Informare privind domeniul sanitar-veterinar, acte legislative, reglement ri ale UE i ale României

,
Acquis-ul comunitar în sectorul sanitar veterinar se refer la protec ia s n t ii animalelor i s n t ii publice. M surile veterinare aferente vizeaz : s n tatea animal , igiena alimentelor de origine animal , nutri ia animal i subprodusele de origine animal , medicamentele veterinare i protec ia animalelor. Diversitatea reglement rilor na ionale referitoare la produc ia i comer ul cu produse agricole i alimentare reprezint un poten ial obstacol pentru libera circula ie a bunurilor în interiorul Comunit ii. Armonizarea prevederilor na ionale, altele decât cele acoperite prin organiza iile comune ale pie ei − mai ales în domeniul utiliz rii coloran ilor, conservan ilor, hormonilor i al controlului epizotiilor - este absolut necesar pentru a face pia a transparent , pentru a simplifica schimburile comerciale i a aduce, în final, beneficii produc torilor i consumatorilor. În scopul facilit rii atât a comer ului intern, cât i a comer ului exterior, în sectoarele: veterinar, s n tatea plantelor i nutri ia animalelor s-au stabilit reguli comune la nivelul Uniunii, pentru a proteja s n tatea public , s n tatea i confortul animalelor i pentru a fi onorate a tept rile consumatorilor cu privire la ansamblul produselor alimentare. Toate acestea înseamn asigurarea unor standarde satisf c toare cu privire la animalele vii, prepararea, manipularea, transportul, inspec ia i comercializarea produselor animaliere i, în sectorul s n t ii plantelor, standarde satisf c toare pentru semin e i material s ditor, furaje pentru animale, produse de protec ie a plantelor, reziduuri ale pesticidelor, precum i reglement ri referitoare la drepturile cresc torilor de animale i agricultura organic . Reglement rile în domeniu cuprind, în total, aproape 1000 de m suri, din care 160 au fost identificate ca m suri-cheie (celelalte fiind, în majoritate, m suri de implementare). Aceste reglement ri au la baz recuno terea reciproc a competen ei autorit ilor abilitate în domeniu ale statelor membre UE. Astfel, a fost posibil desfiin area controalelor veterinare i de s n tate a plantelor în comer ul intracomunitar. Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a legisla iei este împ r it între autorit ile na ionale din fiecare stat membru i Comisia European . În acest sens se aplic urm toarele prevederi: - Comisia European este responsabil pentru coordonarea general , control/inspec ie i pentru m surile necesare asigur rii unei aplic ri uniforme a standardelor UE, în cadrul Pie ei Europene Unice. De asemenea, ea r spunde de stabilirea listelor rilor autorizate care pot exporta în UE i, în cazul produselor de origine animal , de stabilirea listelor unit ilor produc toare autorizate. - Statele membre sunt responsabile cu verificarea acceptabilit ii importurilor la frontiere, inclusiv a cerin elor de inspec ie i test ri. Statele membre sunt responsabile i de garantarea respect rii standardelor prev zute de legisla ia UE pentru comer ul intracomunitar. În cazul exportului în ter e ri, statele membre sunt responsabile, în mod general, pentru controlul condi iilor de produc ie i pentru eliberarea certificatelor de s n tate.

Ca urmare a eliminarii barierelor vamale. Pentru protejarea consumatorilor. pe lâng problemele de informare. controlul se face la intrarea in Comunitate sau la destinatie. trebuie s îndeplineasc criteriile generale. i costuri suplimentare de adaptare pentru agricultori i procesatori. carne tocata si preparate din carne tocata. au fost stabilite reglementari pentru producerea si comercializarea produselor din oua. Pentru marfurile importate din terte tari. în scurt timp. au fost armonizate legislatiile nationale ale statelor membre in ceea ce priveste producerea si comercializarea produselor din carne. stimularea activit ii în domeniul agriculturii ecologice ar trebui s constituie o prioritate. ele constituie o condi ie pentru accesul la mecanismele comunitare de sprijin (conform principiului condi ionalit ii – cross-compliance). pentru a ob ine eticheta de „ecologic”. la care se adaug i o serie de criterii specifice. urmând ca. în România s-a înregistrat o transpunere accelerat a acquis-ului comunitar din domeniul calitativ. Or. De asemenea.i îndoielile cu privire la capacitatea de implementare a noii legisla ii din cauza resurselor umane insuficiente. România a f cut în ultimii ani progrese în adoptarea legisla iei în domeniul agriculturii ecologice. precum i a reglement rilor sanitare i fitosanitare constituie o alt direc ie de maxim importan în procesul de adaptare a agriculturii române ti la structurile comunitare. protectia animalelor. reglementari UE si Române ti. s fie elaborat i Planul Na ional de Ac iune în domeniul ecologic. În ultimii ani. dat fiind c România ar putea deveni competitiv în acest gen de produse. în domeniul sanitarveterinar · Laptele i produsele lactate Pia a de lapte i produse lactate este organizat în vederea reducerii pre ului de interven ie. Totodat .a trecut la identificarea si inregistrarea bovinelor in baze de date informatizate. s. nerespectarea standardelor de c tre produc tori atrage dup sine imposibilitatea comercializ rii produselor agricole pe pia a comunitar . controlul veterinar si certificarea produselor destinate exportului sunt facute la locul de expeditie. Fiecare ferma are obligatia sa inregistreze animalele si fiecare animal are un "pasaport" specific 1. sanitar i fito-sanitar. Cunoa terea i aplicarea prevederilor de acest tip de c tre fermieri sunt vitale din cel pu in dou motive. Pe de o parte. aceste costuri se pot dovedi o piedic semnificativ în calea ob inerii avantajelor PAC de c tre fermieri.Respectarea standardelor de calitate. sanatatea publica. peste si moluste. Acte legislative. transpunerea acquis-ului comunitar în legisla ia na ional presupune. Astfel. aplicabile tuturor produselor agricole realizate i comercializate în spa iul comunitar. pentru a cre te concuren a produselor (atât pe pia a intern . Masurile adoptate au dus la standardizarea criteriilor in domenii ca sanatatea animalelor. Se are in vedere in special verificarea conditiilor de comercializare a produselor proaspete. Trebuie precizat c un produs agricol. cât i în cadrul . Tot în acest context. Totu i acest ritm ridic o serie de probleme atât pentru fermierii i procesatorii români – care risc s nu aib capacitatea de a se informa cu privire la modific rile survenite – cât i pentru autorit i – Comisia European exprimându. Pe de alt parte.

În acest context. În ciuda consecin elor negative ale celei de-a doua crize a „vacii nebune” (ESB – encefalopatia spongiforma bovina) din toamna anului 2000. import (Regulamentul nr. Cele mai importante schimb ri au constat în introducerea unor pl i fixe acordate direct fermierilor. 83/471 i nr. acordate pe cap de animal (Regulamentul nr.celei mondiale). 1445/95 privind licen ele de import). mecanismele de gestionare prev zute de „Agenda 2000” s-au dovedit suficient de robuste i flexibile pentru a permite refacerea i stabilizarea pie ei. Sunt o serie . interven ii (Regulamentul nr. O aten ie deosebit este acordat asocia iilor apicultorilor cu care statele membre coopereaz în punerea în aplicare a planurilor na ionale referitoare la produc ia de miere. 1256/99). nr. 2467/98/CEE). 1176/2000 privind adoptarea unor m suri excep ionale pentru pia a de bovine din Marea Britanie). · Mierea Regulamentul nr. modificat i completat de Regulamentul nr. · Carne de vit Organizarea comun a pie ei c rnii de vit este supus Regulamentelor nr. 1255/99 i nr. Cu toate c au fost luate o serie de m suri pentru descurajarea produc iei intensive. 2342/99 i nr. 1254/99. export (Regulamentul nr. trebuie precizat c între m surile luate pentru organizarea pie ei s-au num rat i cele privind s n tatea animalelor (directivele nr. reforma a urm rit s determine produc ia de ovine i caprine. · Produc ia i produsele de la ovine i caprine În acest sector. spre cerin ele i tendin ele acesteia. 