Sunteți pe pagina 1din 39

Scurt istoric

Comuna Bunesti este situate la 17 km de municipiul Suceava-resedinta de judet si la 7 km de municipiul Falticeni. Ea se invecineaza cu urmatoarele localitati: Nord cu comuna Bosanci; Sud cu comuna Radaseni si municipiul Falticeni; Est cu comuna Pleesesti si parte din comuna Hartop; Vest cu parte din comuna Radaseni si comuna Bosanci; Satul Bunesti este partial asezat pe paraul Bunestiului(al granite)si care in acele vremuri a despartit satul Bunesti in doua parti,una a imperiului Austro-ungar si alta a Romaniei. Au ramas doua constructii din acea perioada care se mentin si care se gasesc,Primaria Bunesti,caminul Cultural Bunesti si Biblioteca Comunala.Starea constructiilor fiind buna,suferind pe parcurs unele modificari adaptabile scopului de folosinta. Prima biserica ce s-a construit aici pe locul putin mai sus de actual biserica,a fost biserica cu hramul Sf.Mucenic Haralambie,construita din lemn de dimensiuni mici,pe vremuri decalarata monument istoric,ctitor fiind Vasile Ciurea si a existat pana la primul razboi mondial. Populatia comunei a avut legaturi directe cu municiipile Falticeni si Suceava,in scopul rezolvarii problemelor economice si administrative.Dupa impartirea teritoriala din 1968,comuna Bunesti este compusa din satele:Bunesti(resedinta de comuna),Petia,Uncesti si Podeni Ses. Conform datelor statistice rezultate de la directia de statistica a judetului Suceava,populatia comunei Bunesti este de 2700locuitori,din care 1374 sunt barbati si 1326 sunt femei.

SATUL Bunesti Podeni Podeni-Ses Petia Uncesti

TOTAL 640 475 34 843 708 2700

BARBATI 323 240 18 431 362 1374 317 235 16 412 346 1326

FEMEI

Totalul locuitori

I Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza


Administratia publica in unitatile adiministrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii,autonomiei locale,deconcentrarii serviciilor publice,eligibilitatii autoritatiilor administratiei publice locale,legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit. Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solution si de a gestiona,in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta,treburie publice,in conditiile legii. Acest drept se exercita de consilile locale si primari,precum si de consiliile judetene si presedintii acestor autoritatii ale administratiei publice locale alesi prin vot universal,egal,direct si liber exprimat. Autonomia locala este numai administrative si financiara,fiind exercitata pe baza si limitele prevazute de lege.Ea priveste organizarea,functionarea,competentele si atributiile,precum si gestionarea resurselor care potrivit legii apartin comunei,orasului,minicipiului sau judetului. Raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale din commune,orase si municipii si autoritatiile administratiei publice de la nivelul judetean se bazeaza pe principiile autonomiei,legalitatii,responsabilitatii,cooperari si solodaritatii in rezolvarea problemelor intregului judet. Autoritatile administratiei publice locale administreaza,dupa caz,dispun de resursele financiare,precum si de bunurile proprietate publica sau private ale comunelor,oraselor,municipiilor si judetelor,in conformitate cu principiul autonomiei locale. Unitatile administrative-teritoriale au dreptul ca,in limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive,sa coopereze si sa se asocieze si cu unitati administrative-teritoriale din strainatate,in conditiile legii,prin hotarari ale consiliilor locale sau consiliilor judetene,dupa caz. Consiliile judetene pot initia si derula programe judetene de dezvoltare,finantate din bugetul local al judetului si prevazute distinct in cadrul acestuia. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazut de lege pentru alegerea autoritatiilor administratiei publice locale. Alesii locali sunt primarul si consilierii locali Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritatii ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din commune,orase si municipii,in conditiile legii.

In scopul asigurarii autonomiei locale,autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie sis a perceapa impozite si taxe locale,sa elaboreze si sa aprobe bugetele locale ale comunelor,oraselor,municipiilor si judetelor,in conditiile legii. Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului In functie de numarul de locuitori ai comunei,oras,municipiu,raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau,dupa caz,la data de 1iulie a anului care precede alegerile,dupa cum urmeaza.

Numarul de locuitori a comunei/oras

Numar consilieri

Pana la 1.500 Intre 1.501-3.000 Intre 3.001-5.000 Intre 5.001-10.000 Intre 10.001-20.000 Intre 20.001-50.000 Intre 50.001-100.000 Intre 100.001-200.000 Intre 200.001-400.000 Peste 400.000

9 11 13 15 17 19 21 23 27 31

Constituirea consiliilor locale se face in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor,dupa indeplinirea prevederilor art.38 alin(1)si (11)din Legea nr.334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale,cu modificarile si completarile ulterioare.Convocarea consilierilor declarati alesi pentru sedinta de constituire se face de catre prefect.Sedinta este legala constituita daca participa cel putin doua traimi din numarul consilierilor alesi.Pentru validarea mandatelor,consiliile locale aleg prin vot deschis,dintre membrii lor,pe intreaga durata a mandatului,o comisie de validare alcatuita din 3-5consilieri. Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun in fata consiliului local urmatorul juramant in limba romana. Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac,cu buna credinta,tot ce imi sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei/orasAsa sa-mi ajute Dumnezeu!.Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.

Consiliul local are initiative si hotaraste in conditiile legii,in toate problemele de interes local,cu exceptia celor care sunt date prin lege in competent altor autoritati ale administratiei publice locale sau central. Dintre atributiile principale ale consiliului local stabilite prin Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale amintim: Allege din randul consilierilor viceprimarul,stabileste in limitele normelor legale,numarul de personae din aparatul propriu; Aproba statutul comunei precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului; Aproba bugetul local,imprumuturile,virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare,aproba contul de incheiere a exercitarii titlului bugetar,stabileste impozitele si taxele locale,precum si taxele special in conditiile legii; Aproba,la propunerea primarului,in conditiile legii,organigrama,statutul de functii,numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate ale institutiilor si servicilor publice,precum si ale regulilor autonome de interes local; Administreaza domeniul public si privat al comunei; Infiinteaza institutii publice,societati comerciale si servicii publice de interes local; Analizeaza si aproba in conditiile legii,documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local si asigura conditii necesare reactualizarii acestora;etc In exercitarea atributilor ce ii revin,consiliul local adopta hotarari cu votul majoritatii membriilor prezenti,in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate. Hotararile cu character normative devin obligatorii si produc effect de la data aducerii la cunostinta publica,iar cele individuale,de la data comunicarii. Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte,sau dupa caz,in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului,precum si pentru hotararile pe care le-au votat. Dupa constituirea consiliului local isi organizeaza comisii de specialitate,pe principalele domenii de activitate. Consiliul local al comunei Bunesti este format din 11 consileri,impartiti in trei comisii de specialitate:

Comisia pentru programe de dezvoltare economicsociala,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al comunei,agricultura sigospodarie comunala.Cuprinde 5 consilieri avand urmatoarea component: Dolcean A.Ioan Dolceanu C.Ioan Gafincu Constantin Mierlea Gheorghe Pascovici Vasile Comisia pentru administratie publica locala,juridical,urbanism si amenajarea teritoriului,apararea ordinii si linistii publice,a drepturilor cetatenilor.Cuprinde 3consilieri: Lucaci Mihai Paiusi Ioan Morosanu Constantin Comisia pentru invatamant,sanatate si familie,munca si protective sociala,protectia mediului activitatii social-culturale,culte,turism,activitati sportive si de agreement.Consilieri sunt: Dimitrie Laurentiu-Catalin Gumina Mihai Beraru Vasile Aceasta hotarare este inregistrata in registru cu nr.30 in 18.06.2008. Dintre atributiile principal ale primarului,stabilite prin Legea nr 215/2001Legea administratiei publice locale,amintin: Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor,a prevederilor Constitutiei,precum si punerea in aplicare a legilor; Asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului local.In situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala,in termen de 3 zile de la adoptare,il sesizeaza pe prefect; Intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiilor bugetare si le supune spre aborbare consiliului local; Exercita functia de ordonator principal de credite; Asigura ordinea publica si linistea locuitorilor;

Ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il supune spre aprobarea consiliului local; Conduce serviciile publice locale si asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; Supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si de ajutor social; Indeplineste functia de ofiter de stare civila; Propune consiliului local spre aprobare,in conditiile legii,organigrama,statul de functii,numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate; Raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei;etc. Primarul reprezinta unitatea administrative-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice,cu persoanele fizice sau juridice,romane sau straine,precum si in justitie. Semnul distinctiv al primarului este o esarfa in culorile drapelului national al Romaniei. Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou ales.Mandatul primarului poate fi prelungit,prin lege organic,in caz de razboi,calamitate naturala,dezastru. El inceteaza de drept in conditiile legii statului alesilor locali,precum si in urmatoarele situatii: a)daca acesta se afla in imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave,certificate,care nu permite desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic. b)daca acesta nu isi exercita,in mod nejustificat mandatul timp de 45 de zile consecutive. Mandatul primarului inceteaza ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia,organizat in conditiile legii conform procedurii prevazute la art.55 alin(3)-(7).

IIOrganizarea interioara a institutiei


Consiliul local al comunei Bunesti,judetul Suceava,in baza prevederilor art.38, (1),(2)lit.e din Legea 215/2001-Legea administratiei publice locale a aprobat Hotararea nr.39/2.012.2005 privind Regulamentul de Ordine Interioara a Primariei comunei Bunesti,judetul Suceava.

Conform continutului regulamentului mai sus mentionat activitatea este structurata pe urmatoarele compartimente: Compartimentul juridic; Compartimentul auditor; Compartimentul financiar contabil; Compartimentul Gospodarire Deservire; Compartimentul urbanism,gestiunea teritoriului,a populatiei si gospodariilor; Compartimentul asistenta sociala si autoritate tutelara; Compartimentul informatics; Biblioteca; Primarul,in calitatea sa de sef al administratiei publice locale,raspunde de intreaga activitate din primarie potrivit competentelor stabilite de lege.
Relaiile dintre compartimentele Aparatului propriu al Consiliului local n relaiile dintre Consiliul local al comunei Bunesti, ca autoritate deliberativ i Primar, ca autoritate executiv nu exist raporturi de subordonare, se formeaza numai relaii de colaborare. Principalele tipuri de relaii funcionale i modul de stabilire al acestora se prezint astfel: A Relaii de autoritate ierarhice: subordonarea viceprimarului fa de primar

subordonarea directorilor executivi i efilor serviciilor independente fa de primar i dup caz, fa de viceprimar sau fa de secretaru comunei Bunesti, n limita competenelor stabilite de legislaia n vigoare, a dispoziiilor primarului i a structurii organizatorice

subordonarea efilor de servici fa de directorii executivi dup caz subordonarea personalului de execuie fa de directorul executiv, eful de serviciu, birou sau compartiment dup caz. B Relaii de autoritate funcionale: Se stabilesc de ctre compartimentele de specialitate din structura organizatoric a Primriei comunei Bunesti cu serviciile publice i instituiile publice din subordinea Consiliului local, precum i cu regiile autonome i societile comerciale din subordinea Consiliului local Bunesti sau la care acesta este acionar, n conformitate cu obiectul de

activitate, atribuiile specifice fiecrui compartiment sau competenele acordate prin dispoziia Primarului i n limitele prevederilor legale. C Relaii de cooperare: Se stabilesc ntre compartimentele din structura organizatoric a Primriei comunei Bunesti sau ntre acestea i compartimentele corespondente din cadrul unitilor subordonate Consiliului local Bunesti sau la care acesta este acionar. Se stabilesc ntre compartimentele din structura organizatoric a Primriei comunei Bunesti i compartimente similare din celelalte structuri ale administraiei centrale sau locale, O.N.G.-uri etc. din ar sau din strintate. Aceste relaii de cooperare exterioar se stabilesc numai n limitele atribuiilor compartimentului sau a competenele acordate prin dispoziia Primarului sau hotrrilor Consiliului local Bunesti. D Relaii de reprezentare: n limitele legislaiei n vigoare i a mandatului acordat prin dispoziie de Primar, Viceprimar, Secretarul comunei sau personalul compartimentelor din structura organizatoric reprezint Primria comunei Bunesti n relaiile cu celelalte structuri ale administraiei centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc. din ar sau strintate. E Relaii de inspecie i control: Se stabilesc ntre compartimentele specilizate n inspecie i control ( Direcia economico-financiar ), personalul mandatat prin dispoziia Primarului, care desfoar activiti supuse inspeciei i controlului, conform competenelor stabilite prin Legea administraiei publice locale nr. 215/2001 republicat sau prin alte prevederi legale n vigoare.

Atribuiile Strii civile


Compartimentul de stare civil din cadrul aparatului propriu al Consiliului local a comunei Bunesti nregistrez actele i faptele de stare civil n registrele de natere, cstorie i decese i elibereaz certificatele de stare civil, asigur oficierea cstoriei de ctre ofierii de stare civil n condiiile legii, ntocmete buletinele statistice de natere, cstorie i deces i le comunic Direciei judeene de statistic, comunic organelor prevzute de lege orice modificare intervenit n starea civil a unei persoane, efectueaz meniuni despre retragerea sau renunarea la cetenia romn, nainteaz organelor locale de poliie i centrului militar judeean actele de identitate i livretele militare ale celor decedai, primete cereri de schimbare a numelui pe cale administrativ i nainteaz organului de poliie dosarele

respective, asigur securitatea certificatelor de stare civil, pstrarea i conservarea registrelor i a celorlalte documente de stare civil, nainteaz dup completare registrele de stare civil exemplarul II la Consiliul judeean Suceava, asigur ntocmirea anexelor pentru deschiderea procedurii succesorale, sesizeaz organele de poliie asupra eventualelor cazuri de dispariie a certificatelor de stare civil, ntocmete livretul de familie i efectueaz lucrri de registratur i arhivare a actelor de stare civil (art.17 alin 3 din Regulamentul de organizare i funcionare pentru aparatul propriu al Consiliului local al comunei Bunesti). n ceea ce privete activitatea de nregistrare a naterilor, starea civil, primete declaraiile i actele primare care stau la baza nregistrrii naterii, nregistrarea dup identificarea persoanelor i verificarea autenticitii documentelor prezentate, completeaz actele de natere n registrele de stare civil pentru nou nscui, completeaz certificatele de natere pentru actele de natere nregistrate n registrele de stare civil pentru nou nscui i eliberarea lor solicitanilor, ndosariaz declaraiile de natere n ordine cronologic i depunerea lor n arhiva de documente primare de stare civil, completeaz actele de natere ca urmare a nregistrrii sentinelor judectoreti rmase definitive i irevocabile de adopie ale copiilor i eliberarea certificatelor corespunztoare, completeaz comunicrile de meniuni pentru copiii adoptai i transmiterea spre operare la primriile locurilor de natere n termen de 10 zile; operarea respectivelor meniuni n registrele pentru nscui ale comunei Bunesti i nscui n comuna Bunesti, transmiterea apoi spre operare i la exemplarul II aflat la Consiliul judeean Suceava, completeaz actele de natere pentru nregistrarea copilului gsit i eliberarea certificatelor de natere corespunztoare, completeaz actele de natere ca urmare a sentinelor de judecat, de nregistrare tardiv a naterii, rmase definitive i irevocabile i eliberarea certificatelor de natere corespunztoare, completeaz actele de natere ca urmare a aprobrii Direciei Generale de Eviden Informatizat a Persoanei Serviciul Central de Stare Civil Bucureti a persoanelor a cror natere s-a produs n strintate i a fost nregistrat la autoritatea public administrativ teritorial de pe teritoriul statului respectiv i eliberarea certificatelor de natere corespunztoare, completeaz i transmite lunar, la Direcia Statistic Judeean, a buletinelor statistice pentru nscui.Pentru copiii adoptai, atribuie codurile numerice personale pentru nou-nscui, ncomuna Bunesti, pe baza datelor nscrise n actul de natere i ntocmete opis-ul alfabetic, pentru nou-nscui din comuna Bunesti nregistrai anual n registrele de stare civil.

n ceea ce privete activitatea de nregistrare a cstoriilor, starea civil primete i nregistreaz declaraiile de cstorie date de ctre soi n faa ofierului de stare civil, identificarea persoanelor i verificarea legalitii documentelor necesare, programeaz oficierea cstoriei conform legii 119/1996 republicat i afiarea n extras, conform legii 23/1999, a declaraiei de cstorie,ncheie cstorii de ctre ofierul de stare civil conform programrii stabilite i semnate de ctre ambii soi i ofierul de stare civil, la sediul strii civile pe raza administrativ teritorial unde i are domiciliul sau reedina unul dintre viitorii soi, ntocmete actele de cstorie n registrele de stare civil pentru cstorii, dup luarea consimmntului ambilor soi, elibereaz certificatul de cstorie n urma oficierii, completez i transmite buletinele statistice de cstorie la Direcia Judeean de Statistic, ndosariaz declaraiile de cstorie, le transcrie n ordine cronologic i le depune n arhiva de acte primare de stare civil, completeaz i transmite comunicrile de meniuni de cstorie la primriile locurilor de natere ale viitorilor soi, n termen de 10 zile de la oficierea cstoriei, primete dosarele cetenilor ale cror acte s-au produs i nregistrat n straintate pentru transcrierea i transmiterea spre soluionare Poliiei comunei Bunesti, nscrie aprobrile de transcriere date de D.G.E.I.P. Bucureti Ministernul de Interne pentru ntocmirea actelor de cstorie n registrele de stare civil pentru cstorii ale comunei Bunesti i eliberarea certificatelor de cstorie corespunztoare, completeaz extrasele de pe actele de cstorie n cazul n care unul dintre soi este cetean strin i transmiterea Poliiei judeului Suceava, Serviciul Paapoarte precum i D.G.E.I.P. Bucureti Ministernul de Interne, elibereaz certificatele de cstorie n cazuri de pierdere sau deteriorare dup identificarea solicitantului. n ceea ce privete activitatea de nregistrare a deceselor, starea civil primete i nregistreaz declaraiile de deces procednd la identificarea declaranilor i verificnd actele prezentate, completeaz actele de deces n registrele de stare civil pentru decedai n dou exemplare i eliberez certificatele de deces corespunztoare declaranilor, elibereaz adeverina de nhumare sau incinerare a cadavrului pe baza cruia urmeaz s se fac nhumarea sau incinerarea, completeaz i transmite lunar borderoul cu buletinele decedailor i datele de stare civil ale acestora Poliiei comunei Bunesti, completeaz actele de deces ca urmare a sentinelor judectoreti rmase definitive i irevocabile de moarte prezumat i eliberarea certificatelor de deces corespunztoare, completeaz actele de deces ca urmare a aprobrii de transcriere a D.G.E.I.P. Bucureti - pentru cetenii romni decedai n

strintate i nregistrai la primriile din statele respective i eliberarea certificatelor de deces corespunztoare, completeaz i transmite n termen de 10 zile comunicrile de meniuni pentru decedai la primriile locurilor de natere ale acestora, respectiv cstorie, iar pentru decedaii nscui, respectiv cstorii n comuna Bunesti, opereaz aceste meniuni n registrele de natere, respectiv cstorie, transmindu-le la exemplarul II spre operare, completeaz extrasul de pe actele de deces pentru cetenii strini decedai i nregistrai n registrele de stare civil pentru decedai i transmiterea la Poliia judeului Suceava, completeaz i transmite lunar buletinele statistice pentru decedai la Direcia Judeean de Statistic, nregistreaz n registrele de stare civil pentru decedai a cadavrelor neidentificate, opereaz comunicrile de identificare fcute de Poliie sau Parchet n registrele de stare civil pentru decedai ntocmind meniunile corespunztoare i eliberarea certificatelor de deces corespunztoare, completeaz opis-ul alfabetic anual privind decedaii nregistrai n registrele de deces, elibereaz certificatele de deces n cazurile de pierdere sau deteriorare ale acestora la solicitarea cetenilor pentru persoanele decedate i nregistrate n comuna Bunesti. Starea civil elibereaz livretul de familie la cererea scris a reprezentantului familiei, iar casieria strii civile ncaseaz taxele locale pentru eliberarea certificatelor de stare civil, nregistrarea actelor de stare civil conform H.C.L.M. 471/2001 anexa 9, H.C.L.M. 499/2001 anexa 1 i Legii 119/1996 cap.7 contravenii conform legii 32/68 si depunerea la casieria central a Primriei comunei Bunesti. Arhiva Strii Civile elibereaz certificatele de natere n cazurile de pierdere sau deteriorare la solicitarea cetenilor nscui n comuna Bunesti; solicit prin coresponden de la alte primarii certificatele de natere, cstorie sau deces ale persoanelor domiciliate n comuna Bunesti, nscrie declaraiile de recunoatere ulterioar a copiilor i elibereaz certificatele de natere corespunztoare, n registrele de stare civil de natere; nscrie n registrele de stare civil de natere sentinele de tgada paternitii rmase definitive i irevocabile i elibereaz certificatele de natere corespunztoare; nscrie sentintele judectoreti de stabilire de filiaie rmase definitive i irevocabile i elibereaz certificatul de natere corespunzator; nscrie sentinele judectoreti de ncuviinare de nume rmase definitive i irevocabile i elibereaz certificatele de natere corespunzatoare, n registrele de stare civil de natere; nscrie n registrele de stare civil de natere, cstorie sau deces sentinele judectoreti rmase definitive i irevocabile de rectificare, completare sau anulare i elibereaz certificatele corespunztoare ; ntocmete dosarele de schimbare de nume i

nainteaz spre aprobare la Poliia comunei Bunesti, nscrie n registrele de stare civil de natere i cstorie deciziile de schimbare de nume sau prenume i elibereaz certificatele corespunztoare; ntocmete comunicrile de meniuni pentru toate modificrile n statutul civil al persoanei precizate anterior si le transmite spre operare la primria locului de natere, respectiv cstorie; transmite borderoul lunar de comunicri, de modificri n statutul civil al persoanei la Serviciul de eviden informatizat a persoanei; primete dosarele de reconstituire sau ntocmire ulterioar a actelor de stare civil, iar dup semnarea dispoziiei de ctre primar, nregistreaz respectivul act; nscrie meniunile privind acordarea sau pierderea ceteniei romne n actele de stare civil pe baza comunicrilor primite de la Direcia General de Eviden Informatizat a Persoanei - Bucureti; nscrie meniunile de cstorie, deces, filiaie, primite de la alte primrii, n registrele de natere, respectiv cstorie; reface opisele alfabetice de natere, cstorie sau deces privind actele de natere, cstorie sau deces nregistrate; ntocmete inventarul arhivei de registre de stare civil respectiv natere, cstorie, deces reactualizndu-l, asigurnd integritatea respectivelor documente ; ntocmete inventarul de documente primare ce stau la baza nregistrrilor actelor de natere, cstorie, deces, filiaie, schimbri n statutul civil al persoanei reactualizndu-l i asigurnd integritatea respectivelor documente. Legile n baza crora funcioneaz compartimentul Stare civil din cadrul Aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Bunesti sunt Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil republicat (legea 117/2006), Metodologia de aplicare unitar a dispoziiilor Legii nr 119/1996, Decretul nr. 975/1968 cu privire la nume, Legea nr.105/1996 cu privire la evidena populaiei i cartea de identitate, O.G. 41/2003 privind dobndirea/ schimbarea de nume.
CERERE DE SCHIMBARE DE NUME

Subsemnatul _____________________________________________________________
(numele i prenumele)

nscut

la

data

de

______________________________ n _________________ schimbarea numelui str.

de

profesie

_______________________ nr.

de

cetenie judeul n

______________________ i naionalitate __________________________ posesor al buletinului de identitate seria _______ nr. _________________ V rog domiciliat s aprobai ___________________________ familie din _________ ____________________________ de _____________________________ _______________________________ pentru urmtorii copii minori:

1. - _______________________________________________________________________
(numele de familie, prenumele, locul i data naterii)

2.

- _______________________________________________________________________

(numele de familie, prenumele, locul i data naterii)

3. - _______________________________________________________________________
(numele de familie, prenumele, locul i data naterii)

n susinerea cererii rspund la urmtoarele: - Nume anterioare pe care le-am purtat sau porecla i proveniena lor ___________________ ______________________________________________________________________________ Motivele cererii sunt: (se vor dezvolta pe larg, artnd i proveniena numelui sau prenumelui solicitat). _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ _ - Prinii: tata ________________________________________________________________ mama _____________________________________________________________
(numele de familie i prenumele)

(numele de familie i prenumele)

Dac

prinii

i-au

schimbat

numele

sau

prenumele

prin

decizie

administrativ

_______________________________________________________________________________ Starea civil ____________________________ (necstorit, cstorit, divorat, vduv) Soul (sau soia) ___________________________________________________________
(numele i prenumele)

Tata __________________________________________ Mama ________________________________________ Locul i data cstoriei ______________________________________________________ Locul Ocupaia i data divorului sau instituia locul sau i data unde s-a nregistrat decesul la soului data (soiei) cererii _______________________________________________________________________________ petiionarului, ntreprinderea unde lucreaz _______________________________________________________________________________ Dac a fost n strintate (motivul, unde i cnd) _______________________________________________________________________________ Declar c rspunsurile date corespund realitii i c am luat cunotin de faptul c orice declaraie necomplet sau nesincer se pedepsete n conformitate cu dispoziiile Codului penal. Anexez urmtoarele acte: 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ 3. ___________________________________ 4. __________________________________ 5. __________________________________ 6. __________________________________

Data ____________________

Semntura ____________________

Se aprob,

Domnule Primar,

Subsemnatul

________________________________

domiciliat

___________________

str

__________________________ nr.______ bl._______ ap.___________ judeul Suceava, rog a mi se aproba nregistrarea tardiv a fiului/ fiicei _________________________________ nscut la data de ___________________ ntruct: __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ _________________________________________

Data _____________________

Semntura __________________________

Dat n faa noastr Delegat stare civil Semntura ___________________ Anexa 24

DECLARAIE

Subsemantul

_______________________________ judeul

nscut

la

data n

de

__________________

_____________________________,

________________,

domiciliat

__________________

strada

______________________________________________ nr. _________ jud. _______________ posesor al buletinului de identitate seria ___________ nr. _____________________ prin prezenta recunosc ca fiind al meu copilul ________________________________________ nscut la data de _____________________ de ctre ___________________________________ i doresc s-mi poarte numele.

Data ____________________ Semntura, ___________________________

Subsemnata, __________________________________ sunt de acord ca fiul (fiica) meu (mea) nscut(-) la data de ____________________ n __________________________ jud. _____________ din relaiile mele cu numitul __________________________________ s poarte numele de familie ______________________________.

Semntura, ___________________________

Actele de stare civil Actele de stare civil au att un cuprins restrns fiind desemnate doar cele trei acte de stare civil ntocmite, de natere, de cstorie i de deces - ct i un cuprins larg , fiind avute in vedere att cele trei acte de stare civil, ct i certificatele eliberate pe baza lor i duplicatele de pe acestea din urm. Sunt acte de stare civil, nscrisurile oficiale, special tiprite i completate, avnd denumiri ca act de natere, act de cstorie i act de deces, precum i certificat de natere, certificat de cstorie i certificat de deces, ca i duplicatele acestor certificate, eliberate n condiiile legii. n conformitate cu prevederile art.1 din Legea nr.119/1996 republicat, Actele de stare civil sunt nscrisuri autentice prin care se dovedete naterea, cstoria sau decesul unei persoane. De starea civil sunt legate drepturi i obligaii care intereseaz att statul, ct i persoana fizic. Aceast situaie necesit i justific organizarea unui sistem de prob a starii civile, asigurat prin nregistrarea de ctre organele de stat a tuturor acelor mprejurri componente ale strii civile a persoanei. Prin nregistrri de stare civil se neleg operaiunile juridice de consemnare n registrele de stare civil a actelor de stare civil, precum i a altor elemente prevzute de lege, operaiuni efectuate, n condiiile legii, de ctre organele cu atribuii de stare civil. Necesitatea i rolul nregistrrilor de stare civil sunt relevate de art. 1 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civil, Actele de stare civil se ntocmesc n interesul statului i al persoanei i servesc la cunoaterea numrului i structurii populaiei, a situaiei demografice, la aprarea drepturilor i libertilor fundamentale ale cetenilor. Potrivit art. 2 din Decretul nr. 31/1945, Starea civil se dovedete cu actele ntocmite sau cu cele nscrise, potrivit legii, n registrele de stare civil. Certificatele eliberate n temeiul registrelor de stare civil au aceeai putere doveditoare ca i actele ntocmite sau nscrise n registre. Legea nr.119/1996 conine n art.13, un text similar, Starea civil se dovedete cu actele ntocmite n registrele de stare civil, precum i cu certificatele de stare civil eliberate pe baza acestora.

Potrivit prevederilor din Legea nr. 119/1996, Atribuiile de stare civil se ndeplinesc de ctre consiliile judeene i de ctre autoritile administraiei publice locale ale municipiilor, sectoarele municipiului Bucureti, oraelor i comunelor, prin ofierii de stare civil. Sarcini de stare civil mai au efii misiunilor diplomatice i ai oficiilor consulare de carier a Romniei. Ministerul de Interne, prin Direcia de eviden a populaiei, i actualul Minister al Administraiei Publice, conform dispoziiilor art.72 din Legea nr.119/1996, ndrum i controleaz, n condiiile legii, autoritile administraiei publice locale i judeene n domeniul strii civile de pe ntreg teritoriul. Organizarea nregistrrilor de stare civil comport dou aspecte, i anume, organele competente s efectueze nregistrri de stare civil si registrele de stare civil. Organele ce au competena s efectueze nregistrri de stare civil sunt consiliile judeene i autoritile administraiei publice locale ale municipiilor, oraelor, comunelor, prin ofierii de stare civil, din art.2 al Legii nr. 119/1996 rezult c aceste organe au dou importante atribuii de stare civil, in registrele de stare civil i efectueaz nregistrrile de stare civil. Alte organe sunt primriile locului de coborre sau de debarcare n cazul n care naterea, cstoria sau decesul au avut loc n tren, nav sau aeronav, comandantul navei, aeronavei i reprezentanii diplomatici ori consulari ai Romniei. Registrele de stare civil se in, potrivit art. 2 din Legea nr.119/1996, n dublu exemplar i se completeaz manual cu cerneal de culoare neagr. Reguli privind nregistrarea actelor de stare civil n Legea nr.119/1996 i n Metodologia de aplicare unitar a dispoziiilor acesteia sunt prevzute regulile nregistrrilor de stare civil. Exist dou categorii de reguli, unele generale i celelalte speciale. Ca reguli generale sunt de reinut urmtoarele:

nregistrrile de stare civil se efectueaz pe baza unei declaraii fcut personal; nregistrrile fcute de o persoan necompetent, rmn valabile, chiar dac n realitate nu avea calitatea de delegat de stare civil; nregistrrile se fac n limba romn, folosindu-se alfabetul latin;

Anularea, rectificarea sau completarea unei nregistrri de stare civil se poate face numai n temeiul unei hotrri judectoreti rmas definitiv i irevocabil (art.57 L.119/1996) Pe baza nregistrrilor din registrele de stare civil se elibereaz numai celui ndreptit, un certificat constatator. Reguli speciale exist pentru nregistrarea naterii, adopiei, cstoriei, divorului, decesului, schimbrii pe cale administrativ a numelui, actelor de stare civil n caz de mobilizare, rzboi ori participare la misiunile de meninere a pcii sau n scop umanitar. Pe lnga aceste reguli mai exist i reguli privind reconstituirea i ntocmirea ulterioar, reguli prevzute de art.16, respectiv art.52-53 din Legea 119/1996. Reconstituirea actelor de stare civil se poate face la cerere, dac registrele de stare civil fost pierdute sau distruse, n totalitate sau n parte i se mai poate reconstitui atunci cnd actul de stare civil a fost ntocmit n strintate i nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act. ntocmirea actelor de stare civil se poate cere dac ntocmirea actului de natere sau de deces a fost omis dei au fost depuse actele necesare ntocmirii acestuia i de asemenea dac ntocmirea actului de cstorie a fost omis, dei a fost luat consimmntul soilor de ctre ofierul de stare civil. nregistrarea naterii Naterea se nregistreaz la primria municipiului, sectorului, oraului sau comunei n care s-a produs. Termenul pentru declararea i nregistrarea naterii difer de la caz la caz, cum ar fi 15 zile de la data naterii, pentru copilul nscut viu i aflat n via, trei zile de la dat naterii pentru copilul nscut mort, 24 de ore de la data decesului, pentru copilul nscut viu care a decedat n nuntrul termenului de 15 zile i pentru copiii gsii sau abadonai ntocmirea actului se face n termen de 30 de zile. nregistrarea naterii se face pe baza declaraiei verbale date n faa ofierului de stare civil de ctre oricare dintre prini, iar dac, din diferite motive, nu o pot face, obligaia declarrii revine medicului, persoanelor care au fost de fa la natere sau personalul din unitatea n care a avut loc naterea, rudelor sau vecinilor care au luat cunotin de naterea unui copil. Declarantul va prezenta o serie de acte, i anume : certificatul constatator al naterii, ntocmit pe formular tip, care va trebui s poarte numr de nregistrare, dat cert, sigiliul unitii sanitare, semntura i parafa medicului

certificatele de natere i actele de identitate ale prinilor i a declarantului, dac naterea nu este declarat de unul din prini certificatul de cstorie al prinilor copilului, dac acetia sunt cstorii. La nregistrarea naterii, ofierul de stare civil atribuie i nscrie codul numeric personal, care se menionez n certificatul de natere, precum i n toate actele care privesc persoana n cauz. Naterea poate fi declarat de orice persoan, ns certificatul de natere l primete unul din prini. n virtutea legii, copilul dobndete la natere numele de familie, potrivit dispoziiilor legale, prin filiaie. n ceea ce privete prenumele copilului, acesta se stabilete de ctre declarant, la nregistrarea naterii dup care ofierul de stare civil menioneaz n actul de natere a copilului prenumele astfel declarat. La fel ca i numele de familie, prenumele este indisponibil, adic nu poate fi folosit dup voie, nu se poate dispune de el, i imprescriptibil ceea ce nseamn c nu se prescrie, el rmne valabil pentru totdeauna. Cstoria Termenul de cstorie este folosit de legislaia noastr n dou sensuri, n primul rnd ca act juridic pe care l ncheie persoanele care doresc s se cstoreasc i ca instituie juridic a celor cstorii. Cstoria face parte din categoria actelor juridice, ntruct prile pot decide numai ca s li se aplice sau nu dispoziiile legale care stabilesc statutul legal al cstoriei, fr a avea posibilitatea s le modifice. n ceea ce privete situaia juridic, n principiu permanent, a celor cstorii, devine aplicabil prin ncheierea actului cstoriei i dureaz pe tot timpul existenei raportului de cstorie. n concluzie, cstoria reprezint uniunea liber consimit, ncheiat potrivit dispoziiilor legale, ntre un brbat i o femeie, i reglementat de normele imperative ale legii. Termenul de uniune poate fi neles att ca act juridic, ct i ca raporturi statornice intre soi. Cstoria este o uniune dintre un brbat i o femeie, este liber consimit, se ntemeiaz pe deplina egalitate n drepturi ntre brbat i femeie, este monogam, se ncheie pe via, are ca scop ntemeierea unei familii, are caracter civil, adic ncheierea i nregistrarea cstoriei sunt de competena exclusiv a autoritii de stat i de asemenea cstoria se ncheie n formele cerute de lege, toate acestea reprezentnd caracterele cstoriei.

Exist o serie de condiii de fond ale cstoriei, acestea sunt urmtoarele: cstoria se poate ncheia numai ntre persoane de sex deosebit actul juridic al cstoriei este legal numai atunci cnd viitorii soi au vrsta matrimonial cstoria se ncheie prin consimmntul liber i actual al viitorilor soi, care constituie esena acestui act pentru ncheierea cstoriei, viitorii soi au obligaia s declare c i-au comunicat reciproc starea de sntate Conform legislaiei noastre sunt invocate ca impedimente la cstorie urmtoarele:

este oprit s se cstoreasc brbatul care este cstorit sau femeia care este cstorit; este oprit cstoria ntre rudele de linie dreapt, precum i ntre cele n linie colateral pn la al patrulea inclusiv (art. 6 alin. 1 din Codul familiei); relaiile rezultnd din adopie, potrivit art. 7 din Codul familiei, sunt impediment la cstorie; n timpul tutelei cstoria este oprit ntre tutore i persoana minor ce se afl sub tutela sa; este oprit s se cstoreasc alienatul mintal, debilul mintal, precum i cel care este lipsit vremelnic de facultile mintale, ct timp nu are discernmntul faptelor sale (art. 9 din Codul familiei);

Prima formalitate pe care viitorii soi o ndelinesc n vederea cstoriei este declaraia de cstorie. Art. 12 din Codul familiei prevede c cei care vor s se cstoreasc vor face, personal, declaraia de cstorie, la serviciul de stare civil la care urmeaz a se ncheia cstoria, art. 28 din Legea 119/1996 precizeaz c declaraia de cstorie se face personal de ctre viitorii soi, n scris, la autoritatea administraiei publice unde urmeaz a se ncheia cstoria, iar n art. 38 al metodologiei de aplicare a legii 119/1996, se concretizeaz prin numirea autoritii, astfel: 2 la primria locului de domiciliu sau de reedin al unuia dintre ei. Conform art. 13 din Codul familiei, n aceeai zi cu primirea declaraiei de cstorie, ofierul de stare civil va dispune publicarea acesteia, prin afiarea n extras, ntr-un loc

special amenajat, la sediul primriei unde urmeaz s se ncheie cstoria. Extrasul din declaraia de cstorie va cuprinde, n mod obligatoriu: data afirii, datele de stare civil ale viitorilor soi, precum i ntiiarea c orice persoan poate face opunere la cstorie, n termen de 10 zile de la data afirii. Declaraia de cstorie se face numai n form scris, fiind semnat de declarant i de ofierul de stare civil, i trebuie s conin:

voina nendoielnic de a se cstori a viitorilor soi; declaraia viitorilor soi c ndelinesc cerinele prevzute de art. 4-10 din Codul familiei, cu privire la ndeplinirea condiiilor de fond i lipsa impedimentelor la cstorie; declaraia acestora c au luat la cunotin reciproc de starea lor de sntate; declaraia viitorilor soi cu privire la numele pe care s-au nteles s l poarte n timpul cstoriei; date cu privire la identitatea viitorilor soi; precizarea locului unde urmeaz a se ncheia cstoria, dac declaraiile s-au fcut la servicii de stare civil diferite.; Termenul legal n care se poate ncheia cstoria este de 10 zile de la data cnd a fost

nregistrat declaraia de cstorie. n acest termen se cuprind att ziua cnd a fost fcut declaraia de cstorie, ct i ziua n care se oficiaz cstoria. Documentele necesare : - Buletine de identitate; - Certificatele de natere n original; - Certificatele prenupiale care au valabilitate 14 zile de la data emiterii pna la data oficierii cstoriei, din care 10 zile trebuie s stea actele la starea civil; - Sentina de divor rmas definitiv i irevocabil (legalizat), n cazul n care unul din soi a mai fost cstorit; - Certificatul de deces (copie i original) al fostului so, n cazul n care unul din soi este vduv - Actele se depun personal de ambii soi O alt formalitate premergtoare ncheierii cstoriei este opoziia la cstorie prin care orice persoan aduce la cunotin ofierului de stare civil existena unei mprejurri de fapt sau de drept care s fac imposibil ncheierea cstoriei. Ca urmare a ncheierii cstoriei, efectele acestui act juridic presupun, n principal drepturile i obligaiile personale ale soilor, reglementate de art.25-28 din Codul familiei, drepturile i obligaiile patrimoniale ale acestora, prevzute de art. 29-36 din Codul familiei i

alte drepturi i obligaii reciproce prevzute pentru soi, ce rezult din principiile care reglementeaz modalitile prin care sunt ocrotite familia i cstoria. Documente necesare eliberrii livretului de familie : Buletinele de identitate ale soilor n original i copie; Certificatul de cstorie n original i copie; Certificatele de natere ale copiilor care fac parte din familie, n original i copie i buletinul de identitate pentru copii peste 14 ani;

n cazul n care exist copii din alt cstorie, sentina judectoreasc pentru ncredinarea copiilor; Nulitatea cstoriei este sanciunea care se aplic acestui act, n situaia n care el a fost

ncheiat cu nerespectarea condiiilor de fond i de form reglementate de lege. Exist dou tipuri de nulitate, absolut i relativ. Nulitatea absolut sancioneaz cstoria ncheiat cu nerespectarea condiiilor legii, n care art. 19 din Codul familiei prevede c este nul cstoria ncheiat cu nclcarea dispoziiilor prevzute n art. 4-7 lit.A, art. 9, 13 i 16, acestea fiind urmtoarele: nendeplinirea condiiei de vrst, bigamia, rudenia, adopia, alienaia sau debilitatea mintal, lipsa publicrii extrasului din declaraia de cstorie, lipsa consimmntului soilor, incompetena ofierului de stare civil, cstoria fictiv i cstoria ntre persoane de acelai sex. Nulitatea relativ intervine n cazul viciilor de consimmnt. Art. 21 alin. 1 din Codul familiei prevede: cstoria poate fi anulat la cererea soului al crui consimmnt a fost viciat prin eroare cu privire la identificarea fizic a celuilalt, prin viclenie sau prin violen. n concluzie cstoria poate fi anulat numai n situaia existenei viciilor de consimmnt, eroare, dol i violen. Aciunea n declararea nulitii relative a cstoriei este o aciune cu caracter personal i poate fi introdus numai de ctre soul al crui consimmnt a fost viciat. Att nulitatea absolut ct i cea relativ produc aceleai efecte, att pentru viitor, ct i pentru trecut, n sensul c se consider c respectiva cstorie nu a fost ncheiat. ncetarea cstoriei are loc atunci cnd a avut loc moartea unuia dintre soi, iar n ceea ce privete desfacerea cstoriei aceasta are loc conform prevederilor art. 37 alin. 2 din Codul familiei prin divor.

nregistrarea decesului nregistrarea decesului se face n termen de 3 zile de la data producerii decesului, iar pentru decesele produse prin violen sau n cazul gsirii unui cadavru, nregistrarea se va face n termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al gsirii cadavrului, n aceste cazuri fiind necesar i dovada eliberat de Poliie sau de Parchet, din care s rezulte c una dintre aceste autoriti a fost sesizat n privina decesului. n cazul n care decesul nu a fost declarat n termenul prevzut de lege, pentru nregistrarea acestuia, este necesar aprobarea Parchetului. Nedeclararea decesului n termenul prevzut de lege, se va sanciona n conformitate cu dispoziiile art. 62 din legea 119/1996, cu amend de la 50 lei la 150 lei. Actele necesare n vederea nregistrrii decesului sunt: certificatul medical constatator al decesului ntocmit pe formular tip, care va trebui s poarte numr de nregistrare, dat cert, sigiliul unitii sanitare, semntura i parafa medicului; actul de identitate al persoanei decedate i certificatul de natere i cstorie al acesteia; livretul militar al persoanei decedate, supus obligaiilor militare, pentru brbaii ntre 18-50 ani; carnetul de alegtor aldecedatului; actul de identitate al declarantului decesului. Certificatele de stare civil se elibereaza numai cetenilor care posed act de identitate. Cetenilor romni cu domiciliul n strintate i cetenilor strini ale cror acte de stare civil sunt nregistrate n ar li se vor elibera certificate pe baza paaportului, sau prin mputernicit cu procur special. Persoanele care au domiciliul n alte localiti dect cele n care sunt pstrate registrele de stare civil i nu se pot deplasa personal pentru a obine certificate de stare civil pot adresa cererea primriei n raza creia au domiciliul iar aceasta solicit, n termen de 3 zile, primriei respective s i se expedieze certificatul de stare civil solicitat. n caz de pierdere sau distrugere a certificatului de stare civil, persoanei ndreptite i se elibereaz, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru. Certificatele de deces se elibereaz membrilor familiei sau altor persoane ndreptite. Actul de identitate al celui decedat se reine cu ocazia declarrii decesului.

Pierderea certificatelor n caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civil, celui ndreptit i se elibereaz un nou certificat pe baz de cerere tip. Cererea trebuie s cuprind:

numele, prenumele, domiciliul, ce fel de certificat solicit, i n mod amnunit, Buletin de identitate a persoanei care solicit certificatul; Certificatul de natere se elibereaz numai titularului actului; Pentru copii minori certificatul se elibereaz numai printelui sau reprezentantului Certificatul de cstorie se elibereaz unuia din soi i pentru motive ntemeiate, Certificatul de deces se elibereaz numai persoanelor ndreptite i celor care justific Chitan amend (100 - 200 lei); Transcrierea actelor strine de stare civil Actele de stare civil ale cetenilor romni, ntocmite de autoritile strine, au putere

mprejurrile n care a fost pierdut, furat sau distrus certificatul;


legal;

ambilor soi;

sumele cheltuite cu nmormntarea;

doveditoare n ar numai dac au fost transcrise/nscrise n registrele de stare civil romne. Actele de stare civil ale cetenilor romni ntocmite n strintate, la autoritile locale competente, se TRANSCRIU, obligatoriu, n registrele de stare civil romne, n termen de 6 luni de la ntoarcerea n ar sau de la primirea din strintate a certificatului ori extrasului de stare civil. Transcrierea certificatelor ori extraselor de stare civil procurate din straintate, pentru cetenii romni, se face cu aprobarea Inspectoratului Naional pentru Evidena Persoanelor, scop n care, prin verificri, se stabilete dac titularul certificatului ori extrasului de natere, cstorie sau deces este cetean romn i nu mai exist un alt act transcris sau reconstituit. Cererea de transcriere se adreseaz primriei localitii pe raza creia are domiciliul titularul documentului (n cazul certificatelor de deces, cererea se adreseaz primriei pe raza creia are domiciliul solicitantul), nsoit de: a) - certificatul original supralegalizat; b) - fotocopie legalizat a certificatului;

c) - traducerea legalizat n limba romn a certificatului. n cazul persoanelor cu domiciliul n strintate care mputernicesc un alt cetean romn s le reprezinte interesele, n vederea transcrierii certificatelor ori extraselor de stare civil emise de autoritile strine, cererea se va depune la primria ultimului domiciliu avut n ara de solicitant, iar n cazul n care acesta nu a avut vreodat domiciliul n ar, la Primria Sectorului 1 al Municipiului Bucureti. nscrierea actelor strine de stare civil n conformitate cu prevederile art.42 alin.(2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil, introdus prin Legea nr. 94/2004, "Cetenii romni aflai n strintate pot solicita NSCRIEREA n registrele de stare civil romne, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carier ale Romniei, a certificatelor de stare civil eliberate de autoritile strine, care i privesc, n cazul n care nregistrarea actului sau faptului de stare civil a fost facut n prealabil la autoritatea din statul n care acetia se afl. NSCRIEREA este echivalentul TRANSCRIERII din ar. ncepnd cu data de 01.01.2004, misiunilor diplomatice i oficiilor consulare de carier ale Romniei le-au fost repartizate liste cu coduri numerice personale (C.N.P.) precalculate, n vederea nscrierii lor n actele de natere ntocmite i n certificatele eliberate n baza acestora. Prin urmare, pentru persoanele ale cror nateri vor fi nregistrate/nscrise la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carier ale Romniei, n certificatele de natere ce se vor elibera vor fi atribuite i nscrise coduri numerice personale. Cererea de nscriere n registrele de stare civil romne se depune la misiunea diplomatic sau la oficiul consular de carier al Romniei din ara unde a fost fcuta nregistrarea n prealabil. n toate cazurile, n baza documentelor prezentate, dac se va stabili c solicitantul este cetean romn i nu a mai solicitat transcrierea sau reconstituirea documentului n registrele de stare civil romne (conform declaraiei pe proprie rspundere), dup verificarea i nregistrarea cererii, se va ntocmi actul de stare civil, iar originalul certificatului de stare civil, pe care se va efectua meniunea c a fost NSCRIS n registrele de stare civil romne, se va restitui solicitantului.

A) Pentru nscrierea n registrele de stare civil romne a certificatelor de natere, cererea va fi facut de printele romn, de minor (n cazul n care acesta a mplinit vrsta 14 ani) sau prin mputernicit cu procur special supralegalizat. Lista actelor necesare:
1. 2. 3. 4. 5.

Cererea de nscriere Fotocopia certificatului de natere strin, supralegalizat; Traducerea certificatului de natere emis de autoritile strine. Paapoartele romneti valide ale prinilor (printelui) (originale i fotocopii) ; Certificatul romnesc de cstorie al prinilor, dac sunt cstorii (original i Declaraie din care rezult c nu s-a mai solicitat nscrierea/transcrierea certificatului n

fotocopie);
6.

registrele romne de stare civil. B) Pentru nscrierea certificatelor de cstorie: - cererea va fi fcut de soul cetean romn, sau prin mputernicit cu procur special supralegalizat. ntocmirea actului se va face numai n condiiile n care s-a stabilit c soul cetean romn, n cazul n care a avut una sau mai multe cstorii ncheiate n strintate, a solicitat nscrierea meniunilor de cstorie i de divor pe marginea actului de natere din ar. Dovada o poate face prezentnd certificatul de natere eliberat de autoritile din ar, cu toate meniunile nscrise (referitoare la cstorie sau divor). Lista actelor necesare:
1. 2. 3. 4.

Cererea de nscriere; Fotocopia certificatului de cstorie strin emis de Registrar General, supralegalizat; Traducerea certificatului de cstorie emis de Registrar General.; Actele de identitate romneti valide (paaport sau carte de identitate) ale soilor/soului

romn (originale i fotocopii); n cazul n care unul dintre soi este strin, va prezenta paaportul sau cartea de identitate naional;
5.

Certificatele de natere ale soilor (originale i fotocopii). n cazul n care unul dintre soi

este cetean strin, se va anexa traducerea certificatului de natere, care se va legaliza la Consulat;
6. 7.

Declaraie privind statutul civil anterior; Declaraie din care rezult c nu s-a mai solicitat nscrierea/transcrierea certificatului n

registrele romne de stare civil;

8.

Declaraie autentificat la Consulat privind numele purtat dup cstorie - identic cu cel

purtat n strintate. C) Pentru nscrierea certificatelor de deces: - cererea va fi facut de unul dintre membrii familiei sau de ctre o alt persoana ndreptit. Lista actelor necesare:
1. 2. 3. 4. 5.

Cererea de nscriere; Actul de identitate valid al persoanei care solicit nscrierea (original si fotocopie); Fotocopia certificatului de deces emis de Registrar General, supralegalizat; Traducerea certificatului de deces emis de autoritile strine. Declaraie din care rezult c nu s-a mai solicitat nscrierea/transcrierea certificatului n registrele romne de stare civil. Publicarea cererii de schimbare de nume pe cale administrativ Documente necesare :

Cerere de publicare n Monitorul Oficial; Buletin de identitate al solicitantului; Copie de pe certificatul de natere; Taxa de publicare care se achit la pot; Dup primirea Monitorului Oficial n care este publicat cererea, n termen de 6 luni, solicitantul trebuie s se prezinte cu: -Monitorul Oficial -Buletinul de identitate -Copia legalizat dup certificatul de stare civil; -Declaraie de consimmnt autentificat la notar din partea soului sau soiei care este de acord cu schimbarea numelui sau prenumelui celuilalt so sau al copilului minor. Deschiderea succesiunii la cerere Documente necesare: Certificat de deces al celui pentru care se solicit succesiunea;

Extras CF; Titlu de proprietate pentru pamnt n baza Legii fondului funciar-original si copie; Certificat de acionar; Acte de proprietate pentru orice fel de bunuri dup care se deschide succesiunea. Solicitantul trebuie s cunoasc numele i adresa motenitorilor legali i testamentari (dac este cazul). Recrutarea, ncadrarea i promovarea personalului n activitatea autoritilor administraiei publice, de organizare a executrii legii i de executarea n concret a acesteia se impune cu necesitate reaezarea relaiilor de munc pe principiul calitii, integritii i competenei profesionale. ncadrarea pe o funcie public de execuie sau de conducere se face potrivit prevederilor Legii nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare. Promovarea, n condiiile legii, a persoanelor ncadrate n funcia de debutant, precum i a celor care au absolvit studii la nivel superior n specialitatea n care i desfoar activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt ncadrate ntr-un post de nivel superior. Condiiile privind angajarea, promovarea, eliberarea din funcie, precum i drepturile i obligaiile funcionarilor publici sunt cele stabilite prin lege i regulamente. Persoanele alese n funcii de demnitate public, primarul i viceprimarul, secretarul municipiului, precum i personalul de conducere numit, sunt obligai s asigure organizarea muncii i crearea condiiilor necesare desfurrii normale a activitii fiecrui funcionar public. Cariera n funcia public cuprinde ansamblul situaiilor juridice i efectele produse, care intervin de la data naterii raportului de serviciu pn n momentul ncetrii acestui raport, n condiiile legii. Modalitile de dezvoltare a carierei n funcia public sunt promovarea ntr-o funcie public superioar i avansarea n gradele de salarizare corespunztoare funciei publice deinute. Organizarea i desfurarea concursurilor pentru recrutarea funcionarilor publici, evaluarea performanelor profesionale individuale ale funcionarilor publici, precum i

evaluarea funcionarilor publici debutani, se desfoar n conformitate cu actele normative n vigoare. n vederea dezvoltrii carierei funcionarilor publici, instituiile publice au obligaia s identifice i s aplice, mpreun cu reprezentanii funcionarilor publici, n condiiile legii, instrumente de motivare moral i material a funcionarilor publici, i s sprijine iniiativele privind dezvoltarea profesional individual a acestora. Conducerea Primriei comunei Bunesti recunoate libera exercitare a dreptului sindical conform Constituiei, Codului muncii, Conveniilor internaionale pe care Romnia le-a ratificat i a altor reglementri interne, i garanteaz independena i libertatea de exprimare a opiniei cu respectarea demnitii i contiinei fiecrui funcionar public. Calitatea de funcionar public este incompatibil cu orice alt funcie public dect cea n care a fost numit, precum i cu funciile de demnitate public. Funcionarii publici nu pot deine alte funcii i nu pot desfura alte activiti, remunerate sau neremunerate. Funcionarul public poate candida pentru o funcie eligibil sau poate fi numit ntr-o funcie de demnitate public. Raportul de serviciu al funcionarului public se suspend pe durata campaniei electorale, pn n ziua ulterioar alegerilor, dac nu este ales i pn la ncetarea funciei eligibile sau a funciei de demnitate public, n cazul n care funcionarul public a fost ales sau numit. Persoanele care exercit demniti publice i funcii publice vor depune o declaraie de interese, conform legii, pe propria rspundere, cu privire la funciile i activitile pe care le desfoar, cu excepia celor legate de mandatul sau funcia public pe care o exercit. Potivit Hotrrii nr. 1209/2003 privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici cariera n funcia public cuprinde ansamblul situaiilor juridice i efectele produse, care intervin de la data naterii raportului de serviciu pn n momentul ncetrii acestui raport, n condiiile legii. Principiile care stau la baza organizarii si dezvoltrii carierei in funcia public sunt urmtoarele: a) competena, principiu potrivit cruia persoanele care doresc s accead sau s promoveze ntr-o funcie public trebuie s dein i s confirme cunotinele i aptitudinile necesare exercitrii funciei publice respective;

b) competiia, principiu potrivit cruia confirmarea cunotinelor i aptitudinilor necesare exercitrii unei funcii publice se face prin concurs sau examen; c) egalitatea de anse, prin recunoaterea vocaiei la cariera in funcia public a oricrei persoane care ndeplinete condiiile stabilite potrivit legii; d) profesionalismul, principiu potrivit cruia exercitarea funciei publice se face cu respectarea principiilor prevzute de lege; e) motivarea, principiu potrivit cruia, n vederea dezvoltrii carierei, autoritile i instituiile publice au obligaia s identifice i s aplice, n condiiile legii, instrumente de motivare moral i material a funcionarilor publici, precum i s sprijine iniiativele privind dezvoltarea profesional individual a acestora; f) transparena, principiu potrivit cruia autoritile i instituiile publice au obligaia de a pune la dispoziie tuturor celor interesai informaiile de interes public referitoare la cariera in funcia public. Stabilirea posibilitilor de carier n funcia public se realizeaz anual prin planul de ocupare a funciilor publice. Planul de ocupare a funciilor publice se elaboreaz de ctre Agenia Naional a Funcionarilor Publici, pe baza propunerilor autoritilor i instituiilor publice cu privire la numrul funciilor publice vacante i modalitatea de ocupare a acestora, cu consultarea organizaiilor sindicale reprezentative la nivel naional, i se supune spre aprobare Guvernului. Potrivit art.6 alin 1 al Hotrrii nr.1209/2003 recrutarea funcionarilor publici se face prin concurs organizat n limita funciilor publice vacante prevzute anual n acest scop prin planul de ocupare a funciilor publice. Concursul se organizeaz dup promovarea, transferarea i redistribuirea funcionarilor publici, n condiiile legii. Concursurile prevzute la art. 6 se organizeaz astfel: a) de ctre comisia de concurs constituit pentru recrutarea nalilor funcionari publici n condiiile legii; b) de ctre Agenia Naional a Funcionarilor Publici, pentru ocuparea funciilor publice de conducere vacante, cu excepia funciilor publice de conducere de ef birou i ef serviciu; c) de ctre autoriti i instituii publice din administraia public central i local, pentru ocuparea funciilor publice de execuie, a funciilor publice de conducere de ef serviciu i ef birou i, respectiv, a funciilor publice specifice vacante;

d) de ctre Institutul Naional de Administraie, pentru admiterea la programele de formare specializat n administraia public, organizate n scopul numirii ntr-o funcie public. Condiiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funciilor publice generale se aprob de Agenia Naional a Funcionarilor Publici, la propunerea autoritilor i instituiilor publice. Condiiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea funciilor publice specifice se stabilesc de autoritile i instituiile publice, cu avizul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici. Condiiile de desfurare a concursului se public, prin grija autoritii sau instituiei publice organizatoare, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a III-a, cu cel puin 30 de zile nainte de data desfurrii concursului, cu excepia concursurilor organizate n condiiile prevzute de art. 7 alin. (1) lit. a) si b), care vor fi publicate de ctre Agenia Naional a Funcionarilor Publici din fondurile alocate n acest sens. Condiiile de participare i condiiile de desfurare a concursului, bibliografia i alte date necesare desfurarii concursului se afieaz la sediul autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului i, dac autoritatea sau instituia public are pagin de Internet, se public pe aceast pagin. Pentru a participa la concursurile organizate pentru recrutarea funcionarilor publici debutani, candidaii trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute de art.49 din Legea 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, cu modificrile i completrile ulterioare. Concursul const n 3 etape : selectarea dosarelor de nscriere, proba scris i interviul. n vederea participrii la concurs, candidaii depun un dosar de nscriere. Pot susine probele prevzute la art. 10 al Hotrrii nr. 1209/2003 la alin. (1) lit. b) si c) candidaii ale cror dosare de nscriere au fost selectate de ctre comisia de concurs, n condiiile prezentei hotrri. Candidaii declarai admii sunt numii, n condiiile legii, pe baza punctajului final obinut, n funciile publice pentru care au candidat. n vederea numirii n funcia public, candidatul declarat admis trebuie s se prezinte, n termen de 5 zile lucrtoare de la data expirrii termenului prevzut pentru contestaii, la autoritatea sau instituia public n al crei stat de funcii este prevzut funcia public vacant. Emiterea actului administrativ de numire se face n termen de cel mult 15 zile lucrtoare de la data la care candidatul a fost declarat admis. n vederea organizrii i desfurrii concursurilor pentru recrutarea funcionarilor publici se constituie comisii de concurs, respectiv comisii de soluionare a contestaiilor, prin

act administrativ al conducatorului autoritii sau instituiei publice organizatoare a concursului, n condiiile Hotrrii nr.1209/2003 privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici. Dup recrutare, funcionarul public este supus unei perioade de stagiu. Perioada de stagiu are ca obiect confirmarea aptitudinilor profesionale ale funcionarilor publici debutani n ndeplinirea atribuiilor i responsabilitilor unei funcii publice, formarea lor practic, nsuirea specificului activitii autoritii sau instituiei publice n cadrul creia i desfoar activitatea, precum i a exigenelor administraiei publice. Pe parcursul perioadei de stagiu, activitatea funcionarului public debutant se desfoar sub ndrumarea unui funcionar public definitiv, de regul din cadrul aceluiai compartiment, denumit n continuare ndrumtor. La terminarea perioadei de stagiu, activitatea funcionarilor publici debutani este evaluat n conformitate cu Procedura de evaluare a activitii funcionarilor publici debutani prevazut n anexa nr. 2 a Hotrrii nr. 1209/2003. Funcionarii publici debutani care au obinut la evaluarea activitii calificativul "corespunztor" vor fi numii, prin transformarea postului, funcionari publici definitivi ntr-o funcie public de execuie din clasa corespunztoare studiilor absolvite. n situaia n care funcionarii publici au obinut la evaluarea activitii calificativul necorespunztor, conductorul autoritii sau instituiei publice va dispune prin act administrativ eliberarea din funcie, n condiiile legii. Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcii publice superioare vacante. Promovarea poate fi: a) definitiv, atunci cnd funcia public superioar se ocup prin concurs sau examen, n condiiile prevzute de prezenta hotrre; b) temporar, atunci cnd funcia public de conducere sau, dup caz, funcia public corespunztoare categoriei nalilor funcionari publici se ocup pe perioada determinat, n condiiile legii. Concursul sau examenul pentru promovare se organizeaz n limita funciilor publice vacante rezervate n scopul promovrii prin planul de ocupare a funciilor publice sau pentru funciile publice care devin vacante n cursul anului, astfel:

a) de ctre Agenia Naional a Funcionarilor Publici, pentru promovarea funcionarilor publici n funcii publice, cu excepia funciilor publice de ef seviciu i ef birou; b) de ctre autoritile i instituiile publice, pentru promovarea funcionarilor publici n funcii publice de execuie sau n funcii publice de conducere, de ef serviciu ori ef birou. Concursul sau examenul se organizeaz de autoritatea sau instituia public n cadrul creia funcionarii publici prevzui la alin.1 i desfoar activitatea, cu respectarea prevederilor anexei nr.1 al Hotrrii nr. 1209/2003. Evaluarea activitii funcionarului public debutant se face n termen de cinci zile lucrtoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regul, de ctre conducatorul compartimentului n care i desfoar activitatea, denumit n continuare evaluator. Evaluarea activitii funcionarului public debutant n aprecierea modului de dobndire a cunotinelor teretice i a deprinderilor practice necesare ndeplinirii atribuiilor aferente unei funcii publice, a cunoaterii specificului activitii autoritii sau instituiei publice i a exigenelor administraiei publice. Evaluarea activitii funcionarilor publici debutani se face pe baza: - referatului ntocmit de ndrumtor; - raportul de stagiu ntocmit de funcionarul public debutant; - raportul de evaluare ntocmit de evaluator. Evaluatorul consemneaz n raportul de evaluare a perioadei de stagiu, propunerea privind numirea funcionarului public debutant ntr-o funcie public definitiv, n situaia n care calificativul de evaluare este corespunztor sau propunerea de eliberare din funcie, n condiiile legii, n situaia n care funcionarul public debutant a obinut calificativul necorespunztor. Drepturile i obligaiile funcionarilor publici din cadrul Aparatului propriu al Consiliului Local O perioad ndelungat, funcionarii au fost supui unor regimuri restrictive, dat fiind specificul misiunii lor de a servi statului. Actualmente, acest specific este n atenuare progresiv, remarcndu-se o tendin evident de a terge diferena dintre funcionari i restul cetenilor.

Dup cum funcionarii publici au obligaii fa de serviciul public, la fel ei au i drepturi respective. Drepturile i obligaiile funcionarilor publici se divizeaz n dou mari categorii : drepturi i obligaii cu caracter general pe care le au toi funcionarii publici, drepturi i obligaii speciale, pe care le au numai anumite categorii de funcionari publici; Funcionarul public are dreptul: a) s examineze probleme i s ia decizii n limitele mputernicirilor sale; b) s solicite, n limitele competenei sale, i s dispun de informaia necesar de la alte autoriti publice, precum i de la persoane fizice i juridice, indiferent de forma de proprietate i tipul de organizare juridic; c) s se perfecioneze profesional; d) s avanseze la serviciu corespunztor pregtirii lui profesionale, capacitilor intelectuale, rezultatelor atestrii, contiinciozitii n exercitarea atribuiilor n cazul n care particip la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de un rang superior; e) s-i cunoasc drepturile i obligaiile de serviciu; f) s fie remunerat conform funciei, pregtirii profesionale i experienei sale de munc; g) s se asocieze la sindicate i s participe la activitatea lor n afara orelor de program; h) s beneficieze de protecie juridic, n corespundere cu statutul su. Printre drepturile fundamentale ale funcionarilor publici, evideniem: - dreptul la protecie juridic; - drepturi financiare (dreptul la remunerare, la indemnizaii speciale, la asigurare social, la pensie de batrnee); - dreptul la stabilitatea postului (acest drept constituie n acelasi timp i un avantaj fa de salariaii din sectorul privat. n principiu, funcionarul este numit pentru toat cariera sa (n Germania, el este numit pe viata), cu excepia cazurilor de demisie sau destituire, sanciunea cea mai grava, care poate fi aplicat doar n urma unei proceduri disciplinare. Funcionarilor le sunt garantate libertatea de opinie, libertatea de exprimare (cu condiia respectrii principiului neutralitii i a obligaiei de rezerv), libertatea de asociere, libertatea sindical, dreptul la grev. Obligaiile funcionarului sunt urmatoarele: a. s execute la timp i calitativ deciziile autoritilor publice n problemele ce in de competena lui;

b. s dirijeze, n cunotin de cauz, sectorul de munc ncredinat, s manifeste iniiative i perseveren, s asigure ndeplinirea necondiionat a sarcinilor ce stau n faa autoritii publice; c. s respecte cu strictee drepturile i libertile cetenilor; d. s se cluzeasc n exercitarea atribuiilor de legislaia n vigoare, s fie obiectiv i imparial, s nu dea dovad de tergiversri i birocratism; e. s examineze la timp propunerile, cererile i plngerile cetenilor n domeniul activitii sale de serviciu, n conformitate cu legislaia; f. s studieze opinia public i s in cont de aceasta n activitatea sa; g. s pstreze secretele de stat ori un alt secret ocrotit de lege, precum i informaiile despre ceteni de care ia cunotin n exercitarea atribuiilor, respectnd legislaia. Nu se permite, conform legii, nici acceptarea de daruri i alte servicii din partea agenilor economici i cetenilor pentru ndeplinirea atribuiilor de serviciu, cu excepia semnelor de atenie simbolice, recunoscute conform normelor de politee i ospitalitate. Funcionarul public nu are dreptul s plece n delegaii peste hotare din contul persoanelor juridice sau al cetenilor, s aib conturi n banci din strintate. Obligaiile membrilor serviciului public decurg din misiunea lor de a servi interesului general. Obligaii profesionale: Obligaia de a servi, adic obligaia de a executa sarcinile ce i sunt ncredinate. Discreie profesional i secret profesional. Interdicia de a divulga secretul profesional este general i absolut, cu o singur excepie. Este vorba de teoria secretului profesional destinuit, care oblig agenii publici s mprtaeasc informaiile confideniale colegilor sau superiorilor ierarhici atunci cnd acest lucru este necesar pentru buna funcionare a serviciului. Obligaia de rezerv. n exerciiul funciei, funcionarul trebuie s fac abstracie de opiniile sale politice sau religioase. Obligaia de perfecionare profesional, care poate fi realizat prin formarea continu. Obligaii ce afecteaz comportamentul personal al funcionarului:

Obligaii specifice: obligaia de reedin (pentru ambasadori, militari, de exemplu), obligaia de a cere autorizaie de cstorie (n Frana, de exemplu, pentru militarii jandarmieriei). Obligaii generale. Funcionarul trebuie s aib, n viaa sa personal, un comportament ce nu compromite reputaia administraiei. Nerespectarea de ctre funcionar a acestor datorii este sancionat disciplinar. Organizarea timpului de lucru Durata normal a timpului de munc este de 8 ore pe zi sau de 40 de ore pe sptmn,

realizat prin sptmna de lucru de 5 zile, cu 2 zile de repaos. Programul de munc i modul de repartizare a acestuia pe zile tebuie aduse la cunotin public i afiate la sediul instituiei publice. Toate derogarile de la programul de lucru stabilit prin Regulament intern pentru Aparatul propriu al Consiliului local al comunei Bunesti se aproba de conducerea Primriei, prin dispoziie motivat, cu avizul reprezentanilor funcionarilor publici. Munca suplimentar nu poate fi efectuat fr acordul funcionarului public, cu excepia cazului de for major sau penru lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori nlaturrii consecinelor unui accident. Funcionarii publici care lucreaz peste durata normal a timpului de munc au dreptul, potrivit legii, la compensare cu ore libere pltite n urmtoarele 30 de zile dup efectuarea acesteia. Efectuarea orelor suplimentare de ctre orice categorie de personal este posibil, n cazuri temeinic justificate la solicitarea efilor de compartimente, cu aprobarea prealabil a primarului sau a viceprimarului. Funcionarii publici beneficiaz, n condiiile legii, i de urmtoarele drepturi: concediu de cretere a copilului de pn la doi ani sau, n cazul copilului cu handicap, pn la mplinirea vrstei de trei ani concediu pentru ngrijirea copilului bolnav de pn la 7 ani sau, n cazul copilului cu handicap, pentru afeciuni itercurente, pn la mplinirea vrstei de 18 ani concediu paternal concediu pentru formare profesional Funcionarii publici care urmeaz cursurile unei uniti de nvmnt superior, la distan, sub form de module sau fr frecven, beneficiaz de un concediu de studii platit

de pn la 60 de zile calendaristice, integral sau ealonat, pentru fiecare an de studiu dar nu mai mult dect durata normal a cursurilor facultii. Accesul cetenilor municipiului i a altor persoane interesate n sediul Primriei comunei Bunesti se face numai n timpul programului de lucru afiat pentru Ghieul Unic. Nu este permis circulaia liber n cadrul instituiei publice a persoanelor din afara acesteia cu excepia celor crora le-a fost permis accesul n sediu i numai dac vor fi nsoie de ctre o persoan din compartimentul la care a venit att la intrare ct i la plecare. Toate derogrile de la programul de lucru obinuit se aduc la cunotin public prin afiare la sediul Primriei comunei Bunesti.

Concluzii Avnd n vedere furnizarea de servicii publice, compartimentul Stare civil al Aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Bunesti, principalul factor n furnizarea acestor servicii este calitatea. Asigurnd calitatea, instituia d ncredere cetenilor c seviciile prestate sunt conform ateptrilor i , ca atare, demonstreaz capacitatea de a le realiza sau presta atta timp ct este nevoie de ele. n aceste condiii, fiecare instituie public, i anume, compartimentul stare civil avut n vedere, este preocupat de elaborarea strategiilor n domeniul calitii. n cadrul acestor strategii, se specific nivelul pe care trebuie s-l ating componentele calitii serviciilor, ntrun aumit orizont de timp n concordan cu noile dezvoltri, cu necesitatea social i cerinele cetenilor. Direcia de eviden a persoanelor a Consiliului Local al comunei Bunesti a ntocmit un referat de evaluare a principalelor activiti desfurate n anul 2006. ncepnd cu data de 01/04/2006, n baza O.G. nr. 84/2001 privind nfiinarea i funcionarea Serviciilor publice Comunitare de evidena Persoanelor, Consiliul Local al comunei Bunesti a aprobat Hotrrea nr. 12/31.03.2006 pentru nfiinarea i funcionarea Serviciului Public Comunitar Local de evidena Persoanelor sub denumirea de Direcia de Evidena Persoanelor, prin reorganizarea Biroului de Eviden Informatizat a Persoanei i compartimentului de Stare Civil.

Activitatea Direciei s-a desfurat n conformitate cu prevederile legale n vigoare care reglementeaz specificul muncii de evidena persoanelor, stare civil. Aceasta activitate s-a analizat pe capitole prezentndu-se activitatea preventiv care s-a materializat prin respectarea normelor legale i a dispoziiilor pe linia proteciei informaiilor clasificate, a prevederilor Legii nr. 667/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date s-au organizat n numr de 8 edine festive de nmnare a actului de identitate n cadrul festiv i s-a participat la un numr de 10 edine cu cetenii, prilej cu care au fost prelucrate acte normative referitoare la activitatea de evidena persoanelor, stare civil, paapoarte, evidena militar i de asemenea au fost executate o serie de controale la unitile de ocrotire i protecie social, maternitate, ocazie cu care s-a depistat un numr de 19 copiii pentru care nu s-a ntocmit certificatul constatator al naterii, au fost identificate prin verificri i evidene un numr de 157 persoane internate pentru natere care nu posedau ori nu au prezentat acte de identificare. Alte tipuri de activiti analizate au fost activitatea specific, activitatea informatic i activitatea financiar, management i resurse umane. n ceea ce privete activitatea specific au fost luate n evidena persoanelor un numr de 1476 de persoane ca urmare a naterii, dobndirea ceteniei romne ori stabilirii domiciliului n Romnia, eliberarea unui numr de 11794 acte de identitate, 8235 cri de alegtor, 7185 paapoarte, 4613 certificate de stare civil, 527 livrete de familie, preschimbarea unui numar de 226 permise de conducere, soluionarea unui numr de 292 dosare de schimbare nume, transcriere, rectificare, nregistrare tardiv, ntocmirea unui numr de 2300 buletine statistice i comunicri privind actele de stare civil i nregistrarea unui numr de 460 cstorii, 499 decese i 310 divoruri.