P. 1
Prezentarea Unei Institutii Publice - Directia de Impozite Si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti

Prezentarea Unei Institutii Publice - Directia de Impozite Si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti

|Views: 758|Likes:
Published by Damian Dimienescu

More info:

Published by: Damian Dimienescu on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

CAP.

I

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia analizata: DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, sector 1, Bucuresti. Profil: Directia Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1 funcţionează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al Sectorului. Obiect de activitate: Are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor sunt: - informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. - prin intermediul infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. 13, Calea Grivitei nr. 115 - prin pagina de internet; adresa este www.impozitelocale1.ro - prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe, sumele de plată la data apelului, precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.

1.2. Baza legala de infiintare
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - sector 1 Bucuresti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 / 7.10.1999.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea nr. 210/05.08.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind constituirea unor compartimente de specialitate; - Hotărârea Guvernului României nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea protocolului – cadru si a acţiunilor de predare-preluarea a exercitării de către Consiliile judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr189/1998 privind finanţele publice locale la nivelul primăriilor sectoarelor Municipiului Bucureşti şi înfiinţatea

2

evaluarea competen ţelor responsa bilităţilor personalu lui

Direcţiei Impozite Taxe Locale şi metodologia legislativă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti. - Hotărârea nr.221/16.09.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea primăriilor de sector. - Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avand ca scop incasarea veniturilor la Bugetul Local al Sectorului 1 si Bugetul Capitalei. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

1.4. Obiective fundamentale urmarite de institutie in urmatorii doi ani
 Obiective principale:

1. Îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor, care se poate realiza prin: - intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salarii, impozit pe venit, TVA, accize, taxe vamale şi alte venituri) în corelare cu Planul de încasări. - intensificarea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale în conformitate cu veniturile bugetare stabilite în legea bugetului asigurărilor sociale de stat - executarea silită a contibuabilor cu obligaţii restante la bugetul de stat ; - urmărirea operativă a declanşării procedurilor de reorganizare şi faliment în cazul contribuabililor asupra cărora măsurile de executare silită nu mai dau rezultat 2. Îmbunătăţirea calităţii în activitatea de asistare a contribuabililor prin diversificarea metodelor de comunicare, prin organizare, prin cursuri, instruiri, seminarii etc. 3 .Îmbunătăţirea organizării interne - desfăşurarea auditului intern. 4. Perfecţionarea managementului şi resurselor umane prin : - evaluarea competenţelor şi responsabilităţilor personalului - analiza gradului de realizare a indicatorilor programaţi la nivelul compartimentelor structurale ; 5. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei pentru a raspunde la cerintele impuse de U.E. in urma integrarii din ianuarie 2007, prin aplicarea legislaţiei existente armonizată cu prevederile legislaţiei U.E. 6. Demnitatea publică şi serviciul civil care se poate realiza prin: - analiza structurii organizatorice a instituţiei3 contextul cerinţelor de creştere s eficienţei în ctivităţii ; - promovarea managementului participativ ; - analiza procedurilor de lucru existente armonizate cu cerinţele standardelor aplicabile

- recrutarea funcţionarilor publici transparent prin publicitatea condiţiilor de concurs (publicarea in Monitorul Oficial, presa scrisa, INTERNET - adoptarea şi aprobarea unui Regulament de Ordine Interioară adaptat la cerinţele eticii funcţionarului public, urmărindu-se astfel asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul contribuabilor, printr-un comportament profesionist, precum şi transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei -intocmire şi aprobare sistem de criterii pentru evaluarea funcţionarilor publici în scopul acordării salariilor de merit pentru performanţelor profesionale. 7. Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale - planificarea şi realizarea de întâlniri şi colaborări cu reprezentanţii altor instituţii.

1.5. Minister coordonator
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector1, Bucuresti, se afla in subordinea Ministerului Finantelor Publice (MFP).

1.6. Modalitati de colectare a impozitelor si taxelor
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziţia contribuabililor sectorului 1, o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care va trebui să-l acorde în vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 1. Informaţii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obţine: - de la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, - prin sistemul de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date. În situaţia în care sistemul vocal nu recunoaşte CNP (codul numeric personal – pentru persoane fizice) / după caz CF (codul fiscal – pentru persoane juridice), contribuabilii sunt invitati la sediul din Piaţa Amzei nr. 13, în vederea introducerii acestuia în baza de date, ocazie cu care se poate securiza accesul la informaţie prin introducerea unei parole.  Modalităţi de plată: 1. plata cu numerar 2. plata cu ordin de plată (se poate asigura prin banca unde contribuabilul are cont deschis) 3. plata cu card 4. plata prin internet – prin sistemul internet banking oferit de bancpost. 5. plata prin mandat poştal

1.7. Modalitati de organizare a activitatii - structura organizatorica, analiza departamentelor
ORGANIGRAMA STATUL DE FUNCTII

4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, Bucuresti nr. 131/19.06.2003

 Structura organizatorica :
a). b). c). d). • • • • • • • • • • • • • • • • • conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT compartimentele funcţionale: Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridic Serviciul Taxe Locale, Ocupare Domeniul Public; Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetar Serviciul Contabilitate Biroul Audit Intern; Serviciul Administrativ Aprovizionare; Serviciul Juridic Biroul Resurse Umane Serviciul Relaţii cu Cetăţenii; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice Serviciul Prelucrare Automată a Datelor Biroul Evidenţă şi Arhivă Biroul Gestiune Arhiv Protecţia Muncii şi P.S.I.

 Atributiile departamentelor Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasara impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale care au fost transferate de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor la consiliile locale. Este condusă de un director şi un director adjunct. A. Directorul are următoarele atribuţii şi răspunderi: • organizează şi controlează activitatea instituţiei; • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Biroul Administrarea Sistemului Informatic, Biroul Prelucrare Automată a Datelor, Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware, Serviciul Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse Umane, Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă, 5

Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. • organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei. Serviciul Urmărire. în condiţiile legii. B. Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. • îndeplineşte. • răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea. Directorul adjunct are următoarele atribuţii şi răspunderi: • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Taxe Locale. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV.I.Biroul Gestiune Arhivă. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. • asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare • organizează munca în cadrul instituţiei. luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor. reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. 6 . a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente. efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine • solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii • soluţionează obiecţiunile.S. Serviciul Stabilire. Serviciul Stabilire. Încasare şi Executare Silită. • ia măsuri pentru organizarea. întocmirea fişelor posturilor. Serviciul Taxe Locale. orice alte atribuţii. Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • coordonează prin intermediul directorului adjunct. Încasare şi Executare Silită. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. • asigură măsurile pentru evaluarea posturilor. • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalul • poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuţii ce îi revi • semnează toate documentele care ies din instituţie. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor. • asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Serviciul Stabilire. evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul. răspunde de rezolvarea. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate. în scopul asigurării eficienţei activităţii. în condiţiile legii. destinate unor terţe persoane. activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Urmărire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. Protecţia Muncii şi P. Serviciul Stabilire. Biroul Audit Intern. Serviciul Stabilire. promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia. • ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă • aprobă. în limitele competenţelor stabilite. • asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative. Serviciul Stabilire.

programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. • propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de realizarea acestuia. • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora.• aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituţiei şi răspunde de realizarea acestora. • asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancţiuni disciplinare conform Codului Muncii salariaţilor din subordine. • răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare. • face propuneri pentru stimularea personalului din subordine] • face propuneri privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. . • răspunde de activitatea de prelucrare automată a datelor • organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi juridice. . • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari. •  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii Are următoarele atribuţii principale: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. • urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii. • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. 7 .actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: .numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. • stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal. atribuţiile departamentelor.structura organizatorică. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. programul de funcţionare.

