Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENT DE PARTICIPARE CU STAND ÎN EXPOZIŢIE

1. ÎNSCRIERE ÎN EXPOZIŢIE:

1.1. Înscrierea în expoziţie şi rezervarea definitivă a standului ales (Conform Planului Expoziţiei) se face în baza Adeziunii-Contract de Participare completat şi semnat de expozant şi pe baza dovezii de plată în timp util a tarifelor de participare la expoziţie conform facturii emise de organizatori.

Termenul limită maxim de înscriere şi transmitere către organizator a documentelor este 1 Mai 2012, după această dată se acceptă adeziuni numai în limita spaţiului disponibil. CONFORM TAXELOR DIN CONTRACTUL DE PARTICIPARE.

Expozantul are obligaţia de a achita valoarea spaţiului expoziţional în termen de şapte zile de la data primirii Facturii Proforme şi semnării adeziunii contract, organizatorul alocând spaţiul expoziţional numai după ce expozantul va face dovada achitării standului. În cazul neachitării întregii valori a contractului la termenul stabilit mai sus, organizatorul nu va permite participarea expozantului la expoziţie. Organizatorul va semna şi transmite expozantului Adeziunea- Contract de Participare în timp util. Din acel moment, adeziunea constituie un contract obligatoriu pentru ambele părţi

.

2.

ALOCARE SPAŢIU DE EXPUNERE

2.1.

Expozanţii pot utiliza numai spaţiul de expunere alocat de organizator. Alocarea definitivă a spaţiului se face după semnarea şi achitarea contractului.

3.

CONSTRUCŢIE STANDURI

3.1.

Construcţia standurilor se realizează de către organizator, acesta va

transmite expozantului Planul Expoziţiei şi explicarea dotărilor oferite

standard si/sau personalizate optional contracost cu mobilier si aparatura

inchiriat.

4.

AMENEJARE STANDURI, PRODUSE EXPUSE

4.1.

Amenajarea standurilor de către expozanţi se face cu o zi înainte de

data deschiderii manifestării, adică în 25 iunie 2012 între orele: 10.00 -

1900.

În ziua deschiderii expoziţiei e permisă amenajarea standurilor până la ora 10.00 (deschiderea are loc la ora 12.00 în data de marti 26 iunie 2012).

4.2. Încărcarea - descărcarea şi transportul mărfurilor şi produselor ce vor fi

expuse cade în sarcina expozanţilor.

4.3.

Sunt acceptate pentru expunere orice mărfuri şi produse, inclusiv

servicii şi înscrisuri legate de comercializarea lor, cu condiţia încadrării acestora în tematica manifestării. Nu sunt admise în cadrul expoziţiei: produse periculoase sau dăunătoare - conform legislaţiei în vigoare. Expozantului revenindu-i în cazul nerespectării clauzei, întreaga răspundere-materială, civilă şi penală.

4.4. Este permisă vânzarea en-detail cu respectarea legislaţiei în vigoare în

România. Respectarea legislaţiei este sarcina expozantului.

5.

DESFĂŞURAREA MANIFESTĂRII

5.1.

Prezentarea expozanţilor la standuri se face în fiecare zi la ora 9.00 în

prezenţa organizatorilor şi a reprezentanţilor firmei de pază. Închiderea zilnică a expoziţiei şi eliberarea spaţiului expoziţional se face zilnic cu începere de la ora 20.00.

5.2. Expozanţii au obligaţia de a păstra în bună stare materialul expoziţional

închiriat-conform Contractului de Participare şi procesului verbal de predare

primire, dacă este cazul -(panouri,vitrine, mese, scaune, spoturi, etc.). Expozanţii au obligaţia să plătească valoarea de înlocuire pentru bunurile

materialele şi instalaţiile încredinţate ce au fost degradate sau sustrase.

5.3. Eliberarea spaţiului expoziţional şi predarea materialelor încredinţate,

se realizează la închiderea sau părăsire expoziţiei.

5.4. EXPOZANTUL ARE DREPTUL SĂ FACĂ PUBLICITATE DOAR ÎN

INCINTA STANDULUI ÎNCHIRIAT ŞI ÎN LOCURILE SPECIAL AMENAJATE DE ORGANIZATO STANDUL REZERVAT DE EXPOZANT ESTE CONFORM SCHITEI

ANEXATE DE ORGANIZATOR CU NR. -------------de minim 4 mp si maxim 6 mp in functie de doleanta expozantului. Distribuirea de pliante, fluturaşi, amplasarea de afişe, banere, reclame, etc. în afara standului se va face conform Contractului de Participare Anexa nr.1, anunţând din timp

organizatorii.

5.5 Organizatorul are dreptul de a înlătura reclamele, bannerele, afişele, fluturaşii, pliantele, etc. din afara standului expozantului in cazul în care se

încalcă dispoziţiile de la 5.4., sau în cazul în care deranjează alţi expozanţi.

5.6. Organizatorul asigură paza în cadrul expoziţiei în perioada de

extrafuncţionare a acesteia, pe perioada celor 5 nopţi în perioada 25 – 31 iunie 2012.

5.7. Expozantul are obligaţia să supravegheze exponatele sale şi accesoriile

încredinţate în cadrul orarului de funcţionare a expoziţiei (10.00 –

20.00),

organizatorul fiind exonerat de orice răspundere pentru lipsurile constatate în timpul programului expoziţional, din vina expozantului.

5.8. Expozantul este răspunzător de respectarea normele PSI şi de protecţia

muncii şi are obligaţia de a instrui personalul delegat la manifestare

6.

MODALITĂŢI DE PLATĂ, TERMENE

6.1.

EXPOZANTUL are obligaţia de a achita valoarea Contractului de

Participare (tarife stand, înscriere, dotări, consum, etc) ilustrată de Factura

Proformă, în 7 zile de la primirea ei şi în termenele generale stabilite: TAXA DE EXPOZANT (PLATITĂ ÎN AVANS) = Taxa de Înscriere + Taxa de Închiriere Stand + Taxa Dotări Suplimentare=

organizatorul alocând şi rezervând standul ales numai după ce expozantul face dovada achitării contractului prin factura primită;

În cazul în care expozantul nu achită valoarea Contractului de Participare, ilustrată în factura şi nu participă la expoziţie, organizatorul îşi rezervă dreptul de a recupera 50% din valoarea contractului în conformitate cu art. 8 din contract cu titlu de daune.

6.2. Alte servicii suplimentare conform anexelor, comandate de către

expozant în ultimul moment şi posibil de îndeplinit, dar care nu au fost cuprinse în prezenta Adeziune - Contract, se vor achita de expozant pe loc în a doua zi

de expoziţie, în baza facturii emise de organizator.

6.3. Plata se face în contul trecut pe factura fiscala emisa de

organizator. 6.4. Organizatorul poate anula participarea expozanţilor care nu au achitat integral, în termenele stabilite, contravaloarea Adeziunii - Contract.

6.5. Neachitarea sumelor stabilite la termenele de mai sus, conform

contractului atrage o penalitate de 0.5% pe zi întârziere, până la plata

efectivă.

6.6. În cazul în care expozantul întârzie cu 15 zile termenul de plată

prevăzut în factură organizatorii vor apela la serviciile de recuperare avand in vedere ca acest contract este cu titlu executoriu.

7. RĂSPUNDERE

7.1. În cazul imposibilităţii desfăşurării manifestării din considerente de

forţă majoră, organizatorul va informa expozanţii cu 10 zile înainte de la începerea evenimentului, urmând să restituie expozantului toate sumele avansate de acesta în termen de 30 zile.

7.2. În cazul în care expozantul nu se prezintă la manifestare, aceasta pierde

contravaloarea avansului achitat şi va suporta toate cheltuielile ocazionate

de pregătirea expoziţiei (amenajare stand, pază, cota parte din cheltuielile:

curent, telefon, fax, material publicitar, afişe, pliante, promovare ş.a.).

7.3. Retragerea din expoziţie, înainte de închiderea oficială, se va face

numai cu acordul organizatorului.

7.4. Neachitarea sumelor stabilite la termenele de mai sus atrage o

penalitate de 0,5% pe zi de întârziere, până la plata efectivă.

8. LITIGII

8.1. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu această adeziune-

contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţare lui,

nesoluţionate pe cale amiabilă, se va soluţiona de catre instantele competente.

9. DISPOZIŢII FINALE Prezentul contract a fost încheiat azi …

declarând că a primit un exemplar şi reprezintă voinţa neviciată a părţilor.

în 2 exemplare, fiecare parte

ORGANIZATOR

SC ANDREW PROFESIONAL CONSULTING SRL Fax: 0318165200, office@biroujuridic.ro; 0756407181