Sunteți pe pagina 1din 2

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA Principiile de organizare si functionare a autoritatilor administratiei publice locale 1.

Principiul descentralizarii si principiul deconcentrarii serviciilor pub lice 2. Principiul autonomiei locale 3. Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale 4. Principiul legalitatii 5. Principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit Descentralizarea in administratia publica -regimul descentralizarii in administratia publica este specific statului de dre pt si presupune rezolvarea problemelor locale de catre autoritati alese de colec tivitatile locale (nu numite de la centru) , care nu se subordoneaza ierarhic au toritatilor centrale , functionand autonom , in conditiile legii , iar actele lo r (chiar si cele ilegale) nu pot fi anulate decat de autoritati din sfera altei puteri al statului, respectiv de instantele judecatoresti. - descentralizarea , pe plan organizatoric si institutional , priveste autoritat ile administratiei publice locale alese,consiliile locale ,primari si consiliile judetene , inclusiv institutiile publice care le sunt subordonate - descentralizarea , pe plan functional , priveste competentele si atributiile c are le sunt conferite de lege. Principii generale ale procesului de descentralizare 1. Principiul subsidiaritatii consta in exercitarea competentelor de catre autoritatile administratiei publice locale situate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean si care dispune de capacitatea administrativa necesara. 2. Principiul asigurarii resurselor corespunzatoare competentelor transfera te 3. Principiul responsabilitatii autoritatilor administratiei publice locale in raport cu competentele ce le revin impune obligativitatea realizarii standa rdelor de calitate in furnizarea serviciilor publice si de utilitate publica 4. Principiul asigurarii unui proces de descentralizare stabil , predictibi l , bazat pe criterii si reguli obiective care sa nu constranga activitatea auto ritatilor administratiei publice locale sau sa limiteze autonomia locala financi ara. 5. Principiul echitatii implica asigurarea accesului tuturor cetatenilor la serviciile publice si de utilitate publica. 6. Principiul constrangerii bugetare interzice utilizarea de catre autorita tile administratiei publice centrale a transferurilor speciale sau a subventiilo r pentru acoperirea deficitelor finale ale bugetelor locale. Regula generala a procesului de descentralizare : - Guvernul , ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale au obligatia sa transfere competente pe care le exercita in pre zent autoritatilor autoritatilor administratiei publice locale de la nivelul jud etelor , comunelor sau oraselor , respectand principiul subsidiaritatii. Principiul deconcentrarii serviciilor publice Deconcentrarea redistribuirea de competente administrative si financiare de catr e ministere si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centr ale catre propriile structuri de specialitate din teritoriu. Principiul autonomiei locale - Autonomia locala dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratie i publice locale de a solutiona si de a gestiona , in numele si in interesul col ectivitatilor locale pe care le reprezinta , treburile publice , in conditiile l

egii. - Colectivitatile locale sunt integrate material (teritorial) si juridic statulu i suveran , care le asigura autonomia necesara gestionarii treburilor lor specif ice , dar numai in masura in care aceasta se integreaza in ordinea juridica a st atului. - Autonomia locala priveste organizarea , functionarea , competentele si atribut iile , precum si gestionarea resurselor care , potrivit legii , apartin comunei , orasului , municipiului sau judetului. - Autoritatile administratiei publice centrale nu pot stabili sau impune nici un fel de responsabilitati autoritatilor administratiei publice locale in procesul de deconcentrare a unor servicii publice sau al crearii de noi servicii publice , fara asigurarea mijloacelor financiare corespunzatoare pt realizarea respecti velor responsabilitati Principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale reglementeaza aspecte privind procedura de alegere a primarului , consiliilor l ocale si a celor judetene . Principiul legalitatii presupune ca toate aspectele organizatorice si functionale prin care se infaptu ieste administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale , sa fie in s tricta conformitate cu prevederile Constitutiei si legilor. Principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit problemele de interes deosebit din unitatile administrativ-teritoriale si subdiv iziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse aprobarii locu itorilor , prin referendum local.

S-ar putea să vă placă și