Sunteți pe pagina 1din 16

(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 12 (IAS 12) – Impozitul pe profit

A. Obiectiv

Prevede regimul contabil al impozitului pe profit. Stabileşte principii şi oferă recomandări pentru
înregistrarea în contabilitate a consecinţelor fiscale prezente şi viitoare legate de:

• Recuperarea/decontarea viitoare a valorii contabile a activelor/pasivelor din bilanţul contabil


al unei entităţi;
• Tranzacţiile aferente perioadei curente recunoscute în contul de profit şi pierderi sau direct în
capitalurile proprii.

B. Aria de aplicabilitate

În conformitate cu prevederile acestui standard, o întreprindere trebuie să recunoască o datorie cu


impozitul amânat, cu anumite excepţii prevăzute de standard, în condiţiile în care este posibil ca recuperarea
sau decontarea valorii contabile a unui activ sau a unei datorii să determine efectuarea unor plăţi viitoare mai
mari sau mici privind impozitul pe profit curent, decât ar fi valoarea acestora dacă o asemenea recuperare sau
decontare nu ar avea consecinţe fiscale.

Impozitul pe profit luat în calcul la determinarea şi înregistrarea în contabilitate a profitului


net/pierderii nete dintr-un exerciţiu financiar trebuie să cuprindă atât impozitul curent, cât şi impozitul
amânat.

C. Elemente cheie - Definiţii

Cheltuiala cu impozitul pe profit (Venitul din impozitul pe profit) reprezintă valoarea globală inclusă în
determinarea profitului net sau a pierderii nete pe perioada exerciţiului în ceea ce priveşte impozitul curent şi
pe cel amânat.

Impozitul curent este valoarea impozitului pe profit plătibil/recuperabil în raport cu profitul


impozabil/pierderea fiscală pe o perioadă.
• Datoriile şi creanţele fiscale curente trebuie luate în calcul la stabilirea impozitului pe profit şi
trebuie să fie recunoscute pentru perioadele de impozitare curente şi anterioare, aplicând cota
de impozit aplicabilă perioadei respective (IAS 12.12).

1
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

• Beneficiul unei pierderi fiscale care poate fi folosită pentru a diminua impozitul curent al unei
perioade trecute trebuie recunoscut ca şi activ (IAS 12.13). Impozitul pe profit curent,
indiferent dacă este o creanţă sau o datorie, trebuie calculat la valoarea recuperabilă/de plată
de la/către autorităţile fiscale, folosind rata stabilită prin legile fiscale în vigoare la data
bilanţului (IAS 12.46).

Impozitul amânat

Datoriile privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit plătibile în
perioadele contabile viitore, în ceea ce priveşte diferenţele temporare impozabile.

Creanţele privind impozitul amânat sunt reprezentate de valorile impozitului pe profit, recuperabile în
perioadele contabile viitoare, în ceea ce priveşte:
• Diferenţele temporare deductibile
• Reportarea pierderilor fiscale nefolosite
• Reportarea creditelor fiscale nefolosite

Diferenţa temporară este diferenţa între valoarea economică (contabilă) a unei creanţe sau datorii din
bilanţ şi baza lui fiscală. Diferenţele temporare pot fi:

o Diferenţe temporare impozabile: vor genera sume impozabile în determinarea profitului impozabil
al exerciţiilor viitoare atunci când valoarea contabilă a creanţei/ datoriei va fi încasată/decontată.
În bilanţ acestea vor fi înregistrate ca datorie cu impozitul pe profit amânat.
o Diferenţe temporare deductibile: vor genera sume deductibile în determinarea profitului
impozabil al exerciţiilor viitoare atunci când valoarea contabilă a creanţei/datoriei va fi
încasată/decontată. În bilanţ acestea vor fi înregistrate ca şi creanţă cu impozitul pe profit amânat.

Baza fiscală a unui activ sau a unei datorii este valoarea atribuită acelui activ sau a acelei datorii în
scopuri fiscale.

Impozitul amânat (creanţă sau datorie) apare atunci când:

• Exista diferenţe între valoarea contabilă şi baza fiscală a unei creanţe sau datorii
• Aceste diferenţe sunt reversibile (temporare)
• Creanţele sau datoriile respective fac obiectul impozitării

Diferenţele între baza fiscală şi valoarea contabilă pot fi:

• Permanente, situaţie în care diferenţele respective nu fac obiectul impozitului amânat,


cheltuieli nedeductibile fiscal (ex.: cheltuieli protocol, penalităţi de neplata a impozitelor la
buget) sau venituri neimpozabile (ex.: constituirea rezervei legale)

2
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

• Temporare – care vor genera sume impozabile sau deductibile atunci când valoarea contabilă
a activului sau datoriei este recuperată, respectiv stinsă.

De asemenea impozitul amânat poate să apară atunci când:

• Există valori deductibile sau impozabile în viitor, dar care nu au un activ sau o datorie
corespondenta în bilanţ
• Există pierderi fiscale neutilizate, în condiţiile în care există şi probabilitatea realizării de
profituri impozabile viitoare faţă de care pierderile fiscale să fie reportate

În determinarea ambelor forme ale impozitului pe profit se pleacă, de regulă, de la aceeaşi cotă de
impozitare, respectiv cea prevăzută de legislaţia fiscală. Totuşi, creanţele şi datoriile privind impozitul
amânat trebuie evaluate la ratele de impozitare ce se aşteaptă a se aplică pentru perioada în care activul va fi
realizat sau datoria va fi decontată, pe baza ratelor de impozitare (si a prevederilor fiscale) care au fost
reglementate sau se estimează a fi reglementate până la data bilanţului.

În acest sens, pentru situaţiile financiare ale anului 2004 impozitele amânate se vor calcula aplicând
cota de impozit de 16% la nivelul diferenţelor temporare rezultate la finele anului. Această cotă poate fi deja
utilizată la determinarea impozitelor amânate la finele anului 2004, deoarece prin OUG nr. 138/2004 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (aplicabila la 1 ianuarie 2005) este
cunoscută noua cotă de determinare a impozitului pe profit (16%) ce va fi utilizată în perioadele următoare.

Potrivit reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001, reconcilierea dintre rezultatul
contabil şi cel fiscal va fi prezentată în notele la situaţiile financiare anuale (Nota 10 „Alte informaţii”).

D. Aspecte principale

1. Recunoaşterea impozitului amânat

Recunoaşterea datoriei cu impozitul amânat. IAS 12 menţionează că datoria cu impozitul pe profit


amânat trebuie recunoscută pentru toate diferenţele temporare impozabile. Există trei excepţii de la
recunoaşterea unei datorii cu impozitul pe profit amânat, după cum urmează (IAS 12.15):
 Datorii care provin din recunoaşterea fondului comercial, pentru care amortizarea nu este
deductibilă fiscal;
 Datorii care provin din recunoaşterea iniţială a unui element de activ/pasiv altul decât din
consolidare, care în momentul tranzacţiei nu afectează profitul contabil sau fiscal;

3
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

 Datorii care provin din profiturile nedistribuite din investiţii în care întreprinderea este în
măsură să controleze momentul reluării diferenţei şi este posibil ca această reluare să nu aibă
loc în viitorul previzibil.

Recunoaşterea unei creanţe cu impozitul amânat. O creanţă cu impozitul pe profit amânat trebuie
recunoscută pentru toate diferenţele temporare deductibile, pierderi fiscale neutilizate, şi credite fiscale
nefolosite în măsura în care este posibil ca profitul impozabil din care să fie deductibilă diferenţa temporara
să fie disponibil cu următoarea excepţie: (IAS 12.24)

 Fond comercial negativ care a fost tratat ca şi venit amânat prin IAS 22
 Recunoaşterea iniţială a unui activ/datorii, alta decât cea prevăzută iniţial şi care în momentul
tranzacţiei nu afectează profitul contabil sau impozabil

Creanţele cu impozitul pe profit amânat pentru diferenţe temporare deductibile ce rezultă din
participaţii în sucursale, filiale, întreprinderi asociate sau de tip joint-venture trebuie recunoscute în măsura
în care este probabil ca diferenţa temporară să se reia într-un viitor previzibil, şi profitul impozabil să fie
disponibil, iar diferenţa temporară să fie utilizată. (IAS 12.44).

Valoarea contabilă a creanţelor cu impozitul pe profit amânat trebuie revizuită la închiderea


exerciţiului şi diminuată în măsura în care nu mai este probabilă disponibilitatea unui profit impozabil
suficient pentru a permite utilizarea acestui activ. Orice astfel de diminuare trebuie reluată în măsura în care
profitul devine suficient. (IAS 12.37).

O creanţă cu impozitul pe profit amânat trebuie recunoscută pentru o pierdere fiscală neutilizată cât şi
pentru credite din impozite (credite fiscale) neutilizate, în măsura în care este probabil să se dispună de
beneficii impozabile viitoare, asupra cărora vor putea fi imputate aceste pierderi fiscale şi credite de impozit
neutilizate. (IAS 12.34).

Recunoaşterea unei cheltuieli cu impozitul pe profit sau al unui venit.

Impozitul pe profit curent sau amânat trebuie recunoscut ca şi venit sau cheltuială şi inclus în profitul
net al perioadei, mai puţin în situaţiile în care provine din: ( IAS 12.58)
• O tranzacţie sau eveniment care este contabilizat direct în capitalul propriu
• O tranzacţie contabilizată ca şi achiziţie.
Dacă impozitul se referă la elemente contabilizate direct în capitalurile proprii atunci şi acesta trebuie
contabilizat direct în capitalurile proprii (IAS 12.61)

Dacă impozitul se referă la o achiziţie, trebuie contabilizat ca activ sau pasiv identificabil la data
achiziţiei în conformitate cu IFRS 3 – Combinări de întreprinderi.(afectând astfel fondul comercial)

4
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Implicaţiile fiscale ale dividendelor

În anumite legislaţii, impozitul pe profit se calculează la un procent mai mare sau mai mic dacă parte
sau tot profitul net sau nerepartizat este plătit ca şi dividende. În alte legislaţii, impozitul pe profit poate fi
rambursat dacă parte sau tot profitul net sau nerepartizat este plătit ca şi dividende. Distribuţii viitoare de
profit sub forma de dividende sau rambursări de impozit plătit nu pot fi anticipate în măsurarea impozitului
pe profit amânat indiferent dacă acesta este creanţă sau datorie. (IAS 12.52)

IAS 10- Evenimente după închiderea exerciţiului recomandă prezentarea şi interzice estimarea unor
dividende propuse sau declarate după închiderea exerciţiului, însă înainte de aprobarea situaţiilor financiare.
IAS 12 sugerează prezentarea implicaţiilor fiscale ale unor astfel de dividende, precum şi natura şi suma
atribuită ca şi impozit pe profit acestor dividende. (IAS 12.82)

2. Măsurarea creanţei/datoriei cu impozitul pe profit amânat

Creanţa/datoria privind impozitul pe profit amânat se determină prin înmulţirea diferenţelor temporare
cu cota de impozit ce se aşteaptă a fi aplicată în perioadele în care activul va fi realizat sau datoria va fi
decontată, pe baza cotei de impozit care a fost adoptată sau cvasiadoptată până la închiderea exerciţiului
curent ( IAS 12.51).

Creanţa/ datoria privind impozitul pe profit amânat nu poate fi actualizată.

Principalele ajustări efectuate potrivit reglementărilor fiscale, asupra rezultatului contabil, în vederea
determinării impozitului pe profit curent, se referă la următoarele aspecte:

- elemente similare veniturilor rezultate ca urmare a retratării

- elemente similare cheltuielilor rezultate ca urmare a retratării

- cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar deductibile fiscal, care sunt reportate din
perioada precedentă

- sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor legale în limita a 5% din profitul
contabil, anual, până ce acesta va atinge 20% din capitalul social sau patrimoniu, după caz, potrivit
prevederilor legale fiscale

- alte sume deductibile în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare

- dividende primite de la altă persoană juridică română

5
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

- alte venituri neimpozabile

- cheltuieli cu impozitul pe profit

- impozitul pe venitul realizat în străinătate

- amenzi, confiscări, dobânzi pentru plata cu întârziere şi penalităţi de întârziere datorate către
autorităţile române sau străine, altele decât cele prevăzute în contractele comerciale încheiate între
persoanele rezidente

- cheltuieli de protocol, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli care depăşesc limita legală

- cheltuieli cu amortizarea contabilă nedeductibilă fiscal

- sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a rezervelor peste limitele
prevăzute de lege

- cheltuieli cu dobânzile nedeductibile fiscal care nu sunt reportate pentru perioada următoare

- cheltuieli cu dobânzile şi diferenţele de curs valutar nedeductibile fiscal, care sunt reportate
pentru perioada următoare

- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile

- pierderi din surse externe, calculate pe fiecare sursă de venit

- alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal

- alte venituri neimpozabile, prevăzute expres în acte normative speciale

Urmare a aplicării celor două metodologii de lucru, legislaţia fiscală în vigoare pentru determinarea
impozitului pe profitul curent şi IAS 12 pentru determinarea impozitului pe profit amânat, se poate
concluziona că rezultatul final (profit sau pierdere fiscala) se poate determina şi astfel:

Rezultat fiscal = Rezultat contabil +/- Diferenţe permanente +/- Diferenţe temporare

3. Prezentare şi descriere în Notele la situaţiile financiare

Impozitul pe profit curent, creanţa sau datorie trebuie compensat în bilanţ numai dacă compania are
dreptul şi intenţia să regularizeze acest lucru.( IAS 12.71).

Impozitul pe profit amânat, creanţa sau datorie trebuie compensat în bilanţ numai dacă compania are
dreptul şi intenţia să regularizeze acest lucru şi dacă sunt sub jurisdicţia aceleiaşi autorităţi fiscale .(IAS
12.74)

6
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Informaţii ce se prezintă în Note la situaţiile financiare

• Creanţa cu impozitul pe profit curent ( IAS 12.69)


• Datorie cu impozitul pe profit curent ( IAS 12.69)
• Creanţa din impozitul pe profit amânat (întotdeauna clasificat ca şi non-curent) ( IAS 12.69-70)
• Datorie din impozitul pe profit amânat (întotdeauna clasificat ca şi non-curent) ( IAS 12.69-70)
• Cheltuiala/ venit cu/din impozitul pe profit referitoare la profitul sau pierderea din activităţi
curente ( trebuie prezentat în contul de profit şi pierdere) ( IAS 12.77)
• Componentele importante ale cheltuielii/venitului din impozitul pe profit. ( IAS 12.79)
• Impozitul pe profit curent sau amânat consolidat, referitor la elementele înregistrate direct în
capitalurile proprii ( IAS 12.81)
• Impozitul referitor la activităţile extraordinare ( IAS 12.81)
• Explicarea relaţiei dintre cheltuială/venitul cu impozitul şi taxa care ar fi reieşit aplicând impozitul
curent la profitul sau pierderea contabilă (poate fi prezentat ca o reconciliere între taxe) (IAS
12.81)
• Schimbările în procentele aplicate ( IAS 12.81)
• Sume referitoare la diferenţele temporare deductibile, pierderi fiscale neutilizate, şi credite fiscale
neutilizate ( IAS 12.81)
• Diferenţe temporare asociate cu participaţiile în sucursale , filiale, întreprinderi asociate sau de tip
joint-venture ( IAS 12.81)
• Pentru fiecare tip de diferenţă temporară şi pierdere sau credit fiscal neutilizat, suma referitoare la
creanţa sau datoria fiscală amânată recunoscute în bilanţ şi respectiv orice cheltuială/venit cu acest
impozit recunoscut în contul de profit şi pierdere ( IAS 12.81)
• Taxa referitoare la discontinuitatea activităţii ( IAS 12.81)
• Implicaţiile fiscale ale dividendelor după data închiderii exerciţiului ( IAS 12.81)
• Detalii asupra creanţelor cu impozit pe profit amânat (IAS 12.82)

Interpretări

SIC 21, Impozitul pe profit – Recuperarea activelor reevaluate, care nu trebuie amortizate

Datoriile sau creanţele fiscale amânate rezultate din reevaluare trebuie măsurate în funcţie de efectele
fiscale ale valorificării, mai degrabă decât ale utilizării activului respectiv.

SIC 25, Impozitul pe profit – Modificări în statutul fiscal al entităţii sau al acţionariatului

Efectele fiscale curente şi amânate ale unei astfel de modificări trebuie să fie incluse în profitul net
sau în pierderea exerciţiului, cu excepţia cazului în care aceste efecte se referă la tranzacţii sau evenimente
care au fost recunoscute direct în capitalul propriu.

7
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Exemple de calcul şi înregistrare a impozitului pe profit amânat:

Exemplul 1 – Mijloace fixe: durata de viaţă utilă estimată este mai mare decât durata
normală de funcţionare prevăzută în legislaţie

În anul 2002 a fost achiziţionat un echipament cu valoarea de 100.000 u.m. care este amortizat
folosind metoda de amortizare lineară de-a lungul perioadei de viaţă utilă estimată de 5 ani; din punct de
vedere fiscal, durata normală de funcţionare stabilită prin normele prevăzute de Legea nr. 15/1994 este de 4
ani.

Potrivit exemplului de mai sus, amortizarea contabilă anuală este de 20.000 u.m., iar cea fiscală este
de 25.000 u.m. La data de 31 decembrie 2003 (momentul retratării, la doi ani după achiziţie), situaţia
imobilizării corporale respective este următoarea:

Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă 100.000 – 40.000) 60.000

Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100.000-50.000) 50.000

Diferenţă temporară impozabilă 10.000

Datorie totala cu impozitul amânat (25 % x diferenţa temporară impozabilă) 2.500

Datorie iniţială cu impozitul amânat -

Cheltuieli cu impozitul amânat 2.500

La momentul retratării, societatea a recunoscut o datorie privind impozitul amânat şi a înregistrat


suma corespunzătoare în contul de rezultat reportat ca urmare a retratării (contul 1172).

Articol contabil: 1172= 4412 2.500

La data de 31 decembrie 2004 (finele primului an de aplicare efectivă a OMFP nr. 84/2001), situaţia
imobilizărilor corporale respective, este următoarea:

8
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă 100.000 – 60.000) 40.000

Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100.000-75.000) 25.000

Diferenţă temporară impozabilă 15.000

Datorie totală cu impozitul amânat*) 1(16 % x diferenţa temporară impozabilă) 2.400

Datorie iniţiala cu impozitul amânat 2.500

Ajustările la datoria iniţială cu impozitul amânat rezultată din reducere 900

Asupra ratei de impozitare, (venit) 9 % x 10.000= 900, se înregistrează în credit cont 1173

Cheltuiala cu impozitul amânat aferentă creări şi reluării diferenţelor temporare, 5.000 x 16 %= 800,
se înregistrează în debit cont 6912)

În anul 2004, înregistrarea veniturilor din impozitul pe profit amânat – rezultate din modificarea cotei
de impozit – se face pe seama conturilor de capitaluri, 1173 (prevederile IAS 12), iar cheltuiala cu impozitul
amânat în contul 6912.

4412= 1173 900

6912= 4412 800

Situaţia privind impozitul amânat de-a lungul anilor, până la stingerea diferenţelor temporare, se
prezintă astfel:

1 Se utilizează cota de impunere pe profit aprobată a fi utilizată în perioada următoare, în cazul nostru
începând cu anul 2005 cota impozitului pe profit conform O.U.G. nr. 138/2004 va fi 16 %.

9
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Anul 2003 2004 2005 2006

Valoarea contabilă
60.000 40.000 20.000 -
la sfârşitul anului

Baza fiscală 50.000 25.000 - -

Diferenţa
temporară 10.000 15.000 20.000 -
impozabilă

Datorie totală cu
2.500 2.400 3.200 -
impozitul amânat

Datorie iniţială cu
- 2.500 2.400 3.200
impozitul amânat

(100)
Cheltuiala cu 2.500
800 (3.200)
impozit amânat 800 în contul 6912
(Venit din în debit contului
în contul 6912 în contul 791
impozitul amânat) 1172 (900) în creditul
contul 1173

10
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Exemplul 2 – Mijloace fixe: durată de viaţă utilă mai mică decât durata normală de
funcţionare

În anul 2002 a fost achiziţionat un echipament cu o valoare de 100.000 u.m. care este amortizat
folosind metoda de amortizare lineară de-a lungul unei perioade de viaţă utilă estimată la 5 ani; din punct de
vedere fiscal, durata de viaţă utilă stabilită prin normele prevăzute de Legea nr. 15/1994 este de 8 ani.

Potrivit acestui exemplu, amortizarea contabilă anuală este de 20.000 u.m., iar cea fiscală este de
12.500 u.m.

La data de 31 decembrie 2003 (momentul retratării, la doi ani după data recunoaşterii ca activ al
echipamentului respectiv), situaţia se prezintă astfel:

Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă 100.000-40.000) 60.000

Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100.000-25.000) 75.000

Diferenţă temporară deductibilă 15.000

Creanţă totală cu impozitul amânat (25 % x diferenţa temporară) 3.750

Creanţă iniţială impozitul amânat -

Venituri din impozitul amânat (3.750)

La momentul retratării, dacă au fost îndeplinite condiţiile din IAS 12, societatea a recunoscut o
creanţă privind impozitul amânat şi a înregistrat suma corespunzătoare în contul de rezultat reportat ca
urmare a retratării (contul 1172).

Articol contabil: 4412 = 1172 3.750

La data de 31 decembrie 2004, finele primului an de aplicare efectivă a reglementărilor contabile,


armonizate cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, situaţia echipamentului
respectiv este următoarea:

11
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Bază contabilă (cost istoric minus amortizare contabilă cumulată 100.000-60.000) 40.000

Bază fiscală (cost istoric minus amortizare fiscală 100.000-37.500) 62.500

Diferenţă temporară deductibilă 22.500

Creanţă totală cu impozitul amânat (16 % x diferenţa temporară) 3.600

Creanţă iniţială cu impozitul amânat 3.750

Ajustările la creanţa iniţială cu impozitul amânat rezultată din reducerea asupra ratei de impozitare, 9
% x 15.000= 1.350, se înregistrează în debit cont 11731.350

Venit din impozitul amânat, 7.500 x 16 %= 1.200, se înregistrează în credit cont 791 (1.200)

Înregistrarea în contabilitate a impozitelor amânate în anul 2004

1173 = 4412 1.350

4412 = 791 1.200

12
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Situaţia privind impozitul amânat de-a lungul celor doi ani se prezintă astfel:

Anul 2003 2004

Valoarea contabilă la sfârşitul anului 60.000 40.000

Baza fiscală 75.000 62.500

Diferenţa temporară deductibilă 15.000 22.500

Creanţa totală cu impozitul amânat 3.750 3.600

Creanţa iniţială cu impozitul amânat - 3.750

Cheltuiala (venituri) din impozitul amânat (3.750) (1.200)

(în credit ct 1172) (în credit ct. 791)

Cheltuiala din ajustarea creanţei iniţiale cu reducerea - 1.350

cotei de impozitare (în debit ct. 1173)

Din punct de vedere fiscal cheltuielile cu impozitul pe profit amânat sunt cheltuieli nedeductibile la
calculul profitului impozabil, iar veniturile rezultate din impozitul pe profit amânat sunt venituri
neimpozabile la calculul profitului impozabil.