98/296 referitoare la inspec ia comunitar ). 1221/97 a urm rit îmbun t irea produc iei de miere. m suri de sprijinire a laboratoarelor i a cercet rii pentru cre terea calit ii produselor. 2973/79 privind acordarea unei asisten e pentru produsele exportate în ter e ri). 907/2000. 64/432 privind s n tatea bovinelor. 890/99 privind sistemul de marcare i etichetare aplicabil produselor de origine bovin ) sau m suri excep ionale. respectarea procedurilor de stocare a surplusului i aranjamente privind comer ul cu ter e state. cât i pentru ajutorarea fermierilor prin acordarea de ajutoare financiare directe (Regulamentele nr. nr. pre uri (Regulamentul nr. iar statele membre au responsabilitatea întocmirii studiilor din apicultur referitoare la produc ii. marcaje (Regulamentul nr. 2300/97 stabile te con inutul programelor na ionale i modul de acordare a ajutoarelor financiare de c tre Uniune. limitarea densit ii animalelor pentru micii produc tori. Reglementarea circulatiei produselor alimentare în spatiul comunitar este unul din domeniile cele mai avansate si într-o continua dezvoltare datorita consumului mare de astfel de produse si a impactului pe care îl pot avea asupra vietii si sanatatii populatiei. nr. luate în perioadele de criz (Regulamentul nr. structuri de marketing i formarea pre urilor. 563/82 privind pre ul pentru bovine adulte). ra ionalizarea transhuman ei. ca i a unor pl i suplimentare pentru zonele defavorizate. Aceasta din urm este sprijinit prin acordarea de asisten tehnic . 1805/77 privind depozitarea produselor din carne de vit ). Regulamentul nr. 80/122 privind eradicarea tuberculozei. s se orienteze mai mult spre pia a real . 716/76. Instrumentele utilizate presupun acordarea unor pl i directe pe cap de vit . se poate spune c organizarea pie ei nu i-a atins pe deplin scopul.

• produsele din cafea.01 MO nr. 414/ 25.01 privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte. 50/2000 si 1139/98. care reglementeaza comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de pasari si oua de incubatie . 88/593.de Directive si Reglementari care prevad modul de exploatare. • alimentele tratate – Directiva 1999/2 CE si Directiva 1999/3 CE. caprine. ecvidee.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care România avizeaza importul de bovine.10.Reguli pentru importul din tari terte OMAAP nr.07. • sucurile naturale – Directivele Consiliului 93/77.242/02 si OMAAP nr.583/06. OMAAP nr. OMAAP nr. 83/635.03.456/10.10. 1999/10 CE.03. 106/ 11. 474/ 05.64/02 . precum si de carne proaspata si produse din carne OMAAP nr.Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la punctele de inspectie de trecere a frontierei .02 MO nr.01 MO nr.01 MO nr.Reguli pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene .02 MO nr.ordine ale ministrului agriculturii. 83/417. 79/693.539/02 . ovine. 80. certificarea. 285/ 08.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care Romania avizeaza importul de lapte si produse lactate OMAAP nr. precum si declaratia oficiala pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate o o o o o o .Conditii tehnice pentru produsele de origine animala provenite din import .06.12. 78/630.Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la destinatie OMAAP nr. 89/344.07. transport si marcare a produselor din diverse sectoare precum: • aromele din alimente – Directiva 88/388 CE si Reglementarea 2232/96 CE.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si certificarea veterinara pentru importul de ovine si caprine din tari terte OMAAP nr.08.Conditii generale pentru admiterea la import a produselor de origine animala . • produsele lactate – Directivele Consiliului 76/118. O atentie deosebita o prezinta etichetarea alimentelor care este obligatorie pentru toate produsele. etichetare.02 MO nr.12.02 MO nr. • apele minerale – Directiva 80/777 CEE.08.750/15. 608 etc. 234/ 30. 446/25. 89/396 CE. Alte reglementari . alimentatiei si padurilor (OMAAP) si ale presedintelui autoritatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor (OPANSVSA) privind norme sanitar veterinare ce trebuie avute in vedere la importul produselor de origine animala: o OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor.10.199/25. 242/ 15.728/07.821/20.10.01 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala modificat de OMAAP nr. cacao si ciocolata – Directivele Consiliului 99/4. comercializare. 90/496 CEE si Reglementarile 49/2000. 234/ 13.05.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele de sanatate a animalelor. La nivel comunitar aceasta obligativitate este stipulata prin Directivele 2000/13 CE. 93/45. 85/7. porcine.

04. 134/ 16.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile comertului si importurilor de pulpe de broasca destinate consumului uman OMAAP nr. 580/ 2002 MO nr. porcine.2005 pentru aprobarea NSV referitoare la lista unitatilor din republica Macedonia autorizate pentru importul de carne proaspata in Romania .95/28.11.739/09.11. OMAAP nr.12.250/11. 391/ 29. 60/ 11.2002 MO nr.12.02 MO nr.09.07.701/07. OMAAP nr.02 MO nr.01.2004 MO nr. OMAAP nr. ovine.251/11. precum si certificarea veterinara pentru activitatile de import de carne tocata si carne preparata din tari terte.2003 pentru aprobarea NSV privind conditiile de sanatate animala si de sanatate publica. OMAPAM nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor si importurilor de melci destinati consumului uman OMAAP nr. altele decât alimentele pentru animalele de companie.02 MO nr.2003 MO nr.) din anumite ri ter e OPANSVSA nr.09.08.12. cu exceptia mamiferelor.2004 MO nr.2005 MO nr.02 MO nr.01.o o o o o o o o o o o o o o o OMAAP nr.06.10.10.735/08.12.2004 MO nr.08. 258/ 08.455/2003 OMAAP nr.133/14.2002 Mo nr. 138/ 21.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind importul si comercializarea fainei de peste si din alte animale marine. 136/ 16. inclusiv amestecuri.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Insulele Falkland OPANSVSA nr. si ale produselor.01. 31/ 09.2003 MO nr.2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la s n tatea animalelor i condi iile de certificare pentru activit i de import în România de albine i bondari (Apis mellifera i Bombus spp.94/28.10.891/10.392/06.987/27.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Republica Federala Iugoslavia OPANSVSA nr.743/11.2003 pentru aprobarea NSV privind problemele de sanatate si inspectie veterinara dupa importul in Romania din tari terte de bovine.04.17/6.10. 367/ 31.01.10.10.08.04.02.2003 pentru aprobarea NSV privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre UE cu unele animale vii si produse de origine animala.2004 MO nr. 544/ 22.02.07. modificat de OMAAP nr.32/22.02 MO nr.2003 pentru aprobarea regulilor privind importul si exportul produselor agroalimentare ecologice OPANSVSA nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate animala care reglementeaza comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de carne proaspata de pasare OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate care reglementeaza comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspata. carne proaspata sau produse din carne provenite de la acestea.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din fosta Republica Iugoslava a Macedoniei OPANSVSA nr. care contin aceste produse OMAAP nr. caprine. 535/13. 342/ 09. 304/15.743/11. 721/ 26. 401/ 15.

925 din 11 august 2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor 4) HOTARARE nr. 301 din 22 decembrie 2006 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare.12. împreun cu alte reglement ri din domeniul siguran ei alimentare: 1) LEGE nr. 150/2004.2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii.01. 10/ 21. prin Regulamentul CE nr. Aceste reglement ri sunt transpuse în legisla ia na ional prin Hot rârile de Guvern nr.o o o o o OPANSVSA nr.123/ 23..11. 955 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animala destinate consumului uman 6) ORDIN nr.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de efectuare a exportului de ecvine in statele membre ale Uniunii Europene OPANSVSA nr. 925/2005. 104/ 09. 853/2004.178/2002.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste masuri cu privire la activitati de import de produse de origine animala destinate consumului personal OPANSVSA nr. cuprinse în a a numitele . 954 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala 5) HOTARARE nr.122/ 23.11. 11/ 21. Siguran a alimentar -Domeniul produselor alimentare este reglementat în ceea ce prive te SIGURAN A ALIMENTELOR. 852/2004. 130/ 02. transpus în legisla ia româneasc prin Legea nr. acestea sunt reglementate de c tre Regulamentele CE nr.11. Prezent m în continuare aceast legisla ie.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Namibia OPANSVSA nr. produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontier .Bune Practici în Igien ”.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Republica Africa de Sud OPANSVSA nr.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie sa fie examinate la posturile de inspectie de frontier în baza Directivei Consiliului 97/78/EC OPANSVSA nr.01. 954/2005 si 955/2005. 854/2004 si 882/2004. 150 din 14 mai 2004 (*republicata*) privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale 2) HOTARARE nr. 924/2005. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare 3) HOTARARE nr. a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor . -În ceea ce prive te IGIENA Produselor Alimentare.

în vederea lichid rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor Publicat în: Monitorul Oficial Nr.7) ORDIN nr. 1700 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea. 23/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din con inutul sau de pe suprafa a produselor alimentare de origine animal 13) ORDIN nr. 161 din 9 august 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. ucise sau altfel afectate. cereale si alte produse de origine vegetala 8) ORDIN nr. al ministrului s n t ii i al pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor nr. a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor 9) ORDIN nr. al ministrului agriculturii. 145 din 26 iunie 2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor 11) HOT RÂRE nr. . controlul i eradicarea pestei porcine clasice în România 12) ORDIN nr.415 din 2 septembrie 2004 privind acordarea desp gubirilor pentru animalele t iate. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare.Datorit existen ei pestei porcine clasice România nu va putea efectua comer intracomunitar cu porcine. În cazul în care România nu va fi capabil s pun la punct un sistem adecvat de colectare i tratare a cadavrelor i a subproduselor . 118 din 10 mai 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguranta Alimentelor. legume. 837 din 10 septembrie 2004 15 ) Ordin nr.România nu îndepline te în totalitate acquis-ul comunitar în ceea ce prive te Encefalopatiile Spongiforme Transmisibile. carne de porc i produse neprelucrate termic provenind din carne de porc. 129 din 23 mai 2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala 10) ORDIN nr. cereale i alte produse de origine vegetala 14) HOT RÂRE Nr. 1. 144 din 21 iunie 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. legume. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în i pe fructe. 190 din 13 iunie 2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la inspectia vizuala pentru detectarea parazitilor in produsele din pescuit . 12 din 23 ianuarie 2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe. p durilor i dezvolt rii rurale.

pana la data de 31. vor fi impuse restric ii referitoare la capacitatea de folosire a unor sub-produse (de exemplu pentru furajarea animalelor). . in conformitate cu cerintele UE (Directiva 64/433/CEE. pana la data de 31. Directiva 91/495/CE.o perioada de tranzitie de 3 ani. i alte unit i neconforme.2009. Aceste m suri vor preveni vânzarea unor produse ob inute din lapte neconform în alte State Membre.o perioada de tranzitie de 3 ani.2009. precum si pentru organizarea centrelor de colectare si de standardizare a lui. Directiva 94/65/CE. Directiva 92/45/CE). Actualizarea listelor va include.o perioada de tranzitie de 3 ani. in conformitate cu cerintele UE (Directiva 92/46/CE.12. .144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire. Directiva 77/99/CEE. pentru a se conforma cerintelor UE cu privire la fermele de animale de lapte si la calitatea laptelui crud obtinut (Directiva 92/46 CE si Decizia 89/362 CEE). . Directiva 71/118/CEE. M surile vor fi luate în baza Articolului 42 din Actul de Aderare. pana la data de 31. Ele vor intra în vigoare dup aderare. pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de taiere si procesare a carnii. Decizia 95/342/CEE). 2009.o perioada de tranzitie de 3 ani. Romania a cerut urmatoarele perioade de tranzitie pentru in ceea ce priveste domeniul sanitar-veterinar. pentru a aplica la nivel national politica de nevaccinare pentru pesta porcina clasica (Directiva 80/217 CEE). dac este necesar.Suplimentar. pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de procesare a laptelui. Aceast procedur are la baz m surile tranzitorii prev zute în Actul de Aderare. m suri tranzitorii care au la baz Aricolul 42 al Actului de Aderare trebuie adoptate în sectorul laptelui din cauza discrepan ei dintre capacitatea de prelucrare a unit ilor cu posibilitate de tratare conform i existen a laptelui neprelucrat conform. .2009.12. respectiv al sigurantei alimentare: .Lista unit ilor agro-alimentare din România care nu vor putea s efectueze comer intra-comunitar în decursul unei perioade de trei ani i care sunt neconforme înc cu acquis-ul comunitar va putea fi actualizat pân la data ader rii. In cadrul documentului de pozitie.animale i nu vor fi modernizare unit ile de ecarisare. . control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile. pana la data de 31. Legisla ia în acest domeniu este reglementat prin Ordinul nr.12. . Directiva 92/118/CE.12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful