Sunteți pe pagina 1din 17

Anexa nr.

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

DECLARA IE privind veniturile realizate din Romnia


Anul

200

Declara ie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declara iilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Nume Prenume Strad Jude / Sector Cod po tal Fax Cont bancar (IBAN) Num r Banca Bloc Localitate Telefon Scar Etaj Ap. Ini iala tat lui Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal

E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosin ei bunurilor calificat n categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor profesii libere

drepturi de proprietate intelectual


URAT

opera iuni de vnzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract activit i agricole

transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai mult de 365 de zile, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai pu in de 365 de zile, inclusiv, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, realizat n perioada 01.07.-31.12.2010 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit

1A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activit ii Nr. Data

reorganizare Cod CAEN

8. Data ncet rii activit ii

1B.DATE PRIVIND VENITUL/C TIGUL NET ANUAL

(lei) 1.1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 1.2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 1.3. Venit net anual (rd.1.1.-rd.1.2.) ................................................................................................................ 1.3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului................... 1.4. C tig net anual ..................................................................................... ...................................................... 1.5. Pierdere fiscal anual (rd.1.2.-rd.1.1.)/Pierdere net anual ....................................................... 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.4. 1.5.

Num r de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

Pagina 1

1. Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosin ei bunurilor calificat n categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor profesii libere

drepturi de proprietate intelectual


URAT

opera iuni de vnzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract activit i agricole

transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai mult de 365 de zile, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai pu in de 365 de zile, inclusiv, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, realizat n perioada 01.07.-31.12.2010 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit

2A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activit ii Nr. Data

reorganizare Cod CAEN

8. Data ncet rii activit ii (lei)

2B.DATE PRIVIND VENITUL/ C TIGUL NET ANUAL

2.1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 2.2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 2.3. Venit net anual (rd.2.1.-rd.2.2.) ................................................................................................................

2.1. 2.2. 2.3.

2.3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului................... 2.3.1. 2.4. C tig net anual ..................................................................................... ...................................................... 2.5. Pierdere fiscal anual (rd.2.2.-rd.2.1.)/Pierdere net anual ....................................................... 1. Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosin ei bunurilor calificat n categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor profesii libere 2.4. 2.5.

drepturi de proprietate intelectual


URAT

opera iuni de vnzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract activit i agricole

transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai mult de 365 de zile, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai pu in de 365 de zile, inclusiv, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, realizat n perioada 01.07.-31.12.2010 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit

3A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activit ii Nr. Data

reorganizare Cod CAEN

8. Data ncet rii activit ii (lei)

3B.DATE PRIVIND VENITUL/ C TIGUL NET ANUAL

3.1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 3.2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 3.3. Venit net anual (rd.3.1.-rd.3.2.) ................................................................................................................

3.1. 3.2. 3.3.

3.3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului................... 3.3.1. 3.4. C tig net anual ..................................................................................... ...................................................... 3.5. Pierdere fiscal anual (rd.3.2.-rd.3.1.)/Pierdere net anual ....................................................... 3.4. 3.5. Pagina 2

1. Categoria de venit Venituri: comerciale cedarea folosin ei bunurilor calificat n categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor profesii libere

drepturi de proprietate intelectual


URAT

opera iuni de vnzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract activit i agricole

transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai mult de 365 de zile, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai pu in de 365 de zile, inclusiv, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, realizat n perioada 01.07.-31.12.2010 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit

4A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activit ii Nr. Data

reorganizare Cod CAEN

8. Data ncet rii activit ii (lei)

4B.DATE PRIVIND VENITUL/ C TIGUL NET ANUAL

4.1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 4.2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 4.3. Venit net anual (rd.4.1.-rd.4.2.) ................................................................................................................ 4.3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului................... 4.4. C tig net anual ..................................................................................... ...................................................... 4.5. Pierdere fiscal anual (rd.4.2.-rd.4.1.)/Pierdere net anual ....................................................... 1. Categoria de venit Venituri: comerciale

4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.4. 4.5.

cedarea folosin ei bunurilor calificat n categoria venituri din activit i independente cedarea folosin ei bunurilor

profesii libere

drepturi de proprietate intelectual


URAT

opera iuni de vnzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract activit i agricole

transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai mult de 365 de zile, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, de inute mai pu in de 365 de zile, inclusiv, realizat n perioada 01.01.-30.06.2010 transferul titlurilor de valoare, altele dect p r ile sociale i valorile mobiliare n cazul societ ilor nchise, realizat n perioada 01.07.-31.12.2010 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare asociere f r personalitate juridic norme de venit

5A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

entit i care aplic regimul transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare 7. Data nceperii activit ii Nr. Data

reorganizare Cod CAEN

8. Data ncet rii activit ii (lei)

5B.DATE PRIVIND VENITUL/ C TIGUL NET ANUAL

5.1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 5.2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 5.3. Venit net anual (rd.5.1.-rd.5.2.) ................................................................................................................