impozitul pe terenuri . asupra modificărilor intervenite. -lista cuprinzând documentele de interes public.-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. • precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. potrivit legii. efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate.programe şi strategii proprii. respectiv: denumirea. Serviciul Stabilire. numerele de telefon. . bugetul si bilanţul contabil. • întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil în plus sau eronat la bugetul local. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice. • exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiilor de impunere. Serviciul Stabilire.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. taxa asupra mijloacelor de transport. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III (cu sediul în Str. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. . impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite. taxa de afişaj. . fax. soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. 115). în conformitate cu prevederile legale în domeniu • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen. etc. impuneri şi încetări de rol. stabilire şi debitare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri. • colaborează cu Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare şi sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării debitelor.sursele financiare. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II (cu sediul în Calea Griviţei nr.  Serviciul Stabilire. 13). la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri. • eliberează certificate fiscale • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite • vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului Lege nr. • verifică documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV (cu sediul în Piaţa Amzei nr. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I (cu sediul în Calea Griviţei nr. • efectuează rectificări de rol. . sediul. Serviciul Stabilire. 54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate 8 . • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. • analizează.. modificând unde este cazul. 13) au următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare. Pajurei nr. 208 – 210).

taxe speciale etc • introduce în vaza de date a instituţiei actele de impunere. • constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri. necesare realizării obiectului controlului • stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează.• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. de modificare a masei impozabile şi descoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile • analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate. taxa pentru folosire • terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice. precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local • analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice • solicită şi verifică documente. regrupate într-un dosar fiscal unic • efectuează controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile. înscrisuri. afişaj şi reclamă. potrivit legii. • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice.  Serviciul Stabilire. conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate.stabilire. • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate. • întocmeşte documente pe suport aterial sau magnetic privind modificările zilice efectuate în baza de date. 9 . majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate • verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire. taxa asupra mijloacelor de transport. constatare. orice alte atribuţii repartizate de conducere. luând sau propunând măsurile care se impun. 13) are următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri. în condiţiile legii. • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau. a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate. • efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare. • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice al • probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale. impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local. • îndeplineşte. impozitul pe spectacole. plătite în plus sau eronat la bugetul local • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. după caz. conform legislaţiei în vigoare. Constatare şi Impunere Persoane Juridice (cu sediul în Piaţa Amzei nr.

10 .Biroul Urmărire. atât de către serviciile de constatare persoane fizice I. taxe. măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice.I. rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere. în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor ROF în vigoare. reprezentând impozite.T. • inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă • prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de directorul adjunct. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces. în conformitate cu prevederile legale. în condiţiile legii. cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale. reduceri. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice b.. scutiri şi restituiri de impozite şi taxe.• analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice Biroul Urmărire. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. 13) este structurat sub forma a două birouri. precum şi majorări de întârziere. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare şi furnizează informaţii şi documente instituţiilor abilitate să le solicite. eşalonări. orice alte atribuţii repartizate de conducere Biroul Urmărire. în caz contrar. III şi IV din cadrul D. • îndeplineşte. şi anume: a. intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare. Biroul Urmărire. II. • inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare. amenzi etc. care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea. • aplică procedura de lucru specifică serviciului. • verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire. • efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. conform dispoziţiilor legale în vigoare.L. • îndeplineşte. • în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale. orice alte atribuţii repartizate de conducerE  Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare (cu sediul în Piaţa Amzei nr. în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu • întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante. conform legii. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice are atributii asemanatoare celui pentru persoanele fizice. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice: • urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane fizice a tuturor debitelor primite pentrua fi înscrise în evidentă.

asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 • întocmeşte la finele fiecărei luni balanţa de venituri şi cheltuieli. responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 • urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele de închiriere încheiate de către serviciile de specialitat • calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate • întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al sectorului 1. pentru următoarele surse: • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1 privind agenţii economici care ocupă domeniul public de pe raza sectorului 1. a majorărilor de întârziere şi a încasărilor în fişele analitice de urmărire. precum şi Nota de fundamentare a execuţiei care vor fi depuse la Primăria sectorului 1 la termenele stabilite s.  Serviciul Buget Financiar (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar. • exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. Serviciul Taxe Locale (cu sediul în Piaţa Amzei nr. precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin cas • asigură. ce se transmit de personalul din subordine. • ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate. precum şi calculul majorărilor de întârziere. serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 s. • întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici. 1394/1995.a.a. 13) are următoarele atribuţii principale : • desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local.  Serviciul Contabilitate (cu sediul în Piaţa Amzei nr. conform Ordinul Ministrului Finanţelor nr. pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 ale lunii următoare • întocmeşte Contul de execuţie bugetară. evidenţa contabilă pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori • conduce corect şi la zi evidenţa încasărilor în numerar. 13) are următoarele atribuţii principale: • asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat. în limita creditelor bugetare aprobate şi pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli. stabileşte soldul zilnic al casieriei. 13) are următoarele atribuţii principale: • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi Nota de fundamentare a acestuia • urmăreşte realizarea veniturilor bugetului local 11 .

RGAB. plata salariilor. • ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituţiei • asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în domeniul său • organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile. RADET.• propune şi întocmeşte bugetele rectificative pe parcursul anului bugetar în funcţie de modul de execuţie al bugetului iniţia • avizează cererile de deschidere de credite bugetare pentru instituţie. este structurat sub forma a două birouri. repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia în afara unităţii prin registratura generală. apă. rechizitelor şi a altor materiale de uz gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora • întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreţinere. urmărind respectarea limitelor maxime ale creditelor aprobate şi a destinaţiei acestor • colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea realizării Contului anual de execuţie bugetară şi a Notei de fundamentare a Contului de execuţi • efectuează încasări şi plăţi zilnice în numerar (încasarea veniturilor. • organizează. ROMTELECOM. plata avansurilor spre decontare) • efectuează operaţii cu numerar în relaţia cu Trezoreria sectorului 1. aflate în directa administrare a sa. b) Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware  Serviciul Administrativ-Aprovizionare are următoarele atribuţii principale: • asigură activitatea de primire. pe căile de acces şi spaţiile verzi. etc. a gestiunii materiale şi întocmeşte documentaţia necesară. înregistrare.a. 13). depozitarea gestionară şi conservarea acestora. şi anume: a) Biroul Administrarea Sistemului Informatic. • organizează efectuarea curăţeniei în incinta imobilului şi răspunde de realizarea acesteia • organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediu. • vizează cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor. rechizite. . • întocmeşte şi înaintează Serviciului Buget Financiar propuneri privind bugetul anual al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind baza materială. ridică extrase de cont şi depune instrumentele de plată la Trezorerie • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă s. • întocmeşte propuneri privind programarea reparaţiilor şi executarea acestora pentru spaţiile în care funcţionează Direcţia şi răspunde de realizarea acestor • asigură împreună cu Serviciul Relaţii cu Cetăţenii circuitul documentelor • gestionează clădirile şi spaţiile cu destinaţie de birouri.) • ia măsuri de gospodărire raţională a energiei electrice.  Serviciul Prelucrare Automată a Datelor (cu sediul în Piaţa Amzei nr. supraveghează şi răspunde de paza instituţiei şi respectă reglementările privind accesul în aceasta • vizează facturile furnizorilor direcţi (FDEB. inclusiv dezăpezirea acestuia. 12 . combustibil. • organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotare.

• ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu caracter juridic • asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D.L. memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului instituţiei. a sarcinilor de serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat conform ROI şi ROF • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • îndeplineşte. şi alte documente specifice • arhivează Monitoarele Oficiale.I.T.T. când este cazul. asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei.T.L. • asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege. În domeniul activităţii de soluţionare a obiecţiunilor: • ţine evidenţa obiecţiunilor. 13 . în condiţiile legii.L.T.I.. cereri reconvenţionale. conform legislaţiei în vigoare • asigură desfăşurarea normală a atribuţiilor. • răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară protecţiei muncii şi P. • asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acesteia .L. cheilor şi sigiliilor. contestaţiilor.I.I. în condiţiile legii. Sector 1 • avizează. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.• răspunde de asigurarea ştampilelor. • sesizează instanţele judecătoreşti. în cazul în care este citată ca parte în proces. În domeniul activităţii de asistenţă pentru contribuabili: • furnizează informaţii care privesc contribuabilii. Sector 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti. • îndeplineşte. orice alte atribuţii repartizate de conducere.T. care are următoarele atribuţii principale: În domeniul activităţii de asistenţă juridică: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei economicofinanciare şi semnalează conducerii instituţiei eventualele neconcordanţe legislative.L. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. precum şi a modului de soluţionare a acestora. întâmpinări.  Serviciul Juridic este format din următoarele birouri: a) Biroul Juridic (cu sediul în Piaţa Amzei nr. în legătură cu schimbările intervenite în legislaţie.S.I. la cererea conducerii. • promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face propuneri conducerii D. semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni. 13).I. • informează conducerea instituţiei asupra eventualelor încălcări ale legislaţiei pe care le constată în cadrul D. reprezintă D. temeinice şi motivate. • acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic. asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora • avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului D.

• asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei pe suburbii. • arhivează certificate fiscale eliberate. orice alte atribuţii repartizate de conducere. în condiţiile legii. • asigură şi răspunde de arhivarea documentele nou create. 14 . • pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia. • urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • arhivează certificatele fiscale eliberate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • repartizează declaraţiile anuale. • pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create. Străzi şi numere poştale. • eliberează acte originale personale aflate în dosare. • îndeplineşte. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. prin concurs. pe bază de semnătură. 208-210). reţinând la dosar copii certificate de responsabilii arhivei. • eliberează adrese în urma solicitărilor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege. rectificările pentru imobile şi mijloace de transport pe suburbii. 13). c) Biroul Gestiune Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. are următoarele atribuţii principale: • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale. • răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi. d). • organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege. sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţă biroului • ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul instituţiei • răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor. orice alte atribuţii repartizate de conducere. 208-210). în conformitate cu Legea nr. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente • îndeplineşte. • răspunde de rezolvarea reclamaţiilor.b). străzi şi numere poştale. în condiţiile legii. care are următoarele atribuţii principale: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei. Biroul Evidenţă şi Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. • întocmeşte nomenclatorul pe termene de păstrare. 16/1996 a Arhivelor Naţionale • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite în anul precedent de către celelalte servicii din cadrul instituţiei.

• intocmeşte formele de pensionare. promovări în funcţii şi în grade profesionale.. prin verificarea legalităţii. salarii de merit etc. în condiţiile legii. 15 .. 208-210): • întocmeşte documentele şi organizează instruirea personalului privin normele de protecţia muncii şi P. organizare. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. • îndeplineşte. • răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din cadrul instituţiei • stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor • organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului • propune. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.  Auditul Intern (cu sediul în Piaţa Amzei nr. (cu sediul în Calea Griviţei nr. însoţite de raportul de audit. risipa. orice alte atribuţii repartizate de conducere. are următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern.I. • eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat. instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de decizii ale directorului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară • examinează legalitatea. după caz. planificare. • controlează şi informează conducerea instituţiei despre modul de realizare a planurilor împotriva dezastrelor şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. coordonare.I. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei.S. 13).I. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze.  Protecţia Muncii şi P. • ţine evidenţa fişelor de instructaj periodic şi se ocupă de realizarea acestora.• întocmeşte carnetele de muncă noi • operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. • completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei.S. • eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. programare. în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii • stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat. identificând erorile. • propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime. • duce la îndeplinire şi răspunde de măsurile cuprinse în legislaţia privind protecţia muncii şi P.S.I.S. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati.

• evaluează economicitatea. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. 16 . • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. în condiţiile legii. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • îndeplineşte.

CAP. II ACTIVITATEA DE FINANTARE SI PLANIFICAREA FINANCIARA 17 .

cheltuielile de personal analizate.2006 fata de 31. CHELTUIELI TOTALE in valoare de10.528.deplasari. contributii pentru constituirea fondului de sanatate.615.000 in anul 2006 fata de anul 2005 unde totalul acestor cheltuieli era de doar 5. materiale pentru curatenie. alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional.12.000.105 in anul 2005 din care rezulta diferenta de 0. iar in anul 2006.detasari. salarii de baza. se inregistreaza CHELTUIELI TOTALE in valoare de 8. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII La capitolul . alte sporuri.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare OBS : Toate sumele analizate vor fii exprimate in mii RON.  CHELTUIELILE In anul 2005. alte drepturi salariale.transferari atat in tara cat si in strainatate Diferenta cheltuielilor efective dintre anii 2006 si 2005 pentru cheltuielile de personal este de 2. Situatia prezentata in capitolul . Se dubleaza asadar cheltuielile pentru medicamnete si materiale sanitare .12. fond de premii. 18 . calificarea. telex.contributii pentru asigurari sociale de stat. salarii de merit. obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata. salubritate. Au fost prevazute in anul 2005 – 8. iar in anul 2006 suma de 10.Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei (2005 -2006) Comparatie 31. indemnizatii de conducere. cheltuieli pentru asigurari de somaj.755. carti si publicatii. protectia muncii si alte cheltuieli autorizate din dispozitii legale. reparatii curente. posta. apa-canal. Diferenta prevederilor totale 2006-2005 a fost de 1. ore suplimentare. Cheltuielile total efective au fost de 3.818 .Cheltuieli de personal” include: cheltuieli pentru salarii. sporuri pentru conditii de munca.937. sporuri de vechime.818.755. furnituri de birou. CHELTUIELILE DE PERSONAL In cadrul instituiei.507. iluminat.. perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor. La cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare a rezultat un total de 10.Cheltuieli materiale si servicii” se includ:cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare.036 in comparatie cu anul 2005 cand s-a inregistrat valoarea de 4. Acest lucru a fost posibil datorita majorarii numarului de angajati ai institutiei. au crescut considerabil in comparatie cu anul 2005 astfel: in anul 2006 cheltuielile de personal s-au ridicat la valoarea de 7..720 in 2006 si respectiv 3. telefon. incalzire.

iar in 2005 de 180. in suma de 2(mii RON). cheltuielile de capital au ajuns la o suma de 1. VENITURI CURENTE in suma de 166. .3% din totalul veniturilor.669 in 2006 fata de 2005. Impozitele si taxele de la populatie sunt de 21.117.699 sunt reprezentate de VENITURILE FISCALE cu o pondere de cca. 2% din veniturile curente. VENITURI CURENTE in valoare de 120. s-a observat ca: cheltuielile cu personalul. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. In categoria veniturilor nefiscale se disting doua categorii : VARSAMINTE DE LA INSTITUTII PUBLICE in valoare de 1. impozitul pe spectacole de 220 si alte impozite indirecte in suma de 24.291. cu o diferenta clara de 90.2.573.179.179. in 2006. reprezentand 88.000. cheltuielile materiale. iar restul de 1% este reprezentat de veniturile obtinute prin valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.206. Pentru alte cheltuieli au fost prevazute 1.480 de VENITURILE NEFISCALE care au o pondere mult mai mica de cca. cheltuielile de capital au inregistrat au crestere substantiala in 2006 fata de anul 2005 deoarece efectivul de personal al institutiei a crescut. cea mai mare pondere in totalul lor avand-o veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului.661. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII. respectiv 2.944 in 2006. 91.118 in 2005 . impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice in valoare de 55. CHELTUIELI DE CAPITAL).Din aceste venituri curente : . CHELTUIELILE DE CAPITAL In 2005. Din totalul veniturilor curente : .  VENITURILE In anul 2005 s-au obtinut VENITURI TOTALE in valoare de 135.294. se obtin VENITURI TOTALE in valoare de 182. valoarea acestora a ajuns la 1.480.098. reprezentand cca. II.875. In anul 2006 se observa o crestere majora a acestor venituri fata de 2005.015 sunt reprezentate de VENITURI FISCALE 19 . 98% din totalul acestora. taxa pe teren pentru restante din anii precedenti de 167.9% din totalul veniturilor pe anul 2005. 99%.000.Cheltuielile efective pentru reparatii curente au fost in 2006 de 270. din care : I. din care : I. pondere de cca. Fata de anul 2005. OBS : In toate cele trei capitole mentionate(CHELTUIELI DE PERSONAL. Se observa asadar o diferenta de 0. DIVERSE VENITURI in valoare de 1.163.

sporirii volumului de activitati de executare silita 5. sporirii volumului masei impozabile 4. cresterii prin indexarea cu rata inflatiei si HCGMB a valorilor de impunere a cladirilor. in pondere de cca. alte impozite si taxe fiscale.101. 50% in anul 2006 fata de 2005.842 . datorata in principal urmatorilor factori : 1. 791.3. cu o pondere de aproximativ 36% in 2006 fata de 2005. terenurilor si a valorii taxelor locale 3. In perioada 2005-2006.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare.12. Facand o comparatie 31.12. profit si castiguri din capital au o valoare de 2. . impozitele si taxele pentru bunuri si servicii in suma de 34.2006 fata de 31.911 . 20 . surse ale bugetului local de sector. veniturile din vanzari de bunuri si servicii in suma de 2.646 reprezentate de VENITURILE NEFISCALE cu o pondere mult mai mica in totalul veniturilor curente. implementarea a diverse forme de incasare moderne pe langa cele clasice si nu in ultimul rand iesirii in intampinarea cetateanului prin deschiderea mai multor centre de incasare cash.912. cresterii numarului surselor de venit transferate ca venituri ale bugetelor locale de sector 2.281 (cea mai mare pondere in categoria impozitelor fiscale). II. cresterii perfectionarii profesionale a personalului 6. reprezentate in totalitate de veniturile din valorificarea unor bunuri. se poate observa un trend ascendent al volumului incasarilor . cat si o crestere in totalul veniturilor obtinute. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. Veniturile din proprietate au o valoare de 732.Impozitele pe venit. impozitele si taxele de proprietate o valoare de 125. se observa atat o crestere in totalul cheltuielilor inregistrate.

CAP. III COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA Relatiile cu cetatenii 21 .

e). • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. are urmatoarele atributii: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora.sistemul de informare a cetăţeanului . utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe. Calea Grivitei nr. bugetul si bilanţul contabil.informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. structura organizatorică. respectiv: denumirea. actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. c). . este asigurata prin modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor. sumele de plată la data apelului. care sunt: . sediul. potrivit legii.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. adresa este www. g). i). h).impozitelocale1. d). adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. atribuţiile departamentelor. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. 13.sursele financiare.programe şi strategii proprii. 22 . 115 .Transparenta decizionala in cadrul DIRECTIEI DE IMPOZITE SI TAXE SECTOR 1. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: a). fax.lista cuprinzând documentele de interes public. numerele de telefon.  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii are un rol important in asigurarea transparentei la nivelul DITL.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. b).ro . precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal. f). coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice.infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. programul de funcţionare.pagina de internet.

• Modulul de comunicare in interiorul institutiei. 23 . care stabilesc traseele interne de comunicare intre servicii. si fluxul existent intre acestea si contribuabili. Pentru imbunatatirea sistemelor de comunicare si transparenta decizionala. grupuri de e-mail) ofera posibilitatea transmiterii de date si informatii intre departamente in vederea eliminarii filtrelor de comunicare si reducerea timpului de reactie. . bazata pe comunicare. iar in acelasi timp se va crea si o solutie care sa permita cetatenilor si angajatilor din administratia locala sa transmita sesizari si sugestii primarului localitatii. fara a permite insa arhivarea celor completate. . ceea ce va permite adaugarea. actualizarea si modificarea informatiilor si a formularelor prin accesarea modulului aferent. in acest fel. In cadrul serviciilor DITL SECTOR 1. Prin acest mod de administrare de catre personalul propriu se asigura accesul la informatii eficient prezentate pentru publicul larg si participarea activa a personalului administratiei judetene la comunicarea interna. care va asigura circulatia informatiilor printr-un sistem securizat. .Accesul la aceasta sectiune a site-ului se va face pe baza de nume utilizator si parola.Exista posibilitatea de afisare a agendei interne (sedinte. Moderarea FORUMULUI de catre responsabilii domeniilor definite este necesara pentru prevenirea aparitiei unor acuzatii nefondate. sau intre acestea si alte autoritati /institutii. Solutia integrata permite o administrare si intretinere usoara de catre personalul propriu. cetatenii vor primi raspunsuri la problemele ridicate in mod public si transparent prevenind astfel orice acuzatie de coruptie.Acest sistem (de ex.• precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. se pot adopta urmatoarele masuri : • Un FORUM de discutii unde cetatenii isi pot comunica problemele de interes general :. concedii). Solutia de conectare prin Internet si necesarul de echipamente hardware se realizeaza pe baza evaluarii necesitatilor de comunicare si se vor stabili de catre specialisti pe baza unui studiulocal. intalniri. pe baza de nume utilizator si parola. astfel se previne accesul neautorizat la informatiile de uz intern. acest FORUM va fi moderat de responsabilii domeniilor definite. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. si a notelor interne si de seviciu. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. . reducand probabilitatea de aparitie a actelor de coruptie precum si a acuzatiilor publice. In acest mod se creeaza premisele unei administrari publice cat mai apropiate de cetateni.Sistemul permite organizarea si ordonarea formularelor si fiselor interne. audiente. fara sa necesite cunostinte avansate de operare sau executie soft. comunicarea deciziilor se efectueaza prin asiguarea luarii la cunostinta a deciziilor directiunii.

CAP. IV ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA Analiza surselor de venituri ale bugetului local ala sectorului 1 Conturile de disponibilitati 24 .

2006. fata de anul 2005 in care valoarea ajungea la doar 9.00 dif 4.Obs : Sumele vor fi exprimate in mii RON Avand in vedere inchiderea contabila la 31.32. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli. in conditiile OMFP 520/2003. se constata urmatoarele : • Pe baza legislatiei aparute in anul 2006. privind organizarea contabilitatii de venituri.12.12.00 % 0.642 mii lei. impozitele pe cladiri de la persoane fizice au ajuns la o valoare de 13. anul 2006 13.2006.32.01. la sursele 'fara debit' .70 220. Pentru conturile de debitori din impozite si taxe datorate bugetului local. deci nu influenteaza soldul sintetic al contului 220. ca taxele judiciare de timbru si taxele de timbru notariale • Unele coduri de buget semnaleaza o evolutie favorabila 2006 fata de 2005 : impozit pe teren de la persoane fizice care in cifre absolute a crescut cu valoarea de 7. denumite generic 102 "disponibil". impozitul pe cladire de la persoane juridice cu o crestere de 98. 70%.03 " Debitori -taxa auto persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor.12.00 anul 2005 9.12.12.125.858 mii lei etc. 911 mii RON lei. avand un sold debitor de 2.747. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli. se observa ca la data de 31. • Coduri de buget cu stagnare sau cu o evolutie defavorabila Conturile de debitori Avand in vedere ca .125 mii RON. impozit pe teren de la persoane juridice cu o crestere de 6. se constata noi venituri aparute in sursele veniturilor bugetului local . inregistrand o crestere de cca.01. Aceste conturi se soldeaza.125 mii RON. se analizeaza conturile din contabilitatea veniturilor bugetului local. taxele asupra milloacelor de transport detinute de personae fizice 25 .125. dupa cum urmeaza: Conturile de disponibilitati ale bugetului local.000. Cu privire la nivelul incasarilor in anul 2006 fata de anul 2005. aceste conturi prezinta sold doar pentru a figura cererile de restituire depuse.2006. pe structura data de analitie si sintetice. se sesizeaza urmatoarele: 220.2006.149. si se soldeaza la 31.187 mii lei. se observa ca la data de 31.2006.679.02 " Debitori -impozit pe cladire persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. debitele se constituie la nivelul incasarilor. arata nivelul incasarilor pentru bugetul local la 31.

00 dif 183.00 dif 1.090.00 anul 2005 5.00 dif 18.32.74 220. Din programul de incasare. anul 2006 7.866.712 mii RON.725. valoarea impozitelor pe terenuri agricole ajungea la 4.32.00 % 0.08 " Debitori -impozit cladire pers.01. cu o diferenta considerabila de anul 2006 66.09 " Debitori -impozit teren pers.00 dif 1.317. anul 2006 4.826 mii RON. anul 2006 1. diferenta fiind de 1.595. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau la 5.09 " Debitori -impozit pe teren persoane fizice' Pentru anul 2006. an in care au o valoare de 48. din lista Registrului Partizi debite-incasari listate periodic.00 dif 1.712.07 " Debitori -taxa teren in folosinta pers.01.89 220. anul 2006 6.082.01.01. fata de 2005.00 dif 7. juridice"' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul ASSERT. iar in anul 2005 valoarea lor era de cca.167.73 220.412. cu o crestere nesemnificativa.052. taxele pe terenuri date in folosinta persoanelor juridice erau in suma de 7.866.545.090 mii RON .32. juridice"' Pentru anul 2006.00 anul 2005 48.082 mii RON.ajungeau la 1.00 % 0. 226 mii RON.545 mii RON.11 " Debitori –impozit teren agricol' Pentru anul 2006. 052 mii RON. anul 2006 7.226. se listeaza debite in valoare de 66.866 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005 cu o valoare de 6.00 anul 2005 1.00 anul 2005 6.408.167. 5.408 mii RON.74 220. an in care valoarea acestor taxe era de 1.172 mii RON.412.172. diferenta fiind de 7. cu o diferenta de 1.00 anul 2005 5.023.00 % 0. valoarea impozitelor pe terenuri pentru persoane fizice ajungea la 6.00 % 0.725 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005. juridice"' Din programul de incasare se listeaza debite in valoare de 7.595 mii RON.77 220.826. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau ladoar 3.866 mii RON. cu o diferenta de 1.00 % 0.32.00 anul 2005 3.023 mii RON.77 26 .00 % 0.01.32.

