Informare privind domeniul sanitar-veterinar, acte legislative, reglement ri ale UE i ale României

,
Acquis-ul comunitar în sectorul sanitar veterinar se refer la protec ia s n t ii animalelor i s n t ii publice. M surile veterinare aferente vizeaz : s n tatea animal , igiena alimentelor de origine animal , nutri ia animal i subprodusele de origine animal , medicamentele veterinare i protec ia animalelor. Diversitatea reglement rilor na ionale referitoare la produc ia i comer ul cu produse agricole i alimentare reprezint un poten ial obstacol pentru libera circula ie a bunurilor în interiorul Comunit ii. Armonizarea prevederilor na ionale, altele decât cele acoperite prin organiza iile comune ale pie ei − mai ales în domeniul utiliz rii coloran ilor, conservan ilor, hormonilor i al controlului epizotiilor - este absolut necesar pentru a face pia a transparent , pentru a simplifica schimburile comerciale i a aduce, în final, beneficii produc torilor i consumatorilor. În scopul facilit rii atât a comer ului intern, cât i a comer ului exterior, în sectoarele: veterinar, s n tatea plantelor i nutri ia animalelor s-au stabilit reguli comune la nivelul Uniunii, pentru a proteja s n tatea public , s n tatea i confortul animalelor i pentru a fi onorate a tept rile consumatorilor cu privire la ansamblul produselor alimentare. Toate acestea înseamn asigurarea unor standarde satisf c toare cu privire la animalele vii, prepararea, manipularea, transportul, inspec ia i comercializarea produselor animaliere i, în sectorul s n t ii plantelor, standarde satisf c toare pentru semin e i material s ditor, furaje pentru animale, produse de protec ie a plantelor, reziduuri ale pesticidelor, precum i reglement ri referitoare la drepturile cresc torilor de animale i agricultura organic . Reglement rile în domeniu cuprind, în total, aproape 1000 de m suri, din care 160 au fost identificate ca m suri-cheie (celelalte fiind, în majoritate, m suri de implementare). Aceste reglement ri au la baz recuno terea reciproc a competen ei autorit ilor abilitate în domeniu ale statelor membre UE. Astfel, a fost posibil desfiin area controalelor veterinare i de s n tate a plantelor în comer ul intracomunitar. Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a legisla iei este împ r it între autorit ile na ionale din fiecare stat membru i Comisia European . În acest sens se aplic urm toarele prevederi: - Comisia European este responsabil pentru coordonarea general , control/inspec ie i pentru m surile necesare asigur rii unei aplic ri uniforme a standardelor UE, în cadrul Pie ei Europene Unice. De asemenea, ea r spunde de stabilirea listelor rilor autorizate care pot exporta în UE i, în cazul produselor de origine animal , de stabilirea listelor unit ilor produc toare autorizate. - Statele membre sunt responsabile cu verificarea acceptabilit ii importurilor la frontiere, inclusiv a cerin elor de inspec ie i test ri. Statele membre sunt responsabile i de garantarea respect rii standardelor prev zute de legisla ia UE pentru comer ul intracomunitar. În cazul exportului în ter e ri, statele membre sunt responsabile, în mod general, pentru controlul condi iilor de produc ie i pentru eliberarea certificatelor de s n tate.

