MOLDOVA- POARTA CRESTINATATII IN TIMPUL LUI STEFAN CEL MARE Prin credinţa şi jertfa sa neostenită de-a lungul unei strălucite

domnii (1457-1504), Ştefan cel Mare s-a dovedit a fi în istoria noastră o icoană a domnului ortodox sau „drept credincios”, fiind canonizat de Biserica ortodoxă română în 1992, ceea ce a constituit o recunoaştere sinodală a unui cult popular neîntrerupt de secole. Pentru a evita o înşiruire a faptelor vitejeşti şi ctitoriilor care au punctat an după an îndelunga domnie a lui Ştefan, ar fi mai potrivit aici să se dezvăluie câteva rânduri din scrisorile trimise de domnitor către aliaţii săi creştini, caracterizate printr-un stil simplu şi viu. Amintim că în a doua jumătate a secolului al XV-lea întreaga Europă este marcată de trauma căderii Constantinopolului (1453), puterile creştine şi papalitatea zbătându-se să consolideze alianţe după alianţe, ca să poată face faţă avansării mareei turceşti ce părea de nestăvilit la acea vreme. În acest context, domnul Ştefan, care-şi începuse domnia plătind tribut sultanului, are iniţiativa unei politici pline de îndrăzneală şi de credinţă, prin care Moldova începe să joace un rol decisiv în oprirea turcilor, devenind o „poartă a creştinătăţii”. Plănuind pornirea luptei împotriva sultanului, într-o scrisoare adresată papei Sixt al IV-lea la 1474, Ştefan scrie: „Dăm de ştire Sanctităţii Voastre că noi, cu toată puterea pe care ne-a hărăzit-o Dumnezeu Atotputernicul, suntem pururi pregătiţi foarte, cu toată râvna şi îndemnul inimii, să ne luptăm pentru creştinătate. […] Îndemnăm pe Sanctitatea Voastră ca, dimpreună cu alţi preaputernici regi şi principi, să vă daţi silinţa ca să nu fie creştinătatea năpădită de preanetrebnicii necredincioşi, iar noi nu singuri, ci cu ajutorul acelor principi, să ne învrednicim a ne război”. Apoi, după marea victorie de la Vaslui asupra lui Soliman Paşa din ianuarie 1475, Ştefan trimite o scrisoare către principii Apusului înştiinţându-i despre prima sa mare biruinţă asupra oştirii trimise de sultanul Mehmet al II-lea, cuceritorul Constantinopolului care, „în fiecare zi se gândeşte cum ar putea să supună şi să nimicească toată creştinătatea”. Însă auzind despre biruinţa lui Ştefan şi mâniindu-se foarte, „păgânul împărat” se pregătea să năvălească „cu toata puterea sa şi să supună ţara noastră, care e poarta creştinătăţii şi pe care Dumnezeu a ferit-o până acum; dar dacă această poartă va fi pierdută - Dumnezeu să ne ferească - atunci toată creştinătatea va fi în mare primejdie”. În acelaşi timp, domnul Moldovei trimite solie şi la marele cneaz al Moscovei, Ivan al III-lea, scriind de data aceasta ca unui domn „pravoslavnic” (adică „drept slăvitor”, ortodox): „Măria Voastră o ştie doar mai bine decât noi câte ţări (ortodoxe) au fost: cea grecească, şi nu una, cea sârbească, şi bulgărească […] şi bosniacă pe toate, după păcatele noastre, Dumnezeu le-a supus păgânilor; iar acum adaugă Ştefan cu mare îngrijorare - turcii au trecut Marea Neagră”. „Iar în părţile acestea numai eu singur am rămas, că din două laturi este păgânătatea cea rea (adică turcii şi tătarii), iar din trei laturi, măcar că se numesc creştini, îmi sunt mai răi decât păgânii; deci mai mult nu-i mai pot răbda.” După năvălirea imensei armate trimise de Mehmet al II-lea pentru pedepsirea Moldovei la 1476, dezamăgirea domnului Ştefan faţă de aliaţii săi creştini - care-l sprijiniseră doar cu multe vorbe meşteşugite - reiese din scrisoarea trimisă marelui Doge al Veneţiei (1477): „Acestea (e vorba de înfrângerea de la Valea Alba) nu i s-ar fi întâmplat dacă ar fi ştiut că principii creştini şi vecini au să se poarte aşa cum s-au purtat. Căci deşi avea jurăminte şi învoieli cu dânşii, ei l-au înşelat şi astfel a păţit ce a păţit”. „M-au înconjurat din trei părţi şi m-au găsit singur. Gândească-se Luminăţia Voastră cu cât mă întreceau la număr. Eu, împreună cu a mea curte, am făcut ce am putut, şi s-a întâmplat cum am spus, care lucru socotesc că a fost voia lui Dumnezeu, ca să mă pedepsească pentru păcatele mele; şi lăudat să fie numele lui”. În încheiere, Ştefan notează cu aceeaşi resemnare şi realism: „Şi dacă Dumnezeu va vrea ca eu să nu fiu ajutat, din două lucruri unul se va întâmpla: ori această ţară va pieri desigur, ori voi fi silit, de nevoie, să mă supun păgânilor”.

pre vătavul de copii şi au tras. ca un om ce era într-atâtea războaie şi osteneală şi neodihnă. „om cu păcate” dar şi icoană a biruinţei credinţei în vremuri deosebit de grele. Chipul lui Ştefan cel Mare. că războiul iaste a lui. acolo au făcut prestolul în oltariu. „Iar sihastrul a zis să nu o închine. au tras cu arcul Ştefan-Vodă dintr-un vârf de munte ce este lângă mănăstire”. iar unde au căzut săgeata unui copil de casă au făcut clopotniţa”. Pus-au şi pe tri boiernaşi de au tras. înveșmântat într-o mantie bogată roşie de brocart. stă în genunchi. Ştefan s-a dus la bătrânul Daniil şi aştepta smerit în faţa chiliei. dăruind Evanghelia Maicii Domnului şi pruncului Iisus. Voroneţul. „Şi unde au ajuns săgeata. până la sfârşitul vieţii. Apoi se plânse că nu-i mai poate ţine în stavilă pe duşmani: „închina-va ţara la turci. Cuprins de îndoieli în faţa mulţimii duşmanului. cu plete blonde şi cu ochi albaştri. au ba?”. . cu multă evlavie. O altă frumoasă mănăstire a Moldovei. pentru ca acesta „să-şi istovească ruga”. După dureroasa înfrângere de la Războieni când valea se albise de mulţimea trupurilor căzute (de unde numele de „Valea Albă”). după ce va izbândi. Numai. în numele sfântului Gheorghe” (O samă de cuvinte). Deci unde au căzut săgeata vătavului au făcut poarta. Tot cronicarul Neculce povesteşte cum. cusută cu fire de aur. să facă o mănăstire acolo. în 47 de ani” şi a fost îngropat cu multă jale şi plângere „ca după un părinte” la mănăstirea Putna.Biruinţă sau înfrângere. şi pe doi copii de casă. domnitorul. povesteşte cronicarul Ion Neculce în O samă de cuvinte că domnul Ştefan „a poruncit de au strânsu toate trupurile ce-au pierit şi au făcut movilă şi diasupra au zidit biserica”. marele voievod s-a stins în ziua de 2 iulie 1504 „slabu de ani. pecete a credinţei sale neobosite. a fost zidită de Ştefan în urma unei victorii prorocite de Daniil Sihastrul. Iar pisania bisericii face amintire: „Cu voia lui Dumnezeu au fost înfrânţi creştinii de păgâni” şi „a binevoit Io Ştefan Voievod şi a zidit acest lăcaş în numele arhistrategului Mihai […] întru amintirea şi pomenirea tuturor dreptcredincioşilor creştini care au pierit aici”. marile fapte ale lui Ştefan au fost urmate de câte o ctitorie bisericească. după ce i-a bătut pe tătari la Lipinţi (1470) „când s-au apucat să facă mănăstirea Putna. aşezaţi pe tron. străbate veacurile aşa cum a fost înfăţişat într-un celebru Tetraevanghel de la mănăstirea Humor: pe fond luminos aurit. După cum scrie Grigore Ureche.