01.546.246 mii RON.00 dif 1.01.00 anul 2005 9. impozitele directe au atins o valoare de 98.00 % 0.00 % 0.32.466. iar un an mai tarziu au fost in suma de 122.32.846 mii RON. juridice"' In anul 2006.00 anul 2005 98.220.80 27 .466 mii RON.846.546 mii RON.846.10 " Debitori -taxa auto pers.188. anul 2006 11. valoarea acestor taxe ajungea la suma de 11. iar in anul 2005 la o valoare de 9.00 dif 1.188 mii RON.246. anul 2006 122. cu o diferenta de 1.82 220.12 " Debitori -alte incasari din impozite directe' In anul 2005.

888/98/EC a Parlamentului European si a 28 . Programul Fiscalis a fost infiintat prin Decizia Nr. schimburi si controale multilaterale. V PROGRAME SI PROIECTE DERULATE DE CATRE INSTITUTIE Programe si proiecte FISCALIS Fiscalis este un program de cooperare intre administratiile fiscale nationale sprijinind participarea functionarilor din domeniu la seminarii. pietei Programul Fiscalis urmareste imbunatatirea sistemelor de impozitare indirecta din cadrul interne. un loc deosebit il ocupa dezvoltarea sistemelor informatice.CAP. In cadrul programului.

Grila programelor de perfectionare 1. planificare. Programul comunitar Fiscalis este deschis tarilor asociate din Europa Centrala si de Est. Elaborarea şi managementul proiectelor. Ghid pentru întocmirea proiectelor. analiză şi formulare. 29 . Exista trei nivele de impact: .Schimburi . manuale de personal. .Programe de training comune Programul. Actorii locali. un seminar imbunatateste gradul de intelegere a unui tip de frauda de catre participanti).Controale multilaterale .initiativa la din 30 martie 1998 si cuprinde urmatoarele domenii de actiune: comunicare si schimb de informatii.impactul pe termen mediu este obtinut daca participantii la o activitate aplica direct experienta castigata din activitate in munca de zi cu zi (de exemplu.Consiliului (Decizia Fiscalis) .Comunicare si sisteme .schimburi multilaterale. Ciclul de viaţă. Matricea proiectului. modele de bugete. Fiscalis 2003-2007 inlocuieste si imbunatateste programul Fiscalis existent. identificare. Bugetul proiectului. .impactul pe termen scurt este rezultatul imediat al unei activitati (de exemplu. de seminarii formare si controale comuna profesionala. Cadrul metodologic pentru analiza SWOT. In cadrul programului Fiscalis de activitati: 2003-2007 vor de avea schimb loc urmatoarele informational tipuri . Parteneriate. si care a expirat finele anului 2002. in totalitatea sa implica diferi te tipuri de impact care permit atingerea obiectivelor pe termen lung.Seminarii . participare.sisteme de si ghiduri. in conformitate cu conditiile precizate in Acordul de Aderare si in protocoalele aditionale privind participarea acestor tari la programele comunitare. . . participantul foloseste cunostintele dobandite la seminar in munca sa de zi cu zi).impactul pe termen lung este eficient daca beneficiile activitatilor programului sunt difuzate la nivelul administratiei nationale si pot fi valorificate de functionari care nu au participat la activitatile programului. Fondurile Structurale Tematica: Schema elaborării unui proiect : obiective.

Resursele umane în administraţia Tematica Cadrul juridic al statutului personalului din administraţia publică. Reguli privind deontolgia profesională a personalului din administraţia publică.2007. Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat.Managementul proiectelor. Colectarea impozitelor şi taxelor locale . Înlesniri la plată . Impozite şi taxe locale şi colectarea lor Tematica Cadrul juridic .2007. Statutul funcţionarului public şi legislaţia secundară privind statutul funcţionarilor publici.04. Etapele procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale . Colectarea şi executarea silită a creanţelor bugetare locale . Rolul colectării impozitelor şi taxelor locale în maximizarea veniturilor . Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. 3. Continuitate. Controlul fiscal . Salarizarea personalului din instituţiile publice. CAP. metode de management. Instrumente ale managementului proiectelor . Fondurile Structurale 2. VI 30 . Metode de colectare a impozitelor şi taxelor locale OBS: Toate aceste proiecet sunt prevazute pentru perioada 15.15. Contestarea actelor de control sau de impunere .07. Monitorizare şi evaluare.

declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele • • • • declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport cerere de eliberare a unui certificat fiscal. • • • fizice. 31 . CIRCUITUL DOCUMENTELOR Documente emise de DITL Documentele emise de compartimentele din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 : SERVICIUL URMĂRIRE EXECUTARE CREANŢE BUGETARE: • • • • înştiinţare de plată. somaţie. titlurile executorii. procesul verbal de sechestru. cerere de restituire. adrese de înfiinţare a popririi. cerere în vederea scutirii de la plata impozitului aferent imobilului.ACTE ADMINISTRATIVE. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE FIZICE: declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.

declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele cerere de eliberare a unui certificat fiscal. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE: BIROUL EVIDENŢĂ ŞI ARHIVĂ: CAP. cerere de restituire. transfer auto. VII ASPECTE PRIVIND CONTROLUL IN CADRUL INSTITUTIEI 32 . confirmare auto. cerere în vederea eliberării istoricului de rol fiscal.• • • juridice. declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. • • • • • cerere pentru transfer auto.

Biroul de Audit Public Intern elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern. Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. incepand de la cele din cadrul fiecarui serviciu sau compartiment. Compartimentul de Audit Public Intern este un compartiment de specialitate organizat ca directie in structura organizatorica. aporteaza imediat conducatorului entitatii publice. d) sistemele de management financiar si control. perfectionand activitatile entitatii publice. care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si a cheltuielilor publice. concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora. si obiectiva . precum si la administrarea patrimoniului public . concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al institutiei. In cazul identificarii unor iregularitati . gajarea. sunt organizate multiple forme de control. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari. b) constituirea veniturilor publice. inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta. continuand cu cele efectuate de Biroul de Audit Public Intern si Contolul financiar preventiv. eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern. bazat pe gestiunea riscului . inclusiv asupra activitatilor cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice.Sfera auditului public intern cuprinde: a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni pot continua misiunea sau pot sa o suspende. a controlului si a proceselor de administrare. care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere . precum si vanzarea. condus de un sef de birou si subordonat direct Directorului Executiv. Auditul Public Intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate . organizate prin decizie interna.Forme de cotrol exercitate in cadrul institutiei In cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor. c) administrarea patrimoniului public. 33 .

in cursul unei misiuni trebuie sa identifice riscurile misiunii. Biroul de Audit Public Intern va transmite entitatii auditate recomandarile aprobate de directiune si va urmarii implementarea acestora in termen. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. planificare. Biroul de Audit Public Intern notifica entitatea publica care va fi auditata. reuniunea de conciliere cu structura auditata. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. coordonare. impreuna cu documentatia justificativa. conform legistatiei in vigoare. sa examineze procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii. prin verificarea legalităţii. in vederea acceptarii recomandarilor formulate. • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. impreuna cu rezultatele concilierii. următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati.Auditorii interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern pot sanctiona conform Legii nr. • evaluează economicitatea. • examinează legalitatea. după caz. identificând erorile. Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc. personalul de executie sau de conducere implicat in activitatea auditata care refuza sa prezinte documentele solicitate in vederea efectuarii misiunilor de audit public intern. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. este transmis directiunii. însoţite de raportul de audit. Auditorii interni vor prezenta entitatii publice auditate proiectul de raport de audit spre analiza. Auditul Intern are in conformitate cu ROF-ul aprobat. organizare. Auditorii interni vor respecta Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern. Biroul de Audit Public Intern organizeaza in termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. in conformitate cu planul anual de audit intern aprobat. Raportul de audit public intern finalizat. risipa. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor. pentru analiza si avizare. respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse in planul de audit public intern. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor. Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat in cadrul unitatii Auditorii interni. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. programare. cu 15 zile inainte de desfasurarea misiunii de audit. Entitatea auditata poate transmite punctele proprii de vedere in scris.672/2002. in termen de 15 zile de la primirea proiectului de raport. auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de directorul institutiei. in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile. in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora. 34 . In realizarea misiunilor de audit. • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia.

stabilite în concordanţă cu propria lor misiune. . în condiţiile legii.asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor. . ineficace sau ineficient. a reglementărilor şi deciziilor conducerii.• • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane. Cerinţele generale şi specifice de control intern sunt. la un nivel corespunzător de calitate.asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie.stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern. . . b) cerinţe specifice: . . precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor. economicitate şi eficienţă. astfel încât acestea să fie adecvate. a atribuţiilor instituţiilor publice. . actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. prelucrare. în condiţii de regularitate. . în principal: a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament. Controlul intern are următoarele obiective generale: .accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor. orice alte atribuţii repartizate de conducere. în principal. 35 .supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv. astfel încât atribuţiile de aprobare.realizarea. Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează.asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie. . cuprinzătoare. programelor.înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative.respectarea legii.asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens. risipei. după caz. . eficacitate. proiectelor sau operaţiunilor.asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile. . precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice. îndeplineşte. prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic.dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia. control şi înregistrare să fie. într-o măsură adecvată. acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern. următoarele: a) cerinţe generale: . abuzului sau fraudei. încredinţate unor persoane diferite. . . stocare.protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii. astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept. a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern.reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern. a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative.

l) alte tipuri de operaţiuni. e) efectuarea de încasări în numerar. după caz. d) ordonanţarea cheltuielilor. stabilite potrivit legii. c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate. eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare. f) constituirea veniturilor publice. care poartă viza de control financiar preventiv propriu. competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe. h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. inclusiv prin virări de credite. certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia: a) legalităţii şi regularităţii. g) reducerea. j) vânzarea.b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare. (1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate. reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism. gajarea. b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament. şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal. 36 . după caz. k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept. (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu. i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite. conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor tipuri de proiecte de operaţiuni. În funcţie de specificul entităţii publice.

VIII RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 37 .CAP.

promovarea. 1084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. 46/27.U. pe baza HG nr. Statul de functii al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este aprobat prin hotarare a Consiliul Local al sectorului 1. O.R. nr. numirea.14 birouri Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este condusă de directorul executiv şi directorul executiv adjunct.L.U. iar serviciile şi birourile sunt conduse de şefii de compartiment. recrutarea. precum şi de contestare a calificativelor acordate.18 servicii.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr.C. 174/19. potrivit competenţelor. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice. impreuna cu Organigrama si Regulamnetul de Organizare si functionare ale aparatului propriu ale Primariei. condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi. 33/2001.2002.09. Selectarea.R. HG nr. . 8. nr.04. HG nr.8.2.1. regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. O. Norme reglementare in domeniul resurselor umane Statul de funcţii. 42/2001. 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu. au fost aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 nr.2004. 1087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice.G. evaluarea. Statutul de functii pentru aparatul propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este elaborat conform prevederilor O.U. nr. 13) 38 . 24/2000. Efectivul de resurse umane in cadrul institutiei . Structura organizatorică a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este structurată după cum urmează: .G. si motivarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face in temeiul Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici.R.G. în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să se realizeze în vederea atingerii obiectivelor stabilite. conform legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici si pe baza organigramei aprobate prin H. Conducătorul instituţiei se subordonează primarului şi viceprimarului. nr.

Ca urmare. Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 28. 39 . cu următoarea componenţă: • Director • Serviciul Prelucrarea Automată a datelor • Biroul Juridic • Biroul Resurse Umane • Biroul Evidenţă şi Arhiva • Serviciul Administrativ Aprovizionare în subordinea căreia era personalul auxiliar • Serviciul Buget Financiar • Serviciul Contabilitat • Director adjunct • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice I • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Juridice • Serviciul Urmărire Încasare şi Executare Silită În anul 2000 numărul personalului s-a mărit la 138 prin înfiinţarea Serviciului Taxe Locale.08-14 şi XVI alin. Mărirea numărului de posturi pe întreaga instituţie de la 138 la 164 va impune un volum de muncă suplimentar în cadrul Biroului Resurse Umane. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. numărul personalului era de 292 înfiinţându-se Biroul Încasări.La înfiinţarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale sector 1 numărul personalului angajat era de 121.2003 parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. Tot în anul 2003 în luna iunie conform articolului nr. prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea II Titlul III.206 de execuţie. Ocuparea Domeniului Public şi înfiinţarea Compartimentului Auditor Intern.20 de conducere.05. În anul 2003 numărul personalului a crescut la 275 prin mărirea numărului de salariaţi în cadrul serviciilor si prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV şi a două birouri subordonate serviciului Administrarea Sistemului Informatic. respectiv Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware. după cum urmează: o 226 funcţionari publici din care: . 4 şi 5 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice. . numărul personalului a crescut la 250 de salariaţi. În data de 30/08/2001 numărul personalului era de 164 prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. În anul 2002 schema organigramei s-a modificat prin înfiinţarea unor servicii noi: • Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • Protecţia Muncii PS • Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă În subordinea Serviciului de Executare a Creanţelor Bugetare s-au înfiinţat doua Birouri Persoane Fizice şi Persoane Juridice.

Nu s-au înregistrat abateri disciplinare care să fie sancţionate administrativ sau pecuniar. Modalitati de selectie si recutare a functionarilor publici Selectionarea functionarilor publici Intrarea in corpul functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face numai prin concurs organizat de catre Primarie in baza hotararii Guvernului nr. Toţi cei ce au devenit funcţionari publici au depus jurământul în faţa conducerii instituţiei şi au semnat actul oficial prin care se confirmă calitatea obţinută. după asigurarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a încadrării 40 . potrivit prevederilor legale. limbi străine) 8.absolvirea de cursuri de diferite profiluri pe cheltuială proprie (IT. personalul serviciului a dobândit calitatea de funcţionar public.participarea la cursuri de specializare plătite de instituţie.În anul 2004 numărul personalului s-a mărit la 354 prin înfiinţarea unor birouri: • Biroul Urmărire Încasare Executare Silită.04. În anul 2003. după efectuarea operaţiunilor de avansare a funcţionarilor publici în grad. . . fiscalitate.Contravenţii • Biroul Persoane Fizice • Biroul Persoane Fizice 2 • Biroul Persoane Fizice • Biroul Evidenţă Patrimoniu Achiziţii Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 22. În perioada pe care o analizăm (2005-2006) este de remarcat că s-au desfăşurat o serie de activităţi ce au vizat creşterea pregătirii de specialitate a personalului: . . 1087/2001. prin aplicarea prevederilor Legii 188/2001. situaţia direcţiei prezentându-se astfel: o 354 din care 318 funcţionari publici: .convocări anuale de pregătire prin scoaterea din serviciu.3. Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Concursul se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante.36 angajaţi pe bază de contract.28 de conducere. clasă şi categorie.2004 o altă parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. -290 de execuţie.

în condiţiile legii.într-o funcţie publică corespunzătoare a funcţionarului public care nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile lui. Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu condiţiile specifice.  41 . exclusiv pe baza rezultatelor obţinute. precum şi după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri. prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice. e) confidenţialitatea. prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor. cu excepţia funcţiilor publice de debutant. prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice. c) asigurarea transparenţei. d) tratamentul egal. prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcţiei publice. pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii cu 30 de zile inainte de data organizarii concursului. prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecţie obiective şi clar definite. astfel încât orice candidat să aibă şanse egale la ocuparea funcţiei publice. Functiile publice vacante. pe baza cerinţelor prevăzute în fişa postului. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice se face pe baza următoarelor principii: a) competiţia deschisă. pentru fiecare dintre funcţiile publicevacante. Pentru a organiza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 are obligaţia de a înştiinţa în scris Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului. scris si vorbi • are varsta de 18 ani implinit • are capacitate deplina de exercitiu • are o stare de sanatate corespunzatoare • indeplineste conditii de studii prevazute de lege pentru functia publica • nu a fost condamnata pentru savarsirea unie infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice • a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiie publice. La stabilirea condiţiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se pot avea în vedere: a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei publice. În situaţia în care în baza de date nu există astfel de persoane Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă aviz favorabil organizării concursului. În termen de 15 zile Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a verifica în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice dacă există persoane care nu mai deţin funcţia publică din motive neimputabile lor pentru a fi redistribuite.  Conditii de participare la concurs În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii : • are numai cetatenie romana si domiciliul in Romani • cunoaste limba romana. b) selecţia după merit.

Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi interviu. o singură dată. d) necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de operare/programare pe calculator. funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenţă profesională. dintre care unul vafi conducatorul compartimentului in care este numit. Nota finală a concursului este dată de media aritmetică a notelor finale la cele două probe.  Numirea in functie a de unui la 1 acordate 7. Numirea ca functionar public definitive se face de catre primarul sectorului 1. gradul 3. din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 conform H. cu excepţia autorităţilor 42 .refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie 8.G. denumită în continuare metodologie. perioada de stagiu.4. iar celalalt un alt functioanr public din cadrul Primariei sectorului 1. Proceduri de evaluare a personalului Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat să repete. a unei La terminarea perioadei de stagiu. se aplică funcţionarilor publici definitivi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. pentru unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăţenii. pe baza rezultatului evaluării funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a. c) necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu. Nota minimă de promovare a concursului este Proba scrisă constă în redactarea. în prezenţa comisiei de lucrări scrise sau în completarea unor teste-grilă. concurs. Functionarul public definitive depune juramantul de credinta in fata primarului sectorului 1 si in prezenta a doi martori. precum şi de contestare a calificativelor acordate. Notarea celor două probe se face prin note la 10. e) necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităţi naţionale. în unităţile administrativteritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20%. precum şi de contestare a calificativelor.b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice respective. 1084 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. nr.

Gradul de importanţă exprimă semnificaţia criteriului de performanţă prin prisma atribuţiilor prevăzute de fişa postului. c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale. Gradul de importanţă se exprimă prin următoarele calificative: R . "important".completarea raportului evaluator. Acestea se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată. 3. Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale fiecărui an. termenele de realizare. cu modificările şi completările ulterioare.interviul. b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa În acestora. denumit în continuare evaluator. dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante. de evaluare de de evaluare se realizează în următoarele etape: către 43 . Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de execuţie se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea. precum şi nevoile de instruire pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea Notarea criteriilor de performanţă şi stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând următoarele etape: a) pentru fiecare criteriu de performanţă din raportul de evaluare se stabileşte un grad de importanţă. d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public. S . în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. Partea I. vederea completării raportului de evaluare evaluatorul: a)analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate.foarte important. M . Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public. contrasemnarea raportului de evaluare. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. 2. Procedura 3 1. numiţi în condiţiile Legii nr. Stabilirea criteriilor de performanţă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte anual criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor.şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale.important. "mai puţin important".mai puţin important. Pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "foarte important". e) stabileşte obiectivele individuale.

foarte bun.bun.51-5.bun.51-3.nesatisfăcător.50 . între 3. Pentru fiecare categorie de importanţă se face media aritmetică a notelor acordate şi se obţine o notă parţială. 5 .excepţional.50 foarte bun.excepţional.50 . Criteriile de performanţă se notează de la 1 la 5.satisfăcător. IX ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PE TERMEN MEDIU 44 . după cum urmează: între 1. 2 . între 1. Semnificaţia notelor este următoarea: 1 . nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite. 3 .nesatisfăcător.50 . între 4.00-1.00 .51-4.51-2.satisfăcător.b) totalitatea gradelor de importanţă exprimate prin acelaşi calificativ formează o categorie de importanţă. Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale. între 2. 4 . CAP.

în cadrul Summitului Mondial pentru Societatea Informaţionala. programe. una dintre companiile active pe e-licitatie. SEN a primit.e-licitatie. şi a creat.255 de tranzacţii. în iunie 2001.000 de contracte adjudecate. Pentru a reduce corupţia derivata din achiziţiile publice la nivel central şi local. iar 886 cel puţin o licitaţie. au emis HG 1085/ 2003. ca punct de plecare pentru construirea unei arhitecturi complexe de e-Government în viitorul apropiat. care îi obliga pe funcţionarii publici sa accepte formularele electronice. proiecte. iar pentru a învinge inerţia din structurile administrative. rezultate din 223. Conformându-se noii orientari. care este un plan de acţiune al ţarilor candidate la aderarea la Uniunea Europeana. Drept consecinţa. www. la costuri mai mici. în septembrie trecut. Planul a fost adoptat în cadrul Summitului European de la Gotteborg.Strategii.elicitatie.ro.760 miliarde de lei. Un numar de 23 de autoritaţi contractante au lansat mai mult de 1. www. având câteva ţinte precise: accesibilitate mai mare pe internet. într-un sistem cu norme şi proceduri unice.e-guvernare. investiţii în resursele umane orientate catre IT. peste 195 de ofertanţi au câştigat cel puţin 100 de licitaţii.şoare prin intermediul acestui instrument. în colaborare cu firma româneasca Softwin.000 de licitaţii. De altfel. derulate si/sau in cursuri de derulare În cadrul conceptului de Societate Informatica. Guvernul a elaborat. Guvernul a creat sistemul de licitaţii electronice www. menit sa integreze toate statele de pe continent din punct de vedere informatic. "Strategia de dezvoltare a serviciilor publice prin mijloace electronice".ro a încheiat anul 2003 cu economii de 2. peste 100. Pâna în prezent. Guvernul României s-a aliniat la iniţiativa eEurope+. stimularea utilizarii reţelei internet ca instrument pentru comerţul electronic şi accesul la servicii publice. Autoritaţile au adoptat o serie de legi privind Societatea Informaţionala. de mare importanţa fiind Legea 161/2003 referitoare la implementarea SEN.ro depaşind chiar 11. un ghişeu unic pentru sute de formulare 45 . şi se deruleaza sub egida Comisiei Europene.ro şi a impus obligaţia ca toate achiziţiile publice semnificative sa se desfa. iar 411. Sistemul Electronic Naţional (SEN). politici. premiul pentru "cel mai bun conţinut digital" la secţiunea e-Government.

MCTI a definitivat cadrul pentru crearea unor sisteme funcţionale de plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. dar funcţionarea acesteia presupune un volum uriaş de munca pentru Ministerul Finanţelor. potrivit ministrului Comunicaţiilor. 291/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. începând din acest an. În documentele oficiale se menţioneaza ca. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale prevede obligaţia autoritaţilor administraţiei publice locale de a implementa astfel de sisteme în fiecare oraş şi municipiu. Pentru accesul la aceste facilitaţi. la un an de la aprobarea de catre Guvern a 46 . online. Legea nr. Aceste sisteme vor fi imbunatatite. Conform cerinţelor Uniunii Europene. urmând a fi extins treptat. Ca serviciil online furnizate. cu ultimele noutati in domeniul IT.ro au indicat ca acesta ar fi un serviciu electronic necesar. Tot la capitolul intenţii merita menţionata şi promisiunea aceluiaşi înalt demnitar referitoare la faptul ca. în funcţie de posibilitaţile existente. utilizatorii trebuie sa se înregistreze.gradual." Concret. declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat şi declaraţia de venit global. prin implementarea unui program de incasare performant .cum era ghişeul. pentru a obţine un formular şi pentru a afla mai multe detalii despre modul în care acesta se completeaza sau chiar de a rezolva complet. care face necesara o implementare graduala a unui asemenea sistem electronic. Adresa pune la dispoziţia vizitatorilor mai mult de 160 de formulare pentru descarcare şi 5 servicii online. "Foarte multe dintre cererile venite pe adresa e-guvernare. urmând a fi dezvoltat permanent. in perioada urmatoare. DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1. stabilind obligaţia tuturor municipiilor şi oraşelor de a dezvolta sisteme alternative de plata electronica a taxelor şi impozitelor. Serviciile sunt accesibile numai utilizatorilor înregistraţi.Un pas mare l-a reprezentat crearea site-ului de internet www. site-ul ofera o mulţime de instrumente menite sa ne faca viaţa mai uşoara. prin diverse modalitati: site-ul propriu prin care pot fi vizualizate date despre taxe si impozite. şi de aceea am demarat realizarea acestuia. de trecere de la unica posibilitate de a contacta administraţia . Dan Nica. ca punct unic de acces la informaţiile şi serviciile publice în format electronic. vama va trebui sa opereze în mediul electronic european pâna în anul 2007. infochioscuri. orice firma din România îşi va putea depune online declaraţiile vamale. o problema în relaţia cu administraţia. Acest instrument de lucru era prezentat ca "o schimbare majora. Crearea aplicaţiei nu constituie o problema. începând cu anul 2004 declaraţiile de venit global pentru persoane fizice pot fi depuse şi în format electronic. dupa care vor obţine un numar de cont şi o parola. la nivelul altor regiuni ale ţarii. În plus. a inceput demersurile pentru a se inscrie sub noile coordonate . sistemele electronice de achitare a taxelor şi impozitelor pot oferi şi posibilitatea de a efectua plaţi în numele altor persoane." a declarat ministrul Nica la finele anului trecut. Introducerea serviciului se va face gradual. De altfel. Taxe locale – e-tax Anul trecut. fara a mai fi necesara deplasarea la punctele vamale. O prima categorie grupeaza formularele administrative care pot fi consultate şi descarcate în format electronic: cerere de alocaţie de stat pentru copil.ro. Avand in vedere trendul spre o societate informatizata. pâna acum -. la oportunitatea de a accesa un site de oriunde din ţara sau strainatate.e-guvernare. se includ preluarea declaratiilor on-line. mai întâi pentru Bucureşti. care permite preluarea informatiilor si transmiterea lor spre cunostinta cetateanului.