De asemenea. pentru a cre te concuren a produselor (atât pe pia a intern . nerespectarea standardelor de c tre produc tori atrage dup sine imposibilitatea comercializ rii produselor agricole pe pia a comunitar . Astfel. Se are in vedere in special verificarea conditiilor de comercializare a produselor proaspete. s. Ca urmare a eliminarii barierelor vamale. carne tocata si preparate din carne tocata.a trecut la identificarea si inregistrarea bovinelor in baze de date informatizate. au fost armonizate legislatiile nationale ale statelor membre in ceea ce priveste producerea si comercializarea produselor din carne. ele constituie o condi ie pentru accesul la mecanismele comunitare de sprijin (conform principiului condi ionalit ii – cross-compliance). protectia animalelor. Tot în acest context. România a f cut în ultimii ani progrese în adoptarea legisla iei în domeniul agriculturii ecologice. dat fiind c România ar putea deveni competitiv în acest gen de produse. Trebuie precizat c un produs agricol. stimularea activit ii în domeniul agriculturii ecologice ar trebui s constituie o prioritate. peste si moluste. Pe de o parte. Totu i acest ritm ridic o serie de probleme atât pentru fermierii i procesatorii români – care risc s nu aib capacitatea de a se informa cu privire la modific rile survenite – cât i pentru autorit i – Comisia European exprimându. Pe de alt parte. Or. Fiecare ferma are obligatia sa inregistreze animalele si fiecare animal are un "pasaport" specific 1. Pentru marfurile importate din terte tari. Totodat . aplicabile tuturor produselor agricole realizate i comercializate în spa iul comunitar. au fost stabilite reglementari pentru producerea si comercializarea produselor din oua. Masurile adoptate au dus la standardizarea criteriilor in domenii ca sanatatea animalelor. pe lâng problemele de informare. sanitar i fito-sanitar. cât i în cadrul . reglementari UE si Române ti. i costuri suplimentare de adaptare pentru agricultori i procesatori. controlul se face la intrarea in Comunitate sau la destinatie. trebuie s îndeplineasc criteriile generale. Pentru protejarea consumatorilor. În ultimii ani. în România s-a înregistrat o transpunere accelerat a acquis-ului comunitar din domeniul calitativ. precum i a reglement rilor sanitare i fitosanitare constituie o alt direc ie de maxim importan în procesul de adaptare a agriculturii române ti la structurile comunitare. aceste costuri se pot dovedi o piedic semnificativ în calea ob inerii avantajelor PAC de c tre fermieri. Cunoa terea i aplicarea prevederilor de acest tip de c tre fermieri sunt vitale din cel pu in dou motive. controlul veterinar si certificarea produselor destinate exportului sunt facute la locul de expeditie. în scurt timp.Respectarea standardelor de calitate. în domeniul sanitarveterinar · Laptele i produsele lactate Pia a de lapte i produse lactate este organizat în vederea reducerii pre ului de interven ie. urmând ca. s fie elaborat i Planul Na ional de Ac iune în domeniul ecologic. Acte legislative. la care se adaug i o serie de criterii specifice.i îndoielile cu privire la capacitatea de implementare a noii legisla ii din cauza resurselor umane insuficiente. transpunerea acquis-ului comunitar în legisla ia na ional presupune. sanatatea publica. pentru a ob ine eticheta de „ecologic”.

Cele mai importante schimb ri au constat în introducerea unor pl i fixe acordate direct fermierilor. trebuie precizat c între m surile luate pentru organizarea pie ei s-au num rat i cele privind s n tatea animalelor (directivele nr. luate în perioadele de criz (Regulamentul nr. ca i a unor pl i suplimentare pentru zonele defavorizate. În ciuda consecin elor negative ale celei de-a doua crize a „vacii nebune” (ESB – encefalopatia spongiforma bovina) din toamna anului 2000. s se orienteze mai mult spre pia a real . ra ionalizarea transhuman ei. 890/99 privind sistemul de marcare i etichetare aplicabil produselor de origine bovin ) sau m suri excep ionale. · Mierea Regulamentul nr. 1254/99. import (Regulamentul nr. · Produc ia i produsele de la ovine i caprine În acest sector. 1176/2000 privind adoptarea unor m suri excep ionale pentru pia a de bovine din Marea Britanie). 2973/79 privind acordarea unei asisten e pentru produsele exportate în ter e ri). 2467/98/CEE). Sunt o serie . marcaje (Regulamentul nr. spre cerin ele i tendin ele acesteia. 907/2000. cât i pentru ajutorarea fermierilor prin acordarea de ajutoare financiare directe (Regulamentele nr. 64/432 privind s n tatea bovinelor. Instrumentele utilizate presupun acordarea unor pl i directe pe cap de vit . 98/296 referitoare la inspec ia comunitar ). 1256/99). respectarea procedurilor de stocare a surplusului i aranjamente privind comer ul cu ter e state. 