5.1. 5.2. 5.3.

5.3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului................... 5.3.1. 5.4. C tig net anual ..................................................................................... ...................................................... 5.5. Pierdere fiscal anual (rd.5.2.-rd.5.1.)/Pierdere net anual ....................................................... 5.4. 5.5. Pagina 3

III. DESTINA IA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/C TIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat

Contract nr./data

Suma pl tit (lei)

Documente de plat nr./data

2. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscal a entit ii nonprofit/unit ii de cult Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal Nume, prenume/Denumire

Strad Jude /Sector Localitate

Num r

Bloc

Scar Cod po tal

Etaj

Ap.

Telefon

Fax

E-mail

Sub sanc iunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semn tur contribuabil

Semn tur mputernicit

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare: Data:

Pagina 4

Anexanr.2 INSTRUCIUNI privindcompletareaidepunereaformularului200"Declaraieprivindveniturilerealizatedin Romnia Cod14.13.01.13 1. Declaraia se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care realizeaz veniturinbanii/saunnaturdinRomniaproveninddin: 1.1.Activitiindependente; 1.2.Cedareafolosineibunurilor; 1.3.Activitiagricolepentrucarevenitulnetsestabiletensistemreal; 1.4.Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazulsocietilornchise; 1.5. Operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionatepepieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. 1.1.Activitiindependente venituri comerciale din fapte de comer, prestri de servicii, altele dect cele din profesiilibere,practicareauneimeserii,inclusivdinactivitiadiacente,precumivenituridin cedareafolosineibunurilorcalificatencategoriavenituridinactivitiindependente; Persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilorcalificate,ncondiiilelegii,ncategoriavenituridinactivitiindependente,bifeaz csuaCedareafolosineibunurilorcalificatncategoriavenituridinactivitiindependente. Veniturile i cheltuielile luate n calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de nchiriere/subnchiriere aflate n derularenanulderaportare. venituri din profesii libere din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditorfinanciar,consultantfiscal,expertcontabil,contabilautorizat,consultantdeplasament nvalorimobiliare,arhitectsauaaltorprofesiireglementate,desfuratenmodindependent, ncondiiilelegii; venituri din drepturi de proprietate intelectual brevete de invenie, desene i modele,mostre,mrcidefabricidecomer,procedeetehnice,knowhow,drepturideautor idrepturiconexedreptuluideautorialteleasemenea. Contribuabiliicareobinvenituridindrepturideproprietateintelectualdelamaimuli pltitoridepunosingurdeclaraie. Declaraiasedepunedecontribuabiliicaredesfoaractivitateanmodindividualsau ntro form de asociere, ce nu d natere unei persoane juridice, constituit ntre persoane fizice. ncazulsocietiicivilecupersonalitatejuridicconstituitpotrivitlegiispecialeicare este supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinare a venituluinetdinactivitiindependente. Persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizarecupersonalitatejuridic(SPRL)constituitpotrivitlegiispecialeicareestesupus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, au obligaia s asimileze acest venit distribuit venituluinetanualdinactivitiindependenteisdepundeclaraia,potrivitlegii.

Declaraiasedepuneidectrepersoanelefizicecareaurealizatvenituridinactiviti independente pentru care impozitul reinut la surs de pltitorii de venituri reprezint plat anticipat n contul impozitului anual, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare: venituridindrepturideproprietateintelectual; venituridinvnzareabunurilornregimdeconsignaie; venituridinactivitidesfuratenbazacontractelordeagent,comisionsaumandat comercial; venituri din activiti desfurate n baza contractelor/conveniilor civile ncheiate potrivitCoduluicivil; venituridinactivitateadeexpertizcontabilitehnic,judiciariextrajudiciar. Nuauobligaiadepuneriideclaraiei,persoanelefizicepentrucareimpozitulreinutde pltitoriidevenituriestefinal,potrivitopiuniicontribuabililor,nconformitatecuprevederile Legiinr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat venituri din activiti independente impuse pe baz de norme de venit, cu excepia persoanelorcareaudepusdeclaraiiledevenitestimativnlunadecembrieipentrucarenus austabilitplianticipate,conformlegii. Declaraiasecompleteazpentrufiecarecategoriedevenitipentrufiecaresursde realizareavenitului. ncazulreorganizriiactivitiiindependententimpulanului,venitulnet/pierderease determinseparatpentrufiecareperioadncareactivitateaindependentafostdesfurat ntro form de organizare de contribuabil, nscriinduse separat n declaraie, n vederea stabilirii impozitului pe venitul net cumulat aferent ntregului an fiscal. Prin reorganizare se nelegeoriceschimbareamodalitiideexercitareauneiactiviti,precumitransformarea formeideexercitareaacesteiantroaltform,potrivitlegislaieinmaterie,pentruactiviti caregenereazveniturisupuseimpozituluipevenit,ncondiiilecontinuriiactivitii. 1.2. Cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, realizate n calitatedeproprietar, uzufructuarsaualtdeintorlegal. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multe surse,respectivcontractedenchiriere,completeazdeclaraiapentrufiecaresursdevenit. ncazulcedriifolosineibunurilordeinutencomun,repartizareavenituluinetseface potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare,aprobateprinHotrreaGuvernuluinr.44/2004. Nu au obligaia depunerii declaraiei, persoanele fizice prevzute la art.63 alin.(2) din Legeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,care,nanul deraportare,aurealizatvenituridincedareafolosineibunurilorpentrucarechiriaprevzut ncontractulncheiatntrepriestestabilitnlei,nuauoptatpentrudeterminareavenitului net n sistem real i la sfritul anului anterior nu ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilorncategoriaveniturilordinactivitiindependente,pentrucareplileanticipatecu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, i impozitul este final, cu urmtoarele excepii,pentrucareexistobligaiadepuneriideclaraiei: pentrusituaiilencare,declaraiadevenitestimativafostdepusnlunadecembrie ipentrucarenusaustabilitplianticipate,conformlegii;

pentru situaiile n care, intervin modificri ale clauzelor contractuale, cu excepia situaiilorprevzutelaart.82alin.(7)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrile icompletrileulterioare; pentru situaiile n care, investiiile la bunurile mobile i imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealalt parte contractant. 1.3.Activitiagricolepentrucarevenitulnetsedeterminnsistemreal: venituridincultivareaivalorificareaflorilor,legumelorizarzavaturilor,nsereisolarii specialdestinateacestorscopurii/saunsistemirigat; venituridincultivareaivalorificareaarbutilor,plantelordecorativeiciupercilor; venituridinexploatareapepinierelorviticoleipomicoleialteleasemenea. Declaraia se depune de contribuabilii care desfoar activitatea n mod individual i/sauncadruluneiasocierifrpersonalitatejuridic,constituitntrepersoanefiziceicare auoptatpentrudeterminareavenituluinetnsistemreal,pebazadatelordincontabilitatean partidsimpl. Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net distribuit,carelerevinedinasociere. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizatvenituridinactivitiagricolecuimpunerefinal,dinvalorificareaproduseloragricole obinute dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat sau luatenarend,ctreunitispecializatepentrucolectare,unitideprocesareindustrialsau ctrealteunitipentruutilizarecaatare,potrivitart.74alin.(4)dinLegeanr.571/2003privind Codulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. 1.4Transferultitlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliaren cazulsocietilornchise Declaraia se completeaz i se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare,aurealizatctiguri/pierderidintransferultitlurilordevaloare,alteledectprile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise i au obligaia stabilirii ctigului net anual/pierderiineteanuale,potrivitlegii. Persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat ctiguri/pierderi din tranzacionarea titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilornchise,evideniazdistinct,ndeclaraie: ctigul net/pierderea net din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise, deinute mai mult de 365 de zile, realizat/realizat n perioada01.01.201030.06.2010; ctigul net/pierderea net din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise, deinute mai puin de 365 de zile, inclusiv, realizat/realizatnperioada01.01.201030.06.2010; ctigul net/pierderea net din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise, indiferent de perioada de deinere a acestora, realizat/realizatnperioada01.07.201031.12.2010.

ncazulctigurilordintransferuldreptuluideproprietateasupratitlurilordevaloare, lacompletareaformularului,seaunvederedispoziiileLegiinr.571/2003privindCodulfiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Hotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare. 1.5. Operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul deraportare,aurealizat ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect celecuinstrumentefinanciare tranzacionatepepieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare iauobligaiastabiliriictiguluinetanual/pierderiineteanuale,potrivitlegii. ncazuloperaiunilordevnzarecumpraredevalutlatermen,pebazdecontract, precumioricealteoperaiunisimilare,lacompletareaformularuluiseaunvederedispoziiile Legiinr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioareialeHotrrii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrileicompletrileulterioare. 2.Declaraiasecompleteazdectrecontribuabilisaudectremputerniciiiacestora, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, nscriind cu majuscule, cite i corect, dateleprevzutedeformular. Termendedepunere: anual,pentrufiecareanfiscal,pnladatade15maiinclusivaanuluiurmtorcelui derealizareavenitului; oridecteoricontribuabilulconstaterorindeclaraiaanterioar,princompletarea uneideclaraiirectificativepnlatermenulprevzutdelege,situaiencaresevanscrie"X" ncsuaspecialprevzutnformularnacestscop. Declaraiasecompleteazndouexemplare: originalulsedepunela: a)organulfiscalnacruirazteritorialcontribuabilulareadresaundeiare domiciliul,potrivitlegiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferit dedomiciliu,pentrupersoanelefizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia; b) organul fiscal competent definit potrivit legilor n vigoare, pentru ceilali contribuabilipersoanefizice. copiasepstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitulacestuia. Declaraiasedepunenformathrtie,directlaregistraturaorganuluifiscalsaulaoficiul potal, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevzutedelege. Declaraiasepunegratuitladispoziiacontribuabilului. Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depuneriilapot,dupcaz. I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal.

Codnumericpersonal/Numrdeidentificarefiscalsenscriecodulnumericpersonal din actul de identitate al fiecrui contribuabil sau numrul de identificare fiscal, atribuit de ctreAgeniaNaionaldeAdministrareFiscal,cuocazianregistrriifiscale,dupcaz. Banca, Cont bancar (IBAN) se nscrie denumirea bncii i codul IBAN al contului bancaralcontribuabilului. II.DATEPRIVINDVENITURILEREALIZATE,PESURSEICATEGORIIDEVENIT A.DATEPRIVINDACTIVITATEADESFURAT 1. Categoria de venit se bifeaz csua corespunztoare categoriei de venit realizat, dupcaz. 2.Determinareavenituluinetsebifeazcsuacorespunztoarenfunciedemodul de determinare a venitului net: n sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bazdenormdevenit,dupcaz. 3.Formadeorganizaresebifeazcsuacorespunztoaremoduluidedesfurarea activitii. CsuaIndividualsebifeazdepersoanelefizicecareobinvenituridintroactivitate desfuratnmodindividual. CsuaAsocierefrpersonalitatejuridicsebifeazdepersoanelefizicecareobin venituri dintro activitate desfurat n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, constituitntrepersoanefizice. CsuaEntiticareaplicregimultranspareneifiscalesebifeazdepersoanelefizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei fiscale, potrivitlegii. Csua Reorganizare se bifeaz de contribuabili n cazul reorganizrii activitii independententimpulanuluideraportare,potrivitlegislaieinmaterie. 4. Obiectul principal de activitate se nscrie denumirea activitii principale generatoare de venituri, desfurat de contribuabil, precum i codul CAEN al activitii desfurate. 5.Sediul/Dateledeidentificareabunuluipentrucaresecedeazfolosina Sediulsecompleteazadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfurareaactivitii, dup caz. n cazul n care activitatea se desfoar prin mai multe puncte de lucru, se completeazadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfurareaactivitii,dupcaz. Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii administrativ teritoriale n a crei raz se afl terenul (terenurile), respectiv: municipiu,ora,comunsausectoralmunicipiuluiBucureti,dupcaz. Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina se completeaz de ctrecontribuabiliicarerealizeazvenituridincedareafolosineibunurilor.Senscriudatelede identificareabunuluiacruifolosinestecedat. Deexemplu: a)pentruimobile(cldiri,terenuri):adresacomplet(localitate,strad,numr, bloc, etaj,apartamentetc.); b)pentrumobile(autovehicule/autoturisme,tractoare,mainiagricole,alupe, iahturiialtemijloacedetransport):tipul,anuldefabricaie,numruldenmatriculare,seria asiului; c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliat, cu identificarea principalelorcaracteristicicareindividualizeazbunul.

6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare se nscriu numrul documentului care atest dreptul contribuabilului de a desfura activitate independent,potrivitlegii,idataemiteriiacestuia. Contribuabilii care desfoar activiti n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic,constituitntrepersoanefizice,completeaznumrulsubcarecontractuldeasociere afostnregistratlaorganulfiscal,precumidatanregistrriiacestuia. Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor completeaz rubricadupcumurmeaz: se elimin din text cuvntul nchiriere sau arendare, n funcie de natura contractuluincheiatntrepri; senscriunumrulsubcareafostnregistratlaorganulfiscalcontractulncheiatntre pri,idatanregistrriiacestuia. 7,8. Data nceperii/ncetrii activitii se completeaz de ctre contribuabilii care ncep/nceteazactivitateancursulanuluifiscalpentrucaresedepunedeclaraia. Contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor nscriu data prevzutpentruncepereaderulriicontractuluincheiatntrepri,respectivdataprevzut pentruncetareacontractuluincheiatntrepri. Rubriciledelard.7i8secompleteaznumaidacevenimentelerespectiveseproduc ncursulanuluipentrucaresedepunedeclaraia. B.DATEPRIVINDVENITUL/CTIGULNETANUAL 1. VENITURI DIN ACTIVITI INDEPENDENTE: activiti comerciale, profesii libere i drepturideproprietateintelectual. Not: Rubricile se completeaz i de persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic (SPRL) constituit potrivitlegiispeciale,supusregimuluitranspareneifiscale,potrivitlegii,icareauobligaias asimilezeacestvenitdistribuitvenituluinetanualdinactivitiindependente. a)ACTIVITATEDESFURATNMODINDIVIDUAL a.1)ncazulpersoanelorfizicecarerealizeazvenituridinactiviticomercialei/sau din exercitarea unei profesii libere determinate n sistem real i/sau venituri din cedarea folosineibunurilorcalificatencategoriavenituridinactivitiindependente Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentulnleialveniturilornnaturncasatenanulderaportare,attdinactivitateade baz,ctidinactivitiadiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruiaaufostpltite. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrieparteadinvenitulnetaferentactivitilorindependentepentrucareplileanticipates aurealizatprinstopajlasurs. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut.

a.2) n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente impuse pebazdenormdevenit Secompleteazdectrecontribuabiliicaredesfoaractivitiindependente,impuse pebazdenormedevenitcareaudepusdeclaraiiledevenitestimativnlunadecembriei pentrucarenusaustabilitplianticipate,conformlegii. rd.3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd norma de venit corespunztoare perioadeilucrate,comunicatdeorganulfiscal. a.3) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri din valorificarea sub orice formadrepturilordeproprietateintelectual Secompleteaz,fiepebazadatelordinevidenacontabil,dectrecontribuabiliicare auoptatpentrudeterminareavenituluinetnsistemreal,fiepebazadocumenteloreliberate depltitoriidevenit,dectrecontibuabiliicaredeterminvenitulnetpebazacotelorforfetare decheltuieli. a.3.1. n cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificareasuboriceformadrepturilordeproprietateintelectual,nsistemreal,pebaza datelordinevidenacontabilnpartidsimpl Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentulnleialveniturilornnaturncasatenanulderaportare,attdinactivitateade baz,ctidinactivitiadiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielile exerciiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite, inclusivcontribuiile socialeobligatoriipltite. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrieparteadinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. a.3.2.ncazulpersoanelorfizicecaredeterminvenitulnetdinvalorificareasuborice formadrepturilordeproprietateintelectual,pebazacotelorforfetaredecheltuieli Pentru anul 2010, venitul net anual pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectualsedeterminastfel: Lastabilireavenituluinetaferentfiecreiperioade1ianuarie30iunie2010,respectiv 1 iulie 31 decembrie 2010, se vor lua n calcul venitul brut, cota de cheltuial forfetar i contribuiile sociale obligatorii pltite, aferente fiecrei perioade.Venitul net anual aferent anului 2010 se determin prin nsumarea veniturilor nete stabilite pentru fiecare dintre cele douperioade. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilordeproprietateintelectual,dintoatesursele,nanulderaportare.

Lastabilireaveniturilorbrutedindrepturideproprietateintelectualseaunvedere, attsumelencasatencursulanului,ctireinerilencontulpliloranticipateefectuatecu titludeimpoziticontribuiileobligatorii,efectuatedepltitoriidevenit. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie valoarea rezultat prin nsumarea cheltuielilor forfetareiacontribuiilorsocialeobligatoriipltite. Cheltuieliledeductibilesedeterminastfel: Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectual aferente operelordeartmonumental Pentru anul 2010, n vederea determinrii cheltuielilor deductibile, se procedeaz astfel: se determin cheltuielile forfetare aferente perioadei01.01.201030.06.2010 prinaplicareauneicotedecheltuielide50%asupravenituluibrutaferentperioadei; se determin cheltuielile forfetare aferente perioadei01.07.201031.12.2010 prinaplicareauneicotedecheltuielide25%asupravenituluibrutaferentperioadei; se determin cheltuielile deductibile pentru anul 2010 prin nsumarea cheltuielilorforfetareiacontribuiilorsocialeobligatoriipltiteaferentefiecreiperioadedin anulderaportare. Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual, alteledectceleaferenteoperelordeartmonumental: Pentru anul 2010, n vederea determinrii cheltuielilor deductibile, se procedeaz astfel: se determin cheltuielile forfetare aferente perioadei01.01.201030.06.2010 prinaplicareauneicotedecheltuielide40%asupravenituluibrutaferentperioadei; se determin cheltuielile forfetare aferente perioadei01.07.201031.12.2010 prinaplicareauneicotedecheltuielide20%asupravenituluibrutaferentperioadei; se determin cheltuielile deductibile pentru anul 2010 prin nsumarea cheltuielilorforfetareiacontribuiilorsocialeobligatoriipltiteaferentefiecreiperioadedin anulderaportare. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). rd. 3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului se nscrieparteadinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs. a.3.3. n cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual transmise prin succesiune, veniturilor din exercitarea dreptului de suit, veniturilor reprezentnd remuneraiacompensatoriepentrucopiaprivat rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur realizate din valorificarea sub orice form a drepturilordeproprietateintelectual,dintoatesursele,nanulderaportare. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma total pltit organismelor de gestiune colectiv sau altor pltitori care, conform legii, au atribuii de colectare i de repartizare a veniturilorntretitulariidedrepturi. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2).

b)ACTIVITATEDESFURATNTROFORMDEASOCIEREdintrepersoanefizicecare nu d natere unei persoane juridice sau ntroformdeorganizarecupersonalitatejuridic constituit potrivit legii speciale, supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se completeaz: rd.3. Venit net anual se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic, reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare,supusimpozituluipevenitidistribuitasociatului,conformcontractuluideasociere. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col.7, la rndulcorespunztorcontribuabilului,dintabelulprevzutlacapitolulVdinDeclaraiaanual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic, reprezentnd pierderea fiscal din asociererealizatnanulfiscalderaportareidistribuitasociatului,conformcontractuluide asociere. 2.VENITURIDINCEDAREAFOLOSINEIBUNURILOR Declaraia se completeaz pe baza contractului ncheiat ntre pri de ctre contribuabilii care determin venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza datelordinevidenacontabildepersoanelefizicecareauoptatpentrudeterminareavenitului netnsistemreal. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd chiria/arenda prevzut n contractul ncheiat ntre pri pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plii acesteia, majoratcuvaloareacheltuielilorcecad,conformdispoziiilorlegale,nsarcinaproprietarului, uzufructuaruluisauaaltuideintorlegal,dacsuntefectuatedecealaltpartecontractant. nvenitulbrutseincludieventualeledaunepltitepotrivitunorclauzecontractuale,n cazulrezilieriicontractelornaintedetermen. Reprezint venit brut i valoarea investiiilor la bunurile mobile i imobile ale proprietarului,uzufructuaruluisaualealtuideintorlegal,carefacobiectulunorcontractede cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat i care sunt efectuate de cealaltpartecontractant. nsituaiancarechiria/arendareprezintechivalentulnleialuneivalute,venitulbrut anual se determin pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pieei valutarecomunicatdeBancaNaionalaRomniei,dinultimaziafiecreiluni,corespunztor lunilordinperioadadeimpunere. nsituaiancarearendaseachitnnatur,evaluareanleiaacesteiasefacepebaza preurilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrileicompletrileulterioare. ncazulcontribuabililorcareauoptatpentrudeterminareavenituluinetnsistemreal senscrietotalitateaveniturilorncasatecaurmareacedriifolosineibunului,pebazadatelor dinevidenacontabil. rd.2.Cheltuielideductibilesenscrie,dupcaz: sumareprezentndcheltuieliledeductibileefectuatenvederearealizriivenitului,cu condiiasfieefectuateninteresuldirectalactivitii,scorespundunorcheltuieliefective, sfiejustificatecudocumenteisfiecuprinsencheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluin cursul cruia au fost pltite, n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venituluinetnsistemreal,pebazadatelordinevidenacontabilnpartidsimpl; sumarezultatprinaplicareauneicoteforfetaredecheltuielide25%lavenitulbrut (rd.1),reprezentndcheltuielideductibileaferentevenitului,ncazulcontribuabililor caredeterminvenitulnetpebazacotelorforfetaredecheltuieli.

rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierderea net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. Se completeaz numai de ctre contribuabilii care determin venitul net/pierderea fiscalnsistemrealicarenanulderaportareaunregistratpierderi. 3.VENITURIDINACTIVITIAGRICOLEPENTRUCAREVENITULNETSEDETERMINN SISTEMREAL,PEBAZADATELORDINCONTABILITATEANPARTIDSIMPL a)ACTIVITATEDESFURATNMODINDIVIDUAL Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil. rd.1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd veniturile totale n bani i/sau echivalentulnleialveniturilornnaturncasatenanulderaportare,attdinactivitateade baz,ctidinactivitiadiacente. rd.2. Cheltuieli deductibile se nscrie suma reprezentnd cheltuielile efectuate n vederea realizrii venitului, cu condiia s fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu documente i s fie cuprinse n cheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruiaaufostpltite. rd.3.Venitnetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintrevenitulbrut(rd.1) icheltuielileaferentedeductibile(rd.2). Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd diferenadintrecheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1). Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut. b)ACTIVITATEDESFURATNTROFORMDEASOCIEREntrepersoanefizice,care nudnatereuneipersoanejuridice,secompleteaz: rd.3. Venit net anual se preia suma nscris n col.5, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la capitolul V din Declaraia anual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic, reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de raportare,supusimpozituluipevenitidistribuitasociatului,conformcontractuluideasociere. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col.7, la rndulcorespunztorcontribuabilului,dintabelulprevzutlacapitolulVdinDeclaraiaanual de venit pentru asocierile fr personalitate juridic, reprezentnd pierderea fiscal din asociererealizatnanulfiscalderaportareidistribuitasociatului,conformcontractuluide asociere. 4. CTIGURI/PIERDERI DIN TRANSFERUL TITLURILOR DE VALOARE, ALTELE DECT PRILESOCIALEIVALORILEMOBILIARENCAZULSOCIETILORNCHISE Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societile de administrare a investiiilor sau ali pltitori de venit, privind tranzaciile efectuate cu titluri de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazulsocietilornchise. a) Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise, deinute mai puin de 365 de zile, inclusiv, realizat n perioada 01.01.201030.06.2010

rd.4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderile nregistrate, ca urmare a tranzacionrii n perioada 01.01.2010 30.06.2010 a titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilornchise,deinutemaipuinde365dezile,inclusiv. Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnddiferenadintrepierderileictigurilenregistrate,caurmareatranzacionrii nperioada01.01.201030.06.2010atitlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorile mobiliarencazulsocietilornchise,deinutemaipuinde365dezile,inclusiv. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile. Ladeclaraieseanexeazdocumentejustificative,eliberatedeintermediari/societile deadministrareainvestiiilorsaualipltitoridevenit,privindtranzaciileefectuatecutitluri devaloare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise,dincare srezultectigulnet/pierdereanetdeclarat/declarat,precumiimpozitulcalculatireinut caplatanticipatpentruperioadaderaportare.

b) Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazulsocietilornchise,deinutemaimultde365dezile,realizatnperioada01.01.2010 30.06.2010 rd.4 Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderile nregistrate ca urmare a tranzacionrii, n perioada 01.01.2010 30.06.2010, a titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilornchise,deinutemaimultde365dezile; Secompeteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd.5 Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnddiferenadintrepierderileictigurilenregistratecaurmareatranzacionrii, n perioada 01.01.2010 30.06.2010, a titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorilemobiliarencazulsocietilornchise,deinutemaimultde365dezile. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile.

Ladeclaraieseanexeazdocumentejustificative,eliberatedeintermediari/societile deadministrareainvestiiilorsaualipltitoridevenit,privindtranzaciilecutitluridevaloare, alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise,dincaresrezulte ctigulnet/pierdereanetdeclarat/declarat,precumiimpozitulcalculatireinutcaplat anticipatpentruperioadaderaportare.

c) Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazulsocietilornchise,realizatnperioada01.07.201031.12.2010 rd.4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderile nregistrate ca urmare a tranzacionrii n perioada 01.07.2010 31.12.2010 a titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilornchise,indiferentdeperioadadedeinereaacestora; Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnddiferenadintrepierderileictigurilenregistratecaurmareatranzacionriin perioada01.07.201031.12.2010atitlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorile mobiliarencazulsocietilornchise,indiferentdeperioadadedeinereaacestora. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile.

Ladeclaraieseanexeazdocumentejustificative,eliberatedeintermediari/societile deadministrareainvestiiilorsaualipltitoridevenit,privindtranzaciileefectuatedincares rezultectigulnet/pierdereanetdeclarat/declaratpentruperioadaderaportare. 5.CTIGURI/PIERDERIDINOPERAIUNIDEVNZARECUMPRAREDEVALUTLA TERMEN, PE BAZ DE CONTRACT, PRECUM I ORICE ALTE OPERAIUNI SIMILARE, ALTELE DECT CELE CU INSTRUMENTE FINANCIARE TRANZACIONATE PE PIEE AUTORIZATE I SUPRAVEGHEATEDECOMISIANAIONALAVALORILORMOBILIARE Secompleteazdecontribuabiliicare,nanulderaportare,aurealizatctiguri/pierderi din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare i au obligaia stabiliriictiguluinetanual/pierderiineteanuale,potrivitlegii. Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de pltitorii de venit, privindtranzaciileefectuate. rd.4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i pierderile nregistrate n cursul anului de raportare, din operaiuni de vnzare cumpraredevalutlatermen,pebazdecontract,precumioricealteoperaiunisimilare, alteledectcelecuinstrumentefinanciaretranzacionatepepieeautorizateisupravegheate deComisiaNaionalaValorilorMobiliare. Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile. rd.5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie pierderea net anual reprezentnddiferenadintrepierderileictigurilenregistratencursulanuluideraportare, din operaiuni de vnzare cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe pieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare. Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile. La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privindtranzaciileefectuatedincaresrezultectigulnet/pierdereanetdeclarat/declarat, precumiimpozitulcalculatireinutcaplatanticipatpentruanulfiscalderaportare. III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/CTIGULNETANUALIMPOZABIL Se completeaz de ctre contribuabilii care au efectuat, n cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii i solicit restituirea acestorai/saucareopteazpentruvirareauneisumereprezentndpnla2%dinimpozitul datorat pe venitul net anual impozabil/ctigul net anual pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i funcioneaz n condiiile legii sau unitilor de cult, potrivit art.84 alin.(2) i alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrileulterioare. Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei sume ctreosingurentitatenonprofitsauunitatedecult. Not: Contribuabilii care au realizat venituri din activiti independente/activiti agricole,impuipebazdenormdeveniti/saudincedareafolosineibunurilor,carenuau obligaia depunerii declaraiei, au efectuat, n cursul anului fiscal de raportare, cheltuieli cu burseprivateisolicitrestituireaacestorai/sauopteazpentruvirareauneisumencontul uneientitinonprofitsauuneiunitidecult,completeazformularulconforminstruciunilor. 1.Bursaprivat:csuasebifeazdectrecontribuabiliicareauefectuatcheltuielin cursulanuluideraportarecuburseprivateisolicitrestituireaacestora.

Contract nr./data se nscriu numrul i data contractului privind acordarea bursei private. Suma pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentrubursaprivat. Documente de plat nr./data se nscriu numrul i data documentelor care atest plataburseiprivate. Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n original i n copie, organul fiscal pstrnd copiile acestora dup ce verific conformitateacuoriginalul.ncazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documentelede maisusseanexeazncopie. 2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult csua se bifeaz de ctre contribuabiliicaresolicitvirareauneisumedepnla2%dinimpozituldatoratpevenitulnet anualimpozabil/ctigulnetanualpentrususinereauneientitinonprofitsauunitidecult, conformart.84alin.(2)ialin.(3)dinLegeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodificrilei completrileulterioare. Denumireentitatenonprofit/unitatedecultsenscriedenumireacompletaentitii nonprofit/unitiidecult. Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie codul de identificarefiscalaentitiinonprofit/unitiidecultpentrucaresesolicitvirareasumei. Cont bancar (IBAN) se completeaz codul IBAN al contului bancar al entitii nonprofit/unitiidecult. Suma secompleteazcusumasolicitatdecontribuabilafiviratncontulentitii nonprofit/unitiidecult. nsituaiancarecontribuabilulnucunoatesumacarepoatefivirat,nuvacompleta rubricaSuma,cazncareorganulfiscalvacalculaivavirasumaadmis,conformlegii. Dac suma solicitat a se vira ctre entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulat cu suma pltit pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul netanualimpozabil/ctigulnetanual,atuncisumatotalluatncalculestelimitatlanivelul acestui plafon, avnd prioritate cheltuielile efectuate n cursul anului de raportare cu bursa privat. IV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI Se completeaz numai n cazul n care obligaiile de declarare a veniturilor se ndeplinescdectremputernicituldesemnatdecontribuabil,potrivitdispoziiilorOrdonanei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrileulterioare. Adresasenscrieadresadomiciliuluifiscal. Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalamputernicitului.