Informare privind domeniul sanitar-veterinar, acte legislative, reglement ri ale UE i ale României

,
Acquis-ul comunitar în sectorul sanitar veterinar se refer la protec ia s n t ii animalelor i s n t ii publice. M surile veterinare aferente vizeaz : s n tatea animal , igiena alimentelor de origine animal , nutri ia animal i subprodusele de origine animal , medicamentele veterinare i protec ia animalelor. Diversitatea reglement rilor na ionale referitoare la produc ia i comer ul cu produse agricole i alimentare reprezint un poten ial obstacol pentru libera circula ie a bunurilor în interiorul Comunit ii. Armonizarea prevederilor na ionale, altele decât cele acoperite prin organiza iile comune ale pie ei − mai ales în domeniul utiliz rii coloran ilor, conservan ilor, hormonilor i al controlului epizotiilor - este absolut necesar pentru a face pia a transparent , pentru a simplifica schimburile comerciale i a aduce, în final, beneficii produc torilor i consumatorilor. În scopul facilit rii atât a comer ului intern, cât i a comer ului exterior, în sectoarele: veterinar, s n tatea plantelor i nutri ia animalelor s-au stabilit reguli comune la nivelul Uniunii, pentru a proteja s n tatea public , s n tatea i confortul animalelor i pentru a fi onorate a tept rile consumatorilor cu privire la ansamblul produselor alimentare. Toate acestea înseamn asigurarea unor standarde satisf c toare cu privire la animalele vii, prepararea, manipularea, transportul, inspec ia i comercializarea produselor animaliere i, în sectorul s n t ii plantelor, standarde satisf c toare pentru semin e i material s ditor, furaje pentru animale, produse de protec ie a plantelor, reziduuri ale pesticidelor, precum i reglement ri referitoare la drepturile cresc torilor de animale i agricultura organic . Reglement rile în domeniu cuprind, în total, aproape 1000 de m suri, din care 160 au fost identificate ca m suri-cheie (celelalte fiind, în majoritate, m suri de implementare). Aceste reglement ri au la baz recuno terea reciproc a competen ei autorit ilor abilitate în domeniu ale statelor membre UE. Astfel, a fost posibil desfiin area controalelor veterinare i de s n tate a plantelor în comer ul intracomunitar. Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a legisla iei este împ r it între autorit ile na ionale din fiecare stat membru i Comisia European . În acest sens se aplic urm toarele prevederi: - Comisia European este responsabil pentru coordonarea general , control/inspec ie i pentru m surile necesare asigur rii unei aplic ri uniforme a standardelor UE, în cadrul Pie ei Europene Unice. De asemenea, ea r spunde de stabilirea listelor rilor autorizate care pot exporta în UE i, în cazul produselor de origine animal , de stabilirea listelor unit ilor produc toare autorizate. - Statele membre sunt responsabile cu verificarea acceptabilit ii importurilor la frontiere, inclusiv a cerin elor de inspec ie i test ri. Statele membre sunt responsabile i de garantarea respect rii standardelor prev zute de legisla ia UE pentru comer ul intracomunitar. În cazul exportului în ter e ri, statele membre sunt responsabile, în mod general, pentru controlul condi iilor de produc ie i pentru eliberarea certificatelor de s n tate.