1445/95 privind licen ele de import). iar statele membre au responsabilitatea întocmirii studiilor din apicultur referitoare la produc ii. nr. nr. 83/471 i nr. reforma a urm rit s determine produc ia de ovine i caprine. În acest context. limitarea densit ii animalelor pentru micii produc tori. · Carne de vit Organizarea comun a pie ei c rnii de vit este supus Regulamentelor nr. Regulamentul nr. Aceasta din urm este sprijinit prin acordarea de asisten tehnic . 1255/99 i nr. se poate spune c organizarea pie ei nu i-a atins pe deplin scopul. Reglementarea circulatiei produselor alimentare în spatiul comunitar este unul din domeniile cele mai avansate si într-o continua dezvoltare datorita consumului mare de astfel de produse si a impactului pe care îl pot avea asupra vietii si sanatatii populatiei. modificat i completat de Regulamentul nr. 80/122 privind eradicarea tuberculozei. 563/82 privind pre ul pentru bovine adulte). 1805/77 privind depozitarea produselor din carne de vit ). 716/76. export (Regulamentul nr. nr. O aten ie deosebit este acordat asocia iilor apicultorilor cu care statele membre coopereaz în punerea în aplicare a planurilor na ionale referitoare la produc ia de miere. interven ii (Regulamentul nr. acordate pe cap de animal (Regulamentul nr. mecanismele de gestionare prev zute de „Agenda 2000” s-au dovedit suficient de robuste i flexibile pentru a permite refacerea i stabilizarea pie ei. Cu toate c au fost luate o serie de m suri pentru descurajarea produc iei intensive. m suri de sprijinire a laboratoarelor i a cercet rii pentru cre terea calit ii produselor. pre uri (Regulamentul nr.celei mondiale). 2300/97 stabile te con inutul programelor na ionale i modul de acordare a ajutoarelor financiare de c tre Uniune. 2342/99 i nr. 1221/97 a urm rit îmbun t irea produc iei de miere. structuri de marketing i formarea pre urilor.

precum si declaratia oficiala pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate o o o o o o .02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele de sanatate a animalelor.02 MO nr. 79/693.de Directive si Reglementari care prevad modul de exploatare. 106/ 11.583/06. Alte reglementari .08. 88/593.Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la punctele de inspectie de trecere a frontierei .01 MO nr. 90/496 CEE si Reglementarile 49/2000.10.199/25.05. caprine.539/02 .750/15. O atentie deosebita o prezinta etichetarea alimentelor care este obligatorie pentru toate produsele.821/20. 50/2000 si 1139/98. • produsele din cafea.07. precum si de carne proaspata si produse din carne OMAAP nr.10. 1999/10 CE. 234/ 13. etichetare.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si certificarea veterinara pentru importul de ovine si caprine din tari terte OMAAP nr.01 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala modificat de OMAAP nr.Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la destinatie OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care Romania avizeaza importul de lapte si produse lactate OMAAP nr.03. 234/ 30.07. 85/7.456/10. • produsele lactate – Directivele Consiliului 76/118. 608 etc.02 MO nr. 83/417. OMAAP nr. comercializare. 83/635.Conditii tehnice pentru produsele de origine animala provenite din import . OMAAP nr. 80. 446/25.64/02 .02 MO nr. 285/ 08.728/07. 414/ 25.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care România avizeaza importul de bovine. • sucurile naturale – Directivele Consiliului 93/77.12.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor. alimentatiei si padurilor (OMAAP) si ale presedintelui autoritatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor (OPANSVSA) privind norme sanitar veterinare ce trebuie avute in vedere la importul produselor de origine animala: o OMAAP nr. ecvidee. cacao si ciocolata – Directivele Consiliului 99/4. transport si marcare a produselor din diverse sectoare precum: • aromele din alimente – Directiva 88/388 CE si Reglementarea 2232/96 CE. care reglementeaza comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de pasari si oua de incubatie .03. • apele minerale – Directiva 80/777 CEE.242/02 si OMAAP nr. 89/396 CE. ovine.10.Conditii generale pentru admiterea la import a produselor de origine animala . • alimentele tratate – Directiva 1999/2 CE si Directiva 1999/3 CE.10. 242/ 15.ordine ale ministrului agriculturii.06. certificarea. porcine. 93/45.08.Reguli pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene .12. 89/344. 78/630.Reguli pentru importul din tari terte OMAAP nr. 474/ 05.01 MO nr. La nivel comunitar aceasta obligativitate este stipulata prin Directivele 2000/13 CE.02 MO nr.01 privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte.01 MO nr.

si ale produselor.2003 pentru aprobarea NSV privind problemele de sanatate si inspectie veterinara dupa importul in Romania din tari terte de bovine. 136/ 16. 60/ 11. inclusiv amestecuri.2005 MO nr.01. OMAPAM nr.987/27.01.08. 535/13. OMAAP nr.02 MO nr.02. care contin aceste produse OMAAP nr.95/28.10.2003 MO nr.06.392/06.2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete.04.o o o o o o o o o o o o o o o OMAAP nr.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din fosta Republica Iugoslava a Macedoniei OPANSVSA nr.2004 MO nr. 258/ 08.2004 MO nr.12.94/28.2002 Mo nr.01.2005 pentru aprobarea NSV referitoare la lista unitatilor din republica Macedonia autorizate pentru importul de carne proaspata in Romania .455/2003 OMAAP nr.739/09. 134/ 16. cu exceptia mamiferelor.251/11. 138/ 21.10. 391/ 29.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor si importurilor de melci destinati consumului uman OMAAP nr.2002 MO nr.32/22. 401/ 15.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate animala care reglementeaza comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de carne proaspata de pasare OMAAP nr.2003 MO nr.11.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la s n tatea animalelor i condi iile de certificare pentru activit i de import în România de albine i bondari (Apis mellifera i Bombus spp. 721/ 26.08. precum si certificarea veterinara pentru activitatile de import de carne tocata si carne preparata din tari terte.10.02 MO nr.10.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Insulele Falkland OPANSVSA nr.) din anumite ri ter e OPANSVSA nr. 367/ 31.02 MO nr.701/07.09. 580/ 2002 MO nr.01. 342/ 09.10.07.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate care reglementeaza comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspata.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind importul si comercializarea fainei de peste si din alte animale marine. OMAAP nr.08. carne proaspata sau produse din carne provenite de la acestea.743/11.891/10.12.04.02 MO nr.133/14. 304/15.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Republica Federala Iugoslavia OPANSVSA nr.12.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile comertului si importurilor de pulpe de broasca destinate consumului uman OMAAP nr. altele decât alimentele pentru animalele de companie.2003 pentru aprobarea NSV privind conditiile de sanatate animala si de sanatate publica.2004 MO nr.09.02 MO nr.17/6. 544/ 22.250/11.07. porcine.10. 31/ 09. caprine. modificat de OMAAP nr.735/08.02. ovine.743/11.12. OMAAP nr.04.2003 pentru aprobarea regulilor privind importul si exportul produselor agroalimentare ecologice OPANSVSA nr.2003 pentru aprobarea NSV privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre UE cu unele animale vii si produse de origine animala.11.2004 MO nr.

954/2005 si 955/2005. 150 din 14 mai 2004 (*republicata*) privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale 2) HOTARARE nr. 852/2004. 853/2004.122/ 23.. 130/ 02. cuprinse în a a numitele . 925 din 11 august 2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor 4) HOTARARE nr.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Namibia OPANSVSA nr. Prezent m în continuare aceast legisla ie.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste masuri cu privire la activitati de import de produse de origine animala destinate consumului personal OPANSVSA nr. prin Regulamentul CE nr.12. acestea sunt reglementate de c tre Regulamentele CE nr. 104/ 09. 11/ 21. 301 din 22 decembrie 2006 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare.2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii. 954 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala 5) HOTARARE nr. produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontier .o o o o o OPANSVSA nr.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Republica Africa de Sud OPANSVSA nr. Siguran a alimentar -Domeniul produselor alimentare este reglementat în ceea ce prive te SIGURAN A ALIMENTELOR. 925/2005. transpus în legisla ia româneasc prin Legea nr. 150/2004. împreun cu alte reglement ri din domeniul siguran ei alimentare: 1) LEGE nr.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie sa fie examinate la posturile de inspectie de frontier în baza Directivei Consiliului 97/78/EC OPANSVSA nr. a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor . Aceste reglement ri sunt transpuse în legisla ia na ional prin Hot rârile de Guvern nr.11. -În ceea ce prive te IGIENA Produselor Alimentare. 924/2005.11.01. 955 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animala destinate consumului uman 6) ORDIN nr.178/2002. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare 3) HOTARARE nr.123/ 23.11.01.Bune Practici în Igien ”.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de efectuare a exportului de ecvine in statele membre ale Uniunii Europene OPANSVSA nr. 10/ 21. 854/2004 si 882/2004.

cereale si alte produse de origine vegetala 8) ORDIN nr. a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor 9) ORDIN nr. carne de porc i produse neprelucrate termic provenind din carne de porc. ucise sau altfel afectate. În cazul în care România nu va fi capabil s pun la punct un sistem adecvat de colectare i tratare a cadavrelor i a subproduselor . al ministrului agriculturii. 1. 23/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din con inutul sau de pe suprafa a produselor alimentare de origine animal 13) ORDIN nr. 1700 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea. legume. 118 din 10 mai 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguranta Alimentelor. 12 din 23 ianuarie 2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe. 129 din 23 mai 2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala 10) ORDIN nr. 145 din 26 iunie 2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor 11) HOT RÂRE nr. cereale i alte produse de origine vegetala 14) HOT RÂRE Nr.România nu îndepline te în totalitate acquis-ul comunitar în ceea ce prive te Encefalopatiile Spongiforme Transmisibile.415 din 2 septembrie 2004 privind acordarea desp gubirilor pentru animalele t iate. . 837 din 10 septembrie 2004 15 ) Ordin nr. controlul i eradicarea pestei porcine clasice în România 12) ORDIN nr. legume. 144 din 21 iunie 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. p durilor i dezvolt rii rurale. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în i pe fructe. 161 din 9 august 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 190 din 13 iunie 2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la inspectia vizuala pentru detectarea parazitilor in produsele din pescuit . al ministrului s n t ii i al pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor nr. în vederea lichid rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor Publicat în: Monitorul Oficial Nr.Datorit existen ei pestei porcine clasice România nu va putea efectua comer intracomunitar cu porcine. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare.7) ORDIN nr.

Aceste m suri vor preveni vânzarea unor produse ob inute din lapte neconform în alte State Membre. Romania a cerut urmatoarele perioade de tranzitie pentru in ceea ce priveste domeniul sanitar-veterinar. M surile vor fi luate în baza Articolului 42 din Actul de Aderare.o perioada de tranzitie de 3 ani. . control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile. Directiva 92/118/CE. precum si pentru organizarea centrelor de colectare si de standardizare a lui.o perioada de tranzitie de 3 ani.o perioada de tranzitie de 3 ani. .2009.12. pana la data de 31.12. .Lista unit ilor agro-alimentare din România care nu vor putea s efectueze comer intra-comunitar în decursul unei perioade de trei ani i care sunt neconforme înc cu acquis-ul comunitar va putea fi actualizat pân la data ader rii.12. dac este necesar. Directiva 92/45/CE). Directiva 91/495/CE.o perioada de tranzitie de 3 ani. Legisla ia în acest domeniu este reglementat prin Ordinul nr. m suri tranzitorii care au la baz Aricolul 42 al Actului de Aderare trebuie adoptate în sectorul laptelui din cauza discrepan ei dintre capacitatea de prelucrare a unit ilor cu posibilitate de tratare conform i existen a laptelui neprelucrat conform.2009. . i alte unit i neconforme. 2009. pana la data de 31.12. in conformitate cu cerintele UE (Directiva 92/46/CE. pana la data de 31. pana la data de 31. Actualizarea listelor va include. Directiva 71/118/CEE. pentru a se conforma cerintelor UE cu privire la fermele de animale de lapte si la calitatea laptelui crud obtinut (Directiva 92/46 CE si Decizia 89/362 CEE). pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de procesare a laptelui. . Directiva 94/65/CE.2009. Decizia 95/342/CEE). vor fi impuse restric ii referitoare la capacitatea de folosire a unor sub-produse (de exemplu pentru furajarea animalelor). In cadrul documentului de pozitie. pentru a aplica la nivel national politica de nevaccinare pentru pesta porcina clasica (Directiva 80/217 CEE). pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de taiere si procesare a carnii.144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire. respectiv al sigurantei alimentare: .Suplimentar. in conformitate cu cerintele UE (Directiva 64/433/CEE. .animale i nu vor fi modernizare unit ile de ecarisare. Directiva 77/99/CEE. Aceast procedur are la baz m surile tranzitorii prev zute în Actul de Aderare. Ele vor intra în vigoare dup aderare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful