P. 1
Gri Lee Eeeeee

Gri Lee Eeeeee

|Views: 587|Likes:
Published by Gabriel Daia

More info:

Published by: Gabriel Daia on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

Sections

1.Rata de capitalizare este mai mică decât rata de actualizare când:
a)venitul va fi constant ca flux viitor

b)venitul va creşte cu o rată anuală constantă

c)durata de previziune explicită este mare
d)fluxul de numerar net (FNN) pentru acţionari este în descreştere

2.Condiţia de efectuare a unei corecţii asupra elementelor de venit sau de cheltuieli este:
a)să fie posibilă statutar / legal
b)să fie fezabilă tehnic / tehnologic

c)variantele a) şi b) cumulativ

d)nici unul din cele de mai sus

3.În condiţiile continuării activităţii normale de explloatare, valoarea terminală se va determina de
obicei prin:

a)abordarea bazata pe active (ANC, ANL)

b)capitalizarea fluxului de numerar net sau profitului net

c)alegerea valorii mai mari rezultată prin aplicarea metodelor a) şi b)
d)nici unul din cele de mai sus

4.Care din relaţiile de mai jos este corectă:
a)valoarea capitalului acţionarilor (VCA) > valoarea capitalului investit (VCI)
b)VCI + credite pe termen lung = VCA
c)VCA – credite pe termen lung = VCI

d)VCI – credite pe termen lung = VCA

5.Profitul net anual corectat şi reprezentativ poate fi cel:
a)dintr-un an anterior sau o medie a anilor anteriori
b)din anul anterior
c)dintr-un an viitor

d)oricare din variantele de mai sus

6.Rata de creştere perpetuă (g) a unei forme de venit, în cazul metodei capitalizării, poate fi estimată:
a)la orice nivel
b)ca fiind mai mare decât rata de actualizare
c)ca fiind fluctuantă anual

d)ca fiind mai mică sau egală cu creşterea estimată a producţiei domeniului şi/sau PIB

7.Corecţiile asupra veniturilor şi cheltuielilor se referă la:
a)elemente excepţionale
b)modificări viitoare sigure
c)ajustarea pentru a reflecta o situaţie normală

d)toate cele de mai sus

8.Previziunea fluxului de numerar (FN)este mai adecvată:
a)în scenarii (pesimist, normal, optimist)

b)în stadii (trepte) de evoluţie

c)într-o singură variantă
d)nici unul din cele de mai sus

35

9.Evaluarea mijloacelor fixe aflate în afara exploatării se va face la:
a)activul net de lichidare
b)valoarea de înlocuire
c)valoarea de utilitate

d)valoarea realizabilă netă

10.Semnificaţia fluxului de numerar net la dispoziţia acţionarilor (FNNA) este:

a)dividende distribuibile acţionarilor

b)resurse totale pentru dezvoltare
c)rezerve
d)nici una din cele trei semnificaţii de mai sus

11.Semnificaţia fluxului de numerar net la dispoziţia capitalului investit(FNNCI) ar fi:
a)dividende distribuibile acţionarilor

b)dividende distribuibile acţionarilor şi flux de numerar disponibil pentru plata serviciului

datoriei

c)rezerve plus profit net
d)nici una din cele trei semnificaţii de mai sus

12.Tipul de flux de numerar recomandat pentru evaluarea întreprinderilor în dificultate financiară dar
redresabile este:
a)flux de numerar net la dispoziţia acţionarilor

b)flux de numerar net la dispoziţia capitalului investit

c)flux de numerar brut
d)marja brută de autofinanţare

13.Investiţiile previzionate în metoda DCF se referă la:
a)active corporale
b)active necorporale
c)active financiare

d)active corporale şi necorporale

14.În perioada de previziune explicită, mărimea investiţiilor anuale faţă de amortizarea anuală de obicei

este:

a)egală
b)mai mică

c)mai mare

d)oricare din situaţiile de mai sus

15.În perioada de previziune nonexplicită, mărimea investiţiilor anuale faţă de amortizarea anuală de

obicei este:

a)egală sau putin mai mare

b)mai mică
c)mai mare
d)oricare din situaţiile de mai sus

16.Sensul corect de înţelegere a investiţiilor incluse în calcularea fluxului de numerar net necesar
aplicării metodei DCF este:
a)de menţinere
b)de înlocuire
c)investiţie in mijloace fixe

d)de susţinere a cifrei de afaceri previzionate

36

17.Formula capitalizării fluxului de numerar net este aplicabilă:
a)când fluxul de numerar net va creşte în rate anuale diferite

b)când fluxul de numerar net anual va fi constant sau va creşte cu o rată constantă

c)în orice situaţie
d)nu este aplicabilă o astfel de formulă

18.Cea mai uzuală metodă de evaluare a unei mărci de produs este:
a)costul de înlocuire minus deprecierea
b)capitalizarea supraprofitului generat de marca

c)metoda economiei de redeventa

d)capitalizarea economiei de cheltuieli generate de marca

19.Un brevet de invenţie generat intern şi cu aplicabilitate la mai multe procese tehnologice din
întreprinderea titulară se evaluează de obicei prin:

a)capitalizarea economiei de costuri şi/sau prin capitalizarea economiei de redevenţă
generate de brevet

b)costul curent de inlocuire
c)comparaţia de piaţă
d)costul recreării minus deprecierea

20.Modelul CAPM este utilizat pentru determinarea ratei rentabilităţii:

a)capitalului propriu

b)capitalului împrumutat
c)capitalului permanent
d)companiile care au un coeficient β = 1

21.Diferenţa de mărime dintre rata de actualizare şi rata de capitalizare este:
a)venit brut vs. venit net
b)pachet de control vs. pachet minoritar

c)creşterea sperată a venitului

d)profit net vs. flux de numerar actualizat

22.Durata perioadei de previziune a fluxului de numerar actualizat trebuie să fie:
a)5 ani
b)10 ani
c)durata unui ciclu economic

d)până la atingerea unui nivel normal şi mentenabil pe termen lung al ratei rentabilităţii
capitalului investit

23.Care abordare este cea mai relevantă în evaluarea unei mărci comerciale:
a)prin piaţă

b)prin venit

c)prin cost
d)prin uzanţe

24.Costul mediu ponderat al capitalului trebuie să fie calculat:
a)pe baza valorii contabile a capitalului investit

b)pe baza structurii optime a capitalului investit la valoarea lui de piaţă a componentelor

c)pe baza structurii curente a capitalului investit
d)oricaredin cele de mai sus

37

25.În metoda DCF, valoarea de realizare netă a activelordin afara exploatării este redată sub formă de:
a)încasări din vânzarea de active
b)nu este luată în calcul

c)flux de numerar net din afara exploatării

d)valoare terminală

26.In urmatorii 3 ani firma SANTECH va inregistra urmatoarele rate de crestere a profiturilor: 20% in
anul 1, 30% in anul 2 si 15% in anul 3. Dupa aceasta perioada de crestere, firma are caracteristicile
de profitabilitate si dezvoltare viitoare, asemanatoare cu cele ale principalului sau concurent firma
ECOTECH. Pe piata de capital, PER-ul firmei ECOTECH este 10. In aceste conditii, stiind ca
profitul net al firmei SANTECH este 100.000 euro, valoarea terminala a capitalurilor sale proprii
dupa cei 3 ani de dezvoltare va fi de:
a)1.000.000 euro

b)1.790.000 euro

c)9.000 euro
d)1.200.000 euro

27.În cazul evaluării unei întreprinderi care apelează la împrumuturi pe termen lung, rata de actualizare

reflectă:

a)costul mediu ponderat al capitalului

b)costul capitalului propriu
c)costul capitalului tranzacţionat pe piaţă de capital
d)costul unui plasament fără risc

28.În cazul evaluării unei întreprinderi neîndatorate, prin metoda DCF, rata de actualizare reflectă:
a)rata rentabilităţii exploatării
b)rata nominală a dobânzii
c)rata de bază fără risc

d)costul capitalului propriu (acţionarilor)

29.În previziunea fluxului de numerarNU se includ veniturile:
a)din exploatare
b)financiare

c)din afara exploatării

d)nici un răspuns corect

30.În previziunea fluxului de numerar NU se includ veniturile:
a)din exploatare
b)financiare

c)extraordinare

d)din activitatea normală

31.În metoda capitalizării fluxului de numerar net (FNN), valoarea capitalului investit (firmei) va
depinde de următorii indicatori:
a)FNN şi rata de capitalizare
b)FNN, rata de capitalizare şi creditele totale

c)FNN, rata de capitalizare, creditele bancareşi valoarea de realizare netă a activelor
din afara exploatării

d)FNN, rata de capitalizare şi creditele bancare pe termen scurt

38

32.Prin metoda capitalizării FNN poate rezulta:
a)valoarea capitalului investit
b)valoarea capitalului acţionarilor
c)valoarea unei acţiuni

d)fie valoarea capitalului acţionarilor, fie valoarea capitalului investit

33.Pentru achiziţionarea unui pachet de acţiuni minoritar, optica unui investitor se bazează pe valoarea
rezultată din:

a)capitalizarea dividendelor estimate pentru o durată estimată de menţinere a pachetului

de acţiuni

b)capitalizarea dividendelor estimate şi actualizarea câştigului din revânzare
c)cursul acţiunilor unor întreprinderi din acelaşi domeniu de activitate
d)valoarea patrimonială ce revine la o acţiune
34.Din fluxul de numerar brut previzionat în metoda DCF nu se scad:

a)dividendele disponibile pentru acţionari

b)investiţiile necesare
c)modificarea anuală a fondului de rulment net (FRN)
d)ratele de plată pentru creditele primite
35.Care este sensul corect al conceptului de cost de oportunitate al capitalului propriu:
a)puterea de cumpărare realizabilă