Trebuie precizat c un produs agricol. Totodat . aplicabile tuturor produselor agricole realizate i comercializate în spa iul comunitar. s. protectia animalelor. pe lâng problemele de informare. în domeniul sanitarveterinar · Laptele i produsele lactate Pia a de lapte i produse lactate este organizat în vederea reducerii pre ului de interven ie. Se are in vedere in special verificarea conditiilor de comercializare a produselor proaspete. reglementari UE si Române ti. peste si moluste. pentru a cre te concuren a produselor (atât pe pia a intern . În ultimii ani. la care se adaug i o serie de criterii specifice. precum i a reglement rilor sanitare i fitosanitare constituie o alt direc ie de maxim importan în procesul de adaptare a agriculturii române ti la structurile comunitare.a trecut la identificarea si inregistrarea bovinelor in baze de date informatizate. urmând ca. România a f cut în ultimii ani progrese în adoptarea legisla iei în domeniul agriculturii ecologice. Pe de o parte. controlul se face la intrarea in Comunitate sau la destinatie. aceste costuri se pot dovedi o piedic semnificativ în calea ob inerii avantajelor PAC de c tre fermieri. carne tocata si preparate din carne tocata. nerespectarea standardelor de c tre produc tori atrage dup sine imposibilitatea comercializ rii produselor agricole pe pia a comunitar . Astfel. Masurile adoptate au dus la standardizarea criteriilor in domenii ca sanatatea animalelor. pentru a ob ine eticheta de „ecologic”. De asemenea. au fost armonizate legislatiile nationale ale statelor membre in ceea ce priveste producerea si comercializarea produselor din carne. dat fiind c România ar putea deveni competitiv în acest gen de produse. sanatatea publica. controlul veterinar si certificarea produselor destinate exportului sunt facute la locul de expeditie. Pentru protejarea consumatorilor. trebuie s îndeplineasc criteriile generale. s fie elaborat i Planul Na ional de Ac iune în domeniul ecologic. Ca urmare a eliminarii barierelor vamale. în România s-a înregistrat o transpunere accelerat a acquis-ului comunitar din domeniul calitativ. Fiecare ferma are obligatia sa inregistreze animalele si fiecare animal are un "pasaport" specific 1. în scurt timp. Totu i acest ritm ridic o serie de probleme atât pentru fermierii i procesatorii români – care risc s nu aib capacitatea de a se informa cu privire la modific rile survenite – cât i pentru autorit i – Comisia European exprimându. Or. Tot în acest context. i costuri suplimentare de adaptare pentru agricultori i procesatori. Cunoa terea i aplicarea prevederilor de acest tip de c tre fermieri sunt vitale din cel pu in dou motive. Pe de alt parte. au fost stabilite reglementari pentru producerea si comercializarea produselor din oua. Acte legislative. ele constituie o condi ie pentru accesul la mecanismele comunitare de sprijin (conform principiului condi ionalit ii – cross-compliance).i îndoielile cu privire la capacitatea de implementare a noii legisla ii din cauza resurselor umane insuficiente. transpunerea acquis-ului comunitar în legisla ia na ional presupune. stimularea activit ii în domeniul agriculturii ecologice ar trebui s constituie o prioritate. Pentru marfurile importate din terte tari. cât i în cadrul .Respectarea standardelor de calitate. sanitar i fito-sanitar.

1221/97 a urm rit îmbun t irea produc iei de miere. 2467/98/CEE). 1805/77 privind depozitarea produselor din carne de vit ). pre uri (Regulamentul nr. reforma a urm rit s determine produc ia de ovine i caprine. · Carne de vit Organizarea comun a pie ei c rnii de vit este supus Regulamentelor nr. iar statele membre au responsabilitatea întocmirii studiilor din apicultur referitoare la produc ii. structuri de marketing i formarea pre urilor. modificat i completat de Regulamentul nr. nr. Reglementarea circulatiei produselor alimentare în spatiul comunitar este unul din domeniile cele mai avansate si într-o continua dezvoltare datorita consumului mare de astfel de produse si a impactului pe care îl pot avea asupra vietii si sanatatii populatiei. export (Regulamentul nr. 1256/99). luate în perioadele de criz (Regulamentul nr.celei mondiale). Sunt o serie . 83/471 i nr. 2973/79 privind acordarea unei asisten e pentru produsele exportate în ter e ri). mecanismele de gestionare prev zute de „Agenda 2000” s-au dovedit suficient de robuste i flexibile pentru a permite refacerea i stabilizarea pie ei. respectarea procedurilor de stocare a surplusului i aranjamente privind comer ul cu ter e state. 98/296 referitoare la inspec ia comunitar ). nr. 80/122 privind eradicarea tuberculozei. Cele mai importante schimb ri au constat în introducerea unor pl i fixe acordate direct fermierilor. ra ionalizarea transhuman ei. import (Regulamentul nr. nr. limitarea densit ii animalelor pentru micii produc tori. s se orienteze mai mult spre pia a real . 563/82 privind pre ul pentru bovine adulte). · Mierea Regulamentul nr. 2342/99 i nr. ca i a unor pl i suplimentare pentru zonele defavorizate. acordate pe cap de animal (Regulamentul nr. 1254/99. interven ii (Regulamentul nr. 2300/97 stabile te con inutul programelor na ionale i modul de acordare a ajutoarelor financiare de c tre Uniune. spre cerin ele i tendin ele acesteia. 1176/2000 privind adoptarea unor m suri excep ionale pentru pia a de bovine din Marea Britanie). În acest context. Instrumentele utilizate presupun acordarea unor pl i directe pe cap de vit . trebuie precizat c între m surile luate pentru organizarea pie ei s-au num rat i cele privind s n tatea animalelor (directivele nr. Regulamentul nr. se poate spune c organizarea pie ei nu i-a atins pe deplin scopul. Aceasta din urm este sprijinit prin acordarea de asisten tehnic . 1445/95 privind licen ele de import). 64/432 privind s n tatea bovinelor. 716/76. · Produc ia i produsele de la ovine i caprine În acest sector. Cu toate c au fost luate o serie de m suri pentru descurajarea produc iei intensive. În ciuda consecin elor negative ale celei de-a doua crize a „vacii nebune” (ESB – encefalopatia spongiforma bovina) din toamna anului 2000. marcaje (Regulamentul nr. 907/2000. 890/99 privind sistemul de marcare i etichetare aplicabil produselor de origine bovin ) sau m suri excep ionale. 1255/99 i nr. m suri de sprijinire a laboratoarelor i a cercet rii pentru cre terea calit ii produselor. O aten ie deosebit este acordat asocia iilor apicultorilor cu care statele membre coopereaz în punerea în aplicare a planurilor na ionale referitoare la produc ia de miere. cât i pentru ajutorarea fermierilor prin acordarea de ajutoare financiare directe (Regulamentele nr.

88/593. precum si de carne proaspata si produse din carne OMAAP nr.01 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind admiterea la import a produselor de origine animala modificat de OMAAP nr. 446/25.242/02 si OMAAP nr. • produsele lactate – Directivele Consiliului 76/118.ordine ale ministrului agriculturii.539/02 . 608 etc.456/10.03.Conditii tehnice pentru produsele de origine animala provenite din import .06.10. alimentatiei si padurilor (OMAAP) si ale presedintelui autoritatii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor (OPANSVSA) privind norme sanitar veterinare ce trebuie avute in vedere la importul produselor de origine animala: o OMAAP nr. 242/ 15.Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la punctele de inspectie de trecere a frontierei . etichetare.12. comercializare.02 MO nr.01 MO nr. 1999/10 CE.Reguli pentru comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene .199/25. certificarea.10. 83/635.05. cacao si ciocolata – Directivele Consiliului 99/4.01 privind conditiile de sanatate a animalelor si certificarea veterinara pentru importurile de animale vii din speciile bovine si porcine provenite din tari terte. ecvidee.Controlul sanitar veterinar al produselor de origine animala provenite din import la destinatie OMAAP nr. 78/630.750/15.01 MO nr. La nivel comunitar aceasta obligativitate este stipulata prin Directivele 2000/13 CE. 80.10.583/06.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind cerintele de sanatate a animalelor. 85/7.de Directive si Reglementari care prevad modul de exploatare.08.03. 89/344.821/20. 285/ 08. 79/693. 234/ 30.02 MO nr. 50/2000 si 1139/98.08.728/07. OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care Romania avizeaza importul de lapte si produse lactate OMAAP nr. transport si marcare a produselor din diverse sectoare precum: • aromele din alimente – Directiva 88/388 CE si Reglementarea 2232/96 CE.Reguli pentru importul din tari terte OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor. OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei tarilor terte din care România avizeaza importul de bovine.10.Conditii generale pentru admiterea la import a produselor de origine animala . Alte reglementari . caprine.02 MO nr. 90/496 CEE si Reglementarile 49/2000. • apele minerale – Directiva 80/777 CEE. O atentie deosebita o prezinta etichetarea alimentelor care este obligatorie pentru toate produsele. 414/ 25. porcine. 93/45.64/02 .02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate si certificarea veterinara pentru importul de ovine si caprine din tari terte OMAAP nr. precum si declaratia oficiala pentru importul de piei prelucrate si neprelucrate provenite de la animalele ongulate o o o o o o .07. ovine. • sucurile naturale – Directivele Consiliului 93/77. 106/ 11.07.02 MO nr.01 MO nr. • alimentele tratate – Directiva 1999/2 CE si Directiva 1999/3 CE. 89/396 CE. 83/417. 474/ 05. 234/ 13. care reglementeaza comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de pasari si oua de incubatie .12. • produsele din cafea.

94/28.2003 pentru aprobarea regulilor privind importul si exportul produselor agroalimentare ecologice OPANSVSA nr. OMAPAM nr.2004 MO nr.07. 367/ 31.01. 721/ 26.12. si ale produselor.17/6.09.743/11.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind importul si comercializarea fainei de peste si din alte animale marine.2002 Mo nr.10.02 MO nr. care contin aceste produse OMAAP nr. 535/13.10.11. inclusiv amestecuri.04.95/28. OMAAP nr. 31/ 09.739/09. carne proaspata sau produse din carne provenite de la acestea. 136/ 16.891/10.2004 MO nr. 342/ 09. ovine.987/27.701/07.10.392/06.251/11.09.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile schimburilor si importurilor de melci destinati consumului uman OMAAP nr.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Insulele Falkland OPANSVSA nr.02.02 MO nr.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Republica Federala Iugoslavia OPANSVSA nr.02.735/08.2005 MO nr. 134/ 16.2005 pentru aprobarea NSV referitoare la lista unitatilor din republica Macedonia autorizate pentru importul de carne proaspata in Romania .02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate animala care reglementeaza comertul României cu statele membre ale Uniunii Europene si importul din tari terte de carne proaspata de pasare OMAAP nr.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile sanitare veterinare specifice aplicabile comertului si importurilor de pulpe de broasca destinate consumului uman OMAAP nr.2003 pentru aprobarea NSV privind problemele de sanatate si inspectie veterinara dupa importul in Romania din tari terte de bovine.10.2004 MO nr.2003 pentru aprobarea NSV privind conditiile de sanatate animala si de sanatate publica.12.02 MO nr.11.02 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate care reglementeaza comertul dintre România si statele membre ale Uniunii Europene cu carne proaspata. OMAAP nr.2005 privind aprobarea NSV pentru siguranta alimentelor referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din fosta Republica Iugoslava a Macedoniei OPANSVSA nr.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la s n tatea animalelor i condi iile de certificare pentru activit i de import în România de albine i bondari (Apis mellifera i Bombus spp.32/22.743/11. OMAAP nr. 258/ 08.01. porcine.2004 MO nr. 401/ 15.02 MO nr.2003 pentru aprobarea NSV privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre UE cu unele animale vii si produse de origine animala.08. altele decât alimentele pentru animalele de companie.) din anumite ri ter e OPANSVSA nr. 60/ 11. caprine. 544/ 22. 580/ 2002 MO nr.08.04. cu exceptia mamiferelor.06.133/14. 304/15.12.01.2002 MO nr.12. modificat de OMAAP nr.2003 MO nr.10.455/2003 OMAAP nr.04.08. 391/ 29.02 MO nr. precum si certificarea veterinara pentru activitatile de import de carne tocata si carne preparata din tari terte.2003 MO nr.2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate pentru producerea si comercializarea carnii proaspete.250/11.01.o o o o o o o o o o o o o o o OMAAP nr.10. 138/ 21.07.

954/2005 si 955/2005. 854/2004 si 882/2004.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedurile de efectuare a exportului de ecvine in statele membre ale Uniunii Europene OPANSVSA nr.01.11. 954 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice de igiena pentru alimente de origine animala 5) HOTARARE nr. 11/ 21. 104/ 09. transpus în legisla ia româneasc prin Legea nr.11. acestea sunt reglementate de c tre Regulamentele CE nr. 150 din 14 mai 2004 (*republicata*) privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale 2) HOTARARE nr.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste lista produselor ce trebuie sa fie examinate la posturile de inspectie de frontier în baza Directivei Consiliului 97/78/EC OPANSVSA nr.123/ 23. 301 din 22 decembrie 2006 (*actualizat*) privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare. 853/2004. produsele medicinale de uz veterinar si furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspectie la frontier . -În ceea ce prive te IGIENA Produselor Alimentare. 955 din 18 august 2005 privind aprobarea Regulilor specifice pentru organizarea de controale oficiale referitoare la produse de origine animala destinate consumului uman 6) ORDIN nr.2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii. cuprinse în a a numitele . Siguran a alimentar -Domeniul produselor alimentare este reglementat în ceea ce prive te SIGURAN A ALIMENTELOR. 925/2005.Bune Practici în Igien ”.o o o o o OPANSVSA nr..12. 130/ 02. Aceste reglement ri sunt transpuse în legisla ia na ional prin Hot rârile de Guvern nr.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Republica Africa de Sud OPANSVSA nr. împreun cu alte reglement ri din domeniul siguran ei alimentare: 1) LEGE nr. 150/2004.01. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare 3) HOTARARE nr.178/2002. a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor . 924/2005.2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Namibia OPANSVSA nr. 852/2004.11. prin Regulamentul CE nr.2004 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste masuri cu privire la activitati de import de produse de origine animala destinate consumului personal OPANSVSA nr.122/ 23. 925 din 11 august 2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sanatate si de protectie a animalelor 4) HOTARARE nr. Prezent m în continuare aceast legisla ie. 10/ 21.

145 din 26 iunie 2007 privind aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor care stabileste conditiile in care se deruleaza operatiunile de import-export si comert intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimala supuse supravegherii si controlului pentru siguranta alimentelor 11) HOT RÂRE nr. 144 din 21 iunie 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 23/2007 privind aprobarea Normei sanitare veterinare i pentru siguran a alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din con inutul sau de pe suprafa a produselor alimentare de origine animal 13) ORDIN nr. În cazul în care România nu va fi capabil s pun la punct un sistem adecvat de colectare i tratare a cadavrelor i a subproduselor . . 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de inregistrare a activitatilor de vanzare directa de produse primare. în vederea lichid rii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor Publicat în: Monitorul Oficial Nr.România nu îndepline te în totalitate acquis-ul comunitar în ceea ce prive te Encefalopatiile Spongiforme Transmisibile. 1700 din 29 noiembrie 2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea. 118 din 10 mai 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguranta Alimentelor. cereale i alte produse de origine vegetala 14) HOT RÂRE Nr. legume. 837 din 10 septembrie 2004 15 ) Ordin nr. 129 din 23 mai 2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala 10) ORDIN nr. 161 din 9 august 2007 privind modificarea i completarea Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. a activitatilor de vanzare cu amanuntul si a activitatilor de fabricare a alimentelor 9) ORDIN nr. p durilor i dezvolt rii rurale. al ministrului agriculturii. cereale si alte produse de origine vegetala 8) ORDIN nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în i pe fructe. ucise sau altfel afectate.7) ORDIN nr. al ministrului s n t ii i al pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor nr. legume. 1.Datorit existen ei pestei porcine clasice România nu va putea efectua comer intracomunitar cu porcine. carne de porc i produse neprelucrate termic provenind din carne de porc.415 din 2 septembrie 2004 privind acordarea desp gubirilor pentru animalele t iate. controlul i eradicarea pestei porcine clasice în România 12) ORDIN nr. 12 din 23 ianuarie 2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe. 190 din 13 iunie 2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la inspectia vizuala pentru detectarea parazitilor in produsele din pescuit .

vor fi impuse restric ii referitoare la capacitatea de folosire a unor sub-produse (de exemplu pentru furajarea animalelor). i alte unit i neconforme. in conformitate cu cerintele UE (Directiva 92/46/CE. M surile vor fi luate în baza Articolului 42 din Actul de Aderare. pentru a se conforma cerintelor UE cu privire la fermele de animale de lapte si la calitatea laptelui crud obtinut (Directiva 92/46 CE si Decizia 89/362 CEE). in conformitate cu cerintele UE (Directiva 64/433/CEE.animale i nu vor fi modernizare unit ile de ecarisare. Directiva 94/65/CE. Decizia 95/342/CEE). In cadrul documentului de pozitie. .2009. Actualizarea listelor va include. Romania a cerut urmatoarele perioade de tranzitie pentru in ceea ce priveste domeniul sanitar-veterinar. Legisla ia în acest domeniu este reglementat prin Ordinul nr. pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de taiere si procesare a carnii.o perioada de tranzitie de 3 ani. Directiva 92/45/CE). m suri tranzitorii care au la baz Aricolul 42 al Actului de Aderare trebuie adoptate în sectorul laptelui din cauza discrepan ei dintre capacitatea de prelucrare a unit ilor cu posibilitate de tratare conform i existen a laptelui neprelucrat conform. precum si pentru organizarea centrelor de colectare si de standardizare a lui. Directiva 92/118/CE. pentru modernizarea si retehnologizarea unitatilor de procesare a laptelui. Aceast procedur are la baz m surile tranzitorii prev zute în Actul de Aderare. pana la data de 31.12. Directiva 77/99/CEE.o perioada de tranzitie de 3 ani.2009. Directiva 91/495/CE.o perioada de tranzitie de 3 ani.12. pana la data de 31. Directiva 71/118/CEE.2009. pentru a aplica la nivel national politica de nevaccinare pentru pesta porcina clasica (Directiva 80/217 CEE).12. Ele vor intra în vigoare dup aderare. .12. . Aceste m suri vor preveni vânzarea unor produse ob inute din lapte neconform în alte State Membre. control si eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile. . .Lista unit ilor agro-alimentare din România care nu vor putea s efectueze comer intra-comunitar în decursul unei perioade de trei ani i care sunt neconforme înc cu acquis-ul comunitar va putea fi actualizat pân la data ader rii. 2009.144/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea regulilor de prevenire.o perioada de tranzitie de 3 ani. . respectiv al sigurantei alimentare: . pana la data de 31.Suplimentar. dac este necesar. pana la data de 31.