Sunteți pe pagina 1din 16

Plata modalitate de executare a obliga iei fiscale Principala modalitate de stingere a unei obliga ii fiscale o reprezint executarea voluntar

ntar . Prinexecutare voluntar se n elege, n sens larg realizarea conduitei p r ilor, constnd n a da, a face sau anu face, ceea ce subiectul pasiv al raportului juridic s-a obligat.Regula general n materia execut rii este dat de institu ia pl ii. De i, n sens curent prin plat se desemneaz remiterea unei sume de bani, n limbaj juridic plata corespunde oric rei forme deexecutare voluntar

a unei obliga ii.n literatura de specialitate, plata este apreciat ca avnd natura juridic a unui act juridic (nsensul de negotium) ncheiat ntre cel care face plata (debitorul ini ial, un succesor al acestuia sau unter ) i cel care prime te plata. Se constituie un acord de voin prin o manifestare de voin adebitorului n dorin a de a i executa obliga ia i o acceptare a execut rii de c tre creditor. 1. Cine poate face plata ? n dreptul fiscal, ca i n dreptul comun, regula este c

oricine poateface plata . Distingem urm toarele situa ii: Debitorul face plata, adic execut obliga ia. Debitorul poate ac iona personal sau prin reprezentant , legal sau voluntar. O persoan inut pentru debitor face plata. Este cazul unui fidejusor (garan ie personal dat ,ca m sur asiguratorie). Acesta n baza angajamentului asumat va executa obliga ia n locul debitorului,care nu poate sau nu vrea s

execute. O persoan inut al turi de debitor , n situa ia codebitorilor solidari, care execut integralobliga ia. n cazul persoanelor juridice plata este f cut n numele persoanei juridice prin reprezentantullegal. Persoana juridic , care lucreaz prin mai multe sedii (unul principal i unul sau mai multesecundare) va face plata impozitelor datorate de oricare din aceste sucursale sau filiale.

Ionel Bostan Drept financiar public 78n mod excep ional, plata impozitului pe salarii se face de c

tre sediile secundare, conform culocul de munc al salaria ilor. Un ter face plata . Ter ul poate face plata cu valori juridice diferite: n interes propriu , spreexemplu, un locator pl te te ipoteca pentru a salva soarta bunului, sau n interesul debitorului oliberalitate. 2. Termenul de plat . Cu privire la termenul de plat , se impune a fi f cut urm toarea distinc ie:orice obliga ie fiscal cunoa

te un moment al constituirii acesteia i anume data producerii faptuluijuridic generator al impozitului sau taxei, urmat de consemnarea obliga iei fiscale data stabilirii -, nbaza unui act administrativ fiscal, declarativ de drepturi i obliga ii. De la momentul constituiriiobliga ii, legea poate acorda un termen n cadrul c ruia se poate face plata data exigibilit ii .De cele mai multe ori, de la data exigibilit ii, legea sau organul fiscal dau un nou termen ncadrul c ruia se a teapt executarea voluntar a crean ei data scaden ei

. Dup acest moment, se trecela executarea silit a crean ei.Spre exemplu, impozitul pe salarii se stabile te la data pl ii salariului, 14.06.2005, angajatoruleste obligat s fac plata ncepnd cu data de 1.07.2005 (data exigibilit ii) i pn la 25.07.2005 (datascaden ei).Ca i regul , legea - Codul Fiscal - stabile te expres termenul de exigibilitate i de scaden alobliga ii fiscale. Spre exemplu, art. 34 Codul Fiscal impozitul pe profit se pl te

te trimestrial pn ladata de 25 a lunii urm toare; art. 255 Codul Fiscal impozitul pe teren se pl te te n patru rate egale ladata de 15.03/15.06/15.09/15.11.Pentru diferen ele de obliga ii fiscale, termenul de plat se determin n raport de datacomunic rii acestora, conform art. 108 Codul de Procedur Fiscal : comunicarea n intervalul 1-15 allunii, data pl ii pn la 5 a lunii urm toare; comunicarea n intervalul 16-31, data pl ii termenul de 20a lunii urm toare.Acest termen este susceptibil de suspendare numai dac aceasta este dispus de organul fiscal saude instan

a de judecat . Suspendarea este facultativ i nu obligatorie, i se acord sub rezervaconstituirii de garan ii. 3. Data pl ii. Plata se poate face n dreptul comun n natura sau cnd acest lucru nu este posibilprin echivalent. n dreptul fiscal, datorit naturii obliga iilor patrimoniale, plata se poate face numai nnatur . Remiterea sumei de bani, reprezentnd obliga ia de plat a unui impozit, tax sau alt contribu ie sau obliga ia de a restitui o sum

de bani de la bugetul central sau local, se poate face,conform art. 190 Codul de Procedur Fiscal n mai multe forme: n numerar la trezorerie sau la un alt organ fiscal; Prin mandat po tal; Prin decontare bancar : Prin anulare de timbre fiscale mobile.n func ie de modalitatea de realizare a pl ii, conform art. 109 alin. 3 putem identificaurm toarele cazuri privind data pl ii: Pentru plata n numerar data pl ii este data documentului de atestare a pl ii chitan a emis de organul fiscal; Pentru plata prin mandat po tal data pl ii este data po tei; Pentru plata prin decont bancar data pl ii este data debit rii contului pl

titor conformdocumentelor bancare de decontare confirmate prin tampila i semn tura autorizat (a operatoruluibancar); Pentru plata prin anulare de timbre fiscale data nregistr rii la organul fiscal a actului anulat.Stabilirea datei pl ii prezint importan ntruct acesta este momentul la care nceteaz s curg dobnzile i penalit ile de ntrziere. De asemenea, la acest moment se sting obliga iile fiscaleprincipale i secundare ale debitorului.

Ionel Bostan Drept financiar public 79

4. Ordinea stingerii obliga iilor fiscale. n mod frecvent, debitorul fiscal datoreaz concomitentmai multe tipuri de obliga ii fiscale. Acesta realiznd o plat , poate executa crean ele integral saupar ial. Cnd volumul pl ii nu este suficient pentru a stinge toate obliga iile fiscale se pune problemaordinii stingerii obliga iilor. Sediul materiei este dat de art. 110 Codul de Procedur Fiscal . Pentru aaplica regulile n materie este necesar ndeplinirea cumulativ a dou condi ii: pe de o parte debitorultrebuie s datoreze dou sau mai multe tipuri de obliga ii fiscale (impozit pe profit, T.V.A., taxevamale), iar pe de alt

parte acesta s fac o plat insuficient .Ordinea stingerii obliga iilor se apreciaz n dou etape; n primul rnd, conform art. 110 alin. 1debitorul va alege tipul de crean fiscal principal , care urmeaz s se sting . (spre exemplu,impozitul pe profit). n al doilea rnd, potrivit art. 110 alin. 2 n interiorul aceleia i categorii de impozit,dac subzist insuficien a pl

ii se aplic un set de reguli privind ordinea stingerii obliga iilor.Au prioritate obliga iile rezultnd din grafice de plat ,e alon ri i amn ri. Dac debitorul nu areastfel de obliga ii sau acestea sunt acoperite integral urmeaz s se sting , total sau par ial obliga iilefiscale principale cu termen de plat n anul curent, precum i accesoriile acestora n ordinea vechimii.n al treilea rnd, se sting obliga

iile fiscale datorate la data de 31 decembrie a anului precedent nordinea vechimii f r accesorii. Urmeaz a se executa dobnzile i penalit ile obliga iilor din anul/aniipreceden i.Pentru restul din plata efectuat , la solicitarea debitorului se pot stinge obliga iile cu termen descaden n viitor.Comparativ re inem o inversare a regulilor aplicabile n dreptul civil n materia imputa iei pl ii: Se sting nti obliga iile principale, i nu accesoriile dobnzi i penalit i; Se sting nti obliga iile din anul curent,

i apoi cele restante, i nu n ordinea vechimii, ca ndreptul comun.Aplicarea acestor reguli privind ordinea stingerii se face conform art. 110 alin 4 Codul deProcedur Fiscal de c tre debitorul fiscale din oficiu, urmnd ca n termen de 10 zile s anun e pedebitor cu privire la aceasta