b)rata rentabilităţii cerută de acţionarii deţinători de acţiuni ordinare

c)cea mai mare rentabilitate realizată în domeniul de activitate respectiv
d)cea mai mică rentabilitate realizată în domeniul de activitate respectiv
36.În cazul evaluării unei întreprinderi care funcţionează pe baza concesiunii unei resurse minerale,
epuizabile în 6 ani, valoarea terminală a întreprinderii se va calcula prin:
a)capitalizarea profitului net
b)capitalizarea FNN

c)activul net de lichidare

d)activul net corectat

37.Prin capitalizarea fluxului de numerar net la dispoziţia acţionarilor se calculează:
a)valoarea capitalului investit (firmei)

b)valoarea capitalului acţionarilor

c)valoarea netă a activelor corporale
d)fondul comercial total al afacerii

38.Care din categoriile de risc de mai jos sunt specifice NUMAI întreprinderilor necotate, comparativ cu

o întreprindere cotată:

a)financiar
b)investiţional

c)de lichiditate

d)credibilitate a previziunilor

39.Care din categoriile de risc de mai jos sunt specifice NUMAI întreprinderilor necotate, comparativ cu

o întreprindere cotată:

a)financiar
b)investiţional

c)calitatea managementului

d)credibilitate a previziunilor

39

40.Care din categoriile de risc de mai jos sunt specifice numai întreprinderilor necotate, comparativ cu o

întreprindere cotată:

a)calitatea managementului
b)pozitia / segmentul de piata

c)bariere de intrare pe o anumită piaţă

d)toate cele de mai sus

41.Care din categoriile de risc de mai jos sunt specifice numai întreprinderilor necotate, comparativ cu o

întreprindere cotată:

a)financiar
b)investiţional

c)poziţia / segmentul de piaţă

d)credibilitate a previziunilor

42.Care din categoriile de risc de mai jos sunt specifice numai întreprinderilor necotate, comparativ cu o
întreprindere cotata:
a)financiar
b)investiţional

c)diversificarea / flexibilitatea activităţii

d)credibilitate a previziunilor

43.Pentru estimările care se fac într-o moneda constanta, rata de actualizare se va estima în:
a)termeni nominali

b)termeni reali

c)termeni nominali şi/sau termeni reali
d)nu are legătură cu noţiunile de exprimare nominală şi exprimare reală

44.În ce stadiu de evoluţie a unei întreprinderi viabile se aplică metoda capitalizării venitului:
a)de dificultate financiară
b)de redresare
c)de creştere rapidă

d)de stabilitate economico-financiară

45.Dacă în formula Gordon – Shapiro venitul previzionat in termeni nominali se capitalizeaza cu o rata
nominală, iar venitul previzionat în termeni reali se capitalizeaza cu o rata reala de capitalizare,
valorile capitalului rezultat trebuie sa fie:

a)egale

b)inegale
c)apropiate ca mărime
d)oricare variantă de mai sus

46.Creşterea medie anuală pe termen lung a P.I.B.-ului este previzionată în:
a)termeni nominali

b)termeni reali

c)în ambii termeni
d)nici un răspuns corect

47.Valoarea unei întreprinderi, calculată prin metoda DCF, creşte când:
a)se fac investiţii
b)se accelerează viteza de rotaţie a activelor circulante

c)rata rentabilităţii capitalului investit este>rata de actualizare

d)rata rentabilităţii are tendinţa de creştere

40

48.Valoarea unei întreprinderi, calculată prin metoda DCF, se menţine când:
a)nu se fac investiţii
b)viteza de rotaţie a activelor circulante nu se accelerează

c)rata rentabilităţii capitalului investit este egală cu rata de actualizare

d)rata rentabilităţii se menţine constantă

49.Valoarea unei întreprinderi, calculată prin metoda DCF, se diminuează când:
a)investiţiile se diminuează
b)viteza de rotaţie a activelor circulante se diminuează
c)rata rentabilităţii scade

d)rata rentabilităţii capitalului investit este mai mică decât rata de actualizare

50.Primul indicator care trebuie previzionat în cadrul metodei DCF este:
a)volumul investiţiilor necesare
b)modificarea anuală a fondului de rulment net

c)cifra de afaceri

d)creşterea perpetuă a venitului

51.În cazul evaluării unei afaceri de tip joint-venture durata de previziune va fi:
a)5 ani
b)8 ani
c)nu este necesară

d)durata rămasă a contractului

52.În cazul modelului CAPM de stabilire a costului capitalului propriu, coeficientul β se aplică la:
a)rata de bază fără risc
b)rata rentabilităţii pe piaţa bursieră

c)prima de risc pe piaţa bursieră

d)rata medie a rentabilităţii unui domeniu

53.Metoda capitalizariifluxului de numerarnetse aplica in situatia:

a)in care firma se afla in faza de stabilitate economica

b)in care firma este in faza de declin
c)in care firma este la inceputul activitatii sale
d)oricand, indiferent de faza in care se afla firma

54.În previziunea fluxului de numerar net la dispoziţia capitalului investit NU se previzionează:
a)modificarea anuală a fondului de rulment net

b)intrările şi ieşirile de credite pe termen lung

c)investiţiile necesare
d)cheltuielile generale ale întreprinderii

55.În care tip de flux de numerar net (FNN) se previzionează intrarile si restituirile de credite pe termen

lung:

a)disponibil pentru investitori

b)disponibil pentru acţionari

c)ambele tipuri de FNN de mai sus
d)nici unul din cele de mai sus

56.În care tip de flux de numerar net se previzionează investiţiile necesare:
a)disponibilpentru investitori
b)disponibilpentru acţionari

c)ambele tipuri de FNN de mai sus

d)nici unul din cele de mai sus

41

57.Calcularea valorii terminale a unei întreprinderi nu este necesară când:

a)durata de previziune explicită este foarte lungă

b)este necesară în toate cazurile
c)FNN disponibil pentru acţionari
d)nici unul din cele de mai sus

58.Rata dobânzii la obligaţiunile guvernamentale pe termen lung este o rată:

a)nominală

b)reală
c)şi nominală şi reală
d)nici una din cele de mai sus

59.În cazul întreprinderilor în dificultate, dar redresabile, rata de actualizare este:
a)mai mică decât ar fi fost într-o situaţie normală

b)mai mare decât ar fi fost într-o situaţie normală

c)aceeaşi cu cea din situaţia normală
d)preluată de pe piaţă

60.Riscul sistematic, aferent stabilirii ratei de actualizare, se referă la:
a)riscul de obţinere a creditelor

b)factorii de risc la nivel macroeconomic

c)riscul pierderii oamenilor cheie
d)riscul de nelichiditate

61.Un factor de risc sistematic este:

a)modificarea cursului de schimb valutar

b)riscul privind vocaţia la credite
c)riscul nediversificării producţiei
d)riscul de nevânzare a acţiunilor

62.Un factor de risc sistematic este:
a)riscul privind vocaţia la credite

b)modificarea ratelor dobânzii

c)riscul pierderii oamenilor cheie
d)riscul nerealizării previziunilor

63.Un factor de risc sistematic este:
a)riscul modificării volumului cererii de consum

b)modificarea ratelor dobânzii

c)modificarea cursului de schimb valutar
d)toţi cei trei factori de risc de mai sus

64.Investiţia netă de capital este finanţată din:
a)amortizare

b)profit net, credite şi aport de capital

c)ambele surse de mai sus
d)nici un răspuns corect

65.Investiţia brută de capital este finanţată din:
a)amortizare
b)profit net, credite şi aport de capital

c)ambele surse de mai sus

d)nici un răspuns corect

42

66.Rata de actualizare vs. rata de capitalizare poate fi:
a)întotdeauna mai mare
b)întotdeauna mai mică

c)egală sau mai mare

d)întotdeauna egală

67.Rata de capitalizare vs. rata de actualizare poate fi:
a)întotdeauna mai mare
b)întotdeauna mai mică

c)egală sau mai mică

d)întotdeauna egală

68.Este posibil ca rata de creştere perpetuă a venitului (notată cu g) să fie mai mare faţă de rata de
capitalizare:
a)da

b)nu

c)uneori
d)între ele nu există o relaţie de mărime

69.Limitele metodelor înscrise în abordarea pe bază de venit sunt:
a)se bazează pe previziuni care nu au o fundamentare controlabilă

b)nu sunt aplicabile întreprinderilor neprofitabile

c)necesită un aparat matematic complicat
d)nu ţin cont de condiţiile concrete ale economiei

70.Fluxul de numerar net (FNN) care va fi capitalizat este:
a)o medie aritmetică a FNN viitoare, preluate din previziunea fluxurilor de numerar

b)un FNN al unui an reprezentativ

c)un flux de numerar brut din exploatare
d)un FNN contabil raportat în ultimul an

71.Cu cât durata de previziune explicită este mai mare, cu atat ponderea valorii terminale actualizate în
valoarea întreprinderii va fi:

a)mai mică

b)mai mare
c)nu este influenţată
d)fie mai mică, fie mai mare

72.Dacă rata de capitalizare este 24 %, coeficientul multiplicator al venitului va fi:
a)1,24
b)0,76

c)4,16

d)41,6

73.Ce informaţii sunt utilizate pentru previziunea veniturilor:
a)informaţiile asupra veniturilor raportate de firmă
b)informaţiile macroeconomice care au impact asupra creşterii venitului
c)informaţiile furnizate de firmele concurente referitoare la intenţiile lor

d)toate cele trei categorii de informaţii de mai sus

43

74.În evaluarea unui restaurant sau hotel care trebuie să fie modernizat, metoda adecvată de
evaluare pe bază de venit este:
a)metoda capitalizării profitului net realizabil în perioada modernizării
b)metoda capitalizării profitului net din anul anterior modernizării