Poşta Româna ofera posibilitatea plaţii acestor taxe prin cele 281 de oficii poştale din toata ţara ce asigura accesul public la internet. sau ca urmare a contractelor încheiate cu unele dintre autoritaţile locale. şi.html? page=1159. paginile care ar trebui accesate prin linkurile respective nu exista deloc. Info-chioşcul. Sistemul permite prezentarea documentelor şi etapelor pe care trebuie sa le parcuga cetaţenii în rezolvarea unei probleme. 47 . Lista localitaţilor urbane care au disponibile sisteme electronice de plata a taxelor şi impozitelor locale poate fi consultata pe site-ul www. însa. Se pare ca primariile din Iaşi sau Râmnicu-Vâlcea. Numeroase primarii au instalate. posibilitatea actualizarii permanente a datelor. noutatile IT. fie prin internet. dupa zeci de ani în care România a fost o gaura neagra pe harta informatica a Europei. Dintre oraşele mari ale ţarii.Ordonanţei. O încercare de a accesa aleatoriu aceste sisteme se soldeaza. vor ajuta administratia publica din Romania. De asemenea. Prima surpriza pe care am avut. Municipiul Piteşti ofera chiar posibilitatea de a lua contact cu sistemul în mod demonstrativ. si aflata si in ajutorul cetatenilor.ro/mcti0. infochio şcuri de unde se poate realiza plata acestor taxe. Acesta este un sistem distribuit geografic. nefuncţionale. de exemplu. secţiunea Tehnologia Informaţiei. Piteşti sau Târgu-Mureş. El poate fi accesat fie printr-o interfaţa specifica. Chiar şi printre oraşele listate. locurile de acces fiind raspândite în întreaga ţara. Concluzia care se impune . aflata in interconexiune cu celelalte institutii publice. existând şi puncte publice de acces la internet. si in speta DITL SECTOR 1.mcti. sau la adresa: http://www. alte 17 având sisteme de informare funcţionale şi pe cele de plata în lucru. în prezent. Funcţionarea sistemelor electronice de plata a taxelor locale nu face necesara conectarea tuturor gospodariilor la internet. am remarcat servicii e-tax funcţionale la Timişoara.mcti. nu au fost capabile sa respecte prevederile legii care le obliga sa aiba proiecte-pilot funcţionale de e-tax pâna la sfârşitul anului 2003. 46 de localitaţi urbane aveau implementate sisteme electronice de plata. Dat fiind ca iniţiativa este de-abia la început. Cluj-Napoca. Giurgiu. altele mai puţin placute. regasirea documentelor utile în toate sursele de informaţie gestionate prin intermediul unei funcţii de cautare etc. la integrarea informatiilor intr-o baza de date utila . aşa-zisele proiecte-pilot sunt. subsecţiunea Plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. în majoritatea cazurilor. cred ca s-au facut eforturi remarcabile pentru a recupera timpul pierdut.ro.o a fost absenţa unor oraşe mari de pe lista. uneori. oferind un nume de utilizator şi o parola în acest scop. Tot în categoria utilitaţilor de informare publica online se numara şi conceptul de info-chioşc.unele placute. posibilitatea completarii formularelor oficiale. un instrument de informare publica. cu surprize .

X DIAGNOSTICUL GLOBAL AL DIRECTIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 48 .CAP.

31..Colaborarea constructivă cu Consiliul Local al Sectorului 1 49 . Centre proprii de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Sectorului 1 bugetului local al Sectorului 1: în prezent sunt 7 centre de colectare. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date 2. Programul de lucru cu publicul este astfel structurat încăt să dea posibilitatea contribuabililor să beneficieze de serviciile oferite de instituţie 6.pagina de internet.ro -prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL . „ASSERT”.PUNCTE FORTE 1. Partea din sistemul informational care se adresează cetăţeanului: Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC) : -informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. -infochioşc-urile aflate în sediile din: Piata Amzei nr.tel. prezentând un nivel ridicat de posibilităţi de adaptare la cerinţele diverselor categorii 5. 115 . care acoperă întreaga arie administrativ-teritorială a Sectorului 1 3. C.C. prin organizarea unor reuniuni de lucru periodice 7. Calea Grivitei nr. Programul ASSERT conţine baza de date în SQL Server 2000. 13. adresa este www. Cheltuielile generate de colectarea impozitelor sunt mult diminuate comparativ cu celelalte sectoare întrucât nu sunt implicate alte instituţii care percep comision (Poşta Română. on-line. iar interfaţa cu utilizatorul este adaptată mediului Windows.14.E. A fost implementat un program nou de colectare a taxelor. Este un sistem de gestiune al bazelor de date performant.impozitelocale1. de tip client-server. etc) 4. Permanentă legătură cu serviciile publice cu profil de activitate similar. 659.

Implementarea unui nou program de încasare a taxelor si impozitelor .Funcţionarii publici nu sunt motivaţi din punct de vedere financiar prin acordarea unor stimulente reprezentate prin stabilirea unui procent din cifra de încasare – deşi această posibilitate de motivare financiară este prevăzută în actul normativ.Recompensarea angajaţilor procentual din nivelul debitelor urmărite şi încasate 4. Accesarea de fonduri de dezvoltare. si ar reduce timpul de aşteptare la ghişeu 8. ceea ce ar spori eficienta de colectare. Imbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului 50 . 16/1996 privind Arhivele Naţionale 4. 2. Constatare şi Impunere Persoane Juridice precum şi a Serviciului Executare Creanţe Bugetare în vederea armonizării activităţii celor două servicii. 2. Personalul subdimensionat numeric pentru activitatea de arhivă 6. comparativ cu celelalte instituţii cu profil de activitate similar 3. Spaţiu insuficient pentru depozitarea materialului arhivistic.Introducerea întregului sistem de evidenţă computerizat pe un server comun pe întreaga instituţie. PUNCTE SLABE 1 . Insuficiente fonduri alocate pentru ridicarea nivelului de pregătirea profesională a funcţionarilor publici. europene şi internaţionale.Reorganizarea Serviciilor de Stabilire. Număr mare de ore efectuate peste durata normată a timpului de lucru (care conduce la oboseală. şi implicit la reducerea performanţelor profesionale ale salariatilor) PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII INSTITUTIEI 1. 5. 6. Dotarea centrelor de încasare cu mijloace electronice de plată 7.8. în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. Fluctuaţie de personal generată de salarizarea specifică din cadrul administaţiei publice locale. Extinderea programului de lucru cu publicul în sensul prelungirii acestuia în zilele de sfârşit de săptămână. 3.Suplimentarea centrelor de colectare 5.

2006 51 .= ANEXE = Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli pe anii 2005.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->