Sunteți pe pagina 1din 8

Informare privind domeniul sanitar-veterinar, acte legislative, reglement ri ale UE i ale Romniei,

Acquis-ul comunitar n sectorul sanitar veterinar se refer la protec ia s n t ii animalelor i s n t ii publice. M surile veterinare aferente vizeaz : s n tatea animal , igiena alimentelor de origine animal , nutri ia animal i subprodusele de origine animal , medicamentele veterinare i protec ia animalelor. Diversitatea reglement rilor na ionale referitoare la produc ia i comer ul cu produse agricole i alimentare reprezint un poten ial obstacol pentru libera circula ie a bunurilor n interiorul Comunit ii. Armonizarea prevederilor na ionale, altele dect cele acoperite prin organiza iile comune ale pie ei mai ales n domeniul utiliz rii coloran ilor, conservan ilor, hormonilor i al controlului epizotiilor - este absolut necesar pentru a face pia a transparent , pentru a simplifica schimburile comerciale i a aduce, n final, beneficii produc torilor i consumatorilor. n scopul facilit rii att a comer ului intern, ct i a comer ului exterior, n sectoarele: veterinar, s n tatea plantelor i nutri ia animalelor s-au stabilit reguli comune la nivelul Uniunii, pentru a proteja s n tatea public , s n tatea i confortul animalelor i pentru a fi onorate a tept rile consumatorilor cu privire la ansamblul produselor alimentare. Toate acestea nseamn asigurarea unor standarde satisf c toare cu privire la animalele vii, prepararea, manipularea, transportul, inspec ia i comercializarea produselor animaliere i, n sectorul s n t ii plantelor, standarde satisf c toare pentru semin e i material s ditor, furaje pentru animale, produse de protec ie a plantelor, reziduuri ale pesticidelor, precum i reglement ri referitoare la drepturile cresc torilor de animale i agricultura organic . Reglement rile n domeniu cuprind, n total, aproape 1000 de m suri, din care 160 au fost identificate ca m suri-cheie (celelalte fiind, n majoritate, m suri de implementare). Aceste reglement ri au la baz recuno terea reciproc a competen ei autorit ilor abilitate n domeniu ale statelor membre UE. Astfel, a fost posibil desfiin area controalelor veterinare i de s n tate a plantelor n comer ul intracomunitar. Responsabilitatea pentru punerea n aplicare a legisla iei este mp r it ntre autorit ile na ionale din fiecare stat membru i Comisia European . n acest sens se aplic urm toarele prevederi: - Comisia European este responsabil pentru coordonarea general , control/inspec ie i pentru m surile necesare asigur rii unei aplic ri uniforme a standardelor UE, n cadrul Pie ei Europene Unice. De asemenea, ea r spunde de stabilirea listelor rilor autorizate care pot exporta n UE i, n cazul produselor de origine animal , de stabilirea listelor unit ilor produc toare autorizate. - Statele membre sunt responsabile cu verificarea acceptabilit ii importurilor la frontiere, inclusiv a cerin elor de inspec ie i test ri. Statele membre sunt responsabile i de garantarea respect rii standardelor prev zute de legisla ia UE pentru comer ul intracomunitar. n cazul exportului n ter e ri, statele membre sunt responsabile, n mod general, pentru controlul condi iilor de produc ie i pentru eliberarea certificatelor de s n tate.