c)metoda fluxului de numerar actualizat

d)metoda valorii la termen

75.Raportul procentual care reflectă relaţia dintre venitul anual şi valoarea proprietăţii se numeşte:

a)rata de capitalizare

b)rata rentabilităţii costurilor
c)rata globală
d)rata de actualizare

76.Când valoarea de piaţă a unei proprietăţi libere se calculează prin metoda capitalizării chiriei, forma
chiriei care se capitalizează este:

a)chiria de contract

b)chiria de piaţă

c)chiria în surplus faţă de cea de piaţă
d)chiria din ofertele de chirie

77.Profitul extraordinar, în metoda DCF este inclus în:
a)profitul total
b)profitul curent

c)nu este inclus şi previzionat

d)este inclus în mod distinct

78.Metoda fluxului de numeraractualizat face parte din:

a)abordarea pe bază de venit

b)abordarea prin piata
c)costul de înlocuire net
d)abordarea pe bază de active

79.Următoarele forme de venit sunt de regulă utilizate în evaluarea întreprinderii prin metoda capitalizării

venitului:

a)FNNA si FNNCI

b)proftul net
c)fluxul de numerar brut
d)dividendele

80.Care dintre elementele următoare se referă la definiţia capitalizării:

a)transformarea venitului în valoare

b)transformarea ratei de creştere a profitului net în valoarea activelor redundante
c)transformarea profitului în valoarea capitalului acţionarilor
d)a şi b

44

81.Care din următoarele afirmaţii este corectă în legătură cu estimarea ratei de capitalizare:
a)atât în abordarea prin venit cât şi în abordarea prin piaţă, rata de capitalizare este, în mod
uzual, estimată ca inversul multiplicatorului corespunzător venitului avut în vedere
b)atât în abordarea prin venit cât şi în abordarea prin piaţă, rata de capitalizare este estimată,în
mod uzual, calculând costul capitalului pentru respectivul venit minus rata de creştere a
venitului

c)în abordarea prin venit, rata de capitalizare este estimată, în mod uzual, ca inversul
multiplicatorului corespunzător venitului avut în vedere,iar în abordarea prin piaţă rata de
capitalizare se estimează calculând costul capitalului pentru respectivul venit minus rata de
creştere a venitului

d)în abordarea prin venit rata de capitalizare este estimată, în mod uzual, calculând
costul capitalului pentru respectivul venit minus rata de creştere a venitului, iar în
abordarea prin piaţă rata de capitalizare se estimează ca inversul multiplicatorului
corespunzător venitului avut în vedere

82.Referitor la relaţia rata de actualizare/capitalizare care afirmaţie este corectă:
a)înseamnă acelaşi lucru, fiind termeni interschimbabili
b)rata de actualizare = rata de capitalizare - rata de creştere a venitului

c)rata de capitalizare = rata de actualizare- rata de creştere a venitului

d)nici un răspuns corect

83.Care este rata de actualizare pe baza următoarelor ipoteze (evaluarea unui pachet minoritar):
-rata rentabilităţii la obligaţiunile de stat (20 de ani): 6,7%
-prima de risc pe piaţa bursieră:7,0%
-coeficientul ß:1,10
-prima de risc pentru lipsă de lichiditate:35%
-creşterea anuală pe termen lung a fluxului de numerar:2,0%
a)15,9%
b)17,9%
c)19,9%

d)14,4%

84.Ce nivel al valorii poate rezultadin aplicarea metodei DCF:
a)valoare pe bază minoritară
b)valoare pe bază majoritară

c)fie o valoare pe bază minoritară,fie pe bază majoritară

d)nici unul dintre răspunsurile anterioare nu este corect

85.Rata anuală de creştere a venitului:
a)poate fi mai mare decât rata de actualizare
b)poate fi cel mult egală cu rata de actualizare
c)nu poate fi mai mică decât rata de creştere a sectorului sau a economiei

d)nici un răspuns corect

86.Eliminarea din bilanţ şi contul de profit şi pierdere a impactului activelor din afara exploatării se referă

la:

a)corecţia pentru cheltuielile financiare aferente dobânzilor la linia de finanţare curentă
b)corecţii aferente activelor din exploatare
c)corecţii pentru diferenţele de curs valutar la firmele care desfăşoară activitate de export

d)nici un răspuns corect

45

87.Existenţa unui activ din afara exploatării generează corecţii asupra:
a)veniturilor generate de acel activ
b)cheltuielilor generate de acel activ
c)ratei de actualizare/capitalizare utilizate

d)a şi b

88.In evaluarea activelor necorporale este prioritara:
a)abordarea prin costul de recreare

b)abordarea prin venit

c)abordarea prin piaţă
d)nu este prioritara nici o abordare

89.Calculul valorii unui activ necorporal pe baza formulei:
VAN = ERMA x m
ERMA = economia de redevenţă medie anuală
m = factor corespunzător unei rate de x % şi perioade de y ani

a)reprezintă o tehnică bazată pe capitalizarea venitului

b)reprezintă o tehnică bazată pe actualizarea venitului
c)reprezintă o tehnică bazată pe metoda comparaţiei directe
d)este o formulă incorectă

90.Ordinea crescătoare a nivelului ratei de rentabilitate,cerută de un investitor pentru elementele
capitalului investit, este:
a)fond de rulment net, active necorporale, active corporale

b)active necorporale, active corporale , fond de rulment net

c)fond de rulment net, active corporale, active necorporale
d)rata de remunerare se refera exclusiv la capitaluri proprii şi datorii

91.Metoda capitalizării economiei de costuri în evaluarea activelor necorporale este o variantă a:
a)metodei costului de înlocuire

b)metodei contribuţiei la profit

c)metodei IRS (Internal Revenue Services) de calcul a fondului comercial
d)metodei DCF

92.Formula Gordon-Shapiro este utilizată în:
a)estimarea ratei de actualizare pentru întreprinderile necotate
b)estimarea valorii unei întreprinderi prin capitalizarea unei forme de venit care va înregistra o
creştere perpetua constantă
c)estimarea valorii terminale (metoda DCF) în condiţiile unui flux de venit care va înregistra o
creştere constantă în perioada de previziune non-explicită

d)b şi c

93.Formula Gordon-Shapiro este utilizată în:
a)estimarea valorii terminale (metoda DCF) în condiţiile unui flux de numerar care
înregistrează o creştere constantă doar în perioada de previziune explicită

b)estimarea ratei de actualizare pentru întreprinderile necotate

c)estimarea valorii terminale în condiţiile unui flux de numerar care înregistrează o
creştere constantă după perioada de previziune explicită

d)toate cele de mai sus

46

94.În situatia unei întreprinderilor recent infiintate evaluarea:
a)se bazează exclusiv pe planul de afaceri al operatorului

b)ar putea utiliza planul de afaceri al intreprinderii, cu o examinare critică a importanţei
acestei surse de informaţii şi după corecţii adecvate

c)se bazează exclusiv pe previziunile intreprinderii în primul an de previziune, după care
estimează cele 3 stadii de evolutie
d)nu ia în considerare valoarea activelor necorporale

95.În evaluarea unei întreprinderi în dificultate, dar redresabilă, se recomandă utilizarea:

a)fluxului de numerar la dispoziţia capitalului investit (FNNCI)

b)fluxului de numerar la dispoziţia acţionarilor (FNNA)
c)capitalizarea profitului net
d)capitalizarea dividendelor

96.Care din următoarele relaţii este corectă:
a)flux de numerar actualizat la dispoziţia capitalului investit (FNNCI) dispoziţia acţionarilor (FNNA)
b)Profit net > cheltuieli de exploatare
c)FNNA de regulă > Cifra de afaceri

d)nici un răspuns corect

97.Care dintre următoarele informaţii NU sunt cuprinse în formula de calcul a valorii întrepriderii sau unor
active necorporale separate prin metoda capitalizăriifluxului de numerar:
a)fluxul de numerar net
b)rata de capitalizare
c)rata de creştere a fluxului de numerar net

d)rata de rentabilitate economica

98.Care dintre următoarele informaţii NU sunt implicate, direct sau indirect, în formula de calcul a valorii
întreprinderii sau unor active necorporale separate prin metoda DCF:
a)rata de actualizare şi fluxul de numerar
b)rata de capitalizare
c)rata de creştere după perioada explicită de previziune

d)costul de înlocuire net al activelor necesare exploatarii

99.In elaborarea previziunilor, punctul de plecare îl reprezintă:
a)evoluţia pieţei pe care operează intreprinderea
b)diagnosticul întreprinderii
c)ratele de profit realizate pe piaţă

d)a şi b

100.Valoarea calculată prin metoda DCF este afectată de durata de previziune explicită:
a)da, pentru că o durată mai scurtă determină o valoare terminală mai mare
b)da, în condiţiile în care previziunea nu se face în monedă constantă (termeni reali)
c)da, în condiţiile în care previziunea se face pe stadii

d)nici un răspuns corect

101.În metoda DCF investiţiile previzionate sunt:
a)investiţii care asigură coerenţa între capitalul de lucru şi cifra de afaceri previzionată

b)investiţii care au rolul de a asigura realizarea cifrei de afaceri previzionată

c)investiţii care întotdeauna generează creşterea productivităţii muncii prin înlocuirea vechilor
mijloace fixe
d)investiţii care înlocuiesc activele din afara exploatării

47

102.Pentru o întreprindere care este scutita de plata impozitului pe profit şi recurge la finanţarea prin
credite, costul creditului este:
a)rata dobânzii x (1 – TVA)

b)rata dobânzii la creditele primite

c)costul capitalului propriu
d)rata dobânzii fără risc

103.O firmă deţine la 31.12.N un credit pe 5 ani. Valoarea reziduală a întreprinderii se va estima în mod
normal pe baza relaţiei:

a)FNN (N+5) / rata de capitalizare
b)PN (N+5) / rata de capitalizare

c)FNN (N+6) / rata de capitalizare

d)nici un răspuns corect

104.În cazul modelului CAPM de estimare a costului capitalului propriu, diferenţa Rm– Rfexprimă:
a)rata rentabilităţii de baza (fără risc)

b)prima de risc pe piaţa de capital

c)rata medie a rentabilităţii financiare în ramură
d)prima de control pentru lipsa de lichiditate

105.O valoare de piaţă estimată prin metoda DCF este corectă când:
a)are la baza exclusiv previziunile furnizate de managementul firmei
b)se utilizează două scenarii de previziune cu rate de actualizare de 19%, respectiv 21%
c)evaluatorul evidenţiază şi anexează bilanţurile şi programul de redresare destinat creditorilor

d)previziunile sunt fundamentate pe analiza pieţei

106.Creşterea fondului de rulment net (FRN) determină:
a)creşterea fluxului de numerar din exploatareşi implicit a valorii prin DCF

b)scăderea fluxului de numerar din exploatare

c)creşterea profitului net (PN) şi implicit a fluxului de numerar din exploatare
d)scăderea PN şi implicit a fluxului de numerar din investiţii

107.În cazul în care rata de actualizare este de 20 %, rata de creştere perpetuă a fluxului de numerar net este
3%, rata de capitalizare va fi:
a)20 %
b)23 %

c)17 %

d)19,7 %

108.Pentru companiile evaluate numai prin metoda DCF, rata de actualizare faţă de RIR este:
a)mai mare
b)mai mică

c)egală

d)oricare din relaţiile de mai sus

109.Costul mediu ponderat al capitalului (Cmpc), calculat pe baza structurii capitalului investit, pe de o
parte, şi pe baza rentabilităţiicerute a categoriilor de active, pe de altă parte, este:

a)egal

b)diferit
c)mai mare cel pe baza structurii capitalului investit
d)mai mare cel pe baza rentabilităţii normale a activelor

48

110.Dacă evaluarea se face pe baza actualizării/capitalizării dividendelor, se poate aplica:

a)primă de control

b)discount pentru minoritate
c)ambele
d)nici o corecţie

111.Rata de capitalizare (c) poate fi mai mare decât rata de actualizare atunci când:
a)rata de creştere g = 0

b)g este negativă (scăderea venitului)

c)g c
d)g 0

112.Rata de actualizare şi rata de capitalizare preluate de pe piaţa comparabilelor, sunt exprimate în

termeni:

a)nominali

b)reali
c)nominali şi reali
d)în nici una din cele două exprimări

113.Valoarea întreprinderii, calculată prin metoda DCF, este o valoare:
a)pe bază minoritară
b)pe bază de control

c)fie pe bază minoritară fie pe bază de control

d)nici una

114.Abordarea prin venit are ca fundament:
a)principiul anticipării
b)principiul substituţiei
c)principiul cererii şi ofertei

d)toate cele trei principii

115.Abordarea prin venit este axată pe:
a)teoria valorii-muncă

b)teoria utilităţii

c)ambele teorii
d)pe nici una

116.Dacă există informaţii suficiente şi credibile, valoarea unui pachet minoritar se calculează prin:

a)metoda capitalizării dividendelor (modelul Gordon)

b)DCF
c)ANC
d)capitalizarea profitului net
117.Dacă venitul supus capitalizării va avea o tendinţă de diminuare:
a)rata de capitalizare (c) = rata de actualizare (k)
b)k c

c)c k

d)c k
118.În metoda capitalizării venitului generat de un activ necorporal, schema evoluţiei viitoare a venitului

poate fi:

a)o anuitate constantă la infinit
b)o anuitate crescătoare, cu o rată constantă la infinit
c)o anuitate descrescătoare, cu o rată constantă la infinit

d)o anuitate constantă, crescătoare sau descrescătoare pe durata de viaţă utila rămasă

49

119.În metoda capitalizării fluxului de numerar net normalizat, valoarea rezultată este pe bază:

a)de control

b)minoritară
c)fie de control, fie minoritară
d)nici o variantă

120.Costul capitalului utilizat de o întreprindere este reflectat de:

a)rata de actualizare

b)rata de capitalizare minus creşterea perpetuă a venitului
c)rata de actualizare minus creşterea perpetuă a venitului
d)rata de capitalizare

121.Calcularea în mod direct a modificării anuale previzionate a fondului de rulment net (FRN) se poate
face pe baza următoarelor rate financiare:
a)rata lichidităţii generale
b)rata lichidităţii rapide (imediate)
c)numărul mediu anual de rotaţie a stocurilor

d)ponderea FRN în cifra de afaceri

122.Factorul de capitalizare este:

a)un multiplu utilizat pentru convertirea venitului în valoare

b)raportul 1/(1 + k), în care k este rata de actualizare
c)un divizor utilizat pentru convertirea venitului în valoare
d)nici una din cele trei variante de mai sus

123.Deosebirea între evaluarea unei întreprinderi în ansamblul ei şi evaluarea unui activ necorporal
distinct, prin metode bazate pe venit, se referă în primul rând la:
a)durata rămasă de viaţă economică
b)mărimea venitului supus actualizării/capitalizării
c)riscul asociat cu o investiţie într-o întreprindere versus într-un activ necorporal distinct

d)a + b + c

124.Un indice de corecţie de 0,9 aplicat asupra valorii rezultate prin DCF reprezintă:
a)un coeficient de încredere al evaluatorului în scenariul construit
b)o corecţie datorată existenţei unor active din afara exploatării de 10% din ANC
c)o apreciere profesionistă a raportului cerere-ofertă pe piaţa fluxurilor de lichidităţi

d)nici un răspuns corect

125.Un indice de corecţie de 1,25 aplicat asupra valorii rezultate prin capitalizarea profitului reprezintă:
a)un coeficient de încredere al evaluatorului în scenariul construit pentru estimarea profitului
net anual reproductibil (s-a optat pentru un an ulterior datei evaluării)
b)o corecţie datorată faptului că există active redundante de 25% din ANC
c)o corecţie datorată faptului că raportul PER este situat cu 25% peste media ramurii

d)nici un răspuns corect

126.Care din următoarele relaţii este INCORECTĂ:
a)profit / rata de capitalizare = valoarea capitalului

b)(profit - rata de creştere g) / rata de capitalizare = valoarea capitalului

c)profit x multiplicator = valoarea capitalului
d)multiplicator = 1/ rata de capitalizare

50

127.Care din următoarele relaţii este CORECTA:

a)FNN actualizat plus Val. terminală actualizată = valoarea capitalului

b)FNN capitalizat plus Val. terminală capitalizată = valoarea capitalului
c)FNN actualizat plus Val. terminală actualizată minus active din afara exploatării = valoarea

capitalului

d)FNN actualizat minus Val. terminală actualizată plus active din afara exploatării = valoarea

capitalului

128.Care din următoarele relaţii este INCORECTĂ:
a)flux de numerarnet x multiplicator = valoare terminală

b)(flux de numerar net - rata de creştere g)/ rata de capitalizare = valoare terminală

c)flux de numerar net / rata de capitalizare = valoare terminlă
d)flux de numerar actualizat x 1/ rata de capitalizare = valoare terminală actualizata

129.În evaluarea unei întreprinderi (ultimul an de previziune explicită = n) valoarea terminală se
determină pe baza formulei:
a)(profitul din anul n+1 x multiplicator) minus rata g de creştere după n+1
b)(profitul din anul n+1 minus rata de creştere g)/ rata de capitalizare
c)(flux de numerar actualizat din anul n+1 x 1/ rata de capitalizare) minus rata g de creştere

după n+1

d)nici un răspuns corect

130.Rata de capitalizare reflectă relaţia dintre valoarea întreprinderii şi:
a)capitalul propriu investit

b)venitul net anticipat dintr-un an reprezentativ

c)încasările viitoare anuale
d)patrimoniul net al întreprinderii

131.Rata de capitalizare este:
a)identică cu rata de actualizare
b)o rată de rentabilitate a activelor

c)o rată de venit

d)o rată de creştere a venitului

132. Care din urmatoarele afirmatii privind indicatorul PER este adevarata:

a)este sensibil la variatiile cursului bursier

b)nu este afectat de practicile contabile "creative" ("cosmetizare" a profitului obtinut de catre
intreprindere)
c)se aplica pentru societatile care au pierderi
d)reprezinta rata rentabilitatii capitalului investit

133. Valoarea de piata a capitalului investit este:
a)capitalizarea bursiera a firmei
b)activul net corectat + credite pe termen lung

c)valoarea de piata a capitalurilor proprii + valoarea de piata a imprumuturilor pe termen

lung

d)activul net corectat

51

134. In anul N de activitate, firma TERAP a obtinut un profit curent net de 100 mil. USD. Investitiile (de
mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie existente) ce au fost realizate de intreprindere in
acest an s-au ridicat la suma de 175 mil. USD, in conditiile in care nivelul amortizarii echipamentelor
existente trecuta pe cheltuieli a fost de 25 mil. USD. Aceste investitii au implicat o majorare a
activelor curente nete cu 15 mil. USD si contractarea unei datorii suplimentare catre banca in suma
de 80 mil.USD la o rata de dobanda de 15%. In aceste conditii, care este nivelul fluxului de numerar
disponibil pentru actionari in anul N?
a)53 mil. USD
b)65 mil. USD
c)95 mil. USD

d)15 mil. USD

52

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->