Sunteți pe pagina 1din 3

Regulament şi recomandări

Forum-Brasov.ro

1. Cuvânt înainte

În primul rând, te felicităm şi îŃi mulŃumim pentru interesul acordat acestei arii.

Oricât ne-am dori să nu existe reguli şi legi, fără acestea, orice comunitate (virtuală sau
nu), ar fi dominata de haos şi confuzie. Tocmai de aceea, existenŃa acestui regulament o
considerăm necesară şi recomandăm citirea lui până la sfârşit.

Pentru început, este bine sa fie cunoscute următoarele aspecte:


- prin înscrierea oricărui utilizator în portalul forum-brasov.ro, se consideră că acesta a citit
şi este de acord cu prezentul Regulament;
- orice modificare ulterioară a Regulamentului, se consideră ca având acceptul tacit al
utilizatorului, recomandarea noastră fiind ca utilizatorii să citească periodic prezentul
document pentru a fi la curent cu eventualele modificări;
- activitatea utilizatorilor pe acest portal, înainte de orice alte reguli şi recomandări, trebuie
sa fie guvernată de bun simŃ, respect faŃă de ceilalŃi utilizatori ai forum-brasov.ro şi
respectarea legilor din România.

2. GeneralităŃi. Recomandări.

Pe forum-brasov.ro va fi utilizată limba română. ExcepŃie face aria English section, unde
este obligatorie folosirea limbii engleze.

Topicurile noi vor fi deschise în aria corespunzătoare subiectului respectiv; este


recomandată utilizarea funcŃiei search, înainte de deschiderea unui subiect, pentru a se evita
topicurile redundante. Topicurile vor avea titluri cât mai descriptive; este recomandată măcar
utilizarea unei propoziŃii scurte care să fie cât mai apropiata de conŃinutul mesajului. Vă
rugăm evitaŃi denumirile ca: “Ajutor!”, „LOL”, „Cum să fac?”

VerificaŃi textul mesajului înainte de a-l posta; un mesaj formatat şi scris corect, poate fi
citit mai uşor şi va îndemna pe ceilalŃi utilizatori să ia parte la discuŃie. Atunci când sunt
utilizate citatele, selectaŃi doar ce este esenŃial, evitând a lungi inutil mesajul; se va evita
utilizarea excesivă a citatelor.
FolosiŃi emoticoanele cu discernământ astfel încât să exprime starea asociată cu
exprimarea din mesaj; orice mesaje cu abuzuri inutile şi care deranjează vizual sau în context
topicul, vor fi şterse de către moderatori cu sau fără avertisment.

3. InterdicŃii

Pentru scrierea mesajelor va fi utilizată formatarea standard (aceasta); doar în situaŃii


excepŃionale, vor fi permise utilizarea textelor colorate şi/sau cu font mărit, dacă prin
conŃinutul mesajului este cazul să fie utilizată o formatare non-standard – acest fapt, rămâne
la latitudinea subiectivă, a moderatorilor.
Este interzisă folosirea prescurtărilor: "sh", "tz", "k", etc. Pentru a fi mai bine inŃeleşi
puteŃi utiliza în schimb diacriticile: “ş”, “Ń”, “ă”, “î”, “â”.
Este interzisă utilizarea de clone (conturi multiple ale aceluiaşi utilizator); orice abateri
depistate de către moderatori, vor duce la suspendarea conturilor duplicat şi avertizarea
utilizatorului. La abateri succesive, utilizatorul poate fi suspendat definitiv.
Flood-ul (postarea de mesaje sau topicuri similare) este interzis.

Publicitatea sub forma de text sau imagine introdusă în ariile de interes general, în avatar,
nickname sau în semnaturile personalizate este strict interzisă. Pentru anunŃuri, vă rugăm să
utilizaŃi aria Bazar Online; pentru publicitate sau alte intenŃii de colaborare, vă rugăm să ne
contactaŃi.
Este interzisă utilizarea de linkuri externe domeniului forum-brasov.ro, indiferent de
scopul acestora; utilizarea de linkuri externe în conŃinutul mesajului este permisă doar dacă
aceasta aduce o informaŃie utilă subiectului respectiv. Orice abatere în acest sens poate duce
la avertisment, sau chiar suspendarea contului.

Este interzisă ataşarea de fişiere care conŃin orice fel de software maliŃios (viruşi, troieni,
malware, spyware etc.) sau mesaje care promovează pirateria software, hacking-ul, sau care
contravin legilor în vigoare.

Este interzisă trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate altor membri, chiar dacă este
facută prin intermediul mesageriei private, trimiterea de "mesaje nesolicitate", "scrisori in
lanŃ" sau “mesaje in masa” etc; este de asemeni interzisă publicarea, transmiterea sau
referirea la orice joc de tip "piramidal" sau orice altă activitate menită a inşela încrederea
unor alte persoane, precum şi orice activităŃi similare unor fapte în privinŃa cărora s-a probat
în trecut potenŃialul infracŃional.

4. AtenŃionări legale

După înscriere, contul este creat permanent şi nu poate fi şters la cererea utilizatorului; de
asemeni, orice mesaj postat de către utilizatori, devine proprietatea forum-brasov.ro şi nu
poate fi şters decât dacă se abate de la regulile de utilizare ale forumului, sau de la legile în
vigoare.
Responsabilitatea juridică a mesajelor postate, aparŃine în totalitate utilizatorului.
Administratorii forum-brasov.ro, nu pot fi traşi la răspundere pentru oricare dintre
abaterile legale ale utilizatorilor acestui forum, din cauza caracterului de postare în timp real
care nu permite o monitorizare permanentă a conŃinutului inclus de către aceştia. Chiar dacă
din momentul postării, proprietatea asupra tuturor mesajelor revine forum-brasov.ro, dreptul
moral de autor şi responsabilitatea conŃinutului aparŃin în totalitate celor care au postat
respectivele mesaje.
Este interzisă postarea de mesaje sau fişiere care încalcă Legea 8/1996 privind drepturile
de autor.
Toate drepturile de autor (copyright) asupra fişierelor ataşate in cadrul forumului aparŃin
autorilor. Reproducerea lor (pe orice suport) fără permisiunea autorilor reprezintă o încălcare
a legilor in vigoare. Dacă doriŃi să le folosiŃi vă rugăm să contactaŃi autorii lucrărilor.
Administratorii forum-brasov.ro nu îşi asuma în niciun fel obligaŃia de a proteja fişierele
ataşate în cadrul forum-ului, de a despăgubi autorii şi nici de a ajuta autorii să fie despăgubiŃi
pentru pagubele suferite.

În cazul în care o persoană consideră că i-a fost încălcat dreptul de autor sau că i-au fost
cauzate prejudicii prin postarea de mesaje pe forum-brasov.ro, dezvăluirea datelor personale
ale autorului mesajului catre terŃi nu poate fi permisa în lipsa acordului expres al persoanei
vizate, în conformitate cu dispoziŃiile art. 5(1) al legii 677/2001. Dacă vă consideraŃi
nedreptăŃit în orice mod datorită unui mesaj de pe forum, puteŃi proceda la sesizarea justiŃiei
sau a altui organ abilitat de lege. Noi ne vom conforma si vom raspunde solicitărilor venite
din partea unei astfel de autoritaŃi publice, atâta timp cât ele corespund rigorilor legale,
urmând să facem cunoscute datele autorului acestuia către autoritatea competentă şi să ne
conformăm dispoziŃiilor acesteia, dacă este cazul.

Prezentul regulament este proprietatea forum-brasov.ro şi nu poate fi reprodus sub nicio


formă, fără acordul scris al proprietarului.

Vă mulŃumim pentru înŃelegere,


Echipa © forum-brasov.ro, 2009