CAP.

I

PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE

1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala

Institutia analizata: DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE, sector 1, Bucuresti. Profil: Directia Impozite si Taxe Locale (DITL) Sector 1 funcţionează ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul local al Sectorului. Obiect de activitate: Are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale, astfel cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor sunt: - informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. - prin intermediul infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. 13, Calea Grivitei nr. 115 - prin pagina de internet; adresa este www.impozitelocale1.ro - prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe, sumele de plată la data apelului, precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal.

1.2. Baza legala de infiintare
DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE - sector 1 Bucuresti a fost infiintata prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 / 7.10.1999.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector 1, Bucuresti functioneaza ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridica, desfasurandu-si activitatea în baza următoarelor acte normative: - Hotărârea nr. 210/05.08.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind constituirea unor compartimente de specialitate; - Hotărârea Guvernului României nr.333/29.04.1999 pentru aprobarea protocolului – cadru si a acţiunilor de predare-preluarea a exercitării de către Consiliile judeţene, Consiliile Locale şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti a atribuţiilor prevăzute de Legea nr189/1998 privind finanţele publice locale la nivelul primăriilor sectoarelor Municipiului Bucureşti şi înfiinţatea

2

evaluarea competen ţelor responsa bilităţilor personalu lui

Direcţiei Impozite Taxe Locale şi metodologia legislativă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Bucureşti. - Hotărârea nr.221/16.09.1999 a Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind transmiterea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti în administrarea primăriilor de sector. - Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, avand ca scop incasarea veniturilor la Bugetul Local al Sectorului 1 si Bugetul Capitalei. - Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Ordonanta nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

1.4. Obiective fundamentale urmarite de institutie in urmatorii doi ani
 Obiective principale:

1. Îmbunătăţirea activităţii de colectare a veniturilor, care se poate realiza prin: - intensificarea urmăririi execuţiei bugetului de stat pentru toate sursele de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salarii, impozit pe venit, TVA, accize, taxe vamale şi alte venituri) în corelare cu Planul de încasări. - intensificarea realizării veniturilor bugetului asigurărilor sociale în conformitate cu veniturile bugetare stabilite în legea bugetului asigurărilor sociale de stat - executarea silită a contibuabilor cu obligaţii restante la bugetul de stat ; - urmărirea operativă a declanşării procedurilor de reorganizare şi faliment în cazul contribuabililor asupra cărora măsurile de executare silită nu mai dau rezultat 2. Îmbunătăţirea calităţii în activitatea de asistare a contribuabililor prin diversificarea metodelor de comunicare, prin organizare, prin cursuri, instruiri, seminarii etc. 3 .Îmbunătăţirea organizării interne - desfăşurarea auditului intern. 4. Perfecţionarea managementului şi resurselor umane prin : - evaluarea competenţelor şi responsabilităţilor personalului - analiza gradului de realizare a indicatorilor programaţi la nivelul compartimentelor structurale ; 5. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei pentru a raspunde la cerintele impuse de U.E. in urma integrarii din ianuarie 2007, prin aplicarea legislaţiei existente armonizată cu prevederile legislaţiei U.E. 6. Demnitatea publică şi serviciul civil care se poate realiza prin: - analiza structurii organizatorice a instituţiei3 contextul cerinţelor de creştere s eficienţei în ctivităţii ; - promovarea managementului participativ ; - analiza procedurilor de lucru existente armonizate cu cerinţele standardelor aplicabile

- recrutarea funcţionarilor publici transparent prin publicitatea condiţiilor de concurs (publicarea in Monitorul Oficial, presa scrisa, INTERNET - adoptarea şi aprobarea unui Regulament de Ordine Interioară adaptat la cerinţele eticii funcţionarului public, urmărindu-se astfel asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul contribuabilor, printr-un comportament profesionist, precum şi transparenţa administrativă, pentru a câştiga şi menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea instituţiei -intocmire şi aprobare sistem de criterii pentru evaluarea funcţionarilor publici în scopul acordării salariilor de merit pentru performanţelor profesionale. 7. Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale - planificarea şi realizarea de întâlniri şi colaborări cu reprezentanţii altor instituţii.

1.5. Minister coordonator
Directia de Impozite si Taxe Locale, Sector1, Bucuresti, se afla in subordinea Ministerului Finantelor Publice (MFP).

1.6. Modalitati de colectare a impozitelor si taxelor
Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pune la dispoziţia contribuabililor sectorului 1, o paletă largă de servicii menite să limiteze timpul pe care va trebui să-l acorde în vederea achitării impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local al Sectorului 1. Informaţii cu privire la cuantumul impozitului datorat se pot obţine: - de la casieriile Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1, - prin sistemul de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL - tel. 659.31.14, utilizând un robot telefonic conectat la baza de date. În situaţia în care sistemul vocal nu recunoaşte CNP (codul numeric personal – pentru persoane fizice) / după caz CF (codul fiscal – pentru persoane juridice), contribuabilii sunt invitati la sediul din Piaţa Amzei nr. 13, în vederea introducerii acestuia în baza de date, ocazie cu care se poate securiza accesul la informaţie prin introducerea unei parole.  Modalităţi de plată: 1. plata cu numerar 2. plata cu ordin de plată (se poate asigura prin banca unde contribuabilul are cont deschis) 3. plata cu card 4. plata prin internet – prin sistemul internet banking oferit de bancpost. 5. plata prin mandat poştal

1.7. Modalitati de organizare a activitatii - structura organizatorica, analiza departamentelor
ORGANIGRAMA STATUL DE FUNCTII

4

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI PROPRIU AL DIRECŢIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1, Bucuresti nr. 131/19.06.2003

 Structura organizatorica :
a). b). c). d). • • • • • • • • • • • • • • • • • conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1; DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT compartimentele funcţionale: Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Juridic Serviciul Taxe Locale, Ocupare Domeniul Public; Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetar Serviciul Contabilitate Biroul Audit Intern; Serviciul Administrativ Aprovizionare; Serviciul Juridic Biroul Resurse Umane Serviciul Relaţii cu Cetăţenii; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice I; Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice II Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice III Serviciul Stabilire, Constatare şi Impunere Persoane Fizice Serviciul Prelucrare Automată a Datelor Biroul Evidenţă şi Arhivă Biroul Gestiune Arhiv Protecţia Muncii şi P.S.I.

 Atributiile departamentelor Direcţia Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasara impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale care au fost transferate de la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor la consiliile locale. Este condusă de un director şi un director adjunct. A. Directorul are următoarele atribuţii şi răspunderi: • organizează şi controlează activitatea instituţiei; • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Contabilitate, Serviciul Buget Financiar, Biroul Administrarea Sistemului Informatic, Biroul Prelucrare Automată a Datelor, Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware, Serviciul Administrativ Aprovizionare, Serviciul Juridic, Biroul Resurse Umane, Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă, 5

• asigură măsurile pentru evaluarea posturilor. Serviciul Stabilire. B. a cererilor cetăţenilor sau le îndrumă spre rezolvare organelor competente. Serviciul Stabilire.S.Biroul Gestiune Arhivă. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I.I. Încasare şi Executare Silită. evaluarea performanţelor profesionale individuale ale angajaţilor. • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale a personalul • poate delega în scris directorului adjunct şi alte atribuţii ce îi revi • semnează toate documentele care ies din instituţie. raţionalizarea şi simplificarea muncii compartimentelor funcţionale prin realizarea prelucrării informaţiilor financiare şi contabile cu ajutorul tehnicii de calcul. Biroul Audit Intern. • asigură măsurile ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare • organizează munca în cadrul instituţiei. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV. Serviciul Stabilire. Încasare şi Executare Silită. destinate unor terţe persoane. în condiţiile legii. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Serviciul Urmărire. Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor. • organizează şi stabileşte structura fluxurilor informaţionale între compartimentele instituţiei. în condiţiile legii. Serviciul Stabilire. promovarea şi stimularea personalului precum şi cu privire la perfecţionarea profesională a acestuia. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. Protecţia Muncii şi P. în scopul asigurării eficienţei activităţii. Serviciul Stabilire. Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • coordonează prin intermediul directorului adjunct. 6 . activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Urmărire. • ia măsuri pentru organizarea. Directorul adjunct are următoarele atribuţii şi răspunderi: • coordonează direct activitatea următoarelor compartimente: Serviciul Taxe Locale. Serviciul Stabilire. • răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea. efectuarea concediilor de odihnă şi a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine • solicită sprijinul organelor de poliţie şi al altor organe de control de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor privind urmărirea silită în temeiul titlurilor executorii • soluţionează obiecţiunile. în limitele competenţelor stabilite. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Serviciul Stabilire. reevaluarea salariilor de bază ale salariaţilor în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie. • ia măsurile prevăzute de lege în cazul săvârşirii de către salariaţi a unor abateri privind nerespectarea obligaţiilor de serviciu şi a disciplinei în muncă • aprobă. răspunde de rezolvarea. • îndeplineşte. Constatare şi Impunere Persoane Juridice. • asigură corelarea planurilor de control urmărind eliminarea paralelismelor între compartimente. Serviciul Taxe Locale. Serviciul Stabilire. orice alte atribuţii. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. luând măsuri care să asigure elaborarea la timp şi la un nivel calitativ corespunzător a tuturor lucrărilor. întocmirea fişelor posturilor. • asigură aducerea la îndeplinire a sarcinilor rezultate din actele normative. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II. Serviciul Stabilire.

• urmăreşte şi răspunde de realizarea veniturilor la bugetul local • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii. atribuţiile departamentelor. • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. . • propune spre aprobare planul de control fiscal şi răspunde de realizarea acestuia. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari. • răspunde de organizarea şi executarea creanţelor bugetare. 7 . • păstrează confidenţialitatea informaţiilor.structura organizatorică. • asigură respectarea disciplinei în muncă şi propune sancţiuni disciplinare conform Codului Muncii salariaţilor din subordine. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. • are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar.numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.• aduce la îndeplinire sarcinile rezultate din actele normative aprobate şi alte sarcini primite de la directorul instituţiei şi răspunde de realizarea acestora. . • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor. • stabileşte şi prezintă spre aprobare directorului măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul fiscal. programul de funcţionare. • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii. •  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii Are următoarele atribuţii principale: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. • răspunde de activitatea de prelucrare automată a datelor • organizează şi răspunde de gestionarea materiei impozabile a persoanelor fizice şi juridice.actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: . • face propuneri pentru stimularea personalului din subordine] • face propuneri privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului din compartimentele pe care le coordonează în mod direct.

asupra modificărilor intervenite. numerele de telefon. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor fizice. impuneri şi încetări de rol. soluţionează şi operează în baza de date cererile de scutire de la plata impozitelor şi taxelor locale. . • analizează. • colaborează cu Serviciul Executarea Creanţelor Bugetare şi sprijină activitatea acestuia în vederea urmăririi şi recuperării debitelor.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. 208 – 210). potrivit legii. • eliberează certificate fiscale • analizează şi soluţionează contestaţiile la impozitele şi taxele stabilite • vizează autorizaţiile eliberate conform Decretului Lege nr. etc. adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. 13). • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. Constatare şi Impunere Persoane Fizice II (cu sediul în Calea Griviţei nr. Serviciul Stabilire. în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului. în conformitate cu prevederile legale în domeniu • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative pentru nedepunerea declaraţiilor de impunere sau depunerea acestora peste termen. Constatare şi Impunere Persoane Fizice III (cu sediul în Str. stabilire şi debitare în baza de date a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către contribuabili persoane fizice: impozitul pe clădiri. Pajurei nr. Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV (cu sediul în Piaţa Amzei nr. . bugetul si bilanţul contabil. • verifică documentele privind cererile de restituire în numerar privind existenţa plusului de încasări la unele debite din impozite şi taxe. • exercită controlul fiscal verificând persoanele fizice posesoare de bunuri impozabile asupra veridicităţii declaraţiilor de impunere. 115). -lista cuprinzând documentele de interes public.-coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. sediul. Serviciul Stabilire. taxa de afişaj.. • precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. Serviciul Stabilire. efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. taxa asupra mijloacelor de transport. . la care nu mai apar termene de plată şi operează în baza de date aceste restituiri.sursele financiare. . modificând unde este cazul. 54/1990 şi calculează majorările de întârziere pentru neplata în termenele legale a taxelor datorate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate 8 . respectiv: denumirea. • efectuează rectificări de rol. 13) au următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. • întocmeşte referatul de restituire pentru sumele plătite de către contribuabil în plus sau eronat la bugetul local. fax.  Serviciul Stabilire. Constatare şi Impunere Persoane Fizice I (cu sediul în Calea Griviţei nr. impozitul pe terenuri .programe şi strategii proprii. impunerile iniţiale şi luând măsuri pentru încasarea diferenţelor de impozit stabilite.

modificarea impunerilor stabilite în sarcina contribuabililor persoane juridice. luând sau propunând măsurile care se impun. • efectuează acţiuni de control în vederea verificării modului de declarare. impunere şi achitare a obligaţiilor de plată către bugetul local. • constată contravenţiile şi infracţiunile din punct de vedere al obligaţiilor către bugetul local şi ia măsuri. taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate. în condiţiile legii. potrivit legii. înscrisuri. regrupate într-un dosar fiscal unic • efectuează controlul fiscal verificând persoanele juridice din punct de vedere al masei impozabile. taxa asupra mijloacelor de transport. • analizează aspectele şi fenomenele rezultate din aplicarea legislaţiei fiscale şi informează operativ conducerea asupra problemelor deosebite constatate. • întocmeşte documente pe suport aterial sau magnetic privind modificările zilice efectuate în baza de date. Constatare şi Impunere Persoane Juridice (cu sediul în Piaţa Amzei nr.  Serviciul Stabilire.stabilire. taxa pentru folosire • terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură. registre sau evidenţe contabile ale persoanelor juridice controlate. taxe speciale etc • introduce în vaza de date a instituţiei actele de impunere. conform prevederilor actului normativ în baza căruia au fost aprobate. necesare realizării obiectului controlului • stabileşte în sarcina contribuabililor persoane juridice diferenţe de impozite şi taxe pentru nerespectarea obligaţiilor faţă de bugetul local şi calculează. precum şi calculul impozitelor şi taxelor datorate bugetului local • analizează şi verifică corectitudinea documentelor şi declaraţiilor privitoare la impunere • analizează cererile de eliberare a certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice şi eliberează certificate de atestare fiscală pentru persoane juridice • solicită şi verifică documente. 9 . de modificare a masei impozabile şi descoatere din evidenţă a bunurilor impozabile sau taxabile • analizează şi soluţionează cererile contribuabililor persoane juridice privind restituirea sau compensarea unor sume nedatorate. după caz. afişaj şi reclamă. constatare. impozitul pe spectacole. • îndeplineşte. a identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. orice alte atribuţii repartizate de conducere. majorări de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor datorate • verifică persoanele juridice din punct de vedere al încadrării în perioadele de scutire. plătite în plus sau eronat la bugetul local • gestionează toate documentele referitoare la impunerea contribuabililor persoane juridice. • ia măsuri pentru verificarea constatărilor făcute de organele de specialitate prin stabilirea sau. • consiliază contribuabilii în vederea întocmirii declaraţiilor de impunere şi în orice al • probleme în legătură cu impozitele şi taxele locale. conform legislaţiei în vigoare.• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. • asigură aplicarea unitară a legislaţiei cu privire la impozitele şi taxele locale datorate de persoanele juridice. 13) are următoarele atribuţii principale: • realizează activitatea de constatare şi stabilire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local de către persoanele juridice: impozitul pe clădiri şi terenuri.

conform dispoziţiilor legale în vigoare. • inspectorii de urmărire sunt obligaţi să aplice prevederile legale de executare a creanţelor bugetare. şi anume: a. scutiri şi restituiri de impozite şi taxe. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice b. • verifică legalitatea debitelor transmise spre urmărire.I.L. • aplică procedura de lucru specifică serviciului. • în situaţia neachitării creanţelor bugetare la termenele de plată se trece la executarea silită a debitelor cu respectarea dispoziţiilor legale. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare şi furnizează informaţii şi documente instituţiilor abilitate să le solicite. măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale. În acest sens întocmeşte dosarele de urmărire pentru debitele restante. care vor cuprinde toate actele în legătură cu urmărirea. reduceri. II. Încasare şi Executare Silită Persoane Fizice: • urmăreşte achitarea în termen de către contribuabilii persoane fizice a tuturor debitelor primite pentrua fi înscrise în evidentă. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate în documente. Biroul Urmărire.• analizează şi prezintă organelor competente avize sau propuneri în legătură cu acordarea de amânări. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice Biroul Urmărire. în condiţiile legii. în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor ROF în vigoare. • efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea. cât şi de alţi emitenţi de titluri de creanţă şi confirmă primirea debitului.T. precum şi majorări de întârziere. reprezentând impozite. taxe. 13) este structurat sub forma a două birouri. • îndeplineşte. orice alte atribuţii repartizate de conducerE  Serviciul de Executare a Creanţelor Bugetare (cu sediul în Piaţa Amzei nr. intervenind răspunderea prevăzută de actele normative în vigoare. III şi IV din cadrul D. • inspectorii de urmărire verifică efectuarea plăţilor debitelor aflate în evidenţă • prezintă rapoarte privind activitatea pe bază de program aprobat de directorul adjunct. Încasare şi Executare Silită Persoane Juridice are atributii asemanatoare celui pentru persoanele fizice.. constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor în sarcina persoanelor juridice. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. • îndeplineşte.Biroul Urmărire. amenzi etc. atât de către serviciile de constatare persoane fizice I. 10 . conform legii. orice alte atribuţii repartizate de conducere Biroul Urmărire. eşalonări. în caz contrar. cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală în sectorul de care se ocupă şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei de impozite şi taxe locale. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor la care au acces. în conformitate cu prevederile legale privitoare la păstrarea secretului de serviciu • întocmeşte titlurile executorii pentru contribuabilii persoane fizice. în conformitate cu prevederile legale. rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere.

precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin cas • asigură.a. responsabilitatea corectitudinii înregistrărilor revenind persoanei care întocmeşte fişa respectivă • încadrează taxele în cuantumul aprobat de către Consiliul Local al Sectorului 1 • urmăreşte respectarea nivelului chiriilor stabilite prin contractele de închiriere încheiate de către serviciile de specialitat • calculează taxele locale de la deţinătorii de construcţii provizorii garaje-autoturisme conform zonării stabilite de către compartimentele de specialitate • întocmeşte până la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 borderourile cu sumele neachitate de către agenţii economici ce ocupă domeniul public şi privat al sectorului 1. conform Ordinul Ministrului Finanţelor nr. pe care o depune la sediul Primăriei Sector 1 până la data de 20 ale lunii următoare • întocmeşte Contul de execuţie bugetară. 1394/1995. • ţine evidenţa taxelor locale şi a chiriilor datorate.a. stabileşte soldul zilnic al casieriei. serviciilor de specialitate din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 s. 13) are următoarele atribuţii principale: • întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi Nota de fundamentare a acestuia • urmăreşte realizarea veniturilor bugetului local 11 . ce se transmit de personalul din subordine. • exercită controlul financiar preventiv asupra modului în care se realizează încadrarea cheltuielilor dispuse de conducerea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. precum şi Nota de fundamentare a execuţiei care vor fi depuse la Primăria sectorului 1 la termenele stabilite s. 13) are următoarele atribuţii principale: • asigură contabilitatea sintetică şi analitică privind execuţia de casă a bugetului aprobat. asigură întocmirea corectă pe conturi de venituri corespunătoare tipului de taxă sau impozit încasat pentru foile de vărsământ care se întocmesc de fiecare sediu în parte al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 • întocmeşte la finele fiecărei luni balanţa de venituri şi cheltuieli. în limita creditelor bugetare aprobate şi pentru destinaţia aprobată prin bugetul de venituri şi cheltuieli. Serviciul Taxe Locale (cu sediul în Piaţa Amzei nr.  Serviciul Contabilitate (cu sediul în Piaţa Amzei nr. 13) are următoarele atribuţii principale : • desfăşoară activităţile de evidenţă şi urmărire a încasării veniturilor bugetului local. • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar. • întocmeşte fişele de urmărire privind sumele datorate de către agenţii economici. pentru următoarele surse: • efectuează un punctaj periodic cu serviciile de specialitate ale Consiliului Local Sector 1 privind agenţii economici care ocupă domeniul public de pe raza sectorului 1.  Serviciul Buget Financiar (cu sediul în Piaţa Amzei nr. precum şi calculul majorărilor de întârziere. evidenţa contabilă pentru toate operaţiunile de încasări şi plăţi cu ajutorul conturilor sintetice şi analitice desfăşurate pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare de venituri cât şi pe plătitori • conduce corect şi la zi evidenţa încasărilor în numerar. a majorărilor de întârziere şi a încasărilor în fişele analitice de urmărire.

ROMTELECOM.  Serviciul Prelucrare Automată a Datelor (cu sediul în Piaţa Amzei nr. supraveghează şi răspunde de paza instituţiei şi respectă reglementările privind accesul în aceasta • vizează facturile furnizorilor direcţi (FDEB. rechizite.a.• propune şi întocmeşte bugetele rectificative pe parcursul anului bugetar în funcţie de modul de execuţie al bugetului iniţia • avizează cererile de deschidere de credite bugetare pentru instituţie. • organizează şi urmăreşte activitatea şoferilor şi folosirea autoturismelor din dotare. RGAB. înregistrare. RADET. repartizare şi predare a corespondenţei precum şi expedierea acesteia în afara unităţii prin registratura generală. 13). . combustibil. a gestiunii materiale şi întocmeşte documentaţia necesară. ridică extrase de cont şi depune instrumentele de plată la Trezorerie • exercită controlul preventiv asupra modului de efectuare a operaţiunilor de ridicare de numerar precum şi în cazul decontării cheltuielilor efectuate prin casă s. • organizează efectuarea curăţeniei în incinta imobilului şi răspunde de realizarea acesteia • organizează şi supraveghează efectuarea şi întreţinerea curăţeniei în sediu. • organizează. rechizitelor şi a altor materiale de uz gospodăresc şi răspunde de realizarea acestora • întocmeşte propuneri de procurare a materialelor de întreţinere. plata salariilor. b) Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware  Serviciul Administrativ-Aprovizionare are următoarele atribuţii principale: • asigură activitatea de primire. este structurat sub forma a două birouri. apă. depozitarea gestionară şi conservarea acestora. • vizează cererile de materiale specifice întreţinerii şi funcţionării autoturismelor. pe căile de acces şi spaţiile verzi. etc. inclusiv dezăpezirea acestuia. aflate în directa administrare a sa. 12 . urmărind respectarea limitelor maxime ale creditelor aprobate şi a destinaţiei acestor • colaborează cu Serviciul Contabilitate în vederea realizării Contului anual de execuţie bugetară şi a Notei de fundamentare a Contului de execuţi • efectuează încasări şi plăţi zilnice în numerar (încasarea veniturilor.) • ia măsuri de gospodărire raţională a energiei electrice. plata avansurilor spre decontare) • efectuează operaţii cu numerar în relaţia cu Trezoreria sectorului 1. • întocmeşte propuneri privind programarea reparaţiilor şi executarea acestora pentru spaţiile în care funcţionează Direcţia şi răspunde de realizarea acestor • asigură împreună cu Serviciul Relaţii cu Cetăţenii circuitul documentelor • gestionează clădirile şi spaţiile cu destinaţie de birouri. • ţine evidenţa actelor de proprietate a clădirilor aflate în patrimoniul instituţiei • asigură întocmirea şi fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în domeniul său • organizează şi supraveghează modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile. şi anume: a) Biroul Administrarea Sistemului Informatic. • întocmeşte şi înaintează Serviciului Buget Financiar propuneri privind bugetul anual al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 privind baza materială.

• asigură consilierea juridică şi răspunde de calitatea acesteia . în cazul în care este citată ca parte în proces. asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii instituţiei. întâmpinări. În domeniul activităţii de soluţionare a obiecţiunilor: • ţine evidenţa obiecţiunilor.I. 13).T.L.T. în legătură cu schimbările intervenite în legislaţie. 13 . cereri reconvenţionale. cheilor şi sigiliilor. orice alte atribuţii repartizate de conducere.T. În domeniul activităţii de asistenţă pentru contribuabili: • furnizează informaţii care privesc contribuabilii. • îndeplineşte.. orice alte atribuţii repartizate de conducere. asupra oportunităţii exercitării sau neexercitării acestora • avizează contractele de muncă precum şi deciziile directorului D. şi alte documente specifice • arhivează Monitoarele Oficiale. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. contestaţiilor. când este cazul.L.I.T. • asigură emiterea unor hotărâri fundamentate pe text de lege.T. conform legislaţiei în vigoare • asigură desfăşurarea normală a atribuţiilor. • răspunde de asigurarea cu materiale şi tehnică necesară protecţiei muncii şi P. • informează conducerea instituţiei asupra eventualelor încălcări ale legislaţiei pe care le constată în cadrul D. precum şi a modului de soluţionare a acestora. • ia măsuri pentru efectuarea în termen a tuturor lucrărilor cu caracter juridic • asigură păstrarea documentelor emise de conducerea D. temeinice şi motivate. care are următoarele atribuţii principale: În domeniul activităţii de asistenţă juridică: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei economicofinanciare şi semnalează conducerii instituţiei eventualele neconcordanţe legislative.L. • sesizează instanţele judecătoreşti. în condiţiile legii.  Serviciul Juridic este format din următoarele birouri: a) Biroul Juridic (cu sediul în Piaţa Amzei nr.I. în condiţiile legii. memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului instituţiei. a sarcinilor de serviciu şi a disciplinei la locul de muncă a personalului salariat conform ROI şi ROF • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • îndeplineşte. la cererea conducerii.I. Sector 1 • avizează. • acordă asistenţă inspectorilor în probleme cu caracter atipic.L. Sector 1 în dosarele aflate la instanţele judecătoreşti. • promovează căile ordinare şi extraordinare de atac şi face propuneri conducerii D. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente.L.S.I. semnând alături de conducătorul instituţiei acţiuni.• răspunde de asigurarea ştampilelor. reprezintă D.I.

Biroul Evidenţă şi Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. • asigură şi menţine evidenţa dosarelor aflate în fondul arhivistic al instituţiei pe suburbii. • repartizează declaraţiile anuale. 13). 208-210). în condiţiile legii. 16/1996 a Arhivelor Naţionale • înregistrează şi ţine evidenţa tuturor documentelor întocmite în anul precedent de către celelalte servicii din cadrul instituţiei. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente • îndeplineşte. • eliberează acte originale personale aflate în dosare. prin concurs. d). c) Biroul Gestiune Arhivă (cu sediul în Calea Griviţei nr. 208-210).b).Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. • urmăreşte şi răspunde de respectarea legalităţii privind angajarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul instituţiei. pe bază de semnătură. • organizează conform legislaţiei în vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul instituţiei şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege. • întocmeşte nomenclatorul pe termene de păstrare. în condiţiile legii. Străzi şi numere poştale. 14 . în conformitate cu Legea nr. reţinând la dosar copii certificate de responsabilii arhivei. • arhivează certificatele fiscale eliberate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor. • răspunde de rezolvarea reclamaţiilor. • arhivează certificate fiscale eliberate. • eliberează adrese în urma solicitărilor persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de lege. • asigură şi răspunde de arhivarea documentele nou create. rectificările pentru imobile şi mijloace de transport pe suburbii. care are următoarele atribuţii principale: • studiază şi face propuneri conducerii instituţiei pentru perfecţionarea legislaţiei. sesizărilor şi conflictelor de muncă care revin în competenţă biroului • ţine gestiunea carnetelor de muncă pentru personalul din cadrul instituţiei • răspunde de procurarea cărţilor de muncă şi a suplimentelor. • îndeplineşte. • pune la dispoziţia inspectorilor dosarele suburbiilor din subordinea fiecăruia. are următoarele atribuţii principale: • asigură recrutarea şi angajarea personalului pe bază de competenţă şi conform prevederilor legale. • pregăteşte în vederea arhivării documentele nou create. orice alte atribuţii repartizate de conducere. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. străzi şi numere poştale. • răspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcţii şi specialităţi.

• răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. 208-210): • întocmeşte documentele şi organizează instruirea personalului privin normele de protecţia muncii şi P.. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. salarii de merit etc.S. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. însoţite de raportul de audit. • eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat. are următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. în baza modificărilor intervenite în actele de stare civilă sau nivelul de studii • stabileşte vechimea în muncă a personalului nou angajat. după caz. orice alte atribuţii repartizate de conducere. în condiţiile legii.• întocmeşte carnetele de muncă noi • operează în carnetele de muncă modificările de drepturi salariale determinate de indexări. planificare. • îndeplineşte. prin verificarea legalităţii. (cu sediul în Calea Griviţei nr. risipa. • ţine evidenţa fişelor de instructaj periodic şi se ocupă de realizarea acestora.. programare.I.  Protecţia Muncii şi P. • controlează şi informează conducerea instituţiei despre modul de realizare a planurilor împotriva dezastrelor şi respectarea normelor de protecţia muncii şi P. • completează carnetul de muncă pe baza adeverinţelor eliberate de alte instituţii care probează vechimea în muncă a persoanei.S. • răspunde de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pe linia organizării şi salarizării personalului din cadrul instituţiei • stabileşte criteriile şi condiţiile pentru acordarea premiilor • organizează şi răspunde de evidenţa militară a personalului • propune. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară.S. instrumentează prin rapoarte de specialitate şi redactează proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 şi proiectele de decizii ale directorului Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 în domeniul său de activitate • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. coordonare.I. 13). • duce la îndeplinire şi răspunde de măsurile cuprinse în legislaţia privind protecţia muncii şi P. • propune trecerea într-o tranşă superioară de vechime.  Auditul Intern (cu sediul în Piaţa Amzei nr.I. 15 . promovări în funcţii şi în grade profesionale.S. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. • eliberează adeverinţe pentru vechimea in specialitate.I. organizare. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. identificând erorile. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară • examinează legalitatea. propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. • intocmeşte formele de pensionare.

• evaluează economicitatea. în condiţiile legii. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. orice alte atribuţii repartizate de conducere. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. 16 . eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. • îndeplineşte.

II ACTIVITATEA DE FINANTARE SI PLANIFICAREA FINANCIARA 17 .CAP.

incalzire. alte drepturi salariale.contributii pentru asigurari sociale de stat.507. sporuri pentru conditii de munca.105 in anul 2005 din care rezulta diferenta de 0.615.2006 fata de 31. contributii pentru constituirea fondului de sanatate. reparatii curente.528. furnituri de birou. 18 .818. cheltuielile de personal analizate. CHELTUIELI TOTALE in valoare de10. materiale pentru curatenie..000 in anul 2006 fata de anul 2005 unde totalul acestor cheltuieli era de doar 5. ore suplimentare.036 in comparatie cu anul 2005 cand s-a inregistrat valoarea de 4.deplasari. au crescut considerabil in comparatie cu anul 2005 astfel: in anul 2006 cheltuielile de personal s-au ridicat la valoarea de 7. posta. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII La capitolul .755. CHELTUIELILE DE PERSONAL In cadrul instituiei.720 in 2006 si respectiv 3.818 . Diferenta prevederilor totale 2006-2005 a fost de 1. iluminat. iar in anul 2006 suma de 10.937. protectia muncii si alte cheltuieli autorizate din dispozitii legale.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare OBS : Toate sumele analizate vor fii exprimate in mii RON. se inregistreaza CHELTUIELI TOTALE in valoare de 8. apa-canal.detasari.transferari atat in tara cat si in strainatate Diferenta cheltuielilor efective dintre anii 2006 si 2005 pentru cheltuielile de personal este de 2. Acest lucru a fost posibil datorita majorarii numarului de angajati ai institutiei. perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor. obiecte de inventar de mica valoare sau de scurta durata.000. Situatia prezentata in capitolul . salarii de merit. fond de premii.Cheltuieli materiale si servicii” se includ:cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare..Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei (2005 -2006) Comparatie 31. cheltuieli pentru asigurari de somaj. salarii de baza.12. calificarea. carti si publicatii. salubritate. Cheltuielile total efective au fost de 3.12.  CHELTUIELILE In anul 2005. alte sporuri. iar in anul 2006. indemnizatii de conducere. La cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare a rezultat un total de 10. Se dubleaza asadar cheltuielile pentru medicamnete si materiale sanitare . sporuri de vechime.Cheltuieli de personal” include: cheltuieli pentru salarii. telex. telefon.755. alte materiale si prestari de servicii cu caracter functional. Au fost prevazute in anul 2005 – 8.

