Sunteți pe pagina 1din 25

TEORIILE ECONOMICE ALE INTEGR Ă RII Ş I APLICAREA LOR ÎN PROCESUL INTEGR Ă RII EUROPENE

Curs 5 integrare EU

Bibliografie

! B. Balassa, The theory of economic integration , George Allen, Unvoin LTD, London 1962 ! André Marchal, “L’intégration territoriale”, Presses Universitaires de France, Paris,1965.

Obiectivele cursului

! prezentarea principalelor teorii ale integr ării ş i modul în care se regăsesc în procesul de integrare european ă ! înţ elegerea procesele economice care au loc într-un spaţiu de liber ă circulaţ ie a m ărfurilor ş i a factorilor ! Înţ elegerea modul de evolu ţ ie a procesului de aprofundare a integr ării comunitare ! Principiile ş i procedeele de integrare folosite pentru a depăş i diferitele momente de stagnare în direcţia realiz ării uniunii economice ş i monetare

structura curs:

! Prezentarea istorica a dezvoltarii pietei unice

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?

type=details&prodid=811&src=1

! Definire procesului de integrare ! Identificare tipuri de procese de integrare ! Definire integrare negativa vs integrare pozitiva ! Identificarea etapelor procesului de integrare

Debut

! După cel de-al doilea război mondial s-au format dou ă opinii diametral opuse cu privire la cooperarea european ă.

! realizarea unei simple zone de liber schimb prin eliminarea barierelor vamale ş i a altor restricţ ii din calea schimburilor reciproce. ! constituirea unei uniuni economice, a cărei prim ă etapă ar fi fost realizarea unei uniuni vamale”,

! Ca urmare a acestor două concepţ ii diferite, Europa Occidental ă s-a scindat în dou ă:

AELS si CEE

Prin Tratatul de la Roma (CEE), se propunea

! dezvoltarea armonioas ă a activit ăţ ilor economice a CEE prin

! stabilirea unei pie ţe comune ! prin apropierea progresivă a politicilor lor economice

! Articolul 4 al tratatului prevede ş i căile de atingere a obiectivului propus:

! a) eliminarea taxelor vamale ş i a restricţ iilor cantitative la intrarea şi ie şirea m ă rfurilor; ! b) stabilirea unui tarif vamal comun ş i o politică comercial ă comună fa ţă de statele ter ţ e; ! c) eliminareaa obstacolelor în calea liberei circula ţ ii a persoanelor, serviciilor ş i capitalurilor;

! d) instaurarea unei politici comune în domeniul agriculturii; ! e) instaurarea unei politici comune în domeniul transporturilor; ! f) stabilirea unui regim prin care concurenţa s ă nu fie îngr ă dit ă în cadrul pie ţ ei comune; ! g) aplicarea unei proceduri de coordonare a politicilor ! ……

!

j) instalarea unei bă nci europene de investi ţ ii, destinat ă s ă faciliteze expansiunea economică a Comunităţii ;

1. Procesul de integrare: definire

! Procesul de integrare a SM ale UE = exemplu de integrare total ă: diferitele economii naţ ionale urmăresc s ă formeze o nou ă entitate economico- social ă mai vast ă, echilibrată, substituind progresiv elementele componente ! integrare total ă =“fuziune progresiv ă a economiilor naţ ionale pe toate planurile, ! în primul rând economic ! ş i apoi, prin for ţ a lucrurilor, ! pe plan social ş i în final politic”

2.Tipuri de procese de integrare -laturi ale integrării depline (Marchal)

Integrarea economică =

realizarea solidarităţii economice prin formarea unei re ţele complexe de legături interdependente între agen ţ ii economici ai ţărilor participante;

Integrarea social ă

completeaz ă integrarea economică este specifică integr ării depline dar nu va fi niciodat ă total ă - oamenii nu se vor simţ i deplin solidari;

Integrarea politică,

consecin ţă a celorlalte, reprezint ă existen ţ a unităţii de decizie se poate realiza sub dou ă forme:

confederal ă ş i federal ă

3. Integrare negativa si integrare pozitiva

desemneaz ă practic dou ă mecanisme de realizare a integr ării economice /sau dou ă laturi ale aceluiaş i mecanism.

Integrarea negativ ă const ă în

desfiinţarea/ (-) tuturor obstacolelor din calea liberei circulaţii care pot exista în interiorul statelorabolirea gradual ă a restricţ iilor cantitative ş i a taxelor de import din calea schimburilor dintre ţări

Integrarea pozitiv ă presupune

Introducerea, cel putin a unui minim, de interven ţ ii (+), în scopul amelior ării funcţ ion ării pie ţ ei Coordonarea politicilor economice Armonizarea politicilor economice

Prin urmare,

! Integrarea economiilor apare astfel ca un proces declanş at prin integrare negativ ă ş i reglat prin integrare pozitiv ă. (A. Marchal, Fr. Perroux, B. Balassa).

4. Forme ale procesului de integrare

Integrarea economică = proces în evolu ţ ie B Balassa identifica mai multe etape ale acestuia:

forme de integrare a economiilor trepte ale integr ării depline (totale).

1. Zona de liber schimb, 2. Uniunea vamal ă 3. Piata comuna 4. Uniunea economica 5. Uniunea economica si monetara

1. Zona de liber schimb

! este formata din diferite tari care se decid sa:

! elimine barierele privind comertul intern, ! dar mentin, fiecare, tarifele variate in fata tertilor.

! Problema care deriva din aceasta este:

! necesitatea de a mentine controale frontaliere pentru produsele care provin din …

"tarile Zonei Libere, "dar care au fost produse total sau partial in afara!

2. Uniunea vamal ă

! se constituie cand o Zona de liber schimb stabileste un tarif exterior comun fata de terti; ! Controalele frontaliere dispar pentru produse, dar raman barierele ce impiedica circulatia factorilor.

Uniunea vamala- Debutul integr ării UE

! premis ă esen ţ ial ă form ării pie ţei comune ş i contur ării celorlalte politici economice necesare unificării. ! Se creaza 1957 -1968, prin

! eliminarea taxelor vamale, ! stabilirea unui tarif vamal comun ! eliminarea restricţ iilor cantitative.

! SM au mai continuat sa pastreze însă numeroase

m ăsuri de politică comercial ă netarifară

! (fiscal ă, tehnică ş i fito-sanitar ă) ! Masurile protectioniste = obstacole în calea schimburilor reciproce

3. Piata comuna

instituirea deplin ă a celor patru libertăţi fundamentale :

a m ă rfurilor, a capitalurilor, a serviciilor ş i a persoanelor.

Piaţ a intern ă unică UE a evoluat lent.

Impulsionata de Actul unic (1987), piaţ a comun ă a putut deveni efectiv ă doar la 1 ianuarie 1993.

Se dezvolta politicile comunitare existente Se creaza noi politici: monetara, relatii industriale, coeziune, cercetare tehnologica si dezvoltare

Libera

circula ţie

a mă rfurilor

! eforturile europenilor s-au concentrat asupra instituirii unei circulaţii libere reale a m ărfurilor

"eliminarea obstacolelor existente "ş i armonizarea legislaţ iilor naţionale.

m ă rfurilor "   eliminarea obstacolelor existente "   ş i armonizarea legisla ţ iilor

Libertatea de mi ş care a persoanelor

! Libertatea de mi ş care a lucrătorilor se detaş ează ca importan ţă datorit ă implicaţiilor asupra

! ocupării forţ ei de muncă, ! remunerării, ! condi ţ iilor de muncă ş i drepturilor cuvenite.

ă rii for ţ ei de munc ă , !   remuner ă rii, !  

Libera circula ţie a serviciilor

Libera circula ţ ie a serviciilor !   Cruciale pt economia EU - 70% din PIB

! Cruciale pt economia EU - 70% din PIB ! are dou ă componente: libertatea de stabilire ş i libertatea de prestare

! dreptul unei întreprinderi dintr-un stat membru de a implanta o filial ă sau orice alt tip de unitate în orice alt ă ţ ar ă partener ă ! dreptul de a presta servicii, oriunde în comunitate ş i indiferent de naţ ionalitate

! Dificultati:

! recunoaşterea mutual ă a diplomelor ! ş i absenţ a unui drept european al societ ăţ ilor

Libera miş care a capitalurilor

! presupune

! libertatea de prestaţ ie a serviciilor financiare ş i ! libera circulaţ ie a capitalurilor

! Acord in 1988 (Directive 88) si implementare incepand cu 1990

! Pentru cetateni:

! posibilitatea de a desfasura operatii financiare in afara tarii (cont, bancar, actiuni, investitii, cumparare proprietati)

! Pentru companii:

! capacitatea de a investi si detine EU companii, participare la management

! Usor de uitat ca aceste lucruri nu erau posibile inainte de 1990

4. Uniunea Economica

un stadiu de integrare în care interdependenţ ele sunt atât de accentuate încât aproape toate politicile economice ies de sub elaborarea strict naţ ional ă Diferen ţ ele între piaţ a comun ă ş i uniunea economică sunt, în realitate, greu observabile.

Libertatea de circulaţ ie a m ărfurilor ş i a factorilor de producţie nu se poate realiza f ăr ă politici comune ş i armonizarea politicilor economice!!

Statele membre î şi păstreaz ă deplina libertate în elaborarea politicii monetare.

Condi ţ iile considerate minime pentru reu ş ita unei uniuni economice

! existen ţ a pie ţ ei unice, cu cele patru libert ăţ i ş i armonizarea fiscalit ăţ ilor indirecte(T.V.A., accize) ; ! o politică a concurenţ ei care s ă asigure buna funcţ ionare a mecanismelor pie ţ ei;

! nu poate exista piaţă unică făr ă posibilitatea

de

a controla acordurile, ajutoarele publice ;

monopolurile, concentr ările ş i

! politici comune de coeziune economica ş i sociala; ! coordonarea politicilor economice a SM ! armonizarea politicilor ş i recunoaşterea mutual ă.

5. Uniunea economică ş i monetar ă

! 1957-1972 : cooperare monetar ă

! crearea unit ăţii de cont agricole în 1962;

! 1972-1979 : eforturi de stabilizare a cursurilor de schimb

! ş arpele monetar european” (1972)

"fixarea marjei de fluctuaţ ie între monedele europene ş i între acestea ş i dolar la 2,25%;

! 1979: constituirea Sistemului Monetar European ! 1993 – 2002 constit. Uniune Economica ş i Monetara

! atingerea criteriilor de convergen ţă ! Functioneaza pe baza conceptiei Europei cu geometrie variabil ă

! Cum am defini etapa de integrare a UE astazi cu ajutorul conceptelor invatate?

!   Cum am defini etapa de integrare a UE astazi cu ajutorul conceptelor invatate?

Procesul de integrare UE

! un proces evolutiv de integrare deplin ă a economiilor naţ ionale într-o nou ă entitate; ! integrarea economică se realizeaz ă concomitent în toate domeniile, progresiv, etapizat ! UE (in prezent) =

! uniune economica si monetara, ! funcţ ionând in baza principiului geometriei variabile,