Sunteți pe pagina 1din 4

PREZENTARE

IAS 10

EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANŢULUI

IAS 10 reglementează tratamentul contabil şi informaţiile ce trebuie prezentate cu privire la


evenimentele apărute după data de închidere a bilanţului. Titlul original al IAS 10 include de
asemenea şi conceptul de “contingenţe”, recomandările şi ghidurile practice aferente acestuia fiind
înlocuite de IAS 37 – Provizioane, datorii şi active contingente. IAS 10 a fost oficial revizuit în 1999
pentru a cuprinde doar evenimentele post-bilanţiere.

Prin urmare această prezentare se va concentra numai asupra evenimentelor ce apar după data de
închidere a bilanţului.

DEFINIŢII

IAS 10 defineşte evenimentele ulterioare datei bilanţului ca fiind:

“acele evenimente, atât favorabile cât si nefavorabile, ce au loc între data bilanţului şi data la care
situaţiile financiare sunt aprobate pentru depunere. Pot fi identificate două tipuri de evenimente:

(a) acelea ce oferă dovada condiţiilor ce existau la data bilanţului; şi

(b) acelea ce sunt elocvente în ceea ce priveşte condiţiile ce apar după data bilanţului.

Condiţii existente la data bilanţului

Unele evenimente pot apare între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare sunt autorizate
pentru depunere. Aceste evenimente pot furniza informaţii adiţionale cu privire la unele condiţii care
existau la data bilanţului sau cu privire la anumite condiţii apărute după închiderea bilanţului.

Situaţiile financiare ale unei societăţi sunt întocmite pentru a reflecta situaţia sa financiară de la data
închiderii bilanţului. Prin urmare, în cazul în care apar evenimente ulterioare datei bilanţului, care nu
fac decât să clarifice condiţiile existente la acea data, aceste evenimente trebuie reflectate în situaţiile
financiare. Informaţiile referitoare la aceste evenimente vor fi utile celor care sunt interesaţi să
evalueze poziţia financiară a unei societăţi.

Evenimente care conduc la ajustarea situaţiilor financiare şi evenimente care nu conduc la


ajustarea situaţiilor financiare

Evenimentele ulterioare datei bilanţului se consideră a fi de două tipuri: cele care conduc la ajustarea
situaţiilor financiare şi cele care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare.

Evenimente care conduc la ajustarea situaţiilor financiare – sunt cele care aduc informaţii
suplimentare cu privire la condiţiile deja existente la data bilanţului.

Includem în continuare câteva exemple:

Dacă după data de închidere a bilanţului, dar înainte ca situaţiile financiare anuale să fie aprobate:

• o evaluare a unei clădiri scoate în evidenţă faptul că acea clădire are probleme cu structura de
rezistenţa, aceasta înseamnă că valoarea sa curentă este mult mai mică decât cea reflectată în
bilanţ la sfârşitul anului. Este foarte probabil ca aceste probleme să fi existat şi la sfârşitul anului,
şi deci este justificat să se facă o ajustare în situaţiile financiare pentru a reflecta această
diminuare valorică.

1
• soldurile creanţelor existente la sfârşitul anului şi care devin nerecuperabile după data bilanţului,
dar înainte de aprobarea situaţiilor, sunt trecute pe cheltuieli.

• au intervenit modificări semnificative ale condiţiilor comerciale în care societatea îşi desfăşoară
activitatea, astfel încât se pune problema dacă principiul continuităţii activităţii mai este aplicabil.

Cele de mai sus sunt exemple de situaţii în care situaţiile financiare pot fi ajustate. Totuşi,
managementul trebuie, de asemenea, să ia în considerare pragul de semnificaţie al evenimentelor
înainte de a decide dacă, într-adevăr, este necesară ajustarea situaţiilor financiare. De exemplu,
trecerea pe cheltuieli a unui sold al creanţelor în valoare de 5 m lei după încheierea exerciţiului nu va
avea ca efect o modificare a valorii creanţelor la sfârşitul anului.

Evenimente care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare – sunt acele evenimente care au
apărut după data de închidere a bilanţului şi care se referă la anumite condiţii care nu existau la data
bilanţului.

Includem mai jos câteva exemple:

După data de închidere a bilanţului, dar înainte ca situaţiile financiare anuale să fie aprobate:

• societatea este dată în judecată pentru nişte pagube provocate în urma unui accident care a avut
loc după data bilanţului

• societatea a emis acţiuni noi

• valoarea de piaţă a investiţiilor financiare deţinute de societate a scăzut considerabil (totuşi dacă
această scădere este foarte semnificativă, atunci ar fi recomandat să se specifice în note)

• societatea vinde sau achiziţionează mijloace fixe, dar aceste tranzacţii nu fuseseră stabilite la data
bilanţului.

Prin urmare, este la latitudinea administratorilor să determine care anume condiţii existau la data
bilanţului, şi

• în cazul în care, după data bilanţului, au apărut noi dovezi sau informaţii cu privire la acele
condiţii, atunci trebuie să se facă o ajustare a situaţiilor financiare, dacă valoarea implicată este
semnificativă;

• în cazul în care informaţiile suplimentare nu se referă la condiţiile care existau la data bilanţului,
atunci acele informaţii trebuie prezentate în note, dacă directorii consideră că valorile implicate
sunt semnificative sau că ele pot influenţa deciziile luate de terţe persoane pe baza situaţiilor
financiare;

• dividendele aferente perioadei pentru care se face raportarea şi care sunt propuse sau declarate
după data bilanţului nu trebuie reflectate în situaţiile financiare ale acelei perioade, deoarece ele
nu reprezintă o condiţie existentă la data bilanţului.

ESTIMĂRI

După cum se ştie, managementul unei societăţi este pus în situaţia de a face diverse estimări pentru a
întocmi situaţiile financiare, cum ar fi, de exemplu, stabilirea duratei de viaţă utilă a unui activ
imobilizat. Evenimentele ulterioare datei bilanţului pot, de asemenea, furniza informaţii suplimentare
cu privire la estimările făcute de management la data bilanţului. Dacă aceste informaţii ar fi fost
cunoscute la data bilanţului, managementul ar fi putut face estimări mai bune. Prin urmare, dacă
situaţiile financiare nu au fost încă aprobate, ele trebuie ajustate pentru a reflecta şi aceste informaţii
suplimentare.

2
Exemple:

Evenimente care conduc la ajustarea situaţiilor financiare, care influenţează estimările făcute la
data bilanţului

• Paracetamol S.A. este dată în judecată pentru apariţia unor efecte secundare negative ale unor
medicamente pe care le-a produs. La data bilanţului, societatea a fost găsită vinovată de
neglijenţă, dar nu se stabilise încă o amendă. Administratorii au estimat că amenda va fi în jur de
2-3 milioane dolari şi au constituit un provizion pentru această sumă. Totuşi, două luni după
sfârşitul anului, dar înainte ca situaţiile financiare să fi fost aprobate, judecătorul a stabilit o
amendă de 5 milioane dolari. Acesta este un eveniment care se referă la condiţiile existente la data
bilanţului, deci trebuie făcută o ajustare pentru a reflecta valoarea curentă a amenzii stabilite.

• Falimentul S.A. a estimat că 5% din creanţele sale în valoare de 100 mil. dolari de la data
bilanţului sunt, de fapt, nerecuperabile şi, prin urmare, trece pe cheltuieli valoarea de 5 mil. dolari.
După sfârşitul anului, unul din clienţii mari ai firmei, care are o datorie de 15 mil. dolari, este
declarat falimentar. Această informaţie indică faptul că estimarea de 5 mil. pentru creanţele
nerecuperabile, făcută la data bilanţului, a fost prea mică. Este puţin probabil ca circumstanţele
care au dus la înrăutăţirea situaţiei acelui mare client să fi apărut doar în ultimele săptămâni, ceea
ce ar însemna că datoria era nerecuperabilă încă de la data bilanţului. Administratorii trebuie să
facă deci o ajustare de 15 mil. dolari în conturi.

• Prosperitatea S.A. a fost în general foarte norocoasă în relaţiile cu clienţii săi. În 10 ani, societatea
nu a avut nici o creanţă nerecuperabilă. Totuşi, în ianuarie 2000, unul din clienţii săi care îi datora
5000 dolari a devenit falimentar. Soldul total al creanţelor la 31 decembrie 1999 era de 30 mil.
dolari. Deşi acesta este un eveniment decisiv pentru care ar trebui să se facă o ajustare, valoarea
implicată este nesemnificativă. O ajustare nu este neapărat necesară în acest caz.

Continuitatea activităţii

Un eveniment care a apărut după data bilanţului poate indica faptul că o parte sau întreaga activitate a
unei societăţi a încetat să mai funcţioneze după principiul continuităţii activităţii. În această situaţie,
raportările de la 31 decembrie trebuie întocmite pe alte baze.

De exemplu,

• o societate este strict dependentă de utilizarea unui descoperit de cont pentru activitatea de zi cu
zi. Totuşi, deoarece firma a înregistrat rezultate din ce în ce mai slabe, banca i-a anulat dreptul de
folosire a descoperitului de cont. În cazul în care, societatea nu este capabilă să găsească rapid o
altă sursă de finanţare, ea va fi în imposibilitatea de a-şi mai continua activitatea şi deci principiul
continuităţii nu se va mai aplica.

• activitatea curentă şi situaţia financiară a unei societăţi s-au deteriorat vizibil în scurtă vreme după
data bilanţului. Dacă această deteriorare este considerată ca fiind permanentă, atunci societatea nu
va mai putea aplica principiul continuităţii în raportările sale financiare.

Decizii manageriale ulterioare datei bilanţului

Managementul poate să ia decizii importante după data de închidere a bilanţului, decizii ce privesc
viitorul societăţii. În funcţie de natura deciziei, poate fi necesară prezentarea unor amănunte în note.

De exemplu:

• când managementul decide să achiziţioneze o filială imediat după închiderea bilanţului

3
• când managementul decide să înceteze o parte a operaţiunilor desfăşurate din cauză că acestea au
înregistrat pierderi semnificative în ultimii ani.

Prezentarea informaţiilor

În cazul în care un eveniment apare după data bilanţului şi nu se referă la condiţiile existente la acea
dată, efectul acestui eveniment trebuie prezentat într-o notă a conturilor anuale atunci când este
semnificativ sau când se consideră că este relevant pentru utilizatorii care iau decizii pe baza
raportărilor anuale.

Următoarele informaţii ar trebui prezentate:

• natura evenimentului
• o estimare a efectului financiar, sau o declaraţie că o astfel de estimare nu a fost posibilă.

Volumul I

Principalele prevederi cu privire la evenimentele ulterioare datei bilanţului din Volumul I sunt incluse
în par. 5.2 (continuitatea activităţii), 5.11 (actualizarea estimărilor contabile) şi 5.79 (evenimente
ulterioare datei bilanţului care nu conduc la ajustarea situaţiilor financiare).