P. 1
Lexi Co Logie

Lexi Co Logie

|Views: 411|Likes:
Published by Andrei Grigore

More info:

Published by: Andrei Grigore on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

III. LEXICOLOGIE Teme: Organizarea vocabularului.

Organizarea interna, organizarea externa, Masa vocabularului, Procedee de formare a cuvintelor noi, Calculul semantic, Lexicologia normativa

Lexicologia studiază cuvintele ai modul lor de organizare In ansamblul lexical, ca subsistem al sistemului integrator al limbii. Cuvântul este unitatea centrală, definitorie a lexicului, unitatea semnificativă autonomă minimală a limbii, constituită prin asocierea unei forme fonetice (complex sonor) ai a unui conţinut (complex de sensuri). Individualitatea sa In enunţ ai legătura indestructibilă dintre cele două laturi componente (semnificant ai semnificat) fac din cuvânt semnul lingvistic prin excelenţă. Forma şi conţinutul sunt cele două laturi constitutive ale cuvântului, care funcţionează Intr-o solidaritate indestructibilă, deai reuniunea lor are un caracter arbitrar. Forma (denumită ai expresie sau complex sonor) reprezintă latura materială a cuvântului, adică fonemele grupate In silabe ai puse sub un accent, ai morfemele, diferenţiate In rădăcină, afixe ai desinenţe. Conţinutul (denumit ai Inţeles sau semnificaţie) reprezintă latura ideală, psihică a cuvântului, imaginea prelucrată mental a obiectului denumit (denotatul), pe care-l evocă, inclusiv In lipsa acestuia. Sensul este actualizarea, In diferite categorii de contexte verbale ai situaţionale, a semnificaţiei. Sensul denotativ (propriu, apelativ, cognitiv, denominativ) este Insoţit de sensuri conotative (figurate), derivate, In urma unor figuri de stil, din primul ai păstrând mai mult sau mai puţin caracterul

expresiv iniţial. Trăsăturile distinctive ale cuvântului Transformarea lumii referenţilor In lume a sensurilor, mai simplu a referentului In sens, se realizează printr-o prelucrare logică sui generis, In care trăsăturile obiectelor descoperite prin observaţie, analiză ai comparaţie se supun probei comutării, disociindu-se cele relevante (esenţiale) de cele nerelevante (Intâmplătoare). De exemplu,

pentru grupul de obiecte denumite de cuvântul casă, trăsăturile ,clădire”, ,cu caracter stabil”, ,destinată locuinţei” sunt relevante, pe când altele ca ,număr de niveluri”, ,tip de acoperia”, ,material din care este construită” etc. sunt nedefinitorii. Analiza componenţială este o metodă structuralistă inductivă, cu ajutorul căreia se divizează conţinutul semantic al unui cuvânt In constituenţi. Punând In contrast cuvinte din acelaai câmp semantic, sau mai Indepărtat, se stabilesc din aproape In aproape trăsăturile semantice distinctive (semele) care le separă sau le apropie. Este deci un fel de taxonomie semantică. De exemplu, unchi se deosebeate de mătu%ă prin ,sexul masculin”, de tată prin ,ascendenţă colaterală”, de nepot prin ,filiaţia ascendentă”, de bunic prin ,nivelul ascendenţei”, de socru prin ,rudenia de sânge” (sau ,naturală”), de scaun prin ,calitatea de fiinţă”, de urs prin ,calitatea de fiinţă umană”, de Inrudit prin faptul că e ,substantiv”. Punând la un loc componentele, vom obţine formula lui semantică (sememul): ,substantiv”, ,nume de fiinţă umană”, ,rudă naturală cu cineva”, ,In relaţie de ascendenţă colaterală”, ,de primul nivel”, ,sex masculin”. Vocabularul unei limbi este organizat după mai multe criterii, formând un sistem, e drept, cu multe imperfecţiuni, posibil de descompus In subsisteme corelate Intre ele ai ierarhizate pe niveluri din ce In ce mai mici. Unii specialiati vorbesc explicit de sistemul lexical, alţii adoptă termenii mai puţin tranaanţi de ansamblu, totalitate sau mulţime de unităţi lexicale. Organizarea vocabularului limbii române contemporane Organizarea externă (ierarhizarea funcţiona1ă) a vocabularului românesc constă In ordonarea cuvintelor, după criteriul statutului dobândit In procesul utilizării lor de către comunitatea vorbitorilor, pe niveluri ai sfere de Intrebuinţare. Principalele clasificări rezultate din ierarhizarea prin uz sunt: vo- cabular activ—vocabular pasiv, vocabular literar—vocabular neliterar, vocabular de uz general (comun, mediu)—vocabular cu utilizare limitată: arhaic/neologic, regional/sectorial (de specialitate)/de grup (special); vocabular de bază (fundamental) — masa vocabularului. Vocabularul activ ai vocabularul pasiv sunt subdiviziuni ale lexicului, In funcţie de frecvenţa In vorbire la un moment dat. Vocabularul activ este format din cuvintele folosite curent, fiind deci foarte puţin numeros, dar frecvent In circulaţie.

Din vocabularul activ fac parte instrumentele gramaticale (prepoziţii, conjuncţii, articole, verbe auxiliare, pronume ai adverbe relative) ai substitutele (pronumele ai numeralele) cele mai uzuale, precum ai substantivele, adjectivele, verbele, adverbele referitoare la aspecte indispensabile activităţii cotidiene ai care au tranaat In favoarea lor concurenţa la zi cu sinonimele. Câteva exemple: de, la, cu, să, că, dacă, cel, am (fost), a% (merge), voi (avea), care, cine, ce, unde, cánd, unu, doi, casă, femeie, mánă, bun, frumos, dulce, a face, a vorbi, a mánca, a fi, a avea. Foarte active sunt Insă ai cuvintele (sau sensurile) ,la modă”, majoritatea neologisme: manager, profit, dividend, a implementa, pluralism, firmă, democraţie, marketing, privatizare etc. Vocabularul pasiv este format din cuvintele cunoscute, dar folosite rar de vorbitori. El cuprinde cuvinte care denumesc realităţi implicate Intâmplător sau puţin frecvent In activitatea vorbitorilor: lăcustă, ferigă, eclipsă, cazarmă, chimono, cuvinte care au intrat In fondul pasiv din cauza ieairii din ,vogă”, dispariţiei obiectelor denumite sau Inlăturării lor de către sinonimele concurente: pionier, sovietic, bordei, %ubă, retribuţie, colectivist, cooperator, cehoslovac, tovară %, cuvinte necunoscute pentru majoritatea vorbitorilor, care au dispărut de mult din limbă, au apărut recent In vorbirea unui mic număr de oameni sau sunt folosite numai In anumite medii restrânse: zapis, zlătar, hagiu, párgar, brabete, perjă, glajă, scafandru, scovergă, zăbic, a gini, benga, cataroi, mititica, idiosincrasie, reostat, seismogramă, display etc. Vocabularul literar — vocabularul neliterar (popular şi familiar) sunt subdiviziuni ale lexicului In funcţie de criteriul cultural. Vocabularul literar este partea vocabularului Intrebuinţată In texte ai In vorbirea cu caracter literar, adică normat ai cultivatlIngrijit (care-i asigură calitatea culturală). Vocabularul neliterar este o clasă mai eterogenă care cuprinde cuvintele rămase la nivelul neliterar al limbii. Grupările pe care le include vocabularul neliterar sunt: vocabularul popular ai vocabularul familiar. Vocabularul popular este alcătuit din cuvintele folosite In mediile ai situaţiile nesupuse rigorilor profesionale, livreati. Exemple de elemente lexicale populare: ima%, furcă, suveică, iţă, caier, tropăi, popă, otavă, a crácni, lehamite, nevastă, oi%te, jug, ráie. Includem In vocabularul popular ai cuvintele folosite numai In anumite regiuni (numite regionalisme, provincialisme sau cuvinte dialectale), chiar

dacă, pe o altă axă, ele se opun elementelor cunoscute In tot teritoriul lingvistic românesc. Vocabularul familiar este format din cuvintele utilizate In situaţii de relaţii intime, familiale, neoficiale, manifest nepretenţioase: mă, dragă, bătráne, coane, ăsta, slujbă, chestie, treabă, acătării, mersi, plea%că, mamaia, tataia, puiuţ (,copil”), bebelu%, băiete, dandana, belea, baftă. Vocabularul de uz general — vocabularul cu sferă de utilizare limitată (regional, arhaic, neologic, argotic, de jagon, profesional) sunt subdiviziuni ale lexicului In funcţie de aria de folosinţă a cuvintelor. Vocabularul de uz general, care se mai numeate fond comun, general (sau vocabular mediu, supradialectal, nespecializat), este partea vocabularului cunoscută ai utilizată de Intreaga comunitate lingvistică, indiferent de nivelul de cultură, de domeniul de activitate sau de zona geografică a vorbitorilor. Vocabularul cu sferă de utilizare limitată Inglobează mai multe grupări diferite Intre ele, dar care au ca trăsătură comună Inscrierea Intr-o arie lexicală restrânsă. Vocabularul regional (dialectal, provincial) cuprinde cuvinte Intrebuinţate In anumite regiuni geografice: Muntenia: burtă, a ciupi, chel, ginere, a jumuli, magiun, na%, nene, puţ; Oltenia: lubeniţă, brabete, blană ,scândură”; Moldova: curechi, sudoare, pántece, a pi%ca, ţintirim, oghial, buhai, perjă, chelbos, ciubotă, hulub, povidlă; Banat: foale, a pi%cura, iorgan, anţărţ, golumb; Crişana: pántece, a piţigăia, temeteu, poplon, bráncă, prunc, %ogor; Maramureş: cătilin, cocon, a froi, ai (,usturoi”). Arhaismele sunt cuvintele ieaite din uzul general al limbii ai rămase In uzul sporadic al unor vorbitori cu preferinţe sau preocupări pentru exprimarea arhaică. Unele desemnează realităţi depăaite sau ieaite din vogă fiind numite, de aceea, istorisme: logofăt, hatman, agă, opaiţ, iţari, opinci, i%lic, arca%, palo%, flintă, birjă. Altele au fost marginalizate ai scoase din uz de concurentele lor sinonimice: leat (sinonim cu an), voroavă (=cuvânt), rost (=gură), cinovnic (=funcţionar), bucoavnă (=abecedar), slobod, volnic (=liber), mezat (=licitaţie). Neologismele sunt cuvinte apărute de curând In limba română ai aflate In curs de adaptare fonetică ai de Incadrare morfologică sau semantică: puzzle, show, feed-back, marketing, hobby, job, top, western, flash (cu variantele fla%/fle%), computer, design, display, hardware, software, consulting, management, sponsor, copy-right, know-how,

bojogar. agib.pantalon”). .cap”). gagică etc. colegiu.infractorul” (Indeosebi . de strat mai vechi. geanabet.pu acăria” este pe rand: academie. ienicer. neologism recent (sau chiar cuvânt recent). coroi. giurgin. draibăr. La fel. horn (.creier”). Alte neologisme. aportor. hingher. copcă. acvilist. au adoptat un lexic opac pentru vorbitorul comun. coţcar. . croncan. sticlete. hrubă. science-fiction.: abţibild.chilot”). capelmaistru. mefienţă.penis”). bortă.fustă”).best-seller. aripă. cartaboi. cu%că. ale infractorilor.fund”). croitor. Inăuntru etc. balaban. incubator. juice. Multe argotisme au intrat In limbajul familiar: baftă. erete. cabanos (. căpriori (. calfă. ascultătoare (. hultan. bonjur (. jogging. bul. aripioară.haină”). diurnist.picioare”). numai aparent pleonastic. fermă. boacter.perciune”) etc. alunecători. curcan.. Vocabularul special (sau de grup) este utilizat de grupurile mai mult sau mai puţin ostentativ . ghiozdan (. calibarcă (. cange (. baterii (. aghiotant. bord.ochi”). cea prezentată de noi putand fi denumită. caraliu. bulversat.poliţistul” este denumit: acolist.limbă”). ciupitor. In general.interese”. boscar. incintă. . carete. Exemple: . decan. dulap. circar. Argourile sunt cel mai bine definite grupuri lingvistice de acest tip ai caracterizează In primul rand mediile interlope. colivie. a hali. gherlă. boiţar.mană”).hoţul”) este denumit. ceapán. baibarac (. avan. arcan.fese”). ilegalist etc. amortizoare (.pălărie”). calif.ureche”). a demara. hit. ghi%eu (. a (se) confia. cotlon. curcan. fereală. sunt formate In limba romană sau calchiate (copiate) după modele străine: a antama. a devoala.aliţ”) etc. astupător (. daraban. heavy-metal. angrosist. nasol. acioală. bobar. diblă. alonjar. bordei. a stopa etc. hamburger.trahee”). gabor. gonitor. invadator.pumni”).vestă”). burlan (. a se deroba. bobocel. be%liu. Termenul neologism are mai multe accepţii. cocor. bobiţă. bijoc.gură”). colţan. vechimea In meserie.preocupări” ai . Părţile corpului primesc ai ele porecle: alunecări. din dorinţa de a nu fi Inţeleai de virtualele victime sau de urmăritori (poliţiati). descoperitor. clopot. ba%că. de restul comunităţii. adida%i. cantalup. anii de puacărie etc. căutători (. cu nuanţe vizand . cotlet (. Ingera%.stomac”). Aceatia. elice (. cloanţă (. coldan. cavas. separate prin .Inchise” de vorbitori. piesele de Imbrăcăminte ai Incălţăminte: abajur (. icre (. ata% (. alungători (. ied.sani”). gulie (. mass-media. cuţulan. binoclu. dar transparent pentru cei iniţiaţi.domeniul de specializare”. ketchup. carditor. bufet.

viţel. fier. cáine. tată. vin. scară. nucă. plop. sfeclă. creier. a zice. inel. na%pa etc. folosite insistent ai deseori defectuos sau neglijent de unele grupuri. pe%te. gráu. picior. femeie.Elevii au tendinţa de folosire a unor elemente de argou proprii (profu. fereastră. coco%. fiu. b) denumesc noţiuni indispensabile vieţii ai activităţii umane: — obiecte ai acţiuni foarte importante: casă. — familia: mamă. bránză. fiică. a face. a avea. Vocabularul specializat sau profesional (numit ai fond savant) cuprinde cuvintele folosite In diverse limbaje profesionale care alcătuiesc terminologiile de specialitate sau tehnico-atiinţifice. marfă. văr. folosite de majoritatea limbilor de cultură. băiat.). albină. u %ă. coajă. masă. lapte. frate. — corpul omenesc In părţile lui: cap. vrabie. topor. coasă. Aceste cuvinte răspund unor multiple exigenţe lingvistice ai extralingvistice: a) au un grad ridicat de stabilitate. Jargoanele cuprind elemente neologice de ultimă oră. dorinţei de detaaare de masa vorbitorilor sau pretinsei superiorităţi intelectuale. roată. dinte. reprezentativ) sau fondul principal lexical reprezintă nucleul funcţional stabil al limbii. a merge. supărat. — alimente ai băuturi: páine. a spăla. — plante: cire%. mate) sau Imprumutate din alte medii (pufulete. oţel. a apăra. socru. ureche. Vocabularul de bază (fundamental. Vocabularul de bază (fundamental. nepot. . neadaptate ai nesocializate Incă In cercuri mai largi. — fiinţe: om. bio. fată. apă. reprezentativ) — masa (sau restul) vocabularului constituie o clasificare de sinteză a vocabularului limbii române. frunză. sanie. plug. ţánţar. mánă. soacră. frunte. inimă. diriga. Foarte mulţi din termenii de specialitate sunt cuvinte internaţionale. ca urmare a snobismului. a mánca. floare. oaie. papagal. lup. limbă. hotărát. bestial. soră. carne. cumnat. — unelte: cle%te. a clădi. lanţ. măr. care cuprinde cuvintele cunoscute ai folosite frecvent In cele mai importante situaţii de viaţă de către toţi vorbitorii ai care fac parte din familii lexicale bogate. morcov. unchi. soţ(ie). nas. fiind In majoritate elemente moatenite din latină sau formate In limba română.

timp.— mediul Inconjurător: afară. a bate. prost. gras. oră. iarnă. dimineaţă. formează locuţiuni ai expresii. ieri. dar ai părţile vocabularului aflate. e) sunt In cea mai mare parte polisemantice. Polisemia este prima formă de sistematizare semantică. noapte. Organizarea internă a vocabularului sau sistematizarea sa are la bază criterii lingvistice. a sta. trist. Sunt predispuse la polisemie cuvintele vechi In limbă. din punctul acesta de vedere. — calităţi ai defecte: bun. cele primare (care au Intotdeauna mai multe sensuri decât derivatele lor) ai cele de uz general. lene%. a trece (toate au peste 10 sensuri). — culori: alb. — diviziunea timpului: zi. a purta. lacom. c) au numeroase derivate ai compuse. Fenomenul este cunoscut sub numele de pletoră semantică ai caracterizează cuvintele foarte uzuale care denumesc noţiuni centrale In viaţa ai activitatea oamenilor. cuprinzând In primul rând cuvintele de utilizare limitată (arhaisme. elemente de argou ai jargon). Polisemia este sursa ai rezultatul schimbărilor de sens. conjuncţii. fiind. In sensul că evidenţiază distribuirea Intr-un cuvânt (complex sonor) a mai multe sensuri aflate In anumite relaţii. verde. Exemplu: a avea. săptămánă. a da. neologisme. pămánt. mánă. slab. Masa (restul) vocabularului sau vocabularul secundar reprezintă partea cea mai mobilă. soare. din diferite motive. urát. vizând conţinutul semantic sau forma unităţilor lexicale. pronume. limitarea fiind determinată de cerinţa ca acestea să fie apropiate Intre ele. negru. ogor. vară. cámp. dulce. albastru. dar ai cea mai numeroasă a vocabularului. cap. izvor. lung. ro%u. gheaţă. a face. Unele Insă au acumulat un număr mare de sensuri. vánt. nori. al Imbogăţirii semantice a vocabularului. azi. regionalisme. an. galben. tánăr. rău. Sistematizarea semantică a vocabularului rezultă din decuparea unităţilor de sens ai din distribuirea lor pe unităţi formale. In zone de uz marginale (lexicul popular. de%tept. frumos. zăpadă. punct. Ea are o diversitate foarte mare. a pune. termeni profesional-atiinţifici. familiar. cald. vesel. cinstit. lună. a fi. d) sunt foarte frecvente In vorbire (au valoare circulatorie mare). — instrumente gramaticale (prepoziţii. pasiv). verbe auxiliare) ai numerale până la 10. Majoritatea cuvintelor polisemantice au un număr restrâns de sensuri. a lua. deal. . bun. lumină.

neliu mitată”.temporală”. de asemenea.verb” . .rezultatul povestirii”.denuu meete acţiunea” .rezulu tatul descrierii”.Intre persoane sau obiecte” .In vederea obţinerii unei viitoare recolte”.acţiunea de a povesti”.pe baza unor anumite trăsături”. .referitor la”.omologul derivării morfematice. sugestii. dar se pronunţă diferit: copii — copIi). similare. seria termenilor somatici. dar se scriu diferit: Intruna ei Intr-una) ei omografele (cuvintele care se scriu la fel. plimbare). cât ei rezultatul acţiunii: povestire = . aceasta din urmă vizând sensuri care au seme substanţiale (importante) comune ei acelaei etimon (un exemplu de sens cuprins In 1 a semăna este . Descrierea componenţială a omonimelor arată că ele nu prezintă 1 seme substanţiale (importante) comune: a semăna = .instituţie bancară”). care denumesc atât procesul. al doilea din lat.scaun lung” — bancă .Intruun mediu suspicios” .special pregătit” 2 . cotul ráului.de a arunca vorbe. nu sensuri ale aceluiaei cuvânt. diferenu ţiinduuse prin altele (corn/corni — corn/coarne — corn/cornuri). respectiv substantivele postverbale.denumeete acţiunea” .pentru a obţine dezbinarea”).de asemănare” . Sinonimia este relaţia care se stabileete Intre cuvinte cu forme diferite.extensiune”. apropouri” . .acţiunea de a descrie” ei .verb” . de exemplu. seminare. când au toate formele identice ei aparţin bineInţeles aceleiaei părţi de 1 2 vorbire (bancă . cuvinte distincte. descriere = . Omonimele au ei etimoane diferite: primul provine din lat. .In solul” . Omonimia este o formă de structurare semantică asemănătoare cu polisemia prin faptul că priveete exprimarea unor sensuri complet diferite prin forme identice. alte varietăţi ale omonimelor parţiale. dar cu Inţeles identic sau foarte asemănător.verb” . a semăna = . Principala deosebire constă In aceea că omonimele nu au trăsături semantice (seme) comune. cercetare. Cele două caracteristici menţionate deosebesc omonimia de polisemie. fiind considerate. care dezu voltă mutaţii semantice identice: piciorul muntelui. de aceea. la fel: máncare. Inţelesul foarte asemănător presupune existenţa In formula semică a celor două cuvinte a unor seme diferenţiatoare .de a arunca sămânţa” . pieptul dealului. are caracter regulat ei iterativ (a se vedea. 2) parţiale sau pseudoomonime când au numai anumite forme identice. . omofonele (cuvintele care se pronunţă identic. In această categorie intră. Ca ei acesta. Omonimele pot fi: 1) totale sau propriu-zise.denuu meete starea” . Inţelesul identic Inseamnă aceeaşi formulă semică: termenii etern ei ve%nic pot fi descriei ca .adjectiv”.

minore (care .

a (se) desfăta. Invederat-inveterat.. 3) concordanţă. 2) Inţelegere. 5) aprobare. pe când cel de-al doilea conţine semul . Prin analiza componenţială. .adjectiv” . tárg. pace. Paronimia este relaţia dintre cuvintele insuficient diferenţiate din punct de vedere formal. original-originar. 4) armonie. Cuvintele polisemantice se raportează.grad nedeterminat”.a apropria. a enerva-a inerva. a excita-a incita..referitor la” . De exemplu. permisiune. tocmeală. pact. Incuviinţare.. Ea poate forma ei serii sinonimice. speţe-speze. inteligent ei ager au. potriveală. Ingăduinţă. difident-divident. tranzacţie. din care cităm: 1) aranjament. a (se) distra. concordie etc. contract.atragerea” ei Inlocuirea In comunicarea verbală a termenului mai puţin cunoscut de către termenul mai cunoscut din perechea paronimică.adjectiv” .apreciere In plus”).reactivitate psihică” . ei un sem incompatibil contrar. Grupul de cuvinte care pot contracta relaţii sinonimice cu acelaei termen constituie câmpul de expansiune sinonimică al termenului respectiv. a investi. la mai multe serii sinonimice. tasa-taza. aviz. animare-animaţie. De exemplu. consonanţă etc.nemotivat”. conformitate. Exemple: adagio-adagiu. a (se) dispune. respectiv . care relevă incompatibilitatea logică a celor doi referenţi. convenţie. combinaţie. cuvântul acord are nu mai puţin de opt serii sinonimice. absorbantadsorbant. a (se) Inveseli. pe baza căreia de fapt se face raportarea celor doi referenţi. duză-doză.apreciere In plus”). a petrece etc. minerminier. emigrant-imigrant. evident. voie etc. Impăciuire. pe lângă semele comune (. Aceasta se produce Indeosebi când cei doi termeni paronimi sunt cunoscuţi de vorbitori In grade foarte diferite ei constă In .a Investi. Astfel a (se) veseli are ca sinonime seria: a (se) amuza. petrolifer-petrolier.inteligenţă” . s-a stabilit că termenii antonimi au In mod obligatoriu o dimensiune semantică comună. Invoială. legămánt. vorbă etc. fortuit-forţat. asentiment. comunicare-comunicaţie. concert. %ustă etc. a apropia. familial-familiar. ei seme graduale diferenţiatoare: .pot fi substanţiale sau graduale). Antonimia este relaţia dintre cuvinte cu sens contrar. conjunctură-conjectură. Exemple: agresiv ei bătăios au semele importante comune (. potrivire. a ráde. corespondenţă.grad mic”..motivat”. Limita poate fi un sunet pentru cuvintele scurte ei de 2-3 sunete pentru cuvintele lungi ei cu sensuri foarte apropiate: fisă-fi%ă. Efectul cel mai important al paronimiei In vorbire Il reprezintă atracţia paronimică. consimţămánt. dar primul are semul substanţial .

b) cu acelaşi radical (homolexe). In. corosiv-anticorosiv. Incántat. al doilea sufix). ei cuvinte formate de la acestea prin diverse mijloace constitutive. In funcţie de structura lor morfologică. Sistematizarea formativă (etimologică) se referă la organizarea internă a vocabularului pe latura formei (expresiei) cuvintelor. a importa-a exporta.structură-infrastructură). afixe (particule adăugate la Inceputul sau la sfâreitul rădăcinii pentru a forma un cuvânt nou. antonimele pot fi: a) cu radicali diferiţi (heterolexe) (iarna-vara. In sensul aportului semantic al afixului.ei -itură sunt afixe (primul prefix. vocabularul limbii române poate fi Impărţit In cuvinte primare.a dezlega. egal-inegal. care nu pot fi analizate In unităţi lexicale mai mici. iar ca sem incompatibil contrar .adjectiv” . faţă de cuvântul-bază) ei componentele gramaticale (sufixe gramaticale ei desinenţe). Incánta. Majoritatea unităţilor lexicale ale limbii române se află Intr-o ierarhie morfematică. a confirma-a infirma. De exemplu. de la acelaei cuvânt de bază. Ambele ierarhii au la bază structura morfematică a cuvântului. cu un conţinut modificat. al cuvântului. a Infiinţa-a desfiinţa.apreciere In minus”. stabil. prefaţă-postfaţă. iar pe de altă parte pe linia procedeului formal (derivare. compunere. moral-imoral.cald ei rece au In comun dimensiunea formată din semele . subestima-supraestima. a include-a exclude. cánt. ofensivă-contraofensivă) sau la ambii termeni (antebelic-postbelic.apreciere In plus”. schimbarea valorii gramaticale). Intuneric-lumină. fiind deci neanalizabile lexical. descánta. respectiv . cántăreţ. mare-mic).grad nedeterminat”. Exemplu: In cuvântul Intăritură. conversiune). Familiile lexicale sunt grupuri de cuvinte formate prin diverse procedee formative (derivare. secvenţa -tăr. compunere. Cuvintele primare sunt cuvintele care nu pot fi descompuse In componente lexicale In limba română. formată din rădăcină sau radical (elementul autonom. tipicatipic. pe de o parte pe linia cuvântului-bază (In aea-numita familie lexicală). supra. familia lexicală a cuvântului (a) cánta cuprinde unităţile cántare.(provenită prin alternanţă din cuvântul tare) este rădăcină. Acestea din urmă marchează opoziţia prin prefixe antonimice sau privative. existente la unul din termenii cuplului (cinstit-necinstit.privitor la temperatură” . care este ei purtătorul principal al conţinutului său semantic). descántare. concordanţă-discordanţă. . a lega. proliberal-antiliberal. Din această perspectivă.

calităţi şi defecte (blajin. citi. văr). sabie. strajă. colibă. smead). In urma contactului lingvistic direct dintre populaţia românească ei populaţiile vorbitoare ale limbilor respective sau prin influenţa culturală. aspru). berbec. tabără. Cuvintele moştenite sunt prezente In limba română Incă de la originile acesteia. ceafă. sare. moetenite din limba dacă. Cuvintele moştenite din limba dacă (autohtone. a semăna. In două mari categorii: elemente moştenite ei elemente Imprumutate. . bou. nătáng. apărare). páráu). duhovnic. candelă. ţeavă. gură). păstor. om. soră. de substrat) (Intre 70 ei 200) denumesc aspecte privind: corpul uman (buză. dámb. urdă). brad. zimbru. brazdă. nepot. grajd. viezure. călugăr. oaie. icoană. ţap. Ele denumesc aspectele de bază din domeniile esenţiale ale vieţii: corp omenesc (ochi. Cuvintele Imprumutate sunt cuvintele preluate de română din alte limbi. cap. Cuvintele moştenite din latină reprezintă esenţa vocabularului românesc. grumaz). pe cale cultă. locuinţa ei aşe. a veni. imprumuturile slave vechi se regăsesc mai ales In următoarele câmpuri lexicale: agricultură (plug. agricultură (cámp. dárz. Ele sunt grupate In: elemente moetenite din latină ei elemente autohtone (sau de substrat). măgură. a bea. a merge. nume de animale domestice şi sălbatice (bivol. terminologie militară (armă. bránză. negru. gard). apă. pupăză. murg. lapte. luptă. miel. gráu. pu %că. orz). păstoritul (baci. mitropolit. varză. mire. mamă. zăvor). a se spăla. Inalt. vită. a muri). psalm. pomelnic. gorun). a ara. spic. amenajări ei instrumente casnice (daltă. Insuşiri fizice ei morale (bun. ro%u. frate. culori (alb. fluier. verde). a auzi. hram. dihor. a fi. fiică. prin intermediul administraţiei ei al bisericii (In care slava era limba oficială). cártiţă. mal. familie (tată. snop). bătaie. destoinic. iapă. armată (război. mánz. relaţii de familie (copil. stareţ. ogor. creşterea vitelor (cal.zarea (argea. a face. mo%). sădi. lánă). nicovală. a scrie. letopiseţ. a avea. zapis. alimente (páine. ceapă. 0 altă categorie de elemente slave a intrat mai târziu In limba română (după secolul al X-lea). gras. trámbiţă) etc. voievod.Ele se Impart. a vorbi. pivniţă. veveriţă). Se mai numesc elemente slavone: apostol. rău. frumos. rás. blánd. a culege. animale ei plante sălbatice (cioară. vacă. brusture. mánă. fiu. cazanie. steag. vin). forme de relief (ciucă. lung. carne. acţiuni cotidiene (a mánca. a vedea. făină. din punctul de vedere al provenienţei. gárbov.

sculă). tabiet. . naz. medicină (cangrenă. catár. halal!).nebun”. catapeteasmă. locui. tifos). arbagic. religioasă. comerţ (agonisi. Se Intâlnesc Indeosebi In domeniile: alimentaţiei (cafea. adverbe (barem. pilaf. din comerţ ei industrie (ban. dascăl. gealău . tertip). partidă. costisitor. ipsos. geamgiu). Mai bine reprezentată este generaţia mai nouă. cât ei pe filieră culturală. faună ei floră (calcan. protipendadă. Acestea denumesc: aspecte de organizare administrativă (aprod. burghiu. politicos. chiftea. anapoda. portocală. prosop. dar unele au devenit populare (deci răspândite In Intreg teritoriul românesc: alean. Acestea se referă mai ales la: viaţa socială şi individuală (agale. unelte ei meserii (bidinea. telemea).necaz”. ciorbă. ctitor. ora%). iar altele. hal. cazma. au reueit să pătrundă In limba literară (prin osmoza elementelor dialectale ardeleneeti In fondul lexical unitar românesc). molipsitor. mutră. substantive abstracte (berechet. Exemple: arhiereu. plic. bolund . când Incepe perioada modernă a culturii române. geaba). flegmă. imprumuturile greceşti au ei o generaţie foarte veche. aghiazmă. pe calea comerţului ei a organizării administrative. paraclis. haide!. halva. rahat. mezel. musaca. hotar. ipocrizie.imprumuturile maghiare au mai ales caracter regional (bai . arhimandrit. imprumuturile turceşti au pătruns In limba română In perioada veche (Incepând cu secolul al XVI-lea ei continuând In secolul al XVIII-lea). mamo %. maghiară. imprumuturile latino-romanice domină câmpul influenţelor lexicale externe ale limbii române din ultimele două secole. cele mai importante. dulgher. tagmă. orfan. iaurt.rindea”). dud. ananghie. a Imprumuturilor din neogreacă. misit. sarma. molimă. lăuză. agramat.muturile slave vechi. interjecţii (bre!. patriarh. făgădău . ca%acaval. a cheltui.cârciumă”. saltea. ghiveci. cătană. scrumbie). meserii (calapod. fidea. pătrunderea lor In limba română a modernizat lexicul. catagrafie. atât prin contactul direct. igrasie. nostim. me%ter). mistrie. uric. evanghelie. vamă. culturală (anarhie. dijmă. viaţa politică. fedele%). dovleac. amvon. mănăstire. greu de disociat de unele dintre Impru. lalea. ba%ca. doldora. zambilă). cu atât mai mult cu cât ele au luat locul unor Imprumuturi mai vechi de origine slavă. bizantină (aparţinând secolelor XII-XV). simandicos). teatru). ima%. active In secolele al XVII-lea ei al XVIII-lea ei prima parte a secolului al XIX-lea. parastas. imprumuturile neologice sunt cuvintele intrate In limba română din diverse limbi după primele decenii ale secolului al XIX-lea. egumen. pingea.