Respectarea standardelor de calitate, precum i a reglement rilor sanitare i fitosanitare constituie o alt direc ie de maxim importan n procesul de adaptare a agriculturii romne ti la structurile comunitare. Cunoa terea i aplicarea prevederilor de acest tip de c tre fermieri sunt vitale din cel pu in dou motive. Pe de o parte, ele constituie o condi ie pentru accesul la mecanismele comunitare de sprijin (conform principiului condi ionalit ii cross-compliance). Pe de alt parte, nerespectarea standardelor de c tre produc tori atrage dup sine imposibilitatea comercializ rii produselor agricole pe pia a comunitar . n ultimii ani, n Romnia s-a nregistrat o transpunere accelerat a acquis-ului comunitar din domeniul calitativ, sanitar i fito-sanitar. Totu i acest ritm ridic o serie de probleme att pentru fermierii i procesatorii romni care risc s nu aib capacitatea de a se informa cu privire la modific rile survenite ct i pentru autorit i Comisia European exprimndu- i ndoielile cu privire la capacitatea de implementare a noii legisla ii din cauza resurselor umane insuficiente. Totodat , transpunerea acquis-ului comunitar n legisla ia na ional presupune, pe lng problemele de informare, i costuri suplimentare de adaptare pentru agricultori i procesatori. Or, aceste costuri se pot dovedi o piedic semnificativ n calea ob inerii avantajelor PAC de c tre fermieri. Tot n acest context, stimularea activit ii n domeniul agriculturii ecologice ar trebui s constituie o prioritate, dat fiind c Romnia ar putea deveni competitiv n acest gen de produse. Trebuie precizat c un produs agricol, pentru a ob ine eticheta de ecologic, trebuie s ndeplineasc criteriile generale, aplicabile tuturor produselor agricole realizate i comercializate n spa iul comunitar, la care se adaug i o serie de criterii specifice. Romnia a f cut n ultimii ani progrese n adoptarea legisla iei n domeniul agriculturii ecologice, urmnd ca, n scurt timp, s fie elaborat i Planul Na ional de Ac iune n domeniul ecologic. Ca urmare a eliminarii barierelor vamale, controlul veterinar si certificarea produselor destinate exportului sunt facute la locul de expeditie. Masurile adoptate au dus la standardizarea criteriilor in domenii ca sanatatea animalelor, sanatatea publica, protectia animalelor. Pentru marfurile importate din terte tari, controlul se face la intrarea in Comunitate sau la destinatie. Se are in vedere in special verificarea conditiilor de comercializare a produselor proaspete. Astfel, au fost armonizate legislatiile nationale ale statelor membre in ceea ce priveste producerea si comercializarea produselor din carne, carne tocata si preparate din carne tocata. De asemenea, au fost stabilite reglementari pentru producerea si comercializarea produselor din oua, peste si moluste. Pentru protejarea consumatorilor, s- a trecut la identificarea si inregistrarea bovinelor in baze de date informatizate. Fiecare ferma are obligatia sa inregistreze animalele si fiecare animal are un "pasaport" specific

1. Acte legislative, reglementari UE si Romne ti, n domeniul sanitarveterinar


Laptele i produsele lactate Pia a de lapte i produse lactate este organizat n vederea reducerii pre ului de interven ie, pentru a cre te concuren a produselor (att pe pia a intern , ct i n cadrul

celei mondiale), ct i pentru ajutorarea fermierilor prin acordarea de ajutoare financiare directe (Regulamentele nr. 1255/99 i nr. 1256/99). Carne de vit Organizarea comun a pie ei c rnii de vit este supus Regulamentelor nr. 1254/99, nr. 2342/99 i nr. 907/2000. Cu toate c au fost luate o serie de m suri pentru descurajarea produc iei intensive, se poate spune c organizarea pie ei nu i-a atins pe deplin scopul. Instrumentele utilizate presupun acordarea unor pl i directe pe cap de vit , limitarea densit ii animalelor pentru micii produc tori, respectarea procedurilor de stocare a surplusului i aranjamente privind comer ul cu ter e state. n ciuda consecin elor negative ale celei de-a doua crize a vacii nebune (ESB encefalopatia spongiforma bovina) din toamna anului 2000, mecanismele de gestionare prev zute de Agenda 2000 s-au dovedit suficient de robuste i flexibile pentru a permite refacerea i stabilizarea pie ei. n acest context, trebuie precizat c ntre m surile luate pentru organizarea pie ei s-au num rat i cele privind s n tatea animalelor (directivele nr. 64/432 privind s n tatea bovinelor, nr. 80/122 privind eradicarea tuberculozei, nr. 83/471 i nr. 98/296 referitoare la inspec ia comunitar ), interven ii (Regulamentul nr. 1805/77 privind depozitarea produselor din carne de vit ), export (Regulamentul nr. 2973/79 privind acordarea unei asisten e pentru produsele exportate n ter e ri), import (Regulamentul nr. 1445/95 privind licen ele de import), pre uri (Regulamentul nr. 563/82 privind pre ul pentru bovine adulte), marcaje (Regulamentul nr. 890/99 privind sistemul de marcare i etichetare aplicabil produselor de origine bovin ) sau m suri excep ionale, luate n perioadele de criz (Regulamentul nr. 716/76, modificat i completat de Regulamentul nr. 1176/2000 privind adoptarea unor m suri excep ionale pentru pia a de bovine din Marea Britanie). Produc ia i produsele de la ovine i caprine n acest sector, reforma a urm rit s determine produc ia de ovine i caprine, s se orienteze mai mult spre pia a real , spre cerin ele i tendin ele acesteia. Cele mai importante schimb ri au constat n introducerea unor pl i fixe acordate direct fermierilor, ca i a unor pl i suplimentare pentru zonele defavorizate, acordate pe cap de animal (Regulamentul nr. 2467/98/CEE). Mierea Regulamentul nr. 1221/97 a urm rit mbun t irea produc iei de miere. Aceasta din urm este sprijinit prin acordarea de asisten tehnic , ra ionalizarea transhuman ei, m suri de sprijinire a laboratoarelor i a cercet rii pentru cre terea calit ii produselor. O aten ie deosebit este acordat asocia iilor apicultorilor cu care statele membre coopereaz n punerea n aplicare a planurilor na ionale referitoare la produc ia de miere. Regulamentul nr. 2300/97 stabile te con inutul programelor na ionale i modul de acordare a ajutoarelor financiare de c tre Uniune, iar statele membre au responsabilitatea ntocmirii studiilor din apicultur referitoare la produc ii, structuri de marketing i formarea pre urilor.
Reglementarea circulatiei produselor alimentare n spatiul comunitar este unul din domeniile cele mai avansate si ntr-o continua dezvoltare datorita consumului mare de astfel de produse si a impactului pe care l pot avea asupra vietii si sanatatii populatiei. Sunt o serie

de Directive si Reglementari care prevad modul de exploatare, comercializare, etichetare, transport si marcare a produselor din diverse sectoare precum: aromele din alimente Directiva 88/388 CE si Reglementarea 2232/96 CE; alimentele tratate Directiva 1999/2 CE si Directiva 1999/3 CE; apele minerale Directiva 80/777 CEE; produsele lactate Directivele Consiliului 76/118, 78/630, 83/635, 83/417; sucurile naturale Directivele Consiliului 93/77, 93/45, 79/693, 88/593; produsele din cafea, cacao si ciocolata Directivele Consiliului 99/4, 89/344, 85/7, 80, 608 etc. O atentie deosebita o prezinta etichetarea alimentelor care este obligatorie pentru toate produsele. La nivel comunitar aceasta obligativitate este stipulata prin Directivele 2000/13 CE, 1999/10 CE, 89/396 CE, 90/496 CEE si Reglementarile 49/2000, 50/2000 si 1139/98. Alte reglementari - ordine ale ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor (OMAAP) si ale presedintelui autoritatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor (OPANSVSA) privind norme sanitar veterinare ce trebuie avute in vedere la importul produselor de origine animala:
o OMAAP nr. 234/ 13.07.01 MO nr.456/10.08.01 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala modificat de OMAAP nr.64/02 ; OMAAP nr.242/02 si OMAAP nr.539/02 - Conditii generale pentru admiterea la import a produselor de origine animala - Conditii tehnice pentru produsele de origine animala provenite din import - Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la punctele de inspectie de trecere a frontierei - Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la destinatie OMAAP nr. 414/ 25.10.01 MO nr.821/20.12.01 privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte. OMAAP nr. 474/ 05.12.01 MO nr.199/25.03.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor, care reglementeaza comertul Romniei cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de pasari si oua de incubatie - Reguli pentru comertul Romniei cu statele membre ale Uniunii Europene - Reguli pentru importul din tari terte OMAAP nr. 234/ 30.05.02 MO nr. 446/25.06.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care Romania avizeaza importul de lapte si produse lactate OMAAP nr. 106/ 11.03.02 MO nr.583/06.08.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si certificarea veterinara pentru importul de ovine si caprine din tari terte OMAAP nr. 242/ 15.10.02 MO nr.750/15.10.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care Romnia avizeaza importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum si de carne proaspata si produse din carne OMAAP nr. 285/ 08.07.02 MO nr.728/07.10.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele de sanatate a animalelor, certificarea, precum si declaratia oficiala pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate

o o

o o o

o o

o o o

o o

OMAAP nr. 304/15.07.02 MO nr.735/08.10.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind importul si comercializarea fainei de peste si din alte animale marine, cu exceptia mamiferelor, si ale produselor, inclusiv amestecuri, altele dect alimentele pentru animalele de companie, care contin aceste produse OMAAP nr. 342/ 09.08.02 MO nr.743/11.10.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor si importurilor de melci destinati consumului uman OMAAP nr. 367/ 31.07.02 MO nr.743/11.10.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile comertului si importurilor de pulpe de broasca destinate consumului uman OMAAP nr. 391/ 29.08.02 MO nr.739/09.10.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate animala care reglementeaza comertul Romniei cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de carne proaspata de pasare OMAAP nr. 535/13.11.02 MO nr.891/10.12.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate care reglementeaza comertul dintre Romnia si statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspata. OMAAP nr. 401/ 15.09.2002 MO nr.32/22.01.2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete. OMAAP nr. 580/ 2002 MO nr.250/11.04.2003 pentru aprobarea NSV privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre UE cu unele animale vii si produse de origine animala. OMAAP nr. 544/ 22.11.2002 Mo nr.251/11.04.2003 pentru aprobarea NSV privind problemele de sanatate si inspectie veterinara dupa importul in Romania din tari terte de bovine, ovine, caprine, porcine, carne proaspata sau produse din carne provenite de la acestea, modificat de OMAAP nr.455/2003 OMAAP nr. 258/ 08.04.2003 MO nr.392/06.06.2003 pentru aprobarea NSV privind conditiile de sanatate animala si de sanatate publica, precum si certificarea veterinara pentru activitatile de import de carne tocata si carne preparata din tari terte. OMAPAM nr. 721/ 26.09.2003 MO nr.701/07.10.2003 pentru aprobarea regulilor privind importul si exportul produselor agroalimentare ecologice OPANSVSA nr. 60/ 11.08.2004 MO nr.987/27.10.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la s n tatea animalelor i condi iile de certificare pentru activit i de import n Romnia de albine i bondari (Apis mellifera i Bombus spp.) din anumite ri ter e OPANSVSA nr. 138/ 21.12.2004 MO nr.17/6.01.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Insulele Falkland OPANSVSA nr. 134/ 16.12.2004 MO nr.94/28.01.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Republica Federala Iugoslavia OPANSVSA nr. 136/ 16.12.2004 MO nr.95/28.01.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din fosta Republica Iugoslava a Macedoniei OPANSVSA nr. 31/ 09.02.2005 MO nr.133/14.02.2005 pentru aprobarea NSV referitoare la lista unitatilor din republica Macedonia autorizate pentru importul de carne proaspata in Romania

o o o o o

OPANSVSA nr. 10/ 21.01.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Namibia OPANSVSA nr. 104/ 09.11.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de efectuare a exportului de ecvine in statele membre ale Uniunii Europene OPANSVSA nr. 11/ 21.01.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Republica Africa de Sud OPANSVSA nr. 130/ 02.12.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste masuri cu privire la activitati de import de produse de origine animala destinate consumului personal OPANSVSA nr.122/ 23.11.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie sa fie examinate la posturile de inspectie de frontier n baza Directivei Consiliului 97/78/EC

OPANSVSA nr.123/ 23.11.2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontier .

Siguran a alimentar
-Domeniul produselor alimentare este reglementat n ceea ce prive te SIGURAN A ALIMENTELOR, prin Regulamentul CE nr.178/2002, transpus n legisla ia romneasc prin Legea nr. 150/2004. -n ceea ce prive te IGIENA Produselor Alimentare, cuprinse n a a numitele ,,Bune Practici n Igien , acestea sunt reglementate de c tre Regulamentele CE nr. 852/2004, 853/2004, 854/2004 si 882/2004. Aceste reglement ri sunt transpuse n legisla ia na ional prin Hot rrile de Guvern nr. 924/2005, 925/2005, 954/2005 si 955/2005. Prezent m n continuare aceast legisla ie, mpreun cu alte reglement ri din domeniul siguran ei alimentare: 1) LEGE nr. 150 din 14 mai 2004 (*republicata*) privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale 2) HOTARARE nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare 3) HOTARARE nr. 925 din 11 august 2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor 4) HOTARARE nr. 954 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala 5) HOTARARE nr. 955 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animala destinate consumului uman 6) ORDIN nr. 301 din 22 decembrie 2006 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare, a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor

7) ORDIN nr. 12 din 23 ianuarie 2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala 8) ORDIN nr. 144 din 21 iunie 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare, a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor 9) ORDIN nr. 129 din 23 mai 2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala 10) ORDIN nr. 145 din 26 iunie 2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor 11) HOT RRE nr. 1700 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul i eradicarea pestei porcine clasice n Romnia 12) ORDIN nr. 161 din 9 august 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 23/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din con inutul sau de pe suprafa a produselor alimentare de origine animal 13) ORDIN nr. 118 din 10 mai 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, p durilor i dezvolt rii rurale, al ministrului s n t ii i al pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide n i pe fructe, legume, cereale i alte produse de origine vegetala 14) HOT RRE Nr. 1.415 din 2 septembrie 2004 privind acordarea desp gubirilor pentru animalele t iate, ucise sau altfel afectate, n vederea lichid rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor Publicat n: Monitorul Oficial Nr. 837 din 10 septembrie 2004 15 ) Ordin nr. 190 din 13 iunie 2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la inspectia vizuala pentru detectarea parazitilor in produsele din pescuit

- Datorit existen ei pestei porcine clasice Romnia nu va putea efectua comer intracomunitar cu porcine, carne de porc i produse neprelucrate termic provenind din carne de porc. - Romnia nu ndepline te n totalitate acquis-ul comunitar n ceea ce prive te Encefalopatiile Spongiforme Transmisibile. n cazul n care Romnia nu va fi capabil s pun la punct un sistem adecvat de colectare i tratare a cadavrelor i a subproduselor

animale i nu vor fi modernizare unit ile de ecarisare, vor fi impuse restric ii referitoare la capacitatea de folosire a unor sub-produse (de exemplu pentru furajarea animalelor). M surile vor fi luate n baza Articolului 42 din Actul de Aderare. Ele vor intra n vigoare dup aderare. Legisla ia n acest domeniu este reglementat prin Ordinul nr.144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire, control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile. - Lista unit ilor agro-alimentare din Romnia care nu vor putea s efectueze comer intra-comunitar n decursul unei perioade de trei ani i care sunt neconforme nc cu acquis-ul comunitar va putea fi actualizat pn la data ader rii. Actualizarea listelor va include, dac este necesar, i alte unit i neconforme. Aceast procedur are la baz m surile tranzitorii prev zute n Actul de Aderare. - Suplimentar, m suri tranzitorii care au la baz Aricolul 42 al Actului de Aderare trebuie adoptate n sectorul laptelui din cauza discrepan ei dintre capacitatea de prelucrare a unit ilor cu posibilitate de tratare conform i existen a laptelui neprelucrat conform. Aceste m suri vor preveni vnzarea unor produse ob inute din lapte neconform n alte State Membre. In cadrul documentului de pozitie, Romania a cerut urmatoarele perioade de tranzitie pentru in ceea ce priveste domeniul sanitar-veterinar, respectiv al sigurantei alimentare: - o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12.2009, pentru a aplica la nivel national politica de nevaccinare pentru pesta porcina clasica (Directiva 80/217 CEE); - o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12.2009, pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de taiere si procesare a carnii, in conformitate cu cerintele UE (Directiva 64/433/CEE, Directiva 77/99/CEE, Directiva 94/65/CE, Directiva 92/118/CE, Directiva 71/118/CEE, Directiva 91/495/CE, Directiva 92/45/CE); - o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12. 2009, pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de procesare a laptelui, precum si pentru organizarea centrelor de colectare si de standardizare a lui, in conformitate cu cerintele UE (Directiva 92/46/CE, Decizia 95/342/CEE); - o perioada de tranzitie de 3 ani, pana la data de 31.12.2009, pentru a se conforma cerintelor UE cu privire la fermele de animale de lapte si la calitatea laptelui crud obtinut (Directiva 92/46 CE si Decizia 89/362 CEE).