Sunteți pe pagina 1din 3

IAS 34 RAPORTAREA FINANCIARĂ INTERIMARĂ

Obiectiv şi arie de aplicabilitate

IAS 34 defineşte conţinutul minim al unui raport financiar interimar şi identifică principiile de
recunoaştere şi evaluare ce trebuie aplicate la întocmirea situaţiilor financiare condensate sau
complete pentru o perioadă interimară.

IAS 34 se aplică întreprinderilor cărora li se cere sau care aleg să întocmească şi să publice
rapoarte financiare interimare. IAS 34 prin el însuşi nu cere întocmirea de rapoarte financiare
interimare, deşi încurajează entităţile ale căror capitaluri proprii sau titluri de creanţă sunt
tranzacţionate în mod public să publice astfel de rapoarte interimare. Societăţile tranzacţionate
la Bursă sau pe RASDAQ trebuie să publice rapoarte interimare semestriale.

Definiţii

O perioadă interimară este orice perioadă de raportare financiară mai scurtă decât un
exerciţiu financiar întreg. Raportul financiar interimar reprezintă raportul financiar care
conţine un set complet de situaţii financiare (aşa cum se arată în IAS 1), sau un set condensat
de situaţii financiare (aşa cum se arată în acest Standard) pentru acea perioadă.

Componentele minime ale unui raport financiar interimar

Componentele minime ale unui raport financiar interimar sunt următoarele:

• bilanţul condensat;
• contul de profit şi pierderi condensat;
• situaţia ce arată fie (i) toate modificările în structura capitalurilor proprii sau (ii)
modificările în structura capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din tranzacţiile de
capital cu proprietarii şi din distribuirile către aceştia;
• situaţia condensată a fluxurilor de numerar; şi
• note explicative specifice.

Dacă o întreprindere alege să publice un set complet de situaţii financiare în raportul ei


interimar, atunci acestea trebuie să satisfacă cerinţele IAS 1.

Dacă într-un raport financiar interimar sunt incluse situaţii financiare condensate, acestea
trebuie să includă fiecare din titlurile şi subtotalurile care sunt incluse în cele mai recente
situaţii financiare anuale, împreună cu notele explicative cerute de IAS 34.

În oricare din situaţiile de mai sus, în contul de profit şi pierdere trebuie prezentate informaţii
cu privire la rezultatul pe acţiune de bază şi rezultatul pe acţiune diluat pentru perioada
interimară.

Note explicative specifice

Paragraful 16 stabileşte informaţiile minime ce trebuie incluse în notele la situaţiile financiare


interimare. Acestea sunt:
• o declaraţie conform căreia în situaţiile financiare interimare au fost urmate aceleaşi politici
contabile şi metode de calcul comparativ ca şi în ultimele situaţii financiare anuale sau, în cazul în
care aceste politici şi metode au fost modificate, o prezentare a naturii şi efectului acestei

1
modificări;
• comentarii explicative cu privire la periodicitatea şi ciclicitatea operaţiunilor interimare;
• natura şi valoarea acelor elemente care afectează activele, datoriile, capitalurile proprii,
venitul net sau fluxurile de numerar ce sunt neobişnuite prin natura, mărimea sau incidenţa
lor.
• natura şi valoarea modificărilor în estimările valorilor raportate în perioadele interimare
precedente ale exerciţiului financiar curent sau modificările în estimările valorilor raportate
în exerciţiul financiar precedent, dacă aceste modificări au avut un efect semnificativ pe
parcursul perioadei interimare;
• emisiuni, răscumpărări şi rambursări ale titlurilor de creanţă şi de capital;
• dividendele plătite;
• informaţii pe segmente (dacă acest lucru este cerut şi pentru situaţiile financiare anuale);
• evenimente semnificative ulterioare sfârşitului perioadei interimare ce nu au fost reflectate în
situaţiile financiare aferente perioadei interimare;
• efectul modificărilor în structura întreprinderii în perioada interimară, inclusiv combinări de
întreprinderi, achiziţii sau cedări de filiale şi investiţii pe termen lung, restructurări şi activităţi în
curs de întrerupere; şi
• modificări ale datoriilor şi activelor contingente, ce au avut loc de la data ultimului bilanţ anual.

Astfel de informaţii pot fi omise dacă nu sunt semnificative.

Cifre ce trebuie prezentate

Situaţiile financiare interimare trebuie să includă:

Bilanţ - la sfârşitul perioadei interimare curente


- la sfârşitul exerciţiului financiar imediat anterior
Contul de profit şi pierdere - pentru perioada interimară curentă
- cumulativ pentru anul financiar curent până la data
întocmirii
- pentru perioade interimare comparabile (curent şi anual
până la zi) pentru exerciţiul financiar imediat anterior
Situaţia modificărilor
capitalurilor proprii - cumulativ pentru exerciţiul financiar curent până la zi
- comparativ pentru perioada comparabilă a exerciţiului
financiar imediat anterior
Situaţia fluxurilor de numerar - cumulativ pentru
exerciţiul financiar curent până la zi
- comparativ pentru perioada comparabilă a exerciţiului
financiar imediat anterior

Pragul de semnificaţie

Pentru întocmirea unui raport financiar interimar, pragul de semnificaţie trebuie evaluat în
relaţie cu datele financiare aferente perioadei interimare.

Prezentări de informaţii în situaţiile financiare anuale

În cazul în care estimarea unei sume inclusă într-un raport financiar interimar se modifică
semnificativ pe durata perioadei interimare finale a exerciţiului financiar, iar pentru acea
perioadă interimară nu este publicat un raport financiar separat, natura şi valoarea modificării

2
estimării trebuie prezentată într-o notă la situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului
financiar respectiv.

Aspecte legate de recunoaştere şi evaluare

O întreprindere trebuie să aplice în situaţiile financiare interimare aceleaşi politici contabile ca


şi în cazul situaţiilor financiare anuale. Orice modificări făcute în politicile contabile după data
celor mai recente situaţii financiare anuale, şi care trebuie să se reflecte în următoarele situaţii
financiare anuale trebuie să se reflecte de asemenea şi în situaţiile financiare interimare. În
paragrafele 28 şi 43 din IAS 34 se tratează detaliat aceste aspecte.

Veniturile încasate sezonier, ciclic sau ocazional pe parcursul unui exerciţiu financiar nu
trebuie anticipate sau amânate la data unei perioade interimare, dacă anticiparea sau amânarea
nu sunt oportune la sfârşitul exerciţiului financiar. În mod similar, costurile suferite inegal
trebuie anticipate sau amânate doar dacă este adecvat să se anticipeze sau să se amâne astfel
de costuri la sfârşitul anului financiar.

IAS 34 recunoaşte faptul că la întocmirea situaţiilor financiare interimare este probabil să fie
necesară utilizarea unui număr mare de estimări. În Anexa C se găsesc exemple de utilizare a
unor astfel de estimări.

În Anexa B a standardului sunt incluse exemple de aplicare a principiilor de recunoaştere şi


evaluare.