P. 1
Referat Ape Uzate

Referat Ape Uzate

|Views: 927|Likes:
Published by Iulia Comanceanu

More info:

Published by: Iulia Comanceanu on Jun 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" CLUJ NAPOCA

Facultatea stiinta Mediului Specializarea: stiinta Mediului

LUCRARE DE LICENŢĂ

EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A UNUI SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE
Cluj-Napoca 2008 UNIVERSITATEA " BABEs-BOLYAI " CLUJ-NAPOCA

CUPRINS I. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, conform Odinul MAPAM nr. 860/2002...............................pag. 1 I:1.Clasificarea dupa impactul asupra mediului...................................................pag. 1 I.2. Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului.............................................................................................pag. 5 I:3. Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului............................pag. 7 I.4. Etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului..............................................................................................pag. 8 I.5. Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului............................................................................pag. 9 I.6. Ghid metodologic privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului...........................................................pag. 11 I.7. Ghid metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare...................................................pag. 12 I.8. Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra

mediului...........................................................................................................pag. 13 I.9. Ghid metodologic privind etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.........................................pag. 15 II. SITUAŢIA APELOR UZATE................................................................................pag. 17

III. STUDIU DE CAZ - EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI
A UNUI SISTEM DE CANALIZARE sI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE.................................................................................................................... pag. 19 III.1.DATE 19 III.2. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII........................................................................pag. 19 III.3. AMPLASAREA ÎN MEDIU...........................................................................pag. 27 III.4. SURSELE DE POLUANŢI sI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU...........................................................................pag. 29 III.5. IMPACTUL PRODUS ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR...............pag. 33 III.6. POSIBILITĂŢI DE DIMINUARE SAU ELIMINARE A IMPACULUI PRODUS..................................................................................pag. 34 III.7. EVALUAREA IMPACTULUI sI CONCLUZII............................................pag. 34 III.8. RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI......................pag. 36 BIBLIOGRAFIE....................................................................................................pag. 41 ANEXE Anexa 1-Harta judetului Bistrita-Nasaud si a judetului Mures Anexa 2-Plan de situatie Anexa 3-Plan de încadrare în zona-Retea de canalizare Anexa 4-Plan de încadrare în zona-Statie de epurare GENERALE..........................................................................................pag.

I. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu, conform Odinul MAPAM nr. 860/2002 modificat si completat de Ordinul MAPAM nr. 210/2004 si de Ordinul MMGA nr. 1037/2005 Acordul de mediu este necesar înainte de începerea constructiei unui obiectiv nou (casa, hala de productie, cladire de birouri), a unei noi linii de productie, la schimbarea tehnologiei deja existente sau chiar la încetarea activitatii unui obiectiv.

Prezentul ordin aproba Procedura de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. Obiectul prezentei proceduri îl constituie reglementarea conditiilor de solicitare si de obtinere a acordurilor de mediu pentru proiectele cu impact semnificativ asupra mediului înconjurator. Procedura de emitere a acordurilor de mediu este condusa de autoritatile publice pentru protectia mediului. Conditiile si procedura de autorizare de mediu trebuie sa asigure o abordare integrata eficient prin informarea si participarea tuturor autoritatilor implicate. În acest scop autoritatile implicate sunt informate si consultate în cadrul unui colectiv de analiza tehnica, conform prevederilor prezentei proceduri. Colectivul de analiza tehnica include obligatoriu reprezentanti ai: administratiei publice locale, inspectoratului de sanatate publica, inspectoratului teritorial de protectie a muncii, Administratiei Nationale "Apele Române", brigazii/grupului de pompieri militari si, dupa caz, reprezentanti ai structurilor responsabile pentru: furnizarea de utilitati si servicii publice, parcuri si gradini publice, arhitectura, situri arheologice si monumente istorice, arii protejate si monumente ale naturii, etc. Solicitarea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte de investitii noi si pentru orice modificare sau extindere care poate avea efecte semnificative asupra mediului, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului. Pentru proiectele de activitati care se supun evaluarii impactului asupra mediului autoritatile publice pentru protectia mediului emit, dupa caz, acord de mediu sau acord integrat de mediu. Pentru proiectele de investitii aferente activitatilor care nu sunt supuse evaluarii impactului asupra mediului autoritatile publice pentru protectia mediului aplica proceduri simplificate de avizare de mediu în vederea obtinerii acordului unic. II.1.Clasificarea dupa impactul asupra mediului Activitatile si/sau instalatiile cu impact asupra mediului, precum si proiectele de investitii noi sau modificarea celor existente, inclusiv pentru proiecte de dezafectare, aferente

unor astfel de activitati si/sau instalatii, sunt încadrate dupa impactul acestora asupra mediului, dupa cum urmeaza: a) activitati cu impact nesemnificativ - sunt avute în vedere activitati rezidentiale, din gospodarii individuale sau dependinte ale acestora, destinate exclusiv satisfacerii necesitatilor locuintei si/sau gospodariei proprii si care nu sunt amplasate în zone cu regim special de protectie. Pentru acest tip de activitati, inclusiv proiecte de investitii noi si modificarea celor existente aferente acestora, nu se emite acord de mediu; b) activitati cu impact redus asupra mediului - sunt considerate cu impact redus asupra mediului activitatile mentionate în anexa nr. I.2 si pentru care în urma parcurgerii etapei de încadrare s-a stabilit ca nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru aceste activitati se emit doar autorizatii de mediu, iar proiectele aferente acestor activitati, care vizeaza investitii noi sau modificarea celor existente, inclusiv prin dezafectarea acestora, sunt supuse unei proceduri simplificate de avizare de mediu pentru obtinerea acordului unic; c) activitati si/sau instalatii cu impact semnificativ asupra mediului - sunt considerate cu impact semnificativ asupra mediului activitatile astfel mentionate în anexa nr. I.1, precum si cele mentionate în anexa nr. I.2, care în urma parcurgerii etapei de încadrare se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Pentru proiectele de investitii noi sau modificarea substantiala a celor existente, inclusiv pentru proiectele de dezafectare, aferente acestor activitati, se emit acorduri de mediu sau, dupa caz, acorduri integrate de mediu. Documentatia depusa pentru obtinerea acordului de mediu va sta la baza emiterii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, înainte de punerea în functiune a obiectivului. Anexa nr. I.1 contine lista proiectelor de activitati si/sau instalatii supuse obligatoriu evaluarii impactului asupra mediului, rezultata din coroborarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. HG nr. 1213/2006 cu anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, si cu anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001. Anexa nr. I.2 contine lista proiectelor de activitati supuse etapei de încadrare în vederea stabilirii necesitatii evaluarii impactului asupra mediului, rezultata din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 1213/2006, din care au fost excluse activitatile si instalatiile mentionate în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, si în anexa nr. I la conventia ratificata prin Legea nr. 22/2001.

Solicitarile de acord de mediu pentru proiecte care pot avea un efect semnificativ asupra mediului altui stat, depuse la autorita# 20520g614u 5;i publice teritoriale pentru protectia mediului, sunt aduse de acestea, în termen de 10 zile lucratoare de la primire, la cunostinta Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, care îndruma si coordoneaza procedura de emitere a acordului de mediu pentru aceste proiecte. Aceasta prevedere se aplica: a) obligatoriu tuturor proiectelor prevazute în anexa nr. I.1, cu specificarea "Activitati/instalatii mentionate în anexa nr. I la Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001"; precum si b) tuturor proiectelor supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în legatura cu care autoritatea publica competenta pentru protectia mediului stabileste ca pot afecta mediul unui alt stat prin natura, dimensiunea sau localizarea lor. Pe baza solicitarii formulate prin cerere-tip, însotita de fisa tehnica privind conditiile de protectie a mediului (anexa la certificatul de urbanism, conform prevederilor legislatiei în vigoare privind autorizarea lucrarilor de constructii), necesara pentru obtinerea acordului unic (eliberat de Comisia pentru Acord Unic - CAU), conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 453/2001, si înaintata de catre solicitant, autoritatea publica competenta pentru protectia mediului stabileste, în functie de impactul asupra mediului al proiectului supus autorizarii, una dintre urmatoarele alternative de continuare a procedurii, dupa caz: a) clasarea cererii ca notificare pentru proiectele de investitii noi si modificarea celor existente aferente unor activitati cu impact nesemnificativ asupra mediului si aplicarea stampilei tip A care poarta inscriptia: "Se supune CAU. Nu face obiectul procedurii de mediu." pe fisa tehnica; b) aplicarea unei proceduri simplificate de avizare pentru proiectele sau activitatile cu impact redus asupra mediului si stampilarea fisei tehnice cu stampila B care poarta inscriptia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu fara acord de mediu"; c) aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în vederea emiterii acordului sau acordului integrat de mediu, denumita în continuare procedura completa de autorizare de mediu, pentru proiectele aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului si stampilarea fisei tehnice cu stampila tip B care poarta inscriptia: "Se supune CAU. Face obiectul procedurii de mediu cu acord/acord integrat de mediu".

b) evalueaza solicitarea si verifica amplasamentul. stabileste încadrarea acestora în categoria activitatilor cu impact redus asupra mediului si parcurgerea procedurii simplificate de avizare în vederea emiterii acordului unic. Pe baza încadrarii activitatii. dar despre care autoritatile publice competente pentru protectia mediului considera ca au un potential impact asupra mediului prin natura. urmatoarea etapa de parcurs a procedurii. rezultatul evaluarii si al verificarii amplasamentului se consemneaza într-un proces-verbal conform modelului. b) documente doveditoare privind informatiile declarate în cerere si/sau în fisa tehnica. dupa caz. . titularul depune urmatoarele documente. care sunt obligatoriu supuse evaluarii impactului asupra mediului. c) documente necesare autorizarii. autoritatea publica pentru protectia mediului va realiza urmatoarele etape din procedura: a) verifica daca proiectul este prevazut în anexa nr. I.pentru proiectele prevazute în anexa nr.1 sau situate în una din ariile retelei ecologice NATURA 2000.2 si pozitia acestuia fata de ariile din reteaua ecologica NATURA 2000 si stabileste. conform modelului. care va completa pe cerere: a) încadrarea obiectivului în functie de impactul asupra mediului. dupa caz: a) memoriu de prezentare a proiectului. Pentru proiectele . I. completata cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente.pentru proiectele prevazute în anexa nr.2 stabileste trecerea la etapa de încadrare a proiectului. astfel: .pentru alte proiecte care nu sunt incluse în aceste anexe. b) tipul de procedura si. va fi prezentata de catre solicitant reprezentantului autoritatii publice competente pentru protectia mediului. Etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului În termen de 20 de zile lucratoare de la primirea solicitarii pentru proiecte aferente activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului. continând descrierea acestuia si informatii din care sa rezulte date privind impactul asupra mediului. . Reprezentantul autoritatii publice pentru protectia mediului verifica daca au fost depuse toate documentele prevazute si daca proiectul este corect încadrat în categoria activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului. c) dovada de plata a tarifului. stabileste trecerea la etapa de definire a domeniului evaluarii.2. etapele procedurale specifice. dupa caz. dimensiunea si localizarea lor.Cererea însotita de fisa tehnica prevazuta. în functie de aceasta. I.1 sau I. I.

2 se supun. c) întocmeste anuntul public conform modelului pentru toate proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului si îl publica în presa nationala sau locala. dupa caz. d) redacteaza si transmit titularului de proiect. În procesul-verbal se vor mentiona si eventuale solicitari privind depunerea unor documente sau informatii suplimentare. dupa caz. În acest scop autoritatile publice competente pentru protectia mediului: a) analizeaza informatiile si dupa caz. Parcurgerea etapei de încadrare se face de autoritatile publice competente pentru protectia mediului conform indicatiilor continute în Ghidul metodologic privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. documentele cerute suplimentar si primite de la titular.aferente activitatilor prevazute în anexele nr. a informatiilor suplimentare cerute de la beneficiar. b) convoaca colectivul de analiza tehnica constituit si comunica solicitantului data stabilita pentru prezentarea proiectului în colectivul de analiza tehnica.2 procesul-verbal va contine anexata Lista de control completata conform Ghidului metodologic privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Toate proiectele pentru care în etapa de încadrare a fost stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului se supun în continuare etapei de definire a domeniului. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. c) prezinta colectivului de analiza tehnica proiectul si propunerea privind parcurgerea etapei de încadrare. a). în acesta sau. d) comunica în scris solicitantului: decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele descrise la lit. etapei de încadrare a proiectului pentru a se stabili daca este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului. aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. I. punctul de vedere al acestora. Toate proiectele pentru care s-a stabilit în etapa de încadrare ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului se supun procedurii simplificate. Decizia Colectivului de analiza tehnica privind etapa de încadrare. în termen de 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii sau. în termen de 15 zile lucratoare de la sedinta. întocmita pe baza observatiilor si comentariilor primite de la celelalte autoritati publice reprezentate.1 si I. precum si anuntul public întocmit în vederea afisarii de catre titular. I. a unor informatii suplimentare. necesitatea furnizarii. Toate proiectele prevazute în anexa nr. 863/2002. aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. dupa caz. .

definitiveaza Lista de control anexata la procesul-verbal de verificare a amplasamentului. fie sunt situate în una dintre ariile retelei ecologice NATURA 2000 sau care.1. dupa caz. În termen de 20 zile lucratoare de la comunicarea deciziei finale privind etapa de încadrare a proiectului sau."fara acord de mediu".Informarea publicului asupra deciziei privind etapa de încadrare a proiectului se realizeaza în termen de 10 zile lucratoare de la emiterea acesteia de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului si de catre titularul proiectului în termen de 10 zile lucratoare de la primirea acesteia."fara acord de mediu".1 Procedura simplificata de avizare În termen de 5 zile lucratoare de la încadrarea solicitarii în cadrul proiectelor aferente activitatilor cu impact redus asupra mediului sau pentru proiectele pentru care s-a decis ca nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului. Aplicarea stampilei tip B . autoritatii publice pentru protectia mediului toate informatiile solicitate. în urma parcurgerii etapei de încadrare. sau . autoritatea publica competenta pentru protectia mediului comunica decizia privind: . pe fisa tehnica anexata cererii se face numai pe baza memoriului tehnic si a fisei tehnice corect completate si care contin anexate documentele ce dovedesc afirmatiile declarate.parcurgerea procedurii simplificate de avizare prin aplicarea stampilei tip B . titularul de proiect furnizeaza. 1. dupa caz. fie sunt prevazute în anexa nr. autoritatea publica pentru protectia mediului deruleaza etapa de definire a domeniului de evaluare. Etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului Pentru toate proiectele care.3.respingerea justificata a solicitarii. necesita evaluarea impactului asupra mediului. I. Avizarea fisei tehnice se va face cu impunerea obligativitatii solicitarii si obtinerii autorizatiei de mediu la punerea în functiune a investitiei aferente activitatilor cu impact redus asupra mediului. . b) convoaca colectivul de analiza tehnica si comunica solicitantului data stabilita pentru prezentarea proiectului în colectivul de analiza tehnica. de la primirea informatiilor si documentelor solicitate suplimentar. informatiile si documentele cerute suplimentar si primite de la titularul proiectului. dupa cum urmeaza: a) analizeaza. I. dupa caz.

863/2002. aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.1. Pentru proiectele de activitati si/sau instalatii pentru care se emite acord integrat de mediu conform anexei nr. finalizat printr-un raport care se înainteaza autoritatii publice competente pentru protectia mediului. I. Pentru proiectele de instalatii/depozite care implica substantele periculoase si cantitatile prevazute în anexa nr. îndrumarul va specifica si necesitatea aplicarii cerintelor specifice autorizarii integrate de mediu. 1213/2006 si continutul îndrumarului/Listei de control va fi întocmit conform modelului si instructiunilor prevazute în Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare. În termen de 20 de zile lucratoare de la data efectuarii etapei de definire a domeniului în cadrul colectivului de analiza tehnica. printr-o persoana juridica sau fizica independenta de titularul proiectului si atestata potrivit legii. d) completeaza. inclusiv cele referitoare la stabilirea limitelor de poluanti în emisii în raport cu aplicarea celor mai bune tehnici disponibile. aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. Continutul îndrumarului/Listei de control trebuie sa reflecte aspectele relevante pentru protectia mediului. 4 la HG nr. Pe baza îndrumarului primit titularul de proiect realizeaza. cu parcurgerea etapei de definire a domeniului.c) prezinta colectivului de analiza tehnica proiectul si propunerea privind continuarea procedurii. autoritatea publica competenta pentru protectia mediului transmite titularului de proiect îndrumarul mentionat . îndrumarul/Lista de control cu probleme specifice pentru efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului si lista actelor de reglementare emise de alte autoritati. Parcurgerea etapei de definire a domeniului evaluarii se face de catre autoritatile publice competente pentru protectia mediului conform indicatiilor prevazute în Ghidul metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare. studiul de evaluare a impactului asupra mediului. 863/2002. Continutul-cadru al raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului este cel recomandat în Ghidul metodologic privind etapa de . 2 din prevederile legale privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore în care sunt implicate substante periculoase (SEVESO II) se va specifica necesitatea elaborarii si prezentarii rapoartelor de securitate în exploatare pentru prevenirea riscurilor de accidente majore (rapoarte de securitate). necesare eliberarii acordului de mediu. pe baza observatiilor si comentariilor primite de la celelalte autoritati publice. identificate în raport cu anexa nr..

863/2002. Parcurgerea etapei de analiza a calitatii raportului se face de catre autoritatile publice competente pentru protectia mediului conform indicatiilor prevazute în Ghidul metodologic privind etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. de comun acord cu titularul proiectului. b) convoaca colectivul de analiza tehnica. aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. autoritatea publica competenta pentru protectia mediului: a) analizeaza raportul la studiul de evaluare a impactului.4. . Etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului În termen de 5 zile lucratoare de la primirea raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului si. I. titularul proiectului înainteaza autoritatii publice competente pentru protectia mediului si raportul de securitate întocmit conform cerintelor legale SEVESO II. c) prezinta colectivului de analiza tehnica concluziile privind raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. În termen de 40 de zile lucratoare de la primirea de la titularul proiectului a anexei la raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Autoritatile implicate în colectivul de analiza tehnica analizeaza în cadrul sedintei raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului si anexa la acesta cu solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului. anexa continând solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului. oportunitatile de participare a publicului la luarea deciziilor legate de proiect. pe care le anunta prin massmedia. solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului si propunerea privind continuarea procedurii. Pentru proiectele de instalatii/depozite care implica substante periculoase.definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare. aprobat prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. autoritatile publice pentru protectia mediului stabilesc. care contine solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului. dupa caz. 863/2002. dupa caz. raportul de securitate (dupa caz). inclusiv raportul de securitate. a raportului de securitate. precum si informatiile si documentele primite de la titular. Sub îndrumarea autoritatii publice competente titularul de proiect organizeaza dezbaterea publica în cadrul careia prezinta raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.

autoritatea publica pentru protectia mediului decide reluarea procedurii de la etapa solicitarii acestor informatii. Pentru proiectele de investitii care urmeaza a fi finantate din fonduri comunitare (ISPA. precum si la sediul sau. În derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului titularul proiectului are urmatoarele obligatii: . SAPARD etc. dupa caz. În termen de 20 de zile lucratoare de la publicarea anuntului de emitere a unui acord de mediu si în lipsa unor observatii din partea publicului.5. prin consultarea colectivului de analiza tehnica. Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului Autoritatile competente pentru protectia mediului publica în mass-media anunturile privind proiectele supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si pastreaza o copie de pe acestea la dosarul proiectului. I. în locuri de afisare publica si/sau pe propria pagina de Internet.) parametrii instalatiilor si conditiile de functionare stabilite prin acordul de mediu vor avea în vedere conditiile de emisie/evacuare de poluanti stabilite prin legislatia Uniunii Europene. a anexei la acesta cu solutiile de rezolvare a propunerilor/comentariilor publicului si a concluziilor autoritatilor implicate. anunturile întocmite de autoritatea competenta pentru protectia mediului. care sa necesite informatii noi sau continuarea investigatiilor. Se pastreaza limitele nationale în situatiile în care acestea sunt mai restrictive decât cele stabilite de legislatia Uniunii Europene. decizia de emitere sau respingere a acordului de mediu/acordului integrat de mediu si continutul anuntului public spre publicare în mass-media. Modelul si continutul minim al acordului de mediu sunt prezentate în anexa. În termen de 10 zile lucratoare de la definitivarea deciziei colectivului de analiza tehnica.Ca urmare a examinarii raportului final la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzatoare reevaluarii. În toate situatiile în care observatiile primite din partea publicului justifica aprofundarea evaluarii si solicitarea de noi informatii sau investigatii suplimentare. emiterea sau respingerea motivata a acordului de mediu/acordului integrat de mediu.sa afiseze la consiliul local. . autoritatea publica pentru protectia mediului emite acordul de mediu/acordul integrat de mediu. cu acceptul acestuia. autoritatea publica pentru protectia mediului transmite titularului. autoritatea publica competenta pentru protectia mediului consemneaza opiniile colectivului de analiza tehnica privind realizarea proiectului analizat pe amplasamentul respectiv si stabileste.

documentele relevante pentru proiectul considerat. la cerere. d) decizia etapei de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Autoritatea publica pentru protectia mediului pune la dispozitie publicului. c) informatii privind masurile principale de evitare. revizuieste si actualizeaza. În timpul sedintei de dezbatere publica titularul proiectului descrie proiectul propus si evaluarea facuta în studiul de impact asupra mediului. c) dezbaterea publica a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului. Titularul proiectului informeaza publicul asupra urmatoarelor etape: a) depunerea solicitarii de obtinere a acordului de mediu pentru un proiect. Autoritatea publica competenta pentru protectia mediului emite.sa suporte cheltuielile ocazionate de participarea publicului. altele decât cele furnizate de titularul proiectului. dupa caz. pe teritoriul unde urmeaza sa se implementeze proiectul si în afara orelor de program. dupa caz. . de îndepartare a impactului negativ asupa mediului. în modul cel mai convenabil pentru public. pe care le-a primit în forma scrisa înaintea respectivei sedinte de audiere. autoritatea publica competenta pentru protectia mediului anunta în pagina proprie de Internet sau prin afisaj la sediul propriu urmatoarele: a) continutul deciziei luate si toate conditiile anexate la aceasta. acordul de mediu.. b) decizia etapei de încadrare a proiectului. raspunde întrebarilor publicului si raspunde argumentat la propunerile justificate ale publicului. sedinta de dezbatere publica are loc în prezenta reprezentantilor autoritatii publice competente pentru protectia mediului. În termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei finale. d) data pâna la care se primesc observatiile publicului. b) motivele care au stat la baza luarii deciziei. Observatiile publicului se primesc în termen de 10 zile lucratoare de la anuntul public al deciziei finale si fundamenteaza emiterea acordului de mediu. Autoritatea publica pentru protectia mediului identifica publicul interesat si angajeaza un dialog direct cu acesta pe durata procesului decizional . de reducere si. Acordul de mediu este pus la dispozitia publicului la cerere. daca este posibil.

Acordul de mediu este valabil pe toata perioada punerii în aplicare a proiectului. autoritatile competente pentru protectia mediului utilizeaza Ghidurile metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a . Înainte de punerea în functiune a investitiilor aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obtinut acord de mediu/acord integrat de mediu. care se mentine pâna la eliminarea cauzelor. dar nu mai mult de 6 luni. în raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile în vigoare. cai ferate. dupa expirarea termenului de suspendare. producerea substantelor chimice anorganice si organice de baza. anularea acordului de mediu si oprirea executiei proiectului. Dispozitia de suspendare a acordului de mediu. Pe durata executiei lucrarilor autoritatile publice competente pentru protectia mediului controleaza respectarea conditiilor impuse prin acordul de mediu. rafinarii de petrol. titularii sunt obligati sa depuna solicitarea si sa obtina autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu. 3000 porci >30kg) si pasari (85000 pasari de carne. incineratoare. depozite de deseuri. precum si cea de încetare a proiectului sunt executorii. instalatii pentru incinerarea deseurilor. autostrazi. La finalizarea lucrarilor de executie autoritatea publica competenta pentru protectia mediului va efectua un control de specialitate pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul/acordul integrat de mediu. Autoritatea publica competenta pentru protectia mediului dispune. dupa o somatie prealabila. baraje si lacuri de acumulare. aeroporturi. Procesul-verbal de constatare întocmit în aceasta etapa va fi însotit de procesul-verbal de receptie a lucrarilor aferente investitiei realizate. cu termen. dar îsi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care a fost eliberat nu încep în maximum 2 ani de la data emiterii. 60000 pasari ouatoare) În procedura de emitere a acordului de mediu pentru proiectele activitatilor cu potential impact asupra mediului. cai navigabile si porturi interioare sau comerciale.Acordul de mediu se emite numai daca proiectul prevede eliminarea consecintelor negative asupra mediului. care necesita efectualîrea evaluarii impactului asupra mediului si evaluarea raportului la studiu de evaluare. ferme de porci (900 scroafe. Acordul de mediu se suspenda pentru nerespectarea prevederilor acestuia. Exemple de proiecte supuse în mod obligatoriu EIM: centrale nucleare.

peisajului si mediului vizual. Aceste ghiduri au fost aprobate prin Ordinul MAPM nr. patrimoniului istoric si cultural. magnitudinea si complexitatea impactului. Ghid metodologic privind etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului Prezentul ghid metodologic are ca obiect o etapa a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EIM). impactul asupra populatiei. prescurtat. Aspecte practice ale realizarii etapei de încadrare 3. durata. 863 din 2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului I. . faunei si florei. Locul si rolul etapei de încadrare ca parte componenta a procedurii EIM 2. Folosirea listelor de control 4.6. pentru care s-a solicitat eliberarea acordului de mediu. Aceasta etapa va fi numita în continuare etapa de încadrare în procedura EIM sau. Prezentul ghid metodologic este structurat astfel: 1. climei. calitatii si regimului cantitativ al apei. extinderea impactului (zona geografica. Luarea deciziei etapei de încadrare Încadrarea implica 3 elemente principale: A) Existenta unor informatii Lista informatiilor necesare în etapa de încadrare: Date de recunoastere ale titularului Caracteristicile proiectului Localizarea proiectului Caracteristicile impactului potential O scurta descriere a impactului potential cu luarea în considerare a urmatorilor factori: .impactului asupra mediului. numarul populatiei/habitatelor/ speciilor afectate). . zgomot si vibratiilor. . încadrare. si anume aceea prin care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste daca proiectul unei activitati propuse. sanatatii umane. si asupra interactiu -nilor dintre aceste elemente. frecventa si reversibilitatea impactului. . probabilitatea impactului. calitatii aerului. bunurilor materiale. va fi sau nu supus efectuarii evaluarii impactului asupra mediului. solului. folosintelor. .

si anume: a) caracteristicile proiectului. În ambele parti exista în coloana 1 un numar de întrebari principale. Întrebarile principale se refera la posibilitatea aparitiei unei actiuni/efect ca o consecinta a caracteristicilor sau amplasarii proiectului atât în faza de constructie.. natura transfrontiera a impactului. Lista de control este organizata în doua parti corespunzând primelor doua criterii de selectie ale fazei de încadrare prezentate anterior. identificate pe baza caracteristicilor fiecarui proiect. Pentru cazurile în care s-a raspuns prin "Da". Cel care foloseste lista va raspunde la fiecare întrebare subsidiara cu unul dintre urmatoarele 4 raspunsuri posibile:  Da .  NC (nu este cazul) . .  ? . .7.daca este incerta posibilitatea sa apara sau nu un efect. urmatorul pas este de a decide daca este posibil ca efectul respectiv sa fie semnificativ.daca întrebarea nu este relevanta pentru proiectul în cauza.daca este posibil sa apara un efect. b) amplasarea proiectului. cât si în fazele de functionare si dezafectare. Raspunsurile se înscriu în coloana 2. B) Identificarea posibilitatii ca proiectul sa aiba efecte asupra mediului C) Estimarea semnificatiei efectelor Folosirea listei de control pentru etapa de încadrare Lista de control cuprinde o serie de întrebari care vor fi luate în considerare pentru a identifica posibilitatea ca proiectul supus analizei sa aiba sau nu efecte semnificative asupra mediului. I. reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului. fiecare dintre acestea fiind urmata de alte întrebari subsidiare.  Nu .daca nu este de asteptat sa apara un efect. masurile de evitare. Ghid metodologic privind etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului la studiul de evaluare Scopul etapei de definire a domeniului evaluarii este ca în final raportul la studiul de evaluare sa raspunda cerintelor specificate în îndrumar.

.toate componentele mediului receptor. Unul dintre cele mai utilizate moduri de identificare a impactului este acela de a lua în considerare: . Folosirea listei de control pentru definirea domeniului EIM În acest capitol se prezinta indicatii asupra modului în care se poate identifica impactul semnificativ. PARTEA II Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului.informatii despre titularul proiectului . adica mediul care va suporta efectele proiectului.denumirea proiectului. Structura raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului La redactarea raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului se recomanda urmatoarea structura: 1.Folosirea listei de control pentru definirea domeniului EIM.8. . demontare/dezafectare/închidere/postînchidere).informatii despre autorul atestat al studiului de evaluare a impactului asupra mediului si al raportului la acest studiu .descrierea proiectului si descrierea etapelor acestuia (constructie. Informatii generale .Ghidul metodologic este structurat în doua parti. .toate interactiunile potentiale dintre activitati si componente.durata etapei de functionare. În acest scop se folosesc lista de control pentru definirea domeniului si o lista ajutatoare.Aspecte practice ale realizarii etapei de definire a domeniului EIM 3. PARTEA I 1. functionare. .toate activitatile implicate de realizarea proiectului. care va trebui sa fie analizat mai detaliat în cadrul evaluarii. 12 II.Locul si rolul etapei de definire a domeniului evaluarii ca parte componenta a procedurii EIM 2. .informatii privind productia care se va realiza si resursele folosite în scopul producerii energiei necesare asigurarii productiei. .

utilajele. compozitia chimica. 4. unde prin tipul poluarii se întelege: zgomot. masuri. . tehnologia de dezafectare aferenta.localizarea geografica si administrativa a amplasamentelor pentru alternativele la proiect. managementul deseurilor. cladirile ce urmeaza a fi dezafectate: descriere. virusi). eliminarea si reciclarea deseurilor.valorile limita atinse prin tehnicile propuse de titular si prin cele mai bune tehnici disponibile 2. cât si perioadei de functionare a proiectului. . . tipuri si concentratii de poluanti. poluare biologica (microorganisme.descrierea proceselor tehnologice propuse. radiatie ionizanta. . orizonturi de exploatare.alte tipuri de poluare fizica sau biologica. radiatie electromagnetica. Deseuri Generarea deseurilor. capacitatea. . abundenta apei în zona.. asupra componentelor mediului si masuri de reducere a acestora: Descrierea si analiza impactului potential datorat atât perioadei de constructie. Procese tehnologice de productie: . inclusiv cel transfrontiera.1. echipamente si conditii de protectie.1.informatii despre modalitatile propuse pentru conectare la infrastructura existenta 2.caracteristici ale apelor/izvoarelor arteziene.informatii de baza despre apa subterana: orizontul. Impactul potential.informatii despre poluantii fizici si biologici care afecteaza mediul. Apa: conditiile hidrogeologice ale amplasamentului: . . . Activitati de dezafectare Echipamentele. distanta fata de prizele de apa. generati de activitatea propusa. . a tehnicilor si echipamentelor necesare. adâncimea.informatii de baza despre corpurile de apa de suprafata. Procese tehnologice 2. 3. substante continute/stocate (inclusiv azbest si PCB).2.starea apelor subterane: dinamica. instalatiile.descrierea principalelor alternative studiate de titularul proiectului si indicarea motivelor alegerii uneia dintre ele. 4. informatii despre documentele/reglementarile existente privind planificarea/amenajarea teritoriala în zona amplasamentului proiectului. alternative avute în vedere. .

ape pluviale etc. în statia de epurare sau direct în receptori naturali etc. daca este cazul. . . presiune.motivarea metodei propuse de alimentare cu apa. comparativ cu valorile-limita admisibile (conform NTPA 002/2002).încarcarea cu poluanti a apelor evacuate în reteaua de canalizare oraseneasca sau direct în statia de epurare.indicatori ai apelor uzate: concentratii de poluanti. sau .masuri de îmbunatatire a alimentarii cu apa. .gospodarirea namolului rezultat. .).alte masuri pentru micsorarea cantitatii de ape uzate si de poluanti etc. stare tehnica. corpuri de apa de suprafata.caracteristici cantitative ale sursei de apa în sectiunea de prelevare.instalatiile de preepurare si/sau epurare. . . .descrierea surselor de generare a apelor uzate. . . Alimentarea cu apa: . .instalatii hidrotehnice: tip.. . daca este cazul.descrierea sistemelor de drenaj si ameliorare.locul de descarcare a apelor uzate neepurate/epurate: în canalizarea oraseneasca. .informatii privind calitatea apei folosite: indicatori fizici. daca exista: capacitatea statiei si metoda de epurare folosita.. chimici.regimul/graficul generarii apelor uzate. sursa de alimentare cu apa a localitatii respective si conditiile tehnice ale alimentarii cu apa a localitatii.sistemul de colectare a apelor uzate. . .cantitati si caracteristici fizico-chimice ale apelor uzate evacuate (menajere. Managementul apelor uzate: .descrierea surselor de alimentare cu apa (ape subterane. .). Dupa caz: . pluviale etc. microbiologici.motivarea folosirii apei potabile subterane în scopuri de productie.alti utilizatori de apa curenti sau prognozati în zona de impact a activitatii propuse. .refolosirea apelor uzate.conditii tehnice pentru evacuarea apelor uzate în reteaua de canalizare a altor obiective economice.. . industriale.

al constructiilor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila.încarcarea cu poluanti a apelor uzate industriale/orasenesti provenite sau nu din statii de epurare evacuate în receptorii naturali. Aerul Date generale: .masuri de prevenire a poluarilor accidentale ale apelor. . de volum. 4. Ghid metodologic privind etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului .2. .9. zacamintelor de ape minerale utilizate pentru cura interna. Masuri de diminuare a impactului: .alte masuri de diminuare a impactului asupra corpurilor de apa si a zonelor de mal ale acestora. vânt dominant. comparativ cu valorile-limita admisibile (conform NTPA 001/2002). .conditii de clima si meteorologice pe amplasament/zona. caracteristicile acestuia. liniare. Surse si poluanti generati: .receptorul apelor uzate provenite de la statia de epurare sau al celor neepurate descarcate direct: numele receptorului. .masuri pentru reducerea impactului asupra caracteristicilor cantitative ale corpurilor de apa. elaborându-se un inventar complet al emisiilor specific obiectivului. nedirijate. . Inventarul emisiilor de poluanti atmosferici va evidentia poluantii toxici si periculosi (inclusiv mutageni si cancerigeni). conditiile initiale de calitate a apei. radiatie solara. dirijate. mobile. de suprafata. precipitatii.scurta caracterizare a surselor de poluare stationare si mobile existente în zona. al lacurilor si namolurilor terapeutice. .. amplasamentul descarcarii fata de coordonatele receptorului etc. eventuala amplasare în zone sensibile. lucrarilor de captare.zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrologica în jurul surselor de apa.informatii despre temperatura. surse de poluare dirijate si nedirijate.identificarea si caracterizarea surselor de poluanti atmosferici Vor fi identificate si caracterizate toate sursele de poluanti atmosferici: stationare. informatii privind nivelul de poluare a aerului ambiental din zona amplasamentului obiectivului. II. conditii de transport si difuzie a poluantilor. punctuale.

. . .Luarea deciziei etapei de analiza Raportul la un studiu de evaluare trebuie sa aiba urmatoarele calitati pentru a fi considerat bun: .sa contina un rezumat fara caracter tehnic.sa demonstreze consultarea corespunzatoare a tuturor factorilor interesati. .sa prezinte o structura clara si o secventa logica a informatiilor. Prezentul ghid metodologic este structurat astfel: 1. . .sa includa o descriere completa a proiectului propus. marime). Lista de control pentru etapa de analiza. .sa foloseasca o terminologie consecventa. marimea si importanta impactului rezidual.sa fie concis.Aspecte practice ale realizarii etapei de analiza 3.sa includa luarea în considerare a variantelor la proiect. ilustratii. prezentata în tabel. extindere. . . . Aceasta etapa va fi numita în continuare etapa de analiza. .sa acopere în mod corespunzator aspectele complexe.Folosirea listei de control pentru etapa de analiza a raportului 4. de exemplu: impactul potential.sa contina o descriere clara a proceselor urmarite.sa prezinte programul de masuri pentru limitarea efectelor si pe cel de monitoring.sa prezinte un glosar al termenilor folositi. .sa acopere fiecare aspect de mediu în mod proportional cu importanta sa.Prezentul ghid metodologic are ca obiect etapa procesului de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) prin care autoritatea competenta pentru protectia mediului analizeaza informatiile cu privire la efectele proiectului asupra mediului.sa fie impartial. cuprinzator si obiectiv. .sa contina trimiteri bibliografice la sursele de informatii folosite.sa contina o descriere adecvata a metodelor folosite pentru studierea fiecarui aspect de mediu. constituie un suport pentru analiza gradului de conformitate a raportului la studiul de evaluare cu cerintele .sa evidentieze modul în care se respecta cerintele altor reglementari. fotografii si alte materiale grafice. . .sa foloseasca diagrame. . conditiile existente.Locul si rolul etapei de analiza ca parte componenta a producerii EIM 2. furnizate de titular în cadrul raportului la studiul de evaluare. posibilitatile de diminuare. impactul prognozat (tip.

Apreciere generala a raportului la studiul de evaluare În cadrul fiecarei sectiuni exista un numar de întrebari.furnizeaza decidentilor toate informatiile necesare pentru luarea deciziei de emitere sau respingere a acordului de mediu. . . Atunci când se spune despre un raport la studiul de evaluare ca este adecvat se are în vedere cât de complet si de potrivit este acest studiu din punct de vedere al procesului de decizie. Folosirea listei de control pentru etapa de analiza a raportului Prezenta lista de control va fi luata în considerare de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului atunci când efectueaza analiza. Lista este organizata în 8 sectiuni: 1. adica daca problemele semnalate în etapa de definire a domeniului au fost tratate în totalitate si la gradul de extindere cerut.Calitatea prezentarii 8.Descrierea masurilor de reducere a efectelor 6.Descrierea posibilelor efecte semnificative ale proiectului. pentru a vedea daca raportul la studiul de evaluare este corespunzator. lucru ce nu poate fi facut decât de experti. unele dintre ele fiind însotite de observatii care vin în sprijinul utilizatorului. astfel încât acestia sa poata face comentarii într-un mod folositor cu privire la proiect si la efectele sale asupra mediului.Alternativele considerate 3.permite comunicarea eficienta cu factorii consultati si cu publicul larg. inclusiv a celor transfrontiera 5. Este important sa se arate ca lista de control pentru etapa de analiza nu constituie o verificare din punct de vedere tehnic sau stiintific a concluziilor raportului la studiul de evaluare.Descrierea factorilor de mediu posibil afectati de proiect 4.exprimate în îndrumar si cu ceea ce este acceptat ca fiind o practica buna în procesul de evaluare a impactului asupra mediului. Utilizatorul listei de control va analiza daca raportul la studiul de evaluare îndeplineste doua obiective: .Descrierea proiectului 2.Rezumat fara caracter tehnic 7.

prin/cu consultarea colectivului de analiza tehnica.162 milioane metri cubi pe an. peste 2.La sfârsitul fiecarei sectiuni a listei de control utilizatorul poate completa lista cu anumite tipuri de informatii neincluse initial.098 milioane metri cubi. În prezent.854. Costurile asociate implementarii standardelor în materie de calitatea apei au fost estimate la circa 15 miliarde euro si vor fi suportate partial de Uniunea Europeana (circa 500 milioane euro anual). în anul 2004. ia decizia de acceptare a raportului. Conform datelor Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor. SITUAŢIA APELOR UZATE Calitatea apei potabile. autoritatea competenta pentru protectia mediului. reprezinta ape uzate neepurate si aproape 879 milioane metri cubi. circa 42 %. apele uzate si sistemele de epurare constituie mari probleme pe care România le are de rezolvat în drumul spre UE. peste 29 %. Creditul va fi restituit într-un interval de 25 ani. Una dintre cauzele situatiei actuale în domeniul tratarii apelor o constituie lipsa banilor. Din volumul total de ape uzate care necesita tratere. aproximativ 71% din apele uzate.8%. bugetul statului si din împrumuturi de la institutiile financiare internationale. au ajuns în râuri. Daca nu exista nici un raspuns "neadecvat". neepurate sau insuficient epurate. au fost corespunzator epurate. Multa vreme lipsa fondurilor a constituit argumentul cu care s-au aparat autoritatile.5 milioane euro pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu apa în mediul urban. provenite de la principalele surse de poluare. ape uzate insuficient epurate. reprezentand 40. Guvernul va contracta de la Banca Europeana de Investitii (BEI) un imprumut în valoare de 41. în cazul în care considera ca acestea sunt relevante pentru anumite caracteristici ale proiectului. Proiectul vizeaza reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si tratare a . adica circa 29%. au functionat corespunzator. în România exista 224 statii de epurare a apelor reziduale orasenesti. În rest 614 milioane metri cubi. Din 1.359 de statii de epurare verificate în anul 2004. adica 59.2% nu s-au ridicat la standardele impuse.5% constituie ape uzate care trebuie epurate. II. dupa o perioada de gratie de sase ani. iar restul de 804 statii. autoritatea competenta pentru protectia mediului solicita refacerea raportului la studiul de evaluare a impactului. Implementarea directivelor din domeniul alimentarii cu apa si epurarii apelor uzate implica eforturi financiare considerabile. Luarea deciziei etapei de analiza În cazul în care exista cel putin un raspuns "neadecvat" în coloana 3. Fata de un volum total evacuat de 3. 54. 555 de statii.

ape uzate insuficient epurate. Drobeta-Turnu Severin.139 milioane m3/an. Fata de un volum total evacuat de 4034.851 milioane m3/an.723 milioane m3/an.cca.1 %. Prin urmare în anul 2005. constitue ape uzate care trebuie epurate. deci 65. Din volumul total de ape uzate necesitând epurare si anume. adica circa 45 %.442 milioane m3/an . . . .peste7 %. au ajuns în receptorii naturali. Pitesti si Râmnicu Vâlcea. 539.328 milioane m3/an .1 mil.807 milioane m3/an. neepurate sau insuficient epurate. .Industrie metalurgica si constructii de masini: 124. . . 2626. . activitatile cu cea mai mare pondere se ordoneaza astfel: .peste 51 % din total. II.593 milioane m3/an. provenite de la principalele surse de poluare.05%. 1. Referitor la apele uzate insuficient epurate. . se înscriu unitatile din cadrul activitatii: .cca. a fost evacuat de unitati din domeniile: .139 milioane m3/an. 3%. conform rezultatelor supravegherii efectuate în anul 2005. Cu o contributie mult mai redusa.apelor uzate în municipiile Baia Mare. inclusiv cele "conventional curate".circa 62%.237 milioane m3/ an. reprezinta ape uzate neepurate si 893. .6 %. au fost suficient (corespunzator) epurate. a relevat urmatoarele aspecte globale: .875 milioane m3/an . Costul total net al lucrarilor este de 181.Prelucrari chimice: 23.Prelucrari chimice: 194. Surse si grad de epurare Analiza statistica a situatiei principalelor surse de ape uzate. în special râuri.cca.Energie electrica si termica: 2060. provin de la unitati din domeniile: .circa 2%.5 %. Referitor la aportul de ape uzate repartizat pe activitati din economia nationala cel mai mare volum de ape uzate.peste 36 %. .058 milioane m3/an .051 milioane m3/an.Industrie extractiva: 23.peste 56 %.236 milioane m3/an .547 milioane m3/an . peste 4%.Gospodarie comunala: 585. . respectiv circa 20. Bistrita.Gospodarie comunala: 554. 79 % din apele uzate.Gospodarie comunala: 1482.077 milioane m3 . 2626. circa 34 %. Cele mai mari volume de ape uzate neepurate. cca.Prelucrari chimice: 103.Gospodarie comunala: 1482. În rest 1193.199 milioane m3 . . 11 %. cele mai mari volume au fost evacuate în cadrul activitatilor: . cca. 49.Prelucrari chimice: 189. . . 5 %.808 milioane m3/an.638 milioane m3/an . Din punct de vedere al apelor uzate necesitând epurare.Industrie metalurgica si constructii de masini: 123.peste 2.

4. saruri minerale si ioni de amoniu: 1. Prelucrari chimice. dupa care urmeaza agentii economici din industriile extractiva.6 %. din punct de vedere al încarcarii cu substante organice.4%. 2. industriei chimice. 2. . suspensii. cota parte cea mai mare din potentialul de poluare apartine unitatilor din domeniile gospodariei comunale. 492 de statii. adica 63. se evidentiaza urmatoarea repartizare. Industria extractiva. amoniu). .în vederea protejarii apelor din Marea Neagra. relativ la încarcare cu metale grele: 1. relativ la poluarea cu micropoluanti: cianuri. pe activitati economice: . evacuarea si epurarea apelor. Pentru localitatile cu peste 10000 loc epurarea apelor va trebui încheiata pâna în anul 2015 iar pentru localitatile cu peste 10000 loc va trebui realizata o epurare avansata.Gospodarie comunala. reprezentând 37. au functionat corespunzator. Industrie metalurgica + constructii demasini..Industrie metalurgica si constructii de masini: 21. . Industria extractiva. fenoli. etc.678 milioane m3/an .832 milioane m3/an . iar restul de 818 statii. 4. În concluzie. saruri minerale). Impactul surselor de poluare asupra receptorilor naturali depinde în afara de debitul efluent si de încarcarea cu substante poluante. pentru toate localitatile cu peste 2000 locuitori echivalenti pâna cel mai târziu în anul 2018. Industrie metalurgica + constructii de masini. 2.3 %. Zootehnie (substante organice. Fata de numarul total de 1310 de statii si instalatii de epurare si stocare investigate în anul 2005. 3. Sub acest aspect. controlul nutrientilor . Gospodarie comunala. 3. detergenti: 1. Îndustria extractiva (suspensii. 3.peste 2.cca.4 %. În conformitate cu cerintele de aderare la CE si angajamentele asumate vor trebui rezolvate toate problemele importante legate de colectarea. metalurgica. Prelucrari chimice. .în special fosforul si azotul . 4.Industria prelucrarea lemnului: 20. 2. Gospodarie comunala. necorespunzator. Prelucrari chimice.

proiectarea propriu-zisa.1. durata activitatii este nelimitata. . DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PROPUSE 2.DATE GENERALE Denumirea proiectului: Sistem de canalizare si statie de epurare a apelor uzate . 10. 2.2.III. din care pentru statia de epurare se va aloca 480 m2. Planul de încadrare în zona si planul de situatie sunt prezentate în Anexa. Proiectantul lucrarii: SC MOLDOCAR SRL Bistrita. dotari cu utilaje conform normelor UE si o tehnologie adecvata.desfasurarea activitatii propriu-zise. Perioada de executie a obiectivului este 24 de luni.obtinerea avizelor. În prezent terenul este liber de constructii. Amplasamentul: comuna Milas. Autorul studiului de impact: ing.obtinerea autorizatiilor de functionare. STUDIU DE CAZ . jud BistritaNasaud. Bistrita-Nasaud.EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A UNUI SISTEM DE CANALIZARE sI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE 1. Titularul activitatii: Consiliul Local al comunei Milas cu sediul în Milas. nr. Primaria comunei Milas detine o suprafata de 52664 m2. . Proiectul prevede urmatoarele obiective de investitii: 1. . jud. Realizarea obiectivului se va face în baza unui proiect si a avizelor impuse conform legislatiei în vigoare. iar problema canalizarii si epurarii apei uzate nu este rezolvata. Etapele de realizare a proiectului sunt: . Reteaua de canalizare menajera .executia proiectului. Livia Puscas 2. Descrierea Proiectul prevede constructii. Scop si necesitate Necesitatea realizarii unui sistem de canalizare a apelor uzate menajere este justificat prin faptul ca exista sistem centralizat de alimentare cu apa. .

bazin pentru colectare grasimi.  bazin de egalizare. unde au loc procese fizico-chimice. avand volumul util de 3 m3 si bazin de stocare-spalare-scurgere nisip sub forma unui bazin cilindric. adancimea de 4 m. distanta dintre bare va fi de 20 mm.Partea aIII-a: Statii de epurare cu capacitate mica 5<Q≤50 l/s si foarte mica (Q≤S5 l/s) indicativ NP 089/2003. Primul compartiment are . Statia de epurare analizata se încadreaza în categoria statiilor foarte mici (cu debit< 5 I/s) fiind destinata epurarii apei uzate menajere provenite de la cca 700 locuitori.17 m. cu diametrul de 1. Reteaua va subtraversa în doua puncte DJ.omogenizare cilindric. volum util 4 m3. La proiectarea statiei de epurare s-au luat în considerare posibilitatile financiare si normativul NTPA 001/2005 indicatori de calitate a apei la evacuare în apele de suprafata. având doua compartimente cu capacitatea totala utila de 32 m3 echipat cu un mixer submersibil.5 m. Pe traseul canalizarii sunt prevazute 88 camine de vizitare. amplasate la distanta de maxim 60 m între ele. cu eliminarea pe cale biologica a substantelor organice biodegradabile si a azotului amoniacal prin procese de nitrificare-denitrificare heterotrofa si hetero-autotrofa urmata de dezinfectie cu ultraviolete. cu adâncimea de 4 m.5 m si adâncimea de 2. adâncimea de 2. deznisipator -separator de grasimi vertical. treapta de epurare biologica. 2.Canalizarea localitatii se va amplasa pe strazile existente si va fi din tuburi PVC cu diametrul de 250 mm. cilindric cu diametrul de 2 m. Statia va cuprinde urmatoarele elemente:    gratar rar. sub forma unui bazin cilindric . în lungime de 4450 m. cu diametrul de 1.2 m. Statia de epurare ape uzate menejere Statia de epurare a localitatii a fost proiectata tinand cont de prescriptiile Normativului pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti . amplasat într-un camin cu diametrul de 1. Pentru proiectul analizat s-a propus realizarea unei statii de epurare mecano-biologica cu capacitatea de 150 m3 I/zi.5 m. Statia este conceputa ca tehnologie în doua trepte:   treapta de epurare mecanica. având volumul util de 2 m3 prevazut cu radier drenant si strat geotextil ce permite filtrarea si scurgerea apei înapoi în deznisipator .

5 m2. ocupând o suprafata de bazin de colectare si pompare namol cu diametrul de 3 m.   unitate de dezinfectie cu ultraviolete cu înaltimea de 1. unitatea de dezinfectie UV si un container (camera pentru personal. deznisipatorulseparatorul de grasimi precum si bazinele de omogenizare si pompare apa menajera sunt subterane. Acest bloc este furnizat de SC DANEX CONSULT SRL Bucuresti.  tanc de nitrificare autotrofa. amplasat pe o platforma betonata.5 m.  tanc de hidroliza-fermentare.  1.  tanc de nitri-denitrificare hetero . Blocul de epurare biologica. cu diametrul de 250 mm. grup sanitar.  camera de coagulare. Gura de varsare va fi o constructie din beton armat racordata la profilul albiei pârâului Comlod. laborator) vor fi amplasate suprateran.diametrul de 3 m si adâncimea de 6. Acest tip de statii de epurare au Agrement tehnic din partea Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii Bucuresti . unitate de deshidratare namol. Din punct de vedere structural bazinele care cuprind gratarul.5 m. Toate constructiile subterane vor fi din beton armat.  blocul de tancuri de epurare biologica tip RESETILOVS suprateran cu înaltimea de 5 m. De asemenea este prevazuta o conducta de evacuare a apei epurate din PVC. Malul pârâului va fi consolidat pentru protejare cu pereu din piatra de râu pe o lungime de 5m în amonte si 10 m în aval de gura de varsare.  tanc de nitri-denitrificare heterotrofa cu sistem de aerare cu bule fine si dispozitive de sustinere a masei organice tip biofilm flotant.autotrofa cu sistem de aerare cu bule fine si dispozitive de sustinere a masei organice tip biofilm fix. Blocul de tancuri este prevazut cu suflanta submersibila si pompe. De asemenea aceasta societate fumizeaza si modul de operare al statiei. adâncimea de 4 m. echipat cu un mixer si o pompa submersibila. având volumul uti1 de 16 m3. Acest bloc ocupa o suprafata de 13 m 2 si cuprinde:  tanc de sedimentare primara. protejate la interior cu o hidroizolatie pe baza de ciment aplicata în minim 2 straturi iar la exterior cu protectie pe baza . al doilea are diametrul de 2 m si adâncimea de 7 m fiind prevazut cu doua pompe submersibile pentru ape uzate. pe o lungime de 52 m.

În cazul în care va fi necesara dezafectarea statiei de epurare (uzura morala. Descrierea activitatii Statia de epurare este proiectata pentru urmatoarele debite: -debit zilnic mediu Quzimediu = 3. Pentru dimensionarea statiei si ca1culul concentratiilor poluantilor apei brute s-a plecat de la numarul de locuitori echivalenti. Amplasamentul statiei va fi împrejmuit cu gard. Epurarea apelor uzate colectate într-o statie de epurare mecano-biologica. Pentru închiderea statiei si dezafectare se vor lua toate masurile conform legislatiei în vigoare.75 l/s În functionarea retelei de canalizare si a statiei de epurare se vor desfasura urmatoarele procese: Colectarea apelor uzate menajere .obturarea accesului apelor uzate în statie si dirijarea lor catre o alta statie de epurare. Bazinele vor fi acoperite cu plansee din beton armat monolit prevazute cu capace metalice. respectiv 684 si de la încarcarea cu poluanti conform Normativului N 089/2003 ( MTS =30 g/loc/zi. Proiectul prevede instalatii de alimentare cu energie electrica.golirea si curatarea bazinelor.apele uzate din gospodarii ajung gravimetric în reteaua de canalizare stradala. respectiv în statia de epurare.bazinele se vor dezafecta. pentru cei 684 locuitori echivalenti. CCOCr = 55g/loc/zi si NH4 =5.47 l/s respectiv 150 m2/zi. CBOs =30 g/loc/zi. . Apele uzate intra în statia de epurare prin jgheabul de alimentare al gratarului.blocul de tancuri se va dezafecta ca atare. debite1e care se iau în calcul sunt: -debit zilnic mediu Qu zi mediu = 116. Curatarea gratarului se va face . fizica) sunt necesare urmatoarele masuri: . gaze naturale. Conform Normativului P66/2001. . . Distanta între bare va fi de 20 mm.de bitum aditivat.28 m3/ zi -debit zilnic maxim Qu zi max = 145.35 m3/zi -debit orar maxim Qu orar max = 2. lucrarile vor fi descrise (inclusiv deseurile rezultate cantitativ si calitativ cu destinatia acestora) în cadrul unui plan de închidere în baza caruia se va solicita autoritatii de mediu un acord de dezafectare. executat din beton armat. apa si canalizare.3 g/loc/zi).

În vederea mineralizarii substantelor organice continute de sedimentul primar se va adauga un . Dupa omogenizare se masoara debitul apei uzate intrate. încarcate în saci / container si depozitate temporar pe platforma betonata si vor urma circuitul deseurilor. -asigura pomparea debitului maxim orar de apa uzata. Nisipul decantat va fi evacuat cu ajutorul unei electropompe portabile într-un bazin de stocare spalare si scurgere msip. manual cu ajutorul unei greble. Retinerile vor fi tratate cu biopreparate stabilizatoare. Evacuarea sedimentului primar (namol) se va realiza cu ajutorul unei electropompe. Apa rezultata din spalarea nisipului este dirijata din nou în deznisipator. fiind de tip vertical si va permite retinerea substantelor plutitoare prin flotatie gravitationala si separarea nisipului cu dimensiuni mai mari de 0. Procesul de epurare biologica va fi automatizat si controlat permanent. Nisipul spalat si tratat cu biopreparate (de tip BICHEM DC 1008) în scopul stabilizarii acestuia se va încarca în saci / containere si se va depozita pe platforma destinata deseurilor. Evacuarea grasimilor retinute se va face gravitational pe masura acumularii acestora într-un bazin de colectare grasimi.periodic. prin înmagazinarea unui volum de apa uzata care sa asigure functionarea continua a unitatii de epurare biologica. distanta dintre bare fiind de 2 mm. Deznisipatorul este cuplat cu separatorul de grasimi. În acest bazin se vor adauga biopreparate (de tip BICHEM 2000) cu rol de descompunere a substantelor organice. Coagulantul (polihidroxic1orura de aluminiu) se dozeaza automat. Materia sedimentata trece în tancul de sedimentare primara. apa trece în continuare în bazinul de omogenizare. -preia vârfurile de debit în special debitele mici din timpul noptii. dupa care apa intra în treapta de epurare biologica. Apa uzata intra în deznisipator. Dupa separarea nisipului si grasimilor. În blocul de epurare biologica au loc mai multe procese: -separare mecanica cu ajutorul unui gratar fin.2 mm. Dupa umplerea bazinului grasimile vor fi evacuate prin vidanjare (cca o data pe an). Epurarea biologica are loc într-un modul compact containerizat suprateran. -coagulare într-o camera unde se adauga polielectrolit si are loc flocularea si sedimentarea compusilor pe baza de fosfor. cu un debitmetru electromagnetic. dotata cu decantor cu blocuri lamelare care realizeaza retinerea materiilor în suspensie. în unitatea de epurare biologica compacta. Bazinul de egalizare-omogenizare are o tripla functonalitate: -omogenizeaza compozitia apelor uzate prin agitare cu un mixer electromecanic.

reducerea substantelor organice pe baza de carbon (CBOs). si acest proces are loc cu aport de oxigen. Când apele patrund în mediul filtrant oxigenul din aer este absorbit în interiorul biofilmului. În tehnologiile conventionale rezulta namol activat care este compus din masa celulara. oxigenul liber ( conditii anaerobice) va exista în acea parte a . Materia organica dizolvata în apa uzata se raspandeste în biofilm. Acest biofilm cu microorganisme degradeaza apa uzata în CO2 dezvoltand în acelasi timp noi celule. . Când o membrana subtire de microorganisme se dezvolta pe suprafata unui biofiltru aceasta membrana se numeste biofilm. În tehnologia propusa aceasta masa celulara se regaseste pe mediul plutitor cu aderenta ridicata la culturile bacteriene si nu se formeaza namol în exces.biopreparat care realizeza fermentarea în profunzime a materialului decantat. Tancul este prevazut cu sistem de aerare cu bule fine si dispozitive de sustinere a masei organice de tip biofilm flotant. Suprafata filtrului lucreaza ca o casa pentru bacterii.în tancul de nitrificare autotrofa au loc procese de oxidare intracelulara a produsilor de hidroliza si mineralizare trofica. Mediile filtrante sunt construite din polietilena si aranjate sub forma unui bloc compact constand din mai multe tuburi lipite între ele. Apa astfel limpezita trece în compartimentele unde se realizeaza epurarea biologica propriu-zisa. Bacteriile heterotrofe realizeaza nitrificarea. Aceasta tehnologie permite eliminarea succesiva a substantelor organice în diferite stadii ale lantului trofic. Într-un biofilm. în plus apar procese de nitrificare autotrofa. Tancul este prevazut cu sistem de aerare cu bule fine si dispozitiv de sustinere a masei organice tip biofilm fix. .Tratarea apelor uzate are loc atunci cand aceste ape patrund în biofilm. reducerea materiilor în suspensie si fermentarea produsilor de hidroliza. .în tancul de nitri-denitrificare hetero-autotrofa se continua procesele începute în tancul precedent si în plus se realizeaza mineralizarea trofica cu consumare de oxigen. Procesul se desfasoara în prezenta oxigenului insuflat în masa de apa. o suprafata mai mare genereaza un numar mai mare de bacterii care la rândul lor asigura un tratament mai bun). Capacitatea de tratare depinde de cantitatea de bacterii "captata" de filtru (de ex. .în tancul de nitri-denitrificare heterotrofa se realizeaza oxidarea intracelulara a produsilor de hidroliza si nitrificarea heterotrofa prin care se descompune amoniacul sau ionii de amoniu în azotiti respectiv azotati. transformându-le în substanta anorganica. bacteriile autotrotrofe realizeaza denitrificarea.în tancul de hidroliza -fermentare se vor realiza urmatoarele procese: absorbtia substantelor solide pe suprafata mediului plutitor. Reducerea substantelor organice prin acest proces se realizeaza în proportie de 80%.

Traseul conductei este prezentat în Anexa. montata în camera tehnica aferenta unitatii de epurare biologica. Se vor 1ua masuri de protectie a persona1u1ui care manipuleaza produsul (haine . Pentru situatii extreme (defectiuni majore . inclusiv al prezentei apei uzate reziduale. Depozitarea produsului se va face în loc uscat si rece. iar în amonte pe o lungime de 5 m si în aval pe o lungime de 10 m. Eficienta dezinfectiei este de 95 . Namolul (cu o umiditate de 98-99 %) se colecteaza într-un bazin echipat cu un mixer submersibil si o pompa submersibila. Namolul este trecut în saci filtranti care permit scurgerea apei si retinerea sedimentului deshidratat care este deja stabilizat din cauza adaosului de biopreparate ( BICHEM 2008 AN).7 nm penetreaza masa de apa producând moartea microorganismelor patogene. apoi intra la unitatea de deshidratare namol.85 % si va urma circuitul deseurilor. iar apa epurata biologic trece la unitatea de dezinfectie cu ultraviolete.99 %.este un amestec de bacterii se1ectiv adaptate cu disponibilitate specia1a pentru degradarea grasimilor si u1eiuri1or de origine anima1a si vegetala. Gura de varsare este o constructie din beton armat racordata la profilul albiei pârâului Comlod. BICHEM 2008AN. Razele UV cu λ= 253. Umiditatea sedimentului (namolului) va fi de cca 80 . Instalatia de deshidratare realizeaza reducerea umiditatii micsorând astfel volumul namolului. De aici va fi trecut printr-un ejector unde se amesteca cu floculant (FLOERGER FR 1023). se va evita contactu1 cu agenti oxidanti concentrati. pe acest traseu va fi prevazut un camin de prelevare probe.biofilmului care se afla în imediata vecinatate a mediului filtrant. Apa rezultata este dirijata pe flux (la bazinul de omogenizare-egalizare). Tancul biologic este echipat cu senzori care permit controlul functionarii elementelor acestuia. malul pârâului se va proteja cu pereu din piatra de râu.lipsa energie electrice) este prevazuta posibilitatea by-pasarii statiei printr-un deversor direct în emisar. iar sacii filtranti cu sediment vor fi depozitati pe platforma de containere. Instalatia de dezinfectie cu ultraviolete functioneaza cu lampi neimersate. Apa epurata va fi evacuata gravitational prin intermediul unei conducte de polietilena (cu lungimea de cca 52 m si diametrul de 250 mm) în pârâul Comlod. La gura de varsare se va monta un închizator cu c1apeta contra refularii apei. alimentarea cu apa uzata si temperatura acesteia.ile competente. Procesul depinde de forma mediului filtrant. Namolul (din tancul de sedimentare primara) este pompat catre instalatia de deshidratare. Aceste situatii vor fi anuntate la autorita# 20520g614u 5.

dispersabi1 si se degradeaza rapid. 1. Produsu1 este solubi1 în apa. Se recomanda utilizarea echipamentului de protectie (haine. Se recomanda pentru marirea biodegradarii apelor uzate. În cadrul proiectului s-a dimensionat fiecare element al statiei în functie de încarcarea initiala a apei si cerinta de evacuare NTPA 001/2005. Statia este proiectata pentru un debit mediu zilnic de 150 m3. Tabelul nr.67 93 Concentratie limita admisa NTP A 001 ( mgll) Eficienta Eficienta de epurare de epurare rt necesara realizata % % . BICHEM 2000 GL-este un amestec de bacterii se1ectiv adaptate cu disponibilitate specia1a pentru degradarea grasimilor si u1eiurilor de origine anima1a si vegetala. manusi. manusi si masca). care degradeaza acizii grasi. componentii fenolici. Se va evita contactul cu ochii. BICHEM DC 1008. dispersabil si se degradeaza rapid. masca). dispersabil si se degradeaza rapid. Produsu1 este solubi1 în apa. Depozitarea se va face în loc uscat si rece. Nu are fraze de risc. Produsul este solubil în apa. materiile organice recalcitrante.de protectie. evitându-se inhalarea excesiva. Se recomanda utilizarea echipamentu1ui de protectie (manusi). conform tabelului nr. Precizam ca încarcarea initiala s-a considerat conform NTPA 002/2005. Nu are fraze de risc.c Indicator Concentratie in apa uzata bruta NTP A 002 (mg/l) Consum biochimic de oxigen 1 oooooooooooooooooooooooooooooxigen 300 Ooxigen 2 3 4 Materii totale în suspensie CCOCr Azot amoniacal 350 500 30 60 125 3 82. 1 Nr.86 75 90 90 88 94 25 91. În cazu1 biopreparate1or se recomanda reutilizarea ambalajelor goa1e iar resturile de preparat sa fie incinerate sau utilizate ca îngrasaminte. Este recomandat pentru acumularile de grasimi si namol de 1a decantari. fiind încarcarea maxim admisa pentru apa evacuata în reteaua de canalizare stradala. Nu are fraze de risc. Depozitarea se va face în loc rece si uscat.este un amestec microbian.

În Avizul de Gospodarire a apelor sunt prevazute conditiile de evacuare a apelor în emisar .1 0.1.82 0.5* 0.pârâu1 Comlod.8 60 1 35 21 1.3 0.18 0. generarea deseurilor) atinsi prin tehnicile propuse si prin cele mai bune tehnici disponibilesunt date în tabelul nr. poluanti în aer si apa.5 6 Fosfor total Substante extractibile 5 30 2 20 60 33.8 60 1 1. mg/l Fosfor total. Proiectantul propune reducerea poluantilor astfel încât sa se încadreze în limite1e impuse pentru concentratii1e acestora conform 1egis1atiei în vigoare. valorile parametrilor fiind stabi1iti în conformitate cu NTPA 001.82 1.mg/l 35 21 1. g I m3 apa epurata Emisii în apa: Materii în suspensie.1 0.34 80 67 Conform HG 188/2002 modificat si completat prin HG 352/2005 pentru evacuarile provenite din statiile de epurare a apelor uzate urbane se prevad valori limita de concentratie sau procente de reducere.5 . azotiti si reziduu fix . 2 Parametru # (unitate de masura) Tehnici alternative Valori limita Prin cele mai Conform celor mai bune mediu NTPA 00112005 practici de propuse de titular bune tehnici disponibile Energie electric a KWh/m3 apa epurat Floculant g/m3 apa epurata Coagulant. 2. 11m3 apa epurata Biopreparate. Tabelul nr. Valorile limita ale parametrilor relevanti (consum de apa si energie.18 - 60 25 3 125 2 . mg/l CBOs mg/l NH4.3 0. Totodata Avizul mai prevede limite maxim admise pentru pH. mg/l CCO-Cr.

4 Indicator calitate Încarcare (g/ om/zi) Cantitati totale (kg/zi) Valorile limita admisibile prevazute în HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare sunt cele din NTP A 001 întrucât nu s-a considerat descarcarea apei epurate în zona sensibila.3 P total 20.68-2.6-51 20.4 0. NP 089/2003 prevede cantitati de restitutie de 80 -150 l/locuitor/zi.7 CBOs CCO-Cr MTS 55-75 30-50 N organic N-NH4 N total 1-2 3-6 4-8 P total 1-4 specifica 30-40 specifica 30 .68-1. 20.47 1/s.26 si 2. usc.5 3.5 37. mg/l Deseuri: 9. Debitu1 maxim 1uat în considerare este Q zi max =3.6 20. Din punct de vedere a cantitatii de apa uzata 1uata în calcul la dimensionarea e1ementelor statiei de epurare.3 37. 2.1 - Analiza proiectului propus în comparatie cu prevederile Normativului pentru proiectarea statiilor de epurare de mica capaciatate NP 089-03.3 2-4 2. Tabelul nr.37 1/s. În cazu1 analizat s-a 1uat în ca1cu1 o cantitate de apa uzata de 150 m3/zi.5-27.6 CBOs CCO-Cr 55 MTS 30 N organic N-NH4 N total 5.9 9.7-5.Substante extractibile.1 *Conform celor mai bune tehnici în DE 1. 3. Din punct de vedere a poluantilor încarcarea specifica a apei uzate menajere conform NP 089/2003 este data în tabelul nr. 4. 1.9 20 namol (subst.)kg/m3 apa epurata 1. Tabelul nr. 3 Indicator calitate Încarcare (g/om/zi) Cantitati totale (kg/zi) Pentru cazul analizat s-au luat în considerare încarcarea specifica si cantitatile de poluanti conform tabelului nr. Pentru cei 684 locuitori ar rezulta un debit cuprins între 1.5-34 0.

.fluxul namolului. Blocul de epurare biologica este compact. Deznisipatorul si separatorul de grasimi pot fi grupate într-un singur obiect tehnologic. Din punct de vedere a gradului de epurare necesar conform NP 089/2003 pentru valorile prezentate mai jos este suficienta numai treapta de epurare mecanica: -20-40 % pentru CBOs -20-40 % pentru CCO-Cr -40-60 % pentru materii în suspensie -10-20 % pentru fosfor total si azot organic. Din punct de vedere constructiv proiectul cuprinde constructii si instalatii care pot fi comasate în trei grupuri: . Acestea sunt în concordanta cu prevederile NP089/2003. Dintre variantele posibile de epurare mecano-biologica: . . . bazin de omogenizare. conducta de evacuare ape epurate.fluxul apei. . fiind strabatuta de drumul judetean 173 Teaca. Din punct de vedere a caracteristicilor tehnice ale elementelor componente: -pentru gratar la statiile de epurare aferente localitatilor sub 5000 de locuitori se prevad de regula gratare fine (2-3 mm).epurare mecano-biologica cu filtre biologice. canal by-pass de ocolire a întregii statii. procesul este automatizat. În cazul analizat s-a adoptat varianta de epurare mecano-biologica cu unitate de epurare biologica compacta de tip RESETILOVS. bloc de epurare biologica. cu bazine cu namol activat. gura de evacuare ape epurate în emisar. dispozitiv de masurare a debitului de apa uzata. cu bazine de namol activat. Pentru cazul analizat gradul de epurare necesar impune o epurare mecano-biologica.3.Detalii de amplasament Localitatea Milas este situata în partea de sud a judetului Bistrita-Nasaud.separator de grasimi.epurare mecano-biologica conventionala cu bazine cu namol activat. Mures).Râciu (jud.3. . Obiectele componente pe linia apei pentru statiile de epurare de capacitate mica pot fi: gratar. -constructii si instalatii auxiliare.epurare mecano-biologica cu aerare prelungita.epurare mecano-biologica cu nitrificare-denitrificare. 2. deznisipator. unitate de dezinfectie cu UV. 4. 5.

Din punet de vedere geologic formatiunile care apar în zona studiata apartin ca vârsta Sarmatianului si Cuaternarului. deluviale. galbene sau vinetii. suhard. Rodnei. Alimentarea cu apa a localitatilor din zona se face din ape subterane. Din punct de vedere seismic zona este încadrata în harta de macrozonare seismica în macrozona de gradu1 F. gresii albicioase si cenusii masive sau în placi.2. Elemente de geologie Judetu1 Bistrita-Nasaud situat în nord-estul Transi1vaniei este încadrat 1a nord si est de un arc muntos alcatuit din muntii Ţibles. Depozitele sarmatiene sunt reprezentate prin marne si argile cenusii. nisipuri si pietrisuri. 2. friabile alteori dure. Distanta de la statie 1a prima locuinta este de 300 m. paluviale si aluvionare reprezentate litologic prin argile. Bârgau si Calimani. nu sunt prize de apa. nisipuri galbui sau albicioase cu intercalatii de argile nisipoase. dealuri. Dealurile si podisurile ocupa 2/3 din suprafata judetului si încadreaza o serie de bazinete depresionare si depresiuni formate si drenate de cursuri de apa. In apropierea terenului destinat statiei de epurare ( pe o raza de 2 km) nu sunt arii naturale protejate/zone protejate. iar fata de pârâu1 Comlod este de 20 m.Solul . argile prafoase.4. Cuaternarul este reprezentat de depozite coluviale. 1a cca 300 m de drumu1 judetean. pâna la confluenta cu râul Muresul -cca 70 km de amplasamentu1 analizat. marne ciocolatii.Amplasamentul ales pentru statia de epurare este situat în partea de est a localitatii în zona numita "Râtul Lechintei". argile slab nisipoase. Pe pârâul Comlod. AMPLASARE ÎN MEDIU 3. folosite de localnici la constructii. Înspre sud si vest altitudini1e scad treptat si în ansamb1u reliefu1 îmbraca aspectul unui amfiteatru larg a1catuit din munti. depresiuni si lunci. maluri.Realizarea si functionarea obiectivului Perioada propusa de rea1izare a investitiei: 12 luni Timpul de funttionare: nelimitat Programul de functionare: non stop 3. 3.l.

Varietatea formelor de relief si conditiile de mediu. Apa subterana nu va fi utilizata la statia de epurare.6. Terenul pe care se va realiza investitia este teren agricol. -precipitatii medii multianuale 772 mm. dependenta de altitudine.6 . -între 0. -viteza medie a vantului pe directia predominanta este de 2 m/s. directia predominanta a vântului este nord-est. de pasuni. conditioneaza prezenta faunei bogate si variate care caracterizeaza . Elemente de ecologie acvatica si terestra Flora si vegetatia reflecta particularitatile reliefului.este cantonata la adâncimea de 4 m. -între 0.5 m sol vegetal si umplutura . umiditate. dar în parâul Comlod se evacueaza apele epurate din statie. 3. 3. Fauna. Rezervele de apa Apele de suprafata .5 m argila prafoasa galbena sau neagra. cu activitate frontala frecventa.5 . Clima si calitatea aerului Prin pozitia sa geografica zona analizata se situeaza în zona temperat continentala supusa adeseori advectiei aerului polar-maritim. temperatura medie maxima se înregistreaza în lunile iulie-august.0 zecimi. Climatul se caracterizeaza prin variatii moderate ale temperaturii aerului. pastrate în mare parte sub aspectul lor originar. -nebulozitate 5.2. temperatura minima medie în luna ianuarie.Singura apa de suprafata din zona analizata este pârâul Comlod care curge în partea de est a localitatii Milas.2 -0. temperatura. amplitudinile termice diume si anuale sunt mai mici decat cele din estul tarii la aceeasi altitudine. zona fiind submontana. Apa de suprafata nu este utilizata pentru.În aceasta zona solul prezinta urmatoare coloana ipotetica: -între 0. Argila marnoasa cenusie sistoasa este fundamentul geologic. însa mentionam ca alimentarea cu apa a localitatii se face prin captarea unor izvoare subterane situate în partea de vest a localitatii. soluri. foarte eterogena.1. alimentare cu apa. Ca urmare a influentei predominant estice. Vegetatia în zona obiectivului este reprezentata de culturi agricole. Apa subterana .3.5. ocupat cu fâneata. este acoperita de o vegetatie etajata.4. În zona amp1asamentului nu se desfasoara activitati care sa genereze poluanti care ar influenta calitatea aerului. Principalele caracteristici climatice ale zonei analizate sunt: -temperaturile medii anuale oscileaza între 5-90 C. 3.3 . Vanturile dominante sunt din sectorul estic.2 m nisip prafos.

Reteaua de colectare si statia de epurare vor avea un impact pozitiv deoarece în prezent nu exista sistem de canalizare a apelor uzate menajere. În imediata apropiere nu sunt rezervatii botanice. nici arii protejate. iar debitul acestora este mic «5 l/s). Emisii de poluanti în ape si protectia calitatii apelor Prin natura investitiei aceasta are ca scop epurarea apelor uzate. caprioare. În apropiere nu se afla obiective de interes public. Populatia este ocupata în agricultura. Animalele mari sunt reprezentate de lupi. De asemenea mentionam ca apele uzate menajere prin continutulor nu sunt periculoase. SURSELE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 4.judetul.6. Asezarile umane si alte obiective de interes public Statia de epurare va fi este situata la o distanta de cca 300 m fata de locuinte. ciori. 3. mistreti. Apele epurate evacuate în emisar vor fi contorizate. majoritatea locuitorilor au vârsta înaintata. Animalele mici întâlnite sunt iepuri. vulpi. Terenul analizat nu se afla pe rutele de migrare a pasarilor. Reteaua de canalizare va fi realizata din materiale rezistente (tuburi PVC). Investitia nu influenteaza indicele demografic.1. vrabii. ciocanitori. Dimensiunea familiei este relativ mica. parcuri nationale sau gradini istorice. populatia localitatii este de cca 680 locuitori. . iar pasarile sunt reprezentate de pitigoi. Apa uzata menajera rezultata din functionarea statiei. o parte prin santurile de garda va ajunge în emisar. bazinele statiei de epurare vor fi betonate si impermeabilizate ceea ce micsoreaza considerabil probabilitatea aparitiei unor poluari accidentale. Exista pericolul impurificarii apelor freatice în cazul unor defectiuni majore la reteaua de canalizare sau la bazinele statiei de epurare. Aici vor fi supuse unui proces de epurare combinat mecanobiologic. Apele uzate menajere din localitate vor fi colectate prin reteaua de canalizare si dirijate în statia de epurare. va fi colectata si dirijata în statia de epurare. veverite. ce va permite încadrarea lor în limitele prevazute în normative. Apele pluviale de pe amplasamentului statiei sunt conventional curate. o parte se înfiltreaza în sol. 4.

În perioada de functionare a obiectivului. etc. guri de aerisire. Sursele si protectia împotriva radiatiilor . Sursele si protectia împotriva zgomotului si vibratiilor Sursele de zgomot sunt reprezentate de: . Suflantele vor fi amplasate în spatiu închis. se va situa în limitele prevazute în normative NTPA 001/2005. neetanseitati. 4. Aceste emisii sunt necontrolabile si necuantificabile prin masurari.difuze . deci din surse stationare fixe sau mobile care evacueaza în atmosfera noxele rezulte din diferitele activitati socio-economice.evacuare înregistrata la: manipulari de substante si produse pulverulente sau cu volatilitate diferita. De asemenea adaugarea de biopreparate elimina mirosurile specifice din statie. încarcare-descarcare rezervoare. Emisii de poluanti în aer si protectia calitatii aerului Ordinul 462/1993 emis de MAPPM defineste emisia de poluanti ca fiind eliminarea în atmosfera a unor poluanti solizi. emisi în emisar.3. Emisiile sunt de doua feluri: -dirijate . etc. 4. apreciem ca zgomotul nu va crea disconfort asupra locuitorilor. lichizi si gazosi din surse punctiforme sau de suprafata.evacuare prin cosuri de dispersie. În proiect se prevede evacuarea ritmica a namolului rezultat de pe amplasament. -motoarele de la suflante. Acest gen de emisii sunt controlabile si cuantificabile prin masurari: .Concentratia poluantilor din apele uzate epurate. pe amplasament pot sa apara mirosuri specifice activitatii de epurare a apelor uzate menajere. Având în vedere cantitatea de apa uzata (debit sub 5 l/s) si respectiv de namol rezultat precum si distanta mare fata de zona locuita (cca 300 m) apreciem ca activitatea din statie nu va crea disconfort. Nu putem aprecia nivelul emisiilor si nici aria de raspândire dar consideram ca la o manipulare atenta nu vor influenta calitatea aerului. tevi de esapament. 4. În perioada de amenajare a constructiilor pot sa fie emise pulberi la manipularea materialelor de constructie. Statia de epurare este la distanta de 300 m fata de prima casa.2. În plus întreaga treapta biologica este un bloc compact ceea ce diminueaza impactul din punct de vedere a mirosurilor.4.pompe. Impactul asupra emisarului poate fi considerat mic/nesemnificativ. Pompele sunt submersibi1e. guri de ventilatie. Remarcam suprafata redusa a bazinelor din statia de epurare atât pentru apa uzata cât si pentru namol ceea ce reduce degajarea mirosurilor.

Deseu din functionarea instalatiei. 2. la o umiditate de 80. se estimeaza cca 3 m3/an. 5.) este estimat la 130 m3. din aceasta cantitate 3400 m3 se vor refolosi la acoperirea conductelor iar 400 m3 se vor evacua pe un teren pus la dispozitie de catre Primaria comunei Milas. -namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti cod 19 08 05 . etc.este estimat la 44 m3/an. Gospodaria deseurilor Aceasta investitie va genera doua tipuri de deseuri: 1. este de natura deseului menajer. Namolul se va colecta în saci/ container si se vor depozita temporar pe o platforma special destinata. Se va colecta în pubele si se va evacua de pe amplasament împreuna cu deseul menajer. -deseu menajer cod 20 03 01. -deseuri de la desnisipator cod 19 08 02 . Transpotul acestuia se poate face cu remorci. este deseu nepericulos. se colecteaza într-un container si se vor depozita împreuna cu namolul deoarece va fi tratat cu biopreparate. Deseurile de materiale de constructie vor fi eliminate de catre firma constructoare. este estimat la 3800 m3. Deseul din perioada de constructie Deseul rezultat este reprezentat de pamânt excavat si resturi de materiale de constructie. numarul angajatilor este redus. Volumul de pamant excavat pentru realizarea statei de epurare (pentru realizare bazine.Pe amplasament nu vor fi procesate si depozitate sub stante radioactive. este de natura deseului menajer. este deseu nepericulos.se estimeaza la 5. Deseul de lemn va fi valorificat la satenii din zona ca si lemn de foc. 2.5. 1.6 m3/an (cu umiditate de 60%). a caminelor. Se evacueaza de pe amplasament la un depozit de deseuri menajere.se estimeaza la cca 5. se are in vedere utilizarea în agricultura. Deseu din perioada de constructie.85 %. este deseu nepericulos. . Cofrajele pentru camine (lemn) se utilizeaza la 10 cicluri de turnare dupa care se depreciaza si se evacueaza ca si deseu. acesta se va depozita temporar pe terenul alaturat iar dupa finalizarea lucrarilor se va nivela si înierba. fundatie cladire statie. 4. Namolul din statiile de epurare ape uzate menajere este clasificat ca si deseu nepericulos. Volumul total de pamânt excavat pentru pozarea conductelor.cca 2 m3/an. Deseu din functionarea instalatiei. Tot în desnisipator se colecteaza si grasimile cod 19 08 09 . Se va colecta în pubele si se va evacua de pe amplasament împreuna cu deseul menajer. va fi în cantitate mica.6 m3/an (au o umiditate de 55%). -deseuri retinute pe site cod 19 08 01 . Tipurile de deseuri si modul de gospodarire sunt prezentate în tabelul nr.

6.Ramas ta ta 5. u) Cd Cu Ni Pb 10 500 100 300 .6 - semisolid 19 09 08 - - 2 - - 3 solid 2003 01 - - - 3 - Conform Ord.Tabelul nr.6 deznisipator Grasimi Deseu menajer er 2 semisolid 19 02 08 - - - 5.Elimina. când se utilizeaza namolurile de epurare în agricultura . u) 3 100 50 50 VL la cant.6 în stoc - Namol 44 semisolid 190805 semisolid 1908 01 - - 44 - Deseu retinu 5. 5 Denumire Cantitate Starea prevazuta a fi generata (m3/an) Cod Cod privinc Cod Managementul deseurilor- deseu fizica deseu principala c1asifi. obligatiile producatorilor.prevede conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca namolul pentru a putea fi utilizat în agricultura.15 12 3 15 (mg/kg s. conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca solul pe care poate fi utilat. Tabelul nr. anuale din namol (mg/kg s. 6 Parametru VMA III namolul VMA în sol (mg/kg s.cantitate proprietate care prevazuta a fi generata (m3/an) periculoasa statistica Valorifica. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor. MMGA si MAPDR nr.6 pe site Deseu de la 5. u) 0. respectiv a utilizatorilor de namoluri de epurare. Namolurile provenite de la statiile de epuare a apelor uzate cu o compozitie asemanatoare apelor uzate orasenesti pot fi utilizate în agricultura numai daca concentratiile de metale grele sunt sub limitele admise conform tabelului nr.

Producatorul de namol are urmatoarele obligatii: 1-sa anunte autoritatea teritoriala de mediu si utilizatorii de namol despre eventuali poluanti existenti în acesta. chrisen. Se interzice utilizarea namolurilor atunci când concentratia unuia sau mai multor metale grele din sol depaseste valorile limita si trebuie luate masuri pentru ca aceste valori limita sa nu fie depasite ca urmare a utilizarii namolurilor.8 300 1 100 - 30 0. naftalina. 101. benzopiren.2. pomilor cu 10 luni înainte de recoltare si în timpul recoltarii. piren.suma compusilor organohalogenati **p AH.1 12 - * AOX . De asemenera sunt prezentate în ordin o serie de conditii care trebuie îndeplinite la împrastierea namolului. destinate cultivarii arbustilor fructiferi. 180.suma urmatoarelor substante: antracen.3)piren. benzofloranten. cu eel putin o luna înainte de perioada de împrastiere.5. 138. 118. 153. Se interzice utilizarea namolului sau livrarea acestuia în vederea utilizarii acestuia pe terenuri folosite pentru pasunat.hidrocarburi aromatice policiclice . indeno (1. date cu privire la: . benzoperilen. legumelor. 3-sa contacteze utilizatorul de namol si sa evalueze posibilitatile de utilizare a namolului.52.Zn Hg Cr Co As *AOX **PAH ***PCB 2000 5 500 50 10 500 5 0. producatorul de namol trebuie sa trimita autoritatii teritoriale competente. Pentru a obtine permisul de aplicare în baza autorizatiei de functionare a statiei de epurare. benzoantracen. fenantren. ***PCB . 2-sa identifice utilizatorul de namol si suprafetele agricole care îndeplinesc condiîiile necesare utilizarii namolului. florantren.bifenilpoliclorurati -suma compusilor PCB 28. Valoarea pH-ului în solurile în care urmeaza a fi aplicate namolurile de epurare trebuie sa fie mentinutan la valori de peste 6.

plante). 7 -sa tina la zi registre cu cantitati de namoluri produse. Pentru namolurile care nu îndeplinesc conditiile de utilizare în agricultura se vor adopta alte metode de tratare sau eliminare a lor (incinerare în cuptoare în industria . precum si pentru efectele acestuia asupra mediului si sanatatii omului dupa utilizare. sau în cazul în care utilizatorul de namol refuza ulterior namolul. În zonele de utilizare a namolurilor se organizeaza sistemul de monitorizare a factorilor de mediu (sol. Utilizatorii de namoluri de epurare sunt obligati: a)-sa anunte autoritatile competente si producatorul de namol despre rotatia culturii. la schimbarea terenului. Producatorul de namol este responsabil de namol pentru tot ceea ce înseamna cantitatea. d)-datele de identificare a utilizatorilor de namoluri. transportul. c)-sa anunte producatorul de namol daca s-a razgândit în privinta utilizarii namolului. conform indicatorilor de caracterizare prezentati. compozitia namolurilor. destinatarul namolurilor ai locurile de utilizare. b )-compozitia si caracteristicile namolurilor. împrastierea namolului pe suprafete1e agricole. înainte de a se realiza transportul acestuia. g)-tipul culturii. e )-datele despre localizarea suprafetei agricole pe care urmeaza sa aplice namolul f)-perioada probabila de împrastiere. depozitare) în cazul neobtinerii autorizatie de împrastiere a namolului sau în cazul în care nu se gaseste loc de împrastiere. 9-sa realizeze studiul agrochimic de control si monitoring al solului pe care s-a aplicat namolul. la cererea autoritatilor competente. c )-tipul de tratament efectuat asupra namolului.a)-cantitatile de namol generate si cantitatile de namoluri furnizate pentru utilizarea în agricultura. 8-sa comunice. 4-sa asigure transportul si împrastierea acestuia. apa. 5-sa anunte autoritatea teritoriala de mediu în cazul nerespectarii conditiilor initiale de eliberare a permisului de împrastiere. informatii care se gasesc în registrele de evidenta. în completarea sistemului national. cantitati de namoluri furnizate pentru agricultura. 6-sa aleaga solutia de eliminare a namolului (incinerare. b)-sa realizeze încorporarea namolurilor în sol în aceiasi zi în care s-a aplicat namolul.

substantele care se adauga în timpul procesului nu prezinta toxicitate sau periculozitate. Activitatea care se va desfasura nu va genera un impact semnificativ asupra factorului de mediu aer. Impactul produs asupra apelor Concentratia poluantilor din apele uzate epurate.Impactul produs asupra solului si subsolului Activitatea ce se va desfasura nu va afecta negativ solul si subsolul. Activitatea va avea un impact pozitiv prin faptul ca se vor colecta apele uzate menajere din gospodarii evitându-se impurificarea apelor subterane. Impactul produs asupra asezarilor umane si altor obiective Investitia se va face în baza unui certificat de urbanism care are la baza un plan urbanistic de detaliu. 5. . 5. Proprietarul statiei de epurare intentioneaza utilizarea acestuia în agricultura. Consideram ca activitatea nu va afecta fauna si flora din zona. prin masurile luate si având în vedere distanta mare fata de asezarile umane consideram ca acestea nu vor fi afectate. deversate în emisar. poluarea indusa situandu-se în domeniul acceptabil. poluarea indusa situându-se în domeniul nesemnificativ.4.5. Pentru depozitarea si utilizarea substantelor mentionate se vor respecta toate masurile specificate în fisele de securitate. 95/2005. 5. Namolurile sunt acceptate ca deseu nepericulos conform Ordinului MMGA nr.2. 5. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase Conform fiselor de securitate anexate. IV. În plus cantitatile care vor exista în stoc sunt mici. iar personalul va fi instruit. Impactul asupra aerului Calitatea aerului nu va fi influentata de activitatea desfasurata în statie.1. Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre Flora si fauna nu vor fi afectate în cazul respectarii cu strictete a tehnologiei si a ritmicitatii evacuarii deseurilor.cimentului) sau depozitare în depozite de deseuri nepericuloase. Activitatea nu va genera un impact semnificativ asupra factorului de mediu apa.6. 4.5.3. În zona nu sunt obiective de interes public. IMPACTUL PRODUS ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 5. se va situa în limitele prevazute în normative NTPA 00112005.

cu acordarea de note care sa exprime apropierea. Scara de bonitate este exprimata prin note de la 1 la 10. într-o scara de bonitate. se raporteaza calitatea factorilor de mediu la limitele admise de standardele nationale. într-o prima etapa. luându-se în discutie trei factori de mediu: AER. Fiecare din factorii de mediu analizati sunt caracterizati prin indicatori de calitate reprezentativi pentru aprecierea gradului de poluare si pentru care exista limite admisibile. obtinându-se indicele de poluare Ip. POSIBILITĂŢI DE DIMINUARE SAU ELIMINARE A IMPACTULUI PRODUS ASUPRA MEDIULUI Prin respectarea prevederilor proiectului.Starea de sanatate a populatiei este buna. Starea de sanatate a personalului angajat va fi urmarita prin medicii de familie. Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra sanatatii populatiei si mediului înconjurator Din punct de vedere seismic zona se încadreaza în zona 6 de macroseismicitate. prin faptul ca se colecteaza apele uzate menajere de la locuintele racordate la reteaua de alimentare a apelor. Pentru evaluarea cantitativa. se încadreaza calitatea. În acest sens. Metoda de evaluare a impactului asupra mediului înconjurator consta în parcurgerea mai multor etape de aprecieri sintetice. iar nota 1 reprezinta o situatie ireversibila si deosebit de grava de deteriorare a factorilor de mediu analizati. Având în vedere amplasarea obiectivului fata de principalul curs de apa nu exista riscul inundatiilor si nici a alunecarilor de teren. Pentru Ip=0-l mediul este afectat în limitele admisibile. posibili sa reflecte starea generala a factorilor de mediu analizati si apoi corelarea acestora într-o metoda grafica. bazate pe indicatori de calitate. EVALUAREA IMPACTULUI sI CONCLUZII Pentru aprecierea impactului produs asupra mediului înconjurator de desfasurare a activitatii de epurare a ape/or uzate menajere s-a apelat la o metoda de evaluare comparativa între starea ideala a mediului si starea posibila datorata activitatii antropice viitoare. pericolul cutremurelor este foarte redus. nota 10 reprezentând starea naturala neafectata de activitatea antropica. . impactul asupra mediului va fi pozitiv.6. APA si SOL. la un moment dat. 6. va fi influentata pozitiv prin realizarea proiectului . respectiv departarea fata de starea ideala (tabelul 1). iar pentru valori Ip> 1 mediul este afectat peste limitele admise. 7. a fiecarui factor de mediu. exprimata prin indicele de poluare Ip. 5. având în vedere cresterea gradului de confort a locuitorilor.

deci nu exista poluare. 7 Nota de bonitate 10 9 8 Valoarea Ip 0 0-0. Starea ideala este reprezentata grafic printr-o forma geometrica regulata triunghiechilateral (în functie de factorii de me diu luati in discutie AP A. Indicele starii de poluare globala a ecosistemului Ipg consta în raportul între suprafata ideala Si.nivel 2 Mediul afectat peste limite admise -nivel 1 Efectele sunt accentuate 5 4 3 2. SOL) cu latura egala cu 10 unitati de bonitate.0-12.0-4.0 Mediul afectat peste limite admise.nivel 1 Efectele sunt letale de durate medii de expunere 2 12. Când exista modificari ale calitatii factorilor de mediu. Ipg = Si/Sr Când nu exista modificari ale calitatii factorilor de mediu.nive12 Mediul afectat peste limite admise -nivel 3 Mediul degradat .25 0.25-0. pe masura reducerii triunghiului.0-8. deci a afectarii factorilor de mediu. de echilibru Fara efecte Fara efecte decelabile Mediul afectat în limite admise -nivel 1 7 6 0.0-2. valori subunitare. indicele de poluare globala Ipg va capata. AER. Prin unirea punctelor rezultate din amplasarea valorilor de bonitate exprimând starea reala se obtine o figura geometrica neregulata cu o suprafata mai mica.0 4.nivel 2 Efectele sunt letale la durate scurte de expunere 1 Peste 20 Mediul este impropriu formelor de viata Pentru simularea efectului sinergic se construieste o diagrama.0 8.0 1. .0 Mediul afectat în limite admise .5 Efectul asupra omului si mediului înconjurator Calitatea factorilor de mediu naturala.5-1.Tabelul nr. progresiv. indicele de poluare globala Ipg are valoarea 1. si suprafata reprezentând starea reala Sr.0-20 Mediu1 degradat . înscrisa în figura geometrica regulata a starii ideale.

RAPORT LA STUDIUL DE EVALUARE A IMPACTULUI 8. în urma carora s-a stabilit o scara de evaluare pentru valorile Ipg de la 1 la 6. impropriu formelor de viata În acest sens pentru obiectivul analizat SISTEM DE CANALIZARE sI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE s-a realizat încadrarea calitatii fiecarui factor de mediu.1 INFORMAŢII GENERALE Introducere . SOL ce se va situa în limitele admisibile. 8. din care rezulta impactul asupra mediului. 8 Valoarea IrG 1 1-2 2-3 Impactul asupra mediului Mediu neafectat de activitatea antropica Mediu supus efectu1ui activitatii umane în limite admisibile Mediu supus efectului activitatii umane. pe scara de bonitate de la 1 la 10 si s-au acordat urmatoarele note: APA-nota 9 AER-nota 10 SOL . viata Indicele de poluare globala obtinut (IpG < 2) estimeaza faptul ca activitatile ce se vor desfasura în cadrul obiectivului de investitii vor produce o impurificare globala a factorilor de mediu APA.08 . periculos formelor de viata Mediu degradat. provocand tulburari formelor de viata Mediu grav afectat de activitatea umana. au fost facute aprecieri asupra indicelui de poluare globala a mediului. pentru diverse situatii. provocând stare de disconfort formelor de viata 3-4 4-6 >6 Mediu afectat de activitatea umana. AER. Tabelulnr.mediu supus efectului activitatii în limite admisibile.Conform datelor din literatura de specialitate.nota 10 Reprezentarea grafica a valorilor a condus la determinarea raportului dintre cele doua suprafete. Ipg = 1.

Prin . cu bazine de namol activ. Raportul la studiul de impact este elaborat în conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative: -OU 195/2005 aprobata prin Legea 265/2006 .Proiectul ce a facut obiectul studiului de impact va fi realizat cu finantare din fondurile alocate conform Ordonantei 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural. Din punct de vedere al schemei tehnologice de epurare s-au avut în vedere urmatoarele variante: -epurare mecano-biologica cu bazine de namol activ -epurare mecano-biologica cu nitrificare-denitrificare. .BREF Sistem de monitorizare. Titularul proiectului: PRIMĂRIA COMUNEI MILAs. Livia Pscas Denumirea proiectului: SISTEM DE CANALIZARE sI STAŢIE DE EPURARE PENTRU LOCALITATEA MILAs.BREF Sistemul de management comun al apelor uzate . statia va fi construita în partea de est a localitatii.Ordin al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului -Ordinul 863/2002 -Ordin al Ministrului Apelor si Protectiei Mediului privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. .2 ANALIZA ALTERNATIVELOR Pentru realizarea unei statii de epurare a apelor uzate menajere s-au studiat mai multe alternative de statii de epurare în scopul realizarii acestui obiectiv. -epurare mecano-biologicaî cu filtre biologice. Pentru amplasamentul propus nu exista o altenativa mai avantajoasa. jud. Bistrita-Nasaud Autorul studiului de impact: ing. judetul Bistrita-Nasaud 8.Legea Protectiei Mediului -Ordinul 860/2002 . În cadrul proiectului s-a ales varianta mecano-biologica cu eliminarea pe cale biologica a substantelor organice biodegradabile si a azotului amoniacal prin procese de nitrificare-denitrificare heterotrofa si hetero-autotrofa urmata de dezinfectie cu ultraviolete deoarece corespunde din punct de vedere a debitului si gradului de epurare necesar. în zona nelocuita.BREF Tratarea deseurilor.

Determinarea parametrilor apei epurate se va face prin recoltarea de probe din caminul prevazut în acest scop. 317 din 14.calitatea apelor epurate deversate în pârâul Comlod. mg/1 Valori admise 6.3 MONITORIZAREA Dupa punerea în functiune se vor monitoriza urmatorii factori de mediu: .8.procesele de nitrificare-denitrificare pe lânga reducerea azotului se face si o reducere a fosforului.2006 eliberat de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ "APELE ROMÂNE" DlRECŢIA APELOR "MUREs"sau impus urmatoarele conditii de deversare în emisar: -debitul apelor epurate va fi sub 5 l/s -parametrii apelor epurate evacuate în pârâu se vor încadra în valorile prezentate în tabelul nr. 8. Din punct de vedere a dimensionarii bazinului de omogenizare ape uzate si a bazinului de colectare namol s-a adoptat solutia unei înaltimi utile relativ mari pentru a reduce suprafata ocupata de bazine si implicit suprafata de contact cu aerul (se reduce mirosul). Din punct de vedere a gestionarii namolului s-au avut în vedere urmatoarele variante: -utilizarea namolului ca îngrasamânt pe terenuri agricole -incinerarea namolului -amenajarea unui depozit de deseuri S-a ales prima varianta având în vedere în primul rând criteriul economic si în al doilea rând reducerea cantitatii de deseuri ce trebuie eliminate. 9 Nr.5 . . pentru toti parametrii prevazuti in Avizul de Gospodarire al apelor.namolul rezultat din procesul de epurare Monitorizarea apei Statia de epurare este proiectata pentru un debit foarte mic «5 l/s) va avea un sistem propriu de monitorizare. Prin Avizul de Gospodarire a Apelor nr. cu frecventa saptamânala.crt 1 2 Indicatoru1 pH materii în suspensie U. 9.12.M. analiza lor se va face în laboratorul statiei dotat corespunzator. Tabelul nr.5 60 .

pericolul. Monitorizarea namolului Având în vedere compozitia predominant organica si continutul în nutrienti a namolului. cantitati de namoluri furnizate pentru agricultura. proprietarul statiei intentioneaza utilizarea lui în agricultura. când se utilizeaza namolurile de epurare în agricultura .3 4 5 6 7 8 9 10 CCO-Cr CBOs reziduu filtrant 1a 105°C substante extractibi1e azot amoniaca1 fosfor total Azotiti Azotati mg/l mg/1 mg/] mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 125 25 2000 20 3 2 2 37 -se va avea în vedere dotarea statiei de epurare cu aparatura necesara automonitorizarii pentru toti indicatorii specificati anterior. P . destinatarul namolurilor si locurile de utilizare. împrastierea namolului pe suprafetele agricole. -sa comunice. . MMGA si MAPDR nr.expunerea (conform Directivei Comisiei Europene 93/67/EEC). compozitia namolurilor. E . obligatiile producatorilor. într-o perioada de timp specificata si este descris sub forma ecuatiei: R= P/E unde: R-riscul. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor. În vederea monitorizarii. Producatorul de namol este responsabil de namol pentru tot ceea ce înseamna cantitatea. Conform Ord. transportul. la cererea autoritatilor competente.prevede conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca namolul pentru a putea fi utilizat în agricultura. conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca solul pe care poate fi utilizat. informatii care se gasesc în registrele de evidenta. 8. precum si pentru efectele acestuia asupra mediului si sanatatii omului dupa utilizare. respectiv a utilizatorilor de namoluri de epurare. producatorul de namol are urmatoarele obligatii: -sa tina la zi registre cu cantitati de namoluri produse.4 SITUATII DE RISC Riscul este dat de probabilitatea aparitiei unui efect negativ major cu impact dur asupra factorilor de mediu.

DESCRIEREA DIFICULTATILOR În perioada efectuarii studiului de impactului asupra mediului am întâmpinat urmatoarele dificultati: -nu exista legislatie europeana pentru statii de epurare ape menajere. zona poate fi considerata stabila deoarece: -din punct de vedere seismic conform Normativ P 100/92. utilajele folosite sunt fiabile.00 m fata de cota apei din pâraul Comlod. statia va fi dotata cu un grup electrogen cu puterea de 65 CPo 8.În acest caz ne putem confrunta cu riscuri naturale reprezentate de cutremure si inundatii si cele datorate activitatii desfasurate. defectiuni.7. -nu exista harti privind peisajul zonei -nu exista date privind debitul pârâului Comlod 8. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC Descrierea activitatii Statia de epurare este proiectata pentru un debit de 150 m3/zi corespunzator apelor uzate menajere rezultate din gospodarii ( 684 locuitori) si de la micile unitati din localitate.1. întreruperi de curent.08 si o perioad de colt Tc = 0.1 m.6. Adancimea de înghet este de 1 . Pentru cazuri de intreruperi ale energiei electrice pe durate mai mari de timp. Riscurile în functionare sunt: avarie. În functionarea rete1ei de canalizare si a statiei de epurare se vor desfasura urmatoarele procese: Colectarea apelor uzate menajere . repararea sau schimbarea acestora se poate face în intervale mici de timp. Conform SR 111000/1 . coeficientul seismic Ks = 0. Din dec1aratiile primarului comunei Milas rezulta ca aceasta zona nu prezinta pericol de inundare. Statia de epurare va fi amplasata pe un teren la 0 cota de +2. Procesul de epurarea apelor uzate menajere este mecano-biologic si cuprinde urmatoarele operatii: . Riscurile naturale sunt extrem de reduse. -statia de epurare va fi amplasata pe malul drept al pârâului Comlod la o distanta de 20 m fata de acesta.5.întreruperile de curent sunt foarte rare.apele uzate din gospodarii ajung gravimetric în reteaua de canalizare stradala respectiv în statia de epurare.91 zona este încadrata în harta de macrozonare seismica în macrozona de gradul VI. .

. Omogenizarea-egalizarea debitelor apelor uzate se face într-un bazin cu doua compartimente înseriate. Apele menajere vor fi epurate.se face într-un bloc compact containerizat suprateran.namolul va fi deshidratat si se va evacua ritmic de pe amplasament. Impactul prognozat asupra mediului Impactulinvestitiei asupra mediului este pozitiv în sensul în care se reduce cantitatea de ape uzate menajere evacuate direct în apele de suprafata si în ce1e subterane. reducerea substantelor organice pe baza de carbon. Parametrii de calitate si debitul apei epurate se vor monitoriza si se vor încadra în limitele prevazute în legislatia în vigoare. Evacuarea apei epurate . flocularea si sedimentarea compusilor pe baza de fosfor. Retinerea grasimilor se face în deznisipatorul-separatorul de grasimi. Procesele care au loc în aceasta etapa sunt : dozarea polielectrolitului. a materiilor în suspensie si absorbtia substantelor solide pe suprafata mediului plutitor. Masuri de diminuare a impactului Pentru protejarea factorilor de mediu sunt prevazute urmatoarele masuri: -deseurile rezultate în perioada realizarii obiectivului vor fi evacuate de pe amplasament de firma constructoare. Tratarea biologica . Namolul se va utiliza ca îngrasamant pe terenuri agricole. nitrificarea heterotrofa. Dezinfectia cu ultraviolete . Reziduurile se colecteaza în pubela ecologica.se face printr-o conducta si o gura de varsare în pârâul Cornlod. denitrificarea hetero-autotrofa.Retinere materii grosiere se face pe un gratar. se va deshidrata prin dirijarea lui în saci filtranti. nitrificarea autotrofa în prezenta oxigenului. Totodata mentionam faptul ca atât apele uzate cât si namolul vor fi tratate în diferite etape ale procesului de epurare cu biopreparate care au rolul de a reduce cantitatea de namol si de a elimina mirosurile neplacute. Omogenizarea se realizeaza cu ajutorul unui mixer submersibil. la evacuarea în emisar concentratiile de poluanti vor fi în limita valorilor prevazute de normativele în vigoare. Retinerea nisipului se face într-un deznisipator vertical. nisipul se colecteaza într-un container de deseuri menajere sau în saci permeabili de rafie. Namolul va fi tratat cu polielectrolit si biopreparate.se face cu ajutorul unei unitati prevazuta cu lampi neimersate. Influenta lor asupra apelor de suprafata va fi nesemnificativa. acestea se trateaza cu biopreparate dupa care urmeaza circuitul deseurilor. oxidarea intracelulara a produsilor de hidroliza. .

Blitz E. 5. Medicala. Ed. Negulescu M . -Epurarea apelor uzate menajere.nota 10 Prognoza asupra calitatii vietii si asupra conditiilor sociale Prin realizarea obiectivu1ui "Canalizare menajera si statie de epurare pentru localitatea Milas. ed. Tehnica.Chimia sanitara a mediului. 2007.Epurarea apelor uzate industriale. s-a realizat încadrarea calitatii fiecarui factor de mediu. . 4. vol I. Prin 1ucrarea proiectata se urmareste si ridicarea gradu1ui de confort al locuitorilor din localitate. .nota 10 SOL . judetul Bistrita-Nasaud". Tehnica. Manescu S.-punerea în functiune si exploatarea statiei va fi facuta de persoane instruite în acest scop si cu respectarea instructiunilor de operare si intretinere (în special în primele luni de functionare a statiei) Concluzii majore care au rezultat din evaluarea impactului Pentru aprecierea impactului produs asupra mediului înconjurator de desfasurarea activitatilor la STAŢIA DE EPURARE MILAs s-a ape1at la o metoda de evaluare comparativa între starea ideala a mediului si starea posibila datorata activiattii viitoare. APA si SOL. Editura Casa Cartii de stiinta. 6. se urmareste reducerea po1uarii apelor de suprafata si a apelor din panza freatica ca urmare a activitatilor umane în centre populate. Ed. Evaluarea impactului antropic asupra mediului. Dan Robescu & Co.Ruxandra-Malina Petrescu-Mag.Tehnologii. pe o scara de bonitate de la 1 la 10 si s-au acordat urmatoarele note: APA . instalatii si echipamente pentru epurarea apei. Munteanu.nota 9 AER . luându-se în discutie trei factori de mediu: AER. Cluj-Napoca. asumate de România în negocieri1e realizate în vederea aderarii 1a Comunitatea Europeana BIBLIOGRAFIE 1. Octavian-Liviu. 2. Cluj-Napoca. În acest sens pentru obiectivul analizat. Realizarea acestei investitii face parte din sarcini1e privind reducerea po1uarii. 3. Politici si Strategii Privind Evaluarea Globala de Mediu. 2005.

210/2004 si prin Ordinul MMGA nr. Ordinul MAPM nr. Editia a II-a. www.ro/acord-mediu 10.ro 14. liviumuntean. Bucuresti.ro/dosare/mediu 11. Protectia si ingineria mediului. www. 2002. 344/708/2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protectia mediului si în special a solurilor când se utilizeaza namolurile de epurare în agricultura.ro 12. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzînd deseurile. 8. 23. 19. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu. completata si aprobata prin Legea nr. Editura economica. Ordinul MMGA si MAPDR nr. 20. Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. HG nr. 265/2006.googlepages. Ordinul MAPPM nr.guv. 24.Vladimir Rojanschi. 22. Legea Apelor nr. HG nr. Florina Bran. 21. 107/1996. 16. Ordinul 863/2002 privind aprobarea ghidurilor aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului. HG nr.1037/2005.anpm.7. Legea Apelor nr. 352/2005. 17. OUG nr.com 13. modificat prin Ordinul MAPAM nr. modificata si completata prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul acatic a apelor uzate. 15. Gheorghita Diaconu. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare. 18. . modificata. modificata si completata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006. 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private. www. 195/2005 privind protectia mediului. www. 107/1996. www.ro 9. inclusiv deseurile periculoase. modificata si completata prin Legea 310/2004 si Legea 112/2006.europa.mmediu.avize-mediu.

25. Prospect Sisteme compacte pentru epurarea apelor uzate municipale si industriale. Studii geologice. Legea nr. . 29. Informatii obtinute de la Satia Meteorologica Bistrita.Complexul muzeal Bistrita.statii de epurare de capacitate mica si foarte mica. geografice . 26.Normativul NP 08912003 -pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti . privind regimul deseurilor. EEC EUROPE LTD. 27/2007 privind aprobarea Ordonantei nr. 27. 28. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta nr.2000.06. 78/16.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->