. adică . căci Moldova nu voia să-şi hrănească duşmanii’’ spune istoricul Nicolae Iorga... câtă iarbă.câtă frunză.se legară a posti patru zile cu pâne şi apă. regele Ungariei (tot . În schimb pe malul stâng al Bârladului se afla majoritatea oştenilor lui . Ştefan a aşezat de-a curmezişul văii câteva mii de oameni.. dacă Dumnezeu va scoate din primejdie pământul ostenelilor lor. Vom vedea că în epocă. care se apărau împotriva păgânilor şi care apărau întreaga creştinătate. el a profitat de avantajele oferite de teren şi de condiţiile oferite de vreme: mlaştini făcute de ploi...’’ Pregătirea lor nu era numai a unor oşteani ci şi a unor creştini.000 având în fruntea lor pe Soliman Paşa. ale căror familii erau adăpostite departe în Ţarade-Sus sau spre munte. oastea otomană înainta pe valea Bârladului pe o ceaţă care nu îngăduia să se vadă la mai mult de câţiva paşi..voluntari” sau . . cailor şi a peste o sută de mii de păgâni. numai că nădejdea moldovenilor n-a fost la aceştia ci la Bunul Dumnezeu.strânsură”.000 moldoveni – cei mai mulţi .ajutorul’’ oferit de creştinii apuseni lui Ştefan după ce acesta din urmă le ceruseră să-i vină în ajutor .. însă nu ne propunem să discutăm acum despre aceasta.MOLDOVA-POARTA CRESTINATATII IN TIMOUL LUI STEFAN CEL MARE Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt – o adevărată . Locul ales pentru bătălie se afla în preajma târgului Vaslui. Aceştia erau ceea ce astăzi s-ar numi ostaşi de carieră. În locul unde pârâul Racovăţ se varsă în Bârlad făcând o mlaştină trecerea era greoaie şi primejdioasă. Credinţa şi nădejdea lor a însemnat mult. găsind aici doar câţiva oşteni. focul pus.. nimicise căsuţele şi bordeiele. Armata otomană era mult mai numeroasă decât cea condusă de Ştefan. fără părere de rău. într-o zonă mlăştinoasă între păduri. Domnitorul mărturiseşte sincer că oastea păgânilor era mare. vorba poetului . moldovenii s-au ridicat vitejeşte şi au stat împotriva mulţimii otomanilor. Podul de lemn nu era potrivit pentru a ţine greutatea trecerii tunurilor. În dimineaţa zilei de 10 ianuarie 1475. turcii împreună cu muntenii din Ţara Românească erau în număr de 120. asfel că o mare parte dintre păgâni s-au îndreptat în acea direcţie. Lucrurile s-au întâmplat aşa cum prevăzuse Ştefan: când au auzit otomanii trâmbiţele şi surlele. la confluenţa Racovei cu râul Bârlad. de ţeranii plecaţi la oaste. Pregătirile pentru luptă au fost serioase atât într-o tabără cât şi în cealaltă.’’ Aşa cum am arătat.strânsură”). ei au crezut că vor fi atacaţi din partea aceea. Acesta a fost . Iorga spune că toţi .’’ Conform cronicarului Grigore Ureche. mai mulţi oşteni trebuiau să dea semnalul de luptă sunând din trâmbiţe şi surle.Satele erau o grămadă de dărâmaturi. Meşteşugul lui Ştefan nu s-a oprit aici. Există discuţii în continuare în privinţa plasării acestui loc. armata moldovenească număra numai 40. din marginea pădurii. aşezările au fost părăsite astfel că otomanii nu găseau de unde să-şi ia provizii. mocirle făcute în urma dezgheţului. victoria a avut o mare însemnătate. Necontenit se aşteptau care cu pâne de la munteni. Astăzi victoria de la Vaslui (Podul Înalt) din 1475 este văzută de unii ca un lucru minor. iar faptul că în fruntea oştirii şi a ţării se afla un domnitor binecredincios a însemnat şi mai mult.amatori” – la care se adăugau 2000 de polonezi (leşi) trimişi de Cazimir – principele Poloniei – 5000 de secui şi 1800 de unguri trimişi de Matia Corvinul. În acelaşi timp.poartă a creştinătăţii’’ cum o numeşte însuşi domnitorul – a obţinut o mare victorie împotriva otomanilor păgâni la 10 ianuarie 1475. Dumnezeu a lucrat în mod minunat! Cronicarul Grigore Ureche spunea că păgânii n-au fost învinşi atât cu vitejia cât cu meşteşugul: Ştefan a adoptat tactica hărţuirii şi înfometării.. sprijinul oferit de principii creştini era unul minor.împotriva Otomanului şi puterii înspăimântătoare a acestuia. De pe malul drept al Bârladului. a pârjolit iarba de au slăbit caii otomanilor. dar cu ajutorul lui Dumnezeu.

Cadavrele celor ucişi le-a ars. Se cuvine ca măcar să ştim şi să înţelegem că dacă Dumnezeu nu ar fi oprit la Vaslui..” Felicitările n-au întârziat să apară. iar câteva grămezi cu oasele lor se văd până astăzi şi sunt mărturie veşnică a unei victorii atât de însemnate. Ştefan cel Mare a ştiut să îşi apere renumele. Din fericire. Spre deosebire de aceşti străini. Aşa trebuie să faceţi şi voi. Aproape toţi prizonierii turci. nici măcar de moarte. făgăduim pe credinţa noastră şi cu jurământul domniei noastre că vom sta în picioare şi ne vom lupta până la moarte pentru Legea creştinească. ţăranii moldoveni ştiau ce-i poate aştepta dacă se vor retrage.. în afară de recunoaştere şi făgăduieli mincinoase. Din nefericire. a lăsat mai departe pe umerii săi această luptă.Ştefan. care aveau cai mai iuţi sau au fost înecaţi de valuri. noi cu capul nostru.. Cronicarul polonez Ian Dlugosz îl considera pe domnul moldovean un bărbat demn de admirat. Au stat neclintiţi cu arma în mână înaintea dumşanului.Iară dindărăt Ştefan Vodă cu oastea tocmită i-au lovitu. „căpitanul său“.poarta creştinătăţii’’ şi cere creştinilor apuseni să-i stea în ajutor. Europa. Când turcii au întors spatele. Altceva nu era cu putinţă. se vede limpede că pentru toţi conducătorii creştini din Europa vremii această victorie era una strălucită şi uimitoare. prin Ştefan şi eroii săi.’’ Înfrângerea otomanilor a fost amintită nu numai de cronicarii moldoveni şi polonezi ci chiar şi de cei turci. Din nefericire. dar dacă ţara sa va cădea atunci toată creştinătatea va fi în primejdie de nimicire. . spunea acesta că lui Ştefan ar trebui să i se dea stăpânirea lumii. cel care fugise de la Baia cu o rană în dos (rană de laş)… şi-a asumat meritele victoriei obţinută de Ştefan! El a îndrăznit să scrie principilor europeni că victoria de la Vaslui a fost obţinută de Ştefan. . oricât de puternice au fost izbiturile turceşti.Din partea noastră. căci chiar şi aceia care au fugit şi au ajuns la Dunăre au fost ucişi acolo de moldoveni. Nu de alta. Ştefan numeşte Moldova . deoarece. Ştefan a trimis o scrisoare mai multor conducători de state anuntându-i de victoria împotriva otomanilor păgâni. mai mult nu a putut primi de la apuseni. după ce cu ajutorul lui Dumnezeu…noi i-am tăiat mâna cea dreaptă. Un asemenea cronicar turc marturisea că .. care nu se luptau pentru ţara lor. afară de cei mai de frunte. oricât de puternici.Dumnezeu şi neamul meu!” – atât mai era în sufletele minunaţilor eroi de la Vaslui.. trebuiau zdrobiţi. în timp ce ceilalţi principi trândăvesc şi petrec timpul în petreceri sau în lupte mărunte între ei. Ştefan este singurul care a obţinut o victorie atât de strălucită împotriva unui duşman care părea de neînvins. atacând spre marginea pădurii. astăzi toată Europa ar fi fost de mult turcită. Ştefan era numit .Atletul lui Christos’’ de către Papa Sixt al IV-lea. Ştefan a primit doar felicitările. el ar trebui să fie conducătorul oastei pe care principii europeni ar trimite-o împotriva otomanilor.’’ După victorie.niciodată armatele turceşti n-au suferit un dezastru atât de mare. oştirile ce cuceriseră Constantinopolul. pe mare şi pe uscat. deşi aceştia de obicei nu le recunoşteau cu niciun chip. au fost traşi în ţeapă. au fost izbiţi năpraznic de armata moldovenească. În sufletele lor nu mai era loc pentru frică. le reamineşte el..’’ Iorga aminteşte de faptul că secuii au fost călcaţi în picioare şi că s-au împrăştiat. Invadatorii. care scăpase prin Ştefan şi Moldova de la robia turcească. . . ajutorul nu a ajuns! Mai mult decât atât regele Ungariei..foarte puţini turci şi-au găsit mântuirea prin fugă. Şi au biruit… Cronicarul polonez Ian Dlugosz spunea că .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful