Sunteți pe pagina 1din 40

PROHODUL

DOMNULUI DUMNEZEULUI I MNTUITORULUI NOSTRU


IISUS HRISTOS
Starea nti, glas T

s
n mor mnt Vi a a pus ai fost Hris toa se i s-au
ss A s
spi mn tat o ti i i ri i le n ge reti ple c ciu nea
sss
Ta a cea mul t prea m rind

s
D ar cum mori Vi a a i cum ezi n mor mnt i m
ss A s
p r i a mo o or i i Tu o zdro beti i pe e mor ii
sss
ce ei din iad i n vi iezi

s
T e m rim pe Ti i ne I i su u u se Doam ne i-n gro
ss A s
pa rea i cin stim i i P ti mi ri le c di in stri c
sss
ciu u ne Tu ne-a ai iz b vit

s
C el ce-ai pus p m n tul cu m suri Hris toa se as tzi
ss A s
ezi n mic mor m nt Zi i di to ru le i di in gropi pe
ss s
ce ei ce-au mu ri it n vi iezi

1
www.stavropoleos.ro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
www.stavropoleos.ro
s
I i su se a al meu m p rat a toa te de ce
ss A s
vii la cei din ia a ad o o Hris toa se-al meu vrei s dez ro
sss
be eti nea mu ul o me nesc

s
S t p nul a toa a te mort se ve de a cum i de
ss A s
er t to rul gro o o pi i lor ce lor mori se n cu i-en
sss
groa a p no u ca un om

s
n mor mnt Vi a a pus ai fost Hris toa se i cu
ss A s
moar tea Ta pe moa a ar te e o ai pier dut i vi i ia
sss
lu u mii Tu a ai iz vo rt

s
C u cei ri Hris toa a se ca un ru f c tor so co
ss A s
tit ai fost dar ne-a a ai n drep tat pe toi i ne-a ai scos din
sss
a a m gi rea a ce lui ru

s
Mai fru mos cu chi i pul de ct oa me nii toi ca un
ss A s
om se ve de mo o ort i i f r de chip Cel ce e toa t
sss
fi i rea a-n fru u mu se at

s
I a dul cum va r b da in tra rea Ta Doam ne i cum
ss A s
nu se va zdro bi i i-n tu u ne cn du se de-a lu u mi nii
sss
Ta a le ful ge e re or bind

s
D ul cea mea lu mi i n i mn tu i toa re cum n
ss A s
groa p-n tu ne coa a a s Tu T-ai as cuns o r b da re
sss
de e nes pus i i ne gr it
s
Nici lu mea de du u huri nu pri ce pe Doam ne nici mul
ss A s
i mea fr de tru u up poa a te po ves ti Tai na a n gro
sss
p rii Ta le e ne ti ind

s
O mi nuni str i i ne o ce lu cruri no u Cel ce-mi
ss A s
d su fla re mi i ie e e se poar t mort n gro o pat de
sss
m i ni le lu ui I o sif

s
n mor mnt ai a a pus dar de-al Ta a a t lui sn nici cum
ss A s
nu Te-ai des pr i i it Hri is toa se al meu a ce est lu cru
sss
e e str in i i ne fi resc

3
www.stavropoleos.ro
10.
11.
12.
13.
14.
s
n trea ga fp tu u r re cu noa a a te-n Ti ne m p
ss As
rat a de v ra a at pe e p mnt i-n cer de i i n mor
sss
m nt Te-n cui Hri is toa se-al meu

s
T u-n mor mnt fi i ind pus Zi di to o or Hris toa se te me
ss A s
li a ia du lu u ui s-a a cu tre mu rat i-a le e mor i
sss
lo or mor min te e s-au des chis

s
C e la ce n pa al m tot p m n tul i ne sub p
ss A s
mnt a cum cu tru u u pu ul se a fl mort slo bo o zind pe
sss
mo or ii cei le e gai n iad

s
D in stri ca re Doa am ne via a mea a a o ri dici cci mu
ss A s
rind a cum la ce e ei mo ori Te-ai co bo rt i-a le e ia du
sss
lu ui z voa re e le-ai zdro bit

s
C a lu mi na-n sfe e nic se as cu u un de a cum sub p
ss A s
mnt ca sub o bro o oc Tru u pul Domnului i di in iad go
sss
ne e te n tu u ne ri cul

4
www.stavropoleos.ro
15.
16.
17.
18.
19.
s
Mul i mea de o o tiri cea du ho o ov ni ceas c m pre
ss A s
u n cu I o o o si if i Ni co dim merg s -n groa pe
sss
pe e Cel ce e e ne-n c put

s
Mu rind Tu de vo o ie n mor m nt ai fost pus i pe
ss A s
mi ne ce-am fost mo o ort I i i su se-al meu de a a ma ra
sss
mea a gre ea l m-ai sc pat

s
S -a schim bat fp tu u ra prin a Ta a le P ti miri cci cu
ss A s
Ti ne-au p ti mi i it toa a te c te snt i i i tor a
sss
toa a te cu no os cn du Te

s
Lu nd n pn te e ce a vi e e e ii pia tr cel a
ss A s
toa te mn c to o or ia a dul a vr sat pe to oi mor ii
sss
ce e din veac i-a a n ghi it

s
n mor mnt nouTe-a au pus n no i i ind Hris toa se fi rea
ss A s
oa me ni lor pri i in n vi e rea Ta du p cum se
sss
ca a de u nu ui Dum ne zeu

5
www.stavropoleos.ro
20.
21.
22.
23.
24.
s
P e p mnt ai ve e nit pe A da a am s-l mn tui i pe-a
ss A s
ces ta ne g si i ind jo os Te-ai po go rt pn la a iad St
sss
p nul meu l-a ai c u tat

s
P mn tul de fri i c s-a mi ca at Cu vn tu le i lu
ss A s
cea f rul lu mi i i na a sa i-a as cuns a pu u nnd a
sss
Ta a lu mi n sub p mnt

s
C a un om ai mu u rit de-a Ta vo o o ie Doam ne dar ca
ss A s
Dum ne zeu pe mo o ori di in groa p-ai scu lat i di in n tu
sss
ne e ri cul p ca te lor

s
V r snd ru de la a crimi pes te Ti i i ne Doam ne cea Cu
ss A s
ra t ca o Ma a ai c a gl su it oa re e cum Te
sss
vo oi n gro pa a Fi ul meu

s
C a gr un tul de e gru ce-n col e e e te-n p mnt spic a
ss A s
du c tor de ro o od no o u Te-ai f cut n vi i ind pe
sss
to oi ur ma i ii lui A dam

6
www.stavropoleos.ro
25.
26.
27.
28.
29.
s
S ub p mnt Te-ai a as cuns ca un soa a a re a cum i-n tr-a
ss A s
mor ii noap te nea a a gr Te-ai n ve lit ci r sari Hris
sss
toa a se-al meu ma ai str lu cit

s
Cum as cun de lu u na fa a sa a a de soa re a a
ss A s
groa pa Te-a as cu u uns i i pe Ti ne-a cum Cel ce e prin tru
sss
pea as c moar te e ai a pus

s
I i sus Vi a a gus tnd moa a ar te a cum pe toi
ss A s
oa me nii de moa a ar te e i-a iz b vit i vi i a
sss
tu u tu ror le-a a d ru it

s
P e n t iul A a damprin p ca a at o mo rt la vi
ss A s
a ri di c n du u-l cu moar tea Ta A da am nou n
sss
tru up Te-ai a r tat a cum

s
C e re ti le ce e te mort n ti i ins pen tru noi Te-au v
ss A s
zut St p nul me e eu i i s-au spi mn tat i cu u a ri
sss
pi i le s-au a a co pe rit

7
www.stavropoleos.ro
30.
31.
32.
33.
34.
s
P o go rn du Te e mort de pe le emn Cu vn tu le I o
ss A s
sif cel cu bun chi i ip Te e pu ne-n mor mnt ci-n vi i a z
sss
Doa am ne mn tu u ind pe toi

s
B u cu ri e Doa am ne fi ind n ge ri lor n tris
ss A s
ta re lor a cu u um le-a ai pri ci nu it cu tru up mort ca
sss
pe e un om v zn du Te

s
S u ind Tu pe Cru u ce m pre u u u n-ai su it i pe
ss A s
mu ri to rii vi i ii ia ar stnd sub p mnt ai scu u lat de-a
sss
co o lo pe ce ei a dor mii

s
C a un leu Tu Doa am ne a dor mi i ind cu tru pul ca un
ss s
pui de leu Te sco o oli Ce e la ce-ai fost mort le p dnd i
sss
b tr ne ea a tru pu lui

s
C e la ce din coa as ta lui A da a am cel din ti pe str
ss s
moa -ai pls mu i i it e eti ncoas t-n puns i i iz vor cu
sss
r i tor ne e iz vo rti

8
www.stavropoleos.ro
35.
36.
37.
38.
39.
s
S e-n jun ghi a-n ta ai n mai na i i in te Mie lul iar a
ss A s
cum Tu p ti mi i ind f r s cr teti eti f i jun
sss
ghia at i fi rea a n no ieti

s
C i ne dar va spu u ne chi pul no o ou i groaz nic Cel ce
ss A s
st p ne te toa a a te e fp tu ri le p ti i me te
sss
a azi i moa re e ca un om

s
C u prin zn du-i spa ai ma n ge ri i ii au stri gat cum Se
ss A s
ve de mort St p nu ul a tot ce-i viu i de e ce-n mor
sss
m nt Se-n cu ie e Dum ne zeu

s
D in coas ta Ta Doa am ne cea n su u u li a t iz vo
ss A s
rti mi e vi a a a prin via a Ta i m n no
sss
ie eti i m vi i ezi cu ea

s
Rs tig nit pe Cru u ce ai che ma a at pe oa meni iar cu
ss A s
ra t coas ta Ta a a m pu gn du se tu tu u ror ier
sss
ta a re dai I i su se-al meu

9
www.stavropoleos.ro
40.
41.
42.
43.
44.
s
Cel cu chip cu vi i os Te g te e e te-n gro zit i Te-n
ss A s
groa p ca pe-un mo o ort cu u sme re ni e de-n gro o pa rea
sss
Ta a n fri co o n du se

s
Sub p mnt de vo o ie po go r nd ca un mort Tu ri
ss A s
dici de pe p m nt Hri is toa se la cer pe ce ei ce de-a
sss
co o lo au c zut de mult

s
D e i Te-au v zu ut mort dar eti vi i iu Dum ne zeu i ri
ss A s
dici de pe p m nt Hri is toa se la cer pe ce ei ce de-a
sss
co o lo au c zut de mult
s
D e i Te-au v zu ut mort dar eti vi i iu Dum ne zeu i pe
ss A s
oa me nii cei mo o ori pe e toi n vi ezi o mo o rnd de
ss s
to ot pe-al meu o o mo r tor

s
O ce bu cu ri i e ce dul cea a a mul t a fost
ss A s
ce ea ce-a um plu u ut pe e toi cei din iad str lu u cind lu
sss
mi i na Ta-n a a dn cul lui

10
www.stavropoleos.ro
45.
46.
47.
48.
49.
s
n gro pa rea la a ud P ti mi i ri lor m-n chin i pu
ss A s
te rea i m re e esc Mi i los ti vu le prin ca a re de
sss
pa a timi am fo ost dez le gat

s
A su pra Ta Doa am ne sa bi e e au as cu it i-a pu
ss A s
ter ni cu lui sa a a bi i e s-a to cit iar cea a din E
sss
de en se bi ru u ie te-a cum

s
V znd mie lu ea a ua pe-al su Miel n jun ghi at do bo
ss A s
r t de du re e eri stri i ga i-n dem na ca i i tur ma
sss
s se tn gu u ie cu ea

s
n mor mnt de Te e-n gropi i n ia a ad de co bori dar mor
ss A s
min te le Ii su u u se e le-ai de er tat i n tre gul
sss
ia ad Hris toa se e l-ai go lit

s
De-a Ta vo ie Doa am ne po go r nd sub p mnt pe toi
ss A s
oa me nii din moa a ar te e i-ai n vi at i la a sla va
sss
Ta a t lui i-a ai nl at

11
www.stavropoleos.ro
50.
51.
52.
53.
54.
s
U nul din Tre i i me cu tru pu u ul pen tru noi de fi
ss A s
ma t moar te ra a ab d bi ne vo ind se cu u tre mu
sss
r i soa re e i p mnt

s
C a un vi no va at st Cel prea dre e ept la Pi lat i la
ss A s
moar tea cea ne drea a ap t e o sn dit i Ju u de c
sss
to o ru-i rs ti ig nit pe lemn

s
Pls mu ind pe A a dam din p m nt cu m na pen tru
ss A s
e el Te-ai f cu u ut o om fi resc n trup i de e bu n
sss
vo o ia Ta Te-a ai rs tig nit

s
As cul tnd Hris toa a se de al T u P rin te pn la
ss A s
ia du-n gro zi to o or Tu u Te-ai co bo rt n vi i ind tot
sss
nea a mul mu ri i to ri lor

s
Vai lu mi na lu u mii vai a meaa a lu mi n o Ii
ss A s
sus al meu o Fi i i u u le prea do rit cu a a mar stri
sss
ga a Fe cioa ra a i je lea

12
www.stavropoleos.ro
55.
56.
57.
58.
59.
s
V i no ne cu ra a te u ci ga a a u ce nic i pri
ss A s
ci na r u t i ii a ra t mi-o pen tru u ce-ai a
sss
ju uns tu pe Hri is tos s-L vinzi

s
I u bi tor de oa a meni te pre fa a aci ne bu ne orb ne
ss A s
mer nic ne-m p ca a at v n z to ru le tu ce e mi rul
sss
a ai vo it s -l vinzi pe bani

s
C u ce pre ai v n dut Sfn tul Mi i ir cel ce resc sau ce
ss As
lu cru de El vre e ed ni ic n schimbai lu-at ne bu u ni e-a
ss s
fla a-i prea bles te e mat sa tan

s
D e iu beti pe s raci i mh ni i it eti de mir ce se
ss A s
var s cu r i i ind su u flet p c tos cum pe-a ar gini pe-a
sss
tu u tu ror Lu u mi n vinzi

s
C u vn tu le Doa am ne a mea bu u u cu ri e n gro
ss A s
pa rea-i de trei zi i i le e cum voi rb da mi se e ru pe
sss
i i ni ma ca a u nei maici

13
www.stavropoleos.ro
60.
61.
62.
63.
64.
s
C i ne-mi va da la a crimi i iz vo o or ne se cat ca s
ss A s
plng pe I i su u us du ul ce le meu Fiu a stri i gat Fe
sss
cioa a ra Mai ca a Dom nu lui

s
O muni i vl ce e le i mul i i imi de oa meni tn gu
ss A s
i i v i pl n ge ei cu mi ne toi i je e lii cu
sss
Ma ai ca Dom nu u lui ce resc

s
Cnd am s Te ma ai vd ve ni c Lu mi n bu cu
ss A s
ri a i dul cea a a a a su fle tu lui a stri i gat Fe
sss
cioa a ra tn gu u in du se

s
D e i ca o pia a tr ta re i i i t ioa s ai pri
ss A s
mit a Te t ia a a da ar ne-ai iz vo rt ru de e via
sss
vi i e ve ni i ce Iz vor

s
C a din tr-o fn t n din n do o o i tul ru ce din
ss A s
coas ta Ta a cur u urs no oi ne a d pm i vi i a a
sss
ve e ni c o o mo te nim

14
www.stavropoleos.ro
65.
66.
67.
68.
69.
s
V o ind Tu Hris toa a se n mor m nt Te-ai v zut dar eti
ss A s
viu i Te ri di i ici di in mori cum ai spus cu-n vi i e rea
sss
Ta a Mn tu i i to ru le

s
T e cn tm Hris toa a se Doamne a a al tu tu ror m pre
ss A s
u n i cu Ta a a t l i Duhul Sfnt i-n gro o pa rea
sss
Ta a cea sfn t prea sl vim

s
F e ri ci mu te e toi Mai ca lui Dum ne zeu i-n gro
ss A s
pa rea de trei zi i i le e noi ocin stim a Fi i u lui
sss
t ui-al nos tru u Dum ne zeu

s
n mor mnt Vi a a pus ai fost Hris toa se i s-au
ss A s
spi mn tat o ti i i ri i le n ge reti ple c ciu nea
sss
Ta a cea mul t prea m rind

15
www.stavropoleos.ro
70.
71.
72.
73.
Starea a doua, glas T


C u vi ne se dar s c dem la Ti ne Zi di to o o
A ss A
rul Ce la ce pre Cru ce m ni i le i-ai n tins i-ai
s sss
zdro o bit de to ot pu te rea a ce lui ru


C u vi ne se dar s-i dm sla v-atoa te Zi di to o o
A ss A
rul cci din pa timi Tu ne-ai scos pri in P ti mi rea Ta i
s sss
di in stri c ciu u ne toi ne-a am iz b vit


S oa re le-a a pus iar p mn tul s-a clin tit Hris toa a a
A ss A
se a pu nnd Tu ne-n se ra a a tu ul Soa re Hris tos i
s sss
cu u tru pul n mormnt pu u nn du Te


Somn n vi e tor n mor mntdormindHris toa se Doa a am
A ss A
ne din cel greu somn al p ca a a tu u lui ai scu lat n
s sss
tre eg nea mul o o me nesc ce el p c tos

16
www.stavropoleos.ro
1.
2.
3.
4.

U na-n tre fe mei Te-amns cut Fiu f r de du re e e
A ss A
re dar a cum su fr du reri pri in P ti mi rea Ta cea
s sss
cu u ra t mu ult je lin du u se zi cea


S us v zn du te de P rin te ne des pr it Doa a am
A ss A
ne ia r jos cu tru pul mo o ort su ub p mnt fi ind se
s sss
ra a fi mii s-a au n fri co o at a cum


R s tig nin du Te s-a rupt tmplatemplu lui Hris toa a a
A ss A
se i i-as cund lu mi n to o o ri ii lu mi na lor sub
s sss
p mnt Tu Soa a re as cu un zn du Te


C e la ce cu-n semn a f cut la n ce put p m n
A ss A
tul azi a pu ne sub p m nt ca a un mu ri tor n
s sss
gro o ze te te e de-a ceas ta a ce ru le


S ub p mnt a pui Ce la ce-ai f cut pe om cu m
A ss A
na ca pe oa meni s-i na a ali di in c de rea lor cu
s sss
pu u te rea Ta a + a tot pu u ter ni c

17
www.stavropoleos.ro
5.
6.
7.
8.
9.

V e nii s cn tm lui Hris toscel mort Ce-i plns cu ja a a
A ss A
le ca fe me i le ce mi i ir a au a dus a tunci s-a
s sss
u u zim cu e e le bu cu u ra i v


C u a de v rat ne se cat mireti Hris toa se Doa a am
A ss A
ne pen tru-a ce ea i fe me e e i i le mir i-a duc Ce
s sss
lu ui viu ca u u nui mort i i n gro pat


Cu-n gro pa rea Ta ai zdro bit de tot ia dul Hris toa a a
A ss A
se i cu moar tea Ta pe moa a ar te e ai o mo rt i
s sss
di in stri c ciu u ne lu mea a mn tu ieti


R u de via eti ce din Ta tl curgi n e lep ciu u u
A ss A
ne iar n groa p a pu n nd via a d ru ieti ce
s sss
lo or din a d n cu ri le e ia du lui


C a s n no iesc fi rea oa me ni lor cea zdro bi i i
A ss A
t Eu cu moar tea Mi-am r ni i it tru u pul Meu vo ind deci
s sss
je e lind nu-i ba a te piep tu ul Mai ca Mea

18
www.stavropoleos.ro
10.
11.
12.
13.
14.

S ub p mnt a pui Cel ce eti Lu cea fr al drep t
A ss A
ii i pe mori ai ri di ca a at ca a dintr-unsomn greu a
s sss
lu un gnd din ia ad tot n tu u ne ri cul


B ob cu do u firi D t to rul de vi ia a a as
A ss A
tzi n a dnc p mnt cu la a a cri imi Se sea m n r
s sss
s rind El ia ar lu mea va a bu cu ra


S -a te mut A dam Dumne zeu umblnd n rai a tu u un
A ss A
cea iar a cum s-a bu cu ra a at c-a ai ve nit la iad cci
s sss
c znd a tu unci a cum s-a a ri di cat


Mai ca Ta a cum var s r uri de la crimi Hris toa a a
A ss A
se i-a stri gat cnd Te-a v zu u ut cu u tru pu-n mor mnt n
s sss
vi i ia z Fi i u le pre e cum ai spus


I o sif Te-a as cuns cu e vla vi e n groa p no o o
A ss A
u i cn tri dum ne ze ie e eti de e-n gro pa rea Ta i-a
s sss
c n tat cu la a crimi m ple e tin du le

19
www.stavropoleos.ro
15.
16.
17.
18.
19.

Doam ne Mai ca Ta pi ro nit v zn du Te pe Cru u u
A ss A
ce de a ma r n tris ta a a re e su fle tul ei s-a
s sss
p truns de cu u ie i de e sa bi e


Mai ca Ta v znd a d pa rea Ta cu fie re Doa a am
A ss A
ne Cel ce eti dul cea a lu u u mii i noas tre n tregi fa
s sss
a a ei cu-a ma a re la cri imi a u dat


R u m-am n tris tat i r run chii mi se rup Hris toa a a
A ss A
se jun ghi ie rea Ta ne drea a ap t v zn du o zi
s sss
s-a a Prea cu ra a ta tn gu u in du se


Cum am s-i n chid o chii dulci i-a Ta le bu ze Doa a am
A ss A
ne i cum dar ca pe un mo o ort Te e voi n gro pa Io
s sss
si if a stri ga at n fi o o rn du se


J al ni ce cn tri I o sif i cu Ni co dim c n
A ss A
t lui Hris tos ce S-a-n gro pa a at a a cum n mor mnt i
s sss
cu u e ei c n t ce te e le ce reti

20
www.stavropoleos.ro
20.
21.
22.
23.
24.

S ub p mnt a pui Tu Hris toa se Soa re al drep t
A ss A
ii deci i bu na Mai ca Ta a a ca a re Te-a ns cut de
s sss
du u reri se sti in ge ne v zn du Te


I a dul s-a-n gro zit D t to ru le de via Doa a am
A ss A
ne cnd pr da t i-a v zu u ut bo o g i a lui i-n
s sss
vi i iai pe mo or ii cei le e gai n iad


S oa re lu mi nos du p noap te str lu ce te Doa a am
A ss A
ne iar Tu du p moar tea Ta a a str lu ceti mai mult n
s sss
vi i ind din groa a p ca u un Dum ne zeu


Z i di to ru le pri i min du Te n sn p m n
A ss A
tul s-a clin tit de fri ca Ta a a Prea a pu ter ni ce i
s sss
pe e mori cu tre e mu rul i-a a de tep tat


O Hris toa se-al meu I o sif i Ni co dim cu mi i i
A ss A
ruri n tr-un chip de o se bi i it a a cum Te g tesc stri
s sss
g nd o p m n te-n fri co o ea z te

21
www.stavropoleos.ro
25.
26.
27.
28.
29.

Doam ne ai a pus i cu Ti ne-asoa re lui lu mi i i
A ss A
n iar fp tu ra de cu tre e e mu ur cu prin s-a fost F
s sss
c tor al tu u tu ror ve es tin du Te


P ia tra cea din unghi o a co pe r pia tra t ia a a
A ss A
t i pe Dom nu-L pu ne-n groa a a p un mu ri tor n
s sss
fi i oa r te e de-a cum p m tu le


V e zi ne a ici u ce ni cul cel iu bit i Ma a ai
A ss A
ca i cu dul ce glas rs pun u un de e ne Fi u le a
s sss
stri i gat Cu ra a ta cu a a mar pln gnd


N ici chip ai a vut nici frum se e cnd p ti meai Doa a am
A ss A
ne dar mai mult ai str lu ci i it c nd ai n vi at i
s sss
cu u sfin te ra a ze ne-ai m po do bit


A i a pus n trup sub p mnt nes tin su le Lu cea a a
A ss A
fr i a ceas ta ne pu t nd ve e dea soa re le n
s sss
a a mia z zi i el s-a n tu ne cat

22
www.stavropoleos.ro
30.
31.
32.
33.
34.

L u na soa re le se n tu ne c-mpre u n Doa a am
A ss A
ne i robi bi ne vo i to o ori i i s-au a r tat i
s sss
n man tii ne e gre s-au n ve mn tat


Chiar de-ai i mu rit dar su ta ul Dumne zeu Te ti i i
A ss A
e iar eu cum Te-oi pi p i i i Du um ne ze ul meu m
s sss
cu u tre mur a a stri gat ce el cu bun chip


A dor mit A dam i din coas ta lui i scoa se moa a ar
A ss A
te Tu dor mind Cu vn tu le e e a al lui Dum ne zeu lu
s sss
mi ii via i iz vo rti di in coas ta Ta


A i dor mit pu in i-ai dat via la cei mori Hris toa a a
A s s A
se i-n vi ind ai n vi ia a at pe e cei a dor mii ce-a
s sss
do or mi se r din vea cu uri Bu nu le


D e ai i mu rit dar ai dat vi nul de mn tu i i i
A s s A
re Vi ca re iz vo r ti via a tu tu ror P
s sss
ti i mi rea i i Cru cea Ta a le sl vesc

23
www.stavropoleos.ro
35.
36.
37.
38.
39.

Cum pot su fe ri ce re ti le ce te n drz nea a a
A s s A
la ce lor ce Te-au rs tig ni i it Du um ne ze u le cnd
s sss
Te e vd gol s n ge rat i i o sn dit


n bat jo cu r Tu m braci pe m po do bi to o o
A s s A
rul Ca re ce rul a-n t ri i it i-a a m po do bit tot
s sss
p mn tul n tr-un chip prea a mi nu nat


C a un pe li can Te-ai r nit n coas ta Ta Hris toa a a
A s s A
se i-ai dat via l-ai Ti fi i i ca a re au mu rit rs
s sss
p n dind a su u pra lor i iz voa re vii


Oa re cnd Na vi o pri soa re le zdro bind du ma a a
A s s A
nii iar Tu Soa re as cun z n du u-i lu mi na Ta ai
s sss
zdro o bit pe-al ia a du lui st p ni tor


N u Te-ai des pr it de-al P rin te lui sn Mi los ti i i
A s s A
ve chiar bi ne vo ind a lua a a chi ip de mu ri tor i
s sss
n iad Hris toa a se-al meu Te-a ai po go rt

24
www.stavropoleos.ro
40.
41.
42.
43.
44.

T ins fi ind pe lemn Cel ce spn zuri p mn tul pe a a a
A s s A
pe n p mnt f r su fla a a re e a cum co bori ca
s sss
re e lu cru ne e rb dn du u-l tre mu r


V ai o Fi ul meu Prea cu ra ta je le te i zi i i
A s s A
ce c pe Ca re-L a tep ta a am ca a pe-un m p rat o
s sss
s n dit a cu um pe Cru ce e l pri vesc


A st fel mi-a ves tit Ga vri il venind din cer la mi i i
A s s A
ne El mi-a spus c-m p r i i i a a Fi u lui meu es
s sss
te e o m p r i e e ve ni c


V ai s-a m pli nit a lui Si me on pro o ro ci i i
A s s A
e c prin i ni ma mea sa a a bi i e a tre cut o
s sss
E e ma nu i i le Cel ce e eti cu noi


F a ri se i lor ru i na i v m car de mo o or
A s s A
ii n vi iai de D t to o o ru u ul vie ii lor Cel
s sss
pe e Ca re pli ini de piz m L-ai u cis

25
www.stavropoleos.ro
45.
46.
47.
48.
49.

S -a cu tre mu rat i lu mi na soa re le i-a sti i in
A s s A
s-o cnd n groa p Te-a v zu u ut ne e n su fle it ne
s sss
v zu ta mea a lu mi n Bu nu le


C u a mar pln gea Prea cu ra ta Mai ca Ta Hris toa a a
A s s A
se cnd pe Ti ne Te-a v zu u ut a a cum n mor mnt ne-n
s sss
ce e put i ne e gr i te e Dum ne zeu


Mai ca Pre cis ta o mo r rea Ta v znd Hris toa a a
A s s A
se cu a dn c-a m r ciu u u ne e i e-i gr ia s
s sss
nu u z bo ve eti Vi ia n tre mori


I a dul cel cum plit tre mu ra cnd Te-a v zut pe Ti i i
A s s A
ne ve nic Soa re al m ri i i ri ii Hris toa se-al meu i
s sss
n gra b-a da at din el pe e cei le gai


I a dul cel cum plit ma re i gro zav a cum se ve e e
A s s A
de cci al Vie ii D t to o or moa ar te-a su fe rit vo
s sss
i ind El s dea a vi ia tu tu ror

26
www.stavropoleos.ro
50.
51.
52.
53.
54.

Coas ta i-au m puns mi ni le i-aupi ro nit St p
A s s A
ne i cu ra na Ta din coa a as t ai vin de cat ne-n
s sss
fr na rea m ni lor str mo i lor


Oa re cnd je lea toa t ca sa pe fi ul Ra hi i i
A s s A
lei iar a cum pe al Fe cioa a a re ei Fiu l je lesc Mai
s sss
ca a Lui i cea a ta u ce e ni ci lor


P al me i lo viri I s-au dat lui Hris tos pes te fa a a
A s s A
Ce lui ce cu m na Lu u ui pe e ompls mu i i-a
s sss
zdro o bit cu to o tul a le e fia rei flci


Toi cei cre din cioi cu-n gro pa rea Ta sc pai de moa a a
A s s A
te i cins tim Hris toa se-al no o os tru u cu la u de rs
s sss
ti ig ni rea i i-n gro pa rea a Ta a cum


C e ea ce-ai ns cut Prea cu ra t Fe cioa r Vi a a a
A s s A
a po to le te dez bi na a a rea a-n Bi se ri c i
s sss
d pa ce ca a o bu n tu tu ror

27
www.stavropoleos.ro
55.
56.
57.
58.
59.

C u vi ne se dar s c dem la Ti ne Zi di to o o
A ss A
rul Ce la ce pre Cru ce m ni i le i-ai n tins i-ai
s sss
zdro o bit de to ot pu te rea a ce lui ru

28
www.stavropoleos.ro
60,
Starea a treia, glas T

's s s s '
N ea mu ri i le toa a a te e e e la u d-n gro
s
p rii i-a duc Hris toa a a se al meu
's s s s '
A ri ma a ti a a a nu u u ul jal nic Te co
s
boa a a r i n mor m nt Te-n groa p
's s s s '
D e mir pu ur t toa a a re e e e mir i e Hris
s
toa a a se i-a duc cu s r gu in
's s s s '
V i no-n trea a g fi i i re e e e psalmi de n gro
s
pa a a re lui Hris tos s -I a du cem
's s s s '
P e Cel vi iu cu mi i i ru u u uri ca pe-unmort s-L
s
u u un gem cu mi ro no o o si e le
's s s s '
F e ri ci i tul Io o o si i i if Tru pul ce d
s
via a a al lui Hris to o os n groa p
's s s s '
C ei hr ni ii cu ma a a n o et i cu
s
fie e e re i-a duc Hris toa a a se al meu
29
www.stavropoleos.ro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
's s s s '
C a rob f r de mi i in te e e e a tr dat I
s
u u u da pe-a dn cu-n e e e lep ciu nii
's s s s '
R ob a ju un ge-a cu u u ma a a a vi clea nul de
s
Iu u u da cel ce-a vn du u ut pe Dom nul
's s s s '
I o sif i i Ni co o o di i i im pe Dom nul n
s
groa a a p cu toa t cu u u vi in a
's s s s '
S la v i i e Doa a a ne e e e Cel ce dai vi
s
a a a i-n iad pu te e er nic co bori
's s s s '
Mai ca Prea a cu ra a a ta a a a se je lea Hris
s
toa a a se v zn du Te e e mort a cum
30
www.stavropoleos.ro
8.
9.
10.
11.
12.
's s s s '
P ri m va a r du u ul ce e e e Fi ul meu prea
s
du u ul ce frum se ea u un de i-a a pus
's s s s '
P l ge re e por ni i i t-a a a a Mai ca Prea cu
s
ra a a ta cnd ai mu ri i it Hris toa se
's s s s '
V in cu mi ir s-L u u un g de mir pur t
s
toa a a re pe Hris tos Mi i i rul ce resc
's s s s '
C u moar tea a pe moa a ar te e e e o + o mori Tu
s
Doa a am ne cu sfn ta Ta a a pu te re
's s s s '
P ie re-a m gi to o o ru u u ul sca p a m
s
gi i i tul cu-n e lep ciu u u nea-i Doam ne
's s s s '
C a de v n z to o o ru u u ul n fun dul ghe
s
e e e nei n groa pa stri i i c ciu nii
's s s s '
C ur se de e ciu li i ini s nt c i le lui
s
Iu u u da ce lui ne bu u un i vi clean
31
www.stavropoleos.ro
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
's s s s '
F i u le e din Ta a a t l m p rat a
s
toa a a te cum pri meti P ti mi re
's s s s '
Mai ca Mie e lu ea a a ua a a a Mie lul ei pe
s
Cru u u ce v zn du-L s-a a a tn gu it
's s s s '
T ru pul ce e d via a a Io sif m pre
s
u u u n cu Ni co di i im n groa p
's s s s '
Mult n l cri ma a a t a stri gat Fe
s
cioa a a ra r run chii p trun zn du-i
's s s s '
O a mea a lu mi i i n Fi ul meuprea
s
du u ul ce cum Te-ai as cu u uns n groa p
's s s s '
N u mai pl ge Ma a ai c pe A dam i
s
E e e va ca s-i slo bo o od Eu su fr
's s s s '
F i ul me eu sl ve e es cu u u u-i nal ta-n du
s
ra a a re prin ca re ra a abzi a ces tea
32
www.stavropoleos.ro
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
's s s s '
C u o e et i fie e e re e e e Te-au a d pat
s
Doa a am ne gus ta rea ve e e che s-o strici
's s s s '
T e-ai su i it pe Cru u u ce e e e Cel ce al t
s
da a a t um brii po po o o rul sub nori
's s s s '
D e mir pu ur t toa a a re e e e ve nind l-a Ta
s
groa a a p i-a du ceau Doa a am ne mi ruri
's s s s '
S coa l Te e-n du ra a a te e e e i pe noi ne
s
scoa a a te din a ghe e e e nei groa p
's s s s '
Doam ne n vi a a a z zi cea vr snd
s
la a a crimi Mai ca Ta ce e e Te-a ns cut
's s s s '
n vi a a z-n gra a a b a lun gnd du
s
re e e rea Cu ra tei Ta a a le Mai ce
's s s s '
P rin se-au fo ost de fri i i c ce re ti le
s
ce e e te cnd Te-au v zu u ut mort Doam ne
33
www.stavropoleos.ro
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
's s s s '
I ar t de e gre ea a a le e e e pe cei ce cu
s
fri i i c-i cins te esc P ti mi rea
's s s s '
O-n fri co o toa a a re e e e str i n ve
s
de e e re p mn tul cu u umTe-as cun de
's s s s '
A l t da at un Io o o si i i if i-a slu jit n
s
fu u u g i-a cum Te-n groa a a p al tul
's s s s '
P ln ge Te e je le e e te e e e Prea cu ra ta-i
s
Ma a ai c fi ind Tu mo o ort Hris toa se
's s s s '
S pai m ia a pe n ge e e eri de gro za va-i
s
moa a ar te o F c to o or a toa te
's s s s '
P n-n zo ori cu mi i i ru u u uri i-au stro pit mor
s
m n tul ce le n e e e lep i te
's s s s '
P a ce n bi se e e ri i i ici lu mii mn tu
s
i i i re prin n vi e e e rea-i d ne
34
www.stavropoleos.ro
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
's s s s '
O Tre i i me sf n t Ta t Fiu i
s
Du u uh Sfnt lu mea o m n tu ie te
's s s s '
R o bi lo or ti Ma a ai c d le ca s
s
va a a d Scu la rea Fi i i u lui tu
's s s s '
N ea mu ri i le toa a a te e e e la u d-n gro
s
p rii i-a duc Hris toa a a se al meu
35
www.stavropoleos.ro
41.
42.
43.
s s ' s
P ri m va r du u ul ce Fi ul meu prea du u ul ce frum se
s
ea u u un de i-a a pus
s s ' s
P ln ge re por ni i i t-a Mai ca Prea cu ra a a ta cnd ai
s
mu ri i it Hris toa a se
s s ' s
V in cu mir s-Lu u un g de mir pur t toa a a re pe Hris
s
tos Mi i i rul ce e resc
s s ' s
C u moar tea pe moa a a te o +o mori Tu Doa a am ne cu sfn
s
ta Ta a a pu te e re
s s ' s
P ie re-a m gi to o o rul sca p a m gi i i tul cu-n e
s
lep ciu u unea-i Doa am ne
s s ' s
C a de vn z to o o rul n fun dul ghe e e e nei n groa
s
pa stri i i c ciu u nii
s s ' s
C ur se de ciu li i ini snt c i le lui Iu u u da ce lui
s
ne bu u un i vi i clean
36
www.stavropoleos.ro
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
s s ' s
F i u le din Ta a a tl m p rat a toa a a te cum pri
s
meti P ti mi i re
s s ' s
Mai ca Mie lu ea a a ua Mie lul ei pe Cru u u ce v zn
s
du-L s-a a a tn gu u it
s s ' s
T ru pul ce d via a a Io sif m pre u u u n cu Ni
s
co di i im n groa a p
s s ' s
Mult n l cri ma a a t a stri gat Fe cioa a a ra r run
s
chii p trun z n du-i
s s ' s
O a mea Lu mi i i n Fi ul meu prea du u ul ce cumTe-ai
s
as cu u uns n groa a p
s s ' s
Nu mai pln ge Ma a ai c pe A dam i E e e va ca s-i
s
slo bo o od Eu su u fr
s s ' s
F i ul meu sl ve e es cu-i nal ta-n du ra a a re prin ca
s
re ra a abzi a ce es tea
37
www.stavropoleos.ro
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
s s ' s
C u o et i fie e e re Te-au a d pat Doa a am ne gus ta
s
rea ve e e che s-o o strici
s s ' s
Te-ai su it pe Cru u u ce Cel ce al t da a a t um brii
s
po po o o rul su ub nor
s s ' s
D e mir pur t toa a a re ve nind l-a Ta groa a a p i-a du
s
ceau Doa a am ne mi i ruri
s s ' s
S coa l Te-n du ra a a te i pe noi ne scoa a a te din a
s
ghe e e e nei groa a p
s s ' s
Doam ne n vi a a a z zi cea vr snd la a a crimi Mai ca
s
Ta ce e e Te-a n s cut
s s ' s
n vi a z-n gra a a b a lun gnd du re e e rea Cu ra
s
tei Ta a a le Ma ai ce
s s ' s
Prin se-au fost de fri i i c ce re ti le ce e e te cnd
s
Te-au v zu u ut mort Doa am ne
38
www.stavropoleos.ro
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
s s ' s
I ar t de gre ea a a le pe cei ce cu fri i i c-i cins te
s
esc P ti mi i rea
s s ' s
O-n fri co toa a a re str i n ve de e e re p mn
s
tul cu u um Te-as cu un de
s s ' s
A l t dat un Io o o sif i-a slu jit n fu u u g i-a cum
s
Te-n groa a a p a al tul
s s ' s
P ln ge Te je le e e te Prea cu ra ta-i Ma a ai c fi ind
s
Tu mo o ort Hris toa a se
s s ' s
S pai m ia pe n geri de gro za va-i moa a ar te o F
s
c to o or a toa a te
s s ' s
P n-n zori cu mi i i ruri i-au stro pit mor m n tul ce le n
s
e e e lep i i te
s s ' s
P a ce n bi se e e rici lu mii mn tu i i i re prin n vi
s
e e e rea-i d ne
39
www.stavropoleos.ro
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
s s ' s
O Tre i me sf n t Ta t Fiu i Du u u Sfnt lu mea o
s
m n tu ie ie te
s s ' s
R o bi lor ti Ma a ai c d le ca s va a a d Scu la rea
s
Fi i i u lu ui tu
's s s s '
N ea mu ri i le toa a a te e e e la u d-n gro
s
p rii i-a duc Hris toa a a se al meu
40
www.stavropoleos.ro
41.
42.
43.

S-ar putea să vă placă și