3% din totalul veniturilor. din care : I. Pentru alte cheltuieli au fost prevazute 1.000.117.

II. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. . datorata in principal urmatorilor factori : 1.281 (cea mai mare pondere in categoria impozitelor fiscale). Facand o comparatie 31.646 reprezentate de VENITURILE NEFISCALE cu o pondere mult mai mica in totalul veniturilor curente. 791. cresterii prin indexarea cu rata inflatiei si HCGMB a valorilor de impunere a cladirilor. implementarea a diverse forme de incasare moderne pe langa cele clasice si nu in ultimul rand iesirii in intampinarea cetateanului prin deschiderea mai multor centre de incasare cash. cat si o crestere in totalul veniturilor obtinute. se poate observa un trend ascendent al volumului incasarilor . sporirii volumului de activitati de executare silita 5. 20 . sporirii volumului masei impozabile 4. impozitele si taxele pentru bunuri si servicii in suma de 34.3.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare. Veniturile din proprietate au o valoare de 732. surse ale bugetului local de sector.Impozitele pe venit. In perioada 2005-2006.842 . profit si castiguri din capital au o valoare de 2. se observa atat o crestere in totalul cheltuielilor inregistrate.12. cresterii perfectionarii profesionale a personalului 6. alte impozite si taxe fiscale. reprezentate in totalitate de veniturile din valorificarea unor bunuri.912. impozitele si taxele de proprietate o valoare de 125.911 . veniturile din vanzari de bunuri si servicii in suma de 2. in pondere de cca. terenurilor si a valorii taxelor locale 3. 50% in anul 2006 fata de 2005. cu o pondere de aproximativ 36% in 2006 fata de 2005.2006 fata de 31.101.12. cresterii numarului surselor de venit transferate ca venituri ale bugetelor locale de sector 2.

CAP. III COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA Relatiile cu cetatenii 21 .

informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice.lista cuprinzând documentele de interes public. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe. fax. g). • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor.impozitelocale1. . • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. adresa este www.programe şi strategii proprii. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar.Transparenta decizionala in cadrul DIRECTIEI DE IMPOZITE SI TAXE SECTOR 1. respectiv: denumirea. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice.sursele financiare. d). • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. sumele de plată la data apelului.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. 13. numerele de telefon. h). bugetul si bilanţul contabil. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. f). structura organizatorică. c). 115 . potrivit legii. atribuţiile departamentelor. 22 .ro . • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: a). cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. este asigurata prin modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor.infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. are urmatoarele atributii: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. care sunt: . programul de funcţionare. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet.  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii are un rol important in asigurarea transparentei la nivelul DITL. sediul. i). coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. Calea Grivitei nr. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii.sistemul de informare a cetăţeanului . b).pagina de internet. e).

Solutia de conectare prin Internet si necesarul de echipamente hardware se realizeaza pe baza evaluarii necesitatilor de comunicare si se vor stabili de catre specialisti pe baza unui studiulocal. cetatenii vor primi raspunsuri la problemele ridicate in mod public si transparent prevenind astfel orice acuzatie de coruptie. ceea ce va permite adaugarea. bazata pe comunicare. care va asigura circulatia informatiilor printr-un sistem securizat. actualizarea si modificarea informatiilor si a formularelor prin accesarea modulului aferent. fara sa necesite cunostinte avansate de operare sau executie soft. Prin acest mod de administrare de catre personalul propriu se asigura accesul la informatii eficient prezentate pentru publicul larg si participarea activa a personalului administratiei judetene la comunicarea interna.Exista posibilitatea de afisare a agendei interne (sedinte. si a notelor interne si de seviciu. 23 . iar in acelasi timp se va crea si o solutie care sa permita cetatenilor si angajatilor din administratia locala sa transmita sesizari si sugestii primarului localitatii. acest FORUM va fi moderat de responsabilii domeniilor definite. care stabilesc traseele interne de comunicare intre servicii. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. audiente. . si fluxul existent intre acestea si contribuabili. concedii). Moderarea FORUMULUI de catre responsabilii domeniilor definite este necesara pentru prevenirea aparitiei unor acuzatii nefondate. intalniri. • Modulul de comunicare in interiorul institutiei. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public.Acest sistem (de ex. . Solutia integrata permite o administrare si intretinere usoara de catre personalul propriu. se pot adopta urmatoarele masuri : • Un FORUM de discutii unde cetatenii isi pot comunica problemele de interes general :. in acest fel.Sistemul permite organizarea si ordonarea formularelor si fiselor interne. reducand probabilitatea de aparitie a actelor de coruptie precum si a acuzatiilor publice. astfel se previne accesul neautorizat la informatiile de uz intern. fara a permite insa arhivarea celor completate. grupuri de e-mail) ofera posibilitatea transmiterii de date si informatii intre departamente in vederea eliminarii filtrelor de comunicare si reducerea timpului de reactie. pe baza de nume utilizator si parola.Accesul la aceasta sectiune a site-ului se va face pe baza de nume utilizator si parola. comunicarea deciziilor se efectueaza prin asiguarea luarii la cunostinta a deciziilor directiunii. . Pentru imbunatatirea sistemelor de comunicare si transparenta decizionala. In acest mod se creeaza premisele unei administrari publice cat mai apropiate de cetateni. .• precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. In cadrul serviciilor DITL SECTOR 1. sau intre acestea si alte autoritati /institutii.

IV ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA Analiza surselor de venituri ale bugetului local ala sectorului 1 Conturile de disponibilitati 24 .CAP.

privind organizarea contabilitatii de venituri. deci nu influenteaza soldul sintetic al contului 220.01.187 mii lei. se constata urmatoarele : • Pe baza legislatiei aparute in anul 2006. denumite generic 102 "disponibil".70 220.03 " Debitori -taxa auto persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor.12. • Coduri de buget cu stagnare sau cu o evolutie defavorabila Conturile de debitori Avand in vedere ca . taxele asupra milloacelor de transport detinute de personae fizice 25 .12. debitele se constituie la nivelul incasarilor. se observa ca la data de 31. impozitele pe cladiri de la persoane fizice au ajuns la o valoare de 13.00 dif 4.12.02 " Debitori -impozit pe cladire persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. in conditiile OMFP 520/2003. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli. se analizeaza conturile din contabilitatea veniturilor bugetului local. fata de anul 2005 in care valoarea ajungea la doar 9.00 anul 2005 9. ca taxele judiciare de timbru si taxele de timbru notariale • Unele coduri de buget semnaleaza o evolutie favorabila 2006 fata de 2005 : impozit pe teren de la persoane fizice care in cifre absolute a crescut cu valoarea de 7.642 mii lei. impozitul pe cladire de la persoane juridice cu o crestere de 98. Cu privire la nivelul incasarilor in anul 2006 fata de anul 2005.12.01.Obs : Sumele vor fi exprimate in mii RON Avand in vedere inchiderea contabila la 31. avand un sold debitor de 2. la sursele 'fara debit' .00 % 0. inregistrand o crestere de cca. pe structura data de analitie si sintetice. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli.2006. se constata noi venituri aparute in sursele veniturilor bugetului local . si se soldeaza la 31.125 mii RON.000.2006. se sesizeaza urmatoarele: 220. aceste conturi prezinta sold doar pentru a figura cererile de restituire depuse. dupa cum urmeaza: Conturile de disponibilitati ale bugetului local.12.2006.747. Aceste conturi se soldeaza.125 mii RON.125.32. se observa ca la data de 31. Pentru conturile de debitori din impozite si taxe datorate bugetului local. 911 mii RON lei.125.32.2006. arata nivelul incasarilor pentru bugetul local la 31.149.858 mii lei etc. 70%. anul 2006 13.2006.679. impozit pe teren de la persoane juridice cu o crestere de 6.

iar in anul 2005 valoarea lor era de cca.09 " Debitori -impozit teren pers.082 mii RON.082.412. anul 2006 4.00 dif 1. an in care valoarea acestor taxe era de 1.00 anul 2005 5.866.00 dif 1.08 " Debitori -impozit cladire pers. cu o diferenta de 1. din lista Registrului Partizi debite-incasari listate periodic. anul 2006 6.74 220.07 " Debitori -taxa teren in folosinta pers.00 anul 2005 48.01.77 26 .172 mii RON. juridice"' Din programul de incasare se listeaza debite in valoare de 7. se listeaza debite in valoare de 66. anul 2006 1. Din programul de incasare.866.226.32.595 mii RON.090.00 % 0. anul 2006 7.167.00 anul 2005 6.712 mii RON.01.545.32.00 % 0.023 mii RON. 052 mii RON.00 dif 1.73 220.32.172.023. diferenta fiind de 7.00 anul 2005 5.866 mii RON.317.01.32.408 mii RON.052.00 anul 2005 3. 226 mii RON.32.00 % 0. 5.00 anul 2005 1. juridice"' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul ASSERT.725.725 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005.74 220. cu o diferenta considerabila de anul 2006 66.00 dif 7. fata de 2005.00 dif 183.00 % 0. anul 2006 7. valoarea impozitelor pe terenuri pentru persoane fizice ajungea la 6.167.00 % 0.866 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005 cu o valoare de 6.89 220.01.11 " Debitori –impozit teren agricol' Pentru anul 2006.712. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau la 5. cu o crestere nesemnificativa. diferenta fiind de 1. an in care au o valoare de 48.826.595.408.01.090 mii RON .00 dif 18.77 220. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau ladoar 3.00 % 0. cu o diferenta de 1. juridice"' Pentru anul 2006.412.09 " Debitori -impozit pe teren persoane fizice' Pentru anul 2006. taxele pe terenuri date in folosinta persoanelor juridice erau in suma de 7.ajungeau la 1.826 mii RON. valoarea impozitelor pe terenuri agricole ajungea la 4.545 mii RON.

impozitele directe au atins o valoare de 98.466. anul 2006 11. juridice"' In anul 2006. valoarea acestor taxe ajungea la suma de 11.00 dif 1.12 " Debitori -alte incasari din impozite directe' In anul 2005.00 anul 2005 9.80 27 . cu o diferenta de 1.32.546.82 220.10 " Debitori -taxa auto pers. anul 2006 122.246.466 mii RON.846.00 % 0.188 mii RON.32.188.01.846 mii RON. iar un an mai tarziu au fost in suma de 122. iar in anul 2005 la o valoare de 9.00 % 0.546 mii RON.220.246 mii RON.01.00 anul 2005 98.00 dif 1.846.

888/98/EC a Parlamentului European si a 28 .CAP. un loc deosebit il ocupa dezvoltarea sistemelor informatice. Programul Fiscalis a fost infiintat prin Decizia Nr. pietei Programul Fiscalis urmareste imbunatatirea sistemelor de impozitare indirecta din cadrul interne. In cadrul programului. V PROGRAME SI PROIECTE DERULATE DE CATRE INSTITUTIE Programe si proiecte FISCALIS Fiscalis este un program de cooperare intre administratiile fiscale nationale sprijinind participarea functionarilor din domeniu la seminarii. schimburi si controale multilaterale.

planificare. Matricea proiectului. participare.Comunicare si sisteme . 29 . in totalitatea sa implica diferi te tipuri de impact care permit atingerea obiectivelor pe termen lung.sisteme de si ghiduri. de seminarii formare si controale comuna profesionala. Grila programelor de perfectionare 1. Parteneriate. Bugetul proiectului. in conformitate cu conditiile precizate in Acordul de Aderare si in protocoalele aditionale privind participarea acestor tari la programele comunitare.schimburi multilaterale. Ghid pentru întocmirea proiectelor. Actorii locali. Elaborarea şi managementul proiectelor.impactul pe termen lung este eficient daca beneficiile activitatilor programului sunt difuzate la nivelul administratiei nationale si pot fi valorificate de functionari care nu au participat la activitatile programului. Programul comunitar Fiscalis este deschis tarilor asociate din Europa Centrala si de Est. Ciclul de viaţă.Controale multilaterale . Exista trei nivele de impact: .impactul pe termen mediu este obtinut daca participantii la o activitate aplica direct experienta castigata din activitate in munca de zi cu zi (de exemplu.Seminarii .Consiliului (Decizia Fiscalis) . . . un seminar imbunatateste gradul de intelegere a unui tip de frauda de catre participanti). . modele de bugete. . si care a expirat finele anului 2002. participantul foloseste cunostintele dobandite la seminar in munca sa de zi cu zi). analiză şi formulare.impactul pe termen scurt este rezultatul imediat al unei activitati (de exemplu.Schimburi . Fondurile Structurale Tematica: Schema elaborării unui proiect : obiective. Fiscalis 2003-2007 inlocuieste si imbunatateste programul Fiscalis existent. identificare.Programe de training comune Programul. Cadrul metodologic pentru analiza SWOT. manuale de personal. In cadrul programului Fiscalis de activitati: 2003-2007 vor de avea schimb loc urmatoarele informational tipuri .initiativa la din 30 martie 1998 si cuprinde urmatoarele domenii de actiune: comunicare si schimb de informatii.

Reguli privind deontolgia profesională a personalului din administraţia publică. Controlul fiscal . Monitorizare şi evaluare.2007. Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat. Metode de colectare a impozitelor şi taxelor locale OBS: Toate aceste proiecet sunt prevazute pentru perioada 15.15.Managementul proiectelor. 3. Statutul funcţionarului public şi legislaţia secundară privind statutul funcţionarilor publici. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.04. Continuitate. Etapele procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale .07. metode de management. Resursele umane în administraţia Tematica Cadrul juridic al statutului personalului din administraţia publică. Rolul colectării impozitelor şi taxelor locale în maximizarea veniturilor . Salarizarea personalului din instituţiile publice. Colectarea impozitelor şi taxelor locale . CAP. Înlesniri la plată . VI 30 . Contestarea actelor de control sau de impunere . Instrumente ale managementului proiectelor .2007. Fondurile Structurale 2. Colectarea şi executarea silită a creanţelor bugetare locale . Impozite şi taxe locale şi colectarea lor Tematica Cadrul juridic .

titlurile executorii. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele • • • • declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport cerere de eliberare a unui certificat fiscal. • • • fizice. adrese de înfiinţare a popririi. somaţie. CIRCUITUL DOCUMENTELOR Documente emise de DITL Documentele emise de compartimentele din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 : SERVICIUL URMĂRIRE EXECUTARE CREANŢE BUGETARE: • • • • înştiinţare de plată. cerere de restituire. cerere în vederea scutirii de la plata impozitului aferent imobilului. 31 . SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE FIZICE: declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. procesul verbal de sechestru.ACTE ADMINISTRATIVE.

SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE: BIROUL EVIDENŢĂ ŞI ARHIVĂ: CAP.• • • juridice. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele cerere de eliberare a unui certificat fiscal. declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. • • • • • cerere pentru transfer auto. transfer auto. confirmare auto. VII ASPECTE PRIVIND CONTROLUL IN CADRUL INSTITUTIEI 32 . cerere de restituire. cerere în vederea eliberării istoricului de rol fiscal.

gajarea.Sfera auditului public intern cuprinde: a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al institutiei. si obiectiva . progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor. eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern. respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta. precum si vanzarea. bazat pe gestiunea riscului . perfectionand activitatile entitatii publice. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora. concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit. continuand cu cele efectuate de Biroul de Audit Public Intern si Contolul financiar preventiv. inclusiv asupra activitatilor cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari. Biroul de Audit Public Intern elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern. care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere . inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. In cazul identificarii unor iregularitati . sunt organizate multiple forme de control. Compartimentul de Audit Public Intern este un compartiment de specialitate organizat ca directie in structura organizatorica. aporteaza imediat conducatorului entitatii publice. Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta. condus de un sef de birou si subordonat direct Directorului Executiv. precum si la administrarea patrimoniului public . care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si a cheltuielilor publice. incepand de la cele din cadrul fiecarui serviciu sau compartiment. 33 . In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni pot continua misiunea sau pot sa o suspende. c) administrarea patrimoniului public. organizate prin decizie interna. a controlului si a proceselor de administrare. d) sistemele de management financiar si control.Forme de cotrol exercitate in cadrul institutiei In cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. Auditul Public Intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate . b) constituirea veniturilor publice.

in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile. Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat in cadrul unitatii Auditorii interni. prin verificarea legalităţii. personalul de executie sau de conducere implicat in activitatea auditata care refuza sa prezinte documentele solicitate in vederea efectuarii misiunilor de audit public intern. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. programare. identificând erorile. impreuna cu rezultatele concilierii. este transmis directiunii. cu 15 zile inainte de desfasurarea misiunii de audit. • evaluează economicitatea. • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. Biroul de Audit Public Intern organizeaza in termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. In realizarea misiunilor de audit. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. după caz. sa examineze procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii. risipa. impreuna cu documentatia justificativa. Auditul Intern are in conformitate cu ROF-ul aprobat. Entitatea auditata poate transmite punctele proprii de vedere in scris. auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de directorul institutiei. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. in vederea acceptarii recomandarilor formulate. următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc. Auditorii interni vor respecta Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern.672/2002. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. Auditorii interni vor prezenta entitatii publice auditate proiectul de raport de audit spre analiza. conform legistatiei in vigoare. însoţite de raportul de audit. • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. in termen de 15 zile de la primirea proiectului de raport. organizare. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor. coordonare. Raportul de audit public intern finalizat. • examinează legalitatea. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. in cursul unei misiuni trebuie sa identifice riscurile misiunii. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor. planificare.Auditorii interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern pot sanctiona conform Legii nr. Biroul de Audit Public Intern notifica entitatea publica care va fi auditata. pentru analiza si avizare. respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse in planul de audit public intern. 34 . reuniunea de conciliere cu structura auditata. Biroul de Audit Public Intern va transmite entitatii auditate recomandarile aprobate de directiune si va urmarii implementarea acestora in termen. in conformitate cu planul anual de audit intern aprobat.

asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor.separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane.asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie. astfel încât acestea să fie adecvate. orice alte atribuţii repartizate de conducere. b) cerinţe specifice: . . încredinţate unor persoane diferite. în principal: a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament. ineficace sau ineficient. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. . Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează. . cuprinzătoare. precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.realizarea.accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor. .asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens. control şi înregistrare să fie. .reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern.supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv. proiectelor sau operaţiunilor. la un nivel corespunzător de calitate. stabilite în concordanţă cu propria lor misiune. abuzului sau fraudei. stocare. a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern. într-o măsură adecvată. a reglementărilor şi deciziilor conducerii. în principal. Controlul intern are următoarele obiective generale: . îndeplineşte. a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative. . următoarele: a) cerinţe generale: . 35 . astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept.protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii.stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern. astfel încât atribuţiile de aprobare. .respectarea legii. . risipei. în condiţii de regularitate.• • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie. prelucrare. . precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor.asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile. după caz. a atribuţiilor instituţiilor publice. . . în condiţiile legii. economicitate şi eficienţă. rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia.înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative. prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic.dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. . acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern. eficacitate. programelor. Cerinţele generale şi specifice de control intern sunt.

(1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate.b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal. eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare. 36 . g) reducerea. inclusiv prin virări de credite. e) efectuarea de încasări în numerar. f) constituirea veniturilor publice. k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. care poartă viza de control financiar preventiv propriu. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia: a) legalităţii şi regularităţii. (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu. În funcţie de specificul entităţii publice. proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare. c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate. reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism. certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. l) alte tipuri de operaţiuni. b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament. după caz. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe. conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor tipuri de proiecte de operaţiuni. h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate. gajarea. (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept. stabilite potrivit legii. în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare. după caz. i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite. stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. j) vânzarea. d) ordonanţarea cheltuielilor.

VIII RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 37 .CAP.

C. Statul de functii al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este aprobat prin hotarare a Consiliul Local al sectorului 1. au fost aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 nr. O.1. Conducătorul instituţiei se subordonează primarului şi viceprimarului. Norme reglementare in domeniul resurselor umane Statul de funcţii.G. O. Selectarea.G. iar serviciile şi birourile sunt conduse de şefii de compartiment. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice. 174/19. numirea. precum şi de contestare a calificativelor acordate.2002.09. impreuna cu Organigrama si Regulamnetul de Organizare si functionare ale aparatului propriu ale Primariei. .U. Statutul de functii pentru aparatul propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este elaborat conform prevederilor O. HG nr.14 birouri Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este condusă de directorul executiv şi directorul executiv adjunct.R.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. nr. promovarea. HG nr.2004. recrutarea.18 servicii.04. 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu. nr.8.R. 33/2001. 1087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice. evaluarea. Efectivul de resurse umane in cadrul institutiei . 42/2001. regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. nr. si motivarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face in temeiul Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici.U. în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să se realizeze în vederea atingerii obiectivelor stabilite.L.U.G. condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi. Structura organizatorică a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este structurată după cum urmează: . conform legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici si pe baza organigramei aprobate prin H. potrivit competenţelor.R. nr. 1084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. pe baza HG nr. 24/2000. 8. 46/27.2. 13) 38 .

39 . În anul 2003 numărul personalului a crescut la 275 prin mărirea numărului de salariaţi în cadrul serviciilor si prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV şi a două birouri subordonate serviciului Administrarea Sistemului Informatic. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 28. Mărirea numărului de posturi pe întreaga instituţie de la 138 la 164 va impune un volum de muncă suplimentar în cadrul Biroului Resurse Umane.2003 parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici.La înfiinţarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale sector 1 numărul personalului angajat era de 121. Ocuparea Domeniului Public şi înfiinţarea Compartimentului Auditor Intern. după cum urmează: o 226 funcţionari publici din care: . În anul 2002 schema organigramei s-a modificat prin înfiinţarea unor servicii noi: • Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • Protecţia Muncii PS • Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă În subordinea Serviciului de Executare a Creanţelor Bugetare s-au înfiinţat doua Birouri Persoane Fizice şi Persoane Juridice.08-14 şi XVI alin. . cu următoarea componenţă: • Director • Serviciul Prelucrarea Automată a datelor • Biroul Juridic • Biroul Resurse Umane • Biroul Evidenţă şi Arhiva • Serviciul Administrativ Aprovizionare în subordinea căreia era personalul auxiliar • Serviciul Buget Financiar • Serviciul Contabilitat • Director adjunct • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice I • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Juridice • Serviciul Urmărire Încasare şi Executare Silită În anul 2000 numărul personalului s-a mărit la 138 prin înfiinţarea Serviciului Taxe Locale. Ca urmare. numărul personalului era de 292 înfiinţându-se Biroul Încasări. respectiv Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware.05. În data de 30/08/2001 numărul personalului era de 164 prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. numărul personalului a crescut la 250 de salariaţi. Tot în anul 2003 în luna iunie conform articolului nr. prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea II Titlul III.206 de execuţie. 4 şi 5 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice.20 de conducere.

1087/2001.participarea la cursuri de specializare plătite de instituţie.convocări anuale de pregătire prin scoaterea din serviciu. potrivit prevederilor legale. fiscalitate. .36 angajaţi pe bază de contract. . Toţi cei ce au devenit funcţionari publici au depus jurământul în faţa conducerii instituţiei şi au semnat actul oficial prin care se confirmă calitatea obţinută.28 de conducere.absolvirea de cursuri de diferite profiluri pe cheltuială proprie (IT. . clasă şi categorie. -290 de execuţie. Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Concursul se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante.2004 o altă parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. situaţia direcţiei prezentându-se astfel: o 354 din care 318 funcţionari publici: . prin aplicarea prevederilor Legii 188/2001. limbi străine) 8. Modalitati de selectie si recutare a functionarilor publici Selectionarea functionarilor publici Intrarea in corpul functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face numai prin concurs organizat de catre Primarie in baza hotararii Guvernului nr.Contravenţii • Biroul Persoane Fizice • Biroul Persoane Fizice 2 • Biroul Persoane Fizice • Biroul Evidenţă Patrimoniu Achiziţii Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 22. personalul serviciului a dobândit calitatea de funcţionar public. Nu s-au înregistrat abateri disciplinare care să fie sancţionate administrativ sau pecuniar. după efectuarea operaţiunilor de avansare a funcţionarilor publici în grad. În perioada pe care o analizăm (2005-2006) este de remarcat că s-au desfăşurat o serie de activităţi ce au vizat creşterea pregătirii de specialitate a personalului: . În anul 2003.04. după asigurarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a încadrării 40 .3.În anul 2004 numărul personalului s-a mărit la 354 prin înfiinţarea unor birouri: • Biroul Urmărire Încasare Executare Silită.

exclusiv pe baza rezultatelor obţinute. cu excepţia funcţiilor publice de debutant. d) tratamentul egal. Functiile publice vacante. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice se face pe baza următoarelor principii: a) competiţia deschisă. prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecţie obiective şi clar definite. prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice. Pentru a organiza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 are obligaţia de a înştiinţa în scris Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului.  Conditii de participare la concurs În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii : • are numai cetatenie romana si domiciliul in Romani • cunoaste limba romana. Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu condiţiile specifice. prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor. prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice. astfel încât orice candidat să aibă şanse egale la ocuparea funcţiei publice. pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii cu 30 de zile inainte de data organizarii concursului. pentru fiecare dintre funcţiile publicevacante. În situaţia în care în baza de date nu există astfel de persoane Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă aviz favorabil organizării concursului. În termen de 15 zile Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a verifica în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice dacă există persoane care nu mai deţin funcţia publică din motive neimputabile lor pentru a fi redistribuite. precum şi după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri. în condiţiile legii. La stabilirea condiţiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se pot avea în vedere: a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei publice. b) selecţia după merit. c) asigurarea transparenţei.într-o funcţie publică corespunzătoare a funcţionarului public care nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile lui.  41 . prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcţiei publice. pe baza cerinţelor prevăzute în fişa postului. scris si vorbi • are varsta de 18 ani implinit • are capacitate deplina de exercitiu • are o stare de sanatate corespunzatoare • indeplineste conditii de studii prevazute de lege pentru functia publica • nu a fost condamnata pentru savarsirea unie infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice • a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiie publice. e) confidenţialitatea.

a unei La terminarea perioadei de stagiu. Numirea ca functionar public definitive se face de catre primarul sectorului 1. cu excepţia autorităţilor 42 . Notarea celor două probe se face prin note la 10. Nota minimă de promovare a concursului este Proba scrisă constă în redactarea. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. precum şi de contestare a calificativelor. precum şi de contestare a calificativelor acordate. se aplică funcţionarilor publici definitivi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. Functionarul public definitive depune juramantul de credinta in fata primarului sectorului 1 si in prezenta a doi martori. c) necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională.b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice respective. în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat să repete.  Numirea in functie a de unui la 1 acordate 7.G. funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenţă profesională. Proceduri de evaluare a personalului Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. pe baza rezultatului evaluării funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a. din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 conform H. 1084 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. d) necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de operare/programare pe calculator.4. Nota finală a concursului este dată de media aritmetică a notelor finale la cele două probe.refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie 8. perioada de stagiu. gradul 3. în unităţile administrativteritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20%. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi interviu. nr. în prezenţa comisiei de lucrări scrise sau în completarea unor teste-grilă. e) necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităţi naţionale. denumită în continuare metodologie. iar celalalt un alt functioanr public din cadrul Primariei sectorului 1. pentru unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăţenii. concurs. dintre care unul vafi conducatorul compartimentului in care este numit. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu. o singură dată.

"important". denumit în continuare evaluator. dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante. contrasemnarea raportului de evaluare. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de execuţie se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea.şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. 3.foarte important. termenele de realizare. numiţi în condiţiile Legii nr.mai puţin important. cu modificările şi completările ulterioare.important. 2. Gradul de importanţă exprimă semnificaţia criteriului de performanţă prin prisma atribuţiilor prevăzute de fişa postului. d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public. c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale. Pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "foarte important". Gradul de importanţă se exprimă prin următoarele calificative: R . M . b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa În acestora.completarea raportului evaluator. Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale fiecărui an.interviul. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. Acestea se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. precum şi nevoile de instruire pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea Notarea criteriilor de performanţă şi stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând următoarele etape: a) pentru fiecare criteriu de performanţă din raportul de evaluare se stabileşte un grad de importanţă. Stabilirea criteriilor de performanţă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte anual criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor. de evaluare de de evaluare se realizează în următoarele etape: către 43 . Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată. Partea I. vederea completării raportului de evaluare evaluatorul: a)analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate. S . Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public. e) stabileşte obiectivele individuale. Procedura 3 1. "mai puţin important".

excepţional.nesatisfăcător. CAP.satisfăcător.50 .00 .51-5. Pentru fiecare categorie de importanţă se face media aritmetică a notelor acordate şi se obţine o notă parţială. între 3.excepţional.50 foarte bun. nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite.nesatisfăcător.00-1.51-4.51-2. Semnificaţia notelor este următoarea: 1 . IX ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PE TERMEN MEDIU 44 .50 . 3 . între 1.foarte bun. 5 . 4 . Criteriile de performanţă se notează de la 1 la 5. 2 .bun.bun.b) totalitatea gradelor de importanţă exprimate prin acelaşi calificativ formează o categorie de importanţă.satisfăcător.51-3. între 4. între 2.50 . după cum urmează: între 1. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale.

la costuri mai mici.000 de contracte adjudecate.elicitatie. şi se deruleaza sub egida Comisiei Europene. de mare importanţa fiind Legea 161/2003 referitoare la implementarea SEN.Strategii. una dintre companiile active pe e-licitatie. într-un sistem cu norme şi proceduri unice. proiecte. iar pentru a învinge inerţia din structurile administrative. Guvernul a elaborat. programe. investiţii în resursele umane orientate catre IT. www. politici. care este un plan de acţiune al ţarilor candidate la aderarea la Uniunea Europeana. Pâna în prezent. în colaborare cu firma româneasca Softwin.ro.ro a încheiat anul 2003 cu economii de 2. au emis HG 1085/ 2003. iar 411. care îi obliga pe funcţionarii publici sa accepte formularele electronice. având câteva ţinte precise: accesibilitate mai mare pe internet. Un numar de 23 de autoritaţi contractante au lansat mai mult de 1.ro şi a impus obligaţia ca toate achiziţiile publice semnificative sa se desfa. rezultate din 223. SEN a primit. şi a creat.000 de licitaţii. menit sa integreze toate statele de pe continent din punct de vedere informatic.255 de tranzacţii. în iunie 2001. De altfel. un ghişeu unic pentru sute de formulare 45 .e-licitatie. peste 100.760 miliarde de lei.ro depaşind chiar 11.e-guvernare. stimularea utilizarii reţelei internet ca instrument pentru comerţul electronic şi accesul la servicii publice. Drept consecinţa. Guvernul a creat sistemul de licitaţii electronice www. ca punct de plecare pentru construirea unei arhitecturi complexe de e-Government în viitorul apropiat. Pentru a reduce corupţia derivata din achiziţiile publice la nivel central şi local. Sistemul Electronic Naţional (SEN). peste 195 de ofertanţi au câştigat cel puţin 100 de licitaţii. Autoritaţile au adoptat o serie de legi privind Societatea Informaţionala. în cadrul Summitului Mondial pentru Societatea Informaţionala. premiul pentru "cel mai bun conţinut digital" la secţiunea e-Government. derulate si/sau in cursuri de derulare În cadrul conceptului de Societate Informatica. Guvernul României s-a aliniat la iniţiativa eEurope+. Planul a fost adoptat în cadrul Summitului European de la Gotteborg.şoare prin intermediul acestui instrument. "Strategia de dezvoltare a serviciilor publice prin mijloace electronice". în septembrie trecut. iar 886 cel puţin o licitaţie. www. Conformându-se noii orientari.

orice firma din România îşi va putea depune online declaraţiile vamale. care face necesara o implementare graduala a unui asemenea sistem electronic. la nivelul altor regiuni ale ţarii.cum era ghişeul. Adresa pune la dispoziţia vizitatorilor mai mult de 160 de formulare pentru descarcare şi 5 servicii online.ro. Acest instrument de lucru era prezentat ca "o schimbare majora. a inceput demersurile pentru a se inscrie sub noile coordonate . începând din acest an. DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1. vama va trebui sa opereze în mediul electronic european pâna în anul 2007. MCTI a definitivat cadrul pentru crearea unor sisteme funcţionale de plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. utilizatorii trebuie sa se înregistreze.gradual.e-guvernare. declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat şi declaraţia de venit global. O prima categorie grupeaza formularele administrative care pot fi consultate şi descarcate în format electronic: cerere de alocaţie de stat pentru copil. Taxe locale – e-tax Anul trecut. cu ultimele noutati in domeniul IT. care permite preluarea informatiilor si transmiterea lor spre cunostinta cetateanului. În documentele oficiale se menţioneaza ca. Ca serviciil online furnizate." Concret. Legea nr. În plus. prin implementarea unui program de incasare performant . De altfel. Serviciile sunt accesibile numai utilizatorilor înregistraţi. la un an de la aprobarea de catre Guvern a 46 . urmând a fi dezvoltat permanent. Dan Nica. dar funcţionarea acesteia presupune un volum uriaş de munca pentru Ministerul Finanţelor. şi de aceea am demarat realizarea acestuia.Un pas mare l-a reprezentat crearea site-ului de internet www. în funcţie de posibilitaţile existente. "Foarte multe dintre cererile venite pe adresa e-guvernare. in perioada urmatoare. Avand in vedere trendul spre o societate informatizata. se includ preluarea declaratiilor on-line. online." a declarat ministrul Nica la finele anului trecut. infochioscuri. ca punct unic de acces la informaţiile şi serviciile publice în format electronic. la oportunitatea de a accesa un site de oriunde din ţara sau strainatate. site-ul ofera o mulţime de instrumente menite sa ne faca viaţa mai uşoara. mai întâi pentru Bucureşti. pâna acum -. fara a mai fi necesara deplasarea la punctele vamale. începând cu anul 2004 declaraţiile de venit global pentru persoane fizice pot fi depuse şi în format electronic. Crearea aplicaţiei nu constituie o problema. stabilind obligaţia tuturor municipiilor şi oraşelor de a dezvolta sisteme alternative de plata electronica a taxelor şi impozitelor. sistemele electronice de achitare a taxelor şi impozitelor pot oferi şi posibilitatea de a efectua plaţi în numele altor persoane. Aceste sisteme vor fi imbunatatite. Introducerea serviciului se va face gradual. dupa care vor obţine un numar de cont şi o parola. potrivit ministrului Comunicaţiilor. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale prevede obligaţia autoritaţilor administraţiei publice locale de a implementa astfel de sisteme în fiecare oraş şi municipiu.ro au indicat ca acesta ar fi un serviciu electronic necesar. Tot la capitolul intenţii merita menţionata şi promisiunea aceluiaşi înalt demnitar referitoare la faptul ca. 291/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. Conform cerinţelor Uniunii Europene. o problema în relaţia cu administraţia. de trecere de la unica posibilitate de a contacta administraţia . urmând a fi extins treptat. prin diverse modalitati: site-ul propriu prin care pot fi vizualizate date despre taxe si impozite. Pentru accesul la aceste facilitaţi. pentru a obţine un formular şi pentru a afla mai multe detalii despre modul în care acesta se completeaza sau chiar de a rezolva complet.

Sistemul permite prezentarea documentelor şi etapelor pe care trebuie sa le parcuga cetaţenii în rezolvarea unei probleme. subsecţiunea Plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. fie prin internet. cred ca s-au facut eforturi remarcabile pentru a recupera timpul pierdut. vor ajuta administratia publica din Romania. şi.mcti. Cluj-Napoca. Chiar şi printre oraşele listate. posibilitatea completarii formularelor oficiale.ro. nu au fost capabile sa respecte prevederile legii care le obliga sa aiba proiecte-pilot funcţionale de e-tax pâna la sfârşitul anului 2003.unele placute. infochio şcuri de unde se poate realiza plata acestor taxe. existând şi puncte publice de acces la internet. am remarcat servicii e-tax funcţionale la Timişoara. Prima surpriza pe care am avut. sau la adresa: http://www. însa. în prezent. si in speta DITL SECTOR 1. 47 . Concluzia care se impune . paginile care ar trebui accesate prin linkurile respective nu exista deloc. noutatile IT. Se pare ca primariile din Iaşi sau Râmnicu-Vâlcea. De asemenea. altele mai puţin placute. Tot în categoria utilitaţilor de informare publica online se numara şi conceptul de info-chioşc.mcti. sau ca urmare a contractelor încheiate cu unele dintre autoritaţile locale.Ordonanţei. Acesta este un sistem distribuit geografic. la integrarea informatiilor intr-o baza de date utila . un instrument de informare publica. cu surprize . si aflata si in ajutorul cetatenilor. oferind un nume de utilizator şi o parola în acest scop. locurile de acces fiind raspândite în întreaga ţara. uneori. nefuncţionale. Piteşti sau Târgu-Mureş. El poate fi accesat fie printr-o interfaţa specifica. Info-chioşcul. Municipiul Piteşti ofera chiar posibilitatea de a lua contact cu sistemul în mod demonstrativ. Numeroase primarii au instalate. regasirea documentelor utile în toate sursele de informaţie gestionate prin intermediul unei funcţii de cautare etc. de exemplu. dupa zeci de ani în care România a fost o gaura neagra pe harta informatica a Europei.html? page=1159. O încercare de a accesa aleatoriu aceste sisteme se soldeaza. alte 17 având sisteme de informare funcţionale şi pe cele de plata în lucru. Lista localitaţilor urbane care au disponibile sisteme electronice de plata a taxelor şi impozitelor locale poate fi consultata pe site-ul www. Dintre oraşele mari ale ţarii. 46 de localitaţi urbane aveau implementate sisteme electronice de plata. Funcţionarea sistemelor electronice de plata a taxelor locale nu face necesara conectarea tuturor gospodariilor la internet.o a fost absenţa unor oraşe mari de pe lista. Dat fiind ca iniţiativa este de-abia la început. posibilitatea actualizarii permanente a datelor. aflata in interconexiune cu celelalte institutii publice. secţiunea Tehnologia Informaţiei. Giurgiu. aşa-zisele proiecte-pilot sunt.ro/mcti0. Poşta Româna ofera posibilitatea plaţii acestor taxe prin cele 281 de oficii poştale din toata ţara ce asigura accesul public la internet. în majoritatea cazurilor.

X DIAGNOSTICUL GLOBAL AL DIRECTIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 48 .CAP.

Calea Grivitei nr. Programul de lucru cu publicul este astfel structurat încăt să dea posibilitatea contribuabililor să beneficieze de serviciile oferite de instituţie 6. A fost implementat un program nou de colectare a taxelor. Permanentă legătură cu serviciile publice cu profil de activitate similar.E. adresa este www. iar interfaţa cu utilizatorul este adaptată mediului Windows. de tip client-server. Programul ASSERT conţine baza de date în SQL Server 2000.pagina de internet.impozitelocale1.C. „ASSERT”.Colaborarea constructivă cu Consiliul Local al Sectorului 1 49 . Cheltuielile generate de colectarea impozitelor sunt mult diminuate comparativ cu celelalte sectoare întrucât nu sunt implicate alte instituţii care percep comision (Poşta Română. Este un sistem de gestiune al bazelor de date performant. prin organizarea unor reuniuni de lucru periodice 7. care acoperă întreaga arie administrativ-teritorială a Sectorului 1 3. 659. Centre proprii de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Sectorului 1 bugetului local al Sectorului 1: în prezent sunt 7 centre de colectare.31. 115 .PUNCTE FORTE 1. Partea din sistemul informational care se adresează cetăţeanului: Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC) : -informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. prezentând un nivel ridicat de posibilităţi de adaptare la cerinţele diverselor categorii 5. 13. -infochioşc-urile aflate în sediile din: Piata Amzei nr. C.ro -prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL . utilizând un robot telefonic conectat la baza de date 2. etc) 4..14. on-line.tel.

Constatare şi Impunere Persoane Juridice precum şi a Serviciului Executare Creanţe Bugetare în vederea armonizării activităţii celor două servicii. 2. 3. 16/1996 privind Arhivele Naţionale 4. Insuficiente fonduri alocate pentru ridicarea nivelului de pregătirea profesională a funcţionarilor publici. şi implicit la reducerea performanţelor profesionale ale salariatilor) PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII INSTITUTIEI 1. Număr mare de ore efectuate peste durata normată a timpului de lucru (care conduce la oboseală. 5. Dotarea centrelor de încasare cu mijloace electronice de plată 7.Reorganizarea Serviciilor de Stabilire. Fluctuaţie de personal generată de salarizarea specifică din cadrul administaţiei publice locale.Introducerea întregului sistem de evidenţă computerizat pe un server comun pe întreaga instituţie. PUNCTE SLABE 1 . 2. Extinderea programului de lucru cu publicul în sensul prelungirii acestuia în zilele de sfârşit de săptămână. Imbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului 50 . europene şi internaţionale. si ar reduce timpul de aşteptare la ghişeu 8.Suplimentarea centrelor de colectare 5.Recompensarea angajaţilor procentual din nivelul debitelor urmărite şi încasate 4. Personalul subdimensionat numeric pentru activitatea de arhivă 6. în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. Implementarea unui nou program de încasare a taxelor si impozitelor . ceea ce ar spori eficienta de colectare. Accesarea de fonduri de dezvoltare.8.Funcţionarii publici nu sunt motivaţi din punct de vedere financiar prin acordarea unor stimulente reprezentate prin stabilirea unui procent din cifra de încasare – deşi această posibilitate de motivare financiară este prevăzută în actul normativ. comparativ cu celelalte instituţii cu profil de activitate similar 3. 6. Spaţiu insuficient pentru depozitarea materialului arhivistic.

= ANEXE = Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli pe anii 2005. 2006 51 .