OBS : In toate cele trei capitole mentionate(CHELTUIELI DE PERSONAL. respectiv 2.000.  VENITURILE In anul 2005 s-au obtinut VENITURI TOTALE in valoare de 135. Din totalul veniturilor curente : .661. cu o diferenta clara de 90.669 in 2006 fata de 2005.480.699 sunt reprezentate de VENITURILE FISCALE cu o pondere de cca. cheltuielile de capital au inregistrat au crestere substantiala in 2006 fata de anul 2005 deoarece efectivul de personal al institutiei a crescut.2. Impozitele si taxele de la populatie sunt de 21.206. valoarea acestora a ajuns la 1. Se observa asadar o diferenta de 0. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII. DIVERSE VENITURI in valoare de 1.Din aceste venituri curente : . se obtin VENITURI TOTALE in valoare de 182. 91.179. din care : I. 2% din veniturile curente. VENITURI CURENTE in valoare de 120. reprezentand cca. . VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15.573. cea mai mare pondere in totalul lor avand-o veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului. impozitul pe cladiri si terenuri de la persoanele juridice in valoare de 55. CHELTUIELI DE CAPITAL).118 in 2005 . Fata de anul 2005.015 sunt reprezentate de VENITURI FISCALE 19 . Pentru alte cheltuieli au fost prevazute 1.098. taxa pe teren pentru restante din anii precedenti de 167.944 in 2006. in suma de 2(mii RON).163.480 de VENITURILE NEFISCALE care au o pondere mult mai mica de cca. II. 98% din totalul acestora. iar in 2005 de 180. in 2006. cheltuielile materiale. pondere de cca. iar restul de 1% este reprezentat de veniturile obtinute prin valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice.117. s-a observat ca: cheltuielile cu personalul.875.Cheltuielile efective pentru reparatii curente au fost in 2006 de 270. In anul 2006 se observa o crestere majora a acestor venituri fata de 2005.9% din totalul veniturilor pe anul 2005.3% din totalul veniturilor. reprezentand 88.294.291. 99%. din care : I. CHELTUIELILE DE CAPITAL In 2005. In categoria veniturilor nefiscale se disting doua categorii : VARSAMINTE DE LA INSTITUTII PUBLICE in valoare de 1.179. impozitul pe spectacole de 220 si alte impozite indirecte in suma de 24.000. cheltuielile de capital au ajuns la o suma de 1. VENITURI CURENTE in suma de 166.

se observa atat o crestere in totalul cheltuielilor inregistrate. cresterii perfectionarii profesionale a personalului 6. cat si o crestere in totalul veniturilor obtinute. 50% in anul 2006 fata de 2005.101. cresterii prin indexarea cu rata inflatiei si HCGMB a valorilor de impunere a cladirilor. se poate observa un trend ascendent al volumului incasarilor .12. 20 . impozitele si taxele de proprietate o valoare de 125.2006 fata de 31. terenurilor si a valorii taxelor locale 3. II. surse ale bugetului local de sector. Facand o comparatie 31. profit si castiguri din capital au o valoare de 2.911 . alte impozite si taxe fiscale.281 (cea mai mare pondere in categoria impozitelor fiscale). sporirii volumului de activitati de executare silita 5. In perioada 2005-2006. VENITURI DIN CAPITAL Veniturile din capital au o valoare de 15. implementarea a diverse forme de incasare moderne pe langa cele clasice si nu in ultimul rand iesirii in intampinarea cetateanului prin deschiderea mai multor centre de incasare cash. cu o pondere de aproximativ 36% in 2006 fata de 2005.12.842 . cresterii numarului surselor de venit transferate ca venituri ale bugetelor locale de sector 2. 791. veniturile din vanzari de bunuri si servicii in suma de 2. . datorata in principal urmatorilor factori : 1. reprezentate in totalitate de veniturile din valorificarea unor bunuri.Impozitele pe venit. Veniturile din proprietate au o valoare de 732. impozitele si taxele pentru bunuri si servicii in suma de 34. sporirii volumului masei impozabile 4.912.646 reprezentate de VENITURILE NEFISCALE cu o pondere mult mai mica in totalul veniturilor curente. in pondere de cca.2005 in conformitate cu indicatorii clasificatiei bugetare.3.

III COMUNICAREA SI TRANSPARENTA DECIZIONALA Relatiile cu cetatenii 21 .CAP.

• are obligaţia de a urmări soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului către petiţionar. programul de funcţionare.sursele financiare. care sunt: . f). b).ro . i). 13. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date care va putea fi apelat sau care va apela contribuabilul pentru a-i furniza informaţi despre: scadenţe. actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea autoritaţii sau instituţiei publice.pagina de internet. fax.Transparenta decizionala in cadrul DIRECTIEI DE IMPOZITE SI TAXE SECTOR 1.infochioşc-urilor aflate în sediile din: Piata Amzei nr. d). adresa este www. structura organizatorică. cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului. h).lista cuprinzând documentele de interes public. numerele de telefon.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoanele se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. bugetul si bilanţul contabil.programe şi strategii proprii.  Serviciul Relaţii cu Cetăţenii are un rol important in asigurarea transparentei la nivelul DITL.sistemul de informare a cetăţeanului . • asigură circuitul documentelor şi expedierea acestora • asigură şi răspunde de informarea cetăţenilor privind activitatea instituţiei.lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. • se îngrijeşte de rezolvarea petiţiilor şi expedierea răspunsurilor către petiţionari • înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate în funcţie de obiectul acestora. . adresa de e-mail şi adresa paginii de internet. 115 . este asigurata prin modalitatile de informare puse la dispozitia contribuabililor. numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritaţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. are urmatoarele atributii: • asigură primirea şi înregistrarea petiţiilor şi a corespondenţei. respectiv: denumirea. potrivit legii. e). • organizează şi răspunde de respectarea legislaţiei privind informaţiile publice şi a relaţiilor cu cetăşenii.impozitelocale1. sumele de plată la data apelului. Calea Grivitei nr. • asigură accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere • are obligaţia să comunice din oficiu urmatoarele informaţii de interes public: a).informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. sediul. atribuţiile departamentelor. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor • îndeplineşte în condiţiile legii orice alte atribuţii repartizate de conducere • verifică documentaţia aferentă şi asigură consilierea cetăţenilor în vederea completării corecte a rubricaţiilor prevăzte în cererile tip. c). precum şi o serie de alte informaţii cu caracter fiscal. g). 22 . • răspunde de clasarea şi arhivarea petiţiilor.

intalniri. Pentru imbunatatirea sistemelor de comunicare si transparenta decizionala. In acest mod se creeaza premisele unei administrari publice cat mai apropiate de cetateni. 23 . . Moderarea FORUMULUI de catre responsabilii domeniilor definite este necesara pentru prevenirea aparitiei unor acuzatii nefondate. • Modulul de comunicare in interiorul institutiei. . bazata pe comunicare. Prin acest mod de administrare de catre personalul propriu se asigura accesul la informatii eficient prezentate pentru publicul larg si participarea activa a personalului administratiei judetene la comunicarea interna. In cadrul serviciilor DITL SECTOR 1. si a notelor interne si de seviciu. care va asigura circulatia informatiilor printr-un sistem securizat. ceea ce va permite adaugarea. . fara a permite insa arhivarea celor completate. audiente.Exista posibilitatea de afisare a agendei interne (sedinte. pe baza de nume utilizator si parola.Acest sistem (de ex. se pot adopta urmatoarele masuri : • Un FORUM de discutii unde cetatenii isi pot comunica problemele de interes general :. grupuri de e-mail) ofera posibilitatea transmiterii de date si informatii intre departamente in vederea eliminarii filtrelor de comunicare si reducerea timpului de reactie.• precizează condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi furnizează pe loc informaţiile solicitate. astfel se previne accesul neautorizat la informatiile de uz intern. acest FORUM va fi moderat de responsabilii domeniilor definite. Solutia de conectare prin Internet si necesarul de echipamente hardware se realizeaza pe baza evaluarii necesitatilor de comunicare si se vor stabili de catre specialisti pe baza unui studiulocal. cetatenii vor primi raspunsuri la problemele ridicate in mod public si transparent prevenind astfel orice acuzatie de coruptie. actualizarea si modificarea informatiilor si a formularelor prin accesarea modulului aferent.Accesul la aceasta sectiune a site-ului se va face pe baza de nume utilizator si parola. fara sa necesite cunostinte avansate de operare sau executie soft. • îndrumă persoanele să solicite în scris informaţia de interes public. sau intre acestea si alte autoritati /institutii. . si fluxul existent intre acestea si contribuabili. iar in acelasi timp se va crea si o solutie care sa permita cetatenilor si angajatilor din administratia locala sa transmita sesizari si sugestii primarului localitatii. care stabilesc traseele interne de comunicare intre servicii.Sistemul permite organizarea si ordonarea formularelor si fiselor interne. Solutia integrata permite o administrare si intretinere usoara de catre personalul propriu. reducand probabilitatea de aparitie a actelor de coruptie precum si a acuzatiilor publice. comunicarea deciziilor se efectueaza prin asiguarea luarii la cunostinta a deciziilor directiunii. in acest fel. concedii). în situaţia în care acestea sunt deţinute în cadrul serviciului.

CAP. IV ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA INSTITUTIA Analiza surselor de venituri ale bugetului local ala sectorului 1 Conturile de disponibilitati 24 .

01.2006.125. fata de anul 2005 in care valoarea ajungea la doar 9. Cu privire la nivelul incasarilor in anul 2006 fata de anul 2005.03 " Debitori -taxa auto persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. se constata urmatoarele : • Pe baza legislatiei aparute in anul 2006.000.642 mii lei.2006.149.125 mii RON.70 220.00 anul 2005 9. impozit pe teren de la persoane juridice cu o crestere de 6. privind organizarea contabilitatii de venituri. se observa ca la data de 31.858 mii lei etc. 70%.12.679. se observa ca la data de 31. 911 mii RON lei. se constata noi venituri aparute in sursele veniturilor bugetului local .01.12.747.2006.32.12.2006.125 mii RON. denumite generic 102 "disponibil".32.00 % 0. Aceste conturi se soldeaza.2006. inregistrand o crestere de cca. arata nivelul incasarilor pentru bugetul local la 31. Pentru conturile de debitori din impozite si taxe datorate bugetului local.12.187 mii lei. si se soldeaza la 31. pe structura data de analitie si sintetice.Obs : Sumele vor fi exprimate in mii RON Avand in vedere inchiderea contabila la 31. deci nu influenteaza soldul sintetic al contului 220.125. in conditiile OMFP 520/2003. debitele se constituie la nivelul incasarilor. dupa cum urmeaza: Conturile de disponibilitati ale bugetului local. la sursele 'fara debit' . impozitul pe cladire de la persoane juridice cu o crestere de 98. anul 2006 13. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli. taxele asupra milloacelor de transport detinute de personae fizice 25 . impozitele pe cladiri de la persoane fizice au ajuns la o valoare de 13.12. aceste conturi prezinta sold doar pentru a figura cererile de restituire depuse.02 " Debitori -impozit pe cladire persoane fizice' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul de incasare a impozitelor si taxelor. • Coduri de buget cu stagnare sau cu o evolutie defavorabila Conturile de debitori Avand in vedere ca . avand un sold debitor de 2. Analizand Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli.00 dif 4. se analizeaza conturile din contabilitatea veniturilor bugetului local. se sesizeaza urmatoarele: 220. ca taxele judiciare de timbru si taxele de timbru notariale • Unele coduri de buget semnaleaza o evolutie favorabila 2006 fata de 2005 : impozit pe teren de la persoane fizice care in cifre absolute a crescut cu valoarea de 7.

07 " Debitori -taxa teren in folosinta pers.11 " Debitori –impozit teren agricol' Pentru anul 2006.712 mii RON. anul 2006 7.00 dif 1.77 26 .412.00 anul 2005 48. anul 2006 4. din lista Registrului Partizi debite-incasari listate periodic. 5. cu o diferenta considerabila de anul 2006 66.01. taxele pe terenuri date in folosinta persoanelor juridice erau in suma de 7.01.32.167. valoarea impozitelor pe terenuri pentru persoane fizice ajungea la 6. valoarea impozitelor pe terenuri agricole ajungea la 4.74 220.00 dif 18.172.226.866 mii RON. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau la 5.00 % 0.00 anul 2005 5.866.00 anul 2005 6. fata de 2005.826 mii RON. anul 2006 6.00 % 0.00 anul 2005 5.00 % 0. anul 2006 7.00 dif 7.317.023 mii RON.01.725.712.172 mii RON.00 anul 2005 1.00 dif 1.090 mii RON .826.09 " Debitori -impozit teren pers.412.32. cu o crestere nesemnificativa.00 dif 183.545 mii RON. fata de anul 2005 cand aceste impozite incasate de DITL Sector 1 ajungeau ladoar 3.32.73 220.408.545. se listeaza debite in valoare de 66.09 " Debitori -impozit pe teren persoane fizice' Pentru anul 2006.725 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005. an in care au o valoare de 48.32. juridice"' Din programul de incasare se listeaza debite in valoare de 7.ajungeau la 1.00 % 0.090.595 mii RON. juridice"' Datele privitoare la evolutia debitelor au fost preluate din programul ASSERT.32. anul 2006 1. 226 mii RON. 052 mii RON. diferenta fiind de 7. iar in anul 2005 valoarea lor era de cca.023. juridice"' Pentru anul 2006.01.77 220.01.00 dif 1. Din programul de incasare.408 mii RON. cu o diferenta de 1.00 % 0.167. cu o diferenta de 1. diferenta fiind de 1.082.052.89 220.00 % 0. an in care valoarea acestor taxe era de 1.595.866.74 220.866 mii RON in anul 2006 fata de anul 2005 cu o valoare de 6.00 anul 2005 3.08 " Debitori -impozit cladire pers.082 mii RON.

466 mii RON.00 dif 1.01. valoarea acestor taxe ajungea la suma de 11. anul 2006 11.00 % 0.82 220.546 mii RON.00 % 0.846.00 dif 1.10 " Debitori -taxa auto pers.220.12 " Debitori -alte incasari din impozite directe' In anul 2005. iar in anul 2005 la o valoare de 9.846 mii RON.466.246 mii RON. cu o diferenta de 1.80 27 .846. juridice"' In anul 2006. anul 2006 122.188 mii RON.00 anul 2005 98.32.01.246. impozitele directe au atins o valoare de 98.188.546. iar un an mai tarziu au fost in suma de 122.00 anul 2005 9.32.

In cadrul programului.CAP. pietei Programul Fiscalis urmareste imbunatatirea sistemelor de impozitare indirecta din cadrul interne. 888/98/EC a Parlamentului European si a 28 . V PROGRAME SI PROIECTE DERULATE DE CATRE INSTITUTIE Programe si proiecte FISCALIS Fiscalis este un program de cooperare intre administratiile fiscale nationale sprijinind participarea functionarilor din domeniu la seminarii. Programul Fiscalis a fost infiintat prin Decizia Nr. un loc deosebit il ocupa dezvoltarea sistemelor informatice. schimburi si controale multilaterale.

Comunicare si sisteme .initiativa la din 30 martie 1998 si cuprinde urmatoarele domenii de actiune: comunicare si schimb de informatii.Programe de training comune Programul. .Seminarii . si care a expirat finele anului 2002.Controale multilaterale .impactul pe termen mediu este obtinut daca participantii la o activitate aplica direct experienta castigata din activitate in munca de zi cu zi (de exemplu. . Bugetul proiectului. un seminar imbunatateste gradul de intelegere a unui tip de frauda de catre participanti). Ghid pentru întocmirea proiectelor. modele de bugete. Fiscalis 2003-2007 inlocuieste si imbunatateste programul Fiscalis existent. Actorii locali. . Elaborarea şi managementul proiectelor.Schimburi . Exista trei nivele de impact: . in totalitatea sa implica diferi te tipuri de impact care permit atingerea obiectivelor pe termen lung. Parteneriate. Programul comunitar Fiscalis este deschis tarilor asociate din Europa Centrala si de Est. . Fondurile Structurale Tematica: Schema elaborării unui proiect : obiective. Grila programelor de perfectionare 1. In cadrul programului Fiscalis de activitati: 2003-2007 vor de avea schimb loc urmatoarele informational tipuri .schimburi multilaterale.impactul pe termen scurt este rezultatul imediat al unei activitati (de exemplu. 29 . de seminarii formare si controale comuna profesionala. analiză şi formulare. in conformitate cu conditiile precizate in Acordul de Aderare si in protocoalele aditionale privind participarea acestor tari la programele comunitare. identificare. participantul foloseste cunostintele dobandite la seminar in munca sa de zi cu zi). Matricea proiectului.sisteme de si ghiduri. Cadrul metodologic pentru analiza SWOT. Ciclul de viaţă.Consiliului (Decizia Fiscalis) . manuale de personal. participare.impactul pe termen lung este eficient daca beneficiile activitatilor programului sunt difuzate la nivelul administratiei nationale si pot fi valorificate de functionari care nu au participat la activitatile programului. planificare.

3. Etapele procesului de colectare a impozitelor şi taxelor locale . Impozite şi taxe locale şi colectarea lor Tematica Cadrul juridic . Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Rolul colectării impozitelor şi taxelor locale în maximizarea veniturilor . Reguli privind deontolgia profesională a personalului din administraţia publică. Continuitate. Colectarea şi executarea silită a creanţelor bugetare locale . Fondurile Structurale 2. Statutul funcţionarului public şi legislaţia secundară privind statutul funcţionarilor publici. Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat.07. Metode de colectare a impozitelor şi taxelor locale OBS: Toate aceste proiecet sunt prevazute pentru perioada 15.2007.2007. metode de management. Contestarea actelor de control sau de impunere . Resursele umane în administraţia Tematica Cadrul juridic al statutului personalului din administraţia publică. Colectarea impozitelor şi taxelor locale .15. Controlul fiscal .Managementul proiectelor.04. VI 30 . CAP. Salarizarea personalului din instituţiile publice. Instrumente ale managementului proiectelor . Monitorizare şi evaluare. Înlesniri la plată .

cerere de restituire. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE FIZICE: declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren. titlurile executorii. CIRCUITUL DOCUMENTELOR Documente emise de DITL Documentele emise de compartimentele din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 : SERVICIUL URMĂRIRE EXECUTARE CREANŢE BUGETARE: • • • • înştiinţare de plată.ACTE ADMINISTRATIVE. adrese de înfiinţare a popririi. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele • • • • declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport cerere de eliberare a unui certificat fiscal. procesul verbal de sechestru. 31 . • • • fizice. somaţie. cerere în vederea scutirii de la plata impozitului aferent imobilului.

confirmare auto. cerere de restituire. cerere în vederea eliberării istoricului de rol fiscal. VII ASPECTE PRIVIND CONTROLUL IN CADRUL INSTITUTIEI 32 . declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren.• • • juridice. transfer auto. • • • • • cerere pentru transfer auto. declaraţie pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele cerere de eliberare a unui certificat fiscal. SERVICIUL CONSTATARE ŞI IMPUNERE PERSOANE JURIDICE: BIROUL EVIDENŢĂ ŞI ARHIVĂ: CAP.

care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere . a controlului si a proceselor de administrare. concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat/public al institutiei. bazat pe gestiunea riscului . 33 . inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente. condus de un sef de birou si subordonat direct Directorului Executiv. c) administrarea patrimoniului public. eventualele iregularitati/prejudicii constatate in timpul misiunilor de audit public intern. b) constituirea veniturilor publice. incepand de la cele din cadrul fiecarui serviciu sau compartiment. perfectionand activitatile entitatii publice. care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si a cheltuielilor publice. sunt organizate multiple forme de control. precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora.Sfera auditului public intern cuprinde: a) activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali. In cazul identificarii unor iregularitati majore auditorii interni pot continua misiunea sau pot sa o suspende. precum si vanzarea. respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta. In cazul identificarii unor iregularitati . precum si la administrarea patrimoniului public . Biroul de Audit Public Intern elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern. organizate prin decizie interna. progresele inregistrate prin implementarea recomandarilor. Auditul public intern reprezinta o activitate functional independenta. continuand cu cele efectuate de Biroul de Audit Public Intern si Contolul financiar preventiv. inclusiv asupra activitatilor cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice. aporteaza imediat conducatorului entitatii publice. Compartimentul de Audit Public Intern este un compartiment de specialitate organizat ca directie in structura organizatorica. Rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern cuprind principalele constatari. d) sistemele de management financiar si control. Ajuta entitatea publica sa-si indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica. gajarea. Auditul Public Intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate . concluzii si recomandari rezultate din activitatea de audit.Forme de cotrol exercitate in cadrul institutiei In cadrul Directiei de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1. si obiectiva .

propune măsuri şi soluţii pentru recuperarea pagubelor şi sancţionarea celor vinovati. certificarea se face înaintea aprobării de către conducătorul instituţiei publice a bilanţului contabil şi a contului de execuţie bugetară. in conformitate cu planul anual de audit intern aprobat. urmărire si control al îndeplinirii deciziilor. realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune. • examinează legalitatea. • identifică slăbiciunile sistemelor de conducere şi de control. prin verificarea legalităţii. însoţite de raportul de audit. sa examineze procedurile de control intern in acord cu obiectivele misiunii. Raportul de audit public intern finalizat. in vederea acceptarii recomandarilor formulate. coordonare. personalul de executie sau de conducere implicat in activitatea auditata care refuza sa prezinte documentele solicitate in vederea efectuarii misiunilor de audit public intern. următoarele atribuţii principale: • asigură şi răspunde de ducerea la îndeplinire a legilor şi normelor privind auditul intern. regularitatea şi conformitatea operaţiunilor. in cursul unei misiuni trebuie sa identifice riscurile misiunii. • certifică trimestrial şi anual bilanţul contabil şi contul de execuţie bugetară. programare. Biroul de Audit Public Intern notifica entitatea publica care va fi auditata. umane şi materiale pentru îndeplinirea obiectivelor. Auditorii interni vor respecta Normele proprii privind exercitarea activitatii de audit public intern. reuniunea de conciliere cu structura auditata. Auditorii interni pot desfasura audituri ad-hoc. Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfasurat in cadrul unitatii Auditorii interni. respectiv misiuni de audit intern cu caracter exceptional necuprinse in planul de audit public intern. este transmis directiunii. planificare. după caz. • supraveghează regularitatea sistemelor de fundamentare a deciziei. Biroul de Audit Public Intern organizeaza in termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere.672/2002. organizare. In realizarea misiunilor de audit. Entitatea auditata poate transmite punctele proprii de vedere in scris. • auditează proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele care au stat la baza fundamentarii acestuia. 34 . in vederea identificarii tuturor deficientelor semnificative ale acestora. in cadrul careia se analizeaza constatarile si concluziile. eficacitatea şi eficienţa cu care sistemele de conducere şi de execuţie existente în cadrul instituţiei utilizează resursele financiare. conform legistatiei in vigoare. • evaluează economicitatea. precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme şi propune măsuri pentru corectarea acestora şi pentru diminuarea riscurilor. Auditorii interni vor prezenta entitatii publice auditate proiectul de raport de audit spre analiza. identificând erorile. • păstrează confidenţialitatea informaţiilor gestionate în diverse sisteme informatice aflate în implementare sau exploatare. pentru analiza si avizare. Biroul de Audit Public Intern va transmite entitatii auditate recomandarile aprobate de directiune si va urmarii implementarea acestora in termen. depistează gestiunea defectuoasă şi fraudele şi pe aceste baze. Auditul Intern are in conformitate cu ROF-ul aprobat. impreuna cu documentatia justificativa. impreuna cu rezultatele concilierii.Auditorii interni din cadrul Biroului de Audit Public Intern pot sanctiona conform Legii nr. in termen de 15 zile de la primirea proiectului de raport. auditorii interni isi desfasoara activitatea pe baza de ordin de serviciu emis de directorul institutiei. risipa. cu 15 zile inainte de desfasurarea misiunii de audit.

astfel încât atribuţiile de aprobare. . 35 . a atribuţiilor instituţiilor publice. control şi înregistrare să fie. a tuturor operaţiunilor instituţiei şi a tuturor evenimentelor semnificative. rezonabile şi integrate misiunii instituţiei şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia.protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii. încredinţate unor persoane diferite. astfel încât acestea să fie adecvate. Cerinţele generale şi specifice de control intern sunt. a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern. la un nivel corespunzător de calitate. stocare. în principal: a) angajamente legale şi credite bugetare sau credite de angajament. programelor.• • răspunde pentru legalitatea şi eficienţa operaţiunilor prezentate prin documente. . Controlul intern are următoarele obiective generale: . Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operaţiuni care vizează. economicitate şi eficienţă. . .separarea atribuţiilor privind efectuarea de operaţiuni între persoane. .asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie. b) cerinţe specifice: .reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern. acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern. actualizare şi difuzare a datelor şi informaţiilor financiare şi de conducere. precum şi a unor sisteme şi proceduri de informare publică adecvată prin rapoarte periodice.respectarea legii. prelucrare. .asigurarea integrităţii şi competenţei personalului de conducere şi de execuţie. după caz. îndeplineşte. în condiţii de regularitate. . stabilite în concordanţă cu propria lor misiune. proiectelor sau operaţiunilor. în principal. într-o măsură adecvată. risipei. orice alte atribuţii repartizate de conducere. precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor.stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern. . a reglementărilor şi deciziilor conducerii. astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept.înregistrarea de îndată şi în mod corect a tuturor operaţiunilor şi evenimentelor semnificative. . .supravegherea continuă de către personalul de conducere a tuturor activităţilor şi îndeplinirea de către personalul de conducere a obligaţiei de a acţiona corectiv. prompt şi responsabil ori de câte ori se constată încălcări ale legalităţii şi regularităţii în efectuarea unor operaţiuni sau în realizarea unor activităţi în mod neeconomic.asigurarea îndeplinirii obiectivelor generale prin evaluarea sistematică şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor.asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile. eficacitate.asigurarea aprobării şi efectuării operaţiunilor exclusiv de către persoane special împuternicite în acest sens. următoarele: a) cerinţe generale: . ineficace sau ineficient. .dezvoltarea şi întreţinerea unor sisteme de colectare. abuzului sau fraudei. . cuprinzătoare. în condiţiile legii.realizarea.accesarea resurselor şi documentelor numai de către persoane îndreptăţite şi responsabile în legătură cu utilizarea şi păstrarea lor.

i) recuperarea sumelor avansate şi care ulterior au devenit necuvenite. f) constituirea veniturilor publice. j) vânzarea. g) reducerea. proiectele de operaţiuni se prezintă însoţite de documentele justificative corespunzătoare. care poartă viza de control financiar preventiv propriu. după caz. (2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în drept. în privinţa autorizării şi a stabilirii titlurilor de încasare. d) ordonanţarea cheltuielilor. eşalonarea sau anularea titlurilor de încasare. concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. stabilite potrivit legii. b) încadrării în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament. gajarea. regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate. şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal.b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare. (3) În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu. competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe. după caz. stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. e) efectuarea de încasări în numerar. l) alte tipuri de operaţiuni. h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene. 36 . Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operaţiuni care fac obiectul acestuia: a) legalităţii şi regularităţii. reprezentând contribuţia viitoare a României la acest organism. În funcţie de specificul entităţii publice. conducătorul acesteia poate decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor tipuri de proiecte de operaţiuni. c) modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate. certificate în privinţa realităţii şi legalităţii prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care iniţiază operaţiunea respectivă. inclusiv prin virări de credite. (1) Se supun aprobării ordonatorului de credite numai proiectele de operaţiuni care respectă întru totul cerinţele de legalitate. k) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

CAP. VIII RESURSELE UMANE IN INSTITUTIA ANALIZATA 37 .

în sarcini de lucru şi vor asigura ca acestea să se realizeze în vederea atingerii obiectivelor stabilite.G. Efectivul de resurse umane in cadrul institutiei .G. 33/2001.1. regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1. . 1085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu. HG nr. Norme reglementare in domeniul resurselor umane Statul de funcţii. 8. promovarea. si motivarea functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face in temeiul Legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici. nr. HG nr. iar serviciile şi birourile sunt conduse de şefii de compartiment. Statutul de functii pentru aparatul propriu al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este elaborat conform prevederilor O. Selectarea. 1084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. impreuna cu Organigrama si Regulamnetul de Organizare si functionare ale aparatului propriu ale Primariei. Conducătorul instituţiei se subordonează primarului şi viceprimarului.09. evaluarea.04. O. numirea. 13) 38 . au fost aprobate prin HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 nr.Biroul Resurse Umane (cu sediul în Piaţa Amzei nr. potrivit competenţelor. conform legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici si pe baza organigramei aprobate prin H. Statul de functii al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Saector 1 este aprobat prin hotarare a Consiliul Local al sectorului 1. Aceştia vor transforma programele şi strategiile stabilite de autorităţile administraţiei publice.R.C. Structura organizatorică a Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este structurată după cum urmează: .2004.U.R. 24/2000.18 servicii.G. nr.U.R. 42/2001. recrutarea.2.2002.U. nr. precum şi de contestare a calificativelor acordate. condiţiile de evaluare şi regulile specifice aplicabile funcţionarilor publici debutanţi.L. 1087/2001 privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice. nr. pe baza HG nr. 174/19. 46/27.14 birouri Direcţia Impozite şi Taxe Locale Sector 1 este condusă de directorul executiv şi directorul executiv adjunct. O.8.

08-14 şi XVI alin. În anul 2003 numărul personalului a crescut la 275 prin mărirea numărului de salariaţi în cadrul serviciilor si prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice IV şi a două birouri subordonate serviciului Administrarea Sistemului Informatic.20 de conducere. Ca urmare. Mărirea numărului de posturi pe întreaga instituţie de la 138 la 164 va impune un volum de muncă suplimentar în cadrul Biroului Resurse Umane. Ocuparea Domeniului Public şi înfiinţarea Compartimentului Auditor Intern.206 de execuţie.2003 parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici. respectiv Biroul Prelucrarea Automată a Datelor şi Biroul Plăţi Electronice şi Depanare Hardware.La înfiinţarea Direcţiei Impozite şi Taxe Locale sector 1 numărul personalului angajat era de 121. 4 şi 5 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii publice. Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 28. cu următoarea componenţă: • Director • Serviciul Prelucrarea Automată a datelor • Biroul Juridic • Biroul Resurse Umane • Biroul Evidenţă şi Arhiva • Serviciul Administrativ Aprovizionare în subordinea căreia era personalul auxiliar • Serviciul Buget Financiar • Serviciul Contabilitat • Director adjunct • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Fizice I • Serviciul Stabilire Constatare Şi Impunere Persoane Juridice • Serviciul Urmărire Încasare şi Executare Silită În anul 2000 numărul personalului s-a mărit la 138 prin înfiinţarea Serviciului Taxe Locale. . a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. 39 . numărul personalului era de 292 înfiinţându-se Biroul Încasări. numărul personalului a crescut la 250 de salariaţi.05. prevenirea şi sancţionarea corupţiei Cartea II Titlul III. Tot în anul 2003 în luna iunie conform articolului nr. În data de 30/08/2001 numărul personalului era de 164 prin înfiinţarea Serviciului Stabilire Constatare şi Impunere Persoane Fizice III. după cum urmează: o 226 funcţionari publici din care: . În anul 2002 schema organigramei s-a modificat prin înfiinţarea unor servicii noi: • Serviciul Relaţii cu Cetăţenii • Protecţia Muncii PS • Biroul Evidenţă Informatizată şi Arhivă În subordinea Serviciului de Executare a Creanţelor Bugetare s-au înfiinţat doua Birouri Persoane Fizice şi Persoane Juridice.

Concursurile pentru ocuparea functiilor publice din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 Concursul se organizeaza numai in limita posturilor ramase vacante.2004 o altă parte dintre salariaţii Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 au devenit funcţionari publici.În anul 2004 numărul personalului s-a mărit la 354 prin înfiinţarea unor birouri: • Biroul Urmărire Încasare Executare Silită. fiscalitate. limbi străine) 8. . -290 de execuţie.28 de conducere. după efectuarea operaţiunilor de avansare a funcţionarilor publici în grad. după asigurarea de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a încadrării 40 .04.convocări anuale de pregătire prin scoaterea din serviciu. clasă şi categorie. situaţia direcţiei prezentându-se astfel: o 354 din care 318 funcţionari publici: . În anul 2003. Modalitati de selectie si recutare a functionarilor publici Selectionarea functionarilor publici Intrarea in corpul functionarilor publici din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se face numai prin concurs organizat de catre Primarie in baza hotararii Guvernului nr. Nu s-au înregistrat abateri disciplinare care să fie sancţionate administrativ sau pecuniar.Contravenţii • Biroul Persoane Fizice • Biroul Persoane Fizice 2 • Biroul Persoane Fizice • Biroul Evidenţă Patrimoniu Achiziţii Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 1 şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici la data de 22. prin aplicarea prevederilor Legii 188/2001.participarea la cursuri de specializare plătite de instituţie. 1087/2001. potrivit prevederilor legale. Toţi cei ce au devenit funcţionari publici au depus jurământul în faţa conducerii instituţiei şi au semnat actul oficial prin care se confirmă calitatea obţinută.36 angajaţi pe bază de contract.3. . .absolvirea de cursuri de diferite profiluri pe cheltuială proprie (IT. În perioada pe care o analizăm (2005-2006) este de remarcat că s-au desfăşurat o serie de activităţi ce au vizat creşterea pregătirii de specialitate a personalului: . personalul serviciului a dobândit calitatea de funcţionar public.

c) asigurarea transparenţei. Functiile publice vacante. prin garantarea protejării datelor personale ale candidaţilor. precum şi după aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri. Organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice se face pe baza următoarelor principii: a) competiţia deschisă.într-o funcţie publică corespunzătoare a funcţionarului public care nu mai deţine funcţia publică din motive neimputabile lui. b) selecţia după merit. astfel încât orice candidat să aibă şanse egale la ocuparea funcţiei publice. pe baza cerinţelor prevăzute în fişa postului. cu excepţia funcţiilor publice de debutant. în condiţiile legii. prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de selecţie obiective şi clar definite. Înştiinţarea va cuprinde în mod obligatoriu condiţiile specifice. pentru fiecare dintre funcţiile publicevacante. prin punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului sau a examenului pentru ocuparea funcţiei publice. În situaţia în care în baza de date nu există astfel de persoane Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici acordă aviz favorabil organizării concursului. La stabilirea condiţiilor specifice care trebuie îndeplinite pentru participarea la concursul de intrare în corpul funcţionarilor publici al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 se pot avea în vedere: a) vechimea în specialitate cerută de specificul funcţiei publice. prin stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea funcţiei publice. pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii cu 30 de zile inainte de data organizarii concursului. prin asigurarea accesului liber de participare la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru ocuparea funcţiei publice. Pentru a organiza concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 are obligaţia de a înştiinţa în scris Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu 60 de zile înainte de data organizării concursului. În termen de 15 zile Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia de a verifica în baza de date privind evidenţa funcţiilor publice dacă există persoane care nu mai deţin funcţia publică din motive neimputabile lor pentru a fi redistribuite.  Conditii de participare la concurs În vederea participării la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească urmatoarele condiţii : • are numai cetatenie romana si domiciliul in Romani • cunoaste limba romana.  41 . e) confidenţialitatea. scris si vorbi • are varsta de 18 ani implinit • are capacitate deplina de exercitiu • are o stare de sanatate corespunzatoare • indeplineste conditii de studii prevazute de lege pentru functia publica • nu a fost condamnata pentru savarsirea unie infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice • a castigat concursul sau a promovat examenul organizat pentru ocuparea functiie publice. d) tratamentul egal. exclusiv pe baza rezultatelor obţinute.

4. în prezenţa comisiei de lucrări scrise sau în completarea unor teste-grilă. concurs. În raport cu rezultatul evaluării realizate după repetarea perioadei de stagiu. Proceduri de evaluare a personalului Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 1 conform H. 1084 din 25 octombrie 2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. se aplică funcţionarilor publici definitivi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. iar celalalt un alt functioanr public din cadrul Primariei sectorului 1.refuzul depunerii juramantului atrage revocarea deciziei de numire in functie 8. perioada de stagiu.  Numirea in functie a de unui la 1 acordate 7.b) studiile de specialitate cerute pentru ocuparea funcţiei publice respective. d) necesitatea şi nivelul cunoştinţelor de operare/programare pe calculator. în categoria corespunzătoare nivelului de studii absolvite sau este obligat să repete. nr. în unităţile administrativteritoriale în care persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale deţin o pondere de peste 20%. Metodologia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. precum şi de contestare a calificativelor. pentru unii funcţionari publici din serviciile care au contacte directe cu cetăţenii. Nota finală a concursului este dată de media aritmetică a notelor finale la cele două probe. denumită în continuare metodologie. gradul 3. Functionarul public definitive depune juramantul de credinta in fata primarului sectorului 1 si in prezenta a doi martori. o singură dată. Notarea celor două probe se face prin note la 10. precum şi de contestare a calificativelor acordate. e) necesitatea cunoaşterii limbii unei minorităţi naţionale. a unei La terminarea perioadei de stagiu. Nota minimă de promovare a concursului este Proba scrisă constă în redactarea. dintre care unul vafi conducatorul compartimentului in care este numit. funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv sau este eliberat din funcţia publică pentru incompetenţă profesională.G. c) necesitatea şi gradul de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională. cu excepţia autorităţilor 42 . Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi interviu. pe baza rezultatului evaluării funcţionarul public debutant este numit funcţionar public definitiv clasa a III-a. Numirea ca functionar public definitive se face de catre primarul sectorului 1.

interviul. c) stabileşte calificativul final de evaluare a performanţelor profesionale individuale. "important". Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public de execuţie se realizează de către conducătorul compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea.foarte important.completarea raportului evaluator. M . "mai puţin important". 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. dificultăţile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră relevante. b) notează criteriile de performanţă în funcţie de importanţa În acestora. Gradul de importanţă se exprimă prin următoarele calificative: R . Stabilirea criteriilor de performanţă Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte anual criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor.mai puţin important. în raport cu realizarea obiectivelor individuale stabilite în baza atribuţiilor prevăzute în fişa postului. termenele de realizare. cu modificările şi completările ulterioare. 3. Procedura de evaluare a performanţelor profesionale individuale se aplică fiecărui funcţionar public. denumit în continuare evaluator. Perioada evaluată este cuprinsă între datele de 1 ianuarie şi 31 decembrie ale fiecărui an. d) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public.şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale. Gradul de importanţă exprimă semnificaţia criteriului de performanţă prin prisma atribuţiilor prevăzute de fişa postului.important. Pentru cel puţin un criteriu de performanţă se va stabili gradul de importanţă "foarte important". Partea I. e) stabileşte obiectivele individuale. 2. Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată. vederea completării raportului de evaluare evaluatorul: a)analizează îndeplinirea obiectivelor individuale fixate. S . Procedura 3 1. Acestea se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei publice şi se publică în Monitorul Oficial al României. de evaluare de de evaluare se realizează în următoarele etape: către 43 . precum şi nevoile de instruire pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea Notarea criteriilor de performanţă şi stabilirea calificativului final de evaluare se fac parcurgând următoarele etape: a) pentru fiecare criteriu de performanţă din raportul de evaluare se stabileşte un grad de importanţă. contrasemnarea raportului de evaluare. numiţi în condiţiile Legii nr.

50 .foarte bun.00 . nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanţă în realizarea obiectivelor individuale stabilite.50 foarte bun. Semnificaţia notelor este următoarea: 1 . Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale.bun.51-4. 3 .nesatisfăcător.51-2.50 . IX ELEMENTE PRIVIND STRATEGIA PE TERMEN MEDIU 44 .b) totalitatea gradelor de importanţă exprimate prin acelaşi calificativ formează o categorie de importanţă.bun. Criteriile de performanţă se notează de la 1 la 5. după cum urmează: între 1. 4 . 5 .excepţional. între 3.51-5. între 2. CAP.00-1.excepţional. 2 .51-3.50 .nesatisfăcător.satisfăcător. între 4. Pentru fiecare categorie de importanţă se face media aritmetică a notelor acordate şi se obţine o notă parţială. între 1.satisfăcător.

de mare importanţa fiind Legea 161/2003 referitoare la implementarea SEN. Un numar de 23 de autoritaţi contractante au lansat mai mult de 1.ro depaşind chiar 11.ro a încheiat anul 2003 cu economii de 2. care îi obliga pe funcţionarii publici sa accepte formularele electronice. programe.elicitatie. ca punct de plecare pentru construirea unei arhitecturi complexe de e-Government în viitorul apropiat. la costuri mai mici. iar 886 cel puţin o licitaţie. "Strategia de dezvoltare a serviciilor publice prin mijloace electronice". Conformându-se noii orientari.ro şi a impus obligaţia ca toate achiziţiile publice semnificative sa se desfa. peste 100. Guvernul a creat sistemul de licitaţii electronice www. Pentru a reduce corupţia derivata din achiziţiile publice la nivel central şi local. în colaborare cu firma româneasca Softwin. proiecte. Pâna în prezent. derulate si/sau in cursuri de derulare În cadrul conceptului de Societate Informatica. una dintre companiile active pe e-licitatie. Guvernul României s-a aliniat la iniţiativa eEurope+. iar pentru a învinge inerţia din structurile administrative. De altfel. având câteva ţinte precise: accesibilitate mai mare pe internet. SEN a primit.000 de contracte adjudecate.Strategii. menit sa integreze toate statele de pe continent din punct de vedere informatic. au emis HG 1085/ 2003. într-un sistem cu norme şi proceduri unice. un ghişeu unic pentru sute de formulare 45 . Drept consecinţa.şoare prin intermediul acestui instrument. în septembrie trecut. stimularea utilizarii reţelei internet ca instrument pentru comerţul electronic şi accesul la servicii publice. în iunie 2001. şi a creat. Sistemul Electronic Naţional (SEN).ro.e-guvernare. Autoritaţile au adoptat o serie de legi privind Societatea Informaţionala. care este un plan de acţiune al ţarilor candidate la aderarea la Uniunea Europeana.000 de licitaţii. politici. premiul pentru "cel mai bun conţinut digital" la secţiunea e-Government. investiţii în resursele umane orientate catre IT. www.760 miliarde de lei. Guvernul a elaborat. rezultate din 223. Planul a fost adoptat în cadrul Summitului European de la Gotteborg. iar 411. în cadrul Summitului Mondial pentru Societatea Informaţionala. www.e-licitatie. şi se deruleaza sub egida Comisiei Europene. peste 195 de ofertanţi au câştigat cel puţin 100 de licitaţii.255 de tranzacţii.

Acest instrument de lucru era prezentat ca "o schimbare majora. De altfel. dar funcţionarea acesteia presupune un volum uriaş de munca pentru Ministerul Finanţelor. Pentru accesul la aceste facilitaţi. orice firma din România îşi va putea depune online declaraţiile vamale. Taxe locale – e-tax Anul trecut. mai întâi pentru Bucureşti. urmând a fi extins treptat. Tot la capitolul intenţii merita menţionata şi promisiunea aceluiaşi înalt demnitar referitoare la faptul ca. În documentele oficiale se menţioneaza ca.ro au indicat ca acesta ar fi un serviciu electronic necesar. "Foarte multe dintre cererile venite pe adresa e-guvernare. Aceste sisteme vor fi imbunatatite. În plus. prin implementarea unui program de incasare performant . care face necesara o implementare graduala a unui asemenea sistem electronic. sistemele electronice de achitare a taxelor şi impozitelor pot oferi şi posibilitatea de a efectua plaţi în numele altor persoane. potrivit ministrului Comunicaţiilor. fara a mai fi necesara deplasarea la punctele vamale. în funcţie de posibilitaţile existente.ro. Dan Nica. Crearea aplicaţiei nu constituie o problema. la un an de la aprobarea de catre Guvern a 46 . infochioscuri. vama va trebui sa opereze în mediul electronic european pâna în anul 2007. pâna acum -.gradual. online. începând cu anul 2004 declaraţiile de venit global pentru persoane fizice pot fi depuse şi în format electronic. a inceput demersurile pentru a se inscrie sub noile coordonate . se includ preluarea declaratiilor on-line.e-guvernare. şi de aceea am demarat realizarea acestuia. începând din acest an. O prima categorie grupeaza formularele administrative care pot fi consultate şi descarcate în format electronic: cerere de alocaţie de stat pentru copil. dupa care vor obţine un numar de cont şi o parola. Adresa pune la dispoziţia vizitatorilor mai mult de 160 de formulare pentru descarcare şi 5 servicii online. Introducerea serviciului se va face gradual. de trecere de la unica posibilitate de a contacta administraţia . 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale prevede obligaţia autoritaţilor administraţiei publice locale de a implementa astfel de sisteme în fiecare oraş şi municipiu. Avand in vedere trendul spre o societate informatizata. prin diverse modalitati: site-ul propriu prin care pot fi vizualizate date despre taxe si impozite. Legea nr. Conform cerinţelor Uniunii Europene. 291/2002 de aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. o problema în relaţia cu administraţia." a declarat ministrul Nica la finele anului trecut. site-ul ofera o mulţime de instrumente menite sa ne faca viaţa mai uşoara." Concret. MCTI a definitivat cadrul pentru crearea unor sisteme funcţionale de plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. declaraţie privind obligaţiile de plata la bugetul de stat şi declaraţia de venit global. care permite preluarea informatiilor si transmiterea lor spre cunostinta cetateanului. la nivelul altor regiuni ale ţarii. stabilind obligaţia tuturor municipiilor şi oraşelor de a dezvolta sisteme alternative de plata electronica a taxelor şi impozitelor. cu ultimele noutati in domeniul IT. Serviciile sunt accesibile numai utilizatorilor înregistraţi. ca punct unic de acces la informaţiile şi serviciile publice în format electronic. DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1. urmând a fi dezvoltat permanent. la oportunitatea de a accesa un site de oriunde din ţara sau strainatate. utilizatorii trebuie sa se înregistreze. pentru a obţine un formular şi pentru a afla mai multe detalii despre modul în care acesta se completeaza sau chiar de a rezolva complet. in perioada urmatoare.cum era ghişeul. Ca serviciil online furnizate.Un pas mare l-a reprezentat crearea site-ului de internet www.

sau la adresa: http://www. secţiunea Tehnologia Informaţiei. Sistemul permite prezentarea documentelor şi etapelor pe care trebuie sa le parcuga cetaţenii în rezolvarea unei probleme. alte 17 având sisteme de informare funcţionale şi pe cele de plata în lucru.mcti. cu surprize .mcti. si aflata si in ajutorul cetatenilor. la integrarea informatiilor intr-o baza de date utila . Giurgiu. Prima surpriza pe care am avut. si in speta DITL SECTOR 1. uneori. am remarcat servicii e-tax funcţionale la Timişoara. infochio şcuri de unde se poate realiza plata acestor taxe. subsecţiunea Plata electronica a taxelor şi impozitelor locale. oferind un nume de utilizator şi o parola în acest scop. Chiar şi printre oraşele listate. Funcţionarea sistemelor electronice de plata a taxelor locale nu face necesara conectarea tuturor gospodariilor la internet. Info-chioşcul. Lista localitaţilor urbane care au disponibile sisteme electronice de plata a taxelor şi impozitelor locale poate fi consultata pe site-ul www. Acesta este un sistem distribuit geografic. O încercare de a accesa aleatoriu aceste sisteme se soldeaza. Concluzia care se impune .ro. Cluj-Napoca. cred ca s-au facut eforturi remarcabile pentru a recupera timpul pierdut. Se pare ca primariile din Iaşi sau Râmnicu-Vâlcea. noutatile IT. Municipiul Piteşti ofera chiar posibilitatea de a lua contact cu sistemul în mod demonstrativ. 46 de localitaţi urbane aveau implementate sisteme electronice de plata. paginile care ar trebui accesate prin linkurile respective nu exista deloc.ro/mcti0. aflata in interconexiune cu celelalte institutii publice. posibilitatea completarii formularelor oficiale. altele mai puţin placute. fie prin internet. posibilitatea actualizarii permanente a datelor. locurile de acces fiind raspândite în întreaga ţara. Numeroase primarii au instalate. sau ca urmare a contractelor încheiate cu unele dintre autoritaţile locale. de exemplu. nu au fost capabile sa respecte prevederile legii care le obliga sa aiba proiecte-pilot funcţionale de e-tax pâna la sfârşitul anului 2003. un instrument de informare publica.unele placute. Tot în categoria utilitaţilor de informare publica online se numara şi conceptul de info-chioşc. Poşta Româna ofera posibilitatea plaţii acestor taxe prin cele 281 de oficii poştale din toata ţara ce asigura accesul public la internet. nefuncţionale. în prezent.html? page=1159. aşa-zisele proiecte-pilot sunt. El poate fi accesat fie printr-o interfaţa specifica. în majoritatea cazurilor.Ordonanţei. regasirea documentelor utile în toate sursele de informaţie gestionate prin intermediul unei funcţii de cautare etc. dupa zeci de ani în care România a fost o gaura neagra pe harta informatica a Europei. De asemenea. Dintre oraşele mari ale ţarii. vor ajuta administratia publica din Romania.o a fost absenţa unor oraşe mari de pe lista. însa. Dat fiind ca iniţiativa este de-abia la început. existând şi puncte publice de acces la internet. Piteşti sau Târgu-Mureş. 47 . şi.

X DIAGNOSTICUL GLOBAL AL DIRECTIEI IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1 48 .CAP.

31. A fost implementat un program nou de colectare a taxelor.impozitelocale1.C. etc) 4. Cheltuielile generate de colectarea impozitelor sunt mult diminuate comparativ cu celelalte sectoare întrucât nu sunt implicate alte instituţii care percep comision (Poşta Română.PUNCTE FORTE 1. Calea Grivitei nr. utilizând un robot telefonic conectat la baza de date 2. Permanentă legătură cu serviciile publice cu profil de activitate similar. C. iar interfaţa cu utilizatorul este adaptată mediului Windows. care acoperă întreaga arie administrativ-teritorială a Sectorului 1 3.tel. prezentând un nivel ridicat de posibilităţi de adaptare la cerinţele diverselor categorii 5. de tip client-server. prin organizarea unor reuniuni de lucru periodice 7.. 13. Programul de lucru cu publicul este astfel structurat încăt să dea posibilitatea contribuabililor să beneficieze de serviciile oferite de instituţie 6. 115 .ro -prin sistem de informare a cetăţeanului tip ROBOT ROSITEL .pagina de internet. Centre proprii de colectare a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al Sectorului 1 bugetului local al Sectorului 1: în prezent sunt 7 centre de colectare. -infochioşc-urile aflate în sediile din: Piata Amzei nr. adresa este www. 659. „ASSERT”.Colaborarea constructivă cu Consiliul Local al Sectorului 1 49 . Este un sistem de gestiune al bazelor de date performant. Partea din sistemul informational care se adresează cetăţeanului: Centrul de Informare pentru Cetăţeni (CIC) : -informarea directa prin intermediul serviciului „Relatii cu cetatenii”. on-line.E. Programul ASSERT conţine baza de date în SQL Server 2000.14.

si ar reduce timpul de aşteptare la ghişeu 8. ceea ce ar spori eficienta de colectare. Personalul subdimensionat numeric pentru activitatea de arhivă 6. 2. 2. Implementarea unui nou program de încasare a taxelor si impozitelor . PUNCTE SLABE 1 .Suplimentarea centrelor de colectare 5. 16/1996 privind Arhivele Naţionale 4. în conformitate cu prevederile cuprinse în Legea nr. Fluctuaţie de personal generată de salarizarea specifică din cadrul administaţiei publice locale. Număr mare de ore efectuate peste durata normată a timpului de lucru (care conduce la oboseală. Dotarea centrelor de încasare cu mijloace electronice de plată 7.Reorganizarea Serviciilor de Stabilire. Extinderea programului de lucru cu publicul în sensul prelungirii acestuia în zilele de sfârşit de săptămână. şi implicit la reducerea performanţelor profesionale ale salariatilor) PROPUNERI DE IMBUNATATIRE A ACTIVITATII INSTITUTIEI 1. 3.Recompensarea angajaţilor procentual din nivelul debitelor urmărite şi încasate 4. europene şi internaţionale. Constatare şi Impunere Persoane Juridice precum şi a Serviciului Executare Creanţe Bugetare în vederea armonizării activităţii celor două servicii.Funcţionarii publici nu sunt motivaţi din punct de vedere financiar prin acordarea unor stimulente reprezentate prin stabilirea unui procent din cifra de încasare – deşi această posibilitate de motivare financiară este prevăzută în actul normativ. Accesarea de fonduri de dezvoltare. Spaţiu insuficient pentru depozitarea materialului arhivistic. 6. Imbunătăţirea pregătirii profesionale a personalului 50 . comparativ cu celelalte instituţii cu profil de activitate similar 3.8. Insuficiente fonduri alocate pentru ridicarea nivelului de pregătirea profesională a funcţionarilor publici. 5.Introducerea întregului sistem de evidenţă computerizat pe un server comun pe întreaga instituţie.

2006 51 .= ANEXE = Bugetul detaliat pe venituri si cheltuieli pe anii 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful