P. 1
1158_norme sanitar-veterinare

1158_norme sanitar-veterinare

|Views: 25|Likes:
Published by Daniela Toader

More info:

Published by: Daniela Toader on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

Informare privind domeniul sanitar-veterinar, acte legislative, reglement ri ale UE i ale României

,
Acquis-ul comunitar în sectorul sanitar veterinar se refer la protec ia s n t ii animalelor i s n t ii publice. M surile veterinare aferente vizeaz : s n tatea animal , igiena alimentelor de origine animal , nutri ia animal i subprodusele de origine animal , medicamentele veterinare i protec ia animalelor. Diversitatea reglement rilor na ionale referitoare la produc ia i comer ul cu produse agricole i alimentare reprezint un poten ial obstacol pentru libera circula ie a bunurilor în interiorul Comunit ii. Armonizarea prevederilor na ionale, altele decât cele acoperite prin organiza iile comune ale pie ei − mai ales în domeniul utiliz rii coloran ilor, conservan ilor, hormonilor i al controlului epizotiilor - este absolut necesar pentru a face pia a transparent , pentru a simplifica schimburile comerciale i a aduce, în final, beneficii produc torilor i consumatorilor. În scopul facilit rii atât a comer ului intern, cât i a comer ului exterior, în sectoarele: veterinar, s n tatea plantelor i nutri ia animalelor s-au stabilit reguli comune la nivelul Uniunii, pentru a proteja s n tatea public , s n tatea i confortul animalelor i pentru a fi onorate a tept rile consumatorilor cu privire la ansamblul produselor alimentare. Toate acestea înseamn asigurarea unor standarde satisf c toare cu privire la animalele vii, prepararea, manipularea, transportul, inspec ia i comercializarea produselor animaliere i, în sectorul s n t ii plantelor, standarde satisf c toare pentru semin e i material s ditor, furaje pentru animale, produse de protec ie a plantelor, reziduuri ale pesticidelor, precum i reglement ri referitoare la drepturile cresc torilor de animale i agricultura organic . Reglement rile în domeniu cuprind, în total, aproape 1000 de m suri, din care 160 au fost identificate ca m suri-cheie (celelalte fiind, în majoritate, m suri de implementare). Aceste reglement ri au la baz recuno terea reciproc a competen ei autorit ilor abilitate în domeniu ale statelor membre UE. Astfel, a fost posibil desfiin area controalelor veterinare i de s n tate a plantelor în comer ul intracomunitar. Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a legisla iei este împ r it între autorit ile na ionale din fiecare stat membru i Comisia European . În acest sens se aplic urm toarele prevederi: - Comisia European este responsabil pentru coordonarea general , control/inspec ie i pentru m surile necesare asigur rii unei aplic ri uniforme a standardelor UE, în cadrul Pie ei Europene Unice. De asemenea, ea r spunde de stabilirea listelor rilor autorizate care pot exporta în UE i, în cazul produselor de origine animal , de stabilirea listelor unit ilor produc toare autorizate. - Statele membre sunt responsabile cu verificarea acceptabilit ii importurilor la frontiere, inclusiv a cerin elor de inspec ie i test ri. Statele membre sunt responsabile i de garantarea respect rii standardelor prev zute de legisla ia UE pentru comer ul intracomunitar. În cazul exportului în ter e ri, statele membre sunt responsabile, în mod general, pentru controlul condi iilor de produc ie i pentru eliberarea certificatelor de s n tate.

reglementari UE si Române ti. precum i a reglement rilor sanitare i fitosanitare constituie o alt direc ie de maxim importan în procesul de adaptare a agriculturii române ti la structurile comunitare. Ca urmare a eliminarii barierelor vamale. Totodat . la care se adaug i o serie de criterii specifice. Or. Cunoa terea i aplicarea prevederilor de acest tip de c tre fermieri sunt vitale din cel pu in dou motive. în domeniul sanitarveterinar · Laptele i produsele lactate Pia a de lapte i produse lactate este organizat în vederea reducerii pre ului de interven ie. Se are in vedere in special verificarea conditiilor de comercializare a produselor proaspete. cât i în cadrul .Respectarea standardelor de calitate. sanitar i fito-sanitar. s fie elaborat i Planul Na ional de Ac iune în domeniul ecologic. Pentru protejarea consumatorilor. s. în România s-a înregistrat o transpunere accelerat a acquis-ului comunitar din domeniul calitativ. Pe de o parte. Masurile adoptate au dus la standardizarea criteriilor in domenii ca sanatatea animalelor. transpunerea acquis-ului comunitar în legisla ia na ional presupune. Pe de alt parte. urmând ca. Fiecare ferma are obligatia sa inregistreze animalele si fiecare animal are un "pasaport" specific 1. În ultimii ani. carne tocata si preparate din carne tocata. pe lâng problemele de informare. controlul veterinar si certificarea produselor destinate exportului sunt facute la locul de expeditie. au fost stabilite reglementari pentru producerea si comercializarea produselor din oua. Astfel. ele constituie o condi ie pentru accesul la mecanismele comunitare de sprijin (conform principiului condi ionalit ii – cross-compliance). pentru a cre te concuren a produselor (atât pe pia a intern . De asemenea. stimularea activit ii în domeniul agriculturii ecologice ar trebui s constituie o prioritate. România a f cut în ultimii ani progrese în adoptarea legisla iei în domeniul agriculturii ecologice. Tot în acest context. protectia animalelor. în scurt timp. peste si moluste. controlul se face la intrarea in Comunitate sau la destinatie. pentru a ob ine eticheta de „ecologic”. Pentru marfurile importate din terte tari. nerespectarea standardelor de c tre produc tori atrage dup sine imposibilitatea comercializ rii produselor agricole pe pia a comunitar . au fost armonizate legislatiile nationale ale statelor membre in ceea ce priveste producerea si comercializarea produselor din carne. aceste costuri se pot dovedi o piedic semnificativ în calea ob inerii avantajelor PAC de c tre fermieri. dat fiind c România ar putea deveni competitiv în acest gen de produse. Acte legislative.i îndoielile cu privire la capacitatea de implementare a noii legisla ii din cauza resurselor umane insuficiente. aplicabile tuturor produselor agricole realizate i comercializate în spa iul comunitar. trebuie s îndeplineasc criteriile generale. Totu i acest ritm ridic o serie de probleme atât pentru fermierii i procesatorii români – care risc s nu aib capacitatea de a se informa cu privire la modific rile survenite – cât i pentru autorit i – Comisia European exprimându. Trebuie precizat c un produs agricol.a trecut la identificarea si inregistrarea bovinelor in baze de date informatizate. sanatatea publica. i costuri suplimentare de adaptare pentru agricultori i procesatori.

trebuie precizat c între m surile luate pentru organizarea pie ei s-au num rat i cele privind s n tatea animalelor (directivele nr.celei mondiale). export (Regulamentul nr. luate în perioadele de criz (Regulamentul nr. 716/76. 83/471 i nr. Instrumentele utilizate presupun acordarea unor pl i directe pe cap de vit . 1176/2000 privind adoptarea unor m suri excep ionale pentru pia a de bovine din Marea Britanie). pre uri (Regulamentul nr. s se orienteze mai mult spre pia a real . m suri de sprijinire a laboratoarelor i a cercet rii pentru cre terea calit ii produselor. nr. spre cerin ele i tendin ele acesteia. 1256/99). Reglementarea circulatiei produselor alimentare în spatiul comunitar este unul din domeniile cele mai avansate si într-o continua dezvoltare datorita consumului mare de astfel de produse si a impactului pe care îl pot avea asupra vietii si sanatatii populatiei. iar statele membre au responsabilitatea întocmirii studiilor din apicultur referitoare la produc ii. cât i pentru ajutorarea fermierilor prin acordarea de ajutoare financiare directe (Regulamentele nr. 64/432 privind s n tatea bovinelor. 2342/99 i nr. 2467/98/CEE). reforma a urm rit s determine produc ia de ovine i caprine. Cele mai importante schimb ri au constat în introducerea unor pl i fixe acordate direct fermierilor. 1255/99 i nr. interven ii (Regulamentul nr. Sunt o serie . 890/99 privind sistemul de marcare i etichetare aplicabil produselor de origine bovin ) sau m suri excep ionale. 2300/97 stabile te con inutul programelor na ionale i modul de acordare a ajutoarelor financiare de c tre Uniune. 1805/77 privind depozitarea produselor din carne de vit ). 98/296 referitoare la inspec ia comunitar ). 1221/97 a urm rit îmbun t irea produc iei de miere. ra ionalizarea transhuman ei. · Carne de vit Organizarea comun a pie ei c rnii de vit este supus Regulamentelor nr. import (Regulamentul nr. 1445/95 privind licen ele de import). 80/122 privind eradicarea tuberculozei. · Produc ia i produsele de la ovine i caprine În acest sector. nr. respectarea procedurilor de stocare a surplusului i aranjamente privind comer ul cu ter e state. 2973/79 privind acordarea unei asisten e pentru produsele exportate în ter e ri). 563/82 privind pre ul pentru bovine adulte). structuri de marketing i formarea pre urilor. 1254/99. În acest context. marcaje (Regulamentul nr. modificat i completat de Regulamentul nr. Cu toate c au fost luate o serie de m suri pentru descurajarea produc iei intensive. limitarea densit ii animalelor pentru micii produc tori. acordate pe cap de animal (Regulamentul nr. Aceasta din urm este sprijinit prin acordarea de asisten tehnic . mecanismele de gestionare prev zute de „Agenda 2000” s-au dovedit suficient de robuste i flexibile pentru a permite refacerea i stabilizarea pie ei. Regulamentul nr. O aten ie deosebit este acordat asocia iilor apicultorilor cu care statele membre coopereaz în punerea în aplicare a planurilor na ionale referitoare la produc ia de miere. · Mierea Regulamentul nr. 907/2000. În ciuda consecin elor negative ale celei de-a doua crize a „vacii nebune” (ESB – encefalopatia spongiforma bovina) din toamna anului 2000. nr. ca i a unor pl i suplimentare pentru zonele defavorizate. se poate spune c organizarea pie ei nu i-a atins pe deplin scopul.

cacao si ciocolata – Directivele Consiliului 99/4. 83/417. 234/ 13.750/15. 78/630. alimentatiei si padurilor (OMAAP) si ale presedintelui autoritatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor (OPANSVSA) privind norme sanitar veterinare ce trebuie avute in vedere la importul produselor de origine animala: o OMAAP nr.Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la destinatie OMAAP nr. 79/693. 106/ 11. 80.02 MO nr.Conditii tehnice pentru produsele de origine animala provenite din import .05.08.Conditii generale pentru admiterea la import a produselor de origine animala .10. ecvidee.01 MO nr. 83/635. care reglementeaza comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de pasari si oua de incubatie .Reguli pentru importul din tari terte OMAAP nr.01 privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte. 89/396 CE.821/20.Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la punctele de inspectie de trecere a frontierei .10. porcine.Reguli pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene .02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care România avizeaza importul de bovine. O atentie deosebita o prezinta etichetarea alimentelor care este obligatorie pentru toate produsele. precum si declaratia oficiala pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate o o o o o o . • produsele lactate – Directivele Consiliului 76/118. 93/45. 242/ 15. comercializare. 1999/10 CE.12.539/02 . ovine.02 MO nr. 446/25.10. 90/496 CEE si Reglementarile 49/2000.728/07.01 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala modificat de OMAAP nr. 474/ 05.08.ordine ale ministrului agriculturii. 88/593.03. etichetare.07.01 MO nr.06. • alimentele tratate – Directiva 1999/2 CE si Directiva 1999/3 CE.583/06. 85/7. caprine.de Directive si Reglementari care prevad modul de exploatare. La nivel comunitar aceasta obligativitate este stipulata prin Directivele 2000/13 CE.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele de sanatate a animalelor. • apele minerale – Directiva 80/777 CEE. • produsele din cafea. precum si de carne proaspata si produse din carne OMAAP nr.02 MO nr.64/02 . 234/ 30.07.456/10. OMAAP nr.03.242/02 si OMAAP nr. 285/ 08. 50/2000 si 1139/98. OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si certificarea veterinara pentru importul de ovine si caprine din tari terte OMAAP nr.12.01 MO nr.02 MO nr. 89/344. Alte reglementari . certificarea. 608 etc.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care Romania avizeaza importul de lapte si produse lactate OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor. transport si marcare a produselor din diverse sectoare precum: • aromele din alimente – Directiva 88/388 CE si Reglementarea 2232/96 CE.199/25.10. • sucurile naturale – Directivele Consiliului 93/77. 414/ 25.

02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate animala care reglementeaza comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de carne proaspata de pasare OMAAP nr.2004 MO nr.11.07.12.743/11.392/06. ovine. OMAAP nr.04. 258/ 08. 721/ 26.02 MO nr.32/22.02.2005 MO nr.2004 MO nr.250/11.2005 pentru aprobarea NSV referitoare la lista unitatilor din republica Macedonia autorizate pentru importul de carne proaspata in Romania .08. 391/ 29.95/28. 31/ 09. si ale produselor. care contin aceste produse OMAAP nr. inclusiv amestecuri.09.04.o o o o o o o o o o o o o o o OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile comertului si importurilor de pulpe de broasca destinate consumului uman OMAAP nr.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la s n tatea animalelor i condi iile de certificare pentru activit i de import în România de albine i bondari (Apis mellifera i Bombus spp.2002 MO nr. 138/ 21.10.2002 Mo nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate care reglementeaza comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspata.743/11. 580/ 2002 MO nr. porcine. cu exceptia mamiferelor.2003 pentru aprobarea NSV privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre UE cu unele animale vii si produse de origine animala. 134/ 16. 342/ 09.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor si importurilor de melci destinati consumului uman OMAAP nr.2003 pentru aprobarea NSV privind conditiile de sanatate animala si de sanatate publica.11.08. precum si certificarea veterinara pentru activitatile de import de carne tocata si carne preparata din tari terte.94/28.10. OMAAP nr.735/08.06.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Republica Federala Iugoslavia OPANSVSA nr.17/6.09.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind importul si comercializarea fainei de peste si din alte animale marine.2003 pentru aprobarea NSV privind problemele de sanatate si inspectie veterinara dupa importul in Romania din tari terte de bovine.08. modificat de OMAAP nr.04.01.891/10.2003 MO nr.01.07.12.02 MO nr. carne proaspata sau produse din carne provenite de la acestea.) din anumite ri ter e OPANSVSA nr.10.01. 136/ 16.701/07. 304/15.12.02 MO nr.2003 MO nr.251/11.02.2003 pentru aprobarea regulilor privind importul si exportul produselor agroalimentare ecologice OPANSVSA nr.987/27.739/09. altele decât alimentele pentru animalele de companie.455/2003 OMAAP nr.10.133/14.02 MO nr.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Insulele Falkland OPANSVSA nr.10. 401/ 15. 535/13. 544/ 22.01. 60/ 11.2004 MO nr.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din fosta Republica Iugoslava a Macedoniei OPANSVSA nr. 367/ 31. caprine.2004 MO nr. OMAAP nr. OMAPAM nr.10.12.02 MO nr.2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete.

178/2002. 924/2005. 104/ 09.o o o o o OPANSVSA nr. Prezent m în continuare aceast legisla ie.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Namibia OPANSVSA nr.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Republica Africa de Sud OPANSVSA nr. 854/2004 si 882/2004.2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii. transpus în legisla ia româneasc prin Legea nr.11.01. 925 din 11 august 2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor 4) HOTARARE nr. 130/ 02. 954/2005 si 955/2005.122/ 23. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare 3) HOTARARE nr. 150/2004. 301 din 22 decembrie 2006 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare. 11/ 21. 853/2004. 925/2005. Aceste reglement ri sunt transpuse în legisla ia na ional prin Hot rârile de Guvern nr. Siguran a alimentar -Domeniul produselor alimentare este reglementat în ceea ce prive te SIGURAN A ALIMENTELOR. împreun cu alte reglement ri din domeniul siguran ei alimentare: 1) LEGE nr.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste masuri cu privire la activitati de import de produse de origine animala destinate consumului personal OPANSVSA nr. -În ceea ce prive te IGIENA Produselor Alimentare.Bune Practici în Igien ”.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de efectuare a exportului de ecvine in statele membre ale Uniunii Europene OPANSVSA nr..11.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie sa fie examinate la posturile de inspectie de frontier în baza Directivei Consiliului 97/78/EC OPANSVSA nr.01. a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor . 955 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animala destinate consumului uman 6) ORDIN nr. cuprinse în a a numitele . acestea sunt reglementate de c tre Regulamentele CE nr. 954 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala 5) HOTARARE nr. prin Regulamentul CE nr. produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontier .11. 150 din 14 mai 2004 (*republicata*) privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale 2) HOTARARE nr.123/ 23. 10/ 21.12. 852/2004.

837 din 10 septembrie 2004 15 ) Ordin nr.415 din 2 septembrie 2004 privind acordarea desp gubirilor pentru animalele t iate. În cazul în care România nu va fi capabil s pun la punct un sistem adecvat de colectare i tratare a cadavrelor i a subproduselor .România nu îndepline te în totalitate acquis-ul comunitar în ceea ce prive te Encefalopatiile Spongiforme Transmisibile. controlul i eradicarea pestei porcine clasice în România 12) ORDIN nr. ucise sau altfel afectate. a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor 9) ORDIN nr. 23/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din con inutul sau de pe suprafa a produselor alimentare de origine animal 13) ORDIN nr. al ministrului agriculturii.Datorit existen ei pestei porcine clasice România nu va putea efectua comer intracomunitar cu porcine. cereale si alte produse de origine vegetala 8) ORDIN nr. 118 din 10 mai 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguranta Alimentelor. legume. carne de porc i produse neprelucrate termic provenind din carne de porc.7) ORDIN nr. 161 din 9 august 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. . 1. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în i pe fructe. al ministrului s n t ii i al pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor nr. legume. p durilor i dezvolt rii rurale. 1700 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare. 144 din 21 iunie 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 145 din 26 iunie 2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor 11) HOT RÂRE nr. 129 din 23 mai 2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala 10) ORDIN nr. 12 din 23 ianuarie 2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe. 190 din 13 iunie 2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la inspectia vizuala pentru detectarea parazitilor in produsele din pescuit . cereale i alte produse de origine vegetala 14) HOT RÂRE Nr. în vederea lichid rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor Publicat în: Monitorul Oficial Nr.

Romania a cerut urmatoarele perioade de tranzitie pentru in ceea ce priveste domeniul sanitar-veterinar. . control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile.2009. M surile vor fi luate în baza Articolului 42 din Actul de Aderare. . in conformitate cu cerintele UE (Directiva 92/46/CE. respectiv al sigurantei alimentare: . pana la data de 31.o perioada de tranzitie de 3 ani. . 2009. pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de procesare a laptelui. Decizia 95/342/CEE). pana la data de 31.Suplimentar.12. Directiva 94/65/CE. . Directiva 91/495/CE.o perioada de tranzitie de 3 ani.12. precum si pentru organizarea centrelor de colectare si de standardizare a lui. Ele vor intra în vigoare dup aderare. pana la data de 31.2009.12.o perioada de tranzitie de 3 ani. pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de taiere si procesare a carnii. m suri tranzitorii care au la baz Aricolul 42 al Actului de Aderare trebuie adoptate în sectorul laptelui din cauza discrepan ei dintre capacitatea de prelucrare a unit ilor cu posibilitate de tratare conform i existen a laptelui neprelucrat conform. . Aceast procedur are la baz m surile tranzitorii prev zute în Actul de Aderare. vor fi impuse restric ii referitoare la capacitatea de folosire a unor sub-produse (de exemplu pentru furajarea animalelor). Aceste m suri vor preveni vânzarea unor produse ob inute din lapte neconform în alte State Membre. dac este necesar.o perioada de tranzitie de 3 ani. Legisla ia în acest domeniu este reglementat prin Ordinul nr. pana la data de 31.12.animale i nu vor fi modernizare unit ile de ecarisare. Directiva 92/45/CE).2009. in conformitate cu cerintele UE (Directiva 64/433/CEE. pentru a aplica la nivel national politica de nevaccinare pentru pesta porcina clasica (Directiva 80/217 CEE). Directiva 92/118/CE.144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire. Actualizarea listelor va include. In cadrul documentului de pozitie. Directiva 71/118/CEE. i alte unit i neconforme.Lista unit ilor agro-alimentare din România care nu vor putea s efectueze comer intra-comunitar în decursul unei perioade de trei ani i care sunt neconforme înc cu acquis-ul comunitar va putea fi actualizat pân la data ader rii. . pentru a se conforma cerintelor UE cu privire la fermele de animale de lapte si la calitatea laptelui crud obtinut (Directiva 92/46 CE si Decizia 89/362 CEE). Directiva 77/99/CEE.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->