Diferenţele temporare pot să apară şi în cazul în care, cu ocazia reevaluării, este revizuită durata de
viaţă utilă şi se estimează a fi diferită de durata normală de funcţionare rămasă stabilită conform legislaţiei
fiscale. Într-un asemenea caz, impactul asupra impozitului amânat se evaluează conform comentariilor
anterioare de la exemplul 1 sau exemplul 2, după caz.

O situaţie relevantă de calcul al impozitului pe profit amânat este şi atunci când societatea aplică
deducerea suplimentară de 20 % din valoarea de intrare a imobilizării corporale la momentul achiziţiei,
conform art. 24 (12) din Legea nr. 571/2003.

Exemplul 3 – Stocuri - Aplicarea efectivă a Reglementărilor contabile armonizate cu directivele


europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate

În perioada de aplicare efectivă a Reglementărilor contabile armonizate cu directivele europene şi cu


IAS, sumele ajustate la retratarea stocurilor se vor include pe cheltuieli deductibile la calculul impozitului pe
profit curent la momentul scăderii din evidenţă a stocurilor asupra cărora s-au efectuat ajustări.

13
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Exemplu – Scăderea din evidenţă a stocurilor ajustate la retratare (continuare pe acelaşi exemplu de la
retratarea stocurilor)

Până la 31.12.2004, stocurile existente la 31.12.2003 s-au vândut la un preţ de 6.000.000 lei/buc.

La data de 31.12.2004, situaţia impozitului amânat se prezintă astfel:

Bază contabilă a stocului retratat -

Bază fiscală -

Diferenţa temporară deductibilă -

Creanţa totală cu impozitul amânat -

Creanţa iniţială cu impozitul amânat 31.250.000

Cheltuiala cu impozitul amânat 31.250.000

- veniturile din vânzarea produselor finite

4111 = 701 6.000.000.000


- scăderea din evidenţă a produselor finite, la costul de producţie

711 = 345 4.875.000.000

Calculul şi înregistrarea impozitului curent

Extras din declaraţia fiscală

Venituri impozabile 6.000.000.000

Cheltuieli deductibile 5.000.000.000

Profit impozabil 1.000.000.000

Impozit pe profit (25 %) 250.000.000

6911 = 4411 250.000.000


- înregistrarea impozitului amânat

6912 = 4412 31.250.000

14
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Situaţia profitului contabil

Extras din situaţia financiară a contului de profit şi pierdere

Venituri 6.000.000.000

Cheltuieli 4.875.000.000

Profit contabil 1.125.000.000

Cheltuiala cu impozitul curent şi amânat (25 % x 1.125.000.000) 281.250.000

Profit net 843.750.000

15
(Nume curs ce urmează a fi stabilit de CAFR)

Exemplul 4 - Deprecierea imobilizărilor corporale

Din punct de vedere fiscal, cheltuielile cu provizioanele constituite pentru deprecierea imobilizărilor,
nu sunt deductibile la calculul profitului impozabil

Exemplu

La 31.12.2004, în condiţiile aplicării tratamentului contabil de baza din IAS 16 şi a duratelor de viaţă
prevăzute de Legea 15/1994, valoarea unui echipament stabilită la inventariere era de 100.000.000 lei, iar
costul istoric minus amortizarea acumulată la data bilanţului, 120.000.000 lei. Se constituie un provizion
pentru deprecierea mijlocului fix de 20.000.000 lei.

Aferent acestui provizion se înregistrează o creanţă privind impozitul amânat determinată prin
aplicarea cotei de impozit pe profit prevăzută pentru perioadele următoare. Cota de impozit pe profit pentru
perioadele următoare este de 16 %, iar valoarea creanţei cu impozitul amânat este de 3.200.000 lei (16 % x
20.000.000):

Valoare contabilă netă a echipamentului 100.000.000

Valoare impozabilă 120.000.000

Diferenţa deductibilă 20.000.000

Creanţa totală cu impozitul amânat 3.200.000

Creanţa iniţială cu impozitul amânat -

Venit din impozitul amânat 3.200.000

Articol contabil: 4412 = 791 3.200.000

16