partitură. pension. handicap. dribling. arpegiu. display. spicher. fular. scadenţă. Formarea cuvintelor In limba romană s-a constituit ca un domeniu lexical de sine stătător. abdica. motel. automobil. Cele mai multe sunt Insă preluate din lexicul internaţional. Acestea sunt deci cuvintele formate pe terenul limbii române. Imprumuturile latino-romanice pot fi distribuite In mare parte după limba de provenienţă: latina savantă (ambigen. faleză. fini%. teracotă. glaspapir. fasung. bariton. dovadăargument. pictor. franceza (aba]ur. grecească (vezi cinovnic-funcţionar. efect. arta ei tehnica (blugi. %aibă. influenţă. fotbal. %alter. referat. boiler. ceas-oră. compunerea. debut. calcio-vecchio. acont. cinste-onestitate. rege. ceresc-celest. imprumuturile englezeşti sunt mai noi. bancă. constituţie. bowling. doclad-raport. cuvinte noi. Incepe-debuta). smoching. formând dublete sinonimice: substantivale (amănunt-detaliu. prin mijloace interne de Imbogăţire a vocabularului. funcţionează alături de sinonime moetenite sau Imprumutate (eventual create) anterior. cinema. decret. credincios-fidel). parfum.turcească. certificat. coafor. set. radar. convoi. Foarte multe din germanismele prezente In limba română sunt cuvinte compuse: abţibild. ventil. cinstitonest. inventar. corner. %ină. verbale (bănui-suspecta. rosbif. diată-testament). lizieră. iar In limba literară cunosc o concentrare mai mare In terminologia tehnico-etiinţifică: bliţ. tezaur). dancing. gol. dormitor. dar destul de numeroase ei active. aproba. valută). matriţă. capelmaistru. borma %ină. imprumuturile germanice sunt Intâlnite Indeosebi In dialectele din Ardeal. glas-voce). insulă. mercerie. bacalaureat. căi-regreta. al cărui obiect Il reprezintă studierea mecanismului prin care limba română creează. italiana (adagio. sergent. ]azz. allegro. chitară. disc-]okey). Domeniile preferate sunt sportul (baschet. henţ. Unele au putut intra prin filieră franceză: biftec. balet. fisc. electrobuz. cultura. dărámademola. abandona. conversiunea. antet. duză. meci. capodoperă. operă. agenţie. contabil. presing. bec. Procedeele de formare Inscrise acestui mecanism sunt: derivarea. bilanţ. gater. Se adaugă. xenofobie). pornind de la cuvintele primare de care dispune ei folosind diverse procedee ei formanţi. hobby. colocviu. totalitarism. rolă. ring. persoană. bel%ugabundenţă. In ei mai multe cazuri Insă. valţ. biruinţă-victorie. glasvand. mass-media. ca un mijloc mixt . adjectivale (adánc-profund. start). show. basorelief.

calcul lingvistic. ei extern. . prin modelul structural).(intern. prin o parte sau prin toţi componenţii.

. ţărăncuţă. măricor.Derivarea constă In adăugarea la rădăcină a unor particule neautonome. care. derivarea este: cu sufixe.uc: ineluc.ice (pădurice). . locucor. nelucrat. .). De exemplu.uc(ă): năsuc. prelucra. sforicică. glăscior. Clasificarea cea mai importantă este cea semantică.ic (ă): tătic. miccorare”: .ior: călcáior. . degeţel. regresivă. butoiac. prelucrat. mămucă. golănac. sunt: substantivale (copilandru). neprelucrat). grăsuc. adverbiale (studenţecte). De exemplu. . Sufixele diminutivale au ca aport semantic nuanţa de .iţă: aluniţă. simple (când nu se combină cu altele: băieţel) ci compuse (când sunt alcătuite din mai multe sufixe simple: păt-uc-el). copilac. . lucrătură. lucrare.mi c”.uţ(ă): bănuţ. Partea fixă din formele flexionare ale unui cuvânt (deci rădăcina Impreună cu afixele sale) constituie tema cuvântului respectiv (unii specialicti o numesc radical. broscuţă. . -(a)t.el (-icel): borcănel. prelucrăm. ne-). nevestică. iar cele puse după rădăcină se numesc sufixe.ac: ciobănac. schimbând sensul cuvântului-bază. adjectivale (locuibil). Baza termenului prelucrare este un derivat. cutărică. pră]iturică. cu prefixe ci parasintetică. binicor. bucăţică. picioruc. ne-. -(ă)tură (prelucra.(ea se regăsecte In toate formele flexionare: prelucrezi. deosebind acadar acest termen de rădăcină). Sufixele sunt. . -(a)re. Derivarea cu sufixe are un câmp de acţiune foarte larg In limba română. -a. după formă. numerale (doime). numite afixe. . de la care pot fi derivate alte cuvinte prin adăugarea afixelor pre-. lăpticel. Particulele puse Inaintea rădăcinii se numesc prefixe (In cazul de faţă pre-. prelucránd etc. tema cuvântului prelucra este prelucr. pronominale (mătăluţă). care a folosit de-a lungul evoluţiei sale circa 600 de sufixe. rămăciţă. verbale (a pietrui). Cuvântul-bază nu coincide Intotdeauna cu cuvântul primar. din cuvântul lucru se extrage rădăcina lucr-. interjecţionale (aolică!). . golac. determină constituirea unor unităţi lexicale diferite de bază. După categoria lexicogramaticală a cuvântului rezultat In urma derivării. lucrat. In funcţie de formanţii folosiţi. pătuţ. nepoţel. albuc.

. . . uluitor. ceferist. cerboaică. .esc: armenesc. porumbiţă. căpităneasă. Sufixele pentru determinarea Insuşirii: .at: gucat. arătos.eţ: glumeţ.ar: blănar. băiec. scandalagiu. brumăriu. ostac. inelar.dop”.easă: bucătăreasă. -oaică): băieţoi.an. lenjereasă. dator. . .iu: arămiu. . mărgelat. chiriac.ar: brăudar. scriitor. .ampliiicare”): . . plucat. stelist.oaie (-oaică): doftoroaie. vamal. plăiec. vorbăreţ.cel care Indeplinecte o anumită acţiune.an: gáscan. moţat. pistruiat. mireasă.iţă: păstoriţă. restanţier. Sufixele pentru denumirea instrumentelor: . Sufixele pentru denumirea agentului au ca nuanţă semantică . cenucar. . căsoaie. lătrău. . păgubac. călucar. .oi (-oaie. ctergător. -ancă: băietan. piumac. . lungan.giu: camionagiu. .andru: copilandru. uăcac. atacabil. . luptător. máncău. orăceancă. . mătăsos. puctancă. . scutier. bulgăroaică. .ău: lingău. . cercetător. gránar.os: bănos. . Sufixele moţionale iormează substantive. cireciu.ist: căminist. uaharniţă. cusurgiu. plumburiu.tor: apărător. trufac. . bucuros. flăcăiandru/flăcăuandru.Sufixele augmentative sunt contrare semantic celor diminutive (aportul lor semantic este nuanţa de . are o preocupare sau un interes. negricios. măturoi. călărac. tunar. . unionist.bil: apărabil. călugăriţă.tor: Incălţător. . arătând sexul opus exprimat prin radical: .că: italiancă. răuuc .ier: bufetier. angrosist. pădurar. toptangiu.niţă: botniţă.oi: răţoi. podar. cojocar. . săptămánal. . cimpoiec. piperniţă.easă: cenucăreasă. demascabil. chinuitor.uc: astupuc .mare”.ar: fugar.tor: ascultător.ac: mărginac.al: mormántal. . . mătăsar. ingineresc. pacoptist. triumfător. bărbătesc. tocător.instrument cu care se răzuiecte ceva”.ac (-ec): căruţac. . găudoaie. găinăreasă. este legat constant de obiectul sau acţiunea exprimată de bază”: . pisoi. curcan.

speranţă. Sufixele colective: .ic (-ác): crucic. haţegan. verbe etc. Intorsură. făgărăcean. grececte.ean (-an): craiovean.) . . .ie: boierie. tárác. acezare. suferinţă”: nevralgie. . .iot: cipriot. cumetrie. clădire. . culegere. bavarez.algie (gr. francez. . grosime.ărie: bostănărie. . .icte: arinicte. prusac. gándire. . . educare”: pedagogie. mărginac. . cerere. adenalgie (aden . croială. colbăraie. referenţial (sunt. aca cum se mai spune. făgăduială. . mangaliot.ime: adáncime. .anţă (-enţă. Falsele sufixe (sufixoidele) sunt formanţi care au In comun cu sufixele poziţia enclitică ci lipsa de autonomie funcţională (nu pot apărea autonom In enunţ).glandă”). -inţă): cutezanţă. . . mărăcinic.conducere. viespărie.Sufixele pentru denumiri abstracte: . păltinic.ian: georgian. fumăraie. rufărie.ez: albanez. nebunecte. entităţi autosemantice). dăscălime.et: brădet. meschinărie. dar care se deosebesc de acestea prin sensul deno-tativ. oltean.ac: liniac. . . . . sofiot.) grececti (ci mai rar latinecti): . cuvántare. gándirism. funcţionărime. .ătate: bunătate.durere. jucărie. porumbicte. Sufixe care indică provenienţa (locală): . corigenţă. ungurac. cuconet. .ac: austriac.pline” (substantive.ime: boierime. . cánepicte. singularmente. orientare. canadian.ere: abatere. faptul se datorecte provenienţei lor din cuvinte . tismănar. Indrumare. pacoptism. .eală: amorţeală. cărăucie. brazilian.ură (-tură): arsură. făget. .) . Sufixe pentru indicarea modalităţii: -ecte: bărbătecte. cruzime.ărie: copilărie. tirolez.are: adunare.ar: morenar. noutate. grăpic. greutate.ire: amăgire.ism: muntenism.ăraie: apăraie. .it: moscovit. . cotitură. adjective.ic: alunic. băcăuan.agogie (gr.mente: actualmente.

. . insecticid. paricid.”: anglofob. acrocentric. protocronie. biocenoză. sincronie. care produce”: aurifer. románofil.. vermifug. comunitate. conducere”: autocraţie.centric (gr. fotofob. 2 .asociaţie. democraţie. .”: francofil.. decatlon.) .drum.estezie (gr.) . casă. bibliofil.form (lat. care fuge. sinestezie. claustrofob.) . . care se ferecte de.) . . radioestezie. temporalitate.) .) . care nu poate suferi. .putere. stăpânire.) .greutate. craniu”: bicefal. energofag. francofon. coloraţie. autocefal..frunnă. . semafor.idee.timp. conducere”: monarhie. . microfon.) .ardere. care prenintă afinitate pentru. .cid (gr. . telefon.fob (gr.) .) . . monarh. . filantrop.conducător.sennaţie. pigmentaţie”: monocromie.atlon (gr.cromie (gr.) . care conţine.fil (gr. . agorafob.probă finică.) .care mănâncă. . petrolifer..situat In centru.fer (lat.) .iubitor de. glas. hidrofob. durată. care susţine.fag (gr.arh (gr. formă. calofil.cenoză (gr. concentric.care urăcte. .putere. .) .voce. somnifer. policromie. vorbitor”: afon. fonic.culoare. purtător. astrodrom. central”: egocentric.arhie (gr. care consumă”: antropofag. sunet.cefal (gr. Indrumător”: ierarh. .for (gr.care omoară. convieţuire”: zoocenoză. evoluţie”: anacronie.drom (gr. birocraţie. părere. paradox.) .care poartă. calorifer. diacronie. diform.antrop (gr.craţie (gr. cef. care conduce.) . care conţine. excentric. antropofil. incineraţie”: holocaust. sens. perceptibilitate”: anestezie..bar (gr. opinie”: ortodox.) . plutarhie.) . velodrom. presiune”: isobar. foaie”: clorofilă.) .fug (lat.) . . l . cartofor. care distruge. care se Indepărteană”: ignifug.) . .caust (gr. care preferă. megafon. .) . . căpetenie. autodrom. pitecantrop.care respinge. uniform.dox (gr. care oprecte”: bactericid.aspect.fon (gr. direcţie”: aerodrom.fiinţă umană.) . cronofag. hipodrom.cutie craniană. sensibilitate.) . genocid.fil (-filă) (gr. Infăţicare”: multiform. exerciţiu”: biatlon. pentatlon.cronie (gr. casetofon. om”: mizantrop. suport de bană”: hidrofor. .) . macrocefal. .care poartă. care alungă.

cablogramă. autonomie. . acronim.par (lat.gramă (gr. principiu.prezicere.sens. .iatrie (gr. amfigen. omonim.) .spectacol. aerogramă. . geometrie. nevropat. alogen. agronom.) . psihopat.unghi.) .id (gr. specialist”: biolog. hidrogen. schemă”: ortogramă.grafie (gr. inscripţie. conducere. . android.) . nume.scriere. muchie”: poligon.suport. elicopter. polimorf.savant.care nacte. dipsomanie. care generează.tratament.pter (gr.mnezie (gr. . fotogramă. monografie. lexicolog.măsurare. astronometrie. . ortosemie.regulă.) . aritmomanie.) .) . .) . dantură”: ortodonţie.obsesie patologică”: piromanie.oramă (gr. Inregistrare. . 2 .pod (gr. . fonolog.) . panoramă.odonţie (gr. hexagon. polisemie. geriatrie. calapod.nom (gr. termen”: polinom. acidogen.) . teolog.memorie. biogen. . . .) . entomolog. amintire”: amnezie.manie (gr. pedodonţie.onim (gr.In formă de. grafie. care administrează”: autonom.ctiinţă. pseudopod. biografie. picior. studiu. pentagon.gon (gr. sociometrie. .care produce.manţie (gr. sinonim. . . distribuţie”: agronomie.termen. diagramă”: ortografie. l . astrolog. epistemologie.scriere. pseudonim. urologie. colţ. diviziune.morf (gr. .semie (gr.log (gr.pat (gr. eugen(ie).) .aripă. anomie. astronomie.. cercetare”: mineralogie. .) . evaluare”: goniometrie.) . alomorf. . vivipar.gen (gr. toponim.nom (gr.) . In formă de”: amorf.logie (gr. heptagon.) . care dirijează.) . arheologie.dinţi. trigonometrie. . aripioară”: coleopter. medicaţie”: pediatrie.) . . denumire”: antroponim.care suferă. semnificaţie”: monosemie. cardiogramă.cu aspect de. cu aspect de”: paraboloid.) . miriapod.) . privelicte”: dioramă.) .) . antropolog. peduncul”: gasteropod. care agreează”: oxigen. . caligrafie. astronom. amfimorf.care conduce.. care nacte. cardiologie. paronim. divinitate”: chiromanţie. suferind”: cardiopat.metrie (gr.nomie (gr. autogen.parte. antonim. antropoid.) . geografie.) . care produce”: ovipar. . humanoid. lat. Inregistrare.

a picta<pictor.model.care stă. reostat. pneumoscopie. fenotip. . secţionare. dejun< a dejuna. care poate fi substantiv. crnt<a crnta. accept <a accepta. a vărga<vărgat<vargă. horoscop. .valent (lat. dovadă<a dovedi. . incizie”: dihotomie. polivalent. bivalent. Derivarea regresivă (sau inversă) constă In formarea de cuvinte noi prin Indepărtarea din cuvântul de bază a afixelor.. joacă<a juca. agrotip. speculă<a specula. vindecare”: hidroterapie. veghe<a veghea.tomie (gr. cunoactere”: filozofie. care mănâncă”: carnivor. .creator. care roade. ceartă<a certa. nedumeri<nedumerit.terapie (gr.scop (gr.) .ctiinţă. denunţ<a denunţa. radiofica<radioficare. teozofie. explorare. imagine”: radioscopie. Derivarea regresivă este clasificată In funcţie de baza de pornire. candidatură. lucrător”: chirurg. stabil.) .tehnică. ramburs< a rambursa. portocal<portocală. chimioterapie. cuget<a cugeta. fală<făli.) . antropotehnie. avort<a avorta. anemostat. Invăţ<a Invăţa. pagubă<păgubi. psihoterapie. măslin<măslină. fitotehnie.tratament.) .) .care Inghite. adjectiv sau verb. artroscopie.examinare. . pictură. Derivarea postverbală: auz<auzi. sărut<a săruta. prototip. procedeu tehnic”: agrotehnie.) . zootehnie. investigare. diascop. Derivarea postadjectivală: a bruma<brumat<brumă. pleurotomie. fizioterapie.scopie (gr.) .vor (lat. vizual”: microscop. Derivarea postsubstantivală: pisic<pisică. Brrnduc<Brrnducă. . omnivor. care menţine. ortoped<ortopedie.) . autoterapie. ură<a urI. a candida<candidat.zofie (-sofie) (gr. observator.stat (gr.indicator. .care valorează.) . alun<alună.tăiere. valenţă”: monovalent. ambivalent. . antropozofie.) . rugă<a (se) ruga. arhetip. aniversa<aniversare. .tip (gr. stabilizator”: termostat.) .tehnie (gr. exemplar”: linotip. aerostat. apendicotomie. trai<a trăi. medicaţie. a desăvrrci< desăvrrcit.urg (gr. . demiurg. . a nemulţumi< nemulţumit.

diferit.glandă.Derivarea cu prefixe are o amploare mai mică decât cea cu sufixe. ci ele.altul. aerofobie. .(dez-.) .(gr.aer. alocronic. agricol”: agrometeorologie. aerodinamic. antropofil.(lat. adenopatie. acvastat. câmpie. agro. ultraprogresist.fără”. Prefixele privative au sensul . decuruba.) . ganglion”: adenografie. aerogramă. . In termeni cu cir. dejuga. agrar. aero. a indispune.fiinţă umană.) .lipsit de”. om. neasemuit. reIncepe.(gr. Prefixele negative: ne-: necredincios. omenesc”: antropocentric. antropofag. dezamăgi. desăra.(gr.) .(gr. repus. acvanaut. .(gr. adenotomie.(lat. alternare”: alocromatic. asexuat. de albină.a lipsi de”: des. deznoda. desfrunzi. aerofagie. hipersensibil. adenogramă. aerogară. nedesfăcut. semantic: prefixele care marchează intensitatea maximă: arhi-: arhidiacon.) . supratonaj. deosebit. răsfrange. răscumpăra. api. Prefixele iterative — folosite pentru exprimarea ideii de repetare: răs-/răz-: răsfira. oxigen. extraplat.albină. re-: realege. răscoace. antropofob. Prefixele delocutive — formează cuvinte noi pornind de la baze lexicale componente ale unor locuţiuni. antroposferă. aloterm. Prefixele sunt clasificate. super-: superputere.culaţie internaţională ci. răzgandi. prefixul fiind. răzleţi. alo. arhipăstor. extra-: extrafin. alomorf. apiterapie. recăsători. reInfiinţat. acvatic”: acvacultură. la nivelul bazei.) . aerodrom. prepoziţie. agropedologie. agronom. nemuritor. nedescoperit. superproducţie. adeno. ca ci sufixoidele. ultra-: ultrademagog. gaz”: aerobiotic. atmosferă. impropriu. supra-: supraprofit. albinărit”: apicultură. De exemplu. In cuvinte formate In românecte: acva.ogor. anistoric. Falsele prefixe (prefixoidele) Sunt Intâlnite cel mai adesea. aerosol. a Infăptui provine din locuţiunea a pune In fapt. alofon. de-): descătuca. antropo. agrozootehnie. agronomie.apă. hiper-: hipersecreţie. antropozofie. uman.) . alofazie. apifug. alogen. in-/im-: indiscutabil. mult mai rar. adenomegalie. a-/an-: apoetic.

biosferă. autoadministra.băi.) .) .(gr.frumos. microcosm.viaţă. autodrom. lumină.) . kinetoterapie. mobilitate”: kinetoscop.popor. enorm”: macrocefal.apă. simetric”: calofilie. geometrie.(gr. balneo. de cărţi”: bibliofil. biometrie.(gr. homomorf. microfite. cronoscop. hemostatic. hemogramă. calo.(gr. monoton.nconjurător. eco. biblio. homo-/omo. omoterm.) . helio.(gr. biociclu.) .casă. lichid.timp. hidrosferă.(gr.. cronologie.) . biblioteconomie.unic.mic”: microbiologie.) . autocefal.) . bioplasmă. fito.) . autocar. monocultură. sol. automat”: autobiografie.asemănător. solar”: heliocentric.egal. bioterapie. mediul .cal. autonomie.) . hidrofobie. geo. ecografie.) .) .) .(gr. economie. foto. de la sine. hipometrie. hemo. bibliografie. 1 .(gr.carte. singur. hidronim. fotogen. omolog. 2 auto . bibliotecă.(gr.soare. izotermă. ecosferă. crono. demo.(gr. cosmo. microcefal. hipo. hemofilie. teluric”: geografie. hidroliză.) . macrocosmos. monovalent. geologie. bio. monolit.) . fitonomie.) . hipotracţiune. balneoterapie. biogramă. cronometrie.nsuui. biologie.(gr. hemoptizie. autocraţie.auto .(gr. bibliologie. omograf.) . hidrofug. autoconservare. geosferă. autocamion. demoscopie. fotografie. autostradă. floră”: fitocenoză. helioscop. identic. mono. izo. durată. kineto. balnear”: balneologie. hidrotehnică. heliograf. micro. microscop.pământ. fotofobie.(gr.(gr. monogam. proprietate”: ecogeneză. acelaui”: homocromie. macroscop. monoftong. izomer. singur.(gr. hipologie. monosemantic. macrobiotică.) . autogară. izometrie. izomorf.) . fiinţă fie”: biocenoză.) . temporalitate”: cronografie.(gr. acvatic”: hidrodinamic.plantă.(lat.(gr. calofonie.care se referă la automobil”: autobuz. cosmogonie. spontan. ecotop.sânge”: hemocultură. geodezie. izoglosă. demografie. macro. o dată”: monocrom. univers”: cosmodrom. omonim. ecologie. vegetaţie. cosmografie.lumină”: fotofil.(gr. colectivitate”: democraţie. fitofag. ecotip. biografie. biopsie. fotogramă.mi ucare. hidro. de acelaui fel.(gr.lume. hemoragie. cabaline”: hipodrom.mare. locuinţă. caligrafie.) .) . omogen. geospeologie. populaţie.(romanic) .(gr. omofon. microclimă.(gr. echivalent”: izobar.

) . tautogramă. psihologie. multinaţional. pseudo. psihogramă. policrom.) . animalier”: zoochimie.) . telecinema. geruleţ.străin. stereoscop. l tele .) . stereo. identic”: tautofonie. stereognozie.(gr. realizată prin juxtapunere (iarbă-mare. argint-viu. politehnic. Incheia. telespectacol. psihomotor. Ele sunt. In aceeaui situaţie se află -ul. la distanţă”: teledinamie. Interfixele sunt particule situate Intre temă ui sufix.(gr. b) sudura completă sau aglutinarea (vinars. telescop.mult. stereografie. polisportiv. teletext. televizor. aflat Intre tema colţ. zoologie. telespectator. psiho. stereogramă. zooterapie. parazit”: xenobioză. ortoped. telerama. stereofil. aparent”: pseudocefal. ortoepie. polisemantic. . carpe-cu-clopoţei). 2 tele .. termometru. drum-de-fier. termofil.(gr. cerul-gurii.) .(gr. tautologie.solid. zootehnie. nu aparţine nici temei. Valea Lungă) sau prin joncţiune (bou-de-baltă. adevărat”: ortodox. zoo. numeros”: poliartroză. -urdin colţuros. stereofonie. multilateral.din cerculeţ. psihochirurgie. de fapt.(gr. iubăreţ.) (izolat din televiziune): telejurnal.) . orto.) . multiflor.) . bunăvoinţă. nici sufixului. xenofil. -ar-/-ăr. locotenent). poli.). frunzuliţă. certăreţ.(gr. telepatie.mulţi. Derivarea parasintetică Inseamnă constituirea de cuvinte noi prin adăugarea la cuvântul-bază a unui sufix ui a unui prefix: Imbărbăta. multe”: multicelular. niciodată. tautometrie. zoofite. .(gr. tridimensional”: stereocite. teledetecţie. telegraf.suflet”: psihochinezie. polifonic. zoocultură. poliedru. Compunerea este procedeul de formare a unui cuvânt prin combinarea a două sau mai multe cuvinte existente In limbă. xenofob. In relief. corect. nici alta. grăsuliu etc.(gr.(gr. zambăreţ. termo. ortografie.) . pseudonim. telecomandă. Gradul de contopire a elementelor componente poate fi diferit: a) compunerea aparentă. termoreglare. descleia. psihometrie.la fel. xeno.ui sufixul -os. termofite.) .(gr. psihogen. televorbitor. articole etc.animal. termogramă.căldură.reziduuri” ale unor alte categorii (desinenţe. termogeneză. tauto. De exemplu. zoomorf. psihiatrie.(gr.departe.(gr. psihopatie.multi.fals. zoofag. temperatură”: termodinamic. dar care nu pot fi considerate nici una. Invecmanta. polimorf.din băgăreţ.) .drept. xenomanie. multiform. pseudoctiinţă.

deci. Compunerea prin subordonare (hipotaxă) Substantive formate prin subordonare atributivă adjectivală: bot-gros. papă-lapte. Pronume: oarecare. tic-tac. Prepoziţii: de la. Adverbe: astfel. Ocna-de-la-Sibiu). Incurcă-lume. cumsecade. cáteodată. floare-de-colţ. oricum. Ocna-Sibiu) care. Substantive formate prin subordonare completivă directă: fluieră-vánt. fiecare. Verbe formate prin subordonare circumstanţială: a binevoi. Adjective formate prin subordonare circumstanţială faţă de un adjectiv verbal: binevenit. pe la. verde-foarte deschis. a binecuvánta. iacătă. atotputernic. drept-credincios. făt-frumos. Substantive formate prin sobordonare atributivă substantivală In genitiv: floarea-soarelui. devreme. Interjecţii: nani-nani. au fost transformate pe cale administrativă. bine crescut. social-economic. Numerale formate prin subordonare atributivă: douăzeci. Turnu-de-la-Severin. scump-la-tăráţe. clarvăzător. răufăcător. gură-cască. bun-de-lucru. Compuse prin falsă parataxă sunt Indeosebi nume de locuri (Tárgu-Jiu. Substantive formate prin subordonare atributivă substantivală In acuzativ cu prepoziţie: apă-de-plumb. Adjective formate din sintagme cu prepoziţii/adverbe sau din propoziţii: cuminte. Exemple: puccă-mitralieră. Gara de Nord. gura-leului. apă-tare. Piatra-Olt. Vatra Dornei. Substantive formate prin subordonare circumstanţială: ducă-se-pe-pustiu. Piatra-de-Olt. Conjuncţii: acadar. Compunerea prin coordonare (parataxă) este caracteristică limbajelor culte. vorbă-lungă. ceea ce. Adjective formate prin subordonare atributivă: rocu-Inchis. románoenglez. ieftin-la-mălai. untdelemn. mobilă-tip. despre. oricine. orice. deui la origine sunt formate cu genitivul sau acuzativul (Tárgu-Jiului.Cel mai important criteriu de clasificare a compuselor este cel sintactic. Numerale formate prin subordonare circumstanţială: doisprezece. de pe. . Marea Neagră. Turnu-Severin.

tăcut. tre. preluat de la modelul său străin. după modelul germ. . verbul (căutare>căutarea.o femeie bine”. intránd>intrándul. un frumos).piesă la jocul de eah”. . .ziar”. fără implicarea unor formanţi lexicali. habiter (un calc sintactic). un of). afixe). din silabe ei cuvinte (Mobilex = Mobilă export. Exemple: (a) Intrevedea (format din Intre.ei -vedea.ei -om. un doi). rădăcină (accepţiile lingvistice ei matematice) după fr. filozof. după fr. un intránd). . . PDSR. numeralul (doi>doiul. din adverbe: .Compuse prin abreviere pot fi realizate prin combinarea unor silabe din cuvintele componente (Plafar = Plante farmaceutice).a ieeit glonţ”. masă rotundă (expresie calchiată după fr. Conversiunea (numită ei schimbarea valorii gramaticale) denumeete procedeul prin care un cuvânt trece de la o parte de vorbire la alta. feuille). din iniţiale de cuvinte (CFR. poet. iar recţiunea verbului a locui cu complement direct (.o scenă tare”). priceput. pro. Conversiunea prin distribuţie contextuală duce cel mai adesea la adjective (din substantive: mo%neag.vorbeete frumos”. Mijloacele gramaticale care permit schimbarea valorii cuvintelor sunt de natură morfologică (determinarea sau articularea) ori sintactică (distribuţia In context). după modelul fr. supraom (format din supra. interjecţie (oful.se plimbă seara”. din adjective: . Poate fi copiată ei structura gramaticală: rom.a locui o casă”) este o imitaţie a fr. un bine). Calcul lingvistic este un procedeu de . Űbermensch). la adverbe (din substantive: . după germ. ROMARTA = arta románească). haideţi). din gerunzii: sángerándă.gol pu%că”.doarme bu%tean”. Conversiunea prin articulare face posibilă trecerea oricărei părţi de vorbire la substantiv: adjectivul (frumos>frumosul.murándă. o căutare. entrevoir). Exemple: foaie (sensul de . a se teme a devenit reflexiv prin influenţa sl. racine. . adverbul (bine>binele.se ridică u%or”).doarme ziua”. Blatt ei fr. fou). la verbe (din interjecţie: haidem.ngheţat tun”.nume (un oarecare). CEC. din participii: avut. PNL. nebun (. . bojati se (este deci un calc morfologic). table ronde).. .mbogăţire a vocabularului cu ajutorul căruia se formează cuvinte noi din materialul limbii române (rădăcini. Calcul semantic (numit ei Imprumut parţial) reprezintă adoptarea de către cuvântul românesc a unui sens nou. CNSLR) sau din iniţiale ei fragmente de cuvinte (TAROM = Transporturile Aeriene Române). suferindă. supărat. dar după modele de structură lexicală străine.

Victoriţa. artistice. Gheorghiţă. Antroponimele ei toponimele se Impart. Bucure%ti. primare (calendaristice: Gheorghe. Maria. la origine. — nume mitologice (sau mitonime): Zeus. — pseudonime (spre deosebire de supranume. Blondu. Luceafărul. Maria. diminutive (lonel. Románii In istoria universală etc. Vulcan. — nume de familie: lonescu. Buzilă. — denumiri de evenimente istorice: Rena%terea. George. Măriuţa. Murgu. — nume de vânturi (sau anemonime): Crivăţul. Aida. Ani%oara. Vasile. — nume de corpuri cereşti (sau astronime): Marte. Ureche. Brándu%a. Austrul. Getica. Petruţ)). Nina. — porecle şi supranume (diferenţa constând In expresivitatea mai accentuată a primelor): Grasu. ‘coala Centrală. Andreia%. Bulgaru. Masa tăcerii. Priceputu. Elena. Cirea%a. din punct de vedere formativ. Nicolae.Onomastica se ocupă de cuvintele care denumesc reperele individuale. Intreprinderi. Etymologicum Magnum Romaniae. Războiul de lndependenţă. Oedip. Galaction. desemnate de numele proprii. Ţiganu. In spaţiu. sunt alese sau acceptate de persoana care le poartă): Arghezi. lstoria critică a Románilor. Arghezi. Munteanu. Bucure%ti-Berlin. cuvinte comune care s-au specializat In individualizarea unor referenţi. Marinică. Dumnezeu. — nume de opere literare. Nicu. Rodica. ‘coala Normală. Cercel. laice: Barbu. Unirea Principatelor. Camera Deputaţilor. Vlădoiu. Viorica). la rândul lor. Flămánzilă. Răducu. Prenumele pot fi. instituţii: Coleus. Carpaţi. Venus. lonescu. Tzara. Antroponimele se divid In: — prenume (nume de botez sau nume individuale): lon. — nume de locuri (sau toponime): Olt. ştiinţifice: Moromeţii. Computerland. Gigi. Deleanu. lonica. Mugur. Dicţionarul explicativ la limbii románe. Facultatea de Litere. timp ei activitate socială. Numele proprii se clasifică In următoarele categorii: — nume de persoane (sau antroponime): Gheorghe. Alah. Psihologia consonantistă. Numele proprii sunt. Joiana. In câteva subcategorii. Sirius. Neptun. Dănuţ. Bacovia. — nume de animale (sau zoonime): Grivei. Marioara. — nume de firme. hipocoristice (formate prin scurtarea . In funcţie de referenţii denumiţi.

numite ei unităţi frazeologice. Sofi. Crángu. a băga de seamă. Păunete. Obár cia-Lotrului. Măcecu-de-Sus. Rică. parasintetice (de un gen aparte. derivate (de regulă. Dealu. Drumu Tárgului. Pescaru. Bogdana. Cuca. Făget. de fapt. In: — oronime (nume de munţi): Carpaţi. substantiv-adjectiv: Dealu-Mare. Toponimele se divid. Fántána-lui-Grozav. Valea-Seacă. la origine. Intr-o ureche. Podu-Turcului. Grecu. Vica. Drumu Oii. Bárzuica. Bucovăţ. Valea-Vlădicii. Abiculesei. Bucura. Nuţica. Maria. Dinu. Intrucât sunt la origine genitive: Agrigoroaiei. Negoiu. Drumu-Haiducilor. prenume sau porecle In formă absolută. Toplicioara. — hileonime (nume de păduri): Trivale. PlaiuVulcănecti. care sunt Imbinări stabile de cuvinte (adică funcţionează constant In aceeaei configuraţie) cu sens unitar ei unic (denumesc mereu un singur ei acelaei obiect. Stupineaua. deci trecute la noua funcţie prin conversiune: ‘tefan. Titi. cu scopul de a ueura pronunţarea ei a da o nuanţă de mângâiere persoanei respective: Nelu. bal mascat. Tache. Negoiu). Drumu-Carului. Olte ţ. Din punct de vedere formativ. Malu-cu-Flori. Săndica. pot fi: primare (provenite prin conversiune din apelative sau antroponime: Stejaru. respectiv Insueire. Negrea. acţiune etc.Luiza. Bálea. Vornicu). Numele de familie pot fi ei ele primare (fiind.corpului numelui de bază. Bujoru. — hodonime (nume de drumuri): Drumu Rocu. prepoziţie + substantiv: Peste Gilort.substantiv): Bulevardul-Carol. Cuculeasa. Băneasa. Bucurectii-Noi. Gelu. Gigi. După lbru. derivate (lonescu. Frazeologia Obiectul de studiu al frazeologiei Il constituie frazeologismele. Nicu. Sub Arini. Bucegi. Alexandru-loan. Nicucor.). Calotă. Zănoaga. Haţeganu. diminutivale: Dumbrăviţa. Bucura. Amărăzuia. lon-Gheorghe. Intre Zăvoaie. Michi. Tomca). Sofica. Dobruca) ei compuse (substantiv. Motricoru. Săndel sau nume duble: AnaMaria. loana. Mia. copil din flori. Dámboviţa. Olacul. Rocu. MariaCristina. lzvărnuţa. hipocoristice diminutivale: Neluţu. Calea Bucurecti. sufixele sunt. Tăchiţă. Coco). Tina. In funcţie de referenţii desemnaţi. Avădanei). — hidronime (nume de ape): Murec. . Dunărica. Nuţa. Cocuţa. Miţa. Mutu. Brocteanu. Bolintineanu. Andriţoiu. Surdu. Balta. Sanda. Lacu-Rocu. Omu. Moldoveanu. Topologelu. Prahova. De exemplu. Colentina. Tárgu-Frumos.

predicat ei eventuale compliniri: (cineva) spală putina. Se remarcă Incărcătura expresivă a acestor unităţi ei autonomia mai pronunţată a elementelor componente. (cineva) face (pe altcineva) cu ou ci cu oţet. verbe (a trage pe sfoară = a păcăli. bătaie de joc = batjocură). a-ci pune pofta-n cui. turn de fildec. binoamele lexicale. Indrăgostit lulea. călcáiul lui Ahile. (2) idiotisme. Idiotismele (sau expresiile idiomatice) sunt unităţi frazeologice cu Inţeles figurat . de regulă. sunt mai puţin (sau deloc) expresive. (cineva) Ici ia inima In dinţi. unei Intregi propoziţii. cutia Pandorei). clişeele internaţionale (deosebite de categoria anterioară prin prezenţa unor nume proprii: arca lui Noe. ele au echivalenţe In rândul tuturor părţilor de vorbire: substantive (aducere-aminte = amintire. . perifrazele. magna cum laude). singur cuc. fata morgana. nodul gordian. Exemple: a bate apa-n piuă. patriarhul de la Rohia. ziua ci noaptea. locuţiunile de intensitate (gol puccă.de bloc”.Tipurile de unităţi frazeologice pot fi reduse la două foarte importante: (1) locuţiuni şi expresii. locuţiunile ei expresiile au ei caracteristici diferenţiatoare: locuţiunile. Expresiile corespund. adjective (Intors pe dos = supărat). a se ţine scai. de pildă. războiul rece. filozoful de la Păltinic). răul secolului. specific limbii respective (Intrucât reflectă experienţe proprii comunităţii lingvistice implicate). mărul discordiei. sabia lui Damocles. intra. mărul lui Adam. formulele şi clişeele internaţionale. ieftin ca braga). poetul nepereche. prin văi ci munţi. turnul Babel. a scoate din fire — scos din fire). formulele internaţionale (artă pentru artă. perifraze (bardul de la Mircecti. luceafărul poeziei románecti. linicte ci pace. tabula rasa. sunt mai sudate semantic ei au ca sinonime cuvinte izolate. a-ci da arama pe faţă. locuţiunile de intensitate. a Incela). patul lui Procust. In sensul că au subiect.ductibil). rememorare. adverbe (ca din puccă = rapid). Practic. nedecompozabil (ei. la munte ci la mare). Se observă că locuţiunile pot să-ei schimbe valoarea gramaticală prin derivare frazeologică (a băga de seamă — băgare de seamă. Unii specialieti adaugă alte câteva categorii de unităţi frazeologice: binoamele lexicale (tare ci mare. de aceea. a strica orzul pe gácte. Pe lângă trăsăturile comune.

alese pe diverse criterii lingvistice sau extralingvistice. Dicţionarul enciclopedic ilustrat (vol. In final. 1999. I. Dicţionare monolingve. Editura . titlul operelor create etc. clasificarea ei Inregistrarea cuvintelor In dicţionare. fotografii. Dicţionare lingvistice şi dicţionare enciclopedice Cele dintâi pun accentul pe explicarea cuvintelor (din punctul de vedere al originii. dicţionare de expresii ei locuţiuni. Primele au tendinţa de a cuprinde tot lexicul dintr-o anumită perioadă.Cartier”.000 de cuvinte. Dicţionarul Academiei va cuprinde. . definiţia.. iar In legătură cu personalităţile. Dicţionarele selective (sau speciale) cuprind numai anumite categorii de cuvinte. pronunţării. antonime. Dicţionarul universal al limbii románe (numeroase ediţii). Bucureeti. Gh. Dicţionarele enciclopedice. L.A. 1962-1966. mai pe scurt. 1999. amploarea masei lexicale cuprinse. terminologice. expresii. metafore. de principiile ei tehnica Intocmirii dicţionarelor. Dicţionarul enciclopedic ilustrat. paronime. sensului. 1991. accentul explicaţiilor (pe cuvânt sau pe noţiune). fiind corelată cu multe dintre aspectele discutate In cuprinsul ei. regionalisme. idiomatice. Clasificarea dicţionarelor lingvistice generale este foarte importantă pentru lucrarea de faţă. planee. De exemplu. care se mai numesc ei universale. biografia. In timp ce Dicţionarul explicativ al limbii románe — aproximativ 60. scopul principal al demersului etc. dicţionare bilingve ei dicţionare multilingve Dicţionare extensive (sau generale) ei dicţionare selective (sau speciale). Dicţionarul enciclopedic román I-IV. citate celebre etc. sau. Micul Dicţionar Enciclopedic (mai multe ediţii): Dicţionarul Enciclopedic Román. astfel.II — Dicţionarul istoric ci geografic universal).).).Lexicografia este disciplina care se ocupă de explicarea. omonime. circa 175. vol. Tipurile de dicţionare rezultă din aplicarea diverselor criterii: numărul de limbi cărora le aparţin cuvintele conţinute. dicţionar invers. Intâlnim. nivelurilor de limbă etc. 1926-1939. Adamescu. neologisme. onomastice. activitatea In domeniul reprezentat. epitete. se ocupă In mod prioritar de lucrurile (sau persoanele) desemnate de cuvintele-titlu (prezentând In legătură cu primele. dicţionare de: sinonime. data naeterii ei morţii. Candrea. de cuvinte. Săineanu. sau chiar din toate perioadele de evoluţie a unei limbi. Câteva exemple: I. descrierea. dicţionare dialectale. clasificarea. schiţe etc.000. formelor gramaticale.

gen. Indrumări ortografice ei ortoepice minime. arhaisme. scrierea cu majusculă. caz. fac referiri ei la pronunţarea corectă a cuvintelor cu mai multe pronunţii (sunt deci ei ortoepice). In principal. ortoepic ci morfologic al limbii románe (cu sigla DOOM). să dea. Dicţionarele etimologice prezintă etimonul cuvintelor Inregistrate. diferenţele fiind localizate In rădăcină saulei In afixe. interferenţe cu alte limbi etc. aista.). să puie. Forma literară a unor cuvinte este concurată. Incoa. (eu) lucru. aciua (nu aciuia. Intr-o formă concisă (definiţii scurte. (eu) gioc etc. dicţionare mixte. triple etc. fratele său. să vază. să deie. persoană etc. adăugare (nu adăugire). uce. de multe ori. analiza unor structuri cu un cuvânt sau mai multe cuvinte etc. O categorie aparte o constituie formele duble.Dicţionarele explicative cuprind cuvintele uzuale dintr-o perioadă. sub redacţia unui colectiv condus de Mioara Avram. dintre care numai o formă e considerată corectă. In legătură cu care prezintă explicaţii semantice ei formale esenţiale. Pot fi considerate deci. citate relevante ei strict necesare). aceasta. Formele aberante sunt. regionalisme sau elemente populare: mulţămire. la fel de Indreptăţit. număr. Lexicologia normativă este o ramură aplicativă a lexicologiei. atestări. Dicţionarele normative (sau ortografice) cuprind Indeosebi cuvintele care pun probleme de normare. deci de stabilire a formei corecte dintre mai multe variante (de formă a rădăcinii. (eu) lucrez. transformările fonetice ei evoluţiile semantice pe care le-au suferit de-a lungul timpului. variante dialectale. aciui). sufix. domeniul de aplicare fiind pedagogia limbii. ucă. admisiune (nu . In uzul literar al unor vorbitori. Cel mai complet astfel de dicţionar este In prezent Dicţionarul ortografic. de variantele ei neliterare. aspectele ortografice ale cuvintelor: disocierea formei literare de variantele neliterare. să pună. adaos (nu adaus). frăţáne-său. deamu. pánă să vadă. accent. pănă. formarea cuvintelor In limba română. (care sunt folosite In locul perechilor lor literare: mulţumire. De regulă. (eu) joc). celelalte fiind apreciate de Indreptare ca abateri: abreviaţie (nu abreviaţiune). de-acum. adaptarea Imprumuturilor externe. precum ei etimonul (fără comentarii). Problemele privind forma cuvintelor privesc.

áustru (atstru). ofsaid. alviţă (nu halviţă). coopta> copta. integru>Integru. week-end [uik-end]. umor). dar alviţă. aici (aicea). handicap. penalti. voiaj. incrimina>Incrimina. judo [giudo]. Neologismele Imprumutate din alte limbi parcurg un proces de adaptare la modelele limbii române. ducmán (nu dt cman). Unele se scriu ca In limba de origine ei se pronunţă potrivit principiului fonetic românesc. Uneori. pasaj. mai rar. caractér (nu carácter). de pe azi pe maine (de azi pe maine). Inchista>inchista).admisie). know-how [nou-hau]. dar cartilaj. când e format din vocală dublă: asiduu>asidu.logisme. hemoragie. bIsmut (bismtt) etc. injurie>Injurie (apar ei situaţii inverse. accepţie (nu accepţiune). scrierea ei pronunţarea cu sau fără h iniţial (e corect: halva. altmintrelea). utilaj. golgeter. altminteri (altminterea. corigenţă. curaj. una fiind recomandată. colegiu. academIe (nu académie). când cuvinte vechi din limbă sunt tratate ca neologisme: Infiera>infiera. Incadrăm aici ei nerespectarea ordinii elementelor ei a componenţei unor frazeo. Inlocuirea lui i iniţial cu I: incarnare>Incarnare. toate trei) forme sunt considerate corecte. aldămac (nu adălmac). fiinţă>finţă. azbést (nu ázbest) etc. perpetuu>perpetu. draw [droo]. aducţie (nu aducţiune). altele se scriu cum se pronunţă In limba de origine: golf. pe care lucrările lingvistice normative Il Inregistrează ei Il impun ca normă. avarIe (nu avárie). alături (alăturea). In raport de (In raport cu). anóst (ánost). arIpă (áripă). diferenţa dintre forme este numai de accent: acólo (nu acoló). andrea (nu undrea). emisferă. Ambele (sau. dribling. agorá (nu agóra). elicopter. corner. hortensie. henţ. . personaj). barIton (baritón). cealaltă admisă (In aceste situaţii se poate aplica ideea de pluralitate a corectitudinii): acum (acuma). la fiecare dată (de fiecare dată). fluctuaţia Intre j ei g (e corect: omagiu. pick-up [pik-ap]. Nu Intotdeauna formele multiple sunt Impărţite In forme corecte ei forme incorecte. greeeli sau neglijenţe de exprimare: o dată In zi (In loc de o dată pe zi). anghină (angină). anticameră (nu antecameră) etc. cortegiu. angóra (nu ángora). antIc (nu ántic). atat (atata). anátemă (anatémă). afrodiziac (nu afrodisiac). adultér (nu adtlter). fotbal. arădean (arădan). In caz dacă (In caz că). Câteva greeeli privesc neologismele adaptate parţial In limbă: reducerea hiatului. aea cum se scriu: fault. care sunt. meci. adIcă (ádică). termenii mai noi se scriu ei se pronunţă ca In limba de origine: team [tim]. Intreprindere>intreprindere. de cele mai multe ori. bolnáv (nu bólnav). apropo (apropou).

COMTIM. Cuvintele compuse se pot scrie separat (cu sau fără cratimă) ori Intr-un singur cuvânt. anti-X). interregional.C. la formaţiile cu prefixul ex-(ex-ministru) ei la formaţiile ocazionale de la nume proprii sau de la nume de litere (anti-Lovinescu. răscruce. inclusiv după consoanele %. In formaţii supraprefixate (super-extrafin) ei In derivatele cu sufixe de la numele proprii străine a căror finală nu se scrie aea cum se pronunţă (voltaire-ian).R. coautor. desăra.F. G. In funcţie de gradul unităţii lor semantice ei morfologice. imobil.-ist). combate. când baza este o literă sau o abreviere (X-ulescu. o sută cinci. adăugarea lui acolo unde nu există (repercusiune> repercursiune). colateral. consătean. iar In cuvântul compus sunt folosite cu sensul lor obienuit. Intr-o anumită măsură. sau CEC.derate cuvinte compuse. solicitând frecvent intervenţia normativă a Indreptarelor. . ci %i) se scriu separat ei fără cratimă. b) dacă prefixul se termină cu acelaei sunet cu care Incepe radicalul. consfinţi. anaerob. sunetul se scrie de două ori: antiinflaţionist.I. OLCIT). deszăpezi. sau AGIR). clujean. când apare In două silabe Invecinate (proprietar> propietar. desface. ea se foloseete In formaţii ocazionale omonime cu cuvinte existente (a re-crea. des-. deei sunt consi. transsaharian. se scriu cu cratimă: floarea-soarelui. când sunt formate din iniţialele cuvintelor componente (C. precum ei Intre bază ei sufix.E. d) cratima se foloseete obligatoriu Intre prefix ei bază. ROMAVIA. lată câteva: a) sufixele care cuprind diftongul -ea Il păstrează In scris. AROMAR. contraargument. con-. C. oprobriu>oprobiu) sau. imbatabil. Cuvintele derivate prezintă mai puţine dificultăţi de scriere decât cele compuse. răsuflă. Compusele formate prin abrevierea cuvintelor componente se scriu cu litere mari neurmate de puncte. răs-) Iei modifică forma In funcţie de sunetul iniţial al radicalului: apolitic. inacceptabil.a crea din nou” — a se recrea). răzbate. Baia Mare. frustra>frusta. ei urmate sau neurmate de puncte. Cuvintele In care termenii Iei relevă Incă. cel ce. anistoric. Cuvintele formate In limba romană cunosc ei ele un proces de adaptare la sistemul limbii. ţ: gre%eală. j.vară. dezmembra. Alte cuvinte. A. ca să. comune sau proprii (Delta Dunării. ochi-de-pisică. când sunt formate din fragmente de cuvinte (TAROM.S. pierde. de pe.reducerea unui r. de langă. din contră. ameţeală. Intrucât termenii lor componenţi sunt Inţeleei ei separat. propriu>propiu.D. in-.R. c) unele prefixe (a-. individualitatea. sau CFR. .G. nici unul. gură-spartă. facultativ.

original. a prefera mai bine. iar al doilea .ii-a adfudecat premiul” (verbul Inseamnă . a schiţa sumar.nicare-comunicaţie. al căror sens nu este cunoscut cu precizie de către vorbitorii cu o cultură lexicală insuficientă.Problemele privind sensul cuvintelor sunt mai complexe decât cele referitoare la forma cuvintelor ii se rezolvă de multe ori nu prin traniarea In corect ii incorect. adjectivul la .cactigă cursa confortabil” (confortabil Inseamnă . Apar construcţii pleonastice Intre cuvinte simple ii unităţi frazeologice: mifloace mass-media. . a scruta cu atenţie. substantivul se referă la ceva . Alte câteva exemple: . Pleonasmul reprezintă Intrebuinţarea. a extermina In masă. de aceea. bicicletă cu trei roţi. greceală ortografică. când se spune că .gruparea de elemente combinate”.niite tineri sunt bine alcătuiţi fizic” se neglijează restricţia termenului alcătuiţi privind .a dovedi ca neadevărat”. a unor cuvinte care repetă nemotivat ii inutil aceeaii idee.măiestrie. Dezacordul semantic (sau incompatibilitatea semantică) Intre cuvinte se produce atunci când ele se combină fără a se ţine seama de disponibilităţile (respectiv restricţiile) semantice ale acestora privind asocierea sintactică. . mult mai potrivite In contextul dat.are o statură magistrală” (substantivul se referă la dimensiuni. De exemplu. In anumite combinaţii lexicale. incompatibile. bifurcarea drumului In trei. mai puţin adecvat sau neadecvat. stimă ci respect.fix”). investiInvesti.stabilirea realităţii unui lucru. . arbitralarbitrar. Câteva exemple: a repeta din nou. din nou iarăci. făcuţi. Insă totuci. Intre ele: aragaz electric. comu. a colabora Impreună. Contradictio in adiecto (contradicţia In termeni) este greieala care provine din alăturarea unor cuvinte cu sens opus. .care oferă confort”. dar Insă. respectiv formaţi. creativitate”). concesie-concesiune.cineva infirmă constatarea” (primul cuvânt Insemnând . a adevărului unui fapt”). a aduce la acelaci numitor comun. sentimente sufletecti. Confuziile Intre paronime sunt datorate marii asemănări formale a cuvintelor implicate In relaţia paronimică: alienarealienaţie. Greşelile de semantizare se produc Indeosebi In legătură cu neologismele.a atribui un bun aceluia care a oferit mai mult la licitaţie”).originar. enerva-inerva.se desfăcoară In faţa lor un cadru impresionant” (verbul arată o miicare. scurtă alocuţiune. ci ii prin aprecierea ca adecvat. euforie-eufonie. releva-revela. exemplu pilduitor. pe care nu o au sinonimele sale. procent de cinci la sută. a urma In continuare. .

Evident. a Indritui. vigoare. Fiind puse neatent In locul acestora In diverse contexte. cei care utilizează construcţia). care trebuie să fie. rezolvitor). nu toate exemplele de mai sus pot fi considerate greieli.nu .autorul a creionat (In loc de a schiţat) o compoziţie reuiită”. rigoare. Căutarea cu orice preţ a unor termeni . abunda In texte de tot felul. . Alte astfel de cuvinte erau: neasemuit.am servit fiecare câte o prăjitură” (a servi Inseamnă . este denumită cultism ii reprezintă o deficienţă de exprimare. fiind mai noi In limbă. -ist (sunetist. -tor (aparţinător. sălac. . credem noi.culţi”.cum tălmăciţi această situaţie?” (In loc de interpretaţi).a oferi altuia”).După cum cunoactem. aia cum se mai Intâmplă).cântecul debutează cu o notă Inaltă”.banale”.. arbitrii Innoirii ii funcţionării lexicului (cel puţin până la impunerea In uz a formelor inclusiv aberante. Derivatele noi sunt ii ele frecvent folosite In Imbinări nu Intotdeauna corespunzătoare.radicali” ii evitarea cuvintelor obiinuite.” (In loc de ctim). Alte sufixe aflate In expansiune. considerate . tărám. Până de curând. de multe ori nemotivat. contextuare. a unor arhaisme: . esenţializare deranjează ii ele uneori prin folosirea abuzivă In locul sinonimelor lor foarte clare ii active folosire (utilizare). . probabil. sau cuvintele vechi Intre ele: . filmic. simţăminte. . -ic (ideatic. rigurozitate.ceasul staţionează”. vigurozitate Inlocuiesc nemotivat sinonimele mai vechi (ii mai potrivite) graţie.a tensionat eforturile” (In loc de a intensificat)..statornicia vieţii teatrale” (In loc de impunerea sau consolidarea). poemic).fără efort”. luminist). Alteori sunt Inlocuite nepotrivit neologisme Intre ele: . situare In context. Formaţiile uzitare. Unele sunt stângăcii sau excese (abuzuri) lexicale. Artificioasă apare ii folosirea insistentă In contexte nespecifice. aia cum cred. . . sunt: -al (centripetal). inclusiv In contexte care nu solicită aceste exigenţe. creează incompatibilităţi supărătoare. Exemple: . Intárzietor. acest manierism al cuvintelor cu iz vechi. nobil. care. rezumare.a Intreprinde demersuri” (In loc de măsuri). artisticitate. Se ajunge chiar la creaţii rebarbative cu acest sufix: amicabilitate. 0 mare parte a dezacordurilor semantice se referă la folosirea neologismelor. Graţiozitate. .fermoarul nu circulă”. fapt care le face acum desuete chiar In contextele In care s-ar potrivi. . supărătoare mai ales pentru vorbitorii cu o cultură lingvistică nuanţată. au sensuri restricţionate (prezintă deci mai multe restricţii de combinare) decât sinonimele lor cu mai veche carieră In vocabular. a dobándi.

negativ (a căpăta. Acestea trebuie să fie adecvate stilului care marchează textul In care este introdus cuvântul care. adecvarea se raportează la text (care are ca nivel minim fraza). frecvenţa utilizării cuvântului. In acest caz. normă. spre deosebire de aceasta. In general. nivelul stilistic Inalt (solemn. dedicat combinatoricii lexicale (mai exact semantice). răspândirea teritorială. nivelurile colocvial ii familiar sunt marcate. . a vorbi). de autorul textului. atitudinea afectivă. diafan. rezultate ale impactului virtualităţilor semantice ale cuvintelor In diverse contexte. a bárfi. Competenţa lingvistică pretinde. solicită cuvinte (sau mai precis. flamură. de receptorii săi ii de situaţia In care se produce comunicarea. sensuri) fără conotaţii stilistice (casă. cum se mai spune) ii. este dependent de specificul conţinutului de idei transmis.prestigiului” juridic-administrativ: conformitate. la rândul lui. livresc) prezintă conotaţii stilistice marcate . hodorog. privesc conotaţiile stilistice. a mánca. de aceea. care se manifestă la nivelul relaţiei bilaterale.pozitiv” datorită sferei . Diferenţierea (sau marcarea) stilistică se produce pe mai multe axe: niveluri sau registre stilistice. care studiază Imbinarea gramaticală a unităţilor lexicale ii supralexicale. genune — . Unii specialiiti au propus constituirea unui compartiment distinct al lexicologiei. stiluri funcţionale. carte. axa temporală. pe lângă semantizarea precisă a cuvintelor.Esenţială pentru evitarea unor greieli sau nereuiite In combinarea cuvintelor rămâne cunoaiterea corectă ii completă a sensului cuvintelor (mai ales a celor noi) ii a raporturilor semantice ale acestora (Indeosebi sinonimice. aflat In corelaţie cu sintaxa.altele poartă pecetea . printr-o relaţie multilaterală ii difuză (potrivirea este apreciată In raport cu toate componentele textului ii cu textul In ansamblul său). domenii profesionale. Insuiirea valenţelor (disponibilităţilor) ii a restricţiilor de combinare a acestora. legal. Adecvarea cuvântului la specificul stilistic al textului este o exigenţă de rafinament a selecţiei lexicale. Poate fi considerată o formă de compatibilitate. consecinţă etc. Disponibilităţile combinatorii. antonimice ii paronimice) cu alte cuvinte. moacă). dar.). In sintagmă sau In propoziţie. Nivelurile stilistice definesc gradul de marcare stilistică a unui text: nivelul stilistic neutru este nemarcat stilistic (sau este marcat zero. raportarea la normele literare.selecte” de Intrebuinţare (unele sunt poetice — chip.

anexă. demers. analiză). neadmise In limbajul literar standard (In care nu pot apărea. hiperbole). actualitate (mecatronică. năsoi.la modă”. Indeosebi neologisme ii cuvinte . ordonanţă. . Dacă va fi un text medical. valorificând. hotăráre. Axa temporală reliefează mai ales lexicul arhaic. cuprinzând o mare diversitate lexico-frazeologică. ordin. decizie. paloc. megastar. blid. frunzuleană). comparaţii. Domeniile profesionale cărora le aparţine un anumit text Iii pun amprenta asupra compoziţiei lexicale a textului. istorică (voievod. fiind folosite mai ales In stilul artistic. cea mai mare parte a pronumelor ii a numeralelor. articolul. Din acest punct de vedere. prepoziţiile.seite anumite categorii de cuvinte: stilul ştiinţific utilizează de preferinţă stratul abstract ii terminologic (definiţie. rezecţie. consilier. In funcţie de situaţie. a aborda. profilactic. cultural sau din perimetrul tematic al materialului respectiv. social. din domeniul politic. de exemplu. experienţă. cuvinte de argou. modern. metonimii. care are o conotaţie evocativă. fiecare stil folo. Frecvenţa folosirii In vorbire marchează stilistic cuvintele. patologic. formatare. In conformitate cu.. Raportarea la normele limbii literare diferenţiază termenii literari de cuvintele populare.asortează” tematic. stilul administrativ-juridic abundă In cuvinte ii expresii oficiale (decret. unele fac parte din lexicul uzual ii pot fi utilizate Intr-o gamă largă de texte.. frunzulică.. vor fi dominanţi termenii de specialitate. sceptru) ii lexicul neologic. display. stilul publicistic este un stil pestriţ. lăboaie. simbol. Răspandirea teritorială separă cuvintele folosite pe Intreg teritoriul ţării de regionalisme. subsemnatul.. Acestea din urmă au conotaţii de culoare dialectală.Stilurile funcţionale sunt bine conturate din punct de vedere lexical. de pildă. altele sunt cuvinte ocazionale sau rare ii trebuie folosite cu precauţie. toate sferele lexicale (arhaisme. avánd In vedere. hit. Incărcătura excesivă a unui text cu o anumită categorie lexicală constituie un abuz (cel mai adesea abuzurile de neologisme. oaste. numai In texte cu care se . termeni profesionali etc. medicali: sindrom. software). sistematizare. principiu. conjuncţiile). a demonstra..). a ratifica). epitete. stilul artistic este combinat cu figuri de stil (metafore. mandat.. de termeni profesionali sau de elemente colocviale). caracteristică. regionalisme. In afara unor cuvinte de uz general (In primul rând instrumentele: verbele auxiliare ii copulative. Insoţit frecvent de conotaţii legate de modă. adeverinţă.

fascicul-fascicol-fasciculăfascicolă. jantă (de macină). onorar-onorariu. lăcrămioară-lăcrimioară. ciucure-ciucur. delincventdelicvent. cárciumar-crácmar.elin.Atitudinea afectivă se regăseite In lexic prin conotaţiile favorabile sau nefavorabile. Acest lucru se Invaţă printr-o Indelungată practică a folosirii cuvântului In diverse texte ii contexte. dumeri-dumiri. să te exprimi precis. petrificapietrifica.descăleca.mánucă. bulgăre-bulgăr. democraţie (pentru prima categorie). mugur. jneapăn-jnepen. ilar-hilar. descălica. leaţ-laţ. extravertit.conciziune. flanelă. Exemple: maestru.mugure. lăuză-lehuză. conciliere. maiestate-majestate. circumferinţăcircomferinţă. migraţiune-migraţie. chestiune-chestie. gazifica-gazeifica. dezice-deszice. păstrugă-păstrungă. oboroc-obroc. greier-greiere. năgară-negară. ostaticostatec. Aplicaţii cu rol evaluativ 1. ambarcaţie-ambarcaţiune.extrovertit. perciune. A folosi cuvinte adecvate unui text Inseamnă să itii să comunici (In scris saulii oral) nuanţat ii rafinat. adaos-adaus. extensiune-extensie. maieu-maiou. cercevea-giurgiuvea. pedigriu-pedigri. funda-fonda.aducţiune. atenţieatenţiune. coregraf-coreograf. cearcafcearceaf. să respecţi cerinţele de puritate ii proprietate stilistică. dictatură. marfar-mărfar. Impeliţat-Impieliţat. elen. máncău. profesionalism. oblete-obleţ. iridiuiridium. totalitar. distructiv-destructiv. ofiţerac. cazinou-cazino.perciun. flucturatic-flucturatec. golgheter-golgeter. lăscaie-leţcaie.dicţiune. expres-expre. glasvand. mutecte-muţecte. umanitar. mănucă. gălbinare-gălbenare. zurbagiu (pentru a doua categorie). fărma-făráma. colindcolindă.glasvant. macrameu-macrame. aiura-aiuri. diletantism. dogori-dogorI. accepţie-accepţiune. locac-lăcac. pántece-pántec. plapumă- . percheziţie-perchiziţie.flanea. adopţie-adopţiune. laitmotiv-leitmotiv. pieptene-piepten. magazioner-magaziner. detenţiune-detenţie. frecţie-fricţiune. detalia-detaila. ţinută. culasă-chiulasă. circumvoluţie-circumvoluţiune. fundatorfondator. glonte-glonţ.geantă. foarfece-foarfecă-foarfeci. verticalitate. corigent-corijent. dicţie. Subliniaţi formele corecte ii precizaţi când este vorba de variante ale aceluiaii cuvânt ii când este vorba de cuvinte diferite: astm-astmă. berbec-berbece. aducţie. conteiner-container. palavragi-pălăvrăgi. elocvenţă-elocinţă. ghips-ipsos-gips. garderob-garderobă. mental-mintal. genunchi-genunche. oţări-oţărI. imersiune-imersie. concizie.

taxinomie-taxonomie. velur-velură. fairplay-fair-play. chestor-questor. chamois-%amoa. designer-dizainer. pilug-chilug. blue-jeans-blugi. prapor-prapur. intermezzo-intermezo. quartet-cvartet. angro-en-gros. foehn-föhn. globe-trotter-globe trotter. quorum-cvorum. allegroalegro. kitsch-kitch. posesie-posesiune. beatnicbitnic. consulting-consalting. %oarece-%oarec. graffiti-grafitti. bowling-bauling. box-office-boxofice. dandy-dandi. diesel-dizel. turburetulbure. lady-ladi. happy-end-happend. ro%iatec-ro%iatic. scrinti-scránti. ecrtecriu. tălmaci. marijuana-marihuana. ventil-vintil. brainstorming-breinstorming. santinelă-sentinelă. satin-saten. cvartăcuartă. pri%niţăpri%niţ. biedermeier-bidermaier. brandy-brendi. varietevarieteu. sfară („fum“)-%fară. campingchemping. building-bilding. loggialogia. imbroglio-imbrolio. music-hall-music hall. laitmotiv-leit-motiv. strepezi-sterpezi. speze-spese. talaj-tala%. deux-pièces-deuxpieces. strangula-%trangula. flash-flesh. bruderschaft-bruder%aft. boom-bum. clown-claun. cnocdaun-knock-down. cnocaut-knock-out. dealer-diler. know-how-know how. bluf-bleuf. ketchup-ketch-up. dumping-damping. leassing-lising. %techer-%tecăr. badminton-bedminton. sarma-sarmală. hipi-hippy. bunker-buncăr. bonjour-bonjur. loess-loes. bliţ-blitz. browning-brauning. alură-aliură. brokerbrocăr. bitter-biter. voluptos-voluptuos.urcior. 2.tálmaci. lied-lid. cloisonne-cloazone. hobby-hobbi. caudillo-caudilo. lobby-loby. săli%te-sili %te. haker-hacher. seringă-siringă. ră%chira-răschira. by-passbaipas. calcio-vecchio-calcio vecchio. horror-horor. salcie-salcă.plapomă.speaker. loisir-loazir. apropo-apropou-â propos. sandasandală. poliomelită-poliomielită. separe-separeu. tomoare-tumoră. blues-bluz. groggygroggi. displaydisplai. bodyguard-bodiguard. lider-leader. . jeep-gip. mignon-minion. ridicol-ridicul. feed-back-feedback. %oric-%orici. jazz-jaz. killer-kiler. sangvinsanguin-sanghin. boutique-butic. forfait-forfe. blazer-bleizăr. redundanţă-redondanţă. bruillonbruion. hold-up-holdup. best-seller-bestselăr. răzgáiarázgáia. challenger-%alanger. schimnic-schivnic. auslander-ausldnder. ulcior. Subliniaţi forma corectă a următoarelor neologisme: abajurabat-jour. miss-mis. baedeker-bedeker. spicher. plăsea-prăsea. aisberg-iceberg. tapiţerie-tapiserie. bussines-biznis. bridge-brigi. cocteil-coctail. copyrightcoppy-right. apartheidaparthaid. ultraj-ultragiu. allegretto-alegreto.

a da In vileag. a zădărnici. summit-sumit. spielhozen-%pilhozen. contribuţie.ţincvais. echivoc. a părăsi. prevestire. rendez-vous -randevu. placiditate. fără sonoritate. smalţ. potrivnicie. Indrăzneală. a aţáţa. plein-air-pleinair. play-back-playback. röntghen. pradă. stare de nelini%te. %armcharme. caraghios. a Infia. necultivat. raccourci-racursi. contradicţie de idei. sexy-sexi. a sanctifica. pizzapiţa. . 3. turcoaz-turcoise. Inflăcărat. dambla. poncho-poncio. bluf. science fiction-science-fiction. stress-stres. Intámplare. mireasmă. Inflorire. a tăgădui. crăpătură. zincweiss. cel care se laudă cu patriotismul său. schweizer%vaiţer. of-side-ofsaid. păian]en. vioi. citeţ. supermarket-super-market. spleensplin. răutăcios. desfiinţa. walkie talkie-walkie-talkie. scotch-skotch. spărgăcios. Imbietor. autsider-autsaider. habotnic. scanner-scaner.miting-meeting. prăpastie. chin. snack-bar-snak bar. a diminua. speech-spici. siguranţă. septentrional. beţiv. suprapunere. vis-â-vis-vizavi. a bănui. ralenti-ralanti. torid. origine. spray-sprey. Ingăduitor. cumplit. puzzle-pazzle. time-out-taim-aut. stand by-stand-by. rummy-remi. a consfinţi. thriller-triller. relache-rela%. a precumpăni. baie. copilăresc. a (se) dezumaniza. amploare. safe-seif. wagon-litvagon-lit. geamie. defăimător. odios. culme. iuţeală. waterpolo-water-polo. cheza%. sterp. filantropic. Intunecat. asemănător. punct culminant. a Incolţi. a face din ţánţar armăsar. a umbla pe coclauri. pick-up-pickup. paspartt-passpartout. premergător. nelegitim. se]ur-se]our. strip-tease-striptease. Invinuire. rimă Imperecheată. a deseca. ranch-ranci. artistic. zeppelin-zepelin. snowboard-snow-board. self service-self-service. molipsitor. lacom. afirmaţie. infamie. adaos la un testament. scherzando-scherţando. papionpapillon. a se burzului. reducere. a se face de rás. filde%. trois-quart-troicar. a Imbina. a Inăbu%i. laudă exagerată. lipsă. speaker-spicher. coroiat. lndicaţi câte minimum două sinonime (dintre care unul neologic) pentru cuvintele ii expresiile de mai jos: fără accent. a o lăsa baltă. siemenszimens. weekendweek-end. a face rost de ceva. glorificare. a dezgropa. motto-moto. aspru. shetland-%etland. incult. a conlocui. scrupulozitate. staff-staf. a se ralia. proporţie. trade-uniontrade union. sihăstrie. stăruitor. absurditate. Ingámfat. a Inălţa. chaise longue-%ezlong. descurcăreţ. quattrocento-quatrocento. a da foc.roentgen. gazdă. nylon-nailon. dezabuzat. mănos.

drum. apă. vlăstar. activ. acces. a merge. a acoperi. balon. arătare. stea. ban. carte. a Infrunta. a asupri. sincer.jertfă. des. rău. Folosiţi In enunţuri omonimele cuvintelor următoare. analist. piezic. aspira. a bántui. ccoală. a crăpa. nutreţ. a Intrerupe. a trece. flacără. aspru. armonie. articula. asculta. atinge. chelie. a linguci. as. a proporţiona. curtenitor. zbárcitură. iar acolo unde acestea sunt polisemantice arătaţi cateva dintre sensurile lor: abate. a jefui. banc. balenă. la. culant. singur. acord. aspect. absolutoriu. babă. ambala. a răzui. balanţă. a ajunge. atárna. consens. hrăpăreţ. a zbura. a zice. a Inghiţi. bancă. a veni. ataca. lucru. preventiv. Invoire. acut. ciumă. anticar. fel. alifie. mătreaţă. a necăji. antifon. umăr. apostol. a recita. vrăjitor. apendice. floare. plăpánd. atribut. arcac. cámp. aliena. vechi. avar. aceza. atacat. nălucă. loc. prost. aviz. foc. a ponegri. inimă. cap. că. masă. birou. asimila. autoritate. tineresc. gură. a sta. amenda. Infocat. blestem. prin sinonime sau prin contexte. cuvánt. urmă. născocire. a agăţa. cheie. americă. mătrăgună. slovă. aripă. tulbure. asfinţit. călărie. a Inlătura. acorda. alai. arnăut. bacara. inexprimabil. vesel. nesănătos. a tăia. adánc. Intăritor. albitură. Impovărător. ascuţit. Inserare. ţeapăn. mantie. mánă. a scrie. limbă. baie. agrement. gălăgie. indecent. a avea. páine. dárz. ucuratic. acoperi. ac. ales. ticălocie. avans. răsucire. accident. generalizare. fad. aborda. analog. alb. asistent. a cti. a rugini. a ţine. faţă. august. bine. aprins. argint. moale. a se văicări. soare. slab. ldentificaţi. cursiv. a da. acru. om. strámbătură. In. Intuneric. rămăciţă. năvalnic. a se descotorosi. atenţie. 5. adică. chip. neprevăzut. arie. atmosferă. aspiraţie. Inapoiat. dăunător. flacără. a găsi. angaja. Inalt. iute. a călăuzi. a vedea. schimbător. edificator. a răspunde. figură. alb. forţă. a trage. a absolvi. poartă. a pune. a lucra. act. obicei. a manevra. artificiu. arcan. ochi. viaţă. a bate. călău. a sufla. achita. bandă. a fi. zugrav. colţ. glas. putere. casă. arc. bar. a călca. luptător. a sări. cat mai multe sensuri (inclusiv figurate) ale următoarelor cuvinte: a răsări. acţiona. eficient. oglindă. a mánca. de. oboseală. aparat. fiere. stupiditate. peruzea. 4. oachec. bun. uneltire. a adeveri. cusur. a sări. a aţáţa. a auzi. acustică. baie. izvor. . vărgat. cters. Atlas. máncăcios. bairam. tainic. a vărsa. viclean. surghiun. cetăţenesc. prinos.

deontologie. a deplia. căprar. confienţă. vie. bătătură. lună. contigenţă. vază. berbec. freză. rutină. mică. imobil. partidă. volant. carieră. bulă. a cárpi. oţios. capelă. tură. cheie. ulei. leu. bornă. smirnă. zefir. clanţă. mediu. blană. căldură. 6. austeritate. a cloci. calcul. stat. Inchis. colonie. cocon. comprehensiv. factură. bezea. buchet. bienală. complemente. morgă. anodin. somn. a abjura. liliac. comite. top. fugă. aprehensiune. butuc. a devaliza. ort. pitic. chema. doză. a colecta. a călca. várstă. buton. pompă. acribie. bufet. cocă. palat. clătită. ulei. ciocárlie. cámp. pompă. bătaie. caustic. bloc. ciubuc. debita. tors. cataractă. vier. general. pur. catedră. rachetă. car. timp. bibliofil. ciret. cavaler. bilă. chilă. etichetă. pernicios. mare. băncuţă. bun. tort. rás. Definiţi sensul următoarelor cuvinte ii folosiţi-le In enunţuri: accesoriu. a avaliza. golf. rom. pas. caduc. pol. bate. scris. gol. socotit. cupid. obiectiv. cameră. masă. cancelarie. factor. port. resort. taler. radia. căldărucă. a turna. gută. pluton. moţ. cămin. furnicar. duce. coc. ochi. sitar. mucenic. cartelă. ciocan. birou. boboc. apanaj. fus. parchet. cască. cardinal. . chit. colegiu. post. prolog. degresiv. a cădea. jar. ierbar. solvent. chef. uscat. obor. panama. racilă. clisă. cancer. mediu. pupilă. defetist. cinste. conivenţă. a desfide. carioca. papă. calcan. colon. han. bază. a comporta. cod. franc. deferenţă. a Incinge. coadă. cădere. contumacie. deconcertat. rug. ţap. váslă. bulină. lac. a irupe. pop. cap. mapă. cilindru. rol. a coace. bob. tablă. codru. marcă. vărsat. grefă. lamă. a compărea. a dura. mai. carte. diligenţă. capriciu. patron. canton. coastă. ceas. milă. sinus. legat. tabac. ucor. nea.basc. disc. pală. capital. colţ. fast. continenţă. calc. cartuc. confidenţă. capră. casetă. bazin. ţarină. pilă. tipic. căpucă. lin. star. val. radă. dur. violă. intrepid. căluc. a (se) deroba. căprior. delfin. morbiditate. companie. mină. pupă. vară. bursă. baterie. a Inapoia. ramă. căţel. ciur. toc. draconic. nouă. călugăriţă. bombă. pat. război. galben. ad-hoc. cicero. ţelină. cer. broască. a căli. mat. concupiscenţă. a asezona. devoţiune. cadru. caz. sol. cabotin. parabolă. sleit. cococ. bec. cah. excentric. rasă. recrea. căutare. prunar. curs. chemare. coardă. a (se) cătrăni. sinus. declasat. compoziţie. rudă. liră. a denega. bráu. doc. codru. demimonden. cut. conjectură. a decalca. bipartit. trecut. parcimonios. a congratula. a demula. insinuos. ghem.

patibular. licit. anomie. stenic. a (se) exonera. ignifug. moratoriu. a transgresa. fiduciar. a garnisi. auditor. felonie. edenic. rapt. totem. a interpola. a dezavua. a edulcora. apocrif. abil-agil. simulacru. Definiţi sensul următoarelor paronime ii formaţi enunţuri cu ele: abces-acces. lutier. adagioadagiu. redundant. a preleva. prostraţie. apodictic. ebuliţie. oneros. nupţial. panoplie. inefabil. imund. intemperanţă. premoniţie. agorafobie. recesiv. 7. mutual. xenofob. subretă. vienaj. a macula. polihistor. placid. iteraţie. truism. holocaust. onctuos. septentrional. a inculca. recluziune. frugal. luxurios. synopsis. oniric. jugular. brevilocvent. friabil. tacit. neofit. a importuna. tanatic. idiosincrasie. futil. incontinent. a mancurtiza. xenoman. privaţiune. apatrid. ludic. gnomie. obstinat. a segrega. a notifica. secesiune. fragrant. remanent. atavic. fanto%ă. turpitudine. inavuabil. a vexa. poţiune. letal. acmee-acnee. diluvian. nubil. a juisa. pandant. a pertracta. %icanier. a oblitera. graffiti. %aradă. gregar. implacabil. farinaceu. pandantiv. nunţiu. sicofant. veleitar. neavenit. a sidera. modic. integrism. ineluctabil. veros. sosie. adjuvant-adjutant. rebarbativ. poliandră. donatar. prob. aductorabductor.). valetudinar. sinestezie. leal. cenestezie. olograf. sinergie. soporific. sacramental. iconodul. licenţios. aerofar- . paspartt. sinecură. genuin. versatil. iconoclast. absorbţie-adsorbţie. potomanie. mitomanie. fundamentalism. inveterat. %varţ. accidenţe. a incumba. famelic. htonian. peremptoriu. a (se) obnubila.dezabuzat. pletoră. stipendiu. malefic. a oripila. paliativ. condescendenţă. recurenţă. torţionar. diseminare. a decela. inamovibil. a prezerva. imbrifug. actual-actuar. infailibil. vicinal. oficios. irefutabil. laconic. peripatetic.accidente-accidenţi. perpetra. teratologic. poncif. autodafe. punitiv. a suplanta. simpatetic. a interverti. preeminent. a emenda. mazetă. ritos. a concede. delator. ubicuu. a obtura. venial. sibilinic. transcendent. clientelar. preempţiune. autarhic. legat (subst. sardonic. a expia. paradigmă. uranian. sempitern. sindic. patronim. ingerinţă. panaceu. calofil. ingerare. hobby. famen. viager. a ostraciza. levitaţie. difident. evanescent. libertin. chinestezie. fetid. a intima. etilism. lubric. a (se) intrica. frust. idolatrie. claustrofobie. profuziune. abjura-adjura. filistin. pau%al. vorace. opulent. a (se) prevala. inextricabil.auditoriu-auditorium. a obnubila. fast. a licenţia. a persuada. pogrom. venal. faceţios.

indemn. bac-bacă. deconcertantdeconcertat. eufonie-euforie. a evada-a evida. a erupe-a irupe.piruetă. doctrinal-doctrinar. a infesta-a infecta. andosator-andosatar. maestro-maistru. mimoză. ficţiune. facţiune-fracţiune. balestră- . premoniţie-premuniţie. melamină-melanină. flagrant. diată-dietă. escadră-escadron-escadrilăespadrilă. a ecloza-a ecluza. atlas-atlaz. pelagic-pelasgic. a disimila-a disimula. lectorrector. aferent-eferent.fragrant. vacant-vagant.Indemn. novator-inovator. fisă-fi%ă. langoare. anoforă. valută. campanelă-campanilă. EladaElida. difidentdisident.aerofor. apostrof-apostrofă. vrac-vraf. bruion-bruior. melană-melenă. patentat-potentat. doză-duză. gintă-geantă-jantă. gheată-gheatră. alocuţiune-elocuţiune. altercaţie-aliteraţie. dihanie-dihonie. imunitate-impunitate. amidăomidă-amibă. a defula-a refula. a gera-a gira.excerpta. fiestă-siestă-festă.lingoare. banderolă-banderilă. emergent-imergent. albinism-alpinism. agest-agrest. friza-freză-friză. %ic-%i%. locatar-locator. apertură-apretură. alocaţielocaţie. antinomicantonimic. autonom-autonim. eminent-iminent. anual-anuar. famat-fanat. lineal-linearliniar. batistbatistă.venial. arahidearahnide. fascicul-fasciculă. enervaţie-inervaţie.măiestru. alizeu-elizeu. imun-imund. gang.auriculă. a mánca-a manca. asculta-ausculta. limb-nimb. nunţiu-nupţiu. impasabil-impasibil. ezoteric-exoteric. apropia-apropria. izocrom-izocron. floral-florar. a iriza-a irita. paladin. giruetă. arbitrar-arbitral. deluviu-diluviu. hidră-vidră. eteronom-eteronim. condor-condur. frescă-fresco. marmotă-marmită. aluzie-iluzie. dezinfecţie-dezinsecţie. a indura-a Indura. emersiuneimersiune. diată-dietă. monogramă-nomogramă.fricţiune. orator-oratoriu. minerminier. afabil-amabil-amiabil. destinsdistins. arivist-arhivist. matricematriţe. glacial-glaciar.volută.gangă. licoare-lucoare. moină-noimă. novelă-nuvelă. antologie-antilogie. a (se) intrica-a intriga-a (se) integra. etologie-etiologie. justiţial-justiţiar. anghilă-anghină. jintiţă-jitniţă. excepta. literal-literar. file-fileu. invidios-insidios.anafură-anafora. monomahie-monomanie. oliv-olivă. granat-granit. mangal-mangan. firet-%iret. inapt-inept.palatin. aflux-eflux. mesă-me%ă. a inculca-a inculpa. carbonar-cărbunar. avers-aversă. livret-libret-libert. a elida-a eluda. auricul. a investi-a Investi. enolog-etnolog. edem-eden. allegro-alegru.mimeză. detraca-detracta. florescenţă-fluorescenţă. funeralii-funerarii. a amporta-a importa. feroce-veloce. venal. a reporta-a repurta. degresiune-digresiune-degresare. frupt-fruct. albastrualabastru. a insera-a Insera. dolman-dolmen.

a pedepsi. contor-condorcontoar. conciliabilconciliabul. a bate. departe. sinteză. sapăcapă. a (se) speria. a concedia. togă-tocă. zaricte-]aricte. a se adeveri. revolut-rezolut. a muri. 9. (a fi) disperat. 8. a actepta. rău. bestial-bestiar. agenţie-agentură.virtuoz. fata. a (se) certa. consignatar-consignator-cosignatar. preceptor-perceptor. saciu-casiu. servil-serviabil. a dispărea. a flecări.palestră.piromanţie. turcoaz-turcoază. concesional-concesionar. brec-bric. insolvabil-insolubil. a mustra. special. a pleca. virtuos. a semăna. manifestare-manifestaţie. mult. tremă-trenă. caro-carou. tributal-tributar. panel. sărac. vers-viers. gafă. fortuit-forţat. a scăpa. a gera-a gira. palmier-palmieră. niciodată. covertă-corvetă. ticălos. a uita. a amuţi. concordant-concordat. rulotă-ruletă. oficial-oficios. paricid-patricid. bravură-bravadă. imposibil. rezidual-reziduar. a a]uta. degeaba. frică. ales. bizon-vizon. musai. a sărăci. dragon-dragor.coralifer. a constránge. a-ci aminti. bazon-blazon. sudură. calotă-carotă. baril-beril. Găsiţi expresii sau locuţiuni care să fie sinonime cu următoarele cuvinte sau unităţi frazeologice: (a fi) abătut. a (se) bucura. inveterat-Invederat.paner-panier. speţespeze. a refula-a reflua. Găsiţi cat mai multe expresii ii locuţiuni: a) care să conţină comparaţii. stringent-astringent. cenzură-cezură. solidar-solitar. b) care să fie rimate. cală-cahlă. a omorI. talaz-taluz-talus. canic-canică. d) să conţină numere. avanta]e. ciment-cement. a fugi. (a fi) aiurit. a Imbătráni. bogat. várstă-vrástă. a ucide. (a nu avea) astámpăr. rucine. a trăncăni. f) să conţină cuvintele: . axial-axilar. a releva-a revela. piromanie. sepia-sepie. fiabil-friabil. candel-candelă. c) să conţină nume proprii. calin-călin. a cáctiga. prost. consort-consorţiu. rás. virtute-vártute. a se Increde. băiac-băiec.specios. pandant-pendant. relictărelicvă. patentpetent-patentă. a ploua.siameză. fastidiosfastuos. a păţi. coliziune-coluziune. lenec. a critica. bardă-dardă. a hoinări. a tăcea. aventurier. a bárfi. a ]igni. refector-reflector. anormal. coralier. bancrut-bancrută. a (se) enerva. legislaţie-legislatură. persan-persian. simpaticsimpatetic. a alina. boem-boemă. a regreta. e) să aibă nuanţă de superlativ. buret-burete. a minţi. repede. porfir-profir. a elucida-a eluda. (a fi) atent. anarhie. con]unctură-con]ectură. pe ascuns. a stán]eni. a tasa-a taxa. aferenteferent. a bea. a cabla-a cabra.sutură. suveran-suzeran. a asculta.

a avertiza preventiv. baltag. amăgire iluzorie. avantaj favorabil. porucic. abuz exagerat. ghelir. be %leagă. bairac. cadet. pehlivan. ispravnic. a sta. aproape circa. acum numaidecát. zaveră. răze %. a anticipa dinainte. bolniţă. bard. a se bifurca In două. a da. diată. izvod. jari%te. diac. ipochimen. venetic. boare de vánt. beilic. nacafa. lung. spahiu. ucaz. băjenie. mezat. mitoc. avalan%ă de zăpadă. bei. 10. comis. postelnic. biografia vieţii. om. a bate. a mazili. catagrafie. anost %i plictisitor. poslu%nic. zapciu. a călca In picioare. cá%tig profitabil. chilom. căftănie. rusfet. vistier. anteriu. a face. eforie. faţă. a coabita Impreună. agie. apelpisie. bandieră. bicicletă cu două roţi. fiastru. a clănţăni din dinţi. cămără%el. a coexista Impreună. burtă. a avea. slobozie. pisar. i%lic. hagiu. amploiat. mo%nean. bancnotă de hártie. ambianţă Inconjurătoare. a beneficia de un avantaj. ocină. firman. anafora. cocon. dro %că. bănie. prisav. a asambla la un loc. pe%in. a lua. blazon de nobleţe. cot. suzeran. armie. Găsiţi echivalente actuale pentru următoarele arhaisme: adet. clucer. pojarnic. cavaf. a clarifica mai precis. cicatrizarea rănii. caimacam. a coincide exact. mánă. zavistie. a asocia Impreună. polcovnic.inimă. a colabora Impreună. zapis. edec. leah. a cădea jos. agarean. zaraf. 11. a anexa alături. dragoman. babă bătránă. vornic. a avansa Inainte. delniţă. agă. chior de un ochi. gelep. armă%el. carvasara. cándva odată. cinovnic. adică cu alte cuvinte. pedestru. aversă de ploaie. sluger. picior. chirigiu. %tab. vatman. livrea. letopiseţ. a ţine. %oltuz. olat. cobai de experienţă. beizadea. circa aproximativ. gát. mungiu. a prinde. ansamblu omogen. activitate laborioasă. cap. palo%. bogasier. logofăt. locotenenţă. arnăut. mare abundenţă. a băsni. dajdie. a%adar In consecinţă. Explicaţi de ce sunt pleonastice următoarele Imbinări: a abrevia pe scurt. jalbă. agapă. cadenţă ritmică. be%liu. calfă. comănac. bunăoară de exemplu. nas. haraci. garboavă. ureche. uric. cerinţă imperativă. a aranja In ordine. balamuc de nebuni. cam aproximativ. a coborI jos. ceau%. jupán. mare amploare. călcái. panţár. caftan. catastrofă tragică. rădvan. jitar. căminar. clironomie. ciubuc. palie. pitac. chiar Intocmai. amestec eterogen. potcap. becher. a conchide 100 . stolnic. bogasiu. cavas. a Intabula. baftă %i noroc. hrisov. butcă. lup. apanaj. epistat. lume. ceremonie solemnă.

101 .la sfár%it. consens unanim. concluzie finală. continuitate neIntreruptă.

intemperiile vremii. a numerota cu cifre. miting popular. promoţie de absolvenţi. a%adar %i prin urmare. va să zică deci. magazin de mărfuri. Intrajutorare reciprocă. lapsus momentan. reclamă publicitară. etnogeneza unui popor. a (se) Intoarce Inapoi. evlavie cucernică. faună animală. unanimitate deplină. miraj In%elător. a repeta Incă o dată. cu%etă de dormit. de%i a%adar. rechizite de scris. ogar de vánătoare. erupţie violentă. respect %i consideraţie. nebun la cap. a impune cu forţa. a reuni Impreună. a ie%i afară. local public. mentor spiritual. perioadă de timp. jerbă de flori. a menţine mai departe. notorietate publică. interacţiune reciprocă. detaliere amănunţită. a prevedea dinainte. prenume de botez. hemograma sángelui. infatuare arogantă. plajă de nisip. limonadă de lămáie. protagonist principal. povară grea. personalitate remarcabilă. epatare %ocantă. rang ierarhic. definitiv %i irevocabil. onest %i cinstit. prăpastie adáncă. nămeţi de zăpadă. a Impovăra cu greutăţi. cult religios. nevralgie dureroasă. dată calendaristică. prim-plan apropiat. limuzină de lux. lihnit de foame. culpă din gre%eală. panoplie de arme. poantă de efect. a cronometra timpul. elocvenţă grăitoare. pamflet satiric. mare geniu. a Infuleca lacom. reper orientativ. hit de mare succes. pubelă de gunoi. oprobriu public. de%ert arid. perspectivă de viitor. exemplu pilduitor.conţine In interior. garderobă vestimentară. ráu curgător. purpură ro%ie. dezrobirea omului. piesă componentă. decát numai. epilog final. a reaminti din nou. disimulare ascunsă. oranjadă de portocale. a participa Impreună. gamă diversificată. desinenţă finală. a Ingheţa de frig. jambon de porc. a profera ameninţări. ortografie corectă. cumplit %i Infiorător. imprudenţă nesăbuită. decor ornamental. elucubraţie absurdă. cutremur de pămánt. a milita pentru o cauză. scurt rezumat. a reţine pe loc. a merge pe jos. 102 . jurămánt solemn. a dăinui etern. omletă de ouă. picnic In aer liber. proiect de viitor. panaceu universal. folclor popular. entuziasm Inflăcărat. pom fructifer. pilon de susţinere. revelaţie nea%teptată. a prefera mai bine. potecă Ingustă. procent la sută. a reface din nou. radieră de %ters. nul %i neavenit. plan de viitor. lăutar popular. a extermina In masă. coridor de trecere. a convieţui Impreună. pacient bolnav. diurnă zilnică. dar Insă. cuplet satiric. a intra Inăuntru. performanţă remarcabilă. proverb popular. a conveni de comun acord. rablă veche. dună de nisip. glicemie In sánge. ospiciu de nebuni. a jumuli de pene.

stai pe loc. slip de baie. a suprima total. Bucureiti. scadenţă de plată. unanimitate totală. scándură de lemn. tot la fel. mare válvătaie. Angelescu. 2. topografia locului. vacarm asurzitor. tinde să devină. ţincvais alb. a urma mai departe. a survola peste. a zbiera tare. a urca sus. a teleghida (de) la distanţă. a %edea jos. savant erudit. Probleme ale exprimării corecte. a surveni pe nea%teptate. salopetă de lucru. tenebre Intunecoase. vogă trecătoare. stană de piatră. statuetă mică. siesta de după masă. vestibul de intrare. slănină de porc. a semna personal. Avram. samovar de ceai. a ţá%ni brusc. vedetă celebră. a uni laolaltă. %lagăr la modă. Editura Academiei 103 . a unelti pe ascuns. %eptel de animale. troian de zăpadă. Gabriel. saramură sărată. a tárI după sine. vad de trecere. trial de selecţie. Editura Coresi. schelet osos. summit la várf. a schiţa sumar. unitate indisolubilă. solemnitate festivă. BIBLIOGRAFIE 1. Mioara. sloi de gheaţă. Dicţionar de pleonasme. sectă religioasă. 1995. stánă de oi. verigă intermediară. zvon fals. scurt toast.salon de primire. urale %i ovaţii. vită domestică.

Bucureiti. Editura Facla. II. Editura Stiinţifică ii Enciclopedică. Bucureiti. Ivan. Prefixele. 5. Evseev. Bidu-Vrânceanu. Narcisa. Probleme de semasiologie. Bucureiti. 1978. 1989. Angela. Editura Academiei. Bucureiti. Timiioara. 10. Constantinescu. Forăscu. Bucureiti. Formarea cuvintelor In limba románă. antonimia prin exerciţii. . Editura Niculescu. 6. 8. Structura vocabularului limbii románe contemporane. Bucureiti. Bidu-Vrânceanu. Formarea cuvintelor In limba románă. 9. Sufixele. Angela. Bucă.demiei. 4. Cuvinte %i sensuri. 1988. Bucureiti. Dicţionarul explicativ al limbii románe. 7. Dicţionar de cuvinte derivate al limbii románe. Editura Univers Enciclopedic. Silviu. III.Române. Polisemia. 1970. Compunerea. Editura Academiei. Bucureiti. 1998. 1976. Formarea cuvintelor In limba románă. 3. 1986. 1987. ediţia a II-a. 1996. I. Marin. sinonimia. Editura Stiinţifică ii Enciclopedică. Editura Aca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->